Katalog Mebli Szkolnych i Przedszkolnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Katalog Mebli Szkolnych i Przedszkolnych"

Transkrypt

1 Katalog Mebli Szkolnych i Przedszkolnych Nr 22/2010 NowoÊç! Tablice multimedialne Ul. Janka WiÊniewskiego Gdynia tel.: (58) fax: (58)

2 2 Szanowni Paƒstwo, Kolejny ju raz przekazujemy Paƒstwu nasz Katalog Mebli Szkolnych i Przedszkolnych Nr 22/2010 w zmniejszonym formacie. Poprzednie wydanie spotka o si z yczliwym przyj ciem i pozytywnymi opiniami naszych Klientów. Katalog obowiàzywaç b dzie do r. W aêciwà decyzjà okaza o si tak e uruchomienie w ubieg ym roku sprzeda y mebli poprzez sklep internetowy. Odnotowujemy sta y wzrost obrotów w naszym sklepie Êwiadczàcy o tym, e coraz wi cej klientów docenia wygod tego typu transakcji. Ponadto sklep wyposa ony zosta w lepszà wyszukiwark, uzyska nowà szat graficznà, a naszà ofert wzbogaciliêmy m.in. o tablice interaktywne. Serdecznie Paƒstwa zapraszamy na stron sklepu gdzie znajdà Paƒstwo pe ny asortyment naszych produktów. UruchomiliÊmy równie portal na którym prezentujemy polskie szko y (wi cej informacji znajdà Paƒstwo na 43 stronie Katalogu). Paƒstwa szko a równie zosta a zamieszczona na naszym portalu. Jednak e z uwagi na to, i import danych ze strony internetowej MEN odbywa si automatycznie, istnieje ryzyko, e prezentowane na portalu dane szko y mogà zawieraç b dy. Uprzejmie Paƒstwa prosimy o sprawdzenie prawid owoêci danych i zg aszanie nam ewentualnych b dów. Wkrótce na portalu udost pnione zostanà bezp atne programy multimedialne, które - po pobraniu ich ze strony - b dzie mo na wykorzystywaç podczas zaj ç przy zastosowaniu oferowanych przez nas tablic interaktywnych. Bardzo nam zale y na tym, by liczba dost pnych programów by a jak najwi ksza. Serdecznie Paƒstwa zapraszamy do umieszczania na portalu swoich autorskich programów edukacyjnych oraz do bezp atnego udost pniania ich za naszym poêrednictwem. JeÊli majà Paƒstwo pytania bàdê uwagi do naszego Katalogu, sklepu internetowego, czy te portalu uprzejmie prosimy o kontakt na adres: Rozmiary mebli Przy wyborze wielkoêci krzese i sto ów nale y wziàç pod uwag wzrost u ytkownika. Na przyk ad: dla u ytkownika o wzroêcie 175 cm nale y wybraç zgodnie z obowiàzujàcymi normami mebel o rozmiarze 5,6 lub 7. Meble o niew aêciwie dobranej wysokoêci nie b dà podlega y wymianie. Grupa A Grupa B Grupa C Grupa D Tabela rozmiarów mebli szkolnych Rozmiar krzes a/stolika Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 Nr 6 Nr 7 Wzrost u ytkownika w cm , WysokoÊç siedziska ±10 mm WysokoÊç blatu ±10 mm A1 D ugopis ze wskaênikiem B1 CiÊnieniomierz C1 Radio z czytnikiem CD D1 Telefon bezprzewodowy Szybka dostawa Upominki W ramach us ugi Szybka Dostawa oferujemy wybrane meble z terminem dostawy 7 dni roboczych. Meble mo na zamówiç w nast pujàcej kolorystyce: czarne, niebieskie lub zielone stela e; p yta meblowa w kolorze buku; siedziska i oparcia krzes e z lakierowanej sklejki bukowej. Przy sk adaniu zamówieƒ prosimy o podanie symbolu SD po numerze katalogowym. Do ka dej dostawy do àczamy wybrany przez Paƒstwa upominek. Upominki podzielone sà na grupy, w zale noêci od wartoêci zamówienia: A - dla zamówieƒ od do z netto. B - dla zamówieƒ od do z netto. C - dla zamówieƒ od do z netto. D - dla zamówieƒ powy ej z netto. W zamówieniu prosimy dopisaç symbol upominku. Rozszerzonà list upominków znajdà Paƒstwo na stronie B2 B3 Czajnik elektryczny Dzbanek termos C2 C3 Sztuçce Wkr tarka akumulatorowa D2 D3 Odkurzacz Czytnik DVD

3 Najpopularniejsze produkty w naszym katalogu oznaczone kolorem zielonym mo emy dostarczyç w ciàgu 7 dni roboczych. Krzes a szkolne nr 6: B-618, D-616 i P-612 Sto y szkolne 2-os. nr 6: B, T-153 i Daniel Sto y szkolne 3 Stó 2-os. B, 1300 x 500 mm Rozmiar Nr ,00 118,34 Nr ,00 118,34 Nr ,00 118,34 Nr ,00 118,34 Stó 2-os. T 153, 1300 x 550 mm Rozmiar Nr ,00 132,98 Nr ,00 132,98 Nr ,00 132,98 Nr ,00 132,98 Stó 2-os. DANIEL, 1300 x 500 mm Rozmiar Stopki standardowe Stopki regulacyjne Nr art. C. netto C. brutto Nr art. C. netto C. brutto Nr , 141, , 146,40 Nr , 141, , 146,40 Nr , 141, , 146,40 Nr , 141, , 146,40 Reg.wys , 157, , 168,36 Reg.wys , 157, , 168,36 Metalowa pó ka do sto ów szkolnych ,00 62, Stó 1-os. B, 660 x 500 mm Rozmiar Nr ,00 91,50 Nr ,00 91,50 Nr ,00 91,50 Nr ,00 91,50 Stó 1-os. T 154, 700 x 550 mm Rozmiar Nr ,00 101,26 Nr ,00 101,26 Nr ,00 101,26 Nr ,00 101,26 Stó 1-os. DANIEL, 700 x 500 mm Rozmiar Stopki standardowe Stopki regulacyjne Nr art. C. netto C. brutto Nr art. C. netto C. brutto Nr , 104, , 109,80 Nr , 104, , 109,80 Nr , 104, , 109,80 Nr , 104, , 109,80 Reg.wys , 119, , 128,10 Reg.wys , 119, , 128,10

4 4 Sto y szkolne Podane ceny dotyczà kolorów standardowych ze wzornika Stó 1-os. M PLUS, 700 x 500 mm Rozmiar Nr , 134,20 Nr , 134,20 Nr , 134,20 Nr , 134,20 Stó 2-os. MILA 1300 x 600 mm Rozmiar Nr art. Cena netto brutto Nr , 161,04 Nr , 161,04 Nr , 161,04 Nr , 161,04 Reg.wys ,- 193,98 Reg.wys ,- 193,98 Stó 2-os. T x 550 mm Rozmiar Reg.wys ,00 146,40 Reg.wys ,00 146,40 Stól 2-os. M PLUS, 1300 x 500 mm Rozmiar Nr , 168,36 Nr , 168,36 Nr , 168,36 Nr , 168,36 Stó STANDARD Wymiary: (2-os.) 1300 x 550 mm / (3-os.) 1800 x 550 mm Rozmiar Nr art. netto Cena brutto 2-os. / 3-os. 2-os. / 3-os. 2-os. / 3-os. Nr / 124,- / 151,28 / Nr / 124,- / 151,28 / Nr / 124,- / 151,28 / Nr / ,- / 154,- 151,28 / 187,88 Nr / 126,- / 153,72 / Stó 1-os. T-154 z regulacjà wysokoêci Wymiary blatu: 700 x 550 mm Rozmiar Reg.wys ,00 119,56 Reg.wys ,00 119,56

5 Wszystkie sto y szkolne dostarczamy po 3 sztuki w opakowaniu Sto y szkolne 5 Stó IN-C 1-os. 700 x 500 mm Rozmiar Nr ,00 161,04 Nr ,00 161,04 Nr ,00 161,04 Nr ,00 161,04 Stó T-254 PLUS z regulacjà wysokoêci x 600 mm ,00 370,88 Stó 1-os. L 201 PLUS 700 x 550 mm Rozmiar Nr ,00 141,52 Nr ,00 141,52 Nr ,00 141,52 Nr ,00 141,52 Stó 2-os. L 202 PLUS 1300 x 550 mm Rozmiar Nr ,00 179,34 Nr ,00 179,34 Nr ,00 179,34 Nr ,00 179,34 Stó IN-C 2-os x 500 mm Rozmiar Nr ,00 208,62 Nr ,00 208,62 Nr ,00 208,62 Nr ,00 208,62 Stó IN-R I z regulacjà wysokoêci nr x 500 mm ,00 152,50 Stó IN-R II z regulacjà wysokoêci nr x 500 mm ,00 186,66 * * Koszyk do wszystkich typów stolików szkolnch (SxGxW) 420 x 306 x 82 mm ,00 29,28

6 6 Krzes a Podane ceny dotyczà kolorów standardowych ze wzornika D-616 P-612 Rozmiar Nr ,00 62,22 Nr ,00 62,22 Nr ,00 62,22 Nr ,00 65,88 Nr ,00 65,88 Nr ,00 70,76 Rozmiar Nr ,00 67,10 Nr ,00 67,10 Nr ,00 73,20 Nr ,00 73,20 B-618 Rozmiar Nr ,00 59,78 Nr ,00 59,78 Nr ,00 61,00 Nr ,00 61,00 T z regulacjà wysokoêci Rozmiar ,00 106, ,00 106,14 C ,00 78,08 P-612 T Kolory: wg wzornika na str ,00 100,04 C-614 PLUS ,00 79,30 IN-C Rozmiar Nr ,00 95,16 Nr ,00 95,16 Nr ,00 95,16 Nr ,00 95,16 MAX Rozmiar Nr ,00 91,50 Nr ,00 91,50 Nr ,00 91,50 Nr ,00 91,50 Nr ,00 100,04 M stela : profil p askoowalny 38x20 mm Rozmiar Nr ,00 90,28 Nr ,00 90,28 Nr ,00 90,28 M PLUS stela : profil p askoowalny Rozmiar Nr ,00 95,16 Nr ,00 95,16 C-614 T D-616 T Nr ,00 95,16 kolory: wg wzornika na str. 44 kolory: wg wzornika na str. 44 Nr ,00 90,28 Nr ,00 95, ,00 101, ,00 91,50

7 Krzes a 7 P-612 ze sk adanym pulpitem plastikowym ,00 124,44 STYL arm ,00 169,58 ISO Net Swing alu ,00 202,52 ISO chrom ,00 120,78 POZO krzes o drewniane ,00 59,78 TIPI kolor sklejka malowana na kolory: ó ty, czerwony, niebieski i zielony 1197K 102,00 124,44 P-612 ze sta ym pulpitem ze sklejki ,00 112,24 Sk adany PULPIT do krzese ISO, czarny ,00 89,06 ISO ALU ,00 108,58 ISO BLACK ,00 71,98 TIPI siedzisko ze sklejki o gr. 8 mm ,00 100,04 TIPI LUX tapicerowane kolory: wg wzornika na str ,00 113,46 kolor stela u: aluminium Stojak do magazynowania i transportu krzese sk adanych; mieêci maksymalnie 12 krzese. 2 kó ka posiadajà hamulce ,00 303,78

8 8 Krzes a BETA chrome ,00 79,30 AMIGO alu ,00 103,70 REGAL GTP bez regulacji kàta pochylenia oparcia ,00 157,38 EFEKT GTP ,00 164,70 ACORD ,00 164,70 SMART R z regulacjà pod okietników ,00 289,14 INTRATA Visitor arm ,00 305,00 INTRATA Visitor ,00 275,72 ZIKO kolor: czarny ,00 315,98 CINQUE ,00 678,32 MANAGER tapicerka: czarna lub bràzowa ,00 364,78 INVICTUS ,00 849,12

9 Biurka 9 Biurko MODENA 1800 x 1200 x 760 mm Biurko VIGO z szafkà Wymiary: (SxG) 1200 x 600 mm. Szafka: (SxGxW) 332 x 484 x 638 mm Biurko DANIEL z os onà (SxG) 1300 x 500 mm. Stela z rury ø 32 mm, blat z melaminowanej p yty o gr. 18 mm, wykoƒczonej obrze em z PCW o gr. 2 mm. Kontenerek 3-szufladowy 400 x 580 x 560 mm ,00 323, ,00 488,00 Nadstawka na kontenerek ,00 108,58 Dostawka ezka ,00 117, ,00 286, ,00 180,56 VIGO Biurko z szufladami 1200 x 600 mm IloÊç szuflad ,00 254, ,00 305, ,00 351,36 awki korytarzowe Kontenerek 3-szufladowy z piórnikiem 432 x 580 x 560 mm ,00 602,68 awka korytarzowa P-612 d ugoêç: 1500 mm ,00 295,24 LOGO Stó 1300 x 600 mm ,00 172,02 Zestaw 3 os on ,00 102,48 Kontenerek podwieszany ,00 169,58 Tapicerowane awki korytarzowe ISO IloÊç siedzisk D ugoêç mm ,00 450, mm ,00 563,64

