Miasto Kostrzyn nad Odrą

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Miasto Kostrzyn nad Odrą"

Transkrypt

1 BURMISTRZ MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Miasto Kostrzyn nad Odrą wg stanu na dzień 31 grudzień 2010 r. Kostrzyn nad Odrą marzec 2011

2 Spis treści Wstęp.. 3 ROZDZIAŁ 1. Dane dotyczące przysługujących Miastu Kostrzyn nad Odra praw własności... Gospodarka 4 gruntami... Budynki i budowle 7 komunalne... Budynki mieszkalne Lokale użytkowe Drogi Obiekty i budynki komunalne ROZDZIAŁ 2. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych 8 Jednoosobowe spółki Miasta Kostrzyn nad Odrą Miejskie Zakłady Komunalne sp. z o.o. Kostrzyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. Inne udziały Akcje ROZDZIAŁ 3. Majątek i finanse Miasta Kostrzyn nad Odra Majątek Miasta.. 9 Finanse 12. Dochody Wierzytelności Zobowiązania ROZDZIAŁ 4. Majątek jednostek budżetowych Przedszkole Miejskie nr 1 ul. Osiedlowa Przedszkole Miejskie nr 2 ul. Czereśniowa Przedszkole Miejskie nr 3 ul. Niepodległości Przedszkole Miejskie nr 4 ul. Osiedlowa 8 18 Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Banaszaka 1 19 Szkoła Podstawowa nr 4 ul. Sienkiewicza 4 21 Gimnazjum nr 1 ul. Kościuszki 7 22 Gimnazjum nr 2 ul. M. Reja Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. 25 Ośrodek Pomocy Społecznej 26 ROZDZIAŁ 5. Majątek instytucji kultury Kostrzyńskie Centrum Kultury.. 28 Miejska Biblioteka Publiczna. 29 Muzeum Twierdzy Kostrzyn nad Odra. 31 2

3 WSTĘP Poniższą informację o stanie mienia komunalnego jednostki samorządu terytorialnego przygotowano na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157,poz.1240 z póż. zmianami) i zawiera ona : dane dotyczące przysługujących Miastu Kostrzyn nad Odrą praw własności, dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu, dane o zmianach w stanie mienia komunalnego zaistniałe od dnia złożenia poprzedniej informacji, dane o dochodach uzyskanych z tytuły wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania, inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego, dane i informacje z ewidencji księgowej. W roku bieżącym, zgodnie z nową ustawą, informację taką przedkładamy nie do projektu budżetu lecz do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu. Opracowana informacja obejmuje zestaw danych o majątku Miasta Kostrzyn nad Odrą według stanu na dzień r., zestawionych, dla porównania, ze stanem na dzień r. 3

4 Rozdział 1 Dane dotyczące przysługujących Miastu Kostrzyn nad Odra praw własności Gospodarka gruntami Zgodnie z ewidencja gruntów powierzchnia miasta Kostrzyn nad Odra wynosi ha z tego: na dzień r. mienie komunalne obejmowało powierzchnie 1.083,62 ha w tym : Stan gruntów komunalnych na dzień r. Grupy gruntów Powierzchnia w ha Wartość w zł Grunty własnościowe w tym: 900, ,42 Grunty komunalne przekazane w użytkowanie wieczyste( własność Miasta) 101, Grunty w użytkowaniu wieczystym Miasta ( własność 0 0 SP ) Grunty pod drogami 77, ,50 Tereny zieleni miejskiej 83, ,00 Cmentarze 8, ,40 Lasy 14, ,00 RAZEM 1.083, ,32 Wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku dokonano następujących zmian w stanie mienia komunalnego: I. Grunty własnościowe ogółem po zmianach nastąpiło zmniejszenie zasobu o m 2 tj. 2,01 ha zmiana wartości ( minus ) 6.602,35 zł z tego : 1. stan gruntów stanowiących własność miasta ogółem zwiększył się o 22 m 2 na wartość 2.855,80 zł w związku z nabyciem aktem notarialnym z dnia r. działki nr 1310/70 Nabyta działka zostanie przekazana na rzecz wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Drzewickiej 28 na polepszenie warunków zagospodarowania. 2. Stan gruntów stanowiących własność miasta ogółem zmniejszył się o m 2 - wartość ewidencyjna 9.458, 15 zł w tym: a) w wyniku zbycia gruntów na własność w drodze przetargu sprzedano 17 działek o powierzchni m 2 b) w wyniku zbycia gruntów na własność w drodze przetargu ograniczonego sprzedano 23 działek zabudowanych garażami o powierzchni 589 m 2 c ) w wyniku zbycia gruntów na własność bezprzetargowo ogółem m 2 w tym : - grunty przyległe 3 działki o pow. 322 m 2 - grunty przekształcone z wieczystego użytkowania na własność w trybie ustawy o przekształceniu praw 16 działek o pow. łącznej m 2 4

5 II. Grunty przekazane w użytkowanie wieczyste ogółem po zmianach nastąpiło zmniejszenie zasobu o m 2 ( 0,11 ha) - wartość ewidencyjna (minus) 1.013,64 zł w tym : 1) zasób gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie zwiększył się m 2 - wartość ewidencyjna 2.178,87 zł w wyniku : a) sprzedaży 41 lokali mieszkalnych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu o m 2. b) oddania w wieczyste użytkowanie gruntów pod garażami o powierzchni łącznej ( garaże + udział w działce przynależnej - dojazdy ) 237 m 2 2) zasób gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie zmniejszył się o m 2 w wyniku : przekształcenia gruntów pozostających w wieczystym użytkowaniu na własność bezprzetargowo (patrz pozycja I. 2. b. 2-4 ) łącznie m 2 - wartość ewidencyjna ( minus) 3.192,51 zł UWAGA grunty oddawane w wieczyste użytkowanie pozostają nadal w zasobie gruntów stanowiących własność Miasta Kostrzyn nad Odrą ( zawarte są w grupie gruntów własnościowych ). Dlatego tez zmiany w tej grupie wykazywane są jedynie dla celów informacyjnych. III. Grunty pod drogami W roku 2010 nastąpiło zwiększenie powierzchni działek przeznaczonych na drogi łącznie o m 2 tj. 0,44 ha na wartość ,08 zł z tego : 1) zwiększenie powierzchni o m 2 na wartość ,08 zł tj. : a) zgodnie z decyzją wydana przez Starostę Gorzowskiego z dnia r. zezwalającej na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ul. Chopina i Moniuszki, na własność Miasta przeszło prawo własności do działek 1301/4 i 1301/5 o łącznej powierzchni m 2. Starosta Gorzowski decyzją z dnia ustalił odszkodowanie na rzecz PGL Nadleśnictwo Dębno za w/w działki w wysokości ,00 zł. Działki te zostały włączone do zasobu z dniem r. b) zgodnie z decyzją Burmistrza Miasta w dnia r. zatwierdzającą podział nieruchomości nr 441 w obrębie 8 ( Szumiłowo) na rzecz Miasta przeszła działka drogowa nr 441/8 o pow. 18 m 2. - wartość 471,96 zł Do zasobu nieruchomość przyjęto w wartości szacunkowej obliczonej na podstawie średniej ceny transakcyjnej za rok 2009 r. c) zgodnie z decyzją Burmistrza Miasta w dnia r. zatwierdzającą podział nieruchomości nr 73/4 w obrębie 4 (Śródmieście) na rzecz Miasta przeszła działka drogowa nr 73/12 o pow. 83 m 2 - wartość 2.176,26 zł. Do zasobu nieruchomość przyjęto w wartości szacunkowej obliczonej na podstawie średniej ceny transakcyjnej za rok 2009 r. d) W wyniku wcześniejszych wystąpień, w dniu 17 grudnia 2010 r. aktem notarialnym Rep A 20451/2010 nastąpiło przeniesienie na rzecz Miasta Kostrzyn nad Odra własności nieruchomości wcześniej stanowiących własność Skarbu Państwa we władaniu Agencji Nieruchomości Rolnych. Przejęto 9 działek o łącznej powierzchni 1545 m 2 zlokalizowanych na Osiedlu Warniki, w rejonie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego i przeznaczonych pod drogi. Prawo własności zostało przeniesione nieodpłatnie, natomiast wartość przejętego mienia wraz z kosztami transakcji wyniosła ,86 zł 5

6 2) zmniejszenie powierzchni o 588 m 2 - wartość ewidencyjna 444,00 tj. zgodnie z decyzją wydana przez Starostę Gorzowskiego z dnia r. zezwalającej na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi dojazdowej do terenów KS SSE - obszar 2, na rzecz Starostwa Powiatowego przeszła działka Miasta nr ewid. 3/2 o powierzchni 588 m 2. Starosta Gorzowski decyzją z dnia ustalił odszkodowanie na rzecz Miasta Kostrzyn nad Odra w wysokości ,00 zł. Działka ta została zdjęta z zasobu wg wartości ewidencyjnej. ZMIANY W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO DOKONANE od r. do r. Grunty Powierzchnia w m 2 Wartość Grunty własnościowe ( bez oddanych w wu) - zmniejszenie zasobu - 2,01 ha ,35 Grunty komunalne przekazane w użytkowanie wieczyste ( własność Miasta ) - 0, Drogi 0, ,08 Tereny zieleni miejskiej 0 0 Cmentarze 0 0 Lasy 0 0 OGÓŁEM - 1, ,73 Grupy gruntów STAN GRUNTÓW KOMUNALNYCH NA DZIEŃ r. Powierzchnia w ha Wartość w zł Grunty własnościowe 898, ,07 z tego - grunty komunalne przekazane w użytkowanie wieczyste( własność Miasta) 101, Grunty w użytkowaniu wieczystym Miasta ( własność 0 0 SP ) Drogi 77, ,58 Tereny zieleni miejskiej 83, ,00 Cmentarze 8, ,40 Lasy 14, ,00 RAZEM 1.082, ,05 6

7 Budynki i budowle komunalne Budynki mieszkalne W 2010r sprzedano 41 lokali komunalnych za 1% ich wartości określonej na podstawie operatu szacowania wartości nieruchomości uzyskując kwotę ,00zł. Na dzień 31 grudnia 2010r. Miasto Kostrzyn nad Odrą posiadało 449 lokali mieszkalnych o łącznej pow. użytkowej wynoszącej ,85m 2 w tym: - w budynkach ze 100% udziałem Miasta 111 lokali o pow. użytkowej 4.638,15m 2. - w budynkach wspólnot mieszkaniowych 338 lokali o pow. użytkowej ,70m 2. Lokale użytkowe W zakresie lokali użytkowych na dzień r obowiązywało 15 umów dzierżawy lokali o łącznej powierzchni 1.379,66m 2, oraz 4 umowy użyczenia lokali o łącznej powierzchni 1506,19m 2. Ponadto 2 lokale nie są przewidziane do wydzierżawienia: - lokal o powierzchni 16,77m 2 z uwagi na stan techniczny (stoi pusty), - lokal o powierzchni 113,34m 2 z uwagi na nieprzepisową wysokość pomieszczeń (wykorzystywany przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Lokalowej jako magazyn). Drogi Miasto administruje łącznie 73,4 km dróg, w tym 19,4km dróg powiatowych, 31,5km dróg gminnych publicznych oraz 22,5km gminnych dróg wewnętrznych. Drogi publiczne zajmują powierzchnię około 302,15tys. m 2, w tym: - powiatowe 124,1tys. m 2, - gminne 178,05tys. m 2. Na terenie Miasta w związku z realizowanymi inwestycjami drogowymi powstało 7,7 km ścieżek rowerowych o powierzchni ,00m 2 Obiekty i budynki komunalne Targowisko Przygraniczne zajmujące teren około 2,45 ha dzierżawią Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. z Kostrzyna nad Odrą. Według danych dzierżawcy na dzień r obowiązywało 825 umów poddzierżawy zaś 115 terenów pod pawilonami jest wolnych. Miasto Kostrzyn nad Odrą administruje dwoma cmentarzami komunalnymi: jednym na Osiedlu Szumiłowo, drugim przy ul. Sportowej. Cmentarz na Osiedlu Szumiłowo został zamknięty w latach 50-tych XX wieku. Cmentarz komunalny przy ul. Sportowej zajmuje powierzchnię około 6,5ha.Według ksiąg cmentarnych na dzień r. pochowanych na cmentarzu było 4401 osób. Zarządzanie cmentarzem komunalnym zlecono Zakładowi Pogrzebowemu Bolesław Baranowski z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą przy ul. Sportowa 22. 7

8 ROZDZIAŁ 2. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych Jednoosobowe spółki Miasta Kostrzyn nad Odrą L p nazwa spółki wartość nominalna 1 udziału udziały stan na stan na ilość wartość ogółem ilość wartość ogółem 1 Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. 500, , ,00 2 Kostrzyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o 500, , ,00 Różnica w udziałach w kwocie ,00 zł została pokryta wkładem pieniężnym. inne udziały Lp nazwa wartość nominalna 1 udziału udziały stan na stan na ilość wartość ogółem ilość wartość ogółem 1. Celowy Związek Gmin CZG , , ,00 akcje Lp nazwa spółki wartość nominalna 1 akcji 1. Kostrzyńsko- Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. akcje stan na stan na ilość wartość ogółem ilość wartość ogółem 100, , ,00 2. Gorzowski Rynek hurtowy S.A 2 000, , ,00 8

9 ROZDZIAŁ 3 Majątek i finanse Miasta Kostrzyn nad Odrą Majątek Miasta Wyszczególnienie Zmiany w ciągu roku Zmniejszeni Zwiększenia a Konto środki trwałe w tym: , , , ,28 1. Grunty , , , ,05 2. Budynki i budowle , , , ,58 3. Maszyny i urządzenia , , ,83 4. Środki transportu , , ,60 5. Inne środki trwałe , , ,22 Konto Pozostałe środki trwałe , , , ,37 Konto Zbiory biblioteczne 0,00 0,00 0,00 0,00 Konto Wartości niematerialne i prawne , , ,72 Konto Inwestycje (środki trwałe w budowie) , , , ,63 Konto Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych , , ,66 Konto 072- Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych , , , ,09 9

10 W bilansie miasta ujęty jest majątek w skład którego wchodzą: Konto 011 poz.1 ww. tabeli Grunty. a) Zwiększenia na kwotę ,08 zł b) Zmniejszenia na kwotę 6.602,35 zł. poz. 2 ww. tabeli - Budynki i budowle. a) Zwiększenia na kwotę ,46 w tym: - Drogi ,66 - Oświetlenie drogowe, sieci i linie kablowe ,17 - Kanalizacje i sieci telekomunikacyjne ,70 - Pozostałe ,93 b) Zmniejszenia na kwotę ,59 - PT dla MOSIR - modernizacja Stadionu ,80 - PT dla ENEA oświetlenie drogowe ul. Sienkiewicza ,16 - PT WC ogólnodostępne przekazane do powiatu ,63 poz. 3 ww. tabeli - Maszyny i urządzenia. a) Zwiększenia na kwotę ,10 - Komputery ,32 - Silnik do łodzi grupa ratownicza OSP ,00 - Urządzenia techniczne ,78 poz.4 ww. tabeli - Środki transportu. a) Zwiększenia na kwotę ,66 - Samochód dla Straży Miejskiej ,00 - Przyczepy itp ,66 poz. 5 ww. tabeli - inne środki trwałe. a) Zwiększenia na kwotę ,29 - Wiaty i osłony śmietnikowe ,29 4. Konto 013 pozostałe środki trwałe. a) Zwiększenia na kwotę ,55 - Zakup sprzętu, wyposażenia i mebli do Urzędu Miasta. b) Zmniejszenia na kwotę 1.033,00 - Likwidacja zużytego sprzętu i wyposażenia. 9. Konto 020 wartości niematerialne i prawne. a) Zwiększenia na kwotę ,00 - Zakup programów komputerowych Konto 071 a) Zwiększenia w wysokości ,36 - Zostało zwiększone o wartość umorzenia środków trwałych zgodnie z obowiązującymi stawkami amortyzacyjnymi. Konto 072 a) Zwiększenia na kwotę ,91 - Zostało zwiększone o jednorazowe umorzenie pozostałych środków trwałych w pełnej wartości w momencie wydania ich do użytkowania. b) Zmniejszenia na kwotę 1.033,00 10

11 - Zmniejszenie poprzez likwidację z powodu zużycia i zniszczenia pozostałych środków. Konto 080 środki trwałe w budowie a) zwiększenia w kwocie ,68 w wyniku poniesionych nakładów na zadania inwestycyjne b) zmniejszenia w kwocie ,78 stanowią wartość zakończonych i rozliczonych zadań inwestycyjnych: Środki trwałe w budowie (inwestycje) na dzień roku - Rewitalizacja Twierdzy Kostrzyn etap II - Kultura bez granic- budowa amfiteatru - Przebudowa Placu Wojska Polskiego - Rewitalizacja Parku Miejskiego - Łączą nas rzeki etap II - Uzbrojenie terenu od ul. Drzewickiej do terenów popoligonowych - Europejskie Centrum Fortyfikacji adaptacja Bastionu Król - Uzbrojenie terenu Kostrzyn-Południe - Zintegrowana gospodarka ściekowa aglomeracji Kostrzyn nad Odrą - Rozbudowa bazy sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 - Modernizacja stadionu przy ul. Niepodległości III etap budowa kortów - Rewitalizacja budynku powojskowego na cele infrastruktury mieszkaniowej i lokalowej - Miasto przyjazne inwestorom etap III przebudowa układu komunikacyjnego w ulicy Gorzowskiej i Kard. St. Wyszyńskiego - Wykonanie nieistniejącej sieci komputerowej w budynku byłego przejścia granicznego - Modernizacja budynku po byłym przejściu granicznym - Zakup sprzętu komputerowego - Zakup silnika zaburtowego do łodzi - Miasto przyjazne inwestorom etap IV kontynuacja przebudowy układu komunikacyjnego w ulicy Gorzowskiej i Kard. St. Wyszyńskiego - Przebudowa dróg i budowa miejsc postojowych na Os. Słowiańskim - Przebudowa bieżni żużlowej na tartanową przy Gimnazjum nr 1 - Przebudowa bieżni żużlowej na tartanową przy Gimnazjum nr 2 - Przebudowa bieżni żużlowej na tartanową przy Szkole Podstawowej nr 2 - Przebudowa bieżni żużlowej na tartanową przy Szkole Podstawowej nr 4 - Budowa oświetlenia małej obwodnicy - Remont wieży w budynku Straży Pożarnej - Remont ul. Orła Białego i ul. Drzewickiej - Budowa infrastruktury społeczeństwo informatycznego (bezprzewodowy Internet) - Opracowanie dokumentacji projektowej drogi dojazdowej do szkoły ponadgimnazjalnej - Budowa drogi Os. Szumiłowo - Uzbrojenie terenu na Os. Drzewice - Przebudowa skrzyżowania ulic Niepodległości, Jagiellońska, Orła Białego - Budowa Urzędu Miasta - Zadaszenie amfiteatru - Budowa oświetlenia i ścieżki rowerowej od ronda do ul. Milenijnej 11

12 Finanse dochody DOCHODY Z MAJĄTKU MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ ZA ROK 2010 Lp opis stan na wykonanie stan na różnice 1. sprzedaż nieruchomości , , ,06 2. przekształcenie prawa wieczystego użytkowania na własność ( wpłaty jednorazowe) 3. splata należności z tytułu nabycia prawa własności na raty 4. oddanie nieruchomości w wieczyste użytkowanie ( oddanych w latach poprzednich) 5. oddanie nieruchomości w wieczyste użytkowanie ( wpłata pierwsza) 6. dzierżawa lokali użytkowych i gruntów , , , , , , , , ,44 898,77 345,05-553, , , ,12 7. najem lokali komunalnych , , ,58 8. sprzedaż mieszkań komunalnych , , ,08 9. dzierżawa Targowiska Przygranicznego 10. dochody z Cmentarza komunalnego 11. dochody jednostek organizacyjnych , , , , , , , , ,78 12

13 należności Należności oraz wybrane aktywa finansowe Zmiany Pożyczki udzielone dla Wspólnot , , ,30 Gotówka i depozyty , , ,35 Należności wymagalne , , ,60 Pozostałe należności , , ,13 Należność główna z tytułu udzielonych poręczeń , , ,00 Odsetki ustawowe od poręczeń , , ,71 zobowiązania Zobowiązania według tytułów dłużnych Zmiany Papiery wartościowe , , ,00 Kredyty i pożyczki , , ,00 Zobowiązania wymagalne 686,98 0,00-686,98 Poręczenia i gwarancje Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji Zmiany , , ,98 13

14 ROZDZIAŁ 4. Majątek jednostek budżetowych Przedszkole Miejskie nr 1 Pod Topolą ul. Osiedlowa 4 Wyszczególnienie Zmiany w ciągu roku Zwiększenia Zmniejszenia Konto środki trwałe w tym: , ,23 1. Grunty 2. Budynki i budowle , ,35 3. Maszyny i urządzenia , , , ,52 4. Środki transportu 5. Inne środki trwałe , , ,36 Konto Pozostałe środki trwałe , , , ,08 Konto Zbiory biblioteczne Konto Wartości niematerialne i prawne 5 464,87 366, ,87 Konto Inwestycje (środki trwałe w budowie) Konto Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych , , , ,69 Konto 072- Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych , , , ,95 Grunty Gruty trwały zarząd na podstawie decyzji Nr 72244/1/04 z dnia r. Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą w sprawie ustanowienia trwałego zarządu- działka nr jako działka nr 265 o pow m 2 Budynki i budowle Budynek przekazany Decyzją Nr GP 72244/1/04 Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia w trwały zarząd dla Przedszkola Miejskiego nr 1 w Kostrzynie nad Odrą przy ul. Osiedlowej 4 na cele statutowe ( prowadzenie przedszkola), o pow. zabudowy 445 m 2 powierzchni użytkowej 671,9 m 2, kubatura 3 232,m 3 W skład grupy I Budynki i budowle uwzględniamy wjazd i bramę ogrodzeniową. Maszyny i urządzenia - w skład wchodzą kotły gazowe i urządzenia komputerowe. W zwiększenie wchodzi otrzymanie w umowie darowizny przez Kostrzyńsko Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A. komputera przenośnego Notebook HP 6510b w celach edukacyjnych dla dzieci uczeszcząjących do przedszkola. W zmniejszeniach wykazujemy likwidację komputera, który nie spełniał wymogów najnowszego oprogramowania. Inne środki trwałe - w skład wchodzą urządzenia techniczne i wyposażenie. Wartość środków trwałych została zwiększona przez przekazanie Protokołem darowizny Rady Rodziców Przedszkola z dnia kolorowe ksero Canon IRC

