Wydawnictwo REA s.j Warszawa, ul. Kolejowa 9/11 tel./fax: (22) , , ,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wydawnictwo REA s.j. 01-217 Warszawa, ul. Kolejowa 9/11 tel./fax: (22) 631-94-23, 632-21-15, 632-69-03, 632-68-82"

Transkrypt

1

2 Projekt okładki: Studio GAVITE, Olsztyn edakcja: Bożenna Chicińska edaktor prowadzący: Stanisław Grzybek Wydawnictwo EA, Warszawa 2009 ISBN Wydawnictwo EA s.j Warszawa, ul. Kolejowa 9/11 tel./fax: (22) , , , Podręcznik i wszystkie pomoce dydaktyczne są chronione prawem. Każdorazowe ich wykorzystanie w innych niż zastrzeżone prawem przypadkach wymaga pisemnego zezwolenia wydawnictwa. Skład: WMC s.c.; Warszawa ul. Frascati 1;

3 Spis treści 1. ealizacja programu 5 2. Szczegółowe cele kształcenia 6 3. Środki dydaktyczne 7 4. Sposób klasyfikacji treści nauczania 8 5. Plan wynikowy Przedmiotowy system oceniania wiedzy i umiejętności w zakresie organizacji sprzedaży Testy 21 Dział I 21 Dział II 23 Dział III 25 Dział IV 26 Dział V 28 Dział VI 30 Dział VII ozwiązania krzyżówek Scenariusze lekcji (przykłady) 41 Scenariusz 1 41 Scenariusz 2 43 Scenariusz 3 44 Scenariusz 4 45 Scenariusz 5 47 Scenariusz

4 4

5 1. ealizacja programu Celem realizacji programu przedmiotu Organizacja sprzedaży jest kształtowanie umiejętności organizacji procesu sprzedaży towarów. W trakcie realizacji programu przedmiotu należy zastosować następujące metody nauczania: metodę tekstu przewodniego, metodę projektów, burzę mózgów, pogadanki, dyskusję, zaleca się również organizowanie wycieczek dydaktycznych. Podczas zajęć należy zwracać uwagę na kształtowanie umiejętności: planowania i aranżacji powierzchni sprzedażowej placówki handlowej, pozyskiwania informacji dotyczących potrzeb klientów, sporządzania zapotrzebowania na towary, odbioru towarów od dostawców, dokonywania rozliczeń obrotu towarowego, stosowania różnych form promocji towarów, sporządzania niezbędnej dokumentacji, wykonywania obliczeń inwentaryzacyjnych. Ważnym elementem realizacji programu jest poznanie przez uczniów zasad działania i obsługi urządzeń technicznych stosowanych w procesie sprzedaży towarów. Niezbędne jest opanowanie umiejętności posługiwania się instrukcjami obsługi urządzeń, przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska. Treści programowe powinny być aktualizowane w miarę postępu technicznego, wprowadzania nowych rozwiązań organizacyjnych oraz zmian na lokalnym rynku pracy. Zajęcia powinny odbywać się w pracowni technik sprzedaży, wyposażonej w niezbędne urządzenia techniczne i środki dydaktyczne. Zajęcia mogą być organizowane w grupach liczących do 15 uczniów, z podziałem na zespoły 2-3 osobowe. 5

6 2. Szczegółowe cele kształcenia W wyniku procesu kształcenia uczeń powinien umieć: posłużyć się terminologią dotyczącą sprzedaży towarów, sklasyfikować towary według określonych kryteriów, zaplanować i zaaranżować powierzchnię sprzedażową, zorganizować stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii, obsłużyć urządzenia i sprzęt techniczny, pozyskać informacje o potrzebach klientów, określić zapotrzebowanie na towary, pozyskać dostawców, zawrzeć umowy oraz złożyć zamówienia, dokonać ilościowego oraz jakościowego odbioru towarów od dostawców, sporządzić dokumentację obrotu towarowego, dokonać rozliczeń związanych z obrotem towarowym, zastosować różne formy promocji mix, zaplanować rozmieszczenie towarów, przygotować towary do sprzedaży, posegregować towary, przygotować ekspozycję towarów, zastosować zasady przechowywania towarów, sporządzić spis z natury, obliczyć różnice inwentaryzacyjne, rozliczyć inwentaryzację, zinterpretować przepisy prawa dotyczące odpowiedzialności materialnej sprzedawcy, określić rodzaje odpowiedzialności materialnej pracowników, określić przyczyny strat w placówkach handlowych, zastosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska. 6

7 3. Środki dydaktyczne Aby zrealizować program przedmiotu Organizacja sprzedaży należy korzystać z: tekstu przewodniego, instrukcji do ćwiczeń, kodeksu cywilnego, kodeksu pracy, przepisów prawa dotyczących materialnej odpowiedzialności sprzedawcy, kasy fiskalnej, wagi elektronicznej, metkownicy, instrukcji obsługi do powyższych urządzeń technicznych, urządzeń do ekspozycji towarów: regałów, półek, gablot, manekinów, koszy i koszyków, kuwet, lady sprzedażowej, druków dokumentów, takich jak: zamówienie towaru, faktura VAT, faktura VAT korygująca, protokół różnic, dowód przyjęcia towaru, zgłoszenie reklamacji dostawy, arkusz spisu z natury, komputera i drukarki fiskalnej, programów komputerowych finansowo-księgowych stosowanych w firmach handlowych, kalkulatorów katalogów urządzeń i wyposażeń sklepów, schematów, plansz, foliogramów, makiet, modeli dotyczących organizacji sprzedaży towarów. 7

8 4. Sposób klasyfikacji treści nauczania: Poziom Kategorie Stopień wymagań wiadomości umiejętności zapamiętywanie wiadomości zrozumienie wiadomości stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych stosowanie wiadomości w sytuacjach problemowych wymagania konieczne K wymagania podstawowe P wymagania rozszerzające wymagania dopełniające D Kryteria przy ustalaniu poszczególnych stopni wymagań: Stopień wymagań Zakres celów Konkretne określenie konieczne podstawowe Uczeń zna pojęcia, terminy, fakty, prawa, zasady, reguły, treści naukowe, zasady działania, prezentuje elementarny poziom rozumienia. Uczeń powinien przekazywać wiadomości w innej formie, niż je zapamiętał, potrafi wytłumaczyć wiadomości, zinterpretować je, streścić, uporządkować, uczynić podstawą prostego wnioskowania. rozważyć, zdefiniować, wyjaśnić, zidentyfikować wyliczyć, wskazać wyjaśnić, streścić, rozróżnić, zilustrować 8

9 rozszerzające dopełniające Opanowanie przez ucznia umiejętności praktycznego posługiwania się wiadomościami według podanych wzorów. Uczeń umie stosować wiadomości w sytuacjach poznanych podczas ćwiczeń szkolnych. Opanowanie przez ucznia umiejętności formułowania problemów, dokonywania analizy i syntezy nowych zjawisk. Uczeń może formułować plan działania, tworzyć oryginalne rozwiązania. rozwiązać, zobrazować, porównać, sklasyfikować, określać, skonstruować, zmierzyć, scharakteryzować, wybrać udowodnić, przewidzieć, ocenić, wykryć, zanalizować, zaproponować, zaplanować 9

10 5. Plan wynikowy ZAWÓD: SPZEDAWCA KLASA I i II LICZBA GODZIN W DWULETNIM OKESIE NAUCZANIA (KLASA I, II 4) PZEDMIOT: OGANIZACJA SPZEDAŻY POGAM NAUCZANIA: 522[01]ZSZ,SP/MEN/ Dział STUKTUA HANDLU Tematy Liczba godz. Uczeń Stopień wymagań 1. Historia handlu 1 zna fakty K 2. Znaczenie działalności handlowej 1 wyjaśnia P 3. Klasyfikacja i zadania handlu 1 klasyfikuje 4. Handel detaliczny 1 5. Handel hurtowy 1 wymienia, 6. Handel elektroniczny 1 definiuje, 7. Zadania handlu 1 definiuje, 8. Funkcje przedsiębiorstw handlowych 1 definiuje, 9. Klasyfikacja przedsiębiorstw 1 definiuje, handlowych 10. Jednoosobowe przedsiębiorstwo 1 klasyfikuje, osoby fizycznej 11. Przedsiębiorstwo spółdzielcze 1 definiuje, streszcza P 12. Spółki 1 definiuje, streszcza P 13. Ćwiczenia 1 rozwiązuje P, 14. Organizacja wewnętrzna przedsiębiorstwa 1 definiuje, streszcza P handlowego 15. Ćwiczenia rozwiązuje P, 16. Punkt sprzedaży detalicznej, sieć handlowa, sklep 1 definiuje, streszcza P 10

11 STUKTUA HANDLU ZASADY OZPLANOWANIA I WYPOSAŻENIA PUNKTÓW SPZEDAŻY 17. Klasyfikacja oraz charakterystyka 1 definiuje, streszcza P punktów sprzedaży detalicznej 18. Handel drobnodetaliczny 1 definiuje, streszcza P 19. Magazyny przedsiębiorstw handlowych Pojęcie asortymentu towarowego 1 definiuje, 21. Klasyfikacja asortymentu towarowego 1 wymienia, 22. Ćwiczenia tworzenie asortymentu 2 tworzy, planuje D towarowego asortyment 23. Specjalizacja i uniwersalizacja 1 definiuje, wyjaśnia P asortymentu towarowego 24. Ćwiczenia rozwiązanie krzyżówki 1 rozwiązuje z hasłem azem godzin: Wymagania dotyczące lokali 1 definiuje, wyjaśnia, P sklepowych 2. Wygląd zewnętrzny lokalu sklepowegosklepu 1, wyjaśnia 3. Zabezpieczenie okien wystawowych 1 definiuje, wyjaśnia P 4. Usytuowania wystawy sklepowej 1 definiuje, projektuje D 5. Ćwiczenia 1 rozwiązuje P, 6. ozplanowanie wnętrza sklepu 1 wyjaśnia, ilustruje P tradycyjnego 7. ozplanowanie wnętrza sklepu 1 wyjaśnia, ilustruje P preselekcyjnego 8. ozplanowanie wnętrza sklepu 1 wyjaśnia, ilustruje P samoobsługowego 9. Ćwiczenia rozplanowanie 1 planuje, ilustruje D wnętrz sklepów 10. Wyznaczanie dróg komunikacyjnych 1, w sklepie samoobsłu- określa gowym 11. Wyposażenie punktów sprzedaży 1, detalicznej wyjaśnia 12. Meble sklepowe 1 identyfikuje, P wyjaśnia 13. Urządzenia kasowe 1 identyfikuje, P 14. Ćwiczenia przegląd w Internecie stron z wyposażeniem sklepu wyjaśnia 1 samodzielnie korzysta z przeglądarki, wyszukuje informacje 11

12 ZASADY OZPLANOWANIA I WYPOSAŻENIA PUNKTÓW SPZEDAŻY OGANIZACJA PACY 15. Urządzenia chłodnicze 1 identyfikuje, wyjaśnia 16. Urządzenia wagowe 1 identyfikuje, wyjaśnia 17. Wyposażenie pomocnicze 1 identyfikuje, wyjaśnia 18. Ćwiczenia przegląd w Internecie stron z wyposażeniem sklepu 1 samodzielnie korzysta z przeglądarki, wyszukuje informacje 19. Oświetlenie sklepu 1 identyfikuje, wyjaśnia P 20. Zaplecze sklepu Magazyny hurtowe Wyposażenie magazynów hurtowych 1, wymienia 23. Ćwiczenia rozwiązanie krzyżówki 1 rozwiązuje z hasłem azem godzin: Istota organizacji pracy 1 definiuje, 2. Ćwiczenia 1 3. Zasady organizacji pracy 1 wymienia, definiuje P 4. Ćwiczenia 1 stosuje zasady D 5. Podział pracy w punktach 1 wyjaśnia, sprzedaży detalicznej 6. Zakres czynności sprzedawcy 1 wyjaśnia, 7. Ćwiczenia 1 sporządza zakres D czynności 8. Organizacja miejsca pracy 1 definiuje, sprzedawcy 9. Ćwiczenia 1 organizuje miejsce D robocze 10. Harmonogram pracy w sklepie 1 definiuje, 11.Ćwiczenia 1 sporządza D harmonogram 12. Organizacja pracy w sklepie 1 definiuje, mięsnym 13. Ćwiczenia 1 organizuje pracę D 14. Organizacja pracy kasjera 1 definiuje, 15. Ćwiczenia 1 organizuje pracę kasjera D 16. Ćwiczenia krzyżówka z hasłem 1 rozwiązuje azem godzin: 16 P P 12

13 ZAOPATZENIE PUNKTÓW SPZEDAŻY 1. Popyt na towary 1 definiuje, 2. Ćwiczenia 1 określa 3. odzaje popytu konsumpcyjnego 1 wymienia, definiuje, 4. Ćwiczenia 1 określa 5. Czynniki wpływające na kształtowanie 1 wymienia, wyjaśnia P popytu konsumpcyj- nego 6. Artykuły substytucyjne i komplementarne 1 definiuje, a popyt konsump- cyjny 7. ównowaga na rynku 1 definiuje, 8. Metody badania popytu na towary 1 wymienia, wyjaśnia, 9. Wywiad z klientem 1 definiuje, 10. Ćwiczenia 1 przeprowadza D wywiad z klientem 11. Ankieta 1 definiuje, 12. Ćwiczenia 1 sporządza ankietę D 13. Analiza dokumentów sprzedaży 1 zna zasady, wyjaśnia 14. Ćwiczenia 1 analizuje D 15. Źródła zakupu towarów 1 definiuje, wyjaśnia P 16. Zamawianie towarów 1 definiuje, wyjaśnia 17. Ćwiczenia 1 składa zamówienia D 18. Zasady zaopatrzenia w towary 1 zna zasady, P wymienia, wyjaśnia 19. Ćwiczenia 1 stosuje zasady w D praktyce 20. Harmonogram dostaw 1 definiuje, 21. Ćwiczenia 1 sporządza D harmonogram 22. Akwizycja a zaopatrzenie 1 definiuje, 23. Organizacja przyjmowania towarów 1 definiuje, 24. Odbiór ilościowy towarów 1 definiuje, 25. Zasady i technika odbioru jakościowego 1 zna zasady, wyjaśnia P 13

14 ZAOPATZENIE PUNKTÓW SPZEDAŻY POMOCJA TOWAÓW 26. Ćwiczenia 1 dokonuje odbioru D jakościowego 27. Dokumentacja związana z dostawą 1 wymienia, towaru 28. Ćwiczenia 1 sporządza D dokumenty 29. eklamacje związane z przyjmowaniem 1 zna zasady, wyjaśnia P towaru 30. Ćwiczenia krzyżówka z hasłem 1 rozwiązuje azem godzin: Istota marketingu mix 1 definiuje, 2. Segmentacja rynku 1 definiuje, 3. Promocja jako element w mix 1 definiuje, marketingu 4. eklama jako narzędzie promocji 1 definiuje, w mix marketingu 5. odzaje reklamy medialnej 1 wymienia, 6. Etyka w reklamie 1 definiuje, wyjaśnia 7. Public relations i aktywizacja 1 definiuje, sprzedaży 8. Opakowanie towaru 1 9. Sprzedaż osobista 1 definiuje, 10. Tożsamość przedsiębiorstwa 1 definiuje, 11. eklama w punkcie sprzedaży 1, wyjaśnia 12. Kalkulacja wydatków działalności 1 definiuje, wyjaśnia, reklamowej określa 13. Logo firmy 1 definiuje, 15. Ćwiczenia 1 rozwiązuje 16. Środki i formy reklamy 1 wymienia, 17. Ćwiczenia 1 rozwiązuje azem godzin: 17 14

15 ZASADY OZMIESZCZENIA TOWAÓW 1. Zasady rozmieszczenia towarów 1 zna, zasady, w sali sprzedażowej wyjaśnia 2. Strefowość rozmieszczenia 1 definiuje, wyjaśnia towarów w sali sprzedażowej 3. Ćwiczenia 1 stosuje w praktyce D 4. Zasady rozmieszczenia towarów 1 zna zasady, wyjaśnia P na zapleczu sklepu 5. Pokrewieństwo handlowe 1 definiuje, wyjaśnia, 6. Ćwiczenia 1 stosuje w praktyce D 7. ozmieszczenie towarów 1 zna zasady, wyjaśnia P w sklepie tradycyjnym i samoobsługowym 8. Ćwiczenia 1 stosuje w praktyce D 9. Zapasy towarowe 1 definiuje, wyjaśnia 10. Czynniki wpływające na wielkość 1 wymienia, wyjaśnia, zapasów w sklepie 11. Zapas przeciętny 1 definiuje, 12. Ćwiczenia 1 określa 13. otacja towarów 1 definiuje, wyjaśnia 14. Ćwiczenia 1 określa 15. Pojęcie i rodzaje ubytków towarowych 1 definiuje, wymienia, 16. Limit ubytków towarowych 1 definiuje, wyjaśnia 17. Ćwiczenia 1 określa 18. Sposoby zmniejszenia ubytków 1 wymienia, wyjaśnia towarowych 19. Ćwiczenia 1 określa 20. Inwentaryzacja w handlu 1 definiuje, 21. Ćwiczenia 1 sporządza 22. Wycieczka do sklepu tradycyjnego, 3 analiza i ocena D samoobsługowego, prese- lekcyjnego na podstawie obserwacji 23. Ćwiczenia krzyżówka z hasłem 1 rozwiązuje azem godzin: 25 15

16 OCHONA MIENIA 1. Odpowiedzialność materialna, 1 definiuje, wyjaśnia porządkowa i karna pracowników 2. Odpowiedzialność za mienie 1 definiuje, wyjaśnia powierzone pracownikowi 3. Odpowiedzialność pracownika 1 definiuje, wyjaśnia za szkodę wyrządzoną pracodawcy 4. Odpowiedzialność porządkowa 1 definiuje, wyjaśnia pracowników 5. Umowa o wspólnej odpowiedzialności 1 definiuje, wyjaśnia materialnej 6. Odpowiedzialność karna pracowników 1 definiuje, wyjaśnia 7. Odpowiedzialność karna pracowników 1 definiuje, wyjaśnia 8. Przyczyna strat w punktach 1 definiuje, wyjaśnia sprzedaży azem godzin: 8 OGÓŁEM GODZIN

17 6. Przedmiotowy system oceniania wiedzy i umiejętności w zakresie organizacji sprzedaży 1. Ocenianiu podlegać będą: wypowiedzi ustne (przynajmniej raz w semestrze), pod kątem zrozumienia pojęć, terminów, zasad, praw, reguł, formułowania wypowiedzi, stosowania swojej wiedzy, sprawdziany pisemne przeprowadzane po przerobieniu działu, zapowiedziane co najmniej tydzień wcześniej, kartkówki obejmujące materiał z ostatniego tematu, zapowiadane, prace domowe, przynajmniej jedna w ciągu semestru, prace podczas lekcji z wykorzystaniem dostępu do komputera (korzystanie z przeglądarki internetowej i wyszukiwanie dodatkowych informacji związanych z tematem lekcji), obsługa urządzeń technicznych: kasy fiskalnej, wagi kalkulacyjnej, metkownicy, aktywność na lekcji, uczeń gromadzi plusy, które na koniec semestru zamieniane są na oceny (3 plusy to ocena bardzo dobra). 2. Przy ocenie sprawdzianów i kartkówek przyjmuje się skalę punktową przeliczaną na oceny według kryteriów: bardzo dobry 100% 95% dobry 94% 75% dostateczny 74% 51% dopuszczający 50% 30% niedostateczny 29% 0 3. Nauczyciel oddaje prace sprawdzone w ciągu dwóch tygodni. Uczeń ma prawo poprawić ocenę niedostateczną w ciągu semestru. W przypad- 17

18 ku gdy uczeń zgłosi chęć uzupełnienia braków z przedmiotu, nauczyciel chętnie udziela pomocy. SZCZEGÓŁOWE CELE EDUKACYJNE Uczeń potrafi: organizować pracę w sklepach o różnej formie sprzedaży i zna zasady racjonalnej organizacji pracy, posłużyć się terminologią dotyczącą sprzedaży towarów, sklasyfikować towary według określonych kryteriów, zaplanować i zaaranżować powierzchnię sprzedażową, obsłużyć urządzenia i sprzęt techniczny, pozyskać informacje o potrzebach klientów, określić zapotrzebowanie na towary, pozyskać dostawców, zawrzeć umowy i złożyć zamówienia, dokonać ilościowego i jakościowego odbioru towarów od dostawców, sporządzić dokumentację obrotu towarowego, dokonać rozliczeń związanych z obrotem towarowym, zastosować różne formy promocji mix, zaplanować rozmieszczenie towarów, przygotować towary do sprzedaży, posegregować towary, przygotować ekspozycję towarów, zastosować zasady przechowywania towarów, sporządzić spis z natury, obliczyć różnice inwentaryzacyjne i rozliczyć inwentaryzację, zinterpretować przepisy prawa dotyczące odpowiedzialności materialnej sprzedawców, określić rodzaje odpowiedzialności materialnej pracowników, określić przyczyny strat w placówkach handlowych, zastosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska. 18

19 KYTEIA OCEN Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: samodzielnie rozwija zainteresowania w zakresie wiedzy dotyczącej przedmiotu, osiąga wyróżniające wyniki w eliminacjach wojewódzkich oraz centralnych, potrafi stosować wiadomości w sytuacjach nietypowych do rozwiązania problemów związanych z nowym tematem lekcji, potrafi rozwiązywać problemy, pozyskiwać dostawców i odbiorców, jego wiedza i umiejętności wykraczają poza program nauczania. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: w pełnym wymiarze opanował wiadomości i umiejętności programowe i potrafi to samodzielnie wykazać, korzystając z różnych źródeł wiedzy, zna podstawowe pojęcia, sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie zadania problemowe, potrafi zastosować posiadaną wiedzę w praktyce, samodzielnie organizuje pracę sklepu. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: opanował w dużym zakresie wiadomości określone w programie nauczania, poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania problemowe, zna podstawowe pojęcia, wybrane zagadnienia. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: opanował w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem, rozwiązuje podstawowe zadania problemowe o niewielkim stopniu trudności, 19

20 zna, podstawowe pojęcia, organizuje pracę w nieskomplikowanych sytuacjach. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: ma braki w wiadomościach i umiejętnościach określonych jako minimum programowe, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z towaroznawstwa, zna i podstawowe pojęcia, potrafi przy pomocy nauczyciela wykonać proste zadania, przy pomocy nauczyciela potrafi organizować prace sklepu. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej, które uniemożliwiają zdanie egzaminu końcowego i wykonywanie pracy w zawodzie sprzedawcy, nie zna podstawowych pojęć, nie potrafi organizować pracę sklepu. 20

21 7. Testy Dział I ozwiąż test, zaznaczając jedną prawidłową odpowiedź lub wpisując prawidłowe rozwiązania. 1. Handel ze sprzedażą tradycyjną polega na: a) sprzedaży artykułów żywnościowych, b) sprzedaży spoza lady, c) sprzedaży ze straganów, d) to sprzedaż samoobsługowa. 2. Prezentacja towarów w tradycyjnej formie sprzedaży odbywa się a) u konsumenta, b) w hurtowni, c) w lokalu sklepowym, d) na bazarze. 3. Eksport polega na: a) wywozie towarów za granicę, b) przywozie towarów z zagranicy, c) handlu z sąsiadującymi krajami, d) przywozie towarów do kraju i wywozie towarów z kraju. 4. Handel drobnodetaliczny to: a) butik, b) sprzedaż z automatów, straganów, c) mały sklep spożywczy, d) supermarket. 5. Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa to: a) harmonogram pracy, b) zakresy czynności pracowników, 21

22 22 c) podział przedsiębiorstwa na komórki organizacyjne wzajemnie ze sobą powiązane i podporządkowane, d) odrębność ekonomiczna przedsiębiorstwa. 6. Organami zarządzającymi pracą spółdzielni są : a) Zarząd, ada Nadzorcza, Walne Zgromadzeniem b) prezes, główny księgowy, c) dyrektor, główny księgowy, d) tylko prezes. 7. ozwiń poniższe skróty: KS PKD NIP 8. Mikroprzedsiębiorstwo zatrudnia a) do 10 pracowników b) od 10 do 50 pracowników c) od 51 do 250 pracowników d) 2 pracowników 9. Uporządkuj pod względem wielkości powierzchni: sklep dyskontowy, hipermarket, centrum handlowe, supermarket, sklep tradycyjny osiedlowy Artykuły substytucyjne to: a) telefon komórkowy i ładowarka b) ziemniaki lub ryż c) obuwie i pasta do butów d) telewizor lub antena 11. Określ asortyment towarowy w sklepie obuwniczym asortyment podstawowy: obuwie asortyment uzupełniający: sznurowadła, pasta do butów, fleczki asortyment płytki: nie asortyment głęboki: tak asortyment wąski: tak asortyment szeroki: nie

23 12. Oferta wyspecjalizowana to: a) asortyment z niepowtarzalnym zestawem towarów b) oferta z szerokim i głębokim asortymentem c) asortyment płytki i wąski d) asortyment szeroki 13. Które z wymienionych towarów mogą być sprzedawane z automatów? a) warzywa, owoce b) napoje, batoniki c) pieczywo, ciastka d) pizza 14. W sklepach samoobsługowych sprzedaż wędlin i serów na wagę powinna odbywać się: a) na tych samych stanowiskach, ale przez odrębnego sprzedawcę b) nie mogą być sprzedawane przez odważanie c) na wyodrębnionych stanowiskach i przez odrębnego sprzedawcę d) nie ma wyodrębnionych stanowisk 15. W jaki sposób na działalność małych sklepów, według Ciebie, wpłynie pojawienie się w ich pobliżu supermarketu? a) spadną obroty małego sklepu b) wzrosną obroty małego sklepu c) wzrośnie popyt i podaż towarów w małym sklepie d) małe sklepy należy zlikwidować Dział II ozwiąż test, zaznaczając jedną prawidłową odpowiedź lub wpisując prawidłowe rozwiązania. 1. Wymień elementy, które tworzą część zewnętrzną sklepu: Makieta wystawy to: a) rysunek okna wystawowego b) model wystawy wykonany w pomniejszeniu 23

24 24 c) rysunek w rzucie perspektywicznym d) udekorowanie okna wystawowego 3. Strefy towarów, które tworzy się w supermarketach, to: a) światy produktów b) grupy towarowe c) asortyment podstawowy w sklepie d) asortyment podstawowy i uzupełniający w sklepie 4. Wchodząc do sklepu od ulicy głównej, klienci na swej drodze powinni zobaczyć: a) drzwi wejściowe a następnie wystawę b) wystawę sklepową a następnie drzwi wejściowe c) nie ma znaczenia d) tylko szyld 5. egał dwustronny stosowany w sklepach samoobsługowych to: a) regał przyścienny b) gondola c) boneta d) wyspa 6. Komputery w sklepach współpracują z: a) drukarką fiskalną b) kasą fiskalną 7. W ladach chłodniczych towary przechowuje się w temperaturze: a) od 0 0 C do 10 0 C b) od C do C c) od 10 0 C do 35 0 C d) w temperaturze pokojowej 8. Czy jest możliwość podłączenia wagi do kasy fiskalnej lub komputera? a) tak b) nie 9. Magazyn dostaw nocnych to część: a) sklepu b) hurtowni c) magazynu producenta d) sklepów firmowych

25 10. Zaplecze sklepu służy: a) tylko do przechowywania towarów i zapasów b) tylko do wypoczynku pracowników c) jako miejsce pracy, wypoczynku pracowników d) tylko do przyjmowania towarów Dział III ozwiąż test, zaznaczając jedną prawidłową odpowiedź. 1. Organizacja jest jednym z elementów: a) zarządzania b) marketingu c) planowania d) motywacji 2. ozwiązania optymalne to: a) dobre rozwiązania b) złe rozwiązania c) najkorzystniejsze rozwiązania z możliwych d) pośrednie rozwiązania 3. Podział pracy wiąże się: a) ze wskazaniem pracownikom zadań i możliwości ich wykonania b) z przyjściem do pracy c) pracownicy sami decydują o swoich obowiązkach d) kierownik wydaje dyspozycje na bieżąco 4. Czynności przygotowawcze wykonywane przez sprzedawców wiążą się: a) z obsługą klienta, przyjmowaniem należności, pakowaniem towaru b) z otwarciem sklepu, przygotowaniem towarów do sprzedaży c) z zamknięciem sklepu, czynnościami porządkowymi, zabezpieczeniem towarów d) czynnościami porządkowymi 5. Miejsce pracy sprzedawcy to: a) magazyn na zapleczu b) lada i sprzęty techniczne 25

26 c) ta część sklepu, w której wykonuje swoją pracę d) miejsce, w którym obsługuje klienta 6. Harmonogram pracy w sklepie to: a) plan pracy dla wszystkich pracowników b) plan dostaw towarów c) regulamin pracy d) zakresy czynności wszystkich pracowników 7. Zakres czynności to: a) harmonogram pracy b) wykaz czynności i obowiązków pracownika c) wykaz prac wzbronionych d) organizacja pracy 8. Na atmosferę w pracy ma przede wszystkim wpływ: a) kierownik b) pracownicy c) wszyscy pracownicy i kierownik d) właściciel sklepu 9. Właściwe decyzje podejmuje się: a) na podstawie oceny i analizy sytuacji b) spontanicznie c) na podstawie opinii innych osób d) według własnego widzimisię 10. Harmonia zasada organizacji pracy polega na: a) ciągłości pracy b) zatrudnianiu ludzi młodych c) koncentracji pracy d) porządku, odpowiednim doborze ludzi i środków 26 Dział IV ozwiąż test, zaznaczając jedną prawidłową odpowiedź. 1. Popytem konsumpcyjnym nazywamy: a) ofertę towarową

27 b) potrzeby ludności dotyczące towarów i usług poparte pieniężnymi możliwościami ich zakupu c) potrzeby dotyczące towarów d) towary reklamowane 2. Podaż towarów na rynku reprezentują a) konsumenci b) handlowcy i producenci c) handlowcy d) hurtownie 3. Najkorzystniejszą sytuację na rynku mamy wtedy gdy: a) popyt jest równy podaży b) popyt jest większy od podaży c) popyt jest mniejszy od podaży d) nie zależy ona od popytu i podaży 4. Jeżeli towary będące w sprzedaży są dostosowane do potrzeb klientów, wtedy mamy do czynienia z: a) popytem ustabilizowanym b) popytem zaspokojonym c) popytem kształtującym się d) popytem sezonowym 5. Popyt okolicznościowy jest charakterystyczny a) dla pór roku b) dla nowości rynkowych c) ma związek ze świętami, dniami popularnych imienin d) zależy od reklamy 6. Czynnikami wpływającymi na kształtowanie popytu są: a) reklama i moda b) cena i dochody ludności c) reklama, cena, dochody ludności, moda d) gusty ludności 7. Ankieta jest to: a) formularz z pytaniami kierowanymi do nabywców b) wywiad z klientem 27

28 c) rozmowa sprzedażowa d) harmonogram pracy 8. Podczas dostawy towarów wraz z towarem do odbiorcy trafia: a) rachunek b) faktura VAT c) zamówienie d) paragon 9. Akwizytor to: a) przedstawiciel konsumenta b) przedstawiciel sprzedawcy c) osoba, która reprezentuje dostawcę towaru d) przedstawiciel Urzędu Skarbowego 10. Harmonogram dostaw to: a) plan dostaw w sklepie b) zamówienie skierowane do dostawcy c) częstotliwość dostaw d) regulamin sklepu 11. Jakość towarów można badać za pomocą zmysłów, jest to metoda: a) wykrycia wad ukrytych b) wykrycia wad mechanicznych c) organoleptyczna d) laboratoryjna 12. Dokument PZ sporządza a) dostawca towaru b) odbiorca towaru c) producent d) kasjer 28 Dział V ozwiąż test, zaznaczając jedną prawidłową odpowiedź lub wpisując prawidłowe rozwiązania. 1. Elementy marketingu mix to: a) cena i reklama

29 b) sprzedaż osobista i promocja c) produkt, cena, promocja, dystrybucja d) public relations, aktywizacja sprzedaży 2. Znak firmowy, który umieszcza producent na swoich produktach to: a) banner b) logo firmy c) znaki ekologiczne d) fair trade uczciwy handel 3. Wymień narzędzia promocji: Public relations jako narzędzie promocji oznacza: a) stosunki społeczne b) sprzedaż osobistą c) tożsamość przedsiębiorstwa d) image firmy 5. Strategia marketingowa to decyzje i działania, które polegają na: a) dobrym zaopatrzeniu sklepu b) utrzymaniu stałej przewagi nad konkurencją c) spełnieniu oczekiwań klientów d) obfitym zaopatrzeniu sklepów 6. Wymień środki reklamowe drukowane: Audiowizualne środki reklamowe przekazywane są za pośrednictwem: a) kina, teatru, telewizji b) spotów radiowych c) targów i degustacji d) czasopism 8. Techniki realizacji reklamy radiowej to: a) monolog, dialog, piosenka reklamowa b) degustacje i wystawy 29

30 c) targi d) wystawy 9. Jakie treści zawiera kodeks etyki reklamy: a) dotyczące reklamy telewizyjnej b) dotyczące reklamy internetowej c) dotyczące reklamy kinowej d) zbiór zasad, jakimi powinni kierować się przedsiębiorcy 10. Jakie funkcje pełni opakowanie towaru a) chroni towar podczas transportu b) pełni funkcje ochronną, informacyjną, reklamową, identyfikacyjną c) chroni towar podczas magazynowania d) chroni towar wyłożony na półkach w sklepie 11. Postawa kreatywna wykazywana zarówno w pracy zawodowej, jak i w życiu codziennym, to: a) brak inwencji twórczej b) stosowanie sprawdzonych już rozwiązań c) postawa twórcza d) zachowania spontaniczne 12. Łatwo wpadającym w ucho zwrotem reklamowym jest: a) logo b) slogan c) image d) impuls 30 Dział VI ozwiąż test, zaznaczając jedną prawidłową odpowiedź lub wpisując prawidłowe rozwiązania. 1. Wymień zasady, które stosujesz, będąc na praktyce, podczas rozmieszczania towarów w sali sprzedażowej:

31 2. Zakupy niezaplanowane a) zakupy pod wpływem impulsu b) kupowanie towarów markowych c) kupowanie towarów magnesów d) kupowanie artykułów komplementarnych 3. Towary przymusowe to: a) asortyment podstawowy w sklepie b) towary impulsy c) artykuły substytucyjne d) towary, które zaspokajają potrzeby nasze i rodziny 4. Mocne strefy sali sprzedażowej to: a) kąty sklepu b) strefa kasy i powierzchnia na ladzie c) środek długich regałów d) górna część półek 5. Które towary możemy układać blisko siebie: a) słodycze i kawy b) jajka i wędliny c) ryby i artykuły mączne d) nabiał i artykuły chemiczne 6. Zapasy towarowe gromadzimy w sklepie, aby a) móc tylko proponować bogatą ofertę klientom b) zapełnić puste miejsca na półkach c) zapełnić miejsca w magazynie d) zapewnić ciągłość sprzedaży 7. Wielkość zapasów w sklepie spożywczym zależy od a) właściwości fizykochemicznych towarów b) sezonu c) dochodów ludności d) reklamy 8. otacja w razach oznacza a) zapas minimalny w sklepie b) ile razy należy przywieść towar do sklepu, aby zapewnić ciągłość sprzedaży 31

32 c) zapas maksymalny w sklepie d) zapas minimalny w sklepie 9. otacja w dniach oznacza a) w ciągu ilu dni będziemy sprzedawać jedną dostawę towarów b) zapas przeciętny w sklepie c) obrót sklepu d) ile razy musimy zrealizować dostawę towarów 10. Ubytki naturalne a) są to straty ilościowe i jakościowe, które są rezultatem właściwości towarów, magazynowania i sprzedaży b) powstają z winy sprzedawców c) powstają z winy klientów d) są spowodowane kradzieżami 11. Czynności związane ze spisem z natury to: a) inwentaryzacja b) stan księgowy c) niedobór nadzwyczajny d) stan faktyczny 12. Artykuł zamienny o podobnych właściwościach i przeznaczeniu to: a) impuls b) magnes c) substytut d) komplementarny Dział VII ozwiąż test, zaznaczając jedną prawidłową odpowiedź. 1. Obowiązki pracownika zawarte są w: a) kodeksie pracy b) kodeksie karnym c) kodeksie cywilnym d) kodeksie drogowym 32

Wykonywanie czynności związanych z procesem sprzedaży 341[03].Z1.03

Wykonywanie czynności związanych z procesem sprzedaży 341[03].Z1.03 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Anna Kajer Wykonywanie czynności związanych z procesem sprzedaży 341[03].Z1.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

Autorzy: mgr inż. Irena Czerkawska mgr inż. Teresa Podgórska mgr inż. Elżbieta Wnuk. Recenzenci: mgr inż. Aleksandra Grobelna mgr inż.

Autorzy: mgr inż. Irena Czerkawska mgr inż. Teresa Podgórska mgr inż. Elżbieta Wnuk. Recenzenci: mgr inż. Aleksandra Grobelna mgr inż. Autorzy: mgr inż. Irena Czerkawska mgr inż. Teresa Podgórska mgr inż. Elżbieta Wnuk Recenzenci: mgr inż. Aleksandra Grobelna mgr inż. Teresa Słupska Opracowanie redakcyjne: mgr inż. Halina Bielecka 1 Spis

Bardziej szczegółowo

Podstawy przedsiębiorczości

Podstawy przedsiębiorczości Podstawy przedsiębiorczości Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych Jolanta Kijakowska Spis treści 1. Wstęp 3 2. Szczegółowe cele kształcenia i wychowania 4 3. Treści edukacyjne 7 4. Sposoby osiągania

Bardziej szczegółowo

Wybieranie strategii marketingowej przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.02

Wybieranie strategii marketingowej przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Krystyna Kielan Wybieranie strategii marketingowej przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie pomiarów w układach elektrycznych i elektronicznych 311410.M1

Wykonywanie pomiarów w układach elektrycznych i elektronicznych 311410.M1 Artur Kowalski Moduł Wykonywanie pomiarów w układach elektrycznych i elektronicznych 311410.M1 Jednostka modułowa Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w branży mechatronicznej 311410.M1.J2

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWY PLAN WYNIKOWY

PRZYKŁADOWY PLAN WYNIKOWY Poradnik PRZYKŁADOWY PLAN WYNIKOWY do Programu nauczania (DKOS-4015-176/02) i Podręcznika do liceów i techników z Podstaw przedsiębiorczości autorstwa W. J. Jakubowskiego, T. Maja, P. Załęskiego Autor:

Bardziej szczegółowo

Realizacja prac związanych z logistyczną obsługą przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z2.03

Realizacja prac związanych z logistyczną obsługą przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z2.03 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Donata Andrzejczak Realizacja prac związanych z logistyczną obsługą przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z2.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

autorka: Monika Sekura

autorka: Monika Sekura Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jestem przedsiębiorczy innowacyjny program nauczania podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce POKL

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU

PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU OGÓLNE ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE I WYCHOWAWCZE PROGRAMU Wstęp Szeroko pojęta ekonomia dotyczy każdego z nas niemal codziennie zawieramy transakcje kupna lub sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

Marian Pietraszewski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych

Marian Pietraszewski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych Marian Pietraszewski Jak działać na rynku Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych materiały i podręczniki Mariana Pietraszewskiego Poznań 2003 Redaktor: Krystyna

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie działalności gospodarczej 315[01].Z3.02

Prowadzenie działalności gospodarczej 315[01].Z3.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jerzy Jon Prowadzenie działalności gospodarczej 315[01].Z3.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2007 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 1. Wprowadzenie 5 2. Założenia programu 6 3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 5. Zadania ogólne szkoły 10 6.

Bardziej szczegółowo

Marketing ma charakter systemowy: nie może on być utożsamiany z pojedynczym instrumentem lub jednostkowym działaniem na rynku.

Marketing ma charakter systemowy: nie może on być utożsamiany z pojedynczym instrumentem lub jednostkowym działaniem na rynku. POJĘCIE MARKETINGU Marketing nie jest zjawiskiem nowym. Można go określić jako zintegrowany zbiór instrumentów działań związanych z badaniem i kształtowaniem rynku, opartych na rynkowych regułach postępowania.

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć sklep. spożywczy

ABC Biznesu. Jak założyć sklep. spożywczy ABC Biznesu Jak założyć sklep spożywczy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci sklepu spożywczego / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 2.1. Wykształcenie i doświadczenie / 4 2.2. Wiedza o własnym produkcie/usłudze

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla rozpoczynających działalność gospodarczą

BIZNES PLAN. dla rozpoczynających działalność gospodarczą Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNES PLAN dla rozpoczynających działalność gospodarczą Motto: Prawo Shapero: Przedsiębiorstwa, które planują,

Bardziej szczegółowo

Planowanie przedmiotu działalności 341[02].Z1.05

Planowanie przedmiotu działalności 341[02].Z1.05 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Janina Rosiak Planowanie przedmiotu działalności 341[02].Z1.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 0 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

I. PODSTAWA PRAWNA II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA

I. PODSTAWA PRAWNA II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych,

Bardziej szczegółowo

TERESA KOWALEWSKA DZIŚ I JUTRO PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH I III GIMNAZJUM

TERESA KOWALEWSKA DZIŚ I JUTRO PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH I III GIMNAZJUM TERESA KOWALEWSKA DZIŚ I JUTRO PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH I III GIMNAZJUM Copyright by Wydawnictwo Era Sp. z o.o. 2009 ul. Spacerowa 50, 83-010 Straszyn k. Gdańska Wydanie

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Technik logistyk Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2006 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie we współpracy

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA 1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Alfreda Szklarskiego w Orzeszu - Zawiści ( tekst ujednolicony z dnia 01 września 2014 roku) Elementy Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania :

Bardziej szczegółowo

PROJEKT EDUKACYJNY. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu.

PROJEKT EDUKACYJNY. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu. PROJEKT EDUKACYJNY Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu. Nauka realizowana metodą projektu edukacyjnego pozwala rozwinąć ważną

Bardziej szczegółowo

Autor: Urszula Małek. Redakcja i korekta: Agnieszka Brzezińska, Katarzyna Sołtan, Iga Kazimierczyk, Daria Dziewięcka

Autor: Urszula Małek. Redakcja i korekta: Agnieszka Brzezińska, Katarzyna Sołtan, Iga Kazimierczyk, Daria Dziewięcka Autor: Urszula Małek Redakcja i korekta: Agnieszka Brzezińska, Katarzyna Sołtan, Iga Kazimierczyk, Daria Dziewięcka Konsultacja merytoryczna: Aleksandra Stryjewska, Renata Czarnecka - Orlik Koordynator

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 22.05.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 DO STATUTU GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 1 Obowiązuje od 1 września 2013r. I Informacje ogólne Przedmiotowy system oceniania obowiązuje od: 1 września 2013 r. Program

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA Wstęp II. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, II etap edukacyjny zajęcia komputerowe III.

PROGRAM NAUCZANIA Wstęp II. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, II etap edukacyjny zajęcia komputerowe III. ROGRAM NAUCZANIA I. Wstęp II. odstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, II etap edukacyjny zajęcia komputerowe III. Założenia programu IV. Cele edukacyjne i wychowawcze V. VI. Metody

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie dla klasy II Gimnazjum

Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie dla klasy II Gimnazjum Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie dla klasy II Gimnazjum I. Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów Przekazujemy Wam materiały informacyjne dotyczące pracy

Bardziej szczegółowo

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp. Poradnik dla osób pragnących prowadzić własną działalność gospodarczą Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.pl,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA METOD PROWADZENIA ZAJĘĆ

SPECYFIKACJA METOD PROWADZENIA ZAJĘĆ Projekt EKOLOGIA innowacyjny, interdyscyplinarny program nauczania przedmiotów matematyczno przyrodniczych metodą projektu Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo