Controlling logistyczny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Controlling logistyczny"

Transkrypt

1 Kluge et al.: Arbeitsmaterial Controlling logistyczny 1 Prof. dr habil. Paul-Dieter Kluge Dr inż. Krzysztof Witkowski Controlling logistyczny 3. Narzędzia dla controllingu logistyki Systemy logistyczne Do pełnego poznania i zrozumienia idei logistyki może służyć triada pojęć logistycznych obejmująca terminy: logistyka, zarządzanie logistyczne oraz systemy logistyczne. Logistyka to nauka o organizowaniu procesów przemieszczania oraz magazynowania surowców, materiałów i wyrobów gotowych w ujęciu systemowym, zmierzającym do optymalizacji łańcuchów zaopatrzeniowych (od pozyskania surowca do konsumenta). Zarządzanie logistyczne to formułowanie strategii, planowanie, sterowanie i kontrolę procesów przepływu i magazynowania surowców, zapasów produkcji w toku, wyrobów gotowych i odpowiednich informacji od punktu pozyskania do punktu konsumpcji w celu jak najlepszego dostosowania się do potrzeb klienta i ich zaspokojenia. Istotne jest aby proces zarządzania odbywał się w sposób efektywny i prowadził do minimalizacji kosztów globalnych. Systemy logistyczne to celowo zorganizowane i zintegrowane - w obrębie danego układu gospodarczego - przepływy materiałów i produktów oraz odpowiadających im informacji, umożliwiających optymalizację w zarządzaniu łańcuchami dostaw (m. in. poprzez automatyczną identyfikację towarów, symulację komputerową, kontroling, elektroniczną wymianę danych oraz kompleksowy rachunek kosztów).

2 Kluge et al.: Arbeitsmaterial Controlling logistyczny 2 Elementy systemu logistycznego - podział funkcjonalny o podsystem zintegrowanego komputerowego wspomagania z modułami zarządzania logistycznego, o podsystem środków technicznych umożliwiający przemieszczanie, przeładunek i magazynowanie towarów w cyklach zaopatrzeniowych o podsystem controllingu logistycznego w magazynowaniu i transportowaniu, o podsystem decyzji logistycznych: strategicznych gospodarowania zapasami gospodarki środkami transportu gospodarki zasobami gospodarki lokalizacyjnej o podsystem intensyfikacji rozwoju łańcucha logistycznego z wykorzystaniem optymalizacji wielokryterialnej i symulacji komputerowej. Proces przygotowawczy do wdrożenia systemu logistycznego Celem procesu przygotowawczego do wdrożenia systemu logistycznego jest opracowanie realnego planu wdrożenia, wraz z rozpoznaniem dogodnego zaplecza realizacyjnego. Przedsięwzięcie tego typu jest zadaniem złożonym, wymagającym od realizatorów opanowania jego faz i etapów. W praktyce celowe jest systematyczne uporządkowanie elementów, z których może składać się proces zawierający przygotowania, badania i projektowanie rozwiązania logistycznego. Należy, zatem wyróżnić trzy fazy tego procesu tj.: fazę przygotowania wdrożeń logistycznych (sprecyzowania celów i zakresu); fazą rozstrzygających badań i eksperymentów strategicznych, co odpowiada szukaniu rozwiązań; fazę przygotowania realistycznego planu implementacji, polegającego na wyborze rozwiązań. W ramach tak określonych faz procesu przygotowawczego można wyróżnić następujące etapy (rys. 1), których nazwy bardzo silnie akcentują udział klienta w tworzeniu strategicznego planu wdrożeń systemu logistycznego:

3 Kluge et al.: Arbeitsmaterial Controlling logistyczny 3 Rys Fazy i etapy procesu przygotowawczego do wdrożenia systemu logistycznego Zasadniczym celem pierwszego kroku jest uzyskanie zaufania głównych decydentów w przedsiębiorstwie oraz klienta, jak również ich aktywnej współpracy przy rozwiązywaniu nurtujących ich problemów logistycznych. Ważna jest również faktyczna gotowość do wprowadzenia koniecznych zmian. Dane należy zbierać w sposób systematyczny, tak by można było precyzyjnie ujawnić zależności między faktami i oczekiwaniami decydentów oraz załogi. Stanowi to podstawę realizacji dalszych kroków. Następne kroki powinny ujawnić plany strategiczne rozwoju firmy. Ważne jest również poznanie stanu realizacji zawartych w nich przedsięwzięć strategicznych. Obowiązkiem wykonawcy prac przygotowawczych do wdrożenia systemu logistycznego jest zebranie danych oraz wykonanie obliczeń pozwalających klientowi rozstrzygnąć, czy mu się opłaca wykonanie proponowanych prac.

4 Kluge et al.: Arbeitsmaterial Controlling logistyczny 4 W kolejnym kroku należy dokonać na tyle głębokiej analizy przedsiębiorstwa, aby było można stworzyć wizję rozwoju przedsiębiorstwa. Prognoza ta jest wyrażona w zarysowaniu profilu strategicznego rozwoju przedsiębiorstwa. Profil powinien być ustalony na podstawie fundamentalnych czynników warunkujących sukces. Zbadanie wrażliwości przedsiębiorstwa i klienta na określone zmiany organizacyjne ma umożliwić zasadną selekcję proponowanych rozwiązań. Należy również ocenić skutki przewidywanych zmian asortymentu oraz wycofania niektórych produktów z oferty. Pomocne w tym mogą być zarówno modele statyczne, jak i modele dynamiczne (zwane też modelami symulacyjnymi). Na podstawie zgromadzonych materiałów, pod przewodnictwem wprawnego organizatora badań zespołowych, następuje poszukiwanie nowych rozwiązań wykrytych wcześniej sprzeczności. 1 Etapowość wdrażania systemu logistycznego Modułowa struktura zintegrowanego systemu informatycznego ukazuje nie tylko jego części składowe, lecz także te jego moduły, które są bezpośrednio związane z logistyką. Są to: zaopatrzenie, zapasy, marketing i sprzedaż oraz magazynowanie i transport, a w zakresie produkcji jej projektowanie, zabezpieczenie materiałowe oraz planowanie związane z realizacją określonych procesów produkcyjnych. Spoglądając na zintegrowany system zarządzania (ZSZ) poprzez specyficzne cechy funkcji systemów logistycznych pojawia się zasadniczy problem ich budowy, a co za tym idzie - możliwości ich wykorzystania w zarządzaniu logistycznym. Wyodrębnienie modułów logistycznych stanowi uzasadnienie zaproponowanej klasyfikacji pakietów ZSZ na pakiety handlowe i przemysłowe. Oprócz tych modułów w ZSZ muszą się znaleźć moduły tradycyjne, a więc finansowo-księgowe, kadrowo-płacowe itp., choć ich struktura może zostać podporządkowana funkcjom logistycznym, co gwarantuje nowoczesność podejścia do rozwiązań wewnątrzsystemowych. Mówiąc o przygotowaniu użytkowników do wdrażania zintegrowanych systemów zarządzania przedsiębiorstwem, należy rozgraniczyć przede wszystkim dwa etapy, tj.; o przygotowanie do zainstalowania systemu; o przygotowanie do eksploatacji ZSZ. Wdrażanie ZSZ w dużym stopniu zależy od stanu zaawansowania technik informatycznych w przedsiębiorstwie i nabytych umiejętności przez potencjalnych użytkowników tych systemów. Przy wdrażaniu systemów logistycznych można wyróżnić etapy (rys. 2) w czterech obszarach przygotowania: o kadrowego; o sprzętowego; o oprogramowania; 1 S. Abt Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie. PWE Warszawa 1998 s

5 Kluge et al.: Arbeitsmaterial Controlling logistyczny 5 o organizacyjnego. Przystępując do procesu modernizacji zarządzania w kierunku logistyki, należy przyjąć odpowiednią strategię logistyczną, dlatego związane z tym prace będą stanowiły pierwszy etap prac wdrożeniowych. Na następnym etapie należy opracować projekcję systemu logistycznego, angażując się w doskonalenie-wspomagania komputerowego zarządzania, by przejść do odcinkowych wdrożeń logistyki. Dopiero wówczas można mówić o stopniowym wdrażaniu ZSZ, by w dalszej perspektywie rozbudowywać go w makro-skali (por. rys. 2). Niezbędne jest przejście przez okres oswajania się z nowymi możliwościami systemów logistycznych, aby w pełni z nich korzystać, skorzystanie zaś z gotowych pakietów oprogramowania systemowego z wbudowanymi modułami logistycznymi gwarantuje pewniejszą drogę do sukcesu: wdrożenie nastąpi prościej, szybciej, taniej i pewniej. Można więc wyróżnić następujące etapy procesu wdrażania systemu logistycznego (rys. 2): o etap I wspomaganie komputerowe zarządzania; o etap II realizacja odcinkowych wdrożeń z obszaru logistyki; o etap III wdrażanie logistycznych modułów zintegrowanych systemów zarządzania (z zastosowaniem sieci komputerowych); o etap IV rozbudowa systemów logistycznych w makroskali (w nowym układzie łańcuchów zaopatrzeniowych, co z pozycji przedsiębiorstw oznacza także nawiązanie współpracy z centrami dystrybucji logistycznej poprzez powszechne stosowanie EDI).

6 Kluge et al.: Arbeitsmaterial Controlling logistyczny 6 ZSZ - integrowany system zarządzania EDI - System elektronicznej wymiany danych Rys Etapy wdrażania systemu logistycznego

7 Kluge et al.: Arbeitsmaterial Controlling logistyczny 7 Budowane i wdrażane systemy logistyczne, jak również towarzyszące im komputerowe wspomaganie zarządzania, rzucają nowe światło na stosowanie kompleksowego rachunku optymalizacyjnego w bardzo złożonych systemach, obejmujących łańcuchy zaopatrzeniowe. Procesy fizycznego przepływu produktów, utrzymania zapasów, a także procesy informacyjne logistyki wymagają zastosowania rozmaitych środków technicznych. Środki te, sposoby ich użycia, a także systemy ich wykorzystania tworzą swego rodzaju infrastrukturę procesów logistycznych. Infrastruktura ta powinna umożliwiać sprawny i ekonomicznie efektywny przebieg wszystkich podstawowych funkcji logistyki transportowych, manipulacyjnych, ochrony zapasów. Na całokształt procesów logistycznych składają się głównie następujące grupy środków technicznych: 2 środki transportu i manipulacji do przemieszczania produktów między przedsiębiorstwami, przedsiębiorstwami także wewnątrz tych podmiotów, budynki i budowle magazynowe umożliwiające składowanie i ochronę zapasów oraz niezbędne wyposażenie magazynów umożliwiające realizację ich podstawowych funkcji, opakowania stanowiące ochronę produktów, ale często także służące do transportu i manipulacji, środki przetwarzania informacji urządzenia i ich systemy oraz programy użytkowe). Infrastruktura procesów logistycznych, umożliwiając realizację podstawowych zadań logistyki, wywiera jednocześnie wielostronny wpływ na przebieg tych procesów, zwłaszcza ich sprawność i niezawodność, a także na wielkość kosztów. Szczególnie istotny jest aspekt kosztów. Przy doborze środków infrastruktury logistycznej należy, więc uwzględniać zarówno nakłady kapitałowe i ich efektywność, jak i koszty bieżącej eksploatacji wpływające na ogólny wynik działalności przedsiębiorstwa. 3 2 Cz. Skowronek. Z. Sarjusz Wolski: Logistyka w przedsiębiorstwie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1999, s Cz. Skowronek. Z. Sarjusz Wolski: Logistyka w przedsiębiorstwie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1999, s.65

8 Kluge et al.: Arbeitsmaterial Controlling logistyczny 8 Infrastruktura procesów logistycznych Magazynowa Manipulacyjna Transportowa Opakowania Informatyczna Budynki i budowle Transport wewnętrzny Środki transportu lotniczego Znakowanie kodem Sprzęt (hardware) Płace składowe Dźwignice Wózki Środki transportu pływającego Jednostkowo Zbiorczo Oprogramowanie (software) Urządzenia magazynowe Przenośniki Ładowarki Morskie Śródlądowe Nie znakowane kodem Środki orgatechniczne Do składowania (produkty, regały, stojaki, wieszkai...) Klimatyzacyjno- -wentylacyjne Przeciwpożarowe Urządzenia pomocnicze Środki transportu kolejowego Cysterny Węglarki... Kryte Transportowe Zwrotne Bezzwrotne Środki komunikacji Środki transportu samochodowego Rurociągi Rys. 3.3.Infrastruktura procesów logistycznych

9 Kluge et al.: Arbeitsmaterial Controlling logistyczny 9 Przykłady narzędzi 3.1. Rachunek kosztów Rachunek kosztów bezpośrednich W przypadku rachunku kosztów bezpośrednich rozróżniamy koszty stałe i zmienne. Koszty zmienne powoduje produkcja i sprzedaż wyrobów. Zależnie od tego gdzie powstają koszty zmienne, możemy przypisać produkcji; koszty stałe natomiast stanowią koszty utrzymania zakładu w gotowości do eksploatacji. Powstają one wskutek tego, że wydziałom produkcyjnym i działowi sprzedaży trzeba przygotować określone moce. Koszty stałe powstają niezależnie od tego, czy wyroby są produkowane oraz jaka ich część zostanie sprzedana i dlatego nie możliwe jest obciążenie produktów kosztami stałymi zgodnie z zasadą przyczynowości. Koszty zmienne są zależne od wydajności, zmieniają się bezpośrednio razem z zatrudnieniem, koszty stałe natomiast nie są traktowane jako koszty produktu, ponieważ powstają wraz z upływem czasu. Rachunek kosztów bezpośrednich jest systemem rachunku kosztów nastawionym na rynek. W przypadku rachunku kosztów bezpośrednich rozpoczynamy od przychodów ze sprzedaży, potem obejmujemy koszty zmienne i koszty stałe, aby dowiedzieć się jaki zysk i jaki wynik ekonomiczny uzyska przedsiębiorstwo, jeżeli utrzyma cenę sprzedaży istniejącą na rynku. Rachunek taki zorientowany jest na ceny rynkowe, które najczęściej tworzone są na rynku przez konkurencję. Biorąc za podstawę rachunek kosztów bezpośrednich można również samodzielnie kalkulować ceny sprzedaży określając planowe marże pokrycia.

10 Kluge et al.: Arbeitsmaterial Controlling logistyczny Rachunek kosztów w logistyce Tabela 1. Różnicowanie rodzajów kosztów wg własnych, logistycznych czynników produkcyjnych i nabywanych usług logistycznych Główne grupy kosztów logistycznych w układzie rodzajowym Koszty logistycznych czynników produkcji Koszty usług logistycznych Nadrzędne grupy kosztów logistycznych w układzie rodzajowym Koszty czynników potencjału logistycznego Koszty powtarzalnych czynników logistycznych Koszty czynników potencjału logistycznego Koszty powtarzalnych usług logistycznych Grupy kosztów logistycznych w układzie rodzajowym Koszty osobowe Koszty urządzeń Koszty licencji i innych praw Koszty usług Koszty osobowe Koszty materiałowe Koszty energii Koszty licencji i innych praw Koszty usług Koszty czynników obiektowych Koszty transportu Koszty magazynowania Koszty transportu Przykłady poszczególnych kosztów logistyki w układzie rodzajowym Koszty płac Koszty zakupu środka transportu Koszty licencji transportowej Koszty ubezpieczenia budynku magazynu Płace za nadgodziny Koszty materiałów opakowań Koszty paliwa Opłaty za korzystanie z dróg Opłaty za mycie pojazdów Koszty szkód transportowych Koszty umów przewozowych zawartych na okres roku Koszty umów za magazynowanie, zawartych na okres roku Koszty przewozu rozliczane na jeden przejazd Opłaty za magazynowanie zależne Koszty magazynowania od pojemności magazynów obcych Źródło: H. Pfohl, Zarządzanie logistyką Funkcje i instrumenty, Biblioteka Logistyka, Poznań 1998 r., str.269 Główne zadania rachunku kosztów logistyki w obrocie towarowym sprowadzają się do objęcia nim całokształtu tych kosztów, przyporządkowania i rozliczenia kosztów logistyki na poszczególne towary i miejsca ich powstawania, dla umożliwienia m.in. kontroli kształtowania się efektywności działania przedsiębiorstw i podejmowania racjonalnych decyzji. Kompleksowa analiza kosztów logistyki wymaga uwzględnienia wzajemnych związków poszczególnych elementów kosztów w całym systemie logistycznym oraz wzajemnych czynności kosztotwórczych, rozproszonych na wiele różnych sfer działalności przedsiębiorstwa. Analiza kosztów logistyki musi bazować na rzeczywistych i wiarygodnych informacjach, urealnionych m.in. poprzez systemową analizę czynności logistycznych. Przy czym istotną sprawą jest dążenie do stworzenia sprawnego systemu ewidencji i informacji oraz rachunku kosztów uwzględniającego podstawowe przekroje dezagregacji kosztów, wspartego adekwatnymi metodami podziału kosztów w oparciu o pierwotne informacje źródłowe. 4 4 J. Twaróg, Koszty logistyki przedsiębiorstw, Biblioteka Logistyka, Poznań 2003 r., str. 130

11 Kluge et al.: Arbeitsmaterial Controlling logistyczny 11 Na potrzeby controllingu logistyki oraz szczególnie kalkulacji dostępnych jest wiele narzędzi, np.: Głównym problemem wykorzystania nowoczesnych narzędzi jest przygotowanie niezbędnych danych oraz interpretacja wyników. Przykład możliwości zastosowania metod klasycznych : Przykład sensownego wykorzystania rachunku kosztów procesowych: 3.2. Mierniki i wskazniki Mierniki działalności gospodarczej Mówiąc o controllingu logistycznym należy postawić pytanie, jakie wskaźniki są pomocne w jego zakresie. Odpowiedź można uzyskać, sięgając do literatury traktującej o ilościach wyrażaniu ocen przedsięwzięć gospodarczych, a zatem głównie pozycji nawiązujących do gospodarowania materiałami i ich ocen oraz biznes planów. Punkt wyjścia misi tu stanowić systematyka mierników gospodarowania. Do mierników działalności gospodarczej zalicza się (T. Jachna, M. Sierpińska) 5 : 5 T. Jachna, M. Sierpińska, Ocena bieżącej działalności firmy, P.W. Stabil., Kraków 1991.

12 Kluge et al.: Arbeitsmaterial Controlling logistyczny 12 Przy klasyfikacji mierników charakteryzujących gospodarowanie materiałami można zastosować różne kryteria, a więc: szczegółowości, zasięgu działania czy też sfer gospodarowania materiałami i w związku z tym w zależności od informacji, jakimi się dysponuje, można obliczać różnego rodzaju typu wskaźniki. Dla zarządzania logistycznego celowe jest wyodrębnienie następujących grup 6 : Mierniki procesu zaopatrzenia. W odniesieniu do planu zaopatrzenia za pomocą tych mierników można śledzić dostawy, czy następują one w odpowiednim czasie, zamówionej ilości oraz wymaganej strukturze rodzajowej i jakości. W grupie mierników procesu zaopatrzenia można posługiwać się miernikami równomierności dostaw, ich rytmiczności, kompletności itp., przy ocenie zaś efektywności ekonomicznej mierzalnym wyrazem efektów z tytułu wysokiej sprawności zaopatrzenia mogą być np. efekty powstające w wyniku obniżenia zasobów. Mierniki wykorzystania surowców i materiałów. Z miernikami tymi wiąże się zagadnienie materiałochłonności. Pomiar zużycia oraz wykorzystania surowców i materiałów na jednostkę wyrobu opiera się na normie zużycia, przy czym całkowite zużycie obejmuje: efektywną część zużycia, technicznie uzasadnione odpady, technicznie uzasadnione straty. Normy zużycia surowców i materiałów są punktem odniesienia oraz pozwalają na dokonanie oceny firmy w porównaniu z firmami konkurencyjnymi. W przedsiębiorstwach przemysłowych koszty materiałowe są z reguły największą pozycja kosztów rodzajowych i z tego względu w zarządzaniu logistycznym odgrywają znaczną rolę. Mierniki gospodarowania zapasami produkcyjnymi. W praktyce mierniki te wiążą się ściśle z wyznaczeniem optymalnej wielkości dostaw materiałów. Stanowią one dość liczną grupę wskaźników i pozwalają na ocenę: kształtowania się zapasów w stosunku do poprzednich zapasów, struktury zapasów, szybkości obrotu zapasów, kształtowania się kosztów utrzymania zapasów, wpływu kosztów i poziomu zapasów na wyniki ekonomiczne przedsiębiorstwa. Należy podkreślić, iż wymienione mierniki, charakteryzujące gospodarowanie zapasami, odnoszą się nie tylko do zapasów dotyczących produkcji, lecz także wykorzystuje się je w przedsiębiorstwach dystrybucyjnych, określają bowiem efektywność gospodarki zarówno materiałowej, jak i towarowej. Mierniki gospodarowania surowcami wtórnymi. Mierniki te stanowią ostatnia grupę mierników i w pełni zdobyły sobie popularność faktycznie dopiero przy wprowadzeniu zarządzanie logistycznego. Określenie wielkości zasobów surowców wtórnych w praktyce nie jest łatwe. O ich wielkości decydują bowiem różne zmienne czynniki i uwarunkowania, które trudno jest ilościowo zidentyfikować. Należy podkreślić, że przy zagospodarowaniu surowców wtórnych coraz większą uwagę zwraca się nie na aspekt ekonomiczny, lecz na aspekt ochrony środowiska. W krajach gospodarczo rozwiniętych rachunek strat ekonomicznych stał się istotnym elementem gospodarowania i w Polsce wkrótce musi on także nabrać znaczenia. 6 Według K. Kowalska, Mierniki gospodarowania surowcami i materiałami, PWE, Warszawa 1993.

13 Kluge et al.: Arbeitsmaterial Controlling logistyczny Ekonomiczno logistyczne wskaźniki oceny działalności przedsiebiorstwa Kryteria, mierniki i wskaźniki stosowane w ekonomice przedsiębiorstwa Myślą przewodnią analizy ekonomicznej są kryteria, które pozwalają analitykowi skupić uwagę na sprawach najważniejszych i ułatwiają ocenę końcową. Kryterium to miernik lub zasada brana pod uwagę przy wyborze, hierarchizacji, ocenianiu, szacowaniu itp. Działań opierających się na pewnych na rzuconych sprawcy lub przyjętych dowolnie przez sprawcę założeniach. W organizacji rozróżniamy różne kryteria 7 : oceny struktury ogólnej i szczegółowe mierniki sprawności funkcjonowania struktur organizacyjnych; oceny szczegółowej wskaźniki jakości procesu zarządzania, dokładności i szybkości przepływu informacji; optymalności wskaźniki, których ekstremalne znaczenie charakteryzuje osiągnięcie celu działania systemu. Kryteria analizy ekonomicznej są wyznacznikiem postępowania analitycznego i umożliwiają osiągnięcie celów postawionych przed analizą. Przez wybór właściwych kryteriów można łatwiej uzyskać koncentrację, zwięzłość i przejrzystość opracowania. Najczęściej wykorzystuje się kryterium 8 : Poza kryteriami mierzalnymi stosuje się także kryteria niemierzalne. W ich przypadku należy dążyć do ich skwantyfikowania i nadania im ilościowej skali wartości. Najbardziej obiektywną oceną gospodarczych zjawisk jakościowych jest ocena wartościowa, rozumiana jako koszt wytworzenia innej jakości. Za pośrednictwem cen następuje obiektywna ocena jakości. Do pomiaru i oceny zjawisk ilościowych bywają stosowane różnorodne mierniki i wskaźniki. Mierniki działalności gospodarczej to kategoria ekonomiczna odzwierciedlająca zdarzenia i fakty z zakresu gospodarowania w odpowiednich jednostkach miary. Jego istota sprowadza się do pomiaru zdarzeń gospodarczych występujących w przedsiębiorstwie i jego otoczeniu oraz dostarczenia niezbędnych informacji, które mają ten proces wyrażać. Szczególnie ważne jest aby adekwatność miernika w stosunku do zjawisk przez nie wskazywanych. Termin miernik stosujemy, gdy mamy do czynienia z liczbami mianowanymi (miarami naturalnymi, techniczno ekonomicznymi lub wartościowymi), służącymi do pomiaru zjawisk i zdarzeń ilościowych oraz z liczbami mianowanymi odniesionymi również do jakiejś mianowanej podstawy odniesienia i służącymi do oceny zjawisk ilościowych (np. zysk w zł na zatrudnionego). W tym drugim znaczeniu bywa tradycyjnie stosowana także nazwa wskaźnik. 7 Twaróg J., Mierniki i wskaźniki logistyczne, Biblioteka Logistyka, Poznań 2003, str Twaróg J., op.cit., str.13

14 Kluge et al.: Arbeitsmaterial Controlling logistyczny 14 Można zastosować miernik oceniający pośrednio wpływ działów zaopatrzenie, produkcji, sprzedaży na terminową i kompletną sprzedaż wyrobów gotowych, co stanowi silną klamrę spinającą te komórki z efektem finansowym przedsiębiorstwa 9. Czynniki te rzadko działają w sposób skorelowany. Wskaźnik w ekonomice definiowany jest jako 10 : K. Kowalska przez mierniki działalności gospodarczej rozumie kategorie ekonomiczne odzwierciedlające zdarzenia i fakty z zakresu gospodarowania, wyrażone w odpowiednich jednostkach miary 11. Jego istota sprowadza się do pomiaru gospodarczych występujących w przedsiębiorstwie i jego otoczeniu. Zalicza do nich miernik stopnia osiągnięcia celu działalności przedsiębiorstwa i miernik efektywności gospodarowania. Miernik stopnia osiągnięcia celu działalności przedsiębiorstwa określa stopień zaspokojenia potrzeb nabywców wyrobów, które są przedmiotem działalności przedsiębiorstwa. Im potrzeby te są pełniej zaspokojone, tym wyższa jest efektywność działania przedsiębiorstwa. Miernik efektywności gospodarowania określa ilościowe zaangażowania zasobów materialnych i osobowych oraz wielkości wykorzystania podstawowych czynników produkcji. Określanie efektywności polega na porównaniu efektów z nakładami. Wykorzystując wskaźniki ekonomiczne i logistyczne można ocenić działalność przedsiębiorstwa i wybranych obszarów logistyki. Przedsiębiorstwo jest jednostką organizacyjną, której każdy element jest powiązany z prawie wszystkimi innymi. Poziom efektywności w jednej dziedzinie wpływa na funkcjonowanie w innych i jest przez nie determinowany. Funkcje zarządzania logistycznego powinny być realizowane jako niezbędny segment zintegrowanego systemu zarządzania łączącego rynek/klienta, inżynierię produktu i procesu, sprzedaż, planowanie produkcji i materiałowe, produkcję, zakup i dostawę. Spośród wielu informacji o stanie finansowym przedsiębiorstwa, które dostarcza bilans i rachunek zysków i strat, szczególne miejsce zajmują informacje analityczne odwzorowujące związki i zależności między zjawiskami występującymi w jego działalności gospodarczej. Z ich treści dowiadujemy się o przyczynach i skutkach zmian w strukturze zjawiska oraz jego rozmiarach. Wskaźniki analityczne, stanowiące podstawowe narzędzie analizy finansowej i logistycznej, nabierają wymaganej wartości poznawczej dopiero wtedy, kiedy porówna się je w czasie i przestrzeni Twaróg J., op.cit., str Twaróg J., ib., str Kowalska K., Mierniki gospodarowania surowcami i materiałami, PWE, Warszawa Twaróg J., Pomiar wielkości podstawowych wskaźników logistycznych i ich praktyczna weryfikacja w przedsiębiorstwach krajowych, ILiM, Poznań 1996

15 Kluge et al.: Arbeitsmaterial Controlling logistyczny 15 Tabela 1. Wskaźniki oceny sprawności zarządzania aktywami 1 Wskaźnik rotacji aktywów Wskaźniki częstości obrotu sprzedaż netto przec. wartości aktywów informuje o stopniu wykorzystania przez przedsiębiorstwo posiadanego majątku. Im wyższa wartość wskaźnika, tym korzystniej ocenić można efektywność gospodarowania przedsiębiorstwa Wskaźnik rotacji majątku trwałego Wskaźnik rotacji zapasów Wskaźnik rotacji należności sprzedaż netto przec. wart. maj. trw. brutto koszt wytworzenia prod. Sprzed. przc. Stan zapasów sprzedaż krajowa netto przec. stan należności winien wykazywać tendencję rosnącą lecz należy go rozpatrywać w powiązaniu ze wskaźnikami rotacji pozostałych aktywów wskaźnik rotacji zapasów określa ilość cykli obrotu zapasami w okresie obliczeniowy. Nie istnieje żaden generalnie pożądany poziom wskaźnika. Zależy on m.in.. Od rodzaju zapasów. informuje o ilości cykli obrotu należnościami. Prz6yjmuje się wartość optymalną na poziomie 7,0-10,0 5 Wskaźnik rotacji zobowiązań sprzedaż netto przec. stan zobowiąz. bieżących charakteryzuje szybkość regulowania bieżących zobowiązań i zastępowania ich przez kolejne. Określa się go też mianem wskaźnika pokrycia bieżących zobowiązań przez dochody ze sprzedaży. Źródło: Opracowanie na podstawie Analiza ekonomiczno-finansowa i ocena przedsiębiorstwa w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej, red. R. Borowiecki, Tonik, warszawa Kraków 1994, s

16 Kluge et al.: Arbeitsmaterial Controlling logistyczny 16 Tabela 2. Ekonomiczno-logistyczne wskaźniki oceny działalności przedsiębiorstwa wypływające z bilansu, rachunku zysków i strat oraz rocznych sprawozdań wynikowych 1 2 Rentowność kapitału własnego Rentowność kapitału całkowitego Wskaźniki efektywności ekonomicznej % % 3 Rentowność obrotu % Wskaźnik rentowności inwestycji Sprzedaż netto na jednostkę wartości eksploatowanych środków trwałych Płynność środków obrotowych % zł/zł zysk kapitał własny zysk + odsetki kapitału obcego kapitał całkowity zysk + odsetki kapitału obcego obrót zysk + odsetki kapitału obcego przychód sprzedaż netto wartość środków trwałych Wskaźniki płynności środków obrotowych % 2 Kapitał zaangażowany zł/zł Udział zapasów ogółem w aktywach bieżących ogółem Udział produkcji niezakończonej w zapasach ogółem Relacja zapasów wyrobów gotowych do sprzedaży 4 Rotacja zapasów środki płynne zobowiązania krótkoterminowe majątek obrotowy - zobowiązania krótkoterminowe Wskaźniki określające zapasy % % zapasy ogółem aktywa bieżące ogółem produkcja niezakończona zapasy ogółem wyroby gotowe przychód ze sprzedaży własnej produkcji i usług przychód zapasy * 100 * 100 * 100 * 100 * * 100 * 100 * 100 obrót kapitał całkowity Źródło: Opracowanie na podstawie H.J. Vollmuth, Controlling planowanie, kontrola, zarządzanie; Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1993, s

17 Kluge et al.: Arbeitsmaterial Controlling logistyczny Tworzenie systemu wskaźników logistycznych Tworzenie wskaźników logistycznych powinno odbywać się przy zastosowaniu myślenia kategoriami logistycznymi. System wskaźników powinien posiadać budowę o strukturze hierarchicznej, w której poszczególne wskaźniki są powiązane ze sobą w sposób rachunkowy lub przynamniej logicznie pod względem rzeczowym. W specyficzny sposób powinien on zaspokajać zapotrzebowanie na informacje różnych odbiorców wskaźników logistycznych 13. Obszarami praktycznego zastosowania wskaźników logistycznych w przedsiębiorstwie są przede wszystkim działania operacyjne w fazach przepływu materiałów systemu logistycznego, dystrybucji i obsłudze klienta. Wskaźniki logistyczne są też wykorzystywane w audycie logistycznym, przy ocenach efektywności systemów logistycznych i benchmarkingu. Pomiary wyników realizacji procesów i oceny systemów logistycznych są niezbędne w celu monitorowania, kontrolowania i podnoszenia ich efektywności. Kluczowy procesem w przedsiębiorstwie, poza operacyjnymi aspektami jego funkcjonowania, jest także wzgląd na takie działania, jak 14 : identyfikacja miejsc, gdzie nie są osiągane cele, przeprowadzanie analiz przyczyn takiego stanu oraz jego poprawa i przekazywanie szczegółowych wymagań wobec podwładnych; przekazywanie informacji zwrotnej opartej na porównaniu rzeczywistych wyników z przyjętymi standardami i podejmowanie decyzji pozwalających na efektywne zarządzanie zasobami. Pomiaru wyników działalności logistycznej w przedsiębiorstwie można dokonywać różnymi metodami w ramach dane struktury organizacyjnej logistyki. Ogólnie, mierniki te stanowią porównanie efektów działalności logistycznej z celami, jakie zostały postawione przed różnymi funkcjami logistycznymi w przedsiębiorstwie. Chociaż cele te mogą być rożne, na ogół są on związane z kosztami, wydajnością i obsługą 15. Kryteriami oceny kosztów mogą być koszty w przeliczeniu na jednostkę wagi, na przesyłkę lub zamówienie. Porównuje się koszt realizacji danego procesu logistycznego z ustalonymi celami, a w razie potrzeby wprowadza się niezbędne korekty. Za ważne należy przyjąć koszty dostawy produktu. Kryteria oceny wydajności prezentują stosunek wyników do nakładów. Wyrażają wielkość produkcji firmy na jednostek nakładu lub stosunek uzyskanych wyników działania do poniesionych nakładów. Miernikami wyników działania mogą być: waga wysłanych ładunków w tonach, waga załadowanych towarów w kg. Nakłady mierzy się w roboczogodzinach, według liczby pracowników ;lub środków transportu (np. samochodów ciężarowych) oraz w jednostkach wykorzystywanej powierzchni magazynowej. Kryteria oceny obsługi określają jakość obsługi logistycznej, która ma coraz większe znaczenie na współczesnych konkurencyjnych rynkach globalnych. Firmy definiują ją takich kategoriach, jak czas, dokładność, regularność i liczba przypadków uszkodzeń towarów. 13 Pfohl H.- Ch., Zarządzanie logistyką. Funkcje i instrumenty., ILIM, Poznań Twaróg J., op.cit., str Twaróg J., op.cit., str. 22

18 Kluge et al.: Arbeitsmaterial Controlling logistyczny 18 W controllingu logistycznym mierniki oceny procesu logistycznego pełnią określone funkcje 16 : Działania poprzedzające budowę systemu mierników controllingu obejmują: Mierniki oceniające procesy logistyczne najogólniej można podzielić na: mierniki oceniające realizację procesu logistycznego w kolejnych łańcuchach logistycznych i koszty logistyki 17. Mierniki oceniające procesy logistyczne Mierniki oceniające realizację procesu logistycznego w kolejnych łańcuchach logistycznych Koszty logistyki Mierniki oceniające czynności logistyczne Mierniki usług dostawczych własnych i obcych Mierniki oceniające czas przebiegu czynności logistycznych Poziom kosztów według różnych podziałów Koszty w odniesieniu do wielkości relatywnych według faz przepływu według standardów według faz przepływu miejsc powstania poziomu aktywności według rodzajów - zamówienie przyjęcie i rejestracja - wyładunek - przemieszczanie - magazynowanie - kontrolowanie - pakowanie - sprzedaż - czas dostaw - niezawodność i pewność dostaw - elastyczność dostawców - czas przeładunku surowców, wyrobów, półfabrykatów - czas składowania magazynowani a, transportu - zamówienie - przyjęcie - wyładunek - przemieszczenie - magazynowanie - kontrolowanie - pakowanie - sprzedaż - stałe - zmienne - osobowe - urządzeń - przetwarzania danych - budynki - itp. Rys. 10. Ogólna klasyfikacja mierników logistycznych Źródło: K. Kowalska, Zastosowanie systemu mierników w controllingu logistycznym. Materiały Międzynarodowej Konferencji Logistics 98, ILiM, Poznań, s Kowalska K., Zastosowanie systemu mierników w controllingu logistycznym, Materiały Międzynarodowej Konferencji Logisics 98, tom II, ILiM, Poznań Kowalska K., op.cit.

19 Kluge et al.: Arbeitsmaterial Controlling logistyczny Wskaźniki oceny efektów procesów logistycznych w przedsiębiorstwie Warunki sprawnego działania systemu logistycznego przedsiębiorstwa określają jego efektywność, która zależy od: niezawodności przepływu materiałów i informacji, niezawodnego funkcjonowania obrotu magazynowego, niezawodnej dystrybucji, zaopatrzenia, elastycznego procesu produkcji, wykreowania sprawnie funkcjonujących struktur organizacyjnych charakteryzujących się skoordynowanym działaniem. Wzrastająca rola rynku nabywcy wywiera znaczące piętno w dziele kreowania sfery produkcyjnej, akcentując zróżnicowane zapotrzebowanie na produkty krótkoseryjne, realizowane w bardzo krótkich terminach, co wymusza konieczność wdrożenia produkcji elastycznej, reagującej na zamówienia płynące z rynku. Pociąga to za sobą konieczność minimalizacji zapasów i skracania cykli produkcyjnych, obniżania kosztów logistyki oraz rozwinięcia i wdrożenia nowoczesnych technik komputerowych w formie systemów komunikacyjnych, baz danych o wysokiej niezawodności eksploatacyjnej. W rezultacie uzyskuje się oszczędności kosztowe, czasowe, a z punktu widzenia niezawodności daleko idące możliwości wykluczenia błędów. Podstawowe wielkości służące do oceny procesu produkcji obejmują: jakość, czas, koszty i elastyczność. Kryteriami organizacyjnymi są: skrócenie czasu przepływu materiałów i informacji, wyższy stopień konkurencyjności, podniesienie elastyczności systemu i jakości usług. Z kolei kryteriami ekonomicznymi są: obniżenie kosztów i zapasów optymalne wykorzystanie zdolności produkcyjnych, podniesienie jakości produktu i produktywności uzyskanie przewagi konkurencyjnej poprzez poprawę poziomu usług dostawczych i obniżkę kosztów 18. Tabela 4. Wybrane wskaźniki oceny logistycznej przedsiębiorstwa Wskaźniki oceny logistycznej przedsiębiorstwa 1 Koszty logistyki % koszt administracyjne realizacji zleceń + koszt magazynowania + koszty transportu + koszty kapitału zamrożonego w zapasach 2 Udział poszczególnych kosztów logistyki w obrocie: 2.1 administracji % koszty administracji * obrót magazynowania % koszty magazynowania * obrót transportu % koszty transportu obrót * Koszty kapitału zamrożonego kapitału zamrożonego % w zapasach * w zapasach obrót całkowitych % całkowite koszty logistyki * obrót Udział kosztów logistyki całkowite koszty logistyki % * w kosztach ogółem koszty ogółem 100 Źródło: Opracowanie na podstawie Mierniki i wskaźniki logistyczne J. Twaróg, Poznań 2003, str Twaróg J., op.cit., str. 35

20 Kluge et al.: Arbeitsmaterial Controlling logistyczny 20 Ze względu na współczesne podejście do zagadnienia kosztów logistyki w tabeli 4 zostały uwzględnione kosztowe wskaźniki oceny logistycznej przedsiębiorstwa. Pierwszy bardzo ważny wskaźnik stanowią koszty logistyki. Obejmują one koszty: administracji (z realizacji zleceń), transportu (zewnętrznego i wewnętrznego), magazynowania i kapitału zamrożonego w zapasach. Do porównań stosuje się wskaźnik udziału tych kosztów w obrocie Wskaźniki controllingu logistyki 19 Rozsądną analizę i interpretację wartości wskaźników można przeprowadzić tylko na tle struktur logistycznych. Wstęp do analizy wskaźników stanowią wskaźniki odnoszące się do: Zakresu zadań przeznaczonych do realizacji (zakres usług i struktura usług), Liczby i mocy przerobowej zleceniobiorców (w szczególności pracowników i potencjału przedmiotowego), jak również Kosztów naliczanych na dany okres. Na podstawie dostępnego materiału liczbowego można tworzyć wskaźniki przydatne do sterowania logistyką: Wskaźniki produktywności, mierzące produktywność pracowników i urządzeń technicznych, Wskaźniki ekonomiczności, odnoszące dokładnie określone koszty logistyki do pewnych jednostek usług, Wskaźniki jakości służące do oceny stopnia osiągnięcia celu. Przedstawione w dalszej części wskaźniki logistyczne zostaną poddane klasyfikacji uwzględniającej powyżej wymienione wskaźniki. Systemowi wskaźników logistycznych stawia się następujące cele: Optymalne rozwiązanie logistycznego konfliktu celów, Jednoznaczne określenie celów dla logistyki i jej poszczególnych obszarów odpowiedzialności, Wczesne rozpoznawanie odchyleń, szans i zagrożeń, Systematyczne poszukiwanie słabych miejsc i ich przyczyn, Wyzwalanie potencjału racjonalizacyjnego, Czytelne mierzenie wyników osiąganych przez logistykę i jej poszczególne podobszary, Ocena pracowników uwzględniająca osiągnięcia w logistyce, Ciągła pomoc przy spełnianiu logistycznych zadań rutynowych. Wskaźniki logistyki zaopatrzenia. Wskaźniki produktywności Wskaźniki ekonomiczności 19 Dück O., Krause H., Schulze C., Gospodarka materiałowa. Praktyczny poradnik, Wyd. ALFA WEKA Sp.z o.o., Warszawa

11111 \lm~li ~ i11111

11111 \lm~li ~ i11111 :i.~&jp~ow~o Wyższej i Zarządzania NTERNATONAL @ Sy iemy ~mt~jr(jatyi;-.:a:~ej identyf!kair;ji >;, d~ntyfikai:;;jzi! ~H::wnure!ka~.::]a w systemie >;, PlaUi;.n'rny f: katalogi elektroniczne Spał. Wyższa

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy wytwarzania. Grzegorz Szczubełek

Zintegrowane systemy wytwarzania. Grzegorz Szczubełek Zintegrowane systemy wytwarzania Grzegorz Szczubełek Olsztyn 2014 Zintegrowane systemy wytwarzania Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt

Bardziej szczegółowo

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRACE WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ Wybrane zagadnienia logistyki w przykładach redakcja

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA. Prof. dr hab. Stanisław Nowosielski Katedra Zarządzania Procesami Gospodarczymi

LOGISTYKA. Prof. dr hab. Stanisław Nowosielski Katedra Zarządzania Procesami Gospodarczymi LOGISTYKA Prof. dr hab. Stanisław Nowosielski Katedra Zarządzania Procesami Gospodarczymi Podstawowe treści przedmiotu definicje logistyki procesy i procedury logistyczne, rodzaje logistyki (mikro, mezo,

Bardziej szczegółowo

Controlling wspomagany komputerowo

Controlling wspomagany komputerowo Uniwersytet Zielonogórski Paul-Dieter Kluge, Paweł Kużdowicz, Paweł Orzeszko Controlling wspomagany komputerowo z wykorzystaniem systemu ERP Zielona Góra 2005 RADA WYDAWNICZA Krzysztof Urbanowski (przewodniczący),

Bardziej szczegółowo

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania Wartością dodaną współpracy z pracodawcami w trakcie tworzenia wszystkich elementów Wirtualnych Laboratoriów jest nawiązanie trwałej współpracy z firmą PROMAG S.A. współpraca ta miała charakter bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

BIZNESPLAN. Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Pełnosprawna firma realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Strategiczne

Zarządzanie Strategiczne Zarządzanie Strategiczne konspekt wykładu ZAH opracowała dr inż. Izabela Żółtowska 1 Wprowadzenie Istotą zarządzania strategicznego jest zapewnienie sukcesu przedsiębiorstwa w horyzoncie strategicznym.

Bardziej szczegółowo

SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM MAGAZYNOWEGO

SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM MAGAZYNOWEGO SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM MAGAZYNOWEGO Opracowanie, wydruk oraz wysyłka publikacji współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przekazujemy Państwu skrypt

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM LOGISTYCZNO-SPEDYCYJNEGO

SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM LOGISTYCZNO-SPEDYCYJNEGO SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM LOGISTYCZNO-SPEDYCYJNEGO Opracowanie, wydruk oraz wysyłka publikacji współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przekazujemy Państwu

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XI, ZESZYT 6. Redakcja naukowa: Katarzyna Kolasińska-Morawska

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XI, ZESZYT 6. Redakcja naukowa: Katarzyna Kolasińska-Morawska PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XI, ZESZYT 6 Zarządzanie Logistyczne Redakcja naukowa: Katarzyna Kolasińska-Morawska Łódź 2010 Redakcja naukowa: Katarzyna Kolasińska-Morawska Skład i łamanie tekstu:

Bardziej szczegółowo

Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych w MSP

Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych w MSP Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000 MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne

Bardziej szczegółowo

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY SERIA INNOWACJE Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień

Bardziej szczegółowo

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej OpraCOwał: Dr PawEł ROMaNOw WY ŻsZa SzkOła logistyki W POzNaNiu WARsZAWA 2013 ABstraKt Wopracowaniu zaprezentowano systematyzację kluczowych technologii

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN BUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA DRUGIEJ HALI WYSOKIEGO SKŁADOWANIA

BIZNES PLAN BUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA DRUGIEJ HALI WYSOKIEGO SKŁADOWANIA BIZNES PLAN BUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA DRUGIEJ HALI WYSOKIEGO SKŁADOWANIA Lokalizacja projektu: Sped-Log Sp. z o.o. Ul. Hutnicza 36/18 91-756 Łódź Łódź, styczeń 2004 r. SPIS TREŚCI 1. CEL I ZAKRES PROJEKTU...

Bardziej szczegółowo

Planowanie przedmiotu działalności 341[02].Z1.05

Planowanie przedmiotu działalności 341[02].Z1.05 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Janina Rosiak Planowanie przedmiotu działalności 341[02].Z1.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 0 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Wybrane problemy zarządzania ryzykiem operacyjnym w przedsiębiorstwie

Wybrane problemy zarządzania ryzykiem operacyjnym w przedsiębiorstwie Magdalena K. Gąsowska * Wybrane problemy zarządzania ryzykiem operacyjnym w przedsiębiorstwie Wstęp Działalność każdego przedsiębiorstwa jest naturalnie związana z ponoszeniem ryzyka. Znaczna część podmiotów

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU

SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU Ewa Dudek-Dyduch, Systemy informacyjne zarządzania produkcją, POLDEX, Kraków 2002 1. Organizacja i zarządzanie 2. Systemy informatyczne w zarządzaniu wprowadzenie 3.

Bardziej szczegółowo

Realizacja prac związanych z logistyczną obsługą przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z2.03

Realizacja prac związanych z logistyczną obsługą przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z2.03 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Donata Andrzejczak Realizacja prac związanych z logistyczną obsługą przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z2.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA

PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA SPOŁECZNA AKDAEMIA NAUK W ŁODZI KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA (MATERIAŁ POMOCNICZY PRZEDMIOT PODSTAWOWY) Łódź Spis treści Wstęp...3 Moduł 1 Dane, informacje

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp. Poradnik dla osób pragnących prowadzić własną działalność gospodarczą Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.pl,

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL Zespół opracowujący: Monika Kępka Bogdan Kępka Magdalena Kępka Warszawa 2012 Strona2 2 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Podstawowe pojęcia i zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania

Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Mgr Maciej Kraus METODY WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW DZIAŁU SPRZEDAŻY W PRZEDSIĘBIORSTWACH DZIAŁAJĄCYCH NA RYNKU INSTYTUCJONALNYM Praca doktorska na kierunku Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT - STRATEGIA BIZNESOWA I TECHNOLOGIA INFORMATYCZNA

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT - STRATEGIA BIZNESOWA I TECHNOLOGIA INFORMATYCZNA Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2012 CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT - STRATEGIA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD prof. dr hab.elżbeta Jędrych dr inż. Paweł Pietras dr Maciej Szczepańczyk ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Praca ta w całości

Bardziej szczegółowo

Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI

Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI AUTORZY Słowo wstępne Łukasz Hadaś, Piotr Cyplik Rozdział 1. Paweł Fajfer, Adam Koliński Rozdział 2.

Bardziej szczegółowo