INFO. najnowsze produkty ISSN LITESTAR - program do projektowania oœwietlenia Modu³y LED. we Frankfurcie Targi AMPER 2004 Ø124

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFO. najnowsze produkty ISSN 1730-2609. LITESTAR - program do projektowania oœwietlenia Modu³y LED. we Frankfurcie Targi AMPER 2004 Ø124"

Transkrypt

1 najnowsze produkty ISSN Oœwietlenie Nr 3(7) LIPIEC - WRZESIEÑ 2004 INFO Ø Targi Light+Building we Frankfurcie Targi AMPER 2004 LITESTAR - program do projektowania oœwietlenia Modu³y LED

2 od redakcji Szanowni Klienci, wstêp Jak powszechnie wiadomo dnia 1 maja 2004 roku mia³o miejsce historyczne dla wszystkich Polaków wydarzenie - nasz kraj przyst¹pi³ do struktur Unii Europejskiej. Dla bran y oœwietleniowej fakt ten ju dziœ poci¹ga za sob¹ pewne konsekwencje: zmieni³y siê stawki VAT, obowi¹zuj¹ nas przepisy i normy Unii Europejskiej, zniknê³y bariery chroni¹ce nasz rynek przed konkurentami z zachodu. W naszej firmie otwarcie rynków krajowych Unii Europejskiej postrzegamy jako szansê a nie zagro enie, dlatego te staramy siê dzia³aæ jeszcze sprawniej i prê niej ni dzia³aliœmy dotychczas i pracowaæ jeszcze bardziej ciê ko ni w przesz³oœci. Czynimy tak e wszystko, aby pozostawaæ w zgodzie z nowym prawem unijnym, m.in. wycofaliœmy ze sprzeda y bardzo popularne arówki JCDR, mimo, i niektórzy nasi konkurenci, nie bacz¹c na przepisy, dalej oferuj¹ je klientom. Czy nasze dzia³ania przynios¹ oczekiwane rezultaty? Przysz³oœæ rozstrzygnie ten dylemat, jednak dowody na nasze starania znajdziecie Pañstwo w kwartalniku, który w³aœnie trzymacie przed sob¹. Pierwsz¹ rzecz¹, jaka rzuci siê Pañstwu w oczy po przekartkowaniu bie ¹cego wydania Oœwietlenie Brilux Info bêdzie du a liczba kart katalogowych nowych produktów. Staramy siê kontynuowaæ trend zapocz¹tkowany kilka lat temu, polegaj¹cy na poszerzaniu i uzupe³nianiu naszej oferty handlowej w celu uczynienia jej jeszcze bardziej kompleksow¹. W tym kwartale przygotowaliœmy dla Pañstwa a 92 nowoœci daj¹cych w podziale na kolory, typy czy moce 242 pozycje katalogowe. Jak zwykle nowoœci pojawi¹ siê w naszych magazynach na przestrzeni najbli szych trzech miesiêcy, jeœli zaœ cieszyæ siê bêd¹ zainteresowaniem rynkowym, ich sprzeda bêdzie kontynuowana, zaœ ich karty katalogowe umieszczone zostan¹ w katalogu na rok Oprócz nowoœci katalogowych w bie ¹cym wydaniu Oœwietlenie Brilux Info kontynuujemy popularne cykle znane z poprzednich numerów: przybli amy nastêpn¹ spó³kê zagraniczn¹, w której Brilux jest spó³k¹ matk¹, przedstawiamy kolejnego czo³owego partnera handlowego, demonstrujemy mo liwoœci programu do projektowania oœwietlenia Lite- Star 6.0, prezentujemy wybran¹ stronê internetow¹ i pismo bran owe. Jak zwykle w kwartalniku znajd¹ Pañstwo wykaz produktów objêtych w najbli szym okresie promocj¹ cenow¹; tym razem na ich zaprezentowanie konieczne by³o przeznaczenie a czterech stron. W bie ¹cym Oœwietlenie Brilux Info pojawi³y siê tak e zupe³nie nowe dzia³y, jednym z nich s¹ szczególnie dziœ przydatne porady prawne. Nasz biuletyn zawiera ponadto trzy reklamy firm zewnêtrznych, nie bêd¹cych Autoryzowanymi Dystrybutorami Brilux. Szczególnie cieszy nas powtórzona reklama firmy Karlik, bêd¹ca najlepszym dowodem na skutecznoœæ reklamy tej firmy zamieszczonej w poprzednim numerze kwartalnika. Mamy nadziejê, e liczba reklamodawców stale bêdzie siê zwiêkszaæ, tym bardziej, i proponowane przez nas ceny zamieszczania og³oszeñ s¹ absolutnie bezkonkurencyjne, a jakoœæ i objêtoœæ kwartalnika stale rosn¹. Nie jest tajemnic¹, i w bran y oœwietleniowej sezon przypada na okres jesienno - zimowy, zaœ gorsze dni dla oœwietlenia nastaj¹ w czasie lata. Mamy zatem nadziejê, i bez uszczerbku dla prowadzonych przez Pañstwa interesów nadchodz¹ce ciep³e i s³oneczne dni umili Pañstwu lektura naszego kwartalnika. WSTÊP AKTUALNOŒCI SZCZEGÓ OWY OPIS PRODUKTU CIEKAWE STRONY W INTERNECIE SERWIS INTERNETOWY "INTELIGENTNY BUDEYNEK" CZ.2 ELEKTRO-HURT AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR PISMA BRAN OWE SIEDZIBA BRILUX - BUDYNEK MAGAZYNOWY ARAN ACJE KLIMEK I KLUŒ LITESTAR 6.0 KROK PO KROKU TARGI PRAGA MODU Y LED TURNIEJ RICOCHETA W KLUBIE FITSPORT REKLAMA KARLIK ENCYKLOPEDIA SPÓ KA ZAGRANICZNA - S OWACJA TARGI W MIÑSKU TARGI FRANKFURT PROMOCJA KWARTALNA NOWE PRODUKTY NAJNOWSZE PRODUKTY PORADY PRAWNE SYLWETKI OSÓB Z FIRMY ADRESY DYSTRYBUTORÓW yczê Pañstwu przyjemnej lektury, Bartosz Ceglarski Dyrektor Pionu Marketingu Brilux S.A. Redaktor naczelny: Agnieszka Kulimowska Redakcja: Grafika: Bartosz Ceglarski Pawe³ Sadowski Adam Tworek Agnieszka Kulimowska Aneta Klepczyñska Monika Grzywacz Dominika Makowska Wydawca: Brilux S.A Piaseczno, Stara Iwiczna, ul. S³oneczna 116A tel./fax. (+48-22) ,

3 z ycia Brilux TARGI LIGHT + BUILDING WE FRANKFURCIE W dniach kwietnia br. we Frankfurcie nad Menem odby³a siê kolejna edycja najwiêkszych targów bran y oœwietleniowej w Europie. Nasza firma po raz pierwszy prezentowa³a swoj¹ ofertê na frankfurckich targach. Stoisko Brilux mia- 2 ³o powierzchniê 30m i cieszy³o siê du ym zainteresowaniem ze strony osób odwiedzaj¹cych. Podczas targów nawi¹zaliœmy wiele cennych kontaktów handlowych, które, mamy nadziejê, bêd¹ w przysz³oœci procentowaæ. Artyku³ o tegorocznych targach Light + Building publikujemy na stronie 28 i 29. TARGI AMPER PRAGA Na prze³omie marca i kwietnia br. w Pradze odby³a siê kolejna edycja Miêdzynarodowych Targów Elektrotechniki i Elektroniki Amper. Podczas tegorocznych targów 700 wystawców z 16 krajów2 zaprezentowa³o swoj¹ ofertê na ponad m powierzchni wystawienniczej. Wœród wystawców znalaz³a siê równie nasza firma. Obszern¹ relacjê z tegorocznych praskich targów prezentujemy na stronie 18 i 19. TARGI ELEKTRO 2004 W BRNIE W dniach od 20 do 24 kwietnia 2004 roku w ramach Targów Budownictwa odby³y siê I Miêdzynarodowe Targi Elektroinstalacji i Techniki Oœwietleniowej ELEKTRO Swoje produkty zaprezentowa³o a wystawców z 23 krajów zaœ liczba odwiedzaj¹cych osi¹gnê³a osób. Na targach w Brnie swoje stoisko wystawowe mia³a tak e firma Brilux reprezentowana przez spó³kê Brilux.CZ. Obszern¹ relacjê z targów przedstawiamy na stronie 18 i 19, w artykule autorstwa Miroslava Èerný, opisuj¹cym tak e targi Amper Praga. aktualnoœci TARGI CONSTRUCT EXPO BUKARESZT W dniach 5-9 maja 2004 roku w Bukareszcie odby³a siê jedenasta edycja miêdzynarodowych targów Construct Expo Podczas targów 2 na ponad m powierzchni wystawienniczej swoj¹ ofertê zaprezentowa³o 915 firm z 22 krajów. Wœród nich po raz pierwszy znalaz³ siê równie Brilux. Stoisko naszej firmy mia³o powierzchniê 2 20m. Targi odwiedzi³o ponad zwiedzaj¹cych. Relacjê z Construct Expo 2004 zaprezentujemy w nastêpnym biuletynie. WYSTAWA BIZNES POLSKA W MIÑSKU W dniach od 1 do 4 czerwca 2004 roku uczestniczyliœmy jako wystawca w pi¹tej polskiej wystawie narodowej "BIZNES POLSKA 2004" w Miñsku na Bia³orusi. Na powierzchni targowej wynosz¹cej m prezentowa³o siê 130 firm reprezentuj¹cych rozmaite bran e, wœród nich cztery firmy z sektora oœwietleniowego. Stoisko Brilux mia³o powierzchniê 30m, zademonstrowaliœmy na nim prze- 2 krój ca³ej naszej oferty. Relacjê z targów przedstawiamy na stronie 27. ISO 9001 w Brilux Nabieraj¹ tempa prace zwi¹zane z wdro eniem w naszej firmie systemu zapewnienia jakoœci zgodnego z miêdzynarodow¹ norm¹ ISO Pracownicy Akademii jakoœci, nadzoruj¹cej proces wdro enia systemu ISO w Brilux S.A. przeprowadzili szkolenie dla grupy naszych pracowników. Po jego zakoñczeniu uczestnicy kursu otrzymali certyfikaty audytorów wewnêtrznych systemu zarz¹dzania jakoœci¹ zgodnego z norm¹ ISO 9001: Obecnie koñczy siê kolejny etap procesu wdro enia audyty wewnêtrzne przeprowadzane przez przeszkolonych pracowników naszej firmy. Kolejnym krokiem bêdzie audyt certyfikuj¹cy, przeprowadzony przez audytorów z zewnêtrznej jednostki certyfikuj¹cej. Jesteœmy przekonani, i audyt certyfikuj¹cy zakoñczy siê przyznaniem naszej firmie certyfikatu ISO

4 z ycia Brilux Pod koniec maja br. rozpoczêliœmy prace nad nowym katalogiem naszych produktów. Tradycj¹ sta³o siê ju, i nowy katalog, obowi¹zuj¹cy przez kolejnych dwanaœcie miesiêcy, prezentujemy na warszawskich targach Œwiat³o. Do³o ymy wszelkich starañ, aby tradycjê t¹ podtrzymaæ, tj. aby katalog 2005 premierê sw¹ mia³ 30 wrzeœnia, w dniu inauguracji targów Œwiat³o Najnowszy katalog projektowany jest od strony graficznej w KATALOG BRILUX NA ROK 2005 zgodzie ze zmieniaj¹cymi siê trendami i wymaganiami klientów, m.in. unowoczeœniony zostanie jego layout oraz zwiêkszona zostanie liczba zdjêæ prezentuj¹cych miejsca, do oœwietlenia których wykorzystano oprawy naszej firmy. Ju dziœ wiadomo, i najnowszy katalog demonstrowaæ bêdzie kilkaset pozycji asortymentowych wiêcej ni obecny. Dnia 24 maja 2004 r. w Centrum Logistycznym Brilux odby³o siê ogólnopolskie spotkanie czo³owych partnerów handlowych Brilux. Swoj¹ obecnoœci¹ zaszczyci³o nas ponad 50 osób, reprezentuj¹cych 36 firm z ca³ego kraju. W czasie spotkania zaprezentowane zosta³y kluczowe elementy planu SPOTKANIE PARTNERÓW BRILUX rozwoju Brilux S.A. na najbli sz¹ przysz³oœæ, demonstrowane by³y tak e na ywo produkty, które w najbli szym czasie zasil¹ ofertê handlow¹ naszej firmy. Spotkanie by³o doskona³¹ okazj¹ do bli szego poznania siê i wzajemnej wymiany pogl¹dów. aktualnoœci Jak powszechnie wiadomo od dnia 1 maja 2004 roku nasz kraj jest cz³onkiem Unii Europejskiej. Firma Brilux wi¹ e z tym faktem spore nadzieje. Liczymy na mo liwoœæ poszerzenia obecnych rynków zbytu o kraje Europy Zachodniej wchodz¹ce w sk³ad Unii. Przez klika pocz¹tkowych Brilux S.A. przyjêty zosta³ w poczet cz³onków Polskiego Zwi¹zku Producentów i Pracodawców Przemys³u Oœwietleniowego. PZPiPPO zrzesza polskich producentów sprzêtu oœwietleniowego, importerów oraz firmy produkuj¹ce komponenty, podzespo³y lub dzia³aj¹ce na rzecz przemys³u oœwietleniowego. Celem Zwi¹zku jest zapewnienie zrzeszonym w nim osobom i firmom pomocy w realizacji ich dzia³alnoœci gospodarczej, udzielanie im wszechstronnej pomocy i ochrony prawnej, JANLUX Gostynin Gostynin ul. P³ocka 37 tel.: /0-24/ /0-24/ PIERWSZE TRANSAKCJE W UNII EUROPEJSKIEJ miesiêcy cz³onkostwa Polski w zjednoczonej Europie uda³o siê nam dokonaæ pierwszych sprzeda y do klientów z Niemiec i Szwecji. Zainteresowanie, jakie wywo³a³o nasze stoisko na targach Light + Building procentuje, liczymy na systematyczny wzrost sprzeda y na rynkach wspólnoty. BRILUX CZ ONKIEM PZPiPPO oraz kszta³towanie jednolitego stanowiska we wszystkich sprawach zwi¹zanych z prowadzon¹ przez nich dzia³alnoœci¹. Polski Zwi¹zek Producentów i Pracodawców Przemys³u Oœwietleniowego reprezentuje tak e interesy polskich firm wobec instytucji pañstwowych i gospodarczych w kraju i za granic¹. Mamy nadziejê, i nasze cz³onkostwo w PZPiPPO pozwoli nam byæ bli ej spraw zwi¹zanych z szeroko rozumian¹ bran ¹ oœwietleniow¹. TRONICA PO UDNIE Katowice ul. Koœciuszki 227 tel.: /0-32/ TARNÓW NOWY S CZ D BROWA TARNOWSKA Tarnów ul. Spokojna 22a tel.: /0-14/ /0-14/ BUSKO ZDRÓJ BOCHNIA BRZESKO NIEDOMICE 4

5 nowe produkty System szynowy SCENA System szynowy SCENA przeznaczony jest do oœwietlenia pomocniczego, jednak dla pomieszczeñ o niedu ej kubaturze mo e stanowiæ jednoczeœnie oœwietlenie g³ówne. Zastosowanie takich systemów polecane jest szczególnie tam, gdzie czêsto zmieniany jest wystrój wnêtrza. System uk³adany jest w pomieszczeniu na sta³e, jednak za pomoc¹ adaptorów istnieje mo liwoœæ pod³¹czenia oprawy w dowolnym miejscu szynoprzewodu. Mo liwa jest tak e czêsta wymiana opraw i dostosowanie oœwietlenia do zmieniaj¹cego siê wnêtrza. Najczêstszym zastosowaniem szynoprzewodów s¹ wystawy sklepów, galerie, muzea. System dobrze sprawdza siê równie w pomieszczeniach biurowych, w których pe³ni funkcjê oœwietlenia pomocniczego. Przyk³adem jest zastosowanie reflektorów doœwietlaj¹cych obrazy oraz inne elementy dekoracyjne. Nowoœci¹ w ofercie jest trójfazowy system opraw i szynoprzewodów SCENA zasilany napiêciem sieci 440/230V 50Hz. Podstawowym elementem systemu jest piêcioprzewodowa szyna SCENA TS o d³ugoœci 1m lub 2m. Koñce szynoprzewodów musz¹ byæ zakoñczone zaœlepkami SCENA WE. Mocowanie szyn systemu przewidziano do œciany lub sufitu z u yciem ko³ków rozporowych. Konstrukcja noœna szynoprzewodu wykonana jest z aluminium i tworzyw sztucznych, dziêki czemu jest on lekki i mo e byæ mocowany na nowoczesnych materia³ach konstrukcyjnych powszechnie stosowanych w budownictwie. Do budowy y³ szynoprzewodu zastosowano miedÿ przewodow¹ o przekroju umo liwiaj¹cym d³ugotrwa³e obci¹ enie pr¹dem znamionowym 10A. Wszystkie po³¹czenia elektryczne wykonano z metali umo liwiaj¹cych pewny i trwa³y styk zapewniaj¹c d³ug¹ trwa³oœæ eksploatacyjn¹. Dziêki zastosowaniu odpowiednich ³¹czników mo liwe jest dopasowanie systemu szynoprzewodu do ka dego pomieszczenia. System szynowy SCENA stanowi uniwersalne i nowoczesne rozwi¹zanie w oœwietleniu wnêtrz. Oprawy oœwietleniowe wyposa one s¹ w trójbiegunowy adaptor, który umo liwia zamocowanie oprawy na szynie oraz pod³¹czenie do napiêcia. Zastosowany system blokady uniemo liwia samoczynne obrócenie siê adaptora jak i równie odwrotne jego za³o enie. Adaptor umo liwia wybór jednej z faz do której przy³¹czona bêdzie oprawa. Ka da z faz systemu musi byæ jednakowo obci¹- ona aby zachowaæ symetriê uk³adu. Do ca³ego systemu przeznaczone s¹ projektory SCENA P10; SCENA P30; SCENA PS10; SCENA PS30 na lampê metalohalogenkow¹ z trzonkiem G12 o mocy 70W. Modele SCENA P20; SCENA PS20 przeznaczone s¹ równie do lampy metalohalogenkowej z trzonkiem G12 i wystêpuj¹ w dwóch wersjach: o mocy 70W i 150W. Projektory z lamp¹ metalohalogenkow¹ s¹ skutecznym i wydajnym rozwi¹zaniem w oœwietleniu du ych przestrzeni. ESTRA WL1 Fot. SCENA P10 Fot. SCENA P20 Fot. SCENA P30 Wszystkie oprawy SCENA posiadaj¹ obrotow¹ regulacjê po³o enia oraz dodatkowo w p³aszczyÿnie pionowej. Dziêki temu mo liwe jest swobodne ustawienie reflektora oraz racjonalne kierowanie œwiat³em. Pawe³ Sadowski - Brilux S.A. oprawy metalohalogenkowe Fakty i liczby 242 tyle nowych pozycji katalogowych wprowadzamy do oferty w 3 kwartale 2004r. ESTRA WH ESTRA WL2 ESTRA WT1 ESTRA WT2 Fot. SCENA WX1, WT1, WL1 oraz SCENA TS ESTRA WX 5

6 internet CIEKAWE STRONY BRAN OWE W INTERNECIE serwis internetowy W bie ¹cym numerze naszego kwartalnika prezentujemy witrynê internetow¹ ogólnopolskiej organizacji zrzeszaj¹cej elektryków i elektrotechników ró nych specjalnoœci. Jest to serwis internetowy Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP), dostêpny pod adresem Tradycje Stowarzyszenia siêgaj¹ prze- ³omu XIX i XX wieku, a sama organizacja powsta³a w 1919 r. Jej pierwszym prezesem by³ prof. Mieczys³aw Po aryski - cz³owiek niezwykle zas³u ony dla rozwoju polskiej elektryki i elektrotechniki. W serwisie, oprócz historii, statutu czy struktury organizacyjnej Stowarzyszenia Elektryków Polskich znajduj¹ siê aktualnoœci z ycia SEP, informacje o odbywaj¹cych siê w Polsce i za granic¹ zjazdach, konferencjach i seminariach, a tak e o wybranych wydarzeniach miêdzynarodowych w elektryce. Strona internetowa Stowarzyszenia Elektryków Polskich zawiera wiele u ytecznych informacji z zakresu szeroko rozumianej elektryki i elektrotechniki. Na stronie publikowana jest w wersji elektronicznej wydawana przez SEP gazetka, jak równie informacje o czasopismach bran owych. Osoby zainteresowane poszerzaniem i doskonaleniem swoich umiejêtnoœci zawodowych z zakresu elektrotechniki znajd¹ w serwisie informacje o organizowanych przez SEP specjalistycznych kursach i szkoleniach zawodowych. Witryna zawiera równie wiadomoœci o polskich i zagranicznych imprezach targowych bran y elektrotechnicznej, a tak e odznaczeniach i nagrodach przyznawanych przez SEP zas³u onym cz³onkom Stowarzyszenia oraz wybranym produktom, technologiom lub us³ugom z zakresu elektryki i elektrotechniki. Serwis u³atwia kontakt pomiêdzy pracodawcami a potencjalnymi pracownikami - w wydzielonej jego czêœci pt. Gie³da Pracy zarówno poszukuj¹cy zatrudnienia w bran y, jak i firmy elektryczne czy elektrotechniczne poszukuj¹ce pracowników mog¹ bezp³atnie zamieœciæ swoje og³oszenie. Ka de og³oszenie jest publikowane przez okres 6 miesiêcy. Stowarzyszenie Elektryków Polskich wspó³pracuje z zagranicznymi stowarzyszeniami elektryków i in ynierów przede wszystkim z EUREL'EM europejsk¹ organizacj¹ zrzeszaj¹c¹ narodowe stowarzyszenia in ynierskie z 15 krajów Europy. Informacje o tej miêdzynarodowej wspó³pracy SEP równie zamieszczone s¹ na stronie internetowej Stowarzyszenia. Na ³amach witryny internetowej SEP znaleÿæ mo na tak e zasady i regulaminy konkursów organizowanych przez stowarzyszenie na najlepsz¹ pracê dyplomow¹, in yniersk¹ czy magistersk¹ z zakresu elektryki i elektrotechniki, a tak e dorocznej ogólnopolskiej olimpiady Elektrycznej i Elektronicznej dla uczniów szkó³ œrednich EUROELEKTRA. Przydatne linki to dzia³, w którym znaleÿæ mo na m.in. adresy firm zwi¹zanych z elektryk¹ rekomendowanych przez SEP, jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia Elektryków Polskich, a tak e wybranych zagranicznych stowarzyszeñ elektryków. Strona internetowa Stowarzyszenia Elektryków Polskich zawiera wiele u ytecznych informacji z zakresu szeroko rozumianej elektryki i elektrotechniki. Serdecznie zapraszamy do jej odwiedzenia wszystkich zwi¹zanych z t¹ tematyk¹ b¹dÿ ni¹ zainteresowanych. Barbara Grabowska- Stachura - Brilux S.A. 6

