WIADOMOŒCI. skie wojska, a samozwañcza republika funkcjonuje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WIADOMOŒCI. skie wojska, a samozwañcza republika funkcjonuje"

Transkrypt

1

2

3 Wiadomoœci z kraju Górnicy KWK Bobrek Centrum, ich rodziny oraz mieszkañcy Bytomia protestowali przeciwko likwidacji kopalni. Przeciwko rz¹dowemu planowi naprawy dla Kompanii Wêglowej (KW) protestuj¹ ju górnicy ze wszystkich 14 kopalñ nale ¹cych do tej spó³ki. Do akcji przyst¹pili równie pracownicy ostatniej z nich - Boles³awa Œmia³ego. Rz¹dowy plan naprawczy dla KW, który wywo- ³a³ na Œl¹sku falê protestów, zak³ada sprzeda nowej, zawi¹zanej przez Wêglokoks spó³ce celowej 9 z 14 kopalñ Kompanii. Plan dla KW zak³ada wygaszenie czterech kopalñ KW, przeniesienie 6 tys. osób do innych zak³adów i os³ony dla zwalnianych - kosztem ok. 2,3 mld z³. 27 stycznia br. na terenie by³ego obozu Auschwitz odby³y siê uroczystoœci 70 rocznicy jego wyzwolenia przez Armiê Czerwon¹. Udzia³ w nich wziê³o 300 by³ych wiêÿniów obozu oraz przedstawiciele 49 pañstw. Marsza³ek Sejmu Rados³aw Sikorski og³osi³ termin wyborów prezydenckich na dzieñ 10 maja br. Trwa strajk górników z kopalñ Jastrzêbskiej Spólki Wêglowej. 9 lutego Policja brutalnie zaatakowa³a protestuj¹cych, u ywaj¹c gazów ³zawi¹cych, armatek wodnych, a nawet strzelano z broni g³adkolufowej. S¹ ofiary. Górnicy zaostrzyli formê protestu. W³adze nadal popieraj¹ nieudolny Zarz¹d Jastrzêbskiej Spó³ki Wêglowej. Wiadomoœci ze œwiata Wkrótce mo emy spodziewaæ siê wiadomoœci nt. daty referendum ws. przy³¹czenia Po³udniowej Osetii do Rosji - tak wynika z informacji, do której dotar³ portal politrus.com. Szykuje siê scenariusz podobny do krymskiego? - Tam ju stacjonuj¹ rosyj- Aktualnoœci WIADOMOŒCI skie wojska, a samozwañcza republika funkcjonuje ca³kowicie pod kontrol¹ rosyjsk¹. Mo e wiêc byæ anektowana przez Rosjê w dowolnej chwili i praktycznie bez adnych przeszkód. Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko og³osi³ 15 stycznia br. dniem a³oby narodowej, po ataku prorosyjskich separatystów na cywilny autobus na wschodzie kraju, w wyniku którego zmar³o dotychczas 13 osób. Zapowiedzia³ tak e wprowadzenie w ycie dekretu dot. mobilizacji do wojska. NATO natrafi na problemy finansowe i polityczne przy wdra aniu planu dzia³añ przyjêtego w Newport. Europie nie grozi teraz inwazja ze strony Rosji, lecz inne metody wojny podjazdowej, takie jak operacje specs³u b i cyberataki. 19 stycznia br. premier Ewa Kopacz spotka³a siê w Kijowie z premierem i prezydentem Ukrainy. W trakcie rozmów zosta³a poruszona m.in. sprawa dostawy polskiego wêgla na Ukrainê. Rosyjski pañstwowy gigant energetyczny Gazprom poinformowa³ o zawieszeniu rozbudowy biegn¹cego po dnie Ba³tyku Gazoci¹gu Pó³nocnego, co uzasadni³ jego wystarczaj¹c¹ w obecnych warunkach rynkowych przepustowoœci¹. 31 stycznia br., w wieku 94 lat, zmar³ by³y prezydent Niemiec Richard von Weizsaecker. Sojusz Pó³nocnoatlantycki porozumia³ siê co do zwiêkszenia liczebnoœci Si³ Odpowiedzi NATO oraz utworzenia centrów dowodzenia i kontroli w Europie Œrodkowo- Wschodniej. 10 lutego br. nasili³y siê walki pomiêdzy wojskami ukraiñskimi a separatystami w Doniecku. oprac. J. Lecyk Lider Rozwoju Regionalnego 2015 Miasto uków znalaz³o siê w gronie nominowanych do tytu³u Lidera Rozwoju Regionalnego Lider Rozwoju Regionalnego to ogólnopolski program promuj¹cy dobre standardy zarz¹dzania oraz wzorce funkcjonowania. Prowadzony jest przez redakcjê Forum Przedsiêbiorczoœci, dodatku do Dziennika Gazety Prawnej. Organizatorzy promuj¹ tych, których dzia³alnoœæ silnie wpisa³a siê w obszary dzia³alnoœci, tych których dzia³ania maj¹ niebagatelny wp³yw na lokaln¹ spo³ecznoœæ. Program Lider Rozwoju Regionalnego jest programem medialnym. Jego wa nym zadaniem i celem jest promowanie bior¹cych w nim udzia³ miast oraz gmin i mo liwie najbardziej profesjonalne nag³aœnianie ich dzia³añ i sukcesów. Zdobycie tego lauru to znakomite podkreœlenie jakoœci dzia³ania i docenienie dotychczasowych osi¹gniêæ. ukowska Rada Biznesu pomaga W dniu 23 grudnia 2014 r. na spotkaniu ukowskiej Rady Biznesu prezydium rady zaproponowa³o w³¹czenie siê cz³onków ukowskiej Rady Biznesu w ycie spo³eczno-kulturalne ukowa i pomoc osobom potrzebuj¹cym. Okazja ku temu nadarzy³a siê ju 23 stycznia 2015 r. o godz Na scenie ukowskiego Oœrodka Kultury wyst¹pili Edyta Olszówka, Jacek Braciak i Micha³ Sitarski w brawurowym i lirycznym spektaklu Hanocha Lewina Jakobi i Leidental. ukowska Rada Biznesu zakupi³a i przekaza³a bilety osobom, które opiekuj¹ siê niepe³nosprawnymi oraz rodzinom podopiecznych Stowarzyszenia Labirynt, emerytom i rencistom oraz uczestnikom Warsztatów Terapii Zajêciowej przy uksji Sp. z o.o. Dla wszystkich obdarowanych by³ to czas na odpoczynek i dobr¹ zabawê. PromocjaMiasta Kalendarium II wojna œwiatowa: dokonano pierwszego zrzutu cichociemnych Polska zawar³a z ZSRR umowê o wymianie obszarów przygranicznych Szwedzkie przedsiêbiorstwo ASEA wyprodukowa³o pierwszy syntetyczny diament Ukaza³o siê pierwsze wydanie miesiêcznika dzieciêcego Miœ W katastrofie lotniczej pod Bruksel¹ (pierwszej z udzia³em Boeinga 707) zginê³y 72 osoby, w tym ca³a amerykañska ekipa lec¹ca na Mistrzostwa Œwiata w ³y wiarstwie figurowym w Pradze. Zawody odwo³ano Sejm PRL uchwali³ ustawê o obywatelstwie polskim. Likwidacja prawa do posiadania podwójnego obywatelstwa odebra³a obywatelstwo emigrantom, zw³aszcza politycznym W wyniku wybuchu gazu w warszawskiej Rotundzie zginê³o 49 osób, a oko- ³o 100 zosta³o rannych. Budynek uleg³ zniszczeniu w 70% Powo³ano Generaln¹ Dyrekcjê Budowy Metra Warszawskiego Sejm PRL IX kadencji przyj¹³ ustawy o przywróceniu Narodowego Œwiêta Niepodleg³oœci w dniu 11 listopada oraz utworzeniu Funduszu Obs³ugi Zad³u enia Zagranicznego (FOZZ) Opublikowano wyniki sekwencjonowania ludzkiego genomu Zmar³ S³awomir Radoñ, polski historyk, dyrektor naczelny Archiwów Pañstwowych (ur. 1957) Zmar³a Karin Stanek, polska piosenkarka (ur. 1946) Telewizja Trwam i nowy kana³ dla dzieci TVP ABC rozpoczê³y nadawanie na pierwszym multipleksie naziemnej telewizji cyfrowej. A.W. Foto-Video "AS" Andrzej Szczygielski ul. Stawki 2/3, uków tel. kom zdjêcia plenerowe œluby i inne uroczystoœci zdjêcia legitymacyjne us³ugi xero sprzeda art. foto-video karta sta³ego klienta jako nieliczni w regionie stosujemy w pe³ni cyfrowy zapis i monta filmów video 3 2/2015

4 2/ Œwiêty Klaudiusz de la Colombiere, prezbiter Klaudiusz urodzi³ siê 2 lutego 1641 r. we Francji. Kszta³ci³ siê i przebywa³ w kolegium jezuickim w Lyonie. Kiedy mia³ lat 18, wst¹pi³ do Towarzystwa Jezusowego. Po nowicjacie odby³ tam tak e kurs filozofii, po którym wed³ug ówczesnego zwyczaju w zakonie wyk³ada³ jako kleryk w miejscowym kolegium gramatykê i literaturê. Studia teologiczne odby³ w Pary u w latach , pe³ni¹c równoczeœnie funkcjê korepetytora i wychowawcy synów ministra finansów Francji - Colberga. Zaraz po œwiêceniach kap³añskich prze³o eni powierzyli Klaudiuszowi odpowiedzialny obowi¹zek kaznodziei w Lyonie. Zyska³ s³awê jako mówca i wychowawca. Równoczeœnie by³ spowiednikiem konwiktorów i profesorem retoryki. W roku 1674 odby³ tak zwan¹ trzeci¹ probacjê, czyli próbê, po której zosta³ wyznaczony na superiora, czyli prze³o onego domu jezuickiego w Paray-le-Monial. Mia³ wówczas 33 lata. Równoczeœnie pe³ni³ obowi¹zki zwyczajnego spowiednika w pobliskim klasztorze sióstr wizytek. Tu w³aœnie zetkn¹³ siê ze œw. Ma³gorzat¹ Mari¹ Alacoque, aposto³k¹ kultu Najœwiêtszego Serca Jezusowego. Pod koniec wrzeœnia 1676 roku o. Klaudiusz zosta³ mianowany przez prze³o onych kaznodziej¹ i spowiednikiem ksiê nej Yorku, Marii Beatrycze d Este, przysz³ej królowej Anglii. Musia³ wiêc opuœciæ rodzinn¹ Francjê. W nowym miejscu Klaudiusz szerzy³ nabo eñstwo do Serca Pana Jezusa s³owem i piórem. Ksiê nê jako katoliczkê i jej dwór inwigilowano. Poniewa Klaudiusz nawróci³ ksiêcia Yorku i kilku anglikanów, zosta³ wtr¹cony w 1679 r. do lochów wiêzienia Kings Bench. Po piêciu tygodniach aresztu, schorowany, zosta³ zwolniony z wiêzienia i skazany na banicjê. Aktualnoœci 15 lutego 2015 r Dnia 5 stycznia br. odby³o siê zebranie Redakcji Nowej Gazety ukowskiej. By³o ono niezwyk³e z paru powodów. W³aœciwie to sk³ada³o siê ono z dwóch czêœci: roboczej i tzw. towarzyskiej, czyli by³o to niejako wed³ug znanej formu³y Dwa w jednym, a dodatkowej niezwyk³oœci doda³ fakt, i odby³o siê w... mieszkaniu Prezesa. Wyjaœniaj¹c bli ej wszelkie okolicznoœci, chodzi- ³o o to, e pierwsza czêœæ tego, to robocze zebranie, na którym omawiano ró ne sprawy bie ¹ce. Zapoznawano siê z treœci¹ najbli szego numeru gazety i przygotowaniem uroczystoœci jubileuszowej oraz drug¹ czêœæ stanowi³o spotkanie op³atkowe Redakcji, Spotkanie przedjubileuszowe w czasie którego na tle piêknych melodii kolêdowych podzieliliœmy siê op³atkiem, sk³adaj¹c sobie wzajemnie yczenia. Mia³y one szczególny charakter ze wzglêdu na przypadaj¹c¹ w tym Nowym Roku Pañskim t¹ rocznicê powstania ukowskiego Towarzystwa Regionalnego im. J.St. Majewskieao i ukazania siê pierwszego numeru Nowej Gazety ³ukowskiej. A wiêc by³o o czym porozmawiaæ w dalszej czêœci zebrania przy okolicznoœciowym poczêstunku. Za te mi³e chwile spêdzone w gronie wiêkszoœci cz³onków Redakcji nale y siê serdeczna wdziêcznoœæ Prezesowi i Jego Ma³ once, którzy wytworzyli tak ciep³¹, rodzinn¹ atmosferê ca³ego spotkania. Red. Dla poratowania zdrowia zosta³ wys³any do Paray-le-Monial (1681), gdzie zmar³ 15 lutego 1682 r. Jego relikwie spoczywaj¹ w tamtejszym koœciele jezuitów. Pisma Klaudiusza zebrano i wydano w dwa lata po jego œmierci w 4 tomach. Najcenniejszym jest jego dziennik osobisty. Aktu beatyfikacji o. Klaudiusza dokona³ papie Pius XI w 1929 roku. Kanonizowa³ go œw. Jan Pawe³ II w roku B³. Micha³ Sopoæko, prezbiter Micha³ Sopoæko urodzi³ siê 1 listopada 1888 roku w JuszewszczyŸnie (zwanej te Nowosadami) w powiecie oszmiañskim na WileñszczyŸnie, w ubogiej rodzinie szlacheckiej, pielêgnuj¹cej tradycje patriotyczne. Mimo problemów materialnych rodzice zadbali o podstawowe wykszta³cenie dzieci. Rodzina wspólnie modli³a siê i razem regularnie doje d a³a wozem konnym na nabo- eñstwa do odleg³ego o 18 km koœcio³a parafialnego. Po ukoñczeniu szko³y miejskiej w Oszmianie, w 1910 r. Micha³ rozpocz¹³ czteroletnie studia w seminarium duchownym w Wilnie. Naukê móg³ kontynuowaæ dziêki zapomodze przyznanej mu przez rektora. Œwiêcenia kap³añskie otrzyma³ 15 czerwca 1914 r. i rozpocz¹³ pos³ugê jako wikariusz w parafii Taboryszki ko³o Wilna. W 1918 r. otrzyma³ pozwolenie na wyjazd do Warszawy, na studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Jednak choroba, a póÿniej dzia³ania wojenne uniemo liwi³y mu podjêcie studiów. Zg³osi³ siê na ochotnika do duszpasterstwa wojskowego. W 1919 r. Uniwersytet Warszawski wznowi³ dzia³alnoœæ i ks. Sopoæko zapisa³ siê na sekcjê teologii moralnej oraz na wyk³ady z prawa i filozofii, które ukoñczy³ magisterium w 1923 r.; trzy lata póÿniej uzyska³ tam tytu³ doktora teologii. W latach studiowa³ tak e w Wy szym Instytucie Pedagogicznym. W czasie studiów by³ nadal kapelanem wojskowym (a do roku 1929). W 1924 r. powróci³ do rodzimej diecezji; w 1927 r. zosta³ mianowany ojcem duchownym, a rok potem - wyk³adowc¹ w Seminarium Duchownym i na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Po 1932 r. poœwiêci³ siê g³ównie pracy naukowej. Habilitowa³ siê w 1934 r. na UW. Od 1932 r. by³ spowiednikiem sióstr ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bo ej Mi³osierdzia. Tam spotka³ siostrê Faustynê Kowalsk¹, która od maja 1933 r. zosta³a jego penitentk¹. Spotkanie to okaza³o siê wa ne dla obojga. Ona znalaz³a w nim m¹drego spowiednika, który by³ inspiratorem powstania jej Dzienniczka Duchowego, a on za jej przyczyn¹ sta³ siê czcicielem Mi³osierdzia Bo ego i stworzy³ podstawy teologiczne kultu. M. Sopoæko by³ za³o ycielem zgromadzenia zakonnego Sióstr Jezusa Mi³osiernego (1941). Od 1944 r., gdy Seminarium Duchowne w Wilnie wznowi³o dzia³alnoœæ, wyk³ada³ w nim a do jego zamkniêcia przez w³adze radzieckie. Poniewa grozi³o mu aresztowanie, wyjecha³ w 1947 roku do Bia- ³egostoku, gdzie w seminarium wyk³ada³ pedagogikê, katechetykê, homiletykê, teologiê pastoraln¹ i ascetyczn¹. Uczy³ te jêzyków ³aciñskiego i rosyjskiego. Jeszcze przed wojn¹ zacz¹³ prowadziæ intensywn¹ akcjê trzeÿwoœciow¹ w ramach Spo³ecznego Komitetu Przeciwalkoholowego. W latach 50. zorganizowa³ szereg kursów katechetycznych dla zakonnic i osób œwieckich oraz wyk³ady otwarte o tematyce religijnej przy parafii farnej w Bia³ymstoku. W 1962 r. przeszed³ na emeryturê, ale do koñca swych dni uczestniczy³ aktywnie w yciu diecezji, pracowa³ naukowo i publikowa³. Zmar³ w domu Sióstr Misjonarek 15 lutego 1975 r. Zosta³ pochowany na cmentarzu w Bia³ymstoku. 30 listopada 1988 r. dokonano ekshumacji doczesnych szcz¹tków ks. Micha³a Sopoæki w celu przeniesienia ich do Sanktuarium Mi³osierdzia Bo ego w Bia³ymstoku. Tam, 28 wrzeœnia 2008 r., mia³a miejsce uroczysta beatyfikacja ks. Micha³a A.W. Sprzedam uzbrojon¹ dzia³kê rekreacyjno-budowlan¹ o pow m 2 w Zwierzyñcu (Bagno) tel Przechodniu! Jeœli nadje d a jakikolwiek pojazd mechaniczny - ust¹p mu, gdy przy zderzeniu z nim nie masz szans!

5 Kurier Samorz¹dowy O G O S Z E N I E o wy³o eniu do publicznego wgl¹du projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta uków dla terenu po³o onego w ukowie przy ul. Miêdzyrzeckiej, obejmuj¹cego dzia³ki ewidencyjne numer: 8715/17, 8715/19, 8715/29, 8715/30, 8715/31, 8715/32 oraz czêœæ dzia³ki ewidencyjnej nr 8715/18 Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1, art. 40 i art. 41 ustawy z dnia 3 paÿdziernika 2008 r. o udostêpnianiu informacji o œrodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz ze. zm.) oraz uchwa³y Nr XXXV/411/2013 Rady Miasta uków z dnia 19 wrzeœnia 2013 roku zawiadamiam o wy³o eniu do publicznego wgl¹du projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta uków dla terenu po³o onego w ukowie przy ul. Miêdzyrzeckiej, obejmuj¹cego dzia³ki ewidencyjne numer: 8715/17, 8715/19, 8715/29, 8715/30, 8715/31, 8715/32 oraz czêœæ dzia³ki ewidencyjnej nr 8715/18 wraz z prognoz¹ oddzia³ywania na œrodowisko w dniach od 24 lutego 2015 roku do 17 marca 2015 roku w siedzibie Urzêdu Miasta uków, ul. Pi³sudskiego 17, uków, w godzinach od 7 30 do w pok. Nr 6. Dyskusja publiczna nad przyjêtymi w projekcie planu rozwi¹zaniami odbêdzie siê w dniu 16 marca 2015 roku w siedzibie Urzêdu Miasta uków, ul. Pi³sudskiego 17, uków, o godz (sala konferencyjna). Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, ka dy kto kwestionuje ustalenia przyjête w projekcie planu miejscowego, mo e wnieœæ uwagi. Uwagi i wnioski nale y sk³adaæ: - w formie pisemnej na adres Urzêdu Miasta uków, ul. Pi³sudskiego 17, uków, - ustnie do protoko³u w siedzibie Urzêdu Miasta uków, ul. Pi³sudskiego 17, uków, - za pomoc¹ œrodków komunikacji elektronicznej bez koniecznoœci opatrywania ich podpisem elektronicznym, na podany adres poczty elektronicznej: z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomoœci, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 marca 2015 roku w³¹cznie. Organem w³aœciwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta uków. Wnioski z³o one po terminie pozostawia siê bez rozpatrzenia. Jednoczeœnie, w zwi¹zku z postêpowaniem w sprawie strategicznej oceny oddzia³ywania na œrodowisko, informujemy e zainteresowani mog¹ zapoznaæ siê z niezbêdn¹ dokumentacj¹ w siedzibie Urzêdu Miasta uków, ul. Pi³sudskiego 17, uków. Burmistrz Miasta uków /-/ mgr Dariusz Szustek GKO uków, dnia roku uków, dnia 27 stycznia 2015 r. O B W I E S Z C Z E N I E Dzia³aj¹c na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony œrodowiska (Dz. U. z 2013 r. poz ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 paÿdziernika 2008 r. o udostêpnianiu informacji o œrodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko (Dz. U. z 2013 r. poz ze zm.) podaje siê do publicznej wiadomoœci informacje o przyst¹pieniu do opracowania projektu dokumentów pn. Program Ochrony Œrodowiska dla Miasta uków na lata z perspektyw¹ do roku 2022, wraz z Prognoz¹ oddzia³ywania na œrodowisko programu ochrony œrodowiska dla miasta uków na lata z perspektyw¹ do roku 2022 w ramach strategicznej oceny oddzia³ywania na œrodowisko. Projekty dokumentów otrzyma³y pozytywne opinie: - Zarz¹du Powiatu w ukowie, uków, ul. Pi³sudskiego 17, z dnia r. znak ROŒ , - Regionalnego Dyrektora Ochrony Œrodowiska w Lublinie, Lublin, ul. Bazylianówka 46, z dnia 21 stycznia 2015 r., znak WO- OŒ MH, Lubelskiego Pañstwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie, Lublin, ul. Pielêgniarek 6, z dnia r., znak DNS-NZ AS. Z niezbêdn¹ dokumentacj¹ sprawy oraz opiniami w/w organów mo na zapoznaæ siê w Wydziale Gospodarki Komunalnej Ochrony Œrodowiska i Nadzoru W³aœcicielskiego Urzêdu Miasta uków, uków, ul. Pi³sudskiego 17, parter pokój nr 12 w godzinach pracy Urzêdu tj. od godz do godz Uwagi i wnioski do przedmiotowych dokumentów mo na sk³adaæ w terminie 21 dni tj. od dnia 16 lutego 2015 r. do dnia 9 marca 2015 r. na sekretariat Urzêdu Miasta w ukowie, ul. Pi³sudskiego 17, uków w formie: pisemnej, ustnie do protoko³u lub za pomoc¹ œrodków komunikacji elektronicznej na adres: Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 paÿdziernika 2008 r. o udostêpnianiu informacji o œrodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko (Dz. U. z 2013 r. poz ze zm.) uwagi i wnioski z³o one po up³ywie ww. terminu pozostawia siê bez rozpatrzenia. Organem w³aœciwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta uków. BURMISTRZ MIASTA UKÓW Euro-renoma do 2016 r. Podczas posiedzenia Kolegium odpowiedzialnego za realizacjê Programu Euro Renoma, Miasto uków otrzyma³o certyfikat na kolejny rok do 26 lutego 2016 r. Europejski Rejestr Renomowanych jest to program promuj¹cy i wspieraj¹cy jedynie te podmioty (instytucje i przedsiêbiorstwa), które odznaczaj¹ siê na tle innych szczególn¹ solidnoœci¹ i jakoœci¹, a tak e opieraj¹ sw¹ dzia³alnoœæ na zasadach etyki biznesowej. Celem programu jest wspieranie instytucji i przedsiêbiorstw w budowaniu ich reputacji, wzmocnieniu pozytywnego wizerunku oraz wyró nieniu spoœród konkurencji, a tak e zwiêkszenie liczby podmiotów dzia³aj¹cych zgodnie z prawem oraz ze standardami europejskimi w sposób jasny i zrozumia³y dla ka dego. Certyfikat to wyró nienie oraz oznaka presti u. Promocja Miasta 5 2/2015

6 2/ Spotkanie w sprawie opracowania projektu sieci komunikacyjnej W dniu 20 stycznia 2015 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w ukowie odby³o siê spotkanie zespo³u roboczego, powo³anego przez Starostê ukowskiego do opracowania projektu sieci komunikacyjnej w powiatowych przewozach pasa erskich na terenie powiatu ³ukowskiego. W spotkaniu uczestniczyli: Starosta ukowski Pan Janusz Kozio³, Wicestarosta Pan W³odzimierz Wolski, Naczelnik Wydzia³u Komunikacji Dróg i Transportu Pan Janusz Strus, Naczelnik Wydzia³u Inwestycji i Zamówieñ Publicznych Pan Przemys³aw Suchodolski, Kierownik Referatu Dróg i Transportu Pan Wojciech Œwiêtochowski, Dyrektor PKS w ukowie S.A. Pan Szymon Sierpieñ, Inspektor Powiatowego Zespo³u Oœwiatowego w ukowie Pani Anna Grom oraz przedstawiciele gmin i miast powiatu ³ukowskiego wchodz¹cy w sk³ad zespo³u. Podczas spotkania przedstawione zosta³y sprawy z zakresu planowania, organizowania oraz zarz¹dzania przewozami zbiorowymi na terenie powiatu, które to przewozy powinny zacz¹æ funkcjonowaæ od dnia 1 stycznia 2017 roku. Zebranym zaprezentowany te zosta³ Plan Zrównowa onego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Powiatu ukowskiego. Najwiêcej uwagi poœwiêcono zagadnieniom opracowania optymalnego projektu sieci komunikacyjnej w przewozach zbiorowych na terenie naszego Powiatu, jak te zagadnieniom wspó³pracy w tym zakresie miêdzy samorz¹dem powiatowym oraz samorz¹dami miejskim i gminnymi. Zespó³ do opracowania projektu sieci komunikacyjnej w powiatowych przewozach pasa erskich na terenie powiatu ³ukowskiego zbierze siê na kolejnych spotkaniach, na których bêd¹ przedstawiane oraz omawiane propozycje niezbêdnych przewozów. W dniu 30 stycznia 2015 r. w auli I Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. T. Koœciuszki w ukowie odby³a siê pierwsza konferencja poœwiêcona dziedzictwu archeologicznemu Ziemi ukowskiej. Konferencja by³a zwi¹zana z porozumieniem o wspó³pracy naukowo-dydaktycznej w dziedzinie badañ historycznych, archeologicznych, badañ dziedzictwa kulturowego oraz jego ochrony, rewitalizacji i popularyzacji, zawartym przez Powiat ukowski z Uniwersytetem Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego w Warszawie. Uczestników konferencji przywita³ dyrektor Muzeum Regionalnego w ukowie Grzegorz Osial. W imieniu samorz¹du powiatowego g³os zabra³ Starosta ukowski Janusz Kozio³ oraz Przewodnicz¹cy Komisji Infrastruktury Technicznej Andrzej Soæko. Wyk³ady wyg³osili prof. dr hab. Zbigniew Kobyliñski, dr Jacek Wysocki, mgr Tomasz Herbich, Dariusz Wach, dr Janusz Budziszewski, dr in. ukasz Kobyliñski. Wœród zaproszonych goœci obecni byli przedstawiciele w³adz samorz¹dowych poszczególnych szczebli, instytucji kultury oraz m³odzie ze szkó³ ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu ukowskiego. Powiat ukowski ma bardzo bogat¹ przesz³oœæ historyczn¹. W chwili obecnej zajmuje jedno z ostatnich miejsc je eli chodzi o Wieœci z Powiatu XXV rocznica powstania Ko³a Trzebieszów Œwiatowego Zwi¹zku o³nierzy Armii Krajowej W dniu 24 stycznia 2015 r. w Szkole Podstawowej w Trzebieszowie odby³a siê uroczystoœæ patriotyczna z okazji 25 rocznicy powstania Œwiatowego Zwi¹zku o³nierzy Armii Krajowej - Ko³o Trzebieszów. Z jedenastu cz³onków Ko³a w spotkaniu uczestniczyli: Pan Józef Wierzejski Prezes Ko³a, Pani Sabina Szczygielska, Pani Irena Zaniewicz, Pan Leon Wysokiñski, Pan Marian Karwowski, Pan Marian Jastrzêbski. Inicjatorami i organizatorami uroczystoœci byli cz³onkowie honorowi Zwi¹zku: Jadwiga Galiñska, Tadeusz Brzozowski, Micha³ Szczygielski. Goœci i uczestników uroczystoœci powita³a prowadz¹ca spotkanie Jadwiga Galiñska. Po odœpiewaniu hymnu pañstwowego wyst¹pili uczniowie prezentuj¹c monta poetycki,,moja Ojczyzna. Czêœæ artystyczna zosta³a zakoñczona pieœni¹ Jana Pietrzaka,, Taki kraj w wykonaniu Anny Oskroby- Suœniak. Nastêpnie Pan Micha³ Szczygielski przedstawi³ historiê ŒZ AK zwracaj¹c szczególn¹ uwagê na zadania i inicjatywy podejmowane przez Ko³o Trzebieszów, zrzeszaj¹ce cz³onków z okolicznych miejscowoœci. Wspomnieniem wa niejszych wydarzeñ by³a prezentacja zdjêæ z uroczystoœci patriotycznych, w których uczestniczyli cz³onkowie ŒZ AK. Pan Tadeusz Brzozowski przedstawi³ plany dotycz¹ce budowy pomnika upamiêtniaj¹cego mieszkañców Gminy Trzebieszów, którzy walczyli o wolnoœæ Ojczyzny.,,Przesz³oœæ zachowana w pamiêci staje siê czêœci¹ teraÿniejszoœci to has³o przewodnie uroczystoœci, do treœci którego odwo³ywali siê goœcie w swoich wyst¹pieniach. G³os zabrali m.in.: Wicestarosta Powiatu ukowskiego W³odzimierz Wolski, Radny Województwa Lubelskiego Krzysztof G³uchowski, Cz³onek Zarz¹du Powiatu ukowskiego Józef P³udowski, Wójt Gminy Trzebieszów Miros³aw Szekalis oraz synowie o³nierzy AK Tomasz Grochowski i Konstanty Strus. Uczniowie wrêczyli kombatantom oraz przedstawicielom rodzin poleg³ych i zmar³ych partyzantów okolicznoœciowe dyplomy. Ostatni¹ czêœci¹ uroczystoœci by³o wspólne œpiewanie pieœni patriotycznych. Uczniowie Szko³y Podstawowej w Trzebieszowie oraz uczestnicy uroczystoœci nie musz¹ sk³adaæ deklaracji o mi³oœci do Ojczyzny. S³owa, które wypowiadali, ich postawa, zaanga owanie w kultywowanie pamiêci o naszej historii, kulturze i tradycji jest dowodem na to, e rozumiej¹ czym jest patriotyzm. Konferencja Dziedzictwo archeologiczne Ziemi ukowskiej badania archeologiczne w Polsce. Dziêki podjêtym dzia³aniom z wykorzystaniem najnowszych technologii, podczas realizacji projektu Dziedzictwo archeologiczne Ziemi ukowskiej: rozpoznanie zasobów - zarz¹dzanie - prezentacja zaniedbania te zostan¹ nadrobione z korzyœci¹ dla badañ naukowych, ale równie dla lokalnego spo³eczeñstwa. Pe³ne rozpoznanie zasobów dziedzictwa archeologicznego Powiatu ukowskiego pozwoli w³adzom samorz¹dowym, wojewódzkim s³u bom konserwatorskim i regionalnym instytucjom kultury wdro yæ strategiê konserwacji zapobiegawczej dziedzictwa archeologicznego. Mo liwe bêdzie planowanie rozwoju regionalnego w taki sposób, aby zminimalizowaæ zniszczenie dziedzictwa archeologicznego, a jednoczeœnie maksymalnie wykorzystaæ jego wartoœci spo³eczne. Do tego s³u y goeportal internetowy zawieraj¹cy bazê danych o stanowiskach archeologicznych regionu, cyfrowe mapy rozmieszczenia stanowisk, numeryczny model terenu oraz wyniki prospekcji aerofotograficznej i geofizycznej. Zakoñczeniem projektu bêdzie prezentacja wyników jego realizacji w formie publikacji popularnonaukowej i wystawy prezentowanej w Muzeum Regionalnym w ukowie. Przewiduje siê tak e powstanie publikacji œciœle naukowych. Promocja Powiatu

7 Rozmowa Gazety S³u ba zdrowia, oœwiata i lepsze drogi s¹ moimi priorytetami z W³odzimierzem Wolskim, wicestarost¹ ³ukowskim, rozmawia Marek Okoñ Trzeci raz zosta³ Pan wybrany do Rady Powiatu. Czym dla Pana jest ten wybór? Wybór jest dla mnie potê nym zobowi¹zaniem. Zosta³em bowiem wynajêty przez wyborców na s³u bê spo³eczn¹ i tak traktujê swoje zadanie. Wybór jest potwierdzeniem, e dotychczas w miarê dobrze s³u y- ³em spo³ecznoœci Ziemi ukowskiej i wyborcy oczekuj¹ ode mnie dalszej s³u by. Obecnie ta s³u ba ma inny charakter, albowiem od dwóch miesiêcy pe³ni Pan funkcjê wicestarosty i odpowiedzialnoœæ za nasz powiat jest znacznie wiêksza. Czy ³atwe by³o przestawienie siê z pedagoga w urzêdnika? Nie by³o to ³atwe. Decyzj¹ kolegów z PiS-u zosta³em zaskoczony i z dnia na dzieñ musia³em przestawiæ siê, pozostawiaj¹c za sob¹ 25-letni¹ dzia³alnoœæ w szkole. Nie jest proste przestawienie siê z nauczyciela na urzêdnika. Od kilkunastu dni poznajê ludzi i zadania w Starostwie. Mam nadziejê, e tym nowym wyzwaniom podo³am. Jest jednak du o pracy przede mn¹. Jest tradycj¹, e na przygotowanie siê do trudnych wyzwañ daje siê 100 dni. Czy ju Pan zapanowa³ nad nowymi zadaniami? Zdecydowanie jeszcze nie. Spectrum tych zadañ jest tak szerokie, e nie zapanowa³em nad wszystkimi. Starosta Janusz Kozio³, który jest od dawna w strukturach Starostwa ogarnia ca³oœæ zadañ, a ja jeszcze sporo muszê siê uczyæ. Trzeba ogarn¹æ problemy z zakresu geodezji, budownictwa, zapoznaæ siê z wieloma przepisami itd. W wiêkszoœci powiatów nast¹pi³ podzia³ obowi¹zków pomiêdzy starostami i ich zastêpcami. Jakie zadania powierzono Panu? Moim g³ównym zadaniem jest zastêpowanie starosty w czasie jego nieobecnoœci, a ponadto mam nadzorowaæ, oprócz wymienionych zadañ, wydzia³y zamówieñ publicznych, rolnictwa, komunikacji i transportu drogowego. Zmieniaj¹ siê przepisy i czeka nas ju nied³ugo rewolucja w transporcie publicznym. Samorz¹d powiatowy jest organem kieruj¹cym ³ukowskim PKS i wydaje siê, e te zmiany nie powinny stanowiæ problemu. Problem polega na tym, e samorz¹d powiatowy od 2017 r. ma zapewniæ swoim mieszkañcom dostêpnoœæ do transportu publicznego, aby nikt nie zosta³ wykluczony. Trzeba bêdzie po³¹czyæ liczne miejscowoœci z ukowem. Problem polega na tym, jak zrobiæ to w sposób logiczny i ekonomiczny. Wprawdzie PKS jest nasz¹ spó³k¹, ale my musimy uwzglêdniæ tak e rachunek ekonomiczny. Na przewozach nasz PKS ma rokrocznie straty. S¹ one równowa one na dodatkowej dzia³alnoœci, jak np. stacja obs³ugi czy stacja paliw. Najgorsza sytuacja jest dla tej firmy w okresie wakacyjnym. Trzeba to m¹drze zrobiæ, bo nasz PKS to du a firma, a wiele takich przedsiêbiorstw w woj. lubelskim ju upad³o. Nie mo emy doprowadziæ do takiej sytuacji, e nasz PKS przestanie istnieæ. Na terenie powiatu dzia³aj¹ te prywatne firmy przewozowe. Czy w³adze powiatu maj¹ wp³yw na nie, aby poprawiæ dostêpnoœæ komunikacyjn¹? Przewozy osób nale ¹ do otwartego rynku. PrzewoŸnik musi tylko uzyskaæ koncesjê na te us³ugi. Wybiera sobie on najbardziej dochodowe trasy, a my na to nie mamy adnego wp³ywu. Trasami nierentownymi zajmuje siê nasz PKS. St¹d tyle kursów przewoÿników prywatnych do: Warszawy, Lublina, Siedlec czy Stoczka. Prywatny przewoÿnik nie pojawi siê ju w gminach: Adamów, Krzywda czy Wola Mys³owska. Podlegaj¹ Panu inwestycje. Jak wobec zad³u enia powiatu bêdzie z inwestycjami? Powiat rzeczywiœcie ma d³ugi, ale zad³u enie nie jest takie, aby uniemo liwia³o prowadzenie dzia³alnoœci inwestycyjnej. Nawet z obecnego bud etu uda³o siê nam wygospodarowaæ œrodki na inwestycje. Du ¹ szans¹ inwestycyjn¹ jest nowa perspektywa unijna. To bêd¹ ostatnie du e pieni¹dze z UE. Kluczowe s¹ inwestycje drogowe, które poprawi¹ jakoœæ poruszania siê po powiecie. Myœlimy powa nie o dokoñczeniu ma³ej obwodnicy ³ukowskiej. Chcemy, aby budowane drogi mia³y ju lepszy standard ni dotychczasowe, a wiêc z chodnikiem, odwodnieniem itp. Perspektywa unijna umo liwia poprawê infrastruktury drogowej przy stosunkowo niewielkim wk³adzie w³asnym. Du e pieni¹dze unijne bêd¹ tak e na szkolnictwo zawodowe. Z zawodu jest Pan matematykiem. Jak wiadomo jest to nauka œcis³a. Czy jako specjalista wierzy Pan, e uda siê naszemu powiatowi wyjœæ z d³ugów w ci¹gu najbli szego dziesiêciolecia? Tylko przy du ych wyrzeczeniach by- ³oby to mo liwe, ale czy jest sens tak drastycznej polityki oszczêdnoœciowej, tego nie wiem. Wówczas trzeba by³oby zaprzestaæ inwestowania. Nale y znaleÿæ z³oty œrodek pomiêdzy oczekiwaniami obywateli a koniecznoœci¹ sp³aty d³ugów. Mo na siê obra aæ na poprzednie samorz¹dy, które zad³u y³y powiat, ale sporo koniecznych inwestycji powsta³o w tamtym czasie. Nasze zobowi¹zania by³y inwestycyjnymi, a nie przeznaczyliœmy po yczonych œrodków na konsumpcjê. Byæ mo e nasz wk³ad w³asny w te inwestycje by³ za du y. Taka by³a jednak ówczesna rzeczywistoœæ. Obecnie wk³ad ustalono na poziomie 15%, a wtedy by³o przewa nie 30%, a nawet i 50%. Bêdziemy na miarê naszych mo liwoœci ograniczaæ zad³u enie powiatu. W starych krajach UE w³adze centralne przeznaczaj¹ na samorz¹dy znaczne sumy. Czy polskie samorz¹dy nie staraj¹ siê zmieniæ takiego uk³adu, e centrala pozbywa siê coraz wiêcej zadañ, a za tym nie idzie odpowiednie wsparcie finansowe? Ta sprawa jest podnoszona czêsto na Konwencie Powiatów. Wspomniana wy ej sytuacja œwiadczy, e nasze pañstwo nie funkcjonuje dobrze. Samorz¹dy nie powinny byæ obci¹ ane zadaniami ponad miarê. Nale y zapewniæ im odpowiednie œrodki na realizacjê tych zadañ. Dot¹d jakoœ radziliœmy sobie z tak wa nym zadaniem jak oœwiata. Obecnie, wraz z pog³êbiaj¹cym siê ni em demograficznym, musimy dop³acaæ do oœwiaty ze œrodków w³asnych, bo subwencja ju nie wystarcza. Warto podkreœliæ, i powiat, w odró nieniu od gmin, ma niewielkie mo liwoœci w kszta³towaniu bud etu. My mamy tylko niewielkie dochody w³asne. Jest Pan d³ugoletnim nauczycielem. Szczególnie trudna jest obecnie sytuacja trzech placówek ponadgimnazjalnych w Adamowie, Radory u i Stoczku. Jak teraz, z punktu widzenia w³adz, ocenia Pan sens istnienia tych szkó³, które maj¹ spor¹ tradycjê? Wspomniane szko³y s¹ od dawna zakorzenione w historii okolicznych miejscowoœci. By³y lata rozkwitu tych placówek, a obecnie prze ywaj¹ one spore k³opoty i to nie tylko finansowe. T³uste lata bezpowrotnie siê skoñczy³y. Jako Zarz¹d Powiatu bêdziemy usilnie staraæ siê uratowaæ te placówki. One dobrze s³u ¹ lokalnej spo³ecznoœci. Zlikwidowaæ szko³ê jest ³atwo, ale przy okazji niszczy siê specyficzne œrodowisko kulturalne. Poza tym likwidowane s¹ miejsca pracy, a my nie chcemy przyczyniaæ siê do powiêkszania bezrobocia w powiecie. W praktyce oznacza³oby to wycofywanie siê pañstwa. Nie mo na zawsze kierowaæ siê wy³¹cznie rachunkiem ekonomicznym. Pragniemy te nawi¹zaæ bli sz¹ wspó³pracê z trzema samorz¹dami lokalnymi, na których terenie znajduj¹ siê te szko³y. Razem bêdzie nam ³atwiej uratowaæ te placówki. Jakie s¹ Pana priorytety na tê kadencjê? Chcia³bym znacz¹cej poprawy us³ug medycznych. Ten problem dotyczy 100% mieszkañców powiatu. Moim marzeniem jest, aby s³u ba zdrowia rzeczywiœcie s³u y³a naszemu spo³eczeñstwu. Nie mo e to byæ instytucja komercyjna, œwiadcz¹ca jedynie us³ugi medyczne. Nale y szybko poprawiæ jakoœæ tych us³ug. Zrobiê wiele, aby to zmieniæ. Druga sprawa, bardzo mi bliska, to stopniowe podniesienie poziomu edukacji. Dobra edukacja naszych mieszkañców, u³atwi im start w doros³e ycie. Bardzo chcia³bym, aby dwa nasze najlepsze licea znalaz³y siê wœród najlepszych w kraju. Trzecia sprawa, to poprawa naszych dróg, aby siê nam bezpiecznie jeÿdzi³o. Gdyby siê uda³o te trzy zadania zrealizowaæ, to by³bym bardzo zadowolony pod koniec kadencji. Dziêkujê za rozmowê. 7 2/2015

8 2/ Aktualnoœci Dziedzictwo archeologiczne Ziemi ukowskiej Realizowany jest projekt wszechstronnego przebadania archeologicznego naszego powiatu, realizowany przez Muzeum Regionalne w ukowie przy wspó³pracy archeologów zwi¹zanych z Uniwersytetem im. kard. S. Wyszyñskiego w Warszawie. Projekt ten jest realizowany przez okres dwóch lat ( ). Za³o eniem naukowym jest uzyskanie przez mieszkañców powiatu wiedzy o charakterze i przestrzennym rozmieszczeniu zasobów dziedzictwa archeologicznego na terenie ich zamieszkania. Wiedza ta umo liwi planowanie przestrzenne rozwoju regionu, a tak e pos³u y do ochrony zasobów kulturowych. Ponadto pozwoli kszta³towaæ poczucie zwi¹zku miêdzy mieszkañcami a ich regionem, swego rodzaju dumy z przesz³oœci ich Ma³ej Ojczyzny. Po pierwszym roku badañ archeologicznych zorganizowano konferencjê popularno-naukow¹, która odby³a siê 30 stycznia br. w auli I LO im. T. Koœciuszki. Podczas niej chciano przybli yæ mieszkañcom naszej Ziemi ukowskiej czym jest dziœ archeologia, jakie stosuje metody badawcze oraz do jakich wstêpnych rezultatów doszli badacze podczas zesz³orocznej kwerendy w terenie. Inauguracyjna Sesja Rady Gminy Stanin Rada Gminy Stanin Dyr. G. Osial otwiera konferencjê Na wstêpie Grzegorz Osial, dyrektor Muzeum Regionalnego w ukowie, powita³ w³adze powiatu, wszystkich zaproszonych goœci oraz licznie zgromadzon¹ m³odzie szkó³ ponadgimnazjalnych. Krótko przedstawi³ realizowane zadanie dotycz¹ce badania dziedzictwa archeologicznego Ziemi ukowskiej i zapozna³ z programem konferencji. Potem g³os zabra³ starosta Janusz Kozio³, który podkreœli³, e nasz powiat jest bardzo ciekawy, gdy od wieków le a³ nie tylko na pograniczu ró nych regionów geograficznych, ale tak e mia³ charakter wieloetniczny i ró nowyznaniowy. Tak by³o a do II wojny. Nasze dziedzictwo jest ciekawe, ale stosunkowo ma³o znane. Na koniec podziêkowa³ Muzeum Regionalnemu, które jest odpowiedzialne za realizacjê tego projektu. Przemówi³ te radny powiatu Andrzej Soæko, inicjator realizacji wspomnianego projektu. Podkreœli³, i staramy siê upowszechniæ wiedzê o przesz³oœci Ziemi ukowskiej, która jest prawie nieznana. Dziedzictwo archeologiczne wzmocni w nas dumê, e jesteœmy mieszkañcami tego regionu Polski. Prof. dr hab. Zbigniew Kobyliñski zapozna³ zgromadzonych, czym jest wspó³czeœnie archeologia. Celem projektu jest rozpoznanie zasobów archeologicznych powiatu dla nauki, popularyzacja wiedzy o przesz³oœci regionu, pomoc w planowaniu rozwoju przestrzennego powiatu. Zastosowano nastêpuj¹ce formy realizacji w/w zadania: badania terenowe, utworzenie cyfrowych map rozmieszczenia stanowisk archeologicznych, opracowanie naukowe wyników, przygotowanie wystawy w Muzeum Regionalnym, koñcowa publikacja nt. dziedzictwa Ziemi ukowskiej. Zastosowano nastêpuj¹ce metody: kompleksowe niedestrukcyjne badania, powierzchniowe poszukiwania, zwiad lotniczy i metody geofizyczne. W sumie archeologia to nauka o przesz³oœci, pos³uguj¹ca siê Ÿród³ami materialnymi, a nie pisanymi. S¹ to Ÿród³a nieme, same z siebie nic nie mówi¹, ale specjaliœci potrafi¹ sporo dowiedzieæ siê o yciu codziennym ludzi w dawnych epokach. Coraz czêœciej stosowane s¹ poszukiwania niedestrukcyjne, czyli nie niszczone s¹ stanowiska archeologiczne znajduj¹ce siê w ziemi. W ten sposób mo na rozpoznaæ znaczne obszary w krótszym czasie i przy u yciu mniejszych si³ i œrodków, co jest konkurencyjne dla badañ wykopaliskowych. Natomiast dr Jacek Wysocki zapozna³ z wynikami badañ powierzchniowych na terenie naszego powiatu. Generalnie s¹ one doœæ obiecuj¹ce, ale nie nale y spodziewaæ siê tutaj jakichœ spektakularnych odkryæ. Znaleziono u nas stanowiska ludzkie z okresu polodowcowego, czyli ze schy³kowego paleolitu. Podczas mezolitu ludzie na terenie Ziemi ukowskiej zajmowali siê zbieractwem i ³owiectwem. Pos³ugiwano siê narzêdziami z krzemienia, rogu i koœci. Oko³o 5 tys. lat przed Chrystusem pojawi³y siê u nas ludy neolityczne. Zaczêto przechodziæ do rolnictwa i hodowli. Nastêpuje stabilizacja osadnictwa w jednym miejscu. Pojawiaj¹ siê megalityczne groby i naczynia kultury ceramiki sznurowej oraz kultury pucharów lejkowatych. W II tys. przed Chr. sporo by³o osad w naszym powiecie. Pojawia siê ludzie kultury trzcinieckiej i ³u yckiej. W epoce elaza yli u nas przedstawiciele tzw. kultury pomorskiej, odznaczaj¹cej siê cia³opalnymi naczyniami grobowymi. Od II w. rzed Chr. do V w. po Chr. by³a kultura przeworska, po której zachowa³o siê w powiecie wiele stanowisk. W grobach tych ludzi znajdowa³a siê pozginana broñ oraz kobiece ozdoby. Wreszcie pod koniec antyku pojawili siê u nas na krótko Goci. Sporo odkryto w powiecie œladów osadnictwa wczesnoœredniowiecznego (ok. 200, w tym kilka grodów). Z kolei mgr Tomasz Herbich przedstawi³ osi¹gniêcia badañ geofizycznych, zaœ Dariusz Wach rozpoznanie lotnicze zasobów archeologicznych w powiecie Potem dr Janusz Budziszewski analizowa³ zobrazowania ALS dla powiatu pod wzglêdem mo liwoœci identyfikacji zasobów archeologicznych. Geoportal Dziedzictwo archeologiczne powiatu ³ukowskiego omówi³ dr ukasz Kobyliñski. Po referatach odby³a siê dyskusja na poruszone tematy. W grudniu br. planowana jest prezentacja wyników, po zakoñczeniu realizacji projektu, w formie wystawy w Muzeum Regionalnym. Ponadto przewiduje siê wydanie publikacji popularnonaukowej. M. Okoñ W dniu 1 grudnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzêdu Gminy Stanin odby³a siê pierwsza sesja VII kadencji Rady Gminy Stanin. Na wstêpie radni odebrali z r¹k Przewodnicz¹cego Gminnej Komisji Wyborczej zaœwiadczenia o wyborze na radnego gminy. Zaœwiadczenie o wyborze na stanowisko Wójta Gminy Stanin na nastêpne cztery lata kadencji odebra³ Krzysztof Kazana. Sesjê rozpoczê³a radna senior Zofia Czubek. Po zapoznaniu z porz¹dkiem obrad nast¹pi³o z³o enie œlubowania przez radnych gminy oraz Wójta. Kolejnym punktem sesji by³ wybór Przewodnicz¹cego Rady Gminy Stanin oraz Wiceprzewodnicz¹cych. Sk³ad Rady Gminy Stanin VII kadencji: Czubek Zofia Przewodnicz¹ca, Szewczak Piotr Wiceprzewodnicz¹cy, Sprycha Robert - Wiceprzewodnicz¹cy, Cybul Zbigniew, Gryczka Katarzyna, Kêpka Ryszard, Komorek Pawe³, Mateñko Zofia, Michalak Arkadiusz, Michalak Jan, Skwarek Piotr, Wardak Witold, Walo Waldemar, Wi¹ckiewicz Stanis³aw oraz Witkowska Aneta.

9 Wystawa malarstwa na szkle i rzeÿby w ³ukowskim muzeum W dniu 29 stycznia 2015 r. w Muzeum Regionalnym w ukowie zosta³a otwarta wystawa RzeŸby i malarstwa na szkle Rozalii i Józefa Szypu³ów. Otwarcia wystawy dokona³ Dyr. Muzeum Grzegorz Osial. Na wernisa u byli obecni m.in.: Dyr. Miejskiego Domu Kultury Czechowice-Dziedzice Boles³aw Folek, Prezes Beskidzkiego Oddzia³u Stow. Twórców Ludowych i rzeÿbiarz Józef Szypu³a, Radny Sejmiku Woj. Lubelskiego Krzysztof G³uchowski, cz³onek Zarz¹du Powiatu Józef P³udowski, by³y dyr. Muzeum i opiekun twórców ludowych Longin Kowalczyk, Prezes ukowskiego Tow. Regionalnego Zbigniew Pasik m³odzie z ZS Nr 1 z wychowawc¹ Markiem Mojskim, rzeÿbiarze twórcy ludowi z ukowskiego Oœrodka RzeŸby Ludowej z ukowa i Woli Gu³owskiej, mieszkañcy ukowa i okolic. Krzysztof G³uchowski odczyta³ list od Marsza³ka Woj. Lubelskiego, a rzeÿbiarz Józef Szypu³a przybli y³ zebranym na wernisa u twórczoœæ swoj¹ i ony. fot. Z. Pasik Dyrektor G. Osial otwiera wystawê Rozalia Szypu³a zajmuje siê malarstwem na szkle. Jej obrazy cechuje wyczucie koloru i realizm oraz ró norodnoœæ tematyczna. W swoich obrazach-malowid³ach wykorzystuje motywy ludowe z ycia wsi, tradycyjne obrzêdy, a wiêc folklor. Maluje sceny biblijne, Madonny, o tematyce historycznej, legendy i przedstawiaj¹ce naturê np. kwiaty. Wspó³pracowa³a z czechowick¹ Cepeli¹. Jej prace by³y wystawiane w czasie Tygodnia Kultury Beskidzkiej. Prowadzi kó³ko malarskie. Jest autork¹ ilustracji ksi¹ kowych bajek dla dzieci. Wielokrotnie bra³a udzia³ w ogólnopolskich konkursach ludowego malarstwa na szkle, otrzymuj¹c wiele nagród. Józef Szypu³a zajmuje siê rzeÿb¹. Najczêœciej rzeÿbi w drewnie lipowym. Jego prace obejmuj¹ g³ównie: scenki o charakterze sakralnym, œwiêci, szopki bo onarodzeniowe, zwyczaje ludowe, dawne zawody, kapele, diab³y, anio³y, kwiaty oraz postacie z otaczaj¹cego œwiata. Prace s¹ polichromowane. RzeŸbiarz bierze udzia³ w licznych konkursach rzeÿby ludowej. W 2009 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyzna³ J. Szypule odznakê honorow¹ Zas³u ony dla Kultury Polskiej. Zosta³ tak e stypendyst¹ MKiDN. Wykona³ rzeÿby pt. Barwny i urozmaicony Œl¹sk Cieszyñski przedstawiaj¹ce rok obrzêdowy na Œl¹sku Cieszyñskim. Prace ma³ onków Rozalii i Józefa Szypu³ów znajduj¹ siê w zbiorach Muzeum Etnograficznego w Toruniu, w Muzeach Bielska-Bia- ³ej i ywca, w Muzeum Ruchu Ludowego w Warszawie oraz kolekcja RzeŸb Józefa w Muzeum Polskim w Raperswilu w Szwajcarii. Setki obrazów i rzeÿb znajduj¹ siê w rêkach prywatnych w kraju, na terenie Europy oraz w USA, Kanadzie, Brazylii, Meksyku i Australii. Ma³ onkowie zostali tak e uhonorowani w 2005 r. presti- ow¹ w dziedzinie sztuki ludowej Nagrod¹ im. Oskara Kolberga. Wspó³organizatorami wystawy s¹: Muzeum Regionalne w ukowie, Stowarzyszenie Twórców Ludowych Oddzia³ uków, Miejski Dom Kultury w Czechowicach-Dziedzicach, Stowarzyszenie Twórców Ludowych Oddzia³ Beskidzki. Wystawa beskidzkich twórców czynna bêdzie w ³ukowskim muzeum do koñca marca 2015 r. R. Grafik Aktualnoœci IV edycja Grand Prix w tenisie sto³owym o puchar Wójta Gminy uków 18 stycznia br. odby³o siê pierwsze z trzech spotkañ IV edycji Grand Prix w Tenisie Sto³owym o Puchar Wójta Gminy uków. Miejscem spotkania by³ Zespó³ Szkó³ w D¹biu. Turniej odbywa siê w siedmiu nastêpuj¹cych kategoriach: I dziewczêta szko³a podstawowa, II ch³opcy szko³a podstawowa, III dziewczêta gimnazjum, IV ch³opcy gimnazjum, V dziewczêta szko³a ponadgimnazjalna, VI ch³opcy szko³a ponadgimnazjalna, VII mê czyÿni powy ej 40 roku ycia. W pierwszym spotkaniu wziê³o udzia³ 61 zawodników. Dwa kolejne spotkania odbêd¹ siê: 22 lutego w Zespole Szkó³ w Krynce, 29 marca w Zespole Szkó³ w Go³¹bkach. Organizatorami Turnieju s¹ radni Gminy uków: S³awomir Dêbiñski i Kazimierz Sulej. Konkurs Kobieta Roku Gminy uków W dniu 6 marca podczas koncertu z okazji Dnia Kobiet, po raz pierwszy zostan¹ wybrane kobiety roku Gminy uków. Konkurs zostanie przeprowadzony w czterech nastêpuj¹cych kategoriach: I Rolnictwo, gospodyni wiejska. II Przedsiêbiorczoœæ, dzia³alnoœæ gospodarcza na wsi. III Samorz¹d. IV Kultura i oœwiata. Spoœród kandydatek zg³oszonych w powy szych kategoriach zostanie wybrana Super Kobieta Gminy uków. Kandydatki mog¹ zg³aszaæ: 1. Zak³ady pracy i instytucje dzia³aj¹ce na terenie Gminy uków. 2. Rady so³eckie. 3. Ko³a gospodyñ wiejskich. 4. Stowarzyszenia dzia³aj¹ce na terenie Gminy uków. 5. Nieformalne grupy. Zg³oszenia przyjmowane s¹ do 20 lutego w Gminnym Oœrodku Kultury oraz w sekretariacie Urzêdu Gminy uków. Na zwyciê czynie czekaj¹ statuetki i nagrody rzeczowe. Szczegó³owe informacje regulamin i karta zg³oszenia, dostêpne s¹ na stronie internetowej Gminy uków: Konkurs, którego organizatorem jest Gminny Oœrodek Kultury w ukowie, odbywa siê pod patronatem Wójta Gminy uków. Promocja Gminy 9 2/2015

10 2/ W czwartek, 29 stycznia 2015 r., w sali konferencyjnej im. Jana Paw³a II odby³a siê IV Sesja Rady Miasta uków. Jej g³ównym punktem sta³ siê ten, w którym radni mieli podj¹æ uchwa³ê w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodê i zbiorowego odprowadzania œcieków. fot. Z. Pasik Prezydium sesji: od lewej Leonard Baranowski, Krzysztof Jode³ko (Przewodnicz¹cy Rady), Zygmunt Celiñski Przedsiêbiorstwo Us³ug i In ynierii Komunalnej w ukowie z³o y³o wniosek do Rady Miasta o wprowadzenie podwy ki taryf za wodê i œcieki. Firma chcia³a te wprowadziæ now¹ op³atê abonamentow¹ za odbiór œcieków. Jest to pierwsza po dwóch latach propozycja podwy ki. Obecnie, cena za m 3 wody dla wszystkich odbiorców wynosi 2,64 z³. Po zmianach mia³oby to byæ 2,84 z³. W przypadku cen za odbiór œcieków odbiorcy indywidualni p³ac¹ obecnie 4,04 z³, a po zmianach - 4,25 z³. Za œcieki przemys³owe op³ata wynosi Czas Wielkiego Postu 18 lutego w Œrodê Popielcow¹ rozpoczyna siê 40-dniowy Wielki Post. Dla chrzeœcijan jest on wezwaniem do pokuty i przemiany ycia, a tak e do swoistego wyciszenia siê, aby nie zagubiæ siê w codziennoœci i zastanowiæ nad sensem ycia. W Œrodê Popielcow¹ obowi¹zuje nas post œcis³y, tak jak w Wielki Pi¹tek. Tradycja posypywania g³owy popio³em na znak pokuty siêga VIII w. Popió³ ten pochodzi ze spalonych palm, poœwiêconych w poprzednim roku podczas Niedzieli Palmowej. Okres Wielkiego Postu jest wezwaniem do odnowienia ycia i wewnêtrznego nawrócenia. Wiele osób podejmuje w tym czasie ró ne postanowienia, a nieliczni tak e ró ne æwiczenia ascetyczne. Od Œrody Popielcowej a do Wigilii Paschalnej podczas liturgii nie pojawia siê s³owo Alleluja. Szaty liturgiczne w tym okresie s¹ koloru fioletowego. W ka dy pi¹tek Wielkiego Postu odprawiane s¹ nabo eñstwa Drogi Krzy owej, zaœ w niedziele Gorzkie ale. Wielki Post to tak e czas przygotowañ przez rekolekcje i spowiedÿ do najwiêkszego œwiêta w Koœciele, czyli Zmartwychwstania Pañskiego, a wiêc Œwi¹t Wielkanocnych. Post zgodnie ze swoj¹ nazw¹ nawi¹zuje do 40-dniowego pobytu Chrystusa na pustyni ko³o Jerycha (miejsce zw. Quarantal). Tam Jezus by³ kuszony przez szatana. Zgodnie z tradycj¹, Chrystus uda³ siê tam zaraz po przyjêciu chrztu w Jordanie z r¹k œw. Jana i ten post poprzedza³ publiczn¹ dzia³alnoœæ Syna Bo ego. W tamtych czasach œw. Jan Chrzciciel nawo³ywa³ do pokuty oraz przygotowania siê na przyjœcie Zbawiciela, który bêdzie chrzci³ Duchem Œwiêtym. Post jest wiêc istotnym elementem pokuty. Ju w staro ytnoœci posypywano sobie g³owy popio³em na znak pokuty. Rytua³ ten wprowadzono do liturgii Koœcio³a ok. IV stulecia, ale a do X wieku przeznaczony by³ wy³¹cznie dla osób publicznie odprawiaj¹cych pokutê (np. taki charakter mia³a pokuta cesarza Henryka IV w Canossie). Ten prosty obrzêd stanowi³ pozosta³oœæ po staro ytnej liturgii nak³adania pokuty na publicznych grzeszników. Pokutnicy gromadzili siê w œwi¹tyni, wyznawali grzechy, kap³an zaœ posypywa³ ich g³owy popio³em, nakazuj¹c opuszczenie wspólnoty na czas pokuty. Progi œwi¹tyñ wolno im by³o znowu przest¹pic dopiero po spowiedzi w Wielki Czwartek. OM Aktualnoœci Wodna sesja Rady Miasta dziœ 4,46 z³, po podwy ce - 4,65 z³. Dodatkowo PUiIK chcia³ wprowadziæ, zarówno dla klientów indywidualnych jak i przedsiêbiorców, miesiêczn¹ op³atê abonamentow¹ w wysokoœci 4,34 z³. Nowe taryfy mia³yby obowi¹zywaæ od 3 marca 2015 roku do 2 marca 2016 r. W uzasadnieniu wniosku z³o onym do Rady Miasta czytamy, e podwy ka jest konieczna, aby firma mog³a wykonywaæ zadania okreœlone w Wieloletnim Planie Rozwoju i Modernizacji Urz¹dzeñ Wodoci¹gowych i Urz¹dzeñ Kanalizacyjnych, który zosta³ przyjêty przez radnych w grudniu 2011 roku. Natomiast jako przyczynê wprowadzenia op³aty abonamentowej za œcieki PUiIK podaje: utrzymuj¹cy siê systematycznie spadek iloœci zu ywanej wody (odprowadzanych œcieków) i proporcjonalny wzrost kosztów sta- ³ych zwi¹zanych z zapewnienia gotowoœci systemu, a ponadto pojawienie siê znacznej grupy odbiorców rozliczanych wg norm rycza³towych. Te powy sze za³o enia PUiIk-u nie zostan¹ zrealizowane, gdy radni miejscy stosunkiem g³osów 18 za i 2 wstrzymuj¹ce siê podjêli uchwa³ê o niezatwierdzeniu podwy ek cen wody i œcieków. Burmistrz Dariusz Szustek mówi³ na sesji: je eli Wojewoda uchyli nasz¹ uchwa³ê, to wejd¹ stawki zaproponowane przez PUiIK ale w terminie póÿniejszym. Je eli Wojewoda nie uchyli uchwa³y, firma PUiIK musi przeanalizowaæ sytuacjê i przedstawiæ nowe stawki ale po skonsultowaniu ich z wszystkimi organami. Odpowiadaj¹c na pytanie radnego Roberta Do³êgi burmistrz powiedzia³, e w tym roku mo emy sobie jeszcze darowaæ podwy kê, ale w przysz³ym bêdzie ona nieunikniona. A.W. Muzeum Czynu Bojowego Kleeberczyków w nowej ods³onie Wola Gu³owska - miejscowoœæ po³o ona w gminie Adamów, s³ynna jest z dwóch powodów. Po pierwsze znajduje siê tam Sanktuarium Matki Bo ej Patronki o³nierzy Wrzeœnia. Z drugiej strony jest to miejsce, gdzie rozegra³a siê ostatnia bitwa wojny obronnej Polski 1939 r., stoczona przez Samodzieln¹ Grupê Operacyjn¹ Polesie gen. Franciszka Kleeberga. Nad kultywowaniem bardzo ywej tradycji kleeberczykowskiej czuwa Dom Kultury - Pomnik Czynu Bojowego Kleeberczyków, w którym znajduje siê Muzeum Czynu Bojowego Kleeberczyków. Placówka istniej¹ca od 1989 r., w roku 2014 otrzyma³a now¹ multimedialn¹ ods³onê. W oparciu o nowoczesne œrodki audiowizualne przedstawiono historiê ostatniej regularnej formacji wojskowej II RP. W Muzeum mo na zobaczyæ m.in. salê twierdzy brzeskiej, salê sztabow¹, szpital wojskowy, zbrojowniê czy salê pamiêci. Wobec ró norodnoœci zastosowanych œrodków zwiedzanie sal muzealnych, po³¹czone jest z elementem zaskoczenia, któremu ulega odbiorca. Poza nowoczesnymi œrodkami przekazu, zwiedzaj¹cy mo e zobaczyæ klasyczn¹ ekspozycjê muzealn¹, zawieraj¹c¹ uzbrojenie, elementy umundurowania, ale tak e dokumentacjê i przedmioty codziennego u ytku o³nierzy z 1939 r. Oferta muzealna dostosowana jest do wieku i wiedzy zwiedzaj¹cych. Bez w¹tpienia mo na powiedzieæ, e Muzeum w Woli Gu³owskiej jest najnowoczeœniejsz¹ tego typu placówk¹ nie tylko w powiecie ³ukowskim. Jak twierdzi Karol Ponikowski dyrektor instytucji: Podczas wizyty w Muzeum zabieramy zwiedzaj¹cych w podró do przesz³oœci, do tragicznego 1939 r. Chcemy pokazaæ patriotyzm i odwagê o³nierzy, ale tak e ich ludzkie potrzeby i s³aboœci. Poza Muzeum Kleeberczyków Dom Kultury w Woli Gu³owskiej posiada tak e: skansen, salê rzeÿby ludowej i salê myœliwsk¹. W ofercie instytucji dla grup turystycznych znajduj¹ siê, tak e warsztaty militarne, rzeÿbiarskie, kulinarne i plastyczne. Muzeum Czynu Bojowego Kleeberczyków jest czynne od poniedzia³ku do pi¹tku w godz oraz w soboty i niedziele w godz kontakt: tel ; ; K.P.

11 Medycyna Zasady zdrowego od ywiania Pisz¹c ten artyku³ szanowny Czytelniku chcia³bym ebyœ zrozumia³, e klucz do Twojego zdrowia i dobrego samopoczycia, a tak e do d³ugiego ycia tkwi w pokarmach, które spo ywasz. Ju ponad dwa tysi¹ce lat temu Hipokrates powiedzia³ Cz³owiek rodzi siê zdrowy, wszystkie choroby przychodz¹ do niego przez usta, z po ywieniem, zatem powiedzenie, e jesteœ tym co jesz, nabiera tutaj ogromnego znaczenia. Przeró nych diet znajdziecie pañstwo w ksi¹ kach czy internecie setki. Jest to swojego rodzaju pu³apka, gdy dieta oznacza tymczasow¹ zmianê sposobu od ywiania, natomiast, aby zachowaæ zdrowie na d³ugie lata nale y zmieniæ styl ycia, którego integraln¹ czêœci¹ jest zdrowe ywienie. Utrzymanie prawid³owej masy cia³a, regularny wysi³ek fizyczny dostosowany do wieku i schorzeñ, niezatruwanie organizmu dymem tytoniowym i nadmiern¹ iloœci¹ alkoholu oraz wymienione w dalszej czêœci artyku³u zasady zdrowego od ywiania, zaprocentuj¹ siln¹ redukcj¹ ryzyka rozwoju nowotworów, cukrzycy i chorób uk³adu sercowo-naczyniowego. Bezwzgl¹dnie nale y zrezygowaæ ze spo ywania sacharozy czyli bia³ego rafinowanego cukru i produktów, do których jest on dodawany, gdy powoduje on nie tylko niekontrolowany przyrost masy cia³a, ale badania sugeruj¹, e spo ycie cukru mo e os³abiæ uk³ad odpornoœciowy przez d³u szy okres czasu, nawet o 50%. Ju w 1957 roku dr William Coda Martin sklasyfikowa³ cukier rafinowany jako truciznê, poniewa jest on pozbawiony witamin i substancji mineralnych. To, co zostaje, zawiera czyste, rafinowane wêglowodany. Natomiast to, co usuniêto - bia³ka, witaminy i substancje mineralne, s¹ przyczyn¹ niekompletnego metabolizmu wêglowodanów i powoduj¹ tworzenie siê toksyn takich jak kwas pirogronowy, który akumuluje siê w mózgu i systemie nerwowym, upoœledzaj¹c jego pracê. O tym, e sacharoza zakwasza organizm, jest po- ywk¹ dla grzybów, komórek nowotworowych i uzale nia jak narkotyki wspominaæ chyba nie trzeba. Nale y ograniczyæ produkty zawieraj¹ce gluten, czyli produkty z pszenicy, yta i jêczmienia. W œwiecie medycznym coraz czêœciej mówi siê o jego negatywnym wp³ywie na organizm ludzki, nawet u osób niechoruj¹cych na celiakiê. Objawy nietolerancji glutenu obejmuj¹ szereg dolegliwiœci takich jak: zaburzenia trawienia, wzdêcia, md³oœci, bóle brzucha, skurcze, zaparcia, biegunka, syndrom wra liwego jelita, bóle g³owy lub migreny oraz kwestie emocjonalne, czyli dotycz¹ce przewlek³ej dra liwoœci i nag³ych irracjonalnych zmian nastroju, problemy neurologiczne takie jak: zawroty g³owy, nerwobóle, os³abienie, mrowienie lub drêtwienie koñczyn a tak e zespó³ przewlek³ego zmêczenia czy fibromialgia. Zast¹piæ mo na produkty z glutenem: ry em, kukurydz¹, prosem, ziemniakami, fasol¹, grochem, tapiok¹, komos¹ ry ow¹, m¹k¹ z orzechów, maniokiem. Je eli jesteœcie pañstwo na etapie wypieku w³asnego chleba najlepiej u ywaæ m¹ki orkiszowej. Nale y zaprzestaæ spo ywania gotowych, wysoko przetworzonych produktów, jak konserwy, sproszkowane zupy gotowe do zalania wrz¹tkiem, sklepowe pasztety zrobione ze wszystkiego itp. Produkty takie zawieraj¹ bardzo du e iloœci soli kuchennej, s¹ w nich konserwanty i utrwalacze zamiast witamin i minera³ów. Je eli zdo³acie, unikajcie dosalania potraw, gdy nadmiar mo e byæ przyczyn¹ nadciœnienia têtniczego. Bezwzglêdnie nale y unikaæ ywnoœci modyfikowanej genetycznie GMO (wiêkszoœæ soi na rynku jest ju zmodyfikowana genetycznie). Badania na szczurach, które przez ca³e swoje ycie by³y karmione GMO wykaza³y zwiêkszon¹ zapadalnoœæ na nowotwory, uszkodzenia w¹troby i nerek, problemy z p³odnoœci¹ i rozwojem p³odu, zwiêkszon¹ czêstoœæ alergii oraz zdecydowanie krótsze ycie. Nale y unikaæ miêsa wieprzowego, które zawiera 10 razy wiêcej nasyconych t³uszczów ni miêso z kurczaka. Jest prze³adowane hormonami i antybiotykami, a przede wszystkim w du ym stopniu immunizuje organizm cz³owieka z powodu bliskoœci genetycznej, st¹d na przyk³ad próby w transplantologii hodowli organów ludzkich na œwiniach. Wieprzowinê nale y zast¹piæ rybami, wo³owin¹ i drobiem (najlepiej ptactwem, które widzia³o w yciu robaka, a jak takie nie jest dostêpne, proponujê indyka, gdy jego miêso jest najmniej prze³adowane chemi¹), a poza miêsem równie soczewic¹, fasol¹ i grochem. Je eli jesteœ jednak fanem wieprzowiny, nie kupuj wêdlin, które po trzech dniach robi¹ siê œliskie i brzydko pachn¹, ale surowe miêso upiecz sam. Je eli czêsto pijesz kawê i czarn¹ herbatê (nigdy nie ³¹cz jej z cytryn¹) mo esz zast¹piæ te napoje naparami z suszonych owoców, zio³ami, yerba mate, herbat¹ z czystka, a co najzdrowsze œwie o wyciskanymi sokami z owoców i warzyw. Proponujê ró ne kombinacje buraków, marchwi, pietruszki, selera, dyni,jab³ek, pomarañczy, gruszek z dodatkiem imbiru. Wa ne jest aby wyciskarka by³a wolnoobrotowa, gdy nie nagrzewa i nie natlenia ona soku, dziêki temu nie pozbawia go w³aœciwoœci od ywczych. Przyswajalnoœæ witamin i minera³ów z soku jest ok 70-cio procentowa, natomiast warzyw i owoców normalnie jedzonych zaledwie 20-to procentowa. Nale y spo ywaæ du o warzyw i owoców, ponad 400 gramów na dobê, gdy zawieraj¹ du ¹ iloœæ b³onnika, a do potraw dawaæ nasiona, orzechy, migda³y, czosnek i cebulê jako dodatki. Przy czym orzechy najlepiej spo ywaæ moczone przynajmniej przez noc (nawet do 24h) poprzez zalanie ich gor¹c¹ wod¹. Zjadane tak przygotowane nasiona i orzechy s¹ ³atwiej strawne i nie obci¹ aj¹ zbytnio trzustki. Ponadto warzywa i owoce proponujê myæ w wodzie z dodatkiem sody (1-2 ³y ki sto³owe sody oczyszczonej na ok. 3l wody pomoczyæ je tak od 5-15 min, po czym, umyæ i op³ukaæ pod bie- ¹c¹ wod¹). Co to daje? Za pomoc¹ tego prostego sposobu pozbywamy siê pestycydów, którymi owoce i warzywa s¹ spryskiwane. Nale y unikaæ przyjmowania nadmiernej iloœci leków na w³asn¹ rêkê bez konsultacji z lekarzem, bêd¹cych w sprzeda y bez recepty. S¹ to g³ównie leki przeciwbólowe maj¹ce bardzo du o skutków niepo ¹danych. W Polsce co roku sprzedaje siê je w iloœci oko³o 2 miliardów dawek, w tym pó³tora miliarda bez recepty. Nale y unikaæ stosowania antybiotyków z powodu na przyk³ad infekcji wirusowych itp. Pamiêtajmy, e leki, które maj¹ udowodnione dzia³anie wyd³u aj¹ce ycie na podstawie EBM (medycyny opartej na faktach) jest niewiele i w³aœnie takie leki powinny byæ stosowane w terapiach przewlek³ych. Nale y równie unikaæ œmieciowego jedzenia g³ównie fast foodów, jeœæ wolno i dok³adnie gryÿæ jedzenie, koñczyæ posi³ek kiedy wystêpuj¹ pierwsze oznaki sytoœci, nie popijaæ jedzenia (piæ mo na 1,5 do 2 godzin po posi³ku), zrobiæ sobie jeden dzieñ w tygodniu postu na wodzie lub na sokach, je eli stan zdrowia na to pozwala. Koniecznie trzeba wiedzieæ co siê je czytaj¹c etykiety na opakowaniach. Zwracaæ trzeba baczn¹ uwagê na samopoczucie po jedzeniu. Jeœli wystêpuje jakiekolowiek dyskomfort w ciele po posi³ku nale y eliminowaæ te sk³adniki. Ka dy organizm jest jedyny w swoim rodzaju to co dla jednego bêdzie korzystne, niekoniecznie ma byæ korzystne dla kogoœ innego. Wprowadzenie wszystkich tych zasad z dnia na dzieñ jest praktycznie niemo liwe, dlatego nale y wprowadzaæ je stopniowo eliminuj¹c w pierwszej kolejnoœci sacharozê, gluten, fast foody i wysokoprzetworzone, gotowe produkty. Po samopoczuciu Czytelnik uzyska motywacjê do przestrzegania zasad zdrowego ywienia, a jego organizm odp³aci mu witalnoœci¹ przez d³ugie lata. Tomasz Œwiniarski Sprzedam Gospodarstwo rolne o pow. 5,5 ha w Aleksandrowie, przystosowane do norm unijnych. Cena 450 tys. do uzgodnienia. tel.: /2015

12 2/ Zeznania podatkowe PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-39 nale y z³o yæ do 30 kwietnia 2015 roku. Najlepiej zrobiæ to elektronicznie za pomoc¹ portalu podatkowego wybieraj¹c odpowiedni formularz. 1. Jak wybraæ odpowiedni formularz zeznania? Przygotowania do rocznego rozliczenia podatku powinniœmy zacz¹æ od ustalenia, z jakiego Ÿród³a osi¹gnêliœmy, przychody w danym roku podatkowym. Zród³o osi¹gniêtego przychodu oraz sposób jego opodatkowania decyduje bowiem o rodzaju zeznania, na którym powinniœmy siê rozliczyæ. Mo e siê równie okazaæ, e w danym roku osi¹gnêliœmy przychody z kilku Ÿróde³ (ró - nego rodzaju), opodatkowane wed³ug odmiennych zasad, co mo e skutkowaæ koniecznoœci¹ z³o enia wiêcej ni jednego zeznania. W zakresie opodatkowania dochodów (przychodów) osób fizycznych obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce formularze zeznañ rocznych: PI T-28,PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT- 38, PIT-39. 1) Najczêœciej sk³adanym zeznaniem jest PIT-37. Wype³niamy go, jeœli uzyskaliœmy przychody: wy³¹cznie w Polsce, za poœrednictwem p³atnika, opodatkowane przy zastosowaniu skali podatkowej, w szczególnoœci przychody: - ze stosunku pracy, - z emerytur lub rent krajowych, œwiadczeñ przedemerytalnych, zasi³ków przedemerytalnych, zasi³ków pieniê nych z ubezpieczenia spo³ecznego (np. zasi³ek chorobowy), - ze stypendiów, - z dzia³alnoœci wykonywanej osobiœcie (np. z umów zlecenia), -ze œwiadczeñ wyp³aconych z Funduszu Pracy (np.zasi³ku dla bezrobotnych) lub z Funduszu Gwarantowanych Œwiadczeñ Pracowniczych, - z praw autorskich i innych praw maj¹tkowych. 2) Je eli nie spe³niamy wy ej wymienionych warunków, bo w roku podatkowym prowadziliœmy dzia³alnoœæ gospodarcz¹ czy dzia³y specjalne produkcji rolnej opodatkowane wed³ug skali podatkowej lub uzyskaliœmy dochody z zagranicy, lub mamy obowi¹zek doliczyæ do uzyskanych dochodów dochody ma³oletnich dzieci (wykazywane w za³¹czniku PI T/M), a tak e gdy osi¹gnêliœmy dochody z najmu, wówczas rozliczamy Aktualnoœci Spotkanie z fiskusem W dniu 22 stycznia 2015 r. w sali konferencyjnej Jana Paw³a II w ukowie, odby³o siê spotkanie informacyjno-szkoleniowe, zorganizowane przez Stowarzyszenie Przedsiêbiorców Ziemi ukowskiej i Urz¹d Skarbowy w ukowie. Dotyczy³o ono zmian w podatkach i deklaracjach PIT, obowi¹zuj¹cych od 1 stycznia 2015 r. Spotkanie otworzy³ Naczelnik Urzêdu Skarbowego Waldemar Miechowicz i Prezes Stowarzyszenia Urszula Bancerz, natomiast informacje szkoleniowe przedstawili pracownicy Urzêdu Skarbowego: Robert Gaw- ³owicz, Ewa Krasuska i Grzegorz Micha³owski. zpa Oto informacje uzyskane z Urzêdu Skarbowego w ukowie. siê na formularzu PI T-36, w którym jednoczeœnie wykazujemy przychody wymienione w punkcie pierwszym (np. ze stosunku pracy), jeœli takie osi¹gnêliœmy. 3) Je eli dla dochodów z prowadzonej dzia- ³alnoœci gospodarczej lub dzia³ów specjalnych produkcji rolnej wybraliœmy opodatkowanie jednolit¹ 19% stawk¹ podatku, sk³adamy odrêbne zeznanie PIT-36L. 4) Je eli dla przychodów z dzia³alnoœci gospodarczej lub z tytu³u umów najmu, podnajmu, dzier awy lub innych umów o podobnym charakterze wybraliœmy opodatkowanie rycza³tem od przychodów ewidencjonowanych, sk³adamy odrêbne zeznanie na formularzu PI T-28.(do 2 lutego 2015 r.) 5) Je eli osi¹gnêliœmy przychody z kapita- ³ów pieniê nych, np. z odp³atnego zbycia papierów wartoœciowych (takich jak: akcje, obligacje, certyfikaty inwestycyjne itp.), pochodnych instrumentów finansowych (takich jak: kontrakty terminowe, opcje itp.) lub z odp³atnego zbycia udzia³ów w spó³kach maj¹cych osobowoœæ prawn¹, sk³adamy odrêbne zeznanie na formularzu PI T-38. 6) Je eli dokonaliœmy odp³atnego zbycia nieruchomoœci lub praw maj¹tkowych (np. spó³dzielczego w³asnoœciowego prawa do lokalu, prawa wieczystego u ytkowania gruntu), które nabyliœmy po 2008 r., sk³adamy odrêbne zeznanie na formularzu PI T Emerytury i renty.esem i je wydrukowaæ. Dochody z krajowych emerytur i rent s¹ rozliczane z urzêdu (bez naszego wniosku), przez organy rentowe np. Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych. 3. Sprawdzamy, czy zachodzi mo liwoœæ skorzystania z preferencyjnej formy opodatkowania. Ma³ onkowie oraz osoby samotnie wychowuj¹ce dzieci, po spe³nieniu okreœlonych w ustawie warunków, mog¹ na wniosek wyra ony w zeznaniu PI T-36 albo PI T- 37, z³o onym w terminie do 30 kwietnia 2015 roku skorzystaæ z preferencyjnej formy opodatkowania swoich dochodów. 4. Z jakich ulg i odliczeñ podatkowych mo emy skorzystaæ? Po spe³nieniu okreœlonych w ustawie warunków mo na odliczyæ: 1) od dochodu: sk³adki na obowi¹zkowe ubezpieczenia spo³eczne, potr¹cone ze œrodków podatnika, w tym sk³adki zap³acone za granic¹, kwoty wp³at na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego dokonane przez podatnika w roku podatkowym, do wysokoœci okreœlonej w przepisach o indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego, ulgê rehabilitacyjn¹, je eli posiadasz orzeczenie o niepe³nosprawnoœci, dokonane w roku podatkowym zwroty nienale nie pobranych œwiadczeñ, które uprzednio zwiêkszy³y dochód podlegaj¹cy opodatkowaniu, w kwotach uwzglêdniaj¹cych pobrany podatek dochodowy, je eli nie zosta³y potr¹cone przez p³atnika, darowizny przekazane: na cele po ytku publicznego organizacji prowadz¹cej dzia- ³alnoœæ po ytku publicznego w sferze zadañ publicznych, na cele kultu religijnego (np. budowê koœcio³a) lub cele krwiodawstwa, darowiznê na koœcieln¹ dzia³alnoœæ charytatywnoopiekuñcz¹, ulgê internetow¹, ulgê na nabycie nowej technologii (dotyczy podatnika prowadz¹cego dzia³alnoœæ gospodarcz¹), ulgê odsetkow¹ (dotyczy podatnika, który do r. podpisa³ stosown¹ umowê o kredyt czy po yczkê mieszkaniow¹); 2) od podatku: sk³adki na obowi¹zkowe ubezpieczenie zdrowotne podatnika w wysokoœci 7,75% podstawy wymiaru tej sk³adki, w tym sk³adki zap³acone za granic¹, ulgê na dzieci, ulgê dla osób osi¹gaj¹cych dochody z pracy wykonywanej za granic¹, a rozliczane przy zastosowaniu metody odliczenia proporcjonalnego, ulgê z tytu³u systematycznego oszczêdzania w kasie mieszkaniowej (dotyczy podatnika, który przed 1 stycznia 2002 r. naby³ do niej prawo), ulgê z tytu³u wydatków poniesionych na ubezpieczenia spo³eczne osoby zatrudnionej w ramach umowy aktywizacyjnej, zawartej przed 1 stycznia 2007 r. Korzystaj¹c z ulg podatkowych, do zeznania nale y do³¹czyæ odpowiednie za- ³¹czniki. Przy ulgach mieszkaniowych jest to PIT/D, przy pozosta³ych PIT/O. 5. Dokumenty, które u³atwi¹ rozliczenie W rozliczeniu rocznym pomog¹ informacje sporz¹dzone i przekazane nam przez p³atników w terminie do koñca lutego roku nastêpuj¹cego po roku podatkowym: PI T-11, który otrzymujemy m.in. od zak³adu pracy, zleceniodawcy czy organu zatrudnienia (np. z urzêdu pracy), PI T-11A, który otrzymujemy od organu rentowego (np. z ZUS-u), jeœli organ ten nie by³ zobowi¹zany do sporz¹dzenia obliczenia rocznego PI T-40A, PI T-8C, informacja o wyp³aconym stypendium, o dochodach z innych Ÿróde³ (np. wartoœæ umorzonego zobowi¹zania) oraz o niektórych dochodach z kapita³ów pieniê - nych (sprzeda akcji),

13 Aktualnoœci PI T-R, informuj¹cy o kwotach wyp³aconych z tytu³u pe³nienia obowi¹zków spo- ³ecznych i obywatelskich. Na podstawie danych zawartych w tych informacjach w zeznaniu wykazujemy: przychody, koszty uzyskania przychodów, dochody (b¹dÿ straty), zap³acone sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne i zdrowotne oraz zaliczki pobrane przez p³atników. 6. Obliczamy zobowi¹zanie podatkowe Generaln¹ zasad¹ jest opodatkowanie dochodu, a nie przychodu (wyj¹tek stanowi zeznanie PI T-28, gdzie rycza³tem od przychodów ewidencjonowanych opodatkowany jest przychód). Dlatego obliczaj¹c zobowi¹zanie podatkowe w pierwszej kolejnoœci ustalamy kwotê dochodu poprzez pomniejszenie przychodu o koszty uzyskania przychodów. Ustawa przewiduje ró ne zasady ustalania kosztów uzyskania przychodów w zale noœci od rodzaju przychodu. Przedstawiaj¹c sposób obliczenia podatku na przyk³adzie przychodów opodatkowanych przy zastosowaniu skali podatkowej i wykazywanych w PIT-37 nale y zauwa yæ, e uzyskuj¹c przychody ze stosunku pracy odliczamy tzw. koszty pracownicze, które w ustawie zosta³y okreœlone kwotowo. Je eli uzyskiwaliœmy przychody z tytu³u jednej umowy o pracê, to odliczymy kwotê 111,25 z³ miesiêcznie, a za rok podatkowy nie wiêcej ni 1335 z³. Jeœli doje d aliœmy do zak³adu pracy znajduj¹cego siê w innej miejscowoœci, mo emy odliczyæ kwotê 139,06 z³ miesiêcznie, a za rok podatkowy nie wiêcej ni 1668,72 z³. W przypadku uzyskiwania przychodów z pracy od kilku pracodawców odliczenie nie mo e przekroczyæ kwoty 2002,05 z³ za rok podatkowy. Natomiast je eli mieliœmy kilku pracodawców i dodatkowo doje d aliœmy do tych zak³adów pracy z innej miejscowoœci mo emy odliczyæ nie wiêcej ni 2502,56 z³. Podobne zasady ustalania kosztów (tj. kwotowe) dotycz¹ niektórych przychodów z dzia³alnoœci wykonywanej osobiœcie, np. otrzymanych z tytu³u pe³nienia obowi¹zków spo³ecznych lub obywatelskich, z tytu³u zasiadania w radzie nadzorczej osoby prawnej (np. spó³dzielni mieszkaniowej) czy z tytu³u umów o zarz¹dzanie przedsiêbiorstwem, kontraktów menad erskich. W przypadku przychodów z umowy zlecenia lub umowy o dzie³o odliczamy zrycza³towane koszty w wysokoœci 20% przychodu (pomniejszonego o zap³acone sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne). Natomiast z tytu³u korzystania z praw autorskich przys³uguj¹ zrycza³towane koszty w wysokoœci 50% przychodu (pomniejszonego o zap³acone sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne), jednak e koszty te nie mog¹ przekroczyæ kwoty z³. Je eli koszty uzyskania przychodów by³y wy sze ni wynikaj¹ce z zastosowania normy procentowej (zarówno 20% jak i 50% z limitem rocznym wynosz¹cym z³), wówczas koszty mo emy przyj¹æ w wysokoœci kosztów faktycznie poniesionych i udokumentowanych. W przypadku emerytur i rent przychód równa siê dochodowi (nie okreœla siê kosztów uzyskania tych przychodów). Wykazane w zeznaniu dochody sumujemy i od sumy tych dochodów mo emy odj¹æ przys³uguj¹ce odliczenia. W ten sposób ustalamy podstawê opodatkowania, od której obliczamy podatek przy zastosowaniu stawki wynikaj¹cej ze skali podatkowej (18% i 32%). Obliczony podatek mo emy pomniejszyæ o przys³uguj¹ce nam odliczenia (np. o kwotê sk³adki na obowi¹zkowe ubezpieczenie zdrowotne w wysokoœci 7,75% podstawy jej wymiaru, kwotê ulgi na dzieci). Od tak wyliczonej kwoty podatku nale nego odejmujemy sumê zap³aconych zaliczek. W zale noœci od wysokoœci pobranych (odprowadzonych) zaliczek na podatek, mo e powstaæ nadp³ata albo dop³ata podatku. Zeznanie trzeba podpisaæ - niepodpisane jest niewa ne! 7. Sk³adamy zeznanie Wype³nione zeznanie podatkowe mamy obowi¹zek z³o yæ do dnia: 31 stycznia roku nastêpuj¹cego po roku podatkowym - dotyczy to zeznania PI T- 28, 30 kwietnia roku nastêpuj¹cego po roku podatkowym - dotyczy to zeznañ: PI T-36, PI T-36L, PI T-37, PI T-38 i PI T-39, do urzêdu skarbowego, o którym mowa w ustawie. Zeznanie mo emy: z³o yæ osobiœcie w kancelarii urzêdu skarbowego, nadaæ listem poleconym w polskiej placówce pocztowej, wys³aæ przez Internet w formie dokumentu elektronicznego, w tym równie w uproszczony sposób, tj. bez koniecznoœci potwierdzania go kwalifikowanym podpisem elektronicznym; dowodem z³o enia zeznania w formie elektronicznej jest Urzêdowe Poœwiadczenie Odbioru, zawieraj¹ce m.in. datê przyjêcia zeznania przez system, która decyduje o terminowoœci z³o enia zeznania. 8. Skutki rozliczenia podatku Je eli w zeznaniu wykazaliœmy kwotê nadp³aty podatku, wówczas urz¹d skarbowy ma na jej zwrot trzy miesi¹ce od dnia z³o enia tego zeznania. Je eli jednak z³o ymy korektê zeznania, termin do zwrotu nadp³aty liczony jest od dnia skorygowania zeznania. W sytuacji gdy mamy zaleg³oœci podatkowe przys³uguj¹ca nam nadp³ata zostanie z urzêdu zaliczona na poczet tych zaleg³oœci. Zwrot nadp³aty nastêpuje: w gotówce (w kasie urzêdu lub banku, albo przekazem pocztowym), na wskazany rachunek bankowy. Je eli w zeznaniu wyst¹pi ró nica miêdzy podatkiem nale nym a sum¹ odprowadzonych zaliczek (dop³ata), jesteœmy zobowi¹zani do wp³acenia tej kwoty w terminie do 31 stycznia dla PIT-28 oraz do 30 kwietnia 2015 r. dla pozosta³ych zeznañ. Je eli nie zap³acimy podatku w terminie, powstanie zaleg³oœæ podatkowa, od której musimy, bez wezwania urzêdu skarbowego, naliczyæ i zap³aciæ odsetki za zw³okê. Warto z³o yæ zeznanie elektronicznie. Sk³adanie deklaracji drog¹ elektroniczn¹ Telefony do krajowej informacji podatkowej pomocne przy wype³nianiu zeznania. Z telefonu stacjonarnego tel , Z telefonu komórkowego tel Czynne od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach Kolejny konkurs Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana og³asza XIX Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej, skierowany do m³odzie y szkó³ ponadgimnazjalnych. Na laureatów czekaj¹ wspania³e nagrody, a wœród nich indeksy na ró ne kierunki uczelni wy szych, zagraniczne pielgrzymki oraz cenne upominki rzeczowe. Tematem Ÿród³owym Konkursu jest Pismo Œwiête Starego i Nowego Testamentu, a zakres merytoryczny XIX edycji obejmuje Ksiêgê Jonasza, Ewangeliê wg œw. ukasza i Dzieje Apostolskie. Konkurs sk³ada siê z trzech etapów: szkolnego, diecezjalnego i ogólnopolskiego - fina³u. Zg³oszenia szkó³ przyjmowane s¹ do 9 marca 2015 r. wy³¹cznie drog¹ elektroniczn¹, na specjalnym formularzu zg³oszeniowym znajduj¹cym siê na stronie (zak³adka zg³oszenie). Na tej stronie znajduj¹ siê aktualne informacje dotycz¹ce Konkursu. Etap szkolny odbywa siê we wszystkich placówkach bior¹cych udzia³ w Konkursie, 24 marca 2015 r. Zestaw pytañ testowych wraz z arkuszem odpowiedzi, a tak e Za³¹cznik nr 1 i nr 2 do Regulaminu, przekazane bêd¹ do ka dej ze zg³oszonych szkó³ drog¹ elektroniczn¹ na adres wskazany podczas rejestracji szko³y na stronie nie póÿniej ni 5 dni przed etapem szkolnym. Koordynator Konkursu PUIK informuje W dniu 15 grudnia 2014 r. dokonano odbioru koñcowego sieci kanalizacyjnej w ul. Okrzei i ul. Kondrackiego. ¹czna d³ugoœæ kanalizacji wraz z rêkawami przy³¹czeniowymi wynosi 2 564,8 mb. Wybudowana sieæ kanalizacyjna umo liwia pod³¹czenie i odprowadzanie œcieków z oko³o 65 zabudowanych i 14 niezabudowanych nieruchomoœci. Ca³e zadanie zosta³o zrealizowane przez firmê P.U.H. MEL KAN Kazimierz Jakubiak z Ry ek w okresie od r. do r. Zachêcamy mieszkañców do sk³adania w PUIK wniosków o przy³¹czenie nieruchomoœci do sieci kanalizacyjnej. (PUIK) 13 2/2015

14 2/ W Niemczech obozy koncentracyjne powstawa³y od 1933 r., kiedy Hitler doszed³ do w³adzy. By³y pocz¹tkowo oœrodkami odosobnienia i terroru dla przeciwników politycznych Hitlera. Na Ziemiach Polskich w³adcy III Rzeszy przewidywali budowê obozów w oparciu o opracowywany Generalny Plan Wschód (GPW), maj¹c na wzglêdzie bliskie zamieszkiwanie ludnoœci przewidzianej do likwidacji. Historia obozu Projekt obozu KL Auschwitz powsta³ w Urzêdzie Wy szego Dowódcy SS i Policji we Wroc³awiu von dem Bacha-Zalewskiego w 1939 r. Projekt opracowa³ SS Oberführer Arpad Wigand. Poœpiech by³ spowodowany szybkim rozwojem konspiracji polskiej w Generalnej Guberni i na Œl¹sku. W lutym 1940 r. zadecydowano o lokalizacji obozu w Zasolu k. Oœwiêcimia. 27 kwietnia 1940 r. Himmler rozkaza³ jego budowê i 4 maja 1940 r. mianowa³ na komendanta obozu Rudolfa Hössa. PóŸniej obowi¹zki komendanta pe³nili A. Liebchenschel i R. Baer. Po wojnie ponieœli zas³u one kary. 19 czerwca 1940 r. rozpoczêto wysiedlanie ludnoœci Oœwiêcimia i okolicznych osiedli w zwi¹zku z rozbudow¹ obozu. Jesieni¹ 1940 r. Szef RSHA gen. Heydrich zadecydowa³ o budowie A.II, a Marsza³ek H. Goering o budowie przez JG Farben fabryki sztucznego kauczuku i benzyny w Dworach k/oœwiêcimia. Konzentrationslager Auschwitz (KL AI) pe³ni³ dwie funkcje: niewolniczej pracy i natychmiastowej zag³ady. W historii obozu nale y wyodrêbniæ dwa okresy. Pierwszy od pocz¹tku istnienia do po³owy 1942 r. to okres polski, kiedy wiêkszoœæ wiêÿniów i ofiar stanowili Polacy. Pierwszym transportem 14 czerwca 1940 r. przywieziono do obozu 728 Polaków z Tarnowa. Deportowano wszystkie warstwy spo³eczne narodu, polsk¹ inteligencjê, cz³onków konspiracji, ludnoœæ polsk¹ z ³apanek ulicznych z Zamojszczyzny, póÿniej jeñców m.in. sowieckich oraz czêœciowo ydów i Cyganów. Przewaga elementu polskiego utrzymywa³a siê do koñca funkcjonowania obozu KL AI tj. do 1945 r. mimo wielonarodowego sk³adu wiêÿniów (29 narodowoœci). Drugi okres ydowski od po³owy 1942 r. do stycznia 1945 r. Dotyczy on obozu Kriegsgefangenenlager Birkenau (KL ABII), a póÿniej KGL AII Birkenau, gdzie wiêkszoœæ wiêÿniów i ofiar stanowili ydzi z Europy. Z niewolniczej pracy korzysta³y i czerpa³y zyski niemieckie koncerny produkuj¹ce na potrzeby wojny, np.: JG Farben, Kruppa, Siemensa, Schuckerta oraz ok. 500 niemieckich i miêdzynarodowych koncernów i zak³adów przemys³owych, w tym amerykañskich, które zerwa³y wspó³pracê w marcu 1942 r. z chwil¹ wydania wyroku o zdradê USA i dekretu o zakazie handlu z wrogiem. Historia 70 rocznica wyzwolenia obozu koncentracyjnego KL Auschwitz-Birkenau WiêŸniowie otrzymywali g³odowe wy ywienie kalorii na dobê, pracowali godzin wykonuj¹c czêsto pracê ponad si³y m.in. w kamienio³omach, kopalniach, przy budowie tuneli i fabryk podziemnych. Podlegali okrutnym karom, czêsto bez uzasadnienia, tj. ch³oœcie, stójce (stanie przez noc na bacznoœæ), s³upka (wieszanie wiêÿnia za rêce zwi¹zane z ty³u na wiele godzin), æwiczeniom karnym, kompanii karnej co oznacza³o œmieræ, wys³anie do bunkra g³odowego lub ciemnicy, wyroki œmierci, rozstrzelanie, powieszenie, mordowanie i znêcanie siê w czasie apeli czêsto wielogodzinnych. Od II po³owy 1941 r. w zwi¹zku z wojn¹ przeciwko sowietom i celem dalszej realizacji planu GPW rozpoczêto budowê AII Kriegsgefangenenlager Birkenau (KGLB) przewidywanego na 100 tys., a potem na 200 tys. jeñców i wiêÿniów oraz budowê 4 krematoriów wraz z komorami gazowymi. Dnia 3 wrzeœnia 1942 r. przeprowadzono na 850 wiêÿniach (60 sowieckich i 250 polskich) pierwsze próby masowego uœmiercania gazem cyklonem B, zaœ 4 maja 1942 r. dokonano pierwszej selekcji do gazu, a od lipca 1942 r. by³o to ju regu³¹. Wybudowano 4 komory gazowe i 4 krematoria, które by³y wydolne do zg³adzenia i spalenia do 8 tys. ofiar dziennie, a przy paleniu dodatkowo na stosach do 20 tys. dziennie. WiêŸniarki w obozie KL Auschwitz Od 1942 r., po konferencji w dniu 2 stycznia 1942 r. w Wansee dotycz¹cej ostatecznego rozwi¹zania kwestii ydowskiej, KGL AII Birkenau sta³ siê miejscem masowej zag³ady ydów. Z transportów wybierano zdolnych do pracy w przemyœle, a pozosta³ych uœmiercano i palono. Warunki bytowania w Auschwitz-Birkenau by³y okropne. Sypiano na wielopiêtrowych pryczach po 3-4 i wiêcej osób. Czêsto na betonie. Strój stanowi³ pasiak, chodaki drewniane, czapka lub chusta. Pozbawiano wiêÿniów bielizny i niezbêdnej odzie- y. WiêŸniowie byli oznaczani barwnymi trójk¹tami np. polityczni trójk¹tem czerwonym z pierwsz¹ liter¹ danego pañstwa. Od marca 1942 r. wiêÿniom tatuowano numery na lewym przedramieniu - niemowlêtom i dzieciom na lewym udzie, wiêÿniom sowieckim na piersi. Brak by³o pomocy medycznej i lekarstw. Panowa³y choroby: tyfus, krwawa dyzenteria czerwonka, zapalenie p³uc, obrzêki wodne, czyraki, flegmona, œwierzb ropny. Mordowano fenolem zastrzykiem do miêœnia sercowego. Tak wymordowano dzieci z Zamojszczyzny. W KLA przeprowadzano kryminalne doœwiadczenia. By³y to zbrodnicze doœwiadczenia i badania pseudomedyczne, np.: opracowanie metody masowej sterylizacji narodów ma³owartoœciowych, badania wytrzyma³oœci organizmu na g³ód, zimno, choroby, rany. Zaka ano wiêÿniów malari¹, tyfusem plamistym, ropowic¹ (zarazkami gruÿlicy), zamra ano, przeszczepiano miêœnie i koœci. Na koniec wiêÿniów uœmiercano. Zajmowa³y siê tym uczelnie i firmy m.in. Instytut Higieny Waffen SS przy wspó³pracy Wydzia³u Lekarskiego Uniwersytetu w Berlinie, niemieckiego szpitala w Chorzowie, Instytutu Cesarza Wilhelma ds. Antropologii, Uniwersytetu w Münster, Uniwersytetu Rzeszy w Strassburgu. Firma Bayer zakupi³a w KLA dwukrotnie po 150 wiêÿniarek celem wyprodukowania nowych leków odurzaj¹cych. W czasie doœwiadczeñ wiêÿniarki umiera³y. Wiele eksperymentów s³u y³o celom Wehrmachtu. Ich efektem by³a œmieræ lub trwa³e kalectwo. Za³oga obozu liczy³a 6 tys. osób. Od pocz¹tku istnienia obozu KLA polscy wiêÿniowie organizowali opór przeciwko zbrodniarzom niemieckim i ich pomocnikom. Organizacja mia³a struktury wojskowe. Konspiracja mog³a istnieæ dziêki pomocy Zwi¹zku Walki Zbrojnej (ZWZ) i Armii Krajowej (AK) Obwód Oœwiêcim i Okrêgu Œl¹skiego oraz innym organizacjom np.: Sekcji Pomocy Jeñcom, Radzie G³ównej Opieki, Szarym Szeregom. Niesiono pomoc ywnoœciow¹: paczki, lekarstwa. pomagano w organizowa-

15 niu ucieczek, ukrywaniu wiêÿniów, przemycano do obozu œrodki do walki bie ¹cej. Organizacja w obozie nigdy nie zosta³a rozbita, pomimo st³umienia latem 1942 r. buntu wiêÿniów i zamordowania 300 osób czy zlikwidowania 100 przywódców organizacji przez SS w 1943 r. Z czasem powstawa³y grupy oporu, np.: rosyjskie, austriackie, belgijskie, niemieckie, czeskie, jugos³owiañskie, ydowskie, które by³y podporz¹dkowane jednemu dowództwu. Wœród organizatorów ruchu oporu nale y wymieniæ nazwiska nade wszystko rtm Witolda Pileckiego ps. Druh, Witold, oficera Komendy G³ównej AK, bohatera narodowego, który pod nazwiskiem Tomasza Serafiñskiego da³ siê dobrowolnie uwiêziæ 19 wrzeœnia 1940 r. Zosta³ wywieziony do KLA i otrzyma³ numer wiêÿnia W KLA zorganizowa³ i by³ dowódc¹ ruchu oporu i jego scalenia w Zwi¹zek Organizacji Wojskowej. By³ autorem szeregu tajnych meldunków i raportów o yciu w obozie, warunkach bytowania wiêÿniów, o ludobójstwie. Pierwszy raport z Auschwitz dotar³ do Anglii 18 marca 1941 r. Organizacja wojskowa w obozie zajmowa³a siê m.in. rozdzia³em ywnoœci, lekarstw, szczepionek, za³atwianiem lepszej pracy, likwidacj¹ okrutnych kapo, przygotowywaniem ucieczek. Rtm. W. Pilecki w nocy z 26/ 27 kwietnia 1943 r. z dwoma wiêÿniami uciek³ z obozu, aby zorganizowaæ akcjê wyzwolenia wiêÿniów, do której nie dosz³o. Bra³ udzia³ w Powstaniu Warszawskim. Po wojnie aresztowany przez Urz¹d Bezpieczeñstwa w 1948 r. i skazany na œmieræ. Wyrok wykonano. Nie wstawi³ siê za nim J. Cyrankiewicz. Rtm. W. Pilecki otrzyma³ miano jednego z szeœciu najdzielniejszych ludzi w Europie w czasie II wojny œwiatowej. Ruch oporu organizowali tak e: pp³k Kazimierz Rawicz, S. Dubois z PPS, endek J. Mosdorf czy J. Cyrankiewicz. Obóz Auschwitz-Birkenau to tak e tysi¹ce bezimiennych bohaterów, ale jako symbole obok rtm. W. Pileckiego nale y wymieniæ: œw. Maksymiliana Mariê Kolbego, franciszkanina z Niepokalanowa. Przy koñcu lipca 1941 r. z bloku, w którym przebywa³ Historia o. Kolbe uciek³ wiêzieñ. W odwet skazano na œmieræ g³odow¹ 10 wiêÿniów, wœród nich Franciszka Gajowniczka. Na bloku œmierci po dwóch tygodniach przy yciu zosta³ tylko o. Kolbe, którego dobito zastrzykiem fenolu. Fr. Gajowniczek na œwiadectwo prze- y³ 94 lata, a o. Kolbe zosta³ w 1972 r. beatyfikowany i 10 paÿdziernika 1982 r. kanonizowany przez Papie a Jana Paw³a II. WiêŸniarka Stanis³awa Leszczyñska po³o na i pielêgniarka, matka czworga dzieci, w ci¹gu dwóch lat odebra³a w obozie 3 tys. porodów. Wszystkie dzieci urodzi³y siê ywe. Ka de z nich po porodzie natychmiast chrzci³a wod¹. Dr Józefowi Mengele arcyzbrodniarzowi, który wyda³ rozkaz topienia noworodków w fekaliach lub rzucania do pieca powiedzia³a nigdy nie wolno zabijaæ dzieci. Obóz prze y³o tylko 30 dzieci. Po- ³o na S. Leszczyñska zmar³a w 1974 r. Do obozu deportowano w dniu 7 sierpnia 1942 r. ydówkê Edytê Stein, która zosta³a aresztowana wraz z siostr¹ Ró ¹ przez Gestapo. 9 sierpnia 1942 r. obydwie zagazowane i spalone. Papie Jan Pawe³ II 1 maja 1987 r. kanonizowa³ j¹, a 11 paÿdziernika 1998 r. og³osi³ wraz ze œw. Brygid¹ Szwedzk¹ i œw. Katarzyn¹ z Sieny patronk¹ Europy. WiêŸniem Auschwitz by³a tak e Zofia Kossak-Szczucka - pisarka, autorka powieœci historycznych, patriotka, w czasie II wojny œwiatowej sta³a na czele konspiracyjnego Katolickiego Frontu Odrodzenia Polski i Rady Pomocy ydom egota przy Komendzie G³ównej AK. Gdy front zatrzyma³ siê na linii Wis³y w lubelskim i warszawskim, Niemcy w obozie od listopada 1944 r. przyst¹pili do zacierania œladów pope³nionych zbrodni. Niszczono wyposa enie i urz¹dzenia, wysadzono w powietrze trzy komory gazowe i krematoria w AII czyli Birkenau. 18 stycznia 1945 r. rozpoczêli ewakuacjê oko³o 58 tys. wiêÿniów, g³ównie pieszo, bez ywnoœci i w czasie du ych mrozów. By³ to marsz œmierci, s³abn¹cych zabijano. Dnia 27 stycznia 1945 r. obóz, gdzie przebywa³o jeszcze 7 tys. wiêÿniów, w tym 180 dzieci przewa nie ciê ko chorych, wyzwoli³y wojska I Fronty Ukraiñskiego. Wyzwolenie obozu Auschwitz 27 stycznia 1945 r. * * * Uchwa³¹ Sejmu RP z lipca 1947 r. tereny by³ego obozu KLA wraz z zabudowaniami i urz¹dzeniami zachowane zosta³y jako pomnik mêczeñstwa narodu polskiego i innych narodów pod nazw¹ Pañstwowe Muzeum Oœwiêcim-Brzezinka. W 1955 r. byli wiêÿniowie powo³ali Miêdzynarodowy Komitet Oœwiêcimski. Od tego roku wydawane s¹ Zeszyty Oœwiêcimskie. W 1967 r. ods³oniêty zosta³ Miêdzynarodowy Pomnik Ofiar Oœwiêcimia-Brzezinki. W 1999 r. Sejm RP podj¹³ uchwa³ê o stworzeniu strefy ochronnej wokó³ KLA i siedmiu innych obozów, w których ginêli ydzi. KLA Auschwitz-Birkenau miejsce zag³ady milionów ludzi sta³o siê przedmiotem gorsz¹cych manipulacji propagandowych i politycznych prowokacji. Nadano im nazwê k³amstwo oœwiêcimskie. Wykorzystywane jest cierpienie i œmieræ ludzi do niecnych celów. S³yszymy z doniesieñ radiowych, telewizyjnych i prasowych, e g³oszone s¹ tezy, e nie by³o komór gazowych, e Oœwiêcim to polski obóz œmierci, a na okreœlenie obozów po³o onych na terenie Polski u ywane s¹ s³owa polskie obozy lub polskie obozy koncentracyjne. Wszystko to sugeruje wspó³winê Polaków w zbrodni dokonanej przez Niemców. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z okazji 60-tej rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz m.in. mówi o obozie nazistowsko-hitlerowskim Auschwitz (pomijaj¹c wyraz niemiecki) oraz, e ginêli tam ydzi, Cyganie, homoseksualiœci i Polacy (dziwne zestawienie). Kontrowersyjne s¹ tak e ustalenia liczby ofiar Auschwitz-Birkenau, które wahaj¹ siê od 4 mln do 1-1,5 mln ofiar. Dlaczego powtarza siê k³amstwa, e to Polacy s¹ odpowiedzialni lub wspó³odpowiedzialni za zbrodnie niemieckie, za holokaust ydów i Cyganów? Jak wiadomo przywódcy i rz¹dy w Londynie, Waszyngtonie i innych pañstw oraz organizacje ydowskie by³y szczegó³owo powiadamiane przez polski wywiad drog¹ radiow¹ (depesze, szyfrogramy) i bezpoœrednio przez kurierów wysy³anych przez Komendê G³ówn¹ Armii Krajowej o tragedii narodu polskiego i ydowskiego oraz o ludobójstwie pope³nionym przez Niemców w obozach. A œwiat milcza³. Zbrodnie niemieckie z Auschwitz-Birkenau zosta³y udowodnione w Procesie Norymberskim. Leon Klimecki w artykule Zbrodnie niemieckie w powiecie ³ukowskim pisa³ m.in.: By³y dni, kiedy depesze z Oœwiêcimia przychodzi³y masowo, jakby po jakichœ katastrofach ywio³owych (o œmierci aresztowanych Niemcy powiadamiali depeszami, czasami przesy³ano urny z prochami). A k³amstwa dotycz¹ce obozu KLA Auschwitz-Birkenau, kupczenie œmierci¹ milionów ofiar, nadal trwaj¹. Nadal brak stanowczych i radykalnych decyzji. oprac. R. Grafik 15 2/2015

16 2/ I LO im. T. Koœciuszki 1. Ilona Szewczak IIId - 5,89 2. Aleksander Daniluk Ia - 5,38 3. Dariusz Chojêta IIIc - 5,25 4. Aleksandra Paku³a IIg - 5,22 Emil Gajownik IIId - 5,22 5. Kamila Zegad³o IIg - 5,11 6. Joanna Sosnowska IIc - 5,0 Aleksandra Osiñska IIc - 5,0 Karolina Grom IIIi - 5,0 7. Martyna K³osiñska Ic - 4,94 Aleksandra Czubaszek Ih - 4,94 Anna Sad³o Ii - 4,94 8. Joanna Nowosielska IIId Martyna Muæka Ic - 4,88 Milena Muæka Ic - 4,88 9. Aleksandra Milczuk IIIh - 4,86 Iga Zdanikowska IIIb Magdalena Grochowska IIc - 4, Agata Oskroba Ic - 4,8 Klaudia Sowa IIc - 4,8 12. Adam Chudzik IIg - 4,78 Joanna Adameczek IIh - 4,78 Martyna Wojda Ic - 4, Justyna Karwowska Ic - 4,75 Ma³gorzata epkowska Ic - 4,75 Diana Rz¹ ewska Ii - 4,75 Aktualnoœci Najzdolniejsi uczniowie liceów ³ukowskich Od pewnego czasu poziom uczniów w polskich liceach bardzo siê obni y³. Wi¹ e siê to nie tylko z upowszechnieniem wykszta³cenia na poziomie œrednim, ale i przeprowadzonymi przez MEN reformami. Bardziej mia³y one na celu zaoszczêdzenie na oœwiacie, ani eli dbanie o poziom polskiej szko³y. Najlepszym tego dowodem by³ katastrofalny wynik ubieg³orocznej matury, kiedy to w maju ub.r. nie zda³o egzaminu dojrza³oœci a 30% abiturientów. Dlatego winniœmy siê cieszyæ, e oprócz uczniów przeciêtnych czy dobrych, mamy w dwóch naszych ³ukowskich liceach osoby osi¹gaj¹ce bardzo dobre, a nawet celuj¹ce wyniki. Oto zestaw uczniów ze œrednia ocen ponad 4,75: W dniach stycznia br. papie Franciszek uda³ siê w drug¹ podró apostolsk¹ do Azji. Tym razem odwiedzi³ trzy miejscowoœci na Sri Lance Kolombo, Mahdu i Bolawalana oraz tyle samo na Filipinach Manilê, Tacloban i Palo. W sto³ecznym Kolombo papie Franciszek kanonizowa³ ks. Józefa Vaza, aposto³a wyspy Cejlon (Sri Lanca). Nawiedzi³ te sanktuarium Matki Bo ej Ró añcowej w Mahdu i odwiedzi³ jedn¹ z buddyjskich œwi¹tyñ Mahabodhi Viharaya. Na zakoñczenie pobytu na Sri Lance papie uda³ siê do kaplicy Matki Bo ej w Balawalana. Wyspa zamieszkiwana jest przez dwie sk³ócone z sob¹ spo³ecznoœci Syngalezów i Tamilów. Wiêkszoœæ mieszkañców wyznaje albo buddyzm, albo hinduizm. Pierwszym papie em, który dotar³ na wyspê, by³ Jan Pawe³ II. Podczas ceremonii powitalnej oraz na trasie prowadz¹cej z lotniska do Manili, stolicy Filipin, wita³o papie a ok. 3 mln ludzi. Warto podkreœliæ, e pi¹tek 16 stycznia, czyli dzieñ przybycia papie a Franciszka na archipelag, zosta³ og³oszony przez w³adze jako wolny od pracy. Nie powinno to specjalnie dziwiæ, skoro Filipiny s¹ jedynym krajem w IV LO im. Jana Paw³a II 1. Piotr Machowiec IIb - 5,75 2. Natalia Hawryluk IIb - 5,33 3. Jakub Wojtalski IIa - 5,22 4. Natalia Winiarska Ib - 5,19 5. Olga Cieœlak IIb - 5,11 6. Jakub Brojek IIc - 5,0 Aleksandra Wieczorek IIIb - 5,0 Kamil Brau³a IIb - 5,0 Karolina Sulej IIIa - 5,0 7. Bartosz Czernic Ia - 4,94 8. Kinga Ochmañska IIIb - 4,89 9. Aleksandra Warowna IIIa - 4,88 Hubert Grzywacz IIIa - 4,88 Natalia Wróblewska IIc - 4,88 Iwona Dylewska Ib - 4,88 Karolina Œwider IIa - 4, Diana Sawczuk Id - 4, Weronika Ko uch Ib - 4,81 Kinga Burdach Ic - 4, Ewelina Dybciak IIa - 4, Natalia Rzewuska IIb - 4,77 Patryk Michalak IIb - 4, Mateusz Go³awski IIa - 4,75 Wojciech Nowak IIIa - 4,75 Kamila Kazanecka Ib - 4,75 oprac. M.O. Papie z wizyt¹ na Sri Lance i Filipinach Papie w œwi¹tyni buddyjskiej Azji, gdzie dominuje katolicyzm. Po spotkaniu z w³adzami w Pa³acu Prezydenckim, Ojciec Œw. odprawi³ Mszê œw. dla kap³anów i osób konsekrowanych w manilskiej katedrze. Z³o y³ tez niespodziewan¹ wizytê w oœrodku dla dzieci ulicy. W sobotê uda³ Przes³anie belfra Ksi¹dz Jan Twardowski ju pisa³ do swoich uczniów - wiêc nie bêdê oryginalna. W lirycznym przes³aniu duchownego poety wia³o smutkiem i niedorozwojem gatunkowym ludzkoœci... Los ich pokara³ egzystencjalnym smutkiem - a byli szczêœliwi... Pewnie wiedzieli e ktoœ ich kocha mimo szpetnego wizerunku.... Trudne zadanie wyznacza dzisiaj œwiat wspó³czesnym belfrom... Czy uratuj¹ estetykê ludzkoœci w dydaktyzmie? Ile podstaw programowych wdro ¹ na chwa³ê zdanego egzaminu? Jak uratuj¹ Tych - co gin¹ w przeciêtnoœci?... Co nie id¹ na skróty w pozorach wiedzy... Czy bez krêtactwa - pokocha ich œwiat w naturalnej niewinnoœci?... Zofia Kamola siê do Tacloban, gdzie w ulewnym monsunowym deszczu celebrowa³ Mszê œw. dla ok. pó³ miliona wiernych. Papie odwiedzi³ te katedrê w Palo, a w drodze na lotnisko spotka³ siê z biedn¹ rodzin¹ ryback¹. W niedzielê Ojciec Œw. spotka³ siê z przywódcami religijnymi Filipin na Uniwersytecie œw. Tomasza w Manili, potem z m³odzie ¹ na stadionie uniwersyteckim, a kulminacyjnym punktem wizyty by³a Msza œw., celebrowana w parku Rizal. Uczestniczy³o w niej a 6-7 milionów osób, czyli by³o to najwiêksze zgromadzenie w dziejach œwiata. Poprzedni rekord (ok. 5 mln) pad³ równie w Manili, kiedy to Jan Pawe³ II celebrowa³ Mszê œw. na zakoñczenie Œwiatowych Dni M³odzie y. Na Sri Lance papie wskaza³, e z³o niedawnej wojny domowej mo na zwyciê yæ jedynie dobrem, a proces leczenia powojennej traumy musi obejmowaæ d¹ enie do prawdy nie po to, aby otwieraæ stare rany, ale jako niezbêdny œrodek do krzewienia sprawiedliwoœci, uzdrowienia i jednoœci. W obydwu krajach papie a Franciszek by³ przyjmowany entuzjastycznie, nawet przez wyznawców innych religii. M. Okoñ

17 Publicystyka Warto zachowaæ Zawsze, gdy s³yszê s³owa: wrzuæ do pieca, wyrzuæ na makulaturê - wstrz¹sam siê, jak gdyby mi ktoœ wyrywa³ z rêki coœ wa nego, coœ wartoœciowego. Jeszcze mocniej wzdrygam siê, gdy s³owa takie dotycz¹ zdjêæ, obojêtnie jakich. Nie jestem fotografem, rzemieœlnikiem czyni¹cym swe us³ugi na zlecenie ró nych osób, przy ró nych okazjach. Od dziecka mam wpojony szacunek dla tych kartek papieru, na których utrwalono osoby, wydarzenia, jakieœ miejsca, które komuœ wyda³y siê kiedyœ godnymi uwagi. Z czasem zmieni³a siê ca³a technologia fotografowania, innych u ywa siê materia³ów, zapomniano ju dawno o szklanych kliszach, o rolkach filmów, aparatach na statywach, o czarnych p³achtach okrywaj¹cych aparat i mistrza, o d³ugotrwa³ych k¹pielach w odczynnikach chemicznych itd. Masz cyfrówkê, komórkê - wystarczy. Czy by?... Nie wiem, nie dla mnie te cudeñka, jestem i pozostanê tradycjonalist¹, pod ka dym wzgl¹dem. Ale - do rzeczy. Zacz¹³em o pozbywaniu siê czegoœ w rodzaju zdjêæ, ilustracji wycinanych z ró nych Ÿróde³, druków, ksi¹ ek itd. Nie wnikam w motywy takiego dzia³ania, tj. pozbywania siê za wszelk¹ cenê. Stwierdzam tylko, e dla mnie pozbycie siê zdjêcia, spalenie po prostu jego - to barbarzyñstwo, jak gdyby zniszczono samego cz³owieka, jakiœ obiekt... S¹ takie instytucje jak archiwa, antykwariaty, muzea, biblioteki, czy po prostu... zbieracze, którym zawsze takie rzeczy mo na przekazaæ, przyjm¹ je chêtnie, chyba, e... Zostawmy to. Ja sam proszê i b³agam, jeœli ktoœ z Pañstwa, czy z krêgu znajomych pragnie pozbyæ siê czegoœ z wymienionych przedmiotów, jeœli nie zale y mu na pieni¹dzach, niech po prostu przyniesie je do naszej Redakcji, gdzie byæ mo e zaraz wprost przydadz¹ siê do ró nych celów. Zaklinam, nie wyrzucajmy do œmieci, w ogieñ czegoœ, co kiedyœ zosta³o zatrzymane w kadrze, jak mówi¹ filmowcy. Dam przyk³ad: kiedyœ u rodziny znalaz³em bardzo star¹, podniszczon¹ ksi¹ eczkê (tytu³ jej: Pieœni narodowe, wyd. Leon Idzikowski, Kijów 1916 r.) Zawartoœæ jej na 128 stronach to prawdziwy skarb. S¹ w niej teksty dawno zapomniane, nieznane nowszym pokoleniom, ale naprawdê godne przypomnienia. Oto niektóre z nich: Alojzy Feliñski - Bo e coœ Polskê (8 strofek) Bogurodzica (jeszcze 43 wersety poza 13 znanymi i œpiewanymi dzisiaj), Co tam marzyæ o kochaniu; Idzie o³nierz borem lasem; A kto chce rozkoszy u yæ; Ostatni mazur (6 strofek); P³ynie Wis³a - i wiele innych. Razem 93 teksty, jeden piêkniejszy od drugiego, do wyboru, dla ka dego, naprawdê. Tej ksi¹ eczki, póki mego ycia - nie zniszczê, nie oddam nikomu, tylko przeka ê komuœ w rodzinie, z pewnoœci¹ j¹ przyjmie z szacunkiem, choæby tylko jako zabytek wydawniczy, ale to przecie - dokument tego, czym yli ludzie ponad wiek temu, co ich interesowa³o... Jeden tekst, krótki, ale jak e wymowny, a napisany przez osobê ze skarbca naszej kultury i literatury, zacytujê Pañstwu na zakoñczenie, a teraz trochê o... zdjêciach. Co do zdjêæ, to mam ich ró nych parêset, nigdy ich nie liczy³em. S¹ to fotografie rodzinne, bardzo osobiste, okolicznoœciowe, tzw. urzêdowe (np. legitymacyjne), ró - nych obiektów (tych najmniej, a szkoda, gdy dokumentuj¹ nieraz coœ, czego niestety ju nie ma). Sporo zdjêæ robionych by³o w 20-leciu miêdzywojennym przez znanego fotografa Karola Piatczyca (widnieje na nich piecz¹tka jego Zak³adu fotografii artystycznej ). Rarytasem s¹ zdjêcia starsze, robione przez Niemców w okresie lat , a nawet z prze³omu wieków XIX i XX, wykonane przez fotografa o nazwisku Levittoux. Przed II wojn¹ œwiatow¹ by³y w ukowie jeszcze 2 firmy fotograficzne: Foto Pola (firma ydowska przy ul. Jatkowej, nieistniej¹cej ju ). Mam w jej wykonaniu ostatnie zdjêcia rodzinne sprzed wojny z lata 1939 r., oraz firma Venus, w³. yda Migda³a, przy ul. Pi³sudskiego (przed obecnym budynkiem naszej Redakcji). Tak wiêc mamy spory zasób fotograficzny, jak na ówczesne lokalne stosunki. Idzie o to, by nie uleg³y przepadkowi podobne dokumenty fotograficzne, bêd¹ce w posiadaniu innych osób, a które chcia³yby siê ich ewentualnie pozbyæ. Mo e pozwoli³yby je wykorzystaæ do skopiowania dla utrwalenia jakichœ obiektów, czy zdarzeñ. W ukowie funkcjonowali na trasie od skrzy owania ulic Warszawskiej i Pi³sudskiego do Starostwa tzw. fotografowie uliczni, robi¹cy zdjêcia osób w ruchu, na tle ówczesnej zabudowy, dzisiaj ju przecie nie istniej¹cej. Swego czasu otrzymaliœmy parê takich zdjêæ (wypo yczonych), które wykorzystano. Có wiêcej na temat zdjêciowy mo - na napisaæ?... Chyba tylko ponowiæ apel o nieniszczenie zbyt pochopnie tych posiadanych skarbów, prosz¹c choæby tylko o krótkie wypo yczenie i zgodê na ew. przekopiowanie. Nieraz chodzi po prostu o uœciœlenie lokalizacji czegoœ przy opracowywaniu pewnych tematów historycznych. No, ale dajmy ju wreszcie pokój dywagacjom. Pora na zacytowanie obiecanego tekstu ze skarbca naszej literatury. Oto on: B¹dŸ silnym! B¹dŸ silnym: niech twe m³odzieñcze ramiona PodŸwign¹ brzemiê, uniesieñ twych godne... Niech mi³oœæ bratnia pierœ tw¹ rozszerzy, Póki w ciemnoœci choæ jeden duch kona, Póki choæ jedno serce prawdy g³odne, Nie powie, do czego przykuæ swe pragnienia, Nie wolno spocz¹æ adnemu z szermierzy W ciszy w³asnego istnienia. (Maria Konopnicka) I mo e jeszcze... propozycja dla Czytelników: spróbujmy pomyœleæ przez chwilê: do kogo, jaki apel i w jakim celu g³osi jego autorka?... T.M. 17 2/2015

18 2/ Nasze media maj¹ swoje ustalone treœci i metody okolicznoœci o których pe³no wzmianek przeró nych, bardzo czêsto a do obrzydzenia wzglêdem przesady, z jak¹ siê tym zagadnieniami zajmuj¹. Pró no zaœ szukaæ jakichkolwiek wzmianek o sprawach, o jakich powinno siê coœ wiedzieæ, ale poniewa ze wzglêdów poprawnopolitycznych s¹ one na swoistym indeksie, wiêc - sza, ani mru mru, a jeœli, to w specjalnie spreparowanym sosie propagandowym. Chcê zaj¹æ siê pewn¹ spraw¹, o której nie nale a³oby milczeæ, owszem, raczej g³oœniej nieco powiedzieæ. Nie wiem, nie czytujê, nawet nie orientujê siê, czy jest obecnie jakieœ czasopismo harcerskie, które podjê- ³oby ten temat. Otó, Mili Pañstwo, chodzi mi o tzw. Dzieñ Myœli Braterskiej, który w dziejach harcerstwa jest wzmiankowany w dniu 22 lutego, a jest to po prostu dzieñ urodzin twórcy skautingu, genera³a angielskiego Roberta Stephensona Baden Powella, urodzonego w tym dniu w roku W dobie, gdy tacy zas³u eni dzia³acze Polski Ludowej, jak Jacek Kuroñ i inni niszczyli w Polsce prawdziwe harcerstwo, zacierano pamiêæ o imperialistycznym generale, który swego czasu wykorzystywa³ m³odych ch³opców w wojnie z walcz¹cymi o wolnoœæ Burami w Afryce, by potem w czasach pokojowych zaj¹æ siê w³aœnie ruchem skautowym. Za jego przyk³adem w Polsce, jeszcze w okresie zaborczym, patriotyczny m³odzieniec Andrzej Ma³kowski (wraz z ze sw¹ póÿniejsz¹ on¹ Olg¹) zaj¹³ siê wychowaniem m³odzie y do zadañ walki z zaborcami na wzór skautowy. Jego równie wyklêto w Polsce Ludowej, by nic nie zak³óca³o tworzenia na wzór sowiecki pionierszczyzny. Oj, narobi³o siê szkody w tym socjalistycznym wychowaniu na tyle, e do dzisiaj nie mo na oczyœciæ odradzaj¹cego siê polskiego harcerstwa z walterowszczyzny itp. nalecia³oœci. W³aœnie z okazji tego lutowego Dnia Myœli Braterskiej chcê trochê szerzej potraktowaæ harcersk¹ tematykê. Nie bêdê przypomina³ o walorach wychowawczych tego wspania³ego ruchu, jego znaczeniu w naszych dziejach, gdy przysz³o nam walczyæ o niepodleg³oœæ podczas II-ej wojny œwiatowej. To wielka szkoda, e tyle z³a narobiono u nas, niszcz¹c prawdziwe zasady wspania- ³ego ruchu. Chcê tylko przypomnieæ kilka momentów, wed³ug mnie wartych tego. A wiêc po pierwsze: twórca skautingu Baden-Powell od samego pocz¹tku opar³ ten system wychowawczy na niez³omnych zasadach religijnych. Wspomnê tu parê cytatów, pochodz¹cych z ksi¹ eczki o Baden Powellu pt. M¹droœæ serca (cytowanej ju kiedyœ, dostêpnej w Bibliotece Miejskiej). Oto one: - O ile tylko mo na, nale y zawsze modliæ siê do Boga. (...) Publicystyka Harcerskie tradycje - Nie mo na byæ dobrym modl¹c siê tylko, trzeba tak e czyniæ wysi³ki i robiæ wszystko, by staæ siê dobrym, (to zdanie napisa³ w zeszycie jeszcze jako oœmiolatek - uw. moja: TM) - Punktem o najwy szym znaczeniu jest to, eby ch³opcy ka dego dnia zrobili dla innych coœ dobrego (...) Dobry czyn mo e byæ nawet niewielki (...) - Prawdziwy system wychowawczy domaga siê obecnoœci Boga. Tego Boga, Który nie ma wycelowanej w nas broni do karania, ale Który uœmiecha siê i dodaje nam odwagi, abyœmy siê stali rzeczywiœcie ludÿmi w stosunku do Jego wielkiego arcydzie- ³a, jakim jest przyroda (...) - Religia jest rzecz¹, bardzo prost¹: po pierwsze, nale y kochaæ Boga i s³u yæ Jemu, po drugie, nale y kochaæ bliÿniego i równie jemu s³u yæ (...) To tyle cytatów z tej tak treœciwej i piêknej ksi¹ eczki. A teraz parê uwag z czasów mojej praktyki harcerskiej. Nale a³em do harcerstwa od 19 listopada 1944 roku do roku 1949, gdy zaczêto dobieraæ siê do jego przeróbki. Od pocz¹tku ceniliœmy sobie przynale noœæ do tego ruchu, a nie by³o wtedy gotowych mundurków, nie by³o z czego na razie szyæ. Brak by³o odznak: lilijki robiliœmy sobie sami, poœwiêcaj¹c na ten cel swoje o³owiane o³nierzyki, plomby itp. topi¹c wszystko nad ogniem i odlewaj¹c do specjalnej matrycy, zrobionej w kawa³ku gliny przez odciœniêcie w niej lilijki, odjêtej od klamry pasa harcerskiego jednego ze starszych kolegów. Nosi³o siê te lilijki przyszyte do czapek i beretów. Ja swoj¹ zachowa³em do lat 80-tych, gdy podarowa³em j¹ pewnej druhnie z Chor¹gwi Harcerskiej z W³odawy, gdy tamtejsi harcerze przebywali w ukowie na koloniach. Mundurki szy³y nasze nieocenione mamy z ró nych materia³ów. Nosiliœmy je z dum¹, nie zawijaj¹c rêkawów bluz, jak to jest teraz w modzie, a zawijaliœmy je w miarê potrzeb na zajêciach. A zajêcia? O, ile po ytecznych spraw nauczaliœmy siê: przyszywanie guzików, cerowanie, przybijanie, robienie wielu rzeczy z niczego, a szkolenia sprawnoœciowe - jakie ciekawe... Mo na by d³ugo wszystko wymieniaæ, ale... miejsca i czasu brak. Zawsze byliœmy zwolennikami struktury harcerskiej oddzielnej dla druhen i druhów. Widzia³em j¹ w latach, gdy harcerstwo w Polsce mog³o siê ju swobodnie rozwijaæ, jak bardzo niepraktycznie funkcjonowa³a koedukacja jednostek harcerskich, to mieszanie ich. Nikt mnie i moich rówieœnych nie przekona, e powinno byæ inaczej, ni oddzielnoœæ dru yn itp. Zbyt d³ugo pisa³bym, przekonuj¹c do tego Czytelników. Zmieñmy temat. Wrócê jeszcze do praktyk religijnych w harcerstwie: udzia³y w nabo eñstwach, obchodach religijno-pañstwowych itp. Specyficzne modlitwy na ape- lach, przy ogniskach, przy grobach poleg³ych i wiele innych okazji. Ma racjê po stokroæ Baden-Powell pisz¹c o koniecznoœci zwi¹zku skautingu z Bogiem. W zwi¹zku z t¹ spraw¹, na zakoñczenie pragnê przytoczyæ Szanownym Czytelnikom tekst modlitwy harcerskiej, œpiewanej. Powszechnie znaliœmy jedn¹ zwrotkê tej piêknej pieœni. Parê lat temu w Zakopanem na Krzeptówkach us³ysza³em ze wzruszeniem, jak miejscowi harcerze zaœpiewali dwie strofki. Otó, Mili Pañstwo, w jednym z numerów tygodnika Niedziela sprzed kilku lat znalaz³em tekst czterozwrotkowy wraz z nutami, oraz informacjê, e s³owa i muzykê do tej modlitwy napisa³ Stanis³aw Bugajski w roku Oto ona: O panie Bo e, Ojcze nasz, W opiece swej nas miej. Harcerskich serc Ty drgnienia znasz Nam pomóc zawsze chciej. Ref: Wszak Ciebie i Ojczyznê Mi³uj¹c chcemy yæ, Harcerskim prawom w ycia dniach Wiernymi zawsze byæ. O Panie Bo e, Ojcze nasz? Wierzymy zawsze w to, e gdy okrutny przyjdzie czas Pomo esz zwalczyæ z³o. (bis) Wszak Ciebie... O Panie Bo e, Ojcze nasz, Gdy twardy przyjdzie chrzest Wspomagaj nas, bo Moc Sw¹ masz, A cz³owiek s³aby jest. (bis) Wszak Ciebie... O Panie Bo e, Ojcze nasz Modlitwy us³ysz g³os, Nad nami czujn¹ trzymaj stra, Bo w rêkach Twych nasz los. (bis) Wszak Ciebie... Drodzy Pañstwo, jeszcze na zakoñczenie, nie mogê oprzeæ siê, by nie zacytowaæ s³ów œw. Jana Paw³a II, który 18 czerwca 1983 roku na Jasnej Górze zwracaj¹c siê do polskiej m³odzie y przypomnia³ zawo³anie harcerzy polskich. Mówi³: Czuwam - to znaczy tak e: czujê siê odpowiedzialny za to wielkie wspólne dziedzictwo, któremu na imiê Polska. To imiê nas wszystkich okreœla. To imiê nas wszystkich zobowi¹zuje. To imiê nas wszystkich kosztuje, w³aœnie stanowi wartoœæ. Nie mo na byæ prawdziwie wolnym bez rzetelnego i g³êbokiego stosunku do wartoœci. Nie pragnijmy takiej Polski, która by nas nic nie kosztowa³a. A zatem: Czuwajmy, nie tylko na ten Dzieñ Myœli Braterskiej, ale na ka dy dzieñ ycia naszego! T.M. Przyjacielu! Ofiaruj 1% podatku na POLSKI CZERWONY KRZY Nr KRS

19 Zdjêcie do tekstu ze strony 18 Zdjêcie z zakoñczenia biegu na stopieñ m³odzika zastêpu Turów I-ej uk. Dru. Harc. im. A. Mickiewicza. Od lewej stoj¹: Zbigniew Poniatowski, Kazimierz Smrokowski, siedzi: Marian Fronczek, Tadeusz Milewski (zastêpowy) i Janusz Brygu³a (18 kwietnia 1947 r.) Przyroda Ziemi ukowskiej - paprotka zwyczajna Mamy zimê i wydaje siê, e œwiat roœlin zielnych jest nieobecny. Nic bardziej mylnego. Szczególnie sosnowe bory dysponuj¹ wielk¹ kolekcj¹ takich zimotrwa³ych gatunków. Jednym z nich jest paprotka zwyczajna. Lata œmia³o mogê nazwaæ czasem paprotki zwyczajnej. Tylko na terenie gm. uków odnaleziono 7 stanowisk tej piêknej roœliny. Wielkoœæ populacji jest zró nicowana. Od 1 kêpy ko³o Turzych Rogów do 100 w Lasach ukowskich. Paprotka zwyczajna Polypodiaceae vulgare (patrz zdjêcie na str. 28) jest przedstawicielem flory bardzo dekoracyjnym. Moim zdaniem jest jednym z najpiêkniejszych paprotników lasów Ziemi ukowskiej. Gatunek osi¹ga wysokoœæ oko³o cm. W okolicy ukowa zazwyczaj 20 cm. Szczególn¹ uwagê zwracaj¹ soczyste, zielone blaszki liœciowe. S¹ zimotrwa³e, ustawione na k³¹czach w dwóch szeregach. W okresie od sierpnia do wrzeœnia pojawiaj¹ siê okr¹g³e kupki zarodni czyli nasiona. S¹ to charakterystyczne rdzawo ó³te kulki po spodniej stronie odcinków liœciowych. Biotopem naszej bohaterki s¹ przede wszystkim leœne formacje borowe. Chocia lokalnie wystêpuje tak e w drzewostanach liœciastych np. ³êgach, olsach itp. Preferuje siedliska umiarkowanie ocienione. Zasadnicze znaczenie w egzystencji gatunku odgrywa du a wilgotnoœæ powietrza. W okolicach ukowa takie wymagania spe³niaj¹ drzewostany z obfit¹ warstw¹ mchów. Na Roztoczu obserwowa³em wspomnian¹ paproæ nawet na pniach drzew. Liczne pêdy liœciowe wyrasta³y ze szczelin kory olch i jaworów. Ta niezwyk³a roœlina wspina³a siê nawet na wysokoœæ 5 m. Wed³ug charakterystyki wystêpowania roœlin chronionych na terenie by³ego woj. siedleckiego gatunek ten oceniono jako doœæ czêsto wystêpuj¹cy. W rejonie ukowa jest zdecydowanie rzadsza. Œwiatowy zasiêg paprotki pokrywa siê z wystêpowaniem lasów szpilkowych Europy, Azji i Ameryki Pó³nocnej. W naszym kraju jest jedynym przedstawicielem rodziny paprotkowatych. Gatunek zaliczany jest do roœlin leczniczych. Zawiera miêdzy innymi: olejek eteryczny, garbniki, saponiny, œluzy itp. Z tego powodu bywa czasami niszczona przez zielarzy. Równie zwierzêta leœne, szczególnie dziki, lubi¹ s³odki smak k³¹cza. Paprotka zwyczajna nale y do rzadkich elementów flory naszych lasów. Jak wszystkie sk³adniki przyrody zas³uguje na opiekê i szacunek. To tak e bogactwo i prawdziwy skarb pod³ukowskich lasów. S³. ŒledŸ Rozmaitoœci II etap budowy biblioteki ukoñczony W grudniu 2014 r. zosta³ ukoñczony II Etap budowy Biblioteki+ w Adamowie, która powstaje przy wsparciu œrodków Programu Wieloletniego KULTURA+, priorytet Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek. Inwestycja kosztowaæ bêdzie ponad 2,5 miliona z³, w tym z³ stanowi dofinansowanie ze œrodków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Budynek zostanie oddany do u ytku w przysz³ym roku. W Adamowie powstanie jedna z najnowoczeœniejszych bibliotek w regionie, czego potwierdzeniem bêdzie uzyskanie Certyfikatu Biblioteka+. Nowa siedziba biblioteki to atrakcyjne i funkcjonalne wnêtrza podzielone na tzw. strefê g³oœn¹ na parterze, gdzie znajd¹ siê m.in. informatorium wyposa one w sprzêt komputerowy i dostêp do szerokopasmowego Internetu, kawiarnia w empikowej przestrzeni, biblio dla dzieci oraz strefê cich¹ na piêtrze z wypo yczalni¹ g³ówn¹ i sal¹ konferencyjn¹. Projektuj¹c bibliotekê postawiliœmy sobie zadanie stworzenia miejsca têtni¹cego yciem - lokalnego centrum kultury. Biblioteka powinna byæ nie tylko najwa niejsz¹ instytucj¹ oferuj¹c¹ dostêp do ksi¹ ki, ale równie oœrodkiem ycia spo³ecznego - miejscem spotkañ, warsztatów, debat i wystaw. W naszej wizji idealnej biblioteki ma ona byæ po prostu fajnym miejscem. Promocja Gminy Wyborcze zebrania wiejskie w Gminie Adamów Odby³o siê ju osiem wyborczych zebrañ wiejskich na terenie gminy Adamów. Mieszkañcy poszczególnych so³ectw chêtnie bior¹ udzia³ w zebraniach, o czym œwiadczy wysoka frekwencja. Zebrania stanowi¹ dla Gminy doskona³¹ okazjê do przedstawienia mieszkañcom bli szych i bardziej odleg³ych planów inwestycyjnych, zaœ dla mieszkañców okazjê do zg³oszenia swoich wniosków w tym zakresie. G³ównym celem zebrañ jest wybór so³tysa i rady so³eckiej. W so³ectwach D¹brówka, Hordzie ka, Kalinowy Dó³, Lipiny, Sobiska, W³adys³awów, Wola Gu³owska, Zakêpie na so³tysów mieszkañcy wybrali osoby, które dotychczas pe³ni³y te funkcje. Widaæ, e mieszkañcy darz¹ ich zaufaniem. Zebrania wyborcze w pozosta³ych so³ectwach odbêd¹ siê w nastêpuj¹cych terminach: 16 lutego o godz. 17 w Szkole Podstawowej w Adamowie (so³ectwa Adamów I, Adamów II), 19 lutego o godzinie 16:30 w œwietlicy wiejskiej w urawcu, 20 lutego o godzinie 16:30 w œwietlicy wiejskiej w Gu³owie, 21 lutego o godzinie 12 w budynku szkolnym w Konorzatce, 21 lutego o godzinie 15 w œwietlicy wiejskiej w Turzystwie, 22 lutego o godzinie 17 w œwietlicy wiejskiej w Budziskach, 23 lutego o godzinie 16:30 w œwietlicy wiejskiej w Ferdynandowie, 24 lutego o godzinie 16:30 w œwietlicy wiejskiej w Helenowie. Promocja Gminy Sukcesy uczniów z Gimnazjum Nr 2 w konkursach jêzykowych W pierwszym semestrze roku szkolnego 2014/2015 uczniowie Gimnazjum Nr 2 w ukowie brali udzia³ w dwóch konkursach z jêzyka angielskiego. W paÿdzierniku odby³a siê Olimpiada Wiedzy Archimedes Lingua Plus, w której uczniowie z Dwójki odnieœli liczne sukcesy. Najwy sze wyniki osi¹gnêli: Miko³aj Milcarz, Julia Piwowarczyk, Maciej Ponczek, Emilia Wojciuk, Krystian Michalak, Marek Sad³o, Sebastian Trochim, Bartosz Zdanikowski, Jakub Wereszczyñski, Rafa³ Koœciuk oraz Sebastian Kury³a. W grudniu uczniowie jak co roku przyst¹pili do Ogólnopolskiego Konkursu Jersz - English High Flier. Równie tym razem osi¹gnêli bardzo wysokie lokaty. Tytu³em laureata zostali wyró nieni: Sebastian Trochim, Zuzanna Sawicka oraz Marek Sad³o. Wszystkim serdecznie gratulujemy sukcesów! Magdalena Piasecka 19 2/2015

20 2/ W 2014 roku urz¹d skierowa³ do osób bezrobotnych wiele form pomocy. By³y to miêdzy innymi: sta e, bony, szkolenia,prace interwencyjne, roboty publiczne,doposa enia stanowisk pracy, dotacje na rozpoczêcie dzia³alnoœci, poœrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, informacja zawodowa. Od r. w Powiatowym Urzêdzie Pracy w ukowie obowi¹zuje nowy system pracy z osobami bezrobotnymi, polegaj¹cy na profilowaniu pomocy dla ka dej osoby bezrobotnej. Celem profilowania jest zastosowanie wobec osoby bezrobotnej takiej pomocy, która najbardziej odpowiada jej aktualnej sytuacji i potrzebom. Ka dej osobie bezrobotnej nie póÿniej ni 60 dni od ustalonego profilu pomocy jest opracowywany indywidualny plan dzia³ania (IPD). Celem IPD jest zmiana sytuacji osoby bezrobotnej poprzez zaplanowanie dzia³añ oraz terminów ich realizacji, które wp³yn¹ na podjêcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. W 2014 r. poœrednicy pracy i doradcy zawodowi pe³ni¹cy funkcjê doradcy klienta we wspó³pracy z osobami bezrobotnymi opracowali 4504 indywidualnych planów dzia³ania. Osobom, których kwalifikacje nie s¹ adekwatne do rynku pracy, urz¹d oferuje szkolenia. Szkolenia maj¹ zapewniæ osobom bezrobotnym i poszukuj¹cym pracy podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz innych umiejêtnoœci. W 2014 r. skierowano na szkolenia 144 osoby bezrobotne, w tym 122 osoby w ramach szkoleñ grupowych, 20 w ramach szkoleñ indywidualnych i 2 osoby w ramach bonów szkoleniowych. Powy sze szkolenia realizowane by³y ze œrodków Funduszu Pracy oraz Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w obrêbie nastêpuj¹cych projektów: - realizacjê projektu zakoñczono w 2014 r. Celem nadrzêdnym projektu by³o przeciwdzia³anie zagro eniu wykluczeniem spo³ecznym (d³ugotrwa³e bezrobocie) oraz zwiêkszenie aktywnoœci zawodowej bezrobotnych. W latach zaplanowanymi dzia³aniami objêto 2379 osób. W ramach projektu udzielono wsparcia, miêdzy innymi: 1251 osobom bezrobotnym do 25 roku ycia, 782 osobom d³ugotrwale bezrobotnym, 227 osobom bezrobotnym w wieku powy ej 50 roku ycia, 85 osobom niepe³nosprawnym oraz innym osobom niekwalifikuj¹cym siê do adnej z tych grup. 2.,,Postaw na aktywnoœæ - realizowany jest w okresie r. W ramach projektu zaplanowano objêcie kompleksowym wsparciem 52 osoby bezrobotne z terenu powiatu ³ukowskiego. Wartoœæ projektu to ,00 z³, w tym ,00 z³ dofinansowania (90%). Zgodnie z zaplanowan¹ œcie k¹ ka dy uczestnik zosta³ objêty poradnictwem zawodowym, Indywidualnym Planem Dzia³ania, szkoleniem, poœrednictwem pracy i sta em na stanowisku œciœle powi¹zanym z ukoñczonym szkoleniem.,,m³odzi aktywni - realizowany jest w okresie r. Wartoœæ projektu wynosi ,00 z³, w tym ,00 z³ dofinansowania (90%). Projekt zak³ada objêcie kompleksowym wsparciem (poradnictwo zawodowe, Indywidualny Plan Dzia³ania, szkolenie, poœrednictwo pracy, sta powi¹zany z ukoñczonym szkoleniem) 50 osób bezrobotnych w wieku do 30 roku ycia zagro onych wykluczeniem spo³ecznym. Uczestnicy mieli mo liwoœæ podniesienia kwalifikacji na nastêpuj¹cych szkoleniach: technolog robót wykoñczeniowych, operator koparko ³adowarki, magazynier z obs³ug¹ wózka wid³owego i programu WF- MAG, ksiêgowoœæ od podstaw do samodzielnego ksiêgowego, pracownik administracyjno biurowy z elementami kadr i p³ac, opiekun w ³obku lub klubie dzieciêcym, kosmetyczka, technolog robót wykoñczeniowych, monter/sk³adacz okien, monter ociepleñ budynków, sprzedawca z obs³ug¹ kasy fiskalnej i programu do fakturowania, krawiec odzie y lekkiej, kurs komputerowy Aktualnoœci Informacje Powiatowego Urzêdu Pracy w ukowie z obs³ug¹ programu do kadr i p³ac, kwalifikacja wstêpna przyspieszona w zakresie bloku programowego kat. C1, C1+E, C, C+E, prawo jady kat C/E, œwiadectwo kwalifikacji zawodowej - szkolenie okresowe, kierowca operator wózka jezdniowego, palacz kot³ów centralnego ogrzewania na paliwa sta³e, ciek³e i gazowe, zawodowy kurs wiza u, kurs filmowania i monta u, fotograf z obróbk¹ zdjêæ z wykorzystaniem programu Photoshop, konserwator terenów zielonych, kucharz ma³ej gastronomii, magazynier z obs³ug¹ wózka wid³owego i programu do fakturowania, kurs na licencjê maszynisty. Ponadto osoby bezrobotne oraz poszukuj¹ce pracy w 2014 r. mog³y uzyskaæ dofinansowania kosztów studiów podyplomowych. Z tej formy pomocy skorzysta³o 7 osób. Z mo liwoœci podwy szenia kwalifikacji w ramach œrodków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2014 r. skorzystali tak e przedsiêbiorcy i ich pracownicy. Urz¹d przyzna³ im œrodki na: kursy i studia podyplomowe, egzaminy umo liwiaj¹ce uzyskanie dyplomów potwierdzaj¹cych nabycie umiejêtnoœci, kwalifikacji lub uprawnieñ zawodowych; badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjêcia kszta³cenia lub pracy zawodowej po ukoñczonym kszta³ceniu; ubezpieczenie od nastêpstw nieszczêœliwych wypadków w zwi¹zku z podjêtym kszta³ceniem. Dzia³ania te by³y skierowane do osób powy ej 45 roku ycia. Z powy szych mo liwoœci skorzysta³o 3 przedsiêbiorców i w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego zosta³o przeszkolonych 30 osób. W 2014 r. urz¹d realizowa³ wiele form wsparcia przeznaczonych dla osób m³odych. Osoby do 30 roku ycia skorzysta³y w 2014 r. z bonów: sta owego, który stanowi gwarancjê skierowania do odbycia sta u u pracodawcy przez nie wskazane na okres 6 miesiêcy o ile pracodawca zobowi¹zuje siê do zatrudnienia bezrobotnego po zakoñczeniu sta u przez okres 6 kolejnych miesiêcy, zatrudnieniowego, który stanowi gwarancjê refundacji czêœci kosztów wynagrodzenia i sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne w zwi¹zku z zatrudnieniem, na zasiedlenie, który daje mo liwoœæ pokrycia kosztów zwi¹zanych ze zmian¹ miejsca zamieszkania z uwagi na podjêcie pracy, szkoleniowego, który stanowi³ gwarancjê skierowania na wskazane szkolenie oraz op³acenia kosztów, które zostan¹ poniesione w zwi¹zku z podjêciem szkolenia. W 2014 r. urz¹d przyzna³ 2 bony szkoleniowe, 10 bonów na zasiedlenie oraz 14 zatrudnieniowych, 54 sta owych. Ponadto osoby bezrobotne skorzysta³y z takich form pomocy jak: prace interwencyjne 71 osób, roboty publiczne 62 osoby, prace spo³ecznie u yteczne 158 osób, sta e 655 osób, doposa enia stanowisk pracy 50 osób, jednorazowe œrodki na rozpoczêcie dzia³alnoœci gospodarczej 163 osoby. Na w/w formy aktywizacji bezrobotnych urz¹d dysponowa³ w 2014 roku œrodkami Funduszu Pracy w wysokoœci z³. Znowelizowana w 2014 r. ustawa, wprowadzi³a równie mo liwoœæ korzystania przez osoby bezrobotne z nisko oprocentowanych po yczek na podjêcie dzia³alnoœci gospodarczej oraz na utworzenie przez pracodawców nowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych udzielanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Osoby bezrobotne w tutejszym urzêdzie mia³y mo liwoœæ skorzystania z poœrednictwa pracy. W 2014 r. pracodawcy najczêœciej poszukiwali kandydatów do pracy w zawodach: kierowca samochodu ciê arowego w transporcie miêdzynarodowym, sprzedawca, mechanik pojazdów samochodowych, obuwnik, pracownik biurowy, spedytor, robotnik budowlany. ¹cznie w 2014 r. zarejestrowano 2592 miejsca pracy. W ramach poœrednictwa pracy organizowane by³y gie³dy pracy oraz targi pracy. W III Targach Pracy i Edukacji, które odby³y siê w dniu 10 kwietnia 2014 r. wziê³o w nich udzia³ 45 wystawców,

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Wicestarosta Członkowie Zarządu: Ponadto uczestniczył:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania

Bardziej szczegółowo

Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00.

Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00. Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00. Obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu Powiatu według

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Józefowa w

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich 1. W oparciu o inicjatywę Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce (SKKP) oraz zadania statutowe Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) i działającego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ im. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W GOSTYNINIE REGULAMIN RADY RODZICÓW Do uŝytku wewnętrznego Regulamin Rady Rodziców przy Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO Załącznik nr 1 do Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu Nr 786/VI/2014 z dnia 29.09.2014 r. REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r.

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania, wydawania i użytkowania Karty Rodzina Plus. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6a i

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia Ogólne. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali w Krakowie w dalszej części określone

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 22 marca 2016 r. Poz. 619 UCHWAŁA NR 0007.197.2016 RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE. z dnia 15 marca 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 22 marca 2016 r. Poz. 619 UCHWAŁA NR 0007.197.2016 RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE. z dnia 15 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 22 marca 2016 r. Poz. 619 UCHWAŁA NR 0007.197.2016 RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/89/2016 RADY GMINY BORKI. z dnia 11 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XV/89/2016 RADY GMINY BORKI. z dnia 11 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XV/89/2016 RADY GMINY BORKI z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu udzielania spółce wodnej dotacji celowej z budżetu Gminy Borki" Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.10.2015 godz. 14:46:36 Numer KRS: 0000277202

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.10.2015 godz. 14:46:36 Numer KRS: 0000277202 Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 27.10.2015 godz. 14:46:36 Numer KRS: 0000277202 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół ZARZĄDZENIE Nr 98/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.01.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 4 maja 2016 r. Poz. 1564 UCHWAŁA NR XIX/148/2016 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM. z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Bydgoszcz, dnia 4 maja 2016 r. Poz. 1564 UCHWAŁA NR XIX/148/2016 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM. z dnia 27 kwietnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 4 maja 2016 r. Poz. 1564 UCHWAŁA NR XIX/148/2016 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) Dziennik Ustaw rok 2011 nr 221 poz. 1317 wersja obowiązująca od 2015-03-12 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA DODATKOWE DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW Kod warunków: KBGP30 Kod zmiany: DPM0004 Wprowadza się następujące zmiany w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XX/136/2012 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 25 września 2012 r. STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie ROZDZIAŁ I NAZWA I OBSZAR SOŁECTWA 1. Samorząd

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Eurogalicja, zwana dalej Radą, działa na podstawie: Ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art.51 ust.1 z dnia 8 marca 1990 r. ustawy

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. przestrzennego wsi Damas³awek. 1) lokalizacjê tylko przedsiêwziêæ okreœlonych w niniejszej. nastêpuje:

Dziennik Urzêdowy. przestrzennego wsi Damas³awek. 1) lokalizacjê tylko przedsiêwziêæ okreœlonych w niniejszej. nastêpuje: 16875 3406 UCHWA A Nr IX/49/07 RADY GMINY DAMAS AWEK w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Damas³awek Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ (GOT)

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ (GOT) REGULAMIN PRACY ZARZĄDU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ (GOT) I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oraz tryb działania Zarządu Gdańskiej Organizacji Turystycznej. 2. Podstawę

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2013 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia... 2013 r. w sprawie obowiązku ukończenia szkolenia zakończonego egzaminem dla osób wykonujących przewozy osób taksówkami Na podstawie rt. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 173/ 354 /2010 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 3 marca 2010 roku

UCHWAŁA NR 173/ 354 /2010 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 3 marca 2010 roku UCHWAŁA NR 173/ 354 /2010 w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu unijnego pn. "Zawód kierowcy nadzieją na lepsze jutro" Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 17 i art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4/2012 z dnia 18.09.2012r.

Zapytanie ofertowe nr 4/2012 z dnia 18.09.2012r. Zapytanie ofertowe nr 4/2012 z dnia 18.09.2012r. Szkoła Podstawowa nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku składa zapytanie ofertowe na wykonanie usługi: Pełnienie funkcji asystenta finasowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Województwa Wielkopolskiego Nr 155 16966 3416 UCHWA A Nr XII/178/2007 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 24 wrzeœnia 2007 r. w sprawie: zasad udzielania stypendiów dla uczniów, s³uchaczy i studentów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 30.06.2005 Uchwała nr 660 Druk Nr 687 UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27.06.2005roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Wierzbica

STATUT Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Wierzbica STATUT Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Wierzbica Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Wierzbica w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem, po jego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia Druk Nr Projekt z dnia UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele nie związane z budową,

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska

Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska 1 Projekt Ogólnopolski: 1.1. Projekt Ogólnopolski (dalej Projekt ) to przedsięwzięcie Stowarzyszenia podjęte w celu realizacji celów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/2013 WÓJTA GMINY LIPUSZ z dnia 08.01.2013r.

ZARZĄDZENIE NR 5/2013 WÓJTA GMINY LIPUSZ z dnia 08.01.2013r. ZARZĄDZENIE NR 5/2013 WÓJTA GMINY LIPUSZ z dnia 08.01.2013r. w sprawie wprowadzenie w Urzędzie Gminy Lipusz regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego.

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO z dnia 28 października 2014 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/24/2015 RADY GMINY KUŚLIN. z dnia 19 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR V/24/2015 RADY GMINY KUŚLIN. z dnia 19 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR V/24/2015 RADY GMINY KUŚLIN z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie określenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kuślin w roku 2015"

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Wykaz skrótów...

Spis treœci. Wykaz skrótów... Spis Przedmowa treœci... Wykaz skrótów... XI XIII Komentarz.... 1 Kodeks spó³ek handlowych z dnia 15 wrzeœnia 2000 r. (Dz.U. Nr 94, poz. 1037)... 3 Tytu³ III. Spó³ki kapita³owe... 3 Dzia³ I. Spó³ka z ograniczon¹

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA MEDYCZNEGO. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA MEDYCZNEGO. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA MEDYCZNEGO Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Koło Naukowe Prawa Medycznego, zwane dalej Kołem, jest dobrowolną organizacją studencką. Funkcjonuje na Wydziale Prawa i Administracji

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 31/09

P R O T O K Ó Ł NR 31/09 Protokół nr 31/09 Dnia 12 listopada 2009 roku odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Wolsztynie. Komisja Oświaty Wolsztyn, dnia 13 listopada 2009 roku Kultury,

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Rady Pedagogicznej Technikum, Zasadniczej Szkoły Zawodowej, Szkoły Policealnej i Technikum Uzupełniającego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Mokrzeszowie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO. z dnia 31 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO. z dnia 31 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przodkowo.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 9 kwietnia 2013 r. Poz. 1988 UCHWAŁA NR XXV/143/13 RADY GMINY RAWA MAZOWIECKA z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie określenia zasad udzielania, trybu postępowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM Załącznik do uchwały Nr 8/08 WZC Stowarzyszenia LGD Stolem z dnia 8.12.2008r. REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM Rozdział I Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Nr wniosku.../... Bobrowniki, dnia... Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 1. Dane osobowe WNIOSKODAWCY Nazwisko

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego

Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Warszawa, dnia 8 kwietnia 2011 r. KNO-4101-05-15/2010 P/10/074 Pan Krzysztof Milczarek Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 - I Liceum

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu

UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu Na podstawie art. 5c w związku z art.7 ust.1 pkt 17 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej

Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej Podstawę prawną Regulaminu Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej zwanego dalej Walnym Zebraniem

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 31 marca 2016 r. Poz. 2450 UCHWAŁA NR XXI/327/16 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH. z dnia 23 marca 2016 r.

Poznań, dnia 31 marca 2016 r. Poz. 2450 UCHWAŁA NR XXI/327/16 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH. z dnia 23 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 31 marca 2016 r. Poz. 2450 UCHWAŁA NR XXI/327/16 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VI/27/15 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 20 marca 2015 r.

Uchwała Nr VI/27/15 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 20 marca 2015 r. Uchwała Nr VI/27/15 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia,,programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tyczyn na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W

REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W ŻABNIE 1 Kolegium Sędziów Podokręgu Piłki Nożnej w Żabnie (zwane dalej KS PPN) jest społecznym organem sędziów piłki nożnej i działa zgodnie z niniejszym

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r.

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy w Kołczygłowach Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

zorganizowana przez Starostwo Powiatowe Tomaszów Mazowiecki, Miasto

zorganizowana przez Starostwo Powiatowe Tomaszów Mazowiecki, Miasto Konferencja Drogi ekspresowe S-74, S-12 i S-8 (Wrocław-Łódź) i ich strategiczne znaczenie dla rozwoju Polski środkowo-wschodniej Dnia 04 czerwca 2008 r. w Filii Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Braniewo: Pełnienie funkcji Koordynatora Projektu Priorytet: IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/245/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 4 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/245/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 4 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XVII/245/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miechów

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. Szczecin, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 722 UCHWAŁA NR XII/96/2012 RADY POWIATU W WAŁCZU

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. Szczecin, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 722 UCHWAŁA NR XII/96/2012 RADY POWIATU W WAŁCZU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 26 marca 2012 r. UCHWAŁA NR XII/96/2012 RADY POWIATU W WAŁCZU z dnia 24 lutego 2012 r. określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.04.2016 godz. 23:52:20 Numer KRS: 0000375883

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.04.2016 godz. 23:52:20 Numer KRS: 0000375883 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 12.04.2016 godz. 23:52:20 Numer KRS: 0000375883 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 kwietnia 2016 r. Poz. 472 OBWIESZCZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/357/08 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 września 2008 r.

Uchwała Nr XXXVI/357/08 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 września 2008 r. Uchwała Nr XXXVI/357/08 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 września 2008 r. w sprawie: zmiany załącznika do Uchwały Nr XXII/196/99 Rady Miejskiej w Oświęcimiu z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie przejęcia

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja

Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja I. Postanowienia ogólne: 1. Konkurs pod nazwą Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja (zwany dalej: Konkursem ), organizowany jest przez spółkę pod firmą: Grupa

Bardziej szczegółowo

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu,

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu, R E G U L A M I N Zebrania Mieszkańców oraz kompetencji i uprawnień Samorządu Mieszkańców Budynków Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Zebranie Mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/768/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2004 roku

Uchwała Nr XXXVI/768/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2004 roku Uchwała Nr XXXVI/768/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2004 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy miasta stołecznego Warszawy w roku 2004 z organizacjami pozarządowymi oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce. I. Postanowienia ogóle

Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce. I. Postanowienia ogóle Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/09/10 z dnia 17 grudnia 2009 r. Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Za³¹cznik do Zarz¹dzenia Nr 01/2009 Przewodnicz¹cego Zarz¹du KZG z dnia 2 kwietnia 2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników samorz¹dowych zatrudnionych w Komunalnym Zwi¹zku Gmin we W³adys³awowie Regulamin

Bardziej szczegółowo

Działania wdrażane przez SW PROW 2014-2020 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

Działania wdrażane przez SW PROW 2014-2020 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Działania wdrażane przez SW PROW 2014-2020 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Kościerzyna, 25 września 2015 Działanie: Inwestycje w środki trwałe/ scalanie gruntów Beneficjent: Starosta Koszty

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO Kraków, dnia 26 sierpnia 2008 r. Nr 557 TREŒÆ: Poz.: Str. DECYZJA PREZESA URZÊDU REGULACJI ENERGETYKI: 3634 z dnia 12 sierpnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 15 lutego 2016 r. Poz. 765 UCHWAŁA NR XI/103/2016 RADY POWIATU ŁUKOWSKIEGO. z dnia 28 stycznia 2016 r.

Lublin, dnia 15 lutego 2016 r. Poz. 765 UCHWAŁA NR XI/103/2016 RADY POWIATU ŁUKOWSKIEGO. z dnia 28 stycznia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 15 lutego 2016 r. Poz. 765 UCHWAŁA NR XI/103/2016 RADY POWIATU ŁUKOWSKIEGO w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 24 kwietnia 2007 r.

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 24 kwietnia 2007 r. Sygn. akt UZP/ZO/0-452/07 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 24 kwietnia 2007 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Wojciech Balcerzak arbitrzy: Artur Maruszczak Zbigniew Marcin Nycz

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI CHCEMY POMAGAĆ Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI CHCEMY POMAGAĆ Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI CHCEMY POMAGAĆ Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Chcemy Pomagać, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Piotra Sołtysa zwanego dalej fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 23.01.2015 godz. 20:50:04 Numer KRS: 0000113391

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 23.01.2015 godz. 20:50:04 Numer KRS: 0000113391 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 23.01.2015 godz. 20:50:04 Numer KRS: 0000113391 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r.

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ

ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ W samorządzie jest prowadzony dialog społeczny, samorząd wspiera organizowanie się mieszkańców by uczestniczyli w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej Zadanie 2.:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr. Rady Gminy Nadarzyn. z dnia.

Uchwała Nr. Rady Gminy Nadarzyn. z dnia. PROJEKT Uchwała Nr Rady Gminy Nadarzyn z dnia. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów ich wyboru na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 65/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 4 lutego 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 65/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 4 lutego 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 65/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu konkursu pod nazwą "Najładniejsza elewacja 2014 roku" Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i pkt

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 47 poz. 480 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ

Dz.U. 1999 Nr 47 poz. 480 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 47 poz. 480 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 11 maja 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania i finansowania oraz trybu działania

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI. z dnia 26 marca 2015 r.

Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI. z dnia 26 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania uczniom stypendium

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI ŚCIĘGOSZÓW. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI ŚCIĘGOSZÓW. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI ŚCIĘGOSZÓW Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Ścięgoszów, zwana dalej Fundacją ustanowiona przez Łukasza Perkowskiego Olgę Sobkowicz zwanych dalej fundatorami, aktem

Bardziej szczegółowo

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego.

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego. STATUT KOŁA NAUKOWEGO METOD ILOŚCIOWYCH działającego przy Katedrze Statystyki i Ekonometrii Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego I. Postanowienia ogólne. 1. Koło Naukowe

Bardziej szczegółowo

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy 1. ORGANIZATOR, CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ, PROGRAM AKCJI 1.1 Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Skuteczność

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLVI/361/05

Uchwała nr XLVI/361/05 Uchwała nr XLVI/361/05 UCHWAŁA NR XLVI/361/05 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie sposobu ustalenia opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób oraz zabierania ze sobą do środka transportowego

Bardziej szczegółowo

Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół

Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół KOMENDA POWIATOWA POLICJI Nowy Tomyśl, dnia 12.03.2013 r. W NOWYM TOMYŚLU WYDZIAŁ PREWENCJI L.dz E-DK-0151-4/10 Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół Podejmując inicjatywę w ramach ogólnopolskiej kampanii Bezpieczna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/195/16 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 24 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIV/195/16 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 24 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XXIV/195/16 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie 1. 5.3.4 Oś 4 Leader Poziom wsparcia Usunięcie zapisu. Maksymalny

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 30 marca 2016 r. Poz. 2044 UCHWAŁA NR XIX/134/2016 RADY GMINY JERZMANOWICE-PRZEGINIA. z dnia 21 marca 2016 roku

Kraków, dnia 30 marca 2016 r. Poz. 2044 UCHWAŁA NR XIX/134/2016 RADY GMINY JERZMANOWICE-PRZEGINIA. z dnia 21 marca 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 30 marca 2016 r. Poz. 2044 UCHWAŁA NR XIX/134/2016 RADY GMINY JERZMANOWICE-PRZEGINIA z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia programu opieki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 30 września 2014 r.

UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 30 września 2014 r. UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 30 września 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla przedszkoli

Bardziej szczegółowo