15 Pozostałe środki trwałe zostały zwiększone o zakup wyposażenia do kuchni i sal dziecięcych, sprzętu nagłaśniającego, sprzętu RTV. W zmniejszeniach wykazujemy likwidację zużytych i zniszczonych pozostałych środków trwałych. Konto 020 Wartości niematerialne i prawne zostały zwiększone o zakup programu ArcaVir Protection licencja na wszystkie komputery w przedszkolu. Konto zostało zwiększone o wartość umorzenia środków trwałych zgodnie z obowiązującymi stawkami amortyzacyjnymi. W zmniejszeniach wykazujemy likwidację komputera, który nie spełniał wymogów najnowszego oprogramowania. Konto 072 zostało zwiększone o jednorazowe umorzenie pozostałych środków trwałych w pełnej wartości w momencie wydania ich do użytkowania. Zmniejszenie poprzez likwidację z powodu zużycia i zniszczenia pozostałych środków. Przedszkole Miejskie nr 2 ul. Czereśniowa 1 Wyszczególnienie Zmiany w ciągu roku Zwiększenia Zmniejszenia Konto środki trwałe w tym: , , , ,07 1. Grunty Budynki i budowle , ,82 3. Maszyny i urządzenia , , , ,89 4. Środki transportu Inne środki trwałe , , , ,36 Konto Pozostałe środki trwałe , , , ,42 Konto Zbiory biblioteczne Konto Wartości niematerialne i prawne , ,13 Konto Inwestycje (środki trwałe w budowie) Konto Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych , , , ,86 Konto 072- Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych , , , ,55 15

16 I Środki trwałe: 1) Gruty trwały zarząd na podstawie decyzji Nr GP /2/04 Burmistrza Miasta Kostrzyna nad Odrą z dnia r. w sprawie ustanowienia trwałego zarządu działka nr 536/1 obręb 1 o pow. 7650m 2 2) Budynki i budowle - trwały zarząd na podstawie decyzji Nr GP /2/04 Burmistrza Miasta Kostrzyna nad Odrą z dnia r. w sprawie ustanowienia trwałego zarządu budynek jednokondygnacyjny, podpiwniczony 3) Maszyny i urządzenia, do których zaliczono min: - kotły gazowe wraz całą instalacją, maszyny i urządzenia kuchenne, zespoły komputerowe a) zwiększenia zakup kuchni gazowej b) zmniejszenie likwidacja zestawu komputerowego 4) Inne środki trwałe - wyposażenie kuchenne, kserokopiarki, sprzęt na placu przedszkolnym o dużej wartości, sprzęt AGD i RTV a) zwiększenia - zakup projektora wraz z całym wyposażeniem b) zmniejszenia wycofanie z używania na wskutek likwidacji z powodu zniszczenie i zużycia zespół komputerowy II Pozostałe środki trwałe - wyposażenie przedszkola ( meble, wykładziny) sprzęt ADG, RTV o raz inne środki niezliczone do środków trwałych (011) a) zwiększenia zakup mebli do grupy 5-latków b) zmniejszenia - wycofanie z używania na wskutek likwidacji z powodu zniszczenie i zużycia meble, wykładziny, sprzęt III Wartości niematerialne i prawne - programy komputerowe IV Umorzenie 1) Środki trwałe a) zwiększenie naliczono umorzenie środków trwałych zgodnie ze stawkami amortyzacyjnymi b) zmniejszenie wyksięgowanie dotychczasowego umorzenie w związku z likwidacją środków trwałych 2) Pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne a) zwiększenie umorzenie jednorazowe w pełnej wartości pozostałych środków trwałych w miesiącu wydania do używania b) zmniejszenie wyksięgowanie umorzenia w związku z likwidacją środków trwałych 16

17 Przedszkole Miejskie nr 3 EKOLUDKI ul. Niepodległości 19 Wyszczególnienie Zmiany w ciągu roku Zwiększenia Zmniejszenia Konto środki trwałe w tym: , , , ,03 1. Grunty Budynki i budowle , ,02 3. Maszyny i urządzenia , , , ,80 4. Środki transportu Inne środki trwałe , , ,21 Konto Pozostałe środki trwałe , , , ,89 Konto Zbiory biblioteczne Konto Wartości niematerialne i prawne 8.444, ,76 Konto Inwestycje (środki trwałe w budowie) Konto Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych , , , ,11 Konto 072- Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych , , , ,55 I Środki trwałe: 1. Gruty trwały zarząd na podstawie decyzji Nr 72244/3/05 z dnia r. Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą w sprawie ustanowienia trwałego zarządu- działka nr 132/3 obręb 1 o pow. 7055m 2 2. Budynki i budowle - trwały zarząd na podstawie decyzji Nr 72244/3/05 z dnia r. Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą w sprawie ustanowienia trwałego zarządu budynek o powierzchni użytkowej 733,50m 2, podpiwniczony, dwukondygnacyjny 3. Maszyny i urządzenia, do których zaliczono min: - ogrodzenie; dźwig towarowy; maszyny i urządzenia kuchenne, zespoły komputerowe; system monitoringu wizyjnego zwiększenia zakup notebooka zmniejszenie likwidacja kotłów gazowych i wymiennika ECWU 4. Inne środki trwałe - wyposażenie kuchenne, kserokopiarki, sprzęt na placu przedszkolnym o dużej wartości, sprzęt AGD i RTV a) zwiększenia - zakup kuchni gazowej II Pozostałe środki trwałe - wyposażenie przedszkola ( meble, wykładziny) - sprzęt ADG, RTV o raz inne środki niezliczone do środków trwałych (011) 17

18 a) zwiększenia zakup kosiarki i sprzętu RTV b) zmniejszenia - wycofanie z używania na wskutek likwidacji z powodu zniszczenia i zużycia meble, wykładziny, kosiarka III Wartości niematerialne i prawne - programy komputerowe IV Umorzenie 1. Środki trwałe zwiększenie naliczono umorzenie środków trwałych zgodnie ze stawkami amortyzacyjnymi zmniejszenie wyksięgowanie dotychczasowego umorzenie w związku z likwidacją środków trwałych 2. Pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne zwiększenie umorzenie jednorazowe w pełnej wartości pozostałych środków trwałych w miesiącu wydania do używania zmniejszenie wyksięgowanie umorzenia w związku z likwidacją środków trwałych Przedszkole Miejskie nr 4 BAJKA ul. Osiedlowa 8 Wyszczególnienie Zmiany w ciągu roku Zwiększenia Zmniejszenia Konto środki trwałe w tym: , ,25 1. Grunty 2. Budynki i budowle , , ,84 3. Maszyny i urządzenia , , ,78 4. Środki transportu 5. Inne środki trwałe , , ,63 Konto Pozostałe środki trwałe , , , ,59 Konto Zbiory biblioteczne Konto Wartości niematerialne i prawne 8 990, ,72 Konto Inwestycje (środki trwałe w budowie) Konto Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych , , ,71 Konto 072- Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych , , , ,31 Grunty - w trwałym zarządzie na podstawie decyzji Nr 72244/4/04 z dnia r. działka nr 253 o pow m 2, Budynki i budowle Budynek przekazany Decyzją Nr GP 72244/4/04 Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia w trwały zarząd dla Przedszkola Miejskiego nr 4 w Kostrzynie nad Odrą przy ul. Osiedlowej 8 na cele statutowe ( prowadzenie przedszkola zabudowaną budynkiem 18

19 użytkowym( przedszkolnym) o pow. zabudowy 598,34 m 2 powierzchni użytkowej 1098,83 m 2, kubatura 4 437,m 3. Wartość budynku została zwiększona o wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową kominów zgodnie z Umową 187/2010. W skład grupy I Budynki i budowle uwzględniamy wiatę, chodnik i ogrodzenie. Maszyny i urządzenia - w skład wchodzą kotły gazowe i urządzenia komputerowe. W zwiększenie wchodzi zakup zestawu komputerowego. Inne środki trwałe - w skład wchodzą urządzenia techniczne i wyposażenie. Wartość środków trwałych została zwiększona otrzymanymi urządzeniami zabawowymi na plac przedszkolny na podstawie Protokołu przyjęcia śr. trwałego nr 2/2010 Decyzją Burmistrza Miasta z dnia Pozostałe środki trwałe zostały zwiększone o zakup wieszaków przedszkolnych, sprzętu nagłaśniającego, sprzętu rtv oraz zmywarek. W zmniejszeniach wykazujemy likwidację zużytych i zniszczonych pozostałych środków trwałych. Konto zostało zwiększone o wartość umorzenia środków trwałych zgodnie z obowiązującymi stawkami amortyzacyjnymi. Konto 072 zostało zwiększone o jednorazowe umorzenie pozostałych środków trwałych w pełnej wartości w momencie wydania ich do użytkowania. Zmniejszenie poprzez likwidację z powodu zużycia i zniszczenia pozostałych środków. Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Banaszaka 1 Wyszczególnienie Zmiany w ciągu roku Zwiększenia Zmniejszenia Konto środki trwałe w tym: ,, , ,16 1. Grunty Budynki i budowle , , ,91 3. Maszyny i urządzenia , ,40 4. Środki transportu Inne środki trwałe , ,85 Konto Pozostałe środki trwałe , , ,10 Konto Zbiory biblioteczne , , ,67 Konto Wartości niematerialne i prawne 6 325,99 444, ,61 Konto Inwestycje (środki trwałe w budowie) Konto Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych , , ,82 Konto 072- Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych , , ,38 19

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ MIĘDZYRZEC PODLASKI NA DZIEŃ 15.11.2004r. CZEŚĆ OPISOWA

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ MIĘDZYRZEC PODLASKI NA DZIEŃ 15.11.2004r. CZEŚĆ OPISOWA INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ MIĘDZYRZEC PODLASKI NA DZIEŃ 5..2004r. CZEŚĆ OPISOWA W wyniku komunalizacji mienia ogólnonarodowego trwającego od czerwca 990 r. oraz w wyniku obrotu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 16/12 Wójta Gminy z dnia 29 marca 2012r. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINA PAKOSŁAW STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU INFORMACJE OGÓLNE Zgodnie z art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2010r.

Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2010r. Zał. Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. Nr 8/2011 z dnia 29 marca 2011r Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2010r. Gmina Koźmin Wlkp. posiada majątek

Bardziej szczegółowo

Część opisowa o stanie mienia komunalnego gminy Łubowo w okresie od dnia 1.09.2009 r. do dnia 30.09.2010 r.

Część opisowa o stanie mienia komunalnego gminy Łubowo w okresie od dnia 1.09.2009 r. do dnia 30.09.2010 r. Część opisowa o stanie mienia komunalnego gminy Łubowo w okresie od dnia 1.09.2009 r. do dnia 30.09.2010 r. Gminy Łubowo posiada następujące składniki mienia gminnego: I. Grunty komunalne: 1. Grunty rolne:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 232/2014 WÓJTA GMINY SEJNY. z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Sejny za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 232/2014 WÓJTA GMINY SEJNY. z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Sejny za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 232/2014 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Sejny za 2013 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Mienie komunalne. I. Ogólna powierzchnia gruntów komunalnych wraz z wartością księgową

Mienie komunalne. I. Ogólna powierzchnia gruntów komunalnych wraz z wartością księgową Spis treści : 1. Wstęp. 2. Mienie komunalne. 3. Dzierżawa, najem i użyczenie mienia komunalnego. 4. Zbycie mienia komunalnego. 5. Nabycie nieruchomości. 6. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały budżetowej na 2008 rok. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ PIEKARY ŚLĄSKIE NA DZIEŃ 30.09.

Załącznik do uchwały budżetowej na 2008 rok. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ PIEKARY ŚLĄSKIE NA DZIEŃ 30.09. Załącznik do uchwały budżetowej na 2008 rok. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ PIEKARY ŚLĄSKIE NA DZIEŃ 30.09.2007 Wstęp Mienie komunalne stanowią rzeczowe składniki majątku trwałego,

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Nowa Ruda

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Nowa Ruda 60 Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Nowa Ruda I. INFORMACJE OGÓLNE. Mienie publiczne kwalifikowane jest jako mienie państwowe i mienie samorządowe. Mienie państwowe to własność i inne prawa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 13/13 Wójta Gminy z dnia 27 marca 2013r. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINA PAKOSŁAW STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 ROKU INFORMACJE OGÓLNE Zgodnie z art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia Gminy Łaziska

Informacja o stanie mienia Gminy Łaziska Nr O-S.0050.18.2012 Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.18.2012 Wójta Łaziska z dnia 28 marca 2012 roku Informacja o stanie mienia Łaziska I Prawo własności Nieruchomości Lp. Miejsce położenia nieruchom

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH ------------------------------------------------------------------------------------ INFORMACJA

PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH ------------------------------------------------------------------------------------ INFORMACJA PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH ------------------------------------------------------------------------------------ INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 2013 ROK ---------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. Powierzchnia nieruchomości. Drogi 1 285 762 2 653 767,42. Ogródki działkowe 111 000 222 000,00. Grunty szkolne 103 233 878 484,86

I N F O R M A C J A. Powierzchnia nieruchomości. Drogi 1 285 762 2 653 767,42. Ogródki działkowe 111 000 222 000,00. Grunty szkolne 103 233 878 484,86 I N F O R M A C J A dot. stanu mienia komunalnego Gminy Turek według stanu na dzień 31.12.2015 r. Ogółem stan gruntów na terenie Gminy Turek ( mienia komunalnego) wynosi 3 128 466 m 2. Stan ten : a/ zwiększył

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY BRANIEWO (na dzień 31.12.2014r.)

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY BRANIEWO (na dzień 31.12.2014r.) Załącznik 1g do Zarządzenia Nr 13/VII/2015 Wójta Gminy Braniewo z dnia 26 lutego 2015 roku INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY BRANIEWO (na dzień 31.12.2014r.) Informacja o stanie mienia Gminy Braniewo na

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,00 0,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25 000,00

010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,00 0,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25 000,00 Wydatki majątkowe Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/735/2010 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/608/2009 z dnia 17 grudnia 2009 roku Rady Miejskiej Środy Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Reszel oraz oddanych w użytkowanie wieczyste na lata 2015-2017

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Reszel oraz oddanych w użytkowanie wieczyste na lata 2015-2017 Załącznik do Zarządzenia Nr 130/2014 Burmistrza Reszla z dnia 29 grudnia 2014 roku Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Reszel oraz oddanych w użytkowanie wieczyste na lata

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY BRODY według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY BRODY według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY BRODY według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. I Prawa własności Wartość majątku trwałego według wartości początkowej w Gminie Brody na dzień 31 grudnia 2011

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015

UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015 UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 4 019 4 019

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 4 019 4 019 Załącznik Nr 1 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW - ZADANIA WŁASNE Dział Rozdział Określenie Zwiększenie Zmniejszenie 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 4 019 4 019 75023 Urzędy gmin 4 019 4 019 2440 6260 Dotacje otrzymane

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 czerwca 2015 r. Poz. 5186 UCHWAŁA NR III/8/14 RADY GMINY IZABELIN. z dnia 30 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 9 czerwca 2015 r. Poz. 5186 UCHWAŁA NR III/8/14 RADY GMINY IZABELIN. z dnia 30 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 9 czerwca 2015 r. Poz. 5186 UCHWAŁA NR III/8/14 RADY GMINY IZABELIN z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2014. 1. Prezentowane sprawozdanie finansowe dotyczy Gminy Wyszków i sporządzone zostało za rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

Poz. od 1 do 17 kwota 148.205.894,09 zł stanowi wartość mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2012 r - rubryka 7

Poz. od 1 do 17 kwota 148.205.894,09 zł stanowi wartość mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2012 r - rubryka 7 Stan mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2012 r. Poz. od 1 do 17 kwota 148.205.894,09 zł stanowi wartość mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2012 r - rubryka 7 Z tego: Poz. 1 rubryka 7 Budynki mieszkalne

Bardziej szczegółowo

Wykaz nieruchomości powiatu zagospodarowania oraz zmiany wartościowo - ilościowe 2010 wykazano w tabeli, będącej załącznikiem Nr 1 do informacji.

Wykaz nieruchomości powiatu zagospodarowania oraz zmiany wartościowo - ilościowe 2010 wykazano w tabeli, będącej załącznikiem Nr 1 do informacji. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 8/2011 Zarządu Powiatu Zambrowskiego z dnia 21 marca 2011 r. INFORMACJA o stanie mienia komunalnego na terenie Powiatu Zambrowskiego w roku 2010 Informacją objęto wszystkie

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE NA ROK 2010 WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA SOPOTU

PLANOWANE NA ROK 2010 WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA SOPOTU 600 Transport i łączność 60004 Lokalny transport zbiorowy Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE. z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok

SPRAWOZDANIE ROCZNE. z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok SPRAWOZDANIE ROCZNE z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH - 10 203,2 tys. zł. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Łączne nakłady majątkowe

Bardziej szczegółowo

1. OGÓLNE DANE O POWIERZCHNI MIASTA I GMINY SZTUM

1. OGÓLNE DANE O POWIERZCHNI MIASTA I GMINY SZTUM I N F O R M A C J A Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sztum Nr 32.2016 z dnia 29 marca 2016 r. o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego Gminy Sztum za okres od 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. Zarząd Dróg. Wzrost o kwotę Powiatowych. Decyzja Wojewody Mazowieckiego GGN.C.-IV/7723-2/4/23/01

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. Zarząd Dróg. Wzrost o kwotę Powiatowych. Decyzja Wojewody Mazowieckiego GGN.C.-IV/7723-2/4/23/01 Lp. Nazwa jednostki Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO (wg stanu na 30 września 2007 r.) Dane dotyczące innych niż własność

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY DOBROMIERZ. DO BUDŻETU NA ROK 2010 stan na dzień 31 grudnia 2009 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY DOBROMIERZ. DO BUDŻETU NA ROK 2010 stan na dzień 31 grudnia 2009 r. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY DOBROMIERZ DO BUDŻETU NA ROK 2010 stan na dzień 31 grudnia 2009 r. Zgodnie z art.180 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych Wójt Gminy Dobromierz

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 161/2013

ZARZĄDZENIE NR 161/2013 WÓJT GMINY DĄBRÓWKA 0 5-252 D Ą B R Ó W K A ul. T. Kościuszki 14 pow. wołomiński, woj. mazowieckie 0050.161.2013 ZARZĄDZENIE NR 161/2013 W Ó JTA G M IN Y D ĄBRÓ W KA z d n ia 22 m a rc a 2 0 1 3 r. w sprawie:

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia Gminy Łaziska

Informacja o stanie mienia Gminy Łaziska Nr O-S.0050.13.2014 I Prawo własności Nieruchomości Lp. Miejsce położenia nieruchomości Powierzchnia działek Informacja o stanie mienia Łaziska Zabudowana czy nie Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050/13/2014

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Poz. 10727 UCHWAŁA NR XXXVIII/327/14 RADY GMINY IZABELIN. z dnia 25 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Poz. 10727 UCHWAŁA NR XXXVIII/327/14 RADY GMINY IZABELIN. z dnia 25 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Poz. 10727 UCHWAŁA NR XXXVIII/327/14 RADY GMINY IZABELIN w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014 Gminy Izabelin Na

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 106/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 30 marca 2015 r.

Zarządzenie Nr 106/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 30 marca 2015 r. BURMISTRZ MIASTA ŁAŃCUTA ul. Plac Sobieskiego 18 37-100 ŁAŃCUT OA.0050.106.2015 Zarządzenie Nr 106/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia informacji o stanie mienia

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Krupski Młyn

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Krupski Młyn Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Krupski Młyn Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 0050/34/14 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 31 marca 2014 roku W skład mienia komunalnego wchodzą grunty, budynki

Bardziej szczegółowo

1. Budynki i budowle 10 841 865,21 zł Są to: a) budynki użyteczności publicznej 3 191 990,03 zł

1. Budynki i budowle 10 841 865,21 zł Są to: a) budynki użyteczności publicznej 3 191 990,03 zł GMINA BRODY kod terytorialny 08 11 03 2 INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. I Prawa własności Wartość majątku trwałego według wartości początkowej Gminy Brody

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin Nr 11/2015 z dnia 27 marca 2015 INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINA JUTROSIN STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU 2 INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do skonsolidowanego bilansu Gminy Środa Wielkopolska sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku

Objaśnienia do skonsolidowanego bilansu Gminy Środa Wielkopolska sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku Objaśnienia do skonsolidowanego bilansu Gminy Środa Wielkopolska sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku 1. Część ogólna Minister Finansów rozporządzeniem z dnia 05 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia Gminy Łaziska

Informacja o stanie mienia Gminy Łaziska Nr O-S.0050.13.2013 Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050/13/2013 Wójta Łaziska z dnia 22 marca 2013 roku I Prawo własności Nieruchomości Lp. Miejsce położenia nieruchomości Informacja o stanie mienia

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j a o stanie mienia Gminy i Miasta Jastrowie za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011r.

I n f o r m a c j a o stanie mienia Gminy i Miasta Jastrowie za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011r. I n f o r m a c j a o stanie mienia Gminy i Miasta Jastrowie za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011r. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 31/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 30 marca 2012r. Informacje

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Uchwały Nr IX/92/2015 Rady Miasta Mława z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława

Objaśnienia do Uchwały Nr IX/92/2015 Rady Miasta Mława z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława Objaśnienia do Uchwały Nr IX/92/2015 Rady Miasta Mława z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadza się następujące

Bardziej szczegółowo

METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ SPOSÓB USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO

METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ SPOSÓB USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ SPOSÓB USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego zostały opracowane na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLI/350/14 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM. z dnia 1 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2014 r.

UCHWAŁA Nr XLI/350/14 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM. z dnia 1 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2014 r. UCHWAŁA Nr XLI/35/14 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM z dnia 1 września 214 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 214 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY DOBROMIERZ stan na dzień 31 października 2008 r.

INFORMACJA. O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY DOBROMIERZ stan na dzień 31 października 2008 r. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY DOBROMIERZ stan na dzień 31 października 2008 r. Zgodnie z art.180 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych Wójt Gminy Dobromierz przedstawia

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2008 DO 31.12.2008

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2008 DO 31.12.2008 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2008 DO 31.12.2008 Sprawozdanie sporządzono za okres 01.01.2008 do 31.12.2008 zgodnie z obowiązującą Ustawą o Rachunkowości. Roczne sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95

Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95 Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Spis treści: 1.Wprowadzenie 2.Bilans 3.Rachunek zysków i strat 4.Informacja

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ SŁUPCA

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ SŁUPCA INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ SŁUPCA Przedkładana Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Słupca obejmuje zestaw danych o majątku Gminy Miejskiej Słupca według stanu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/58/2015 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie na 2015 rok.

UCHWAŁA NR VII/58/2015 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie na 2015 rok. UCHWAŁA NR VII/58/2015 RADY GMINY NOWY TARG z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie na 2015 rok. Na podstawie art. 211, art. 212 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIASTA TARNOWA

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIASTA TARNOWA Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 387/2007 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 15 listopada 2007 r. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIASTA TARNOWA Wykonanie: Urząd Miasta Tarnowa Wydział Geodezji

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Krupski Młyn

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Krupski Młyn Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Krupski Młyn Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 0050/33/2013 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 27.03.2013 r. W skład mienia komunalnego wchodzą grunty, budynki

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia Gminy Łaziska

Informacja o stanie mienia Gminy Łaziska Nr O-S.0050.13.2013 Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050/13/2013 Wójta Łaziska z dnia 22 marca 2013 roku I Prawo własności Nieruchomości Lp. Miejsce położenia nieruchomości Informacja o stanie mienia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/504/2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 2014r

UCHWAŁA NR XLIII/504/2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 2014r UCHWAŁA NR XLIII/54/214 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY z dnia 18 czerwca 214 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 214r Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i pkt.9 lit.d, pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 199r o

Bardziej szczegółowo

Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2013 roku w złotych

Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2013 roku w złotych Załącznik Nr 8 do budżetu Gminy Lubin na rok 2013 Uchwała Nr XXXVII/259/2013 Rady Gminy Lubin z dnia 30 stycznia 2013 roku Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2013 roku w złotych Dział Treść jednostka

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 czerwca 2012 r. Poz. 2334 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 ZARZĄDU MIĘDZYGMINNEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACJI PASAŻERSKIEJ z dnia 22 maja 2012 r. z wykonania Planu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY TRZEBIECHÓW wg stanu na dzień 31 grudnia 2014r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY TRZEBIECHÓW wg stanu na dzień 31 grudnia 2014r. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY TRZEBIECHÓW wg stanu na dzień 3 grudnia 204r. Ogólna charakterystyka gminy Lp. 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 Wyszczególnienie Powierzchnia gminy Ludność Niepubliczny Zakład Opieki

Bardziej szczegółowo

D O B I L A N S U N A D Z I E Ń R.

D O B I L A N S U N A D Z I E Ń R. I N F O R M A C J A D O D A T K O W A D O B I L A N S U N A D Z I E Ń 31.12.2007 R. I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. 1. Informacje porządkowe. Gminna Biblioteka Publiczna w Płocicznie - Tartak

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 89 /08. Burmistrza Czechowic Dziedzic z dnia 26 sierpnia 2008 r.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 89 /08. Burmistrza Czechowic Dziedzic z dnia 26 sierpnia 2008 r. Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 89 /08 Burmistrza Czechowic Dziedzic z dnia 26 sierpnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do skonsolidowanego bilansu Gminy Miasto Nowy Targ sporządzonego na dzień 31 grudnia 2004 roku

Objaśnienia do skonsolidowanego bilansu Gminy Miasto Nowy Targ sporządzonego na dzień 31 grudnia 2004 roku Objaśnienia do skonsolidowanego bilansu Gminy Miasto Nowy Targ sporządzonego na dzień 31 grudnia 2004 roku 1. Część ogólna Minister Finansów rozporządzeniem z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych

Bardziej szczegółowo

Budżet miasta Wąbrzeźno. na rok 2014

Budżet miasta Wąbrzeźno. na rok 2014 Budżet miasta Wąbrzeźno na rok 2014 Budżet na 2014 r. oparto na: wskaźnikach ogłoszonych przez Ministra Finansów: Prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych 101,6% Średnioroczny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE. z dnia... 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE. z dnia... 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE z dnia... 215 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 215 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Nieruchomości: Kraśnik al. Niepodległości oraz ul. Komunalna

Nieruchomości: Kraśnik al. Niepodległości oraz ul. Komunalna L U T Y 2015 Nieruchomości: Kraśnik al. Niepodległości oraz ul. Komunalna Broszura Inwestycyjna Podsumowanie Atrakcyjna nieruchomość, zlokalizowana przy głównym trakcie komunikacyjnym miasta Kraśnik Podsumowanie:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR 1/2013 ZARZĄDU MIĘDZYGMINNEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACJI PASAŻERSKIEJ W TARNOWSKICH GÓRACH. z dnia 14 czerwca 2013 r.

SPRAWOZDANIE NR 1/2013 ZARZĄDU MIĘDZYGMINNEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACJI PASAŻERSKIEJ W TARNOWSKICH GÓRACH. z dnia 14 czerwca 2013 r. SPRAWOZDANIE NR 1/2013 ZARZĄDU MIĘDZYGMINNEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACJI PASAŻERSKIEJ W TARNOWSKICH GÓRACH w sprawie wykonania Planu Finansowego za 2012 rok Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr 1/2013 wykonanie

Bardziej szczegółowo

KLUB JAGIELLOŃSKI. 31-010 Kraków, ul. Rynek Główny 34 NIP : 676-178-81-05. Sprawozdanie finansowe za rok 2014

KLUB JAGIELLOŃSKI. 31-010 Kraków, ul. Rynek Główny 34 NIP : 676-178-81-05. Sprawozdanie finansowe za rok 2014 KLUB JAGIELLOŃSKI 31-1 Kraków, ul. Rynek Główny 34 NIP : 676-178-81-5 Sprawozdanie finansowe za rok 214 Wstęp do Sprawozdania finansowego za rok 214 Bilans na dzień 31.12.214r. Rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r.

Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r. BURMISTRZ MIASTA ŁAŃCUTA ul. Plac Sobieskiego 18 37-100 ŁAŃCUT OA.0050.114.2015 Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie układu wykonawczego Uchwały Nr VI/35/2015

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 11 maja 2015 r. Poz. 2863 UCHWAŁA NR 57/VIII/2015 RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH. z dnia 29 kwietnia 2015 roku

Kraków, dnia 11 maja 2015 r. Poz. 2863 UCHWAŁA NR 57/VIII/2015 RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH. z dnia 29 kwietnia 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 11 maja 2015 r. Poz. 2863 UCHWAŁA NR 57/VIII/2015 RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH z dnia 29 kwietnia 2015 roku W sprawie zmiany Uchwały Budżetowej

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego 1. Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych Wartość brutto Lp. Określenie grupy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin Nr 8/2012 z dnia 29.03.2012 r. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINA JUTROSIN STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU 2 INFORMACJE OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw

Informatyzacja przedsiębiorstw Informatyzacja przedsiębiorstw Izabela Szczęch Politechnika Poznańska ZARZĄDZANIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Elementy rachunkowości Podstawowe zagadnienia kadrowo-płacowe Plan wykładów - Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. NAZWA ORGANIZACJI - Stowarzyszenie "Pro-Arte" Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne Przedmioty o

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO na dzień 31 grudnia 2011 roku

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO na dzień 31 grudnia 2011 roku DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO na dzień 31 grudnia 2011 roku Część I 1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 18 września 2015 r. Poz. 3594 UCHWAŁA NR XIII/133/15 RADY MIASTA KUTNO z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr II/25/14 Rady Miasta Kutno

Bardziej szczegółowo

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r.

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 465/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25.08.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

Informacja opisowa o stanie mienia komunalnego za okres od dnia 01.01.2013 do dnia 31.12.2013

Informacja opisowa o stanie mienia komunalnego za okres od dnia 01.01.2013 do dnia 31.12.2013 Informacja opisowa o stanie mienia komunalnego za okres od dnia do dnia Dane dotyczące mienia stanowiącego własność gminy Książ Wlkp. ================================================ I. Stan mienia komunalnego

Bardziej szczegółowo

Ostróda, dnia 15 października 2005 r. Informacja o stanie mienia komunalnego

Ostróda, dnia 15 października 2005 r. Informacja o stanie mienia komunalnego Załącznik nr 16 Ostróda, dnia 15 października 005 r. Informacja o stanie mienia komunalnego 1. Mienie Gminy Miejskiej Ostródy: powierzchnia gruntów stanowiących własność: 3 ha, mienie zakładów i jednostek

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 rok. Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 rok. Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze 1. Wyjaśnienia do bilansu. 1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup

Bardziej szczegółowo

WYDATKI INWESTYCYJNE W 2012 ROKU ZAŁ. 3

WYDATKI INWESTYCYJNE W 2012 ROKU ZAŁ. 3 WYDATKI INWESTYCYJNE W 2012 ROKU ZAŁ. 3 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01008 Melioracje wodne 20 000,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 52/X/2013 RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE. z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2013

UCHWAŁA NR 52/X/2013 RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE. z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2013 UCHWAŁA NR 52/X/2013 RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2013 Na podstawie art.18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU W LUBINIE INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU LUBIŃSKIEGO ZA ROK 2014

ZARZĄD POWIATU W LUBINIE INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU LUBIŃSKIEGO ZA ROK 2014 ZARZĄD POWIATU W LUBINIE INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU LUBIŃSKIEGO ZA ROK 2014 LUBIN, LUTY 2015 ROK 1 INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU LUBIŃSKIEGO ZA ROK 2014 Informacja sporządzona została zgodnie

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE GMINY LUBISZYN NA DZIEŃ 30.11.2014 po kadencji 2010-2014

RAPORT O STANIE GMINY LUBISZYN NA DZIEŃ 30.11.2014 po kadencji 2010-2014 RAPORT O STANIE GMINY LUBISZYN NA DZIEŃ 30.11.2014 po kadencji 2010-2014 Tadeusz Karwasz Wójt Gminy Lubiszyn str. 1 SPIS TREŚCI 1. Środki na rachunkach bankowych na dzień 30.11.2014 r. 2. Stan zadłużenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VII/109/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 kwietnia 2011 r.

Uchwała Nr VII/109/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 kwietnia 2011 r. Uchwała Nr VII/109/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu finansowego Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w

Bardziej szczegółowo

WG STANU NA DZIEŃ 30.09.2007 R.

WG STANU NA DZIEŃ 30.09.2007 R. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 68 / 07 Burmistrza Kłodawy z dnia 08.11.2007 r. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO G M I N Y K Ł O D A W A WG STANU NA DZIEŃ 30.09.2007 R. I. ŚRODKI TRWAŁE ( 011) OBJĘTE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO sporządzona na dzień 31 grudnia 2014 roku.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO sporządzona na dzień 31 grudnia 2014 roku. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO sporządzona na dzień 31 grudnia 2014 roku. Mienie stanowiące własność Skarbu Państwa stało się z mocy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. z

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia Edukacyjnego DOBRY POCZĄTEK 60-836 Poznań, ul. Mickiewicza 32/3. za rok obrachunkowy 2011/2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia Edukacyjnego DOBRY POCZĄTEK 60-836 Poznań, ul. Mickiewicza 32/3. za rok obrachunkowy 2011/2012 SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia Edukacyjnego DOBRY POCZĄTEK 60-836 Poznań, ul. Mickiewicza 32/3 za rok obrachunkowy 2011/2012 OBEJMUJĄCE: 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2. Bilans 3.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/78/15 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Długołęka na rok 2015

UCHWAŁA NR VI/78/15 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Długołęka na rok 2015 UCHWAŁA NR VI/78/15 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA w sprawie zmian w budżecie Gminy Długołęka na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r.,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do umowy Zestawienie wysokości planowanego zużycia energii elektrycznej dla poszczególnych punktów poboru energii

Załącznik nr 3 do umowy Zestawienie wysokości planowanego zużycia energii elektrycznej dla poszczególnych punktów poboru energii Załącznik nr 3 do umowy Zestawienie wysokości planowanego zużycia energii elektrycznej dla poszczególnych punktów poboru energii I Zestawienie zbiorcze zużycia energii elektrycznej Strefa Jedn. Ilość Grupa

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej Jasła z dnia

Uchwała Nr Rady Miejskiej Jasła z dnia DRUK Nr Uchwała Nr Rady Miejskiej Jasła z dnia w sprawie : zmiany uchwały budżetowej Miasta Jasła na rok 2013 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIV/179/15. Rady Miejskiej w Niepołomicach. z dnia 2 grudnia 2015r.

Uchwała Nr XIV/179/15. Rady Miejskiej w Niepołomicach. z dnia 2 grudnia 2015r. Data utworzenia 2015-12-02 Numer aktu 179 Akt prawa miejscowego TAK Jednolity identyfikator aktu w dzienniku urzędowym Uchwała Nr XIV/179/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie:

Bardziej szczegółowo

RAZEM 37.638.607,64 36.952.579,19 98,18

RAZEM 37.638.607,64 36.952.579,19 98,18 PLAN WYKONANIE % WYKONANIA DOCHODY BIEŻĄCE 29.792.088,21 29.636.528,52 99,48 DOCHODY MAJĄTKOWE 7.846.519,43 7.316.050,67 93,24 RAZEM 37.638.607,64 36.952.579,19 98,18 WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKONANIE %

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego INFORMACJA o stanie mienia komunalnego Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 24/2012 Wójta Gminy Gaworzyce z dnia 19 marca 2012 roku I. Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2011 r. przedstawia się następująco:

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Uchwały nr III/10/2014 Rady Miasta Mława z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława

Objaśnienia do Uchwały nr III/10/2014 Rady Miasta Mława z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława Objaśnienia do Uchwały nr III/10/2014 Rady Miasta Mława z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadza się następujące

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 286/XLIV/06 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 26 września 2006roku. w sprawie zmian w budżecie gminy Szydłowiec w 2006r.

Uchwała Nr 286/XLIV/06 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 26 września 2006roku. w sprawie zmian w budżecie gminy Szydłowiec w 2006r. Uchwała Nr 286/XLIV/06 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 26 września 2006roku w sprawie zmian w budżecie gminy Szydłowiec w 2006r. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

INFORMACJA STANIE MIENIA KOMUNALNEGO INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO RADOM, LISTOPAD 2009 Informacja o stanie mienia komunalnego ( spis treści ) 1. Informacja o stanie mienia komunalnego ( grunty ) 2. Zestawienie porównawcze gruntów

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Braniewa za I półrocze 2013r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Braniewa za I półrocze 2013r. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Braniewa za I półrocze 2013r. II. DOCHODY BUDŻETU MIASTA Plan dochodów ogółem po zmianach wyniósł 45 752 010,40 zł i został wykonany w wysokości 23 384 883,25

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA MIASTA I GMINY WITNICA

INFORMACJA O STANIE MIENIA MIASTA I GMINY WITNICA INFORMACJA O STANIE MIENIA MIASTA I GMINY WITNICA sporządzona wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku Mienie komunalne - zgodnie z ustawą o samorządzie terytorialnym, to własność gminy (miasta) oraz inne

Bardziej szczegółowo

Inne niż własność prawa majątkowe:

Inne niż własność prawa majątkowe: Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 30 września 2007 r. w tys. zł. 1. Wartość środków trwałych (brutto) 86.873 tys. zł w tym: - grunty 16.607 tys. zł - budynki i budowle 66.336 tys.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Podstawowe dane firmy: nazwa firmy - Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych "Naszym Dzieciom" siedziba firmy - 95-060

Bardziej szczegółowo

Wniosek w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 oraz terminu ich realizacji.

Wniosek w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 oraz terminu ich realizacji. Łomża,dnia 17.12.2009 r Rada Miejska Łomży Wniosek w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 oraz terminu ich realizacji. Proszę o uchwalenie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Grzegorzew Nr 11.2015 z dnia 17 marca 2015r. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO Gmina Grzegorzew na dzień 31 grudnia 2014 roku posiada następujące mienie komunalne:

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 marca 2015 r. Poz. 1380 UCHWAŁA NR V/30/15 RADY GMINY ZEBRZYDOWICE z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVIII/302/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 września 2011 r.

Uchwała Nr XVIII/302/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 września 2011 r. Uchwała Nr XVIII/302/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 września 2011 r. w sprawie likwidacji Ogniska Wychowawczego nr 3 im. Kazimierza Lisieckiego w Gdańsku. Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i w związku

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA 1. a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów I Wyszczególnienie: - wartości niematerialne i prawne - środki trwałe - należności - zobowiązania - kapitały (fundusze) własne Przyjęte

Bardziej szczegółowo

O GOSPODARCE MAJĄTKIEM NIERUCHOMYM MIASTA. od dnia 1 lipca 2004r. do 31 grudnia 2004r. UPOWAŻNIENIA RADY MIEJSKIEJ KATOWIC.

O GOSPODARCE MAJĄTKIEM NIERUCHOMYM MIASTA. od dnia 1 lipca 2004r. do 31 grudnia 2004r. UPOWAŻNIENIA RADY MIEJSKIEJ KATOWIC. Załącznik do uchwały nr XXXVIII/797/05 Rady Miasta Katowice z dnia 21 marca 2005r. SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA KATOWICE O GOSPODARCE MAJĄTKIEM NIERUCHOMYM MIASTA od dnia 1 lipca 2004r. do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo