Miasto Kostrzyn nad Odrą

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Miasto Kostrzyn nad Odrą"

Transkrypt

1 BURMISTRZ MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Miasto Kostrzyn nad Odrą wg stanu na dzień 31 grudzień 2010 r. Kostrzyn nad Odrą marzec 2011

2 Spis treści Wstęp.. 3 ROZDZIAŁ 1. Dane dotyczące przysługujących Miastu Kostrzyn nad Odra praw własności... Gospodarka 4 gruntami... Budynki i budowle 7 komunalne... Budynki mieszkalne Lokale użytkowe Drogi Obiekty i budynki komunalne ROZDZIAŁ 2. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych 8 Jednoosobowe spółki Miasta Kostrzyn nad Odrą Miejskie Zakłady Komunalne sp. z o.o. Kostrzyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. Inne udziały Akcje ROZDZIAŁ 3. Majątek i finanse Miasta Kostrzyn nad Odra Majątek Miasta.. 9 Finanse 12. Dochody Wierzytelności Zobowiązania ROZDZIAŁ 4. Majątek jednostek budżetowych Przedszkole Miejskie nr 1 ul. Osiedlowa Przedszkole Miejskie nr 2 ul. Czereśniowa Przedszkole Miejskie nr 3 ul. Niepodległości Przedszkole Miejskie nr 4 ul. Osiedlowa 8 18 Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Banaszaka 1 19 Szkoła Podstawowa nr 4 ul. Sienkiewicza 4 21 Gimnazjum nr 1 ul. Kościuszki 7 22 Gimnazjum nr 2 ul. M. Reja Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. 25 Ośrodek Pomocy Społecznej 26 ROZDZIAŁ 5. Majątek instytucji kultury Kostrzyńskie Centrum Kultury.. 28 Miejska Biblioteka Publiczna. 29 Muzeum Twierdzy Kostrzyn nad Odra. 31 2

3 WSTĘP Poniższą informację o stanie mienia komunalnego jednostki samorządu terytorialnego przygotowano na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157,poz.1240 z póż. zmianami) i zawiera ona : dane dotyczące przysługujących Miastu Kostrzyn nad Odrą praw własności, dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu, dane o zmianach w stanie mienia komunalnego zaistniałe od dnia złożenia poprzedniej informacji, dane o dochodach uzyskanych z tytuły wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania, inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego, dane i informacje z ewidencji księgowej. W roku bieżącym, zgodnie z nową ustawą, informację taką przedkładamy nie do projektu budżetu lecz do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu. Opracowana informacja obejmuje zestaw danych o majątku Miasta Kostrzyn nad Odrą według stanu na dzień r., zestawionych, dla porównania, ze stanem na dzień r. 3

4 Rozdział 1 Dane dotyczące przysługujących Miastu Kostrzyn nad Odra praw własności Gospodarka gruntami Zgodnie z ewidencja gruntów powierzchnia miasta Kostrzyn nad Odra wynosi ha z tego: na dzień r. mienie komunalne obejmowało powierzchnie 1.083,62 ha w tym : Stan gruntów komunalnych na dzień r. Grupy gruntów Powierzchnia w ha Wartość w zł Grunty własnościowe w tym: 900, ,42 Grunty komunalne przekazane w użytkowanie wieczyste( własność Miasta) 101, Grunty w użytkowaniu wieczystym Miasta ( własność 0 0 SP ) Grunty pod drogami 77, ,50 Tereny zieleni miejskiej 83, ,00 Cmentarze 8, ,40 Lasy 14, ,00 RAZEM 1.083, ,32 Wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku dokonano następujących zmian w stanie mienia komunalnego: I. Grunty własnościowe ogółem po zmianach nastąpiło zmniejszenie zasobu o m 2 tj. 2,01 ha zmiana wartości ( minus ) 6.602,35 zł z tego : 1. stan gruntów stanowiących własność miasta ogółem zwiększył się o 22 m 2 na wartość 2.855,80 zł w związku z nabyciem aktem notarialnym z dnia r. działki nr 1310/70 Nabyta działka zostanie przekazana na rzecz wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Drzewickiej 28 na polepszenie warunków zagospodarowania. 2. Stan gruntów stanowiących własność miasta ogółem zmniejszył się o m 2 - wartość ewidencyjna 9.458, 15 zł w tym: a) w wyniku zbycia gruntów na własność w drodze przetargu sprzedano 17 działek o powierzchni m 2 b) w wyniku zbycia gruntów na własność w drodze przetargu ograniczonego sprzedano 23 działek zabudowanych garażami o powierzchni 589 m 2 c ) w wyniku zbycia gruntów na własność bezprzetargowo ogółem m 2 w tym : - grunty przyległe 3 działki o pow. 322 m 2 - grunty przekształcone z wieczystego użytkowania na własność w trybie ustawy o przekształceniu praw 16 działek o pow. łącznej m 2 4

5 II. Grunty przekazane w użytkowanie wieczyste ogółem po zmianach nastąpiło zmniejszenie zasobu o m 2 ( 0,11 ha) - wartość ewidencyjna (minus) 1.013,64 zł w tym : 1) zasób gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie zwiększył się m 2 - wartość ewidencyjna 2.178,87 zł w wyniku : a) sprzedaży 41 lokali mieszkalnych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu o m 2. b) oddania w wieczyste użytkowanie gruntów pod garażami o powierzchni łącznej ( garaże + udział w działce przynależnej - dojazdy ) 237 m 2 2) zasób gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie zmniejszył się o m 2 w wyniku : przekształcenia gruntów pozostających w wieczystym użytkowaniu na własność bezprzetargowo (patrz pozycja I. 2. b. 2-4 ) łącznie m 2 - wartość ewidencyjna ( minus) 3.192,51 zł UWAGA grunty oddawane w wieczyste użytkowanie pozostają nadal w zasobie gruntów stanowiących własność Miasta Kostrzyn nad Odrą ( zawarte są w grupie gruntów własnościowych ). Dlatego tez zmiany w tej grupie wykazywane są jedynie dla celów informacyjnych. III. Grunty pod drogami W roku 2010 nastąpiło zwiększenie powierzchni działek przeznaczonych na drogi łącznie o m 2 tj. 0,44 ha na wartość ,08 zł z tego : 1) zwiększenie powierzchni o m 2 na wartość ,08 zł tj. : a) zgodnie z decyzją wydana przez Starostę Gorzowskiego z dnia r. zezwalającej na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ul. Chopina i Moniuszki, na własność Miasta przeszło prawo własności do działek 1301/4 i 1301/5 o łącznej powierzchni m 2. Starosta Gorzowski decyzją z dnia ustalił odszkodowanie na rzecz PGL Nadleśnictwo Dębno za w/w działki w wysokości ,00 zł. Działki te zostały włączone do zasobu z dniem r. b) zgodnie z decyzją Burmistrza Miasta w dnia r. zatwierdzającą podział nieruchomości nr 441 w obrębie 8 ( Szumiłowo) na rzecz Miasta przeszła działka drogowa nr 441/8 o pow. 18 m 2. - wartość 471,96 zł Do zasobu nieruchomość przyjęto w wartości szacunkowej obliczonej na podstawie średniej ceny transakcyjnej za rok 2009 r. c) zgodnie z decyzją Burmistrza Miasta w dnia r. zatwierdzającą podział nieruchomości nr 73/4 w obrębie 4 (Śródmieście) na rzecz Miasta przeszła działka drogowa nr 73/12 o pow. 83 m 2 - wartość 2.176,26 zł. Do zasobu nieruchomość przyjęto w wartości szacunkowej obliczonej na podstawie średniej ceny transakcyjnej za rok 2009 r. d) W wyniku wcześniejszych wystąpień, w dniu 17 grudnia 2010 r. aktem notarialnym Rep A 20451/2010 nastąpiło przeniesienie na rzecz Miasta Kostrzyn nad Odra własności nieruchomości wcześniej stanowiących własność Skarbu Państwa we władaniu Agencji Nieruchomości Rolnych. Przejęto 9 działek o łącznej powierzchni 1545 m 2 zlokalizowanych na Osiedlu Warniki, w rejonie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego i przeznaczonych pod drogi. Prawo własności zostało przeniesione nieodpłatnie, natomiast wartość przejętego mienia wraz z kosztami transakcji wyniosła ,86 zł 5

6 2) zmniejszenie powierzchni o 588 m 2 - wartość ewidencyjna 444,00 tj. zgodnie z decyzją wydana przez Starostę Gorzowskiego z dnia r. zezwalającej na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi dojazdowej do terenów KS SSE - obszar 2, na rzecz Starostwa Powiatowego przeszła działka Miasta nr ewid. 3/2 o powierzchni 588 m 2. Starosta Gorzowski decyzją z dnia ustalił odszkodowanie na rzecz Miasta Kostrzyn nad Odra w wysokości ,00 zł. Działka ta została zdjęta z zasobu wg wartości ewidencyjnej. ZMIANY W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO DOKONANE od r. do r. Grunty Powierzchnia w m 2 Wartość Grunty własnościowe ( bez oddanych w wu) - zmniejszenie zasobu - 2,01 ha ,35 Grunty komunalne przekazane w użytkowanie wieczyste ( własność Miasta ) - 0, Drogi 0, ,08 Tereny zieleni miejskiej 0 0 Cmentarze 0 0 Lasy 0 0 OGÓŁEM - 1, ,73 Grupy gruntów STAN GRUNTÓW KOMUNALNYCH NA DZIEŃ r. Powierzchnia w ha Wartość w zł Grunty własnościowe 898, ,07 z tego - grunty komunalne przekazane w użytkowanie wieczyste( własność Miasta) 101, Grunty w użytkowaniu wieczystym Miasta ( własność 0 0 SP ) Drogi 77, ,58 Tereny zieleni miejskiej 83, ,00 Cmentarze 8, ,40 Lasy 14, ,00 RAZEM 1.082, ,05 6

7 Budynki i budowle komunalne Budynki mieszkalne W 2010r sprzedano 41 lokali komunalnych za 1% ich wartości określonej na podstawie operatu szacowania wartości nieruchomości uzyskując kwotę ,00zł. Na dzień 31 grudnia 2010r. Miasto Kostrzyn nad Odrą posiadało 449 lokali mieszkalnych o łącznej pow. użytkowej wynoszącej ,85m 2 w tym: - w budynkach ze 100% udziałem Miasta 111 lokali o pow. użytkowej 4.638,15m 2. - w budynkach wspólnot mieszkaniowych 338 lokali o pow. użytkowej ,70m 2. Lokale użytkowe W zakresie lokali użytkowych na dzień r obowiązywało 15 umów dzierżawy lokali o łącznej powierzchni 1.379,66m 2, oraz 4 umowy użyczenia lokali o łącznej powierzchni 1506,19m 2. Ponadto 2 lokale nie są przewidziane do wydzierżawienia: - lokal o powierzchni 16,77m 2 z uwagi na stan techniczny (stoi pusty), - lokal o powierzchni 113,34m 2 z uwagi na nieprzepisową wysokość pomieszczeń (wykorzystywany przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Lokalowej jako magazyn). Drogi Miasto administruje łącznie 73,4 km dróg, w tym 19,4km dróg powiatowych, 31,5km dróg gminnych publicznych oraz 22,5km gminnych dróg wewnętrznych. Drogi publiczne zajmują powierzchnię około 302,15tys. m 2, w tym: - powiatowe 124,1tys. m 2, - gminne 178,05tys. m 2. Na terenie Miasta w związku z realizowanymi inwestycjami drogowymi powstało 7,7 km ścieżek rowerowych o powierzchni ,00m 2 Obiekty i budynki komunalne Targowisko Przygraniczne zajmujące teren około 2,45 ha dzierżawią Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. z Kostrzyna nad Odrą. Według danych dzierżawcy na dzień r obowiązywało 825 umów poddzierżawy zaś 115 terenów pod pawilonami jest wolnych. Miasto Kostrzyn nad Odrą administruje dwoma cmentarzami komunalnymi: jednym na Osiedlu Szumiłowo, drugim przy ul. Sportowej. Cmentarz na Osiedlu Szumiłowo został zamknięty w latach 50-tych XX wieku. Cmentarz komunalny przy ul. Sportowej zajmuje powierzchnię około 6,5ha.Według ksiąg cmentarnych na dzień r. pochowanych na cmentarzu było 4401 osób. Zarządzanie cmentarzem komunalnym zlecono Zakładowi Pogrzebowemu Bolesław Baranowski z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą przy ul. Sportowa 22. 7

8 ROZDZIAŁ 2. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych Jednoosobowe spółki Miasta Kostrzyn nad Odrą L p nazwa spółki wartość nominalna 1 udziału udziały stan na stan na ilość wartość ogółem ilość wartość ogółem 1 Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. 500, , ,00 2 Kostrzyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o 500, , ,00 Różnica w udziałach w kwocie ,00 zł została pokryta wkładem pieniężnym. inne udziały Lp nazwa wartość nominalna 1 udziału udziały stan na stan na ilość wartość ogółem ilość wartość ogółem 1. Celowy Związek Gmin CZG , , ,00 akcje Lp nazwa spółki wartość nominalna 1 akcji 1. Kostrzyńsko- Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. akcje stan na stan na ilość wartość ogółem ilość wartość ogółem 100, , ,00 2. Gorzowski Rynek hurtowy S.A 2 000, , ,00 8

9 ROZDZIAŁ 3 Majątek i finanse Miasta Kostrzyn nad Odrą Majątek Miasta Wyszczególnienie Zmiany w ciągu roku Zmniejszeni Zwiększenia a Konto środki trwałe w tym: , , , ,28 1. Grunty , , , ,05 2. Budynki i budowle , , , ,58 3. Maszyny i urządzenia , , ,83 4. Środki transportu , , ,60 5. Inne środki trwałe , , ,22 Konto Pozostałe środki trwałe , , , ,37 Konto Zbiory biblioteczne 0,00 0,00 0,00 0,00 Konto Wartości niematerialne i prawne , , ,72 Konto Inwestycje (środki trwałe w budowie) , , , ,63 Konto Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych , , ,66 Konto 072- Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych , , , ,09 9

10 W bilansie miasta ujęty jest majątek w skład którego wchodzą: Konto 011 poz.1 ww. tabeli Grunty. a) Zwiększenia na kwotę ,08 zł b) Zmniejszenia na kwotę 6.602,35 zł. poz. 2 ww. tabeli - Budynki i budowle. a) Zwiększenia na kwotę ,46 w tym: - Drogi ,66 - Oświetlenie drogowe, sieci i linie kablowe ,17 - Kanalizacje i sieci telekomunikacyjne ,70 - Pozostałe ,93 b) Zmniejszenia na kwotę ,59 - PT dla MOSIR - modernizacja Stadionu ,80 - PT dla ENEA oświetlenie drogowe ul. Sienkiewicza ,16 - PT WC ogólnodostępne przekazane do powiatu ,63 poz. 3 ww. tabeli - Maszyny i urządzenia. a) Zwiększenia na kwotę ,10 - Komputery ,32 - Silnik do łodzi grupa ratownicza OSP ,00 - Urządzenia techniczne ,78 poz.4 ww. tabeli - Środki transportu. a) Zwiększenia na kwotę ,66 - Samochód dla Straży Miejskiej ,00 - Przyczepy itp ,66 poz. 5 ww. tabeli - inne środki trwałe. a) Zwiększenia na kwotę ,29 - Wiaty i osłony śmietnikowe ,29 4. Konto 013 pozostałe środki trwałe. a) Zwiększenia na kwotę ,55 - Zakup sprzętu, wyposażenia i mebli do Urzędu Miasta. b) Zmniejszenia na kwotę 1.033,00 - Likwidacja zużytego sprzętu i wyposażenia. 9. Konto 020 wartości niematerialne i prawne. a) Zwiększenia na kwotę ,00 - Zakup programów komputerowych Konto 071 a) Zwiększenia w wysokości ,36 - Zostało zwiększone o wartość umorzenia środków trwałych zgodnie z obowiązującymi stawkami amortyzacyjnymi. Konto 072 a) Zwiększenia na kwotę ,91 - Zostało zwiększone o jednorazowe umorzenie pozostałych środków trwałych w pełnej wartości w momencie wydania ich do użytkowania. b) Zmniejszenia na kwotę 1.033,00 10

11 - Zmniejszenie poprzez likwidację z powodu zużycia i zniszczenia pozostałych środków. Konto 080 środki trwałe w budowie a) zwiększenia w kwocie ,68 w wyniku poniesionych nakładów na zadania inwestycyjne b) zmniejszenia w kwocie ,78 stanowią wartość zakończonych i rozliczonych zadań inwestycyjnych: Środki trwałe w budowie (inwestycje) na dzień roku - Rewitalizacja Twierdzy Kostrzyn etap II - Kultura bez granic- budowa amfiteatru - Przebudowa Placu Wojska Polskiego - Rewitalizacja Parku Miejskiego - Łączą nas rzeki etap II - Uzbrojenie terenu od ul. Drzewickiej do terenów popoligonowych - Europejskie Centrum Fortyfikacji adaptacja Bastionu Król - Uzbrojenie terenu Kostrzyn-Południe - Zintegrowana gospodarka ściekowa aglomeracji Kostrzyn nad Odrą - Rozbudowa bazy sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 - Modernizacja stadionu przy ul. Niepodległości III etap budowa kortów - Rewitalizacja budynku powojskowego na cele infrastruktury mieszkaniowej i lokalowej - Miasto przyjazne inwestorom etap III przebudowa układu komunikacyjnego w ulicy Gorzowskiej i Kard. St. Wyszyńskiego - Wykonanie nieistniejącej sieci komputerowej w budynku byłego przejścia granicznego - Modernizacja budynku po byłym przejściu granicznym - Zakup sprzętu komputerowego - Zakup silnika zaburtowego do łodzi - Miasto przyjazne inwestorom etap IV kontynuacja przebudowy układu komunikacyjnego w ulicy Gorzowskiej i Kard. St. Wyszyńskiego - Przebudowa dróg i budowa miejsc postojowych na Os. Słowiańskim - Przebudowa bieżni żużlowej na tartanową przy Gimnazjum nr 1 - Przebudowa bieżni żużlowej na tartanową przy Gimnazjum nr 2 - Przebudowa bieżni żużlowej na tartanową przy Szkole Podstawowej nr 2 - Przebudowa bieżni żużlowej na tartanową przy Szkole Podstawowej nr 4 - Budowa oświetlenia małej obwodnicy - Remont wieży w budynku Straży Pożarnej - Remont ul. Orła Białego i ul. Drzewickiej - Budowa infrastruktury społeczeństwo informatycznego (bezprzewodowy Internet) - Opracowanie dokumentacji projektowej drogi dojazdowej do szkoły ponadgimnazjalnej - Budowa drogi Os. Szumiłowo - Uzbrojenie terenu na Os. Drzewice - Przebudowa skrzyżowania ulic Niepodległości, Jagiellońska, Orła Białego - Budowa Urzędu Miasta - Zadaszenie amfiteatru - Budowa oświetlenia i ścieżki rowerowej od ronda do ul. Milenijnej 11

12 Finanse dochody DOCHODY Z MAJĄTKU MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ ZA ROK 2010 Lp opis stan na wykonanie stan na różnice 1. sprzedaż nieruchomości , , ,06 2. przekształcenie prawa wieczystego użytkowania na własność ( wpłaty jednorazowe) 3. splata należności z tytułu nabycia prawa własności na raty 4. oddanie nieruchomości w wieczyste użytkowanie ( oddanych w latach poprzednich) 5. oddanie nieruchomości w wieczyste użytkowanie ( wpłata pierwsza) 6. dzierżawa lokali użytkowych i gruntów , , , , , , , , ,44 898,77 345,05-553, , , ,12 7. najem lokali komunalnych , , ,58 8. sprzedaż mieszkań komunalnych , , ,08 9. dzierżawa Targowiska Przygranicznego 10. dochody z Cmentarza komunalnego 11. dochody jednostek organizacyjnych , , , , , , , , ,78 12

13 należności Należności oraz wybrane aktywa finansowe Zmiany Pożyczki udzielone dla Wspólnot , , ,30 Gotówka i depozyty , , ,35 Należności wymagalne , , ,60 Pozostałe należności , , ,13 Należność główna z tytułu udzielonych poręczeń , , ,00 Odsetki ustawowe od poręczeń , , ,71 zobowiązania Zobowiązania według tytułów dłużnych Zmiany Papiery wartościowe , , ,00 Kredyty i pożyczki , , ,00 Zobowiązania wymagalne 686,98 0,00-686,98 Poręczenia i gwarancje Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji Zmiany , , ,98 13

14 ROZDZIAŁ 4. Majątek jednostek budżetowych Przedszkole Miejskie nr 1 Pod Topolą ul. Osiedlowa 4 Wyszczególnienie Zmiany w ciągu roku Zwiększenia Zmniejszenia Konto środki trwałe w tym: , ,23 1. Grunty 2. Budynki i budowle , ,35 3. Maszyny i urządzenia , , , ,52 4. Środki transportu 5. Inne środki trwałe , , ,36 Konto Pozostałe środki trwałe , , , ,08 Konto Zbiory biblioteczne Konto Wartości niematerialne i prawne 5 464,87 366, ,87 Konto Inwestycje (środki trwałe w budowie) Konto Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych , , , ,69 Konto 072- Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych , , , ,95 Grunty Gruty trwały zarząd na podstawie decyzji Nr 72244/1/04 z dnia r. Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą w sprawie ustanowienia trwałego zarządu- działka nr jako działka nr 265 o pow m 2 Budynki i budowle Budynek przekazany Decyzją Nr GP 72244/1/04 Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia w trwały zarząd dla Przedszkola Miejskiego nr 1 w Kostrzynie nad Odrą przy ul. Osiedlowej 4 na cele statutowe ( prowadzenie przedszkola), o pow. zabudowy 445 m 2 powierzchni użytkowej 671,9 m 2, kubatura 3 232,m 3 W skład grupy I Budynki i budowle uwzględniamy wjazd i bramę ogrodzeniową. Maszyny i urządzenia - w skład wchodzą kotły gazowe i urządzenia komputerowe. W zwiększenie wchodzi otrzymanie w umowie darowizny przez Kostrzyńsko Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A. komputera przenośnego Notebook HP 6510b w celach edukacyjnych dla dzieci uczeszcząjących do przedszkola. W zmniejszeniach wykazujemy likwidację komputera, który nie spełniał wymogów najnowszego oprogramowania. Inne środki trwałe - w skład wchodzą urządzenia techniczne i wyposażenie. Wartość środków trwałych została zwiększona przez przekazanie Protokołem darowizny Rady Rodziców Przedszkola z dnia kolorowe ksero Canon IRC

15 Pozostałe środki trwałe zostały zwiększone o zakup wyposażenia do kuchni i sal dziecięcych, sprzętu nagłaśniającego, sprzętu RTV. W zmniejszeniach wykazujemy likwidację zużytych i zniszczonych pozostałych środków trwałych. Konto 020 Wartości niematerialne i prawne zostały zwiększone o zakup programu ArcaVir Protection licencja na wszystkie komputery w przedszkolu. Konto zostało zwiększone o wartość umorzenia środków trwałych zgodnie z obowiązującymi stawkami amortyzacyjnymi. W zmniejszeniach wykazujemy likwidację komputera, który nie spełniał wymogów najnowszego oprogramowania. Konto 072 zostało zwiększone o jednorazowe umorzenie pozostałych środków trwałych w pełnej wartości w momencie wydania ich do użytkowania. Zmniejszenie poprzez likwidację z powodu zużycia i zniszczenia pozostałych środków. Przedszkole Miejskie nr 2 ul. Czereśniowa 1 Wyszczególnienie Zmiany w ciągu roku Zwiększenia Zmniejszenia Konto środki trwałe w tym: , , , ,07 1. Grunty Budynki i budowle , ,82 3. Maszyny i urządzenia , , , ,89 4. Środki transportu Inne środki trwałe , , , ,36 Konto Pozostałe środki trwałe , , , ,42 Konto Zbiory biblioteczne Konto Wartości niematerialne i prawne , ,13 Konto Inwestycje (środki trwałe w budowie) Konto Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych , , , ,86 Konto 072- Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych , , , ,55 15

16 I Środki trwałe: 1) Gruty trwały zarząd na podstawie decyzji Nr GP /2/04 Burmistrza Miasta Kostrzyna nad Odrą z dnia r. w sprawie ustanowienia trwałego zarządu działka nr 536/1 obręb 1 o pow. 7650m 2 2) Budynki i budowle - trwały zarząd na podstawie decyzji Nr GP /2/04 Burmistrza Miasta Kostrzyna nad Odrą z dnia r. w sprawie ustanowienia trwałego zarządu budynek jednokondygnacyjny, podpiwniczony 3) Maszyny i urządzenia, do których zaliczono min: - kotły gazowe wraz całą instalacją, maszyny i urządzenia kuchenne, zespoły komputerowe a) zwiększenia zakup kuchni gazowej b) zmniejszenie likwidacja zestawu komputerowego 4) Inne środki trwałe - wyposażenie kuchenne, kserokopiarki, sprzęt na placu przedszkolnym o dużej wartości, sprzęt AGD i RTV a) zwiększenia - zakup projektora wraz z całym wyposażeniem b) zmniejszenia wycofanie z używania na wskutek likwidacji z powodu zniszczenie i zużycia zespół komputerowy II Pozostałe środki trwałe - wyposażenie przedszkola ( meble, wykładziny) sprzęt ADG, RTV o raz inne środki niezliczone do środków trwałych (011) a) zwiększenia zakup mebli do grupy 5-latków b) zmniejszenia - wycofanie z używania na wskutek likwidacji z powodu zniszczenie i zużycia meble, wykładziny, sprzęt III Wartości niematerialne i prawne - programy komputerowe IV Umorzenie 1) Środki trwałe a) zwiększenie naliczono umorzenie środków trwałych zgodnie ze stawkami amortyzacyjnymi b) zmniejszenie wyksięgowanie dotychczasowego umorzenie w związku z likwidacją środków trwałych 2) Pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne a) zwiększenie umorzenie jednorazowe w pełnej wartości pozostałych środków trwałych w miesiącu wydania do używania b) zmniejszenie wyksięgowanie umorzenia w związku z likwidacją środków trwałych 16

17 Przedszkole Miejskie nr 3 EKOLUDKI ul. Niepodległości 19 Wyszczególnienie Zmiany w ciągu roku Zwiększenia Zmniejszenia Konto środki trwałe w tym: , , , ,03 1. Grunty Budynki i budowle , ,02 3. Maszyny i urządzenia , , , ,80 4. Środki transportu Inne środki trwałe , , ,21 Konto Pozostałe środki trwałe , , , ,89 Konto Zbiory biblioteczne Konto Wartości niematerialne i prawne 8.444, ,76 Konto Inwestycje (środki trwałe w budowie) Konto Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych , , , ,11 Konto 072- Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych , , , ,55 I Środki trwałe: 1. Gruty trwały zarząd na podstawie decyzji Nr 72244/3/05 z dnia r. Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą w sprawie ustanowienia trwałego zarządu- działka nr 132/3 obręb 1 o pow. 7055m 2 2. Budynki i budowle - trwały zarząd na podstawie decyzji Nr 72244/3/05 z dnia r. Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą w sprawie ustanowienia trwałego zarządu budynek o powierzchni użytkowej 733,50m 2, podpiwniczony, dwukondygnacyjny 3. Maszyny i urządzenia, do których zaliczono min: - ogrodzenie; dźwig towarowy; maszyny i urządzenia kuchenne, zespoły komputerowe; system monitoringu wizyjnego zwiększenia zakup notebooka zmniejszenie likwidacja kotłów gazowych i wymiennika ECWU 4. Inne środki trwałe - wyposażenie kuchenne, kserokopiarki, sprzęt na placu przedszkolnym o dużej wartości, sprzęt AGD i RTV a) zwiększenia - zakup kuchni gazowej II Pozostałe środki trwałe - wyposażenie przedszkola ( meble, wykładziny) - sprzęt ADG, RTV o raz inne środki niezliczone do środków trwałych (011) 17

18 a) zwiększenia zakup kosiarki i sprzętu RTV b) zmniejszenia - wycofanie z używania na wskutek likwidacji z powodu zniszczenia i zużycia meble, wykładziny, kosiarka III Wartości niematerialne i prawne - programy komputerowe IV Umorzenie 1. Środki trwałe zwiększenie naliczono umorzenie środków trwałych zgodnie ze stawkami amortyzacyjnymi zmniejszenie wyksięgowanie dotychczasowego umorzenie w związku z likwidacją środków trwałych 2. Pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne zwiększenie umorzenie jednorazowe w pełnej wartości pozostałych środków trwałych w miesiącu wydania do używania zmniejszenie wyksięgowanie umorzenia w związku z likwidacją środków trwałych Przedszkole Miejskie nr 4 BAJKA ul. Osiedlowa 8 Wyszczególnienie Zmiany w ciągu roku Zwiększenia Zmniejszenia Konto środki trwałe w tym: , ,25 1. Grunty 2. Budynki i budowle , , ,84 3. Maszyny i urządzenia , , ,78 4. Środki transportu 5. Inne środki trwałe , , ,63 Konto Pozostałe środki trwałe , , , ,59 Konto Zbiory biblioteczne Konto Wartości niematerialne i prawne 8 990, ,72 Konto Inwestycje (środki trwałe w budowie) Konto Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych , , ,71 Konto 072- Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych , , , ,31 Grunty - w trwałym zarządzie na podstawie decyzji Nr 72244/4/04 z dnia r. działka nr 253 o pow m 2, Budynki i budowle Budynek przekazany Decyzją Nr GP 72244/4/04 Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia w trwały zarząd dla Przedszkola Miejskiego nr 4 w Kostrzynie nad Odrą przy ul. Osiedlowej 8 na cele statutowe ( prowadzenie przedszkola zabudowaną budynkiem 18

19 użytkowym( przedszkolnym) o pow. zabudowy 598,34 m 2 powierzchni użytkowej 1098,83 m 2, kubatura 4 437,m 3. Wartość budynku została zwiększona o wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową kominów zgodnie z Umową 187/2010. W skład grupy I Budynki i budowle uwzględniamy wiatę, chodnik i ogrodzenie. Maszyny i urządzenia - w skład wchodzą kotły gazowe i urządzenia komputerowe. W zwiększenie wchodzi zakup zestawu komputerowego. Inne środki trwałe - w skład wchodzą urządzenia techniczne i wyposażenie. Wartość środków trwałych została zwiększona otrzymanymi urządzeniami zabawowymi na plac przedszkolny na podstawie Protokołu przyjęcia śr. trwałego nr 2/2010 Decyzją Burmistrza Miasta z dnia Pozostałe środki trwałe zostały zwiększone o zakup wieszaków przedszkolnych, sprzętu nagłaśniającego, sprzętu rtv oraz zmywarek. W zmniejszeniach wykazujemy likwidację zużytych i zniszczonych pozostałych środków trwałych. Konto zostało zwiększone o wartość umorzenia środków trwałych zgodnie z obowiązującymi stawkami amortyzacyjnymi. Konto 072 zostało zwiększone o jednorazowe umorzenie pozostałych środków trwałych w pełnej wartości w momencie wydania ich do użytkowania. Zmniejszenie poprzez likwidację z powodu zużycia i zniszczenia pozostałych środków. Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Banaszaka 1 Wyszczególnienie Zmiany w ciągu roku Zwiększenia Zmniejszenia Konto środki trwałe w tym: ,, , ,16 1. Grunty Budynki i budowle , , ,91 3. Maszyny i urządzenia , ,40 4. Środki transportu Inne środki trwałe , ,85 Konto Pozostałe środki trwałe , , ,10 Konto Zbiory biblioteczne , , ,67 Konto Wartości niematerialne i prawne 6 325,99 444, ,61 Konto Inwestycje (środki trwałe w budowie) Konto Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych , , ,82 Konto 072- Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych , , ,38 19

Zasady (Polityka) Rachunkowości Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu 1

Zasady (Polityka) Rachunkowości Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu 1 Zasady (Polityka) Rachunkowości Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu 1 Zasady (Polityka) Rachunkowości Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu 2 SPIS TREŚCI Rozdział I Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego za 2013

Bardziej szczegółowo

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan: 724 016 zł wykonanie: 700 741 zł 96,79%

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan: 724 016 zł wykonanie: 700 741 zł 96,79% Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan: 724 016 zł wykonanie: 700 741 zł 96,79% Wykonanie obejmuje następujące zadania: Melioracje wodne 491 379 zł Wydatki bieżące - wykonanie kosztorysów inwestorskich z

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok.

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok. SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok. Planowany budżet Gminy Ropczyce na 2009 rok wyniósł po stronie dochodów 66.574.161,65 zł, zaś po stronie wydatków 68.126.161,65 zł. Różnica

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Plan wydatków po zmianach za rok 2012 w kwocie 67.404.260,00 zł został wykonany w kwocie 63.627.018,78 zł, to jest w 94,4 % w stosunku rocznym. Na tę kwotę złożyły się wydatki majątkowe w wysokości 9.191.114,20

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 45/2015. Wójt Gminy Ostróda. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok

Zarządzenie Nr 45/2015. Wójt Gminy Ostróda. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok Zarządzenie Nr 45/2015 Wójta Gminy Ostróda z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 26 rok. Budżet Miasta i Gminy Środa Wielkopolska został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 25 roku. Uchwała Nr XXXIII/421/25 w sprawie budżetu na 26

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009

I N F O R M A C J A. o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009 I N F O R M A C J A o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009 I. Uchwała budżetowa i jej zmiany w okresie sprawozdawczym 1. Budżet gminy Strzelin na rok 2009 zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI Kielce 2012 1 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE... 4 1. Podstawa prawna... 4 2. Charakterystyka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego...

Bardziej szczegółowo

A. Część ogólna. 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu. Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku

A. Część ogólna. 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu. Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU Zgodnie z art. 198 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 30 października 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 30 października 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok dnia 30 października 2007 r. Nr 236 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ: 2428 Nr X/76/07 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 15 października 2007 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU. WYKONANIA BUDśETU. GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU. WYKONANIA BUDśETU. GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU 20 LIPCA 2 0 0 9 ROK I. Charakterystyka ogólna. 1/ Plan dochodów budŝetowych na początek roku 20.250.879 zł. Na przełomie

Bardziej szczegółowo

MIASTO i GMINA PIWNICZNA-ZDRÓJ

MIASTO i GMINA PIWNICZNA-ZDRÓJ MIASTO i GMINA PIWNICZNA-ZDRÓJ kadencja 2014-2018 INFORMACJA BILANS OTWARCIA 2014/2015 BURMISTRZ PIWNICZNEJ-ZDOJU Zbigniew Janeczek MIASTO i GMINA PIWNICZNA-ZDRÓJ powierzchnia miasto 3.830 ha gmina 8.840

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Załącznik nr 4 Część opisowa do wykonania planu wydatków budżetu Gminy Świebodzin za 2008 rok DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Rozdział 01008 Melioracje wodne 4300 Zakup usług pozostałych Plan 76 200,00

Bardziej szczegółowo

Z poważaniem. Burmistrz Jasienia Helena Sagasz

Z poważaniem. Burmistrz Jasienia Helena Sagasz W związku z zakończeniem pracy na stanowisku burmistrza Jasienia przedkładam Państwu informację na temat podejmowanych działań i zrealizowanych inwestycji, które mam nadzieję wpłynęły na poprawę sytuacji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA na temat realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna w 2011 r.

INFORMACJA na temat realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna w 2011 r. PREZYDENT MIASTA KROSNA INFORMACJA na temat realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna w r. Krosno, sierpień 2012 r. Informacja zawiera sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna na lata

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 17/10 Burmistrza Czechowic-Dziedzic. z dnia 19 marca 2010r.

ZARZĄDZENIE Nr 17/10 Burmistrza Czechowic-Dziedzic. z dnia 19 marca 2010r. ZARZĄDZENIE Nr 17/10 Burmistrza Czechowic-Dziedzic z dnia 19 marca 2010r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czechowice Dziedzice za 2009 rok Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA OŚWIĘCIMIA NA LATA 2000 2008 WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R.

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA OŚWIĘCIMIA NA LATA 2000 2008 WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R. Znak sprawy: PM/r.0210-1/06 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA OŚWIĘCIMIA NA LATA 2000 2008 WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R. Oświęcim, lipiec 2006 r. S P

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MSZCZONÓW ZA 2012 ROK MSZCZONÓW, MARZEC 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MSZCZONÓW ZA 2012 ROK MSZCZONÓW, MARZEC 2013 ROK SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MSZCZONÓW ZA 2012 ROK MSZCZONÓW, MARZEC 2013 ROK 1 Budżet gminy na 2012 rok został zatwierdzony uchwałą Nr XVII/127/11 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 grudnia

Bardziej szczegółowo

ZWIERZYNIECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KRAKOWIE S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI ZA 2011 ROK

ZWIERZYNIECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KRAKOWIE S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI ZA 2011 ROK ZWIERZYNIECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KRAKOWIE S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI ZA 2011 ROK Zarząd Zwierzynieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Krakowie KRAKÓW, MARZEC 2012 ROK. 2

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 22 sierpnia 2007 r. Nr 61 UCHWAŁY RAD POWIATÓW

Opole, dnia 22 sierpnia 2007 r. Nr 61 UCHWAŁY RAD POWIATÓW DZIENNIK URZEDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 22 sierpnia 2007 r. Nr 61, TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD POWIATÓW 1870 - Rady Powiatu w Oleśnie Nr V/38/07 z dnia 5 marca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/13/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 28 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/13/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 28 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/13/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2015 2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E R O C Z N E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O. za 2013 rok

S P R A W O Z D A N I E R O C Z N E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O. za 2013 rok ZARZĄD POWIATU Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 420/2014 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 24 marca 2014 r. S P R A W O Z D A N I E R O C Z N E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O

ZARZĄD POWIATU I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O ZARZĄD POWIATU Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 95/2011 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 16 sierpnia 2011 r. I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie ewidencji księgowej w jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej 343[01].Z2.02

Prowadzenie ewidencji księgowej w jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej 343[01].Z2.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Barbara Kozłowska Prowadzenie ewidencji księgowej w jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej 343[01].Z2.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Policki Informator Podatkowy

Policki Informator Podatkowy Szanowni Państwo! Z wielką przyjemnością, już po raz drugi, przedstawiam Państwu Policki Informator Podatkowy. Niniejszy poradnik ma służyć pomocą wszystkim tym, którzy zmagają się z zawiłościami prawa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA NA 2015 ROK

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA NA 2015 ROK INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA NA 2015 ROK 1 2 3 Spis treści Strona 1. Wstęp 5 2. Sytuacja finansowa 7 3. Budżet Miasta Wrocławia na 2015 rok 29 4. Prognoza zadłużenia oraz wskaźnik

Bardziej szczegółowo

Aktywa trwałe. Studia podyplomowe Rachunkowość gospodarstw rolnych. Klasyfikacja bilansowa aktywów trwałych. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Aktywa trwałe. Studia podyplomowe Rachunkowość gospodarstw rolnych. Klasyfikacja bilansowa aktywów trwałych. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa trwałe Studia podyplomowe Rachunkowość gospodarstw rolnych dr Tomasz Gabrusewicz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu www.gabrusewicz.pl tomasz.gabrusewicz@ue.poznan.pl Klasyfikacja bilansowa aktywów

Bardziej szczegółowo