Do gorszych mieszkań, na ulicę EKSMISJ NA SIŁĘ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Do gorszych mieszkań, na ulicę EKSMISJ NA SIŁĘ"

Transkrypt

1 udu WYDANIE KIELECKIE KIELCE - RADOM PONIEDZIAł..EK, 9 SIERPNIA 199 R. WYDANIE ROK XLIV NR 18 {184) CENA 000 Z Raport ekspertów Braki gospodarki - W cespodarte Posk brujest nie t)iko aona pra1111jta,1fłdcwyd.. aow..- czesayccospodartki')'sikf'}'c,łcztakie'ieuiastytłtji,którydłstae ejest n~łij'di wuunkic spnnfło futtkcjonowuiia ryaku. wa.iciwierozwinię:teaostktorainanso. we10. w tym rynku bpiaoweco oru ryntu kredytów duaoterminowych - twierdqetspcrcizzespoubadawczeto przy Wydziae Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warwwstieao. W.Raporcieopotityct&OSPodarczej Trzy i p61 roku po rozpoafcu reaizacjiproaramun:formciuebratjesi Poski " podtrd~oni, terynetkapitałowypowinien byt maksymanie szeroki, a dostę:p do nieso powszechny. Nitsprawn~bantówton.ercyjnych, jeśi chodzioaobciędłu&ottnrunowythkre. dytów inwestycyjnych d!j przedsię: biontw,sup:ruje-ichztbniem-porze.. ~ instytucjonanezo wydzieenia z ~ kbwkomercyjnych usuc inłsowinia dujootresowq i rrzytownej działnościinftsiycyjntj,czyipołrze~ut~ runi a bantów inwestyeyjnych. Niez~ny jest taue rozwój pozabmkowych im t)'ucji pctrednictwa finansoweco. Jednym t warunków rozwoju tych inst)'ucji jest prywat yucja, któradodatkowo sprzy ja promowaniu prztdsi,biorczości. { PAP> W Św. Katarzynie i Grabowej Mało gosowało \11eszkńcy Sw. Katarzyny i Gr.bowej wzięi waonij udział w rererendura m,(~m zadecydo11 at o dasuj przynaduoki adminis- tracyjnej swojq:o sołectwa. 7 proc. dorosiej udności opo Aby wyniki gosowania były wiąt.ące musiało w nim uczestnicz~ co najmniej 0 proc. eektoratu. W przypadku socctw: Sw. Katarzyna i Grabowa -17 osób. W sumie oddano tyko 84 &osy (8 nieł'inycb ). Za pnyłączeniem socetwa do gminy Górno wypowiedziało si~ 5, zaś za pozostaniem w gmine Bodzentyn41 osób. Festiwa Country - Kadzienia 9 "O zoty cot prezydenta Kiec" 1 si01pnia 199 r. o godz. 0. Biety:.,Orbis", Kieeckie Cenntm Kutury- te adady procy. Do gorszych mieszkań, na uicę EKSMISJ NA SIŁĘ Kik set wyroków Słdowycłt o eksmisje z mieszkań, ety w untd ch miast gmin w województwie kieeckim. AJe gminy nie fmił okazasłfpczych. Tyko,.dzikich 10 1okatorów usuw af natychmas pół roku. Jetei,.intruz" mieszka dutej nit 6 miesi~cy. to gmina musi go przekwaterował do poprzedniego miejsca-umedowania ub do okau zast~pczego. W ostatnich 10 by notorycznie zakłócające spokój, dewastujące miesztan1a. Prywatni właściciee pozbywają si~ okatorów zaeaających z płatnościami. Eksmisje dokonywane są pn:y pomocy poicji, cz~sto pod nieobecność mieszkańców. W Osłr01fcu Swęocrzyskim od kiku at ety 98 wniosków o eks- MISJC procent to sprawy porozwodowe - twierdzi naczenik Wydziału Lokaowc&o, Nina Kryu. - Jeśi &mm ma oka zast-:pczy, to proponuje &o. Zdan:a SI~ Eksmłsje rnog~~ być przeprowadzone na siłf, przy pomocy pok:j, wbrew woi okatorów. jednak, te ktoś nie chce si~ zgodzit W Un~dzie Miejskim w Kiecach, od 1978 roku zarejutroł'no 684 wnoskj o etsmi~i:, znajiz.o"'! no-180. Wciągu IOiatprawieJOO atach. tyko,.dzikich" dostało w Kiecach mieszkania zast~pcze. Winnych miastach Kieecczyzny samowoni obtony tnfi~4 się na przenosmy. Wówczas eg zekutony z urz~du, w asyście poicjantów, dokonuj;ą eksmisji. W ubiegłym roku mieiśmy 6 takkh,.dzicich"okatorów~owkiecach rzadko. Na ogó gminy wykonują przeprowadzek na s1~.,.dz1kich" n te swo;t mieszkania, ponad O zostało eksmitowanych. Poskie prawo okaowe zobowi\zuje wyroki-o eksmisje w przypadku rozwodu małteństwa,ciedy jedna ze stron musi opuścić mies:zkan1e. Spółdzienie usuwa,m z okai oso okatorów było od 1991 r. tyko tn:ech, wyewaterowa iśmy ich natychmiast. urz~dy &miny do usuni~cia samowonych okatorów. Aemotnato W Jędrzejo'ie S4anc::howłcach od kiku at miasto nie mia o probemu z samowonym zaj~c iem zrobić jedynie w ci u u pierwszego mieszkania. W urz~dach etą wnioski o eksmisje np. za niepa cenie czynszu w prywatnym bu dynk.u, jednak brakuje Jocai zas. t~pczych. MARTVNA GLĘBOCKA kika tycedni temu wiedziało si~ zaprzynae:tnością do gminy Gór no, a nic jak dotychcz;[s do Bodzentyna. Władze zarządziły jednak referendum. Nie przyniosło Ref.erendumjest niewatne. Co Powrót ciuchci ono rozstrzygni~cia. daej? (ber) W sobotę, po dzesiędu atach ski, naczenik "w:}skotorówki". prurwy, wyruszyła na IFMę z Jędrzejowa - Wcześniej skonstruowaiśmy 1 do PiAaowa duchda. wprowadziiśmy do składu wagon Wspomnienia, kampania, kwesta na muzeum Wcześniejszą okomotyw~ spainową penerowy. Myśimy o wprowawóz zastąpił oryginany parodzeniu wagonu w styu retro. Px48.Zdezeowanywntkznaeziono na bocznym ton:e w Opaenicy. Po gruntownym remoncie Rocznica akcji -. Po poświ~ceniu składu ciuchcia- emerytka z ostu a ochrzczona "Szarego" bezakohoowym szampanem. W stara okomotywka b~dzie jeszcze swoją pierwszą po przerwie tra..sę służyć wycieczkom, korzystającym z orerty J~drzejowskiej Koei ciuchciawyruszyła z uedwie IS.. tłjdrałnej odprawiono UfOCYSł.ł wiec i minutowym opótnienłem, kierowana przez Ryszarda TII.on, jed W11skotorowej.... ćwiczenia AK w Górach Swi~okrzyskich. Szturm na wi~zienie w nocy z: 4 na S..sierpnia - Wprowadzenie do utytku Ze wzg~u na stacjonuj4ct w ne&o z ostatnich maszynis&ów parowozowych. KieCich w 1945 r. znaczne siły 1945 r. nie spotkał si~ z: witts:zym prawdziwej ciuchci ma ceu Un:~u Bezpieczeństwa, wojska, oporem stratniców. Uwoniono uatn\kcyjnienie przejazdów naszą ( aby odwr6cić.icb u*"'" i wyprowadz ok. 100 (wj tr6dd UB tyko 50) koeją- twierdzi r..twvi..) ~o - z miuta. AK-owcy utyi podst~pu AK. wi~ntów, słównie tołnierzy ić pozorując napad na Szydło- Chwie te przypomniał wczoraj do wódcii akcji, przewodnic4cj Swiatowej Federacji Poskieh Kombatantów pik AMMI HNa, ps.,.sw,.., kandydujący obecnie na Duchy i upiory senator. z Forum Poski Waet:~~ ~~d~~ki:a~u~~~r: ~~~ "Powiedzcie, panowie: ay strzea się do dziec- :!:!sit~~~~:;~i;:;~~~!~~~ ~ ka? Co komu zawiniło dwunastoetnie dziecko? I%e~~uj~;~~e ~ni;!,~~~:i Więc wrółmy, proszę, do tamtej nocy. "Szary.. Zakinam was, gosujcie Z 15 na 161utego..." naprawią... ==:.'!..,~ ;:: Jest to fragment fascyniącego reportażu Jadwigi " """"' WI"''"''.,,..,.,,.. Karoczak, który ukaże się w n'ibi:iszym "Magazyati9Jt (kk) nie". LMbi11ie rpt'(uu od 9.J' J ' do owo otwtmrj Juutowwi wradomi, u. M. Cunr-Skodo'!I'JictJ 4. '~' ), 17}-(}5. orenjemy rtykoy ba.p.,.l. w tym pśiike samoctedon.

2 SLOWO Dziś Z KRAJU pogrzeb Edwarda Raczrmkiego Poznaniacy oddai hołd Trumnę ze zwłokami b. prezydenta RP na wychodtstwe wystawiono w stoicy Wiekoposki w gmachu Bibioteki znania; radni miejscy zaciąg nęi przy trumnie wartę honorową. Edward Raczyński otrzymał przed dwoma aty godność Honorowego Obywatea Miasta Poznania. Obecna była rodzina zmarłego: cork wnuki. Uroczysty pogrzeb Ed~ warda Raczyń skiego z udziałem prezydenta Lecha wat,.. sy premier Hanny Suchoc- Raczyńskic h. dejodbfdzesłfdzisiejwro- Ogodz.1kwiatyustOpkatafaku złotyi gospodarze Po- ganie koło Po:mania. meszkanców wwczoraj hołd zmarłemu 0 ipca br. w wieku 101atw Londynie wiekiemu Poako-wi, Edwardowi Raczyń skiemu. Tysiące Po:z:nania Wan:ii,...W re.sorcieochrony irodowtska pr:eyj~to prosram wycofywania z produkcji i sto~wania wyrobów azbestowych oru zawicr~ącychazbcstwatach poinformowałagratynasztande raz MmiSerstwa Ochrony Srodowish, Zasobów Namranych Leś nictwa. Działania teą qodnc zus tacniami EWG, które okreśbo niedawno ~obowiązkowe mini mum~ogranictcń wejdziedzinie da państw aonkowskch wspó not Podkrdono przy tym, te kat de państwo motc wprowadzić dodatkowe. ostn:c}sc OJtnitzc- nia,jdh uzna to n motiwe. Jeden wykładowca na ośmiu studentów Prawic61,tysnauc.zycictiaka dcmictkh pracowao w rotu nauti w wyuzych ue:zcniach -informuje Ot.JCi. Oznaczało to, te natatdegoznichprzypadało8stu dentów, których o{>na ic.zba wy. nosia504,8tys. (zczqopntwie S tys. stanowi cudzoziemcy, m.in. posticco pochodzenia, a 4,1 tys. stuchac.zc 15 szkó wytnych, podcgłycł MON MSW). Samodzienych pr.1cowników naukowych. tj. profesorów i docentów,bytoącznie0.77.zczc"o kadm profesorska obejmowaa 8.914uczonych,wtymi.S09kobict. f>roporcjaok. 47suehaczyna \Osa modzienych pracowników nauki byabardzo nisł:ai I'I"Cducdanych MEN nałdała do najnitszych w Europie. Fokor w Zieonej Górze z.kooaa G6r. W Zieonej Górze rozpocq si~ Bbm. 11 Międzynaro dowy Fes~ iv.. Dziec ~cych Zespo.. ów Fotkoryycznych W tygod mowcjmprcz euczcsinte:zy0zespołówz6knv6w.w5umicpon.1d 100rNtyeh artys1ów. Ośrodek " Monaru" w Kainingradzie W drugiej poowic września,.monarrptanujeotwareieośrodka oddało W KIELCACH I nicjatyw~ wyp yn~ł ~ ze strony roza. zobow ązaa st~ Jutro w godz. O - 1 przy recb.kcyjnym teefoni e w Kie.cac:h nr na pytania czyteników odpowiadać będjt kandydaci do paramentu z Poskiego Stronnictwa Ludowego. W Wojewódzkiej Komisji Wybo-rczej w Kiecach zarejestrowano ist~ kandydatów do Sejmu rami _X". Lidcrkieec:iejisty:Ryuard Bo,Un KoRa/ski-te<:hnikbudowany,połito og z Kiec. Kandydują równie.t: Jan Nie11'1Homki- ekonomista z Ostrowca ~w., Kazi111im Aadnd Dt~tke"iu- in tynierbudownictwaądowecozktcc, Staasaw Kazimien Syr~ k- drnauk technicznychzk ec(bczpartyjny),ja na Kał- projektantka z Chnuemka (bcpartyjnj), TaduS 111aiHnki - romk ze Swiniar (&m. Soec Zdrój), D1nuta BKiu - mag1s1er chcm1k z J~drzejowa {bezpartyjna}, Paweł PowaititRia-nauczycie z /);J.Ieszyc (bezpartyjny), Mirtsbw Ałfksaadtr t..becki- bionit z Kiek (bnpa'tj'}.y). Uiibw Martin in -m.tynier zóm k z Suchedniowa. Staa$1111' Sai\pnt.. - ekonom stj z Ktec, Saisbw BartosiAski - ron k z Węchadowa,m. Michałów, Mua 1Aia Aiafz,-k - handowiec z K~ek, Barban MaiHI'I"b - Sł.Inka - ekarz medycyny z Łodz~ Jan Gozdtk -drnauktcołocicznychifiozoficznych z Kiec (bezpartyjny), R)nard itaryk Szczepanak - rzemieśnik z Daeszyc, Jeny D11rłik- technik sómik ze Star.chowic.JanKira -przeds ~biorca I'~. Na~tku, doaasuprzy &otowania rosyjskich terapeutów, ~ia ~d~ prowadzić Pohtcy. Koniec Jarocina Wczonu rano na stadtonie w JarocinicukoriLL)'isęX I VFcsttWJI Muzyki Rockowej - Jarocin u W 1mprezie uczcstntczyo or. 5 tys. fanów z całeco kraju. W P (łtck wieczorem na fe.<owa.u zanotowano chułpńsku: ekscesy. W wyniku bttwy czijści młodej pubic.znośd z ochron4fts!waurpotcjqntnnych zost a o, na szczę:.oeic1ckko,0osób. małą scenę w Jnrocinic. Or&imizutorzynte~tza Zdemoowano tzw. dowoeni zpracy400prnoowników firmyochroninn;kicj_arkułscrvi ce". Naarodzono 8 spośród 50 meprofe!jonanych zespołów rockowych. W)'t~ptUąc::ych w ~ci kontursowej fe$1iwatu. {PAP) tyko 16-etniej wspaniaej His.zpan ceweronice Bume z Barceony. Jej triumf okraszony został 50-tysięcznym kontraktem i bryantową koią o wartości doarów. Popruz sukces w największym konku rsie na najepszą nową modekę świata Magdaena otworzyła przed sobą niewiarygodne moiiwatci awansu na okładki ~Ee", Vogue",.,Cosmopoitan", HarperS Bazaar" i innych świat ow)'ch ma gazynów mody. StW{rzyła sobie W Orando na Aorydzie dokona no wyboru Supermodeki Swiata 9 W konkursie Supermode. o( the Word, organizowanym pruz naj więks4 i najbardriej pres t i:tową na świ«:ieagencjęmodeek, nowojors ką.ford Mode$", siedemnasto/et nia Poka, Magdaena Wróbe z $o. potu, podbia wyobratn ię jurorów, znawców modeingu i pubiczności zdob~ąctytuł.,fristrunnerup" i gwarantowany kontrakt o wartaści doarów. Mierząca 178 cm wuostu Magda Iena, odkryta prza Agni eszkę Eminowicz, właściciekę poskiej ajencji.,eastern Modes", pojechała do USA wrazz44 innymi modekami, z których 4 pokonała, ustępując poa szansędoqcz.eniadogae riigwiazc age ncji _Ford~, w której nastaeznaazły miejsce Kim Basinger, Jane Fonda, Brookie Shieds, Nadmi CampbeJI, Marguax Hemingway, Ai MacG raw. BBWR upytany na czyje miejsce wszedł Kośb (koejność kandydatów nic była oficjanie Q&oszona) powiedzia,tememawtejsprawienic (d) dopowiedzenia. prywatnyzostrowc.asw.(bezpartyjny), Marłu Kana - rzemicunik z Kunowa, Mta)'Sbt Pasitdek - ronik z aborowie (bezpartyjny), Sbnmir Aadru)Jtna -ctonomistazcsbd:ys.ka. Kandydaci "S" Wsobot,wsiedzibicafZ4duŚwię okrzyskiesonszz.soidarno'ć okio s:tono istębndydatówdosejmu. Na pierwszym miejscu znajduje się Wade marbartoa:-psyehooc.przewodniczą cyzr.s.s,by/yposcmmionejbden cji. Kandydują równict: Adam KOjut przewodni~y Komisji, akadowej,.s~wz rw. Trzuskawica, ee11a Oba n-przewodnic.'ca De/eptury.S"w Kor\skich, Stanisł aw Marek batb~ti prezcsurz~dusp6ki.uta-wacow nia SA~ w Ostrowcu, Edmad 7. przewodnttz.cj Dceptury IIJUCZ)'ttL..S" w Bus~u. KnyutefUpec- nauczy oświaty w..re&ion.e", Micba1Marb11'tkł- czonck ae, pnewodncz4cy sekcji KZ.. Mesko" w Skartysku. Cusb Gamrat - nauczyae,prnwodni~cy Deeaatury.s w Miechowre, Darłuz R'i.6sk-e:arz, pruwodn1c4cj KZ w ZOZ przemysłowym w Ostrowcu, JaniuPiast~nka-wiceprzewodniczą ca sekcji emerytów i rencist6w w ~ Recionie" oraz J6zef Włodam:y/1: -drnautt«:hnicznychzk ec. Daczeso.. Soidamot"mus b}tw paramenfie? - Zwi4ck nie mott b~ obojęnynaosudzi,któnyobaihko munitmatyjeimsifcorazbiedniejicoraz&orzej-powiedza naotwar1cjkon ferencji prasowej (z udziałem wybor- W RADOMIU ców) Waft..r BartosL Zdan~m Bar tasza.s" ma w Sejmie i Senaae wiee do zrobienia. Wiród najwdnicjszych ustaw, któfe partamcni powinien uchwaić jat najszybciej wymienił Ustę 5kaa) d.atbu,os6 ~ stre.-.a RadonUaUaił"nty.Siediu z ae.. naeży de Stro111ktn Demokntr CZep. W wybonch startuj~: Jan Padtwk., ekonomijta z WaJSzawy; fthria PopiJ, nauczycie z Radomia; Ja Gad.~ naczycie z Radomia; Micha/ jenrmaraak,njiuczycieakademickiz us!jwęustracyjn~idekomuniucyjn-. K.andydatówpytan<ł:oprzynatetność dopzprprzed 1989r(tadenniena1etał); daczeso na senatora kandyduje kt~ z zewnątrz, a nie z województwa (W. Barton odpowiedział, te o kandy dowanic A. Ge!berp ubie&ao si~ k h resionówauszc:t.~ttenspotka Kiece), wjakisposób.s mazamiarzabczpic cz~sięprzedrozbiciem Kubu "ara mcntame&q(wszyscykndydacipodpisu- Radomia ; MirostwR)'Rar4Bordziłt"ki, intynicr z Pionek; Adam Bronisław Skaa, in.tynierz Kozienic; Kn imien Stanisław Stasnek, in.tynier z Radom~a; Wiesa wsie ie~ki, technik mechanikzbydgos:t.c"ą ; AIIdrzrj 'otr Waęka,techntkibudowanyzGarb;~otki; j~oświadczcnie,.te nkciekadencjinie 7..eno Jarodaw Kozen, mtyn~er z Radomra; Wadnnar Pwe GohWńd:i, nauczycie ze Zwoenia; Włesaw Wada Cza111ec:k, ponoos z Wóki Zaęskiej; Jbd Atooi Be!::iauki, ma&jster rehahłitxji z Radomia; retteiisi. Słoaab, 1nżyn1tr z WaTSZ:Iwy; JanFabsiak,dzienmkarzzaska. wstąpi4do tadnej partii i n1e zmienią kubu),czy!usracjaobejmitte.tbyyci czonkówzsmpizms(dekomuni'xja nłcmotcb~str.u.z.akiemdakikuni ionówudz,powmnadotycz)'twył'łq nie wysokich urz~n ków państwo wych),oomyśąoposkiejteewirji,któ ranadajetakiekotuńskiepr0&1'111myjak Ognmiczają kampanię,.poskie zoo~ i kabjret O&i LipińskieJ (teewizja nakb do nądzących). Kogo zastąpi Pntd111ko..ocn-nkuni11...ii riri prondu1a b~~tp:11nii 11)Mrcuj" 111 terrnepionckupjoteston/operaqjnr S1~ W)boray KPN Okrn R d eikeco. Zdamtm Konfedenrcjt uchwaa Za Kośa? w ubiepy CZWJrtck Konutct Wybo1czy BBWR w Krecach ocosi/ -osobową istę kand~dat6w do Sejmu. Nie byo na niej nazwiska Zbi&niewa Kośi. W piątek Ogónoposki Komitet WyborczyBBWRprzysłał do redakcji komunikat, w którym informuje, te postanowił wpis~ Kośę na 1 miejsce na iście kieeckiej. Przewodniczący Komisji Kwaifikacyjnej kicekego fz4dumiastaw Pionk ach,stanowiącao umieszczamu pakatów i hase wyborczychjedynicna tabicachzru~pisem.wybory~,jest sprzeczna z ordynat;ją wyborczą. (nika) DARIUSZOWI KRZYSZTOFOWI KOWALCZYKOM szys wyrazy wspóczucia z powodu śmierci którzy okazai nam życziwość i pomoc w trudnych chwiach po śmierci naszego kochanego męża i ojca pcwnić ośrodkowi okn i nnansowftć jc110 dzi;lłanm: - poinformo- wano w!tkretariadc RMonąru~. Ohodek ~dzic prowadzony przez Rospnt~. byłą narkomankę, ecqcsięprzczdubzy cwwjednym z ośrodków monarawskich w Supennodeka z Poski Przed wyborami Teefon do PSL danrkortum6wwka1iniogn~dzic. syjst.icj. któ ra NUMER 18 składają IHJOI, OJCA współpracownicy z BHZ..VICO" śp. Wszystkim uczestniczącym w ostatniej drodze m, BROMSLAWA OLENDZKIEGO oraz uczestniczyi w jego ostatniej drodze serdeczne podziękowania skadają śp. HENRYKA KACPRZAKA serdec~e podziękowania i dzieci msoj, Z aębokim iae111 zawuidamiamy, te sierpnia 199 r. zmarł Nan Koeaa drwaldemarszunke składa żona żona z rodziną spc:cjaista ortopha, dugotłai pncownik Wojewódddq:o Szpitaa Zespooneao w K.iekacb i Poikiaiki MSW, wspaniały człowiek i znakomiły ekarz Świętokrzyska Izba Ltkanka łowo S m! Redagu;e koegium: Krzysztof FALKJEWICZ- redaktor naczeny (ta ), Andrzej ZAŁUCKI (teł }, Zbgnłew NOSAL. tte }- zastępcy red. naczenego. Grzegorz$CM'IARSK1- sekr&tan:radakcj (ei ), Joanta MAJECKA. E~a WIQO, Cezary JASTRZĘBSKI, Janusz KANIA, Jeuy KOZERĄ Mitfik MAC,pOWSKI. Bo.:en11 006RZVNSKA (derownik oddziau w Radomiu) Ad'H r«<akcjł; S S0Kece 15 skrytka poc:ziowii 47, U. TiOW& IB. u Pubkyłd:te SOI-8. AIJIC)rteny: 48!ł-91, 4-6, «-..5. I>Niai'O'tu: Dzłał~ 1- e:zytenik.am: BUROOGŁOSZEN: «8-58, REDAKCJA W RAIJOt.,tJ; Radom, u. eromskii!9q 65, teł 7-6,6-0-64, ,1ax81-60 Wjdawca:EXBU0-1.Wydawnetwo ap.zo.o., Koce, u Targowa 18. Druk:EXBU0-17 sp.zo.o., Kiece, u G6r'\ł1 P'enumeret Pf'zyfmują wszystkie urzfdy pocztowe na t81"8fie województw keeckiego r1domsdego Redaktor wydania Janusz Kania Redaktor depeszowy Cezary Jastrzębski

3 SLOWO e e ZE ŚWIATA Poski konwój do Sarajewa Gwałtowne demonstracje w Genewie Rezygnacja mediatorów Interwencja w Bośni tyko za zgodą ONZ Stany ZJednoczone nie zamiemq~ bez zgody dowódz- twa sił ONZ atakowa~ z powietrza pozy(ji serbskich w Bośni. GwatOWDJ prubq miała sct- Poskł konwój mdacjamanł tmej,.equiubre" z pomoą ływ nośdow~ medy~ da S~ewa bołnb cbonr:acko-bośaaekiej n~wcześ mach paktu pónocnoaantyckiego. Do ataku na pozycje bośniackich Serbów nie dojdzie jednak. jeśi przeciwko temu bę:dzie dowództwosi ONZ. wczoraj w poudnie PAP w przedstawiciestwie fundacji.,equ iibre" w Sarajewie. Dojazd potrwa dzień, dw:t. Jednocześnie nada nie wiadomo, kied y i czy w ogóe dotrze do S;najewa grupa poskich dziaa czy, która od kiku dni czeka w Spicie na zgod~ UNPROFOR na przeot do obętonej stoicy boś niackiej. Azerbejdżan Górny Karabach Ormianie i Azerowie znówwaczą OmJiane Azerowie oskar'l)'ii 1117Jtiemnie o zerwanie rozejmu, kórywsed iyciezsiipca br. i w się pi,tek:r:osca prudutony na koejnetrzydni. Wedłu& tró deorniań5kichwkara bachu to tołnierte azerscy rozwin~i w sobo~ o świcie szeroką ofensywę rów noa.eśniewrzechkiernkach:ądams kim, martninstim i pdruckim. Poob11 stronachsąoi aryśmiertene. Z koei Ministerstwo Obrony Azerbejdtanu podało. d: siły ormiaijskie roz poczęły w sobotę mars" w kierunku nerskich rejonów fiz11skiejo i agdubskiegonapoiudnieiwschbdod Kambach11, bombartuj'!c napotkane wsieimisteczka. Rokowania pokojowe między Ormianami z Karabachu a przedstawicieamiwadzaztrbejdtanli,któredoprowadziły do zawarcia rozejmu, były pierwszymi od czasu wybch konoiktuokarabachw988rokli. bez ropy z Rosji Rosyjska ropa naftowa nie podo Azerbejdtanu, dopóki ten nie zapłaci za poprzednie dos-tawy - podało w sobotę: azerskie Ministerstwo Gospodarki. Baku jest już winne Moskwie 10 miionów doarów. płynie zginęi rej oiarmi padło co najmniej ISO osób, wkroczytyoddziaływojskaidocbttowo _ Mogadiszu- podaływładzeamerykań- ODeDOtSSiaN'NAtee:, WodimiMf n. Ka-.achon Urte,. w"'-r:y" MdofeinoS0g-1S g ekowkertonku 11 -,proc:. (Wo ) kuk...,.w. 400 g- I.!HIO zł zuła~~ow"u! 1Sg SUPEAMAfkEf MX, KIELCE, 111. ZAGNAfoSKA 119 na woności Zięi zmarłego w 198 r. radzieckiego przywódcy Leonida Breżniewa - JurijCzurbanow, skazany u korupc_k: w1988r.naatw~zienia,_zostaua skawiony pnez prezydenta Rosji Borysa Jecyna - po odbyciu niespena poowy kary. Czurbanow - były pierwszy wiceminister spraw wewnętrznych ZSRR -był sądzony najesieni 1988 r. wraz z8 wysokiej rangi działaczami i funkcjonariusumiuzbekistanu,oskarzonymi o przyjmowanie i dawaniełapówek na s11my id11ce w miiony doarów. Proces,którynabrawiekiegoroZgosu, odsłonił mechanizmy powszechnej korupcji w długim okresie rządów Breiiewa, obejm11jącym ata skie. Wcześnicjszekomunikatymówi y o nieokreśonej iczbie rannych w niedzienymincydencie-trzecim od qwartk11 ataku na Pokojowe Sity ONZ w Somaii. Zapmszamy naszych mło- uażyć Z pornajowoc n;ch LoD ya.spotkancprczydc:ntów R~iBof}'AJceyn iukrai nyleo nda Krawcz11ka o podziae Aoy Czarnomontiej, które miało się: w rur.dcłtodjeym ty&odnu, zostałoodotone-pisze Reutcrpo- odb,c wotu;.c ~ na utn~ińsą qcn<;jc; UNIAR. Reuter przypomin., te ptuydcnci Ro$ji i Ukrainy uqodnii wuanicj równy pod:r:ia do 199Sr.Jicząccj00jednosteknoty. Oficerowie AOI)' C:r:arnomon;kcj ą prtcciwn podziałowi, zasu:r:eten~a wyru:atctrosyjskiministcrobrony. Pogrzeb Baudouina BrubeL Wstołicyłkaiiodbyy s1ę w sobotę uroczystnki pov:cbowc zmarc&o i ipca w Motriu iszpaniawwieku6/akrói:1bcgów Baudouina. W urocz:ysoś ciach wzięło udział kikudzicsi~iu IZCfów państw, w tym WICh: koronowanych &łów z cesarzem Japoni Akihito.króło...--Wic:kieJBI'}'tann Btbietą,króową oandu Bea- trixikróem-hnpanifjanemkaroiem na czee. Pos:ę reprezentował prezydent Lech Waęsa. Śmierć w uewie Tokio. Uczbaofinrśmicnenych uewnych dcszczow na poudniu Japonii wzrosa wczorąj do<41 V!!Ób, aosobyuw-.ttasięzazacinionc powicdz!. rzcczmkpo/icji. Uewne dcsza;c: padając:<: od piątku spowodowały powodzie i o~unięcn ziemi Turyści w Pałacu Buckingham Londyn. Główną atrnkejq te go rocznego chiadnego Jondyń skiego Jata jest otwarcie da zwiedząiących po raz pierwszy Paacu Bockingham, czyi domu i biura brytyjskiej monarchini. <ysunck, dych czyteników do ud zia łu w wiekim, wakacyjnym konkursie ze wspaniałym i nagrodam i, ufundowanymi przez go w koorach.,ego.. i przynieść ub przys łać do redakcj i.. Słowa Ludu". Morza" z obrotowym dziaem, muszkietami na burtach i prawdziwym kompasem. tworzą ogromną iczbę ~7n: ;.;,~~~:==~~~!= Czy wiecie, że kocki,.ego" razem z innymi eementami kombinacji? Tyko dwa k.jocki tego saaby wzi<t ud zia ł w oso"':a-. mego kooru o ośmiu głów n i u zestawów kocków.,ego", kach pozwa ają ułożyć 4 naeży skompetowa; 10 eeróżne kombinacje. Natomiast mentów (dziś drukujemy już sześć kocków daje ich czwarty, w ś rodę n astęp ny), ubezpieczy~ fi""':/prowadz: od szkód. spowodowanych żywjoami od utraty zysku od kradzieży z włamaniem i rabunku od nas1ępstw nieszczęśiwych wypadków od szkód, powstaych w transpon:ie od szkód ekoogicznych R O S ~"'"'""" "o"'wfo UBWIE<ZEN IIhAsuuRACJIS.A. BĄDŹ Odłożony "szczyt'' o focie Wakacyjny konkurs z LEGO ys. poicjantów. Jesc to jedna z naj~ i~ksz~c~~peracji ~ititarnycht pouw%:~1e s~:ju~a!!~~:cw o~~~: ach m11rzyńskich. PROMOCJA CENTRUM MX KIELCE Zięć Breżniewa w Mogadiszu Czterej amtrybńscy tonen:e tti nęi w-aonj w- USidue UfUidzebłj pn:u uzbrojonych Somaijczy6w- wpołudniow-e-j części stoicy Somaii, do osiedi murzyńskich :;~np~~~;:~~d:~n~d~!~~~k:~: rozmowy połojowe ońriadczy w kwateru cówdej OWP w TanPe, 1.e dą, słę wycoit - powiedział wczoraj szef deegacji Haidar AbdeiShafi. Podał nazwiska tych deega16w, ecz odmówił skomentowania przyczyn ich rezygnacji. Sam Haidar Abde Shafi, pisze Reuter, bojkotuje rozmowy pokojowe na znak protestu wobec roi w nich Stanów Zjednoczonych. Czterej Amerykanie w rejonie Tn:ej cjówn C'onkow pae.styftskłtj deepd na biskowschodnie wprcfekturtck.asoshim:~najapqń Armia wkroczyła m11nyńskich paestyńskich skicj wyspie KiUSIU. Afryka południowa Do osiedi ł)'słęc:y stranciobrzucii poicję: butekami z benzyną i kamieniami, próbowai La~e wedrzeć się: do budynku ONZ. Interwen iująca poicja użyła paek i gazu łzawiącego. Rannych zostało 17 osób - jedna dziewczynka i 16 poicjantów. Demonstranci wznosii hasa wrogie ONZ i domagai si~ interwencji miitarnej Zachodu w Boś ni i Hercegowinie. nej we 1ftorek - poinformowano Poinformowai o tym anonimowi urz~dnicy administracji waszyngtońskiej. Urzę:dnicy powiedziei takte, że pan ewentuanej interwencji wojskowej w Bośni 'powinien zosi~ opracowany w ra- demonstr(ja ok. 4 bośiiackch mazałmuów pmd sed:ib~ ONZ wgenewie. Demon. wyruszy z Metkoici na granicy STRONA - ubezpieczenie naeżności ceno-podatkowych - ubezpieczenie odpowiedzianości cywinej - ubezpieczenie kompeksowe banków -ubezpieczenie kredytu hipotecznego Kiece, u. Buczka 1, te , fax CENTRALA: Warszawa, u. Grażyny 1/15, te , fax MĄDRYPRZEDSZKODĄ

4 S L OWO STRONA 4 RELACJE NUMER 1 8 ZBIGNIEW KOŚLA: - Mam pewien niedosyt, że nie zdążyłem... Umówione spotkanie rozpoczęło si~ z dwugodz.innym opótoieniem, gdyt Zbigniew Kośa egzaminowany był przez komisję kwaifikacyjną kieeckie go oddziału BBWR. Wyszedł z przesuchania w kiepskim humorze. - Najgorzej, gdy egzaminatorzy są gupsi od egzaminowanego- stwierdził nie kryjąc iryta((ji. Pyta,ją mnie co przez półtora roku zrobiemjako poseł. Ja im tuma- kortem tenisowym. Lubi dobre, drogie samochody; aktuanie jeż. dzi nąjnowszym modeem.,mazdy", kooru niebieski metaic. W 1990 roku był w piątej dziesiąt ce najbogatszych Poaków w rankingu tygodnika,.wprost... Jest tonaty, ma dwie córki: 1 i 171atoraz7-etniegosyna. Ma 47 at. Jest człowiekiem sukcesu. Działacz społeczny czę,tewaczyłemoszybkąprywa tyzację, o nową konstytucję, strukturyzację o reprawa. A ci nie ro zumieją! Wyjaśnia, że jego posłowanie w naturany sposób wynika z jego Zawsze mnie dqgfo )'fc do poityki, co do działa/ życiorysu. Cię:OOe początki ~Moje życic nic było usiane róża mi - powiedział w jednym z wywiadów. W 1960 roku ojciec poje chał w świ, zostawimatkr z sześ ciorgiem mayd1 tzied. Miałem wtcty 14/ar. Byem 11ajstaruy wirc paszetiem tło pracy. aby pomóc mmce i młodszemu rodzerismu. Zoczą/ cm swojq koricrrjoko robot 11ik w Rmomskich Zakładach łtfirs11ych~. Życiorys Zbigniewa Koś i jest nie tyko historią po skiego sef-made-man dochodzącego od pucybuta do miiardera, ae przy okazji zadaje kam obiegowym sądom jakoby tyko opaśi kapitaiści, z cygarem w gę bie, zatrudniai i wykorzystywai nieetnich.okazujesię, że za komuny, w paisiwowych przedsię biorstwach, robiono to samo. Kośa podkreśa, te fachu masarskiego uczy! się od podstaw. RóWnocześnie nie zaniedbywa edukc1cji. Najpierw zawodówka, potem technikunuaoczne, Poi technika Swiętokrzyska, wreszcie organizacja i zarządzanie na Uni wersytecie Waruawskim. W mię dzyczasie kuny ronicze i pedagogiczne. Z Radomia najpierw przeniósł się do Łodzi, następnie- w 197 roku- do Ostrowca, gdzie awansowa do stanowiska zast~pcy dyrektora. ~Mimo że niebył ('III partyj 11ym towarzyszem~- zauwata. a. Na swoim W 1979 roku przy poparciu ówczesoego prezydenta miasta rozpocz<~ł działaność na własny rachunek. W wynajętej piwnicy, z pięcioma pracownikami, urucho mi małą przetwórnię mięsa. Potem zzaciągniętych kredytówwybudowa Zakład Produkcji Wędi niankiej, Garmaieryjnej i Chrupek.,Ekstruzja". Za swoje wyroby otrzymał kika złotych medai na targach zdrowej żywności. W najepszym okresiezatrudniał ponad IOOosób; dziś w związku z recesją, tyko60. Obokzakadu wybudował wieki dom (00 m kw.), z basenem i nic IIOŚcispołcanej". wyicza:wmo dości naeżał do harcentwa i organizacji młodzie1:owych; potem zasiadał i nada zasiada w różnych zarządach i radach: a to Izby Rzemieśniczej, a to Związku Rzemiosła Poskiego, a to Stowarzy- szenia "Zdrowy Człowiek", to znów Stowarzyszenia Rzetników i W~diniarzy Poskich. Jest radnym miasta Ostrowca. Ponadto: sponsoruje przedszkoe da dzieci z porażeniem mózgowym i szpitaik dziecięcy w Busku. Za swoją działaność na tej niwie otrzyma! od TPD meda Jordana. To byo wciąż za mało najego ambicje. Wir!fzaem, że jako posr mogr zdzioać vdrcej". Przy pierwszym podejściu w czerwcu 1989, startowa z isty SD. Przegrał z Kazimierzem Ujazdowskim, którego wówczas popierała,.soidarność". Kośa uzyskał tyko 700 głosów, na 8 tysięcy zdobytych ogółem. Nieporozumienia z iberałami Wkrótce po wyborach zaczęły nieporozumienia pomiędzy a Zarządem Wojewódzkim KLD. Zarzucano mu, że nie pamięta o pracy w terenie, że nie organizuje biura poseskiego w Kiecach.,.Potwcrdzaa si~ nasza wcuśn~sza opinia: dobry bit ncsmen ae nienadaje sir do poityki"- stwierdza Jan Gębski, wiceprzewodn i czący ZW KLD. Kośaoponuje. Jak to? W moim biurze w Ostrowcu zarejestrowano 574 sprawy interwencyjne, odbyem ponad 50 spotkań z wyborcami. "Koedzy z KLD" jednak nic o nich nie wiedzą. J eśi zatem coś robił, to wyłącznie na swoje włas ne konto, a nie partii do której naeta. W Sejmie był jednym z mniej widocznych posłów. W debatach penamych tyko trzyqotnie zabiera! gos. Kośa zauwata, te to taden argument, gdyż najwatniejsza jest praca w komisjach..uacstnicryem w 90 pasicdzcniodr Komisji Ronictwa i Gospodarki tywnosdow~. Jako j(j wiceprzcwodniaqcy musiocmje wad nirj przygarowar W koicu wycią ga asa z rękawa: ~Gdybym był sła bym działaczem i cnfwym postem nic zapropmrowano by mi funkcji wecministra tło spraw hanti u. si~ posłem rzyszei rzemieśniczych - to po pierwsze. Po drugie - nie uega to najmniejszej wątpiwości - jest biznesmenem, pracodawcą. Daej: prowadzi przetwórnię rono-spożywczą. Ma kontakt z ronikami, od których kupuje tywiec. Zna ich probemy. Może zatem - po trzecie - reprezentować nog~ roniczą. Poczwarte-wyjaśnia-~uieau j~sirwiekim kapitaistą, raat) nc mieśnikiem robotnik/cm., Ma kontakt ze swoimi pracownikami, wi~c boączki świata pracy nie są mu obce. Pośizg poubojowy W kie eckim BBWR, pomimo zaproszenia, mają jednak wątp i wości, czy Kośa, mocno stojący na czterech nogach, nie pośi Zgnie się na odpadach poubojowych, za któreściga go prokuratura, o czym raz po raz przypomina prasa. W kwietniu ub.r. Prokuratura Rejonowa w Ostrowcu wszczęła śedztwo w sprawie naruszenia przez firmę "Ekstruzja~ obowiąz ku ochrony środowiska. Konkretnie poszło o wywotenie odpadów poubojowych na teren gminy Kunów i Rzeczniów. ~Z zeznai światkow wynika. że Zbigniew Koś/a wicdział o sposobie i miejscu skadowo11ia otpadow~ - ustaił prokurator.z uwagi na trudności z uchy eniem immunitetu poseł- [Ra czworaka~ Kuisy niedoszł ego wiceministrowania byłego posła są następu W paramentarnym Kubie Liberałów był podział na grupę warszawsko-gdań.ską (Tusk, Bieecki, Lewandowski, Merke) oraz opozycyjną grupę Maiewskiego i Pamuy. Koś a najeta do tej dru giej. Siły po obu stronach były wyrównane. Kiedy gosowano kandydatur~ wiceministra (teka naeżała s.ię iberałom z koaicyjnego kucza),.warszawiacy" byi w mniejszości i ich kandydat przegrał. Potem nominację Kośi zaności:! niebaaateną roę odegrały bokował Bieecki. Kośatemu zatu pieniądze. Kośa w 95 procenprzecza, choć konfikt ten znaazł tach sfinansował kampani'r wojepotwierdzenie podczas spotkania wódzką KLD i w znacznym stopministra Bieeckiego z kieeckimi niu centraną. Opór okanych - biznesmenami. Kośa ostentacyjdziaaczy nie był nieuza.sadniony. nie nie zosta na nie zaproszony. Na swoim terenie, w Ostrowcu, Kiedy w Sejmie watyłt' się osy rządu Suchockiej, Kośa podpisa się pod apeem, w którym sygnatariusze prosii prezydenta, aby za. prowadził porządek. Podpis Kośi został odebrany jako akt nieojaności wobec własnej partii i wspó tworzonego przez nią rządu. Powytsze,.przypadki" umaczą, daczego w zbiżających si~ wyborach zaproponowano Kośi dopiero - 4 miejsce na wojewódzkiej iście iberałów. Były poseł ujął się honorem i wystąpił z KLD. Numerjeden W koejnych wyborach, jesienią 1991, był jut ~mmrcrcm pierwszym na iście iberałów. Zopro ponowai mi to koetzy. krorzy ze muq tworzyi wojewótzki KLD" -wyjaśnia..,koedzy z wojewódzkiego KLD" utrzymują, te rzecz miaa się nieco inaczej. Oni sami byi przeciwko kandydaturze Koś i, gównie z uwagi na niestaość jego pogądów, ae ostateczna de cyzja naeżała do centrai. Z pew- jące. Cztery nogi Kośi ~Zaproponowano mi kamłydo wonie z isty BBWR. Daczego waśnie BBWR? Kośa wyjaśnia, że podoba mu si'r prezydencki pomysi bezpartyjnego boku. Zawsze wysoko cenił i popierał Waę sę. Poza tym tak się składa, te on - Zbigniew Kośa - może w BBWR sam jeden robić za cztery nogi. Wyicza: Jest samorz11.dowcem: radnym w Ostrowcu i działaczem stowa- skiego nie występował z aktem oskarżenia. Zrobił to kiedy prezyde nt rozwi ązał parament. Byłego posławezwano na 17 czerwca. Nie stawił się z uwagi ~na niemoinośc odwo aniawonych zajfi o chorak terze paristwowym w Warszawie". Drugie wezwanie nie zostało podjęte z poczty, chocia1 poicja usta ia, te Kośa był w Ostrowcu. Trzecie doręczono przez poicję. W wyznaczonym terminie zjaw ił si~ pracownik Kośi i przedstawi! zaświadczenie ekarskie, z którego wynika ło, że pryncypał jest chory. Prokuratura wyznaczyła własnych specjaistów. Ci stwierdzii faktycznie: nadciśnienie tęt nicze krwi oraz chorob~ niedokrwienia serca, ae doegiwości te uznai - nie są przeszkodą w skiadaniu wyjaśnień. Kośa podpisa s i~ pod tą opinią, ae nie stawi! się i na następne wezwanie. Przesłał pismo, z którego wynikało, że.ze wzgi(iu na nagonk~ prasową ajcgoosob~ stanjegozdrowia uegł po gorszeniu~. Zdaniem Kośi caa sprawa ma charakter poityczny. Prawda jest taka-utrzymujekośa-żeonztą sprawąnie ma nic wspónego. ~Nie można mi postawić zarzutu, że za nicezyscifem środowisko skoro ja tym zakatem od potom rokufak tycznic niekierujr. ae mam ustanowiouych prnomocnikow. Jeśi kros jest winny ro nict:h prok11raror Sdga mojego dyrckrora, konkrrtu~o pracownika. o nie m11ic". Waka bez zrozumienia.. Na pytanie, co zaatwijako poseł, Kośa odpowiada: ~Wocry cm, dqgepnypominocm, że gospodarko żywnosetowa jcsr naji!-'oż niejsza. Utowadniocm, że oby poskie ronictwo sir rozi1 jja/o uajpierw musi powstać przetwórstwo i chodnicrwo". Nie znajdowa jednak zrozumienia, bo w komi~ i najsiniejsze byto obby chłop- skie. Za mało było myśicych tak, jak on. Co konkretnie załatwił w Sejmie?Czyzgosi projektjakiejś ustawy? Zapewnia, że zaatwi bardzo dużo spraw, ae tak na poczekaniu trudno sobie przypomnieć. O! Dzi~ki jego osobistej interwencj i w ustawie ~O weterynarii" wprowadzono zapis o kontroi nad meczarstwem....ae z ugą Napytanie, co pose ł Koś ł azaa twijako poseł nieiczni wtajemniczeni mówią: umorzenie kredytu na 6 miiardów zotych! Kośa się nie zapiera: faktycznieznaazłsię w ekskuzywnym kubie 19 osób, których odd ł użono na ponad miiard złotych. Kwota.5 biiona zł, którą dysponował Fundusz Oddłużenia i Restrukturyzacji Ronictwa pokrywała Zedwie jeden procent potrzeb. Daczego jednych, czasem na astronomiczną sumę oddłużono, a drugich nie?.ja 11ic mia cm u n te sprawy żoti uego wpływu - zapewnia Kośa. Obowiązuje w caa procedum dokumcmacyja: bauki. ktorc udzie ały kredytu muszq wystqpić z oti powiednim wnioskiem, nrbo przygotować biz11cs pan 11apm'czy, 11111si być on zaopiniowany przez WojcwOtzki Ośrotek Doradztwo Roniczego. Dodajmy do tego, te w samym funduszu s.1trzy stopnie decyzyjne, a sprawy powyżej miiarda referowane s.1 w obecności Związków Zawodowych, NBP i Ministerstwa Finansów. Teoretycznie nie ma t u groiby tadnych "nieprawidłowości". Teoretycznie, bo wiosną wybuchł pamiętny skanda, kiedy wyszło na jaw, te wsród oddłużonych (na kw01ę miiardów!) jest wuj nadzorujące gofundusz wiceministra Reja. Wiceminister podał się do dymisji, a sprawą funduszu zajęła się NIK. Kontroa się zakoiczya, ae wyniki nie są jeszcze upubicznione. Sam Kośa nie widzi moranej dwuznaczności w tym, te jako poseł skorzysta z tak poważnej ugi. Zapewnia, tejemu osobiście posłowanie w niczym nie pomogo. Jeśi już - to zaszkodzi ło, bo musia czekać at pó roku. Poza tym: oddużenie, w jego przypadku, nie oznacza uznania zaciągniętego kredytu za niebyy, ae rozłożenie jego spaty na siedem at. - Daczego chce pan być ponownie posłem1 - Bo mam pewien niedosyt, te wciągu półtora roku nie zdążyłem zreaizować tego co zamierzałem - stwierdza z przekonaniem. Miknie. Zamyśa się. Uśmiec h a zagadkowo. Do swoich ambitny.ch panów. Z ostatniej chwii : W czwartek ogłoszono istę wyborczą kieeckiego BBWR. Wśród kandydatówzabrakło nazwiska biznesmena z Ostrowca. W bi u rze BBWR poi nfo rmowa no nas, te były pose ł nie przeszedł przez sito komisji kwa ifikacyjnej. Sam Kośa deme n tował totwierdz.-)c, że to on się zastanawia czy aby nie zre zygnowoc z powodów zdrowotnych. W piątek centraa BBWR w Warszawie poeciła Kiecom wpisać Kośę na ist ę wojewódzką oraz zaproponowaa mu wysokie miejsce na iście krajowej. W praktyce oznacza to,źe nawetjeden gos(!) może mu zapewnić miejsce w paramencie. W sobotęodbyłosią nadzwyczaj ne posiedzenie okanego oddziału BBWR. Część kandydatów (m.in. Jan usz Cieśikie wicz, Jan Gierada i Ja n Jagieski) zagrozii wycofaniem sią z wyborów jeś i Kośa znajdzie się na iście. ANDRZEJ GOLDA ~-"'1.

5 SLOWO NUMER18 REL A CJE Partie i ugrupowania na Kieecczyinie DO WYBORU W Posce zarejestrowano około 0 partii poitycznych. Na Kieecczynie jest Ich dziesięć razy mniej. Pr.edstawiamy krótką charakterystykę ugrupowań, które wystawiają swoich kandydatów do partamentu. Poske Stronnictwo Ludowe jest nijiczniejszą (S tysi!fcy członków) i najbogatszą partiq na Kic ecczyźnie. Jej roczny budtet wynosi 140- ISO mn zł. Utrzymuje si!f ze składek (O tys. mies!fcznie), wynąjmu sai konferencyjnej oraz budynku w Kazimierzy Wieikiej, który został wybudowany zo środków własnych Stronnictwa. Działaność organizacji wspomaga spółka handowa,.piast~. Preze.~ m partiijest Wademar Pawak (były premier), prezesemzarządu Wojewódzkiego w Kiecach - Af~d DomacaskJ. On t et jest iderem na iście kandydatów do Sejmu. Do Senatu kandyduje historyk. pracownik naukowo-dydaktyczny WSP w Kiecach, prof. dr hab. Stefan Józd Pa~aszb. Druga pod wzgędem iczebności na Kieeczytnie jest S«jademokraQa Rzeczypospoitej Poskej (1100 członków). Miesięczna składka wynosi 6 tys. zt Emeryci, renciści i bezrobotni płacą poow~. Przewodniczącym Rady Naczenejjest Aeksander Kwa.~niewski (były poseł), w woj. kieeckim przewodniczącym Rady Wojewódzkiej- Wojeech Saetra (równict były poseł). SdRP idzie do. wyborów w boku Sojuszu Lewicy Demokratycznej razem z OPZZ i bisko trzydziestoma innymi organizacjami o podobnym progrdmie społeczno-gospodarczym. Na Kiececzytnie akces do SLD zgłosiło 1 organizacji, m.in. Demokratyczna Unia Kobiet, PPS,.Odrodzona~ i Zwi4ek Komu nistów,.proetariat~. Na pierw szym miejscu na iście kandyda tów do Sejmu znajduje się; Wadysaw Adamsd {OPZZ, były poseł minionej kadencj.j), do Senatu kandydują: pror. dr hab. Maria Szyszkowska i pror. dr hab. Ryszard Comy (oboje są prawnikami). Stro nnictwo Demokratyczne iczy około 500 członków. W poprzednich wyborach miało w paramencie tyko jednego posła. Pruwodniczącym Stronnictwa jest Ra fał Szyma'ski, przewodniczącym Rady Okrnowej w Kiełtach- Edward Wój cik. SD nie wystawiawasnejistykandydatówdo paramentu. Jego członkowie znajdą się m.in. na istach Bezpartyjnego Boku Wspierania Reform oraz Poskłej Partii Przyjąció Piwa. Stronnktwo Ludowo-Ch rztścjaóskie ma 410 czł onków w 18 gminach. Miesięczna składka -5 tys. zł. Stronnictwem kieruje w kraju Jó:ttf Ś i isz, na Kieecczytnie - Nan:yz Soboewsk. SLCh startuje w wyborach w sojuszu z partiami z byłego Kubu Parłamentamego Konwencja Poska (Partią Konserwatywną i Partią Chrześcijańskich Demokratów), któ re razem ze ZjednoczeChrześcijańsko-Narodoniem wym tworzą Katoicki Kom itet Wyborczy,.Ojczyzna". Z Konwencji Poskiej na senatora kandyduje JerzySt~p i eń(prawnik,ge- nerany komisarz wyborczy, były senator). Kon rederacja PoskJ Niepodegej.90cztonkówpacącychsdad ki po 0 tys. miesi~cznie. Nie zatrudnianikogo na etacieani wbiurze w Kiecach, ani w siedzibach partii w Pińczowie, Starachowicach, Ostrowcu, Skattysku i Stąporkowie. W Kazimierzy Wiekiej biuro mieści si~ w prywatnej k.si~gami, której właścicie)cst równocześnie kierowmkiem rejonu KPN. Naczenym wodzem KPN jqt Leszek Moczuski, a w woj. Itie- Na czee isty kandydatów do Sejmu znajduje się January Lewandowski (ekarz wojewódzki). Do (technik mechanik. wiceprzewod- Senatu kandyduje pisarz Cezary niczący Rady Miejskiej w Kici CheboMk. cach), iderem isty kandydatów PSL - Po rozumen łe Ludowe do Sejmu- JanuszKoii (poseł mi- zrzesza 15 członków. Miesięczna nionej kadencji). składka wynosi minimanie O tys. Jednocunie Chrzdcijdsko- zł. Prezesemjest Gabrie Ja nowski -Narodowe ma członków (były minster ronłctwa), szef par w 6 koach w Kiecach, Wodzisła tii w woj. kieeckim został czasowiu, Końskich, Skartysku i Stara wo zawieszony. PL popiera kan chowłcach. Miesięczna składka dydata na senatora Forum Patrio- 5tys. zł. Zjednoczeniu przewo- tyczne&o Połski Waczącej - Andzi marszaek Sejmu, Wiesaw tone&o Hedę ps.,.szary". Liderem Cbrzanowsd, w woj. kieeckim isty kandydatów do Sejmu jest - Zdzisław Jędrzej kiewia. prof. dr hab. Stanistaw W'.ęckow Do Partii,.X" naety na Kieec- sk. czytnie 0 członków. Miesi~Unia Poityk Rtanej nacty do naskładka -0tys. złdapracijąnajmniej kznych partii na Kieec cych, O tys.- da uczniów, rencis- czytnie. Ma zaedwie kikunastu tów i emerytów. Ze wzgędu na członków. Mimo to wystawia trudną finansową sytuację czonw wyborach pełną istł kandydaków, partia często odstępuje od tów do paramentu. Miesi~czna zbłerania składek. Szerem partii składka wynosi 5 tys. zł. Partii jest Stansaw Tym i ński, w woj. szeruje Janusz Korwn-M ikke, kieeckim- Rysurd Kowaski, kłó- w woj. kieeckim- Jan un Battyń re.go nazwisko znajduje si~ na sk. pierwszym miejscu na iście kantut przed wyborami powsta dydatówdo Sejmu. Partia.,X" nie w Kiecach oddzia PoskJej Partii wystawiła tad nego kandydata do Em~rytów Re ncistów. Jej szerem Senatu, paniewat jest przeciwna wwoj.kieeckimjeststanisawt.oistnieniudrugiej izbywpadamen- dejsk. Partia wystartuje w wyboci e. rach razem ze Stronnictwem NaUnia Demokratyczna ma rodowym ~Ojczyzna" oraz Miko170 czonków. Niezatrudnia niko- ajczykowskim Stronnictwem Lu go na etacie. Miesi~czna składka d owym "Zyw 1ą i Bronią". Koaicja wynosi 0 tys, iderem Unii jest stanuje pod nazwą.,.ojczyzna Tadeusz\1a.zowieeki(byłypremier -Lista Poska". i poseł dwóch kadencji). w 'A"Oj. Po raz Mtatnistartu~ w kam pa kieeckim- dr hab. Stanisł aw 1..ak nii wyborczej związki zawodowe. (byty senatordwóch kadencji). On.,Soid mośt" ma 56 tys. człon tetkandydujedosenatu. Naczee ków w 50 komisjach. Zatrudnia isty kandydatów do Sejmu znajpracowników administracyjnych, duje s i~ J uiusz Jan Brnn (byty portierów,spn:ątaczki i tonserwaposeł poprzednich dwóch kaden torów na etatach. Miesięczna cji). składka wynosi proc. od poboposka Partia Przyjac:ió Pin rów brutto. Przewodniczącym ma w regionie 160członków, rocz Komi~i Krajowej związku jest na składka wynosi 65 tys. zł. Marian Kn:akewsd, przewodni W Kiecach jej siedziba znajduje czącym Zarządu Regionu Świ~to się; przy hurtowni piwa. Szerem krzyskiego - Wadema r Bartosz :.uwy Najwyższej jest Leszek Bu- (były poseł,.s" poprzedniej kabe (poprzednim by znany kaba- dencji), on tet jest iderem na 1~ rcciarz Janusz Rcwiński). woje- cie kandydatów do Sejmu. Do Sc wódzkiej - Zdzisław Wojtasik. natu z isty.,s" kandyduje Leon PPPP wystawia wasną ist~ kan- Andrzej Geberg, redaktor nacze dydatów do Sejmu, na której znaj- ny "Tygodnika Soidarność". dują si~ tak.te osoby bezpartyjne Ocónoposke Porozumienie oraz naetące do zaprzyjaźnio- Zwi~ów Zawodo..,-ca startuje nych partii. w wyborach w boku Sojuszu LePorozumienie CA:ntrum. )4{) wicy Demokratycznej. Na Kteec członków. Składka- 0 tys. młeczytnie ma 9.5 tys. członków. si~cznie. Biuro w Kiecach utrzyskładki w zakładach pracy są rótmywanejest z własnych środków. nej wysokości. Do centrai rafia Szerem PC jest J arostaw Kaczyfi- od 10 do 0 procent. Szerem sd, w woj. kieeckim- Ma~ i: Go- OPZZ jest Ewa S p) chaska, na wadd.niewiadomojeszczezkim Kieecczytnie - Stan!ław KowaPC wystartuje w wyborach, panie- a;yk. OPZZ reprezentuje na iście watiderzyzjednoczeniaposkie- kandydatów SLO do Sejmu m.in. go{pc, Ruch Trzeciej Rzeczypas- Wadyshw Adamski. paitej Jana Parysa) oraz Koaicji Do partamentu w woj. kieccda Rzeczypospoitej ciąge nie kim staruje równiet Bt::rpartyjny mogą dojśc do porozumienia. Bok Wspierania Refonn, przez Stronnictwo Na rod ow~. Około niektórach traktowany jako partia 100 członków. Wpisowe- 0 tys. prezydencka, paniewat inicjatozł, miesięczna składka- O tys. zł, remjego powstania był Lech WaLider - pror: Madej Gier1ych, ~sa. Przewodniczącym Krajowewwoj.kieeckimobowiązkiprezeO Komitetu Wyborczeao jest J asazarząduokręgupenis i awom r cek U p ńsk, wojewódzkiego Szarek. - Ed-.-'rd Krukowsd. BBWR wysdo Unii Pracy naety równie! tawił dwie kandydatki do Senatu: o koo 100 osób. Składka 0 tys. zł. Hainę Skowersk11 (ekarka) oraz: Lider- Rysurd Bugaj, w woj. kie Annę Goeai-Cunrńsk. (właści eckim - Tadeusz Moszyisd. cieka prywatnego przedsiębior UP jako pierwsza na Kieecczy!- stwa). niezarejestrowałaswoją ist~ kandydatów do Sejmu. Na jej czee P.S. jest Tadeusz Moszyiski. Liczb(C"..onkówposzaąónych Kongres Uben.no-Demok:n- porti podojrmy wt"tug stanu no tyemy. Lider- Jan Krzysztof Bie- pórocu bieżq"so roku. Id! sufoecki (były premier 1poseł). prze- ir tt't~rd:q. i~ iaby Ie :nocznie wodnicący Zarządu Głównego wzrosnq po wyborach. - Donad Tusk., Zarządu Wojewódzkiego - Sawomir S.ac.hura. (eza) eckim- Henryk Gó:i:di Kandyda temnasenatora-zn;:mu ntpęksyk STRONA S Słowo Czyteników Postscriptum o Michniowie J~st~m w p~ ni uznania da Pan m/. J. Karoczak za odwagr UJ słuszne sposrnd~nia Otnoint' roanr;y w Michniowt'. Podzieomw pełni apinit zawartą w onykut'. wydrukowanym w.słowie Udu" z JJ. V/.91 r. Mich niowskie postscriptum. Zog~tno nie serca. Jakże onjesttrqfny,jok wymowny. Pr:ez pani us1a myii ptzemawia cae spot'a~isrwo. Bo wainie nam, spoeczristwu, Id. zrobi/osi~ dziwnie. kffywqczony Kącik terwizor 110 Wituomakr nie n1r wspomnia ani. PoRorama. Di}Q kkoht it'k Inny program. Oprócz knjtkd wzmianki tt spomnt'nmw:j w poront)m progromie tdrwizyj'i.yin J.IIJJ.9).1.tórytoprogronnk wpdn Ofio obraz bye') mchnowskif'jgrozy. Jest~m po Pa11 stronr,jf'strm z Ponq. DzirkUJC w 11nieni11 por:yfkowonych wsi. rencisty Renta da wonego słuchacza Mamcdrkę, która uk011cz)ta szjcołę Medną. ae nie dostała się na uczenię z braku miejsc. Mote natomiast uczestnfc.zyt! w zajęciach jako tzw. wony słuchacz. Po zmarłym ojcu, córka otrzymywała rentę rodzinną. Czy w opisanej wytej sytuacji będzie mofła daej otrzymywał ro świadczenie z ZUS?- pyta pani A M. z Kiec. Informujemy Panią, :te córce w daszym ciągu przysłu guje prawo do korzystania z renty rodzinnej. W instrukcji nr 1 prezesa ZUS z 11 tutego 199r. opubikowanej w.dzienniku Urzę dowym zus nr 1 z 18 utego 199 r. w paragrafie 10 stwierdza sf1:.osoby studiujące w charakterze WOnego słucha cza uwa:ta się za studenta (... ) jeśi z zaświadczenia szkoty wynika, ;te spełnione zostały warunki okte.śone w ustawie z 1 września 1990 r. o szkoach wy;tszych (DZ.U. nr 65, poz. 85 i z 199 r. nr 54, poz. 54 oraz nr6. poz. 14)R. W Pan przypadku naeży wi,c jak najszybciej dostar czyćdozus zaświadczenie, o którym p szt wyżej i córka w d aszym cłąg u bfdzie otrzymywała rent, rodzinną. (cug) Odpowiadamy na pytania Apteczka w samochodzie Jestem początkującym kerowcą - amatorem. Słysza łem, że na wyposatenu samochodu powinienem mth! apteczkę. Nie\Mem jednak co powinno się w niej znajdować? Czy są jakieś przepisy normujące tę kwestię?- pyta Jerzy B. z Ostrowca. Nie ma przepisów, normuwyposa:tenie apteczki samochodowej, choć na ten temat długo dyskutowano w rozwiązanym Sejmie. Z doświ adczenia mogę natomiast poecić następujące wyposa:tenie apteczki: bandat eastyczny, opaski z gazy hłgros- jących Opłata kopijnej, kompresy gazowe, opatrunek osobisty, wata, pastry na roce z opatrunkiem. Z ekow w apteczce powinny być :,.pabiagina", krope :tołądkowe, ~aviomarłn" (kierowca nie powinien go utywać, gdyt osła bła koncentrację) oraz jodyna. Niezbędne są takte notyczk, ae bez ostrych końców, agrafki - ewentuanie - keiszek do eków. Kierowca powinien pamiętać o tym., by nie wozić w apteczce eków przeterminowanych. {cug) wyjałowiony za zaświadczenie Proszf o udzieenie odpo- wiedzi na pytanie, Ie wynosi skarbowa za wydanie przez Urząd Skarbowy zaświadczenia da osoby prowadzącej działa/no&! gospodarczą o niezaeganiu w zobowią zaniach podatkowych? Urzędy skarbowe w Miechowie 1 Proszowieach poberajtt po 0 tys. zł, natomiast urząd, doktórego ja się zwróciłem, pobra/65 tys. zł -pisze Czytenik z woj. deeckego. opłata Opłata skarbowa za wydanie wspomnianego przez Pane zaświadczenia wynosł 65 tys. zł. Kwestię tę reguuje rozporządzenie ministra finansów z 16 czerwca 199 r. w sprawie opłaty skarbowej, opubikowane W Dzienniku Ustaw nr 5, poz. 6. Natomiast 0 tys. z płaci się od zaświadczań, wydawanych z akt ewidencjiudności dowodów osobistych (cug), Odpowiadamy na pytania

