POLSKA AKADEMIA NAUK BIBLIOTEKA KÓRNICKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POLSKA AKADEMIA NAUK BIBLIOTEKA KÓRNICKA"

Transkrypt

1 POLSKA AKADEMIA NAUK BIBLIOTEKA KÓRNICKA Sprawozdanie z działalności w 2014 roku Kórnik, maj 2015 r.

2 WSTĘP Dzięki środkom budżetowym pozyskanym przez Polską Akademię Nauk w roku 2014 zrealizowano w PAN Bibliotece Kórnickiej wiele prac konserwatorskich i inwestycyjnych. Najważniejszą z nich była inwestycja w Pałacu Działyńskich, w wyniku której Pałac wraz z Domkiem Mieszczański otrzymał nowy dach; na nowo wymurowane zostały kominy i platformy kominiarskie; zamontowane zostały nowe miedziane rynny, rury spustowe i opierzenia; rynny zostały wyposażone w sterowane przez komputer ogrzewanie przeciwzamarzające. Wymienione zostały także wszystkie okna poddasza. Dzięki dotacji Fundacji Zakłady Kórnickie wyremontowano patio Pałacu Działyńskich. Ze środków budżetowych, pozabudżetowych oraz darów pozyskano ponad 5,5 tys. woluminów, a w tym 5 starych druków. Biblioteka Kórnicka od kilku lat boryka się z problemami lokalowymi i magazynowymi. Te ostatnie udało się nieco poprawić dzięki zakupie regałów kompaktowych (dotacja celowa PAN) i zamontowaniu ich w kolejnym pomieszczeniu w tzw. Nowym Magazynie. Rok 2014 był drugim rokiem realizacji trzech dużych grantów pozyskanych z Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Kontynuowano też z powodzeniem prace związane z retrokonwersją katalogu kartkowego nowych druków. PAN Biblioteka Kórnicka była w 2014 r. jednym z najważniejszych centrów rozwoju kultury oraz popularyzacji i upowszechniania nauki w Wielkopolsce. W Zamku Kórnickim, jak też i w Pałacu Działyńskich w Poznaniu odbyły się w 2014 r. dziesiątki koncertów, wystaw bibliotecznych, spotkań literackich oraz kilka sesji naukowych. W 2014 r. na stronie Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej (WBC) udostępniono blisko publikacji cyfrowych, przede wszystkim gazet i czasopism oraz starych druków i materiałów rękopiśmiennych pochodzących ze zbiorów Biblioteki Kórnickiej. Ogólna liczba zasobów cyfrowych udostępnianych przez WBC to obiektów, z czego tylko z BK pochodzi blisko połowa Podobnie jak w latach poprzednich, Biblioteka Kórnicka w dalszym ciągu zajmuje jedno z czołowych miejsc w skali kraju pod względem digitalizacji i udostępniania zasobów polskiego dziedzictwa kulturowego. Ponad razy odwiedzane były przez użytkowników na całym świecie treści dodane przez Bibliotekę Kórnicką tylko w 2014 r. Natomiast zasoby cyfrowe BK udostępnione przez ostatnie 11 lat, odwiedziło ponad 8 mln internautów W 2014 r. zainicjowaliśmy nowy cykl corocznych interdyscyplinarnych sesji naukowych, poświęconych najcenniejszym zabytkom Biblioteki Kórnickiej. W tegorocznej sesji o naszym najcenniejszym obrazie Zwiastowanie NMP (1529 r.), w 1

3 której uczestniczyli wybitni uczeni, udało się zarówno wyjaśnić okoliczności powstania tego obrazu, jak i odkryć nieznane fakty z dziejów Wielkopolski, a w tym katedry poznańskiej w początkach XVI w. Rok 2014 był również ważnym rokiem w działalności turystycznej Biblioteki Kórnickiej. W ostatnich latach spadała liczba zwiedzających; w roku 2013 tendencja ta - dzięki różnorodnym staraniom promocyjnym - uległa odwróceniu. Rok 2014 był drugim kolejnym rokiem, gdy liczba zwiedzających ponownie wzrosła: Zamek Kórnicki zwiedziło osób wobec w w 2013 r. i wobec w roku

4 I. SPRAWY ORGANIZACYJNE 1. Rada Naukowa r. odbyło się w Zamku Kórnickim posiedzenie Rady Naukowej Biblioteki Kórnickiej. Zebranie odbyło się wg następującego porządku obrad: 1. Sprawozdanie Dyrektora Biblioteki Kórnickiej z działalności Biblioteki w 2013 r. 2. Informacja [dyrektora BK] o najważniejszych projektach badawczych realizowanych w Informacja o najważniejszych inwestycjach referowała Katarzyna Woźniak Zastępca Dyrektora. 4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Naukowej z r. 5. Wolne głosy. 2. Kadra Biblioteki Skład osobowy Na dzień 31 grudnia 2014 r. w Bibliotece Kórnickiej zatrudnione były 64 osoby (62,3 etaty). 60 osób zatrudnionych było na pełnym etacie, 4 osoby pracowały w niepełnym wymiarze czasu pracy (lista pracowników w zał. 1). W okresie wzmożonego ruchu turystycznego do obsługi muzeum zatrudniano przez zewnętrzną firmę dodatkowe osoby. Zatrudnienie według stanowisk (stan na ) ogółem pracownicy naukowi pozostali w razem profesorowie w tym profesorowie profesorowie adiunkci asystenci pracownicy osobach zwyczajni czł. PAN nadzwyczajni wizytujący Pracę rozpoczął: Karol Jaskuła od r., jako magazynier. 3

5 Po zakończeniu urlopu macierzyńskiego r. wróciła do Działu Zbiorów Specjalnych dr Aneta Falk. Ruch kadrowy: Grzegorz Kubacki od 1 września 2014 przeniesiony został na cały etat do Działu Udostępniania i Informacji Naukowej (obsługa czytelni w Kórniku) Agnieszka Królczyk od 2 stycznia 2014 przeniesiona została do Działu Zbiorów Specjalnych. Dr Łukasz Jastrząb od 2 stycznia 2014 przeniesiony został do Działu Zbiorów Specjalnych. Łukasz Borowiak od 2 stycznia 2014 przeniesiony został do Działu Muzealnego. Zakończył pracę: Jan Łuczak starszy kustosz, po przejściu na emeryturę w 2011 r., został ponownie zatrudniony od r. na ½ etatu na czas określony; umowa wygasła z dniem r. Po urlopie rodzicielskim na urlop wychowawczy przeszła Kinga Padurska-Wiertelak (od do ) urlop rodzicielski zakończyła Marta Kociemba. 4

6 II. FINANSE PAN Biblioteka Kórnicka była finansowana z dotacji budżetowych ujmowanych w części 67 budżetu państwa. Biblioteka na podstawie decyzji Prezesa PAN w roku 2014 otrzymała: 1) dotację podmiotową ( 2570) na podstawie art. 79 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia r. o Polskiej Akademii Nauk w wysokości zł, w ramach, której do dnia r. wydatkowano kwotę zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne ,57 zł; do zwrotu przypadła kwota 0,00 zł 2) dotację celową na inwestycje na podstawie art. 79 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia r. o Polskiej Akademii Nauk w wysokości: w 6220: zł, w ramach, której do dnia r. wydatkowano kwotę ,24 zł; do zwrotu przypadła kwota 5 177,76 zł, w 6560: zł, w ramach, której do dnia r. wydatkowano kwotę ,49 zł; do zwrotu przypadła kwota 0,51 zł, 6220, zakupy inwestycyjne (98 822,24 zł): a) Zakup i montaż regałów kompaktowych w magazynie nowych druków na potrzeby Biblioteki Kórnickiej ,24 zł b) Zakup mikroskopu optycznego zł 6560, inwestycje ( ,49 zł): a) Rozbudowa systemu sygnalizacji przeciwpożarowej oraz przeciwwłamaniowej wraz z wykonaniem ekspertyzy bezpieczeństwa pożarowego dla Zamku w Kórniku zł b) Przebudowa konstrukcji nośnej dachu Pałacu Działyńskich wraz z wymianą pokrycia, przebudowa kominów, nadzór inwestorski oraz dokumentacja ,49 zł Środki z w/w dotacji zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. Pozostałe (poza dotacją PAN) przychody PAN Biblioteki Kórnickiej w 2014 r.: Tytuł przychodu Kwota Sprzedaż towarów i usług świadczonych przez jednostkę ,15 Najem i dzierżawa mienia Akademii ,94 Gospodarka mieszkaniowa ,69 Krótkotrwałe zakwaterowanie 9 038,51 Realizacja projektów badawczych ,18 5

7 Pozostałe przychody z prowadzonej działalności (zmiana stanu produktów) ,25 Pozostałe przychody ,92 Darowizna FZK ( zł na zakup książek oraz ,06 zł na remont patio ,06 w Pałacu Działyńskich) Razem ,70 Podział kosztów na zadania (w tym środki na wydatki majątkowe): Nazwa zadania operacyjnego Wykonanie w roku 2014 w tym sfinansowane dotacją z PAN Gromadzenie zbiorów , ,05 Opieka nad zbiorami , ,42 Działalność upowszechniająca naukę , ,00 Prowadzenie badań naukowych ,43 - Zabezpieczenie organizacyjno-techniczne , ,53 Pozostała działalność statutowa ,62 - Zadania inwestycyjne ,03 - Razem , ,00 Największe koszty związane są z opieką nad zbiorami są to koszty obsługi biblioteki i muzeum, gromadzenia, konserwacji, zabezpieczania, digitalizacji i archiwizacji zbiorów. Ze środków DUN zrealizowano w 2014 r. sześć zadań: publikacje: 1) Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej zeszyt 31 ( zł) 2) Inwentarz ekslibrisów Biblioteki Kórnickiej. Zeszyt 1. Sygnatury , red. Ł. Jastrząb ( zł) 3) Tytus Działyński ( ); współautorzy: Stanisław Potocki, Barbara Wysocka, autor wstępu: Edyta Bątkiewicz (7 500 zł) 4) Włodzimierz Dworzaczek: Święciccy w Wielkopolsce (redakcja naukowa, opracowanie i komentarze Tomasz Zuzek) (5 900 zł) wystawy: 1) Tureckie fascynacje Działyńskich i Zamoyskich ( zł) 2) Szóste Weekendy majowe w PAN Bibliotece Kórnickiej ( zł) W 2014 r. realizowano 4 projekty badawcze [zob. pkt. 8 sprawozdania]. 6

8 Wykonanie planu finansowego za 2014 rok Wyszczególnienie Wykonanie na w tym: pozycje rozliczone w ciężar dotacji budżetowej (wydatek) Stan środków pieniężnych na początek roku ,32 Stan należności na początek roku ,01 Stan zobowiązań na początek roku ,14 PRZYCHODY OGÓŁEM , ,00 Przychody z prowadzonej działalności, z tego: ,72 0,00 przychody ze sprzedaży towarów i usług świadczonych przez jednostkę ,15 z tytułu realizacji projektów badawczych ,18 najmu i dzierżawy mienia Akademii ,94 przychody z tytułu gospodarki mieszkaniowej ,69 przychody z tytułu krótkoterminowego zakwaterowania 9 038,51 przychody niewyspecyfikowane powyżej ,25 Pozostałe przychody, z tego: ,98 0,00 przychody finansowe 453,51 przychody ze sprzedaży mienia ,80 darowizny ,06 pozostałe niewyspecyfikowane powyżej ,61 Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jedn. samorządu terytorialnego, z tego: , ,00 podmiotowa , ,00 KOSZTY OGÓŁEM: , ,00 Amortyzacja ,25 Wynagrodzenia, z tego: , ,70 osobowe finansowane ze źródeł krajowych , ,42 bezosobowe finansowane ze źródeł krajowych , ,28 Składki na ubezp. społeczne i na Fundusz Pracy (od wynagrodzeń osob. i bezosob.) , ,87 Podatek od nieruchomości i opłaty z tytułu wieczystego użytkowania ,60 Zakup towarów i usług, z tego: , ,95 zakup materiałów , ,46 zakup energii , ,99 zakup usług remontowych , ,05 wartość sprzedanych towarów i materiałów 8 083,34 pozostałe niewyspecyfikowane powyżej , ,45 Pozostałe koszty funkcjonowania, z tego: , ,48 koszty podróży służbowych ,95 ubezpieczenia ,75 odpisy na ZFŚS , ,76 odpisy na PFRON , ,00 pozostałe niewyspecyfikowane powyżej , ,72 ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego na: , ,73 inwestycje budowlane: , ,49 z dotacji celowej , ,49 ze środków własnych ,30 zakupy inwestycyjne: , ,24 z dotacji celowej , ,24 z projektów badawczych ,00 ze środków własnych ,00 Stan środków pieniężnych na koniec okresu ,20 Stan należności na koniec okresu ,67 Stan zobowiązań na koniec okresu ,93 Inne aktywa obrotowe w stanie środków obrotowych ,00 Inne pasywa ujęte w stanie środków obrotowych ,22 7

9 III. DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA BIBLIOTEKI KÓRNICKIEJ 1. Gromadzenie zbiorów. Sprzedaż wydawnictw Dział Gromadzenia tworzą trzy osoby, w tym kierownik mgr Tomasz Zuzek. Dział odpowiedzialny jest za pozyskiwanie zbiorów dla Biblioteki zgodnie z jej profilem. Pracownikom powierzono również nadzór nad wydawnictwami Biblioteki Kórnickiej oraz wykonywanie kserokopii. 1.1 Gromadzenie zbiorów Zgodnie z obowiązującym statutem, jednym z głównych zadań Biblioteki jest gromadzenie zbiorów. Uzupełniano zbiory o druki polskie i czasopisma z XIX w. i z początku XX w. (aż po okres II Rzeczypospolitej). Z nowości gromadzono czasopisma i książki naukowe polskie i obcojęzyczne o profilu humanistycznym, a w szczególności wydawnictwa źródłowe, pamiętniki i wspomnienia, regionalia oraz opracowania historyczne. Zbiory nabywane są drogą kupna, wymiany i darów. Środki na zakup zbiorów: Z budżetu (dotacja podmiotowa) , ,42 Fundacja Zakłady Kórnickie , ,07 DUN ,00 Razem: , ,49 Zbiory biblioteczne według źródła nabycia zwiększyły się następująco: Liczba wol./jedn. Wartość w zł. Liczba wol./jedn. Wartość w zł. inw./ szt. inw./ szt. Zakupy , ,49 Wymiana , Dary , Wytwory własne , Muzealia , Razem: , ,49 8

10 Zakupy Ilość Wartość w zł Nowe druki 586 wol ,14 Czasopisma* 325 wol ,78 Stare druki 6 wol , 40 Płyta CD 1 szt. 15,00 Grafika 56 szt ,00 Rękopisy 2szt ,50 Razem: 976 wol. / szt ,82 * w tym 15 tytułów prasy codziennej (668 akc.) Wymiana Ilość Wartość w zł Nowe druki ,00 Czasopisma ,00 Płyta CD 1 50,00 Razem: ,00 Dary Ilość Wartość w zł Nowe druki ,00 Czasopisma ,00 Rękopisy 7 530,00 DŻS pocztówki 1 5,00 DŻS druki ulotne ,00 Grafika 15 10,00 Szachowa 1 30,00 Muzykalia ,00 CD ROM 3 230,00 Razem: ,00 9

11 Wytwory własne BK Ilość Wartość w zł Nowe druki ,00 Mikrofilmy ,00 CD ,00 DŻS druki ulotne ,00 Fotografia historyczna ,00 Czasopisma 1 40,00 Razem: ,00 Muzealia Ilość Wartość w zł Monety ,00 Banknoty 10 29,00 Razem: ,00 ZAKUPY Zakupy odbywały się przede wszystkim w hurtowniach książek. Jednym z głównych dostawców była hurtownia Ogólnopolskiego Systemu Dystrybucji Wydawnictw AZYMUT Sp. z o.o., która oferuje najbardziej konkurencyjne ceny w kraju. Biblioteka Kórnicka posiada internetowe konto w tej hurtowni oraz wynegocjowaną zniżkę na każdy egzemplarz - 26%. Dokonywano zakupów również w księgarniach (także internetowych). Biblioteka współpracuje także z Księgarnią Wiesława Juszczaka z Łodzi, która oferuje przede wszystkim wartościowe publikacje wydawnictw z terenu Polski centralnej i wschodniej. W 2014 r. Biblioteka uczestniczyła w 3 aukcjach antykwarycznych: dwie w Krakowie i jedna w Bydgoszczy. Na aukcjach, poza nowymi drukami i czasopismami uzupełniającymi zbiory, udało się nabyć kilka cennych starodruków i rękopisów: Antiphonarium iuxta ritum Breviarii Romani, ex decreto sacrosancti conclij Tridentini restituti et Pij V. Pontificis maximi iussu editi...; Cracoviae : In officina Haeredum et Viduae Andreae Petricovii, Biblia Ziarnki. La Saincte Bible francoise, selon la vulgaire latine reveue par le commandement du Pape Sixte V.; Paryż : Jean Richer et Pierre Chevalier, Baumann, Laurentio Mattheo; Jubilaeum Templi Arcis Stolpensis.; Słupsk : [s.n.],

12 Coxe, Will, Voyage en Pologne, Russie, Suede, Dannemarc. T. 3, Geneve : Chez Barde, Magnet & Comp, Wallmerode F.M.F. Freihern Bouwinghausen; Taschenkalender auf das Jahr 1793, fur Pferdeliebhaber, Reuter, Pferdezuchter, Pferdeaerzte, und Vorgesezte Marstaelle.; Stuttgart : Akademische Buchdruckerei und im Verlag der Cottaischen, [1793] oraz rękopisy: List od generała Jana Nepomucena Umińskiego do NN, ca r. Kraszewski J. I., List, Drezno 1875 r. Drużycki J., Arma et clenodia nobilitatis polonorum centum icones, Wratislaviae Po kilkumiesięcznym okresie negocjacji dokonano zakupu kolekcji cennych rysunków autorstwa Teodora Szukały przedstawiających architekturę Zakopanego i Małopolski oraz innych miast. Zakupu udało się dokonać dzięki darowiźnie Fundacji Zakłady Kórnickie ( zł). PRENUMERATA W minionym roku kontynuowano zakup gazet codziennych i czasopism dla czytelni w Zamku w Kórniku i czytelni w Pałacu Działyńskich w Poznaniu. Ze względu na przedstawienie korzystniejszej oferty od 01 stycznia 2014 zmieniono dotychczasowego dostawcę prasy na spółkę Garmond Press S.A.. WYMIANA Biblioteka kontynuowała wymianę książek z innymi instytucjami. Przygotowano 6 spisów dubletów książek i czasopism, wysłano 88 paczek do 15 Bibliotek. Książki, na które nie było zapotrzebowania, zostały odpisane w księgach akcesyjnych i przekazane do dyspozycji Komisji Ubytków Biblioteki Kórnickiej. Dublety bez akcesji, na które nie było zapotrzebowania w innych bibliotekach, przekazano do Czytelni w Pałacu Działyńskich na akcję Uwolnij Książkę. Przyjęto i przejrzano 45 spisów dubletów z innych bibliotek. W ramach wymiany wysłano także 138 paczek z nowymi publikacjami Biblioteki Kórnickiej do 86 Bibliotek krajowych i zagranicznych. Druki zbędne 504 tytuły pozostałe po nieistniejącym już Zakładzie Badań Narodowościowych, które od kilkunastu lat zalegały w magazynach oraz pozostałości po spuściźnie prof. J. Fogla 268 tytułów, umieszczono na listach dubletów i rozesłano do bibliotek krajowych i zagranicznych. 11

13 DARY Dział Gromadzenia wprowadził do zbiorów 1114 darów. Kilkadziesiąt książek Biblioteka otrzymała w darze od autorów i instytucji oraz od osób prywatnych. Najliczniejsze dary otrzymano od Dyrektora Biblioteki Kórnickiej prof. dra hab. Tomasza Jasińskiego (wprowadzono 146 akcesji) oraz z CEJSH (135 akcesji). Ponadto przyjęto, dokonano selekcji i wprowadzono do zbiorów 3 spuścizny: po prof. Jerzym Foglu, Kiryle Sosnowskim i Andrzeju Alojzym Łuczaku. 1.2 Sprzedaż wydawnictw. Ksero. WYDAWNICTWA Od 15 lipca 2013 Dział Gromadzenia zajmuje się również sprzedażą wydawnictw Biblioteki Kórnickiej. W 2014 sprzedano 891 egzemplarzy za kwotę 11355,20 zł. We wrześniu przeprowadzono przenosiny magazynu wydawnictw do nowego pomieszczenia, a w grudniu przeprowadzono inwenturę. W 2014 roku wciągnięto na stan 5 nowych tytułów (łącznie 4200 egz.) wydawnictw Biblioteki Kórnickiej. Na dzień 31 grudnia 2014 r. Biblioteka posiadała na sprzedaż 15 tys. wol. o wartości 128 tys. zł. KSERO Od 2008 roku dodatkowym zadaniem Działu Gromadzenia jest obsługa kserokopiarki. W 2014 roku wykonano dla czytelników łącznie 157 kopii i do kasy Biblioteki wpłacono 54,60 złotych. s 2. Opracowywanie zbiorów Opracowywaniem zbiorów zajmują się trzy działy Biblioteki Kórnickiej: Dział Nowych Druków i Czasopism kierowany przez mgr Annę Gryglas-Ratajczak, Dział Zbiorów Specjalnych (dział obejmuje dwie pracownie rękopisów i starych druków) kierowany przez mgr Magdalenę Marcinkowską oraz Dział Muzealny, którym kieruje mgr Mikołaj Potocki. Skład osobowy działów wymieniony jest w zał

14 2.1 Nowe druki i czasopisma W 2014 r. inwentaryzowano i katalogowano nowe nabytki druków i czasopism. Kontynuowano tworzenie i archiwizowanie komputerowych baz zbiorów XIX-XXI wieku. Opracowano 1996 nowych druków oraz zinwentaryzowano 1465 czasopism. Poddano korekcie opisy: 1493 wol. druków zwartych, 67 nowych tytułów czasopism. Retrokonwersja katalogu kartkowego Biblioteka postawiła sobie za cel wprowadzenie do bazy elektronicznej wszystkich katalogów. Katalog nowych druków, na który składają się publikacje wydawane od XIX w., ma bazę elektroniczną od roku Rejestrowane są w niej od tego czasu wszystkie nabytki. Od kilku lat trwa systematyczne wprowadzanie opisów pozostałych zbiorów z XIX i XX wieku. W l r. pracownicy wszystkich działów Biblioteki przystąpili do wpisywania kart katalogowych. W 2014 r. pracownicy Działu Nowych Druków kontynuowali korektę wykonanych w latach poprzednich opisów sprawdzeniu poddano rekordów oraz dopisano dokumentów. W Bibliotece realizowano dodatkowo poza godzinami pracy dwa projekty związane z retrokonwersją: Druki zwarte i ulotne XIX wieku w zbiorach Biblioteki Kórnickiej katalog elektroniczny (ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego) oraz Retrokonwersja katalogu druków Biblioteki Kórnickiej druki XX wieku. Litera B (kontynuacja) w ramach dotacji podmiotowej. W roku 2014 przeprowadzono prace redakcyjne (w tym korektę i uzupełnianie oraz standaryzację haseł 14 indeksów) dotyczące dwóch baz komputerowych: - druków XX wieku (cz. 2 litery B ) rekordy - druków XIX wieku (cz. 1, obejmująca litery A, B, G, H, I, J, K) rekordów. Bazy przekazano umieszczono na stronie internetowej BK. Na koniec roku 2014 baza druków zawierała rekordów (w tej liczbie dokumentów powstało w l poza godzinami pracy). Baza czasopism osiągnęła liczbę rekordów. Inne prace - Przekazano 335 kart dla katalogu czytelni w Pałacu Działyńskich. 13

15 - Dla księgozbioru podręcznego Czytelni Pałacu Działyńskich przekazano po opracowaniu 169 tytułów czasopism (w 484 wol.) oraz 39 tytułów druków zwartych (w 42 wol.). - Dla katalogu kórnickiego sporządzono 28 kart; ponadto 131 kart inwentarzowych nowych tyt. czasopism, przeznaczonych dla Czytelni w Poznaniu. - Do księgozbioru pracowni wprowadzono 2 pozycje. - Przeprowadzono meliorację katalogu czasopism w zakresie tytułu Biblioteka Ossolińskich (sygn.: Cz 2352, Cz 2114, Cz 21310). - Przeprowadzono meliorację katalogu druków i czasopism w zakresie książek wycofanych z biblioteki podręcznej Pałacu Działyńskich. A. Katalogowanie dzieł wol. tomów Nowe druki druki zwarte wydawnictwa seryjne Czasopisma Wydawnictwa multimedialne OGÓŁEM w 2013 r B. Inwentaryzacja dzieł wol. Tomów wpis do inwentarza Druki zwarte dopis do inwentarza Razem: wpis do inwentarza Czasopisma dopis do inwentarza Razem: (700 jedn. mag.) Wydawnictwa multimedialne OGÓŁEM w 2013 r C. Retrokonwersja katalogu druków Wpisywanie treści kart do bazy komputerowej Korekta opisów rekordów rekordów 14

16 2.2 Zbiory specjalne Rękopisy rękopisy staropolskie uzupełnianie opisów bibliograficznych rękopisów z 2. zeszytu inwentarza (rozpisywanie zawartości, tworzenie haseł przedmiotowych): BK (39 jedn.) zredagowano zespół rękopisów staropolskich opracowywanych w ramach projektu Katalog rękopisów : opracowano i ujednolicono indeksy osobowe, geograficzne, rzeczowe, instytucji i wydarzeń (521 rekordów) rękopisy z archiwum Działyńskich i Zamoyskich (inw. 3) opracowano sygn.: BK (397 jedn.) z 3 zeszytu inwentarza (Rękopisy z archiwum Działyńskich i Zamoyskich), foliacja: kart rękopisy XIX i XX w. opracowano spuściznę Ludwika Gomolca: BK (11 vol.) wstępnie uporządkowano spuściznę Kiryła Sosnowskiego i ZHP kontynuowano opracowywanie spuścizny Kazimierza Jasińskiego (92 vol.) opracowano spuściznę Zofii Nowak: BK (21 vol.) wstępne uporządkowano spuściznę Alojzego Łuczaka, pozyskaną do zbiorów w 2014 r. Stare druki opracowano dublety starodruczne (56 jedn.) wykonanie ok. 30 szt. obwolut na dublety starodruczne opracowano z autopsji 1182 stare druki ustalono wzorcową formę zapisu autorów i drukarzy wraz z datami życia, oznaczono sygnatury składek, opisano oprawy, tworzono hasła rzeczowe, rozpisano grafikę oraz dedykacje melioracja bazy starodruków (standaryzacja indeksów osobowych) rekordów Biblioteka szachowa opracowano 60 nowych druków: Sz , , 3115 Wydawnictwa drugiego obiegu wprowadzono do bazy zbiorów specjalnych opisy bibliograficzne na podstawie drukowanego katalogu Poza cenzurą 451 rekordów 15

17 Inne zbiory inwentaryzacja mikrofilmów (282 jedn.), inwentaryzacja płyt CD/DVD (35 jedn.). księgozbiór podręczny - pracownia starych druków (34 jedn.) księgozbiór podręczny - pracownia rękopisów (22 jedn.) 2.3 Zbiory opracowane przez Dział Muzealny Obiekty muzealne (MK) Opracowanie wstępne, w bazie danych, 6 obiektów ze spuścizny po A. A. Łuczaku Przygotowanie wzoru arkusza spisu z natury przed skontrum w Skarbcu Wprowadzenie 88 opisów z ksiąg inwentarzowych muzealiów do bazy danych Korekta 254 rekordów w bazie danych zawierającej opisy z ksiąg inwentarzowych muzealiów wraz z uzupełnieniem o informacje z kart ewidencyjnych oraz kart naukowych, publikowanych katalogów i opracowań Uzupełnienie opisów 12 obiektów w bazie danych o brakujące a wymagane w opisie inwentarzowym podstawowe dane, pozyskane podczas skontrum i przeglądów (opis formalny obiektu) Opracowanie katalogu tłoków, odlewów pieczęci oraz pieczęci przechowywanych w Dziale Muzealnym. Kolekcja liczy 104 obiekty Sporządzenie haseł indeksowych w bazie danych dla 204 obiektów Przygotowanie opisów 20 portretów wiszących w Jadalni jako załącznika do wniosku o wpisanie do rejestru zabytków ruchomych WUOZ w Poznaniu Pomoc p. J. Cichońskiej sporządzającej inwentaryzację renesansowych detali architektonicznych (alabaster i piaskowiec) zachowanych w pomieszczeniach w przyziemiu zamku, w ramach pracy magisterskiej Wybór, wstępne przygotowanie i dostarczenie obiektów (elementy uzbrojenia husarskiego) do opracowania katalogu militariów ze zbiorów kórnickich przygotowywanego przez pp. Macieja Downara Dukowicza i Jana Śliwińskiego (kontynuacja w 2015 r.) 16

18 Uporządkowanie kart ewidencyjnych dla całego zbioru obiektów muzealnych, spisanie braków Zbiór numizmatyczny Inwentaryzacja 10 banknotów (nry inw. B B ; B B ) Inwentaryzacja 34 monet (nry inw. M M 11765) Nadanie monetom wpisanym do prowizorycznych ksiąg inwentarzowych założonych przez S. Gibasiewicza współczesnych numerów inwentarzowych poprzedzonych literą M (nry inw. M 813 M 11731) Pomiar monet, dobór wielkości pojemników holderów i sygnowanie holderów (nry inw. M 813 M 964) Płyty graficzne Opracowanie wstępne w bazie danych 2 płyt ze spuścizny po A. A. Łuczaku Odbitki graficzne Katalogowanie 141 odbitek graficznych, nry inw. A Ekslibirsy Inwentaryzacja 102 ekslibrisów (nry inw. Ex Ex 13480) Rysunki Inwentaryzacja 56 rysunków (nry inw. BO 451 BO 506) Plany architektoniczne Opracowanie wstępne, w bazie danych, 52 planów architektonicznych (dokumentacja architektoniczna zamku) Fotografie Opracowanie wstępne, w bazie danych, 360 fotografii ze spuścizny po A. A. Łuczaku Inwentaryzacja 5 fotografii (nry inw. fot 9343 fot 9347) Wprowadzenie 1116 opisów z ksiąg inwentarzowych fotografii do bazy danych z wyselekcjonowaniem poszczególnych kategorii dokumentów jako zaczątku katalogu fotografii ze zbiorów kórnickich Gromadzenie ikonografii eksponatów i ekspozycji militariów w Sali Mauretańskiej do katalogu militariów ze zbiorów kórnickich 17

19 opracowywanego przez pp. M. Downara i J. Śliwińskiego, a zarazem do katalogu fotografii ze zbiorów kórnickich Pocztówki Opis wstępny, w bazie danych, 37 pocztówek ze spuścizny po A. A. Łuczaku Inwentaryzacja pocztówki (nr inw. 4911) Dokumenty Życia Społecznego (DZS) Inwentaryzacja (wpis do bazy komputerowej) 39 nabytków (nry inw. DZS 1021, DZS 1071 DZS 1089, DZS P 164, DZS P 170) Fotografie użytkowe zbiorów muzealnych i fotokopie dokumentów ikonograficznych Wprowadzenie do bazy fotografii użytkowych 33 opisów z ksiąg inwentarzowych s 3. Magazynowanie zbiorów Zbiory Biblioteki Kórnickiej przechowywane są w pomieszczeniach magazynowych w Zamku (zbiory specjalne i muzealne) oraz w tzw. Nowym Magazynie i w magazynie Rolnik. Praca Działu Magazynów, którym kieruje Urszula Dudziak, polega przede wszystkim na: umieszczaniu sygnatur na dziełach (po opracowaniu, zgodnie z sygnaturą nadaną wg inwentarza), lokowaniu nabytków w magazynach zgodnie z ciągiem sygnatur, realizowaniu zamówień dla czytelni w Pałacu Działyńskich i w Zamku oraz do pracowni bibliotecznych (w sumie magazynierzy zrealizowali zamówień zob. pkt. 4.1), włączaniu i wycofywaniu zakładek. Inne prace: Wynoszenie i włączanie na dzieł miejsce (ilość) Pieczętowanie dzieł (ilość) Wybijanie sygnatur, oklejanie (ilość) Włączanie zakładek (ilość) Robienie obwolut (ilość) Wycofywanie zakładek (ilość)

20 Magazynierzy dbają o czystość zbiorów, usuwają podkreślenia w książkach, wstępnie typują zbiory do konserwacji, odkwaszania oraz napraw introligatorskich (wykonywane we własnej pracowni introligatorskiej BK oraz zlecane na zewnątrz m.in. powierzono wykonanie 283 nowych teczek na rękopisy w introligatorowi P. Węcłowiakowi). Uczestniczą w pracach skontrowych. W 2014 r. wykonywano naprawy zniszczonych etykietek na książkach. Wymieniono po 1400 szt. szpul i pudeł mikrofilmowych. Przenoszono do sprawdzenia dublety do działu gromadzenia. Przenoszono czasopisma w magazynie; porządkowano magazyn meblowy; pomagano przy pracach gospodarczych w zamku; szykowano i wywieziono złom (stare regały). Magazynierzy zapewniają również przewóz książek do Poznania oraz zapewniają obsługę transportu na potrzeby Biblioteki (przede wszystkim przewóz zbiorów do i z czytelni w Pałacu Działyńskich w Poznaniu; zakupy; przewożenie przesyłek na pocztę; przewóz zbiorów na wystawy). Pod ich nadzorem jest samochód służbowy marki: Dacia Logan (dbałość o przeglądy, naprawy, czystość). s 4. Udostępnianie zbiorów (czytelnie i WBC). Digitalizacja Zbiory Biblioteki Kórnickiej udostępniane są w czytelniach w Zamku Kórnickim i w Pałacu Działyńskich w Poznaniu oraz w postaci zdigitalizowanej na stronie Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej. Digitalizacją zbiorów zajmują się Dział Elektronicznych Tekstów Humanistycznych oraz Pracownia Fotograficzna. 4.1 Udostępnianie zbiorów i informacja naukowa Działem Udostępniania i Informacji Naukowej kieruje Aleksandra Losik-Sidorska. Zbiory Biblioteki Kórnickiej udostępniane są w dwóch czytelniach w Pałacu Działyńskich oraz w Zamku Kórnickim, a także w ramach wypożyczalni międzybibliotecznej. W ramach wypożyczalni międzybibliotecznej sprowadzono dla czytelników 42 nowe druki oraz 7 pozycji ze zbiorów specjalnych; wypożyczono 136 mikrofilmów i 2 płyty CD (zbiory specjalne). 19

21 W obu czytelniach Biblioteki odnotowano: Czytelnia w Zamku Czytelnia w Pałacu Liczba zarejestrowanych odwiedzin Udostępnianie zbiorów i informacji w postaci wykładów* (liczba uczestników zajęć) RAZEM Wystawione karty * Pracownicy Działu Udostępniania prowadzili szkolenia dla czytelników z obsługi baz danych, korzystania z katalogów bibliotecznych. Szkolono przede wszystkim uczniów szkół średnich i studentów. Organizowano wykłady dla studentów, zajęcia dla uczniów szkół średnich i gimnazjalnych oraz dla członków różnych stowarzyszeń. Tematyka wkładów dotyczyła m.in. warsztatu pracy naukowca (tworzenie bibliografii, bazy danych, korzystanie z bibliotek cyfrowych, bibliografie książkowe, edytorskie zasady pisania prac, przypisy itd.), informacji naukowej (inwentarze archiwalne, przewodniki po zasobach archiwów itd.), wydawnictw źródłowych (od Tytusa po czasy współczesne), historii Biblioteki Kórnickiej i zasad korzystania z jej zbiorów. Słuchacze informowani są o różnorodnych zbiorach kórnickich i możliwości wykorzystania ich w pracach naukowych (z uwzględnieniem informacji o tym, w jakich pracach te zbiory są wykorzystanie, czy są ich edycje itd.). Na każdych zajęciach prezentowane były książki z naszych zbiorów. [zob. pkt. 9.2]. Współpracowano z wykładowcami UAM oraz AWF, mając na celu zwiększenie ilości prac naukowych dotyczących naszych zbiorów; m.in. współpracowano z Zakładem Historii Nowożytnej IH UAM w celu stworzenia warunków do pracy dla studentów z Francji. Wykonano kwerendy dot. zbiorów francuskojęzycznych. Bazy danych Dział udostępniania nadzoruje archiwizację i aktualizację na stronie internetowej baz katalogowych, wytworzonych przez działy merytoryczne BK. W roku 2014 wpisano do bazy 1200 rekordów z katalogu podręcznego czytelni w Pałacu. Baza CEJSH uporządkowano, spisano i przesłano do Działu Gromadzenia 327 woluminów - prowadzono dziennik wpływów czasopism. 20

22 Opieka nad księgozbiorem Do magazynu podręcznego czytelni w Pałacu wprowadzono 342 wol. czasopism z bazy CEJSH, Do księgozbioru podręcznego czytelni w Pałacu wprowadzono 30 wol., a w czytelni Zamku - 5 wol. Inne Aleksandra Losik-Sidorska opracowała wraz z Błażejem Betańskim program do zamawiania książek przez internet, połączony z bazą do elektronicznej obsługi czytelników Tytus. W 2014 r. udostępniono w sumie wol.: Typ zbioru Miejsce udostępnienia Czytelnia Zamek Pracownie (zamówienia pracowników) Czytelnia Pałac Działyńskich Wypożyczanie na zewnątrz Nowe druki Czasopisma Zbiory specjalne Zbiory podręczno pracowni BK Razem realizacje zamówień z magazynów Zbiory podręczne czytelni W sumie ilość wypożyczeń Razem W ramach wypożyczalni międzybibliotecznej sprowadzono 42 nowe druki i 7 mikrofilmów (zbiory specjalne); wypożyczono 136 mikrofilmów i 2 płyty cd (zbiory specjalne). 21

23 4.2 Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa digitalizacja zbiorów. Dział Elektronicznych Tekstów Humanistycznych kierowany przez dr Jolantę Mazurek, realizował prace związane z digitalizacją zbiorów i ich publikacją na serwerze Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej (http://www.wbc.poznan.pl). W 2014 r. na serwerze WBC udostępniono publikacji ze zbiorów Biblioteki Kórnickiej, w tym: 7820 gazet i czasopism oraz 5161 druków zwartych (w przeważającej większości zbiory specjalne). Przygotowanie metadanych Sporządzono rekordów z metadanymi w celu utworzenia publikacji planowanych w WBC. Opisy zasobów w 8273 przypadkach przygotowane zostały dla wydawnictw ciągłych, w 5454 dla druków zwartych i rękopisów przede wszystkim zbiorów specjalnych. Na potrzeby publikacji w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej, dokonano opisów 478 archiwaliów ze zbiorów archiwum Świętogórskiego w Gostyniu. Skanowanie Na skanerze MEKEL zeskanowanych zostało klatek mikrofilmowych. Zadanie to realizowane było doraźnie, jedynie na wyraźne zapotrzebowanie skanowania z mikrofilmów. Na skanerach płaskich wykonanych zostało skanów. Archiwizacja danych Wszystkie plik master z publikacji udostępnionych przez BK PAN w WBC zostały zarchiwizowane na przeznaczonych do tego serwerach w Krajowym Magazynie Danych. W trybie ręcznym zarchiwizowane zostały 5644 publikacje. Sprzęt W grudniu 2014 r. w Dziele ETH dokonano wymiany stacji roboczych (PC), utworzono 2 nowe stanowiska pracy (PC + skanery A3). Prace projektowe Przeprowadzono niezbędne konsultacje i prace do wkładu Działu ETH w projekty: - Program wspomagający odczytywanie późnośredniowiecznego pisma dokumentów i ksiąg sądowych, złożony przez Fundację Science To Business w konkursie NCBiR (status: złożony, w trakcie oceny). - Identyfikacja, digitalizacja oraz opracowanie zbiorów archiwalnych Parafii pod wezwaniem św. Józefa w Kicinie, wniosek złożony przez Stowarzyszenie Na Rzecz 22

24 Zrównoważonego Rozwoju Kicina i Okolic LEN, konkurs MKiDN; (status: złożony, w trakcie oceny). Uruchomiono prace przygotowawcze do projektu związanego z digitalizacją i udostępnieniem w WBC spuścizny prof. Gerarda Labudy (konkurs NPRH ogłoszony będzie w 2015 r.) Zgromadzono niezbędne zgody wydawnictw na publikację w WBC dorobku prof. Tomasza Jurka, przygotowując tym samym niezbędny wkład do przygotowywanego projektu (dodatkowy nabór DUN w 2015r.) Przeprowadzono konsultacje dotyczące współpracy z przedstawicielami Klasztoru Wschowskiego ws. digitalizacji i udostępnienie w WBC archiwaliów wschowskich. Kontynuowana była współpraca środowiskowa w ramach Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej (spotkanie w Bibliotece Raczyńskich w Poznaniu), a także z innymi bibliotekami cyfrowymi (Kujawsko- Pomorską Biblioteką Cyfrową, Śląską Biblioteka Cyfrową). Biblioteka Kórnicka w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej - podsumowanie PAN Biblioteka Kórnicka już od 2003 r. jest zaangażowana w proces systematycznego zapewnienia dostępu do cyfrowych kopii zbiorów bibliotecznych. Wraz z innymi bibliotekami regionu poprzez Wielkopolska Bibliotekę Cyfrową, umożliwiamy zainteresowanym dotarcie do bogatej kolekcji zasobów polskiego piśmiennictwa narodowego. Z możliwości takiej korzystają osoby prywatne, studenci, a także pracownicy naukowi na całym świecie. Zasoby udostępniane przez PAN Bibliotekę Kórnicką to zarówno cyfrowe kopie naszych najcenniejszych zbiorów: materiałów rękopiśmiennych, starych druków, wydawnictw rzadkich i okazjonalnych, pierwszych wydań jak też bogata kolekcja gazet i wydawnictw zwartych z XIX i XX wieku. W miarę naszych możliwości digitalizujemy i udostępniamy zbiory znajdujące się w najgorszym stanie zachowania, ale i również te, które są potrzebne użytkownikom do celów poznawczych i prowadzenia przez nich różnorodnych prac badawczych. W Polsce, do końca 2014 r. funkcjonowało 112 bibliotek cyfrowych, udostępniających ponad publikacji (źródło: z Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej pochodziło ponad , z czego tylko z PAN Biblioteki Kórnickiej ponad publikacji cyfrowych. Poniższa tabela prezentuje 10 najczęściej wykorzystywanych publikacji cyfrowych pochodzących z Biblioteki Kórnickiej, wraz z liczbą wejść oraz datą dodania zasobu do Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej. 23

25 s 4.3 Pracownia fotograficzna Pracownia Fotograficzna (kierowana przez Zdzisława Nowakowskiego) wykonywała mikrofilmy i fotografie cyfrowe z dzieł przechowywanych w Bibliotece Kórnickiej w celu archiwizacji zbiorów oraz ich publikacji na stronie WBC. Wykonano: Fotografia analogowa: mikrofilm negatywowy kl kl. Fotografia cyfrowa z zapisem na CD/DVD: reprodukcje tekstu szt szt. 24

26 reprodukcje z oryginałów barwnych i szt szt. półtonowych reprodukcje, zbiory specjalne szt szt. zdjęcia techniczne 305 szt. 451 szt. zdjęcia okolicznościowe 211 szt. 359 szt. zdjęcia reportażowe 201 szt. 561 szt. zdjęcia obiektów muzealnych 8 szt. 11 szt. zdjęcia architektury 388 szt. 12 szt. Razem ilość wykonanych prac fotograficznych szt szt kopie zdigitalizowanych dzieł plików plików Realizowano inne prace związane z funkcjonowaniem pracowni, m.in. wywoływanie i obróbka mikrofilmów; montaż i kontrola techniczna mikrofilmów; obróbka fotografii cyfrowych w programie Photoshop; czynności związane z zleceniami wykonania fotografii barwnej i cyfrowej w laboratorium w Poznaniu. Wykonywano również zdjęcia dokumentujące przebieg prac konserwatorskich i inwestycyjnych fotografie i album dotyczący przebudowy dachu Pałacu Działyńskich oraz remontu patio. 5. Konserwacja i zabezpieczanie zbiorów W Pracowni Konserwatorsko-Introligatorskiej pracują trzy osoby mgr Aleksandra Kwiatkowska (konserwator, kierownik pracowni, zatrudniona na ¾ etatu), Piotr Jaskuła (konserwator - mistrz introligator) oraz Kornelia Kondracka (konserwator, zatrudniona na ½ etatu). W roku 2014 w Pracowni wykonano szereg prac renowacyjno-konserwatorskich, m.in.: - Naprawiono karty 103 bloków oraz oprawy 10 nowych druków, a do 93 wykonano nowe oprawy. Zdublowano okładki 29 druków. 42 nowe druki poddano pełnej konserwacji; 28 z nich poddano konserwacji w ramach przygotowania ich do masowego odkwaszania. 25

27 - Naprawiono 15 zniszczonych czasopism, a 3 poddano pełnej konserwacji. Oprawy 8 naprawiono, a 7 z nich oprawiono na nowo. - Wykonano 42 oprawy miękkie do sprawozdań oraz 11 opraw twardych. 4 z nich ozdobiono złoconymi tłoczeniami. - Wykonano 28 opakowań ochronnych w postaci pudeł, teczek i passe-partout oraz 56 przekładek. - Pełnej konserwacji poddano 1 stary druk; rozpoczęto konserwację drugiego starodruku. Konserwacji zachowawczej poddano 2 stare druki. Poddano konserwacji zachowawczej i natłuszczaniu 33 oprawy książek. - Przeprowadzono zabiegi konserwatorskie na 40 grafikach i rysunkach, 1 miniaturze, 7 rękopisach, 5 dokumentach i 1 fotografii. - Wykonano atrapę fotografii wytypowanej na wystawę. - Przeprowadzona została pełna konserwacja 15 obiektów metalowych i zachowawczą 2. - Przeprowadzono konserwację zachowawczą zabytkowego pudełka. - Rozpoczęto ocenę stanu zachowania dyplomów pergaminowych oraz sporządzania ich dokumentacji fotograficznej. Powozy - Pracownicy działu dokładnie oczyścili wszystkie elementy powozów. W celu prewencyjnego zabezpieczenia powozów przed molami i owadami umieszczono we wnętrzach wszystkich powozów i poza nimi płytki Globol, a w zakamarkach tapicerek koperty z lawendą. Oczyścili i wprowadzili pielęgnacyjny preparat z buforem we wszystkie skórzane elementy tapicerek. Przywrócili połysk elementów drewnianych, malowanych. Przeprowadzona została konserwacja elementów skórzanych powozów, obejmującą konsolidację łusek lica skóry i wykończenie pokryć skórzanych wazeliną. Zamontowano docięte na wymiar klocki stabilizujące szybę w powozie podróżnym. Wykonano uzupełnienia ubytków w wybranych miejscach tkanin i założono karty obiektów. Przedstawiono zakres przeprowadzonych prac na posiedzeniu komisji konserwatorskiej. Obiekty na wystawy - Dokonano przeglądu stanu zachowania wszystkich obiektów, które były wytypowane na wystawy podczas Weekendów Majowych oraz większości prezentowanych na wystawie: Tureckie fascynacje Działyńskich i Zamoyskich, a także 26 obiektów, w celu wystosowania oceny stanu zachowania pod kątem ich wypożyczenia na wystawy zewnętrzne. Sporządzono 23 opinie konserwatorskie dla obiektów skierowanych do wypożyczenia na wystawy. 26

28 - Pracownicy działu aktywnie uczestniczyli w przygotowywaniu wystaw odbywających się na terenie PAN BK. Ich prace obejmowały zabezpieczanie obiektów, wykonywanie niezbędnych prac konserwatorskich, pakowanie, zabezpieczanie, odbiory i zwroty zabytków wypożyczanych, przemieszczanie, oczyszczanie i dezynfekcję gablot wystawienniczych, pomoc w przenoszeniu i układaniu obiektów, przyklejanie i docinanie napisów oraz składanie zaproszeń. - Zlecono wykonanie i zrobiono szereg zdjęć dokumentujących stan zachowania obiektów. - Dokonano przeglądu oraz pomagano w rozłożeniu namiotu tureckiego przed wystawą: Tureckie fascynacje Działyńskich i Zamoyskich. Przeprowadzono obustronne oczyszczenie całej powierzchni namiotu, a także dezynfekcję i pielęgnację skór wykończeniowych. - Przeprowadzano bieżące dezynfekcje wyselekcjonowanych obiektów za pomocą par n-butanolu, między innymi części obiektów wytypowanych na Weekendy Majowe, fotografii, dubletów starych druków czy szaf w Sali Mauretańskiej. Odkurzono połowę wnętrz i zabytków w nich przechowywanych. - Dokonano selekcji obiektów znajdujących się we wszystkich teczkach ze spuścizną Madeyskiego. Wytypowano i wysłano 28 sygnatur do dezynfekcji w komorze z tlenkiem etylenu. Przeprowadzono kilkukrotną dezynfekcję gablot ekspozycyjnych w ramach prewencji. Zdezynfekowano odlewy i matryce gipsowe Madeyskiego za pomocą 70% etanolu. - Pracownicy działu uczestniczyli w pokazie próżniowego pakowania. Wykonali próbę przygotowania pracowni i zaplanowania metody przepakowania numizmatów. Przygotowana została baza do oceny stanu zachowania numizmatów. - Pracownicy działu zoptymalizowali i uporządkowali miejsce pracy poprzez dokonanie przemeblowania w pracowni i przyległym magazynie, montaż regałów metalowych, uporządkowanie, przegląd i segregację materiałów konserwatorskich i introligatorskich i uczestniczyli w przenoszeniu mebli. Uporządkowano przemeblowano pracownię chemiczną oraz oczyszczono sprzęty. - Dokonano przeglądu, uporządkowania, przepakowania i spisania obiektów znajdujących się w pracowni. s 27

29 6. Wydawnictwa Biblioteki Kórnickiej Dzięki uzyskaniu dofinansowania z DUN, Biblioteka Kórnicka wydała: 1) Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej, zeszyt 31. 2) Łukasz Jastrząb, Inwentarz ekslibrisów Biblioteki Kórnickiej. Zeszyt 1. Sygnatury ) Stanisław Potocki, Barbara Wysocka, Tytus Działyński ( ); autor wstępu: Edyta Bątkiewicz. 4) Włodzimierz Dworzaczek, Święciccy w Wielkopolsce; redakcja naukowa, opracowanie i komentarze Tomasz Zuzek. 5) Ze środków własnych Biblioteka Kórnicka współfinansowała wydanie kolejnego zeszytu z serii Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej XII XVIII wieku. Spisy, red. Antoni Gąsiorowski, t. VI, zeszyt 1: Urzędnicy kujawscy i dobrzyńscy XII-XV wieku. Spisy. Oprac. Janusz Bieniak, Sobiesław Szybkowski. PAN Biblioteka Kórnicka, Instytut Historii PAN, Kórnik 2014 (koszt: 3 536,40 zł środki własne BK). 1) Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej zeszyt 31 (koszt: ,87 zł w tym z DUN zł) Zeszyt 31 PBK realizuje tradycyjne zadania pisma: popularyzowanie zbiorów, dokumentowanie dziejów Biblioteki, zamieszczanie rozpraw opartych na jej materiałach oraz prezentację badań nad regionem. Zeszyt 31 zawiera materiały z sesji naukowej, współorganizowanej przez PAN Bibliotekę Kórnicką i Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, pt. Grottger Traugutt Działyński i powstańcy z Kórnika. Nieznane fakty i interpretacje, która odbyła się w zamku kórnickim 21 kwietnia 2014 r. Materiały zostały wzbogacone o dwa teksty źródłowe: edycję wspomnień Leona Króla (ze zbiorów Biblioteki Kórnickiej) i tłumaczenie nieznanego dotąd listu (ze zbiorów prywatnych) francuskiego ochotnika, sprowadzonego do Wielkopolski za pośrednictwem Działyńskich (artykuł J. Kowalskiego i T. Paciorka). Dołączono także dwa artykuły: J. Kowalskiego o kórniczanach w powstaniu styczniowym oraz J. Nowaka o działalności dyplomatycznej Władysława Jordana na Wschodzie w czasie powstania (napisany w oparciu o zachowane w zbiorach Biblioteki listy). Do zeszytu dołączona została rozprawa: W. Miedziaka poświęcona gotyckiej emporze w kolegiacie kórnickiej oraz tekst Ł. Jastrząba omawiający spuściznę Ludwika Gomolca, znajdującą się w zbiorach Biblioteki. 28

30 Trwają prace związane z umieszczeniem Pamiętnika Biblioteki Kórnickiej na liście czasopism punktowanych MNiSW (korespondencja z nowymi członkami Rady Redakcyjnej, Konsultacyjnej i Recenzenckiej pisma, redagowanie strony internetowej Pamiętnika Biblioteki Kórnickiej, w tym przygotowywanie instrukcji wydawniczej dla autorów publikujących na jego łamach). 2) Łukasz Jastrząb, Inwentarz ekslibrisów Biblioteki Kórnickiej. Zeszyt 1. Sygnatury , (koszt: ,89 w tym z DUN zł). Inwentarz ekslibrisów jest efektem badań naukowo-inwentaryzacyjnych prowadzonych w Dziale Muzealnym PAN Biblioteki Kórnickiej. Jest to wydawnictwo źródłowe, o charakterze popularyzatorskim, informacyjnym, stanowi pomoc naukową i archiwalną. Publikacja jest odwzorowaniem pierwszego inwentarza ekslibrisów z zakresu sygnatur Informacje w nim zawarte ograniczają się do informacji inwentarzowych, czyli o autorze, technice, wymiarach, akcesji i uwagach, pominięto kwotę zakupu ekslibrisów, którą wpisywano do jednej z kolumn inwentarza. Całość zaopatrzono w indeks autorów, technik graficznych i indeks rzeczowy. Publikacja dostępna jest również na stronie Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej. 3) Stanisław Potocki, Barbara Wysocka, wstęp Edyta Bątkiewicz, Tytus Działyński ( ); (koszt zł ze środków DUN) Publikacja jest popularną biografią najważniejszej postaci w dziejach Biblioteki Kórnickiej Tytusa Działyńskiego. Obecne wydanie autorstwa Stanisława Potockiego i Barbary Wysockiej opisuje zarówno życie, jak i wszelkie formy działalności tego znanego bibliofila. W książce przedstawiona została również historia powstania Biblioteki Kórnickiej, jak i obszerne fragmenty dotyczące dziejów ostatniej przebudowy Zamku w Kórniku. Pierwsze wydanie tej książki ukazało się w 2002 roku i dziś jest już całkowicie wyprzedane. Warto podkreślić, iż ustalenia autorów sprzed dziesięciu lat nie uległy większym zmianom i praca o Tytusie Działyńskim nie straciła na swojej aktualności, a przede wszystkim atrakcyjności. Pozycja ta była w ostatnich latach najczęściej kupowanym wydawnictwem Biblioteki Kórnickiej. 4) Włodzimierz Dworzaczek: Święciccy w Wielkopolsce; redakcja naukowa, opracowanie i komentarze Tomasz Zuzek; (koszt: 7544,62 zł w tym z DUN zł) Jest to publikacja nieznanego maszynopisu wybitnego polskiego genealoga i heraldyka Włodzimierza Dworzaczka oraz jego listów dotyczących tej pracy. Tekst został opatrzony komentarzem krytycznym i uzupełniony o informacje zawarte w Tekach Dworzaczka. We wstępie przybliżono przedwojenny warsztat badawczy 29

31 genealoga oraz okoliczności powstania niniejszej pracy. Genealogia Święcickich nie została dotąd przez nikogo opracowana. Biblioteka Kórnicka posiada w zbiorach liczne materiały do badań genealogicznych i heraldycznych, jak również oryginały Tek Dworzaczka, które udostępnia na stronie internetowej. s 7. Skontrum Rękopisy Przeprowadzono skontrum rękopisów w zakresie sygn.: BK do BK Stwierdzono: 5120 sygn. w 5288 wol. Stwierdzono 1 brak: sygn. BK (brak od 1966 r.) Stare druki Przeprowadzono skontrum starych druków w zakresie sygn.: St St Stwierdzono: 2555 sygn. w 2296 wol. Stwierdzono 1 brak: St wypożyczony w 1976 r. przez p. Zofię Nowak. Skarbiec Przeprowadzono spis z natury w dniach 6.10., , Przejrzano 25 szuflad (z odznakami i medalami) zawierającymi 619 jednostek inwentarzowych - razem: 634 sztuki. W dziale muzealnym uaktualniono jednocześnie informację o lokalizacji obiektów w bazie danych. Dział Muzealny Nadal przepisywano inwentarze dla tworzonej komputerowej bazy danych. Zawiera ona m. in. dane o topografii przedmiotów. Umożliwi sporządzanie zestawień i spisów zawartości poszczególnych pomieszczeń oraz druku gotowych arkuszy skontrum. Nowe druki Przeprowadzono skontrum w zakresie sygn.: do Stwierdzono dzieł w vol. Stwierdzono też brak 49 dzieł w 54 vol. 30

32 s 8. Projekty realizowane w PAN Bibliotece Kórnickiej 8.1 Projekty badawcze realizowane w Bibliotece Kórnickiej: Tytuł projektu 1) Rękopisy Kroniki Oliwskiej - szczegółowe badanie kodeksów i ustalenie ich filiacji 2) Polskie drukowane kancjonały katolickie od XVII. do XIX. w. 3) Druki zwarte i ulotne XIX wieku w zbiorach Biblioteki Kórnickiej katalog elektroniczny 4) Program komputerowy nowej generacji do analizy łacińskich tekstów narracyjnych i dokumentowych wraz z elektroniczną bazą tekstów i bazą urzędników państwa polskiego XII- XVIII w. Kierownik projektu mgr Tomasz Zuzek mgr Magdalena Marcinkowska mgr Anna Gryglas- Ratajczak prof. dr hab. Tomasz Jasiński Okres realizacji (rok) od-do Przyznane środki , zł Instytucja finansująca Narodowe Centrum Nauki Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki) zł jak wyżej zł jak wyżej Polskie drukowane kancjonały katolickie od XVII do XIX w. Kontynuacja projektu, którego celem jest zebranie, opracowanie, transkrypcja oraz edycja elektroniczna zasobu pieśniowego polskich drukowanych kancjonałów katolickich niezwykle rzadkich i rozproszonych zabytków piśmiennictwa, często zachowanych w jedynym egzemplarzu na świecie. Zakres chronologiczny obejmie okres od wydania drukiem pierwszego znanego kancjonału katolickiego, czyli od roku 1621 aż do końca wieku XIX. W roku 2014 przeprowadzono kwerendy w Bibliotece Królewskiej w Kopenhadze, Bibliotece Narodowej w Helsinkach, Bibliotece Narodowej w Madrycie, w trakcie których opisano 5 unikatowych egzemplarzy, w tym też jeden nienotowany w bibliografiach. Zlecono digitalizację 9 kancjonałów z dwóch bibliotek, wykonano 31

33 transkrypcję 5 zbiorków (ok s.), prowadzono poszukiwania bibliograficzne (kwerendy, zapytania, korespondencja). Rękopisy Kroniki Oliwskiej - szczegółowe badanie kodeksów i ustalenie ich filiacji Celem projektu było zbadanie wszystkich 21 zachowanych na terenie Europy rękopisów Kroniki oliwskiej anonimowego dzieła powstałego w klasztorze cysterskim w Oliwie w pierwszej połowie XIV w., które opisuje zarówno historię opactwa, wyliczając szczegółowo wszystkie nadania i przywileje, jak również przedstawia historię Pomorza, Zakonu Krzyżackiego i ogólnoeuropejską. Analiza cech zewnętrznych, pisma i samej treści rękopisów pozwoliła na odkrycie zupełnie nowych faktów, sprostowanie licznych błędów powielanych w literaturze przedmiotu przez kolejnych badaczy oraz w niektórych przypadkach precyzyjne ustalenie czasu i okoliczności powstania, a przez to i autorów poszczególnych manuskryptów. Dzięki temu ustalono filiację rękopisów, co daje podwaliny pod nową edycję krytyczną Kroniki oliwskiej i Tablic fundatorów i dobrodziejów klasztoru cysterskiego w Oliwie. Wyniki badań w części zostały już opublikowane w tomie 79 z. 3 renomowanego czasopisma Zapiski Historyczne, natomiast rozprawa obejmująca wszystkie analizowane rękopisy pozostaje w przygotowaniu. Druki zwarte i ulotne XIX wieku w zbiorach Biblioteki Kórnickiej katalog elektroniczny Projekt ma na celu stworzenie elektronicznego katalogu druków z lat , znajdujących się w zasobach Biblioteki Kórnickiej PAN. Umożliwi on udostępnienie poprzez stronę internetową BK (www.bkpan.poznan.pl) pełnej informacji o wyjątkowo cennym (wiele unikatów i druków rzadkich) zbiorze książek i druków ulotnych polskich i obcych (ponad tytułów). Są to dzieła o wielkim znaczeniu dla dziedzictwa i kultury narodowej, ocalone przed zniszczeniem i grabieżą w trakcie zaborów i wojen, m.in. druki z księgozbiorów Działyńskich, druki wydane poza krajem przez uczestników Wielkiej Emigracji, zbiory stacji naukowych PAN w Rzymie i Paryżu. Cyfrowa forma katalogu pozwoli na wieloaspektowe wyszukiwanie źródeł i opracowań, co przyczyni się do rozwoju badań naukowych z zakresu nauk historycznych, literaturoznawstwa i bibliologii. W l opracowano druków, w roku druki. Podczas wprowadzania danych do bazy komputerowej, porównywano opisy z bibliografiami i katalogami bibliotek on-line. Poza opracowaniem formalnym, tworzono hasła indeksowe (w tym hasła przedmiotowe, umożliwiające tematyczne wyszukiwanie literatury). Wszystkie opisy poddano szczegółowej korekcie. 32

34 Pierwszą część bazy (w zakresie liter katalogu: A, B, G, H, I, J, K w sumie rekordów po korekcie i standaryzacji 14 indeksów), przekazano do umieszczenia na stronie internetowej BK. Program komputerowy nowej generacji do analizy łacińskich tekstów narracyjnych i dokumentowych wraz z elektroniczną bazą tekstów i bazą urzędników państwa polskiego XII-XVIII w. Jest to pierwszy na świecie program zawierający nie tylko bazę wszelkich form gramatycznych języka łacińskiego, ale także gromadzący informacje o długości każdej sylaby w każdym wyrazie łacińskim, z uwzględnieniem jego form gramatycznych. Umożliwi on badanie rytmiki iloczasowej i akcentowej prozy łacińskiej, co ułatwi datowanie tekstów, identyfikowanie tekstów starożytnych, a także pozwoli na analizowanie utworów poezji łacińskiej (iloczasowej i rytmicznej), a także ułatwi poszukiwanie pojedynczych (podwójnych etc.) wersów poezji ukrytych w tekstach prozatorskich. Główna baza jest już ukończona, liczy ponad 4 mln rekordów! Program jest realizowany przez pracowników Biblioteki (prof. Tomasz Jasiński, dr Korneliusz Kaczor oraz mgr Małgorzata Potocka), a także przez filologów klasycznych z UAM (dr Piotr Stępień, dr Rafał Wójcik) oraz informatyka mgra Piotra Jasińskiego (zbieżność nazwiska z prof. T. Jasińskim przypadkowa). 8.2 Zadania zrealizowane ze środków DUN Ze środków na Działalność Upowszechniającą Naukę zrealizowano sześć zadań: publikacje: 1) Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej zeszyt 31 ( zł) 2) Łukasz Jastrząb, Inwentarz ekslibrisów Biblioteki Kórnickiej. Zeszyt 1. Sygnatury , ( zł) 3) Tytus Działyński ( ); współautorzy: Stanisław Potocki, Barbara Wysocka, autor wstępu: Edyta Bątkiewicz (7 500 zł) 4) Włodzimierz Dworzaczek: Święciccy w Wielkopolsce; (redakcja naukowa, opracowanie i komentarze Tomasz Zuzek) (5 900 zł) wystawy: 5) Tureckie fascynacje Działyńskich i Zamoyskich ( zł) 6) Szóste Weekendy majowe w PAN Bibliotece Kórnickiej ( zł) 33

35 s 1. Informacja naukowa, wystawy, sesje, działalność dydaktyczna i popularyzatorska 1.1 Informacja naukowa, kwerendy Pracownicy Biblioteki Kórnickiej udzielali informacji oraz realizowali kwerendy dotyczące księgozbioru, historii Biblioteki i jej właścicieli. Dział Nowych Druków i Czasopism udzielił 46 informacji ustnych (miejscowych i tel.) dotyczących zbiorów; odpowiedziano na 6 kwerend pisemnych. Dział Zbiorów Specjalnych wykonał 54 kwerendy dotyczące rękopisów i starych druków. Dział Elektronicznych Tekstów humanistycznych udzielił 89 informacji (odpowiedzi ). Dział Muzealny wykonał 37 kwerend odpowiedzi na pytania dotyczące zbiorów graficznych i muzealnych. Wykonano również duże kwerendy dotyczące militariów (w związku z opracowywaniem kolekcji), kwerendę dotyczącą pochodzenia obrazu Zwiastowanie NMP, liczne kwerendy związane z remontami Zamku. 10 kwerend, przede wszystkim genealogicznych, wykonał Oddział BK w Poznaniu. Najwięcej kwerend wykonał Dział Udostępniania i Informacji Naukowej. Jest to jedno z głównych zadań tego działu. W czytelni w Poznaniu wykonano 164 kwerendy, w czytelni w Kórniku 61 kwerend. Udzielano również informacji owych na temat księgozbioru (czytelnia w Kórniku - 121; czytelnia w Poznaniu - 152). Na bieżąco w czytelniach udzielano informacji o naukowych bazach danych. 1.2 Działalność dydaktyczna i popularyzatorska Jedną z ciekawszych form prezentacji zbiorów Biblioteki Kórnickiej są wystawki i lekcje biblioteczne, lekcje muzealne, wykłady i warsztaty. Wykonują je przede 34

36 wszystkim: Dział Zbiorów Specjalnych oraz Dział Udostępniania; warsztaty z zakresu konserwacji organizują przede wszystkim pracownicy Pracowni Konserwatorsko- Introligatorskiej. W 2014 r. pracownicy BK przeprowadzili szereg wykładów, lekcji i prezentacji bibliotecznych i muzealnych, skierowanych m.in. dla uczniów szkół gimnazjalnych i średnich, licealistów, studentów, bibliotekarzy. Edyta Bątkiewicz-Szymanowska: Lekcje biblioteczne, wykłady: 1. Źródła do badań nad historią powszechną w nowożytności w zbiorach Biblioteki Kórnickiej , 9:45-11:30 ; sala czerwona, dla grupy studentów dr Agnieszki Jakuboszczak, dla 60 os. 2. Inwentarze i katalogi w warsztacie historyka , 8:00-11:30 (2x90min); sala czerwona, dla grupy studentów dr Magdaleny Biniaś-Szkopek, dla 60 os. 3. Źródła do badań nad historią powszechną w nowożytności w zbiorach Biblioteki Kórnickiej , 9:45-11:30 ; sala czerwona, dla grupy studentów dr Agnieszki Jakuboszczak, dla 40 os. 4. Archiwum w PAN BK , 14:00-15:00 ; sala czerwona, dla grupy studentów dr Magdaleny Biniaś-Szkopek, 30 os. 5. Lekcja biblioteczna dla przedszkolaków 8 V 2014, 20 os (wspólnie z A. Losik- Sidorską) 6. Lekcja biblioteczna dla uczniów 1 klasy Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Leonardo da Vinci ; , 9:00-10:00 ; 15 os. (wspólnie z Aleksandrą Losik-Sidorską) Wykład: Twórcy Biblioteki Kórnickiej : , 9:30-10:00 ; sala czerwona, uczniowie Liceum z Wrześni, 80 os ; 13:00-15:00 ; sala czerwona, uczniowie II LO w Poznaniu, 50 os ; 12:00-13:00 ; sala czerwona, gimnazjum z Poznania, 24 os ; 11:00-12:00 ; sala czerwona, gimnazjum ze Swarzędza, 24 os , 10:00-12:00, sala czerwona, Towarzystwo Ogończyk, 44 os , 11:00-12:30, sala czerwona; Seniorzy (zajęcia w ramach Senioraliów), 20 os , 12:00-13:00, sala czerwona; uczniowie LO w Poznaniu, 15 os. Wystawki biblioteczne 14. Wystawka w Kórniku dla uczniów ze szkoły podstawowej w Gołuchowie poświęcona Izabeli z Czartoryskich i Janowi Działyńskiemu (11 kwietnia 2014) Lekcje muzealne, bezpłatne oprowadzanie po Pałacu: , 2 os , 5 os. 35

37 , 3 os , 6 os. Magdalena Biniaś-Szkopek Lekcje biblioteczne, wykłady: 1. Znani Polacy na emigracji, wykład dla uczniów gimnazjum im. Króla Dawida w Poznaniu, r. 11 uczestników 2. Kto, gdzie, jak i po co zbudował Bibliotekę Kórnicką, czyli znane i nieznane dzieje Zamku wykłady dla szkół (SP w Radzewie i Szczodrzykowie, ok. 60 osób) w ramach II Kórnickich Dni Nauki ( r.) 3. Bibliografia w warsztacie historyka praca ze zbiorami PAN BK wykład dla studentów IH UAM (archiwistyka) 40 osób. 4. Szlakiem bibliotek poznańskich wykłady w ramach Poznańskich Dni Seniora Senioralia Biblioteka Kórnicka od kuchni, r. Maria Hłyń Lekcje muzealne, bezpłatne oprowadzanie po Zamku: 1. Biała Dama - Teofila z Działyńskich Szołdrska-Potulicka, dla dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kórniku, ok. 20 osób, r. Wystawki biblioteczne: 2. Biblioteka Kórnicka Działyńskich i Zamoyskich, dla gości z Koenigstein, w j. niem., ok. 20 osób, r. 3. Józef Maria Hoene-Wroński, r. - w ostatniej chwili goście zrezygnowali z przyjazdu do Kórnika. Kornelia Kondracka 1. Wykład w ramach zajęć Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Żninie dla Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Wandy Dobaczewskiej, , pt.: O ochronie i utrwalaniu dziedzictwa kulturowego Pałuk. Tematem głównym spotkania był przebieg prac konserwatorskich, jakim poddany został rocznik gazet Pałuczanin, drukowany nakładem Żnińskich Zakładów Wydawniczych rodziny Krzyckich. Warsztaty: 2. Warsztaty przeprowadzone w ramach projektu: Najcenniejsze Klejnoty Kultury- spotkania kórnickie. Cykl warsztatów obejmował łącznie 14 spotkań, 36

38 około 130 uczestników. Powstał dzięki współpracy Fundacji Zakłady Kórnickie z PAN Biblioteką Kórnicką i był współfinansowany ze Środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Uczestnicy zajęć poznawali materiały wykorzystywane do tworzenia manuskryptów, warsztat introligatora i XIX wieczne techniki zdobienia książek. 3. Przygotowanie i prowadzenie warsztatów podczas XVII Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki, który odbył się w dniach od 8 do 10 kwietnia, około 60 uczestników. Zainteresowane osoby mogły spróbować swoich sił w sztuce zdobienia książek, sporządzać atrament metalo-garbnikowy i farby o spoiwie białkowym, poznawać odpowiedzi na zagadki spisane atramentem sympatycznym, a także czerpać na sicie arkusze papieru. 4. Przeprowadzenie warsztatów konserwatorskich na temat książki rękopiśmiennej w Klaudynówce, na zamówienie szkoły Sióstr Urszulanek z Poznania, czerwiec, około 25 uczestników. 5. Prowadzenie zajęć podczas II Kórnickich Dni Nauki, które odbyły się w dniach września, 40 uczestników. Uczniowie lokalnych szkół mogli wykonać prace miniatorskie, czerpać arkusze papieru, wytwarzać atrament, tempery oraz poznawać odpowiedzi na zagadki spisane atramentem sympatycznym, oprócz wprowadzenia teoretycznego na temat średniowiecznych manuskryptów, przedstawiono prezentację multimedialną dotyczącą pracy konserwatora zabytków w PAN Bibliotece Kórnickiej. Grzegorz Kubacki Lekcje biblioteczne, wykłady: 1. Od rezydencji mieszkalnej do placówki naukowej PAN, dzieje zamku i jego właścicieli , dla Liceum Ogólnokształcące w Kórniku; 15 osób. 2. Od rezydencji mieszkalnej do placówki naukowej PAN, dzieje zamku i jego właścicieli , dla Liceum Ogólnokształcące w Kórniku; 15 osób 3. Biblioteka Kórnicka miejscem gromadzenia ważnych pamiątek narodowych , dla Gimnazjum w Kórniku; 31 osób. 4. Dzieje zamku w Kórniku oraz jego właściciele. Założyciele Biblioteki Kórnickiej oraz jej księgozbiór i zasady korzystania , dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pigłowicach; 25 osób. 5. Dzieje kórnickiego zamku i jego właścicieli na przestrzeni wieków. Twórcy i księgozbiór BK PAN , dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach; 50 osób (2 prelekcje po 25 osób.) 6. Zamek oraz biblioteka w Kórniku na przestrzeni wieków dla Gimnazjum w Robakowie; 25 osób. 37

39 7. Zamek oraz biblioteka w Kórniku na przestrzeni wieków , dla Gimnazjum w Robakowie; 25 osób. 8. Zamek oraz biblioteka w Kórniku na przestrzeni wieków , dla Gimnazjum w Robakowie; 25 osób. 9. Tajemnice zamku Białej Damy, czyli o historii zamku, biblioteki i miasta Kórnik , dla Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Przeźmierowie; 40 osób (2 grupy po 20 osób). Wystawki biblioteczne: 10. Zbiory napoleońskie w BK PAN , dla prof. Marka Mikołajczaka z IH UAM i Jacques a Olivier a Boudon z Paris IV Sorbonne; 2 os. (jęz. francuski) 11. Zbiory mickiewiczowskie w BK PAN, Prof. Loba z Instytutu Romanistyki UAM, prof. Gisele Seginger, Universite Paris-Est Marne-La-Valle 2 os. (jęz. francuski, angielski) 12. Bibliofilskie białe kruki w zbiorach BK PAN, , dla Wielkopolskiego Towarzystwa Przyjaciół Książki/Biblioteka Raczyńskich, 30 osób. 13. Prezentacja rarów i cimeliów ze skarbca BK PAN, , dla Liceum Ogólnokształcące w Kórniku (dr Katarzyna Czachowska), 15 osób. 14. BK PAN miejscem gromadzenia szczególnie cennych pamiątek narodowych , dla Gimnazjum w Kórniku; 31 osób. 15. Jak wyglądały i zmieniały się książki na przestrzeni wieków. Na podstawie księgozbioru BK PAN , dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pigłowicach; 25 osób. 16. Szczególnie cenne i rzadkie okazy ze zbiorów BK PAN , dla Gimnazjum w Robakowie; 25 osób. 17. Szczególnie cenne i rzadkie okazy ze zbiorów BK PAN , dla Gimnazjum w Robakowie; 25 osób. 18. Ciekawe i rzadkie okazy bibliofilskie ze zbiorów BK PAN , dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach; 50 osób (2 prelekcje po 25 osób) 19. Szczególnie cenne i rzadkie okazy ze zbiorów BK PAN , dla Gimnazjum w Robakowie; 25 osób. 20. Kórnickie rara i cimelia , dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i CAK w Poznaniu; 30 osób. 21. Ewolucja sztuki drukarskiej i wyglądu książek na przestrzeni wieków , dla Liceum Ogólnokształcące w Kórniku (dr Katarzyna Czachowska), 15 osób. 22. Średniowieczne kodeksy prawnicze w zbiorach BK PAN , dla gości z Instytutu Romanistyki UAM oraz z Francji; (jęz. francuski i angielski); 2 osoby. 23. Jak wyglądały książki przed wiekami oraz jak zmieniał ich wygląd? , 38

40 dla Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Przeźmierowie; 40 osób (2 grupy po 20 osób). Lekcje muzealne, bezpłatne oprowadzanie po Zamku: 24. Chateau neogothique de Kórnik prof. Boudon z Universite Paris IV Sorbonne wraz z prof. Markiem Mikołajczakiem z IH UAM, 2 osoby, język francuski bezpłatne oprowadzanie po zamku 25. Chateau neogothique de Kórnik prof. Seginger z Universite Paris-Est Marnela-Valle wraz z prof. Loba z Instytutu Romanistyki UAM, 2 osoby, język francuski oraz angielski bezpłatne oprowadzanie po zamku 26. Projekt edukacji regionalnej dla Gimnazjum z Kórnika Kórnik moja mała ojczyzna m.in. bezpłatne oprowadzanie po zamku 31 osób Od średniowiecznego zamczyska, do naukowej biblioteki bezpłatne oprowadzanie po zamku uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pigłowicach, 25 osób Zamek to nie tylko biblioteka prezentacja kórnickich muzealiów. Gimnazjum w Robakowie. 3x25 osób, 11, 18 oraz roku. bezpłatne oprowadzanie po zamku Warsztaty: 30. Tajemnice powstawania manuskryptów Klaudynówka. Warsztaty pokazujące jak powstawały średniowieczne kodeksy. 2 grupy po 20 osób. (razem z Aleksandrą Kwiatkowską). Aleksandra Kwiatkowska Warsztaty: 1. Warsztaty przeprowadzone w ramach projektu: Najcenniejsze Klejnoty Kultury- spotkania kórnickie. Cykl warsztatów obejmował łącznie 14 spotkań, około 130 uczestników. Powstał dzięki współpracy Fundacji Zakłady Kórnickie z PAN Biblioteką Kórnicką i był współfinansowany ze Środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Uczestnicy zajęć poznawali materiały wykorzystywane do tworzenia manuskryptów, warsztat introligatora i XIX wieczne techniki zdobienia książek. 2. Przygotowanie i prowadzenie warsztatów podczas XVII Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki, który odbył się w dniach od 8 do 10 kwietnia, około 60 uczestników. Zainteresowane osoby mogły spróbować swoich sił w sztuce zdobienia książek, sporządzać atrament metalo-garbnikowy i farby o spoiwie białkowym, poznawać odpowiedzi na zagadki spisane atramentem sympatycznym, a także czerpać na sicie arkusze papieru. 39

41 3. Przeprowadzenie warsztatów konserwatorskich na temat książki rękopiśmiennej w Klaudynówce, na zamówienie szkoły Sióstr Urszulanek z Poznania, czerwiec, około 25 uczestników. 4. Prowadzenie zajęć podczas II Kórnickich Dni Nauki, które odbyły się w dniach września, 40 uczestników. Uczniowie lokalnych szkół mogli wykonać prace miniatorskie, czerpać arkusze papieru, wytwarzać atrament, tempery oraz poznawać odpowiedzi na zagadki spisane atramentem sympatycznym, oprócz wprowadzenia teoretycznego na temat średniowiecznych manuskryptów, przedstawiono prezentację multimedialną dotyczącą pracy konserwatora zabytków w PAN Bibliotece Kórnickiej. Aleksandra Losik-Sidorska Lekcje biblioteczne, wykłady: 1. Lekcja biblioteczna dla przedszkolaków , 20 os. (wspólnie z dr Edyta Bątkiewicz-Szymanowską) 2. Lekcja biblioteczna dla uczniów LO św. Marii Magdaleny ; , 13:00-15:00, 50 os. 3. Lekcja biblioteczna dla uczniów 1 klasy Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Leonardo da Vinci ; , 9:00-10:00 ; 15 os. (wspólnie z dr Edyta Bątkiewicz-Szymanowską) Wykład: U Tytusa w domu, czyli kilka słów o życiu codziennym w Zamku w Kórniku, wygłoszony w ramach Kórnickich Dni Nauki w dniu w szkołach: 4. Szkoła Podstawowa w Kórniku (26 os.) 5. Szkoła Podstawowa w Szczodrzykowie (30 os.) 6. Szkoła Gimnazjum w Robakowie (40 os.) Zajęcia w ramach Powtórka przed maturą, Barok, czyli tajna broń kontrreformacji organizowane przez IH UAM. W ramach wykładu prowadzona była promocja PAN BK, wykład przygotowany na zbiorach PAN BK: (40 os.) (20 os.) Wykłady, warsztaty: 9. Herbarze w warsztacie badawczym historyka , 15:00, prowadzone w czytelni dla studentów dr Igora Kraszewskiego; 15 os. 10. Inwentarze bibliotek naukowym na przykładzie Biblioteki Kórnickiej (2x90 min.) , 11:30-14:45 ; sala czerwona ; dla studentów dr Magdaleny Biniaś-Szkopek ; 60 os. 40

42 11. Działalność dydaktyczna biblioteka naukowych na przykładzie Biblioteki Kórnickiej , 11: ; sala złota; dla studentów prof. dr hab. Danuty Konieczki-Śliwińskiej; 20 os. 12. Herbarze jako tradycyjne formy udzielania informacji naukowej , 8:00-11:30 (2x90 min) ; sala złota; dla studentów dr Magdaleny Biniaś- Szkopek; 60 os. 13. Wydawnictwa źródłowe dotyczące nowożytnej historii powszechnej , 9:45-13:00 (2x90 min); sala złota; dla studentów dr Bernadetty Manyś; 34 os. 14. Wydawnictwa źródłowe dotyczące nowożytnej historii powszechnej , 11:30-14:45 (2x90 min); sala złota; dla studentów dr Bernadetty Manyś; 34 os. 15. Warsztat badawczy historyka menadżer bibliografii, elektroniczne bazy danych, tradycyjne formy informacji naukowej , 9:45-11 ; sala złota; dla studentów dr Agnieszki Jakuboszczak ; 20 os. 16. Realizowanie kwerend w dziale informacji naukowej na przykładzie Biblioteki Kórnickiej ; 8:00-11:30 (2x 90 min) ; sala złota; dla studentów dr Magdaleny Biniaś-Szkopek ; 60 os. 17. Edycje źródłowe na przykładzie źródeł epigraficznych , 11:30-13:00 ; sala czerwona, dla studentów mgr Mileny Stępnik ; 20 os. 18. Działalność dydaktyczna biblioteka naukowych na przykładzie Biblioteki Kórnickiej , 12:00-13:30 ; sala złota; dla studentów prof. dr hab. Danuty Konieczki-Śliwińskiej ; 20 os. 19. Użytkownicy bibliotek naukowych na przykładzie Biblioteki Kórnickiej , 11:30 13:00 ; sala czerwona, dla studentów dr Magdalena Biniaś-Szkopek, 35 os. 20. Warsztat badawczy historyka menadżer bibliografii, elektroniczne bazy danych, tradycyjne formy informacji naukowej , 13:00-14:30 ; sala czerwona; dla studentów dr Anny Piesiak-Robak ; 25 os. 21. Wydawnictwa źródłowe dotyczące historii Polski nowożytnej , 10:00-11:30; sala złota, dla studentów dr Bernadetty Manyś, 15 os. 22. Źródła do dziejów Poznania w XIX wieku w zbiorach Biblioteki Kórnickiej , 13:15-16:30 (2x90 min); sala złota, dla studentów dr Macieja Dorny, 48 os. 23. Źródła do dziejów Poznania w XIX wieku w zbiorach Biblioteki Kórnickiej , 13:00-16:00 (2x90 min); sala złota, dla studentów dr Macieja Dorny, 40 os. 41

43 24. Źródła do badań nad sztuką sepulkralną w zbiorach Biblioteki Kórnickiej , 11:30-13:00; sala złota, dla studentów dr Agnieszki Jakuboszczak, 20 os. 25. Biblioteki naukowe a ochrona dziedzictwa kulturowego na przykładzie Biblioteki Kórnickiej , 11:30-13:00; sala złota, dla studentów dr Agnieszki Jakuboszczak, 20 os. Lekcje muzealne, bezpłatne oprowadzanie po Pałacu: , 2 os , 20 os. (uczniowie gimnazjum) , 40 os. (uczniowie gimnazjum) Monika Małecka Lekcje muzealne, bezpłatne oprowadzanie po Zamku: 1. Oprowadzanie po wystawie stałej Zamku Kórnickiego uczestników konferencji międzynarodowej dotyczącej Imperium Osmańskiego zorganizowanej przez Instytut Historii UAM (sobota) godz , ok. 25 os. 2. Oprowadzanie po wystawie czasowej Biblioteki Kórnickiej: Tureckie fascynacje Działyńskich i Zamoyskich uczestników konferencji dyrektorów jednostek PAN godz , 2 razy, ok. 35 os. 3. Oprowadzanie po wystawie czasowej polsko-tureckiej Biblioteki Kórnickiej: Tureckie fascynacje Działyńskich i Zamoyskich uczestników II. Kórnickich Dni Nauki , godz , 3 razy, ok. 90 os. Wystawki biblioteczne: 4. Materiały orientalne w zbiorach Biblioteki Kórnickiej, (sobota) godz , dla uczestników konferencji międzynarodowej dotyczącej Imperium Osmańskiego. 5. Kuźnia i kowalstwo w zbiorach Biblioteki Kórnickiej, godz , dla uczestników uroczystości otwarcia Kuźni przy ul. Parkowej w Kórniku, jako miejsca pamięci lokalnej. Magdalena Marcinkowska Wystawki biblioteczne: 1. Pisarze i publicyści doby romantyzmu w zbiorach Biblioteki Kórnickiej , studenci polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, ok. 50 osób 2. Wprowadzenie do historii książki warsztat polonisty-dokumentalisty , studenci filologii polskiej, 3 osoby 42

44 3-4. Biblioteka Kórnicka w pigułce oraz rękopisy i druki o tematyce medycznej 14 i , bibliotekarze UAM oraz bibliotekarze z pow. sieradzkiego, łącznie ok. 35 osób. 5. Najciekawsze gallica w zbiorach Biblioteki Kórnickiej , dr Anna Rotter (filologia polska) oraz studenci z Francji, 4 osoby 6. Arabica w zbiorach Biblioteki Kórnickiej , prof. Zdzisław Pentek (UAM) wraz z grupą studentów arabistyki, ok. 15 osób. 7. Wprowadzenie do terminologii bibliologicznej dla studentów archiwistyki , dr Magdalena Biniaś-Szkopek (UAM) wraz z grupą studentów archiwistyki, ok. 20 osób Iluminatorstwo i kaligrafia przez wieki na przykładzie zbiorów Biblioteki Kórnickiej i , dr Magdalena Biniaś-Szkopek (UAM) wraz z grupą studentów archiwistyki oraz Polskie Towarzystwo Kaligraficzne, łącznie ok. 35 osób. 10. Zbiory specjalne warsztat opracowującego dla studentów archiwistyki , dr Magdalena Biniaś-Szkopek (UAM) wraz z grupą studentów archiwistyki, ok. 20 osób 11. Sztuka kulinarna w dawnych wiekach , szkoła gastronomiczna z Poznania, ok. 20 osób. 12. Początki państwa polskiego średniowieczne kroniki i dokumenty ze zbiorów Biblioteki Kórnickiej , Koło Naukowe Historyków z Krakowa, ok. 30 osób. Janina Martyna Lekcje muzealne, bezpłatne oprowadzanie po Pałacu: 1. Oprowadzanie po Pałacu grupy przedszkolaków z Przedszkola Galileo Fundacja Familijny Poznań w g (26 osób) 2. Oprowadzanie po Pałacu i wykład Twórcy Biblioteki Kórnickiej PAN dla uczniów gimnazjum z Miłosławia w g (80 osób 2 grupy) 3. Oprowadzanie po Pałacu grupy młodzieży ze Szczecina z przewodnikiem Jackiem Kordeczką w g (8 osób) 4. Oprowadzanie po Pałacu turystów indywidualnych ok. 20/30 w ciągu roku Jolanta Mazurek Wykłady: 1. Wkład Biblioteki Kórnickiej w rozwój zasobów cyfrowych współtworzących europejskie dziedzictwo kulturowe wykład z prezentacją dla studentów I r. 43

45 studiów magisterskich na kierunku filologia klasyczna UAM w Poznaniu (2 osoby) w dn r. 2. Rozproszona sieć polskich bibliotek cyfrowych oraz Wkład Biblioteki Kórnickiej w rozwój zasobów cyfrowych współtworzących europejskie dziedzictwo kulturowe - wykłady z prezentacją dla studentów II r. studiów magisterskich na kierunku historia UAM w Poznaniu (2 osoby) w dn.27 i r. 3. Zasoby Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej wykład z prezentacją dla stażystki programu koordynowanego przez Fundację im. Królowej Polskiej Jadwigi w Puszczykowie, w dn r. Małgorzata Potocka Lekcje muzealne, bezpłatne oprowadzanie po Zamku: 1. Kórnickie Dni Nauki nocne zwiedzanie Zamku (1 grupa; ok. 35 os.) 2-5. Biała Dama - nocne zwiedzanie Zamku dla Dzieci z SP w Bninie temat Biała Dama 15 i 16 grudnia 2014 (4 grupy) 6. Lekcje dla studentów IH UAM opiekun dr Magdalena Biniaś-Szkopek Bezpłatne oprowadzanie w języku angielskim: 7 grup Bezpłatne oprowadzanie w języku polskim: 15 grup Wystawki biblioteczne: 29. Wystawka w języku angielskim dla Profesora Romana Słowińskiego i jego gości (Poznański Oddział PAN) 30. Wystawka w języku angielskim dla Profesor Ewy Skwary i jej gości (Instytut Filologii Polskie i Klasycznej UAM) 31. Wystawka dla Pani Elżbiety Dzikowskiej Wystawka dla studentów bibliotekoznawstwa z Lublina Wystawka w języku angielskim dla Profesora Romana Słowińskiego i jego gości (Poznański Oddział PAN) 34. Dwie wystawki dla Profesora Stanisława Mikołajczaka i jego gości ok. 50. osób; Wystawka dla studentów ze Szwajcarii w języku angielskim Wystawka dla uczniów Liceum Urszulanek Wystawka w języku angielskim dla stażystów z Biblioteki Uniwersyteckiej UAM Wystawka dla studentów bibliotekoznawstwa Wystawka dla gości z Polskiej Akademii Nauk Wystawka dla Bibliotekarzy z Kielc ok. 38 os.;

46 41. Wystawka dla Grupy Wyszehradzkiej Wystawka w języku angielskim dla Wydziału Chemii UAM, ok. 20 os. z USA; organizator Dziekan prof. Koroniak; Wystawka dla gości Instytutu Dendrologii PAN Mikołaj Potocki 1. Kórnickie Dni Nauki wystawka antropologiczna w ramach nocnego zwiedzania Zamku Katarzyna Woźniak Lekcje muzealne, bezpłatne oprowadzanie po Zamku: 1. Kórnickie Dni Nauki nocne zwiedzanie Zamku (1 grupa; ok. 35 os.) Wojciech Zagartowski Lekcje biblioteczne: 1. Opis procesu publikacji w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej (studenci prof. Beringa z Filologii Klasycznej UAM), październik Wystawy Wystawy w Bibliotece Kórnickiej 1) Tureckie fascynacje Działyńskich i Zamoyskich ( ) (M. Małecka) 2) Kuźnia i kowalstwo w zbiorach Biblioteki Kórnickiej, (M. Małecka, G. Kubacki, K. Krawiarz) Wystawy w ramach weekendów majowych: 3) Weekend z rodziną Zamoyskich (w związku z 90-tą rocznicą śmierci Władysława Zamoyskiego) w ramach którego zaprezentowano najciekawsze pamiątki rodzinne po ostatnich właścicielach zamku w Kórniku; 1-4 maja (E. Bątkiewicz) 4) Weekend "Ku pamięci". Motyw wspomnieniowy w zbiorach kórnickich; maja (M. Małecka) 5) "Primum non nocere". Weekend z Dawną Medycyną (wystawie ciekawych rękopisów i druków towarzyszyły narzędzia XIX-wiecznego lekarza wypożyczone z Muzeum Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu); maja (M. Marcinkowska) 45

47 6) Artysta w kieracie bibliotekarstwa. Weekend z Kajetanem Wincentym Kielisińskim w którym zebraliśmy najcenniejsze pamiątki pozostawione przez pierwszego bibliotekarza rodziny Działyńskich; maja (S. Drygas, J. Sobiegraj) 7) Weekend z Antonim Madeyskim ( ) oraz wystawa czasowa do 31.08; wystawa prezentowała jedną z ciekawszych spuścizn przejętych przez Bibliotekę Kórnicką (J. Jaskulski, M. Potocka). Tureckie fascynacje Działyńskich i Zamoyskich wystawa zorganizowana w Zamku Kórnickim; ; kurator wystawy Monika Małecka. Inspiracją dla wystawy w Zamku w Kórniku była rocznica 600-lecia kontaktów dyplomatycznych polsko-tureckich. Źródła podają, że w 1414 Skarbek z Gór i Grzegorz Ormianin zostali ustanowieni przedstawicielami Królestwa Polskiego w Imperium Osmańskim, choć bez stałej siedziby. Wystawa kórnicka jednocześnie wpisała się w centralne obchody organizowane w Warszawie i w Turcji. Działyńscy i Zamoyscy hołdowali XIX-wiecznej tradycji, kiedy Polacy w różnych formach dziękowali państwu tureckiemu, które jako jedyne nie uznało rozbiorów Rzeczypospolitej. Tytus Działyński wykorzystywał detale orientalne w zdobieniach Zamku Kórnickiego, kolekcjonował przedmioty i książki związane z Turcją. Wynikało to także z bogatej tradycji stosunków polsko-tureckich wpisujących się w historię Polski, którą chciał przybliżyć swoim rodakom w Muzeum i Bibliotece. Hrabia Jan Działyński, jako spadkobierca rodzinnych tradycji i majętności kórnickiej starał się kontynuować dzieło ojca. Zamoyscy, a dokładnie Jadwiga Zamoyska i jej małżonek generał Władysław Zamoyski przebywali w Turcji w czasie wojny krymskiej. Generał włączał się w działania polityczne i zbrojne, a Jadwiga obserwowała to, co działo się wokół niej i chłonęła wiedzę na temat nowej kultury oraz angażowała się w pomoc humanitarną. To wszystko złożyło się na dużą ilość pamiątek tureckich w zbiorach kórnickich. Wiele z nich na co dzień można oglądać w Muzeum. Na wystawie czasowej postanowiono zaprezentować te, które są skrywane w magazynach Biblioteki Kórnickiej. W kolekcji Działyńskich znajdują się m.in. rękopisy opisujące stosunki dyplomatyczne XVII-XVIII wieku (m.in. opisy legacji posłów polskich na dwór turecki m.in.: Krzysztofa Zbaraskiego, Wojciecha Miaskowskiego, Rafała Leszczyńskiego, Piotra Potockiego, ale też i posła tureckiego na dworze polskim). Manuskrypty te są także wspaniałym źródłem wiedzy o geografii i kulturze krajów. Wśród starych druków znajdują się m.in. opisy Turcji rodzaj ówczesnych przewodników po kraju, z kolekcji elsevirianów. Na uwagę zasługuje broszurowa książeczka z XVIII w., zawierająca opis 46

48 parzenia kawy tureckiej, napisana przez misjonarza Tadeusza Krusińskiego. W kolekcji nie brak także grafik przedstawiających Turków i ich kraj lub orientalizację mody polskiej zwłaszcza doby staropolskiej. Na szczególną uwagę zasługują rysunki Kajetana Wincentego Kielisińskiego. W kolekcji muzealnej można podziwiać przykłady tureckiego uzbrojenia lub nawiązującego do wzorców tureckich (jatagany, karabele, dziryty, sajdaki). Pamiątki Zamoyskich to przede wszystkim rękopisy i przedmioty z wieku XIX, co wynika z bezpośredniego obcowania członków rodziny z turecką kulturą. W kolekcji znajdują się: korespondencja gen. Władysława Zamoyskiego i jego małżonki Jadwigi, archiwum Dywizji Kozaków Sułtańskich (formacji wojskowej złożonej z Polaków, stworzonej na potrzeby wojny krymskiej), notatki do nauki języka tureckiego Jadwigi Zamoyskiej i przedmioty przez nią przywiezione, m.in.: kuferek, kałamarz, fajki wodne, naczynia. Kolekcję Zamoyskich wzbogacają dwa namioty, które prawdopodobnie służyły Generałowi za mieszkanie w Turcji. Bogata jest również literatura wspomnieniowa dziewiętnastowiecznych podróżników, których szlak wiódł przez Konstantynopol lub inne miasta Turcji; m.in. Dziennik podróży do Turcyi odbytey w roku 1814 przez Edwarda Raczyńskiego. Było kilka wydań tego pamiętnika, ale najcenniejsze jest wydanie z 1821 r. (prezentowane na wystawie) zawierające ryciny autorstwa Fuhrmanna, który towarzyszył hrabiemu Raczyńskiemu w podróży. [Wykaz prezentowanych zbiorów zob. zał. nr 3] W wernisażu, który miał miejsce r. o godz w Zamku w Kórniku wzięło udział około 60 osób, z zaproszonych ok. 170 osób. Przez dwa miesiące wystawę obejrzało ok. 10 tys. osób z Polski i z zagranicy. Wystawa wzbogaciła stałą ekspozycję w Zamku Kórnickim. O ekspozycji informowały zaproszenia, zorganizowany wernisaż, plakaty wiszące przez dwa miesiące w ważnych punktach Kórnika i Poznania. Podczas wizyty w Zamku można było pobrać darmowe foldery. Do wielu instytucji przesłano e. Ponadto ogłaszano imprezę w ramach cyklu radiowego U Tytusa w bibliotece na antenie katolickiego Radia Emaus oraz na facebooku Biblioteki Kórnickiej. Ukazał się również 5 września 2014 r. artykuł na łamach Kórniczanina (lokalnego magazynu) oraz w Pamiętniku Biblioteki Kórnickiej, Kórnik 2014, z. 31. Nie zabrakło zdjęć z wernisażu na facebooku Instytucji. 47

49 Szóste Weekendy majowe w PAN Bibliotece Kórnickiej; (koszt ,44 w tym z DUN zł). Wystawy prezentowane były w oficynie Klaudynówka w weekendy w okresie od 1 kwietnia 2014 do 31 maja W miesiącu maju 2014 roku Biblioteka Kórnicka już po raz szósty zorganizowała cykl wystaw, które odbywają się w czasie wszystkich weekendów majowych. Po raz kolejny otwarto skarbiec z najcenniejszymi i najniezwyklejszymi zbiorami tej instytucji. Maj to szczególny miesiąc, w którym rokrocznie odbywa się Tydzień Bibliotek i w nawiązaniu m.in. do niego Biblioteka Kórnicka organizuje majowe spotkania z największymi skarbami kultury polskiej. Impreza po raz kolejny spotkała się z ogromnym zainteresowaniem i ściągnęła do Kórnika tysiące osób. W roku 2014 odbyło się pięć wystaw tematycznych z najcenniejszych zbiorów Biblioteki, z których każda poświęcona była innym zagadnieniom. Były to: 1) Weekend z rodziną Zamoyskich (w związku z 90-tą rocznicą śmierci Władysława Zamoyskiego) na wystawie zaprezentowano najciekawsze pamiątki rodzinne po ostatnich właścicielach zamku w Kórniku; 1-4 maja (wystawę przygotowała Edyta Bątkiewicz) 2) Weekend "Ku pamięci". Motyw wspomnieniowy w zbiorach kórnickich; maja (wystawę przygotowała Monika Małecka) 3) "Primum non nocere". Weekend z Dawną Medycyną na wystawie prezentowano rękopisy i druki ze zbiorów kórnickich związane z tematyką medyczną oraz wypożyczone z Muzeum Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu narzędzia XIXwiecznego lekarza); maja (wystawę przygotowała Magdalena Marcinkowska). 4) Artysta w kieracie bibliotekarstwa. Weekend z Kajetanem Wincentym Kielisińskim na wystawie zaprezentowano najcenniejsze pamiątki pozostawione przez pierwszego bibliotekarza rodziny Działyńskich; maja (wystawę przygotowały Sonia Drygas i Joanna Sobiegraj) 5) Weekend z Antonim Madeyskim ( ) oraz wystawa czasowa do 31.08; wystawa prezentowała jedną z ciekawszych spuścizn przejętych przez Bibliotekę Kórnicką (wystawę przygotował Jacek Jaskulski we współpracy z Małgorzatą Potocką). Wystawy wsparła finansowo Fundacja Zakłady Kórnickie, która wpisała weekendy majowe w cykl Najcenniejsze klejnoty kultury-spotkania kórnickie", współfinansowany ze Środków Finansowych Samorządu Wielkopolskiego. Fundacja wyasygnowała na 48

50 wystawy majowe oraz cykl warsztatów konserwatorskich zł i taką samą kwotę zł Fundacja uzyskała ze środków Województwa Wielkopolskiego. Głównym koordynatorem weekendów ze strony Fundacji była p. Grażyna Pietrzak. Dzięki Fundacji Zakłady Kórnickie wystawom towarzyszyły imprezy dodatkowe, cieszące się wielkim zainteresowaniem turystów. Na weekend 1-4 maja poświęcony Władysławowi i Jadwidze Zamoyskim zaproszono Kapelę Góralską. Wystawie 10 i 11 maja 2014 r. poświęconej dawnej medycynie, towarzyszył pokaz Amazonek tańczących Kadryla na koniach ze Stajni Rotmistrz Romana Kusza, należących do 15 Pułku Ułanów Poznańskich. Wystawę poświęconą K. W. Kielisińskiemu (24 i 25 maja 2014 r.) uświetnił Andrzeja Żygadło, malarz, absolwenta ASP z Krakowa, który w trakcie wystawy wykonywał na oczach gości replikę jednej z prac Kielisińskiego. Ostatniej majowej wystawie poświęconej twórczości artystycznej Antoniego Madeyskiego, towarzyszył pokaz bicia monet, wykonywany przez Cech Rzemiosł - Aldona i Grzegorz Gacek. Wystawę upiększyły rzeźby 4 płaczek wykonane na zamówienie przez rzeźbiarkę - Marię Gierczyńską. Przygotowanie wystaw nie byłoby możliwe bez pomocy pozostałych koleżanek i kolegów z Biblioteki Kórnickiej, którzy angażowali się w pomoc przy przygotowywaniu ekspozycji. Wszystkie obiekty prezentowane na wystawach zostały przejrzane przez pracowników Pracowni Konserwatorsko-Introligatorskiej (A. Kwiatkowska, K. Kondracka, P. Jaskuła). Dokonano przeglądów obiektów wytypowanych na wystawy i przeprowadzono selekcję i dezynfekcję licznych zabytków. Oczyszczono gabloty wystawiennicze. Przeprowadzono konieczne prace konserwatorskie; wykonano oczyszczenie i natłuszczenie opraw prezentowanych książek, zmieniono sposób montażu i zawieszenie w passe-partout dla 42 grafik; przeprowadzono konserwację grafik. Docinano napisy i podkładki pod obiekty. Konserwatorzy uczestniczyli w rozkładaniu namiotu po gen. W. Zamoyskim (nr inw. MK 2537/a,b) na wystawę turecką. W pracach tych uczestniczył również M. Potocki. Namiot został oczyszczony, przeprowadzono dezynfekcję i pielęgnację skórzanych wykończeń. Introligator wykonał na wystawy wielkoformatowe passe-partout i umieścił w nich obiekty wytypowanych na wystawy. Na wystawę turecką Piotr Jaskuła przygotował księgę pamiątkową i ozdobny długopis. Pracownicy Pracowni Konserwatorsko- Introligatorskiej brali również udział w przenoszeniu obiektów na wystawy. 49

51 W przenoszeniu i układaniu gablot oraz eksponatów przy wystawach weekendowych (zwłaszcza weekend poświęcony Kielisińskiemu i Madeyskiemu) oraz przy wystawie tureckiej ) pomagali R. Pawlak i Ł. Fober oraz S. Drygas ( Madeyski ) Udostępnianie zbiorów na wystawy w innych instytucjach: 1) Muzeum Historyczne Miasta Gdańska (we współpracy z ambasadą Republiki Francuskiej w Warszawie); tytuł wystawy Stanisław Leszczyński w Gdańsku ; czas trwania wystawy 27 maja 2 listopada 2014; wypożyczono jałmużniczka Marii Leszczyńskiej (nr inw. MK 4100) 2) Muzeum Archeologiczne w Poznaniu; tytuł wystawy: Nie tylko Biskupin- Józef Kostrzewski oczami współczesnych ; czas trwania wystawy: od 28 maja 2014 do 24 sierpnia 2014 roku; wypożyczono: Rękopis pamiętnika dziadka prof. Józefa Kostrzewskiego- Józefa Cichockiego/Brońkańskiego (sygn. BK 11865); 3) Muzeum Historyczne Miasta Gdańska; tytuł wystawy: Herby mieszczan gdańskich XV-XVIII w. ; czas trwania wystawy: od 25 lipca 2014 do 15 października 2014 roku; wypożyczono: Satyrę na zaloty Heinricha Böhma alegorii trudów miłości, 1633 r. nr inw. BK 1508a, k.251 r 4) Oddział Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, Muzeum Przyrodniczo-Łowieckie w Uzarzewie; tytuł wystawy: Henryk Sienkiewicz - pisarz i myśliwy ; czas trwania wystawy: od 1 września 2014 do 20 listopada 2014 roku; wypożyczono: 1. Sienkiewicz, H., Listy z podróży do Ameryki, Warszawa 1887 r., (BK /2), 2. Sienkiewicz, H., Listy z podróży do Ameryki, Warszawa 1887 r., (BK /3), 3. Sienkiewicz, H., Listy z Afryki, Warszawa 1893 r., (BK /1), 4. Sienkiewicz, H., Listy z Afryki, Warszawa 1893 r., (BK /2), 5. Album Henryka Sienkiewicza, Warszawa 1898 r., (BK ), 6. Laskowski, K., Henryk Sienkiewicz jako myśliwy, Warszawa 1901 r., (BK ) 7. Krasiński, E., O Radziejowicach i ich gościach niektórych. Ze wspomnień o Henryku Sienkiewiczu, Warszawa 1934 r., (BK ), 8. Kandziora, J., Henryk Sienkiewicz na fotografii, Poznań 1984 r., (BK ), 9. Krzyżanowski, J., Kalendarz życia i twórczości Henryka Sienkiewicza, Warszawa 1954 r., (BK /57). 50

52 5) Muzeum Narodowe w Warszawie; tytuł wystawy: Polska- Turcja Sześćset lat kontaktów politycznych i kulturalnych ; czas trwania wystawy: od 3 września do 23 października; wypożyczono: 1. Order Medżidije II klasy z gwiazdą, nr inw. MK 2588, 2589 publikowanego w katalogu wystawy Wojna i pokój, Warszawa 2000, kat. 326; 2. Dyplom orderu Medżidije II klasy nadanego generałowi Władysławowi Zamoyskiemu, nr inw. MK 2591 publikowanego w katalogu wystawy Wojna i pokój, Warszawa 2000, kat. 327; 6) Muzeum w Gliwicach; tytuł wystawy: Szedłem naprzeciw czarnemu potokowi ; czas trwania wystawy: od 29 września 2014 do 31 grudnia 2014; wypożyczono: 1. R. 2, 1918, t. V (syg. Cz ); 2. R. 2, 1919, t. VI (syg. Cz ); 3. R. 2, 1919, t. VII (syg. Cz ); 4. R. 2, 1919, t. VIII (syg. Cz ); 5. R. 2, 1919, t. IX (syg. Cz ); 7) Muzeum w Bielsku- Białej; tytuł wystawy: właściciele księstwa bielskiego z rodu Sułkowskich; czas trwania wystawy: od października 2014 do sierpnia 2015; wypożyczono: 1. Sułkowski, Aleksander Józef, Examen du Prince Alexandre fils de [ ] François Sulkowski, sur son travail de quatre mois, et qui aura lieu le 14 du mois d Avril 1785.,[S.]., 1785 ca] sygn ; 2. Sułkowski, Franciszek, Pamiętnik żołnierski [ ]., Wschowa, 1780 sygn ; Odbiór obiektów po zakończonych wystawach: - Odbiór 8 obiektów po zakończeniu wystawy związanej z upamiętnieniem 180. rocznicy pobytu na ziemi koszalińskiej byłych powstańców styczniowych internowanych przez władze pruskie (i zatrudnionych przy budowie szosy Szczecin Gdańsk) oraz wystawy upamiętniającej 150. rocznicę powstania styczniowego, w Muzeum w Koszalinie, 23 września stycznia Odbiór jałmużniczki Marii Leszczyńskiej (nr inw. MK 4100) po zakończeniu wystawy Wersal Marii Leszczyńskiej. Sztuka na dworze Francji w Zamku Królewskim w Warszawie, 20 września stycznia 2014 oraz wypożyczenie na wystawę Stanisław Leszczyński w Gdańsku w Muzeum Historycznym Miasta Gdańska, 27 maja 2 listopada 2014 r. i odebranie po zakończeniu wystawy. 51

53 - Odbiór lufy armatniej (nr inw. MK 4338) po zakończeniu wystawy poświęconej osobie ks. Józefa Poniatowskiego w 200. rocznicę śmierci, w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. 1.4 Sesja 13 października 2014 r. Biblioteka Kórnicka zorganizowała w Zamku Kórnickim sesję pt.: Obraz Zwiastowanie NMP w świetle badań historyków, historyków sztuki i konserwatorów. Sesja była poświęcona obrazowi Zwiastowanie NMP, który w roku 2013 został poddany konserwacji oraz Łukaszowi Górce. Wygłoszono następujące referaty: Katarzyna Woźniak - komunikat nt. datowania drewnianych pali; Prof. dr hab. Tomasz Jurek - Łukasz Górka magnat i mecenas Mgr Piotr Dybalski - Konserwacja i badanie technologiczne obrazu w świetle badań historyków, Zwiastowanie NMP Prof. dr hab. Adam Labuda - Obraz Zwiastowanie NMP w zbiorach BK ikonografia, styl, pierwotny kontekst. Teksty zostaną opublikowane w Pamiętniku BK. 1.5 Współpraca z różnymi instytucjami, mediami, promocja Stale podtrzymywana jest współpraca z mediami głównie z TVP Poznań. Współpracowano z radiem Emaus nagrywając dwa cykle audycji. M. Biniaś-Szkopek z Edytą Bątkiewicz-Szymanowską oraz z redaktorką radia Marią Łączkowską nagrały w 2014 r. 27 audycji z cyklu Ze Wspomnień Jadwigi Zamoyskiej. M. Biniaś-Szkopek wraz z redaktorką Marią Łączkowską nagrała w 2014 r. również 45 audycji z cyklu U Tytusa w bibliotece. Obie audycje promują zbiory, dzieje i najnowsze wydarzenia kulturalne i naukowe w BK. Audycje mają już stały czas antenowy i są wpisane w program radia Emaus. Magdalenia Biniaś-Szkopek jest autorką cyklu krótkich artykułów Z życia Jadwigi Zamoyskiej publikowanych w gazecie Uśmiech Żegrza miesięcznik parafii 52

54 Bogarodzicy Maryi w Poznaniu (dotychczas ukazały się 4 artykuły popularyzujące wiedzę o tej blisko związanej z BK postaci: Kim była Jadwiga Zamoyska, Urodzona w oblężonej Warszawie, Po powstaniu listopadowym, Na ser za młoda) Kornelia Kondracka była autorką artykułu promującego warsztaty odbywające się w ramach w ramach projektu: Najcenniejsze Klejnoty Kultury - spotkania kórnickie, który ukazał się w lokalnym piśmie Kórniczanin oraz udzieliła wywiadu Telewizji Wielkopolskiej 8 kwietnia, podczas XVII Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki. Grzegorz Kubacki udzielił wypowiedzi i wywiadów: - DNA, drzewa i telewizory, czyli Poznański Festiwal Nauki i Sztuki rozpoczęty. wypowiedź dla poznańskiego serwisu informacyjnego ( ); - Średniowieczny rękopis na pergaminie wywiad dla TV Wielkopolska, ( , godz ). Monika Małecka udzieliła wypowiedzi i brała udział w nagraniach: 1. Mistrz Tassilo, reportaż TVP Poznań o szachiście i kolekcjonerze materiałów szachowych Tassilo von Heydebrand und der Lasa, którego spuścizna jest przechowywana w Bibliotece Kórnickiej, nagranie , dostępne na stronie TVP Poznań. 2. Najstarsze polskie kolędy i pastorałki w Bibliotece Kórnickiej, w cyklu Z Życia Uniwersytetu, odcinek 158, nagranie , dostępne na stronie Uniwersyteckiego Studia Filmowego UAM audycje radiowe w Radio Emaus: 1. Staropolskie motywy o Bożym Narodzeniu; 2. Kolędowanie w okresie staropolskim; 3. Zbiory kolęd w XIX w., nagranie , data nadania: 17 i , Małgorzata Potocka udzielała wypowiedzi promujących Zamek i jego zbiory: audycja Off Czarek dla radia TOK FM (lipiec 2014); nagranie dla TV Trwam oraz dla TVP Poznań. M. Biniaś-Szkopek i K. Woźniak udzieliły wywiadu dla telewizji PTV powiatowa siódemka na temat Zamku Kórnickiego ( r.). Aleksandra Losik-Sidorska i Magdalena Biniaś-Szkopek prowadziły profil BK na Facebooku. W radiu Emaus wyemitowano nagranie z wieczoru autorskiego p.t. Książka dla córki poświęconego książce M. Biniaś-Szkopek, Bolesław Kędzierzawy ( r.). 53

55 Współpracowano również z licznymi instytucjami, uczelniami, szkołami i urzędami. M.in. współpracowano z Urzędem Miasta i Gminy Kórnik, instytutami naukowymi PAN (Instytut Dendrologii, Centrum Badań Kosmicznych, Zakład Doświadczalny Szkółki kórnickie ), Fundacją Zakłady Kórnickie oraz szkołami (SP 1 w Kórniku, SP 2 w Kórniku/Bninie, SP w Szczodrzykowie, SP w Radzewie, Gimnazjum w Kórniku i w Robakowie, ZS w Kórniku) w ramach przygotowania i organizacji II Kórnickich Dni Nauki (18-19 IX 2014 r.). BK po raz kolejny wzięła udział w Festiwalu Nauki i Kultury organizowanym w Poznaniu w dniu r., warsztaty z czerpania papieru i znikającego atramentu poprowadziły Kornelia Kondracka i Aleksandra Kwiatkowska z pomocą Grzegorza Kubackiego, Magdaleny Marcinkowskiej i M. Biniaś-Szkopek, w warsztatach wzięło udział ok. 120 osób. J. Jaskulski przygotował wnioski do Fundacji Zakłady Kórnickie i UM Kórnik w sprawie funduszy na uporządkowanie rezerwatu archeologicznego na Półwyspie Szyja w Bninie. Teren należy do parafii w Bninie i na prośbę proboszcza parafii J. Jaskulski koordynuje planowanie i przygotowanie prac na terenie grodziska. Grzegorz Kubacki od 3 lat współpracuje ze szkołami z terenu Gminy Kórnik, organizując zajęcia w ramach bloku edukacji regionalnej. W Liceum Ogólnokształcącym w Kórniku prowadzi zajęcia w klasach akademickich dotyczące historii zamku i miasta Kórnik oraz zbiorów bibliotecznych. Współpracuje również, reprezentując Bibliotekę Kórnicką, z Izbą Pamiątek Regionalnych w Kórniku, Wielkopolskim Towarzystwem Przyjaciół Książki przy Bibliotece Raczyńskich, z Muzeum Ziemi Grodziskiej Centrum Kultury Rondo w Grodzisku Wielkopolskim. Aleksandra Losik-Sidorska w celu zwiększenia ilość instytucji i osób korzystających z księgozbioru kórnickiego współpracuje z pracownikami naukowymi Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz nauczycielami poznańskich szkół. Jolanta Mazurek współpracowała z licznymi instytucjami: - z Fundacją Science To Business i IC Solution przy organizacji projektu w ramach konkursu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. W efekcie wypracowano koncepcję projektu: Program wspomagający odczytywanie późnośredniowiecznego pisma dokumentów i ksiąg sądowych, którą złożono do konkursu. Status w trakcie oceny; 54

56 - ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Kicina i Okolic LEN oraz proboszczem parafii z Kicinie, przy organizacji projektu w ramach konkursu pod patronatem Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. W efekcie wypracowano koncepcję projektu: Identyfikacja, digitalizacja oraz opracowanie zbiorów archiwalnych Parafii pod wezwaniem św. Józefa w Kicinie, którą złożono do konkursu. Status w trakcie oceny; - praca w komitecie naukowo-organizacyjnym Konferencji naukowej Święty Marcin. Przeszłość przyszłości?, która odbyła się w Poznaniu 6-7 listopada 2014 r. w Centrum Kultury ZAMEK. Organizatorami byli: Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza i Centrum Kultury ZAMEK we współpracy z Instytutem Filologii Polskiej, Instytutem Socjologii, Instytutem Kulturoznawstwa, UAM, Fundacją Tres i Wielkopolską Biblioteką Cyfrową; - współpraca z lokalnymi i ogólnopolskimi wydawcami dzieł prof. Tomasza Jurka, w sprawie wyrażenia zgody na publikację cyfrową jego dzieł. W wyniku pozyskania kilkudziesięciu pozytywnych zgód wydawców, planuje się stworzenie w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej kolekcji dorobku prof. Jurka. Założono, że prace te stanowią element przygotowawczy do złożenia w 2015r. projektu, w celu uzyskania środków na ww. cel; - konsultacje z przedstawicielami Klasztoru we Wschowie, w wyniku których podjęto decyzję o współpracy ws. digitalizacji archiwaliów wschowskich; - współpraca z Fundacją im. Królowej Polskiej Jadwigi w Puszczykowie, wyniku której w Dziale Elektronicznych Tekstów Humanistycznych PAN Biblioteki Kórnickiej odbyła ponad 3-miesięczny staż osoba niepełnosprawna; - współpraca z Instytutem Historii UAM w Poznaniu, w wyniku której praktyki w Dziale Elektronicznych Tekstów Humanistycznych PAN Biblioteki Kórnickiej odbyły studentki archiwistyki; - współpraca z Instytutem Filologii Polskiej i Klasycznej UAM w Poznaniu, w wyniku której w autorskim wykładzie wraz z prezentacją Wkład Biblioteki Kórnickiej w rozwój zasobów cyfrowych współtworzących europejskie dziedzictwo kulturowe, uczestniczyli studenci I r. studiów magisterskich na kierunku filologia klasyczna UAM w Poznaniu. s 55

57 2. Czwartki Literackie W Pałacu Działyńskich w Poznaniu zorganizowano pięć spotkań w ramach cyklu Czwartki Literackie, adresowanych do mieszkańców Poznania i okolic, zwłaszcza uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów. Zorganizowanie spotkań było możliwe dzięki wsparciu finansowemu Fundacji Zakłady Kórnickie ( zł). Celem wieczorów czwartkowych jest: szeroko rozumiana edukacja kulturalna, z uwzględnieniem tradycji narodowej; pokazanie różnorodności zjawisk we współczesnej kulturze, w szczególności literackiej; hierarchizowanie zjawisk kulturowych, pokazywanie różnic między kulturą wyższą a kulturą masową; wdrażanie do dyskusji dotyczących aktualnych zagadnień społecznych i kulturalnych; ukazywanie wzorów merytorycznych dyskusji problemowych oraz dbanie o kulturę wypowiedzi. Czwartki Literackie mają swój profil na Facebooku. Odbyły się następujące Czwartki Literackie: 1. Kornel Makuszyński o jednym takim, co ukradł słońce. Gośćmi wieczoru byli: Anna Czerwińska-Rydel i prof. Grzegorz Leszczyński. Teksty czytał Sylwester Woroniecki 27 lutego, 2. Jaka jest polska współczesna literatura katolicka? Rozmawiali: Wojciech Bonowicz, Jerzy Kędzierski, Jerzy Sosnowski. Prowadzenie Hanna Steppa 22 maja, 3. Czy istnieje współczesna powieść historyczna? Rozmawiali: Wiesław Helak, Wacław Holewiński, Jacek Komuda. Prowadzenie: Elżbieta Nowicka 28 października, 4. Oczami naszych sąsiadów. Idee, mity, emocje wobec kryzysu Niemcy, Rosja, Litwa, Białoruś, Ukraina. Dyskutowali: Hubert Orłowski i Adam Pomorski. Prowadzenie: Marek Figura 28 listopada, 5. Wokół nowego przekładu baśni E.T.A. Hoffanna Tajemnicze dziecko. Rozmawiali: Eliza Pieciul-Karmińska, Aleksandra Kucharska-Cybuch, Grazyna Wrońska. Spotkaniu towarzyszyła wystawa ilustracji Aleksandry Kucharskiej 4 grudnia. s 56

58 3. Ruch Turystyczny Zgodnie ze statutem, jednym z zadań Biblioteki Kórnickiej jest udostępnianie do zwiedzania obiektów muzealnych. Obsługą gości zajmuje się dział Ruchu Turystycznego kierowany przez Leszka Grześkowiaka. Dział zajmuje się również obsługą imprez okolicznościowych, koncertów, spotkań itp. organizowanych we wnętrzach Zamku. Obsługą Zamku zajmują się stali pracownicy Działu, a w okresie wzmożonego ruchu turystycznego (od maja do września) zatrudniane są dodatkowe osoby. W 2014 r. Zamek Kórnicki zwiedziło osób (w 2013 r osób), w tym ok gości z zagranicy. Większość gości zwiedzała Zamek indywidualnie, ok osób przybyła w grupach zorganizowanych. Kwartał Bilety ulgowe Bilety normalne Bilety rodzinne Goście, uczestnicy objazdów naukowych etc. Razem I (306) II (2667) III (3240) IV (426) Razem (6639) Powozownię czynną w okresie od , odwiedziło osób. W 2014 roku muzeum zwiedziło 1156 grup zorganizowanych. Pracownicy BK PAN oprowadzili 921 grupy. Przewodnicy PTTK oprowadzili 235 grupy. Zwiedzający mogli zwiedzać zamek pod opieką przewodników, korzystać z folderów w językach polskim, angielskim, niemieckim, francuskim i rosyjskim lub z audioprzewodników. 57

59 s 4. Szkolenia i podnoszenie kwalifikacji pracowników; udział pracowników w życiu naukowym; publikacje; organizowanie praktyk studenckich. 4.1 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych Aleksandra Kwiatkowska od października 2014 r. rozpoczęła studia doktoranckie na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu na wydziale technologii drewna. Temat pracy: Nanocząsteczki tlenku magnezu jako związki opóźniające degradację papieru. Grzegorz Kubacki w sierpniu 2014 roku ukończył studia podyplomowe w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych w Poznaniu na kierunku: Informacja naukowa, elektroniczna i bibliotekarstwo. Aleksandra Losik-Sidorska brała udział w grancie nr 0040/NPRH3/H11/82/2014, który zakończy się w roku Do zadań badawczych należy stworzenie katalogu nagrobków Piastów [grant realizowany w Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN i Instytucie Historii UAM]. Realizowała na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza studia doktoranckie. Tytuł pracy: Nowożytne inskrypcje sepulkralne duchowieństwa gnieźnieńskiego. Małgorzata Potocka odbyła szkolenie z zakresu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ( r.) oraz Staż w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu ( ). Tomasz Zuzek realizował na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza studia doktoranckie. Tytuł pracy: Kronika oliwska i jej powiązania z historiografią krzyżacka i pomorską. Dr Magdalena Biniaś-Szkopek samodzielnie pozyskała dostęp do następujących szkoleń: - Staż unijny na wykonanie zadania: Program internetowy do nauki paleografii łacińskiej staż unijny w firmie Bussines to science (umowa o staż nr 28/WIEDZA/2013 realizowana w ramach projektu nr POKL /11 pt. Zacieśnienie współpracy sfery nauki i przedsiębiorczości drogą do komercjalizacji rezultatów prac 58

60 badawczych, finansowanego z Priorytetu IV: Szkolnictwo wyższe i nauka, Działania 4.2. Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ). - Szkolenie z narzędzi i programów do tworzenia bibliografii naukowej; Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu Szkolenie dotyczące Perspektywy programów unijnych skierowanych dla jednostek naukowo-badawczych. Warszawa r. - Szkolenie z programu archiwalnego ZOSiA. Archiwum Państwowe w Poznaniu, r. 4.2 Udział w życiu naukowym konferencje, sesje i in. Pracownicy Biblioteki Kórnickiej uczestniczyli w następujących sesjach, konferencjach, spotkaniach, warsztatach: prof. dr hab. Tomasz Jasiński wygłoszone referaty: 1. Utwory poetyckie Galla Anonima - Spotkania Mediewistyczne 27, Co nowego w badaniach nad Gallem, Instytut Badań Literackich PAN, 5 czerwca 2014 r. 2. Neue Forschungen zur Identität des Gallus Anonymus - GWZO - Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas e. V. an der Universität Leipzig, Lipsk 21 X 2014 r. 3. Program komputerowy nowej generacji do analizy tekstów łacińskich realizowany przez PAN Bibliotekę Kórnicką - w Instytucie Filologii Klasycznej Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki, 3 listopada 2014 r. we Lwowie. 4. Zbiory PAN Biblioteki Kórnickiej ze szczególnym uwzględnieniem zbiorów lwowskich - w Lwowskiej Narodowej Naukowej Bibliotece Ukrainy im. Wasyla Stefanyka Akademii Nauk Ukrainy, 3 listopada 2014 r. we Lwowie. Obydwa wykłady we Lwowie zorganizowane przy współpracy Biblioteki Ossolineum we Wrocławiu [dyr. Adolf Juzwenko] oraz Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego [prof. Jan Malicki]. 5. Organizacja sesji: Obraz "Zwiastowanie" w świetle badań historyków, historyków sztuki i konserwatorów. Sesja zorganizowana przez PAN Bibliotekę Kórnicką, r., Zamek w Kórniku. 59

61 dr Edyta Bątkiewicz wygłoszone referaty: 1. Tytus Działyński twórca Biblioteki Kórnickiej. PANorama 2014 POZnań, 27 X 2014 r., sesja dedykowana prof. A. B. Legockiemu w 75 rocznicę urodzin, PAN Oddział w Poznaniu. dr Magdalena Biniaś-Szkopek współorganizacja konferencji: 1. Z problematyki archiwów prywatnych i rodzinnych, konferencja międzynarodowa, 3 X 2014 r., Zakład Archiwistyki IH UAM, Archiwum Państwowe w Poznaniu (konferencja zgromadziła naukowców z całej Polski oraz z krajów sąsiednich zainteresowanych tematyką postępowania i udostępniania, a także ochrony i aspektów prawnych związanych z postępowaniem z archiwaliami o charakterze prywatnym i rodzinnym). wygłoszone referaty: 2. Pozyskiwanie dofinansowania razem czy osobno? Dotychczasowe doświadczenia oraz perspektywy, Ochrona cennych zbiorów bibliotek wielkopolskich wobec zmian w narodowym zasobie bibliotecznym (seminarium wielkopolskich bibliotekarzy), 26 II 2014 r. Biblioteka Uniwersytecka i Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu. 3. Dyplomatyka jako NPH w nauczaniu archiwalnym wczoraj i dziś; Conventa et parlamenta. Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Piotrków Trybunalski, 8 V 2014 r.; Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach [tekst oddany do druku]. 4. Archiwum z zasobem historycznym czy archiwum zakładowe? (na przykładzie Archiwum PAN Biblioteki Kórnickiej, Nasze wczoraj, dziś i jutro, konferencja poznańskich bibliotek naukowych pod patronatem JM Rektora UEP, 10 IX 2014 r., Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. 5. Kobieta i mężczyzna w księgach konsystorskich XV w., II Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu: W kręgu rodziny epok dawnych. Rytmy życia, rytmy codzienności: Kobieta i mężczyzna. Dwa światy - jedna przestrzeń, Kraków X 2014 r.; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, [tekst oddany do druku]. 6. Zbiory Biblioteki Kórnickiej, PANorama 2014 POZnań, 27 X 2014 r., sesja dedykowana prof. A. B. Legockiemu w 75 rocznicę urodzin, PAN Oddział w Poznaniu. 7. Tytus i Jan Działyńscy oraz Władysław Zamoyski, Między dawnymi i młodszymi laty, Muzealnicy wielkopolscy prekursorzy, organizatorzy, społecznicy, 21 XI 2014 r., Stowarzyszenie Muzealników Polskich, [tekst opublikowany]. 60

62 8. Projekt Opracowanie i konserwacja zbiorów Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu (księgi konsystorskie diecezji poznańskiej ), projekt realizowany w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Dziedzictwo Kulturowe/ priorytet 6 - Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego. X Forum wielkopolskich konserwatorów papieru i skóry, 5 XII 2014 r., Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu, Archiwum Państwowe w Poznaniu [tekst oddany do druku] Leszek Grześkowiak organizacja nocnego zwiedzania Zamku: 1. II Kórnickie Dni Nauki, cykl imprez popularyzujących dorobek placówek naukowych Gminy Kórnik; współorganizacja Gmina Kórnik, PAN BK, Instytut Dendrologii PAN, Centrum Badań Kosmicznych Obserwatorium Astrogeodynamiczne PAN w Borówcu, Zakład Doświadczalny PAN, Fundacja Zakłady Kórnickie. dr Łukasz Jastrząb wygłoszone referaty: 1. Bezpieczeństwo i ochrona obiektów zabytkowych, muzealnych oraz ich zbiorów; VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Bezpieczeństwo wielorakie perspektywy pt. Bezpieczeństwo z perspektywy środowisk i obszarów - Tarnowskie Góry IX 2014 r., organizator: Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu. 2. Stan bezpieczeństwa w województwie poznańskim w okresie po wprowadzeniu stanu wojennego i po 1983 r.; III Międzynarodowa Konferencja Naukowa Paradygmaty badań nad bezpieczeństwem pt. Jednostki, grupy i społeczeństwa - Zakopane 3-5 XII 2014 r., organizator: Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu. 3. Materiały II obiegu w zbiorach Biblioteki Kórnickiej; Nasze wczoraj, dziś i jutro - Konferencja Poznańskich Bibliotek Naukowych - Poznań 10 IX 2014 r., organizator: Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. 4. Kontakty i współpraca działaczy polskiej i niemieckiej lewicy ; Konferencja naukowa Lewica polska i niemiecka wobec I wojny światowej, Kraków 1-2 XII 2014 r., organizator: Uniwersytet Pedagogiczny w Poznaniu. 61

63 Korneli Kondracka udział: 1. Care and Conservation of Manuscripts, , Uniwersytet w Kopenhadze. 2. IV Konferencja Naukowa Konserwatorów Wczoraj i dziś konserwacji - restauracji zabytkowych kodeksów i XVIII Targi Konserwatorskie Konserwacje 2014, , Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika oraz Targi Toruńskie. 3. Konserwacja i badania zabytków rękopiśmiennych, , Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich. 4. X Forum Wielkopolskich Konserwatorów Papieru i Skóry, Poznań, Archiwum Archidiecezjalne. warsztaty (prowadzenie): 5. Warsztaty przeprowadzone w ramach projektu: Najcenniejsze Klejnoty Kulturyspotkania kórnickie. Cykl warsztatów obejmował łącznie 14 spotkań, około 130 uczestników. Powstał dzięki współpracy Fundacji Zakłady Kórnickie z PAN Biblioteką Kórnicką i był współfinansowany ze Środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Uczestnicy zajęć poznawali materiały wykorzystywane do tworzenia manuskryptów, warsztat introligatora i XIX wieczne techniki zdobienia książek. 6. Sympatyczne rękopisy. Dotknij tajemnicy powstawania manuskryptów. 8.IV.2014 Przygotowanie i prowadzenie warsztatów podczas XVII Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki, który odbył się w dniach od 8 do 10 kwietnia, około 60 uczestników. Zainteresowane osoby mogły spróbować swoich sił w sztuce zdobienia książek, sporządzać atrament metalo-garbnikowy i farby o spoiwie białkowym, poznawać odpowiedzi na zagadki spisane atramentem sympatycznym, a także czerpać na sicie arkusze papieru. 7. Przeprowadzenie warsztatów konserwatorskich na temat książki rękopiśmiennej w Klaudynówce, na zamówienie szkoły Sióstr Urszulanek z Poznania, czerwiec 2014, około 25 uczestników. 8. Prowadzenie zajęć podczas II Kórnickich Dni Nauki, które odbyły się w dniach września, 40 uczestników. Uczniowie lokalnych szkół mogli wykonać prace miniatorskie, czerpać arkusze papieru, wytwarzać atrament, tempery oraz poznawać odpowiedzi na zagadki spisane atramentem sympatycznym, oprócz wprowadzenia teoretycznego na temat średniowiecznych manuskryptów, przedstawiono prezentację multimedialną dotyczącą pracy konserwatora zabytków w PAN Bibliotece Kórnickiej 62

64 Grzegorz Kubacki organizacja, współorganizacja spotkań, wygłoszone referaty: 1. II Kórnickie Dni Nauki, cykl imprez popularyzujących dorobek placówek naukowych Gminy Kórnik; współorganizacja Gmina Kórnik, PAN BK, Instytut Dendrologii PAN, Centrum Badań Kosmicznych Obserwatorium Astrogeodynamiczne PAN w Borówcu, Zakład Doświadczalny PAN, Fundacja Zakłady Kórnickie: współorganizacja warsztatów introligatorskich oraz referat dla uczniów szkół z Gminy Kórnik nt. zbiorów: Znane i mniej znane historie kórnickie, czyli regionalistyka z Działyńskimi i Zamoyskimi w tle. wykład wygłoszony: 18. IX w Kórniku dla 125 osób. 2. Sympatyczne rękopisy. Dotknij tajemnicy powstawania manuskryptów. 8.IV Prezentacja i warsztaty na XVII Poznańskim Festiwalu Nauki i Sztuki PAN (wraz z dr Magdalena Biniaś-Szkopek, mgr Magdalena Marcinkowską, mgr Aleksandrą Kwiatkowską). udział: 3. Grodziski Weekend Patriotyczno-Wojskowy w Grodzisku Wielkopolskim. 3. V Towarzystwo Miłośników Ziemi Grodziskiej oraz Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim. Aleksandra Kwiatkowska udział: 1. Paper deacidification with the use of magnesium oxide nanoparticles. Referat współautorstwa A. Kwiatkowskiej został przedstawiony przez dr hab. Adama Wójciaka, listopada w Rogowie na XXVIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej Wydziału Technologii Drewna SGGW w Warszawie pt. Drewnomateriał XXI wieku, opublikowany został w periodyku: Annals of Warsaw University of Life and Sciences- SGGW, Forestry and Wood Technology, Care and Conservation of Manuscripts, , Uniwersytet w Kopenhadze. 3. IV Konferencja Naukowa Konserwatorów Wczoraj i dziś konserwacji - restauracji zabytkowych kodeksów i XVIII Targi Konserwatorskie Konserwacje 2014, , Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika oraz Targi Toruńskie. 4. Konserwacja i badania zabytków rękopiśmiennych, , Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich. warsztaty (prowadzenie): 5. Warsztaty przeprowadzone w ramach projektu: Najcenniejsze Klejnoty Kulturyspotkania kórnickie. Cykl warsztatów obejmował łącznie 14 spotkań, około 130 uczestników. Powstał dzięki współpracy Fundacji Zakłady Kórnickie z PAN Biblioteką Kórnicką i był współfinansowany ze Środków Samorządu Województwa 63

65 Wielkopolskiego. Uczestnicy zajęć poznawali materiały wykorzystywane do tworzenia manuskryptów, warsztat introligatora i XIX wieczne techniki zdobienia książek. 6. Sympatyczne rękopisy. Dotknij tajemnicy powstawania manuskryptów. 8.IV.2014 Przygotowanie i prowadzenie warsztatów podczas XVII Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki, który odbył się w dniach od 8 do 10 kwietnia, około 60 uczestników. Zainteresowane osoby mogły spróbować swoich sił w sztuce zdobienia książek, sporządzać atrament metalo-garbnikowy i farby o spoiwie białkowym, poznawać odpowiedzi na zagadki spisane atramentem sympatycznym, a także czerpać na sicie arkusze papieru. 7. Przeprowadzenie warsztatów konserwatorskich na temat książki rękopiśmiennej w Klaudynówce, na zamówienie szkoły Sióstr Urszulanek z Poznania, czerwiec 2014, około 25 uczestników. 8. Prowadzenie zajęć podczas II Kórnickich Dni Nauki, które odbyły się w dniach września, 40 uczestników. Uczniowie lokalnych szkół mogli wykonać prace miniatorskie, czerpać arkusze papieru, wytwarzać atrament, tempery oraz poznawać odpowiedzi na zagadki spisane atramentem sympatycznym, oprócz wprowadzenia teoretycznego na temat średniowiecznych manuskryptów, przedstawiono prezentację multimedialną dotyczącą pracy konserwatora zabytków w PAN Bibliotece Kórnickiej. Aleksandra Losik-Sidorska udział: 1. Ogólnopolska Konferencja Epigraficzna, , Zielona Góra, Pracownia Epigrafiki Zakładu Nauk Pomocniczych Historii i Archiwistyki, Instytut Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Janina Martyna współorganizacja koncertów, spotkań, sesji organizowanych w Pałacu Działyńskich 1. Odczyt Krzysztofa Pietraszkiewicza Prezesa Związku Banków Polskich 25 lat polskiej transformacji. Bankowość co dalej? Stowarzyszenie Wielkopolskich Pozytywistów i Biblioteka Kórnicka (80 osób) 2. The September Concert Poland Poznań, jako jedyne miasto Polski, dołącza do międzynarodowych obchodów festiwalu The September Concert, manifestującego poprzez sztukę pokój i humanitaryzm. Wykonawcy: Maria Jaskulska-Chrenowicz sopran, Elżbieta Spychała fortepian. Prowadziła: Magdalena Adamska

66 3. Koncert z okazji 91. Święta Narodowego Proklamowania Republiki Turcji w ramach obchodów 600-lecia nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską, a Turcją ( ). Organizatorzy: Ambasada Republiki Turcji w Warszawie, PAN Biblioteka Kórnicka oraz Honorowy Konsul Generalnej Republiki Turcji w Poznaniu Jerzy Kudyński Dyskusja na temat: Media 25 lat po PRL. Prowadził: Marian Marek Przybylski Prezes Instytutu Edukacji Europejskiej. Organizacja: Stowarzyszenie Wielkopolskich Pozytywistów i Biblioteka Kórnicka Koncert saksofonowy; gość specjalny: Lars Mlekusch saksofon (Austria); Opieka merytoryczna: Katedra Instrumentów Dętych i Akordeonu AM udział: 6. Jaka jest polska współczesna literatura katolicka? Czwartek Literacki poświęcony kondycji współczesnej polskiej literaturze katolickiej. Pałac Działyńskich, Sesja naukowa "Śladami zbrodni komunistycznych w Poznaniu " wyniki i wnioski projektu badawczego - Dyrektor Polskiej Akademii Nauk Biblioteki Kórnickiej oraz Instytut Historii UAM. 8. XXII Dni Dziedzictwa wykład Wiesławy i Przemysława Kowalskich pt. Osadnictwo olęderskie w Puszczy Pyzdrskiej organizacja: NID Oddz. Terenowy w Poznaniu oraz PAN Biblioteka Kórnicka. Poznań Pałac Działyńskich , 9. XXII Dni Dziedzictwa wykład prof. dr hab. Stanisława Kozłowskiego pt. Dom Augusta Cieszkowskiego organizacja: NID Oddz. Terenowy w Poznaniu oraz PAN Biblioteka Kórnicka Poznań, Pałac Działyńskich, Czwartek Literacki: Współczesna polska powieść historyczna ; Pałac Działyńskich, Czwartek Literacki: Oczami naszych sąsiadów. Idee, mity, emocje wobec kryzysu Niemcy, Rosja, Litwa, Białoruś, Ukraina. Pałac Działyńskich, dr Jolanta Mazurek 1. Praca w komitecie naukowo-organizacyjnym konferencji naukowej: Święty Marcin. Przeszłość przyszłości? organizowanej przez Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza i Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu 6-7 listopada 2014 w Centrum Kultury ZAMEK, we współpracy z Instytutem Filologii Polskiej, Instytutem Socjologii, Instytutem Kulturoznawstwa, UAM, Fundacją Tres, Wielkopolską Biblioteką Cyfrową. Konferencja skierowana była w głównej mierze do naukowców, doktorantów oraz studentów. Referaty przygotowane i wygłoszone zostały przez pracowników naukowych UAM oraz pracowników poznańskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. 65

67 Małgorzata Potocka organizacja i udział w sesji: 1. Obraz "Zwiastowanie" w świetle badań historyków, historyków sztuki i konserwatorów. Sesja zorganizowana przez PAN Bibliotekę Kórnicką, r., Zamek w Kórniku. organizacja nocnego zwiedzania Zamku: 2. II Kórnickie Dni Nauki, cykl imprez popularyzujących dorobek placówek naukowych Gminy Kórnik; współorganizacja Gmina Kórnik, PAN BK, Instytut Dendrologii PAN, Centrum Badań Kosmicznych Obserwatorium Astrogeodynamiczne PAN w Borówcu, Zakład Doświadczalny PAN, Fundacja Zakłady Kórnickie Udział w prezentacji referatu: M. Potocki, Zbiory sfragistyczne w Dziale Muzealnym Biblioteki Kórnickiej wygłoszonego w ramach cyklu Musea et Sigilla, organizowanego przez Instytut Historii UAM oraz Polskie Towarzystwo Heraldyczne Oddział w Poznaniu; 22 maja 2014 r., Instytut Historii UAM. udział: Sesja Zgromadzenia Ogólnego Oddziału PAN w Poznaniu ( r.). Mikołaj Potocki wygłoszone referaty: 1. Zbiory sfragistyczne w Dziale Muzealnym Biblioteki Kórnickiej, wygłoszony w ramach cyklu Musea et Sigilla, organizowanego przez Instytut Historii UAM oraz Polskie Towarzystwo Heraldyczne Oddział w Poznaniu; 22 maja 2014 r., Instytut Historii UAM. organizacja nocnego zwiedzania Zamku 2. II Kórnickie Dni Nauki, cykl imprez popularyzujących dorobek placówek naukowych Gminy Kórnik; współorganizacja Gmina Kórnik, PAN BK, Instytut Dendrologii PAN, Centrum Badań Kosmicznych Obserwatorium Astrogeodynamiczne PAN w Borówcu, Zakład Doświadczalny PAN, Fundacja Zakłady Kórnickie (wystawka antropologiczna, 19 września 2014 r.) Katarzyna Woźniak wygłoszone referaty: 1. Obraz "Zwiastowanie" w świetle badań historyków, historyków sztuki i konserwatorów. Sesja zorganizowana przez PAN Bibliotekę Kórnicką, r., Zamek w Kórniku komunikat nt. datowania pali. organizacja nocnego zwiedzania Zamku: 2. II Kórnickie Dni Nauki, cykl imprez popularyzujących dorobek placówek naukowych Gminy Kórnik; współorganizacja Gmina Kórnik, PAN BK, Instytut Dendrologii PAN, Centrum Badań Kosmicznych Obserwatorium 66

68 Astrogeodynamiczne PAN w Borówcu, Zakład Doświadczalny PAN, Fundacja Zakłady Kórnickie. udział: 3. Prezentacja referatu: M. Potocki, Zbiory sfragistyczne w Dziale Muzealnym Biblioteki Kórnickiej wygłoszonego w ramach cyklu Musea et Sigilla, organizowanego przez Instytut Historii UAM oraz Polskie Towarzystwo Heraldyczne Oddział w Poznaniu; 22 maja 2014 r., Instytut Historii UAM Spotkanie Opiekunów Pomników Historii (Paczków-Nysa 4-5 czerwca 2014 r.) zorganizowane przez Dyrekcję Narodowego Instytutu Dziedzictwa oraz władze Paczkowa i Nysy. W sesji pt. Obraz "Zwiastowanie" w świetle badań historyków, historyków sztuki i konserwatorów, zorganizowanej przez PAN Bibliotekę Kórnicką w dniu r. w Zamku w Kórniku, wzięli udział pracownicy BK: Łukasz Fober, dr Maria Hłyń, Piotr Jaskuła, Kornelia Kondracka, Aleksandra Kwiatkowska, Rafał Pawlak, Mikołaj Potocki, Anna Gryglas-Ratajczak, Joanna Sobiegraj, Tomasz Zuzek. 4.3 Publikacje pracowników PAN Biblioteki Kórnickiej Prof. dr hab. Tomasz Jasiński 1. Szesnastozgłoskowiec trocheiczny w Kronice polskiej Galla Anonima, [w:] Ecclesia, regnum fontes. Studia z dziejów średniowiecza. Prace ofiarowane Profesor Marii Koczerskiej, Warszawa 2014, s Recenzja dorobku naukowego i dokonań Profesora Henryka Samsonowicza w związku z wnioskiem o wszczęcie postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa UAM, [w:] Henricus Samsonowicz doctor honoris causa Universitatis Studiorum Mickiewiczianae Posnaniensis (15 X 2014) Poznań 2014, Poznań 2014, s Mieszko książę Polski został ochrzczony, Przewodnik Katolicki, nr 16 (2014), s dr Edyta Bątkiewicz-Szymanowska 1. Zakopiańskie lasy Władysława Zamoyskiego, Studia i Materiały Ośrodka Kultury Leśnej, nr 13, 2014, s Jadwiga Zamoyska między Londynem a Stambułem. Wspomnień część II; red.: E. Bątkiewicz-Szymanowska, M. Biniaś-Szkopek, Kórnik 2014 (do książki dołączono 67

69 płytę CD Ze wspomnień Jadwigi Zamoyskiej z cyklem dziesięciu audycji nagranych przez autorki redakcji w Radiu Emaus). 3. E. Bątkiewicz-Szymanowska, M. Biniaś-Szkopek, Rękopis Wspomnień Jadwigi Zamoyskiej w zbiorach Biblioteki Kórnickiej PAN część II, [w:] Jadwiga Zamoyska między Londynem a Stambułem. Wspomnień część II; red.: E. Bątkiewicz- Szymanowska, M. Biniaś-Szkopek, Kórnik 2014, s dr Magdalena Biniaś-Szkopek 1. Bolesław Kędzierzawy, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2014, ss Władysław Zamoyski, [w:] Między dawnymi i młodszymi laty, Muzealnicy wielkopolscy prekursorzy, organizatorzy, red. T. Basińska, Poznań, 2014, s Wpływ polityki ruskiej książąt piastowskich na przemiany dokumentu w Polsce doby dzielnicowej, [w:] Belliculum Diplomaticum V Lublinense, red. A. Górak, M. Szabaciuk, Lublin 2014, s Jadwiga Zamoyska między Londynem a Stambułem, Wspomnień część II, wyd. E. Bątkiewicz-Szymanowska, M. Biniaś-Szkopek, Kórnik 2014, ss.?? (do książki dołączono płytę CD Ze wspomnień Jadwigi Zamoyskiej z cyklem dziesięciu audycji nagranych przez autorki redakcji w Radiu Emaus). 5. E. Bątkiewicz-Szymanowska, M. Biniaś-Szkopek, Rękopis Wspomnień Jadwigi Zamoyskiej w zbiorach Biblioteki Kórnickiej PAN część II, [w:] Jadwiga Zamoyska między Londynem a Stambułem. Wspomnień część II; red.: E. Bątkiewicz- Szymanowska, M. Biniaś-Szkopek, Kórnik 2014, s dr Jacek Jaskulski 1. Dzieje średniowieczne [w:] Dzieje Zbąszynia; WBPiCAK, Poznań 2014, s dr Łukasz Jastrząb 1. Inwentarz ekslibrisów Biblioteki Kórnickiej. Zeszyt 1. Sygnatury , wyd. I, Polska Akademia Nauk Biblioteka Kórnicka, Kórnik 2014, ss Spuścizna Ludwika Gomolca ( ) w zbiorach Biblioteki Kórnickiej, Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej 2014, z. 31, s [recenzja wydawnicza]: Sierakowskie Zeszyty Historyczne 2014, nr 12. Grzegorz Kubacki 1. Szkic z historii aptekarstwa w Grodzisku Wielkopolskim do 1939 roku, Acta Medicorum Polonorum, 2014, s (MNiSW lista B 3 punkty). 2. Grodzisk Wielkopolski i jego mieszkańcy w Powstaniu Wielkopolskim, Wielkopolski Powstaniec, 2014, s

70 3. Powstanie Wielkopolskie na ziemi grodziskiej. Przegląd relacji źródłowych i opracowań, [w:] Grodziski Słownik Biograficzny Powstańców Wielkopolskich z Grodzisk Udział w pracach komitetu redakcyjnego: 4. Grodziski Słownik Biograficzny Powstańców Wielkopolskich z roku. Grodzisk Wlkp s. Aleksandra Kwiatkowska 1. Aleksandra Kwiatkowska, Renata Wojciech, Adam Wójciak, Paper deacidification with the use of magnesium oxide nanoparticles, Annals of Warsaw University of Life and Sciences- SGGW, Forestry and Wood Technology, 2014 (MNiSW lista B) Aleksandra Losik-Sidorska 1. A. Losik-Sidorska, R. Sidorski, Historia nie z tej ziemi. Dzieje parafii św. Jakuba Apostoła w Modliszewku, Modliszewko Gnieźnieńskie płyty fundacji Jana Łaskiego problem pierwotnego rozmieszczenia, Vade Nobiscum vol. IX (2014), s Monika Małecka 1. Wystawa: Tureckie fascynacje Działyńskich i Zamoyskich ( 3 IX-23 X 2014); Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej, 2014, z [nota katalogowa]: Sułtan Abdülmecid I ( ), Dyplom orderu Medżidije II klasy dla generała Władysława Zamoyskiego ( ), Stambuł 2. dekada ramazanu 1272 h. (6-15 maja 1856 r.), BK 2591/1-3, [w:] Distant neighbour close memories. 600 years of turkish-polish relations, Muzeum Narodowe w Warszawie, 2014, s Magdalena Marcinkowska 1. Kościół św. Wacława , oprac. materiału źródłowego Magdalena Marcinkowska i Dariusz Kupisz; red. Dariusz Kupisz. Seria: Księgi metrykalne kościołów radomskich z lat Seria A, Metryki chrztów, t. 12. Radom dr Jolanta Mazurek 1. M. Górny, J. Mazurek, Evaluating Polish digital libraries from the perspective of non-academic users. The Electronic Library. Accepted, rewieved, in press. [JCR, lista A, poz. 3131, liczba punktów: 20). 2. M. Górny, J. Mazurek, Intensity of information system use as a factor in evaluations made by information users. The example of Polish digital library sers. 69

71 Accepted, rewieved, in press. [nauki humanistyczne, współautorstwo rozdziału monografii w jęz. angielskim; liczba punktów: 5] Mikołaj Potocki 1. Dział Muzealny Biblioteki Kórnickiej dzieje instytucji za czasów Fundacji Zakłady Kórnickie i Polskiej Akademii Nauk, [w:] Museion Poloniae Maioris, Tomasz Zuzek 1. Kilka uwag na temat szwedzkich rękopisów Tablic fundatorów i dobrodziejów klasztoru cysterskiego w Oliwie, Zapiski Historyczne, t. 79:2014, z. 3, s Włodzimierz Dworzaczek, Święciccy w Wielkopolsce; redakcja naukowa, opracowanie i komentarze T. Zuzek, Kórnik 2014, ss. 69. Sobiegraj Joanna Nota katalogowa [nie ujęta we wcześniejszych sprawozdaniach] dot. dzieł Adama Naruszewicza ze zbiorów BK katalog wystawy Stanisław August - ostatni król Polski : polityk, mecenas, reformator : wystawa 26 listopada lutego 2012, red. nauk. Angela Sołtys ; [tł. Anna Błasiak] ; Zamek Królewski w Warszawie. Warszawa: Arx Regia Ośrodek Wydawniczy Zamku Królewskiego, cop. 2011; ss Praktyki organizowane w Bibliotece Kórnickiej W czerwcu 2014 r. w Dziale ETH i w Czytelni w Pałacu Działyńskich 1-dniową praktykę odbyły dwie studentki UAM w Poznaniu pp. Joanna Jagiełło i Agata Cieślak. W ramach programu koordynowanego przez Fundację im. Królowej Polskiej Jadwigi w Puszczykowie, w Bibliotece odbywały staż dwie osoby jedna od do r. w Dziale ETH i druga od do r. w Czytelni w Pałacu Działyńskich. W Dziale Muzealnym w ramach wolontariatu odbywała staż p. Marta Deierling, studentka Wydziału Historii UAM. Uporządkowała wszystkie odbitki graficzne formatu A (ponad 4600 j. inw.) oraz część formatu B przekładając je do nowych pudeł, nadała nowy przejrzysty układ w szafach. Ponadto wprowadziła do bazy danych informacje o lokalizacji każdej odbitki i wydrukowała spisy magazynowe aktualizowane na bieżąco. 70

72 s IV. WYDARZENIA KULTURALNO- OŚWIATOWE I SPOŁECZNE W PAŁACU DZIAŁYŃSKICH I W ZAMKU KÓRNICKIM 1. Spotkania i koncerty w Pałacu Działyńskich W 2014 r. zorganizowano w salach Pałacu Działyńskich 148 spotkań, za wynajem sal uzyskano przychód w wysokości ok zł netto. Od kilku lat obserwujemy spadek liczby spotkań (wynajmu pomieszczeń) w Pałacu. Zdecydowanie spadla liczba spotkań o charakterze komercyjnym. 60 razy udostępniono pomieszczenia całkowicie bezpłatnie (w tym na 40 spotkań organizowanych lub współorganizowanych przez Bibliotekę). Na 37 spotkań udostępniono pomieszczenia za najniższą kwotę ( zł netto) po kosztach. Spotkania organizowane w zabytkowych salach pałacowych to jak zwykle sympozja i konferencje naukowe, debaty społeczne, promocje książek, koncerty muzyczne, konferencje prasowe, promocje doktorskie, posiedzenia i zebrania towarzystw naukowych, organizacji społecznych, politycznych i jednostek samorządowych. Bezpłatnie Biblioteka Kórnicka udostępniała pomieszczenia w Pałacu Działyńskich między innymi na potrzeby Generalnego Konsulatu Honorowego Republiki Turcji, na spotkania Komitetu Odbudowy Zamku Królewskiego w Poznaniu, spotkania Stowarzyszenia Wielkopolskich Pozytywistów, Komitetu Odbudowy Pomnika Wdzięczności - Polonia Restituta, zwanego też Pomnikiem Chrystusa Króla. Sala Czerwona oraz Sala Złota stanowią wspaniałą oprawę dla wielu spotkań i uroczystości, które już na stałe wpisały się w kalendarz wydarzeń kulturalnych miasta W Sali Czerwonej w 2014 r. miały miejsce m.in. następujące wydarzenia: Konferencje, wykłady, referaty 1) Konferencja o Romanie Dmowskim w 75. rocznicę śmierci - poświęcona osobie i dziedzictwu wybitnego męża stanu i przywódcy polskiego obozu narodowego. Poprowadził: Marszałek Marek Jurek. Udział w debacie wzięli: prof. Waldemar Łazuga i prof. Grzegorz Kucharczyk. Gościem specjalnym był o. Karol Meissner OSB. W czasie spotkania odbyła się także premiera książki: Mariusz Kułakowski Roman Dmowski w świetle listów i wspomnień. Organizacja: Instytut Ordo 71

73 Caritatis, Fundacja Świętego Benedykta i Wydawnictwo Dębogóra Stowarzyszenie św. Benedykta ) Konferencja Polska przedmurzem chrześcijaństwa czasy królów elekcyjnych w ramach cyklu Kościół na straży polskiej wolności - Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana w Poznaniu ) IV Edycja Kongresu Polska Wielki Projekt organizowany przez Instytut Sobieskiego w Warszawie, współorganizator AKO, ) Konferencja prasowa poprzedzająca międzynarodową konferencję naukową Dzieło Oskara Kolberga jako dziedzictwo narodowe i europejskie organizowana przez Instytut im. Oskara Kolberga w Poznaniu, partner BK PAN ) Konferencja "O pochodzeniu dynastii Piastów" oraz wręczenie nagród dla laureatów konkursów plastycznych oraz literacko-historycznego ogłoszonych przez Fundację świętego Benedykta. W dyskusji panelowej udział wzięli profesorowie: Jerzy Strzelczyk, Władysław Duczko i Przemysław Urbańczyk ) Wielkie Korepetycje z Historii pod hasłem: Polska w ogniu, Polska w kajdanach. Lata Niezależne Zrzeszenie Studentów w Poznaniu, BK PAN - Partner Regionalny ) Konferencja naukowa Chrystianizacja Europy. Kościół na przełomie I i II tysiąclecia, Instytut Historii UAM ) Konferencja Śladami zbrodni komunistycznych w Wielkopolsce okresu stalinizmu w latach Grupa badawcza składająca się z pracowników IPN, Instytutu Historii i Instytutu Archeologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pod naukowym kierownictwem prof. Edwarda Skibińskiego przedstawiła wyniki swoich badań i problemy związane z pracami badawczymi związanymi z miejscami zbrodni komunistycznych w Poznaniu. Grupa rekonstrukcyjna z Szamotuł w umundurowaniu z tamtego okresu zaprezentowała scenę: zaprzysiężenie oddziału WiN. IH UAM oraz Poznański Klub Gazety Polskiej ) Panel dyskusyjny pt. Obóz Narodowy w najnowszych publikacjach historycznych, inauguracja konferencji naukowej 75. Rocznica konspiracyjnej Grupy Szaniec IPN Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej w Poznaniu ) Czy istnieje wojna sprawiedliwa? - Debata Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Poznańskiej. Wśród prelegentów znaleźli się: ppłk Rafał Miernik, ks. ppłk. Mariusz Stolarczyk, dominikanin o. Tomasz Dostatni Wystawy: 1) Nie starzeje się ten, kto nie ma na to czasu wystawa fotograficzna, która jest finalnym produktem społecznego projektu aktywizującego poznańskich seniorów, zrealizowanego przez grupę studentów WSB a występujących pod nazwą Grupa EDYTORZY, współpraca BK PAN

74 2) Wystawa fotografii z Ukrainy Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, współpraca BK PAN ) Wystawa Relikwii Buddyjskich, Misja Buddyjska Trzy Schronienia, Świątynia Engakuin oraz Fundacja Mani ) Wystawa Pułkownik Ryszard Kukliński "Polska samotna misja - Izba Pamięci Płk. Ryszarda Kuklińskiego i Poznański Klub Gazety Polskiej imienia generała pilota Andrzeja Błasika, przygotowana wspólnie z Archiwum Akt Nowych w Warszawie. Wystawę otworzył i spotkanie w Sali Czerwonej poprowadził dyrektor Izby Pamięci Płka Ryszarda Kuklińskiego - Filip Frąckowiak ) Wystawa prac poznańskiego artysty Jana Wojciecha Malika malarza niedostrzeganej codzienności ) Autorska wystawa fotograficzna Piotra Życieńskiego Cum tacent, clamant - Milcząc, wołają zorganizowana przez Poznański Oddział Instytutu Pamięci Narodowej wraz z Poznańskim Klubem Gazety i Polskiej im. generała Andrzeja Błasika oraz AKO z okazji 75 rocznicy powstania Państwa Podziemnego. Tematem fotografii były prace poszukiwawcze ofiar systemu komunistycznego, które prowadzone są w kwaterze Ł na warszawskich Powązkach Koncerty: 1) Koncert uczniów Zespołu Szkół Muzycznych w Poznaniu, ul Głogowska 90, organizowany przez Stowarzyszenie Muzyczne,,VIVIDUS" r. 2) Koncert w ramach XXXVI Ogólnopolskiego Festiwalu Zespołów Muzyki Dawnej Schola Cantorum Kalisz Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne w Poznaniu ) Koncert - recital Stefana Kamasy i Pawła Kamasy, na zakończenie warsztatów altówkowych Tow. Muzyczne im. H. Wieniawskiego ) Koncert charytatywny wspierający projekt: Warsztaty Polskości w Kazachstanie- Jasna Polana Wystąpili : Wiesław Bednarek ( bas), chór Rotondo pod dyrekcją Natalii Sobkowiak Bolewskiej oraz utalentowani uczniowie poznańskich muzycznych szkół średnich. W programie utwory m.in. Chopina, Karłowicza, Wacława z Szamotuł, Mikołaja Gomółki. Organizator: Stow. Warsztaty Idei Obywateli Rzeczypospolitej ) Koncert kameralnego zespołu wokalnego INSPIRO Ensemble oraz gościa specjalnego - Kubańczyka Rei Ceballo. Program obejmował wokalną muzykę kubańską z towarzyszeniem fortepianu ) The September Concert Poland, Organizator: Fundacja LuxSfera, PAN Biblioteka Kórnicka jest partnerem przedsięwzięcia a dyrektor Biblioteki objął patronat honorowy

75 7) Koncert jesienny uczniów Poznańskiej Szkoły Chóralnej Jerzego Kurczewskiego ) Koncert w hołdzie Żołnierzom Niezłomnym pt.: Podziemna Armia Powraca. Wykonawcy: Lech Czajkowski, Paweł Piekarczyk i Jerzy Zelnik Poznański KGP ) Koncert z okazji 91. Święta Narodowego Proklamowania Republiki Turcji w ramach obchodów 600-lecia nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską, a Turcją ( ). Wystąpili: prof. dr Cichat Askin - wybitny turecki wirtuoz skrzypiec, uczony, kompozytor i dr Zeynep Ucbasaran sławna turecka pianistka, laureatka licznych międzynarodowych nagród, mieszkająca na stałe w Santa Barbara w Kalifornii. Impreza towarzysząca: Wystawa prac poznańskiego artysty Jana Wojciecha Malika malarza niedostrzeganej codzienności. Organizatorzy: Ambasada Republiki Turcji w Warszawie oraz Honorowy Konsul Generalnej Republiki Turcji w Poznaniu Jerzy Kudyński. Współpraca: PAN Biblioteka Kórnicka (Janina Martyna) ) Koncert Niepodległościowy Stowarzyszenia Warsztaty Idei Obywateli Rzeczypospolitej - utwory Fryderyka Chopina wykonał Łukasz Byrdy, oraz odsłonięcie obrazu Pejzaż wykonany techniką piasku przez Michała Fierka; wspólny śpiew pieśni patriotycznych, który poprowadził prof. Poznańskiej AM Antoni Grochowalski ) Koncert Orląt Lwowskich i Przemyskich im. Ireny Benschówny Konwent Lechia. Korporacja Studentów Uczelni Poznańskich ) Koncert Saksofonowy: Gość specjalny: Lars Mlekusch saksofon (Austria). Wystąpili także: Magdalena Jakubska-Szymiec, Alicja Sobczak, Julita Czyrkowska, Pawe³ Stankiewicz, Sebastian Zarych saksofon;renata Witczak, Joanna Balewska, Mateusz Kowalski fortepian, KAPELLA QUARTET: Julita Czarkowska, Paweł Stankiewicz, Sebastian Zarych, Maciej Żuk. W programie m.in.: M. Falla, L. Berio,. Wooe, A. G³azunow, K. Husa, A. Tcherepnin, T. Yoshimatsu. Organizatorzy: PAN Biblioteka Kórnicka (Janina Martyna prace organizacyjne i promocyjne) i Akademia Muzyczna im. L. J. Paderewskiego w Poznaniu., opieka merytoryczna: Katedra Instrumentów Dętych i Akordeonu AM ) Koncert Kolędowy Poznańskiej Szkoły Chóralnej Jerzego Kurczewskiego Promocje książek: 1) Promocja książek wydanych przez Instytut Pamięci Narodowej: Stanisław Wincenty Kasznica. Druga wojna światowa. Wspomnienia spisane na podstawie codziennych notatek. Wstęp i opracowanie: Marta Szczesiak - Ślusarek, Warszawa 74

76 - Poznań 2013 oraz Rafał Sierchuła, Historia człowieka myślącego. Lech Karol Neyman ( ), Warszawa IPN ) Spotkanie autorskie z Ojcem Janem Górą i Janem Grzegorczykiem oraz promocja książki p.t. "Święty i Błazen. Jan Góra w odsłonach Jana Grzegorczyka", organizowane przez Wydawnictwo Zysk i S - ka ) Spotkanie autorskie oraz promocja książki Witolda Pronobisa Generał Grot. Kulisy Zdrady i Śmierci, prowadził europoseł Ryszard Czarnecki ) Prezentacja książki czołowego badacza dziejów XIX wieku w Niemczech, profesora Uniwersytetu w Konstancji Juergena Osterhammela Historia XIX wieku. Przeobrażenie świata. Ksiązka tłumaczenie z niemieckiego ukazała się jesienią 2013 r.w Wydawnictwie Poznańskim ) Promocjia książki Tomasza Sakiewicza "Testament I Rzeczypospolitej. Kulisy śmierci Lecha Kaczyńskiego" Poznański KGP ) Spotkanie autorskie ze Sławomirem Cenckiewiczem oraz promocja książki Atomowy szpieg Zysk i S-ka Wydawnictwo ) Spotkanie z Wiktorem Suworowem - byłym oficerem radzieckiego wywiadu, autorem poczytnych książek o najnowszej historii Rosji oraz promocja książki: Alfabet Suworowa, napisana specjalnie dla polskich czytelników. W książce znalazł się również obszerny wywiad Piotra Zychowicza z autorem Dom Wydawniczy REBIS Spotkania literackie zorganizowane przez Polski Związek Literatów Polskich Oddział w Poznaniu i inne biblioteki: 1) Spotkanie literackie z Pawłem Huelle Wokół twórczości i ostatnio wydanej książki Śpiewaj Wiosna - Biblioteka Wydziału Teologicznego UAM ) Jubileusz dziesięciolecia twórczości Krzysztofa Galasa - poety, felietonisty, organizatora spotkań Swobodnej myśli, autora ośmiu książek poetyckich - Dyrektor Biblioteki Kórnickiej Polskiej Akademii Nauk i Związek Literatów Polskich Oddział w Poznaniu w ramach cyklu Z muzami na ty ) Grupa Limeryczna Na Krechę (Łucja Dudzińska) wspólnie z Zeszytami Poetyckimi (pod red. Dawida Junga) na prezentację w ARTLoży zaprosiła Marka Koneckiego (mistrza autoironii i dystansu, autora Kalendarium kpin i Księgi Kpin oraz Omira Sochę (poetę, pisarza, recenzenta i tłumacza zajmującego się animacją kultury) ) Spotkanie literackie z byłym ambasadorem Polski w Watykanie Stefanem Frankiewiczem wokół książki Nie stracić wiary w Watykanie, która ukazała się nakładem Wydawnictwa Więź. Spotkanie zorganizowała Biblioteka Wydziału Teologicznego UAM. 75

77 5) XXXVII Międzynarodowy Listopad Poetycki wpisany w obchody Roku Oskara Kolberga, Poznański Oddział ZLP Kolejna edycja (XVI) wieczoru zatytułowanego W jesiennej zadumie. O tych, którzy odeszli w mijającym roku. Wieczór zorganizowany wspólnie przez Bibliotekę Kórnicką (Janina Martyna współpraca), Towarzystwo Miłośników Miasta Poznania (Małgorzata Dryjska autorka) oraz Stowarzyszenie Absolwentów UAM Wspominano m.in.: prof. Witolda Młynarczyka - wybitnego pulmonologa, Klemensa Mikułę twórcę kompleksu rekreacyjnego Jeziora Maltańskiego, Sławę Kwaśniewską - znaną aktorkę, Antoniego Kończala - wieloletniego dyrektora Teatru Animacji, Ryszarda Daneckiego - poetę, Jana Berdyszaka - artystę rzeźbiarza i malarza, ks. Marka Kaisera - proboszcza parafii pw. Św. Wojciecha, Krzysztofa Wilkusa - organistę Katedralnego, nauczycieli: Zbigniewa Drygalskiego (LO VI) i Krzysztofa Lauscha (Zespół Szkół Specjalnych), Stanisława Wiktora - sportowca i fotoreportera, Mariana Koubę - tenora Opery Poznańskiej. Wśród wspominających mogliśmy usłyszeć m.in. Andrzeja Wituskiego b. Prezydenta Poznania, Włodzimierza Łęckiego b. Wojewodę Wielkopolskiego, prof. dr hab. Tomasza Jasińskiego dyrektora PAN Biblioteki Kórnickiej, Mariana Dondajewskiego b. Dyrektora Teatru Wielkiego, Romualda Grząślewicza Prezesa Fundacji Sceny na Piętrze, dr Szczepana Coftę Naczelnego Lekarza Kliniki Przemienienia Pańskiego, ks. kanonika Ireneusza Szwarca proboszcza Archikatedry Poznańskiej. 2. Udostępnianie wnętrz Zamku Kórnickiego W Zamku Kórnickim organizowane były koncerty, spektakle, sesje i spotkania. Użyczaliśmy wnętrza Zamku na zebrania Rady Kuratorów Fundacji Zakłady Kórnickie. W lipcu i sierpniu na terenie parku odbywały się koncerty z cyklu Muzyka z Kórnika, których współorganizatorem jest Biblioteka Kórnicka. Koncerty te obejrzało około 3500 osób. Odbyło się w sumie 8 koncertów, które sfinansowała Fundacja Zakłady Kórnickie ( zł) oraz Gmina Kórnik ( zł). W 2014 roku odbyło się w Zamku 39 uroczystości zawarcia związku małżeńskiego. W lutym odbyła się coroczna uroczystość wręczania medali za długoletnie pożycie małżeńskie. 76

78 Wnętrza Zamku udostępniono na kilka koncertów; m.in. Towarzystwo Pro-Sinfonica w dniu zorganizowało koncert; w sierpniu odbył się koncert muzyki dawnej; w październiku zorganizowano jubileuszowy koncert Chóru Castellum Cantans ( ) z okazji 15.rocznicy powstania. W grudniu koncert zorganizował Tomasz Raczkiewicz. Każdego roku w dniu 11 listopada udostępniamy wnętrza na organizowany przez Drużynę Harcerską w Kórniku Powiatowego Konkursu Recytatorskiego. Organizator. W czerwcu ( ) wynajęto podzamcze na organizację bankietu przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. W 2014 roku w Zamku i w Klaudynówce odbywały się imprezy pod nazwą Najcenniejsze klejnoty kultury i warsztaty konserwatorskie, których współorganizatorem jest Fundacja Zakłady Kórnickie oraz wystawy W ramach Kórnickich Dni Nauki września odbyło się nocne zwiedzanie Zamku. W dniach grudnia odbyło się nocne zwiedzanie Zamku, zorganizowane dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr. 2 w Kórniku im. Teofili z Działyńskich Szołdrskiej- Potulickiej, z okazji obchodów 300. rocznicy urodzin patronki. s V. BEZPIECZEŃSTWO ZBIORÓW Biblioteka posiada system bezpieczeństwa zainstalowany, monitorowany i bieżąco kontrolowany przez firmę ALCAR Systemy Alarmowe. W 2014 r. rozbudowano system ochrony ppoż. w salach ekspozycyjnych na I i II piętrze oraz instalację antywłamaniową. W związku z przeprowadzoną 28 sierpnia 2012 r. w Zamku Kórnickim kontrolą dotyczącą zabezpieczeń przeciwpożarowych, otrzymaliśmy do wykonania decyzje Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. W punkcie 13 w/w decyzji dostaliśmy zalecenie: Wyposażyć niechronione obecnie przestrzenie budynku zamku w instalację systemu sygnalizacji pożaru, na podstawie projektu uzgodnionego z 77

79 rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Niechronionymi przestrzeniami były sale muzealne na parterze Zamku (Pokój Władysława Zamoyskiego, Pokój Generałowej, Jadalnia, Pokój Fundatorów), gdzie stosowanie czujek sufitowych było niemożliwe ze względu na ozdobne sztukaterie czy bezcenny, zdobiony herbami sufit w Sali Jadalnej. Niechroniony był również strych nad Sala Mauretańską. W porozumieniu z Konserwatorem Powiatowym ustalono, iż w większości pomieszczeń zastosować można mniej inwazyjne czujki liniowe. Ze względu na brak środków zadanie zrealizowano dopiero w 2014 r., po uzyskaniu dotacji celowej z PAN ( zł). Zaprojektowano i wykonano instalację liniowych adresowalnych czujek dymu dla sal: Pokój Władysława Zamoyskiego, Pokój Generałowej, Salon, Jadalnia, Pokój Fundatorów, Hall na I piętrze oraz strych nad Salą Mauretańską. Projekt został zatwierdzony przez Konserwatora Powiatowego. Okablowanie poprowadzono przewiertami do 1,5 m, w narożnikach z pokoju strażników i tzw. pokoju Anusi. Po przekątnej pokoi zostały zamontowane lustra pryzmatyczne. Dodatkowo zabezpieczono Buduarek i Salonik. Są to małe pomieszczenia, co wykluczało zastosowanie czujek liniowych. Zastosowano tu sufitowe czujki punktowe. Z uwagi na zabytkowy charakter pomieszczeń zaprojektowano włączenie nowych czujek w istniejące linie dozorowe poprzez wcięcie w przewody znajdujące się w najbliższym sąsiedztwie montowanych czujek. W ramach powyższego finansowania, w celu poprawy ochrony Zamku rozbudowano system zabezpieczeń, alarmujący o próbach włamania czy napadu: 1) Wymieniono centralę Zamek-1 (wersja 7) na nowy model w wersji 21, wraz z przepisaniem oprogramowania. 2) Wymieniono czujki zbicia szyby w gablotach w Sali Mauretańskiej na czujki inercyjne (8 szt.), podłączono kontaktrony do w/w czujek, zaprogramowanie centrali. 3) Wykonano instalację alarmową obwodową na zewnątrz Zamku, od strony fosy, która stała się jednym z ważniejszych zabezpieczeń. Ochrona fizyczna: W związku z wygaśnięciem umowy na ochronę fizyczną, rozpisano nowy konkurs, który ponownie wygrała firma Protect, zajmująca się dotąd ochroną Zamku. W 2014 r. rozwiązano umowę z firmą Monitoring Wielkopolski. Umowę na świadczenie usług monitorowania sygnałów przychodzących z systemów SSWiN zainstalowanych w obiektach Zamawiającego, monitoringu wizyjnego oraz na świadczenie usług grup interwencyjnych, zawarto również z firmą Protect. s 78

80 VI. INWESTYCJE, REMONTY, NIERUCHOMOŚCI, ZAKUPY 1. Prace renowacyjno-konserwatorskie, drobne remonty, zakupy Pałac Działyńskich W 2014 r. dzięki dotacji PAN ( ,49 zł) zrealizowano duże zadanie Przebudowa konstrukcji nośnej dachu Pałacu Działyńskich wraz z wymianą pokrycia, przebudowa kominów, nadzór inwestorski oraz dokumentacja. Zły stan dachu na Pałacu Działyńskich w Poznaniu objawiał się licznymi zaciekami, nieszczelnościami powodującymi ubytki ciepła; poluzowane dachówki spadały na ulicę, co powodowało realne zagrożenie. Przebudowa dachu została wykonana w oparciu o zatwierdzoną przez konserwatora miejskiego dokumentację projektowo-kosztorysową. Pałac Działyńskich zyskał nowy, ocieplony dach, wymieniono okna kaferkowe, wykonano pełną impregnację przeciwgrzybiczną, owadobójczą i ogniochronną nowych i istniejących elementów drewnianych: łat, kontrłat, krokwi, krokwi narożnych i koszowych, płatwi, słupów, mieczy i podwalin; przemurowano kominy i wzniesiono na nowo ławy kominowe, znaczna część rynien oraz miejsca stykania się dachów wyposażone zostały w automatyczne systemy podgrzewania, sterowane komputerowo; dach został też zabezpieczony przed powstawaniem zimą niebezpiecznych dla przechodniów sopli lodowych, itd. Dzięki pracom podniesiono bezpieczeństwo oraz zapewniono większą oszczędność, niwelując dzięki ocieleniu dotychczasowe ubytki ciepła. Jednocześnie wykonano naprawy elewacji Pałacu Działyńskich od strony ogrodu (6 000 zł ze środków własnych BK), na ścianie sąsiadującej z nieruchomością p. Henclewskiego oraz odnowiono elewację w patio. Patio udało się odnowić dzięki wsparciu finansowemu Fundacji Zakłady Kórnickie (96 983,06 zł). Okna kaferkowe zostały zaopatrzone w okna, których projekt wykonał p. Jerzy Borwiński. Przyziemia Zamku Kórnickiego W przyziemiach Zamku Kórnickiego w ramach kolejnego etapu rewitalizacji, wymieniano instalację elektryczną, starając się uczynić ją jak najmniej widoczną, wymieniano oświetlanie oraz zamontowano oświetlenie awaryjne. Kontynuowano również badanie zasolenia przyziemi. Prace zrealizowano dzięki dotacji Fundacji Zakłady Kórnickie ( zł). 79

81 Inne prace - Zdemontowano stare regały w dwóch pomieszczeniach magazynowych w tzw. Nowym Magazynie i pomalowano ściany. W magazynach tych zainstalowano system regałów jednych (zakupione dzięki dotacji PAN ,24 zł). - Naprawiono dach nad budynkiem Pl. Niepodległości 49 w Kórniku (prace sfinansowała Fundacja Zakłady Kórnickie; koszt zostanie rozliczony w czynszu). - Naprawiono mur ogrodzeniowy wraz z filarem bramy przy Pałacu Działyńskich w Poznaniu od strony ogrodu (koszt: ,64 zł). - Naprawiono bramę wjazdową na podzamcze w Kórniku, zamontowano sterowany drogą radiową system otwierania i zamykania (13 052,21 zł). - Zlecono wykonanie dokumentacji dotyczącej zadania: Przebudowa systemu grzewczego w budynkach PAN Biblioteki Kórnickiej położnych w Kórniku ul. Zamkowa 8-10 (9 840 zł brutto). - Prowadzono badanie stabilności Zamku Kórnickiego i Pałacu Działyńskich. - W 2 pomieszczeniach DETH w Pałacu Działyńskich wykonano cyklinowanie i uzupełnianie szczelin podłóg drewnianych. Prace zostały ukończone 10 sierpnia. - Wykonano roczny przegląd techniczny budynków znajdujących się w zarządzie Biblioteki. - W Zamku Kórnickim kontynuowano odświeżanie pomieszczeń - odmalowano ściany w pracowni i magazynie grafiki, w tzw. Sali kolumnowej na korytarzu na II piętrze oraz w tzw. apartamencie gościnnym. 2. Ważniejsze zakupy Z dotacji PAN (4 997 zł) zakupiono mikroskop optyczny dla Pracowni Konserwatorsko-Introligatorskiej. Dzięki nabytemu urządzeniu możliwe jest sporządzanie przez konserwatorów oceny stanu zachowania i poznania budowy obiektów bibliotecznych i muzealnych. s 80

82 VII. WYNAJEM POMIESZCZEŃ 1) Pomieszczenia na II piętrze Pałacu i Domku Gotyckiego nadal są niewykorzystywane; inwestycje mające zmienić tę sytuację planowane są na rok ) Na parterze Pałacu lokal dzierżawi Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna. 3) W części frontowej parteru Domku Gotyckiego lokal dzierżawi Galeria Koralowe Krzysztof Jan Witczak. 4) W przyziemiach Pałacu Działyńskich niewielki lokal dzierżawi Instytut Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie na potrzeby pracowni palinologicznej Laboratorium Bio- i Archeometrii Instytutu. 5) W Kórniku wynajmowany jest pawilon handlowy i WC na podzamczu. 81

83 Zał. 1. Wykaz pracowników Biblioteki Kórnickiej PAN wg stanu na 31 grudnia 2014 r. 82

Digitalizacja zbiorów bibliotek publicznych problemy, szanse, perspektywy

Digitalizacja zbiorów bibliotek publicznych problemy, szanse, perspektywy Digitalizacja zbiorów bibliotek publicznych problemy, szanse, perspektywy Charakterystyka zbiorów regionalnych Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie digitalizowanych

Bardziej szczegółowo

8 1. Zadania Oddziału Zarządzania Zbiorami Drukowanymi i Elektronicznymi obejmują w szczególności:

8 1. Zadania Oddziału Zarządzania Zbiorami Drukowanymi i Elektronicznymi obejmują w szczególności: Załącznik nr 2: Szczegółowe zadania dyrektora Biblioteki Głównej, zastępcy dyrektora Biblioteki Głównej i komórek organizacyjnych Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 1 Elementami struktury

Bardziej szczegółowo

Ewa Piotrowska. Projekty biblioteczne realizowane w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Ewa Piotrowska. Projekty biblioteczne realizowane w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Ewa Piotrowska Projekty biblioteczne realizowane w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Plan prezentacji Pozabudżetowe źródła finansowania bibliotek akademickich Środki pozabudżetowe

Bardziej szczegółowo

Miejska Biblioteka Publiczna Ul. 1 Maja 12 58-580 Szklarska Poręba NIP 611-167-04-39

Miejska Biblioteka Publiczna Ul. 1 Maja 12 58-580 Szklarska Poręba NIP 611-167-04-39 Miejska Biblioteka Publiczna Ul. 1 Maja 12 58-580 Szklarska Poręba NIP 611-167-04-39 Zał.15 INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SZKLARSKIEJ PORĘBIE W 2010

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności biblioteki SP za I półrocze w roku szkolnym 2014/2015. 1. Realizacja zadań organizacyjno technicznych.

Sprawozdanie z działalności biblioteki SP za I półrocze w roku szkolnym 2014/2015. 1. Realizacja zadań organizacyjno technicznych. Sprawozdanie z działalności biblioteki SP za I półrocze w roku szkolnym 2014/2015. 1. Realizacja zadań organizacyjno technicznych. 1.1.Organizacja, udostępnienia zbiorów, gromadzenie, opracowywanie, selekcja,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ im. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ im. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE. 1 Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 46/2009/2010 Rektora AWF z dnia 21.09.2010 r. REGULAMIN BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ im. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE Załącznik nr 3 do Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ POMORSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W SZCZECINIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ POMORSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W SZCZECINIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ POMORSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W SZCZECINIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin oparty jest na przepisach zawartych w następujących aktach prawnych:

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Szkolna. 2. Jest pracownią dydaktyczną, w której zajęcia prowadzi nauczyciel bibliotekarz. 3. Pełni rolę centrum informacyjnego szkoły.

Biblioteka Szkolna. 2. Jest pracownią dydaktyczną, w której zajęcia prowadzi nauczyciel bibliotekarz. 3. Pełni rolę centrum informacyjnego szkoły. Biblioteka Szkolna I. Zagadnienia ogólne 1. Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią szkoły. 2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły i rodzice. Uczniowie stają

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy biblioteki szkolnej

Regulamin pracy biblioteki szkolnej I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego Regulamin pracy biblioteki szkolnej Regulamin zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej w dn. 7 marca 2012 r. 2 Spis treści Spis treści... 2 Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Biblioteka Główna jest akademicką biblioteką naukową, a prawo do korzystania z niej

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ ROK 2017/18

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ ROK 2017/18 PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ ROK 2017/18 Cele główne w bieżącym roku szkolnym: 1. Zaspokajanie potrzeb uczniów i nauczycieli związanych z realizacją programu dydaktyczno wychowawczego szkoły. 2. Kreowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Udostępniania Zbiorów Specjalnych Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie

REGULAMIN Udostępniania Zbiorów Specjalnych Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie REGULAMIN Udostępniania Zbiorów Specjalnych Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie Na podstawie Regulaminu Udostępniania Zbiorów Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie ustala się szczegółowe zasady

Bardziej szczegółowo

Schemat Rocznego Ramowego Planu Pracy Biblioteki

Schemat Rocznego Ramowego Planu Pracy Biblioteki Schemat Rocznego Ramowego Planu Pracy Biblioteki Rokrocznie w bibliotekach szkolnych obowiązuje opracowanie planu pracy. Dobrze opracowany plan przedstawia pracę biblioteki oraz określa rozwój czytelników

Bardziej szczegółowo

SYSTEM BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNY WYŻSZEJ SZKOŁY HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNEJ W PABIANICACH:

SYSTEM BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNY WYŻSZEJ SZKOŁY HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNEJ W PABIANICACH: SYSTEM BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNY WYŻSZEJ SZKOŁY HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNEJ W PABIANICACH: POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. System Biblioteczno - Informacyjny Wyższej Szkoły Humanistyczno - Ekonomicznej w Pabianicach

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1/13 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 11 stycznia 2013 r.

Zarządzenie Nr 1/13 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 11 stycznia 2013 r. Zarządzenie Nr 1/13 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego Biblioteki i Archiwum Państwowej Wyższej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 46/2009/2010 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia r.

Zarządzenie Nr 46/2009/2010 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia r. Zarządzenie Nr 46/2009/2010 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 21.09.2010 r. w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Biblioteki Głównej im. Jędrzeja Śniadeckiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ SP im. Jana Brzechwy w Gościejewicach

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ SP im. Jana Brzechwy w Gościejewicach REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ SP im. Jana Brzechwy w Gościejewicach I. Zagadnienia ogólne 1. Biblioteka jest interdyscyplinarną placówką szkoły; 2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, inni

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9/2012 DYREKTORA OŚRODKA KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM z dnia 10 maja 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 9/2012 DYREKTORA OŚRODKA KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM z dnia 10 maja 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 9/2012 DYREKTORA OŚRODKA KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie nadania regulaminu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Drawsku Pomorskim

Bardziej szczegółowo

Regulamin biblioteki szkolnej

Regulamin biblioteki szkolnej Załącznik Nr 5 do Statutu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli Regulamin biblioteki szkolnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 4 czerwca 2013 r. Poz. 4095 UCHWAŁA NR XLII/465/2013 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWSKICH GÓRACH z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie zmiany statutu samorządowej

Bardziej szczegółowo

P L A N. pracy Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna w Szubinie na 2011 r.

P L A N. pracy Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna w Szubinie na 2011 r. P L A N pracy Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna w Szubinie na 2011 r. I. Główne kierunki działania Muzeum Ziemi Szubińskiej, jako instytucji kultury. 1. Gromadzenie w postaci darowizn i w miarę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MUZEUM IM. ZOFII I WACŁAWA NAŁKOWSKICH W WOŁOMINIE. Rozdział I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MUZEUM IM. ZOFII I WACŁAWA NAŁKOWSKICH W WOŁOMINIE. Rozdział I. Postanowienia ogólne. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 6/2016 Dyrektora Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie z dnia 13 sierpnia 2016 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MUZEUM IM. ZOFII I WACŁAWA NAŁKOWSKICH W WOŁOMINIE

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH WE WRONKACH ROK SZKOLNY 2014/2015

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH WE WRONKACH ROK SZKOLNY 2014/2015 PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH WE WRONKACH ROK SZKOLNY 2014/2015 Cele pracy biblioteki 1. Przygotowanie uczniów do samodzielnego wyszukiwania informacji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2014 ROK

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2014 ROK SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2014 ROK PRZYCHODY OGÓŁEM (A + B)... 303 959,48 zł A. DOTACJE I GRANTY NA DZIAŁALNOŚĆ... 232 500,00 zł 1. Województwo Podkarpackie w Rzeszowie - Mecenat Kulturalny Program Mecenat

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. WŁODZIMIERZA PIETRZAKA W TURKU

STATUT MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. WŁODZIMIERZA PIETRZAKA W TURKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/286/14 Rady Miejskiej Turku z dnia 6 lutego 2014 r. STATUT MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. WŁODZIMIERZA PIETRZAKA W TURKU Turek 2014 r. Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. UNICEF W TURKU. Rozdział I. Zagadnienia ogólne

REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. UNICEF W TURKU. Rozdział I. Zagadnienia ogólne REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. UNICEF W TURKU Rozdział I Zagadnienia ogólne 1. 1. Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią szkoły. 2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ im. Adama Mickiewicza w Połańcu

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ im. Adama Mickiewicza w Połańcu REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ im. Adama Mickiewicza w Połańcu I. Postanowienia ogólne 1 Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna, zwana dalej Biblioteką, działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

Miejska Biblioteka Publiczna Załącznik nr 14 Ul. 1 Maja Szklarska Poręba NIP

Miejska Biblioteka Publiczna Załącznik nr 14 Ul. 1 Maja Szklarska Poręba NIP Miejska Biblioteka Publiczna Załącznik nr 14 Ul. 1 Maja 12 58-580 Szklarska Poręba NIP 611-167-04-39 INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SZKLARSKIEJ PORĘBIE W 2013

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne. z wykonania planu finansowego za rok 2014

Sprawozdanie roczne. z wykonania planu finansowego za rok 2014 Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 35/15 Burmistrza Mogilna z dnia 24 marca 2015 r. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2014 Instytucja kultury Miejska Biblioteka Publiczna w Mogilnie

Bardziej szczegółowo

Bazy Biblioteki Narodowej

Bazy Biblioteki Narodowej Bazy Biblioteki Narodowej Wyszukiwanie i gromadzenie informacji Opracowała: Jolanta Nowakowska Biblioteka Narodowa al. Niepodległości 213 02-086 Warszawa tel. (0-22) 608 29 99 (centrala), (0-22) 452 29

Bardziej szczegółowo

Aplikacja testowej wersji tezaurusa w systemie komputerowym ALEPH w Bibliotece CIOP-PIB

Aplikacja testowej wersji tezaurusa w systemie komputerowym ALEPH w Bibliotece CIOP-PIB Aplikacja testowej wersji tezaurusa w systemie komputerowym ALEPH w Bibliotece CIOP-PIB IX Krajowe Forum Informacji Naukowej i Technicznej Zakopane wrzesień 2007 Biblioteka CIOP-PIB Biblioteka CIOP-PIB

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biblioteki Politechniki Krakowskiej

Regulamin Biblioteki Politechniki Krakowskiej Regulamin Biblioteki Politechniki Krakowskiej Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biblioteka Politechniki Krakowskiej jest pozawydziałową jednostką organizacyjną działającą zgodnie z art. 88 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/1011/09 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU z dnia 23 grudnia 2009 r.

UCHWAŁA NR XLI/1011/09 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU z dnia 23 grudnia 2009 r. UCHWAŁA NR XLI/1011/09 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie nadania statutu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

Statut Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie

Statut Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie Statut Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie I. Postanowienia ogólne 1. Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie, zwane dalej Muzeum, działa w szczególności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODLASKIEGO MUZEUM KULTURY LUDOWEJ

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODLASKIEGO MUZEUM KULTURY LUDOWEJ Załącznik do Uchwały Nr 161/2078/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego Z dnia 20 września 2016 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODLASKIEGO MUZEUM KULTURY LUDOWEJ Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin biblioteki szkolnej. Szkoły Podstawowej w Strzygach

Regulamin biblioteki szkolnej. Szkoły Podstawowej w Strzygach Regulamin biblioteki szkolnej Szkoły Podstawowej w Strzygach 1. Użytkownikami biblioteki szkolnej są uczniowie klas 1-6, nauczyciele oraz pracownicy szkoły. 2. Uczniowie klas pierwszych zostają przyjęci

Bardziej szczegółowo

MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 10 listopada 2016 r. Poz. 64. z dnia 10 listopada 2016 r.

MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 10 listopada 2016 r. Poz. 64. z dnia 10 listopada 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Warszawa, dnia 10 listopada 2016 r. Poz. 64 Z A R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A K U L T U R Y I D Z I E D Z I C T WA N A R O D O W E G O 1)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/393/14 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO. z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie nadania Statutu Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie

UCHWAŁA NR XLVI/393/14 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO. z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie nadania Statutu Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie UCHWAŁA NR XLVI/393/14 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie nadania Statutu Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o

Bardziej szczegółowo

Główny Urząd Statystyczny

Główny Urząd Statystyczny Główny Urząd Statystyczny Urząd Statystyczny w Krakowie Opracowanie sygnalne Ośrodek Statystyki Kultury Kraków, wrzesień 2011 r. Wydatki na kulturę w 2010 r. Niniejsza informacja prezentuje wydatki poniesione

Bardziej szczegółowo

STATUT. Muzeum Narodowego w Poznaniu. I. Postanowienia ogólne

STATUT. Muzeum Narodowego w Poznaniu. I. Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia Nr 38 Ministra Kultury z dnia 10 czerwca 2002 r. STATUT Muzeum Narodowego w Poznaniu I. Postanowienia ogólne 1. Muzeum Narodowe w Poznaniu zwane dalej Muzeum działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie biblioteki publicznej za rok I. D a n e p o d s t a w o w e

Sprawozdanie biblioteki publicznej za rok I. D a n e p o d s t a w o w e w bibliotekach połączonych: Sprawozdanie biblioteki publicznej za rok 2013 I. D a n e p o d s t a w o w e powiat: s z a m o t u l s k i miejscowość: O b r z y c k o pełna nazwa IN- M i e j s k a B i b

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ w ŁODZI z dnia. w sprawie nadania statutu Centralnemu Muzeum Włókiennictwa w Łodzi.

UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ w ŁODZI z dnia. w sprawie nadania statutu Centralnemu Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. Druk Nr 154/2011 Projekt z dnia UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ w ŁODZI z dnia w sprawie nadania statutu Centralnemu Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Tomaszów Lubelski 2013 I Sieć bibliotek Miejska Biblioteka Publiczna w Tomaszowie Lubelskim jest samorządową instytucją kultury wpisaną

Bardziej szczegółowo

STATUT Muzeum Narodowego w Krakowie

STATUT Muzeum Narodowego w Krakowie Załącznik do Zarządzenia Nr 11 Ministra Kultury z dnia 20 czerwca 2005 r. STATUT Muzeum Narodowego w Krakowie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Muzeum Narodowe w Krakowie, zwane dalej "Muzeum" działa w szczególności

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY. Wyszczególnienie 1 2 3 4 5 6 I

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY. Wyszczególnienie 1 2 3 4 5 6 I Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 16/11 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 25 marca 2011 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY OŚRODEK KULTURY Dział Rozdz. Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Organizacja biblioteki uwzględnia w szczególności zadania w zakresie:

Organizacja biblioteki uwzględnia w szczególności zadania w zakresie: REGULAMIN PRACY BIBLIOTEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W ZAMOŚCIU I. Zadania biblioteki szkolnej 1. Postanowienia ogólne 2. Zadania biblioteki 3. Użytkownicy biblioteki II. Organizacja biblioteki 1. Lokal 2.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie W Y K O N A N I A P L A N Ó W FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY. za r.

Sprawozdanie W Y K O N A N I A P L A N Ó W FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY. za r. Sprawozdanie W Y K O N A N I A P L A N Ó W FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY za 2 0 1 5 r. 1) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Wiślańskiego Centrum Kultury. 2) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 czerwca 2012 r. Pozycja 28 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 8 czerwca 2012 r.

Warszawa, dnia 8 czerwca 2012 r. Pozycja 28 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 8 czerwca 2012 r. Warszawa, dnia 8 czerwca 2012 r. Pozycja 28 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Zamkowemu w Malborku Na podstawie art. 6 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/67/2015 RADY POWIATU W BIAŁEJ PODLASKIEJ. z dnia 26 października 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/67/2015 RADY POWIATU W BIAŁEJ PODLASKIEJ. z dnia 26 października 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/67/2015 RADY POWIATU W BIAŁEJ PODLASKIEJ z dnia 26 października 2015 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie Na podstawie art. 12 ust. 1 i 40 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 27/14 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 18 marca 2014 roku

Zarządzenie Nr 27/14 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 18 marca 2014 roku Zarządzenie Nr 27/14 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 18 marca 2014 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2013 rok Na podstawie art.267

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biblioteki Politechniki Krakowskiej

Regulamin Biblioteki Politechniki Krakowskiej Regulamin Biblioteki Politechniki Krakowskiej Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biblioteka Politechniki Krakowskiej jest pozawydziałową jednostką organizacyjną działającą zgodnie z art. 88 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Standardy pracy biblioteki szkolnej

Standardy pracy biblioteki szkolnej Standardy pracy biblioteki szkolnej Opracował zespół nauczycieli bibliotekarzy członków Związku Nauczycielstwa Polskiego, Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich, Stowarzyszenia Bibliotekarzy

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKARZ: Danuta Łepak

BIBLIOTEKARZ: Danuta Łepak BIBLIOTEKARZ: Danuta Łepak ROCZNY PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ w Publicznym Gimnazjum im. K. Kieślowskiego w Mieroszowie Rok szkolny 2013/2014 ZADANIA ŚRODKI I FORMY REALIZACJI TERMIN ODPOWIEDZIALNI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/261/16 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 27 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/261/16 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 27 października 2016 r. UCHWAŁA NR XXVIII/261/16 RADY MIASTA PUŁAWY z dnia 27 października 2016 r. w sprawie utworzenia muzeum miejskiego w Puławach pod nazwą Muzeum Czartoryskich w Puławach Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ GIMNAZJUM NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ROBERTA SCHUMANA W MYSZKOWIE

REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ GIMNAZJUM NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ROBERTA SCHUMANA W MYSZKOWIE REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ GIMNAZJUM NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ROBERTA SCHUMANA W MYSZKOWIE Rozdział I Zagadnienia ogólne 1. 1. Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią szkoły.

Bardziej szczegółowo

Zadania i ich realizacja

Zadania i ich realizacja Oddział Czasopism Zadania i ich realizacja Zadania kierownika Oddziału: polityka gromadzenia i uzupełniania zbiorów przyjmowanie dezyderatów od jednostek organizacyjnych i pracowników naukowych Uczelni

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne. z wykonania planu finansowego za rok 2013

Sprawozdanie roczne. z wykonania planu finansowego za rok 2013 Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 35/14 Burmistrza Mogilna z dnia 18 marca 2014 r. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2013 Instytucja kultury Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Mogilnie z

Bardziej szczegółowo

INFORMAGA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO. za 2015 rok GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE

INFORMAGA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO. za 2015 rok GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE GMINY Tr2ebiechow GMINNA BIBLIOTEKA WffittpZNA, V W F L Q 66-132Trzebiechów.uf. Sł3lchołvska2 «l ** Trvn te'- 68351 NIP 973-088-66^809-080150190 INFORMAGA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO za 2015

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ 1. Postanowienia ogólne a) Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią szkoły. b) Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły oraz rodzice.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MIROWIE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 R.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MIROWIE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 R. Załącznik Nr 3 do zarządzenia Wójta Gminy Mirów Nr 71/2014 z dnia 21-08-2014r INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MIROWIE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 R. Gminna

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Gminnej Biblioteki Publicznej w Błędowie

Regulamin Organizacyjny Gminnej Biblioteki Publicznej w Błędowie Regulamin Organizacyjny Gminnej Biblioteki Publicznej w Błędowie I. Postanowienia ogólne 1. Podstawą prawną Regulaminu Organizacyjnego Gminnej Biblioteki Publicznej w Błędowie, zwanej dalej Biblioteką

Bardziej szczegółowo

Statut Muzeum PRL - u

Statut Muzeum PRL - u W uzgodnieniu Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Załącznik do uchwały Nr Rady Miasta Krakowa z dnia Statut Muzeum PRL - u (w organizacji) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Muzeum PRL-u, zwane dalej Muzeum,

Bardziej szczegółowo

Protokół. z posiedzenia Rady Bibliotecznej. w dniu r. W dniu 1 marca 2016 r. o godzinie odbyło się posiedzenie Rady Bibliotecznej.

Protokół. z posiedzenia Rady Bibliotecznej. w dniu r. W dniu 1 marca 2016 r. o godzinie odbyło się posiedzenie Rady Bibliotecznej. Protokół z posiedzenia Rady Bibliotecznej w dniu 01.03.2016 r. W dniu 1 marca 2016 r. o godzinie 09.30 odbyło się posiedzenie Rady Bibliotecznej. Obecność członków Rady Bibliotecznej: - dr Małgorzata Całka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SŁABOSZOWIE Z SIEDZIBĄ W KALINIE WIELKIEJ

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SŁABOSZOWIE Z SIEDZIBĄ W KALINIE WIELKIEJ REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SŁABOSZOWIE Z SIEDZIBĄ W KALINIE WIELKIEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE II. STRUKTURA ORGANIZACYJNA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SŁABOSZOWIE III. ZAKRES

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu

Regulamin organizacyjny Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu Regulamin organizacyjny Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Podstawą prawną Regulaminu Organizacyjnego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CZERNIKOWIE

ROCZNY PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CZERNIKOWIE ROCZNY PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CZERNIKOWIE r. szk.2015/2016 Zatwierdzony do realizacji Uchwałą Nr 2 /2015/2016 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Czernikowie z dnia 15

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Samorządowej Instytucji Kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Kowiesach za 2007 rok

Sprawozdanie z działalności Samorządowej Instytucji Kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Kowiesach za 2007 rok Sprawozdanie z działalności Samorządowej Instytucji Kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Kowiesach za 2007 rok Kowiesy, 29 lutego 2008 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Kowiesach posiada osobowość prawną

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 PRACA PEDAGOGICZNA Rodzaj zajęć Formy realizacji Termin i częstotliwość Udostępnianie Działalność informacyjna i poradnictwo Edukacja czytelniczomedialna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/269/16 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie utworzenia muzeum w Puławach pod nazwą Muzeum Czartoryskich w Puławach

UCHWAŁA NR XXX/269/16 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie utworzenia muzeum w Puławach pod nazwą Muzeum Czartoryskich w Puławach UCHWAŁA NR XXX/269/16 RADY MIASTA PUŁAWY z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie utworzenia muzeum w Puławach pod nazwą Muzeum Czartoryskich w Puławach Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 9 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

STATUT Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku. Rozdział 1. Przepisy ogólne

STATUT Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku. Rozdział 1. Przepisy ogólne Załącznik do uchwały Nr XXIII/280/16 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 marca 2016 r. STATUT Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku Rozdział 1. Przepisy ogólne 1. Miejska Biblioteka

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 6 listopada 2013 r. Pozycja 40 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1)

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 6 listopada 2013 r. Pozycja 40 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Warszawa, dnia 6 listopada 2013 r. Pozycja 40 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 22 października 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XX/138/16 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 czerwca 2016 roku

UCHWAŁA Nr XX/138/16 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 czerwca 2016 roku UCHWAŁA Nr XX/138/16 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 czerwca 2016 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Olszewie-Borkach za 2015 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Gostyninie

Biblioteka Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Gostyninie Biblioteka Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Gostyninie I. Informacje o bibliotece Biblioteka szkolna zajmuje jedno duże pomieszczenie, w którym znajduje się wypożyczalnia, czytelnia,

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE FUNDUSZY UNIJNYCH PRZEZ BIBLIOTEKĘ GŁÓWNĄ AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE

WYKORZYSTANIE FUNDUSZY UNIJNYCH PRZEZ BIBLIOTEKĘ GŁÓWNĄ AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE WYKORZYSTANIE FUNDUSZY UNIJNYCH PRZEZ BIBLIOTEKĘ GŁÓWNĄ AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE Elżbieta Edelman IV Wrocławskie Spotkania Bibliotekarzy Organizacja Czytelni Multimedialnej Europejski Fundusz Rozwoju

Bardziej szczegółowo

MUZEUM HISTORII FOTOGRAFII

MUZEUM HISTORII FOTOGRAFII MUZEUM HISTORII FOTOGRAFII STATUT UCHWAŁA NR V/56/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie nadania statutu i zmiany nazwy miejskiej instytucji kultury Muzeum Historii Fotografii w Krakowie.

Bardziej szczegółowo

II. ZBIORY UDOSTĘPNIANE PRZEZ DZIAŁ ZBIORÓW SPECJALNYCH

II. ZBIORY UDOSTĘPNIANE PRZEZ DZIAŁ ZBIORÓW SPECJALNYCH Regulamin udostępniania zbiorów archiwalnych Połączonych Bibliotek Wydziału Filozofii i Socjologii UW, Instytutu Filozofii i Socjologii PAN i Polskiego Towarzystwa Filozoficznego I. PRZEPISY OGÓLNE 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biblioteki Muzealnej w Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Głogowie

Regulamin Biblioteki Muzealnej w Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Głogowie Regulamin Biblioteki Muzealnej w Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Głogowie Zgodnie z ustawą o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997r. ( Dz. U. Nr 85 poz. 539 ) i Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji im. Zofii i Witolda Paryskich za rok 2013

Sprawozdanie z działalności Fundacji im. Zofii i Witolda Paryskich za rok 2013 Sprawozdanie z działalności za rok 2013 Sprawozdanie z działalności Fundacji im. Zofii i Witolda Paryskich za rok 2013 1. Nazwa fundacji, siedziba i adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer

Bardziej szczegółowo

1. Prawo do korzystania z wypożyczalni mają pracownicy Muzeum.

1. Prawo do korzystania z wypożyczalni mają pracownicy Muzeum. REGULAMIN BIBLIOTEKI MUZEUM OKRĘGOWEGO IM. LEONA WYCZÓŁKOWSKIEGO W BYDGOSZCZY Zgodnie z Ustawą o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r. (Dz.U. Nr 85 poz. 539). PRAWO KORZYSTANIA 1 1. Prawo do korzystania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO. za l półrocze 2016 roku GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO. za l półrocze 2016 roku GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA r.613 Trzebiechow, ul. Sulechowska tel6835mo_l INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO za l półrocze 016 roku GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 23/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 10 marca 2010 roku

Uchwała Nr 23/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 10 marca 2010 roku Uchwała Nr 23/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 10 marca 2010 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu za 2009 rok

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W KIELNIE

REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W KIELNIE Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949). 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/244/2013 RADY GMINY WAŁCZ. z dnia 28 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR XLIII/244/2013 RADY GMINY WAŁCZ. z dnia 28 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR XLIII/244/2013 RADY GMINY WAŁCZ w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Karsiborze. Na podstawie art.7 ust.1 pkt 9 i art. 18 ust.2 pkt 9 lit.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 2 kwietnia 2014 r. Pozycja 22 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 1 kwietnia 2014 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 2 kwietnia 2014 r. Pozycja 22 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 1 kwietnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Warszawa, dnia 2 kwietnia 2014 r. Pozycja 22 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 1 kwietnia 2014 r. w sprawie nadania

Bardziej szczegółowo

Plan pracy biblioteki szkolnej. Gimnazjum nr 3 im. Ignacego Krasickiego w Skierniewicach

Plan pracy biblioteki szkolnej. Gimnazjum nr 3 im. Ignacego Krasickiego w Skierniewicach Plan pracy biblioteki szkolnej Gimnazjum nr 3 im. Ignacego Krasickiego w Skierniewicach Z Podstawy programowej kształcenia ogólnego: Celem kształcenia ogólnego na III etapie edukacyjnym jest: 1. przyswojenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII RADY GMINY DOMASZOWICE. z dnia 23 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XXIII RADY GMINY DOMASZOWICE. z dnia 23 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XXIII.164.2013 RADY GMINY DOMASZOWICE w sprawie Akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Domaszowicach Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 9 ust. 1

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŁOMŻY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŁOMŻY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŁOMŻY Załącznik do Uchwały Nr 318/XXXVII/13 Rady Miejskiej Łomży z dnia 24 kwietnia 2013 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży, zwana

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZAKRESY DZIAŁANIA POSZCZEGÓLNYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH

SZCZEGÓŁOWE ZAKRESY DZIAŁANIA POSZCZEGÓLNYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH SZCZEGÓŁOWE ZAKRESY DZIAŁANIA POSZCZEGÓLNYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH I. Filie Biblioteki Pedagogicznej. Do zakresu działania filii należy: 1. Gromadzenie zbiorów (wydawnictw zwartych i ciągłych, audiowizualnych,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ Załącznik do Statutu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Noblistów Polskich w Słupsku REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Noblistów Polskich w Słupsku Słupsk

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 9 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR LIV/1111/16 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 12 października 2016 roku

Kraków, dnia 9 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR LIV/1111/16 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 12 października 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 9 listopada 2016 r. Poz. 6374 UCHWAŁA NR LIV/1111/16 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 12 października 2016 roku zmieniająca uchwałę Nr XC/1349/13 w sprawie

Bardziej szczegółowo

Cennik opłat i usług Biblioteki Jagiellońskiej

Cennik opłat i usług Biblioteki Jagiellońskiej Cennik opłat i usług Biblioteki Jagiellońskiej 1. Zasady ogólne 2. Opłaty ogólne 3. Opłaty za opracowanie kwerend 4. Opłaty za usługi Wypożyczalni Międzybibliotecznej 5. Skanowanie 6. Ksero/wydruki 7.

Bardziej szczegółowo

STATUT MUZEUM ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH W OSTROŁĘCE (w organizacji)

STATUT MUZEUM ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH W OSTROŁĘCE (w organizacji) W uzgodnieniu Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Załącznik do uchwały nr 409/XL/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie utworzenia miejskiej instytucji kultury Muzeum Żołnierzy

Bardziej szczegółowo

Udział Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego w tworzeniu zasobów

Udział Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego w tworzeniu zasobów VII Zebranie Uczestników Śląskiej Biblioteki Cyfrowej 28 listopada 2013 r. Udział Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego w tworzeniu zasobów Śląskiej Biblioteki Cyfrowej Barbara Orłowska Bożena Smentek

Bardziej szczegółowo

Statut. Muzeum Historycznego w Przasnyszu ROZDZIAŁ I. Nazwa, teren działania, siedziba

Statut. Muzeum Historycznego w Przasnyszu ROZDZIAŁ I. Nazwa, teren działania, siedziba Załącznik do Uchwały Nr XXIV/188/2016 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 29 września 2016 r. Statut Muzeum Historycznego w Przasnyszu ROZDZIAŁ I Nazwa, teren działania, siedziba Muzeum Historyczne w Przasnyszu

Bardziej szczegółowo

ORAWSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA Sprawozdanie za okres od do r

ORAWSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA Sprawozdanie za okres od do r ORAWSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA Sprawozdanie za okres od 01.01.2010 do 31.12.2010r Orawska Biblioteka Publiczna w Jabłonce działa jako Samorządowa Instytucja Kultury, posiada osobowość prawną i samodzielnie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI / 91 / 2015 RADY MIEJSKIEJ W KĘPNIE. z dnia 29 października 2015 r.

UCHWAŁA NR XVI / 91 / 2015 RADY MIEJSKIEJ W KĘPNIE. z dnia 29 października 2015 r. UCHWAŁA NR XVI / 91 / 2015 RADY MIEJSKIEJ W KĘPNIE z dnia 29 października 2015 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Ziemi Kępińskiej im. Tadeusza Piotra Potworowskiego w Kępnie Na podstawie art. 6 ust.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 215 IM. PIOTRA WYSOCKIEGO W WARSZAWIE. Rozdział I Zagadnienia ogólne

REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 215 IM. PIOTRA WYSOCKIEGO W WARSZAWIE. Rozdział I Zagadnienia ogólne REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 215 IM. PIOTRA WYSOCKIEGO W WARSZAWIE Rozdział I Zagadnienia ogólne 1. Biblioteka szkolna jest interdyscyplinarną pracownią szkoły. 2. Z biblioteki mogą

Bardziej szczegółowo

Mgr Aniela Piotrowicz Poznań - UM

Mgr Aniela Piotrowicz Poznań - UM Mgr Aniela Piotrowicz Poznań - UM zasoby medyczne w wielkopolskiej bibliotece cyfrowej Rosną krajowe zasoby cyfrowe z zakresu medycyny. W Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej, oprócz historycznych monografii

Bardziej szczegółowo