INFO. najnowsze produkty ISSN LITESTAR - program do projektowania oœwietlenia Modu³y LED. we Frankfurcie Targi AMPER 2004 Ø124

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFO. najnowsze produkty ISSN 1730-2609. LITESTAR - program do projektowania oœwietlenia Modu³y LED. we Frankfurcie Targi AMPER 2004 Ø124"

Transkrypt

1 najnowsze produkty ISSN Oœwietlenie Nr 3(7) LIPIEC - WRZESIEÑ 2004 INFO Ø Targi Light+Building we Frankfurcie Targi AMPER 2004 LITESTAR - program do projektowania oœwietlenia Modu³y LED

2 od redakcji Szanowni Klienci, wstêp Jak powszechnie wiadomo dnia 1 maja 2004 roku mia³o miejsce historyczne dla wszystkich Polaków wydarzenie - nasz kraj przyst¹pi³ do struktur Unii Europejskiej. Dla bran y oœwietleniowej fakt ten ju dziœ poci¹ga za sob¹ pewne konsekwencje: zmieni³y siê stawki VAT, obowi¹zuj¹ nas przepisy i normy Unii Europejskiej, zniknê³y bariery chroni¹ce nasz rynek przed konkurentami z zachodu. W naszej firmie otwarcie rynków krajowych Unii Europejskiej postrzegamy jako szansê a nie zagro enie, dlatego te staramy siê dzia³aæ jeszcze sprawniej i prê niej ni dzia³aliœmy dotychczas i pracowaæ jeszcze bardziej ciê ko ni w przesz³oœci. Czynimy tak e wszystko, aby pozostawaæ w zgodzie z nowym prawem unijnym, m.in. wycofaliœmy ze sprzeda y bardzo popularne arówki JCDR, mimo, i niektórzy nasi konkurenci, nie bacz¹c na przepisy, dalej oferuj¹ je klientom. Czy nasze dzia³ania przynios¹ oczekiwane rezultaty? Przysz³oœæ rozstrzygnie ten dylemat, jednak dowody na nasze starania znajdziecie Pañstwo w kwartalniku, który w³aœnie trzymacie przed sob¹. Pierwsz¹ rzecz¹, jaka rzuci siê Pañstwu w oczy po przekartkowaniu bie ¹cego wydania Oœwietlenie Brilux Info bêdzie du a liczba kart katalogowych nowych produktów. Staramy siê kontynuowaæ trend zapocz¹tkowany kilka lat temu, polegaj¹cy na poszerzaniu i uzupe³nianiu naszej oferty handlowej w celu uczynienia jej jeszcze bardziej kompleksow¹. W tym kwartale przygotowaliœmy dla Pañstwa a 92 nowoœci daj¹cych w podziale na kolory, typy czy moce 242 pozycje katalogowe. Jak zwykle nowoœci pojawi¹ siê w naszych magazynach na przestrzeni najbli szych trzech miesiêcy, jeœli zaœ cieszyæ siê bêd¹ zainteresowaniem rynkowym, ich sprzeda bêdzie kontynuowana, zaœ ich karty katalogowe umieszczone zostan¹ w katalogu na rok Oprócz nowoœci katalogowych w bie ¹cym wydaniu Oœwietlenie Brilux Info kontynuujemy popularne cykle znane z poprzednich numerów: przybli amy nastêpn¹ spó³kê zagraniczn¹, w której Brilux jest spó³k¹ matk¹, przedstawiamy kolejnego czo³owego partnera handlowego, demonstrujemy mo liwoœci programu do projektowania oœwietlenia Lite- Star 6.0, prezentujemy wybran¹ stronê internetow¹ i pismo bran owe. Jak zwykle w kwartalniku znajd¹ Pañstwo wykaz produktów objêtych w najbli szym okresie promocj¹ cenow¹; tym razem na ich zaprezentowanie konieczne by³o przeznaczenie a czterech stron. W bie ¹cym Oœwietlenie Brilux Info pojawi³y siê tak e zupe³nie nowe dzia³y, jednym z nich s¹ szczególnie dziœ przydatne porady prawne. Nasz biuletyn zawiera ponadto trzy reklamy firm zewnêtrznych, nie bêd¹cych Autoryzowanymi Dystrybutorami Brilux. Szczególnie cieszy nas powtórzona reklama firmy Karlik, bêd¹ca najlepszym dowodem na skutecznoœæ reklamy tej firmy zamieszczonej w poprzednim numerze kwartalnika. Mamy nadziejê, e liczba reklamodawców stale bêdzie siê zwiêkszaæ, tym bardziej, i proponowane przez nas ceny zamieszczania og³oszeñ s¹ absolutnie bezkonkurencyjne, a jakoœæ i objêtoœæ kwartalnika stale rosn¹. Nie jest tajemnic¹, i w bran y oœwietleniowej sezon przypada na okres jesienno - zimowy, zaœ gorsze dni dla oœwietlenia nastaj¹ w czasie lata. Mamy zatem nadziejê, i bez uszczerbku dla prowadzonych przez Pañstwa interesów nadchodz¹ce ciep³e i s³oneczne dni umili Pañstwu lektura naszego kwartalnika. WSTÊP AKTUALNOŒCI SZCZEGÓ OWY OPIS PRODUKTU CIEKAWE STRONY W INTERNECIE SERWIS INTERNETOWY "INTELIGENTNY BUDEYNEK" CZ.2 ELEKTRO-HURT AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR PISMA BRAN OWE SIEDZIBA BRILUX - BUDYNEK MAGAZYNOWY ARAN ACJE KLIMEK I KLUŒ LITESTAR 6.0 KROK PO KROKU TARGI PRAGA MODU Y LED TURNIEJ RICOCHETA W KLUBIE FITSPORT REKLAMA KARLIK ENCYKLOPEDIA SPÓ KA ZAGRANICZNA - S OWACJA TARGI W MIÑSKU TARGI FRANKFURT PROMOCJA KWARTALNA NOWE PRODUKTY NAJNOWSZE PRODUKTY PORADY PRAWNE SYLWETKI OSÓB Z FIRMY ADRESY DYSTRYBUTORÓW yczê Pañstwu przyjemnej lektury, Bartosz Ceglarski Dyrektor Pionu Marketingu Brilux S.A. Redaktor naczelny: Agnieszka Kulimowska Redakcja: Grafika: Bartosz Ceglarski Pawe³ Sadowski Adam Tworek Agnieszka Kulimowska Aneta Klepczyñska Monika Grzywacz Dominika Makowska Wydawca: Brilux S.A Piaseczno, Stara Iwiczna, ul. S³oneczna 116A tel./fax. (+48-22) ,

3 z ycia Brilux TARGI LIGHT + BUILDING WE FRANKFURCIE W dniach kwietnia br. we Frankfurcie nad Menem odby³a siê kolejna edycja najwiêkszych targów bran y oœwietleniowej w Europie. Nasza firma po raz pierwszy prezentowa³a swoj¹ ofertê na frankfurckich targach. Stoisko Brilux mia- 2 ³o powierzchniê 30m i cieszy³o siê du ym zainteresowaniem ze strony osób odwiedzaj¹cych. Podczas targów nawi¹zaliœmy wiele cennych kontaktów handlowych, które, mamy nadziejê, bêd¹ w przysz³oœci procentowaæ. Artyku³ o tegorocznych targach Light + Building publikujemy na stronie 28 i 29. TARGI AMPER PRAGA Na prze³omie marca i kwietnia br. w Pradze odby³a siê kolejna edycja Miêdzynarodowych Targów Elektrotechniki i Elektroniki Amper. Podczas tegorocznych targów 700 wystawców z 16 krajów2 zaprezentowa³o swoj¹ ofertê na ponad m powierzchni wystawienniczej. Wœród wystawców znalaz³a siê równie nasza firma. Obszern¹ relacjê z tegorocznych praskich targów prezentujemy na stronie 18 i 19. TARGI ELEKTRO 2004 W BRNIE W dniach od 20 do 24 kwietnia 2004 roku w ramach Targów Budownictwa odby³y siê I Miêdzynarodowe Targi Elektroinstalacji i Techniki Oœwietleniowej ELEKTRO Swoje produkty zaprezentowa³o a wystawców z 23 krajów zaœ liczba odwiedzaj¹cych osi¹gnê³a osób. Na targach w Brnie swoje stoisko wystawowe mia³a tak e firma Brilux reprezentowana przez spó³kê Brilux.CZ. Obszern¹ relacjê z targów przedstawiamy na stronie 18 i 19, w artykule autorstwa Miroslava Èerný, opisuj¹cym tak e targi Amper Praga. aktualnoœci TARGI CONSTRUCT EXPO BUKARESZT W dniach 5-9 maja 2004 roku w Bukareszcie odby³a siê jedenasta edycja miêdzynarodowych targów Construct Expo Podczas targów 2 na ponad m powierzchni wystawienniczej swoj¹ ofertê zaprezentowa³o 915 firm z 22 krajów. Wœród nich po raz pierwszy znalaz³ siê równie Brilux. Stoisko naszej firmy mia³o powierzchniê 2 20m. Targi odwiedzi³o ponad zwiedzaj¹cych. Relacjê z Construct Expo 2004 zaprezentujemy w nastêpnym biuletynie. WYSTAWA BIZNES POLSKA W MIÑSKU W dniach od 1 do 4 czerwca 2004 roku uczestniczyliœmy jako wystawca w pi¹tej polskiej wystawie narodowej "BIZNES POLSKA 2004" w Miñsku na Bia³orusi. Na powierzchni targowej wynosz¹cej m prezentowa³o siê 130 firm reprezentuj¹cych rozmaite bran e, wœród nich cztery firmy z sektora oœwietleniowego. Stoisko Brilux mia³o powierzchniê 30m, zademonstrowaliœmy na nim prze- 2 krój ca³ej naszej oferty. Relacjê z targów przedstawiamy na stronie 27. ISO 9001 w Brilux Nabieraj¹ tempa prace zwi¹zane z wdro eniem w naszej firmie systemu zapewnienia jakoœci zgodnego z miêdzynarodow¹ norm¹ ISO Pracownicy Akademii jakoœci, nadzoruj¹cej proces wdro enia systemu ISO w Brilux S.A. przeprowadzili szkolenie dla grupy naszych pracowników. Po jego zakoñczeniu uczestnicy kursu otrzymali certyfikaty audytorów wewnêtrznych systemu zarz¹dzania jakoœci¹ zgodnego z norm¹ ISO 9001: Obecnie koñczy siê kolejny etap procesu wdro enia audyty wewnêtrzne przeprowadzane przez przeszkolonych pracowników naszej firmy. Kolejnym krokiem bêdzie audyt certyfikuj¹cy, przeprowadzony przez audytorów z zewnêtrznej jednostki certyfikuj¹cej. Jesteœmy przekonani, i audyt certyfikuj¹cy zakoñczy siê przyznaniem naszej firmie certyfikatu ISO

4 z ycia Brilux Pod koniec maja br. rozpoczêliœmy prace nad nowym katalogiem naszych produktów. Tradycj¹ sta³o siê ju, i nowy katalog, obowi¹zuj¹cy przez kolejnych dwanaœcie miesiêcy, prezentujemy na warszawskich targach Œwiat³o. Do³o ymy wszelkich starañ, aby tradycjê t¹ podtrzymaæ, tj. aby katalog 2005 premierê sw¹ mia³ 30 wrzeœnia, w dniu inauguracji targów Œwiat³o Najnowszy katalog projektowany jest od strony graficznej w KATALOG BRILUX NA ROK 2005 zgodzie ze zmieniaj¹cymi siê trendami i wymaganiami klientów, m.in. unowoczeœniony zostanie jego layout oraz zwiêkszona zostanie liczba zdjêæ prezentuj¹cych miejsca, do oœwietlenia których wykorzystano oprawy naszej firmy. Ju dziœ wiadomo, i najnowszy katalog demonstrowaæ bêdzie kilkaset pozycji asortymentowych wiêcej ni obecny. Dnia 24 maja 2004 r. w Centrum Logistycznym Brilux odby³o siê ogólnopolskie spotkanie czo³owych partnerów handlowych Brilux. Swoj¹ obecnoœci¹ zaszczyci³o nas ponad 50 osób, reprezentuj¹cych 36 firm z ca³ego kraju. W czasie spotkania zaprezentowane zosta³y kluczowe elementy planu SPOTKANIE PARTNERÓW BRILUX rozwoju Brilux S.A. na najbli sz¹ przysz³oœæ, demonstrowane by³y tak e na ywo produkty, które w najbli szym czasie zasil¹ ofertê handlow¹ naszej firmy. Spotkanie by³o doskona³¹ okazj¹ do bli szego poznania siê i wzajemnej wymiany pogl¹dów. aktualnoœci Jak powszechnie wiadomo od dnia 1 maja 2004 roku nasz kraj jest cz³onkiem Unii Europejskiej. Firma Brilux wi¹ e z tym faktem spore nadzieje. Liczymy na mo liwoœæ poszerzenia obecnych rynków zbytu o kraje Europy Zachodniej wchodz¹ce w sk³ad Unii. Przez klika pocz¹tkowych Brilux S.A. przyjêty zosta³ w poczet cz³onków Polskiego Zwi¹zku Producentów i Pracodawców Przemys³u Oœwietleniowego. PZPiPPO zrzesza polskich producentów sprzêtu oœwietleniowego, importerów oraz firmy produkuj¹ce komponenty, podzespo³y lub dzia³aj¹ce na rzecz przemys³u oœwietleniowego. Celem Zwi¹zku jest zapewnienie zrzeszonym w nim osobom i firmom pomocy w realizacji ich dzia³alnoœci gospodarczej, udzielanie im wszechstronnej pomocy i ochrony prawnej, JANLUX Gostynin Gostynin ul. P³ocka 37 tel.: /0-24/ /0-24/ PIERWSZE TRANSAKCJE W UNII EUROPEJSKIEJ miesiêcy cz³onkostwa Polski w zjednoczonej Europie uda³o siê nam dokonaæ pierwszych sprzeda y do klientów z Niemiec i Szwecji. Zainteresowanie, jakie wywo³a³o nasze stoisko na targach Light + Building procentuje, liczymy na systematyczny wzrost sprzeda y na rynkach wspólnoty. BRILUX CZ ONKIEM PZPiPPO oraz kszta³towanie jednolitego stanowiska we wszystkich sprawach zwi¹zanych z prowadzon¹ przez nich dzia³alnoœci¹. Polski Zwi¹zek Producentów i Pracodawców Przemys³u Oœwietleniowego reprezentuje tak e interesy polskich firm wobec instytucji pañstwowych i gospodarczych w kraju i za granic¹. Mamy nadziejê, i nasze cz³onkostwo w PZPiPPO pozwoli nam byæ bli ej spraw zwi¹zanych z szeroko rozumian¹ bran ¹ oœwietleniow¹. TRONICA PO UDNIE Katowice ul. Koœciuszki 227 tel.: /0-32/ TARNÓW NOWY S CZ D BROWA TARNOWSKA Tarnów ul. Spokojna 22a tel.: /0-14/ /0-14/ BUSKO ZDRÓJ BOCHNIA BRZESKO NIEDOMICE 4

5 nowe produkty System szynowy SCENA System szynowy SCENA przeznaczony jest do oœwietlenia pomocniczego, jednak dla pomieszczeñ o niedu ej kubaturze mo e stanowiæ jednoczeœnie oœwietlenie g³ówne. Zastosowanie takich systemów polecane jest szczególnie tam, gdzie czêsto zmieniany jest wystrój wnêtrza. System uk³adany jest w pomieszczeniu na sta³e, jednak za pomoc¹ adaptorów istnieje mo liwoœæ pod³¹czenia oprawy w dowolnym miejscu szynoprzewodu. Mo liwa jest tak e czêsta wymiana opraw i dostosowanie oœwietlenia do zmieniaj¹cego siê wnêtrza. Najczêstszym zastosowaniem szynoprzewodów s¹ wystawy sklepów, galerie, muzea. System dobrze sprawdza siê równie w pomieszczeniach biurowych, w których pe³ni funkcjê oœwietlenia pomocniczego. Przyk³adem jest zastosowanie reflektorów doœwietlaj¹cych obrazy oraz inne elementy dekoracyjne. Nowoœci¹ w ofercie jest trójfazowy system opraw i szynoprzewodów SCENA zasilany napiêciem sieci 440/230V 50Hz. Podstawowym elementem systemu jest piêcioprzewodowa szyna SCENA TS o d³ugoœci 1m lub 2m. Koñce szynoprzewodów musz¹ byæ zakoñczone zaœlepkami SCENA WE. Mocowanie szyn systemu przewidziano do œciany lub sufitu z u yciem ko³ków rozporowych. Konstrukcja noœna szynoprzewodu wykonana jest z aluminium i tworzyw sztucznych, dziêki czemu jest on lekki i mo e byæ mocowany na nowoczesnych materia³ach konstrukcyjnych powszechnie stosowanych w budownictwie. Do budowy y³ szynoprzewodu zastosowano miedÿ przewodow¹ o przekroju umo liwiaj¹cym d³ugotrwa³e obci¹ enie pr¹dem znamionowym 10A. Wszystkie po³¹czenia elektryczne wykonano z metali umo liwiaj¹cych pewny i trwa³y styk zapewniaj¹c d³ug¹ trwa³oœæ eksploatacyjn¹. Dziêki zastosowaniu odpowiednich ³¹czników mo liwe jest dopasowanie systemu szynoprzewodu do ka dego pomieszczenia. System szynowy SCENA stanowi uniwersalne i nowoczesne rozwi¹zanie w oœwietleniu wnêtrz. Oprawy oœwietleniowe wyposa one s¹ w trójbiegunowy adaptor, który umo liwia zamocowanie oprawy na szynie oraz pod³¹czenie do napiêcia. Zastosowany system blokady uniemo liwia samoczynne obrócenie siê adaptora jak i równie odwrotne jego za³o enie. Adaptor umo liwia wybór jednej z faz do której przy³¹czona bêdzie oprawa. Ka da z faz systemu musi byæ jednakowo obci¹- ona aby zachowaæ symetriê uk³adu. Do ca³ego systemu przeznaczone s¹ projektory SCENA P10; SCENA P30; SCENA PS10; SCENA PS30 na lampê metalohalogenkow¹ z trzonkiem G12 o mocy 70W. Modele SCENA P20; SCENA PS20 przeznaczone s¹ równie do lampy metalohalogenkowej z trzonkiem G12 i wystêpuj¹ w dwóch wersjach: o mocy 70W i 150W. Projektory z lamp¹ metalohalogenkow¹ s¹ skutecznym i wydajnym rozwi¹zaniem w oœwietleniu du ych przestrzeni. ESTRA WL1 Fot. SCENA P10 Fot. SCENA P20 Fot. SCENA P30 Wszystkie oprawy SCENA posiadaj¹ obrotow¹ regulacjê po³o enia oraz dodatkowo w p³aszczyÿnie pionowej. Dziêki temu mo liwe jest swobodne ustawienie reflektora oraz racjonalne kierowanie œwiat³em. Pawe³ Sadowski - Brilux S.A. oprawy metalohalogenkowe Fakty i liczby 242 tyle nowych pozycji katalogowych wprowadzamy do oferty w 3 kwartale 2004r. ESTRA WH ESTRA WL2 ESTRA WT1 ESTRA WT2 Fot. SCENA WX1, WT1, WL1 oraz SCENA TS ESTRA WX 5

6 internet CIEKAWE STRONY BRAN OWE W INTERNECIE serwis internetowy W bie ¹cym numerze naszego kwartalnika prezentujemy witrynê internetow¹ ogólnopolskiej organizacji zrzeszaj¹cej elektryków i elektrotechników ró nych specjalnoœci. Jest to serwis internetowy Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP), dostêpny pod adresem Tradycje Stowarzyszenia siêgaj¹ prze- ³omu XIX i XX wieku, a sama organizacja powsta³a w 1919 r. Jej pierwszym prezesem by³ prof. Mieczys³aw Po aryski - cz³owiek niezwykle zas³u ony dla rozwoju polskiej elektryki i elektrotechniki. W serwisie, oprócz historii, statutu czy struktury organizacyjnej Stowarzyszenia Elektryków Polskich znajduj¹ siê aktualnoœci z ycia SEP, informacje o odbywaj¹cych siê w Polsce i za granic¹ zjazdach, konferencjach i seminariach, a tak e o wybranych wydarzeniach miêdzynarodowych w elektryce. Strona internetowa Stowarzyszenia Elektryków Polskich zawiera wiele u ytecznych informacji z zakresu szeroko rozumianej elektryki i elektrotechniki. Na stronie publikowana jest w wersji elektronicznej wydawana przez SEP gazetka, jak równie informacje o czasopismach bran owych. Osoby zainteresowane poszerzaniem i doskonaleniem swoich umiejêtnoœci zawodowych z zakresu elektrotechniki znajd¹ w serwisie informacje o organizowanych przez SEP specjalistycznych kursach i szkoleniach zawodowych. Witryna zawiera równie wiadomoœci o polskich i zagranicznych imprezach targowych bran y elektrotechnicznej, a tak e odznaczeniach i nagrodach przyznawanych przez SEP zas³u onym cz³onkom Stowarzyszenia oraz wybranym produktom, technologiom lub us³ugom z zakresu elektryki i elektrotechniki. Serwis u³atwia kontakt pomiêdzy pracodawcami a potencjalnymi pracownikami - w wydzielonej jego czêœci pt. Gie³da Pracy zarówno poszukuj¹cy zatrudnienia w bran y, jak i firmy elektryczne czy elektrotechniczne poszukuj¹ce pracowników mog¹ bezp³atnie zamieœciæ swoje og³oszenie. Ka de og³oszenie jest publikowane przez okres 6 miesiêcy. Stowarzyszenie Elektryków Polskich wspó³pracuje z zagranicznymi stowarzyszeniami elektryków i in ynierów przede wszystkim z EUREL'EM europejsk¹ organizacj¹ zrzeszaj¹c¹ narodowe stowarzyszenia in ynierskie z 15 krajów Europy. Informacje o tej miêdzynarodowej wspó³pracy SEP równie zamieszczone s¹ na stronie internetowej Stowarzyszenia. Na ³amach witryny internetowej SEP znaleÿæ mo na tak e zasady i regulaminy konkursów organizowanych przez stowarzyszenie na najlepsz¹ pracê dyplomow¹, in yniersk¹ czy magistersk¹ z zakresu elektryki i elektrotechniki, a tak e dorocznej ogólnopolskiej olimpiady Elektrycznej i Elektronicznej dla uczniów szkó³ œrednich EUROELEKTRA. Przydatne linki to dzia³, w którym znaleÿæ mo na m.in. adresy firm zwi¹zanych z elektryk¹ rekomendowanych przez SEP, jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia Elektryków Polskich, a tak e wybranych zagranicznych stowarzyszeñ elektryków. Strona internetowa Stowarzyszenia Elektryków Polskich zawiera wiele u ytecznych informacji z zakresu szeroko rozumianej elektryki i elektrotechniki. Serdecznie zapraszamy do jej odwiedzenia wszystkich zwi¹zanych z t¹ tematyk¹ b¹dÿ ni¹ zainteresowanych. Barbara Grabowska- Stachura - Brilux S.A. 6

7 internet ZASTOSOWANIA ZASTOSOWANIA W bie ¹cym numerze naszego kwartalnika postaramy siê zapoznaæ Pañstwa z nowoœciami i ulepszeniami, jakie od chwili wydania ostatniego numeru Oœwietlenie Brilux Info wprowadziliœmy na stronie internetowej Najistotniejsz¹ i najbardziej pracoch³onn¹ modyfikacj¹, jakiej dokonaliœmy ostatnio na naszej stronie jest uruchomienie witryny w jêzyku niemieckim. Decyzja o przet³umaczeniu witryny na jêzyk niemiecki zapad³a w zwi¹zku z uczestnictwem Brilux S.A. w targach Light + Building we Frankfurcie nad Menem, które odby³y siê pod koniec kwietnia br. Podczas targów, o- prócz produktów marki Brilux, zaprezentowana zosta³a równie witryna internetowa naszej firmy. Udzia³ Brilux w tej presti owej imprezie by³ dla spó³ki sporym wyzwaniem. Nasze stoisko cieszy³o siê du- ym zainteresowaniem wœród osób odwiedzaj¹ych targi. Co wiêcej, wœród goœci je odwiedzaj¹cych panowa³a opinia, e nasza strona internetowa jest jedn¹ z najlepszych witryn bran owych, jakie do tej pory mieli okazjê ogl¹daæ. Cieszy nas niezmiernie, e nasza praca zosta³a doceniona równie poza granicami kraju. Oprócz prac zwi¹zanych ztworzeniem nowej wersji jêzykowej serwisu w ostatnim czasie równie na polskojêzycznej stronie pojawi³o siê kilka nowoœci. Po pierwsze, ukoñczone zosta³y prace zwi¹zane z prezentacj¹ produktów w formie zastosowañ, o której to funkcjonalnoœci obszernie pisaliœmy w poprzednim numerze kwartalnika (statystyki naszego serwera wskazuj¹, i Zastosowania to jedna z najchêtniej odwiedzanych czêœci strony Na naszej witrynie pojawi³o siê równie kilka nowych aran acji przedstawiaj¹cych zdjêcia Obecnie trwaj¹ intensywne prace zwi¹zane z przygotowaniem witryn w jêzykach: czeskim, s³owackim, wêgierskim i rumuñskim. wnêtrz sklepów znajduj¹cych siê w niedawno oddanym do u ytku warszawskim centrum handlowym BLUE CITY (kilkanaœcie sklepów znajduj¹cych siê w tym centrum oœwietlonych zosta³o przy u yciu naszych opraw). W ciesz¹cym siê coraz wiêkszym zainteresowaniem wœród odwiedzaj¹cych nasz¹ stronê dziale Pytania do eksperta pojawi³o siê kilka nowych, ciekawych pytañ, skierowanych do naszego dzia³u technicznego. Mamy nadziejê, e zamieszczone na stronie odpowiedzi na te pytania dostarcz¹ Pañstwu dodatkowych informacji na temat produktów znajduj¹cych siê w ofercie Brilux S.A. Poza tym na stronie na bie ¹co pojawiaj¹ siê informacje o promocjach i nowoœciach wprowadzanych do naszej oferty, a tak e inne ciekawe wiadomoœci dotycz¹ce naszej firmy. Staramy siê, aby serwis by³ jednym z najczêœciej uaktualnianych serwisów bran owych w polskim Internecie. Serdecznie zapraszamy Pañstwa do jego czêstego odwiedzania. ukasz Œrutwa- Brilux S.A. serwis internetowy 7

8 nowe trendy INTELIGENTNY BUDYNEK CZ.2 nowoœci w oœwietleniu Jednym z nowych trendów rozpowszechnionych w nowoczesnych budynkach jest stabilizacja natê enia oœwietlenia na p³aszczyÿnie roboczej. Napiêcie w sieci elektroenergetycznej jest Ÿród³em ró nych zak³óceñ przewodzonych, które równie powoduj¹ zaburzenia amplitudy. Konsekwencj¹ tego s¹ widoczne zmiany strumienia œwietlnego co powoduje dyskomfort widzenia oraz zmêczenie wzroku. Problemy z jakoœci¹ energii elektrycznej dotycz¹ wszystkich odbiorców, równie na terenach nie uprzemys³owionych. Dlatego te producenci oferuj¹ uk³ady zap³onowe, które stabilizuj¹ strumieñ œwietlny lampy w pe³nym zakresie tolerancji zmian napiêcia zasilaj¹cego. Jest to korzystne gdy unika siê w ten sposób zjawiska migotania œwiat³a oraz zmian natê enia oœwietlenia. Bardziej zaawansowane konstrukcje stabilizuj¹ strumieñ œwietlny w zakresie od 198V do 264V co przekracza typowy zakres zmian napiêcia w sieci. W nowoczesnym budownictwie stosuje siê wydajne i energooszczêdne oœwietlenie wraz z uk³adami optymalizuj¹cymi wykorzystanie energii. Jednym z takich rozwi¹zañ jest sterownik oœwietlenia wspó³pracuj¹cy z czujnikiem natê enia oœwietlenia. Natê enie oœwietlenia jest mierzone przez fotoogniwo, które wysterowane jest œwiat³em odbitym od powierzchni p³aszczyzny roboczej. Sterownik przetwarza sygna³ analogowy z ogniwa i oblicza poprawkê dla wysterowania stateczników elektronicznych opraw. Rozwi¹zanie to dobrze sprawdza siê w salach konferencyjnych, w których czêsto zmieniany jest charakter prezentacji. Wa nym czynnikiem jest iloœæ œwiat- ³a dziennego. Jeœli jego udzia³ w oœwietleniu pomieszczenia bêdzie zbyt du y, system nie bêdzie w stanie utrzymaæ wymaganej wartoœci natê enia oœwietlenia na p³aszczyÿnie roboczej. W kimacie umiarkowanym, wystêpuj¹ bardzo du e ró nice w nas³onecznieniu dlatego istnieje koniecznoœæ doœwietlania pomieszczeñ œwiat³em sztucznym. Rozwi¹zaniem mo e byæ ograniczenie œwiat³a s³onecznego poprzez zastosowanie rolet które równie mo na w³¹czyæ do systemu sterowania oœwietleniem. Po³¹czenie systemu oœwietlenia sztucznego z dziennym pozwala lepiej wykorzystaæ œwiat³o dzienne oraz podnieœæ komfort pracy w pomieszczeniu. W przysz³oœci takie rozwi¹zania stan¹ siê standardem w nowoczesnym budownictwie mieszkaniowym. Interfejs stateczników elektronicznych to zwykle standard napiêciowy 1-10V, dziêki czemu mo liwie jest stosowanie uk³adów dowolnego producenta. Wejœcie uk³adu wymaga instalacji dwuprzewodowej do pod³¹czenia zewnêtrznego urz¹dzenia. Urz¹dzeniem zewnêtrznym mo e byæ potencjometr rêcznej, p³ynnej regulacji strumienia œwietlnego opraw. Sygna³ 1V odpowiada 1% strumienia œwietlnego, natomiast 10V odpowiednio 100% jego wartoœci. Pr¹d na wejœciu sterowania nie przekracza 0,6mA. Zale noœæ zmian mocy jest liniowa, dlatego sterowanie oœwietleniem przy u yciu tego interfejsu jest bardzo ³atwe i chêtnie wykorzystywane przez producentów oœwietlenia. Zintegrowany system sterowania oœwietleniem pozwala równie na programowane zmiany natê enia oœwietlenia w pomieszczeniu zale nie od upodobañ u ytkowników. 8

9 nowe trendy Uk³ad pracuje ze sprzê eniem zwrotnym, zmierzona wartoœæ natê enia oœwietlenia mo e byæ porównywana z nastawion¹. Dziêki temu uk³ad mo e stabilizowaæ wartoœæ natê enia oœwietlenia na p³aszczyÿnie roboczej podczas zmieniaj¹cych siê warunków oœwietlenia œwiat³em s³onecznym. Uk³ady sterowania posiadaj¹ zwykle interfejs do po³¹czenia z systemem transmisji danych w budynku. Obecnie najczêœciej spotykane s¹ dwa standardy: EIB i DALI. Interfejs DALI (Digital Addressabe Lighting Interfece) jest wspóln¹ inicjatyw¹ takich koncernów jak Philips, Helvar, Osram i jest podobnym standardem do EIB opisywanym w poprzednim numerze. Transmisja danych odbywa siê poprzez dwu y³owy przewód sterowniczy. Ka de urz¹dzenie jest adresowalne i mo e byæ sterowane oddzielnie. Urz¹dzenia pracuj¹ w architekturze otwartej co oznacza, e system jest tworzony przez u ytkownika i odpowiednio dostosowany do jego potrzeb. Mo liwa jest równie jego swobodna rozbudowa bez koniecznoœci dodatkowych czynnoœci instalacyjnych. System jest odporny na przepiêcia, zak³ócenia promieniowane oraz zmianê biegunowoœci. Uk³ad sterowania mo e wspó³pracowaæ z czujnikami ruchu, wy³¹cznikami czasowymi i innymi urz¹dzeniami których interfejs jest zgodny z przyjêtym standardem w budynku. Sterownik oœwietlenia mo e wspó³pracowaæ z du ¹ liczb¹ opraw, w wyniku czego ka da w pomieszczeniu mo e œwieciæ inn¹ wartoœci¹ strumienia œwietlnego. Takie rozwi¹zanie daje nieograniczone mo liwoœci w sterowaniu oœwietleniem. W przysz³oœci nale y spodziewaæ siê upowszechnia zintegrowanych systemów w budownictwie mieszkaniowym. Po³¹czenie systemu oœwietlenia sztucznego z dziennym pozwala lepiej wykorzystaæ œwiat³o dzienne oraz podnieœæ komfort pracy w pomieszczeniu. Pawe³ Sadowski - Brilux S.A. Literatura: 1.materia³y informacyjne Philips Lighting Poland 2. Zdjêcia: Agnieszka Kulimowska nowoœci w oœwietleniu 9

10 nasi partnerzy ELEKTRO-HURT dystrybutor GnieŸnieñska firma Elektro-Hurt rozpoczê³a swoje funkcjonowanie w 1993 roku. Pocz¹tkowe lata dzia³alnoœci nie przynosi³y firmie du ych zysków, a to g³ównie dlatego, i niemal wszystkie dochody inwestowane by³y przez w³aœciciela w rozwój firmy. Strategia ta, wsparta umiejêtnoœci¹ elastycznego dzia³ania i b³yskawicznego reagowania na zmieniaj¹ce siê potrzeby klientów, przynios³a oczekiwane rezultaty. Elektro-Hurt, w ci¹gu niespe³na jedenastu lat, sta³ siê jedn¹ z najwiêkszych hurtowni elektrycznych dzia³aj¹cych w województwie wielkopolskim. Centrala firmy znajduje siê w GnieŸnie przy ulicy Witkowskiej 9/11 (tel. /61/ ). Nie jest to jednak jedyne miejsce, w którym Elektro-Hurt prowadzi swoj¹ dzia³alnoœæ handlow¹. Ju w 1996 roku powsta³ pierwszy oddzia³ firmy w Witkowie. Siedem lat póÿniej otwarto kolejny oddzia³ w Poznaniu przy ulicy D¹browskiego 81/85 (tel. /61/ ), a niespe³na pó³ roku póÿniej oddzia³ na poznañskim Kotowie 54 (tel. /61/ producentów dzia³aj¹cych na polskim rynku. Poniewa firma z powodzeniem startuje w przetargach, do grona jej klientów nale ¹ ró nego rodzaju jednostki bud etowe takie jak szko³y, urzêdy czy szpitale, chocia Elektro-Hurt obs³uguje tak e mniejsze inwestycje prywatne. Zarówno centrala jak i filie obs³uguj¹ tak e klientów detalicznych oraz profesjonalistów (elektryków, elektroinstalatorów, architektów). Ponadto Elektro-Hurt wspó³pracuje z kilkudziesiêcioma mniejszymi hurtowniami i sklepami dostarczaj¹c do nich w³asnym transportem oferowane przez siebie produkty. O wysokim poziomie jakoœci obs³ugi klientów œwiadczyæ mo e fakt, i stopniowo wzrasta liczba sta³ych odbiorców firmy. Niew¹tpliwy sukces Elektro-Hurtu to zas³uga nie tylko Pana Aleksandra Wintera - w³aœciciela, lecz tak e zespo³u wykwalifikowanej i kompetentnej kadry pracowniczej. Obecnie przedsiêbiorstwo zatrudnia 41 osób s³u ¹cych klientom swoj¹ fachow¹ wiedz¹. Wiedza ta jest systema- Elektro-Hurtem, czyli spotkania integracyjne pracowników, producentów oraz bezpoœrednich odbiorców. W ich trakcie uczestnicy zapoznaj¹ siê z aktualnymi potrzebami rynku, wymieniaj¹ uwagi na temat produktów, a co najwa niejsze - poznaj¹ siê nawzajem. W ci¹gu swego stosunkowo krótkiego istnienia (w 2003 r. odby³y siê huczne dziesi¹te urodziny), Elektro-Hurt mo e poszczyciæ siê licznymi osi¹gniêciami i sukcesami. Firma rozwija siê we w³aœciwym kierunku, czego potwierdzeniem jest zakwalifikowanie Elektro-Hurtu przez ogólnopolski dziennik ekonomiczny Puls Biznesu do presti owego grona Gazel Biznesu Elektro-Hurtu zosta³ zakwalifikowany przez ogólnopolski dziennik ekonomiczny Puls Biznesu do presti owego grona Gazel Biznesu W gronie tym mog¹ znaleÿæ siê tylko takie przedsiêbiorstwa, które osi¹gaj¹ bardzo dobre wyniki finansowe i s¹ rzetelnymi partnerami biznesowymi. Niezwykle wa nym wydarzeniem dla Elektro-Hurtu by³o niedawne przyst¹pienie do Unii Hurtowni Elektrycznych El - Plus Sp. z o.o., wiod¹cej obecnie sieci sprzeda- y w bran y elektrotechnicznej. Przed firm¹ wci¹ jednak stoj¹ nowe plany i wyzwania. Aleksander Winter ma nadziejê, e dziêki podejmowanym przez Elektro- Hurt dzia³aniom jego przedsiêbiorstwo bêdzie coraz dynamiczniej siê rozwijaæ, pozostaj¹c przyjaznym dla klientów. Jaros³aw Rudaœ - Brilux S.A. 11). Obecnie ³¹czna powierzchnia firmy (centrala + trzy oddzia³y) wynosi ponad 4000m. Elektro-Hurt dostarcza swoim klientom wszelkiego rodzaju materia³y i wyroby elektroinstalacyjne oraz oœwietleniowe. Oferta handlowa firmy obejmuje wyroby czo³owych krajowych i zagranicznych tycznie pog³êbiana poprzez odbywaj¹ce siê cyklicznie szkolenia, w których pracownicy maj¹ obowi¹zek uczestniczyæ. Oprócz podnoszenia umiejêtnoœci osób tworz¹cych firmê, w³aœciciel stara siê tak- e zacieœniaæ relacje ³¹cz¹ce kadrê z dostawcami i klientami. Do tradycji firmy wesz³y ju coroczne Wielkie Majówki z 10

11 marketing EKONOMIA, RYNEK I PRODUKTY Magazyn ELEKTROSYSTEMY jest miesiêcznikiem bran y elektrotechnicznej. W grudniu tego roku minie piêæ lat od ukazania siê pierwszego numeru pisma. Czasopismo dostarcza bran owemu czytelnikowi informacji o szeroko rozumianym rynku elektrotechnicznym w Polsce i na œwiecie. Pismo podzielono na trzy segmenty. Trzy w jednym Pierwszy segment poœwiêcony jest zagadnieniom biznesowo-analityczno-ekonomicznym. Publikowane s¹ w nim informacje o wydarzeniach wa nych dla kadry zarz¹dzaj¹cej. Dziennikarze ELEKTROSY- STEMÓW na bie ¹co œledz¹ wszystkie bran owe wydarzenia. Ka dy numer magazynu zawiera rozbudowany dzia³ aktualnoœci, zawieraj¹cy informacje o zawartych kontraktach, wydarzeniach w firmach z bran y, wygranych przetargach, zmianach w prawie, roszadach personalnych, a tak e nowoœciach produktowych. Drugim segmentem jest dzia³ techniczno-produktowy. Jego lektura pozwala zapoznaæ siê z nowoœciami rynkowymi. W przystêpny i rzeczowy sposób prezentowane s¹ produkty i technologie obecne na rynku elektrotechnicznym. Trzecim obszarem tematycznym ELEK- TROSYSTEMÓW s¹ zebrane w jednym miejscu informacje na temat organizowanych przetargów i ich wyników, a tak e planowanych inwestycji. Do tej czêœci w poszukiwaniu nowych zleceñ najczêœciej zagl¹daj¹ marketingowcy i handlowcy. Opinie czytelników i prenumerata Czytelnicy magazynu ELEKTROSYSTE- MY zwracaj¹ uwagê na przejrzyst¹ formê prezentacji informacji, alfabetyczne indeksy firm, osób, produktów oraz kalendarium najwa niejszych wydarzeñ. ELE- KTROSYSTEMY maj¹ zasiêg ogólnopolski, mo na je kupiæ w blisko 300 punktach. Ich adresy dostêpne s¹ na stronie internetowej czasopisma (www.elektrosystemy.com.pl). Jednak najwygodniejsz¹ form¹ otrzymywania magazynu jest prenumerata, któr¹ mo na zamówiæ dzwoni¹c pod nr (022) Jaros³aw Chojnacki - Elektrosystemy Dodatki tematyczne: styczeñ - Napêdy i Sterowanie luty - Kable i Przewody marzec - Automatyka kwiecieñ - Ochrona Przeciwprzepiêciowa i Odgromowa maj - Hurtownie Elektrotechniczne czerwiec - Miernictwo lipiec - Osprzêt Instalacyjny sierpieñ - Kable i Przewody wrzesieñ - Technika Œrednich Napiêæ paÿdziernik - Technika Œwietlna listopad - Hurtownie Elektrotechniczne grudzieñ - Zasilanie Awaryjne pismo bran owe Dodatki tematyczne Poza unikalnym na rynku podzia³em tematycznym ELEKTROSYSTEMY jako jedyne spoœród pism bran y elektrotechnicznej do ka dego z wydañ do³¹cza bezp³atny dodatek tematyczny. Czytelnik odnajduje w nim analizy i raporty dotycz¹ce konkretnego segmentu rynku elektrotechnicznego. Ponadto w ka dym z dodatków publikowane s¹ zestawienia produktów z danego sektora. Czytelnik mo e je samodzielnie porównaæ i wybraæ ofertê najlepiej spe³niaj¹c¹ jego oczekiwania. 11

12 z ycia Brilux nowa siedziba W poprzednim numerze kwartalnika Oœwietlenie Brilux Info zwiedziliœmy czêœæ biurow¹ nowej siedziby naszej firmy - Centrum Logistycznego Brilux. Przypomnijmy, i CLB znajduje siê przy ulicy S³onecznej 116a w Starej Iwicznej ko³o Piaseczna. W bie ¹cym numerze naszego biuletynu postaramy siê przybli yæ Pañstwu obiekt magazynowy, stanowi¹cy drug¹ czêœæ ca³ego kompleksu. Czêœæ magazynowa Centrum Logistycznego Brilux przylega do ty³ów budynku biurowego. Magazyn mieœci siê w hali o konstrukcji stalowej, której kubatura wynosi m. Hala jest w ca³oœci ogrzewa- 3 na, dziêki czemu magazynowane wewn¹trz produkty nie s¹ nara one na szkodliwy wp³yw niskich temperatur. Hala oœwietlona zosta³a przy u yciu specjalnie przeznaczonych do tego celu opraw metalohalogenkowych HQ250PA, oczywiœcie marki Brilux. Dodatkowe oœwietlenie zapewniaj¹ hermetyczne oprawy przemys³owe do œwietlówek liniowych typu Marena. D³ugoœæ hali magazynowej wynosi 96 m, jej szerokoœæ wynosi zaœ 65 m. Daje to m powierzchni magazynowej. Hala jest w ca³oœci zadaszona i jej wysokoœæ w najwy szym punkcie siêga 10m, zaœ w najni szym 7m. Unikalna konstrukcja dachu hali pozwoli³a na zastosowanie jedynie dwóch rzêdów kolumn podtrzymuj¹cych strop. Takie rozwi¹zanie umo liwi³o ustawienie rega³ów magazynowych w sposób optymalnie wykorzystuj¹cy dostêpn¹ powierzchniê pod³ogi hali. Na niespe³na szeœciu i pó³ tysi¹cach metrów kwadratowych powierzchni magazynu wysokiego sk³adowania rozmieszczono a miejsc paletowych. Do hali magazynowej prowadzi 7 par wrót umo liwiaj¹cych jednoczesny za³adunek towaru na 7 pojazdów. Magazyn jest w pe³ni skomputeryzowany. Zosta³ on podzielony na sektory oznaczone symbolami literowymi. Odpowiadaj¹ one oznaczeniom przyjêtym we wspomagaj¹cym zarz¹dzanie systemie informatycznym SAP, który zosta³ wdro ony w naszej firmie na pocz¹tku bie ¹cego roku. Wprowadzany do magazynu towar umieszczany musi byæ na rega³ach wysokiego sk³adowania w œciœle okreœlonym miejscu, wskazanym przez system. Podczas przygotowywania wysy³ki towaru dla danego klienta, pracownicy Dzia³u Obs³ugi Klienta drukuj¹ w SAP dokumenty magazynowe na których podane s¹ nie tylko cechy zamówionych produktów takie jak nazwa, kolor czy indeks towarowy, lecz tak e dok³adnie opisane miejsce w magazynie (adres), gdzie znajduje siê euro-paleta z danym towarem. Wyœwietlenie danego towaru w systemie jest wiêc równoznaczne z odnalezieniem miejsca, w którym znajduje siê on fizycznie na magazynie. Taki skomputeryzowany system wyszukiwania towarów znacznie u³atwia i przyspiesza odnalezienie w ogromnej hali magazynowej zamówionej przez klienta pozycji asortymentowej, eliminuje równie niemal ca³kowicie mo liwoœæ pomy³ki w czasie kompletacji dostaw. Przy dynamicznie poszerzaj¹cej siê ofercie handlowej i systematycznie rosn¹cych stanach maga- 12

13 z ycia Brilux zynowych, mo liwoœæ szybkiego odnalezienia zamówionych przez klienta produktów ma kapitalne znaczenie dla sprawnej i terminowej obs³ugi logistycznej naszych odbiorców. Towar jest ³adowany i roz³adowywany na miejsca paletowe za pomoc¹ nowoczesnych wózków wid³owych obs³ugiwanych przez przeszkolonych pracowników magazynu. Klienci oczekuj¹cy na przygotowanie towaru mog¹ skorzystaæ z us³ug baru znajduj¹cgo siê w czêœci biurowej Centrum Logistycznego Brilux. Bar uruchomiony zosta³ na pocz¹tku marca tego roku, serwuje bardzo smaczne gor¹ce i zimne dania, desery, przystawki oraz napoje. Magazyn zosta³ zaprojektowany i wybudowany wed³ug najnowoczeœniejszych standardów architektoniczno budowlanych obowi¹zuj¹cych przy wznoszeniu tego rodzaju obiektów, jego wielkoœæ zaœ dostosowana zosta³a do spodziewanego rozwoju firmy. W chwili obecnej hala magazynowa ma powierzchniê wiêksz¹ od powierzchni pe³nowymiarowego boiska pi³karskiego. Ju dziœ jednak wiadomo, i rozwój firmy i powi¹zany z nim wzrost liczby oferowanych pozycji asortymentowych by³ znacznie szybszy od zak³adanego, dlatego powierzchnia magazynowa 2 wynosz¹ca 6.250m ju za kilka miesiêcy bêdzie niewystarczaj¹ca. Z tego powodu na pocz¹tku bie ¹cego roku podjêta zosta³a decyzja o rozbudowie istniej¹cego magazynu. Planowane jest powiêkszenie hali magazynowej o dodatkow¹ powierzchniê 1950m. Jeœli zaœ za jakiœ czas za- 2 istnieje koniecznoœæ kolejnej rozbudowy magazynu, istnieje mo liwoœæ dobudowania nastêpnego segmentu hali o d³ugoœci 30m. Bartosz Ceglarski - Brilux S.A. nowa siedziba ul. P³oñska Ciechanów tel. /0-23/ fax. / 0-23/ ELEKTRON Osiedle Bereki 20a Nowy Targ tel. /0-18/ fax. /0-18/ KAREL II ul. Katowicka Bielsko-Bia³a tel./0-33/ fax./ 0-33/

14 aran acje Salon wyposa enia wnêtrz Klimek i Kluœ - centrum handlowe Blue City Warszawa nasze produkty w aran acjach Firma Klimek i Kluœ w swej ofercie posiada bardzo szerok¹ gamê drzwi wewnêtrznych, mebli wolnostoj¹cych, a tak e mebli do zabudowy wnêtrz m.in. bibliotek i garderób. Wyroby firmy charakteryzuj¹ siê wysok¹ jakoœci¹ oraz najmodniejszym wzornictwem, od klasycznych, tradycyjnych form a po projekty bardzo nowoczesne. Wszystkie oferowane przez firmê produkty dostêpne s¹ w szerokim wyborze kolorów i materia³ów. Ekskluzywny salon firmowy Klimek i Kluœ znajduje siê w niedawno otwartej galerii handlowej Blue City, usytuowanej w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 179. Utrzymane w jasnej, pastelowej tonacji i zaprojektowane z du ¹ dba³oœci¹ o szczegó³y wnêtrze salonu o powierzchni 2 ponad 300m oœwietlone zosta³o oprawami Brilux. Na suficie zamontowano wpuszczane oprawy rastrowe OPELLA 414 oraz oprawy sufitowe PIREO 100, PIREO 300 i PIREO 400, umo liwiaj¹ce regulacjê Ÿróde³ œwiat³a w p³aszczyÿnie horyzontalnej i wertikalnej. Do podœwietlenia ekspozycji pos³u y- ³y ruchome oprawy ESTRA 10 bêd¹ce czêœci¹ systemu szynowego ESTRA, zwieszonego na stalowych linkach z sufitu. Bardzo ciekawe, wrêcz malarskie efekty œwietlne, stworzy³y zamontowane nisko na œcianach wpuszczane oprawy œcienne VESTO 13B, których ch³odne œwiat³o odbija siê w b³yszcz¹cej pod³odze salonu. 14

15 aran acje Zdjêcia: Agnieszka Kulimowska Salon zosta³ oœwietlony w sposób bardzo przemyœlany, œwiat³o wytworzone przez zainstalowane oprawy Brilux w pe³ni wydobywa zarówno walory estetyczne jego wnêtrza, jak i prezentowane w salonie produkty. Dostawê opraw zapewni³ nasz Autoryzowany Dystrybutor, firma POL- KAR, maj¹ca sw¹ siedzibê w Wyszkowie, przy ulicy 1 Maja 21/23. Barbara Grabowska - Stachura Brilux S.A. nasze produkty w aran acjach Do podœwietlenia ekspozycji pos³u y³y ruchome oprawy ESTRA 10 bêd¹ce czêœci¹ systemu szynowego ESTRA, zwieszonego na stalowych linkach z sufitu. Fakty i liczby 15 co najmniej tyle sklepów w centrum handlowym Blue City oœwietlonych zosta³o przy u yciu opraw Brilux 15

16 projektowanie oœwietlenia LITE STAR 6.0 KROK PO KROKU cz.4 program do projektowania oœwietlenia W tym numerze przewodnika projektowania oœwietlenia wykonywanego w programie LITE- STAR opiszemy funkcjê Struktury wraz z wszystkimi operacjami na tej funkcji. Funkcja Struktura pozwala na utworzenie p³askich paneli, na ktróych umieszczone zostaj¹ oprawy oœwietleniowe uporz¹dkowane w rzêdach i kolumnach. Przyk³adem struktur mog¹ byæ elementy modu³owe stosowane w wyposa- eniu wnêtrz lub struktury oœwietleniowe stosowane przy drogach lub na stadionach. Polecenie Dodaj strukturê pozwala na wstawienie struktury, rozumianej jako zespó³ (okreœlany tak e jako grupa geometryczna) opraw zamontowanych na tej samej podstawie. Okno okreœlenia danych struktury. Po wybraniu tej funkcji otwiera siê okno dialogowe, w którym nale y podaæ parametry struktury, takie jak: Nazwa - jest to nazwa jaka zostanie nadana. Wymiaryxiy- s¹ to wymiary stojaka zawieraj¹cego oprawy, podane w metrach. Iloœæ rzêdów i kolumn - jest to iloœæ rzêdów i kolumn opraw œwietlnych; ca³kowita iloœæ opraw jest wynikiem pomno enia iloœci rzêdów przez iloœæ kolumn. Pozycja [m] (x, y, z) - s¹ to wspó³rzêdne okreœlaj¹ce po³o enie struktury (x i y), oraz jej wysokoœæ (z) w stosunku do bezwzglêdnego systemu wspó³rzêdnych. Nacelowanie - jest to ustalenie pozycji rampy z zamontowanymi oprawami œwietlnymi. Mo- e ona byæ wyra ona w systemie wspó³rzêdnych kartezjañskich (x, y, z) (m) i okreœlonego k¹ta obrotu z wokó³ w³asnej osi. Drugi sposób ustalenia pozycji stojaka to system obrotu pod okreœlonym k¹tem (obrót x, y, z), przy pomocy którego dokonuje siê obrotu stojaka wokó³ w³asnej osi i wokó³ osi (x, y, z) obszaru, w którym umieszczony jest stojak, s¹ one równoleg³e do bezwzglêdnego systemu wspó³rzêdnych. Po okreœleniu parametrów dotycz¹cych struktury i po potwierdzeniu wydanego polecenia program automatycznie wstawia strukturê do obszaru roboczego. Funkcja Powiel strukturê pozwala na skopiowanie zaznaczonej struktury, powielaj¹c w ten sposób jedn¹ lub wiêcej struktur, maj¹cych tak¹ sam¹ charakterystykê jak zaznaczona i posiadaj¹c¹ tê sam¹ iloœæ opraw oœwietleniowych, które ewentualnie zosta³y wstawione. Oprawy te maj¹ takie samo ustawienie jak te na zaznaczonym maszcie. Wybór tej funkcji powoduje otworzenie okna dialogowego, w którym nale y podaæ sposób, w jaki ma byæ dokonane kopiowanie, dokonuj¹c wyboru z dwóch mo liwoœci: wed³ug tabeli i w sposób graficzny. W pierwszym przypadku (kopiowanie przy pomocy tabeli) nale y podaæ parametry wskazane w oknie, takie jak: K¹t linii kierunkowej wed³ug której ma byæ kopiowana struktura. Parametr 0 odpowiada osi X dodatniej, Skok pomiêdzy strukturami, Iloœæ struktur do dodania do struktury pierwotnej. Po okreœleniu tych parametrów i potwierdzeniu przyciskiem OK, program dokona skopiowania struktur i ich umieszczenia na obszarze roboczym. W drugim przypadku (kopiowanie metod¹ graficzn¹), nale y wybraæ polecenie Naceluj myszk¹ (wybór kursorem). Program automatycznie pokazuje widok obszaru i struktur w wersji bie ¹cej, ze œrodka którego wychodzi odcinek, którego drugi punkt koñcowy jest w kursorze myszki. Po okreœleniu odcinka i jego kierunku nale y wcisn¹æ lewy przycisk myszki w celu potwierdzenia. Program otwiera okno dialogowe, w którym nale y podaæ iloœæ struktur, które maj¹ byæ dodane do struktury pierwotnej i które zostaj¹ wstawione po wybraniu OK. Je eli natomiast wybierze siê polecenie Anuluj, program powraca do obszaru pracy, bez wykonania tej funkcji. Funkcja Symetryzacja struktur pozwala na utworzenie struktury symetrycznej w stosunku do struktury zaznaczonej, tworz¹c jedn¹, lub wiêcej struktur symetrycznych w stosunku do pierwszej, z tak¹ sam¹ iloœci¹ opraw jak w maszcie pierwotnym, ale ustawionych i obróconych w sposób symetryczny. S¹ do wyboru dwa rodzaje symetrii: Zwyk³a: pozioma lub pionowa, przy pomocy której tworzona jest struktura symetryczna w stosunku do orygina³u. Podwójna: pionowa lub pozioma, przy pomocy której wstawiane s¹ trzy struktury symetryczne w stosunku do orygina³u. Operacja symetryzacji struktur mo liwa jest tylko na p³aszczyÿnie. Po wybraniu tej funkcji otwiera siê okno dialogowe, w którym nale y okreœliæ parametry dotycz¹ce symetryzacji, to znaczy: Symetryzacja struktur. Œrodek symetryzacji: jest to punkt przez który przechodzi oœ symetrii w przypadku symetryzacji zwyk³ej, lub osie symetrii, w przypadku symetryzacji podwójnej. Rodzaj symetryzacji: do wyboru s¹ trzy mo liwoœci: - Pozioma: tworzy siê now¹ strukturê symetryczn¹ w stosunku do poprzedniego, wed³ug osi poziomej przechodz¹cej przez œrodek symetryzacji, z którego w tym przypadku mo liwe jest okreœlenie wspó³rzêdnej y. Symetryzacja dokonywana jest równolegle do osi Y. - Pionowa: tworzy siê now¹ strukturê symetryczn¹ w stosunku do poprzedniego, wed³ug osi pionowej przechodz¹cej przez œrodek symetryzacji, z którego w tym przypadku mo liwe jest okreœlenie wspó³rzêdnej x. Symetryzacja dokonywana jest równolegle do osi X. - Pionowo/pozioma: wstawione s¹ trzy nowe struktury, symetryczne w stosunku do pierwszej wed³ug osi poziomej i osi pionowej, przechodz¹cych przez œrodek symetryzacji, z którego w tym przypadku mo liwe jest okreœlenie wspó³rzêdych xiy.symetryzacja dokonywana jest równolegle do osi XiY. Po wybraniu OK program wstawia nowe elementy, natomiast po wybraniu Anuluj powraca do obszaru pracy. Funkcja Lista struktur pozwala na zarz¹dzanie parametrami dotycz¹cymi struktur. Okno podzielone jest na dwie czêœci: górn¹, sk³adaj¹c¹ siê z tabeli i doln¹, w której znajduj¹ siê funkcje dotycz¹ce tabeli. Tabela w górnej czêœci okna sk³ada siê z nastêpuj¹cych kolumn, zaczynaj¹c od lewej strony: Kolumna zaznaczenia: w celu zaznaczenia danej struktury nale y klikn¹æ myszk¹ po lewej stronie nazwy, natomiast w celu zaznaczenia wiêkszej iloœci struktur, nale y dokonaæ tej samej operacji przy wciœniêtym przycisku Ctrl; dokonany wybór zaznaczony jest przy pomocy znaku graficznego. W celu rezygnacji z zaznaczenia struktury, nale y powtórzyæ tê sam¹ operacjê klikaj¹c na maszcie, z wyboru którego chce siê zrezygnowaæ. Metryka, albo opis struktury; przy pomocy tej etykietki mo na ³atwo rozpoznaæ dan¹ strukturê. Kolumna iloœci rzêdów i kolumn, z których 16

17 projektowanie oœwietlenia sk³ada siê rampa. Pozycja œrodka bezw³adnoœci rampy w stosunku do sta³ego punktu odniesienia (xb, yb, zb) (œrodek bezw³adnoœci pozycji rampy). Nacelowanie rampy, wyra one zarówno przy pomocy wspó³rzêdnych kartezjañskich (xp, yp, zp) i obrotu wokó³ w³asnej osi rampy (ra), jak i przy pomocy wspó³rzêdnych biegunowych (obrót wokó³ systemu osi kartezjañskich x, y, z). W dolnej czêœci tabeli znajduj¹ siê nastêpuj¹ce funkcje zarz¹dzania: Wstaw: pozwala na wstawienie nowej struktury, która zostaje wstawiona w sposób automatyczny na koñcu listy. Przesuñ: pozwala na przesuniêcie struktury wed³ug parametrów podanych w oknie dialogowym, które otwiera siê po wybraniu tej funkcji. Usuñ: Pozwala na usuniêcie zaznaczonych struktur; potwierdzenie polecenia przy ka dym maszcie. Rampa: pozwala na zmianê wymiarów xiy ramp. OK w celu potwierdzenia polecenia i powrotu do Obszaru pracy. Okno zarz¹dzania strukturami. Po wybraniu funkcji Lista opraw program przedstawia okno dialogowe zarz¹dzania oprawami znajduj¹cymi siê na wybranym maszcie. Okno podzielone jest na dwie czêœci: górn¹ w postaci tabeli i doln¹, w której przedstawione s¹ funkcje odpowiadaj¹ce tabeli. W tabeli znajduj¹cej siê w górnej czêœci okna znajduj¹ siê nastêpuj¹ce kolumny, licz¹c od lewej: Kolumna wyboru: w celu zaznaczenia danej oprawy, nale y klikn¹æ myszk¹ po lewej stronie planszy z nazw¹, natomiast w celu wyboru wiêkszej iloœci opraw nale y klikaæ przy wciœniêtym przycisku Ctrl; dokonany wybór zaznaczony jest graficznie przy pomocy symbolu. W celu rezygnacji z dokonanego wyboru oprawy, nale y powtórzyæ tê sam¹ operacjê, klikaj¹c na oprawê, z której chce siê zrezygnowaæ. Metryka, albo nazwa/opis oprawy; jest bardzo u yteczna dla rozpoznania danej oprawy. Kolumna dotycz¹ca iloœci rzêdów i kolumn na rampie. Program numeruje automatycznie pozycje, zaczynaj¹c od pierwszego rzêdu i od pierwszej kolumny oprawy umieszczonej na rampie po prawej stronie na dole, obserwuj¹c z punktu widzenia obserwatora, który ma rampê przed sob¹. Pozycja po³o enia wzglêdnego oprawy w stosunku do wspó³rzêdnych (xb, yb, zb) (œrodek bezw³adnoœci rampy). Nacelowanie oprawy, wyra one zarówno przy pomocy wspó³rzêdnych kartezjañskich (xp, yp, zp) i obrotu wokó³ w³asnej osi oprawy (ra), jak i przy pomocy wspó³rzêdnych biegunowych (obrót wokó³ systemu osi kartezjañskich x, y, z, odpowiadaj¹cych oprawie). adne pole nie mo e byæ edytowane, z wyj¹tkiem kolumny opisuj¹cej oprawy, oraz wspó³rzêdnych nacelowania. Dolna czêœæ tabeli wskazuje wybran¹ oprawê; poni- ej ukazuj¹ siê nastêpuj¹ce funkcje zarz¹dzania: Za³.-Wy³. : pozwala na wy³¹czenie lub w³¹czenie jednej, lub wiêcej opraw oœwietleniowych, tzn. wziêcia pod uwagê lub nie, tego parametru przy dokonywaniu obliczeñ. Ustawienie domyœlne przy wstawianiu opraw oœwietleniowych jest Urz¹dzenie oœwietleniowe w³¹czone = Za³.. Oprawy oœwietleniowe wy³¹czone sygnalizowane s¹ kolorem s³abszym (jaœniejszym) od koloru oznaczajcego oprawy w³¹czone, zazwyczaj jest to kolor szary. W celu w³¹czenia lub wy³¹czenia danej oprawy oœwietleniowej nale y klikn¹æ Fakty i liczby tyle kopii programu LiteStar przekazaliœmy naszym klientom Za³. lub Wy³., uaktywniajc naprzemiennie w³aœciwy przycisk. Wstaw: pozwala na wstawienie nowej oprawy aktywnej, która zostaje wstawiona w sposób automatyczny na koñcu listy. Maksymalna iloœæ opraw, które mog¹ byæ wstawione równa siê wynikowi pomno enia iloœci opraw w rzêdach przez iloœæ w kolumnach, które zosta³y uprzednio ustalone na t¹ strukturê. Nacelowanie: pozwala na sterowanie elementami graficznymi przy pomocy myszki; dotyczy to jednej lub wiêcej zaznaczonych opraw oœwietleniowych. Po zaznaczeniu jednej lub wiêcej opraw oœwietleniowych (w celu zaznaczenia wiêcej ni jedna oprawa nale y wcisn¹æ klawisz Ctrl) i po zaznaczeniu opcji Ustal myszk¹, program otwiera okno dialogowe, w ktrym nale y ustaliæ robocz¹ p³aszczyznê poziom¹ i obrót oprawy wokó³ w³asnej osi (wsp³rzêdna Z - przy ustawieniu na 0 = lampa poziomo); po klikniêciu OK, program przedstawia obszar roboczy i zaznaczone oprawy wizualizowane przez kursor myszki: przesuwaj¹c kursor myszki (lewy przycisk wciœniêty) dokonuje siê automatyczne wstawienie opraw, a nastêpnie program ukazuje okno sterowania oprawami w kolumnie, w celu dokonania dalszych operacji. Usuñ: pozwala na usuniêcie opraw zaznaczonych; ka da taka operacja wymaga potwierdzenia polecenia. Zmieñ czynnik konserwacji (Wspó³czynnik utrzymania) : pozwala na dokonanie jednoczesnej zmiany czynnika konserwacji wybranych opraw oœwietleniowych poprzez klikniêcie na pierwsz¹ kolumnê po lewej stronie. Nastêpnie nale y wprowadziæ now¹ wartoœæ i klikn¹æ OK na potwierdzenie polecenia. Oprawy: pozwala na wejœcie do okna wyboru danych fotometrycznych, oraz na wybór nowej oprawy, która zostanie umieszczona na miejscu opraw uprzednio zaznaczonych. Zaznaczone dane fotometryczne bêd¹ danymi aktywnymi i bêd¹ one u ywane do nowego wprowadzenia. OK: s³u y do potwierdzenia polecenia zmiany i powrotu do obszaru pracy. Je eli chce siê wstawiæ ró ne typy opraw na tej samej rampie, sugerujemy najpierw wstawienie wszystkich opraw tego samego typu, nastêpnie zaznaczenie opraw, które nale y usun¹æ i wybranie funkcji Oprawy, w celu wyboru nowych danych fotometrycznych, które zast¹pi¹ poprzednie dane. Okno zarz¹dzania oprawami na strukturach. Funkcja Otwórz konfiguracjê pozwala na pobranie z biblioteki ewentualnych konfiguracji struktury, ktre zosta³y wczeœniej zaprojektowane i zapisane. Funkcja ta jest bardzo przydatna w przypadku stosowania typowych konfiguracji struktury. Struktury, które zosta³y zachowane przy pomocy funkcji Zachowaj konfiguracjê, zachowuj¹ charakterystykê struktury w takiej formie, w jakiej zosta³a ona zachowana. W zwi¹zku z tym, w celu zarz¹dzania nimi nale y wejœæ do Listy struktur i dokonaæ zmiany nazwy nowych elementów. Program nie dokonuje automatycznej kontroli na³o enia siê na siebie elementów wprowadzonych do lokalu/obszaru, robi to na zdanie operatora, ktróry wybiera dan¹ funkcjê, t.j. SprawdŸ nak³adanie. Na³o enie siê na siebie elementów weryfikowane jest na poziomie bounding box (przedstawienie w postaci prostopad³oœcianów) i jego celem nie jest sprawdzenie rzeczywistej formy przedmiotów. Je eli program znajdzie punkty lub obszary, w których elementy nak³adaj¹ siê na siebie, wskazuje na b³¹d przy pomocy odpowiedniego okna. Adam Tworek - Brilux S.A. program do projektowania oœwietlenia 17

18 wydarzenia Targi PRAGA i targi BRNO targi Praga i targi Brno W poprzednich numerach kwartalnika Oœwietlenie Brilux Info pisaliœmy o naszych planach udzia³u w targach organizowanych w bie ¹cym roku w dwóch najwiêkszych miastach Republiki Czeskiej: Pradze i Brnie. Plany te zosta³y zrealizowane. Wydarzeniempierwszym,w którym uczestniczyliœmy w dniach , by³y XII Miêdzynarodowe Targi Elektrotechniki i Elektroniki AMPER 2004, które odbywa³y siê na terenie wystawowym 2 Praga-Letòany. Na m powierzchni ekspozycyjnej brutto swoje wyroby i us³ugi przedstawi³o 712 wystawców. Powierzchnia ekspozycyjna netto wynios³a 2 przy tym m. W ci¹gu czterech dni trwania targi odwiedzi³o w sumie zwiedzaj¹cych. Dla porównania dodajmy, e w roku ubieg³ym przy tej samej powierzchni ekspozycyjnej brutto, powierzchnia ekspozycyjna netto wynios³a m, a 2 zwiedzaj¹cych by³o Liczba wystawców wzros³a zaœ w tym roku o 14 firm. Targi AMPER bêd¹ce najwa- niejszym wydarzeniem w bran y oœwietleniowej w Czechach, bar- Powierzchnia ekspozycyjna netto: Liczba firmwystawców: Ogólna liczba zwiedzaj¹cych: dziej ni do klientów indywidualnych skierowane s¹ do publicznoœci fachowej, st¹d m.in. niewielki przyrost liczby odwiedzaj¹cych. BRILUX zaprezentowa³ swoje produkty na 2 stoisku o powierzchni 50m, czyli ponad Stoisko BRILUX na targach ELEKTRO. W targach AMPER udzia³ wziê³a tak e firma ELKOVO- Èepelík, która zaprezentowa³a oprawy biurowe. dwukrotnie wiêkszej ni w roku ubieg³ym. Mieliœmy m.in. przyjemnoœæ na ywo zaprezentowaæ zwiedzaj¹cym pe³en asortyment naszych stojaków reklamowych z serii ExpoLine prezentuj¹cych wiêkszoœæ naszych produktów. Poza tym mo na by³o zobaczyæ fotografie i próbki wszystkich nowoœci, które pojawi³y siê w naszej ofercie i zosta³y zaprezentowane w ostatnim numerze czasopisma Oœwietlenie Brilux Info. Najwiêkszym zainteresowaniem cieszy³a siê arówka diodowa LED. W momencie, w którym Pañstwo czytaj¹ ten artyku³, w sprzeda y s¹ ju wszystkie modele GU- 10D przedstawione w Katalogu Drugie z wydarzeñ w których uczestniczy³a nasza firma, I Miêdzynarodowe Targi Elektroinstalacji i Techniki Oœwietleniowej ELEKTRO 2004, odbywa³o siê w ramach Targów Budownictwa w dniach Tab. 1 - Porównanie podstawowych danych targów AMPER i ELEKTRO AMPER 2004 ELEKTRO m m ( w ci¹gu pierwszych czterech dni) r. na terenie BVV (Brnnské veletrhy a výstavy - Brnieñskie Targi i Wystawy) w Brnie. Nasze stoisko znajdowa³o siê w najnowoczeœniejszym pawilonie na terenie wystawowym, pawilonie F, a rozwi¹zania, które w nim zastosowaliœmy, podobne by³y do tych z targów AMPER. Jedynymi innowacjami by³o zastosowanie lamp z serii XF obok oszklonej witryny oraz zainstalowanie nad alejk¹ ze stojakami reklamowymi przemys³owych opraw metalohalogenkowych z serii HQ250 i HQ400. Poniewa targi stanowi³y czêœæ Targów Budownictwa Brno, ogólna frekwencja by³a wy sza ni na targach AMPER. Wed³ug wstêpnego sprawozdania teren BVV w czasie trwania targów odwiedzi³o prawie zwiedzaj¹cych z a 42 krajów! Swoje produkty zaprezentowa³o zaœ wystawców z 23 krajów. Zadaszona powierzchnia ekspozycyjna netto wynosi³a m. Je eli 2 2 dodamy do niej m plenerowej powierzchni ekspozycyjnej netto i 494m 2 specjalnej powierzchni prezentacyjnej, 2 otrzymamy m ogólnej powierzchni wystawowej netto. Targi dostarczy³y wszystkich potrzebnych w budownictwie informacji. Uczestnicz¹ce w nich firmy budowlane oferowa³y pe³ny asortyment produktów od mieszanin betonowych poprzez XII Miêdzynarodowe Targi Elektrotechniki i Elektroniki AMPER PRAGA I Miêdzynarodowe Targi Elektroinstalacji i Techniki Oœwietleniowej ELEKTRO BRNO.Du e zainteresowanie wzbudzi³o stoisko s³owackiej firmy SEC oferuj¹cej interesuj¹ce oprawy wewnêtrzne o nowoczesnej stylistyce. ok³adziny a po materia³y do budowy domów pod klucz. Inne firmy dope³ni³y tê ofertê prezentuj¹c wyposa enie domów i mieszkañ, baseny, a tak e technikê budowlan¹. Oczywiœcie bez oœwietlenia, niezbêdnego dodatku wyposa enia w gospodarstwach domowych, biurach, obiektach u ytecznoœci publicznej czy siedzibach przedsiêbiorstw, nie mog³o siê obejœæ. Niezwykle interesuj¹ca i inspiruj¹ca by³a Firma OSMONT, jeden z odnosz¹cych najwiêksze sukcesy producentów czeskich, równie zaprezentowa³a swoj¹ ofertê. 18

19 wydarzenia konferencja pt. Inteligentne budynki, alternatywne i odnawialne Ÿród³a energii, która odby³a siê w czasie drugiego dnia targów. Wyk³ady wyg³osili miêdzy innymi in. Irena Plocková z Ministerstwa Przemys³u i Handlu, prof. in. Miroslav Jícha z Wydzia³u In ynierii Maszynowej VUT (Vysoké uèení technické Politechnika) Brno, in. Martin Horòáèek z ELEKTRO BRNO MANAGEMENT oraz wielu innych. Bli sze informacje na temat konferencji dostêpne s¹ pod adresem Targi ELEKTRO kierowane s¹ nie tylko do specjalistów takich, jak budowniczowie, projektanci czy architekci, ale w du ym stopniu równie do klientów indywidualnych; mo na by³o to zaobserwowaæ tak e wœród osób odwiedzaj¹cych nasze stoisko. Spraw¹ niezwykle korzystn¹ by³ fakt, i pracownicy BVV pozostawili do dyspozycji wystawców sale wyk³adowe i pomieszczenia konferencyjne. Ca³a impreza by- ³a tak e w pe³ni wspierana przez media. W czasie trwania targów promowaliœmy nie tylko markê BRILUX jako tak¹; swoj¹ uwagê skupiliœmy w du ym stopniu na zaprezentowaniu klientom naszych Autoryzowanych Dystrybutorów, którymi s¹ firmy elektrotechniczne, firmy zajmuj¹ce siê budownictwem, produkcj¹ oraz wiele innych. Na jednych i drugich targach naszym g³ównym celem by³o przekonanie koñcowych klientów zainteresowanych produktami z szerokiej oferty Brilux do korzystania przy sk³adaniu zamówieñ z us³ug nie bezpoœrednio naszej firmy, a naszych Autoryzowanych Dystrybutorów i ich partnerów handlowych. Chcielibyœmy, aby to oni w³aœnie stali siê g³ównym kana³em dystrybucyjnym naszych produktów. Dlatego te na naszym stoisku oprócz materia³ów promuj¹cych sam¹ markê BRILUX znaleÿæ mo na by³o równie materia³y reklamowe naszych najwa niejszych Autoryzowanych Dystrybutorów, a nawet ich przedstawicieli handlowych. Dla ka dego z nich codziennie przeprowadzano w pomieszczeniu konferencyjnym szkolenia, pozwalaj¹ce lepiej zrozumieæ strategiê marketingow¹ i strategiê sprzeda y naszej firmy, zorientowaæ siê w asortymencie, Na targach ELEKTRO zaprezentowaliœmy seriê XF w jej naturalnej pozycji. a tym samym w wiêkszym stopniu sprostaæ yczeniom naszych klientów. Wymieñmy choæ kilka firm, które najbardziej aktywnie wykorzysta³y te mo liwoœci: Sandria Sp z o.o., Elvo S.A., VaP Bransouze Sp z o.o., BMG Group Sp z o.o., Ing. Ivo Hingar- Diskount, Elpe Sp z o.o.. T¹ drog¹ chcielibyœmy tak e bardzo serdecznie podziêkowaæ ich pracownikom. Zarówno jedne, jak i drugie targi spe³ni³y stawiane przed nimi przez nas cele, a mianowicie pozwoli³y zaprezentowaæ szerokiej, tak fachowej, jak i niefachowej publicznoœci BRILUX.CZ jako nowoczesn¹ i dynamicznie rozwijaj¹c¹ siê firmê, która na bie ¹co œledzi, ale tak e ma wp³yw na trendy w bran y oœwietleniowej, nieustannie umacnia swoje kana³y dystrybucyjne oraz wci¹ poszerza swoj¹ ofertê. in. Miroslav Èerný- BRILUX CZ Firma Vyrtych tradycyjnie zademonstrowa³a swoje oprawy techniczne. targi Praga i targi Brno Zespó³ BRILUX CZ. na targach AMPER. Kluczowym punktem prezentacji firmy TREVOS by³a nowa kolekcja opraw kurzoodpornych. W ci¹gu pierwszych czterech dni na targach AMPER nie zatrzymaliœmy siê nawet na moment. Stoisko BRILUX. Seria HQ250 czy HQ400 równie zosta³a zawieszona. 19

20 nowe trendy MODU Y LED nowoœci w oœwietleniu Technologia produkcji pó³przewodników rozwija siê bardzo dynamicznie. Systematycznie zwiêksza siê liczba produkowanych elementów, co powoduje zmniejszenie kosztów produkcji. Poprawiane s¹ równie parametry œwietlne oraz trwa³oœæ diod. Diody du ej mocy wykonane w pojedynczej strukturze uzyskuj¹ bardzo wysok¹ skutecznoœæ œwietln¹ na poziomie œwietlówki kompaktowej. Elementy te wydzielaj¹ du o ciep³a, dlatego wymagaj¹ zastosowania radiatora b¹dÿ innego systemu rozpraszania ciep³a. Do ka dej z diod jest zwykle wymagany oddzielnie zasilacz, który powinien stabilizowaæ wartoœæ pr¹du p³yn¹cego przez z³¹cze p-n diody. Dlatego elementy te przeznaczone s¹ do profesjonalnych zastosowañ do instalacji w oprawach gdzie poniesione koszty s¹ uzasadnione. Przyk³adem jest miniaturowy projektor o bardzo du ej wydajnoœci i skupionej wi¹zce œwiat³a. ród³o œwiat³a stanowi modu³ diod czerwonych, zielonych i niebieskich umieszczonych na wspólnej p³ytce drukowanej. Zastosowanie arówki o podobnych parametrach by³o by równie kosztowne co diody LED oraz znacznie dro sze w póÿniejszej eksploatacji ze wzglêdu na krótk¹ ywotnoœæ arówki projektorowej. Dziêki modu³owi LED mo- liwa jest zmiana barwy œwiat³a bez koniecznoœci stosowania filtrów i strat strumienia œwietlnego. Do zastosowañ w oprawach powszechnego u ytku konstruktorzy wykorzystuj¹ diody LED ma³ej mocy wykonane w technologii tradycyjnej. Aby uzyskaæ wiêkszy strumieñ œwietlny, diody ³¹czy siê w pakiety na wspólnej p³ytce drukowanej i zasila z jednego Ÿród³a. Takie rozwi¹zanie zwane potocznie modu³em LED jest promowane na rynku przez czo³owych producentów oœwietleniowych i jest bardzo powszechne. Œwiat³oœæ zastosowanych diod wynosi od 80mcd (dioda niebieska) do 500mcd (diody ó³te i czerwone). Typowy u yteczny k¹t rozsy³u œwiat³oœci wynosi 120 bez 0 dodatkowych uk³adów optycznych i jest przeznaczony do wiêkszoœci zastosowañ. S¹ równie wersje diod z w¹skim k¹tem 0 rozsy³u, wynosz¹cym 4 przeznaczone np. do oœwietlenia obiektów z wiêkszej odleg³oœci. Dziêki skupionej wi¹zce œwiat³a uzyskuje siê wiêksz¹ œwiat³oœæ maksymaln¹, nawet do 1000mcd oraz lepsze wykorzystanie strumienia œwietlnego. Rozwi¹zania te s¹ znacznie skuteczniejsze od arówek halogenowych ze zintegrowanymi odb³yœnikami. Napiêcie zasilania modu³u wynosi 10V lub 24V zale nie od typu. Modu³y mog¹ byæ wykonane w postaci linijki o szerokoœci 10mm i wysokoœci poni- ej 4mm. Elementy wykonane s¹ w technologii SMD i umieszczone s¹ kolejno jeden element po drugim tworz¹c ca³oœæ. U ytkownik odmierza potrzebn¹ d³ugoœæ elementu i odcina w oznaczonym miejscu fragment modu³u, który mo e byæ zasilany z niezale nego zasilacza. Modu³ mo e byæ stosowany w oprawach w oœwietleniu dekoracyjnym, sygnalizacyjnym oraz pomocniczym. Czêstym zastosowaniem jest oœwietlenie gablot, podœwietlenie obrazów oraz innych eksponatów w muzeach i galeriach. Linia œwiec¹ca jest ³atwa do wkomponowania w otoczenie a dziêki du ej trwa³oœci tych elementów, konstrukcja mo e byæ mocowana na sta³e. Modu³y LED wykorzystywane s¹ w oprawach do iluminacji budynków. Dziêki mniejszym gabarytom s¹ ³atwe w monta u na elewacji budynku. Bardzo popularne s¹ równie modu³y LED wykonane na p³ytkach drukowanych w postaci skupionej grupy diod. Wszystkie diody œwiec¹ w tym samym kierunku przez co œwiat³oœæ takiego elementu jest porównywalna do pojedynczych diod du ej mocy. W oprawach strumieñ œwietlny kierowany jest w na oœwietlany obiekt w taki sposób, e niewidoczna jest struktura modu³u. W niektórych przypadkach konieczne jest stosowanie obudowy wykonanej z tworzywa mlecznego lub matowanego. Rozwi¹zanie to powoduje jednak niewielkie straty strumienia œwietlnego dlatego stosowane powinno byæ tylko w koniecznoœci. FOT. MODU LED OSRAM 20

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy biuro@omegasystem.pl STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy 2 3 4 5 6 biuro@omegasystem.pl STOISKA Œwiadczymy kompleksowe us³ugi

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

CONSTRUCTOR. Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych. Deepstor P90 DRIVE -IN

CONSTRUCTOR. Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych. Deepstor P90 DRIVE -IN CONSTRUCTOR Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych Deepstor P90 CONSTRUCTOR Magazyn w miejsce korytarzy Rega³y wjezdne P90 daj¹ mo liwoœæ zwiêkszenia powierzchni magazynowania nawet o 90% w porównaniu

Bardziej szczegółowo

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Portal Klimatyczny Ko³obrzeg www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Ko³obrzegu widz¹c koniecznoœæ zmiany wizerunku oraz funkcjonalnoœci turystycznej

Bardziej szczegółowo

Portal wiedzy i informacji o logistyce wewnêtrznej i gospodarce magazynowej Tylu bran owych internautów odwiedzi³o portal w 2016 roku.

Portal wiedzy i informacji o logistyce wewnêtrznej i gospodarce magazynowej  Tylu bran owych internautów odwiedzi³o portal w 2016 roku. Oferta Portal wiedzy i informacji o logistyce wewnêtrznej i gospodarce magazynowej www.log4.pl 133 344 Tylu bran owych internautów odwiedzi³o portal w 2016 roku. 57 508 Tylu bran owych internautów odwiedzi³o

Bardziej szczegółowo

Nawiewnik NSL 2-szczelinowy.

Nawiewnik NSL 2-szczelinowy. Nawiewniki i wywiewniki szczelinowe NSL NSL s¹ przeznaczone do zastosowañ w instalacjach wentylacyjnych nisko- i œredniociœnieniowych, o sta³ym lub zmiennym przep³ywie powietrza. Mog¹ byæ montowane w sufitach

Bardziej szczegółowo

gdy wielomian p(x) jest podzielny bez reszty przez trójmian kwadratowy x rx q. W takim przypadku (5.10)

gdy wielomian p(x) jest podzielny bez reszty przez trójmian kwadratowy x rx q. W takim przypadku (5.10) 5.5. Wyznaczanie zer wielomianów 79 gdy wielomian p(x) jest podzielny bez reszty przez trójmian kwadratowy x rx q. W takim przypadku (5.10) gdzie stopieñ wielomianu p 1(x) jest mniejszy lub równy n, przy

Bardziej szczegółowo

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat.

