ANALIZA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SIECI M P PRZETWÓRSTWA I DYSTRYBUCJI OWOCÓW I WARZYW NA PRZYKŁADZIE PRZEDSI BIORSTWA SADKI-POLO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ANALIZA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SIECI M P PRZETWÓRSTWA I DYSTRYBUCJI OWOCÓW I WARZYW NA PRZYKŁADZIE PRZEDSI BIORSTWA SADKI-POLO"

Transkrypt

1 ANALIZA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SIECI M P PRZETWÓRSTWA I DYSTRYBUCJI OWOCÓW I WARZYW NA PRZYKŁADZIE PRZEDSI BIORSTWA SADKI-POLO WALDEMAR BOJAR MAREK SIKORA Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i J drzeja niadeckich w Bydgoszczy Sebastian Skorupa Przedsi biorstwo Sadki-Polo Streszczenie W pracy na podstawie bada kwestionariuszowych przeprowadzonych z mened erami firmy SADKI-POLO oraz przegl du literatury dotycz cej stanu sektora owocowo-warzywnego w Polsce dokonano oceny działalno ci i perspektyw rozwoju jednostek M P działaj cych w tym sektorze w kontek cie sieci ich biznesowych powi za. Wyniki analizy wskazały, e strategia minimalizacji ryzyka oparta na tradycyjnych produktach niszowych i partycypacji firmy w kilku ogniwach ła cuch dostaw, jak równie budowanie relacji zaufania z partnerami otoczenia ci gle przynosi pozytywne efekty w warunkach nieuregulowanego rynku i konkurencji cenowej. Z drugiej strony wyzwania zwi zane z procesami koncentracji sektora i rosn cymi przewagami konkurencyjnymi wielkich korporacji skłania do poszukiwania rodków utrzymania konkurencyjno ci przez M P. Do takich działa powinny nale e m. in. takie inicjatywy, jak doskonalenie rodków oraz metod komunikacji i wymiany wiedzy pomi dzy partnerami sektora w ramach trwałych, instytucjonalnych form współpracy, wspólna ochrona prawna produktów, technologii, praktyk marketingowych itp., a tak e wchodzenie w programy lub projekty z organizacjami publicznymi na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego. Słowa kluczowe: sektor owocowo-warzywny, sieci powi za biznesowych, rozwi zania modelowe 1. Wst p Przetwórstwo owoców i warzyw zalicza si do jednych z najbardziej rozwijaj cych si bran przemysłu spo ywczego. Sprzyjaj temu współczesne trendy zdrowego trybu ycia i od ywiania. Zmianie ulega dotychczasowa struktura spo ywanej przez nas ywno ci, przejawiaj ca si m.in. w dynamicznym wzro cie spo ycia soków i napojów owocowo-warzywnych, a tak e mro onek. Edukacja społecze stwa w zakresie zdrowego sposobu od ywiania si i rosn ce przekonanie, e du e spo ycie owoców i warzyw jest korzystne dla zdrowia i chroni organizm przed chorobami cywilizacyjnymi, przynosi efekty w postaci coraz wi kszego zainteresowania konsumentów diet z du ym udziałem tych produktów. Wysoki popyt na warzywa i owoce utrzymuje si nie tylko w okresie sezonu ich produkcji, ale przez cały rok - st d nowe wyzwania, ale i szanse nie tylko dla producentów, ale równie przetwórców warzyw i owoców.

2 Waldemar Bojar, Marek Sikora Analiza funkcjonowania i rozwoju sieci M P przetwórstwa i dystrybucji owoców i warzyw na przykładzie przedsi biorstwa Sadki-Polo 7 Produkcja sprzedana przemysłu owocowo-warzywnego stanowi ok. 10% ł cznej warto ci krajowej sprzeda y przemysłu spo ywczego (Nosecka 2005). Ł czna produkcja przetworów owocowych i warzywnych przekroczyła a na pocz tku bie cej dekady 2,5 mln ton, wobec 1,1 mln ton w pierwszej połowie lat dziewi dziesi tych i 1,6 mln ton pod koniec ubiegłego wieku (Rysunek 1). Produkcja przetworów owocowych i warzywnych w Polsce stanowi 5-7% produkcji w UE- 25, przy czym wska niki te s ni sze w produkcji przetworów o wy szym stopniu przetworzenia. Polska jest najwi kszym w UE producentem zag szczonych soków owocowych (w tym przede wszystkim koncentratu soku jabłkowego) oraz owoców mro onych. Udział Polski w unijnej produkcji warzyw mro onych wynosi 15-20%, a wi kszymi od nas producentami tych przetworów s jedynie Belgia i Hiszpania. Przetwórstwem owoców i warzyw w kraju zajmuje si ok. 1 tys. jednostek, z czego ok. 70% stanowi firmy mikro zatrudniaj ce od 1 do 9 osób, a 20% stanowi zakłady zatrudniaj ce od 10 do 49 osób. Pozostałe 10% to firmy rednie i du e o zatrudnieniu powy ej 50 osób. Powy sze dane wyznaczaj wysok społeczn i ekonomiczn rang M P w sektorze owocowo-warzywnym. Rysunek 1. Produkcja przetworów owocowych i warzywnych w tys. ton ródło: Rynek owoców i warzyw. Stan i perspektywy. IERiG 2001 na podstawie danych GUS W sprzeda y artykułów rolno-spo ywczych za granic w 2006 r. główn pozycj stanowiły produkty ro linne, zwłaszcza przetworzone, a w ród nich produkty ogrodnicze i wyroby cukiernicze. Dodatnie saldo handlu produktami ro linnymi obni yło si nieco ze wzgl du na wzmo ony import surowców ro linnych. Znaczenie eksportu produktów zwierz cych było wi ksze dzi ki znacznemu eksportowi mi sa. Po stronie importu przewaga zakupów produktów ro linnych nad zwierz cymi jeszcze si zwi kszyła, a swój znaczny udział w zakupach umocniły te u ywki. Warto obrotów w polskim handlu rolno-spo ywczym w roku 2006 była wy sza o 19% ni w poprzednim okresie. Eksport warto ci 8,5 mld EUR zwi kszył si o 21%. Import wzrósł o 18%. W strukturze eksportu najwi ksz rol odgrywały produkty ro linne, zwłaszcza przetworzone. Udział tych ostatnich w cało ci sprzeda y zwi kszył si i wyniósł 35%. Przyczynił si do tego rozwój sprzeda y wyrobów cukierniczych, przetworów z owoców i tłuszczów ro linnych. Znacze-

3 8 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 12, 2007 nie surowców ro linnych obni yło si w ci gu roku z 11% do 9%, głównie za spraw spadku sprzeda y wie ych owoców (Rysunek 2). Rysunek 2. Saldo polskiego handlu rolno-spo ywczego z zagranic w okresie ródło: Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa (FAPA), Zespół Monitoringu Zagranicznych Rynków Rolnych (FAMMU): Polski handel zagraniczny artykułami rolno-spo ywczymi w 2006 r. 2. Rynek przetworów owocowo warzywnych W sezonie 2005/2006 zbiory owoców i warzyw w Polsce były mniejsze ni w 2004 r. (podobnie jak w wi kszo ci krajów UE). Miało to wpływ na obni enie produkcji wszystkich (poza d emami i owocami w puszkach) przetworów owocowych. Natomiast utrzymana została tendencja wzrostowa w produkcji wi kszo ci przetworów warzywnych (ni sza była jedynie produkcja konserw warzywnych). W 2005/2006 r. rednie ceny detaliczne owoców i warzyw oraz ich przetworów wzrosły w wi kszym stopniu ni w innych kategoriach produktów ywno ciowych. Konsekwencj podro enia przetworów owocowych był spadek ich konsumpcji. Według szacunków, ich spo ycie spadło w gospodarstwach domowych o ok. 5%, do 45 kg na osob, za konsumpcja produktów warzywnych zmniejszyła si o 3%, do 65 kg na osob. Warzywa pasteryzowane to inaczej konserwy i marynaty warzywne sprzedawane w słoikach i puszkach od popularnego zielonego groszku po wyrafinowane mieszanki. Rynek warzyw pasteryzowanych w okresie maj 2005 maj 2006 był wart ponad 332 mln zł. Ogromna wi kszo, bo a 90,5% tej kwoty przypadła na warzywa pasteryzowane jednoskładnikowe (264 mln zł). Pozo-

4 Waldemar Bojar, Marek Sikora Analiza funkcjonowania i rozwoju sieci M P przetwórstwa i dystrybucji owoców i warzyw na przykładzie przedsi biorstwa Sadki-Polo 9 stałe segmenty obejmuj warzywa w sosie (0,9 mln zł) oraz mieszanki (35 mln zł), a tak e oliwki (31,5 mln zł). Ł cznie konsumenci kupili 56 mln kg warzyw pasteryzowanych. Blisko połowa tego rynku w uj ciu warto ciowym i 40,7% w uj ciu ilo ciowym przypada na dwie firmy Bonduelle (28,3% i 22,1%) i Pudliszki (20,2% i 18,6%). Natomiast ju ponad 10% rynku (11,4%), według ilo ci sprzeda y w kilogramach, maj marki własne sieci handlowych (Rysunek 3). Rysunek 3. Ranking producentów warzyw pasteryzowanych (maj 2005 maj 2006). Udział w rynku według warto ci sprzeda y. ródło: Memrb International Poland Polskie Biuro Bada Marketingowych. [Dost p: ]<http://www.poradnikhandlowca.com.pl/bezcms/archiwum/2006/09/pop.html?plik=segmentrynku-wykres-07.gif> Jak wynika z sonda u Inquiry (Rysunek 4), najlepiej sprzedaj c si mark konserw warzywnych w puszkach i słoikach s Pudliszki, które wskazał co trzeci respondent, a Bonduelle wymienił co pi ty (22%). Wymieniano tak e firm Vernet (10% wskaza ). Sprzedawcy poproszeni o podanie jeszcze innej bardzo dobrze sprzedaj cej si marki, podawali te same marki. Tym razem najwi cej głosów otrzymała marka Bonduelle (13%), wyprzedzaj c Pudliszki (9%) i Vernet (6%).

5 10 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 12, 2007 Rysunek 4. Marki konserw warzywnych (warzywa konserwowe w puszkach i słoikach), które najlepiej sprzedaj si w sklepach spo ywczych do 400 m². ródło: Badanie firmy Inquiry na próbie 200 sklepów do 400m 2 oferuj cych produkty spo ywcze. [Dost p: ] <http://www.poradnikhandlowca.com.pl/bezcms/archiwum/2006/09/pop.html?plik=segment-rynku-wykres-09.gif> Jak wynika z sonda u Inquiry, najlepiej sprzedaj c si mark konserw warzywnych w puszkach i słoikach s Pudliszki, które wskazał co trzeci respondent. Bonduelle wymienił co pi ty (22%). Wymieniano tak e firm Vernet (10% wskaza ). Sprzedawcy poproszeni o podanie jeszcze innej bardzo dobrze sprzedaj cej si marki podawali te same marki. Tym razem najwi cej głosów otrzymała marka Bonduelle (13%), wyprzedzaj c Pudliszki (9%) i Vernet (6%). Przedstawione wy ej wyniki bada ankietowych potwierdziły prawidłowo ci dotycz ce procesów koncentracji kapitału w tej podbran y przemysłu rolno-spo ywczego charakteryzuj ce si dominacj najwi kszych firm przetwórczych, a tak e rosn cym znaczeniem przedsi biorstw handlowych w kreowaniu marek. Poza niew tpliwymi korzy ciami wynikaj cymi z przebiegu procesów przemian podsektora owocowo-warzywnego w postaci unowocze nienia procesów technologicznych, lepszego dostosowania si do potrzeb konsumentów i ich oczekiwa istniej tak e powa ne przesłanki wskazuj ce na rosn ce dysproporcje mi dzy sił rynkow jednostek przetwórstwa i dystrybucji w stosunku do rozdrobnionych producentów surowca. Implikuje to cz sto niekorzystne procesy prowadz ce do niszczenia lokalnych struktur społecznych. Panaceum mo e by tworzenie silnych poziomych sieci kooperacyjnych obejmuj cych gospodarstwa rolne dostarczaj ce surowca, jak równie małe, rodzinne firmy przetwórczo-dystrybucyjne. Analizowany poni ej przypadek mo e dostarczy cennych wskazówek do diagnozy i kontroli takich po danych procesów ze szczególnym uwzgl dnieniem roli i znaczenia procesów informacyjnych.

6 Waldemar Bojar, Marek Sikora Analiza funkcjonowania i rozwoju sieci M P przetwórstwa i dystrybucji owoców i warzyw na przykładzie przedsi biorstwa Sadki-Polo Charakterystyka przedsi biorstwa Polo-Sadki Przedsi biorstwo Sadki-Polo jest firm powstał w 1993 roku, kontynuuj c wietne tradycje przetwórni w Sadkach. Podstawow działalno ci firmy jest produkcja i dystrybucja przetworów owocowych i warzywnych pakowanych w szklane słoje. Aktualnie działalno przedsi biorstwa Sadki-Polo opiera si o nowoczesny zakład produkcyjny w miejscowo ci Pako koło Inowrocławia oraz o magazyny dystrybucyjne w Nakle nad Noteci, w Bydgoszczy oraz w Pako ci. Przedsi biorstwo Sadki-Polo jest w województwie kujawsko-pomorskim jednym z liderów w bran y przetworów owocowo-warzywnych reprezentuj cych sektor M P. Do grona najbardziej popularnych produktów marki Sadki-Polo zaliczy mo na ogórki konserwowe i kwaszone, kapust kwaszon, buraczki konserwowe, sałatki warzywne, d emy, powidła, marmolady i kompoty. Przedsi biorstwo posiada system kontroli, a wi kszo rodzimych produktów wytwarzana jest zgodnie z wytycznymi Polskich Norm Jako ciowych (PN) i według tradycyjnych receptur. Firma Sadki-Polo eksportuje swoje produkty do Australii, Kanady, USA i Wielkiej Brytanii oraz na rynek skandynawski. Prawie cały transport odbywa si za pomoc własnego taboru samochodowego, co jak twierdza zarz dzaj cy zapewnia firmie mo liwo skutecznej realizacji zamówie o dowolnym czasie i w dowolnym miejscu całego kraju. Przedsi biorstwo posiada nowoczesny park samochodowy pojazdów mog cych transportowa towary od 1,5 tony do 16 ton oraz trzy magazyny dystrybucyjne, zlokalizowane w Pako ci koło Inowrocławia, w Bydgoszczy oraz w Nakle nad Noteci. W zakresie spedycji produktów przedsi biorstwo podpisało umow o współpracy z firm Chartwig Gdynia S.A.. W północnej Polsce przedsi biorstwo Sadki-Polo zajmuje si równie dystrybucj innych wyrobów spo ywczych, renomowanych polskich producentów, a tak e współpracuje z licznym gronem odbiorców na terenie całego kraju. Sprzeda na rynku ogólnopolskim realizowana jest poprzez współprac z krajowymi dystrybutorami artykułów spo ywczych oraz ogólnopolskimi sieciami handlowymi. W pocz tkach swojej działalno ci, w 1993 roku firma zatrudniała zaledwie 4 osoby, obecnie na stałych etatach pracuje 49 osób. Liczba pracowników administracyjnych wynosi 6, pracowników produkcyjnych 43. Wła ciciel firmy jest osob zarz dzaj c całym przedsi biorstwem, podejmuj cym wszystkie najistotniejsze decyzje dotycz ce strategii firmy. Sprzeda i dystrybucj zajmuj si czterej pracownicy handlowi -dystrybutorzy. Cał technologi produkcji zajmuje si kierownik produkcji, która zarz dza równie słu b kontroli jako ci, czyli laboratorium. Magazynier wraz z pracownikami magazynowymi odpowiedzialny jest za funkcjonowanie magazynów. Poza tym funkcjonuj działy kadr i ksi gowo ci. W okresie letnim podczas skupu surowca zatrudniani s pracownicy sezonowi, których liczba co roku si zmienia, a rednio wynosi 50 osób. Zakład nie jest skomputeryzowany i nie posiada informatycznego systemu obiegu informacji. Na terenie przetwórni w Sadkach wszystkie informacje przekazywane s słownie lub w postaci r cznie wykonanych raportów. Kontakt z magazynami i kwaszarni w Bydgoszczy zapewnia telefon i faks. Tylko praca działu ksi gowo ci oraz sprzeda y, fakturowania i rozlicze magazynowych w Bydgoszczy wspomagana jest prac systemów komputerowych. Najwi ksza sprzeda ma miejsce w miesi cach zimowych oraz wczesn wiosn, najmniejsza w okresie lata. Okres letni to sezon na konsumpcj wie ych owoców i warzyw. Ludno korzysta wówczas z ich niskich cen oraz walorów zdrowotnych i smakowych. Zim i wczesn wiosn brak

7 12 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 12, 2007 jest na rynku wi kszo ci warzyw i owoców, mog one by dost pne w formie przetworzonej lub po stosunkowo wysokich ceny. Wielko sprzeda y i jej zmiany w skali rocznej odzwierciedla m.in. funkcjonowanie marketingu firmy. Wykres oprócz zmian sezonowej wielko ci sprzeda y obrazuje równie długofalowe zmiany poda y. Od pocz tku działalno ci firma zwi kszyła sprzeda poprzednich wła cicieli 20- krotnie, a w stosunku do pierwszego kwartału produkcji około 4-krotnie. Najlepszym rokiem pod tym wzgl dem był rok Dla zapewnienia jako ci powy szym produktom, zgodnej z normami krajowymi i bran owymi, funkcjonuje w zakładzie laboratorium. Firma posiada równie certyfikaty eksportowe uznawane w takich krajach jak: Niemcy, USA, Argentyna, Japonia oraz WNP. Technologie u ywane w produkcji s przestarzałe, brak jest nowoczesnych urz dze i linii produkcyjnych. Post p hamowany jest trudno ciami zwi zanymi z pozyskaniem dotacji unijnych, co stanowi barier w tym zakresie. Pomimo, e jako jest zgodna z normami, walory niektórych produktów nie spełniaj coraz wi kszych wymogów smakowych oraz estetycznych klientów. Firma pracuje jednak nad coraz lepszymi opakowaniami i wraz z rozwojem b dzie wprowadzała nowe urz dzenia w celu polepszenia jako ci swoich wyrobów. Jako odnosi si do wszystkich sfer działalno ci przedsi biorstwa, wymaga zaanga owania wszystkich pracowników. Przetwórnia posiada własny znak firmowy oraz logo zawieraj ce nazw Sadki-Polo". Przetwórnia posiada dobr lokalizacj wzgl dem rynku surowców potrzebnych do produkcji. Znajduje si w regionie ogrodniczo - warzywniczym, w którym wyst puje bardzo du a poda owoców i warzyw. Fakt ten powoduje, e firma nie zawiera umów kontraktacyjnych z rolnikami, na mocy których musiałaby ponosi dodatkowe koszty zwi zane z zakupem materiałów siewnych, itp. Surowiec skupowany jest na terenie przetwórni, a dostawcy przywo towar własnym transportem. Skup rozpoczyna si wraz z pocz tkiem dojrzewania truskawek, a ko czy po sezonie ogórkowym, w pa dzierniku. Fundusz na realizacj skupu pochodzi z kredytu finansowego na zakup surowca. Na uwag zasługuje fakt, e 10 % surowca pochodzi z produkcji własnej wła ciciela, który posiada gospodarstwo rolne. Prowadzi on upraw kapusty, plantacj truskawek oraz sad liwowy. Skupowany oraz własny surowiec podlega badaniom oraz klasyfikacji jako ciowej i ocenie przydatno ci do dalszego przetwarzania. Zakład ma du e mo liwo ci przechowywania oraz przerobu surowca, dlatego te w sezonie skupowana jest cała ilo potrzebnych owoców i warzyw. Firma stosuje dystrybucj bezpo redni oraz po redni. Bezpo redni dystrybucj stanowi sprzeda do sklepów detalicznych w województwie kujawsko-pomorskim oraz w województwach o ciennych do około km w gł b ich terytorium. Sprzeda realizowana jest tak e za po rednictwem sieci logistycznych, takich jak: POLOmarket, Intermarche, Kaufland i Billa. Sprzeda po rednia dotyczy hurtowni zlokalizowanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Głównymi odbiorcami hurtowymi s tacy odbiorcy, jak: Budrex, BSS Evex, Rynex, Agros (dla Agrosu jeste my podwykonawc dostarczaj cym towaru sprzedawanego z ich etykiet, np. ogórki konserwowe, kapust kwaszon w słojach i buraczki pod ró nymi postaciami tarte, kulki, plastry). Znaczna cz towaru sprzedawana jest do hurtowni specjalistycznych zaopatruj cych piekarnie. Główn sfer działalno ci Sadki-Polo jest bezpo rednia obsługa placówek detalicznych w naszym regionie (około 60 placówek), co stanowi około 80-90% warto ci sprzeda y. Hurtownie s tylko uzupełniaj cym kanałem zbytu wyst puj cym w przypadkach, gdy chc mie one w swojej ofercie towar b d cy na półkach 90% placówek w ich regionie.

8 Waldemar Bojar, Marek Sikora Analiza funkcjonowania i rozwoju sieci M P przetwórstwa i dystrybucji owoców i warzyw na przykładzie przedsi biorstwa Sadki-Polo 13 Na uwag zasługuje dystrybucja realizowana za po rednictwem hurtowni znajduj cych si na terenie województw wielkopolskiego, pomorskiego i zachodniopomorskiego, gdzie przedsi biorstwo nie dociera do placówek detalicznych za pomoc własnych rodków, lecz poprzez kooperacj z mocnymi podmiotami w tych regionach np. Hurtowni Szeszycki Gniezno plasuj c si na czołowych miejscach w wielu rankingach, czy te Iglotex Skórcz firm, któr znaj dobrze nabywcy mro onek. Przedsi biorstwo zajmuje si równie sprzeda eksportow. Odbiorcami zagranicznymi były takie kraje, jak: Niemcy, USA, Argentyna, Japonia oraz kraje wschodnie. Obecnie głównymi importerami s odbiorcy z USA i Kanady. Wysyłka towaru odbywa si przewa nie za po rednictwem central handlu zagranicznego (np. Agros) oraz pod mark Polish Farm i Squaree Int. do USA oraz Baska Jon do Kanady. Ostatnio towar do USA eksportowany jest równie pod własn nazw firmy. Eksport stanowi 20 % całej sprzeda y przedsi biorstwa. Firma posiada bardzo dobre zaplecze magazynowe oraz transportowe, które umo liwia szybkie przemieszczanie towaru z magazynu do odbiorcy. Główny magazyn znajduje si w Bydgoszczy. Działa tam trzech dystrybutorów zajmuj cych si sprzeda. Region województwa kujawskopomorskiego i okolic jest podzielony na trzy cz ci, a w ka dej z nich dystrybucj zajmuje si jeden pracownik handlowy. Poza tym w przetwórni w Sadkach działa dystrybutor obsługuj cy rejon okolicznych miejscowo ci. Rozprowadza on towar z magazynu na terenie zakładu. Wszyscy czterej maj za zadanie poszukiwanie nowych klientów oraz obsług stałych odbiorców. Przetwórnia zapewnia odbiorcom dostaw towaru do magazynów, gdy posiada własny transport. Dystrybucja oprócz podstawowej funkcji przemieszczania towaru od producenta do konsumenta spełnia tak e funkcje marketingowe. Przedstawiciele handlowi maj za zadanie promowa sprzedawane produkty. Realizuj to przez kreowanie obrazu firmy oraz dostarczanie hurtownikom elementów promocyjnych. Firma Polo-Sadki nale y do kategorii małych przedsi biorstw, a jej marketing dostosowywany jest do mo liwo ci firmy. Brak jest w niej profesjonalnego działu marketingu, a zakres funkcji marketingowych nale y do pracowników handlowych Główny zakres zada w tym zakresie wykonuje wła ciciel. Pomimo niewielkiego bud etu promocyjnego firma wykorzystuje do szeroki wachlarz instrumentów marketingowych. Wyroby przetwórni s reklamowane za po rednictwem prasy. Firma zamie ciła równie reklam w folderze dotycz cym miasta Nakła i okolic. Informacj o firmie zamieszczono równie w popularnym informatorze Panorama firm". Produkty prezentowane były na targach bydgoskich, a tak e przeprowadzano ró nego rodzaju degustacje na lokalnych mitingach i festynach. Poprzez kontakty pracowników handlowych z po rednikami firma posługuje si instrumentem marketingowym, jakim jest sprzeda osobista. Podczas tych spotka dystrybutorzy zapoznaj swoich klientów z walorami asortymentem produktów. Dostarczaj swoim klientom materiały promuj ce firm i jej produkty. Bardzo mocno firma rozwija działalno marketingow, jak jest sponsoring oraz public relations. Przetwory owocowo-warzywne w ramach darowizny przekazywane s jednemu ze szpitali bydgoskich. Słu ba zdrowia, jednostki wojskowe oraz stołówki opieki społecznej posiadaj znaczne zni ki na kupowany towar. Wspierano tak e swoimi produktami zaopatrzenie koloni organizowanych przez współpracuj ce z przedsi biorstwem szkoły. Prowadzono równie inne działania charytatywne. Działania te kreuj pozytywny, wzbudzaj cy zaufanie obraz firmy.

9 14 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 12, 2007 Wielko sprzeda y podlega sezonowym wahaniom. W okresie letnim obserwuje si spadek, a w okresie zimowo-wiosennym wzrost ilo ci sprzedawanego towaru. Popyt na ró ne produkty kształtuje si inaczej w poszczególnych miesi cach. Od pocz tku działalno ci przetwórni w Sadkach obserwowany jest znaczny wzrost wielko ci produkcji i sprzeda y. Z powy szej analizy wynika, e na obecnym etapie rozwoju firma wykorzystuje w sposób efektywny posiadane zasoby, osi gaj c konkurencyjno pozwalaj c na przetrwanie. Pytanie, które si nasuwa, to czy w dalszym swoim rozwoju przy rosn cej skali produkcji, koniecznych zmianach technologicznych, organizacyjnych, marketingowych i informacyjnych firma nie napotka barier progowych uniemo liwiaj cych dalszy wzrost. Czy w swoich planach strategicznych jest skazana na sam siebie, czy mo e istnieje alternatywa zwi zana z postrzeganiem jej działalno- ci w ramach sieci kooperacyjnych sektora rolno- ywno ciowego M P obejmuj cych równie partnerów z bli szego i dalszego otoczenia firmy Sadki-Polo? Przeprowadzone ni ej badania miały na celu przybli enie rozwi zania tego problemu. 4. Wyniki bada Wyniki bada opracowano na podstawie kwestionariusza stanowi cego technik badawcz w metodzie oceny sieci M P sektora rolno-spo ywczego dla potrzeb realizacji celów projektu TO- WARDS w ramach Pr 6 UE. Wywiady przeprowadzono z liderami sieci firm rolno- ywno ciowych oraz z mened erami firm b d cych ich członkami a tak e na podstawie opracowania Tony ego Kindera 1. Na wiele pyta, które zostały podzielone na kilka cz ci, nie uzyskano odpowiedzi, poniewa pytania te nie dotyczyły przedsi biorstwa ani te sieci powi za kooperacyjnych M P, w jakich obecnie ono funkcjonuje. Na pytania dotycz ce ochrony formalno-prawnej formalnie zarejestrowanej sieci, ich stron internetowych, praw do kopiowania materiału z zakresu marketingu, promocji sieci i innych form działalno ci sieci uzyskano odpowied twierdz c. Polo-Sadki jest nazw chronion. Logo zgłoszono w Urz dzie Patentowym. Wprawdzie firma znajduje si w Pako ci, ale zachowała star nazw. Sie powi za biznesowych, w której firma funkcjonuje, nie posiada jednak własnego wydzielonego maj tku, ani te nie chroni własno ci intelektualnej zwi zanej ze swoj działalno- ci. Działalno przedsi biorstwa wymusiła potwierdzanie umowami zobowi za na rzecz i od wielkich przedsi biorstw wielkopowierzchniowych, mi dzynarodowych sieci handlowych a tak e krajowych kontrahentów, którzy s zwi zani z firm umowami. Jest tak e pewna grupa niezwi zana, drobni a nawet ogólnopolscy kontrahenci, z którymi przedsi biorstwo ł cz nieformalne kontakty i niepisane umowy handlowe. Wyst puje wiele trudno ci zwi zanych z podpisywaniem długoterminowych umów. Cz sto nie mo na ich zawrze wcze niej, kontraktacja nast puje raz do roku, a produkcja jest przecie uzale niona od warunków pogodowych. Na pytania dotycz ce komunikacji i systemu informacyjnego w przedsi biorstwie (relacji, zwi zków), które s zwykle najszybszym elementem zmian, jeden z zarz dzaj cych stwierdził, e w komunikacji bezpo redniej dominuje telefon, faks, ale wykorzystywany jest równie Internet, którym przychodz zamówienia od jednego partnera Polo-Marketu. Ma to miejsce rednio (EIL z Eddleston Innovation Limited, Scotland pt. Migration toolkit - First version (Zestaw narz dzi do przeprowadzania przeobra e sieci 1 wersja).

10 Waldemar Bojar, Marek Sikora Analiza funkcjonowania i rozwoju sieci M P przetwórstwa i dystrybucji owoców i warzyw na przykładzie przedsi biorstwa Sadki-Polo 15 razy w tygodniu i stanowi niewielki procent, poni ej 5% zamówie. Pozostali odbiorcy wysyłaj zamówienia faksem. Z wypowiedzi wynika równie, e formalne i nieformalne metody komunikacji nie podlegały intensyfikacji i zasadniczym zmianom w omawianym okresie. B d c na pocz tku procesu przeobra e, mened erowie s wiadomi, kto w rzeczywisto ci nale y do sieci, a kto powinien nale e, aby osi gn zakładane cele. Pod poj ciem sieci rozumie tu si powi zania nie tylko o charakterze poziomym, ale równie pionowym i sko nym wymuszane przez wdro one przez przedsi biorstwo standardy. Firma posiada wi c certyfikat HACCP współpracuj ce z Sadkami-Polo firmy logistyczne wymagały za wiadcze, e posiadaj ten certyfikat, aby móc potwierdzi, ze cały ła cuch dostaw jest obj ty HACCPem, tak e od momentu skupu surowca. Na pytania dotycz ce mo liwo ci bezpo rednich inwestycji zagranicznych nie uzyskano jasnej odpowiedzi, jednak e z wypowiedzi zarz dzaj cego wynika, e jest to raczej nieosi galne dla firmy Sadki-Polo na obecnym etapie rozwoju, a nie wiadomo, czy z uwagi na gro b przej cia, nawet niepo dane. Wprawdzie istnieje sprzeda zagraniczna, lecz trudno to nazwa inwestycj pod własn mark do USA, przedsi biorstwo jest jedynym wykonawc dla ich produktów PO- LISH Farm Baska-Jon realizuje produkcj pod własn mark, lub jedynie etykietuje produkty (tzw. stickersy) z informacj o producencie w j zyku angielskim. W przeszło ci padały równie propozycje współpracy ze strony Ira czyków, którzy chcieli w Polsce sprzedawa banany, rodzynki i figi, a cz produktów firmy Sadki-Polo sprzedawa na własnym rynku, lecz kontrakt nie doszedł do skutku. Według ankietowanych Sadki-Polo jej działalno, jak i sieci jej powi za nie jest wra liwa na zmiany polityczne, tylko raczej na zmiany sezonowe w produkcji surowca. Sadki-Polo to zbyt mała firma, ma zbyt mały udział w rynku, aby jej to dotyczyło. Zarz dzaj cy nie dostrzegaj równie wpływu zmian samorz dowych na swoj działalno, a zatem długofalowe formy kooperacji z organizacjami publicznymi pod postaci programów lub projektów, jak dotychczas nie funkcjonuj, co zostało potwierdzone w dalszych odpowiedziach. Informacja pochodz ca od innych członków małych i rednich firm sektora nie jest na tyle adekwatna, szczegółowa, wiarygodna i przekazywana dostatecznie szybko, aby mened erowie Sadki-Polo mogli na jej podstawie podejmowa wła ciwe decyzje, brakuje odpowiedniej informacji o post pach, decyzjach i mo liwo ciach sieci. Np. informacja zwrotna o cenach artykułów firmy na rynku nie dociera do Zarz du, co zmusza przedsi biorstwo do przeprowadzania własnych wywiadów, kontroli, sprawdzania cen, co pó niej pozwala na konkretn argumentacj w rozmowach z kontrahentami. Firma mo e na podstawie zebranych danych wykaza, jakiej wielko ci mar e zostały nało one przez partnerów i dzi ki temu skutecznie negocjowa ceny, po jakich partnerzy b d od nich kupowali wyroby. Jest to główny powód, dla którego Sadki-Polo chce zna ceny własnych artykułów w sieciach handlowych. Sie nie współpracuje z lokalnymi lub krajowymi agendami administracji rz dowej, poza rz dowej i innymi partnerami publicznymi, prywatnymi, lub publiczno-prywatnymi. Według ankietowanych nie ma prawie adnej współpracy z instytucjami lokalnymi. Czasem tylko incydentalnie urz d miasta lub inne instytucje, aby zapewni sobie dostawy na imprezy lokalne (szukanie sponsora), pozwalaj wywiesi banner i współpraca ko czy si na tym etapie. Brak jest jakichkolwiek inicjatyw ze strony Urz du Miasta, Samorz du dla rozpocz cia długofalowej, stałej współpracy z firm. Przedsi biorstwo tak e nie podejmuje takich inicjatyw, nie dostrzegaj c w nich bezpo rednich korzy ci biznesowych, chocia mened erowie maj prze wiadczenie o znaczeniu takiej współpracy w kreowaniu pozytywnego image firmy w regionie.

11 16 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 12, 2007 Zarz dzaj cy przedsi biorstwem obserwuj du y wpływ kursów walut na zwi zki planów wdro eniowych handlu z przedsi biorstwami mi dzynarodowymi. Aktualne długofalowe trendy dro enia polskiej waluty wzgl dem euro i dolara powoduj, e eksport staje si powoli nieopłacalny. Du y wpływ ma te moda na polskie produkty kreowana przez wielu Polaków przebywaj cych obecnie na emigracji zarobkowej za granic. Zagro eniem mo e by równie to, e handlem polskimi produktami zainteresowani s bardzo równie Turcy, którzy działaj np. w Niemczech. Prognozowany jest jednak rozwój sieci polskich sklepów np. w Irlandii czy Anglii, dok d wyjechało wielu rodaków. Na pocz tku działalno ci przedsi biorstwa podj to współprac z firm w USA (dzi ki kontaktom rodzinnym), która trwa do dzi. Tak e od 5 lat trwa współpraca z firm w Australii. Na pytanie dotycz ce działa podejmowanych przez inne sieci oraz o konkurencyjno lub komplementarno ich działa zarz dzaj cy firm stwierdzaj, e konkurencyjne firmy, np. holding AGROS ma bardziej rozbudowane komórki eksportowe i prowadzi handel mi dzynarodowy na wi ksz skal. Sadki-Polo wiadcz tak e dla nich (Agros) usługi produkcyjne i dystrybucyjne. Przykładem jest kapusta Krakus, z etykiet tej sieci. Kontener jest zbierany z ró nych firm w kilku województwach i cało jest wysyłana na eksport, mo na wi c odnale tu elementy działa komplementarnych. Kolejne pytania dotyczyły trudno ci w zarz dzaniu zasobami oraz oceny ryzyka przeobra e sieci w trakcie faz procesu wdro eniowego. Mened erowie zajmuj si działalno ci innowacyjn od wielu lat, stosuj c sprawdzone procedury, technologie itp. Najwi ksze ryzyko zwi zane jest z nieurodzajem (przyrodnicze). Trudno je oszacowa i przewidzie. Ma ono wi c znacz cy wpływ na wdra anie innowacji poniewa decyduje o sytuacji ekonomicznej przedsi biorstwa rzutuj cej na zdolno ci akumulacji. Minimalizacja ryzyka nast puje przez bezpo redni udział firmy w trzech ogniwach ła cucha dostaw, tj. w produkcji surowca, w jego przetwarzaniu i dystrybucji. Na pocz tku, przy wprowadzaniu nowego produktu, nast puje ustalenie planu produkcyjnego, wdro enie nowego projektu, zało enie odpowiedniego odbiorcy i konkretnego produktu np. zakup drylownic do owoców pestkowych w przypadku nieurodzaju wi ni powoduje wzrost ryzyka. Powoduje to oczywisty wzrost cen rynkowych i wpływa na wynik ekonomiczny przedsi wzi cia. Reakcje mened erów na członków sieci, którzy nieefektywnie wspomagaj zmiany s dwojakiego rodzaju. Wyst puje poł czenie dwóch typów działa : szukanie porozumienia, znalezienie rozwi zania wspólnego, lub eliminacja uczestnika sieci. Stwierdzono, e lepiej jest omówi zaistniałe problemy, wskaza zagro enia, jakie wyznaczane s przez warunki ekonomiczne, np. du e opó nienia w spłatach nale no ci, (s to cz ste przypadki). Zdarza si to nawet w przypadkach sprzeda y całego zamówionego towaru, e płatno ci nie nast puj. Tacy kontrahenci s eliminowani lub wymagana jest płatno z góry za gotówk. Jednak s to odosobnione przypadki (brak porozumienia). W zakresie przeobra e sieci i mo liwo ci szkoleniowych firma Sadki-Polo działa w minimalnym zakresie. Przedsi biorstwo nie przeprowadza szkole dla swoich dostawców, przekazuje im specyfikacj surowca, dostawcy natomiast sami deklaruj (podpisuj deklaracje), e produkt nie jest modyfikowany genetycznie i nie zawiera pestycydów. Czasem przekazywane s ustnie informacje, np. które odmiany lepiej plonuj, lecz firma nie zajmuje si np. dystrybucj nasion i nie wymaga konkretnych odmian od dostawców. W zakresie pogł biania palety oferowanych usług w ramach powi za sieciowych firma u ycza niewykorzystane rodki transportowe do przewozu napojów firmie Coca-Cola HBC Polska,

12 Waldemar Bojar, Marek Sikora Analiza funkcjonowania i rozwoju sieci M P przetwórstwa i dystrybucji owoców i warzyw na przykładzie przedsi biorstwa Sadki-Polo 17 optymalizuj c wykorzystanie własnego parku transportowego. Zmusza do tych zmian sezonowo produkcji sadowniczo-ogrodniczej, (spadek sprzeda y wyrobów w słoikach latem, gdy s dost pne wie e owoce i warzywa). Zim poziom obsługi transportowej własnej firmy jest wystarczaj cy, nie ma potrzeby kupowania takich usług u operatorów logistycznych. Według zarz dzaj cych wa na jest dla firmy samowystarczalno w tym zakresie, gdy własna logistyka jest najbardziej opłacalna. Kierowcy zatrudnieni s na cały etat. Ich zakres obowi zków jest szerszy ni wynikałoby to z ich pracy s równocze nie komiwoja erami odbieraj pieni dze od kontrahentów Dlatego wa n rol odgrywa tu zaufanie do własnych pracowników nie mog to by podnaj te osoby na umow -zlecenie. Na pytanie dotycz ce zadowolenia przedstawicieli M P z jako ci i dost pno ci usług firmy, mar i upustów stwierdzono, e do dyspozycji handlowców s upusty, natomiast firma nie posiada adnych promocyjnych materiałów, regałów wystawienniczych itp. Istnieje równie obawa o to, e wi ksza firma mogłaby przej kooperantów. Jednak e Przedsi biorstwo yje z wypracowanych zysków, z mar y, a nie z wolumenu obrotów, co daje im poczucie bezpiecze stwa finansowego, a tak e w pewnym stopniu powoduje unikanie konkurencji, nieagresywnego gracza na rynku. Firma znalazła swoj nisz chocia Przedstawiciele sieci nie maj pewno ci, e posiadana wiedza, z zakresu technologii, marketingu, czy modelu biznesu daj ca przewagi konkurencyjne, nie mo e by skradziona lub nielegalnie skopiowana. Wiele informacji musi wychodzi poza firm. Informacje takie jak np. skład produktów drukowany jest na etykietach, a technologi znaj pracownicy. Istnieje jednak problem dost pno ci fachowców i korzystanie z ich wiedzy praktycznej oraz umiej tno ci. Przedsi biorstwo prowadzi rekrutacj, jednak e młodzi ludzie bez do wiadczenia oczekuj wysokich zarobków w granicach 4-5 tys. zł, nie posiadaj c adnych kompetencji i nie wykazuj c zaanga owania w swoich działaniach. Trudno si ucz, nie maj poj cia o rynku. Zdarzaj si pracownicy, którzy przechodz z innych bran, szybko si dostosowuj i s cennymi pracownikami. Obecnie firma Polo-Sadki zatrudnia sze ciu przedstawicieli handlowych obsługuj cych teren województwa kujawsko-pomorskiego oraz działaj cych poza jego granicami. Nawi zano równie współprac z przedsi biorc w Gnie nie, który równolegle integruje zamówienia od kilku podobnych przedsi biorstw i takie zamówienie zło one z kilku firm o podobnym profilu rozprowadza dalej do swoich odbiorców. Regularnie Polo-Sadki współpracuj z takimi odbiorcami jak Kaufland, Billa, InterMarche, Eko-Legnica, Polo-Market. Okresowo odbywaj si akcje inautowe, np sztuk wyrobu dla sieci Netto. 5. Podsumowanie Z przeprowadzonej analizy wynika, e sie poziomych powi za biznesowych rolnoprzetwórczo-dystrybucyjnej firmy Polo-Sadki jest na obecnym etapie rozwoju ograniczona do nieformalnych kontaktów wła ciciela i prezesa firmy z innymi mened erami podobnych firm, a nie ma charakteru stałej i trwałej działalno ci kooperacyjnej prowadzonej w formie zwi zku lub stowarzyszenia. Osi gane przez charakteryzowane przedsi biorstwo przewagi konkurencyjne wynikaj z jednej strony z opanowania przez nie specyficznej niszy rynkowej bazuj cej na tradycyjnych produktach kuchni polskiej akceptowanych w kraju i za granica, a z drugiej na minimalizacji ryzyka

13 18 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 12, 2007 i kreowaniu warto ci dodanej poprzez bezpo redni udział firmy w trzech ogniwach ła cucha dostaw, a wi c w produkcji surowca, przetwórstwie, jak równie w dystrybucji. Wydaje si, e w obecnych uwarunkowaniach zewn trznych rynku owoców i warzyw w Polsce i w regionie, a wyró niaj cym si jeszcze du ym stopniem nieuregulowania i niestabilno ci oraz cenow form konkurencji mened erowie firmy Polo-Sadki wybieraj optymaln strategi rozwoju polegaj c na wykorzystywaniu wszystkich szans i okazji pojawiaj cych si na tym rynku poprzez rozbudowany eksport i własn baz logistyczn, co pozwala łagodzi ryzyko fiaska działalno ci na rynku lokalnym i cyklicznie zmieniaj cych si wyników ekonomiczno-produkcyjnych zwi zanych z sezonowo ci produkcji warzyw i owoców. Mened erowie monitoruj tak e na bie co efekty relacji z dostawcami i odbiorcami, interweniuj c w razie potrzeby i eliminuj c niekorzystne dla siebie działania i zachowania partnerów. Nale y podkre li, e w wi kszo ci zwi zki z kontrahentami lub dostawcami opieraj si na wzajemnym zaufaniu, rzetelno ci i solidno ci, a incydentalnie tylko zdarzaj si konflikty. O nowoczesnej misji oraz wizji firmy wiadczy szereg podejmowanych działa o pozytywnym wyd wi ku społecznym utrwalaj cym pozytywny jej obraz na zewn trz. Zarz dzaj cy zdaj sobie jednak spraw z długofalowych efektów procesów koncentracji sektora, ekspansji wielkich graczy rynkowych i konieczno ci dostosowania si do zwi zanych z tym wyzwa, m. in. poprzez doskonalenie systemu informacyjnego przy pomocy metod i rodków ICT w celu intensyfikacji wymiany informacji z innymi podobnymi przedsi biorstwami tego typu. Mo e temu celowi tak e słu y tworzenie trwalszych i bardziej zaawansowanych poziomych form kooperacyjnych. Jak dotychczas Polo-Sadki samodzielnie nie podejmowały jeszcze takich inicjatyw, ale narastaj ca presja rynkowa mo e w przyszło ci takie działania dostosowawcze wymusi i trzeba by na takie zmiany przygotowanym. Mo e to ułatwi m. in. wymiana do wiadcze i dobrych praktyk transfer wiedzy w ramach realizowanego projektu TOWARDS zarówno poprzez tradycyjne (konferencje, publikacje) i elektroniczne kanały przepływu informacji (specjalizowane portale internetowe). Panaceum na przeciwstawienie si przewagom konkurencyjnym wielkich korporacji dystrybucyjno-przetwórczych mo e te by budowanie partnerstwa publiczno-prywatnego w postaci długofalowych projektów i programów przynosz cych trwałe korzy ci firmie i społeczno ciom lokalnym, czego jak dot d ewidentnie brakuje. W wi kszym stopniu nale y tak e zadba o ochron własno ci intelektualnej zwi zanej z własnymi produktami, praktykami marketingowymi itp., co mo na osi gn m. in. poprzez wzmo on ochron patentow realizowan, np. przy wsparciu prawnym bran owej organizacji lub zwi zku. Przeprowadzona analiza przypadku firmy POLO-SADKI pozwala przypuszcza, e podobne wyzwania, szanse i zagro enia, jak w analizowanej jednostce, wyst pi w innych krajowych przedsi biorstwach sektora owocowo-warzywnego M P w kraju. Zatem podane sugestie i konkluzje adekwatne do sytuacji badanej firmy mog stanowi modelowe rozwi zania dla innych podobnego typu jednostek biznesowych.

14 Waldemar Bojar, Marek Sikora Analiza funkcjonowania i rozwoju sieci M P przetwórstwa i dystrybucji owoców i warzyw na przykładzie przedsi biorstwa Sadki-Polo 19 Bibliografia 1. KINDER T.: Migration toolkit - First version. EIL, Eddleston Innovation Limited, Scotland Go K., Ratajczak J.: Rynek przetworów owocowo warzywnych, mi snych i rybnych. Dost p: ] archiwum/2006/09/raporty-01.html 3. Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa (FAPA), Zespół Monitoringu Zagranicznych Rynków Rolnych (FAMMU): Polski handel zagraniczny artykułami rolnospo ywczymi w 2006 r.. Warszawa, kwiecie Marki konserw warzywnych (warzywa konserwowe w puszkach i słoikach), które najlepiej sprzedaj si w sklepach spo ywczych do 400 m². ródło: Badanie firmy Inquiry na próbie 200 sklepów do 400m2 oferuj cych produkty spo ywcze. [Dost p: ] < ent-rynku-wykres-09.gif> 5. Ranking producentów warzyw pasteryzowanych (maj 2005 maj 2006). Udział w rynku według warto ci sprzeda y. ródło: Memrb International Poland Polskie Biuro Bada Marketingowych. [Dost p: ] bezcms/archiwum/2006/09/pop.html?plik=segment-rynku-wykres-07.gif 6. Nosecka B.: Przetwórstwo owocowo-warzywne. Seria: Polska wie w Europie. Przemys owocowo-warzywny. Wyd. IERiG, Fundacja Fundusz Współpracy, Warszawa Produkcja przetworów owocowych i warzywnych w tys. ton. ródło: Rynek owoców i warzyw. Stan i perspektywy. IERiG 2001 na podstawie danych GUS

15 20 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 12, 2007 ANALYSIS OF FUNCTIONING AND DEVELOPMENT SME AGRI-FOOD NETWORK OF PROCESSING AND DISTRIBUTING FRUIT AND VEGETABLES ON THE CASE OF SADKI POLO ENERPRISE Summary In the paper an evaluation of activity and development perspectives of fruit and vegetables SME in a context of networks of their business liaisons on the base of questionnaire survey carried out with POLO-SADKI firm managers and literature review on fruit and vegetables branch state in Poland was made. The findings showed that a risk minimization strategy based on traditional niche products and firm participating in few links of food delivery chains and also building trust relations with business partner surroundings still bring positive effects under conditions of irregular market and a price competition. In other side challenges closed to branch concentration processes and increasing competitive advantages of big corporations force SME to look for means let keep and sustain their competitiveness. Among such activities one can mention such initiatives like updating communication and knowledge exchange means and methods between the branch partners in the frame institutional, sustain forms of co-operation, a common property rights protection for product, technologies, marketing practices, etc. and also entering the programs and projects with public organizations on the rules of public and private partnership. Keywords: fruit and vegetable branch, business liaisons networks, model solutions Waldemar Bojar, Marek Sikora Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Katedra Informatyki w Zarz dzaniu Bydgoszcz, ul. Kaliskiego 7 bud Sebastian Skorupa Przedsi biorstwo Sadki-Polo

2.1 Opis metodologii badania wst p... 8 III. Sektor producentów sprz tu medycznego... 9

2.1 Opis metodologii badania wst p... 8 III. Sektor producentów sprz tu medycznego... 9 Spis tre ci I. Koncepcja badania... 5 1.1 Uzasadnienie badania... 5 1.2 Cele badania... 6 1.3 Zakres przedmiotowy badania i jego uzasadnienie... 6 1.4 Obszary badawcze... 7 II. Metodologia badania... 8

Bardziej szczegółowo

Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A.

Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A. Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A. Prospekt został przygotowany w związku z: - publiczną ofertą subskrypcji Akcji Serii F, - publiczną ofertą sprzedaży Akcji Serii C (Akcje Sprzedawane) będących własnością

Bardziej szczegółowo

NOWE WYZWANIA I KIERUNKI PRZEMIAN W LOGISTYCE DYSTRYBUCJI W UJ CIU MI DZYNARODOWYM

NOWE WYZWANIA I KIERUNKI PRZEMIAN W LOGISTYCE DYSTRYBUCJI W UJ CIU MI DZYNARODOWYM PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 71 Transport 2009 Andrzej Bujak, Zdzis aw liwa Wy sza Szko a Bankowa we Wroc awiu Wydzia Finansów i Zarz dzania, Zak ad Logistyki NOWE WYZWANIA I KIERUNKI PRZEMIAN

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZEBUDOWY ŁA CUCHA I SIECI DOSTAW NA PRZYKŁADZIE NAJLEPSZYCH PRAKTYK EUROPEJSKICH W OBSZARZE YWNO CI

ZASADY PRZEBUDOWY ŁA CUCHA I SIECI DOSTAW NA PRZYKŁADZIE NAJLEPSZYCH PRAKTYK EUROPEJSKICH W OBSZARZE YWNO CI ZASADY PRZEBUDOWY ŁA CUCHA I SIECI DOSTAW NA PRZYKŁADZIE NAJLEPSZYCH PRAKTYK EUROPEJSKICH W OBSZARZE YWNO CI WACŁAW SZYMANOWSKI Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Streszczenie W artykule przedstawiono

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie dla biznesu

oprogramowanie dla biznesu kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu listopad / grudzie 2007 cena 70 z b dów wdro eniowych badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce do wiadczenia prezesów

Bardziej szczegółowo

ANALIZA TENDENCJI ROZWOJOWYCH W ZAKRESIE POZIOMU USŁUG DLA KONSUMENTA W POLSCE POPRZEZ ROZWI ZANIA TECHNOLOGII INTERNETOWEJ

ANALIZA TENDENCJI ROZWOJOWYCH W ZAKRESIE POZIOMU USŁUG DLA KONSUMENTA W POLSCE POPRZEZ ROZWI ZANIA TECHNOLOGII INTERNETOWEJ ANALIZA TENDENCJI ROZWOJOWYCH W ZAKRESIE POZIOMU USŁUG DLA KONSUMENTA W POLSCE POPRZEZ ROZWI ZANIA TECHNOLOGII INTERNETOWEJ MAŁGORZATA MICHALCEWICZ MAŁGORZATA ZAJDEL Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU Opracowa a: Miros awa Peret Spis tre ci 1. Cel raportu... 3 2. Charakterystyka i profil firmy... 3 3. Wizja i misja firmy PP Pasaco Spó ka z o o w oparciu o idee zrównowa

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 KONCEPCJA ODCHUDZONEJ SPRZEDA Y (LEAN SELLING) 1 1. WPROWADZENIE Marketing jako koncepcja rynkowo zorientowanego zarz dzania

Bardziej szczegółowo

The sources of financing the small and medium-sized enterprises

The sources of financing the small and medium-sized enterprises Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 mgr Jolanta Brodowska-Szewczuk Akademia Podlaska w Siedlcach ród a finansowania rozwoju ma ych i rednich przedsi

Bardziej szczegółowo

OGRANICZENIA W REALIZACJI TRANSAKCJI INTERNETOWYCH

OGRANICZENIA W REALIZACJI TRANSAKCJI INTERNETOWYCH OGRANICZENIA W REALIZACJI TRANSAKCJI INTERNETOWYCH MAREK SIKORA, GRZEGORZ DZIE A, ZBIGNIEW LWOWSKI Streszczenie Ograniczenia w wykorzystaniu Internetu w Polsceprzez klientów detalicznych czy firmy prowadz

Bardziej szczegółowo

SYSTEM DYSTRYBUCJI INTERNETOWEJ, JAKO NOWE WYZWANIE DLA SYSTEMU DYSTRYBUCJI W POLSCE

SYSTEM DYSTRYBUCJI INTERNETOWEJ, JAKO NOWE WYZWANIE DLA SYSTEMU DYSTRYBUCJI W POLSCE PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 75 Transport 2010 Wac aw Szymanowski Wydzia Technologii Drewna, SGGW Warszawa SYSTEM DYSTRYBUCJI INTERNETOWEJ, JAKO NOWE WYZWANIE DLA SYSTEMU DYSTRYBUCJI W POLSCE

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski, prof. PW Politechnika Warszawska Zintegrowane systemy

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA z siedzib w Bydgoszczy www.jutrzenka.com.pl Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje si w ramach Publicznej Oferty 4 580 000 Akcji Serii C oraz 1 400 000 Akcji

Bardziej szczegółowo

Słowa kluczowe: logistyka, magazyn, procesy inwestycyjne, systemy klasy ERP

Słowa kluczowe: logistyka, magazyn, procesy inwestycyjne, systemy klasy ERP DOSKONALENIE ROZWI ZA LOGISTYKI, JAKO REZULTAT PROCESÓW INWESTYCYJNYCH I ZASTOSOWA SYSTEMU KLASY ERP MS DYNAMICS AX W PRZEDSI BIORSTWIE BELMA ACCESSORIES SYSTEMS SP. Z O.O. W BYDGOSZCZY LUDOSŁAW DRELICHOWSKI

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ KART ZBLI ENIOWYCH W KONTEK CIE POTRZEB KLIENTÓW BANKÓW DETALICZNYCH MAŁGORZATA KIE EL

ROZWÓJ KART ZBLI ENIOWYCH W KONTEK CIE POTRZEB KLIENTÓW BANKÓW DETALICZNYCH MAŁGORZATA KIE EL ROZWÓJ KART ZBLI ENIOWYCH W KONTEK CIE POTRZEB KLIENTÓW BANKÓW DETALICZNYCH MAŁGORZATA KIE EL Streszczenie Celem artykułu jest identyfikacja kart zbli eniowych, jako innowacji produktowej w bankowo ci

Bardziej szczegółowo

ROLA AUDYTÓW W SYSTEMIE ZARZ DZANIA JAKO CI. STUDIUM PRZYPADKU KATARZYNA MIDOR

ROLA AUDYTÓW W SYSTEMIE ZARZ DZANIA JAKO CI. STUDIUM PRZYPADKU KATARZYNA MIDOR ROLA AUDYTÓW W SYSTEMIE ZARZ DZANIA JAKO CI. STUDIUM PRZYPADKU KATARZYNA MIDOR Streszczenie Systemowe uj cie działa, które s ukierunkowane na zagwarantowanie powtarzalnej jako ci procesów i wyrobów w przedsi

Bardziej szczegółowo

Raportów o Stanie Kultury

Raportów o Stanie Kultury Raport został opracowany na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako jeden z Raportów o Stanie Kultury, podsumowuj cych zmiany, jakie dokonały si w sektorze kultury w Polsce w ci gu

Bardziej szczegółowo

Społeczne nierówno ci w zdrowiu w Polsce

Społeczne nierówno ci w zdrowiu w Polsce Społeczne nierówno ci w zdrowiu w Polsce i Abstrakt Niniejsze opracowanie stanowi pierwsz prób podsumowania obecnego stanu wiedzy o skali istniej cych w Polsce nierówno ci w zdrowiu, metodach pomiaru wykorzystywanych

Bardziej szczegółowo

Systemy zarz dzania jako ci i ich rola w zarz dzaniu ryzykiem pojawiaj cym si w a cuchu dostaw

Systemy zarz dzania jako ci i ich rola w zarz dzaniu ryzykiem pojawiaj cym si w a cuchu dostaw Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 2 (37): 139 159 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.37.9 Systemy zarz dzania jako ci i ich rola w zarz dzaniu ryzykiem pojawiaj cym si w a cuchu

Bardziej szczegółowo

Anna Organi ciak-krzykowska ROLA BEZPO REDNICH INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH W KSZTAŁTOWANIU SYTUACJI NA REGIONALNYM RYNKU PRACY

Anna Organi ciak-krzykowska ROLA BEZPO REDNICH INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH W KSZTAŁTOWANIU SYTUACJI NA REGIONALNYM RYNKU PRACY A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 268, 2012 ROLA BEZPO REDNICH INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH W KSZTAŁTOWANIU SYTUACJI NA REGIONALNYM RYNKU PRACY WPROWADZENIE Bezpo rednie

Bardziej szczegółowo

Kapita intelektualny przedsi biorstwa kluczowy maj tek wspó czesnych organizacji Intellectual capital - a key property of modern organizations

Kapita intelektualny przedsi biorstwa kluczowy maj tek wspó czesnych organizacji Intellectual capital - a key property of modern organizations Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 96 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 dr Edyta Bombiak Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Kapita intelektualny

Bardziej szczegółowo

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO Karolina Babuchowska, Roman Kisiel Uniwersytet Warmi sko-mazurski w Olsztynie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl.

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl. PR Wst p o Raporcie Dlaczego warto inwestowa w wizerunek rmy? PR - dzia a samemu czy zda si na fachowców? Rola investor relations dla spó ki gie dowej Czy mog zmierzy efektywno dzia a PR? Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE JAKO RÓDŁO FINANSOWANIA PRZEDSI WZI INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO

PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE JAKO RÓDŁO FINANSOWANIA PRZEDSI WZI INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE JAKO RÓDŁO FINANSOWANIA PRZEDSI WZI INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO DOROTA ADAMEK-HYSKA Akademia Ekonomiczna w Katowicach Streszczenie Artykuł po wi cony

Bardziej szczegółowo

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013 Ekspertyza zosta a wykonana na zlecenie Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w MGPiPS. Informacje zawarte w ekspertyzie odzwierciedlaj pogl dy autora a nie zamawiaj cego. Mo liwo absorpcji rodków

Bardziej szczegółowo

PREFERENCJE KLIENTÓW NA RYNKU BANKOWYCH KONT OSOBISTYCH ADAM RUDZEWICZ

PREFERENCJE KLIENTÓW NA RYNKU BANKOWYCH KONT OSOBISTYCH ADAM RUDZEWICZ PREFERENCJE KLIENTÓW NA RYNKU BANKOWYCH KONT OSOBISTYCH ADAM RUDZEWICZ Streszczenie Celem bada, których wyniki przedstawiono w artykule, było zidentyfikowanie preferencji klientów w zakresie wyboru rachunku

Bardziej szczegółowo

Witold Kasperkiewicz CZY MO LIWY JEST ROZWÓJ INNOWACYJNO CI POLSKIEJ GOSPODARKI?

Witold Kasperkiewicz CZY MO LIWY JEST ROZWÓJ INNOWACYJNO CI POLSKIEJ GOSPODARKI? A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 268, 2012 CZY MO LIWY JEST ROZWÓJ INNOWACYJNO CI POLSKIEJ GOSPODARKI? WST P Rysem charakterystycznym współczesnej gospodarki jest

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW

WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW ROCZNIKI EKONOMII I ZARZ DZANIA Tom 5(41) 2013 AGNIESZKA STOLARSKA WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW WST P Rynek stanowi cy podstawowe otoczenie

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 dr Monika Jasi ska Akademia Podlaska w Siedlcach Styl kierowania jako istotny element kszta towania zachowa

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Gra yna Broniewska

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Gra yna Broniewska A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 WYBRANE ASPEKTY ZARZ DZANIA JAKO CI W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 1. WPROWADZENIE Przes anki zastosowania nowoczesnych metod

Bardziej szczegółowo