RFID Retail. Innowacyjny, kompleksowy system wspieraj¹cy sprzeda

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RFID Retail. Innowacyjny, kompleksowy system wspieraj¹cy sprzeda"

Transkrypt

1 Innowacyjny, kompleksowy system wspieraj¹cy sprzeda

2

3 Wprowadzenie Co to jest RFID? Technologia RFID (z ang. Radio-frequency Identification) RFID jest od ponad oœmiu lat nieustannie og³aszana jako jedna z najbardziej obiecuj¹cych technologii dla dzisiejszego przemys³u, która wkrótce mo e zast¹piæ kody kreskowe. Wykorzystuje ona fale radiowe o ró nej czêstotliwoœci do automatycznego odczytu zakodowanej informacji. Dziêki temu mo liwa jest identyfikacja zarówno ludzi jak i przedmiotów, mienia, pojazdów itp. Na podstawowe elementy systemu opartego na technologii RFID sk³adaj¹ siê transpondery (tagi), czytniki oraz baza danych. Tagi RFID to miniaturowe odbiorniki fal radiowych. Przybieraj¹ najczêœciej formê karty, etykiety b¹dÿ zawieszki o ró nych kszta³tach, z umieszczon¹ wewn¹trz anten¹. W zale noœci od potrzeb antena jest zatopiona w ywicy, plastiku, silikonie lub etykiecie samoprzylepnej. Zasada dzia³ania systemu RFID jest niezwykle prosta. Tagi pobieraj¹ energiê z pola elektromagnetycznego wytwarzanego przez czytnik (nie potrzebuj¹ w³asnego Ÿród³a zasilania) i w odpowiedzi na jego sygna³ wprowadzaj¹ zak³ócenie tego pola odsy³aj¹c w ten sposób zakodowan¹ informacjê. Z kolei zadaniem czytnika jest odczyt i przes³anie danych do systemu komputerowego. W ci¹gu ostatnich kilku lat nast¹pi³ znaczny rozwój technologii UHF RFID - ultrawysokoczêstotliwoœciowej o zasiêgu odczytu do 10 metrów. Zosta³a ona udoskonalona a wiêkszoœæ ograniczeñ, które utrudnia³y zastosowanie w niektórych bran ach zosta³a wyeliminowana. Dziêki swoim niew¹tpliwym zaletom, jak du y zasiêg odczytu, wiêksza iloœæ sczytywanych jednoczeœnie tagów oraz wiêksza szybkoœæ odczytu, sprawi³y, e RFID UHF zdominowa³ rynek RFID. Firma Innowacja Polska, w³aœciciel marki RFID Systems, jako jedyny na polskim rynku producent urz¹dzeñ i systemów opartych na bezbateryjnej technologii RFID dalekiego i bliskiego zasiêgu, wytycza standardy pod wzglêdem wdra anych innowacji. Potwierdzaj¹ to uzyskane patenty na nasze produkty, za którymi stoi zespó³ wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Nasze systemy do zarz¹dzania kontrol¹ dostêpu oraz identyfikacji osób i mienia ³¹czy elastycznoœæ, innowacyjnoœæ oraz wysoka jakoœæ i konkurencyjne ceny. Wychodz¹c naprzeciw zapotrzebowaniu na coraz bardziej skuteczne rozwi¹zania, Innowacja Polska opracowa³a - innowacyjny i kompleksowy system wspomagaj¹cy sprzeda. to profesjonalny system oparty na identyfikacji za pomoc¹ tagów do zarz¹dzania ca³¹ baz¹ produktów - stanem magazynowym, produktami znajduj¹cymi siê na pó³kach, wieszakach, wystawach sklepowych oraz w przymierzalniach, a tak e personelem i klientami. skutecznie wspomaga bazê klientów w programach lojalnoœciowych. Daje mo liwoœæ precyzyjnego rozpoznawania klientów a tym samym interaktywnej, spersonalizowanej reklamy. Dziêki technologii RFID na posterach reklamowych, hologramach czy w przymierzalniach mo e wyœwietlaæ siê komunikat skierowany do konkretnej osoby. to system oparty na modu³ach, z których ka dy mo e byæ wdro ony osobno lub razem. System mo na w ka dej chwili rozbudowaæ o kolejne modu³y a tak e rozwi¹zania autorskie, stworzone w odpowiedzi na konkretne potrzeby. mo e wspó³pracowaæ z istniej¹cymi systemami opartymi np. na kodach kreskowych, dzia³aj¹c na istniej¹cym ju oprogramowaniu. System doskonale ³¹czy siê z systemami bezpieczeñstwa i kontroli pracowników - mo e wspó³pracowaæ z systemami kontroli dostêpu i rejestracji czasu pracy. Innowacja Polska sp. z o.o. Lublañska 34, Kraków, Poland 3

4 Opis systemu Podstaw¹ systemu jest wykorzystanie transponderów (tagów) przypisanych do poszczególnych produktów jako noœników informacji o lokalizacji, cenie, wadze, kolorze, rozmiarze i wielu innych. W sk³ad systemu wchodz¹ modu³y umo liwiaj¹ce kontrolê i zarz¹dzanie towarami oraz personelem. Dziêki takiemu rozwi¹zaniu, system mo e byæ wdra any stopniowo, a ka dy modu³ rozbudowywany o dodatkowe funkcje i urz¹dzenia. System daje wiele mo liwoœci autorskich rozwi¹zañ, jak równie umo liwia wspó³pracê z istniej¹cymi systemami np. kodów kreskowych. Modu³y systemu : Modu³ Warehouse&Logistic - identyfikacja i zarz¹dzanie towarami w magazynie Modu³ SmartStore - zarz¹dzanie towarem i cenami w sklepie Modu³ SmartFitting - funkcjonalnoœæ sklepów i dzia³ów odzie owych Modu³ CashDesk - szybki proces fiskalizacji Modu³ StaffControl - kontrola i identyfikacja pracowników System dziêki do³¹czonemu SDK (Software Development Kit) umo liwia integracjê urz¹dzeñ z istniej¹cym oprogramowaniem lub opracowanie nowego dedykowanego programowania. G³ówn¹ zalet¹ takiego rozwi¹zania jest mo liwoœæ idealnego dopasowania systemu do potrzeb oraz rozbudowanie go o nowe funkcje i modu³y w przysz³oœci. RFID Systems jest w stanie zapewniæ rozwi¹zania indywidualne dotycz¹ce obs³ugi systemu. Elastycznoœæ systemu pozwala na ³¹czenie z innymi systemami np. kontroli dostêpu, kontroli przep³ywu mienia i ludzi oraz rejestracji czasu pracy. Zwiêksza siê w ten sposób zakres bezpieczeñstwa oraz minimalizuje ewentualne straty. System w odró nieniu od obecnie oferowanych rozwi¹zañ cechuje pe³na integracja: poszczególne modu³y wzajemnie wspó³dzia³aj¹ poprzez powi¹zania logiczne i korzystanie ze wspólnych danych przechowywanych w serwerze bazy danych. Ka da informacja jest tylko raz wprowadzana, a nastêpnie wykorzystywana równolegle przez wszystkie systemy, co gwarantuje spójnoœæ danych. Schemat systemu: Bramki RFID DOSTAWA Punkt kontroli Wyszukiwanie towaru INTELIGENTNA PRZYMIERZALNIA Tagi RFID MAGAZYN Punkt kontroli Bramki RFID Bramki RFID SKLEP KASA Inteligentne tagi - zmiana cen Wa enie produktów Mobilny czytnik RFID INWENTARYZACJA STAN MAGAZYNOWY INWENTARYZACJA Ekran reklamowy Bramki RFID 4 Innowacja Polska sp. z o.o. Lublañska 34, Kraków, Poland

5 MODU WAREHOUSE&LOGISTIC Dziêki zastosowaniu tagów RFID UHF, które zastêpuj¹ tradycyjne klipsy zabezpieczaj¹ce, mo na w nich zapisaæ informacje o produkcie - typ, rozmiar, kolor, wagê, rodzaj i sk³ad materia³u, cenê oraz inne podstawowe cechy. Tagi mog¹ byæ umieszczone na produkcie ju na etapie produkcji w fabryce / wytwórni lub w magazynie w chwili dostawy. Mog¹ przybraæ ró ne kszta³ty i formy w zale noœci od potrzeb i rodzaju asortymentu, np. klipsa zabezpieczaj¹cego, naklejki czy nawet mog¹ wchodziæ w sk³ad opakowania. Oznaczone tagami mog¹ równie zostaæ opakowania zbiorcze. Dziêki temu pracownik magazynu, wyposa ony w odpowiedni czytnik mo e w prosty sposób przeprowadziæ kontrolê stanu magazynowego, kontrolê dostawy lub nawet ca³oœciow¹ inwentaryzacjê. WAREHOUSE & LOGISTIC Tagi - opis i zastosowanie Sk³ad:... Sk³ad:... Sk³ad:... IDUHF2 to ma³y identyfikator RFID ogólnego zastosowania, w formie przezroczystej naklejki o wymiarach 73 x 13 mm z widoczn¹ anten¹. N i e w i e l k i e w y m i a r y pozwalaj¹ na ukrycie taga np. w e w n ¹ t r z o p a k o w a ñ produktów lub naklejenie go na metki odzie owe. IDUHF3 to identyfikator, którego konstrukcja pozwala na odczyt niezale nie od po³o enia. Przezroczysta naklejka z anten¹, w formie kwadratu o wymiarach 53 x 53 mm mo liwa do zamocowania na ró nych materia³ach. Niewielkie wymiary pozwalaj¹ na ukrycie taga np. w e w n ¹ t r z o p a k o w a ñ produktów lub naklejenie go na metki odzie owe. IDUHF5 to identyfikator przeznaczony do zaszycia w ubraniach, rêcznikach itp., przeznaczonych do prania. Jest wodoszczelny, odporny na wysok¹ temperaturê, detergenty oraz mechaniczne uszkodzenia. Jest idealny do zarz¹dzania tekstyliami oraz artyku³ami odzie owymi. IDUHFE1 to tagi w postaci e t y k i e t d o d r u k a r e k z m o l i w o œ c i ¹ n a d r u k u i kodowania tagów RFID. Przeznaczone do tagowania produktów wa onych lub do stosowania przy wprowadzaniu produktów na stan magazynowy. IDUHF-S to tagi RFID UHF w postaci ró nego rodzaju klipsów zabezpieczaj¹cych, w których dodatkowo mo e zostaæ zakodowana informacja o produkcie. Security Tagi RFID UHF mog¹ pe³niæ funkcjê zabezpieczeñ antykradzie owych, dzia³aj¹c na podobnej zasadzie co standardowe klipsy - wykrywane s¹ przez bramki ustawione w przejœciach. W ten sposób ju miejscu sk³adowania towaru zostaj¹ zastosowane zabezpieczenia pozwalaj¹ce zminimalizowaæ straty. Innowacja Polska sp. z o.o. Lublañska 34, Kraków, Poland 5

6 Sk³ad:... Sk³ad:... Sk³ad:... Sk³ad:... Sk³ad:... Marking - wprowadzanie towaru Oznaczone tagami produkty w bardzo prosty sposób umieszcza siê w bazie danych za pomoc¹ czytnika koduj¹cego. Ka dy produkt posiada swój unikalny kod, pod którym zosta³y zapisane jego cechy i po którym mo e szybko zostaæ rozpoznany. W zale noœci od potrzeb, pracownik mo e wprowadzaæ ka dy kod osobno do bazy danych jednoczeœnie umieszczaj¹c odpowiedni tag na produkcie lub proces ten mo e byæ podzielony na etapy: najpierw tagi zostaj¹ zakodowane, a nastêpnie partia towaru zostaje nimi oznaczona. W przypadku znacznych iloœci jednakowego asortymentu, wprowadzanie towaru do bazy mo e zostaæ zautomatyzowane (np. poprzez zastosowanie specjalistycznych robotów, jednoczeœnie koduj¹cych i umieszczaj¹cych tagi na opakowaniach. MLEKO MLEKO MLEKO MLEKO Stock & Delivery - stany magazynowe i dostawy Kontrola stanu magazynowego lub kontrola dostawy przy oznakowanych tagami produktach odbywa siê niezwykle prosto i szybko, jednoczeœnie zminimalizowane jest ryzyko pope³nienia b³êdu. Dziêki zastosowaniu czytnika RFID UHF w postaci mobilnego, przenoœnego urz¹dzenia RDL1000, punktu kontrolnego w postaci anteny pod³¹czonej do sterownika, czy bramek ustawionych np. przy bramie wjazdowej, pracownik magazynu mo e skontrolowaæ dostawê z wykazami znajduj¹cymi siê na dokumentach przewozowych. Czytniki i anteny UHF skanuj¹ wiele przedmiotów jednoczeœnie, a tak e nie musz¹ byæ przyk³adane do ka dego produktu z bliska. W kilka sekund mo na otrzymaæ raport na temat nowej dostawy czy te zgodnoœci stanu magazynowego. Przy wykorzystaniu bramek UHF mo liwa jest równie kontrola przep³ywu towaru z jednej strefy do drugiej w czasie rzeczywistym. Wystarczy, ze pracownik przejedzie pomiêdzy skrzyd³ami bramki wózkiem wype³nionym towarem a wszystkie tagi umieszczone na produktach zostan¹ sczytane w jednej chwili. Dziêki temu zawsze wiadomo czy towar znajduje siê z magazynie czy ju w sali sklepowej. Jednoczeœnie mo na ustanowiæ odpowiednie uprawnienia dla poszczególnych pracowników. Dodatkowo, dziêki wykorzystaniu wielofunkcyjnego kontrolera AP01 mo liwa jest kontrola w czasie rzeczywistym towaru przemieszczaj¹cego siê po magazynie - od punktu dostawy do rega³u. Bramki RFID Bramki RFID DOSTAWA Punkt kontroli Punkt kontroli STAN MAGAZYNOWY 6 Innowacja Polska sp. z o.o. Lublañska 34, Kraków, Poland

7 Urz¹dzenia - opis i zastosowanie RDL1000 jest uniwersalnym, moblinym czytnikiem do odczytywania oraz zapisywania identyfikatorów RFID U H F. W y r ó n i a s i ê w y t r z y m a ³ o œ c i ¹, n i e z a - wodnoœci¹ oraz wygod¹ u ytkowania. Dziêki tym cechom c z y t n i k m o n a wykorzystaæ wszêdzie tam, gdzie zachodzi potrzeba s p r a w n e j i s z y b k i e j identyfikacji produktów i towarów. Maksymalny zasiêg czytnika to 8 metrów. G01 s³u ¹ do kontroli przejœæ, w szybki sposób weryfikuj¹ o z n a c z o n y t o w a r o r a z pracowników. Bramki G01, oprócz identyfikacji i kontroli t o w a r u p e ³ n i ¹ f u n k c j ê zabezpieczenia przeciw kradzie om, mog¹ tak e pe³niæ funkcjê elementu wspomagaj¹cego systemy lojalnoœciowe - identyfikacjê klientów, systemy security - zliczaj¹ce i sprawdzaj¹ce klientów i pracowników. AP01 jest innowacyjnym, wielofunkcyjnym kontrol e r e m u m o l i w i a j ¹ c y m zintegrowan¹ komunikacjê sieciow¹ przewodow¹ i bezprzewodow¹ w czasie r z e c z y w i s t y m. G ³ ó w n ¹ funkcj¹ modu³u AP01 jest wykrywanie oraz identyfikacja osób, towarów i urz¹dzeñ które przemies z c z a j ¹ s i ê p o m i ê d z y zdefiniowanymi obszarami / sekcjami w ok reœlonym miejscu. Czytnik RADL450 wraz z zintegrowan¹ anten¹ jest p o l e c a ny j a k o e l e m e n t systemu kontroli dostêpu jako tzw. punkt kontrolny. Mo e tak e zabezpieczaæ wjazdy i wejœcia na tereny magazynowe. Innowacja Polska sp. z o.o. Lublañska 34, Kraków, Poland 7

8 Inventory - szybka i skuteczna inwentaryzacja Dziêki wykorzystaniu tagów RFID UHF mo liwe jest równie przeprowadzenie szybkiej inwentaryzacji stanów magazynowych. Identyfikacja towarów nastêpuje w podobny sposób co kontrola stanu magazynowego - wystarczy stan¹æ w pobli u towarów podlegaj¹cym inwentaryzacji z czytnikiem RFID UHF RDL1000, który jest w stanie zeskanowaæ przedmioty z odleg³oœci do 8 metrów. System daje mo liwoœæ automatycznego generowania raportów w odpowiednich formatach plików, które mo na od razu wydrukowaæ lub przes³aæ poczt¹ elektroniczn¹. Czytnik jest w stanie sczytaæ nawet 750 tagów na sekundê, bez problemu mo na nim skanowaæ produkty poruszaj¹c siê wózkiem czy melexem wzd³u rega³ów magazynowych. Zdolny jest odczytaæ tagi nawet przy prêdkoœci do 100 km/h! W przypadku kiedy istnieje potrzeba znalezienia konkretnego przedmiotu wystarczy naciœniêcie klawisza - system wska e szukany przedmiot poprzez sygna³ dÿwiêkowy/wizualny œwiadcz¹cy o zbli eniu siê do poszukiwanego przedmiotu/œrodka trwa³ego. Modu³ Inventory daje mo liwoœæ automatycznego generowania raportów. Rozbudowany system konfigurowania wydruków umo liwia stworzenie niemal dowolnego zestawienia lub raportu. W ten sposób otrzymujemy informacjê o nadwy kach lub niedoborach sk³adników maj¹tku. Wygenerowany dokument mo na natychmiast wydrukowaæ lub przes³aæ poczt¹ elektroniczn¹. G³ównym elementem modu³u Inventory jest mobilny czytnik RDL1000, opracowany i opatentowany przez Innowacja Polska. Urz¹dzenie wyró nia siê wytrzyma³oœci¹, niezawodnoœci¹ oraz wygod¹ u ytkowania. Dziêki tym cechom czytnik mo na wykorzystaæ wszêdzie tam, gdzie zachodzi potrzeba sprawnej i szybkiej identyfikacji mienia a tak e osób. Czytnik doskonale sprawdza siê jako urz¹dzenie do i d e n t y f i k a c j i i wer y f i k a c j i n a p o d s t awie t r a n s p o n d e r a w postaci etykiety lub w przypadku osób identyfikatora. Czytnik mo e s³u yæ równie do kontroli przemieszczania siê osób w poszczególnych strefach. Podczas projektowania czytnika zwrócono szczególn¹ uwagê na ergonomiê u ytkowania oraz skutecznoœæ wspó³pracy. Urz¹dzenie jest porêczne oraz ma uniwersalne wymiary pasuj¹ce do ró nych urz¹dzeñ mobilnych, takich jak smartfony, tablety (w ró nych wielkoœciach), n e t b o o k i c z y l a p t o p y. M a k s y m a l ny z a s i ê g s k a n e r a t o 8 metrów i jest to najwiêkszy zasiêg na rynku dostêpny w tego typu urz¹dzeniach. W zale noœci od potrzeby, istnieje mo liwoœæ regulowania mocy wyjœciowej w zakresie 5-30 dbm. Bateria czytnika pozwala na 4 godziny ci¹g³ego skanowania. Tagi RFID Tagi mog¹ byæ równie umieszczone na urz¹dzeniach i sprzêcie nale ¹cym do przedsiêbiorstwa. Dziêki temu mo na przeprowadziæ inwentaryzacjê nie tylko zatowarowania ale równie œrodków trwa³ych - urz¹dzeñ elektronicznych, mechanicznych, czy wyposa enia biur. R F I D S ys t e m s p r a c u j e równie nad samodzielnymi r o b o t a m i p r z e p r o w a - dzaj¹cymi inwentaryzacjê w sposób ci¹g³y. 8 Innowacja Polska sp. z o.o. Lublañska 34, Kraków, Poland

9 MODU SMART STORE Technologia RFID daje niezliczone mo liwoœci wykorzystania tagów jako noœników informacji o poszczególnych produktach. Praktycznie ka dy towar mo e zostaæ oznaczony unikalnym kodem. Tagi mog¹ byæ równie skutecznym rozwi¹zaniem wykorzystywanym przy komunikacji z klientem, wyœwietlaniem ró nych informacji (np. cen) a tak e jako zabezpieczenia przeciw kradzie om. Dziêki powi¹zaniu bazy danych produktów oraz bazy sta³ych klientów, którzy otrzymuj¹ tagi w postaci np. kart lojalnoœciowych, mo na zindywidualizowaæ proces zakupów, zwiêkszaj¹c tym samym zadowolenie klienta. Dopasowuj¹c system do swoich potrzeb, mo na tworzyæ akcje promocyjne skierowane do konkretnego odbiorcy ju na etapie podejmowania przez niego decyzji. STORE Measure - wa enie produktów Dziêki rozwijaj¹cej siê technologii RFID UHF, mo liwe s¹ ju nadruki na tagach wraz z jednoczesnym ich kodowaniem, które w ten sam sposób jak kody kreskowe mog¹ zostaæ wykorzystane przy oznaczaniu produktów wa onych. Drukarki do tagów mog¹ z powodzeniem zast¹piæ drukarki kodów kreskowych, same drukuj¹c kody kreskowe na tagach. W ten sposób technologie wykorzystuj¹ce kody kreskowe oraz tagi RFID UHF mog¹ ze sob¹ wspó³pracowaæ, mo liwe jest równie stopniowe zastêpowanie technologii z kodami kreskowymi technologi¹ dalekiego zasiêgu. Sk³ad:... Sk³ad:... Sk³ad:... IDUHFE1 to tagi w postaci etykiet do drukarek z mo liwoœci¹ nadruku i kodowania tagów RFID. Przeznaczone do tagowania produktów wa onych lub do stosowania przy wprowadzaniu produktów na stan magazynowy. Wa enie produktów Price changing - szybka zmiana cen na pó³kach Dodatkowo w ofercie RFID Systems znajduj¹ siê tagi wykorzystuj¹ce tzw. e-papier. Dziêki temu na tagach mo e pojawiaæ siê zmienna informacja - tagi wykorzystane jako informatory o cenach produktów znajduj¹cych siê na pó³kach mog¹ w szybki sposób zmieniæ wyœwietlane ceny towarów przy pomocy przenoœnego czytnika RFID RDL1000. Inteligentne tagi - zmiana cen IDUHF-P to tagi w postaci wyœwietlaczy z ekranem z tzw. e-papieru. Doskonale zastêpuj¹ papierowe etykiety mocowane na pó³kach sklepowych z wydrukowan¹ cen¹. IDUHF-P mo na stosowaæ wielokrotnie a zmiana informacji wyœwietlanych na nich odbywa siê w prosty i szybki sposób za pomoc¹ czytnika RFID UHF. Innowacja Polska sp. z o.o. Lublañska 34, Kraków, Poland 9

10 SmartGate - ochrona i wspomaganie programów lojalnoœciowych Bramki G01 wykorzystuj¹ce technologiê RFID UHF mog¹ pe³niæ dwojak¹ funkcjê elementu systemu ochrony i zabezpieczeñ antykradzie owych jak równie wspomagaj¹cego systemy lojalnoœciowe do budowania trwa³ych relacji z klientem. Bramka w czasie rzeczywistym identyfikuje klienta posiadaj¹cego identyfikator w postaci np. karty lojalnoœciowej, zaproszenia czy opaski na rêce daj¹c sygna³ do systemu aby np. wyœwietliæ powitanie na ekranach TV lub hologramach informacjê i komunikat skierowany wy³¹cznie do konkretnej osoby. Mo na równie wysy³aæ klientowi informacje o promocjach i rabatach poprzez SMS lub . Posiadanie karty sta³ego klienta przy sobie mo e byæ premiowane dodatkowym rabatem, czy próbk¹ produktu. Dziêki temu rozwi¹zaniu relacje z klientem pog³êbiaj¹ siê a reklama staje siê jeszcze bardziej skuteczna. Innym zastosowaniem bramek jest mo liwoœæ szybkiego i skutecznego zliczania klientów / goœci i to wiele osób przechodz¹cych przez bramkê naraz. B ramk i G 0 1 d o s k o n a l e nadaj¹ siê do kontroli dostêpu oraz przep³ywu m i e n i a w c h ronionych strefach, mog¹ byæ œwietnym rozwi¹zaniem do weryfikacji uprawnieñ do przebywania w poszczególnych halach. Identyfik ator y IDUHF7, IDUHFHF1, IDUHFHF2 oraz I D U H F L F 1 t o k a r t y plastikowe z zatopion¹ w œrodku anten¹. Tego typu identyfikatory mog¹ byæ i d e n t y f i k a t o rem, k a r t ¹ programu lojalnoœciowego lub kart¹ podarunkow¹. Karty doskonale nadaj¹ siê jako noœniki reklamy. Inventory - szybka i skuteczna inwentaryzacja Tak samo, jak w przypadku stanów magazynowych, w hali sklepowej mo liwe jest równie przeprowadzenie szybkiej inwentaryzacji towarów. Identyfikacja nastêpuje w podobny sposób co kontrola stanu magazynowego przy u yciu czytnika RFID UHF RDL1000, który jest w stanie zeskanowaæ przedmioty z odleg³oœci do 8 metrów. System daje mo liwoœæ automatycznego generowania raportów w odpowiednich formatach plików, które mo na od razu wydrukowaæ lub przes³aæ poczt¹ elektroniczn¹. Dziêki czytnikowi RDL1000 pracownicy mog¹ w prosty i szybki sposób zlokalizowaæ produkt, mog¹ sprawdziæ ile produktów o tym samym oznaczeniu znajduje siê w hali sklepowej, a tak e steruj¹c zasiêgiem czytnika, mog¹ wyszukaæ konkretny produkt, o który zostali poproszeni przez klienta. INWENTARYZACJA 10 Innowacja Polska sp. z o.o. Lublañska 34, Kraków, Poland

11 MODU SMART FITTING W sklepach z asortymentem odzie owym mo na zastosowaæ system inteligentnej przymierzalni, która mo e pe³niæ rolê osobistego asystenta / stylisty klienta. Wnosz¹c do przymierzalni produkty oznaczone tagami, zostaj¹ one automatyczne sczytane a ich lista wyœwietlona na specjalnym wyœwietlaczu (np. ekranie dotykowym). Jeœli klient bêdzie chcia³ przymierzyæ inny rozmiar danego produktu, po prostu wybierze produkt z listy i zaznaczy odpowiedni rozmiar, a sprzedawca natychmiast dostanie informacjê o tym, wyszuka towar w sklepie lub magazynie i przyniesie do przymierzalni. Dodatkowo na ekranie mog¹ pojawiaæ siê komunikaty z propozycjami stylizacji, akcesoriów pasuj¹cych do wybranych produktów, a tak e informacje o indywidualnych zni kach i promocjach. Jednoczeœnie dziêki umieszczonym w przymierzalni czytnikom RFID UHF dok³adnie wiadomo jakie produkty w niej siê znajduj¹, co dodatkowo kontroluje lokalizacjê produktów oraz zapobiega kradzie om. FASHION Urz¹dzenia - opis i zastosowanie Anteny ADL130 oraz ADL260 s¹ polecane do stosowania w module inteligentnej przymierzalni. Wysoka jakoœæ wykonania i bardzo dobre p a r a m e t r y t e c h n i c z n e pozwalaj¹ na szybki odczyt identyfikatorów RFID UHF. RDL640 jest w ydajnym kontrolerem RFID. Obs³uguje operacje szybkiego odczytu i zapisu identyfikatorów UHF dalek iego zasiêgu. W po³¹czeniu z antenami daje mo liwoœæ odczytywania identyfikatorów RFID UHF z odleg³oœci do 10 metrów. Antena ADL450 jest polecana do stosowania w module inteligentnej przymierzalni. Wysoka jakoœæ wykonania i bardzo dobre parametry techniczne pozwalaj¹ na sz ybk i odcz yt ident yfikatorów RFID UHF w zasiêgu do 10 metrów. RDL1000 jest uniwersalnym, moblinym czytnikiem do s p r a w n e j i s z y b k i e j identyfikacji produktów i towarów. Maksymalny zasiêg czytnika to 8 metrów. Lokalizacja produktów Dziêki przenoœnym czytnikom RDL1000 pracownicy mog¹ w prosty i szybki sposób zlokalizowaæ produkt, mog¹ sprawdziæ ile produktów o tym samym oznaczeniu znajduje siê w hali sklepowej, a tak e steruj¹c zasiêgiem czytnika, mog¹ wyszukaæ konkretny produkt, o który zostali poproszeni przez klienta. Wyszukiwanie towaru Innowacja Polska sp. z o.o. Lublañska 34, Kraków, Poland 11

12 KASA CASH DESK MODU CASH DESK Technologia RFID dalekiego zasiêgu idealnie sprawdza siê podczas procesu sprzeda y. W sklepach odzie owych lub bran owych typu drogerie, sklepy sportowe, i inne, idealnym rozwi¹zaniem mo e byæ stanowisko kasowe wyposa one w urz¹dzenia RFID. Produkty oznaczone tagami s¹ ³atwo wykrywalne przez anteny, które zintegrowane z kasami fiskalnymi upraszczaj¹ kasowanie produktów oszczêdzaj¹c jednoczeœnie czas. Jest to mo liwe dziêki temu, e technologia RFID umo liwia odczyt wielu sztuk odzie y jednoczeœnie, w przeciwieñstwie do kodów kreskowych, z których ka dy musi byæ skanowany osobno. Wybrane produkty wystarczy umieœciæ na ladzie aby w jednej chwili wszystkie tagi, którymi s¹ oznaczone, zosta³y skasowane przez antenê po³¹czon¹ z czytnikiem. Urz¹dzenie mo e znajdowaæ siê ukryte pod obudow¹ lady lub w pobli u kasy. Dodatkowo, przy zastosowaniu jednorazowych tagów np. w postaci etykiet czy naklejek, zlikwidowany zostaje czasoch³onny proces usuwania klipsów antykradzie owych z produktów. Odczyt taga RFID przez czytnik zmienia natychmiast status sztuki odzie y w bazie danych na sprzedany. Wyniesienie sprzedanej sztuki odzie y ze sklepu nie generuje alarmu, natomiast próba wyniesienia rzeczy nie sprzedanej, która ma status na stanie natychmiast uruchamia alarm. Urz¹dzenia - opis i zastosowanie Anteny ADL130 oraz ADL260 doskonale sprawdzaj¹ siê w kasach wykorzystuj¹cych t e c h n o l o g i ê R F I D U H F. Wysoka jakoœæ wykonania i bardzo dobre parametry techniczne pozwalaj¹ na szybki odczyt identyfikatorów RFID UHF. Antena ADL450 dziêki swoim parametrom technicznym bardzo dobrze sprawdza siê w kasach z technologi¹ RFID. Zasiêg odczytu dochodzi do 10 metrów. Antena mo e zostaæ zamontowana w ladzie l u b o b o k s t a n o w i s k a kasowego. RDL640 jest w ydajnym kontrolerem RFID. Obs³uguje operacje szybkiego odczytu i zapisu identyfikatorów UHF dalek iego zasiêgu. W po³¹czeniu z antenami daje mo liwoœæ odczytywania identyfikatorów RFID UHF z odleg³oœci do 10 metrów. R D L t o p o d r ê c z n y, biurkowy czytnik kart RFiD U H F. P o d ³ ¹ c z o n y d o komputera poprzez port USB sczytuje numer taga i wysy³a do programu fiskalnego. Doskonale nadaje siê do przeprowadzania procesu sprzeda y. KASY SAMOOBS UGOWE W TECHNOLOGII RFID Dla sklepów wielobran owych RFID Systems opracowuje innowacyjn¹ metodê przeprowadzania procesu sprzeda y, polegaj¹c¹ na automatycznym skanowaniu i kasowaniu tagów produktów, które klient zamierza nabyæ. W ten sposób natychmiast wysy³ana jest informacja o produktach i cenach do kasy, gdzie mo na szybko przeprowadziæ transakcjê p³atnicz¹. Rozwi¹zanie to pozwala na zaoszczêdzenie czasu klientów, ograniczaj¹c kolejki oraz na ca³kowite wyeliminowanie procesu wyk³adania towarów na taœmê przy kasie. 12 Innowacja Polska sp. z o.o. Lublañska 34, Kraków, Poland

13 MODU STAFFCONTROL W ka dym wiêkszym sklepie czy magazynie konieczne jest zastosowanie przemyœlanego i niezawodnego systemu zarz¹dzania personelem aby mo liwe by³o jego poprawne funkcjonowanie. W takim systemie liczy siê nie tylko niezawodnoœæ ale i szybkoœæ dzia³ania oraz brak jakichkolwiek zak³óceñ. Wszystkie urz¹dzenia wykorzystywane przy identyfikacji towarów oraz zarz¹dzania stanami magazynowymi i dostawami mo na z powodzeniem u yæ w systemie StaffControl. Ca³y system oparty jest równie na technologii RFID bazuj¹cej na tagach w postaci identyfikatorów pracowniczych. W systemie mo na po³¹czyæ technologie identyfikacji radiowej RFID bliskiego (HF/LF) oraz dalekiego zasiêgu (UHF). Integracja obu technologii w systemie daje nowe mo liwoœci w zakresie kontroli i monitorowania w czasie rzeczywistym. STAFF CONTROL Identyfikatory IDUHF7, IDUHFHF1, IDUHFHF2 oraz IDUHFLF1 to karty plastikowe z zatopion¹ w œrodku anten¹. Antena mo e byæ dualna - o bliskim i dalekim zasiêgu. Tak jest w przypadku identyfikatorów IDUHFHF1, IDUHFHF2 oraz IDUHFLF1. Karty doskonale nadaj¹ siê na standardowe identyfikatory przyczepiane za pomoc¹ zawieszek lub smyczy reklamowych. Ca³y obszar jest mo liwy do zadrukowania a tym samym identyfikator staje siê noœnikiem reklamy lub danych u ytkownika. Tego typu identyfikatory mog¹ byæ równie zaproszeniem, kart¹ podarunkow¹ lub kart¹ systemu lojalnoœciowego. IDUHF7 IDUHFHF1 IDUHFHF2 IDUHFLF1 HF - zbli eniowa kontrola dostêpu Technologia zbli eniowa to obecnie najczêœciej stosowany system bezpieczeñstwa i kontroli we wspó³czesnych firmach i instytucjach. Chronione w ten sposób mog¹ byæ pomieszczenia o specjalnym przeznaczeniu, wydzielone strefy w budynkach a tak e ca³e budynki lub hale. W ramach Modu³u HF oferowane s¹ standardowe urz¹dzenia do kontroli dostêpu: kontrolery ACHFx 1,2 i 4-drzwiowe z dwustronn¹ kontrol¹ dostêpu, czytniki zbli eniowe w ró nych opcjach (z klawiatur¹, wyœwietlaczem LED, sygnalizacj¹ dÿwiêkow¹) oraz identyfikatory zbli eniowe w postaci kart, opasek na rêkê, chipów, breloków itp. Kontrola dostêpu w technologii zbli eniowej odbywa siê poprzez przy³o enie identyfikatora w postaci karty czy breloka do czytnika, który przesy³a informacjê o zdarzeniu do bazy danych, gdzie jest weryfikowana a nastêpnie zostaje przes³ana odpowiedÿ. Ca³e zdarzenie trwa u³amki sekundy. Dodatkowo za pomoc¹ tego modu³u mo na rejestrowaæ czas pracy pracowników. czytnik ko³owrót kontroler ACHFx rygiel komputer z baz¹ danych i oprogramowaniem zarz¹dzaj¹cym identyfikator czytnik wejœcia czytnik wyjœcia Innowacja Polska sp. z o.o. Lublañska 34, Kraków, Poland 13

14 UHF - kontrola dalekiego zasiêgu Ca³a powierzchnia u ytkowa magazynu i hali sklepowej, na której mo e znajdowaæ siê personel, zostaje podzielona na strefy. Na granicy stref umieszczane s¹ anteny RFID wraz z czytnikiem. Granic¹ mo e byæ korytarz, przejœcie przez drzwi lub podobne przewê one miejsce przemieszczania siê osób. Czytnik pod³¹czony do centralnej sieci komputerowej ca³ego systemu bezpieczeñstwa, przesy³a do centralnej bazy danych nastêpuj¹ce informacje: Kto przemieœci³ siê miêdzy strefami Kiedy nast¹pi³o przemieszczenie W któr¹ stronê nast¹pi³o przemieszczenie Gêstoœæ rozmieszczenia czytników z antenami zale y od po ¹danej dok³adnoœci lokalizacji osób w porcie lotniczym. Anteny mog¹ byæ umieszczone na œcianach, sufitach lub wolnostoj¹cych s³upkach. Taka konfiguracja zapewnia dok³adn¹ informacjê o lokalizacji personelu na ca³ej powierzchni. Identyfikatory RFID UHF umo liwiaj¹ automatyczne otwieranie drzwi osobie, która ma na sobie tak¹ kartê. Oznacza to, e nie jest konieczne przyk³adanie karty do anteny, aby dokonaæ autoryzacji i otworzyæ drzwi. Antena umieszczona nad drzwiami wykryje obecnoœæ u ytkownika, rozpozna go, sprawdzi, czy ma uprawnienia do wejœcia i w zale noœci od wyniku autoryzacji otworzy lub odmówi otwarcia drzwi. Anteny mog¹ byæ umieszczone po jednej stronie lub obu stronach przejœcia. W przeciwieñstwie do systemów zbli eniowej kontroli dostêpu, system UHF jest w stanie rozpoznaæ i zidentyfikowaæ wszystkie osoby maj¹ce identyfikatory i przechodz¹ce przez dany punkt kontrolny. Mo liwe jest nadawanie ró nych uprawnieñ na przyk³ad w oparciu o czas pracy, wydzielone strefy lub obs³ugê sprzêtu. G³ówne zalety systemu: identyfikacja wszystkich osób posiadaj¹cych identyfikatory (tagi) przechodz¹cych jednoczeœnie przez punkt kontrolny kontrola dostêpu do budynków, pomieszczeñ, korytarzy, pomieszczeñ magazynowych, hal produkcyjnych i innych miejsc wymagaj¹cych nadzoru detekcja w czasie rzeczywistym osób w danej strefie i danym przedziale czasowym kontrola d³ugoœci czasu przebywania osób w danym pomieszczeniu, strefie wraz z ich identyfikacj¹ kontrola kierunku ruchu i przep³ywu osób, pojazdów, materia³ów wewn¹trz i na zewn¹trz stref chronionych podgl¹d wideo w czasie rzeczywistym w rozdzielczoœci HD stref chronionych komunikacja wewnêtrzn¹ VOIP w obrêbie strefy chronionej za poœrednictwem urz¹dzeñ mobilnych lub terminali SOS kontrola i rejestracjê czasu pracy (RCP) zabezpieczenie mienia firmy (np. sprzêtu elektronicznego, urz¹dzeñ pomiarowych) przed kradzie ¹ kontroler ACHFx bramka RFID UHF komputer z baz¹ danych i oprogramowaniem zarz¹dzaj¹cym elektrozamek antena z czytnikiem RADL450 sterownik rygiel antena UHF brama wejœciowa drzwi 14 Innowacja Polska sp. z o.o. Lublañska 34, Kraków, Poland

15 TotalProtect - kontrola przep³ywu ludzi i mienia Modu³ RFID TotalProtect, oparty na technologii UHF dalekiego zasiêgu, s³u y do œledzenia przep³ywu ludzi i towarów. System pozwala na dok³adn¹ lokalizacjê poszczególnych osób b¹dÿ przedmiotów (urz¹dzeñ) poprzez komunikacjê z identyfikatorami (tagami) umieszczonymi na przedmiotach lub noszonymi przez osoby przy sobie. Dziêki temu mo liwe jest wydzielenie stref o nadanych ró nych uprawnieniach oraz rejestracjê historii przejœæ przez tzw. punkty kontrolne. W strefach szczególnie chronionych mo liwa jest wspó³praca modu³u TotalProtect z systemem monitoringu video, dziêki czemu mog¹ byæ wykrywane osoby bez identyfikatorów przez w³¹czanie siê alarmu. komputer z baz¹ danych i oprogramowaniem zarz¹dzaj¹cym wielofunkcyjny kontroler z antenami AP01 G³ównym elementem systemu jest wielofunkcyjny kontroler AP01, umo liwiaj¹cy zintegrowan¹ komunikacjê sieciow¹ przewodow¹ i bezprzewodow¹ w czasie rzeczywistym. Modu³ TotalProtect umo liwia zintegrowan¹ komunikacjê sieciow¹, monitoring video, komunikacjê VOIP w ramach systemu, monitoring parametrów œrodowiskowych pomiaru temperatury, wilgotnoœci, stê enia gazów CO, CO 2 i innych. Stosowany jest do budowy kompleksowego systemu ochrony, w tym do œledzenia kierunku ruchu: osób, pojazdów, materia³ów w budynkach wymagaj¹cych sta³ego nadzoru. Dziêki wbudowanym modu³om WiFi o prêdkoœci do 100 Mbit/s urz¹dzenie AP01 pe³ni równie funkcjê access point do internetu (po³¹czenie przewodowe osi¹ga prêdkoœæ do 1 Gbit/s). wielofunkcyjny kontroler z antenami AP01 strefa 1 strefa 2 AntyTief - ochrona przed kradzie ¹ Modu³ AntyTief jest systemem wykorzystuj¹cym bramki pracuj¹ce w oparciu o technologiê RFID UFH (dalekiego zasiêgu) jako zabezpieczenia przeciw kradzie om. Zadaniem modu³u AntyTief jest kontrola wynoszonego mienia firmy. Zastosowanie urz¹dzeñ AntyTief wymaga naklejenia specjalnych identyfikatorów RFID na kontrolowanym sprzêcie (np. urz¹dzeniach elektronicznych, sprzêcie biurowym). Przy przejœciu przez bramkê AntyTief sprawdzane jest powi¹zanie identyfikatora RFID na sprzêcie z osob¹ wynosz¹c¹ równie wyposa on¹ w identyfikator. Oprogramowanie systemu sprawdza w czasie rzeczywistym czy dana osoba ma uprawnienia do wynoszenia danego sprzêtu. Jeœli nie ma lub sprzêt jest wynoszony przez osobê bez identyfikatora uruchamia siê alarm dÿwiêkowy i/lub œwietlny lub zostaje wys³any informacyjny do szefa ochrony i/lub kierownika dzia³u i/lub zarz¹du firmy w zale noœci od wybranej przez u ytkownika systemu opcji. komputer z baz¹ danych i oprogramowaniem zarz¹dzaj¹cym bramka RFID UHF Innowacja Polska sp. z o.o. Lublañska 34, Kraków, Poland 15

16 Dziêki oferowanemu przez nas SDK (Software Development Kit) system RFID Event mo e wspó³pracowaæ z istniej¹cym oprogramowaniem takim jak systemy magazynowo - p³acowe, systemy kasowe, systemy kontroli dostêpu czy bezpieczeñstwa, a tak e pozwala na opracowanie nowego dedykowanego oprogramowania. G³ówn¹ zalet¹ takiego rozwi¹zania jest mo liwoœæ idealnego dopasowania systemu do potrzeb oraz rozbudowanie go o nowe funkcje i modu³y w przysz³oœci. RFID Systems jest w stanie zapewniæ rozwi¹zania autorskie dotycz¹ce obs³ugi systemu. Mo emy pochwaliæ siê istniej¹cymi i wdro onymi ju programami zintegrowanymi z systemami fiskalizacji. Zalety systemu FUNKCJONALNOŒÆ System dziêki zaprojektowanym innowacyjnym urz¹dzeniom daje nowe mo liwoœci w sprawnej obs³udze klientów oraz zarz¹dzaniu towarami. MODU OWOŒÆ poszerzaæ o nowe funkcje. KOMFORT System zbudowany jest z wielu modu³ów, które mo na dowolnie ze sob¹ ³¹czyæ, rozbudowywaæ oraz Dziêki u³atwieniu obs³ugi poprzez wyeliminowanie koniecznoœci skanowania poszczególnych produktów, zredukowany zostaje czas spêdzony w kolejkach do kas, a tym samym zwiêksza siê komfort obs³ugi klientów. BEZPIECZEÑSTWO dzia³aj¹cych w technologii RFID UHF. System zmniejsza ryzyko kradzie y towaru poprzez zainstalowanie bramek SKALOWALNOŒÆ System posiada rozbudowane mo liwoœci konfiguracyjne poszczególnych modu³ów, które mo na ze sob¹ dowolnie ³¹czyæ, rozbudowywaæ oraz poszerzaæ o nowe funkcje. UNIKATOWOŒÆ System to jedyny taki system na rynku wspomagaj¹cy bran ê handlow¹, który mo na dostosowaæ zarówno do sklepów wielkogabarytowych jak i mniejszych, bran owych (odzie owych, drogerii, sportowych itp.). Jego zastosowanie daje nowe mo liwoœci budowania trwa³ych relacji z klientami poprzez zwiêkszenie zadowolenia i satysfakcji u klientów. 16 Innowacja Polska sp. z o.o. Lublañska 34, Kraków, Poland

17 Porównanie z innymi systemami Funkcjonalnoœæ Identyfikacja towaru w oparciu o unikalny kod numeryczny Prosta integracja z dotychczasowym oprogramowaniem front i back store Mo liwoœæ powi¹zania systemu z kartami lojalnoœciowymi Dostêpne rozwi¹zania Systemy kodów kreskowych Systemy technologii zbli eniowej Mo liwoœæ wielokrotnego u ycia identyfikatora i zmiany unikalnego kodu Szybki proces inwentaryzacji asortymentu nie wymagaj¹cy zbli enia czytnika do towaru U ycie systemu identyfikacji radiowej jako systemu antykradzie owego Fiskalizacja automatyczna wszystkich towarów w koszyku podczas transakcji sprzeda y Mo liwoœæ œledzenia przep³ywu towaru wewn¹trz sklepu Brak koniecznoœci umieszczenia taga w widocznym miejscu Mo liwoœæ definiowania dowolnych iloœci: kategorii, cech indywidualnych przedmiotu Innowacja Polska sp. z o.o. Lublañska 34, Kraków, Poland 17

18 Czy wiesz e... RFiD Systems jest jedynym na polskim rynku producentem urz¹dzeñ i systemów opartych na bezbateryjnej technologii RFiD dalekiego i b l i s k i e g o z a s i ê g u o r a z d e d y k o w a n e g o oprogramowania. Firma wytycza standardy pod wzglêdem wdra anych innowacji potwierdza to uzyskanie patentów na swoje produkty, za którymi s t o i z e s p ó ³ w y s o k o w y k w a l i f i k o w a n yc h specjalistów. Wszystkie zakupione w naszej firmie systemy mog¹ byæ rozbudowywane i ³¹czone z innymi systemami zakupionymi u nas, jak równie mog¹ byæ integrowane z wszelkimi systemami innych producentów dostêpnymi na rynku. Ka de zakupione u nas rozwi¹zanie mo e byæ w zale noœci od potrzeb dostosowane pod konkretne, unikatowe wymagania, a tak e rozbudowywane o nowe funkcjonalnoœci bez koniecznoœci wymiany sprzêtu. Identyfikatory (tagi, transpondery) RFID to miniaturowe odbiorniki fal radiowych. S¹ to najczêœciej karty, zawieszki lub etykiety z umieszczon¹ miniaturow¹ wewnêtrzn¹ anten¹ i, w zale noœci od rodzaju, zatopione w ywicy, plastiku lub etykiecie samoprzylepnej. Zasada ich dzia³ania polega na wykorzystaniu energii pola elektromagnetycznego wytwarzanego przez antenê pod³¹czon¹ do kontrolera. W odpowiedzi tagi wysy³aj¹ sygna³ z zakodowan¹ informacj¹, która jest interpretowana przez czytnik RFID. 18 Innowacja Polska sp. z o.o. Lublañska 34, Kraków, Poland

19

20 2013 (c) Innowacja Polska Sp. z o.o. ul. Lublañska 34, Kraków, Poland tel ,

RFID Logistics. Innowacyjne rozwi¹zania dla logistyki

RFID Logistics. Innowacyjne rozwi¹zania dla logistyki Wprowadzenie Co to jest RFID? Technologia RFID (z ang. Radio-frequency Identification) RFID jest od ponad oœmiu lat nieustannie og³aszana jako jedna z najbardziej obiecuj¹cych technologii dla dzisiejszego

Bardziej szczegółowo

RFID Inventory. Innowacyjny, kompleksowy system do inwentaryzacji

RFID Inventory. Innowacyjny, kompleksowy system do inwentaryzacji TM Innowacyjny, kompleksowy system do inwentaryzacji TM Wprowadzenie Œrodki trwa³e stanowi¹ce maj¹tek firmy bardzo czêsto zmieniaj¹ swoje po³o enie i nie zawsze wracaj¹ w miejsce, z którego zosta³y zabrane.

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

RFiD InOut+ innowacyjny, kompleksowy system kontroli dostępu

RFiD InOut+ innowacyjny, kompleksowy system kontroli dostępu TM innowacyjny, kompleksowy system kontroli dostępu SYSTEM Wprowadzenie O systemie System to innowacyjny, wielofunkcyjny system kontroli dostępu do pomieszczeń, budynków, hal produkcyjnych z możliwością

Bardziej szczegółowo

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat.

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat. Ethernet VPN tp 19330 Twój œwiat. Ca³y œwiat. Efektywna komunikacja biznesowa pozwala na bardzo szybkie i bezpieczne po³¹czenie poszczególnych oddzia³ów firmy przez wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) oraz zapewnia

Bardziej szczegółowo

CO TO JEST RFID? SKŁADNIKI SYSTEMU. W podstawowej konfiguracji system składa się z:

CO TO JEST RFID? SKŁADNIKI SYSTEMU. W podstawowej konfiguracji system składa się z: CO TO JEST RFID? RFID (ang. Radio-frequency identification) jest to system kontroli przepływu towarów w oparciu o zdalny, poprzez fale radiowe, odczyt i zapis danych z wykorzystaniem specjalnych układów

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWA MYSZ OPTYCZNA FLAT PRO INSTRUKCJA OBS UGI

BEZPRZEWODOWA MYSZ OPTYCZNA FLAT PRO INSTRUKCJA OBS UGI BEZPRZEWODOWA MYSZ OPTYCZNA FLAT PRO INSTRUKCJA OBS UGI WSTÊP Szanowni Pañstwo! Gratulujemy zakupu profesjonalnej myszy bezprzewodowej marki IBOX. W myszy u yto nowoczesnej technologii radiowej. W przeciwieñstwie

Bardziej szczegółowo

BioKey. Kontrola dostêpu

BioKey. Kontrola dostêpu BioKey Kontrola dostêpu Zapewniamy ogromn¹ swobodê w kszta³towaniu formy drzwi zewnêtrznych, od klasycznych a po najnowsze wzornictwo WYPE NIENIA DRZWIOWE Oferujemy bogat¹ kolorystykê oklein oraz wype³nieñ

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI

BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI WSTÊP Szanowni Pañstwo! Gratulujemy zakupu profesjonalnego zestawu bezprzewodowego marki IBOX. W zestawie zastosowano nowoczesn¹ technologie radiow¹.

Bardziej szczegółowo

p³yta komputera przemys³owego wykorzystywana w systemie W

p³yta komputera przemys³owego wykorzystywana w systemie W p³yta komputera przemys³owego wykorzystywana w systemie W Najwa niejsze cechy systemu: - ewidencja kierowców / pojazdów - podzia³ na dwa niezale ne parkingi korzystaj¹ce ze wspólnego wjazdu - mo liwoœæ

Bardziej szczegółowo

CONSTRUCTOR. Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych. Deepstor P90 DRIVE -IN

CONSTRUCTOR. Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych. Deepstor P90 DRIVE -IN CONSTRUCTOR Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych Deepstor P90 CONSTRUCTOR Magazyn w miejsce korytarzy Rega³y wjezdne P90 daj¹ mo liwoœæ zwiêkszenia powierzchni magazynowania nawet o 90% w porównaniu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - RS232/485. Wersja 0.2

Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - RS232/485. Wersja 0.2 Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - S232/485 Wersja 0.2 41-250 CzeladŸ ul. Wojkowicka 21 tel.: +48 (32) 763-77-77 Fax.: 763-75 - 94 www.mikster.com mikster@mikster.com (13.10.2009r.)

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK PROGRAMOWALNY NAPIÊCIA I PR DU STA EGO TYPU P20H

PRZETWORNIK PROGRAMOWALNY NAPIÊCIA I PR DU STA EGO TYPU P20H PRZETWORNIK PROGRAMOWALNY NAPIÊCIA I PR DU STA EGO TYPU P20H Instrukcja konfiguracji przetwornika P20H za pomoc¹ programu LPCon 1 2 Spis treœci 1. Konfiguracja przetwornika za pomoc¹ programu LPCon...

Bardziej szczegółowo

System do kontroli i analizy wydawanych posiłków

System do kontroli i analizy wydawanych posiłków System do kontroli i analizy wydawanych posiłków K jak KORZYŚCI C jak CEL W odpowiedzi na liczne pytania odnośnie rozwiązania umożliwiającego elektroniczną ewidencję wydawanych posiłków firma PControl

Bardziej szczegółowo

CZYTNIK ZBLIŻENIOWY RFID-UR80D

CZYTNIK ZBLIŻENIOWY RFID-UR80D CZYTNIK ZBLIŻENIOWY RFID-UR80D Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja pomoże państwu w prawidłowym podłączeniu urządzenia, uruchomieniu, oraz umożliwi prawidłowe z niego korzystanie.

Bardziej szczegółowo

R a 32 System telefonii bezprzewodowej DECT R Repeater dla systemu KIRK 500 - adiowe Rys.1 Nazwa KKNr Nazwa KKNr R Aparat KIRK Z-3040 System telefonii bezprzewodowej DECT System telefonii bezprzewodowej

Bardziej szczegółowo

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy biuro@omegasystem.pl STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy 2 3 4 5 6 biuro@omegasystem.pl STOISKA Œwiadczymy kompleksowe us³ugi

Bardziej szczegółowo

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Cechy: Kolorowy i intuicyjny wyœwietlacz LCD Czujnik wysokiej jakoœci Inteligentne rozpoznawanie przeszkód Przedni i tylni system wykrywania

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej to nowoczesny system informatyczny kompleksowo

Bardziej szczegółowo

Zawory specjalne Seria 900

Zawory specjalne Seria 900 Zawory specjalne Prze³¹czniki ciœnieniowe Generatory impulsów Timery pneumatyczne Zawory bezpieczeñstwa dwie rêce Zawór Flip - Flop Zawór - oscylator Wzmacniacz sygna³u Progresywny zawór startowy Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Po³¹czenie iphone'a/ipad a do Smart Multishare USB

Po³¹czenie iphone'a/ipad a do Smart Multishare USB INSTRUKCJA OBSLUGI Po³¹czenie iphone'a/ipad a do Smart Multishare USB Smart Multishare USB jest produktem, który pozwala Ci bezprzewodowo transmitowaæ elementy takie jak zdjêcia, filmy video, muzykê i

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technologii RFID w produkcji i logistyce

Wykorzystanie technologii RFID w produkcji i logistyce technologii w produkcji i logistyce Co to jest technologii (z ang. Radio-frequency identification) to ogólny termin używany, aby opisać technologię która umożliwia automatyczną identyfikację, inaczej rozpoznanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia.

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. 1. Podłączenie zestawu GSM. Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. Pierwszym krokiem w celu uruchomienia i poprawnej pracy aplikacji jest podłączenie zestawu GSM. Zestaw należy podłączyć zgodnie

Bardziej szczegółowo

MANIFEST 2015.4.1 Gastro Klasyka 06.04.2016

MANIFEST 2015.4.1 Gastro Klasyka 06.04.2016 MANIFEST 2015.4.1 06.04.2016 Uwagi ogólne: W celu poprawnego działania programów należy zaktualizować wszystkie składniki systemu do wersji 2015.4.1. W zależności od systemu operacyjnego należy doinstalować

Bardziej szczegółowo

Oferta. Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy.

Oferta. Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy. Oferent: FlowService Adresat: Oferta Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy. Warszawa, lipiec 2006 Wstęp Przedmiotem niniejszej oferty jest wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

Portal wiedzy i informacji o logistyce wewnêtrznej i gospodarce magazynowej Tylu bran owych internautów odwiedzi³o portal w 2016 roku.

Portal wiedzy i informacji o logistyce wewnêtrznej i gospodarce magazynowej  Tylu bran owych internautów odwiedzi³o portal w 2016 roku. Oferta Portal wiedzy i informacji o logistyce wewnêtrznej i gospodarce magazynowej www.log4.pl 133 344 Tylu bran owych internautów odwiedzi³o portal w 2016 roku. 57 508 Tylu bran owych internautów odwiedzi³o

Bardziej szczegółowo

AMPS Sterownik temperatur Instrukcja obs³ugi

AMPS Sterownik temperatur Instrukcja obs³ugi AMPS Sterownik temperatur Instrukcja obs³ugi Pod³¹czyæ sterownik do pr¹du. Instalacja powinna byæ przeprowadzona przez wykwalifikowany personel i tylko zgodnie z instrukcj¹. AMPS nie ponosi odpowiedzialnoœci

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA U YTKOWNIKA DO KASY SHARP ER-A457P wersja oprogramowania: 27801RAR1C 4.11.6. PROGRAMOWANIE FORMATU RAPORTÓW, KROK (PGM2)

INSTRUKCJA U YTKOWNIKA DO KASY SHARP ER-A457P wersja oprogramowania: 27801RAR1C 4.11.6. PROGRAMOWANIE FORMATU RAPORTÓW, KROK (PGM2) ERRATA INSTRUKCJA U YTKOWNIKA DO KASY SHARP ER-A457P wersja oprogramowania: 27801RAR1C 4.11.6. PROGRAMOWANIE FORMATU RAPORTÓW, KROK (PGM2) Dla X = 2 (dodatkowe wiersze tabel). Zmienna Opis Kasowanie bufora

Bardziej szczegółowo

KATALOG DRZWI 2011 MR GASTRO STAL S.C.

KATALOG DRZWI 2011 MR GASTRO STAL S.C. KATALOG DRZWI 2011 MR GASTRO STAL S.C. ul. Katowicka 91/5 61-131 Poznań tel. 509-589-484 tel. 509-589-485 tel./fax. 61-221-83-48 NIP: 782-249-19-67 e-mail: biuro@mrgastrostal.pl www.mrgastrostal.pl Diaframma

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM PROGRAM INWENTARYZACJI Poznań 2011 Spis treści 1. WSTĘP...4 2. SPIS INWENTARZA (EWIDENCJA)...5 3. STAŁE UBYTKI...7 4. INTERPRETACJA ZAŁĄCZNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe Lublin, 19.07.2013 Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości niematerialne i prawne a) System zarządzania magazynem WMS Asseco SAFO, 2. usług informatycznych i technicznych związanych

Bardziej szczegółowo

Zainstalowana po raz pierwszy aplikacja wymaga aktualizacji bazy danych obsługiwanych sterowników.

Zainstalowana po raz pierwszy aplikacja wymaga aktualizacji bazy danych obsługiwanych sterowników. FRISKO-MOBILE Aplikacja FRISKO-MOBILE przeznaczona jest do zdalnej obsługi sterowników FRISKO podłączonych do sieci LAN o stałym adresie IP za pośrednictwem wbudowanych lub zewnętrznych modułów komunikacyjnych.

Bardziej szczegółowo

RFiD InOut. innowacyjny, kompleksowy system zarządzania wjazdem i wyjazdem

RFiD InOut. innowacyjny, kompleksowy system zarządzania wjazdem i wyjazdem TM RFiD InOut innowacyjny, kompleksowy system zarządzania wjazdem i wyjazdem Wprowadzenie RFiD - InOut to innowacyjny, kompleksowy system zarządzania wjazdem i wyjazdem. Oferowany system cechuje nowoczesne

Bardziej szczegółowo

LIMATHERM SENSOR Sp. z o.o.

LIMATHERM SENSOR Sp. z o.o. INSTRUKCJA OBS UGI TERMOMETR CYFROWY TES-1312 LIMATHERM SENSOR Sp. z o.o. 34-600 Limanowa ul. Tarnowska 1 tel. (18) 337 60 59, 337 60 96, fax (18) 337 64 34 internet: www.limatherm.pl, e-mail: akp@limatherm.pl

Bardziej szczegółowo

Rodzaje i metody kalkulacji

Rodzaje i metody kalkulacji Opracowały: mgr Lilla Nawrocka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Miętnem mgr Maria Rybacka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Generator obrazu transakcji fiskalnych, FG-40

Generator obrazu transakcji fiskalnych, FG-40 MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl Generator obrazu transakcji fiskalnych, FG-40 Produkt z kategorii: Specjalizowane

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA. Instalacja sterownika USB

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA. Instalacja sterownika USB ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA Instalacja sterownika USB 1 SIGMA PLATAN Sp. z o.o. 81-855 SOPOT, ul. Platanowa 2 tel. (0-58) 555-88-00, fax (0-58) 555-88-01 www.platan.pl e-mail: platan@platan.pl

Bardziej szczegółowo

Szanowny Kliencie, dziêkujemy za zaufanie jakim obdarzy³eœ nasz¹ firmê wybieraj¹c to urz¹dzenie.

Szanowny Kliencie, dziêkujemy za zaufanie jakim obdarzy³eœ nasz¹ firmê wybieraj¹c to urz¹dzenie. Szanowny Kliencie, dziêkujemy za zaufanie jakim obdarzy³eœ nasz¹ firmê wybieraj¹c to urz¹dzenie. Transmisja radiowa umo liwia wiêksz¹ dowolnoœæ przy instalowaniu i u ytkowaniu urz¹dzeñ. Protokó³ X2D jest

Bardziej szczegółowo

Base 6T - widok z przodu

Base 6T - widok z przodu PL ase 6T - widok z przodu JP JP10 JP9 JP8 JP7 X3 JP14 JP12 NTC 40 50 JP6 JP5 JP4 JP3 JP2 JP1 30 60 R26 9 10 3 COMM JP13 TEST 4 18 2 12 1 17 8 X1 X7 X10 X4 X8 POMP LL UX LINE 16 7 5 6 15 13 14 2 ase 6T

Bardziej szczegółowo

PLANOVA KATALOG 2012

PLANOVA KATALOG 2012 KATALOG 2012 GONDOLA NA KWIATY gondola - cynk galwaniczny + farba proszkowa, standardowe kolory - podest RAL 7045, obudowa - RAL 1003. pó³ka metalowa przykrêcana do gondoli ma 11 okr¹g³ych otworów do wk³adania

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows.

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Zadaniem modułu jest wspomaganie zarządzania magazynem wg. algorytmu just in time, czyli planowanie

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNY MODU HAKA SAMOCHODOWEGO

ELEKTRONICZNY MODU HAKA SAMOCHODOWEGO ELEKTRONICZNY MODU HAKA SAMOCHODOWEGO MHS-5 Modu³ do pod³¹czenia gniazda 7-pinowego Modu³ MHS-5 przeznaczony jest do pod³¹czenia gniazda elektrycznej instalacji haka samochodowego. Wspó³pracuje on z samochodami,

Bardziej szczegółowo

CO TO JEST RFID? SKŁADNIKI SYSTEMU. W podstawowej konfiguracji system składa się z:

CO TO JEST RFID? SKŁADNIKI SYSTEMU. W podstawowej konfiguracji system składa się z: CO TO JEST RFID? RFID (ang. Radio-frequency identification) jest to system kontroli przepływu towarów w oparciu o zdalny, poprzez fale radiowe, odczyt i zapis danych z wykorzystaniem specjalnych układów

Bardziej szczegółowo

AERIS CA 350 VV EASE Zalety Informacje ogólne

AERIS CA 350 VV EASE Zalety Informacje ogólne AERIS CA 350 VV EASE Centrala wentylacyjna najnowszej generacji wyposażona w wymiennik przeciwprądowy o wysokiej sprawności oraz unikatowe wentylatory prądu stałego wyposażone w wirniki o konstrukcji zapewniające

Bardziej szczegółowo

Modu³ wyci¹gu powietrza

Modu³ wyci¹gu powietrza LabAirTec System dygestoriów LabAirTec Renggli pozwala zapewniæ podwy szony poziom bezpieczeñstwa oraz niezale noœæ, jednoczeœnie daj¹c wiêkszy komfort pracy. W wyniku wspó³pracy specjalistów od aerodynamiki

Bardziej szczegółowo

Automatyczne Systemy Infuzyjne

Automatyczne Systemy Infuzyjne Automatyczne Systemy Infuzyjne Wype nienie luki Nie ma potrzeby stosowania skomplikowanych i czasoch onnych udoskonaleƒ sprz tu infuzyjnego wymaganych do specjalistycznych pomp. Pompy towarzyszàce pacjentowi

Bardziej szczegółowo

Pilot wielofunkcyjny. Instrukcja instalowania i użytkowania. Informacje: www.deltadore.pl Tel.: +48 12 296 35 84 Fax: + 48 12 296 35 85

Pilot wielofunkcyjny. Instrukcja instalowania i użytkowania. Informacje: www.deltadore.pl Tel.: +48 12 296 35 84 Fax: + 48 12 296 35 85 Pilot wielofunkcyjny kod: 6700003 Informacje: www.deltadore.pl Tel.: +48 12 296 35 84 Fax: + 48 12 296 35 85 Delta Dore Polska Sp. z o.o. ul. Brodowicza 8/4, 31-518 Kraków e-mail: biuro@deltadore.pl Gwarancja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 Program Liczarka 2000 służy do archiwizowania i drukowania rozliczeń z przeprowadzonych transakcji pieniężnych. INSTALACJA PROGRAMU Program instalujemy na komputerze

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki. Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy

Pierwsze kroki. Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Pierwsze kroki Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Przed rozpoczęciem pracy z programem, należy uzupełnić informacje o własnej firmie. Odbywa się to dokładnie tak samo, jak uzupełnianie informacji

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII RFID DO ZABEZPIECZENIA ZBIORÓW W WOLNYM DOSTĘPIE W BIBLIOTECE UNIWERSYTETU PAPIESKIEGO JANA PAWŁA II W KRAKOWIE

WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII RFID DO ZABEZPIECZENIA ZBIORÓW W WOLNYM DOSTĘPIE W BIBLIOTECE UNIWERSYTETU PAPIESKIEGO JANA PAWŁA II W KRAKOWIE WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII RFID DO ZABEZPIECZENIA ZBIORÓW W WOLNYM DOSTĘPIE W BIBLIOTECE UNIWERSYTETU PAPIESKIEGO JANA PAWŁA II W KRAKOWIE Marta Wójtowicz-Kowalska marta.wojtowicz_kowalska@upjp2.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie elementów bezobsługowego systemu parkingowego przy ul. Wigury w Piekarach Śląskich.

Wprowadzenie elementów bezobsługowego systemu parkingowego przy ul. Wigury w Piekarach Śląskich. Znak Postępowania: ZGM/OZ-343-187/2015. Załącznik nr 1a Wprowadzenie elementów bezobsługowego systemu parkingowego przy ul. Wigury w Piekarach Śląskich. FORMULARZ CENOWY Przedmiotem zamówienia jest wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

S I M P L E. E R P ZARZ DZANIE MA J TKIEM. www.simple.com.pl

S I M P L E. E R P ZARZ DZANIE MA J TKIEM. www.simple.com.pl S I M P L E. E R P ZARZ DZANIE MA J TKIEM www.simple.com.pl SIMPLE.ERP ZARZ DZANIE MA J TKIEM Obszar funkcjonalny systemu ZARZ DZANIE MA J TKIEM umo liwia prowadzenie w systemie pe³nej obs³ugi maj¹tku

Bardziej szczegółowo

S I M P L E. E O D ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW. www.simple.com.pl

S I M P L E. E O D ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW. www.simple.com.pl S I M P L E. E O D ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW www.simple.com.pl SIMPLE.EOD ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW SIMPLE.EOD to innowacyjna platforma dotycz¹cy przetwarzania informacji mo e internetowa do

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy zakupowej PHU VECTOR SP. Z O.O.

Instrukcja obsługi platformy zakupowej PHU VECTOR SP. Z O.O. Instrukcja obsługi platformy zakupowej PHU VECTOR SP. Z O.O. Logowanie Aby zalogować się do platformy zakupowej VECTOR należy otworzyć naszą stronę internetową i wejść na zakładkę Sklep internetowy Twój

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zamka. bibi-z50. (zamek autonomiczny z czytnikiem identyfikatora Mifare)

Instrukcja obsługi zamka. bibi-z50. (zamek autonomiczny z czytnikiem identyfikatora Mifare) Instrukcja obsługi zamka bibi-z50 (zamek autonomiczny z czytnikiem identyfikatora Mifare) bibi-z50 Copyright 2014 by MicroMade All rights reserved Wszelkie prawa zastrzeżone MicroMade Gałka i Drożdż sp.

Bardziej szczegółowo

ICT Bankowość, Finanse, Ubezpieczenia 2012.09.28. Inteligentne zarządzanie majątkiem

ICT Bankowość, Finanse, Ubezpieczenia 2012.09.28. Inteligentne zarządzanie majątkiem 2012.09.28 Inteligentne zarządzanie majątkiem Inteligentne zarządzanie majątkiem Potrzeby instytucji finansowych 2012.09.28 2 SmartMedia Ewidencja majątku Jaki majątek posiadam? Ile jest wart? Kto jest

Bardziej szczegółowo

Implant ślimakowy wszczepiany jest w ślimak ucha wewnętrznego (przeczytaj artykuł Budowa ucha

Implant ślimakowy wszczepiany jest w ślimak ucha wewnętrznego (przeczytaj artykuł Budowa ucha Co to jest implant ślimakowy Implant ślimakowy to bardzo nowoczesne, uznane, bezpieczne i szeroko stosowane urządzenie, które pozwala dzieciom z bardzo głębokimi ubytkami słuchu odbierać (słyszeć) dźwięki.

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH Do celów projektowania naleŝy ustalić model procesu wytwórczego: Zakłócenia i warunki otoczenia Wpływ na otoczenie WEJŚCIE materiały i półprodukty wyposaŝenie produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Krzy led - Prestige Line

Krzy led - Prestige Line Specjalistyczne Meble do Aptek 62-070 D¹brówka gm. Dopiewo tel. +4861 8161311 kom +48 517 232 785 email: trawinski@aptekadesign.pl Krzy led - Prestige Line 1. Wyœwietlanie napisu APTEKA oraz trzech pierœcieni

Bardziej szczegółowo

wêgiel 19 28 38 48 59 70 79 88 drewno 15 21 28 36 44 52 60 68

wêgiel 19 28 38 48 59 70 79 88 drewno 15 21 28 36 44 52 60 68 wêgiel drewno 19 28 38 48 59 70 79 88 15 21 28 36 44 52 60 68 Kocio³ SOLID EKO jest eliwnym, automatycznym kot³em na paliwa sta³e wyposa onym w dodatkowe rusztowe palenisko sta³e do spalania drewna kawa³kowego,

Bardziej szczegółowo

Generalnie przeznaczony jest do obsługi systemów klimatyzacyjnych i chłodniczych.

Generalnie przeznaczony jest do obsługi systemów klimatyzacyjnych i chłodniczych. SYSTEM MONITORINGU FIRMY CAREL Generalnie przeznaczony jest do obsługi systemów klimatyzacyjnych i chłodniczych. Korzyści systemu 1. Możliwość kontroli parametrów pracy urządzeń sterowanych regulatorami

Bardziej szczegółowo

VRRK. Regulatory przep³ywu CAV

VRRK. Regulatory przep³ywu CAV Regulatory przep³ywu CAV VRRK SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / 1-587 Kraków tel. +48 12 680 20 80 / fax. +48 12 680 20 89 / e-mail: info@smay.eu Przeznaczenie Regulator sta³ego przep³ywu powietrza

Bardziej szczegółowo

Śrubka zamykająca Uchwyt ścienny Przycisk kontrolny Lampka kontrolna

Śrubka zamykająca Uchwyt ścienny Przycisk kontrolny Lampka kontrolna Modem GSM do sterowania ogrzewaniem 1 Przegląd W połączeniu z radiowym regulatorem temperatury pokojowej X2D modem ten umożliwia zdalne sterowanie ogrzewaniem. Zdalne sterowanie odbywa się za pomocą komunikatów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi wideodomofonu

Instrukcja obs³ugi wideodomofonu Instrukcja obs³ugi wideodomofonu Przed zainstalowaniem i uruchomieniem niniejszego zestawu wideodomofonowego nale y dok³adnie zapoznaæ siê z poni sz¹ instrukcj¹ obs³ugi. Nieprawid³owe pod³¹czenie i spowodowane

Bardziej szczegółowo

Zamki hotelowe on-line GS-160

Zamki hotelowe on-line GS-160 zamek hotelowy on-line Zamki hotelowe on-line - otwieranie drzwi kart¹, od³¹czanie napiêcia - programowanie z komputera recepcji - karty Unique 125 KHz 2016-01-05 zamek hotelowy on-line Komputer zainstalowany

Bardziej szczegółowo

TAG RADIOWY W MAGAZYNIE

TAG RADIOWY W MAGAZYNIE Tomasz Pisarek Jantar sp. z o.o. Elżbieta Hałas Instytut Logistyki i Magazynowania GS1 Polska TAG RADIOWY W MAGAZYNIE Technologia zwana często EPC/RFID wykorzystuje identyfikację za pomocą fal radiowych

Bardziej szczegółowo

Procedura weryfikacji badania czasu przebiegu 1 paczek pocztowych

Procedura weryfikacji badania czasu przebiegu 1 paczek pocztowych Procedura weryfikacji badania czasu przebiegu 1 paczek pocztowych Warszawa 2012 (nowelizacja 2014) 1 zmiana nazwy zgodnie z terminologią zawartą w ustawie Prawo pocztowe Jednostka zlecająca: Urząd Komunikacji

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe Wrocław, dnia 03.01.2013 r. Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B automatyzującego współpracę Nitrotek

Bardziej szczegółowo

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin.

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin. HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR Katowice, 1999 r. 1 1. Wstęp. Przekaźnik elektroniczny RTT-4/2

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja pakowania

Automatyzacja pakowania Automatyzacja pakowania Maszyny pakuj¹ce do worków otwartych Pe³na oferta naszej firmy dostêpna jest na stronie internetowej www.wikpol.com.pl Maszyny pakuj¹ce do worków otwartych: EWN-SO do pakowania

Bardziej szczegółowo

C5 - D4EB0FP0 - Informacje ogólne : Poduszki powietrzne INFORMACJE OGÓLNE : PODUSZKI POWIETRZNE

C5 - D4EB0FP0 - Informacje ogólne : Poduszki powietrzne INFORMACJE OGÓLNE : PODUSZKI POWIETRZNE Strona 1 z 7 INFORMACJE OGÓLNE : PODUSZKI POWIETRZNE 1. Przedmowa Poduszka powietrzna niezależnie, czy czołowa, czy boczna, jest elementem wyposażenia, który uzupełnia ochronę jaką zapewnia pas bezpieczeństwa.

Bardziej szczegółowo

Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład:

Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład: Sieci komputerowe Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład: korzystania ze wspólnych urządzeo, np.

Bardziej szczegółowo

ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE

ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE IDEA PUSH-BAR okucia budowlane kompleksowo drewno PCV aluminium ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE IDEA Zamkniêcie przeciwpaniczne IDEA zosta³o zaprojektowane i przetestowane na zgodnoœæ

Bardziej szczegółowo

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50 1. Listy Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50 Zmieniono funkcję Dostosuj listę umożliwiając: o Zapamiętanie wielu widoków dla danej listy o Współdzielenie widoków między pracownikami Przykład: Kancelaria

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Automatyka przemys³owa

Automatyka przemys³owa - 6 - Doœwiadczenie Firma uesa dzia³a na miêdzynarodowym rynku automatyki od 1991 roku, zaœ na rynku polskim od 2007. Zakres realizacji Œwiadczymy us³ugi zarówno dla przemys³u jak i energetyki zawodowej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

Kontrola dostępu, System zarządzania

Kontrola dostępu, System zarządzania Kontrola dostępu, System zarządzania Falcon to obszerny system zarządzania i kontroli dostępu. Pozwala na kontrolowanie pracowników, gości, ochrony w małych i średnich firmach. Jedną z głównych zalet systemu

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego 5. Wytyczne Województwa Wielkopolskiego Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Bud etu Pañstwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Instrukcja obsługi i montażu 77 938: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG 77 623: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG mini AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677

Bardziej szczegółowo

Bazy Danych. Laboratorium 2

Bazy Danych. Laboratorium 2 Bazy Danych Zadania i problemy techniczno-inżynieryjne oraz informatyczne dla systemów operacyjnych, połączeń i konfiguracji baz danych do pracy w biurze, sieci oraz z internetem. pdf Laboratorium 2 Opracować

Bardziej szczegółowo

System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo

System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo 2 Systemy nagłośnieniowe i dźwiękowe systemy ostrzegawcze Bosch Praesideo Bosch Praesideo przekaże Twoją wiadomość zawsze i wszędzie

Bardziej szczegółowo

1 of 5 2013-09-06 21:26

1 of 5 2013-09-06 21:26 1 of 5 2013-09-06 21:26 Moduł: Funkcje podstawowe Rozbudowane informacje o firmie Obsługa grup Zarządzanie użytkownikami Moduł/Funkcja PRO BIZNES MAX Zarządzanie symbolami dokumentów (numeracja ciągła,

Bardziej szczegółowo

Inwestycja: Temat opracowania: OPIS MINIMALNYCH WYMAGAŃ TECHNICZNO UŻYTKOWYCH WYPOSAŻENIA HALI SPORTOWEJ w ZGORZELCU

Inwestycja: Temat opracowania: OPIS MINIMALNYCH WYMAGAŃ TECHNICZNO UŻYTKOWYCH WYPOSAŻENIA HALI SPORTOWEJ w ZGORZELCU Załącznik nr 1 do SIWZ Inwestycja: DOSTAWA WYPOSAŻENIA HALI SPORTOWEJ w ZGORZELCU Temat opracowania: OPIS MINIMALNYCH WYMAGAŃ TECHNICZNO UŻYTKOWYCH WYPOSAŻENIA HALI SPORTOWEJ w ZGORZELCU Data opracowania:

Bardziej szczegółowo

Zamki hotelowe on-line GS-163 z systemem BMS

Zamki hotelowe on-line GS-163 z systemem BMS zamek hotelowy on-line Zamki hotelowe on-line z systemem BMS - otwieranie drzwi kart¹, od³¹czanie napiêcia - sterowanie ogrzewaniem - system alarmowy w ka dym pokoju - programowanie z komputera recepcji

Bardziej szczegółowo

Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzonych w związku z wprowadzeniem możliwości wysyłania wniosków bez podpisu elektronicznego

Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzonych w związku z wprowadzeniem możliwości wysyłania wniosków bez podpisu elektronicznego Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzonych w związku z wprowadzeniem możliwości wysyłania wniosków bez podpisu elektronicznego Wstęp. Dodanie funkcjonalności wysyłania wniosków bez podpisów

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy. Umowa zintegrowana o rachunek

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK WARTOśCI SKUTECZNEJ PRąDU LUB NAPIęCIA PRZEMIENNEGO P20Z

PRZETWORNIK WARTOśCI SKUTECZNEJ PRąDU LUB NAPIęCIA PRZEMIENNEGO P20Z PRZETWORNIK WARTOśCI SKUTECZNEJ PRąDU LUB NAPIęCIA PRZEMIENNEGO P20Z instrukcja obsługi 1 2 Spis treści 1. ZASTOSOWANIE... 5 2. ZESTAW PRZETWORNIKA... 5 3. WYMAGANIA PODSTAWOWE, BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...

Bardziej szczegółowo

System Centrala. System Centrala - opis systemu. System Centralnego Zarz±dzania "Magnat Centrala" stanowi istotne

System Centrala. System Centrala - opis systemu. System Centralnego Zarz±dzania Magnat Centrala stanowi istotne System Centrala System Centrala - opis systemu System Centralnego Zarz±dzania "Magnat Centrala" stanowi istotne rozwiniêcie funkcjonalne Systemu Obs³ugi Supermarketu Magnat. Pozwala na ³atw± organizacjê

Bardziej szczegółowo

raceboard-s Szybki start

raceboard-s Szybki start raceboard-s Szybki start Więcej na : http://raceboard.simracing.pl Kontakt: raceboard@simracing.pl Data aktualizacji: 2011-11-15 Wstęp Dziękujemy za wybór naszego produktu z serii raceboard, przykładamy

Bardziej szczegółowo

WEBINAR. Kiedy kody kreskowe, kiedy RFID a kiedy technologia głosowa?

WEBINAR. Kiedy kody kreskowe, kiedy RFID a kiedy technologia głosowa? WEBINAR Kiedy kody kreskowe, kiedy RFID a kiedy technologia głosowa? Agenda 2 Krok 1 Technologie Krok 2 Narzędzia urządzenia i oprogramowanie Krok 3 Podejście do wdrożenia Krok 4 Co wybrać, czyli wady

Bardziej szczegółowo

Modu³ SPIDER GSM. producent ELEKTRO-MIZ. Instrukcja U ytkownika

Modu³ SPIDER GSM. producent ELEKTRO-MIZ. Instrukcja U ytkownika Modu³ SPIDER GSM producent ELEKTRO-MIZ Instrukcja U ytkownika Opis funkcjonalny: Moduù SPIDER GSM pozwala na zdaln¹ kontrolê pracy kot³a za pomoc¹ telefonu komórkowego. U ytkownik mo e poprzez wys³anie

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x

Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x Wersja 02 Styczeń 2016 Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eservice Sp. z o.o. Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1. Przeznaczenie dokumentu...

Bardziej szczegółowo

oznakowanie aktywne LED

oznakowanie aktywne LED oznakowanie aktywne LED katalog produktów VI-IX 2010 Szanowni Pañstwo, Oddajemy w Wasze rêce Katalog oznakowania aktywnego VI - IX 2010. Zawarte w nim zosta³y rozwi¹zania oparte na technologii LED dedykowane

Bardziej szczegółowo

Wskazówki monta owe. Pod aczenie elektryczne. OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów monta owych stosowanych do serii LT 50

Wskazówki monta owe. Pod aczenie elektryczne. OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów monta owych stosowanych do serii LT 50 nap d do rolet z wbudowanym odbiornikiem radiowym, uk ad rozpoznawania przeszkody z wy cznikiem przeci eniowym programowana pozycja komfortowa Wskazówki monta owe OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze

Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze Nowa generacja sterowników System sekwencyjnego wtrysku gazu STAG-4 QBOX BASIC jest pierwszym z rodziny nowej generacji sterowników produkowanych

Bardziej szczegółowo