Wyciąg z studium wykonalności dla projektu Przebudowa i integracja systemu rejestrów państwowych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wyciąg z studium wykonalności dla projektu Przebudowa i integracja systemu rejestrów państwowych"

Transkrypt

1 Wyciąg z studium wykonalności dla projektu Przebudowa i integracja systemu rejestrów państwowych Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Departament Rejestrów Państwowych Warszawa wrzesień 2004 r.

2 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 4 PRZEDMIOT PROJEKTU... 4 FINANSOWANIE PROJEKTU... 5 PROJEKTODAWCA... 5 ROZDZIAŁ I. TŁO - ZAŁOŻENIA PROJEKTU W KONTEKŚCIE DOKUMENTÓW PROGRAMOWYCH ORAZ REGULACJI PRAWNYCH UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ KRAJOWYCH... 6 I.1. UNIA EUROPEJSKA... 6 I.2. POLSKA I.3. POLSKIE USTAWODAWSTWO A EGOVERNMENT I.4. PODSUMOWANIE ROZDZIAŁ II. DIAGNOZA SYTUACJI OBECNEJ II.1. RYNEK TELEKOMUNIKACYJNY ORAZ INFRASTRUKTURA SI W POLSCE II.1.1. Polski rynek ICT II.1.2. Komputery II.1.3. Dostęp do Internetu II.1.4. Telefonia stacjonarna i komórkowa II.2. E-USŁUGI PUBLICZNE II.2.1. Poziom rozwoju usług dla obywateli i przedsiębiorców II.2.2. Administracja publiczna on-line II.3. ELEMENTY ICT W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH (MSP) II.4. PODSUMOWANIE II.5. OSOBOWE REJESTRY PAŃSTWOWE I DOKUMENTY II.6. UWARUNKOWANIA PRAWE DLA REALIZACJI PROJEKTU ROZDZIAŁ III. ANALIZA UŻYTKOWNIKÓW I ANALIZA POPYTU III.1. PROGNOZA LICZBY PRZEDSIĘBIORSTW W POLCE NA LATA , POSIADAJĄCYCH DOSTĘP DO INTERNETU III.2. PROGNOZA LICZBY PRZEDSIĘBIORSTW KORZYSTAJĄCYCH Z RZĄDOWYCH STRON ORAZ SERWISÓW INTERNETOWYCH III.3. WYKORZYSTYWANIE STRON RZĄDOWYCH PRZEZ OBYWATELI W POLSCE NA TLE INNYCH KRAJÓW EUROPEJSKICH III.4. PODSUMOWANIE ROZDZIAŁ IV. IDENTYFIKACJA PROJEKTU IV.1. IDENTYFIKACJA PROBLEMU IV.1.1. Problem główny IV.1.2. Przyczyny problemu głównego IV Przyczyny głównego problemu na poziomie gminy IV Rejestr aktów stanu cywilnego systemy informatyczne USC IV Ewidencja wydanych i utraconych dowodów osobistych IV Gminna ewidencja ludności IV Przyczyny głównego problemu na poziomie centralnym IV Rejestr aktów stanu cywilnego IV Ogólnokrajowa Ewidencja Wydawanych i Utraconych Dowodów Osobistych (OEWiUDO) IV Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności (PESEL) IV Przyczyny braku interfejsów IV.2. IDENTYFIKACJA CELÓW IV.2.1. Cel bezpośredni IV.2.2. Produkty projektu IV.2.3. Cele ogólne i uzasadnienie projektu IV.2.4. Diagram drzewa celów IV.3. ANALIZA STRATEGII IV.4. MATRYCA LOGICZNA PROJEKTU IV.4. MATRYCA LOGICZNA PROJEKTU IV.5. POZIOMA LINIA LOGICZNA INTERWENCJI

3 IV.6. METODOLOGIA OBLICZENIA WSKAŹNIKÓW IV.6.1. Wskaźniki dla celu głównego (rezultaty) IV.6.2. Wskaźniki dla celu ogólnego (oddziaływania) IV.6.3. Wskaźniki dla produktów IV.7. ZAGROŻENIA I RYZYKA PIONOWA LINIA LOGICZNA INTERWENCJI ROZDZIAŁ V. ANALIZA TECHNICZNA PROJEKTU V.1. ZAKRES PROJEKTU V.2. SYSTEMY LOKALNE V.3. SYSTEMY CENTRALNE SYSTEM OSOBOWYCH REJESTRÓW PAŃSTWOWYCH V.4. PORTAL INFORMACYJNY V.5. ZAŁOŻENIA TECHNOLOGICZNE V.6. ARCHITEKTURA SYSTEMU V.6.1. Poziom centralny V PESEL V OEWiUDO - Ogólnokrajowa Ewidencja Wydanych i Utraconych Dowodów Osobistych V CRASC - Centralny Rejestr Aktów Stanu Cywilnego V.6.2. Poziom gminy V LBD - Lokalna Baza Danych V SOO - System Obsługi Obywatela (System Dowodów Osobistych) V System informatyczny USC V.6.3. Infrastruktura integracyjna V Brokery integracyjne na poziomie centralnym i na poziomie gminy V.6.4. System sterowania procesem V.6.5. Serwer usług V.6.6. Poziom dostępu V Portal informacyjny i interfejsy V System udostępniania informacji V.6.7. System analizująco-raportujacy V.6.8. System bezpieczeństwa V.7. KONCEPCJA PRZEBUDOWY I INTEGRACJI SYSTEMÓW REJESTRÓW BĘDĄCYCH W GESTII MSWIA ROZDZIAŁ VI. ANALIZA FINANSOWA PROJEKTU VI.1. HARMONOGRAM DZIAŁAŃ WRAZ Z WYKAZEM KOSZTÓW VII.3. PODSUMOWANIE SŁOWNIK

4 Wprowadzenie Przedmiot projektu Przedmiotem niniejszego projektu jest przebudowa i aktualizacja istniejących oraz stworzenie nowych rejestrów państwowych, a następnie ich integracja. Stworzony system będzie oparty na współpracy i interoperacyjności systemów informatycznych zarządzających rejestrami i ewidencjami na poziomach centralnym i gminnym (lokalnym). Na poziomie gminnym (lokalnym) w ramach projektu działania obejmą: gminne ewidencje ludności zwane LBD (Lokalne Bazy Danych), gminne ewidencje wydanych ł utraconych dowodów osobistych zwane SOO (Systemy Obsługi Obywatela), gminny rejestr aktów stanu cywilnego (RASC) natomiast na poziomie centralnym: zbiór PESEL (Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności), Ogólnokrajowa Ewidencja Wydanych i Utraconych Dowodów Osobistych (OEWiUDO), Centralny Rejestr Aktów Stanu Cywilnego (CRASC). Docelowo (nie wchodzi w zakres niniejszego projektu) planuje się, iż na poziomie centralnym nastąpi pełna interoperacyjność, która obejmie także pozostałe rejestry przetwarzane w Departamencie Rejestrów Państwowych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji - System Ewidencji Paszportowej (SEP) oraz Centralną Ewidencję Pojazdów i Centralną Ewidencję Kierowców (CEPiK). Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celu głównego, czyli integracji rejestrów państwowych dla umożliwienia przedsiębiorcom oraz obywatelom korzystania z usług administracyjnych on-line oferowanych przez administracje różnych szczebli i rodzajów oraz dla umożliwienia współpracy urzędników administracji rządowej i samorządowej. Osiągnięcie celu głównego przyczyni się do osiągnięcia szerzej ujętych celów ogólnych projektu, czyli wpłynie m.in. na zwiększenie liczby przedsiębiorstw wykorzystujących do swojej działalności Internet, na zmniejszenie kosztów przedsiębiorców w związku z korzystaniem z usług administracji publicznej on-line. Projekt przewidziany jest do realizacji w ramach działania 1.5 Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, którego celem jest poprawa warunków funkcjonowania gospodarki poprzez zwiększenie liczby i poprawę jakości usług świadczonych on-line przez instytucje sektora publicznego na rzecz przedsiębiorstw z wykorzystaniem nowoczesnych technologii teleinformatycznych. 4

5 Finansowanie projektu Finansowanie części działania 1.5 SPO WKP pochodzić ma ze środków unijnych (75% kosztów kwalifikowanych projektu) oraz ze środków krajowych (25% wkładu krajowego). Wkład krajowy będzie pochodzić z rezerwy celowej budżetu państwa część 83 pozycja 10. Za realizację projektu odpowiedzialny będzie Departament Rejestrów Państwowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wartość przedmiotowego projektu to 217,1 mln zł. Projektodawca Projektodawcą jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji będące jednostką budżetową powołaną 18 października 1999 roku Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 października 1999 roku w sprawie utworzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 1. Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 2, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje następującymi działami administracji rządowej: administracja publiczna (część 17 budżetu państwa), sprawy wewnętrzne (część 42 budżetu państwa), wyznania religijne (część 43 budżetu państwa). Dział - administracja publiczna - obejmuje sprawy: administracji, w tym organizacji urzędów administracji publicznej oraz procedur administracyjnych, reform i organizacji struktur administracji publicznej, zespolonej administracji rządowej w województwie, podziału administracyjnego państwa oraz nazw jednostek osadniczych i obiektów fizjograficznych, ewidencji ludności, dowodów osobistych i paszportów, zbiórek publicznych. 1 Dz.U. Nr 85, poz Dz. U. Nr 35, poz.325 z późn.zm. 5

