Nr 6. Grudzień 2002 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nr 6. Grudzień 2002 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT"

Transkrypt

1 Nr 6. Grudzień 2002 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT

2 Inter Cars Wiadomoœci Bez kompleksów do Unii Europejskiej Tomasz Piluch Kierownik Sprzedaży Części do Samochodów Osobowych Inter Cars S.A. Zbliża się koniec roku, czyli czas podsumowań i wyciągania wniosków. Rok temu plan budżetu Inter Cars S.A. na 2002 rok wydawał się niezwykle ambitny. W momencie przygotowania tego wydania WIADOMOŚCI można już szacować wyniki roczne. Wszystko wskazuje na to, że cele firmy zostaną osiągnięte a wartość sprzedaży i zrealizowanej marży jest bardzo wymiernym wskaźnikiem weryfikującym skuteczność naszych działań. Cały czas dążymy do ideału ale wciąż jest jeszcze wiele do poprawienia, a szybki rozwój powoduje, że stają przed nami wciąż nowe zadania. W naszej branży kluczem do sukcesu jest dostępność części w magazynie. Dla wielu firm w Polsce wciąż jest to cel, do którego powoli dążą. Oczywiście w Inter Cars S.A. też wzrasta asortyment towarów. Do oferty wprowadzane są nowe linie produktów i poszerzane już istniejące. Nasza firma idzie krok dalej. Priorytetem jest to aby konkretna część znalazła się w określonym miejscu na terenie Polski w jak najkrótszym czasie. Stąd stałe inwestycje w logistykę i rozbudowa systemu filialnego. W ciągu ostatnich kilku miesięcy otworzyliśmy filie w Gdańsku, Szczecinie i Raciborzu oraz kolejny 5 oddział w Warszawie. W magazynie centralnym wprowadzony został system łączności radiowej zintegrowany z kodami kreskowymi, który niemal eliminuje powstawanie błędów wydania towaru. Przy okazji znacząco skrócił się czas przyjęcia towaru od dostawców i kompletacji zamówień klientów. Firma dystrybucyjna, taka jak Inter Cars, jest tak silna, jak silni są jej klienci. Dlatego proponujemy różne formy wspierania naszych stałych odbiorców. Począwszy od możliwości wyposażenia firmy w komputer do poważnych umów inwestycyjnych, na mocy których do warsztatu trafiają podnośniki, sprzęt diagnostyczny i inne cenne urządzenia. Dla firm handlowych i warsztatów z sieci Q-SERVICE proponujemy też bonusy finansowe. Przy rosnącym poziomie technicznym parku samochodowego potrzeba inwestowania w wyposażenie warsztatu jest nieunikniona, więc komitet inwestycyjny rozpatrujący wnioski klientów nie narzeka na brak pracy. Na zimowe mrozy przygotowany został program tworzący "Punkty Wymiany Akumulatorów" (PWA) umożliwiający doposażenie firm sprzedających akumulatory w sprzęt do ich diagnostyki. Do końca listopada powstało już kilkadziesiąt PWA, a program jest nadal kontynuowany. Ponieważ zbliżają się Święta Bożego Narodzenia życzę Wszystkim Czytelnikom Wiadomości, aby były one przede wszystkim spokojne i upłynęły w rodzinnej atmosferze. W zbliżającym się 2003 r. życzę samych sukcesów i jeszcze większego zadowolenia ze współpracy z Inter Cars S.A. Krzysztof Soszyński Dyrektor Pionu Administracji Członek Zarządu Inter Cars S.A. Rok 2002 wielkimi krokami zbli a siê do koñca. Jest to czas podsumowañ, ocen i refleksji nad skutecznoœci¹ prowadzonych dzia³añ gospodarczych. Gdy jedni œwiêtuj¹ sukces inni poznaj¹ gorzki smak pora ki. Ale koniec roku to równie czas gdy podejmuje siê kluczowe decyzje na przysz³oœæ, analizuje ró ne scenariusze rozwoju i poszukuje siê najlepszych rozwi¹zañ stanowi¹cych klucz do sukcesu. Przez ca³y rok na ³amach Wiadomoœci przedstawiciele kierownictwa naszej firmy dzielili siê z Pañstwem swoimi opiniami, doœwiadczeniami i refleksjami dotycz¹cymi bran y motoryzacyjnej w Polsce. Przedstawiali równie swoje spostrze enia dotycz¹ce sposobów skutecznego prowadzenia firmy. W œwi¹tecznym wydaniu Wiadomoœci o perspektywach rozwoju naszej bran y w przededniu wejœcia Polski do Unii Europejskiej rozmawia³em z Krzysztofem Soszyñskim - Dyrektorem Pionu Administracji, Cz³onkiem Zarz¹du Inter Cars S.A. Rados³aw Grzeœkowiak: Jesteœmy o krok od wejœcia Polski do Unii Europejskiej. W wielu firmach musi zajœæ proces restrukturyzacji aby by³y one gotowe spe³niæ standardy i wymagania unijne. W jaki sposób kierownictwo firmy Inter Cars S.A. przygotowa³o Spó³kê do procesu integracji? Krzysztof Soszyñski: Inter Cars S.A. jest obecna w strukturach europejskich od 1999 r. kiedy oficjalnie przyst¹pi³a do grupy ATR International. Mo emy œmia³o powiedzieæ, e jesteœmy dobrze przygotowani do wejœcia Polski do Unii Europejskiej. Posiadamy nowoczesne Centrum Logistyczne o powierzchni m 2, najwiêksz¹ sieæ filii (24 do koñca 2002 r., w chwili akcesu do Unii - 40), najszerszy asortyment czêœci zamiennych w Europie Wschodniej zawieraj¹cy ponad referencji, zaawansowane narzêdzia informatyczne i logistyczne. Naszymi partnerami handlowymi od wielu lat s¹ œwiatowi producenci wyrobów motoryzacyjnych. Mo liwoœæ wymiany wiedzy, obserwacji rynków dojrza³ych, daje nam szansê szybkiego dostosowania siê do coraz wy szych wymagañ jakie niesie rzeczywistoœæ. Wejœcie do struktur europejskich bêdzie oznacza³o dla wielu firm krajowych du e wyzwanie i czêsto pogodzenie siê z pora k¹. Dotyczy to nie tylko dystrybutorów czêœci, ale równie wszystkich pozosta³ych szczebli sprzeda y: sklepów, warsztatów i u ytkowników pojazdów. Mamy nadziejê, e wyjdziemy z tej potyczki zwyciêsko. Inter Cars S.A. tworzy i bêdzie rozwijaæ partnerskie programy dla warsztatów, które maj¹ wspomagaæ kluczowego odbiorcê naszej Spó³ki. 2

3 S.A. dzisiaj Programy inwestycyjne, szkolenia, wsparcie techniczne na pewno w tym pomog¹. Nowatorskie rozwi¹zania zwi¹zane z obs³ug¹ klienta stosowane ju dzisiaj przez firmê spotykaj¹ siê z du ym uznaniem partnerów z grupy ATR. Podsumowuj¹c pragnê jeszcze raz podkreœliæ, e nale y bez kompleksów patrzeæ na przyst¹pienie Polski do Unii Europejskiej. Jesteœmy dobrze przygotowani. Rozwa amy w przysz³oœci budowê wspólnej, paneuropejskiej sieci dystrybucji czêœci razem z parterami z Europy Zachodniej. R.G: Szczególnie interesuj¹ce s¹ Twoje doœwiadczenia zdobyte podczas wspólnych spotkañ z przedstawicielami europejskich firm dystrybucyjnych na forum ATR. Jak obecnie wygl¹da struktura dystrybucji czêœci zamiennych w Europie Zachodniej? K.S.: Struktura dystrybucji czêœci zamiennych w Polsce i w Europie skupiona jest wokó³ dwóch osi. Z jednej strony producent czêœci dostarcza swoje wyroby na rynek wtórny tzw. "after market", gdzie sprzedawane s¹ one przez niezale nych dystrybutorów, z drugiej natomiast jest on tak e dostawc¹ dla producenta samochodów i za jego poœrednictwem do sieci dealerskich. Konsument kupuje ten sam jakoœciowo produkt tyle tylko, e raz pod mark¹ producenta czêœci, a w innym przypadku w opakowaniu z logo producenta danej marki samochodu. Na rynku dzia³aj¹ równie producenci czêœci zamiennych, którzy nie s¹ dostawcami do fabryk samochodów lecz sprzedaj¹ je tylko na rynku wtórnym. Z wielu wzglêdów ich produkt jest wówczas tañszy, co wcale nie znaczy, e jakoœci¹ odbiega od obowi¹zuj¹cych standardów. Dzisiaj w Europie dominuj¹ dwa trendy. Klient kupuje tzw. "drog¹ jakoœæ" lub "tani¹ jakoœæ". Produktów œredniej klasy wœród czêœci zamiennych praktycznie nie ma ze wzglêdu na zbyt wysokie koszty produkcji, a co za tym idzie stosunkowo wysok¹ cenê sprzeda y, której potencjalny odbiorca nie zap³aci. Patrz¹c na strukturê dystrybucji czêœci w Europie widzimy, e czo³owe firmy dzia³aj¹ce na rynku funkcjonuj¹ w ramach grup zakupowych oraz benchmarkingowych. Gromadz¹ siê na obszarze jednego kraju b¹dÿ tworz¹ ponadnarodowe grupy zakupowe, których celem jest efektywniejsza wymiana informacji, tworzenie nowych koncepcji rozwoju oraz wspólne negocjowanie warunków handlowych z producentami. Pomimo i ka de z przedsiêbiorstw realizuje w³asn¹ strategiê, to jednak w kontekœcie rozwoju rynku i problemów, które siê na nim pojawiaj¹, staraj¹ siê porównywaæ swoje przedsiêbiorstwa i wymieniaæ doœwiadczenia. R.G.: W jakim zakresie odbywa siê wymiana doœwiadczeñ? K.S.: Przede wszystkim analizowana jest podstawowa dzia³alnoœæ gospodarcza, pocz¹wszy od sposobu obs³ugi klienta, budowy kana³ów dystrybucji, oferty produktowej do finansowania dzia³alnoœci, analizy kosztów i sposobów ich redukcji. Du y zakres tematyczny powoduje, e spotkania podzielone s¹ na dwie grupy: handlowe i dotycz¹ce pozosta³ej dzia³alnoœci przedsiêbiorstwa. W pierwszej z nich Inter Cars reprezentuje Robert Kierzek - Cz³onek Zarz¹du, Dyrektor Pionu Marketingu i Sprzeda y. Moim zadaniem jest reprezentowanie Spó³ki w drugiej grupie tematycznej. R.G.: Stworzenie grup zakupowych i benchmarkingowych uda³o siê na Zachodzie. Czy analogiczna sytuacja bêdzie mia³a miejsce w Polsce? K.S.: Zanim powsta³a organizacja ATR International w pocz¹tkowej fazie tworzy³y j¹ firmy tylko z rynku niemieckiego. W naszym kraju równie dzia³aj¹ grupy zakupowe zrzeszaj¹ce polskich dystrybutorów czêœci zamiennych. Ciekawe jest jednak to, e dominuj¹cym trendem w Europie s¹ ró ne próby stworzenia paneuropejskiej sieci dystrybucji czêœci, gdzie pod jedn¹ mark¹ dystrybutora propagowana by³aby idea wsparcia warsztatów, stworzenia optymalnych systemów dostaw, prowadzenia zintegrowanych badañ rynkowych oraz realizowania jednolitej strategii sprzeda y. Myœlê, e taka koncepcja wkrótce powstanie i swoim zasiêgiem obejmie równie Polskê. R.G.: Czy wejœcie Polski do Unii Europejskiej w 2004 r. doprowadzi do znacz¹cych zmian w istniej¹cej strukturze dystrybucji i ekspansji zagranicznych firm na polskim rynku? K.S.: Z obserwacji i analizy sytuacji panuj¹cej dziœ w krajach bêd¹cych cz³onkami Unii Europejskiej, widzimy e w pañstwach takich jak Niemcy, Francja, Holandia dystrybutor dzia³a w granicach swojego kraju, choæ oczywiœcie pojêcie granicy jest iluzoryczne. Warunki ekspansji na inne rynki s¹ praktycznie nieograniczone jednak g³ównie ze wzglêdu na klientów, a w naszym rozumieniu jest to warsztat, trudno jest 3 SPIS TREŚCI Bez kompleksów do Unii Europejskiej Kody kreskowe Warsztaty wchodzą do Unii...9 Delphi w Polsce Nowe filie Inter Cars S.A Magazyn...13 Sieć Q-SERVICE TRUCK coraz mocniejsza Z nowymi produktami w Nowy Rok...16 Truckerzy na IAA w Hannoverze...17 Test vanów w Inter Cars...17 Nowe filie ciężarowe Co przyniósł rok 2002 dla warsztatów Q-SERVICE?...19 Raz na dwa lata!...19 Bezpieczniej z Q-SERVICE i AutoCrew "4-max" - maximum części i korzyści dla Twoich 4 kółek - nowa linia produktów w ofercie Inter Cars S.A Hella - pomysły dla samochodu jutra GKN - od producenta wkrętów do drewna do światowego koncernu Uwaga! Niebezpieczeństwo ukręcenia! SIL - najwyższej jakości pompy wody Człowiek znikąd Samochód legenda Q-SERVICE Team zgarnął wszystko Międzynarodowe Forum Motoryzacji Szkolenia w Inter Cars S.A Weekend z CRC w Antwerpii - nagroda dla najlepszych Inter Cars S.A. z wizytą w zakładach Contitech Inter Cars pod piramidami Sport w Inter Cars S.A Nowe tablice Inter Cars S.A Witamy w drużynie Inter Cars S.A..42 Wiadomoœci

4 Wiadomoœci Inter Cars S.A. dzisiaj 4 prze³amaæ bariery kulturowe oraz uwarunkowania lokalne. Rozwi¹zania sprawdzone w krajach po³o onych na zachód od Odry nie zawsze musz¹ siê sprawdzaæ w Polsce. Uwa am, e zarówno dla nas, jak i dla naszej konkurencji, czyli firm zajmuj¹cych siê sprzeda ¹ czêœci nie bêdzie to ³atwy okres poniewa próby ekspansji na polski rynek z pewnoœci¹ bêd¹ podejmowane. Warto jednak zauwa yæ, e dzia³ania takie by³y prowadzone w przesz³oœci i zakoñczy³y siê korzystnie dla polskich dystrybutorów artyku³ów motoryzacyjnych. Posiadamy znaczn¹ przewagê konkurencyjn¹ i mo emy siê swobodnie rozwijaæ. Jestem przekonany, e taka sytuacja utrzyma siê w dalszym ci¹gu. R.G.: Po polskich drogach jeÿdzi dzisiaj tylko 8,8 mln samochodów, których œredni wiek wynosi prawie 9 lat. Czy w najbli szym czasie ta sytuacja mo e ulec zmianie? K.S.: Liczba samochodów przypadaj¹ca na jednego mieszkañca w Polsce jest obecnie zbli ona do wskaÿnika, który wystêpowa³ w tych krajach, które przyst¹pi³y do Unii Europejskiej stosunkowo niedawno, bo w latach 90. By³y to: Hiszpania, Portugalia, Irlandia czy Grecja. Dane historyczne pokazuj¹, e liczba samochodów po wejœciu do Unii zdecydowanie wzros³a. Obni y³ siê te ich wiek. Podyktowane to by³o wzrostem gospodarczym i otwarciem granic, czego konsekwencj¹ sta³ siê zwiêkszony przep³yw aut. Podobna sytuacja bêdzie mia³a miejsce w naszym kraju. Myœlê, e w ci¹gu 15 lat osi¹gniemy wskaÿnik unijny, czyli jeden samochód przypadaæ bêdzie na 2,5 osoby, co da nam liczbê ponad 20 mln. aut, a œredni wiek samochodu nie powinien przekraczaæ 4 lat. Dzisiaj g³ównym czynnikiem hamuj¹cym rozwój jest recesja, a co za tym idzie zasobnoœæ portfela przeciêtnego u ytkownika pojazdu. W przypadku wzrostu zamo noœci spo³eczeñstwa zwiêkszaj¹ siê zakupy zarówno samochodów nowych oraz wzrastaj¹ obroty na rynku samochodów u ywanych. Osoba dysponuj¹ca wiêkszymi mo liwoœciami finansowymi czêœciej kupuje nowe auto natomiast samochód, który u ytkowa³a dotychczas odsprzedaje. Zwiêksza siê przep³yw œrodków transportu od najlepiej sytuowanych do tych gorzej. Konsekwencj¹ tego jest wzrost liczby pojazdów je d ¹cych po drogach oraz zmniejszenie siê ich wieku, a wiêksza liczba samochodów to tak e zwiêkszony popyt na czêœci zamienne. R.G.: Czy bardzo z³y stan polskich dróg nie jest dziœ jednym z najwa niejszych elementów kreuj¹cych sztuczny, stosunkowo wysoki popyt na czêœci zamienne? Co nast¹pi wówczas kiedy zostan¹ one dostosowane do standardów europejskich, a tak e gdy powstan¹ sieci autostrad? K.S.: Wszystkim kierowcom yczê, aby jakoœæ dróg w Polsce by³a jak najwy sza. Nie s¹dzê jednak, e wówczas bêdziemy sprzedawaæ mniej czêœci. Dobre drogi to krótszy czas jazdy i wiêksze bezpieczeñstwo dla podró uj¹cych. Przyrost nowoczesnych szlaków komunikacyjnych umo liwia wiêksz¹ ich przepustowoœæ i zwiêkszenie liczby samochodów na drogach. Dziêki temu wiêcej ludzi wybiera jako œrodek transportu samochód. W konsekwencji prowadzi to do zwiêkszenia liczby kilometrów przeje d anych przez u ytkownika w ci¹gu roku. Nawet je eli samochody bêd¹ siê mniej psu³y to bêdzie ich wiê cej, a wiêksza liczba samochodów to wiêksza sprzeda czêœci eksploatacyjnych, przegl¹dów napraw, itp. Myœlê, e podobnie jak na Zachodzie zmieni siê asortyment sprzedawanych czêœci. W perspektywie najbli szych kilku czy kilkunastu lat rozwój rynku motoryzacyjnego wygl¹da bardzo obiecuj¹co. R.G.: Co uwa asz za g³ówn¹ przyczynê obecnej stagnacji w kontekœcie ca³ego rynku motoryzacyjnego? K.S.: G³ówn¹ przyczyn¹ jest dzisiaj recesja, która w pewnym momencie siê skoñczy. W chwili kiedy przyjdzie koniunktura, nast¹pi rozwój firm, co wp³ynie na zwiêkszenie liczby miejsc pracy i tym samym na wzrost zamo noœci spo³eczeñstwa. Koniunktura jest elementem, który ma tak e znacz¹cy wp³yw na wzrost poczucia bezpieczeñstwa, a bezpieczeñstwo socjalne zachêca do inwestowania. W skali mikro wzrasta konsumpcja gospodarstw domowych. Ludzie czêœciej wyje d aj¹ na wakacje, kupuj¹ dzia³ki a eby tam dojechaæ musz¹ posiadaæ samochód. Dlatego te nastêpuje wzrost sprzeda y aut. Proszê równie pamiêtaæ, e po zakoñczonej dobie recesji, która trwa- ³a przez kilka lat spo³eczeñstwo jest spragnione wiêkszej konsumpcji. W du ej mierze pierwsz¹ decyzj¹ zakupow¹ jest decyzja o zmianie samochodu na nowszy model. Sytuacja ta odbije siê na wzroœcie obrotów w ca³ym sektorze motoryzacyjnym. R.G.: Doskonalsze i nowoczeœniejsze samochody charakteryzuj¹ siê mniejsz¹ awaryjnoœci¹. Rzadziej te wymagaj¹ interwencji mechanika i wykorzystania czêœci zamiennych do napraw. Czy te czynniki nie bêd¹ mia³y w przysz³oœci wp³ywu na zmniejszenie przychodów sektora czêœci zamiennych? K.S.: Na ca³ym œwiecie samochody produkowane s¹ wed³ug coraz lepszych standardów co sprawia e s¹ one mniej awaryjne. Poniewa ka dy producent d¹ y do doskonalenia swoich modeli, stosuje lepsze jakoœciowo czêœci co wyd³u a czas pomiêdzy przegl¹dami oraz ma wp³yw na zmniejszenie awaryjnoœci. Kiedyœ przegl¹d by³ wymagany co km, obecnie coraz czêœciej spotykamy siê z samochodami, których producent zaleca przegl¹dy co km. Trzeba jednak pamiêtaæ, e wytworzenie jeszcze doskonalszych czêœci do produkcji samochodów jest du o dro sze. St¹d te proces wymiany, a dodatkowo cena danej czêœci i uzyskiwana na niej mar a, doprowadz¹ do sytuacji, która mo e wydaæ siê paradoksalna. Warsztat bêdzie montowa³ iloœciowo mniej czêœci ale bêdzie wiêcej na nich zarabia³. Oczywiœcie wi¹zaæ siê to bêdzie z odpowiednimi inwestycjami w wyposa enie. Jednak mar a uzyskiwana na czêœciach i us³ugach zrównowa y koszty inwestycji. Podobn¹ tendencjê widzimy u naszych zagranicznych partnerów z ATR. Ich obroty nie rosn¹ tak imponuj¹co jak nasze, jednak da siê odczuæ zdecydowany wzrost mar y na produktach, co przek³ada siê na wzrost rentownoœci. R.G.: Myœlê, e nasza rozmowa powinna rozbudziæ optymizm wszystkich u wszystkich Czytelników zwi¹zanych z rynkiem motoryzacyjnym w Polsce. Z Twoich wypowiedzi wynika, e wszystko co najlepsze jeszcze przed nami. Czego jednak chcia³byœ yczyæ naszym Klientom w najbli szym roku? K.S.: Z okazji Œwi¹t Bo ego Narodzenia oraz Nowego 2003 Roku, dziêkuj¹c serdecznie za sympatiê okazan¹ naszej Spó³ce w mijaj¹cym 2002 r., sk³adam najlepsze yczenia Klientom, Czytelnikom oraz Wszystkim Przyjacio³om Inter Cars S.A. Mam nadziejê, e równie w przysz³ym roku bêdziecie Pañstwo wysoko sobie ceniæ wspó³pracê z nasz¹ firm¹. R.G.: Dziêkujê za rozmowê.

5

6 Wiadomoœci Inter Cars S.A. dzisiaj Kody kreskowe System terminali radiowych i czytników kodów kreskowych w magazynie Inter Cars S.A. W magazynie centralnym firmy Inter Cars S.A., który znajduje siê w Cz¹stkowie Mazowieckim ko³o Warszawy, jest ró nych pó³ek i gniazd, na których przechowuje siê ok ró nych towarów (obecnie: ). W miejscach sk³adowania przechowywane s¹ bardzo ró ne towary. Le ¹ tutaj drobne elementy i wielkie t³umiki do ciê arówek, blachy, opony. W magazynie praca zaczyna siê o 6 rano i trwa do 22, na dwie zmiany. Na pierwszej zmianie pracuje oko³o 70 osób, na drugiej oko³o 85. Przy takiej skali niezbêdna do sprawnego dzia³ania jest dobra organizacja pracy, logistyka i zaawansowany system informatyczny, który wspiera i kontroluje pracowników. Dlatego zdecydowaliœmy siê na rozwi¹zanie z najwy szej pó³ki. W paÿdzierniku uruchomiliœmy nowy system informatyczny obs³uguj¹cy magazyn centralny Inter Cars S.A. Jest to system oparty na przenoœnych czytnikach kodów kreskowych, po³¹czonych z baz¹ danych za pomoc¹ sieci radiowej. System dzia³a on-line, na bazie danych Oracle. Aplikacjê napisa³ nasz Partner w dziedzinie rozwi¹zañ informatycznych firma SAFO z Lublina. Ze wzglêdu na skalê przedsiêwziêcia i wygodê zdecydowaliœmy siê na wykorzystywanie kodów kreskowych, które na produktach drukowane s¹ przez producentów. Sieć radiowa W budynku zosta³a zbudowana infrastruktura sieci radiowej. Dla bezpieczeñstwa funkcjonowania systemu sieæ zosta³a zbudowana w taki sposób, e w ka dym miejscu magazynu istnieje zasiêg przynajmniej z dwóch ró nych punktów dostêpu. Dziêki temu awaria pojedynczego urz¹dzenia jest dla u ytkowników niezauwa alna. Sieæ powsta³a w oparciu o najnowoczeœniejsze standardy (Ethernet b) i posiada przepustowoœæ 11Mb/s. Dziêki temu czêœæ naszych pracowników posiada komputery przenoœne wyposa one w sieciow¹ kartê radiow¹. Takie rozwi¹zanie uwalnia ich zupe³nie od kabli i biurka. W ka dym momencie mog¹ udaæ siê w dowolne miejsce firmy nie trac¹c po³¹czenia z baz¹ danych, poczt¹, Internetem i innymi us³ugami sieciowymi. Terminal radiowy Ka dy magazynier wyposa ony jest w terminal radiowy z czytnikiem kodów kreskowych. Jest to normalny komputer PC, który jest wyposa ony w ma³¹ klawiaturê (zawieraj¹c¹ podstawowe znaki), monochromatyczny, ciek³okrystaliczny wyœwietlacz (8 x 20 znaków), radiow¹ kartê sieciow¹ oraz czytnik kodów kreskowych. Obecnie dysponujemy 85 takimi urz¹dzeniami, dziêki czemu ka dy magazynier ma swojego elektronicznego asystenta. Urz¹dzenie takie cechuje siê du ¹ wytrzyma³oœci¹ na uszkodzenia mechaniczne. Wytrzymuje upadek z dwóch metrów, a w pokrowcu z trzech metrów, na tward¹ powierzchniê. Jest równie odporne na kurz, wilgoæ i zmiany temperatury. 6 Podział na sektory Magazyn podzielony jest na 13 ró nych sektorów, w których jest przechowywany towar. Dodatkowo istniej¹ trzy strefy dostaw, trzy strefy wydawania towaru, strefa kompletacji i strefa pakowania. Ca³y towar rozdzielony jest pomiêdzy ró ne sektory ze wzglêdu na jego gabaryty. Takie produkty jak blachy, opony, t³umiki potrzebuj¹ specjalistycznych rega³ów do przechowywania. Magazyn czêœci do samochodów ciê arowych wydzielony jest jako oddzielny sektor. Kolejne sektory to mniej lub bardziej zró nicowany towar, który mo e le eæ na zwyk³ych pó³kach. Rozdzielony jest on ze wzglêdu na wagê (ciê kie przedmioty na dole), rotacjê (popularne towary ³atwo dostêpne) oraz inne uwarunkowania. Półki i gniazda Ka de miejsce, na którym mo e le eæ towar w magazynie posiada swój adres oraz kod kreskowy. Dla u³atwienia, w adresie mo na wydzieliæ kilka elementów, dziêki którym magazynierowi ³atwiej jest odnaleÿæ odpowiedni¹ pó³kê. Adres A B4 oznacza, e jest to œcie ka A01, rega³ 002, pó³ka 03 i ewentualnie gniazdo B4. Œcie ka - to ca³y rz¹d rega³ów. Rega³ oznacza zbiór pó³ek (jedna nad drug¹), pó³ka - to miejsce, na którym mo e le eæ towar. Na niektórych pó³kach wystêpuj¹ gniazda. W przypadku ma³ych towarów istnieje potrzeba stworzenia dodatkowych ma³ych pó³eczek lub szufladek. Ka da taka szufladka ma na pó³ce swój adres. Np. A1 oznacza lew¹ doln¹ szufladkê. C5 oznacza trzeci¹ od lewej i pi¹t¹ od do³u, itp. Pod jednym adresem mo e le eæ wiele ró nych towarów, a ka dy towar mo e le eæ pod wieloma adresami. Takie rozwi¹zanie daje nam mo liwoœci maksymalnego wykorzystania miejsca, a tak e umo liwia szybkie i bezb³êdne zlokalizowanie potrzebnego towaru. System przenośników taśmowych Jest to system, który dostarcza automatycznie towar z odpowiednich sektorów do strefy pakowania i kompletacji. Ka dy pojemnik na taœmoci¹gu wyposa ony jest w unikalny kod kreskowy dziêki czemu, system w zale noœci od rodzaju transportu, spycha zamówienia w odpowiednie miejsca strefy pakowania. Towary wielkogabarytowe lub nietypowe przenoszone s¹ w sposób indywidualny przez magazynierów. Zbieranie towaru Zamówienia sk³adane przez klientów, po potwierdzeniu, trafiaj¹ do magazynu. Dla klienta widoczny jest efekt koñcowy, czyli zebrany i odpowiednio spakowany towar, zgodny z tym, co by³o zamówione. Po drodze jednak zachodzi wiele ró nych procesów. Tworzenie dokumentów - Pierwszy element procesu wykony-

7 Inter Cars S.A. dzisiaj wany jest automatycznie. Po potwierdzeniu zamówienia baza danych tworzy dokumenty magazynowe. Proces ten polega na znalezieniu odpowiednich adresów magazynowych dla wszystkich zamówionych towarów. Dla ka dego sektora, z którego jest towar, tworzony jest oddzielny dokument magazynowy. Nastêpnie okreœlany jest priorytet dla danego zamówienia. Priorytet taki oparty jest na podstawie iloœci pozycji, rodzaju transportu oraz godzinie realizacji. Priorytety zmieniaj¹ siê dynamicznie i s¹ tak ustawiane, aby ka de zamówienie zosta³o zebrane przed okreœlon¹ dat¹ realizacji. Wyj¹tkiem s¹ zamówienia na odbiór w³asny. W przypadku, gdy klient czeka, jego zamówienia s¹ traktowane priorytetowo. System jest stworzony w taki sposób, aby by³ bardzo ³atwy w obs³udze. Najpierw magazynier dostaje informacjê o podstawowych parametrach zamówienia. Na ich podstawie podejmuje decyzjê do jakich pojemników zamówienie powinno byæ zbierane. Zamówienia dla du ych klientów oraz filii Inter Cars zbierane s¹ od razu do palet. Magazynier dostaje na wyœwietlaczu kolejne polecenia, co ma zrobiæ. W normalnym przypadku proces ten wygl¹da nastêpuj¹co: Rozkładanie dostaw Jest to jedyny proces, w którym dopuszczamy zastosowanie terminali radiowych lub dokumentów papierowych. Rozk³adanie towaru star¹ metod¹ czyli przy u yciu dokumentów drukowanych, odbywa siê jedynie dla produktów, które nie maj¹ kodów kreskowych. W przypadku, gdy towary posiadaj¹ kody kreskowe i decydujemy siê na wykorzystanie terminali radiowych dostawa jest rozk³adana oko³o dwa razy szybciej ni do tej pory. Dodatkow¹ zalet¹ systemu dzia³aj¹cego on-line jest fakt, e towar zaraz po po³o eniu go na pó³ce jest dostêpny do sprzeda y. Dotychczas by³ on dostêpny dopiero po potwierdzeniu przyjêcia ca³ej dostawy w komputerze. Ca³y proces zaprojektowany jest tak, jak zbieranie towaru, w sposób bardzo prosty w obs³udze. Magazynier po kolei wykonuje polecenia: Wiadomoœci W przypadku, gdy magazynier pope³ni b³¹d i sczyta niew³aœciwy adres lub inny towar dostaje wyraÿny komunikat ostrzegawczy i operacjê musi powtórzyæ. System podaje adresy, do których udaje siê magazynier w takiej kolejnoœci, aby zrobi³ jak najmniejsz¹ iloœæ kroków. W ka dym momencie magazynier ma mo liwoœæ pobrania kolejnego pojemnika, jeœli ten, do którego zbiera³ ju siê zape³ni³. Dziêki takiemu rozwi¹zaniu zawsze wiemy, jakie towary i w jakiej iloœci s¹ w danym opakowaniu. Mamy równie informacjê o tym, ile dok³adnie towarów jest w ka dym miejscu sk³adowania, dziêki czemu mamy mo liwoœæ prowadzenia inwentaryzacji ci¹g³ej (podczas pracy magazynu). W przypadku towarów, które nie maj¹ kodów kreskowych magazynier ma mo liwoœæ potwierdzenia zebrania towaru za pomoc¹ klawiatury terminala. Dziêki wyeliminowaniu dokumentów papierowych z procesu zbierania towaru uzyskaliœmy przyspieszenie ca³ego procesu oraz redukcjê b³êdów. Dodatkowo wa nym elementem jest ochrona œrodowiska. Przyk³adowo, wczeœniej byliœmy zmuszeni do drukowania oko³o 65 tysiêcy kartek papieru miesiêcznie. Obecnie w procesie zbierania nie drukujemy ani jednej! Pakowanie i kompletacja Ze wzglêdu na to, e towar dla jednego klienta zbierany jest z wielu sektorów, istnieje potrzeba skompletowania wszystkich elementów zamówienia przed jego wydaniem. Towary z ró nych sektorów s¹ dostarczane poprzez przenoœniki taœmowe lub magazynierów w odpowiednie miejsca strefy pakowania. Magazynierzy przy pomocy terminali radiowych identyfikuj¹ dostarczone partie towarów. Jeœli jest taka potrzeba drukuj¹ etykiety na palety i przepakowuj¹ towar do odpowiednich opakowañ. Dodatkowo, dla ka dego opakowania, odbywa siê kontrola iloœciowa. Oznacza to, e podczas pakowania magazynier dostaje informacjê, e z tego pojemnika powinien przepakowaæ np. 87 sztuk ró nego towaru. Dziêki temu magazynier podczas pakowania po prostu liczy wszystkie sztuki towaru. Wyrywkowo system losuje opakowania, które powinny byæ skontrolowane szczegó³owo. Wtedy sprawdzana jest zgodnoœæ wszystkich pozycji z zamówieniem klienta. Magazynier najpierw pobiera towary z palety od dostawcy. Nie musi zwracaæ przy tym procesie uwagi, jakie towary i w jakiej kolejnoœci pobiera. Ca³y proces wygl¹da podobnie jak praca kasjerki w supermarkecie. Po pobraniu kilkunastu sztuk towaru decyduje siê na rozpoczêcie rozk³adania towaru. W tym momencie system zaczyna prowadziæ magazyniera (podobnie jak podczas zbierania towaru) do kolejnych adresów (minimalizacja drogi przebytej przez magazyniera). Po sczytaniu kodu kreskowego adresu i potwierdzeniu rozk³adanej iloœci towar zaczyna byæ od razu dostêpny dla klientów. Jedna dostawa mo e byæ rozk³adana przez dowoln¹ iloœæ ludzi, jednak w praktyce liczba ta nie przekracza 3-4 osób. Staramy siê, aby ka da dostawa, która trafia do naszego magazynu zosta³a roz³o ona w ci¹gu 24 godzin. Inwentaryzacja W systemie radiowym dzia³aj¹cym on-line informacje s¹ aktualizowane w czasie rzeczywistym. Dlatego mo liwy sta³ siê proces inwentaryzacji ci¹g³ej. Dziêki terminalom radiowym mamy mo liwoœæ inwentaryzowania dowolnych czêœci naszego magazynu bez blokowania sprzeda y i rozk³adania towaru z inwentaryzowanych adresów. Jedynym wyj¹tkiem s¹ dostawy rozk³adane starym sposobem, czyli przy pomocy wydruków papierowych. Przy sprawnie dzia³aj¹cym systemie najczêœciej rotuj¹ce towary, w których mo e pojawiæ siê najwiêcej rozbie noœci jesteœmy w stanie inwentaryzowaæ kilka razy w roku. W zesz³ym roku w celu inwentaryzacji magazyn Inter Cars musia³ byæ zamkniêty na trzy dni. Dzisiaj inwentaryzacje rozpoczynamy na pocz¹tku grudnia i stopniowo w ci¹gu miesi¹ca zinwentaryzujemy ca³y dostêpny towar bez przerywania sprzeda y dla naszych klientów. 7 Przygotowa³ Maciej Oleksowicz

8 Wiadomoœci Inter Cars S.A. dzisiaj 8

9 Wolny rynek, wolny warsztat Czy polski sektor us³ug motoryzacyjnych, w sk³ad którego wchodz¹ firmy sprzedaj¹ce czêœci zamienne, zak³ady lakiernictwa i blacharstwa oraz warsztaty mechaniczne sprosta konkurencji po wejœciu Polski do Unii Europejskiej? Dla wielu przedsiêbiorców odpowiedÿ na to pytanie znaczy po prostu: byæ, albo nie byæ. Aby na nie odpowiedzieæ nale y wyodrêbniæ dwa segmenty rynku. CZÊŒCI, CZÊŒCI... Polscy importerzy czêœci napotkaj¹ siln¹ konkurencjê. Sieci sprzeda y, które ju dzisiaj dzia³aj¹ w Polsce oferuj¹c g³ównie czêœci do napraw mechanicznych na pewno rozwin¹ jeszcze szerzej swoje kana³y dystrybucji. Coraz wiêksz¹ rolê spe³niaæ bêd¹ grupy zakupowe oferuj¹ce towary po ni szych cenach. Innym istotnym czynnikiem mo e byæ wy³¹cznoœæ, jak¹ uzyskaj¹ od producentów na wybranych rynkach lokalnych. Grupy hurtowni nale ¹cych do polskiego kapita³u bêd¹ mog³y przetrwaæ na rynku dzia³aj¹c w sposób analogiczny, co ju dzisiaj ma miejsce w Polsce lub wchodz¹c w sojusze z sieciami zagranicznymi. Ci, którzy nie stworz¹ takich sieci bêd¹ mogli przetrwaæ na rynku jako poœrednicy lokalni na warunkach dyktowanych przez du ych graczy. WARSZTATY SAMOCHODOWE Analitycy rynku przewiduj¹ znaczne ograniczenie liczby warsztatów blacharstwa i lakiernictwa. Wydaje siê, e to liczba optymalna, która zamknie ten segment us³ug w najbli szych 5 latach. Warsztaty, które pozostan¹ na rynku bêd¹ w wiêkszoœci nale eæ do kapita³u polskiego. Nie nale y oczekiwaæ te wzrostu konkurencji zagranicznej. Trendy takie nie maj¹ te miejsca w Europie Zachodniej. Niezale ne warsztaty mechaniczne bêd¹ mia³y trudniejsz¹ sytuacjê. Ekspansja sieci szybkiej obs³ugi, mniejsza liczba napraw spowodowana coraz wy sz¹ niezawodnoœci¹ samochodów, nowe technologie wymagaj¹ce specjalistycznego wyposa enia i wiedzy pracowników, spowoduj¹ upadek tradycyjnych warsztatów mechanicznych. Te, które przetrwaj¹ poza sieciami zagranicznymi dzia³aæ bêd¹ na zasadzie wspó³pracy lub franchisingu z sieciami sprzedaj¹cymi czêœci zamienne i oferuj¹cymi klientom obok wspólnej ogólnopolskiej gwarancji, rozbudowane programy lojalnoœciowe. WYRÓWNAÆ STANDARDY W Polsce jest tysiêcy warsztatów. Z tej ogólnej liczby oko³o 6 tysiêcy ma nowoczesne wyposa enie, które spe³nia obowi¹zuj¹ce w Europie standardy, wiêc umo liwia dokonywanie napraw zgodnie z zaleceniami producentów i normami bezpieczeñstwa. Wiele polskich warsztatów jest znacznie lepiej wyposa onych ni za granic¹, w Niemczech, Francji czy we W³oszech. Dziœ na nisk¹ op³acalnoœæ us³ug w sektorze napraw narzekaj¹ prawie wszyscy w³aœciciele warsztatów. Klienci twierdz¹ coœ innego - ceny us³ug i czêœci s¹ za wysokie. Jak jest naprawdê? Bo je eli jest u nas tanio, to dobre warsztaty powinny w niedalekiej przysz³oœci mieæ zamówienia z zagranicy. Klucza do odpowiedzi nale y szukaæ w rozliczeniach z towarzystwami ubezpieczeniowymi. Najpierw nale y odpowiedzieæ, kto pokrywa koszty takiej hipotetycznej naprawy? Jeœli ubezpieczyciel, to koszty by³by oko³o 30-40% wy sze. Oddaj¹c auto do naprawy jako osoba fizyczna i negocjuj¹c koszty us³ugi mo na zap³aciæ znacznie mniej w stosunku do cen obowi¹zuj¹cych w krajach Europy Zach. Na tych ró nicach stawek mo na zarobiæ. Koszty robocizny, Warsztaty wchodzą do Unii Tadeusz Gołąbek - Zastępca Redaktora Naczelnego Tygodnika Motor przy naprawie pojazdu przez w³aœciciela s¹ oko³o 5 razy ni sze. Przedsiêwziêcie komplikuje jednak aspekt logistyczny. Jedynym rozwi¹zaniem wydaje siê transport uszkodzonych samochodów z Niemiec do Polski w ramach porozumienia warsztatów b¹dÿ sieci, co w bardzo ma³ej skali ma ju miejsce obecnie. Nie wydaje siê, e naprawa pojazdów przez klientów indywidualnych w Polsce, którzy mieszkaj¹ w Niemczech mo e wyjœæ poza bardzo w¹ski pas przygraniczny lub poza kr¹g emigrantów, którzy odwiedzaj¹ nasz kraj. Mówi¹c o naprawach samochodów na œwiecie nale y dostrzegaæ i uwzglêdniaæ lokalne ró nice. Nie ma jednego rynku mimo postêpuj¹cej globalizacji. Mamy do czynienia z lokalnymi rynkami, które mo na porównaæ do biegunów. Z jednej strony mamy rynki holenderski i angielski z bardzo dobrze wyposa onymi warsztatami, które licz¹c na wy sze obroty zainwestowa³y w ostatnich czasach bardzo du y kapita³. Rezultat okaza³ siê przeciwny do oczekiwañ: wzros³y koszty, spad³a op³acalnoœæ spowodowana rywalizacj¹ o klienta, a na dodatek wzmocni³a siê pozycja firm ubezpieczeniowych. Z drugiej strony mamy kraje takie jak: Grecja, W³ochy, czy Francja cechuj¹ce siê bardzo du ¹ liczb¹ warsztatów, nie potrafi¹cych zdobyæ odpowiedniej liczby klientów gwarantuj¹cych rentownoœæ dzia³alnoœci. Obie te tendencje widaæ równie w Polsce. Wiele warsztatów, nie mog¹cych zdobyæ zamówieñ bêdzie musia³o og³osiæ upad³oœæ lub zmieniæ specjalizacjê. Sytuacja warsztatów dobrze wyposa onych wydaje siê lepsza. Nie mog¹ jednak byæ one obci¹ one wysokimi kosztami utrzymania, a ich organizacja pracy powinna pozwoliæ na oferowanie cen konkurencyjnych. Jedno jest pewne, konkurencyjnoœæ na rynku napraw samochodów spowoduje zmniejszenie rentownoœci tego typu dzia³alnoœci. Nie s¹ to wiadomoœci optymistyczne. Czeka nas praca u podstaw, ale nie dostan¹ jej wszyscy. Jak bêdzie wiêc wygl¹da³ rynek w przysz³oœci w Polsce i na œwiecie? Kto przetrwa? Przetrwaj¹ jedynie warsztaty profesjonalnie zarz¹dzane, maj¹ce tak¹ organizacjê pracy, która umo liwi optymalizacjê kosztów i konkurencyjne ceny. Po ¹dana bêdzie oferta jak najbardziej kompleksowego wachlarza us³ug, przestrzeganie kompromisu pomiêdzy kosztami rozwoju, a polityk¹ racjonalnego inwestowania. PUNKTY WIDZENIA Tradycyjny, niezale nie dzia³aj¹cy warsztat samochodowy odchodzi w przesz³oœæ. Motoryzacyjny biznes, jaki by on nie by³, jest fragmentem wiêkszej ca³oœci, a nie izolowan¹ wysp¹. W takiej strukturze dostawca czêœci, warsztat naprawczy i towarzystwo ubezpieczeniowe musz¹ yæ w pe³nej symbiozie. Dlatego dla warsztatów wa na bêdzie wspó³praca z firmami ubezpieczeniowymi i sieciami pozwalaj¹cymi na zakup czêœci po konkurencyjnych cenach. Trzeba za³o yæ, e ubezpieczyciele, d¹ ¹c do poprawienia wyniku ekonomicznego bêd¹ jeszcze dok³adniej kontrolowaæ wartoœci wyp³acanych odszkodowañ i próbowaæ obni aæ koszty napraw. Podobnie jak w wielu innych krajach, bêd¹ d¹ yli do przerzucenia bezpoœrednich kosztów likwidacji szkód na warsztaty naprawcze i wymagaæ udostêpnienia klientowi dodatkowych us³ug, takich jak na przyk³ad: holowanie i samochód zastêpczy. Klient natomiast, podobnie jak ma to miejsce w innych dziedzinach, kupuj¹c us³ugê na wolnym rynku zap³aci za ni¹ mniej i za tê cenê uzyska wiele dodatkowych us³ug na znacznie wy szym poziomie. To czysty zysk ale nie zapominajmy, e ka dy z nas jest czasem klientem a czasem wykonawc¹. Œlepe d¹ enie do obni enia cen jest dobre, jeœli wystêpujemy w roli klienta. Punkt widzenia cz³owieka z drugiej strony lady jest zgo³a odmienny. 9 Wiadomoœci

10

11 Nasi dostawcy Wojciech Stanosz Dyrektor Sprzedaży Delphi na Polskę Rados³aw Grzeœkowiak: Delphi dzia³a na polskim rynku czêœci zamiennych od 2 lat lecz naszym Czytelnikom nie jest powszechnie znany. Czy móg³by Pan bli ej przedstawiæ firmê? Wojciech Stanosz: Delphi Automotive Systems, od roku 2002 pod nazw¹ Delphi Corporation, jest firm¹ amerykañsk¹, najwiêkszym na œwiecie dostawc¹ komponentów samochodowych z rocznym obrotem za rok 2001 w wysokoœci 26,1 mld USD. Delphi zatrudnia na ca³ym œwiecie ponad pracowników, posiada 178 zak³adów produkcyjnych i ponad 30 centrów techniczno-badawczych. Firma Delphi wykaza³a du e zainteresowanie rynkiem Europy Centralnej, a szczególnie Polsk¹. Zainteresowanie to potwierdzaj¹ konkretne fakty: 6 zak³adów produkcyjnych (Jeleœnia, Ostrów Wlkp., Krosno, Tychy, B³onie, Gdañsk), sprzeda za 2001 przekraczaj¹ca 200 mln USD, czy zatrudnienie, wynosz¹ce obecnie ponad pracowników. Dodatkowo nale y wspomnieæ o otwartym w 2000 roku w Krakowie Centrum Badawczo - Rozwojowym i Centrum Obs³ugi Klienta. Ca³e zaanga owanie Delphi w Polsce zosta³o w bie ¹cym roku potwierdzone przyznaniem Nagrody Gospodarczej Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w kategorii "Najlepsza Inwestycja Zagraniczna w Polsce ". R.G: Wiemy wiêc sporo na temat Delphi na œwiecie i w Polsce. Co jednak nowego wydarzy³o siê w ostatnich latach na rynku najbardziej nas interesuj¹cym, czyli rynku czêœci zamiennych? Delphi w Polsce W.S.: W 2000 roku Delphi chc¹c poszerzyæ swoj¹ ofertê na rynku czêœci zamiennych kupi³ trzy znane marki: Lockheed (hamulce), Borg & Beck (sprzêg³a) oraz Lucas Diesel (uk³ady wtryskowe silników Diesla). Od pocz¹tku 2001 roku w Polsce, a w Europie od 1999 roku, Delphi zunifikowa³ swoj¹ politykê na rynku czêœci zamiennych. W miejsce kilku marek (De Carbon, Krosno, Diavia, Delco, Lockheed, Borg & Beck ) powsta³a jedna marka: marka Delphi. Promuje ona obecnie wszystkie produkty Delphi na rynku czêœci zamiennych. R.G.: Wracaj¹c do asortymentu posiadanego przez firmê jakie produkty Delphi oferuje obecnie w Polsce? W.S.: Delphi posiada jedn¹ z najwiêkszych ofert czêœci zamiennych. Do dyspozycji naszych klientów jest ponad pozycji, pocz¹wszy od najbardziej popularnych: amortyzatorów, akumulatorów, hamulców (Delphi Lockheed) czy sprzêgie³ (Delphi Borg & Beck), poprzez œwiece arowe, elementy uk³adu zawieszenia (przeguby zawieszenia, dr¹ ki kierownicze), a skoñczywszy na przegubach homokinetycznych czy kompletach ³o ysk kó³. To tylko przyk³adowe produkty z oferty Delphi na rynku czêœci zamiennych. Nale y równie zaznaczyæ, e w najwa niejszych podzespo³ach, takich jak amortyzatory czy akumulatory, Delphi daje swojemu klientowi mo liwoœæ wyboru produktu w kategoriach: dobry, lepszy, najlepszy, równoczeœnie odpowiednio okreœlaj¹c cenê i jakoœæ. R.G.: Co Delphi uwa a za swój najwiêkszy sukces na rynku czêœci zamiennych w Polsce w koñcz¹cym siê roku 2002? W.S.: Sukcesów tych jest wiele, gdy rok 2002 zarówno dla Delphi jak i dla naszych konkurentów na rynku, mo na uznaæ za bardzo udany. Wymieni³bym jednak kilka najwa niejszych: skonsolidowanie marki i dzia³añ na rynku; stworzenie magazynu centralnego w Polsce ze strategicznymi produktami Delphi, dziêki czemu dostawa mo e trafiæ do klienta w ci¹gu 24 h; umocnienie swojej pozycji nr 1 w sprzeda y amortyzatorów w Polsce (rok mln sztuk sprzedanych amortyzatorów); wzrost udzia³u w rynku zarówno w akumulatorach jak i w elementach hamulcowych (klocki, szczêki, tarcze, bêbny) czy elementach hydrauliki hamulcowej (pompy hamulcowe, cylinderki). R.G.: Koñcz¹c nasz¹ rozmowê chcia³bym zapytaæ, co firma Delphi planuje w roku 2003? W.S.: Nasze plany s¹ bardzo szerokie ale zawsze pamiêtamy, e najwa niejszym dla naszej firmy jest klient i jego odczucia ze wspó³pracy z Delphi. Dlatego te ca³y czas podnosimy jakoœæ naszych us³ug na rynku czêœci zamiennych. Planujemy te zwiêkszenie asortymentu towarów w centralnym magazynie w Polsce (elementy hydrauliki hamulcowej, elementy uk³adu zawieszenia), utworzenie profesjonalnego dzia³u wsparcia technicznego dla warsztatów, wprowadzenie specjalnego programu dla serwisów, czy wiêksze zaanga owanie w promocjê marki Delphi na rynku. Bêdziemy wprowadzaæ elementy uk³adu klimatyzacji, filtry czy inne produkty, które Delphi produkuje bezpoœrednio na potrzeby producentów samochodów. Planujemy równie stworzyæ specjaln¹ ofertê szeroko pojêtych "narzêdzi Delphi" dla potrzeb warsztatów samochodowych oraz stacji serwisowych. Korzystaj¹c równie z okazji mojej wypowiedzi na ³amach Wiadomoœci chcia³bym z³o yæ w imieniu firmy Delphi yczenia Noworoczne dla wszystkich pracowników firmy Inter Cars S.A. oraz dla wszystkich naszych Klientów. R.G. Dziêkuje za rozmowê i równie yczê sukcesów w nadchodz¹cym roku 2003 dla ca³ego zespo³u Delphi w Polsce. Wiadomoœci 11

12 Filie Inter Cars S.A. Wiadomoœci Wszystkich klientów, którzy wspó³pracuj¹ z naszymi ³ódzkimi placówkami pragniemy poinformowaæ o zmianie adresu filii Inter Cars S.A. przy ul. Zgierskiej 69. Od dnia 2 stycznia 2003 roku nasz oddzia³ zostaje przeniesiony do nowego, znacznie wiêkszego obiektu, który mieœci siê przy ul. Zachodniej 12 A. Nowy punkt sprzeda y oddalony jest od dotychczasowego tylko o 500 metrów. Wygodna lokalizacja obiektu blisko centrum miasta, a tak e du y parking, jakim Nowa filia w Łodzi dysponuje filia wp³yn¹ na znaczne zwiêkszenie komfortu zakupów. W nowym oddziale o powierzchni ponad 1000 m 2 znajdowaæ siê bêdzie wiêcej referencji do samochodów osobowych i ciê arowych dostêpnych "od rêki". Klienci bêd¹ mogli równie zakupiæ na miejscu narzêdzia oraz wyposa enie warsztatów, a tak e czêœci do motocykli i tuningu samochodów. Fachowy personel zawsze s³u yæ bêdzie Pañstwu rad¹ i pomoc¹. Dwie du e ³ódzkie filie zapewni¹ naszym klientom wiêksz¹ dostêpnoœæ czêœci zamiennych oraz szybsz¹ ich dostawê pod wskazany adres. Dyrektorem obu ³ódzkich filii Inter Cars S.A. jest Rafa³ Kwiatkowski. Dane adresowe: Inter Cars S.A. - ódÿ ul. Zachodnia 12a tel. 042/ , Godziny otwarcia: pn. - pt. 8:00-19:00, sob. 8:00-14:00 Przygotowa³a: Agnieszka Kaczorek Pocz¹tek 2003 roku przyniesie otwarcie kolejnego punktu sprzeda y Lidera Rynku jakim jest Inter Cars S.A. Powstanie on w Opolu. Nowa filia mieœciæ siê bêdzie przy ul. Oleskiej 121, miejscu posiadaj¹cym obszerny i wygodny parking dla klientów. Powierzchnia magazynowa filii wynosiæ bêdzie ponad 1000 m 2, co pozwoli zaoferowaæ du ¹ iloœci towaru dostêpnego od rêki, zarówno do aut osobowych jak równie ciê arowych. Doskonale przeszkolony personel s³u yæ bêdzie fachow¹ pomoc¹ w doborze czêœci a sta³e trasy dostaw i odpowiednio przygotowani Przedstawiciele Handlowi zadbaj¹ aby zamówiony towar zawsze na czas dotar³ do klienta. Nowa filia wykorzysta najnowsze osi¹gniêcia techniki. Jako jedna z pierwszych pracowaæ bêdzie na nowoczesnym programie sprzeda y - Safo 2000 dzia³aj¹cym w Inter Cars rośnie w siłę systemie on-line, co pozwoli na zdecydowanie szybsz¹ obs³ugê klientów. Kierownikiem placówki bêdzie Dariusz Hejmanowski - wieloletni pracownik naszej firmy, doskonale znaj¹cy bran ê samochodow¹. Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia opolskiego oddzia³u Inter Cars S.A., gdzie zapewnimy Pañstwu dogodne warunki wspó³pracy oraz mi³¹ i fachow¹ obs³ugê. Dane adresowe: Inter Cars S.A. - Opole Opole, ul. Oleska 121 tel. 077/ fax 077/ Godziny otwarcia: pn. - pt. 8:00-18:00, sob. 9:00-14:00 Przygotowa³: Adam Broniszewski Nowa filia w Radomiu Listopad to miesi¹c, w którym Inter Cars S.A. rozpocz¹³ swoj¹ ekspansjê w Polsce Zach. Jako pierwsza uruchomiona zosta- ³a filia naszej firmy w Szczecinie. Ju pierwsze tygodnie dzia³alnoœci pokaza³y, e w miejscowoœciach, w których do dzisiaj Inter Cars nie by³ obecny, oferta naszej firmy spotyka siê z olbrzymim zainteresowaniem klientów. Dyrektorem oddzia- ³u jest Micha³ Mêdrkiewicz. Inter Cars S.A. - Szczecin Szczecin, ul. Emilii Plater 7 tel. 091/ , fax 091/ Godziny otwarcia: pn. - pt. 8:00-19:00, sob. 9:00-14:00 Od 1 lutego 2003 r. zostanie powiêkszona sieæ sprzeda y na terenie woj. mazowieckiego. W Radomiu rozpocznie swoj¹ dzia³alnoœæ nowa filia Inter Cars S.A. Nasz oddzia³ powstanie w wyniku po³¹czenia firmy "Konarski" J.W. Konarscy, naszego wieloletniego partnera handlowego z Inter Cars S.A. Przedsiêbiorstwo "Konarski" znane jest w bran y motoryzacyjnej od 1990 roku. Ju od pierwszych dni swojej dzia³alnoœci Inter Cars by³ jej jednym z pierwszych partnerów handlowych. Nasza wspó³praca zacieœnia³a siê wraz z up³ywem lat. Z czasem firma "Konarski" otrzyma³a status Dystrybutora Regionalnego Inter Cars S.A.. Wspólne dzia³ania handlowe oraz wieloletnie partnerstwo zadecydowa³y o przekszta³ceniu Dystrybutora Regionalnego w filiê Inter Cars S.A. Doœwiadczenie zdobyte w bran y motoryzacyjnej, znajomoœæ rynku oraz mi³a i fachowa obs³uga z jak¹ spotykaj¹ siê na co dzieñ klienci, gwarantuj¹ sukces temu przedsiêwziêciu. Dyrektorzy Oddzia³u to Jerzy i Witold Konarscy. Dane adresowe: Inter Cars S.A. - Radom ul. Nowogrodzka 6 tel. 048/ , fax 048/ Godziny otwarcia: pon.-pt. 8:00-18:00, sob. 8:00-14:00 Przygotowa³a: Agnieszka Kaczorek 12

13 Sercem ka dej firmy dystrybucyjnej jest sprawnie funkcjonuj¹cy magazyn. Prezentuj¹c Czytelnikom Wiadomoœci poszczególne dzia³y naszego przedsiêbiorstwa, nie sposób pomin¹æ tak wa nego elementu, który bierze udzia³ w procesie sprzeda y czêœci oraz osób na co dzieñ odpowiadaj¹cych za jego poprawn¹ pracê. Magazyn Inter Cars S.A. znajduje siê w Pionie Logistyki. Jego Kierownikiem jest Ireneusz Œwiderek. Pomagaj¹ mu Kierownicy Zmian - Tomasz Jerzewski i Miros³aw Matuszewski. Dzia³ ten zatrudnia najwiêcej pracowników. Na powierzchni m 2 pracuje codziennie 169 osób. Magazyn dzia³a w systemie dwuzmianowym. Praca rozpoczyna siê o godz. 6 rano i koñczy o 22, a czêsto trwa ona o wiele d³u ej, szczególnie wówczas, gdy zwiêksza siê liczba zamówieñ, które nale y zrealizowaæ. Magazyn podzielony jest na 3 strefy - strefê przyjêcia towarów, za któr¹ odpowiada Jerzy Niemczykiewicz, pomagaj¹ Andrzej Kopera i Pawe³ Koper, strefê sk³adowania oraz strefê wydania towarów. Dodatkowo strefa sk³adowania podzielona jest na 3 poziomy i dodatkowy poziom czêœci do samochodów ciê arowych. W strefach sk³adowania i wydania towarów bezpoœredni¹ kontrolê nad prawid³owym przebiegiem procesów sprawuj¹ brygadziœci: Krzysztof Kwiatek, Grzegorz G¹sior, Andrzej G¹sowski, Tomasz Tomaszewski, Robert Kaczorek, Pawe³ Jachacy, Norbert Wojnarowski, Tomasz Szymañski, Arkadiusz Borowski i Tomasz Chojnacki. W strefie przyjêæ realizowane s¹ wszystkie czynnoœci zwi¹zane z odbiorem towarów od dostawców. Dostawy wprowadzane s¹ do systemu komputerowego, przygotowywane s¹ odpowiednie ich oznakowania kodami kreskowymi, a tak e na bie ¹co wyjaœniane s¹ ewentualne niezgodnoœci. Dziennie przez strefê przyjêæ "przechodz¹" 3 TIR-y towarów. Nastêpnie towary trafiaj¹ do strefy sk³adowania, gdzie roz³o one zostaj¹ w odpowiednich miejscach, precyzyjnie okreœlonych na podstawie specjalnych adresów magazynowych. Ze strefy sk³adowania czêœci trafiaj¹ do strefy wydania. Przedstawiaj¹c Magazyn Inter Cars S.A. warto naszym Czytelnikom przybli yæ kilka ciekawych danych statystycznych. Magazynier miesiêcznie zbiera z pó³ek oko³o 7 tys. pozycji co w skali ca³ego magazynu daje ponad 400 tys. pozycji, które trafiaj¹ do strefy wydañ. Miesiêcznie z magazynu Inter Cars S.A. wyje d a do Klientów oraz filii 1,3 mln sztuk czêœci zamiennych. Zespół pracowników magazynu Prezentacja działów Magazyn Kierownik Magazynu Ireneusz Świderek Ka dego wieczoru z Centrum Logistycznego rusza 8 samochodów, które dostarczaj¹ towar do 24 filii lub bezpoœrednio do Klientów znajduj¹cych siê na sta³ych trasach dostaw. Filie warszawskie zaopatrywane s¹ z Centrum Logistycznego 4 razy dziennie. Dostawy docieraj¹ do najodleglejszych placówek Inter Cars S.A. przed 6 rano co pozwala filiom na odpowiednio szybkie dostarczenie zamówionych czêœci do swoich Klientów. Ka da z nich posiada 5 sta³ych tras dostaw, tak wiêc codziennie na terenie Polski czêœci z oferty Inter Cars S.A. rozwo one s¹ 128 samochodami. Dodatkowo magazyn centralny wysy³a równie zamówiony towar do klientów za poœrednictwem firm kurierskich. Miesiêcznie liczba tych przesy³ek oscyluje wokó³ 700. Tak skomplikowany organizm jakim jest magazyn Inter Cars S.A. nie móg³by poprawnie funkcjonowaæ bez zastosowania najnowoczeœniejszych rozwi¹zañ logistycznych i informatycznych. Wprowadzony niedawno radiowy system ³¹cznoœci zintegrowany z kodami kreskowymi oraz automatyczny system transportu pionowo-poziomego sprawi³y, e czas rozk³adania i zbierania towarów skróci³ siê o 1/3 a liczba pomy³ek spad³a z 0,5% do 0,025% ca³kowitej iloœci wydawanych towarów. Te elementy zdecydowanie wp³ynê³y na poprawê obs³ugi i wzrost zadowolenia Klientów. Obecnie magazyn przygotowuje siê do rozbudowy systemu sezonowania opon i wprowadzenia optymalizacji sk³adowania czêœci do samochodów ciê arowych. Wiadomoœci 13

14

15 Bosch - czœ Twojego Firma Bosch jest jednym z największych na świecie producentów części samochodowych, które gwarantują optymalne funkcjonowanie samochodu i zapewniają pełne bezpieczeństwo. Ich wysoka jakość sprawia, że są stosowane w wyposażeniu fabrycznym wszystkich popularnych marek samochodów na całym świecie. Bosch to jakość w dobrej cenie. CzŒ ci

16 Wiadomoœci 1. "N.S.C. Truck" Andrzej i Paweł CIOK Zielonka ul. Mazowiecka 34b tel. 022/ fax 022/ Pneumat s.c. Jan OLEJNIK, Małgorzata KARBOWNIK Płock ul. Chabrowa 43 siedziba: Rogozino Stróżewko 35 tel. 024/ fax 024/ Motir - ABS Izabela i Ryszard NIEWIADOMSCY Sokołów Podlaski ul. Kosowska 15 tel. 025/ fax 025/ "Brothers - Grzegory" s.c. Mariusz i Krzysztof GRZEGORY Sochaczew Kuznocin 112b tel. 046/ fax 046/ Z.T.U.H. "Albor" Bolesław RAFAŁKO, Łukasz RAFAŁKO Wałcz ul. Bydgoska 32/34 tel. 067/ fax 067/ P.H.U. Edano Maria i Edward GIEZEK Nowe Skalmierzyce Fabianów 98 tel. 062/ (23) fax 062/ Truckerzy Sieć Q-SERVICE TRUCK coraz mocniejsza Na ostatnim spotkaniu - zlocie Q-SERVICE TRUCK, który mia³ miejsce w firmie "Zet Transport" w Nowym S¹czu do³¹czyli do sieci nowi Partnerzy. Obecnie zrzesza ona 14 warsztatów Q-SERVICE TRUCK. Kolejne siedem jest w trakcie odbywania sta u kandydackiego i czeka na oficjalne przyjêcie do sieci. Dwudniowe spotkanie sprzyja³o wymianie doœwiadczeñ handlowych i technicznych. Omawiano wiele spraw organizacyjnych i regulaminowych. Zosta³o utworzone stowarzyszenie Q-SERVICE TRUCK maj¹ce status Stowarzyszenia Zwyk³ego. Grupê stanowi¹ uczestnicy sieci. Za³o ycielami s¹: Pawe³ Ciok, Dariusz Krupa i Kazimierz Neyman. Spotkanie uœwietnili dziennikarze z gazety "Transport Technika Motoryzacyjna", testuj¹cy nowy model Stara. Korzystaj¹c z okazji pragniemy na ³amach Wiadomoœci serdecznie podziêkowaæ gospodarzowi spotkania, firmie Zet Transport za ciep³e przyjêcie. Przygotowa³: Micha³ Wiœniewski Adresy warsztatów Q-SERVICE TRUCK: 7. Serwis Pojazdów Użytkowych s.c. K. ORŁOWSKI, G. CHMIELEWSKI, J. WŁOSIŃSKI Chynów Grobice Nowe 50a tel. 048/ fax 048/ PKS Gorzów Wlkp. Sp. z o.o. Krzysztof STASIAK Gorzów Wlkp. ul. Podmiejska 20 tel. 095/ (08) fax 095/ Zakłady Mechaniczne "Zwoleń" Ryszard OLEKSIK Zwoleń ul. L. Perzyny 118 tel. 048/ fax 048/ Auto - Naprawa Krzysztof LELENIEWSKI Karwacz 6 k. Przasnysza tel. 029/ fax 029/ Truck Partner Sp. z o.o. Krzysztof ROMAŃCZYK Nowy Sącz ul. Flisaków 1 tel. 018/ fax 018/ NOWE Q-SERVICE TRUCK: 12. Multitruck Sp. z o.o. Krzysztof SZACH Rzeszów ul. Handlowa 4 tel. 017/ , fax 017/ P.H.U. "Tirmet" Mirosław KULIK Międzyrzec Podlaski ul. Radzyńska 4 tel. 083/ fax 083/ P.W. Auto Centrum RYSTAL Ryszard KUJAWSKI Pleszew ul. Kaliska 97 tel. 062/ fax 062/ Z nowymi produktami w Nowy Rok W 2003 roku Dzia³ Pojazdów U ytkowych wprowadza do swojej oferty nowe produkty pochodz¹ce od renomowanych dostawców. Hildebrand Donaldson Raufoss Racor-Parker Knorr Bremse Paradowscy John Guest Expom - uk³ady wydechowe kompletne oraz czêœci uk³adów wydechowych do samochodów ciê arowych i dla przemys³u. - rozszerzenie asortymentu o kompletne uk³ady dolotowe i wydechowe do maszyn. - z³¹cza do pneumatyki, hydrauliki. - elementy hydrauliki si³owej. - rozszerzenie oferty o nowe pozycje i powiêkszenie zapasów magazynowych. - zawory do silników spalinowych samochodów ciê arowych i maszyn. - z³¹cza techniczne do maszyn. - bendixy oraz regenerowane alternatory i rozruszniki do maszyn i dla przemys³u. 16 SKF - rozszerzenie asortymentu o ³o yska skrzyñ biegów i mostów napêdowych. Rivet - nity stalowe, aluminiowe i mosiê ne do samochodów ciê arowych i maszyn. Rywal - kompletna oferta lusterek samochodowych. ROR - oryginalne czêœci zamienne. Daimler Chrysler - oryginalne czêœci do osi. Filtron - filtry powietrza do samochodów ciê arowych i maszyn. PE Herman Peters- rozszerzenie asortymentu o bêbny hamulcowe i automatyczne dÿwignie rozpieraków. M.A.N. - oryginalne czêœci do samochodów STAR, rozszerzenie oferty do samochodów STEYR. Midland Caliper - zaciski hamulcowe nowe i regenerowane, zestawy naprawcze i reperatury.

17 W Inter Cars S.A. przybywa filii "osobowych" ale nasza firma równie bardzo dynamicznie rozwija sieæ sprzeda y czêœci do samochodów ciê arowych. Prowadzi j¹ ju 12 naszych placówek. W ka dej z nich pracuje wykwalifikowana kadra, która przesz³a gruntowne szkolenie w Centrali Inter Cars S.A. w Cz¹stkowie Mazowieckim ko³o Warszawy. Pracownicy odpowiedzialni za sprzeda czêœci do ciê arówek mogli siê zapoznaæ z obszernym zapleczem magazynowym oraz zasadami funkcjonowania sieci sprzeda y Inter Cars S.A. Kolejnymi filiami, które bêd¹ prowadzi³y sprzeda czêœci do samochodów ciê arowych s¹ Szczecin, Opole, Kalisz, Wa³cz, Kielce oraz nowy, warszawski oddzia³ Inter Cars S.A. mieszcz¹cy siê przy ul. Che³m yñskiej 1. Docelowo przewidujemy utworzenie 20 placówek sprzedaj¹cych czêœci do samochodów ciê arowych, w których zatrudniona bêdzie fachowa kadra i dysponuj¹cych du ymi zapasami magazynowymi tzw. "ciê kich" czêœci. Nowym filiom yczymy powodzenia w œwiecie "truckerów". Przygotowa³: Micha³ Wiœniewski Truckerzy Truckerzy na IAA w Hannoverze We wrzeœniu odby- ³y siê najwiêksze w tym roku targi pojazdów u ytkowych w Europie. By³a to 59. edycja International Automobil Austellung /w skrócie IAA/, która mia³a miejsce w Hannoverze w Niemczech. W tym roku swoj¹ ofertê zaprezentowa³o ponad 1100 wystawców z 41 krajów. Z ramienia Inter Cars S.A. odwiedzili je nasi koledzy Micha³ Wiœniewski i Piotr Nazorek. Zwiedzaliœmy wiele stoisk, byliœmy na premierze nowego Mercedesa Actros. Szczególnie interesowa³y nas stoiska dostawców komponentów i zespo³ów do budowy i serwisowania samochodów ciê arowych oraz maszyn budowlanych - mówi Micha³ Wiœniewski, Kierownik Dzia³u Pojazdów U ytkowych Inter Cars S.A. Prezentowane ekspozycje zrobi³y na nas du e wra enie. Szkoda tylko, e zakup wiêkszoœci z wystawianych pojazdów pozostaje w sferze marzeñ dla Nowe filie "ciężarowe" du ej czêœci polskich przedsiêbiorców. Wizyta naszych przedstawicieli na targach zaowocowa³a podpisaniem nowych kontraktów na dystrybucjê i sprzeda 17 produktów pochodz¹cych z oferty tak renomowanych producentów jak: KNORR BREMSE, HILDEBRAND, RAUFOSS, SUER, D A I M L E R CHRYSLER. Test vanów w Inter Cars Tygodnik "Transport Technika Motoryzacyjna" oraz "Van ekstra" przeprowadzili przy wspó³udziale naszej firmy test samochodów dostawczych. Inter Cars S.A. przygotowa³ minimalne obci¹ enie kontrolne w postaci palet za³adowanych towarami o wadze 400 i 500 kg. Obci¹ nikami by³y np. bêbny hamulcowe, siod³a, ³añcuchy przeciwœlizgowe do ciê arówek, amortyzatory oraz ok³adziny hamulcowe. Na potrzeby przeprowadzenia testów, udostêpniliœmy nasz¹ infrastrukturê oraz udzieliliœmy kompleksowej pomocy logistyczno - za³adunkowej. Nasi operatorzy wózków wid³owych, którzy brali udzia³ w teœcie, na bie- ¹co wyra ali swoje opinie i dzielili siê uwagami dotycz¹cymi zalet za³adunkowych i roz³adunkowych testowanych pojazdów. Kierowcy z naszej firmy mieli mo liwoœæ sprawdziæ wygodê kabin i ergonomiê pojazdów. W przesz³oœci Inter Cars S.A. udostêpnia³ ju towary ze swojej oferty dla przeprowadzenia kontroli obci¹ enia w ró nych testach samochodów dostawczych klasy lekkiej i ciê kiej. Przygotowa³: Micha³ Wiœniewski Wiadomoœci

18

19 Sieci warsztatów samochodowych Co przyniósł rok 2002 dla warsztatów Q-SERVICE? Mijaj¹cy rok przyniós³ du e zmiany dla warsztatów Q-SERVICE. W maju rozpoczêliœmy proces restrukturyzacji sieci maj¹cy na celu przygotowanie jej do nowych warunków rynkowych. G³ówne zadania jakie sta³y przed Dzia³em Obs³ugi Warsztatów to weryfikacja obecnego stanu sieci, wdro enie procesu restrukturyzacji oraz przygotowanie partnerów do uruchomienia programu obs³ugi flot samochodowych. Od pocz¹tku czerwca do koñca sierpnia pracownicy Dzia³u odwiedzili wiêkszoœæ warsztatów, rozmawiali o przebiegu dotychczasowej wspó³pracy, jednoczeœnie sygnalizuj¹c koniecznoœæ zmian oraz nowe inicjatywy. Ca³y czas trwa³y prace nad now¹ umow¹ uczestnictwa, procesem weryfikacji kandydatów, formami komunikacji i programami, które wydajnie maj¹ wspomóc w³aœcicieli warsztatów uczestnicz¹cych w sieci Q-SERVICE. W wyniku tych starañ ruszy³ program inwestycyjny maj¹cy na celu wsparcie serwisów, które zdecydowa³y siê na poszerzenie wspó³pracy z Inter Cars S.A. i doposa enie ich w nowoczesne wyposa enie warsztatowe. Do dnia dzisiejszego na ten cel zosta³o przeznaczonych ponad PLN, co uwidacznia skalê programu i mo liwoœci wsparcia dla tych, którzy zdecydowali siê na œcis³¹ wspó³pracê z nasz¹ firm¹. Dodatkowo trwaj¹ prace nad szeregiem programów, które pomog¹ rozwijaæ dzia³alnoœæ warsztatom Q-SERVICE m.in. leasing uproszczony. Koñczymy te projekt doradztwa technicznego, gdzie wszyscy uczestnicy sieci bêd¹ mogli skorzystaæ z pomocy naszych doradców technicznych. Rozpoczynamy równie nowe dzia³ania maj¹ce na celu poprawê zyskownoœci warsztatów poprzez wprowadzenie nowych us³ug i produktów po preferencyjnych cenach np. urz¹dzenia LPG, a w efekcie rozszerzenie dotychczasowej dzia³alnoœci. Ukoronowaniem procesu restrukturyzacji by³ szereg spotkañ regionalnych, które mia³y miejsce na prze³omie wrzeœnia i paÿdziernika. Podczas wspólnych konferencji podsumowano dotychczasow¹ wspó³pracê w ramach sieci Q-SERVICE. Sprecyzowane zosta³y problemy, które powinny szybko zostaæ wyeliminowane w przysz³oœci. W czasie spotkañ zaprezentowano nowe oznakowanie i wizualizacjê warsztatów Q-SERVICE, a tak e przedstawiono nowe umowy uczestnictwa i plan dzia³añ do koñca roku, maj¹cy na celu doprowadzenie do ca³kowitego zakoñczenia procesu restrukturyzacji. Omówiono równie stan prac nad wszystkimi projektami maj¹cymi wspomóc dzia³ania warsztatów. Wszystkie starania Dzia³u zosta³y przyjête z aprobat¹ i nadziej¹ na zaktywizowanie wspó³pracy. Czas pozosta³y do koñca roku pos³u y nam wszystkim do uporz¹dkowania dzia³añ i przygotowania siê do nowego roku Na pocz¹tku 2003 roku chcemy przedstawiæ warsztatom szczegó³owy plan rozwoju w najbli szej przysz³oœci, kalendarz promocji i mo liwoœci jakie zaoferujemy dla partnerów naszej sieci w przysz³ym roku. Przygotowali: Tomasz Wi¹cek Krzysztof Marciniak Wiadomoœci Raz na dwa lata! Do najczêœciej wykonywanych czynnoœci w czasie jazdy samochodem nale y hamowanie. W trakcie hamowania wydzielaj¹ siê ogromne iloœci ciep³a, co zawsze prowadzi do podgrzania p³ynu hamulcowego. Mo e to spowodowaæ powstanie tzw. "korków parowych" w uk³adzie. Obecnoœæ pary w p³ynie hamulcowym powoduje utratê zdolnoœci do przenoszenia wysokich nacisków - "puszczaj¹ hamulce", a tym samym wyd³u a siê droga hamowania. Mo e to byæ przyczyn¹ kolizji, utraty zdrowia a nawet ycia, szczególnie zim¹, kiedy ró nice temperatur s¹ znacz¹ce. Dobry p³yn hamulcowy charakteryzuje siê miêdzy innymi: ma³¹ œciœliwoœci¹, odpowiednio wysok¹ temperatur¹ wrzenia, (zabezpiecza to przed powstawaniem "korków parowych") zdolnoœci¹ do ochrony przed korozj¹, wysok¹ czystoœci¹, ograniczon¹ zdolnoœci¹ do ch³oniêcia wody. W czasie eksploatacji p³yn hamulcowy ulega nawodnieniu, co powoduje wzrost podatnoœci do wytwarzania "korka parowego" i znacznego spadku skutecznoœci hamowania. 19 Kierowco pamiêtaj, jedn¹ z najwa niejszych czynnoœci warunkuj¹cych utrzymanie sprawnoœci uk³adu hamulcowego, a wiêc i bezpieczeñstwa, jest przeprowadzona w dobrym serwisie wymiana p³ynu hamulcowego raz na dwa lata. Koszt takiego zabiegu jest praktycznie niezauwa alny w stosunku do kosztów eksploatacji pojazdu. Tak ma³o kosztuje nasze bezpieczeñstwo! Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej Instytut Transportu Samochodowego

20 Wiadomoœci Sieci warsztatów samochodowych Bezpieczniej z Q-SERVICE i AutoCrew Min¹³ w³aœnie czwarty sezon, podczas którego Inter Cars S.A. wraz z fachowcami z sieci warsztatów samochodowych Q-SERVICE i AutoCrew zakoñczy³ bezp³atne badanie podstawowych zespo³ów w samochodzie, maj¹cych bezpoœredni wp³yw na bezpieczeñstwo kierowców i innych u ytkowników dróg. Akcja prowadzona by³a w ponad 40 miastach i punktach serwisowych sieci w ca³ej Polsce. Inter Cars S.A. zapewni³ obs³ugê i wysokiej klasy sprzêt do kontroli. Na rolkach hamulcowych testowano hamulce, a na shocktesterze sprawdzano poziom zu ycia amortyzatorów. Dodatkowo kontrolowano jakoœæ p³ynu hamulcowego i napiêcie akumulatora. Wykryte podczas akcji usterki mo na by³o szybko i sprawnie usun¹æ w naszej sieci warsztatów. Zakoñczenie cyklu tegorocznych akcji odby³o siê w dniach r. w Bia³ymstoku, gdzie filia Inter Cars S.A. wspólnie z przedstawicielami warsztatów zrzeszonych w sieci Q-SERVICE zorganizowa³a badania samochodów pod has³em "Bezpieczna jesieñ i zima z Q-SERVICE". Nasze wspólne dzia³ania spotka³y siê z ogromnym zainteresowaniem klientów, którzy zwracaj¹ coraz wiêksz¹ uwagê na sprawnoœæ swych pojazdów. W przysz³oœci podobne akcje na sta³e zostan¹ wpisane w kalendarz imprez organizowanych przez sieæ Q-SERVICE i AutoCrew w ca³ej Polsce. Dziêki nim o wiele wczeœniej wykrywane s¹ ró ne usterki w samochodach. Przyczyniaj¹ siê one równie do podjêcia odpowiednich dzia³añ prewencyjnych, do których od lat zachêcaj¹ nasi Partnerzy z sieci Q-SERVICE i AutoCrew, zapobiegaj¹cych wypadkom na polskich drogach. Cieszy nas fakt, e naszym wzorem równie inne hurtownie motoryzacyjne do³¹czy³y do grona firm, które troszcz¹ siê o bezpieczeñstwo na drodze. Poniewa w trakcie prowadzonych akcji pojawia siê szereg usterek, o których u ytkownicy samochodów nie dowiedzieliby siê, gdyby nie skorzystali z naszej promocji, postanowiliœmy organizowaæ równie inne dzia³ania skierowane bezpoœrednio do kierowców. Niestety pogoda nie zawsze pozwala na ich realizacjê pod przys³owiow¹ "chmurk¹". Dlatego zaprosiliœmy w³aœcicieli czterech kó³ek na akcjê "Przygotuj swój samochód do zimy" do warsztatów, gdzie specjaliœci z Q-SERVICE i AutoCrew sprawdz¹ bezp³atnie 10 punktów kontrolnych w samochodach. Mamy nadziejê, e w ten sposób jeszcze bardziej przyczynimy siê do poprawy naszego wspólnego bezpieczeñstwa, szczególnie podczas zimowych podró y. Cech¹ charakterystyczn¹ dla warsztatów Q-SERVICE i AutoCrew jest przede wszystkim profesjonalna obs³uga, przystêpne ceny oraz fakt, e ka dy klient zawsze spotka siê w nich z indywidualnym podejœciem do swojej osoby i problemu, z którym siê zwraca. Szczególne podziêkowania sk³adamy Panom Jerzemu arniewskiemu i Andrzejowi Twarowskiemu za fachowe wsparcie podczas akcji prowadzonej w Bia³ymstoku. Przygotowali: Krzysztof Marciniak, Marek Sulima AutoCrew W listopadzie w warsztatach sieci Q-SERVICE i AutoCrew rozpoczê³a siê zimowa akcja promocyjna skierowana bezpoœrednio do kierowców, pod has³em "Przygotuj swój samochód do zimy" Wsparciem dla warsztatów by³a ca³ostronicowa reklama, dwukrotnie zamieszczona w tygodniku "Motor", a Partnerzy AutoCrew dodatkowo na pocz¹tku grudnia otrzymali specjaln¹ gazetkê przygotowan¹ przez Inter Cars S.A., za poœrednictwem której promowane s¹ wœród u ytkowników samochodów, najwy sze jakoœciowo produkty pochodz¹ce z oferty naszej firmy. Maj¹ one znacz¹cy wp³yw na poprawê bezpieczeñstwa i komfortu podczas zimowych podró y. Zadaniem akcji jest równie zwrócenie uwagi kierowców na najwy sz¹ jakoœæ us³ug œwiadczonych przez naszych Partnerów. Ka dy z serwisów AutoCrew otrzyma³ bezp³atnie 300 szt. gazetek promocyjnych oraz tak¹ sam¹ iloœæ gratisowych odmra aczy do zamków firmy CRC, bêd¹cych prezentami dla wszystkich klientów, którzy w czasie trwania akcji odwiedz¹ warsztat. Dodatkowo fachowcy bezp³atnie zbadaj¹ 10 punktów 20 w samochodzie odpowiedzialnych za bezpieczeñstwo i sprawne dzia³anie auta w trakcie zimy. Zadaniem w³aœcicieli warsztatów jest kolporta gazetek w miejscach, gdzie spotkaæ mo na najwiêcej potencjalnych klientów, czyli na stacjach benzynowych lub parkingach przy centrach handlowych. W przysz³ym roku planujemy 4 podobne akcje dla naszych Partnerów z sieci AutoCrew i Q-SERVICE. W naszej opinii jest to najlepsza forma promocji warsztatu na lokalnym rynku. Warto te wspomnieæ, e gazetka promocyjna wykonana zosta³a dok³adnie w takiej samej formie jak w innych krajach Europy, gdzie dzia³aj¹ warsztaty AutoCrew, tak wiêc polscy Partnerzy AutoCrew po raz pierwszy wziêli udzia³ w prawdziwej ogólnoeuropejskiej kampanii promocyjnej. Wœród warsztatów AutoCrew powitaliœmy kolejnego Partnera. Jest to firma S.Z.U.H. "Auto - Brudniewicz" z Wejherowa. To jeden z najbardziej okaza³ych serwisów w Wejherowie oferuj¹cy pe³en zakres napraw mechanicznych, a tak e blacharstwo, lakiernictwo i serwis opon. Dyrektorem serwisu jest Pan Micha³ Kaczykowski. Adres: S.Z.U.H. "Auto Brudniewicz" Wejherowo ul. Sobieskiego 344 tel. 058/ ,

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat.

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat. Ethernet VPN tp 19330 Twój œwiat. Ca³y œwiat. Efektywna komunikacja biznesowa pozwala na bardzo szybkie i bezpieczne po³¹czenie poszczególnych oddzia³ów firmy przez wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) oraz zapewnia

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej PROJEKT INWESTYCYJNY Nazwa projektu: Forma projektu: TEVOR 1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej 2. wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect Podmiot: PL Consulting sp.

Bardziej szczegółowo

BMW Financial Services Ubezpieczenia. Ubezpieczenie pojazdu. RadoϾ z jazdy

BMW Financial Services Ubezpieczenia. Ubezpieczenie pojazdu. Radoœæ z jazdy BMW Financial Services Ubezpieczenia Ubezpieczenie pojazdu Radoœæ z jazdy Rozwi¹zania dopasowane do Ciebie. Informacje o BMW Financial Services. Jako firma bêd¹ca integraln¹ czêœci¹ BMW Polska Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Portal Klimatyczny Ko³obrzeg www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Ko³obrzegu widz¹c koniecznoœæ zmiany wizerunku oraz funkcjonalnoœci turystycznej

Bardziej szczegółowo

CONSTRUCTOR. Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych. Deepstor P90 DRIVE -IN

CONSTRUCTOR. Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych. Deepstor P90 DRIVE -IN CONSTRUCTOR Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych Deepstor P90 CONSTRUCTOR Magazyn w miejsce korytarzy Rega³y wjezdne P90 daj¹ mo liwoœæ zwiêkszenia powierzchni magazynowania nawet o 90% w porównaniu

Bardziej szczegółowo

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy biuro@omegasystem.pl STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy 2 3 4 5 6 biuro@omegasystem.pl STOISKA Œwiadczymy kompleksowe us³ugi

Bardziej szczegółowo

T.C. DĘBICA S.A. (1) Firma Oponiarska DĘBICA S.A. Wyniki finansowe 2007 r. i perspektywy 2008 r. Warszawa, 15 lutego 2008 r. T.C. DĘBICA S.A. (2) Executive summary Przychody ze sprzedaży w 2007 r. wyniosły

Bardziej szczegółowo

Opinie na temat płatności kartą wśród przedsiębiorców Raport z badania dla Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

Opinie na temat płatności kartą wśród przedsiębiorców Raport z badania dla Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Opinie na temat płatności kartą wśród przedsiębiorców Raport z badania dla Związku Przedsiębiorców i Pracodawców dla Warszawa 6 marca 2014 r. Metodologia badania Metodologia badania Badanie mikroprzedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Segment detaliczny. Strategia

Segment detaliczny. Strategia P K N O R L E N R A P O R T R O C Z N Y 2 0 0 6 Segment detaliczny Dzia alnoêç detaliczna Grupy ORLEN obejmowa a rynki Polski, Niemiec oraz Republiki Czeskiej. Wraz z przej ciem AB Mažeikiu Nafta pod koniec

Bardziej szczegółowo

ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT

ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT Strona1 Nie trzeba nikogo przekonywać, jak ważną role w każdej firmie odgrywa prawidłowy, bezawaryjny system informatyczny.

Bardziej szczegółowo

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Usługa e-tranzyt System NCTS 2 Aktualny stan wdrożenia Ogólnopolskie

Bardziej szczegółowo

Drodzy Państwo, CAPITAL SERVICE Oferujemy kompleksowe wsparcie w prowadzeniu własnego biznesu.

Drodzy Państwo, CAPITAL SERVICE Oferujemy kompleksowe wsparcie w prowadzeniu własnego biznesu. Drodzy Państwo, CAPITAL SERVICE jest dynamicznie rozwijającą się instytucją finansową z wieloletnim doświadczeniem. Firma powstała w 1999 roku i posiada ponad 100 oddziałów pod marką KredytOK na terenie

Bardziej szczegółowo

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe Lublin, 19.07.2013 Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości niematerialne i prawne a) System zarządzania magazynem WMS Asseco SAFO, 2. usług informatycznych i technicznych związanych

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

WPŁYW ROZPORZĄDZENIA EURO 5 NA NIEZALEŻNY RYNEK MOTORYZACYJNY. Robert Kierzek, Inter Cars S.A. Bogumił Papierniok, Moto-Profil Sp. z o.o.

WPŁYW ROZPORZĄDZENIA EURO 5 NA NIEZALEŻNY RYNEK MOTORYZACYJNY. Robert Kierzek, Inter Cars S.A. Bogumił Papierniok, Moto-Profil Sp. z o.o. WPŁYW ROZPORZĄDZENIA EURO 5 NA NIEZALEŻNY RYNEK MOTORYZACYJNY Robert Kierzek, Inter Cars S.A. Bogumił Papierniok, Moto-Profil Sp. z o.o. Euro 5 (Rozporządzenie 715/2007) nie tylko normy emisji spalin Artykuł

Bardziej szczegółowo

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Zapytanie ofertowe pn.: Opracowanie wzorów dokumentów elektronicznych (e-usług), przeznaczonych do umieszczenia na platformie epuap w ramach projektu e-um: elektronizacja

Bardziej szczegółowo

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy Agnieszka Miler Departament Rynku Pracy Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy W 2000 roku, zosta³o wprowadzone rozporz¹dzeniem Prezesa

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Rudniki, dnia 10.02.2016 r. PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planowaną realizacją projektu pn. Rozwój działalności

Bardziej szczegółowo

franczyzowym w Polsce

franczyzowym w Polsce Raport o rynku franczyzowym w Polsce II edycja - 2008 Wstęp Akademia Rozwoju Systemów Sieciowych zakończyła kolejną edycję badania rynku systemów sieciowych (sieci franczyzowe, agencyjne, partnerskie i

Bardziej szczegółowo

(wymiar macierzy trójk¹tnej jest równy liczbie elementów na g³ównej przek¹tnej). Z twierdzen 1 > 0. Zatem dla zale noœci

(wymiar macierzy trójk¹tnej jest równy liczbie elementów na g³ównej przek¹tnej). Z twierdzen 1 > 0. Zatem dla zale noœci 56 Za³ó my, e twierdzenie jest prawdziwe dla macierzy dodatnio okreœlonej stopnia n 1. Macierz A dodatnio okreœlon¹ stopnia n mo na zapisaæ w postaci n 1 gdzie A n 1 oznacza macierz dodatnio okreœlon¹

Bardziej szczegółowo

Program sektorowy pn. Program

Program sektorowy pn. Program POMIĘDZY FASCYNACJĄ A KRYTYCYZMEM ITIL W URZĘDZIE MIASTA KRAKOWA Strategia Rozwoju Krakowa 13 kwietnia 2005 r. Rada Miasta Krakowa Cel operacyjny I-8 Rozwój samorządności lokalnej i doskonalenie metod

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW Opole, 29.01.2016 r. Danuta Michoń Opolski Ośrodek Badań Regionalnych Badania z zakresu innowacji ujęte w PBSSP Podstawowe pojęcia Działalność innowacyjna przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Korzyści sklepu mobilnego. Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży. Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu. Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1

Korzyści sklepu mobilnego. Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży. Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu. Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1 Lambox Food Truck Korzyści sklepu mobilnego Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu firmy Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1 1 Zabudowa LAMBox LAMBox to jeden

Bardziej szczegółowo

job wл l done Sp. z o.o. USŁUGI DORADZTWA PERSONALNEGO

job wл l done Sp. z o.o. USŁUGI DORADZTWA PERSONALNEGO job wл l done Sp. z o.o. USŁUGI DORADZTWA PERSONALNEGO EuropaJOB to młoda, dynamicznie rozwijająca się agencja zatrudnienia i pracy tymczasowej, zarejestrowana pod numerem 8455. Firma EuropaJOB została

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA LIBET S.A. 20 MAJA 2013 R.

PREZENTACJA LIBET S.A. 20 MAJA 2013 R. PREZENTACJA LIBET S.A. 20 MAJA 2013 R. Skuteczne zarządzanie Thomas Lehmann Prezes Zarządu Dyrektor Zarządzający Libet S.A. Udział w rynku Ireneusz Gronostaj Członek Zarządu Dyrektor Finansowy Libet S.A.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR...

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR... WZÓR - UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Wrocławskim Zespołem Żłobków z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, NIP 894 30 25 414, REGON 021545051,

Bardziej szczegółowo

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Cechy: Kolorowy i intuicyjny wyœwietlacz LCD Czujnik wysokiej jakoœci Inteligentne rozpoznawanie przeszkód Przedni i tylni system wykrywania

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania logistyczne dla zbiorów z zyskiem. Przyczepa samozaładowcza. Nowe rozwiązania logistyczne dla dużych beli

Rozwiązania logistyczne dla zbiorów z zyskiem. Przyczepa samozaładowcza. Nowe rozwiązania logistyczne dla dużych beli Rozwiązania logistyczne dla zbiorów z zyskiem Przyczepa samozaładowcza do bel Nowe rozwiązania logistyczne dla dużych beli Rozwiązania logistyczne dla zbiorów z zyskiem Zbieranie dużych beli, układanie

Bardziej szczegółowo

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/biuro-informacji-kredytowej-bik-koszty-za r Biznes Pulpit Debata Biuro Informacji Kredytowej jest jedyną w swoim rodzaju instytucją na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

Przetargi on-line to najlepsze rozwi¹zanie aby zredukowaæ wydatki

Przetargi on-line to najlepsze rozwi¹zanie aby zredukowaæ wydatki www.przetargpolska.pl Przetargi on-line to najlepsze rozwi¹zanie aby zredukowaæ wydatki Dzisiejsza wysoka konkurencja gospodarcza wymaga od ka dej z firm ci¹g³ego wprowadzania innowacji i sta³ego podnoszenia

Bardziej szczegółowo

VENDING. Oferta handlowo - usługowa. Tel.: +48 602 74 37 74 Fax: +48 12 444 15 19. ul. Strażacka 39, 30-737 Kraków NIP: 679 299 98 37

VENDING. Oferta handlowo - usługowa. Tel.: +48 602 74 37 74 Fax: +48 12 444 15 19. ul. Strażacka 39, 30-737 Kraków NIP: 679 299 98 37 VENDING Oferta handlowo - usługowa Vendeo - Vending Solutions Grupa Clean24.pl ul. Strażacka 39, 30-737 Kraków NIP: 679 299 98 37 Tel.: +48 602 74 37 74 Fax: +48 12 444 15 19 E-mail: info@vendeo.pl Web:

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy)

Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy) Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy) Położone w głębi lądu obszary Kalabrii znacznie się wyludniają. Zjawisko to dotyczy całego regionu. Do lat 50. XX wieku przyrost naturalny

Bardziej szczegółowo

Nieruchomości Komercyjne

Nieruchomości Komercyjne Nieruchomości Komercyjne To takie proste z Ober-Haus! Wiemy, że każdy klient jest inny, niezależnie od tego, czy jest to firma lokalna czy międzynarodowy koncern. Specjaliści Ober-Haus, w ponad 30 biurach

Bardziej szczegółowo

Zagospodarowanie magazynu

Zagospodarowanie magazynu Zagospodarowanie magazynu Wymagania wobec projektu magazynu - 1 jak najlepsze wykorzystanie pojemności związane z szybkością rotacji i konieczną szybkością dostępu do towaru; im większa wymagana szybkość

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.sierpc.pl/index.jsp?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.sierpc.pl/index.jsp? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.sierpc.pl/index.jsp?bipkod=/004 Sierpc: Zakup i dostawę kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Spis ilustracji. Spis tabel. Podziękowania

Spis treści. Spis ilustracji. Spis tabel. Podziękowania Spis treści Spis ilustracji Spis tabel Podziękowania Wstęp XI XV XVII XIX 1. Rola magazynu 1 Wprowadzenie 1 Rodzaje operacji magazynowych 3 Dlaczego składujemy towar? 9 Lokalizacja magazynu 12 Dość magazynów

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE PILOTAŻOWY PROGRAM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

Program Internet Start Up. WejdŸ do gry. Autor Programu. Partner Programu

Program Internet Start Up. WejdŸ do gry. Autor Programu. Partner Programu Program Internet Start Up WejdŸ do gry Autor Programu Partner Programu Program doradztwa prawnego Kancelarii Wierzbowski Eversheds dla projektów zwi¹zanych z internetem i nowymi technologiami www.internetstartup.pl

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności emitenta

Raport kwartalny z działalności emitenta CSY S.A. Ul. Grunwaldzka 13 14-200 Iława Tel.: 89 648 21 31 Fax: 89 648 23 32 Email: csy@csy.ilawa.pl I kwartał 2013 Raport kwartalny z działalności emitenta Iława, 14 maja 2013 SPIS TREŚCI: I. Wybrane

Bardziej szczegółowo

gdy wielomian p(x) jest podzielny bez reszty przez trójmian kwadratowy x rx q. W takim przypadku (5.10)

gdy wielomian p(x) jest podzielny bez reszty przez trójmian kwadratowy x rx q. W takim przypadku (5.10) 5.5. Wyznaczanie zer wielomianów 79 gdy wielomian p(x) jest podzielny bez reszty przez trójmian kwadratowy x rx q. W takim przypadku (5.10) gdzie stopieñ wielomianu p 1(x) jest mniejszy lub równy n, przy

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu 1 P/08/139 LWR 41022-1/2008 Pan Wrocław, dnia 5 5 września 2008r. Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Data publikacji 2016-04-29 Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia

Bardziej szczegółowo

Twój rodzaj CV. Jak wybrać odpowiedni rodzaj CV w zależności od doświadczenia i celu zawodowego?

Twój rodzaj CV. Jak wybrać odpowiedni rodzaj CV w zależności od doświadczenia i celu zawodowego? Twój rodzaj CV Jak wybrać odpowiedni rodzaj CV w zależności od doświadczenia i celu zawodowego? Odpowiedz sobie na pytanie: Na czym polega fenomen dobrego CV jakie informacje powinny być widoczne w dokumencie

Bardziej szczegółowo

Portal wiedzy i informacji o logistyce wewnêtrznej i gospodarce magazynowej Tylu bran owych internautów odwiedzi³o portal w 2016 roku.

Portal wiedzy i informacji o logistyce wewnêtrznej i gospodarce magazynowej  Tylu bran owych internautów odwiedzi³o portal w 2016 roku. Oferta Portal wiedzy i informacji o logistyce wewnêtrznej i gospodarce magazynowej www.log4.pl 133 344 Tylu bran owych internautów odwiedzi³o portal w 2016 roku. 57 508 Tylu bran owych internautów odwiedzi³o

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20.

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20. Warszawa: dostawa toreb i kubków papierowych z logo Muzeum Warszawy Numer ogłoszenia: 66360-2016; data zamieszczenia: 23.03.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej to nowoczesny system informatyczny kompleksowo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SERWISOWA. Wprowadzenie nowego filtra paliwa PN 874060 w silnikach ROTAX typ 912 is oraz 912 is Sport OPCJONALNY

INSTRUKCJA SERWISOWA. Wprowadzenie nowego filtra paliwa PN 874060 w silnikach ROTAX typ 912 is oraz 912 is Sport OPCJONALNY Wprowadzenie nowego filtra paliwa PN 874060 w silnikach ROTAX typ 912 is oraz 912 is Sport ATA System: Układ paliwowy OPCJONALNY 1) Zastosowanie Aby osiągnąć zadowalające efekty, procedury zawarte w niniejszym

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Listopad 2012 Organizacja funkcjonalna Dotychczas na organizację patrzono z perspektywy realizowanych funkcji. Zarząd

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa kalendarzy na rok 2017 Numer ogłoszenia: 41127-2016; data zamieszczenia: 15.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa kalendarzy na rok 2017 Numer ogłoszenia: 41127-2016; data zamieszczenia: 15.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl/o_nas/urzad_komisji/zamowienia_publiczne/zam_pub_pow/index.html Warszawa:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU. I. Informacje Podstawowe:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU. I. Informacje Podstawowe: Załącznik nr 1 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU Nazwa przedsiębiorstwa (pełna nazwa przedsiębiorstwa zgodna z dokumentem rejestrowym) Forma organizacyjna.. Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

Główne wyniki badania

Główne wyniki badania 1 Nota metodologiczna Badanie Opinia publiczna na temat ubezpieczeń przeprowadzono w Centrum badania Opinii Społecznej na zlecenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w dniach od 13 do 17 maja 2004

Bardziej szczegółowo

Nowy Serwis Pstr gowy. Analiza Rynku Producentów Ryb ososiowatych

Nowy Serwis Pstr gowy. Analiza Rynku Producentów Ryb ososiowatych Nowy Serwis Pstr gowy Analiza Rynku Producentów Ryb ososiowatych Spis Tre ci Za enia Nowego Serwisu Historia Serwisu Pstr gowego Problemy Nowego Serwisu Pstr gowego Pozyskiwanie Danych ci galno danych

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

L A K M A R. Rega³y DE LAKMAR

L A K M A R. Rega³y DE LAKMAR Rega³y DE LAKMAR Strona 2 I. KONSTRUKCJA REGA ÓW 7 1 2 8 3 4 1 5 6 Rys. 1. Rega³ przyœcienny: 1 noga, 2 ty³, 3 wspornik pó³ki, 4pó³ka, 5 stopka, 6 os³ona dolna, 7 zaœlepka, 8 os³ona górna 1 2 3 4 9 8 1

Bardziej szczegółowo

newss.pl Ultraszybki internet nowej generacji - UPC Fiber Power

newss.pl Ultraszybki internet nowej generacji - UPC Fiber Power UPC Polska, lider w zakresie prędkości przesyłu danych i jeden z największych polskich dostawców usług internetowych, wprowadza na rynek ultraszybki internet kablowy najnowszej generacji UPC Fiber Power,

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 W końcu 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowały 484 fundusze inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Pismo w sprawie korzystania z pomocy finansowej ze œrodków funduszu restrukturyzacji banków spó³dzielczych.

SPIS TREŒCI. Pismo w sprawie korzystania z pomocy finansowej ze œrodków funduszu restrukturyzacji banków spó³dzielczych. SPIS TREŒCI Uchwa³a nr 5/2003 Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 20 lutego 2003 r. zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie okreœlenia zasad, form, warunków i trybu udzielania pomocy finansowej podmiotom

Bardziej szczegółowo

Rozdział 6. Pakowanie plecaka. 6.1 Postawienie problemu

Rozdział 6. Pakowanie plecaka. 6.1 Postawienie problemu Rozdział 6 Pakowanie plecaka 6.1 Postawienie problemu Jak zauważyliśmy, szyfry oparte na rachunku macierzowym nie są przerażająco trudne do złamania. Zdecydowanie trudniejszy jest kryptosystem oparty na

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. wymagane minimalne parametry techniczne:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. wymagane minimalne parametry techniczne: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ wymagane minimalne parametry techniczne: dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji: Promocja 1973 - od 43 lat produkujemy pompy.

Regulamin promocji: Promocja 1973 - od 43 lat produkujemy pompy. Regulamin promocji: Promocja 1973 - od 43 lat produkujemy pompy ciepła. Danfoss Poland Sp. z o.o. ul. Chrzanowska 5 05-825 Grodzisk Mazowiecki Tel: +48 22 755 07 00 Fax: +48 22 755 07 01 E-mail: info@danfoss.pl

Bardziej szczegółowo

Ewidencja abonentów. Kalkulacja opłat

Ewidencja abonentów. Kalkulacja opłat Wachlarz możliwości programu w całości wykorzystywać będą operatorzy o szerokiej strukturze oraz rozbudowanej ofercie. Jednak program został zaprojektowany tak, by umożliwić obsługę zarówno niewielkiej

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać 2015-06-09 14:09:44

Co kupić, a co sprzedać 2015-06-09 14:09:44 Co kupić, a co sprzedać 2015-06-09 14:09:44 2 Austria jest krajem uprzemysłowionym, z małym rynkiem wewnętrznym, stąd też handel zagraniczny odgrywa ważną rolę w gospodarce narodowej. Do najważniejszych

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny Polski w 2013 r.

Handel zagraniczny Polski w 2013 r. Handel zagraniczny Polski w 2013 r. Zespó G ównego Ekonomisty Warszawa 08.09.2014 Raport o handlu zagranicznym Polski w 2013 r. Wst p KUKE S.A. jest instytucj finansow zajmuj c si ubezpieczeniem nale no

Bardziej szczegółowo

Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym

Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym Z PRAC INSTYTUTÓW Jadwiga Zarębska Warszawa, CODN Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym 2000 2001 Ö I. Powszechność nauczania języków obcych w różnych typach szkół Dane przedstawione w

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 19.04.2016 godz. 19:11:12 Numer KRS: 0000534493

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 19.04.2016 godz. 19:11:12 Numer KRS: 0000534493 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 19.04.2016 godz. 19:11:12 Numer KRS: 0000534493 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Modele i narzędzia optymalizacji w systemach informatycznych zarządzania

Modele i narzędzia optymalizacji w systemach informatycznych zarządzania Przedmiot: Modele i narzędzia optymalizacji w systemach informatycznych zarządzania Nr ćwiczenia: 2 Temat: Problem transportowy Cel ćwiczenia: Nabycie umiejętności formułowania zagadnienia transportowego

Bardziej szczegółowo

Raport_Inter_2009_converted52:Layout 1 4/20/09 1:02 PM Page 18 Ubezpieczenia {

Raport_Inter_2009_converted52:Layout 1 4/20/09 1:02 PM Page 18 Ubezpieczenia { { Ubezpieczenia Klienci InterRisk SA Vienna Insurance Group to zarówno osoby fizyczne, jak firmy, przedsiębiorstwa i szkoły. Oferujemy im ponad 150 produktów ubezpieczeniowych. Nasze ubezpieczenia zapewniają

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja pakowania

Automatyzacja pakowania Automatyzacja pakowania Maszyny pakuj¹ce do worków otwartych Pe³na oferta naszej firmy dostêpna jest na stronie internetowej www.wikpol.com.pl Maszyny pakuj¹ce do worków otwartych: EWN-SO do pakowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty Taniej z Energą

Regulamin oferty Taniej z Energą Regulamin oferty Taniej z Energą ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki skorzystania z oferty Taniej z Energą (zwanej dalej Ofertą) dla Odbiorców, którzy w okresie

Bardziej szczegółowo

System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo

System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo 2 Systemy nagłośnieniowe i dźwiękowe systemy ostrzegawcze Bosch Praesideo Bosch Praesideo przekaże Twoją wiadomość zawsze i wszędzie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan.pl Poznań: Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej frezarki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia Druk Nr Projekt z dnia UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele nie związane z budową,

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁEK Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2009 R.

DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁEK Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2009 R. 93-176 Łódź ul. Suwalska 29 tel. 42 6839-100, 6839-101 Informacja sygnalna DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁEK Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2009 R. Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity)

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity) Załącznik do Uchwały Nr 1226/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 grudnia 2015 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert na zakup samochodu dostawczego na potrzeby tworzonego przedszkola i do innych usług.

zaprasza do składania ofert na zakup samochodu dostawczego na potrzeby tworzonego przedszkola i do innych usług. Lubań dn. 25.07.2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na projekt współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 08.01.2016 r.

Warszawa, 08.01.2016 r. Warszawa, 08.01.2016 r. INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z USŁUGI POWIADOMIENIA SMS W SYSTEMIE E25 BANKU BPS S.A. KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, kapitał zakładowy w wysokości 354 096 542,00 złotych, który został

Bardziej szczegółowo

POLITYKA GWARANCJI GRUPY TELE-FONIKA KABLE. 1. Definicje

POLITYKA GWARANCJI GRUPY TELE-FONIKA KABLE. 1. Definicje POLITYKA GWARANCJI GRUPY TELE-FONIKA KABLE 1. Definicje Producent Dostawca jedna z fabryk należących do grupy TELE-FONIKA KABLE TELE-FONIKA KABLE lub jedna ze spółek zależnych należąca do grupy TELE-FONIKA

Bardziej szczegółowo

IMPRODEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa Ul. Orzeszkowej 15 43-502 Czechowice-Dziedzice

IMPRODEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa Ul. Orzeszkowej 15 43-502 Czechowice-Dziedzice Czechowice-Dziedzice, dnia 7.03.2016. IMPRODEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/I3.2/2015 W związku z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 03.02.2016 godz. 15:31:33 Numer KRS: 0000489456

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 03.02.2016 godz. 15:31:33 Numer KRS: 0000489456 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 03.02.2016 godz. 15:31:33 Numer KRS: 0000489456 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 06.05.2016 godz. 13:01:23 Numer KRS: 0000224190

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 06.05.2016 godz. 13:01:23 Numer KRS: 0000224190 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 06.05.2016 godz. 13:01:23 Numer KRS: 0000224190 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Roczne zeznanie podatkowe 2015

Roczne zeznanie podatkowe 2015 skatteetaten.no Informacje dla pracowników zagranicznych Roczne zeznanie podatkowe 2015 W niniejszej broszurze znajdziesz skrócony opis tych pozycji w zeznaniu podatkowym, które dotyczą pracowników zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Tom III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Tom III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Tom III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądów okresowych i napraw samochodów osobowych naleŝących do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych

Bardziej szczegółowo

Bielsko-Biała, dn. 10.02.2015 r. Numer zapytania: R36.1.089.2015. WAWRZASZEK ISS Sp. z o.o. ul. Leszczyńska 22 43-300 Bielsko-Biała ZAPYTANIE OFERTOWE

Bielsko-Biała, dn. 10.02.2015 r. Numer zapytania: R36.1.089.2015. WAWRZASZEK ISS Sp. z o.o. ul. Leszczyńska 22 43-300 Bielsko-Biała ZAPYTANIE OFERTOWE Bielsko-Biała, dn. 10.02.2015 r. Numer zapytania: R36.1.089.2015 WAWRZASZEK ISS Sp. z o.o. ul. Leszczyńska 22 43-300 Bielsko-Biała ZAPYTANIE OFERTOWE W związku realizacją projektu badawczo-rozwojowego

Bardziej szczegółowo

3.2 Warunki meteorologiczne

3.2 Warunki meteorologiczne Fundacja ARMAAG Raport 1999 3.2 Warunki meteorologiczne Pomiary podstawowych elementów meteorologicznych prowadzono we wszystkich stacjach lokalnych sieci ARMAAG, równolegle z pomiarami stê eñ substancji

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA DODATKOWE DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW Kod warunków: KBGP30 Kod zmiany: DPM0004 Wprowadza się następujące zmiany w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

BIUR I LABORATORIÓW PRACOWNIKÓW W POLSCE W POLSCE GLOBALNY SERWIS W 140 KRAJACH LOKALNA WIEDZA OD 1878 NA ŚWIECIE OD 1929 W POLSCE

BIUR I LABORATORIÓW PRACOWNIKÓW W POLSCE W POLSCE GLOBALNY SERWIS W 140 KRAJACH LOKALNA WIEDZA OD 1878 NA ŚWIECIE OD 1929 W POLSCE 80 000 PRACOWNIKÓW 500 W POLSCE OD 1878 NA ŚWIECIE OD 1929 W POLSCE 1 650 BIUR I LABORATORIÓW 30 W POLSCE GLOBALNY SERWIS W 140 KRAJACH LOKALNA WIEDZA 1 SGS Systems & Services Certification Projekty wg

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.06.2016 godz. 07:25:37 Numer KRS: 0000094561

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.06.2016 godz. 07:25:37 Numer KRS: 0000094561 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.06.2016 godz. 07:25:37 Numer KRS: 0000094561 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Karty przypuszczeń IDEA

Karty przypuszczeń IDEA Karty przypuszczeń IDEA CO? Karty przypuszczeń IDEA są narzędziem zaprojektowanym aby użyc go w kilku kontekstach: w nauczaniu przedsiębiorczości w ramach studiów wyższych w mentoringu i nauczaniu potencjalnych

Bardziej szczegółowo