O D P O W I E D Z I N A W N I O S K I

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "O D P O W I E D Z I N A W N I O S K I"

Transkrypt

1 OKRĘG MAZOWIECKI POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO ul. Twarda 42, Warszawa tel./fax: (0 22) , tel. (0 22) BZ WBK S.A. Warszawa nr O D P O W I E D Z I N A W N I O S K I z walnych zgromadzeń sprawozdawczych Kół PZW 2011/2012 Czerwiec, 2012 r.

2 - 2 -

3 - 3 -

4 - 4 -

5 Zarząd Okręgu Zagadnienia organizacyjne 1. Wnioskujemy o zwolnienie z opłat za wędkowanie młodzieży do lat 16. Opłata decyzją koła mogłaby wynosić 1 zł. (k-2) Zwolnienie młodzieży do lat 16 z opłat za wędkowanie leży w gestii Zarządu Koła. Ulgę powinno finansować koło. 2. Wnioskujemy o wprowadzenie aneksu do uchwały o Rocznej Ocenie Działalności kół, rozszerzającego zakres ocen o działalność schroniskową, która zgodnie z 8 Statutu PZW jest działalnością statutową. (k-5) W Okręgu Mazowieckim na 97 kół tylko sześć prowadzi typową działalność schroniskową. Informujemy, że zgodnie z wykładnią Mazowieckiej Izby Skarbowej, taka działalność została zakwalifikowana do działalności gospodarczej. 3. Zwracamy się z prośbą o wytłumaczenie zasadności posiadania karty wędkarskiej przez współmałżonka. (k-32) Posiadanie karty wędkarskiej przez współmałżonka reguluje ustawa o rybactwie śródlądowym (art. 7 ust.2). W ustawie jest zapis kto jest zwolniony z posiadania karty wędkarskiej (osoby do lat 14), a więc pozostali muszą ją mieć. 4. Należy podjąć działania zmierzające do podpisania porozumień na rok 2013 z okręgami PZW w Radomiu i Skierniewicach. (k-18) Zarząd Okręgu Mazowieckiego, podobnie jak w latach poprzednich, będzie prowadził z tymi zarządami okręgów rozmowy o wzajemnym honorowaniu składek za wędkowanie. 5. Wnioskujemy o wprowadzenie zmian w tabeli rocznej oceny działalności kół w części dotyczącej nierealistycznych zapisów oceny działalności kontrolnej grup terenowych SSR działających przy kołach PZW. (k-29) Wniosek został zrealizowany. 6. Wnioskujemy o zwolnienie z opłat za wędkowanie członków zarządu koła w czasie pełnienia obowiązków w kadencji. Odznaczenia i ulgi pozostawić bez zmian. (k-49) Decyzja należy do Zarządów Kół, które stosowną uchwałą mogą zwolnić z wnoszenia opłat za wędkowanie osobę pełniącą funkcję we władzach lub organach koła. Ulgę powinno finansować koło. W skali globalnej takie rozwiązanie nie jest możliwe ze względu na niekorzystne skutki finansowe. 7. Wnosimy o częstsze kontakty władz Okręgu z zarządami kół. (k-54) Kontakty kierownictwa Okręgu z przedstawicielami kół PZW odbywają się corocznie w okresie późnojesiennym. Przewidziane są również spotkania po złożeniu przez Koło deklaracji, że zachodzi taka potrzeba. Przedstawiciele Okręgu często uczestniczą w organizowanych przez koła imprezach okolicznościowych i sportowych, co także jest okazją do wymiany spostrzeżeń i poglądów. 8. Ważne informacje Okręg powinien przekazywać kołom w formie pisemnej. (k-36) Informacje do kół przekazywane są często trójfazowo, w formie pisemnej, elektronicznej i telefonicznej. Szczegółowe informacje zamieszczane są na stronie internetowej Okręgu

6 9. Wnosimy o przywrócenie zasad podziału składki członkowskiej w układzie: 10% ZG, 40% ZO i 50% koła. (k-63) Podział taki funkcjonuje od wielu lat. W Okręgu Mazowieckim podział określony jest na podstawie regulaminu Rocznej Oceny Działalności Kół i kształtuje się w przedziale 46 48%. 10. Wnioskujemy o poinformowanie członków OM (na piśmie za pośrednictwem prezesów kół) o formach wynagradzania i wysokościach kwot, jakie otrzymują członkowie władz Okręgu. (k-71) Zgodnie z uchwałą Zarządu Okręgu, członkowie władz i organów Okręgu otrzymują diety za swoją pracę zgodnie z limitem przyjętym przez XXIX Krajowy Zjazd Delegatów. 11. Wnioskujemy o zmianę granic okręgu łowieckiego, uwzględniając włączenie do okręgu terenów i wód gmin Jasieniec i Mogielnica. (k-99) Wniosek niezrozumiały. Zagospodarowanie i ochrona wód 1. Należy wystąpić do RZGW o zmiany w operatach rybackich wód Krainy pstrąga i lipienia (rzeki: Rządza, Jeziorka, Świder) dotyczące zwiększenia ilości zarybień rybami łososiowatymi, a po wprowadzeniu zmian, przystąpić do ich realizacji. (k-1,k-4, k-6) Operaty rybackie sporządzane są na okres 10 lat i opiniowane przez wyznaczoną jednostkę naukową. Znowelizowana ustawa o rybactwie przewiduje możliwość dokonania zmian w operatach przed upływem 10 lat, jeśli wystąpiły nowe okoliczności, które nie wynikają z przyczyn leżących po stronie uprawnionego do rybactwa i których nie mógł on przewidzieć przed złożeniem operatu rybackiego do zaopiniowania. Wielkości zarybień rybami łososiowatymi w w/w obwodach zostały ustalone przez pracowników naukowych IRS-u. W 2011 roku zlecono Instytutowi Rybactwa Śródlądowego inwentaryzację Świdra, Jeziorki i Rządzy w celu stwierdzenia celowości zwiększenia zarybień. 2. Aktualne regulacje prawne nie wymuszają istnienia w Okręgu Mazowieckim zespołów rybackich. W związku z tym wnosimy o zlikwidowanie tych zespołów, tak jak zrobiły to duże okręgi PZW (Opole, Katowice). (k-2) Ograniczenie liczby rybaków w obwodach rzecznych z powodu niskiego poziomu eksploatacji (niskie połowy w minimalnym stopniu przyczyniają się do ograniczania populacji gatunków ryb eutrofizujących ) w porównaniu z połowami wędkarskimi wydaje się racjonalny i możliwy do przeprowadzenia bez wyrządzenia szkód w środowisku wodnym. Okręg wystąpił do Instytutu Rybactwa Śródlądowego ze stosownymi materiałami i wnioskiem o wyrażenie opinii w sprawie ograniczenia eksploatacji narzędziami rybackimi. W przypadku wód stojących (jeziora i zbiorniki zaporowe) oraz dużych rzek rybactwo tradycyjne stanowi nieodzowne uzupełnienie eksploatacji wędkarskiej. Ponad 90% odłowu rybackiego to ryby karpiowate, które są niedostatecznie łowione przez wędkarzy, co przy znacznym wędkarskim połowie drapieżników doprowadza do niekorzystnych zmian w ich populacjach rozwijają się znaczne ilości ryb spokojnego żeru, które ulegają karłowaceniu i wywierają nadmierną presję na organizmy zooplanktonowe. W konsekwencji doprowadza to do znacznego pogorszenia stanu środowiska i bytowania ryb niewielkich rozmiarów podatnych na choroby, które nie są w kręgu zainteresowania ani wędkarzy, ani konsumentów. Ponadto rybacy pozyskują gatunki ryb, których wędkarze nie są w stanie poławiać, bądź czynią to w bardzo ograniczonym zakresie (sielawa, sieja, węgorz) oraz poławiają tarlaki w celu pozyskania produktów płciowych w celu pozyskania materiału zarybieniowego (sielawa, sieja, szczupak). Po zaprzestaniu połowów rybackich na zbiorniku zaporowym Turawa (PZW Opole) wystąpił szereg niekorzystnych zmian: liczne i silne zakwity glonów, bardzo silnie rozwinięte populacje - 6 -

7 drobnego leszcza, krąpia i płoci oraz niższy odłów sandacza przez wędkarzy w stosunku do okresu, kiedy prowadzono racjonalną eksploatację rybacką. Realizowane przez Okręg Mazowiecki zapisy operatów rybackich zobowiązują do przeprowadzania odłowów sieciowych w celu regulacji nadmiernie rozwijających się populacji ryb karpiowatych - głównie leszcza, krąpia i płoci, które przyczyniają się do wzrostu eutrofizacji wód. Połów wędkarski jest również rodzajem eksploatacji zasobów ryb, który jest silnie selektywny i skierowany bardzo mocno na eksploatację ryb drapieżnych (ponad 40% masy ryb odławianych wędkarsko stanowią drapieżniki). 3. Nasze Koło jako opiekun wyznaczonego odcinka Wisły wnosi o skuteczne działania i interwencję do władz Warszawy w związku z zanieczyszczeniami tego odcinka ściekami z Karowej. (k-2) Istnieje duży problem ze ściekami odprowadzanymi z ulicy Karowej do Wisły. Aktualnie trwają prace nad rozbudową oczyszczalni Czajka. Można mieć więc nadzieję, że już wkrótce ścieki będą oczyszczane. Okręg zwróci się z zapytaniem do Urzędu Miasta, kiedy problem zostanie rozwiązany. 4. Wnioskujemy o podpisanie aneksu do umowy o zaprzestanie odłowów sieciowych na jeziorze Mojtyny. (k-3) Wniosek niezasadny. Okręg Mazowiecki nie jest użytkownikiem rybackim jeziora Mojtyny. 5. Należy wprowadzić górne wymiary ochronne dla ryb drapieżnych oraz objętych limitem ilościowym (szczupak 80 cm, sandacz 80 cm, sum 120 cm). (k-3, k-28) Okręg jest przeciwny wprowadzeniu górnych wymiarów ochronnych dla ryb drapieżnych. Skłania się raczej ku podwyższeniu obowiązujących wymiarów, co powinno wpłynąć na dłuższą bytność w środowisku w miarę młodych ryb, posiadających najlepsze wskaźniki reprodukcyjne. Wprowadzenie górnych wymiarów w polskich warunkach mogłoby doprowadzić do wyeliminowania najcenniejszych ekologicznie ryb z przedziału pomiędzy wymiarem dolnym i górnym. 6. Na podstawie jakich przepisów rybacy zawodowi mają uprawnienia do prowadzenia odłowów? Informacje te należy umieścić na stronie internetowej Okręgu Mazowieckiego PZW. (k-4) Rybacy działają na podstawie przepisów znowelizowanej ustawy o rybactwie śródlądowym z r. Dodatkowo rybacy licencyjni, którzy wykonują odłowy sieciowe w imieniu Okręgu, muszą stosować się do dodatkowych ograniczeń wynikających z opracowanej przez Okręg instrukcji rybackiej (odłowy od czerwca, dwa razy w tygodniu, obowiązek wypuszczania żywych drapieżników rokujących przeżycie). Instrukcje są w posiadaniu Państwowej Straży Rybackiej, Policji Rzecznej oraz zainteresowanych komendantów Społecznej Straży Rybackiej. 7. Zwracamy się z prośbą o Informacje na temat inwentaryzacji zasobów ichtiofauny, określenie charakteru środowiska wodnego, rozpoznanie zagrożeń i zdefiniowanie priorytetów dla gospodarki typu wędkarskiego na Jeziorze Kamionkowskim, kanałach dopływowych i stawach parkowych Parku Skaryszewskiego. (k-4) Okręg zwrócił się do RZGW w celu ustalenia czy w/w wody mieszczą się w definicji obwodu rybackiego Wisła nr 3. Do momentu jednoznacznego ustalenia właściciela wody, wszelkie działania dotyczące zagospodarowania Jez. Kamionkowskiego, kanałów dopływowych i stawów parkowych zostały wstrzymane. 8. Należy przywrócić możliwość wędkowania z łodzi w Wiśle od 1 kwietnia. (k-4) Zakaz wędkowania z łodzi w wodach użytkowanych przez Okręg w okresie od 2 stycznia do 30 kwietnia został wprowadzony na wniosek kół w celu ochrony ryb drapieżnych nagminnie - 7 -

8 wyławianych (pomimo okresów ochronnych) z miejsc zimowiskowych. Zarząd Okręgu ponownie rozpatrzy zasadność zakazu, uchwalając zasady wędkowania na 2013 rok. 9. W ramach realizacji celów statutowych, zwracamy się do Zarządu Okręgu o uwzględnienie w zapisach operatów rybackich gospodarki rybackiej typu wędkarskiego mającej priorytet nad gospodarką towarową. Wpisanie typu wędkarskiego nie wyklucza odłowów sieciowych w ramach wskazań popartych badaniami ichtiologicznymi. Okazją do weryfikacji operatów rybackich będzie konieczność dostosowania tychże do wymogów prawnych, związanych z planowanym rozporządzeniem Ministra Rolnictwa w sprawie wprowadzenia Planu Gospodarowania Zasobami Węgorza w Polsce. (k-4) Wędkarstwo jest integralnym elementem gospodarki rybackiej i większość naukowców zajmujących się naukami rybackimi traktuje je jako jedną z odmian rybołówstwa. We wszystkich operatach rybackich realizowanych przez Okręg priorytetem jest wykorzystanie produkcyjnych możliwości wód z zachowaniem zasobów ryb w równowadze biologicznej i na poziomie umożliwiającym gospodarcze korzystanie z nich przyszłym uprawnionym do rybactwa. We wszystkich operatach realizowanych na wodach Okręgu priorytetem jest eksploatacja wędkarska. Prowadzenie samej eksploatacji wędkarskiej najczęściej przyczynia się do niekorzystnych zmian w zespołach ichtiofauny i środowisku. Stąd też w dużych obwodach rybackich (Wisła 3 i 4, Narew 6; 7 i 8 oraz Bug 5) konieczna jest również uzupełniająca eksploatacja rybacka. Odpowiedź również w pkt Przywrócić możliwość wędkowania z łodzi na jeziorze Zegrzyńskim od 1 kwietnia każdego roku. (k-4) Odpowiedź jak w pkt Wprowadzić całoroczny zakaz łowienia z łodzi w zbiorniku pożwirowym Gnojno lub wprowadzić zezwolenia (limitowane) za specjalna opłatą). (k-7) Obecnie na wodach Okręgu obowiązuje zakaz wędkowania ze środków pływających w okresie od 2 stycznia do 30 kwietnia. Wprowadzenie dodatkowych obostrzeń na zbiorniku w Gnojnie wymaga szerszych konsultacji. 12. Wstrzymać odłowy rybackie w Jeziorze Zegrzyńskim. (k-8) Odpowiedź jak w pkt Przebadać wody będące pod opieką Koła nr 9 w Błoniu. Wniosek ponowny. (k-9) Po zakończeniu zarybień letnich, w okresie czerwiec-wrzesień, zostanie do Państwa skierowany zespół połowowy w celu oceny składu ichtiofauny i określenia kierunków zagospodarowania. 14. Obniżyć odpłatność za wędkowanie dla młodzieży w Halinowie (wycieczki). (k-10) Łowisko Specjalne w Halinowie jest łowiskiem komercyjnym. Podwyżka opłat za wędkowanie spowodowana była obowiązkiem naliczenia 23% podatku VAT za oferowane usługi wędkowania. W najbliższym czasie nie są planowane żadne zmiany cen. 15. Znieść całkowity zakaz wędkowania z łodzi na wodach Okręgu Mazowieckiego PZW od 1 stycznia do 30 kwietnia. (k-13, k-15, k-55, k-63) Odpowiedź jak w pkt Ograniczyć populację kormorana na wodach jeziora Zegrzyńskiego. (k-13,k-74) Kormoran czarny jest zwierzęciem prawnie chronionym, który jest kością niezgody pomiędzy ministrem rolnictwa i ministrem ochrony środowiska. Uzyskanie decyzji na odstrzał możliwe jest tylko w obrębach hodowlanych i ochronnych, i jest wydawane przez Regionalną Dyrekcję - 8 -

9 Ochrony Środowiska po przeprowadzanym postępowaniu. Niestety, działania tego typu nie są skuteczne. Bez zgodnej i skoordynowanej polityki państwa w stosunku do ograniczenia populacji tego ptaka, Okręg nie ma możliwości prawnych ograniczenia populacji kormorana na Jeziorze Zegrzyńskim. 17. Należy ustalić jednakowe prawa i obowiązki dla Społecznej Straży Rybackiej (każdej grupy terenowej) we wszystkich okręgach. (k-14) Wniosek nie leży w gestii PZW. Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o rybactwie śródlądowym (art. 24) organem powołanym do ustalania praw i obowiązków Społecznej Straży Rybackiej jest Rada Powiatu. 18. Wprowadzić całkowity zakaz połowu metodą spinningową na wszystkich wodach Okręgu Mazowieckiego od 1 stycznia do 31 marca w związku z powtarzającym się markowaniem przez wędkarzy legalnych połowów przy użyciu sztucznych przynęt uzbrojonych w potężnych rozmiarów kotwice. (k-15) W celu ograniczenia procederu szarpania został wprowadzony zakaz połowów z łodzi od 2 stycznia do 30 kwietnia. Wprowadzenie dodatkowego zakazu musi być uzasadnione i poprzedzone szerokimi konsultacjami. 19. Umożliwić wędkarzom połów ryb na odcinku rzeki Narew od zapory w Dębem do kolektora betonowego, na kilometrze biegu rzeki (m. Poddębe) z granicą przebiegającą prostopadle do nurtu rzeki w okresie od 1 kwietnia do 30 września, aktualnie wyłączonego z wędkowania na okres całego roku. (k-18) Przywołany obręb ochronny w obecnej formie wprowadzony został na wniosek kół w celu ochrony stad ryb, które całorocznie gromadzą się pod zaporą. W opinii Marszałka Województwa i Okręgu, w/w obręb dobrze wypełnia swoje cele ochronne. 20. Wprowadzić limit ilościowy dla okonia (15 szt. na dobę). (k-28) Prezydium Zarządu OM proponuje wprowadzić dolny wymiar dla okonia do 20 cm. 21. Dokonać szybkiej zmiany na stanowisku komendanta powiatowego SSR powiatu wołomińskiego. (k-29) Zmiana komendanta powiatowego SSR nie jest w gestii Okręgu Mazowieckiego. Okręg może tylko na wniosek koła wystąpić do starostwa. 22. Wnioskujemy o ponowne wyznaczenie przydzielonej naszemu Kołu linii brzegowej do sprzątania i kontroli przez SSR, gdyż obecnie odcinek ten pokrywa się z rejonami przydzielonymi kołom nr 13 i 22. (k-30) Wniosek w trakcie realizacji. 23. Wystąpić do starosty legionowskiego o zdyscyplinowanie lub odwołanie komendanta powiatowego SSR. Nie wywiązuje się z obowiązków i nie składa dokumentów sprawozdawczych do Okręgu. (k-30) Odpowiedź jak w pkt Opublikować na stronie internetowej OM opracowania z rejestrów połowów ryb. (k-36, k-91) Opracowanie rejestrów połowów wędkarskich jest obszernym dokumentem napisanym przez prof. dr. hab. Arkadiusza Wołosa. Podstawą do opracowania była 5% próba rejestrów wprowadzona do systemu Aquarius przez pracownika Działu Zagospodarowania. Elementy opracowań w najbliższym czasie zostaną umieszczone na stronie Okręgu

10 25. Należy zwrócić uwagę na regulację poziomu wody na rzece Orzyc w m. Smrock. (k-36) Oprócz rybackiego użytkowania istnieją jeszcze inne formy korzystania z wód powierzchniowych, które funkcjonują na zasadzie odrębnych umów i decyzji. Piętrzenie w m. Smrock jest wykonywane zgodnie z uzyskanym pozwoleniem, i nie ma możliwości jego zaskarżenia. Ponadto jest pisemne uzgodnienie pomiędzy Okręgiem a użytkownikiem jazu. 26. Wyjaśnić możliwość połowów wędkarskich na strudze wpadającej do rzeki Orz, przepływającej przez stawy hodowlane w m. Ponikiew, gm. Goworowo. (k-38) Definicja obwodu rybackiego rzeki Orz nr 1 mówi, że w skład obwodu wchodzą między innymi wszystkie połączone z nią dopływy. W przypadku gdy nie wchodzi się na obręb hodowlany (teren stawów), to wędkuje się zgodnie z prawem na terenie obwodu rybackiego Orz nr 1. Należy jednak pamiętać, że połowy wędkarskie w okolicach hodowli ryb mogą być przyczyną niepotrzebnych konfliktów, gdyż z reguły w tych miejscach mają miejsce liczne przypadki kłusownictwa, o które przez właściciela obiektu mogą zostać podejrzani również uczciwi wędkarze. 27. Ustanowić na tzw. Ciepłej Wodzie w Ostrołęce obręb ochronny. (k-38, k-60) Do końca roku będą przeprowadzone konsultacje z kołami ostrołęckimi. Po konsultacjach zostanie podjęta decyzja w sprawie ewentualnych ograniczeń (przy ustalaniu zasad wędkowania w 2013 r). 28. Wnioskujemy o wyodrębnienia 1-2 odcinków wody w okolicach Ostrołęki i przekształcenie ich w wody górskie. (k-38) W okolicach Ostrołęki nie ma wód o charakterze górskim (duże spadki, wartki nurt, niska temperatura, zespoły ryb charakterystyczne dla krainy pstrąga czy lipienia). Dlatego nie będą wyodrębniane takie odcinki. 29. Wnosimy o zasięganie opinii o rybakach w zarządzie koła, corocznie przed podpisaniem umów. Wniosek ponowny (k-54, k-96) Okręg podpisuje umowy z rybakami na czas nieokreślony. Tylko w taki sposób możliwe jest zapewnienie dyscypliny i poszanowania wzajemnych ustaleń. Poważne, potwierdzone w postępowaniu wyjaśniającym zarzuty naruszenia warunków umowy mogą być podstawą do wyciągnięcia konsekwencji dyscyplinarnych, z rozwiązaniem umowy włącznie. Koło może w każdej chwili wnieść uzasadnioną skargę na rybaka; obowiązuje forma pisemna, ze wskazaniem świadków zdarzenia i służb, którym sprawę przekazano. 30. Walne zgromadzenie postuluje o powiększenie odcinka wolnego od odłowów sieciowych w rejonie Wyszogrodu w dół rzeki o 3 km. (k-54) Dokonywanie odłowów sieciowych jest jednym z podstawowych elementów racjonalnej gospodarki rybackiej. Obowiązek dokonywania takich połowów jest zapisany w operacie rybackim rz. Wisła nr 4, sporządzonym przez pracowników Instytutu Rybactwa Śródlądowego. Operat rybacki określa dopuszczalny odłów w kilogramach na hektar danego obwodu, a wartość osiągana w latach znajdowała się zdecydowanie poniżej wyznaczonego pułapu. Trwa przygotowywanie materiałów dotyczących gospodarowania w wybranych obwodach rybackich (w tym i w obwodzie rz. Wisła nr 4 ) do pogłębionej analizy realizacji założeń gospodarczych w kontekście możliwości dokonania korekty zmierzającej do dalszego obniżenia wielkości połowu sieciowego, w związku ze wzrostem presji wędkarskiej. W przypadku pozytywnego przebiegu analiz i uzyskania stosownej ekspertyzy, tj. opinii autorów operatu, a następnie akceptacji ze strony uprawnionej jednostki badawczej oraz właściciela obwodu Regionalnej Dyrekcji Gospodarki Wodnej w Warszawie, dział Zagospodarowania i Ochrony Wód OM PZW przedstawi Zarządowi Okręgu nowy projekt organizacji połowów rybackich. Na tym etapie prac zostanie rozważona również wnioskowana

11 powyżej propozycja. 31. Zwrócić się do PSR oraz SSR o zwiększenie częstotliwości kontroli nad wodą, ze szczególnym uwzględnieniem czystości brzegów. (k-63) Okręg wielokrotnie zwracał się do PSR i SSR o zwiększenie częstotliwości kontroli nad wodą, ze szczególnym uwzględnieniem czystości brzegów. Jednak w związku z ograniczeniami organizacyjnymi w/w służb, liczba przeprowadzanych przez nie kontroli jest zbyt mała w stosunku do potrzeb. Okręg nadal będzie naciskał na PSR i SSR w tej kwestii. Najprostszym rozwiązaniem wydaje się założenie przez Koło własnej jednostki SSR, która mogłaby aktywnie włączyć się w kontrole. 32. Informować o wielkości zarybień akwenów w rejonie działania koła. (k-66) Wielkość zarybień w rozbiciu na poszczególne wody została podana w sprawozdaniu z działalności Okręgu za 2011 rok. 33. Wystąpić do RZGW o zgodę na dodatkowe zarybienie zbiornika Wykrot z powodu bardzo dużej presji wędkarskiej i licznych zawodów sportowych. (k-72) Okręg zleci IRŚ badanie składu ichtiofauny i określenie prowadzenia gospodarki zarybieniowej. 34. Wstrzymać połowy rybackie na jeziorach Sasek Wielki i Wałpusz w lipcu i sierpniu ze względu na sezon turystyczny. (k-74) Wniosek niemożliwy do zrealizowania ze względu na zasady racjonalnej gospodarki rybackiej, zapisy operatów i wymogi organizacji procesu gospodarowania zasobami ludzkimi. Możliwe jest optymalizowanie procesu połowu, mające na celu pozyskanie założonych wielkości połowowych z jednoczesnym uwzględnieniem interesów wędkarskich i turystycznych. 35. Zminimalizować odłowy rybackie agregatem prądotwórczym na jeziorach. Wniosek ponowny. (k-74) Odłowy z użyciem elektronarzędzi połowowych są prowadzone pod pełnym nadzorem Zakładu Rybackiego z zachowaniem okresów ochronnych i wymiarów ochronnych. Ich stosowanie jest precyzyjnie skierowane na te gatunki ryb, których koszty wspierania są bardzo wysokie i muszą być przynajmniej częściowo zrekompensowane połowem na odpowiednim poziomie. Wzrost nakładów zarybieniowych daje efekt w postaci wzrostu wymaganego połowu w racjonalnej, zgodnej ze sztuką rybacką gospodarce. W innym przypadku należałoby się wycofać z popierania tych gatunków (nie zarybiać), albo popierać, nie pozyskując ich (czyli inwestować bez możliwości częściowego zwrotu), a koszt tych zarybień przerzucić bezpośrednio na wędkujących (tj. podnieść składkę okręgową). 36. Wprowadzić zakaz odłowów niewodem na jeziorach. (k-74) Odpowiedź jak w pkt Zwiększyć zarybienia jezior rybą drapieżną. (k-74) Odpowiedź w pkt. 33. Ponadto 80% kosztów zarybień (najwięcej w Polsce) jest realizowana w gatunkach ryb drapieżnych. 38. Rozpatrzyć możliwość wpuszczania tarlaków z powrotem do łowisk po uzyskaniu ikry. (k-74) Liczba tarlaków szczupaka pozyskiwanych w Zakładzie Rybackim w Janowie jest o ponad połowę niższa niż w zezwoleniu uzyskanym od Marszałka Województwa. Ponadto, jeżeli Okręgowi uda się zmienić strukturę zarybiania obwodów rybackich, będących pod silną presją kormorana czarnego, szczupaki po tarle zostaną użyte do zarybień w/w obwodów

12 39. Zezwolić na wędkowanie 2 wędkami spławikowymi spod lodu. (k-91) Wniosek zrealizowany. Wnioskodawca winien zapoznać się z aktualnym Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb. 40. Zwolnić z obowiązku sprzątania brzegu łowiących na spinning (mobilnych). (k-91) Kwestię sprzątania stanowisk reguluje RAPR i obowiązuje on wszystkich wędkarzy. 41. Wprowadzić pozwolenie na połów ryb na przynęty naturalne pochodzenia roślinnego na rzece Jeziorce. (k-99) Połów na przynęty roślinne i zwierzęce dozwolony jest w zbiorniku w Osieczku i Głuchowie oraz poniżej zbiornika w Osieczku do ujścia Jeziorki do Wisły. Na odcinku od źródeł do zbiornika w Głuchowie wprowadzony jest zakaz używania przynęt roślinnych i zwierzęcych ze względu na bytujące tam ryby łososiowate. Sport i młodzież 1. Wobec braku uregulowań formalnych funkcjonowania Kolegium Sędziowskiego w ZO i nieporównywalnego z innymi kołami zaangażowania sędziów koła nr 2 w obsługę imprez sportowych Okręgu, oczekujemy jeszcze przed sezonem imprez sportowych 2012 r. wdrożenia regulaminu działania Kolegium Sędziowskiego Okręgu (opracowania + dyskusji + zatwierdzenia). Zgodnie z wieloletnim doświadczeniem, do przyjęcia jest jedynie funkcjonowanie Kolegium Sędziów jako ciała niezależnego, współpracującego z Komisją Sportową Okręgu. Aktualnie stosowane praktyki wymuszania decyzji Kolegium przez działaczy sportowych, w tym przewodniczącego komisji sportowej, są absolutnie nie do zaakceptowania. (k-2) Kolegium Sędziowskie Okręgu Mazowieckiego PZW pracuje w oparciu o Regulamin zatwierdzony w roku 2004 przez Zarząd Okręgu Mazowieckiego. Obecnie Kolegium Sędziowskie opracowało projekt nowelizacji Regulaminu Kolegium Sędziowskiego.Projekt ten będzie przedstawiony do zatwierdzenia na czerwcowym posiedzeniu Zarządu Okręgu. Kolegium Sędziowskie działa w oparciu o regulaminy i przepisy dotyczące sędziów i sportu wędkarskiego, a to uniemożliwia stosowanie praktyk wymuszania decyzji Kolegium przez działaczy sportowych. 2. Pracownik etatowy Z.O. ds. sportu, delegowany do obsługi imprezy sportowej, ma prawo do: otrzymywania pieniędzy w ramach delegacji służbowej, odbioru dnia wolnego (za sobotę lub niedzielę). Pracownik etatowy Z.O. ds. sportu, nawet mając uprawnienia sędziowskie, nie ma prawa w czasie służbowym korzystać z uprawnień przypisanych działaczom społecznym: odbierać ryczałtu sędziowskiego, być rozliczanym za działalność społeczną (sędziowską) w cyklu rozliczeń rocznych. Powyższe nieprawidłowości, na które nie ma przyzwolenia środowiska sędziowskiego powodują konflikt w tym środowisku. Oczekujemy natychmiastowej decyzji Z.O. w tej sprawie. (k-2) Kolegium Sędziowskie w roku 2001 pod przewodnictwem Kol. Waldemara Lewandowskiego oraz Kol. Zdzisława Monarskiego podjęło decyzję w sprawie naliczania sędziowań oraz rozliczania pracowników Okręgu. Pracownicy okręgu nigdy nie otrzymali ryczałtu sędziowskiego za sędziowanie. Podczas zawodów poza obowiązkami służbowymi pracownicy wykonują obowiązki sędziowskie i za to zostają im zaliczone sędziowania, co Kolegium Sędziowskie uznało za słuszne. 3. Przywrócić organizowany przez Zarząd Okręgu Mazowieckiego obóz wędkarski dla dzieci i młodzieży w wakacje 2012, co pozwoli na wymianę doświadczeń adeptom wędkarstwa z różnych kół oraz szkolenie pod okiem opiekunów i najlepszych trenerów. Koło nie zgadza się z odpowiedzią, że Komisja Młodzieżowa Okręgu Mazowieckiego nie

13 posiada środków na szkolenie dzieci i młodzieży poza organizacją jednej imprezy obozu międzynarodowego. Tym bardziej że najwięcej członków kadry narodowej naszego Okręgu wywodzi się z grupy najmłodszej, czyli kadetów. (k-5) Nie ma możliwości zorganizowania obozu wędkarskiego w sezonie 2012, ponieważ potrzebne są środki finansowe, które na ten rok nie zostały zaplanowane. Planując obóz, trzeba co najmniej pół roku wcześniej zarezerwować bazę noclegową, a także spełniać wszystkie wymagania ustawowe, na co w tej chwili jest już za późno. 4. Umieścić na stronie internetowej okręgu dział o sukcesach zawodników Okręgu Mazowieckiego. (k-7) Zostanie stworzona zakładka na stronie internetowej okręgu dotycząca sukcesów zawodników. 5. Wnioskujemy o zwiększenie diet dla sędziów zawodów wędkarskich na każdym szczeblu zawodów. (k-14) Wysokość diet i ryczałtów na zawodach wędkarskich uregulowana jest uchwałami Zarządu Głównego PZW. 6. Koło wnioskuje o zmianę w naliczaniu punktów za ryby złowione podczas zawodów spinningowych. (k-28) Obliczanie wyników zawodów spinningowych odbywa się w oparciu o Zasady Wędkarskiego Sportu Kwalifikowanego, gdzie punktacja za złowienie poszczególnych ryb jest ściśle określona. Mistrzostwa Koła muszą być rozgrywane według tej punktacji. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby w zawodach towarzyskich Koła czy Kluby tworzyły swoje własne regulaminy punktacji zawodów. Regulaminy te muszą być przekazane do wiadomości zawodników przed rozpoczęciem sezonu i obowiązywać na wszystkich zawodach towarzyskich w rozpoczętym sezonie. Jednak regulaminy wewnętrzne nie mogą być w sprzeczności z R.A.P.R. 7. Wyrównać stypendia sportowe w zawodach Grand Prix Okręgu do jednakowego poziomu we wszystkich kategoriach wiekowych od 2011 r. Aby nie było tak, że senior za I miejsce otrzymuje kilkakrotnie wyższe stypendium niż zawodnicy w pozostałych kategoriach: kadeci, juniorzy, młodzież, kobiety. (k-29) Począwszy od sezonu 2012 nastąpiła zmiana zasad przyznawania stypendiów sportowych. Wszystkie dyscypliny i kategorie wiekowe naliczane będą według tych samych zasad. 8. Przy wnoszeniu opłat za wędkowanie powinno się informować wędkarzy o terminie i miejscu rozgrywanych zawodów okręgowych i krajowych w celu uniknięcia sytuacji konfliktowych na łowisku, np. poprzez umieszczenie terminarza zawodów Okręgu w miejscu wnoszenia opłat. (k-37) Wszystkie Zarządy Kół na początku roku otrzymują kalendarz imprez krajowych i okręgowych. Dla Kół nie powinno być problemu z przekazaniem tych informacji ogółowi wędkarzy. Formę przekazania tych informacji Koła muszą ustalić samodzielnie. 9. W Sprawozdaniu z działalności koła dokonać zmiany w zapisie: posiadanie minimum jednego czynnego sędziego wędkarskiego w kole na posiadanie w kole minimum jednego aktywnego sędziego wędkarskiego, sędziującego w zawodach okręgowych lub krajowych. (k-37) Wniosek zostanie rozpatrzony podczas zatwierdzania Regulaminu Oceny Działalności Kół na rok 2013.W bieżącym roku regulamin jest już zatwierdzony i nie ma możliwości wprowadzenia zmian

14 10. Podczas opracowywania nowych dokumentów lub wprowadzania zmian w dokumentach obowiązujących, szczególnie tych, które dotyczą kół PZW, celowe jest w szerszym niż dotychczas zakresie konsultowanie ich treści z zarządami kół oraz z właściwymi komisjami, zgodnie z ich kompetencjami (np. OKS w zakresie sportu). (k-37) Zmiany w dokumentach wynikają najczęściej ze zmian wprowadzonych przez Dział Sportu Zarządu Głównego PZW. Okręg Mazowiecki nie ma bezpośredniego wpływy na wprowadzane w życie zapisy. Staramy się, żeby wszystkie tego typu problemy rozwiązywać podczas szkoleń i spotkań z prezesami, sędziami czy kapitanami sportowymi. Zawsze można poprosić o wyjaśnienie przepisów Kapitanat Sportowy lub Kolegium Sędziowskie OM PZW. 11. Terminy planowanych imprez w Okręgu dla seniorów i dzieci często się nakładają. Dla mniejszych kół jest to problem, ponieważ zazwyczaj te same osoby w kołach są sędziami, opiekunami szkółek wędkarskich, zawodnikami kadry na zawody okręgowe lub pełnią inne funkcje. Koła nie są w stanie tego pogodzić, a bardzo chciałyby w pełni uczestniczyć w życiu Okręgu. (k-54) Począwszy od sezonu 2012 terminy zawodów wędkarskich i imprez dla dzieci i młodzieży rozgrywanych w Okręgu Mazowieckim nie pokrywają się. 12. Opracować i udostępnić więcej materiałów dydaktycznych dla szkółek wędkarskich i nowych członków PZW. Wniosek ponowny (k-54) Komisja Młodzieżowa Okręgu Mazowieckiego posiada poradnik dydaktyczny do szkolenia młodych wędkarzy łącznie z tablicami przedstawiającymi wizerunki ryb. Materiały te są do pozyskania w siedzibie OM PZW. Jeżeli będą potrzebne inne materiały, prosimy o wnioski z konkretnymi propozycjami. 13. Ustanowić obowiązek oznakowania Koła będącego organizatorem zawodów wędkarskich. (k-63) Większość kół organizujących zawody wywiesza własne banery. 14. Organizować Mistrzostwa Szkółek Wędkarskich na zalewie w Makowie Mazowieckim. (k-69) Jeżeli Koło gospodarujące na Zalewie w Makowie Mazowieckim zgłosi chęć współpracy przy organizacji Mistrzostw Szkółek Wędkarskich, wniosek ten zostanie przedstawiony do akceptacji przez Komisję Młodzieżową Okręgu Mazowieckiego. 15. Usprawnić organizację i przeprowadzanie Okręgowej Olimpiady Młodzieży w sportach wędkarskich. (k-84) Okręgowa Olimpiada Młodzieży w Sportach Wędkarskich w sezonie 2012 została przeprowadzona w nowej formule i według nowych zasad organizacyjnych. 16. Uporządkować w formie regulaminu zasady rozgrywania olimpiad okręgowych i zasady powoływania reprezentacji okręgu na olimpiady ogólnopolskie, i opublikować je na stronie internetowej Okręgu. (k-84) Okręgowe Olimpiady Młodzieży w Sportach Wędkarskich rozgrywane są według zasad zatwierdzonych przez Komisję Młodzieżową ZG PZW. Reprezentantami Okręgu na Olimpiady ogólnopolskie są zawodnicy zajmujący czołowe miejsca w olimpiadzie okręgowej. Wszystkie zasady rozgrywek i wyłaniania kadry zostaną opublikowane na stronie OM w zakładce Młodzież

15 17. Wnioskujemy o sporządzenie harmonogramu zawodów na szczeblu okręgu z podaniem daty i miejsca rzutowych mistrzostw naszego rejonu. (k-84) Rzutowe Mistrzostwa Okręgu są zawodami nieoficjalnymi, z tego powodu nie znajdują się w kalendarzu imprez okręgowych. Jeżeli Mistrzostwa Rzutowe będą rozgrywane w sezonie 2012, poinformujemy o tym w oficjalnym komunikacie zamieszczonym na stronie Okręgu i wysłanym jako informacja do kół w terminie minimum 30 dni przed imprezą. 18. Wnioskujemy o opracowanie i opublikowanie na stronie Okręgu zasad powoływania zawodników na zawody rzutowe z cyklu Grand Prix Polski. (k-84) Wniosek o opracowanie i opublikowanie na stronie Okręgu zasad powoływania zawodników na zawody rzutowe GPX Polski zostanie przekazany Komisji Młodzieżowej która w tej chwili zajmuje się sportem rzutowym. Inwestycje 1. Należy kontynuować działalność Komisji ds. Rozwoju Bazy Schroniskowej, Zakładów Rybackich i Ośrodków Zarybieniowych jako organu doradczego dla zarządów kół w celu opracowania szczegółowych programów rozwoju bazy schroniskowej. (k-5) Komisja Inwestycyjno Schroniskowa na posiedzeniu w 12 stycznia 2012 r. omówiła opracowany i przedstawiony Zarządowi Okręgu dokument zatytułowany: Ocena działalności i rozwoju schronisk i stanic wędkarskich Okręgu Mazowieckiego PZW. Komisja Inwestycyjno - Schroniskowa zawnioskowała o kontynuację działalności Komisji powołanej przez Zarząd Okręgu w zakresie opracowania szczegółowego planu rozwoju bazy schroniskowej poszczególnych ośrodków wspólnie z zarządami kół i przy współpracy z Okręgową Komisją Ekonomiczną w zakresie pozyskiwania środków na działania inwestycyjne, a także włączenia odpowiednich służb Zarządu Głównego PZW jako dysponenta istniejącego majątku. Stwierdziła również, że komisja powołana przez Zarząd Okręgu powinna być stałą komisją doradczą dla zarządów kół i Zarządu Okręgu, a w miarę potrzeb powinna być wzmacniana przez doradców w zakresie marketingu. Dokumenty w tej sprawie zostały załączone do protokołu i przekazane Z.O. 2. Wnioskujemy o umocnienie nabrzeży przystani w Lunie (Ostrołęka Wojciechowice) z jednoczesnym jej pogłębieniem. (k-72) Umocnienie nabrzeża rzeki wymaga uzyskania zgody odpowiednich instytucji m.in. RZGW i Wydziału Ochrony Środowiska. Ponieważ teren i woda nie jest własnością PZW, finansowanie przedsięwzięcia przez Okręg jest niemożliwe. 3. Zwracamy się z prośbą o dofinansowanie prac konserwacyjnych na stawie w Koźle. Jesteśmy jednym z najmniejszych kół w Okręgu, a posiadamy w gospodarowaniu stanicę wraz ze stawem. Jest to obszar ok. 1,5 ha. Większość prac związanych z utrzymaniem stawu i stanicy ponosimy z własnych środków i niejednokrotnie brakuje nam na działalność statutową. Odmulenie stawu w tym roku pozwoliłoby na lepsze warunki bytowania ryb. Przybliżony koszt prac związanych z odmuleniem szacujemy na kwotę ok. 5 tys. zł. Część środków poniesiemy sami. W tym roku obchodzimy 20 lecie naszego Koła i z tej okazji chcemy zorganizować imprezę sportowo-rekreacyjną dla dzieci i młodzieży pt. WĘDKUJ RAZEM Z NAMI. (k-85) PZW jest właścicielem działki o pow m2 we wsi Koźle gm. Kolno. Na działce tej jest zbiornik wodny staw, którym opiekuje się koło w Kolnie. Ze względu na niewielkie środki inwestycyjne, jakimi dysponował Okręg zł, wydatki Koła w Kolnie nie zostały przez Komisję Inwestycyjno Schroniskową ujęte w preliminarzu na rok Dofinansowanie przedstawionego zamierzenia może nastąpić w przypadku wystąpienia w Okręgu rezerw finansowych

Uchwała nr 10/2015 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia 22.01.2015 r. w sprawie: utworzenia i zatwierdzenia łowiska licencyjnego LIGA

Uchwała nr 10/2015 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia 22.01.2015 r. w sprawie: utworzenia i zatwierdzenia łowiska licencyjnego LIGA Uchwała nr 10/2015 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia 22.01.2015 r. w sprawie: utworzenia i zatwierdzenia łowiska licencyjnego LIGA Na podstawie 47 ust. 1 w związku z 46 pkt 10 i 15 Statutu

Bardziej szczegółowo

Kompetencje Samorządu Województwa w zakresie rybactwa

Kompetencje Samorządu Województwa w zakresie rybactwa Kompetencje Samorządu Województwa w zakresie rybactwa 1. Ocena wypełniania przez uprawnionego do rybactwa obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej Art. 6 ust. 2a ustawy z dnia 18 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 72/2015 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia 25.11.2015 r.

Uchwała nr 72/2015 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia 25.11.2015 r. Uchwała nr 72/2015 w Katowicach z dnia 25.11.2015 r. w sprawie: składek i opłat, regulaminu, zezwolenia i rejestru połowu ryb łowiska specjalnego Czarna Przemsza Na podstawie 47 pkt 1 w zw. z 46 pkt 15

Bardziej szczegółowo

O D P O W I E D Z I N A W N I O S K I

O D P O W I E D Z I N A W N I O S K I OKRĘG MAZOWIECKI POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO ul. Twarda 42, 00-831 Warszawa tel./fax: (0 22) 620.51.96, tel. (0 22) 620.50.83 www.ompzw.pl e-mail: ompzworganizacyjny@wp.pl BZ WBK S.A. Warszawa nr 11

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY nr 2

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY nr 2 KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY nr 2 Okręg Mazowiecki PZW - na zlecenie Zarządu Głównego PZW informuje, że w związku z wyznaczonym terminem Zjazdu Krajowego Delegatów PZW, który koliduje z obecnym terminem Mistrzostw

Bardziej szczegółowo

ZAŁOśENIA DO PRELIMINARZA BUDśETOWEGO KÓŁ NA 2013 R.

ZAŁOśENIA DO PRELIMINARZA BUDśETOWEGO KÓŁ NA 2013 R. OKRĘG MAZOWIECKI POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO 00-831 Warszawa ul. Twarda 42 tel/fax 620-51-96 tel.: 620-50-83, 654-57-05 Regon 011508827 NIP 527-10-20-661 konto: 11 1090 2574 0000 0006 4400 0281 strona:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 93/2015 Prezydium Zarządu Okręgu PZW podjęta w dniu 16 kwietnia 2015 r.

Uchwała Nr 93/2015 Prezydium Zarządu Okręgu PZW podjęta w dniu 16 kwietnia 2015 r. Uchwała Nr 93/2015 w sprawie zatwierdzenia protokołu Okręgowej Komisji Odznaczeń Na podstawie 47 ust. 1 w oparciu o 46 pkt 11 Statutu PZW, Prezydium Zarządu Okręgu zatwierdza protokół Okręgowej Komisji

Bardziej szczegółowo

O D P O W I E D Z I N A W N I O S K I

O D P O W I E D Z I N A W N I O S K I OKRĘG MAZOWIECKI POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO W WARSZAWIE ul. Twarda 42, 00-831 Warszawa tel./fax: (22) 620.51.96, tel. (22) 620.50.83 www.ompzw.pl e-mail: ompzworganizacyjny@wp.pl BZ WBK S.A. Warszawa

Bardziej szczegółowo

Regulamin amatorskiego połowu ryb na jeziorze Lubiąż w Gminie Lubniewice

Regulamin amatorskiego połowu ryb na jeziorze Lubiąż w Gminie Lubniewice Regulamin amatorskiego połowu ryb na jeziorze Lubiąż w Gminie Lubniewice Lubniewice, dnia 03.02.2014 r. 1 SPIS TREŚCI I. Wstęp. II. Prawa wędkującego. III. Obowiązki wędkującego. IV. Zasady wędkowania.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 29/13 Zarządu Okręgu PZW w Poznaniu z dnia 28 listopada 2013 r.

Uchwała Nr 29/13 Zarządu Okręgu PZW w Poznaniu z dnia 28 listopada 2013 r. Uchwała Nr 29/13 w sprawie uchylenia uchwały Prezydium nr 22/13 Na podstawie 47 ust. 1 Statutu PZW, Zarząd Okręgu uchyla uchwałę Prezydium ZO nr 22/13 z dnia 29.08.2013 r. w sprawie wysokości składek okręgowych

Bardziej szczegółowo

OKRĘG MAZOWIECKI POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO KOŁO NR

OKRĘG MAZOWIECKI POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO KOŁO NR OKRĘG MAZOWIECKI POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO KOŁO NR 15 05 100 Nowy Dwór Mazowiecki ul. Sukienna 24a Tel. 22 775 29 77 strona: www.kolo15ndm.ompzw.pl email: pzwkolo15@interia.pl Nowy Dwór Mazowiecki,

Bardziej szczegółowo

Tab. 1. Tab. 1. Załącznik Nr 3.

Tab. 1. Tab. 1. Załącznik Nr 3. OKRĘG MAZOWIECKI POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO 00-831 Warszawa ul. Twarda 42 tel/fax 620-51-96 tel.: 620-50-83, 654-57-05 Regon 011508827 NIP 527-10-20-661 konto: 11 1090 2574 0000 0006 4400 0281 strona:

Bardziej szczegółowo

Pan Adam Jasser Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Plac Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa

Pan Adam Jasser Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Plac Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa # RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH VII.7220.1.20I4.MW Pan Adam Jasser Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Plac Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa / TnaA ; f\l f/y A j {/7-jiMsZt Do Rzecznika

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AMATORSKIEGO POŁOWU RYB NA ZBIORNIKU WODNYM MACZUŁY"

REGULAMIN AMATORSKIEGO POŁOWU RYB NA ZBIORNIKU WODNYM MACZUŁY I WSTĘP REGULAMIN AMATORSKIEGO POŁOWU RYB NA ZBIORNIKU WODNYM MACZUŁY" Regulamin Amatorskiego Połowu ryb, zwany dalej Regulaminem, stanowi zbiór przepisów dotyczących zasad uprawniania wędkarstwa i ochrony

Bardziej szczegółowo

UWARUNKOWANIA EKONOMICZNE I ŚRODOWISKOWE ROZWOJU ŚRÓDLĄDOWEJ GOSPODARKI RYBACKIEJ I AKWAKULTURY W POLSCE

UWARUNKOWANIA EKONOMICZNE I ŚRODOWISKOWE ROZWOJU ŚRÓDLĄDOWEJ GOSPODARKI RYBACKIEJ I AKWAKULTURY W POLSCE UWARUNKOWANIA EKONOMICZNE I ŚRODOWISKOWE ROZWOJU ŚRÓDLĄDOWEJ GOSPODARKI RYBACKIEJ I AKWAKULTURY W POLSCE Arkadiusz Wołos, Andrzej Lirski, Tomasz Czerwiński Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława

Bardziej szczegółowo

ARKADIUSZ WOŁOS. 1. Wstęp

ARKADIUSZ WOŁOS. 1. Wstęp UŻYTKOWNIK RYBACKI-NOWA RZECZYWISTOŚĆ, PZW 2008, s. 102-119 ARKADIUSZ WOŁOS REJESTRCAJA POŁOWÓW WĘDKARSKICH A KONIECZNOŚĆ PROWADZENIA RACJONALNEJ GOSPODARKI RYBACKIEJ NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH OKRĘGÓW POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU OPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

REGULAMIN ZARZĄDU OPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ REGULAMIN ZARZĄDU OPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ Na podstawie 17, 18, 27, 28, 29, 30, 31, 32 33, 34, 51, 56, 57, 58, 64 Statutu Opolskiego Związku Piłki Nożnej postanawia się co następuje: 1 Zarząd jest

Bardziej szczegółowo

W tym roku nasze Koło obchodzi swoje 65 urodziny. Z tej okazji, w imieniu zarządu Koła PZW w Człuchowie, życzę wszystkim koleżankom i kolegom udanego

W tym roku nasze Koło obchodzi swoje 65 urodziny. Z tej okazji, w imieniu zarządu Koła PZW w Człuchowie, życzę wszystkim koleżankom i kolegom udanego W tym roku nasze Koło obchodzi swoje 65 urodziny. Z tej okazji, w imieniu zarządu Koła PZW w Człuchowie, życzę wszystkim koleżankom i kolegom udanego sezonu 2015, połowu rekordowej ryby i satysfakcji z

Bardziej szczegółowo

POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI ZARZĄD GŁÓWNY REGULAMIN AMATORSKIEGO POŁOWU RYB

POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI ZARZĄD GŁÓWNY REGULAMIN AMATORSKIEGO POŁOWU RYB POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI ZARZĄD GŁÓWNY REGULAMIN AMATORSKIEGO POŁOWU RYB 2011 ISBN 83-915232-4-1 SPIS TREŚCI I. Wstęp 4 II. Prawa wędkującego w wodach PZW 5 III. Obowiązki wędkującego w wodach PZW 8 IV.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ. (tekst jednolity)

REGULAMIN ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ. (tekst jednolity) REGULAMIN ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ (tekst jednolity) Na podstawie Art. 22, Art. 23, Art. 25, art. 26, Art. 32, Art. 33, Art. 34, Art. 35, Art. 36, Art. 38, Art. 39 oraz Art. 89 Statutu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rozgrywania Olimpiad Młodzieży w Sportach Wędkarskich

Regulamin Rozgrywania Olimpiad Młodzieży w Sportach Wędkarskich Regulamin Rozgrywania Olimpiad Młodzieży w Sportach Wędkarskich Olimpiady Młodzieży w Sportach Wędkarskich (zwane dalej Olimpiadami) służą propagowaniu sportu wędkarskiego i świadomości ekologicznej wśród

Bardziej szczegółowo

Komunikat Nr 1/2014. Informujemy, że ZG PZW publikuje swoje uchwały na stronie Internetowej na portalu pzw.org.pl

Komunikat Nr 1/2014. Informujemy, że ZG PZW publikuje swoje uchwały na stronie Internetowej na portalu pzw.org.pl L.dz. 610/RWP/2014 Poznań, dnia 05.04.2014r. Komunikat Nr 1/2014 Uchwały ZG PZW Informujemy, że ZG PZW publikuje swoje uchwały na stronie Internetowej na portalu pzw.org.pl Wybrane uchwały Prezydium i

Bardziej szczegółowo

Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb

Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb Rozdziały I. Wstęp II. Prawa wędkującego w wodach PZW III. Obowiązki wędkującego w wodach PZW IV. Zasady wędkowania V. Dozwolone metody połowu VI. Ochrona ryb VII. Kontrola

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA RYBACKA NA JEZIORACH SKARBU PAŃSTWA W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM

GOSPODARKA RYBACKA NA JEZIORACH SKARBU PAŃSTWA W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM Nr ewid. 18/2014/P/13/163/LOL Informacja o wynikach kontroli GOSPODARKA RYBACKA NA JEZIORACH SKARBU PAŃSTWA W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach Wydział Terenów Wiejskich. BIELSKO-BIAŁA, 22 marca 2012 r.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach Wydział Terenów Wiejskich. BIELSKO-BIAŁA, 22 marca 2012 r. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach Wydział Terenów Wiejskich BIELSKO-BIAŁA, 22 marca 2012 r. Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 189, poz.

Bardziej szczegółowo

Kol. Teresa Struniewicz

Kol. Teresa Struniewicz GALERIA MISTRZÓW Kol. Teresa Struniewicz Członek PZW w Kole Radom Miasto Swoją działalność na niwie sportu spławikowego rozpoczęła pod koniec lat sześczesiątych ubiegłego stulecia poprzez udział w zawodach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOMISJI SZKOLENIOWYCH ZWIĄZKU KYNOLOGICZNEGO W POLSCE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOMISJI SZKOLENIOWYCH ZWIĄZKU KYNOLOGICZNEGO W POLSCE Regulamin organizacyjny Komisji Szkoleniowych ZKwP 1 REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOMISJI SZKOLENIOWYCH ZWIĄZKU KYNOLOGICZNEGO W POLSCE 1. Wstęp (preambuła) Związek Kynologiczny w Polsce (ZKwP), realizując

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI ŻEGLARSKICH REGAT SPORTOWYCH w 2012r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

ZASADY ORGANIZACJI ŻEGLARSKICH REGAT SPORTOWYCH w 2012r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE ZASADY ORGANIZACJI ŻEGLARSKICH REGAT SPORTOWYCH w 2012r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie 8 ust. 1 Statutu PZŻ oraz: Art. 13 ust. 1 pkt b) Ustawy o Sporcie i uzupełniających rozporządzeń, Przepisów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ WADOWICE

REGULAMIN PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ WADOWICE REGULAMIN PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ WADOWICE I. Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny. 1 1. Podokręg Piłki Nożnej Wadowice jest jednostką utworzoną przez Małopolski Związek Piłki Nożnej

Bardziej szczegółowo

SKŁADKA CZŁONKOWSKA W 2014 r.

SKŁADKA CZŁONKOWSKA W 2014 r. SKŁADKA CZŁONKOWSKA W 2014 r. Składka przeznaczona na cele statutowe Związku, dzielona w następujący sposób: 10% - ZG, 50% - Okręg, 39% - Koła, 1% - Fundusz Pomocy Kołom. Okręg płaci skarbnikom diety w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO KOŁO WĘDKARSKIE ZŁOTY KARAŚ

REGULAMIN STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO KOŁO WĘDKARSKIE ZŁOTY KARAŚ REGULAMIN STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO KOŁO WĘDKARSKIE ZŁOTY KARAŚ 1 Stowarzyszenie Koło Wędkarskie ZŁOTY KARAŚ zrzesza miłośników wędkarstwa i przyrody, nawiązując do najlepszych tradycji polskich stowarzyszeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPORTOWEGO KLUBU WĘDKARSTWA MUCHOWEGO THYMALLUS w Opolu

REGULAMIN SPORTOWEGO KLUBU WĘDKARSTWA MUCHOWEGO THYMALLUS w Opolu REGULAMIN SPORTOWEGO KLUBU WĘDKARSTWA MUCHOWEGO THYMALLUS w Opolu I. Postanowienia ogólne 1. Sportowy Klub Wędkarstwa Muchowego w Opolu, zwany dalej klubem, tworzony jest na podstawie 45 pkt. 9 Statutu

Bardziej szczegółowo

Komunikat Nr 3/2013. Na podstawie 30 pkt 9 i 11 Statutu PZW uchwala się, co następuje :

Komunikat Nr 3/2013. Na podstawie 30 pkt 9 i 11 Statutu PZW uchwala się, co następuje : L.dz. 2093/RWP/2013 Poznań, dnia 06.12.2013r. Komunikat Nr 3/2013 I. Informacja dotycząca działania Biura ZO PZW w Poznaniu Z dniem 1 października 2013r. Dyrektor Biura ZO PZW w Poznaniu mgr inż. Andrzej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AMATORSKIEGO POŁOWU RYB W OBWODZIE RYBACKIM JEZIORO ŻARNOWIECKIE

REGULAMIN AMATORSKIEGO POŁOWU RYB W OBWODZIE RYBACKIM JEZIORO ŻARNOWIECKIE REGULAMIN AMATORSKIEGO POŁOWU RYB W OBWODZIE RYBACKIM JEZIORO ŻARNOWIECKIE 1.WSTĘP Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb, zwany dalej Regulaminem, stanowi zbiór przepisów dotyczących zasad uprawiania wędkarstwa

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1985 Nr 21 poz. 91. USTAWA z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym. Art. 1.

Dz.U. 1985 Nr 21 poz. 91. USTAWA z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym. Art. 1. Kancelaria Sejmu s. 1/27 Dz.U. 1985 Nr 21 poz. 91 USTAWA z dnia 18 kwietnia 1985 r. 1. Ustawa określa: o rybactwie śródlądowym Art. 1. 1) zasady i warunki ochrony, chowu, hodowli i połowu ryb w powierzchniowych

Bardziej szczegółowo

III. 2.4. GOSPODARKA RYBACKO WĘDKARSKA

III. 2.4. GOSPODARKA RYBACKO WĘDKARSKA III. 2.4. GOSPODARKA RYBACKO WĘDKARSKA Zasady prowadzenia gospodarki rybackiej na terenie całego kraju regulują przepisy ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. Nr 21, poz. 91).

Bardziej szczegółowo

Regulamin oraz cele LIGA ZAPRZYJAŻNIONYCH KÓŁ FISHING24. PZW Okręg we Wrocławiu

Regulamin oraz cele LIGA ZAPRZYJAŻNIONYCH KÓŁ FISHING24. PZW Okręg we Wrocławiu Wrocław 19.01.2013r. Regulamin oraz cele LIGA ZAPRZYJAŻNIONYCH KÓŁ FISHING24 PZW Okręg we Wrocławiu Postanowienia ogólne: Liga Zaprzyjaźnionych Kół w skrócie LZK, zwana dalej Ligą, jest dobrowolnym organem

Bardziej szczegółowo

Copyright by Roman Szymański & e-bookowo 2012 Fotografie: Roman Szymański ISBN 978-83-7859-001-9 Wydawca: Wydawnictwo internetowe e-bookowo

Copyright by Roman Szymański & e-bookowo 2012 Fotografie: Roman Szymański ISBN 978-83-7859-001-9 Wydawca: Wydawnictwo internetowe e-bookowo Copyright by Roman Szymański & e-bookowo 2012 Fotografie: Roman Szymański ISBN 978-83-7859-001-9 Wydawca: Wydawnictwo internetowe e-bookowo www.e-bookowo.pl Kontakt: wydawnictwo@e-bookowo.pl Wszelkie prawa

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 2/13 Zarządu Okręgu PZW w Poznaniu z dnia 16 maja 2013 r.

Uchwała Nr 2/13 Zarządu Okręgu PZW w Poznaniu z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie powołania opiekunów rejonów Uchwała Nr 2/13 Na podstawie 46 pkt 10 Statutu PZW, Zarząd Okręgu powierza opiekę nad rejonami n/w członkom Zarządu: 1. Koła poza rejonami: Leszek Czarnyszewicz 2.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W KOSZALINIE

REGULAMIN RADY RODZICÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W KOSZALINIE REGULAMIN RADY RODZICÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W KOSZALINIE Regulamin niniejszy określa działania i kompetencje Rady Rodziców w Szkole Podstawowej nr 4 w Koszalinie zawarte w art.53 54 ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień finansowanych z budżetu Gminy Szaflary

Regulamin przyznawania stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień finansowanych z budżetu Gminy Szaflary Regulamin przyznawania stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień finansowanych z budżetu Gminy Szaflary 1 Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1. zawodniku należy przez to rozumieć osobę fizyczną

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 maja 2015 r. Poz. 652 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI SPORTOWEJ Polskiego Związku Bilardowego

REGULAMIN KOMISJI SPORTOWEJ Polskiego Związku Bilardowego REGULAMIN KOMISJI SPORTOWEJ Polskiego Związku Bilardowego ROZDZIAŁ I KOMISJA SPORTOWA PZBil 1 1.Komisja Sportowa Polskiego Związku Bilardowego składa sie z minimum trzech osób: - Przewodniczący -V-ce przewodniczący

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA NOWEGO SYSTEMU EKSPERCKIEGO

ZAŁOŻENIA NOWEGO SYSTEMU EKSPERCKIEGO ZAŁOŻENIA NOWEGO SYSTEMU EKSPERCKIEGO do spraw ocen projektów aplikujących o dofinansowanie z zakresu produkcji filmowej, rozwoju projektu (development) oraz o stypendia scenariuszowe Stałe komisje eksperckie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AMATORSKIEGO POŁOWU RYB 1. WSTĘP

REGULAMIN AMATORSKIEGO POŁOWU RYB 1. WSTĘP REGULAMIN AMATORSKIEGO POŁOWU RYB 1. WSTĘP Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb, zwany dalej Regulaminem, stanowi zbiór przepisów dotyczących zasad uprawiania wędkarstwa i ochrony zasobów ichtiofauny. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Sosnowiec, 15.12.2013r. Protokół

Sosnowiec, 15.12.2013r. Protokół Sosnowiec, 15.12.2013r. Protokół z Walnego Sprawozdawczego Zebrania Członków Koła PZW Nr 55 Sosnowiec Niwka z działalności w 2013 roku, odbytym w dniu 15.12.2013r. I termin - 9 30 II termin - 10 00 w lokalu

Bardziej szczegółowo

1. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy TYTAN przy Gimnazjum w Woli Krzysztoporskiej, ul. Kościuszki 32, 97-371 Wola Krzysztoporska

1. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy TYTAN przy Gimnazjum w Woli Krzysztoporskiej, ul. Kościuszki 32, 97-371 Wola Krzysztoporska Wola Krzysztoporska, dn. 02.03.2015 r. Wójt Gminy Wola Krzysztoporska Informuję, że niżej wymienione kluby sportowe objęte umowami o wsparcie/powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania

Bardziej szczegółowo

W INSTYTUCIE FIZJOLOGII ROŚLIN

W INSTYTUCIE FIZJOLOGII ROŚLIN REGULAMIN FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI POLEGAJĄCEJ NA PROWADZENIU BADAŃ NAUKOWYCH LUB PRAC ROZWOJOWYCH ORAZ ZADAŃ Z NIMI ZWIĄZANYCH, SŁUŻĄCYCH ROZWOJOWI MŁODYCH NAUKOWCÓW ORAZ UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 45/Z.O./2014. Zarządu Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego 13 czerwca 2014 roku

UCHWAŁA Nr 45/Z.O./2014. Zarządu Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego 13 czerwca 2014 roku . UCHWAŁA Nr 45/Z.O./2014 Zarządu Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego 13 czerwca 2014 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Okręgu Maz. za 2013 rok Na podstawie 46 p. 1 i

Bardziej szczegółowo

STATUT KRAJOWEJ IZBY DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT KRAJOWEJ IZBY DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH. Rozdział I Postanowienia ogólne I Krajowy Zjazd Diagnostów Laboratoryjnych Wrocław 5-7 grudnia 2002 roku Uchwała nr 16/2002 Pierwszego Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 5-7 grudnia 2002 r. w sprawie statutu Krajowej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 4 grudnia 2014 r. Pozycja 44 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 4 grudnia 2014 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 4 grudnia 2014 r. Pozycja 44 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 4 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Warszawa, dnia 4 grudnia 2014 r. Pozycja 44 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie instrukcji

Bardziej szczegółowo

POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI OKRĘG W ZIELONEJ GÓRZE REGULAMIN AMATORSKIEGO POŁOWU RYB 2014

POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI OKRĘG W ZIELONEJ GÓRZE REGULAMIN AMATORSKIEGO POŁOWU RYB 2014 POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI OKRĘG W ZIELONEJ GÓRZE REGULAMIN AMATORSKIEGO POŁOWU RYB 2014 SPIS TREŚCI I. Wstęp II. Prawa wędkującego w wodach PZW III. Obowiązki wędkującego w wodach PZW IV. Zasady wędkowania

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 4371 UCHWAŁA NR XXXVII/281/2014 RADY POWIATU TURECKIEGO. z dnia 27 czerwca 2014 r.

Poznań, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 4371 UCHWAŁA NR XXXVII/281/2014 RADY POWIATU TURECKIEGO. z dnia 27 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 4371 UCHWAŁA NR XXXVII/281/2014 RADY POWIATU TURECKIEGO z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Stypendialnego

Bardziej szczegółowo

Zbiornik Goczałkowicki doświadczenia w zarządzaniu

Zbiornik Goczałkowicki doświadczenia w zarządzaniu Zbiornik Goczałkowicki doświadczenia w zarządzaniu Andrzej Siudy, Kierownik Zbiornika Zaporowego w Goczałkowicach Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA w Katowicach Projekt współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU KOŁA PZW PSTRĄG ZA LATA 2009-2012 SZANOWNI GOŚCIE DROGIE KOLEŻANKI I KOLEDZY

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU KOŁA PZW PSTRĄG ZA LATA 2009-2012 SZANOWNI GOŚCIE DROGIE KOLEŻANKI I KOLEDZY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU KOŁA PZW PSTRĄG ZA LATA 2009-2012 SZANOWNI GOŚCIE DROGIE KOLEŻANKI I KOLEDZY Dobiegła końca czteroletnia kadencja pracy Zarządu koła, wybranego na zebraniu sprawozdawczo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KLUBU Uczniowski Klub Sportowy Posejdon Pułtusk

REGULAMIN KLUBU Uczniowski Klub Sportowy Posejdon Pułtusk REGULAMIN KLUBU Uczniowski Klub Sportowy Posejdon Pułtusk I. WARUNKI PRZYJĘCIA DO KLUBU. 1. Wypełnienie i podpisanie deklaracji klubowej. 2. Dobry stan zdrowia potwierdzony badaniami u lekarza sportowego.

Bardziej szczegółowo

Regulamin grup Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK (zatwierdzony uchwałą nr 33/96 Krajowej Rady Reprezentantów PCK z dnia 14.12.1996 r.

Regulamin grup Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK (zatwierdzony uchwałą nr 33/96 Krajowej Rady Reprezentantów PCK z dnia 14.12.1996 r. Regulamin grup Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK (zatwierdzony uchwałą nr 33/96 Krajowej Rady Reprezentantów PCK z dnia 14.12.1996 r.) I. CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi

Bardziej szczegółowo

REJESTR WNIOSKÓW I OPINII KOMISJI

REJESTR WNIOSKÓW I OPINII KOMISJI A-OB-BR.0014 KAT. A REJESTR WNIOSKÓW I OPINII KOMISJI V KADENCJA 2014-2018 1. 2. 3. 4. 5. i Rozwoju Komisja Edukacji i Kultury i Rozwoju 05.12.2014 r. Opinia o projekcie budżecie na 2015 rok 05.12.14 08.12.2014

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA BMW M POWER CLUB

STATUT STOWARZYSZENIA BMW M POWER CLUB STATUT STOWARZYSZENIA BMW M POWER CLUB ROZDZIAŁ I - NAZWA, TEREN DZIAŁANIA I CHARAKTER PRAWNY 1. Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę BMW M Power Club nazywany w dalszym

Bardziej szczegółowo

Zamykanie zbiorników po zarybieniu

Zamykanie zbiorników po zarybieniu na wnioski z zebrań sprawozdawczych w Kołach PZW Okręgu Poznańskiego i narad jesiennych rejonów Zamykanie zbiorników po zarybieniu z jesiennej narady Rejonu X, aby wprowadzić zakaz Wnioski zostały odrzucone.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 stycznia 2014 r. Poz. 56 UCHWAŁA NR XL/309/2013 RADY GMINY ZDUŃSKA WOLA z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW. działającej przy Państwowej Szkole Muzycznej i st. im. Janiny Garści

REGULAMIN RADY RODZICÓW. działającej przy Państwowej Szkole Muzycznej i st. im. Janiny Garści REGULAMIN RADY RODZICÓW działającej przy Państwowej Szkole Muzycznej i st. im. Janiny Garści PODSTAWA PRAWNA: ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i jej nowelizacja z dnia 11 kwietnia 2007

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym

USTAWA z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym Kancelaria Sejmu s. 1/15 USTAWA z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym Art. 1. 1. Ustawa określa zasady i warunki ochrony, chowu, hodowli i połowu ryb w powierzchniowych wodach śródlądowych,

Bardziej szczegółowo

Księga procedur Słowińskiej Grupy Rybackiej

Księga procedur Słowińskiej Grupy Rybackiej 1 Księga procedur Słowińskiej Grupy Rybackiej zawierająca wzory dokumentów stosowanych w procedurze oceny i wyboru operacji 2 Spis treści Karta oceny zgodności operacji z LSROR stosująca się do oceny operacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WZORCOWY KOMISJI, RAD I ZESPOŁÓW ZARZĄDU GŁÓWNEGO PTTK. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN WZORCOWY KOMISJI, RAD I ZESPOŁÓW ZARZĄDU GŁÓWNEGO PTTK. Rozdział I Postanowienia ogólne Zał. do uchwały ZG PTTK nr 402/XVII/2013 REGULAMIN WZORCOWY KOMISJI, RAD I ZESPOŁÓW ZARZĄDU GŁÓWNEGO PTTK Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin, uchwalony przez Zarząd Główny PTTK na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/40/2015 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO. z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/40/2015 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO. z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/40/2015 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie: wprowadzenia ograniczeń i zakazów używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na jeziorach Powiatu

Bardziej szczegółowo

OKRĘG POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO W KRAKOWIE. 31-751 Kraków ul. Bulwarowa 43 ZEZWOLENIE. na amatorski połów ryb wędką

OKRĘG POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO W KRAKOWIE. 31-751 Kraków ul. Bulwarowa 43 ZEZWOLENIE. na amatorski połów ryb wędką OKRĘG POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO W KRAKOWIE 31-751 Kraków ul. Bulwarowa 43 ZEZWOLENIE na amatorski połów ryb wędką Ważne od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. Seria P, nr.... (Wydane na podstawie Ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLENIA SPECJALIZACYJNEGO DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W COLLEGIUM MAZOVIA INNOWACYJNEJ SZKOLE WYŻSZEJ. Słowniczek

REGULAMIN SZKOLENIA SPECJALIZACYJNEGO DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W COLLEGIUM MAZOVIA INNOWACYJNEJ SZKOLE WYŻSZEJ. Słowniczek Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 12/2013 Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej z siedzibą w Siedlcach z dnia 1 sierpnia 2013 r. REGULAMIN SZKOLENIA SPECJALIZACYJNEGO DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Bardziej szczegółowo

Kto jest zwolniony z obowiązku składania egzaminu na kartę wędkarską?

Kto jest zwolniony z obowiązku składania egzaminu na kartę wędkarską? Podstawę finansów OTW stanowią: składki członkowskie (odpowiedź dotacje państwowe dotacje samorządów terytorialnych Kto jest zwolniony z obowiązku składania egzaminu na kartę wędkarską? właściciele i dzierżawcy

Bardziej szczegółowo

I. UCHWAŁY ZARZĄDU GŁÓWNEGO PZW

I. UCHWAŁY ZARZĄDU GŁÓWNEGO PZW L.dz. 490/RWp/2011 Komunikat Nr 1/2011 I. UCHWAŁY ZARZĄDU GŁÓWNEGO PZW Poznań, dnia 28 II 2011r Uchwała Nr 38 Zarządu Głównego PZW z dnia 16 grudnia 2006r. w sprawie zasad organizowania i finansowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ PRIME MINERALS SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ PRIME MINERALS SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN RADY NADZORCZEJ PRIME MINERALS SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Rada Nadzorcza jest statutowym organem stałego nadzoru i kontroli nad działalnością Prime Minerals Spółka Akcyjna (dalej

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2010 r. o zmianie ustawy o rybactwie śródlądowym

USTAWA z dnia 2010 r. o zmianie ustawy o rybactwie śródlądowym ą Ś Ó ą ł ę ę ł Ż ę Ą ć łą ą Liczba stron : 1 Data : 2010-07-14 Nazwa pliku : 0178-02A.NK 1 Projekt USTAWA z dnia 2010 r. o zmianie ustawy o rybactwie śródlądowym Art. 1. W ustawie z dnia 18 kwietnia 1985

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 9 /2008. Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 11.09.2008 roku w sprawie zmian rozliczania kosztów sędziowskich.

Uchwała nr 9 /2008. Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 11.09.2008 roku w sprawie zmian rozliczania kosztów sędziowskich. Uchwała nr 9 /2008 Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 11.09.2008 roku w sprawie zmian rozliczania kosztów sędziowskich. Na podstawie 29 lit. n Statutu OZPN oraz 3ust.1 lit. n Regulaminu Zarządu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU REGIONALNEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU REGIONALNEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały nr 07/2009 Walnego Zgromadzenia Członków ROTWŁ z dn 06.04.2009 REGULAMIN PRACY ZARZĄDU REGIONALNEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO I. Postanowienia ogólne II. Zadania

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1985 Nr 21 poz. 91. USTAWA z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym

Dz.U. 1985 Nr 21 poz. 91. USTAWA z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym Kancelaria Sejmu s. 1/26 Dz.U. 1985 Nr 21 poz. 91 USTAWA z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) zasady i warunki ochrony, chowu, hodowli i połowu ryb w powierzchniowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia LIDER POJEZIERZA

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia LIDER POJEZIERZA Regulamin Zarządu Stowarzyszenia LIDER POJEZIERZA Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia Lider Pojezierza jest organem wykonawczoreprezentacyjnym Stowarzyszenia i działa na podstawie statutu,

Bardziej szczegółowo

Wyzwania dla Podlasia Zielonej Krainy

Wyzwania dla Podlasia Zielonej Krainy Wyzwania dla Podlasia Zielonej Krainy Przemysław Nawrocki Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ 1 Województwo

Bardziej szczegółowo

Regulamin okre laj cy szczegółowe zasady oraz tryb przyznawania nagród finansowych dla osób fizycznych za osi gni

Regulamin okre laj cy szczegółowe zasady oraz tryb przyznawania nagród finansowych dla osób fizycznych za osi gni Regulamin określający szczegółowe zasady oraz tryb przyznawania nagród finansowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie

Bardziej szczegółowo

Regulaminy sportowe narciarskiego biegu na orientację Polskiego Związku Orientacji Sportowej. Opracowanie i redakcja Jan Cegiełka Stefan Niczyporuk

Regulaminy sportowe narciarskiego biegu na orientację Polskiego Związku Orientacji Sportowej. Opracowanie i redakcja Jan Cegiełka Stefan Niczyporuk Regulaminy sportowe narciarskiego biegu na orientację Polskiego Związku Orientacji Sportowej Opracowanie i redakcja Jan Cegiełka Stefan Niczyporuk Warszawa 2011 REGULAMIN MISTRZOSTW POLSKI W NARCIARSKIM

Bardziej szczegółowo

Obowiązki przedsiębiorcy w ochronie środowiska

Obowiązki przedsiębiorcy w ochronie środowiska Obowiązki przedsiębiorcy w ochronie środowiska Regulacji ekologicznych jest nie mniej niż podatkowych, jednak niewielu przedsiębiorców zdaje sobie sprawę, że podlegają wymogom ochrony środowiska. Nawet

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU 45 052 OPOLE ul. Oleska 19a Tel. centr. 453-86 - 36, 37 Tel/Fax 453-73 - 68 E-mail: rio@rio.opole.pl NKO-401-24/09 Opole dnia 31 maja 2010r. Pan Józef Sebesta Marszałek

Bardziej szczegółowo

Komunikat z posiedzenia Wydziału Sędziowskiego Śląskiego Związku Piłki Siatkowej w Katowicach w dniu 26 września 2013 r.

Komunikat z posiedzenia Wydziału Sędziowskiego Śląskiego Związku Piłki Siatkowej w Katowicach w dniu 26 września 2013 r. Katowice, dn. 26.09.2013 r. Komunikat z posiedzenia Wydziału Sędziowskiego Śląskiego Związku Piłki Siatkowej w Katowicach w dniu 26 września 2013 r. W dniu 26 września 2013r. zebrał się na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU Stowarzyszenia POLSKA FEDERACJA SQUASHA

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU Stowarzyszenia POLSKA FEDERACJA SQUASHA REGULAMIN PRACY ZARZĄDU Stowarzyszenia POLSKA FEDERACJA SQUASHA 1) Zarząd Stowarzyszenia POLSKA FEDERACJA SQUASHA jest organem wykonawczo-reprezentacyjnym Stowarzyszenia i działa na podstawie statutu,

Bardziej szczegółowo

(a) godnie reprezentować Klub oraz tworzyć sportową i koleżeńską atmosferę wśród

(a) godnie reprezentować Klub oraz tworzyć sportową i koleżeńską atmosferę wśród REGULAMIN DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA MKS TRÓJKA - ŁÓDŹ 1. Regulamin opracowany na podstawie Statutu Stowarzyszenia. 2. Regulamin określa szczegółowo: Prawa i obowiązki zawodników i trenerów, Zasady selekcji

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 6/2014 Zwyczajnego Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków Mieleńskiej Lokalnej Grupy Rybackiej z dnia 25 czerwca 2014 r.

Uchwała nr 6/2014 Zwyczajnego Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków Mieleńskiej Lokalnej Grupy Rybackiej z dnia 25 czerwca 2014 r. Załącznik nr 7 do protokołu w dniu 25 czerwca 2014r. w Sarbinowie Uchwała nr 6/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany treści REGULAMINU PRACY Zarządu Mieleńskiej Lokalnej Grupy Rybackiej. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr. Rady Powiatu Tureckiego

Uchwała Nr. Rady Powiatu Tureckiego Uchwała Nr. Rady Powiatu Tureckiego z dnia w sprawie przyjęcia Programu Stypendialnego Powiatu Tureckiego dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Turecki.

Bardziej szczegółowo

Projekt Statutu stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego Związek Samorządów Polskich z siedzibą w Warszawie

Projekt Statutu stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego Związek Samorządów Polskich z siedzibą w Warszawie Załącznik nr 1 do uchwały Nr VII/40/2015 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 27 marca 2015 roku Projekt Statutu stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego Związek Samorządów Polskich z siedzibą

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KLUB KRĘGLARSKI DZIEWIĄTKA WRONKI

STATUT STOWARZYSZENIA KLUB KRĘGLARSKI DZIEWIĄTKA WRONKI STATUT STOWARZYSZENIA KLUB KRĘGLARSKI DZIEWIĄTKA WRONKI Wronki 01.03.2012r. 1 Rozdział I. Postanowienia ogólne & 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Klub Kręglarski Dziewiątka Wronki. 2. Klub Kręglarski Dziewiątka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 12 im. Juliana Przybosia w Rzeszowie

REGULAMIN Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 12 im. Juliana Przybosia w Rzeszowie Załącznik do uchwały nr../2015 REGULAMIN Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 12 im. Juliana Przybosia w Rzeszowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW XIII LICEUM OGÓLKSZTAŁCĄCEGO im. Bohaterów Westerplatte w Krakowie

REGULAMIN RADY RODZICÓW XIII LICEUM OGÓLKSZTAŁCĄCEGO im. Bohaterów Westerplatte w Krakowie REGULAMIN RADY RODZICÓW XIII LICEUM OGÓLKSZTAŁCĄCEGO im. Bohaterów Westerplatte w Krakowie KRAKÓW 2012-2014 [Wpisz cytat z SPIS TREŚCI Spis treści. 2 I. Postanowienia ogólne 3 II. Wybory do Rady. 4 III.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb. Rozdziały

Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb. Rozdziały Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb Rozdziały I. Wstęp II. Prawa wędkującego w wodach PZW III. Obowiązki wędkującego w wodach PZW IV. Zasady wędkowania V. Dozwolone metody połowu VI. Ochrona ryb VII. Kontrola

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/42/2015 RADY MIEJSKIEJ W PIESZYCACH. z dnia 30 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/42/2015 RADY MIEJSKIEJ W PIESZYCACH. z dnia 30 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VI/42/2015 RADY MIEJSKIEJ W PIESZYCACH z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia zasad udzielania dotacji na finansowanie przedsięwzięć związanych z wykonywaniem przydomowych oczyszczalni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Publicznego Gimnazjum nr 26 im. Mikołaja Reja w Łodzi. Załącznik Nr 2 do Statutu

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Publicznego Gimnazjum nr 26 im. Mikołaja Reja w Łodzi. Załącznik Nr 2 do Statutu REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Publicznego Gimnazjum nr 26 im. Mikołaja Reja w Łodzi Załącznik Nr 2 do Statutu Słowo wstępne Samorządności nie tworzą władze - nie polega ona na tym, by kilkoro wybranych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW REGULAMIN RADY RODZICÓW III Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Katowicach przy ul. Mickiewicza 11 Niniejszym Regulamin został uchwalony Uchwałą Prezydium Rady Rodziców Nr 2/12/06 z dnia 13

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Stowarzyszenia Mieszkańców Nieprowic Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Mieszkańców Nieprowic RAZEM, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SEKCJI JEŹDZIECKIEJ ZKS DRZONKÓW

REGULAMIN SEKCJI JEŹDZIECKIEJ ZKS DRZONKÓW REGULAMIN SEKCJI JEŹDZIECKIEJ ZKS DRZONKÓW 1 Sekcja jeździecka działa w oparciu o statut ZKS Drzonków. 2 Działalnością sekcją kieruje jej Kierownik, wskazany przez sekcję i zatwierdzany przez Zarząd Klubu.

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Polska Rugby XIII

Statut Stowarzyszenia Polska Rugby XIII Statut Stowarzyszenia Polska Rugby XIII Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Polska Rugby XIII, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o

Bardziej szczegółowo

Umowa o Współpracy w ramach Klastra FOSS4G

Umowa o Współpracy w ramach Klastra FOSS4G Umowa o Współpracy w ramach Klastra FOSS4G zawarta w dniu [...] 2015 r. w Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością non-profit przez FOSS4G CLUSTER z siedzibą w Łodzi, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rady Rodziców w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku. Rozdział I Regulaminu Cele i zadania Rady Rodziców

REGULAMIN. Rady Rodziców w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku. Rozdział I Regulaminu Cele i zadania Rady Rodziców REGULAMIN Rady Rodziców w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku Rozdział I Regulaminu Cele i zadania Rady Rodziców 1 Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 1) szkole należy

Bardziej szczegółowo

STATUT KLUBU TURYSTYKI KAJAKOWEJ PTASI USKOK. Rozdział I Nazwa, siedziba i teren działania

STATUT KLUBU TURYSTYKI KAJAKOWEJ PTASI USKOK. Rozdział I Nazwa, siedziba i teren działania STATUT KLUBU TURYSTYKI KAJAKOWEJ PTASI USKOK Rozdział I Nazwa, siedziba i teren działania 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Klub Turystyki Kajakowej Ptasi Uskok zwane dalej w skrócie klubem. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo