Copyright by Biblioteka Analiz Sp. z o.o., 2006, 2010

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Copyright by Biblioteka Analiz Sp. z o.o., 2006, 2010"

Transkrypt

1

2

3

4 BibliotekaAnaliz Warszawa2010

5 Copyright by Biblioteka Analiz Sp. z o.o., 2006, 2010 Wszystkie prawa zastrze one. Kopiowanie lub reprodukcja jakiegokolwiek fragmentu tej ksi ki wymaga pisemnej zgody wydawcy. Skład i łamanie: Tatsu Zdj cie na okadce: Dreamstime.com Druk: Fabryka Druku Sp. z o.o. ISBN Firma jest członkiem Polskiej Izby Ksi ki Wydanie III Warszawa 2010 Biblioteka Analiz Sp. z o.o Warszawa ul. Mazowiecka 2/4 pok. 116 tel./fax (+48 22)

6 Spis tre ci Wst p Sensacyjny yciorys autora Sztuka podst pu. Łamałem ludzi nie hasła Kevina Mitnicka i Williama Simona egzemplarzy w jeden dzie Cie wiatru Carlosa Ruiza Zafóna Dziecko, nie drukuj tego a tyle Alchemik Paula Coelho Pełen profesjonalizm Sprawa Honoru. Dywizjon 303 Ko ciuszkowski. Zapomniani bohaterowie II wojny wiatowej Lynne Olson i Stanleya Clouda Poczyta t ksi k i pomy le Bidul Mariusza Ma lanki Panie Andrzeju, my l, e podj łem decyzj Co z t Polsk? Tomasza Lisa wie o spojrzenia Wielki słownik angielsko-polski i polsko-angielski PWN-Oxford Pomysł, który trafił Ksi ga dobrych ycze Beaty Pawlikowskiej i słuchaczy Radia Zet Drugi cud nad Wisł Samoleczenie metod B.S.M. Piotra Lewandowskiego Trasa nie-młodzieniaszka Rubio Williama Whartona Da komu kopa Seria niefortunnych zdarze Lemony Snicketa Miał by show! Polska na weekend proc. skuteczno ci Eragon Christophera Paoliniego Skorzystali my z pewnego tematu na 60. rocznic zako czenia II wojny wiatowej Wiedza i lekki tornister Ja i moja szkoła, pakiet do nauczania pocz tkowego Poczucie inteligentnej rozrywki Klub Dantego Matthew Pearla

7 Meblo cianka? Wielka Encyklopedia PWN Dla kreatywnych Podr czniki akademickie LexisNexis Naród padł na kolana Powstanie 44 Normana Daviesa Byłam uparta. I słusznie Traveler Johna Twelve Hawksa proc. od obrotu Harry Poter i Ksi Półkrwi Joanne K. Rowling Czynnik ludzki plus informacja Ksi ki Alex Kavy

8 Wst p Niniejsza ksi ka zawiera teksty publikowane na łamach dwutygodnika Biblioteka Analiz w 2005 i 2006 roku. Wszystkie ukazały si w dziale Jak wypromowano bestseller, którego pomysłodawc był Łukasz Goł biewski. On tak e zainicjował ów cykl, artykułem o tym, jak wspomnienia najsłynniejszego na wiecie hackera, Kevina Mitnicka, stały si u nas hitem. Potem poszło jak z górki. W miar regularnie czyli niemal e w ka dym numerze starali- my si przedstawia Czytelnikom rozmaite sposoby promowania ksi - ek. I dzi mo na powiedzie, e ilu wydawców tyle samo sposobów. Rzecz jasna, istniej niezmienne od lat zasady marketingu mów o sobie jak najwi cej; napisz taki komunikat prasowy, eby gazeta mogła go wydrukowa bez poprawek; zdob d wyniki sprzeda y czasopisma, nim kupisz w nim reklam itd. Opisane tu przykłady pokazuj jednak, e wydawnicze hity powstaj cz stokro z pomini ciem tych reguł niekiedy wr cz wiadomie. Kilka przykładów? Prosz bardzo. Alchemik Paula Coelho nie zdobyłby statusu bestsellera gdyby nie upór i bezsprzeczny urok osobisty jej polskiego wydawcy, Basi St pie z Drzewa Babel. Ksi ga dobrych ycze napisana przez Beat Pawlikowsk wespół ze słuchaczami Radia Zet powstała niejako na zamówienie, bez okazji. To równie ciekawy w tek historii, jak powstaj bestsellery. Bez najmniejszego cho by przygotowania (a twierdz, e i wiedzy) marketingowego do wiadomo ci odbiorców przebiło si Samoleczenie metod B.S.M. Piotra Lewandowskiego.

9 8 Jak wypromowano bestseller W jeszcze inny sposób oficyna Rosner i Wspólnicy wypromowała Co z t Polsk? Tomasza Lisa. W jaki zapraszam do lektury. Powy sz wyliczank dotkn łbym jednak tych, którzy na swój sukces zapracowali mrówcz prac, znakomitymi pomysłami, misternym uło- eniem mediaplanu czy wreszcie zainwestowaniem poka nych rodków (gwoli wyja nienia pieni dze te trzeba umie wydawa ). Wystarczy wspomnie o akcjach, które przeszły do marketingowej historii rynku wydawniczego w Polsce, a które na szczyty list bestsellerów wyniosły takie tytuły jak Sztuka podst pu Kevina Mitnicka, Wielka Encyklopedia Powszechna Wydawnictwa Naukowego PWN, Cie wiatru Carlosa Ruiza Zafóna, Polska na weekend, Powstanie 44 Normana Daviesa czy wreszcie Harry Potter i Ksi e Półkrwi Joanne K. Rowling. Ka da z zastosowanych metod została tu drobiazgowo opisana w miar mo liwo ci z podaniem bud etów promocyjnych, liczby sprzedanych egzemplarzy ka dego z tytułów i mediów, w jakich wykupiono powierzchnie reklamowe. Co bardziej dociekliwych kierujemy bezpo rednio do bohaterów pomieszczonych tu tekstów (osób odpowiedzialnych za działania marketingowe, nie za autorów tych ksi ek, rzecz jasna). Tytułem wyja nienia, informujemy, e zamieszczone tu teksty zostały wiernie przedrukowane z dwutygodnika. Bez skrótów, zmian, poprawek i uzupełnie. Miłej i po ytecznej lektury! Kuba Frołow

10 Sensacyjny yciorys autora Sztuka podst pu. Łamałem ludzi nie hasła Kevina Mitnicka i Williama Simona Wydana w marcu 2003 roku przez trzy miesi ce utrzymywała si na czołowych miejscach list bestsellerów. Ł cznie w pierwszym roku wydawnictwo Helion sprzedało 40 tys. egz. tego tytułu, cho nie był on adresowany do masowego odbiorcy. O sukcesie zadecydowała du a kampania medialna i promocja sprzeda y poł czona z wizyt autora w Polsce. Wydawca promował nie produkt, lecz osob Mitnicka najsłynniejszego hackera wiata. Du a sprzeda Sztuki podst pu pozwoliła wydawnictwu Helion, które specjalizuje si w ksi ce informatycznej, zaistnie na znacznie szersz skal i dotrze do odbiorców, którzy wcze niej z firm nie mieli kontaktu. Kevin Mitnick opisał, jak łatwo dotrze do poufnych informacji, które pozwalaj włamywa si do systemów komputerowych. Temat wa ny, ale ksi ek o zabezpieczeniach przed hackerami jest na rynku sporo. Wiedzieli my, e aby zaistnie z t ksi k na szersz skal, b dziemy musieli zwróci uwag czytelników nie na jej tre, ale na bardzo ciekawy, niemal sensacyjny yciorys autora mówi Grzegorz Schwarz, dyrektor ds. marketingu w wydawnictwie. Mitnick to posta kontrowersyjna, skazany za hackerstwo, podczas rozprawy s dowej pokazał, jak umiej tnie wykorzystywał bł dy osób obsługuj cych komputery, czym przyczynił si do zwi kszenia bezpiecze stwa danych. Cho o dokonaniach Mitnicka informowały media na całym wiecie, to poza Polsk jego ksi ka nie była bestsellerem Amerykanie promowali j jako ksi k biznesow, reklamowano j np. w portach lotniczych.

11 10 Jak wypromowano bestseller My podeszli my do niej inaczej, uznali my, e hackerstwem interesuj si głównie ludzie młodzi i na nich skupili my wysiłki promocyjne mówi Schwarz. Plan zakładał nakład 30 tys. egz. Bud et promocyjny wynosił 6 proc. oczekiwanych przychodów i kwotowo zwi kszał si wraz z kolejnymi dodrukami. Wydawca nie planował zysków, traktuj c ksi k jako produkt specjalny, który miał budowa jego mark. Na marzec 2003 roku zaplanowano premier Sztuki podst pu poł czon z czterodniow wizyt Mitnicka w Warszawie, Łodzi i Wrocławiu. Jeszcze przed ukazaniem si ksi ki media otrzymały egzemplarze sygnalne i materiały prasowe, w tym kilkunastostronicowy yciorys autora zamówiony specjalnie dla potrzeb promocyjnych. Gazeta Wyborcza, Wprost, Chip oraz telewizja TVN zrealizowały wcze niej telefoniczne wywiady z Mitnickiem, których emisje zbiegły si z dat premiery. Wydawnictwu udało si uzyska liczne patronaty medialne nad ksi k (TVN Rozmowy w toku, Wprost, BussinessWeek, Chip, Onet.pl, Radiowa Trójka, Magazyn Literacki KSI KI, Merlin.pl, serwis bran owy hacking.pl). W oparciu o te media oraz silne działania PR budowane było napi cie wokół wizyty hackera oraz samej ksi ki. Autor pojawił si w Rozmowach w toku z ogl dalno ci na poziomie około dwóch milionów widzów, w godzinnej audycji Klub Trójki, dwustronicowy artykuł zago cił na łamach Du ego Formatu (dodatku do Gazety Wyborczej ) i w tygodniku Wprost. Chat w serwisie Onet.pl pobił rekordy popularno ci. Przyjazd Mitnicka był du ym przedsi wzi ciem organizacyjnym i finansowym. Autor przyleciał ze Stanów Zjednoczonych z osob towarzysz c w klasie biznes, w hotelach zajmował apartamenty. Najpierw zorganizowano konferencj prasow w Warszawie, potem było podpisywanie ksi ek w megastorze Empik Junior i w ksi garni Nike. Do Empiku ustawiła si kolejka, która wychodziła a na Marszałkowsk. Ł cznie w ksi garniach, które organizowały spotkania autorskie, go podpisał około 2000 egz. ksi ki. W Łodzi spotkanie zorganizowano w ksi garni O wiatowej oraz w hali MediaMarkt (sie jest jednym z najwa niejszych partnerów handlowych wydawnictwa Helion), natomiast we Wrocławiu w Empiku przy rynku oraz w ksi garni Kwantum. Sam Mitnick zdumiony był ogromnym zainteresowaniem polskich czytelników i dziennikarzy. W ci gu swojego

12 Jak wypromowano bestseller 11 pobytu udzielił kilkudziesi ciu wywiadów. Zrobili my z tego mocny temat. Zainteresowanie mediów było na tyle du e, e praktycznie zmuszeni byli my ogranicza liczb udzielanych przez Kevina wywiadów. Z umów z nami wywi zali si wszyscy patroni mówi Grzegorz Schwarz. Wszystkie telewizyjne serwisy informacyjne zamie ciły migawki z wizyty hackera. Cena ksi ki została ustalona na niskim poziomie, tak by była atrakcyjna dla młodego odbiorcy. Równolegle opublikowano wydanie w mi kkiej (29,90 zł) i twardej oprawie (39,90 zł). Błyskawicznie przygotowano dodruk, której pierwszy nakład rozszedł si jeszcze przed premier. Media i wizyta autora miały rozbudzi zainteresowanie odbiorców. Był jednak i drugi element promocji w miejscu sprzeda y. Nasi partnerzy handlowi byli równie mocno zaanga owani w promocj ksi ki jak samo wydawnictwo. W du ej mierze sukces Sztuki podst pu to ich zasługa mówi Adam Blaska, dyrektor handlowy Helionu. Ksi garze otrzymali broszury z fragmentami Sztuki podst pu, przygotowano tysi ce materiałów promocyjnych i ekspozycyjnych: plakaty, chor giewki, displaye, atrapy ksi ek Wydawca podgrzewał te atmosfer plakatami, które nie promowały bezpo rednio ksi ki, lecz rozbudzały zainteresowanie hackerstwem: Uzbrojony w klawiatur był niebezpieczny dla społecze stwa. Du a promocja sprawiła, e ludzie przychodzili do ksi gar i sami pytali o ksi k. Dzi ki temu spor cz nakładu mogli my sprzeda za gotówk. Nie udzielali my dodatkowych rabatów, uznaj c, e premi dla naszych odbiorców jest du a sprzeda, której koszty w cało ci ponie li my my mówi Blaska. Efekt działa promocyjnych i wizyty Mitnicka był długotrwały. Helion zaistniał w mediach nie zwi zanych z informatyk. W nast pnym roku ten sam wydawca wypromował ju bez du ych nakładów inn ksi k tym razem poradnik biznesowy dwójki chi skich strategów Sun Tzu i Sun Pin Sztuka wojny, którego sprzedano ponad 20 tys. egz. Sztuka podst pu po opadni ciu fali zainteresowania wci znajduje nabywców, rednia miesi czna sprzeda to ok. 200 egz. * * *

13 12 Jak wypromowano bestseller Helion wprowadził Sztuk podst pu tak e na rynek czeski, wykorzystuj c te same mechanizmy promocji. Zaproszono Mitnicka do Pragi, ukazały si wywiady w prasie i w telewizji. Sprzedano ok. 7 tys. egz. To było ciekawe do wiadczenie, nawi zali my kontakty z lokalnymi dystrybutorami, poznali my czeski rynek, jego specyfik i wymagania ocenia Grzegorz Schwarz. Łukasz Goł biewski

14 egzemplarzy w jeden dzie Cie wiatru Carlosa Ruiza Zafóna Bestseller nie bierze si z niczego zapewnia Krzysztof Genczelewski, dyrektor marketingu w Muzie. Zawsze jest spowodowany czym. Tytuł Carlosa Ruiza Zafóna kupili my od agenta literackiego, który reprezentuje autora. Od dawna interesuje nas literatura iberoameryka ska, w swoim katalogu mamy kilkunastu wietnych autorów z tego nurtu. W 2004 roku w samej tylko Hiszpanii (ojczy nie pisarza, cho ten akurat mieszka w Los Angeles) Cienia wiatru sprzedało si ponad milion egzemplarzy. Powie przetłumaczono na 20 j zyków w 30 krajach. Wsz dzie sprzedaje si znakomicie. Z decyzj długo wi c nie czekano. Ksi ka dostała si w r ce jednych z najlepszych tłumaczy literatury iberoameryka skiej w naszym kraju do Beaty Fabja skiej-potapczuk i Carlosa Marrodána Casasa. Od razu planowano wydanie jej w dwóch oprawach mi kkiej i twardej. W tej pierwszej ksi ka kosztuje 29,90 zł, w drugiej 34,90 zł. Intencja wydawcy była prosta: chciał, by czytelnik od razu mógł zdecydowa, co chce kupi. Cie wiatru to powie o ksi ce, która nadała bieg yciu dziesi cioletniego barcelo czyka. To tak e powie o dziesi cioletnim barcelo czyku, którego ycie zdołała odmieni Pi kna, romantyczna, mroczna, klimatyczna. Przede wszystkim za wci gaj ca.

15 14 Jak wypromowano bestseller Ksi ka broni si sama Jej wydanie zaplanowano na luty. Fakt, e na półki ksi garskie trafiła dokładnie w Walentynki, Krzysztof Genczelewski uznaje jako całkowicie przypadkowy. Praca działu promocji na dobre ruszyła w połowie grudnia. Zacz ło si od wyboru redakcji i dziennikarzy, do których jeszcze przed Gwiazdk rozesłane zostały tzw. szczotki. Punktem wyj cia do podejmowanych przez nas działa promocyjnych była warto ksi ki, jej atrakcyjno dla czytelnika. Nie korzystali my z adnego punktu zaczepienia, jakim zwykle jest modny temat ksi ki lub popularno jej autora. Chodziło o to, by ka dy przeczytał i sam doszedł do wniosku, e jest to warto ciowa powie, a nast pnie zacz ł o niej pisa opowiada Krzysztof Genczelewski. Je li wierzy przedstawicielowi Muzy, ci, którzy zacz li j czyta, całkowicie dali si wchłon. Kiedy testowali my refleksje dziennikarzy, okazywało si, e czytali w wi ta, spó niali si na Wigili, na Sylwestra itd. opowiada z wyra n satysfakcj. Pierwszy tekst ukazał si w lutowym numerze Playboya. Redakcja miesi cznika zaliczyła Cie wiatru do swojego Top 10. Wiele tak- e pomógł artykuł El biety Sawickiej w Rzeczpospolitej, która wr cz napisała o Zafónomanii. W Muzie mówi, e i nad Wisł udało si j wytworzy. Na stronie Zafóna (www.lasombradelviento.net) znajduje si gra dla internautów, którzy b d mogli wyrwa ostatnie pi egzemplarzy Cienia wiatru ze szponów miertelnego wroga powie ci (czyli jak w prawdziwej ksi ce). Zwyci zcy, którzy przejd prób, mog posłucha czterech niewielkich utworów muzycznych, skomponowanych i zagranych przez pisarza jako nastrojowe tło dla powie ci. Mania W przeciwie stwie do wielu innych tytułów, w Muzie postanowiono o niepozyskiwaniu adnych patronów medialnych. Zaobserwowałem, e je eli patronat obejmuje jeden z tygodników, to o ksi ce nie pisze inny. Wi c patronów nie ma, podobnie jak na inne wiod ce tytuły z naszego katalogu. Postanowili my, e ksi ka b dzie si broni sama opowiada Krzysztof Genczelewski. Jeszcze przed wydaniem powie ci, jej fragment ukazał si na łamach Rzeczpospolitej. O ksi ce zacz ło si mówi. Nast pnie przygotowane zostały materiały informacyjne, które wysłano do dziennikarzy i dystry-

16 Jak wypromowano bestseller 15 butorów ksi garzy i hurtowników. Zrobiono oryginalny, nawi zuj cy do fabuły Cienia wiatru gad et z nadpalonym sznurkiem i hiszpa skimi zapałkami. Wydrukowano tak e plakaty, ulotki i zakładki. W postaci eleganckiej drukowanej na kredowym papierze ksi eczki wykonane zostały materiały prasowe. Wysyłka ksi ki do mediów zamkn ła si w liczbie stu egzemplarzy. Nie ka dy dziennikarz j dostał, ale ka dy, który poprosił, miał dosyłan zdradza szef marketingu w Muzie. Elektroniczna wysyłka materiałów informacyjnych obj ła około 500 adresów poczty elektronicznej, nie tylko redaktorów i dziennikarzy. Przedstawiciele handlowi oficyny mieli obowi zek kontrolowania ekspozycji i zaopatrzenia ksi gar w ksi k Zafóna. Lawina zamówie Od pierwszego dnia zaobserwowana została lawina zamówie. Pierwsze 10 tys. egz. Cienia wiatru znikło z magazynów Muzy ju we wtorek, 15 lutego. Potem zacz ły si pojawia recenzje prasowe. Mamy tego bardzo poka n teczk. Dzienniki, tygodniki, miesi czniki W telewizyjnych programach o ksi kach tak e si o niej mówiło, obecnie zapraszany jest do nich tłumacz, który na wizji, ale i w radiu, mówi o swoim najnowszym przekładzie opowiada Genczelewski. Planowana jest tak e adaptacja fragmentów w Polskim Radiu. Na ten temat rozmowy jednak trwaj. W pierwszym tygodniu ksi ka weszła na szczyty sprzeda y we wszystkich sieciach. W Merlinie, gdzie informacja o niej ukazała si na tydzie przed premier, zamówienia na nieprzeczytan jeszcze przez nikogo ksi k zło yło 500 osób. 7 marca Cie wiatru znalazł si na pierwszym miejscu Empiku ze sprzeda 3400 egz. W Muzie s pewni, e do połowy marca sprzedadz 40 tys. egz. Od połowy marca planowany jest drugi etap działa promocyjnych czyli spotkania z tłumaczem ksi ki. W tym roku Carlos Ruiz Zafón do Polski nie przyjedzie, bo pisze swoj now ksi k. Mo e kiedy tak. Nie otrzymali my jednak od jego agenta adnej propozycji mówi Krzysztof Genczelewski. W rozmowie podkre la du rol Carlosa Marrodána Casasa, który jako jeden z najlepszych tłumaczy literatury iberoameryka skiej znany jest rodowiskowo. Twierdzi, e w tym przy-

17 16 Jak wypromowano bestseller padku tłumacz mo e by lepszy ni sam autor, bo b dzie mógł odda emocje, jakie towarzyszyły mu podczas pracy nad ksi k, która niekiedy przypomina pisanie jej na nowo. Planowane s spotkania w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Łodzi, mo e w Gda sku. Wszystko zale y od zainteresowania potencjalnych partnerów. Muza chce zaanga owa miejsca nie zwi zane ze sprzeda ksi ek, mo e jakie antykwariaty, kafejki, bo ksi ka jest absolutnie klimatyczna, wi c szukamy lokali podobnych do opisywanych na jej stronach, ze wiecami i kotem siedz cym na zakurzonych tomiszczach. Takie snuj marzenia Spotkania maj potrwa do maja. O powie ci Zafóna jego tłumacz pisze, e po wi cał si jej wsz dzie w tramwaju, w metrze, w autobusie, w pracy i poza prac. Wsz dzie, gdzie si dało i kiedy tylko si dało. W takim zapami taniu ostatni raz czytałem, kiedy miałem lat kilkana cie. ( ) Nierzadko w trakcie lektury zastanawiałem si, jak to mo liwe, bym ja, tak zwany wyrobiony czytelnik, czytelnik koneser, czytelnik leciwy i do wiadczony, pozostawał pod takim urokiem ksi ki, bezwstydnie ongluj cej arsenałem staromodnych rodków i wzrusze?. Wiele wskazuje na to, e pod urokiem tym niebawem b dziemy ju wszyscy

18 Dziecko, nie drukuj tego a tyle Alchemik Paula Coelho Opowie o tym, jak Alchemik stał si polskim bestsellerem ró ni si znacznie od wielu jej podobnych. Na jego promocj nie wydano wła- ciwie ani złotówki, nie zorganizowana została adna trasa promocyjna autora, nie zło yły si szczególne okoliczno ci. Kiedy słucha si Basi St pie, wła cicielki publikuj cego Paula Coelho wydawnictwa Drzewo Babel, dochodzi si do wniosku, e o sukcesie zadecydował upór, konsekwencja, a mo e troch szcz cia i uroku osobistego. Mnóstwo głupich pyta Alchemik wpadł jej w r ce jeszcze kiedy mieszkała we Francji. Zauroczył j, postanowiła wyda w Polsce. W Pary u po nocach tłumaczyła go z przyjacielem, Andrzejem Kowalskim. Przyje d aj c do Polski, odwiedzała hurtownie, próbuj c dowiedzie si, jak funkcjonuje rynek wydawniczy, jakie s nakłady itp. Po 15 latach nieobecno ci w kraju nie miała o tym bladego poj cia. Była w wiatowidzie, w Klonie, Liberze, Kwadro Na Kolejowej reagowano pono na ni sympatycznie, cho z niedowierzaniem, e cokolwiek jej z tego wyjdzie. Jeden z hurtowników poradził jej wprost: Dziecko, nie drukuj tego a tyle 500 egzemplarzy wystarczy, najwy ej Wydrukowała 5000 egz.. Uparłam si i naiwnie wierzyłam, e mam racj wspomina dzi z rozrzewnieniem.

19 18 Jak wypromowano bestseller Dodaje, e spotykaj c si z tuzami ówczesnego rynku hurtowego (pami tamy tych panów ) jako kompletna dyletantka mogła sobie pozwoli na zadawanie mnóstwa głupich pyta, na które dostawała tyle samo m drych odpowiedzi. Wida ta naiwno rozbrajała moich rozmówców, st d takie, a nie inne, reakcje mieje si. Uczyła si jednak szybko, a wiedza ju niebawem miała procentowa. Jej determinacja była pono tak du a, e niektórych z hurtowników wr cz namawiała do lektury. Z oferty cz ciej korzystały panie pracuj ce we wzorcowniach, które pod urokiem powie ci lepiej j eksponowały na regałach. Kiedy zauwa yła, e ksi ki nie ma w budkach na Dworcu Centralnym. Zacz łam nawiedza ksi garzy. W Warszawie i wsz dzie, gdzie tylko jechałam. Wtykałam wizytówki, mówiłam, gdzie mog znale t pozycj. Było to mo e bardzo chaotyczne, ale poskutkowało wspominała po latach. W lutym 1995 roku, kiedy kupowała prawa do Alchemika, zapytała jednego z wydawców, jaki jest najwi kszy ówczesny bestseller w Polsce. Powiedział wtedy, e Imi ró y Umberto Eco, którego sprzedało si 72 tys. egz. I ja na tym bazowałam przy ustalaniu pierwszego nakładu relacjonuje. Tobie dam prawa Kiedy Paulo sprzedawał mi swoje prawa, przez kilka godzin dokładnie mnie przepytywał o rynek ksi ki w Polsce. Obok mnie siedziała Portugalka, której zale ało na prawach do inscenizacji ksi ki w Lizbonie, ale nie była w stanie nic powiedzie na temat rodowiska teatralnego w Portugalii. I Paulo powiedział Tobie dam prawa, a tobie nie dam wspomina Basia St pie. Nie mo na powiedzie, aby pocz tkuj ca wydawczyni realizowała wówczas jak kolwiek polityk promocyjn. Na pewno inaczej ni obecnie. Nie dysponowała wtedy adnym bud etem, Miała 1000 dolarów na prawa i 8000 zł na druk, które po yczył jej tata. Jedyn płatn reklam (400 zł) była połowa strony w Megaronie redagowanym w Poznaniu miesi czniku dla ksi garzy, z którym od pocz tku zwi zany był Piotr Dobroł cki, dzi redaktor naczelny Magazynu Literackiego KSI KI. On sam tak wspomina t sytuacj : Od samego pocz tku

20 Jak wypromowano bestseller 19 nie dawałem wiary w sukces tej ksi ki. Bo niby dlaczego? Co takiego było w niej wyj tkowego i któ znał niejakiego Paula Coelho. A jednak udało si Basi. Ja si pomyliłem, a ona na szcz cie odniosła z Alchemikiem niebywały sukces. Dodajmy, e pierwsze reklamy pojawiły si tak naprawd dopiero od momentu wydania przez Drzewo Babel 11 minut jak na razie ostatniej powie ci Brazylijczyka. Kiedy chodziła po redakcjach gazet i czasopism, zach caj c dziennikarzy do pisania o Alchemiku, nie my lała o tym, ile egzemplarzy uda si jej sprzeda. Ten problem w ogóle nie istniał zapewnia. Dziennikarze jednak reagowali na ksi k bardzo yczliwie i to od samego pocz tku. W jakiej mierze było to zapewne wynikiem dobrze przygotowanego dossier prasowego o autorze i o samej ksi ce ( efekt był taki, e nie wszyscy czytali ksi ki, ale wielu przepisywało moje zdania ). Edytorka zrobiła tłumaczenia wywiadów, reporta y, recenzji. Te intuicyjnie Nikt jej przecie nie uczył, jak si komponuje teczki prasowe, aby dziennikarze nie narzekali na brak materiałów do napisania tekstów. Efektem jej działa było ponad 100 recenzji prasowych. Odbyłam dziesi tki rozmów. Wciskałam»Alchemika«, gdzie si dawało. Prosiłam wszystkich, aby go czytali. Niech nawet nie pisz pó niej nic o tym, ale niech przynajmniej przeczytaj. Rozdałam około 600 egz. Działałam wówczas jak w transie wspominała w Bibliotece Analiz w maju 2001 roku. Gniotsa nie łamiotsa Przez jakie trzy lata Alchemik sprzedawał si bardzo stabilnie, po około 500 egz. miesi cznie. Kiedy w listopadzie i grudniu 1995 rozeszło si pierwszych 1000 egz., cieszyłam jak wariatka mieje si. Do dzi polscy czytelnicy kupili ponad pół miliona egzemplarzy, a ksi ka zalecana jest jako lektura szkolna, doczekała si adaptacji teatralnych, na jej podstawie powstaj słuchowiska radiowe, musicale, opery. Wokół tej ksi ki od kilku lat t tni ycie. To jest troch tak jak wokół»małego Ksi cia«. Jest czytana przez ludzi w ró nym wieku. Ł czy pokolenia. Jest prosta, mo na powiedzie, e w jakim sensie terapeutyczna mówiła cztery lata temu w wywiadzie udzielanym Bibliotece Analiz.

21 20 Jak wypromowano bestseller Rocznie sprzedaje si jej około tys. egz., co jaki czas wraca nawet na listy bestsellerów, bo zawsze wspomina j w mediach jaka znana osoba, przy okazji rekomenduj c lektur. Gniotsa nie łamiotsa z wyra nym dystansem komentuje swój sukces. Zdaniem Basi St pie zainteresowanie czytelników wynika z kilku powodów. Pomijaj c tre ksi ki, wa na była konsekwencja jej wydawcy zarówno w publikowaniu innych ksi ek Coelho, ich promowaniu, zapraszaniu autora do Polski Dobrze sprzedawała si tak e kolejna jego powie zatytułowana Na brzegu rzeki Piedry usiadłam i płakałam. Nie bez znaczenia była tak e poczta pantoflowa, przekazywanie sobie informacji o ksi ce z ust do ust, e na rynku ukazało si co, co warto przeczyta. eby jednak zadziałał i ten mechanizm, musi by przekroczona pewna liczba ju sprzedanych egzemplarzy analizuje Basia. Pierwsza wizyta Paulo Coelho w Polsce miała miejsce dopiero w 1997 roku. Kiedy razem z Olgierdem Budrewiczem, który wydał wspomnienia o Brazylii, podpisywali razem ksi ki w Parku Łazienkowskim, do autora Alchemika podeszła po autograf jedna osoba. Inna sprawa, e wszystko odbywało si pono bardzo spontanicznie. Najbli sza wizyta Coelho b dzie miała miejsce w czerwcu tego [2005 red.] roku. Pisarz przyje d a na dziesi te urodziny Drzewa Babel, z czytelnikami natomiast spotka si tylko w Cz stochowie, która ze wzgl dów religijnych jest dla niego miejscem bardzo wa nym i wyj tkowym.

22 Pełen profesjonalizm Sprawa Honoru. Dywizjon 303 Ko ciuszkowski. Zapomniani bohaterowie II wojny wiatowej Lynne Olson i Stanleya Clouda Zdaniem Andrzeja Kuryłowicza, wypromowanie u nas bestsellera na naprawd du skal, czyli takiego, który si sprzeda w nakładzie ok. 20 tys. egz., wbrew pozorom nie jest takie trudne. Co roku wydajemy kilkana cie takich pozycji. Ich liczb ogranicza głównie brak czasu, w wydawnictwie pracuj tylko trzy osoby opowiada. Gdyby czyjej uwadze umkn ło, przypomnijmy, e Sprawa honoru to pasjonuj ca, błyskotliwie opowiedziana historia polskich pilotów my liwskich, którzy przyczynili si do uratowania Anglii w czasie bitwy powietrznej w 1940 roku. Tak reklamuj j wydawcy Andrzej Findeisen A.M.F. Plus Group oraz Albatros Andrzeja Kuryłowicza. I dalej: Skupiaj c si na osobach pi ciu pilotów słynnego Dywizjonu 303 Ko ciuszkowskiego, autorzy ukazali, jak ci młodzi Polacy, całym sercem pragn cy wyzwoli swoj ojczyzn, weszli do grona najbardziej bohaterskich i skutecznych my liwców drugiej wojny wiatowej. Czerpi c z nieoficjalnego dziennika Dywizjonu 303 wypełnionego osobistymi relacjami ze star z nieprzyjacielem oraz z listów, wywiadów, wspomnie, opowie ci i fotografii, autorzy ywo i zajmuj co opisali pilotów tej jednostki i ich walk. W grudniu 2003 roku Kuryłowicz skontaktował si z mieszkaj cym na stałe w Stanach Zjednoczonych Findeisenem zaraz po tym, jak ten kupił prawa do wydania Sprawy honoru w Polsce. Inni wydawcy pono nie interesowali si ksi k, dlatego licencja sprzedana została za stosunkowo nisk cen. Findeisen przyje d ał do Polski rednio raz

Social Media Marketing. Odkryj potencjał Facebooka, Twittera i innych portali społecznościowych

Social Media Marketing. Odkryj potencjał Facebooka, Twittera i innych portali społecznościowych IDŹ DO: Spis treści Przykładowy rozdział KATALOG KSIĄŻEK: Katalog online Bestsellery Nowe książki Zapowiedzi CENNIK I INFORMACJE: Zamów informacje o nowościach Zamów cennik CZYTELNIA: Fragmenty książek

Bardziej szczegółowo

100 NAJLEPSZYCH KSIĄŻEK BIZNESOWYCH. POZNAJ NIEZBĘDNY KANON

100 NAJLEPSZYCH KSIĄŻEK BIZNESOWYCH. POZNAJ NIEZBĘDNY KANON IDŹ DO: KATALOG KSIĄŻEK: CENNIK I INFORMACJE: CZYTELNIA: Spis treści Przykładowy rozdział Katalog online Zamów drukowany katalog Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Fragmenty książek online Do koszyka

Bardziej szczegółowo

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl.

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl. PR Wst p o Raporcie Dlaczego warto inwestowa w wizerunek rmy? PR - dzia a samemu czy zda si na fachowców? Rola investor relations dla spó ki gie dowej Czy mog zmierzy efektywno dzia a PR? Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

KULTURA MEDIALNA. Próba analizy polskich mediów. Zbiorowa praca studentcka pod redakcj Bohdana Ju kiwa

KULTURA MEDIALNA. Próba analizy polskich mediów. Zbiorowa praca studentcka pod redakcj Bohdana Ju kiwa KULTURA MEDIALNA Próba analizy polskich mediów Zbiorowa praca studentcka pod redakcj Bohdana Ju kiwa Kraków 2012 Redakcja: Zast pca redaktora: Miko aj Kostka Redaktorzy: Ewelina Dwojewska, Sylwia Jasiak,

Bardziej szczegółowo

Raportów o Stanie Kultury

Raportów o Stanie Kultury Raport został opracowany na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako jeden z Raportów o Stanie Kultury, podsumowuj cych zmiany, jakie dokonały si w sektorze kultury w Polsce w ci gu

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses

Tytuł oryginału: The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses Tytuł oryginału: The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses Tłumaczenie: Bartosz Sałbut ISBN: 978-83-246-5100-9 Copyright Eric Ries,

Bardziej szczegółowo

Godzina dziennie z Web Analytics. Stwórz dobr¹ strategiê e-marketingow¹

Godzina dziennie z Web Analytics. Stwórz dobr¹ strategiê e-marketingow¹ Godzina dziennie z Web Analytics. Stwórz dobr¹ strategiê e-marketingow¹ Autor: Avinash Kaushik T³umaczenie: Tomasz Walczak ISBN: 978-83-246-1880-4 Tytu³ orygina³u: Web Analytics: An Hour a Day Format:

Bardziej szczegółowo

Realizacja genialnych pomysłów. Jak sprawić, by nie skończyło się na gadaniu

Realizacja genialnych pomysłów. Jak sprawić, by nie skończyło się na gadaniu IDŹ DO: Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz KATALOG KSIĄŻEK: Katalog online Bestsellery Nowe książki Zapowiedzi CENNIK I INFORMACJE: Zamów informacje o nowościach Zamów cennik CZYTELNIA: Fragmenty

Bardziej szczegółowo

RAPORT MAGAZYNU MENEDŻERÓW I INFORMATYKÓW. Kariera w IT 2012. Rynek pracy w branży IT w Polsce PRACA.COMPUTERWORLD.PL. Partnerzy raportu:

RAPORT MAGAZYNU MENEDŻERÓW I INFORMATYKÓW. Kariera w IT 2012. Rynek pracy w branży IT w Polsce PRACA.COMPUTERWORLD.PL. Partnerzy raportu: LISTOPAD 2011 CZERWIEC 2011 Rynek pracy w branży IT w Polsce RAPORT MAGAZYNU MENEDŻERÓW I INFORMATYKÓW Kariera w IT 2012 PRACA.COMPUTERWORLD.PL Partnerzy raportu: WRAPORCIE KARIERA W IT 2012 UCZELNIE 4

Bardziej szczegółowo

Miros aw D browski. Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów. Wydanie II zmienione

Miros aw D browski. Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów. Wydanie II zmienione Miros aw D browski Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów Wydanie II zmienione Warszawa 2008 Autor ksi ki: Miros aw D browski Opracowanie graficzne: Stefan

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: Today We Are Rich: Harnessing the Power of Total Confidence

Tytuł oryginału: Today We Are Rich: Harnessing the Power of Total Confidence Tytuł oryginału: Today We Are Rich: Harnessing the Power of Total Confidence Tłumaczenie: Wojciech Białas Projekt okładki: Michał Wójcik ISBN: 978-83-246-3681-5 Copyright 2011 by Tim Sanders. Polish edition

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie dla biznesu

oprogramowanie dla biznesu kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu listopad / grudzie 2007 cena 70 z b dów wdro eniowych badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce do wiadczenia prezesów

Bardziej szczegółowo

TOK FM oraz portal internetowy Racjonalista.pl. RECENZJE 233

TOK FM oraz portal internetowy Racjonalista.pl. RECENZJE 233 232 RECENZJE dobór metod silnie ci y w stron do osobliwego podzbioru metod socjologicznych. Wzi wszy pod uwag fakt, e Pickering tak kluczow rol przypisuje kategorii Lebenswelt, omawianej w rozdziale pierwszym,

Bardziej szczegółowo

Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie

Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie Psychologia Spo eczna 2011 tom 6 3 (18) 226 240 ISSN 1896-1800 Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie Monika Mynarska Instytut Psychologii, Uniwersytet Kardyna

Bardziej szczegółowo

Serwis Web 2.0. Od pomys³u do realizacji

Serwis Web 2.0. Od pomys³u do realizacji Serwis Web 2.0. Od pomys³u do realizacji Autorzy: Gottfried Vossen, Stephan Hagemann T³umaczenie: Tomasz Walczak ISBN: 978-83-246-1605-3 Tytu³ orygina³u: Unleashing Web 2.0: From Concepts to Creativity

Bardziej szczegółowo

Zasady miłoœci. Jak mądrze kochać i być kochanym

Zasady miłoœci. Jak mądrze kochać i być kochanym Idź do Przykładowy rozdział Spis treści Katalog książek Nowości Zasady miłoœci. Jak mądrze kochać i być kochanym Autor: Richard Templar Tłumaczenie: Sławomir Kupisz ISBN: 978-83-246-2260-3 Tytuł oryginału:

Bardziej szczegółowo

FOREX wyłącz emocje, włącz zyski. Przewodnik œwiadomego inwestora

FOREX wyłącz emocje, włącz zyski. Przewodnik œwiadomego inwestora FOREX wyłącz emocje, włącz zyski. Przewodnik œwiadomego inwestora Autor: Miko³aj Rylski ISBN: 978-83-246-2109-5 Format: A5, stron: 184 Uwolnij swoje zyski! Poznaj: fakty i mity na temat rynku FOREX emocje

Bardziej szczegółowo

NIP: 547-192-01-16 REGON:

NIP: 547-192-01-16 REGON: Oddaj c j w twoje r ce mam wiadomo ć, e twoja przygoda z eventami ju si rozpocz ła bardzo dobrze! Ksi ka jest skierowana przede wszystkim do praktykówś do event managerów, animatorów eventowych, działów

Bardziej szczegółowo

FOREX DLA BYSTRZAKÓW

FOREX DLA BYSTRZAKÓW FOREX DLA BYSTRZAKÓW Spis treści Przykładowy rozdział Katalog online Zamów drukowany katalog CENNIK I INFORMACJE: Zamów informacje o nowościach Zamów cennik CZYTELNIA: Fragmenty książek online do przechowalni

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ KART ZBLI ENIOWYCH W KONTEK CIE POTRZEB KLIENTÓW BANKÓW DETALICZNYCH MAŁGORZATA KIE EL

ROZWÓJ KART ZBLI ENIOWYCH W KONTEK CIE POTRZEB KLIENTÓW BANKÓW DETALICZNYCH MAŁGORZATA KIE EL ROZWÓJ KART ZBLI ENIOWYCH W KONTEK CIE POTRZEB KLIENTÓW BANKÓW DETALICZNYCH MAŁGORZATA KIE EL Streszczenie Celem artykułu jest identyfikacja kart zbli eniowych, jako innowacji produktowej w bankowo ci

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: The Devil You Know: Looking Out for the Psycho in Your Life. Copyright Kerry Daynes and Jessica Fellowes 2011. All rights reserved.

Tytuł oryginału: The Devil You Know: Looking Out for the Psycho in Your Life. Copyright Kerry Daynes and Jessica Fellowes 2011. All rights reserved. Tytuł oryginału: The Devil You Know: Looking Out for the Psycho in Your Life Tłumaczenie: Marta Czub Projekt okładki: Bogna Czartoryska ISBN: 978-83-246-3479-8 Copyright Kerry Daynes and Jessica Fellowes

Bardziej szczegółowo

THE HYIP RATER INVESTORS BIBLE

THE HYIP RATER INVESTORS BIBLE PRESENTS THE HYIP RATER INVESTORS BIBLE HYIP RATER.NET DISCLAIMER: We are in no way affiliated with any of the investment programs. The information presented on our website is based on statistics and personal

Bardziej szczegółowo

Wojownik SEO. Sztuka osiągania najwyższych pozycji w wyszukiwarkach

Wojownik SEO. Sztuka osiągania najwyższych pozycji w wyszukiwarkach Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Miêdzy rodzicami a dzieæmi. Przyjazne kontakty z pociechami

Miêdzy rodzicami a dzieæmi. Przyjazne kontakty z pociechami Idź do Przykładowy rozdział Spis treści Katalog ksiazek Nowości Bestesllery Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów cennik Zamów informacje o nowościach Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013 Ekspertyza zosta a wykonana na zlecenie Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w MGPiPS. Informacje zawarte w ekspertyzie odzwierciedlaj pogl dy autora a nie zamawiaj cego. Mo liwo absorpcji rodków

Bardziej szczegółowo

KAZIMIERZ BARTOSZEWICZ WOJNA YDOWSKA W ROKU 1859 (POCZ TKI ASYMILACYI I ANTISEMITYZMU.) W edycji

KAZIMIERZ BARTOSZEWICZ WOJNA YDOWSKA W ROKU 1859 (POCZ TKI ASYMILACYI I ANTISEMITYZMU.) W edycji KAZIMIERZ BARTOSZEWICZ WOJNA YDOWSKA W ROKU 1859 (POCZ TKI ASYMILACYI I ANTISEMITYZMU.) W edycji 1 I. Po latach odr twienia i przygn bienia, spowodowanego kl ska, roku 1831, zacz si kolo roku 1840 budzi

Bardziej szczegółowo

GENIALNY UMYSŁ. JAK MYŚLEĆ I DZIAŁAĆ KREATYWNIE

GENIALNY UMYSŁ. JAK MYŚLEĆ I DZIAŁAĆ KREATYWNIE IDŹ DO: KATALOG KSIĄŻEK: CENNIK I INFORMACJE: CZYTELNIA: Spis treści Przykładowy rozdział Katalog online Zamów drukowany katalog Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Fragmenty książek online Do koszyka

Bardziej szczegółowo

ROLA AUDYTÓW W SYSTEMIE ZARZ DZANIA JAKO CI. STUDIUM PRZYPADKU KATARZYNA MIDOR

ROLA AUDYTÓW W SYSTEMIE ZARZ DZANIA JAKO CI. STUDIUM PRZYPADKU KATARZYNA MIDOR ROLA AUDYTÓW W SYSTEMIE ZARZ DZANIA JAKO CI. STUDIUM PRZYPADKU KATARZYNA MIDOR Streszczenie Systemowe uj cie działa, które s ukierunkowane na zagwarantowanie powtarzalnej jako ci procesów i wyrobów w przedsi

Bardziej szczegółowo