6 Rozdział I. Tło - założenia projektu w kontekście dokumentów programowych oraz regulacji prawnych Unii Europejskiej oraz krajowych Działania na rzecz rozbudowy oraz integracji elektronicznych rejestrów państwowych służą rozwojowi społeczeństwa informacyjnego, zaś w szczególności budowaniu podstaw systemu zapewniającego mieszkańcom oraz małym i średnim przedsiębiorcom pewny, tani i wygodny dostęp do usług publicznych on-line. Społeczeństwo informacyjne (SI) jest nowoczesną kulturą organizacji społeczeństwa opartą na szybkiej i relatywnie taniej wymianie informacji i usług on-line oraz komunikacji między partnerami z wykorzystaniem sieci teleinformatycznych. Jego atrybutem jest rozwój oparty na wiedzy i powszechny dostęp do informacji. W nowym społeczeństwie to właśnie informacja staje się wartością ekonomiczną, a przez rozwój nowych technologii dostęp do niej powinien być powszechny, szybszy i tańszy. Rozwój infrastruktury dostępu oraz działania na rzecz efektywnego wykorzystywania nowoczesnych narzędzi informacji i komunikacji są podstawą rozwoju gospodarki opartej na wiedzy oraz elektronicznej administracji (egovernment) informacji i usług on-line dla przedsiębiorstw i obywateli. I.1. Unia Europejska Aktywne pobudzanie rozwoju społeczeństwa informacyjnego to jeden ze sposobów osiągnięcia celu, jakim ma być uzyskanie przez Wspólnotę Europejską pozycji najbardziej konkurencyjnego gospodarczo regionu świata do 2010 roku. Realizację tego celu zakłada tzw. Strategia Lizbońska dokument przyjęty podczas szczytu w Lizbonie w marcu 2000 roku. Koncepcja ta zorientowana na odzyskanie pozycji w konkurencji Europy ze Stanami Zjednoczonymi i innymi liderami światowymi [kraje Dalekiego Wschodu, Kanada, Australia] stała się głównym programem społeczno-gospodarczym UE. Dokumentem Komisji Europejskiej, w którym po raz pierwszy poruszono tematykę rozwoju nowoczesnych technologii i społeczeństwa informacyjnego był raport pt. Europa i społeczeństwo globalnej informacji. Zalecenia dla Rady Europejskiej 3 zaprezentowany 26 maja 1994 r. zwany Raportem Bangemanna. Raport stał się punktem wyjścia do tworzenia europejskiej koncepcji społeczeństwa informacyjnego i dał początek publicznej debacie na ten temat. Autorzy Raportu Bangemanna" wyznaczyli trzy podstawowe cele: (1) odbudowa pozycji Unii Europejskiej w światowym wyścigu technologicznym, 3 Europe and the global information society, Recommendations of the Bangemann Group to the European Council, Bruksela 1994, tytuł polski: Europa i społeczeństwo globalnej informacji. Zalecenia dla Rady Europejskiej. 6

7 (2) zapewnienie infrastruktury informacyjnej koniecznej dla przejścia Unii Europejskiej do stadium społeczeństwa informacyjnego, (3) zachowanie tożsamości kulturowej, jako elementu europejskiej "miękkiej siły", którą można będzie przeciwstawić konkurencji amerykańskiej. W trakcie realizacji założeń i celów wytyczonych przez "Raport Bangemanna" zarysowały się wyraźne kierunki, kluczowe dla realizacji postulatów społeczeństwa informacyjnego, m.in.: konieczność dostosowania prawa do potrzeb świadczenia elektronicznych usług i zapewnienie warunków stałego kształcenia, budowa infrastruktury technicznej oraz rozwój publicznie dostępnych zasobów informacyjnych. Pięć lat po opublikowaniu Raportu Bangemanna Romano Prodi nowy przewodniczący Komisji Europejskiej, zaprezentował w Helsinkach (tuż przed szczytem grudnia 1999 r.) po raz pierwszy strategiczną inicjatywę eeurope 2002 an Information Society for All. Była ona odpowiedzią na wzrastającą konkurencję na globalnym rynku oraz na relatywnie niskie wskaźniki rozwoju społeczeństwa informacyjnego w krajach Unii Europejskiej w porównaniu ze światowymi liderami. Realizację jej założeń przewidziano na lata Inicjatywa polityczna eeurope 2002 od samego początku stała się jednym z kluczowych elementów strategii Komisji Europejskiej w dziedzinie modernizacji i umocnienia gospodarki europejskiej, zaś promocja Internetu i technologii informacyjnych stała się jednym z jej podstawowych narzędzi. Zakładano korzystny wpływ realizacji strategii eeurope 2002 na wzrost zatrudnienia, efektywność i konkurencyjność produkcji oraz na całą sferę życia publicznego w Europie. Główne jej cele to 4 : wprowadzenie mieszkańców Europy w wiek cywilizacji informacyjnej we wszystkich sferach ich działalności: w pracy, w domu, w szkole, w przedsiębiorczości i w kontaktach z administracją publiczną, tworzenie Europy zdolnej do spożytkowywania informacji elektronicznej, Europy konkurencyjnej w skali globalnej, wspierającej kreatywną kulturę, gotowej do finansowania i rozwoju nowych idei, zapewnienie, aby dokonujące się procesy uwzględniały uwarunkowania socjalne, zmniejszały pomiędzy nimi różnice, tworzyły zaufanie i wzmacniały jedność Unii. Inicjatywa eeurope 2002 uzyskała wstępne poparcie uczestników szczytu w Helsinkach i skierowana została w celu dalszych uszczegółowień do Komisji Europejskiej i grona ekspertów. 4 epolska - Plan działań na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce na lata , czerwiec

8 eeurope 2002 była wyłącznie dokumentem programowym i nie zawierała instrumentów finansowych. Cele ogólne wyznaczone przez nią miały być realizowane w ramach istniejących programów europejskich (np. Programy Ramowe, program IDA, TEN-Telecom, fundusze strukturalne, środki Europejskiego Banku Inwestycyjnego). Na szczycie w Lizbonie (23-24 marca 2000 r.) Rada Europejska przyjęła ambitną Strategię Lizbońską, która zakładała rozwinięcie w Unii Europejskiej do 2010 roku najbardziej konkurencyjnej i dynamicznej, bazującej na wiedzy gospodarki świata, oferującej więcej lepszych miejsc pracy oraz większą spójność społeczną. Ustalono sześć priorytetów, dzięki którym gospodarka europejska ma osiągnąć taki poziom rozwoju: "eeurope Społeczeństwo Informacyjne dla wszystkich", rynek wewnętrzny, usługi finansowe, przedsiębiorczość, europejskie badania naukowe, przegląd instrumentów finansowych. Za najważniejszy priorytet nowej europejskiej gospodarki uznano realizację postulatów inicjatywy eeurope Plan jej realizacji został opublikowany przed szczytem Rady Europejskiej w Feira (19-20 czerwca 2000 r.). Został on ujęty w 3 grupach tematycznych rozwiniętych w 11 punktach 5 : Tańszy, szybszy i bezpieczny Internet. o tańszy i szybszy dostęp do Internetu, o szybki Internet dla badań i studentów, o bezpieczne sieci i inteligentne karty (smart cards). Inwestowanie w ludzi i umiejętności. o młodzież Europy w erze informacyjnej, o praca w gospodarce opartej na wiedzy (knowledge based economy), o powszechne korzystanie z gospodarki opartej na wiedzy. Pobudzanie wykorzystania Internetu. o przyspieszenie elektronicznej gospodarki, o rząd on-line: elektroniczny dostęp do usług publicznych, o służba zdrowia on-line, o zawartość informacyjna w sieciach globalnych, o inteligentny system transportu. Do priorytetów związanych z wdrażaniem elektronicznej administracji (egovernment) zakwalifikowano m.in.: 5 eeurope 2002 An Information Society for All. Action Plan, ogłoszony w Feira, czerwca

9 zapewnienie obywatelom łatwego dostępu do podstawowych informacji publicznych oraz promowanie komunikacji elektronicznej między obywatelami a rządem, uproszczenie elektronicznych procedur administracyjnych dla firm, udostępnienie wszystkich podstawowych rodzajów komunikacji z Komisją Europejską na platformie elektronicznej, promocja wykorzystania podpisu elektronicznego w sektorze publicznym, mobilizacja operatorów telekomunikacyjnych i producentów urządzeń do współpracy z dostawcami usług i użytkownikami w celu szybkiego wdrożenia i rozpowszechnienia protokołu internetowego w wersji 6. W trakcie kolejnych spotkań Rady Europejskiej wiele uwagi poświęcono ocenie realizacji inicjatywy eeurope i określeniu zmian, jakie powinny nastąpić w jej wdrożeniu. Dyskusje odbyły się m.in. podczas Szczytu Rady Europejskiej w Nicei (7-8 grudnia 2000 r.) gdzie nastąpiła pierwsza ocena realizacji inicjatywy eeurope i przyjęto uzgodniony przez Radę Ministrów ds. Rynku Wewnętrznego zestaw 23 wskaźników rozwoju społeczeństwa informacyjnego, wskazując na konieczność pogłębionej analizy metodologii oceny. Jako wskaźniki dla egovernment uznano: o procentowy wskaźnik usług publicznych dostępnych on-line, o publiczne wykorzystywanie świadczonych przez rząd usług on-line. o procentowy wskaźnik składania formularzy on-line, o procentowy wskaźnik przetargów publicznych prowadzonych on-line. Specjalnego posiedzenia Rady Europejskiej w Sztokholmie (23-24 marca 2001 r.), które w myśl zapisów Strategii Lizbońskiej poświęcone zostało ocenie realizacji strategii. Specjalnego posiedzenia Rady Europejskiej w Barcelonie (15-16 marca 2002 r.), które w całości poświęcone było realizacji Strategii Lizbońskiej i zagadnieniom rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Podjęto wówczas polityczną decyzję o kontynuacji inicjatywy eeurope do 2005 roku. Podczas Szczytu w Sewilli czerwca 2002 r., Komisja Europejska przedstawiła komunikat eeurope 2005: An information society for All. Przyjęcie tego komunikatu stanowiło oficjalną decyzję o kontynuowaniu inicjatywy. W eeurope 2005 zaproponowano szereg rozwiązań, które w odniesieniu do e-administracji, e-edukacji, e-zdrowia oraz e- gospodarki miały stymulować rozwój nowych usług. Strategia koncentruje swoją uwagę na użytkowniku elektronicznych usług oraz informacji dostępnych on-line. Jej celami ogólnymi są: zapewnienie korzystnego środowiska dla prywatnych inwestycji i tworzenia nowych miejsc pracy 9

10 wzrost produktywności, modernizacja usług publicznych, umożliwienie wszystkim obywatelom uczestniczenia w globalnym społeczeństwie informacyjnym. Założono, iż eeurope 2005 w szczególności ma stymulować rozwój usług, plikacji i treści z zachowaniem bezpieczeństwa, w oparciu o powszechną infrastrukturę dostępu szerokopasmowego 6. Przyjęty plan działań eeurope 2005: An Information Society for All - Action Plan 7 zawiera cztery odrębne, ale powiązane ze sobą priorytety: (1) działania podstawowe obejmują przegląd i dostosowanie otoczenia prawnego na poziomie narodowym i pan-europejskim (m.in. zaktualizowanie przepisów dla umożliwienia rozwoju nowych usług, rozwoju konkurencji i możliwości współpracy oraz dla polepszania dostępu do różnych sieci). Skoncentrowano się przede wszystkim na: o usunięciu barier prawnych i technicznych we wdrażaniu dostępu szerokopasmowego [broadband], o zapewnieniu szerokopasmowego dostępu administracji publicznej, szkół, oraz placówek medycznych do Internetu, o rozwoju interaktywnych usług publicznych, dostępnych dla wszystkich z wielu platform poprzez wiele kanałów dystrybucji, o zapewnieniu usług medycznych na odległość, o weryfikacji zapisów legislacyjnych mających wpływ na handel elektroniczny, o stworzeniu Grupy Bezpieczeństwa Elektronicznego (Cyber Security Task Force) (2) wspomaganie wymiany doświadczeń, najlepszych wzorców i promowanie projektów, (3) monitorowanie działań oraz pomiar efektów i postępów prac, (4) ogólna koordynacja działań, identyfikacja synergii między działaniami, zapewnienie dobrej komunikacji między państwowymi i paneuropejskimi ustawodawcami a sektorem prywatnym. Plan zakłada, że do roku 2005 Unia Europejska powinna wdrożyć: Nowoczesne, świadczone elektroniczne usługi w zakresie: o administracji publicznej, o nauczania na odległość, o medycyny na odległość, Dynamiczne środowisko handlu elektronicznego. 6 Wrota wstępna koncepcja projektu, Komitet Badań Naukowych, 11 grudnia 2002 rok 7 eeurope An Information Society for All - Plan Działań, Bruksela, 28 maja 2002 r. 10

11 Osiągnięcie tych założeń ma być możliwe poprzez: powszechną dostępność łączy szerokopasmowych po przystępnych cenach, bezpieczną infrastrukturę informatyczną usług, wzmocnienie konkurencyjności, interoperacyjności oraz dostępu do rozmaitych sieci. Ze względu na zakres tematyczny niniejszego studium, w dalszej jego części skoncentrowano się na kwestiach związanych z: nowoczesnymi usługami publicznymi - [zapewnienie interaktywności podstawowych usług publicznych, powszechna dostępność tych usług dla zainteresowanych stron oraz wykorzystanie zarówno wielokanałowego dostępu szerokopasmowego, jak i wielu platform informacyjnych], stworzeniem bezpiecznej infrastruktury informacyjnej [bezpieczna komunikacja między organami administracji publicznej ustanowienie bezpiecznego środowiska komunikacyjnego dla wymiany poufnych i wymagających ochrony informacji administracyjnych], wdrożeniem dostępu szerokopasmowego do usług i informacji. Na realizację założeń eeurope 2005 nie przeznaczono w budżecie Komisji Europejskiej wydzielonych środków finansowych. Istotą koncepcji finansowania inicjatywy jest montaż środków budżetów krajów członkowskich, przemysłu europejskiego, banków oraz organizacji pozarządowych. Ponadto szereg funduszy celowych oraz programów Unii Europejskiej przekształca się w taki sposób, aby móc finansować tematykę spójną z inicjatywą eeurope (np. 5 i 6 Program Ramowy Badań i Rozwoju, program IDA, eten, fundusze strukturalne, środki EBI). Plan Działań eeurope 2005 przewiduje, że projekty dotyczące budowy nowej infrastruktury i wprowadzenia nowych usług mogą zostać wsparte z funduszy strukturalnych w określonych regionach, szczególnie na terenach wiejskich i obszarach oddalonych. Fundusze strukturalne stanowić mają w latach podstawowe źródło finansowania inicjatyw na rzecz realizacji strategii. Dlatego też w lipcu 2003 roku Komisja Europejska w dokumencie Guidelines on criteria and modalities of implementation of structural funds in support of electronic communication 8 sformułowała podstawowe zasady I kryteria wsparcia projektów w tym zakresie. Kryteria te to: (1) Plan strategiczny 8 Dokument Komisji Europejskiej opublikowany 28 lipca 2003 roku Guidelines on criteria and modalities of implementation of structural funds in support of electronic communication, Brussels, SEC (2003)

12 Wsparcie z funduszy strukturalnych (przede wszystkim z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego EFRR, ang.: ERDF European Regional Development Fund) powinno być zdeterminowane przez strategię rozwoju społeczeństwa informacyjnego w regionie, a projekty infrastrukturalne muszą zakładać realizację celów regionalnego rozwoju gospodarczego np. wzrost gospodarczy, wzrost konkurencyjności regionu czy zachowanie równowagi działań gospodarczych. Według Komisji projekty nie uwzględniające strategii i ogólnych założeń regionu oraz projekty odosobnione (tylko lokalne) nie powinny otrzymywać dofinansowania. Władze publiczne szczebla regionalnego i lokalnego powinny zaproponować podjęcie działań w obszarze społeczeństwa informacyjnego w ramach programów krajowych i regionalnych, które odpowiadają m.in. celom i zapotrzebowaniom regionu, a także są spójne z ogólną strategią rozwoju regionalnego. (2) Uwarunkowania geograficzne Projekty dofinansowane z EFRR muszą wziąć pod uwagę specyfikę regionalną, obejmującą czynniki geograficzne, które mogą być znacznie zróżnicowane. Wsparcie jest możliwe m.in. na terenach, gdzie działania komercyjne są niewystarczające, aby dostarczyć właściwą infrastrukturę, umożliwiającą funkcjonowanie zaawansowanych aplikacji i usług. (3) Neutralność technologiczna Kryteria wyboru projektów w zakresie inwestycji infrastrukturalnych w obszarze komunikacji elektronicznej muszą być zgodne z zasadą neutralności technologicznej. Wsparcie EFRR nie powinno faworyzować żadnej konkretnej technologii, jak również ograniczać możliwości wyboru technologii czy jej dostawcy. (4) Otwarty dostęp Wsparcie finansowe będzie udzielane projektom, które są zgodne z regulacją w sprawie sieci i usług komunikacyjnych 9, jak również z zasadami konkurencji (zasady udzielania pomocy publicznej i przepisy antymonopolowe). Zgodność z tymi zasadami jest kluczowym warunkiem korzystania ze wsparcia z EFRR. Pomoc z funduszu powinna być ograniczona, co do zasady, do infrastruktury i wyposażenia, które są otwarte dla wszystkich operatorów i dostawców usług. Lokalizacja oraz wymogi techniczne dla punktów dostępu do nowej infrastruktury nie powinny faworyzować operatora mającego pozycję dominującą na rynku lokalnym, jak również nie powinny zniekształcać innych rynków. Dostarczenie usług powinno być również 9 Directive (2002/21/EC) on a Common Regulatory Framework for electronic communications networks and services 12

13 zgodne z zasadami przejrzystości, niedyskryminacji, proporcjonalności i niezakłócania funkcjonowania rynku. Inicjatywa eeurope 2005 jest aktualnie obowiązującym dokumentem strategicznym definiującym ramy rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Europie. Realizacja założeń dokumentu zaplanowana została na lata Obecnie trwają prace nad nowym planem Unii Europejskim w tym zakresie o perspektywie do 2010 roku Komisja Europejska kładzie istotny nacisk na kwestie związane z rozbudową infrastruktury transportowej, telekomunikacyjnej oraz wsparcia rozwoju technologicznego. Dała temu wyraz przedstawiając program Europejskiej inicjatywy dla wzrostu 10. W ramach tego programu planuje się uruchomienie działań w ramach trzech tzw. projektów szybkiego startu. Celem tych projektów ma być przyspieszenie dostarczania i wykorzystania sieci szerokopasmowych. Są to: projekt Digital Divide, projekt Komunikacji i Technologii Mobilnych (Mobile Communication and Technologies), projekt Infrastruktury sieci opartych na badaniach ICT (ICT-based research network infrastructure). Inicjatywa jest odpowiedzią wezwania przez Radę Europejską krajów członkowskich do potrzymania właściwej polityki makroekonomicznej, przyspieszenia reform strukturalnych oraz promocji inwestycji w infrastrukturę sieciową i w obszar wiedzy. Finansowanie działań w ramach Inicjatywy oprócz Wspólnoty Europejskiej ma zapewnić Europejski Bank Inwestycyjny (EBI). I.2. Polska W Polsce o zagadnieniach związanych z ideą społeczeństwa informacyjnego oraz egovernment zaczęto mówić już w roku 1994, kiedy na I Kongresie Informatyki Polskiej dokonano analizy Raportu Bangemanna w odniesieniu do polskiej rzeczywistości. Dokument ten stanowił inspirację dla sformułowanych w raporcie z Kongresu 10 zaleceń - istotnych dla rozwoju informatyzacji w Polsce. Wskazano w nim na potrzebę współdziałania sektora publicznego i prywatnego w opracowaniu oraz w upowszechnianiu zastosowań infrastruktury informacyjnej. Od tego momentu w kraju toczyła się debata na temat szans oraz możliwości, jakie niesie ze sobą rozwój teleinformatyki. 10 Europejska Inicjatywa dla Wzrostu, Inwestycje w sieci i w wiedzę dla wzrostu gospodarczego i rynku pracy, Raport Końcowy dla Rady Europejskiej, Bruksela, 11 listopada 2003, COM(2003)

14 Podczas konferencji, która odbyła się w Warszawie maja 2000 r. pod hasłem Społeczeństwo Informacyjne: przyśpieszanie integracji europejskiej (Information Society - Accelerating European Integration) ministrowie krajów Europy Środkowej i Wschodniej kandydujących do UE postanowili przygotować dokument, zgodny z planem eeurope 2002, lecz dotyczący krajów kandydujących. Dokument pod nazwą eeurope+ 2003: A co-operative effort to implement the Information Society in Europe - Action Plan 11 przedstawiony został rok później na Szczycie europejskim w Goeteborgu (15-16 czerwca 2001 r.). Plan zawarty w inicjatywie eeurope+ został ostatecznie włączony do Planu Działań eeurope 2005 po podjęciu decyzji przez właściwe władze wszystkich państw kandydujących. W następstwie tej samej warszawskiej konferencji, Sejm RP 14 lipca 2000 roku podjął uchwałę w sprawie budowania podstaw społeczeństwa informacyjnego w Polsce 12, co zdecydowanie przyspieszyło prace nad przygotowaniem strategicznych dokumentów rządowych w tym obszarze. W uchwale stwierdzono, że obowiązujący system prawny i polityka rządu nie stwarzały dostatecznych warunków, by w pełni wykorzystać możliwości rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Sejm uznał, że nowoczesne technologie i zastosowanie usług telekomunikacyjnych, teleinformatycznych i multimedialnych mogą być katalizatorem rozwoju gospodarczego, mogą zwiększać konkurencyjność gospodarki, tworzyć nowe miejsca pracy, sprzyjać rozwojowi demokracji, rozwojowi regionów, wspomagać nauczanie, ochronę zdrowia, dostęp do dóbr kultury. Są one również niezbędne dla zachowania gotowości obronnej, bezpieczeństwa państwa i obywateli oraz porządku publicznego. Sejm wezwał rząd do przedstawienia w trybie pilnym do końca września 2000 r. założeń strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce. W szczególności zalecił uwzględnić w niej następujące zagadnienia: zasady powszechnego dostępu i wykorzystania Internetu, plan rozwoju edukacji informatycznej dzieci i młodzieży, plan rozwoju edukacji informatycznej osób dorosłych, uwzględniający konieczność zdobywania nowych kwalifikacji w transformującej się gospodarce, plany i priorytety rozwoju systemów teleinformatycznych w administracji, sprzyjające racjonalizacji wykorzystania środków budżetowych, a także usprawniające kontakty obywatela z urzędem oraz samorządność lokalną, metodykę rozwoju systemów teleinformatycznych uwzględniających wymagania obronności i bezpieczeństwa państwa, 11 eeurope Wspólne działania na rzecz wdrożenia Społeczeństwa Informacyjnego w Europie. Plan Działań sporządzony przez kraje kandydujące przy wsparciu Komisji Europejskiej, czerwiec M.P. z 2000 r. Nr 22, poz

15 priorytety rozwoju systemów teleinformatycznych wspomagających system finansowy państwa, działania podejmowane przez państwo na rzecz rozwoju systemów teleinformatycznych dla potrzeb ośrodków naukowych i uniwersyteckich, system ostrzegania przed zagrożeniami związanymi z nadużyciami i przestępstwami z wykorzystaniem sieci teleinformatycznych i telekomunikacyjnych, plan działań wspomagających wykorzystanie usług społeczeństwa informacyjnego m.in. dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, udział przedstawicieli Polski w międzynarodowych ustaleniach i działaniach standaryzujących zasady gospodarki elektronicznej. Sejm zobowiązał rząd do pilnego przygotowania projektów odpowiednich ustaw regulujących kwestie dotyczące: podpisu elektronicznego, dokumentu elektronicznego, bezpieczeństwa informacji, kryptografii, ochrony interesów konsumenta, ochrony danych, bezpieczeństwa i zasad umów zawieranych za pomocą Internetu i sieci telekomunikacyjnych, a także kwestii podatkowych i usprawniania detalicznego obrotu towarowego z zagranicą. 28 listopada 2000 roku Rada Ministrów przyjęła stanowisko w sprawie uchwały Sejmu oraz jednocześnie przedstawiła program "Cele i kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce" 13. Zawierał on priorytetowe cele rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce i działania administracji rządowej konieczne dla ich osiągnięcia. Dokument ten, podobnie jak przygotowany na zlecenie Rady Europejskiej Raport Bangemanna, miał również za zadanie zwiększyć wśród polityków świadomość problemów i wyzwań oraz szans i zagrożeń niesionych przez zachodzącą na świecie rewolucję informacyjną. 11 września 2001 roku w odpowiedzi na inicjatywy europejskie (m.in. szczyt w Goeteborgu czerwca 2001 r.) Rada Ministrów przyjęła dokument epolska Plan działań na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce w latach Zawarto w nim analizę potrzeb w sferze dostępu do informacji, jej zakresu, środków jej przekazu i udostępniania oraz nakładów finansowych niezbędnych dla osiągnięcia celów określonych w planie działań. Działania określone w strategii miały koncentrować się wokół: rozwoju infrastruktury teleinformatycznej (Cel 0), zapewnienia powszechnego, tańszego, szybszego i bezpiecznego dostępu do Internetu (Cel 1), inwestowania w ludzi i ich umiejętności (Cel 2), stymulowania lepszego wykorzystania technologii informacyjnych (Cel 3), rozwoju teleinformatyki na obszarach wiejskich (Cel 4), 13 "Cele i kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce", dokument opracowany przez KBN i Ministerstwo Łączności, Warszawa, 28 listopada 2000 r. 14 epolska Plan działań na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce w latach , przyjęty przez Radę Ministrów 11 września

16 rozwoju radiofonii i telewizji cyfrowej (Cel 5). W Celu 3 zapisano działanie Administracja publiczna on-line. Podstawowymi efektami jego realizacji winno stać się: a) stworzenie przejrzystej i przyjaznej obywatelowi komunikacji z administracją publiczną, b) zapewnienie obywatelom powszechnego dostępu do informacji sektora publicznego, przy zachowaniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, c) usprawnienie działania administracji poprzez szersze zastosowanie narzędzi wykorzystujących technologie informacyjne i komunikacyjne, w tym zastępowanie papierowego obiegu informacji obiegiem elektronicznym, d) zapewnienie zgodności technicznej systemów wprowadzanych w różnych instytucjach. Osiągnięcie zarysowanych celów nastąpić winno poprzez realizację następujących zadań: budowę, modernizację i integrację sieci resortowych oraz sieci lokalnych w urzędach, budowę ogólnokrajowej sieci dla urzędów administracji rządowej, stworzenie standardów informatycznych dla rozwiązań internetowych w instytucjach rządowych, przy wykorzystaniu systemów otwartych, gwarantujących rozbudowę modułów informacyjnych, komputeryzację procesów i procedur w urzędach administracji rządowej, przeprowadzenie wewnętrznej reorganizacji sektora publicznego, szczególnie w zakresie elektronicznej wymiany dokumentów wewnątrz i pomiędzy instytucjami, budowę podstaw metodycznych, technicznych i organizacyjnych dla zapewnienia bezpieczeństwa zasobów informacyjnych administracji rządowej, stworzenie możliwości komunikacji w typowych sprawach między interesantem a urzędem za pomocą sieci Internet, oraz co ma istotne znaczenie w kontekście projektu wdrożenie rejestrów państwowych i branżowych oraz ich integrację. Niemal w tym samym czasie, gdy powstawała pierwsza wersja polskiej strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego, Sejm RP przyjął dwie ustawy istotne dla budowania w Polsce elektronicznej administracji. Były to: ustawa o dostępie do informacji publicznej 15, która wprowadza do polskiego systemu prawnego Biuletyn Informacji Publicznej oraz ustawa o podpisie elektronicznym przyjęta 6 września 2001 r., Dz.U. 2001, Nr 112, poz przyjęta 19 września, Dz.U Nr 130, poz

17 W roku 2002, przygotowano nową wersję strategii epolska inspirowaną inicjatywami europejskimi: eeurope 2002 i eeurope 2005, którą opublikowano pod nazwą epolska Tym razem program zdefiniowano nieco inaczej, kreując zmodyfikowane priorytety: (1) rozwój bezpiecznej infrastruktury teleinformatycznej (Cel 1), (2) powszechny, szybszy i tańszy Internet (Cel 2), (3) rozwój usług e-administracji publicznej (Cel 3), (4) inwestowanie w ludzi i umiejętności (Cel 4), (5) stymulowanie lepszego wykorzystania technologii informacyjnych (Cel 5), (6) integracja społeczna (Cel 6). Według zapisów dokumentu epolska 2006 administracja publiczna wykorzystująca narzędzia informacyjne i komunikacyjne ma służyć społeczeństwu poprzez swoją dostępność, poufność, wiarygodność i jakość zarówno na terenie całej Polski oraz w powiązaniu z zasobami informacyjnymi innych krajów. Zgodnie z oczekiwaniami społeczeństwa, administracja powinna działać efektywnie i sprawnie, a dostarczana przez nią informacja powinna być wysokiej jakości. Aby spełnić te oczekiwania niezbędne jest szerokie zastosowanie rozwiązań teleinformatycznych administracja on-line. Zastosowania tych rozwiązań obejmują m.in.: usługi informacyjne - udostępnianie informacji na stronach www urzędów, usługi komunikacyjne - wymiana informacji i korespondencji między obywatelem a urzędem, np. przy użyciu poczty elektronicznej, formularzy on-line, usługi transakcyjne - pobieranie i składanie deklaracji podatkowych, wnoszenie opłat, ankiety, głosowanie i inne. Zastosowanie rozwiązań egovernment ma duże znaczenie m.in. dla transparentności działań administracji i racjonalnego wykorzystania środków publicznych. Są one także bardzo istotnym narzędziem usprawniającym komunikację i interakcje między administracją a podmiotami gospodarczymi, zwłaszcza małymi i średnimi firmami. Zadania jakie postawiono przed administracją publiczną w ramach Celu 3 (Rozwój usług e - administracji publicznej) zdefiniowanego w roku 2002 w rządowym programie rozwoju społeczeństwa informacyjnego epolska 2006 to: opracowanie oraz wdrożenie spójnej strategii informatyzacji administracji publicznej, stworzenie za pomocą narzędzi wykorzystujących technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT), przejrzystej i przyjaznej dla obywatela komunikacji z administracją publiczną, zapewnienie powszechnego dostępu do informacji publicznej, przy zachowaniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, 17 epolska Plan działań na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce, Warszawa

18 usprawnienie działania administracji poprzez szersze zastosowanie ICT, w tym zastępowanie papierowego obiegu informacji obiegiem elektronicznym. Zgodnie z rządowym programem epolska 2006 istotnym argumentem dla spójnej polityki tworzenia i porządkowania struktur informacyjnych państwa, rozumianych jako struktury bazodanowe i teleinformatyczne systemy łączności, jest wzajemne przenikanie się działań administracji rządowej i samorządowej: Niezbędne jest opracowanie odpowiednich regulacji prawnych i polityki ich porządkowania, poczynając od rejestrów państwowych, przyjęcie standardów automatycznego zapisu i przekazywania (wymiany) danych oraz wprowadzenie standardów kompatybilności systemów informatycznych w administracji publicznej. Do zadań administracji rządowej i samorządowej zaliczono m.in.: opracowanie standardów informatycznych w instytucjach rządowych i samorządowych, budowę ogólnokrajowej sieci dla urzędów administracji rządowej, budowę, modernizację i integrację sieci resortowych oraz sieci lokalnych w urzędach, wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów w urzędach administracji publicznej, opracowanie metodologii informatycznego zarządzania dokumentacją powstającą w systemach informatycznych i jej przechowywania w długim czasie, oraz najistotniejszy ze względu na podmiot studium rozwój rejestrów państwowych i związanych z nimi dokumentów osobistych. Założono, iż realizacja wyznaczonych w programie epolska 2006 celów będzie odbywać się poprzez: koordynowanie działań wszystkich szczebli sektora publicznego, dostosowanie regulacji prawnych do wymagań postępu technologicznego, stymulowanie działań sektora prywatnego i organizacji pozarządowych, inicjowanie działań wymagających użycia środków publicznych, określenie wskaźników służących do rozliczania i weryfikacji realizowanych działań. Uznano, iż dla osiągnięcia spójności celów zawartych w planie działań z ważnymi celami społecznymi i gospodarczymi niezbędne jest tworzenie lokalnych programów i regionalnych strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego. W grudniu 2002 roku Komitet Badań Naukowych opublikował wstępną koncepcję projektu Wrota Polski. Opisano w nim centralny system informatyczny, który ma realizować e- usługi administracyjne dla obywateli oraz podmiotów gospodarczych, bez względu na ich siedzibę, czy miejsce zamieszkania w Polsce. 18

19 Rok 2003 przyniósł kolejną modyfikację strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce, 10 marca Komitet Badań Naukowych opublikował Strategię informatyzacji Rzeczypospolitej Polskiej epolska. Kolejne, zmodyfikowane wersje dokumentu nowoutworzone Ministerstwo Nauki i Informatyzacji przyjmowało w maju oraz w grudniu. W dokumencie tym wskazano na trzy podstawowe obszary, wokół których skupiać się będą realizowane w najbliższych latach projekty związane z informatyzacją kraju: dostęp - przeważająca większość obywateli i firm powinna posiadać możliwości techniczne korzystania z oferowanych treści i usług w sieci Internet, treść - wymóg istnienia treści oznacza, że w Internecie znajdzie się oferta mająca wartość dla potencjalnego użytkownika, począwszy od prostych informacji, a skończywszy na usługach, w których ma miejsce interakcja usługobiorcy i instytucji świadczącej usługę, zdolność - wykorzystania dostępnej oferty, która zależy zarówno od odpowiednich umiejętności posługiwania się komputerem ( piśmienności informatycznej) jak i od przełamania bariery psychicznej - zaakceptowania Internetu jako wygodnego i bezpiecznego narzędzia, ułatwiającego życie. Priorytetem dla Polski powinno być osiągnięcie stanu, w którym każdy absolwent szkoły średniej potrafi posługiwać się komputerem i Internetem. W obszarach tych wymieniono kilkanaście projektów priorytetowych, wśród nich 18 : Internet szerokopasmowy w administracji publicznej i dla szkół, Infrastruktura dostępu, Bezpieczeństwo w sieci, Wrota Polski, a także Centralne bazy danych administracji i rejestry. W ramach tego ostatniego projektu wymienia się następujące działania przewidziane do realizacji w latach : przygotowanie planu działań związanego z tworzeniem, integracją i racjonalizacją wykorzystania baz danych związanych z ewidencją ludności, pojazdów i innych, przygotowanie (aktualizacja) planu działania związanego z Rejestrem Usług Medycznych, integracja rejestrów państwowych (np. KRS, NIP, REGON, PESEL, CEK), opracowanie ogólnopolskiego modelu danych, modernizacja baz danych, stosowanie standardów komunikacji i wymiany danych, przygotowanie państwowego archiwum dokumentów elektronicznych wyposażonego w prawne, techniczne i ekonomiczne instrumenty umożliwiające przejmowanie 18 Strategia informatyzacji Rzeczypospolitej Polskiej epolska na lata , Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, grudzień

20 dokumentacji elektronicznej wytworzonej przez administrację i nieprzydatnej w dalszej pracy urzędów, lecz jednocześnie przeznaczonej do wieczystego przechowania, informatyzacja katastru nieruchomości. Strategia przewiduje, iż gromadzenie danych w bazach musi zostać poddane racjonalizacji. Zadaniem odpowiednich resortów jest kontynuowanie tworzenia i poprawa działania kluczowych baz danych administracji publicznej związanych z ewidencją ludności, pojazdów, skazanych, z rejestrami sądowymi, rejestrami związanymi z informacjami o nieruchomościach, z bazami danych dotyczących podatków oraz innych, pod kątem: stosowania spójnych standardów danych i metadanych, unikania powielania informacji, eliminowania dublujących się identyfikatorów np. PESEL i NIP39, tworzenia interfejsów, integralności baz rozproszonych, zapewnienia nowoczesnych metod dostępu do rejestrów publicznych, zapewnienia przestrzennego odniesienia informacji zawartych w różnych bazach danych. W Strategii zestawiono kilkanaście inicjatyw dotyczących tworzenia baz danych. Znalazły się wśród nich m.in. 19 : Centralna Baza Danych Ministerstwa Infrastruktury kompleksowa baza danych o transporcie zawierać będzie ewidencję podmiotów, które otrzymały licencje na międzynarodowy transport drogowy. Obejmować ona będzie także listę osób posiadających Certyfikaty Kompetencji Zawodowych w zakresie międzynarodowego i krajowego transportu drogowego osób i rzeczy. Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (CEPiK) w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji przeprowadzono zamówienie publiczne na ww. system. Według ogólnej koncepcji funkcje systemu CEPiK mają obejmować ponad 20 usług ewidencji pojazdów, 13 usług ewidencji kierowców oraz współpracę z Funduszem Ubezpieczeń Gwarancyjnych. Użytkownikami bazy będą MSWiA, Policja, Straż Graniczna, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, Ministerstwo Obrony Narodowej, towarzystwa ubezpieczeniowe, jednostki administracji. Modernizacja systemu PESEL (stworzenie PESEL-2) za modyfikację systemu odpowiedzialne jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Prace mają obejmować przekształcenie go w system referencyjny (tzn. państwo gwarantuje 19 Strategia informatyzacji Rzeczypospolitej Polskiej epolska na lata , Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, grudzień

Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE

Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE EDYTA BARACZ Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE Społeczeństwo informacyjne to typ społeczeństwa, którego kształtowanie się ściśle związane

Bardziej szczegółowo

Strategia informatyzacji RP e-polska i NPR a fundusze strukturalne

Strategia informatyzacji RP e-polska i NPR a fundusze strukturalne Społeczeństwo informacyjne powszechny dostęp do Internetu II KONFERENCJA Budowa lokalnej infrastruktury telekomunikacyjnej z wykorzystaniem funduszy strukturalnych UE Instytut Łączności, Warszawa 11 grudnia

Bardziej szczegółowo

e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz

e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz Definicje e-administracji Elektroniczna administracja to wykorzystanie technologii informatycznych i telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce Dokumenty List od Premiera Czasy, w których żyjemy, to czasy komputerów, telefonów komórkowych, SMSów, czatów, Internetu i serwisów społecznościowych.

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja dla obywateli

Informatyzacja dla obywateli Ministerstwo Finansów Informatyzacja dla obywateli automatyzacja rozliczeń podatków (PIT ów) projekty e-deklaracje i e-podatki Grzegorz Fiuk Departament ds. Informatyzacji Resortu Ministerstwo Finansów

Bardziej szczegółowo

W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne

W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne Czy realizacja projektu to dostarczenie narzędzia biznesowego, czy czynnik stymulujący rozwój społeczeństwa informacyjnego? W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne,

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 STRESZCZENIE

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 STRESZCZENIE Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 STRESZCZENIE październik 2008 Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, mając na uwadze dobro

Bardziej szczegółowo

Plan Informatyzacji Państwa

Plan Informatyzacji Państwa Plan Informatyzacji Państwa Dr inż. Grzegorz Bliźniuk Podsekretarz Stanu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Warszawa, 2006 r. 1 Plan Informatyzacji Państwa wynika z : Ustawy z dnia 17 lutego

Bardziej szczegółowo

Polska Cyfrowa impulsem do e-rozwoju Marta Grabowska, Uniwersytet Warszawski. Warszawa, 26 maja 2015 r.

Polska Cyfrowa impulsem do e-rozwoju Marta Grabowska, Uniwersytet Warszawski. Warszawa, 26 maja 2015 r. Polska Cyfrowa impulsem do e-rozwoju Marta Grabowska, Uniwersytet Warszawski Warszawa, 26 maja 2015 r. Rozwój społeczny koncepcja Alvina Tofflera Trzecia fala Warszawa, 1997 Społeczeństwo agrarne * Społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

Program PESEL 2. Departament Rozwoju Rejestrów MSWiA Biuro Projektu PESEL2. Zakopane 27 VI 2007

Program PESEL 2. Departament Rozwoju Rejestrów MSWiA Biuro Projektu PESEL2. Zakopane 27 VI 2007 Program PESEL 2 Przebudowa i integracja systemu rejestrów państwowych. Relacja systemu PESEL2 z lokalnymi i regionalnymi strukturami administracji publicznej Departament Rozwoju Rejestrów MSWiA Biuro Projektu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/98/08 Rady Gminy Tarnowiec Z dnia 28 stycznia 2008

UCHWAŁA NR XIV/98/08 Rady Gminy Tarnowiec Z dnia 28 stycznia 2008 UCHWAŁA NR XIV/98/08 Rady Gminy Tarnowiec Z dnia 28 stycznia 2008 W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia, pomiędzy Gminą Tarnowiec a Województwem Podkarpackim, dotyczącego wspólnego przygotowania

Bardziej szczegółowo

Małopolska Platforma Elektronicznej Komunikacji Policji

Małopolska Platforma Elektronicznej Komunikacji Policji Małopolska Platforma Elektronicznej Komunikacji Policji Planowana ealizacja projektu: 2009 2010 (24 miesiące) Cele Projektu: 1. rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w Małopolsce poprzez

Bardziej szczegółowo

Trwałość projektów 7 osi PO IG

Trwałość projektów 7 osi PO IG Warszawa, 6 października 2015 r. Konferencja podsumowująca wdrażanie 7 i 8 osi priorytetowej PO IG Trwałość projektów 7 osi PO IG Paweł Oracz Departament Strategii Systemu Informacyjnego Ministerstwo Finansów

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia społeczeństwa informacyjnego jako element polityki spójności Unii Europejskiej oraz procesu jej rozszerzania

Zagadnienia społeczeństwa informacyjnego jako element polityki spójności Unii Europejskiej oraz procesu jej rozszerzania Europejską drogę w kierunku społeczeństwa informacyjnego Zagadnienia społeczeństwa informacyjnego jako element polityki spójności Unii Europejskiej oraz procesu jej rozszerzania Włodzimierz Marciński Radca

Bardziej szczegółowo

e-podatki elektroniczne usługi nowoczesnego państwa Grzegorz Fiuk Departament ds. Informatyzacji Resortu Ministerstwo Finansów

e-podatki elektroniczne usługi nowoczesnego państwa Grzegorz Fiuk Departament ds. Informatyzacji Resortu Ministerstwo Finansów e-podatki elektroniczne usługi nowoczesnego państwa Grzegorz Fiuk Departament ds. Informatyzacji Resortu Ministerstwo Finansów IV Forum Informatyki w Administracji Ciechocinek, 20-21 kwiecień 2005 Filary

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu i zasadnicze kierunki informatyzacji administracji publicznej

Ocena stanu i zasadnicze kierunki informatyzacji administracji publicznej Główne cele konferencji: Ocena stanu i zasadnicze kierunki informatyzacji administracji publicznej Nowe oblicze epuap Mariusz Madejczyk Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 1 Główne cele warsztatów

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 1 22 grudnia 2014 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie, przyjęta przez Radę

Bardziej szczegółowo

Program e-podatki Studium przypadku

Program e-podatki Studium przypadku www.pwc.com/pl Program e-podatki Studium przypadku Doświadczenia dla e-administracji samorządowej Agenda 1. Informacje o Programie 2. Wyniki Programu 3. Procesy podatkowe w samorządach 2 Informacje o Programie

Bardziej szczegółowo

Założenia i stan realizacji projektu epuap2

Założenia i stan realizacji projektu epuap2 Założenia i stan realizacji projektu epuap2 Michał Bukowski Analityk epuap Serock, 28 października 2009 r. Agenda 1. Projekt epuap - cele i zakres. 2. Zrealizowane zadania w ramach epuap. 3. Projekt epuap2

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA I METODY FINANSOWANIA PROJEKTÓW SMART

ŹRÓDŁA I METODY FINANSOWANIA PROJEKTÓW SMART ŹRÓDŁA I METODY FINANSOWANIA PROJEKTÓW SMART PANELIŚCI Przedstawiciel MIiR: Agnieszka Dawydzik, Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Przedstawiciel

Bardziej szczegółowo

Stan prac nad rozwojem państwowych rejestrów referencyjnych podległych MSWiA

Stan prac nad rozwojem państwowych rejestrów referencyjnych podległych MSWiA Departament Ewidencji Państwowych i Teleinformatyki Stan prac nad rozwojem państwowych rejestrów referencyjnych podległych MSWiA Marek SłowikowskiS Dyrektor Warszawa, 15 kwietnia 2011 1 Departament Ewidencji

Bardziej szczegółowo

Lublin, 18 listopada 2016 r. Oś Priorytetowa 2 Cyfrowe Lubelskie RPO WL na lata

Lublin, 18 listopada 2016 r. Oś Priorytetowa 2 Cyfrowe Lubelskie RPO WL na lata Lublin, 18 listopada 2016 r. Oś Priorytetowa 2 Cyfrowe Lubelskie RPO WL na lata 2014 2020 2 Cyfrowe Lubelskie Główna alokacja: 67 920 334 EUR + Rezerwa wykonania: 4 335 340 EUR 2.1 Cyfrowe Lubelskie 2.2

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA ELEKTRONICZNA. Autor: Jacek Janowski

ADMINISTRACJA ELEKTRONICZNA. Autor: Jacek Janowski ADMINISTRACJA ELEKTRONICZNA Autor: Jacek Janowski WSTĘP 1. NOWY MODEL ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 1.1. Kształtowanie się nowej administracji 1.1.1. Współczesny model administracji publicznej 1.1.2. Tradycyjny

Bardziej szczegółowo

Sylabus modułu e-urzędnik

Sylabus modułu e-urzędnik Sylabus modułu e-urzędnik Wymagania konieczne: Zakłada się, że przystępując do egzaminu modułu e-urzędnik, zdający będzie miał opanowany blok umiejętności i wiadomości podstawowych w zakresie zgodnym z

Bardziej szczegółowo

Kluczowe projekty informatyczne MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne

Kluczowe projekty informatyczne MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne Kluczowe projekty informatyczne MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne Ewa Szczepańska CPI MSWiA Warszawa, 22 września 2011r. 2 Mapa projektów informatycznych realizowanych przez CPI MSWiA

Bardziej szczegółowo

Strategia e-rozwoju województwa mazowieckiego, zasady współdziałania Samorządów Gminnych z Samorządem Województwa Mazowieckiego przy jej realizacji.

Strategia e-rozwoju województwa mazowieckiego, zasady współdziałania Samorządów Gminnych z Samorządem Województwa Mazowieckiego przy jej realizacji. Strategia e-rozwoju województwa mazowieckiego, zasady współdziałania Samorządów Gminnych z Samorządem Województwa Mazowieckiego przy jej realizacji. Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego 1 Plan

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Wiarygodna elektroniczna dokumentacja medyczna dr inż. Kajetan Wojsyk

Wiarygodna elektroniczna dokumentacja medyczna dr inż. Kajetan Wojsyk Wiarygodna elektroniczna dokumentacja medyczna dr inż. Kajetan Wojsyk Zastępca Dyrektora ds. Europejskich Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia V Konferencja i Narodowy Test Interoperacyjności

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Konferencja konsultacyjna Prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 Warszawa, 9 grudnia 2013 r. Cele programu

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata

POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata ZINTEGROWANE DZIAŁANIA NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU OBSZARÓW MIEJSKICH POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata 2014-2020 Komisja Europejska przyjęła propozycje ustawodawcze dotyczące polityki spójności na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane przez CPI MSWiA

Projekty realizowane przez CPI MSWiA Projekty realizowane przez CPI MSWiA CPI MSWiA Państwowa jednostka budżetowa utworzona zarządzeniem Nr 11 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 stycznia 2008 r. (Dz. Urz. Ministra Spraw

Bardziej szczegółowo

Łukasz Urbanek. Departament RPO. Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Łukasz Urbanek. Departament RPO. Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 1 Łukasz Urbanek Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji Departament RPO Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Strategia lizbońska 2007-2013 Strategia Europa 2020 2014-2020 Główne założenia

Bardziej szczegółowo

Otoczenie prawne inwestycji szerokopasmowych

Otoczenie prawne inwestycji szerokopasmowych Otoczenie prawne inwestycji szerokopasmowych 24 listopada 2016 r. 11/25/2016 1 I. Nowelizacja ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych 11/25/2016 2 Nowelizacja ustawy o wspieraniu

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PROWADZENIA POLITYKI INFORMACYJNEJ

PROCEDURA PROWADZENIA POLITYKI INFORMACYJNEJ PROCEDURA PROWADZENIA POLITYKI INFORMACYJNEJ I. UCZESTNICY PROCESU Stanowisko ds. informacji publicznej i współpracy z organizacjami pozarządowymi - właściciel procesu Stanowisko ds. promocji Pozostali

Bardziej szczegółowo

Strategia informatyzacji sektora ochrony zdrowia

Strategia informatyzacji sektora ochrony zdrowia Strategia informatyzacji sektora ochrony zdrowia dr inż. Kajetan Wojsyk, z-ca Dyrektora ds. Europejskich Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie Konferencja MedTrends, Zabrze, 2016-03-18

Bardziej szczegółowo

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020.

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020. Z A T W I E R D Z A M P R E Z E S Polskiego Komitetu Normalizacyjnego /-/ dr inż. Tomasz SCHWEITZER Strategia informatyzacji Polskiego Komitetu Normalizacyjnego na lata 2009-2013 1. Wprowadzenie Informatyzacja

Bardziej szczegółowo

E-Urząd Elektroniczny system usług publicznych w Gminie Radziechowy-Wieprz.

E-Urząd Elektroniczny system usług publicznych w Gminie Radziechowy-Wieprz. Spotkanie informacyjne w ramach projektu pt.: E-Urząd Elektroniczny system usług publicznych w Gminie Radziechowy-Wieprz. Opracowanie: STRADA Consulting Piotr Kurowski z siedzibą w Bielsku-Białej Gmina

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... r. projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... r. w sprawie szczegółowych warunków organizacyjnych i technicznych dla systemu teleinformatycznego służącego identyfikacji

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie PLANY DOTYCZĄCE ROZWOJU E-ADMINISTRACJI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM - PROJEKTY KLUCZOWE SAMORZĄDU

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA PROJEKTU SYSTEM ELEKTRONICZNEJ KOMUNIKACJI DLA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA PROJEKTU SYSTEM ELEKTRONICZNEJ KOMUNIKACJI DLA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miasta nr XXIX/602/04 z dnia 30 sierpnia 2004r POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA PROJEKTU SYSTEM ELEKTRONICZNEJ KOMUNIKACJI DLA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa - strategia dla e- administracji

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa - strategia dla e- administracji Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa - strategia dla e- administracji III Konwent Informatyków Warmii i Mazur Ryn 28.11.2013 Mariusz Przybyszewski Otwarta administracja na potrzeby obywateli i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA. dr Michał Boni Minister Administracji i Cyfryzacji

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA. dr Michał Boni Minister Administracji i Cyfryzacji PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA dr Michał Boni Minister Administracji i Cyfryzacji 1 CYFRYZACJA W EUROPEJSKIEJ POLITYCE SPÓJNOŚCI Polityka spójności w nowym okresie programowania finansowego 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Zamierzenia UKE w ramach Międzyresortowego Zespołu Polska Cyfrowa w zakresie rozwoju dostępu do usług szerokopasmowych. Warszawa, 12 Maja 2009

Zamierzenia UKE w ramach Międzyresortowego Zespołu Polska Cyfrowa w zakresie rozwoju dostępu do usług szerokopasmowych. Warszawa, 12 Maja 2009 Zamierzenia UKE w ramach Międzyresortowego Zespołu Polska Cyfrowa w zakresie rozwoju dostępu do usług szerokopasmowych Warszawa, 12 Maja 2009 Główny cel Prezesa UKE na lata 2008 2010 Wzrost dostępności

Bardziej szczegółowo

Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej Departament Innowacji

Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej Departament Innowacji Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej 26.07.2016 Departament Innowacji Kierunki transformacji polskiej gospodarki 5 Filarów rozwoju gospodarczego Polski Reindustrializacja Rozwój innowacyjnych firm

Bardziej szczegółowo

Wparcie społeczeństwa informacyjnego i e-biznesu

Wparcie społeczeństwa informacyjnego i e-biznesu Wparcie społeczeństwa informacyjnego i e-biznesu Wsparcie rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Tomasz Napiórkowski Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego

Bardziej szczegółowo

Nowa Strategia Cyberbezpieczeństwa RP na lata główne założenia i cele

Nowa Strategia Cyberbezpieczeństwa RP na lata główne założenia i cele Nowa Strategia Cyberbezpieczeństwa RP na lata 2017-2022 główne założenia i cele Dariusz Deptała Serock, 29-31 maja 2017 r. Strategia Cyberbezpieczeństwa RP- Krajowe Ramy Polityki Cyberbezpieczeństwa Ustawa

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW KOMISJA EUROPEJSKA Strasburg, dnia 12.3.2013 COM(2013) 144 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW Inicjatywa na rzecz

Bardziej szczegółowo

Stan przygotowania i wdrożenia P1, P2, P4 oraz projekty w nowej perspektywie finansowej UE

Stan przygotowania i wdrożenia P1, P2, P4 oraz projekty w nowej perspektywie finansowej UE Stan przygotowania i wdrożenia P1, P2, P4 oraz projekty w nowej perspektywie finansowej UE Kajetan Wojsyk Zastępca Dyrektora ds. Europejskich Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia Zabrze, 2015-03-27

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny na lata Departament Wdrażania EFRR

Regionalny Program Operacyjny na lata Departament Wdrażania EFRR Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 Departament Wdrażania EFRR Alokacja dla Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 bez rezerwy wykonania wynosi: 2 097 100 684,00 EURO tj. 8 757

Bardziej szczegółowo

Ogólny przegląd planowanych zmian w Systemie Rejestrów Państwowych oraz Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców

Ogólny przegląd planowanych zmian w Systemie Rejestrów Państwowych oraz Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców Ogólny przegląd planowanych zmian w Systemie Rejestrów Państwowych oraz Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców Departament Ewidencji Paostwowych i Teleinformatyki Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 października 2013 r. Poz. 1181 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 24 września 2013 r.

Warszawa, dnia 7 października 2013 r. Poz. 1181 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 24 września 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 października 2013 r. Poz. 1181 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 24 września 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Ratownictwa Medycznego

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa Polska szansą na rozwój infrastruktury szerokopasmowej i kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin. Bolesławowo, r.

Cyfrowa Polska szansą na rozwój infrastruktury szerokopasmowej i kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin. Bolesławowo, r. Cyfrowa Polska szansą na rozwój infrastruktury szerokopasmowej i kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin Bolesławowo, 30.11.2016r. 1 Europejska Agenda Cyfrowa Narodowy Plan Szerokopasmowy przyjęty przez

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa założenia do nowego okresu programowania.

Nowa perspektywa finansowa założenia do nowego okresu programowania. Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 założenia do nowego okresu programowania.. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Podstawa prawna: - Pakiet

Bardziej szczegółowo

Samorząd bliżej obywatela i przedsiębiorcy. Zastosowanie nowych technologii w administracji samorządowej

Samorząd bliżej obywatela i przedsiębiorcy. Zastosowanie nowych technologii w administracji samorządowej Samorząd bliżej obywatela i przedsiębiorcy. Zastosowanie nowych technologii w administracji samorządowej Marcin Kowalski, Wiceprezes zarządu Wałbrzych, dnia 24 września 2014 r. Agenda wystąpienia Cyfryzacja

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO W RAMACH PROJEKTU

ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO W RAMACH PROJEKTU Projekt Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Rola CSIOZ w budowaniu społeczeństwa informacyjnego

Rola CSIOZ w budowaniu społeczeństwa informacyjnego Rola CSIOZ w budowaniu społeczeństwa informacyjnego Marcin Kędzierski Dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia Warszawa, 2014-06-12 1 / 29 Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i

Bardziej szczegółowo

SEKAP System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej

SEKAP System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej SEKAP System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej SEKAP na poziomie Województwa Śląskiego: - realizuje założenia strategi dla województwa śląskiego w zakresie Priorytetu Integracji społecznej,

Bardziej szczegółowo

PO Polska cyfrowa

PO Polska cyfrowa PO Polska cyfrowa 2014-2020 wersja 3.0 Ewa Wnukowska Dyrektor Departamentu Koordynacji Programów Regionalnych i Cyfryzacji Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 23 października 2013 r. Cele PO PC

Bardziej szczegółowo

System programowania strategicznego w Polsce

System programowania strategicznego w Polsce System programowania strategicznego w Polsce Dr Piotr Żuber Dyrektor Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, listopad 2007 r. 1 Podstawowe zalety programowania

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Projektowane rozporządzenie zawiera następujące uregulowania:

UZASADNIENIE. Projektowane rozporządzenie zawiera następujące uregulowania: UZASADNIENIE Projektowane rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie obsługi innych numerów przez system powiadamiania ratunkowego wykonuje upoważnienie zawarte w art. 5 ust. 6 ustawy

Bardziej szczegółowo

Lista niezbędnych elementów studium wykonalności oraz lista załączników

Lista niezbędnych elementów studium wykonalności oraz lista załączników Lista niezbędnych elementów studium wykonalności oraz lista załączników dla projektów informatycznych realizowanych w ramach 7. osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Projekt SIPS. Prezentacja na posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Warszawa, 25 lipca 2012 r. POIG

Projekt SIPS. Prezentacja na posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Warszawa, 25 lipca 2012 r. POIG Projekt SIPS Prezentacja na posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego Warszawa, 25 lipca 2012 r. SIPS System Informacyjny Polska Szerokopasmowa Informacje ogólne o Projekcie Cel Projektu:

Bardziej szczegółowo

SEKAP i SEKAP2 System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim. 18 lutego 2010, Opole

SEKAP i SEKAP2 System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim. 18 lutego 2010, Opole SEKAP i SEKAP2 System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim 18 lutego 2010, Opole www.sekap.pl Cel główny projektu SEKAP: stworzenie warunków organizacyjnych i technicznych

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacji Publicznej a centralne repozytorium informacji publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej a centralne repozytorium informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej a centralne repozytorium informacji publicznej dr inż. Agnieszka Gryszczyńska, WPiA UKSW Konferencja: Aktualne problemy dostępu do informacji publicznej 11 stycznia 2012

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY I PROBLEMY ŚWIADCZENIA USŁUG PUBLICZNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

PERSPEKTYWY I PROBLEMY ŚWIADCZENIA USŁUG PUBLICZNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Można oczekiwać, że jutro na naszym nadgarstku znajdzie się to, co dziś zajmuje biurko, a wczoraj wypełniało cały pokój. Nicolas Negroponte, Being Digital PERSPEKTYWY I PROBLEMY ŚWIADCZENIA USŁUG PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SPÓJNOŚCI NA LATA 2014-2020

POLITYKA SPÓJNOŚCI NA LATA 2014-2020 ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE POLITYKA SPÓJNOŚCI NA LATA 2014-2020 W grudniu 2013 r. Rada Unii Europejskiej formalnie zatwierdziła nowe przepisy i ustawodawstwo dotyczące kolejnej rundy inwestycji

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na inne obszary działania przedsiębiorstw Informatyzacja i działalność w internecie w ramach:

Dofinansowanie na inne obszary działania przedsiębiorstw Informatyzacja i działalność w internecie w ramach: Informatyzacja i działalność w internecie w ramach: Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 - Gospodarka

Bardziej szczegółowo

biuletyn informacji publicznej INSTRUKCJA OBSŁUGI

biuletyn informacji publicznej INSTRUKCJA OBSŁUGI biuletyn informacji publicznej INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA OBSŁUGI...1 1. INSTRUKCJA OBSŁUGI STRONY PODMIOTOWEJ BIP SP ZOZ W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM...3 Strona BIP SP ZOZ w zawiera:...3 ORAZ INNE ZAKŁADKI,

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania inwestycji w gospodarce odpadami ze środków Unii Europejskiej

Możliwości finansowania inwestycji w gospodarce odpadami ze środków Unii Europejskiej Możliwości finansowania inwestycji w gospodarce odpadami ze środków Unii Europejskiej Aleksandra Malarz Z-ca Dyrektora Departament Integracji Europejskiej Ministerstwo Środowiska Katowice, 23 marca 2004

Bardziej szczegółowo

Tendencje związane z rozwojem sektora energetyki w Polsce wspieranego z funduszy UE rok 2015 i co dalej?

Tendencje związane z rozwojem sektora energetyki w Polsce wspieranego z funduszy UE rok 2015 i co dalej? Miasto 2010 efektywność energetyczna w miastach Tendencje związane z rozwojem sektora energetyki w Polsce wspieranego z funduszy UE rok 2015 i co dalej? Elżbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Sposób i tryb prac nad projektem PO Infrastruktura i Środowisko Warszawa, 5 września 2006 r. Departament Koordynacji Programów

Bardziej szczegółowo

Tworzenie a jakość prawa w ochronie zdrowia w Polsce

Tworzenie a jakość prawa w ochronie zdrowia w Polsce Tworzenie a jakość prawa w ochronie zdrowia w Polsce IX Sympozjum EBHC 2014-12-15 Autor: Jakub Adamski Food for thought o The most exciting phrase to hear in science, the one that heralds new discoveries,

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG)

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG) Priorytet 1 - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Identyfikacja kierunków prac B+R mających na celu zdynamizowanie rozwoju

Bardziej szczegółowo

Program pl.id a standaryzacja i integracja procesów wewnątrz administracji publicznej

Program pl.id a standaryzacja i integracja procesów wewnątrz administracji publicznej Program pl.id a standaryzacja i integracja procesów wewnątrz administracji publicznej (Na przykładzie Urzędu m.st. Warszawy) Olsztyn - Stare Jabłonki, 10-12 marca 2011 r. Warszawa podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Ustawa o dostępie do informacji publicznej

Ustawa o dostępie do informacji publicznej Ustawa o dostępie do (Dz. U. z 2001 nr 112 poz. 1198. Brzmienie od 29 września 2012) Wyciąg z aktów normatywnych dla Rzeczników Prasowych i specjalistów PR (Dz. U. z 2001 nr 112 poz. 1198. Brzmienie od

Bardziej szczegółowo

LISTA PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013

LISTA PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 LISTA PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 19 LUTEGO 2014 R. 25 LUTEGO 2014 R. WARSZAWA, LUTY 2014 WSTĘP W perspektywie finansowej

Bardziej szczegółowo

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Program Badań Stosowanych Projekty Badawcze Rozwojowe Projekty Celowe Inicjatywa Technologiczna Innotech Program Badań Stosowanych PBS Program Badań Stosowanych Narodowego

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata

POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata 2014-2020 Komisja Europejska przyjęła propozycje ustawodawcze dotyczące polityki spójności na lata 2014-2020 w październiku 2011 roku Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektu e-puap.

Realizacja projektu e-puap. Realizacja projektu e-puap. Współpraca Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Województwem Małopolskim. Marek Słowikowski Dyrektor Departamentu Informatyzacji 17.02.2006 KONFERENCJA "E-ADMINISTRACJA

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Rewitalizacji

Gminny Program Rewitalizacji Gminny Program Rewitalizacji Gminny Program rewitalizacji powstaje na mocy Ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji. Art. 15. 1. Gminny program rewitalizacji zawiera w między innymi: szczegółową

Bardziej szczegółowo

Priorytety finansowania. Program realizować będzie 4 osie priorytetowe: Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu

Priorytety finansowania. Program realizować będzie 4 osie priorytetowe: Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu Podsumowanie POPC Opis programu Cel główny Celem Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska 2014-2020 (POPC) jest wzmocnienie cyfrowych fundamentów dla rozwoju kraju. Zgodnie z Umową Partnerstwa, jako fundamenty

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 13 kwietnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 13 kwietnia 2011 r. UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie rozwoju gospodarczego i innowacji na terenie Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

SEKAP i SEKAP2 System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w województwie śląskim. 14 stycznia 2010, Izbicko

SEKAP i SEKAP2 System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w województwie śląskim. 14 stycznia 2010, Izbicko SEKAP i SEKAP2 System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w województwie śląskim 14 stycznia 2010, Izbicko www.sekap.pl Cel główny projektu SEKAP: stworzenie warunków organizacyjnych i

Bardziej szczegółowo

Łódzkiego na lata pn.: E urząd w Łowiczu. Realizacja projektu przewidziana została na lata

Łódzkiego na lata pn.: E urząd w Łowiczu. Realizacja projektu przewidziana została na lata Burmistrz Miasta Łowicza informuje, iż na terenie Gminy Miasto Łowicz realizowany jest projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

SYSTEM WYMIANY INFORMACJI BEZPIECZEŃSTWA ŻEGLUGI (SWIBŻ)

SYSTEM WYMIANY INFORMACJI BEZPIECZEŃSTWA ŻEGLUGI (SWIBŻ) SYSTEM WYMIANY INFORMACJI BEZPIECZEŃSTWA ŻEGLUGI (SWIBŻ) System Wymiany Informacji Bezpieczeństwa Żeglugi (SWIBŻ) wraz z infrastrukturą teleinformatyczną, jest jednym z projektów współfinansowanych przez

Bardziej szczegółowo

Realizacja sieci szerokopasmowych przy wykorzystaniu środków unijnych Konferencja Katowice 11 stycznia 2012 r.

Realizacja sieci szerokopasmowych przy wykorzystaniu środków unijnych Konferencja Katowice 11 stycznia 2012 r. Realizacja sieci szerokopasmowych przy wykorzystaniu środków unijnych Konferencja Katowice 11 stycznia 2012 r. Grzegorz Doros Urząd Komunikacji Elektronicznej Delegatura w Siemianowicach Śląskich Internet

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA W OBSZARZE NAUKI DO 2020 ROKU

ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA W OBSZARZE NAUKI DO 2020 ROKU ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA W OBSZARZE NAUKI DO 2020 ROKU maj-czerwiec, 2013 ul. Hoża 20 \ ul. Wspólna 1/3 \ 00-529 Warszawa \ tel. +48 (22) 529 27 18 \ fax +48 (22) 628 09 22 ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA

Bardziej szczegółowo

Bogusław Kotarba. Współpraca transgraniczna w świetle założeń umowy partnerstwa Polska Unia Europejska

Bogusław Kotarba. Współpraca transgraniczna w świetle założeń umowy partnerstwa Polska Unia Europejska Bogusław Kotarba Współpraca transgraniczna w świetle założeń umowy partnerstwa Polska Unia Europejska 2014-2020 Europejska współpraca terytorialna (EWT) EWT stanowi jeden z dwóch celów polityki spójności

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1241/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA

ZARZĄDZENIE NR 1241/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA ZARZĄDZENIE NR 1241/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2012-05-10 w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz zakresu działania Wydziału Informatyki. Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia... 2009 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia... 2009 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia... 2009 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej Na podstawie art. 7b ust. 10 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności

Bardziej szczegółowo

Trzy pozostające ze sobą w określonych relacjach elementy składowe: 1. Rozwój infrastruktury jako podstawowego narzędzia transmisji informacji. 2.

Trzy pozostające ze sobą w określonych relacjach elementy składowe: 1. Rozwój infrastruktury jako podstawowego narzędzia transmisji informacji. 2. Trzy pozostające ze sobą w określonych relacjach elementy składowe: 1. Rozwój infrastruktury jako podstawowego narzędzia transmisji informacji. 2. Rozwój treści i systemów usług, dzięki którym owa infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja Województwa Małopolskiego - załoŝenia, realizacja i plany na przyszłość

Informatyzacja Województwa Małopolskiego - załoŝenia, realizacja i plany na przyszłość Informatyzacja Województwa Małopolskiego - załoŝenia, realizacja i plany na przyszłość Warsztaty Lwów Małopolska, Kraków 6.II.2006 Kraków, 2 kwietnia 2004 r. Warsztaty Lwów Małopolska, Kraków 6.II.2006

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa Małopolska w stronę e-administracji i cyfrowych zasobów

Cyfrowa Małopolska w stronę e-administracji i cyfrowych zasobów Cyfrowa Małopolska 2014-20 w stronę e-administracji i cyfrowych zasobów Łukasz Foltyn Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Programami Operacyjnymi Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Nowy

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny

Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny (EFS) jest głównym narzędziem finansowym Unii Europejskiej, wspierającym zatrudnienie w państwach członkowskich oraz promującym spójność gospodarczą i społeczną. Wydatki EFS

Bardziej szczegółowo

Józef Grzegorz Kurek

Józef Grzegorz Kurek ROZWÓJ ELEKTRONICZNEJ ADMINISTRACJI W SAMORZĄDACH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO WSPOMAGAJĄCEJ NIWELOWANIE DWUDZIELNOŚCI POTENCJAŁU WOJEWÓDZTWA Józef Grzegorz Kurek Przewodniczący Konwentu Wójtów, Burmistrzów

Bardziej szczegółowo

Budowa Platformy e-finansów Publicznych. e-finanse Publiczne

Budowa Platformy e-finansów Publicznych. e-finanse Publiczne Budowa Platformy e-finansów Publicznych e-finanse Publiczne Przesłanie Państwo jak korporacja, skutecznie zarządzane i efektywnie wykorzystujące środki Zdiagnozowane potrzeby klientów usług, które stanowią

Bardziej szczegółowo

Podczas dzisiejszego posiedzenia Rada Ministrów przyjęła projekty ustaw:

Podczas dzisiejszego posiedzenia Rada Ministrów przyjęła projekty ustaw: 2017-06-13 14:10 CIR: komunikat po posiedzeniu Rady Ministrów (komunikat) - CIR informuje: Podczas dzisiejszego posiedzenia Rada Ministrów przyjęła projekty ustaw: - zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego

Bardziej szczegółowo

Demokracja elektroniczna (e-demokracja) to rządy demokratyczne z wykorzystaniem elektronicznych technologii komunikacyjnych.

Demokracja elektroniczna (e-demokracja) to rządy demokratyczne z wykorzystaniem elektronicznych technologii komunikacyjnych. Demokracja elektroniczna (e-demokracja) to rządy demokratyczne z wykorzystaniem elektronicznych technologii komunikacyjnych. W szerszym znaczeniu termin "demokracja elektroniczna" obejmuje również elektroniczny

Bardziej szczegółowo

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 2 Opis metodyki programowania RPO WM 2014-2020 Spotkanie cel Statystyki spotkań Terminy spotkań Liczba spotkań Spotkania w

Bardziej szczegółowo