6 t'4m.. ~ -:>"~ ~: > ~,..;. - STRONA 6 SLOWO O MOTO RYZA CJ I NUMERI8 Autogiełda Kiece N'te4zi('na JiedJ w MitdraDtj Góru łwedb pusckam. S«Uc6Jnie mało ostttnie pojtwa sii' s:amochod6w zac:hodneh, chot: duk!rey ZICYM.i wyswikfatryt'diienoweauta.coru. a~ij oferowane~ takie samochody rodit e. A oto rtny wywoawc'c', podane wmionach:otyeh(dmdiesc,t urbo, -dwu ub tnydro~iowy). Qony transakc;jbyyokoo ioproc.nłre. "f1at 16": ,5-1,5, 198,S-16,,19841S-16,198SI7.S-0.S, ,5-, , , ,1990 9,5-łS, S,19956,S-S "Skoda":,.IOS- 10" 1989, 1984 "FSO ISOO": 1981,5,198) IS.S- 17,!n419-S.S,I985J.S-7,S.I986 8-O.S,I9871,5, 19888,S,I99049.,.Poonu": ,s-JO,9859-4,19867-J8, 1987 J4--4S.I988S-S4,5, , ,199180, S(d), ,19864,198746,19S85,~fa~ori~ , ,Lidt":., ~ , ,198747, , ,199017,19985,,.samarn" n-&S.. Dada"19865, "Tnban": Radom Wakacyj ny tu16j na giełdzie trwa. Zmocornowani przebywają na uro- pad. ak~zie prawtopodobnicdo pierwszych dni wn:c!nia. Samochody ą u przede wszystkim stare i to zazwyaaj po~ie, ra&ranicznc - z bardzostarych rocz.n1 ków. GaSntesamGchodowt: me cieszą.s1ę jut dutym popytcm,choćpodatnanienicm.11cje -średniacenaok.sootys.zuuh. Samochod.ru&naktiK':,.aud OO" 1984 r.-85mn,. bmwj4" 1987r. -IS0mn,,.ada" 198r_ mn,98s -44mn,,.peugeoc"J981r.-4 mn r, rcn;au 15" 1984r.-88mn..,sł;odafa- Ostrowiec Niewieki ruch na ~:iedz.ie. Okres wakacji. Ci, którzy panowai kupić auto, zrobii to wiosnq ub owia~wozićchorythcmumcspahny co najmniej w czerwcu. Po~ncja ni kienci czekają do j e.-.ieni, kiedy znów gieda otywi się. Najstarszym samochodem okaz.at się.,ford taunus". najmłodszym- no we,.c.nquecento". 199 r. Sporo cz.ę:ści zamiennych. Samochody krajowe:.,enqueet.no 704" is mn.,.en queceno 899" mn,,.fia 16p" ,5 (po remon- Samocfo4yz:ado0ttt":..Aifarome.":.,64" Audi":,.80"19S480, ,.,90" J989185,.,IOO"J9S4n-t7.,.BMW":,,0i" (),,.S0" 19859,,.75i" ,01rocn":"AX"99110,199115,.,BX" I ,O.ihatsu":"charnde" ,Ft":.. uno"9845(d),198780, , ,,.ritmo"\98 4,.,1Jpo"J ,1... Ford":"escort"\98450, , ,,.sierra"I9846S &678, , ,.. nesca" , 199\\8,199J I76(d).,.Mazda".J"I91811,.,66" 19&6 9..,Mercedes":.,190E" 198J 117,.,000"19860,.,000"19!4 10.,.Nissat~":,.sunny"987115, ,.,100NX"I991195,_40SX" Opc":,,.asama"198 40,,.taden" 198.s(k)-S5(d,),19&45(d).984 6(d}-68(1:),19B695, (k),988 10(), (),,.rc:ord"98470, ,Peut:«~":.,05" , (dJ. <W 198 SO(d...»r ,,.505" Rtnaut"":..S"I981,,.9"198460,,. 11 " (1:)..,fuqo"9&5 69.,. Rę, t r ",. "J Suwki".,.swin"19901JO..,Vfkswagen":.,gor985,1987 O,.,passat"I9846S(d),.jeta" , (d),,.poo" ,Voh"fi":.J40"198578(d). (MPG) cie), mn, mn, mn, ,5 mn, mn,,.fso 1500" 197-7mn(sinikz 1989r.), ,5 mn,981-19mn,985-4mn.,.poonez 1500" mn, mn. Samochody z.agraniczne:.,fon taunus"971-1 mn (karoseria z. 1986r.,si!nikz 1989r.), mn,,.ada 1500" cena do uzgodnienia.,r:astan 750" ,Smn. Samochody bagatowc:.,arpan" 981- mn,"iur:"979 -mn. Autogiełda ~~,,t-1-1n~ NISSAN MICRA (55 KM) 157 mn -194 mn z cłem NISSAN SUNNY (84 KM) 01 mn - 51 mn z cłem NISSAN PRIMERA (95 KM) 06 mn - 8 mn z cłem Punkt spnedai,y: Hote Sw iętokrzyski Cedzyna k. Kiec, tri.. IJQ-Siw. 110 czynny w godz. II - 18 JOO.oook.. OLEJE: M bi 1 ARECA (an) K>baret? ~orit" 1991 r mn,.. ~oksw~~.~en gof'" 1979r.-8mnz.,.Fiat 16p": 198r.--15mn, mn mn, mn mn, mn mn, mn,J991-46mn, mn... FSO 1500": 98-16mn, mn,1985--J0mn, mn, 987-mn,988- mn,989-45mn, 1990-SOmnz..,Poomtz": mn, mn.9i4-6- mn, mn,1986-9mn, mn,1988-4łmn, mn,990-60mn, mn,caro mn zo}"th. (mad) Znanriubianyraczcjpruzpubicznołt:art)'SabbareowyJanusz Rcwiństi, poprzez P1 Parti~ Przypció Piwt doita si~dosejmu.,wt6rymnicty ko,jat:o J~ mówi,wac:eytokujtu~picia(.,apojofd Ic -wcae:") ecz tattc o szersze wpraw. dzenien:~rynctetoociczncjtwj~bczołowiowtj benzyny. Opis t )'ch jqo unapń(mi(;dzyi nnymi)znaj~jńswowzabwnej,bezprctc nsjona!nc:jbi~cep.,.ztabaretudo5qmu... izpowrotcm. ()czywiłdc,rwwtymmiejscu,najbat dzicjintcrcsujecpizodctoociczny,dyt oów Ied z rur wydcc:howych nanych aut wioc~hprwataj~ch. Mimocaej tej intensywnc:jpapannynatcmatochrony ł rodowista,kóremamiejc nmwocn~h. W znacznym stopniu taktezpowodu benzyny.usz!achctnanc:j" pot~!~ dawką aterocty kuoowiu,do k6rcjsru:znicą prrywi~nc nwcuk&d}' pcrochcmicz ne..jajcrozumicm-jcłinicrnatnisposo bu,tniwtrunk6wbyprodukowaćdo""jakodowobcn)'t(;ioiruba)4.unichc:f ni.ć"oowicm,tcbywsinituniestubo. Rcwiński dowodzi jcdnk- (w co mu niktnicchccwit"iz)t,"friadomopjcarzz Ubatcu), opt'i4c si~ na wynikach badań trntrybjbticj irmr.bonair", po- Nowy "hyunday pony" Nast~pca "hyundaya pony" jest jut gotowy, przechodzi właśnie cyk jazd testowych. Nowe auto jest wię:ksz.e od obecnie produkowanego modeu, jest t et bardziej zaokrągone, bardziej nowocz.esn<. Nowy "pony" oferowany bę: dziew trzech rodzajach karoserii: imuzyn a, mode z.c skośny m ty tuem, oraz. S-coupe..,Hyunday" unituetnia si~ technicznie od.,mitsubishi" - dotychczas siniki pochodz.iywaśnieztcjfinny. Te raz nowe "pony" będą miay ory ginane siniki, opracowane przez firmę: koreaitską. Na początek.,pony oferowany będzie z. sinikami 1, oraz 1,5 itra- 4-cyin drowymi, wykonanymi w technice czterozaworowej. Jako wyposatcnie dodatkowe będzie motna zamówić airbag oraz ABS. Począteksprzcdaty w Europie- pod koniec 1994 roku. (PAI) twierdzonych:uem przczpoit~hnik~ Warszawsq, te Wdc auo wyposatonc wsinikbenzynowy, nawet wyproduto... neacmutihnaście,mo1:eb)'fna~ dz.anebenzyn~~bczoowi~bcrbdncj sztodydtsinika,podwaronticm,te~dzic ona miała wymapn przez f1bryk~ d!adanecoau aiabę:ottanów.rcwński twicrdziniebezracji,tcdaconatychmiasowy. efd:t cko()&iany~ w posiad waj... In nic uwit raj,cyeh ołowiu, który ostatnioza&ocifi.wpod&j'ojed"ichsł Kataizaory, instaowane w nicktórych,nicsteij',nadatewidtnych w Pois;:c 511mochodach, powodu~jcdynie dodttkow ncurincj~ zwi zków w u; a i uou.s.:pok!tdqie uf4dzenia i J)Odnoszą:cen~auca o ponad t~wi~jdoarów. WPoscc(awałci ie~poskirynck)uiainorynicq montowane w produkowanydu A.1& chocbth,jc:teinicia)ćt.rthnutych.,cc' z Bieska. wysymyd na Z.:hód. Nawet w bezcłowym kont)'tił:ncie importowanym do Posti st1nowi4 niezmczn)'prot:c:nl Apnecidprryodrobiniedob«:jwoi ze stron)' rz4(łu (mniejszy podatek) d~ bcnzynybczołowiowcjzimportu(orazjcj nitjzcjcenic)ałkteokikadzicsił!pio centnitneropodatkuod.,łrodkówtrans porcu motnabyzac~tuomobiistów doitosowiniabcnzynybp. Rcwiństipiszc :,.." panowiczminis-. eniw: finansów, 'ncmysu i Zdrowia nieopowie~wvjakiproccntcenypaiwa na rynku k111,jowym stanowi podatek. PO<btekpobict~~nyprzczpańswoi przetazywany... n.azdrowie..ministerzdrowia bę:dzie potrzebowa wi~j pieni~ n:1 eacnicdzictiidorosych. K.aretkiJ!OCo zawim,i~ołów."" I tak w koło Macieju. Ciekawe iu h dcncji~zicruba.tebyunnastpap:io zdrowymłrodowisku,całwym:krunku zrobićnapra-*" scnyub:re. \\TESLAW łaiłanskt Nowości "forda" ROZBILEŚ Mondeo najnowszy mode,.forda" odnosi coru wi~ksze sukcesr. Firma z.ach~ona powodzeniem zamierza rozszerz)t produkcj~ do 700 tys. aut rocznic. Ford panuje taktc wprowad;tnie no"wy~h wersłi "mondeo :,.coupe 1.ubus. "Coupe" spodz.iewany jes już w roku modeowym 1995 (a wi~ w 11 poowic roku 1994}. Ta wersja bya przygotowywana równoege z imuzyną. jednak na pewnym etapie prurwano nad nią prace. "Mondeo coupe" ma mieć nową atra~- inne zderzaki, reoektory, zmodyfikowanyt)'ł. Dach będzie o 0 mm nitszy. W tym modeu nie ~zie środkowgosupka,aszybyprz.cdnia i tyna będąsi~opuszczaydo końca. RABATY OI.A LAKIERNIKÓW CENY SPRZED VAT! OLA WSZYSTKIOI KLIENTÓW NISSANA RABAT O proc. NA LAKIER OPTIMAL - O. KIELCE, u A.nł}' 1.1& 48-9 Na 1996 rok Ford panuje uksusową wcrsj~.,mondeo". Auto będzie miało zmieniony przód i tyj, refekory i atrapa produkowane bfdą w USA, a w Genk (miejsce produkcji. mondeo"} tyko montowane. Luskusowe,.mondeo" ma mieć sinik o pojemności,51itra, 6-cyindrowy o mocy 175 KM. Seryjniewypasatany bę:dzic w kimat)'zacj~. automatycz ~ skrzyni~ biegów, skórzaną!apice rt~. system audio z. odtwarza. czempty1cd... Wersja uksusowa pomyśana jestprzedewszystkimnarynekame" rykaiski. (PAt c i~.;. ; i~ SAMOCHÓD DZWOŃ DO"BTM" tej Skupujemy samochody powypadkowe. ~BTM" Radom, u. Garbarska 7 w godz MA!?Z,.,,,.,,."...;. SAMOCHOD! Fia IZ&p POLONEZ SKODA

7 NUMER 18 SLOWO Z REKLAMĄ STRONA 7 ~ ~wo otwartej SMAŻALNI RYB w STARACHOWICACH. u. Radomska 9 Życzymy smacznego!._... AutOI)'Zowany deaer Poskiego Przemysłu Nanędziowego oferuj w cen ch f brycznych, nł]wyż z J J kołc * narz9dza * artykuły techniczne. PAPA izoacyjna weruhniego kryda podkładowa LEPIK asratowy w op k1 PRODUCENT '~ TES" Spółka z o. o Niwk. Daeszycke, tei.daeszyce7, teł. (041) 11-Q9-76, wewn.7, Ux 0615 NAJTAMEJ! -cukier -só -ryż PH "Ka-Ma., Kiece, u. 90S Roku 9, te. S6Z Hurtownia Kiece, u. Zagnańska 84a, teł. i0-41) , Stałe oferujemy: AGO- sprztt gospodarstwa dornowego różnych łinn wagi szwedzkie EKF zegary kakuatory, databanki i transatory nesesery waizki sztuczne kwiaty roety okienne zapaniczki wentyatory bieiznę~ damską maszyny do pisania krzesła biurowe Upusty cenowe do 8 proc.!!! KOMUNIKAT Wójt gminy Gnojno na podstawie art. 18 i 8 ustawy z 1 ipca 1984 r. "0 panowaniu przestrzennym" (Dz. U. nr 17 z 1989 r. poz. 99) zawiadamia o przystąpieniu do opracowania zmiany jednostkowej w miejscowym panie ogónym zagospodarowania przestrzennego gminy Gnojno, dotyczącej: - trasy gazociągu wysbkiego ciśnienia reacji Zborów-Busko-Kiece na terenie gminy Gnojno. Zainteresowane organa administracji rządowej i sarnorządowej,jednostki organizacyjne i osoby fizyczne mogą 7.gas7.ać wnioski na piśmie dotyczące ww.zmianywterminiedo 14 sierpnia 199 r. podadresm: Biuro Płanowania Przestrzennego PP w Kiecach, a. IX Wieków Kiec 1. Jednocześue na podstawie art. 0 niniejszej ustawy pod:ije się do wiadomości, że ww. opracowanie zostanie wyłożone do pubicznego wgądu w siedzibie Urzędu Gminy w Gnojnic 17.VI.99 r. - 7.IX. 199 r. w godzinach od O do 15! W okr~ie tym moina zapoznać się z ww. zmianą oraz zgłaszać uwagi i wnioski wpisując je do "Ksiąiri ewidencji uwag i wniosków". KOMUNIKAT Wójt gminy Masłów na podstawie art. 18 i 8 ustawy z 1 ipca 1984 r. "0 panowaniu przestrzennym" (Dz. U. nr 17 z 1989 r. poz. 99) zawiadamia o przystąpieniu do opracowania zmiany jednostkowej w miejscowym panie ogónym zagospodarowania przestrzennego gminy Masów, dotyczącej: - trasy gazociągu wysokiego ciśnienia reacji Zborów-Busko-Kiece na terenie gminy Masów. Zainteresowane organa administracji rządowej i sarnorządowej,jednostki organizacyjne i osoby frzyczne mogą zgłaszać wnioski na piśmie, dotyczące ww. zmiany w terminie do 14 sierpnia 199 r. pod adres m: Biuro Płanowania Przestrzennego PP w Kiecach, a. IX Wieków Kiec 1. Jednocześnie na podstawie art. 0 niniejszej ustawy pod:ije się do wiado mości, że ww. opracowanie zostanie wyłożone do pubicznego gądu w siedzibie Urzędu Gminy w Masłowiewdniach 16.VI.99 r. - 6.IX.I99 r. w godzinach od O do 15. W okresie tym moina zapomać się z ww. zmianą oraz zgłaszać uwagi i wnioski, wpisując je do "Książki ewidencji uwag i wniosków".centrala NASIENNA" w Kiecach, u. Sienkiewicza 76 ogłasza pisemny przetarg ofert na sprzedaż nieruchomości, położonych:. W Cbarsznicy przy u. Żarnowieckiej, która obejmuje działkę gruntu o powierzchni 07 m kw. i budynek magazynowy o pow. użytkowej 418 m kw. Teren ogrodzony, z utward7.oną drowt. dojazdową. Cena wywoławcza 00 mjn zł.. W Bukowskicj Woi.k. Miechowa, która obejmuje działkę gruntu o powierzchni 516 m kw. i budynek magazynowy o powierzchni użytkowej 576 m kw. Teren częściowo ogrodzony, działka w całości wyasfatowana. Cena wywoławcza 400 mjn zł. Stan prawny nicruchomości - wcgułowany. Oferty prosimy sk ł adać w siedzibie przedsiębiorstwa w Kiecach ub w "Centrai Nasiennej" w Miechowie prz;y u. Topoowej - w terminie 14 dni od ukazania sią ogłoszenia. Warunkiem uczestnictwa w prz:etargujest wpłacenie wadium w wysokości 10 proc. ceny wywoławczej w kasie przedsiębiorstwa ub.,centrai Nasiennej" w Miechowie. Otwarcie ofert nastąpi siódmego dnia po upływie terminu składaniaofert w siedzibie.,centrai Nasiennej" w Miechowie. Koszty związane z przeniesieniem własności pokrywa nabywca. Zastrz:ega się prawo odstąpienia od prz:etargu bez podania przyczyny oraz prawo swobodnego wyboru oferty. OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOSO Komomik S~du Rejonoweo 1r Radomiu, rełiru IV, maj~cy kancearię w Radomiu, u. bromskiego S podaje do pubicznej łiadomośc, żez4 wneśnia 199 r. o codz. O w Radomiu przy uicy Toc:btennana odbędzie się icytacja ruchomośc, skadajstcycb s:ięz: ) samochodu - utobus marki,jecz-oso", osucowanea;o na sumę :d Z) samochodu-autobus marłd,jekz-pr IIOJPL", oszacowanego na sumę zł ) sa mocbodu matki "nysa T -5", os:z.:aco11 anego na sumę zł 4) samochodu matki.,nysa T -5", osuco11 aneco n.a sumę :rj. Ruchomości nactącc do Dariusza Pietrasa można o&ądać "W dniu icytacji w miejscu i czasie wyżej oznaczonym. Skład rekam..,exbud 1 ~ Bwro Rekam,.Słowa Ludu", te , KJccc, u. Targowa 18. RedakCja me odpowiada za t reść zam1csz:czonych o&i<xzcn. Komomik

8 STRONA 8 SLOWO Z REKLAMĄ N U M E R i SPRZEDAZ - p spro OYWNł'fW"ta..AAZNY-kowarywtCWy ~nowocuanewviqj.dzm'f PCV(azer. 1m)gerot.prtguan,taT kełt(50wzorowisidep~.ut8o c:tztł'y'eb. 151/d SPRZEOAM ano boatvof. Kełoe ag SPRZEDAM.-ui cło 1.4" (9 r.) po W'(Pid<u. Kł'ce, T 41 Sig SPRZEOAM.Pe1e t6p" (1989 r.).-te /g SffiZEOAM nowoczesny eparat słuchowy Kiece /g G..AZURA,terekotL keje, unit.tip- ~- ~~~~~~~: = /d SIATI( ogrodzpł"owe. Kiece /i SPRZEDAM I)Pr1ce bukowy Keoe /g TANIEJ po VAn ()pcx:zytske ~Id c:efmk:zł'iip~niiiwtktnkeecke hurto'ifnie UptPSZII, u. Cedm -Mizw 1 (w PObtu nowego cmenteru na Cedzyne). TM , OGŁOSZENIA 4!fs9~ ig GI...AZIJ\Ahszpałskii. Keee, Zag-,..,~46. 5/a ' SKLEP - ~In, ł11ko&. Keb, Anni1Cz~. te. 8-m 16007/g TANIE meer1&ły budow4ane.ostaacyjne, podogowe, wykontzenowe. Ketc.. ui. Kadeoe 14, teł /g PRZEDSIĘBIORSTWO HandoWo -vsiiiqowpołerujedo~nowt~ Ciągniki T-5". MTZ-80. MTZ- oraz ~pyronaezwywrotemoadownote4.5tony, -...,,aji,kł)ort0111pi.posładimoe homoeigacił (etest). Ne - sprzt(udzemygwa.ł11ncji. MerenKaeł, Krojno GOmo, teł. 11 O, woj. keecke /g OCIEP.AJĄCO-wyci~ ptyi1u Oekof'Kyjne.suitowo-kfnne, OII)Uonj u produc:pntło IOece. 66-0ł /g SfiRZEDAI ZłofŃII\L ki.ipi'o KoiM.. ~Kece. Sienkewc:u55, /g MI". SPRZEOAM berak01116z typu koni:p.. Kotce,Gw.rdt~5 1670/g SPRZEOAM zegar- 1nty11.. ~ porcełr'iowii z. nioływem katowym. wiekooo 00 III. Końskie. tm. -1, Wczorem /g.MERCEDES" (1980 r.) ,.16p" (1919) POece, /g SIATKI ogrodzeniowe. Kiece, /g SfiRZEDł.Mmebe~-n b. dobfy. Teno (1a-m0Sig SPRZEDAM.~ 148$'" Te po /g PA'N..ONagnńsksiiL IMion., Q OIIIIzecje~notarianie: WiedcJtro:tt: Pwi60n 59'- zeryg..ci~ 17 UIO/g Sf'RZEDAM regały. ed't skeł:jowp. Teno.Kiełce ( /g SPRZEDAM.eud 100" (77 r.) ededak 9. cena 4 mn 500. Te /g SPRZEDAM płyty ITIPboWP db, soana, okene net!,a'"błna, cena szt.. rozmiier 0.5&180 cm. 8icz 1f. Pełyga. 17t11g Sf'RZEOAMpółautomet sp~wancy osonec0.00a.desd4cmbe8 cm dfbowe. $ucłe OWowiec. te SPR.EOAM garet Pocwcz.OIIrke. Te /a.~X500R". Kiek:e,611ft~ SPRZEDAM..atere 8" skn:ynowy {89r.) Wi*n0wka /g SffiZEOAM produkckt kret notyco \10/YCh.. Sochedniów, Ogrodowi 76, ei. 047/ /g f't.ytki cerernieme.opoczno" importowane. Wyposatenie IIZieneł. keje,ugi. Bardz.oafekcyji'"IPcei"IY.~iOw , KrakOW$ka 8.Z.prasu. my. 8/j.PEUGf:OTA 09" (1988). Te po /SI Z POWOOU wyjazdu.sprzedam uty WIII'"IP soarium I)Odwqne , po /g SPRZEOAM aperat IC*Igreczny Oo ~pi$zpof10wrfyd.połarod"_nłportrai-40". Suchecni6w (041) /g SWPK ogrodzeniowa (ceownik) 65x, ,110x Kctceo, [)ymifak0, ()() /g DROBNE SI'RZEDAM M-4 ~ <>-rdawdował. Te /g FIRMA~~dbgo. umebowanego~ z IPIPłonem da prac:ownka. Keot, teł o /d POSZIJKU,JĄiobu 011 skep-que. de, od 0 m kw Kiece, /gd OOW"YNAJĘOA6pomeszczeń,dw skepy 10 m. Sker!VIkO. Krakowaki 1,5-Q ak 00 WYN.ĄJĘCIA M- umebowane. ()pteteroc:zne /SI SPRZEDAM mazkne -pokojowe 4m /g WVOZIERAWIMY I'"IPIPr..-.ie Jtdne }o'miiokee ekepowe. Kł'ce, /SI K.ł'IĘpo(ojeubPpftro. Kiek:e, Ci g spooza.cze 50 m ~ ne wifki.h.koczysko. Te /g POśREDtłCTwO.Kontł11kt" kupno, sprz.edpt, zeme011. fwyi"i'imowanie.. Keoe. u. Sienkiewicze 76, wn.ss. 957/a DO WYNA.I;CIA w centtum Skłr tyaq-ł<em. pornin,zc.hn z pruznac.zenemnahnoe.,gpstronornif,hur ownit. biura. Te , /ek SPĆił..DZIE..CZEM-4-61murrjpnf ne<~-.~oddzełne. Kece, /SI śaoomiescie Kiec dom ptua gabnet<łentysłyafy,skep.kłnce~ r a.tp.. ieon406-45,"""eczorem /g AGEHCJA.Wygoc"uprz.ejrnełnormu;e o prze,. urkjpcwtej w dniech 9-.VIII. 96/s OOWV"N.*.JĘQApow-. rregaz.yo'ifło- -am!pow~~00 m przy u. Wojska Poe!Uego. <ece, ,pot8. 75/d POSZIJI<UJĘiokłuOIIceehat"do WII, mnmwn 100m. Tłł. do , po Q /g SAMOTNA ł)oezuit.ute ~ 1Gece,1-4.do16. BO NAUKA. G..AZIJRA,terakota~ Kiece, u Roku 10 (9-19), teł /g KURSY komput...,.",.-.computex". Kiece, /a SPRZEDAM ciągnik siodłowy _,,.. neułtr40"" (1989} z naczepą.castere" --o$iowa (1981). edownośe 8 ton. TOWARZYSKIE W&domość Duchnik Wiktor, Sanc:ygni<w 84 k. Pifczowa ub teon Ot-.EUXIR"- TOWrzyt:łwo peń Kiece, łos:ryce /g Vg EKS PRESOVJE PRZVMĘ uc:aiow do nauki U "łiiiodu -.hudekłp. Te , po /g SPRZfOAM...,.,.,. 1500" {1991 ). Teł.1~. po QISI DO WYNA.IĘC&Agatat.Sedy.<ece, ~ /g NJTOBUS,M-4 Kieoe.~i 4/g ODSPRZEDAM meerieły budowa ne. Kece /g SPRZEOAM. forda transie,50" (89r.).cena165mii\.Szydowe<:,ui.Kołcuaz<J14łub /sk CEGIELNIA LEŻENICE te. Głowaczów S oferuje uxtr cu-rwoną, p~nq. k. 150 idzittrawkr. Ceny khiutrnc:yjae! 'TA1~tr:.. -Nowootwortyskeptnnowy --- Kid«, u. WoigOty 18 NOWII odzie! z Tai'andi~ Nieke oeny. Zapr ";'... ~ poen.,sezam"" Kieec, u. Sienkiewicza 65, te1.66--j5-08 :, HURTOWNIA FIRMOWA ~.OD~=..::.UCU"'ERNICZE~ Upusty da stałych odbiorców. Poecamy równiet szeroki wybór wyrobów. Wed,.. innych. Kłełce, u. Warszawska (róg Turystycznej), teł Zapraszamy w godzinach 8-16.! ~ teewizory magnetowidy odtwarzacze wieże, organy, gry teewizyjne oraz artykuy gospodaniw a domowego RE.:~~jg~~~'VV NOWE IPOKRVCIA Tradycyjne i nowoczesne, światowe technoogie ((fwtuync;ia at) AKROS S.A. Kełc, u Tałru\b 56, bt--58 do godz r" r i, r ' i : SPRZEOAMprPSfW'f*)kiegOZSIIMOIU Z-4 ppi'p'nr\p. ICewczyn7, gm. More V!Ice 111/g.OTROENA" (77 r.) tub ZPIIIłłna.Kiece, /SI LOKALE MATRYMONIALNE 5F'AZEDAM tetewtzor cumckieły prz.enołny.wiiii",.~un. IOIICP, /g RUSZTOWAoMA.taąc:e /g SAEDAM teno wo:ełr... Kiece, {)8. 111/g UOOSTĘPNIĘ ~ _ rnega:ryn..elixir" - kołerrymy meu:eńptwo. WII'$ZPWI, /g Kece, Jg INTERLOCUM - ~ k~ sprzedet. Kłłce. Go-.ckego. 45~{11-11) 16944/g ZGUBY 5PRZEDAM mottq1o.p: J'ińM" (nowy), ctme.vamehy"" nacfsci1ub wcak6c0ece,44-19t 116/i PIWO BECZKOWE "' "'.00 za itr "' "'-"700 za itr %. 5~ ak. WINO,,kaskada'' ,,prnce , CENY PRODUCENTA WYPOSAZEME pijani piwa api'zift, adtło, 8Chłactz.rtd PPJ:ł,,EDOAA'' KIELCE, u. Granczn 8, t -!5-!5"7 (B - "' 8). '''" Wszystki-. którzyswym udziatm i wkadem przyaynii się do nadania piękna aroczystoki poitpanej na- Tonricjscc kosznve snj akodaaatj Ż.Oay, Matki i Babd 8(])śJoGXJX]) e;~o śp. DAMJIY ANNY MUSZVŃSKIEJ (bez VAT) serden.ae podziękowa nia skbda ~i z c:órą i wn c:zb.u..",.. SKLEPOWE URZĄDZENIA CHŁODNICZE - -szatr (pełne, przeszkone) - wtrrnr " -adr -zamrażarki (pełne,...- przeazkone) *** LEASING RATALNY ABSOLUTNIE NA.JTANIE.J III sprzedai hurtowa detaiczna, praek automatycznrch ~ :~:::r:~~~~~~~::.-~:~,~~::~~:~::;:~~~~:;;,-;,~: Hurtowaa pttro"acka. ZAMEX ŻAGAŃ....woi.: R.d~ ~-~~~.~~-o 1o.: ~~."6i-ii... Skład rekam MExbud 1 81uro Rd.a m.,siowa udu"", e , K!Cice, ul Targowa 18 Redakcja nie odpowiada za rdt zanuesz.czonych QM.Ioszc-ń. ~..., /.

9 SŁOWO NUMER 18 OGŁOSZENIA SPRZEO.W rrowy budynek przemy&owy80m(aia 50kwtzdza~budow arjił. Słwtys<o.te g KUP N O REKLAMĄ Z LAWETĄ , 1746/g rw6por 6& USł.JJGI stołrske KLPIĘ,.,.~, ~k aiodow'y. Warwawa , KUPIĘNmochodypo~, UU 1689/g kod.ona. I<HIIee, KUPIĘ.IIaza"ub.)ek:z:a16",.1rz NICZei)4.KoatomłotyM15,teł.gneez nosciowy /g KUPIĘprzedpatf. Kieca, 61;1~~ TRANSPORT naprawa. Te. 15n1g IW=~~.~~~~ Luóowej7B-IIItorak,pił!:ekgodL WaytydomoWe,te /g MEDIN mec;tycyna - O.akago ustijgi - tona.... WIOEOF.MOWANIE Kiece, 1681fg /g Kełca, 1647/g SZKARZ dorromy. Kek:e /g WscłDdu. LekarzespecJaiSci.RDku łoteru kamicy101cc:jweł,nerkowejorazprosta AUTO- M OTO KIEACINCA kal A9CE pinie szuka pracy. Kaee /g ZATFłi.JONĘ maarza uezniow modoeanyeh. Kełce, '7-1, po n1g ZATRUDNIĘzestawy sa~ cze.kece.te ub /g POSZUKUJĘ dystfybutorow rmy.orame. Te. (041) /g UCZCM'Y, ojany, Wyscyp~nowany, zwłaoet'imstaternpracywbudowne twe ub handu POimkue pracy. Te ,po /g kop~~rkf.bałorvł" bu d!;warjił),sukarnpracy, Oferty 1708 TURYSTYKA TYGODNIOWĘ WCUIJY W Bibiore z.a 6 osób bez iansportu zautokarem.skartyako. Terra", /sk EKSKLUZVWNE sanatoria na Ukrainie, wypoc:eynak z prognunem eczt czym.skartyako.tena", '"""""' PRZEJAZDY - Madryt, Barceona. Rzym, Medioan, Piryt, Lyon, Nicea, RoterGam. Monachium, Stuttgart, A.-. ny,zuricł, Brno, Wedeł. Teł BP.Do-centa". u. Potrowska 1. POSIAOAM. SL"Kieca. 1708/g PRACA da rnodych kobiet- 'Mo1678/g uacłi.teł. 61-4S-7. ZATFUONIMY wykwaf kowanych aktadaczy ta~! oraz osoby umiejąca Obsugiwaemaseyny siutącadoch produkcji. Kiece, Domaszowska 106 -ir ma. Matro Jg W()jA su.nsa w 199 roku kanadyjsko-posdejoin-venturesz\ika7mooych.a'btnycł GOb. Otwieraj z J!'i nasza pacowd marketn;owe. Ję$1i po.. siadasz auto nie masz tadoogo doświadcena dzwoń Kieca. 1776/g POSZUKUJEMY pracowoikow do w nowo otwartej Agencji Turystyki Handu w Kiecach. Oferty BTU.Juventur-Radom", u. Sruga7a,eł /k działu ksłęgowośc S\JDENTV roku-obsługa kompute- row PC. programowanie (bazy danych Cipper, c. Pasca), majomośe Jezyka aogieskego.kiece,t--0; ZATRUDNIĘ fg WCZASY z Kiec na soisku warzywnym. Kiece, /g FIRMA utn.d"' rnode, energieui osob)'zwłasnympojazdem-arakcyjne zarobk.kiace,uł.nowy!wiaii4ai7, te /g i zagraniczna - wgorachnadmorzem.tei bp. Do-centa".ui. Ptotr!.owska 1. 50/A FIRMA.Kec.aiWI" organizuje regu-arne przejazdy do 1-iazpani. Wynajem mikrobusów kraj - zagranica. Kiece, , 1545/g PRZEJAZDY autokarowe do Paryta, Rzymu. Hoandii, Begi Kiece, /g I-ISZPANIA - reguarne przejazdy. PiQfiNOz osob.mercedesem", 16 OSOb. Raj-Po" Kełca.Roioa, :~~~ BIUROiłumaCał. ce, LeW.a 1a1, Kei 16767/g STYAOPIAN, styrosuprema, supr.-. ma,papa,epik,produkcja-sprzedat. Krakowska /g.Nixeł" Kełee, rowergórski.yo'łaq&r", tółty. NIERUCHOMOŚCI FIRMA budowana apneda SZVCIE. apnedat kołder, poduszek, ja!ikow z aniany, pierza. Czyszczenie pierza. Kiece /g 1677/g DZIAU<J budowane. woda, twato, koło Kiec, gmina Daeszyce. Ceoa paystepna. Nieaachów. 1707/g SPRZEDAM dom, pawierzehna 00 m wtym rnieszka'a 90 m, gaz, woda. a KULTURYSTYKAda miodziety-z n-$'ukorem, eementy samoobrony 1O 0.VUI Vrtai"Chfeł'ska6,1e /g dom w Kiecach. Te. 171/g SPRZEOAM szkarnie - paw m kw. ub wydtertawię. Ostrowiec, Gaowa17,os.Gutw~ 8594/o SPRZEOAM po bitnaka, stan surowy, Kiełc,-767 1iwością bucowy w ar.kcyjnym mii scu.kiece,ui. Podase /g KUPIĘ wono stomcy dom w centrum Kec. Kiece , USŁUGI 17155/g USŁUGI 'ydrauiczna Kieca, 17500/g... TRANSPORT,51. Kieca AL.ARMY profesjonana do wszystkeh obiekow. montat, dystrybuc)a..cebok" Keca,Pona7,461--ł 6/gd MALOWANIE soidnie. Kieca, Sf'RZĘOAM tuiaki k. Kiec 9000, 1.000m. Kiece, Topcxowsdego 71/16, po /g VERnCALE- teuzja pionowe, tauzje- rołokasety. Rok gwarancji. Kiece, /g Sf'RZEOAM tr()fdzeny pa'fion goapodarczy-40m zokaizowany na pacu o pow, 100 m przy Warszawskej 160. Mo1hooośe działanok. gospodarcze!. Teł /g fiaprawa SPRZEOAM dom Warszawa, UKLAOANIE 5'1-94. Skład SuchedniOW /g prtnnła N.JTOff'fZOWN4Y akad natac)i Abumowyeł.5ezarn"cHruje: prnfeko I'IO'IIOCZesnycł systemo.t anty.. wtamanioooycłi.ekapresci'!wwykooana instaacji aarmowych -ełną QWi wante z rancją Kiece, ta. -0-n, , 15n9Jg 51-69,Pomorsk11. TRANSPORT.voksWagenem" 1 L 16047/g Kiki &7 CYKUNOWANIE Kiece akierowania. 159/g TELEPILOTY, głowice kabowe, serwis tv, obro'*::e, :zewy aaearji..cetronika" -In%. CechoWsk odowek. WIDEOfiUAOWANIE rekam : "Exbud 1" Biuro Rckhm1,.Słowa Kieca, 16740/g Kiełce, 1658/g gazury, Menasu Upcowego 4, ta : Busło-Zdrój,ui. Bronn.79,1e : U.~59,1eł.59-&9; Słoow Woa,uK.oeMXa8.1ei.4-5-7:Tar ~uł. s.ncorrmrski8,ta ' /d ŚK..EP.Forda~ LOMeAAD 45-9 udziea potyczek pocustaw-obigc:ja-81tupzoakantorc:zynnywnedzełf66-4-ł71d TRANSPORTsamocłocia!'i8.1.11o ny. Kece, -4-7, g ZAUZJEpoziome,pionowe,tapicarkadrzw. Kiece , '"""'' UKAOANIE gatury, terakoty. ra- chunki Te~ /g 1487tg BóXER- cwygnany, ataa&owany au-toarm(1atagwarancj),dyałryt)ut;)a. ~ M Kałce, ~~~~ Cebox", AKRYLONE (PPG.O.Irorn krało akefy Nmochodowe. Doberanie koorów. Skep.Bartoaz". Nowiny, u. Przemysiowa 1, ei Jd SZVBEROACHY - sprzedat_ rnonta.t, :f'wyb0r. Kiece, ota,te. ~ 1 SZVBY s.amochodow'i - spnedat. monta.t. "Auuooenx, sz.n",c. 9 k. oa. Nowiny. Te.Iu Kieca. 74/d FORD- kontyngent /g N.JTOALARMY. Kieca, /g AUTO-RADIO-ALARM. Montat a1htowanycł autoaarmow firm:.,audo.boxer",. PI.WsuM" Enforcer". Znikubezpeczaniowe! Montatradoodtwarzaczy,gosnkOw, anten Wibtro- vo~~:, :~i~;.t.kiece, ui. Mazufska ~~ :~ ZNAKOWANIE.Korni. pojazdaw K~. Miełczatskego65.6& /g AUTOALAAMY proesfonna.le /g wdeohmowania /g ARTY$TYCrE Ketce tauzje pionowe, :aiuzje, drzwi harmonijkdyrt. Kiece, , /g TRANSPORT.YoksWaQ&nem 1,8 tony. Te /g NAPRAWApacykowgawwych.Kace, ' 17094/g TANI tram9qrt4 L '"""' ROBOTY eektryczne, odgromowe, pomiary. Ta OOMOFONY /g mrnaiony, aarmy. ca, Dyrnitaka 18, UKŁADANIE. wanie /g cykioowanie, akiero- Pkaćw, mozaiki. Kiece. 1758/g TRANSPORT 1,5 Kiece /g ehodnch-sprzeda.t_monta..t,ełementy nadwozia do au zachodnich (5ZYbka BAGAZNIKI do NmochodOW bezfy nankowyc.h,,.,. rowery. Kiece, pac WoroScł8. 947/a AUTOALAFMY' "Ashar",.Boxar", auoszyby, toakowana,radłomonta.t, autoeaktryka - tanio. sodna. Kiece, Cbona8,te g DACHY uchyne, kmatyueja. &eoop" Kiece, u. Pomorska 5, a ZAPRASZAMY wszystkich 00 nd'fiiio otwieranego mato komisu - motocyki, rowarow, pojazdow zabytkowyd. Kiece, ago'skaa9(dojazdodjaaełeda go), eł. M4--6,7-70,c::ynne MOTQ.ł.RT:amortyzatory,eq:tcis/1- nikdyi'i, podwozioweaa'riocł'odowze chodnch. Kieca, Bodzenty'aka, t.t /g PASY kinowe. bizon". Cięgniki, maazyny ronicza- raty. Kosiarka 105! ,pug ,kuł)'wator ,Moeo-Agromax" KeiU-Kostomtoty6,45-15, ,..,,. CZĘśCi ada",.skoda". Kieca, Bo1, /g szyby akcesori do aamochodow zachodnchjapońskicł. Skep- hurtewna u KarczOWk~ '0. tetax Czfłc,.,.zam0owienau Kuja-wska 5, eiik 485-() /tk MONrAZ ta\qj. Kieca, terakoty, 1760/g Ludu", te , Kiece, u. Targowa /g OŚCIEŹNICE SAMOGASNĄCY, Ptł "OKPOL" KIELCE u. Bataionów Chłopskich 71 (Niewachów 1), te , 56-01, wewn., 7061<1 8-17, sobot.a8-1 MEBLE eeganckie i funkcjonane krajowe i zagraniczne Kuchnie FORTE nawymiar z dowonym wyposateniem. Drzwi przesuwne na wymiar KOMANDOR. Kompety wypoczynkowe w dowonym zestawieniu. 175/g USŁUGi ceaesko-murarska. Teł /g 'MOEOfLMOWANIE /g DREWNIANE DRZWI 97/S BLOKADA skrzyni begow- 1otJL-TLOCK. znakowanie pojazdow.somerw", autoalarmy.eveoop". Kiece, ut Pomorsca 5, , 9615 d:zenły\ska NAPRAWA praek automatycznych /g PLAS11KOwt: reaiucjazati'i6włeń).evc:oop",keca, ui. Pon'orska5.te manspoat 1,5 L Te , /g USU.IGikopa~.K-408" N:mKozeł, Kostomotyn15a. 1795/g OKNA TRANSPORT, MONTAŻ 17197/g BRAMY ftrnecka, sterowania. Kie- ~)WI. ~nie. 6mesfcY gwarancj, zni1- SZVBY aamochodom do aut za TRANSPORT 1.5L Kace, /g od 8.VIII.9 ki ubezpieczeniowe oraz znakowanie Aut~owanv serwis.audiopof'. Kei ce, a eca Pf> / GO UKLADANIE gazury, terakoty, Ie 1719/g już STYROPIAN gend",. Samuraj" firmy.crirrasopper". PB'Mizwa ameryqńka teehnokga CYKUNOWAIII1:, maowanie. Kiece, /g 75. w~niedziełf 170g LAWETY wypotyczam. Transport aam:xhodow, knij - zagranica Kace, Mawrska5, M«chnoogaaustracka. Keca,--5- Pionki, u. Zwyc:fstw - "Targowica" ZNAKOWANIE pojamow /g TRANSPOAT.Iona. ~Iee, ~~ijig. BEsr - dodatkowe drzwi Kiece, , /g 171/g OiAKI budowane w:brojone z mo- TELEWIZORY; reprawii, ne. Kiece, ,W~.Darmar"Kiace, a.wroziczenumesz.anawboku. Końske,e.-1, wieczorem g S~AM 1619/g staowe. Kiece, 1-9-a.. Nagroda za pomoc w oónaeieniu. Kiece, ub!ł /g błtnak. matowanie.. HADES- dodatkowe drzwi, rowne.t ROZNE znk przed~ Radom. ut. ~ 45, te51-4: 1445/g NAPRA)VA, uszczenianie Dkeo, te 1~. tapicerka drzwi łf& NAD ZAEWEM w MOiczy skradziono utgii~stycyjne.551-8,-6-6. k. Tai G-70. WYCIECZKi kursy ifzya angie-skiego w USA. Skartysko. Terra" /sk 14-0NIOWA wycie<:a z proqra mem turystycznym 7 -dniowym wypoczynkiem - Wurowe Wybrzete. cena 5,5mn;d, Skartysko.Terra", /g ubezpieczenie nam.dodtkub~a\d:ytko nta. ZniZkubezpiec:zeniowa,~nca TRANSPORT ktaj -zagranica (przaprowad.tki). Kiece, /g 56~ ąa, poeca 1n.t. Aakander Juzczak. Kiełce, t, /g Kiece. praeownikow. Kiece, 17709/g ZATRUDNIĘ panią kr~.prhiga": ~.weoetrw~ we. Autoryzowana Mrwisy: Kace, u TRANSPORT5ton.1.5tc~ny. Rachun- TAPETóWANE PRZfJAZDY autokardyrt do NenMc, Wioch, Francji, Hszpan Szwaicar11 Wieikei Bryt.an SkarfY$kO.Terra , 0&511$k N.JTC>AL.AAMY łifioro t z:a.płofju.pawa,radomontt,znakowii ty.lysie".a.zapsy-kłece,487-18(15 POSZUKIJJĘ osoby, mateńsłwa do pomocy,.,. działce za udział w zbiorach rekreaeji.keea, /g... SZKOLNE N.JTOAL.ARMY.Bo"r",.Preatga" oraz tra~ od , odcinania BezoperaeyjJi eaene -17). Pr.zerwautopowa VIn. 1174/g PRACA "LIDMAA" 170/g IOeb, HUNrska15 WYNAJEMbusOw. Kce. M;~ CYKUNOWANIE.Iakefowane. Ke-ca,406--6,1114eeorem g MEDYCYNA PROTEZOWANIE, Paperncaa w do'nu katu. Kic:e,54-ł. -- Hurtovwna DROBNE KUPIĘ ce>głf K-,.ma~~:. 'j~g KUPIĘ.mercedeN" combi 400 ub 000.Kiek:a, /g STRONA 9 MARCO samce' Pdeea cztac, B~TNYTRANSPORT NA TERENIE M. KIELC SPRZEDA. RATALNA PH.t>J.FA" u. Chęcńska 14a, ei Zapraszamy w godz. 9-18, soboty 9-14 ZNAKOWANIE, bokady hitl autoaafmy.boxer" Kaea, Maacłkowt.1, /g HOLOWANIE- tano. Kieoa, /g dziara""' OOSTĄPIĘ duego p.ecu ogrodzonago.utwwttzonago,.,.aut:koms ub parking. Kiece, 11-()01) 1707/g Kiece, teł , 5)-69, godz Redakcja nie odpowiada za treść nmic..ttczonych o&)ouen.

10 SL O WO ST R ON A O : :- :~q#!:.: : :gąi~_,_.! II~Y= : :-:-::::: :... Dł,..wm~tt-tłi«,..a.utiri :-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:.:- -:; :::::::::;:::::: : tm.. GAi.D:iAiwA:";.N~:dd~ ~ rtb....,... tuu. SWr. wstmui,,.._s,",1..w.f.. 'postrqo )'nuw~p6jcwqo.łb! p6ł KIELCE n:a11' '"'~""' run s. tnom- 1.\1. SJ[GO - pn t rwnropon Mej'. Oprba.pout:dwkbwt)''ecodiCftiiCW pdt.-17,wedzidtt-i WUZiJ)I.AIA,iAISWA t.i.&diuk 11 WJSI.IW)'.t.W-.ic doii i ppod&nwo",.tiift511cw1' komunib;i.w zobwbch"orudjpof}iiiiodebrw.zwmrbmporued:akriw PA.'iiSTWOWYTtAnLAI.i ianota~iij drupoiwjł«!rd;c)'iuii:oodrcnrm:wj)i.ł- "" PAU:tniOCIAfTCU\'YWT'OIAI."ii WIIfł'U I.IŚ" ti. O..bt-pmrwłurapon. \'Wr. ~ffijiim.,,m..u".uriec. d~dotf! 1 " USA,Li.ło 19,.SnwntarrdWin4C"-fr.-anJ.,I.Ii,a is, I1..51t4iar"-. Nicbonadkrhnem" fr. ~~~e~~.,t. 1.ło6.i.JO. XIX WICCiJChdi.łup.IIWr,w)Siłwy:,Oaiod Uj)OIIIftiCni Jtn krm!iewic, ~ei II&'Oih rwb",.wdwnrmmi51er:zii",.,ap!~bwxix witczb)mmium:u". Z.-mtirmpoied:ił tbn:rnneeodiłnniewji)ik.i0-17. ~RJU:UM WSI f.uct:iej OWO EI LASa:ÓWWIIELCAOI... JuaPim n ft«)''e ił~i.,.fn" aikzyue. mtu' 17. MUUU)I \\'SiiEUCiEJW/tLCACH-.1-n~-.AII~-drwAI'oac:b" USA,LI1,łot~ti7JII,.IkprbKmi"(U11forJima)-USA,I.IS.łoO. OSTROWIEC osm: S.mALE: a.t.wwrqęraortcwł'fcknij -c~rwonagófa.~ -r.kairą WJ ~łi.s I0-4, i'óq.oiiitrt.os,..łrt" ai«j:)'mc. IIOaiYi~mi!J pdaptcbj1fzjii. ff1 (...G.IrriJ".-.DI W)'SIII'f!Ut.tiWł Kr)'VIłiiW~p. M.W łi ist'oiyczno - AIOIEOLOGIO..'\ł: '")'łwi suł; UbyiOWI porct- sbep)ł),dytaf~pddłjcbpftjui. bt~rusowa:.qtncaiłori Af'JUI ao ~ dyhrcrimny, ~- roiwji'ut6w". Czytw:odwtofł.ufło~biW 'r.uo>y r.o- bcuaowc 999, Pupton: Pdr CJ)IIC 9f1,Suaż.Potmu t9ł.'omotdu..,.n- 66-I»-6SQJfł-tao,Drł,PCJcoorrr: ~-K>ea-roirne~~- 991.~~ n'urtheoosiafłidwie~uqya..,.,. IFZIIII t-iug,wruedner.ji-16jo. d,,-ł-jj. Jł--61C)'MJCII4do~Jłprtc~wł')d, S-10. NAGLAI'OMOCL[K.\SKALEKAUY Sł'E CJAUSTóW \iz m 0())10\it pedq!rów, cururfwzitc~h. inr~rnmw,011oped6w, f'111joiofw.okułisibw.~~t~~toi016w,dłnłeko. ZioR:ł111ł«Mfimn.c-0.rr-56-5t'r'IQtr riu U(Ii~, -111._ ~ SPECJAUSnCZ.'iE~EDIA 0ZJ[Q-IrS7ł-)h..,U.IS..J-.-UJ~Y~ paifa.dufurj.5pcqiiintłorobp~~e. I'OGOTOV.E Sposób na ścieki Lansonne prut Wojewódzki Ośrodek Dondz.n Ronic:ze110 z Modsuwk oaysun.ne śdek ów u monton nojuiwkku cospocustwach, przy domkadajed norodrin nych..,neyexpo",.,batu" nie wy ma pj~ konserwa;j, moc11 oczyk it 500 itrów k ek6w komunanych n dobę, co w pełni pokrywaośd pro dukon nych pn.ez ddesędooso bowe rodziny umieszka e w domku j ednorodd nnym. Jak nas poinfo rmowała specjaistka działu ekoogii WO DR, Ann Bieńkowska, oczyszczanie typu.nevexpo'" motna montować przy niewiekich nakładach finansowych ok mn z z urzą dze niami. Dziaają one opienijąc si~ na procesach beztenowej fer- Cfł'i 'fj>iati'tt.'.'e.p0d D..U..,1Ą" u. 'oownrłb4,1d GAit''ETGL'itiOLOGta.''Y ti.wrmb t. Mirtata Hrt-.OSW.b AHrnj z...t.[ioi'iit4iłd,wiortłodip.. rkpo6. I'OGO'I'0'1ESTO~TO.OGICZ.'iE-Ieu.a _Meddiu", u Wał'ł'WJb }.1 (00!-f MJOSUJ. aynnc NOI' STOP Id. 09-4S. Sf'Ó.DWiiA I.EIAISKA pury nr-e.-.-.-:.kcruu ooc&. III. Duti j -,com.jiqłioum.t,u.iił. Koaop nidacj j IIOI'IIłootił (i«.!~mie ofiar), 111. HJPC~earu - uo.!oiopa, fndoesia. cy!oio&ia. ii,u.ii. okiusdi-łonutoio&ii.p IMnt~yJPC')tr$1)'WIC,.tepdya:ny. THOS ZAUfAAA DU MLODZt:iY aymywwdyawanrkwj04r. -'odnr.td. ~~10drtnuePJJtooc- TELUOS ZAUfANIA ~ LUDt 'OI IDIEM AUOII OLOIWM -Oj[ poniłd.atu do P41u, wpil J-0.rd. 5H-ł6. I'OSTOJETASó'r"E:IMkowt pi.niepodqoła{worzec:pkpi td.»4-4,11. Pirk~ uo~-m-, uj.ieuono"-m-919,1o.-~j.armiicw~id. o166-61,rięb r.o-t-ulmitkmt~<tg.id. 6i-~. 1'1tore UDIO-T.U:I -re. W.~-« ~te pobitfłudoj,ud. I'OMOCDIOGOWA-Ir..6t_"-łt, I'OC.TO'o: IUJO SI'ÓLDnELNALt:AISA CJI 1-,rL()pody&-stom&oo,iai"nd:okpa. SKARŻYSKO ~IUU:UM IM.ORU. IIALEGO Rtjł.-, 11 Statrao!IG -cqnnecorritnnitop'iktponitdziatówwji)d-ł-17 A"':AOYtJRNA u.armii.adowejioj. SPÓI.DJEłiiA LEAISU n:~miw)odt. 1-0,111. Zidft7 IICWooca. JĘDRZFJÓW ISO o- b.,. ~ Mt/UJ~ 1.\.P,'mi'SIIOł,T. trii$dijf(trm-t5) u~iutowłtod(jttp ńrwon«znydti~~~ byrkd1rtęrpiwiiurxviii XIXw~ dttne mia..kiii~pj~pdnjiiiwjw... dokurrw:myipł4tkrod!mr,diorrprono ant. CyMt()d.vfMieop!ÓCpOIIicrSriłit6w wp \WSZCZOWA ISO n-bii_, «)''!!t. BUSKQ-ZDRóJ III'O..*1i" imynne. GALUA IWA,ZIELONA" 11. Mkfooiuaf ~)'łrodonwystłwłfotacuricn AII-Eto.9". Opt6n:pontd.iłtwf)'Mit~~ dienntew!)1. 7,wnifd..!iekw(d..-15 PIŃCZÓW 5:1NO.&I r*r" ni«z)11mdaki.ix. MUUUM R.EGIO,'i,U.,\"t;- W)'SiłWJ Siłeo.PJ~I'o!!iduł'..Adof[)yp1.u\sł.i-fJ'ae t-..iruił",, hiadw - hr$10fł 111iuu'. ewow.:.'ot11łn.cstymiaweiwł.enudiftłtije i\łfioi)'e.iwi11'6!eu1ścia.0ronpn".i.jiioufp "dowicduru.ai~c)"f'ewłodyi IADIQ-T.UI MEICEDES rtm-.nic pobefauckriazt. I~TOIMACYJ:i0- ~10'A: tc911. ISfOI.MACJAI'V id.t) INTOINACJAI'LS td.-179 twłttwpidz.9-/6,wpqta,soboyiruednde W hou konsuatu w Bruksei Nasi w Begii USWGICALOOOIOf[ d. 61 :!f-i U 1-)f... USUJCI rogi.eio\ii: CALOOOIO\Io"E USLIJCZ I'OGIZEIOV.: IOMPI.USO\Io: CALODOIOVt"E.CHAIO."''" cbiiigłfubowr z dicidn14 prt«crwynr.cc.qiiatnc.sohdit, unio.td.xił-41,wrwr~..m-m. 1-t:IIOtłoop&. KAZIMIERZA WIELKA SĘDZISZÓW IISO-Iabia" rria:z)'-. SUQIEDNIÓW itso.itbin" tujuic. NOWASLUPIA MI.I'UA fo'stawy M\IUUM NAI ODO'A"tW ielcaoi,._ Wshp.,t.Z,.U"7 1 11'fi!Uub)1toweXVII i XVII ~ ptria fiianwi pobtiqo, unktułuum MUUU STAIOt'IThEGO t!tnictwa $'1111ĘTOUZYSiEGO IM. MIECZYSUWA IADWANA o.wm Man TrcUit NOT.- M IBUikł'łdiiep.!KońWKI\odnieuropci WJ.9-ł,wpooitdzii.inimynne. WIIdr tlswiętbąb-a:ynnerodzimnie obuniorwwn~~j~:k.opr6a:ponicdiłk6wi WIOł'kówU)'MHOdłfticwJ!Id NAGLOWICE ODDJAL-YNEi!:Wfi 'iiiiii,prqf9da Kidectt)'y", rmowt-.srtukł'iiciiiteb. hktj kconu -~~)'UIIł W o40111c:h1uiii", W)'51ł'eksibti56wrXVII-XIXw. 0:)'11M po.wspriamoar~ikł,...(k)«ujzzi1",.1'fa. d:~t~erf1101niwif(krr)'$kqo"(rpoutbu) Work, łrodrip~~wptz.9-ijjo.waitdroee MUZWM..IIYI'Oif. MiOI.AJA WA"nitdriłti.C'rtkiiłObor:rwaodL9-IS." Opf6u,...redui.bwiłf6dc)'IIIICoocDmnew..U ODDZJAL N.WM U.T SZotJirDI!,tn:o&JEGO IIIC(J-z,owod~t~ OOOZJALM.RIMK.SIL\"II[\\C.AW OIU;GOIIU- opr6a JQ~diłkłiw i 111~ q y..yi.'oiittm.c w"*-ł- ł. W hou konsuatu RP w Bruksei sierp nia rozpoczę to cyk wystaw maarstwa. Ceem tych prezentacji jest poku.ane -spóaesnych twórd w'ń~n yeh :& regonem śwęto knyskm onz keeckkh pn.edsę borstw, które sponsonij~ te ekspo zycje. Na obecnej wystawie, która potrwa do S września, pokazano O iko nj\1khaa P1 ctsid~o oraz ISobrazów Marianny Wiśn os. Swoją ofert~ eksponową przedstawia firma.,budomet" z Kiec. Do wystawy doszło dzi~ki staraniom Kubu Przyjació ł Mu- Śmierć po dyskotece Wczoraj rano, około godz w Rykoszynie (gm. Piekoszów) wskutek. nadmiernej prę:dkości na łuk u szosy wypad ł z niej.,fiat 16p~. Wracało nim z dyskoteki, p ięt m ł odyc h osób, prawdopodobnie pod wpływem ako hou. Wskutek zderzenia z me taowym p rz~em ogrodzenia i drzewem, śm i en': na miejscu po n iósł -etni pasażer Rysza rd P. Pozostaych z ci~tkimi obrateniami odwieziono do szpitaa. (kk) wp1z.iq-is. SI'OUwO..'i!A. LF.L\ISA. n1u'.... ~tf'ogiuio'a:~istio~e" I'IUDSIUtOtSt-."0 VSWG ~:o~us.u.. ~'YOI-rd. J-70-47,6i-Jt-n.-167-U. mentacji zachodzącej w zbiorniku gninym. Tak oczyszczone ścieki rozprowadzane są systemem rur d renarskic h rozsączającyc h wod~ w gru ncie. Dwie z nich z powodzeniem p racuj ą w Mo tkowicach (gm. Ru da Maeniecka) u Pon Fag na i Grzegoru.arań~kec:o. Inna, także da indyw idua nego d o mku, typ u,.ba tex", pracuje na podobnej zasadzie, z 1ym, te oczyszcza ną wod~ trzeba odprowadzić do rzeki czy stawu. Te prac ują u Janiny Lukasik w Łącznej (gm. Suchedniów), Andneja Ma cip w Pawłow ie i Andneja Grze-c w J ~dnejowie. Oczyszczanie mają a esty sanitamo-epidemioogiczne. Mogą współpracować z biopreparatami, odwt01tu do sdiof}' Wpz. AI'TEIADY1uł.'iA ILSłoMcznł4,td. Q-tJ. SZPITALE Cnur6w-66...q,ui.Koicimk.. Od dawna pracują we Francji, Kanadzie, USA, Szwecji. Od kiku miesięcy i na Kieecczyinie które przy5pieszają rozkład fekaiów, papierów. Wojewoda kieecki, J ózef Poskonka wraz z dyrektorem WODR. J ózefem Kwitłni em o raz sutbami ochrony środow iska od wiedzii niedawno wszystkich w ł aśc i cie i oczysu:zanl Byi takte we Wz.doek. Bodzent yna. gdzie fun kcjon uje oczyszczania,.bio kamf - 90"'. Uz.nn i, te wprowadzane na Kie ecczy n~ indywidua ne oczyszczanie są miowym krokiem w ochronie środowiska zaruej Kieecczyzny. Do tej porywsie były unterhowa nejcdyne budo'f' odoc:qeów. Byf moi:e enzu czn~d,] m o11'11tsię oczyszczaniami. MARIAN KLUSEK IUO. Mt/UUM AICHEOLOCICL'iE ł7i WATWUZDIIO.'iL\Oł.05n0fo'CA..,.. -Gł- ł0i99j,ptipcrwiewod.-w~ J,II.rr.ta-m-SS. MSW-5-S06.Cm worugora-.sot-41 IA.'i INFOIIMACJI MEDHJir' IJ Id. N UME R 18 p1z.9-16.jg,w5gbo)"9-1uo, wł'tddee c.o.,ddtryane..iii'gm -a,naew,od.l 1!-Dw dpcrwq:edr~iwpx:.7-dwdnwontodpraqo K I ELECK I E SIELPIA MUUUM.AGI.ĘiA STAIOI'OLS!EGO f(wrw ~1-Trdait!NOT 'fr'~. oda"' w,..aipr. i nimwii,..,. XIXw'-umtUJeobłTiłi}'PIIIłe!IIC.okbwti ebneodtwy,cyanrwod-9--ij,wponitditjnrecqru~t. zeum Narodowego w Kiecach. konsua w Kró estwie Begii Marka Dannasa, przy duty m zaangatowani u kons ua generanego dr. Jack.aJunoszy- Kisieewskeeo. Wszyscy, którzy odwi edzają konsu at b~dą ogądać ekspozycj~ na zał atwien ie swoich spraw. Mote pośród a&ądających wysawę znajdą si ~ chętn i do nawi ązania wspó ł pracy z kieeckimi fi rmami, może zechcą odwiedzić nasz region i nasze muzea. Jest ocze kując J ERZY KRZEWIC KI Piegrzymi Wczoraj po poudniu przybyła do Kie c XII Piesza PieiJ;rzymka Diece~i Kieeckiej. Uczestnicy wzięi udział w mszy św. ceebrowa nej przez ks. biskupa Mieczysława J111 orskeao Dziś r.t no piegrzy mi wyruszają w da szą drog~ do Częs ochowy. (po) Wyjaśnienie sierpnia przed pomnikiem "Czwórki"' w Kiecach, pnysi~gę złotyi członkowie Związk u Strzeeckiego,.Sirzeec"' OSW or ganizacji paramiitarnej, młodzi e żowej, apoitycznej, współpracu jącej z MON. Po rezygnacji Stanowisko pani premier anny Suchockiej w sprawie urz~d n i ków paaistwowych ubiegających si~ o urząd poseski jest jednoznaczne. Kandydujący do Sejmu u rz~d n i k zobigowany zosa ł do rezygnacji ze stanowiska ub czusowego za wieszenia czy n nośc i sutbowyc h. W sytuacji, gdy wojewoda kieecki, d r Józe[Pioskonka przebywa sł u tbowo w Stanach Zjednoczonych, a ja kieruj~ pracami Urz~du Wojewódzkiego. mój urop jest nie motiwy. Wojewódz- two nie motc zostać bez gospodarza. Oaego 1et zrezygnowałem z ubiegania s i~ o poseski mandat. Che~ jed nak oświ a'dczyć, te spruwy rone. O któ re pragnąłem zabiegać w paramencie, bfdą zawsze w pou mojego zain teresowa nia. Jako wicewojewoda b~d~ nuda mocno angażowa si ę w probematykę kieeckiej wsi. Tym, którzy popierai moją ka nd ydat ur~. serdecznie dz i~k uj~ za okazane mi zaufanie. Wice woje,.-oda kieecki ZYG MUNT SZOPA Panowe, wymuszone, kłopotiwe Fabryki na uropach Na Kieecczytnie tyko " skn" i,.star" wysłały pnwe cae zał oii na dwuinodniowy urł op. W pozostaydł u produkcja przebiet bez ukóc:d, a cemenłn11 a pna.ue pełn - pa".. kładach W Fabryce Lożysk Tocznych "stn.. dwutygod niowy u rop w tym samym czasie da cał ej za ł ogi, z wyjątkiem sł użb urzyma nia ruchu, zapanowano jut w ubie_gym roku. Przerwa ta jest n iezbęd na do wy konania przegądów maszyn. Termi n uzgod niono ze związkam i zawodowymi. Uzaetniono go tak.te od reaizacji zamó wiet da głównych kontrahentów,.iskry~. W maju br. zadecydowano, te b~dzie to okres od 9 do 0 sierpnia. Pozosta ą cz~ u ropu pracownicy mogą wykorzystać w wybranym przez siebie czasie. Za kłady Stanchowieke..Star" S.!- mu siał y wstrzymać produkcję samochodów od 4 do 15 bm., ze wzg~d u na pustki w fabrycznej kasie. Datego cał ą za og~ wysł a no na u ro p wypoczynkowy. Ci, którzy go wyko rzystai, o t rzymają za e n okres SS proc. wynagrodzenia. W fa bryce p rac ują jedynie sł u żby: handowa i głównego energetyka. Kieecka Fabryki Pomp,.Pomo-SHL" wyśe na dwutygod niowy wypoczy ne!; w drugiej poowie bietącego miesiąca jedynie zało I~ wydziału montatowego, który bardzo inensywme pracuje przy reaizacji zamówienia da kontra- he nazsyberii. Pozostae wydział y błdą pracować norma nie. Da Zakład ów Ce mentowo-wa- penniayc:h,.s kó ka - Nowiny" sezon etni jest o kresem wyt~żo nej prod ukcji. Pos1oje przypadają t u na miesiące zimowe. Da wie u pracowników jest 10 podwójnie trudny okres, gdyż mają o ni et niewiekie IIOSpodatswa rone. W najwi~kszych zak ł ad ach Osrowca i Skartyska, w Hucie "Ost ro11 iec" Z..k dac:h Metaowych..Mesko" poinformowano nas, te pracownicy wypoczywają zgodnie z zapanowanym wcześniej harmonogramem uropowym. (ej)

11 NUMER 18 SŁ O W O KI ELECK I E STRONA i Z regionu Z regionu Z regionu Brody żeckie Teefon da ronika Ainstao'ne teeronu na terenie cminy Brody łiedde gnniczyło niema :r.aadem. Ludre czekai atami na pod~ezene aparau. Nijczęśdej daremnie. R osła góra podań. Wynikało to przede wszystkim z przyczyn echnicmych. Pojemność 1ł'fSiu:onej cenra była wyczerpana. A na domia r tegonero:r.trnięas i eł:kabi. Nicwi~dziwncgo,tcna ity sięcy mieszkańców &miny i działa jących tutaj rótnych instytucji i firmprzypadałozaedwie 190 tee fon6w. Ae na szczęśc i e ta fatana statystyka jut wkrótce przejdzie do historii. W gminie trwają prace związane z jej teefonizacją. Nim jednak. one się rozpocz~y, naei.a o zdobtć na ten ce pieniądze. Zapobie&iwośt wójta, in!. AndrzejaŚiwy i przewodniczące go Społecznego Komitetu Teefonizacji, mgr. int. Ireneusza owieckiego przyniosa efekty. Resort pracy i poityki socjanej wyasnnował,9 md z na budow~ sieci teefonicznej. Trakt~ąc ~ dotacj~. jako jedną z form łar.odzenia skutków bezrobocia. Dzięki temu kik.udziesi~ciu udzi, pozbawionych motiwości zarobkowania. otrzymało zatrud nienie przy kopaniu rowów i układaniu kabi. 1.5 md zł dostała gmina z funduszu, przeznaczonego na teefonizacj~ wsi odegłych od centrum administracyjnego. Naetą do nich Staw Kunowski, Lipie i przysiółek Budy. A wi~c i tam wkrótce dotrze wynaazek Bea. Przyszi abonenci, a jest ich w sumie ponad tysiąc. wpacii po Angicy w Modiszewieach Centrum oczekuje pomocy W Centrom Przedsi~borczoki Ronk:uj w 1\ods:uwkach pru. b)"' a ładeeaacja~dubrytyjskieao: Peter Muani- ekonomsca, Aba Ha - doradca roniczy MI nisustwa Współpracy z Za ara n ią, zajmu.rc:r się ronictwem k',)ów Europycentrantj trschodnt,j oraz Dawid Hughes - pru.dstn ide Fundus:m Roz,. oju Ronictwa. Wspomnianpano11ie~nie tyko teoretykami, ae takie praktykami rnnkzymi. Po spotkaniu w Centrum Przedsiębiorczości Roniczej de egacja udała si~ do gminy Ruda Maeniecka. Z zuintererowaniem o&iądano uru c h omioną przed ki koma dniami eekt rowni~ wodną. Angicy uznai ją jako przejaw przedsiębiorczości nie tye roni ków indywiduanych, co gminy u czącej gospodarności. Odbyło si~ takte spotkanie z w ł adzami gminy i sołtysami. Następnie goście wspónie z pracownikami centrum odbyi spoikania z przypad kowo wybranymi ronikami z terenu gminy Ruda Maeniecka. Mo &i naocznie stwierdzić, te ronic Iwo indywidu-ane w wydaniu miejscowym, gospodarujące na &Iebach V i VI kasy, ma kłopoy, z którymi bez pomocy państwa nie sposób sobie poradzić. To w rozmowac podkreśai: wójt, Jerzy Maszewski, a takte ronicy: Jan Kowaski w Motkowicach i Zenon Szyposzyński w Lipiu. Obaj panowie gospodarują na kikunastu hektarach gruntów i gdyby nie renta i dochód ze Sprzedaty meka, poe staoby ugorem. Kierownik Centrum Przedsi~biorczości, Zenon Szepytowski pow i edzia ł,.sl", że po tej wizycie otrzyma z Angii pomoc finansowąprzywdrażaniu,.programu ba dania rynku~. Poski ronik nada produkuje to, co sam uzna za stosowne. a nie to, czego oczekuje konsument. MARIAN KLUSEK Ae grzyby! 4, mn z ł. Co prawda koszt insta acji aparatu wynosi tyko,5 mn zł, totet wniesioną nad wytk~ Rejon Teekomunikacyjny w Starachowicach zaiczać bę:dzie na poczet rozmów. Społeczny Komitet uzyskał nisko oprocentowany kredyt Euro~jskiej Fundacji Rozwoju Wsi Poskiej w wysou)ści,6mdz. Niestety, nie mote na razie z niego skorzystać, gdyt potrzebni są dwąj poręczyciee. Jednym nichjest Urząd Gminy. Starachowicki Rejon Teekomunikacyjny nie chce tyrować pomimo, te nowe centrae, jak i cała sieć, po zakończeniu robót i przekazaniu do ekspoatacji przejdą na jego własność. Dziwne? Chyba tak. Ae probem ten, zdaniem in!.!łowieckiego, w tych dniach ~dzie rozwiąza n y. Sędzi szów Co do tej pory udało si~ wykon~? Zakupiono w firmie hiszpań skiej.,acate" i zmontowano dwie tentrae cyfrowe: w Brodach o pojemnokf 976 numerów oraz w Stykowie - trwają roboty adap tacyjne pomieszczenia- o pojemności 488 numerów. Ustawiono dotąd ponad tysqcsłupów, wykopano kikanaście kiometrów rowów. Uotono część kabi. Łącznie inwestyc,ia pochon~a dotychczas ponad 4 md zł. ł4czny jej koszt zamknie się kwo~ ok.. 1 md zł. Kiedy rozdzwonią się teefon)"! Wójt,int.Śiiwa przewiduje, te nastąpi to jeszcze w tym roku. Zresztą taki jest harmonogram roból A przebiegają one bez jak.ichko wiek opóźnień. Przypomnijmy, it rozpocztys~ one w maju. A wi~c tempo iścłe rekordowe. (mb) Szkoła od października Rada Gminy w S~dziszowie fi. podstawowe wyposatenie sa ek nansowaa budow~ szkó podsta cyjnych. Nowy budynek zostanie wowych w Tamawie i Złeonkac h. przekazany do utytku ~prawdo- Brak funduszy spowodował, te podobniej na początku pafdzier zdecydowano o zawieszeniu prac nik.a. Ukończenie szkoły w Ziew Zieonkach. W Tamawie wyko- onkachjestzapanowane na przy nywane są obecnie roboty wyk oń szły rok. czeniowe. Gromadzonejest takte {and) Waśni ów Natręt w kuratorium Dokadnie w środku Wkacji 11 b1to pertrszą łopatę na paaa budowy szkoły w Momne, co zain~ cjow:ao trzeci~ w pnie Waśnów nwesty(jęoświao~.no'oszkoła powscaj ew Boeszyt~etu budowa jest najbardzej zaawansowana. Osunęa stan surowy. Budynek sztony W W ~dowe 'f)'chodzi zrundamentów. Baza szkona waśniowskej gminy jest wyjątkowo zaniedba na. Dziwnym i~ nieprawdopodobnym ZI'ZIIdzeniem osu tak. się złoty/o, i! po wojnie nłe wybudowano tu porządnej szkoły. W całej gminie nie ma budynku oświatowego z saą Jimnastyczną z prawdziwe10 zdarzenia. W wie u miejscowościach dzieci utz4 s i~ w okropnych warunkach. Symboem sytuacji, w jakiej znajduje si~ gminne szkonictwo, mote być szkółka w Boeszynie. Ledwie trzymąjiicy si~ drewniak iczy ponoć_ 16 at, uchowa si~ niczym wiece osobiwa pamiątka z. cz.a!ijw carskiego zaboru. Wszystko si~ wai. Wewn~trz stempe podpierają strop, ciemno. ogromna ciasnota. Trudno wyobrazić sobie naukę: w kasie, w której - obok rozotystego pieca kuchennego - mieszczą si~ edwie trzy ławki wpadaj11ce na tabi~. Uczy si~ w tej szkoe setka dzieci. Nadzieją zmian jest nowy budynek szkoł ny,ałe inwestycja przygasła. Gmina nie mapieni~dzy. Na wszystkie trzy inwestycje szkone gmina dysponuje w tym roku kwotą 1,1 mdz. T ośrodki nłena miar~ potneb. datego wójt Waśniowa sta si~ narfnym &ościem w kie eckim kuratorium_. Siepia Przymusowa pobudka Rejonowe Przeds1~b1orstwo Gospodarki Komunan~ i Mieszkaniowej w Końskich oprótnia nieczystości z szamb szesnastu ośrodków wczasowych w Siepi. Fim1a dysponuje trzema samochodami specjaistycznymi. Totet by zdątyć na cz.as z oprótn1aniem zbiorników, pratt zaczyna się skoro świt. Skowyt, który wyd:iją wozy asenizacyjne mógb)' nawet umarłego postawić na nq&i. W~c wypoczywajiicy maj~ przy musow11 pobudk~. Na raz1e m nego wyjłc~ nie ma. Rozw1ą.za niem motebyć tyko oczyszczaj. na ścieków, na którą się: Jednak niezanosł. Króestwo piwa Nie sposób ziczyć punktów, barów,skepów i skepików, któ re we wczasowisku sprzedąją -jako podstawowy artykuł- p w o. Dost~pne je.~t na pou na miotowym, tut koło k!łpieiska, a nadto w bez mała katdym oś rodku wczasowym. Jednym słowem, s.ejpia to króestwo piwa. Jakimś dziwnym zbiegiem oko itz.nośd, wcae pijanycn wi~cej nie widł: nit w czasie, gdy w Sicpi piwo serwowano tyko do konsumpcji potraw i 10 w wyznaczonych ołrodk.ach i godzinach. (mak) Jęd rzejów Więcej światła Tragiczny stan oświetenia uicznego w Jędrzejo-.ne, spowodowany zaniedbaniami Za kładu Energetycznego sprawił, te po wieu kontrowersjach konserwacj~ oświetenia na uicach miastaprzejąłurząd Miejski. B.Z Pierwszy strażak Jak nas poinformowano w Komendzie Rejonowej Państwowych Straty Potamych w Końskich, od n1edawna reaktywowano dztaanołć zafz4dów gminnych Związku Ochotni ez,ych Straty Potmych. W &ffi nie Bityn prezesem ZGOSPzosta wójt, Władysław Zak, w Radoszycach- wójt, Ryszard MyszkowsJti, w Smykowie - wójt, Karo Czart.owski, w Końskich - burmistrz, eszek Bednarski (mak)!m L ~ Kronika poicyjna Oficerowie dytumi Komendy Wojewódzkiej Poicji w Kiecach, nadkomisarz Bo&daa Pronobłs i podkomisarz. Krzysztof Kubik in formuj11: W Tokami (Jmina Chę ciny) S bm. o &odz..0 kierujący.,vok.swqenem gofem" (nr rej. KWE-606) Dariusz K. (at 5) potrącił idącego jezdni~ Jerzego Redak(ję odwiedziły 1-etnia Ania -etnia Monika z Oson koo Ł. (a 8). Pieny poniósł śmiet Daeszyc. które przyniosły dwa obrzymie boro iki, majerone w hmtej na miejscu. ~ch Luach.Jedeazakh wat) J bisko kic.gnm, drugi7s dk&, z:aś średnica W Bortowie (&mina Daeszyce) 7 bm. o godz Stanisław obu kapeuszy ł')'nos ła 0 cm. Jak nam powiedza tsh dziewczynek, córd codzenn~ chochi na crzyby ~ą tyko sobie znane nidscii. (mas) G. (at1)kłerujc,.mert:edesem" stracił panowanie nad pojazdem i jecha z jezdni do rzeki Benian ki. Kierujący orujego pasater Jacek M. Oat ) doznai obrateń ciała. W Kecad przy u. Ortana 6 bm.około godz..45 na postoju taksówek nieznani sprawcy pob1h ZbiJniewa S., któremu uszkodzii samochód. W Osłrewcu przy u. Prusa w nocy na7 bm. zodzieje włamai si~ do mieszkania Jerze&o K. krad nąc mu 5 m1honów złotych, 500 doarów USA. bituterłf, teewi zor i inne przedmioty, W Kłdeach 6 bm. z u. Połown ata skradzjono urnochód,.mer cedes 07 D" (nr ~- KEC-8641) kooru biaego, któtejo wałc,ae- emjest Krzysztof U. ZuJ. Tarp>wej6bm zcjnął_połonezcaro"(nt rej. KJA-7957}, kołoru granatoweo (whłc 1 C1e - Eup:musz G.), a z osteda Soneczne Wq/Jrm 7 bm. w nocy skradziono samocł6d "poonez" (nr rej. KIZ-66), kooru kości słoniowej ('Wiak ete o>;otrg.). Ok

12 _, STR O NAI SŁOWO Z REKLAMĄ NUMER18 OD~ A "*""""",Odn'w!mgu jsjjm!. '-1.7 JMyał' w woj. kietcju. rto-ie hurtownie patronackie "ALPINEX'' SC Pmtdsłtbłorstwo Zagraniczne Przemysłu Spożywczego Jedyne w oj. kieeckim hurtownie patronackie Kiece u. Jag ie oń ska 80, "ALPINEX" SC u. Koberga Kiece, u. Jagieońska 80, te , fax u. Koberga te , fax Ceny fabryczne Ceny łabrycme. Stojaki firmowe!!9//ijjio~ Ge rbe r ALIMA- GERBER SA Rzeszów Bobo-ruty i odżywki da dzieci ceny fabryczne "ALPINEX'' SC Kiece u. Jag ieońska 80, u Koberga te , fax GO Koncentraty spożywcze SKAWINASA Jedyne w woj. kieeckim hurtownie patronackie "ALPINEX'' SC Hurt Spożywczy Kiece u. Jagieońska 80, u. Koberga te fax Ceny fabryczn.;;., pałreaadit "ALPINEX'' SC Hurtspożywczy Keee u. Jagieońska 80, u. Kobergo ei , fax Ceny fabryczne Przedsitbiontwo Zagn~ n iczne Przentpłu Spożywczego jedynewwoj. keec:kim hurtownie pa.ronac:ke "ALPINEX" SC Kiece, u. Jagieońska 80, u. Koberga ei , fax Ceny fabryczne. Stojaki firmowe... Jedyne w woj. Ideeckim hurtownie patronackie,,alpinex'' SC... Zakad H andowy Keeckich Fabryk u.j.gieo!\sk.tso. UI..Koibef91 Mebi te576-5, u Ceny fabryczne. Kiece, ul Zagnai.ska, tcł. Jł -t.0-56, Skcp czynnyw &odt soboty FABRYKA PIECZVWA CUKIERiCZEGO U nas taniej! Poecamy : C.sp.zo.o. d ogodny sysce m iatany wpata 0 proc. bez poręczycie i Jedyne w woj. keeckim Dowóz m ebi bezp ia tnie hurtownie (na tere nie Kiec). '>91 patronackie,.alpinex" SC Kiece, u. J agie ońska 80, u. Koberga te , fax MEB..~urg -~ Jfi4~,~.. '. - ~ :;;,~~~ ZAPRASZAMY DO NASZVCH SKLEPÓW. wgodz.9-18 KIELCE. u. Moja /9/A, te/ IXI, wewn. 68 JĘDRZEJÓW. u. Reymonta 1, te/ WŁOSZ(:ZOWA, u. Partyzantów 7, te/ S/(ARZYSKO-KAMIENNA, u. SpóJdziecza MI ECHO W. u. Podzamcze (obok dworca PKS), tej. JOi-7 ~TY BEZ ŻVRANTóW HURTOWNIA TKANIN Kirce.~nowa6, oferuje: teut tkaniny pościeowe, tkaniny ~j~~ii:~;:, ~e::r;~~e~jti~ tkaniny za s ono ~ e, dzianiny, koce, ron utvnt TUR-POL Hurtownia Wędin wznawia działaność od 1.VIII.199 r. na u. Zagnaiskiej 84 (teren PKS), teł Zapraszamy codziennie w godzinach Yuw r::s.m~~gg Agenda T uystyc:zn a.. A&ra" ~ za prasza na imprezy: tk~tj - wcusy w Buł garii- Ac htopoł : 7.VIIł.-..VIIł. 9 r., c.na.500 łys. zł -wcusy- Włouech- Udo di Jeseo: 0.VUI.- 1.VIIL9 r., cena 5.00 łys. zł - wycieczka Bratysława- Wiedeń : B. VIII. - 1.VUI.9 r., cena780tys. zł -wyceczkado Pragi: 5.VIU. -8.VUI.9 r. cena780łys.zł. Zgtouenia przyjmujemy w naaz:yrn biuru : Kiece. u. Piorkowske 1, ei , 41-11, -wn Syndyk MPRB w Radomiu wydzierżawi po atrakcr.jnych cenach przy u. Mircekiego 1 O pomieszczenia magazynowe i biurowe. S zczegó łowe informacje pod nr te DACH NA CAŁE ŻVCIE - POWLEKANE BACHY DACHOWE FASADOWE (d ł ugośc i bach wg umówienia) - KOMPLETNE SYSTEMY RYNNOWE wszystko renomowanych firm szwedzkich u nas po 5 ipca da odbiorców detaicznych będzie taniej PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO- HANDLOWE Sp. z o. o. Radom, u. Kopaniana 6 te , te fa x Ux POLRAD HURTOWNIA PUNKT SPRZEDAżY Cerekiew k. Radomia u. Warszawska 8 Sp1edaż codziennie w godz. od 8 do 16, soboty od 8 do 14 Skład rekam:,.,exbud 1" Biuro Rekam,. S ł owa Ludu", te , Kiece, u. Targowa 18. ENERGOOSZCZĘDNE instaacje C. O. " szeroki o/bór grzejników " instaacje z poipropyenu ub miedzi "piece renomowanychfirm zachodnich t1 ogrzewanie podogowe (e t~ktrye:ne tub wodntj " ogrzewanie eektryczne! doradztwo + projektowanie + wykonawstwo t...,...,... _udooio P W " EDAM", Kiece, p. Woności 8, te./fax 45-6, czynne~- '16 Redakcja nie odpowiada za t r eść zamieszczonych og ł oszeń, ~\...,_

13 NUME RI 8 SLOWO Z REKLAM Ą QJWeMAn.B U RO KOMPLEKS Oferu1mv P11htv.u WŁOSkiE ora.z POLSKIE - - ~ - gabinetowe, sekretarskoe, M E B E komp.ułerowe, konferencvrne, i bankowe. menddzerskie, obrotowe ' konferenchne KRZESŁA thpłatne ar.1nz.aqc' wn(,'trz REZPATNY tr.-.n.. port 1 montdz 11. m cs1ęczn.a gw.tranqd KOMFORT ESTETYKA W TWOIM BJRZE Kiece, u. Waruawska 4, te./fax 45-8!0~/t MEBLE CZESKIE Kuchnie w dowonych układach. Prowadzimy sprzedaż rataną. Ke Iee, u. Rona 8, tej Skepy rakadowe przy Z PW,.Tn:.u.sk awica" w Sitkówce, te JJ, WATn. 98 i Sobkowie. te.sobk ów 1 1 O#Młjf W dfgł~ apnedn'y CJ ~~n-... b y R50-. " / ton CJ aporeke CJ pu..._d zk n (uxr.ry,j CJ oeg# c.-to ~z: nn.,.,..,_,.,_", budowv n. 17~ZVt Syndyk masy upadłościowej MPRB w Radomiu, u. Mireckiego 10 wydzierża wi: 1) budynekadministracyjny o pow. 64 m kw. ) zestaw kontenerowy- pomieszczenia biuroweopow.181 m kw. ) stoarnię z magazynem wyrobów. stoarskich o pow. 85m kw. 4) pomieszczenia magazynowe o pow. 400 m kw. Szczegółowe informacje pod nr te/ " Spoiemu Powszechna Spółdzienia Spożywców w Koiis kich, u. Pisudskiego 6 og łasza przetarg na wydzi e rżawi e nie baru.,mikrus" obok dworca PKP-PKS. Przeiarg odbędzie się 19 sierpnia br. o godz. 11 w św i eticy spółdz i e ni. Wadium w wysokości 5 mn zł naeży wpłacić do kasy spółdzie ni najpóźniej do godz. O w dniu przetargu. Informacji szczegółowyc h udziea zarząd spó ł dz i e n i, teł Spółdzienia Pracy "Spójnia", Kiece, uj. Karczów kowska, 7 ogłasza przearg na: ) samochód "fiat 16p", rok 1989, cena , ) samo<:hód.,nysa", rok 1984, cena , ) wycinarki i maszyny obuwnicze od do Przetarg odbędzie się 16.VTU.99 r. o godz. 10 w spółdzieni. Wad ium w wysokości 10 proc. prosimy wpłacić w kasie spółdz i e n i w przeddzień przetargu. Pojazdy można og]ądać dni przed przetargiem. Za ukryte wady sprzedający nie odpowiada mw, CENTRUM TARGOWE KIELCE sp. z o.o. oferuje moż iwość zamieszczenia tabicy rekamowej na terenach targowych przy u. Zakładowej 1. PROMOCYJNE CENY/!! Zapraszamy do wspópracy, te/ , fax /c 1 CERTYFIKA T LOKACYJNY SZANOWM PAŃS'IWO INVEST- BANK S.A. ZAPRASZA DO OWIERANIA RACHUNKÓW DEWiZOWO-ZŁOTOWYCH WPŁACAJĄC ZŁOTÓWKOWĄ RÓWNOWARTOŚĆ CO NAJMNIEJ 100 USD LUB 00 DEM PO 6, 1, 4 LUB 6 MIESIĄCACH OTRZVMWECIE PAŃSWO WPŁACONĄ KWOTĘ POWIĘKSZONĄ O e RÓŻNICĘ KURSÓW USD LUB DEM DO ZŁOTÓWKI W DNIU OWIERANIA ZAMYKANIA RACHUNKU e OPROCENTOWANIE ROCZNE W WYSOKOŚCI 7-10 proc. KAŻDY POSIAOACZ RACHUNKU OTRZYMA CERTYRKAT LOKACYJNY, KTÓRY WEŻMIE UDZIAŁ W COMIESIĘCZNYM LOSOWANIU PREMII W POSTACI SAMOCHODU OSOBOWEGO ORAZ INNYCH CENNYCH NAGRÓD NA NASZVCH RACHUNKACH DEWIZOWO-ZŁOTOWYCH NIE TRACISZ NA INFACJI INVEST -BANK SA KIELCE u. Piotr1<owska 1 INVEST -BANK S.A. RADOM u. Kińskiego 15/17 MY ZA TWOJE PIENIĄDZE ZAPŁACIMY NAJWIĘCEJ Skład rekam: "Exbud 1" Biuro Rekam "Słowa Ludu", te , Kiece, u. Targowa 18. Redakcja nie odpowiada u trdć zamieszczonych ogłoszeń.

14 i,.. ~,..._._~-~o\~~~...!!:......,~t STRONA 14 SLOWO Z REKLAMĄ NUMER 18.:....-;,., ;: NOWOCZESNE SYSTEMY GRZEWCZE ~ ~ KOt. Y C.O. o mocy 1 O kw gazowe 8 ~ oejowe równie! z podgrzewaczami c.w.u. S ~ PALNIKJ oejowe gazowe. termostaty Dantoss, ~ ~ zbiorniki oejowe, komny staowe, naczynia Refex, ~!: pompy c.o. Izoacje rur ~ Szkoła z...,._..., ui.i()oo-ieciapp4, UJtaiU U wabąih k ny e,.tenwt podstawowe,spedastrc:me ipnrspu:to~~e. Te ~ +INSTAACJE c.o., e.w.u. w rurkach miedzianych, ogrze ~ ~ wenie podogowe w obiegu wymuszonym zamkniętym. :!: :: ENERGOOSZCZĘDNEKOTŁY C.O. niemieckej firmy VES ~ :: S MANN ( miejsce w Europie, zoty meda na MT 199) zapew- P. owiiski E :: niajł& : trwałość. n iezawodność, komfort, najwytszą średnio- ~ ~ roczną sprawność. chronią środowisko. S RYNNY PLASnKOWE ~ Prooonuiemy: kompeksowe rozwiązania, montat, rozruch, ~ HRMY "PLASTMO" --. gwarancję, serwis. 0 ;~ EKSPOZVCJA i Informacje: EKOKALORIA Kiece, u. Mani ~ poeca p W "EDAM ~ estupcowego4c, te./ax w, 161.;~ IGece,pWonoścł,e »x=:=... ~~' ' xe:.:o:.-a; ::v::..::»: ':"":= =-=: :: :..;:>::..: :x:<,: :-:' ~ -:...::======~= w Kiecach!oii.JtatowMłb 1, W. HS ,,-..., ofwułewcłjgł.. ~ po najiiaych CMadt wrroby hutcze: - prfły żebrowane -płaskowniki - kn:tałtowniki gor4cowa~ cowane (k4fownik1 - rury czarne ocynkowane --ocyn...- itr ~ SzybU :.-... obałuva. W]azd: u Pekouowska 85 w ewo. MARCO-SERVICE KRAKOWSKIIłAIIK ESZKANIOWY nt.rrabank SA 5-18 Kiece, u. Bodzentyńska /40, te. (0-41) 4-59, fax 44-1 o ODOZIA.Ł KIELCE IKB SA nomtuje, te od U.Vi.I"J r. oprocentowanie okat termnowych wyr105f: Lp. RodzaJokaty Oprocentowanie 1. rachunki bieżące 9. 1-młesifcme 19. -mfesitcme miesifczne mfesitc.me miesifczn miesitczne: miesłfczne mesifczne repodemj... w ot~on<urocznyf!, Ot[fttpjc nm'łd!!th! łłtntjtł t!t 14 yu IH1 r Hmtak ~n zwiu o,nnm rui~ihii nirff/ti ",.U USD DEM,0 proc.,5 proc. rachunkb~ Rachunki termino-: -mesitcme 4,0 proc. 5,0 proc. 6-miHitewe 5,0 JM'OC. 7,0 proc. 1-mas~ 7,0proc. 8,0proc. 4-mesi~ 7,5 proc. 8,5 proc. 6-mastcme 8,0 proc. 9,0 proc. W przypadku n ie do t rz ym~n i a przez kienta tern1inu umowy ZOS I~ naiczone odse tkiw wyso kości pr oc. Ka banku skep mebowy e łwiat kuchni FORTE- mebe z kompeksowym wyposai.eniem wg umówieniakienta e.zestawy pokojowe e wypoczynkowe e młodzie1owe e IYJ)łene e mebe kucttenne e kn:esła fotee e stoły e 1toki m e zest.wy wypoczynkmw M zamówenie e kompłebowe wyposaiene biur e._, agd firmy j' ARDO - pra::.. :::::: Sprzedaż na raty. Bezpłatny transport na łfkthj/e mibst& Kieke, 111. Legniea Z8. te aynny pn. - pt O - 18, sob. O - IS Do sprzedania kontener z okaizacją przy u. Zbożowej. Tanio! Te ,:1..,, AJ KI O\\ M\ ł łłi.koiłłi:\.i(_zr\ja t' "MARJAREX" poeca asortyment eektrotechniczny od A do Z WYSOKA JAKOŚĆ, FABRYCZNE CENY! UJ \\ \R~/ \\\~h\.~ i \\, 11 Ji L\PR\SLU1\'UU81)016 Of'fUJt'm y tkt'~giłłkiroimoiti\i tuvjm 1 ~~~ r HURTOWNIA NAPO-IÓW,. Soki o.z 1: O jabkowy i O czarna porzeczka-.500 : 11 Napoje O,Z 1: ' ' O wiśniowy O wieoowocowy O brzoskwiaiowy VAT(7%),. poeca: Soki i: O jabkowy O czarna porzeczka O pomarańczowy Napoje 11: O jabkowy O wiśniowy O wieoowocowy O brzoskwiniowy Punkt aprudaiy: Giełda Spożywca Kiece. ul Zbożow. Magazyn - hurtownie wpapłrus" to.ke, ul Górna 0, teł łt, w.wn SIIJ<I , WMm.10 Przedsiębiorstwo Budowano-Produkcyjne ~ spółkazo.o. Kia~~:-;;LS~~t;;;;k;Ss, teł BETON ATESTOWANY ZAPRAWY CEMENTOWE BLOCZKI BETONOWE Procukcła i sprzedat po konkurencyjnych cenach z mot!iwości~t transportu Wykonawstwo robót budowłnych, wyj~ttkowo szybko soidnie, stany zerowe budynków i fundamenty. UKLADANIE KOSTKI BRUKARSKIEJ Pace, chodniki, podjazdy PRYMUS - KIELCE telfax 1-55-fi".c S.nk Spółr.hiekzy w Wąchoc:ku informuje, tez dniem 1.XII. 199 r. upływ tarmn u;rupełnenia urhiłów członkowsdd!. Po tym termnie członmnie pa.adij/fcy kwoty udziału zł zc»tanie skre41ony z re}estn~ członków banku. Pruydium Rady SS S kł ad rekam: " Exbud 1'' Biuro Rekam,.Siow:t Ludu". te ł , Kjcce. u. Targowa IB. Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczonych o g osze ń. -.J' \... ~'C ~

15 NUMERI8 INFORMATOR SLOWA STRONAIS Teewizja- Radio -TV S a t KWAWSKIE ZAKłADY KONCENnłATÓW SPOŻYWCZVCH "DELEKTA" WłOCłAWEK smaczne kancentnity de.setów i napojów koncentnjty ciast przyprawy koncentraty obiadowe konserwy mięsno- warzywne kawy zbożowe i Mtntne "pauszd CENY FABRYCZNE!!!... yn w~hurtowniapa'momacka PW ALMA KIELCE, u. ROLNA 6, te , wewn a,;~ SALON,..Jłł...BAK~~ KIELCE. 1 MAJA 196, teł. 50-U (dawny bar.herbski") U NAS KUPISZ KAŻDY MEBEL, PRODUKOWANY W POLSCE -za gotówkę -na raty w nowym systemie- I ""Piata 10 proc. - kupąj~cemu no,re mebe pomagamy w sprzedaży używanych - bezpłatnie do" ozimy na terenie Kiec. HURTOWNIA KOMPUTERÓW Korzystie rdbaty, odrocz.one potności. Zoprost,DfiiJ' jirfiij' komputerowe do wspóprocy. NA RATY BEZ ŻVRANTÓW -komputery PC/86/86/486 z DOS 5.00 WINDOWS.1 - drukarki SEIKOSHĄ EPSON, NEC -monitory NEC, GOLOSTAR. Low Radiation, Non nteraced - dyski MAXTOR, NEC, IBM - akcesora komputerowe c;r.; c;a ic.:ił Kiece, u. Sienkiewicza 4, tełfax , godz 'if<ł WYSTROJE BIUR- SKLEPOW- MIE~ 1._ g)~ PROGRAMI 1.00 Wiadomości 1.10 Proararodnia 1.15 "Dynastia" - seria prod. USA(powt.) Jedynka na niepogod~ 1.05 Lato widziane z konia 14JO A ja na to, jak na ato Giełda pracy. giełda szans Reporten: (1)- j~zyk angieski da mtodziety Kino wakacyjne:,.widget" - seria prod. USA;,.S pełnion e tyczenie" - seriaprod.austra Teeferie ~ Lu- - program nastoatkt w 1650 Muzyczna Jr vnka Teeexpress 11.0 TakiJest świat- magazyn reporterski Roseanne" (S) - seria kom. prod. USA Wybory " Takijest tenświat- magazyn reporterski Wieczorynka: "Kapitan Zed i baza snów" 19JO Wiadom ości 0.00 Prosto z Bewederu 0.5 Festiwa Poskiej TwórczościTcewi zyj nej : Teatr Teewi:qi - S1emion Zotnikow - " Przyszed ł m ętczyzna do kobiety~ 1.50 Miniatury - Piotr Szewc.. Zagłada" Tonacje mił ości - dzieje Tristana i Izody" - program baetowy, wyk.: grupa baetowa.,p-89'". Grzegorz Staniek, Iwona Czechowska, Jaro~aw Staniek. Inga Pichowska.45 Wiadomości ZJ.OO Muzyczna Jedynka ZJ.05 Wiect.órz... cudotv.oórcą program Michaa Ogórka 1.45 Gorącainia.55 "żeaznygus t aw"(s)-seriaprod.nicm. O.SS.,Sprawy rodzinne" (S) - seria obycz. prod. w. 1.5 Przeboje Bogusawa Kaczyńskiego.5 Zako ńczenie progranu PROGRAMi 7JO Panorama 7J5 Wakacje w Dwójce 8.05 Program okany 8JS Wakacje w Dwójce 8.45 "Nowe przygody Caineczki" {9) -.. Tajemniczy czarodziej" - Kria anim. prod.jap "Zadz iwiający świat z.wieną t"-seri aprzyrod niczy prod. ang "Pokoenia'"- seria USA Na bocznych drogach Europy IOJO Lato w Posce Panorama II.OS,. Powrót Arsena Lupina" (76)-.. Towarzyska Tatiana"-seriaprod. fr. I:Z Przerwa 15.5 Powitanie ISJO 7 dni poskiego sportu Panorama 16.05,.Facetzesreb m ~waizką" - fim dok. 16JS Lato w Posce Poska Kronika Fimowa Przegąd kron1k fimowy<h 17.().. Pokoema"- seria USA Hao, dz1eci- "Opowieści kapitanam1s i a~ Panorama 18.0 Proararookany 18.5 Koło fortuny- teeumiej " Małesmo ke" ()-,.Korea Południowa"- seria dok. prod. austra _Ao, ao" - sena kom. prod. ang. 0J5 Auto - mapzyn motoryzacyjny 1.00 P a nof1łma 1.0 Spon 1.40 Vademecum wyborcy.00., Wiosna Michaa An ioła" () - sera biograficzny prod. w..0 Noc i stres Z.UKI Panorama 0.05 Zakończenie progn~mu RAIUNO 8.00,1 1.00,1.0,1UQ,I ł.oo,:0.00,:15, 0.5Wii~905Dor!nedogoo-iM.t.11.05V_. &I.Mf' uonełofUII -*b.nwit.5~weuł-f'saao. b.55ny..-uyo_i4.00fcr"bddeii"" ""- US\1i ThtSw-.. USA *11w~.15HIIIrte, tini---40t..nr-mńiii1910gooc t.b"tw~g,obi81im ~.. jwoq.0~~0.ło~ 11J-IiiiiiUSA.197U::I~I')-IIIn.SSA. 197: tttzeowacyłtny1105 f'nocioiii:jicei40c..ct.wroo~ _.. SAT1 915s.;.dzi-MNI!Po«400rfiiPI* John-wriii(JioK!0.0Bonnu-NI"III{I» W)II.05J5(pow)\1.50Kookwtuny(j)OIO(I 1.0Cie!Wetłnt*-terił1.0Drfrap. perjohn-strai 14.15SłjSitd tri1 445 onan.ti..w1545swtrk-..n i tełumii7.01dtfcaot1-!uiumej 11.00Maoazynr.gionM!ył.0ModnkobiN -trai\9.00'midornołd!.0~ tportowe\9.01'".ooofb.wiy015f'ł)9)ciybi ~na~-mriii1.0pr...w..cuda -łhow.150onte.y,pa1wkancirru-ro.t.,.,..,_ -.rhmuei!ikołem:.00niwłstorit -~~~~guy~~hskał4-._aii-ng R.PLUS 9.00tonidi: -Mria110.00f'itMI \bod...,0.0~c*ii rrrf kam!e!-ełe.nmiii.0~~ \eeturnij\.011pirii-~1.01łłłor~-.tiii.0sani BIIbwł - faii4.10kigy.",.cck-imiii15.111t.b" dnłwo.otibobby-111ł ł'.rmr -bhow-1700 IQa tu jut tt!~- M' 17.0SiruNt'*~-łń1ł.OOEJI 99-~11.45~11.10Upow -~19.40Dobr czur.rtecu~-w 14.15~11\tnły-June/&Ztgwiudy1500 Kubseniora17.00t.ini-Zi8-~!h dzied17. 10Przyvoctfkł<:zork1AIIrtd..cn Y'!~I9.00Witbaci11.~Stdo SĄT-~19.0TIIt8af)łTEC""-- Qi'II.~0.00X~Aipor> łagi~nguy~~cftodził)'\.10cip Hppr BWfcay'IHneyati$Midcwiiiii1450Z>Ifik ~ IPOI'-.00 'Midon*i.5~W.,~ ~pmbajł:.5jar.kni"- FrbcxJIGd-~USĄ,I91Jfpołt)11.0 ~rok..na(j)oi0(.)1.00aoałf MNip,.!J1:.0Shorb-rfDiez.łMf ratny1.50aii"forc11-ufił~-1\45a 'dedet..<bti-w,impt"zyvod.,iiio 15.\0RemingtonSłetł-ttł1ł.IQMr...,_.. str16.5 CUn.W;I "''""". Mri 17.00Finy.,.;_,...,.. 5WIIK*'otłNb Manne-Mń110.00WidcMI'Io6d~IST~j~~~~o Ditd a.~usą,i750sr1901tny tpowi.)q.55~-iłri... CłWłNE. 800~8.0$wetJIOdy9CIOZa kupywtv1.oot~110ao-.yprtr( ~1UO&onanu Uf90o...tdyw -ten110.00giitłts41«t1:00pr~ 1110Wti.\00.Iogurii~1JQMI ~~00~)0 Pr~r~zE..opy:<&8~..,..uoon.... -*-!Gbrc-z IQ~I4a 114().~14(1...-rD R.tiiJik(j.,... tnanmd n n.ian pr-cn- & T~ EUIOOI'OOT O t:iimufya too Gc:ł O..włiiiiiMc'-IQ.QO...,~ II.Wfttjwi.W.,W!O,OL.u.~..,.. IMfw...,.łOO~..-~ -.yd:s.ootiiiiiu...,atpwi.oi...!500twu rn>ł!atpwkiubi!nt1700w,. agiiiiiioc:iiocow'-'-gitwfohiiiiioił.oo Wytdi~IIICfWC...IOOEIIIOM 110~_..,..000T-II.nut COW.00Etrogoes000MłgfY'I~100 --POUIAT,, 0Progrdroa 11 5&erw.,_.". POU>NA t5.50po.unił.oci, IfOS~ gra~~~dedtdi~\uog*tv,._ 1700T e.IIAudtiPI -- M"MidediediMciDił)'17.45 GoieJV~II.OOPrryrodiepobł t)ct :'oprop-.wyt.is~ kobieły1sw~-iłowe:'..457 dr~f(tii:15~.. ~ ~400,.,."...0.0SI'tcgiurMG QIOsa.t..-.~GMad'tiiCibk>łiO IOCk-b!Wt nuwtzja KABLOWA KIELCE WIQcjc.zy\etr~TKKI7f'!' Kicłtcii twtoi'ł- N91'(not111K'!'ł 1740()powt6ciJMfoMtOIIIII Iif!hdMCi 11.05ROow~-tńratoii.S5Pow- tjrkizmw{io&rm.-t15ntttpodoa'ju T(j(._ 0.15Coumbo-Hri.1001tną-WIII :051011fd\-~.0Goe erin&k-eriAI SAT 100'Mł!omołd1.10Mioaz,n~cyiry!H5Cztowit4!rnrn Np(rtit.ibi Mth.wyhndtsołni Basthok1'/ IOO.w.bera.ffahrnsiSchuNM115!10Konca1111~ onezttł orkesu, Robtft ScuMnM 1f K-..ka-łriał!7.5ioodyPIIIIIII'*""ttn dwone-.-i.oomigntitaiiiiri -.. O&J!Ideka"IIOiteii:H"""-0.0~itkn';yjry~~Q.45PtptpcJII fedzii.js'niadoaok Pf07 ł_0~si.. ""-'{powt)9.0 n--n.18-55~tfo.i-""-11ł5ro 'itzymtbiciii-~uso\ims:\społ ATPwoiMge~es.008oUWIII!fUMIIIow!hdoed1900Fi'"'*"-NtrodowiSWZdt ""ŚiubyiAIIISW IIft,potkj.Jł400ZqodvRipor"\adokUIMn,.."..(k~d\OOS!r ~11!ł101.h~&Mrtrifi-I..\JSĄ,1MI:00~ FIIUio110~0!SmTTIIIrTełiiV.ot.Satraow-f'rYi*łtYZNdo TVK OSTfOWI(C \000~ifyk... ~:)10.0 Ttii9&HIITW..OitroMic"IS:SOKtinpqyfid-K'-'nłynka,~.Ordr f1r.eł' trb~1:1170forda.rd-f ee"toyiiiiiiu0miej$ce(fc'-łr.. Cib,e TIIep.ttaTVK_t»owoec LOKAHY KANAŁ RUIOWY 1V Kt-prQ'g)d~Drfrwoet" ~cnouw.ordr-jiimy ~ifkm.-.er.00forioyard-gra~ ot<p-._... RADIOKIELCE SOOirboWIWr~woprWKusik 61».1ł Cł.01~Nw (pf ot Sot.i1ł05 H<turołci dni w op 0Gra~I10Progrr.u..ow,0 mpwyfp". jł.40murtkii.so~-- Pf.eyiOO~Iradoo~ \0,1:.051W'*~IUOSI.do prh<iwyborcu-sdii00.\ ~1\IQSOI'-Mdtit-'JIOń, MICZ'j1łeł-)8iud'j915~cwW)'IIIkc'10.00,) ~~ rekrł1cfł\.0w~ryoch1.10ati{ Miioediii'IIIZyUwop-M.~\41S ADdtpopołw140Mi.;Dnrz-... B,I» _..,510Auoradio-MOtoBdio00 PtwoprG..MIIIIuykiiM.Orkn1ł.0Mi -RADIO...,..,..,. 5.00Prttbud.aNJ~OOPoranek oartn~ wop-m.~ii10roc kowtoiiii10!0ridiopokdąi.00mutr(ce t.jetncikit'ł4s~ndd&joof'id Iat715Tf... o)'~łk*:d ŚWTrttqiOOłok~ _.1010~N'--Suibbt'-"=a..-""'fo-.ewtuii C$IIHIIZ-.rtct:w*II.OO~00t"'oper._.ło,. -""- ~-P'OII',.._Cmpka\10 WtpON Ndihni ~ AetoNifii..,OIWII)OI"Ioooi!SOOtrzr kwt*-1~ taot~-ni Aitbendry~IS45~cuniiJ;racowf1ł00Muzyk.e.dy.~!100 Ws)'ko.DOposwł45WIIIUINfiCk -IUddtdediiOOrydteł-pruot.:prtf ZOOORI~podcmurą.c ~eer ptogra~~~mur $~t fiiii S)'IJIC:ryb UICIT~t~~&~rydobryrodo. 'rł.'łotd-autf... ruukowauyq11piinii-protr.. 1- ki..iwikwocu 0Radorodt~ CII.CZ>"'Ie,... t~t,u-.".._muf.hwmiriwi ~łti1h I1łt \115 ~..tint9dci;too,t411q. ~rtow!*rt-...1~