7 internet ZASTOSOWANIA ZASTOSOWANIA W bie ¹cym numerze naszego kwartalnika postaramy siê zapoznaæ Pañstwa z nowoœciami i ulepszeniami, jakie od chwili wydania ostatniego numeru Oœwietlenie Brilux Info wprowadziliœmy na stronie internetowej Najistotniejsz¹ i najbardziej pracoch³onn¹ modyfikacj¹, jakiej dokonaliœmy ostatnio na naszej stronie jest uruchomienie witryny w jêzyku niemieckim. Decyzja o przet³umaczeniu witryny na jêzyk niemiecki zapad³a w zwi¹zku z uczestnictwem Brilux S.A. w targach Light + Building we Frankfurcie nad Menem, które odby³y siê pod koniec kwietnia br. Podczas targów, o- prócz produktów marki Brilux, zaprezentowana zosta³a równie witryna internetowa naszej firmy. Udzia³ Brilux w tej presti owej imprezie by³ dla spó³ki sporym wyzwaniem. Nasze stoisko cieszy³o siê du- ym zainteresowaniem wœród osób odwiedzaj¹ych targi. Co wiêcej, wœród goœci je odwiedzaj¹cych panowa³a opinia, e nasza strona internetowa jest jedn¹ z najlepszych witryn bran owych, jakie do tej pory mieli okazjê ogl¹daæ. Cieszy nas niezmiernie, e nasza praca zosta³a doceniona równie poza granicami kraju. Oprócz prac zwi¹zanych ztworzeniem nowej wersji jêzykowej serwisu w ostatnim czasie równie na polskojêzycznej stronie pojawi³o siê kilka nowoœci. Po pierwsze, ukoñczone zosta³y prace zwi¹zane z prezentacj¹ produktów w formie zastosowañ, o której to funkcjonalnoœci obszernie pisaliœmy w poprzednim numerze kwartalnika (statystyki naszego serwera wskazuj¹, i Zastosowania to jedna z najchêtniej odwiedzanych czêœci strony Na naszej witrynie pojawi³o siê równie kilka nowych aran acji przedstawiaj¹cych zdjêcia Obecnie trwaj¹ intensywne prace zwi¹zane z przygotowaniem witryn w jêzykach: czeskim, s³owackim, wêgierskim i rumuñskim. wnêtrz sklepów znajduj¹cych siê w niedawno oddanym do u ytku warszawskim centrum handlowym BLUE CITY (kilkanaœcie sklepów znajduj¹cych siê w tym centrum oœwietlonych zosta³o przy u yciu naszych opraw). W ciesz¹cym siê coraz wiêkszym zainteresowaniem wœród odwiedzaj¹cych nasz¹ stronê dziale Pytania do eksperta pojawi³o siê kilka nowych, ciekawych pytañ, skierowanych do naszego dzia³u technicznego. Mamy nadziejê, e zamieszczone na stronie odpowiedzi na te pytania dostarcz¹ Pañstwu dodatkowych informacji na temat produktów znajduj¹cych siê w ofercie Brilux S.A. Poza tym na stronie na bie ¹co pojawiaj¹ siê informacje o promocjach i nowoœciach wprowadzanych do naszej oferty, a tak e inne ciekawe wiadomoœci dotycz¹ce naszej firmy. Staramy siê, aby serwis by³ jednym z najczêœciej uaktualnianych serwisów bran owych w polskim Internecie. Serdecznie zapraszamy Pañstwa do jego czêstego odwiedzania. ukasz Œrutwa- Brilux S.A. serwis internetowy 7

8 nowe trendy INTELIGENTNY BUDYNEK CZ.2 nowoœci w oœwietleniu Jednym z nowych trendów rozpowszechnionych w nowoczesnych budynkach jest stabilizacja natê enia oœwietlenia na p³aszczyÿnie roboczej. Napiêcie w sieci elektroenergetycznej jest Ÿród³em ró nych zak³óceñ przewodzonych, które równie powoduj¹ zaburzenia amplitudy. Konsekwencj¹ tego s¹ widoczne zmiany strumienia œwietlnego co powoduje dyskomfort widzenia oraz zmêczenie wzroku. Problemy z jakoœci¹ energii elektrycznej dotycz¹ wszystkich odbiorców, równie na terenach nie uprzemys³owionych. Dlatego te producenci oferuj¹ uk³ady zap³onowe, które stabilizuj¹ strumieñ œwietlny lampy w pe³nym zakresie tolerancji zmian napiêcia zasilaj¹cego. Jest to korzystne gdy unika siê w ten sposób zjawiska migotania œwiat³a oraz zmian natê enia oœwietlenia. Bardziej zaawansowane konstrukcje stabilizuj¹ strumieñ œwietlny w zakresie od 198V do 264V co przekracza typowy zakres zmian napiêcia w sieci. W nowoczesnym budownictwie stosuje siê wydajne i energooszczêdne oœwietlenie wraz z uk³adami optymalizuj¹cymi wykorzystanie energii. Jednym z takich rozwi¹zañ jest sterownik oœwietlenia wspó³pracuj¹cy z czujnikiem natê enia oœwietlenia. Natê enie oœwietlenia jest mierzone przez fotoogniwo, które wysterowane jest œwiat³em odbitym od powierzchni p³aszczyzny roboczej. Sterownik przetwarza sygna³ analogowy z ogniwa i oblicza poprawkê dla wysterowania stateczników elektronicznych opraw. Rozwi¹zanie to dobrze sprawdza siê w salach konferencyjnych, w których czêsto zmieniany jest charakter prezentacji. Wa nym czynnikiem jest iloœæ œwiat- ³a dziennego. Jeœli jego udzia³ w oœwietleniu pomieszczenia bêdzie zbyt du y, system nie bêdzie w stanie utrzymaæ wymaganej wartoœci natê enia oœwietlenia na p³aszczyÿnie roboczej. W kimacie umiarkowanym, wystêpuj¹ bardzo du e ró nice w nas³onecznieniu dlatego istnieje koniecznoœæ doœwietlania pomieszczeñ œwiat³em sztucznym. Rozwi¹zaniem mo e byæ ograniczenie œwiat³a s³onecznego poprzez zastosowanie rolet które równie mo na w³¹czyæ do systemu sterowania oœwietleniem. Po³¹czenie systemu oœwietlenia sztucznego z dziennym pozwala lepiej wykorzystaæ œwiat³o dzienne oraz podnieœæ komfort pracy w pomieszczeniu. W przysz³oœci takie rozwi¹zania stan¹ siê standardem w nowoczesnym budownictwie mieszkaniowym. Interfejs stateczników elektronicznych to zwykle standard napiêciowy 1-10V, dziêki czemu mo liwie jest stosowanie uk³adów dowolnego producenta. Wejœcie uk³adu wymaga instalacji dwuprzewodowej do pod³¹czenia zewnêtrznego urz¹dzenia. Urz¹dzeniem zewnêtrznym mo e byæ potencjometr rêcznej, p³ynnej regulacji strumienia œwietlnego opraw. Sygna³ 1V odpowiada 1% strumienia œwietlnego, natomiast 10V odpowiednio 100% jego wartoœci. Pr¹d na wejœciu sterowania nie przekracza 0,6mA. Zale noœæ zmian mocy jest liniowa, dlatego sterowanie oœwietleniem przy u yciu tego interfejsu jest bardzo ³atwe i chêtnie wykorzystywane przez producentów oœwietlenia. Zintegrowany system sterowania oœwietleniem pozwala równie na programowane zmiany natê enia oœwietlenia w pomieszczeniu zale nie od upodobañ u ytkowników. 8

9 nowe trendy Uk³ad pracuje ze sprzê eniem zwrotnym, zmierzona wartoœæ natê enia oœwietlenia mo e byæ porównywana z nastawion¹. Dziêki temu uk³ad mo e stabilizowaæ wartoœæ natê enia oœwietlenia na p³aszczyÿnie roboczej podczas zmieniaj¹cych siê warunków oœwietlenia œwiat³em s³onecznym. Uk³ady sterowania posiadaj¹ zwykle interfejs do po³¹czenia z systemem transmisji danych w budynku. Obecnie najczêœciej spotykane s¹ dwa standardy: EIB i DALI. Interfejs DALI (Digital Addressabe Lighting Interfece) jest wspóln¹ inicjatyw¹ takich koncernów jak Philips, Helvar, Osram i jest podobnym standardem do EIB opisywanym w poprzednim numerze. Transmisja danych odbywa siê poprzez dwu y³owy przewód sterowniczy. Ka de urz¹dzenie jest adresowalne i mo e byæ sterowane oddzielnie. Urz¹dzenia pracuj¹ w architekturze otwartej co oznacza, e system jest tworzony przez u ytkownika i odpowiednio dostosowany do jego potrzeb. Mo liwa jest równie jego swobodna rozbudowa bez koniecznoœci dodatkowych czynnoœci instalacyjnych. System jest odporny na przepiêcia, zak³ócenia promieniowane oraz zmianê biegunowoœci. Uk³ad sterowania mo e wspó³pracowaæ z czujnikami ruchu, wy³¹cznikami czasowymi i innymi urz¹dzeniami których interfejs jest zgodny z przyjêtym standardem w budynku. Sterownik oœwietlenia mo e wspó³pracowaæ z du ¹ liczb¹ opraw, w wyniku czego ka da w pomieszczeniu mo e œwieciæ inn¹ wartoœci¹ strumienia œwietlnego. Takie rozwi¹zanie daje nieograniczone mo liwoœci w sterowaniu oœwietleniem. W przysz³oœci nale y spodziewaæ siê upowszechnia zintegrowanych systemów w budownictwie mieszkaniowym. Po³¹czenie systemu oœwietlenia sztucznego z dziennym pozwala lepiej wykorzystaæ œwiat³o dzienne oraz podnieœæ komfort pracy w pomieszczeniu. Pawe³ Sadowski - Brilux S.A. Literatura: 1.materia³y informacyjne Philips Lighting Poland 2. Zdjêcia: Agnieszka Kulimowska nowoœci w oœwietleniu 9

10 nasi partnerzy ELEKTRO-HURT dystrybutor GnieŸnieñska firma Elektro-Hurt rozpoczê³a swoje funkcjonowanie w 1993 roku. Pocz¹tkowe lata dzia³alnoœci nie przynosi³y firmie du ych zysków, a to g³ównie dlatego, i niemal wszystkie dochody inwestowane by³y przez w³aœciciela w rozwój firmy. Strategia ta, wsparta umiejêtnoœci¹ elastycznego dzia³ania i b³yskawicznego reagowania na zmieniaj¹ce siê potrzeby klientów, przynios³a oczekiwane rezultaty. Elektro-Hurt, w ci¹gu niespe³na jedenastu lat, sta³ siê jedn¹ z najwiêkszych hurtowni elektrycznych dzia³aj¹cych w województwie wielkopolskim. Centrala firmy znajduje siê w GnieŸnie przy ulicy Witkowskiej 9/11 (tel. /61/ ). Nie jest to jednak jedyne miejsce, w którym Elektro-Hurt prowadzi swoj¹ dzia³alnoœæ handlow¹. Ju w 1996 roku powsta³ pierwszy oddzia³ firmy w Witkowie. Siedem lat póÿniej otwarto kolejny oddzia³ w Poznaniu przy ulicy D¹browskiego 81/85 (tel. /61/ ), a niespe³na pó³ roku póÿniej oddzia³ na poznañskim Kotowie 54 (tel. /61/ producentów dzia³aj¹cych na polskim rynku. Poniewa firma z powodzeniem startuje w przetargach, do grona jej klientów nale ¹ ró nego rodzaju jednostki bud etowe takie jak szko³y, urzêdy czy szpitale, chocia Elektro-Hurt obs³uguje tak e mniejsze inwestycje prywatne. Zarówno centrala jak i filie obs³uguj¹ tak e klientów detalicznych oraz profesjonalistów (elektryków, elektroinstalatorów, architektów). Ponadto Elektro-Hurt wspó³pracuje z kilkudziesiêcioma mniejszymi hurtowniami i sklepami dostarczaj¹c do nich w³asnym transportem oferowane przez siebie produkty. O wysokim poziomie jakoœci obs³ugi klientów œwiadczyæ mo e fakt, i stopniowo wzrasta liczba sta³ych odbiorców firmy. Niew¹tpliwy sukces Elektro-Hurtu to zas³uga nie tylko Pana Aleksandra Wintera - w³aœciciela, lecz tak e zespo³u wykwalifikowanej i kompetentnej kadry pracowniczej. Obecnie przedsiêbiorstwo zatrudnia 41 osób s³u ¹cych klientom swoj¹ fachow¹ wiedz¹. Wiedza ta jest systema- Elektro-Hurtem, czyli spotkania integracyjne pracowników, producentów oraz bezpoœrednich odbiorców. W ich trakcie uczestnicy zapoznaj¹ siê z aktualnymi potrzebami rynku, wymieniaj¹ uwagi na temat produktów, a co najwa niejsze - poznaj¹ siê nawzajem. W ci¹gu swego stosunkowo krótkiego istnienia (w 2003 r. odby³y siê huczne dziesi¹te urodziny), Elektro-Hurt mo e poszczyciæ siê licznymi osi¹gniêciami i sukcesami. Firma rozwija siê we w³aœciwym kierunku, czego potwierdzeniem jest zakwalifikowanie Elektro-Hurtu przez ogólnopolski dziennik ekonomiczny Puls Biznesu do presti owego grona Gazel Biznesu Elektro-Hurtu zosta³ zakwalifikowany przez ogólnopolski dziennik ekonomiczny Puls Biznesu do presti owego grona Gazel Biznesu W gronie tym mog¹ znaleÿæ siê tylko takie przedsiêbiorstwa, które osi¹gaj¹ bardzo dobre wyniki finansowe i s¹ rzetelnymi partnerami biznesowymi. Niezwykle wa nym wydarzeniem dla Elektro-Hurtu by³o niedawne przyst¹pienie do Unii Hurtowni Elektrycznych El - Plus Sp. z o.o., wiod¹cej obecnie sieci sprzeda- y w bran y elektrotechnicznej. Przed firm¹ wci¹ jednak stoj¹ nowe plany i wyzwania. Aleksander Winter ma nadziejê, e dziêki podejmowanym przez Elektro- Hurt dzia³aniom jego przedsiêbiorstwo bêdzie coraz dynamiczniej siê rozwijaæ, pozostaj¹c przyjaznym dla klientów. Jaros³aw Rudaœ - Brilux S.A. 11). Obecnie ³¹czna powierzchnia firmy (centrala + trzy oddzia³y) wynosi ponad 4000m. Elektro-Hurt dostarcza swoim klientom wszelkiego rodzaju materia³y i wyroby elektroinstalacyjne oraz oœwietleniowe. Oferta handlowa firmy obejmuje wyroby czo³owych krajowych i zagranicznych tycznie pog³êbiana poprzez odbywaj¹ce siê cyklicznie szkolenia, w których pracownicy maj¹ obowi¹zek uczestniczyæ. Oprócz podnoszenia umiejêtnoœci osób tworz¹cych firmê, w³aœciciel stara siê tak- e zacieœniaæ relacje ³¹cz¹ce kadrê z dostawcami i klientami. Do tradycji firmy wesz³y ju coroczne Wielkie Majówki z 10

11 marketing EKONOMIA, RYNEK I PRODUKTY Magazyn ELEKTROSYSTEMY jest miesiêcznikiem bran y elektrotechnicznej. W grudniu tego roku minie piêæ lat od ukazania siê pierwszego numeru pisma. Czasopismo dostarcza bran owemu czytelnikowi informacji o szeroko rozumianym rynku elektrotechnicznym w Polsce i na œwiecie. Pismo podzielono na trzy segmenty. Trzy w jednym Pierwszy segment poœwiêcony jest zagadnieniom biznesowo-analityczno-ekonomicznym. Publikowane s¹ w nim informacje o wydarzeniach wa nych dla kadry zarz¹dzaj¹cej. Dziennikarze ELEKTROSY- STEMÓW na bie ¹co œledz¹ wszystkie bran owe wydarzenia. Ka dy numer magazynu zawiera rozbudowany dzia³ aktualnoœci, zawieraj¹cy informacje o zawartych kontraktach, wydarzeniach w firmach z bran y, wygranych przetargach, zmianach w prawie, roszadach personalnych, a tak e nowoœciach produktowych. Drugim segmentem jest dzia³ techniczno-produktowy. Jego lektura pozwala zapoznaæ siê z nowoœciami rynkowymi. W przystêpny i rzeczowy sposób prezentowane s¹ produkty i technologie obecne na rynku elektrotechnicznym. Trzecim obszarem tematycznym ELEK- TROSYSTEMÓW s¹ zebrane w jednym miejscu informacje na temat organizowanych przetargów i ich wyników, a tak e planowanych inwestycji. Do tej czêœci w poszukiwaniu nowych zleceñ najczêœciej zagl¹daj¹ marketingowcy i handlowcy. Opinie czytelników i prenumerata Czytelnicy magazynu ELEKTROSYSTE- MY zwracaj¹ uwagê na przejrzyst¹ formê prezentacji informacji, alfabetyczne indeksy firm, osób, produktów oraz kalendarium najwa niejszych wydarzeñ. ELE- KTROSYSTEMY maj¹ zasiêg ogólnopolski, mo na je kupiæ w blisko 300 punktach. Ich adresy dostêpne s¹ na stronie internetowej czasopisma (www.elektrosystemy.com.pl). Jednak najwygodniejsz¹ form¹ otrzymywania magazynu jest prenumerata, któr¹ mo na zamówiæ dzwoni¹c pod nr (022) Jaros³aw Chojnacki - Elektrosystemy Dodatki tematyczne: styczeñ - Napêdy i Sterowanie luty - Kable i Przewody marzec - Automatyka kwiecieñ - Ochrona Przeciwprzepiêciowa i Odgromowa maj - Hurtownie Elektrotechniczne czerwiec - Miernictwo lipiec - Osprzêt Instalacyjny sierpieñ - Kable i Przewody wrzesieñ - Technika Œrednich Napiêæ paÿdziernik - Technika Œwietlna listopad - Hurtownie Elektrotechniczne grudzieñ - Zasilanie Awaryjne pismo bran owe Dodatki tematyczne Poza unikalnym na rynku podzia³em tematycznym ELEKTROSYSTEMY jako jedyne spoœród pism bran y elektrotechnicznej do ka dego z wydañ do³¹cza bezp³atny dodatek tematyczny. Czytelnik odnajduje w nim analizy i raporty dotycz¹ce konkretnego segmentu rynku elektrotechnicznego. Ponadto w ka dym z dodatków publikowane s¹ zestawienia produktów z danego sektora. Czytelnik mo e je samodzielnie porównaæ i wybraæ ofertê najlepiej spe³niaj¹c¹ jego oczekiwania. 11

12 z ycia Brilux nowa siedziba W poprzednim numerze kwartalnika Oœwietlenie Brilux Info zwiedziliœmy czêœæ biurow¹ nowej siedziby naszej firmy - Centrum Logistycznego Brilux. Przypomnijmy, i CLB znajduje siê przy ulicy S³onecznej 116a w Starej Iwicznej ko³o Piaseczna. W bie ¹cym numerze naszego biuletynu postaramy siê przybli yæ Pañstwu obiekt magazynowy, stanowi¹cy drug¹ czêœæ ca³ego kompleksu. Czêœæ magazynowa Centrum Logistycznego Brilux przylega do ty³ów budynku biurowego. Magazyn mieœci siê w hali o konstrukcji stalowej, której kubatura wynosi m. Hala jest w ca³oœci ogrzewa- 3 na, dziêki czemu magazynowane wewn¹trz produkty nie s¹ nara one na szkodliwy wp³yw niskich temperatur. Hala oœwietlona zosta³a przy u yciu specjalnie przeznaczonych do tego celu opraw metalohalogenkowych HQ250PA, oczywiœcie marki Brilux. Dodatkowe oœwietlenie zapewniaj¹ hermetyczne oprawy przemys³owe do œwietlówek liniowych typu Marena. D³ugoœæ hali magazynowej wynosi 96 m, jej szerokoœæ wynosi zaœ 65 m. Daje to m powierzchni magazynowej. Hala jest w ca³oœci zadaszona i jej wysokoœæ w najwy szym punkcie siêga 10m, zaœ w najni szym 7m. Unikalna konstrukcja dachu hali pozwoli³a na zastosowanie jedynie dwóch rzêdów kolumn podtrzymuj¹cych strop. Takie rozwi¹zanie umo liwi³o ustawienie rega³ów magazynowych w sposób optymalnie wykorzystuj¹cy dostêpn¹ powierzchniê pod³ogi hali. Na niespe³na szeœciu i pó³ tysi¹cach metrów kwadratowych powierzchni magazynu wysokiego sk³adowania rozmieszczono a miejsc paletowych. Do hali magazynowej prowadzi 7 par wrót umo liwiaj¹cych jednoczesny za³adunek towaru na 7 pojazdów. Magazyn jest w pe³ni skomputeryzowany. Zosta³ on podzielony na sektory oznaczone symbolami literowymi. Odpowiadaj¹ one oznaczeniom przyjêtym we wspomagaj¹cym zarz¹dzanie systemie informatycznym SAP, który zosta³ wdro ony w naszej firmie na pocz¹tku bie ¹cego roku. Wprowadzany do magazynu towar umieszczany musi byæ na rega³ach wysokiego sk³adowania w œciœle okreœlonym miejscu, wskazanym przez system. Podczas przygotowywania wysy³ki towaru dla danego klienta, pracownicy Dzia³u Obs³ugi Klienta drukuj¹ w SAP dokumenty magazynowe na których podane s¹ nie tylko cechy zamówionych produktów takie jak nazwa, kolor czy indeks towarowy, lecz tak e dok³adnie opisane miejsce w magazynie (adres), gdzie znajduje siê euro-paleta z danym towarem. Wyœwietlenie danego towaru w systemie jest wiêc równoznaczne z odnalezieniem miejsca, w którym znajduje siê on fizycznie na magazynie. Taki skomputeryzowany system wyszukiwania towarów znacznie u³atwia i przyspiesza odnalezienie w ogromnej hali magazynowej zamówionej przez klienta pozycji asortymentowej, eliminuje równie niemal ca³kowicie mo liwoœæ pomy³ki w czasie kompletacji dostaw. Przy dynamicznie poszerzaj¹cej siê ofercie handlowej i systematycznie rosn¹cych stanach maga- 12

13 z ycia Brilux zynowych, mo liwoœæ szybkiego odnalezienia zamówionych przez klienta produktów ma kapitalne znaczenie dla sprawnej i terminowej obs³ugi logistycznej naszych odbiorców. Towar jest ³adowany i roz³adowywany na miejsca paletowe za pomoc¹ nowoczesnych wózków wid³owych obs³ugiwanych przez przeszkolonych pracowników magazynu. Klienci oczekuj¹cy na przygotowanie towaru mog¹ skorzystaæ z us³ug baru znajduj¹cgo siê w czêœci biurowej Centrum Logistycznego Brilux. Bar uruchomiony zosta³ na pocz¹tku marca tego roku, serwuje bardzo smaczne gor¹ce i zimne dania, desery, przystawki oraz napoje. Magazyn zosta³ zaprojektowany i wybudowany wed³ug najnowoczeœniejszych standardów architektoniczno budowlanych obowi¹zuj¹cych przy wznoszeniu tego rodzaju obiektów, jego wielkoœæ zaœ dostosowana zosta³a do spodziewanego rozwoju firmy. W chwili obecnej hala magazynowa ma powierzchniê wiêksz¹ od powierzchni pe³nowymiarowego boiska pi³karskiego. Ju dziœ jednak wiadomo, i rozwój firmy i powi¹zany z nim wzrost liczby oferowanych pozycji asortymentowych by³ znacznie szybszy od zak³adanego, dlatego powierzchnia magazynowa 2 wynosz¹ca 6.250m ju za kilka miesiêcy bêdzie niewystarczaj¹ca. Z tego powodu na pocz¹tku bie ¹cego roku podjêta zosta³a decyzja o rozbudowie istniej¹cego magazynu. Planowane jest powiêkszenie hali magazynowej o dodatkow¹ powierzchniê 1950m. Jeœli zaœ za jakiœ czas za- 2 istnieje koniecznoœæ kolejnej rozbudowy magazynu, istnieje mo liwoœæ dobudowania nastêpnego segmentu hali o d³ugoœci 30m. Bartosz Ceglarski - Brilux S.A. nowa siedziba ul. P³oñska Ciechanów tel. /0-23/ fax. / 0-23/ ELEKTRON Osiedle Bereki 20a Nowy Targ tel. /0-18/ fax. /0-18/ KAREL II ul. Katowicka Bielsko-Bia³a tel./0-33/ fax./ 0-33/

14 aran acje Salon wyposa enia wnêtrz Klimek i Kluœ - centrum handlowe Blue City Warszawa nasze produkty w aran acjach Firma Klimek i Kluœ w swej ofercie posiada bardzo szerok¹ gamê drzwi wewnêtrznych, mebli wolnostoj¹cych, a tak e mebli do zabudowy wnêtrz m.in. bibliotek i garderób. Wyroby firmy charakteryzuj¹ siê wysok¹ jakoœci¹ oraz najmodniejszym wzornictwem, od klasycznych, tradycyjnych form a po projekty bardzo nowoczesne. Wszystkie oferowane przez firmê produkty dostêpne s¹ w szerokim wyborze kolorów i materia³ów. Ekskluzywny salon firmowy Klimek i Kluœ znajduje siê w niedawno otwartej galerii handlowej Blue City, usytuowanej w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 179. Utrzymane w jasnej, pastelowej tonacji i zaprojektowane z du ¹ dba³oœci¹ o szczegó³y wnêtrze salonu o powierzchni 2 ponad 300m oœwietlone zosta³o oprawami Brilux. Na suficie zamontowano wpuszczane oprawy rastrowe OPELLA 414 oraz oprawy sufitowe PIREO 100, PIREO 300 i PIREO 400, umo liwiaj¹ce regulacjê Ÿróde³ œwiat³a w p³aszczyÿnie horyzontalnej i wertikalnej. Do podœwietlenia ekspozycji pos³u y- ³y ruchome oprawy ESTRA 10 bêd¹ce czêœci¹ systemu szynowego ESTRA, zwieszonego na stalowych linkach z sufitu. Bardzo ciekawe, wrêcz malarskie efekty œwietlne, stworzy³y zamontowane nisko na œcianach wpuszczane oprawy œcienne VESTO 13B, których ch³odne œwiat³o odbija siê w b³yszcz¹cej pod³odze salonu. 14

15 aran acje Zdjêcia: Agnieszka Kulimowska Salon zosta³ oœwietlony w sposób bardzo przemyœlany, œwiat³o wytworzone przez zainstalowane oprawy Brilux w pe³ni wydobywa zarówno walory estetyczne jego wnêtrza, jak i prezentowane w salonie produkty. Dostawê opraw zapewni³ nasz Autoryzowany Dystrybutor, firma POL- KAR, maj¹ca sw¹ siedzibê w Wyszkowie, przy ulicy 1 Maja 21/23. Barbara Grabowska - Stachura Brilux S.A. nasze produkty w aran acjach Do podœwietlenia ekspozycji pos³u y³y ruchome oprawy ESTRA 10 bêd¹ce czêœci¹ systemu szynowego ESTRA, zwieszonego na stalowych linkach z sufitu. Fakty i liczby 15 co najmniej tyle sklepów w centrum handlowym Blue City oœwietlonych zosta³o przy u yciu opraw Brilux 15

16 projektowanie oœwietlenia LITE STAR 6.0 KROK PO KROKU cz.4 program do projektowania oœwietlenia W tym numerze przewodnika projektowania oœwietlenia wykonywanego w programie LITE- STAR opiszemy funkcjê Struktury wraz z wszystkimi operacjami na tej funkcji. Funkcja Struktura pozwala na utworzenie p³askich paneli, na ktróych umieszczone zostaj¹ oprawy oœwietleniowe uporz¹dkowane w rzêdach i kolumnach. Przyk³adem struktur mog¹ byæ elementy modu³owe stosowane w wyposa- eniu wnêtrz lub struktury oœwietleniowe stosowane przy drogach lub na stadionach. Polecenie Dodaj strukturê pozwala na wstawienie struktury, rozumianej jako zespó³ (okreœlany tak e jako grupa geometryczna) opraw zamontowanych na tej samej podstawie. Okno okreœlenia danych struktury. Po wybraniu tej funkcji otwiera siê okno dialogowe, w którym nale y podaæ parametry struktury, takie jak: Nazwa - jest to nazwa jaka zostanie nadana. Wymiaryxiy- s¹ to wymiary stojaka zawieraj¹cego oprawy, podane w metrach. Iloœæ rzêdów i kolumn - jest to iloœæ rzêdów i kolumn opraw œwietlnych; ca³kowita iloœæ opraw jest wynikiem pomno enia iloœci rzêdów przez iloœæ kolumn. Pozycja [m] (x, y, z) - s¹ to wspó³rzêdne okreœlaj¹ce po³o enie struktury (x i y), oraz jej wysokoœæ (z) w stosunku do bezwzglêdnego systemu wspó³rzêdnych. Nacelowanie - jest to ustalenie pozycji rampy z zamontowanymi oprawami œwietlnymi. Mo- e ona byæ wyra ona w systemie wspó³rzêdnych kartezjañskich (x, y, z) (m) i okreœlonego k¹ta obrotu z wokó³ w³asnej osi. Drugi sposób ustalenia pozycji stojaka to system obrotu pod okreœlonym k¹tem (obrót x, y, z), przy pomocy którego dokonuje siê obrotu stojaka wokó³ w³asnej osi i wokó³ osi (x, y, z) obszaru, w którym umieszczony jest stojak, s¹ one równoleg³e do bezwzglêdnego systemu wspó³rzêdnych. Po okreœleniu parametrów dotycz¹cych struktury i po potwierdzeniu wydanego polecenia program automatycznie wstawia strukturê do obszaru roboczego. Funkcja Powiel strukturê pozwala na skopiowanie zaznaczonej struktury, powielaj¹c w ten sposób jedn¹ lub wiêcej struktur, maj¹cych tak¹ sam¹ charakterystykê jak zaznaczona i posiadaj¹c¹ tê sam¹ iloœæ opraw oœwietleniowych, które ewentualnie zosta³y wstawione. Oprawy te maj¹ takie samo ustawienie jak te na zaznaczonym maszcie. Wybór tej funkcji powoduje otworzenie okna dialogowego, w którym nale y podaæ sposób, w jaki ma byæ dokonane kopiowanie, dokonuj¹c wyboru z dwóch mo liwoœci: wed³ug tabeli i w sposób graficzny. W pierwszym przypadku (kopiowanie przy pomocy tabeli) nale y podaæ parametry wskazane w oknie, takie jak: K¹t linii kierunkowej wed³ug której ma byæ kopiowana struktura. Parametr 0 odpowiada osi X dodatniej, Skok pomiêdzy strukturami, Iloœæ struktur do dodania do struktury pierwotnej. Po okreœleniu tych parametrów i potwierdzeniu przyciskiem OK, program dokona skopiowania struktur i ich umieszczenia na obszarze roboczym. W drugim przypadku (kopiowanie metod¹ graficzn¹), nale y wybraæ polecenie Naceluj myszk¹ (wybór kursorem). Program automatycznie pokazuje widok obszaru i struktur w wersji bie ¹cej, ze œrodka którego wychodzi odcinek, którego drugi punkt koñcowy jest w kursorze myszki. Po okreœleniu odcinka i jego kierunku nale y wcisn¹æ lewy przycisk myszki w celu potwierdzenia. Program otwiera okno dialogowe, w którym nale y podaæ iloœæ struktur, które maj¹ byæ dodane do struktury pierwotnej i które zostaj¹ wstawione po wybraniu OK. Je eli natomiast wybierze siê polecenie Anuluj, program powraca do obszaru pracy, bez wykonania tej funkcji. Funkcja Symetryzacja struktur pozwala na utworzenie struktury symetrycznej w stosunku do struktury zaznaczonej, tworz¹c jedn¹, lub wiêcej struktur symetrycznych w stosunku do pierwszej, z tak¹ sam¹ iloœci¹ opraw jak w maszcie pierwotnym, ale ustawionych i obróconych w sposób symetryczny. S¹ do wyboru dwa rodzaje symetrii: Zwyk³a: pozioma lub pionowa, przy pomocy której tworzona jest struktura symetryczna w stosunku do orygina³u. Podwójna: pionowa lub pozioma, przy pomocy której wstawiane s¹ trzy struktury symetryczne w stosunku do orygina³u. Operacja symetryzacji struktur mo liwa jest tylko na p³aszczyÿnie. Po wybraniu tej funkcji otwiera siê okno dialogowe, w którym nale y okreœliæ parametry dotycz¹ce symetryzacji, to znaczy: Symetryzacja struktur. Œrodek symetryzacji: jest to punkt przez który przechodzi oœ symetrii w przypadku symetryzacji zwyk³ej, lub osie symetrii, w przypadku symetryzacji podwójnej. Rodzaj symetryzacji: do wyboru s¹ trzy mo liwoœci: - Pozioma: tworzy siê now¹ strukturê symetryczn¹ w stosunku do poprzedniego, wed³ug osi poziomej przechodz¹cej przez œrodek symetryzacji, z którego w tym przypadku mo liwe jest okreœlenie wspó³rzêdnej y. Symetryzacja dokonywana jest równolegle do osi Y. - Pionowa: tworzy siê now¹ strukturê symetryczn¹ w stosunku do poprzedniego, wed³ug osi pionowej przechodz¹cej przez œrodek symetryzacji, z którego w tym przypadku mo liwe jest okreœlenie wspó³rzêdnej x. Symetryzacja dokonywana jest równolegle do osi X. - Pionowo/pozioma: wstawione s¹ trzy nowe struktury, symetryczne w stosunku do pierwszej wed³ug osi poziomej i osi pionowej, przechodz¹cych przez œrodek symetryzacji, z którego w tym przypadku mo liwe jest okreœlenie wspó³rzêdych xiy.symetryzacja dokonywana jest równolegle do osi XiY. Po wybraniu OK program wstawia nowe elementy, natomiast po wybraniu Anuluj powraca do obszaru pracy. Funkcja Lista struktur pozwala na zarz¹dzanie parametrami dotycz¹cymi struktur. Okno podzielone jest na dwie czêœci: górn¹, sk³adaj¹c¹ siê z tabeli i doln¹, w której znajduj¹ siê funkcje dotycz¹ce tabeli. Tabela w górnej czêœci okna sk³ada siê z nastêpuj¹cych kolumn, zaczynaj¹c od lewej strony: Kolumna zaznaczenia: w celu zaznaczenia danej struktury nale y klikn¹æ myszk¹ po lewej stronie nazwy, natomiast w celu zaznaczenia wiêkszej iloœci struktur, nale y dokonaæ tej samej operacji przy wciœniêtym przycisku Ctrl; dokonany wybór zaznaczony jest przy pomocy znaku graficznego. W celu rezygnacji z zaznaczenia struktury, nale y powtórzyæ tê sam¹ operacjê klikaj¹c na maszcie, z wyboru którego chce siê zrezygnowaæ. Metryka, albo opis struktury; przy pomocy tej etykietki mo na ³atwo rozpoznaæ dan¹ strukturê. Kolumna iloœci rzêdów i kolumn, z których 16

17 projektowanie oœwietlenia sk³ada siê rampa. Pozycja œrodka bezw³adnoœci rampy w stosunku do sta³ego punktu odniesienia (xb, yb, zb) (œrodek bezw³adnoœci pozycji rampy). Nacelowanie rampy, wyra one zarówno przy pomocy wspó³rzêdnych kartezjañskich (xp, yp, zp) i obrotu wokó³ w³asnej osi rampy (ra), jak i przy pomocy wspó³rzêdnych biegunowych (obrót wokó³ systemu osi kartezjañskich x, y, z). W dolnej czêœci tabeli znajduj¹ siê nastêpuj¹ce funkcje zarz¹dzania: Wstaw: pozwala na wstawienie nowej struktury, która zostaje wstawiona w sposób automatyczny na koñcu listy. Przesuñ: pozwala na przesuniêcie struktury wed³ug parametrów podanych w oknie dialogowym, które otwiera siê po wybraniu tej funkcji. Usuñ: Pozwala na usuniêcie zaznaczonych struktur; potwierdzenie polecenia przy ka dym maszcie. Rampa: pozwala na zmianê wymiarów xiy ramp. OK w celu potwierdzenia polecenia i powrotu do Obszaru pracy. Okno zarz¹dzania strukturami. Po wybraniu funkcji Lista opraw program przedstawia okno dialogowe zarz¹dzania oprawami znajduj¹cymi siê na wybranym maszcie. Okno podzielone jest na dwie czêœci: górn¹ w postaci tabeli i doln¹, w której przedstawione s¹ funkcje odpowiadaj¹ce tabeli. W tabeli znajduj¹cej siê w górnej czêœci okna znajduj¹ siê nastêpuj¹ce kolumny, licz¹c od lewej: Kolumna wyboru: w celu zaznaczenia danej oprawy, nale y klikn¹æ myszk¹ po lewej stronie planszy z nazw¹, natomiast w celu wyboru wiêkszej iloœci opraw nale y klikaæ przy wciœniêtym przycisku Ctrl; dokonany wybór zaznaczony jest graficznie przy pomocy symbolu. W celu rezygnacji z dokonanego wyboru oprawy, nale y powtórzyæ tê sam¹ operacjê, klikaj¹c na oprawê, z której chce siê zrezygnowaæ. Metryka, albo nazwa/opis oprawy; jest bardzo u yteczna dla rozpoznania danej oprawy. Kolumna dotycz¹ca iloœci rzêdów i kolumn na rampie. Program numeruje automatycznie pozycje, zaczynaj¹c od pierwszego rzêdu i od pierwszej kolumny oprawy umieszczonej na rampie po prawej stronie na dole, obserwuj¹c z punktu widzenia obserwatora, który ma rampê przed sob¹. Pozycja po³o enia wzglêdnego oprawy w stosunku do wspó³rzêdnych (xb, yb, zb) (œrodek bezw³adnoœci rampy). Nacelowanie oprawy, wyra one zarówno przy pomocy wspó³rzêdnych kartezjañskich (xp, yp, zp) i obrotu wokó³ w³asnej osi oprawy (ra), jak i przy pomocy wspó³rzêdnych biegunowych (obrót wokó³ systemu osi kartezjañskich x, y, z, odpowiadaj¹cych oprawie). adne pole nie mo e byæ edytowane, z wyj¹tkiem kolumny opisuj¹cej oprawy, oraz wspó³rzêdnych nacelowania. Dolna czêœæ tabeli wskazuje wybran¹ oprawê; poni- ej ukazuj¹ siê nastêpuj¹ce funkcje zarz¹dzania: Za³.-Wy³. : pozwala na wy³¹czenie lub w³¹czenie jednej, lub wiêcej opraw oœwietleniowych, tzn. wziêcia pod uwagê lub nie, tego parametru przy dokonywaniu obliczeñ. Ustawienie domyœlne przy wstawianiu opraw oœwietleniowych jest Urz¹dzenie oœwietleniowe w³¹czone = Za³.. Oprawy oœwietleniowe wy³¹czone sygnalizowane s¹ kolorem s³abszym (jaœniejszym) od koloru oznaczajcego oprawy w³¹czone, zazwyczaj jest to kolor szary. W celu w³¹czenia lub wy³¹czenia danej oprawy oœwietleniowej nale y klikn¹æ Fakty i liczby tyle kopii programu LiteStar przekazaliœmy naszym klientom Za³. lub Wy³., uaktywniajc naprzemiennie w³aœciwy przycisk. Wstaw: pozwala na wstawienie nowej oprawy aktywnej, która zostaje wstawiona w sposób automatyczny na koñcu listy. Maksymalna iloœæ opraw, które mog¹ byæ wstawione równa siê wynikowi pomno enia iloœci opraw w rzêdach przez iloœæ w kolumnach, które zosta³y uprzednio ustalone na t¹ strukturê. Nacelowanie: pozwala na sterowanie elementami graficznymi przy pomocy myszki; dotyczy to jednej lub wiêcej zaznaczonych opraw oœwietleniowych. Po zaznaczeniu jednej lub wiêcej opraw oœwietleniowych (w celu zaznaczenia wiêcej ni jedna oprawa nale y wcisn¹æ klawisz Ctrl) i po zaznaczeniu opcji Ustal myszk¹, program otwiera okno dialogowe, w ktrym nale y ustaliæ robocz¹ p³aszczyznê poziom¹ i obrót oprawy wokó³ w³asnej osi (wsp³rzêdna Z - przy ustawieniu na 0 = lampa poziomo); po klikniêciu OK, program przedstawia obszar roboczy i zaznaczone oprawy wizualizowane przez kursor myszki: przesuwaj¹c kursor myszki (lewy przycisk wciœniêty) dokonuje siê automatyczne wstawienie opraw, a nastêpnie program ukazuje okno sterowania oprawami w kolumnie, w celu dokonania dalszych operacji. Usuñ: pozwala na usuniêcie opraw zaznaczonych; ka da taka operacja wymaga potwierdzenia polecenia. Zmieñ czynnik konserwacji (Wspó³czynnik utrzymania) : pozwala na dokonanie jednoczesnej zmiany czynnika konserwacji wybranych opraw oœwietleniowych poprzez klikniêcie na pierwsz¹ kolumnê po lewej stronie. Nastêpnie nale y wprowadziæ now¹ wartoœæ i klikn¹æ OK na potwierdzenie polecenia. Oprawy: pozwala na wejœcie do okna wyboru danych fotometrycznych, oraz na wybór nowej oprawy, która zostanie umieszczona na miejscu opraw uprzednio zaznaczonych. Zaznaczone dane fotometryczne bêd¹ danymi aktywnymi i bêd¹ one u ywane do nowego wprowadzenia. OK: s³u y do potwierdzenia polecenia zmiany i powrotu do obszaru pracy. Je eli chce siê wstawiæ ró ne typy opraw na tej samej rampie, sugerujemy najpierw wstawienie wszystkich opraw tego samego typu, nastêpnie zaznaczenie opraw, które nale y usun¹æ i wybranie funkcji Oprawy, w celu wyboru nowych danych fotometrycznych, które zast¹pi¹ poprzednie dane. Okno zarz¹dzania oprawami na strukturach. Funkcja Otwórz konfiguracjê pozwala na pobranie z biblioteki ewentualnych konfiguracji struktury, ktre zosta³y wczeœniej zaprojektowane i zapisane. Funkcja ta jest bardzo przydatna w przypadku stosowania typowych konfiguracji struktury. Struktury, które zosta³y zachowane przy pomocy funkcji Zachowaj konfiguracjê, zachowuj¹ charakterystykê struktury w takiej formie, w jakiej zosta³a ona zachowana. W zwi¹zku z tym, w celu zarz¹dzania nimi nale y wejœæ do Listy struktur i dokonaæ zmiany nazwy nowych elementów. Program nie dokonuje automatycznej kontroli na³o enia siê na siebie elementów wprowadzonych do lokalu/obszaru, robi to na zdanie operatora, ktróry wybiera dan¹ funkcjê, t.j. SprawdŸ nak³adanie. Na³o enie siê na siebie elementów weryfikowane jest na poziomie bounding box (przedstawienie w postaci prostopad³oœcianów) i jego celem nie jest sprawdzenie rzeczywistej formy przedmiotów. Je eli program znajdzie punkty lub obszary, w których elementy nak³adaj¹ siê na siebie, wskazuje na b³¹d przy pomocy odpowiedniego okna. Adam Tworek - Brilux S.A. program do projektowania oœwietlenia 17

18 wydarzenia Targi PRAGA i targi BRNO targi Praga i targi Brno W poprzednich numerach kwartalnika Oœwietlenie Brilux Info pisaliœmy o naszych planach udzia³u w targach organizowanych w bie ¹cym roku w dwóch najwiêkszych miastach Republiki Czeskiej: Pradze i Brnie. Plany te zosta³y zrealizowane. Wydarzeniempierwszym,w którym uczestniczyliœmy w dniach , by³y XII Miêdzynarodowe Targi Elektrotechniki i Elektroniki AMPER 2004, które odbywa³y siê na terenie wystawowym 2 Praga-Letòany. Na m powierzchni ekspozycyjnej brutto swoje wyroby i us³ugi przedstawi³o 712 wystawców. Powierzchnia ekspozycyjna netto wynios³a 2 przy tym m. W ci¹gu czterech dni trwania targi odwiedzi³o w sumie zwiedzaj¹cych. Dla porównania dodajmy, e w roku ubieg³ym przy tej samej powierzchni ekspozycyjnej brutto, powierzchnia ekspozycyjna netto wynios³a m, a 2 zwiedzaj¹cych by³o Liczba wystawców wzros³a zaœ w tym roku o 14 firm. Targi AMPER bêd¹ce najwa- niejszym wydarzeniem w bran y oœwietleniowej w Czechach, bar- Powierzchnia ekspozycyjna netto: Liczba firmwystawców: Ogólna liczba zwiedzaj¹cych: dziej ni do klientów indywidualnych skierowane s¹ do publicznoœci fachowej, st¹d m.in. niewielki przyrost liczby odwiedzaj¹cych. BRILUX zaprezentowa³ swoje produkty na 2 stoisku o powierzchni 50m, czyli ponad Stoisko BRILUX na targach ELEKTRO. W targach AMPER udzia³ wziê³a tak e firma ELKOVO- Èepelík, która zaprezentowa³a oprawy biurowe. dwukrotnie wiêkszej ni w roku ubieg³ym. Mieliœmy m.in. przyjemnoœæ na ywo zaprezentowaæ zwiedzaj¹cym pe³en asortyment naszych stojaków reklamowych z serii ExpoLine prezentuj¹cych wiêkszoœæ naszych produktów. Poza tym mo na by³o zobaczyæ fotografie i próbki wszystkich nowoœci, które pojawi³y siê w naszej ofercie i zosta³y zaprezentowane w ostatnim numerze czasopisma Oœwietlenie Brilux Info. Najwiêkszym zainteresowaniem cieszy³a siê arówka diodowa LED. W momencie, w którym Pañstwo czytaj¹ ten artyku³, w sprzeda y s¹ ju wszystkie modele GU- 10D przedstawione w Katalogu Drugie z wydarzeñ w których uczestniczy³a nasza firma, I Miêdzynarodowe Targi Elektroinstalacji i Techniki Oœwietleniowej ELEKTRO 2004, odbywa³o siê w ramach Targów Budownictwa w dniach Tab. 1 - Porównanie podstawowych danych targów AMPER i ELEKTRO AMPER 2004 ELEKTRO m m ( w ci¹gu pierwszych czterech dni) r. na terenie BVV (Brnnské veletrhy a výstavy - Brnieñskie Targi i Wystawy) w Brnie. Nasze stoisko znajdowa³o siê w najnowoczeœniejszym pawilonie na terenie wystawowym, pawilonie F, a rozwi¹zania, które w nim zastosowaliœmy, podobne by³y do tych z targów AMPER. Jedynymi innowacjami by³o zastosowanie lamp z serii XF obok oszklonej witryny oraz zainstalowanie nad alejk¹ ze stojakami reklamowymi przemys³owych opraw metalohalogenkowych z serii HQ250 i HQ400. Poniewa targi stanowi³y czêœæ Targów Budownictwa Brno, ogólna frekwencja by³a wy sza ni na targach AMPER. Wed³ug wstêpnego sprawozdania teren BVV w czasie trwania targów odwiedzi³o prawie zwiedzaj¹cych z a 42 krajów! Swoje produkty zaprezentowa³o zaœ wystawców z 23 krajów. Zadaszona powierzchnia ekspozycyjna netto wynosi³a m. Je eli 2 2 dodamy do niej m plenerowej powierzchni ekspozycyjnej netto i 494m 2 specjalnej powierzchni prezentacyjnej, 2 otrzymamy m ogólnej powierzchni wystawowej netto. Targi dostarczy³y wszystkich potrzebnych w budownictwie informacji. Uczestnicz¹ce w nich firmy budowlane oferowa³y pe³ny asortyment produktów od mieszanin betonowych poprzez XII Miêdzynarodowe Targi Elektrotechniki i Elektroniki AMPER PRAGA I Miêdzynarodowe Targi Elektroinstalacji i Techniki Oœwietleniowej ELEKTRO BRNO.Du e zainteresowanie wzbudzi³o stoisko s³owackiej firmy SEC oferuj¹cej interesuj¹ce oprawy wewnêtrzne o nowoczesnej stylistyce. ok³adziny a po materia³y do budowy domów pod klucz. Inne firmy dope³ni³y tê ofertê prezentuj¹c wyposa enie domów i mieszkañ, baseny, a tak e technikê budowlan¹. Oczywiœcie bez oœwietlenia, niezbêdnego dodatku wyposa enia w gospodarstwach domowych, biurach, obiektach u ytecznoœci publicznej czy siedzibach przedsiêbiorstw, nie mog³o siê obejœæ. Niezwykle interesuj¹ca i inspiruj¹ca by³a Firma OSMONT, jeden z odnosz¹cych najwiêksze sukcesy producentów czeskich, równie zaprezentowa³a swoj¹ ofertê. 18

19 wydarzenia konferencja pt. Inteligentne budynki, alternatywne i odnawialne Ÿród³a energii, która odby³a siê w czasie drugiego dnia targów. Wyk³ady wyg³osili miêdzy innymi in. Irena Plocková z Ministerstwa Przemys³u i Handlu, prof. in. Miroslav Jícha z Wydzia³u In ynierii Maszynowej VUT (Vysoké uèení technické Politechnika) Brno, in. Martin Horòáèek z ELEKTRO BRNO MANAGEMENT oraz wielu innych. Bli sze informacje na temat konferencji dostêpne s¹ pod adresem Targi ELEKTRO kierowane s¹ nie tylko do specjalistów takich, jak budowniczowie, projektanci czy architekci, ale w du ym stopniu równie do klientów indywidualnych; mo na by³o to zaobserwowaæ tak e wœród osób odwiedzaj¹cych nasze stoisko. Spraw¹ niezwykle korzystn¹ by³ fakt, i pracownicy BVV pozostawili do dyspozycji wystawców sale wyk³adowe i pomieszczenia konferencyjne. Ca³a impreza by- ³a tak e w pe³ni wspierana przez media. W czasie trwania targów promowaliœmy nie tylko markê BRILUX jako tak¹; swoj¹ uwagê skupiliœmy w du ym stopniu na zaprezentowaniu klientom naszych Autoryzowanych Dystrybutorów, którymi s¹ firmy elektrotechniczne, firmy zajmuj¹ce siê budownictwem, produkcj¹ oraz wiele innych. Na jednych i drugich targach naszym g³ównym celem by³o przekonanie koñcowych klientów zainteresowanych produktami z szerokiej oferty Brilux do korzystania przy sk³adaniu zamówieñ z us³ug nie bezpoœrednio naszej firmy, a naszych Autoryzowanych Dystrybutorów i ich partnerów handlowych. Chcielibyœmy, aby to oni w³aœnie stali siê g³ównym kana³em dystrybucyjnym naszych produktów. Dlatego te na naszym stoisku oprócz materia³ów promuj¹cych sam¹ markê BRILUX znaleÿæ mo na by³o równie materia³y reklamowe naszych najwa niejszych Autoryzowanych Dystrybutorów, a nawet ich przedstawicieli handlowych. Dla ka dego z nich codziennie przeprowadzano w pomieszczeniu konferencyjnym szkolenia, pozwalaj¹ce lepiej zrozumieæ strategiê marketingow¹ i strategiê sprzeda y naszej firmy, zorientowaæ siê w asortymencie, Na targach ELEKTRO zaprezentowaliœmy seriê XF w jej naturalnej pozycji. a tym samym w wiêkszym stopniu sprostaæ yczeniom naszych klientów. Wymieñmy choæ kilka firm, które najbardziej aktywnie wykorzysta³y te mo liwoœci: Sandria Sp z o.o., Elvo S.A., VaP Bransouze Sp z o.o., BMG Group Sp z o.o., Ing. Ivo Hingar- Diskount, Elpe Sp z o.o.. T¹ drog¹ chcielibyœmy tak e bardzo serdecznie podziêkowaæ ich pracownikom. Zarówno jedne, jak i drugie targi spe³ni³y stawiane przed nimi przez nas cele, a mianowicie pozwoli³y zaprezentowaæ szerokiej, tak fachowej, jak i niefachowej publicznoœci BRILUX.CZ jako nowoczesn¹ i dynamicznie rozwijaj¹c¹ siê firmê, która na bie ¹co œledzi, ale tak e ma wp³yw na trendy w bran y oœwietleniowej, nieustannie umacnia swoje kana³y dystrybucyjne oraz wci¹ poszerza swoj¹ ofertê. in. Miroslav Èerný- BRILUX CZ Firma Vyrtych tradycyjnie zademonstrowa³a swoje oprawy techniczne. targi Praga i targi Brno Zespó³ BRILUX CZ. na targach AMPER. Kluczowym punktem prezentacji firmy TREVOS by³a nowa kolekcja opraw kurzoodpornych. W ci¹gu pierwszych czterech dni na targach AMPER nie zatrzymaliœmy siê nawet na moment. Stoisko BRILUX. Seria HQ250 czy HQ400 równie zosta³a zawieszona. 19

20 nowe trendy MODU Y LED nowoœci w oœwietleniu Technologia produkcji pó³przewodników rozwija siê bardzo dynamicznie. Systematycznie zwiêksza siê liczba produkowanych elementów, co powoduje zmniejszenie kosztów produkcji. Poprawiane s¹ równie parametry œwietlne oraz trwa³oœæ diod. Diody du ej mocy wykonane w pojedynczej strukturze uzyskuj¹ bardzo wysok¹ skutecznoœæ œwietln¹ na poziomie œwietlówki kompaktowej. Elementy te wydzielaj¹ du o ciep³a, dlatego wymagaj¹ zastosowania radiatora b¹dÿ innego systemu rozpraszania ciep³a. Do ka dej z diod jest zwykle wymagany oddzielnie zasilacz, który powinien stabilizowaæ wartoœæ pr¹du p³yn¹cego przez z³¹cze p-n diody. Dlatego elementy te przeznaczone s¹ do profesjonalnych zastosowañ do instalacji w oprawach gdzie poniesione koszty s¹ uzasadnione. Przyk³adem jest miniaturowy projektor o bardzo du ej wydajnoœci i skupionej wi¹zce œwiat³a. ród³o œwiat³a stanowi modu³ diod czerwonych, zielonych i niebieskich umieszczonych na wspólnej p³ytce drukowanej. Zastosowanie arówki o podobnych parametrach by³o by równie kosztowne co diody LED oraz znacznie dro sze w póÿniejszej eksploatacji ze wzglêdu na krótk¹ ywotnoœæ arówki projektorowej. Dziêki modu³owi LED mo- liwa jest zmiana barwy œwiat³a bez koniecznoœci stosowania filtrów i strat strumienia œwietlnego. Do zastosowañ w oprawach powszechnego u ytku konstruktorzy wykorzystuj¹ diody LED ma³ej mocy wykonane w technologii tradycyjnej. Aby uzyskaæ wiêkszy strumieñ œwietlny, diody ³¹czy siê w pakiety na wspólnej p³ytce drukowanej i zasila z jednego Ÿród³a. Takie rozwi¹zanie zwane potocznie modu³em LED jest promowane na rynku przez czo³owych producentów oœwietleniowych i jest bardzo powszechne. Œwiat³oœæ zastosowanych diod wynosi od 80mcd (dioda niebieska) do 500mcd (diody ó³te i czerwone). Typowy u yteczny k¹t rozsy³u œwiat³oœci wynosi 120 bez 0 dodatkowych uk³adów optycznych i jest przeznaczony do wiêkszoœci zastosowañ. S¹ równie wersje diod z w¹skim k¹tem 0 rozsy³u, wynosz¹cym 4 przeznaczone np. do oœwietlenia obiektów z wiêkszej odleg³oœci. Dziêki skupionej wi¹zce œwiat³a uzyskuje siê wiêksz¹ œwiat³oœæ maksymaln¹, nawet do 1000mcd oraz lepsze wykorzystanie strumienia œwietlnego. Rozwi¹zania te s¹ znacznie skuteczniejsze od arówek halogenowych ze zintegrowanymi odb³yœnikami. Napiêcie zasilania modu³u wynosi 10V lub 24V zale nie od typu. Modu³y mog¹ byæ wykonane w postaci linijki o szerokoœci 10mm i wysokoœci poni- ej 4mm. Elementy wykonane s¹ w technologii SMD i umieszczone s¹ kolejno jeden element po drugim tworz¹c ca³oœæ. U ytkownik odmierza potrzebn¹ d³ugoœæ elementu i odcina w oznaczonym miejscu fragment modu³u, który mo e byæ zasilany z niezale nego zasilacza. Modu³ mo e byæ stosowany w oprawach w oœwietleniu dekoracyjnym, sygnalizacyjnym oraz pomocniczym. Czêstym zastosowaniem jest oœwietlenie gablot, podœwietlenie obrazów oraz innych eksponatów w muzeach i galeriach. Linia œwiec¹ca jest ³atwa do wkomponowania w otoczenie a dziêki du ej trwa³oœci tych elementów, konstrukcja mo e byæ mocowana na sta³e. Modu³y LED wykorzystywane s¹ w oprawach do iluminacji budynków. Dziêki mniejszym gabarytom s¹ ³atwe w monta u na elewacji budynku. Bardzo popularne s¹ równie modu³y LED wykonane na p³ytkach drukowanych w postaci skupionej grupy diod. Wszystkie diody œwiec¹ w tym samym kierunku przez co œwiat³oœæ takiego elementu jest porównywalna do pojedynczych diod du ej mocy. W oprawach strumieñ œwietlny kierowany jest w na oœwietlany obiekt w taki sposób, e niewidoczna jest struktura modu³u. W niektórych przypadkach konieczne jest stosowanie obudowy wykonanej z tworzywa mlecznego lub matowanego. Rozwi¹zanie to powoduje jednak niewielkie straty strumienia œwietlnego dlatego stosowane powinno byæ tylko w koniecznoœci. FOT. MODU LED OSRAM 20

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga 2 ITELIGENTNE INFRASTRUKTURY SIECIOWE SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA GRUPA ZPAS 3 INFOTELA ISBN 978-83-60516-01-0 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej 2 Monitoring i nowoczesne systemy alarmowe SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-08-9 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 4 7. Telekomunikacja. Grzegorz Kantowicz Dogoniæ Europê... 8 12 VIII Kongres INFOTELA

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 4 7. Telekomunikacja. Grzegorz Kantowicz Dogoniæ Europê... 8 12 VIII Kongres INFOTELA SPIS TREŒCI Warto wiedzieæ, e...... 4 7 Telekomunikacja INDEKS 345237 numer 3 (103), rok dziesi¹ty lipiec/wrzesieñ 2009 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI BIBLIOTEKA INFOTELA Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) ISBN 83-921962-3-6 KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI partnerzy wydania 4 Okablowanie œwiat³owodowe 4 Centrale telefoniczne 4 Technologie mobilne 4 Zarz¹dzanie

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Kantowicz. Mieczys³aw Borkowski. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz

Grzegorz Kantowicz. Mieczys³aw Borkowski. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz INDEKS 345237 numer 1 (101), rok dziesi¹ty styczeñ/marzec 2009 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. M. Kantowicz, G. Kantowicz ul. Stawowa 110,

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA. pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej. numer dziewiêtnasty, maj 2008. nr ISSN 1644-2881

AKADEMIA. pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej. numer dziewiêtnasty, maj 2008. nr ISSN 1644-2881 AKADEMIA numer dziewiêtnasty, maj 2008 pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej nr ISSN 1644-2881 akademia maj 2008.p65 1 Witamy w Akademii 2 akademia maj 2008.p65 2 Witamy w Akademii

Bardziej szczegółowo

Saia S Web nowa idea efektywnego i taniego monitoringu, serwisowania oraz eksploatacji systemów automatyki

Saia S Web nowa idea efektywnego i taniego monitoringu, serwisowania oraz eksploatacji systemów automatyki 29 Nr 1/2005 Marzec 2005 biuletyn informacyjny firmy SABUR wy³¹czny dystrybutor i przedstawiciel firm: Wydanie Specjalne Saia S Web nowa idea efektywnego i taniego monitoringu, serwisowania oraz eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê.

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê. Warunkiem koniecznym dla zaistnienia gotowoœci jest zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowej. Bez dostêpu do globalnego systemu komunikacyjnego, adna spo³eczeñstwo nie bêdzie mog³o uczestniczyæ

Bardziej szczegółowo

Najlepszy wybór to BETON KOMÓRKOWY

Najlepszy wybór to BETON KOMÓRKOWY Najlepszy wybór to BETON KOMÓRKOWY Szanowni Pañstwo Oddajemy do Pañstwa r¹k kolejny, szósty numer Poradnika dla buduj¹cych z betonu komórkowego. Jako redaktor naczelny tego Poradnika, a zarazem Prezes

Bardziej szczegółowo

5.3. Projektowanie i doskonalenie wortalu internetowego w oparciu o przyjêty model badania procesów komunikacji

5.3. Projektowanie i doskonalenie wortalu internetowego w oparciu o przyjêty model badania procesów komunikacji 180 Prezentacja wpływu uzyskanych badań... 5.3. Projektowanie i doskonalenie wortalu internetowego w oparciu o przyjêty model badania procesów komunikacji Emanuel Kulczycki 5.3.1. Znaczenie Internetu w

Bardziej szczegółowo

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów WARSZAWA 2003 1 Autorzy Wojciech Dziemianowicz Tomasz Kierzkowski Robert Knopik Redakcja Tomasz Kierzkowski Recenzent

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYKA Nr 2/02 (19) Czerwiec 2002 biuletyn informacyjny firmy Szanowni Pañstwo, na wstêpie chcia³abym w imieniu ca³ego zespo³u naszej firmy serdecznie podziêkowaæ Pañstwu za odwiedzenie stoiska firmy

Bardziej szczegółowo

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy nr 05 (43) Maj 2013 miesiêcznik bezp³atny nak³ad 25 tys. egzemplarzy ISSN 2081-2280 Nowy zak³ad nowe miejsca pracy Firma Van Heyghen Stal Polska rozpoczê³a realizacjê inwestycji w Stargardzkim Parku Przemys³owym.

Bardziej szczegółowo

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw Jacek Gnich Warszawa 2002 1 Autorzy Jacek Gnich Redakcja i korekta Aleksander o³nierski Copyright by Polska

Bardziej szczegółowo

Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 8

Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 8 Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 8 Kraków 2012 Redaktor Naukowy: prof. dr hab. Henryk Gurgul Sekretarz: mgr Krzysztof K³êk Recenzenci: prof. dr hab. Stanis³aw Belniak

Bardziej szczegółowo

Enter Air S.A. Oferujący, Prowadzący Księgę Popytu IPOPEMA Securities S.A. Menedżer Oferty Bank Zachodni WBK S.A.

Enter Air S.A. Oferujący, Prowadzący Księgę Popytu IPOPEMA Securities S.A. Menedżer Oferty Bank Zachodni WBK S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres al. Krakowska 106, 02-256 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Piotr Szulec. Poradnik inwestora. W co inwestowaæ czyli abc inwestycji

Piotr Szulec. Poradnik inwestora. W co inwestowaæ czyli abc inwestycji Piotr Szulec Poradnik inwestora W co inwestowaæ czyli abc inwestycji Warszawa 2004 1 Broszura zosta³a wydana w celach edukacyjnych. Informacje w niej zawarte maj¹ charakter ogólny. Publikacja zosta³a wydana

Bardziej szczegółowo

Wanda BURDECKA Instytucje otoczenia biznesu Badanie w³asne PARP, 2004 r Warszawa, 2004 1 Autor Wanda Burdecka Redakcja i korekta Wanda Burdecka Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2004

Bardziej szczegółowo

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA Przygotowano w Departamencie Analiz i Strategii Urzêdu Komitetu Integracji Europejskiej. W przygotowaniu publikacji, pod redakcj¹ Rafa³a

Bardziej szczegółowo

Ponad. 1 mln. dolarów Takim majątkiem dysponuje około 80 tysięcy. Usługi finansowe na miarę. ludzi w Polsce. Zamożnych Polaków przybywa

Ponad. 1 mln. dolarów Takim majątkiem dysponuje około 80 tysięcy. Usługi finansowe na miarę. ludzi w Polsce. Zamożnych Polaków przybywa FINANSE PROFESJONALISTÓW 3 W poszukiwaniu prostych i bezpiecznych rozwi¹zañ NA WSTÊPIE Jak pokazuj¹ statystyki zamo noœci, Polakom yje siê coraz lepiej. Gromadzimy coraz wiêcej dóbr i coraz czêœciej korzystamy

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU Opracowa a: Miros awa Peret Spis tre ci 1. Cel raportu... 3 2. Charakterystyka i profil firmy... 3 3. Wizja i misja firmy PP Pasaco Spó ka z o o w oparciu o idee zrównowa

Bardziej szczegółowo

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii 2 VoIP OPERATORZY, US UGI, SPRZÊT SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-02-7 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz tel.

Bardziej szczegółowo

LEDstar, LEDline Liniowe źródła światła LED str. 26, 30

LEDstar, LEDline Liniowe źródła światła LED str. 26, 30 ISSN 1730-2609 Nr 3 (39) LIPIEC WRZESIEŃ 2012 LEDstar, LEDline Liniowe źródła światła LED str. 26, 30 ADVIVE Naświetlacz LED jak elektroniczny tablet Plafoniery z czujnikiem ruchu BRIPOWER lampy metalohalogenkowe

Bardziej szczegółowo

2012 - Rokiem Spó³dzielczoœci str. 4-6. Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-11. Bank Spó³dzielczy w regionie - PA - CO - BANK str.

2012 - Rokiem Spó³dzielczoœci str. 4-6. Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-11. Bank Spó³dzielczy w regionie - PA - CO - BANK str. Poznan, styczen - luty 2012 nr 1/162 ISSN 1429-902X www.sgb.pl Pawe³ Paw³owski - Prezes Zarz¹du -Banku S.A. str. 3 i 25 2012 - Rokiem Spó³dzielczoœci str. 4-6 Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str.

Bardziej szczegółowo

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013 Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 20072013 Regionalne Centrum Informacji Europejskiej Koszalin 2008 Wydawca: Agencja WydawniczoReklamowa SAGITTARIUS

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNEJ. Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW

INDYWIDUALNEJ. Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW ŒRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW Gdañsk 2001 Opracowanie Anna Hutyra Centrum Euro Info

Bardziej szczegółowo

ecard IPO Raport analityczny 21.06.2006

ecard IPO Raport analityczny 21.06.2006 GPW: -- REUTERS: -- BLOOMBERG: -- 21.06.2006 Raport analityczny IPO Dane podstawowe (po emisji)* cena emisyjna (PLN)** 2,50 maksymalna cena emisyjna (PLN)*** 3,50 w ycena DCF (PLN) 2,60 w ycena porów naw

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy. Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY. dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego

Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy. Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY. dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego Warszawa 2005 Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Departament

Bardziej szczegółowo

MASTER OF ECONOMY. Andrzej Kurek

MASTER OF ECONOMY. Andrzej Kurek MASTER OF ECONOMY Andrzej Kurek Blue Eyes Enterprise irma za³o ona przez Annê Bruthansow¹ ze S³owacji. Pocz¹tkowo by³a to jedna z wielu agencji modelek Fi hostess obs³uguj¹ca niewielkie imprezy i promocje

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE INWESTYCYJNE NA POLSKIM RYNKU ZNACZENIE I TENDENCJE ROZWOJU

FUNDUSZE INWESTYCYJNE NA POLSKIM RYNKU ZNACZENIE I TENDENCJE ROZWOJU 42 FUNDUSZE INWESTYCYJNE NA POLSKIM RYNKU ZNACZENIE I TENDENCJE ROZWOJU Publikacja jest kontynuacj¹ serii wydawniczej Zeszyty PBR-CASE Fundacja Naukowa CASE Centrum Analiz Spo³eczno-Ekonomicznych 00-944

Bardziej szczegółowo