Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykaz zmian w systemie "Komadres.M""

Transkrypt

1 Data wydruku 08/07/ :42:39 Strona 1 Funkcje ogólno-systemowe Funkcje ogólno-systemowe 6549 Okresy obrachunkowe dla jednostek organizacyjnych Dodano uprawnienie "OKRESY_JP" - Prawo do ponownego otwarcia okresu obrachunkowego dla jednostki wraz z automatycznym dodaniem tego prawa dla użytkowników posiadających już prawo OKRESY_JO. Dodatkowo funkcja "Otwórz ponownie" dostępna jest pod dotychczasowymi warunkami oraz dodatkowo tylko dla użytkowników posiadających prawo OKRESY_JP Dostęp do informacji systemowych Zablokowano dostęp do informacji licencyjnych na uprawnienie wdrożeniowe. Przedsięwzięcia 6081 Rozdzielnik kosztów wg wymiarów Dodano możliwość grupowania danych do zestawienia wg towarów Przedsięwzięcie - wydruk składowych Rozszerzono wydruk planu składowych o zakres na grupę asortymentową wg składowych przedsięwzięć. Mapa numeryczna 6580 Mapa cyfrowa Dodano obsługę mapy cyfrowej powiązanej z Miejscami poboru.

2 Data wydruku 08/07/ :42:40 Strona 2 Finanse i księgowość Dekretacja 6539 Dekretacja. W przypadku wystąpienia błędu w dekretacji dotyczącej obiektów dodano do komunikatu błędu pole identyfikator obiektu. Dokumenty PK 6511 Symulacja ksiegowania dokumentu PK Udostepniono funkcję "Symulacja " dla dokumentów zaksiegowanych w module FK. Symulacja służy użytkownikom do sprawdzenia sum na kontach analitycznych i syntetycznych w danym dokumencie PK Eksport do Excela 1.Księga główna-przeglądanie Uzupełniono przeglądanie księgi o export do Excela 2. Dodano funkcje przegladania obrotów. Obroty mozna przeglądać za wybrany rok. Wybrane zakresem obroty można przenieść do arkusza Excel. Dodano także procedurę do exportu danych do Excela tak, że każdy słownik ze struktury kont eksportowany jest do oddzielnej kolumny. Procedura działa na serwerze od wersji Finanse i księgowość 6543 Zmiany w wydrukach z modułu FK 1.Zestawienie sald kontrahentów Po wybraniu opcji "Drukować sumy na stronie" na zestawieniu sald kontrahentów drukowane są: - sumy na stronie - sumy narastająco - na początku strony (z wyłączeniem pierwszej) - z przeniesienia (sumy narastająco z poprzedniej strony) 2.Analityka kont Dla opcji "sumy na stronie do przeniesienia" dodano na początku każdej strony ( z wyjatkiem piewszej) sumy "Z przeniesienia) równe sumom narastajacym ze strony poprzedniej. 3. Dodano nową opcję wydruku raportów kasowych i bankowych :"Wydruk raportu z kontami przeciwstawnymi" Wydruk ten wygląda analogicznie jak wydruk z raportu, z tym, że dodano informacje o kontach przeciwstawnych do kont kasy/banku. Przelewy 6618 Eksport przelewów do Home-Banking W funkcji "Export przelewów do homebankingu" dotychczasowy zakres "Listy z dnia: dd/mm/rrrr" zmieniono na "Listy z dni od: dd/mm/rrrr do:dd/m/rrrr". Umożliwia to wysłanie kilku list przelewów przygotowanych na przyszłe dni. Rozrachunki 6572 Zestawienie obrotów z kontrahentami W wydruku "Obroty kontrahentów" dla opcji : - za wybrane okresy od-do - wydruk wg kontrahentów i dla szczegółowości wydruku "dokument " dodano opcje wydruku : " Sumy dla okresów" - domyślnie - TAK Jeśli użytkownik odznaczy opcję "Bez sum dla okresów" na wydruku nie pojawią się sumy dla poszczególnych okresów, a jedynie stan poczętkowy, obroty i stan końcowy.

3 Data wydruku 08/07/ :42:40 Strona Obiekt i adres obiektu w formularzach noty odsetkowej i wezwania 1.Nota odsetkowa Do parametrów formularza dla dokumentów typu NO - noty odsetkowej dodano nowy parametr OBIEKT Jeśli dla formularza dokumentu noty ustawimy parametr OBIEKT na TAK i dokument noty jest powiazany z obiektem, wówczas obok symbolu kontrahenta wydrukowany zostanie typ obiektu, symbol obiektu i adres obiektu. 2.Wydruk wezwania do zapłaty Jeśli dla dokumentów wezwania - w parametrach fiormularza ustawimy parametr WE_SM na TAK - dokument wezwania wystawiony jest dla obiektu wówczas na wydruku wezwania do zapłaty za symbolem kontrahenta drukuje się: -typ obiektu ( wg id_obiektu z główki noty) -symbol obiektu -adres obiektu Napis "Stan rozrachunków na dzień" przeniesiono pod tytuł wezwania Sprawdzenie poprawności rozliczenia rozrachunków Sprawdzenie poprawności rozliczenia rozrachuków 1. Dodano na formatce informującej o przebiegu sprawdzenia Firmę i Rok. 2. Do zakresu dodano : Rok od - do (domyślnie rok z parametrów) W funkcji "Zamknięcie okresu" wyłączono sprawdzenie poprawności rozliczenia. Sprawozdania 5232 Wielkości ekonomiczne- funkcje pobierąjace dane ze sprzedaży 1.Do funkcji pobierających dane ze sprzedaży dodano nowy parametr : Jednostka_miary. Jeśli jednostka miary jest wypełniona - wówczas jest ona zakresująca dla wartości pobieranych ze sprzedaży, jeśli jednostka miary nie jest wypełniona - program działa jak dotychczas. 2. Dodano nową funkcję pobierającą dane z dokumentów sprzedaży : SPRZEDAŻ_ILOŚĆ Funkcja ta działa analogicznie do pozostałych funkcji pobierających dane ze sprzedaży Dla funkcji tej musi być wypełniony parametr Jednostka_miary.

4 Sprzedaż Data wydruku 08/07/ :42:40 Strona 4 Dokumenty sprzedaży 6504 Dokument sprzedaży - edycja Dodano tryb modyfikacji dokumentu - Zmiana kosztów dok. sprzedaży. Opcja ta umożliwia edycje "pól kosztowych" - Przedsięwzięcie i wszystkie pola z zakładki "Koszty" mimo zatwierdzonej deklaracji VAT. Jest to możliwe jeżeli dokument księgowy wynikający z dokumentu źródłowego nie jest zaksięgowany oraz jeżeli otwarty jest okres Zestawienia 6564 Zestawienie sprzedaży SQL Dodano możliwość grupowania zestawienia wg pola Grupa_taryfowa z pozycji dokumentu sprzedaży w zestawieniu SQL sprzedaży. Pole to jest słownikowane programem i tabelą Grupy Taryfowe. Poprawiono zakresowanie zestawienia wg statusów dokumentów - Tylko korekty, Zatwierdzone, Uwzględniać zaliczki, Dekretowalne, Anulowane. Dodano wydruk imienia i nazwiska osoby wystawiającej - podczas zakresowania wg osób. Zestawienie sprzedaży VAT Dodano możliwość ustalenia zakresu do wydruku wg okresu dokumentu. Dodano możliwość wyboru drukarki podczas tworzenia zestawienia.

5 Zakupy Zestawienia Data wydruku 08/07/ :42:40 Strona Rozdzielnik kosztów wg wymiarów Zmodyfikowano podsumowania w rozdzielniku kosztów wg wymiarów - dodano pogrubienia dla podsumowań.

6 Magazyny Data wydruku 08/07/ :42:40 Strona 6 Dokumenty magazynowe 6565 RW - rezerwacje - potwierdzanie Dodano możliwość wprowadzenia dodatkowego kroku w procesie wydawania materiału z magazynu Istnieje możliwość włączenia tej funkcjonalności poprzez włączenie parametru "Rozdzielone zatwierdzanie rezerwacji magazynowych". Proces może wyglądać następująco: 1) Użytkownik rejestruje dokument w statusie "Przygotowany" - następuje rezerwacja w magazynie (Tytuł dokumentu dobierany jest z parametru "Tytuł dokumentu rezerwacji" - np. Dokument RW w przygotowaniu itd. 2) Następnie Osoba posiadająca uprawnienie MG_ZATW_R (np.kierownik jednostki) wykonuje zatwierdzenie rezerwacji. Od tego momentu brak jest możliwości zmian dokumentu, 3) Utworzenie dokumentu magazynowego wg rezerwacji - możliwe jest tylko wydanie materiału z magazynu przez magazyniera (równoznaczne z aktualizacją stanów magazynowych i dekretacją na konta księgowe) zgodnie z wcześniejszą rezerwacją 4) Rejestrowane są dodatkowo informacje o numerze rezerwacji oraz o tym kto i kiedy potwierdził rezerwację. Istnieje możliwość włączenia tego procesu w obieg dokumentów. Z poziomu obiegu dokumentów istnieje możliwość w opcji "Skojarzenie dokumentów źródłowych ze sprawą" podpięcia istniejącego dokumentu RW lub utworzenia nowego dokumentu, podłączonego do sprawy. Zakładanie tych dokumentów zgodne jest z uprawnieniami użytkownika. Stany magazynowe 6427 Magazyn - miejsca lokalizacji w magazynie Dodano możliwość określenia lokalizacji przedmiotów przechowywanych w magazynie. Uruchomienie funkcji uzależnione jest od parametru "Obsługa lokalizacji magazynowych". Istnieje wówczas możliwość określenia do trzech poziomów składowania (np. Regał, Półka, Sekcja itp.) dla każdego magazynu. Podczas uruchomienia przegladania stanów magazynowych istnieje możliwość ustalenia zakresu wg lokalizacji (wybieranej z listy lub ze struktury ";drzewka"). Przypisywanie pozycji stanów do określonej lokalizacji odbywa się z poziomu stanów magazynowych przy użyciu grupy przycisków "Lokalizacja ustawianie". Podczas przeglądania stanów należy wybrać lokalizację, do której zamierzamy przypisywać pozycje magazynowe. Przypisanie pozycji do wybranej lokalizacji odbywa się przy użyciu przycisku "Ustaw". System umożliwia wydruk w pozycji dokumentu danych lokalizacyjnych. Uzależnione jest to od włączenia parametru formularza DRUK_LOK. Zestawienia magazynowe 6607 Zestawienie obrotów magazynowych Dodano możliwość ustalenia zakresu obrotów magazynowych wg pola Status (Zatwierdzony, Anulowany, Przygotowany)

7 Kadry Data wydruku 08/07/ :42:40 Strona 7 Kadry 6352 Modernizacja programu do generowania zmianowości. Zmodernizowano i uproszczono obsługę programu do generowania zmianowości. Opisy sposobów generowania zmianowości znajdują się w słowniku "CYKLE_ZM - Opis generowania zmianowości". Słownik posiada 3 parametry, które powinny wystarczyć aby wygenerować każdy przypadek: 1. "Rotacja co ile dni/tyg/mies" - należy podać np. "5d" = 5dni, "2t" = 2 tygodnie, "1m" = 1 miesiąc. 2. "Opis cyklu zmiennej rotacji" - jeśli rotacja jest zmienna i nie można zapisać jej korzystając z parametru 1 to należy podać w 2 parametrze opis cyklu np. " " - cykl 5 dniowy rotacja po 2 i 5 dniu, "-WTŚR-CZPT-SONDPN" - cykl dotyczący dni tygodnia, rotacja we wtorek, czwartek i sobotę. 3. "Kolejność pracy na zmianach" - trzeba podać kolejność w jakiej każda brygada przechodzi ze zmiany na zmianę. Np. "123P" (Ppauza) lub "1P2P" lub "12PP". Po wczytaniu ETB w słowniku pojawią się najczęściej spotykane opisy generowania zmianowości. U klienta można zdefiniować kolejne opisy jeśli te z wzorca nie spełniają jego potrzeb. Opis generowania ze słownika można podpiąć do harmonogramu. Podpowie się on wtedy automatycznie przy generowaniu zmianowości na kolejny okres. Użytkownik będzie musiał podać jedynie początkową kolejność brygad na zmianach Rejestracja karmienia piersią - dopracowanie funkcjonalności. Poprawiono funkcjonalność programu do rejestracji karmienia piersią zgodnie z uwagami zgłoszonymi w trakcie weryfikacji wersji Zmieniono kod i nazwę absencji na: "KP" - "Karmienie". Absencja należy do grupy "NP" - "Nieobecność płatna". 2. Możliwe jest zarejestrowanie numeru zaświadczenia lekarskiego - przycisk: "..." na liście, obok wpisanej absencji. 3. W przypadku gdy pracownica w okresie karmienia udaje się na urlop to okres absencji: "KP" - "Karmienie" zostanie skrócony lub podzielony na 2 części Kartoteka socjalna - różne limity dla świadczeń, świadczenia rzeczowe. Rozbudowano funkcjonalność kartoteki socjalnej. Możliwe jest zarejestrowanie kilku świadczeń tego samego rodzaju w miesiącu oraz wprowadzenie kilku limitów świadczeń. Do tej pory możliwe było zdefiniowanie jednego limitu świadczeń. Kwota limitu była przechowywana w stałej płacowej: "Limit świadczeń socjalnych". Po zainstalowaniu nowej wersji i wczytaniu ETB w atrybucie 3-cim słownika świadczeń będzie można podać nazwę stałej płacowej - rocznego limitu świadczeń. Możliwe będzie zdefiniowanie kilku takich stałych płacowych. Wszystkim świadczeniom, które dotąd wchodziły do limitu skrypt przypisze nazwę powyższej stałej. Jeśli dane świadczenie nie wchodzi do limitu to atrybut 3 słownika pozostanie pusty. Dodatkowo w atrybucie 6-tym będzie można zaznaczyć czy dane świadczenie jest świadczeniem rzeczowym, niewypłacanym kwotowo. Takie świadczenie trzeba wykazać na liście i policzyć podatek od kwoty nie mieszczącej się w limicie. Sumę świadczeń rzeczowych, pobraną do składowej formuły składnika płacowego, będzie można odjąć od kwoty do wypłaty Wydruki statystyczne - opcja "Z zawieszonymi umowami". Na wydrukach statystycznych dodano opcję "Z zawieszonymi umowami". Zaznaczenie tej opcji umożliwi uwzględnienie bądź pominięcie w zestawieniach statystycznych osób mających zawieszone umowy.

8 Data wydruku 08/07/ :42:40 Strona Przenoszenie zakończonych umów o pracę do historii pracy. Zmodernizowano program do edycji umów, który w trakcie dodawania nowej umowy przy braku ciągłości z poprzednią przenosi stare umowy pracownika do historii pracy. Po zmianie program wyświetli listę poprzednich umów z możliwością zaznaczenia tych, które użytkownik zamierza przenieść do historii pracy. Data początkowa do stażu pracy w firmie przeniesie się z ostatniej nieprzeniesionej do historii umowy lub będzie nią data rozpoczęcia aktualnej umowy jeśli zostaną przeniesione wszystkie Modyfikacja wydruku pokrycia czasu pracy zleceniami. Na wydruku pokrycia czasu zleceniami, opcja: "Pokrycie z dokładnością do dni", dodano podsumowanie kolummy z nieobecnościami pokazując łączną ilość godzin absencji. Kody absencji drukowane są tylko w dni robocze nawet gdy okres wpisanej absencji obejmuje dni wolne od pracy Wydruk sald pożyczek PKZP - paski dla pracowników. Opracowano nową wersję zestawienia sald pożyczek PKZP. Zawiera ona takie same informacje jak wersja standardowa rozmieszczone na stronie w formie pasków dla pracowników z miejscem na pieczątkę i podpis.

9 Płace Płace Data wydruku 08/07/ :42:41 Strona Podsumowanie składek pracownika na wydruku zbiorówki. Dodano podsumowanie składek pracownika na wszystkich sekcjach wydruku zbiorówki list. Suma składek drukuje się poniżej podsumowania potrąceń. Wchodzą do niej składka emerytalna, rentowa, zdrowotna i chorobowa płacone przez pracownika. Raporty 6207 Zestawienia składników płacowych w EXCELu - rozszerzenie funkcjonalności. Zwiększono możliwości programu do tworzenia zestawień składników w EXCELu: 1. Dodano możliwość tworzenia kolumn typu "Formuła", dla których można zdefiniować działania arytmetyczne na wartościach składników płacowych. Stosując notację: składnika, można zdefiniować formułę wykorzystującą działania arytmetyczne i funkcje SQL. 2. Rozszerzono możliwość grupowania wartości wyliczonych kolumn - grupowanie dla: pracowników, grup/jednostek z list płac, systemów płac oraz grup stanowisk. 3. W przypadku grupowania po pracownikach, dodano możliwość przesłania dodatkowych informacji, takich jak: grupa/jednostka, system płac oraz grupa stanowisk aktualnych na ostatni dzień, za który tworzymy zestawienie. Umożliwi to stworzenie w EXCELu tabeli przestawnej, która ma szerokie zastosowanie. Na przykład można za jej pomocą utworzyć zestawienie średnich wynagrodzeń z przeglądaniem informacji od ogółu do szczegółu. 4. Raz zdefiniowany szablon zawierający np. tabele przestawne lub wykresy można zapisać w bazie danych i wywoływać za każdym razem gdy tworzymy zestawienie za kolejny okres.

10 Lokale Data wydruku 08/07/ :42:41 Strona 10 Lokale 6429 Blokada usuniecia i modyfikacji rozliczonych odczytów Jeśli odczyt licznika został użyty w rozliczeniu, to zabroniona jest poprawa i usuwanie tego odczytu Zbiorcze zestawienie naliczeń i rozliczeń - wg kryteriów Opracowano nowe zestawienie "Zbiorcze zestawienie naliczeń i rozliczeń - wg kryteriów", które umożliwia wydruk łącznych kwot naliczeń miesięcznych oraz rozliczeń narastająco za wskazane okresy od - do. Zakres na obiekty, dokumenty, kryteria podaje się analogicznie jak dla innych zestawień wg kryteriów. Należy zaznaczyć tytuły opłat, które ma obejmować zestawienie. W zestawieniach: naliczeń miesięcznych, narastająco oraz rozliczeń umożliwiono wybór drukowania 'Tylko podsumowania' oraz dopuszczono wybór 'pustego' obiektu nadrzędnego Jednostka ADM w tytułach opłat Dodano mozliwość podania w tytule opłaty jednostki administracyjnej. Jeśli pole 'Jednostka adm.' jest wypełnione, to składniki opłat muszą dotyczyć obiektów z danej jednostki. Jeśli pole 'Jednostka adm.' zostanie niewypełnione, to mozna definiować składniki dla obiektów z różnych jednostek. Przy wydruku zestawień naliczeń i rozliczeń oraz zawiadomień o opłatach wyświetlane są tylko te tytuły i składniki opłat, które dotyczą jednostki adm. podanej w zakresie do wydruku.

11 Data wydruku 08/07/ :42:41 Strona 11 Rozliczanie mediów Ewidencja Liczników 6473 Protokół wymiany licznika Dodano do menu Sieć/Gospodarka licznikami/wydruki wydruk zestawienia liczników do wymiany. Fakturowanie 6471 Status odczytu na wydruku faktury Dodano parametr MD Tekst opisu statusu odczytu na fakturze sterujący pojawieniem się dodatkowej linii ze statusami odczytów poprzedniego i bieżącego. PSION 6528 PSION - blokada naliczeń Obsłużono blokowanie fakturowania na PSION'ie jeśli włączona jest blokada w MP Rozliczanie mediów 6372 Import naliczeń z zewnętrznych źródeł Dodano nową funkcjonalność importu naliczeń z zewnętrznych źródeł. Zestaw programów i funkcji dostępny jest w menu Naliczenia/Odczyty obce Sieć odbioru 6524 Miejsca poboru - sortowanie po adresie Dodano opcję wyświetlania Miejsc poboru wg sortu po adresie MP. Zestawienia 6525 Zestawienie różnic LG i podliczników Dodano sortowanie po adresie

12 Controlling Controlling Data wydruku 08/07/ :42:41 Strona Dokumenty obrotowe. Dodano na liście dokumentów kod i nazwę krótką kontrahenta a poniżej listy całą jego nazwę.

13 Data wydruku 08/07/ :42:41 Strona 13 Majątek EMT 6290 Anulowanie i przedekretowywanie dokumentów. Przy próbie anulowania lub przedekretowania dokumentu aktualnie będzie możliwe wybranie czy chcemy anulować(przedekretować) tylko jeden dokument czy anulować(przedekretować) dokumenty z podanym zakresem Wydruk formluarza do podatku od nieruchomości. Każda gmina posiada własny formularz do podatku od nieruchomości. Formularz ten powinien być przygotowany w pliku z roszerzeniem rtf. Zakładkami do formularza są kategorie niruchomości oraz stawki. Aby wprowadzić zakładke do formularza należy ustawić się w wybranym miejscu formularza i nacisnąć przycisk "Wpisz do Worda". Po wypełnieniu wszystkich zakładek należy nacisnąć przycisk "Zapisz i Zakończ" Wydruk kartoteki majątku z bilansem otwarcia i dokumentami. Do wydruku dodano sumy powierzchni poszczególnych środków trwałych Wydruk stawek amortyzacji. Dodano wykaz stawek amortyzacji wg typu naliczeń, typu środka, rodzaju majątku i grupy środka trwałego Słownik stawek amortyzacji. Dodano do modułu nowy słownik stawek amortyzacji zgodny z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 listopada 2004r Słownik klasyfikacji środków trwałych. Zaaktualizowano słownik klasyfikacji środków trwałych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 listopada 2004r. Wyposażenie 6487 Rejestracja dokumentów wydania odzieży. W trakcie rejestracji dokumentu i korzystania z możliwości podpowiedzi zapotrzebowania odzieży, pozycja z podpowiedzi zostanie zaznaczona na niebiesko w przypadku gdy w pozycjach dokumentu znajdzie się towar z określoną grupą odzieży Zapotrzebowanie w dokumencie RW. Przy wydaniu odzieży ilość w dokumencie będzie inicjowana ilością z zapotrzebowania Wydanie odzieży na podstawie zapotrzebowania. Przy wydawaniu odzieży na podstawie zapotrzebowania dodano funkcjonalność polegającą na tym, że pokazywana jest kartoteka materiałów(przy wydaniu w module EM) i kartoteka stanów magazynowych(przy wydaniu w module MG) z zakresem na wybraną grupę odzieży i zdefiniowane zamienniki do niej.

14 Produkcja Produkcja Data wydruku 08/07/ :42:41 Strona Karta braków Rozszerzono możliwość zarejestrowania kosztów i danych opisowych dotyczących braków powstających w procesie produkcyjnym. Funkcja (Przycisk "Braki") dostępna jest w szczegółach rejestracji wykonań operacji w przewodniku po wprowadzeniu ilości sztuk braków. System umożliwia również wydruk tych pozycji przy wykorzystaniu formularza zewnętrznego. Dla celów parametryzacji wydruku dodano systemowy dokument KB karta braków w module KB, dla którego należy zdefiniować formularz. Dokumenty sprzedaży formularz zewnętrzny Dodano możliwość wydrukowania danych o wystawiającym - korzystając z kartoteki pracowników P_Wystawiający

15 Data wydruku 08/07/ :42:41 Strona 15 Obsługa spraw i dokumentów Obsługa spraw i dokumentów 6540 Dokument obiegu spraw - informacja o dodaniu Dodano informacje o numerze utworzonego dokumentu

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"

Wykaz zmian w systemie Komadres.M Data wydruku 16/12/2013 11:26:56 Strona 1 Funkcje ogólno-systemowe Funkcje ogólno-systemowe 9849 Przyspieszenie procedury liczącej BO kontrahentów/pracowników. 1. Dodano tabelę z zapisem bilansu otwarcia

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte 2014.b

System Zarządzania Forte 2014.b System Zarządzania Forte 2014.b Aktualności Poniższe tematy są aktywne, po kliknięciu następuje przeniesienie do krótkich rozwinięć. 2014.b Forte Administracja Automatyczna weryfikacja stanu baz systemu

Bardziej szczegółowo

RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja

RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja ROZDZIAŁ 8 RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja Spis treści Księgowość 8-1 Dokumenty... 8-1 Podział na grupy 8-2 Dodawanie dokumentu... 8-3

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA FUNKCJONALE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

WYMAGANIA FUNKCJONALE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO Załącznik nr 2 WYMAGANIA FUNKCJONALE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO oferowanego dla: ZAKŁAD WYKONASTWA SIECI ELEKTRYCZNYCH RZESZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Rzeszów marzec 2014 2

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Wersja 2008 RAKSSQL

Podręcznik użytkownika Wersja 2008 RAKSSQL Podręcznik użytkownika Wersja 2008 RAKSSQL RAKS Spółka z o.o., Warszawa 2008 WARUNKI LICENCJI NA UŻYTKOWANIE PROGRAMU SYSTEMU RAKSSQL 1. Przedmiotem licencji jest prawo do użytkowania programu systemu

Bardziej szczegółowo

Umożliwiono edycję nagłówków kolumn w raportach AWW. Wprowadzono zaznaczanie kolorem filtra, którego wartość została zmieniona.

Umożliwiono edycję nagłówków kolumn w raportach AWW. Wprowadzono zaznaczanie kolorem filtra, którego wartość została zmieniona. Zmiany w wersji: 9.3.4934 2013-07-05 Moduł: AWW Nowa funkcjonalność Zablokowano możliwość wykonywania konwersji bazy danych enova z poziomu MS Excel. Przy próbie wczytania do arkusza listy pochodzącej

Bardziej szczegółowo

enova Księgowość podręcznik Użytkownika (9.2)

enova Księgowość podręcznik Użytkownika (9.2) Soneta sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-41 http://www.enova.pl e-mail: info@enova.pl sprzedaz@enova.pl zespół wsparcia modułu Księgowość: tel. (0-12) 261-36-41 e-mail: ksiegowosc@enova.pl

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.5.1

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.5.1 Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji 2013.5.1 Spis treści 1 OGÓLNE... 4 1.1 NOWOŚCI... 4 1.2 ZMIANY... 4 1.3 POPRAWIONO... 5 2 COMARCH ERP OPTIMA ANALIZY BI... 6 2.1 RAPORTY WZORCOWE...

Bardziej szczegółowo

www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel

www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel Strona 4 z 77 Spis treści 1. ROZPOCZĘCIE PRACY Z PROGRAMEM COMARCH ERP OPTIMA... 7 1.1. STRUKTURA PROGRAMU... 7 1.2. STANDARDOWE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9.

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9. INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię Wersja 9.0 www.biznesmen.com.pl pomoc@biznesmen.com.pl 1 Spis treści I.Wstęp...

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA "DEMEGA"

SYSTEM ZARZĄDZANIA DEMEGA »MADASOFT«Podatkowa księga przychodów str. 1 ZAKŁAD PROJEKTOWO - HANDLOWY " MADASOFT " 40-486 KATOWICE, UL.KOLISTA 25 Tel. (032) 256 04-06, (032) 73-50 - 438 SYSTEM ZARZĄDZANIA "DEMEGA" MODUŁ PODATKOWA

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.1.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.1.1 Ulotka Zmiany w wersji 2015.1.1 Data produkcji wersji: 3 listopad 2014 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 3 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 3 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.1.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.1.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.1.1 Data produkcji wersji: 23 październik 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 3 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 3 2.2 WSPÓŁPRACA Z

Bardziej szczegółowo

Polska funkcjonalność NAV 2015

Polska funkcjonalność NAV 2015 Polska funkcjonalność NAV 2015 oraz pakiet Tools i elogistics dla NAV2015 Podręcznik użytkownika Microsoft Dynamics NAV 2015 Dokument przeznaczony do użytku wewnętrznego dla Partnerów oraz użytkowników

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. SIMPLE.ERP Finanse i Księgowość

INSTRUKCJA. SIMPLE.ERP Finanse i Księgowość INSTRUKCJA SIMPLE.ERP Finanse i Księgowość SPIS TREŚCI 1. Opis modułu... 3 2. Plan kont... 5 2.1. Systemy ewidencji... 16 2.2. Systemy kont... 17 2.3. Obroty na kontach... 18 3. Dokumenty księgowe... 26

Bardziej szczegółowo

Katalog szkoleń systemu ISOF dla Biur Rachunkowych

Katalog szkoleń systemu ISOF dla Biur Rachunkowych Katalog szkoleń systemu ISOF dla Biur Rachunkowych lipiec 2013 Copyright 2006 by HEUTHES. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All rights reserved. Przedsiębiorstwo HEUTHES dokłada wszelkich starań aby informacje

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONALNOŚĆ FUNKCJONALNOŚĆ

FUNKCJONALNOŚĆ FUNKCJONALNOŚĆ Funkcjonalność Cechy systemu... 6 Finanse Księgowość Koszty... 8 Księgi rachunkowe... 8 Obsługa kas... 9 Obsługa rachunków bankowych... 9 Kartoteka przelewów... 10 Zakup... 13 Obsługa sprzedaży... 13 Rozrachunki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Płace i Kadry, Płace i Kadry Plus, Comarch ERP XL Kadry i Płace Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta.

Bardziej szczegółowo

www.comarch.pl/szkolenia Księgowość w Comarch OPT!MA Księga Handlowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami

www.comarch.pl/szkolenia Księgowość w Comarch OPT!MA Księga Handlowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami www.comarch.pl/szkolenia Księgowość w Comarch OPT!MA Księga Handlowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami Księgowość w Comarch OPT!MA Księga Handlowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami Strona 4

Bardziej szczegółowo

Zespół CDN OPT!MA CDN OPT!MA 1.0. Ogólnodostępny

Zespół CDN OPT!MA CDN OPT!MA 1.0. Ogólnodostępny Zespół CDN OPT!MA CDN OPT!MA 1.0 Ogólnodostępny Spis treści 1. Informacje o produkcie... 4 1.1. Nazwa Produktu... 4 1.2. Odbiorcy docelowi... 4 1.3. Opis funkcjonalności... 4 1.3.1. CDN OPT!MA Kasa/Bank...

Bardziej szczegółowo

Moduł Płace i Kadry Moduł Płace i Kadry Plus CDN XL Kadry i Płace

Moduł Płace i Kadry Moduł Płace i Kadry Plus CDN XL Kadry i Płace System Comarch OPT!MA v. 2012.5.1 Moduł Płace i Kadry Moduł Płace i Kadry Plus CDN XL Kadry i Płace Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 13.05.a SYSTIM

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 13.05.a SYSTIM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 13.05.a SYSTIM 1 Spis treści SYSTIM...1 Rozdział 1. Wstęp...5 1.1 logowanie do systemu...5 Rozdział 2. Handel i Magazyn...7 2.1 Sprzedaż...7 2.1.1 sprzedaż...7 2.1.2 nowa

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.2.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.2.1 Ulotka Zmiany w wersji 2013.2.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 3 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI PROGRAMU... 3 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT SQL SERVER... 4 2.3 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.1.1

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.1.1 Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji 2013.1.1 Spis treści 1 OGÓLNE... 4 1.1 NOWOŚCI... 4 1.2 ZMIANY... 4 1.3 POPRAWIONO... 4 2 HANDEL... 4 2.1 PODATEK AKCYZOWY NA WYROBY WĘGLOWE WYSYŁANIE

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.5.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.5.1 Ulotka Zmiany w wersji 2015.5.1 Data produkcji wersji: 29 czerwca 2015 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT

Bardziej szczegółowo

1. Rozpoczęcie pracy z programem CDN OPT!MA

1. Rozpoczęcie pracy z programem CDN OPT!MA Ćwiczenie 1 konfiguracja programu CDN OPT!MA Strona 1 z 15 1. Rozpoczęcie pracy z programem CDN OPT!MA CDN OPT!MA to zintegrowany system do zarządzania odpowiadający potrzebom małej i średniej firmy. Cechy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika 1/49 1.Historia zmian dokumentu. L.p. Opis zmian Data zmiany 1 Utworzenie dokumentu 2011-11-18 2 Uzupełnienie dokumentu 2012-08-27 3 Uzupełnienie dokumentu 2012-11-26 4 Uzupełnienie

Bardziej szczegółowo

Tips & Tricks II. Czy wiesz że. Aktualizacja dokumentu: 2011-05-26. Copyright 1997-2011 COMARCH S.A.

Tips & Tricks II. Czy wiesz że. Aktualizacja dokumentu: 2011-05-26. Copyright 1997-2011 COMARCH S.A. Tips & Tricks II Czy wiesz że Aktualizacja dokumentu: 2011-05-26 Copyright 1997-2011 COMARCH S.A. Spis treści: 1 CRM... 6 1.1 Czy wiesz, że w systemie Comarch CDN XL przy generowaniu Wizyty, w module CRM

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika 1 Streamsoft Podręcznik użytkownika programów z serii PCBIZNES (Ala, Ewa, Aga, Iza) jest stale aktualizowany. Najnowsze wersje podręcznika są dostępne na stronie internetowej produktu:

Bardziej szczegółowo

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego)

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego) Spis treści Logowanie... 4 Ustawienia konta...5 Użytkownicy... 7 *Kredyty ( Dodatkowe funkcjonalności - SaldeoSMART)...8 Menu Główne... 8 Dodanie nowego konta dla Firmy - Klienta Biura...10 Wybór formatu

Bardziej szczegółowo