10 10 Stoliki komputerowe Podane ceny dotyczà kolorów standardowych ze wzornika SIMPLEX Stolik 1-osobowy z wysuwanà pó kà na klawiatur (SxGxW) 1070 x 680 x 760 mm, blat (SxG) 880 x 680 mm ,00 181,78 NEO 1 Stolik 1-osobowy ze sta à pó kà na klawiatur (SxGxW) 700 x 450 x 760 mm, wym. pó ki (SxG) 560 x 300 mm ,00 151,28 NEO 1R z regulacjà wysokoêci 3-7 Stolik 1-osobowy ze sta à pó kà na klawiatur (SxGxW) 700 x 450 x 760 mm, wym. pó ki (SxG) 560 x 300 mm ,00 189,10 DUPLEX Stolik 2-osobowy ze sta à pó kà na klawiatur. Wymiary ca kowite (SxGxW) 1400 x 635 x 760 mm, wym. blatu: 1200 x 420 mm. Wys. pó ki: 655 mm ,00 208,62 NEO 2 Stolik 2-osobowy ze sta à pó kà na klawiatur (SxGxW) 1300 x 450 x 760 mm, wym. pó ki (SxG) 1160 x 300 mm ,00 212,28 Pó ka na komputer. Mo liwoêç monta u pó ki po zewn trznej lub wewn trznej stronie nogi sto u ,00 40,26 NEO 2R z regulacjà wysokoêci 3-7 Stolik 2-osobowy ze sta à pó kà na klawiatur (SxGxW) 1300 x 450 x 760 mm, wym. pó ki (SxG) 1160 x 300 mm ,00 237,90

11 Stoliki komputerowe 11 Nr art mm 1600 mm Nr art Nr art mm Najcz Êciej kupowane krzes o do pracowni komputerowych ACORD z regulacjià kàta pochylenia oparcia ,00 146,70 STANDARD Stó komputerowy z przelotkami i rynienkà na kable. Blat z melaminowanej p yty meblowej o gr.18 mm, z obrze em PCW o gr. 2 mm. Stela stalowy z profilu 30 x 30 mm. Do sto u mo na podwiesiç uchwyt lub szafk na komputer. Sto y mo na po àczyç naro nym blatem. Stolik 2-os x 800 mm ,00 309,88 Wieszak na komputer ,00 71,98 Szafka na komputer ,00 148,84 Blat naro ny ,00 130,54 Stojak pod komputer ,00 76,86 TINA II Stolik z regulacjà wysokoêci 800, 830, 860 mm (SxG) 900 x 500 mm ,00 328,18 TINA I Stolik z regulacjà wysokoêci 800, 830, 860 mm (SxG) 600 x 500 mm ,00 300,12

12 12 Tablice interaktywne Ze wzgl du na du à obj toêç materia ów pe nà ofert tablic interaktywnych mogà Paƒstwo znaleêç na naszej stronie internetowej Zamieszczamy tam rozbudowane opisy, specyfikacje, prezentacje filmowe i cenniki. Ten sam materia mo emy Paƒstwu wys aç w formie broszurki. Zestawy interaktywne prezentowane na niniejszej stronie sà najtaƒsze w naszej ofercie. Ka dy zestaw zawiera odpowiednio dobrany rzutnik multimedialny, komputer z wgranym systemem Windows Home Premium i programem interaktywnym, kalibrator, komplet przewodów, pióro na podczerwieƒ oraz instrukcja monta u i kalibracji. Na naszych tradycyjnych bia ych tablicach mocujemy zwijany ekran. Do zestawów mo na dokupiç g oêniki oraz odbiornik WiFi. Zestawy mobilne mo na przemieêciç z klasy do klasy podczas przerwy. regulacja wysokoêci rzutnika rzutnik ekran projekcyjny tablica Nr art. Z4 Przed przemieszczeniem mobilnej tablicy z wysi gnikiem, wysi gnik nale y zdemontowaç Nr art. Z1 Zestaw I: kontenerek z teleskopowym masztem na rzutnik; komputer ze stacjà DVD i systemem operacyjnym Windows XP; rzutnik multimedialny oraz dwa e-pióra. Zestaw nie zawiera ekranu. Zestaw II: bia a lub zielona tablica z ekranem projekcyjnym do powieszenia na Êcianie; wysi gnik na rzutnik; komputer ze stacjà DVD i systemem operacyjnym Windows XP; rzutnik multimedialny oraz dwa e-pióra. Zestaw III: bia a lub zielona tablica mobilna z ekranem projekcyjnym oraz wysi gnikiem na rzutnik; komputer ze stacjà DVD i systemem operacyjnym Windows XP; rzutnik multimedialny oraz dwa e-pióra. Zestaw IV: tablica mobilna z ekranem projekcyjnym. Z4 913, ,86 Z , ,20 Z , ,60 Z , ,60 Ekran na statywie (fot. str. 15) wymiary: 1500 x 1500 mm ,00 252,54 Opis dzia ania oraz specyfikacje techniczne zestawów interaktywnych znajdà Paƒstwo na stronie

13 Tablice szkolne i gabloty 13 Tablica Wymiar tryptyk zielona 3400 x ,00 485,56 tryptyk bia a 3400 x ,00 518,50 tryptyk ziel. kratka lub linia (na zewn trznej stronie skrzyde ), inny uk ad linii za dop atà 3400 x ,00 549,00 zielona 1700 x ,00 241,56 bia a 1700 x ,00 247,66 zielona 1200 x ,00 241,56 bia a 1200 x ,00 242,78 zielona 850 x ,00 131,76 bia a 850 x ,00 140,30 zielona kratka 1700 x ,00 305,00 zielona linia 1700 x ,00 305,00 bia a kratka 1700 x ,00 395,28 bia a linia 1700 x ,00 395,28 korkowa 1700 x ,00 139,08 korkowa 1400 x ,00 126,88 korkowa 1200 x ,00 108,58 Tablice ceramiczne tryptyk zielona 3400 x , ,86 tryptyk bia a 3400 x , ,86 zielona 1700 x ,00 519,72 bia a 1700 x ,00 519,72 Gablota informacyjna Konstrukcja z lakierowanych proszkowo profili aluminiowych. Przesuwne fronty z pleksi o gr. 4 mm, zamykane na zamek rozporowy. Kolory: ó ty, niebieski, bia y, bràzowy, aluminiowy. wy o ona korkiem (SxGxW) 1200 x 100 x 1000 mm ,00 721,02 magnetyczna (SxGxW) 1200 x 100 x 1000 mm ,00 742,98 Gablota informacyjna z melaminowanej p yty wiórowej, wy o ona korkiem o gr. 18 mm, przesuwne fronty z pleksi o gr. 4 mm, zamykane na zamek rozporowy (SxGxW) 1200 x 100 x 1000 mm ,00 395,28 wy o ona korkiem (SxGxW) 1700 x 100 x 1000 mm ,00 897,92 magnetyczna (SxGxW) 1700 x 100 x 1000 mm ,00 907,68 Tablica flip-chart 1000 x 700 mm bia a ,00 348,92 Tablica obrotowo-jezdna 1200 x 1000 mm, bia a ,00 559,98 zielona ,00 559,98

14 14 Zestawy do Êwietlic i sto ówek Sto y STANDARD Podane ceny dotyczà kolorów standardowych ze wzornika. Blat: Stela : buk i bia y, czarny, niebieski, zielony i bia y. Wymiary blatu 800 x 800 mm ,00 150, x 800 mm ,00 176, x 800 mm ,00 206, x 800 mm ,00 225,70 Sto y MILA Wymiary blatu 1200 x 800 mm ,00 183, x 800 mm ,00 229,36 Krzes a TIPI kolor Nr art. 1197K, str. 7 Krzes o C-614 Nr art. 1048K Krzes a C-614 kolor sklejka kolorowa, stela w kolorze aluminium 1048K 90,00 109,80 Pakowane w karton po 3 szt. Sto y sk adane TIPO Rozmiar mm 1600 x ,00 230, x ,00 248,88

15 Stojaki i wieszaki na mapy i plansze 15 Stolik multimedialny Nr art Wi cej informacji na Ekran na statywie wymiary : 1500 x 1500 mm Nr art na kó kach. 470 x 900 x mm. wymiary pó ek: 380 x 430 mm ,00 380,64 Wieszak na plansze (15 haczyków) wymiary: 900 x 500 x 1230 mm ,00 252,54 Ekran LUMIERE Êcienny wymiary : 1500 x 1500 mm Wieszak na mapy Regulowana wysokoêç: mm Stolik pod rzutnik wymiary: 600 x 470 x 1300 mm. wymiary pó ek: dolna 400 x 520 mm górna 380 x 430 mm ,00 187, ,00 215, ,00 84, ,00 375, Mobilny stojak na mapy (SxGxW) 910 x 500 x 1200 mm (18 map) Stojak na mapy (SxGxW) 1700 x 970 x 1600 mm (30 map) Podwójna szafka TV/Video (SxGxW) 850 x 580 x 1930 mm Stojak na mapy (SxGxW) 900 x 400 x 700 mm ,00 234, ,00 403, ,00 625, ,00 239,12

16 16 Szafy i rega y A B C Szafa ze schowkami do pokoju nauczycielskiego (SxGxW) 800 x 420 x 1850 mm wymiary schowka: (SxGxW) 370 x 420 x 330 mm ,00 719,80 Wersja z 8 schowkami i przegrodami na 20 dzienników ,00 671,00 G H J D E F Nr art. Nazwa Wymiary mm Cena netto Cena brutto A 3068 Szafka 400 x 330 x ,00 142,74 B 3067 Szafka oszklona 800 x 330 x ,00 229,36 C 3066 Szafka oszklona 400 x 330 x ,00 150,06 D 3063 Szafka niska z blatem 800 x 420 x ,00 225,70 E 3064 Szafka niska z blatem 400 x 420 x ,00 158,60 F 3065 Komoda z 5 szufladami 400 x 420 x ,00 373,32 G 3060 Szafa 800 x 420 x ,00 411,14 H 3062 Szafa oszklona 800 x 420 x ,00 579,50 J 3061 Szafa z witrynà 800 x 420 x ,00 552,66 Szafa ze schowkami na rzeczy osobiste oraz z pó kami na korespondencj (SxGxW) 860 x 400 x 1850 mm wymiary schowka: (SxGxW) 263 x 380 x 420 mm ,00 878,40 Wersja z przegrodami na 20 dzienników ,00 793,00 Metalowa szafa biurowa z podwójnym skarbczykiem, zamykana na zamek patentowy z klamkà, ryglujàcy drzwi w 3 punktach. Kolor: popielaty A B C D Metalowe szafy biurowe drzwi zamontowane na ukrytych zawiasach drzwi dwuskrzyd owe z przebiegajàcym od wewnàtrz profilem wzmacniajàcym, zapewniajàcym ich wysokà stabilnoêç ergonomiczny kszta t zamka u atwiajàcy u ytkowanie szafy zamek cylindryczny z 2 kluczykami, ryglujàcy w 3 punktach wewnàtrz szafy przestawne pó ki metalowe o noênoêci 50 kg wn trze szafy w kolorze jasnoszarym RAL 7035 A B C D Wymiary mm 800 x 420 x ,00 755, x 420 x ,00 779, x 420 x ,00 974, x 420 x ,00 840,58

17 Szafy i rega y biurowe o g bokoêci 420 mm Meble wykonane sà z melaminowanej p yty meblowej o gruboêci 18 mm i wykoƒczone obrze em PCW o gruboêci 0,5 mm. Szafy i rega y biurowe 17 Najtaƒsze w naszej ofercie A B C D E F P Q Szafy i rega y biurowe o g bokoêci 330 mm R G H J K L M Nr art. Nazwa Wymiary mm Cena netto Cena brutto P 3143 Rega z szafkà 800 x 330 x ,00 298,90 Q 3144 Rega z 4 pó kami 800 x 310 x ,00 207,40 R 3145 Szafa z 4 pó kami 800 x 330 x ,00 346,48 S 3146 Rega z szafkà 800 x 330 x ,00 257,42 T 3147 Rega z 3 pó kami 800 x 310 x ,00 168,36 U 3148 Rega z szafkà 800 x 330 x ,00 204,96 W 3149 Rega z 2 pó kami 800 x 310 x ,00 142,74 Nr art. Nazwa Wymiary mm Cena netto Cena brutto A 3047 Szafa aktowa x 420 x ,00 284,26 B 3007 Szafa aktowa 800 x 420 x ,00 389,18 C 3022 Szafa z witrynà 800 x 420 x ,00 512,40 D 3037 Rega z witrynà i szafkà 800 x 420 x ,00 498,98 E 3042 Rega z 3 szufladami 800 x 420 x ,00 464,82 F 3039 Rega z szafkà 800 x 420 x ,00 401,38 G 3038 Rega z 2 szafkami 800 x 420 x ,00 479,46 H 3008 Rega 800 x 400 x ,00 235,46 J 3015 Rega z szafkà 800 x 420 x ,00 371,20 K 3009 Rega 800 x 400 x ,00 196,42 L 3010 Rega 800 x 400 x ,00 163,48 M 3020 Szafka 800 x 420 x ,00 230,58 S T U W

18 18 Meble do biblioteki Rega y magazynowe Wózek biblioteczny (SxGxW) 800 x 350 x 720 mm ,00 257,42 Rega metalowy Perforacja s upków noênych umo liwia regulacj odst pów pomi dzy poszczególnymi pó kami. maksymalne obcià enie pó ki: 40 kg kolory: niebieski, popielaty lub bia y Rozmiary mm 850x400x ,00 170,80 750x300x ,00 108,58 Trójdzielna lada biblioteczna z 2 przegrodami na karty, blatem i szufladà. P yta melaminowana o gr. 18 mm, nogi z rury ø 40 mm x 600 x 770 mm. Nr art Szafa katalogowa o wym x 390 x 633 mm z 30 szufladami na kartoteki. Wys. podstawy szafy 570 mm, konstrukcja z rury ø 40 mm. Z uchwytami metalowymi: Nr art Z ga kami i pr tem na karty: Nr art Rega jednostronny Konstrukcja z rury ø 32 mm, pó ki z p yty melaminowanej o gr. 18 mm. 800 x 370 x 1800 mm. Nr art Rega dwustronny Konstrukcja j.w., pó ki z przegrodà do rozdzielania ksià ek 800 x 470 x 1800 mm. Nr art Rama do rega u jednostronnego 1800 x 370 mm. Nr art Rama do rega u dwustronnego 1800 x 470 mm. Nr art Sprz enie do rega u w kpl. (4 szt.) d 785 mm. Nr art pó ek do rega u jednostronnego w kpl. 800 x 298 mm. Nr art pó ek do rega u dwustronnego w kpl. 800 x 400 mm. Nr art ,00 474, ,00 819, ,00 930, ,00 289, ,00 364, ,00 78, ,00 81, ,00 45, ,00 102, ,00 162,26 Rega ekspozycyjny (SxGxW) 800 x 400 x 1850 mm ,00 602,68 Rega o wzmocnionej konstrukcji Maksymalne obcià enie pó ki: 100 kg. Kolor: popielaty. Modu podstawowy (SxW) 900 x 1900 mm, 5 pó ek G bokoêç 400 mm ,00 364,78 Modu dodatkowy (SxW) 900 x 1900 mm, 5 pó ek G bokoêç 400 mm ,00 291,58

19 Szafki na pojemniki firmy Gratnells 19 Proponujemy dwie wersje prowadnic: A - prowadnice plastikowe Pojemniki w rega ach stanowià odr bnà pozycj katalogowà Wszystkie rega y mo na zamówiç w wersji na coko ach lub na kó kach Zestaw szafek z zamontowanymi na sta e prowadnicami umo liwiajàcymi wsuni cie pojemników, wykonany jest z melaminowanej p yty wiórowej o gr. 18 mm. Uzupe nieniem szafek sà plastikowe pojemniki wykonane z wytrzyma ego polipropylenu zawierajàcego dodatek antystatyczny, zapewniajàcy bezpieczne u ytkowanie. Pojemniki sà samogasnàce i odporne na dzia anie chemikaliów. Kolory pojemników: czerwony, ó ty, niebieski, zielony i pó przeêroczysty. Kolory prowadnic: bia y i be owy. Pojemnik p ytki 312 x 427 x 75 mm Nr art Cena netto: 19,00 Cena brutto: 23,18 Pojemnik g boki 312 x 427 x 150 mm Nr art Cena netto: 26,00 Cena brutto: 31,72 Pojemnik ekstra g boki 312 x 427 x 220 mm Nr art Cena netto: 32,00 Cena brutto: 39,04 Pojemnik Jumbo 312 x 427 x 300 mm Nr art Cena netto: 37,00 Cena brutto: 45,14 B - prowadnice z p yty MDF 4 = 2 = 1 Wersja na cokole Wersja na kó kach Rega pojedynczy bez pojemników (SxGxW) 360 x 450 x 570 mm Typ prowadnic A - plastikowe ,00 167,14 B - MDF ,00 141,52 Rega podwójny bez pojemników (SxGxW) 698 x 450 x 570 mm Typ prowadnic A - plastikowe ,00 250,10 B - MDF ,00 198,86 Rega potrójny bez pojemników (SxGxW) 1040 x 450 x 570 mm Typ prowadnic A - plastikowe ,00 337,94 B - MDF ,00 265,96

20 20 Szafy do pomieszczeƒ socjalnych Szafki schowkowe Kolory: RAL popielaty RAL granatowy RAL niebieski RAL be owy Do szafek schowkowych mo na zamówiç klucz MASTER otwierajàcy wszystkie schowki ,00 18,30 SzS - szafa dwupoziomowa ze schowkami IloÊç Wymiary Nr art. Cena Cena modu ów mm netto brutto x 490 x ,00 559, x 490 x ,00 901,58 SzS - szafa trzypoziomowa ze schowkami Metalowa szafa ubraniowa (SxGxW) 610 x 500 x 1800 mm ,00 608,78 Metalowa szafa ubraniowa (SxGxW) 810 x 500 x 1800 mm ,00 73,78 Szafy ubraniowe posiadajà otwory wentylacyjne, pó k na nakrycie g owy, drà ek na wieszaki i jednopunktowy zamek ryglujàcy kolor: jasnoszary. Metalowa szafa na sprz t gospodarczy do warsztatów, magazynków itp. (SxGxW) 600 x 490 x 1800 mm ,00 596,58 kolory: obudowa popielata RAL 7035 rzwi granatowe RAL 5005 Szafa ubraniowa, drzwi ryglowane w 3 punktach IloÊç Wymiary Nr art. Cena Cena modu ów mm netto brutto x 490 x ,00 352, x 490 x ,00 486, x 490 x ,00 730,78 Szafki na klucze IloÊç Wymiary Nr art. Cena Cena modu ów mm netto brutto x 490 x ,00 706, x 490 x ,00 950,38 SzS - szafa czteropoziomowa ze schowkami IloÊç Wymiary Nr art. Cena Cena modu ów mm netto brutto x 490 x ,00 779, x 490 x , ,58 Wymiary: 235 x 60 x 360 mm iloêç haczyków: ,00 129,32 Wymiary: 235 x 110 x 360 mm iloêç haczyków: ,00 184,22 Wymiary: 270 x 110 x 360 mm iloêç haczyków: ,00 231,80

21 Trzypoziomowe szafy schowkowe Szafy ubraniowe i schowkowe 21 g bokoêç: 500 mm wymiary schowka: 230 x 465 x 510 mm 1850 IloÊç modu ów SzerokoÊç mm IloÊç schowków Nr art Cena netto 789, , ,00 Cena brutto 962, , , Szafa ubraniowa L z 2 schowkami x 490 x 1800 mm ,00 538,02 z 4 schowkami x 490 x 1800 mm ,00 816,18 Czteropoziomowe szafy schowkowe g bokoêç: 500 mm wymiary schowka: 230 x 465 x 375 mm IloÊç modu ów SzerokoÊç mm IloÊç schowków Nr art Cena netto 806, , ,00 Cena brutto 983, , ,68 kolory: popielaty, niebieski i be owy Pi ciopoziomowe szafy schowkowe g bokoêç: 500 mm wymiary schowka: 230 x 465 x 295 mm 1850 IloÊç modu ów SzerokoÊç mm IloÊç schowków Nr art Cena netto 887, , ,00 Cena brutto 1.082, , , Szafa ubraniowa L Drzwi wykonane z lakierowanej p yty MDF z 2 schowkami 460 x 550 x 1950 mm ,00 479,46 z 4 schowkami 900 x 550 x 1950 mm ,00 856,44 Szafa ubraniowa z melaminowanej p yty bukowej drzwi lewo- lub prawostronne wyposa enie: drà ek na wieszaki, pó ka na nakrycia g owy, zamek i 2 kluczyki (SxGxW) 400 x 530 x 1850 mm (SxGxW) 800 x 530 x 1850 mm ,00 265, ,00 366,00

22 22 awki szatniowe i wieszaki 1600 mm awki gimnastyczne i korytarzowe Spawany stela metalowy z rury ø 25 mm. Siedziska z melaminowanej p yty wiórowej lub z desek sosnowych, wygodne w sk adowaniu; wys. siedziska - 445, szerokoêç mm awka D ugoêç (mm) Siedzisko, oparcie bez oparcia 1200 deski sosnowe ,00 139,08 bez oparcia 1200 p yta meblowa ,00 91,50 bez oparcia 1600 deski sosnowe ,00 176,90 bez oparcia 1600 p yta meblowa ,00 115,90 z oparciem 1200 deski sosnowe ,00 174,46 z oparciem 1200 p yta meblowa ,00 120,78 z oparciem 1600 deski sosnowe ,00 220,82 z oparciem 1600 p yta meblowa ,00 153,72 Âcienny wieszak metalowy, stela wykonany z profilu stalowego malowanego proszkowo na kolor niebieski, szary lub bia y IloÊç wiesz. Rozmiar mm x 100 x ,00 53, x 100 x ,00 90, x 100 x ,00 128,10 Nr art awki szatniowe konstrukcja metalowa wykonana jest z rury ø 32 mm. D ugoêç 1200 mm. Siedziska i oparcia z lakierowanych desek sosnowych. awki dostarczane sà w cz Êciach do samodzielnego monta u. Nr art awki szatniowe Rozmiar 1200 x 400 x ,00 305, x 800 x ,00 506,30 Nr art awka bez oparcia (D xgxw) 1200 x 400 x 430 mm ,00 165,92 Pó ka na buty ,00 59,78 Nr art Wieszak Êcienny D mm, odl. wieszaków 150 mm wieszaki wykonane sà ze stali ,00 86,62 Wieszak o wysokoêci 1700 mm stela wykonany z metalowego profilu stalowego malowanego proszkowo, skr cany Êrubami, w kolorze niebieskim, szarym lub bia ym IloÊç wiesz. Rozmiar mm x 700 x ,00 473, x 700 x ,00 588,04

23 Sprz t sportowy 23 PASSAT PLUS stacjonarny stó tenisowy (bez siatki), nogi wyposa one sà w stopki antypoêlizgowe ,00 739,32 TAJFUN PLUS Tenisowy stó turniejowy (bez siatki) , ,18 Materace gimnastyczne Materace o gruboêci powy ej 50 mm posiadajà odpowietrzniki i uchwyty do transportu. Wymiary mm 2000x1200x ,00 262, x1200x ,00 315, x1200x ,00 486,78 Siatka do sto u, przykr cana ,00 84,18 Metalowy zamykany kosz na pi ki ,00 730,78 kolor: granatowy Sk adany drà ek na drabink ,00 247,66 Nak adka metalowa na drabink ,00 202,52 Pojedyncza drabinka gimnastyczna Rozmiar mm 900 x ,00 402, x ,00 469,70 Uchwyty do mocowania drabinki pojedynczej do Êciany komplet ,00 51,24 Podwójna drabinka gimnastyczna Rozmiar mm 1800 x ,00 684, x ,00 805,20 Uchwyty do mocowania drabinki podwójnej do Êciany komplet ,00 147,62 Ceny bez kosztów monta u aweczki gimnastyczne D ugoêç mm ,00 397, ,00 509, ,00 617,32 Odskocznia GEPARD wysokoêç 21 cm (na fot.) ,00 657,58 Odskocznia LAMPART wysokoêç 14 cm ,00 490,44 DZ GEPARD DZ DZ Pi ka no na gra Êwietlicowa wyposa ona w liczniki punktów wykonana z p yty wiórowej , ,70 wykonana ze sklejki , ,60 UFO je do rehabilitacji p askostopia i koêlawoêci pi t (nacisk: do 120 kg) ,00 169,58 UFO dysk do çwiczeƒ koordynacji ruchowej i rehabilitacji stóp, kolan i bioder (nacisk: do 120 kg) ,00 120,78 5-cz Êciowa skrzynia skoêna , ,36

katalog generalny 2015 Przedszkola i żłobki

katalog generalny 2015 Przedszkola i żłobki katalog generalny 2015 Przedszkola i żłobki Szanowni Państwo, od ponad 5 lat Grupa Edukacyjna S.A., w skład której wchodzą marki MAC Edukacja i JUKA, dostarcza do placówek przedszkolnych i szkolnych najwyższej

Bardziej szczegółowo

Dostawa i montaż mebli biurowych i mebli do mieszkania chronionego

Dostawa i montaż mebli biurowych i mebli do mieszkania chronionego Zadanie nr 1 Załącznik 1.1. Dostawa i montaż mebli biurowych i mebli do mieszkania chronionego 1. szafka gospodarcza (komoda), dwudrzwiowa, zamykana o wymiarach 0,90 m x 0,90 m x 0,40 m (wys. x szer. x

Bardziej szczegółowo

Zakup, dostawa oraz montaż wyposażenia niemedycznego dla nowego obiektu Ars Medical Sp. z o.o. w Pile OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakup, dostawa oraz montaż wyposażenia niemedycznego dla nowego obiektu Ars Medical Sp. z o.o. w Pile OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 9 Zakup, dostawa oraz montaż wyposażenia niemedycznego dla nowego obiektu Ars Medical Sp. z o.o. w Pile OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonawcy mogą zaproponować oferty równoważne.

Bardziej szczegółowo

Widzieç wi cej. OÊwietlenie LED

Widzieç wi cej. OÊwietlenie LED ISSN 1731-9366 Magazyn Klubu Âwiat a www.klubswiatla.pl nr 2 (8) / 26 wydawany przez Philips Lighting Poland S.A. O/K trzyn e OÊwietlenie LED Nowe rozwiàzania w oêwietleniu LED - str.6 Systemy i komponenty

Bardziej szczegółowo

Cennik 2008 INDEKS I WARUNKI DOSTAWY. Indeks, Zamówienia i warunki dostawy. Pakowanie i dane do transportu

Cennik 2008 INDEKS I WARUNKI DOSTAWY. Indeks, Zamówienia i warunki dostawy. Pakowanie i dane do transportu Cennik 2008 Cennik 2008 INDEKS I WARUNKI DOSTAWY Cz 1 Indeks, Zamówienia i warunki dostawy Cz 2 Pakowanie i dane do transportu Urz dzenia do regulacji ruchu (o niskiej wysoko ci) Cz 3 Asortyment tripodów

Bardziej szczegółowo

1.01 Hala sportowa. 2 szt. 2 szt. 2 szt. 2 szt. 6 szt. 4 szt. 2 szt. 4 szt. 4szt. 4szt. 4szt 4szt.

1.01 Hala sportowa. 2 szt. 2 szt. 2 szt. 2 szt. 6 szt. 4 szt. 2 szt. 4 szt. 4szt. 4szt. 4szt 4szt. 1.01 Hala sportowa Bramki do piłki nożnej młodzieżowe 5x2 m profil kwadratowy, np.: Art. nr 9-03 PESMENPOL. lub inny porównywalny o nie gorszych parametrach. Bramki aluminiowe, wykonane z kwadratowego

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy producentem sprzętu sportowego profesjonalnego i rekreacyjnego. Wyposażamy hale sportowe i boiska zewnętrzne również boiska wielofunkcyjne.

Jesteśmy producentem sprzętu sportowego profesjonalnego i rekreacyjnego. Wyposażamy hale sportowe i boiska zewnętrzne również boiska wielofunkcyjne. SPRZĘT SPORTOWY 2011 2 Jesteśmy producentem sprzętu sportowego profesjonalnego i rekreacyjnego. Wyposażamy hale sportowe i boiska zewnętrzne również boiska wielofunkcyjne. Naszą pasją jest koszykówka więc

Bardziej szczegółowo

Gmina Bałtów, Bałtów 32, 27-423 Bałtów tel. 41) 264 10 08, fax. 41) 264 13 03, e-mail:gmina@gminabaltow.pl

Gmina Bałtów, Bałtów 32, 27-423 Bałtów tel. 41) 264 10 08, fax. 41) 264 13 03, e-mail:gmina@gminabaltow.pl Nr sprawy: Zp.271.07.2014 Bałtów, dnia 29.04.2014r. Gmina Bałtów, Bałtów 32, 27-423 Bałtów tel. 41) 264 10 08, fax. 41) 264 13 03, e-mail:gmina@gminabaltow.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

systemy wentylacyjne Lindab Comfort Cennik nawiewniki, kratki, dysze, vav, zawory Cennik wa ny od 23.02.2009 www.lindab.pl

systemy wentylacyjne Lindab Comfort Cennik nawiewniki, kratki, dysze, vav, zawory Cennik wa ny od 23.02.2009 www.lindab.pl systemy wentylacyjne Lindab Comfort Cennik nawiewniki, kratki, dysze, vav, zawory Cennik wa ny od.0.00 spis rozdzia ów Nowe produkty str Wprowadzenie str - Spis treêci str - Nawiewniki sufi towe str -

Bardziej szczegółowo

oferujemy następujące wyposażenie: I. Mocowane do przegród

oferujemy następujące wyposażenie: I. Mocowane do przegród Opis oferowanego wyposażenia Załącznik nr 6 ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA Ja (My), niżej podpisany (ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy) w odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Prawid owy monta P YTY WARSTWOWE. Stan 05-a/2007

Prawid owy monta P YTY WARSTWOWE. Stan 05-a/2007 P YTY WARSTWOWE Prawid owy monta Stan 05-a/2007 Autor i Copyright: Biuro In ynierskie Budowy Maszyn i Konstrukcji Metalowych Ing. Reinhard WIESINGER KG Ogólnie zaprzysi ony i s downie zarejstrowany rzeczoznawca

Bardziej szczegółowo

S-TYPE High z podwójnie do adowanym silnikiem wysokopr nym i stanowiàcymi wyposa enie dodatkowe 18-calowymi ko ami Mercury z lekkiego stopu

S-TYPE High z podwójnie do adowanym silnikiem wysokopr nym i stanowiàcymi wyposa enie dodatkowe 18-calowymi ko ami Mercury z lekkiego stopu S-TYPE S-TYPE High z podwójnie do adowanym silnikiem wysokopr nym i stanowiàcymi wyposa enie dodatkowe 18-calowymi ko ami Mercury z lekkiego stopu 04 Jaguar: wyjàtkowy urok. SPIS TREÂCI 06 Porywajàcy i

Bardziej szczegółowo

Producent rozwi¹zañ telekomunikacyjnych

Producent rozwi¹zañ telekomunikacyjnych Producent rozwi¹zañ telekomunikacyjnych KATALOG 2010 O firmie BKT ELEKTRONIK jest prywatn¹ firm¹ produkcyjno-handlow¹, dzia³aj¹c¹ w bran y IT oraz automatyki i elektroniki przemys³owej, nieprzerwanie od

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: ZSP 27/2/5 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W SMOLCU Smolec ul. Kościelna 2 55 080 Kąty Wrocławskie tel.(7) 36 84 6 działając w oparciu o ustawę Prawo Zamówień

Bardziej szczegółowo

systemy wentylacyjne Lindab Comfort Cennik nawiewniki, kratki, dysze, vav, zawory Cennik ważny od 11.05.2009 www.lindab.pl

systemy wentylacyjne Lindab Comfort Cennik nawiewniki, kratki, dysze, vav, zawory Cennik ważny od 11.05.2009 www.lindab.pl systemy wentylacyjne Lindab Comfort Cennik nawiewniki, kratki, dysze, vav, zawory Cennik ważny od.0.00 spis rozdziałów Nowe produkty str Wprowadzenie str - Spis treści str - Nawiewniki sufitowe str -

Bardziej szczegółowo

Linia produktów miedzianych dla central

Linia produktów miedzianych dla central 1.3.1 Pojemnoœæ œrednia do du ej Quante TM ID Multi Opis Stojak Quante ID Multi jest pionowym stela em dla prze³¹cznic g³ównych œredniej i du ej pojemnoœci. W standardzie stela dostosowany jest do bloków

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNYCH WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNYCH WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNYCH WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa i adres inwestycji: HALA WIDOWISKOWO - SPORTOWA Poniec, działki nr 445, 446 Wyposażenie hali widowiskowo-sportowej Inwestor: GMINA PONIEC

Bardziej szczegółowo

LEDstar, LEDline Liniowe źródła światła LED str. 26, 30

LEDstar, LEDline Liniowe źródła światła LED str. 26, 30 ISSN 1730-2609 Nr 3 (39) LIPIEC WRZESIEŃ 2012 LEDstar, LEDline Liniowe źródła światła LED str. 26, 30 ADVIVE Naświetlacz LED jak elektroniczny tablet Plafoniery z czujnikiem ruchu BRIPOWER lampy metalohalogenkowe

Bardziej szczegółowo

Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego, Dział Wsparcia Społecznego

Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego, Dział Wsparcia Społecznego CENTRUM P OMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE im. prof. Andrzeja Tymowskiego ul. Konwiktorska 3/5, 00-27 Warszawa tel. 22 628-07-2, fax: 22 626 9 32 e-mail: sekretariat@cps.srodmiescie.warszawa.pl www.cps.srodmiescie.warszawa.pl

Bardziej szczegółowo

Podr cznik u ytkownika. wersja. Adobe Illustrator 9.0

Podr cznik u ytkownika. wersja. Adobe Illustrator 9.0 Podr cznik u ytkownika Adobe Illustrator wersja 9.0 2000 Adobe Systems Incorporated. Wszelkie prawa zastrze one. Podr cznik u ytkownika programu Adobe Illustrator 9.0 dla systemów Windows i Macintosh Ten

Bardziej szczegółowo

problemy nowoêci informacje

problemy nowoêci informacje PROTEUS program budowy zrobotyzowanego systemu wspierajàcego dzia ania s u b ratowniczych i odpowiedzialnych za bezpieczeƒstwo publiczne Celem projektu PROTEUS jest stworzenie systemu, który b dzie wspiera

Bardziej szczegółowo

Atlas wartoêci tonalnych w offsecie

Atlas wartoêci tonalnych w offsecie Atlas wartoêci tonalnych w offsecie dla grafików i drukarzy 48 tablic barw systemu CMYK z 12 096 odcieniami 12 tablic barw systemu HKS w 4 kolorach, stopniowane co 10% systemy barw w komputerowym przygotowaniu

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 O WARTO CI PONI EJ 207 000 EURO NA DOSTAWY URZ DZE KOMPUTEROWYCH Warszawa 2014

Bardziej szczegółowo

Spis treêci strona strona

Spis treêci strona strona 2010 Spis treêci strona strona Business system 8-9 Wk ad kalendarzowy 10-11 Kalendarzyk kieszonkowy 30 Ksiàzki Spotkaƒ 31 Notes 32-33 Folder konferencyjny 34-35 Ok adki skórzane Business 12-21 Teczki 36-37

Bardziej szczegółowo

NOBO dla hoteli. Twój dostawca produktów NOBO: Communicate with confidence

NOBO dla hoteli. Twój dostawca produktów NOBO: Communicate with confidence NOBO dla hoteli Twój dostawca produktów NOBO: Communicate with confidence Trendy w branży hotelarskiej Dla klientów biznesowych wyposażenie sali konferencyjnej w hotelu odgrywa ważną rolę. Organizatorom

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. www.wsip.pl 3

Spis tre ci. www.wsip.pl 3 Spis tre ci Wst p...9 1. Obs uga akt osobowych i wynagrodze... 11 1.1. Obowi zki pracodawcy w zakresie prowadzenia akt osobowych... 11 1.2. Zak adanie firmy...12 1.3. Charakterystyka typowych elementów

Bardziej szczegółowo

Ca kowicie zintegrowana automatyka

Ca kowicie zintegrowana automatyka Ca kowicie zintegrowana automatyka G ówne zalety systemu : bazuje na znanych komponentach SIMATIC S7, koszty komponentów oraz systemu in ynierskiego sà niskie zapewnia wprowadzanie zmian sprz towych, programowych,

Bardziej szczegółowo

Spis treêci W SKRÓCIE. Lotnisko Modlin dodaj do ulubionych 3. Skonsolidowany potencja 4. atwy w obs udze... nawet w r kawicach 6

Spis treêci W SKRÓCIE. Lotnisko Modlin dodaj do ulubionych 3. Skonsolidowany potencja 4. atwy w obs udze... nawet w r kawicach 6 Na ok adce: Prezes Radmoru, A. Synowiecki, na targach MSPO 2012 prezentuje goêciom radiostacje Szanowni Paƒstwo, Witamy w kolejnym numerze biuletynu Info-Radmor. Przedstawiamy w nim nowoêci z naszej oferty

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E1 (15")

Komputer serii Aspire E1 (15) Komputer serii Aspire E1 (15") Podr cznik u ytkownika komputera Obs ugiwane modele: Aspire E1-572G / E1-572 / E1-570G / E1-570 / E1-532G / E1-532 / E1-530G / E1-530 / E1-510 2013 Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo

CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY. C-7070 Wide Zoom. Wykonuj zdj cia i odtwarzaj je! Podstawowa instrukcja obs ugi

CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY. C-7070 Wide Zoom. Wykonuj zdj cia i odtwarzaj je! Podstawowa instrukcja obs ugi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY C-7070 Wide Zoom Wykonuj zdj cia i odtwarzaj je! PL Podstawowa instrukcja obs ugi Spis treêci Jak korzystaç z aparatu?... 3 Wskazania bezpieczeƒstwa... 5 ROZPAKOWYWANIE ZAWARTOÂCI

Bardziej szczegółowo