Katalog Mebli Szkolnych i Przedszkolnych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Katalog Mebli Szkolnych i Przedszkolnych"

Transkrypt

1 Katalog Mebli Szkolnych i Przedszkolnych Nr 22/2010 NowoÊç! Tablice multimedialne Ul. Janka WiÊniewskiego Gdynia tel.: (58) fax: (58)

2 2 Szanowni Paƒstwo, Kolejny ju raz przekazujemy Paƒstwu nasz Katalog Mebli Szkolnych i Przedszkolnych Nr 22/2010 w zmniejszonym formacie. Poprzednie wydanie spotka o si z yczliwym przyj ciem i pozytywnymi opiniami naszych Klientów. Katalog obowiàzywaç b dzie do r. W aêciwà decyzjà okaza o si tak e uruchomienie w ubieg ym roku sprzeda y mebli poprzez sklep internetowy. Odnotowujemy sta y wzrost obrotów w naszym sklepie Êwiadczàcy o tym, e coraz wi cej klientów docenia wygod tego typu transakcji. Ponadto sklep wyposa ony zosta w lepszà wyszukiwark, uzyska nowà szat graficznà, a naszà ofert wzbogaciliêmy m.in. o tablice interaktywne. Serdecznie Paƒstwa zapraszamy na stron sklepu gdzie znajdà Paƒstwo pe ny asortyment naszych produktów. UruchomiliÊmy równie portal na którym prezentujemy polskie szko y (wi cej informacji znajdà Paƒstwo na 43 stronie Katalogu). Paƒstwa szko a równie zosta a zamieszczona na naszym portalu. Jednak e z uwagi na to, i import danych ze strony internetowej MEN odbywa si automatycznie, istnieje ryzyko, e prezentowane na portalu dane szko y mogà zawieraç b dy. Uprzejmie Paƒstwa prosimy o sprawdzenie prawid owoêci danych i zg aszanie nam ewentualnych b dów. Wkrótce na portalu udost pnione zostanà bezp atne programy multimedialne, które - po pobraniu ich ze strony - b dzie mo na wykorzystywaç podczas zaj ç przy zastosowaniu oferowanych przez nas tablic interaktywnych. Bardzo nam zale y na tym, by liczba dost pnych programów by a jak najwi ksza. Serdecznie Paƒstwa zapraszamy do umieszczania na portalu swoich autorskich programów edukacyjnych oraz do bezp atnego udost pniania ich za naszym poêrednictwem. JeÊli majà Paƒstwo pytania bàdê uwagi do naszego Katalogu, sklepu internetowego, czy te portalu uprzejmie prosimy o kontakt na adres: Rozmiary mebli Przy wyborze wielkoêci krzese i sto ów nale y wziàç pod uwag wzrost u ytkownika. Na przyk ad: dla u ytkownika o wzroêcie 175 cm nale y wybraç zgodnie z obowiàzujàcymi normami mebel o rozmiarze 5,6 lub 7. Meble o niew aêciwie dobranej wysokoêci nie b dà podlega y wymianie. Grupa A Grupa B Grupa C Grupa D Tabela rozmiarów mebli szkolnych Rozmiar krzes a/stolika Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 Nr 6 Nr 7 Wzrost u ytkownika w cm , WysokoÊç siedziska ±10 mm WysokoÊç blatu ±10 mm A1 D ugopis ze wskaênikiem B1 CiÊnieniomierz C1 Radio z czytnikiem CD D1 Telefon bezprzewodowy Szybka dostawa Upominki W ramach us ugi Szybka Dostawa oferujemy wybrane meble z terminem dostawy 7 dni roboczych. Meble mo na zamówiç w nast pujàcej kolorystyce: czarne, niebieskie lub zielone stela e; p yta meblowa w kolorze buku; siedziska i oparcia krzes e z lakierowanej sklejki bukowej. Przy sk adaniu zamówieƒ prosimy o podanie symbolu SD po numerze katalogowym. Do ka dej dostawy do àczamy wybrany przez Paƒstwa upominek. Upominki podzielone sà na grupy, w zale noêci od wartoêci zamówienia: A - dla zamówieƒ od do z netto. B - dla zamówieƒ od do z netto. C - dla zamówieƒ od do z netto. D - dla zamówieƒ powy ej z netto. W zamówieniu prosimy dopisaç symbol upominku. Rozszerzonà list upominków znajdà Paƒstwo na stronie B2 B3 Czajnik elektryczny Dzbanek termos C2 C3 Sztuçce Wkr tarka akumulatorowa D2 D3 Odkurzacz Czytnik DVD

3 Najpopularniejsze produkty w naszym katalogu oznaczone kolorem zielonym mo emy dostarczyç w ciàgu 7 dni roboczych. Krzes a szkolne nr 6: B-618, D-616 i P-612 Sto y szkolne 2-os. nr 6: B, T-153 i Daniel Sto y szkolne 3 Stó 2-os. B, 1300 x 500 mm Rozmiar Nr ,00 118,34 Nr ,00 118,34 Nr ,00 118,34 Nr ,00 118,34 Stó 2-os. T 153, 1300 x 550 mm Rozmiar Nr ,00 132,98 Nr ,00 132,98 Nr ,00 132,98 Nr ,00 132,98 Stó 2-os. DANIEL, 1300 x 500 mm Rozmiar Stopki standardowe Stopki regulacyjne Nr art. C. netto C. brutto Nr art. C. netto C. brutto Nr , 141, , 146,40 Nr , 141, , 146,40 Nr , 141, , 146,40 Nr , 141, , 146,40 Reg.wys , 157, , 168,36 Reg.wys , 157, , 168,36 Metalowa pó ka do sto ów szkolnych ,00 62, Stó 1-os. B, 660 x 500 mm Rozmiar Nr ,00 91,50 Nr ,00 91,50 Nr ,00 91,50 Nr ,00 91,50 Stó 1-os. T 154, 700 x 550 mm Rozmiar Nr ,00 101,26 Nr ,00 101,26 Nr ,00 101,26 Nr ,00 101,26 Stó 1-os. DANIEL, 700 x 500 mm Rozmiar Stopki standardowe Stopki regulacyjne Nr art. C. netto C. brutto Nr art. C. netto C. brutto Nr , 104, , 109,80 Nr , 104, , 109,80 Nr , 104, , 109,80 Nr , 104, , 109,80 Reg.wys , 119, , 128,10 Reg.wys , 119, , 128,10

4 4 Sto y szkolne Podane ceny dotyczà kolorów standardowych ze wzornika Stó 1-os. M PLUS, 700 x 500 mm Rozmiar Nr , 134,20 Nr , 134,20 Nr , 134,20 Nr , 134,20 Stó 2-os. MILA 1300 x 600 mm Rozmiar Nr art. Cena netto brutto Nr , 161,04 Nr , 161,04 Nr , 161,04 Nr , 161,04 Reg.wys ,- 193,98 Reg.wys ,- 193,98 Stó 2-os. T x 550 mm Rozmiar Reg.wys ,00 146,40 Reg.wys ,00 146,40 Stól 2-os. M PLUS, 1300 x 500 mm Rozmiar Nr , 168,36 Nr , 168,36 Nr , 168,36 Nr , 168,36 Stó STANDARD Wymiary: (2-os.) 1300 x 550 mm / (3-os.) 1800 x 550 mm Rozmiar Nr art. netto Cena brutto 2-os. / 3-os. 2-os. / 3-os. 2-os. / 3-os. Nr / 124,- / 151,28 / Nr / 124,- / 151,28 / Nr / 124,- / 151,28 / Nr / ,- / 154,- 151,28 / 187,88 Nr / 126,- / 153,72 / Stó 1-os. T-154 z regulacjà wysokoêci Wymiary blatu: 700 x 550 mm Rozmiar Reg.wys ,00 119,56 Reg.wys ,00 119,56

5 Wszystkie sto y szkolne dostarczamy po 3 sztuki w opakowaniu Sto y szkolne 5 Stó IN-C 1-os. 700 x 500 mm Rozmiar Nr ,00 161,04 Nr ,00 161,04 Nr ,00 161,04 Nr ,00 161,04 Stó T-254 PLUS z regulacjà wysokoêci x 600 mm ,00 370,88 Stó 1-os. L 201 PLUS 700 x 550 mm Rozmiar Nr ,00 141,52 Nr ,00 141,52 Nr ,00 141,52 Nr ,00 141,52 Stó 2-os. L 202 PLUS 1300 x 550 mm Rozmiar Nr ,00 179,34 Nr ,00 179,34 Nr ,00 179,34 Nr ,00 179,34 Stó IN-C 2-os x 500 mm Rozmiar Nr ,00 208,62 Nr ,00 208,62 Nr ,00 208,62 Nr ,00 208,62 Stó IN-R I z regulacjà wysokoêci nr x 500 mm ,00 152,50 Stó IN-R II z regulacjà wysokoêci nr x 500 mm ,00 186,66 * * Koszyk do wszystkich typów stolików szkolnch (SxGxW) 420 x 306 x 82 mm ,00 29,28

6 6 Krzes a Podane ceny dotyczà kolorów standardowych ze wzornika D-616 P-612 Rozmiar Nr ,00 62,22 Nr ,00 62,22 Nr ,00 62,22 Nr ,00 65,88 Nr ,00 65,88 Nr ,00 70,76 Rozmiar Nr ,00 67,10 Nr ,00 67,10 Nr ,00 73,20 Nr ,00 73,20 B-618 Rozmiar Nr ,00 59,78 Nr ,00 59,78 Nr ,00 61,00 Nr ,00 61,00 T z regulacjà wysokoêci Rozmiar ,00 106, ,00 106,14 C ,00 78,08 P-612 T Kolory: wg wzornika na str ,00 100,04 C-614 PLUS ,00 79,30 IN-C Rozmiar Nr ,00 95,16 Nr ,00 95,16 Nr ,00 95,16 Nr ,00 95,16 MAX Rozmiar Nr ,00 91,50 Nr ,00 91,50 Nr ,00 91,50 Nr ,00 91,50 Nr ,00 100,04 M stela : profil p askoowalny 38x20 mm Rozmiar Nr ,00 90,28 Nr ,00 90,28 Nr ,00 90,28 M PLUS stela : profil p askoowalny Rozmiar Nr ,00 95,16 Nr ,00 95,16 C-614 T D-616 T Nr ,00 95,16 kolory: wg wzornika na str. 44 kolory: wg wzornika na str. 44 Nr ,00 90,28 Nr ,00 95, ,00 101, ,00 91,50

7 Krzes a 7 P-612 ze sk adanym pulpitem plastikowym ,00 124,44 STYL arm ,00 169,58 ISO Net Swing alu ,00 202,52 ISO chrom ,00 120,78 POZO krzes o drewniane ,00 59,78 TIPI kolor sklejka malowana na kolory: ó ty, czerwony, niebieski i zielony 1197K 102,00 124,44 P-612 ze sta ym pulpitem ze sklejki ,00 112,24 Sk adany PULPIT do krzese ISO, czarny ,00 89,06 ISO ALU ,00 108,58 ISO BLACK ,00 71,98 TIPI siedzisko ze sklejki o gr. 8 mm ,00 100,04 TIPI LUX tapicerowane kolory: wg wzornika na str ,00 113,46 kolor stela u: aluminium Stojak do magazynowania i transportu krzese sk adanych; mieêci maksymalnie 12 krzese. 2 kó ka posiadajà hamulce ,00 303,78

8 8 Krzes a BETA chrome ,00 79,30 AMIGO alu ,00 103,70 REGAL GTP bez regulacji kàta pochylenia oparcia ,00 157,38 EFEKT GTP ,00 164,70 ACORD ,00 164,70 SMART R z regulacjà pod okietników ,00 289,14 INTRATA Visitor arm ,00 305,00 INTRATA Visitor ,00 275,72 ZIKO kolor: czarny ,00 315,98 CINQUE ,00 678,32 MANAGER tapicerka: czarna lub bràzowa ,00 364,78 INVICTUS ,00 849,12

9 Biurka 9 Biurko MODENA 1800 x 1200 x 760 mm Biurko VIGO z szafkà Wymiary: (SxG) 1200 x 600 mm. Szafka: (SxGxW) 332 x 484 x 638 mm Biurko DANIEL z os onà (SxG) 1300 x 500 mm. Stela z rury ø 32 mm, blat z melaminowanej p yty o gr. 18 mm, wykoƒczonej obrze em z PCW o gr. 2 mm. Kontenerek 3-szufladowy 400 x 580 x 560 mm ,00 323, ,00 488,00 Nadstawka na kontenerek ,00 108,58 Dostawka ezka ,00 117, ,00 286, ,00 180,56 VIGO Biurko z szufladami 1200 x 600 mm IloÊç szuflad ,00 254, ,00 305, ,00 351,36 awki korytarzowe Kontenerek 3-szufladowy z piórnikiem 432 x 580 x 560 mm ,00 602,68 awka korytarzowa P-612 d ugoêç: 1500 mm ,00 295,24 LOGO Stó 1300 x 600 mm ,00 172,02 Zestaw 3 os on ,00 102,48 Kontenerek podwieszany ,00 169,58 Tapicerowane awki korytarzowe ISO IloÊç siedzisk D ugoêç mm ,00 450, mm ,00 563,64

10 10 Stoliki komputerowe Podane ceny dotyczà kolorów standardowych ze wzornika SIMPLEX Stolik 1-osobowy z wysuwanà pó kà na klawiatur (SxGxW) 1070 x 680 x 760 mm, blat (SxG) 880 x 680 mm ,00 181,78 NEO 1 Stolik 1-osobowy ze sta à pó kà na klawiatur (SxGxW) 700 x 450 x 760 mm, wym. pó ki (SxG) 560 x 300 mm ,00 151,28 NEO 1R z regulacjà wysokoêci 3-7 Stolik 1-osobowy ze sta à pó kà na klawiatur (SxGxW) 700 x 450 x 760 mm, wym. pó ki (SxG) 560 x 300 mm ,00 189,10 DUPLEX Stolik 2-osobowy ze sta à pó kà na klawiatur. Wymiary ca kowite (SxGxW) 1400 x 635 x 760 mm, wym. blatu: 1200 x 420 mm. Wys. pó ki: 655 mm ,00 208,62 NEO 2 Stolik 2-osobowy ze sta à pó kà na klawiatur (SxGxW) 1300 x 450 x 760 mm, wym. pó ki (SxG) 1160 x 300 mm ,00 212,28 Pó ka na komputer. Mo liwoêç monta u pó ki po zewn trznej lub wewn trznej stronie nogi sto u ,00 40,26 NEO 2R z regulacjà wysokoêci 3-7 Stolik 2-osobowy ze sta à pó kà na klawiatur (SxGxW) 1300 x 450 x 760 mm, wym. pó ki (SxG) 1160 x 300 mm ,00 237,90

11 Stoliki komputerowe 11 Nr art mm 1600 mm Nr art Nr art mm Najcz Êciej kupowane krzes o do pracowni komputerowych ACORD z regulacjià kàta pochylenia oparcia ,00 146,70 STANDARD Stó komputerowy z przelotkami i rynienkà na kable. Blat z melaminowanej p yty meblowej o gr.18 mm, z obrze em PCW o gr. 2 mm. Stela stalowy z profilu 30 x 30 mm. Do sto u mo na podwiesiç uchwyt lub szafk na komputer. Sto y mo na po àczyç naro nym blatem. Stolik 2-os x 800 mm ,00 309,88 Wieszak na komputer ,00 71,98 Szafka na komputer ,00 148,84 Blat naro ny ,00 130,54 Stojak pod komputer ,00 76,86 TINA II Stolik z regulacjà wysokoêci 800, 830, 860 mm (SxG) 900 x 500 mm ,00 328,18 TINA I Stolik z regulacjà wysokoêci 800, 830, 860 mm (SxG) 600 x 500 mm ,00 300,12

12 12 Tablice interaktywne Ze wzgl du na du à obj toêç materia ów pe nà ofert tablic interaktywnych mogà Paƒstwo znaleêç na naszej stronie internetowej Zamieszczamy tam rozbudowane opisy, specyfikacje, prezentacje filmowe i cenniki. Ten sam materia mo emy Paƒstwu wys aç w formie broszurki. Zestawy interaktywne prezentowane na niniejszej stronie sà najtaƒsze w naszej ofercie. Ka dy zestaw zawiera odpowiednio dobrany rzutnik multimedialny, komputer z wgranym systemem Windows Home Premium i programem interaktywnym, kalibrator, komplet przewodów, pióro na podczerwieƒ oraz instrukcja monta u i kalibracji. Na naszych tradycyjnych bia ych tablicach mocujemy zwijany ekran. Do zestawów mo na dokupiç g oêniki oraz odbiornik WiFi. Zestawy mobilne mo na przemieêciç z klasy do klasy podczas przerwy. regulacja wysokoêci rzutnika rzutnik ekran projekcyjny tablica Nr art. Z4 Przed przemieszczeniem mobilnej tablicy z wysi gnikiem, wysi gnik nale y zdemontowaç Nr art. Z1 Zestaw I: kontenerek z teleskopowym masztem na rzutnik; komputer ze stacjà DVD i systemem operacyjnym Windows XP; rzutnik multimedialny oraz dwa e-pióra. Zestaw nie zawiera ekranu. Zestaw II: bia a lub zielona tablica z ekranem projekcyjnym do powieszenia na Êcianie; wysi gnik na rzutnik; komputer ze stacjà DVD i systemem operacyjnym Windows XP; rzutnik multimedialny oraz dwa e-pióra. Zestaw III: bia a lub zielona tablica mobilna z ekranem projekcyjnym oraz wysi gnikiem na rzutnik; komputer ze stacjà DVD i systemem operacyjnym Windows XP; rzutnik multimedialny oraz dwa e-pióra. Zestaw IV: tablica mobilna z ekranem projekcyjnym. Z4 913, ,86 Z , ,20 Z , ,60 Z , ,60 Ekran na statywie (fot. str. 15) wymiary: 1500 x 1500 mm ,00 252,54 Opis dzia ania oraz specyfikacje techniczne zestawów interaktywnych znajdà Paƒstwo na stronie

13 Tablice szkolne i gabloty 13 Tablica Wymiar tryptyk zielona 3400 x ,00 485,56 tryptyk bia a 3400 x ,00 518,50 tryptyk ziel. kratka lub linia (na zewn trznej stronie skrzyde ), inny uk ad linii za dop atà 3400 x ,00 549,00 zielona 1700 x ,00 241,56 bia a 1700 x ,00 247,66 zielona 1200 x ,00 241,56 bia a 1200 x ,00 242,78 zielona 850 x ,00 131,76 bia a 850 x ,00 140,30 zielona kratka 1700 x ,00 305,00 zielona linia 1700 x ,00 305,00 bia a kratka 1700 x ,00 395,28 bia a linia 1700 x ,00 395,28 korkowa 1700 x ,00 139,08 korkowa 1400 x ,00 126,88 korkowa 1200 x ,00 108,58 Tablice ceramiczne tryptyk zielona 3400 x , ,86 tryptyk bia a 3400 x , ,86 zielona 1700 x ,00 519,72 bia a 1700 x ,00 519,72 Gablota informacyjna Konstrukcja z lakierowanych proszkowo profili aluminiowych. Przesuwne fronty z pleksi o gr. 4 mm, zamykane na zamek rozporowy. Kolory: ó ty, niebieski, bia y, bràzowy, aluminiowy. wy o ona korkiem (SxGxW) 1200 x 100 x 1000 mm ,00 721,02 magnetyczna (SxGxW) 1200 x 100 x 1000 mm ,00 742,98 Gablota informacyjna z melaminowanej p yty wiórowej, wy o ona korkiem o gr. 18 mm, przesuwne fronty z pleksi o gr. 4 mm, zamykane na zamek rozporowy (SxGxW) 1200 x 100 x 1000 mm ,00 395,28 wy o ona korkiem (SxGxW) 1700 x 100 x 1000 mm ,00 897,92 magnetyczna (SxGxW) 1700 x 100 x 1000 mm ,00 907,68 Tablica flip-chart 1000 x 700 mm bia a ,00 348,92 Tablica obrotowo-jezdna 1200 x 1000 mm, bia a ,00 559,98 zielona ,00 559,98

14 14 Zestawy do Êwietlic i sto ówek Sto y STANDARD Podane ceny dotyczà kolorów standardowych ze wzornika. Blat: Stela : buk i bia y, czarny, niebieski, zielony i bia y. Wymiary blatu 800 x 800 mm ,00 150, x 800 mm ,00 176, x 800 mm ,00 206, x 800 mm ,00 225,70 Sto y MILA Wymiary blatu 1200 x 800 mm ,00 183, x 800 mm ,00 229,36 Krzes a TIPI kolor Nr art. 1197K, str. 7 Krzes o C-614 Nr art. 1048K Krzes a C-614 kolor sklejka kolorowa, stela w kolorze aluminium 1048K 90,00 109,80 Pakowane w karton po 3 szt. Sto y sk adane TIPO Rozmiar mm 1600 x ,00 230, x ,00 248,88

15 Stojaki i wieszaki na mapy i plansze 15 Stolik multimedialny Nr art Wi cej informacji na Ekran na statywie wymiary : 1500 x 1500 mm Nr art na kó kach. 470 x 900 x mm. wymiary pó ek: 380 x 430 mm ,00 380,64 Wieszak na plansze (15 haczyków) wymiary: 900 x 500 x 1230 mm ,00 252,54 Ekran LUMIERE Êcienny wymiary : 1500 x 1500 mm Wieszak na mapy Regulowana wysokoêç: mm Stolik pod rzutnik wymiary: 600 x 470 x 1300 mm. wymiary pó ek: dolna 400 x 520 mm górna 380 x 430 mm ,00 187, ,00 215, ,00 84, ,00 375, Mobilny stojak na mapy (SxGxW) 910 x 500 x 1200 mm (18 map) Stojak na mapy (SxGxW) 1700 x 970 x 1600 mm (30 map) Podwójna szafka TV/Video (SxGxW) 850 x 580 x 1930 mm Stojak na mapy (SxGxW) 900 x 400 x 700 mm ,00 234, ,00 403, ,00 625, ,00 239,12

16 16 Szafy i rega y A B C Szafa ze schowkami do pokoju nauczycielskiego (SxGxW) 800 x 420 x 1850 mm wymiary schowka: (SxGxW) 370 x 420 x 330 mm ,00 719,80 Wersja z 8 schowkami i przegrodami na 20 dzienników ,00 671,00 G H J D E F Nr art. Nazwa Wymiary mm Cena netto Cena brutto A 3068 Szafka 400 x 330 x ,00 142,74 B 3067 Szafka oszklona 800 x 330 x ,00 229,36 C 3066 Szafka oszklona 400 x 330 x ,00 150,06 D 3063 Szafka niska z blatem 800 x 420 x ,00 225,70 E 3064 Szafka niska z blatem 400 x 420 x ,00 158,60 F 3065 Komoda z 5 szufladami 400 x 420 x ,00 373,32 G 3060 Szafa 800 x 420 x ,00 411,14 H 3062 Szafa oszklona 800 x 420 x ,00 579,50 J 3061 Szafa z witrynà 800 x 420 x ,00 552,66 Szafa ze schowkami na rzeczy osobiste oraz z pó kami na korespondencj (SxGxW) 860 x 400 x 1850 mm wymiary schowka: (SxGxW) 263 x 380 x 420 mm ,00 878,40 Wersja z przegrodami na 20 dzienników ,00 793,00 Metalowa szafa biurowa z podwójnym skarbczykiem, zamykana na zamek patentowy z klamkà, ryglujàcy drzwi w 3 punktach. Kolor: popielaty A B C D Metalowe szafy biurowe drzwi zamontowane na ukrytych zawiasach drzwi dwuskrzyd owe z przebiegajàcym od wewnàtrz profilem wzmacniajàcym, zapewniajàcym ich wysokà stabilnoêç ergonomiczny kszta t zamka u atwiajàcy u ytkowanie szafy zamek cylindryczny z 2 kluczykami, ryglujàcy w 3 punktach wewnàtrz szafy przestawne pó ki metalowe o noênoêci 50 kg wn trze szafy w kolorze jasnoszarym RAL 7035 A B C D Wymiary mm 800 x 420 x ,00 755, x 420 x ,00 779, x 420 x ,00 974, x 420 x ,00 840,58

17 Szafy i rega y biurowe o g bokoêci 420 mm Meble wykonane sà z melaminowanej p yty meblowej o gruboêci 18 mm i wykoƒczone obrze em PCW o gruboêci 0,5 mm. Szafy i rega y biurowe 17 Najtaƒsze w naszej ofercie A B C D E F P Q Szafy i rega y biurowe o g bokoêci 330 mm R G H J K L M Nr art. Nazwa Wymiary mm Cena netto Cena brutto P 3143 Rega z szafkà 800 x 330 x ,00 298,90 Q 3144 Rega z 4 pó kami 800 x 310 x ,00 207,40 R 3145 Szafa z 4 pó kami 800 x 330 x ,00 346,48 S 3146 Rega z szafkà 800 x 330 x ,00 257,42 T 3147 Rega z 3 pó kami 800 x 310 x ,00 168,36 U 3148 Rega z szafkà 800 x 330 x ,00 204,96 W 3149 Rega z 2 pó kami 800 x 310 x ,00 142,74 Nr art. Nazwa Wymiary mm Cena netto Cena brutto A 3047 Szafa aktowa x 420 x ,00 284,26 B 3007 Szafa aktowa 800 x 420 x ,00 389,18 C 3022 Szafa z witrynà 800 x 420 x ,00 512,40 D 3037 Rega z witrynà i szafkà 800 x 420 x ,00 498,98 E 3042 Rega z 3 szufladami 800 x 420 x ,00 464,82 F 3039 Rega z szafkà 800 x 420 x ,00 401,38 G 3038 Rega z 2 szafkami 800 x 420 x ,00 479,46 H 3008 Rega 800 x 400 x ,00 235,46 J 3015 Rega z szafkà 800 x 420 x ,00 371,20 K 3009 Rega 800 x 400 x ,00 196,42 L 3010 Rega 800 x 400 x ,00 163,48 M 3020 Szafka 800 x 420 x ,00 230,58 S T U W

18 18 Meble do biblioteki Rega y magazynowe Wózek biblioteczny (SxGxW) 800 x 350 x 720 mm ,00 257,42 Rega metalowy Perforacja s upków noênych umo liwia regulacj odst pów pomi dzy poszczególnymi pó kami. maksymalne obcià enie pó ki: 40 kg kolory: niebieski, popielaty lub bia y Rozmiary mm 850x400x ,00 170,80 750x300x ,00 108,58 Trójdzielna lada biblioteczna z 2 przegrodami na karty, blatem i szufladà. P yta melaminowana o gr. 18 mm, nogi z rury ø 40 mm x 600 x 770 mm. Nr art Szafa katalogowa o wym x 390 x 633 mm z 30 szufladami na kartoteki. Wys. podstawy szafy 570 mm, konstrukcja z rury ø 40 mm. Z uchwytami metalowymi: Nr art Z ga kami i pr tem na karty: Nr art Rega jednostronny Konstrukcja z rury ø 32 mm, pó ki z p yty melaminowanej o gr. 18 mm. 800 x 370 x 1800 mm. Nr art Rega dwustronny Konstrukcja j.w., pó ki z przegrodà do rozdzielania ksià ek 800 x 470 x 1800 mm. Nr art Rama do rega u jednostronnego 1800 x 370 mm. Nr art Rama do rega u dwustronnego 1800 x 470 mm. Nr art Sprz enie do rega u w kpl. (4 szt.) d 785 mm. Nr art pó ek do rega u jednostronnego w kpl. 800 x 298 mm. Nr art pó ek do rega u dwustronnego w kpl. 800 x 400 mm. Nr art ,00 474, ,00 819, ,00 930, ,00 289, ,00 364, ,00 78, ,00 81, ,00 45, ,00 102, ,00 162,26 Rega ekspozycyjny (SxGxW) 800 x 400 x 1850 mm ,00 602,68 Rega o wzmocnionej konstrukcji Maksymalne obcià enie pó ki: 100 kg. Kolor: popielaty. Modu podstawowy (SxW) 900 x 1900 mm, 5 pó ek G bokoêç 400 mm ,00 364,78 Modu dodatkowy (SxW) 900 x 1900 mm, 5 pó ek G bokoêç 400 mm ,00 291,58

19 Szafki na pojemniki firmy Gratnells 19 Proponujemy dwie wersje prowadnic: A - prowadnice plastikowe Pojemniki w rega ach stanowià odr bnà pozycj katalogowà Wszystkie rega y mo na zamówiç w wersji na coko ach lub na kó kach Zestaw szafek z zamontowanymi na sta e prowadnicami umo liwiajàcymi wsuni cie pojemników, wykonany jest z melaminowanej p yty wiórowej o gr. 18 mm. Uzupe nieniem szafek sà plastikowe pojemniki wykonane z wytrzyma ego polipropylenu zawierajàcego dodatek antystatyczny, zapewniajàcy bezpieczne u ytkowanie. Pojemniki sà samogasnàce i odporne na dzia anie chemikaliów. Kolory pojemników: czerwony, ó ty, niebieski, zielony i pó przeêroczysty. Kolory prowadnic: bia y i be owy. Pojemnik p ytki 312 x 427 x 75 mm Nr art Cena netto: 19,00 Cena brutto: 23,18 Pojemnik g boki 312 x 427 x 150 mm Nr art Cena netto: 26,00 Cena brutto: 31,72 Pojemnik ekstra g boki 312 x 427 x 220 mm Nr art Cena netto: 32,00 Cena brutto: 39,04 Pojemnik Jumbo 312 x 427 x 300 mm Nr art Cena netto: 37,00 Cena brutto: 45,14 B - prowadnice z p yty MDF 4 = 2 = 1 Wersja na cokole Wersja na kó kach Rega pojedynczy bez pojemników (SxGxW) 360 x 450 x 570 mm Typ prowadnic A - plastikowe ,00 167,14 B - MDF ,00 141,52 Rega podwójny bez pojemników (SxGxW) 698 x 450 x 570 mm Typ prowadnic A - plastikowe ,00 250,10 B - MDF ,00 198,86 Rega potrójny bez pojemników (SxGxW) 1040 x 450 x 570 mm Typ prowadnic A - plastikowe ,00 337,94 B - MDF ,00 265,96

20 20 Szafy do pomieszczeƒ socjalnych Szafki schowkowe Kolory: RAL popielaty RAL granatowy RAL niebieski RAL be owy Do szafek schowkowych mo na zamówiç klucz MASTER otwierajàcy wszystkie schowki ,00 18,30 SzS - szafa dwupoziomowa ze schowkami IloÊç Wymiary Nr art. Cena Cena modu ów mm netto brutto x 490 x ,00 559, x 490 x ,00 901,58 SzS - szafa trzypoziomowa ze schowkami Metalowa szafa ubraniowa (SxGxW) 610 x 500 x 1800 mm ,00 608,78 Metalowa szafa ubraniowa (SxGxW) 810 x 500 x 1800 mm ,00 73,78 Szafy ubraniowe posiadajà otwory wentylacyjne, pó k na nakrycie g owy, drà ek na wieszaki i jednopunktowy zamek ryglujàcy kolor: jasnoszary. Metalowa szafa na sprz t gospodarczy do warsztatów, magazynków itp. (SxGxW) 600 x 490 x 1800 mm ,00 596,58 kolory: obudowa popielata RAL 7035 rzwi granatowe RAL 5005 Szafa ubraniowa, drzwi ryglowane w 3 punktach IloÊç Wymiary Nr art. Cena Cena modu ów mm netto brutto x 490 x ,00 352, x 490 x ,00 486, x 490 x ,00 730,78 Szafki na klucze IloÊç Wymiary Nr art. Cena Cena modu ów mm netto brutto x 490 x ,00 706, x 490 x ,00 950,38 SzS - szafa czteropoziomowa ze schowkami IloÊç Wymiary Nr art. Cena Cena modu ów mm netto brutto x 490 x ,00 779, x 490 x , ,58 Wymiary: 235 x 60 x 360 mm iloêç haczyków: ,00 129,32 Wymiary: 235 x 110 x 360 mm iloêç haczyków: ,00 184,22 Wymiary: 270 x 110 x 360 mm iloêç haczyków: ,00 231,80

21 Trzypoziomowe szafy schowkowe Szafy ubraniowe i schowkowe 21 g bokoêç: 500 mm wymiary schowka: 230 x 465 x 510 mm 1850 IloÊç modu ów SzerokoÊç mm IloÊç schowków Nr art Cena netto 789, , ,00 Cena brutto 962, , , Szafa ubraniowa L z 2 schowkami x 490 x 1800 mm ,00 538,02 z 4 schowkami x 490 x 1800 mm ,00 816,18 Czteropoziomowe szafy schowkowe g bokoêç: 500 mm wymiary schowka: 230 x 465 x 375 mm IloÊç modu ów SzerokoÊç mm IloÊç schowków Nr art Cena netto 806, , ,00 Cena brutto 983, , ,68 kolory: popielaty, niebieski i be owy Pi ciopoziomowe szafy schowkowe g bokoêç: 500 mm wymiary schowka: 230 x 465 x 295 mm 1850 IloÊç modu ów SzerokoÊç mm IloÊç schowków Nr art Cena netto 887, , ,00 Cena brutto 1.082, , , Szafa ubraniowa L Drzwi wykonane z lakierowanej p yty MDF z 2 schowkami 460 x 550 x 1950 mm ,00 479,46 z 4 schowkami 900 x 550 x 1950 mm ,00 856,44 Szafa ubraniowa z melaminowanej p yty bukowej drzwi lewo- lub prawostronne wyposa enie: drà ek na wieszaki, pó ka na nakrycia g owy, zamek i 2 kluczyki (SxGxW) 400 x 530 x 1850 mm (SxGxW) 800 x 530 x 1850 mm ,00 265, ,00 366,00

22 22 awki szatniowe i wieszaki 1600 mm awki gimnastyczne i korytarzowe Spawany stela metalowy z rury ø 25 mm. Siedziska z melaminowanej p yty wiórowej lub z desek sosnowych, wygodne w sk adowaniu; wys. siedziska - 445, szerokoêç mm awka D ugoêç (mm) Siedzisko, oparcie bez oparcia 1200 deski sosnowe ,00 139,08 bez oparcia 1200 p yta meblowa ,00 91,50 bez oparcia 1600 deski sosnowe ,00 176,90 bez oparcia 1600 p yta meblowa ,00 115,90 z oparciem 1200 deski sosnowe ,00 174,46 z oparciem 1200 p yta meblowa ,00 120,78 z oparciem 1600 deski sosnowe ,00 220,82 z oparciem 1600 p yta meblowa ,00 153,72 Âcienny wieszak metalowy, stela wykonany z profilu stalowego malowanego proszkowo na kolor niebieski, szary lub bia y IloÊç wiesz. Rozmiar mm x 100 x ,00 53, x 100 x ,00 90, x 100 x ,00 128,10 Nr art awki szatniowe konstrukcja metalowa wykonana jest z rury ø 32 mm. D ugoêç 1200 mm. Siedziska i oparcia z lakierowanych desek sosnowych. awki dostarczane sà w cz Êciach do samodzielnego monta u. Nr art awki szatniowe Rozmiar 1200 x 400 x ,00 305, x 800 x ,00 506,30 Nr art awka bez oparcia (D xgxw) 1200 x 400 x 430 mm ,00 165,92 Pó ka na buty ,00 59,78 Nr art Wieszak Êcienny D mm, odl. wieszaków 150 mm wieszaki wykonane sà ze stali ,00 86,62 Wieszak o wysokoêci 1700 mm stela wykonany z metalowego profilu stalowego malowanego proszkowo, skr cany Êrubami, w kolorze niebieskim, szarym lub bia ym IloÊç wiesz. Rozmiar mm x 700 x ,00 473, x 700 x ,00 588,04

23 Sprz t sportowy 23 PASSAT PLUS stacjonarny stó tenisowy (bez siatki), nogi wyposa one sà w stopki antypoêlizgowe ,00 739,32 TAJFUN PLUS Tenisowy stó turniejowy (bez siatki) , ,18 Materace gimnastyczne Materace o gruboêci powy ej 50 mm posiadajà odpowietrzniki i uchwyty do transportu. Wymiary mm 2000x1200x ,00 262, x1200x ,00 315, x1200x ,00 486,78 Siatka do sto u, przykr cana ,00 84,18 Metalowy zamykany kosz na pi ki ,00 730,78 kolor: granatowy Sk adany drà ek na drabink ,00 247,66 Nak adka metalowa na drabink ,00 202,52 Pojedyncza drabinka gimnastyczna Rozmiar mm 900 x ,00 402, x ,00 469,70 Uchwyty do mocowania drabinki pojedynczej do Êciany komplet ,00 51,24 Podwójna drabinka gimnastyczna Rozmiar mm 1800 x ,00 684, x ,00 805,20 Uchwyty do mocowania drabinki podwójnej do Êciany komplet ,00 147,62 Ceny bez kosztów monta u aweczki gimnastyczne D ugoêç mm ,00 397, ,00 509, ,00 617,32 Odskocznia GEPARD wysokoêç 21 cm (na fot.) ,00 657,58 Odskocznia LAMPART wysokoêç 14 cm ,00 490,44 DZ GEPARD DZ DZ Pi ka no na gra Êwietlicowa wyposa ona w liczniki punktów wykonana z p yty wiórowej , ,70 wykonana ze sklejki , ,60 UFO je do rehabilitacji p askostopia i koêlawoêci pi t (nacisk: do 120 kg) ,00 169,58 UFO dysk do çwiczeƒ koordynacji ruchowej i rehabilitacji stóp, kolan i bioder (nacisk: do 120 kg) ,00 120,78 5-cz Êciowa skrzynia skoêna , ,36

Ławka z oparciem, na - drewno zabezpieczone podwojenie przed warunkami stelażu żeliwnym dł 1500 atmosferycznymi mm

Ławka z oparciem, na - drewno zabezpieczone podwojenie przed warunkami stelażu żeliwnym dł 1500 atmosferycznymi mm ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część 1 Dostawa mebli szkolnych L.p. Nawa towaru opis 1. Stolik szkolny 1- osobowy 2. Krzesła szkolne 3. 4. 5. 6. Biurko nauczycielskie z osłoną

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA LP. Nazwa Opis 1 Biurko z szufladami 1. Powinno być wykonane z płyty MDF w laminacie grubośc od 20-25 mm o wysokiej 2. Krawędzie wykonane z kolorowej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR WYPOSAŻENIA Załącznik nr 2 do SIWZ

PRZEDMIAR WYPOSAŻENIA Załącznik nr 2 do SIWZ PRZEDMIAR WYPOSAŻENIA Załącznik nr do SIWZ Lp Nazwa towaru Wymiary Cena netto Szt. Wartość netto Wartość brutto Szafy do pokoju Szafa z 0 schowkami do pokoju nauczycielskiego kolor buk Szafa z ośmioma

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Meble Biurowe Biurko (lewe i prawe) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Biurko o wymiarach zewnętrznych wysokość ok. 750mm, szerokość ok.

Bardziej szczegółowo

ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW

ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW Załącznik nr 1 do oferty Zadanie nr 1 MEBLE BIUROWE Lp. 1. 2. Nazwa Komódka z szufladami - 3 szuflady - zamek centralny - biurko na stelażu - półka pod klawiaturę i myszkę

Bardziej szczegółowo

MEBLE SZKOŁA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Zdjęcie / rysunek poglądowy 150 WYKONANY Z RURY OWALNEJ 38X20 MM, MALOWANY PROSZKOWO.

MEBLE SZKOŁA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Zdjęcie / rysunek poglądowy 150 WYKONANY Z RURY OWALNEJ 38X20 MM, MALOWANY PROSZKOWO. MEBLE SZKOŁA Lp.. Zdjęcie / rysunek poglądowy PRZEDMIOT STOLIK SZKOLNY -OSOBOWY, O REGULOWANEJ WYSOKOŚCI ROZM. 3-5 ILOŚĆ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 50 WYKONANY Z RURY OWALNEJ 38X20 MM, MALOWANY PROSZKOWO.

Bardziej szczegółowo

stół biurowy WYPOSAŻENIE - MEBLE strona 1 Nazwa sprzętu: Sztuk: 1 OPIS: Wymiary Wysokość: 75,5 cm Szerokość: 67 cm Długość: 140 cm

stół biurowy WYPOSAŻENIE - MEBLE strona 1 Nazwa sprzętu: Sztuk: 1 OPIS: Wymiary Wysokość: 75,5 cm Szerokość: 67 cm Długość: 140 cm WYPOSAŻENIE - MEBLE strona 1 Nazwa sprzętu: stół biurowy Wysokość: 75,5 cm Szerokość: 67 cm Długość: 140 cm Kolor frontów, korpusów i pólek Stół biurowy z półką na klawiaturę do komputera. Tył biurka osłonięty

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ ZESTAWIENIE ZBIORCZE ILOŚCIOWO-ASORTYMENTOWE Nr me Nazwa i opis Lp. bla 0/5 MAGAZYN Beton malowany Metalowa szafa Szerokość: 000 mm, 8 Głębokość: 50 mm, Wysokość: 000 mm. RAL 705 Szafa z drzwiami żaluzjowymi

Bardziej szczegółowo

Wymagane Sprzętu. Wymagane Sprzętu. Wymagane Sprzętu

Wymagane Sprzętu. Wymagane Sprzętu. Wymagane Sprzętu 82. GABLOTA Konstrukcja z płyty meblowej zabezpieczonej doklejką PCV, fronty przesuwne szklane. Wymiary: 120 x 10 x 100 cm 1 szt 90.1 Rolety Rolety materiałowe z odsłoniętą rurą nawojową tkaniny montowane

Bardziej szczegółowo

Katalog mebli przedszkolnych

Katalog mebli przedszkolnych www.insgraf.com.pl Katalog mebli przedszkolnych Nr / Stoły i krzesła Krzesło -616 ze sklejką malowaną Nr 2, nr art. 1022 Nr 3, nr art. 1023 Nr 4, nr art. 1024 ena netto 55,00 ena brutto 67,10 Krzesło -616

Bardziej szczegółowo

Przeglàd rozwiàzaƒ/ Rega y sklepowe

Przeglàd rozwiàzaƒ/ Rega y sklepowe Przeglàd rozwiàzaƒ/ Rega y sklepowe CF1280 Rega na pi ki System MEGA / CE-25 WysokoÊç od 1000 do 2500 mm SzerokoÊç pó ek od 1000 do 1330 mm G bokoêci pó ek 300, 600 mm 158 Belka 15x40 L-1330 CE-B00571330

Bardziej szczegółowo

SMP/A0 SMP/A1 A1/10 A3/12. Stó monta owy sztywny format A-0 s/g/w 1330 x 1048 x 866 mm. Stó monta owy sztywny format A-1 s/g/w 980 x 785 x 866 mm.

SMP/A0 SMP/A1 A1/10 A3/12. Stó monta owy sztywny format A-0 s/g/w 1330 x 1048 x 866 mm. Stó monta owy sztywny format A-1 s/g/w 980 x 785 x 866 mm. SMP/A0 Stó monta owy sztywny format A-0 s/g/w 1330 x 1048 x 866 mm SMP/A1 Stó monta owy sztywny format A-1 s/g/w 980 x 785 x 866 mm. A1/10 Szafa na plany i mapy format A-1, 10-szufladowa s/g/w 980 x 680

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do Zaproszenia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż mebli recepcyjnych w LAWP w Lublinie I. Lada recepcyjna prosta: 1. Moduł lady recepcyjnej, łącznik

Bardziej szczegółowo

MEBLE BIUROWE do szpitala Wałbrzych

MEBLE BIUROWE do szpitala Wałbrzych Załącznik nr 1 do SIWZ MEBLE BIUROWE do szpitala Wałbrzych L.P. MODUŁ MEBLI BIUROWYCH KOLOR PŁYT WYMIAR SZT. Cena jednostkowa netto Wartość netto Wartość brutto 1 szafa drewnopodobne 2273 x 800 1 2 regał

Bardziej szczegółowo

1. Kontener dostawny 1 sztuka

1. Kontener dostawny 1 sztuka OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Kontener dostawny 1 sztuka Korpus z płyty wiórowej melaminowanej w klasie E1 o grubości 18 mm. Blat - płyta wiórowa trójwarstwowa spełniająca normę E 1, uszlachetniona laminatem

Bardziej szczegółowo

ZADANIE NR 3 Dostawa, montaż i ustawienie fabrycznie nowych mebli szkolnych oraz pozostałego wyposażenia do nowoutworzonych pracowni przyrodniczych.

ZADANIE NR 3 Dostawa, montaż i ustawienie fabrycznie nowych mebli szkolnych oraz pozostałego wyposażenia do nowoutworzonych pracowni przyrodniczych. Załącznik Nr 3 do SIWZ ZADANIE NR 3 Dostawa, montaż i ustawienie fabrycznie nowych mebli szkolnych oraz pozostałego do nowoutworzonych przyrodniczych. Gimnazjum Lp. Ławki szkolne 3 Krzesła szkolne 3 3

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny katalog mebli. Akademia Rolnicza Kraków

Wewnętrzny katalog mebli. Akademia Rolnicza Kraków - 1 - Wewnętrzny katalog mebli. Akademia Rolnicza Kraków UWAGA: Wymiary, kolor tapicerki i okleiny mebli umieszczonych w niniejszym katalogu mogą być zmienione przez jednostki organizacyjne AR w zależności

Bardziej szczegółowo

7.0. WYKAZ WYPOSAśENIA TECHNOLOGICZNEGO. POZIOM PIWNIC 09 - Pomieszczenie konserwatora. Gabaryty w mm. Moc ogółem kw. Moc jednost.

7.0. WYKAZ WYPOSAśENIA TECHNOLOGICZNEGO. POZIOM PIWNIC 09 - Pomieszczenie konserwatora. Gabaryty w mm. Moc ogółem kw. Moc jednost. POZIOM PIWNIC 09 - Pomieszczenie konserwatora 1 Stół warsztatowy - blat gr. 40 mm, stabilne nogi w kształcie litery,,h'' pokryte lakierem termoutwardzalnym ; regulowana wysokość 0,74-0,995 m, z szufladą,

Bardziej szczegółowo

S E K R E T A R I A T

S E K R E T A R I A T S E K R E T A R I A T 1. Szafka o wym. 800 x 420 x 1192 mm szt. 1 Szafa z płyty laminowanej w tonacji klonu, o gr. 18 mm oraz 25 mm na wieńcach górnych i dolnych, wykończona obrzeżem PCV o gr. 2 mm. Plecy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIA DLA GIMNAZJUM W GLINIANCE

SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIA DLA GIMNAZJUM W GLINIANCE SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIA DLA GIMNAZJUM W GLINIANCE załącznik nr 1 do Formularza Ofertowego Wykonawcy Lp. nazwa elementu ilość cena jedno VAT cena netto brutto 1 Stoliki ucznia 1 osobowy a stolik ucznia

Bardziej szczegółowo

POKÓJ 744 POKÓJ 746. Załącznik nr 6. 1. Zestaw gospodarczy, rys. 1 kpl. 1 kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem. 2. Zestaw biurowy, rys 2, kpl.

POKÓJ 744 POKÓJ 746. Załącznik nr 6. 1. Zestaw gospodarczy, rys. 1 kpl. 1 kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem. 2. Zestaw biurowy, rys 2, kpl. POKÓJ 744 1. Zestaw gospodarczy, rys. 1 kpl. 1 2. Zestaw biurowy, rys 2, kpl. 1 3. Szafka biurkowa, rys. 3 4. Szafka pod ksero, rys. 4 5. Biurko, rys. 5 POKÓJ 746 6. Zabudowa gospodarcza rys. 7, kpl. 1

Bardziej szczegółowo

Elementy wyposażenia pracowni

Elementy wyposażenia pracowni Załącznik Nr do SIWZ Zadanie nr - Dostawa, montaż i ustawienie mebli szkolnych oraz do nowoutworzonych przyrodniczych Lp. Ławki szkolne 5 Krzesła szkolne 5 4 5 Regał biblioteczka Regał na pomoce dydaktyczne

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: OS-DA-ZP-221-2/16 Załącznik nr 5. Opis przedmiotu zamówienia:

Oznaczenie sprawy: OS-DA-ZP-221-2/16 Załącznik nr 5. Opis przedmiotu zamówienia: Oznaczenie sprawy: OS-DA-ZP-221-2/16 Załącznik nr 5 Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa, wniesienie i zamontowanie mebli na potrzeby Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 5 opis przedmiotu zamówienia

ZAŁĄCZNIK NR 5 opis przedmiotu zamówienia 1 ZAŁĄCZNIK NR 5 opis przedmiotu zamówienia ASORTYMENT -1- Biurko 1 szafkowe wyposażone od góry w szufladę i szafkę z 1 półką ruchomą z drzwiami poniżej. Szuflada oraz szafka zamykana na zamek patentowy.

Bardziej szczegółowo

Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych - Pakiet Nr 1

Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych - Pakiet Nr 1 Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych - Pakiet Nr 1 ZESTAWIENIE MEBLI (opis wg załącznika nr 1- opis mebli ) ) II piętro 1. KOMUNIKACJA pom. 2/1 kanapa prosta trzysegmentowa pkt 3.4 skóra ekologiczna

Bardziej szczegółowo

Formularz kosztorysu ofertowego

Formularz kosztorysu ofertowego Załącznik nr 6 do SIWZ Dostawa wyposażenia szkoły podstawowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Długołęce część II. Formularz kosztorysu ofertowego Lp. NAZWA OPIS ILOŚĆ Wartość netto VAT % VAT PLN Wartość

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego z dnia r. na realizację zadania pn.

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego z dnia r. na realizację zadania pn. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego z dnia 25.08.2017 r. na realizację zadania pn. Dostawa mebli przedszkolnych do ośrodka wychowania przedszkolnego w Jodłowej ZESTAWIENIE MEBLI PRZEDSZKOLNYCH lp. nazwa

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA PRZEDSZKOLA NR 39 WARSZAWA, UL. DORYCKA 1

MODERNIZACJA PRZEDSZKOLA NR 39 WARSZAWA, UL. DORYCKA 1 Zestawienie wyposażenia przedszkola MODERNIZACJA PRZEDSZKOLA NR 39 WARSZAWA, UL. DORYCKA 1 Wszystkie meble dla dzieci mają spełniać wymogi zawarte w normach: PN-EN 14073-2:2006, PN-F-06010-05:1990 oraz

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru wyposażenia DZIAŁY MEBLE-OPIS ILOŚĆ SZTUK

Załącznik Nr 1 do SIWZ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru wyposażenia DZIAŁY MEBLE-OPIS ILOŚĆ SZTUK Załącznik Nr do SIWZ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru wyposażenia DZIAŁY MEBLE-OPIS ILOŚĆ SZTUK ADMINISTRACJA Zestaw szaf aktowych wymiary: wys.50cm, szer.90cm, gł.35 cm boki i fronty szaf wykonane

Bardziej szczegółowo

SZAFY I REGA Y TYP - B

SZAFY I REGA Y TYP - B 1 SZAFY I REGA Y TYP - B WERSJE SZAF ZAMKI MEBLOWE Dostêpne s¹ nastêpuj¹ce wersje szaf biurowych: 1. Szafy z drzwiami na zawiasach meblowych: - 2 poziomy na segregatory (wysokoœæ cm) - poziomy na segregatory

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 7.2 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Opis mebli Meble wykonane z płyty wiórowej melaminowanej gr. 18 mm, w kolorze jasnego buku R5107 (lub równoważnym). Blaty stołów, biurek

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIA POKOJU KIEROWNIKA Szczegółowy opis mebli

SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIA POKOJU KIEROWNIKA Szczegółowy opis mebli SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIA POKOJU KIEROWNIKA Szczegółowy opis mebli Zestaw mebli gabinetowych wykonany z płyty wiórowej w klasie higieniczności E-1 okleinowanej okleiną czereśniową z zastosowaniem doklejek

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja asortymentowa StraŜ Miejska w Toruniu

Specyfikacja asortymentowa StraŜ Miejska w Toruniu Specyfikacja asortymentowa StraŜ Miejska w Toruniu I. Sekretariat StraŜy (pokój nr 212) meble z płyty melaminowanej w kolorze wiśnia Oxford, elementy metalowe w kolorze srebrnym. 1. Lada recepcyjna o wymiarach

Bardziej szczegółowo

OFERTA - SEGMENTY I BIURKA DO SAMODZIELNEGO MONTAŻU

OFERTA - SEGMENTY I BIURKA DO SAMODZIELNEGO MONTAŻU OFERTA - SEGMENTY I BIURKA DO SAMODZIELNEGO MONTAŻU SPIS TREŚCI: KLASOPRACOWNIA STRONA 2 - Biurka dla nauczyciela seria Vigo STRONA 3 - Biurka i segment seria Premium KLASOPRACOWNIA I POKÓJ NAUCZYCIELSKI

Bardziej szczegółowo

ZP 3311/56/2015 Załącznik nr 1a ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH. Producent... Rok produkcji...

ZP 3311/56/2015 Załącznik nr 1a ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH. Producent... Rok produkcji... ZP 33/6/0 Załącznik nr a ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH Producent... Rok produkcji... LP. WYSZCZEGÓLNIENIE WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI j.m ilość potwierdzenie parametrów wymaganych [TAK/NIE]

Bardziej szczegółowo

kolekcja 2007 MEBLE Zapraszamy do wn trza...

kolekcja 2007 MEBLE Zapraszamy do wn trza... kolekcja 2007 MEBLE n o w o c z e s n e i k l a s y c z n e Zapraszamy do wn trza... Zapraszamy do wn trza... s p i s t r e Ê c i rr3 MONTE CARLO PARYS 2 ARRAS 24 CANDY 40 BRETAGNE 6 MATRIX 26 EVITO 41

Bardziej szczegółowo

Załączniki nr 1a - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załączniki nr 1a - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 94.1 Gablota Gablota do ogłoszeń - 100 x150 cm, (wersja magnetyczna). W zestawie z tablicą: magnesy komplet 60 tablicowe - oraz magnesy tablicowe duże zestaw 40 sztuk 3 szt 94.2 Gablota Gablota do ogłoszeń

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA MEBLI III PARTIA DOSTAWY

SPECYFIKACJA MEBLI III PARTIA DOSTAWY SPECYFIKACJA MEBLI III PARTIA DOSTAWY Lp. Rysunek poglądowy WYS [cm] SZER [cm] GŁ [cm] OPIS Biurko Blat wykonany z płyty wiórowej o grubości 25 mm pokrytej obustronnie melaminą, oklejone PCV o gr. 2 mm

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY Modyfikacja 05.02.2013 r. PAKIET I

OPIS TECHNICZNY Modyfikacja 05.02.2013 r. PAKIET I OPIS TECHNICZNY Modyfikacja 05.02.2013 r. PAKIET I Załącznik nr 2 do SIWZ Załączone poniżej rysunki (zdjęcia) mają charakter poglądowy, obrazują tylko kształty i stylistykę, której Zamawiający wymaga.

Bardziej szczegółowo

zestawienie szczegółowe wyposażenia (wg pom.) symbol nazwa, opis ilość

zestawienie szczegółowe wyposażenia (wg pom.) symbol nazwa, opis ilość WYPOSAŻENIA WNĘTRZ I MEBLI - DOBUDOWA BUDYNKU PIĘCIOKONDYGNACYJNEGO DO PÓŁNOCNEGO SKRZYDŁA BUDYNKU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA AGH W KRAKOWIE PRZY UL. GRAMATYKA 10 parter zestawienie szczegółowe wyposażenia (wg

Bardziej szczegółowo

ILOŚD SZTUK WARTOŚD BRUTTO ADMINISTRACJA

ILOŚD SZTUK WARTOŚD BRUTTO ADMINISTRACJA KALKULACJA KOSZTÓW - MEBLE BIUROWE DZIAŁY MEBLE - OPIS ILOŚD SZTUK CENA JEDNOSTKOWA NETTO PODATEK VAT CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO WARTOŚD BRUTTO ADMINISTRACJA Zestaw szaf aktowych wymiary: wys.50cm, szer.90cm,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 2. lada prosta o szerokości 2000 x 850 x 1172/704. 4. kontenerek o wymiarach szer.430xgł.580 x 580 wys.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 2. lada prosta o szerokości 2000 x 850 x 1172/704. 4. kontenerek o wymiarach szer.430xgł.580 x 580 wys. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ Lp. Nazwa artykułu Ilość Materiał Wymiary ( w mm) Szkic/wizualizacja I. Meble POKÓJ NR 1 1. Lada recepcyjna z trzech modułów: 2 proste, 1 łukowy

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT CAŁA POLSKA

TRANSPORT CAŁA POLSKA OFERTA - MEBLE SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE TRANSPORT CAŁA POLSKA ZAMÓWIENIE DO 2.000 ZŁ. BRUTTO TRANSPORT 123 ZŁ. ZAMÓWIENIE OD 2000 ZŁ. BRUTTO TRANSPORT GRATIS Staramy się aby sprzedawane przez nas produkty

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZP 22/2011

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZP 22/2011 Załącznik nr 5 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w przetargu na dostawę i montaż mebli dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. ZP 22/2011 Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

l.p. nazwa wymiar netto zł ilość netto zł 1 Biurko prostokątne 160x80x74 14

l.p. nazwa wymiar netto zł ilość netto zł 1 Biurko prostokątne 160x80x74 14 Załącznik nr SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIA MEBLOWEGO PARTER POKÓJ BIUROWY Biurko prostokątne 0x0x7 Kontener mobilny - szufladowy z centralnym zamkiem Szafa aktowa niska x5x5 0x,5x77,7 Szafa aktowa wysoka 0x,5x

Bardziej szczegółowo

GABINET SPECJALISTY NR 1

GABINET SPECJALISTY NR 1 1. Zestaw mebli 1 kpl. GABINET SPECJALISTY NR 1 - Korpusy, półki i przegrody z płyty laminowanej o grubości 18 mm, w odcieniu brzozy, z trwałym obrzeżem multiplex o grubości 2mm imitującym strukturę sklejki

Bardziej szczegółowo

Zestawienie mebli do budynku Przedszkola w Zgłobicach

Zestawienie mebli do budynku Przedszkola w Zgłobicach Zał nr 6 do siwz Zał nr do umowy IR-.../04 z dnia...- 04 r. Zestawienie mebli do budynku Przedszkola w Zgłobicach Jeżeli w tabelach poniżej nie podano inaczej, wszystkie szafki, półki i regały z płyty

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1/1 do SIWZ Znak sprawy KA-2/040/2008

Załącznik nr 1/1 do SIWZ Znak sprawy KA-2/040/2008 Załącznik nr 1/1 do SIWZ Znak sprawy KA-2/040/2008 Krzesło konferencyjne z chromowanym stelażem. Z tyłu oparcia maskownica z czarnego lub szarego tworzywa sztucznego. Krzesło konferencyjne rio chrom lub

Bardziej szczegółowo

Zestawy promocyjne. Zestaw Skrzat Cena brutto: 275,00 zł. Zestaw Oskar Cena brutto: 270,00 zł

Zestawy promocyjne. Zestaw Skrzat Cena brutto: 275,00 zł. Zestaw Oskar Cena brutto: 270,00 zł Zestawy promocyjne Zestaw Skrzat Cena brutto: 275,00 zł Zestaw Oskar Cena brutto: 270,00 zł Zestaw Krzyś-R z regulowaną wysokością Cena brutto: 380,00 zł Zestaw Junior-R z regulowaną wysokością Cena brutto:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. ZESTAWIENIE MEBLI ODTJ AUTODROM POMORZE w PSZCZÓŁKACH

Załącznik nr 3. ZESTAWIENIE MEBLI ODTJ AUTODROM POMORZE w PSZCZÓŁKACH Załącznik nr 3 ZESTAWIENIE MEBLI ODTJ AUTODROM POMORZE w PSZCZÓŁKACH Lp Nazwa/opis Ilość Cena Wartość VAT Wartość jedno netto brutto netto I. Dyspozytornia (pom. 007) L Biurko 2 wym. 160x80cm, grubość

Bardziej szczegółowo

Praktyczna szafka na kółkach

Praktyczna szafka na kółkach Szafka na kółkach Praktyczna szafka na kółkach Praktyczną szafkę na kółkach oferujemy z możliwością wyboru panelu bocznego z 7 dostępnych kolorów. Pojedyncza szafka może sią stać idealnym elementem wyposażenia

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie w meble budynku PT KRUS w Pasłęku WYMIARY CENA l.szt. WARTOŚĆ

Wyposażenie w meble budynku PT KRUS w Pasłęku WYMIARY CENA l.szt. WARTOŚĆ Wyposażenie w meble budynku PT KRUS w Pasłęku WYMIARY CENA l.szt. WARTOŚĆ aneks obsługi biurko systemowe, półka na klawiaturę wysuwana, przelotka na przewody, nadstawka z komorami na dokumenty podręczne,

Bardziej szczegółowo

Poz. Wymiary OPIS CENA NETTO SZAFY NA PLANY I MAPY 1 A1/10 wymiary zewnętrzne szafy:

Poz. Wymiary OPIS CENA NETTO SZAFY NA PLANY I MAPY 1 A1/10 wymiary zewnętrzne szafy: KATALOG METALOWYCH MEBLI BIUROWYCH VARIA ul. Klimczaka 8 lok. 35, 02-797 Warszawa tel. 22 825-11-73, tel. 22 550-15-50, fax 22 550-15-51 varia@varia.waw.pl www.varia.waw.pl Do podanych cen netto należy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli biurowych. CPV 39130000-2 Część I Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż tzw. zestawów pracowniczych,

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia/formularz cenowy

Opis przedmiotu zamówienia/formularz cenowy Opis przedmiotu zamówienia/formularz cenowy Zał. nr 1A do SIWZ Lp. Przedmiot zamówienia JM. Ilość Cena jednostkowa brutto (zł) Wartość brutto (zł) (kol. 4 x5) Oferowane parametry zgodne z wymogami zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Lada wyposażona w dwie półki na klawiaturę, oraz dwa kontenery mobilne o wym. 43x58x60h.

Lada wyposażona w dwie półki na klawiaturę, oraz dwa kontenery mobilne o wym. 43x58x60h. Zalesie G. wyposażenie: 1.Lada 290x90/60x75h. + 2 kontenery mobilne 43x58x60h. ( 1 kontener wyposażony w system archiwizacji płyt cd) Biurko lada obsługi, wykonana z płyty meblowej dwustronnie laminowanej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na :

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na : BP.333-/08 Załącznik nr do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na : Dostawę mebli bibliotecznych i biurowych wraz z montażem dla Biblioteki Pedagogicznej w Ostrołęce Filia w Wyszkowie CPV : 3645000-9

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zadania

Szczegółowy opis zadania Szczegółowy opis zadania w postępowaniu przetargowym na Zakup, dostawę i montaŝ mebli biurowych oraz bibliotecznych Zestaw mebli naleŝy wykonać z płyty melaminowanej obustronnie o strukturze biurowej (BS)

Bardziej szczegółowo

OFERTA MEBLE SZKOLNE MEBLE POSIADAJĄ CERTYFIKATY. Ceny w ofercie zawierają podatek VAT. P.H.U. BIS-MW s.c. ul. Michałowicza 13 02-495 Warszawa

OFERTA MEBLE SZKOLNE MEBLE POSIADAJĄ CERTYFIKATY. Ceny w ofercie zawierają podatek VAT. P.H.U. BIS-MW s.c. ul. Michałowicza 13 02-495 Warszawa OFERTA MEBLE SZKOLNE MEBLE POSIADAJĄ CERTYFIKATY Staramy się aby sprzedawane przez nas produkty były w atrakcyjnych cenach. Jeżeli znajdziesz produkt o identycznych parametrach jak w naszej ofercie, ale

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1: Dostawa mebli szkolnych dla Gimnazjum w Skórzewie

Opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1: Dostawa mebli szkolnych dla Gimnazjum w Skórzewie Załącznik nr I Zadanie nr Dostawa mebli szkolnych. Opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr : Dostawa mebli szkolnych dla Gimnazjum w Skórzewie Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli szkolnych wraz

Bardziej szczegółowo

Symbol na rzucie. L.P. Opis Zdjęcie. Ilość. top 120x60 laminat biały, A-leg base Biały, height adjustable 63-85cm. A.2 20

Symbol na rzucie. L.P. Opis Zdjęcie. Ilość. top 120x60 laminat biały, A-leg base Biały, height adjustable 63-85cm. A.2 20 L.P. Opis Zdjęcie Symbol na rzucie Ilość 1 top 120x60 laminat biały, A-leg base Biały, height adjustable 63-85cm. A.2 20 2 top 100x60 laminat biały, A-leg base Biały, height adjustable 63-85cm. A.1 6 3

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy KA-2/100/2009 Załącznik nr 1 do SIWZ. Wartość brutto. lp. Nazwa Ilość Opis U2.6, U2.7, U2.8

Znak sprawy KA-2/100/2009 Załącznik nr 1 do SIWZ. Wartość brutto. lp. Nazwa Ilość Opis U2.6, U2.7, U2.8 Znak sprawy KA-2/100/2009 Załącznik nr 1 do SIWZ lp. Nazwa Ilość Opis U2.6, U2.7, U2.8 Wartość brutto 140/60/75 blat - płyta wiórowa laminowana koloru jasna grusza np. firmy PFIEIDERER grubość 25 mm, stelaż

Bardziej szczegółowo

Lada wyposażona w półkę na klawiaturę, kontener mobilny o wym. 43x58x60h.

Lada wyposażona w półkę na klawiaturę, kontener mobilny o wym. 43x58x60h. Głosków wyposażenie: 1.Lada 190x160x75h. Biurko lada obsługi, wykonana z płyty meblowej dwustronnie laminowanej w klasie higieniczności E1. Blat wykonany z płyty o gr. 36mm. Boki lady oraz fronty proste

Bardziej szczegółowo

Rodzaj mebli Opis szczegółowy całość

Rodzaj mebli Opis szczegółowy całość Wykaz mebli do wyposażenia Hospicjum Stacjonarnego w Kielcach Zamawiający wymaga by przed wykonaniem mebli Wykonawca dokonał samodzielnego pomiaru pomieszczeń w których mają być ustawione meble. W związku

Bardziej szczegółowo

u l. J a n k a W i ś n i e w s k i e g o 2 6 8 1-3 3 5 G d y n i a t e l. 5 8 5 5 1 1 3 6 0 f a x 5 8 5 5 1 7 3 4 8

u l. J a n k a W i ś n i e w s k i e g o 2 6 8 1-3 3 5 G d y n i a t e l. 5 8 5 5 1 1 3 6 0 f a x 5 8 5 5 1 7 3 4 8 M E B L E S Z K O L N E u l. J a n k a W i ś n i e w s k i e g o 2 6 8 1-3 3 5 G d y n i a t e l. 5 8 5 5 1 1 3 6 0 f a x 5 8 5 5 1 7 3 4 8 e - m a i l : d i a g o n a l @ d i a g o n a l. p l Promocja

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy: 5/R/ZP/AT/2014 Zał. Nr 5 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA IV pokój nr 11 IV pokój nr 12 IV pokój nr 13 IV pokój nr 14 IV pokój nr 20 Opis elementów wyposażenia części administracyjno-technicznej

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 4 TABELA CENY - PAKIET NR 2 MEBLE BIUROWE

ZAŁĄCZNIK NR 4 TABELA CENY - PAKIET NR 2 MEBLE BIUROWE ZAŁĄCZNIK NR 4 TABELA CENY - PAKIET NR 2 MEBLE BIUROWE l.p. 1. 2. 3. 4. Nazwa produktu Ilość Opis wymagań stawianych przez zamawiającego (minimalne) Opis parametrów oferowanego sprzętu Producent Cena jednostkowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik nr 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Lp. Opis mebli/krzeseł Wymiary Kolorystyka Ilość pok. 103A 1 Biurko komputerowe na podstawie płytowej gr. 18 mm z szafką i szufladą (szer. 0 cm), blat gr. 5-8 mm

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr / do SWIZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Część. Dostawa i montaż mebli biurowych, pokojowych i mebli kuchennych pod zabudowę Uwaga: Zaoferowane wyposażenie może odbiegać od parametrów

Bardziej szczegółowo

PZDR Kwidzyn ul. Fryderyka Chopina 26, Kwidzyn

PZDR Kwidzyn ul. Fryderyka Chopina 26, Kwidzyn Załącznik 3 do SIWZ część IV zamówienia PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Dostawa wraz z montażem mebli biurowych do Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego należących do Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego

Bardziej szczegółowo

Zestawienie asortymentowo-ilościowe wyposażenia meblowego

Zestawienie asortymentowo-ilościowe wyposażenia meblowego Pokój nr 503 ul. Poleska 503/ Meble gabinetowe I Biurko proste 60x70x75 Biurko jednostronnie oparte na pomocniku 503/ Meble gabinetowe I Pomocnik do biurka 60x65x6,5 Pomocnik z miejscem na drukarkę( wysuwana

Bardziej szczegółowo

Sale lekcyjne 12 Pojemniki na mydło 14 Papier toaletowy 16 Ręczniki 8 Lustra 8. Strona 1

Sale lekcyjne 12 Pojemniki na mydło 14 Papier toaletowy 16 Ręczniki 8 Lustra 8. Strona 1 Zespół Szkół w Zielonkach Szkoła Przedszkole Szatnie 5 Portiernia Pokój higienistki I piętro Sale lekcyjne 7 4 Zaplecza 4 Pojemniki na papier toaletowy 6 3 Pojemniki na mydło 5 Pojemniki na ręczniki 3

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA MEBLI I PARTIA DOSTAWY

SPECYFIKACJA MEBLI I PARTIA DOSTAWY SPECYFIKACJA MEBLI I PARTIA DOSTAWY Lp. Rysunek poglądowy WYS [cm] SZER [cm] GŁ [cm] 1. 75 120 70 OPIS Biurko Blat wykonany z płyty wiórowej o grubości 25 mm pokrytej obustronnie melaminą, oklejone PCV

Bardziej szczegółowo

Inwestujemy w Twoją przyszłość Załącznik nr 3 FORMULARZ OFERTOWY

Inwestujemy w Twoją przyszłość Załącznik nr 3 FORMULARZ OFERTOWY Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego Bk.XII.042.1.2.2014 FORMULARZ OFERTOWY Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli biurowych oraz socjalnych do Byczyńskiego Inkubatora Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY Dla zadania nr 1: Dostawa mebli szkolnych

FORMULARZ CENOWY Dla zadania nr 1: Dostawa mebli szkolnych Załącznik nr FORMULARZ CENOWY Dla zadania nr : Dostawa mebli szkolnych Nazwa wykonawcy... Adres wykonawcy... Miejscowość... Data... Lp. netto brutto 3 4 5 6 ( kol. 4 x kol. 5) 7 8 (kol. 6 + kol. 7) Stolik

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Przedmiot zamówienia i jego parametry techniczne

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Przedmiot zamówienia i jego parametry techniczne SPECYFIKACJA TECHNICZNA załącznik nr 3 Materiały, z których należy wykonać meble i podstawowe parametry techniczne: - płyta wiórowa, melaminowana, obrzeża płyt oklejone PCV o grubości 2 mm, w kolorze zbliżonym

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ CZĘŚĆ I Dostawa mebli szkolnych wraz z dostarczeniem do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Czerwieńsku, ul. Graniczna 5, 66-016 Czerwieńsk

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / FORMULARZ CENOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / FORMULARZ CENOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / FORMULARZ CENOWY Załącznik nr 1F do SIWZ Lp. Przedmiot zamówienia JM. Ilość Uwagi Cena jednostkowa brutto (zł) Wartość brutto (zł) (kol. 4 x 5) 1 2 3 4 5 6 7 ZADANIE NR 6 KATEDRA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOTYCZY: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ZAKUP MEBLI BIUROWYCH Z DOSTAWĄ I MONTAŻEM DLA URZĘDU DZIELNICY WOLA M. ST. WARSZAWY

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA do zapytania ofertowego Bk.XII.042.1.2.2014 Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli biurowych, socjalnych i konferencyjnych do Byczyńskiego Inkubatora Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Szerokość (głębokość - y) Opis biurka. 140 70-80 74-75 biurko w kształcie prostokąta

Szerokość (głębokość - y) Opis biurka. 140 70-80 74-75 biurko w kształcie prostokąta CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli biurowych. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż tzw. zestawów pracowniczych, w skład których wchodzi: 1 biurko, 1 biurko w

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDŻETU PAŃSTWA ZAŁĄCZNIK I DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDŻETU PAŃSTWA ZAŁĄCZNIK I DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDŻETU PAŃSTWA ZAŁĄCZNIK I DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lp. OPIS ILOŚĆ POKÓJ 45 STOLIK PROSTY O WYM 40x0 cm blat

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA 1. Dostarczone meble należy objąć pełną gwarancją przez okres 3 lat. 2. Dokonywanie napraw gwarancyjnych dostarczonych

Bardziej szczegółowo

Wykaz mebli do wposażenia sal lekcyjnych klas I-III

Wykaz mebli do wposażenia sal lekcyjnych klas I-III Wykaz mebli do wposażenia sal lekcyjnych klas I-III 1. Stolik uczniowski 2-os. rozmiar nr 2,3,4 z regulowaną wysokością - szt. 52 Stelaże stołów z regulowaną wysokością, wykonane z rury okrągłej fi 28

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY Wymiary Sz x G x W

FORMULARZ CENOWY Wymiary Sz x G x W L.P. Nazwa, opis FORMULARZ CENOWY Wymiary Sz x G x W Okleina tapicerka Liczba sztuk Cena w PLN za 1 sztukę z VAT Cena razem w PLN z VAT Lokalizacja ul. Kościuszki 1a Wydział Komunikacji i Ewidencji Działalności

Bardziej szczegółowo

czerwona, wymiar: wys.203 x szer. 105 x 53,5 cm wymiar: wys. 18 x szer 27 x gł 36 cm wymiar: wys. 18 x szer 27 x gł 36 cm

czerwona, wymiar: wys.203 x szer. 105 x 53,5 cm wymiar: wys. 18 x szer 27 x gł 36 cm wymiar: wys. 18 x szer 27 x gł 36 cm ZAD.-KOSZTORYS OFERTOWY - MEBLE Lp RODZAJ OPIS ILOŚĆ CENA WARTOŚĆ Kanapa Skaj, narożna Suszarka Suszarka na prac plastycznych Krzesła Dla klas 0 Kolor niebieski 4 Stolik Sześciokątny z regulowanymi nogami

Bardziej szczegółowo

Created with novapdf Printer (www.novapdf.com). Please register to remove this message. OPIS MEBLA 1. Biurko (120*75*75 cm.)

Created with novapdf Printer (www.novapdf.com). Please register to remove this message. OPIS MEBLA 1. Biurko (120*75*75 cm.) Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż mebli. Meble bedące przedmiotem dostawy powinny odpowiadać normom lub specyfikacjom technicznym oraz spełniać wymogi

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Poz. 1. 2. 3. 4. Przedmiot zamówienia Szafa na dokumenty - materiał, z którego ma być wykonana szafa - płyta wiórowa laminowana o grubości minimum 18 mm w kolorze - jasny buk

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do umowy nr ZP/PN/ / 2011

Załącznik nr 2 do umowy nr ZP/PN/ / 2011 Załącznik nr 2 do umowy nr ZP/PN/ / 20. PIWNICE Asortyment sztuk Cena jednostkowa netto zł Część II zamówienia Cena jednostkowa brutto zł Cena netto zł za całość Cena brutto zł za całość pom.06 pom.020

Bardziej szczegółowo

Część I - zakup i dostawa oraz montaż mebli i regałów bibliotecznych

Część I - zakup i dostawa oraz montaż mebli i regałów bibliotecznych Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1A do specyfikacji Część I - zakup i dostawa oraz montaż mebli i regałów bibliotecznych Zadanie A Nazwa (zdjęcie poglądowe) Ilość [szt.] Biblioteka (parter)

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY PAKIET A

FORMULARZ CENOWY PAKIET A /Pieczęć Wykonawcy/ Tel/fax BR-1A FORMULARZ CENOWY FORMULARZ CENOWY PAKIET A Lp. Nazwa Przedmiotu zamówienia Ilość szt. Cena jedn. Netto Wartość netto (kol. 3 x 4) VAT 22% 1 2 3 4 5 6 7 1 Szafa (fabrycznie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 8c do SIWZ Załącznik nr 2 do umowy nr.. z dnia SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa sprzętu

Bardziej szczegółowo

tora Salon Meblowy TORA 20-445 Lublin ul. Zemborzycka 112b tel/fax +48 (0-81) 442-83-33/441-76-55 biuro@mebletora.pl

tora Salon Meblowy TORA 20-445 Lublin ul. Zemborzycka 112b tel/fax +48 (0-81) 442-83-33/441-76-55 biuro@mebletora.pl Salon Meblowy TORA 20-445 Lublin ul. Zemborzycka 112b tel/fax +48 (0-81) 442-83-33/441-76-55 biuro@mebletora.pl SPIS TREŒCI 1. BIURKA 2. KONTENERY 3. CZNIKI I DOSTAWKI 4. STO Y KONFERENCYJNE I OKOLICZNOŒCIOWE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Przedszkole 6 -cio Oddziałowe Przy Ul. Gen. Stanisława Maczka, Olsztyn, Dz. Nr 5/104, obręb 118 Meble CPV 39100000-3 CZĘŚĆ VII WYMAGANIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

1. Krzesła metalowe tapicerowane 39 szt. stelaż metalowy w kolorze chrom tapicerka w kolorze zielonym

1. Krzesła metalowe tapicerowane 39 szt. stelaż metalowy w kolorze chrom tapicerka w kolorze zielonym 1. Krzesła metalowe tapicerowane 39 szt. stelaż metalowy w kolorze chrom tapicerka w kolorze zielonym 2. Stoły 12 szt. a. wymiary blatu 120x80 cm. 4 szt. b. wymiary blatu 80x80 cm. 8 szt. blat wykonany

Bardziej szczegółowo

OFERTA - BIURKA I STOLIKI KOMPUTEROWE

OFERTA - BIURKA I STOLIKI KOMPUTEROWE OFERTA - BIURKA I STOLIKI KOMPUTEROWE SPIS TREŚCI: STRONA 2 PRODUCENT O STRONA 17 PRODUCENT A STRONA 19 PRODUCENT F STRONA 23 KRZESŁA KOMPUTEROWE Asortyment ze strony 19-22 transport gratis cała Polska

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1a do siwz WYKAZ MEBLI

Załącznik nr 1a do siwz WYKAZ MEBLI Załącznik nr a do siwz WYKAZ MEBLI Lp Nazwa mebli liczba sztuk Cena brutto Biurko z szafkami po lewej stronie i miejscem na komputer po prawej stronie o wymiarach 250x70x75cm, biurko posiada po lewej stronie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego DZP-2621-1/2016 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony nr DZP-2621-1/2016 o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach ustawy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ 8

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ 8 I. OPIS TECHNICZNY 1. Wymagania ogólne 1.1 Wszystkie meble biurowe stosowane w obiektach użyteczności publicznej muszą spełniać wymagania stawiane przez rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej

Bardziej szczegółowo

Pozycja nr 1. Meble biurowe i do pomieszczeń Oddziału Kardiologii

Pozycja nr 1. Meble biurowe i do pomieszczeń Oddziału Kardiologii Opis: Pozycja nr 1 Meble biurowe i do pomieszczeń Oddziału Kardiologii Wyposażenie 17 pomieszczeń w meble. Meble wykonane z płyty melaminowej o grubości 18mm oklejone obrzeżem ABS o grubości 2mm, w klasie

Bardziej szczegółowo