KATALOG SZKOLEŃ i KURSÓW. Na lata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KATALOG SZKOLEŃ i KURSÓW. Na lata 2012-2013"

Transkrypt

1 KATALOG SZKOLEŃ i KURSÓW Na lata

2 Kursy i szkolenia BHP i Ppoż. SZKOLENIE OKRESOWE BHP

3 - dla osób kierujących pracownikami, - dla pracowników inżynieryjno-technicznych, - dla pracowników administracyjno-biurowych, - dla osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, - dla służb BHP. 1. CEL SZKOLENIA - Zapoznanie uczestników z obowiązującymi przepisami z zakresu BHP i ppoż. Przekazanie wiedzy niezbędnej do bezpiecznego wykonywania czynności na stanowisku pracy, w tym zagrożeń płynących z otoczenia. 2. CZAS SZKOLENIA: - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. (Dz. U. Nr 180 poz. 1860). 3. TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA: do uzgodnienia 4. Szkolenie zakończone będzie egzaminem i wydaniem zaświadczeń. Zaświadczenie wydawane są na podstawie 16 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860, z późniejszymi zmianami).

4 SZKOLENIE METODYCZNE DO PROWADZENIA INSTRUKTAŻU BHP CEL SZKOLENIA - Zapoznanie z ogólnymi zasadami prowadzenia instruktaży BHP. 1) Wybrane zagadnienia z metodyki - praktyka metodyczna 1) Wybrane zagadnienia z pedagogiki - wychowanie i jego cele 1) Wybrane zagadnienia z psychologii: - procesy poznawcze, - charakter, - osobowość, - temperament. 1) Wybrane zagadnienia z dydaktyki zawodowej: - proces uczenia się i nauczania, - zasady nauczania, - metoda instruktażu. CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 7 godzin. Szkolenia zakończone jest egzaminem i wydaniem zaświadczeń. SZKOLENIE Z ZAKRESU UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY PRZEDLEKARSKIEJ

5 CEL SZKOLENIA - nauczenie udzielania pierwszej pomocy u reagujących i niereagujących ofiar wypadków oraz zdobycie umiejętności w zakresie resuscytacji krążeniowo - oddechowej. Bardzo praktyczne podejście do właściwego reagowania, w tym udzielania pierwszej, niezbędnej pomocy poszkodowanym. - Rozpoznawanie stanów bezpośredniego zagrożenia życia: zawał mięśnia sercowego, obrzęk płuc, udar mózgu. - Utrata przytomności. - Udrażnianie i zabezpieczanie dróg oddechowych. - Prowadzenie resuscytacji krążeniowo- oddechowej u dorosłych i dzieci. - Rozpoznawanie i zabezpieczanie urazów (złamania, urazy kręgosłupa). - Postępowanie w zabezpieczaniu ran (krwawienie, krwotok). - Zasłabnięcia i omdlenia. - Postępowanie w zadławieniach. - Postępowanie w stanach padaczkowych. - Pozycja bezpieczna, (kiedy i dlaczego). - Postępowanie przy porażeniu prądem. - Postępowanie w oparzeniach i odmrożeniach. - Utonięcia. - Zatrucia. - Postępowanie przy bólach w klatce piersiowej. - CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 6 godzin. Uwaga: Szkolenie składa się z części teoretycznej i praktycznej. Część praktyczna obejmuje między innymi zajęcia z użyciem FANTOMA. Koszt szkolenia zawiera także wartość skryptu i materiałów jednorazowego użycia dla każdego z uczestników szkolenia. Każdy z uczestników szkolenia otrzymuje zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu.

6 SZKOLENIE Z ZAKRESU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ORAZ PODSTAWOWYCH ZASAD POMOCY PRZEDLEKARSKIEJ W NAGŁYCH PRZYPADKACH 1. CEL SZKOLENIA - przygotowanie załogi na ewentualne zagrożenie pożarowe, sposób działania kadry kierowniczej, pracowników administracyjno-biurowych oraz osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych w celu zminimalizowania ewentualnych zagrożeń. 2. 1) Zadania i obowiązki zarządcy, właściciela, dzierżawcy w świetle ustawy z roku o ochronie ppoż. ( z późn. zmianami). 2) Przyczyny powstawania i rozprzestrzeniania pożaru. 3) Zadania i obowiązki pracowników w zakresie zapobiegania pożarów. 4) Zasady postępowania na wypadek pożaru. 5) Podręczny sprzęt gaśniczy, rodzaje sprzętu i zasady użycia w przypadku powstania pożaru. 6) Prace pożarowo-niebezpieczne (np. naprawa instalacji CO). 7) Pierwsza pomoc ofiarom pożaru. Realizacja programu - Wykład ok. 2 godz. lekcyjne. - Film uzupełniający i ilustrujący ww. zagadnienia. 3. CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 8 godzin Szkolenie zakończone będzie próbnym alarmem, którego celem będzie sprawdzenie stopnia opanowania wiedzy teoretycznej i praktycznej kadry kierowniczej, pracowników administracyjno-biurowych oraz osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych w przypadku wystąpienia potencjalnych zagrożeń. Po sprawdzeniu stopnia zastosowania opanowanej wiedzy w praktyce zostanie przeprowadzona weryfikacja wiedzy poszczególnych grup w celu zminimalizowania ewentualnych zagrożeń. Szkolenie zakończone będzie egzaminem i wydaniem zaświadczeń.

7 BEZPIECZNE UŻYTKOWANIE I USUWANIE WYROBÓW BUDOWLANYCH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Prowadzimy kompleksowe zajęcia dla wszystkich, którzy zajmując się działalnością remontowo-budowlaną, szczególnie związaną z dekarstwem w swojej pracy napotykają na azbest i chcą się zająć jego usuwaniem. CEL SZKOLENIA - zapoznanie z przepisami i zasadami postępowania z wyrobami budowlanymi zawierającymi azbest oraz przygotowujemy przedsiębiorców i ich pracowników do wykonywania działalności przy demontażu wyrobów zawierających azbest. PODSTAWA PRAWNA: Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. Uwaga! Pracodawca zatrudniający pracowników przy zabezpieczaniu lub usuwaniu wyrobów albo innych materiałów zawierających azbest jest obowiązany podejmować działania zmniejszające narażenie pracowników na działanie pyłu azbestu i ograniczać jego stężenie w powietrzu co najmniej do wartości najwyższego dopuszczalnego stężenia, określonej w przepisach dotyczących najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. (Dz. U. Nr. 216 poz z dnia 14 października 2005r.) SZKOLENIE SKIEROWANE JEST do osób pracujących przy zabezpieczaniu lub usuwaniu wyrobów lub innych materiałów zawierających azbest. Szkolenie kierowane jest także do osób, które w związku z wykonywanymi pracami są lub mogą być narażeni na działanie pyłu azbestu oraz osób kierującymi takimi pracownikami i pracodawców. CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 5,5 godziny

8 ORGANIZACJA I PROWADZENIE PRAC NA WYSOKOŚCI 1. Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy uwzględniające zagadnienia związane z wykonywaniem prac na wysokości. 2. Identyfikacja zagrożeń wynikających ze specyfiki prowadzenia prac na wysokości. 3. Zasady i metody zabezpieczania miejsc wykonywanych prac z uwzględnieniem uwarunkowań procesu produkcyjnego, zagrożenia wypadkowego, pożarowego i wybuchowego. 4. Stosowanie sprzętu i środków ochrony zbiorowej i indywidualnej podczas wykonywania prac na wysokości oraz dobór narzędzi niezbędnych do wykonania prac na wysokości. 5. Podstawowe zasady eliminacji lub minimalizacji ryzyka zdarzeń niepożądanych (wypadek, pożar, wybuch). 6. Zasady postępowania w sytuacjach niepożądanych (niekontrolowane uwolnienie substancji niebezpiecznych, pożar, wybuch, wypadek). 7. Procedury formalno-prawne dot. zabezpieczenia prac prowadzonych na wysokości. Osoby odpowiedzialne, dokumentacja rodzaje dokumentów, zasady sporządzania i postępowania z dokumentacją. 8. Formy i metody zaznajamiania pracowników z zasadami wykonywania prac na wysokości. 9. Współdziałanie pracodawców w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy. CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 8 godzin

9 Kursy i szkolenia kancelaryjno - archiwalne KURS ARCHIWISTÓW I STOPNIA CEL SZKOLENIA - teoretyczne i praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu archiwisty zakładowego.

10 1. Zadania archiwum zakładowego lub składnicy akt w zakresie przyjmowania dokumentacji aktowej z komórek organizacyjnych 2. Prowadzenie ewidencji dokumentacji archiwizowanej tj. spisów: - zdawczo-odbiorczych, - dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do brakowania, - dokumentacji archiwalnej przeznaczonej do przekazania do Archiwum Państwowego, - kart udostępnień dokumentacji 3. Zasady i sposób porządkowania zalegającej, nie uporządkowanej dokumentacji aktowej w archiwum zakładowym lub składnicy akt w rozbiciu na zespoły archiwalne ( segregacja dokumentacji na kategorie archiwalne A, B25 (dla składnic akt), BE i B, opisywanie teczek, znakowanie dokumentacji). 4. Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej - sporządzanie spisów dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do brakowania, - powołanie komisji ds. brakowania, - przygotowanie stosownej dokumentacji do właściwego miejscowo Archiwum w celu uzyskania zezwolenia na brakowanie, - procedury postępowania w ewidencji archiwalnej po wydaniu zezwolenia na brakowanie, - postępowanie z dokumentacją w razie reorganizacji lub likwidacji jednostki organizacyjnej( podstawa prawna). CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 4O godz. (w tym 16 godz. zajęć praktycznych) Szkolenie zakończone będzie egzaminem wewnętrznym i wydaniem zaświadczenia. KURS ARCHIWISTÓW II STOPNIA

11 CEL SZKOLENIA - uzyskanie pełnych umiejętności zawodowych do pracy na stanowisku archiwisty zakładowego lub referenta kancelaryjnego, program realizowany jest głównie w oparciu o zajęcia praktyczne przeprowadzane w archiwach państwowych i wybranych archiwach zakładowych. 1. Organizacja pracy kancelaryjnej. 2. Zasady ogólne klasyfikacji akt- podział akt na materiały archiwalne i dokumentację niearchiwalną. 3. Wewnętrzne porządkowanie materiałów archiwalnych. 4. Porządkowanie akt w archiwum zakładowym. 5. Archiwum zakładowe- składnica akt. 6. Dokumentacja archiwum zakładowego- inwentaryzacja dokumentacji. 7. Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej. 8. Profilaktyka oraz konserwacja dokumentacji. 9. Przekazywanie dokumentacji do archiwum państwowego. 10. Informatyka w archiwum zakładowym. - ewidencja dokumentacji. - wyszukiwanie dokumentacji. - udostępnianie dokumentacji. - wydzielanie dokumentacji. 11. Prawna ochrona materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej - cel ochrony prawnej - omówienie podstawowych aktów prawnych dotyczących ochrony dokumentacji, - przepisy odnoszące się do udostępniania dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym, - przepisy dotyczące wypożyczania dokumentacji poza lokal archiwum zakładowego. 12. Egzamin CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 45 godzin w tym: - 16 godz. teoria, - 16 godz. zajęć praktycznych oraz konsultacji indywidualnych, - 13 godz. warsztaty. Szkolenie zakończone będzie egzaminem i wydaniem zaświadczenia.

12 NOWA INSTRUKCJA KANCELARYJNA INFORMACJE OGÓLNE: Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt, oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z dnia ) pragniemy zaprosić Państwa na szkolenie z zakresu "Nowej instrukcji kancelaryjnej". CEL SZKOLENIA: Celem szkolenia jest nabycie wiedzy z zakresu wykorzystania w pracy nowej instrukcji kancelaryjnej. Nowa instrukcja kancelaryjna - część ogólna - czynności kancelaryjne w systemie EZD - czynności kancelaryjne w systemie tradycyjnym - archiwizacja dokumentów CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 5-7 godzin Szkolenie zakończone będzie egzaminem i wydaniem zaświadczenia. ARCHIWIZACJA I WARTOŚCIOWANIE DOKUMENTACJI

13 CEL SZKOLENIA: Zapoznanie uczestników z zasadami prawidłowej archiwizacji akt oraz procedurami brakowania dokumentacji. GRUPA DOCELOWA: m.in.: dyrektorzy, kierownicy działów administracyjnych, archiwiści zakładowi, pracownicy sekretariatów i kancelarii. 1. Podstawy prawne regulujące postępowanie z dokumentacją 2. Obowiązki placówki oświatowej i jej pracowników w zakresie właściwego obiegu i archiwizacji dokumentów 3. Rodzaje dokumentacji biurowej Dokumentacja tworząca i nie tworząca akt sprawy Dokument elektroniczny i tradycyjny w kancelarii 4. Obieg korespondencji systemy kancelaryjne instrukcja kancelaryjna - otwieranie korespondencji - rejestracja pisma - nadanie znaku sprawy - założenie teczki aktowej i jej opis Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt - praktyczne ćwiczenia 5. Przechowywanie i archiwizacja dokumentów procedura przekazywania teczek aktowych ze stanowisk pracy do składnicy akt - opis teczki aktowej - zasady porządkowanie dokumentacji w teczce aktowej - kategorie archiwalne i ich konsekwencje - spisy zdawczo - odbiorcze akt - wykaz spisów zdawczo odbiorczych procedura brakowanie dokumentacji niearchiwalnej - wartościowanie dokumentacji - procedura uzyskiwania zgody jednorazowej na zniszczenie akt nadzór archiwalny i przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego udostępnianie akt warunki lokalowe i techniczne związane z przechowywaniem dokumentacji CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 6-8 godzin (1 dzień) Szkolenie zakończone będzie egzaminem i wydaniem zaświadczenia.

14 ARCHIWIZACJA W JEDNOSTCE SAMORZĄDOWEJ CEL SZKOLENIA: Zapoznanie uczestników z zasadami prawidłowej archiwizacji akt w placówce samorządowej. 1. Podstawy prawne regulujące zasady archiwizacji w każdej placówce samorządowej. 2. Obligatoryjny wymóg przechowywania i zabezpieczenia dokumentacji, ewidencja archiwum zakładowego (składnicy akt) 3. Wartościowanie dokumentacji jednolity rzeczowy wykaz akt i kategorie archiwalne kat. A kat. B, kat. BC Kat. BE 4. Zasady przygotowania teczki aktowej do przekazania do archiwum zakładowego elementy opisu teczki aktowej akta sprawy paginacja 5. Przekazanie teczki aktowej do archiwum zakładowego spis zdawczo-odbiorczy rejestry 6. Procedura brakowania dokumentacji niearchiwalnej powołanie komisji protokół oceny dokumentacji niearchiwalnej spis dokumentacji przeznaczonej do brakowanie uzyskanie zgody jednorazowej wyłączenia dokumentacji z brakowania adnotacje na spisach zdawczo-odbiorczych 7. Przekazywanie dokumentacji do Archiwum Państwowego opracowanie dokumentacji spisy zdawczo-odbiorcze notatka informacyjna 8. Ćwiczenia praktyczne tworzenie ewidencji archiwum, archiwizacja teczki aktowej, przeprowadzenie procedury brakowania. Czas trwania szkolenia: 8 godzin (1 dzień) Dodatkowe informacje Szkolenie zakończone będzie egzaminem i wydaniem zaświadczeń

15 ZASADY TWORZENIA I ARCHIWIZOWANIA DOKUMENTÓW W INSTYTUCJACH OPIEKI ORAZ POMOCY SPOŁECZNEJ CEL SZKOLENIA: Program szkolenia zawiera szeroki przekrój zagadnień od zasad tworzenia pojedynczego pisma po organizowanie i prowadzenie archiwum zakładowego dla całej instytucji. Szkolenie daje również szereg praktycznych wskazówek, jak stworzyć lub zaktualizować własne normatywy i pomoce kancelaryjne: instrukcję kancelaryjną, instrukcję archiwalną oraz jednolity rzeczowy wykaz akt. GRUPA DOCELOWA: Szkolenie adresowane jest do pracowników instytucji zajmujących się opieką oraz pomocą społeczną: Domów Pomocy Społecznej (DPS), Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie (MOPR), Miejskich oraz Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej (MOPS, GOPS), Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie (PCPR), itp. 1. Podstawowe regulacje prawne oraz wymogi praktyczne określające postępowanie z dokumentacją w instytucjach pomocy społecznej. 2. Podstawowe zasady obiegu dokumentów w instytucji a) Podstawy kancelaryjne: system dziennikowy, bezdziennikowy oraz mieszany b) Zasady rejestracji, znakowania i rozdzielania korespondencji c) Tworzenie znaku pisma oraz znaku teczki w oparciu o jednolity rzeczowy wykaz akt d) Przekazywanie dokumentów z poszczególnych komórek do archiwum zakładowego e) Zasady postępowania z dokumentacją, której okres przechowywania upłynął (ocena, brakowanie oraz niszczenie wytypowanych dokumentów) 3. Ćwiczenia w zakresie sposobów formowania jednostek kancelaryjnych i archiwalnych (teczek, segregatorów, pudeł archiwizacyjnych, itp.) 4. Omówienie najważniejszych rodzajów dokumentacji występujących w placówkach pomocy społecznej 5. Warunki przechowywania dokumentów w biurze oraz w archiwum instytucji a) Lokal archiwum organizacja, wyposażenie i zabezpieczenia b) Rodzaje regałów, teczek i pudeł archiwizacyjnych c) Normy temperatury, wilgotności oraz natężenia światła w pomieszczeniach archiwum d) Postępowanie w sytuacjach awaryjnych: zagrożenie pożarowe, zalanie wodą, zagrzybienie dokumentów e) Postępowanie w sytuacjach nadzwyczajnych likwidacja placówki Czas trwania szkolenia: 7-8 godzin Szkolenie zakończone będzie egzaminem i wydaniem zaświadczenia. "METRYCZKI ADMINISTRACYJNE" METRYCZKA SPRAWY

16 7 marca 2012 r. weszła w życie zmiana Ustawy z dn. 15 lipca 2011r. o obowiązku stosowania Metryczki administracyjnej ( zmiana ustaw - Kodeks postępowania administracyjnego oraz Ustawy Ordynacja podatkowa) Szkolenie kierowane jest do wszystkich osób zatrudnionych w organach administracji publicznej, które ze względu na posiadane uprawnienia wykonują władzę publiczną, dokonują wiążących rozstrzygnięć administracyjnych oraz mają wpływ na treść tych decyzji. CEL SZKOLENIA - zapoznanie się osób uczestniczących w procesie podejmowania decyzji z prawidłowym wypełnianiem metryczek administracyjnych, a tym samym wykazaniu, kto się dopuścił rażącego naruszenia prawa. Ponadto zapoznanie się ze stosownymi regulacjami prawnymi ma na celu uniknięcia pociągnięcia do odpowiedzialności majątkowej urzędnika, który działaniem (lub zaniechaniem) spowodował szkodę. Tematyka szkolenia: 1. Podstawy prawne stosowania metryczki administracyjnej 2. Zasady odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie przepisów prawa, przy wydawaniu decyzji 3. Metryczka sprawy jako obowiązkowa część sprawy w jakich sprawach? 4. Wyłączenie prowadzenia metryczki spraw ze spraw jakich? oraz jakie poszczególne elementy mogą zostać wyłączone z metryczki spraw? 5. Organy publiczne, w tym grupy zawodowe oraz funkcjonariusze publiczni, których obowiązuje stosowanie metryczki sprawy 6. Elementy metryczki sprawy w formie: - elektronicznej, - pisemnej 7. Aktualizacje metryczki sprawy 8. Warunki wykorzystania narzędzi informatycznych w celu tworzenia metryczki spraw 9. Skutki wniesienia zażalenia, skargi na bezczynność organu, pracownika 10. Terminy załatwiania spraw administracyjnych oraz zakładania metryczek spraw 11. Tryb postępowania o odszkodowanie przeciwko funkcjonariuszowi publicznemu oraz tryb postępowania o to samo roszczenie przeciwko jeszcze innym funkcjonariuszom publicznym, m.in. co o tym decyduje? ocena rażącego naruszenia prawa 12. Skutki odpowiedzialności karno-finansowej funkcjonariusza publicznego za rażące naruszenie przepisów prawa 13. Formy odszkodowania i ubezpieczenia OC funkcjonariusza publicznego 14. Ćwiczenia z prowadzenia metryczek administracyjnych Czas trwania szkolenia: 7-8 godzin Szkolenie zakończone będzie egzaminem i wydaniem zaświadczenia PRACOWNIK ADMINISTRACYJNO-BIUROWY W PRAKTYCE wprowadzenie do zawodu

17 1) Zasady funkcjonowania profesjonalnej kancelarii, sekretariatu: - podstawy prawne dotyczące ochrony dokumentów, danych osobowych i tajemnicy firmy; - przepływ informacji w zarządzaniu biurem; - metody planowania i prowadzenia sekretariatu. - zadania sekretariatu. 2) Systemy kancelaryjne: - system kancelaryjny dziennikowy; - system kancelaryjny bezdziennikowy; - system kancelaryjny mieszany. 3) Korespondencja biurowa: - dzienniki korespondencyjne i rejestry; - zasady tworzenia pism; - budowa znaku sprawy; - tworzenie typowej korespondencji z wykorzystaniem oprogramowania Open Office. 4) Klasyfikacja dokumentów i ich archiwizowanie: - jednolity rzeczowy wykaz akt; - zasady wartościowania dokumentacji; - procedura brakowania dokumentacji. 5) Ćwiczenia z wykorzystaniem dokumentów i formularzy obowiązujących w firmach prywatnych i jednostkach budżetowych. Czas trwania szkolenia: 7-8 godzin (1 dzień) Dodatkowe informacje: Szkolenie zakończone będzie egzaminem i wydaniem zaświadczeń ROZLICZENIE OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA, zbiorcze zestawienie informacji o odpadach oraz opłata produktowa CEL SZKOLENIA zdobycie umiejętności prawidłowego sporządzania wykazów do urzędu marszałkowskiego.

18 Program szkolenia: Opłaty za korzystanie ze środowiska 1. Podstawy prawne systemu opłat za korzystanie ze środowiska (obowiązujące akty prawne). 2. Podmioty korzystające ze środowiska zobowiązane do ponoszenia opłat. Jak powinny sporządzać wykazy podmioty posiadające oddziały w różnych gminach lub województwach. 3. Przedkładanie wykazów: terminy, zakres, wzory wykazów w latach , stawki opłat w latach Poprawne wypełnienie wykazu wraz z przykładem. Charakterystyka najczęściej popełnianych błędów związanych ze sporządzaniem wykazów. 4. Uiszczanie opłat kiedy i gdzie kierować wpłatę. Konsekwencje nie uiszczenia opłaty w terminie. 5. Zasady naliczania opłat wraz z przykładami: a) za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza (w tym: naliczenie opłaty ze środków transportu, ogrzewania, przeładunku benzyn, technologii powodujących emisję zanieczyszczeń do powietrza np.: spawanie, lakierowanie, klejenie; klimatyzacja. b) za pobór wód podziemnych lub powierzchniowych (w tym: naliczanie opłat za pobór wód z ujęć własnych), c) za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziem (w tym naliczanie opłat za wody roztopowe i opadowe pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych, czyli z utwardzonych placów, parkingów, ulic, itp.). d) za składowanie odpadów. 1. Jak naliczyć opłatę podwyższoną z tytułu braku pozwolenia. 2. Konsekwencje nie uiszczania opłat lub uiszczania opłat w wysokości nasuwającej zastrzeżenia. Gospodarka odpadami 1. Charakterystyka najważniejszych krajowych przepisów regulujących postępowanie z odpadami. 2. Szeroka interpretacja pojęcia odpadu oraz pojęcia produktu ubocznego. 3. Wytwórca odpadów. 4. Posiadacz odpadów, wytwórca odpadów. 5. Omówienie katalogu odpadów. 6. Ewidencja odpadów: 7. Sprawozdawczość zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów. Obowiązki przedsiębiorców w zakresie opłaty produktowej 1. Podstawy prawne opłaty produktowej 2. Obowiązki przedsiębiorców, wprowadzających na terytorium kraju produkty w opakowaniach. 3. Zasady naliczania opłaty produktowej. 4. Przedkładanie sprawozdań OŚ-OP1: terminy, zakres, wzory sprawozdań w latach , stawki opłat w latach , obowiązujące poziomy odzysku i recyklingu. Czas trwania szkolenia: 7 godzin Szkolenie zakończone będzie egzaminem i wydaniem zaświadczenia. "OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI i ZARZĄDCÓW BUDYNKÓW i BUDOWLI W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH PRZEPISÓW PRAWA BUDOWLANEGO ORAZ PRZEPISÓW BHP i PPOŻ." CEL SZKOLENIA:

19 Szkolenie ma na celu nauczenie właścicieli i zarządzających budynkami zachowywać bezpieczeństwo, przepisy BHP jak i wszelkiego rodzaju przeglądy techniczne, kontrole i prowadzenie książki obiektu budowlanego. Program szkolenia: 1. Podstawowe przepisy związane z prowadzeniem książki obiektu budowlanego. 2. Bezpieczeństwo pożarowe w budynkach. 3. Podstawowe obowiązki właścicieli, zarządców, użytkowników obiektów pod względem pożarowym. 4. Praktyczne sprawozdanie organizacji i warunków ewakuacji. 5. Jak prawidłowo przeprowadzić przegląd budynków pod względem BHP. 6. Obowiązkowe kontrole i przeglądy obiektów budowlanych. Czas trwania szkolenia: zajęcia teoretyczne - 6 godzin Dodatkowe informacje: Szkolenie zakończone będzie egzaminem i wydaniem zaświadczeń OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 7.III.2011 r. PROGRAM: 1. PODSTAWY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH - Jakie przepisy stosować? - Podstawowe definicje?

20 - Przetwarzanie danych osobowych - Zbiór danych osobowych. - Administrator Danych, kto to jest? 2. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH - Przetwarzanie danych osobowych na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą - Przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji umowy - Przetwarzania danych osobowych na gruncie innych ustaw 3. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH OBOWIĄZKI I PRAWA ADMINISTRATORA Przetwarzanie danych osobowych pracowników, kandydatów do pracy, osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych Zakres uprawnień pracodawcy do dysponowania danymi pracownika (w tym wizerunkiem), obowiązek informacyjny i udostępnianie danych kadrowych, Monitoring pracownika, zbieranie danych z Internetu, portale społecznościowe i inne warunki dozwolonego korzystania (zasada adekwatności), dane związkowe, o stanie zdrowia oraz orzeczenia sądowe na czym polega ich szczególna ochrona? Przetwarzanie danych osobowych w działalności marketingowej i reklamowej Przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji umów Obowiązki informacyjne Administratora Danych i prawa osób, których dane dotyczą w kontekście uchylenia art. 29 i 30 Zasady przetwarzania danych osobowych (zasada związania celem, adekwatności, poprawności itp.). Udostępnienie danych osobowych 4. OUTSOURCING DANYCH OSOBOWYCH - Przypadki powierzenia przetwarzania danych osobowych (windykacja, działalność marketingowa, outsourcing pracowniczy, księgowy itp.) - Umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych (jak prawidłowo napisać umowę i dlaczego należy ją stosować.) 5. FUNKCJE, OBOWIĄZKI I POZYCJA ABI? Czy trzeba wyznaczać ABI? Kogo wyznaczyć? Role i obowiązki ABI - jak po nowelizacji przepisów efektywnie wypełniać obowiązki, na co zwrócić szczególną uwagę? ABI w strukturach Outsourcing ABI 6. PRZYGOTOWANIE I WDROŻENIE DOKUMENTACJI ZWIĄZANEJ Z OCHRONĄ DANYCH OSOBOWYCH Sporządzania polityki bezpieczeństwa oraz instrukcji zarządzania systemem informatycznym Przygotowanie Instrukcji postępowania w sytuacji naruszenia danych Rola ABI we wdrożeniu dokumentacji

21 Wydawanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych oraz ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych Umowy/ klauzule o zachowaniu poufności 7. REJESTRACJA ZBIORÓW DANYCH Kiedy i jaki zbiór danych osobowych należy zarejestrować Forma zgłoszenia zbioru (zgłoszenia tradycyjne, drogą elektroniczną) 8. KONTROLA GIODO Uprawnienia kontrolne GIODO Praktyka kontrolna Nowy protokół pokontrolny nowe uprawnienie wystąpienia GIODO kierowane do administratorów danych, czy powstaną jednostki zamiejscowe i co to może oznaczać dla administratorów danych? ZMIANY W USTAWIE WCHODZĄCE W ŻYCIE 7 MARCA 2011 ROKU. 9. SANKCJE WYNIKAJĄCE Z NARUSZENIA ZASAD PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Odpowiedzialność Administratora Danych Odpowiedzialność ABI Odpowiedzialność użytkowników Odpowiedzialność karna/cywilna/administracyjna/ pracownicza PANEL DYSKUSYJNY dobre praktyki w ochronie danych osobowych przykłady naruszeń pytania od uczestników czy będą kolejne nowelizacje (duża nowelizacja) a jeśli tak to jaki będzie ich kierunek? najnowsze decyzje, opinie, publikacje na stronach www i w mediach gdzie i jak szukać wiarygodnych informacji o ochronie danych. CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 8 godzin. KURS DLA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH CEL SZKOLENIA - kurs przeznaczony dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem oraz w spółkach z udziałem Skarbu Państwa. Zapoznanie uczestników z prawnymi aspektami restrukturyzacji przedsiębiorstw, obrotu gospodarczego, zasadami obrotu papierami wartościowymi, analizą marketingową przedsiębiorstw, wybranych zagadnień prawa handlowego, tworzeniem biznes planu. Przygotowanie do egzaminu przed Komisją Państwową.

22 PROGRAM: Elementy prawa cywilnego. Prawo układowe i upadłościowe. Marketing w przedsiębiorstwie. Restrukturyzacja przedsiębiorstw. Pomoc publiczna dla przedsiębiorstw. Rachunkowość i finanse w przedsiębiorstwie. Rola państwa w przedsiębiorstwie. Spółki handlowe. Kompetencje organów spółek prawa handlowego w tym zasady funkcjonowania rad nadzorczych w jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa. Komercjalizacja i prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych. Metody wyceny mienia przedsiębiorstwa. Rynek kapitałowy. Rachunkowość w Polsce. Zasady działalności przedsiębiorstw. Biznes plan. Zarządzanie przedsiębiorstwem. Problematyka związków zawodowych w procesie komercjalizacji i prywatyzacji oraz skutki tych procesów w świetle prawa pracy. CZAS TRWANIA KURSU: godz. (w dniach wolnych ok. 1,5 m-ca) SZKOLENIA Z ZAKRESU SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISO 9001:2008 Certyfikacja systemu zarządzania jakością po 15 listopada 2009 może być prowadzona wyłącznie w oparciu o normę ISO 9001: Audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością ISO 9001:2008, Celem szkolenia jest przygotowanie pracowników do pełnienia funkcji audytora wewnętrznego systemu ISO 9001:2008, 2. Pełnomocnik systemu zarządzania jakością ISO 9001:2008, Celem szkolenia jest przygotowanie pracowników do pełnienia funkcji Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością, 3. Szkolenie doskonalące dla audytorów wewnętrznych systemu zarządzania jakością,

23 Celem szkolenia jest przygotowanie audytorów do przeprowadzania audytów zgodnie z nową normą ISO 9001:2008 oraz nabycie umiejętności doskonalenia systemu jakości. 4. Wdrażanie systemu zarządzania jakością ISO 9001:2008, Celem szkolenia jest dostarczenie informacji uczestnikom z zakresu metodologii wdrażania systemu zarządzania jakością oraz przedstawienie procedury certyfikacji, Oferujemy także usługi związane z systemem jakości oraz doradztwem w zakresie systemów zarządzania: 1. Wdrażanie systemu zarządzania jakością ISO 9001:2008, 2. Prowadzenie audytów wstępnych nieudokumentowanych systemów (przed podjęciem czynności wdrożeniowych), 3. Prowadzenie audytów sprawdzających wdrożony system jakości (przed audytem certyfikującym), 4. Przeprowadzanie wewnętrznych audytów systemu zarządzania na zgodność: - ISO 9001:2008 (oraz ISO 9001:2000); system zarządzania jakością, - ISO 14001; system zarządzania środowiskiem, - PN-N/OHSAS 18001; zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, 5. Pełnienie obsługi systemu zarządzania ISO w firmie; - sprawowanie funkcji pełnomocnika systemu zarządzania jakością, - przeprowadzanie audytów wewnętrznych systemu ISO. POMIARY OŚWIETLENIA Wykonujemy pomiary oświetlenia, a konkretnie pomiary natężenia oświetlenia w zakładach pracy, firmach, instytucjach publicznych oraz we wszystkich miejscach gdzie wymagany jest odpowiedni poziom i jakość oświetlenia. Pomiary oświetlenia wykonujemy przy użyciu luksomierzy, które zostały zatwierdzone przez Główny Urząd Miar. Prowadzone badania nie zakłócają toku pracy i nie wpływają na obniżenie wydajności pracy. Po dokonaniu pomiarów sporządzana jest stosowna dokumentacja.

24 CERTYFIKACJA MASZYN I URZĄDZEŃ ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W ZAKŁADZIE POD WZGLĘDEM PRZYSTOSOWANIA ICH DO MINIMALNYCH WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY W ZAKRESIE UŻYTKOWANIA MASZYN PRZEZ PRACOWNIKÓW PODCZAS PRACY Cel - Ocena stanu organizacji i bezpieczeństwa używanych maszyn i urządzeń nabytych przed 1 stycznia 2003 r. Etapy przeprowadzenia oceny stanu organizacji i bezpieczeństwa używanych maszyn i urządzeń: I etap: Powołanie zespołu ds. certyfikacji.

25 II etap: Audyt wstępny. III etap: Opracowanie list kontrolnych dotyczących maszyn i urządzeń. Podstawa prawna: Maszyny i urządzenia kupowane po 1 maja 2004 r. muszą posiadać oznaczenie Œ oraz wystawiony przez wytwórcę Deklarację zgodności, która potwierdza zgodność z dyrektywami obowiązującymi w UE. Maszyny nabyte przed 1 stycznia 2003 r. nie podlegają dyrektywom nowego podejścia, lecz Dyrektywie 89/655/EWG dotyczącej minimalnych wymagań bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy użytkowaniu urządzeń produkcyjnych wdrożonej do polskiego prawa Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. (Dz. U. Nr 191, poz. 1596, rozdział 6 34). Zgodnie z w/w Rozporządzeniem maszyny nabyte przed 1 stycznia 2003 r. powinny być, w terminie do dnia 1 stycznia 2006 r. dostosowane do minimalnych wymagań dotyczących maszyn pod względem bezpieczeństwa pracy. Czas trwania wykonania usługi: 8 tygodni od przyjęcia zamówienia. OBSŁUGA FIRM W ZAKRESIE BHP I PPOŻ. Zlecenie nadzoru bhp odciąża kierownictwo firmy od nadzoru nad sprawami związanymi z bhp w firmie. Usługę nadzoru bhp kierujemy zarówno do małych jak i średnich firm. W zależności od potrzeb i oczekiwań Klienta może ona przyjmować różne formy. Formuła pełnego nadzoru BHP jest gwarancją, że wszelkie wymogi stawiane w zakresie BHP przez ciągle zmieniające się przepisy będą natychmiast wprowadzane do praktyki obsługiwanej firmy.

26 Koszt nadzoru bhp nad firmą ustalany jest indywidualnie i zależy miedzy innymi od liczby zatrudnionych pracowników oraz profilu prowadzonej działalności. W ramach tej usługi oferujemy również doradztwo w zakresie bhp, ppoż. oraz prawa pracy. SZKOLENIA DLA STANOWISK EKSPLOATACJI I DOZORU URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI ENERGETYCZNYCH Szkolenia energetyczne mają na celu zapoznanie uczestników z zasadami bezpiecznej eksploatacji sieci, urządzeń i instalacji (dozoru lub eksploatacji): elektroenergetycznych wytwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną, cieplnych zużywających paliwa stałe i płynne oraz przetwarzających i przesyłających ciepło, gazowych, służących do wytwarzania, przesyłania, magazynowania i zużywające paliwa gazowe. Szkolenia energetyczne zakończone są egzaminami kwalifikacyjnymi.

27 UAKTUALNIONA USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. (Dz. U. Nr 54, poz.348) (Dz. U nr 62, poz. 552, ) Kwalifikacje osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. Art Osoby zajmujące się eksploatacją sieci oraz urządzeń i instalacji określonych w przepisach, o których mowa w ust. 6, obowiązane są posiadać kwalifikacje potwierdzone świadectwem wydanym przez komisje kwalifikacyjne. 1a. Sprawdzenie spełnienia wymagań kwalifikacyjnych powtarza się, co pięć lat. 1b. W razie stwierdzenia, że eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci jest prowadzona niezgodnie z przepisami dotyczącymi ich eksploatacji, na wniosek pracodawcy, inspektora pracy, Prezesa URE lub innego organu właściwego w sprawach regulacji gospodarki paliwami i energią, o którym mowa w art. 21a, sprawdzenie spełnienia wymagań kwalifikacyjnych należy powtórzyć przed upływem pięciu lat. 2. Zabrania się zatrudniania przy samodzielnej eksploatacji sieci oraz urządzeń i instalacji określonych w przepisach, o których mowa w ust. 6, osób bez kwalifikacji, o których mowa w ust. 1. Art. 16. Świadectwa kwalifikacyjne, o których mowa w art. 54 ustawy wymienionej w art. 1, wydane bezterminowo na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują moc przez okres 5 lat od daty wejścia w życie niniejszej ustawy. ( ) KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA CEL SZKOLENIA - nauczyć: rozpoznawać przeszkody i bariery w komunikacji, dokonać pogłębionej analizy własnych postaw zawodowych, optymalnego wykorzystania swoich możliwości, posługiwać się psychologicznymi i socjologicznymi środkami skutecznego kierowania procesem komunikacji w celu realizacji wyznaczonych zadań wywoływać zamierzone wrażenie na otoczeniu.

28 Kultura organizacji zorientowanej na klienta. Percepcja zdarzeń jako podstawa orientacji w świecie biznesu. Komunikowanie się. Budowa image u instytucji. Delegowanie uprawnień i sposoby przeprowadzania oceny pracowników jako przypadki dwutorowego procesu komunikacji między przełożonym i podwładnym. CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 16 godzin TECHNIKI SPRZEDAŻY - EFEKTYWNA SPRZEDAŻ CEL SZKOLENIA - możliwość zdobycia umiejętności wykorzystywania różnych metod i technik przyczyniających się do odkrywania ukrytych potrzeb Klienta jak i nawiązywania z nim pozytywnych relacji. 1. Wprowadzenie do sprzedaży, czyli liczby sprzedażowe XXI wieku - klucz do efektywności zasada 3P - taktyka wykonywania telefonów według wzoru S=P=T - samo motywacja i określenie własnych celów 2. Poszukiwanie kontaktów - dowiesz się, jak skutecznie umawiać się na spotkania, jak docierać do właściwej i decyzyjnej osoby

29 - nauczysz się sposobów skutecznego pozyskiwania większej liczby klientów nawet przy niesprzyjających warunkach rynkowych - jak podzielić grupy kandydatów, by efektywnie z nich czerpać - zarządzanie kontaktami 3. Technika wykonywania telefonów - dowiesz się, jak skutecznie umawiać się na spotkania, jak docierać do właściwej i decyzyjnej osoby - przedstawienie się - przebieg i plan rozmowy z klientem - jak wywierać wpływ poprzez autoprezentację - kończenie rozmów 4. Spotkanie sprzedażowe - pięć elementów efektywnej sprzedaży od momentu przygotowania, przez badanie potrzeb do zamknięcia transakcji i obsługi posprzedażowej - wpływ na zachowanie człowieka ( 9 praw perswazji) - umiejętne zadawanie pytań - stare stwierdzenie: zamknięcie sprzedaży w nowej odsłonie CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 8 godzin TECHNIKI SKUTECZNEGO TELEMARKETINGU CEL SZKOLENIA - zdobycie umiejętności w zakresie rozwoju technik komunikowania się w kontakcie telefonicznym, sterowanie przebiegiem rozmowy przez telefon, efektywnej organizacji pracy, diagnozy potrzeb klienta, argumentacji oraz przezwyciężania sytuacji trudnych. KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW: dzięki uczestnictwie w szkoleniu macie Państwo szanse na zdobycie wiedzy na temat tego: Czym jest telemarketing? Jak stworzyć i zarządzać stanowiskiem telemarketingowym? Jak efektywnie świadczyć usługę przez telefon? W jaki sposób pozyskać klienta? Szkolenie dostarcza szerokiej wiedzy niezbędnej każdemu, dla kogo telemarketing stanowi narzędzie marketingowe lub sprzedażowe. W trakcie szkolenia opanują Państwo standardy pracy telefonicznej, dotyczące

30 telefonicznej obsługi klientów istniejących i pozyskanych oraz metod dotarcia do całkiem nowych klientów. 1. WARSZTAT KOMUNIKACYJNY Profesjonalna postawa handlowa pracowników Firmy Automotywacja Asertywność na co dzień - jak kreować wizerunek solidnego partnera handlowego? Jak kierować emocjami, czyli zarządzanie sobą Skuteczna komunikacja w kontakcie telefonicznym Specyfika rozmów telefonicznych jako jednego z kanałów nawiązywania kontaktu z Klientem 2. TECHNIKI SPRZEDAŻY PRZEZ TELEFON Potrzeby klientów Przygotowanie do sprzedaży i nawiązanie kontaktu Prezentacja oferty językiem korzyści dla Klienta Zachowania podczas trudnych rozmów i sytuacji Budowanie trwałych relacji, czyli kontakty posprzedażowe METODOLOGIA SZKOLENIA: szkolenie realizowane jest głównie metodami warsztatowymi, aktywizującymi uczestników i uzupełniane wykładami. CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 16 godzin KULTURA OBSŁUGI KLIENTA FIRMY ( INSTYTUCJI ) CEL SZKOLENIA - Podniesienie i standaryzacja kultury obsługi klienta przez pracownika firmy. Szkolenie pozwala osiągnąć przewagę konkurencyjną na rynku usług lub podnieść poziom pozytywnej oceny pracy instytucji i urzędów publicznych.

31 Wpływ otoczenia firmy na kulturę obsługi klienta. Dlaczego klienci kupują usługi firmy i jak w tym procesie chcą być obsługiwani. Procesy komunikacyjne w obsłudze klienta. Nawiązywanie kontaktu emocjonalnego podczas obsługi klienta. Jak zdobywać informacje w trakcie obsługi klienta. Jak reagować na pytania, wątpliwości i obiekcje klienta. Dobre obyczaje w kulturze obsługi klienta. Jak sobie radzić ze skargami klienta. Jak sobie radzić z trudnym klientem w procesie obsługi. Pierwsze wrażenie jak je wykreować. Telefon fazy prowadzenia rozmowy. CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 16 godzin NEGOCJACJE W BIZNESIE

32 CEL SZKOLENIA - Nauczyć skutecznie i profesjonalnie wykorzystywać w praktyce instrumenty i narzędzia w trakcie trwania całego procesu negocjacyjnego. Szkolenie pozwala ocenić ważkość zagadnienia optymalnych negocjacji biznesowych. Stawianie pytań i udzielanie odpowiedzi. Planowanie negocjacji. Przebieg negocjacji fazy postępowania. Prowadzenie negocjacji, czyli etap zasadniczy. Ocena negocjacji. Postawy negocjacyjne. Ostrożność negocjacyjna. Trudne momenty w trakcie negocjacji. CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 16 godzin ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

33 CEL SZKOLENIA - Zasoby ludzkie są najcenniejszym kapitałem firmy, natomiast prawidłowe zarządzanie nim może być źródłem rynkowego sukcesu firmy albo jej spektakularnej porażki. Celem szkolenia jest dostarczenie niezbędnej wiedzy i wykształcenie umiejętności w zakresie identyfikacji potrzeb związanych z zatrudnianiem, technik rekrutacji i selekcji, oceny i wynagradzania pracowników oraz planowania rozwoju kadry. Ćwiczenia mają na celu wykształcenie praktycznych umiejętności komunikowania, postępowania z ludźmi i wpływania na prawidłowy rozwój stosunków międzyludzkich w firmie. Zarządzanie zasobami ludzkimi jako strategia i praktyka. Warunki efektywnych działań pracowników. Polityka kadrowa jej cele i zadania. Analiza pracy podstawą do rozwoju kompetencji, umiejętności i osobowości pracowników. Pozyskiwanie pracowników. Kierowanie przebiegiem pracy i rozwojem pracowników. Umiejętności interpersonalne jako funkcja zarządzania zasobami ludzkimi. CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 2 dni (16 godzin zajęć) ZARZĄDZANIE CZASEM

34 CEL SZKOLENIA - Cechą charakterystyczną czasu jest to, że przemija. Nieumiejętne gospodarowanie czasem powoduje, że często na wiele spraw, również tych ważnych, nie mamy już czasu. Istotą każdego planu są cele. Szkolenie dostarczy uczestnikom wiedzy na temat podstawowy jakimi metodami efektywnie gospodarować czasem. Jak planować własną pracę. Zarządzanie celami. Zarządzanie zadaniami. Model, według którego rozróżniamy zadania pilne i ważne. Skuteczność komunikowania się jako element efektywnego planowania czasu. Przekazywanie zadań i odpowiedzialności. Pochłaniacze czasu i jak sobie z nimi radzić. Umiejętność działania w sytuacjach kryzysowych. Organizacja zebrań i spotkań czyli jak efektywnie wykorzystać czas na przekazywanie informacji. Umiejętność godzenia celów osobistych z zawodowymi. CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 2 dni (16 godzin) ZARZĄDZANIE ZMIANĄ

35 CEL SZKOLENIA - Dostarczenie wiedzy w zakresie kreowania, utrzymywania i kierowania procesem zmian za pośrednictwem jednostek i zespołów organizacyjnych. Pogłębienie świadomości, że w dzisiejszym świecie, przy tym tempie ciągłych zmian także nasza firma musi ewaluować, zmieniać się. Analiza otoczenia zewnętrznego firmy. Diagnozowanie potencjału organizacyjnego. Własne postawy i osobisty styl kierowania. Zrozumienie procesu zmian wyzwaniem dla zarządzania. Przełożenie negatywów na pozytywy. Budowanie kultury zmian. Przewidywanie i przezwyciężanie oporu wobec zmian. Rola wspólnej wizji i przewodzenia zmianom. Zasady pobudzania niezadowolenia-lista kontrolna. Rola komunikowania się. Kierowanie zmianą w okresie przejściowym. Realizacja zmian i proces kierowania zmianami. Umacnianie zmian. CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 2 dni ( 16 godzin )

36 TRENING UMIEJĘTNOŚCI ZACHOWAŃ ASERTYWNYCH CEL SZKOLENIA - Celem zajęć jest rozwijanie umiejętności asertywnego nawiązywania dobrych, bezkonfliktowych stosunków z podwładnymi i przełożonymi, budowania swojej pozycji zawodowej i autorytetu, realizowania zaplanowanych kierunków działania. Zasady zachowania asertywnego (m.in. wzory zachowań, style komunikacyjne, postawy życiowe charakteryzujące zachowania asertywne, agresywne i bierne). Określenie poziomu osobistych umiejętności zachowania asertywnego. Ćwiczenie umiejętności asertywnych (m.in. odmawianie, zaprzeczanie, wyrażanie gniewu, złości; obrona własnych praw; radzenie sobie z zachowaniami inwazyjnymi; wyrażanie własnego zdania i opinii). Asertywność w miejscu pracy (m.in. analiza różnych sytuacji w miejscu pracy wymagających asertywnego zachowania, takich jak: motywowanie, kontrolowanie; dyscyplinowanie; udzielanie i przyjmowanie ocen, zwalnianie). Asertywne zarządzanie (m.in. budowanie zespołu; tworzenie atmosfery współpracy; zasady dobierania ludzi do zespołu; komunikacja w zespole; podejmowanie decyzji). CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 2 dni (16 godzin ) LOGISTYKA W GOSPODARCE MAGAZYNOWEJ

37 CEL SZKOLENIA - Nabycie umiejętności kompleksowego i racjonalnego zarządzania gospodarką magazynową. Poznanie wszelkich aspektów pracy w magazynie dotyczących logistyki mających wpływ na efektywność i optymalizację pracy magazynu W TRAKCIE ZAJĘĆ UCZESTNICY: 1. Zdobędą i usystematyzują wiedzę o funkcjonowaniu magazynu w nowoczesnym systemie logistycznym. 2. Nauczą się określać procesy magazynowe oraz wymiarować przepływy w magazynie. 3. Dowiedzą się jak koszty magazynowe wpływają na wynik finansowy firmy. 4. Poznają zastosowania mierników i wskaźników zarządzania magazynem. Pojęcia logistyki i jej rola w zarządzaniu Zasady organizacji gospodarki magazynowej Technologia pracy magazynu Wyposażenie magazynu Urządzenia łączności, automatycznej identyfikacji i inwentaryzacji Racjonalne gospodarowanie zapasami Warunki przechowywania towarów Technologia pracy w magazynie Bezpieczeństwo towarów Kontakt z klientem Rola czynnika z zakresie prezentacji towarów Kształtowanie technik finalizowania transakcji CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 2 dni (16 godzin) ORGANIZACJA FUNKCJONOWANIA MAGAZYNÓW

38 CEL SZKOLENIA - Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników odpowiadających za prawidłowe funkcjonowanie magazynów (kierowników i ich zastępców) oraz pozostałej kadry magazynowej przedsiębiorstwa. SZKOLENIA: PROGRAM Przeznaczenie i zadania magazynów. Warunki przechowywania zapasów magazynowych. Poziom i asortyment zapasów. Technologia operacji magazynowych. Metody składowania zapasów. Rozmieszczenie zapasów w magazynie. Wyposażenie magazynów. Zasady przechowywania niebezpiecznych substancji chemicznych. Zasady formowania i zabezpieczania jednostek ładunkowych. Organizacja znakowania ładunków. Przepisy BHP w organizacji prac magazynowych. Przepisy BHP przy użytkowaniu i obsłudze urządzeń transportowomanipulacyjnych. Zagospodarowanie przestrzeni składowej i manipulacyjnej, wyposażenia technicznego i personelu w magazynach. Koszty gospodarki magazynowej. Możliwości usprawnień organizacji pracy magazynów. CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 3 dni (24 godzin)

39 KASJER WALUTOWO ZŁOTOWY CEL SZKOLENIA - Teoretyczne i praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu kasjera walutowo-złotowego. Istotne podniesienie poziomu wiedzy teoretycznej i praktycznej osoby szkolonej dające w perspektywie możliwość awansu zawodowego lub placowego. Skup i sprzedaż pieniędzy. Organizacja stanowiska pracy. Metody identyfikacji znaków pieniężnych. Fałszerskie techniki zastępcze. Zasady i tryb postępowania w wypadku ujawnienia falsyfikatów lub banknotów sfałszowanych. Warunki skupu obcych znaków pieniężnych. Obsługa klienta. Zajęcia praktyczne. Egzamin sprawdzający (kwalifikacyjny). METODY SZKOLENIOWE: Szkolenie prowadzone jest metoda warsztatową. Uczestnicy podczas ćwiczeń mają możliwość szczegółowego przeanalizowania autentycznych banknotów pod względem sposobu ich zabezpieczania, technik drukarskich, papieru przy użyciu lup i lamp ultrafioletowych. Ponadto uczestnikom pokazywane są przezrocza przedstawiające w dużym powiększeniu poszczególne zabezpieczenia. Uczestnicy mają także możliwość obejrzenia kilkuset falsyfikatów banknotów oraz monet z walut: USD, Euro, PLN, CHF, GBP, AUD, CAD i inne. CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 2 dni (16 godzin) Szkolenie zakończone będzie egzaminem i wydaniem zaświadczenia.

40 KASJER ZŁOTOWY CEL SZKOLENIA - Teoretyczne i praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu kasjera złotowego. Istotne podniesienie poziomu wiedzy teoretycznej i praktycznej osoby szkolonej dające w perspektywie możliwość awansu zawodowego lub placowego. Organizacja stanowiska pracy. Metody identyfikacji znaków pieniężnych. Fałszerskie techniki zastępcze. Zasady i tryb postępowania w wypadku ujawnienia falsyfikatów lub banknotów sfałszowanych. Metody zabezpieczania polskich znaków pieniężnych techniki drukarskie. Rozpoznawanie autentyczności polskich znaków pieniężnych. Rozpoznawanie autentyczności monet. Zajęcia praktyczne. Egzamin sprawdzający (kwalifikacyjny). CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 8 godzin Szkolenie zakończone będzie praktycznym sprawdzeniem zdobytej wiedzy i umiejętności oraz wydaniem zaświadczeń o udziale w szkoleniu.

41 KASJER WALUTOWY CEL SZKOLENIA - Teoretyczne i praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu kasjera walutowego. Istotne podniesienie poziomu wiedzy teoretycznej i praktycznej osoby szkolonej dające w perspektywie możliwość awansu zawodowego lub placowego. Organizacja stanowiska pracy. Metody identyfikacji znaków pieniężnych. Fałszerskie techniki zastępcze. Zasady i tryb postępowania w wypadku ujawnienia falsyfikatów lub banknotów sfałszowanych. Rozpoznawanie autentyczności zagranicznych znaków pieniężnych. Rozpoznawanie autentyczności monet. Warunki skupu obcych znaków pieniężnych. Omówienie istotnych zagadnień ustawy Prawo dewizowe z dnia r. z póź. zmianami. Warunki prowadzenia działalności kantorowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia r. (Dz. U. nr 173, poz. 1808). Zajęcia praktyczne. Egzamin sprawdzający (kwalifikacyjny). METODY SZKOLENIOWE: Uczestnicy podczas ćwiczeń mają możliwość szczegółowego przeanalizowania autentycznych banknotów pod względem sposobu ich zabezpieczania, technik drukarskich, papieru przy użyciu lup i lamp ultrafioletowych. Ponadto uczestnikom pokazywane są przezrocza przedstawiające w dużym powiększeniu poszczególne zabezpieczenia. Uczestnicy mają także możliwość obejrzenia kilkuset falsyfikatów banknotów oraz monet zagranicznych i polskich. CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 10 godzin Szkolenie zakończone będzie praktycznym sprawdzeniem zdobytej wiedzy i umiejętności oraz wydaniem zaświadczeń o udziale w szkoleniu.

42 Rozpoznawanie autentyczności waluty Euro i PLN CEL SZKOLENIA - Teoretyczne i praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu kasjera złotowego i Euro. 1) Organizacja stanowiska pracy. 2) Metody identyfikacji znaków pieniężnych. 3) Fałszerskie techniki zastępcze. 4) Zasady i tryb postępowania w wypadku ujawnienia falsyfikatów lub banknotów sfałszowanych. 5) Metody zabezpieczania polskich znaków pieniężnych techniki drukarskie. 6) Rozpoznawanie polskich znaków pieniężnych. 7) Rozpoznawanie autentyczności monet. 8) Geneza Euro. 9) Omówienie głównych założeń ustawy o skutkach wprowadzenia Euro do polskiego porządku prawnego. 10)Metody identyfikacji i rodzaje zabezpieczeń waluty Euro 11) Zajęcia praktyczne. 12) Egzamin sprawdzający (kwalifikacyjny). CZAS TRWANIA SZKOLENIA 6 godzin ZAKRES TEMATYCZNY: szkolenie zapewni uczestnikom poznanie metod identyfikacji znaków pieniężnych oraz zaznajomi z trybem postępowania w przypadku ujawniania banknotów sfałszowanych lub falsyfikatów. OCZEKIWANIA I EFEKTY SZKOLENIA: zapewniamy profesjonalne przygotowanie uczestnika szkolenia do podjęcia pracy w zawodzie kasjera. METODY SZKOLENIOWE: uczestnicy podczas ćwiczeń mają możliwość szczegółowego przeanalizowania autentycznych banknotów pod względem sposobu ich zabezpieczania, technik drukarskich, papieru przy użyciu lup i lamp ultrafioletowych. Ponadto uczestnikom pokazywane są przezrocza przedstawiające w dużym powiększeniu poszczególne zabezpieczenia. Uczestnicy mają także możliwość obejrzenia kilkuset wybranych falsyfikatów. Szkolenie zakończone będzie egzaminem i wydaniem zaświadczenia.

43 PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY Od 22 października 2009 roku (Dz. U. nr 166 poz.1317 z 2009 roku) weszły w życie przepisy wynikające z rozległej nowelizacji Ustawy z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. Nowelizacja znacząco poszerzyła listę podmiotów zobowiązanych do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. z późniejszymi zmianami, w tym o: - biura rachunkowe - stowarzyszenia i fundacje - przedsiębiorstwa CEL SZKOLENIA: 1. nabycie wiedzy o celach nowelizacji ustawy oraz zasadach realizacji ustawy, 2. poznanie zadań i obowiązków instytucji obowiązanych wynikających ze znowelizowanych przepisów ustawy, 3. nabycie umiejętności stosowania przepisów ustawy w zakresie prowadzenia rejestrów, 4. identyfikacja klienta i zasad przekazywania informacji GIIF, 5. poznanie metod prania pieniędzy występujących w różnych dziedzinach gospodarki, 6. rozpoznawanie i typowanie transakcji podejrzanych. CZAS TRWANIA SZKOLENIA 6-8 godzin Szkolenie zakończone będzie egzaminem i wydaniem zaświadczenia.

44 ROZPOZNAWANIE METOD I TECHNIK FAŁSZOWANIA DOKUMENTÓW CEL SZKOLENIA - przygotowanie uczestników do rozpoznawania fałszywych dokumentów oraz zapoznanie ich z metodami postępowania w sytuacjach kontaktu z fałszerstwami. Szkolenie dedykowane pracownikom: banków i instytucji finansowych, urzędów, sądów i wszystkim zainteresowanym. 1. Fałszerstwa dokumentów zagadnienia ogólne. Wprowadzenie do tematu. Skala zjawiska. Zagrożenia. 2. Sposoby zabezpieczania dokumentów przed fałszerstwem. 3. Bezprawne uzyskiwanie dokumentów osobistych i bankowych. 4. Sposoby ujawniania fałszerstw dowodów osobistych i paszportów. 5. Prawa jazdy. 6. Pieczęcie, pieczątki, datowniki, stemple, stampile. 7. Stwierdzanie autentyczności niektórych dokumentów przedkładanych przez kredytobiorcę. Analiza cech wskazujących na fałszerstwo. 8. Zagrożenia wynikające z zastosowania nowoczesnych technik pomnażania dokumentów. Możliwości ich łatwego rozpoznawania. 9. Pismo ręczne. Zasady identyfikacji. 10. Badanie podpisów 11. Zajęcia praktyczne. Analiza materiałów porównawczych. 12. Przepisy prawa karnego dotyczące dokumentów. 13. Możliwości kryminalistycznych badań dokumentów. 14. Zagadnienia uzupełniające. 15. Rady praktyczne. Odpowiedzi na pytania. Podsumowanie wykładu. Sprawdzenie stopnia opanowania prezentowanych zagadnień. CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 16 godzin ( 2 dni )

45 ROZPOZNAWANIE AUTENTYCZNOŚCI DOKUMENTÓW PUBLICZNYCH I PODPISÓW CEL SZKOLENIA: Szkolenie ma na celu zdobycie i poszerzenie wiedzy z zakresu rozpoznawania fałszerstw dokumentów, oceny autentyczności zabezpieczeń, metod działania przestępców i sposobów wykrywania podrobionych i przerobionych dokumentów. Oddzielna część szkolenia poświęcona jest analizie identyfikacyjnej podpisów w celu przekazania wiedzy jak profesjonalnie badać podpisy występujące na przedkładanych dokumentach. 1. Fałszerstwa dokumentów zagadnienia ogólne. Wprowadzanie do tematu. Skala zjawiska. Zagrożenia. 2. Sposób zabezpieczania dokumentów przed fałszerstwem. 3. Bezprawne uzyskiwanie dokumentów osobistych i bankowych. 4. Sposób ujawniania fałszerstw dowodów osobistych i paszportów. 5. Prawa jazdy - typy prawa jazdy - zabezpieczenia blankietów - zabezpieczenie personalizacji i wpisów przed przerobieniem - fałszerstwa 6. Pieczęcie, pieczątki, datowniki, stemple, stampile - systematyka metod podrabiania - cechy wskazujące na fałszerstwo odcisków pieczątek - możliwości określenia techniki fałszowania - ćwiczenia w zakresie rozpoznawania zastosowanej techniki fałszerskiej METODYKA: Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatów, wykład teoretyczny z zastosowaniem urządzeń multimedialnych ma przekład na ćwiczenia przy zastosowaniu materiałów szkoleniowych. Czas trwania szkolenia: 8-10 godzin (1 dzień) Dodatkowe informacje: Szkolenie zakończone będzie wydaniem zaświadczenia.

46 ZAGROŻENIE WYNIKAJĄCE Z ZASTOSOWANIA NOWOCZESNYCH TECHNIK POMNAŻANIA DOKUMENTÓW. MOŻLIWOŚCI ICH ŁATWEGO ROZPOZNAWANIA - Pismo ręczne. Zasady identyfikacji - Badania podpisów - Zajęcia praktyczne. Analiza materiałów porównawczych - Przepisy prawa karnego dotyczące dokumentów - Możliwość kryminalistycznych badań dokumentów - Zagadnienia uzupełniające - Rady praktyczne. Odpowiedzi na pytania. - Podsumowywanie wykładów - Sprawdzenie stopnia opanowania prezentowanych zagadnień METODYKA: Szkolenie prowadzone jest w formie wykładu z zastosowaniem urządzeń multimedialnych oraz ćwiczeń przy zastosowaniu materiałów szkoleniowych. Czas trwania szkolenia: 16 godzin (2 dni) Dodatkowe informacje: Szkolenie zakończone będzie wydaniem zaświadczenia.

47 KIEROWCA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH Z NAPĘDEM SILNIKOWYM Z BEZPIECZNĄ WYMIANĄ BUTLI LPG CEL SZKOLENIA - zapoznanie uczestników z budową i obsługą wózków jezdniowych. Przygotowanie absolwenta do samodzielnego prowadzenia wózka i wykonywania operacji manewrowych. Po ukończeniu szkolenia uczestnik zdobywa uprawnienia kierowcy wózka z napędem silnikowym. Typy stosowanych wózków jezdniowych. Budowa i eksploatacja wózka jezdniowego. Czynności operatora przy obsłudze wózków, przed podjęciem pracy, w czasie pracy i po pracy wózkami. Bezpieczeństwo i higiena pracy w zawodzie kierowcy wózka jezdniowego. Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa. Wymiana butli gazowej. Praktyczna nauka jazdy wózkami. CZAS TRWANIA SZKOLENIA: ok. 2 tygodnie (67 godz.) Program jest zgodny z programem Ośrodka Doskonalenia Kadr Ministerstwa Gospodarki w Mysłowicach. Zarejestrowany pod nr 1919/X/2009. Wykładowcy posiadają imienne certyfikaty wydane po 1 styczniu 2000 roku. Szkolenie zakończone będzie egzaminem i wydaniem zaświadczenia.

48 KIEROWCA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH UNOSZĄCYCH Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM (STEROWANYCH Z POZIOMU ROBOCZEGO) Cel szkolenia - zapoznanie uczestników z budową i obsługą wózków jezdniowych unoszących (paleciaki). Program szkolenia: Program szkolenia zatwierdzony przez Ośrodek Doskonalenia Kadr Ministerstwa Przemysłu w Mysłowicach Nr programu U/310/VII/ Typy, zastosowanie i budowa stosowanych wózków unoszących 2. Czynności kierowcy przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po pracy wózkami 3. Czynności kierowcy w czasie pracy wózkami 4. Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa 5. Wiadomości z zakresu bhp 6. Praktyczna nauka jazdy CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 13 godzin Szkolenie zakończone będzie egzaminem i wydaniem zaświadczenia. BEZPIECZNA OBSŁUGA - WYMIANY BUTLI GAZOWYCH W WÓZKACH WYPOSAŻONYCH W TE URZĄDZENIA

49 CEL SZKOLENIA - przygotowanie absolwenta do samodzielnego wykonywania wymiany butli gazowej w wózkach jezdniowych z napędem silnikowym. Szkolenie przeznaczone dla osób posiadających uprawnienia kierowców wózków jezdniowych. 1. Przygotowanie kierowcy do wykonywania czynności związanych z wymianą butli gazowej. 2. Pokaz wymiany butli zgodnie z przepisami i zasadami bhp. 3. Próbne wykonywanie wymiany butli przez kierowcę pod nadzorem instruktora. 4. Samodzielna wymiana butli pod nadzorem instruktora. 5. Omówienie i ocena przebiegu czynności wymiany butli wykonywanej przez kierowcę. Program jest zgodny z programem Ośrodka Doskonalenia Kadr Ministerstwa Przemysłu w Mysłowicach, zarejestrowany pod nr B/616/X/2009. CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 8 godzin Szkolenie zakończone będzie egzaminem i wydaniem zaświadczenia. OBSŁUGA KAS FISKALNYCH

50 CEL SZKOLENIA - Teoretyczne i praktyczne przygotowanie do zawodu kasjera (obsługi kas fiskalnych). Organizacja gospodarki kasowej. Budowa. Wiadomości podstawowe przed rozpoczęciem eksploatacji kasy fiskalnej. Obsługa kasy. Transakcje sprzedaży. Raporty kasowe. Programowanie kasy. Opcje ogólne kasy. Kasjerka (kasjer). CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 3 dni (24 godziny ) Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 maja 1994 r. w sprawie kas fiskalnych, Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 maja 1993 r. w sprawie kas fiskalnych, (Dz. U. Nr 39, poz.178) w sprawie kryteriów, które muszą odpowiadać kasy rejestrujące, Ustawa z dnia 8 stycznia 1993 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 50) o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. DODATKOWE INFORMACJE: Każdy z uczestników szkolenia uczy się na oddzielnej kasie fiskalnej. Posiadamy 6 typów kas fiskalnych. Szkolenie zakończone będzie egzaminem i wydaniem zaświadczenia.

51 PALACZ CENTRALNEGO OGRZEWANIA CEL SZKOLENIA - teoretyczne i praktyczne przyuczenie słuchaczy do zawodu palacza kotłów wodnych lub parowych. Opanowanie dość rozległej wiedzy i praktycznej obsługi kotłów c.o. Kurs umożliwia zdobycie konkretnego, określonego zawodu. Ogólne wiadomości o paliwach. Technika cieplna. Procesy spalania. Izolacja cieplna. Przepisy o gospodarce paliwowo-energetycznej. Kotły wodne i parowe. Urządzenia współpracujące. Eksploatacja i materiałoznawstwo. Instalacje c.o. Praktyczna nauka zawodu. CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 8o godzin

52

53 OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU PRACY Cel - Określenie poziomu ryzyka wymienioną metodą pozwala Pracodawcy na identyfikację i oszacowanie wszystkich czynników występujących w środowisku pracy. Szczegółowa identyfikacja pozwala na szybkie wdrożenie skutecznych metod ograniczenia ryzyka do poziomu akceptowalnego. Ocena ryzyka zawodowego jest procesem wieloletnim i okresowo powtarzalnym w procesie monitorowania i polepszania stanu bezpieczeństwa pracy. Wykonujemy również opracowania w wersji elektronicznej, pozwalające na dokonywanie następnych ocen samodzielnie i stwarza podstawy do samodzielnego wprowadzenia w Państwa Firmach Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem. Art.226 Kodeksu Pracy 39 rozp. M. P. i P. S. Z dnia r. Zobowiązują każdego pracodawcę do przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego. Przeprowadzamy taksację na stanowiskach pracy i wykonujemy: szacowanie ryzyka na bazie uznanej metody RISK SCORE i wytycznych PN-N 18002

54 PRAWO PRACY AKTUALNE ZMIANY CEL SZKOLENIA - kompleksowe i praktyczne kompendium z zakresu prawa pracy, bogato ilustrowane przykładami. Wskazanie odpowiedzi na trudne pytania z zakresu prawa pracy. Przedstawienie najnowszych zmian w prawie pracy. I. NAJNOWSZE ZMIANY DOTYCZĄCE PODNOSZENIA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH. II. Nawiązywanie umów o pracę i zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej. III. Dyscyplinowanie pracowników. IV. Zmiana warunków zatrudnienia i rozwiązywanie umów o pracę. V. Czas pracy definicje, wymiar, systemy czasu pracy. VI. Praca w godzinach nadliczbowych; zasady jej rekompensowania. VII. Praca w porze nocnej. VIII. Praca w niedziele i święta; zasady jej rekompensowania. CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 8 godzin

55 WSZYSTKO O CZASIE PRACY CEL SZKOLENIA - jest przedstawienie od strony praktycznej zagadnień związanych z czasem pracy, opracowywaniem harmonogramów pracy, prowadzeniem ewidencji czasu pracy, problematyką planowania i rozliczania czasu pracy, planowania urlopów wypoczynkowych w świetle orzecznictwa, regulacji prawnych Kodeksu pracy i pakietu antykryzysowego. Uczestnicy szkolenia nabędą praktycznych umiejętności rozliczania czasu pracy, ustalania harmonogramów pracy oraz ewidencjonowania czasu pracy pracowników. SZKOLENIE SKIEROWANE JEST DO: kadry kierowniczej, pracowników działów kadr oraz innych osób zajmujących się rozliczaniem czasu pracy w swoich firmach. 1. Czas pracy, pojęcia i ich praktyczne konsekwencje. 2. Normy i rozkłady czasu pracy w poszczególnych systemach pracy: 3. Ewidencja czasu pracy 4. Praca w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej 5. Praca w niedzielę i święta 6. Czas pracy kierowców - ustawa o czasie pracy kierowców 7. Czas pracy a okresy nie świadczenia pracy 8. Czas pracy a podróż służbowa. 9. Czas pracy w ustawie o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla przedsiębiorców i pracowników 10. Organizacja urlopów pracowniczych w różnych systemach czasu pracy CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 8 godzin SZKOLENIE DLA CZŁONKÓW SŁUŻB PORZĄDKOWYCH,

56 NIE POSIADAJĄCYCH LICENCJI PRACOWNIKA OCHRONY FIZYCZNEJ. CEL SZKOLENIA - przygotowanie osób do pełnienia roli służby porządkowej przy organizacji imprez masowych. Blok - ogólnoprawny: przepisy regulujące zasady wykonywania zadań członka służb porządkowych, wybrane elementy prawa karnego i wykroczeń, wybrane elementy Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenie, wybrane elementy prawa karnego procesowego, wybrane elementy psychologii. Blok zabezpieczenie porządku publicznego: zabezpieczenie porządku na obiektach podczas imprez sportowych, rozrywkowych i artystycznych, zasady udzielania pomocy przedmedycznej. Blok samoobrona i techniki interwencyjne: samoobrona, techniki interwencyjne. CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 60 godzin

57 PRACOWNIK OCHRONY FIZYCZNEJ I-GO STOPNIA CEL SZKOLENIA - Nabycie kwalifikacji pozwalających na uzyskanie licencji w zakresie usług ochrony. Kurs przygotowuje wszechstronnie do egzaminu zewnętrznego. Blok I Ogólnoprawny. Blok II Ochrona osób. Blok III Ochrona mienia. Blok IV Wyszkolenie strzeleckie. Blok V Samoobrona i techniki interwencyjne. CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 247 godzin Podstawa prawna: ustawa z dnia r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z dnia ). SPECJALISTA FINANSOWO - KSIĘGOWY

58 CEL SZKOLENIA - Nabycie kwalifikacji pozwalających wykonywać zawód specjalisty finansowo-księgowego. Specjalistyczny kurs pozwalający opanować szeroką wiedzę dotyczącą rachunkowości. 1. Regulacje prawne dotyczące rachunkowości 2. Podstawowe zasady prowadzenia rachunkowości 3. Funkcjonowanie kont księgowych 4. Ewidencja operacji gospodarczych 5. Ewidencja obrotu gotówkowego i bezgotówkowego 6. Ewidencja majątku, towarów, materiałów i usług 7. Sprawozdawczość finansowa 8. Rozrachunki z Urzędem Skarbowym 9. Rozrachunki z ZUS-em 10. Obsługa programu SYMFONIA 11. Obsługa programu PŁATNIK CZAS TRWANIA SZKOLENIA godzin Szkolenie zakończone będzie egzaminem i wydaniem zaświadczenia. KASJER HANDLOWY

59 CEL SZKOLENIA: Teoretyczne i praktyczne przygotowanie do zawodu kasjera handlowego wraz z obsługą kasy fiskalnej 1. Obsługa kas fiskalnych: - wprowadzenie - kasy fiskalne - praktyczna nauka sprzedaży i pracy na kasach - najczęściej popełniane błędy przez sprzedających - raporty - urządzenia zewnętrzne 2. Realizacja płatności gotówkowych i bezgotówkowych: - praktyczna obsługa terminala kart płatniczych 3. Organizacja pracy: - organizacja zaopatrzenia - elementy towaroznawstwa - badanie jakości i zasady odbioru jakościowego towarów - gospodarka zapasami i opakowaniami - sztuka sprzedaży - reklama towaru - usługi towarzyszące i dodatkowe przy sprzedaży towarów - przyjmowanie reklamacji, skarg i wniosków - elementy psychologii i socjologii pracy 4. BHP i ppoż w zawodzie kasjera 5. Obsługa klienta: - procesy komunikacyjne w obsłudze klienta - nawiązywanie kontaktu emocjonalnego z klientem - jak reagować na pytania, wątpliwości i obiekcje klienta - dobre obyczaje w kulturze obsługi klienta - jak sobie radzić ze skargami klienta 6. Rozpoznawanie autentyczności polskich znaków pieniężnych kasjer złotowy: - zasady i tryb postępowania w przypadku ujawnienia falsyfikatu lub banknotów sfałszowanych - metody zabezpieczenia polskich znaków pieniężnych- techniki drukarskie, zabezpieczenia graficzne, zabezpieczenia w papierze - fałszerskie techniki zastępcze - rozpoznawanie autentyczności polskich znaków pieniężnych - ćwiczenia CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 80 godzin Szkolenie zakończone będzie egzaminem i wydaniem zaświadczenia. KSIĘGOWOŚĆ CEL SZKOLENIA: Nabycie kwalifikacji pozwalających wykonywać zawód z zakresu księgowości.

60 Regulacje prawne dotyczące rachunkowości Założenie i przechowywanie księgi podatkowej Dodatkowe ewidencje prowadzone wraz z księgą Dokumentowanie zapisów w księdze Przychody ze sprzedaży towarów, usług i wyrobów gotowych Wydatki na zakup towarów handlowych i materiałów Pozostałe wydatki Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz wyposażenie Pozostałe koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów Miesięczne (bieżące) podsumowanie zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów oraz ewidencji VAT celem ustalenia dochodu i obliczenia należnej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz podatku VAT Spis towarów z natury Sposób prowadzenia księgi przez rolników Zamknięcie roku w podatkowej księdze przychodów i rozchodów Ustalenie dochodu (straty) osiągniętego z pozarolniczej działalności gospodarczej w roku podatkowym Obowiązek przechowywania dokumentów źródłowych oraz podatkowej księgi przychodów i rozchodów Ulgi i odliczenia w PIT-36. Sporządzenie zeznania rocznego z działalności gospodarczej (PIT-36; PIT 36L) Zdarzenia gospodarcze nieujmowane w księdze podatkowej Przykłady zapisów operacji gospodarczych w księdze Rozrachunki z Urzędem Skarbowym Rozrachunki z ZUS-em Obsługa programu komp. SYMFONIA Obsługa programu komp. PŁATNIK CZAS TRWANIA SZKOLENIA godzin Szkolenie zakończone będzie egzaminem i wydaniem zaświadczenia. SPECJALISTA ds. KADROWO-PŁACOWYCH CEL SZKOLENIA: Nabycie wiedzy i umiejętności jako specjalista kadrowo-płacowy.

61 Kadry Prawo Pracy: - wprowadzenie do prawa pracy - nawiązanie stosunku pracy i treść umowy o pracę - rozwiązanie stosunku pracy - dodatkowe umowy w prawie pracy - szczególne formy zatrudnienia oraz umowy cywilno-prawne - czas pracy - nieobecności w pracy - urlopy wypoczynkowe - odpowiedzialność w stosunkach pracy - szczególne uprawnienia pracownicze wynikające z rodzicielstwa - zatrudnianie młodocianych Obowiązki pracodawcy wobec zakładu ubezpieczeń społecznych: - zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych z uwzględnieniem najnowszych zmian - świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa Płace: - wynagrodzenia ze stosunku pracy - świadczenia pozapłacowe Fundusz socjalny Zajęcia komputerowe: - sporządzanie dokumentacji kadrowo-płacowej i rozliczenia z ZUS - obsługa programu SYMFONIA, - obsługa programu PŁATNIK. CZAS TRWANIA SZKOLENIA godzin PILARZ - DRWAL

62 CEL SZKOLENIA - pełne przygotowanie kursanta do egzaminu kwalifikującego do pracy przy ścince drzew 1. Budowa silników spalinowych dwusuwowych i ich działanie 2. Budowa pilarek wg układów 3. Charakterystyka pilarek używanych w leśnictwie 4. Paliwa, oleje i smary 5. Przygotowanie pilarki do pracy i utrzymanie właściwego stanu technicznego 6. Narzędzia i sprzęt pomocniczy do pozyskania drewna 7. Technika ścinki i obalania drzew w warunkach normalnych 8. Ścinka drzew trudnych oraz usuwanie złomów i wywrotów 9. Technika przerzynki kłód i dłużyc 10. Technika okrzesywania drzew ściętych 11. Zasady organizacji procesu technologicznego pozyskania drewna w aspekcie wydajności i ochrony pracy 12. Wykorzystywanie surowca drzewnego- manipulacja i sortymentacja 13. Wykaszarki i wycinarki( kosy mechaniczne) budowa i zastosowanie w leśnictwie 14. Bezpieczeństwo i higiena pracy na stanowisku drwala operatora pilarki 15. Udzielanie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach 16. Egzamin końcowy CZAS TRWANIA KURSU: 144 godziny OBSŁUGA WYKASZAREK I KOSIAREK MECHANICZNYCH CEL SZKOLENIA przygotowanie do obsługi, konserwacji i czyszczenia wszelkiego rodzaju kosiarek, wykaszarek, kos spalinowych, podkaszarek urządzeń mechanicznych służących do wycinania traw, zarośli i innych kompleksów trawiastych. Zwrócenie uwagi na zasady bezpiecznej pracy jak i ochrona przed zagrożeniami.

63 Budowa kosiarek, kos spalinowych, wykaszarek. Obsługa urządzeń konserwacja i czyszczenie. Wymienne urządzenia tnące. Zasady bezpiecznej pracy. Odzież i ubrania ochronne. Ochrona przed zagrożeniami. Ćwiczenia. CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 16 godzin Szkolenie zakończone będzie egzaminem i wydaniem zaświadczenia. KURS DLA KANDYDATÓW NA WYCHOWAWCÓW PLACÓWEK WYPOCZYNKU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY CEL SZKOLENIA - Przygotowanie kursantów do pełnienie roli wychowawcy na koloniach i obozach

64 1. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży 2. Organizacja zajęć w placówce wypoczynku 3. Planowanie pracy opiekuńczo-wychowawczej 4. Obowiązki i zadania wychowawcy grupy 5. Wychowanie fizyczne i sport w placówce wypoczynku 6. Turystyka i krajoznawstwo 7. Gry i zabawy świetlicowe 8. Zajęcia praktyczno-techniczne 9. Prace społecznie użyteczne 10. Zjawiska patologiczne wśród dzieci i młodzieży Wybrane problemy z przeciwdziałania psychomanipulacji wśród dzieci i młodzieży 12. Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników placówek wypoczynku CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 23 godziny KURS PEDAGOGICZNY DLA MISTRZÓW I INSTRUKTORÓW ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH CEL SZKOLENIA - Uzyskanie wymaganych kwalifikacji pedagogicznych do nauczania zawodu.

65 Lp. Nazwa przedmiotu 1. Wybrane zagadnienia z psychologii 2. Wybrane zagadnienia z pedagogiki i elementy dydaktyki 3. Wybrane zagadnienia z prawa pracy 4. Metody zajęć praktycznych 5. Praktyka metodyczna CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 90 godzin SZKOLENIA ZAWODOWE - przygotowanie kursantów do egzaminu przed Urzędem Dozoru Technicznego obsługi dźwigów, obsługi suwnic II S sterowanych z poziomu roboczego i z kabiny, obsługi żurawi II Ż stacjonarnych, przewoźnych, przenośnych (przeładunkowych),

66 obsługi podestów ruchomych, obsługi układnic magazynowych, obsługi traków, obsługi sprężarek, obsługi dźwignic, obsługi koparko ładowarek, obsługi maszyn drogowych. OBSŁUGA DŹWIGÓW TOWAROWO - OSOBOWYCH CEL SZKOLENIA - Zapoznanie uczestników z obsługą dźwigów towarowoosobowych. Szkolenie solidnie przygotowuje do uzyskania uprawnień na pracę przy obsłudze dźwigów towarowo - osobowych ( egzamin przed Urzędem Dozoru Technicznego)

67 Wybrane zagadnienia z zakresu dozoru technicznego. Budowa dźwigów. Obowiązki i zadania dźwigowego. Awarie i wypadki. Wybrane zagadnienia z zakresu bhp i ppoż. Udzielanie pierwszej pomocy. Zajęcia praktyczne. CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 8 godzin OPERATOR ŻURAWI STACJONARNYCH II Ż CEL SZKOLENIA - przygotowanie do egzaminu przed Urzędem Dozoru Technicznego. Przekazanie wiedzy dotyczącej obsługi żurawi, umożliwienie kursantowi zdobycie konkretnego zawodu. PROGRAM SZKOLENIA - Nr 19-63/12/04 zatwierdzony przez Urząd Dozoru Technicznego w Poznaniu. 1. Dźwignice-wiadomości ogólne 2. Dozór Techniczny 3. Wiadomości ogólne o żurawiach 4. Parametry techniczne żurawi 5. Budowa żurawi stacjonarnych 6. Elementy żurawi 7. Rodzaje zabezpieczeń 8. Eksploatacja żurawi

68 9. Zawiesia i pomocniczy sprzęt przeładunkowy 10. Zasady BHP w czasie eksploatacji żurawi 11. Ćwiczenia praktyczne CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 20 godzin OPERATOR ŻURAWI PRZEWOŹNYCH II Ż CEL SZKOLENIA- przygotowanie do egzaminu przed Urzędem Dozoru Technicznego. Przekazanie wiedzy dotyczącej obsługi żurawi przewoźnych, umożliwienie kursantowi zdobycie konkretnego zawodu. PROGRAM SZKOLENIA - zatwierdzony w dniu r. przez Urząd Dozoru Technicznego Oddział w Szczecinie 1. Dozór Techniczny 2. Dźwignice wiadomości ogólne 3. Wiadomości ogólne o żurawiach 4. Parametry techniczne żurawi 5. Pojęcie stateczności żurawia 6. Budowa żurawi przewoźnych 7. Elementy żurawi 8. Rodzaje zabezpieczeń 9. Eksploatacja żurawi 10. Zawiesia i pomocniczy sprzęt przeładunkowy 11. Wyposażenie elektryczne (hydrauliczna, pneumatyczne) 12. Obsługa żurawi przewoźnych 13. Współpraca obsługującego żuraw przewoźny z hakowymi 14. Zasady BHP w czasie eksploatacji żurawi 15. Niebezpieczne uszkodzenie / nieszczęśliwy wypadek procedura postępowania 16. Podstawy mechaniki oraz elektrotechniki CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 40 godzin

69 OPERATOR ŻURAWI PRZENOŚNYCH II Ż ( HDS ) CEL SZKOLENIA - przygotowanie do egzaminu przed Urzędem Dozoru Technicznego. Przekazanie wiedzy dotyczącej obsługi żurawi przenośnych, umożliwienie kursantowi zdobycie konkretnego zawodu. PROGRAM SZKOLENIA zatwierdzony w dniu r. przez Urząd Dozoru Technicznego Oddział w Szczecinie 1. Dozór Techniczny 2. Dźwignice wiadomości ogólne 3. Wiadomości ogólne o żurawiach 4. Parametry techniczne żurawi 5. Pojęcie stateczności żurawia 6. Budowa żurawi przenośnych 7. Elementy żurawi 8. Rodzaje zabezpieczeń 9. Eksploatacja żurawi 10. Zawiesia i pomocniczy sprzęt przeładunkowy 11. Wyposażenie elektryczne (hydrauliczna, pneumatyczne) 12. Obsługa żurawi przenośnych 13. Współpraca obsługującego żuraw przenośny z hakowymi 14. Zasady BHP w czasie eksploatacji żurawi 15. Niebezpieczne uszkodzenie / nieszczęśliwy wypadek procedura postępowania 16. Podstawy mechaniki oraz elektrotechniki CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 40 godzin OBSŁUGA WCIĄGNIKÓW I WCIĄGAREK

70 CEL SZKOLENIA - przygotowanie do egzaminu przed Urzędem Dozoru Technicznego. Przekazanie wiedzy dotyczącej obsługi żurawi, umożliwienie kursantowi zdobycie konkretnego zawodu. PROGRAM SZKOLENIA uzgodniony i zatwierdzony przez Urząd Dozoru Technicznego w Ostrowie Wlkp. DO-OT-1015/05 dnia 5 kwietnia 2005 r Ogólne wiadomości o wciągnikach i wciągarkach Wiadomość o dozorze technicznym. Maszynoznawstwo specjalistyczne. Eksploatacja: - zawiesia i sprzęt przeładunkowy, - obowiązki hakowego, - obowiązki operatora, - najczęściej spotykane usterki. BHP. - służby bhp w zakładzie pracy, - organizacja pracy, - bhp przy urządzeniach mechanicznych i elektrycznych, - awarie i nieszczęśliwe wypadki, - zasady udzielania pierwszej pomocy. Zajęcia praktyczne: - czynności operatora przed przystąpieniem do pracy, - czynności operatora w czasie pracy, - czynności operatora po zakończeniu pracy, - transport ładunków, - sterowanie poszczególnymi mechanizmami podczas transportu ładunku. Egzamin przeprowadzony przez UDT CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 45 godzin

71 OPERATOR SUWNICY Z POZIOMU ROBOCZEGO i Z KABINY Kat. II S CEL SZKOLENIA - przygotowanie do egzaminu przed Urzędem Dozoru Technicznego. Przekazanie wiedzy dotyczącej obsługi żurawi, umożliwienie kursantowi zdobycie konkretnego zawodu. 1. Ogólne wiadomości o dozorze technicznym 2. Ogólne wiadomości o suwnicach 3. Budowa suwnic i mechanizmów 4. Obowiązki i zadania obsługującego suwnice 5. Współpraca obsługującego z hakowymi 6. Praca w specyficznych warunkach 7. Wiadomości z bhp i ppoż. 8. Zajęcia praktyczne CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 69 godzin OPERATOR TRAKA PIONOWEGO

72 CEL SZKOLENIA - przygotowanie do wykonywania pracy przy traku Pionowym. Przekazanie wiedzy dotyczącej obsługi żurawi, umożliwienie kursantowi zdobycie konkretnego zawodu. Charakterystyka traka pionowego Herkules-budowa i jego części składowe. Wymagania techniczne w zakresie dopuszczania pracownika do pracy. Czynności niezbędne do wykonania przed uruchomieniem traka pionowego. Czynności w czasie pracy w warunkach normalnej eksploatacji. Zatrzymanie i zakończenie pracy w warunkach normalnej eksploatacji. Czynności konserwacyjne i remontowe. Zagrożenia występujące w czasie pracy, sposoby zapobiegania tym zagrożeniom. Zagrożenia występujące w pracy na stanowisku trakowego, sposoby zabezpieczania traka podczas prac. BHP przy obsłudze traka przez trakowego i pomocnika. Dokumentacja trakowego. Zagrożenia w czasie manipulacji surowca, ustawianie kłód. Czynności w czasie zagrożenia życia. Część praktyczna. CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 12 godzin

73 OPERATOR PODESTÓW RUCHOMYCH CEL SZKOLENIA - szkolenie z zakresu obsługi samojezdnych podestów ruchomych pozwala uczestnikom na praktyczne zapoznanie się z samojezdnymi podestami ruchomymi oraz sposobami ich wykorzystania w pracach na wysokości. Absolwent szkolenia po przystąpieniu i zdaniu egzaminu państwowego przez komisją z UDT otrzymuje uprawnienia do obsługi samojezdnych podestów ruchomych. Powyższe uprawnienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami UDT i BHP, powinien posiadać każdy operator samojezdnych podestów ruchomych. 1. Ogólne wiadomości o dozorze technicznym 2. Ogólne wiadomości o podestach ruchomych 3. Budowa i zasada działania podestów ruchomych 4. Obowiązki i zadania obsługującego podesty ruchome 5. Współpraca przy obsłudze podestów ruchomych 6. Praca w specyficznych warunkach 7. Wiadomości z bhp i ppoż. 8. Zajęcia praktyczne CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 47 godzin

74 Obsługa układnic magazynowych CEL SZKOLENIA - przygotowanie do egzaminu przed Urzędem Dozoru Technicznego. Przekazanie wiedzy dotyczącej obsługi układnic magazynowych, umożliwienie kursantowi zdobycie konkretnego zawodu. 1. Wprowadzenie 2. Zadania oraz zakres działalności UDT 3. Typy układnic magazynowych 4. Budowa układnic 5. Elementy konserwacji 6. Automatyczne sterowanie procesami układnic 7. Zasady bezpiecznej eksploatacji 8. Czynności obsługującego układnicę przed, w trakcie oraz po zakończeniu pracy urządzenia 9. Czynności zabronione obsługującemu układnicę 10. Zagadnienia bhp i ppoż. 11. Organizacja pracy w systemie wielozmianowym 12. Normy i przepisy dotyczące bhp przy automatycznych urządzeniach magazynujących 13. Zajęcia praktyczne 14. Egzamin przeprowadzony przez Urząd Dozoru Technicznego CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 35 godzin PODDŹWIGNICOWY ( HAKOWY )

75 CEL SZKOLENIA - teoretyczne i praktyczne przygotowanie do pracy w charakterze hakowego. Ogólne wiadomości o Dozorze Technicznym 1. - Ustawa z dn. 21 grudnia 2000r. - rodzaje badań technicznych przeprowadzanych przez inspektorów 2. Typy urządzeń dźwignicowych 3. Zawiesia i pomocniczy sprzęt w ruchu dźwignic 4. Podwieszanie ładunku do przemieszczania na zawiesiach liniowych Współpraca obsługującego suwnice z hakowymi 5. - zawiesia i trawersy - obowiązki hakowego Wiadomości z zakresu BHP 6. - służby BHP w zakładzie pracy - organizacja pracy - BHP przy urządzeniach mechanicznych i elektrycznych - awarie i nieszczęśliwe wypadki - zasady udzielania pierwszej pomocy 7. Zajęcia praktyczne CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 12 godzin Szkolenie zakończone będzie egzaminem wewnętrznym i wydaniem zaświadczenia. ODZIEŻ OCHRONNĄ BHP ORAZ ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ BHP

76 W zależności od ilości zamówienia istnieje możliwość negocjowania ceny. Na życzenie Klienta nanosimy hasła reklamowe, logo firmy bądź nazwiska pracowników z zastosowaniem techniki sitodruk termo transferu i haftu. Znakowanie wykonujemy zarówno na produkowanej jak i sprzedawanej odzieży. OCHRONA NÓG, RĘKAWICE OCHRONNE, OCHRONY TWARZY, GŁOWY I OCZU, OCHRONY DRÓG ODDECHOWYCH, ODZIEŻ OCHRONNA, OBUWIE OCHRONNE: męskie obuwie na olejoodpornej i zasado odpornej podeszwie z dwuwarstwowego poliuretanu (pu/pu), męskie obuwie z kolekcji podstawowej na olejoodpornej podeszwie z poliuretanu, męskie obuwie na podeszwie z gumy o dwóch gęstościach (guma, guma) odporne na wióry metalowe, oleje, zasady kwasy i temperaturę w krótkotrwałym kontakcie do 300c Męskie obuwie na nowej podeszwie poliuretanowo - gumowej (pu/guma) na wióry metalowe, oleje, zasady i kwasy oraz temperaturę w krótkotrwałym kontakcie do 300c Męskie obuwie na podeszwie dwuwarstwowej z poliuretanu termoplastycznego (pu/tpu) o bardzo dobrych właściwościach przeciwpoślizgowych i odporności na ścieralność, nie rysuje powierzchni Obuwie damskie na nowej dwuwarstwowej podeszwie z poliuretanu i poliuretanu termoplastycznego (pu/pu) o bardzo dobrych właściwościach przeciwpoślizgowych i odporności na ścieralność, nie rysuje powierzchni. Akcesoria obuwnicze.

Administrator Bezpieczeństwa Informacji - funkcja, pozycja i obowiązki po zmianach nowelizacyjnych z 2015 r.

Administrator Bezpieczeństwa Informacji - funkcja, pozycja i obowiązki po zmianach nowelizacyjnych z 2015 r. Administrator Bezpieczeństwa Informacji - funkcja, pozycja i obowiązki po zmianach nowelizacyjnych z 2015 r. Informacje o usłudze Numer usługi 2016/02/10/5061/3253 Cena netto 990,00 zł Cena brutto 1 217,00

Bardziej szczegółowo

Temat szkolenia: Termin Miejsce Cena netto

Temat szkolenia: Termin Miejsce Cena netto HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH 2011r SZKOLENIA Z ZAKRESU FINANSÓW: ANALIZA FINANSOWA DLA NIEFINANSISTÓW 26-28 września ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWA 28-29 listopada 5-7 grudnia Łódź- 1100 ANALIZA I

Bardziej szczegółowo

Programy szkoleń specjalistycznych. Zarządzanie ryzykiem i bezpieczeństwem informacji w praktyce SKOK

Programy szkoleń specjalistycznych. Zarządzanie ryzykiem i bezpieczeństwem informacji w praktyce SKOK 1 Programy szkoleń specjalistycznych Zarządzanie ryzykiem i bezpieczeństwem informacji w praktyce SKOK Cel ogólny. Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do zarządzania

Bardziej szczegółowo

Jedynym warunkiem przyjęcia na kurs jest ukończone 18 lat, nieważne jakie masz dotychczasowe wykształcenie!

Jedynym warunkiem przyjęcia na kurs jest ukończone 18 lat, nieważne jakie masz dotychczasowe wykształcenie! Bezpłatny kurs kwalifikacyjny w zawodzie TECHNIK ARCHIWISTA Jedynym warunkiem przyjęcia na kurs jest ukończone 18 lat, nieważne jakie masz dotychczasowe wykształcenie! Można jednocześnie uczęszczać do

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program szkolenia okresowego pracowników administracyjno- biurowych w zakresie bhp i ppoż. Urząd Miejski w Zagórowie.

Szczegółowy program szkolenia okresowego pracowników administracyjno- biurowych w zakresie bhp i ppoż. Urząd Miejski w Zagórowie. Załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Zagórów Szczegółowy program szkolenia okresowego pracowników administracyjno- biurowych w zakresie bhp i ppoż. Urząd Miejski w Zagórowie. (rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Szkoła Policealna nr III dla Dorosłych w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Gen. Stefana Roweckiego Grota w Opolu. Kierunki kształcenia

Szkoła Policealna nr III dla Dorosłych w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Gen. Stefana Roweckiego Grota w Opolu. Kierunki kształcenia Szkoła Policealna nr III dla Dorosłych w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Gen. Stefana Roweckiego Grota w Opolu Kierunki kształcenia Technik archiwista (archiwista dokumentów elektronicznych, pracownik

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław)

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław) STUDIA PODYPLOMOWE Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Celem studiów jest przygotowanie specjalistów z zakresu administrowania kadrami i płacami. Studia mają pogłębić wiedzę z dziedziny

Bardziej szczegółowo

Szkolenie : Administrator Bezpieczeństwa Informacji (2 dni)

Szkolenie : Administrator Bezpieczeństwa Informacji (2 dni) ZRBS/45/2015 Warszawa, dnia 05.06. Szanowni Państwo, Zarząd Banku Spółdzielczego Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka realizując swoją statutową działalność przesyła ofertę na szkolenie

Bardziej szczegółowo

ECK EUREKA tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 info@eckeureka.pl www.eckeureka.pl

ECK EUREKA tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 info@eckeureka.pl www.eckeureka.pl ECK EUREKA tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 info@eckeureka.pl www.eckeureka.pl Praktyczne aspekty funkcjonowania systemu kancelaryjno archiwalnego w powiatowym urzędzie pracy DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia z zakresu prewencji wypadkowej dla pracodawców małych i średnich przedsiębiorstw

Program szkolenia z zakresu prewencji wypadkowej dla pracodawców małych i średnich przedsiębiorstw Celem i korzyścią szkolenia jest upowszechnianie wiedzy o zagrożeniach powodujących wypadki przy pracy i choroby zawodowe oraz sposobach ich przeciwdziałania poprzez: a. nabycie umiejętności oceny zagrożeń

Bardziej szczegółowo

NOWE OBOWIĄZKI BIUR RACHUNKOWYCH W KONTEKŚCIE ZNOWELIZOWANYCH PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH GIODO, GIIF ORAZ PODATKOWYCH

NOWE OBOWIĄZKI BIUR RACHUNKOWYCH W KONTEKŚCIE ZNOWELIZOWANYCH PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH GIODO, GIIF ORAZ PODATKOWYCH NOWE OBOWIĄZKI BIUR RACHUNKOWYCH W KONTEKŚCIE ZNOWELIZOWANYCH PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH GIODO, GIIF ORAZ PODATKOWYCH Informacje o usłudze Numer usługi 2016/06/02/8058/10109 Cena netto 599,00 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH I półrocze 2015 roku

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH I półrocze 2015 roku Kod szkolenia Temat szkolenia Ilość dni szkolenia Terminy szkolenia BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY, OBRONA CYWILNA, PPOŹ, PIERWSZA POMOC BHP 01 Szkolenie okresowe bhp dla Pracodawców oraz Osób Kierujących

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1/3 Strona 1. 1/3 Spis treści

Spis treści 1/3 Strona 1. 1/3 Spis treści Spis treści 1/3 Strona 1 1/3 Spis treści 1 Spisy, noty i podstawowe informacje 1/1 Od wydawcy 1/2 Noty autorskie 1/3 Spis treści 1/4 Instalowanie programu 1/5 Alfabetyczny indeks rzeczowy 2 Obowiązki i

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Firmie

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Firmie Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Firmie OTREK Training and Consulting Sp. Z o.o. Ul. Fabryczna 10; Wrocław 09-10.05.2017 r. Termin szkolenia: 09-10 maja 2017 r. 1. Adresaci szkolenia: Szkolenie skierowane

Bardziej szczegółowo

AKTYWNA SPRZEDAŻ. Jak fachowo i skutecznie sprzedawać produkty i usługi?

AKTYWNA SPRZEDAŻ. Jak fachowo i skutecznie sprzedawać produkty i usługi? AKTYWNA SPRZEDAŻ Jak fachowo i skutecznie sprzedawać produkty i usługi? Potrzebna jest odpowiednia baza, polegająca na odpowiednim nastawieniu sprzedawcy do swojego zawodu, oraz nabyciu i skorygowaniu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja merytoryczna za okres od 1 stycznia 2009r. do 31grudnia 2009r. z realizacji Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach. INFORMACJA O PROJEKCIE PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Bardziej szczegółowo

Szkolenie. Funkcja Administratora Bezpieczeństwa Informacji po deregulacji. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje

Szkolenie. Funkcja Administratora Bezpieczeństwa Informacji po deregulacji. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Szkolenie Funkcja Administratora Bezpieczeństwa Informacji po deregulacji Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Opis szkolenia Szkolenie w kompleksowy sposób zapoznaje uczestników

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Rzeźnicza 12, 41-200 Sosnowiec, tel. 32/ 297-87-00 PLAN SZKOLEŃ NA 2016 ROK LP. Nazwa i zakres Liczba miejsc dla uczestników szkoleń Przewidywany termin realizacji Orientacyjny

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe informacje o kursach

Szczegółowe informacje o kursach Szczegółowe informacje o kursach Adresaci: Cele: Dyrektorzy szkół/placówek oświatowych. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH (ADO) Przekazanie uczestnikom informacji dotyczących wymagań prawnych stawianym jednostkom

Bardziej szczegółowo

Szkolenie SKUTECZNA SPRZEDAŻ PRZEZ TELEFON EFEKTYWNA SPRZEDAŻ. Najpierw ludzie kupują ludzi a potem ich produkty, usługi

Szkolenie SKUTECZNA SPRZEDAŻ PRZEZ TELEFON EFEKTYWNA SPRZEDAŻ. Najpierw ludzie kupują ludzi a potem ich produkty, usługi EFEKTYWNA SPRZEDAŻ Szkolenie SKUTECZNA SPRZEDAŻ PRZEZ TELEFON Najpierw ludzie kupują ludzi a potem ich produkty, usługi I. Dlaczego właśnie ten projekt szkoleniowy? W ofercie naszego szkolenia nacisk został

Bardziej szczegółowo

VI. SZKOLENIA SPECJALNE

VI. SZKOLENIA SPECJALNE VI. SZKOLENIA SPECJALNE 1. Zasady wzorcowania przyrządów pomiarowych Czas trwania: 1 dzień / 8 godzin lekcyjnych CEL: Zapoznanie uczestników z podstawowymi pojęciami z zakresu metrologii, zasadami doboru

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH I półrocze 2016 roku

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH I półrocze 2016 roku Kod szkolenia ZSZ 21 ZSZ 04 ZSZ 02 ZSZ 19 Temat szkolenia SYSTEMY ZARZĄDZANIA ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA Warsztaty doskonalące dla Pełnomocników i AudItorów ZSZ Zarządzanie ryzykiem w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

12. Szkolenia ogólne z zakresu bhp

12. Szkolenia ogólne z zakresu bhp 12.1. Informacje ogólne 12.2. Szkolenie wstępne 12.2.1. Instruktaż ogólny 12.2.2. Instruktaż stanowiskowy 12.3. Szkolenie okresowe 12. Szkolenia ogólne z zakresu bhp 12.4. Adaptacja programów ramowych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 11 Wykaz skrótów użytych w treści 12 Literatura 12

Spis treści. Wstęp 11 Wykaz skrótów użytych w treści 12 Literatura 12 Spis treści Wstęp 11 Wykaz skrótów użytych w treści 12 Literatura 12 I. Regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy 1. Międzynarodowe źródła prawa 13 Dyrektywy UE 14

Bardziej szczegółowo

REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ

REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ Zakres tematyczny: Finanse księgowość Prawo zarządzanie Podatki Sprzedaż Kwalifikacje interpersonalne Pozyskiwanie funduszy unijnych Audyt Przykłady realizowanych tematów szkoleniowych:

Bardziej szczegółowo

Opisy stanowisk Biura LGD

Opisy stanowisk Biura LGD Załącznik numer 1 do Regulaminu Organizacyjnego Biura LGD Opisy stanowisk Biura LGD Numer dokumentu 1. Nazwa dokumentu Karta stanowiska pracy Nazwa stanowiska Dyrektor Biura Symbol DB I. Usytuowanie stanowiska

Bardziej szczegółowo

kursy finansowo-księgowe

kursy finansowo-księgowe kursy finansowo-księgowe 20 lat tradycji i doświadczenia na rynku szkoleniowym. Zaufało nam ponad 40 tys. osób, w tym 4 tys. firm. Wydaliśmy ponad 10 tys. Cedoz sp. z o.o. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Gospodarka magazynowa z elementami projektowania zagospodarowania magazynów istniejących i nowo planowanych

Gospodarka magazynowa z elementami projektowania zagospodarowania magazynów istniejących i nowo planowanych Gospodarka magazynowa z elementami projektowania zagospodarowania magazynów istniejących i nowo planowanych Cele szkolenia Zasadniczym celem szkolenia jest rozpracowanie szeregu zagadnień, dotyczących

Bardziej szczegółowo

Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska CODEX Sadowski i Wspólnicy Spółka Jawna

Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska CODEX Sadowski i Wspólnicy Spółka Jawna Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska Sadowski i Wspólnicy Spółka Jawna Środa Wlkp. OFERTA W związku z poważnymi zmianami w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi na poziomie gmin i związków

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PROGRAM SZKOLENIOWY. Lp. Przedmiot/zagadnienie Liczba godzin wykłady ćwicz. 1. Profesjonalna obsługa klienta aspekty

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PROGRAM SZKOLENIOWY. Lp. Przedmiot/zagadnienie Liczba godzin wykłady ćwicz. 1. Profesjonalna obsługa klienta aspekty OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 PROGRAM SZKOLENIOWY 1. Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych 2 osoby Lp. Przedmiot/zagadnienie Liczba godzin wykłady ćwicz. 1. Profesjonalna obsługa klienta aspekty

Bardziej szczegółowo

Przykładowy program szkolenia okresowego pracowników inżynieryjno-technicznych

Przykładowy program szkolenia okresowego pracowników inżynieryjno-technicznych Przykładowy program szkolenia okresowego pracowników inżynieryjno-technicznych 1. Założenia organizacyjno-programowe a) Forma nauczania Kurs z oderwaniem od pracy. b) Cel szkolenia Celem szkolenia jest

Bardziej szczegółowo

Szkolenie otwarte 2016 r.

Szkolenie otwarte 2016 r. Warsztaty Administratorów Bezpieczeństwa Informacji Szkolenie otwarte 2016 r. PROGRAM SZKOLENIA: I DZIEŃ 9:00-9:15 Powitanie uczestników, ustalenie szczególnie istotnych elementów warsztatów, omówienie

Bardziej szczegółowo

Obowiązki prawne i zarządcze w NGO na podstawie doświadczeń z audytów organizacji pozarządowych

Obowiązki prawne i zarządcze w NGO na podstawie doświadczeń z audytów organizacji pozarządowych Obowiązki prawne i zarządcze w NGO na podstawie doświadczeń z audytów organizacji pozarządowych Rodzaje audytów prowadzonych w NGO audyt obligatoryjny: sprawozdanie finansowe, projekt UE lub PFRON audyty

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wykaz ważniejszych skrótów... 17 Słowo od Redaktorów... 19. CZĘŚĆ I Zakład opieki zdrowotnej i mechanizmy zarządzania...

SPIS TREŚCI. Wykaz ważniejszych skrótów... 17 Słowo od Redaktorów... 19. CZĘŚĆ I Zakład opieki zdrowotnej i mechanizmy zarządzania... 5 SPIS TREŚCI Wykaz ważniejszych skrótów... 17 Słowo od Redaktorów... 19 CZĘŚĆ I Zakład opieki zdrowotnej i mechanizmy zarządzania... 21 Rozdział 1. Zakład opieki zdrowotnej i jego formy organizacyjno-prawne...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH w Kędzierzynie Koźlu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH w Kędzierzynie Koźlu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały nr 82/378/2016 Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko- Kozielskiego z dnia 27.12.2016r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH w Kędzierzynie Koźlu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

FINN narzędzie do elektronicznego zarządzania, zabezpieczania i archiwizacji dokumentacji

FINN narzędzie do elektronicznego zarządzania, zabezpieczania i archiwizacji dokumentacji FINN narzędzie do elektronicznego zarządzania, zabezpieczania i archiwizacji dokumentacji LTC Sp. z o.o. Siemianowice Śląskie, 22 maja 2014 r. Nasze zadania Firma LTC oferuje kompleksowe rozwiązania elektronizacji

Bardziej szczegółowo

wraz z wzorami wymaganej prawem dokumentacją

wraz z wzorami wymaganej prawem dokumentacją NOWOŚĆ - NOWE ZADANIA ABI (INSPEKTORA) PO WEJŚCIU W ŻYCIE UNIJNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH (RODO) wraz z wzorami wymaganej prawem dokumentacją (polityka bezpieczeństwa, instrukcja zarządzania

Bardziej szczegółowo

CEL SZKOLENIA: DO KOGO SKIEROWANE JEST SZKOLENIE:

CEL SZKOLENIA: DO KOGO SKIEROWANE JEST SZKOLENIE: Audytor Wewnętrzny systemu HACCP oraz standardów IFS w wersji 6 (International Food Standard version 6) i BRC w nowej wersji 7 (Global Standard for Food Safety issue 7) - AWIFSBRC CEL SZKOLENIA: zrozumienie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA I PROWADZENIA SZKOLENIA NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW SZKOŁY W DZIEDZINIE BHP

PROCEDURA ORGANIZOWANIA I PROWADZENIA SZKOLENIA NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW SZKOŁY W DZIEDZINIE BHP PROCEDURA ORGANIZOWANIA I PROWADZENIA SZKOLENIA NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW SZKOŁY W DZIEDZINIE BHP Strona 1 z 6 1. Cel szkolenia Ukończenie szkolenia powinno: 1. poszerzyć, zaktualizować lub ugruntować

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Technik logistyk 333107 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) planowania i

Bardziej szczegółowo

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Podyplomowe Studia Zarządzania Zasobami Ludzkimi Dzięki skutecznemu zarządzaniu zasobami ludzkimi firma moŝe budować trwałą przewagę konkurencyjną. Dobrze zmotywowany, lojalny zespół efektywniej przyczynia

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do Zarzadzenia2/2009 REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO W TYCHACH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Nadzoru

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAKRES SZKOLEŃ

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAKRES SZKOLEŃ ZAKRES SZKOLEŃ Część I: indywidualne spotkania z psychologiem dla 10 BO po 5h na jedną osobę planowany okres realizacji kwiecień 2012r. Część II: indywidualne spotkania z doradcą zawodowym dla 10 BO po

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Szczegółowa specyfikacja techniczna

Załącznik nr 2. Szczegółowa specyfikacja techniczna Załącznik nr 2 Szczegółowa specyfikacja techniczna Przedmiotem postępowania jest przeprowadzenie dla 8 osób profesjonalnego szkolenia zawodowego Sprzedawca-magazynier z obsługą komputerowego programu magazynowego

Bardziej szczegółowo

VI. SZKOLENIA SPECJALNE

VI. SZKOLENIA SPECJALNE VI. SZKOLENIA SPECJALNE a. Zasady wzorcowania przyrządów pomiarowych szkolenie modułowe moduł I Czas trwania: 1 dzień / 8 godzin lekcyjnych Zapoznanie uczestników z podstawowymi pojęciami z zakresu metrologii,

Bardziej szczegółowo

Centrum Kultury w Chojnie Plac Konstytucji 3 Maja Chojna zaprasza do składania ofert na wykonanie prac archiwizacyjnych

Centrum Kultury w Chojnie Plac Konstytucji 3 Maja Chojna zaprasza do składania ofert na wykonanie prac archiwizacyjnych Chojna, 07 kwietnia 2016 r. Centrum Kultury w Chojnie Plac Konstytucji 3 Maja 74-500 Chojna zaprasza do składania ofert na wykonanie prac archiwizacyjnych Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

I. Efekty kształcenia kwalifikacji zawodowych A.30 ; A.31; A.32

I. Efekty kształcenia kwalifikacji zawodowych A.30 ; A.31; A.32 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie Technik Logistyk (333107) I. Efekty kształcenia kwalifikacji zawodowych A.30 ; A.31; A.32 A.30 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA ORESOWEGO PRACODAWCÓW I INNYCH OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA ORESOWEGO PRACODAWCÓW I INNYCH OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI. SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA ORESOWEGO PRACODAWCÓW I INNYCH OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI. 1. Cel szkolenia Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH I KURSACH REALIZOWANYCH

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH I KURSACH REALIZOWANYCH REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH I KURSACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU WYŻSZA JAKOŚĆ I WZROST KOMPETENCJI URZĘDNICZYCH = SPRAWNY SAMORZĄD POWIATU LIMANOWSKIEGO 1 Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Promocja i techniki sprzedaży

Promocja i techniki sprzedaży Promocja i techniki sprzedaży Specjalność stanowi zbiór czterech kursów specjalnościowych umożliwiających studentom nabycie profesjonalnej wiedzy i szerokich umiejętności w zakresie promocji i technik

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE: Ochrona danych osobowych w praktyce z uwzględnieniem zmian od 01.01.2015 r.

SZKOLENIE: Ochrona danych osobowych w praktyce z uwzględnieniem zmian od 01.01.2015 r. SZKOLENIE: ADRESACI SZKOLENIA: Adresatami szkolenia są wszyscy zainteresowani tematyką ochrony danych, działy kadr, marketingu, sprzedaży, obsługi klienta, IT, prawny, menedżerów i kadry zarządzającej.

Bardziej szczegółowo

ADMISTRATOR BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

ADMISTRATOR BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI ADMISTRATOR BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI ZAKRES DZIAŁAŃ SZCZEGÓŁOWE DZIAŁANIA Nowe regulacje dot. Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI): o kompetencje; o status w hierarchii Administratora danych;

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZENIA, SPRAWOZDANIA, JAWNY REJESTR ZBIORÓW DANYCH NOWE ZADANIA ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI ORAZ OMÓWIENIE

SPRAWDZENIA, SPRAWOZDANIA, JAWNY REJESTR ZBIORÓW DANYCH NOWE ZADANIA ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI ORAZ OMÓWIENIE SPRAWDZENIA, SPRAWOZDANIA, JAWNY REJESTR ZBIORÓW DANYCH NOWE ZADANIA ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI ORAZ OMÓWIENIE PROGNOZOWANYCH NOWYCH REWOLUCYJNYCH ZMIAN dt. ABI ( INSPEKTORA DANYCH OSOBOWYCH)

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRATOR BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI. zadania: przepisami; Nowe kompetencje GIODO: Administratora danych; Przekazywanie danych do państw trzecich:

ADMINISTRATOR BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI. zadania: przepisami; Nowe kompetencje GIODO: Administratora danych; Przekazywanie danych do państw trzecich: ADMINISTRATOR BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI ZAKRES DZIAŁAŃ SZCZEGÓŁOWE DZIAŁANIA Nowe regulacje dot. Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI): o kompetencje; o status w hierarchii Administratora danych;

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Szkoła policealna - /szkoła dla młodzieży/ 2 letni okres nauczania /1/ Zawód: Technik archiwista - symbol 441403 Podbudowa

Bardziej szczegółowo

2. Uczestnicy szkolenia Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich osób, które rozpoczynają pracę w danym zakładzie pracy.

2. Uczestnicy szkolenia Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich osób, które rozpoczynają pracę w danym zakładzie pracy. ZAŁĄCZNIK Nr RAMOWE PROGRAMY SZKOLENIA I. Ramowy program instruktażu ogólnego. Cel szkolenia Celem szkolenia jest zaznajomienie pracownika w szczególności z: a) podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY PRZYGOTOWUJĄCE DO OBJĘCIA FUNKCJI ABI I ASI. NOWE ZADANIA - SPRAWDZENIA, SPRAWOZDANIA, JAWNY REJESTR ZBIORÓW DANYCH.

WARSZTATY PRZYGOTOWUJĄCE DO OBJĘCIA FUNKCJI ABI I ASI. NOWE ZADANIA - SPRAWDZENIA, SPRAWOZDANIA, JAWNY REJESTR ZBIORÓW DANYCH. WARSZTATY PRZYGOTOWUJĄCE DO OBJĘCIA FUNKCJI ABI I ASI. NOWE ZADANIA - SPRAWDZENIA, SPRAWOZDANIA, JAWNY REJESTR ZBIORÓW DANYCH. Zapraszamy na kompleksowe szkolenie prowadzone przez wysokiej klasy eksperta,

Bardziej szczegółowo

Rodzaje prowadzonych szkoleń. Programy szkolenia - zakres

Rodzaje prowadzonych szkoleń. Programy szkolenia - zakres ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Dziennik Ustaw z dnia 18 sierpnia 2004 r. Nr 180, poz. 1860 ZMIANY: -

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do przedstawienia oferty na przeprowadzenie szkolenia. Administracja i zarządzanie sekretariatem (160h)

Zaproszenie do przedstawienia oferty na przeprowadzenie szkolenia. Administracja i zarządzanie sekretariatem (160h) Lublin, 18.01.2010r. Zaproszenie do przedstawienia oferty na przeprowadzenie szkolenia Administracja i zarządzanie sekretariatem (160h) w ramach projektu Czas na kobiety współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM UDZIELANEGO WSPARCIA w ramach projektu Skierujmy się na pracę - Zindywidualizowany program wsparcia osób młodych GRUPA 1

HARMONOGRAM UDZIELANEGO WSPARCIA w ramach projektu Skierujmy się na pracę - Zindywidualizowany program wsparcia osób młodych GRUPA 1 HARMONOGRAM UDZIELANEGO WSPARCIA w ramach projektu Skierujmy się na pracę - Zindywidualizowany program wsparcia osób młodych Nazwa i adres instytucji szkolącej: Grupa CARGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 38/2015 Wójta Gminy Michałowice z dnia 24 lutego 2015 roku w sprawie ustalenia wytycznych kontroli zarządczej.

Zarządzenie Nr 38/2015 Wójta Gminy Michałowice z dnia 24 lutego 2015 roku w sprawie ustalenia wytycznych kontroli zarządczej. Zarządzenie Nr 38/2015 Wójta Gminy Michałowice z dnia 24 lutego 2015 roku w sprawie ustalenia wytycznych kontroli zarządczej. Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.

Bardziej szczegółowo

Obieg i archiwizacja dokumentów w świetle nowelizacji ustawy archiwalnej i jej przepisów wykonawczych

Obieg i archiwizacja dokumentów w świetle nowelizacji ustawy archiwalnej i jej przepisów wykonawczych Obieg i archiwizacja dokumentów w świetle nowelizacji ustawy archiwalnej i jej przepisów wykonawczych TERMIN SZKOLENIA: 4 kwietnia 2016 r. godz. 10.00-15.00 MIEJSCE SZKOLENIA: As-Bud, Aleje Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 98/2015 Wójta Gminy Czarnocin z dnia 28 października 2015 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Zarządzenie nr 98/2015 Wójta Gminy Czarnocin z dnia 28 października 2015 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Zarządzenie nr 98/2015 Wójta Gminy Czarnocin z dnia 28 października 2015 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Na podstawie art. 237 3-237 5 ustawy z dnia 26 czerwca 1974

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane psychologiczne problemy organizacji i zarządzania (12 godz.) 2. Zachowania ludzi w organizacji (8 godz.)

1. Wybrane psychologiczne problemy organizacji i zarządzania (12 godz.) 2. Zachowania ludzi w organizacji (8 godz.) 1. Wybrane psychologiczne problemy organizacji i zarządzania (12 godz.) Kulturowe i społeczne uwarunkowania kierowania ludźmi Style kierowania Menedżer a przywódca Ewolucja koncepcji przywództwa Zachowania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 kwietnia 2015 r. Pozycja 14 ZARZĄDZENIE NR 14 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 23 kwietnia 2015 r.

Warszawa, dnia 24 kwietnia 2015 r. Pozycja 14 ZARZĄDZENIE NR 14 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 23 kwietnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SKARBU PAŃSTWA Warszawa, dnia 24 kwietnia 2015 r. Pozycja 14 ZARZĄDZENIE NR 14 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie ochrony danych osobowych w Ministerstwie

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY SZKOLENIOWE

WARSZTATY SZKOLENIOWE WARSZTATY SZKOLENIOWE Z ZAKRESU EKSPLOATACJI MASZYN I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH ORAZ DYREKTYWY BUDOWLANEJ szk ol en ia wa rs ztat y ku r sy Oferta warsztatów szkoleniowo-doradczych z zakresu eksploatacji maszyn

Bardziej szczegółowo

Magazynier z obsługą komputera i uprawnieniami na obsługę wózków widłowych w kategorii II WJO

Magazynier z obsługą komputera i uprawnieniami na obsługę wózków widłowych w kategorii II WJO Załącznik nr 1 1. Liczba uczestników: 15 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Złotowie w wieku do 29 r. ż. z wykształceniem minimum podstawowym/gimnazjalnym 2. Miejsce realizacji

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie im. Haliny Konopackiej

Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie im. Haliny Konopackiej Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie im. Haliny Konopackiej WYDZIAŁ ADMINISTRACJI DZIENNIK PRAKTYK ZAWODOWYCH 1. Imię i nazwisko studenta:... 2. Nr albumu:... 3. Rok i tryb studiów:....

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis usług szkoleniowych będących przedmiotem rozeznania rynku. Pracownik magazynowy z uprawnieniami do obsługi wózków jezdniowych

Szczegółowy opis usług szkoleniowych będących przedmiotem rozeznania rynku. Pracownik magazynowy z uprawnieniami do obsługi wózków jezdniowych Załącznik nr. 1 dotyczące procedury rozeznania rynku usług szkoleniowych Szczegółowy opis usług szkoleniowych będących przedmiotem rozeznania rynku 1. Przedmiotem niniejszej procedury jest rozeznanie rynku

Bardziej szczegółowo

Profesjonalny Administrator Bezpieczeństwa Informacji

Profesjonalny Administrator Bezpieczeństwa Informacji Polskie Centrum Kadrowo - Płacowe zaprasza do udziału w szkoleniu pt.: Profesjonalny Administrator Bezpieczeństwa Informacji Specjalistyczny kurs dla przyszłych i obecnych ABI Na kurs zapraszamy zarówno

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program instruktażu ogólnego W zakresie bhp i ppoż. pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Zagórowie

Szczegółowy program instruktażu ogólnego W zakresie bhp i ppoż. pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Zagórowie Załącznik nr 2 Do zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Zagórów Szczegółowy program instruktażu ogólnego W zakresie bhp i ppoż. pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Zagórowie (rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

A K A D E M I A M E N A DŻERA P R O D U K C J I

A K A D E M I A M E N A DŻERA P R O D U K C J I A K A D E M I A M E N A DŻERA P R O D U K C J I Do kogo skierowane jest szkolenie? Osoby zarządzające zespołem pracowników na produkcji kierownicy, mistrzowie, brygadziści Liderzy produkcji Osoby przygotowywane

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program szkolenia okresowego w zakresie bhp i ppoż. pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

Szczegółowy program szkolenia okresowego w zakresie bhp i ppoż. pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych Załącznik nr 5 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Zagórów Szczegółowy program szkolenia okresowego w zakresie bhp i ppoż. pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych w Urzędzie Miejskim

Bardziej szczegółowo

Pracownik urzędu pracy w realizacji zadań z zakresu pośrednictwa pracy - warsztat zadań pracownika pełniącego funkcję doradcy klienta

Pracownik urzędu pracy w realizacji zadań z zakresu pośrednictwa pracy - warsztat zadań pracownika pełniącego funkcję doradcy klienta ECK EUREKA tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 info@eckeureka.pl www.eckeureka.pl Pracownik urzędu pracy w realizacji zadań z zakresu pośrednictwa pracy - warsztat zadań pracownika DLACZEGO WARTO WZIĄĆ

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO ZAWODOWE. Strona1. Doradztwo zawodowe

DORADZTWO ZAWODOWE. Strona1. Doradztwo zawodowe Strona1 DORADZTWO ZAWODOWE Moduł 1: Diagnoza zawodowa Pierwsze spotkanie poświęcone jest określeniu problemu z jakim zmaga się klient, oraz zaproponowaniu sposobu jego rozwiązania. Jeśli klient jest zainteresowany

Bardziej szczegółowo

Czas trwania szkolenia- 1 DZIEŃ

Czas trwania szkolenia- 1 DZIEŃ NOWE PRAWO OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH- NOWOŚĆ ZADANIA INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W KONTEKŚCIE EUROPEJSKIEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH. JAKIE ZMIANY CZEKAJĄ NAS PO 25 MAJA 2018 ROKU?

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE 2. Projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju.

SZKOLENIE 2. Projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju. SZKOLENIE 2 Projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju. FAMED Żywiec S.A. Dokumentacja Systemu Zarządzania zgodnego z PN-EN ISO

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA. Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA. Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA I SELEKCJA PRACOWNIKÓW

REKRUTACJA I SELEKCJA PRACOWNIKÓW ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ PRZYWÓDZTWO I KIEROWANIE REKRUTACJA I SELEKCJA PRACOWNIKÓW Jak rekrutować najlepszych pracowników TERMIN od: TERMIN do: CZAS TRWANIA:2 dni MIEJSCE: CENA: Dobór właściwej strategii

Bardziej szczegółowo

Program Podyplomowych Studiów Akademia Liderów Samorządowych III edycja

Program Podyplomowych Studiów Akademia Liderów Samorządowych III edycja Program Podyplomowych Studiów Akademia Liderów Samorządowych III edycja Lp. Tematyka Forma zajęć Liczba BLOK OGÓLNY/WSPÓLNY 10 I. Sprawne zarządzanie w JST 1. Podstawy teorii organizacji i zarządzania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie dokumentacją po nowelizacji przepisów prawa archiwalnego -

Zarządzanie dokumentacją po nowelizacji przepisów prawa archiwalnego - Zarządzanie dokumentacją po nowelizacji przepisów prawa archiwalnego - Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze znowelizowanym prawem archiwalnym, doskonalenie ich umiejętności związanych z wykonywaniem

Bardziej szczegółowo

Tematyka szkoleń w ramach Programu Biblioteka + 2012

Tematyka szkoleń w ramach Programu Biblioteka + 2012 Tematyka szkoleń w ramach Programu Biblioteka + 2012 I. Moduł I Rozwój osobisty Czas trwania: 32 godziny lekcyjne na grupę (1h=45 minut) I.1. Komunikacja. Asertywność. Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych.

Bardziej szczegółowo

lub na

lub na Archiwizacja i zapewnienie bezpieczeństwa dokumentacji w podmiotach publicznych i prywatnych - warsztaty Każdy podmiot w Polsce, czy to państwowy czy samorządowy, ale także spółki samorządowe oraz spółki

Bardziej szczegółowo

BIEGŁY DO SPRAW ZAPOBIEGANIA I WYKRYWANIA PRZESTĘPSTW GOSPODARCZYCH I KORUPCJI. Partner studiów:

BIEGŁY DO SPRAW ZAPOBIEGANIA I WYKRYWANIA PRZESTĘPSTW GOSPODARCZYCH I KORUPCJI. Partner studiów: BIEGŁY DO SPRAW ZAPOBIEGANIA I WYKRYWANIA PRZESTĘPSTW GOSPODARCZYCH I KORUPCJI Partner studiów: Odbiorcy: Osoby zainteresowane specjalizacją w zakresie profesjonalnego zapobiegania i wykrywania nadużyć

Bardziej szczegółowo

Program studiów podyplomowych Kontrola wewnętrzna i audyt

Program studiów podyplomowych Kontrola wewnętrzna i audyt Program studiów podyplomowych Kontrola wewnętrzna i audyt Odbiorcy studiów: Studia przeznaczone są dla pracowników komórek kontroli wewnętrznej oraz osób planujących w przyszłości zajmować się zawodowo

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia nr 29/2005/2006 Obowiązuje od 23.06.2006 r. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

Załącznik do zarządzenia nr 29/2005/2006 Obowiązuje od 23.06.2006 r. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA Załącznik do zarządzenia nr 29/2005/2006 Obowiązuje od 23.06.2006 r. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W DĄBROWIE GÓRNICZEJ CZĘŚĆ OGÓLNA Podstawa prawna: 3 i 4 rozporządzenia Ministra Spraw

Bardziej szczegółowo

weryfikację prawidłowości zapisów dokumentacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn.zm.

weryfikację prawidłowości zapisów dokumentacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn.zm. Poniżej przedstawiamy szczegółowy zakres usług dotyczących realizacji procedur z zakresu ochrony danych osobowych. AUDIT Audyt w placówce obejmuje w szczególności: weryfikację obszarów przetwarzania danych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 18/2012 Wójta Gminy Rychliki z dnia 23 lutego 2012 roku

ZARZĄDZENIE NR 18/2012 Wójta Gminy Rychliki z dnia 23 lutego 2012 roku ZARZĄDZENIE NR 18/2012 Wójta Gminy Rychliki z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie częstotliwości i czasu trwania szkoleń z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz ochrony P.pożarowej Zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 lutego 2013 r. Poz. 252 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 25 stycznia 2013 r.

Warszawa, dnia 22 lutego 2013 r. Poz. 252 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 25 stycznia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 lutego 2013 r. Poz. 252 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Opis stanowisk pracy. w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania. Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej

Opis stanowisk pracy. w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania. Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej Załącznik nr 1 do Zasad zatrudniania i wynagradzania pracowników Opis stanowisk pracy w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej 1 Stanowisko: Dyrektor Biura LGD Cel istnienia

Bardziej szczegółowo

Programy szkoleń specjalistycznych. Zarządzanie ryzykiem i bezpieczeństwem informacji w praktyce Poczty Polskiej S.A.

Programy szkoleń specjalistycznych. Zarządzanie ryzykiem i bezpieczeństwem informacji w praktyce Poczty Polskiej S.A. Programy szkoleń specjalistycznych Zarządzanie ryzykiem i bezpieczeństwem informacji w praktyce Poczty Polskiej S.A. Cel ogólny. Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników

Bardziej szczegółowo

Lp. Rodzaj zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji lub uprawnień

Lp. Rodzaj zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji lub uprawnień SZCZEGÓŁOWY PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH DLA OSÓB BEZROBOTNYCH ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĄDZIE PRACY W OPOLU LUBELSKIM ZAPLANOWANYCH DO REALIZOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY W ROKU 2014 Lp. Nazwa i zakres

Bardziej szczegółowo

Vademecum BHP. Lesław Zieliński. BHP w magazynie

Vademecum BHP. Lesław Zieliński. BHP w magazynie Vademecum BHP Lesław Zieliński BHP w magazynie Lesław Zieliński BHP W MAGAZYNIE Autor: Lesław Zieliński Kierownik Grupy Wydawniczej: Agnieszka Konopacka-Kuramochi Redaktor: Kinga Grodzicka-Lisek Menager

Bardziej szczegółowo

Lista kontrolna dokumentacja prowadzona w zakładzie pracy dotycząca bhp DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA. L.p. Dokument jest nie ma nie dotyczy Uwagi

Lista kontrolna dokumentacja prowadzona w zakładzie pracy dotycząca bhp DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA. L.p. Dokument jest nie ma nie dotyczy Uwagi Lista kontrolna dokumentacja prowadzona w zakładzie pracy dotycząca bhp DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1. Zgłoszenia działalności do PIP 2. Zgłoszenia działalności do PIS 3. Książka kontroli 4. Szkolenie BHP

Bardziej szczegółowo

IV. SYSTEM OCENY ZGODNOŚCI OZNAKOWANIE CE

IV. SYSTEM OCENY ZGODNOŚCI OZNAKOWANIE CE IV. SYSTEM OCENY ZGODNOŚCI OZNAKOWANIE CE 1. Przepisy europejskie i krajowe dla wyrobów budowlanych obowiązujące po 1 lipca 2013 roku Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 Czas

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KANCELARYJNA I ARCHIWIZACJA

INSTRUKCJA KANCELARYJNA I ARCHIWIZACJA CEL SZKOLENIA Podczas szkolenia zdobędą Państwo praktyczne umiejętności z zakresu tworzenia, prawidłowego numerowania i opisywania dokumentów oraz zapoznają się ze sposobami korzystania z dostępnych źródeł

Bardziej szczegółowo

Grupa CONTENT zaprasza na szkolenie:

Grupa CONTENT zaprasza na szkolenie: Grupa CONTENT zaprasza na szkolenie: PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA Wzoruj się na najlepszych! Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską Z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 O

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp Prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem

Spis treści. Wstęp Prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem Spis treści Spis treści Wstęp 9 I. PODSTAWOWE WYMAGANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY 1. Źródła prawa pracy 11 1.1. Obowiązujące źródła prawa 11 1.2. Źródła prawa pracy 11 1.3. Wewnątrzzakładowe

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy zostały ujęte w załączniku do niniejszego zarządzenia.

Zasady organizacji szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy zostały ujęte w załączniku do niniejszego zarządzenia. DOP-0212-48/2013 Poznań, 19 kwietnia 2013 roku Zarządzenie nr 48/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 19 kwietnia 2013 roku w sprawie szkolenia pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego

Bardziej szczegółowo

Projekt Kurs na karierę kompleksowa aktywizacja osób młodych bez pracy realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Projekt Kurs na karierę kompleksowa aktywizacja osób młodych bez pracy realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych HARMONOGRAM Szkolenie: Przedstawiciel handlowy z elementami sprzedawcy - grupa 1 Termin: 30.03. 28.04.2017 r. Łączna liczba godzin: 176 Miejsce : Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Ełku,

Bardziej szczegółowo