Sprawozdanie Zarządu z działalności Społem Powszechnej Spółdzielni Spożywców we Wronkach za 2006 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie Zarządu z działalności Społem Powszechnej Spółdzielni Spożywców we Wronkach za 2006 r."

Transkrypt

1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Społem Powszechnej Spółdzielni Spożywców we Wronkach za 2006 r. I. Wprowadzenie do sprawozdania z działalności Zarządu za 2006 r. 1.Informacje porządkowe: Sprawozdanie z działalności Zarządu Społem Powszechnej Spółdzielni Spożywców z siedzibą we Wronkach przy ul. Zwycięzców 9 zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i późniejszą nowelizacją z dnia 1 stycznia 2002 r. Dz. U. w 113,poz Zarząd Społem P.S.S. we Wronkach reprezentowany jest przez: Prezesa Zarządu-Kierownika Spółdzielni-Antoniego Przewoźnika Członka Zarządu Z-cę Kierownika Spółdzielni-Gabrielę Szymańską do Funkcję głównego księgowego pełni-grażyna Gabryelczyk. Przedmiotem działalności Spółdzielni jest: Handel detaliczny artykułów spożywczych, napojów, wyrobów tytoniowych i alkoholowych, produkcja chleba i ciast. Klasyfikacja działalności wg PKD przedstawia się następująco 5211Z Regon spółdzilni NIP- Spółdzielni Spółdzielnia zastałą wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Poznaniu w Rejestrze Przedsiębiorstw pod nr KRS Czas trwania Spółdzielni zgodnie z umową jest nieograniczony 2. Prezentacja sprawozdania z działalności Zarządu Spółdzielni: Firma prezentuje sprawozdanie z działalności Zarządu za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2006 roku a kończący się 31 grudnia 2006 roku. Sprawozdanie z działalności Zarządu zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółdzielnię w dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres nie krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego w nie zmniejszonym zakresie. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności. 3.Realizacja uchwał i wniosków oraz zamierzeń zawartych w programie działań Zarządu w zakresie wykonywania założeń finansowych i przedsięwzięć remontowomodernizacyjnych i inwestycyjnych:

2 Cele nakreślone w uchwałach i programie Zarządu przyjęte na poprzednim Walnym Zgromadzeniu w dniu 10 czerwca 2006 zostały wykonane jak niżej: Ad.I Planowany zysk w wysokości 61,895 netto, brutto, zysk netto wykonaliśmy na poziomie 618%. Uzyskaliśmy średnią płacę w wysokości 1,1715 zł. brutto w roku w roku 2005 nastąpił minimalny wzrost, który wyniósł około 100 zł. brutto. Przy utrzymującej się niekorzystnej koniunkturze w handlu detalicznym obroty w detalu zostały wykonane na poziomie 97% a w piekarstwie dynamika wyniosła tylko 90% natomiast w ciastkarni dynamika wyniosła 103%. Osiągnięcie przeciętnych wyników gospodarczych w roku 2006 uniemożliwiło podniesienie ani utrzymanie dotychczasowej średniej płacy w Spółdzielni. Pomimo słabych relacji ekonomicznych w działalnościach podstawowych udało się jednak osiągnąć planowany zysk oraz wykonać większość z planowanych zamierzeń oraz wiele mniejszych nieplanowanych zadań dodatkowo. Działania powyższe podniosły wartość majątku trwałego Spółdzielnie i stworzyły podstawy do lepszej pracy sklepów i produkcji piekarsko-ciastkarskiej w roku bieżącym. Ad. I I Relacje ekonomiczne w działalnościach zostały osiągnięte w sposób następujący: 1.W działalności detalicznej wykonaliśmy średnio miesięczne obroty w wysokości 472 zł. brutto/ zakładamy 500,000 zł. brutto koszty zakładowe 18% wykonaliśmy 21,07 i uzyskaliśmy średnią marżę 15,94% na planowaną 16,50%.W konsekwencji w detalu wykonaliśmy stratę w wysokości 257,363 zł. Strata wykonana w 2006 r. jest 55 % wyższa niż w roku ubiegłym. O wzroście straty w detalu zadecydowały niższe obroty oraz naznaczony wzrost kosztów w tym również osobowych. Należy tutaj również zaznaczyć, że wciąż utrzymujący się niedostateczny popyt oraz bardzo duża konkurencji nie zawsze w pełni uczciwa wysokie koszty w tym również wciąż rosnące koszty energii cieplnej, elektrycznej, paliwa i śmieci i wody oraz inne trudności uniemożliwiającej uzyskanie pozytywnego wyniku ekonomicznego w detalu wymuszający na Zarządzie dalszą konieczność zasilania nierentownego detalu w działalności najmu lokali i usług marketingowych., które to będzie miało miejsce również w roku bieżącym. 2.W piekarni uzyskaliśmy średnio miesięczna sprzedaż 31,40 t. Na zakładane 40 ton przy średniej miesięcznej wartości sprzedaży 82,452 zł. na planowana 100,000 zł. Rentowność planowana zakładu 2% miała skutkować osiągnięciem dochodu brutto na poziomie 15,000zł. w skali roku. Niestety podejmowanych wyników w roku 2006 zamknęliśmy straty w wysokości 60,027zł. Jest to trzeci rok z rzędu, gdzie wynika w działalności piekarniczej jest ujemny. Wykonana praca ma swe głębokie uzasadnienie w postępującym spadku produkcji, który to spadek wyniósł przeszło 59,9 ton w skali roku. Na tak duży spadek produkcji zdecydowany wpływ ma występujące negatywne zjawisko na terenie naszej gminy jakim jest tzw. Nieuczciwa konkurencja handlu obwoźnego

3 pieczywem. Dodatkowo zaplanowane wysokie koszty remontowe i inwestycje na obiekcie, które to prace podyktowane zostały zaleceniami Sanepidu związanymi bezpośrednio z przepisami ustawowymi dotyczącymi Dobrej Praktyki Produkcyjnej i Higienicznej oraz systemu bezpieczeństwa HACCP, który to Spółdzielni aktualnie wdraża. 3. W ciastkarni planowaliśmy : średnio miesięczną sprzedaż 3,2 tony a wykonaliśmy 3,2 tony, co dało wartość sprzedaży miesięcznej 25,300 zł. Przy planowanej około 26,000.Rentowność planowana miała wynosić 2% natomiast wykonaliśmy 0%.Strata w tej działalności wyniosła w r. 5,984 zł. brutto planowaliśmy dochód w granicach 5,000 zł. brutto. 4.Wdziałalności najmu lokali użytkowych planowani wykonanie dochodu w wysokości około 70,000 zł. brutto wykonaliśmy zł. brutto co dało procentowa dynamikę 125%. Bezpośredni wpływ na osiągniętą wysokość dochodu miał fakt wydzierżawienia wszystkich wolnych lokali użytkowych co stanowi kwotę 88,000 zł. brutto oraz dodatkowe wpływy uzyskane z usług marketingowych na rzecz Spółdzielni w skali całego roku 2006 na łączną koszty 46,000 zł. do podatku co jest sukcesem działalności Zarządu i działu Handlowego. Ad.III Zadania Rzeczowe przyjęte w programie Zarządu realizowane były w poszczególnych działalnościach: 1. W detalu zgodnie z planem wykonaliśmy: - malowanie ścian i sufitu w sklepie nr 4 - malowanie ścian i sufitów w sklepie nr 5 - malowanie ścian i sufitów w sklepie 16 - zakup regałów do sprzedaży pieczywa w sklepi nr 4,5,7,24 - zakup dobrego sprzętu według potrzeb oraz zleceń - systematyczna wymiana kas fiskalnych zgodnie ze specyfiką serwisową - wymiana pieca węglowego w sklepie nr 16 - montaż kamer w sklepie nr 4,24 i W piekarni - malowanie hali produkcyjnej i pomieszczeń socjalnych według zleceń Sanepidu - wykonanie siatek na okna w sali produkcyjnej 2szt. - Uzupełnienie sprzętu i wykonanie koniecznych prac remontowych na bieżąco oraz zgodnie zleceniem Sanepidu - malowanie i konserwacja kominów piekarniczych zalecenie dozoru technicznego, - wymiana drzwi wejśćiwych na halę produkcyjną drzwi do dzielarki oraz remont pieca do bułek zostały przełożone na termin późniejszy z uwagi ujemne wyniki ekonomiczne działalności. - 3.W ciastkarni - malowanie zgodne z zaleceniem Sanepidu - remont istniejącej kanalizacji na podwórzu ciastkarni - założenie siatki stalowej w dwóch oknach zakładu

4 - zakup ubijaczki,zlewu, na fotokomórkę oraz zakup lampy bakteriobójczej przesunięto na termin późniejszy z uwagi na ujemne wyniki ekonomiczne działalności. 4.W administracji - wykonano adoptacje pomieszczeń wymiennikowych w Pawilonie Handlowych Brak na lokal użytkowy około 20 m² - dokonano na dachu wymiany papy na termozgrzewalną oraz przeprowadzono remont bieżący kominów (3 szt.) wraz z otynkowaniem ściany szczytowej od strony sąsiada ul.rynek 15 w porozumieniu ze współwłaścicielami. IV. Zadania inwestycyjne: 1.W detalu - wdrożenie programu komputerowego w sklepie nr 5 i 16 - wykonanie klimatyzacji w sklepach nr 5,11,16,24 - zakupiono sprzęt chłodniczy dla sklepu nr 16 - zakupiono nowy piec C.O. na eko groszek w sklepie nr Administracja - wykonano nowe przyłącze gazowe Restauracji Borowianka - wykonano konserwację dachu papowego w Restauracji Borowianka oraz w Pawilonie Handlowym przy ul. Mickiewicza(sklep nr 7 + Apteka) - Adaptacja Arkad w Pawilonie Handlowym Borek na większy lokal użytkowy 70 m² - Położono pozbruk przed głównym wejściem do Restauracji Borowianka w uzgodnieniu z UM i G Wronki - remont i oddanie w najem pomieszczeń parterowych w Administracji na gabinet weterynaryjny 50 m². - Adaptacja starej kuchni w Barze Warta na pomieszczenie gastronomiczne 25 m². - Wymiana 4 okien oraz drzwi wejściowych na PCV w budynku Administracji.

5 Informacja V. Z realizacji Uchwał i Wniosków podjętych na ostatnim Walnym Zgromadzeniu Członków Społem P.S.S. we Wronkach w dniu 10czerwca 2006 Uchwała nr 1 Dotyczyła zatwierdzenia sprawozdania z działalności gospodarczej oraz sprawozdania finansowego za rok 2005 oraz z rachunkiem wyników i informacją dodatkową. Uchwała nr 2 Dotyczyła sposobu działania nadwyżki bilansowej 2005 Uchwała nr 3 Dotyczyła sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności 2005 r. i zatwierdzenia sprawozdania rady. Uchwała nr 4 Dotyczyła podwyższenia udziałów członkowskich i zmian w statucie Spółdzielni Uchwała nr 5 Dotyczyła udzielenia absolutorium dla Zarządu Spółdzielni w roku 2006 Uchwała nr 6 Dotyczyła zatwierdzenia głównych kierunków działania Spółdzielni w roku 2006 Uchwała nr 7 Dotyczyła określenia najwyższej sumy zobowiązań Spółdzielni. Uchwała nr 8 Dotyczyła wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomościach stanowiących własność Spółdzielni w przypadku zaciągania kredytu bankowego Uchwała nr 9 Dotyczyła zatwierdzenia wyborów do Rady Nadzorczej Spółdzielni. Wdrożyliśmy również zgodnie z protokółem Komisji Wnioskowej:

6 1. Wdrożono znaczną większość propozycji przedstawionych przez Komisje ekspertów. 2. Zarząd dokonał przy udziale powołanego zespołu roboczego analizy dotyczącej funkcjonowania działów podstawowych Spółdzielni (detal + produkcja) z podkreśleniem elementów generujących straty i założenia ich dalszego minimalizowania. Wnioski zgłoszone na WZCz Spółdzielni zostały przez Zarząd potraktowane bardzo poważnie i wnikliwie. Zadania które były wyznaczone przez radę Nadzorczą i Zarząd były w miarę możliwości kierowane do odwrotnej realizacji. Najważniejsze statutowe zadanie dobro spółdzielni jest na bieżąco wykonywane przez Zarząd Spółdzielni w ścisłej współpracy z Rada Nadzorczą, pracownikami oraz pozostałymi członkami Spółdzielni. VI. Program Zarządu proponowany do przyjęcia wg Walnego Zgromadzenia zakłada w roku 2007 następujące podstawowe cele: 1.Osiągnięcie zysku na całokształcie działalności w wysokości około 1000 zł.netto. 2.Utrzymywanie poziomu płac w granicach roku ubiegłego co jest zadaniem bardzo trudnym biorąc pod uwagę możliwości aktualnej koniunktury niniejszego rynku a w przypadku gdy wyniki ekonomiczne pozwolą to minimalny wzrost płac uwzględniony wyłącznie od osiągniętych dodatnich wyników gospodarczo-ekonomicznych poszczególnych działalności. 3.Zabiegać o utrzymanie dobrej dynamiki sprzedaży, w detalu i produkcji piekarniczo ciastkarskiej.kontynuować przyjęte założenia dotyczące działań marketingowych i zabiegać sukcesywnie o utrzymanie prawidłowego poziomu sprzedaży w naszych sklepach wyrobów piekarsko ciastkarskich oraz innych podstawowych artykułów spożywco nabiałowych, stosując w sklepach zrównoważone ceny detaliczne, urozmaicony asortyment oraz coraz lepsze gospodarowanie czasu pracy, szczególnie w okresie przed świątecznym i w dni wolne od pracy. 4.Systematycznie dążyć do równoważna wciąż rosnących kosztów za media oraz wszelkich innych opłat administracyjnych, głównie poprzez zagospodarowanie wszystkich wolnych pomieszczeń handlowych, magazynowych i ewentualnie tworzenie nowych jak i konsekwentne działania w zakresie oszczędności kosztów. Głównie stałe negocjacje cen zaopatrzeniowych w produkcji a przede wszystkim w detalu w odniesieniu do dostaw towarów w zbycie. Działania te powinny zapewnić wykonanie zakładowego zysku, utrzymywanie poziomu zatrudnienia i płac oraz wykonanie zadań naszych określonych w niniejszym programie co jest zadaniem bardzo trudnym w świetle aktualnych uwarunkowań ekonomicznych miejscowego rynku.

7 Do osiągnięcia tych celów konieczna jest: 1.W działalności detalu - wypracowanie średnio miesięcznych obrotów w wysokości około 550,000 zł. brutto przy średni miesięcznych kosztach w wysokości około 19% i średnio miesięcznej marży w wysokości 17% co nie daje pełnej gwarancji przychodów oraz pozwoli na uzyskanie ograniczonej straty, którą będzie w stanie pokryć działalność najmu lokali oraz wpływy z usług marketingowych. 2.W działalności piekarsko-ciastkarskiej a) piekarnia- poziom średnio miesięcznej sprzedaży przy aktualnym zatrudnieniu i warunkach każdego rynku może zostać wykonany w wysokości max 35 ton a przy aktualnym poziomie cen daje wartość średnio miesięczną sprzedaży około 120,000 zł. Rentowność powinna wynieść 2% co powinno zapewnić dochód brutto w wysokości około tys. zł w skali roku. b) ciastkarnia poziom średniej sprzedaży powinien wynieść około 3,5 tony co przy aktualnym poziomie cen daje średni miesięczna wielkość sprzedaży około 32 tys. zł. Rentowność powinna wynieść 2% związku z tak założonymi relacjami przy racjonalnym zatrudnieniu można przewidziec minimalny dochód w granicach 5 tys. zł. 3.W działalności najmu lokali: -najem lokali pomniejszony o koszty podatków od nieruchomości, podatku gruntowego, rozliczenia w kosztach niektórych remontów, obiektów oraz rozliczenia ustalone uchwałą Zarządu powinny zapewnić dochody w wysokości około tys. brutto w skali roku co wymagać będzie zagospodarowania wszystkich wolnych lokali użytkowych natomiast dochód z usług marketingowych powinien oscylować w granicach 45 tys. brutto. Zadania rzeczowe w kosztach działalności: 1.W detalu - malowanie ścian i sufitów w sklepach - zgodnie z zaleceniami Sanepidu, - dalsza wymiana kas fiskalnych zgodnie ze specyfikacja serwisową, - zakup specjalnych regałów do sprzedaży pieczywa piekarsko ciastkarskiego w sklepach 5 i 11, - zakup dalszego sprzętu według potrzeb na zlecenie Sanepidu, - położenie kostki chodnikowej przed wejściem do sklepu nr 5, - zlecenie inspektora BHP, - wykonani e ogródków letnich przed sklepami 4,5,7,24

8 2. W piekarni: - malowanie hali produkcyjnej i pomieszczeń socjalnych wg zaleceń Sanepidu, - uzupełnienie sprzętu i wykonanie koniecznych prac remontowych na bieżąco oraz zgodnie z zalecenia mi Sanepidu, - wymiana pokrycia dachowego na rampach piekarni z azbestu na blachę trapezową 3.W ciastkarni: - malowanie hali produkcji i pomieszczeń socjalnych według zaleceń Sanepidu - zakup dobrego sprzętu i wykonanie koniecznych prac remontowych na bieżąco oraz zgodne z zaleceniem Sanepidu, - wymiana pokrycia dachu z azbestu na blachę trapezowa 4.W administracji - zakup pieca na eko groszek dla administracji, - wykonanie parkingu samochodowego z pozbruku przy sklepie nr 4, - wykonanie parkingu samochodowego z pozbruku przy sklepie nr 7 -od strony apteki - adaptacja pomieszczeń gospodarczych w pomieszczeniu delikwentów Rynek 7 - wymiana pokrycia dachowego zgodnie z zaleceniem konserwatora zabytków Delikatesy - termoizolacja dachu w sklepie nr 4 VII. Ocena działalności gospodarczej Spółdzielni w roku 2006 Wypełniając statutowe powinności wobec Członków Spółdzielni w roku 2006 w następującym zakresie przekazujemy materiały do dyskusji wypracowując wnioski na r. Materiały sprawozdawcze przedłużone Członków Spółdzielni dają obraz działań w okresie sprawozdawczym z uwzględnieniem rezultatu gospodarczych i finansowych Spółdzielni. Do pełnego przybliżenia danych zawartych w miesięcznym opracowaniu i przedłużonym bilansie oraz rachunku zysków i strat przedstawiający w ogólnym zakresie ocenę sytuacji gospodarczej i finansowej Spółdzielni na koniec okresu sprawozdawczego obejmującego czas od 1 stycznia 2006 do 31 grudnia 2006 r. Ciągłe porządkowanie bazy produkcyjnej i handlowej podyktowane nowymi przepisami unijnymi dobra organizacja pracy,zaangażowanie kierownictwa i pracowników Spółdzielni przyczyniło się do wypracowania zysku o wysokości zł. netto. Na uzyskany wynik gospodarczy Spółdzielni wpłynęły wyniki poszczególnych działalności,które były następujące: Działalność produkcji strata zł. brutto. Detal strata-257,363 zł. brutto, zysk osiągnięty z najmu lokali i wysokości zł. brutto oraz zysk z usług marketingowych w wysokości 46,412 zł. brutto. Reasumując należy stwierdzić,że Spółdzielnia osiągnęła w roku 2006 zakładany cel jakim było wypracowanie ogólnego zysku w wysokości +61,895. zł. netto.

9 Zawarte w przedłożonych opracowaniach zestawienia.opisy działań produkcji i detalu oraz istniejące elementy kosztów takich jak : płace, transport, remonty, obciążenia z tytułu BHP i szkoleń zamykając całokształt działań Spółdzielni w 2006r. Całość zamyka załączona informacja o wykonaniu udział i wniosków z poprzedniego Walnego Zgromadzenia oraz załączony bilans zysków i strat Spółdzielni za 2006 r. Znane są wszystkim Członkom Spółdzielni aktualne media gospodarcze kraju i miejscowego rynku. Wciąż wzrastające koszty przy malejących wpływach uwarunkowanych pogarszających się popytem szczególnie w roku bieżącym stawiają przed nami bądź trudne zadania. Systematycznie wprowadzone znaczące ograniczenia obliczone są na przetrwanie tego bardzo trudnego roku i wykonanie przewidzianego zysku i zadań rzeczowych w ograniczonym zakresie. Stworzone w ubiegłych latach podstawy z uwzględnieniem bardzo trudnego roku ubiegłego dają realne podstawy do realizacji przedstawionych zamierzeń tak aby nie cofnąć się w rozwoju Spółdzielni w roku bieżącym. Jesteśmy przekonani,że wspólnymi siłami przy szeroko pojętej oszczędności na wszystkich odcinkach działalności pokonamy wszystkie występujące trudności i trakcie tego roku będziemy program wzbogacać a nie zubożać. Przedstawiając niniejszy program Walnego Zgromadzenia Członków w imieniu Zarządu stawiamy wniosek i przyjęcie go w całości w formie uchwały wynikających z porządku Obrad i wniosków,które precyzuje Komisja wnioskowa w opracowaniu o materiały i uwagi wynikające z dyskusji. Reasumując: Udało nam się wykonać planowany zysk netto w 2006r. i przy dalszej, wspólnej pomocy i zaangażowaniu nas wszystkich w roku bieżącym powinniśmy ogólny zysk pomimo tego, że czas ekonomiczny jest bardzo trudny. Dział detalu dążyć w roku bieżącym do maksymalnego minimalizowania obecnej straty, wspólnie z nadbudowa przy pełnym wykorzystaniu marketingowych wychodzić na prostą, gdyż dalsze pogłębienie straty w tej działalności może spowodować głęboką reorganizację oraz spowodować ograniczenie lub utratę istniejących miejsc pracy. Natomiast dział produkcji piekarniczo- ciastkarskiej powinien dążyć do wypracowania zakładanych planów gospodarczo ekonomicznych, które przewidują osiągnięcie dodatniego wyniku tej działalności. W chwili obecnej możemy pozwolić sobie na utratę chociażby jednego klienta, musimy robić wszystko, aby pozyskiwać nowych klientów i to w detalu,a także w produkcji poprzez wykorzystanie służb marketingowych. W tych działaniach musimy pomóc sobie wszyscy razem, bo razem tworzymy Spółdzielnie Społem i tylko razem możemy przetrwać i utrzymać dotychczasowe stanowisko pracy o które dziś tak trudno. Dziękuję wszystkim pracownikom za dobra pracę i zaangażowanie, które przełożyło się na tak dobra kondycję Spółdzielni. Mam nadzieje,że w roku bieżącym będziemy pracować jeszcze lepiej i wydajniej dla wspólnego dobra. Kończąc dzisiejsze sprawozdanie Zarząd Spółdzielni chciałby serdecznie podziewać wszystkim pracownikom Spółdzielni. Którzy wspierali Zarząd w realizacji programu działania w roku 2006 r. Słowa podziękowania w imieniu Zarządu Spółdzielni kieruję również do Pana przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółdzielni Tadeusza Kubca a także do wszystkich Członków Rady Nadzorczej za kontynuację o pełną współpracę.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL za okres rozpoczęty 1 stycznia 2014 r. a zakończony 31 grudnia 2014 r. z danymi porównywalnymi za okres rozpoczęty 1 stycznia 2013

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności BRIJU S.A. w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności BRIJU S.A. w 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2013 roku Poznań, 23 kwietnia 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2013 roku LIST DO AKCJONARIUSZY Szanowni Państwo, W imieniu Zarządu mam przyjemność przedstawić

Bardziej szczegółowo

NWAI Dom Maklerski S.A.

NWAI Dom Maklerski S.A. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NWAI Dom Maklerski S.A. NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2010 ROKU Zawierające: 1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2010 rok 2. Roczne sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Niniejszym przedstawiamy wyniki działalności HOOP S.A. w roku 2003.

Niniejszym przedstawiamy wyniki działalności HOOP S.A. w roku 2003. Szanowni Akcjonariusze, Niniejszym przedstawiamy wyniki działalności HOOP S.A. w roku 2003. W minionym roku obrotowym Spółka po raz kolejny zanotowała wzrost przychodów ze sprzedaży, które osiągnęły nowy

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r.

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. INFOSYSTEMS S.A. INFOSYSTEMS S.A. Spis treści 1. List Prezesa Zarządu INFOSYSTEMS S.A. do Akcjonariuszy... 3 2. Osiągnięte

Bardziej szczegółowo

Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków

Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Dyskutujmy zgodnie z procedurą 1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma prawo zwrócić uwagę każdemu mówcy, jeżeli odbiega on od zagadnienia będącego

Bardziej szczegółowo

ZWIERZYNIECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KRAKOWIE S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI ZA 2011 ROK

ZWIERZYNIECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KRAKOWIE S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI ZA 2011 ROK ZWIERZYNIECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KRAKOWIE S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI ZA 2011 ROK Zarząd Zwierzynieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Krakowie KRAKÓW, MARZEC 2012 ROK. 2

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI Spółki URSUS S.A. za rok 2014

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI Spółki URSUS S.A. za rok 2014 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI Spółki URSUS S.A. za rok 2014 (za okres od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r.) Lublin, 9 marca 2015r. SPIS TREŚCI DO AKCJONARIUSZY URSUS... 4 1. ZASADY SPORZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AD.DRĄGOWSKI S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku. Warszawa, dnia 1 września 2014 roku

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AD.DRĄGOWSKI S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku. Warszawa, dnia 1 września 2014 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AD.DRĄGOWSKI S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku Warszawa, dnia 1 września 2014 roku I. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT SPÓŁKI: 1. Informacje o powiązaniach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU DĄBROWA, DNIA 30 SIERPNIA 2013 ROKU SPIS TREŚCI 1. Informacje o Spółce... 3 2. Informacje o powiązaniach

Bardziej szczegółowo

TIM SA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK 2008. 55 011 Siechnice Ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 24. Siechnice, kwiecień 2009 r.

TIM SA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK 2008. 55 011 Siechnice Ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 24. Siechnice, kwiecień 2009 r. TIM SA 55 011 Siechnice Ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 24 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK 2008 Siechnice, kwiecień 2009 r. Sprawozdanie Zarządu TIM SA za 2008 r. strona 1 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Grupa BRE Banku SA. Raport roczny 2012

Grupa BRE Banku SA. Raport roczny 2012 Grupa BRE Banku SA Raport roczny 2012 1 Spis treści Spis treści List Prezesa Zarządu BRE Banku do Akcjonariuszy... 6 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej BRE Banku SA do Akcjonariuszy... 8 Ocena Rady

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe WADEX Spółka Akcyjna

PROSPEKT EMISYJNY. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe WADEX Spółka Akcyjna Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe WADEX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 5-515 Wrocław, ul. Klimasa 45 Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.wadex.pl przygotowany w związku z Publiczną

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 0 I. Struktura Grupy Kapitałowej CAM Media S.A. Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej CAM Media S.A. jest CAM Media S.A. ( Spółka lub Emitent ) z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014 1 2 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE WSTĘPNE... 6 2. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH UJAWNIONYCH W ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM... 6 2.1. Opis czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK

RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK (dane za okres 01-01-2011 r. - 31-12-2011 r.) Raport zawiera: 1. Pismo Prezesa Zarządu 2. Sprawozdanie Zarządu na temat działalności Spółki w 2011 roku 3. Oświadczenia

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego BALTONA S.A.

Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego BALTONA S.A. Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego BALTONA S.A. spółka akcyjna z siedzibą przy ul. Działkowej 115, 02-234 Warszawa wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 0000051757 UBIEGANIE SIĘ O DOPUSZCZENIE

Bardziej szczegółowo

DOM DEVELOPMENT S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W 2014 ROKU. Warszawa, 25 lutego 2015 r.

DOM DEVELOPMENT S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W 2014 ROKU. Warszawa, 25 lutego 2015 r. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI DOM DEVELOPMENT S.A. W 2014 ROKU Warszawa, 25 lutego 2015 r. SPIS TREŚCI ZATWIERDZENIE PRZEZ ZARZĄD SPÓŁKI SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI DOM DEVELOPMENT S.A. W

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym

PROSPEKT EMISYJNY. PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym PROSPEKT EMISYJNY PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym Na podstawie niniejszego Prospektu oferowanych jest: 1.588.264 Akcji serii C, zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1 zł każda

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności DEKPOL S.A. za rok 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności DEKPOL S.A. za rok 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności DEKPOL S.A. za rok 2014 Pinczyn, dnia 29 kwietnia 2015 roku Spis treści: 1. WYBRANE DANE FINANSOWE... 4 2. ORGANIZACJA DEKPOL SA... 6 2.1. Podstawowe informacje o Spółce...

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT REJESTRACYJNY. OT Logistics S.A.

DOKUMENT REJESTRACYJNY. OT Logistics S.A. DOKUMENT REJESTRACYJNY OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie, ul. Moniuszki 20, 71-430 Szczecin www.otlogistics.com.pl NINIEJSZY DOKUMENT REJESTRACYJNY ZOSTAŁ SPORZĄDZONY ZGODNIE Z PRZEPISAMI ROZPORZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

SOLAR COMPANY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. SPORZĄDZONE ZA ROK OBROTOWY 2013 (01.01.2013 31.12.

SOLAR COMPANY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. SPORZĄDZONE ZA ROK OBROTOWY 2013 (01.01.2013 31.12. SOLAR COMPANY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. SPORZĄDZONE ZA ROK OBROTOWY 2013 (01.01.2013 31.12.2013) Spis treści 1. WPROWADZENIE... 4 2. OPIS DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

BRIJU S.A. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej BRIJU w I półroczu 2014 r.

BRIJU S.A. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej BRIJU w I półroczu 2014 r. Spis treści 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE I GRUPIE KAPITAŁOWEJ... 3 1.1. Dane rejestrowe... 3 1.2. Opis działalności... 4 1.3. Struktura Grupy Kapitałowej... 6 1.4. Skład organów Jednostki Dominującej...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI... 4 1.1 Informacje ogólne TOYA S.A.... 4 1.2 Zarząd i Rada Nadzorcza... 4 1.3 Kapitał zakładowy...

Bardziej szczegółowo

POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO Wytyczne w sprawie sporządzania sprawozdania finansowego za rok 2014 dla Spółek Grupy PKP oraz spółek, w których PKP S.A. dysponuje bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. w okresie objętym rocznym sprawozdaniem finansowym sporządzonym na dzień 31.12.2005 SPIS TREŚCI 1. Wstęp omówienie podstawowych wielkości

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp 01.01-31.12.2011 01.01-31.12.2010

1. Wstęp 01.01-31.12.2011 01.01-31.12.2010 SOLAR COMPANY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SOLAR COMPANY S.A. Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI SOLAR COMPANY S.A. SPORZĄDZONE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2011 ROKU 1 Zarząd Spółki SOLAR COMPANY S.A. przekazuje

Bardziej szczegółowo

SOLAR COMPANY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SOLAR COMPANY S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. SPORZĄDZONE ZA I PÓŁROCZE ZAKOŃCZONE

SOLAR COMPANY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SOLAR COMPANY S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. SPORZĄDZONE ZA I PÓŁROCZE ZAKOŃCZONE SOLAR COMPANY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SOLAR COMPANY S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. SPORZĄDZONE ZA I PÓŁROCZE ZAKOŃCZONE DNIA 30 CZERWCA 2014 ROKU Spis treści 1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALMA MARKET S.A. za I półrocze 2014 roku

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALMA MARKET S.A. za I półrocze 2014 roku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALMA MARKET S.A. za I półrocze 2014 roku - Kraków, 28 sierpnia 2014 roku - SPIS TREŚCI I. PODSTAWOWE ZASADY PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZANIU SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU

Bardziej szczegółowo