O D P O W I E D Z I N A W N I O S K I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "O D P O W I E D Z I N A W N I O S K I"

Transkrypt

1 OKRĘG MAZOWIECKI POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO ul. Twarda 42, Warszawa tel./fax: (0 22) , tel. (0 22) BZ WBK S.A. Warszawa nr O D P O W I E D Z I N A W N I O S K I z walnych zgromadzeń sprawozdawczych Kół PZW 2011/2012 Czerwiec, 2012 r.

2 - 2 -

3 - 3 -

4 - 4 -

5 Zarząd Okręgu Zagadnienia organizacyjne 1. Wnioskujemy o zwolnienie z opłat za wędkowanie młodzieży do lat 16. Opłata decyzją koła mogłaby wynosić 1 zł. (k-2) Zwolnienie młodzieży do lat 16 z opłat za wędkowanie leży w gestii Zarządu Koła. Ulgę powinno finansować koło. 2. Wnioskujemy o wprowadzenie aneksu do uchwały o Rocznej Ocenie Działalności kół, rozszerzającego zakres ocen o działalność schroniskową, która zgodnie z 8 Statutu PZW jest działalnością statutową. (k-5) W Okręgu Mazowieckim na 97 kół tylko sześć prowadzi typową działalność schroniskową. Informujemy, że zgodnie z wykładnią Mazowieckiej Izby Skarbowej, taka działalność została zakwalifikowana do działalności gospodarczej. 3. Zwracamy się z prośbą o wytłumaczenie zasadności posiadania karty wędkarskiej przez współmałżonka. (k-32) Posiadanie karty wędkarskiej przez współmałżonka reguluje ustawa o rybactwie śródlądowym (art. 7 ust.2). W ustawie jest zapis kto jest zwolniony z posiadania karty wędkarskiej (osoby do lat 14), a więc pozostali muszą ją mieć. 4. Należy podjąć działania zmierzające do podpisania porozumień na rok 2013 z okręgami PZW w Radomiu i Skierniewicach. (k-18) Zarząd Okręgu Mazowieckiego, podobnie jak w latach poprzednich, będzie prowadził z tymi zarządami okręgów rozmowy o wzajemnym honorowaniu składek za wędkowanie. 5. Wnioskujemy o wprowadzenie zmian w tabeli rocznej oceny działalności kół w części dotyczącej nierealistycznych zapisów oceny działalności kontrolnej grup terenowych SSR działających przy kołach PZW. (k-29) Wniosek został zrealizowany. 6. Wnioskujemy o zwolnienie z opłat za wędkowanie członków zarządu koła w czasie pełnienia obowiązków w kadencji. Odznaczenia i ulgi pozostawić bez zmian. (k-49) Decyzja należy do Zarządów Kół, które stosowną uchwałą mogą zwolnić z wnoszenia opłat za wędkowanie osobę pełniącą funkcję we władzach lub organach koła. Ulgę powinno finansować koło. W skali globalnej takie rozwiązanie nie jest możliwe ze względu na niekorzystne skutki finansowe. 7. Wnosimy o częstsze kontakty władz Okręgu z zarządami kół. (k-54) Kontakty kierownictwa Okręgu z przedstawicielami kół PZW odbywają się corocznie w okresie późnojesiennym. Przewidziane są również spotkania po złożeniu przez Koło deklaracji, że zachodzi taka potrzeba. Przedstawiciele Okręgu często uczestniczą w organizowanych przez koła imprezach okolicznościowych i sportowych, co także jest okazją do wymiany spostrzeżeń i poglądów. 8. Ważne informacje Okręg powinien przekazywać kołom w formie pisemnej. (k-36) Informacje do kół przekazywane są często trójfazowo, w formie pisemnej, elektronicznej i telefonicznej. Szczegółowe informacje zamieszczane są na stronie internetowej Okręgu

6 9. Wnosimy o przywrócenie zasad podziału składki członkowskiej w układzie: 10% ZG, 40% ZO i 50% koła. (k-63) Podział taki funkcjonuje od wielu lat. W Okręgu Mazowieckim podział określony jest na podstawie regulaminu Rocznej Oceny Działalności Kół i kształtuje się w przedziale 46 48%. 10. Wnioskujemy o poinformowanie członków OM (na piśmie za pośrednictwem prezesów kół) o formach wynagradzania i wysokościach kwot, jakie otrzymują członkowie władz Okręgu. (k-71) Zgodnie z uchwałą Zarządu Okręgu, członkowie władz i organów Okręgu otrzymują diety za swoją pracę zgodnie z limitem przyjętym przez XXIX Krajowy Zjazd Delegatów. 11. Wnioskujemy o zmianę granic okręgu łowieckiego, uwzględniając włączenie do okręgu terenów i wód gmin Jasieniec i Mogielnica. (k-99) Wniosek niezrozumiały. Zagospodarowanie i ochrona wód 1. Należy wystąpić do RZGW o zmiany w operatach rybackich wód Krainy pstrąga i lipienia (rzeki: Rządza, Jeziorka, Świder) dotyczące zwiększenia ilości zarybień rybami łososiowatymi, a po wprowadzeniu zmian, przystąpić do ich realizacji. (k-1,k-4, k-6) Operaty rybackie sporządzane są na okres 10 lat i opiniowane przez wyznaczoną jednostkę naukową. Znowelizowana ustawa o rybactwie przewiduje możliwość dokonania zmian w operatach przed upływem 10 lat, jeśli wystąpiły nowe okoliczności, które nie wynikają z przyczyn leżących po stronie uprawnionego do rybactwa i których nie mógł on przewidzieć przed złożeniem operatu rybackiego do zaopiniowania. Wielkości zarybień rybami łososiowatymi w w/w obwodach zostały ustalone przez pracowników naukowych IRS-u. W 2011 roku zlecono Instytutowi Rybactwa Śródlądowego inwentaryzację Świdra, Jeziorki i Rządzy w celu stwierdzenia celowości zwiększenia zarybień. 2. Aktualne regulacje prawne nie wymuszają istnienia w Okręgu Mazowieckim zespołów rybackich. W związku z tym wnosimy o zlikwidowanie tych zespołów, tak jak zrobiły to duże okręgi PZW (Opole, Katowice). (k-2) Ograniczenie liczby rybaków w obwodach rzecznych z powodu niskiego poziomu eksploatacji (niskie połowy w minimalnym stopniu przyczyniają się do ograniczania populacji gatunków ryb eutrofizujących ) w porównaniu z połowami wędkarskimi wydaje się racjonalny i możliwy do przeprowadzenia bez wyrządzenia szkód w środowisku wodnym. Okręg wystąpił do Instytutu Rybactwa Śródlądowego ze stosownymi materiałami i wnioskiem o wyrażenie opinii w sprawie ograniczenia eksploatacji narzędziami rybackimi. W przypadku wód stojących (jeziora i zbiorniki zaporowe) oraz dużych rzek rybactwo tradycyjne stanowi nieodzowne uzupełnienie eksploatacji wędkarskiej. Ponad 90% odłowu rybackiego to ryby karpiowate, które są niedostatecznie łowione przez wędkarzy, co przy znacznym wędkarskim połowie drapieżników doprowadza do niekorzystnych zmian w ich populacjach rozwijają się znaczne ilości ryb spokojnego żeru, które ulegają karłowaceniu i wywierają nadmierną presję na organizmy zooplanktonowe. W konsekwencji doprowadza to do znacznego pogorszenia stanu środowiska i bytowania ryb niewielkich rozmiarów podatnych na choroby, które nie są w kręgu zainteresowania ani wędkarzy, ani konsumentów. Ponadto rybacy pozyskują gatunki ryb, których wędkarze nie są w stanie poławiać, bądź czynią to w bardzo ograniczonym zakresie (sielawa, sieja, węgorz) oraz poławiają tarlaki w celu pozyskania produktów płciowych w celu pozyskania materiału zarybieniowego (sielawa, sieja, szczupak). Po zaprzestaniu połowów rybackich na zbiorniku zaporowym Turawa (PZW Opole) wystąpił szereg niekorzystnych zmian: liczne i silne zakwity glonów, bardzo silnie rozwinięte populacje - 6 -

7 drobnego leszcza, krąpia i płoci oraz niższy odłów sandacza przez wędkarzy w stosunku do okresu, kiedy prowadzono racjonalną eksploatację rybacką. Realizowane przez Okręg Mazowiecki zapisy operatów rybackich zobowiązują do przeprowadzania odłowów sieciowych w celu regulacji nadmiernie rozwijających się populacji ryb karpiowatych - głównie leszcza, krąpia i płoci, które przyczyniają się do wzrostu eutrofizacji wód. Połów wędkarski jest również rodzajem eksploatacji zasobów ryb, który jest silnie selektywny i skierowany bardzo mocno na eksploatację ryb drapieżnych (ponad 40% masy ryb odławianych wędkarsko stanowią drapieżniki). 3. Nasze Koło jako opiekun wyznaczonego odcinka Wisły wnosi o skuteczne działania i interwencję do władz Warszawy w związku z zanieczyszczeniami tego odcinka ściekami z Karowej. (k-2) Istnieje duży problem ze ściekami odprowadzanymi z ulicy Karowej do Wisły. Aktualnie trwają prace nad rozbudową oczyszczalni Czajka. Można mieć więc nadzieję, że już wkrótce ścieki będą oczyszczane. Okręg zwróci się z zapytaniem do Urzędu Miasta, kiedy problem zostanie rozwiązany. 4. Wnioskujemy o podpisanie aneksu do umowy o zaprzestanie odłowów sieciowych na jeziorze Mojtyny. (k-3) Wniosek niezasadny. Okręg Mazowiecki nie jest użytkownikiem rybackim jeziora Mojtyny. 5. Należy wprowadzić górne wymiary ochronne dla ryb drapieżnych oraz objętych limitem ilościowym (szczupak 80 cm, sandacz 80 cm, sum 120 cm). (k-3, k-28) Okręg jest przeciwny wprowadzeniu górnych wymiarów ochronnych dla ryb drapieżnych. Skłania się raczej ku podwyższeniu obowiązujących wymiarów, co powinno wpłynąć na dłuższą bytność w środowisku w miarę młodych ryb, posiadających najlepsze wskaźniki reprodukcyjne. Wprowadzenie górnych wymiarów w polskich warunkach mogłoby doprowadzić do wyeliminowania najcenniejszych ekologicznie ryb z przedziału pomiędzy wymiarem dolnym i górnym. 6. Na podstawie jakich przepisów rybacy zawodowi mają uprawnienia do prowadzenia odłowów? Informacje te należy umieścić na stronie internetowej Okręgu Mazowieckiego PZW. (k-4) Rybacy działają na podstawie przepisów znowelizowanej ustawy o rybactwie śródlądowym z r. Dodatkowo rybacy licencyjni, którzy wykonują odłowy sieciowe w imieniu Okręgu, muszą stosować się do dodatkowych ograniczeń wynikających z opracowanej przez Okręg instrukcji rybackiej (odłowy od czerwca, dwa razy w tygodniu, obowiązek wypuszczania żywych drapieżników rokujących przeżycie). Instrukcje są w posiadaniu Państwowej Straży Rybackiej, Policji Rzecznej oraz zainteresowanych komendantów Społecznej Straży Rybackiej. 7. Zwracamy się z prośbą o Informacje na temat inwentaryzacji zasobów ichtiofauny, określenie charakteru środowiska wodnego, rozpoznanie zagrożeń i zdefiniowanie priorytetów dla gospodarki typu wędkarskiego na Jeziorze Kamionkowskim, kanałach dopływowych i stawach parkowych Parku Skaryszewskiego. (k-4) Okręg zwrócił się do RZGW w celu ustalenia czy w/w wody mieszczą się w definicji obwodu rybackiego Wisła nr 3. Do momentu jednoznacznego ustalenia właściciela wody, wszelkie działania dotyczące zagospodarowania Jez. Kamionkowskiego, kanałów dopływowych i stawów parkowych zostały wstrzymane. 8. Należy przywrócić możliwość wędkowania z łodzi w Wiśle od 1 kwietnia. (k-4) Zakaz wędkowania z łodzi w wodach użytkowanych przez Okręg w okresie od 2 stycznia do 30 kwietnia został wprowadzony na wniosek kół w celu ochrony ryb drapieżnych nagminnie - 7 -

8 wyławianych (pomimo okresów ochronnych) z miejsc zimowiskowych. Zarząd Okręgu ponownie rozpatrzy zasadność zakazu, uchwalając zasady wędkowania na 2013 rok. 9. W ramach realizacji celów statutowych, zwracamy się do Zarządu Okręgu o uwzględnienie w zapisach operatów rybackich gospodarki rybackiej typu wędkarskiego mającej priorytet nad gospodarką towarową. Wpisanie typu wędkarskiego nie wyklucza odłowów sieciowych w ramach wskazań popartych badaniami ichtiologicznymi. Okazją do weryfikacji operatów rybackich będzie konieczność dostosowania tychże do wymogów prawnych, związanych z planowanym rozporządzeniem Ministra Rolnictwa w sprawie wprowadzenia Planu Gospodarowania Zasobami Węgorza w Polsce. (k-4) Wędkarstwo jest integralnym elementem gospodarki rybackiej i większość naukowców zajmujących się naukami rybackimi traktuje je jako jedną z odmian rybołówstwa. We wszystkich operatach rybackich realizowanych przez Okręg priorytetem jest wykorzystanie produkcyjnych możliwości wód z zachowaniem zasobów ryb w równowadze biologicznej i na poziomie umożliwiającym gospodarcze korzystanie z nich przyszłym uprawnionym do rybactwa. We wszystkich operatach realizowanych na wodach Okręgu priorytetem jest eksploatacja wędkarska. Prowadzenie samej eksploatacji wędkarskiej najczęściej przyczynia się do niekorzystnych zmian w zespołach ichtiofauny i środowisku. Stąd też w dużych obwodach rybackich (Wisła 3 i 4, Narew 6; 7 i 8 oraz Bug 5) konieczna jest również uzupełniająca eksploatacja rybacka. Odpowiedź również w pkt Przywrócić możliwość wędkowania z łodzi na jeziorze Zegrzyńskim od 1 kwietnia każdego roku. (k-4) Odpowiedź jak w pkt Wprowadzić całoroczny zakaz łowienia z łodzi w zbiorniku pożwirowym Gnojno lub wprowadzić zezwolenia (limitowane) za specjalna opłatą). (k-7) Obecnie na wodach Okręgu obowiązuje zakaz wędkowania ze środków pływających w okresie od 2 stycznia do 30 kwietnia. Wprowadzenie dodatkowych obostrzeń na zbiorniku w Gnojnie wymaga szerszych konsultacji. 12. Wstrzymać odłowy rybackie w Jeziorze Zegrzyńskim. (k-8) Odpowiedź jak w pkt Przebadać wody będące pod opieką Koła nr 9 w Błoniu. Wniosek ponowny. (k-9) Po zakończeniu zarybień letnich, w okresie czerwiec-wrzesień, zostanie do Państwa skierowany zespół połowowy w celu oceny składu ichtiofauny i określenia kierunków zagospodarowania. 14. Obniżyć odpłatność za wędkowanie dla młodzieży w Halinowie (wycieczki). (k-10) Łowisko Specjalne w Halinowie jest łowiskiem komercyjnym. Podwyżka opłat za wędkowanie spowodowana była obowiązkiem naliczenia 23% podatku VAT za oferowane usługi wędkowania. W najbliższym czasie nie są planowane żadne zmiany cen. 15. Znieść całkowity zakaz wędkowania z łodzi na wodach Okręgu Mazowieckiego PZW od 1 stycznia do 30 kwietnia. (k-13, k-15, k-55, k-63) Odpowiedź jak w pkt Ograniczyć populację kormorana na wodach jeziora Zegrzyńskiego. (k-13,k-74) Kormoran czarny jest zwierzęciem prawnie chronionym, który jest kością niezgody pomiędzy ministrem rolnictwa i ministrem ochrony środowiska. Uzyskanie decyzji na odstrzał możliwe jest tylko w obrębach hodowlanych i ochronnych, i jest wydawane przez Regionalną Dyrekcję - 8 -

9 Ochrony Środowiska po przeprowadzanym postępowaniu. Niestety, działania tego typu nie są skuteczne. Bez zgodnej i skoordynowanej polityki państwa w stosunku do ograniczenia populacji tego ptaka, Okręg nie ma możliwości prawnych ograniczenia populacji kormorana na Jeziorze Zegrzyńskim. 17. Należy ustalić jednakowe prawa i obowiązki dla Społecznej Straży Rybackiej (każdej grupy terenowej) we wszystkich okręgach. (k-14) Wniosek nie leży w gestii PZW. Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o rybactwie śródlądowym (art. 24) organem powołanym do ustalania praw i obowiązków Społecznej Straży Rybackiej jest Rada Powiatu. 18. Wprowadzić całkowity zakaz połowu metodą spinningową na wszystkich wodach Okręgu Mazowieckiego od 1 stycznia do 31 marca w związku z powtarzającym się markowaniem przez wędkarzy legalnych połowów przy użyciu sztucznych przynęt uzbrojonych w potężnych rozmiarów kotwice. (k-15) W celu ograniczenia procederu szarpania został wprowadzony zakaz połowów z łodzi od 2 stycznia do 30 kwietnia. Wprowadzenie dodatkowego zakazu musi być uzasadnione i poprzedzone szerokimi konsultacjami. 19. Umożliwić wędkarzom połów ryb na odcinku rzeki Narew od zapory w Dębem do kolektora betonowego, na kilometrze biegu rzeki (m. Poddębe) z granicą przebiegającą prostopadle do nurtu rzeki w okresie od 1 kwietnia do 30 września, aktualnie wyłączonego z wędkowania na okres całego roku. (k-18) Przywołany obręb ochronny w obecnej formie wprowadzony został na wniosek kół w celu ochrony stad ryb, które całorocznie gromadzą się pod zaporą. W opinii Marszałka Województwa i Okręgu, w/w obręb dobrze wypełnia swoje cele ochronne. 20. Wprowadzić limit ilościowy dla okonia (15 szt. na dobę). (k-28) Prezydium Zarządu OM proponuje wprowadzić dolny wymiar dla okonia do 20 cm. 21. Dokonać szybkiej zmiany na stanowisku komendanta powiatowego SSR powiatu wołomińskiego. (k-29) Zmiana komendanta powiatowego SSR nie jest w gestii Okręgu Mazowieckiego. Okręg może tylko na wniosek koła wystąpić do starostwa. 22. Wnioskujemy o ponowne wyznaczenie przydzielonej naszemu Kołu linii brzegowej do sprzątania i kontroli przez SSR, gdyż obecnie odcinek ten pokrywa się z rejonami przydzielonymi kołom nr 13 i 22. (k-30) Wniosek w trakcie realizacji. 23. Wystąpić do starosty legionowskiego o zdyscyplinowanie lub odwołanie komendanta powiatowego SSR. Nie wywiązuje się z obowiązków i nie składa dokumentów sprawozdawczych do Okręgu. (k-30) Odpowiedź jak w pkt Opublikować na stronie internetowej OM opracowania z rejestrów połowów ryb. (k-36, k-91) Opracowanie rejestrów połowów wędkarskich jest obszernym dokumentem napisanym przez prof. dr. hab. Arkadiusza Wołosa. Podstawą do opracowania była 5% próba rejestrów wprowadzona do systemu Aquarius przez pracownika Działu Zagospodarowania. Elementy opracowań w najbliższym czasie zostaną umieszczone na stronie Okręgu

10 25. Należy zwrócić uwagę na regulację poziomu wody na rzece Orzyc w m. Smrock. (k-36) Oprócz rybackiego użytkowania istnieją jeszcze inne formy korzystania z wód powierzchniowych, które funkcjonują na zasadzie odrębnych umów i decyzji. Piętrzenie w m. Smrock jest wykonywane zgodnie z uzyskanym pozwoleniem, i nie ma możliwości jego zaskarżenia. Ponadto jest pisemne uzgodnienie pomiędzy Okręgiem a użytkownikiem jazu. 26. Wyjaśnić możliwość połowów wędkarskich na strudze wpadającej do rzeki Orz, przepływającej przez stawy hodowlane w m. Ponikiew, gm. Goworowo. (k-38) Definicja obwodu rybackiego rzeki Orz nr 1 mówi, że w skład obwodu wchodzą między innymi wszystkie połączone z nią dopływy. W przypadku gdy nie wchodzi się na obręb hodowlany (teren stawów), to wędkuje się zgodnie z prawem na terenie obwodu rybackiego Orz nr 1. Należy jednak pamiętać, że połowy wędkarskie w okolicach hodowli ryb mogą być przyczyną niepotrzebnych konfliktów, gdyż z reguły w tych miejscach mają miejsce liczne przypadki kłusownictwa, o które przez właściciela obiektu mogą zostać podejrzani również uczciwi wędkarze. 27. Ustanowić na tzw. Ciepłej Wodzie w Ostrołęce obręb ochronny. (k-38, k-60) Do końca roku będą przeprowadzone konsultacje z kołami ostrołęckimi. Po konsultacjach zostanie podjęta decyzja w sprawie ewentualnych ograniczeń (przy ustalaniu zasad wędkowania w 2013 r). 28. Wnioskujemy o wyodrębnienia 1-2 odcinków wody w okolicach Ostrołęki i przekształcenie ich w wody górskie. (k-38) W okolicach Ostrołęki nie ma wód o charakterze górskim (duże spadki, wartki nurt, niska temperatura, zespoły ryb charakterystyczne dla krainy pstrąga czy lipienia). Dlatego nie będą wyodrębniane takie odcinki. 29. Wnosimy o zasięganie opinii o rybakach w zarządzie koła, corocznie przed podpisaniem umów. Wniosek ponowny (k-54, k-96) Okręg podpisuje umowy z rybakami na czas nieokreślony. Tylko w taki sposób możliwe jest zapewnienie dyscypliny i poszanowania wzajemnych ustaleń. Poważne, potwierdzone w postępowaniu wyjaśniającym zarzuty naruszenia warunków umowy mogą być podstawą do wyciągnięcia konsekwencji dyscyplinarnych, z rozwiązaniem umowy włącznie. Koło może w każdej chwili wnieść uzasadnioną skargę na rybaka; obowiązuje forma pisemna, ze wskazaniem świadków zdarzenia i służb, którym sprawę przekazano. 30. Walne zgromadzenie postuluje o powiększenie odcinka wolnego od odłowów sieciowych w rejonie Wyszogrodu w dół rzeki o 3 km. (k-54) Dokonywanie odłowów sieciowych jest jednym z podstawowych elementów racjonalnej gospodarki rybackiej. Obowiązek dokonywania takich połowów jest zapisany w operacie rybackim rz. Wisła nr 4, sporządzonym przez pracowników Instytutu Rybactwa Śródlądowego. Operat rybacki określa dopuszczalny odłów w kilogramach na hektar danego obwodu, a wartość osiągana w latach znajdowała się zdecydowanie poniżej wyznaczonego pułapu. Trwa przygotowywanie materiałów dotyczących gospodarowania w wybranych obwodach rybackich (w tym i w obwodzie rz. Wisła nr 4 ) do pogłębionej analizy realizacji założeń gospodarczych w kontekście możliwości dokonania korekty zmierzającej do dalszego obniżenia wielkości połowu sieciowego, w związku ze wzrostem presji wędkarskiej. W przypadku pozytywnego przebiegu analiz i uzyskania stosownej ekspertyzy, tj. opinii autorów operatu, a następnie akceptacji ze strony uprawnionej jednostki badawczej oraz właściciela obwodu Regionalnej Dyrekcji Gospodarki Wodnej w Warszawie, dział Zagospodarowania i Ochrony Wód OM PZW przedstawi Zarządowi Okręgu nowy projekt organizacji połowów rybackich. Na tym etapie prac zostanie rozważona również wnioskowana

11 powyżej propozycja. 31. Zwrócić się do PSR oraz SSR o zwiększenie częstotliwości kontroli nad wodą, ze szczególnym uwzględnieniem czystości brzegów. (k-63) Okręg wielokrotnie zwracał się do PSR i SSR o zwiększenie częstotliwości kontroli nad wodą, ze szczególnym uwzględnieniem czystości brzegów. Jednak w związku z ograniczeniami organizacyjnymi w/w służb, liczba przeprowadzanych przez nie kontroli jest zbyt mała w stosunku do potrzeb. Okręg nadal będzie naciskał na PSR i SSR w tej kwestii. Najprostszym rozwiązaniem wydaje się założenie przez Koło własnej jednostki SSR, która mogłaby aktywnie włączyć się w kontrole. 32. Informować o wielkości zarybień akwenów w rejonie działania koła. (k-66) Wielkość zarybień w rozbiciu na poszczególne wody została podana w sprawozdaniu z działalności Okręgu za 2011 rok. 33. Wystąpić do RZGW o zgodę na dodatkowe zarybienie zbiornika Wykrot z powodu bardzo dużej presji wędkarskiej i licznych zawodów sportowych. (k-72) Okręg zleci IRŚ badanie składu ichtiofauny i określenie prowadzenia gospodarki zarybieniowej. 34. Wstrzymać połowy rybackie na jeziorach Sasek Wielki i Wałpusz w lipcu i sierpniu ze względu na sezon turystyczny. (k-74) Wniosek niemożliwy do zrealizowania ze względu na zasady racjonalnej gospodarki rybackiej, zapisy operatów i wymogi organizacji procesu gospodarowania zasobami ludzkimi. Możliwe jest optymalizowanie procesu połowu, mające na celu pozyskanie założonych wielkości połowowych z jednoczesnym uwzględnieniem interesów wędkarskich i turystycznych. 35. Zminimalizować odłowy rybackie agregatem prądotwórczym na jeziorach. Wniosek ponowny. (k-74) Odłowy z użyciem elektronarzędzi połowowych są prowadzone pod pełnym nadzorem Zakładu Rybackiego z zachowaniem okresów ochronnych i wymiarów ochronnych. Ich stosowanie jest precyzyjnie skierowane na te gatunki ryb, których koszty wspierania są bardzo wysokie i muszą być przynajmniej częściowo zrekompensowane połowem na odpowiednim poziomie. Wzrost nakładów zarybieniowych daje efekt w postaci wzrostu wymaganego połowu w racjonalnej, zgodnej ze sztuką rybacką gospodarce. W innym przypadku należałoby się wycofać z popierania tych gatunków (nie zarybiać), albo popierać, nie pozyskując ich (czyli inwestować bez możliwości częściowego zwrotu), a koszt tych zarybień przerzucić bezpośrednio na wędkujących (tj. podnieść składkę okręgową). 36. Wprowadzić zakaz odłowów niewodem na jeziorach. (k-74) Odpowiedź jak w pkt Zwiększyć zarybienia jezior rybą drapieżną. (k-74) Odpowiedź w pkt. 33. Ponadto 80% kosztów zarybień (najwięcej w Polsce) jest realizowana w gatunkach ryb drapieżnych. 38. Rozpatrzyć możliwość wpuszczania tarlaków z powrotem do łowisk po uzyskaniu ikry. (k-74) Liczba tarlaków szczupaka pozyskiwanych w Zakładzie Rybackim w Janowie jest o ponad połowę niższa niż w zezwoleniu uzyskanym od Marszałka Województwa. Ponadto, jeżeli Okręgowi uda się zmienić strukturę zarybiania obwodów rybackich, będących pod silną presją kormorana czarnego, szczupaki po tarle zostaną użyte do zarybień w/w obwodów

12 39. Zezwolić na wędkowanie 2 wędkami spławikowymi spod lodu. (k-91) Wniosek zrealizowany. Wnioskodawca winien zapoznać się z aktualnym Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb. 40. Zwolnić z obowiązku sprzątania brzegu łowiących na spinning (mobilnych). (k-91) Kwestię sprzątania stanowisk reguluje RAPR i obowiązuje on wszystkich wędkarzy. 41. Wprowadzić pozwolenie na połów ryb na przynęty naturalne pochodzenia roślinnego na rzece Jeziorce. (k-99) Połów na przynęty roślinne i zwierzęce dozwolony jest w zbiorniku w Osieczku i Głuchowie oraz poniżej zbiornika w Osieczku do ujścia Jeziorki do Wisły. Na odcinku od źródeł do zbiornika w Głuchowie wprowadzony jest zakaz używania przynęt roślinnych i zwierzęcych ze względu na bytujące tam ryby łososiowate. Sport i młodzież 1. Wobec braku uregulowań formalnych funkcjonowania Kolegium Sędziowskiego w ZO i nieporównywalnego z innymi kołami zaangażowania sędziów koła nr 2 w obsługę imprez sportowych Okręgu, oczekujemy jeszcze przed sezonem imprez sportowych 2012 r. wdrożenia regulaminu działania Kolegium Sędziowskiego Okręgu (opracowania + dyskusji + zatwierdzenia). Zgodnie z wieloletnim doświadczeniem, do przyjęcia jest jedynie funkcjonowanie Kolegium Sędziów jako ciała niezależnego, współpracującego z Komisją Sportową Okręgu. Aktualnie stosowane praktyki wymuszania decyzji Kolegium przez działaczy sportowych, w tym przewodniczącego komisji sportowej, są absolutnie nie do zaakceptowania. (k-2) Kolegium Sędziowskie Okręgu Mazowieckiego PZW pracuje w oparciu o Regulamin zatwierdzony w roku 2004 przez Zarząd Okręgu Mazowieckiego. Obecnie Kolegium Sędziowskie opracowało projekt nowelizacji Regulaminu Kolegium Sędziowskiego.Projekt ten będzie przedstawiony do zatwierdzenia na czerwcowym posiedzeniu Zarządu Okręgu. Kolegium Sędziowskie działa w oparciu o regulaminy i przepisy dotyczące sędziów i sportu wędkarskiego, a to uniemożliwia stosowanie praktyk wymuszania decyzji Kolegium przez działaczy sportowych. 2. Pracownik etatowy Z.O. ds. sportu, delegowany do obsługi imprezy sportowej, ma prawo do: otrzymywania pieniędzy w ramach delegacji służbowej, odbioru dnia wolnego (za sobotę lub niedzielę). Pracownik etatowy Z.O. ds. sportu, nawet mając uprawnienia sędziowskie, nie ma prawa w czasie służbowym korzystać z uprawnień przypisanych działaczom społecznym: odbierać ryczałtu sędziowskiego, być rozliczanym za działalność społeczną (sędziowską) w cyklu rozliczeń rocznych. Powyższe nieprawidłowości, na które nie ma przyzwolenia środowiska sędziowskiego powodują konflikt w tym środowisku. Oczekujemy natychmiastowej decyzji Z.O. w tej sprawie. (k-2) Kolegium Sędziowskie w roku 2001 pod przewodnictwem Kol. Waldemara Lewandowskiego oraz Kol. Zdzisława Monarskiego podjęło decyzję w sprawie naliczania sędziowań oraz rozliczania pracowników Okręgu. Pracownicy okręgu nigdy nie otrzymali ryczałtu sędziowskiego za sędziowanie. Podczas zawodów poza obowiązkami służbowymi pracownicy wykonują obowiązki sędziowskie i za to zostają im zaliczone sędziowania, co Kolegium Sędziowskie uznało za słuszne. 3. Przywrócić organizowany przez Zarząd Okręgu Mazowieckiego obóz wędkarski dla dzieci i młodzieży w wakacje 2012, co pozwoli na wymianę doświadczeń adeptom wędkarstwa z różnych kół oraz szkolenie pod okiem opiekunów i najlepszych trenerów. Koło nie zgadza się z odpowiedzią, że Komisja Młodzieżowa Okręgu Mazowieckiego nie

13 posiada środków na szkolenie dzieci i młodzieży poza organizacją jednej imprezy obozu międzynarodowego. Tym bardziej że najwięcej członków kadry narodowej naszego Okręgu wywodzi się z grupy najmłodszej, czyli kadetów. (k-5) Nie ma możliwości zorganizowania obozu wędkarskiego w sezonie 2012, ponieważ potrzebne są środki finansowe, które na ten rok nie zostały zaplanowane. Planując obóz, trzeba co najmniej pół roku wcześniej zarezerwować bazę noclegową, a także spełniać wszystkie wymagania ustawowe, na co w tej chwili jest już za późno. 4. Umieścić na stronie internetowej okręgu dział o sukcesach zawodników Okręgu Mazowieckiego. (k-7) Zostanie stworzona zakładka na stronie internetowej okręgu dotycząca sukcesów zawodników. 5. Wnioskujemy o zwiększenie diet dla sędziów zawodów wędkarskich na każdym szczeblu zawodów. (k-14) Wysokość diet i ryczałtów na zawodach wędkarskich uregulowana jest uchwałami Zarządu Głównego PZW. 6. Koło wnioskuje o zmianę w naliczaniu punktów za ryby złowione podczas zawodów spinningowych. (k-28) Obliczanie wyników zawodów spinningowych odbywa się w oparciu o Zasady Wędkarskiego Sportu Kwalifikowanego, gdzie punktacja za złowienie poszczególnych ryb jest ściśle określona. Mistrzostwa Koła muszą być rozgrywane według tej punktacji. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby w zawodach towarzyskich Koła czy Kluby tworzyły swoje własne regulaminy punktacji zawodów. Regulaminy te muszą być przekazane do wiadomości zawodników przed rozpoczęciem sezonu i obowiązywać na wszystkich zawodach towarzyskich w rozpoczętym sezonie. Jednak regulaminy wewnętrzne nie mogą być w sprzeczności z R.A.P.R. 7. Wyrównać stypendia sportowe w zawodach Grand Prix Okręgu do jednakowego poziomu we wszystkich kategoriach wiekowych od 2011 r. Aby nie było tak, że senior za I miejsce otrzymuje kilkakrotnie wyższe stypendium niż zawodnicy w pozostałych kategoriach: kadeci, juniorzy, młodzież, kobiety. (k-29) Począwszy od sezonu 2012 nastąpiła zmiana zasad przyznawania stypendiów sportowych. Wszystkie dyscypliny i kategorie wiekowe naliczane będą według tych samych zasad. 8. Przy wnoszeniu opłat za wędkowanie powinno się informować wędkarzy o terminie i miejscu rozgrywanych zawodów okręgowych i krajowych w celu uniknięcia sytuacji konfliktowych na łowisku, np. poprzez umieszczenie terminarza zawodów Okręgu w miejscu wnoszenia opłat. (k-37) Wszystkie Zarządy Kół na początku roku otrzymują kalendarz imprez krajowych i okręgowych. Dla Kół nie powinno być problemu z przekazaniem tych informacji ogółowi wędkarzy. Formę przekazania tych informacji Koła muszą ustalić samodzielnie. 9. W Sprawozdaniu z działalności koła dokonać zmiany w zapisie: posiadanie minimum jednego czynnego sędziego wędkarskiego w kole na posiadanie w kole minimum jednego aktywnego sędziego wędkarskiego, sędziującego w zawodach okręgowych lub krajowych. (k-37) Wniosek zostanie rozpatrzony podczas zatwierdzania Regulaminu Oceny Działalności Kół na rok 2013.W bieżącym roku regulamin jest już zatwierdzony i nie ma możliwości wprowadzenia zmian

14 10. Podczas opracowywania nowych dokumentów lub wprowadzania zmian w dokumentach obowiązujących, szczególnie tych, które dotyczą kół PZW, celowe jest w szerszym niż dotychczas zakresie konsultowanie ich treści z zarządami kół oraz z właściwymi komisjami, zgodnie z ich kompetencjami (np. OKS w zakresie sportu). (k-37) Zmiany w dokumentach wynikają najczęściej ze zmian wprowadzonych przez Dział Sportu Zarządu Głównego PZW. Okręg Mazowiecki nie ma bezpośredniego wpływy na wprowadzane w życie zapisy. Staramy się, żeby wszystkie tego typu problemy rozwiązywać podczas szkoleń i spotkań z prezesami, sędziami czy kapitanami sportowymi. Zawsze można poprosić o wyjaśnienie przepisów Kapitanat Sportowy lub Kolegium Sędziowskie OM PZW. 11. Terminy planowanych imprez w Okręgu dla seniorów i dzieci często się nakładają. Dla mniejszych kół jest to problem, ponieważ zazwyczaj te same osoby w kołach są sędziami, opiekunami szkółek wędkarskich, zawodnikami kadry na zawody okręgowe lub pełnią inne funkcje. Koła nie są w stanie tego pogodzić, a bardzo chciałyby w pełni uczestniczyć w życiu Okręgu. (k-54) Począwszy od sezonu 2012 terminy zawodów wędkarskich i imprez dla dzieci i młodzieży rozgrywanych w Okręgu Mazowieckim nie pokrywają się. 12. Opracować i udostępnić więcej materiałów dydaktycznych dla szkółek wędkarskich i nowych członków PZW. Wniosek ponowny (k-54) Komisja Młodzieżowa Okręgu Mazowieckiego posiada poradnik dydaktyczny do szkolenia młodych wędkarzy łącznie z tablicami przedstawiającymi wizerunki ryb. Materiały te są do pozyskania w siedzibie OM PZW. Jeżeli będą potrzebne inne materiały, prosimy o wnioski z konkretnymi propozycjami. 13. Ustanowić obowiązek oznakowania Koła będącego organizatorem zawodów wędkarskich. (k-63) Większość kół organizujących zawody wywiesza własne banery. 14. Organizować Mistrzostwa Szkółek Wędkarskich na zalewie w Makowie Mazowieckim. (k-69) Jeżeli Koło gospodarujące na Zalewie w Makowie Mazowieckim zgłosi chęć współpracy przy organizacji Mistrzostw Szkółek Wędkarskich, wniosek ten zostanie przedstawiony do akceptacji przez Komisję Młodzieżową Okręgu Mazowieckiego. 15. Usprawnić organizację i przeprowadzanie Okręgowej Olimpiady Młodzieży w sportach wędkarskich. (k-84) Okręgowa Olimpiada Młodzieży w Sportach Wędkarskich w sezonie 2012 została przeprowadzona w nowej formule i według nowych zasad organizacyjnych. 16. Uporządkować w formie regulaminu zasady rozgrywania olimpiad okręgowych i zasady powoływania reprezentacji okręgu na olimpiady ogólnopolskie, i opublikować je na stronie internetowej Okręgu. (k-84) Okręgowe Olimpiady Młodzieży w Sportach Wędkarskich rozgrywane są według zasad zatwierdzonych przez Komisję Młodzieżową ZG PZW. Reprezentantami Okręgu na Olimpiady ogólnopolskie są zawodnicy zajmujący czołowe miejsca w olimpiadzie okręgowej. Wszystkie zasady rozgrywek i wyłaniania kadry zostaną opublikowane na stronie OM w zakładce Młodzież

15 17. Wnioskujemy o sporządzenie harmonogramu zawodów na szczeblu okręgu z podaniem daty i miejsca rzutowych mistrzostw naszego rejonu. (k-84) Rzutowe Mistrzostwa Okręgu są zawodami nieoficjalnymi, z tego powodu nie znajdują się w kalendarzu imprez okręgowych. Jeżeli Mistrzostwa Rzutowe będą rozgrywane w sezonie 2012, poinformujemy o tym w oficjalnym komunikacie zamieszczonym na stronie Okręgu i wysłanym jako informacja do kół w terminie minimum 30 dni przed imprezą. 18. Wnioskujemy o opracowanie i opublikowanie na stronie Okręgu zasad powoływania zawodników na zawody rzutowe z cyklu Grand Prix Polski. (k-84) Wniosek o opracowanie i opublikowanie na stronie Okręgu zasad powoływania zawodników na zawody rzutowe GPX Polski zostanie przekazany Komisji Młodzieżowej która w tej chwili zajmuje się sportem rzutowym. Inwestycje 1. Należy kontynuować działalność Komisji ds. Rozwoju Bazy Schroniskowej, Zakładów Rybackich i Ośrodków Zarybieniowych jako organu doradczego dla zarządów kół w celu opracowania szczegółowych programów rozwoju bazy schroniskowej. (k-5) Komisja Inwestycyjno Schroniskowa na posiedzeniu w 12 stycznia 2012 r. omówiła opracowany i przedstawiony Zarządowi Okręgu dokument zatytułowany: Ocena działalności i rozwoju schronisk i stanic wędkarskich Okręgu Mazowieckiego PZW. Komisja Inwestycyjno - Schroniskowa zawnioskowała o kontynuację działalności Komisji powołanej przez Zarząd Okręgu w zakresie opracowania szczegółowego planu rozwoju bazy schroniskowej poszczególnych ośrodków wspólnie z zarządami kół i przy współpracy z Okręgową Komisją Ekonomiczną w zakresie pozyskiwania środków na działania inwestycyjne, a także włączenia odpowiednich służb Zarządu Głównego PZW jako dysponenta istniejącego majątku. Stwierdziła również, że komisja powołana przez Zarząd Okręgu powinna być stałą komisją doradczą dla zarządów kół i Zarządu Okręgu, a w miarę potrzeb powinna być wzmacniana przez doradców w zakresie marketingu. Dokumenty w tej sprawie zostały załączone do protokołu i przekazane Z.O. 2. Wnioskujemy o umocnienie nabrzeży przystani w Lunie (Ostrołęka Wojciechowice) z jednoczesnym jej pogłębieniem. (k-72) Umocnienie nabrzeża rzeki wymaga uzyskania zgody odpowiednich instytucji m.in. RZGW i Wydziału Ochrony Środowiska. Ponieważ teren i woda nie jest własnością PZW, finansowanie przedsięwzięcia przez Okręg jest niemożliwe. 3. Zwracamy się z prośbą o dofinansowanie prac konserwacyjnych na stawie w Koźle. Jesteśmy jednym z najmniejszych kół w Okręgu, a posiadamy w gospodarowaniu stanicę wraz ze stawem. Jest to obszar ok. 1,5 ha. Większość prac związanych z utrzymaniem stawu i stanicy ponosimy z własnych środków i niejednokrotnie brakuje nam na działalność statutową. Odmulenie stawu w tym roku pozwoliłoby na lepsze warunki bytowania ryb. Przybliżony koszt prac związanych z odmuleniem szacujemy na kwotę ok. 5 tys. zł. Część środków poniesiemy sami. W tym roku obchodzimy 20 lecie naszego Koła i z tej okazji chcemy zorganizować imprezę sportowo-rekreacyjną dla dzieci i młodzieży pt. WĘDKUJ RAZEM Z NAMI. (k-85) PZW jest właścicielem działki o pow m2 we wsi Koźle gm. Kolno. Na działce tej jest zbiornik wodny staw, którym opiekuje się koło w Kolnie. