Wydawnictwo REA s.j Warszawa, ul. Kolejowa 9/11 tel./fax: (22) , , ,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wydawnictwo REA s.j. 01-217 Warszawa, ul. Kolejowa 9/11 tel./fax: (22) 631-94-23, 632-21-15, 632-69-03, 632-68-82"

Transkrypt

1

2 Projekt okładki: Studio GAVITE, Olsztyn edakcja: Bożenna Chicińska edaktor prowadzący: Stanisław Grzybek Wydawnictwo EA, Warszawa 2009 ISBN Wydawnictwo EA s.j Warszawa, ul. Kolejowa 9/11 tel./fax: (22) , , , Podręcznik i wszystkie pomoce dydaktyczne są chronione prawem. Każdorazowe ich wykorzystanie w innych niż zastrzeżone prawem przypadkach wymaga pisemnego zezwolenia wydawnictwa. Skład: WMC s.c.; Warszawa ul. Frascati 1;

3 Spis treści 1. ealizacja programu 5 2. Szczegółowe cele kształcenia 6 3. Środki dydaktyczne 7 4. Sposób klasyfikacji treści nauczania 8 5. Plan wynikowy Przedmiotowy system oceniania wiedzy i umiejętności w zakresie organizacji sprzedaży Testy 21 Dział I 21 Dział II 23 Dział III 25 Dział IV 26 Dział V 28 Dział VI 30 Dział VII ozwiązania krzyżówek Scenariusze lekcji (przykłady) 41 Scenariusz 1 41 Scenariusz 2 43 Scenariusz 3 44 Scenariusz 4 45 Scenariusz 5 47 Scenariusz

4 4

5 1. ealizacja programu Celem realizacji programu przedmiotu Organizacja sprzedaży jest kształtowanie umiejętności organizacji procesu sprzedaży towarów. W trakcie realizacji programu przedmiotu należy zastosować następujące metody nauczania: metodę tekstu przewodniego, metodę projektów, burzę mózgów, pogadanki, dyskusję, zaleca się również organizowanie wycieczek dydaktycznych. Podczas zajęć należy zwracać uwagę na kształtowanie umiejętności: planowania i aranżacji powierzchni sprzedażowej placówki handlowej, pozyskiwania informacji dotyczących potrzeb klientów, sporządzania zapotrzebowania na towary, odbioru towarów od dostawców, dokonywania rozliczeń obrotu towarowego, stosowania różnych form promocji towarów, sporządzania niezbędnej dokumentacji, wykonywania obliczeń inwentaryzacyjnych. Ważnym elementem realizacji programu jest poznanie przez uczniów zasad działania i obsługi urządzeń technicznych stosowanych w procesie sprzedaży towarów. Niezbędne jest opanowanie umiejętności posługiwania się instrukcjami obsługi urządzeń, przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska. Treści programowe powinny być aktualizowane w miarę postępu technicznego, wprowadzania nowych rozwiązań organizacyjnych oraz zmian na lokalnym rynku pracy. Zajęcia powinny odbywać się w pracowni technik sprzedaży, wyposażonej w niezbędne urządzenia techniczne i środki dydaktyczne. Zajęcia mogą być organizowane w grupach liczących do 15 uczniów, z podziałem na zespoły 2-3 osobowe. 5

6 2. Szczegółowe cele kształcenia W wyniku procesu kształcenia uczeń powinien umieć: posłużyć się terminologią dotyczącą sprzedaży towarów, sklasyfikować towary według określonych kryteriów, zaplanować i zaaranżować powierzchnię sprzedażową, zorganizować stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii, obsłużyć urządzenia i sprzęt techniczny, pozyskać informacje o potrzebach klientów, określić zapotrzebowanie na towary, pozyskać dostawców, zawrzeć umowy oraz złożyć zamówienia, dokonać ilościowego oraz jakościowego odbioru towarów od dostawców, sporządzić dokumentację obrotu towarowego, dokonać rozliczeń związanych z obrotem towarowym, zastosować różne formy promocji mix, zaplanować rozmieszczenie towarów, przygotować towary do sprzedaży, posegregować towary, przygotować ekspozycję towarów, zastosować zasady przechowywania towarów, sporządzić spis z natury, obliczyć różnice inwentaryzacyjne, rozliczyć inwentaryzację, zinterpretować przepisy prawa dotyczące odpowiedzialności materialnej sprzedawcy, określić rodzaje odpowiedzialności materialnej pracowników, określić przyczyny strat w placówkach handlowych, zastosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska. 6

7 3. Środki dydaktyczne Aby zrealizować program przedmiotu Organizacja sprzedaży należy korzystać z: tekstu przewodniego, instrukcji do ćwiczeń, kodeksu cywilnego, kodeksu pracy, przepisów prawa dotyczących materialnej odpowiedzialności sprzedawcy, kasy fiskalnej, wagi elektronicznej, metkownicy, instrukcji obsługi do powyższych urządzeń technicznych, urządzeń do ekspozycji towarów: regałów, półek, gablot, manekinów, koszy i koszyków, kuwet, lady sprzedażowej, druków dokumentów, takich jak: zamówienie towaru, faktura VAT, faktura VAT korygująca, protokół różnic, dowód przyjęcia towaru, zgłoszenie reklamacji dostawy, arkusz spisu z natury, komputera i drukarki fiskalnej, programów komputerowych finansowo-księgowych stosowanych w firmach handlowych, kalkulatorów katalogów urządzeń i wyposażeń sklepów, schematów, plansz, foliogramów, makiet, modeli dotyczących organizacji sprzedaży towarów. 7

8 4. Sposób klasyfikacji treści nauczania: Poziom Kategorie Stopień wymagań wiadomości umiejętności zapamiętywanie wiadomości zrozumienie wiadomości stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych stosowanie wiadomości w sytuacjach problemowych wymagania konieczne K wymagania podstawowe P wymagania rozszerzające wymagania dopełniające D Kryteria przy ustalaniu poszczególnych stopni wymagań: Stopień wymagań Zakres celów Konkretne określenie konieczne podstawowe Uczeń zna pojęcia, terminy, fakty, prawa, zasady, reguły, treści naukowe, zasady działania, prezentuje elementarny poziom rozumienia. Uczeń powinien przekazywać wiadomości w innej formie, niż je zapamiętał, potrafi wytłumaczyć wiadomości, zinterpretować je, streścić, uporządkować, uczynić podstawą prostego wnioskowania. rozważyć, zdefiniować, wyjaśnić, zidentyfikować wyliczyć, wskazać wyjaśnić, streścić, rozróżnić, zilustrować 8

9 rozszerzające dopełniające Opanowanie przez ucznia umiejętności praktycznego posługiwania się wiadomościami według podanych wzorów. Uczeń umie stosować wiadomości w sytuacjach poznanych podczas ćwiczeń szkolnych. Opanowanie przez ucznia umiejętności formułowania problemów, dokonywania analizy i syntezy nowych zjawisk. Uczeń może formułować plan działania, tworzyć oryginalne rozwiązania. rozwiązać, zobrazować, porównać, sklasyfikować, określać, skonstruować, zmierzyć, scharakteryzować, wybrać udowodnić, przewidzieć, ocenić, wykryć, zanalizować, zaproponować, zaplanować 9

10 5. Plan wynikowy ZAWÓD: SPZEDAWCA KLASA I i II LICZBA GODZIN W DWULETNIM OKESIE NAUCZANIA (KLASA I, II 4) PZEDMIOT: OGANIZACJA SPZEDAŻY POGAM NAUCZANIA: 522[01]ZSZ,SP/MEN/ Dział STUKTUA HANDLU Tematy Liczba godz. Uczeń Stopień wymagań 1. Historia handlu 1 zna fakty K 2. Znaczenie działalności handlowej 1 wyjaśnia P 3. Klasyfikacja i zadania handlu 1 klasyfikuje 4. Handel detaliczny 1 5. Handel hurtowy 1 wymienia, 6. Handel elektroniczny 1 definiuje, 7. Zadania handlu 1 definiuje, 8. Funkcje przedsiębiorstw handlowych 1 definiuje, 9. Klasyfikacja przedsiębiorstw 1 definiuje, handlowych 10. Jednoosobowe przedsiębiorstwo 1 klasyfikuje, osoby fizycznej 11. Przedsiębiorstwo spółdzielcze 1 definiuje, streszcza P 12. Spółki 1 definiuje, streszcza P 13. Ćwiczenia 1 rozwiązuje P, 14. Organizacja wewnętrzna przedsiębiorstwa 1 definiuje, streszcza P handlowego 15. Ćwiczenia rozwiązuje P, 16. Punkt sprzedaży detalicznej, sieć handlowa, sklep 1 definiuje, streszcza P 10

11 STUKTUA HANDLU ZASADY OZPLANOWANIA I WYPOSAŻENIA PUNKTÓW SPZEDAŻY 17. Klasyfikacja oraz charakterystyka 1 definiuje, streszcza P punktów sprzedaży detalicznej 18. Handel drobnodetaliczny 1 definiuje, streszcza P 19. Magazyny przedsiębiorstw handlowych Pojęcie asortymentu towarowego 1 definiuje, 21. Klasyfikacja asortymentu towarowego 1 wymienia, 22. Ćwiczenia tworzenie asortymentu 2 tworzy, planuje D towarowego asortyment 23. Specjalizacja i uniwersalizacja 1 definiuje, wyjaśnia P asortymentu towarowego 24. Ćwiczenia rozwiązanie krzyżówki 1 rozwiązuje z hasłem azem godzin: Wymagania dotyczące lokali 1 definiuje, wyjaśnia, P sklepowych 2. Wygląd zewnętrzny lokalu sklepowegosklepu 1, wyjaśnia 3. Zabezpieczenie okien wystawowych 1 definiuje, wyjaśnia P 4. Usytuowania wystawy sklepowej 1 definiuje, projektuje D 5. Ćwiczenia 1 rozwiązuje P, 6. ozplanowanie wnętrza sklepu 1 wyjaśnia, ilustruje P tradycyjnego 7. ozplanowanie wnętrza sklepu 1 wyjaśnia, ilustruje P preselekcyjnego 8. ozplanowanie wnętrza sklepu 1 wyjaśnia, ilustruje P samoobsługowego 9. Ćwiczenia rozplanowanie 1 planuje, ilustruje D wnętrz sklepów 10. Wyznaczanie dróg komunikacyjnych 1, w sklepie samoobsłu- określa gowym 11. Wyposażenie punktów sprzedaży 1, detalicznej wyjaśnia 12. Meble sklepowe 1 identyfikuje, P wyjaśnia 13. Urządzenia kasowe 1 identyfikuje, P 14. Ćwiczenia przegląd w Internecie stron z wyposażeniem sklepu wyjaśnia 1 samodzielnie korzysta z przeglądarki, wyszukuje informacje 11

12 ZASADY OZPLANOWANIA I WYPOSAŻENIA PUNKTÓW SPZEDAŻY OGANIZACJA PACY 15. Urządzenia chłodnicze 1 identyfikuje, wyjaśnia 16. Urządzenia wagowe 1 identyfikuje, wyjaśnia 17. Wyposażenie pomocnicze 1 identyfikuje, wyjaśnia 18. Ćwiczenia przegląd w Internecie stron z wyposażeniem sklepu 1 samodzielnie korzysta z przeglądarki, wyszukuje informacje 19. Oświetlenie sklepu 1 identyfikuje, wyjaśnia P 20. Zaplecze sklepu Magazyny hurtowe Wyposażenie magazynów hurtowych 1, wymienia 23. Ćwiczenia rozwiązanie krzyżówki 1 rozwiązuje z hasłem azem godzin: Istota organizacji pracy 1 definiuje, 2. Ćwiczenia 1 3. Zasady organizacji pracy 1 wymienia, definiuje P 4. Ćwiczenia 1 stosuje zasady D 5. Podział pracy w punktach 1 wyjaśnia, sprzedaży detalicznej 6. Zakres czynności sprzedawcy 1 wyjaśnia, 7. Ćwiczenia 1 sporządza zakres D czynności 8. Organizacja miejsca pracy 1 definiuje, sprzedawcy 9. Ćwiczenia 1 organizuje miejsce D robocze 10. Harmonogram pracy w sklepie 1 definiuje, 11.Ćwiczenia 1 sporządza D harmonogram 12. Organizacja pracy w sklepie 1 definiuje, mięsnym 13. Ćwiczenia 1 organizuje pracę D 14. Organizacja pracy kasjera 1 definiuje, 15. Ćwiczenia 1 organizuje pracę kasjera D 16. Ćwiczenia krzyżówka z hasłem 1 rozwiązuje azem godzin: 16 P P 12

13 ZAOPATZENIE PUNKTÓW SPZEDAŻY 1. Popyt na towary 1 definiuje, 2. Ćwiczenia 1 określa 3. odzaje popytu konsumpcyjnego 1 wymienia, definiuje, 4. Ćwiczenia 1 określa 5. Czynniki wpływające na kształtowanie 1 wymienia, wyjaśnia P popytu konsumpcyj- nego 6. Artykuły substytucyjne i komplementarne 1 definiuje, a popyt konsump- cyjny 7. ównowaga na rynku 1 definiuje, 8. Metody badania popytu na towary 1 wymienia, wyjaśnia, 9. Wywiad z klientem 1 definiuje, 10. Ćwiczenia 1 przeprowadza D wywiad z klientem 11. Ankieta 1 definiuje, 12. Ćwiczenia 1 sporządza ankietę D 13. Analiza dokumentów sprzedaży 1 zna zasady, wyjaśnia 14. Ćwiczenia 1 analizuje D 15. Źródła zakupu towarów 1 definiuje, wyjaśnia P 16. Zamawianie towarów 1 definiuje, wyjaśnia 17. Ćwiczenia 1 składa zamówienia D 18. Zasady zaopatrzenia w towary 1 zna zasady, P wymienia, wyjaśnia 19. Ćwiczenia 1 stosuje zasady w D praktyce 20. Harmonogram dostaw 1 definiuje, 21. Ćwiczenia 1 sporządza D harmonogram 22. Akwizycja a zaopatrzenie 1 definiuje, 23. Organizacja przyjmowania towarów 1 definiuje, 24. Odbiór ilościowy towarów 1 definiuje, 25. Zasady i technika odbioru jakościowego 1 zna zasady, wyjaśnia P 13

14 ZAOPATZENIE PUNKTÓW SPZEDAŻY POMOCJA TOWAÓW 26. Ćwiczenia 1 dokonuje odbioru D jakościowego 27. Dokumentacja związana z dostawą 1 wymienia, towaru 28. Ćwiczenia 1 sporządza D dokumenty 29. eklamacje związane z przyjmowaniem 1 zna zasady, wyjaśnia P towaru 30. Ćwiczenia krzyżówka z hasłem 1 rozwiązuje azem godzin: Istota marketingu mix 1 definiuje, 2. Segmentacja rynku 1 definiuje, 3. Promocja jako element w mix 1 definiuje, marketingu 4. eklama jako narzędzie promocji 1 definiuje, w mix marketingu 5. odzaje reklamy medialnej 1 wymienia, 6. Etyka w reklamie 1 definiuje, wyjaśnia 7. Public relations i aktywizacja 1 definiuje, sprzedaży 8. Opakowanie towaru 1 9. Sprzedaż osobista 1 definiuje, 10. Tożsamość przedsiębiorstwa 1 definiuje, 11. eklama w punkcie sprzedaży 1, wyjaśnia 12. Kalkulacja wydatków działalności 1 definiuje, wyjaśnia, reklamowej określa 13. Logo firmy 1 definiuje, 15. Ćwiczenia 1 rozwiązuje 16. Środki i formy reklamy 1 wymienia, 17. Ćwiczenia 1 rozwiązuje azem godzin: 17 14

15 ZASADY OZMIESZCZENIA TOWAÓW 1. Zasady rozmieszczenia towarów 1 zna, zasady, w sali sprzedażowej wyjaśnia 2. Strefowość rozmieszczenia 1 definiuje, wyjaśnia towarów w sali sprzedażowej 3. Ćwiczenia 1 stosuje w praktyce D 4. Zasady rozmieszczenia towarów 1 zna zasady, wyjaśnia P na zapleczu sklepu 5. Pokrewieństwo handlowe 1 definiuje, wyjaśnia, 6. Ćwiczenia 1 stosuje w praktyce D 7. ozmieszczenie towarów 1 zna zasady, wyjaśnia P w sklepie tradycyjnym i samoobsługowym 8. Ćwiczenia 1 stosuje w praktyce D 9. Zapasy towarowe 1 definiuje, wyjaśnia 10. Czynniki wpływające na wielkość 1 wymienia, wyjaśnia, zapasów w sklepie 11. Zapas przeciętny 1 definiuje, 12. Ćwiczenia 1 określa 13. otacja towarów 1 definiuje, wyjaśnia 14. Ćwiczenia 1 określa 15. Pojęcie i rodzaje ubytków towarowych 1 definiuje, wymienia, 16. Limit ubytków towarowych 1 definiuje, wyjaśnia 17. Ćwiczenia 1 określa 18. Sposoby zmniejszenia ubytków 1 wymienia, wyjaśnia towarowych 19. Ćwiczenia 1 określa 20. Inwentaryzacja w handlu 1 definiuje, 21. Ćwiczenia 1 sporządza 22. Wycieczka do sklepu tradycyjnego, 3 analiza i ocena D samoobsługowego, prese- lekcyjnego na podstawie obserwacji 23. Ćwiczenia krzyżówka z hasłem 1 rozwiązuje azem godzin: 25 15

16 OCHONA MIENIA 1. Odpowiedzialność materialna, 1 definiuje, wyjaśnia porządkowa i karna pracowników 2. Odpowiedzialność za mienie 1 definiuje, wyjaśnia powierzone pracownikowi 3. Odpowiedzialność pracownika 1 definiuje, wyjaśnia za szkodę wyrządzoną pracodawcy 4. Odpowiedzialność porządkowa 1 definiuje, wyjaśnia pracowników 5. Umowa o wspólnej odpowiedzialności 1 definiuje, wyjaśnia materialnej 6. Odpowiedzialność karna pracowników 1 definiuje, wyjaśnia 7. Odpowiedzialność karna pracowników 1 definiuje, wyjaśnia 8. Przyczyna strat w punktach 1 definiuje, wyjaśnia sprzedaży azem godzin: 8 OGÓŁEM GODZIN

17 6. Przedmiotowy system oceniania wiedzy i umiejętności w zakresie organizacji sprzedaży 1. Ocenianiu podlegać będą: wypowiedzi ustne (przynajmniej raz w semestrze), pod kątem zrozumienia pojęć, terminów, zasad, praw, reguł, formułowania wypowiedzi, stosowania swojej wiedzy, sprawdziany pisemne przeprowadzane po przerobieniu działu, zapowiedziane co najmniej tydzień wcześniej, kartkówki obejmujące materiał z ostatniego tematu, zapowiadane, prace domowe, przynajmniej jedna w ciągu semestru, prace podczas lekcji z wykorzystaniem dostępu do komputera (korzystanie z przeglądarki internetowej i wyszukiwanie dodatkowych informacji związanych z tematem lekcji), obsługa urządzeń technicznych: kasy fiskalnej, wagi kalkulacyjnej, metkownicy, aktywność na lekcji, uczeń gromadzi plusy, które na koniec semestru zamieniane są na oceny (3 plusy to ocena bardzo dobra). 2. Przy ocenie sprawdzianów i kartkówek przyjmuje się skalę punktową przeliczaną na oceny według kryteriów: bardzo dobry 100% 95% dobry 94% 75% dostateczny 74% 51% dopuszczający 50% 30% niedostateczny 29% 0 3. Nauczyciel oddaje prace sprawdzone w ciągu dwóch tygodni. Uczeń ma prawo poprawić ocenę niedostateczną w ciągu semestru. W przypad- 17

18 ku gdy uczeń zgłosi chęć uzupełnienia braków z przedmiotu, nauczyciel chętnie udziela pomocy. SZCZEGÓŁOWE CELE EDUKACYJNE Uczeń potrafi: organizować pracę w sklepach o różnej formie sprzedaży i zna zasady racjonalnej organizacji pracy, posłużyć się terminologią dotyczącą sprzedaży towarów, sklasyfikować towary według określonych kryteriów, zaplanować i zaaranżować powierzchnię sprzedażową, obsłużyć urządzenia i sprzęt techniczny, pozyskać informacje o potrzebach klientów, określić zapotrzebowanie na towary, pozyskać dostawców, zawrzeć umowy i złożyć zamówienia, dokonać ilościowego i jakościowego odbioru towarów od dostawców, sporządzić dokumentację obrotu towarowego, dokonać rozliczeń związanych z obrotem towarowym, zastosować różne formy promocji mix, zaplanować rozmieszczenie towarów, przygotować towary do sprzedaży, posegregować towary, przygotować ekspozycję towarów, zastosować zasady przechowywania towarów, sporządzić spis z natury, obliczyć różnice inwentaryzacyjne i rozliczyć inwentaryzację, zinterpretować przepisy prawa dotyczące odpowiedzialności materialnej sprzedawców, określić rodzaje odpowiedzialności materialnej pracowników, określić przyczyny strat w placówkach handlowych, zastosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska. 18

19 KYTEIA OCEN Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: samodzielnie rozwija zainteresowania w zakresie wiedzy dotyczącej przedmiotu, osiąga wyróżniające wyniki w eliminacjach wojewódzkich oraz centralnych, potrafi stosować wiadomości w sytuacjach nietypowych do rozwiązania problemów związanych z nowym tematem lekcji, potrafi rozwiązywać problemy, pozyskiwać dostawców i odbiorców, jego wiedza i umiejętności wykraczają poza program nauczania. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: w pełnym wymiarze opanował wiadomości i umiejętności programowe i potrafi to samodzielnie wykazać, korzystając z różnych źródeł wiedzy, zna podstawowe pojęcia, sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie zadania problemowe, potrafi zastosować posiadaną wiedzę w praktyce, samodzielnie organizuje pracę sklepu. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: opanował w dużym zakresie wiadomości określone w programie nauczania, poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania problemowe, zna podstawowe pojęcia, wybrane zagadnienia. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: opanował w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem, rozwiązuje podstawowe zadania problemowe o niewielkim stopniu trudności, 19

20 zna, podstawowe pojęcia, organizuje pracę w nieskomplikowanych sytuacjach. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: ma braki w wiadomościach i umiejętnościach określonych jako minimum programowe, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z towaroznawstwa, zna i podstawowe pojęcia, potrafi przy pomocy nauczyciela wykonać proste zadania, przy pomocy nauczyciela potrafi organizować prace sklepu. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej, które uniemożliwiają zdanie egzaminu końcowego i wykonywanie pracy w zawodzie sprzedawcy, nie zna podstawowych pojęć, nie potrafi organizować pracę sklepu. 20

21 7. Testy Dział I ozwiąż test, zaznaczając jedną prawidłową odpowiedź lub wpisując prawidłowe rozwiązania. 1. Handel ze sprzedażą tradycyjną polega na: a) sprzedaży artykułów żywnościowych, b) sprzedaży spoza lady, c) sprzedaży ze straganów, d) to sprzedaż samoobsługowa. 2. Prezentacja towarów w tradycyjnej formie sprzedaży odbywa się a) u konsumenta, b) w hurtowni, c) w lokalu sklepowym, d) na bazarze. 3. Eksport polega na: a) wywozie towarów za granicę, b) przywozie towarów z zagranicy, c) handlu z sąsiadującymi krajami, d) przywozie towarów do kraju i wywozie towarów z kraju. 4. Handel drobnodetaliczny to: a) butik, b) sprzedaż z automatów, straganów, c) mały sklep spożywczy, d) supermarket. 5. Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa to: a) harmonogram pracy, b) zakresy czynności pracowników, 21

22 22 c) podział przedsiębiorstwa na komórki organizacyjne wzajemnie ze sobą powiązane i podporządkowane, d) odrębność ekonomiczna przedsiębiorstwa. 6. Organami zarządzającymi pracą spółdzielni są : a) Zarząd, ada Nadzorcza, Walne Zgromadzeniem b) prezes, główny księgowy, c) dyrektor, główny księgowy, d) tylko prezes. 7. ozwiń poniższe skróty: KS PKD NIP 8. Mikroprzedsiębiorstwo zatrudnia a) do 10 pracowników b) od 10 do 50 pracowników c) od 51 do 250 pracowników d) 2 pracowników 9. Uporządkuj pod względem wielkości powierzchni: sklep dyskontowy, hipermarket, centrum handlowe, supermarket, sklep tradycyjny osiedlowy Artykuły substytucyjne to: a) telefon komórkowy i ładowarka b) ziemniaki lub ryż c) obuwie i pasta do butów d) telewizor lub antena 11. Określ asortyment towarowy w sklepie obuwniczym asortyment podstawowy: obuwie asortyment uzupełniający: sznurowadła, pasta do butów, fleczki asortyment płytki: nie asortyment głęboki: tak asortyment wąski: tak asortyment szeroki: nie

23 12. Oferta wyspecjalizowana to: a) asortyment z niepowtarzalnym zestawem towarów b) oferta z szerokim i głębokim asortymentem c) asortyment płytki i wąski d) asortyment szeroki 13. Które z wymienionych towarów mogą być sprzedawane z automatów? a) warzywa, owoce b) napoje, batoniki c) pieczywo, ciastka d) pizza 14. W sklepach samoobsługowych sprzedaż wędlin i serów na wagę powinna odbywać się: a) na tych samych stanowiskach, ale przez odrębnego sprzedawcę b) nie mogą być sprzedawane przez odważanie c) na wyodrębnionych stanowiskach i przez odrębnego sprzedawcę d) nie ma wyodrębnionych stanowisk 15. W jaki sposób na działalność małych sklepów, według Ciebie, wpłynie pojawienie się w ich pobliżu supermarketu? a) spadną obroty małego sklepu b) wzrosną obroty małego sklepu c) wzrośnie popyt i podaż towarów w małym sklepie d) małe sklepy należy zlikwidować Dział II ozwiąż test, zaznaczając jedną prawidłową odpowiedź lub wpisując prawidłowe rozwiązania. 1. Wymień elementy, które tworzą część zewnętrzną sklepu: Makieta wystawy to: a) rysunek okna wystawowego b) model wystawy wykonany w pomniejszeniu 23

24 24 c) rysunek w rzucie perspektywicznym d) udekorowanie okna wystawowego 3. Strefy towarów, które tworzy się w supermarketach, to: a) światy produktów b) grupy towarowe c) asortyment podstawowy w sklepie d) asortyment podstawowy i uzupełniający w sklepie 4. Wchodząc do sklepu od ulicy głównej, klienci na swej drodze powinni zobaczyć: a) drzwi wejściowe a następnie wystawę b) wystawę sklepową a następnie drzwi wejściowe c) nie ma znaczenia d) tylko szyld 5. egał dwustronny stosowany w sklepach samoobsługowych to: a) regał przyścienny b) gondola c) boneta d) wyspa 6. Komputery w sklepach współpracują z: a) drukarką fiskalną b) kasą fiskalną 7. W ladach chłodniczych towary przechowuje się w temperaturze: a) od 0 0 C do 10 0 C b) od C do C c) od 10 0 C do 35 0 C d) w temperaturze pokojowej 8. Czy jest możliwość podłączenia wagi do kasy fiskalnej lub komputera? a) tak b) nie 9. Magazyn dostaw nocnych to część: a) sklepu b) hurtowni c) magazynu producenta d) sklepów firmowych

25 10. Zaplecze sklepu służy: a) tylko do przechowywania towarów i zapasów b) tylko do wypoczynku pracowników c) jako miejsce pracy, wypoczynku pracowników d) tylko do przyjmowania towarów Dział III ozwiąż test, zaznaczając jedną prawidłową odpowiedź. 1. Organizacja jest jednym z elementów: a) zarządzania b) marketingu c) planowania d) motywacji 2. ozwiązania optymalne to: a) dobre rozwiązania b) złe rozwiązania c) najkorzystniejsze rozwiązania z możliwych d) pośrednie rozwiązania 3. Podział pracy wiąże się: a) ze wskazaniem pracownikom zadań i możliwości ich wykonania b) z przyjściem do pracy c) pracownicy sami decydują o swoich obowiązkach d) kierownik wydaje dyspozycje na bieżąco 4. Czynności przygotowawcze wykonywane przez sprzedawców wiążą się: a) z obsługą klienta, przyjmowaniem należności, pakowaniem towaru b) z otwarciem sklepu, przygotowaniem towarów do sprzedaży c) z zamknięciem sklepu, czynnościami porządkowymi, zabezpieczeniem towarów d) czynnościami porządkowymi 5. Miejsce pracy sprzedawcy to: a) magazyn na zapleczu b) lada i sprzęty techniczne 25

26 c) ta część sklepu, w której wykonuje swoją pracę d) miejsce, w którym obsługuje klienta 6. Harmonogram pracy w sklepie to: a) plan pracy dla wszystkich pracowników b) plan dostaw towarów c) regulamin pracy d) zakresy czynności wszystkich pracowników 7. Zakres czynności to: a) harmonogram pracy b) wykaz czynności i obowiązków pracownika c) wykaz prac wzbronionych d) organizacja pracy 8. Na atmosferę w pracy ma przede wszystkim wpływ: a) kierownik b) pracownicy c) wszyscy pracownicy i kierownik d) właściciel sklepu 9. Właściwe decyzje podejmuje się: a) na podstawie oceny i analizy sytuacji b) spontanicznie c) na podstawie opinii innych osób d) według własnego widzimisię 10. Harmonia zasada organizacji pracy polega na: a) ciągłości pracy b) zatrudnianiu ludzi młodych c) koncentracji pracy d) porządku, odpowiednim doborze ludzi i środków 26 Dział IV ozwiąż test, zaznaczając jedną prawidłową odpowiedź. 1. Popytem konsumpcyjnym nazywamy: a) ofertę towarową

27 b) potrzeby ludności dotyczące towarów i usług poparte pieniężnymi możliwościami ich zakupu c) potrzeby dotyczące towarów d) towary reklamowane 2. Podaż towarów na rynku reprezentują a) konsumenci b) handlowcy i producenci c) handlowcy d) hurtownie 3. Najkorzystniejszą sytuację na rynku mamy wtedy gdy: a) popyt jest równy podaży b) popyt jest większy od podaży c) popyt jest mniejszy od podaży d) nie zależy ona od popytu i podaży 4. Jeżeli towary będące w sprzedaży są dostosowane do potrzeb klientów, wtedy mamy do czynienia z: a) popytem ustabilizowanym b) popytem zaspokojonym c) popytem kształtującym się d) popytem sezonowym 5. Popyt okolicznościowy jest charakterystyczny a) dla pór roku b) dla nowości rynkowych c) ma związek ze świętami, dniami popularnych imienin d) zależy od reklamy 6. Czynnikami wpływającymi na kształtowanie popytu są: a) reklama i moda b) cena i dochody ludności c) reklama, cena, dochody ludności, moda d) gusty ludności 7. Ankieta jest to: a) formularz z pytaniami kierowanymi do nabywców b) wywiad z klientem 27

28 c) rozmowa sprzedażowa d) harmonogram pracy 8. Podczas dostawy towarów wraz z towarem do odbiorcy trafia: a) rachunek b) faktura VAT c) zamówienie d) paragon 9. Akwizytor to: a) przedstawiciel konsumenta b) przedstawiciel sprzedawcy c) osoba, która reprezentuje dostawcę towaru d) przedstawiciel Urzędu Skarbowego 10. Harmonogram dostaw to: a) plan dostaw w sklepie b) zamówienie skierowane do dostawcy c) częstotliwość dostaw d) regulamin sklepu 11. Jakość towarów można badać za pomocą zmysłów, jest to metoda: a) wykrycia wad ukrytych b) wykrycia wad mechanicznych c) organoleptyczna d) laboratoryjna 12. Dokument PZ sporządza a) dostawca towaru b) odbiorca towaru c) producent d) kasjer 28 Dział V ozwiąż test, zaznaczając jedną prawidłową odpowiedź lub wpisując prawidłowe rozwiązania. 1. Elementy marketingu mix to: a) cena i reklama

29 b) sprzedaż osobista i promocja c) produkt, cena, promocja, dystrybucja d) public relations, aktywizacja sprzedaży 2. Znak firmowy, który umieszcza producent na swoich produktach to: a) banner b) logo firmy c) znaki ekologiczne d) fair trade uczciwy handel 3. Wymień narzędzia promocji: Public relations jako narzędzie promocji oznacza: a) stosunki społeczne b) sprzedaż osobistą c) tożsamość przedsiębiorstwa d) image firmy 5. Strategia marketingowa to decyzje i działania, które polegają na: a) dobrym zaopatrzeniu sklepu b) utrzymaniu stałej przewagi nad konkurencją c) spełnieniu oczekiwań klientów d) obfitym zaopatrzeniu sklepów 6. Wymień środki reklamowe drukowane: Audiowizualne środki reklamowe przekazywane są za pośrednictwem: a) kina, teatru, telewizji b) spotów radiowych c) targów i degustacji d) czasopism 8. Techniki realizacji reklamy radiowej to: a) monolog, dialog, piosenka reklamowa b) degustacje i wystawy 29

30 c) targi d) wystawy 9. Jakie treści zawiera kodeks etyki reklamy: a) dotyczące reklamy telewizyjnej b) dotyczące reklamy internetowej c) dotyczące reklamy kinowej d) zbiór zasad, jakimi powinni kierować się przedsiębiorcy 10. Jakie funkcje pełni opakowanie towaru a) chroni towar podczas transportu b) pełni funkcje ochronną, informacyjną, reklamową, identyfikacyjną c) chroni towar podczas magazynowania d) chroni towar wyłożony na półkach w sklepie 11. Postawa kreatywna wykazywana zarówno w pracy zawodowej, jak i w życiu codziennym, to: a) brak inwencji twórczej b) stosowanie sprawdzonych już rozwiązań c) postawa twórcza d) zachowania spontaniczne 12. Łatwo wpadającym w ucho zwrotem reklamowym jest: a) logo b) slogan c) image d) impuls 30 Dział VI ozwiąż test, zaznaczając jedną prawidłową odpowiedź lub wpisując prawidłowe rozwiązania. 1. Wymień zasady, które stosujesz, będąc na praktyce, podczas rozmieszczania towarów w sali sprzedażowej:

31 2. Zakupy niezaplanowane a) zakupy pod wpływem impulsu b) kupowanie towarów markowych c) kupowanie towarów magnesów d) kupowanie artykułów komplementarnych 3. Towary przymusowe to: a) asortyment podstawowy w sklepie b) towary impulsy c) artykuły substytucyjne d) towary, które zaspokajają potrzeby nasze i rodziny 4. Mocne strefy sali sprzedażowej to: a) kąty sklepu b) strefa kasy i powierzchnia na ladzie c) środek długich regałów d) górna część półek 5. Które towary możemy układać blisko siebie: a) słodycze i kawy b) jajka i wędliny c) ryby i artykuły mączne d) nabiał i artykuły chemiczne 6. Zapasy towarowe gromadzimy w sklepie, aby a) móc tylko proponować bogatą ofertę klientom b) zapełnić puste miejsca na półkach c) zapełnić miejsca w magazynie d) zapewnić ciągłość sprzedaży 7. Wielkość zapasów w sklepie spożywczym zależy od a) właściwości fizykochemicznych towarów b) sezonu c) dochodów ludności d) reklamy 8. otacja w razach oznacza a) zapas minimalny w sklepie b) ile razy należy przywieść towar do sklepu, aby zapewnić ciągłość sprzedaży 31

32 c) zapas maksymalny w sklepie d) zapas minimalny w sklepie 9. otacja w dniach oznacza a) w ciągu ilu dni będziemy sprzedawać jedną dostawę towarów b) zapas przeciętny w sklepie c) obrót sklepu d) ile razy musimy zrealizować dostawę towarów 10. Ubytki naturalne a) są to straty ilościowe i jakościowe, które są rezultatem właściwości towarów, magazynowania i sprzedaży b) powstają z winy sprzedawców c) powstają z winy klientów d) są spowodowane kradzieżami 11. Czynności związane ze spisem z natury to: a) inwentaryzacja b) stan księgowy c) niedobór nadzwyczajny d) stan faktyczny 12. Artykuł zamienny o podobnych właściwościach i przeznaczeniu to: a) impuls b) magnes c) substytut d) komplementarny Dział VII ozwiąż test, zaznaczając jedną prawidłową odpowiedź. 1. Obowiązki pracownika zawarte są w: a) kodeksie pracy b) kodeksie karnym c) kodeksie cywilnym d) kodeksie drogowym 32

ORGANIZACJA I TECHNIKI SPRZEDAŻY

ORGANIZACJA I TECHNIKI SPRZEDAŻY 1 Plan zajęć dydaktycznych dla klasy I na rok szkolny. ORGANIZACJA I TECHNIKI SPRZEDAŻY Kwalifikacja A.18 Prowadzenie sprzedaży Zawód: technik handlowiec 522305, technik księgarstwa 522306, sprzedawca

Bardziej szczegółowo

Rok dopuszczenia: 2013 Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o., Warszawa 2014 Copyright by Wydawnictwo REA s.j.

Rok dopuszczenia: 2013 Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o., Warszawa 2014 Copyright by Wydawnictwo REA s.j. Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego dla spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodach na podstawie opinii rzeczoznawców:

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE SPRZEDAWCA

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE SPRZEDAWCA Załącznik 7 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE SPRZEDAWCA SYMBOL CYFROWY 522[01] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) określać zapotrzebowanie na towary;

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA OCENY Z PRZEDMIOTU - SPRZEDAŻ TOWARÓW

WYMAGANIA NA OCENY Z PRZEDMIOTU - SPRZEDAŻ TOWARÓW WYMAGANIA NA OCENY Z PRZEDMIOTU - SPRZEDAŻ TOWARÓW PROPOZYCJE POMIARU OSIĄGNIĘĆ UCZNIA Na lekcjach pracowni ekonomiczno - informatycznej stosowane będą różne formy kontroli i oceny: - wypowiedzi ustne

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z fizyki Gimnazjum i liceum

Przedmiotowy System Oceniania z fizyki Gimnazjum i liceum Przedmiotowy System Oceniania z fizyki Gimnazjum i liceum Bieżąca ocena osiągnięć ucznia polega na odnotowywaniu postępów i ocenianiu osiągnięć jego pracy na podstawie: - obserwacji aktywności uczniów,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z matematyki

Przedmiotowy system oceniania z matematyki Przedmiotowy system oceniania z matematyki 1 Uczeń ma prawo znać plan wynikowy z matematyki określający, co uczeń powinien wiedzieć, rozumieć i umieć po zakończeniu procesu nauczania (według poziomów nauczania)

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania biologia gimnazjum Zespół Szkół nr 2 w Konstancinie-Jeziornie

Przedmiotowy system oceniania biologia gimnazjum Zespół Szkół nr 2 w Konstancinie-Jeziornie Przedmiotowy system oceniania biologia gimnazjum Zespół Szkół nr 2 w Konstancinie-Jeziornie Przedmiotowy system oceniania z biologii w gimnazjum opracowany w oparciu o: 1. Podstawę programową. 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie:

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: I. Postanowienia ogólne PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 30 kwietnia 2007 r.

Bardziej szczegółowo

im. Wojska Polskiego w Przemkowie

im. Wojska Polskiego w Przemkowie Szkołła Podstawowa nr 2 im. Wojska Polskiego w Przemkowie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZYRODA Nauczyciel: mgr inż. Maria Kowalczyk Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY W KLASACH IV VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY W KLASACH IV VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY W KLASACH IV VI I. CEL OCENY Przedmiotem oceny jest 1. Aktualny stan wiedzy ucznia i jego umiejętności. 2. Tempo przyrostu wiadomości i umiejętności. 3. Stosowanie

Bardziej szczegółowo

1. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności ucznia wraz z wagami ocen

1. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności ucznia wraz z wagami ocen Przedmiotowy System Ocenia jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania i jest jego integralną częścią. Zasady ogólne oceniania jak i zasady planowania prac klasowych, sprawdzianów i kartkówek znajdują

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z fizyki II klasa Akademickie Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego.

Wymagania edukacyjne z fizyki II klasa Akademickie Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego. Wymagania edukacyjne z fizyki II klasa Akademickie Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego. I. Wymagania programowe 1. Obserwowanie i opisywanie zjawisk fizycznych i astronomicznych. 2. Posługiwanie się metodami

Bardziej szczegółowo

Założenia ogólne przedmiotowego systemu oceniania z matematyki:

Założenia ogólne przedmiotowego systemu oceniania z matematyki: Założenia ogólne przedmiotowego systemu oceniania z matematyki: 1. Zgodnie z założeniami wewnątrzszkolnego regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, ocena powinna być jawna. 2. Cele oceniania:

Bardziej szczegółowo

Założenia ogólne przedmiotowego systemu oceniania z matematyki:

Założenia ogólne przedmiotowego systemu oceniania z matematyki: Założenia ogólne przedmiotowego systemu oceniania z matematyki: 1. Zgodnie z założeniami wewnątrzszkolnego regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, ocena powinna być jawna. 2. Ocenianiu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ I. OBSZARY AKTYWNOŚCI.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ I. OBSZARY AKTYWNOŚCI. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ I. OBSZARY AKTYWNOŚCI. 1. Pisemne prace sprawdzające (sprawdziany, kartkówki). Sprawdziany i kartkówki są przeprowadzane

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. I. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie:

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. I. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI I. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 30 kwietnia 2007 r.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z TECHNIKI/ZAJĘĆ TECHNICZNYCH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z TECHNIKI/ZAJĘĆ TECHNICZNYCH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z TECHNIKI/ZAJĘĆ TECHNICZNYCH KRYTERIA OCENIANIA POSZCZEGÓLNYCH FORM AKTYWNOŚCI I. ODPOWIEDZI USTNE Uczeń na każdą lekcję powinien mieć opanowane wiadomości, obejmujące treści

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z INFORMATYKI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z INFORMATYKI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z INFORMATYKI Gimnazjum nr 1 w Gdyni I. Postanowienia ogólne Przedmiotowe Zasady Oceniania zostały opracowane na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATKI 1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATKI I. Ocenianiu podlegają: II. a) wypowiedzi pisemne w formie pracy elektronicznej i teoretycznej (sprawdziany, testy podsumowujące dział, kartkówki z bieżącego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI I. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI I. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA. z przedmiotu biologia. 1. Wymagania edukacyjne treści i umiejętności podlegające ocenie.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA. z przedmiotu biologia. 1. Wymagania edukacyjne treści i umiejętności podlegające ocenie. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z przedmiotu biologia 1. Wymagania edukacyjne treści i umiejętności podlegające ocenie. PSO obejmuje ocenę wiadomości i umiejętności i postaw uczniów. Formy sprawdzania wiadomości

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania - przedmioty zawodowe

Przedmiotowy System Oceniania - przedmioty zawodowe Przedmiotowy System Oceniania - przedmioty zawodowe Niniejszy przedmiotowy system oceniania obejmuje następujące przedmioty: w Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych: usługi gastronomiczne, organizacja

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie sprzedaży zajęcia praktyczne

Prowadzenie sprzedaży zajęcia praktyczne rowadzenie sprzedaży zajęcia praktyczne 7. 1. zynności przedsprzedażowe Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: oziom wymagań programo wych Kategoria taksonomic zna H(8)1

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU EKONOMIA W PRAKTYCE

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU EKONOMIA W PRAKTYCE PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU EKONOMIA W PRAKTYCE Beata Biedrzycka Przedmiotowe zasady oceniania z przedmiotu został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 30.IV.2007

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI 1. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

ZASADY I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZYRODY DLA KLAS IV VI

ZASADY I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZYRODY DLA KLAS IV VI ZASADY I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZYRODY DLA KLAS IV VI I. CEL OCENY Przedmiotem oceny jest: 1. Aktualny stan wiedzy ucznia i jego umiejętności. 2. Tempo przyrostu wiadomości i umiejętności. 3. Stosowanie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z przyrody dla klas IV VI Szkoły Podstawowej w Wólce Hyżneńskiej

Przedmiotowy system oceniania z przyrody dla klas IV VI Szkoły Podstawowej w Wólce Hyżneńskiej Przedmiotowy system oceniania z przyrody dla klas IV VI Szkoły Podstawowej w Wólce Hyżneńskiej I. Cel oceny. Przedmiotem oceny jest: 1. Aktualny stan wiedzy ucznia i jego umiejętności. 2. Tempo przyrostu

Bardziej szczegółowo

1 Plan zajęć dydaktycznych dla klasy II na rok szkolny. OBSŁUGA KLIENTÓW

1 Plan zajęć dydaktycznych dla klasy II na rok szkolny. OBSŁUGA KLIENTÓW 1 Plan zajęć dydaktycznych dla klasy II na rok szkolny. OBSŁUGA KLIENTÓW Kwalifikacja A.18 Prowadzenie sprzedaży Zawód: technik handlowiec 522305, technik księgarstwa 522306, sprzedawca 522301 3 godziny

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII Gimnazjum nr 2 im. ks. St. Konarskiego w Łukowie Urszula Wojtalska, Agnieszka Bilska

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII Gimnazjum nr 2 im. ks. St. Konarskiego w Łukowie Urszula Wojtalska, Agnieszka Bilska PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII Gimnazjum nr 2 im. ks. St. Konarskiego w Łukowie Urszula Wojtalska, Agnieszka Bilska Przedmiotowy system oceniania z chemii w gimnazjum opracowany został w oparciu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI I. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania biologia. Opracowanie: Małgorzata Chrobak

Przedmiotowy system oceniania biologia. Opracowanie: Małgorzata Chrobak Przedmiotowy system oceniania biologia Opracowanie: Małgorzata Chrobak Przedmiotowy system oceniania z biologii w gimnazjum opracowany w oparciu o: 1. Podstawę programową. 2. Rozporządzenie MEN z dnia

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania w roku szkolnym 2015/2016 dla przedmiotów zawodowych, kierunek: technik logistyk

Przedmiotowy system oceniania w roku szkolnym 2015/2016 dla przedmiotów zawodowych, kierunek: technik logistyk Przedmiotowy system oceniania w roku szkolnym 2015/2016 dla przedmiotów zawodowych, kierunek: technik logistyk Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym: 1. Przedsiębiorstwo logistyczne w gospodarce

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z fizyki

Przedmiotowy System Oceniania z fizyki Przedmiotowy System Oceniania z fizyki Kontrakt z uczniami: 1. Każdy uczeń jest oceniany jawnie, zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 2. Dopuszczalne jest ocenianie następujących form aktywności ucznia:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA OCENY. PRZEDMIOT: DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA Zawód: Technik ekonomista PROPOZYCJE POMIARU OSIĄGNIĘĆ UCZNIA

WYMAGANIA NA OCENY. PRZEDMIOT: DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA Zawód: Technik ekonomista PROPOZYCJE POMIARU OSIĄGNIĘĆ UCZNIA WYMAGANIA NA OCENY PRZEDMIOT: DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA Zawód: Technik ekonomista PROPOZYCJE POMIARU OSIĄGNIĘĆ UCZNIA Na lekcjach stosowane będą różne formy kontroli i oceny: - wypowiedzi ustne na określony

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania MATEMATYKA Miejskie Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II

Przedmiotowy system oceniania MATEMATYKA Miejskie Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II Przedmiotowy system oceniania MATEMATYKA Miejskie Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II Przedmiotem oceniania są: - wiadomości, - umiejętności, - postawa ucznia i jego aktywność. Cele ogólne oceniania: - rozpoznanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI. w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Połańcu

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI. w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Połańcu PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Połańcu I Przedmiotem oceny są umiejętności, wiedza i postawa ucznia 1)

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z FIZYKI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z FIZYKI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z FIZYKI Dla klas I III gimnazjum Opracowała Beata Giza 1 1. Przedmiotowe Zasady Oceniania z fizyki obejmują ocenę wiadomości i umiejętności wynikających z programu nauczania.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WYMAGANIA EDUKACYJNE- GEOGRAFIA, WOS, EDB dla wszystkich klas FORMY OCENY UCZNIA

OGÓLNE WYMAGANIA EDUKACYJNE- GEOGRAFIA, WOS, EDB dla wszystkich klas FORMY OCENY UCZNIA OGÓLNE WYMAGANIA EDUKACYJNE- GEOGRAFIA, WOS, EDB dla wszystkich klas FORMY OCENY UCZNIA 1. Formy aktywności ucznia, które podlegają ocenie to: odpowiedzi ustne( z 3 ostatnich tematów przy 1 godz./tydzień,

Bardziej szczegółowo

II. OBSZARY AKTYWNOŚCI PODLEGAJĄCE OCENIE:

II. OBSZARY AKTYWNOŚCI PODLEGAJĄCE OCENIE: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII dla I, II, III klasy gimnazjum ( uwzględnia główne ramy i systemy wartości określone w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania). Nauczyciel zapoznaje uczniów z Przedmiotowym

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU ELEMENTY PSYCHOLOGII W LICEUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU ELEMENTY PSYCHOLOGII W LICEUM Zespół Szkół Nr 4 w Wałbrzychu PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU ELEMENTY PSYCHOLOGII W LICEUM Rok szkolny 2015/2016 Opracowała: mgr Justyna Oleksy Wałbrzych, 1 września 2015r. Przedmiotowy System

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI W ZSO Nr 1

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI W ZSO Nr 1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI W ZSO Nr 1 Opracowany przez: - M. Łukaszek - I. Litwińska - H. Białek Przedmiotowy system oceniania został opracowany w oparciu o następujące dokumenty: 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA I ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI. zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania w Zespole Szkół przy ul. Grunwaldzkiej 9 w Łowiczu.

KRYTERIA I ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI. zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania w Zespole Szkół przy ul. Grunwaldzkiej 9 w Łowiczu. KRYTERIA I ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania w Zespole Szkół przy ul. Grunwaldzkiej 9 w Łowiczu. Nauczanie matematyki w szkole podstawowej w klasach IV VI odbywa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Przedmiotowy System Oceniania został opracowany dla klas szkół średnich liceum profilowanego i technikum dla programu nauczania DKOS 5002-4\04 wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM I. Postanowienia ogólne II. III. IV. Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania w klasach I- III gimnazjum z fizyki

Przedmiotowy system oceniania w klasach I- III gimnazjum z fizyki Przedmiotowy system oceniania w klasach I- III gimnazjum z fizyki I. Zasady systemu oceniania 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 2. Ocena ma dostarczyć uczniom, rodzicom i

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Ocenianie fizyki z astronomią rok szkolny 2015/2016

Przedmiotowe Ocenianie fizyki z astronomią rok szkolny 2015/2016 XLV Liceum Ogólnokształcące im. R. Traugutta w Warszawie nauczyciele fizyki z astronomią Izabela Pucko Przedmiotowe Ocenianie fizyki z astronomią rok szkolny 2015/2016 1. ustawie z dnia 07 września 1991

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OBSŁUGA INFORMATYCZNA W HOTELARSTWIE. kl. IIT i IIIT rok szkolny 2015/2016

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OBSŁUGA INFORMATYCZNA W HOTELARSTWIE. kl. IIT i IIIT rok szkolny 2015/2016 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OBSŁUGA INFORMATYCZNA W HOTELARSTWIE kl. IIT i IIIT rok szkolny 2015/2016 Celem przedmiotowego systemu oceniania jest: 1. Wspieranie rozwoju ucznia przez diagnozowanie jego

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania Kryteria oceniania i wymagania EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA. gimnazjum

Przedmiotowy system oceniania Kryteria oceniania i wymagania EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA. gimnazjum Przedmiotowy system oceniania Kryteria oceniania i wymagania EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA gimnazjum PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA-Edukacja dla bezpieczeństwa 1. Kontrola i ocena osiągnięć uczniów Systematycznej,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLAS IV-VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLAS IV-VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLAS IV-VI I. CEL OCENY Przedmiotem oceny jest: 1. Aktualny stan wiedzy ucznia i jego umiejętności - zgodny z PP. 2. Tempo przyrostu wiadomości i

Bardziej szczegółowo

PROG0RAM NAUCZANIA DLA ZAWODU SPRZEDAWCA

PROG0RAM NAUCZANIA DLA ZAWODU SPRZEDAWCA PROG0RAM NAUCZANIA DLA ZAWODU SPRZEDAWCA 522301 INFORMACJA O ZAWODZIE SPRZEDAWCA Sprzedawca sprzedaje towary oferowane w punktach sprzedaży detalicznej (sklepach, hipermarketach), drobnodetalicznej (w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Znajomość oraz przestrzeganie podstawowych zasad BHP jest obowiązkiem każdego ucznia w szkole.

REGULAMIN. Znajomość oraz przestrzeganie podstawowych zasad BHP jest obowiązkiem każdego ucznia w szkole. REGULAMIN Znajomość oraz przestrzeganie podstawowych zasad BHP jest obowiązkiem każdego ucznia w szkole. 1. Uczniowie wchodzą do sali lekcyjnej pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia i zajmują swoje

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH

OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH Wymagania edukacyjne z biologii w gimnazjum OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH METODY I NARZĘDZIA ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA, KTÓRE MOGĄ BYĆ STOSOWANE W OCENIE OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW: 1.Wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty:

Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty: Szkoła Podstawowa Nr 10 w Koszalinie. Przedmiotowy System Oceniania z przedmiotu informatyka: Opracował: mgr Roman Stępniak Przedmiotowy system oceniania z informatyki jest zgodny z - Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA. ANGIELSKIEGO w ZS w Mrzezinie

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA. ANGIELSKIEGO w ZS w Mrzezinie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w ZS w Mrzezinie Opracowany przez nauczycieli języków obcych ZS w Mrzezinie Postanowienia ogólne: I. Formy oceniania: 1. Prace klasowe, testy 2. Kartkówki

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA W KOWALEWIE POMORSKIM IM. MARII KONOPNICKIEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY DLA KLAS IV VI

SZKOŁA PODSTAWOWA W KOWALEWIE POMORSKIM IM. MARII KONOPNICKIEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY DLA KLAS IV VI SZKOŁA PODSTAWOWA W KOWALEWIE POMORSKIM IM. MARII KONOPNICKIEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY DLA KLAS IV VI I. CEL OCENY Przedmiotem oceny jest 1. Aktualny stan wiedzy ucznia i jego umiejętności.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ Przedmiotowy system oceniania z matematyki jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania w Zespole Szkół w Świlczy Nauczanie

Bardziej szczegółowo

Poziom podstawowy Uczeń:

Poziom podstawowy Uczeń: Nr lekcji Liczba godzin 1 Plan zajęć dydaktycznych Pracownia. Kwalifikacja A.18. Prowadzenie ; Zawód: technik handlowiec 522305, technik księgarstwa 522306, sprzedawca 522301 Temat Treści podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA - BIOLOGIA I. PSO z biologii powstał w oparciu o analizę następujących dokumentów:

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA - BIOLOGIA I. PSO z biologii powstał w oparciu o analizę następujących dokumentów: PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA - BIOLOGIA I. PSO z biologii powstał w oparciu o analizę następujących dokumentów: Załącznik nr 2.8 1. Rozporządzenie MEN w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń który: - opanował materiał programowy w stopniu zadowalającym,

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń który: - opanował materiał programowy w stopniu zadowalającym, Sposoby Sprawdzania Osiągnięć Edukacyjnych Uczniów z Edukacji Dla Bezpieczeństwa Dokument został opracowany na podstawie: 1. Podstawy programowej dla gimnazjum z edukacji dla bezpieczeństwa. 2. Programu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASACH 4 6 SZKOŁY PODTSAWOWEJ W WÓLCE HYŻNEŃSKIEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASACH 4 6 SZKOŁY PODTSAWOWEJ W WÓLCE HYŻNEŃSKIEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASACH 4 6 SZKOŁY PODTSAWOWEJ W WÓLCE HYŻNEŃSKIEJ Przedmiotowy System Oceniania jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30.04.2007

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z MARKETINGU W DZIAŁALNOŚCI REKLAMOWEJ SABINA GŁOMBIK - MODRZYŃSKA. Wymieni instrumenty marketingowego oddziaływania na rynek

PLAN WYNIKOWY Z MARKETINGU W DZIAŁALNOŚCI REKLAMOWEJ SABINA GŁOMBIK - MODRZYŃSKA. Wymieni instrumenty marketingowego oddziaływania na rynek PLAN WYNIKOWY Z MARKETINGU W DZIAŁALNOŚCI REKLAMOWEJ SABINA GŁOMBIK - MODRZYŃSKA Lp Dział i tematy lekcji Wymagania Podstawowe Ponadpodstawowe 1 Marketing jako forma działania firmy na rynku Zdefiniuje

Bardziej szczegółowo

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ HOTELARSKO TURYSTYCZNYCH im. WŁADYSŁAWA ZAMOYSKIEGO w ZAKOPANEM ul. Partyzantów 1/5, 34-500 Zakopane Typ szkoły: TECHNIK HANDLOWIEC 341[03] (Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI - GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI - GIMNAZJUM 1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI - GIMNAZJUM I System oceniania w nauczaniu matematyki ma sprzyjać : dostarczaniu uczniowi bieżącej informacji o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WÓLCE HYŻNEŃSKIEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WÓLCE HYŻNEŃSKIEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WÓLCE HYŻNEŃSKIEJ Przedmiotowy System Oceniania jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30.04.2007

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z edukacji dla bezpieczeństwa

Wymagania edukacyjne z edukacji dla bezpieczeństwa Wymagania edukacyjne z edukacji dla bezpieczeństwa Wymagania edukacyjne z zostały opracowane na podstawie: 1. Podstawy programowej dla gimnazjum z edukacji dla bezpieczeństwa 2. Programu nauczania edukacji

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU Pracownia Lokalnych sieci. komputerowych. dla klasy3ia. Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU Pracownia Lokalnych sieci. komputerowych. dla klasy3ia. Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU Pracownia Lokalnych sieci komputerowych dla klasy3ia Dział Diagnostyka i naprawa lokalnych sieci komputerowych Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak Uczeń

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z fizyki. w Publicznym Gimnazjum w Rajczy. Zespół Szkół w Rajczy. rok szkolny 2015/2016

Przedmiotowy system oceniania z fizyki. w Publicznym Gimnazjum w Rajczy. Zespół Szkół w Rajczy. rok szkolny 2015/2016 Przedmiotowy system oceniania z fizyki w Publicznym Gimnazjum w Rajczy Zespół Szkół w Rajczy rok szkolny 2015/2016 Realizowane programy: Spotkania z fizyką wyd. Nowa Era - klasy drugie i trzecie Świat

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie sprzedawca powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie sprzedawca powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. sprzedawca 522301 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania zajęcia techniczne

Przedmiotowy system oceniania zajęcia techniczne Przedmiotowy system oceniania zajęcia techniczne Przedmiotowy system oceniania z zajęć technicznych dla klas 4 6 Szkoły Podstawowej nr 19 im. I. Sendlerowej w Kielcach opracowany w oparciu o: - podstawę

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII W KLASACH IV-VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W SOBÓTCE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII W KLASACH IV-VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W SOBÓTCE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII W KLASACH IV-VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W SOBÓTCE Celem oceniania jest: informowanie ucznia co zrobił dobrze, co i jak powinien poprawić, motywowanie ucznia do

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Fizyki dla L.O., Technikum i Z.S.Z

Przedmiotowy System Oceniania z Fizyki dla L.O., Technikum i Z.S.Z Przedmiotowy System Oceniania z Fizyki dla L.O., Technikum i Z.S.Z 1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA BIOLOGIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA BIOLOGIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA BIOLOGIA 1.CELE PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA -poinformowanie ucznia o postępach i osiągnięciach edukacyjnych - pobudzenie uczniów do systematycznej pracy i rozwoju, wspieranie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOT BIOLOGIA KLASA I, II, III ROK SZKOLNY 2016/2017 program nauczania Bliżej biologii autor: Ewa Pyłka -Gutowska, Ewa Jastrzębska SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI Klasy IV VI szkoła podstawowa

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI Klasy IV VI szkoła podstawowa PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI Klasy IV VI szkoła podstawowa I. OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIÓW - co oceniamy Ocenianiu podlegają następujące formy aktywności uczniów: sprawdziany obejmujące zakres

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH DĄBROWA GÓRNICZA 2006/2007 PROGRAM SZKOLNEGO KOŁA MŁODEGO SPRZEDAWCY. WYKONANIE: mgr inż. Mariola Nowak

ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH DĄBROWA GÓRNICZA 2006/2007 PROGRAM SZKOLNEGO KOŁA MŁODEGO SPRZEDAWCY. WYKONANIE: mgr inż. Mariola Nowak ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH DĄBROWA GÓRNICZA 2006/2007 PROGRAM SZKOLNEGO KOŁA MŁODEGO SPRZEDAWCY WYKONANIE: mgr inż. Mariola Nowak SPIS TREŚCI: 1. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE 2. OGÓLNE CELE KSZTAŁCENIA 3. SZCZEGÓŁOWE

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ( PSO) Z ORGANIZACJI REKLAMY DLA KLASY III TECHNIKUM W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ( PSO) Z ORGANIZACJI REKLAMY DLA KLASY III TECHNIKUM W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ( PSO) Z ORGANIZACJI REKLAMY DLA KLASY III TECHNIKUM W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY Przedmiotowy system oceniania jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W TECHNIKUM ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W TECHNIKUM ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W TECHNIKUM ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU I. ZASADY OCENIANIA 1. Uczeń jest oceniany zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania. 2. Oceniane są formy różne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZYGOTOWANY DLA PROWADZENIA STAŻU W GRUPIE ZAWODÓW EKONOMICZNO FINANSOWO BIUROWYCH

PROGRAM PRZYGOTOWANY DLA PROWADZENIA STAŻU W GRUPIE ZAWODÓW EKONOMICZNO FINANSOWO BIUROWYCH Program stażu zawodowego dla uczniów zasadniczej szkoły zawodowej kształcących się w zawodzie sprzedawca biorących udział w projekcie Akademia umiejętności współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY PRZEDMIOT UZUPEŁNIAJĄCY W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W PIEKARACH ŚLĄSKICH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY PRZEDMIOT UZUPEŁNIAJĄCY W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W PIEKARACH ŚLĄSKICH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY PRZEDMIOT UZUPEŁNIAJĄCY W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W PIEKARACH ŚLĄSKICH 1. CELE KSZTAŁCENIA Rozumienie metody naukowej, polegającej na stawianiu hipotez i ich

Bardziej szczegółowo

Edukacja dla bezpieczeństwa

Edukacja dla bezpieczeństwa PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Edukacja dla bezpieczeństwa opracował : mgr Przemysław Kuchowicz mgr Stanisław Kłaniecki Przedmiotowy system oceniania na lekcjach edukacji dla bezpieczeństwa jest zgodny

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA dla przedmiotów nauczania: INFORMATYKA SYSTEMY OPERACYJNE URZADZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ SIECI KOMPUTEROWE

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZYRODY

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZYRODY PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZYRODY Rok szkolny 2016/2017 Szkoła Podstawowa nr 2 w Pisz I. CELEM PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA JEST STWORZENIE UCZNIOWI MOŻLIWOŚCI : - posługiwania się językiem

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych ZAWÓD - Technik handlowiec symbol 522305 PRZEDMIOT - Symulacyjna firma handlowa PROPOZYCJE POMIARU

Bardziej szczegółowo

im. Wojska Polskiego w Przemkowie

im. Wojska Polskiego w Przemkowie Szkołła Podstawowa nr 2 im. Wojska Polskiego w Przemkowie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI JĘZYK NIEMIECKI Nauczyciel: mgr Sylwia Szumińska mgr Piotr Zbiegień ZASADY OGÓLNE Przedmiotowy system

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z TECHNIKI w klasach IV VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z TECHNIKI w klasach IV VI Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Batorego w Brodach PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z TECHNIKI w klasach IV VI Przedmiotowy System Oceniania opracowany został w oparciu o: podstawę programową przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Jedynym warunkiem przyjęcia na kurs jest ukończone 18 lat, nieważne jakie masz dotychczasowe wykształcenie!

Jedynym warunkiem przyjęcia na kurs jest ukończone 18 lat, nieważne jakie masz dotychczasowe wykształcenie! Bezpłatny kurs kwalifikacyjny w zawodzie SPRZEDAWCA i TECHNIK HANDLOWIEC Jedynym warunkiem przyjęcia na kurs jest ukończone 18 lat, nieważne jakie masz dotychczasowe wykształcenie! Podstawa programowa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z CHEMII

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z CHEMII PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z CHEMII Przedmiot: CHEMIA Imię i nazwisko nauczyciela: Marta Raczyńska-Żak Klasy: I-III gimnazjum Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne/ roczne oceny klasyfikacyjne.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. sprzedawca 522301 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA CHEMIA OBSZARY AKTYWNOŚCI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA CHEMIA OBSZARY AKTYWNOŚCI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA CHEMIA OBSZARY AKTYWNOŚCI Na lekcjach chemii oceniane są następujące obszary aktywności ucznia: 1. Rozumienie pojęć chemicznych i znajomości ich definicji. 2. Znajomość i

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z zajęć komputerowych w klasie IV VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z zajęć komputerowych w klasie IV VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z zajęć komputerowych w klasie IV VI Przy ustalaniu oceny z zajęć komputerowych należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z PRAKTYCZNYCH PRZEDMIOTÓW BUDOWLANYCH

KRYTERIA OCENIANIA Z PRAKTYCZNYCH PRZEDMIOTÓW BUDOWLANYCH KRYTERIA OCENIANIA Z PRAKTYCZNYCH PRZEDMIOTÓW BUDOWLANYCH 1. Wykaz aktów prawnych i dokumentów: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z MATEMATYKI. 1. Pomiar osiągnięć ucznia odbywa się za pomocą następujących narzędzi:

KRYTERIA OCEN Z MATEMATYKI. 1. Pomiar osiągnięć ucznia odbywa się za pomocą następujących narzędzi: KRYTERIA OCEN Z MATEMATYKI I. Formy oceniania ucznia 1. Pomiar osiągnięć ucznia odbywa się za pomocą następujących narzędzi: a. prace klasowe podsumowujące wiadomości z danego działu (również w postaci

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA BIURO RACHUNKOWE KLASA IV

Zespół Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA BIURO RACHUNKOWE KLASA IV Zespół Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA BIURO RACHUNKOWE KLASA IV Zawód: technik ekonomista nr programu nauczania: 331403_P Opracowanie: mgr Małgorzata Chudeusz

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe zasady posługiwania się komputerem i programem komputerowym. 2. Komputer jako źródło informacji i narzędzie komunikacji

1. Podstawowe zasady posługiwania się komputerem i programem komputerowym. 2. Komputer jako źródło informacji i narzędzie komunikacji ZAJĘCIA KOMPUTEROWE dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI Opis osiągnięć ucznia przykłady wymagań na poszczególne oceny szkolne Sprawdzanie i ocenianie uczniów to proces ciągły i systematyczny, który dostarcza

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA. z przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA. z przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa Przedmiotowy System Oceniania opracowany jest zgodnie z Zasadami Oceniania Wewnątrzszkolnego. Obejmuje ocenę wiadomości, umiejętności

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE biologia gimnazjum

WYMAGANIA EDUKACYJNE biologia gimnazjum WYMAGANIA EDUKACYJNE biologia gimnazjum Ocenę celujący otrzymuje uczeń, który: - posiada wiadomości i umiejętności znacznie wykraczających poza program nauczania biologii w danej klasie - potrafi zdobytą

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I O T O W Y S Y S T E M O C E N I A N I A Z F I Z Y K I FORMY SPRAWDZANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI F O R M Y P I S E M N E

P R Z E D M I O T O W Y S Y S T E M O C E N I A N I A Z F I Z Y K I FORMY SPRAWDZANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI F O R M Y P I S E M N E Nauczyciel: Dominika Dzięgielewska Rok szkolny: 2011/2012 Zatwierdzony przez: P R Z E D M I O T O W Y S Y S T E M O C E N I A N I A Z F I Z Y K I Ocenianiu podlegają wiadomości, umiejętności i postawy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. dla uczniów klas VI SP1 w Szczecinku

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. dla uczniów klas VI SP1 w Szczecinku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI dla uczniów klas VI SP1 w Szczecinku Zgodnie z podstawą programową (klasy 6) przyjmuje się jako priorytetowe na lekcjach informatyki następujące zadania: przygotowanie

Bardziej szczegółowo