RFID Retail. Innowacyjny, kompleksowy system wspieraj¹cy sprzeda

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RFID Retail. Innowacyjny, kompleksowy system wspieraj¹cy sprzeda"

Transkrypt

1 Innowacyjny, kompleksowy system wspieraj¹cy sprzeda

2

3 Wprowadzenie Co to jest RFID? Technologia RFID (z ang. Radio-frequency Identification) RFID jest od ponad oœmiu lat nieustannie og³aszana jako jedna z najbardziej obiecuj¹cych technologii dla dzisiejszego przemys³u, która wkrótce mo e zast¹piæ kody kreskowe. Wykorzystuje ona fale radiowe o ró nej czêstotliwoœci do automatycznego odczytu zakodowanej informacji. Dziêki temu mo liwa jest identyfikacja zarówno ludzi jak i przedmiotów, mienia, pojazdów itp. Na podstawowe elementy systemu opartego na technologii RFID sk³adaj¹ siê transpondery (tagi), czytniki oraz baza danych. Tagi RFID to miniaturowe odbiorniki fal radiowych. Przybieraj¹ najczêœciej formê karty, etykiety b¹dÿ zawieszki o ró nych kszta³tach, z umieszczon¹ wewn¹trz anten¹. W zale noœci od potrzeb antena jest zatopiona w ywicy, plastiku, silikonie lub etykiecie samoprzylepnej. Zasada dzia³ania systemu RFID jest niezwykle prosta. Tagi pobieraj¹ energiê z pola elektromagnetycznego wytwarzanego przez czytnik (nie potrzebuj¹ w³asnego Ÿród³a zasilania) i w odpowiedzi na jego sygna³ wprowadzaj¹ zak³ócenie tego pola odsy³aj¹c w ten sposób zakodowan¹ informacjê. Z kolei zadaniem czytnika jest odczyt i przes³anie danych do systemu komputerowego. W ci¹gu ostatnich kilku lat nast¹pi³ znaczny rozwój technologii UHF RFID - ultrawysokoczêstotliwoœciowej o zasiêgu odczytu do 10 metrów. Zosta³a ona udoskonalona a wiêkszoœæ ograniczeñ, które utrudnia³y zastosowanie w niektórych bran ach zosta³a wyeliminowana. Dziêki swoim niew¹tpliwym zaletom, jak du y zasiêg odczytu, wiêksza iloœæ sczytywanych jednoczeœnie tagów oraz wiêksza szybkoœæ odczytu, sprawi³y, e RFID UHF zdominowa³ rynek RFID. Firma Innowacja Polska, w³aœciciel marki RFID Systems, jako jedyny na polskim rynku producent urz¹dzeñ i systemów opartych na bezbateryjnej technologii RFID dalekiego i bliskiego zasiêgu, wytycza standardy pod wzglêdem wdra anych innowacji. Potwierdzaj¹ to uzyskane patenty na nasze produkty, za którymi stoi zespó³ wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Nasze systemy do zarz¹dzania kontrol¹ dostêpu oraz identyfikacji osób i mienia ³¹czy elastycznoœæ, innowacyjnoœæ oraz wysoka jakoœæ i konkurencyjne ceny. Wychodz¹c naprzeciw zapotrzebowaniu na coraz bardziej skuteczne rozwi¹zania, Innowacja Polska opracowa³a - innowacyjny i kompleksowy system wspomagaj¹cy sprzeda. to profesjonalny system oparty na identyfikacji za pomoc¹ tagów do zarz¹dzania ca³¹ baz¹ produktów - stanem magazynowym, produktami znajduj¹cymi siê na pó³kach, wieszakach, wystawach sklepowych oraz w przymierzalniach, a tak e personelem i klientami. skutecznie wspomaga bazê klientów w programach lojalnoœciowych. Daje mo liwoœæ precyzyjnego rozpoznawania klientów a tym samym interaktywnej, spersonalizowanej reklamy. Dziêki technologii RFID na posterach reklamowych, hologramach czy w przymierzalniach mo e wyœwietlaæ siê komunikat skierowany do konkretnej osoby. to system oparty na modu³ach, z których ka dy mo e byæ wdro ony osobno lub razem. System mo na w ka dej chwili rozbudowaæ o kolejne modu³y a tak e rozwi¹zania autorskie, stworzone w odpowiedzi na konkretne potrzeby. mo e wspó³pracowaæ z istniej¹cymi systemami opartymi np. na kodach kreskowych, dzia³aj¹c na istniej¹cym ju oprogramowaniu. System doskonale ³¹czy siê z systemami bezpieczeñstwa i kontroli pracowników - mo e wspó³pracowaæ z systemami kontroli dostêpu i rejestracji czasu pracy. Innowacja Polska sp. z o.o. Lublañska 34, Kraków, Poland 3

4 Opis systemu Podstaw¹ systemu jest wykorzystanie transponderów (tagów) przypisanych do poszczególnych produktów jako noœników informacji o lokalizacji, cenie, wadze, kolorze, rozmiarze i wielu innych. W sk³ad systemu wchodz¹ modu³y umo liwiaj¹ce kontrolê i zarz¹dzanie towarami oraz personelem. Dziêki takiemu rozwi¹zaniu, system mo e byæ wdra any stopniowo, a ka dy modu³ rozbudowywany o dodatkowe funkcje i urz¹dzenia. System daje wiele mo liwoœci autorskich rozwi¹zañ, jak równie umo liwia wspó³pracê z istniej¹cymi systemami np. kodów kreskowych. Modu³y systemu : Modu³ Warehouse&Logistic - identyfikacja i zarz¹dzanie towarami w magazynie Modu³ SmartStore - zarz¹dzanie towarem i cenami w sklepie Modu³ SmartFitting - funkcjonalnoœæ sklepów i dzia³ów odzie owych Modu³ CashDesk - szybki proces fiskalizacji Modu³ StaffControl - kontrola i identyfikacja pracowników System dziêki do³¹czonemu SDK (Software Development Kit) umo liwia integracjê urz¹dzeñ z istniej¹cym oprogramowaniem lub opracowanie nowego dedykowanego programowania. G³ówn¹ zalet¹ takiego rozwi¹zania jest mo liwoœæ idealnego dopasowania systemu do potrzeb oraz rozbudowanie go o nowe funkcje i modu³y w przysz³oœci. RFID Systems jest w stanie zapewniæ rozwi¹zania indywidualne dotycz¹ce obs³ugi systemu. Elastycznoœæ systemu pozwala na ³¹czenie z innymi systemami np. kontroli dostêpu, kontroli przep³ywu mienia i ludzi oraz rejestracji czasu pracy. Zwiêksza siê w ten sposób zakres bezpieczeñstwa oraz minimalizuje ewentualne straty. System w odró nieniu od obecnie oferowanych rozwi¹zañ cechuje pe³na integracja: poszczególne modu³y wzajemnie wspó³dzia³aj¹ poprzez powi¹zania logiczne i korzystanie ze wspólnych danych przechowywanych w serwerze bazy danych. Ka da informacja jest tylko raz wprowadzana, a nastêpnie wykorzystywana równolegle przez wszystkie systemy, co gwarantuje spójnoœæ danych. Schemat systemu: Bramki RFID DOSTAWA Punkt kontroli Wyszukiwanie towaru INTELIGENTNA PRZYMIERZALNIA Tagi RFID MAGAZYN Punkt kontroli Bramki RFID Bramki RFID SKLEP KASA Inteligentne tagi - zmiana cen Wa enie produktów Mobilny czytnik RFID INWENTARYZACJA STAN MAGAZYNOWY INWENTARYZACJA Ekran reklamowy Bramki RFID 4 Innowacja Polska sp. z o.o. Lublañska 34, Kraków, Poland

5 MODU WAREHOUSE&LOGISTIC Dziêki zastosowaniu tagów RFID UHF, które zastêpuj¹ tradycyjne klipsy zabezpieczaj¹ce, mo na w nich zapisaæ informacje o produkcie - typ, rozmiar, kolor, wagê, rodzaj i sk³ad materia³u, cenê oraz inne podstawowe cechy. Tagi mog¹ byæ umieszczone na produkcie ju na etapie produkcji w fabryce / wytwórni lub w magazynie w chwili dostawy. Mog¹ przybraæ ró ne kszta³ty i formy w zale noœci od potrzeb i rodzaju asortymentu, np. klipsa zabezpieczaj¹cego, naklejki czy nawet mog¹ wchodziæ w sk³ad opakowania. Oznaczone tagami mog¹ równie zostaæ opakowania zbiorcze. Dziêki temu pracownik magazynu, wyposa ony w odpowiedni czytnik mo e w prosty sposób przeprowadziæ kontrolê stanu magazynowego, kontrolê dostawy lub nawet ca³oœciow¹ inwentaryzacjê. WAREHOUSE & LOGISTIC Tagi - opis i zastosowanie Sk³ad:... Sk³ad:... Sk³ad:... IDUHF2 to ma³y identyfikator RFID ogólnego zastosowania, w formie przezroczystej naklejki o wymiarach 73 x 13 mm z widoczn¹ anten¹. N i e w i e l k i e w y m i a r y pozwalaj¹ na ukrycie taga np. w e w n ¹ t r z o p a k o w a ñ produktów lub naklejenie go na metki odzie owe. IDUHF3 to identyfikator, którego konstrukcja pozwala na odczyt niezale nie od po³o enia. Przezroczysta naklejka z anten¹, w formie kwadratu o wymiarach 53 x 53 mm mo liwa do zamocowania na ró nych materia³ach. Niewielkie wymiary pozwalaj¹ na ukrycie taga np. w e w n ¹ t r z o p a k o w a ñ produktów lub naklejenie go na metki odzie owe. IDUHF5 to identyfikator przeznaczony do zaszycia w ubraniach, rêcznikach itp., przeznaczonych do prania. Jest wodoszczelny, odporny na wysok¹ temperaturê, detergenty oraz mechaniczne uszkodzenia. Jest idealny do zarz¹dzania tekstyliami oraz artyku³ami odzie owymi. IDUHFE1 to tagi w postaci e t y k i e t d o d r u k a r e k z m o l i w o œ c i ¹ n a d r u k u i kodowania tagów RFID. Przeznaczone do tagowania produktów wa onych lub do stosowania przy wprowadzaniu produktów na stan magazynowy. IDUHF-S to tagi RFID UHF w postaci ró nego rodzaju klipsów zabezpieczaj¹cych, w których dodatkowo mo e zostaæ zakodowana informacja o produkcie. Security Tagi RFID UHF mog¹ pe³niæ funkcjê zabezpieczeñ antykradzie owych, dzia³aj¹c na podobnej zasadzie co standardowe klipsy - wykrywane s¹ przez bramki ustawione w przejœciach. W ten sposób ju miejscu sk³adowania towaru zostaj¹ zastosowane zabezpieczenia pozwalaj¹ce zminimalizowaæ straty. Innowacja Polska sp. z o.o. Lublañska 34, Kraków, Poland 5

6 Sk³ad:... Sk³ad:... Sk³ad:... Sk³ad:... Sk³ad:... Marking - wprowadzanie towaru Oznaczone tagami produkty w bardzo prosty sposób umieszcza siê w bazie danych za pomoc¹ czytnika koduj¹cego. Ka dy produkt posiada swój unikalny kod, pod którym zosta³y zapisane jego cechy i po którym mo e szybko zostaæ rozpoznany. W zale noœci od potrzeb, pracownik mo e wprowadzaæ ka dy kod osobno do bazy danych jednoczeœnie umieszczaj¹c odpowiedni tag na produkcie lub proces ten mo e byæ podzielony na etapy: najpierw tagi zostaj¹ zakodowane, a nastêpnie partia towaru zostaje nimi oznaczona. W przypadku znacznych iloœci jednakowego asortymentu, wprowadzanie towaru do bazy mo e zostaæ zautomatyzowane (np. poprzez zastosowanie specjalistycznych robotów, jednoczeœnie koduj¹cych i umieszczaj¹cych tagi na opakowaniach. MLEKO MLEKO MLEKO MLEKO Stock & Delivery - stany magazynowe i dostawy Kontrola stanu magazynowego lub kontrola dostawy przy oznakowanych tagami produktach odbywa siê niezwykle prosto i szybko, jednoczeœnie zminimalizowane jest ryzyko pope³nienia b³êdu. Dziêki zastosowaniu czytnika RFID UHF w postaci mobilnego, przenoœnego urz¹dzenia RDL1000, punktu kontrolnego w postaci anteny pod³¹czonej do sterownika, czy bramek ustawionych np. przy bramie wjazdowej, pracownik magazynu mo e skontrolowaæ dostawê z wykazami znajduj¹cymi siê na dokumentach przewozowych. Czytniki i anteny UHF skanuj¹ wiele przedmiotów jednoczeœnie, a tak e nie musz¹ byæ przyk³adane do ka dego produktu z bliska. W kilka sekund mo na otrzymaæ raport na temat nowej dostawy czy te zgodnoœci stanu magazynowego. Przy wykorzystaniu bramek UHF mo liwa jest równie kontrola przep³ywu towaru z jednej strefy do drugiej w czasie rzeczywistym. Wystarczy, ze pracownik przejedzie pomiêdzy skrzyd³ami bramki wózkiem wype³nionym towarem a wszystkie tagi umieszczone na produktach zostan¹ sczytane w jednej chwili. Dziêki temu zawsze wiadomo czy towar znajduje siê z magazynie czy ju w sali sklepowej. Jednoczeœnie mo na ustanowiæ odpowiednie uprawnienia dla poszczególnych pracowników. Dodatkowo, dziêki wykorzystaniu wielofunkcyjnego kontrolera AP01 mo liwa jest kontrola w czasie rzeczywistym towaru przemieszczaj¹cego siê po magazynie - od punktu dostawy do rega³u. Bramki RFID Bramki RFID DOSTAWA Punkt kontroli Punkt kontroli STAN MAGAZYNOWY 6 Innowacja Polska sp. z o.o. Lublañska 34, Kraków, Poland

7 Urz¹dzenia - opis i zastosowanie RDL1000 jest uniwersalnym, moblinym czytnikiem do odczytywania oraz zapisywania identyfikatorów RFID U H F. W y r ó n i a s i ê w y t r z y m a ³ o œ c i ¹, n i e z a - wodnoœci¹ oraz wygod¹ u ytkowania. Dziêki tym cechom c z y t n i k m o n a wykorzystaæ wszêdzie tam, gdzie zachodzi potrzeba s p r a w n e j i s z y b k i e j identyfikacji produktów i towarów. Maksymalny zasiêg czytnika to 8 metrów. G01 s³u ¹ do kontroli przejœæ, w szybki sposób weryfikuj¹ o z n a c z o n y t o w a r o r a z pracowników. Bramki G01, oprócz identyfikacji i kontroli t o w a r u p e ³ n i ¹ f u n k c j ê zabezpieczenia przeciw kradzie om, mog¹ tak e pe³niæ funkcjê elementu wspomagaj¹cego systemy lojalnoœciowe - identyfikacjê klientów, systemy security - zliczaj¹ce i sprawdzaj¹ce klientów i pracowników. AP01 jest innowacyjnym, wielofunkcyjnym kontrol e r e m u m o l i w i a j ¹ c y m zintegrowan¹ komunikacjê sieciow¹ przewodow¹ i bezprzewodow¹ w czasie r z e c z y w i s t y m. G ³ ó w n ¹ funkcj¹ modu³u AP01 jest wykrywanie oraz identyfikacja osób, towarów i urz¹dzeñ które przemies z c z a j ¹ s i ê p o m i ê d z y zdefiniowanymi obszarami / sekcjami w ok reœlonym miejscu. Czytnik RADL450 wraz z zintegrowan¹ anten¹ jest p o l e c a ny j a k o e l e m e n t systemu kontroli dostêpu jako tzw. punkt kontrolny. Mo e tak e zabezpieczaæ wjazdy i wejœcia na tereny magazynowe. Innowacja Polska sp. z o.o. Lublañska 34, Kraków, Poland 7

8 Inventory - szybka i skuteczna inwentaryzacja Dziêki wykorzystaniu tagów RFID UHF mo liwe jest równie przeprowadzenie szybkiej inwentaryzacji stanów magazynowych. Identyfikacja towarów nastêpuje w podobny sposób co kontrola stanu magazynowego - wystarczy stan¹æ w pobli u towarów podlegaj¹cym inwentaryzacji z czytnikiem RFID UHF RDL1000, który jest w stanie zeskanowaæ przedmioty z odleg³oœci do 8 metrów. System daje mo liwoœæ automatycznego generowania raportów w odpowiednich formatach plików, które mo na od razu wydrukowaæ lub przes³aæ poczt¹ elektroniczn¹. Czytnik jest w stanie sczytaæ nawet 750 tagów na sekundê, bez problemu mo na nim skanowaæ produkty poruszaj¹c siê wózkiem czy melexem wzd³u rega³ów magazynowych. Zdolny jest odczytaæ tagi nawet przy prêdkoœci do 100 km/h! W przypadku kiedy istnieje potrzeba znalezienia konkretnego przedmiotu wystarczy naciœniêcie klawisza - system wska e szukany przedmiot poprzez sygna³ dÿwiêkowy/wizualny œwiadcz¹cy o zbli eniu siê do poszukiwanego przedmiotu/œrodka trwa³ego. Modu³ Inventory daje mo liwoœæ automatycznego generowania raportów. Rozbudowany system konfigurowania wydruków umo liwia stworzenie niemal dowolnego zestawienia lub raportu. W ten sposób otrzymujemy informacjê o nadwy kach lub niedoborach sk³adników maj¹tku. Wygenerowany dokument mo na natychmiast wydrukowaæ lub przes³aæ poczt¹ elektroniczn¹. G³ównym elementem modu³u Inventory jest mobilny czytnik RDL1000, opracowany i opatentowany przez Innowacja Polska. Urz¹dzenie wyró nia siê wytrzyma³oœci¹, niezawodnoœci¹ oraz wygod¹ u ytkowania. Dziêki tym cechom czytnik mo na wykorzystaæ wszêdzie tam, gdzie zachodzi potrzeba sprawnej i szybkiej identyfikacji mienia a tak e osób. Czytnik doskonale sprawdza siê jako urz¹dzenie do i d e n t y f i k a c j i i wer y f i k a c j i n a p o d s t awie t r a n s p o n d e r a w postaci etykiety lub w przypadku osób identyfikatora. Czytnik mo e s³u yæ równie do kontroli przemieszczania siê osób w poszczególnych strefach. Podczas projektowania czytnika zwrócono szczególn¹ uwagê na ergonomiê u ytkowania oraz skutecznoœæ wspó³pracy. Urz¹dzenie jest porêczne oraz ma uniwersalne wymiary pasuj¹ce do ró nych urz¹dzeñ mobilnych, takich jak smartfony, tablety (w ró nych wielkoœciach), n e t b o o k i c z y l a p t o p y. M a k s y m a l ny z a s i ê g s k a n e r a t o 8 metrów i jest to najwiêkszy zasiêg na rynku dostêpny w tego typu urz¹dzeniach. W zale noœci od potrzeby, istnieje mo liwoœæ regulowania mocy wyjœciowej w zakresie 5-30 dbm. Bateria czytnika pozwala na 4 godziny ci¹g³ego skanowania. Tagi RFID Tagi mog¹ byæ równie umieszczone na urz¹dzeniach i sprzêcie nale ¹cym do przedsiêbiorstwa. Dziêki temu mo na przeprowadziæ inwentaryzacjê nie tylko zatowarowania ale równie œrodków trwa³ych - urz¹dzeñ elektronicznych, mechanicznych, czy wyposa enia biur. R F I D S ys t e m s p r a c u j e równie nad samodzielnymi r o b o t a m i p r z e p r o w a - dzaj¹cymi inwentaryzacjê w sposób ci¹g³y. 8 Innowacja Polska sp. z o.o. Lublañska 34, Kraków, Poland

9 MODU SMART STORE Technologia RFID daje niezliczone mo liwoœci wykorzystania tagów jako noœników informacji o poszczególnych produktach. Praktycznie ka dy towar mo e zostaæ oznaczony unikalnym kodem. Tagi mog¹ byæ równie skutecznym rozwi¹zaniem wykorzystywanym przy komunikacji z klientem, wyœwietlaniem ró nych informacji (np. cen) a tak e jako zabezpieczenia przeciw kradzie om. Dziêki powi¹zaniu bazy danych produktów oraz bazy sta³ych klientów, którzy otrzymuj¹ tagi w postaci np. kart lojalnoœciowych, mo na zindywidualizowaæ proces zakupów, zwiêkszaj¹c tym samym zadowolenie klienta. Dopasowuj¹c system do swoich potrzeb, mo na tworzyæ akcje promocyjne skierowane do konkretnego odbiorcy ju na etapie podejmowania przez niego decyzji. STORE Measure - wa enie produktów Dziêki rozwijaj¹cej siê technologii RFID UHF, mo liwe s¹ ju nadruki na tagach wraz z jednoczesnym ich kodowaniem, które w ten sam sposób jak kody kreskowe mog¹ zostaæ wykorzystane przy oznaczaniu produktów wa onych. Drukarki do tagów mog¹ z powodzeniem zast¹piæ drukarki kodów kreskowych, same drukuj¹c kody kreskowe na tagach. W ten sposób technologie wykorzystuj¹ce kody kreskowe oraz tagi RFID UHF mog¹ ze sob¹ wspó³pracowaæ, mo liwe jest równie stopniowe zastêpowanie technologii z kodami kreskowymi technologi¹ dalekiego zasiêgu. Sk³ad:... Sk³ad:... Sk³ad:... IDUHFE1 to tagi w postaci etykiet do drukarek z mo liwoœci¹ nadruku i kodowania tagów RFID. Przeznaczone do tagowania produktów wa onych lub do stosowania przy wprowadzaniu produktów na stan magazynowy. Wa enie produktów Price changing - szybka zmiana cen na pó³kach Dodatkowo w ofercie RFID Systems znajduj¹ siê tagi wykorzystuj¹ce tzw. e-papier. Dziêki temu na tagach mo e pojawiaæ siê zmienna informacja - tagi wykorzystane jako informatory o cenach produktów znajduj¹cych siê na pó³kach mog¹ w szybki sposób zmieniæ wyœwietlane ceny towarów przy pomocy przenoœnego czytnika RFID RDL1000. Inteligentne tagi - zmiana cen IDUHF-P to tagi w postaci wyœwietlaczy z ekranem z tzw. e-papieru. Doskonale zastêpuj¹ papierowe etykiety mocowane na pó³kach sklepowych z wydrukowan¹ cen¹. IDUHF-P mo na stosowaæ wielokrotnie a zmiana informacji wyœwietlanych na nich odbywa siê w prosty i szybki sposób za pomoc¹ czytnika RFID UHF. Innowacja Polska sp. z o.o. Lublañska 34, Kraków, Poland 9

10 SmartGate - ochrona i wspomaganie programów lojalnoœciowych Bramki G01 wykorzystuj¹ce technologiê RFID UHF mog¹ pe³niæ dwojak¹ funkcjê elementu systemu ochrony i zabezpieczeñ antykradzie owych jak równie wspomagaj¹cego systemy lojalnoœciowe do budowania trwa³ych relacji z klientem. Bramka w czasie rzeczywistym identyfikuje klienta posiadaj¹cego identyfikator w postaci np. karty lojalnoœciowej, zaproszenia czy opaski na rêce daj¹c sygna³ do systemu aby np. wyœwietliæ powitanie na ekranach TV lub hologramach informacjê i komunikat skierowany wy³¹cznie do konkretnej osoby. Mo na równie wysy³aæ klientowi informacje o promocjach i rabatach poprzez SMS lub . Posiadanie karty sta³ego klienta przy sobie mo e byæ premiowane dodatkowym rabatem, czy próbk¹ produktu. Dziêki temu rozwi¹zaniu relacje z klientem pog³êbiaj¹ siê a reklama staje siê jeszcze bardziej skuteczna. Innym zastosowaniem bramek jest mo liwoœæ szybkiego i skutecznego zliczania klientów / goœci i to wiele osób przechodz¹cych przez bramkê naraz. B ramk i G 0 1 d o s k o n a l e nadaj¹ siê do kontroli dostêpu oraz przep³ywu m i e n i a w c h ronionych strefach, mog¹ byæ œwietnym rozwi¹zaniem do weryfikacji uprawnieñ do przebywania w poszczególnych halach. Identyfik ator y IDUHF7, IDUHFHF1, IDUHFHF2 oraz I D U H F L F 1 t o k a r t y plastikowe z zatopion¹ w œrodku anten¹. Tego typu identyfikatory mog¹ byæ i d e n t y f i k a t o rem, k a r t ¹ programu lojalnoœciowego lub kart¹ podarunkow¹. Karty doskonale nadaj¹ siê jako noœniki reklamy. Inventory - szybka i skuteczna inwentaryzacja Tak samo, jak w przypadku stanów magazynowych, w hali sklepowej mo liwe jest równie przeprowadzenie szybkiej inwentaryzacji towarów. Identyfikacja nastêpuje w podobny sposób co kontrola stanu magazynowego przy u yciu czytnika RFID UHF RDL1000, który jest w stanie zeskanowaæ przedmioty z odleg³oœci do 8 metrów. System daje mo liwoœæ automatycznego generowania raportów w odpowiednich formatach plików, które mo na od razu wydrukowaæ lub przes³aæ poczt¹ elektroniczn¹. Dziêki czytnikowi RDL1000 pracownicy mog¹ w prosty i szybki sposób zlokalizowaæ produkt, mog¹ sprawdziæ ile produktów o tym samym oznaczeniu znajduje siê w hali sklepowej, a tak e steruj¹c zasiêgiem czytnika, mog¹ wyszukaæ konkretny produkt, o który zostali poproszeni przez klienta. INWENTARYZACJA 10 Innowacja Polska sp. z o.o. Lublañska 34, Kraków, Poland

11 MODU SMART FITTING W sklepach z asortymentem odzie owym mo na zastosowaæ system inteligentnej przymierzalni, która mo e pe³niæ rolê osobistego asystenta / stylisty klienta. Wnosz¹c do przymierzalni produkty oznaczone tagami, zostaj¹ one automatyczne sczytane a ich lista wyœwietlona na specjalnym wyœwietlaczu (np. ekranie dotykowym). Jeœli klient bêdzie chcia³ przymierzyæ inny rozmiar danego produktu, po prostu wybierze produkt z listy i zaznaczy odpowiedni rozmiar, a sprzedawca natychmiast dostanie informacjê o tym, wyszuka towar w sklepie lub magazynie i przyniesie do przymierzalni. Dodatkowo na ekranie mog¹ pojawiaæ siê komunikaty z propozycjami stylizacji, akcesoriów pasuj¹cych do wybranych produktów, a tak e informacje o indywidualnych zni kach i promocjach. Jednoczeœnie dziêki umieszczonym w przymierzalni czytnikom RFID UHF dok³adnie wiadomo jakie produkty w niej siê znajduj¹, co dodatkowo kontroluje lokalizacjê produktów oraz zapobiega kradzie om. FASHION Urz¹dzenia - opis i zastosowanie Anteny ADL130 oraz ADL260 s¹ polecane do stosowania w module inteligentnej przymierzalni. Wysoka jakoœæ wykonania i bardzo dobre p a r a m e t r y t e c h n i c z n e pozwalaj¹ na szybki odczyt identyfikatorów RFID UHF. RDL640 jest w ydajnym kontrolerem RFID. Obs³uguje operacje szybkiego odczytu i zapisu identyfikatorów UHF dalek iego zasiêgu. W po³¹czeniu z antenami daje mo liwoœæ odczytywania identyfikatorów RFID UHF z odleg³oœci do 10 metrów. Antena ADL450 jest polecana do stosowania w module inteligentnej przymierzalni. Wysoka jakoœæ wykonania i bardzo dobre parametry techniczne pozwalaj¹ na sz ybk i odcz yt ident yfikatorów RFID UHF w zasiêgu do 10 metrów. RDL1000 jest uniwersalnym, moblinym czytnikiem do s p r a w n e j i s z y b k i e j identyfikacji produktów i towarów. Maksymalny zasiêg czytnika to 8 metrów. Lokalizacja produktów Dziêki przenoœnym czytnikom RDL1000 pracownicy mog¹ w prosty i szybki sposób zlokalizowaæ produkt, mog¹ sprawdziæ ile produktów o tym samym oznaczeniu znajduje siê w hali sklepowej, a tak e steruj¹c zasiêgiem czytnika, mog¹ wyszukaæ konkretny produkt, o który zostali poproszeni przez klienta. Wyszukiwanie towaru Innowacja Polska sp. z o.o. Lublañska 34, Kraków, Poland 11

12 KASA CASH DESK MODU CASH DESK Technologia RFID dalekiego zasiêgu idealnie sprawdza siê podczas procesu sprzeda y. W sklepach odzie owych lub bran owych typu drogerie, sklepy sportowe, i inne, idealnym rozwi¹zaniem mo e byæ stanowisko kasowe wyposa one w urz¹dzenia RFID. Produkty oznaczone tagami s¹ ³atwo wykrywalne przez anteny, które zintegrowane z kasami fiskalnymi upraszczaj¹ kasowanie produktów oszczêdzaj¹c jednoczeœnie czas. Jest to mo liwe dziêki temu, e technologia RFID umo liwia odczyt wielu sztuk odzie y jednoczeœnie, w przeciwieñstwie do kodów kreskowych, z których ka dy musi byæ skanowany osobno. Wybrane produkty wystarczy umieœciæ na ladzie aby w jednej chwili wszystkie tagi, którymi s¹ oznaczone, zosta³y skasowane przez antenê po³¹czon¹ z czytnikiem. Urz¹dzenie mo e znajdowaæ siê ukryte pod obudow¹ lady lub w pobli u kasy. Dodatkowo, przy zastosowaniu jednorazowych tagów np. w postaci etykiet czy naklejek, zlikwidowany zostaje czasoch³onny proces usuwania klipsów antykradzie owych z produktów. Odczyt taga RFID przez czytnik zmienia natychmiast status sztuki odzie y w bazie danych na sprzedany. Wyniesienie sprzedanej sztuki odzie y ze sklepu nie generuje alarmu, natomiast próba wyniesienia rzeczy nie sprzedanej, która ma status na stanie natychmiast uruchamia alarm. Urz¹dzenia - opis i zastosowanie Anteny ADL130 oraz ADL260 doskonale sprawdzaj¹ siê w kasach wykorzystuj¹cych t e c h n o l o g i ê R F I D U H F. Wysoka jakoœæ wykonania i bardzo dobre parametry techniczne pozwalaj¹ na szybki odczyt identyfikatorów RFID UHF. Antena ADL450 dziêki swoim parametrom technicznym bardzo dobrze sprawdza siê w kasach z technologi¹ RFID. Zasiêg odczytu dochodzi do 10 metrów. Antena mo e zostaæ zamontowana w ladzie l u b o b o k s t a n o w i s k a kasowego. RDL640 jest w ydajnym kontrolerem RFID. Obs³uguje operacje szybkiego odczytu i zapisu identyfikatorów UHF dalek iego zasiêgu. W po³¹czeniu z antenami daje mo liwoœæ odczytywania identyfikatorów RFID UHF z odleg³oœci do 10 metrów. R D L t o p o d r ê c z n y, biurkowy czytnik kart RFiD U H F. P o d ³ ¹ c z o n y d o komputera poprzez port USB sczytuje numer taga i wysy³a do programu fiskalnego. Doskonale nadaje siê do przeprowadzania procesu sprzeda y. KASY SAMOOBS UGOWE W TECHNOLOGII RFID Dla sklepów wielobran owych RFID Systems opracowuje innowacyjn¹ metodê przeprowadzania procesu sprzeda y, polegaj¹c¹ na automatycznym skanowaniu i kasowaniu tagów produktów, które klient zamierza nabyæ. W ten sposób natychmiast wysy³ana jest informacja o produktach i cenach do kasy, gdzie mo na szybko przeprowadziæ transakcjê p³atnicz¹. Rozwi¹zanie to pozwala na zaoszczêdzenie czasu klientów, ograniczaj¹c kolejki oraz na ca³kowite wyeliminowanie procesu wyk³adania towarów na taœmê przy kasie. 12 Innowacja Polska sp. z o.o. Lublañska 34, Kraków, Poland

13 MODU STAFFCONTROL W ka dym wiêkszym sklepie czy magazynie konieczne jest zastosowanie przemyœlanego i niezawodnego systemu zarz¹dzania personelem aby mo liwe by³o jego poprawne funkcjonowanie. W takim systemie liczy siê nie tylko niezawodnoœæ ale i szybkoœæ dzia³ania oraz brak jakichkolwiek zak³óceñ. Wszystkie urz¹dzenia wykorzystywane przy identyfikacji towarów oraz zarz¹dzania stanami magazynowymi i dostawami mo na z powodzeniem u yæ w systemie StaffControl. Ca³y system oparty jest równie na technologii RFID bazuj¹cej na tagach w postaci identyfikatorów pracowniczych. W systemie mo na po³¹czyæ technologie identyfikacji radiowej RFID bliskiego (HF/LF) oraz dalekiego zasiêgu (UHF). Integracja obu technologii w systemie daje nowe mo liwoœci w zakresie kontroli i monitorowania w czasie rzeczywistym. STAFF CONTROL Identyfikatory IDUHF7, IDUHFHF1, IDUHFHF2 oraz IDUHFLF1 to karty plastikowe z zatopion¹ w œrodku anten¹. Antena mo e byæ dualna - o bliskim i dalekim zasiêgu. Tak jest w przypadku identyfikatorów IDUHFHF1, IDUHFHF2 oraz IDUHFLF1. Karty doskonale nadaj¹ siê na standardowe identyfikatory przyczepiane za pomoc¹ zawieszek lub smyczy reklamowych. Ca³y obszar jest mo liwy do zadrukowania a tym samym identyfikator staje siê noœnikiem reklamy lub danych u ytkownika. Tego typu identyfikatory mog¹ byæ równie zaproszeniem, kart¹ podarunkow¹ lub kart¹ systemu lojalnoœciowego. IDUHF7 IDUHFHF1 IDUHFHF2 IDUHFLF1 HF - zbli eniowa kontrola dostêpu Technologia zbli eniowa to obecnie najczêœciej stosowany system bezpieczeñstwa i kontroli we wspó³czesnych firmach i instytucjach. Chronione w ten sposób mog¹ byæ pomieszczenia o specjalnym przeznaczeniu, wydzielone strefy w budynkach a tak e ca³e budynki lub hale. W ramach Modu³u HF oferowane s¹ standardowe urz¹dzenia do kontroli dostêpu: kontrolery ACHFx 1,2 i 4-drzwiowe z dwustronn¹ kontrol¹ dostêpu, czytniki zbli eniowe w ró nych opcjach (z klawiatur¹, wyœwietlaczem LED, sygnalizacj¹ dÿwiêkow¹) oraz identyfikatory zbli eniowe w postaci kart, opasek na rêkê, chipów, breloków itp. Kontrola dostêpu w technologii zbli eniowej odbywa siê poprzez przy³o enie identyfikatora w postaci karty czy breloka do czytnika, który przesy³a informacjê o zdarzeniu do bazy danych, gdzie jest weryfikowana a nastêpnie zostaje przes³ana odpowiedÿ. Ca³e zdarzenie trwa u³amki sekundy. Dodatkowo za pomoc¹ tego modu³u mo na rejestrowaæ czas pracy pracowników. czytnik ko³owrót kontroler ACHFx rygiel komputer z baz¹ danych i oprogramowaniem zarz¹dzaj¹cym identyfikator czytnik wejœcia czytnik wyjœcia Innowacja Polska sp. z o.o. Lublañska 34, Kraków, Poland 13

14 UHF - kontrola dalekiego zasiêgu Ca³a powierzchnia u ytkowa magazynu i hali sklepowej, na której mo e znajdowaæ siê personel, zostaje podzielona na strefy. Na granicy stref umieszczane s¹ anteny RFID wraz z czytnikiem. Granic¹ mo e byæ korytarz, przejœcie przez drzwi lub podobne przewê one miejsce przemieszczania siê osób. Czytnik pod³¹czony do centralnej sieci komputerowej ca³ego systemu bezpieczeñstwa, przesy³a do centralnej bazy danych nastêpuj¹ce informacje: Kto przemieœci³ siê miêdzy strefami Kiedy nast¹pi³o przemieszczenie W któr¹ stronê nast¹pi³o przemieszczenie Gêstoœæ rozmieszczenia czytników z antenami zale y od po ¹danej dok³adnoœci lokalizacji osób w porcie lotniczym. Anteny mog¹ byæ umieszczone na œcianach, sufitach lub wolnostoj¹cych s³upkach. Taka konfiguracja zapewnia dok³adn¹ informacjê o lokalizacji personelu na ca³ej powierzchni. Identyfikatory RFID UHF umo liwiaj¹ automatyczne otwieranie drzwi osobie, która ma na sobie tak¹ kartê. Oznacza to, e nie jest konieczne przyk³adanie karty do anteny, aby dokonaæ autoryzacji i otworzyæ drzwi. Antena umieszczona nad drzwiami wykryje obecnoœæ u ytkownika, rozpozna go, sprawdzi, czy ma uprawnienia do wejœcia i w zale noœci od wyniku autoryzacji otworzy lub odmówi otwarcia drzwi. Anteny mog¹ byæ umieszczone po jednej stronie lub obu stronach przejœcia. W przeciwieñstwie do systemów zbli eniowej kontroli dostêpu, system UHF jest w stanie rozpoznaæ i zidentyfikowaæ wszystkie osoby maj¹ce identyfikatory i przechodz¹ce przez dany punkt kontrolny. Mo liwe jest nadawanie ró nych uprawnieñ na przyk³ad w oparciu o czas pracy, wydzielone strefy lub obs³ugê sprzêtu. G³ówne zalety systemu: identyfikacja wszystkich osób posiadaj¹cych identyfikatory (tagi) przechodz¹cych jednoczeœnie przez punkt kontrolny kontrola dostêpu do budynków, pomieszczeñ, korytarzy, pomieszczeñ magazynowych, hal produkcyjnych i innych miejsc wymagaj¹cych nadzoru detekcja w czasie rzeczywistym osób w danej strefie i danym przedziale czasowym kontrola d³ugoœci czasu przebywania osób w danym pomieszczeniu, strefie wraz z ich identyfikacj¹ kontrola kierunku ruchu i przep³ywu osób, pojazdów, materia³ów wewn¹trz i na zewn¹trz stref chronionych podgl¹d wideo w czasie rzeczywistym w rozdzielczoœci HD stref chronionych komunikacja wewnêtrzn¹ VOIP w obrêbie strefy chronionej za poœrednictwem urz¹dzeñ mobilnych lub terminali SOS kontrola i rejestracjê czasu pracy (RCP) zabezpieczenie mienia firmy (np. sprzêtu elektronicznego, urz¹dzeñ pomiarowych) przed kradzie ¹ kontroler ACHFx bramka RFID UHF komputer z baz¹ danych i oprogramowaniem zarz¹dzaj¹cym elektrozamek antena z czytnikiem RADL450 sterownik rygiel antena UHF brama wejœciowa drzwi 14 Innowacja Polska sp. z o.o. Lublañska 34, Kraków, Poland

15 TotalProtect - kontrola przep³ywu ludzi i mienia Modu³ RFID TotalProtect, oparty na technologii UHF dalekiego zasiêgu, s³u y do œledzenia przep³ywu ludzi i towarów. System pozwala na dok³adn¹ lokalizacjê poszczególnych osób b¹dÿ przedmiotów (urz¹dzeñ) poprzez komunikacjê z identyfikatorami (tagami) umieszczonymi na przedmiotach lub noszonymi przez osoby przy sobie. Dziêki temu mo liwe jest wydzielenie stref o nadanych ró nych uprawnieniach oraz rejestracjê historii przejœæ przez tzw. punkty kontrolne. W strefach szczególnie chronionych mo liwa jest wspó³praca modu³u TotalProtect z systemem monitoringu video, dziêki czemu mog¹ byæ wykrywane osoby bez identyfikatorów przez w³¹czanie siê alarmu. komputer z baz¹ danych i oprogramowaniem zarz¹dzaj¹cym wielofunkcyjny kontroler z antenami AP01 G³ównym elementem systemu jest wielofunkcyjny kontroler AP01, umo liwiaj¹cy zintegrowan¹ komunikacjê sieciow¹ przewodow¹ i bezprzewodow¹ w czasie rzeczywistym. Modu³ TotalProtect umo liwia zintegrowan¹ komunikacjê sieciow¹, monitoring video, komunikacjê VOIP w ramach systemu, monitoring parametrów œrodowiskowych pomiaru temperatury, wilgotnoœci, stê enia gazów CO, CO 2 i innych. Stosowany jest do budowy kompleksowego systemu ochrony, w tym do œledzenia kierunku ruchu: osób, pojazdów, materia³ów w budynkach wymagaj¹cych sta³ego nadzoru. Dziêki wbudowanym modu³om WiFi o prêdkoœci do 100 Mbit/s urz¹dzenie AP01 pe³ni równie funkcjê access point do internetu (po³¹czenie przewodowe osi¹ga prêdkoœæ do 1 Gbit/s). wielofunkcyjny kontroler z antenami AP01 strefa 1 strefa 2 AntyTief - ochrona przed kradzie ¹ Modu³ AntyTief jest systemem wykorzystuj¹cym bramki pracuj¹ce w oparciu o technologiê RFID UFH (dalekiego zasiêgu) jako zabezpieczenia przeciw kradzie om. Zadaniem modu³u AntyTief jest kontrola wynoszonego mienia firmy. Zastosowanie urz¹dzeñ AntyTief wymaga naklejenia specjalnych identyfikatorów RFID na kontrolowanym sprzêcie (np. urz¹dzeniach elektronicznych, sprzêcie biurowym). Przy przejœciu przez bramkê AntyTief sprawdzane jest powi¹zanie identyfikatora RFID na sprzêcie z osob¹ wynosz¹c¹ równie wyposa on¹ w identyfikator. Oprogramowanie systemu sprawdza w czasie rzeczywistym czy dana osoba ma uprawnienia do wynoszenia danego sprzêtu. Jeœli nie ma lub sprzêt jest wynoszony przez osobê bez identyfikatora uruchamia siê alarm dÿwiêkowy i/lub œwietlny lub zostaje wys³any informacyjny do szefa ochrony i/lub kierownika dzia³u i/lub zarz¹du firmy w zale noœci od wybranej przez u ytkownika systemu opcji. komputer z baz¹ danych i oprogramowaniem zarz¹dzaj¹cym bramka RFID UHF Innowacja Polska sp. z o.o. Lublañska 34, Kraków, Poland 15

16 Dziêki oferowanemu przez nas SDK (Software Development Kit) system RFID Event mo e wspó³pracowaæ z istniej¹cym oprogramowaniem takim jak systemy magazynowo - p³acowe, systemy kasowe, systemy kontroli dostêpu czy bezpieczeñstwa, a tak e pozwala na opracowanie nowego dedykowanego oprogramowania. G³ówn¹ zalet¹ takiego rozwi¹zania jest mo liwoœæ idealnego dopasowania systemu do potrzeb oraz rozbudowanie go o nowe funkcje i modu³y w przysz³oœci. RFID Systems jest w stanie zapewniæ rozwi¹zania autorskie dotycz¹ce obs³ugi systemu. Mo emy pochwaliæ siê istniej¹cymi i wdro onymi ju programami zintegrowanymi z systemami fiskalizacji. Zalety systemu FUNKCJONALNOŒÆ System dziêki zaprojektowanym innowacyjnym urz¹dzeniom daje nowe mo liwoœci w sprawnej obs³udze klientów oraz zarz¹dzaniu towarami. MODU OWOŒÆ poszerzaæ o nowe funkcje. KOMFORT System zbudowany jest z wielu modu³ów, które mo na dowolnie ze sob¹ ³¹czyæ, rozbudowywaæ oraz Dziêki u³atwieniu obs³ugi poprzez wyeliminowanie koniecznoœci skanowania poszczególnych produktów, zredukowany zostaje czas spêdzony w kolejkach do kas, a tym samym zwiêksza siê komfort obs³ugi klientów. BEZPIECZEÑSTWO dzia³aj¹cych w technologii RFID UHF. System zmniejsza ryzyko kradzie y towaru poprzez zainstalowanie bramek SKALOWALNOŒÆ System posiada rozbudowane mo liwoœci konfiguracyjne poszczególnych modu³ów, które mo na ze sob¹ dowolnie ³¹czyæ, rozbudowywaæ oraz poszerzaæ o nowe funkcje. UNIKATOWOŒÆ System to jedyny taki system na rynku wspomagaj¹cy bran ê handlow¹, który mo na dostosowaæ zarówno do sklepów wielkogabarytowych jak i mniejszych, bran owych (odzie owych, drogerii, sportowych itp.). Jego zastosowanie daje nowe mo liwoœci budowania trwa³ych relacji z klientami poprzez zwiêkszenie zadowolenia i satysfakcji u klientów. 16 Innowacja Polska sp. z o.o. Lublañska 34, Kraków, Poland

17 Porównanie z innymi systemami Funkcjonalnoœæ Identyfikacja towaru w oparciu o unikalny kod numeryczny Prosta integracja z dotychczasowym oprogramowaniem front i back store Mo liwoœæ powi¹zania systemu z kartami lojalnoœciowymi Dostêpne rozwi¹zania Systemy kodów kreskowych Systemy technologii zbli eniowej Mo liwoœæ wielokrotnego u ycia identyfikatora i zmiany unikalnego kodu Szybki proces inwentaryzacji asortymentu nie wymagaj¹cy zbli enia czytnika do towaru U ycie systemu identyfikacji radiowej jako systemu antykradzie owego Fiskalizacja automatyczna wszystkich towarów w koszyku podczas transakcji sprzeda y Mo liwoœæ œledzenia przep³ywu towaru wewn¹trz sklepu Brak koniecznoœci umieszczenia taga w widocznym miejscu Mo liwoœæ definiowania dowolnych iloœci: kategorii, cech indywidualnych przedmiotu Innowacja Polska sp. z o.o. Lublañska 34, Kraków, Poland 17

18 Czy wiesz e... RFiD Systems jest jedynym na polskim rynku producentem urz¹dzeñ i systemów opartych na bezbateryjnej technologii RFiD dalekiego i b l i s k i e g o z a s i ê g u o r a z d e d y k o w a n e g o oprogramowania. Firma wytycza standardy pod wzglêdem wdra anych innowacji potwierdza to uzyskanie patentów na swoje produkty, za którymi s t o i z e s p ó ³ w y s o k o w y k w a l i f i k o w a n yc h specjalistów. Wszystkie zakupione w naszej firmie systemy mog¹ byæ rozbudowywane i ³¹czone z innymi systemami zakupionymi u nas, jak równie mog¹ byæ integrowane z wszelkimi systemami innych producentów dostêpnymi na rynku. Ka de zakupione u nas rozwi¹zanie mo e byæ w zale noœci od potrzeb dostosowane pod konkretne, unikatowe wymagania, a tak e rozbudowywane o nowe funkcjonalnoœci bez koniecznoœci wymiany sprzêtu. Identyfikatory (tagi, transpondery) RFID to miniaturowe odbiorniki fal radiowych. S¹ to najczêœciej karty, zawieszki lub etykiety z umieszczon¹ miniaturow¹ wewnêtrzn¹ anten¹ i, w zale noœci od rodzaju, zatopione w ywicy, plastiku lub etykiecie samoprzylepnej. Zasada ich dzia³ania polega na wykorzystaniu energii pola elektromagnetycznego wytwarzanego przez antenê pod³¹czon¹ do kontrolera. W odpowiedzi tagi wysy³aj¹ sygna³ z zakodowan¹ informacj¹, która jest interpretowana przez czytnik RFID. 18 Innowacja Polska sp. z o.o. Lublañska 34, Kraków, Poland

19

20 2013 (c) Innowacja Polska Sp. z o.o. ul. Lublañska 34, Kraków, Poland tel ,

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej 2 Monitoring i nowoczesne systemy alarmowe SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-08-9 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga 2 ITELIGENTNE INFRASTRUKTURY SIECIOWE SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA GRUPA ZPAS 3 INFOTELA ISBN 978-83-60516-01-0 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwi¹zañ dla Microsoft Office Sharepoint Server SPIS TREŒCI: Absence and Timesheet Management Application (ATMA) Aplikacja obs³ugi dokumentów dzia³u BHP i Ochrony Œrodowiska Aplikacja obs³ugi

Bardziej szczegółowo

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii 2 VoIP OPERATORZY, US UGI, SPRZÊT SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-02-7 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz tel.

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI BIBLIOTEKA INFOTELA Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) ISBN 83-921962-3-6 KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI partnerzy wydania 4 Okablowanie œwiat³owodowe 4 Centrale telefoniczne 4 Technologie mobilne 4 Zarz¹dzanie

Bardziej szczegółowo

SIMPLE.ERP. profesjonalizm i innowacyjnoϾ

SIMPLE.ERP. profesjonalizm i innowacyjnoœæ SIMPLE.ERP profesjonalizm i innowacyjnoœæ Wspó³czesny rynek stawia przed mened erami wysokie wymagania. Zmieniaj¹ce siê warunki gospodarcze i ekonomiczne sprawiaj¹, e tylko wysoka efektywnoœæ wszystkich

Bardziej szczegółowo

Integracja wszystkich obszarów dzia³alnoœci organizacji; Uporz¹dkowanie i zarz¹dzanie procesami przedsiêbiorstwa; Optymalizacja zasobów;

Integracja wszystkich obszarów dzia³alnoœci organizacji; Uporz¹dkowanie i zarz¹dzanie procesami przedsiêbiorstwa; Optymalizacja zasobów; Zintegrowany system informatyczny Rekord.ERP jest w pe³ni polskim oprogramowaniem, doskonale dostosowanym do oczekiwañ polskich przedsiêbiorców jak równie spe³nia wymogi stawiane przed systemami klasy

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYKA Nr 2/02 (19) Czerwiec 2002 biuletyn informacyjny firmy Szanowni Pañstwo, na wstêpie chcia³abym w imieniu ca³ego zespo³u naszej firmy serdecznie podziêkowaæ Pañstwu za odwiedzenie stoiska firmy

Bardziej szczegółowo

Oblicze następnej generacji

Oblicze następnej generacji WORKiO rozwiązania sieciowe Witamy w œwiecie cyfrowych platform przetwarzania obrazu WORKiO rzeczywistej konwergencji cyfrowej komunikacji i nowatorskich technologii obrazu. Ka da nowa generacja urz¹dzeñ

Bardziej szczegółowo

Saia S Web nowa idea efektywnego i taniego monitoringu, serwisowania oraz eksploatacji systemów automatyki

Saia S Web nowa idea efektywnego i taniego monitoringu, serwisowania oraz eksploatacji systemów automatyki 29 Nr 1/2005 Marzec 2005 biuletyn informacyjny firmy SABUR wy³¹czny dystrybutor i przedstawiciel firm: Wydanie Specjalne Saia S Web nowa idea efektywnego i taniego monitoringu, serwisowania oraz eksploatacji

Bardziej szczegółowo

OPERA.MES produkcja, jakoϾ, utrzymanie ruchu i serwis, magazyn, zasoby ludzkie

OPERA.MES produkcja, jakoœæ, utrzymanie ruchu i serwis, magazyn, zasoby ludzkie OPERA.MES produkcja, jakoœæ, utrzymanie ruchu i serwis, magazyn, zasoby ludzkie Wprowadzenie OPERA to wszechstronny system klasy MES (Manufacturing Execution System), umo liwiaj¹cy bezpoœredni monitoring

Bardziej szczegółowo

folder przygotowany do druku

folder przygotowany do druku folder przygotowany do druku Zamówienia Wewnêtrzne Wstêp Dzia³ania logistyczne przedsiêbiorstwa odgrywaj¹ szczególn¹ rolê w procesie funkcjonowania organizacji. Zabezpieczenie ci¹g³oœci dostaw materia³ów

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. przejmij stery swojej firmy

Microsoft Dynamics NAV. przejmij stery swojej firmy Microsoft Dynamics NAV przejmij stery swojej firmy W œlad za potrzebami Twojej firmy Konkurencja na rynku wzrasta, a tempo rozwoju œrodowiska biznesowego wymaga poszukiwania nowych rozwi¹zañ w celu utrzymania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi. Wersja 1.0 luty 2005

Instrukcja obs³ugi. Wersja 1.0 luty 2005 Instrukcja obs³ugi Wersja 1.0 luty 2005 POLSKI WA NE INFORMACJE O BEZPIECZEÑSTWIE WSKAZÓWKI DOTYCZ CE BEZPIECZEÑSTWA: 1) Proszê przeczytaæ poni sze wskazówki. 2) Proszê przechowywaæ niniejsz¹ instrukcjê.

Bardziej szczegółowo

Technologia informacyjna dla ka dego

Technologia informacyjna dla ka dego Technologia informacyjna dla ka dego PODRÊCZNIK Szko³y ponadgimnazjalne Aleksander Bremer Miros³aw S³awik Technologia informacyjna dla ka dego PODRÊCZNIK Szko³y ponadgimnazjalne Redakcja Iwona Strzelczyk

Bardziej szczegółowo

Twoje Ÿród³o zaawansowanych Rozwi¹zañ Zabezpieczeñ Cyfrowych OBIEKTYWY SAMSUNG CYFROWE SYSTEMY CCTV

Twoje Ÿród³o zaawansowanych Rozwi¹zañ Zabezpieczeñ Cyfrowych OBIEKTYWY SAMSUNG CYFROWE SYSTEMY CCTV Twoje Ÿród³o zaawansowanych Rozwi¹zañ Zabezpieczeñ Cyfrowych OBIEKTYWY SAMSUNG CYFROWE SYSTEMY CCTV OBIEKTYWY Pojêcia i dane Po³¹czenie obiektywów z automatyczn¹ przes³on¹ 1/2 format k¹ta widzenia 1/3

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Spis treści Wprowadzenie Komunikacja Moduł kontroli napędu MCU Panel sterowania MMI Parametry Normy i dopuszczenia Dane

Bardziej szczegółowo

Algorytmy MRP i CRP w systemie informatycznym IFS Applications

Algorytmy MRP i CRP w systemie informatycznym IFS Applications AUTOMATYKA 2009 Tom 13 Zeszyt 3 Katarzyna Grobler* Algorytmy MRP i CRP w systemie informatycznym IFS Applications 1. Wprowadzenie Ze wzglêdu na wzrastaj¹ce wymagania rynkowe, podstaw¹ prosperowania przedsiêbiorstw

Bardziej szczegółowo

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê.

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê. Warunkiem koniecznym dla zaistnienia gotowoœci jest zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowej. Bez dostêpu do globalnego systemu komunikacyjnego, adna spo³eczeñstwo nie bêdzie mog³o uczestniczyæ

Bardziej szczegółowo

Zarz¹dzanie cyklem ycia produktu (PLM) wed³ug IBM Pakiet aplikacji CATIA Version 5 Release 11 Solutions

Zarz¹dzanie cyklem ycia produktu (PLM) wed³ug IBM Pakiet aplikacji CATIA Version 5 Release 11 Solutions Zarz¹dzanie cyklem ycia produktu (PLM) wed³ug IBM Pakiet aplikacji CATIA Version 5 Release 11 Solutions Odnoszenie sukcesów w procesie rozwoju produktu Zarz¹dzanie cyklem ycia produktu Zarz¹dzanie cyklem

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski, prof. PW Politechnika Warszawska Zintegrowane systemy

Bardziej szczegółowo

Totally Integrated Automation

Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation Poziom zarządzania Poziom operatorski Oprogramowanie przemysłowe Projektowanie Uruchomienie Obsługa Utrzymywanie ruchu Modernizacja i rozbudowa Poziom sterowania SINUMERIK

Bardziej szczegółowo

WORKABOUT PRO. Windows Mobile 2003 SE Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000061.A. Zgodny z systemem ISO 9001

WORKABOUT PRO. Windows Mobile 2003 SE Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000061.A. Zgodny z systemem ISO 9001 WORKABOUT PRO Windows Mobile 2003 SE Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000061.A Zgodny z systemem zarz¹dzania jakoœci¹ ISO 9001 Copyright 2004 by Psion Teklogix Inc., Mississauga, Ontario

Bardziej szczegółowo

ORACLE MOBILE SUPPLY CHAIN APPLICATIONS

ORACLE MOBILE SUPPLY CHAIN APPLICATIONS ORACLE MOBILE SUPPLY CHAIN APPLICATIONS Aplikacje Mobilnego aƒcucha Dostaw (MSCA) umo liwiajà u ytkownikom wykonywanie transakcji magazynowych i dzia aƒ w obszarze produkcyjnym poprzez zastosowanie przenoênych

Bardziej szczegółowo

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu. 9355428 Wydanie 3.

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu. 9355428 Wydanie 3. Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu 9355428 Wydanie 3. DEKLARACJA ZGODNO CI My, NOKIA CORPORATION z pe³n± odpowiedzialno ci± o wiadczamy, e produkt TME-3 spe³nia wszystkie wymogi

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy. Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY. dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego

Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy. Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY. dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego Warszawa 2005 Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Departament

Bardziej szczegółowo

Opcje dostêpu zdalnego

Opcje dostêpu zdalnego Rozdzia³ 32 Nowa funkcja! Tworzenie po³¹czenia pulpitu zdalnego z innym komputerem 892 Nowa funkcja! U ywanie Pod³¹czania pulpitu zdalnego 899 Dostêp zdalny poprzez Wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) 912 ¹czenie

Bardziej szczegółowo

W tym dokumencie: 1 Wprowadzenie ataki na aplikacje. 2 Application Intelligence ochrona przed zagro eniami nowej generacji 3 Warstwy sieci i

W tym dokumencie: 1 Wprowadzenie ataki na aplikacje. 2 Application Intelligence ochrona przed zagro eniami nowej generacji 3 Warstwy sieci i W tym dokumencie: 1 Wprowadzenie ataki na aplikacje. 2 Application Intelligence ochrona przed zagro eniami nowej generacji 3 Warstwy sieci i transportu: konieczna podstawa dla technologii Application Intelligence

Bardziej szczegółowo

MX-2610N/MX-3110N Cyfrowy kolorowy system wielofunkcyjny

MX-2610N/MX-3110N Cyfrowy kolorowy system wielofunkcyjny MX-2610N/MX-3110N Cyfrowy kolorowy system wielofunkcyjny drukowanie l kopiowanie I skanowanie I faksowanie I przechowywanie Rewolucja w wydajności biura Nowa generacja urz¹dzeñ wielofunkcyjnych z panelem

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne SIMPLE.BI platforma analiz biznesowych

systemy informatyczne SIMPLE.BI platforma analiz biznesowych systemy informatyczne.bi platforma analiz biznesowych .BI.BI CECHY SYSTEMU OBSZARY WSPIERANE PRZEZ.BI: RAPORTY I ANALIZY Sprawne Zarz¹dzanie Efektywnoœci¹ Personalizowane Pulpity Mened erskie Wielowymiarowa,

Bardziej szczegółowo