Wyciąg z studium wykonalności dla projektu Przebudowa i integracja systemu rejestrów państwowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wyciąg z studium wykonalności dla projektu Przebudowa i integracja systemu rejestrów państwowych"

Transkrypt

1 Wyciąg z studium wykonalności dla projektu Przebudowa i integracja systemu rejestrów państwowych Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Departament Rejestrów Państwowych Warszawa wrzesień 2004 r.

2 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 4 PRZEDMIOT PROJEKTU... 4 FINANSOWANIE PROJEKTU... 5 PROJEKTODAWCA... 5 ROZDZIAŁ I. TŁO - ZAŁOŻENIA PROJEKTU W KONTEKŚCIE DOKUMENTÓW PROGRAMOWYCH ORAZ REGULACJI PRAWNYCH UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ KRAJOWYCH... 6 I.1. UNIA EUROPEJSKA... 6 I.2. POLSKA I.3. POLSKIE USTAWODAWSTWO A EGOVERNMENT I.4. PODSUMOWANIE ROZDZIAŁ II. DIAGNOZA SYTUACJI OBECNEJ II.1. RYNEK TELEKOMUNIKACYJNY ORAZ INFRASTRUKTURA SI W POLSCE II.1.1. Polski rynek ICT II.1.2. Komputery II.1.3. Dostęp do Internetu II.1.4. Telefonia stacjonarna i komórkowa II.2. E-USŁUGI PUBLICZNE II.2.1. Poziom rozwoju usług dla obywateli i przedsiębiorców II.2.2. Administracja publiczna on-line II.3. ELEMENTY ICT W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH (MSP) II.4. PODSUMOWANIE II.5. OSOBOWE REJESTRY PAŃSTWOWE I DOKUMENTY II.6. UWARUNKOWANIA PRAWE DLA REALIZACJI PROJEKTU ROZDZIAŁ III. ANALIZA UŻYTKOWNIKÓW I ANALIZA POPYTU III.1. PROGNOZA LICZBY PRZEDSIĘBIORSTW W POLCE NA LATA , POSIADAJĄCYCH DOSTĘP DO INTERNETU III.2. PROGNOZA LICZBY PRZEDSIĘBIORSTW KORZYSTAJĄCYCH Z RZĄDOWYCH STRON ORAZ SERWISÓW INTERNETOWYCH III.3. WYKORZYSTYWANIE STRON RZĄDOWYCH PRZEZ OBYWATELI W POLSCE NA TLE INNYCH KRAJÓW EUROPEJSKICH III.4. PODSUMOWANIE ROZDZIAŁ IV. IDENTYFIKACJA PROJEKTU IV.1. IDENTYFIKACJA PROBLEMU IV.1.1. Problem główny IV.1.2. Przyczyny problemu głównego IV Przyczyny głównego problemu na poziomie gminy IV Rejestr aktów stanu cywilnego systemy informatyczne USC IV Ewidencja wydanych i utraconych dowodów osobistych IV Gminna ewidencja ludności IV Przyczyny głównego problemu na poziomie centralnym IV Rejestr aktów stanu cywilnego IV Ogólnokrajowa Ewidencja Wydawanych i Utraconych Dowodów Osobistych (OEWiUDO) IV Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności (PESEL) IV Przyczyny braku interfejsów IV.2. IDENTYFIKACJA CELÓW IV.2.1. Cel bezpośredni IV.2.2. Produkty projektu IV.2.3. Cele ogólne i uzasadnienie projektu IV.2.4. Diagram drzewa celów IV.3. ANALIZA STRATEGII IV.4. MATRYCA LOGICZNA PROJEKTU IV.4. MATRYCA LOGICZNA PROJEKTU IV.5. POZIOMA LINIA LOGICZNA INTERWENCJI

3 IV.6. METODOLOGIA OBLICZENIA WSKAŹNIKÓW IV.6.1. Wskaźniki dla celu głównego (rezultaty) IV.6.2. Wskaźniki dla celu ogólnego (oddziaływania) IV.6.3. Wskaźniki dla produktów IV.7. ZAGROŻENIA I RYZYKA PIONOWA LINIA LOGICZNA INTERWENCJI ROZDZIAŁ V. ANALIZA TECHNICZNA PROJEKTU V.1. ZAKRES PROJEKTU V.2. SYSTEMY LOKALNE V.3. SYSTEMY CENTRALNE SYSTEM OSOBOWYCH REJESTRÓW PAŃSTWOWYCH V.4. PORTAL INFORMACYJNY V.5. ZAŁOŻENIA TECHNOLOGICZNE V.6. ARCHITEKTURA SYSTEMU V.6.1. Poziom centralny V PESEL V OEWiUDO - Ogólnokrajowa Ewidencja Wydanych i Utraconych Dowodów Osobistych V CRASC - Centralny Rejestr Aktów Stanu Cywilnego V.6.2. Poziom gminy V LBD - Lokalna Baza Danych V SOO - System Obsługi Obywatela (System Dowodów Osobistych) V System informatyczny USC V.6.3. Infrastruktura integracyjna V Brokery integracyjne na poziomie centralnym i na poziomie gminy V.6.4. System sterowania procesem V.6.5. Serwer usług V.6.6. Poziom dostępu V Portal informacyjny i interfejsy V System udostępniania informacji V.6.7. System analizująco-raportujacy V.6.8. System bezpieczeństwa V.7. KONCEPCJA PRZEBUDOWY I INTEGRACJI SYSTEMÓW REJESTRÓW BĘDĄCYCH W GESTII MSWIA ROZDZIAŁ VI. ANALIZA FINANSOWA PROJEKTU VI.1. HARMONOGRAM DZIAŁAŃ WRAZ Z WYKAZEM KOSZTÓW VII.3. PODSUMOWANIE SŁOWNIK

4 Wprowadzenie Przedmiot projektu Przedmiotem niniejszego projektu jest przebudowa i aktualizacja istniejących oraz stworzenie nowych rejestrów państwowych, a następnie ich integracja. Stworzony system będzie oparty na współpracy i interoperacyjności systemów informatycznych zarządzających rejestrami i ewidencjami na poziomach centralnym i gminnym (lokalnym). Na poziomie gminnym (lokalnym) w ramach projektu działania obejmą: gminne ewidencje ludności zwane LBD (Lokalne Bazy Danych), gminne ewidencje wydanych ł utraconych dowodów osobistych zwane SOO (Systemy Obsługi Obywatela), gminny rejestr aktów stanu cywilnego (RASC) natomiast na poziomie centralnym: zbiór PESEL (Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności), Ogólnokrajowa Ewidencja Wydanych i Utraconych Dowodów Osobistych (OEWiUDO), Centralny Rejestr Aktów Stanu Cywilnego (CRASC). Docelowo (nie wchodzi w zakres niniejszego projektu) planuje się, iż na poziomie centralnym nastąpi pełna interoperacyjność, która obejmie także pozostałe rejestry przetwarzane w Departamencie Rejestrów Państwowych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji - System Ewidencji Paszportowej (SEP) oraz Centralną Ewidencję Pojazdów i Centralną Ewidencję Kierowców (CEPiK). Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celu głównego, czyli integracji rejestrów państwowych dla umożliwienia przedsiębiorcom oraz obywatelom korzystania z usług administracyjnych on-line oferowanych przez administracje różnych szczebli i rodzajów oraz dla umożliwienia współpracy urzędników administracji rządowej i samorządowej. Osiągnięcie celu głównego przyczyni się do osiągnięcia szerzej ujętych celów ogólnych projektu, czyli wpłynie m.in. na zwiększenie liczby przedsiębiorstw wykorzystujących do swojej działalności Internet, na zmniejszenie kosztów przedsiębiorców w związku z korzystaniem z usług administracji publicznej on-line. Projekt przewidziany jest do realizacji w ramach działania 1.5 Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, którego celem jest poprawa warunków funkcjonowania gospodarki poprzez zwiększenie liczby i poprawę jakości usług świadczonych on-line przez instytucje sektora publicznego na rzecz przedsiębiorstw z wykorzystaniem nowoczesnych technologii teleinformatycznych. 4

