Chata wuja Donalda WSTĘPNIAK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Chata wuja Donalda WSTĘPNIAK"

Transkrypt

1

2

3 WSTĘPNIAK Chata wuja Donalda Zauwa yliœcie zapewne, Drodzy Czytelnicy, e nasze pismo aspiruje do miana technicznego, ale nie stroni od humanizmu tak g³êbokiego, na jaki pozwala licealny poziom klasy mat-fiz. Czêsto odwo³ujemy siê do zjawisk historycznych, tak blisko powi¹zanych z polskim dniem powszednim, jak np. staro- ytny chór grecki. Przypomnijmy tym, które liceum koñczyli podobnie dawno lub nie uwa ali na polskim, e wtedy chór - to by³ ktoœ! Aktorzy mogli sobie coœ graæ na scenie, ale widzowie byli przyzwyczajeni, e ten sam goœæ jest raz Kreonem, a raz Antygon¹, tylko przyk³ada inne maski. Wszyscy czekali na wejœcie chóru. W zale noœci od autora utworu i epoki, chór tylko komentowa³ postêpowanie aktorów, dodawa³ do ich tekstu swoje 3 grosze, zupe³nie im zaprzecza³ lub œpiewa³ coœ nie zwi¹zanego z akcj¹. Wzory greckie przez karawany kupieckie przenios³y siê nawet do dalekiej Sarmacji. Tam chór z czasem tak siê rozrós³, e trzeba by³o stworzyæ dla niego liczne Urzêdy. Z ich wysokoœci wyœpiewuje pieœni, które maj¹ moc wiêksz¹ ni uchwa³y Areopagu, a tak yczliwe obywatelom-s³uchaczom, e uzyska³ powszechne miano Chóru Wujów. Nie masz w Sarmacji postanowienia, m¹drego czy (czêœciej) g³upiego, którego by Chór nie zinterpretowa³ po swojemu, a zawsze tak, eby demosowi posz³o w piêty. Pl¹sy wujaszków wzglêdem zakupu samochodów firmowych ju nieraz komentowaliœmy. Gdy tylko w Sarmacji og³oszono, e mo na odliczyæ wtedy ca³y podatek, Wujowie natychmiast zaczêli wymyœlaæ istny parodos przeszkód, w którym ka dy kolejny powód by³ bardziej absurdalny ni poprzedni, a postawili na swoim i podatek przywrócili. Argumenty, e œrednia wieku samochodów w Sarmacji dobiega 15 lat z oczywistym skutkiem dla bezpieczeñstwa i œrodowiska, nie ruszaj¹ Chóru Wujów, bowiem jego cech¹ zasadnicz¹ jest niewzruszonoœæ w swym rytuale i niepodatnoœæ na zdrowy rozs¹dek. Wujowa nie- poradnoœæ we wprowadzaniu przepisów dotycz¹cych jednostkowych dopuszczeñ samochodów specjalnych do ruchu te nie jest w stanie zm¹ciæ ich dobrego humoru. Poniewa wujów jest mnogoœæ, nic nie ujdzie ich uwadze i pieœni zaprzeczaj¹cej i/lub zupe³nie od pa³y. Jest w Sarmacji grupa obywateli, którym marzy siê CNG, paliwo o zaletach wa nych dla ca³ego otoczenia. Spala siê ciszej i znacznie czyœciej, ³atwiej go sprowadziæ z krajów dysponuj¹cych z³o ami, a i w³asnego mamy trochê. Ma te wady, tote rzecz nie w przekonywaniu wszystkich, e maj¹ montowaæ w samochodach ciê kie i du e baniaki na gaz, tylko w inteligentnym zdjêciu z polis diesli tam, gdzie najbardziej ha³asuj¹ i smrodz¹, i zast¹pieniu ich pojazdami metanowymi. Niestety, w t¹ sprawê jest uwik³any kolejny Chór, który piêknie œpiewa o planach, by nikomu gazu nie zabrak- ³o, ale przy tym tylko krêci siê wokó³ sceny, a po ytek z niego aden. W rezultacie gaz mo na bez problemu zatankowaæ na Litwie, Bia³orusi, Ukrainie, Czechach, S³owacji i w Niemczech, tylko Sarmacja na ich tle jawi siê jak ta samotna chata na skraju, w której nikt nic nie wie, nie umie i nie chce. Dla CNG pozyskano jednak sarmackie Ministerstwo Transportu i w ostatnich ekklezjach wzi¹³ udzia³ jego szef, podkreœlaj¹c zaanga owanie resortu we wdra anie w Sarmacji rozwi¹zañ ekologicznych i ekonomicznych zarazem. Zaraz te ruszy³ t³um pochlebców, wskazuj¹cych, e ca³a Unia Achajska chce sobie zapewniæ bezpieczeñstwo energetyczne, rozumiane jako maksymalne uniezale nienie od spekulantów naftowych. Czêœci¹ tego jest zgazowanie transportu, niedu e: 5% wygl¹da na udzia³ zupe³nie rozs¹dny, bior¹c pod uwagê uwarunkowania techniczne zasilania gazowego. Sporo z tego powinno przypaœæ na kraje, które nie maj¹ czystego pr¹du i nie dla nich samochody elektryczne jak Sarmacja. Realnoœæ tego potwierdzi³ strateg nadmorskiego przedsiêbiorstwa komunikacji publicznej, które kupi³o autobusy zasilane gazem i u ywa ich z korzyœci¹ dla wszystkich obywateli i przyjezdnych. Kupcy z krajów oœciennych dodali, e maj¹ nowe butle na gaz, l ejsze i tankowaæ je bêdzie ³atwiej. Ju wydawa³o siê, e nad Sarmacj¹ zaœwita gazowa jutrzenka, lecz oto wsta³a przedstawicielka Chóru Finansów i obwieœci³a, e nic z tego nie bêdzie! Ten e chór podnosi bowiem na dniach akcyzê na gaz do maksymalnej wysokoœci, nie proszony o to wcale, ani przez Uniê nie ponaglany! Bo skoro mo na coœ popsuæ, to czemu traciæ tak¹ okazjê! Zgromadzenie oczekiwa³o, e minister gospodarki, z ziemiañstwa siê wywodz¹cy, zechce Chór Finansów potraktowaæ s³owami s³yszanymi, gdy parobkowie pok³óc¹ siê na gumnie, ale widaæ i on boi siê zadzieraæ z Chórem. Uœciœlijmy, e wieœæ przynios³a p. Anna Kowalczyk- Markowska. Dlaczego? Wiêkszoœæ ludzi kojarzy Maraton, mniejszoœæ Miltiadesa, a kto wie, e to Filippides przebieg³ prawie 40 km z wieœci¹ o zwyciêstwie, po czym wysiad³a mu pompka? Uczcijmy pos³añców i przynoszone przez nich zapowiedzi, wznosz¹c pean sarmacki Lecz nie pomo e nic, bracie mój, gdy na tronie siedzi Wuj i tym uroczystym akcentem zamknijmy historiê rynku CNG w Polsce. Po tym ciosie ju siê nie podniesie. Dopóki gaz mia³ dotychczasow¹ przewagê cenow¹, warto by³o znosiæ a³osny stan infrastruktury stacji i sam mechanizm ustalania ceny, który móg³ wymyœliæ tylko bardzo przebieg³y Wuj. Zyski z akcyzy, przy dotychczasowym zu yciu gazu, podliczono na 4,6 mln z³. Wystarczy akurat na pokrycie strat po koncercie Madonny! Ale gdy aktorzy s¹ z waty, na scenie rz¹dzi chór. Wojciech Karwas Redaktor Naczelny 3

4 NOWOŚCI Startuje sieæ ekspertów MotoRaporter Zakup używanego samochodu wiąże się ze sporym ryzykiem: nie brak nieuczciwych sprzedawców proponujących pojazdy powypadkowe lub z ukrytymi wadami. Dlatego powstał MotoRaporter, ogólnopolska sieć niezależnych ekspertów samochodowych. Są to przede wszystkim rzeczoznawcy współpracujący z towarzystwami ubezpieczeniowymi i mechanicy z autoryzowanych salonów, obecnie ok. 200 osób w całym kraju, docelowo do końca br. ma ich być ok Dokumentując stanu pojazd w ciągu 24 godzin od złożenia zlecenia, Moto- Raporter zapewnia potencjalnemu nabywcy wiarygodne informacje dotyczące stanu wizualnego i technicznego samochodu. Dzięki temu, nie tracąc czasu na jeżdżenie po kraju, można sprawdzić prawidłowość opisu w ogłoszeniu. Skorzystanie z usługi wymaga złożenia zamówienia na stronie com, z danymi kontaktowymi i linkiem do ogłoszenia w Internecie, oraz opłacenia należności (249 zł) przelewem lub kartą kredytową. Ekspert MotoRaporter kontaktuje się z właścicielem samochodu lub komisem, dokonuje oględzin i w ciągu 24 h przesyła zamawiającemu raport opisujący stan pojazdu. Działamy na terenie całej Polski, dokonujemy oględzin samochodu osobiście, a klient otrzymuje kompleksowy raport stanu samochodu oraz kilkadziesiąt zdjęć. Wszystko to załatwić można online i niemal na żywo. Zlecenie usługi specjalistom to pewność wykonania profesjonalnych oględzin, bez straty czasu na dojazdy, zużycia paliwa itd. mówi Marcin Ostrowski, prezes firmy Caliope, właściciela MotoRaporter. Nasze raporty nie przedstawiają subiektywnych opinii na temat danego auta, a dokładne dane i konkretne fakty o jego stanie. Na ich podstawie każdy kupujący może samodzielnie wyciągnąć wnioski i wyrobić sobie opinię o samochodzie. Nasi eksperci to praktycy z wieloletnim doświadczeniem w branży, każdy z nich doradził w zakupie kilkuset aut i przeszedł wymagający proces rekrutacji. W przypadku inspekcji szczegółowych, współpracujemy tylko ze sprawdzonymi warsztatami samochodowymi, o wyrobionej renomie w swoim regionie. Koszt usługi to niewielki odsetek wartości auta, którego zakup planuje klient. Inwestycja w raport pozwoli oszczędzić o wiele większe kwoty na nieprzewidziane remonty przy zakupie przysłowiowego kota w worku. Pracuję na tym rynku od kilkunastu już lat i na podstawie codziennych obserwacji oraz doświadczeń wiem, że rynek aut używanych w Polsce to wolnoamerykanka. Spora część sprzedających stara się ukrywać mniejsze lub większe wady swoich samochodów, co jest problemem dla strony kupującej. Klienci, którzy nie chcą ryzykować kupna samochodu w złym stanie, bardzo często na własną rękę poszukują ekspertów, którzy pomogliby im sprawdzić interesujący ich samochód. Ale tylko niewielu ma taką możliwość, a poza tym, gdy robi się to na własną rękę, jest to czasochłonne i kosztowne. Dlatego potencjał usług zaproponowanych przez MotoRaporter jest bardzo duży mówi Michał Piekarniak, ekspert MotoRaporter. Michał Piekarniak, ekspert sieci MotoRaporter. Raportowi towarzyszy obszerny komentarz, w którym eksperci pomagają interpretować dane np. co do grubości powłoki lakierniczej. W ramach usługi MotoRaporter klient otrzymuje standardowy, kompleksowy raport w wersji elektronicznej, opisujący kluczowe cechy stanu samochodu i kilkadziesiąt dodatkowych zdjęć. 4 Wiedząc z własnego doświadczenia, gdzie najczęściej pojawiają się przekręty, eksperci wyłapujainformacje, na które nie zwróciłby uwagi przeciętny klient.

5 NOWOŚCI Miał być ślub, a tu trup! Opinia eksperta jest w tym przypadku jednoznaczna i skłania do odrzucenia oferty lub daleko idących negocjacji ceny. Straty, w przypadku bezkrytycznego przyjęcia opisu poprzedniego właściciela, wielokrotnie prezekroczyłyby opłatę dla MotoRaportera. Klientem MotoRaporter może być także właściciel samochodu, który chce mieć potwierdzenie dobrego stanu, by łatwiej go sprzedać, ale usługi są kierowane przede wszystkim do klientów planujących zakup używanego samochodu w dobrym stanie. Wraz z rynkowym debiutem sieci MotoRaporter, firma uruchamia także profil w Facebooku, w którym eksperci będą udzielać porad wszystkim zainteresowanym rynkiem samochodów używanych. MotoRaporter jest członkiem Polskiego Związku Motorowego i Polskiej Izby Motoryzacji. ISSN Polskie czasopismo o samochodach dostawczych, kombi i minivanach 111 Numer 5-6/2013 Nak³ad: egz Redaguje zespół: Wojciech Karwas (redaktor naczelny), Współpracownicy: Przemysław Dobrosławski, Jerzy Dyszy, Michał Mariański, Tomasz Okurowski, Stanisław Szelichowski, Grzegorz Teperek WYDAWNICTWO: AUTO Technika Motoryzacyjna Wojciech Karwas Spółka jawna Kierownik produkcji: Piotr Śliwiński Warszawa, ul. Kobielska 6 lok. 7 tel , tel./fax Prawa autorskie zastrze one. Przedruki za zgod¹ redakcji. 5

6 PALIWA ALTERNATYWNE Œwietlana przysz³oœæ CNG W ostatnich latach, gdy mówiono o przyszłościowych paliwach, zwykle chodziło o napędy elektryczne lub hybrydowe, czasem o wodór. Choć gaz ciekły i ziemny w wielu krajach Europy i świata stanowią istotną część rynku paliw, przystosowanie samochodów do niego zostawiono głównie rynkowi wtórnemu, czyli niezależnym producentom osprzętu i warsztatom. To dziwne, gdyż ekologiczne zalety paliw gazowych są powszechnie znane, a wady niewielkie i tym mniejsze, im bardziej profesjonalnie dostosowano układ zasilania, silnik i cały samochód. Można przypuszczać, że oficjalne przejście z paliw płynnych na gazowe napotyka na przeszkody inne niż techniczne, zapewne dlatego, że oznacza zmniejszenie wpływów z podatków od paliw i uszczuplenie zysków kompanii naftowych. Pewną nieufność wobec gazu płynnego, czyli mieszaniny propanu i butanu, można zrozumieć. LPG uzyskuje się przez oddzielenie od kopalnego gazu ziemnego oraz jako częściowo uboczny produkt rafinacji i przeróbki ropy naftowej. W rezultacie, choć dostępność gazu płynnego rośnie, w praktyce zawsze pozostanie na poziomie kilku procent pozyskanej ropy naftowej i gazu ziemnego, o ile dalsza przeróbka tych akurat frakcji węglowodorów na potrzeby chemii nie okaże się korzystniejsza. Zupełnie inna jest sytuacja gazu ziemnego. W jego skład wchodzi głównie metan, a gaz jest kopalnym węglowodorem, którego zasoby są znacznie większe niż ropy naftowej. Nowe technologie wydobycia gazu (gaz łupkowy ze złóż w skałach) i coraz lepsze efekty poszukiwania kolejnych złóż pozwalają przypuszczać, że wystarczy go na więcej niż 140 lat. Ostatnio rozpoznane zasoby gazu znacznie rosną 6 i stworzyła się interesująca sytuacja gospodarczo-polityczna: USA stały się w tym zakresie samowystarczalne, światowa cena surowca zaczęła spadać, a Rosja poszukuje rozsądnych sposobów na ulokowanie swojego gazu w Europie (rurociągi pod dnem Bałtyku, planowane rurociągi na południu Europy itp.). Dotychczas gaz ziemny jako paliwo dla motoryzacji miał największe znaczenie w kilku krajach Azji i Ameryki Południowej, zaś w Europie rynek CNG rozwijał się zauważalnie jedynie we Włoszech. Liczbę samochodów zasilanych CNG w 2012 r. ocenia się na całym świecie na 15 mln (roczny wzrost w ostatnim 10-leciu o ok. 25%), jednak z tego w Europie jest ich zaledwie ok. 7%. Biorąc pod uwagę wspomniane uwarunkowania rynkowo-polityczne, ekspansja gazu naturalnego jako paliwa samochodowego może się znacznie zwiększyć, poczynając od Niemiec. Na tym rynku są podkreślane przede wszystkim ekologiczne walory CNG, szczególnie wobec możliwości produkowania znacznych ilości biogazu głównie ze słomy. Prawda leży jednak zapewne gdzie indziej: Niemcy są udziałowcami i głównymi odbiorcami rosyjskiego gazu płynącego przez rurociąg Nordstream, a z tą wielką ilością taniejącego paliwa trzeba coś zrobić. Zalety gazu ziemnego Możliwość zasilania silników tłokowych gazem ziemnym wykorzystywano od dziesięcioleci, jednak w ograniczonym zakresie. Dopiero dziś zalety metanu jako paliwa stają się coraz bardziej widoczne. Jak zwykle najistotniejsza jest ekonomika, a ta zależy przede wszystkim od ceny gazu na konkretnym rynku i od jej stosunku (liczonym w równoważniku energetycznym) do ceny tradycyjnych paliw płynnych. Wartości te mogą się bardzo zmieniać np. w zależności od opodatkowania, czyli od stosunku władz do tego lub innego lobby paliwowego. Obecne ceny sprężonego gazu ziemnego na publicznych stacjach w Niemczech są takie (ok. 1 euro/kg, czyli za ok. 1,4 Nm 3 gazu), że jego koszt w przeliczeniu na 100 km może być dwa razy mniejszy niż paliwa do porównywalnego samochodu z silnikiem diesla. Korzystanie z przydomowego, indywidualnego punktu tankowania sprężającego gaz z sieci może jeszcze poprawić tę relację, choć same urządzenia są drogie. Niemieccy producenci samochodów osobowych zasilanych CNG podają, że obecnie zakup i eksploatacja gazowego samochodu może być uzasadniona ekonomicznie już przy rocznym przebiegu powyżej 7 tys. km. Ze względu na wysokie ceny paliw płynnych, we Włoszech ta relacja jest jeszcze korzystniejsza. Dlatego liczba samochodów (w tym osobowych) zasilanych CNG we Włoszech powoli zbliża się do miliona, a w Niemczech przekroczyła 90 tys. Postępuje za tym rozbudowa infrastruktu- Nadzieją dla gazu jest już zapowiedziane i planowane na przyszłość ograniczenie emisji CO 2 w Chinach, USA (dotyczy lekkich pojazdów w tamtejszym tego rozumieniu, czyli do DMC 8500 funtów) i krajach unijnych. Już wiadomo, że samochody elektryczne niewiele pomogą w tak krótkiej perspektywie czasowej.

7 PALIWA ALTERNATYWNE CNG Obok Fiata, szerszą gamę samochodów zasilanych CNG mają VW i Opel. Eco-up! jest ciekawą propozycją jako pojazd popularny, tu sprzedaż będzie wymagała akceptacji społecznej, a nie ekoflot. Lekki samochód i mały silnik oznaczają niskie zużycie gazu, a to przekłada się na sensowny zasięg, w kraju z ponad 900 stacjami CNG. Fabryczna instalacja jest wygodna w użyciu m.in. ze względu na rozmieszczenie wlewów pod wspólną klapką i jeden wskaźnik poziomu obu paliw. ry: liczba stacji CNG we Włoszech przekracza 1000, a w Niemczech 900 i rośnie. Tymczasem w Polsce liczba publicznych stacji CNG wynosi ok. 30 i spada, choć relacja kosztów paliw jest podobna. Zalety ekologiczne paliwa metanowego są równie istotne. Jest bezołowiowe, nie zawiera benzenu, zaś ze względu na dobre wymieszanie z ładunkiem powietrza spala się praktycznie w całości. W porównywalnych warunkach emisja CO 2 jest o 25% mniejsza niż przy spalaniu paliw płynnych, co wynika z korzystniejszego stosunku liczby atomów węgla i wodoru w cząsteczce metanu CH 4 niż w cząsteczce cięższego węglowodoru płynnego (dotyczy to także LPG). Spalanie CNG wyzwala 1,6 razy więcej energii na mol wytworzonego CO 2 niż spalanie paliwa płynnego. Podobne zjawisko dotyczy emisji tlenków azotu, tlenku węgla i niespalonych węglowodorów, a emisja cząstek stałych jest praktycznie zerowa. W efekcie bardzo ułatwia to spełnienie przez samochód zasilany CNG najwyższych norm czystości spalin, często bez stosowania drogich systemów oczyszczania. Ponieważ gaz ziemny ma bardzo wysoką liczbę oktanową, nawet do 130 RON, jego spalanie przebiega płynnie (wolniej niż mieszanki benzyna powietrze) i bez detonacji. W rezultacie tak zasilany silnik pracuje ciszej nawet od benzynowego, nie mówiąc o wysokoprężnym. Duża liczba oktanowa powoduje, że paliwa metanowego powinno się używać w silniku o podwyższonym stopniu sprężania, by dobrze wykorzystać jego zalety. Jeżeli gazowy układ zasilania i silnik są odpowiednio dopracowane, taka jednostka powinna wykazywać nawet większe osiągi niż jej odpowiednik zasilany benzyną. Efekt będzie jeszcze lepszy, gdy zastosuje się silnik doładowany, w którym można wykorzystać wszystkie zalety wyższej liczby oktanowej paliwa. W rezultacie skonstruowanie silnika dwupaliwowego CNG - benzyna, który ma identyczne osiągi na obu paliwach, nie nastręcza trudności. Spalanie metanu mniej zanieczyszcza olej silnikowy. Jest on także bezpieczniejszy niż np. benzyna, gdyż w razie wycieku natychmiast rozprasza się w powietrzu i tylko w wyjątkowych warunkach może ulec zapłonowi (wysoka temperatura samozapłonu ponad 500 o C, gdy dla benzyny ok. 340 o C). Wspomniany biogaz jest głównie metanem produkowanym w procesie rozkładu odpadów roślinnych. Taka produkcja obecnie nie jest opłacalna względem gazu kopalnego, o ile nie jest dotowana. W Europie polityka przeważa nad ekonomią i także w Polsce istnieją już dotowane instalacje. Ich główną zaletą ma być możliwość wykorzystania prawie dowolnej masy biologicznej, czyli wszelkich odpadów z rolnictwa. Dzięki temu produkcja energii nie narusza zasobów rolnych przeznaczonych na produkcję żywności. W takim przypadku wyliczenia emisji CO 2 od rośliny do rury wydechowej wykazują wartości zbliżone do zera. Pełne rozwinięcie produkcji biogazu ma w przyszłości umożliwić zasilanie w trybie odnawialnym nawet miliona samochodów. Trudności, ale do pokonania Gdyby gaz ziemny jako paliwo miał same zalety i tak jak obecnie niską cenę, już dawno wyparłby tradycyjne paliwa płynne. Nie dzieje się tak z kilku przyczyn. Przede wszystkim wpływa na to mała gęstość gazu ziemnego w warunkach normalnych. Aby przechowywać go i transportować w zbiornikach o rozsądnej pojemności, należy go sprężyć, zazwyczaj do nieco ponad 200 barów. Wtedy zyskuje ogólnie znaną nazwę CNG Compressed Natural Gas. Jednak nawet pod takim ciśnieniem energetyczny odpowiednik 1 litra benzyny zajmuje ponad 4 litry objętości. Tak więc w samochodach zasilanych CNG problemem jest magazynowanie w nieporęcznych butlach: stalowych (ciężkie) lub kompozytowych (lżejsze, ale znacznie droższe). Z tej przyczyny CNG są zasilane przede wszystkim samochody o dużej ładowności i pojemności, w których ukrycie butli w podwoziu lub na dachu (autobusy) nie jest trudne. Inny sposób magazynowania gazu ziemnego polega na jego ochłodzeniu i skropleniu. Jako LNG (płynny gaz ziemny) zajmuje on mniej miejsca, ale jest to technologia dość kosztowna. Stosuje się ją do transportu gazu np. statkami oraz jako paliwo w dużych pojazdach użytkowych. Wynikający z tego kolejny problem to infrastruktura tankowania CNG. Typowa stacja tankowania jest podłączona do miejskiej sieci przesyłu gazu, więc odpada dostarczanie paliwa cysternami. Ale gaz w sieci ma niskie ciśnienie, więc stacja musi sprężyć gaz do wspomnianych ponad 200 barów. Stosuje się dwa rozwiązania: stacje ze zbiornikiem ciśnieniowym, podające z niego paliwo do zbiornika pojazdu w dość krótkim czasie, albo prostsze stacje sprężające paliwo wprost w zbiorniku pojazdu, a zatem tankujące w czasie liczonym w godzinach. Ten drugi sposób stosuje się przede wszystkim, gdy można tankować pojazd nocą. W sumie jednak stacje tankowania CNG są kosztowne i powinny obsługiwać bardzo dużą flotę samochodów, by inwestycja się zwróciła. W takich krajach jak Polska, gdzie samochodów zasilanych CNG jest parę tysięcy, rozwój infrastruktury tankowania się nie opłaca. To z kolei powoduje, że liczba samochodów nie rośnie. Nowoczesne instalacje Instalacja zasilania CNG, poza zbiornikami i dwustopniowym reduktorem, jest stosunkowo niedroga, porówny- 7

8 PALIWA ALTERNATYWNE Układ wtrysku gazu Bosch Motronic: sprawdzone elementy od pewnego dostawcy: 1 układ sterowania Motronic, 2 wysokociśnieniowa szyna paliwowa CNG, 3 wtryskiwacz CNG, 4 czujnik średniego ciśnienia i temperatury CNG, 5 czujnik wysokiego ciśnienia CNG. Instalacja do ecoupa obejmuje podwójny reduktor, zmniejszający ciśnienie gazu z 200 najpierw do 25, a później do 4-9 barów. Zmienne ciśnienie przyczynia się do poprawy spalania i zwiększenia zasięgu. Projektując samochód od początku z myślą o zasilaniu CNG, umożliwiono zmieszczenie pod podłogą dwóch butli gazowych o łącznej objętości 72 l (11 kg CNG=14,5 Nm 3 ) i 10-litrowego zbiorniczka benzyny. Zasięg w sumie ma sięgnąć 600 km ( km). Jakby nawet w praktyce ecoup! regularnie przejeżdżał tylko 300 km na gazie, to już staje się nieuciążliwy w eksploatacji. walna ceną do instalacji LPG. Zasada działania jest również podobna. Instalacja zawiera reduktor zmniejszający ciśnienie gazu, układ mieszalnikowy (w starszych rozwiązaniach) lub nowoczesny układ wtryskowy ze sterownikiem i czujniki. Na istotnie większy koszt całej instalacji, względem LPG, wpływają ciśnieniowe zbiorniki i droższy reduktor. 8 Obecnie, gdy z powodów ekologicznych lub politycznych na rynku niemieckim przyszedł czas, by zwrócić więcej uwagi na CNG, Bosch zaoferował uniwersalny układ zasilania tym gazem. Układ zawiera sterownik silnika typu Motronic przystosowany do obsługi zasilania gazowego, szynę zasilania średniego ciśnienia z wyjątkowo małymi wtryskiwaczami NG12 oraz czujniki wysokiego i średniego ciśnienia zamontowane na szynie. Według informacji przedstawicieli firmy, układ ten sprawdza się przy konfigurowaniu fabrycznych instalacji dwupaliwowych CNG w dowolnych samochodach z silnikami benzynowymi, ale też jako zestaw do montażu wtórnego. Może współpracować bez istotnych modyfikacji z każdym silnikiem z wtryskiem pośrednim benzyny (wtedy wtrysk benzyny jest używany tylko okazjonalnie, gdyż silnik można uruchamiać bezpośrednio na gazie ). Możliwa jest także współpraca z silnikami z wtryskiem bezpośrednim, jednak wymaga to bardziej zaawansowanych przeróbek silnika w obszarze jego oryginalnego układu wtryskowego. Samochody fabrycznie przystosowane do zasilania CNG mają tę przewagę nad wyposażanymi w instalację wtórnie, że producent jest w stanie odpowiednio dostosować zarówno silnik, jak i miejsce, w którym są mocowane butle. Szczególnym przykładem jest malutki VW ecoup!, w którym butle i zmniejszony zbiornik benzyny w praktyce nie kolidują z przestrzenią bagażową (co prawda nie ma koła zapasowego), a łączny zasięg na obu paliwach jest podobno większy niż w standardowej wersji. Lit- rowy, 3-cylindrowy wolnossący silnik ecoup!, w którym podniesiono stopień sprężania do 11,5:1, ma moc maksymalną 68 KM przy 6200 obr./min i moment 90 Nm od 3000 obr./ min. Rekordowa ma być ekonomika jazdy: producent twierdzi, że zużycie paliwa wynosi 2,9 kg CNG/100 km, co ma generować koszt tylko 3 euro na 100 km. Bardziej efektywne będzie wykorzystanie CNG w samochodach użytkowych: dostawczych, ciężarówkach czy autobusach, głównie miejskich. To w Europie już się dzieje. Producenci niemieccy i Fiat oferują całą gamę samochodów osobowych lub vanów z takim zasilaniem. Podstawowym powodem jest, wobec przyszłych regulacji europejskich, spodziewane ograniczenie o wspomniane 25% emisji CO 2. Dlatego samochody na gaz ziemny dość niespodziewanie wyszły na czoło grupy tzw. nadziei na przetrwanie nowoczesnej motoryzacji. W przeciwieństwie do elektrycznych, wodorowych czy hybryd są niedrogie, dobrze dopracowane i nie wymagają kolejnych lat badań. Wystarczy rozbudować infrastrukturę tankowania paliwa i wszyscy będą zadowoleni. Ponadto w przyszłości można konstruować hybrydy CNG, zyskując kolejne kilka % oszczędności zużycia paliwa. Jerzy Dyszy

9 NADWOZIA MISTRZÓW IFBA Kassel: lekkie, znaczy lepsze! Tegoroczne targi pomocy drogowych IFBA w Kassel zostały wręcz zdominowane przez lekkie pojazdy. Skąd taka tendencja i jak ma się ona do ich faktycznych możliwości? Wśród czynników pobudzających ten sektor najważniejsze są koszty. Większość prezentowanych w Kassel lekkich pojazdów wymaga prawa jazdy kategorii B lub B+E. Pomoce drogowe, autoryzowane serwisy, dystrybutorzy samochodów chętnie oszczędzają, a że na Zachodzie najdroższa jest praca, ucieka się od wydatków związanych z zatrudnieniem profesjonalnego kierowcy kategorii C (+E). Poza tym, unika się ograniczeń związanych z czasem pracy kierowcy i pojazdu oraz kosztów używania dróg. Do tego dochodzi mniejsze zużycie paliwa w lżejszym pojeździe i mamy prawie pełen komplet oszczędności. Warto wspomnieć jeszcze jedną zaletę. Z reguły pracownik serwisu jest w pierwszej kolejności mechanikiem, a w drugiej kierowcą. O ile mechanik może nauczyć się prowadzenia zestawów kategorii B+E lub nawet C+E, o tyle trudniej typowego kierowcę ciężarówki nauczyć napraw skomplikowanych układów współczesnego samochodu. Zaletą Hubbrillenfahrzeuge jest możliwość wjechania do garażu podziemnego, by tam udzielić pomocy (np. przy odpalaniu z zewnętrznego źródła) lub wyciągnąć pojazd, którego nie da się uruchomić. Dzięki kamerze cofania można podjechać tuż do niego, a zdalnie sterując okularem podstawić go tuż przed kołami pechowca, nawet o bardzo małym prześwicie. Wystarczy go podciągnąć 1-tonową windą. Dla wielu niemieckich firm pomocy drogowej japońskie pikapy do prac w garażach czy na małych parkingach były solą w oku i VW Amarok znalazł wśród nich wdzięcznych odbiorców. Dlatego lżejsze pojazdy na IFBA to ukłon w stronę serwisantów, sporadycznie potrzebujących środka transportu uszkodzonych pojazdów. Czy jednak w klasie do 3,5 t DMC można zbudować sensowny samochód pomocy drogowej? Okazuje się, że tak, można było przekonać się o tym w Kassel. Najwięcej było pikapów z hubbrille, czyli wysięgnikiem holowniczym, zwanym u nas okularem lub widelcem. Prawdziwy wysyp takich pojazdów to wynik ich zalet. Znają je od 10-leci Ame- Cięższe wykonanie okulara na 5-tonowym Crafterze. Na wysięgniku może on podnieść 1,5 t przy pełnym wysuwie. 9

10 NADWOZIA MISTRZÓW matycznej skrzyni biegów) pod koła przewidziane do jazdy podkłada się specjalne wózki. Można tym sposobem skutecznie transportować nawet mocno uszkodzone pojazdy. Jedynym problemem pozostają wycieki płynów z uszkodzonych instalacji, dlatego samochody tego typu najczęściej służą do usuwania pojazdów z awarią lub źle zaparkowanych. Na ciasnych, miejskich ulicach pracują idealnie, sięgając po samochody zaparkowane wzdłużnie, jedno za drugim. Są lepsze niż większa autolaweta z żurawiem, gdyż nie ogranicza ich wąska przestrzeń lub infrastruktura miejska, w postaci latarni ulicznych, znaków itp. Optymalnymi podwoziami do takich zabudów są pikapy rykanie, coraz bardziej docenia Europa. Zasada działania opiera się na założeniu, że mimo kolizji przednie lub tylne koła samochodu utrzymały zdolność do jazdy. Wówczas pojazd jest podnoszony za uszkodzoną oś, a połową masy spoczywa na swoich sprawnych kołach. W przypadku uszkodzenia wszystkich kół, ich zablokowania (lub autoi w Kassel były prezentowane w takich wersjach niemal wszystkie modele dostępne na europejskim rynku, w tym Land Rover Defender, Iveco Massif i Mercedes G! Najczęściej są wykorzystywane podwozia z podwójną lub przedłużoną kabiną, te pierwsze zabierają do wnętrza 4 pasażerów feralnej osobówki. Biorąc pod uwagę zdolność holowania pikapów, zwłaszcza w świetle niemieckich przepisów, radzą sobie one z w pełni załadowanym samochodem dostawczym lub terenówką. Pojazdy tego typu doskonale sprawują się jako samochody patrolowo-holownicze. Obecnie większość usterek pojawia się w trójkącie układ elektryczny-elektronika-automat i bywa, że naprawa wymaga drobnej interwencji fachowca lub odholowania Zestawy naczepowe pomocy drogowej są chętnie stosowane w Europie ze względu na popularność karawaningu. Samochody kempingowe z reguły przekraczają długością możliwości zwykłej lawety, a załadowane na urlop także jej ładowność. Przy DMCZ 7,49 t naczepa-laweta zapewnia nośność ok. 3,7 t, idealną na kampera, a przy tym ma stosownie długą i nisko położoną platformę: tu koła rzadko są większe niż 13". Firma TBZ przebudowuje do roli ciągników zwykłe samochody dostawcze o DMC 5 t, ale do lawet lepiej pasuje pikap o większej sile uciągu, a do tego z obiema osiami napędzanymi. Zmodyfikować do takiej roki można także Amaroka. Naczepa ma hamulce pneumatyczne, sterowane sygnałami elektrycznymi z ciągnika. 10

11 NADWOZIA MISTRZÓW pojazdu do serwisu. Mały holownik na pikapie jest najlepszym rozwiązaniem w razie takich usterek: zamiast samochodu warsztatowego i lawety mamy dwa w jednym. Większe zabudowy tego typu np. na VW Crafterze z bliźniakami na tylnym moście są popularne m.in. w portach, gdzie ewakuują samochody z promów. Zabudowa firmy Tischer jest wykonana z aluminium, a siła podnoszenia okulara to 1500 kg na maksymalnym wysunięciu i 1800 kg przy minimalnym wysuwie. Do pomocy zastosowano wciągarkę hydrauliczną o uciągu 3,6 T. Wracając do pikapów: firma TBZ pokazała Forda Rangera w nietypowej roli ciągnika siodłowego z naczepą-lawetą. W efekcie powstał pojazd podlegający pod wymagania kategorii B+E o ładowności 3000 kg, co oznacza załadunek 2 samochodów klasy średniej lub 1 dostawczego. Nie jest to jedyne przeznaczenie takiego ciągnika, który może służyć także do odholowywania w razie awarii (czy po sezonie) coraz popularniejszych w Europie lekkich naczep do przewozu koni, kempingowych lub ekspozycyjnych. To jeszcze wąska gama pojazdów, ale stale się rozrasta, a z drugiej strony specjalizacja w takich usługach może przysporzyć klientów używających naczep pikapowych. Dużą i silną grupę stanowiły na IFBA naczepy z ciągnikami wielkości VW Craftera, MB Sprintera czy Iveco Daily, kierowane głównie na rynki Beneluxu. Tamtejsze przepisy mówią, że pojazd dostawczy z naczepą może sięgać masy lekkiej ciężarówki (7,49 t) i nadal wymagać jedynie prawa jazdy B+E. Skwapliwie wykorzystują to firmy tak budujące zestawy, aby pogodzić oba parametry. Dzięki temu niedużym kosztem uzyskują mniejsze opłaty drogowe i podatki, niższe zużycie paliwa, możliwość korzystania z kilku różnych naczep. Niektóre z tych zestawów tylko udają ciągnik z naczepą: by zmniejszyć długość i zachować wymagane prawem połączenie z siodłem, tak buduje się naczepę, by stanowiła niemal jedność z ciągnikiem. Inne firmy nie bawią się w takie zabiegi: budują 7,5-tonowe podwozia z pojazdów klasy 3,5-5,0 tony. Wystawiony Crafter wpadł w ręce firmy Ackermann, która dołożyła mu trzecią oś o nacisku 3700 kg. Pojazd w układzie osi 6x2 ma ładowność kg. Pojazdy firmy Ackermann były bohaterami poprzedniego numeru Ve i przypominamy o nich ze względu na zalety podwozia 6x2 przy tylnym napędzie. Lekka, długa laweta o dużej nośności zmieści najcięższy i najdłuższy samochód osobowy lub lekki dostawczy, drugi można zabrać na okular lub na przyczepę. Atrakcyjny kolor holenderskiej przyczepy Tijhof bierze się stąd, że platforma jest aluminiowa. W modelu Sprinter firma zastosowała odchylanie platformy, obok wysuwanych najazdów. Z tej okazji zafundowała malowanie i promocyjną cenę. Podzespoły podwozia dostarcza Knott. Może także występować w wersji 6x4, z 1. i 2. osią napędową. Wersja 6x2 ma platformę ładunkową o wymiarach 5700x2200 mm i masę całkowitą 7000 kg. Do załadunku zastosowano wciągarkę o uciągu 3500 kg. Kąt najazdu na opuszczoną, aluminiową platformę (o masie 300 kg) to jedynie 8 o. Pojazd może ciągnąć przyczepę do 3500 kg, platforma o specjalnym kształcie jest kompatybilna z przyczepą, można przejeżdżać z jednej na drugą. Bogate wyposażenie obejmuje pilota zdalnego sterowania, pojemniki na sorbent, miotły i szufle, dok na kanistry paliwowe itp. Czy nie łatwiej połączyć pojazd 6/7,5-tonowy z przyczepą, aby uzyskać ten sam efekt? Zdaniem producenta, klasyczne pojazdy o DMC 7,5 t nie są w stanie zabrać dwóch samochodów na raz, muszą wspomagać się przyczepą: masa własna MB Atego czy Renault Midlum w tej klasie jest zbyt duża w stosunku do ładowności. Poza tym i tak jest potrzebna przyczepa, by zmieścić drugi samochód. Zestaw umożliwia jednoczesny transport Audi A6 i VW Passata mieszcząc się w DMCZ 8000 kg. Poza tym Crafter o zwiększonej masie własnej lepiej równoważy siłę hamowania przyczepy, która w myśl niemieckich przepisów aż do 3,5 t może mieć hamulec najazdowy. Przyczep także nie zabrakło. Wyróżniała się firma Tijhof z Holandii, która przywiozła do Kassel serię lawet Sprinter o ładowności 2150 kg i masie całkowitej 2700 kg. Przyczepa wyróżniała się elegancką stylizacją, odległą od szarej ocynkowanej rzeczywistości. Ciekawostką, odległą do polskich realiów, było podawanie cen pojazdów na IFBA. Sprintera wyceniono na 5990 euro, co biorąc pod uwagę materiały i komponenty nie jest zabójczą wartością: lawetę wyposażono w oświetlenie LED, solidne punkty mocowania, elektryczną wciągarkę. Grzegorz Teperek 11

12 POJAZDY SPECJALNE Pieska s³u ba Volkswagena Craftera Dobrze wyszkolony pies ratowniczy w terenie otwartym potrafi zastąpić kilkudziesięciu ludzi, a na gruzach jest szybszy i skuteczniejszy od wielu urządzeń lokalizacyjnych. W ratownictwie pies i przewodnik to nierozłączny zespół na dobre i na złe: razem mieszkają, jeżdżą na wakacje, a akcje wyjeżdżają jako zorganizowane grupy poszukiwawczo-ratownicze. Jedną z nich jest Grupa Ratownictwa Specjalistycznego przy OSP w Łodzi, która wykorzystuje w pracy VW Craftera ze specjalną zabudową do przewożenia psów ratowniczych. Pojazd wykonała firma MProjekt Zabudowy Specjalne z Sulejowa wg projektu Edwarda Rosiaka, naczelnika GRS OSP Łódź. VW Crafter został przystosowany do transportu 7 psów ratowniczych i 9 przewodników. Lata doświadczeń i podpatrywanie innych rozwiązań dały 12 w efekcie pojazd zgodny z oczekiwaniami i bardzo uniwersalny. VW Crafter o najdłuższym i najwyższym nadwoziu ma ogromną przestrzeń do zabudowy, ale rozmieszczenie wszystkich elementów i instalacji w tym przypadku nie było wcale proste. Specyfika działania ratowników z psami powoduje, że pojazd musi być przystosowany do kilkunastogodzinnego (czasem kilkudniowego) pozostawania w miejscu akcji. Konieczne były rozbudowana instalacja elektryczna 12 V (dodatkowy akumulator, przetwornica 12/230 V) i 230 V (zasilanie zewnętrzne, prostownik, agregat prądotwórczy), 3 systemy ogrzewania (postojowe, elektryczne, od silnika), klimatyzacja oraz oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne. Zabudowa okazała się także wyzwaniem ze względu na wymagania, jakie trzeba było spełnić z uwagi na Jedną z ciekawszych zabudów firmy MProjekt z Sulejowa jest VW Crafter dla Grupy Ratownictwa Specjalistycznego OSP Łódź, przeznaczony do przewozu 9 ratowników z psami. Na dachu zamocowano klimatyzację Alex o wydajności 11 kw, zabezpieczoną kratką przed uszkodzeniami. komfort psów. Rozmiar i dostęp do klatek, wentylacja dla czworonogów, a także pomieszczenie całego sprzętu i wyposażenia dla strażaków i psów nie ułatwiały zadania. Ładownia została podzielona na tzw. część osobową i część zwierzęco-bagażową. Na całej powierzchni podłogę wzmocniono sklejką wodoodporną pokrytą materiałem antypoślizgowym o bardzo dużej trwałości, podciągniętym na boki do wysokości 6 cm, co ułatwia zmywanie tylnego przedziału. Tapicerkę ścian z ramami okien i sufitu w przedziale osobowym wykonano z dzianiny obiciowej. W przedziale bagażowym pokrycie ścian i sufitu stanowią materiały antystatyczne, nietoksyczne i łatwo zmywalne o bardzo dużej odporności na uszkodzenia mechaniczne. Najważniejszym elementem wnętrza osobowego jest 6 dodatkowych foteli (3+2+1, 3 fotele zamocowane w kierunku jazdy z możliwością przestawienia tyłem), wszystkie łatwo demontowane bez narzędzi. Fotele mają pasy biodrowe i regulację pochylenia oparcia. Z 2. rzędu foteli można przejść do przestrzeni bagażowej. Dwa rzędy foteli, rozkładany stolik i przystosowanie tylnych półek sprzętowych do przekształcania w miejsca do spania umożliwiają ratownikom wypoczynek w trakcie wielogodzinnych akcji. Wnętrze ma dodatkowe ogrzewanie w czasie jazdy dwoma 2-kW nagrzewnicami włączonymi w obieg chłodzenia silnika, a na postoju po podłączeniu zasilania 230 V kolejne dwa 2-kilowatowe termowentylatory. W przedziale

13 POJAZDY SPECJALNE W części osobowej jest 6 dodatkowych foteli. Trzy fotele w 1. rzędzie można przestawiać tak, by otrzymać wnętrze konferencyjne. Pomiędzy nimi znajduje się składany stolik. Zamontowany nad nim płaski monitor służy do prezentacji planów akcji. Strażacy i policjanci mogą, stojąc przed drzwiami lub siedząc wewnątrz, uzgadniać szczegóły akcji ratowniczej posiłkując się np. mapami wyświetlanymi na monitorze. GRS OSP Łódź chciałby wyposażyć Craftera w rozkładaną markizę, by stworzyć jeszcze lepsze warunki dla spotkań Grupy. Ratownicy poszukują sponsora! W ładowni na całej szerokości wykonano dodatkową półkę wytrzymującą obciążenie 200 kg/m 2, na której po obu stronach można przewozić kenele dla psów typu Car 100. Część podłogi między nimi jest otwierana do góry, co zwiększa uniwersalność zabudowy: klatki dla psów można wymontować, a w to miejsce włożyć np. ponton ratowniczy. Po otwarciu tylnych drzwi uzyskuje się łatwy dostęp do 3 klatek i 2 keneli dla psów. Całość wspiera się na stelażu aluminiowym. W przestrzeni między klatkami a kenelami znajduje się schowek na narzędzia i akcesoria strażackie, a także wysuwana drabina umożliwiająca psom wsiadanie do keneli na wyższym poziomie. Stopnie są antypoślizgowe, równoległe do powierzchni ziemi po rozłożeniu, odstęp między nimi wynosi cm, idealnie dla psa. Jest dodatkowe oświetlenie postojowe na drzwiach tylnych, a od środka lampa diodowa. Na tylnych drzwiach znajdują się półki i kieszenie zabezpieczone siatką na drobny sprzęt (kaski, miski itp.). Dolne półki wykorzystano na kanistry na wodę i łopaty. osobowym zamontowano 2 stacje przenośne z ładowarkami Kenwood TK-2170 (z możliwością podłączenia jeszcze 4) oraz 6 latarek z ładowarkami Streamlight-Survivor LED DC4 (też z możliwością dodania kolejnych 2) plus dwie ładowarki procesorowe do akumulatorów zasilających sprzęt. Przystosowanie wnętrza do przewozu dodatkowych 6 osób obejmuje przeszklenie drzwi odsuwanych i lewej ściany. Zamontowano okna przesuwne, czego również podjęła się firma MProjekt. Zamówienie obejmowało także montaż dodatkowego zawieszenia powietrznego osi tylnej. MProjekt zajmuje się przebudową pojazdów od 1998 r. Pracownicy firmy mają doświadczenia wyniesione z pracy w Dziale Samochodów Użytkowych dilera VW i w WAS Wietmarscher Polska. Od 2006 r. firma działa pod nazwą Mprojekt. Zbudowała już kilkadziesiąt ambulansów różnych typów, mobilne ambulatoria do badań w terenie, pojazdy do przewozu osób niepełnosprawnych, specjalistyczne samochody Straży Pożarnej, chłodnie i izotermy, a także kilka nietypowych zabudów, np. do prowadzenia lekcji ekologicznych dla szkół (wspólnie z firmą Iglootruck). Kontener na podwoziu VW Craftera o długości 4600 mm ma dwa hydraulicznie wysuwane moduły obejmujące całe boki, podpierane hydraulicznie rozkładanymi nogami. Po rozsunięciu modułów uzyskuje się pomieszczenie o szerokości 3200 mm i niespotykaną w zabudowach na samochodach dostawczych powierzchnię użytkową blisko 15 m 2. Dodatkowo do lewej ściany kontenera może być dostawiony namiot o powierzchni ok. 11 m 2. Umożliwia to prowadzenie lekcji dla 25-osobowej grupy. Pojazd wyposażono w 5 stanowisk komputerowych, 2 stanowiska z mikroskopami, tablicę multimedialną i makietę spalarni odpadów. Instalacja elektryczna i oświetleniowa pozwala na autonomiczną pracę bez podłączenia do sieci zewnętrznej (3 dodatkowe akumulatory o łącznej pojemności 320 Ah, przetwornica 12/230V o mocy 4 kw, agregat prądotwórczy Honda 4,2 kw), ale zasilanie zewnętrzne jest możliwe. Pojazd ma ogrzewanie postojowe powietrzne Webasto i elektryczne 230 V oraz dodatkową wentylację nawiewno- wywiewną. Obecnie dla ukraińskiego klienta MProjekt buduje serię kilkunastu ambulansów typu 13

14 POJAZDY SPECJALNE A2 (transportowe) i C (reanimacyjne). Mamy nadzieję, że kontrakt z tym klientem zostanie rozszerzony i pozwoli przetrwać nam trudny, ze względu na wprowadzenie niejasnych przepisów homologacyjnych, okres na polskim rynku. Mimo specjalizacji obejmującej głównie ambulanse, nasz niewielki zespół we współpracy z zewnętrznymi podwykonawcami jest w stanie zrealizować tematy wykraczające nierzadko poza możliwości czy chęci znacznie większych firm mówi Marek Roszuk, współwłaściciel MProjekt. Dzięki temu, że jesteśmy małą firmą, możemy sprawnie wykonać niespotykane projek- ty i mamy niewielkie koszty własne. Działamy we własnych pomieszczeniach, w formule osób współpracujących ze sobą. Jednocześnie cały czas dbamy o wysoką jakość i innowacyjność wykonywanych przez nas zabudów, co pozwala nam na budowanie dobrych, długofalowych relacji z klientami. Dzięki temu nie musimy ograniczać się do najbliższego regionu, ponieważ dobra opinia o naszych usługach przekonuje klientów z całej Polski, jak i z zagranicy. Choć MProjekt nie jest potentatem na rynku zabudów, od 2 lat mamy wdrożony system zarządzania jakością ISO Michał Mariański Od początku br. uczestniczymy w pracach Stowarzyszenia Producentów Części Motoryzacyjnych i Pojazdów. Dzięki temu na bieżąco śledzimy sytuację związaną z ustawą Prawo o ruchu drogowym i z przepisami przez nią wprowadzonymi, dotyczącymi przebudowy pojazdów. Oczywiście jesteśmy zaniepokojeni indolencją urzędników Ministerstwa Transportu i nieodpowiednim traktowaniem firm z naszej branży, przynoszących Państwu wymierne korzyści finansowe. O podejściu Ministerstwa do przedsiębiorców dobitnie świadczy to, że nie tylko nie ma żadnej reakcji na wnioski Stowarzyszenia i nie ma dotychczas rozporządzeń do Ustawy*, ale nawet wiele z pism z pytaniami związanymi z wprowadzanymi zmianami nie doczekało się odpowiedzi. Do kiedy będzie to możliwe, nasza firma będzie przebudowywała pojazdy zarejestrowane. Pozwoli to na zmianę rodzaju pojazdu na podstawie zmian konstrukcyjnych ocenianych przez SKP. Wiemy, że ze strony PIMOT i ITS są naciski, by ten sposób legalizacji przebudowy również ograniczyć czy uniemożliwić. Niedawno podjęliśmy wysiłek uzyskania homologacji na jeden z naszych flagowych produktów, jakim jest Fiat Doblo Ambulans. Koszt jest niestety ogromny, to wielkie obciążenie dla tak małych firm jak nasza. Za przeprowadzenie tak drogich badań (których cena w PIMOT w ciągu roku wzrosła o 100%) ostatecznie zapłaci oczywiście klient, którym w przypadku ambulansów w wielu przypadkach jest budżet Państwa. Z powodu wprowadzanych w Polsce utrudnień coraz chętniej skłaniamy się do współpracy z klientami zza wschodniej granicy. Przykre jest, że Państwo robi wszystko, żeby pozbyć się dobrych, niedrogich produktów z rynku mówi Marek Roszuk, współwłaściciel firmy MProjekt. Edura 2013 IX Międzynarodowa Wystawa Ratownictwo i Technika Przeciwpożarowa EDURA w Kielcach zgromadziła 166 wystawców z 13 krajów, a odwiedziło ją blisko 6 tys. zwiedzających. Jak zwykle pokazano na nich wiele lekkich pojazdów strażackich, które znajdują klientów. Ochotnicze straże pożarne nadal są w trakcie modernizacji i nie mają dużych środków na ten cel, a większość ochotników to posiadacze prawa jazdy kategorii B, czasami B+E. W razie alarmu łatwiej komuś z szybko zebranego zastępu zasiąść za kółkiem pikapa czy furgonu z zabudową strażacką. Poza tym remizy strażackie na prowincji to z reguły dawne powozownie, o wymiarach utrudniających pomieszczenie większych jednostek. Środki posiadane przez OSP zawsze w pierwszej kolejności idą na sprzęt i pojazdy, a nie na remizę i dla takich pożar- ników były liczne pojazdy lekkie na Edurze. Najcięższym z nich i niestety wymagającym prawa jazdy kategorii C było Iveco Daily 55S17 4x4 z zabudową firmy Szczęśniak. Udane podwozie Iveco znalazło liczne zastosowania, łącznie z budowlanymi i energetycznymi, do straży także nadaje się idealnie: ma duży prześwit i kąty natarcia/zejścia/rampowy, mocny silnik i wytrzymałą ramę. Załoga składająca się z 6 osób może zdziałać naprawdę wiele. Krótka zabudowa aluminiowa kryje kompozytowy zbiornik wody o pojemności 500 l i pianowy 50 l. Pompa to agregat wysokociśnieniowy AWP o wydajności 65 l/min przy 40 barach, środek pianotwórczy jest dawkowany w zakresie 3-6%. Wąż szybkiego natarcia ma 60 m. Producent oferuje także wersję dla ratownictwa technicznego, wówczas zamiast agregatu pompowego jest moco- Prosty, funkcjonalny lekki pojazd ratowniczo-gaśniczy na podwoziu Renault Master. Bibmot jest jednocześnie wykonawcą zabudowy oraz sprzedawcą podwozia i zapewnia serwis całości, co dla okolicznych jednostek OSP jest bardzo korzystnym połączeniem. * Rozporządzenia do Ustawy ukazały się na przełomie marca/ kwietnia, tuż przed naszą rozmową przyp. red. 14

15 POJAZDY SPECJALNE wany sprzęt hydrauliczny. Inne wersje to ratownictwo wysokościowe lub wodne. W każdym z tych zastosowań przyda się napęd 4x4 oraz przednia i tylna wciągarka. Jedyną wadą pokazanego w Kielcach pojazdu wydawało się szosowe ogumienie. Ciekawie zaprezentował się mielecki koncesjonariusz Renault, firma Bibmot, który uzupełnia sprzedawane samochody dostawcze o zabudowy dla OSP. Jest to oferta kompleksowa, gdyż są oferowane również nadwozia strażackie na pojazdach używanych. Ochotnicze straże zdobywają środki finansowe z różnych źródeł, czasami zbiórek i kwest, i każdą złotówkę długo oglądają przed wydaniem. Podwozia używane, ale w dobrym stanie są często zbawienne. Na Edurze Bibmot pokazał jednak nowiutkiego ratowniczo-gaśniczego Mastera z tylnym napędem i kabiną załogową mieszczącą 6 osób w układzie (przednie podwójne siedzenie jest składane w połowie w stolik). Zabudowa pożarnicza o długości 2,4 lub 2,9 m, zależnie od rozstawu osi, jest szkieletowa, z kształtowników ze stali nierdzewnej lub aluminium. Zbiornik wody o pojemności do 300 l obudowano 5 skrytkami sprzętowymi, zamykanymi szczelnymi żaluzjami aluminiowymi. Oświetlenie przedziału sprzętowego typu LED jest włączane z kabiny kierowcy lub automatycznie po otwarciu żaluzji. Dach w formie podestu roboczego pokryty jest blachą antypoślizgową, wytrzymałą na obciążenie dwoma strażakami i przewożonym sprzętem. Z przodu znajduje się elektryczna wyciągarka o uciągu 3500 kg. Pojazd ma aktualne świadectwo CNBOP. Inny diler-nadwoziarz Frank-Cars, specjalizujący się w marce Ford, pokazał stralekko, znaczy szybko! Iveco Daily 4x4 jest najbardziej profesjonalne pośród nielicznych lekkich podwozi pełnonapędowych budowanych fabrycznie, co daje mu także przewagę korzystnej ceny. żackiego Transita z 5-osobową kabiną podwójną i kontenerową zabudową wykonaną ze stali nierdzewnej, z poszyciem zewnętrznym i półkami wewnątrz z blachy aluminiowej. Układ wyposażenia zależy od decyzji użytkownika, który może nastawić się bardziej na ratownictwo lub gaszenie, odpowiednio do tego zbiornik wody ma od 200 do prawie 1 tys. litrów. Na Edurze debiutował Transit Custom jako mobilny punkt dowodzenia oraz Ranger, który pod hard-topem miał stelaż na różnorodny sprzęt pożarniczy. Chociaż polskie zabudowy pożarnicze przodują na naszym rynku i dzielnie walczą na zagranicznych, znajdzie się miejsce na importowane pojazdy. Przekonana jest o tym firma Leutert z Niemiec wystawiająca pojazd dowodzenia RHOMBUS na VW Transporterze. Leutert przystosowuje wersję osobową T5 przez aranżację wnętrza jak w samochodzie kempingowym: obrotowe 2 przednie fotele ustawione tyłem do kierunku jazdy tworzą stanowisko pracy dla 4-8 osób (razem z tylną kanapą/kanapami). Pośrodku znajduje się biurko ze środkami łączności zasilanymi z niezależnego systemu. RHOMBUS jest wyposażony w specjalny zintegrowany Frank Cars świadczy podobnie kompleksowe usługi korzystając z podwozi Ford Transit, przystosowuje dla straży także inne samochody dostawcze i osobowe Ford. 15

16 POJAZDY SPECJALNE Pojazd dowodzenia firmy Leutert ma ciekawą historię, bo jego wielofunkcyjny dach Rhombus wywołał furorę wśród niemieckich straży w ub. roku, ale nie uchroniło to ówczesnego producenta od plajty! Łeutert przejęła jego prawa. W myśl np. niemieckich przepisów przyczepę pompową AP mógłby ciągnąć 3,5-tonowy samochód dostawczy prowadzony przez strażaka z prawem B+E. W skrytkach są przewożone wnętrze i pływający smok (do zasysania wody!). 16 dach kryjący rozkładaną markizę, klimatyzację, oświetlenie zewnętrzne i ostrzegawcze, anteny i panel informacyjny o zmiennej treści. Czy takie pojazdy przyjmą się na polskim rynku? Pewnie pojawi się problem ceny, procedura przetargowa nie zawsze docenia jakość made in Germany. W Kielcach były także liczne przyczepy strażackie, wyróżniały się dwie: agregat pompowy firmy FireMax i workownica Neptun. AP 8000/8 to doskonałe urządzenie do logistyki wody np. w trakcie pożaru lasów lub usuwania skutków powodzi. Sercem przyczepy jest bezpośrednio sprzężona z silnikiem pompa jednostopniowa, odśrodkowa o osi poziomej, korpusie i głowicy z żeliwa z uszczelnieniem ceramicznym, wirniku z brązu i wale ze stali szlachetnej. Napędza ją 4-cylindrowy silnik wysokoprężny IVECO o mocy 164 kw. Opcjonalne wyposażenie stanowi system dozowania środka pianotwórczego. Wydajność pompy to 8180 l/ Piaskownica Neptun pewnie w czasie ostatnich podtopień wiele OSP marzyło o takiej pomocy w napełnianiu worków. min przy 8 barach, ale lepiej ją oceniać po wynikach, jakie wypracowuje w ciągu doby: to prawie 12 tys. m 3, czyli 4 baseny olimpijskie! Masa własna przyczepy wynosi 3500 kg. Fabryka Urządzeń Specjalnych z Andrychowa zaprezentowała przyczepę Neptun, uniwersalne narzędzie nie tylko dla strażaków. Jej głównym celem jest napełnianie worków do budowania wałów przeciwpowodziowych. Pojemność zasobnika maszyny to 2,5 m 3. W ciągu godziny może ona zasypać aż 1000 worków 20-kilogramowych. Po wymianie głowicy dozującej na rozsiewającą, Neptun może podawać sorbent na większe powierzchnie, np. po dużych karambolach drogowych, a w zimie pracować jako piaskarka, napędzana wałkiem odbioru mocy (np. z ciągnika) lub własnym silnikiem Briggs & Stratton o mocy 10 kw. Jako posypywarka sorbentu osiąga wydajność 1m 2 /s. Neptun może być zabudowany nie tylko na przyczepie, ale właściwie na dowolnym podwoziu samochodowym. Masa własna to 1780 kg, może ona przewozić 1100 kg piasku. Grzegorz Teperek

17 Niestety, nie jest jeszcze aż tak dobrze. Duże firmy sprzedające maszyny budowlane, wózki widłowe czy ciężarówki weszły na polski rynek ze schematami obsługi technicznej, w których pojazdy ze specjalistycznym wyposażeniem miały rolę równie ważną jak warsztaty stacjonarne. Był to dobry przykład, który szybko się rozpowszechnił, ale do wejścia pod każdą rzemieślniczą strzechę jeszcze daleko. Dlatego zabudowy warsztatowe są wdzięcznym tematem i zajmujemy się nim od wielu lat, obserwując zmiany zachodzące w tej specjalności nadwoziowej, jednej z najciekawszych. Chyba w żadnej innej nie ma tak dokładnego szycia na miarę, dopasowania wyposażenia i jego układu do prac wykonywanych przez ekipę w lub obok samochodu. Stopień skomplikowania potrafi być zbliżony do ambulansu, jeśli uwzględnić dodatkowe instalacje puszczone w ścianach zabudowy, konieczność zasilania w prąd z dala od sieci, ogrzewanie i wentylację (ze względu na przewożone butle z gazem) itp. Coraz trudniejsza jest walka z masą własną zabudowy. Dlatego konstrukcja profesjonalnych systemów zabudów stale się zmienia i to staramy się podkreślić, bo ich nazwy handlowe pozostają i nawet charakterystyczne wymiary są takie same, ale materiały i ważne detale są inne, lepsze. Mobilne warsztaty stanowią także ciekawy casus prawnorynkowy, ponieważ nie podlegają żadnym przepisom. Zabudowa nie zmienia zasadniczego przeznaczenia samochodu, więc nie wymaga homologacji czy zatwierdzeń. Więksi producenci systemów warsztatowych powołują się na pozytywne wyniki testów zderzeniowych wg ECE, ale wykonują je z dobrej woli, jako argument dla marketingu, i nawet nie ma wśród nich zgodności, który regulamin wybrać! Wciąż niewielu użytkowników zdaje sobie sprawę, że nie zamocowana wiertarka czy młotek przy zderzeniu z prędkością 90 km/h zamieniają się w pocisk, a wielu woli nie wiedzieć, jak jest naprawdę. Czy chodzi o mały mobilny warsztat dla instalatora, czy większy furgon przewożący agregat prądotwórczy, drabiny, sprężarkę lub inny sprzęt o większych wymiarach i masie, dobra zabudowa warsztatowa chroni zarówno załogę, jak i wyposażenie. Bezpieczeństwo jest najważniejsze, a jego poziom zapewniany przez profesjonalne systemy jest trudny do osiągnięcia w konstrukcjach amatorskich. Wiadomo, że czas to pieniądz: dobra organizacja pracy to najprostsza droga do oszczędności czasu, a tym samym pieniędzy. Niestety, mamy do czynienia z jakże częstą barierą: żeby oszczędzić, trzeba najpierw wydać. Przeciętny stan samochodu polskiego hydraulika jasno wskazuje, że wydano na niego wszystkie dostępne środki. Bariera cenowa nie jest jednak aż tak wysoka, jak się powszechnie uważa. Takie elementy zabudowy jak sklejkowa podłoga czy wykładziny ścian są zawsze potrzebne, a jeśli trafi się na promocję modułów wyposażenia warsztatowego, inwestycja jest znikoma w porównaniu z kosztem narzędzi czy materiałów bezpiecznie przewożonych na pokładzie. Choć firmy zabudowujące starają się dotrzeć z tą wiedzą do wszystkich potencjalnych klientów, zdaje się wciąż brakować akcji startowych, zachęcających do zakupu pierwszego w życiu profesjonalnego regału warsztatowego, jakie obserwujemy na wystawach zagranicznych. Nie ma też głębiej zorganizowanych promocji, np. takich, jak prowadzi obecnie w Niemczech Peugeot we współpracy z Sortimo i dystrybutorem wyposażenia SAMOCHODY WARSZTATOWE Samochody serwisowe Jest? by³o? firmą Förch. Rozpoczynający swoją karierę elektryk, stolarz lub instalator wod.-kan. może kupić Partnera, Experta lub Boxera z prostym zestawem mebli dedykowanych do swej specjalności, przy uproszczonym i korzystnym finansowaniu i dodatkowo jeszcze z kuponem na zakup narzędzi za 500 euro. Gdyby każda polska nowa firma dostawała podobną ofertę, obok majli z propozycjami kredytu lub prowadzenia księgowości, skorzystałby rynek zabudów warsztatowych, a przede wszystkim bezpieczeństwo, i na drogach, i przy kładzeniu instalacji. Młoda generacja rzemieślników jest równie uboga jak poprzednia, ale bardziej otwarta na pomysły zmniejszające wysiłek przy pracy. 17

18 SAMOCHODY WARSZTATOWE Modul-System: ze szwedzkiej stali Szwedzka firma Modul- System to czołowy europejski producent wyposażenia pojazdów serwisowych, z ponad 40-letnim doświadczeniem. Jej rozwiązania obejmuje standardowe oraz indywidualne zabudowy wnętrza i liczne akcesoria, jak pokrycie podłogi i ścian, bagażniki dachowe, ścianki działowe, skrzynie ładunkowe, oświetlenie, przetwornice prądu i elementy grafiki. Polski przedstawiciel Modul-System ulokował się w Jaworowej pod Warszawą. Ma tu m.in. kilkustanowiskową halę montażu i ekspozycję, gdzie klienci mogą obejrzeć wszystkie elementy zabudowy. A byli wśród nich m.in. Ramirent, Zeppelin czy Tytanium. Jak każdy z tej branży, Modul-System Polska jest w stanie uszyć na miarę każdą zabudowę. Jedną z ciekawszych była przeróbka Nissana Navara na samochód dla weterynarza. Modul-System jako pierwszy wprowadził zintegrowany system modułowych stelaży. Każdy moduł bazuje na wysokowytrzymałym stelażu z profilu o wymiarach 27x27 mm, z opatentowanymi rowkami o przekroju teowym, które pełnią funkcję łącznika z innymi modułami i służą do bezpośredniego mocowania akcesoriów. Całość tworzy wytrzymałą ramę, która jest konstrukcją samonośną i przejmuje wszelkie obciążenia. Stelaż/rama w wersji podstawowej jest nieosłonięty. Można ją uzbroić w boki i/lub tablice na narzędzia zgodnie z potrzebami. W ramach poszczególnych modułów można nieograniczenie łączyć stosowane w nich elementy, np. dowolnie zamieniać miejscami szuflady w szafce lub zastąpić je drzwiczkami. Uniwersalne łączenie modułów tworzy ponadto uproszczony system blatów roboczych i półek zewnętrznych pod zunifikowane 18 Szwedzki Modul-System umożliwia dostosowanie się do wszystkich potrzeb klienta mimo użycia standardowego stelaża nośnego ze stalowych profili z rowkami teowymi. Modul-System stosuje bezinwazyjną dla samochodu technologię montażu SAPI, która nie narusza gwarancji i eliminuje ogniska rdzy. Warto wspomnieć, że 11 wariantów szafek szufladowych i 5 wariantów szafek z drzwiczkami ma kwadratową podstawę (324x324 mm lub 486x486 mm), co zapewnia dodatkową elastyczność, bo można je obracać w całym systemie o 360 o. Uchwyty do mocowania ładunków można umieścić w dowolnym miejscu bezpośrednio w rowku teowym ramy, bez stosowania dodatkowej szyny. W szufladach zmieści się wszystko, od narzędzi i instrumentów pomiarowych do skoroszytów i papieru. Głębokość szuflad osiąga nawet 1296 mm. Mogą one wytrzymać obciążenie do 80 kg.

19 SAMOCHODY WARSZTATOWE Dzięki zastosowaniu stali o podwyższonej wytrzymałości i aluminium, masa wyposażenia Modul-System jest porównywalna do zestawów całkowicie aluminiowych. Wiele elementów (np. tablice narzędziowe lub panele boczne kolumn szuflad) ma perforację, co dodatkowo redukuje wagę. Do wyłożenia ścian i podłóg stosuje się lekkie, nie absorbujące wody materiały. Modul-System zabudowuje również kombi i pikapy z nadbudówkami. Otrzymują one dopasowane systemy zabudów, wciągarki elektryczne, oświetlenie ostrzegawcze itp. Typowym rozwiązaniem w takich pojazdach są szuflady o dużej ładowności (do 80 kg) i długości mm. Nad szufladami jest montowana druga podłoga, ułatwiająca wykorzystanie przestrzeni np. na moduły zabudowy. W wielu sytuacjach praktycznym rozwiązaniem są Mobil- Boxy, walizki na narzędzia lub drobne przedmioty. Modul System oferuje przede wszystkim bagażniki Thule z linii Professional. Przy tylnym zakładaniu/zdejmowaniu drabiny jest stosowana specjalna rolka, przy bocznym układ prowadnic. kuwety. Rama może np. pełnić rolę elementów podwyższających, a rozpórki odciążające krawędzi zabezpieczających. Cały system jest oparty na iloczynie wielkości 27 mm. Standardowa szerokość jednego modułu wynosi 324 mm, co pozwala na bardzo łatwe przeliczenie dostępnej przestrzeni w pojeździe na liczbę potrzebnych modułów. Moduły są oferowane w 3 wariantach głębokości: 216 mm, 324 mm i 486 mm. System jest wykonany ze stali i aluminium, dzięki czemu cechuje go solidność i wytrzymałość. Wybór materiałów i unikalna, chroniona patentem konstrukcja ramy sprawia, że jest on lekki (waży o 30% mniej niż wyposażenie wykonane tradycyjnie ze stali), a przy tym mocny i bezpieczny. Modul-System przeprowadza testy zderzeniowe w Volvo Cars Safety Centre. Przy czołowym zderzeniu z prędkością 50 km/h wyposażenie pojazdu wraz z narzędziami może ważyć do 10 T. Dlatego musi być skonstruowane z gwarancją najwyższego bezpieczeństwa i właściwie zamontowane. Modul-System oferuje ścianki i 2 rodzaje pokrycia podłogi ze sklejki o grubości 9 i 12 mm, w obu przypadkach z przeciwpoślizgowym wykończeniem powierzchni. W podłodze 12 mm można zastosować bezinwazyjną metodę montażową SAPI (Safety Approved Profile Installation). Montaż podłogi i elementów wyposażenia wnętrza nie narusza nadwozia pojazdu. Elementy wyposażenia instaluje się za pomocą płyt mocujących i nakrętek udarowych do podłogi ze sklejki. Płyta mocująca znajduje się pod podłogą, jej zadaniem jest odpowiednie rozłożenie obciążenia w celu uniknięcia pęknięć w drewnianej podłodze. SAPI zapobiega tworzeniu się ognisk rdzy i spadku wartości pojazdu. Przy montażu korzysta się z istniejących w samochodzie otworów. Moduły szafek są mocowane na wspornikach, zatem powierzchnia podłogi pozostaje wolna. Szuflady wytrzymują obciążenie do 80 kg, można do nich włożyć wszystko, co jest potrzebne w pracy, od teczek do ciężkich narzędzi. Dzięki specjalnym wkładkom szuflady można podzielić na kilka części, co ułatwia organizację zawartości. Specjalny ogranicznik utrzymuje szuflady w wyciągniętym położeniu, gdy samochód nie stoi prosto. Proponowane przez Modul- System półki Compact Series do pojazdów serwisowych zwiększają możliwości przechowywania o 33% w porównaniu z tradycyjnym systemem: 4 półki mieszczą się na takiej samej przestrzeni, na jakiej wcześniej mieściły się 3. Na każdej półce znajdują się wyciągane skrzynki z przezroczystymi okienkami, co dodatkowo powiększa przestrzeń do przechowywania o 100%. Jako kompleksowy dostawca, Modul-System Polska ma w ofercie również profesjonalne narzędzia, jest oficjalnym dystrybutorem marki Facom. Dzięki temu klient może otrzymać w pełni wyposażony pojazd, od razu gotowy do pracy. Modul-System oferuje również kilka typów aluminiowych bagażników do przewozu drabin, zsuwanych z dachu na tył lub bok samochodu. Dopełnieniem gamy dostępnych rozwiązań są m.in. windy załadunkowe, najazdy i stelaże do agregatów prądotwórczych. (MM) 19

20 SAMOCHODY WARSZTATOWE Mobilne warsztaty MobilCar Cechą dobrej zabudowy warsztatowej jest doskonała organizacja niewielkiej przestrzeni wewnątrz pojazdu. Ale szybki dostęp i przejrzyste rozmieszczenie części i narzędzi to nie jedyny warunek wydajnej pracy załogi u klienta. Kluczem do sukcesu jest także odpowiedni wybór pojazdu bazowego i dodatkowego wyposażenia. MobilCar z Dobroszyc k. Oleśnicy, od 2008 r. przedstawiciel niemieckiej firmy Sortimo z autoryzacją na przebudowy pojazdów Volkswagen i wielu innych, świadczy usługi kompleksowo, począwszy od zamówienia samochodu, przez zaprojektowanie i zamontowanie zabudowy, wyposażenie ją w narzędzia, kończąc na wykonaniu grafiki zewnętrznej. W ofercie firmy znajdziemy także bagażniki do przewozu drabin i kosze dachowe firmy Rhino Products, bardzo często sprzedawane wraz z zabudowami warsztatowymi. Do tego można zamówić agregaty podpodłogowe MobilPower włoskiej firmy Dissertori, z napędem prądnicy wałkiem odbioru mocy ze skrzyni biegów. System zabudów Globelyst niemieckiej marki Sortimo jest znany na rynku od 2004 r. i oferowany praktycznie do wszystkich samochodów dostawczych w Europie. W sierpniu 2011 r. zadebiutował Globelyst M, najnowszy i najlżejszy system zabudowy warsztatowej. Dzięki odchudzeniu stelaża nośnego i zastosowaniu nowych szuflad z frontem wykonanym z ABS, wprowadzeniu aluminium i udoskonaleniu zintegrowanego systemu transportowego ProSafe, obniżono masę własną zabudowy aż o 50%. Nowy Globelyst M składa się z materiałów, które w 100% nadają się do powtórnego użytku: aluminium, stali i tworzywa wysokiej jakości. Co istotne dla klientów, nowy system jest 20 Globelyst M jest dopracowany pod kątem optycznym i funkcjonalnym, a dzięki połączeniu stali, aluminium i tworzywa masa zabudowy została zmniejszona do minimum. Dzięki modularnym rozwiązaniom i niezliczonej liczbie kombinacji każdy zakątek ładowni zostanie wykorzystany i zagospodarowany. Globelyst M, począwszy od aluminiowej kratownicy po systemy walizkowe L BOXX, jest w pełni kompatybilny z wcześniejszymi systemami Sortimo. MobilCar może wyposażyć pojazd w narzędzia Bahnco, Bosch, Carolus, FACOM, Format, Gedore, Hitachi, Knipex, Metabo, Promat, WIHA. Zabudowy Sortimo są dobrze znane w Polsce i uważane za klasę premium w tej dziedzinie. Mottem firmy jest: Inni mogą być tańsi, ale nigdy lepsi. Volvo Maszyny Budowlane wybiera system Sortimo do swoich samochodów serwisowych. Można porównać rozwiązania bufetów olejowych w poprzedniej generacji Globelyst i w najnowszej, zastosowaniem wózków Easy- Klick.

DEGA. Diesel and Gas Mixture. LPG Powietrze. Spaliny ON + LPG. tylko ON!! ON+LPG. Termopara spalin ON + LPG. Wykres mocy [KW]

DEGA. Diesel and Gas Mixture. LPG Powietrze. Spaliny ON + LPG. tylko ON!! ON+LPG. Termopara spalin ON + LPG. Wykres mocy [KW] DUAL FUEL PL DEGA Diesel and Gas Mixture Wykres mocy [KW] LPG Powietrze Spaliny +LPG Termopara spalin tylko!! Korzyści z zastosowania zasilania Dual Fuel System doskonale nadaje się do pojazdów ciężarowych,

Bardziej szczegółowo

*poniższa oferta dotyczy wyłącznie 2 sztuk

*poniższa oferta dotyczy wyłącznie 2 sztuk d e a l e r Informacja techniczna wraz z ofertą handlową dla 2sztuk autobusów miejskich marki KAPENA / IVECO typ Iveco 65 C Urby dostępnych w terminie 7 dni od uzyskania pierwszego zamówienia. *poniższa

Bardziej szczegółowo

Samochód ciężarowy TYP A - szt. 19

Samochód ciężarowy TYP A - szt. 19 CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA SAMOCHÓD CIĘŻAROWY TYP A 19 SZTUK Samochód marki:., model. za cenę za sztukę: netto: złotych brutto:.. złotych L.p. 1. Dane ogólne Samochód ciężarowy TYP A - szt. 19 Minimalne wymagania

Bardziej szczegółowo

XIII Spotkanie BranŜy LPG

XIII Spotkanie BranŜy LPG XIII Spotkanie BranŜy LPG 26-27 października 2016 Zakopane Bartosz Czubała PrinsAutogaz Sp. z o.o. Silniki diesla cały czas pojawiają się w publikacjach prasowych VW - Dieselgate Według raportu Ermes

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nr sprawy: RZP-II-WI/22/DZP-1/2014 Załącznik Nr 6 do SIWZ Z SPECYFIKACJA TECHNICZNA Oferowany samochód ciężarowy: - marka: - model:. OPIS/Minimalny wymagany parametr Parametr techniczny oferowany przez

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne Obowiązują dla roku modelowego 2012. Crafter

Dane techniczne Obowiązują dla roku modelowego 2012. Crafter Dane techniczne Obowiązują dla roku modelowego 2012 Crafter Informacje na temat zużycia paliwa i emisji CO 2 znajdują się w niniejszych danych technicznych. Nie wszystkie kombinacje silnika, skrzyni biegów

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE SAMOCHODU OSOBOWEGO, OCHRONNEGO POWYŻEJ 5 MIEJSC. Oferta Wykonawcy - oferowane parametry 1 2 3 4 5

PARAMETRY TECHNICZNE SAMOCHODU OSOBOWEGO, OCHRONNEGO POWYŻEJ 5 MIEJSC. Oferta Wykonawcy - oferowane parametry 1 2 3 4 5 /pieczęć / PARAMETRY TECHNICZNE SAMOCHODU OSOBOWEGO, OCHRONNEGO POWYŻEJ 5 MIEJSC Lp. Wyszczególnienie Opis DANE TECHNICZNE 1. Silnik wysokoprężny spełniający normę emisji spalin min. EURO 5 2. Maksymalna

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Raciechowice: Zakup i dostawa dwóch używanych samochodów pożarniczych dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Czasławiu z przeznaczeniem na cele ochrony przeciwpożarowej Numer ogłoszenia: 138816-2010;

Bardziej szczegółowo

Pytanie 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie mocowania koła zapasowego na dachu pojazdu?

Pytanie 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie mocowania koła zapasowego na dachu pojazdu? OSP.271.1.2014 Wodzisław, dnia 22.05.2014r. DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWA JEDNEGO FABRYCZNIE NOWEGO ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne Obowiązują dla roku modelowego 2012. Amarok

Dane techniczne Obowiązują dla roku modelowego 2012. Amarok Dane techniczne Obowiązują dla roku modelowego 2012 Amarok Informacje na temat zużycia paliwa i emisji CO 2 znajdują się w niniejszych danych technicznych. Nie wszystkie kombinacje silnika, skrzyni biegów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. Wypełnia Wykonawca: podać zastosowane rozwiązania lub parametry techniczne

Załącznik nr 6 do SIWZ. Wypełnia Wykonawca: podać zastosowane rozwiązania lub parametry techniczne Specyfikacja techniczna Wymagania dla 1 sztuki lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego do 3,5 t. DMC z napędem 4x2 z zabudową kontenerową Samochód fabrycznie nowy nie rejestrowany Parametr 1. Typ nadwozia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna autobusów

Specyfikacja techniczna autobusów Załącznik nr 6 do SIWZ Specyfikacja techniczna autobusów Niepodzielone fragmenty tabeli należy uznać za wspólne dla obydwu typów autobusów 1. Pojemność autobusu - ilość pasażerskich miejsc siedzących od

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE PRZY KUPNIE NOWEGO SAMOCHODU

WYTYCZNE PRZY KUPNIE NOWEGO SAMOCHODU Wytyczne wykonano w ramach projektu Doskonalenie poziomu edukacji w samorządach terytorialnych w zakresie zrównoważonego gospodarowania energią i ochrony klimatu Ziemi dzięki wsparciu udzielonemu przez

Bardziej szczegółowo

Kompakt z rozstawem osi 3250 mm, z dachem wysokim

Kompakt z rozstawem osi 3250 mm, z dachem wysokim maks. 2700 (pomiar przy podłodze) 1350 1520 3250 5261 2600 (pomiar przy ściance działowej) 1040 3250 5261 2600 (pomiar przy ściance działowej) Dopuszczalna masa całkowita [t] H ok. 55/6901 1040 1993 2426

Bardziej szczegółowo

Niskoemisyjne, alternatywne paliwa w transporcie. Sławomir Nestorowicz Pełnomocnik Dyrektora ds. Paliw Metanowych

Niskoemisyjne, alternatywne paliwa w transporcie. Sławomir Nestorowicz Pełnomocnik Dyrektora ds. Paliw Metanowych Niskoemisyjne, alternatywne paliwa w transporcie Sławomir Nestorowicz Pełnomocnik Dyrektora ds. Paliw Metanowych Ramowe dokumenty dotyczące stosowania niskoemisyjnych, alternatywnych paliw w transporcie

Bardziej szczegółowo

OPIS I PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Nazwa Wykonawcy. Siedziba Wykonawcy. Oferowany przedmiot zamówienia /marka, typ/

OPIS I PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Nazwa Wykonawcy. Siedziba Wykonawcy. Oferowany przedmiot zamówienia /marka, typ/ Zał. Nr 4 OPIS I PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa Wykonawcy Siedziba Wykonawcy Oferowany przedmiot zamówienia /marka, typ/ cena brutto zł (słownie złotych) Oferujemy dostawę fabrycznie

Bardziej szczegółowo

DŁUGODYSTANSOWY. Ekonomiczne rozwiązanie dla pokonujących długie trasy. Sterownik LPG/CNG do silników Diesel.

DŁUGODYSTANSOWY. Ekonomiczne rozwiązanie dla pokonujących długie trasy. Sterownik LPG/CNG do silników Diesel. DŁUGODYSTANSOWY Ekonomiczne rozwiązanie dla pokonujących długie trasy. Sterownik LPG/CNG do silników Diesel. Dodatkowe oszczędności Sterownik STAG Diesel jest alternatywną metodą zasilania do silników

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY Załącznik nr 5 AUTOBUSU: MARKA;...; TYP:... O NUMERZE IDENTYFIKACYJNYM VIN:...

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY Załącznik nr 5 AUTOBUSU: MARKA;...; TYP:... O NUMERZE IDENTYFIKACYJNYM VIN:... I. PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY Załącznik nr 5 AUTOBUSU: MARKA;...; TYP:... O NUMERZE IDENTYFIKACYJNYM VIN:... WARUNKI TECHNICZNE SPEŁNIA NIE SPEŁNIA UWAGI! 1. Podstawowe wymiary 1.1. Wymiary zewnętrzne

Bardziej szczegółowo

Samochody ciężarowe Scania serii P dostępne z większymi silnikami

Samochody ciężarowe Scania serii P dostępne z większymi silnikami Nadarzyn, 30 kwietnia 2009 r. Nowe pojazdy w ofercie Scania: P 360 i P 400 Euro 5 Samochody ciężarowe Scania serii P dostępne z większymi silnikami Dzięki dostępności rozwijających duży moment obrotowy,

Bardziej szczegółowo

Maksymalna wysokość podnoszenia: 17,56 m Maksymalny zasięg: 14,26 m Silnik: JCB ECOMAX 93 KW - 126 KM Przekładnia hydrostatyczna ze sterowaniem

Maksymalna wysokość podnoszenia: 17,56 m Maksymalny zasięg: 14,26 m Silnik: JCB ECOMAX 93 KW - 126 KM Przekładnia hydrostatyczna ze sterowaniem Maksymalna wysokość podnoszenia: 17,56 m Maksymalny zasięg: 14,26 m Silnik: JCB ECOMAX 93 KW - 126 KM Przekładnia hydrostatyczna ze sterowaniem elektronicznym Automatyczne poziomowanie RTH5.18 OPIS MASZYNY

Bardziej szczegółowo

4 rzędowo, poprzecznie z przodu. Euro 4 - Euro 5 ze Start&Stop i DPF

4 rzędowo, poprzecznie z przodu. Euro 4 - Euro 5 ze Start&Stop i DPF Dane techniczne SILNIK 1.4 16v 1.3 Multijet 16v 1.6 Multijet 16v 2.0 Multijet 16v Liczba cylindrów, położenie Pojemność skokowa (cm3) 1368 1248 1598 1956 Średnica x skok (mm) 72x84 69,6x82 79,5x80,5 83x90,5

Bardziej szczegółowo

I Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

I Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dotyczy: Postępowania nr ZP/1/ZOW/2017 na dostawę 43 szt. samochodów ratowniczogaśniczych dla OSP w ramach projektu pn. Zabezpieczenie przeciwpożarowe i przeciwpowodziowe województwa lubelskiego poprzez

Bardziej szczegółowo

Do zamawiającego wpłynęły prośby na podstawie Art. 38 Ustawy Pzp. Wyjaśnienie treści SIWZ

Do zamawiającego wpłynęły prośby na podstawie Art. 38 Ustawy Pzp. Wyjaśnienie treści SIWZ Wykonawcy /wszyscy/ Dotyczy : Postępowanie o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 209.000 EURO zgodnie art.11 ust.8 w związku z art.39 ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Volvo Group Trucks Poland. Kraków 2015

Volvo Group Trucks Poland. Kraków 2015 Kraków 2015 Styczeń 2013 początek procesu integracji sieci serwisowej Volvo Trucks i Renault Trucks na rynku polskim 29.11.2013 - jedna firma reprezentująca dwie marki na polskim rynku, odpowiada za sprzedaż

Bardziej szczegółowo

1

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 112 13 [Nm] 420 380 340 300 kw [PS] 160 [218] 140 [190] 120 [163] 100 [136] [Nm] 420 380 340 300 kw [PS] 160 [218] 140 [190] 120 [163] 100 [136] [Nm] 420 380 340 300 kw [PS]

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy ZP/1/OSP/2012 Załącznik nr2 do SIWZ

Numer sprawy ZP/1/OSP/2012 Załącznik nr2 do SIWZ Numer sprawy ZP/1/OSP/2012 Załącznik nr2 do SIWZ Wymagania dla lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z napędem 4x2 Parametr Wymagania minimalne 1. Typ nadwozia Kabina na ramie Przeszklenie w części

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne Obowiązują dla roku modelowego Caravelle

Dane techniczne Obowiązują dla roku modelowego Caravelle Dane techniczne Obowiązują dla roku modelowego 2012 Caravelle Informacje na temat zużycia paliwa i emisji CO 2 znajdują się w niniejszych danych technicznych. Nie wszystkie kombinacje silnika, skrzyni

Bardziej szczegółowo

2 3 4 6 7 8 10 12 13 14 112 15 16 17 18 19 [Nm] 420 kw [PS] 160 [218] [Nm] 420 kw [PS] 160 [218] [Nm] 420 kw [PS] 160 [218] 380 140 [190] 380 140 [190] 380 140 [190] 340 120 [163] 340 120 [163] 340 120

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Kraków: Samochody osobowe 2011/S 111-182085

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Kraków: Samochody osobowe 2011/S 111-182085 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:182085-2011:text:pl:html PL-Kraków: Samochody osobowe 2011/S 111-182085 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne. Kompakt z rozstawem osi 3250 mm, z dachem wysokim. Kompakt z rozstawem osi 3250 mm, z dachem normalnym.

Dane techniczne. Kompakt z rozstawem osi 3250 mm, z dachem wysokim. Kompakt z rozstawem osi 3250 mm, z dachem normalnym. Dopuszczalna masa całkowita w kg 2652a 1540 ok. 658a maks. 2700 (pomiar przy podłodze) 1040 1350 1520 3250 5261 2600 (pomiar przy ściance działowej) 3250 5261 2600 (pomiar przy ściance działowej) 1040

Bardziej szczegółowo

Crafter masy i wymiary Masy

Crafter masy i wymiary Masy Crafter masy i wymiary Masy Model/ Dopuszczalna masa całkowita (kg) Rozstaw (mm) Ładowność z kierowcą od do (kg) Maksymalna masa zespołu pojazdów (przy 12% wzniesieniu) (kg) 1 Furgon, niski dach 3250 1614

Bardziej szczegółowo

IMPREZA 07MY * * Moc (kw/km) Skrzynia biegów Pojemność (cm 3 ) Cena

IMPREZA 07MY * * Moc (kw/km) Skrzynia biegów Pojemność (cm 3 ) Cena 01 IMPREZA 07MY Moc (kw/km) Skrzynia biegów Pojemność (cm 3 ) Cena Wersja sedan Impreza 2.5 WRX 000 Impreza 2.5 WRX SUN Impreza 2.5 WRX STI 77/105 77/105 manualna automatyczna 1498 1498 18 160 19 490 118/160

Bardziej szczegółowo

(DZIK, TUR, TUR II, TUR III, ŻUBR, TOYOTA LC

(DZIK, TUR, TUR II, TUR III, ŻUBR, TOYOTA LC Firma powstała 1999r. Prowadzi działalność na działce o powierzchni 40.000m 2 AMZ-KUTNO jest spółką prywatną ze 100% kapitałem polskim z ogromnym potencjałem rozwoju, oferującą szeroki wachlarz usług i

Bardziej szczegółowo

ET16. Kompaktowa swoboda ruchu w klasie koparek 1,5- tonowych. Konwencjonalne Koparki Gąsienicowe Z Nadwoziem

ET16. Kompaktowa swoboda ruchu w klasie koparek 1,5- tonowych. Konwencjonalne Koparki Gąsienicowe Z Nadwoziem ET16 Konwencjonalne Koparki Gąsienicowe Z Nadwoziem Kompaktowa swoboda ruchu w klasie koparek 1,5- tonowych Kompaktowe rozmiary, a przy tym najlepsza w swojej klasie w dziedzinie wielkości kabiny -to może

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik Nr 7 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych realizowana w

Bardziej szczegółowo

Carfibreglass / Trading Post

Carfibreglass / Trading Post Carfibreglass / Trading Post Trading Post Kompozytowe elementy wyposażenia pojazdów użytkowych Elementy wyposażenia Dedykowane wykładziny wewnętrzne zabudów Zabezpieczenia ścian i podłóg Podwyższone dachy

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN INFORMACYJNY TEVOR NR 6/2013

MAGAZYN INFORMACYJNY TEVOR NR 6/2013 Witamy po dłuższej przerwie. W tym wydaniu podsumujemy pierwszą połowę 2013 roku, zrelacjonujemy wydarzenia targowe z naszym udziałem oraz pokażemy co ciekawego wyprodukowaliśmy i czego można się spodziewać

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ [Znak sprawy: PFRON - samochód/2014]

Załącznik nr 4 do SIWZ [Znak sprawy: PFRON - samochód/2014] Pieczęć Wykonawcy ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO UŻYTKOWYCH I WARUNKÓW GWARANCJI Przedmiot zamówienia: fabrycznie nowy samochód - autobus przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Nowe przepisy o wymiarach i wadze pojazdów dla ciężarówek i autobusów 1

Nowe przepisy o wymiarach i wadze pojazdów dla ciężarówek i autobusów 1 Co się zmieni?... 1 Dozwolone będą dyfuzory... 1 Będzie dozwolona większa DMC... 2 Kiedy wejdą w życie zmiany?... 2 Jak było do tej pory?... 2 Jaka jest szerokość i wysokość ciężarówki... 3 Jakie są normy

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr z dnia r. Krapkowice: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu

Ogłoszenie nr z dnia r. Krapkowice: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu Ogłoszenie nr 367677-2016 z dnia 2016-12-15 r. Krapkowice: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 364270-2016 Data: 12/12/2016

Bardziej szczegółowo

Parametry techniczne pojazdu wymagane przez Zamawiającego (1) Z wyposażeniem

Parametry techniczne pojazdu wymagane przez Zamawiającego (1) Z wyposażeniem Załącznik nr 3 do zaproszenia Specyfikacja techniczna samochodu 9 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z możliwością przewożenia 1 osoby na wózku inwalidzkim Parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE POJAZDU

PARAMETRY TECHNICZNE POJAZDU ZAŁĄCZNIK NR 1A DO FORMULARZA OFERTY INGK.Dr.7031.2.2017 PARAMETRY TECHNICZNE POJAZDU Lp Parametry wymagane przez Zamawiającego (minimalne) Spełnienie kryterium 1 Przeznaczenie, rok produkcji, przebieg

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA. Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA. Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Numer ogłoszenia: 8932-2015; data zamieszczenia: 14.01.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 7004-2015 data 12.01.2015 r.

Bardziej szczegółowo

Wg procedury uproszczonej-poniżej 30 000 -bez zastosowania upzp załącznik nr 1. Pieczęć wykonawcy:... (czytelna nazwa i adres wykonawcy) O F E R T A

Wg procedury uproszczonej-poniżej 30 000 -bez zastosowania upzp załącznik nr 1. Pieczęć wykonawcy:... (czytelna nazwa i adres wykonawcy) O F E R T A Pieczęć wykonawcy:... (czytelna nazwa i adres wykonawcy) REGON: O F E R T A Nawiązując do ogłoszenia postępowanie do 30 tys. EURO na dostawę pn.: Fabrycznie nowego ciągnika rolniczego w formie leasingu

Bardziej szczegółowo

Oferowane przez Wykonawcę* Marka i typ. min mm. nie mniejsza niż 2700 mm

Oferowane przez Wykonawcę* Marka i typ. min mm. nie mniejsza niż 2700 mm Załącznik nr 3 do ogłoszenia do zamówieniu publicznym Formularz cenowy NAZWA ZAMÓWIENIA: Zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowodostawczego dla Nowego Teatru im. Witkacego w Słupsku na następujących

Bardziej szczegółowo

ZGOK.ZAM/28/15 Załącznik nr 1

ZGOK.ZAM/28/15 Załącznik nr 1 Załącznik do zaproszenia do składania ofert: SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest leasing z dostawą (leasing operacyjny) dwóch używanych kompletnych samochodów ciężarowych

Bardziej szczegółowo

Podwozie ze skrzynią ładunkową, kompakt z rozstawem osi 3250 mm, kabina pojedyncza

Podwozie ze skrzynią ładunkową, kompakt z rozstawem osi 3250 mm, kabina pojedyncza 1945 2426 Dopuszczalna masa całkowita [t] 23803 2850 23653 Legenda wymiarów: Wszystkie dane w mm. Wszystkie wymiary dla pojazdu z wyposażeniem standarwym. Wysokość pojazdów z napędem na wszystkie koła

Bardziej szczegółowo

Podwozie ze skrzynią ładunkową, kompakt z rozstawem osi 3250 mm, kabina podwójna

Podwozie ze skrzynią ładunkową, kompakt z rozstawem osi 3250 mm, kabina podwójna 2326c 2030 Podwozie ze skrzynią ładunkową, kompakt z rozstawem osi 3250 mm, kabina podwójna 1993 2426 Dopuszczalna masa całkowita [kg] Legenda wymiarów: Wszystkie dane w mm. Wszystkie wymiary dla pojazdu

Bardziej szczegółowo

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 112 17 18 19 20 21 22 4 5 8 9 23 4 1 3 5 6 7 2 24 25 26 27 28 29 30 31 32 34 36 38 39 Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy Dostosuj Forda Transit do własnych

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR) ...z siedzibą w..., reprezentowanym przez:

UMOWA (WZÓR) ...z siedzibą w..., reprezentowanym przez: UMOWA (WZÓR) Zawarta w dniu... pomiędzy Ochotniczą Strażą Pożarną Grupa Ratownictwa Specjalistycznego z siedzibą w Łodzi przy ul. Czołgistów 66 zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez: a 1....

Bardziej szczegółowo

OFERTA HANDLOWA. dla FIRM

OFERTA HANDLOWA. dla FIRM Warszawa 2012 r. Auto-Pol-Serwis Autoryzowany Dealer Samochodów OPEL OFERTA HANDLOWA dla FIRM Ofertę przygotował: Michał Misaczek + 48 600 454 431 Opel Vivaro, Van L2H1 2.9t (L2 H1, 2900) 2.0 CDTI, 84

Bardziej szczegółowo

Furgon kompakt z rozstawem osi 3200 mm. Dopuszczalna masa całkowita w kg Napęd na koła przednie 4 x 2

Furgon kompakt z rozstawem osi 3200 mm. Dopuszczalna masa całkowita w kg Napęd na koła przednie 4 x 2 Dane techniczne. Legenda do wymiarów: Wszystkie wymiary podano w milimetrach i są wartościami uśrednionymi. Dotyczą pojazdów z wyposażeniem podstawowym i bez obciążenia. a) Wysokość pojazdu w połączeniu

Bardziej szczegółowo

COMPACT MSL seria 2,2-15 kw. Proste i kompletne rozwiązanie odpowiadające podstawowym wymogom.

COMPACT MSL seria 2,2-15 kw. Proste i kompletne rozwiązanie odpowiadające podstawowym wymogom. COMPACT MSL seria 2,2-15 kw Proste i kompletne rozwiązanie odpowiadające podstawowym wymogom. COMPACT Seria MSL Sprężarki MSL, w sposób idealny łączą w sobie prostotę budowy oraz przystępność cenową sprężarek

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis samochodu osobowego 9-cio miejscowego. Wymagania podstawowe. Parametry wymagane (minimalne) Wymiary: Silnik:

Szczegółowy opis samochodu osobowego 9-cio miejscowego. Wymagania podstawowe. Parametry wymagane (minimalne) Wymiary: Silnik: Załącznik nr 2 Szczegółowy opis samochodu osobowego 9-cio miejscowego Wymagania podstawowe Parametry wymagane (minimalne) Parametry oferowane Przeznaczenie Rodzaj nadwozia - typ Osobowy typu Furgon / kombi,

Bardziej szczegółowo

OFERTA AMBULANS TYPU B

OFERTA AMBULANS TYPU B OFERTA AMBULANS TYPU B Volkswagen Transporter L2H2 2,0 TDI (rok produkcji 2014), 140 KM Zabudowa rok 2015 używany (tylko pokazy), na liczniku 3,5 tys. km Zabudowa przedziału medycznego: 1. Ogrzewanie i

Bardziej szczegółowo

ELEKTROMOBILNOŚĆ WPROWADZENIE. Michał Kaczmarczyk, GLOBEnergia Zakopane, 26.06.2014

ELEKTROMOBILNOŚĆ WPROWADZENIE. Michał Kaczmarczyk, GLOBEnergia Zakopane, 26.06.2014 ELEKTROMOBILNOŚĆ WPROWADZENIE Michał Kaczmarczyk, GLOBEnergia Zakopane, 26.06.2014 DLACZEGO POTRZEBNA JEST DYSKUSJA? wyczerpywanie się stosowanych dotychczas źródeł energii problem ekologiczny (efekt cieplarniany)

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 1 do SIWZ Załącznik Nr 1 do SIWZ Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr na: Zakup samochodu osobowego klasy wyższej E (premium). Parametry techniczne samochodu osobowego klasy wyższej E (premium) Lp. Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Lambox. Zabudowa kurierska

Lambox. Zabudowa kurierska Lambox Zabudowa kurierska Zabudowa kurierska Zabudowa kontenerowa LAMBox to nowatorski design, aerodynamiczny kształt, ergonomiczne zagospodarowanie przestrzeni wnętrza pojazdu, niespotykana funkcjonalność,

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA BUSA DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

CHARAKTERYSTYKA BUSA DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Zał. nr 1 do formularza oferty CHARAKTERYSTYKA BUSA DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Miejski Zakład Komunikacji w Krotoszynie Sp. Z o.o. www.mzk.krotoszyn.pl Kryterium

Bardziej szczegółowo

Informacje o podwoziach i oznaczeniach modeli. System modułowy firmy Scania

Informacje o podwoziach i oznaczeniach modeli. System modułowy firmy Scania System modułowy firmy Scania System modułowy firmy Scania Modułowy system budowy stosowany przez firmę Scania umożliwia optymalne dopasowanie podwozia do różnych zastosowań. Każde podwozie firmy Scania

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE METANU W POJAZDACH KOMUNALNYCH

ZASTOSOWANIE METANU W POJAZDACH KOMUNALNYCH ZASTOSOWANIE METANU W POJAZDACH KOMUNALNYCH Paweł Wojna PGK w Śremie Sp. z o. o. p.wojna@pgk.srem.pl Warszawa 20.10.2017 Powojenna historia firmy 16.07.1952r. do Rejestru Przedsiębiorstw Państwowych wpisano

Bardziej szczegółowo

www. pony.com.pl str 3

www. pony.com.pl str 3 Posiadamy homologacje i umowy o współpracy: Mercedes Benz Renault Volvo Trucks / Renault Trucks DAF Trucks, MAN Trucks, Volkswagen Iveco Fiat Opel Posiadamy system zarządzania jakością z zakresu PROJEKTOWANIA,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. Nr 7 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą 1 samochodu typu: Autobus przeznaczony do osób minimum 21 osobowy (20 + 1) przystosowanego do przewozu osób

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna dla agregatu pompowego dużej wydajności

Specyfikacja techniczna dla agregatu pompowego dużej wydajności Specyfikacja techniczna dla agregatu pompowego dużej wydajności L.p Warunki Zamawiającego Uwagi Rozwiązania proponowane przez Oferenta 1 2 3 4 Agregat pompowy dużej wydajności fabrycznie nowy wyprodukowany

Bardziej szczegółowo

Dostawa samochodu osobowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. Nr postępowania : GP DGM FORMULARZ OFERTY

Dostawa samochodu osobowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. Nr postępowania : GP DGM FORMULARZ OFERTY WYKONAWCA:......... tel... fax.... Załącznik Nr 2 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Urząd Gminy w Wicku Wicko 60 84-352 Wicko W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pod nazwą Dostawa samochodu osobowego

Bardziej szczegółowo

Nowe przepisy o wymiarach i wadze pojazdów dla ciężarówek i autobusów 1

Nowe przepisy o wymiarach i wadze pojazdów dla ciężarówek i autobusów 1 Co się zmieni?... 1 Dozwolone będą dyfuzory... 2 Będzie dozwolona większa DMC... 2 Kiedy wejdą w życie zmiany?... 2 Jak było do tej pory?... 2 Jaka jest szerokość i wysokość ciężarówki... 3 Jakie są normy

Bardziej szczegółowo

Rozwój krajowego rynku CNG na tle państw UE: szanse i zagrożenia

Rozwój krajowego rynku CNG na tle państw UE: szanse i zagrożenia Ministerstwo Gospodarki Rozwój krajowego rynku CNG na tle państw UE: szanse i zagrożenia Maciej Kaliski Piotr Janusz Adam Szurlej Departament Ropy i Gazu Paliwo gazowe CNG: ekologia, ekonomia, bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Pojazdy Mercedes-Benz z napędem gazowym

Pojazdy Mercedes-Benz z napędem gazowym Mercedes-Benz Special Trucks Pojazdy Mercedes-Benz z napędem gazowym Artur Domański Samochody Specjalne Mercedes-Benz, Warszawa, Dlaczego zajmujemy się paliwami alternatywnymi? Rosnące koszty paliw Wysokie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ. Wypełnia oferent podać zastosowane rozwiązania lub parametry techniczne. Wymagania minimalne

Załącznik Nr 5 do SIWZ. Wypełnia oferent podać zastosowane rozwiązania lub parametry techniczne. Wymagania minimalne OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wymagania dla lekkiego samochodu ratowniczo gaśniczego na bazie furgonu z napędem 4 x 2 (opis niniejszy należy wypełnić, podpisać i dołączyć do oferty) Załącznik Nr 5 do SIWZ

Bardziej szczegółowo

Czyszczenie silnika benzynowego w samochodzie marki Fiat Punto 1.2

Czyszczenie silnika benzynowego w samochodzie marki Fiat Punto 1.2 Jet Clean Tronic jest urządzeniem do czyszczenia wszystkich układów wtryskowych silników Diesla, a także silników benzynowych. Osady, które gromadzą się na elementach układów wtryskowych, a także w komorze

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna oferowanych samochodów

Specyfikacja techniczna oferowanych samochodów ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik nr 5 Specyfikacja techniczna oferowanych samochodów Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

METAN JAKO PALIWO ALTERNATYWNE W ZASILANIU POJAZDÓW MECHANICZNYCH

METAN JAKO PALIWO ALTERNATYWNE W ZASILANIU POJAZDÓW MECHANICZNYCH Politechnika Śląska Wydział Górnictwa i Geologii Instytut Eksploatacji Złóż METAN JAKO PALIWO ALTERNATYWNE W ZASILANIU POJAZDÓW MECHANICZNYCH Zbigniew Słota, Krzysztof Słota RYS HISTORYCZNY Idea zasilania

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr z dnia r. Ogłoszenie o zamówieniu - Włocławek

Ogłoszenie nr z dnia r. Ogłoszenie o zamówieniu - Włocławek Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 428292-2012 z dnia 2012-10-31 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Włocławek Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodów specjalistycznych umożliwiających monitoring urządzeń

Bardziej szczegółowo

Powrót do źródeł. Dostawcze bazą kamperów

Powrót do źródeł. Dostawcze bazą kamperów Powrót do źródeł. Dostawcze bazą kamperów Kiedy widzimy samochód kempingowy, zwykle chwalimy jego praktyczne zalety: mobilność, swobodę podróżowania, niezależność, niepłacenie za hotele. Czasem zachwyci

Bardziej szczegółowo

EUROPEAN UNION EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FOUND KLASTER GREEN CARS

EUROPEAN UNION EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FOUND KLASTER GREEN CARS EUROPEAN UNION EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FOUND KLASTER GREEN CARS RYNEK SAMOCHODÓW ELEKTRYCZNYCH W POLSCE Konieczność poszanowania dóbr limitowanych w transporcie - obserwujemy ciągły przyrost emisji

Bardziej szczegółowo

FORD TRANSIT ECOBLUE EDITION

FORD TRANSIT ECOBLUE EDITION FORD TRANSIT ECOBLUE EDITION TERAZ BOGATO WYPOSAŻONY FORD TRANSIT Z KORZYŚCIĄ DO 34 000 Cennik promocyjny ważny od dnia 5 maja 2017 r. Bogate wyposażenie Samochód dostawczy to narzędzie pracy, dlatego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kraków, dnia 17 września 2014r. AD-25-230/14

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kraków, dnia 17 września 2014r. AD-25-230/14 Kraków, dnia 17 września 2014r. AD-25-230/14 ZAPYTANIE OFERTOWE Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup samochodu osobowego o

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla Części 2. Samochody ciężarowe do 3,5 t kabina pięcioosobowa, nadwozie typu Pickup z napędem na 4 koła (szt.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla Części 2. Samochody ciężarowe do 3,5 t kabina pięcioosobowa, nadwozie typu Pickup z napędem na 4 koła (szt. Lp. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla Części 2 Samochody ciężarowe do 3,5 t kabina pięcioosobowa, nadwozie typu Pickup z napędem na 4 koła (szt. 4) 1. Rok produkcji 2015 2. Homologacja, karta pojazdu 3. Nadwozie

Bardziej szczegółowo

Ile możemy zaoszczędzid na CNG?

Ile możemy zaoszczędzid na CNG? Ile możemy zaoszczędzid na CNG? Na podstawie Supertestu Ekonomii 2010 i 2011 Testów redakcyjnych Portalu cng.auto.pl Przedstawienie organizacji zajmujących się CNG w Polsce Stowarzyszenie NGV Polska -

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY... NIP... Nr telefonu / faxu. ..

FORMULARZ OFERTOWY... NIP... Nr telefonu / faxu.  .. Załącznik Nr 1 DPSJ.KG.252.23.2017.. (pieczęć Wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY Nazwa, siedziba Wykonawcy...... NIP... REGON Nr telefonu / faxu. E-mail.. Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach ul. Poznańska

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 2. Klasyfikacja i podstawowe wskaźniki charakteryzujące pracę silników spalinowych. 3. Paliwa stosowane do zasilania silników

1. Wprowadzenie. 2. Klasyfikacja i podstawowe wskaźniki charakteryzujące pracę silników spalinowych. 3. Paliwa stosowane do zasilania silników Spis treści 3 1. Wprowadzenie 1.1 Krótka historia rozwoju silników spalinowych... 10 2. Klasyfikacja i podstawowe wskaźniki charakteryzujące pracę silników spalinowych 2.1 Klasyfikacja silników.... 16

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA NAPĘDU W MIEJSKIEJ KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ -KIERUNKI INNOWACYJNOŚCI BARTŁOMIEJ WALCZAK

ŹRÓDŁA NAPĘDU W MIEJSKIEJ KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ -KIERUNKI INNOWACYJNOŚCI BARTŁOMIEJ WALCZAK ŹRÓDŁA NAPĘDU W MIEJSKIEJ KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ -KIERUNKI INNOWACYJNOŚCI BARTŁOMIEJ WALCZAK Solaris Bus & Coach Kierunek rozwoju komunikacji miejskiej Wymagania prawne Przepisy lokalne pojazdy elektryczne

Bardziej szczegółowo

Ergonomia w każdym calu

Ergonomia w każdym calu Skrzynia z plandeką to najchętniej wybierany rodzaj zabudowy w transporcie krajowym i międzynarodowym. Mnogość wariantów nadwozia oraz ilość zastosowanych rozwiązań sprawia, że produkt można dostosować

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ PARAMETRÓW TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNYCH Cz. II SAMOCHÓD SPECJALNY

FORMULARZ PARAMETRÓW TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNYCH Cz. II SAMOCHÓD SPECJALNY Znak sprawy WO.271.20.2015 DRUK WZP-11c (pieczęć Wykonawcy) Załącznik nr... do oferty FORMULARZ PARAMETRÓW TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNYCH Cz. II SAMOCHÓD SPECJALNY NAZWA (FIRMA) WYKONAWCY...... ADRES WYKONAWCY...

Bardziej szczegółowo

AUTOMAN. Sprężarki tłokowe (0,75 8,1 kw)

AUTOMAN. Sprężarki tłokowe (0,75 8,1 kw) AUTOMAN Sprężarki tłokowe (0,75 8,1 kw) SERIA SPRĘŻAREK AH Z NAPĘDEM BEZPOŚREDNIM: MAŁE, PODRĘCZNE, BEZOLEJOWE Sprężarki bezolejowe serii AH zostały zaprojektowane z przeznaczeniem o różnych zastosowań.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA MINIMALNE DOTYCZĄCE SAMOCHÓDU 5 OSOBOWEGO. 14. Dwa komplety kół na obręczach stalowych letnie i zimowe (w sumie z zamontowanymi)

WYMAGANIA MINIMALNE DOTYCZĄCE SAMOCHÓDU 5 OSOBOWEGO. 14. Dwa komplety kół na obręczach stalowych letnie i zimowe (w sumie z zamontowanymi) Załącznik Nr 1 do SIWZ CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA WYMAGANIA MINIMALNE DOTYCZĄCE SAMOCHÓDU 5 OSOBOWEGO 1. Rok produkcji: 2015 2. Typ nadwozia: sedan/limuzyna 3. Liczba drzwi: 4 4. Silnik: diesel 5. Pojemność silnika:

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest zakup 4 samochodów osobowych wg poniżej wskazanych parametrów:

Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest zakup 4 samochodów osobowych wg poniżej wskazanych parametrów: Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zakup 4 samochodów osobowych wg poniżej wskazanych parametrów: Część I samochód nr 1 sedan 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu osobowego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 382236-2011 z dnia 2011-11-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa Opis przedmiotu zamówienia 1. Zamówienie obejmuje dostawę samochodu typu MINIBUS oraz pięciu samochodów

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNA ALTERNATYWA DLA TRADYCYJNYCH RUSZTOWAŃ

BEZPIECZNA ALTERNATYWA DLA TRADYCYJNYCH RUSZTOWAŃ PODNOŚNIKI I PODESTY RUCHOME BEZPIECZNA ALTERNATYWA DLA TRADYCYJNYCH RUSZTOWAŃ W branży budowlanej praca na wysokości to chleb powszedni, jednak pracodawcy nie zawsze przykładają odpowiednią wagę do kwestii

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 389142-2011; data zamieszczenia: 21.11.2011 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 389142-2011; data zamieszczenia: 21.11.2011 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 382236-2011 z dnia 2011-11-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa Opis przedmiotu zamówienia 1. Zamówienie obejmuje dostawę samochodu typu MINIBUS oraz pięciu samochodów

Bardziej szczegółowo

1

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 112 10 11 12 13 [Nm] 420 kw [PS] 160 [218] [Nm] 420 kw [PS] 160 [218] [Nm] 420 kw [PS] 160 [218] 380 140 [190] 380 140 [190] 380 140 [190] 340 120 [163] 340 120 [163] 340 120 [163] 16

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja pojazdów:

Specyfikacja pojazdów: Załącznik nr 3 Specyfikacja techniczna: Samochody ciężarowe - 4 szt.: Specyfikacja pojazdów: Lp Charakterystyka i parametry / minimalne wymagania Oferowane parametry* 1 2 3 1 Rodzaj pojazdu Fabrycznie

Bardziej szczegółowo

Idealny koń pociągowy

Idealny koń pociągowy Idealny koń pociągowy Kombi, van, a może terenówka? Diesel czy benzyna? Automat czy manual? Wybór samochodu do wygodnego ciągnięcia przyczepy nie jest prostą sprawą. Podpowiadamy, na co należy zwrócić

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 marca 2013 r. Poz. 337 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 27 lutego 2013 r.

Warszawa, dnia 12 marca 2013 r. Poz. 337 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 27 lutego 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 marca 2013 r. Poz. 337 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie badań co do

Bardziej szczegółowo

LNG. Nowoczesne źródło energii. Liquid Natural Gas - Ekologiczne paliwo na dziś i jutro. Systemy. grzewcze

LNG. Nowoczesne źródło energii. Liquid Natural Gas - Ekologiczne paliwo na dziś i jutro. Systemy. grzewcze LG owoczesne źródło energii Liquid atural - Ekologiczne paliwo na dziś i jutro Systemy B Szanowni Państwo, W obecnych czasach obserwujemy stały wzrost zapotrzebowania na paliwa płynne oraz wzrost ich cen

Bardziej szczegółowo

CORSA KONWERTOWANA VAN 5D

CORSA KONWERTOWANA VAN 5D VAN 5D WIĘKSZE MOŻLIWOŚCI. WIĘKSZE MOŻLIWOŚCI. WIĘKSZE MOŻLIWOŚCI. Wykonywana przez wyspecjalizowany zakład Obejmuje m.in. demontaż tylnej kanapy i pasów bezpieczeństwa oraz montaż zestawu grodzeniowego

Bardziej szczegółowo

SPRZEDAJEMY!!!!!! Star 200 STRAŻ POŻARNA!!!!, rok 1988 OPINIA RZECZOZNAWCY. LInk do OTOMOTO ;} Dane techniczne. Rok produkcji:

SPRZEDAJEMY!!!!!! Star 200 STRAŻ POŻARNA!!!!, rok 1988 OPINIA RZECZOZNAWCY. LInk do OTOMOTO ;} Dane techniczne. Rok produkcji: SPRZEDAJEMY!!!!!! Star 200 STRAŻ POŻARNA!!!!, rok 1988 LInk do OTOMOTO ;} OPINIA RZECZOZNAWCY. Dane techniczne Rok produkcji: 1988 Wskaż, licznika: 19621 km 1 / 7 Nr rejestracyjny: KPC 6346 Marka, typ

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Wymagane warunki techniczne samochodu:

Załącznik nr Wymagane warunki techniczne samochodu: Załącznik nr 3 Parametry techniczno jakościowe oferowanego 9 cio (8+1) osobowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej osoby na wózku inwalidzkim Marka samochodu: Nazwa

Bardziej szczegółowo