pracownicy firmy wykonuj¹cej prace komentuje J. Jokœ. Burmistrz apeluje do mieszkañców, i nie przekraczali wyznaczonych barier bezpieczeñstwa.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "pracownicy firmy wykonuj¹cej prace komentuje J. Jokœ. Burmistrz apeluje do mieszkañców, i nie przekraczali wyznaczonych barier bezpieczeñstwa."

Transkrypt

1 Kontrakt na halê Burmistrz Krotoszyna podpisa³ umowê z firm¹, która zmodernizuje Zespó³ Szkó³ nr 3 i wybuduje halê sportow¹. Spó³ka Pre-Fabrykat spod Karpacza wykona inwestycjê za 16 mln 509 tys. z³. s.2 Gorzej ni psy? Wygoni¹ nas jak bezpañskie psy powiedzia³ nam jeden z bezdomnych. W ostatnich dniach marca w krotoszyñskiej noclegowni by³o niespokojnie, bo placówkê planowano zamkn¹æ. s.18 My piszemy, e tutaj warto yæ... Nr 14 (989) 8 kwietnia 2014 r. Od 1990 r. ISSN Indeks z³ (5% VAT) Plebiscyt SMS Oceñ burmistrza KoŸmina s. 2 CBŒ ZROBI O NALOT Centralne Biuro Œledcze w pi¹tek 4 kwietnia rano zawita³o do zak³adu specjalizuj¹cego siê w sprzeda y opon i uszczelek gumowych na ul. Kobierskiej w Krotoszynie. Funkcjonariuszom podejrzane wydawa³o siê, e w³aœciciel firmy kupi³ przez internet dwie 25-kilogramowe beczki z siark¹. 4 KoŸmin Zmiany w funduszu Podczas sesji radnych wyodrêbniono œrodki na fundusz so³ecki, który od nowego roku ma byæ bardziej elastyczny i pozwoli na zamianê zadañ. 7 Rozdra ew Woda i œcieki nie zdro ej¹ W gminie ceny wody i œcieków pozostaj¹ na tym samym poziomie co w roku ubieg³ym. Problemem pozostaje brak uiszczania op³at przez mieszkañców. 9 Kobylin Wrze jak w ulu W kierunku Zalesia Ma³ego trwa wycinka krzaków, przycinanie drzew i porz¹dkowanie poboczy przez PZD. W Zalesiu Wielkim trwaj¹ prace w œwietlicy. 8 Baszków Mieszka w kontenerze Wojciech Têczar mieszka w kontenerze. Schorowany i samotny mê czyzna prosi³ o mieszkanie socjalne. Gmina udzieli mu pomocy w innej postaci. 16 P.W.P ÓCIENNICZAK Sprawdzili, e kupi³em du ¹ iloœæ siarki, i siê zaniepokoili, e to mo e do produkcji materia³ów wybuchowych us³yszeliœmy Wies³aw Orzechowski, za³o yciel Komitetu Obywatelskiego, zosta³ laureatem nagrody starosty krotoszyñskiego Krotoszyñski D¹b w kategorii dzia³alnoœæ spo³eczna. Uroczystoœæ odby³a siê w pi¹tek 4 kwietnia w auli I LO w Krotoszynie. Wiêcej informacji i listê laureatów podamy za tydzieñ. Dachówka spad³a jej na g³owê Podczas prac rozbiórkowych prowadzonych na ratuszu w Krotoszynie dachówka spad³a na g³owê pracownicy parkingu. Kobieta ma rozciête czo³o. Do wypadku dosz³o 28 marca. Rano kobieta zostawi³a rower pod ratuszem. PóŸniej posz³a po niego, choæ teren by³ ju ogrodzony taœm¹ zabezpieczaj¹c¹ informuje Piotr Szczepaniak, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie. Kawa³ek dachówki spad³ pracownicy parkingu (córce radnego miejskiego) na g³owê i rozci¹³ czo³o. Skaleczenie g³owy okaza³o siê niegroÿne. Obecnie spisywany jest protokó³ powypadkowy, w celu ustalenia dok³adnego przebiegu zdarzenia. Odpowiednie procedury przeprowadza nasz behapowiec. Poniewa kobieta by³a wtedy w pracy, dostanie odszkodowanie wyjaœnia burmistrz Krotoszyna Julian Jokœ, pracodawca poszkodowanej kobiety. Jego zdaniem by³ to nieszczêœliwy wypadek. Ta pani wesz³a tam, gdzie nie wolno by³o wchodziæ. Teraz jest problem dla wykonawcy inwestycji, pracownicy i pracodawcy. Niestety, wiele osób nie zwraca uwagi na taœmy ostrzegawcze i p³otki, które stawiaj¹ pracownicy firmy wykonuj¹cej prace komentuje J. Jokœ. Burmistrz apeluje do mieszkañców, aby w zwi¹zku z pracami na rynku zachowali szczególn¹ ostro noœæ i nie przekraczali wyznaczonych barier bezpieczeñstwa. (popi) REKLAMA To by³ prima aprilis:) Zamieszczony przed tygodniem, czyli dok³adnie 1 kwietnia, artyku³ Volkswagen wybra³ Krotoszyn by³ artem na prima aprilis. Wraz z jego opublikowaniem liczyliœmy na Pañstwa poczucie humoru i raczej nie zawiedliœmy siê. Wiêkszoœæ naszych Czytelników dobrze wychwyci³a sygna³y œwiadcz¹ce o tym, e jest tekst napisany zosta³ z przymru eniem oka. Ale byli i tacy, których decyzje sprawi³y, e nasz tytu³ sprzeda³ siê ca³kiem, ca³kiem dobrze. Dziêkujemy. A tych którzy nie lubi¹ podobnych dowcipów, prosimy o wyrozumia³oœæ. Redakcja

2 2 Sprawy Telegraf Krotoszyn. 11 kwietnia o godz w galerii Refektarz rozpocznie siê konferencja na temat autyzmu, organizowana przez konarzewski Specjalny Oœrodek Szkolno-Wychowawczy oraz krotoszyñski Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych we wspó³pracy z rodzicami dzieci niepe³nosprawnych. STOP. Krotoszyn. Do 16 kwietnia wszystkie zainteresowane firmy mog¹ sk³adaæ swoje oferty na budowê windy w gmachu nr 2 Starostwa Powiatowego. STOP. Krotoszyn. Do 20 kwietnia w Centrum Kszta³cenia Ustawicznego (ZSP nr 1) mo na zg³aszaæ zamiar uczestnictwa w miêdzynarodowej konferencji dla naukowców i nauczycieli jêzyków pn. Integracja miêdzyprzedmiotowa w edukacji jêzykowej, zaplanowanej od 30 maja do 1 czerwca. STOP. Krotoszyn. 23 kwietnia o godz w Zespole Szkó³ nr 2 z Oddzia³ami Integracyjnymi (plac Szkolny 19) rozpocznie siê zebranie Rady Osiela nr 6 z jego mieszkañcami. Poruszony zostanie m.in. temat bezpieczeñstwa na osiedlu. STOP. Krotoszyn. W ka dy wtorek kwietnia w Centrum Profilaktyki Medycznej i Promocji Zdrowia przy ul. Floriañskiej 10 ( ) przeprowadzane bêd¹ bezp³atne badania w kierunku raka prostaty dla mê - czyzn ( ). STOP. Kobylin. Do 14 kwietnia ka dy mieszkaniec agiewnik mo e zg³aszaæ w magistracie uwagi i sugestie dotycz¹ce planowanej budowy gazoci¹gu w tej wsi. Wnioski przyjmowane s¹ w pokoju nr 9. STOP. M.MEZNFELD-CZUBAK Budowa hali przypieczêtowana Julian Jokœ podpisuje kontrakt z prezesem spó³ki Pre-Fabrykat Burmistrz Krotoszyna podpisa³ kontrakt z firm¹, która zmodernizuje Zespó³ Szkó³ nr 3 i wybuduje halê sportow¹, spó³k¹ Pre-Fabrykat z Mi³kowa k. Karpacza. W drugim przetargu na wykonawstwo tej inwestycji (pierwszy, zgrudnia 2013 r., uniewa niono) firma Pre-Fabrykat zaproponowa³a za swoje prace 16 mln 509 tys. z³. Konkurencyjna oferta przedsiêbiorstwa Skanska opiewa³a na 16 mln 543 tys. z³. 27 marca burmistrz Krotoszyna wybra³ oferenta, który wyznaczy³ ni sz¹ cenê. 3 kwietnia w swoim gabinecie Julian Jokœ podpisa³ umowê z prezesem spó³ki z Mi³kowa. W ramach inwestycji zostanie przeprowadzona renowacja i przebudowa pomieszczeñ oraz termomodernizacja budynku. Wymieniona bêdzie stolarka okienna i czêœciowo drzwiowa, poprawiona izolacja cieplna œcian zewnêtrznych, stropodachów i dachów. Ponadto budynek zyska now¹ instalacjê elektryczn¹, centralnego ogrzewania i wodno-kanalizacyjn¹. Integraln¹ czêœci¹ projektu jest budowa hala widowiskowo-sportowej. Zanim ten obiekt powstanie, rozebrana bêdzie stara sala. Budynek zaprojektowano jako dwukondygnacyjny, o wymiarach 45 x 53 m. W obiekcie, oprócz g³ównej sali sportowej z trybunami, bêd¹ dwie mniejsze sale wielofunkcyjne, szatnie, wêz³y sanitarne, sala konferencyjna, zaplecze wymienia³ burmistrz Jokœ. Poza tym zaprojektowano drogê wewnêtrzn¹, parkingi, plac rekreacyjny oraz tereny zielone. Rozebrana bêdzie obecna stacja transformatorowa i zbudowana nowa. Umowa obejmuje tak e dostawê i monta wyposa enia oraz obs³ugê geodezyjn¹ i geologiczn¹ budowy. Po pierwszym przetargu obni yliœmy nieco standard niektórych elementów i zmniejszyliœmy wyposa enie, obni aj¹c koszty o oko³o pó³tora miliona. Byæ mo e w przysz³oœci uda siê uzyskaæ jak¹œ dotacjê na ten cel powiedzia³ Julian Jokœ. Inwestycja zostanie sfinansowania zpo yczki unijnej wramach inicjatywy Jessica, w wysokoœci 13 mln 550 tys. z³, oraz œrodków bud etowych gminy. Firma Pre-Fabrykat istnieje od 2003 r., zatrudnia ok. 60 osób i buduje m.in. szko³y, hale sportowe i przemys³owe. Najwiêksz¹ nasz¹ inwestycj¹ o wartoœci 41 mln z³, jest hala widowiskowo- -sportowa dla klubu Turów Zgorzelec na 3,5 tysi¹ca miejsc poinformowa³ w dniu podpisywania umowy szef firmy. Sebastian Poœpiech Kobylin To by³o znies³awienie wêdkarzy 21-letnia Agnieszka S. przegra³a w s¹dzie sprawê o znies³awienie, któr¹ wytoczy³ jej z oskar- enia prywatnego zarz¹d ko³a Polskiego Zwi¹zku Wêdkarskiego w Kobylinie. Wyrok uznaj¹cy m³od¹ kobietê winn¹ pomówienia zapad³ 27 marca w S¹dzie Rejonowym w Kaliszu. S¹d postanowi³ warunkowo umorzyæ postêpowanie karne na okres jednego roku próby. Zobowi¹za³ tak e skazan¹ do przeproszenia zarz¹du ko³a PZW w Kobylinie na forach internetowych i na³o y³ na ni¹ œwiadczenie pieniê ne w wysokoœci 500 z³ na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej informuje Dariusz Œwie yñski, wiceprezes kaliskiego s¹du. Wyrok nie jest prawomocny. Agnieszka oskar a³a wêdkarzy o przyw³aszczenie stawu w D³ugo³êce Na portalach i forach internetowych (m.in. rybyelka.pl, epowiat24.pl czy wordpress.com) oraz w prasie lokalnej skazana zarzuca³a ko³u wêdkarskiemu przyw³aszczenie stawu w D³ugo³êce i bezprawne pobieranie op³at za mo liwoœæ ³owienia ryb. Zbiornik ten wyremontowa³a gmina Kobylin za 700 tys. z³ z udzia³em œrodków unijnych. Wêdkarze utrzymywali, e op³aty by³y dobrowolne, a rozpowszechniane przez Agnieszkê S. informacje s¹ pomówieniem i szkaluj¹ ich dobre imiê. Jesteœmy usatysfakcjonowani takim rozstrzygniêciem s¹du. Czekamy na pisemne uzasadnienie wyroku powiedzia³ Rzeczy Waldemar Konieczny, prezes PZW w Kobylinie. Próbowaliœmy skontaktowaæ siê tak e z 21-latk¹, która w miêdzyczasie wyprowadzi³a siê z Kobylina, ale jej telefon nie odpowiada³. (popi) Maciej Bratborski na tak czy na nie? Kontynujemy sms-owy plebiscyt oceniaj¹cy dzia³alnoœæ burmistrzów. Bie ¹cy rok jest dla samorz¹dów rokiem wyj¹tkowym, bo na jesieñ czekaj¹ nas wybory, które odbywaj¹ siê raz na cztery lata. To dobra okazja, by pozytywnie lub negatywnie oceniæ dotychczasow¹ dzia³alnoœæ w³odarzy, zastanawiaj¹c siê: jak gospodarowali publicznym groszem? czy przestrzegali demokratycznych procedur? czy rozumieli potrzeby najubo - szych? czy dobrze reprezentowali swoje miasto w Polsce i Europie? czy na równi dbali o ka d¹ dziedzinê ycia publicznego? Sms-y wysy³amy na nr 71160, udzielaj¹c odpowiedzi: BRM.POZY- TYWNIE lub BRM.NEGATYWNIE. Plebiscyt trwa do 24 kwietnia. Szczegó- ³y na stronie:, w zak³adce Plebiscyt Rzeczy. Koszt sms-a 1,23 z³ (z VAT). (red.) Wózek wid³owy przejecha³ mu stopê 26 marca na terenie magazynów firmy Dino Polska w Krotoszynie dosz³o do wypadku. 27-letniemu mieszkañcowi powiatu gnieÿnieñskiego wózek wid³owy najecha³ na stopê. Do zdarzenia dosz³o, gdy 27-latek czeka³ na za³adunek towaru w ch³odni. Podobno wyszed³ niespostrze enie zza jednego z rega³ów i wszed³ pod jad¹cy wózek wid³owy. Operator maszyny, jak mówi¹ nam nieficjalnie pracownicy, móg³ go nie zauwa yæ, bo przewozi³ towar. Po wypadku do centrali firmy na ul. Ostrowskiej przyjecha³a karetka pogotowia. Poszkodowany zosta³ przewieziony do Szpitalnego Oddzia- ³u Ratunkowego. Mê czyzna dozna³ Winni mieszkañcy czy InPost? O tym, e niektóre przesy³ki z firmy InPost mog¹ nie trafiaæ do adresatów, pisaliœmy kilkakrotnie. Problem wystêpuje w ca³ej Polsce i jest przedmiotem g³oœnej ju medialnej dyskusji na temat kompetencji PGP (Polska Grupa Pocztowa), która przejê³a dorêczanie m.in. przesy³ek s¹dowych od Poczty Polskiej w 2013 r. Jak mo na nie dostarczyæ takiego zawiadomienia? eby awiza le- a³y sobie ko³o targu? dziwi siê nasz rozmówca. Postanowiliœmy to sprawdziæ. Nasz dziennikarz, udaj¹c osobê, która znalaz³a zawiadomienia na ulicy, poszed³ oddaæ je do siedziby InPostu urazu œródstopia, prawdopodobnie na skutek kontaktu z ko³ami wózka wid³owego. Zosta³ zaopatrzony ortopedycznie i poddany badaniom informuje Pawe³ Jakubek, dyrektor Szpitala Powiatowego w Krotoszynie. Mê - czyÿnie za³o ono gips i wypisano go do domu. W tej sprawie policja pod nadzorem prokuratury rejonowej wszczê³a rutynowe œledztwo. Na razie wiadomo, e obaj mê czyÿni byli trzeÿwi. (popi) 47-letni mieszkaniec Krotoszyna 28 marca znalaz³ na drodze przy targowisku dwa zawiadomienia z firmy InPost, zaadresowane do mieszkañców ulicy Kobyliñskiej. Jak to zobaczy³em, zbarania³em. By³y to awiza przesy³ek s¹dowych wyt³umaczy³. w Krotoszynie przy ul. KoŸmiñskiej 35. Kierownik placówki, Rafa³ Borowicz, nie zapyta³ go o imiê i nazwisko. Gdy zobaczy³ zawiadomienia, zwróci³ siê do personelu: To jest W³adka sektor? Odpowiedzi nie us³ysza³. Nastêpnie powiedzia³: Ludzie to bior¹ i wyrzucaj¹. To jest na dobr¹ sprawê wy³¹cznie druk. To musia³ ktoœ wzi¹æ po prostu, a skoro to nie jego dotyczy³o, wyrzuci³. Tak czy inaczej dziêkujê i z W³adkiem porozmawiam stwierdzi³. Sk¹d wziê³y siê zawiadomienia w miejscu, w którym je znaleziono, kierownik nie wyjaœni³ zg³aszaj¹cemu sprawê mieszkañcowi Krotoszyna. (szyn)

3 Sprawy Zduny Za œcieki dro ej, za wodê bez zmian Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Zdunach (28 marca) ustalono op³aty za wodê i œcieki. Ta pierwsza pozostaje bez zmian, ale œcieki zdro ej¹. Op³ata za 1 metr szeœcienny odprowadzanych œcieków wzros³a do 6,51 z³ (w poprzednim roku wynosi³a 6 z³). Cena roœnie ze wzglêdu na wzrost kosztów, m.in. energii, podatków. Do œcieków dop³aca urz¹d miejski. W tym roku 2,70 z³, a w roku poprzednim by³o to 2,50 z³ wyjaœnia kierownik oczyszczalni œcieków w Zdunach, Witold Bagiñski. Zdunowianie zap³ac¹ wiêcej za œcieki od 1 maja. Mieszkañcy Baszkowa, Bestwina, Konarzewa, Perzyc, Roch i Rudy za 1 m szeœcienny wody nadal bêd¹ p³aciæ 2,13 z³. Wed³ug w³odarza W³adys³awa Ulatowskiego nie ma potrzeby wprowadzenia podwy ki, bo gmina zamknê³a zesz³y rok z bilansem dodatnim w wysokoœci 31 tys. z³. Trzeba jednak zaznaczyæ, e Chachalniê, Ostatni Grosz, Siejew i Zduny obs³uguje krotoszyñskie Przedsiêbiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. U nich te jest wzrost cen (za wodê i œcieki przyp. red.) od 1 kwietnia dodaje W. Bagiñski. Op³aty za wodê dla gospodarstw domowych obs³ugiwanych przez krotoszyñskie PGKiM wynosz¹ po podwy ce 2,25 z³. Do tego doliczana jest kwota abonamentowa w wysokoœci 4,95 z³. (toldo) Porównaj ceny paliw Ceny paliw z 4 kwietnia na wybranych stacjach w Krotoszynie i powiatach s¹siednich Benice, Okrê na 5,21 z³ 5,21 z³ Jarocin, Wojska Polskiego 5,21 z³ 5,42 z³ 5,21 z³ 2,67 z³ Krotoszyn, ul. Tartaczna 5,20 z³ 5,38 z³ 5,34 z³ Krotoszyn, ul. Magazynowa 5,29 z³ 5,32 z³ 2,65 z³ Krotoszyn, ul. KoŸmiñska 5,30 z³ 5,42 z³ 5,32 z³ 2,68 z³ Milicz, ul. Poprzeczna 5,32 z³ 5,43 z³ 5,38 z³ 2,69 z³ Ostrów, ul. Krotoszyñska 5,30 z³ 5,42 z³ 5,36 z³ 2,63 z³ Kobylin agiewniki Ta droga jest w planach Na gminnej drodze w agiewnikach, biegn¹cej obok tamtejszych bloków, przyda³by siê asfaltowy dywanik. Tak¹ potrzebê zg³osili nam mieszkañcy bloków. Szutrowa droga jest ju doœæ mocno zniszczona. Mo e nie ma jeszcze tutaj tragedii, ale jak popada mocniej, to przejechaæ jest naprawdê ciê ko. Przyda³yby siê te chodnik. Wiemy, e wniosek w tej sprawie by³ kiedyœ z³o ony. mówi Agnieszka Jamros, mieszkanka jednego z bloków. Inni mieszkañcy deklaruj¹ swoj¹ pomoc: Uprz¹tniemy ca³¹ drogê i pobocza, eby robota posz³a jak najszybciej mówi¹. So³tys wsi o problemie bardzo dobrze wie. Z³o y³em odpowiedni wniosek u burmistrza. By³ tutaj i podj¹³ temat. Nawierzchnia powstanie, ale na pewno nie w tym roku. Pierwsze prace bêd¹ najwczeœniej wroku 2015 mówi R E K L A M A Paliwa STATOIL Olej napêdowy z dowozem NAJNI SZE CENY NA RYNKU Stacja Paliw Benice Tel lub P.W.P ÓCIENNICZAK Remont nawierzchni bêdzie mo liwy dopiero w 2015 roku 3 w³odarz wsi, Grzegorz Kreczmer. W tym roku wieœ czekaj¹ prace zwi¹zane z modernizacj¹ œwietlicy i terenu obok niej. Za 18 tys. z³ ma tam zostaæ po³o ona betonowa p³yta, gdzie bêdzie mo na robiæ zebrania czy zabawy Póki co, przetarg siê nie zakoñczy³ informuje so³tys. Zaplanowany jest te monta klimatyzacji w œwietlicy. Tutaj ju wszystko siê rozwi¹za³o, bêdzie robiona w tym roku za kolejne 18 tys. z³ koñczy G. Kreczmer. (szyn)

4 4 Bezpieczeñstwo CBŒ w firmie na ul. Kobierskiej 4 kwietnia rano ulica Kobierska w Krotoszynie by³a przez kilka godzin nieprzejezdna z powodu akcji Centralnego Biura Œledczego, które odwiedzi³o jeden z zak³adów. W akcjê zaanga- owana by³a nasza stra po arna. P.W.P ÓCIENNICZAK Najad³em siê strachu mówi w³aœciciel firmy Ok. godz komendant krotoszyñskiej zawodowej stra y po arnej, Mariusz Przyby³, zosta³ postawiony w stan gotowoœci. Zostaliœmy zadysponowani do zabezpieczenia. Przyjecha³ do nas wóz chemiczny z Ostrowa Wlkp. Co dok³adnie siê wydarzy³o, nie jestem w stanie stwierdziæ, bowiem nasze auta ani razu nie musia³y wyje d aæ t³umaczy. Wiadomo jednak, e je eli na miejsce wzywane jest tzw. auto chemiczne, to chodzi o substancje chemiczne. Kiedyœ ten wóz ju siê u nas pojawi³. Przyjecha³ do Nowej Obry, kiedy dosz³o tam do wycieku paliwa. G³ównie jednak przyje d a do badañ próbek paliwa i innych substancji oleistych, które mog¹ spowodowaæ wybuch kontynuuje komendant. Niepotwierdzone informacje sugerowa³y, e nalot mia³ miejsce w Miejskim Zak³adzie Komunikacji. Kiedy jednak udaliœmy siê na miejsce, prezesa tej formy nie zastaliœmy. Tak, stali tutaj ludzie z CBŒ, ale nie chodzi³o o nas, tylko o firmê naprzeciwko. Tam pytajcie us³yszeliœmy od jednego z pracowników MZK. Mogê powiedzieæ tylko tyle, e w akcji bra³ udzia³ jeden z naszych funkcjonariuszy powiedzia³ z kolei rzecznik prasowy krotoszyñskiej policji, Piotr Szczepaniak. Naprzeciw firmy znajduje siê firma Mar-Gum, specjalizuj¹ca siê w sprzeda y opon i uszczelek gumowych do aut, odnawiaj¹ca te elementy gumowe. Jak zasugerowa³ nam chc¹cy zachowaæ anonimowoœæ OG OSZENIE PRASOWE mieszkaniec ul. Kobierskiej, rzekomo mia³y tam byæ sk³adowane materia³y wybuchowe: Chodzi o siarkê i inne substancje, a wiadomo, z czym siê to kojarzy. Podobno du o tego by- ³o, wiêc gdyby wybuch³o, to pó³ ulicy w powietrze by wylecia³o. Skontaktowaliœmy siê z w³aœcicielem firmy, Grzegorzem Szmolke, który wyjaœni³, e faktycznie akcja mia³a miejsce na jego terenie: Jak ich zobaczy³em, sam siê przestraszy- ³em. Nie ma o czym mówiæ. Przyjechali i odjechali. Nie mam nic do powiedzenia na ten temat. Poniewa dr¹ yliœmy temat, powiedzia³, i kupi³ poprzez serwis internetowy dwie beczki z siark¹, po 25 kg ka da. Ogl¹da³em w telewizji program o próbach na mieszkankach oponowych. Chcia³em spróbowaæ to zrobiæ. Pewnie Allegro by³o monitorowane. Sprawdzili, e kupi³em du ¹ iloœæ, i siê zaniepokoili, e to mo e do produkcji materia³ów wybuchowych. Tymczasem robi³em tylko próby mieszanek. To siê nie powtórzy, bo wiêcej takich wizyt mi nie potrzeba doda³ G. Szmolke. Marcin Szyndrowski. CICHY Winê za st³uczkê ponosi kieruj¹ca volkswagenem bora Chcia³a byæ pierwsza! Dwie kobiety, kieruj¹ce samochodami osobowymi, wziê- ³y udzia³ 1 kwietnia o godz w Krotoszynie w kolizji. Nikt nie zosta³ ranny. Jedna z nich zosta³a ukarana 400 z³ mandatem. Do zdarzenia dosz³o na skrzy owaniu ul. Kobyliñskiej i Zacisze, w rejonie pl. Targowego, gdzie tego dnia odbywa³ siê targ. Kieruj¹ca samochodem volkswagen bora nie udzieli- ³a pierwszeñstwa samochodowi BMW. Obie uczestniczki kolizji by³y trzeÿwe poinformowa³ Rzecz sier. sztabowy Piotr Szczepaniak, rzecznik krotoszyñskiej policji. W chwili dotarcia na miejsce zastêpów stra y po arnej jedna z osób poszkodowanych znajdowa³a siê ju w karetce pod opiek¹ Zespo³u Ratownictwa Medycznego. Ratownicy udzielili pomocy kieruj¹cej drugim pojazdem i od³¹czyli zbiornik z gazem oraz akumulatory. Po zakoñczeniu czynnoœci dochodzeniowych pojazdy zosta³y usuniête z jezdni, któr¹ oczyszczono ze szk³a i innych elementów doda³ m³. kpt. S³awomir W³odarczyk z Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra- y Po arnej w Krotoszynie. Przez oko³o godziny ruchem kierowa³a policja. W akcji bra³y udzia³ dwie jednostki stra y po arnej, dwa radiowozy policji i karetka pogotowia ratunkowego. Nikt nie zosta³ ranny. ukasz Cichy Nie mo na jeÿdziæ jezdni¹, je eli jest œcie ka. CICHY Tam gdzie jest œcie ka rowerowa, sytuacja jest ewidentna Do naszej redakcji przyszed³ rowerzysta skar ¹cy siê, e policja poucza go, gdy jeÿdzi jezdni¹, a nie obok œcie k¹ rowerow¹. Mê czyzna spyta³, czy mo e jeÿdziæ jezdni¹, jeœli jest œcie ka rowerowa obok drogi. Mówi, e gdy widzi znak zakazu poruszania siê jezdni¹ rowerami, to go przestrzega, ale jeœli zakazu nie ma, wybiera jazdê asfaltem: Mam chory krêgos³up i wolê jeÿdziæ prost¹ jezdni¹ ni œcie k¹ rowerow¹, która co chwilê ma zni enia i podwy - szenia przecinaj¹ce siê z asfaltem i dojazdami do posesji. Czy mogê jeÿdziæ ulic¹ tam, gdzie jest œcie ka? Rowerzysta nie poda³ konkretnych ulic, chodzi³o mu o zasadê. Jeœli œcie ka jest, to powinien byæ zakaz jazdy dla rowerów. Tak samo jak jest zakaz wjazdu, z drugiej strony musi byæ znak informuj¹cy o drodze jednokierunkowej. Pewne znaki s¹ po³¹czone. Gdy na drodze wyznaczono œcie kê, to nale y siê ni¹ poruszaæ. Kodeks ruchu drogowego mówi, e jeœli znaków nie ma, rowerzysta musi jeÿdziæ œcie k¹ rowerow¹ lub pieszo- -rowerow¹, a je eli œcie ki brak, to jezdni¹ wyjaœni³ rzecznik krotoszyñskiej policji, sier ant sztabowy Piotr Szczepaniak. (³uc)

5 Tekst sponsorowany 5 Profesja znaczy nowoczesnoœæ i ró norodnoœæ Zespó³ Szkó³ dla Doros³ych Profesja w Krotoszynie to placówka, która nieustannie poszukuje nowych rozwi¹zañ. W zespole uczy siê ponad 400 s³uchaczy w ró - nych zawodach i typach szkó³. Obok Liceum Ogólnokszta³c¹cego funkcjonuj¹ tu Policealna Szko³a Zawodowa, Policealna Szko³a Opieki Medycznej oraz Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe (KKZ). W ramach kszta³cenia w zawodach szko³a, wspó³pracuj¹c z ró nymi przedsiêbiorstwami, organizuje obowi¹zkowe praktyki. S¹ one najlepszym sposobem znajdywania pracy oraz nauki zawodu. Zespó³ wspó³pracuje równie z Powiatowym Urzêdem Pracy poprzez coroczn¹ organizacjê warsztatów kompetencji zawodowych i doradztwa zawodowego. Jednym z pomys³ów jest organizowanie spotkañ z firmami, które oferuj¹c ciekaw¹ i dobra pracê zarówno w kraju, jak i za granic¹. 29 marca 2014 r. Profesja urz¹dzi- ³a spotkanie z przedstawicielami firmy zajmuj¹cej siê zatrudnianiem opiekunów medycznych. Coraz wiêcej chorych, niepe³nosprawnych czy ludzi starszych potrzebuje opieki, w zwi¹zku z tym poszukuje siê odpowiednich osób. Kandydaci ucz¹ siê zatem fachowej i wszechstronnej opieki. Musi ich cechowaæ nie tylko cierpliwoœæ, ale tak e wyrozumia³oœæ i empatia. Dla tych, którzy potrafi¹ siê komunikowaæ w jêzyku niemieckim w stopniu podstawowym, czeka legalna i dobrze p³atna praca w Niemczech (zawiera pakiet ubezpieczeñ i okreœlone warunki pracy). W tej chwili Profesja szuka szans pracy dla s³uchaczy tak e w innych Szko³a oferuje naukê w ciekawych i potrzebnych zawodach zawodach, doradzaj¹c kierunki rozwoju zgodne z potrzebami rynku pracy. Trudno ka demu zagwarantowaæ sukces, ale jasno okreœlone cele zawodowe i pozytywne myœlenie prowadz¹ do dobrego fina³u. To w tym w³aœnie celu otwarto w nowym budynku szko- ³y takie pracownie zawodowe, jak medyczn¹, kosmetyczn¹ czy mechaniczn¹, diagnostyki i mechatroniki. W tym roku doinwestowany zostanie ten ostatni kierunek, co spowoduje, e Profesja stanie siê oœrodkiem egzaminacyjnym dla Okrêgowej Komisji Egzaminacyjnej. Szko³a nie zapomina o swoich uznanych zawodach, jak florysta i technik rachunkowoœci, które nadal ciesz¹ siê rosn¹cym powodzeniem. Nowoœci¹ natomiast bêdzie nauka w zawodach: technik us³ug kosmetycznych i technik us³ug fryzjerskich. Kwalifikacja, dotycz¹ca wizualizacji i stylizacji nauczana, bêdzie oparta na europejskich i œwiatowych trendach, m.in. na profesjonalnym, uznanym w najlepszych salonach programie komputerowym Hair concept, bazuj¹cym na dowolnym modelowaniu zarówno na komputerze, jak i w salonie oraz przez klienta na tablecie. Przy tych nowinkach nie mo na zapomnieæ o chyba najwa niejszej szkole w Profesji, czyli o Liceum Ogólnokszta³c¹cym dla Doros³ych z zawodem. Ta szko³a ma tak dobra opiniê poprzez atmosferê, poziom nauczania i wspania³¹ kadrê pedagogiczn¹, e rozwija siê ju niejako samorzutnie. Dyrekcja zapewnia jej jedynie nowe mo liwoœci uzupe³niania wykszta³cenia i zdobywania zawodu w trakcie nauki. (red.) R E K L A M A

6 6 Sprawy Kiedy koncepcja œcie ek rowerowych? Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Krotoszynie, która odby³a siê 28 marca, radna Natalia Robakowska zapyta³a o termin opracowania koncepcji œcie ek rowerowych w powiecie. Radna zapyta³a o realizacjê wniosku, który z³o y³a w sierpniu 2013 r. o utworzenie koncepcji œcie ek rowerowych w Krotoszynie i gminie Krotoszyn: Pomys³ pierwotnie znalaz³ uznanie pana burmistrza i pana starosty, który by³ obecny na sierpniowej sesji. Od z³o enia wniosku minê³o siedem miesiêcy, a projekt nie zosta³ zrealizowany, dlatego chcia³abym zadaæ trzy pytania. Po pierwsze, na jakim etapie jest realizacja tej koncepcji? Po drugie, czy powiat i w³odarze wchodz¹cych w jego sk³ad gmin porozumieli siê co do zakresu koncepcji i finansowania? I po trzecie, czy w przypadku braku porozumienia na szczeblu powiatu, powstanie koncepcja œcie ek na terenie gminy Krotoszyn? Burmistrz Julian Jokœ poinformowa³, e odby³y ju trzy spotkania w tej sprawie i bêdzie jeszcze kilka, zanim w³odarze gmin dojd¹ do pe³nego porozumienia. PóŸniej jako przedstawiciel powiatu g³os zabra³ Krzysztof Jelinowski, dyrektor Powiatowego Zarz¹du Dróg. Póki co, ustalony zosta³ udzia³ w kosztach przedsiêwziêcia. 50 proc ma wy³o yæ powiat, 25 proc. miasto, a pozosta³e gminy resztê, czyli po proc oznajmi³ Jelinowski. (toldo) Natalia Robakowska z³o y³a swój wniosek ju siedem miesiêcy temu Skarga wyssana z palca Radny Zbigniew Brodziak 28 marca na sesji powiatowej zarzuci³ dyrektorowi Domu Pomocy Spo³ecznej w Baszkowie naruszenie godnoœci osobistej jednego z mieszkañców placówki. To mê czyzna, który z³o y³ skargê na Dionizego Waszczuka. Skarga mieszkañca DPS S³awomira Gila wp³ynê³a do zarz¹du powiatu na pocz¹tku marca br. By³a elementem obrad obu komisji rady powiatu. Na obu j¹ odrzucono ze wzglêdu na to, e zajê³a siê ni¹ specjalnie do tego powo- ³ana komisja. W skardze czytamy, e mieszkañcy oœrodka czêsto bywaj¹ przenoszeni z pokoju do pokoju z powodu dyktatorskiego sposobu zarz¹dzania placówk¹ przez dyrektora Waszczuka. Autor skargi napisa³ te, e dzia³ania dyrektora DPS oraz kierownika Krzysztofa Szczotki godz¹ w godnoœæ mieszkañców. Radni skargê odrzucili. W uzasadnieniu czytamy, e nie ma podstaw do zajêcia siê tematem. W 2013 roku do placówki przyjêto 38 osób. Tak du a liczba osób powoduje, e nie mo na unikn¹æ sytuacji zwi¹zanych ze zmian¹ pokoju przytacza³a argumenty komisji Renata Zych-Kordus. Obecny na posiedzeniu dyrektor doda³, e przenosiny skar ¹cego siê mieszkañca by³y zasadne, bo jest on osob¹ konfliktow¹ oraz uzale nion¹ od leków psychotropowych. Panu Gilowi przepisa³ je lekarz. Pan Gil bierze te œrodki, a one w po³¹czeniu zalkoholem, którego nadu ywa, daj¹ op³akane skutki zaznaczy³ D. Waszczuk. Poinformowa³ równie, e wezwano karetkê, bo S. Gil dosta³ zapaœci. Albin Batycki zapyta³ na to m.in., czy jeœli by³o podejrzenie, e mieszkaniec za ywa leki narkotyczne, Pan Gil to osoba, która nadu ywa leków narkotycznych stwierdzi³ dyr. Waszczuk nie nale a³o przeprowadziæ odpowiednich badañ toksykologicznych. Dyrektor odpar³, i wszystko jest wdokumentacji medycznej. Z. Brodziak zarzuci³ dyrektorowi naruszenie intymnoœci i godnoœci mieszkañca: Gdzie tu poczucie godnoœci? Czy naprawdê wszyscy musz¹ wiedzieæ, co pan Gil za ywa³? To nie jest tematem tej skargi. Tutaj chodzi o konkretne zarzuty, na które odpowiedzi nie us³yszeliœmy. Dyskusjê zamkn¹³ starosta Leszek Kulka, który po konsultacji z radczyni¹ prawn¹ stwierdzi³, e nie dosz³o do naruszenia praw osobistych mieszkañca. Skarga trafi³a pod obrady komisji, potem na sesjê. Sta³a siê spraw¹ publiczn¹, wiêc o adnym naruszeniu dóbr osobistych nie ma mowy. Uznano, e skarga pana Gila jest bezzasadna. Na tym proponowa³bym zakoñczyæ ten temat stwierdzi³ przewodnicz¹cy rady powiatu, Stanis³aw Szczotka. Marcin Szyndrowski P.W.P ÓCIENNICZAK O G O S Z E N I E

7 Najnowsze informacje z KoŸmina i gminy Stronê redaguje: Liliana Trawiñska ( W skrócie Ponad 3,5 tys. z³ uzbierano podczas koncertu charytatywnego Jak nie my, to kto? Wystêpy i licytacjê zorganizowano dla Amelii Patalas i Antoniny Forszpaniak. Wiêcej na ten temat na s.19 Notatnik W ka dy pi¹tek od do oœrodek kultury zaprasza na zajêcia z modelarstwa, prowadzone przez pasjonatów. Koszt: 10 z³ miesiêcznie. Wiêcej informacji: tel Gminny Zespó³ Instytucji Kultury og³osi³ przetarg na budowê œwietlicy w Serafinowie. Termin sk³adania ofert minie 11 kwietnia. 4 i 5 kwietnia w koÿmiñskim Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. Powstañców Wlkp. odby³y siê tzw. drzwi otwarte. Pierwszego dnia gimnazjaliœci mogli uczestniczyæ w niektórych lekcjach, a drugiego poznawali ofertê placówki. 12 kwietnia o 8.45 w hali przy ul. Strzeleckiej odbêdzie siê II Gala Sportu Uczniowskiego oraz IX Ogólnopolski Turniej Pi³ki Rêcznej O Puchar Jedynki. Zaprasza burmistrz KoŸmina Wlkp. i zarz¹d UKS Jedynka. 12 kwietnia o w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych odbêd¹ siê tzw. drzwi otwarte, podczas których bêdzie mo na siê zapoznaæ siê z ofert¹ tej placówki. Mistrzostwa LZS. 16 powiatów udzia³ wziê³o wmistrzostwach Wielkopolski Zrzeszenia LZS w Tenisie Sto³owym, które odby³y siê w hali Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych w KoŸminie. Dru yna powiatu krotoszyñskiego zajê³a szóste miejsce. KoŸmin Przedszkole zmieni siedzibê Dzieci z przedszkola Parkowe Skrzaty w KoŸminie byæ mo e ju we wrzeœniu 2015 roku bêd¹ mia³y now¹ siedzibê. Samorz¹dowcy z KoŸmina podjêli decyzjê o adaptacji budynków po by³ej przychodni Medyk na sale przedszkolne, dziêki czemu wszystkie oddzia³y Parkowych Skrzatów bêd¹ siê wreszcie znajdowaæ w jednym miejscu. W tej chwili s¹ one rozparcelowane na ul. Zamkowej, przy placu Najœwiêtszej Marii Panny, w budynku po dawnym klubie seniora, oraz na ul. Strzeleckiej i Boreckiej, wiêc przedszkole ma cztery lokalizacje. Fakt, e placówka nie mieœci siê w jednym budynku, jest doœæ uci¹ liwy, bo rodzice musz¹ niekiedy woziæ rodzeñstwo w dwa miejsca. Adaptacja budynku po by³ej przychodni rozwi¹ e ten problem. Pocz¹tkowo w planach by³a rozbudowa oddzia³u przedszkolnego przy ul. Zamkowej, aby to w³aœnie tam mieœci³y siê wszystkie dzieci, jednak okaza³o siê nieuzasadnione. Adaptacja budynku po by³ej przychodni z pewnoœci¹ jest bardziej sensowna ni rozbudowa przedszkola przy ul. Zamkowej, gdzie realizacja tego przedsiêwziêcia okaza³a siê nieekonomiczna i trudna do realizacji mówi burmistrz Maciej Bratborski. Koszt L.TRAWIÑSKA Do tego budynku przenios¹ siê skrzaty przebudowy budynku po by³ej przychodni wstêpnie obliczono na ponad 1 mln. z³. Na razie s¹ to wstêpne kalkulacje i trudno okreœliæ dok³adnie koszty, inwestycja jest na etapie projektowym podkreœla wiceburmistrz Jaros³aw Ratajczak. Przebudowa ma rozpocz¹æ siê jeszcze w tym roku. Powstanie 10 oddzia- ³ów przedszkolnych oraz ³obek, na który mieszkañcy miasta ju od dawna czekaj¹. Przedszkole bêdzie mia³o swe oddzia³y na dwóch piêtrach by³ej przychodni, a na trzecim ma byæ ulokowana administracja. Przy budynku zostanie te zbudowany plac zabaw. Liliana Trawiñska Aktywni dla klimatu M³odzie koÿmiñskiego liceum uczestniczy w ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej Zmieniaj nawyki nie klimat!, maj¹cej na celu upowszechnienie wiedzy o zachodz¹cych zmianach klimatycznych. Projekt zak³ada rozpowszechnienie wiedzy i metod przeciwdzia³ania zmianom klimatu oraz poszerzenie œwiadomoœci ekologicznej. W ramach podjêtych zadañ uczniowie poznaj¹ formy ochrony atmosfery, a co najwa niejsze podejmuj¹ w³asne dzia³ania. 28 marca licealiœci przeprowadzili zbiórkê elektroodpadów. Swoje dzia³ania rozpoczêli od uzyskania niezbêdnych pozwoleñ oraz zorganizowania firmy, która zajmie siê odbiorem œmieci. Pracownicy Urzêdu Miasta igminy, a w szczególnoœci zastêpca burmistrza Jaros³aw Ratajczak, udzielili uczniom wsparcia. M³odzie przygotowa³a plakaty i ulotki, by rozpowszechniæ zbiórkê. Og³oszenia ukaza³y siê tak e w lokalnych mediach, na stronie internetowej wej i facebooku szko³y. Zbiórka okaza³a siê sukcesem. Spotkaliœmy siê z ogromnym zrozumieniem i zaanga owaniem mieszkañców naszej gminy. Nie przypuszczaliœmy, i uda nam siê zebraæ tak du ¹ iloœæ elektroodpadów mówi¹ organizatorki: Ada Serek, Dagmara Purczyñska oraz Wiktoria Marcisz. Kamil Juskowiak jedyny ch³opak w tej grupie dodaje: Nasze szkolne podwórko pêka³o w szwach od zepsutych telewizorów, odkurzaczy, telefonów, monitorów i mnóstwa innych zu ytych sprzêtów. Nad ca³oœci¹ zbiórki czuwa³a Agnieszka Obst, nauczyciel geografii w liceum, która powiedzia³a Rzeczy: Wszystkim mieszkañcom gminy bior¹cych udzia³ w zbiórce serdecznie dziê- KoŸmina oraz na stronie internetokujemywej (as) LO Zbiórka zorganizowana przez licealistów okaza³a siê sukcesem L. TRAWIÑSKA Rozgrywki cieszy³y siê du ym zainteresowaniem Wrotków Pingpongowy turniej 29 marca we Wrotkowie odby³ siê turniej tenisa sto³owego, zorganizowany przez miejscow¹ Ochotnicz¹ Stra Po- arn¹. W rozgrywkach uczestniczy³o 100 osób z dziesiêciu jednostek OSP z terenu powiatu krotoszyñskiego oraz mieszkañcy Wrotkowa. Rozgrywki trwa³y ca³y dzieñ. Chcielibyœmy bardzo podziêkowaæ dyrektorowi koÿmiñskiego oœrodka sportu S³awomirowi Gruchale za pomoc w zorganizowaniu turnieju, dyrektorowi szko³y w Mokronosie Januszowi Baszczyñskiemu za wypo yczenie sto³ów i sprzêtu do tenisa sto³owego oraz firmie Dach- Technika ze Staniewa. To dziêki ich pomocy zawody mog³y siê odbyæ mówi Tomasz Patalas, prezes OSP Wrotków. W kategorii do lat 12 zwyciê y³ Kacper Patalas z OSP Wrotków, w grupie 15-latków wygra³ Dominik Talaga z OSP Bo acin, a w kategorii do lat 18. Paulina Robak, tak e z Bo acina. W grupie doros³ych (o 40 lat zwyciê y³ Janusz Majewski, a wœród starszych Pawe³ Robak (obaj z Bo acina). (lt) L. TRAWIÑSKA 20 marca wesz³a w ycie ustawa, która nieco zmienia mo liwoœci wykorzystywania funduszu so³eckiego. Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w KoŸminie Wlkp. wyodrêbniono fundusz so³ecki. Fundusz so³ecki to œrodki z bud etu gminy na realizacjê przedsiêwziêæ s³u- ¹cych poprawie ycia mieszkañców wsi, wspieraj¹ce inicjatywy i dzia³ania lokalne. Zgodnie z now¹ ustaw¹, uchwa³a podejmowana przez radê gminy o utworzeniu funduszu so³eckiego Fundusze so³eckie funkcjonuj¹ w gminach posiadaj¹cych so³ectwa od 2009 roku. Korzysta z nich ok gmin, czyli co druga gmina w Polsce. Nowa ustawa ma doprowadziæ do tego, by z funduszy so³eckich korzysta³o przynajmniej 70 proc. gmin. Fundusz bardziej elastyczny ma charakter permanentny, czyli obowi¹zuje do czasu zmiany decyzji. Nie bêdzie ju konieczne coroczne jej podejmowanie. Wydatki poczynione w ramach funduszu s¹ w czêœci refundowane przez bud et pañstwa. Po przyjêciu obecnej ustawy przewidziano zwiêkszenie o 10 proc. ich zwrotu z bud etu pañstwa, czyli do poziomu 20, 30 i 40 proc., a nie Nowe przepisy umo liwiaj¹ te realizacjê wspólnych przedsiêwziêæ so³ectw jak dotychczas 10, 20 i 30 proc. Najwa niejsze zmiany dla so³ectw korzystaj¹cych z funduszu to fakt, e dopuszczalne s¹ modyfikacje planów. Jeœli w trakcie trwania roku bud etowego mieszkañcy danej wioski wspólnie zso³tysem stwierdz¹, e jakieœ zadania s¹ dla nich bardziej istotne ni dotychczas planowane, bêdzie mo liwoœæ dokonania zmiany mówi burmistrz KoŸmina Maciej Bratborski. Do tej pory trzeba by³o siê trzymaæ œciœle ustalonego planu i w ci¹gu roku bud etowego nie by³o mowy o modyfikacjach. Zmiana ta ma pozwoliæ na wydawanie zaoszczêdzonych œrodków lub reagowanie na nieprzewidziane zdarzenia. Drug¹ zmian¹ jest mo liwoœæ zbierania przez kilka lat funduszu so³eckiego i po osi¹gniêciu zamierzonej kwoty realizowania wiêkszej inwestycji. Dotychczas trzeba by³o wydaæ pieni¹dze pochodz¹ce z funduszu w danym roku bud etowym. Nowe przepisy umo liwiaj¹ te realizacjê wspólnych przedsiêwziêæ przez so³ectwa z terenu danej gminy. Dziêki temu kilka wiosek mo e skumulowaæ œrodki i razem zrealizowaæ jakieœ wspólne przedsiêwziêcie. (lt)

8 8 Wieœci gminne Marcin Szyndrowski ( KOBYLIN Zaczêli remonty ulic Zalesiañskie prace w toku P.W.P ÓCIENNICZAK Ju niebawem na osiedlu pojawi¹ siê nowe ulice Na osiedlu Berdychowskim rozpoczê³y siê prace zwi¹zane z budow¹ ulic, które kosztowaæ bêd¹ nieco ponad 900 tys. z³. Budowa nawierzchni obejmowaæ bêdzie ulice: Jod³ow¹, Ja³owcow¹, Modrzewiow¹ i Œwierkow¹. Wszystkie prace wykonuje firma Bruk-Pol z Piasków ko³o Gostynia. Aktualnie firma skupi³a siê na przy³¹czach energetycznych. Nastêpnie przyst¹pi do prac zwi¹zanych z podbudow¹ dróg i do k³adzenia nowej nawierzchni. Wszystkie ulice uzbrojone s¹ w infrastrukturê gazow¹, wodoci¹gow¹, telekomunikacyjn¹ oraz sanitarn¹. Jest tam tak e ju oœwietlenie. Prace powinny iœæ dobrze i zakoñczyæ siê do koñca okresu letniego informuje Rzecz sekretarz gminy, Miros³aw Sikora. W ramach zadania planowane jest tak e po³o enie chodników z kostki brukowej oraz brakuj¹cych gdzieniegdzie odcinków kanalizacji deszczowej. Oprócz wspomnianej inwestycji gmina og³osi³a ju te przetargi na modernizacjê ulic Krótkiej, Sportowej i czêœci Grobli. W bud ecie zaplanowano równie 250 tys. z³ na dalsze prace przy przebudowie Wa³owej i Koœcielnej, gdzie powstan¹ parkingi. 70 tys. z³ pójdzie na remont chodnika przy ulicy Alei Powstañców Wlkp. i 250 tys. z³ na remont dachu kobyliñskiego gimnazjum. (max) Dwa so³ectwa w gminie piêkniej¹ z dnia na dzieñ. W Zalesiu Ma³ym zajêto siê na du ¹ skalê wycink¹ krzewów i porz¹dkowaniem poboczy. W Zalesiu Wielkim natomiast trwaj¹ prace wykoñczeniowe w œwietlicy. P.W.P ÓCIENNICZAK O poboczach drogi prowadz¹cej do Zalesia Ma³ego pisaliœmy na ³amach Rzeczy na pocz¹tku roku. Powiatowy Zarz¹d Dróg s³owa dotrzyma³ i rozpocz¹³ prace na du ¹ skalê. Aktualnie usuwane s¹ krzaki oraz obcinane ga³êzie drzew. Cieszymy siê, e to robi¹, bo by³y ju takie miejsca, gdzie naprawdê ciê ko siê jecha³o, a jak lecia³ jakiœ samochód ciê arowy, to osobówk¹ trzeba by³o trzymaæ siê blisko krzaków, które rysowa³y auta t³umaczy mieszkaniec wsi Andrzej Janik. Dodaje jednoczeœnie, e mo e przy okazji PZD zainteresowa³by siê tzw. miêkkim poboczem na ³uku drogi prowadz¹cej do wsi. Tam czêsto auta musz¹ Modernizacja œwietlicy powinna zakoñczyæ siê do koñca miesi¹ca zje d aæ na pobocze. Jest ono nieutwardzone i jak szybciej siê jedzie, to œci¹ga na pole dodaje. Dyrektor PZD zna problem i obiecuje zaj¹æ siê tym tematem. Aktualnie trwa wycinka. Oczywiœcie zrobimy wszystko, eby poprawiæ bezpieczeñstwo w najbardziej newralgicznych miejscach. Prosi³bym równie wszystkich so³tysów o zg³aszanie tego typu rzeczy do nas. Wobec adnego tematu nie przejdziemy obojêtnie mówi Krzysztof Jelinowski. W Zalesiu Wielkim natomiast koñczy siê modernizacja œwietlicy wiejskiej za ok. 700 tys. z³. Prace wykonuje firma Mariana Bzdêgi z Pêpowa. Dobudowane zosta- ³o skrzyd³o œwietlicy, które ju w pe³nej okaza³oœci stoi. Firma po³o y³a ju now¹ elewacjê, a aktualnie wykonuje prace wewn¹trz obiektu. Teraz zak³adamy przy³¹cze gazowe. Potem ju zostanie tylko sufit zamontowaæ i pomalowaæ ca³oœæ. Myœlê, e oko³o miesi¹ca i obiekt bêdzie gotowy mówi Jacek Kordek, pracownik firmy z Pêpowa. So³tys wsi, Ireneusz Nowak, cieszy siê z postêpu prac. Teraz, jak wskazuje, pozostanie ju tylko zajêcie siê wyposa eniem kuchni œwietlicy. Oprócz modernizacji placówki w planach ujêto równie boisko i plac zabaw dla dzieci. To wszystko jednak przysz³oœciowe plany mówi so³tys. (szyn) ukasz Cichy ( ZDUNY ukasz Cichy ( CIESZKÓW P³ac¹ za œcieki podwójnie? Urz¹d do³o y siê. CICHY Na sesji Rady Miejskiej mieszkaniec ul. 1 Maja zapyta³, kiedy mieszkañcy przestan¹ podwójnie p³aciæ za odprowadzanie œcieków. Zdunowianin zacz¹³ od podziêkowania za oœwietlenie zrobione niedawno na ul. 1 Maja. Nastêpnie poruszy³ kwestiê œcieków. Od torów ul. 1 Maja nie ma odprowadzanych œcieków do kanalizacji. Tymczasem wystarczy³by kolektor sanitarny zbiorczy wzd³u drogi, po³¹czony ze wszystkimi budynkami. Wystarczy kolektor wzd³u drogi stwierdzi³ na sesji mieszkaniec Dlaczego takiego kolektora nie ma za torami? P³acimy za odprowadzanie œcieków i dodatkowo musimy wzywaæ beczkowóz, który nam je wywozi. Dlaczego mamy ponosiæ podwójne koszty? zapyta³. Odpowiedzia³ mu wiceburmistrz Zdun Dariusz Obal. Kanalizacja by- ³a projektowana kilka lat temu i projekty by³y zgodne z przepisami prawa. Rury z kolektorów id¹ wzd³u Borownicy po dzia³kach prywatnych. Z tego, co wiem, pan nie wyrazi³ zgody na to, by przeprowadzono je po pana terenie. Nie zgodzê siê te, e p³aci pan podwójnie, bo 100 procent œcieków pan nie wywozi, a inni mieszkañcy te musz¹ co jakiœ czas wywoziæ œcieki. Wy nie zostaliœcie dodatkowo obci¹ eni. W dokumentacji jest pana nazwisko i powód, dlaczego siê pan nie zgodzi³. A co do kanalizacji, nie wiem, kiedy bêdzie projektowana dla tej ulicy stwierdzi³. Zdaniem mieszkañca skanalizowana jest czêœæ ul. 1 Maja w Zdunach do torów kolejowych. Kilka domostw pozosta³o bez kanalizacji i ma tylko szamba, które musz¹ sami wywoziæ. Zdunowianin stwierdzi³ na to: Nie pamiêtam, aby ktoœ by³ przeciwny budowie po³¹czenia przez ogródki stwierdzi³. PóŸniej zapyta³ ponownie o kanalizacjê. Tym razem odpowiedzi. CICHY Nie zostaliœcie dodatkowo obci¹ eni mówi³ wiceburmistrz Dariusz Obal udzieli³ mu burmistrz W³adys³aw Ulatowski: Jak bêd¹ pieni¹dze, to mo emy siê za piêæ lat spotkaæ, a jak nie to nawet za dziesiêæ. Na razie macie po³¹czenie z cukrowni¹. Mieszkania przy ul. 1 Maja (nr 10 i 12) odprowadzaj¹ œcieki do przepompowni na terenie firmy BM Kobylin (dawna cukrownia). PóŸniej trafiaj¹ one do oczyszczalni œcieków mówi nam kierownik oczyszczalni œcieków w Zdunach, Witold Bagiñski. (³uc) Od pocz¹tku kwietnia cieszkowianie mog¹ sk³adaæ w urzêdzie gminy wnioski o dotacje na budowê przydomowych oczyszczalni œcieków. W bud ecie zarezerwowano na to 21 tys. z³. P.W.P ÓCIENNICZAK O wsparcie mog¹ siê staraæ osoby fizyczne iwspólnoty mieszkaniowe. Dotacja mo e wynieœæ do 50 proc. poniesionych kosztów, lecz nie mo e przekroczyæ 1,5 tys. z³. Projekt uwzglêdnia tylko dotacje na oczyszczalnie dla gospodarstw domowych produkuj¹cych do 7,5 m szeœæ. œcieków na dobê. Rozwi¹zanie takie ma s³u yæ tym, którzy Urz¹d gminy ma na dotacje 21 tys. z³ nie mog¹ pod³¹czyæ posesji do sieci kanalizacyjnej. Ostatnim warunkiem jest to, eby u ytkowaæ obiekt przez minimum trzy lata. W tym roku na program przeznaczono 21 tys. z³, co starczy na 14 oczyszczalni. W poprzednim roku za 19,5 tys. z³ dofinansowano 13 takich obiektów w Cieszkowie, Dziadkowie, Górach, Guzowicach i Pakos³awsku. Wniosek mo na znaleÿæ na stronie internetowej gminy. Nale y do niego do³¹czyæ oœwiadczenie o prawie do dysponowania gruntem, kopie pozwoleñ administracyjnych oraz oœwiadczenie o braku sprzeciwu zg³oszenia i kopiê opisu projektu instalacji z wydzia³u architektury starostwa. (toldo)

9 Wieœci gminne 9 Sebastian Poœpiech. ( SULMIERZYCE Marcin Szyndrowski. ( ROZDRA EW Po ycz¹ milion na szko³ê Woda i œcieki nie dro ej¹ Sulmierzyce zaci¹gn¹ 954 tys. z³ po yczki z Banku Gospodarstwa Krajowego (w ramach unijnej inicjatywy Jessica) na przebudowê zespo³u szkó³, obejmuj¹c¹ zmianê przeznaczenia poddasza, gdzie powstan¹ sale lekcyjne. Zgodê na zaci¹gniêcie niskooprocentowanej po yczki wyrazi³a w formie uchwa³y na marcowej sesji Rada Miejska. D³ug zostanie sp³acony w ratach w okresie od 2015 do 2023 r. Najwiêksze raty miasto ureguluje w pierwszych dwóch latach Dyr. Beata Koprowska od dawna zabiega³a o przebudowê poddasza po 210 tys. z³. Od 2016 r. op³ata roczna bêdzie maleæ (od 160 do 18 tys. z³ w ostatnim roku sp³aty). Po- yczka sp³acana bêdzie z dochodów w³asnych, w zwi¹zku z tym nadwy - ki w latach objêtych prognoz¹ przeznaczane bêd¹ na sp³aty rat kapita- ³owych wyjaœnia Urszula Juraszyk, skarbnik miasta. Warunkiem otrzymania pieniêdzy z Banku Gospodarstwa Krajowego jest z³o enie kompletu dokumentów. Jednym z nich jest lokalny program rewitalizacji miasta na lata Zosta³ on przyjêtych przez radnych na ostatniej sesji i obejmuje m.in. modernizacjê Sulmierzyckiego Domu Kultury, remont remizy OSP czy budowê chodników na osiedlu Sulimira. Za pozyskane z inicjatywy Jessica œrodki uda siê zrealizowaæ ca³¹ inwestycjê. Samorz¹d nie bêdzie musia³ dok³adaæ w³asnych pieniêdzy. Zadanie zostanie wykonane do koñca bie ¹cego roku. W wyniku modernizacji poddasza w Zespole Szkó³ im. F.S. Klonowicza zostan¹ wygospodarowane trzy nowe sale lekcyjne. Bêd¹ one przeznaczone dla uczniów klas pierwszych. Chodzi o zapewnienie najm³odszym w³aœciwych warunków do nauki. Jak przekonuje dyrektorka szko³y, nie ma innego wyjœcia. (popi) W gminie Rozdra ew ceny wody i odprowadzania œcieków pozostaj¹ na poziomie ubieg³orocznym. Metr szeœcienny wody kosztuje wiêc 4,32 z³, a za œcieki mieszkañcy p³ac¹ nadal 2,89 z³. To ceny brutto, niezmienne od trzech lat. Zdaniem prezesa Spó³dzielni Kó³ek Rolniczych w Rozdra ewie, taki stan rzeczy jest wyt³umaczalny. Mo e to wygl¹daæ jak wolontariat, ale wypracowaliœmy zysk na poziomie 11 tys. z³ za ubieg³y rok, co jest kwot¹ satysfakcjonuj¹c¹, wiêc nie ma potrzeby podnoszenia stawek t³umaczy Krzysztof Ba³oniak. Zysk móg³by byæ wy szy, gdyby wszyscy uiszczali op³aty na czas. Tymczasem tylko zesz³oroczne zaleg³oœci siêgaj¹ prawie 17 tys. z³. Wszystkie zaleg³oœci mog¹ wynosiæ nawet 40 tys. z³, bo niektóre podmioty gospodarcze maj¹ je jeszcze z lat ubieg³ych dodaje wójt Mariusz Dymarski. Je eli œci¹galnoœæ by³aby na tym samym poziomie, co teraz, i uda- ³oby siê jeszcze coœ œci¹gn¹æ z lat 40 tys. z³ wynosz¹ zaleg³oœci w op³atach 40 tys. m 3 wody sprzeda³a w ub. roku SKR 102 tys. m 3 tyle sprzeda³o Kó³ko Rolnicze ubieg³ych, to myœlê, e w nastêpnym roku te nie trzeba by by³o podnosiæ op³at uwa a K. Ba³oniak. Problemem jest jednak koniecznoœæ ci¹g³ego modernizowania sieci wodoci¹gowej, a tak e niezbêdne naprawy, które poch³aniaj¹ wiele pieniêdzy. Jak twierdzi Wanda Jaœniak z rozdra ewskiego magistratu, mieszkañcy nie dbaj¹ o sieæ wodoci¹gow¹ i sanitarn¹. Ludzie wyrzucaj¹ ró ne rzeczy, np. banda e, chusteczki nawil- ane, sznurki, frêdzle od mopów, a nawet elementy bielizny. Sami sobie szkodz¹, bo awaryjnoœæ sieci generuje dodatkowe koszty, co mo- e poskutkowaæ wy szymi stawkami twierdzi urzêdniczka. Tylko w ubieg³ym roku gmina musia³a usun¹æ 16 awarii pomp, co kosztowa³o ponad 16 tys. z³. Do tego trzeba doliczyæ konserwacjê sieci za 12 tys. z³. Wys³aliœmy do so³tysów pisma, w których apelujemy, aby ludzie nie wrzucali do kanalizacji P.W.P ÓCIENNICZAK W tym roku op³aty nie rosn¹. W nastêpnym mo e byæ inaczej stwierdzi³ wójt przedmiotów, które mog¹ spowodowaæ uszkodzenia podkreœla W. Jaœniak. Co poradziæ na tak¹ sytuacjê? Niektórzy radni widz¹ lekarstwo w podniesieniu op³at za wodê i œcieki. Wójt jednak proponuje inne wyjœcie: Sugerujê, aby powiesiæ w widocznym miejscu odzie wyci¹gniêt¹ z sieci w danej wsi. Mo e ktoœ j¹ rozpozna? podsumowa³ dyskusjê wójt Dymarski. (szyn) Marcin Szyndrowski ( POGORZELA Marcin Szyndrowski ( ROSZKI Dla podniebienia i zatrudnienia Dwaj przedsiêbiorcy z powiatu gostyñskiego, Józef Konarczak i Sebastian Koncewicz, uhonorowani zostali presti owymi wyró nieniami przyznawanymi w ramach konkursu Wielkopolski Gospodarczo-Samorz¹dowy Hit. Przedsiêwziêcie corocznie jest organizowane przez Agencjê Promocyjn¹ Punkt S i s³u y wy³onieniu najlepszych produktów i us³ug realizowanych przez podmioty gospodarcze oraz jednostki samorz¹du terytorialnego. Uroczysta gala, na której rozstrzygniêto konkurs i przyznano zaszczytne tytu³y, odby³a siê w Auli Uniwersyteckiej w Poznaniu. Zak³ad Miêsny Konarczak w Pogorzeli otrzyma³ wyró nienie w postaci Rubinowego Hitu z Trzema Gwiazdkami. W³aœciciel firmy, Józef Konarczak, osobiœcie odebra³ statuetkê podczas poznañskiej gali, a w tej uroczystej chwili towarzyszyli mu przedstawiciele powiatu gostyñskiego, jak równie samorz¹du gminnego. Pogorzelski przedsiêbiorca w przesz³oœci kilkakrotnie honorowany by³ podobnymi tytu³ami za wyroby wêdliniarskie, tym razem komisja konkursowa zwróci³a uwagê na nowe specjalnoœci zak³adu, jakimi s¹ szynki ch³opskie i tradycyjne. Jest to cenna i obiektywna nagroda, przyznawana przez specjalistyczne gremium, które zna siê na sprawach biznesowych i gospodarczych uwa a Józef Konarczak. Œwiadczy ona o tym, e nasza firma A. SIAMA dostrzegana jest w regionie i kraju. Po prostu staramy siê robiæ coœ dobrego dla podniebienia i zatrudnienia. Firma Józefa Konarczaka daje pracê ok. 100 ludziom i jest jednym z najwiêkszych podmiotów gospodarczych w dwutysiêcznej Pogorzeli. Józefowi Konarczakowi podczas gali towarzyszy³ burmistrz Piotr Curyk W jej sk³ad, oprócz zak³adu przetwórstwa miêsa, wchodzi równie sieæ sklepów dzia³aj¹cych na terenie Wielkopolski i zachodniej Polski. Przedsiêbiorstwo organizuje tak e praktyki i naukê zawodu dla uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych. Natomiast Firma Produkcyjno- -Handlowa AGI w Krzekotowicach (gm. Pêpowo) nagrodzona zosta³a Z³otym Hitem. Jej w³aœciciel, Sebastian Koncewicz, po mistrzowsku wykorzysta³ s³aboœæ Polaków czy innych narodowoœci do tradycyjnego ywienia, uruchamiaj¹c produkcjê smalcu w ró nych odmianach. Przedsiêwziêcie okaza³o siê strza³em w dziesi¹tkê, gdy wyroby zyska³y uznanie zarówno w kraju, jak i za granic¹. Zwyciêzcom i uczestnikom konkursu gratulacje i yczenia dalszej pomyœlnoœci w dzia³aniach gospodarczych z³o y³ m.in. wicemarsza³ek województwa wielkopolskiego Mateusz Klemenski. Dodatkow¹ atrakcj¹ podczas gali by³ ywio³owy koncert grupy Bracia, podczas którego Piotr i Wojciech Cugowscy zaprezentowali, przy aplauzie widowni, kilka swoich przebojów. Alfred Siama Remont za 150 tysiêcy 3 kwietnia w Roszkach odby³o siê spotkanie mieszkañców z dyrektorem Powiatowego Zarz¹du Dróg w sprawie remontu nawierzchni ulicy Dobrzyckiej. Roszkowianie jednog³oœnie zdecydowali, e w pierwszej kolejnoœci nale y zmodernizowaæ 200 metrów od lasu do sklepu spo ywczego. Na spotkanie przyby³o kilkunastu mieszkañców. Dlaczego tak d³ugo zwlekano z remontem nawierzchni? Ona ju drogi nie przypomina us³ysza³ od nich szef PZD, Krzysztof Jelinowski. Jak wyjaœni³, wspomniana droga Roszki KoŸminiec to siedmiokilometrowy odcinek, który by³ ju ujêty w planach powiatu w 2007 r. Gotowa by³a dokumentacja, a wartoœæ przebudowy okreœlona. Ca³a inwestycja mia³a kosztowaæ 5,7 mln z³. Liczono na pomoc w postaci œrodków z Unii Europejskiej. By³y nawet uzgodnienia z ówczesn¹ Energetyk¹, która w 2007 roku chcia³a zak³adaæ przez las liniê energetyczn¹. Zadeklarowa³a wtedy, e w zamian za to wyremontuje drogê. Ostatecznie jednak poci¹gnêli liniê gór¹ i droga nie powsta³a. Potem by³y rozmowy z urzêdnikami z Dobrzycy i starostwem. Powsta³a wtedy dokumentacja. Dobrzyca od swojej strony drogê zrobi³a, a my nie powiedzia³ K. Jelinowski. P.W.P ÓCIENNICZAK Na zebraniu mieszkañcy jednog³oœnie wybrali odcinek drogi do remontu Na ten rok powiat wygospodarowa³ 150 tys. z³ na rozpoczêcie prac. To niedu o, ale przynajmniej rozpoczniemy remont t³umaczy³ dyrektor. Mieszkañcy zaproponowali odcinek, który ich zdaniem nale y zrobiæ w pierwszej kolejnoœci. Bêdzie to 200 m od lasu do ³uku drogi we wsi, obok sklepu spo ywczego. Z³o y- ³em wniosek o kolejne 150 tys. z³ do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. Je eli zostanie zaakceptowany, to rozszerzymy nasze dzia³ania o kolejny odcinek doda³ K. Jelinowski. Prace maj¹ siê rozpocz¹æ jeszcze w tym miesi¹cu, a zakoñczyæ w ma-

10 10 Zdrowie APTEKI KROTOSZYN Dy ur pe³ni¹: apteka ¹kowa (ul. Staszica 26B, ) do 10 kwietnia; apteka Alfa (ul. Bolewskiego 8a, ) od 11 do 17 kwietnia. KOBYLIN Pod Or³em, ul. Wolnoœci 7 ( ). Bona, ul. Grunwaldzka 5a ( ). KO MIN WLKP. Apteka Rynkowa, ul. Stary Rynek 1 ( ). Zamkowa, ul. Krotoszyñska 6 ( ). Esculap, ul. Jana Paw³a II 17 ( ). ORPISZEW Przy Stawnej, ul. Stawna 1 ( ). ROZDRA EW Prima, ul. Krotoszyñska 9 ( ). Medica, ul. KoŸmiñska 10 ( ). SULMIERZYCE Sulmierzycka, ul. Krótka 1 ( ). Nasza Apteka, ul. Rynek 23 ( ). ZDUNY Alifarm, Rynek 19 ( ). Alifarm-Bis, os. Madaliñskiego 1 ( ). Sanepid powinien przeprowadziæ kontrolê W ostatnim wydaniu Rzeczy pisaliœmy o sprawie pañstwa Tadaszaków z ulicy Libelta w Krotoszynie, którzy s¹ zbulwersowani, e administrator cmentarza przeniós³ kontener na odpady w miejsce granicz¹ce z ich posesj¹. P.W.P ÓCIENNICZAK Wed³ug mieszkañców ul. Libelta ha³da œmieci roœnie R E K L A M A Do po³owy marca na terenie cmentarza znajdowa³y siê cztery du e kontenery. Po zmianach wszystkie pojemniki przeniesiono. Dodatkowo administrator, Marek Wieczorek, ustawi³ kub³y na œmieci segregowane. Taki stan rzeczy ma zapewniæ nekropolii oszczêdnoœci i zapobiegaæ m.in. wyrzucaniu przez mieszkañców œmieci niepochodz¹cych z cmentarza. Jeden z kontenerów znajduj¹cy siê przy wejœciu od strony ulicy Libelta zosta³ przeniesiony z obmurowanego miejsca, obok g³ównego wejœcia, nieco dalej, praktycznie vis-a-vis domu pañstwa Tadaszaków. Ludzie zrobili sobie tam wysypisko na ró ne œmieci. Boimy siê, e odpady te bêd¹ teraz nam szkodziæ. Spraw¹ powinien zaj¹æ siê Sanepid t³umaczy Aleksander Tadaszak. Administrator wyjaœnia, e przesuniêcie kontenera ma swój uzasadniony cel. To w tym miejscu ma bowiem powstaæ zaplecze techniczne, które w najbli szym czasie zostanie równie ogrodzone, by poprawiæ estetykê i zapobiec pretensjom mieszkañców. Dodatkowo pojawi siê tam rêbak, w którym bêdzie siê rozdrabniaæ wiêksze czêœci odpadów zielonych i pakowaæ je w worki, które bêd¹ wywo one. To jednak nie uspokoi³o zainteresowanych, którzy z dnia na dzieñ widz¹, jak ha³da œmieci roœnie pod ich domem. Mieszkañcy powinni niezw³ocznie wystosowaæ do nas pismo, argumentuj¹c, w jakim stopniu jest to dla nich uci¹ liwe. My przeprowadzimy w tym miejscu kontrolê, która wyka- e czy kontener w tym miejscu powinien staæ, czy nie informuje rzecznik prasowy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krotoszynie, Natalia Snadna. Marcin Szyndrowski

11 P.W.P ÓCIENNICZAK L. TRAWIÑSKA 4 kwietnia w siedzibie krotoszyñskiego Cechu Rzemios³ Ró nych odby³a siê konferencja na temat prawa pracy i przepisów podatkowo-skarbowych, skierowana do pracodawców. Skorzysta³o z niej ok. 50 osób. Gospodarka KoŸmiñska spó³dzielnia, która niesie pomoc Barbara asiñska waga ywa bita ciep³a (kl. E) Handel i Us³ugi Szymon Kwiatkiewicz, Kobylin 4,60 z³ 6,10 z³ DUDA Polski Koncern Miêsny SA, Gr¹bkowo 6,10 z³ Grupa Producentów Rolnych, KoŸmin Wlkp. 4,60 z³ 6,40 z³ Konferencja dla pracodawców Zebranych powita³a zastêpczyni dyrektora Powiatowego Urzêdu Pracy, Ma³gorzata Grzempowska. PUP, obok Pañstwowej Inspekcji Pracy oraz Urzêdu Skarbowego, by³ organizatorem konferencji. W spotkaniu uczestniczyli te : Luiza Kotowska z PIP w Ostrowie, Agnieszka Król i Eliza Karolak z Urzêdu Skarbowego w Krotoszynie oraz doradcy z PUP Katarzyna Modrzyñska i Renata Wiatrak. W pierwszej czêœci spotkania mówiono o obowi¹zkach i prawach pracowników oraz pracodawców, wynikaj¹cych z zawarcia umowy o pracê. Ka dy, kto ma jakiekolwiek pytania dotycz¹ce prawa pracy, mo e do nas przyjœæ lub zadzwoniæ, a uzyska bezp³atn¹ poradê mówi³a Luiza Kotowska. Pracodawcy pytali o przepisy, m.in. te mówi¹ce o rozwi¹zaniu stosunku pracy czy o wynagrodzeniach. W przepisach okreœlono maksymalny termin, w którym wynagrodzenie maj¹ byæ wyp³acane, czyli raz w miesi¹cu, z do³u lub z góry, niezw³ocznie po ustaleniu pe³nej ich wysokoœci, nie póÿniej jednak ni w ci¹gu pierwszych dziesiêciu dni nastêpnego miesi¹ca kalendarzowego. Pracodawca nie wyp³acaj¹c w ustalonym terminie wynagrodzenia Opieka nad osobami starszymi, sprz¹tanie, drobne remonty czy prace stolarskie i œlusarskie to niektóre zadania, jakie wykonuje Spó³dzielnia Socjalna Vivo, dzia³aj¹ca od stycznia w KoŸminie. za pracê narusza swój podstawowy obowi¹zek i pope³nia wykroczenie przeciwko prawom pracownika, zagro- one kar¹ grzywny od tysi¹ca do nawet trzydziestu tysiêcy z³otych poinformowa³a L. Kotowska. Je eli zleceniodawca nie wywi¹zuje siê z zawartej umowy, nale y wyst¹piæ do niego z pisemnym ¹daniem wyp³acenia zaleg³ej kwoty w podanym terminie. Jeœli zleceniodawca nie ureguluje nale noœci w tym terminie, wystêpujemy do s¹du z powództwa cywilnego. Gdy jesteœmy zatrudnieni na umowê o pracê, mo emy zwróciæ siê z proœb¹ o pomoc do Pañstwowej Inspekcji Pracy. Spotkanie z pracodawcami trwa³o blisko trzy godziny Jej celem jest aktywizacja osób bezrobotnych i niepe³nosprawnych, pomoc w aktywnym w³¹czeniu ich do ycia i odnalezienie siê na rynku pracy. Siedziba spó³dzielni mieœci siê przy ul. Boreckiej 25a, w miejscu po laboratorium w nieistniej¹cej ju przychodni Medyk. Firma zosta³a za³o ona w partnerstwie powiatu krotoszyñskiego oraz Miasta i Gminy KoŸmin Wielkopolski. Pomys³ na zorganizowanie spó³dzielni socjalnej pojawi³ siê w 2010 r., jego inicjatorami byli Andrzej Piotrowski, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie, i Jerzy Fornalik, kierownik Zak³adu Aktywnoœci Zawodowej w KoŸminie. Samorz¹dowcy znad Orli równie byli przychylni utworzeniu placówki. Pomoc doradcz¹ w dziedzinach: prawnej, ksiêgowej, marketingowej czy organizacyjnej zapewni³ Oœrodek Wsparcia Ekonomii Spo- ³ecznej w subregionie kaliskim, prowadzony przez Fundacjê im. Królowej Polski œw. Jadwigi z Puszczykowa. Pracownicy spó³dzielni œwiadcz¹ us³ugi opiekuñcze dla osób starszych, chorych i samotnych. Oferujê pielêgnacjê terenów zielonych, us³ugi sprz¹tania, pogotowie techniczne, czyli np. wykonywanie prac œlusarskich, stolarskich, drobnych us³ug remontowych i krawieckich, oraz kompleksow¹ opiekê nad grobami. Spó³dzielnia, mimo krótkiego okresu dzia- Mówiono te o zatrudnianiu pracowników m³odocianych, urlopach wypoczynkowych, uprawnieniach rodzicielskich i podatku VAT. Pracownicy Urzêdu Skarbowego przypomnieli, e w zwi¹zku z akcj¹ sk³adania zeznañ rocznych w dniach kwietnia urz¹d bêdzie pracowa³ od godz do Kasa natomiast bêdzie czynna od 7.00 do Takie konferencje s¹ potrzebne. To takie kompendium wiedzy, które co jakiœ czas nale y aktualizowaæ us³yszeliœmy w przerwie od jednego z uczestników spotkania. Marcin Szyndrowski ³ania, systematycznie realizuje wszystkie plany i za³o enia. W kwietniu bêdzie ju w pe³ni wyposa ona w sprzêt, dziêki dotacji, jak¹ uda³o jej siê pozyskaæ. O pocz¹tkach Vivo tak mówi jej prezeska, Barbara asiñska: Pierwszym etapem by³a adaptacja pomieszczeñ, drugim akcja marketingowo-informacyjna. W ostatnich tygodniach marca rozpoczêliœmy pozyskiwaæ klientów, zosta³y z³o one oferty przedstawicielom lokalnych firm i instytucji. Jesteœmy ju po wykonaniu pierwszych zleceñ na potrzeby miasta, mamy nadzieje, e krok po kroku plan, który zosta³ za³o- ony, bêdzie systematycznie realizowany. (traw) SprawdŸ ceny skupu ywca wieprzowego z 4 kwietnia (ceny netto) waga ywa bita ciep³a (kl. E) RzeŸnia MRÓZ SA, Borzêciczki 6,10 z³ Zak³ady Miêsne SALUS, Golinka 6,10 z³ S.C. Patalas, Grêbów 4,60 z³ 11 PRACA CZEKA Oferty Powiatowego Urzêdu Pracy w Krotoszynie. Obok ka dej miejscowoœæ, w której mieœci siê zak³ad lub zlecana jest praca. Dane otrzymaliœmy 4 kwietnia. Szczegó³owe informacje pod nr tel lub oraz kierownik produkcji, Krotoszyn kierownik ds. technicznych, Biadki mistrz zmiany, Biadki szlifierz-frezer, Krotoszyn stolarz tapicer, Krotoszyn operator koparki, Nowa Wieœ tapicer, Ostrów mechanik samochodowy, Chwaliszew operator koparki, Krotoszyn, KoŸmin serwisant instalator, Zduny sprzedawca na stacji paliw, Krotoszyn stolarz, Zduny pracownik biurowy, Krotoszyn spawacz, Rozdra ew instalator sanitarny, Krotoszyn robotnik budowlany, Rozdra ew kierowca ci¹gnika siod³owego, Krotoszyn kierowca kat. C, Krotoszyn, Benice pracownik fizyczny, Wzi¹chowo Ma³e kierowca samochodu ciê arowego, N. Wieœ, Kobylin, Krotoszyn, Zduny kierowca autobusu, Kobylin blacharz, KoŸmin p³ytkarz, Krotoszyn przedstawiciel handlowy, Krotoszyn i okolice dorêczyciel, Krotoszyn magazynier, Krotoszyn rozbieracz wykrawacz, Chojnice, Golina spawacz, Zduny pracownik budowlany, Krotoszyn stolarz, Sulmierzyce tokarz/frezer, Rozdra ew tapicer, Sulmierzyce œlusarz-mechanik, Chocianów/ Krotoszyn pracownik magazynowy, Krotoszyn pracownik gosp./palacz, Krotoszyn stolarz, Krotoszyn spawacz œlusarz, KoŸmin fryzjerka, Krotoszyn, Kobylin referent ds. produkcji i sprzeda y, Rozdra ew/cieszków sprz¹taczka biurowa, Poznañ/Krotoszyn g³ówny ksiêgowy, Krotoszyn stolarz, Salnia doradca klienta, powiat krotoszyñski siostra PCK, Krotoszyn monter, Pogorzela

12 12 Tradycja Fenomen Zmartwychwstania Chrystusa Najpierw o Mêce Bolesna œmieræ Jezusa nie by³a owocem przypadku w zbiegu nieszczêœliwych okolicznoœci. Nale y ona do tajemnicy zamys³u Bo ego, jak wyjaœnia ydom œw. Piotr w swojej pierwszej mowie w dniu Piêædziesi¹tnicy: Jezus zosta³ wydany z woli, postanowienia i przewidzenia Bo ego (Dz 2, 23). Tak Katechizm Koœcio³a Katolickiego (599) pisze o tym, e cierpienie Jezusa mia³o swój sens i by³o przejawem woli Boga. Bóg dopuœci³ ich czyny wyp³ywaj¹ce z zaœlepienia(por. Mt 26,54), by wype³niæ swój zbawczy zamys³ (por. Dz 3,17-18, KKK, 600). Nawet jeœli jako cz³owiek Jezus bardzo siê ba³, nie cofn¹³ siê przed tym, co mia³o nast¹piæ. Ofiara Chrystusa obejmuje wszystkich ludzi bez wyj¹tku, Ciebie i mnie tak e. W KKK (618) czytamy: Zjednoczy³ siê w pewien sposób z ka - dym cz³owiekiem (Sobór Watykañski II, konst. Gaudium et spes, 22), wszystkim daje mo liwoœæ uczestniczenia w tym misterium paschalnym w tylko Bogu znany sposób (tam e). A jak my uczestniczymy w ofierze Chrystusa? Jezus powo³uje swoich uczniów do wziêcia swojego krzy a i naœladowania Go (por. Mt 16,24), (...) poniewa cierpia³ za wszystkich i zostawi³ nam wzór, abyœmy szli za nim jego œladami (por. 1P 2,21). Nie z przymusu, ale w odpowiedzi na mi- ³oœæ Boga. Chce On w³¹czyæ do swojej ofiary odkupieñczej tych, którzy pierwsi z niej korzystaj¹ (por. Mk 10,39). Spe³nia siê to w najwy szym stopniu w osobie Jego Matki, z³¹czonej œciœlej ni wszyscy inni z tajemnic¹ Jego odkupieñczego cierpienia (por. k 2,35). Maryja sta³a pod krzy em i jednoczy- ³a siê w bólu. Tego nie da siê inaczej opisaæ, jak s³owem fenomen. Dziœ spróbujemy przypatrzyæ siê Jezusowi, który umiera i przychodzi powtórnie, jako zwyciêzca. Triduum Paschalne Liturgia oddaje dramatyzm œmierci Jezusa, ciszê Grobu i chwalebne Zmartwychwstanie. Triduum zaczyna siê Msz¹ Wieczerzy Pañskiej w Wielki Czwartek, który opisywaliœmy przed tygodniem. Dziœ powiemy o Wielkim Pi¹tku. To wtedy g³ówny kap³an celebruj¹cy liturgiê le y krzy- em, oddaje ho³d tajemnicy zbawienia. Nastêpuje czytanie opisu Mêki Pañskiej w redakcji œw. Jana, potem rozbudowana modlitwa powszechna i uroczyste wzniesienie Krzy a z trzykrotnym œpiewem kap³ana Oto drzewo Krzy a... Po Komunii Œw. nast¹pi przeniesienie Najœwiêtszego Sakramentu do Grobu Pañskiego. Podczas liturgii nie graj¹ organy, zamiast dzwonków u ywa siê ko³atki. W Wielk¹ Sobotê œwiêcenie potraw i adoracja Grobu, a wieczorem rozbudowana liturgia. Uroczyste wniesienie Œwiecy Paschalnej do ciemnego wnêtrza œwi¹tyni. Potem Exsultet, czyli œpiew kap³ana og³aszaj¹cy Noc Zmartwychwstania. Odczytane bêd¹ fragmenty ze Starego Testamentu, pokazuj¹ce dzieje zbawienia. Nastêpnie odnowienie przyrzeczeñ chrzcielnych, modlitwa wiernych, Komunia œw. Wedle zwyczaju panuj¹cego w parafii procesja rezurekcyjna bêdzie po Wigilii Paschalnej albo w niedziele rano. Zmartwychwstanie Mo e nigdy nie myœleliœmy, jak niezwyk³e to wydarzenie. WyobraŸmy sobie szok, jaki prze yli Ci, którzy na w³asne oczy widzieli, jak Jezus umiera na krzy u, a tu nagle mog¹ z nim rozmawiaæ. Przychodzi do nich mimo zamkniêtych drzwi. To dopiero wydarzenie! Zmartwychwstanie potwierdza prawdê o Boskoœci Jezusa, który powiedzia³: Gdy wywy szycie Syna Cz³owieczego, wtedy poznacie, e JA JESTEM (J 8,28). Zmartwychwstanie Ukrzy owanego pokazuje, e On prawdziwie jest JA JESTEM, Synem Bo ym i samym Bogiem (KKK,653). Uwielbiajmy Jezusa, który jest Panem. adna œmieræ w naszym yciu nie jest ostateczna, jeœli ufamy Bogu i Jemu oddajemy to, co przekracza nasze si³y i mo liwoœci. Czytaj¹c te s³owa, bêdziemy jeszcze przed Triduum, ale niech krzy i cisza Grobu Pañskiego nie bêd¹ koñcem, ale czymœ, co dobitniej poka e nam Chrystusa uwielbionego i zwyciêskiego. Zwróæmy siê do Niego ze skruch¹ i z nadziej¹ na oczyszczenie z nieufnoœci wzglêdem Niego. Bo przecie nasze grzechy swe Ÿród³o maj¹ w braku zaufania. Mo e wydaje mi siê, e moje grzechy s¹ tak ma³e w porównaniu do grzechów innych ludzi, i tak naprawdê czy zgrzeszê, czy nie, to przecie i tak nic siê nie stanie. Czasem dopiero, gdy zaczniemy zbieraæ owoce z³a, które uczyniliœmy, zaczyna do nas docieraæ, e jednak te drobiazgi maj¹ znaczenie. Obyœmy jak najlepiej prze yli ten czas. Alleluja! Anna Szulc REKLAMA Odeszli do Pana œup Georgette Kacprzak, 76 lat œup Zbigniew Kramarczyk, 72 lat, œup Kazimiera Maækowiak, 89 lat œup Stefania Maryniak, 65 lat œup Maria Irena M³ynarz, 75 lat Z g³êbokim alem zawiadamiamy, e 4 kwietnia 2014 roku zmar³ opatrzony Sakramentami œw. nasz ukochany M¹, Tata, Brat, Teœæ, Dziadziuœ i Szwagier œup Lech Szymañski Msza œw. zostanie odprawiona we wtorek 8 kwietnia br. o godz w kaplicy cmentarnej w Krotoszynie, po czym odprowadzimy naszego drogiego Zmar³ego na miejsce wiecznego spoczynku. W smutku pogr¹ ona Rodzina REKLAMA

13 Tradycja Wspomnienie o moim przyjacielu Grzegorzu Nasza znajomoœæ zaczê³a siê we wczesnych latach 70., kiedy Grzegorz kierowa³ Klubem Spó³dzielczym, czyli takim minidomem kultury przy Spó³dzielni Wielobran owej w Krotoszynie. To tam mieœci³a siê pierwsza ciemnia fotograficzna, z której wspólnie korzystaliœmy, i tam urodzi³ siê pomys³ Dyskusyjnego Klubu Filmowego im. Zygmunta Ka³u yñskiego. To tam Grzegorz rozwija³ swój talent, graj¹c na gitarze basowej. Mi³oœæ do muzyki towarzyszy³a mu zreszt¹ przez ca³e ycie i chocia gusta mieliœmy diametralnie ró ne, to wielokrotnie s³uchaliœmy nawzajem swoich faworytów, u mnie Johna Coltrana, a u Grzegorza Kasi Sobczyk i Jacka Lecha. Bo taki by³ w³aœnie Grzegorz otwarty na innych ludzi i ciekawy œwiata we wszystkich jego przejawach. By³ zapalonym podró nikiem i wspólnie z on¹, kiedy tylko mieli mo liwoœæ, podró owali po œwiecie, a najbardziej ekscytuj¹ce by³y dla nich rejsy gigantycznymi statkami. Mia³em wielk¹ przyjemnoœæ po ka dej wyprawie przegl¹daæ zdjêcia, którymi Grzegorz nie tyle siê chwali³, co oczekiwa³ fachowych uwag nt. kompozycji kadru i techniki fotografowania. Zczasem zacz¹³ robiæ zdjêcia jak dojrza³y artysta. Zostawi³ po sobie kilkutysiêczn¹ kolekcjê. Sieniuta urodzi³ siê w 1616 r. w Lachowicach na Wo³yniu. Jego matka Zofia Zborowska odziedziczy³a maj¹tek po Kobyliñskich, Konarskich i Zdunowskich. W ich sk³ad wchodzi- ³y m.in. Baszków, Jutrosin, Kobylin, Pleszew. Ojciec przeniós³ siedzibê maj¹tku z Kobylina do Baszkowa i podzieli³ go miêdzy synów. Piotr dosta³ dobra wielkopolskie, a Krzysztof Pawe³ ziemie na Wo³yniu. Gdy Piotr przejmowa³ maj¹tek po ojcu, w nasze strony zaczêli przybywaæ protestanccy osadnicy, wypêdzeni z domów przez wojnê religijn¹. W 1637 r. Sieniuta za³o y³, za zgod¹ króla W³adys³awa IV, miasto Zduny, zwane nowymi lub niemieckimi. Ulokowane by³y one na miejscu obecnego Rynku. Warto pamiêtaæ, e w okolicach koœcio³a œw. Jana Chrzciciela istnia³y od 1267 r. Zduny, nazywane polskimi lub starymi. Dziesiêæ lat póÿniej Piotr Sieniuta otrzyma³ od tego samego w³adcy zgodê na lokacjê kolejnego miasta. Przyjê³o ono nazwê Sieniutowa i mieœci³o siê wzd³u dzisiejszej ul. Sieniutowej (wschodnia czêœæ miasta). Niewiele wiêcej wiemy o tej postaci, która przyczyni³a siê do znacznego rozkwitu miasta. By³ onaty z Jadwig¹ Lanckoroñsk¹ i z ni¹ mia³ syna 13 Tolerancyjny sarmata Piotr Sieniuta to w³aœciciel licznych maj¹tków w naszym powiecie. Jako kalwin by³ znany ze swej tolerancji i pozwala³ protestantom z Niemiec osiedlaæ siê w swoich posiad³oœciach w okresie wojny 30-letniej ( ). Tak zdaniem Danuty Tomaszewskiej wygl¹da³ Piotr Sieniuta Krzysztofa Aleksandra. To jemu zawdziêczamy pobyt na zdunowskim dworze poety barokowego Samuela Twardowskiego ze Skrzypny, który zarz¹dza³ dobrami Sieniutów w Dzier anowie, Starymgrodzie i Zalesiu. Jeszcze za czasów Piotra Sieniuty rozpoczêto i ukoñczono budowê koœcio³a w Zdunach. Piotr zmar³ w 1648 r. jako 32-latek, który znacznie przyczyni³ siê do wzrostu znaczenia Zdun. Jego ma³ onka prze y³a go o lat 20. Jak wynika z badañ archeologicznych, przeprowadzonych przez prof. Ryszarda Grygiela, okres ten by³ ostatnim, kiedy w Zdunach istnia³ warowny gród. PóŸniej uleg³ on zupe³nie zniszczeniu, a kolejni w³aœciciele nie zdecydowali siê go odbudowaæ. W II po³. XVIII w. Aleksander Józef Su³kowski po³¹czy³ trzy miasta w jedno o nazwie Zduny. Nie uda³o nam siê znaleÿæ adnego portretu przedstawiaj¹cego tego tolerancyjnego sarmatê, byæ mo e aden nie istnieje. Wspó³czeœnie artystka Danuta Saga Tomaszewska pokusi³a siê o wykonanie rzeÿby, przedstawiaj¹cej dawnego w³adcê Zdun Niemieckich i Sieniutowa. Praca by³a prezentowana podczas Pogranicza Kultur w 2013 r. ukasz Cichy. CICHY Przez ostatnie miesi¹ce realizowa³ swój najwiêkszy projekt fotograficzny. W hali produkcyjnej Gabi-Plastu œciany zosta³y pokryte olbrzymi¹ fotografi¹, przedstawiaj¹c¹ piêkny widok krotoszyñskich Trafarów. Nie ma drugiej takiej hali na œwiecie dowcipkowa³ i dodawa³ drogi Pawle, w ten sposób jesteœ autorem najwiêkszej fotografii, jak¹ widzia³em. Bo Grzegorz by³ w³aœnie cz³owiekiem dalece niekonwencjonalnym i niecierpliwym wpoprawianiu iupiêkszaniu otaczaj¹cego œwiata. Jego niezwyk³ej inwencji firma zawdziêcza swój niepowtarzalny wygl¹d i estetykê, pocz¹wszy od architektury budynków po znaki graficzne i gad ety reklamowe. Jego oczkiem w g³owie by³a produkcja, a szczególnie termoforming i w tej dziedzinie uwa any by³ nie tylko w Polsce za eksperta. Potrafi³ budziæ siê w nocy, aby zanotowaæ pomys³ na automatyzacjê podajnika kubków. Z uwag¹ œledzi³ nowinki techniczne w bran y tworzyw sztucznych, a kiedy pojawia³ siê na targach w Poznaniu, przejœcie 20-metrowym korytarzem zajmowa³o kilka godzin, bo zna³ prawie wszystkich i ka dy wystawca chcia³ z nim porozmawiaæ. Ludzie cenili w nim nie tylko fachowoœæ, ale lubili tak e jego radosny sposób bycia, który ³atwo udziela³ siê drugiej stronie. Fascynowa³y go nowinki elektroniki u ytkowej, by³ fanem iphona, amerykañskich komputerów i miniaturowych systemów nag³oœnieniowych. Urz¹dzenia te wymaga³y od niego sporych umiejêtnoœci technicznych i znajomoœci nowoczesnego oprogramowania, ale dawa³ radê i co najwa niejsze potrafi³ znaleÿæ dla nich praktyczne zastosowanie. Jednak, jeœli chodzi o gad ety, które by³y jego nieskrywan¹ s³aboœci¹, najbardziej zadowolony by³ z samochodu marki Excalibur, wielkiej limuzyny w stylu retro, któr¹ kupi³ Gabrieli z okazji 30-lecia firmy. Nazywa³ go Wycieczkowcem i zgodnie z nazw¹ u ywali go. Grzegorz by³ postaci¹ nietuzinkow¹ i wielowymiarow¹; mia³ skrywane ambicje artystyczne, by³ propagatorem ywienia optymalnego, mecenasem sztuki, wspomaga³ charytatywnie ludzi i organizacje, dotowa³ sportowców, przez wiele lat by³ cz³onkiem Rady Programowej Krotoszyñskiego Oœrodka Kultury, wspó³tworzy³ ogólnopolski Klub Termoformingu, by³ sekretarzem i animatorem Klubu Przedsiêbiorców Ziemi Krotoszyñskiej. W 1992 r. znalaz³ uznanie mieszkañców miasta, którzy w plebiscycie Rzeczy Krotoszyñskiej wybrali go Krotoszynianinem Roku. By³ tak e wspania³ym ma³ onkiem, ojcem i dziadkiem. Dum¹ napawa³y go wnuczêta: Gabrysia i Franek, którego pieszczotliwie nazywa³ Flanul¹ i widzia³ w nim kontynuacjê rodu Koœmidrów. Nie sposób w krótkim tekœcie opisaæ tego niezwyk³ego obywatela Krotoszyna, które by³o jego dum¹, aon by³ jego wspania³ym ambasadorem. Jeszcze bardzo d³ugo bêdziemy nie dowierzaæ, e ju go nie ma poœród nas. Na dzieñ przed swoj¹ tragiczn¹ œmierci¹ Grzegorz zadzwoni³ do mnie z Egiptu, nie mog³em odebraæ tego po- ³¹czenia. Dwa dni póÿniej ods³ucha³em pocztê g³osow¹: No, czeœæ dzwoniê z Egiptu, tyle tylko siê nagra³o, dalej parê sekund zak³óceñ, w sumie ostatnie dwanaœcie sekund, jakie nas ³¹czy³o. Jego g³os dotar³ do mnie jak œwiat³o wygas³ych gwiazd, ju ich nie ma, a my jeszcze je widzimy egnaj Grzesiu Pawe³ W. P³ócienniczak

14 P.W.P ÓCIENNICZAK 14 Sprawy Bo acin Senator Mo d anowska przedstawi³a listê PSL Senator Angelika Mo d anowska bêdzie kandydowa³a do Europarlamentu z drugiego miejsca na liœcie Polskiego Stronnictwa Ludowego. 30 marca na spotkaniu w Bo acinie Mo d anowska przedstawi³a listê PSL-owskich kandydatów w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zaplanowanych na 25 maja. W spotkaniu uczestniczyli te : przewodnicz¹cy rady powiatowej PSL, Stanis³aw Szczotka, i szef miejsko-gminnego ko³a PSL, Franciszek Marsza³ek, liczni cz³onkowie i sympatycy tej partii. Chcia³am zainaugurowaæ start do wyborów w³aœnie tutaj, w Bo acinie, na ziemi krotoszyñskiej, bo tutaj jest moje serce i tutaj uda³o nam siê odnieœæ wiele zwyciêstw zaczê- ³a A. Mo d anowska. Zaprezentowa³a listê kandydatów wielkopolskiego PSL, na której jej nazwisko Franciszek Marsza³ek przekazuje senator Mo d anowskiej listê poparcia dla kandydatów z tysi¹cem podpisów Osobowoœæ roku Senator RP z naszego okrêgu And elika Mo d anowska zosta³a laureatk¹ nagrody Osobowoœci i Sukcesy Roku marca w hotelu Courtyard by Marriott w Warszawie odby³a siê gala rozdania nagród tytu³u Osobowoœci i Sukcesy Roku Nagrody te s¹ przyznawane przez agencjê informacyjn¹ Newseria Lifestyle w wielu kategoriach: polityki, nauki, kultury, biznesu, medycyny i sportu. Tytu³ podczas gali otrzymali m.in.: Maria Czubaszek (pisarka i satyryk), Piotr Kandydatka o zdrowiu 12 marca w zdunowskiej krêgielni odby³o siê spotkanie z Vaness¹ Kaczmarek-Leki, doktor nauk medycznych specjalizuj¹c¹ siê w chorobach wewnêtrznych i nefrologii, kandydatk¹ SLD do Parlamentu Europejskiego. Uczestnikami spotkania byli w wiêkszoœci cz³onkowie Zdunowskiego Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy. Pani doktor mówi³a o przewlek³ych chorobach wewnêtrznych. Zbiera³a te podpisy figuruje jako drugie z kolei, za europos³em Andrzejem Grzybem. Nastêpni s¹ kolejno: Eugeniusz Grzeszczak, Wojciech Jankowiak, Zofia Szalczyk, Krzysztof Paszyk, Miros³awa KaŸmierczak, Andrzej Kubiak, And elika Chojnacka i Marek Baumgart. Nie s¹ to ludzie z teczki, ale ludzie obecni w naszym yciu i zauwa alni. Prezentuj¹ ró ne œrodowiska spo³eczne i dbaj¹ o nasze interesy podkreœli³ Franciszek Marsza³ek, który nastêpnie przekaza³ senator Mo d anowskiej listê z tysi¹cem podpisów zebranych na listê wyborcz¹ Polskiego Stronnictwa Ludowego. Marcin Szyndrowski Fronczewski (aktor), prof. Micha³ Kleiber (naukowiec), W³adys³aw Kozakiewicz (lekkoatleta), Ewa Minge (projektantka mody), i Lech Wa³êsa (by³y prezydent). Senator And elika Mo d anowska z Kêpna otrzyma³a nagrodê w kategorii Polityka dla niezwykle energicznych polityków, dzia³aj¹cych ponad partyjnymi podzia³ami. W uzasadnieniu podano m.in., e jest kobiet¹, której niepotrzebne s¹ parytety. (toldo) potrzebne do startu w wyborach informuje El bieta Kurkiewicz ze zdunowskiej krêgielni. Vanessa Kaczmarek-Leki to krotoszynianka, obecnie pracuj¹ca i mieszkaj¹ca w Ostrowie Wlkp. Wystartuje ona w majowych wyborach do Parlamentu Europejskiego z ramienia Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Twierdzi, e startuje w wyborach, by zabiegaæ o zwiêkszone finansowanie s³u by zdrowia w Polsce i w Europie. (luc) S.POŒPIECH Sulmierzyce Dyskutuj¹ o œcie kach Rozmowa radnej Rêkosiewicz z burmistrzem Kaszkowiakiem nie by³a ³atwa Radna powiatowa Irena Rêkosiewicz i burmistrz Sulmierzyc, Piotr Kaszkowiak, spierali siê 27 marca na sesji rady miasta na temat œcie ek rowerowych w powiecie. Osi¹ sporu by³o wspó³finansowanie przygotowywanej dokumentacji. Wostatnim czasie sprawa koncepcji budowy œcie ek rowerowych w powiecie krotoszyñskim nabra³a tempa. Odby³o siê kilka spotkañ w³odarzy powiatu igmin. Samorz¹dy chc¹ bowiem siêgn¹æ po dofinansowanie z Unii Europejskiej. Na razie ustalono podzia³ kosztów dokumentacji projektowej. Projekt koncepcji szacuje siê na 75 tys. z³ poinformowa³a Irena Rêkosiewicz. Po³owê da powiat, 25 proc. Krotoszyn jako najwiêksza gmina, a po proc. kwoty wy- ³o ¹ gmiy pozosta³e. Sulmierzyce musia³yby wiêc wydaæ 3 tys. 500 z³ netto. Na razie jednak burmistrz nie zdecydowa³ siê wnieœæ tego udzia³u. Koncepcja powstanie z Sulmierzycami czy bez, bo samorz¹dowi powiatowemu te na niej zale y. Bêd¹ nam inni wytykali brak partycypacji w kosztach argumentowa³a radna powiatowa. Burmistrz Kaszkowiak wtr¹ci³, e Dziedziczak o gender 21 marca pose³ PiS Jan Dziedziczak spotka³ siê z krotoszynianami w bibliotece publicznej. G³ównym tematem spotkania by³a ideologia gender i zwi¹zane z ni¹ zagro enia. Pose³ w paru zdaniach przybli y³ zebranym gender, w jego opinii ideologiê zgubn¹. Powo³a³ siê przy tym na s³owa papie a Benedykta XVI, który powiedzia³, e realizacja gender bêdzie bardziej szkodliwa ni komunizm mówi ukasz Starczewski, asystent pos³a, zdunowianian. Jest to zakwestionowanie klasycznych definicji mê czyzny i kobiety stwierdzi³ na spotkaniu pose³. Jego zdaniem gender to wypowiedzenie wojny prawu naturalnemu. To jest g³ówny aksjomat tej ideologii, e nasza p³eæ jest przede wszystkim okreœlana nie biologicznie, ale kulturowo, w procesie wychowania. Ideologom gender chodzi o to, eby przewróciæ klasyczn¹ koncepcjê rodziny i pokazaæ, e tak naprawdê wszystko jest relatywne mo e byæ osoba wychowana na mê czyznê i osoba wychowana na kobietê, mo e byæ ch³opiec wychowany na mê czyznê i ch³opiec wychowany na kobietê,. STARCZEWSKI Pose³ Jan Dziedziczak (w œrodku) mówi³ o zagro eniach. Po jego lewej stronie ukasz Starczewski, a po prawej Andrzej Skrzypczak, szef powiatowych struktur PiS mo e byæ dziewczynka wychowana na kobietê i dziewczynka wychowana na mê czyznê t³umaczy ukasz Starczewski. Pose³ poruszy³ te kwestiê konwencji Rady Europy o zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Jego zdaniem twórcy konwencji upatruj¹ przyczyn przemocy wobec kobiet w koœciele katolickim, tradycji i rodzinie. Wed³ug pos³a w koncepcji nie ujêto adnej trasy w granicach Sulmierzyc ani w pobli u tego miasta. Koncepcja przewiduje budowê trasy rowerowej z Chachalni, przy restauracji Goœciniec, do skrzy owania Sulmierzyce Krotoszyn, czyli mieszkañcy Sulmierzyc do najbli szej œcie ki rowerowej mieliby 4 km. Wspólnie z radnymi podjêliœmy decyzjê, e nie ma sensu finansowaæ czegoœ, co bêdzie dla nas niedostêpne. Je eli koncepcja na etapie projektowania zmieni siê, to zaproponujê radzie miasta wspó³uczestniczenie w finansowaniu. Zanim Irena Rêkosiewicz (w przesz³oœci wieloletnia burmistrz Sulmierzyc) odpowiedzia³a na te s³owa, stwierdzi³a, e nie lubi, jak jej ktoœ przerywa. A pan rozmin¹³ siê zprawd¹. Koncepcja ma dopiero powstaæ i to na ni¹ s¹ zbierane pieni¹dze od gmin. Skoro nikt jej nie zna, to sk¹d pochodz¹ informacje, e œcie ki rowerowej w Sulmierzycach nie bêdzie? zapyta³a. W³odarz miasta znowu wszed³ jej w s³owo, dodaj¹c, e na jednym ze spotkañ z innymi burmistrzami widzia³ kolorow¹ mapê z proponowanym przebiegiem tras dla cyklistów. Bêdziemy musieli wyjaœniæ tê sprawê ze starost¹ odrzek³a Rêkosiewicz. Radna powiatowa przypomnia³a, e najpierw powstanie projekt, póÿniej odbêd¹ siê konsultacje spo- ³eczne, adopiero potem projekt zostanie uchwalony. Jeœli bêdzie tak, jak pani radna przedstawia, to bêdê rekomendowa³ radzie finansowanie œcie ki skomentowa³ burmistrz. I. Rêkosiewicz wspomnia³a, e ju w tym roku bêdzie budowana œcie ka przy drodze wojewódzkiej Krotoszyn Sulmierzyce, w granicach Krotoszyna. Piotr Kaszkowiak powtarza³ jednak jak mantrê, e jeœli œcie ka nie bêdzie przechodzi³a przez miasto, to nie bêdzie chcia³ jej finansowaæ zbud etu Sulmierzyc. Na mapie nie zauwa y³em œcie- ek w Sulmierzycach przypomnia³. Rêkosiewicz cierpliwie t³umaczy³a swoj¹ wersjê: Apelujê o zintegrowanie siê w dzia³aniach, aby mo na by³o uj¹æ w projekcie œcie ki w naszym mieœcie. Radni i mieszkañcy powinni podczas konsultacji spo³ecznych przyjrzeæ siê propozycjom zapewni³a. Piotr Kaszkowiak na koniec dyskusji doda³: Ja popieram ten wniosek, ale przy za³o eniu, e œcie ki nie omin¹ Sulmierzyc. I. Rêkosiewicz doda³a: Ale takiego za³o enia nie by³o. To jest randka w ciemno rzuci³ któryœ z radnych. Nie jest to randka w ciemno. Ja nie wiem, czy niewyraÿnie mówiê... stwierdzi³a wyraÿnie zniecierpliwiona. Bêdziemy uwa nie przygl¹daæ siê tym pracom w celu dopilnowania, aby œcie ki rowerowe nie ominê³y Sulmierzyc obieca³ Kaszkowiak. Dziêkujê bardzo podsumowa³a I. Rêkosiewicz. Sebastian Poœpiech jest to projekt arcylewacki, który ma na celu wywo³anie wojny miêdzy p³ciami dodaje Starczewski. Dziedziczak skrytykowa³ te zbyt ³atwe odbieranie dzieci rodzicom, którzy s¹ zbyt biedni lub wierz¹cy, i zostali uznani za fanatyków religijnych. Na koñcu uczestnicy spotkania zadawali pos³owi pytania. ukasz Cichy

15 Oœwiata 15 Targi edukacyjne dla gimnazjalistów 26 marca w krotoszyñskim Gimnazjum nr 2 odby³y siê targi edukacyjne dla gimnazjalistów z naszego powiatu. Targi zosta³y zorganizowane przez powiat, gminê Krotoszyn oraz Gimnazjum nr 2. Zaprezentowa³y siê na nich szko³y ponadgimnazjalne, byli te reprezentanci Powiatowego Urzêdu Pracy oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Przyby³y szko³y prowadzone przez powiat oraz gminy, np. ZSP Zduny czy ZSZ Kobylin. Targi robimy w gimnazjum, bo to grunt neutralny informuje Marzena Wiœniewska ze starostwa. Ka da ze szkó³ ponadgimnazjalnych mia³a stoisko, w którym prezentowa³a swoje kierunki kszta³cenia. Uczniowie mogli zadawaæ pytania oraz ogl¹daæ prezentacje multimedialne. Pracownicy poradni pedagogicznej oraz urzêdu pracy informowali, jakie kierunki s¹ obecnie najbardziej korzystne dla osób chc¹cych spe³niæ marzenia zawodowe i mieæ szansê kariery. W ubieg³ym roku te tutaj by³y targi. To by³a inicjatywa wiceburmistrza Krotoszyna Ryszarda Czuszkego. Mamy dobre warunki informuje Joanna Pelikant, wicedyrektorka Gimnazjum nr 2. Gimnazjaliœci byli przywo eni na koszt starostwa ze swoich miast do Krotoszyna. Zostali powitani w auli przez burmistrza Juliana Joksia, starostê Leszka Kulkê i Joannê Pelikant. PóŸniej grupami odwiedzali stoiska. ukasz Cichy Z informatyk¹ za pan brat Reprezentacje szkó³ sk³ada³y siê tradycyjnie z czterech uczniów. W drugim etapie konkursu uczestnicy rozwi¹zywali test teoretyczny sk³adaj¹cy siê z 40 pytañ. Trzynastu uczniów z najwiêksz¹ liczb¹ punktów zosta³o zakwalifikowanych do trzeciego, ostatniego etapu konkursu, kiedy to w czasie 90 minut nale a³o rozwi¹zaæ 7 zadañ praktycznych. Za wszystkie poprawnie wykonane zadania mo na by³o zdobyæ 42 pkt. Finalista móg³ wykorzystywaæ ca³e zainstalowane na komputerach oprogramowanie. Uroczyste podsumowanie konkursu odby³o siê w galerii Refektarz. Zaproszonych goœci i finalistów przywita³ w imieniu w³asnym i starosty krotoszyñskiego dyrektor ZSP nr 2, Roman Olejnik. Wszyscy laureaci otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe. Prace i zadania ocenia³a komisja M³odzie w skupieniu rozwi¹zywa³a testy 31 marca mia³ miejsce fina³ XI Powiatowego Konkursu Informatycznego, zorganizowanego przez krotoszyñski Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 2. Najlepsi informatycy w powiecie 1. Mateusz Gruszka (ZSP nr 2 Krotoszyn), 2. Kamil Szewczyk (ZSP KoŸmin) 3. Dominik Gospodarek (ZSP nr 2 Krotoszyn) KLASYFIKACJA DRU YNOWA 1. ZSP nr 2 Krotoszyn (166 pkt.) 2. ZSP KoŸmin (101 pkt.) 3. I LO im. Ko³³¹taja Krotoszyn (91 pkt.) w sk³adzie: Dariusz W³odarczyk przewodnicz¹cy (ZSP nr 2 w Krotoszynie), Piotr Gabryelczyk (ZSP nr 3 w Krotoszynie.), Roman Szczeœniak (Gimnazjum Nr 4 w Krotoszynie) i Grzegorz Pierzcha³a (ZSP w KoŸminie Wlkp.). (max). CICHY Uczniowie podczas prezentacji placówek ponadgimnazjalnych Stara Obra wita wiosnê Kobylin M³odzie rz¹dzi³a szko³¹ Od 24 do 27 marca w kobyliñskim zespole szkó³ sk³adaj¹cym siê z gimnazjum i zasadniczej szko³y zawodowej trwa³y specyficzne obchody Dnia Samorz¹dnoœci. W tych dniach szko³¹ rz¹dzi³a m³odzie. 24 marca przewodnicz¹ca samorz¹du uczniowskiego, Klaudia Waœciñska z kl. III b, otrzyma³a z r¹k dyrektorki Katarzyny Jackowskiej klucz do szko- ³y, co oznacza³o symboliczne przekazanie w³adzy. I tak 27 nowych nauczycieli oraz 10 pracowników administracyjnych rozpoczê³o pracê. Uczniowie, którzy wcielili siê w te nietypowe role, przyznali, e zapanowanie nad klas¹ podczas lekcji nie by³o ³atwe, ale z chêci¹ ponownie zast¹piliby nauczycieli. W szkole by³y te dwie panie higienistki (Aneta Jab³oñska oraz Monika K³osowska z III a), które czuwa³y nad zdrowiem i bezpieczeñstwem uczniów oraz œwie o upieczonych pedagogów, mierz¹c im co przerwê ciœnienie. Nowy katecheta (Wojciech Majnert z kl. III a) co jakiœ czas odwiedza³ klasy podczas zajêæ izachêca³ do wspólnej modlitwy. Na pochwa³ê zas³uguje praca pañ sprz¹taczek (Weroniki Jasiñskiej, Sylwii Kowalskiej, Michel Maækowiak, Natalii Olejnik kl. III a), które przywraca³y lœnienie szkolnym korytarzom po ka dej z przerw, a nowy woÿny (Mateusz Bzodek III c) równie nie stroni³ od ciê kiej pracy. Dziêki swojemu zaanga owaniu w role doros³ych uczniowie zrozumieli, e samorz¹dnoœæ to samodzielne wyznaczanie celów, realizowanie ich oraz kontrolowanie dzia³añ. Wszyscy zdali egzamin, pokazuj¹c, e potrafi¹ byæ odpowiedzialni za swoj¹ pracê podsumowuje opiekunka szkolnego samorz¹du, Joanna Poprawska. (szyn) Uczniowie zast¹pili nie tylko nauczycieli, ale i sprz¹taczki Dzieci z opiekunkami i burmistrzem podczas wizyty w magistracie Pierwszego dnia wiosny przedszkolacy i uczniowie I klasy ze Starej Obry udali siê na wycieczkê do KoŸmina. Dzieci wraz z opiekunkami odwiedzi³y urz¹d miasta, gdzie spotka³y siê z burmistrzem Maciejem Bratborskim, który opowiedzia³ o swej pracy, odpowiedzia³ te na liczne pytania dzieci i poczêstowa³ wszystkich cukierkami. Nastêpnym punktem wycieczki by³a biblioteka publiczna. Jej kierowniczka, El bieta Rychlik, przybli y³a wszystkim zadania placówki i piêkny œwiat ksi¹ ek. Panie bibliotekarki przeprowadzi³y zajêcia o tematyce wiosennej. Dzieci z radoœci¹ rozwi¹zywa³y zagadki, s³ucha³y piosenek i opowiadania pt. Jak chomik szuka³ wiosny? Kolejnym miejscem, które odwiedzono, by³a poczta. Jej naczelniczka opowiedzia³a o tej instytucji i zapozna- ³a dzieci z prac¹ listonosza. Ka dy móg³ te stemplowaæ specjalnym stemplem i przymierzaæ torbê listonosza. We wszystkich punktach, jakie dzieci odwiedzi³y, zostawi³y na dowód wdziêcznoœci pami¹tkowe zdjêcie i laurkê. Ostatnim punktem wycieczki by³ koÿmiñski park, gdzie dzieci korzysta- ³y z placu zabaw i spacerowa³y alejkami. Przed wyjazdem z KoŸmina dzieci uda³y siê jeszcze nad rzekê Orlê, aby ostatecznie po egnaæ zimê poprzez topienie Marzanny. (lt)

16 16 Sprawy Baszków Mieszka w kontenerze, prosi o pomoc Do burmistrza i Rady Miejskiej w Zdunach zg³osi³ siê Wojciech Têczar, mieszkaniec Baszkowa, który mieszka w kontenerze. Schorowany i samotny mê czyzna prosi³ o mieszkanie socjalne. Gmina udzieli mu pomocy w innej postaci. Mê czyzna napisa³ list od radnych i burmistrza, w którym skar y siê, e od piêciu lat mieszka w kontenerze bez dostêpu do wody, pr¹du i urz¹dzeñ sanitarnych. Uda³o nam siê spotkaæ z nim najpierw przed baszkowskim sklepem, a póÿniej na prywatnej posesji jego szwagra, gdzie stoi kontener, w którym mieszka. Choæ jego rodzina nie by³a zbyt chêtna do rozmowy, to pomog³a nam skontaktowaæ siê z mê czyzn¹. Pochodzi z Gdañska Wojciech Têczar urodzi³ siê 1959 r. w Gdañsku. Ma trzy zawody. Jest mechanikiem silników lotniczych, palaczem i konserwatorem zamków patentowych. Pracowa³ przez 15 lat. Najpierw w Polskich Liniach Lotniczych w Gdañsku-Rêbiechowie, póÿniej w Gdañskim Przedsiêbiorstwie Robót Drogowych, w Fabryce Maszyn Rolniczych w S³upsku i w Szkole Podstawowej nr 1 w tym samym mieœcie. PóŸniej dziêki siostrze trafi³ do Baszkowa i pracowa³ jako palacz w krotoszyñskiej jedynce. Obs³ugiwa³ piec centralnego ogrzewania na Jelonku oraz w schronisku w S³upsku. Przyby³ tutaj za siostr¹ Znalaz³em siê tutaj, bo siostra mnie œci¹gnê³a, gdy wysz³a za m¹. Pracowa³em na roli, a siostra mnie ywi³a. Potem siostra mnie wygoni³a, wiêc mieszka³em w schronisku Brata Alberta we Wroc³awiu. Gdy szwagier obci¹³ sobie palce na krajzedze, siostra mnie znalaz³a i prosi³a bym przyjecha³, bo nie mia³ kto pracowaæ, wiêc znów mieszka³em u niej. Gdy mnie znów wygoni³a, to mieszka³em w osadzie Lila zdradza nam 55-latek. W tej ma³ej osadzie, le ¹cej przy drodze Baszków-Kobylin, wynajmowa³ mieszkanie od nadleœnictwa. Gdy jednak sprzedano i wyburzono dom, nowy w³aœciciel kupi³ panu Wojtkowi kontener. Mieszka na 28 metrach Blaszany kontener, który otrzyma³ na w³asnoœæ ma wymiary 6,2 x 4,5 m. Stoi u szwagra na podwórzu mówi. W kontenerze by³y pr¹d i woda, jednak na skutek konfliktu z rodzin¹, zosta³y odciête. Chcia³em mieszkanie socjalne, ale burmistrz siê nie zgodzi³ i przeniesie mnie na Rochy. Niech mi pomog¹, bo jak nie to tylko wzi¹æ sznur i siê powiesiæ mówi zrozpaczony. W swoim kontenerze ma wersalkê, umywalkê, toaletê i prysznic. P.W.P ÓCIENNICZAK Kontener by mi starczy³, wa ne by by- ³o gdzie ugotowaæ, mieæ pr¹d i wodê dodaje. By³ kiedyœ chory na gruÿlicê, jednak z tej choroby zosta³ wyleczony. Obecnie dokuczaj¹ mu astma, nerwica i padaczka. Wojciech Têczar ju 5 lat yje w tym blaszaku o pow. 28 m kw. Zamieszka na Rochach Mimo i urz¹d nie przeka e mu mieszkania socjalnego, to mo e liczyæ na pomoc. My przeniesiemy go na tereny nale ¹ce do gminy w Rochach. Przeniesiemy tam ten kontener, doprowadzimy media i by³oby wszystko. Wodê, pr¹d bêdzie mia³ na kartê na do³adowania informuje nas wiceburmistrz Zdun, Dariusz Obal. 55-latek otrzymuje comiesiêczn¹ rentê w wysokoœci 700 z³. -W zwi¹zku z tym nie przys³uguje mu pomoc z opieki spo³ecznej, bo przekracza kryterium dochodowe w wysokoœci 542 z³ miesiêcznie. Z tego co wiem, to renta mu wystarcza. Teraz jedyne, co mo emy zrobiæ, to pomóc przetransportowaæ mu ten kontener, by siê odizolowa³ od szwagra. I o to g³ównie chodzi informuje nas Damian Streubel, zastêpca kierownika Miejsko- Gminnego Oœrodka Pomocy Spo- ³ecznej w Zdunach. ukasz Cichy P.W.P ÓCIENNICZAK Zduny Parking z dofinansowaniem Parking powstanie naprzeciw Centrum Animacji Spo³ecznej Zdunowska gmina otrzyma³a dofinansowanie na parking w rejonie ul. Mas³owskiego. Jeœli przetarg na wykonanie inwestycji pójdzie dobrze, to od koñca lipca mieszkañcy miasta bêd¹ mogli korzystaæ z nowych miejsc postojowych. Na budowê parkingu w bud ecie zabezpieczono 161 tys. z³. Zostanie on usytuowany miêdzy ulicami Mas³owsk¹ i Krotoszyñsk¹ a rzek¹ Borownic¹ i deptakiem prowadz¹cym do rynku. Œrodki zewnêtrzne pochodziæ bêd¹ z funduszy Unii Europejskiej. Z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata otrzymaliœmy 107 tys. 747 z³ informuje wiceburmistrz Zdun, Dariusz Obal. Ju wkrótce odbêdzie siê otwarcie ofert w og³oszonym 18 marca przetargu. Je eli nap³yn¹, mamy miesi¹c na podpisanie umowy dodaje D. Obal. Wykonawca bêdzie mia³ trzy miesi¹ce na wykonanie prac, wiêc powinny siê one sfinalizowaæ z koñcem lipca. Warto dodaæ, e parking bêdzie obs³ugiwa³ zarówno mieszkañców Zdun, jak i goœci przybywaj¹cych do zmodernizowanego Centrum Animacji Spo³ecznej, czyli do budynku w którym mieœci siê tak e Dom Stra aka. (³uc) Interwencja w sprawie aut na ul. Spacerowej Prawdziwy tor przeszkód Nazwa ul. Spacerowej w Krotoszynie sugeruje, e mo na tam spacerowaæ. Rzeczywistoœæ jest jednak inna. Zaparkowane w godzinach szczytu auta powoduj¹, e chodnik staje siê prawdziwym torem przeszkód. O problemach mieszkañców wspomnianej ulicy pisaliœmy w zesz³ym roku. Ju wtedy niektórzy mieszkañcy mieli doœæ samowoli kierowców, którzy zrobili sobie z chodnika parking. Sytuacja nie zmieni³a siê, wiêc po raz kolejny apeluj¹ o zainteresowanie tematem. Najgorzej jest w godzinach przedpo³udniowych. Staj¹, jak popadnie, e przejœæ nie idzie. Nieraz widzê, jak matka z dzieckiem musi iœæ ulic¹, bo auta zaparkowano tak, e na chodniku ledwo mieœci siê jedna osoba mówi rozgoryczona mieszkanka ulicy. Sprawa jest z³o ona. Czêœæ mieszkañców parkuje tam, bo tylko na chwilê przyjechali do domu, np. na obiad, i nie chcia³o im siê wje d aæ do gara u. Czêœæ aut nale y do warsztatu samochodowego, który nie jest w stanie pomieœciæ wszystkich pojazdów. Reszta to auta innych mieszkañców, maj¹cych w tym rejonie miasta sprawy do za³atwienia. Parking sobie zrobili i tyle. A my chcemy tylko godnie yæ i mieæ chodnik t³umaczy kobieta. Spraw¹ parkowania na Spacerowej interesuje siê zarówno stra miejska, jak i policja. Ba, s¹ nawet mandaty. Problem jest znany i nam, i stra nikom. Niestety, nie jesteœmy w stanie byæ na okr¹g³o wy³¹cznie na tej ulicy i pilnowaæ. To niezgodne z przepisami i grozi mandatem w wysokoœci 100 z³ i jednym punktem karnym. Zwiêkszymy tam na pewno liczbê patroli ibêdziemy monitowaæ sytuacjê informuje rzecznik krotoszyñskiej policji, Piotr Szczepaniak. Dodaje, e zabronione jest równie parkowanie w odleg³oœci mniejszej ni 10 m od skrzy owania. Na drodze jednokierunkowej mo emy parkowaæ za przejœciem dla pieszych, natomiast przed pasami musimy zostawiæ wolne 10 m. Za parkowanie wmniejszej odleg³oœci zap³acimy 300 z³otych i otrzymamy jeden punkt karny. Pamiêtajmy, e aby kierowca móg³ zaparkowaæ na chodniku, musi pozostawiæ pieszym pas o szerokoœci co najmniej 1,5 m koñczy rzecznik. Marcin Szyndrowski

17 Dodatek finansowy 17 Nie przep³acaj Doœæ czêsto p³acimy za konto bankowe znacznie wiêcej ni jest to konieczne. Co ciekawe, winê za to ponosz¹ nie tylko banki, ale i my sami trwaj¹c przy starym pakiecie, mimo e w tym samym banku mo emy mieæ lepszy rachunek za mniej. Najczêœciej pope³nianym b³êdem osób korzystaj¹cych z kont bankowych jest nie œledzenie zmian zachodz¹cych na rynku. Decyduj¹c siê na konto zwykle wybieramy je ze wzglêdu na niski koszt prowadzenia, wysokie oprocentowanie, bliskoœæ placówki czy bankomatu lub po prostu polecenie kogoœ znajomego. Analitycy finansowi zauwa aj¹, e czêsto zupe³nie nie zwracamy uwagi, gdy konkurencyjny bank proponuje znacznie lepsze warunki. Œledziæ oferty innych banków Banki dobrze wiedz¹ jak zachowuj¹ siê klienci. Gdy chc¹ przyci¹gn¹æ nowych, nie obni aj¹ op³at na rachunkach bêd¹cych w ofercie lecz wprowadzaj¹ nowe pakiety z tañszymi kontami. W rezultacie starzy klienci nadal p³ac¹ wy - sze op³aty zauwa a Jaros³aw Sadowski, g³ówny analityk firmy Expander. Warto wiêc œledziæ zmiany oferty w swoim banku, a tak e od czasu do czasu sprawdziæ, co oferuje konkurencja. Wró nych bankach suma rocznych kosztów korzystania z konta i wydanej do niego karty mo e siê ró niæ nawet o 200 z³. Tymczasem niektórzy przep³acaj¹ za konto przez wiele lat. R E K L A M A Zamknij stare konto Drugim kosztownym b³êdem jest zapominanie o starym koncie, z którego ju nie korzystamy. W ostatnich miesi¹cach wiele banków podwy sza³o op³aty lub zaostrza³o warunki zwalniaj¹ce z ich ponoszenia. W takiej sytuacji zostawianie nieu ywanego konta tak na wszelki wypadek mo e nas drogo kosztowaæ. Szczególnie, e gdy na konto nie ma sta³ych wp³ywów i p³atnoœci kart¹, przestaj¹ dzia³aæ zwolnienia i obni ki op³at. Dopasowaæ do potrzeb Czêsto zdarza siê, e m³oda osoba, która otwiera swoje pierwsze konto wybiera taki sam produkt jak rodzice. Tymczasem ich sposoby korzystania z konta mog¹ siê znacz¹co ró niæ. Dla przyk³adu rodzice mog¹ korzystaæ jedynie z obs³ugi w oddziale, a m³odzi preferowaæ bankowoœæ internetow¹ mówi J. Sadowski. Starsi nierzadko unikaj¹ tak e p³atnoœci bezgotówkowych. Jeœli nie maj¹ karty, to nie ma dla nich znaczenia koszt korzystania zniej. Dla m³odych natomiast jest wrêcz przeciwnie. (mac)

18 18 Sprawy Jak bezpañskie psy Pod koniec marca w krotoszyñskiej noclegowni by³o niespokojnie, bo przebywaj¹ce tam osoby z ostatnim dniem miesi¹ca musia³y opuœciæ miejsce tymczasowego zameldowania. Niewiele o nich wiemy, a prawdê mówi¹c, tylko niewielu z nas ciekawi ich ycie. Bezdomnymi stali siê, gdy utracili grunt pod nogami, a praca i mieszkanie skoñczy³y siê. Nie wiedzieli, gdzie siê podziaæ. Wczeœniej by³o tak, e zrywali kontakty z rodzin¹ i pili, a yj¹c od wyp³aty do wyp³aty nie myœleli o przysz³oœci. Bezdomnymi stawa³y siê te osoby opuszczaj¹ce areszty œledcze i zak³ady karne, i to w³aœnie oni byli moimi rozmówcami. Po wielu miesi¹cach nieobecnoœci w domach najbli - si odwrócili siê od nich, a dotychczasowe rodziny rozpad³y siê. ukasz Marsza³ek, lat 51, w zak³adzie karnym przebywa³ 27 miesiêcy, a Dariusz Chleboœ, lat 44, za kratkami spêdzi³ 18 miesiêcy. Nie wstydz¹ siê swoich nazwisk i rozmowy o trudnej przesz³oœci. Za kratki przez picie Noclegownia nam siê koñczy za dwa tygodnie i to w³aœnie tu jest ten problem i co dalej... Jestem w noclegowni od 4 marca i nie zd¹ ê nic ogarn¹æ, osoby, które w noclegowni s¹ po 3-4 miesi¹ce, mia³y wiêksze szanse opowiada Dariusz. Mê czyzna pochodzi z Krotoszyna, tu skoñczy³ szko³ê, wyuczy³ siê zawodu malarza. Pod koniec lutego br. wyszed³ B.MAÆKOWIAK z wiêzienia i przez pierwszy tydzieñ nocowa³ u kolegi. Kolega powiedzia³ stop, i trafi- ³em do oœrodka, przydzielili mi ³ó ko w noclegowni, akurat siê zwolni³o, bo ktoœ jecha³ na jak¹œ terapiê. Na razie jestem tam, bo nie mam innych mo - liwoœci, z on¹ jestem po rozwodzie, mam zakaz zbli ania siê do niej jeszcze przez rok, rodzice poumierali, siostra te. Mia³em meldunek, teraz nie mam nic... Da³a mi reklamówkê z ciuchami i na tym siê skoñczy³o opowiada. Jak mówi, w jego przypadku, to za krótki okres, eby ycie u³o yæ od nowa. Wyrzuc¹ nas i bêdziemy spaæ na ³awkach, bo jest na zaœwiadczeniu Da³a mi reklamówkê z ciuchami i na tym siê skoñczy³o mówi bezdomny napisane dok³adnie, e zamykaj¹ noclegowniê. O pracê siê nie boi. W moim zawodzie zawsze sobie poradzê, wszystkich staram siê powiadomiæ, e ju wyszed³em, by³ych moich klientów równie. Za kratki trafi³ za pobicie pod wp³ywem alkoholu. Mia³em okres strasznych 6 miesiêcy, nie panowa³em nad sob¹ i przyznajê siê bez bicia, e by³ to alkohol. Teraz staram siê go unikaæ, bo przez to znalaz³em siê w zak³adzie, ale powiedzia³em sobie, e go nie ruszê wyznaje Darek. Za wszelk¹ cenê chce u³o yæ sobie ycie od nowa, ale nie wie, co bêdzie dalej. Straci³ dom ukasz do noclegowni po raz pierwszy trafi³ 12 lat temu, a teraz? By³o tak, wyszed³em 30 grudnia, tydzieñ przedtem dzwoni³em do mojej rejonowej, otrzyma³em informacjê cytujê: Panie ukaszu, ma pan mieszkanie, niech siê pan nie martwi. A co siê okazuje, wychodzê, nie mam mieszkania ani miejsca w noclegowni. Jak mówi, po wielu utrudnieniach ze strony pomocy spo³ecznej, miejsce w noclegowni znalaz³o siê i zosta³ przyjêty. y³em normalnie opowiada ale skuma³em siê z nieodpowiedni¹ kobiet¹, co dopiero póÿniej wynik³o. Nie byliœmy z sob¹ d³ugo, bo dwa lata, jeszcze dzieñ przed moim zamkniêciem zameldowa³em j¹ na sta³e i wszystko siê tak jakoœ skumulowa³o. Bywa³o ró nie, pieniêdzy nie brakowa³o, nie krad³em, bo nie musia³em. W wiêzieniu znalaz³ siê za pobicie i rozbój po alkoholu. To nie wódka robi, to ludzie, bo s¹ ludzie co mog¹ wypiæ, i s¹ ludzie, którzy nie, ja zaliczam siê do tych drugich. Mogê wypiæ, ale nie mogê siê upiæ kontynuuje. Zosta³em wymeldowany nakazem prokuratorskim opowiada dalej, jak zaufa³ Marlenie, partnerce, która zobowi¹za³a siê dopilnowaæ mieszkania, równie p³atnoœci. Sta³o siê inaczej, przez co stracili lokum. Ja nie potrzebujê du o, ale wystarczy, e wszed³bym do w³asnej cha³upy, zamkn¹³ drzwi, po³o y³ dupê na tapczanie, to mo e bym nie pi³. Nie wiem, gdzie s¹ moje dokumenty, moje rzeczy, aby to, co siê dowiedzia³em poczt¹ pantoflow¹, to na komunalce. Chcieli to zmieniæ Wtedy, przed laty, próbowa³ coœ zrobiæ w sprawie schronienia. Ju o to walczy³em 12 lat temu, tylko by³o nas dwóch, ja i œp. Janek Konieczny. Nikt z nami nie chcia³ rozmawiaæ i podejrzewam, e w tym roku bêdzie to samo. Pies w tym mieœcie ma wiêksze prawa ni cz³owiek, bo pies ma schronisko ca³y rok, a cz³owiek jak przychodzi marzec i 12 stopni to koniec. Wielu z nich nie ma dok¹d pójœæ, chcieli w tej sprawie napisaæ postulat, ale nie maj¹ adnego wsparcia z zewn¹trz. Nasza opieka spo³eczna nie robi nic, to nawet nie jest namiastka pomocy pada z jego ust. To jest udawanie, e siê cokolwiek robi. Wygoni¹ nas jak bezpañskie psy, trzeba sobie jakieœ ³awki tutaj zarezerwowaæ. Bo ena Maækowiak Noclegownia zosta³a zamkniêta Na marcowej sesji Rady Miejskiej w Krotoszynie radny Pawe³ Radojewski prosi³, by noclegownia dla bezdomnych by³a otwarta do koñca kwietnia. Z dniem 31 marca przytu³ek zosta³ jednak zamkniêty. Wiceprzewodnicz¹cy Rady Pawe³ Radojewski zwróci³ siê z apelem do w³odarzy miasta. Wnoszê o rozpatrzenie mo liwoœci przed³u enia otwarcia noclegowni przy ul. Kobyliñskiej do 30 kwietnia bie ¹cego roku. Mogliby odpracowaæ Radojewski prosi³ tak e o ponowne przeanalizowanie pomys³u otwarcia noclegowni przez ca³y rok. W okresie ³adnej pogody mieszkañcy, którzy stracili dom, nie maj¹ gdzie siê podziaæ, bo wychodz¹c z noclegowni, œpi¹ na dworcach, ³awkach, klatkach schodowych w parkach i innych miejscach publicznych mówi³ Radojewski. Jego zdaniem mieszkañcy mogliby pobyt za okres wiosenno-letni odpracowaæ w ramach prac porz¹dkowych na terenie Krotoszyna. Od pewnego czasu mamy w Krotoszynie streetworkera, który móg³by kontrolowaæ, co siê dzieje w pomieszczeniach noclegowni. A przypomnê, e brak takiej osoby by³ jednym z powodów zamkniêcia noclegowni w okresie wiosenno-letnim doda³ radny. Przeanalizuj¹ sytuacjê Odpowiedzi udzieli³ mu wiceburmistrz Krotoszyna, Ryszard Czuszke, który stwierdzi³, e takie sytuacje trzeba przeanalizowaæ, a temat wraca co jakiœ czas. Czêsto bowiem bywa tak, e ludzie ci tylko czekaj¹, a zrobi siê ciep³o i szukaj¹ innych miejsc, w których nie ma takich rygorów. Zbadamy, czy faktycznie jest zapotrzebowanie, by Pawe³ Radojewski (drugi z lewej) chcia³by, by noclegownia by³a otwarta ca³y rok noclegownia funkcjonowa³a ca³y rok odpowiedzia³ zastêpca w³odarza Krotoszyna. Nie ma problemu Noclegownia zarz¹dzana jest przez Miejsko-Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Krotoszynie. To nie jest coœ, co mo e funkcjonowaæ przez ca³y rok. W lecie, gdy jest ciep³o, pojawia siê alkohol i ktoœ to musi kontrolowaæ. Dobrze by³oby, gdyby to ca³y rok funkcjonowa³o, ale z innym personelem. Mog³aby siê tym zajmowaæ jakaœ organizacja informuje nas dyrektor krotoszyñskiej opieki, Teresa Stêplewska. Jej zdaniem problemu ju nie ma, bo noclegownia zosta³a zamkniêta 31 marca, a jej rezydenci znaleÿli jakieœ lokale i tylko jeden uda³ siê do innej noclegowni. Ponadto utrzymanie takiego obiektu jest kosztowne. My op³acamy pr¹d, ogrzewanie, zapewniamy œrodki czystoœci, pralnie i p³acimy za streetworkera koñczy T. Stêplewska. ukasz Cichy Od Koœciuszki nie wjedziesz 7 kwietnia zamkniêto wjazd do rynku w Krotoszynie od ul. Koœciuszki. Wy- ³¹czony zostanie tak e z u ytkowania rynkowy parking. Trwa rewitalizacja centrum miasta. Obecnie roboty budowlane s¹ prowadzone we wschodniej czêœci rynku. Zamkniêcie wjazdu od ul. Koœciuszki spowodowane jest koniecznoœci¹ wykonania podbudowy i nawierzchni na odcinku od ul. Koœciuszki do Kaliskiej oraz wyniesionego skrzy owania z ulicami Farn¹ i Koœciuszki. Chcemy, eby samochody wje d aj¹ce na rynek wyhamowa³y t³umaczy Micha³ Kurek z Urzêdu Miejskiego. Dojazd do œcis³ego centrum od strony Koœciuszki mo liwy bêdzie ulicami: Piastowsk¹, Poln¹ i Kalisk¹, a wyjazd ul. KoŸmiñsk¹. Roboty w tym obszarze mog¹ potrwaæ nawet do piêciu tygodni. Trudno to dok³adnie okreœliæ zastrzega naczelnik Kurek. Dojazd samochodów do sklepów i innych punktów handlowych odbywa³ siê bêdzie po uzgodnieniu z kierownikiem budowy. Rewitalizacja starówki powinna siê zakoñczyæ do paÿdziernika br., ale patrz¹c na tempo prac, mo na siê spodziewaæ, e nast¹pi to wczeœniej. Po zakoñczeniu robót przy kanalizacji i wodoci¹gach do koñca kwietnia, pozostanie do zrobienia parking i ratusz wyjaœnia Micha³ Kurek. (popi)

19 BIBLIOTEKA ZDUNY Kultura Poprawiaj¹ sobie samopoczucie W programie zajêæ s¹ te zabawy integracyjne Biblioteka Publiczna w Zdunach wraz z fili¹ w Baszkowie zorganizowa³a 25 marca terapiê tañcem. Zajêcia prowadzi³a krotoszynianka Arletta Polañska. W Zdunach, ze wzglêdu na modernizacjê budynku biblioteki, zajêcia mia³y miejsce w Centrum Animacji Spo³ecznej. Mieszkañcy Zdun i Baszkowa spotykaj¹ siê na terapii tañcem g³ównie po to, by poprawiæ sobie nastrój, odprê yæ siê mówi Joanna Krupiñska ze zdunowskiej biblioteki. Terapia tañcem to oprócz zajêæ ruchowych tak- e zabawy integracyjne, to przede wszystkim oferta alternatywna dla tych, dla których aerobik, zumba czy æwiczenia wysi³kowe na sprzêcie s¹ zbyt obci¹ aj¹ce. Oferta okaza³a siê przys³owiowym strza³em w dziesi¹tkê, bowiem w obu miejscowoœciach zajêcia skupiaj¹ spor¹ grupê osób z pobliskich miejscowoœci. Podobne zajêcia odby³y siê w marcu w Konarzewie. Projekt jest wspó³organizowany przez Krystynê M³ynarczyk skarbniczkê Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Wszystkich chêtnych do uczestnictwa biblioteka prosi o kontakt ( lub ). ukasz Cichy Spotkanie z pisarzem 27 marca by³ goœciem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sulmierzycach by³ Arkadiusz Niemirski. Pisarz zadebiutowa³ w 2000 r. ksi¹ k¹ pt. Pan Samochodzik i skarby wikingów. Do 2006 r. wzbogaci³ kultow¹ seriê Zbigniewa Nienackiego o 16 tomów. A. Niemirski jest te dziennikarzem i satyrykiem. W Sulmierzycach barwnie i artobliwie opowiada³ o zainteresowaniach, marzeniach, a przede wszystkim o twórczoœci literackiej. Swoj¹ opowieœæ wzbogaci³ prezentacj¹ multimedialn¹. Uczestnicy spotkania mogli te poznaæ najs³ynniejszych detektywów w historii literatury i filmu, tj. Sherlocka Holmesa, Jamesa Bonda, Miss Marple, porucznika Columbo i naszego rodzimego Pana Samochodzika. Pisarz zachêca³ m³odzie do czytania ksi¹ ek oraz do rozwijania w³asnych zainteresowañ i pasji. (bm) Kto jak nie licealiœci z KoŸmina? Donosiciel kulturalny 19 W KoŸminie odby³ siê koncert charytatywny Jak nie my, to kto? dedykowany Amelii Patalskiej i Antoninie Forszpaniak. Pieczê nad imprez¹ sprawowa³y Natalia Osuch (absolwentka LO) i Natalia Krysztofiak (uczennica LO). LO KO MIN Jaros³aw Dykcik, Natalia Osuch i Natalia Krysztofiak Przygotowania trwa³y miesi¹c. W tym czasie szukano sponsorów, wolontariuszy, artystów oraz zbierano gad ety na licytacjê. Na scenie wyst¹pili: Oliwia Wieczorek, zespo- ³y: Seven, NO NAME kids, NO NAME, Bujambi, Grochu, Zielony Lasek, Shaman Dread NNS WOD- NIK Symbioza oraz Monroe. Publicznoœæ podziwia³a tañce towarzyskie w wykonaniu Jakuba Marcisza i Wiktorii Kowalskiej. Koncertowi patronowa³o stowarzyszenie M³odzi z pomoc¹, nie zabrak³o równie ratowników medycznych i stra y po arnej. Wolontariusze z I LO im. Powstañców Wielkopolskich wykazali siê sumienn¹ prac¹: dziewczyny przygotowa³y poczêstunek oraz zbiera³y pieni¹ ki do puszek kwestarskich. Licytacjê prowadzi³ Jaros³aw Dykcik. W sumie uzbierano 3.564,30 z³. Podczas koncertu mo na by³o poznaæ rodziny obu dziewczynek i je same. To naprawdê przemili, sympatyczni ludzie. Tego samego dnia na boisku sportowym Orlik w KoŸminie odby³ siê turniej charytatywny dla dziewczynek, zorganizowany przez Przemys³awa Reszkê i Jakuba Osucha. Wziê³o w nim udzia³ 14 dru yn, pierwsze miejsce zajêli zawodnicy Pro-Met u. Licealiœci ciesz¹ siê, e mogli przyjœæ z pomoc¹ osobom potrzebuj¹cym. Za naszym poœrednictwem dziêkuj¹ sponsorom i zaanga owanym w przedsiêwziêcie osobom, bez Fina³ Krotoszyñskich Talentów 12 kwietnia o w krotoszyñskim kinie Przedwioœnie rozpocznie siê fina³ IV edycji Krotoszyñskich Talentów. Wyst¹pi¹: zespó³ N.Tropia (piosenka), Konrad Kordus (taniec), Magdalena Wosiek (piosenka), Dorota Marsza³ek (piosenka), Wiktoria Kowalska i Kuba Marcisz (taniec), grupa taneczna TEMPERATURE (Anna D¹browska, Kinga Marsza³ek, Ma³gorzata Mastalierz, Beata Pluciñska, Dominika Remisz, Kamila Torzecka), Adam Koziczyñski (piosenka), Julia Miko³ajczyk (gimnastyka artystyczna), Piotr Dro d yñski (piosenka), Dominika Sobañska i Dominika Sobecka (piosenka) oraz grupa taneczna, w której sk³ad wchodz¹: których przeprowadzenie projektu by³oby niemo liwe. W maju planowany jest kolejny koncert na rzecz dzieci. Przygotowania ju trwaj¹. Wszystkich chêtnych, którzy chcieliby wspomóc organizacjê koncertu, a tak e sponsorów szko³a prosi o kontakt. (nat) Kinga Grobelna, Konrad Kordus, Natalia Kubiak, Angelika Milewska, Oliwia Nowak i Klaudia Wojcieszyñska. Bilety (po 10 z³) mo na kupowaæ w Krotoszyñskim Oœrodku Kultury, M³odzie owym Klubie Œrodowiskowym Rivendell i w kinie. (toldo) Pisarz barwnie opowiada³ o detektywach z literatury i filmu Grant dla naszej biblioteki Krotoszyñska Biblioteka Publiczna im. Arkadego Fiedlera otrzyma³a grant na projekt pn. Rodzinne czytanie w Klubie Mam. Sta³o siê to mo liwe dziêki g³osowaniu, w którym wziê³y udzia³ organizacje, instytucje i osoby prywatne. Nasza ksi¹ nica otrzyma³a g³osów, które mo na by³o oddaæ za poœrednictwem internetu, co pozwoli³o zaj¹æ jej 6. miejsce w konkursie grantowym, odbywaj¹cym siê w ramach Wolontariatu Rodzinnego. Projekt opracowany przez KBP zosta³ tym samym zakwalifikowany do grona laureatów pierwszej edycji konkursu, z czym wi¹ e siê grant w wysokoœci z³. Zostanie przeznaczony na zajêcia, które bêd¹ wyrabia³y nawyk czytania od najm³odszych lat. (wil) KINA Przedwioœnie Jak pokonaæ szatana?, Polska, dokument, 62, 8-10 kwietnia, godz i Zniewolony, USA, dramat historyczny, 130, 10 kwietnia, godz (DKF) Karol, który zosta³ œwiêtym, Polska, animowany, 75, kwietnia, godz Noe: wybrany przez Boga, USA, biblijny, 140, kwietnia, godz (2D) i godz (3D) IMPREZY Krotoszyn 11 kwietnia, godz , Krotoszyñski Oœrodek Kultury, sala kameralna, duet z Islandii Brynja i Ósk. Bilety w cenie 10 z³. Artystki to dwie utalentowane autorki piosenek tworz¹ce w nurcie folk, które koncertowa³y we W³oszech, Danii, Norwegii, Francji i na S³owacji. 12 kwietnia, godz , kino Przedwioœnie, fina³ Krotoszyñskich Talentów. Bilety dostêpne w kasie KOK. 22 kwietnia, godz , Krotoszyñska Biblioteka Publiczna, spotkanie z przedstawicielami Care Mission. Organizatorami s¹ Stowarzyszenie Zastêpczego Rodzicielstwa Famu³a w Krotoszynie i KBP. Care Mission ta norweska organizacja charytatywna pomagaj¹ca dzieciom z Afryki i umo liwiaj¹ca adopcjê na odleg³oœæ. Ostrów Wlkp kwietnia, Ostrowskie Centrum Kultury, XXVII Miêdzynarodowy Przegl¹d Piosenki Wszyscy œpiewamy na rockowo. Imprezie towarzyszyæ bêd¹ warsztaty muzyczne prowadzone przez Witolda uromskiego i Cezarego Konrada. Szczegó³y na stronie internetowej Centrum. WYSTAWY Krotoszyn 11 kwietnia, godz , Galeria Refektarz, wystawa malarska architekta Kazimierza Ratajczaka z Krotoszyna. Do 15 kwietnia, dworzec kolejowy PKP, wystawa fotograficzna krotoszynianki Zuzanny Nadziei pt. Zamieszkiwanie Wspó³w³asne w ramach projektu 1/1 Mistrz i Uczeñ. Fotogramy przedstawiaj¹ zapomniane nastawnie kolejowe i budynki dró nicze.

20 Co, gdzie, kiedy u seniorów? Krotoszyn. W ka d¹ niedzielê o godz stowarzyszenie Centrum Wolontariatu Ziemi Krotoszyñskiej oraz Rada Osiedla nr 7 zapraszaj¹ wszystkich chêtnych do brania udzia³u w Spacerze po rekord czyli marszu z kijkami. Pocz¹tek przy si³owni na promenadzie. 8 maja jednodniow¹ wycieczkê do Nadwarciañskiego Parku Krajobrazowego organizuje zarz¹d rejonowy PZERiI w Krotoszynie. W programie zwiedzanie m.in. klasztoru cystersów w L¹dzie, Pa³acu Biskupiego w Ci¹ eniu i Oœrodka Edukacji Leœnej w Czeszewie. Na seniorów czeka podró promem i ognisko z kie³baskami. Koszt wynosi 50 z³. Zapisy prowadzone s¹ do 30 kwietnia w ka dy wtorek ( ) w biurze zarz¹du (Rynek 1 w Krotoszynie). Œwi¹tecznie w Kobiernie Sulmierzyce Gospodynie zawsze pomagaj¹ We wtorek 1 kwietnia w Domu Kultury w Kobiernie podczas spotkania tamtejszego Ko³a Emerytów i Rencistów odby³a siê wystawa œwi¹teczna. Œwiêta to dobry czas, by odpocz¹æ od pracy. W tym roku przypadaj¹ one na kwietnia. Inaczej wygl¹da to u emerytów, którzy zamiast odpoczywaæ zorganizowali wystawê z w³asnorêcznie zrobionymi produktami o tematyce œwi¹tecznej. Zaprezentowano rêkodzie³a wykonane przez Joannê Kêdziersk¹ i Irenê Marsza³ek metod¹ guzikow¹, haftowan¹, malowan¹ czy wyszywan¹. Pani Joanna mieszka w Biadkach, a pani Irena w Kobiernie, przy czym Irena Marsza³ek jest szefow¹ powiatowego zarz¹du Polskiego Zwi¹zku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Krotoszynie. W poprzednim roku wystawa œwi¹teczna jeÿdzi³a po Polsce, byliœmy m.in. w Borku, Galicach k. odzi, Jarocinie, Kole, Kuklinowie, Odolanowie, Przygodzicach i er- Cz³onkinie ko³a na spotkaniu z okazji Dnia Kobiet Autorki wystawy Irena Marsza³ek (z lewej) i Joanna Kêdzierska Panie zaprezentowa³y ró ne prace kowie powiedzia³a Rzeczy Joanna Kêdzierska. Wystawa dopiero co zosta³a zaprezentowana na naszym terenie, a panie ju odwiedzi³y Poznañ, gdzie wystawi³y ekspozycjê w ramach projektu 50 plus. Mia³o to miejsce w dniach 5 i 6 kwietnia. Dwa lub trzy razy mieliœmy ju tak¹ wystawê œwi¹teczn¹. Nie robimy jej jednak co roku. Poza tym organizujemy te Jesienne kwiaty i wystawy prac indywidualnych. Ka dy przynosi to, co ma dodaje Irena Marsza³ek. Ko³o w Kobiernie skupia cz³onków a z siedmiu miejscowoœci. Nasze ko³o skupia emerytów i rencistów z Biadek, Durzyna, Jasnegopola, Gorzupi, Kobierna, Ró opola i Tomnic. Razem jest nas 90 osób mówi z dum¹ Irena Marsza³ek. Emeryci i renciœci z wielkim zapa- ³em spotykaj¹ siê w oœrodku kultury co miesi¹c, w ka dy pierwszy wtorek. ukasz Cichy Sulmierzyckie Ko³o Gospodyñ Wiejskich dzia³a od 1956 roku. W ci¹gu minionych lat miewa³o ró n¹ liczbê cz³onkiñ, najwiêcej 140. Podlega regionalnemu Zwi¹zkowi Rolników, Kó³ek i Organizacji Rolniczych w Kaliszu. Ko³em kieruje Teresa Sosiñska Ju 29 lat jestem przewodnicz¹c¹ mówi. Obecnie KGW zrzesza 42 panie w przedziale wiekowym lat. Na spotkaniu, które odby³o siê w restauracji Starogrodzkiej z okazji Dnia Kobiet, najstarsze cz³onkinie obdarowano kwiatami By³o bardzo mi³o, gospodarz restauracji ugoœci³ nas szampanem, na zaproszenie przyby³ równie pan burmistrz Zarz¹d ko³a Teresa Sosiñska przewodnicz¹ca, Ma³gorzata Matyba zastêpczyni przewodnicz¹cej, Bernadeta Szymanowska sekretarz, Maria Orzeszyñska skarbnik. Cz³onkinie: Maria B³aszczyk, Halina Burkietowicz, Maria Gibasiewicz z piêknym bukietem kwiatów opowiada T. Sosiñska. Nie maj¹ swojej siedziby. Jak potrzeba, to spotykamy siê w urzêdzie miasta. To s¹ dwa albo trzy zebrania ogólne w roku. Przedstawicielki ko³a mo emy zawsze zobaczyæ podczas imprez masowych, takich jak do ynki czy Dni Sulmierzyc. Zawsze pomagamy, nigdy nie odmawiamy. Pieczemy ciasta, przygotowujemy chleb ze smalcem i ogórkiem. Podczas takich spotkañ nawi¹zujemy nowe znajomoœci, wymieniamy siê przepisami, a w póÿniejszym czasie wspó³pracujemy. Na maj KGW zaplanowa³o ca³odzienn¹ wycieczkê rowerow¹ tras¹ biegn¹c¹ przez okolice Stawów Milickich. Bo ena Maækowiak Ko³o emerytów nr 3 zaprasza Ko³o nr 3 Polskiego Zwi¹zku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Krotoszynie zaprasza do udzia³u w zabawie i wycieczce. Spotkanie taneczne z okazji Dnia Matki odbêdzie siê w œrodê 21 maja o godz Miejsce to grzybek Pod Szyszkami (ul. Zdunowska). Koszt udzia³u jednej osoby wynosi 30 z³. Cz³onkowie oraz sympatycy ko³a mog¹ te wzi¹æ udzia³ w wycieczce po Dolinie Baryczy, któr¹ zaplanowano na 6 maja (wyjazd o godz. 8.00). Zapisy prowadzone s¹ w ka - d¹ œrodê od 9.00 do w biurze ko³a, które mieœci siê w Muzeum Regionalnym (pok. nr 5, telefon kontaktowy: ). (popi) P.W.P ÓCIENNICZAKX3 Eksponaty pokazano podczas spotkania cz³onków ko³a w Kobiernie Wyjaœnienie Na skutek wprowadzenia mnie w b³¹d, poda³em niew³aœciwe nazwisko dyrektorki w szko³y w Kobiernie w artykule Kobierski korowód. Osob¹ pe³ni¹c¹ obowi¹zki dyrektora jest Dominika Stasik. Za niezamierzon¹ pomy³kê przepraszam. ukasz Cichy

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r.

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. 2 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Damasławek odbyło się posiedzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 65/XI/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC. z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2015 r.

UCHWAŁA NR 65/XI/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC. z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2015 r. UCHWAŁA NR 65/XI/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, lit. d oraz lit. i, art. 51 ust.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl 1 z 5 2014-12-09 12:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl Tychy: Świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół ZARZĄDZENIE Nr 98/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.01.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Szanowni Mieszkańcy!

Wprowadzenie. Szanowni Mieszkańcy! PRZEWODNIK PO BUDŻECIE GMINY ŚMIGIEL Przeczytaj i dowiedz się, jak Twój samorząd w 2010 roku gospodarował publicznymi pieniędzmi Remonty świetlic: w Przysiece Polskiej, Nietążkowie i Żegrówku Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Numer ogłoszenia: 45553-2010; data zamieszczenia: 02.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI. z dnia 26 marca 2015 r.

Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI. z dnia 26 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania uczniom stypendium

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Burmistrza

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Borek Wlkp. dnia 2014-02-20 Sprawozdanie z działalności Burmistrza Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Szanowni Goście! Informuję, że w bieżącym okresie sprawozdawczym podjąłem następujące zarządzenia:

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Województwa Wielkopolskiego Nr 155 16966 3416 UCHWA A Nr XII/178/2007 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 24 wrzeœnia 2007 r. w sprawie: zasad udzielania stypendiów dla uczniów, s³uchaczy i studentów

Bardziej szczegółowo

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku W sprawie przyj cia Statutu Zespo u Administracyjnego Placówek O wiatowych w Trzebnicy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 w zwi

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r.

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/299/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/299/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 27 sierpnia 2009 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/299/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 27 sierpnia 2009 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 902

Bardziej szczegółowo

URZ D MIEJSKI W BRUSACH

URZ D MIEJSKI W BRUSACH URZ D MIEJSKI W BRUSACH Brusy 2004 Mieszkañcy Miasta i Gminy Brusy, oddajê w Pañstwa rêce broszurê informacyjn¹ poœwiêcon¹ dochodom i wydatkom naszej gminy w 2004 roku. Broszura ma za zadanie informowaæ

Bardziej szczegółowo

Dokonać zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stare Bogaczowice zgodnie z załącznikami.

Dokonać zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stare Bogaczowice zgodnie z załącznikami. Uchwała Nr IX/74 /15 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany: U C H W A Ł A Nr XIX/164/2005 Rady Gminy w Mieścisku z dnia 12 kwietnia 2005 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2005 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Za³¹cznik do Zarz¹dzenia Nr 01/2009 Przewodnicz¹cego Zarz¹du KZG z dnia 2 kwietnia 2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników samorz¹dowych zatrudnionych w Komunalnym Zwi¹zku Gmin we W³adys³awowie Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady"

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady" 1 Postanowienia ogólne ORGANIZATORZY Organizatorem konkursu jest Miejski Zak³ad Oczyszczania Wysypisko z siedzib¹ w Pile, ul. Kusociñskiego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr / /2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Kalisza Miasta na prawach powiatu na 2008 rok.

Uchwała Nr / /2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Kalisza Miasta na prawach powiatu na 2008 rok. Uchwała Nr / /2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Kalisza Miasta na prawach powiatu na 2008 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Lubomierz Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Torunia i Starosta Toruński

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Torunia i Starosta Toruński Toruń, 30.01.2008 r. OGŁOSZENIE działając na podstawie art. 130a ust. 5c i 5e ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz U. z 2005 r. Nr 108, Poz 908 z pózn. zm.) oraz porozumienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU Załącznik nr 3 do Statutu Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Prudniku REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU 1 1 PRZEPISY DOTYCZĄCE SAMORZĄDNOŚCI UCZNIÓW 1. Członkami

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK Projekt budżetu Powiatu Zwoleńskiego na 2015 r. został opracowany na podstawie : - informacji o wysokości poszczególnych części

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY Nr VII/57/11 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 28 kwietnia 2011 roku

Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY Nr VII/57/11 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 28 kwietnia 2011 roku Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY Nr VII/57/11 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 28 kwietnia 2011 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 150 Przetwórstwo przemysłowe 277

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lubliniec.starostwo.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lubliniec.starostwo.gov. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lubliniec.starostwo.gov.pl Lubliniec: Założenie ewidencji budynków i lokali wraz z modernizacją

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012. 1 z 5 2012-03-06 12:21 Konin: Przeprowadzenie szkolenia Instruktor nauki jazdy kat. B i dokonanie opłaty za egzamin państwowy umożliwiający nabycie uprawnień zawodowych Numer ogłoszenia: 68060-2012; data

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r.

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i

Bardziej szczegółowo

Wnioskodawcy. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r.

Wnioskodawcy. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r. My, niŝej podpisani radni składamy na ręce Przewodniczącego Rady Dzielnicy Białołęka wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady dzielnicy Białołęka. Jednocześnie wnioskujemy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr L.533.2014 z dnia 5 marca 2014 r. Rady Miejskiej w Brwinowie

Uchwała Nr L.533.2014 z dnia 5 marca 2014 r. Rady Miejskiej w Brwinowie Uchwała Nr L.533.2014 z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i punktów przedszkolnych zakładanych i prowadzonych przez podmioty nienaleŝące

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr III 9 10 Rady Mejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 28 grudnia 2010 roku

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr III 9 10 Rady Mejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 28 grudnia 2010 roku Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr III 9 10 Rady Mejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 28 grudnia 2010 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 150 Przetwórstwo przemysłowe 1 657

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 54/11 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 30 sierpnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 54/11 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 30 sierpnia 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 54/11 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie założeń do projektu budżetu i kierunków polityki społeczno-gospodarczej na 2012 rok Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Józefowa w

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE ZA ROK 2014

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE ZA ROK 2014 GMINNA BIBLIOTEKyeLICZNA URZĄD 66-132 Trzebiechow. ul)quiechds)wska 2.-~ / / Trzeblechów dnkj. zoł podpis INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 4015 UCHWAŁA NR VII/75/15 RADY GMINY HERBY z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA

PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA Załącznik do Uchwały nr XLVI/328/2014 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 30 czerwca 2014r. PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA 1 Cele i formy realizacji programu 1. Tworzy się Program Stypendialny Gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00.

Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00. Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00. Obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu Powiatu według

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

PIASECZNO. Skąd gmina Piaseczno ma pieniądze i na co je wydaje?

PIASECZNO. Skąd gmina Piaseczno ma pieniądze i na co je wydaje? PIASECZNO Skąd gmina Piaseczno ma pieniądze i na co je wydaje? Sk¹d gmina Piaseczno ma pieni¹dze i na co je wydaje? Dzia³alnoœæ gminy i jej finanse s¹ jawne. Ka dy mieszkaniec ma prawo wgl¹du w finanse

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 242 UCHWAŁA NR XIII/108/15 RADY GMINY LANCKORONA. z dnia 29 grudnia 2015 roku

Kraków, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 242 UCHWAŁA NR XIII/108/15 RADY GMINY LANCKORONA. z dnia 29 grudnia 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 242 UCHWAŁA NR XIII/108/15 RADY GMINY LANCKORONA z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie: ustalenia zasad udzielania dotacji

Bardziej szczegółowo

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań.

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Numer ogłoszenia: 159554-2012; data zamieszczenia: 17.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Ustawa przedszkolna Ustawa przedszkolna W dniu 13 czerwca 2013 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 30 września 2014 r.

UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 30 września 2014 r. UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 30 września 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla przedszkoli

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu. 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%)

Dochody budżetu. 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%) Dochody budżetu 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%) Zrealizowane dochody pochodzą z dotacji z budżetu państwa na realizację: - zadań zleconych z zakresu administracji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach Rozdział I Cele, kompetencje i zadania rady rodziców. 1. Rada rodziców jest kolegialnym organem szkoły. 2. Rada rodziców reprezentuje ogół rodziców

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 19/46/15 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 30 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR 19/46/15 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 30 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR 19/46/15 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Dzierżoniowie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia Druk Nr Projekt z dnia UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele nie związane z budową,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PIETROWICE WIELKIE. STAN NA 31.12.2011r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PIETROWICE WIELKIE. STAN NA 31.12.2011r. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PIETROWICE WIELKIE STAN NA 31.12.2011r. PIETROWICE WIELKIE 2012 WSTĘP Informacja o stanie mienia komunalnego to prezentacja danych obrazujących wartość, wielkość i strukturę

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 lutego 2007 roku

Uchwała Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 lutego 2007 roku Uchwała Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 lutego 2007 roku w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu w ramach Działania 1.3 schemat a) Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI-211/2016 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 1 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XVI-211/2016 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 1 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XVI-211/2016 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Targowa

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIX/95/12 Rady Gminy Kamiennik z dnia 26.07.2012r

Uchwała Nr XIX/95/12 Rady Gminy Kamiennik z dnia 26.07.2012r Uchwała Nr XIX/95/12 Rady Gminy Kamiennik z dnia 26.07.2012r w sprawie zmiany uchwały Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminy (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 października 2012 r. Poz. 3064 UCHWAŁA NR XXVI/242/12 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI

ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI Jarosław Ogrodowski Zadanie przeprowadzenia kampanii informacyjno-promocyjnej i edukacyjnej skierowanej do mieszkańców Łodzi, wspierającej wdrożenie budżetu obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/27/2011 RADY GMINY KRASNE. z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie Programu Stypendialnego Gminy Krasne.

UCHWAŁA NR IV/27/2011 RADY GMINY KRASNE. z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie Programu Stypendialnego Gminy Krasne. UCHWAŁA NR IV/27/2011 RADY GMINY KRASNE z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie Programu Stypendialnego Gminy Krasne. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

PLAN WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2014

PLAN WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2014 Załącznik nr 7 do Uchwały Nr IX/49/2015 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 23.06.2015 r. WYJAŚNIENIE RÓŻNIC W DOCHODACH I WYDATKACH BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK DOCHODY BUDŻETOWE W ROKU 2014 Dz. R. P. 600 60014

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA. z dnia 5 października 2012 r.

Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA. z dnia 5 października 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2012 oraz zmian

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r.

UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r. UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 10132-2013; data zamieszczenia: 08.01.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 10132-2013; data zamieszczenia: 08.01.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2013-01-08 09:04 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aotm.gov.pl Warszawa: Usługa rezerwacji i sprzedaży biletów lotniczych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za 2011 roku.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za 2011 roku. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2/2012 Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych z dnia 27 lutego 2012 roku Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA DODATKOWE DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW Kod warunków: KBGP30 Kod zmiany: DPM0004 Wprowadza się następujące zmiany w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie rodków PROW 2007-2013 oraz ówne za enia i stan prac nad przygotowaniem PROW 2014-2020. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Wykorzystanie rodków PROW 2007-2013 oraz ówne za enia i stan prac nad przygotowaniem PROW 2014-2020. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wykorzystanie rodków PROW 2007-2013 oraz ówne za enia i stan prac nad przygotowaniem PROW 2014-2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1 Stan realizacji PROW 2007-2013 Alokacja 17,4 mld euro rodki zakontraktowane

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2013 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia... 2013 r. w sprawie obowiązku ukończenia szkolenia zakończonego egzaminem dla osób wykonujących przewozy osób taksówkami Na podstawie rt. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE Zacznik INFORMACJA ZARZ DU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO ZA I PÓ ROCZE 200 r. r. str. 1. 4 16 2.1. 39 2.2. 40 2.3. Dotacje

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I. Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I 1. 2. 3. 1. 1 Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I, zwane dalej OWU, stosuje siê w umowach ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I zawieranych przez

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

czasu pracy 1/2 etatu

czasu pracy 1/2 etatu Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza nabór na wolne stanowisko robotnika gospodarczego w Ośrodku Pomocy Społecznej wymiarze OPS 1100.6.2015 Wymiar etatu: 1/2 Liczba stanowisk pracy -1 czasu pracy

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. i prowadzonych na terenie Gminy Krobia przez inne podmioty ni jednostki samorz¹du terytorialnego i ministrów

Dziennik Urzêdowy. i prowadzonych na terenie Gminy Krobia przez inne podmioty ni jednostki samorz¹du terytorialnego i ministrów 19405 Poz. 3189, 3190 Za³¹cznik Nr 3 WSKAZANIE OBSZARÓW I MIEJSC UDOSTÊPNIANYCH DLA CELÓW NAUKOWYCH, EDUKACYJNYCH I TURYSTYCZNYCH ORAZ OKREŒLENIE SPOSOBÓW ICH UDOSTÊPNIANIA / & Ã 2 Ã Ã Ã 6 Ã % Ã Ã & Ã

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00 01030 Izby rolnicze 8 238,00. 020 LEŚNICTWO 146 820,00 02001 Gospodarka leśna 146 820,00

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00 01030 Izby rolnicze 8 238,00. 020 LEŚNICTWO 146 820,00 02001 Gospodarka leśna 146 820,00 11 Ustala się planowane wydatki budżetu Gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej WYDATKI Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota zlecone Kwota 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie:

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) Struktura zł

Bardziej szczegółowo

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok 1. KONTAKT DO AUTORA/AUTORÓW PROPOZYCJI ZADANIA (OBOWIĄZKOWE) UWAGA: W PRZYPADKU NIEWYRAŻENIA ZGODY PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 22 marca 2016 r. Poz. 619 UCHWAŁA NR 0007.197.2016 RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE. z dnia 15 marca 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 22 marca 2016 r. Poz. 619 UCHWAŁA NR 0007.197.2016 RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE. z dnia 15 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 22 marca 2016 r. Poz. 619 UCHWAŁA NR 0007.197.2016 RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji

Bardziej szczegółowo

Realizacja zadań inwestycyjnych za 2003 rok

Realizacja zadań inwestycyjnych za 2003 rok Załącznik Nr 4 Realizacja zadań inwestycyjnych za 2003 rok DZIAŁ 010 ROLNICTWO 1. Budowa sieci wodociągowej we wsi Pilica Plan 120.000,- Na podstawie postępowania przetargowego z dnia 18.06.2003 r. w dniu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budŝetu za I półrocze 2012 r. Samorządowego Zakładu BudŜetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie

Wykonanie budŝetu za I półrocze 2012 r. Samorządowego Zakładu BudŜetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 276/2012 Wójta Gminy Bierawa z dnia 24.08.2012r. Wykonanie budŝetu za I półrocze 2012 r. Samorządowego Zakładu BudŜetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych Dziennik Ustaw Nr 50 4541 Poz. 398 398 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich 1. W oparciu o inicjatywę Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce (SKKP) oraz zadania statutowe Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) i działającego

Bardziej szczegółowo

P/08/175 LWR-41043-1/2008. Pan Robert Radoń Dyrektor Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu

P/08/175 LWR-41043-1/2008. Pan Robert Radoń Dyrektor Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA WE WROCŁAWIU ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 15/17 50-044 WROCŁAW tel. 343-11-36, 342-10-32 fax. 342-87-77 P/08/175 LWR-41043-1/2008 Wrocław, dnia 30 stycznia 2009

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA Podsumowanie realizacji projektu pn. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach w okresie 01.01.2009r. do 31.03.2010r.

Bardziej szczegółowo

URZ D MIEJSKI W BRUSACH

URZ D MIEJSKI W BRUSACH URZ D MIEJSKI W BRUSACH Mieszkañcy Miasta i Gminy Brusy, oddajê w Pañstwa rêce broszurê informacyjn¹ poœwiêcon¹ dochodom i wydatkom naszej gminy w najbli szym roku. Broszura ma za zadanie informowaæ o

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T D r u k n r... UCHWAŁA NR././2014 RADY GMINY CHYBIE. z dnia.. 2014 r.

P R O J E K T D r u k n r... UCHWAŁA NR././2014 RADY GMINY CHYBIE. z dnia.. 2014 r. P R O J E K T D r u k n r........... UCHWAŁA NR././2014 RADY GMINY CHYBIE z dnia.. 2014 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów za wyniki w nauce oraz osiągnięcia artystyczne Na podstawie

Bardziej szczegółowo

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) jednostki budżetowe uzyskujące dochody z: - opłat za udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok UCHWAŁA Nr XLIX/324/05 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Starogard Gdański, ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański, woj. pomorskie, tel. 058 5306006, faks 058 5306111.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Starogard Gdański, ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański, woj. pomorskie, tel. 058 5306006, faks 058 5306111. Starogard Gdański: Roboty budowlane polegające na utrzymaniu dróg gruntowych Gminy Miejskiej Starogard Gd Numer ogłoszenia: 160830-2010; data zamieszczenia: 09.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 19 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 19 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2012. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

... (pieczęć organizacji pozarządowej* OFERTA

... (pieczęć organizacji pozarządowej* OFERTA ...... (pieczęć organizacji pozarządowej* (data i miejsce złoŝenia oferty) /podmiotu*/jednostki organizacyjnej*) OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ*/ PODMIOTU*/JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ* REALIZACJI ZADANIA

Bardziej szczegółowo