5 Finansowanie projektu Finansowanie części działania 1.5 SPO WKP pochodzić ma ze środków unijnych (75% kosztów kwalifikowanych projektu) oraz ze środków krajowych (25% wkładu krajowego). Wkład krajowy będzie pochodzić z rezerwy celowej budżetu państwa część 83 pozycja 10. Za realizację projektu odpowiedzialny będzie Departament Rejestrów Państwowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wartość przedmiotowego projektu to 217,1 mln zł. Projektodawca Projektodawcą jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji będące jednostką budżetową powołaną 18 października 1999 roku Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 października 1999 roku w sprawie utworzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 1. Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 2, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje następującymi działami administracji rządowej: administracja publiczna (część 17 budżetu państwa), sprawy wewnętrzne (część 42 budżetu państwa), wyznania religijne (część 43 budżetu państwa). Dział - administracja publiczna - obejmuje sprawy: administracji, w tym organizacji urzędów administracji publicznej oraz procedur administracyjnych, reform i organizacji struktur administracji publicznej, zespolonej administracji rządowej w województwie, podziału administracyjnego państwa oraz nazw jednostek osadniczych i obiektów fizjograficznych, ewidencji ludności, dowodów osobistych i paszportów, zbiórek publicznych. 1 Dz.U. Nr 85, poz Dz. U. Nr 35, poz.325 z późn.zm. 5

6 Rozdział I. Tło - założenia projektu w kontekście dokumentów programowych oraz regulacji prawnych Unii Europejskiej oraz krajowych Działania na rzecz rozbudowy oraz integracji elektronicznych rejestrów państwowych służą rozwojowi społeczeństwa informacyjnego, zaś w szczególności budowaniu podstaw systemu zapewniającego mieszkańcom oraz małym i średnim przedsiębiorcom pewny, tani i wygodny dostęp do usług publicznych on-line. Społeczeństwo informacyjne (SI) jest nowoczesną kulturą organizacji społeczeństwa opartą na szybkiej i relatywnie taniej wymianie informacji i usług on-line oraz komunikacji między partnerami z wykorzystaniem sieci teleinformatycznych. Jego atrybutem jest rozwój oparty na wiedzy i powszechny dostęp do informacji. W nowym społeczeństwie to właśnie informacja staje się wartością ekonomiczną, a przez rozwój nowych technologii dostęp do niej powinien być powszechny, szybszy i tańszy. Rozwój infrastruktury dostępu oraz działania na rzecz efektywnego wykorzystywania nowoczesnych narzędzi informacji i komunikacji są podstawą rozwoju gospodarki opartej na wiedzy oraz elektronicznej administracji (egovernment) informacji i usług on-line dla przedsiębiorstw i obywateli. I.1. Unia Europejska Aktywne pobudzanie rozwoju społeczeństwa informacyjnego to jeden ze sposobów osiągnięcia celu, jakim ma być uzyskanie przez Wspólnotę Europejską pozycji najbardziej konkurencyjnego gospodarczo regionu świata do 2010 roku. Realizację tego celu zakłada tzw. Strategia Lizbońska dokument przyjęty podczas szczytu w Lizbonie w marcu 2000 roku. Koncepcja ta zorientowana na odzyskanie pozycji w konkurencji Europy ze Stanami Zjednoczonymi i innymi liderami światowymi [kraje Dalekiego Wschodu, Kanada, Australia] stała się głównym programem społeczno-gospodarczym UE. Dokumentem Komisji Europejskiej, w którym po raz pierwszy poruszono tematykę rozwoju nowoczesnych technologii i społeczeństwa informacyjnego był raport pt. Europa i społeczeństwo globalnej informacji. Zalecenia dla Rady Europejskiej 3 zaprezentowany 26 maja 1994 r. zwany Raportem Bangemanna. Raport stał się punktem wyjścia do tworzenia europejskiej koncepcji społeczeństwa informacyjnego i dał początek publicznej debacie na ten temat. Autorzy Raportu Bangemanna" wyznaczyli trzy podstawowe cele: (1) odbudowa pozycji Unii Europejskiej w światowym wyścigu technologicznym, 3 Europe and the global information society, Recommendations of the Bangemann Group to the European Council, Bruksela 1994, tytuł polski: Europa i społeczeństwo globalnej informacji. Zalecenia dla Rady Europejskiej. 6

7 (2) zapewnienie infrastruktury informacyjnej koniecznej dla przejścia Unii Europejskiej do stadium społeczeństwa informacyjnego, (3) zachowanie tożsamości kulturowej, jako elementu europejskiej "miękkiej siły", którą można będzie przeciwstawić konkurencji amerykańskiej. W trakcie realizacji założeń i celów wytyczonych przez "Raport Bangemanna" zarysowały się wyraźne kierunki, kluczowe dla realizacji postulatów społeczeństwa informacyjnego, m.in.: konieczność dostosowania prawa do potrzeb świadczenia elektronicznych usług i zapewnienie warunków stałego kształcenia, budowa infrastruktury technicznej oraz rozwój publicznie dostępnych zasobów informacyjnych. Pięć lat po opublikowaniu Raportu Bangemanna Romano Prodi nowy przewodniczący Komisji Europejskiej, zaprezentował w Helsinkach (tuż przed szczytem grudnia 1999 r.) po raz pierwszy strategiczną inicjatywę eeurope 2002 an Information Society for All. Była ona odpowiedzią na wzrastającą konkurencję na globalnym rynku oraz na relatywnie niskie wskaźniki rozwoju społeczeństwa informacyjnego w krajach Unii Europejskiej w porównaniu ze światowymi liderami. Realizację jej założeń przewidziano na lata Inicjatywa polityczna eeurope 2002 od samego początku stała się jednym z kluczowych elementów strategii Komisji Europejskiej w dziedzinie modernizacji i umocnienia gospodarki europejskiej, zaś promocja Internetu i technologii informacyjnych stała się jednym z jej podstawowych narzędzi. Zakładano korzystny wpływ realizacji strategii eeurope 2002 na wzrost zatrudnienia, efektywność i konkurencyjność produkcji oraz na całą sferę życia publicznego w Europie. Główne jej cele to 4 : wprowadzenie mieszkańców Europy w wiek cywilizacji informacyjnej we wszystkich sferach ich działalności: w pracy, w domu, w szkole, w przedsiębiorczości i w kontaktach z administracją publiczną, tworzenie Europy zdolnej do spożytkowywania informacji elektronicznej, Europy konkurencyjnej w skali globalnej, wspierającej kreatywną kulturę, gotowej do finansowania i rozwoju nowych idei, zapewnienie, aby dokonujące się procesy uwzględniały uwarunkowania socjalne, zmniejszały pomiędzy nimi różnice, tworzyły zaufanie i wzmacniały jedność Unii. Inicjatywa eeurope 2002 uzyskała wstępne poparcie uczestników szczytu w Helsinkach i skierowana została w celu dalszych uszczegółowień do Komisji Europejskiej i grona ekspertów. 4 epolska - Plan działań na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce na lata , czerwiec

8 eeurope 2002 była wyłącznie dokumentem programowym i nie zawierała instrumentów finansowych. Cele ogólne wyznaczone przez nią miały być realizowane w ramach istniejących programów europejskich (np. Programy Ramowe, program IDA, TEN-Telecom, fundusze strukturalne, środki Europejskiego Banku Inwestycyjnego). Na szczycie w Lizbonie (23-24 marca 2000 r.) Rada Europejska przyjęła ambitną Strategię Lizbońską, która zakładała rozwinięcie w Unii Europejskiej do 2010 roku najbardziej konkurencyjnej i dynamicznej, bazującej na wiedzy gospodarki świata, oferującej więcej lepszych miejsc pracy oraz większą spójność społeczną. Ustalono sześć priorytetów, dzięki którym gospodarka europejska ma osiągnąć taki poziom rozwoju: "eeurope Społeczeństwo Informacyjne dla wszystkich", rynek wewnętrzny, usługi finansowe, przedsiębiorczość, europejskie badania naukowe, przegląd instrumentów finansowych. Za najważniejszy priorytet nowej europejskiej gospodarki uznano realizację postulatów inicjatywy eeurope Plan jej realizacji został opublikowany przed szczytem Rady Europejskiej w Feira (19-20 czerwca 2000 r.). Został on ujęty w 3 grupach tematycznych rozwiniętych w 11 punktach 5 : Tańszy, szybszy i bezpieczny Internet. o tańszy i szybszy dostęp do Internetu, o szybki Internet dla badań i studentów, o bezpieczne sieci i inteligentne karty (smart cards). Inwestowanie w ludzi i umiejętności. o młodzież Europy w erze informacyjnej, o praca w gospodarce opartej na wiedzy (knowledge based economy), o powszechne korzystanie z gospodarki opartej na wiedzy. Pobudzanie wykorzystania Internetu. o przyspieszenie elektronicznej gospodarki, o rząd on-line: elektroniczny dostęp do usług publicznych, o służba zdrowia on-line, o zawartość informacyjna w sieciach globalnych, o inteligentny system transportu. Do priorytetów związanych z wdrażaniem elektronicznej administracji (egovernment) zakwalifikowano m.in.: 5 eeurope 2002 An Information Society for All. Action Plan, ogłoszony w Feira, czerwca

9 zapewnienie obywatelom łatwego dostępu do podstawowych informacji publicznych oraz promowanie komunikacji elektronicznej między obywatelami a rządem, uproszczenie elektronicznych procedur administracyjnych dla firm, udostępnienie wszystkich podstawowych rodzajów komunikacji z Komisją Europejską na platformie elektronicznej, promocja wykorzystania podpisu elektronicznego w sektorze publicznym, mobilizacja operatorów telekomunikacyjnych i producentów urządzeń do współpracy z dostawcami usług i użytkownikami w celu szybkiego wdrożenia i rozpowszechnienia protokołu internetowego w wersji 6. W trakcie kolejnych spotkań Rady Europejskiej wiele uwagi poświęcono ocenie realizacji inicjatywy eeurope i określeniu zmian, jakie powinny nastąpić w jej wdrożeniu. Dyskusje odbyły się m.in. podczas Szczytu Rady Europejskiej w Nicei (7-8 grudnia 2000 r.) gdzie nastąpiła pierwsza ocena realizacji inicjatywy eeurope i przyjęto uzgodniony przez Radę Ministrów ds. Rynku Wewnętrznego zestaw 23 wskaźników rozwoju społeczeństwa informacyjnego, wskazując na konieczność pogłębionej analizy metodologii oceny. Jako wskaźniki dla egovernment uznano: o procentowy wskaźnik usług publicznych dostępnych on-line, o publiczne wykorzystywanie świadczonych przez rząd usług on-line. o procentowy wskaźnik składania formularzy on-line, o procentowy wskaźnik przetargów publicznych prowadzonych on-line. Specjalnego posiedzenia Rady Europejskiej w Sztokholmie (23-24 marca 2001 r.), które w myśl zapisów Strategii Lizbońskiej poświęcone zostało ocenie realizacji strategii. Specjalnego posiedzenia Rady Europejskiej w Barcelonie (15-16 marca 2002 r.), które w całości poświęcone było realizacji Strategii Lizbońskiej i zagadnieniom rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Podjęto wówczas polityczną decyzję o kontynuacji inicjatywy eeurope do 2005 roku. Podczas Szczytu w Sewilli czerwca 2002 r., Komisja Europejska przedstawiła komunikat eeurope 2005: An information society for All. Przyjęcie tego komunikatu stanowiło oficjalną decyzję o kontynuowaniu inicjatywy. W eeurope 2005 zaproponowano szereg rozwiązań, które w odniesieniu do e-administracji, e-edukacji, e-zdrowia oraz e- gospodarki miały stymulować rozwój nowych usług. Strategia koncentruje swoją uwagę na użytkowniku elektronicznych usług oraz informacji dostępnych on-line. Jej celami ogólnymi są: zapewnienie korzystnego środowiska dla prywatnych inwestycji i tworzenia nowych miejsc pracy 9

10 wzrost produktywności, modernizacja usług publicznych, umożliwienie wszystkim obywatelom uczestniczenia w globalnym społeczeństwie informacyjnym. Założono, iż eeurope 2005 w szczególności ma stymulować rozwój usług, plikacji i treści z zachowaniem bezpieczeństwa, w oparciu o powszechną infrastrukturę dostępu szerokopasmowego 6. Przyjęty plan działań eeurope 2005: An Information Society for All - Action Plan 7 zawiera cztery odrębne, ale powiązane ze sobą priorytety: (1) działania podstawowe obejmują przegląd i dostosowanie otoczenia prawnego na poziomie narodowym i pan-europejskim (m.in. zaktualizowanie przepisów dla umożliwienia rozwoju nowych usług, rozwoju konkurencji i możliwości współpracy oraz dla polepszania dostępu do różnych sieci). Skoncentrowano się przede wszystkim na: o usunięciu barier prawnych i technicznych we wdrażaniu dostępu szerokopasmowego [broadband], o zapewnieniu szerokopasmowego dostępu administracji publicznej, szkół, oraz placówek medycznych do Internetu, o rozwoju interaktywnych usług publicznych, dostępnych dla wszystkich z wielu platform poprzez wiele kanałów dystrybucji, o zapewnieniu usług medycznych na odległość, o weryfikacji zapisów legislacyjnych mających wpływ na handel elektroniczny, o stworzeniu Grupy Bezpieczeństwa Elektronicznego (Cyber Security Task Force) (2) wspomaganie wymiany doświadczeń, najlepszych wzorców i promowanie projektów, (3) monitorowanie działań oraz pomiar efektów i postępów prac, (4) ogólna koordynacja działań, identyfikacja synergii między działaniami, zapewnienie dobrej komunikacji między państwowymi i paneuropejskimi ustawodawcami a sektorem prywatnym. Plan zakłada, że do roku 2005 Unia Europejska powinna wdrożyć: Nowoczesne, świadczone elektroniczne usługi w zakresie: o administracji publicznej, o nauczania na odległość, o medycyny na odległość, Dynamiczne środowisko handlu elektronicznego. 6 Wrota wstępna koncepcja projektu, Komitet Badań Naukowych, 11 grudnia 2002 rok 7 eeurope An Information Society for All - Plan Działań, Bruksela, 28 maja 2002 r. 10

11 Osiągnięcie tych założeń ma być możliwe poprzez: powszechną dostępność łączy szerokopasmowych po przystępnych cenach, bezpieczną infrastrukturę informatyczną usług, wzmocnienie konkurencyjności, interoperacyjności oraz dostępu do rozmaitych sieci. Ze względu na zakres tematyczny niniejszego studium, w dalszej jego części skoncentrowano się na kwestiach związanych z: nowoczesnymi usługami publicznymi - [zapewnienie interaktywności podstawowych usług publicznych, powszechna dostępność tych usług dla zainteresowanych stron oraz wykorzystanie zarówno wielokanałowego dostępu szerokopasmowego, jak i wielu platform informacyjnych], stworzeniem bezpiecznej infrastruktury informacyjnej [bezpieczna komunikacja między organami administracji publicznej ustanowienie bezpiecznego środowiska komunikacyjnego dla wymiany poufnych i wymagających ochrony informacji administracyjnych], wdrożeniem dostępu szerokopasmowego do usług i informacji. Na realizację założeń eeurope 2005 nie przeznaczono w budżecie Komisji Europejskiej wydzielonych środków finansowych. Istotą koncepcji finansowania inicjatywy jest montaż środków budżetów krajów członkowskich, przemysłu europejskiego, banków oraz organizacji pozarządowych. Ponadto szereg funduszy celowych oraz programów Unii Europejskiej przekształca się w taki sposób, aby móc finansować tematykę spójną z inicjatywą eeurope (np. 5 i 6 Program Ramowy Badań i Rozwoju, program IDA, eten, fundusze strukturalne, środki EBI). Plan Działań eeurope 2005 przewiduje, że projekty dotyczące budowy nowej infrastruktury i wprowadzenia nowych usług mogą zostać wsparte z funduszy strukturalnych w określonych regionach, szczególnie na terenach wiejskich i obszarach oddalonych. Fundusze strukturalne stanowić mają w latach podstawowe źródło finansowania inicjatyw na rzecz realizacji strategii. Dlatego też w lipcu 2003 roku Komisja Europejska w dokumencie Guidelines on criteria and modalities of implementation of structural funds in support of electronic communication 8 sformułowała podstawowe zasady I kryteria wsparcia projektów w tym zakresie. Kryteria te to: (1) Plan strategiczny 8 Dokument Komisji Europejskiej opublikowany 28 lipca 2003 roku Guidelines on criteria and modalities of implementation of structural funds in support of electronic communication, Brussels, SEC (2003)

12 Wsparcie z funduszy strukturalnych (przede wszystkim z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego EFRR, ang.: ERDF European Regional Development Fund) powinno być zdeterminowane przez strategię rozwoju społeczeństwa informacyjnego w regionie, a projekty infrastrukturalne muszą zakładać realizację celów regionalnego rozwoju gospodarczego np. wzrost gospodarczy, wzrost konkurencyjności regionu czy zachowanie równowagi działań gospodarczych. Według Komisji projekty nie uwzględniające strategii i ogólnych założeń regionu oraz projekty odosobnione (tylko lokalne) nie powinny otrzymywać dofinansowania. Władze publiczne szczebla regionalnego i lokalnego powinny zaproponować podjęcie działań w obszarze społeczeństwa informacyjnego w ramach programów krajowych i regionalnych, które odpowiadają m.in. celom i zapotrzebowaniom regionu, a także są spójne z ogólną strategią rozwoju regionalnego. (2) Uwarunkowania geograficzne Projekty dofinansowane z EFRR muszą wziąć pod uwagę specyfikę regionalną, obejmującą czynniki geograficzne, które mogą być znacznie zróżnicowane. Wsparcie jest możliwe m.in. na terenach, gdzie działania komercyjne są niewystarczające, aby dostarczyć właściwą infrastrukturę, umożliwiającą funkcjonowanie zaawansowanych aplikacji i usług. (3) Neutralność technologiczna Kryteria wyboru projektów w zakresie inwestycji infrastrukturalnych w obszarze komunikacji elektronicznej muszą być zgodne z zasadą neutralności technologicznej. Wsparcie EFRR nie powinno faworyzować żadnej konkretnej technologii, jak również ograniczać możliwości wyboru technologii czy jej dostawcy. (4) Otwarty dostęp Wsparcie finansowe będzie udzielane projektom, które są zgodne z regulacją w sprawie sieci i usług komunikacyjnych 9, jak również z zasadami konkurencji (zasady udzielania pomocy publicznej i przepisy antymonopolowe). Zgodność z tymi zasadami jest kluczowym warunkiem korzystania ze wsparcia z EFRR. Pomoc z funduszu powinna być ograniczona, co do zasady, do infrastruktury i wyposażenia, które są otwarte dla wszystkich operatorów i dostawców usług. Lokalizacja oraz wymogi techniczne dla punktów dostępu do nowej infrastruktury nie powinny faworyzować operatora mającego pozycję dominującą na rynku lokalnym, jak również nie powinny zniekształcać innych rynków. Dostarczenie usług powinno być również 9 Directive (2002/21/EC) on a Common Regulatory Framework for electronic communications networks and services 12

13 zgodne z zasadami przejrzystości, niedyskryminacji, proporcjonalności i niezakłócania funkcjonowania rynku. Inicjatywa eeurope 2005 jest aktualnie obowiązującym dokumentem strategicznym definiującym ramy rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Europie. Realizacja założeń dokumentu zaplanowana została na lata Obecnie trwają prace nad nowym planem Unii Europejskim w tym zakresie o perspektywie do 2010 roku Komisja Europejska kładzie istotny nacisk na kwestie związane z rozbudową infrastruktury transportowej, telekomunikacyjnej oraz wsparcia rozwoju technologicznego. Dała temu wyraz przedstawiając program Europejskiej inicjatywy dla wzrostu 10. W ramach tego programu planuje się uruchomienie działań w ramach trzech tzw. projektów szybkiego startu. Celem tych projektów ma być przyspieszenie dostarczania i wykorzystania sieci szerokopasmowych. Są to: projekt Digital Divide, projekt Komunikacji i Technologii Mobilnych (Mobile Communication and Technologies), projekt Infrastruktury sieci opartych na badaniach ICT (ICT-based research network infrastructure). Inicjatywa jest odpowiedzią wezwania przez Radę Europejską krajów członkowskich do potrzymania właściwej polityki makroekonomicznej, przyspieszenia reform strukturalnych oraz promocji inwestycji w infrastrukturę sieciową i w obszar wiedzy. Finansowanie działań w ramach Inicjatywy oprócz Wspólnoty Europejskiej ma zapewnić Europejski Bank Inwestycyjny (EBI). I.2. Polska W Polsce o zagadnieniach związanych z ideą społeczeństwa informacyjnego oraz egovernment zaczęto mówić już w roku 1994, kiedy na I Kongresie Informatyki Polskiej dokonano analizy Raportu Bangemanna w odniesieniu do polskiej rzeczywistości. Dokument ten stanowił inspirację dla sformułowanych w raporcie z Kongresu 10 zaleceń - istotnych dla rozwoju informatyzacji w Polsce. Wskazano w nim na potrzebę współdziałania sektora publicznego i prywatnego w opracowaniu oraz w upowszechnianiu zastosowań infrastruktury informacyjnej. Od tego momentu w kraju toczyła się debata na temat szans oraz możliwości, jakie niesie ze sobą rozwój teleinformatyki. 10 Europejska Inicjatywa dla Wzrostu, Inwestycje w sieci i w wiedzę dla wzrostu gospodarczego i rynku pracy, Raport Końcowy dla Rady Europejskiej, Bruksela, 11 listopada 2003, COM(2003)

14 Podczas konferencji, która odbyła się w Warszawie maja 2000 r. pod hasłem Społeczeństwo Informacyjne: przyśpieszanie integracji europejskiej (Information Society - Accelerating European Integration) ministrowie krajów Europy Środkowej i Wschodniej kandydujących do UE postanowili przygotować dokument, zgodny z planem eeurope 2002, lecz dotyczący krajów kandydujących. Dokument pod nazwą eeurope+ 2003: A co-operative effort to implement the Information Society in Europe - Action Plan 11 przedstawiony został rok później na Szczycie europejskim w Goeteborgu (15-16 czerwca 2001 r.). Plan zawarty w inicjatywie eeurope+ został ostatecznie włączony do Planu Działań eeurope 2005 po podjęciu decyzji przez właściwe władze wszystkich państw kandydujących. W następstwie tej samej warszawskiej konferencji, Sejm RP 14 lipca 2000 roku podjął uchwałę w sprawie budowania podstaw społeczeństwa informacyjnego w Polsce 12, co zdecydowanie przyspieszyło prace nad przygotowaniem strategicznych dokumentów rządowych w tym obszarze. W uchwale stwierdzono, że obowiązujący system prawny i polityka rządu nie stwarzały dostatecznych warunków, by w pełni wykorzystać możliwości rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Sejm uznał, że nowoczesne technologie i zastosowanie usług telekomunikacyjnych, teleinformatycznych i multimedialnych mogą być katalizatorem rozwoju gospodarczego, mogą zwiększać konkurencyjność gospodarki, tworzyć nowe miejsca pracy, sprzyjać rozwojowi demokracji, rozwojowi regionów, wspomagać nauczanie, ochronę zdrowia, dostęp do dóbr kultury. Są one również niezbędne dla zachowania gotowości obronnej, bezpieczeństwa państwa i obywateli oraz porządku publicznego. Sejm wezwał rząd do przedstawienia w trybie pilnym do końca września 2000 r. założeń strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce. W szczególności zalecił uwzględnić w niej następujące zagadnienia: zasady powszechnego dostępu i wykorzystania Internetu, plan rozwoju edukacji informatycznej dzieci i młodzieży, plan rozwoju edukacji informatycznej osób dorosłych, uwzględniający konieczność zdobywania nowych kwalifikacji w transformującej się gospodarce, plany i priorytety rozwoju systemów teleinformatycznych w administracji, sprzyjające racjonalizacji wykorzystania środków budżetowych, a także usprawniające kontakty obywatela z urzędem oraz samorządność lokalną, metodykę rozwoju systemów teleinformatycznych uwzględniających wymagania obronności i bezpieczeństwa państwa, 11 eeurope Wspólne działania na rzecz wdrożenia Społeczeństwa Informacyjnego w Europie. Plan Działań sporządzony przez kraje kandydujące przy wsparciu Komisji Europejskiej, czerwiec M.P. z 2000 r. Nr 22, poz

15 priorytety rozwoju systemów teleinformatycznych wspomagających system finansowy państwa, działania podejmowane przez państwo na rzecz rozwoju systemów teleinformatycznych dla potrzeb ośrodków naukowych i uniwersyteckich, system ostrzegania przed zagrożeniami związanymi z nadużyciami i przestępstwami z wykorzystaniem sieci teleinformatycznych i telekomunikacyjnych, plan działań wspomagających wykorzystanie usług społeczeństwa informacyjnego m.in. dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, udział przedstawicieli Polski w międzynarodowych ustaleniach i działaniach standaryzujących zasady gospodarki elektronicznej. Sejm zobowiązał rząd do pilnego przygotowania projektów odpowiednich ustaw regulujących kwestie dotyczące: podpisu elektronicznego, dokumentu elektronicznego, bezpieczeństwa informacji, kryptografii, ochrony interesów konsumenta, ochrony danych, bezpieczeństwa i zasad umów zawieranych za pomocą Internetu i sieci telekomunikacyjnych, a także kwestii podatkowych i usprawniania detalicznego obrotu towarowego z zagranicą. 28 listopada 2000 roku Rada Ministrów przyjęła stanowisko w sprawie uchwały Sejmu oraz jednocześnie przedstawiła program "Cele i kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce" 13. Zawierał on priorytetowe cele rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce i działania administracji rządowej konieczne dla ich osiągnięcia. Dokument ten, podobnie jak przygotowany na zlecenie Rady Europejskiej Raport Bangemanna, miał również za zadanie zwiększyć wśród polityków świadomość problemów i wyzwań oraz szans i zagrożeń niesionych przez zachodzącą na świecie rewolucję informacyjną. 11 września 2001 roku w odpowiedzi na inicjatywy europejskie (m.in. szczyt w Goeteborgu czerwca 2001 r.) Rada Ministrów przyjęła dokument epolska Plan działań na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce w latach Zawarto w nim analizę potrzeb w sferze dostępu do informacji, jej zakresu, środków jej przekazu i udostępniania oraz nakładów finansowych niezbędnych dla osiągnięcia celów określonych w planie działań. Działania określone w strategii miały koncentrować się wokół: rozwoju infrastruktury teleinformatycznej (Cel 0), zapewnienia powszechnego, tańszego, szybszego i bezpiecznego dostępu do Internetu (Cel 1), inwestowania w ludzi i ich umiejętności (Cel 2), stymulowania lepszego wykorzystania technologii informacyjnych (Cel 3), rozwoju teleinformatyki na obszarach wiejskich (Cel 4), 13 "Cele i kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce", dokument opracowany przez KBN i Ministerstwo Łączności, Warszawa, 28 listopada 2000 r. 14 epolska Plan działań na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce w latach , przyjęty przez Radę Ministrów 11 września

16 rozwoju radiofonii i telewizji cyfrowej (Cel 5). W Celu 3 zapisano działanie Administracja publiczna on-line. Podstawowymi efektami jego realizacji winno stać się: a) stworzenie przejrzystej i przyjaznej obywatelowi komunikacji z administracją publiczną, b) zapewnienie obywatelom powszechnego dostępu do informacji sektora publicznego, przy zachowaniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, c) usprawnienie działania administracji poprzez szersze zastosowanie narzędzi wykorzystujących technologie informacyjne i komunikacyjne, w tym zastępowanie papierowego obiegu informacji obiegiem elektronicznym, d) zapewnienie zgodności technicznej systemów wprowadzanych w różnych instytucjach. Osiągnięcie zarysowanych celów nastąpić winno poprzez realizację następujących zadań: budowę, modernizację i integrację sieci resortowych oraz sieci lokalnych w urzędach, budowę ogólnokrajowej sieci dla urzędów administracji rządowej, stworzenie standardów informatycznych dla rozwiązań internetowych w instytucjach rządowych, przy wykorzystaniu systemów otwartych, gwarantujących rozbudowę modułów informacyjnych, komputeryzację procesów i procedur w urzędach administracji rządowej, przeprowadzenie wewnętrznej reorganizacji sektora publicznego, szczególnie w zakresie elektronicznej wymiany dokumentów wewnątrz i pomiędzy instytucjami, budowę podstaw metodycznych, technicznych i organizacyjnych dla zapewnienia bezpieczeństwa zasobów informacyjnych administracji rządowej, stworzenie możliwości komunikacji w typowych sprawach między interesantem a urzędem za pomocą sieci Internet, oraz co ma istotne znaczenie w kontekście projektu wdrożenie rejestrów państwowych i branżowych oraz ich integrację. Niemal w tym samym czasie, gdy powstawała pierwsza wersja polskiej strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego, Sejm RP przyjął dwie ustawy istotne dla budowania w Polsce elektronicznej administracji. Były to: ustawa o dostępie do informacji publicznej 15, która wprowadza do polskiego systemu prawnego Biuletyn Informacji Publicznej oraz ustawa o podpisie elektronicznym przyjęta 6 września 2001 r., Dz.U. 2001, Nr 112, poz przyjęta 19 września, Dz.U Nr 130, poz

17 W roku 2002, przygotowano nową wersję strategii epolska inspirowaną inicjatywami europejskimi: eeurope 2002 i eeurope 2005, którą opublikowano pod nazwą epolska Tym razem program zdefiniowano nieco inaczej, kreując zmodyfikowane priorytety: (1) rozwój bezpiecznej infrastruktury teleinformatycznej (Cel 1), (2) powszechny, szybszy i tańszy Internet (Cel 2), (3) rozwój usług e-administracji publicznej (Cel 3), (4) inwestowanie w ludzi i umiejętności (Cel 4), (5) stymulowanie lepszego wykorzystania technologii informacyjnych (Cel 5), (6) integracja społeczna (Cel 6). Według zapisów dokumentu epolska 2006 administracja publiczna wykorzystująca narzędzia informacyjne i komunikacyjne ma służyć społeczeństwu poprzez swoją dostępność, poufność, wiarygodność i jakość zarówno na terenie całej Polski oraz w powiązaniu z zasobami informacyjnymi innych krajów. Zgodnie z oczekiwaniami społeczeństwa, administracja powinna działać efektywnie i sprawnie, a dostarczana przez nią informacja powinna być wysokiej jakości. Aby spełnić te oczekiwania niezbędne jest szerokie zastosowanie rozwiązań teleinformatycznych administracja on-line. Zastosowania tych rozwiązań obejmują m.in.: usługi informacyjne - udostępnianie informacji na stronach www urzędów, usługi komunikacyjne - wymiana informacji i korespondencji między obywatelem a urzędem, np. przy użyciu poczty elektronicznej, formularzy on-line, usługi transakcyjne - pobieranie i składanie deklaracji podatkowych, wnoszenie opłat, ankiety, głosowanie i inne. Zastosowanie rozwiązań egovernment ma duże znaczenie m.in. dla transparentności działań administracji i racjonalnego wykorzystania środków publicznych. Są one także bardzo istotnym narzędziem usprawniającym komunikację i interakcje między administracją a podmiotami gospodarczymi, zwłaszcza małymi i średnimi firmami. Zadania jakie postawiono przed administracją publiczną w ramach Celu 3 (Rozwój usług e - administracji publicznej) zdefiniowanego w roku 2002 w rządowym programie rozwoju społeczeństwa informacyjnego epolska 2006 to: opracowanie oraz wdrożenie spójnej strategii informatyzacji administracji publicznej, stworzenie za pomocą narzędzi wykorzystujących technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT), przejrzystej i przyjaznej dla obywatela komunikacji z administracją publiczną, zapewnienie powszechnego dostępu do informacji publicznej, przy zachowaniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, 17 epolska Plan działań na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce, Warszawa

18 usprawnienie działania administracji poprzez szersze zastosowanie ICT, w tym zastępowanie papierowego obiegu informacji obiegiem elektronicznym. Zgodnie z rządowym programem epolska 2006 istotnym argumentem dla spójnej polityki tworzenia i porządkowania struktur informacyjnych państwa, rozumianych jako struktury bazodanowe i teleinformatyczne systemy łączności, jest wzajemne przenikanie się działań administracji rządowej i samorządowej: Niezbędne jest opracowanie odpowiednich regulacji prawnych i polityki ich porządkowania, poczynając od rejestrów państwowych, przyjęcie standardów automatycznego zapisu i przekazywania (wymiany) danych oraz wprowadzenie standardów kompatybilności systemów informatycznych w administracji publicznej. Do zadań administracji rządowej i samorządowej zaliczono m.in.: opracowanie standardów informatycznych w instytucjach rządowych i samorządowych, budowę ogólnokrajowej sieci dla urzędów administracji rządowej, budowę, modernizację i integrację sieci resortowych oraz sieci lokalnych w urzędach, wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów w urzędach administracji publicznej, opracowanie metodologii informatycznego zarządzania dokumentacją powstającą w systemach informatycznych i jej przechowywania w długim czasie, oraz najistotniejszy ze względu na podmiot studium rozwój rejestrów państwowych i związanych z nimi dokumentów osobistych. Założono, iż realizacja wyznaczonych w programie epolska 2006 celów będzie odbywać się poprzez: koordynowanie działań wszystkich szczebli sektora publicznego, dostosowanie regulacji prawnych do wymagań postępu technologicznego, stymulowanie działań sektora prywatnego i organizacji pozarządowych, inicjowanie działań wymagających użycia środków publicznych, określenie wskaźników służących do rozliczania i weryfikacji realizowanych działań. Uznano, iż dla osiągnięcia spójności celów zawartych w planie działań z ważnymi celami społecznymi i gospodarczymi niezbędne jest tworzenie lokalnych programów i regionalnych strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego. W grudniu 2002 roku Komitet Badań Naukowych opublikował wstępną koncepcję projektu Wrota Polski. Opisano w nim centralny system informatyczny, który ma realizować e- usługi administracyjne dla obywateli oraz podmiotów gospodarczych, bez względu na ich siedzibę, czy miejsce zamieszkania w Polsce. 18

19 Rok 2003 przyniósł kolejną modyfikację strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce, 10 marca Komitet Badań Naukowych opublikował Strategię informatyzacji Rzeczypospolitej Polskiej epolska. Kolejne, zmodyfikowane wersje dokumentu nowoutworzone Ministerstwo Nauki i Informatyzacji przyjmowało w maju oraz w grudniu. W dokumencie tym wskazano na trzy podstawowe obszary, wokół których skupiać się będą realizowane w najbliższych latach projekty związane z informatyzacją kraju: dostęp - przeważająca większość obywateli i firm powinna posiadać możliwości techniczne korzystania z oferowanych treści i usług w sieci Internet, treść - wymóg istnienia treści oznacza, że w Internecie znajdzie się oferta mająca wartość dla potencjalnego użytkownika, począwszy od prostych informacji, a skończywszy na usługach, w których ma miejsce interakcja usługobiorcy i instytucji świadczącej usługę, zdolność - wykorzystania dostępnej oferty, która zależy zarówno od odpowiednich umiejętności posługiwania się komputerem ( piśmienności informatycznej) jak i od przełamania bariery psychicznej - zaakceptowania Internetu jako wygodnego i bezpiecznego narzędzia, ułatwiającego życie. Priorytetem dla Polski powinno być osiągnięcie stanu, w którym każdy absolwent szkoły średniej potrafi posługiwać się komputerem i Internetem. W obszarach tych wymieniono kilkanaście projektów priorytetowych, wśród nich 18 : Internet szerokopasmowy w administracji publicznej i dla szkół, Infrastruktura dostępu, Bezpieczeństwo w sieci, Wrota Polski, a także Centralne bazy danych administracji i rejestry. W ramach tego ostatniego projektu wymienia się następujące działania przewidziane do realizacji w latach : przygotowanie planu działań związanego z tworzeniem, integracją i racjonalizacją wykorzystania baz danych związanych z ewidencją ludności, pojazdów i innych, przygotowanie (aktualizacja) planu działania związanego z Rejestrem Usług Medycznych, integracja rejestrów państwowych (np. KRS, NIP, REGON, PESEL, CEK), opracowanie ogólnopolskiego modelu danych, modernizacja baz danych, stosowanie standardów komunikacji i wymiany danych, przygotowanie państwowego archiwum dokumentów elektronicznych wyposażonego w prawne, techniczne i ekonomiczne instrumenty umożliwiające przejmowanie 18 Strategia informatyzacji Rzeczypospolitej Polskiej epolska na lata , Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, grudzień

20 dokumentacji elektronicznej wytworzonej przez administrację i nieprzydatnej w dalszej pracy urzędów, lecz jednocześnie przeznaczonej do wieczystego przechowania, informatyzacja katastru nieruchomości. Strategia przewiduje, iż gromadzenie danych w bazach musi zostać poddane racjonalizacji. Zadaniem odpowiednich resortów jest kontynuowanie tworzenia i poprawa działania kluczowych baz danych administracji publicznej związanych z ewidencją ludności, pojazdów, skazanych, z rejestrami sądowymi, rejestrami związanymi z informacjami o nieruchomościach, z bazami danych dotyczących podatków oraz innych, pod kątem: stosowania spójnych standardów danych i metadanych, unikania powielania informacji, eliminowania dublujących się identyfikatorów np. PESEL i NIP39, tworzenia interfejsów, integralności baz rozproszonych, zapewnienia nowoczesnych metod dostępu do rejestrów publicznych, zapewnienia przestrzennego odniesienia informacji zawartych w różnych bazach danych. W Strategii zestawiono kilkanaście inicjatyw dotyczących tworzenia baz danych. Znalazły się wśród nich m.in. 19 : Centralna Baza Danych Ministerstwa Infrastruktury kompleksowa baza danych o transporcie zawierać będzie ewidencję podmiotów, które otrzymały licencje na międzynarodowy transport drogowy. Obejmować ona będzie także listę osób posiadających Certyfikaty Kompetencji Zawodowych w zakresie międzynarodowego i krajowego transportu drogowego osób i rzeczy. Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (CEPiK) w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji przeprowadzono zamówienie publiczne na ww. system. Według ogólnej koncepcji funkcje systemu CEPiK mają obejmować ponad 20 usług ewidencji pojazdów, 13 usług ewidencji kierowców oraz współpracę z Funduszem Ubezpieczeń Gwarancyjnych. Użytkownikami bazy będą MSWiA, Policja, Straż Graniczna, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, Ministerstwo Obrony Narodowej, towarzystwa ubezpieczeniowe, jednostki administracji. Modernizacja systemu PESEL (stworzenie PESEL-2) za modyfikację systemu odpowiedzialne jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Prace mają obejmować przekształcenie go w system referencyjny (tzn. państwo gwarantuje 19 Strategia informatyzacji Rzeczypospolitej Polskiej epolska na lata , Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, grudzień

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Projekt wersja 3.0. 2 października 2013 r.

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Projekt wersja 3.0. 2 października 2013 r. Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Projekt wersja 3.0 2 października 2013 r. 1 Spis treści: 1. Wkład POPC w realizację Strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności gospodarczospołecznej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów

PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów z dnia Strategia Warszawa, 20 grudnia 2012 r. 1 Spis treści 1. Wprowadzenie 3 2. Streszczenie strategii 6 3. Diagnoza i trendy społeczno-gospodarczej w obszarze:

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych. Streszczenie Studium Wykonalności

7\środo ff. Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych. Streszczenie Studium Wykonalności 7\środo ff Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów Streszczenie Studium Wykonalności Streszczenie Studium Wykonalności dla projektu: Platforma udostępniania

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana decyzją Komisji Europejskiej z dnia 5 grudnia 2014 r. Spis treści 1. Strategia dotycząca wkładu programu w realizację unijnej strategii

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA LIZBOŃSKA DROGA DO SUKCESU ZJEDNOCZONEJ EUROPY

STRATEGIA LIZBOŃSKA DROGA DO SUKCESU ZJEDNOCZONEJ EUROPY STRATEGIA LIZBOŃSKA DROGA DO SUKCESU ZJEDNOCZONEJ EUROPY 1 Opracowanie zostało przygotowane przez zespół w składzie: Agata Budzyńska Maciej Duszczyk Marcin Gancarz Edyta Gieroczyńska Marcin Jatczak Karolina

Bardziej szczegółowo

Koncepcja systemu analitycznego dla wspomagania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w kierunku szybkiego i bardzo szybkiego Internetu

Koncepcja systemu analitycznego dla wspomagania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w kierunku szybkiego i bardzo szybkiego Internetu Zakład Sieci (Z - 2) Koncepcja systemu analitycznego dla wspomagania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w kierunku szybkiego i bardzo szybkiego Internetu Praca nr 02 30 001 1 Warszawa, grudzień

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE W E-ADMINISTRACJI

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE W E-ADMINISTRACJI Technologie informacyjne i komunikacyjne w e-administracji 1 2 Autor raportu Dr inż. Anna Sołtysik-Piorunkiewicz (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katedra Informatyki) Publikacja współfinansowana

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ELEKTRONIZACJI TERENOWYCH URZĘDÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ POD KĄTEM ŚWIADCZENIA USŁUG egovernment

KONCEPCJA ELEKTRONIZACJI TERENOWYCH URZĘDÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ POD KĄTEM ŚWIADCZENIA USŁUG egovernment Zakład Sieci Z-2 KONCEPCJA ELEKTRONIZACJI TERENOWYCH URZĘDÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ POD KĄTEM ŚWIADCZENIA USŁUG egovernment Nr pracy: 02300017 07300027 06300077 Warszawa, grudzień 2007 INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O. Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 Poznań 2012 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Projekt po rozpatrzeniu przez Komitet do Spraw Cyfryzacji Warszawa, 1 czerwca 2012r. SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 2 II. RELACJA STRATEGII ROZWOJU KAPITAŁU SPOŁECZNEGO

Bardziej szczegółowo

Koncepcja. Systemu Informacji Przestrzennej. Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)

Koncepcja. Systemu Informacji Przestrzennej. Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) Koncepcja Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) GIS na miarę Twoich potrzeb Koncepcja Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego. Metryka dokumentu Tytuł

Bardziej szczegółowo

Strategia Informatyzacji Urzędu Miasta Ciechanów. Dokument główny OPRACOWANIE PRO-INFO JACEK FRĄCKOWIAK. Wersja 1.02

Strategia Informatyzacji Urzędu Miasta Ciechanów. Dokument główny OPRACOWANIE PRO-INFO JACEK FRĄCKOWIAK. Wersja 1.02 Strategia Informatyzacji Urzędu Miasta Ciechanów Dokument główny OPRACOWANIE PRO-INFO JACEK FRĄCKOWIAK Wersja 1.02 SPIS TREŚCI: 1METRYKA DOKUMENTU...9 2ASPEKT FORMALNY OPRACOWANIA...10 2.1PODSTAWA FORMALNA...

Bardziej szczegółowo

RAPORT SYSTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH A ROZWÓJ KONKURENCJI W GOSPODARCE

RAPORT SYSTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH A ROZWÓJ KONKURENCJI W GOSPODARCE RAPORT SYSTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH A ROZWÓJ KONKURENCJI W GOSPODARCE Warszawa, wrzesień 2013 r. Spis treści: Słownik najważniejszych pojęć i skrótów... 5 Wstęp... 7 Rozdział 1. Otoczenie regulacyjne systemu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Prowadzenie nadzoru technicznego nad wdrożeniem i realizacją projektu: Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP) Załącznik nr 7 Opiz

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA RPO WO 2007-2013 Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Wersja nr 70 Dokument

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 20 maja 2010 r. Druk nr 879

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 20 maja 2010 r. Druk nr 879 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 20 maja 2010 r. Druk nr 879 MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH SEKRETARZ STANU SEKRETARZ DO SPRAW EUROPEJSKICH Mikołaj DOWGIELEWICZ Pan Bogdan

Bardziej szczegółowo

Załącznik do projektu Umowy Partnerstwa - Stan spełnienia przez Polskę warunkowości ex ante dla funduszy europejskich 2014-2020 (8 stycznia 2014 r.

Załącznik do projektu Umowy Partnerstwa - Stan spełnienia przez Polskę warunkowości ex ante dla funduszy europejskich 2014-2020 (8 stycznia 2014 r. 13.2 STAN SPEŁNIENIA PRZEZ POLSKĘ WARUNKOWOŚCI EX ANTE DLA FUNDUSZY EUROPEJSKICH 2014-2020 (8 STYCZNIA 2014 R.) - ZAŁĄCZNIK DO PROJEKTU UMOWY PARTNERSTWA Załącznik do projektu Umowy Partnerstwa - Stan

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przygotowanie i wdrożenie mechanizmów i narzędzi do świadczenia e-usług publicznych za pomocą platformy epuap wraz przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final

Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO,

Bardziej szczegółowo

Analiza rozwoju usług teleinformatycznych w Województwie Zachodniopomorskim

Analiza rozwoju usług teleinformatycznych w Województwie Zachodniopomorskim Analiza rozwoju usług teleinformatycznych w Województwie Zachodniopomorskim Na zlecenie Unizeto Technologies SA przygotowała firma Prozped Consulting w ramach zespołu: mgr Bogusław Rozpędek mgr Piotr Rozpędek

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Wykonawca:

Zamawiający: Wykonawca: Gdańsk, maj 2015 Zamawiający: Miasto Kolno ul. Wojska Polskiego 20 18-500 Kolno Wykonawca: EU-CONSULT Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.eu-consult.pl Strona 2 z 150 Spis treści 1. WYKAZ

Bardziej szczegółowo

Otwarty rząd w Polsce

Otwarty rząd w Polsce Otwarty rząd w Polsce Otwarty rząd w Polsce Kulisy programu Opengov Otwarty rząd w Polsce. Kulisy programu Opengov. Redakcja: Grzegorz Młynarski Autorzy: Grzegorz Młynarski, Alek Tarkowski, Łukasz Jachowicz

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Czerwiec 2015 Warunki korzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja została

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork WYDANIE NR 7 z dnia 11 kwietnia 2014 r. AO.0141.1.2014.MB Strona 2 z 50 Autor opracowania: Mirosław Birecki Sekretarz gminy Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

LKR 4101-022-01/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKR 4101-022-01/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKR 4101-022-01/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/14/004 Wdrażanie wybranych wymagań dotyczących systemów

Bardziej szczegółowo

Zakł ad Sieci (Z-2) Zadanie nr 2

Zakł ad Sieci (Z-2) Zadanie nr 2 Zakł ad Sieci (Z-2) WYBRANE ASPEKTY ELEKTRONICZNEJ ŁĄCZNOŚCI MULTIMEDIALNEJ STOSOWANEJ W NOWOCZESNYCH JEDNOSTKACH SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Zadanie nr 2 Model bezpieczeństwa informatycznego

Bardziej szczegółowo

Projekt DANTE. Plan Działań dla regionu Podbeskidzie

Projekt DANTE. Plan Działań dla regionu Podbeskidzie Projekt DANTE (Agenda Cyfrowa dla nowego podejścia do turystyki na terenach górskich i rolniczych w Europie) Plan Działań dla regionu Podbeskidzie (wykorzystania narzędzi ICT na obszarach wiejskich i rolniczych)

Bardziej szczegółowo

Wrocław 2000 Plus Studia nad strategią miasta

Wrocław 2000 Plus Studia nad strategią miasta ISSN 1427 2628 URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA BIURO ROZWOJU WROCŁAWIA Wrocław 2000 Plus Studia nad strategią miasta Zeszyt 4 (55) 2004 Wrocław 2004 Wydano na zlecenie Urzędu Miejskiego Wrocławia, pl. Nowy Targ

Bardziej szczegółowo

sieci szkieletowe program e-pionier Internet rzeczy cyfrowego Program Operacyjny Polska Cyfrowa FUNDUSZE UNIJNE rynek ICT Big Data

sieci szkieletowe program e-pionier Internet rzeczy cyfrowego Program Operacyjny Polska Cyfrowa FUNDUSZE UNIJNE rynek ICT Big Data start-upy metadane sieci szkieletowe profil zaufany kierunki techniczne studia zamawiane usługi program e-pionier komunikacja M2M klastry technologiczne interdyscyplinarność platforma epuap Europejska

Bardziej szczegółowo