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat. Ethernet VPN tp 19330 Twój œwiat. Ca³y œwiat. Efektywna komunikacja biznesowa pozwala na bardzo szybkie i bezpieczne po³¹czenie poszczególnych oddzia³ów firmy przez wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) oraz zapewnia

Bardziej szczegółowo

Has³o przewodnie edycji 2014: Miêdzynarodowe Targi ELEKTROTECHNIKA 2014 pokazem nowych technologii i rozwi¹zañ

Has³o przewodnie edycji 2014: Miêdzynarodowe Targi ELEKTROTECHNIKA 2014 pokazem nowych technologii i rozwi¹zañ XII Miêdzynarodowe Targi ELEKTROTECHNIKA Warszawa 26-28 lutego 2014 EXPO XXI, ul. Pr¹dzyñskiego 12/14 RAPORT Has³o przewodnie edycji 2014: Miêdzynarodowe Targi ELEKTROTECHNIKA 2014 pokazem nowych technologii

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

VRRK. Regulatory przep³ywu CAV

VRRK. Regulatory przep³ywu CAV Regulatory przep³ywu CAV VRRK SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / 1-587 Kraków tel. +48 12 680 20 80 / fax. +48 12 680 20 89 / e-mail: info@smay.eu Przeznaczenie Regulator sta³ego przep³ywu powietrza

Bardziej szczegółowo

Najwiêksza spo³ecznoœæ m³odych pi³karzy w Polsce

Najwiêksza spo³ecznoœæ m³odych pi³karzy w Polsce wejdÿ na www.u21.pl Oferta reklamy Serwis U21.PL jest now¹ spo³ecznoœci¹ pi³karsk¹. Zrzeszamy wszystkie grupy ludzi zwi¹zanych z m³odzie ow¹ pi³k¹ no n¹ w Polsce. Jesteœmy mostem ³¹cz¹cym amatorsk¹ i m³odzie

Bardziej szczegółowo

Warsztaty Kultury. ABCDESIGN Lublin Grupa projektuj¹ca oœwietlenie. Prowadz¹cy: Pawe³ Mikosz Micha³ Kracik

Warsztaty Kultury. ABCDESIGN Lublin Grupa projektuj¹ca oœwietlenie. Prowadz¹cy: Pawe³ Mikosz Micha³ Kracik Warsztaty Kultury ABCDESIGN Lublin 14-19.09.2009 Prowadz¹cy: Pawe³ Mikosz Micha³ Kracik Uczestnicy: Bartosz M³ynarczyk Grzegorz Polak Wolontariuszki: El bieta Bigos Ma³gorzata Bednarczuk Naszym zadaniem

Bardziej szczegółowo

Katalog elementów 2010 2010

Katalog elementów 2010 2010 Katalog elementów 2010 2010 Firma GET jest firm¹ dostarczaj¹c¹ profesjonalny sprzêt budowlany najwy szej jakoœci. Dzia³amy na rynku europejskim od 2004. W tym czasie nie tylko stworzyliœmy trzy linie rusztowañ

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA. Instalacja sterownika USB

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA. Instalacja sterownika USB ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA Instalacja sterownika USB 1 SIGMA PLATAN Sp. z o.o. 81-855 SOPOT, ul. Platanowa 2 tel. (0-58) 555-88-00, fax (0-58) 555-88-01 www.platan.pl e-mail: platan@platan.pl

Bardziej szczegółowo

X. M A N A G E R. q Przeznaczenie modu³u q Wykaz funkcji q Codzienna eksploatacja

X. M A N A G E R. q Przeznaczenie modu³u q Wykaz funkcji q Codzienna eksploatacja X. M A N A G E R q Przeznaczenie modu³u q Wykaz funkcji q Codzienna eksploatacja Schemat funkcjonalny modu³u MANAGER SPIS TREŒCI X.1. PRZEZNACZENIE MODU U...X-3 X.2. WYKAZ FUNKCJI...X-4 X.3. CODZIENNA

Bardziej szczegółowo

Danuta Kubasik Dyrektor Budma 2008 MTP SA Janusz Szczêœniak Wiceprezes Zarz¹du PROCAD SA www.archispace.pl

Danuta Kubasik Dyrektor Budma 2008 MTP SA Janusz Szczêœniak Wiceprezes Zarz¹du PROCAD SA www.archispace.pl Decyzja o stworzeniu wspólnej przestrzeni dla projektantów i producentów na targach BUDMA wynika³a z potrzeb zarówno architektów, jak i producentów materia³ów budowlanych. Pomys³ pod nazw¹ ARCHISPACE doczeka³

Bardziej szczegółowo

21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA. dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców

21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA. dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców 21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców Kongres Badaczy Rynku i Opinii Kongres organizowany przez Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNY MODU HAKA SAMOCHODOWEGO

ELEKTRONICZNY MODU HAKA SAMOCHODOWEGO ELEKTRONICZNY MODU HAKA SAMOCHODOWEGO MHS-5 Modu³ do pod³¹czenia gniazda 7-pinowego Modu³ MHS-5 przeznaczony jest do pod³¹czenia gniazda elektrycznej instalacji haka samochodowego. Wspó³pracuje on z samochodami,

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 112772 (22) Data zgłoszenia: 29.11.2001 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY (19) PL (n)62894 (13)

Bardziej szczegółowo

Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2012. Oferta sponsoringowa dla Partnerów. 25 października 2012 r. Hotel LORD Al. Krakowska 218, Warszawa

Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2012. Oferta sponsoringowa dla Partnerów. 25 października 2012 r. Hotel LORD Al. Krakowska 218, Warszawa Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2012 Oferta sponsoringowa dla Partnerów 25 października 2012 r. Hotel LORD Al. Krakowska 218, Warszawa Czym jest konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2012?

Bardziej szczegółowo

Oprawa LED INLENE Do zastosowañ w przemyœle

Oprawa LED INLENE Do zastosowañ w przemyœle Strona 1 z 8 Zalety B³yskawiczny ca³kowity zwrot inwestycji generowany przez energooszczêdne Ÿród³o œwiat³a, innowacyjny uk³ad optyczny oraz inteligentny system sterowania Oprawa LED w pe³ni konfigurowalna

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Pismo w sprawie korzystania z pomocy finansowej ze œrodków funduszu restrukturyzacji banków spó³dzielczych.

SPIS TREŒCI. Pismo w sprawie korzystania z pomocy finansowej ze œrodków funduszu restrukturyzacji banków spó³dzielczych. SPIS TREŒCI Uchwa³a nr 5/2003 Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 20 lutego 2003 r. zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie okreœlenia zasad, form, warunków i trybu udzielania pomocy finansowej podmiotom

Bardziej szczegółowo

BUS - Kabel. Do po³¹czenia interfejsów magistrali TAC - BUS BK 1 BK 10 BK 40-1

BUS - Kabel. Do po³¹czenia interfejsów magistrali TAC - BUS BK 1 BK 10 BK 40-1 BUS - Kabel Do po³¹czenia interfejsów magistrali TAC - BUS BK 1 BK 10 BK 40-1 Nr katalogowy 719 001 351 nr katalogowy 7 719 001 350 nr katalogowy 7 719 002 012 6 720 604 442 (03.06) PL (94862928/8368-4357B)

Bardziej szczegółowo

3.2 Warunki meteorologiczne

3.2 Warunki meteorologiczne Fundacja ARMAAG Raport 1999 3.2 Warunki meteorologiczne Pomiary podstawowych elementów meteorologicznych prowadzono we wszystkich stacjach lokalnych sieci ARMAAG, równolegle z pomiarami stê eñ substancji

Bardziej szczegółowo

PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE Z OTWOREM OKRĄGŁYM TYPU ASR PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE NA SZYNÊ SERII ASK PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE Z UZWOJENIEM PIERWOTNYM TYPU WSK

PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE Z OTWOREM OKRĄGŁYM TYPU ASR PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE NA SZYNÊ SERII ASK PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE Z UZWOJENIEM PIERWOTNYM TYPU WSK PRZEK DNIKI PR DOWE W SNOŒCI PRZEK DNIKÓW obudowa wykonana z wysokoudarowego, niepalnego, tworzywa, w³asnoœci samogasn¹ce obudowy przek³adników s¹ zgrzewane ultradÿwiêkowo, niklowane zaciski obwodu wtórnego

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK PROGRAMOWALNY NAPIÊCIA I PR DU STA EGO TYPU P20H

PRZETWORNIK PROGRAMOWALNY NAPIÊCIA I PR DU STA EGO TYPU P20H PRZETWORNIK PROGRAMOWALNY NAPIÊCIA I PR DU STA EGO TYPU P20H Instrukcja konfiguracji przetwornika P20H za pomoc¹ programu LPCon 1 2 Spis treœci 1. Konfiguracja przetwornika za pomoc¹ programu LPCon...

Bardziej szczegółowo

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków IV Ogólnopolska Konferencja Normalizacja w Szkole Temat wiodący Normy wyrównują szanse Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Łódź, ul. Kopcińskiego 29 Normy szansą dla małych

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA

OFERTA REKLAMOWA OFERTA REKLAMOWA www.zinfo.pl W celu zasiêgniêcia dodatkowych informacji prosimy o kontakt: Damian Sochacki tel. 790 569 869 Daria Owczarska tel. 795 725 258 e-mail: reklama@zinfo.pl Dostêpne formy reklamowe:

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO

Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO DZIENNIK URZÊDOWY WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 TREŒÆ: Poz.: ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO 81 nr 6 z dnia 29 sierpnia 2006 r. zmieniaj¹ce zarz¹dzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy)

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) 1. Wejście na stronę http://www.officemedia.com.pl strona główną Office Media 2. Logowanie do zakupowej części serwisu. Login i hasło należy

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA

OFERTA REKLAMOWA OFERTA REKLAMOWA www.zinfo.pl W celu zasiêgniêcia dodatkowych informacji prosimy o kontakt: Alicja Dubiel reklama@zinfo.pl tel. 790 569 869 Dostêpne formy reklamowe: 1. REKLAMA GRAFICZNA Reklama graficzna

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego 5. Wytyczne Województwa Wielkopolskiego Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Bud etu Pañstwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓŁPRACY. Prezentacja firmy Apetito

OFERTA WSPÓŁPRACY. Prezentacja firmy Apetito OFERTA WSPÓŁPRACY Prezentacja firmy Apetito o nas... BON Apetito Sp. z o.o. powstała w 2009 roku i konsekwentnie tworzy sieć restauracji pod nazwą BONapetito, w których klienci mogą kupować pyszne jedzenie

Bardziej szczegółowo

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/biuro-informacji-kredytowej-bik-koszty-za r Biznes Pulpit Debata Biuro Informacji Kredytowej jest jedyną w swoim rodzaju instytucją na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

Szafy teleinformatyczne i akcesoria

Szafy teleinformatyczne i akcesoria Szafy teleinformatyczne i akcesoria Jedn¹ z podstawowych grup asortymentowych oferty BKT ELEKTRONIK s¹ metalowe szafy i obudowy teleinformatyczne i dedykowane do nich akcesoria z blach. Szafy te s³u ¹

Bardziej szczegółowo

Rola specjalistycznych źródeł wiedzy. w procesie zarządzania biznesem

Rola specjalistycznych źródeł wiedzy. w procesie zarządzania biznesem Rola specjalistycznych źródeł wiedzy w procesie zarządzania biznesem Koncern wydawniczy Wolters Kluwer jest jednym z największych profesjonalnych Wydawnictw na świecie. Działa w 26 krajach; Zatrudnia ponad

Bardziej szczegółowo

Korzyści sklepu mobilnego. Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży. Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu. Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1

Korzyści sklepu mobilnego. Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży. Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu. Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1 Lambox Food Truck Korzyści sklepu mobilnego Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu firmy Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1 1 Zabudowa LAMBox LAMBox to jeden

Bardziej szczegółowo

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/12/8058/982 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ ARCHITEKTA

ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ ARCHITEKTA ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ ARCHITEKTA www.a22.arch.pk.edu.pl sl8 2004/2005 dr hab. arch. PIOTR GAJEWSKI www.piotrgajewski.pl 05 kwietnia 6. OBOWI ZKI ARCHITEKTA WOBEC ZAWODU CZYLI DLACZEGO NIE MO NA BRAÆ PIENIÊDZY,

Bardziej szczegółowo

D P E L.. H Z O L C Z V Z A E R D B O I N D D R E E R W N A 2

D P E L.. H Z O L C Z V Z A E R D B O I N D D R E E R W N A  2 PL. DE. Z Z DO DREWN HOLZVERINDER 2 www.derc-okucia.pl O FIRMIE Szanowni Pañstwo, Firma,,DER jest czo³owym producentem artyku³ów metalowych i tapicerskich w Polsce. Swoj¹ dzia³alnoœæ produkcyjn¹ jak i

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 330690-2014 z dnia 2014-10-06 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Białystok 1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż oraz dostarczenie wraz z montażem przez Wykonawcę Zamawiającemu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności emitenta

Raport kwartalny z działalności emitenta CSY S.A. Ul. Grunwaldzka 13 14-200 Iława Tel.: 89 648 21 31 Fax: 89 648 23 32 Email: csy@csy.ilawa.pl I kwartał 2013 Raport kwartalny z działalności emitenta Iława, 14 maja 2013 SPIS TREŚCI: I. Wybrane

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

NS8. Anemostaty wirowe. z ruchomymi kierownicami

NS8. Anemostaty wirowe. z ruchomymi kierownicami Anemostaty wirowe z ruchomymi kierownicami NS8 NS8 s¹ przeznaczone do zastosowañ w instalacjach wentylacyjnych nisko- i œredniociœnieniowych. Ruchome kierownice pozwalaj¹ na dowolne kszta³towanie strumienia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Spis ilustracji. Spis tabel. Podziękowania

Spis treści. Spis ilustracji. Spis tabel. Podziękowania Spis treści Spis ilustracji Spis tabel Podziękowania Wstęp XI XV XVII XIX 1. Rola magazynu 1 Wprowadzenie 1 Rodzaje operacji magazynowych 3 Dlaczego składujemy towar? 9 Lokalizacja magazynu 12 Dość magazynów

Bardziej szczegółowo

Warto wiedzieæ - nietypowe uzale nienia NIETYPOWE UZALE NIENIA - uzale nienie od facebooka narkotyków czy leków. Czêœæ odciêtych od niego osób wykazuje objawy zespo³u abstynenckiego. Czuj¹ niepokój, gorzej

Bardziej szczegółowo

Po³¹czenie iphone'a/ipad a do Smart Multishare USB

Po³¹czenie iphone'a/ipad a do Smart Multishare USB INSTRUKCJA OBSLUGI Po³¹czenie iphone'a/ipad a do Smart Multishare USB Smart Multishare USB jest produktem, który pozwala Ci bezprzewodowo transmitowaæ elementy takie jak zdjêcia, filmy video, muzykê i

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/KadryWM13

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/KadryWM13 Białystok, dn. 16.01.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/KadryWM13 DOTYCZY: postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności mającego na celu wyłonienie najkorzystniejszej oferty dotyczącej realizacji szkoleń

Bardziej szczegółowo

Rys Mo liwe postacie funkcji w metodzie regula falsi

Rys Mo liwe postacie funkcji w metodzie regula falsi 5.3. Regula falsi i metoda siecznych 73 Rys. 5.1. Mo liwe postacie funkcji w metodzie regula falsi Rys. 5.2. Przypadek f (x), f (x) > w metodzie regula falsi 74 V. Równania nieliniowe i uk³ady równañ liniowych

Bardziej szczegółowo

Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach. Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych. do zastosowania w służbie zdrowie.

Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach. Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych. do zastosowania w służbie zdrowie. Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych wymiarach do zastosowania w służbie zdrowie. PVS RVS System profili i połączeń dla rozwiązań

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

ZA CZNIK C: FUNKCJE KLAWISZY I SPOSOBY WPROWADZANIA PARAMETRÓW

ZA CZNIK C: FUNKCJE KLAWISZY I SPOSOBY WPROWADZANIA PARAMETRÓW ZA CZNIKI ZA CZNIK C: FUNKCJE KLAWISZY I SPOSOBY WPROWADZANIA PARAMETRÓW Pola, do których wprowadzamy dane, mog¹ byæ: znakowe, numeryczne, typu daty oraz typu memo (pola tekstowe). Istniej¹ ró nice w wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Rega³y paletowe wykonane zgodnie z zapotrzebowaniem

Rega³y paletowe wykonane zgodnie z zapotrzebowaniem THE A MEMBER OF R DEXION GROUP Rega³y paletowe wykonane zgodnie z zapotrzebowaniem SPEEDLOCK P90 Trwa³oœæ i ywotnoœæ produktu. Koncepcja systemu Speedlock P90 zak³ada maksymalizacjê powierzchni do sk³adowania

Bardziej szczegółowo

2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Tarnobrzeg: W.Sz.II.1/187/11 - Dostawa sprzętu i aparatury medycznej dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu Numer ogłoszenia: 372662-2011; data zamieszczenia: 09.11.2011

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa sporządzona zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137 poz. 1539 z późn.zm.) WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc PRAWA ZACHOWANIA Podstawowe terminy Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc a) si wewn trznych - si dzia aj cych na dane cia o ze strony innych

Bardziej szczegółowo

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy Agnieszka Miler Departament Rynku Pracy Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy W 2000 roku, zosta³o wprowadzone rozporz¹dzeniem Prezesa

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej to nowoczesny system informatyczny kompleksowo

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.sierpc.pl/index.jsp?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.sierpc.pl/index.jsp? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.sierpc.pl/index.jsp?bipkod=/004 Sierpc: Zakup i dostawę kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Projekt: wersja β do konsultacji społecznych Opracowanie: Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi Ul. Piotrkowska 175 90-447 Łódź Spis treści

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Ogrzewacze Glamox H30 produkowane s¹ w kolorach: czerwonym, czarnym, szarym, bia³ym; z czarnymi bokami.

Ogrzewacze Glamox H30 produkowane s¹ w kolorach: czerwonym, czarnym, szarym, bia³ym; z czarnymi bokami. H30 Stylowe, modne i nowoczesne Marka GLAMOX znana miêdzy innymi z produkcji najwy szej jakoœci urz¹dzeñ grzewczych wprowadzi³a now¹ seriê kolorowych ogrzewaczy H30 przeznaczonych do wszystkich wnêtrz.

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialnoœæ buduje zaufanie ZNOR-2. Album projektów typowych rozdzielnic elektrycznego ogrzewania rozjazdów i oœwietleniowych

Odpowiedzialnoœæ buduje zaufanie ZNOR-2. Album projektów typowych rozdzielnic elektrycznego ogrzewania rozjazdów i oœwietleniowych Odpowiedzialnoœæ buduje zaufanie ZNOR-2 Album projektów typowych rozdzielnic elektrycznego ogrzewania rozjazdów i oœwietleniowych ZNOR-2 System obs³ugi urz¹dzeñ energetyki niskiego napiêcia Album przeznaczony

Bardziej szczegółowo

WYJASNIENIA I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJASNIENIA I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Szczecin dnia 28.07.2015r. Akademia Sztuki w Szczecinie Pl. Orła Białego 2 70-562 Szczecin Dotyczy: Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń i sprzętu stanowiącego wyposażenie studia nagrań na potrzeby

Bardziej szczegółowo

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej VinCent Office Moduł Drukarki Fiskalnej Wystawienie paragonu. Dla paragonów definiujemy nowy dokument sprzedaży. Ustawiamy dla niego parametry jak podano na poniższym rysunku. W opcjach mamy możliwość

Bardziej szczegółowo

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe Lublin, 19.07.2013 Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości niematerialne i prawne a) System zarządzania magazynem WMS Asseco SAFO, 2. usług informatycznych i technicznych związanych

Bardziej szczegółowo

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału!

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału! Szkolenia nie muszą być nudne! W Spółce Inwest-Park odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu Akcelerator Przedsiębiorczości działania wspierające rozwój przedsiębiorczości poza obszarami metropolitarnymi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Data publikacji 2016-04-29 Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia

Bardziej szczegółowo

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej biblioteczka zamówień publicznych Agata Hryc-Ląd Małgorzata Skóra Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej Nowe progi w zamówieniach publicznych 2014 Agata Hryc-Ląd Małgorzata

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT

ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT Strona1 Nie trzeba nikogo przekonywać, jak ważną role w każdej firmie odgrywa prawidłowy, bezawaryjny system informatyczny.

Bardziej szczegółowo

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą U M O W A zawarta w dniu pomiędzy: Miejskim Centrum Medycznym Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Próchnika 11 reprezentowaną przez: zwanym dalej Zamawiający a zwanym w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows.

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Zadaniem modułu jest wspomaganie zarządzania magazynem wg. algorytmu just in time, czyli planowanie

Bardziej szczegółowo

inteligentne filmy, ekrany i szkła

inteligentne filmy, ekrany i szkła WŁĄCZONA WYŁĄCZONA inteligentne filmy, ekrany i szkła Wiele możliwości Smart Glass oferuje nowoczesne rozwiązania technologiczne, umożliwiające zmienianie przejrzystości szkła. Pozwalają one na połączenie

Bardziej szczegółowo

Twój rodzaj CV. Jak wybrać odpowiedni rodzaj CV w zależności od doświadczenia i celu zawodowego?

Twój rodzaj CV. Jak wybrać odpowiedni rodzaj CV w zależności od doświadczenia i celu zawodowego? Twój rodzaj CV Jak wybrać odpowiedni rodzaj CV w zależności od doświadczenia i celu zawodowego? Odpowiedz sobie na pytanie: Na czym polega fenomen dobrego CV jakie informacje powinny być widoczne w dokumencie

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE I PLAN ROZWOJU

WYNIKI FINANSOWE I PLAN ROZWOJU WYNIKI FINANSOWE I PLAN ROZWOJU Spis treści Informacje wstępne Informacje o Spółce i ofercie Dane finansowe Realizacja prognozy finansowej 2015/16 Kierunki rozwoju ViDiS S.A. Polityka dywidendowa 2 Wstęp

Bardziej szczegółowo

VENDING. Oferta handlowo - usługowa. Tel.: +48 602 74 37 74 Fax: +48 12 444 15 19. ul. Strażacka 39, 30-737 Kraków NIP: 679 299 98 37

VENDING. Oferta handlowo - usługowa. Tel.: +48 602 74 37 74 Fax: +48 12 444 15 19. ul. Strażacka 39, 30-737 Kraków NIP: 679 299 98 37 VENDING Oferta handlowo - usługowa Vendeo - Vending Solutions Grupa Clean24.pl ul. Strażacka 39, 30-737 Kraków NIP: 679 299 98 37 Tel.: +48 602 74 37 74 Fax: +48 12 444 15 19 E-mail: info@vendeo.pl Web:

Bardziej szczegółowo

SMARTBOX PLUS KONDENSACYJNE M O D U Y G R Z E W C Z E

SMARTBOX PLUS KONDENSACYJNE M O D U Y G R Z E W C Z E KONDENSACYJNE M O D U Y G R Z E W C Z E ISYS Sp. z o.o. Raków 26, 55-093 Kie³czów, tel. (071) 78 10 390, biuro@isysnet.pl, www.isysnet.pl Kondensacyjne modu³y SMARTBOX Plus charakteryzuj¹ siê bardzo wysok¹

Bardziej szczegółowo

Meble dok³adnie takie JAK CHCESZ

Meble dok³adnie takie JAK CHCESZ Meble dok³adnie takie JAK CHCESZ Katalog mebli kosmetycznych 2011 New Home Firma Maciej Syka³a ul. Choroszczañska 24 15-732 Bia³ystok tel. 609777024 biuro@newhomefirma.pl NIP : 5422564265 www.newhomefirma.pl

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE PILOTAŻOWY PROGRAM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1 USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1 (wybrane artykuły regulujące przepisy o cenach transferowych) Dział IIa Porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych

Bardziej szczegółowo

Giving light a new experience

Giving light a new experience Philips Ledino O wietlenie punktowe 57915/31/16 Giving light a new experience Wewn trz eleganckich i delikatnych tarczy wykonanych z najwy szej jako ci aluminium znajduj si mniejsze okr gi diod LED. Te

Bardziej szczegółowo

R a 32 System telefonii bezprzewodowej DECT R Repeater dla systemu KIRK 500 - adiowe Rys.1 Nazwa KKNr Nazwa KKNr R Aparat KIRK Z-3040 System telefonii bezprzewodowej DECT System telefonii bezprzewodowej

Bardziej szczegółowo

Lekcja 173, 174. Temat: Silniki indukcyjne i pierścieniowe.

Lekcja 173, 174. Temat: Silniki indukcyjne i pierścieniowe. Lekcja 173, 174 Temat: Silniki indukcyjne i pierścieniowe. Silnik elektryczny asynchroniczny jest maszyną elektryczną zmieniającą energię elektryczną w energię mechaniczną, w której wirnik obraca się z

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja pakowania

Automatyzacja pakowania Automatyzacja pakowania Maszyny pakuj¹ce do worków otwartych Pe³na oferta naszej firmy dostêpna jest na stronie internetowej www.wikpol.com.pl Maszyny pakuj¹ce do worków otwartych: EWN-SO do pakowania

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

PRZEPIĘCIA CZY TO JEST GROźNE?

PRZEPIĘCIA CZY TO JEST GROźNE? O c h r o n a p r z e d z a g r o ż e n i a m i PRZEPIĘCIA CZY TO JEST GROźNE? François Drouin Przepiêcie to jest taka wartoœæ napiêcia, która w krótkim czasie (poni ej 1 ms) mo e osi¹gn¹æ amplitudê nawet

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Specyfikacja warunków zamówienia

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Specyfikacja warunków zamówienia Załącznik nr 1 Specyfikacja warunków zamówienia Przedmiot zamówienia Wynajem sali szkoleniowej dla uczestników szkoleń w ramach projektu Nowa rola współfinansowanego przez Unię Europejską i Budżet Państwa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 Program Liczarka 2000 służy do archiwizowania i drukowania rozliczeń z przeprowadzonych transakcji pieniężnych. INSTALACJA PROGRAMU Program instalujemy na komputerze

Bardziej szczegółowo

Cennik reklamowy 2009: billoboard, banerów, linków, artykułów promocyjnych i E-mailingu reklamowego w ramach Serwisu Proekologia.

Cennik reklamowy 2009: billoboard, banerów, linków, artykułów promocyjnych i E-mailingu reklamowego w ramach Serwisu Proekologia. Cennik reklamowy 2009: billoboard, banerów, linków, artykułów promocyjnych i E-mailingu reklamowego w ramach Serwisu Proekologia.pl I. Billoboardy Polecamy tę formę reklamy dla podmiotów chcących przedstawić

Bardziej szczegółowo

Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej

Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej Komunikaty 99 Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej Artyku³ przedstawi skrócony raport z wyników badania popularnoœci rozwi¹zañ

Bardziej szczegółowo

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej PROJEKT INWESTYCYJNY Nazwa projektu: Forma projektu: TEVOR 1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej 2. wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect Podmiot: PL Consulting sp.

Bardziej szczegółowo

Katalog elementów 2010 2010

Katalog elementów 2010 2010 Katalog elementów 2010 2010 Firma GET jest firm¹ GET Sp. z o.o. dostarczaj¹c¹ profesjonalny sprzêt budowlany najwy szej jakoœci. Dzia³amy na rynku europejskim od 2004. W tym czasie nie tylko stworzyliœmy

Bardziej szczegółowo