Miasto Kostrzyn nad Odrą

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Miasto Kostrzyn nad Odrą"

Transkrypt

1 BURMISTRZ MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Miasto Kostrzyn nad Odrą wg stanu na dzień 31 grudzień 2010 r. Kostrzyn nad Odrą marzec 2011

2 Spis treści Wstęp.. 3 ROZDZIAŁ 1. Dane dotyczące przysługujących Miastu Kostrzyn nad Odra praw własności... Gospodarka 4 gruntami... Budynki i budowle 7 komunalne... Budynki mieszkalne Lokale użytkowe Drogi Obiekty i budynki komunalne ROZDZIAŁ 2. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych 8 Jednoosobowe spółki Miasta Kostrzyn nad Odrą Miejskie Zakłady Komunalne sp. z o.o. Kostrzyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. Inne udziały Akcje ROZDZIAŁ 3. Majątek i finanse Miasta Kostrzyn nad Odra Majątek Miasta.. 9 Finanse 12. Dochody Wierzytelności Zobowiązania ROZDZIAŁ 4. Majątek jednostek budżetowych Przedszkole Miejskie nr 1 ul. Osiedlowa Przedszkole Miejskie nr 2 ul. Czereśniowa Przedszkole Miejskie nr 3 ul. Niepodległości Przedszkole Miejskie nr 4 ul. Osiedlowa 8 18 Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Banaszaka 1 19 Szkoła Podstawowa nr 4 ul. Sienkiewicza 4 21 Gimnazjum nr 1 ul. Kościuszki 7 22 Gimnazjum nr 2 ul. M. Reja Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. 25 Ośrodek Pomocy Społecznej 26 ROZDZIAŁ 5. Majątek instytucji kultury Kostrzyńskie Centrum Kultury.. 28 Miejska Biblioteka Publiczna. 29 Muzeum Twierdzy Kostrzyn nad Odra. 31 2

3 WSTĘP Poniższą informację o stanie mienia komunalnego jednostki samorządu terytorialnego przygotowano na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157,poz.1240 z póż. zmianami) i zawiera ona : dane dotyczące przysługujących Miastu Kostrzyn nad Odrą praw własności, dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu, dane o zmianach w stanie mienia komunalnego zaistniałe od dnia złożenia poprzedniej informacji, dane o dochodach uzyskanych z tytuły wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania, inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego, dane i informacje z ewidencji księgowej. W roku bieżącym, zgodnie z nową ustawą, informację taką przedkładamy nie do projektu budżetu lecz do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu. Opracowana informacja obejmuje zestaw danych o majątku Miasta Kostrzyn nad Odrą według stanu na dzień r., zestawionych, dla porównania, ze stanem na dzień r. 3

4 Rozdział 1 Dane dotyczące przysługujących Miastu Kostrzyn nad Odra praw własności Gospodarka gruntami Zgodnie z ewidencja gruntów powierzchnia miasta Kostrzyn nad Odra wynosi ha z tego: na dzień r. mienie komunalne obejmowało powierzchnie 1.083,62 ha w tym : Stan gruntów komunalnych na dzień r. Grupy gruntów Powierzchnia w ha Wartość w zł Grunty własnościowe w tym: 900, ,42 Grunty komunalne przekazane w użytkowanie wieczyste( własność Miasta) 101, Grunty w użytkowaniu wieczystym Miasta ( własność 0 0 SP ) Grunty pod drogami 77, ,50 Tereny zieleni miejskiej 83, ,00 Cmentarze 8, ,40 Lasy 14, ,00 RAZEM 1.083, ,32 Wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku dokonano następujących zmian w stanie mienia komunalnego: I. Grunty własnościowe ogółem po zmianach nastąpiło zmniejszenie zasobu o m 2 tj. 2,01 ha zmiana wartości ( minus ) 6.602,35 zł z tego : 1. stan gruntów stanowiących własność miasta ogółem zwiększył się o 22 m 2 na wartość 2.855,80 zł w związku z nabyciem aktem notarialnym z dnia r. działki nr 1310/70 Nabyta działka zostanie przekazana na rzecz wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Drzewickiej 28 na polepszenie warunków zagospodarowania. 2. Stan gruntów stanowiących własność miasta ogółem zmniejszył się o m 2 - wartość ewidencyjna 9.458, 15 zł w tym: a) w wyniku zbycia gruntów na własność w drodze przetargu sprzedano 17 działek o powierzchni m 2 b) w wyniku zbycia gruntów na własność w drodze przetargu ograniczonego sprzedano 23 działek zabudowanych garażami o powierzchni 589 m 2 c ) w wyniku zbycia gruntów na własność bezprzetargowo ogółem m 2 w tym : - grunty przyległe 3 działki o pow. 322 m 2 - grunty przekształcone z wieczystego użytkowania na własność w trybie ustawy o przekształceniu praw 16 działek o pow. łącznej m 2 4

5 II. Grunty przekazane w użytkowanie wieczyste ogółem po zmianach nastąpiło zmniejszenie zasobu o m 2 ( 0,11 ha) - wartość ewidencyjna (minus) 1.013,64 zł w tym : 1) zasób gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie zwiększył się m 2 - wartość ewidencyjna 2.178,87 zł w wyniku : a) sprzedaży 41 lokali mieszkalnych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu o m 2. b) oddania w wieczyste użytkowanie gruntów pod garażami o powierzchni łącznej ( garaże + udział w działce przynależnej - dojazdy ) 237 m 2 2) zasób gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie zmniejszył się o m 2 w wyniku : przekształcenia gruntów pozostających w wieczystym użytkowaniu na własność bezprzetargowo (patrz pozycja I. 2. b. 2-4 ) łącznie m 2 - wartość ewidencyjna ( minus) 3.192,51 zł UWAGA grunty oddawane w wieczyste użytkowanie pozostają nadal w zasobie gruntów stanowiących własność Miasta Kostrzyn nad Odrą ( zawarte są w grupie gruntów własnościowych ). Dlatego tez zmiany w tej grupie wykazywane są jedynie dla celów informacyjnych. III. Grunty pod drogami W roku 2010 nastąpiło zwiększenie powierzchni działek przeznaczonych na drogi łącznie o m 2 tj. 0,44 ha na wartość ,08 zł z tego : 1) zwiększenie powierzchni o m 2 na wartość ,08 zł tj. : a) zgodnie z decyzją wydana przez Starostę Gorzowskiego z dnia r. zezwalającej na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ul. Chopina i Moniuszki, na własność Miasta przeszło prawo własności do działek 1301/4 i 1301/5 o łącznej powierzchni m 2. Starosta Gorzowski decyzją z dnia ustalił odszkodowanie na rzecz PGL Nadleśnictwo Dębno za w/w działki w wysokości ,00 zł. Działki te zostały włączone do zasobu z dniem r. b) zgodnie z decyzją Burmistrza Miasta w dnia r. zatwierdzającą podział nieruchomości nr 441 w obrębie 8 ( Szumiłowo) na rzecz Miasta przeszła działka drogowa nr 441/8 o pow. 18 m 2. - wartość 471,96 zł Do zasobu nieruchomość przyjęto w wartości szacunkowej obliczonej na podstawie średniej ceny transakcyjnej za rok 2009 r. c) zgodnie z decyzją Burmistrza Miasta w dnia r. zatwierdzającą podział nieruchomości nr 73/4 w obrębie 4 (Śródmieście) na rzecz Miasta przeszła działka drogowa nr 73/12 o pow. 83 m 2 - wartość 2.176,26 zł. Do zasobu nieruchomość przyjęto w wartości szacunkowej obliczonej na podstawie średniej ceny transakcyjnej za rok 2009 r. d) W wyniku wcześniejszych wystąpień, w dniu 17 grudnia 2010 r. aktem notarialnym Rep A 20451/2010 nastąpiło przeniesienie na rzecz Miasta Kostrzyn nad Odra własności nieruchomości wcześniej stanowiących własność Skarbu Państwa we władaniu Agencji Nieruchomości Rolnych. Przejęto 9 działek o łącznej powierzchni 1545 m 2 zlokalizowanych na Osiedlu Warniki, w rejonie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego i przeznaczonych pod drogi. Prawo własności zostało przeniesione nieodpłatnie, natomiast wartość przejętego mienia wraz z kosztami transakcji wyniosła ,86 zł 5

6 2) zmniejszenie powierzchni o 588 m 2 - wartość ewidencyjna 444,00 tj. zgodnie z decyzją wydana przez Starostę Gorzowskiego z dnia r. zezwalającej na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi dojazdowej do terenów KS SSE - obszar 2, na rzecz Starostwa Powiatowego przeszła działka Miasta nr ewid. 3/2 o powierzchni 588 m 2. Starosta Gorzowski decyzją z dnia ustalił odszkodowanie na rzecz Miasta Kostrzyn nad Odra w wysokości ,00 zł. Działka ta została zdjęta z zasobu wg wartości ewidencyjnej. ZMIANY W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO DOKONANE od r. do r. Grunty Powierzchnia w m 2 Wartość Grunty własnościowe ( bez oddanych w wu) - zmniejszenie zasobu - 2,01 ha ,35 Grunty komunalne przekazane w użytkowanie wieczyste ( własność Miasta ) - 0, Drogi 0, ,08 Tereny zieleni miejskiej 0 0 Cmentarze 0 0 Lasy 0 0 OGÓŁEM - 1, ,73 Grupy gruntów STAN GRUNTÓW KOMUNALNYCH NA DZIEŃ r. Powierzchnia w ha Wartość w zł Grunty własnościowe 898, ,07 z tego - grunty komunalne przekazane w użytkowanie wieczyste( własność Miasta) 101, Grunty w użytkowaniu wieczystym Miasta ( własność 0 0 SP ) Drogi 77, ,58 Tereny zieleni miejskiej 83, ,00 Cmentarze 8, ,40 Lasy 14, ,00 RAZEM 1.082, ,05 6

7 Budynki i budowle komunalne Budynki mieszkalne W 2010r sprzedano 41 lokali komunalnych za 1% ich wartości określonej na podstawie operatu szacowania wartości nieruchomości uzyskując kwotę ,00zł. Na dzień 31 grudnia 2010r. Miasto Kostrzyn nad Odrą posiadało 449 lokali mieszkalnych o łącznej pow. użytkowej wynoszącej ,85m 2 w tym: - w budynkach ze 100% udziałem Miasta 111 lokali o pow. użytkowej 4.638,15m 2. - w budynkach wspólnot mieszkaniowych 338 lokali o pow. użytkowej ,70m 2. Lokale użytkowe W zakresie lokali użytkowych na dzień r obowiązywało 15 umów dzierżawy lokali o łącznej powierzchni 1.379,66m 2, oraz 4 umowy użyczenia lokali o łącznej powierzchni 1506,19m 2. Ponadto 2 lokale nie są przewidziane do wydzierżawienia: - lokal o powierzchni 16,77m 2 z uwagi na stan techniczny (stoi pusty), - lokal o powierzchni 113,34m 2 z uwagi na nieprzepisową wysokość pomieszczeń (wykorzystywany przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Lokalowej jako magazyn). Drogi Miasto administruje łącznie 73,4 km dróg, w tym 19,4km dróg powiatowych, 31,5km dróg gminnych publicznych oraz 22,5km gminnych dróg wewnętrznych. Drogi publiczne zajmują powierzchnię około 302,15tys. m 2, w tym: - powiatowe 124,1tys. m 2, - gminne 178,05tys. m 2. Na terenie Miasta w związku z realizowanymi inwestycjami drogowymi powstało 7,7 km ścieżek rowerowych o powierzchni ,00m 2 Obiekty i budynki komunalne Targowisko Przygraniczne zajmujące teren około 2,45 ha dzierżawią Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. z Kostrzyna nad Odrą. Według danych dzierżawcy na dzień r obowiązywało 825 umów poddzierżawy zaś 115 terenów pod pawilonami jest wolnych. Miasto Kostrzyn nad Odrą administruje dwoma cmentarzami komunalnymi: jednym na Osiedlu Szumiłowo, drugim przy ul. Sportowej. Cmentarz na Osiedlu Szumiłowo został zamknięty w latach 50-tych XX wieku. Cmentarz komunalny przy ul. Sportowej zajmuje powierzchnię około 6,5ha.Według ksiąg cmentarnych na dzień r. pochowanych na cmentarzu było 4401 osób. Zarządzanie cmentarzem komunalnym zlecono Zakładowi Pogrzebowemu Bolesław Baranowski z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą przy ul. Sportowa 22. 7

8 ROZDZIAŁ 2. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych Jednoosobowe spółki Miasta Kostrzyn nad Odrą L p nazwa spółki wartość nominalna 1 udziału udziały stan na stan na ilość wartość ogółem ilość wartość ogółem 1 Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. 500, , ,00 2 Kostrzyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o 500, , ,00 Różnica w udziałach w kwocie ,00 zł została pokryta wkładem pieniężnym. inne udziały Lp nazwa wartość nominalna 1 udziału udziały stan na stan na ilość wartość ogółem ilość wartość ogółem 1. Celowy Związek Gmin CZG , , ,00 akcje Lp nazwa spółki wartość nominalna 1 akcji 1. Kostrzyńsko- Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. akcje stan na stan na ilość wartość ogółem ilość wartość ogółem 100, , ,00 2. Gorzowski Rynek hurtowy S.A 2 000, , ,00 8

9 ROZDZIAŁ 3 Majątek i finanse Miasta Kostrzyn nad Odrą Majątek Miasta Wyszczególnienie Zmiany w ciągu roku Zmniejszeni Zwiększenia a Konto środki trwałe w tym: , , , ,28 1. Grunty , , , ,05 2. Budynki i budowle , , , ,58 3. Maszyny i urządzenia , , ,83 4. Środki transportu , , ,60 5. Inne środki trwałe , , ,22 Konto Pozostałe środki trwałe , , , ,37 Konto Zbiory biblioteczne 0,00 0,00 0,00 0,00 Konto Wartości niematerialne i prawne , , ,72 Konto Inwestycje (środki trwałe w budowie) , , , ,63 Konto Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych , , ,66 Konto 072- Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych , , , ,09 9

10 W bilansie miasta ujęty jest majątek w skład którego wchodzą: Konto 011 poz.1 ww. tabeli Grunty. a) Zwiększenia na kwotę ,08 zł b) Zmniejszenia na kwotę 6.602,35 zł. poz. 2 ww. tabeli - Budynki i budowle. a) Zwiększenia na kwotę ,46 w tym: - Drogi ,66 - Oświetlenie drogowe, sieci i linie kablowe ,17 - Kanalizacje i sieci telekomunikacyjne ,70 - Pozostałe ,93 b) Zmniejszenia na kwotę ,59 - PT dla MOSIR - modernizacja Stadionu ,80 - PT dla ENEA oświetlenie drogowe ul. Sienkiewicza ,16 - PT WC ogólnodostępne przekazane do powiatu ,63 poz. 3 ww. tabeli - Maszyny i urządzenia. a) Zwiększenia na kwotę ,10 - Komputery ,32 - Silnik do łodzi grupa ratownicza OSP ,00 - Urządzenia techniczne ,78 poz.4 ww. tabeli - Środki transportu. a) Zwiększenia na kwotę ,66 - Samochód dla Straży Miejskiej ,00 - Przyczepy itp ,66 poz. 5 ww. tabeli - inne środki trwałe. a) Zwiększenia na kwotę ,29 - Wiaty i osłony śmietnikowe ,29 4. Konto 013 pozostałe środki trwałe. a) Zwiększenia na kwotę ,55 - Zakup sprzętu, wyposażenia i mebli do Urzędu Miasta. b) Zmniejszenia na kwotę 1.033,00 - Likwidacja zużytego sprzętu i wyposażenia. 9. Konto 020 wartości niematerialne i prawne. a) Zwiększenia na kwotę ,00 - Zakup programów komputerowych Konto 071 a) Zwiększenia w wysokości ,36 - Zostało zwiększone o wartość umorzenia środków trwałych zgodnie z obowiązującymi stawkami amortyzacyjnymi. Konto 072 a) Zwiększenia na kwotę ,91 - Zostało zwiększone o jednorazowe umorzenie pozostałych środków trwałych w pełnej wartości w momencie wydania ich do użytkowania. b) Zmniejszenia na kwotę 1.033,00 10

11 - Zmniejszenie poprzez likwidację z powodu zużycia i zniszczenia pozostałych środków. Konto 080 środki trwałe w budowie a) zwiększenia w kwocie ,68 w wyniku poniesionych nakładów na zadania inwestycyjne b) zmniejszenia w kwocie ,78 stanowią wartość zakończonych i rozliczonych zadań inwestycyjnych: Środki trwałe w budowie (inwestycje) na dzień roku - Rewitalizacja Twierdzy Kostrzyn etap II - Kultura bez granic- budowa amfiteatru - Przebudowa Placu Wojska Polskiego - Rewitalizacja Parku Miejskiego - Łączą nas rzeki etap II - Uzbrojenie terenu od ul. Drzewickiej do terenów popoligonowych - Europejskie Centrum Fortyfikacji adaptacja Bastionu Król - Uzbrojenie terenu Kostrzyn-Południe - Zintegrowana gospodarka ściekowa aglomeracji Kostrzyn nad Odrą - Rozbudowa bazy sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 - Modernizacja stadionu przy ul. Niepodległości III etap budowa kortów - Rewitalizacja budynku powojskowego na cele infrastruktury mieszkaniowej i lokalowej - Miasto przyjazne inwestorom etap III przebudowa układu komunikacyjnego w ulicy Gorzowskiej i Kard. St. Wyszyńskiego - Wykonanie nieistniejącej sieci komputerowej w budynku byłego przejścia granicznego - Modernizacja budynku po byłym przejściu granicznym - Zakup sprzętu komputerowego - Zakup silnika zaburtowego do łodzi - Miasto przyjazne inwestorom etap IV kontynuacja przebudowy układu komunikacyjnego w ulicy Gorzowskiej i Kard. St. Wyszyńskiego - Przebudowa dróg i budowa miejsc postojowych na Os. Słowiańskim - Przebudowa bieżni żużlowej na tartanową przy Gimnazjum nr 1 - Przebudowa bieżni żużlowej na tartanową przy Gimnazjum nr 2 - Przebudowa bieżni żużlowej na tartanową przy Szkole Podstawowej nr 2 - Przebudowa bieżni żużlowej na tartanową przy Szkole Podstawowej nr 4 - Budowa oświetlenia małej obwodnicy - Remont wieży w budynku Straży Pożarnej - Remont ul. Orła Białego i ul. Drzewickiej - Budowa infrastruktury społeczeństwo informatycznego (bezprzewodowy Internet) - Opracowanie dokumentacji projektowej drogi dojazdowej do szkoły ponadgimnazjalnej - Budowa drogi Os. Szumiłowo - Uzbrojenie terenu na Os. Drzewice - Przebudowa skrzyżowania ulic Niepodległości, Jagiellońska, Orła Białego - Budowa Urzędu Miasta - Zadaszenie amfiteatru - Budowa oświetlenia i ścieżki rowerowej od ronda do ul. Milenijnej 11

12 Finanse dochody DOCHODY Z MAJĄTKU MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ ZA ROK 2010 Lp opis stan na wykonanie stan na różnice 1. sprzedaż nieruchomości , , ,06 2. przekształcenie prawa wieczystego użytkowania na własność ( wpłaty jednorazowe) 3. splata należności z tytułu nabycia prawa własności na raty 4. oddanie nieruchomości w wieczyste użytkowanie ( oddanych w latach poprzednich) 5. oddanie nieruchomości w wieczyste użytkowanie ( wpłata pierwsza) 6. dzierżawa lokali użytkowych i gruntów , , , , , , , , ,44 898,77 345,05-553, , , ,12 7. najem lokali komunalnych , , ,58 8. sprzedaż mieszkań komunalnych , , ,08 9. dzierżawa Targowiska Przygranicznego 10. dochody z Cmentarza komunalnego 11. dochody jednostek organizacyjnych , , , , , , , , ,78 12

13 należności Należności oraz wybrane aktywa finansowe Zmiany Pożyczki udzielone dla Wspólnot , , ,30 Gotówka i depozyty , , ,35 Należności wymagalne , , ,60 Pozostałe należności , , ,13 Należność główna z tytułu udzielonych poręczeń , , ,00 Odsetki ustawowe od poręczeń , , ,71 zobowiązania Zobowiązania według tytułów dłużnych Zmiany Papiery wartościowe , , ,00 Kredyty i pożyczki , , ,00 Zobowiązania wymagalne 686,98 0,00-686,98 Poręczenia i gwarancje Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji Zmiany , , ,98 13

14 ROZDZIAŁ 4. Majątek jednostek budżetowych Przedszkole Miejskie nr 1 Pod Topolą ul. Osiedlowa 4 Wyszczególnienie Zmiany w ciągu roku Zwiększenia Zmniejszenia Konto środki trwałe w tym: , ,23 1. Grunty 2. Budynki i budowle , ,35 3. Maszyny i urządzenia , , , ,52 4. Środki transportu 5. Inne środki trwałe , , ,36 Konto Pozostałe środki trwałe , , , ,08 Konto Zbiory biblioteczne Konto Wartości niematerialne i prawne 5 464,87 366, ,87 Konto Inwestycje (środki trwałe w budowie) Konto Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych , , , ,69 Konto 072- Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych , , , ,95 Grunty Gruty trwały zarząd na podstawie decyzji Nr 72244/1/04 z dnia r. Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą w sprawie ustanowienia trwałego zarządu- działka nr jako działka nr 265 o pow m 2 Budynki i budowle Budynek przekazany Decyzją Nr GP 72244/1/04 Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia w trwały zarząd dla Przedszkola Miejskiego nr 1 w Kostrzynie nad Odrą przy ul. Osiedlowej 4 na cele statutowe ( prowadzenie przedszkola), o pow. zabudowy 445 m 2 powierzchni użytkowej 671,9 m 2, kubatura 3 232,m 3 W skład grupy I Budynki i budowle uwzględniamy wjazd i bramę ogrodzeniową. Maszyny i urządzenia - w skład wchodzą kotły gazowe i urządzenia komputerowe. W zwiększenie wchodzi otrzymanie w umowie darowizny przez Kostrzyńsko Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A. komputera przenośnego Notebook HP 6510b w celach edukacyjnych dla dzieci uczeszcząjących do przedszkola. W zmniejszeniach wykazujemy likwidację komputera, który nie spełniał wymogów najnowszego oprogramowania. Inne środki trwałe - w skład wchodzą urządzenia techniczne i wyposażenie. Wartość środków trwałych została zwiększona przez przekazanie Protokołem darowizny Rady Rodziców Przedszkola z dnia kolorowe ksero Canon IRC

15 Pozostałe środki trwałe zostały zwiększone o zakup wyposażenia do kuchni i sal dziecięcych, sprzętu nagłaśniającego, sprzętu RTV. W zmniejszeniach wykazujemy likwidację zużytych i zniszczonych pozostałych środków trwałych. Konto 020 Wartości niematerialne i prawne zostały zwiększone o zakup programu ArcaVir Protection licencja na wszystkie komputery w przedszkolu. Konto zostało zwiększone o wartość umorzenia środków trwałych zgodnie z obowiązującymi stawkami amortyzacyjnymi. W zmniejszeniach wykazujemy likwidację komputera, który nie spełniał wymogów najnowszego oprogramowania. Konto 072 zostało zwiększone o jednorazowe umorzenie pozostałych środków trwałych w pełnej wartości w momencie wydania ich do użytkowania. Zmniejszenie poprzez likwidację z powodu zużycia i zniszczenia pozostałych środków. Przedszkole Miejskie nr 2 ul. Czereśniowa 1 Wyszczególnienie Zmiany w ciągu roku Zwiększenia Zmniejszenia Konto środki trwałe w tym: , , , ,07 1. Grunty Budynki i budowle , ,82 3. Maszyny i urządzenia , , , ,89 4. Środki transportu Inne środki trwałe , , , ,36 Konto Pozostałe środki trwałe , , , ,42 Konto Zbiory biblioteczne Konto Wartości niematerialne i prawne , ,13 Konto Inwestycje (środki trwałe w budowie) Konto Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych , , , ,86 Konto 072- Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych , , , ,55 15

16 I Środki trwałe: 1) Gruty trwały zarząd na podstawie decyzji Nr GP /2/04 Burmistrza Miasta Kostrzyna nad Odrą z dnia r. w sprawie ustanowienia trwałego zarządu działka nr 536/1 obręb 1 o pow. 7650m 2 2) Budynki i budowle - trwały zarząd na podstawie decyzji Nr GP /2/04 Burmistrza Miasta Kostrzyna nad Odrą z dnia r. w sprawie ustanowienia trwałego zarządu budynek jednokondygnacyjny, podpiwniczony 3) Maszyny i urządzenia, do których zaliczono min: - kotły gazowe wraz całą instalacją, maszyny i urządzenia kuchenne, zespoły komputerowe a) zwiększenia zakup kuchni gazowej b) zmniejszenie likwidacja zestawu komputerowego 4) Inne środki trwałe - wyposażenie kuchenne, kserokopiarki, sprzęt na placu przedszkolnym o dużej wartości, sprzęt AGD i RTV a) zwiększenia - zakup projektora wraz z całym wyposażeniem b) zmniejszenia wycofanie z używania na wskutek likwidacji z powodu zniszczenie i zużycia zespół komputerowy II Pozostałe środki trwałe - wyposażenie przedszkola ( meble, wykładziny) sprzęt ADG, RTV o raz inne środki niezliczone do środków trwałych (011) a) zwiększenia zakup mebli do grupy 5-latków b) zmniejszenia - wycofanie z używania na wskutek likwidacji z powodu zniszczenie i zużycia meble, wykładziny, sprzęt III Wartości niematerialne i prawne - programy komputerowe IV Umorzenie 1) Środki trwałe a) zwiększenie naliczono umorzenie środków trwałych zgodnie ze stawkami amortyzacyjnymi b) zmniejszenie wyksięgowanie dotychczasowego umorzenie w związku z likwidacją środków trwałych 2) Pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne a) zwiększenie umorzenie jednorazowe w pełnej wartości pozostałych środków trwałych w miesiącu wydania do używania b) zmniejszenie wyksięgowanie umorzenia w związku z likwidacją środków trwałych 16

17 Przedszkole Miejskie nr 3 EKOLUDKI ul. Niepodległości 19 Wyszczególnienie Zmiany w ciągu roku Zwiększenia Zmniejszenia Konto środki trwałe w tym: , , , ,03 1. Grunty Budynki i budowle , ,02 3. Maszyny i urządzenia , , , ,80 4. Środki transportu Inne środki trwałe , , ,21 Konto Pozostałe środki trwałe , , , ,89 Konto Zbiory biblioteczne Konto Wartości niematerialne i prawne 8.444, ,76 Konto Inwestycje (środki trwałe w budowie) Konto Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych , , , ,11 Konto 072- Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych , , , ,55 I Środki trwałe: 1. Gruty trwały zarząd na podstawie decyzji Nr 72244/3/05 z dnia r. Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą w sprawie ustanowienia trwałego zarządu- działka nr 132/3 obręb 1 o pow. 7055m 2 2. Budynki i budowle - trwały zarząd na podstawie decyzji Nr 72244/3/05 z dnia r. Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą w sprawie ustanowienia trwałego zarządu budynek o powierzchni użytkowej 733,50m 2, podpiwniczony, dwukondygnacyjny 3. Maszyny i urządzenia, do których zaliczono min: - ogrodzenie; dźwig towarowy; maszyny i urządzenia kuchenne, zespoły komputerowe; system monitoringu wizyjnego zwiększenia zakup notebooka zmniejszenie likwidacja kotłów gazowych i wymiennika ECWU 4. Inne środki trwałe - wyposażenie kuchenne, kserokopiarki, sprzęt na placu przedszkolnym o dużej wartości, sprzęt AGD i RTV a) zwiększenia - zakup kuchni gazowej II Pozostałe środki trwałe - wyposażenie przedszkola ( meble, wykładziny) - sprzęt ADG, RTV o raz inne środki niezliczone do środków trwałych (011) 17

18 a) zwiększenia zakup kosiarki i sprzętu RTV b) zmniejszenia - wycofanie z używania na wskutek likwidacji z powodu zniszczenia i zużycia meble, wykładziny, kosiarka III Wartości niematerialne i prawne - programy komputerowe IV Umorzenie 1. Środki trwałe zwiększenie naliczono umorzenie środków trwałych zgodnie ze stawkami amortyzacyjnymi zmniejszenie wyksięgowanie dotychczasowego umorzenie w związku z likwidacją środków trwałych 2. Pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne zwiększenie umorzenie jednorazowe w pełnej wartości pozostałych środków trwałych w miesiącu wydania do używania zmniejszenie wyksięgowanie umorzenia w związku z likwidacją środków trwałych Przedszkole Miejskie nr 4 BAJKA ul. Osiedlowa 8 Wyszczególnienie Zmiany w ciągu roku Zwiększenia Zmniejszenia Konto środki trwałe w tym: , ,25 1. Grunty 2. Budynki i budowle , , ,84 3. Maszyny i urządzenia , , ,78 4. Środki transportu 5. Inne środki trwałe , , ,63 Konto Pozostałe środki trwałe , , , ,59 Konto Zbiory biblioteczne Konto Wartości niematerialne i prawne 8 990, ,72 Konto Inwestycje (środki trwałe w budowie) Konto Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych , , ,71 Konto 072- Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych , , , ,31 Grunty - w trwałym zarządzie na podstawie decyzji Nr 72244/4/04 z dnia r. działka nr 253 o pow m 2, Budynki i budowle Budynek przekazany Decyzją Nr GP 72244/4/04 Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia w trwały zarząd dla Przedszkola Miejskiego nr 4 w Kostrzynie nad Odrą przy ul. Osiedlowej 8 na cele statutowe ( prowadzenie przedszkola zabudowaną budynkiem 18

19 użytkowym( przedszkolnym) o pow. zabudowy 598,34 m 2 powierzchni użytkowej 1098,83 m 2, kubatura 4 437,m 3. Wartość budynku została zwiększona o wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową kominów zgodnie z Umową 187/2010. W skład grupy I Budynki i budowle uwzględniamy wiatę, chodnik i ogrodzenie. Maszyny i urządzenia - w skład wchodzą kotły gazowe i urządzenia komputerowe. W zwiększenie wchodzi zakup zestawu komputerowego. Inne środki trwałe - w skład wchodzą urządzenia techniczne i wyposażenie. Wartość środków trwałych została zwiększona otrzymanymi urządzeniami zabawowymi na plac przedszkolny na podstawie Protokołu przyjęcia śr. trwałego nr 2/2010 Decyzją Burmistrza Miasta z dnia Pozostałe środki trwałe zostały zwiększone o zakup wieszaków przedszkolnych, sprzętu nagłaśniającego, sprzętu rtv oraz zmywarek. W zmniejszeniach wykazujemy likwidację zużytych i zniszczonych pozostałych środków trwałych. Konto zostało zwiększone o wartość umorzenia środków trwałych zgodnie z obowiązującymi stawkami amortyzacyjnymi. Konto 072 zostało zwiększone o jednorazowe umorzenie pozostałych środków trwałych w pełnej wartości w momencie wydania ich do użytkowania. Zmniejszenie poprzez likwidację z powodu zużycia i zniszczenia pozostałych środków. Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Banaszaka 1 Wyszczególnienie Zmiany w ciągu roku Zwiększenia Zmniejszenia Konto środki trwałe w tym: ,, , ,16 1. Grunty Budynki i budowle , , ,91 3. Maszyny i urządzenia , ,40 4. Środki transportu Inne środki trwałe , ,85 Konto Pozostałe środki trwałe , , ,10 Konto Zbiory biblioteczne , , ,67 Konto Wartości niematerialne i prawne 6 325,99 444, ,61 Konto Inwestycje (środki trwałe w budowie) Konto Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych , , ,82 Konto 072- Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych , , ,38 19

INFORMACJA. o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego Miasto Kostrzyn nad Odrą

INFORMACJA. o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego Miasto Kostrzyn nad Odrą BURMISTRZ MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ INFORMACJA o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego Miasto Kostrzyn nad Odrą wg stanu na dzień 31 grudzień 2011 r. Kostrzyn nad Odrą marzec 2012 Spis treści

Bardziej szczegółowo

1 Załącznik do zarządzenia nr Burmistrza Miasta Gubina. z dnia 30 marca 2011 r.

1 Załącznik do zarządzenia nr Burmistrza Miasta Gubina. z dnia 30 marca 2011 r. 1 Załącznik do zarządzenia nr 78.2010 Burmistrza Miasta Gubina z dnia 30 marca 2011 r. IINFORMACJJA O STANIIE MIIENIIA KOMUNALNEGO GMIINY GUBIIN O STATUSIIE MIIEJJSKIIM STAN NA DZIEŃ R. GUBIN 29 MARZEC

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZMIANIE I STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ŻERKÓW NA DZIEŃ ROKU.

INFORMACJA O ZMIANIE I STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ŻERKÓW NA DZIEŃ ROKU. INFORMACJA O ZMIANIE I STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ŻERKÓW NA DZIEŃ 31.12.2014 ROKU. Majątek trwały Urzędu Gminy Żerków Lp. Grupa Wyszczególnienie dzień 31.12.2013 r. dzień 31.12.2014 r. wartości 1

Bardziej szczegółowo

II. INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DZIEŃ R.

II. INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DZIEŃ R. II. INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2015 R. 295 Tabele przedstawiają wartość majątku miasta w ujęciu dynamicznym, porównując stan na dzień 31 grudnia 2015 r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ MIĘDZYRZEC PODLASKI NA DZIEŃ 15.11.2004r. CZEŚĆ OPISOWA

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ MIĘDZYRZEC PODLASKI NA DZIEŃ 15.11.2004r. CZEŚĆ OPISOWA INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ MIĘDZYRZEC PODLASKI NA DZIEŃ 5..2004r. CZEŚĆ OPISOWA W wyniku komunalizacji mienia ogólnonarodowego trwającego od czerwca 990 r. oraz w wyniku obrotu

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia Powiatu Rawickiego na dzień 31 grudnia 2013 roku.

Informacja o stanie mienia Powiatu Rawickiego na dzień 31 grudnia 2013 roku. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 111/632/14 Zarządu Powiatu Rawickiego z dnia 6 marca 2014 r. Informacja o stanie mienia Powiatu Rawickiego na dzień 31 grudnia 2013 roku. I. Zgodnie z art.267 ust. 1 pkt 3

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego gminy Kołbaskowo ( na 31 grudnia 2010 r.)

I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego gminy Kołbaskowo ( na 31 grudnia 2010 r.) I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego gminy Kołbaskowo ( na 31 grudnia 2010 r.) Informacją o stanie mienia gminy objęto jednostki organizacyjne Gminy Kołbaskowo. W zasobach mienia komunalnego

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec. Informacja o stanie mienia Gminy i Miasta Nowogrodziec

Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec. Informacja o stanie mienia Gminy i Miasta Nowogrodziec Załącznik nr 19 do Zarządzenia nr 25/2012 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 28 marca 2012 roku. Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec Informacja o stanie mienia Gminy i Miasta Nowogrodziec Nowogrodziec, marzec

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 68/125/2016 ZARZĄDU POWIATU W SIEDLCACH z dnia 21 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR 68/125/2016 ZARZĄDU POWIATU W SIEDLCACH z dnia 21 marca 2016 r. UCHWAŁA NR 68/125/2016 ZARZĄDU POWIATU W SIEDLCACH z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia Informacji o stanie mienia Powiatu Siedleckiego za 2015 rok Na podstawie art. 267 ust. 1, pkt 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W MIEŚCIE WĄGROWCU NA DZIEŃ ROKU WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W MIEŚCIE WĄGROWCU NA DZIEŃ ROKU WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 33/2014 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 31 marca 2014 r. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W MIEŚCIE WĄGROWCU NA DZIEŃ 31.12.2013 ROKU WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI Wstęp

Bardziej szczegółowo

, , , ,00. Wykonanie dywanika asfaltowego przy wjeżdzie na Stare Miasto 0, ,00

, , , ,00. Wykonanie dywanika asfaltowego przy wjeżdzie na Stare Miasto 0, ,00 Wydatki Budżetu wg zadań - Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miasta Nr XXXV/266/09 z dn. 01.10.2009 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 600 Transport i łączność 15 275 30-1 697 00 60016

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Grzegorzew Nr 11/2011 z dnia 28 marca 2011 r. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO Gmina Grzegorzew na dzień 31 grudnia 2010 roku posiada następujące mienie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE OPISOWE

SPRAWOZDANIE OPISOWE SPRAWOZDANIE OPISOWE INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY DĄBROWA ZIELONA ZA 2015 ROK CZ. 3 Gmina Dąbrowa Zielona Pl. Kościuszki 31 42-265 Dąbrowa Zielona INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 16/12 Wójta Gminy z dnia 29 marca 2012r. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINA PAKOSŁAW STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU INFORMACJE OGÓLNE Zgodnie z art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 11/26/2015 ZARZĄDU POWIATU W SIEDLCACH z dnia 30 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR 11/26/2015 ZARZĄDU POWIATU W SIEDLCACH z dnia 30 marca 2015 r. UCHWAŁA NR 11/26/2015 ZARZĄDU POWIATU W SIEDLCACH z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Informacji o stanie mienia Powiatu Siedleckiego za 2014 rok Na podstawie art. 267 ust. 1, pkt 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY WYSZKÓW ZA ROK 2016.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY WYSZKÓW ZA ROK 2016. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY WYSZKÓW ZA ROK 2016. Poniższą informację - stanowiącą element sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wyszków za rok 2016 - przygotowano na podstawie art. 267

Bardziej szczegółowo

I. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności:

I. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności: Załącznik nr 13 do Zarządzenia Nr 65/2016 Wójta Gminy w Przewozie z dnia 09 marca 2016 r. INORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO Ogólne dane dotyczące Gminy Przewóz Liczba ludności - 3.201, Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2010r.

Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2010r. Zał. Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. Nr 8/2011 z dnia 29 marca 2011r Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2010r. Gmina Koźmin Wlkp. posiada majątek

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SADKOWICE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SADKOWICE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SADKOWICE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU Informacja o stanie mienia komunalnego gminy wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku została przygotowana w oparciu i

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach i stanie mienia komunalnego Gminy Nowe Miasto nad Wartą

Informacja o zmianach i stanie mienia komunalnego Gminy Nowe Miasto nad Wartą Informacja o zmianach i stanie mienia komunalnego Gminy Nowe Miasto nad Wartą Urząd Gminy Nowe Miasto nad Wartą na dzień 31 grudnia 2010r. posiada mienie komunalne o wartości brutto 34 880 411,63 zł, które

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego.

I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego. I. Grunty komunalne : I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego. a) Miasto Czaplinek - mienie komunalne wynosi 69 ha + 4 ha oddanych w użytkowanie wieczyste b) Gmina Czaplinek - mienie komunalne

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego.

I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego. I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego. I. Grunty komunalne : a) Miasto Czaplinek - mienie komunalne wynosi 179 ha + 44 ha oddanych w użytkowanie wieczyste b) Gmina Czaplinek - mienie komunalne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego INFORMACJA o stanie mienia komunalnego W przedmiotowej informacji zawarto dane dotyczące mienia komunalnego naleŝącego do Gminy jako osoby prawnej. Zgodnie z art. 180 Ustawy o finansach publicznych z dnia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINY KROSNO ODRZAŃSKIE. według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINY KROSNO ODRZAŃSKIE. według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINY KROSNO ODRZAŃSKIE według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. Informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego sporządza się

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 16 /2014 Burmistrza Łochowa z dnia 28 marca 2014 roku. Informacja o stanie mienia Gminy Łochów za 2013 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 16 /2014 Burmistrza Łochowa z dnia 28 marca 2014 roku. Informacja o stanie mienia Gminy Łochów za 2013 rok Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 16 /2014 Burmistrza Łochowa z dnia 28 marca 2014 roku. Informacja o stanie mienia Gminy Łochów za 2013 rok 1 Informacja o stanie mienia komunalnego zawiera dane dotyczące

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 29/B/2016 BURMISTRZA STRZEGOMIA. z dnia 29 stycznia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 29/B/2016 BURMISTRZA STRZEGOMIA. z dnia 29 stycznia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 29/B/2016 BURMISTRZA STRZEGOMIA w sprawie ustalenia trybu sporządzenia "Informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Strzegom" na dzień 31 grudnia 2015 r. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Mienie komunalne. I. Ogólna powierzchnia gruntów komunalnych wraz z wartością księgową

Mienie komunalne. I. Ogólna powierzchnia gruntów komunalnych wraz z wartością księgową Spis treści : 1. Wstęp. 2. Mienie komunalne. 3. Dzierżawa, najem i użyczenie mienia komunalnego. 4. Zbycie mienia komunalnego. 5. Nabycie nieruchomości. 6. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050/49/2015 Wójta Gminy Popielów z 30 marca 2015

załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050/49/2015 Wójta Gminy Popielów z 30 marca 2015 załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050/49/2015 Wójta Gminy Popielów z 30 marca 2015 INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY POPIELÓW I PRAWA WŁASNOŚCI - STAN NA 31.12.2014 AKTYWA TRWAŁE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Opoczno została przygotowana zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych i zawiera dane o składnikach majątkowych

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu gminy Tuchów według źródeł

Dochody budżetu gminy Tuchów według źródeł Załącznik nr 1 Dochody budżetu gminy Tuchów według źródeł Źródła dochodów Plan Wykonanie DOCHODY OGÓŁEM /I+II+III/ 35 733 354,57 36 105 922,35 Wykonanie / %/ 101,04% I. Razem dochody własne (A+B+C+D) 9

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH INFORMACJA

PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH INFORMACJA PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH ------------------------------------------------------------------------------------ INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 2012 ROK ---------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego INFORMACJA o stanie mienia komunalnego W przedmiotowej informacji zawarto dane dotyczące mienia komunalnego naleŝącego do Gminy jako osoby prawnej. Zgodnie z art. 180 Ustawy o finansach publicznych z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 232/2014 WÓJTA GMINY SEJNY. z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Sejny za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 232/2014 WÓJTA GMINY SEJNY. z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Sejny za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 232/2014 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Sejny za 2013 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 13/13 Wójta Gminy z dnia 27 marca 2013r. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINA PAKOSŁAW STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 ROKU INFORMACJE OGÓLNE Zgodnie z art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia Powiatu Rawickiego na dzień 31 grudnia 2011 roku.

Informacja o stanie mienia Powiatu Rawickiego na dzień 31 grudnia 2011 roku. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 45/239/12 Zarządu Powiatu Rawickiego z dnia 15 marca 2012 roku Informacja o stanie mienia Powiatu Rawickiego na dzień 31 grudnia 2011 roku. I. Zgodnie z art.267 ust. 1 pkt

Bardziej szczegółowo

Część opisowa o stanie mienia komunalnego gminy Łubowo w okresie od dnia 1.09.2009 r. do dnia 30.09.2010 r.

Część opisowa o stanie mienia komunalnego gminy Łubowo w okresie od dnia 1.09.2009 r. do dnia 30.09.2010 r. Część opisowa o stanie mienia komunalnego gminy Łubowo w okresie od dnia 1.09.2009 r. do dnia 30.09.2010 r. Gminy Łubowo posiada następujące składniki mienia gminnego: I. Grunty komunalne: 1. Grunty rolne:

Bardziej szczegółowo

150 Przetwórstwo przemysłowe ,00

150 Przetwórstwo przemysłowe ,00 Załącznik nr 2 do uchwały nr XXII/110/12 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 23 lutego 2012 rok w sprawie dokonania zmiany budżetu gminy Łagiewniki na rok 2012 Plan wydatków majątkowych na 2012 rok według działów,

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za 2010 rok

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za 2010 rok Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za 2010 rok Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 19/2011 Wójta Gminy Słupca z dnia 18 marca 2011 roku Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 czerwca 2015 r. Poz. 5186 UCHWAŁA NR III/8/14 RADY GMINY IZABELIN. z dnia 30 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 9 czerwca 2015 r. Poz. 5186 UCHWAŁA NR III/8/14 RADY GMINY IZABELIN. z dnia 30 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 9 czerwca 2015 r. Poz. 5186 UCHWAŁA NR III/8/14 RADY GMINY IZABELIN z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014

Bardziej szczegółowo

ZASADY EWIDENCJI RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH

ZASADY EWIDENCJI RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH 29 Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 0050.143.2012 Burmistrza Stąporkowa z dnia 16 sierpnia 2012r. ZASADY EWIDENCJI RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH I. WSTĘP 1. Do aktywów trwałych w Urzędzie Miejskiego w Stąporkowie

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,00 0,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25 000,00

010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,00 0,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25 000,00 Wydatki majątkowe Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/735/2010 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/608/2009 z dnia 17 grudnia 2009 roku Rady Miejskiej Środy Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 1. DANE DOTYCZĄCE PRZYSŁUGUJĄCYCH GMINIE PRAW WŁASNOŚCI Wg stanu na dzień 30 września 2008 roku gmina posiadała majątek trwały o następującej wartości ewidencyjnej:

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. Powierzchnia nieruchomości. Drogi 1 285 762 2 653 767,42. Ogródki działkowe 111 000 222 000,00. Grunty szkolne 103 233 878 484,86

I N F O R M A C J A. Powierzchnia nieruchomości. Drogi 1 285 762 2 653 767,42. Ogródki działkowe 111 000 222 000,00. Grunty szkolne 103 233 878 484,86 I N F O R M A C J A dot. stanu mienia komunalnego Gminy Turek według stanu na dzień 31.12.2015 r. Ogółem stan gruntów na terenie Gminy Turek ( mienia komunalnego) wynosi 3 128 466 m 2. Stan ten : a/ zwiększył

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Nowa Ruda

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Nowa Ruda 60 Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Nowa Ruda I. INFORMACJE OGÓLNE. Mienie publiczne kwalifikowane jest jako mienie państwowe i mienie samorządowe. Mienie państwowe to własność i inne prawa

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień roku

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień roku Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2015 roku Załącznik nr.3 Lp wyszczególnienie Stan na ostatni dzień roku poprzednie go Stan wg. powierzchni Planowane zwiększenie i zmniejszeni e Stan

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia Gminy Łaziska

Informacja o stanie mienia Gminy Łaziska Nr O-S.0050.18.2012 Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.18.2012 Wójta Łaziska z dnia 28 marca 2012 roku Informacja o stanie mienia Łaziska I Prawo własności Nieruchomości Lp. Miejsce położenia nieruchom

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały budżetowej na 2008 rok. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ PIEKARY ŚLĄSKIE NA DZIEŃ 30.09.

Załącznik do uchwały budżetowej na 2008 rok. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ PIEKARY ŚLĄSKIE NA DZIEŃ 30.09. Załącznik do uchwały budżetowej na 2008 rok. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ PIEKARY ŚLĄSKIE NA DZIEŃ 30.09.2007 Wstęp Mienie komunalne stanowią rzeczowe składniki majątku trwałego,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINA BESTWINA STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINA BESTWINA STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINA BESTWINA STAN NA DZIEŃ 3 GRUDNIA 20 ROKU Informacja o stanie mienia komunalnego Podstawa prawna Zestawienie wartości majątku

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY BRODY według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY BRODY według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY BRODY według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. I Prawa własności Wartość majątku trwałego według wartości początkowej w Gminie Brody na dzień 31 grudnia 2011

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4/2012 Burmistrza Miasta Łowicza z dnia 13 stycznia 2012 roku

Zarządzenie Nr 4/2012 Burmistrza Miasta Łowicza z dnia 13 stycznia 2012 roku Zarządzenie Nr 4/2012 Burmistrza Miasta Łowicza z dnia 13 stycznia 2012 roku w sprawie przyjęcia Planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Słubice za 2014 rok

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Słubice za 2014 rok 2014 Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Słubice za 2014 rok Do wiadomości 1. Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze 2. Rada Miejska w Słubicach Burmistrz Słubic: Tomasz Ciszewicz Gmina

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec. Informacja o stanie mienia Gminy i Miasta Nowogrodziec

Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec. Informacja o stanie mienia Gminy i Miasta Nowogrodziec Załącznik nr 19 do Zarządzenia nr 43/2015 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 30 marca 2015 roku. Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec Informacja o stanie mienia Gminy i Miasta Nowogrodziec Nowogrodziec, marzec

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050/228/2016 Wójta Gminy Popielów z 30 marca 2016

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050/228/2016 Wójta Gminy Popielów z 30 marca 2016 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050/228/2016 Wójta Gminy Popielów z 30 marca 2016 I PRAWA WŁASNOŚCI - STAN NA 31.12.2015 AKTYWA TRWAŁE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY lp MIENIE GMINNE - AKTYWA TRWAŁE Stan

Bardziej szczegółowo

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 4 019 4 019

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 4 019 4 019 Załącznik Nr 1 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW - ZADANIA WŁASNE Dział Rozdział Określenie Zwiększenie Zmniejszenie 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 4 019 4 019 75023 Urzędy gmin 4 019 4 019 2440 6260 Dotacje otrzymane

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINA BESTWINA STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 ROKU

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINA BESTWINA STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 ROKU INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINA BESTWINA STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 013 ROKU 1 Informacja o stanie mienia komunalnego Podstawa prawna Zestawienie wartości

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH ------------------------------------------------------------------------------------ INFORMACJA

PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH ------------------------------------------------------------------------------------ INFORMACJA PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH ------------------------------------------------------------------------------------ INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 2013 ROK ---------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SADKOWICE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SADKOWICE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SADKOWICE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU Informacja o stanie mienia komunalnego gminy wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku została przygotowana w oparciu i

Bardziej szczegółowo

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 6300 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 6300 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 502 021,00 4 502 021,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 4 502 021,00 4 502 021,00 6050 Wydatki inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ SŁUPCA

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ SŁUPCA INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ SŁUPCA Przedkładana Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Słupca obejmuje zestaw danych o majątku Gminy Miejskiej Słupca według stanu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. Miasto Kostrzyn nad Odrą

INFORMACJA. Miasto Kostrzyn nad Odrą BURMISTRZ MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO jednostki samorządu terytorialnego Miasto Kostrzyn nad Odrą wg stanu na dzień 31 grudzień 2016 r. Kostrzyn nad Odrą marzec 2017

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie i gospodarowaniu mieniem komunalnym

Informacja o stanie i gospodarowaniu mieniem komunalnym Informacja o stanie i gospodarowaniu mieniem komunalnym 1. Informacje wstępne Miasto Luboń prowadzi działalność określoną w art.7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Działalność ta obejmuje

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE. z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok

SPRAWOZDANIE ROCZNE. z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok SPRAWOZDANIE ROCZNE z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH - 10 203,2 tys. zł. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Łączne nakłady majątkowe

Bardziej szczegółowo

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Reszel oraz oddanych w użytkowanie wieczyste na lata 2015-2017

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Reszel oraz oddanych w użytkowanie wieczyste na lata 2015-2017 Załącznik do Zarządzenia Nr 130/2014 Burmistrza Reszla z dnia 29 grudnia 2014 roku Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Reszel oraz oddanych w użytkowanie wieczyste na lata

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY BRANIEWO (na dzień 31.12.2014r.)

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY BRANIEWO (na dzień 31.12.2014r.) Załącznik 1g do Zarządzenia Nr 13/VII/2015 Wójta Gminy Braniewo z dnia 26 lutego 2015 roku INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY BRANIEWO (na dzień 31.12.2014r.) Informacja o stanie mienia Gminy Braniewo na

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. o stanie mienia komunalnego Gminy PYZDRY. za okres od r do r.

I N F O R M A C J A. o stanie mienia komunalnego Gminy PYZDRY. za okres od r do r. Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr XII /2015 Burmistrza Pyzdr z dnia 24.03.2015r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Pyzdry za 2014 rok. I N F O R M A C J A

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXVII/195/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2012 rok

Uchwała nr XXVII/195/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2012 rok Uchwała nr XXVII/195/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2012 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA R.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA R. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA 31.12.2014 R. Lp. Treść Wartość mienia 31.12.2013 31.12.2014 Różnica 1. Grunty 72 709 103,30 72 948 769,07 239 665,77 2. Budynki 59 413 910,83 59 732 668,24 318

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE NA ROK 2010 WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA SOPOTU

PLANOWANE NA ROK 2010 WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA SOPOTU 600 Transport i łączność 60004 Lokalny transport zbiorowy Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego Powiatu Nowosądeckiego. na dzień 30 września 2007r.

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego Powiatu Nowosądeckiego. na dzień 30 września 2007r. STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM SĄCZU INFORMACJA o stanie mienia komunalnego Powiatu Nowosądeckiego na dzień 30 września 2007r. Nowy Sącz, 12 listopada 2007roku Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu

Bardziej szczegółowo

WG STANU NA DZIEŃ R.

WG STANU NA DZIEŃ R. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 230 / 06 Burmistrza Kłodawy z dnia 14.11.2006 r. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO G M I N Y K Ł O D A W A WG STANU NA DZIEŃ 30.09.2006 R. I. ŚRODKI TRWAŁE ( 011)

Bardziej szczegółowo

Wykonanie zadań majątkowych w 2011 roku

Wykonanie zadań majątkowych w 2011 roku Wydatki inwestycyjne Dział Rozdział Poz. Nazwa zadania Wykonanie zadań majątkowych w 2011 roku Finansowane ze środków własnych Środki z budżetu Inne środki finansowania Załącznik Nr 4 do sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/212/04 Rady Miasta Działdowo z dnia 9 grudnia 2004r. w sprawie: zmian w budżecie miasta na rok 2004

UCHWAŁA NR XXIV/212/04 Rady Miasta Działdowo z dnia 9 grudnia 2004r. w sprawie: zmian w budżecie miasta na rok 2004 UCHWAŁA NR XXIV/212/04 z dnia 9 grudnia 2004r. w sprawie: zmian w budżecie miasta na rok 2004 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142,

Bardziej szczegółowo

STAN MIENIA KOMUNALNEGO DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA I GMINY DRĄ WSKO POMORSKIE NA 2008 ROK. Rozchody w. złotych r. do

STAN MIENIA KOMUNALNEGO DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA I GMINY DRĄ WSKO POMORSKIE NA 2008 ROK. Rozchody w. złotych r. do URZĄD MIASTA I GMI»Y 78-500 Drawsko Poroorttó* "! «" Wady.bwi SlkonU*. 41 M. O 94 36 334 85, f«u O 94 363J1 13» 674-00-06-008. REGON 000523844 Wzór nr l O do Zarządzenia nr 74/2007 Burmistrza MiG Drawsko

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie i gospodarowaniu mieniem komunalnym

Informacja o stanie i gospodarowaniu mieniem komunalnym Informacja o stanie i gospodarowaniu mieniem komunalnym. Informacje wstępne Miasto Luboń prowadzi działalność określoną w art.7 ustawy z dnia 8 marca 990 r. o samorządzie gminnym. Działalność ta obejmuje

Bardziej szczegółowo

Miasto i Gmina WOLSZTYN

Miasto i Gmina WOLSZTYN Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 30.09.2005 r. Miasto i Gmina WOLSZTYN OGÓLNE ZESTAWIENIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA I GMINY WOLSZTYN NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2005 ROK L.p. NAZWA WARTOŚĆ OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 30/2017 Wójta Gminy Celestynów z dnia 2 marca 2017 roku

Zarządzenie nr 30/2017 Wójta Gminy Celestynów z dnia 2 marca 2017 roku Zarządzenie nr 30/2017 w sprawie zakresu i formy materiałów niezbędnych do sporządzenia informacji o stanie mienia Gminy Celestynów na dzień 31 grudnia 2016 roku Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2014. 1. Prezentowane sprawozdanie finansowe dotyczy Gminy Wyszków i sporządzone zostało za rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO za okres od r. do r. sporządzona na podstawie:

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO za okres od r. do r. sporządzona na podstawie: INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. sporządzona na podstawie: art. 267. ust. 1 pkt. 3. lit. a - e, ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 8 grudnia 2016 r. Poz. 6645 UCHWAŁA NR XXII/172/2016 RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Pszów

Bardziej szczegółowo

Wykaz nieruchomości powiatu zagospodarowania oraz zmiany wartościowo - ilościowe 2010 wykazano w tabeli, będącej załącznikiem Nr 1 do informacji.

Wykaz nieruchomości powiatu zagospodarowania oraz zmiany wartościowo - ilościowe 2010 wykazano w tabeli, będącej załącznikiem Nr 1 do informacji. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 8/2011 Zarządu Powiatu Zambrowskiego z dnia 21 marca 2011 r. INFORMACJA o stanie mienia komunalnego na terenie Powiatu Zambrowskiego w roku 2010 Informacją objęto wszystkie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015

UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015 UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007.X.59.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 16 września 2015 r. Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 700

Bardziej szczegółowo

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE WG STANU NA 31 GRUDNIA 2013 ROKU

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE WG STANU NA 31 GRUDNIA 2013 ROKU GMINA I MIASTO NOWE SKALMIERZYCE INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE WG STANU NA 31 GRUDNIA 2013 ROKU Prezentacja mienia komunalnego Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

Bardziej szczegółowo

1. OGÓLNE DANE O POWIERZCHNI MIASTA I GMINY SZTUM

1. OGÓLNE DANE O POWIERZCHNI MIASTA I GMINY SZTUM I N F O R M A C J A Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sztum Nr 32.2016 z dnia 29 marca 2016 r. o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego Gminy Sztum za okres od 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. Zarząd Dróg. Wzrost o kwotę Powiatowych. Decyzja Wojewody Mazowieckiego GGN.C.-IV/7723-2/4/23/01

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. Zarząd Dróg. Wzrost o kwotę Powiatowych. Decyzja Wojewody Mazowieckiego GGN.C.-IV/7723-2/4/23/01 Lp. Nazwa jednostki Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO (wg stanu na 30 września 2007 r.) Dane dotyczące innych niż własność

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH INFORMACJA

PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH INFORMACJA PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH ------------------------------------------------------------------------------------ INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 2010 ROK ---------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Poz. od 1 do 17 kwota 148.205.894,09 zł stanowi wartość mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2012 r - rubryka 7

Poz. od 1 do 17 kwota 148.205.894,09 zł stanowi wartość mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2012 r - rubryka 7 Stan mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2012 r. Poz. od 1 do 17 kwota 148.205.894,09 zł stanowi wartość mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2012 r - rubryka 7 Z tego: Poz. 1 rubryka 7 Budynki mieszkalne

Bardziej szczegółowo

Informacja o sposobie gospodarowania zasobem nieruchomości Miasta w 2014 roku

Informacja o sposobie gospodarowania zasobem nieruchomości Miasta w 2014 roku Informacja o sposobie gospodarowania zasobem nieruchomości Miasta w 2014 roku Majątkiem nieruchomym miasta Katowice gospodaruje Prezydent Miasta w oparciu o zasady określone Uchwałą Nr XXXIV /725/08 Rady

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINY KROSNO ODRZAŃSKIE. według stanu na dzień 31 grudnia 2015

INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINY KROSNO ODRZAŃSKIE. według stanu na dzień 31 grudnia 2015 INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINY KROSNO ODRZAŃSKIE według stanu na dzień 31 grudnia 2015, marzec 2016 Informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego sporządza

Bardziej szczegółowo

1. Budynki i budowle 10 841 865,21 zł Są to: a) budynki użyteczności publicznej 3 191 990,03 zł

1. Budynki i budowle 10 841 865,21 zł Są to: a) budynki użyteczności publicznej 3 191 990,03 zł GMINA BRODY kod terytorialny 08 11 03 2 INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. I Prawa własności Wartość majątku trwałego według wartości początkowej Gminy Brody

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SADKOWICE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 ROKU

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SADKOWICE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 ROKU INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SADKOWICE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 ROKU Informacja o stanie mienia komunalnego gminy wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku została przygotowana w oparciu i

Bardziej szczegółowo

PLAN WYKORZYSTANIA GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY BLACHOWNIA NA LATA

PLAN WYKORZYSTANIA GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY BLACHOWNIA NA LATA Załącznik do Zarządzenia Nr 0050. 55.2014 Burmistrza Blachowni Z dnia 28 kwietnia 2014 roku PLAN WYKORZYSTANIA GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY BLACHOWNIA NA LATA 2014-2017 I. Podstawa prawna opracowania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY DOBROMIERZ. DO BUDŻETU NA ROK 2010 stan na dzień 31 grudnia 2009 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY DOBROMIERZ. DO BUDŻETU NA ROK 2010 stan na dzień 31 grudnia 2009 r. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY DOBROMIERZ DO BUDŻETU NA ROK 2010 stan na dzień 31 grudnia 2009 r. Zgodnie z art.180 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych Wójt Gminy Dobromierz

Bardziej szczegółowo

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Gryfino na lata

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Gryfino na lata Załącznik do zarządzenia Nr 0050.39.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 09 kwietnia 2014 r. Plan wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Gryfino na lata 2014-2016 1. Podstawa prawna opracowania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA GMINY SUSZEC WÓJT GMINY SUSZEC O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO. wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku

INFORMACJA GMINY SUSZEC WÓJT GMINY SUSZEC O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO. wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku Załącznik nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Suszec nr FIN 0050.011.2012 z dnia 29 marca 2012 r. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SUSZEC wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku WÓJT GMINY SUSZEC

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2013 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2013 r. STAROSTWO POWIATOWE W POLKOWICACH ul. św. Sebastiana 1, 59-100 Polkowice tel. 76 746 15 33, fax 76 746 15 01 Załącznik Nr 2 ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO INFORMACJA O STANIE MIENIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SKARSZEWY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SKARSZEWY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU BURMISTRZ SKARSZEW INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SKARSZEWY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU SKARSZEWY, MARZEC 2017 ROK 1 Spis treści Str. 1 Przysługujące Gminie prawa własności a) Grunty na

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA LĘDZINY ZA 2014 ROK. część cyfrowa

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA LĘDZINY ZA 2014 ROK. część cyfrowa INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA LĘDZINY ZA 2014 ROK część cyfrowa Lp Wykaz składników majątkowych Stan na 01.01.2014r. Zmiany w stanie mienia komunalnego w okresie od Stan na 31.12.2014r.

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do skonsolidowanego bilansu Gminy Środa Wielkopolska sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku

Objaśnienia do skonsolidowanego bilansu Gminy Środa Wielkopolska sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku Objaśnienia do skonsolidowanego bilansu Gminy Środa Wielkopolska sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku 1. Część ogólna Minister Finansów rozporządzeniem z dnia 05 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/175/16 RADY GMINY WIDAWA

UCHWAŁA NR XXVI/175/16 RADY GMINY WIDAWA UCHWAŁA NR XXVI/175/16 RADY GMINY WIDAWA z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Widawa na 2016 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo