Copyright by Biblioteka Analiz Sp. z o.o., 2006, 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Copyright by Biblioteka Analiz Sp. z o.o., 2006, 2010"

Transkrypt

1

2

3

4 BibliotekaAnaliz Warszawa2010

5 Copyright by Biblioteka Analiz Sp. z o.o., 2006, 2010 Wszystkie prawa zastrze one. Kopiowanie lub reprodukcja jakiegokolwiek fragmentu tej ksi ki wymaga pisemnej zgody wydawcy. Skład i łamanie: Tatsu Zdj cie na okadce: Dreamstime.com Druk: Fabryka Druku Sp. z o.o. ISBN Firma jest członkiem Polskiej Izby Ksi ki Wydanie III Warszawa 2010 Biblioteka Analiz Sp. z o.o Warszawa ul. Mazowiecka 2/4 pok. 116 tel./fax (+48 22)

6 Spis tre ci Wst p Sensacyjny yciorys autora Sztuka podst pu. Łamałem ludzi nie hasła Kevina Mitnicka i Williama Simona egzemplarzy w jeden dzie Cie wiatru Carlosa Ruiza Zafóna Dziecko, nie drukuj tego a tyle Alchemik Paula Coelho Pełen profesjonalizm Sprawa Honoru. Dywizjon 303 Ko ciuszkowski. Zapomniani bohaterowie II wojny wiatowej Lynne Olson i Stanleya Clouda Poczyta t ksi k i pomy le Bidul Mariusza Ma lanki Panie Andrzeju, my l, e podj łem decyzj Co z t Polsk? Tomasza Lisa wie o spojrzenia Wielki słownik angielsko-polski i polsko-angielski PWN-Oxford Pomysł, który trafił Ksi ga dobrych ycze Beaty Pawlikowskiej i słuchaczy Radia Zet Drugi cud nad Wisł Samoleczenie metod B.S.M. Piotra Lewandowskiego Trasa nie-młodzieniaszka Rubio Williama Whartona Da komu kopa Seria niefortunnych zdarze Lemony Snicketa Miał by show! Polska na weekend proc. skuteczno ci Eragon Christophera Paoliniego Skorzystali my z pewnego tematu na 60. rocznic zako czenia II wojny wiatowej Wiedza i lekki tornister Ja i moja szkoła, pakiet do nauczania pocz tkowego Poczucie inteligentnej rozrywki Klub Dantego Matthew Pearla

7 Meblo cianka? Wielka Encyklopedia PWN Dla kreatywnych Podr czniki akademickie LexisNexis Naród padł na kolana Powstanie 44 Normana Daviesa Byłam uparta. I słusznie Traveler Johna Twelve Hawksa proc. od obrotu Harry Poter i Ksi Półkrwi Joanne K. Rowling Czynnik ludzki plus informacja Ksi ki Alex Kavy

8 Wst p Niniejsza ksi ka zawiera teksty publikowane na łamach dwutygodnika Biblioteka Analiz w 2005 i 2006 roku. Wszystkie ukazały si w dziale Jak wypromowano bestseller, którego pomysłodawc był Łukasz Goł biewski. On tak e zainicjował ów cykl, artykułem o tym, jak wspomnienia najsłynniejszego na wiecie hackera, Kevina Mitnicka, stały si u nas hitem. Potem poszło jak z górki. W miar regularnie czyli niemal e w ka dym numerze starali- my si przedstawia Czytelnikom rozmaite sposoby promowania ksi - ek. I dzi mo na powiedzie, e ilu wydawców tyle samo sposobów. Rzecz jasna, istniej niezmienne od lat zasady marketingu mów o sobie jak najwi cej; napisz taki komunikat prasowy, eby gazeta mogła go wydrukowa bez poprawek; zdob d wyniki sprzeda y czasopisma, nim kupisz w nim reklam itd. Opisane tu przykłady pokazuj jednak, e wydawnicze hity powstaj cz stokro z pomini ciem tych reguł niekiedy wr cz wiadomie. Kilka przykładów? Prosz bardzo. Alchemik Paula Coelho nie zdobyłby statusu bestsellera gdyby nie upór i bezsprzeczny urok osobisty jej polskiego wydawcy, Basi St pie z Drzewa Babel. Ksi ga dobrych ycze napisana przez Beat Pawlikowsk wespół ze słuchaczami Radia Zet powstała niejako na zamówienie, bez okazji. To równie ciekawy w tek historii, jak powstaj bestsellery. Bez najmniejszego cho by przygotowania (a twierdz, e i wiedzy) marketingowego do wiadomo ci odbiorców przebiło si Samoleczenie metod B.S.M. Piotra Lewandowskiego.

9 8 Jak wypromowano bestseller W jeszcze inny sposób oficyna Rosner i Wspólnicy wypromowała Co z t Polsk? Tomasza Lisa. W jaki zapraszam do lektury. Powy sz wyliczank dotkn łbym jednak tych, którzy na swój sukces zapracowali mrówcz prac, znakomitymi pomysłami, misternym uło- eniem mediaplanu czy wreszcie zainwestowaniem poka nych rodków (gwoli wyja nienia pieni dze te trzeba umie wydawa ). Wystarczy wspomnie o akcjach, które przeszły do marketingowej historii rynku wydawniczego w Polsce, a które na szczyty list bestsellerów wyniosły takie tytuły jak Sztuka podst pu Kevina Mitnicka, Wielka Encyklopedia Powszechna Wydawnictwa Naukowego PWN, Cie wiatru Carlosa Ruiza Zafóna, Polska na weekend, Powstanie 44 Normana Daviesa czy wreszcie Harry Potter i Ksi e Półkrwi Joanne K. Rowling. Ka da z zastosowanych metod została tu drobiazgowo opisana w miar mo liwo ci z podaniem bud etów promocyjnych, liczby sprzedanych egzemplarzy ka dego z tytułów i mediów, w jakich wykupiono powierzchnie reklamowe. Co bardziej dociekliwych kierujemy bezpo rednio do bohaterów pomieszczonych tu tekstów (osób odpowiedzialnych za działania marketingowe, nie za autorów tych ksi ek, rzecz jasna). Tytułem wyja nienia, informujemy, e zamieszczone tu teksty zostały wiernie przedrukowane z dwutygodnika. Bez skrótów, zmian, poprawek i uzupełnie. Miłej i po ytecznej lektury! Kuba Frołow

10 Sensacyjny yciorys autora Sztuka podst pu. Łamałem ludzi nie hasła Kevina Mitnicka i Williama Simona Wydana w marcu 2003 roku przez trzy miesi ce utrzymywała si na czołowych miejscach list bestsellerów. Ł cznie w pierwszym roku wydawnictwo Helion sprzedało 40 tys. egz. tego tytułu, cho nie był on adresowany do masowego odbiorcy. O sukcesie zadecydowała du a kampania medialna i promocja sprzeda y poł czona z wizyt autora w Polsce. Wydawca promował nie produkt, lecz osob Mitnicka najsłynniejszego hackera wiata. Du a sprzeda Sztuki podst pu pozwoliła wydawnictwu Helion, które specjalizuje si w ksi ce informatycznej, zaistnie na znacznie szersz skal i dotrze do odbiorców, którzy wcze niej z firm nie mieli kontaktu. Kevin Mitnick opisał, jak łatwo dotrze do poufnych informacji, które pozwalaj włamywa si do systemów komputerowych. Temat wa ny, ale ksi ek o zabezpieczeniach przed hackerami jest na rynku sporo. Wiedzieli my, e aby zaistnie z t ksi k na szersz skal, b dziemy musieli zwróci uwag czytelników nie na jej tre, ale na bardzo ciekawy, niemal sensacyjny yciorys autora mówi Grzegorz Schwarz, dyrektor ds. marketingu w wydawnictwie. Mitnick to posta kontrowersyjna, skazany za hackerstwo, podczas rozprawy s dowej pokazał, jak umiej tnie wykorzystywał bł dy osób obsługuj cych komputery, czym przyczynił si do zwi kszenia bezpiecze stwa danych. Cho o dokonaniach Mitnicka informowały media na całym wiecie, to poza Polsk jego ksi ka nie była bestsellerem Amerykanie promowali j jako ksi k biznesow, reklamowano j np. w portach lotniczych.

11 10 Jak wypromowano bestseller My podeszli my do niej inaczej, uznali my, e hackerstwem interesuj si głównie ludzie młodzi i na nich skupili my wysiłki promocyjne mówi Schwarz. Plan zakładał nakład 30 tys. egz. Bud et promocyjny wynosił 6 proc. oczekiwanych przychodów i kwotowo zwi kszał si wraz z kolejnymi dodrukami. Wydawca nie planował zysków, traktuj c ksi k jako produkt specjalny, który miał budowa jego mark. Na marzec 2003 roku zaplanowano premier Sztuki podst pu poł czon z czterodniow wizyt Mitnicka w Warszawie, Łodzi i Wrocławiu. Jeszcze przed ukazaniem si ksi ki media otrzymały egzemplarze sygnalne i materiały prasowe, w tym kilkunastostronicowy yciorys autora zamówiony specjalnie dla potrzeb promocyjnych. Gazeta Wyborcza, Wprost, Chip oraz telewizja TVN zrealizowały wcze niej telefoniczne wywiady z Mitnickiem, których emisje zbiegły si z dat premiery. Wydawnictwu udało si uzyska liczne patronaty medialne nad ksi k (TVN Rozmowy w toku, Wprost, BussinessWeek, Chip, Onet.pl, Radiowa Trójka, Magazyn Literacki KSI KI, Merlin.pl, serwis bran owy hacking.pl). W oparciu o te media oraz silne działania PR budowane było napi cie wokół wizyty hackera oraz samej ksi ki. Autor pojawił si w Rozmowach w toku z ogl dalno ci na poziomie około dwóch milionów widzów, w godzinnej audycji Klub Trójki, dwustronicowy artykuł zago cił na łamach Du ego Formatu (dodatku do Gazety Wyborczej ) i w tygodniku Wprost. Chat w serwisie Onet.pl pobił rekordy popularno ci. Przyjazd Mitnicka był du ym przedsi wzi ciem organizacyjnym i finansowym. Autor przyleciał ze Stanów Zjednoczonych z osob towarzysz c w klasie biznes, w hotelach zajmował apartamenty. Najpierw zorganizowano konferencj prasow w Warszawie, potem było podpisywanie ksi ek w megastorze Empik Junior i w ksi garni Nike. Do Empiku ustawiła si kolejka, która wychodziła a na Marszałkowsk. Ł cznie w ksi garniach, które organizowały spotkania autorskie, go podpisał około 2000 egz. ksi ki. W Łodzi spotkanie zorganizowano w ksi garni O wiatowej oraz w hali MediaMarkt (sie jest jednym z najwa niejszych partnerów handlowych wydawnictwa Helion), natomiast we Wrocławiu w Empiku przy rynku oraz w ksi garni Kwantum. Sam Mitnick zdumiony był ogromnym zainteresowaniem polskich czytelników i dziennikarzy. W ci gu swojego

12 Jak wypromowano bestseller 11 pobytu udzielił kilkudziesi ciu wywiadów. Zrobili my z tego mocny temat. Zainteresowanie mediów było na tyle du e, e praktycznie zmuszeni byli my ogranicza liczb udzielanych przez Kevina wywiadów. Z umów z nami wywi zali si wszyscy patroni mówi Grzegorz Schwarz. Wszystkie telewizyjne serwisy informacyjne zamie ciły migawki z wizyty hackera. Cena ksi ki została ustalona na niskim poziomie, tak by była atrakcyjna dla młodego odbiorcy. Równolegle opublikowano wydanie w mi kkiej (29,90 zł) i twardej oprawie (39,90 zł). Błyskawicznie przygotowano dodruk, której pierwszy nakład rozszedł si jeszcze przed premier. Media i wizyta autora miały rozbudzi zainteresowanie odbiorców. Był jednak i drugi element promocji w miejscu sprzeda y. Nasi partnerzy handlowi byli równie mocno zaanga owani w promocj ksi ki jak samo wydawnictwo. W du ej mierze sukces Sztuki podst pu to ich zasługa mówi Adam Blaska, dyrektor handlowy Helionu. Ksi garze otrzymali broszury z fragmentami Sztuki podst pu, przygotowano tysi ce materiałów promocyjnych i ekspozycyjnych: plakaty, chor giewki, displaye, atrapy ksi ek Wydawca podgrzewał te atmosfer plakatami, które nie promowały bezpo rednio ksi ki, lecz rozbudzały zainteresowanie hackerstwem: Uzbrojony w klawiatur był niebezpieczny dla społecze stwa. Du a promocja sprawiła, e ludzie przychodzili do ksi gar i sami pytali o ksi k. Dzi ki temu spor cz nakładu mogli my sprzeda za gotówk. Nie udzielali my dodatkowych rabatów, uznaj c, e premi dla naszych odbiorców jest du a sprzeda, której koszty w cało ci ponie li my my mówi Blaska. Efekt działa promocyjnych i wizyty Mitnicka był długotrwały. Helion zaistniał w mediach nie zwi zanych z informatyk. W nast pnym roku ten sam wydawca wypromował ju bez du ych nakładów inn ksi k tym razem poradnik biznesowy dwójki chi skich strategów Sun Tzu i Sun Pin Sztuka wojny, którego sprzedano ponad 20 tys. egz. Sztuka podst pu po opadni ciu fali zainteresowania wci znajduje nabywców, rednia miesi czna sprzeda to ok. 200 egz. * * *

13 12 Jak wypromowano bestseller Helion wprowadził Sztuk podst pu tak e na rynek czeski, wykorzystuj c te same mechanizmy promocji. Zaproszono Mitnicka do Pragi, ukazały si wywiady w prasie i w telewizji. Sprzedano ok. 7 tys. egz. To było ciekawe do wiadczenie, nawi zali my kontakty z lokalnymi dystrybutorami, poznali my czeski rynek, jego specyfik i wymagania ocenia Grzegorz Schwarz. Łukasz Goł biewski

14 egzemplarzy w jeden dzie Cie wiatru Carlosa Ruiza Zafóna Bestseller nie bierze si z niczego zapewnia Krzysztof Genczelewski, dyrektor marketingu w Muzie. Zawsze jest spowodowany czym. Tytuł Carlosa Ruiza Zafóna kupili my od agenta literackiego, który reprezentuje autora. Od dawna interesuje nas literatura iberoameryka ska, w swoim katalogu mamy kilkunastu wietnych autorów z tego nurtu. W 2004 roku w samej tylko Hiszpanii (ojczy nie pisarza, cho ten akurat mieszka w Los Angeles) Cienia wiatru sprzedało si ponad milion egzemplarzy. Powie przetłumaczono na 20 j zyków w 30 krajach. Wsz dzie sprzedaje si znakomicie. Z decyzj długo wi c nie czekano. Ksi ka dostała si w r ce jednych z najlepszych tłumaczy literatury iberoameryka skiej w naszym kraju do Beaty Fabja skiej-potapczuk i Carlosa Marrodána Casasa. Od razu planowano wydanie jej w dwóch oprawach mi kkiej i twardej. W tej pierwszej ksi ka kosztuje 29,90 zł, w drugiej 34,90 zł. Intencja wydawcy była prosta: chciał, by czytelnik od razu mógł zdecydowa, co chce kupi. Cie wiatru to powie o ksi ce, która nadała bieg yciu dziesi cioletniego barcelo czyka. To tak e powie o dziesi cioletnim barcelo czyku, którego ycie zdołała odmieni Pi kna, romantyczna, mroczna, klimatyczna. Przede wszystkim za wci gaj ca.

15 14 Jak wypromowano bestseller Ksi ka broni si sama Jej wydanie zaplanowano na luty. Fakt, e na półki ksi garskie trafiła dokładnie w Walentynki, Krzysztof Genczelewski uznaje jako całkowicie przypadkowy. Praca działu promocji na dobre ruszyła w połowie grudnia. Zacz ło si od wyboru redakcji i dziennikarzy, do których jeszcze przed Gwiazdk rozesłane zostały tzw. szczotki. Punktem wyj cia do podejmowanych przez nas działa promocyjnych była warto ksi ki, jej atrakcyjno dla czytelnika. Nie korzystali my z adnego punktu zaczepienia, jakim zwykle jest modny temat ksi ki lub popularno jej autora. Chodziło o to, by ka dy przeczytał i sam doszedł do wniosku, e jest to warto ciowa powie, a nast pnie zacz ł o niej pisa opowiada Krzysztof Genczelewski. Je li wierzy przedstawicielowi Muzy, ci, którzy zacz li j czyta, całkowicie dali si wchłon. Kiedy testowali my refleksje dziennikarzy, okazywało si, e czytali w wi ta, spó niali si na Wigili, na Sylwestra itd. opowiada z wyra n satysfakcj. Pierwszy tekst ukazał si w lutowym numerze Playboya. Redakcja miesi cznika zaliczyła Cie wiatru do swojego Top 10. Wiele tak- e pomógł artykuł El biety Sawickiej w Rzeczpospolitej, która wr cz napisała o Zafónomanii. W Muzie mówi, e i nad Wisł udało si j wytworzy. Na stronie Zafóna (www.lasombradelviento.net) znajduje si gra dla internautów, którzy b d mogli wyrwa ostatnie pi egzemplarzy Cienia wiatru ze szponów miertelnego wroga powie ci (czyli jak w prawdziwej ksi ce). Zwyci zcy, którzy przejd prób, mog posłucha czterech niewielkich utworów muzycznych, skomponowanych i zagranych przez pisarza jako nastrojowe tło dla powie ci. Mania W przeciwie stwie do wielu innych tytułów, w Muzie postanowiono o niepozyskiwaniu adnych patronów medialnych. Zaobserwowałem, e je eli patronat obejmuje jeden z tygodników, to o ksi ce nie pisze inny. Wi c patronów nie ma, podobnie jak na inne wiod ce tytuły z naszego katalogu. Postanowili my, e ksi ka b dzie si broni sama opowiada Krzysztof Genczelewski. Jeszcze przed wydaniem powie ci, jej fragment ukazał si na łamach Rzeczpospolitej. O ksi ce zacz ło si mówi. Nast pnie przygotowane zostały materiały informacyjne, które wysłano do dziennikarzy i dystry-

16 Jak wypromowano bestseller 15 butorów ksi garzy i hurtowników. Zrobiono oryginalny, nawi zuj cy do fabuły Cienia wiatru gad et z nadpalonym sznurkiem i hiszpa skimi zapałkami. Wydrukowano tak e plakaty, ulotki i zakładki. W postaci eleganckiej drukowanej na kredowym papierze ksi eczki wykonane zostały materiały prasowe. Wysyłka ksi ki do mediów zamkn ła si w liczbie stu egzemplarzy. Nie ka dy dziennikarz j dostał, ale ka dy, który poprosił, miał dosyłan zdradza szef marketingu w Muzie. Elektroniczna wysyłka materiałów informacyjnych obj ła około 500 adresów poczty elektronicznej, nie tylko redaktorów i dziennikarzy. Przedstawiciele handlowi oficyny mieli obowi zek kontrolowania ekspozycji i zaopatrzenia ksi gar w ksi k Zafóna. Lawina zamówie Od pierwszego dnia zaobserwowana została lawina zamówie. Pierwsze 10 tys. egz. Cienia wiatru znikło z magazynów Muzy ju we wtorek, 15 lutego. Potem zacz ły si pojawia recenzje prasowe. Mamy tego bardzo poka n teczk. Dzienniki, tygodniki, miesi czniki W telewizyjnych programach o ksi kach tak e si o niej mówiło, obecnie zapraszany jest do nich tłumacz, który na wizji, ale i w radiu, mówi o swoim najnowszym przekładzie opowiada Genczelewski. Planowana jest tak e adaptacja fragmentów w Polskim Radiu. Na ten temat rozmowy jednak trwaj. W pierwszym tygodniu ksi ka weszła na szczyty sprzeda y we wszystkich sieciach. W Merlinie, gdzie informacja o niej ukazała si na tydzie przed premier, zamówienia na nieprzeczytan jeszcze przez nikogo ksi k zło yło 500 osób. 7 marca Cie wiatru znalazł si na pierwszym miejscu Empiku ze sprzeda 3400 egz. W Muzie s pewni, e do połowy marca sprzedadz 40 tys. egz. Od połowy marca planowany jest drugi etap działa promocyjnych czyli spotkania z tłumaczem ksi ki. W tym roku Carlos Ruiz Zafón do Polski nie przyjedzie, bo pisze swoj now ksi k. Mo e kiedy tak. Nie otrzymali my jednak od jego agenta adnej propozycji mówi Krzysztof Genczelewski. W rozmowie podkre la du rol Carlosa Marrodána Casasa, który jako jeden z najlepszych tłumaczy literatury iberoameryka skiej znany jest rodowiskowo. Twierdzi, e w tym przy-

17 16 Jak wypromowano bestseller padku tłumacz mo e by lepszy ni sam autor, bo b dzie mógł odda emocje, jakie towarzyszyły mu podczas pracy nad ksi k, która niekiedy przypomina pisanie jej na nowo. Planowane s spotkania w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Łodzi, mo e w Gda sku. Wszystko zale y od zainteresowania potencjalnych partnerów. Muza chce zaanga owa miejsca nie zwi zane ze sprzeda ksi ek, mo e jakie antykwariaty, kafejki, bo ksi ka jest absolutnie klimatyczna, wi c szukamy lokali podobnych do opisywanych na jej stronach, ze wiecami i kotem siedz cym na zakurzonych tomiszczach. Takie snuj marzenia Spotkania maj potrwa do maja. O powie ci Zafóna jego tłumacz pisze, e po wi cał si jej wsz dzie w tramwaju, w metrze, w autobusie, w pracy i poza prac. Wsz dzie, gdzie si dało i kiedy tylko si dało. W takim zapami taniu ostatni raz czytałem, kiedy miałem lat kilkana cie. ( ) Nierzadko w trakcie lektury zastanawiałem si, jak to mo liwe, bym ja, tak zwany wyrobiony czytelnik, czytelnik koneser, czytelnik leciwy i do wiadczony, pozostawał pod takim urokiem ksi ki, bezwstydnie ongluj cej arsenałem staromodnych rodków i wzrusze?. Wiele wskazuje na to, e pod urokiem tym niebawem b dziemy ju wszyscy

18 Dziecko, nie drukuj tego a tyle Alchemik Paula Coelho Opowie o tym, jak Alchemik stał si polskim bestsellerem ró ni si znacznie od wielu jej podobnych. Na jego promocj nie wydano wła- ciwie ani złotówki, nie zorganizowana została adna trasa promocyjna autora, nie zło yły si szczególne okoliczno ci. Kiedy słucha si Basi St pie, wła cicielki publikuj cego Paula Coelho wydawnictwa Drzewo Babel, dochodzi si do wniosku, e o sukcesie zadecydował upór, konsekwencja, a mo e troch szcz cia i uroku osobistego. Mnóstwo głupich pyta Alchemik wpadł jej w r ce jeszcze kiedy mieszkała we Francji. Zauroczył j, postanowiła wyda w Polsce. W Pary u po nocach tłumaczyła go z przyjacielem, Andrzejem Kowalskim. Przyje d aj c do Polski, odwiedzała hurtownie, próbuj c dowiedzie si, jak funkcjonuje rynek wydawniczy, jakie s nakłady itp. Po 15 latach nieobecno ci w kraju nie miała o tym bladego poj cia. Była w wiatowidzie, w Klonie, Liberze, Kwadro Na Kolejowej reagowano pono na ni sympatycznie, cho z niedowierzaniem, e cokolwiek jej z tego wyjdzie. Jeden z hurtowników poradził jej wprost: Dziecko, nie drukuj tego a tyle 500 egzemplarzy wystarczy, najwy ej Wydrukowała 5000 egz.. Uparłam si i naiwnie wierzyłam, e mam racj wspomina dzi z rozrzewnieniem.

19 18 Jak wypromowano bestseller Dodaje, e spotykaj c si z tuzami ówczesnego rynku hurtowego (pami tamy tych panów ) jako kompletna dyletantka mogła sobie pozwoli na zadawanie mnóstwa głupich pyta, na które dostawała tyle samo m drych odpowiedzi. Wida ta naiwno rozbrajała moich rozmówców, st d takie, a nie inne, reakcje mieje si. Uczyła si jednak szybko, a wiedza ju niebawem miała procentowa. Jej determinacja była pono tak du a, e niektórych z hurtowników wr cz namawiała do lektury. Z oferty cz ciej korzystały panie pracuj ce we wzorcowniach, które pod urokiem powie ci lepiej j eksponowały na regałach. Kiedy zauwa yła, e ksi ki nie ma w budkach na Dworcu Centralnym. Zacz łam nawiedza ksi garzy. W Warszawie i wsz dzie, gdzie tylko jechałam. Wtykałam wizytówki, mówiłam, gdzie mog znale t pozycj. Było to mo e bardzo chaotyczne, ale poskutkowało wspominała po latach. W lutym 1995 roku, kiedy kupowała prawa do Alchemika, zapytała jednego z wydawców, jaki jest najwi kszy ówczesny bestseller w Polsce. Powiedział wtedy, e Imi ró y Umberto Eco, którego sprzedało si 72 tys. egz. I ja na tym bazowałam przy ustalaniu pierwszego nakładu relacjonuje. Tobie dam prawa Kiedy Paulo sprzedawał mi swoje prawa, przez kilka godzin dokładnie mnie przepytywał o rynek ksi ki w Polsce. Obok mnie siedziała Portugalka, której zale ało na prawach do inscenizacji ksi ki w Lizbonie, ale nie była w stanie nic powiedzie na temat rodowiska teatralnego w Portugalii. I Paulo powiedział Tobie dam prawa, a tobie nie dam wspomina Basia St pie. Nie mo na powiedzie, aby pocz tkuj ca wydawczyni realizowała wówczas jak kolwiek polityk promocyjn. Na pewno inaczej ni obecnie. Nie dysponowała wtedy adnym bud etem, Miała 1000 dolarów na prawa i 8000 zł na druk, które po yczył jej tata. Jedyn płatn reklam (400 zł) była połowa strony w Megaronie redagowanym w Poznaniu miesi czniku dla ksi garzy, z którym od pocz tku zwi zany był Piotr Dobroł cki, dzi redaktor naczelny Magazynu Literackiego KSI KI. On sam tak wspomina t sytuacj : Od samego pocz tku

20 Jak wypromowano bestseller 19 nie dawałem wiary w sukces tej ksi ki. Bo niby dlaczego? Co takiego było w niej wyj tkowego i któ znał niejakiego Paula Coelho. A jednak udało si Basi. Ja si pomyliłem, a ona na szcz cie odniosła z Alchemikiem niebywały sukces. Dodajmy, e pierwsze reklamy pojawiły si tak naprawd dopiero od momentu wydania przez Drzewo Babel 11 minut jak na razie ostatniej powie ci Brazylijczyka. Kiedy chodziła po redakcjach gazet i czasopism, zach caj c dziennikarzy do pisania o Alchemiku, nie my lała o tym, ile egzemplarzy uda si jej sprzeda. Ten problem w ogóle nie istniał zapewnia. Dziennikarze jednak reagowali na ksi k bardzo yczliwie i to od samego pocz tku. W jakiej mierze było to zapewne wynikiem dobrze przygotowanego dossier prasowego o autorze i o samej ksi ce ( efekt był taki, e nie wszyscy czytali ksi ki, ale wielu przepisywało moje zdania ). Edytorka zrobiła tłumaczenia wywiadów, reporta y, recenzji. Te intuicyjnie Nikt jej przecie nie uczył, jak si komponuje teczki prasowe, aby dziennikarze nie narzekali na brak materiałów do napisania tekstów. Efektem jej działa było ponad 100 recenzji prasowych. Odbyłam dziesi tki rozmów. Wciskałam»Alchemika«, gdzie si dawało. Prosiłam wszystkich, aby go czytali. Niech nawet nie pisz pó niej nic o tym, ale niech przynajmniej przeczytaj. Rozdałam około 600 egz. Działałam wówczas jak w transie wspominała w Bibliotece Analiz w maju 2001 roku. Gniotsa nie łamiotsa Przez jakie trzy lata Alchemik sprzedawał si bardzo stabilnie, po około 500 egz. miesi cznie. Kiedy w listopadzie i grudniu 1995 rozeszło si pierwszych 1000 egz., cieszyłam jak wariatka mieje si. Do dzi polscy czytelnicy kupili ponad pół miliona egzemplarzy, a ksi ka zalecana jest jako lektura szkolna, doczekała si adaptacji teatralnych, na jej podstawie powstaj słuchowiska radiowe, musicale, opery. Wokół tej ksi ki od kilku lat t tni ycie. To jest troch tak jak wokół»małego Ksi cia«. Jest czytana przez ludzi w ró nym wieku. Ł czy pokolenia. Jest prosta, mo na powiedzie, e w jakim sensie terapeutyczna mówiła cztery lata temu w wywiadzie udzielanym Bibliotece Analiz.

21 20 Jak wypromowano bestseller Rocznie sprzedaje si jej około tys. egz., co jaki czas wraca nawet na listy bestsellerów, bo zawsze wspomina j w mediach jaka znana osoba, przy okazji rekomenduj c lektur. Gniotsa nie łamiotsa z wyra nym dystansem komentuje swój sukces. Zdaniem Basi St pie zainteresowanie czytelników wynika z kilku powodów. Pomijaj c tre ksi ki, wa na była konsekwencja jej wydawcy zarówno w publikowaniu innych ksi ek Coelho, ich promowaniu, zapraszaniu autora do Polski Dobrze sprzedawała si tak e kolejna jego powie zatytułowana Na brzegu rzeki Piedry usiadłam i płakałam. Nie bez znaczenia była tak e poczta pantoflowa, przekazywanie sobie informacji o ksi ce z ust do ust, e na rynku ukazało si co, co warto przeczyta. eby jednak zadziałał i ten mechanizm, musi by przekroczona pewna liczba ju sprzedanych egzemplarzy analizuje Basia. Pierwsza wizyta Paulo Coelho w Polsce miała miejsce dopiero w 1997 roku. Kiedy razem z Olgierdem Budrewiczem, który wydał wspomnienia o Brazylii, podpisywali razem ksi ki w Parku Łazienkowskim, do autora Alchemika podeszła po autograf jedna osoba. Inna sprawa, e wszystko odbywało si pono bardzo spontanicznie. Najbli sza wizyta Coelho b dzie miała miejsce w czerwcu tego [2005 red.] roku. Pisarz przyje d a na dziesi te urodziny Drzewa Babel, z czytelnikami natomiast spotka si tylko w Cz stochowie, która ze wzgl dów religijnych jest dla niego miejscem bardzo wa nym i wyj tkowym.

22 Pełen profesjonalizm Sprawa Honoru. Dywizjon 303 Ko ciuszkowski. Zapomniani bohaterowie II wojny wiatowej Lynne Olson i Stanleya Clouda Zdaniem Andrzeja Kuryłowicza, wypromowanie u nas bestsellera na naprawd du skal, czyli takiego, który si sprzeda w nakładzie ok. 20 tys. egz., wbrew pozorom nie jest takie trudne. Co roku wydajemy kilkana cie takich pozycji. Ich liczb ogranicza głównie brak czasu, w wydawnictwie pracuj tylko trzy osoby opowiada. Gdyby czyjej uwadze umkn ło, przypomnijmy, e Sprawa honoru to pasjonuj ca, błyskotliwie opowiedziana historia polskich pilotów my liwskich, którzy przyczynili si do uratowania Anglii w czasie bitwy powietrznej w 1940 roku. Tak reklamuj j wydawcy Andrzej Findeisen A.M.F. Plus Group oraz Albatros Andrzeja Kuryłowicza. I dalej: Skupiaj c si na osobach pi ciu pilotów słynnego Dywizjonu 303 Ko ciuszkowskiego, autorzy ukazali, jak ci młodzi Polacy, całym sercem pragn cy wyzwoli swoj ojczyzn, weszli do grona najbardziej bohaterskich i skutecznych my liwców drugiej wojny wiatowej. Czerpi c z nieoficjalnego dziennika Dywizjonu 303 wypełnionego osobistymi relacjami ze star z nieprzyjacielem oraz z listów, wywiadów, wspomnie, opowie ci i fotografii, autorzy ywo i zajmuj co opisali pilotów tej jednostki i ich walk. W grudniu 2003 roku Kuryłowicz skontaktował si z mieszkaj cym na stałe w Stanach Zjednoczonych Findeisenem zaraz po tym, jak ten kupił prawa do wydania Sprawy honoru w Polsce. Inni wydawcy pono nie interesowali si ksi k, dlatego licencja sprzedana została za stosunkowo nisk cen. Findeisen przyje d ał do Polski rednio raz

Public Relations na rynku ksi ki

Public Relations na rynku ksi ki Public Relations na rynku ksi ki Public Relations na rynku ksi ki Kuba Frołow BibliotekaAnaliz Warszawa2007 Copyright by Biblioteka Analiz Sp. z o.o., 2007 Wszystkie prawa zastrze one. Kopiowanie lub

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Aneta Prymaka, Dorota Stojda Dział Informacji i Marketingu Centrum Nauki Kopernik W promocję projektu warto zainwestować w celu: znalezienia

Bardziej szczegółowo

21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA. dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców

21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA. dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców 21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców Kongres Badaczy Rynku i Opinii Kongres organizowany przez Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii

Bardziej szczegółowo

*** Przeczytaj najpierw, ponieważ to WAŻNE: ***

*** Przeczytaj najpierw, ponieważ to WAŻNE: *** *** Przeczytaj najpierw, ponieważ to WAŻNE: Niniejszy materiał możesz dowolnie wykorzystywać. Możesz rozdawać go na swoim blogu, liście adresowej, gdzie tylko chcesz za darmo lub możesz go dołączyć, jako

Bardziej szczegółowo

Rozeznanie rynku na analizę merytoryczną i budżetową projektów informacyjnych poświęconych FE

Rozeznanie rynku na analizę merytoryczną i budżetową projektów informacyjnych poświęconych FE 2016-02-29 Rozeznanie rynku na analizę merytoryczną i budżetową projektów informacyjnych poświęconych FE W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na analizę merytoryczną i budżetową

Bardziej szczegółowo

DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja XXIII

DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja XXIII DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja XXIII Systemy transakcyjne cz.1 Wszelkie prawa zastrze one. Kopiowanie i rozpowszechnianie ca ci lub fragmentu niniejszej publikacji

Bardziej szczegółowo

Witamy w Poker Channel

Witamy w Poker Channel Witamy w Poker Channel Poker Channel TM jest niekwestionowanym europejskim liderem w telewizji dotyczącej gier, transmitującym bezpośrednio do 30 milionów abonentów telewizyjnych w 30 krajach, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 538 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 9 czerwca 2014 r.

Zarządzenie nr 538 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 9 czerwca 2014 r. Zarządzenie nr 538 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie: ustalenia instrukcji dokumentowania i rozliczania wyjść prywatnych pracowników Urzędu Gminy w Zarszynie Na podstawie art. 151

Bardziej szczegółowo

Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych

Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych ciosów jaki może nas spotkać w związku z dugą osobą jest

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Część 1)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Część 1) Załącznik nr 1 (Część 1) 1. Oznaczenia kodu CPV Wspólnego Słownika Zamówień (kod i opis): 2. Kategoria usług: 13, 15 3. Przedmiotem niniejszego postępowania jest zakup powierzchni i publikacja ogłoszeń

Bardziej szczegółowo

NASZE PRZEDSZKOLE Nr 3

NASZE PRZEDSZKOLE Nr 3 Miejskie Przedszkole Nr 18 w Puławach ul. Norwida 32 A NASZE PRZEDSZKOLE Nr 3 / styczeń - luty 2009 / Czytanie dziecku alternatywą dla masowej kultury mediów. Wszyscy chcemy, aby nasze dzieci wyrosły na

Bardziej szczegółowo

Artur Samojluk Zostań inwestorem

Artur Samojluk Zostań inwestorem Artur Samojluk Zostań inwestorem 1 e-bookowo ZOSTAŃ INWESTOREM Artur Samojluk ZOSTAŃ INWESTOREM Czyli sztuka podejmowania dobrych decyzji finansowych Sekrety praktyków. Poznaj kompletną strategię dochodowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI.80.2015 RADY GMINY ZAKRZEWO. z dnia 22 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XI.80.2015 RADY GMINY ZAKRZEWO. z dnia 22 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XI.80.2015 RADY GMINY z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie ustanowienia znaku promocyjnego (logo) Gminy Zakrzewo oraz zasad jego używania i wykorzystywania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO

Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO I. Organizator konkursu Organizatorem konkursu jest Zarząd Powiatu w Środzie Śląskiej, zwany dalej Organizatorem. Koordynatorem konkursu z ramienia Organizatora

Bardziej szczegółowo

Tego dnia, tak bez przyczyny, postanowiłem trochę pobiegać. Pobiegłem do końca drogi, a kiedy tam dotarłem, pomyślałem, że pobiegnę na koniec miasta.

Tego dnia, tak bez przyczyny, postanowiłem trochę pobiegać. Pobiegłem do końca drogi, a kiedy tam dotarłem, pomyślałem, że pobiegnę na koniec miasta. Goniąc marzenia Tego dnia, tak bez przyczyny, postanowiłem trochę pobiegać. Pobiegłem do końca drogi, a kiedy tam dotarłem, pomyślałem, że pobiegnę na koniec miasta. A kiedy tam dotarłem, pomyślałem sobie,

Bardziej szczegółowo

Sponsorzy projektu Obozy Zdobywców Biegunów

Sponsorzy projektu Obozy Zdobywców Biegunów Sponsorzy projektu Obozy Zdobywców Biegunów Obozy Zdobywców Biegunów to cykl wyjazdów na letnie i zimowe obozy rekreacyjne, których celem jest wspieranie aktywności dzieci niepełnosprawnych ruchowo, przewlekle

Bardziej szczegółowo

Obowiązki informacyjne i promocyjne dla beneficjentów RPO WM 2014-2020

Obowiązki informacyjne i promocyjne dla beneficjentów RPO WM 2014-2020 Obowiązki informacyjne i promocyjne dla beneficjentów RPO WM 2014-2020 DLACZEGO NALEŻY PROMOWAĆ PROJEKTY? Podstawą dla działań informacyjnych i promocyjnych w ramach projektów unijnych jest prawo obywateli

Bardziej szczegółowo

Postrzeganie reklamy zewnętrznej - badania

Postrzeganie reklamy zewnętrznej - badania Według opublikowanych na początku tej dekady badań Demoskopu, zdecydowana większość respondentów (74%) przyznaje, że w miejscowości, w której mieszkają znajdują się nośniki reklamy zewnętrznej (specjalne,

Bardziej szczegółowo

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania Przodem do kierunku jazdy? Bokiem? Tyłem? Jak ustawić wózek, aby w razie awaryjnego hamowania dziecko było jak najbardziej bezpieczne? Na te

Bardziej szczegółowo

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Wyniki monitorowania pomocy publicznej udzielonej spółkom motoryzacyjnym prowadzącym działalność gospodarczą na terenie specjalnych stref ekonomicznych (stan na

Bardziej szczegółowo

Reguła Życia. spotkanie rejonu C Domowego Kościoła w Chicago JOM 2014-01-13

Reguła Życia. spotkanie rejonu C Domowego Kościoła w Chicago JOM 2014-01-13 spotkanie rejonu C Domowego Kościoła w Chicago JOM 2014-01-13 Reguła życia, to droga do świętości; jej sens można również określić jako: - systematyczna praca nad sobą - postęp duchowy - asceza chrześcijańska

Bardziej szczegółowo

Pierwsza na świecie platforma społecznościowa z programem RevShare

Pierwsza na świecie platforma społecznościowa z programem RevShare Pierwsza na świecie platforma społecznościowa z programem RevShare Pomysł na FutureNet Start FutureNet Nowy wygląd strony 2012 2014 2015 FUTUREADPRO START KWIECIEŃ 2016 REKLAMA ONLINE - POTENCJAŁ Rynek

Bardziej szczegółowo

Część matematyczna sprawdzian 2013 r.

Część matematyczna sprawdzian 2013 r. Część matematyczna sprawdzian 2013 r. 1. Szyfr zabezpieczający zamek jest liczbą czterocyfrową podzielną przez 9. Trzy cyfry szyfru są już ustawione. Brakującą cyfrą jest A. 5 B. 2 C. 0 D. 9 4 2? 7 2.

Bardziej szczegółowo

Jakie działania promocyjne/reklamowe prowadziło województwo w 201 r.? Jakie prowadzi w 2015.?

Jakie działania promocyjne/reklamowe prowadziło województwo w 201 r.? Jakie prowadzi w 2015.? URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ŚLĄSKIEGO Jakie działania promocyjne/reklamowe prowadziło województwo w 201 r.? Jakie prowadzi w 2015.? UM: Województwo Śląskie prowadziło następujące kampanie promocyjne w 2014

Bardziej szczegółowo

Zadania. SiOD Cwiczenie 1 ;

Zadania. SiOD Cwiczenie 1 ; 1. Niech A będzie zbiorem liczb naturalnych podzielnych przez 6 B zbiorem liczb naturalnych podzielnych przez 2 C będzie zbiorem liczb naturalnych podzielnych przez 5 Wyznaczyć zbiory A B, A C, C B, A

Bardziej szczegółowo

Płeć K M M M M M. Wiek 18 17 18 18 17 17. Pomoc zwierzętom, Udzielanie wsparcia rówieśnikom. Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia

Płeć K M M M M M. Wiek 18 17 18 18 17 17. Pomoc zwierzętom, Udzielanie wsparcia rówieśnikom. Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia Płeć K M M M M M Wiek 18 17 18 18 17 17 Czy byłaś/eś wolontariuszem? Nie Nie Tak Tak Nie Nie Jeśli tak, to na jakich polach działeś? Jeśli nie, to czy chciałabyś/chciałabyś być wolontariuszem? W której

Bardziej szczegółowo

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/biuro-informacji-kredytowej-bik-koszty-za r Biznes Pulpit Debata Biuro Informacji Kredytowej jest jedyną w swoim rodzaju instytucją na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA. Rada Europy. Strasburg, Francja SKARGA. na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka

WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA. Rada Europy. Strasburg, Francja SKARGA. na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA Rada Europy Strasburg, Francja SKARGA na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz Artykułu 45-47 Regulaminu Trybunału 1 Adres pocztowy

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja historii plików

Konfiguracja historii plików Wielu producentów oprogramowania oferuje zaawansowane rozwiązania do wykonywania kopii zapasowych plików użytkownika czy to na dyskach lokalnych czy w chmurze. Warto jednak zastanowić się czy instalacja

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 1/2016 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 15.01.2016 r.

ZARZĄDZENIE nr 1/2016 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 15.01.2016 r. ZARZĄDZENIE nr 1/2016 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 15.01.2016 r. w sprawie zmian w zasadach wynagradzania za osiągnięcia naukowe i artystyczne afiliowane w WSEiZ Działając

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski DOLiS - 035 1997/13/KR Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Pan Sławomir Nowak Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPONSORSKA IV EDYCJA KAJAKÓW

OFERTA SPONSORSKA IV EDYCJA KAJAKÓW OFERTA SPONSORSKA IV EDYCJA KAJAKÓW 2 0 1 6 6-7 sierpnia Spływ 500 KAJAKÓW w skrócie: wyjątkowe wydarzenie sportowo-rekreacyjne o bardzo rozwojowym charakterze dotychczas 3 edycje spływu; stale rosnąca

Bardziej szczegółowo

Skuteczne rozliczanie czasu pracy po zmianach w 2011 r.

Skuteczne rozliczanie czasu pracy po zmianach w 2011 r. PRAWO PRACY W PRAKTYCE Skuteczne rozliczanie czasu pracy po zmianach w 2011 r. w w w.wip.pl Autorzy Iwona Jaroszewska-Ignatowska Anna Kolosa Katarzyna Szymanowska radca prawny specjalizuj cy si w prawie

Bardziej szczegółowo

Cennik reklam na Nyskim Portalu Internetowym

Cennik reklam na Nyskim Portalu Internetowym Cennik reklam na Nyskim Portalu Internetowym www.ilovenysa.pl Krótko o ilovenysa.pl Idea I Love Nysa narodziła się w 2010 roku. Nasz Portal internetowy kierujemy przede wszystkim do ludzi młodych mających

Bardziej szczegółowo

Opracowała Anna Kaszkowiak

Opracowała Anna Kaszkowiak Scenariusz lekcji z edukacji czytelniczej i medialnej dla klasy II W czytelni biblioteki szkolnej Opracowała Anna Kaszkowiak TEMAT LEKCJI: W czytelni biblioteki szkolnej CEL GŁÓWNY: Poznanie zbiorów czytelni.

Bardziej szczegółowo

Regu g l u a l min i n w s w pó p ł ó p ł r p acy O ow o iązuje od dnia 08.07.2011

Regu g l u a l min i n w s w pó p ł ó p ł r p acy O ow o iązuje od dnia 08.07.2011 Regulamin współpracy Obowiązuje od dnia 08.07.2011 1 1. Wstęp Regulamin określa warunki współpracy z firmą Hubert Joachimiak HubiSoft. W przypadku niejasności, prosimy o kontakt. Dane kontaktowe znajdują

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie spółki komandytowo-akcyjnej; stan aktualny, projektowane zmiany

Opodatkowanie spółki komandytowo-akcyjnej; stan aktualny, projektowane zmiany Opodatkowanie spółki komandytowo-akcyjnej; stan aktualny, projektowane zmiany 1. Omówienie proponowanych zmian przepisów dot. SKA; jak efektywnie przygotować się na zmiany, 2. Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego

Bardziej szczegółowo

Niniejszy ebook jest własnością prywatną.

Niniejszy ebook jest własnością prywatną. Niniejszy ebook jest własnością prywatną. Niniejsza publikacja, ani żadna jej część, nie może być kopiowana, ani w jakikolwiek inny sposób reprodukowana, powielana, ani odczytywana w środkach publicznego

Bardziej szczegółowo

Dokonamy analizy mającej na celu pokazanie czy płeć jest istotnym czynnikiem

Dokonamy analizy mającej na celu pokazanie czy płeć jest istotnym czynnikiem Analiza I Potrzebujesz pomocy? Wypełnij formularz Dokonamy analizy mającej na celu pokazanie czy płeć jest istotnym czynnikiem różnicującym oglądalność w TV meczów piłkarskich. W tym celu zastosujemy test

Bardziej szczegółowo

KRAKÓW ZNANY I MNIEJ ZNANY AUDIO A2/B1 (wersja dla studenta) - Halo! Mówi Melisa. Paweł, to ty? - Cześć! Miło cię słyszeć! Co u ciebie dobrego?

KRAKÓW ZNANY I MNIEJ ZNANY AUDIO A2/B1 (wersja dla studenta) - Halo! Mówi Melisa. Paweł, to ty? - Cześć! Miło cię słyszeć! Co u ciebie dobrego? KRAKÓW ZNANY I MNIEJ ZNANY AUDIO A2/B1 (wersja dla studenta) - Halo! Mówi Melisa. Paweł, to ty? - Cześć! Miło cię słyszeć! Co u ciebie dobrego? - Wiesz, za dwa miesiące przyjeżdżam do Krakowa na stypendium,

Bardziej szczegółowo

Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2012. Oferta sponsoringowa dla Partnerów. 25 października 2012 r. Hotel LORD Al. Krakowska 218, Warszawa

Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2012. Oferta sponsoringowa dla Partnerów. 25 października 2012 r. Hotel LORD Al. Krakowska 218, Warszawa Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2012 Oferta sponsoringowa dla Partnerów 25 października 2012 r. Hotel LORD Al. Krakowska 218, Warszawa Czym jest konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2012?

Bardziej szczegółowo

Oferta promocyjna portalu Mierzyn24.pl > Wybory Samorządowe 2010 <

Oferta promocyjna portalu Mierzyn24.pl > Wybory Samorządowe 2010 < Oferta promocyjna portalu Mierzyn24.pl > Wybory Samorządowe 2010 < Niniejszym chcielibyśmy przedstawić Państwu ofertę reklamową przygotowaną na Wybory Samorządowe 2010, uwzględniającą atrakcyjne i skuteczne

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła

Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła I Organizator konkursu: Stowarzyszenie Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła, z siedzibą w Jaworze, ul. Wrocławska 30 a, 59-400 Jawor.

Bardziej szczegółowo

MotoFocus.pl - to nowoczesne rozwiązania w badaniach marketingowych

MotoFocus.pl - to nowoczesne rozwiązania w badaniach marketingowych MotoFocus.pl - dział badania rynku i opinii MotoFocus.pl jest polską firmą badawczą specjalizującą się w badaniach rynku motoryzacyjnego. Już od blisko 10 lat przeprowadzamy badania marketingowe oraz sondaże

Bardziej szczegółowo

WordPad. Czyli mój pierwszy edytor tekstu

WordPad. Czyli mój pierwszy edytor tekstu WordPad Czyli mój pierwszy edytor tekstu Żadna sztuka? Witaj młody adepcie sztuk tajemnych. Jestem Maggus twój nauczyciel i przewodnik w świecie edytora tekstu. Zapewne, mój młody i niedoświadczony uczniu,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity) Dz.U.98.21.94 1998.09.01 zm. Dz.U.98.113.717 art. 5 1999.01.01 zm. Dz.U.98.106.668 art. 31 2000.01.01 zm. Dz.U.99.99.1152 art. 1 2000.04.06 zm. Dz.U.00.19.239 art. 2 2001.01.01 zm. Dz.U.00.43.489 art.

Bardziej szczegółowo

Główne wyniki badania

Główne wyniki badania 1 Nota metodologiczna Badanie Opinia publiczna na temat ubezpieczeń przeprowadzono w Centrum badania Opinii Społecznej na zlecenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w dniach od 13 do 17 maja 2004

Bardziej szczegółowo

Joanna Delbar. Narzędzia kontaktu z mediami informacje i konferencje prasowe

Joanna Delbar. Narzędzia kontaktu z mediami informacje i konferencje prasowe Joanna Delbar Narzędzia kontaktu z mediami informacje i konferencje prasowe INFORMACJE PRASOWE Informacja prasowa co zrobić zanim zasiądziemy do pisania Analiza mediów Baza dziennikarzy (pamiętajmy o agencjach

Bardziej szczegółowo

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Warszawa, grudzień 2014 r. Informacje o badaniu Cel badania: diagnoza

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim K o n k u r s WYDAJEMY WŁASNĄ KSIĄŻKĘ I GAZETĘ O Baśce Murmańskiej ó s m a e d y c j a 2012/2013 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci ze Żłobka Miejskiego w Sieradzu

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci ze Żłobka Miejskiego w Sieradzu 1 Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci ze Żłobka Miejskiego w Sieradzu Podstawa prawna: Ustawa z dnia 4 lutego 2011r. o opiece mad dziećmi w wieku do 3 lat ( Dz.U. z 2011r. Nr 45 poz 235 z późn.

Bardziej szczegółowo

1% - 2015 r. ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ KRS: 0000116212. 1% podatku na rzecz Związku OSP RP

1% - 2015 r. ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ KRS: 0000116212. 1% podatku na rzecz Związku OSP RP 1% - 2015 r ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ KRS: 0000116212 1% podatku na rzecz Związku OSP RP 1 / 5 Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej jak

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z mediów mobilnych i stosunek do nich. Polska

Korzystanie z mediów mobilnych i stosunek do nich. Polska Warszawa, 20 października 2010 Exposure research Korzystanie z mediów mobilnych i stosunek do nich Polska Spis treści Metodologia Kim są użytkownicy mediów mobilnych? Jakie są zalety korzystania z mediów

Bardziej szczegółowo

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 w celu wszczęcia postępowania i zawarcia umowy opłacanej ze środków publicznych 1. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

RYNEK KSIĄŻKI W POLSCE

RYNEK KSIĄŻKI W POLSCE RYNEK KSIĄŻKI W POLSCE 2012 P A P I E R RYNEK KSIĄŻKI W POLSCE 2012 P A P I E R Piotr Dobrołęcki współpraca: Daria Dobrołęcka ze specjalnym appendixem Stefana Jakucewicza Warszawa 2012 Copyright by Piotr

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Jak korzystać z Group Tracks w programie Cubase na przykładzie EWQLSO Platinum (Pro)

Jak korzystać z Group Tracks w programie Cubase na przykładzie EWQLSO Platinum (Pro) Jak korzystać z Group Tracks w programie Cubase na przykładzie EWQLSO Platinum (Pro) Uwaga: Ten tutorial tworzony był z programem Cubase 4 Studio, ale równie dobrze odnosi się do wcześniejszych wersji,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta Stowarzyszenie Artystyczne Lustra z siedzibą w Gdyni zwane dalej Organizatorem, ogłasza otwarty Konkurs na utwór muzyczny, który będzie

Bardziej szczegółowo

Eksperyment,,efekt przełomu roku

Eksperyment,,efekt przełomu roku Eksperyment,,efekt przełomu roku Zapowiedź Kluczowe pytanie: czy średnia procentowa zmiana kursów akcji wybranych 11 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (i umieszczonych już

Bardziej szczegółowo

Vademecum selekcji, czyli jak przeglądać i oceniać swoje fotografie

Vademecum selekcji, czyli jak przeglądać i oceniać swoje fotografie Vademecum selekcji, czyli jak przeglądać i oceniać swoje fotografie 2 Wstęp Kiedy zaczyna, a kiedy kończy się rola fotografa w procesie fotografowania? Czy jego zadaniem jest jedynie przykładanie aparatu

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty Taniej z Energą

Regulamin oferty Taniej z Energą Regulamin oferty Taniej z Energą ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki skorzystania z oferty Taniej z Energą (zwanej dalej Ofertą) dla Odbiorców, którzy w okresie

Bardziej szczegółowo

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM PLANOWANIE DZIAŁAŃ Określanie drogi zawodowej to szereg różnych decyzji. Dobrze zaplanowana droga pozwala dojechać do określonego miejsca w sposób, który Ci

Bardziej szczegółowo

KTO W POLSCE SZUKA PRACY? RAPORT SERWISU SZYBKOPRACA.PL

KTO W POLSCE SZUKA PRACY? RAPORT SERWISU SZYBKOPRACA.PL KTO W POLSCE SZUKA PRACY? RAPORT SERWISU SZYBKOPRACA.PL Poprawa koniunktury na rynku pracy zachęca Polaków do bardziej aktywnego poszukiwania nowego zatrudnienia. Eksperci serwisu rekrutacyjnego Szybkopraca.pl,

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r.

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz postanowienia przekształconej dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. Instytucje odpowiedzialne za realizację programu: Instytut Książki (koordynator) i Biblioteka Narodowa

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. Instytucje odpowiedzialne za realizację programu: Instytut Książki (koordynator) i Biblioteka Narodowa Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa Program opracowany przez powołany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Zespół ds. promocji i upowszechniania czytelnictwa, zgodnie z zapisami Paktu dla

Bardziej szczegółowo

franczyzowym w Polsce

franczyzowym w Polsce Raport o rynku franczyzowym w Polsce II edycja - 2008 Wstęp Akademia Rozwoju Systemów Sieciowych zakończyła kolejną edycję badania rynku systemów sieciowych (sieci franczyzowe, agencyjne, partnerskie i

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Zainteresowanie Konkursem Chopinowskim NR 154/2015 ISSN 2353-5822

KOMUNIKATzBADAŃ. Zainteresowanie Konkursem Chopinowskim NR 154/2015 ISSN 2353-5822 KOMUNIKATzBADAŃ NR 154/2015 ISSN 2353-5822 Zainteresowanie Konkursem Chopinowskim Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą. Wykorzystanie fragmentów oraz danych

Bardziej szczegółowo

KLAUZULE ARBITRAŻOWE

KLAUZULE ARBITRAŻOWE KLAUZULE ARBITRAŻOWE KLAUZULE arbitrażowe ICC Zalecane jest, aby strony chcące w swych kontraktach zawrzeć odniesienie do arbitrażu ICC, skorzystały ze standardowych klauzul, wskazanych poniżej. Standardowa

Bardziej szczegółowo

Fed musi zwiększać dług

Fed musi zwiększać dług Fed musi zwiększać dług Autor: Chris Martenson Źródło: mises.org Tłumaczenie: Paweł Misztal Fed robi, co tylko może w celu doprowadzenia do wzrostu kredytu (to znaczy długu), abyśmy mogli powrócić do tego,

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r. Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004 2014 Wprowadzenie Prezentowane dane dotyczą szacunkowej

Bardziej szczegółowo

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. REGULAMIN PROGRAMU OPCJI MENEDŻERSKICH W SPÓŁCE POD FIRMĄ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W LATACH 2016-2018 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa o: 1) Akcjach rozumie się przez to

Bardziej szczegółowo

Rola przedszkola w przygotowaniu dzieci 6-letnich do realizacji obowiązku szkolnego

Rola przedszkola w przygotowaniu dzieci 6-letnich do realizacji obowiązku szkolnego Zmiany w systemie oświaty Rola przedszkola w przygotowaniu dzieci 6-letnich do realizacji obowiązku szkolnego Sulejówek 06.02.2014 r. Zmiany w systemie oświaty Zmiana w art. 3: Jeśli w ustawie o systemie

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 2682 UCHWAŁA NR LIII/329/2014 RADY GMINY JONKOWO. z dnia 26 czerwca 2014 r.

Olsztyn, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 2682 UCHWAŁA NR LIII/329/2014 RADY GMINY JONKOWO. z dnia 26 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 2682 UCHWAŁA NR LIII/329/2014 RADY GMINY JONKOWO z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N P R Z E T A R G U

R E G U L A M I N P R Z E T A R G U R E G U L A M I N P R Z E T A R G U na sprzedaż wartości niematerialnych Hotel System Management Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Krakowie, ul. Gabrieli Zapolskiej 38, 30-126 Kraków sygn.akt VIII

Bardziej szczegółowo

Rozdział 6. Pakowanie plecaka. 6.1 Postawienie problemu

Rozdział 6. Pakowanie plecaka. 6.1 Postawienie problemu Rozdział 6 Pakowanie plecaka 6.1 Postawienie problemu Jak zauważyliśmy, szyfry oparte na rachunku macierzowym nie są przerażająco trudne do złamania. Zdecydowanie trudniejszy jest kryptosystem oparty na

Bardziej szczegółowo

WYKRESY FUNKCJI NA CO DZIEŃ

WYKRESY FUNKCJI NA CO DZIEŃ TEMAT NUMERU 13 Adam Wojaczek WYKRESY FUNKCJI NA CO DZIEŃ W zreformowanych szkołach ponadgimnazjalnych kładziemy szczególny nacisk na praktyczne zastosowania matematyki. I bardzo dobrze! (Szkoda tylko,

Bardziej szczegółowo

newss.pl Ultraszybki internet nowej generacji - UPC Fiber Power

newss.pl Ultraszybki internet nowej generacji - UPC Fiber Power UPC Polska, lider w zakresie prędkości przesyłu danych i jeden z największych polskich dostawców usług internetowych, wprowadza na rynek ultraszybki internet kablowy najnowszej generacji UPC Fiber Power,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DLA UCZESTNIKÓW II POWIATOWA NOC Z EDUKACJĄ EDUKACJA I PRACA

REGULAMIN KONKURSU DLA UCZESTNIKÓW II POWIATOWA NOC Z EDUKACJĄ EDUKACJA I PRACA REGULAMIN KONKURSU DLA UCZESTNIKÓW II POWIATOWA NOC Z EDUKACJĄ EDUKACJA I PRACA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin konkursu dla uczestników II Powiatowej Nocy z Edukacją zwany dalej Regulaminem, określa

Bardziej szczegółowo

www.naszanatura2000.pl

www.naszanatura2000.pl 1 Biuro Projektu Stowarzyszenie Tilia ul. Przysiecka 13, 87-100 Toruń Tel./fax: 6 67 60 8 e-mail: tilia@tilia.org.pl www.tilia.org.pl Szkoła Leśna na Barbarce www.szkola-lesna.torun.pl www.naszanatura2000.pl

Bardziej szczegółowo

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 2.

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 2. Od redakcji Niniejszy zbiór zadań powstał z myślą o tych wszystkich, dla których rozwiązanie zadania z fizyki nie polega wyłącznie na mechanicznym przekształceniu wzorów i podstawieniu do nich danych.

Bardziej szczegółowo

Nazwa kwalifikacji: Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej Oznaczenie kwalifikacji: A.27 Numer zadania: 01

Nazwa kwalifikacji: Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej Oznaczenie kwalifikacji: A.27 Numer zadania: 01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu Uk ad graficzny CKE 2016 Nazwa kwalifikacji: Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej Oznaczenie kwalifikacji: A.27 Numer

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską. o Nagrodę Prezesa Zarządu. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską. o Nagrodę Prezesa Zarządu. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską o Nagrodę Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1. 1. Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A, mając na uwadze rozwój wiedzy

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWY KWESTIONARIUSZ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ

MIĘDZYNARODOWY KWESTIONARIUSZ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ MIĘDZYNARODOWY KWESTIONARIUSZ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ Chcielibyśmy uzyskać dane o rodzajach aktywności fizycznej będącej składnikiem życia codziennego. Pytania dotyczą Państwa aktywności fizycznej w ciągu

Bardziej szczegółowo

O PROJEKCIE I WNIOSKU DLA POCZĄTKUJĄCYCH I TYCH, KTÓRZY CHCĄ UPORZĄDKOWAĆ WIEDZĘ MARCIN DADEL

O PROJEKCIE I WNIOSKU DLA POCZĄTKUJĄCYCH I TYCH, KTÓRZY CHCĄ UPORZĄDKOWAĆ WIEDZĘ MARCIN DADEL O PROJEKCIE I WNIOSKU DLA POCZĄTKUJĄCYCH I TYCH, KTÓRZY CHCĄ UPORZĄDKOWAĆ WIEDZĘ MARCIN DADEL O PROJEKCIE I WNIOSKU DLA POCZĄTKUJĄCYCH I TYCH, KTÓRZY CHCĄ UPORZĄDKOWAĆ WIEDZĘ MARCIN DADEL Sieć SPLOT STOWARZYSZENIE

Bardziej szczegółowo

DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja V

DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja V DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja V Inflacja (CPI, PPI) Wszelkie prawa zastrze one. Kopiowanie i rozpowszechnianie ca ci lub fragmentu niniejszej publikacji w

Bardziej szczegółowo

Program Google AdSense w Smaker.pl

Program Google AdSense w Smaker.pl Smaker.pl Program Google AdSense w Smaker.pl Pytania i odpowiedzi dotyczące programu Google AdSense Spis treści Czym jest AdSense... 2 Zasady działania AdSense?... 2 Jak AdSense działa w Smakerze?... 3

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Kurs Stylizacji z Agata Meble

Regulamin konkursu Kurs Stylizacji z Agata Meble Regulamin konkursu Kurs Stylizacji z Agata Meble I Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady konkursu (zwanego dalej konkursem ), przeprowadzanego na łamach miesięcznika M jak Mieszkanie w terminie

Bardziej szczegółowo

Scenariusz nr 30 zajęć edukacji wczesnoszkolnej. Metryczka zajęć edukacyjnych. Cele operacyjne. Środki dydaktyczne

Scenariusz nr 30 zajęć edukacji wczesnoszkolnej. Metryczka zajęć edukacyjnych. Cele operacyjne. Środki dydaktyczne Scenariusz nr 30 zajęć edukacji wczesnoszkolnej Metryczka zajęć edukacyjnych Miejsce realizacji zajęć: sala szkolna Ośrodek tematyczny realizowanych zajęć: Świat wokół nas Temat zajęć: Tradycyjne potrawy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania bezpieczeństwem Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą

Instrukcja zarządzania bezpieczeństwem Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 838/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21 kwietnia 2009 r. Instrukcja zarządzania bezpieczeństwem Gmina Miejska Kraków 1 1. Ilekroć w niniejszej instrukcji jest mowa

Bardziej szczegółowo

Opłaty wstępne w leasingu jako koszty bezpośrednio związane z uzyskanym przychodem

Opłaty wstępne w leasingu jako koszty bezpośrednio związane z uzyskanym przychodem Opłatę wstępną należy ściśle powiązać z przychodami roku, w którym zaczęto użytkować przedmiot leasingu, nie zaś rozdzielać proporcjonalnie w stosunku do czasu obowiązywania umowy zawartej na okres przekraczający

Bardziej szczegółowo

p o s t a n a w i a m

p o s t a n a w i a m ZARZĄDZENIE NR ON.0050.2447.2013.PS PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 7 CZERWCA 2013 R. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania karty Rodzina + oraz wzoru karty Rodzina

Bardziej szczegółowo

W POLSCE. Bernard Jóźwiak Piotr Dobrołęcki. Patronat medialny. Europapier-Impap najlepsze media do druku i reklamy

W POLSCE. Bernard Jóźwiak Piotr Dobrołęcki. Patronat medialny. Europapier-Impap najlepsze media do druku i reklamy P O L I G R A F I A W POLSCE 2013 Bernard Jóźwiak Piotr Dobrołęcki Patronat medialny Europapier-Impap najlepsze media do druku i reklamy RYNEK KSIĄŻKI W POLSCE 2013 P O L I G R A F I A RYNEK KSIĄŻKI W

Bardziej szczegółowo

Praca badawcza. Zasady metodologiczne ankietowego badania mobilności komunikacyjnej ludności

Praca badawcza. Zasady metodologiczne ankietowego badania mobilności komunikacyjnej ludności Praca badawcza Zasady metodologiczne ankietowego badania mobilności komunikacyjnej ludności Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. MERAWEX Sp. z o.o. 44-122 Gliwice ul. Toruńska 8. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA MERAWEX Sp. z o.o. POPRZEZ EKSPORT.

ZAPYTANIE OFERTOWE. MERAWEX Sp. z o.o. 44-122 Gliwice ul. Toruńska 8. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA MERAWEX Sp. z o.o. POPRZEZ EKSPORT. Gliwice, 07.12. 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zakup usług doradczych w zakresie wyselekcjonowania, sprawdzenia wiarygodności grupy docelowej potencjalnych partnerów handlowych, przygotowania ofert współpracy

Bardziej szczegółowo

PRZYJĘCIE NA LECZENIE DO SZPITALA

PRZYJĘCIE NA LECZENIE DO SZPITALA PRZYJĘCIE NA LECZENIE DO SZPITALA (Część 3 Ustawy o zdrowiu psychicznym z 1983 roku [Mental Health Act 1983]) 1. Imię i nazwisko pacjenta 2. Imię i nazwisko osoby sprawującej opiekę nad pacjentem ( lekarz

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 19 kwietnia 2016 r. Poz. 2574 UCHWAŁA NR XVIII/249/16 RADY MIEJSKIEJ W NIEPOŁOMICACH. z dnia 30 marca 2016 roku

Kraków, dnia 19 kwietnia 2016 r. Poz. 2574 UCHWAŁA NR XVIII/249/16 RADY MIEJSKIEJ W NIEPOŁOMICACH. z dnia 30 marca 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 19 kwietnia 2016 r. Poz. 2574 UCHWAŁA NR XVIII/249/16 RADY MIEJSKIEJ W NIEPOŁOMICACH z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie zasad rozliczania tygodniowego

Bardziej szczegółowo