16 SLOWO SPORTOWE STRONA 16! Sp011 News żąda pieniędzy Morcei Londyn.NoureddineMorcei, mistrz i rekordzista świnia w bieguna ISOOm,zngrozi,tenie~a wi siv w Stuttgarcie, jeśi nie dostanie wynagrodzenia za udział w mistrzostwach. Stwierdził, te pieniądze powinny być wypłacone abo przez sponsora, abo przez narodową federacjv. Trinidad zbił Garcię Nowy Jork. W Bayamon {Porto Rico) odbyła siv waka zawodowych bokserów o tytuł mistrza świata wagi pośredniej w wersji Internationa Boxing Federation. Obrońca tytułu Feix Trinidad {Porto Rico) jut w pierwszej rundzie zmusił do kapituacji Luisa Garcię z Wenezuei. Yeo za Troussiera Abidhn. Pikarska Federacja Wybrzeta Kości Sianiowej z funkcji trenera reprezentacji narodowej Francuza Phiippc Troussicm. Powodem zwonienia były kontrowersyjne wypowiedzi da prasy. Jego następcą został miejscowy trener Martia Yeo, który przyczyni się do zdobycia przez dru!ynę Wybrzeta Koś~i Słoniowej, w styczniu 199 roku, Pucharu Afryki. zwoniła Whittingham waston Vii Londyn. Guy Whiningham, który w ubiegłym sezonie zdobył 47 bramek da pierwszoigowejo Portsmouth, pod pisa! kontrakt z kubem Aston Via. V i!a kupiła Whitinghama za, mn funtów, ae Portsmouth dostanie w gotówce ty ko 800 tys., gdytna400 tys. funtów wyceniono transfer Marka Bake z Aston Vii'do Portsmouth. Śmierć żnijowca Moskwt~. Agencja Reutern poo śmierci, GabKadyrowa, rosyj- informowała drachmana skiegotużowca, byłe&o 6-krot- nego mis1rza świata. Kadyrow upadł tak nieszcz~iwie na schodach wejściowych do swego domu, ze doznał powatnych obrażeń głowy. Zmar w szpitau podczas operacji. Tragedia na tone Londyn. Dwóch kierowców kartingowych zginęło w dwóch wypadkach podczas znwodów Grand Prix Wiekiej Brytanii w Brands Hatch. Gordon Einor wypad! z trasy, natomiast drugi zawodnik, którego nazwisku nic podano, zderzy! się z rywaem przy prędkosci 160 km/godz. Obąi B~rjczycy zmari w wyniku odmes1onych obratei wszpi tau w Dartford. Rahn w Japonii Berin. U we Rahn, pkarz kubu Bundeshgi Eintracht Frankfurt podpisa kontrakt z japoiskim kubem Urawa Red. -etni Niemiec jest trzecim zawodnikiem, po tiubarskim i Ordenewium, któryopuszcza niemiecką hgę. da kubu japońskiego. NUMER J 8 SporJ...IIł Duet Toppmoeera FURTOK, YEBOACH "Furtok Yeboah to duet moich marzen. Najepsza dwójka napastn"'-ów. Strzeą najwifcej bramek w Bundesidze bfdzłemy mistrzami. ~ teł kast w pucharach UEFA - twierdzj Kaus Toppmoeer. Siwe włosy nowego ttenera E"'N'Itrachtu Frankfurtmy!4. Keusa Toppmoeera, który świeżo przeszedł z drugotgowego Mannheimu do czołowego niemieckiego zespołu, rozsadza temperamen Wniósł też coi nowego - bezgraniczr4 w swój zespół i stara sit tym zarazić zawodników. Jest gtfboko przekonany, że dwójka Yeboah - Furtok to najepsza w Bundesidze para napastników, a Ben i Gaudino są najepszymi zawodnikami środka poa. Eintracht ma jeszcze śwłetnego bramkarza - Ui Steina. Słabą natomiast i nie ustabiizowaną obront. Ta sytuacja- przyznaje trener- zmusza mnie do Jedno- w" znacznego uatawien'- zespołu. At.k tyko atak. To nasza sia. Cumoskóry Anthony Yeboah n.jdułej chyt,. pozost.niew~mt,ci pfłkiii'zyorazkt bk:ów łódzkiego Widzewa po prusławnym Ceni u 0:9 w Puchairze UEFA. Robił z obrońcami Widzewa co che~ atnehi najwifeej bramek. Ateraz]egonajbż szyrn par1ner'em ma być wtaśnte Jan Furtok. Kierownk:two kubu zrezygnowało z innych cudzo.ziejnców, ponłeważ zgodnie z przepisam~ mogło podpisać tyko kontrakty z zawodnikami poc:imxiuic:ymi z państw nie bt dąc:ym członkami.ewg. Kibice Eintrachtu podpowiadai nawet żartobiwie, te Furtok wart jest członkostwa Posk w EWG. "Furtok reprezentuje iwiatową kasf jest kteanym uzupełnie niem da Yeboaha. Jan potrafi zdobywać bramki, jest szybki, ruchiwy, Ideanie znajduje uki w obronni przeciwnika 1 umie pomtesz.k jej szyki" - twierdzi b"ener Toppmoełer. Oprócz Furtoka w Bundesidze graj4 jeszcze: Leśniak w Wattenscheid oraz Rudy KohyJański w. FC Koe n. Do drugiej niemieckiejigipr.zesziwtymroku: Adam Matysek ze Śąska Koe n, big niew Sze-.. ayk z Zagłębia Lubm do SV Meppen, Tomasz Cebua z ŁKS Łóc:U: do. FC SaarbruWrocław do Fonuny W rosyjskim rutbou po raz piea"seywhistorii doszjodostnjko. PierwszołiJOWa drużyna Uramasz Jekaterinburg nie pr.zystąpi a do rozgrywek sezonu 199/94. Savard zmienia kub W Jekaterinburgu Dens Savard opusuu Montrea Canadens pmnos słę do Tampa Bay U&htnng. Savard - to jeden z n,]epnyehhokest6 NHL. Sześciok rotnie by wybrany do zespołu gwiazd. W NHL rozegrał 946 spotkań. str.zei 4 bramki Strajk futboistów Kierownictwo kubu motywuje tę zbyt wysokimi podatkami, które po zmianach w ustroju gospodarczym Rosji dotknęły w znacznym stopniu również świat sportowy. Waery Uscnko, przewodniczący Uramaszu, podkreś ił, te z takimi samymi probemami boryka.się wiee innych kubów. decyzję zaiczy/769asyst.swąkarierępro enko. pozycjv gry w drużynie z Tampa (drugi sezon w NHL), by tam siu tyć swym doświadczeniem mło dym hokeistom. Che~ z nimi Brać i m)iv,żejak wczasie meczu będą przebywa! na odzie 0-5 minut - to spełniv swoje zadanic - powiedziat-jetni Savard. Savard nic nie mówił o swoi ni wynagrodzeniu, podobniejak Tony Esposito - hokejowa znakomitośt przed aty, dziś mena!er generany kubu z Tampa. Za gr~ w Canadiens w ubiegłym sezonie (16 bramek i 4 asysty, mimo absencji w 1 meczach, spowodowa nej kontu~ą)savard otrzymał wynagrodzenie - 1,5 mn. do. W Rosji Befer na boisku ZZachodem Mecz obserwował Egi.,Ori ło" Osen, sekretarz kadry norweskiej, i już po końcowym gwizdku stwierdził, ze Mj e łde jest bardzo powatnym kandydatem do reprezentacji, zwłaszcza, że w tegorocznym sezonie strzeił dotychczasaż45 bramek. We wtorek ogłoszony zosta skład na mecz z Wyspami Owczymi, II sierpnia wtorshavn i Mjedejest wymieniony na pierwszym miejscu wraz z debiutantami. pięcioma innymi Mons var Mjede ma 5 Jat i jest nauczycieem. Gra w Li iiestrom od 199 r. z kontraktem do Zarabia r.oron rocznie (0 tys. USD). Norwegia zagra dwa mecze treningowe przed meczem. Poską, wr.ześnia. Z Wyspami Owczymi i sierpnia i USA 8 wr.zdnia. Mecz z USA potraktowany jest przez Osenajako próba generana, na którą zamierza sp rowadzić wivkszość "zagranicznych" graczy norweskich,,.pr.zed poważnym meczem zposką. ZBIGNIEW KUSTOSIK Na41atazd}"Sk'A"ainko -anazo- Nowa gwiazda gangu Osena Mons łvar Mjede z pierwnoigowego Liiiestrom włą czony został do reprezentacji Norwegii po reweacyjnym wyst,pie przeciw Rosenborg strzeeniu trzech bramek w ciągu 6 minut. ve~. staazast osonncłrodków dopin &:ti~c)'cłmanaukrańskabłe~;aa. k - Ta~ana Oobro"Skicb-Samo- W środku ata fesjonanego hokeisty zaczyna! w 1980 r. w Chicago Btackhawks (76 meczów, 5 1 bramek, 66 asysty), potem przeniósł się do Canadiens (wymiana za Chrisa Cheiosa). W drużynie aktuanego zdobywcy Pucharu Staneya, Montrea Canadiens. rozegrał 10 meczów (7 bramki, 107 asyst). - Dacze1o opuszczam Cana... diens? Po prostu otrzymałem pro- ecken i Wademar Matysik z Hamburger SV do Wuppcrtaer SV. W tym s11mym zespoe gmjeszcze M eczysław Szewayk. Czynną karierę piłkarską zako!cz.y ł w Fannover 96 Roman Wójcicki, ae pozostaje w Niemczcech, gdzie będzie trenowa zespó TSV Ha- Koniec kariery Była 5-krotną mistrzynią świa ta i i&r.zyskoimpijskich w biegach na 1500 i 000 m. Podczas igr.zysk w Barceonie zdobya srebrny meda w biegu na 000 m. Probki A i B pobrane podczas zawodów 18 czerwci w Budapeszcie,zuwicrnłysterydyanaboicz n e -,.stamtzoo". T. Oobrowskich-Samoenko 1 sierpnia uko!czy ata. WCSKA Francuski sponsor Czoo wy rosyjskkubkoszykarsk CSKA Moskwa podpsaukntt}'m y konr.tł sponsorinii:owj' z rrancusk! n~.,sucden". Najego ~ mocy 100 tyi. doarów rocznie bę dze pnekazywanych do kasy CSKA, co pomoże przer111111! temu rzoswro~izanoow'iłanakonce utytuowanemu kłubo'' i w c.rudnaj ięeej sukees&w, przyjęa nowi! nyeh 'fi'irnkach a:ospodare:zych w nazwę.,junista1 Moskn", medarc..sj. istami bo-..iem zaopiekowała się W rosyjskim sporcie przyjmuje stę ceru więcej wzor&wzaebodnie a: o sponsoringu. Ondyna moskiewskich t.jakany, która podczas ms- SZ)'bko bogata (inna.,junin Z Co". Naeży się wzbogacą si~ spodziewać, że wkrótce rosyjskie kuby hokejowe. Zreorganizowana Międzynarodowa Liga Hokejowa Rosji podpisała bowłem ukratywny (o nie znanej dotychczas wysokości) kontrakt z jed('ą z amerykańskich stacji teewizyjnych, na mocy którego 0mcezów igowych w tym sezonie będz e transmitowanych tywo do USA. tojedenz kubów,symboizltiqcych narodowy spon Rosji" - stwierdził Jurij Szumako, zastępca dyrektora generanego moskiewskiej fiii,.sucdenu". W czerwcu br. hokeiści CSKA zawari bezprecedensową umowv typu,joint venture" z czołową ~rużyną NIIL Pittsburgh Pengums. Zgodnie z jej trdcią "Pingwiny" zainwestują gotówkę w moskiewskim kubie, w zamian za co będą mogi pozyskiwać rosyjskie taenty. (PAP}

17 SLOWO NUMER 18! SPORTOW E STRONA 17 Spor~ Smimow i Uvang tę wycieczkę zapamięją Dojrzały Eńc Cantona Mongoski areszt ~ c::zoow speqaiśd w begat:h narcarskkh Wład i mir Smrrnow z Kazadsfnu oraz Norweg Vqa rd UIYaDł przebywai pnez czte}dniwareszciewmongoii. Biegacze wybrai się w towarzystwie trzech Norwegów oraz przewodnika na 14-dniową wycieczkę górską u zbiegu granic Chin, Mongoii, Kazachstanu i Rosji. Po zatrzymaniu ich przez mongoską straż graniczną okazao się, że wszyscy nie posiadają wiz oraz zezwoenia na poruszanie się w tym rejonie. "Sytuacja w której znaetiśmy - powiedział Smimow - była niezwyke dramatyczna. na nic _ zdały się interwencje naszych ambasad". Mongołowie widocznie chcieitykopostraszyć takznakomitych turystów. bo po czterech dniach zatrzymani znaeźi się znów na woności. Incydent zdarzył się przed dwoma miesiącami, reację o nim Smimow przekazał dziennikarzom, jak informuje agencja DPA,podczaszawodówna narto(p.ap) rokach w Wiingen. się Rekordowy transfer basebaistów "Orioes" na sprzedaż Tego jeszcze w historii amerykańskiqo basebau nie był o. Zespó,.Batimore Orioes" spnedany został z:a 17 mn doarów. Nabyła go grupa amerykań skich sympatyków tej niezmiernie w USA popuamej dyscypinie sport~. Najbardziej znanymi postaciami grupy są tenisistka P.am Sh ńn.r oraz aktor fimowy BarT)' Levinson. Kub sprzedał na aukcji. borykającysię z poważnymi kłopotami finansowymi, jego dotychczasowy właścicie EJi Jacobs. TajemniC..1 poiszynea jest. że Jacobs ma długi sięgające 0 mn doarów. Dotychczas najwyżs.zą sumę 106 mn - zapłacicii Japończycy stając się właścicieami Ieiubu.Se attemarinersn. Kibice Miann i Saropdori bii się Drużyny Mstn WIIK'h, AC Mi.an będzie misiał rougrat: pierwsze spotkanie igowe jako cospodarz na neutranym stadionie, oddaonym od Medioanu co n~mniej 00 km tak z:adecydowa.a Wioska Federacja Pikarska. Mian otrzymał karę z.a ponad godzinną bijatykę swoich kibiców przed meczem z Sampdorią, koń czącym ubiegły sezon. Sampdo- ukarane ria, której kibice również nie byi bez winy, została ukarana grzywną w wysoeości 100 mn irów (około 60 tys. doarów). Początkowo Mian mia rozegrać dwa mecze poza własnym sta dionem, a Sampdoria- jeden, ae po apeacji, Włoska Federacja Pił carska zmniejszyła kary, naotone na oba kuby. Lawina kontroi a ntydopingowa Nemiedr.ieco Z~u oweco (DSB) Niemieckieco Komitetu Oimpijskiego p ruprowadziła w tym roku 075 kontroi, tj. więcej ni poowe z:apowiedzianyc.b. Z raportu "otnej brygady antydopingowej" wynika, że najczęś- NaJe:qcy do Manchesteru Unted stadon Od Trafford miał okuje podrwat:juiwswojtj długej historii wieu }łi nyd piłkarzy. M1Uwę na Od Trafford deptay baty ikich fkzy,jak wieki dtentemm stadło nów BobłyOwłton,,.ekspoduj~ Dens Law, samodestrukcyj ar Georce ~t. ay e&endamr nutoatek DuncanEdn.rds.~ÓJW(~rvkaw qi. Monachim w katutrofie otniatj wraz z caym pienru}'m,.prniturem" Manchesteru. Tndy(ja zosta podtrzymana. W tym roku na OdTraiTordtraipra dziwjenfant erribefutbołu Fm<'uzEricCanou. Cintona przybył na Wyspy prawiedwa ata temu. a wraz z nim jego zła reputacja. Od razu szczerze wyznał:,. To szcz~cie, że więk szośćpiłkarzyniejesttaka,ja.r.ja. Inaczej zapanowałaby anarchia. Jego kariera na boisicach Francji była niezwyke burziwa. Nieobce mu były utarczki z sędziami, nie tyko słowne, ataki na terenów, a nawet bijatyki z r.1ubowymi koegami. W niedługim cz.asie zdążył doprowadzić na skraj wyczerpania psychicznego i desperacji swoich menaterów i pannerów z boiska w Auxerre, Bordeaux, Montpeier i Marsyii. Był zawodnikiem wiekich kontrastów i był przy tym niepokomy. Wspaniae umieję tności pir.arsk.ie, doskonała technika, "wszystkowidzące na murawie oczy, a jednocześnie ogromny i niepohamowany temperament oraz niecierpiwość. Ca.ntona opuścił Francję w nies.awie i z dyskwafikacj~. Na szcz~cie wkrótce przyszło zaproszenie z angieskiego Sheffied Wednesday. Paro na Francuza położył słynny eks-repre- Hagier w areszcie Były bokserski mistn: łwiata wagiśred.ntj- Man'eousMani Hagier - zostanie postawiony w stan osłr.arł.ena z:a prowadunie s.mo- W Niemczech Kom~a Banita z Francji ciej poddawaną testom grupą byi ekkoateci (7),.a następnie pły wacy (16) i kajakarze (105). 00 próbek pobranych zostało w cyku treningowym. Oba aboratoria w Koonii oraz Kn::isc::hy nie stwierdziły żadnych przypadków stosowania dopingu. chodu pod wpływem ałkotoha. 9-etniego Hagiera 8 ipca zatrzymała poicja w rejonie Bartett stanu Massachusetts. Były bokser odmowił poddania się testom na trzetwość. Nazwisko Hagiera zostało włączone do Boksersieiego Hau Sławy, sześć at pojego wycofaniusięzesportu.amerycanin eiica Jat poświęcił na karief: fimową we Włoszech. zentani Angii Trevor Francis. Caa sprawa ewentuanego nowego miejsca praey da Francuza zacz~ a sięjednak podejrzanie przedłu żać. Francis chciał, aby testy Cantony potrwały jeszcze tydzien. Tymcz.asem Eric poczułsię obrażony. Niespodziewanie da wszystk.ich bardzo szybko podpisa kontrakt z Leeds United. Menedżer kubu Howard WUknson natychmiast wykorzystał moment zawahania koegów z Sheffied i jego intuicja nie zawiodła. WknUce Leednostało mistrzem Premier Le.gue. Wspaniała gra Cantony przysporzyła mu wieu kibiców i sympatyków na całych Wyspach. Przez cały czas niesforny Francuz starał się trzymet nerwy na wodzy i nie było z nim więk szych kłopotów. Jego cena wzrosła. Nic więc dziwnego, że kierownictwo Manchesteru bez wahania zapłaciło za niego w tym roku min funtów. W Leeds Cantona nie pograł sobie więc nawet roku. Nie zapomniano tam jednak o jego zasługach w zdobyciu tytułu mistrzowskiegoda tego kubu, po raz pierwszy od 1967 roku. Da Cantony by! to tymczase.m trzed tytu w c~gu trzeeal Niespodziewane rozstanie Cantony z Leeds zrodziło w prasie angieskiej wiee potek. i domysłów. Zaprzeczyi nim zarówno sam zawodnik, jak i prezydium kubu. Kierownik Leeds poinformował, że... Eric przedstawił pisemną prośbę o transfer. Był bowiem trochę rozczarowany tym, że nie wystawiono go do kiku jego zdaniem wat.nych spotkań. Poityca naszego kubu nie przewiduje motiwości zmuszania zawodnika do gry u nas. jeżei tego nie chce. Przejście do ManchesteN odbyło si(: wyłącznie z jego własnej woi". Ostatnio Cantona wydije się byt dojrzas:ey spokojniejsi.)'. Jak przystało na graeza wieiciego formatu, jego debiut w Manthesterze przypadł na mecz w Lizbonie z ou,ii 50. rocznicy urodzin słynnego Portugaczyka Eusebio.,.Nie mogę zrozumieć, daczeao jacyś u dzic uważają, że zawiodłem kibiców Leeds.Ja nic widz(: tego w ten sposób. Miałem specyficzny, przyjacie5ki konakt z fanam1 datego myśę, że rozumieją, te nie mogem zostać"- mówi Cantona. Zaraz tetpyta,.diaczcao powinienem ch~ieć pozostać w jednym kubie to atub nawet podpisać kontrakt na trzy ata? Nie widz~ powodu. Co to za straszna myś. Pmgnę zachować mojił duchową woność. Oatego ciesz~ się, gdy mam zmienić kub". Opr. WP(A) Prezydent w obronie piłkarza Doping bez intencji? Prezydent botf\sd, Jaime Paz Zamora poparł wa~eg:o o uniewinnienie pi UnaMipea Angea Rmby. FIFA wstępnie uwiesiła boiwijsdeco obrodcę, podejn:a.oe&0 o dofqonne się ko~. Próbki pobrano po meczu Boiwia- Brazyia. RmbaiD6w, :k WJpU herbatę, która moi!! uwierała wywarziśd kokł,ettnemału miroru szu kat: dodatkowej podniety. W Rio -de Janeiro, prezydent Brazyijskiej Konfederłcji Futbou (CBF)- Rkardo Teb:era oś wiadczył, it znajdujicy się w identycznej sytuacjijak Rimba- bramkarz brazyijski Armeiino Quqo- to.,z.euj nie mia zamiaru brać tadnego środka dopinaującego. Brazyijska Federacja Pir.arska skierow.aa do FIFA pisemne wyjaśnienie okoiczności, w jak1ch Ieokaina znaazła się w orpnit.mie Rimby. Bez raportu federacji pijarskich obydwu krajówfifanie podejmie w ążących dec.~i. Boiwijski szef państwa zaangatował się w ten przypadek w sposób &odny raczej kibica- zaczął mówić o.. dyskryminacji reprezentacji Boiwii po tym, Jak odniosła dwa zwyci~stwa w eiminacjach MŚ. Po wynuceniu z kubu - w podróż do Paryża Sanchez bezrobotny Meksykański k ub Oub America ronriąuikontraktz H ueosanche zem, gwiazd~ meksykańskiej pił ki. Powodem decyrji kubu był udzja S.anchez:a w proteście pneci ko sposobom ku pna i sprzedaiy pik.arzy przez meksykańskie kuby. "Kontrakt został rozwiązany za obopóną zgod:(- powiedział wiceprezydent Cub Americ.a, FrandscoHema ndtl "Sanchez wystąpił przeciwko ekonomicznym interesom swojego pracodawcy, datego otrzymał wym6wienien - doniosła meksykańska gazeta "Proceson.nne gazety twierdzą. że powodem wyrzucenia Sancheza był konnikt z brazyijskim t(cnerem Antonio Carł.,.m SantDSem, którego kikakrotnie widziano z byłą żoną Sancheza - Em~ Portugał. San- os niedawno powrócił do kubu, gdzie ponownie objął stanowisko tre~;: hh, którego nie widziano pubicznie od 41ipca, wyjecha do Paryża, gdzie negocjował eontrakt z Paris St. Germain. 5-etni Hugo Sanchez powrócił w tym sezonie do Mer..syku po bisko dziesi~ciu atach, spędzo nych w Reau Madryt. Gazza ciężko obrażony AnrieskJ pikan Pau Gascocne obrazisię na dziennkany postanowi,z:epruzrok nie a dz.ei bdnego W}'Wia.du pnedsławkieowi,...,.. taktepodczas udzmu swej drutyny w ondyńskim turnieju Makita. Bojkot prasy został wi~c rozc unięty na przedstawicłei brytyiskich środków masoweao pruka- się Poc.zątkowo futboista złościł tyko na dziennikarzy włos kich. Zawodnik Lazio Roma prze czyta bowiem po powrocie z uropu we włoskich gazetach nie podobającemu się informacje o swojej nadwadze. Z podobnymi artykułami zapoznał się Gascoigne '" Katce za&ranie Gasoo1ane w meczach turnieju Mak t spotyktosięzgwizdamipubaności. W spotkaniu o trzec. e miejsce (przegranym z Ąj8)[em 0:} Gascoigne został zmieniony, &dyt wyrain e brakowało mu kondycji.

18 SLOWO STRONA 18 S POR TOWE. ~, Pikarsd sezon 199/94 rozpo<'.ząi się na dobre. Po futboistach etstndasy drugiej igi w sobotę i niedzieę po raz pierwszy o mistnowsde punkty wacz;yutneciougowcy. Rozpoc:u;:e 1\oiaśnie rozgrywki grupy kieecko-radomsko-ebeskiej z.apowiad~\ się bardzo ciekawie, choćby z racji udziału w nich aż siedmiu drużyn z naszego regionu. Opr6cz Broni Radom, BucovH Bukowa, Granatu SkfiJ'sko i KSW Ostrowiec, k6rewysępowayna rtecioigowych boiskach wubiegycb sezonie do tej kasy dąq_czyy drużyny zdegradowanej z drugiej igi Korony Kiece oraz beniamink6w Lysicy BodzenłyD i Prochu Pionki. Emocji więc z pewnościq_ nie zabraknie. Poniżej prezentujemy informacje o składach posz.czegónych naszych zespołów : BROŃRADOM Bramkarze: Piotr Fortecd (41ata), PkMr GU (8), &we Dnas (1)- przybył z Poiech niki Kiece, h fa Ka biak (18)- wychowa nek. Obrońcy: Mariusz LasU ()- wróciłznaprzodu Jędrzejów, Darłasz G wuk (4), D riaszkoxuber. (18), Beaedyk Nocoń (19) - z ŁKS Łagów, P\otr PaJach (19)- wychowanek, Ceury Raszkowsk (5), brfa SdaMid ( 1), Dominik Śwb~~rsr.ł (1)- z ŁKS Łagów, To masz Wman (17)- wychowanek, Wade..r Winsowia (9). Pornocnicy i napastnicy: hfał Daętt. (17) -wychowanek, Arułnej Fen~ryc (8), St.wo mirgrzesik (), G rzecorz Januch.. (19)- powrót z Napr:zod u Jęd rzejów, Krzymor M-dii: (16)- wychowanek, PiotrMich ec(75), Gne1on MuszyMd (4}- z Oą t Kiece, Marek Parzysuk(1}, Macej Pastaszka (16), Wojdech Sępniewsti (6) -z Orąt Kie ce, Cyprian Suite (4)- z Błękitnych, Knysztor Wch (19). Ubyi : Zagórski, O diak, Dorycki-szukają kubów, Miz.ia- Szombierki Bytom, SzpiecsBiękitni, Abin- Naprzód Jędrzejów. Prezes- Marek Mchniak, wiceprezes ds. piłki notnej- Anato BartoD, kie rownik sekcji i drutyny - Paweł Woick, trener- Marek Parzyszek, ekarz - Leszek Siuda, KSZO OSTROWIEC Bramkarze: Robe rt Grabo ski 8 at), Wojdech Kędzierski (19). Obroicy: TomaszNiuiadomsi (4). Stanisaw Biski (8}, Mardn Czortek (19), Jakub Jackowski (0), Rarat Kowaczyk (), Endn Majkowski (19), Paweł Lewandowski (17). Pomocnicy i napastnicy: Jacek W} dra (5), Dariusz Różaiski (), Artur Kon ian:zyk (1), Norbert Miszta (19), Artur!\faek (19), Roberet S~pniewsk (1), Mrosaw Koanek (9), KrzymorSzabewsk (5), Marcin Giermuda (1)- z Rad omiaka, Tomasz Kowa ()- z Ra domiaka, Michał Muc (0)- powrót z AZS-A WF Warszawa, Wojciech Pawłowsd (19). Ubyi : Sadac:ta- Radomiak, Tiszkow- powrót do kraju, Kupidura -prawdopodobnie Wisła Krdków. Prezes- SansawGórski, wiceprezes urzę'dujący- Jerzy Grai!isk~ wiceprezes ds. s por owych- Wiesław Drabik, kierownik sekcji- Andrzej Sęo1'11>ki, trener- Zdzisław Mikowski, masatysta- Zbigniew Niedzieski. BUCOVIA BUKOWA Bramkarze: Henryk Tereszkewio. (0 Jat), Wojciech Styczyisk (19), Robe1 RadoMd (18). Obroicy: Wademar Pietnyk (9), Sławomir Ot n: ba (), Dariusz Karwacd (6), Marcin Wróbe (18), Erwin Adamczak (17),Stanisaw O;ga (6)- Siarka Tarnobrzeg. Pornocnicy i napastnicy: Jarosław Wrona (7), Marek Pasuszka (8), Syweriusz Frejich (1), Ra fał Lasocti (18), Robert aedura (19), Tomasz Że azowsk i (19), Jarosaw Mosioek (4)- Zdrój Busko, Wodzimierz Gaszczyn (1)- Wołyń Łuck, Robert \chara (0)- Rorncx Kraków, Marcin Pater (18), Jacek Mazur (18)- wychowanek, Ja rosław Sama (17) - wychowanek, Marek Ura (16)- wychowanek, Rda Bierikowsd (75)- wychowanek. Ubyi: Dzidka - Ait Otarów, Kru kowiec-powrót do Woł y nia Łuck. Prezes - JOzef Miękina, wiceprezes ds. organizacyjnych - Lech Jei., kierownik sekcji - Leszek SzJezynger, kierownik drutyny- Marek 1\fłodnicki, tre ner- Witaij Kwaraany, II trener- Ma rek Kraj e ski, masatysto - Knymo r Karcz. L YSICA BODZENTYN Bramkarze: Marek Sroka (1at). Wojdech Nobis(6)- w trakcie zała twiania z Granatu. Obror'tcy: S t anisław Wesołowski (), Dariusz Marcisz (6), Lecb MaJaga (1), Sławom ir Maaga (8), Andrzej Patyńsk(5). Pornocnicy i napastnicy: Jacek Pawik (7), Lech Toporek (), Sawomir Drogosz (7), AndrzejWik (9), ArturMan:isz(1),ArkadiuszŚiusarayk (6), MariuszKozłowsk (0), 1\fa riusz Saniec ( 18). Artur.odej ( 1), J:~n Go raj (4), Rara Kozieł (19)- wychowanek. Ubyi: Giermashiski - Błękitni, Kwapisz - słu żba wojskowa, Wtias- Błękitni. Prezes- Staniaaw Kozioł, wiceprezes -Jerzy Man:u, kierowniksekcji - Jerzy Szymocha. kierownik drutyny- Tadeusz Patyń.~ki, trener- Czesław Paik. GRANATSKARŻYSKO Bramkarze: Dariusz Miernik (4 ha). Mirosław Kimek ( 1), Robert Biski (1)- powrócił Bramkarze: Jarosaw Ochosz ( ata), Wod Wkosz (0), Andrzej Ś azy.~ki (6) MZKS Kozienice. Obrońcy: DariuszświeUik (9), Andrzej Jarosiriski (0), Adam Kręcisz( ), J arosław La.pka(9), KaroLessz( 1). Pornocnicy i napastnicy: Zbigniew Graba (6), Pa111 e Dró:i.di (0), Zbigniew- Ku ryś {), Stansaw Kucabaa {8), Jacek Hajdenrajch (19)- wychowanek, Antoni Lipiec (0}, Jacek Nowak (7), Grzegon Dekie (0)- powrócił z GKS Rudki, Miros ław Rubnkewicz(), Tomasz Rz.adkowsk (5), Przemysław Srabank (0).' Jarosław Szczurek (6), Marek Hajdenrajch( ), SianisławKrak (). Prezes -Józef Bednarski, wiceprezesi- Pio!r Buczek i Mirosia w Sędziee'''ki, kierownik drutyny- Wademar Czemikiewicz, trener- Darius:zŚwe1ik, opieka medyczna- Stanisaw Szczurek. po odbytej su!bie wojskowej z Piicy Nowe Miasto, Tomasz Świduno"icz (17)- wychowanek. Obroicy: Robert 811.k (0). Pawe Wawrzyricz.ak (1), Tomasz Szustak (4), Paweł Stę pnie1ł-s ki (0), Gu.egon Jaskuski (), Radosław Sinierski (18) - wychowanek. Pornocnicy i napasnicy: Arred Ga111 d (), Ton1asz Chouj (7), Wasij Fedoriw (0), Marek Danie (18), Stanisław Opara (4), Robert Jurkiewicz (18) - wychowanek, Seb stian W roński (17).- Wychowanek, MariuszSiudek (4), JarosawWojta (4)- Gerach Drzewica, Arkadiusz Biski (0), Jacek Przybyderi (5), A1u r Berus (17)- wychowanek. W trakcie zah1twiania trensfe r Raraa S~pon. z Ora Wierzbica. Ubyi: Kohus - kub d<tł mu wo ną r~kę, Teka- szuka kubu, Dziewic- nie podjął tre ningów po kontuzji. Nobis- w trakcie zaatwian ia przejścia do Bucovii. Prezes kubu- Wojdech Ma rkie111 ia, wiceprezes ds. piłki notnej- KrzymorPastuszko, wiceprezes d'- sportowych - WaidemarSuiborsi, kierownik kubu- Marek Gajda,r.ie row nik drutyny ASPN - Zenon Zep, trener - Piotr Kuszyk, asyste nt trenera - Marek Bogusławski, ekarz- Andrzej Luek. USIERPNIA OreULłtUw ToiiiH\tTtiiWiwLuł. KSZ.O Osro,.ice- G6rnik Lęa.na BROŃ bdom - G nne~~ Chdm BUCUVIA B1bn KLSAWT Bi:da PNI. TIIk/5111 G..-zy«- L\'SICA BMtJ" Lubinanka -PROCH Pionk Pt~;d Si~(t- Spódidu Momktw GRANATSbri).sio KORONA K\d(c 11 SIERPNIA Tomasova- GRANAT KORONA- PQ~Oii SIIÓidcka- Lubinanka PROCH- nki/s LYSICA- BUCOVIA IJSAWFBP-BRON Gnnic.-KSZO Gómik-Ortęa Z9Sit:RPNIA Górnik- Tomaso ia Or ęa-granica KSZ.O-A:JSAWFHP BRON-L\'SICA BUCOVL\- PROCH noki/stai-spółdzieła Labnianb- KORONA Pogoń - GRANAT KORONA KIELCE Trzecioigowcy. w nowym sezonie NUMERI8 PROCH PIONKI Bramkarz: ~szek Boruch ( ata). Obrońcy:Tomasz\!koi(4),Potr K ie ich(1 ), SiawomirRutka, Siawomir Moenda ( 1), Artur Rybaniec (18)- wychowanek, Wojciech Pioru n (16)- wychowanek, Robe1 Bogusz (17) -wychowanek. Pornocnicy i napastnicy- Marcin Janik (7), Dari usz Cerzuch (4), Sł awomir Michaski (4), Adam Dro:i.dzikowsk (9), Dariusz Kęska (5), Grzegorz Machno (7), Jacek Noi"k (7). Lu kasz Wroehna (16), Mariusz Rzeszo tek (18), IreneuszJastrzębs ki (5), Rafai Banaszek (17), Adrian Pachock ( 17)- wychowanek, Marcin Boracyn (17)- wychowanek. Ubyi: Lenczyrisk- AZS-A WF Warszawa, Martin Leszczyrisk- zrezygnował z gry. Prezes- Tomasz Narojczyk,kierownik sekcji- Kazimierzhranowsk, kierownik d rutynyjacek Kie basa, trener- Je r-zy Leszczyriski, a.~ystent tre nera- Andrzej wanowsk, odnowa bioogiczna - Józd Bocarsk. 1 PAtoZIERNIKA. Toma...ovi- BROŃ BUCOVIA-KSW noki/siai-or'-'1 Lu.bnnh-GtSrnik Kto, z kim, kiedy? LYSICA- KSZO PROCH - Ort ~ L"VSICA- Górnik Motor - Stomi AS AWF BP- Gnn1ra WRZEŚNIA AZSAWF BP Tomuora Gnner.- L"VSICA Górnik- PROOł AZSAWFBP-Oręa Oręa-Spóhhicc. ~nna- KSW-KORONA BRON- GRANAT BUCOVL\- Pogoi.SWKZESNIA Ton~HC~ria-Poco'a GRANAT- Lobtinanh KORONA- noki/sia Sp6łdńec-a- BUCOVI.A PRODł -BROŃ G6rnik WRZf.SNIA' Granca TomaseviJ G4mk-ASAWFBP Orłęii-L\'SICA KSW-PROOł BRON - Spódziea BUCOVJA- KORONA oki Siat - GRANAT Lubinianka-Pogoń 19WRZEŚNIA ToiSO\iJ Lubinanh Pocof-ok/Sta GRANAT- BUCOVIA KORONA- BRON SJ41dziear.- KSZO ' Gnna-SpócWea G4mik- KORONA Or'-'a- GRANAT KSZO- Pogoi Broii-Lubinb.nh B\łKOVJA- noki/ PA1DZIERNIKA Tom~sov1- SUKOVIA oki Sta - BRON Lubinianb- KSZO Po1oń-Gnnia GRANAT-AZSAWFBP KORONA- LYSICA Sp,óbca- PROOI 7 1JSTOPADA Tomuov1 PROCH- KO RONA LYSICA- GRANAT AZS AWF BP- Popń Gnna- Lubinb.nh G4mk- ołti/sia Or ęta- BUCOVIA KSZO- BROŃ i U STOPADA (czw.rtek) Tomaso ia- KSW Spót.ńca- PQ~oJ\-Orę GRANAT- Gdrnik KORONA- Gnner. Spódńe:~~- AZS AWF BP PROCH- L"VSICA 4 PAiDZit:RNIKA PROOł- Tom.uovi ok/st:~i -Wbiaianka J PA1D.JERNIKA. Tomuova-oki-SI.I.I U.babnka- BUCOVIA Pecofi-BRON GRANAT-KS.O KORONA.- Oręta Spóddea- Góndk PROCH-Grania LYSICA-A.'!.AWFBP i PA1.DZIERNIKA LYSTCA- Tornasora AZAWFBP-PROCH L"VSICA-Spódziee;~ BROŃ-Oręa AZSAWF BP-KORONA Gnna-GRANAT BUCOVIA.- Górnik oki/stai -Gnnica Lubnimb - A7S AWF BP Pogoń- LYSICA GRANAT- PROCH KORONA- SpódDca Gr6nik-Popń Oręta-IAibinaka KSZO- noki/sia BROŃ- BUKOVIA '\ ~.,

19 SŁ O W O NUMER 18 S P O R TOWE STRONA 19 Kieecka sobota W" koarz KrupińskicłO Brdyny'ątka. Do waki o medae GSM wystartowało na trasę: długości 16S km ze Strze,omia do Wabrzycha 19 ko- Zmęczony k.ołtn z Susua ni e zdołał d jut. hłci&~~ musiał zadowoit bf\zow')111 me4ae. Oiłateczne wtc:ytv.&óntqe misti'di Posk rok t99 przypadł Zpewow Pątk.owi, ut srebmy me4a1 1nnemu koanowi Cydo-Koroa.y, ToUtowi Broł)'d~. Pondto na bardzo MIJa SZÓSC)'ft Ni(jKU WJłd& a.kda;ył MarS BłW'Ik BJł to wite: bo -.,tpena k.k1edd Gid ł ar.z:y.wi~kszołtinich zmo&jytru dy rywaizacji i nie ukończy i oni wyłci,u. Tym wi~ksz.e uznanie naetysi~ dec.zanom, którzy m1 ei bot~ swój wieki d zień. Nasi pioci mistrzami Europy W'abrzychu Wieki sukces odnieśi,. sobotę ko arze CYCLO-KORONY /RADIA KIELCE/DEK Mebe podttu rozgf}'1j:anych na szosach województn 1ł' bnyskieco G4rskkh Mistnos,. Posk. Podopecmi tren en KRZYSZ.. TOFA STANKA. ZBIGNIEW PI ĄTEK oraz TOMASZ BRO!YNA nie nre sobie równych naaórskkh szakich 1ł'ike młsno"wsk.m SCył u pokonqj(c wseystkch ty'łfa. w so- Od startu, choć koar.te pokonywai najpierw płaski odcinek d u&o' ci 4S km, nie byto spokoju w peetonie. Dołt szybko ukształt owała si~ 1iC.4ca około 60 koa rzy czołówka. którawjechaanaii'ufokr~tną.zło ołmiu rund duiośti IS k.m każda. Tyko Kadmienowi Staftejow nie ud;uo si~ _ubrał" do czołowej grupy,z.aśpozostaatrójk.a k.iec.zan była bardzo aktywna. Z katdym kiomerem trasy nast~powała naturana seekcja zawodników. W czołówce zostawai naj mocniejsi gubiąc rywai. tak. k.o- tonj z ejno prowadziła stawk~ grupa 1-osobowa, potem 6-osobowa, a po defekcie Piotra C\mieewskep z Asrofaru Kratnik., szanse na medae zachowai jut tyko Mariusz BUewski, Tonwz Broiyn. t 7..bpdł'W' ~ tek z Cyco-Ko rony,aadn:ej SypytUwski z KrupifiskitO Suszce oraz co byłosporą n iespodzianą, Robert ~a z Motoroi W&rszawa. N& rundy przed tmncem W)'Ś ciau zaatakował Breiyna, doskoczył do nie&o Sypytko1ł'sk, pozostawia jąc w tye pozostałą trój k~. Wkrótce potem do prowad zącego duetu,.doskoczy!" Piątdt i da wszystkich jasne s ~ stało, te wł aśnie ta trój ka zawod nikówrozdziei mi~dzysiebie medae. Kiec:zanie doskonae znając sprinerskie umiej~tności Sypytkowsd~o. próbowai go,.zgu b ić przed finiszem, jed nak. ruty nowa ny odpieraj ataki WS)'ko rourznnęosię więc na ostatn(h metrachjat w Włbnytbu. Piątek.1ł')'k.on;)'5ła dawięzanwtia Sypytkonk.ie&o,raoat(jnadsNJII peday,,.pod.-j~"za~ Broiy!ę. się wwałbnyd.. OtoczołOwUGMPwk.oarstwie: Zbipdtw" Pątek - 4:59.00, Toaw:r. Brof;yna (obą Cydo-Koroaa/bdło KdceDEK Mebe) - 4:59.00, AD druj Sypytk.owsk.i (Kmp6sk Suuec:)- 4:59.00, Robert Ruzpo (Motoroła Warsuwa)- 5:01.55, Grze&orz Rosoi6sk. (PEKA.ES-Lanc!Ro erja&ia) -5:0.57, Mariusz Biewski {Cydo-Korona/Rado Kiece/DEK Meb1e)-5:04.1. DARIUSZ WKLO Powiedziei na mecie... ""' ZBIGMEW PIĄTEK: - Chotjesto chybajaisiódmy mój tytuł mstrza Pos1d oc;romnie. się z nieco cieszę. Udao nam Mę udomdnić, ie wd~ti jes eśmy bardzo mocni, chot pe niedn11ej rynizacji,. Byd&oszczy, pezosta -s:eystdm pe ien niedosyt. Przed stutern, ia11qj:~tc z:akadai~my, ie w kompedeujmemymejscanape- BarV.o dobrzeąisai sit poisq",uod poł!cłzakok.toyd Mbot wduuk.eszi na Wtcrzcch VI Mistrzostw Europy w atuu prtq'q'jnym. Mimo nicoą e~ co startu biathci'w$nijena:eru bi)'sa(ii wic:~ roma~~. ndywduanc:zwydęty JANUSZDAROCHA, 1ftiry po raz dn~c wswtj k.aric:ne wywat aył tytuł n-.iicjog:qo pdca Starep KoiM)'iCotu.. Sok.ets tołsdcb kny4c Wqrztth dopdn docy annat wkuy]bt; drutydowrj hfruy, wywa.łtuny jat,. raz,jął)'. Niewiee brakowało by fu podium da meda~ów sanit akto J(rqiUof Wkaorek, c:c.z ostatecznie po bł~dach w próbact na cenoiić \jdowania mtaia zadowoić~ czwaf'ą obtj. JanJW Darodia wypnc:dzi Czecha Mt..u Fałt oraz W~1ra Lnde BHk:a. Piąty był Rp;urd Midu.sk, dwudziesty dru&i Wo4.dm1C"n Siu ik, zaś trzydziesty trzeci -Wacław Nyo.. Na basenie ~ w Sheffied Sobota i nełdeła nie były, nestłły, ztyt szaę.ś1ł' do naszych płynków,. Mstnostncb Eropy " Sbeffied. 001! miei f)h kik.a med.ao'fi'ycb szans ostatecznie unłsi e udewoi~ się mi ejscami obołr podium. ~HUSta~ch KOBIETY-00m st. zm.: Daniea Hancer (Niemcy)-. IS,J, Darta Szmeien (Rosja) -. 16,90, Sira Parera (Hiszpania)-.17,06, 4. Ewa S)'łOwska -.17, m st. dow. - Jana Henk.e (Niemcy) - 8,47, Jrenne Daby (Norwegia) - 8.,77, Op Spd! owa (Czechy)-8J x 100 m st. zm.: Niemcy 4.06,9 1, R~a- 4.10,09, Wieka Brytania -4.1, m st. mot: Krisina Ecemeg W~&fY} -.10,71, btrin Jaeke (Nie mcy)-.1,07, Barban franco (Hiszpania)-.1.9, S. Anna Urynk.1,6S. SOmst.dow.: franzisb.naaim skk (Niemcy)- 4,5, Uad 0 \affsoa (Szwecja) - S,67, Ince de BnU In ( łoandia)-5,9. MĘ:CZY:N J -00m st. mot.: Denis Panknło,. (Roja) -.S6,5, Franek Etposte (Fra ncja) - 1.5g,66, Cris-Caro Brenatr (Niemcy).00,, 4. Rarat Szukaa -.00,65, 7. KonradGiłka SO m st dow: AeJuander Popow {ROSJa)-,7,Chrstophe KaJray.a n { Fran~ )-,9, RIIjmund.!\f1Zuo i.s {Litwa) m st. grlb.: Martin Lora-Zubero ( szpama)-ss,0, Władimi r Sc\kow(ROSJa)-S5,Sg,Mar11nar rs (Wieka8rytama)-5S,7S. 00 m st.: J an Se"inen (Finandia}-I.S9,.SO, Atia Czcne(W~gry}-.00,70, Chńsłian Keiter (Węgy) ISOO m st. dow.. Joett orfmann (N emcy)-15.1,1,sebajtian Wese(Niemcy)-15.14,76, 1c rm.;ttn (S ł owenia) ,05, 6. Pior Abi6dd-IS.8,4. 4x 100mszm.: P15ja -8,90, W~ &JJ-.40,97, Wiek.8f)tua-J diumdamedaistó,., Okn,j es'ię, te dziś byo to os:u:ane. Dod.atkoW'Ił ndośt sprawi ł o mi 'tł')'dęsc,.o na ftnmt z Andrzejem Syp) tkowskim. aw"su mu pod tym 'II'ZI:Ię Przedsmak demustępo aem,jednak,.wa wiekich emocji bnychu to ja byem pien"sey. W moim sukcesie swój duty udza ma TomekBroźyna,z którymnaosa nichkiometrach"'prosi.,zamęczy iśmy"syp)'kows kier;o. * Juiza ki ka dni w Stuigarce ro7poczn- się ekkoa t t i)'ctnt Mistrzostwa ś..-ata. Da niko&o nie uep najmniejszej ~tpwośc:, & będzie o widke hięto.,króowej sportu". KRZYSZTOF STANEK (ue ne r koarzy Cyco-Korony/ Radia Ki e ł cedek Mebe): Dziś moi podopeani byi po prostu najmocniejsi w pedonie, z:aś W' druc;iej poowie 1ł'k o medae Górskkh w O.arnwad Mi IR!KI adiswiat piędobo}iiii...~u MisłrzłSł,.PoskJPi~Cek,Broi)'a,.,-.,dobru:spWiysię wouk aewj Biewski 11rosc.,f!d.di" peetonem. Trudno nie deszy s5ę z takeo przebiegu rp~ aiuc;ji na trułe. Za kika dni cuka nas udtiaw koejnym oc;ónoposkim "YkłCU po ziemód:zkiej, jednak n~wa:btej SZI!i mprnst bęcwe bez W\pena jubeuszo"y 50 Tour de Poope, któryrozpoczni esię t neśnia. (.. d) Srebro i W brąz r0zfyw~.nyc:h k.>orota bizdob~srebrnr brą zowy mecb Tytu m!arzow$ki wywa a:ya Dunka En f)eften~p,wśr6d ~t ceyznn.r.~epayokaz.asi~a n&k idta RI'Mits. zał Madejezyt.wiaby ~ m~sy. W zakoia:onejwpii(ekkonku fti\i:j1 $af~ zwy~i~!y y R~ut pkt Poki upasowały Słf. d0p1ero na Mmym miejscu. Rywaiu~ mę;tnytn Wff~a dn1tyn;a W~r- S1S pkt., taś Po.atów skasyiko~no na cbekm dz esrątymm ejscu(4499pkt). Kto rywaem n9 Iskry? ~ Jut w n~bttzy orek. w Wiednia odbędzie się osowanie pierwszej ntndy spotk.ń o europejskie puchary w pił~ ręcznej. W rozv)' bc:h tyd! będziemy moci zobaczy f t akże pikarzy ręcznytb k.ieeddej Iskry. Da podopiecmych Irenera Edwarda StrząbdyW)'Słępyw puchadch nłebę~ debiutem. Kikaaiemu grai oni w PuchaneZdobywaSw Pucaariwxzespołem Baaika Kanriaa, aiestety, odp:a~~ąiąc w pienszej runcłzłe. W uspoe Iski'}' dwe występuj z:awodncy kóny pamięą( emocje Pi~ne ztam)mi spotkaniami. WtymrokuszczypiDrniściskry~~uczestnicz)twrozgrywkaciPucha ru Europy mistrzów k.fjowych. W sobotę odbyo s1ę osowanie rundy wst~pnej tych rozgrywek. Oto zestawic:me par: Bitoa (Macedonia) - CeUa {Sio..-ena), Mińsk ( Biaoruł)- Tain {Edorda), Suwudrn (Tbiisi)- P'resoY (Stow-da). M«re bc4111 roqtywane 8 i 9 sierpnia zał rewanft41 S wrzdn.b.. BrłJtt01.ew)1nCrone:uu,idujeł'ię,.Cenejae~ypneciwnik.kieczan. Prttkona mysięotyftjui e W1oret. (po) W ro7.gryqnyc:h " wojew6dzhric wabrzyskim G4rskich Mistrzostwach Posk.i bardzo dobrze z.aprezcntowa si ę Zbigniew Pi~ tek. który po ~onuj~ finiszu wygrai zdobył tyttt mistnowsd. Cy ró'fte dobrze będzi e sobie radził,. zbifąi~'id się Tour de Poocne? Fot. P. Poak Ostatnimsprawdzianem ronny da najepszych był start w czternastym ju t w tym sezonie mityn. gu Grand Prix IAAF/Mobi,jaki kiem7.9,4 był dosłownie o krok. odpobtc i arekorduświata.ponadto nąjepsze rezutaty uzyskały odbyłsięwmontecaro.chocnie -1,77, Gwen TorTmce (USA) na 400 m- 49,8 oraz VJo da Bacea (Rumunia) na SOO m -.5,5. W tym biegu trzecia był MaiJ:ona RyC z rezutatem 4.0,9, co JCst dobr)'m prognostykjem prud MS padł rekord świata, 10 czterok.rot nie uzyskiwano najepsze rezutaty w tym roku. Pama pierwszeńs twa nałe:ty si~ niewąpiwłe A gierczyk.owi Morc.e1, który wyni- Rekordowe biegi skariyskiej młodzieży W Sepode roze~:rano ostatnio ogónoposki miyngekkoaei)'c'zi'iy o Memoriał tye cza. Oprócz sporej grupy załaanej do k~o ej ttoh ki podczas cej imprezy startowały takie ekkoatetycme nadzieje. Nie zabra.ko ró d repreztnanó1ł' Kieecczymy, którzy zaprezentowai się bardzo kof)'stnie. Szczegón iedobt1 formą wyka zai się n a sopockiej bieżni młodzi podopieczni trenera, Krzysztofa WoiMkieco z Granatu Sk.artysk.o. Wi~kszo.ść z nich usianowiła podczutych zawodów rekordy tyci owo. W biegu na 800m VIoetta Fnnkiewkz jako najepsza z juniorek.., ~~~z~a~; ~~~j 4~:,~ jest oczywiście jej rekordem ży ciowym na cym dystansie. W tym samym biegu szósta był Aina Zieińska z Oimpu Koisk.ie-.1,08. Rekordy tyciowe na sopockim memoriae poprawii RaCa! Wójcik w biegu na SOOO m ,0, J acek Wosiek- 4.00,1 oraz Pue Resiak- 4.00,7 w bie&u na dystansie ISOOm. Ponadto trzeba odnotować jeszcze rezutat Gmcon::a Rotai na 1SOO m -.59,6. Warto dodać, te wyjazd ekk.oatetćw Granatu na sopockie za. wody sponsorowa Władysaw ~wski z Hurton.i Dywanów ze. Skarqsb przy u. t M~11. ( id) Ptb rłe.ne0 tt ey(jamajka)na00m KoeJn)'Uiin)'"')'5tfPU.noowoWos- anio k eed.1 uiahom~a, M.nk Ka. c. repraeni\.!rcy ~ co ~~~~d brwy firmy,.kei- TKł". Z powodzrniemł r towiiionwairnc~yc:hawo!ud IVTrła"ouZie KorkRj,:udZia emreprezcnlinówpus~przri'jio'*u jącrchntdomrstrzd~~wwropy,joic wkrót'e rozea.ntne ~O!oat14 we ł'rancj1 N\ISZJi~icjdysan zo.tonywpły.. ani~(ioom),ja!dyru roweru.(jokm) Lepszy od kadrowiczów Ofbiei!U (O km) pokomii1«tkrymiuz EJ~ wyprucza};fc IRIWJO kadrow\ tu Snmucn. NHZ Marek Ji.awat Id,. aozwyciłtcy4nunuty ~ettnoe stasyfitowyzoat..t~bj.roóubre1 sz:ój.iej pozy(] i. Ow,utoki e&owj1;1:)'11u ~epiej łwiada:y r~~~. i: kkkunin _. pokon..ympotupozoiwikturrpr.zencanww PoiU:t. Dobry 10 prop.uuyt. prtt zbhtwrnu "' ou.a.-.~ Mit-r trz<mtwam 'oid.iwir~h!ołw.j:w.cro ze.-nc :05ła"4 Mfb;)'brodzru pocł komec 41trpnrJ "' '"

20 SLOWO STRONA 0 W pogoni Widz0w61ys. * Led Wan.u - Whb:ew L6dt Śiwowsk1J6, Kowaczyk 46 min. W1dzów8tys. zapogonią Wotn iak 86 min. Widzów ~ z.a,. su Brcłcosu:r: - GOmk.abru O: (0:0). Orzeszek 8 min. Widzów 847. t.\st. Meec-Poa:onSttzecn Widzów J,S tys. * R~M:h O.onó - Led! Poznań :(0:1). Ruch -SrutwaSJ, S7. Fornaak 87 min.; Lech - Trzeciak 1. Dembiń ski 64 min. Widzów ótys.,..aas,) O...u~bne _..., W')'Wakz)' P... itruffłk'tkł~fw E - RJJ. Sztuki t~ ooiuib JtrtJ Penak wk..kartt~qipisełeu.r}'bkost~eł ~a -nojfłijii Ieriwwk..kurt di 011:'11-.tjt.,-nyzka...:, P.tse k~wkw~ J. Mistrzasiw Sw ju11or~ck rt;tp}'wiii}'c'ii w~ułu:at~e..,...iim1aam W,.tn aałew)' ~ U~IIJ R~..k o..uetrude 54:7A(.i:Jł).zał wąotk tjoc'e pokoiiiij K ~ę P. 74:51 U':). Tytui.UJt~eW$k III'Q'Pid Aus-... tratijko,..,,pn~7:54(4:t7)ud ~~'"s..}'ępotkpodeus :uk IKIAI ~IIwC:ttłkkł8uiii~C'II Jqb.Wn~"J"h Mbtnastw EoiropJ. N.;- iqtd 1 u!o}'e uwocakuk byłe A O.rq""- Uewi-'11.1 w kuie 15-Mł'łe d.,:. S.d!Me J N d Zd1111di.u WJI"' 81)1~k C.th Me..,.,ru- KRÓTKO ~ Fruaa~ FnnAisa Dł'-n -Dłdł'łaAuricła. ~ W TR"',..,_ u ładi.nie Wr ey pibrsd MKn _Teu,zę o.rkzy..ekł-, kt6ry tradrt'r ł jui TR w Aa( MIIICieuł'ł \Jaited,.a:)'U Je~" k a rnt..u bn}'j'i 5:4 Anna. W ~a o J aue yt ~- :. :rwj.n.oe te a."uri'ł')'tfłr. " syk S. Sde.,t.. u»aa.yq pktec: hdaiwśwbte. :. W Bue ffyw..t w Sopede tni.mw"'otmdu kołet Potbh Optn Nierke, Petn Btcrro poko111ia S it wattkę Ketaritę Sdtaik> 6:, 4:6, 'rstaftftsktł!uwod inełr:ut n tp}"łł'kkii rekonjkett.'""cza. de0todr 44mi t t~du-'<ł66 k wo~ 'n' k1111ł LII Maacie tu z,...ftnt. '-">r'icii rdy~t M rruo:e ~et wnn!ehenł'rbmitin,_ Mwuł. ZA TYDZIEN ~IILIGA.St..UOIStJłi-Bię ktr,sobot&,jodz. 17, Bac WraU -Rad..ak. -Q- III LIGA. KSZO - C.ntk Ltcma, niedziea. aodz. 17, k!ciińa - AZS Bba P..._ niedziea, sadz. 16., 8tri- Gnaia t'hełm, sobota, aodz. 17, Gf'f- K n~na. niedziea, aodz. 16, TiokJ/StaJ Genyu - L)'Ska, Lebamb ~ Ptoda. Wtorta Pomał - Poona W1r Prabucki 0, apczyński 6 min. Widzów S tys. t.\ LKS L6dt - Miiarder Pniewy 1:0(0:0). Leszczyński S9 min. Widzów 94. * 0:0. bey ~-...uan:0(1:0). Włsta Kruk- Hułt Kra!tów 1:(0:1). Wisła - Lewandowski 88 min.; Hutnik - Adamczyk 6, Wai&óra 77 min. Widzów 7 tys. t.\stajsta onwoa-zactębie LubinO:O -. -' -.,_' 6. SaM. ' LKh 8. Za&~e 9. Mito~f" 10. Siarb 11. Ktewłtt U. 16. Sta SW Whuw Lqa Zawisu Wia 11..KS u.u 18.Pe..a rans -.._,..._ ' tym animuszem i jut przed piecznitrencf'i.pfotnro~prowa RADOMJAK - SZOMBIERKI:1 (:0) Tfłfłef ibdom1ak, JUri A..nk k"nd p~ed koieem 'I'Oibftia (IOIUd u bnmkfoipewawrimi Ił.m~dobsawow; ost.ttnieminu\yiiic!i:zlkoiaiwkayłatu aywiioe n1czwytk dramaijcziui i tat w ukowie odtyy po bramce Ge w:zyu,jcdnak wkrótce potem inicjttywa znów najeta a do Or.tt. GORNI~ii t.t;czna.- BROŃ Z: (Z: ) B111mki da Broni zdobyi: 1\tkzta wi4,k IIian::eyk 67min. Mecz rozpocq si~ bardzo korzystnie da ntdomian, bowiem po kwad maie &ry Broń~ prowadzenie. S.tkołne b~y w dcrensywie zniwe czyły wprawdzie t f; zaiczk~ ae ambicja metaowców wynaa.rodzona zosta a cennym punkt"m wywaczonym na boiskuwy~aorywaa. GRANICA OID.M - BUCOYIA t:ł przypuwi.: o PłPII.IQt serca. bdomio'ie. tifz)' prc60 iiinut cni NI pdn~h obro- mjpoio'ii')'ot~mf~pric'ł'łipjip9" LqiR~~kii~MomianenieiiiOła IObie~.Jutw7tainucic)łPOd..wc Łysia: \\11koA - Kręcia, Swittik, A.Jarosh\sk, Lęb- DńWt, bbididewicj., Graba(od6min. Kuołit)', U.. pkc-nn"k,saun:k(odmin. De- kd). Gospodanom nie ucbł sif; tnccioijowy debiut Wyntnie ust~ oni doiwiadcmnym ubinianom,czqona- GRUPAI 4. a.rary 5. Si<u ' Bał)'k 'J. Tydy 8. FoMU B. t. Oii..ia IO.Uaaa IJ.Gwania.Stioa 1. Lc:dia Dz. J.C.L«hia G. U.Napnót 16.0tra 11. Wabnych 18. Arb s...,_,_ o o c:u:ackwadt~poprzei'iioeracomi.ie poci~ JO~Przcdbramk4M rbjik~ tc k!n,w66m nuc:tedobyfibnmk~po$1rue M1zi. P!k~ po struc. Woticy odbii si~ od równiet&jo'a1zbishwp.atowai,rcojiti. To by! jw!ł)' of'cs IIY ze SroiiJ,.do- wyrikspotbnilsiiwo!rur MachmowJ)'Iui(jiAmMAmU Iijcdł:w bf1mbru. I'Otnij do doui pcie. ficnibrambru bdomiabipunatjo:ki nym~. Nibrimt,~btcf(ksu~utąa;u to~moosi Lki. KOikowypizdet~ie akck.ainiąiiiofcmw~dzntcb)'do kon.:łe d)'siioiiowiir1 poowic Grupn I.Otł.WI6min(iewwyborejsyh'j111.1 IO.kbiccp!karuJOSPOd:atJPrzmizwidk:4u~ ZBIGNIEW PUSZKO UdanypoWTót~bucy HUINIK WARSZAWA - BLĘKITNI Z:Z (1:) B~mki zdobyi: S.U.owit w 1 m1n. Witrado w0 min.. d~ Hutnik~~ Gęb11111 w O min~ z.,ik w J min. z rzulu kmneco- da ł~kinyeh, ~dziowa Bocb Btr111d1k z Pot:. Widzów 800. Bł~titni: LakWwk:J.- Siedi, Ada-s. St.pit'a- JitrłiiiM..(H 46 S~,wHI, ed H Gau). Beeunk, b,jk, Gnbe- WełfQoa. Gębvn. Dzv.d:. U te k'lki: DzigHk ra.t Szw.ewdd- Bf;ktm EmocjonuiłcJ mea om 4 soe ost.łaji kibice w ioią. Kdcunte. ki6u)' pop~cd nie dwa wysłfpj nom~ do 111ezb11 ucan}'dwrneaułf1eawohpłnakoonjut pocąttu odwai11~e nm.ji do ~t~aku N~,..,. w 1)'111 u9up dobnc Z1IUiqO nic tyko J}'mf'()'kom ru1bou w Ku:kKh oc1 '!IJrbiiGę\orJ,bóf)'WOCZdiWniU~.". nkniw"oką.~iii'oi'ounics:uni&wre Ju!piei'WIZiak(.ja nuzeaozejpo!uutoł C)b~po'III"OdcniCm. Ntc:kiOIIIII}'jakwtai ic~'ppod.iniumichiiw,prec)'ji. nymstrucmutobokłiuph.u~) sta priiw dzcnicdibifitnych. WystarczyjedmkmomentktoncenuKji, by w auu nu::jfdm 7 minut.hunic]'"dobyidwijoie.si Ioi~ pob1911zicobroftcó or~tstraciepittiprzu.jea.w(hwi!łf6hicjb)'ju!rcmł,pył poraun.woioii:)"ic.bjac.trzututarnqo.tdob)'drupqojoi&.kzczeprudkoi\:em picfwzejpoowy~titnimacłikitaotu,ji doin}'retutu.castrułyo.uubb,<f br}'i.jamiaimanie'4iał1cd. 'ofricf'"tetuiiistoczcnuiiucj,w.,.:h tibdwotidcnnietoi'itrołowa $71uacifa bomtv U'ntna&f'1wobtoeie IIICJ.'ł')'te crotnce~dopocro«jwprondzodqona boiu:o S.twajcwstiqo ro&iiły do:cnoonc: tomtuiiiotbsbmi. NIIZznpóiiiiCpota'i wytorz"ut znh.orm)'d sytuxj obr "* ciez~~joii..doił~,tepo Sirue O.uubU w H ob1ofta ppocbfz)''ł')"bi pdt~ tm1rrza;.q do bfamti. 6 min.~wskmi,nedioo~l)'ikobra~n hru'""ji(owj'tb.!it bchw p6tniejpi h trafi w JPO!CftiC łiupb 1 popnoati po piłbru Hum~a. M~j5cowi w t01ic:6wccrzuc hs~do taku,eczuti(wia udcrnn u. medoi$wtoa)'l Bfkanym 1We4 Jł: łowa uz11111ia za podw,:i(oiwuttj.zdc(ydoqncjji}'.s.oda yłto,ij.tkiw)'łmteni~hozjnicudao amjit:um eniłn &oa.bojw'posi.if11mbo :Ru ra!out)'i na zwyc~wo. Z moczu ruo mec~ zcsł6-t pow nkn v.c com. epiej,.i;k powicdziarcncrju.btqnskdru!yni( je!q:czebrk\wf:&r"iawii0$z(u&oinrcht"or maqac:h. W1fodob: r6wnid.,i1wwai'suwc B~ tilnporupierwq:yw)'si~pihwkomkkhz płjciii_om:nvr". MARCN STĘPIEŃ W sobot~ i niedzie~ na torze kajakowym w Oruwicy rozearano re- wełambiqaiwaec:zno6t nicb)'ływsu WIWR)"Iiaak. Gospoduzom naet}" nic mkompensowx. W SO min. po pr fwturjnia...tłoru ił uznanic za mbic~ ~ której strza.t~piłutnfawsu IVu...rzerti ~Pekw srzeii honofow~ coa. Oa.UAU&óW-UZOS:(:) BramkiSirzcii:~w46min. -dakszo;s.łao;s,4,4ł. ~ kio, Kudt 19 min.- dła Or~t. Gospodarze rozpoczf'i mea z du GRUPAI 6 bspurniafjcii!wbc.t.tariulu. Gnqen:ttłezh:..qsuonyboutadotoc tował wpr0$1 NI~~~ Sb..tra aep, t6typo"attictstu"odqra~coznajd~e pek brmt.i pa. Rbwn~ pod koniec f;jkitbnia IOIJI()d.am midi kika dopn)'d otu,ii na W)'I'ÓWTinie. Warto dodat, it spotkanic oacwo bitsto U wkbi>w, a tzbiicc z Bodzentyna postarai ~o jqo naebtł opnwp. ała-iebiiim.,...nastarcie imp ~ra W. - Gwardia K. ~kw r.- Ś~za W r. Ra 6w- Stion Oimpia P.- Lechia D. Wałbrzye łt- Lechia Gd. Bayk- Eana ~~~~O:iZB. ~ty~: - Miedt -Arka GRUPAII Hutnik W.- Bh;:kitni Bu$- Stomi Jag eonia-wisoka Motor- Petrochemia Radomia - Szombierki W61miarz- Karpaty Hetman- Bełchatów Sta Rz. - Resovia Okocimski- Avia GRUPAO 0:1 4:1 :1 4:4 0:1 :1 1:1 : 4:1 : 1: o0 1:1 :1 :1 1:1 1: J. Jaaiei1Hi11. tadomiaj(.schii 4. Mełer 6. Stab:. Sa:...r.inti ddooon O. Petnct.t.ia Okod kj.ayia BL>;KrrNI... He... I~.H miii:w. 16.Karpaty Wisłoka, ~ o t-. 1-' fnne wyniki : AZS-A WF Biała Podaska- Sta Gorzyce :0 (0:0). J. Ooęa Z- GRANAT t t. AZSB.P....aiaiub 5. BROŃ - 7. BUCOVIA Gnuoka KORONA t Pocoi t PROCi To.use i.lysica nod ' 15.Soói.W.Ica 16.KSZO t t o o o o I-ł 1-1 O-O O- O O- t O-t o o rezystando ponad O zawodniczek i zawodników i był on zarazem 05nim sprawdzianem przed zbitamp w ej konkurencji, k6rewdniacht-nod~~si~ w Wicrzn icy. )N zawodach wzi~ta udział duta iczba młodych kajakarzy, ecz warunki dyktowai ich starsi, bardziej utyuowani kołedzy. j~mi się; II LIGA *II LIGA *II LIGA *III LIGA J. Mieti. Raków J. m dabcjodqłotki.bnunbtrado~tw& d}i:io'nj wuurw V t)f otaie mosi repch defmiywy JOSłiO(Iany. Na ereki1111c ncbib}fodiu&onek.!. USICABOD..INfYit\ - d.ir}'i~izaa::on;,tz.wióinstw wpopisowysc-6brozesra matw111ny, zwi.;:~~ ~=~~m~i:o WBUNIANKA O: (1:1) tcnc,etoics~łwpei)'btepstrzdj!nicdo "'- By1 1-łi0wcy0opocropockoniecji«w- zd n panicf ZQII..J ~)'UOnJ do koma rundy z Oim1111 roz,wi. tmponowa 011 Bramkf'daaołtizdobyłP.JarosJńsd ;(L W p6wncj /011 ponowiic W)'SI.łpi G. Koeł, eedute b.-a nad~~ niwmet afi..,.j SI Mann, kótyjwitlniewyau itt- ouptiij' da uebtt wyait..dao $ił, tbotpoki!.unt&rtniachobroiców'łi'iz)"iii ti111atciapost6ra. Mimo kiku dogodnych sytu.acji Srzccckichtadncjzdrutynnieudao si~ strzeić aota. Remis dobrze odarobinie arwy zespoi aospodarrj,kt6rydebiutujewrzecioi&owych towarzystwie wywaczył jeden ce nny punkt z raworyzowanym zespołem Pogoni. hu:ijił JirMitwCaprya.KifiiWIII.ółomiab spyni~,cdnatzejirut~:mobioi'w:.w)'bi p1t~"' rzut rotny. ~pó IQduiiiC 11)' byto jut Kh,ZIInUtJNimifriC'iiłytibi«bJ' ipdniobw,q;jjci'ii(iduzomuca~ifiii~j" - przerwą jeaoosyzostaypr~ktycznicrontrzy &ni~ t e. Nadreje KSZO na dobry rozu w6min. dzii dwoma brvnb:mi, pif'knym sirniem z rzuiu woneao popisał sił' Dramatyczna 8-10 Tnec:ogowcom skoic:tyły się futboowe wabcje. Wc:zo"' rozpoczęi oni nowy sezon. Inauguracja staa pod tnakłem rems6. At cztery mecze zakoiczyły się podziae~ punktó". Płenrs:eym iderem zostoy Orłęta. Od pierwszych minut spotkania przewaga nałdaa do bardziej ruynowanych JOki. Granat udokumentował swą wytszałć zdobyciem trzech ao/i,. mocto b)t ichjeszcze )IVif;cej. Jutpoupywiedziesi9tiu minut podo- ~ -Bramki da Radomiaka: Jekóhaakw7 i Siadanka w minutie,dnszombie n:k:miziaw66. Sędziowa R. Rębiu Kraków. Widzów S tys. Radomiak: Wróbe- Wńkowsk, Bt:n&" Prodd. Qc::DI;owst, Kozk, Cup1')11, RJ$ie1n:ki. Jak6bcuk (64 Sia111)- MKhnio., Stctc'ta (71 Łopata). Ż61tc tutki: Bińkewsk, Jskebaat: (bdomiak), K ce. Mirtk. Ussd1 (Szombierki) ~ pierwszym iderem min.o,en ).,_ - 6. GłSn.ik J. R ch 4. ł t k 5. Wart ~ Oręta Łuków TOMASOVIA -KORONA ł:o Korone: FCK!ccki- L.uak.G.ewłik. Swhkrski, Ruszr.owski - SaUte (od 70 min. M~Ii.ski), F"n4ryth, NCI(OI\ (od 78 min. Panysn}, Midieec- Widie, GIU'Sik. Beniaminek m:cciej i&i stoczył wyro.,>nany pojedynek z niedawnym jeszcze dn~gołigowcem. W pierwszych 0 rotnutach optynna przewap naetała do tieczan. N-.ipierw N.c.i. adme g6wko'nł. za5 nieco pótniej Wicha ~ sam na Sm z bramkarzem gospodmz)' strzeił wprc»t wnie&o. Takte Tomasovia nie rezypowaa ze strzeenia goa. Najdogodniejsze sytu.acjemieijonkaoraz K.dWiecz Fortfft wyya z nimi bezpołrednie pojedynki. W sumie n:mis nie krzyw dzitadnejzdruiyn. SPóLDJUCAMORSZK0W ~ GRANATI:J(O:) Bramki zdobyi: Siadek w), w."_ n)1kzt w 10 i 74 min. (z karnego) - da Granatu o rz Draniecki w 49 min. -daspódziecy. GrnnMt: Miernik - Sęp11iewsk, Wawrzy6czak. Szustik - Pnyhydd, Fcdoriw,O.oaj, Biski,Gawc-Siudek (HBJmin.Jasudski),W Jt(edS6 NUMER 18,_. ~ końcówka. PoJOii Pienrszoigo cy maj ił jut u sobjt pięć koejek mistrzowskich pojedynkó",. Neoo:ekhnne nłd a de~mjest su.z«ńska Pogoń, kónj pozost e zespoły jakoś nie mog~ dokcnjt~. *GKS Katowice - Siarka Tamobrut O: (0:0). SPORTOWE t Emocje wdrzewicy Dobrzespisaisif;kajatan:cmiejscoweao Gettacha Krzysztof ICooauu\stJ McUI Sttnszewski, którzy w konkurencji C- nie dai rywaom n~mniejs.zych szans. Inny zawodnik GeriKha Muiuu Wtc:Ortk sartujący w C- równi et Z.i! pierwszą ob ~. W &ranie miodzików w K-1 zwyci~ty Dawid Wrzosek,uś wc-1- Jarosł N ~ roek(obajzgeracha). (Mas)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

WYCI G Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO w KIELCACH I z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa wi tokrzyskiego

WYCI G Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO w KIELCACH I z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa wi tokrzyskiego WYCI G Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO w KIELCACH I z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa wi tokrzyskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

Rodzaj wyborów Kadencja/czas Zasady Informacje dodatkowe

Rodzaj wyborów Kadencja/czas Zasady Informacje dodatkowe Wybory w Polsce Rodzaj wyborów Kadencja/czas Zasady Informacje dodatkowe WYBORY NA URZĄD PREZYDENT RP Kadencja pięcioletnia, urząd można sprawować tylko dwa razy (art. 127 ust. 2 Konstytucji RP z 2 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y GC S D Z P I 2 7 1 0 1 42 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j n o r e n o w a c y j n

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 24 kwietnia 2007 r.

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 24 kwietnia 2007 r. Sygn. akt UZP/ZO/0-452/07 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 24 kwietnia 2007 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Wojciech Balcerzak arbitrzy: Artur Maruszczak Zbigniew Marcin Nycz

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p A d r e s s t r o n y i n t e r n e t o w e j, n a k t ó r e j z a m i e s z c z o n a b d z i e s p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a ( j e e ld io t y c z y )

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 19 listopada 2014 r. Poz. 3941 UCHWAŁA NR LVIII/1396/14 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 30 października 2014 r. w sprawie opłaty targowej

Gdańsk, dnia 19 listopada 2014 r. Poz. 3941 UCHWAŁA NR LVIII/1396/14 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 30 października 2014 r. w sprawie opłaty targowej DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 19 listopada 2014 r. Poz. 3941 UCHWAŁA NR LVIII/1396/14 RADY MIASTA GDAŃSKA w sprawie opłaty targowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

CODZIENNE DOŚWIADCZENIA KORUPCYJNE POLAKÓW. WYNIKI BADANIA OMNIBUSOWEGO

CODZIENNE DOŚWIADCZENIA KORUPCYJNE POLAKÓW. WYNIKI BADANIA OMNIBUSOWEGO CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Starosta Słubicki przez Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach

Starosta Słubicki przez Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach ...... / pieczęć firmowa wnioskodawcy /miejscowość, data/ Starosta Słubicki przez Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach... /pozycja rejestru zgłoszeń/ WNIOSEK o zawarcie umowy o dofinansowanie kosztów szkolenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 sierpnia 2011 r. UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie sprawozdania partii politycznej Prawo i Sprawiedliwość o źródłach pozyskania środków finansowych w 2010 r. Państwowa Komisja Wyborcza

Bardziej szczegółowo

Pojemniki niestandardowe

Pojemniki niestandardowe Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Pojemniki niestandardowe 236 Pojemniki specjalnego przeznaczenia Pojemniki specjalnego przeznaczenia 237 Rozwiązania dopasowane do potrzeb klienta Po jem ni ki spe

Bardziej szczegółowo

KAMPANIA WYBORCZA W MAJU raport Telefonicznej Agencji Informacyjnej

KAMPANIA WYBORCZA W MAJU raport Telefonicznej Agencji Informacyjnej KAMPANIA WYBORCZA W MAJU raport Telefonicznej Agencji Informacyjnej Warszawa, 8. czerwca 2005 r., jedna z wiodących firm na rynku monitoringu prasy i Internetu przygotowała raport, w którym przeanalizowane

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 16 sierpnia 2006 r.

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 16 sierpnia 2006 r. Sygn. akt UZP/ZO/0-2255/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 16 sierpnia 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Katarzyna Maria Karaś-Batko arbitrzy: Maria Urbańska Adam Edward

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (228) 31. posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 16 maja 2006 r.

Zapis stenograficzny (228) 31. posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 16 maja 2006 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (228) 31. posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 16 maja 2006 r. VI kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie

Bardziej szczegółowo

Parafia Rokitnica. Kalendarz

Parafia Rokitnica. Kalendarz Parafia Rokitnica Kalendarz 2012 KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA W ZABRZU ROKITNICY Wj eż d ż a ją c d o Ro k i t n i c y, z w ł a s z c z a d r o g a m i o d s t r o n y Mi e ch o w i

Bardziej szczegółowo

Drugie imię Nazwisko Data ur. Seria i nr DO Wydany przez Student Tak Nie Rok studiów

Drugie imię Nazwisko Data ur. Seria i nr DO Wydany przez Student Tak Nie Rok studiów Miasto, data rejestracji.. WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W NOWYM KISIELINIE A DANE WNIOSKODAWCY A. 1 Dane identyfikacyjne Pierwsze imię Drugie imię Nazwisko Data ur. Seria i nr DO

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa

Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa Zasady bezpieczeństwa WAŻNE Przed użyciem piły należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi, dołączoną do urządzenia. 1. Pi łę na le ży moc no trzy mać obiema rę ka mi.

Bardziej szczegółowo

TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCÓW. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób prowadzących jednoosobowo pozarolniczą działalność gospodarczą

TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCÓW. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób prowadzących jednoosobowo pozarolniczą działalność gospodarczą TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCÓW Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób prowadzących jednoosobowo pozarolniczą działalność gospodarczą 1) Prowadziłem działalność gospodarczą do 30.11.2006 r. Od 2 listopada br.

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SŁUCHANIE I PISANIE (A2) Oto opinie kilku osób na temat polityki i obecnej sytuacji politycznej:

POLITYKA SŁUCHANIE I PISANIE (A2) Oto opinie kilku osób na temat polityki i obecnej sytuacji politycznej: POLITYKA SŁUCHANIE I PISANIE (A2) Oto opinie kilku osób na temat polityki i obecnej sytuacji politycznej: Ania (23 l.) Gdybym tylko mogła, nie słuchałabym wiadomości o polityce. Nie interesuje mnie to

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 czerwca 2016 r. Poz. 929 USTAWA z dnia 22 czerwca 2016 r. o Radzie Mediów Narodowych 1) Art. 1. Ustawa określa zadania, kompetencje i organizację

Bardziej szczegółowo

NIEZIEMSKIE OSIEDLE PRZY PUSZCZY

NIEZIEMSKIE OSIEDLE PRZY PUSZCZY NIEZIEMSKIE OSIEDLE PRZY PUSZCZY 7 NIEBO Nieziemskie osiedle No w e Os i e d l e n i e p r z y pa d kowo n o s i n a z w ę 7 NIEBO chcemy, a b y je g o p r z y s z l i m i es z- k a ń c y c z u l i się

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Tel. -...; fax -...; NIP -...; REGON -...;

FORMULARZ OFERTY. Tel. -...; fax -...; NIP -...; REGON -...; SPW -3431/ 14/11 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY ZAMAWIAJĄCY Powiat Wołomiński, ul. Prądzyńskiego 3, 05 200 Wołomin; Jednostka prowadząca sprawę Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Preferencje partyjne w lipcu NR 100/2015 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Preferencje partyjne w lipcu NR 100/2015 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 100/2015 ISSN 2353-5822 Preferencje partyjne w lipcu Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie fragmentów oraz danych empirycznych

Bardziej szczegółowo

Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS

Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS Autor: Bożena Wiktorowska Ze względu na to, że podwładny uległ wypadkowi przy pracy, za okres niezdolności do pracy spowodowanej tym wypadkiem nie zachowuje

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 5 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r z e g l» d ó w k o n s e r w a c y j n o -

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 5 W RZESZOWIE

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 5 W RZESZOWIE REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 5 W RZESZOWIE Na podstawie : -art. 67a. ust 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (dz.u. z 2004r. Nr 256, poz 2572; ze zm.), w celu zapewnienia

Bardziej szczegółowo

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 5. Pro mie nio wa nie elek tro ma gne tycz ne (PEM) nie jo ni - zu ją ce wy stę pu je w po sta ci na tu ral nej (źró dła mi są Zie - mia, Słoń ce, zja wi ska at mos fe rycz ne) oraz sztucz nej (zwią za

Bardziej szczegółowo

I sesja VII kadencji w dniu 16 grudnia 2014 r.

I sesja VII kadencji w dniu 16 grudnia 2014 r. 1 Dz-18.0021.1.2014 Podsumowanie: I sesja VII kadencji w dniu 16 grudnia 2014 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji, 2. Ślubowanie członków Rady Dzielnicy, 3. Przedstawienie projektu porządku obrad, 4.

Bardziej szczegółowo

Rozmowa ze sklepem przez telefon

Rozmowa ze sklepem przez telefon Rozmowa ze sklepem przez telefon - Proszę Pana, chciałam Panu zaproponować opłacalny interes. - Tak, słucham, o co chodzi? - Dzwonię w imieniu portalu internetowego AmigoBONUS. Pan ma sklep, prawda? Chciałam

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 9 marca 2015 r. Poz. 473 UCHWAŁA NR VII/30/2015 RADY MIEJSKIEJ W WITNICY. z dnia 26 lutego 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 9 marca 2015 r. Poz. 473 UCHWAŁA NR VII/30/2015 RADY MIEJSKIEJ W WITNICY. z dnia 26 lutego 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 9 marca 2015 r. Poz. 473 UCHWAŁA NR VII/30/2015 RADY MIEJSKIEJ W WITNICY z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o systemie oświaty.

- o zmianie ustawy o systemie oświaty. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Druk nr 150 Warszawa, 6 grudnia 2011 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

Wyniki wyborów do sejmików

Wyniki wyborów do sejmików Opublikowany w Oficjalna strona Urzędu Miasta Szczecinek ( http://www.szczecinek.pl) Strona główna > Wyniki wyborów do sejmików Wyniki wyborów do sejmików Data publikacji: 24.11.2014 [1] PO zdobyła najwięcej

Bardziej szczegółowo

Polska-Bytom: Różne usługi branżowe i podobne 2016/S 024-038872. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Usługi

Polska-Bytom: Różne usługi branżowe i podobne 2016/S 024-038872. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Usługi 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:38872-2016:text:pl:html Polska-Bytom: Różne usługi branżowe i podobne 2016/S 024-038872 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 18 października 2012 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 18 października 2012 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 18 października 2012 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 182/2008 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 11 marca 2008 roku

Uchwała Nr 182/2008 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 11 marca 2008 roku Uchwała Nr 182/2008 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 11 marca 2008 roku w sprawie przekazania Radzie Powiatu Lubańskiego sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego

Bardziej szczegółowo

Wyższa frekwencja w drugiej turze?

Wyższa frekwencja w drugiej turze? Warszawa, 22.05.2015 Wyższa frekwencja w drugiej turze? Frekwencja podczas I tury wyborów była najniższa spośród wszystkich wyborów prezydenckich po 1990 roku - do urn poszło zaledwie 48,8% wyborców. Jest

Bardziej szczegółowo

Informacja o zgłoszeniu kandydatów na ławnika na kadencję

Informacja o zgłoszeniu kandydatów na ławnika na kadencję Informacja o zgłoszeniu kandydatów na ławnika na kadencję 2012-2015 W związku z upływem kadencji ławników sądów powszechnych, zgodnie ze znowelizowaną ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów

Bardziej szczegółowo

Informacja dla kandydatów na ławników na kadencję

Informacja dla kandydatów na ławników na kadencję Informacja dla kandydatów na ławników na kadencję 2016 2019 Na podstawie art. 160 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 133)Rada Gminy Mszana wybierze

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 01 82 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A P r o m o c j a G m i n y M i a s t a G d y n i a p r z e z z e s p óp

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 327 ROZPORZĄDZENIE. z dnia 7 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 327 ROZPORZĄDZENIE. z dnia 7 marca 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 327 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I Budownictwa 1) z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

WYBORY ŁAWNIKÓW NA LATA

WYBORY ŁAWNIKÓW NA LATA WYBORY ŁAWNIKÓW NA LATA 2016-2019 OGŁOSZENIE o przystąpieniu do wyboru ławników do sądów powszechnych na kadencję 2016 2019 Wójt Gminy Przytoczna informuje, że w dniu 31 grudnia 2015 r. upływa czteroletnia

Bardziej szczegółowo

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

Warszawa, kwiecień 2013 BS/45/2013 CZY POLACY SKORZYSTAJĄ Z ODPISU PODATKOWEGO NA KOŚCIÓŁ?

Warszawa, kwiecień 2013 BS/45/2013 CZY POLACY SKORZYSTAJĄ Z ODPISU PODATKOWEGO NA KOŚCIÓŁ? Warszawa, kwiecień 2013 BS/45/2013 CZY POLACY SKORZYSTAJĄ Z ODPISU PODATKOWEGO NA KOŚCIÓŁ? Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja Centrum

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Ustawa z dnia o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

PROJEKT. Ustawa z dnia o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Ustawa z dnia o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej PROJEKT Art. 1. W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z 2001 r. Nr 28, poz. 319, z 2006

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

P o l s k a j a k o k r a j a t a k ż e m y P o l a c y s t o i m y p r d s n s ą j a k i e j n i g d y n i e m i e l i ś m y i p e w n i e n i g d y m i e ć n i e b ę d e m y J a k o n o w i c o n k o

Bardziej szczegółowo

Zadanie. Dodatkowe informacje:

Zadanie. Dodatkowe informacje: Zadanie Jesteś Managerem spółki produkującej obuwie Ze względu na Twoją zaawansowaną wiedzę z tematyki rachunkowości zostałeś poproszony o pomoc nowemu księgowemu przy ujęciu w księgach rachunkowych poniższych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku Projekt Uchwała Nr / / Rady Miasta Nowego Sącza z dnia listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art 18 ust 2 pkt 8 i art 40 ust 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 29 wrzeênia 2000 r.

Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 29 wrzeênia 2000 r. Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29 wrzeênia 2000 r. w sprawie okreêlenia wzoru wniosku o ustalenie prawa do jednorazowego dodatku rodzinnego w 2000 r.

Bardziej szczegółowo

Preferencje partyjne we wrześniu

Preferencje partyjne we wrześniu KOMUNKAT Z BADAŃ SSN 2353 5822 Nr 119/ Preferencje partyjne we wrześniu Wrzesień Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie fragmentów oraz danych

Bardziej szczegółowo

System p atno ci rodków europejskich

System p atno ci rodków europejskich System p atno ci rodków europejskich w ustawie o finansach publicznych rodki europejskie art. 5 rodki europejskie - rozumie si przez to rodki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4; 1) rodki pochodz

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a 16 17 2.1. Identyfikacja Interesariuszy Gru py In te re sa riu szy zo sta y wy bra ne w opar ciu o ana li z dzia al - no Êci ope ra cyj nej Gru py Ban ku Mil len nium. W wy ni ku pro ce su ma - po wa nia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I2 7 1 0 6 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a w r a z z m o n t a e m u r z» d z e s i ł o w n i z

Bardziej szczegółowo

Umowa zlecenie nr... zawarta w dniu... 2012 roku w Legnicy. a Panią/Panem... zam...

Umowa zlecenie nr... zawarta w dniu... 2012 roku w Legnicy. a Panią/Panem... zam... Umowa zlecenie nr... zawarta w dniu... 2012 roku w Legnicy pomiędzy Gminą Legnica reprezentowaną przez : Dorotę Purgal - zastępcę Prezydenta Miasta Legnicy przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Legnicy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w KIELCACH I z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa świętokrzyskiego

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w KIELCACH I z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa świętokrzyskiego OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w KIELCACH I z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa świętokrzyskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością w Administracji Podatkowej

System Zarządzania Jakością w Administracji Podatkowej System Zarządzania Jakością w Administracji Podatkowej KARTA INFORMACYJNA K/021 Wydanie 04 Data wydania 31.01.2014 URZĄD SKARBOWY w Chrzanowie; 32-500 Chrzanów, ul. Garncarska 9 Centrala: 32 625 71 00,

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ na WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. na dzień 30 marzec 2012 r., godz.12.

PROJEKTY UCHWAŁ na WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. na dzień 30 marzec 2012 r., godz.12. PROJEKTY UCHWAŁ na WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. na dzień 30 marzec 2012 r., godz.12.00 UCHWAŁA NR 1/2012 SPÓŁKI Danks Europejskie Centrum

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 13.06.2016 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2016 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca,

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Dziennik Ustaw Nr 298 17434 Poz. 1770. Załącznik nr 1. Załącznik nr 1. ciwy wierzyciela 1) realizuj cy wiadczenia z funduszu alimentacyjnego:

WZÓR. Dziennik Ustaw Nr 298 17434 Poz. 1770. Załącznik nr 1. Załącznik nr 1. ciwy wierzyciela 1) realizuj cy wiadczenia z funduszu alimentacyjnego: Dziennik Ustaw Nr 298 17434 Poz. 1770 ciwy wierzyciela 1) realizuj cy wiadczenia z funduszu alimentacyjnego: Adres: Cz I WZÓR Załączniki do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... 11. Wstęp (Andrzej Patulski)... 13

Wykaz skrótów... 11. Wstęp (Andrzej Patulski)... 13 Wstęp Spis treści Wykaz skrótów... 11 Wstęp (Andrzej Patulski)... 13 1. Źródła i zasady prawa pracy (Krzysztof Walczak)... 19 1.1. Wprowadzenie... 19 1.2. Fi lo zo fia pra wa pra cy... 20 1.3. Pod sta

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Preferencje partyjne w sierpniu NR 106/2017 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Preferencje partyjne w sierpniu NR 106/2017 ISSN KOMUNKATzBADAŃ NR 106/ SSN 2353-5822 Preferencje partyjne w sierpniu Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie fragmentów oraz danych empirycznych

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 19 kwietnia 2005 r. Arbitrzy: Ewa Hanna Wiktorowska. Protokolant Rafał Oksiński

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 19 kwietnia 2005 r. Arbitrzy: Ewa Hanna Wiktorowska. Protokolant Rafał Oksiński Sygn. akt UZP/ZO/0-717/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 19 kwietnia 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Zbigniew Malesza Arbitrzy: Ewa Hanna Wiktorowska Rafał Krzysztof

Bardziej szczegółowo

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4.

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4. M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X A N A L I Z A W Y T R Z Y M A O C I O W A S Y S T E M U U N I L O C K 2, 4 S T O S O W A N E G O W C H I R U R G I I S Z C Z

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r.

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna "Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji NPP-020-51-2008 Pan Bronisław

Bardziej szczegółowo

Rejestracja firmy i obowi zki przedsi biorcy

Rejestracja firmy i obowi zki przedsi biorcy Rejestracja firmy i obowi zki Jakie s obowi zki pocz tkuj cego? 1 2 Rejestracja firmy Zg oszenie dzia alno ci gospodarczej w gminie i tym samym zg oszenie p atnika sk adek w ZUS (wniosek CEIDG 1, który

Bardziej szczegółowo

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku. Różnice kursowe pomiędzy zapłatą zaliczki przez kontrahenta zagranicznego a fakturą dokumentującą tę Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 4/15. z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo.

Protokół Nr 4/15. z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo. Protokół Nr 4/15 z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo. Początek posiedzenia - godzina 10.00, zakończenie - godzina 11.35.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 33 2 0 1 7 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e

Bardziej szczegółowo

PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE I ZAGRANICZNE

PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE I ZAGRANICZNE PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE I ZAGRANICZNE Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/15/8058/1165 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto za godzinę 0,00 Możliwe

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 26 marca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 26 marca 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 47 4172 Poz. 279 279 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie wysokości i warunków przyznawania policjantom równoważnika pieniężnego

Bardziej szczegółowo

Ponad 13 mln zł przekazali Podlasianie na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego

Ponad 13 mln zł przekazali Podlasianie na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego Ponad 13 mln zł przekazali Podlasianie na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego Już od kilku lat Podlasianie coraz hojniej dzielą się 1 proc. swojego podatku z Organizacjami Pożytku Publicznego (OPP).

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW 1. Zawody III stopnia trwają 150 min. 2. Arkusz egzaminacyjny składa się z 2 pytań otwartych o charakterze problemowym, 1 pytania opisowego i 1 mini testu składającego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii Ogłoszenie o zamówieniu nr 07/2015 Zamawiający: Tytuł

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1) z dnia 24 lutego 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1) z dnia 24 lutego 2006 r. Dz.U.06.37.255 2008.01.15 zm. Dz.U.07.249.1865 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1) z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Burmis 'Z Miasta. Janusz. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok. Miasta Maków Mazowiecki

Burmis 'Z Miasta. Janusz. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok. Miasta Maków Mazowiecki ZARZĄDZENIE Nr 270/2013 BURMISTRZA MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI Z DNIA 23 SIERPNIA 2013 r. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok. Miasta Maków Mazowiecki Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo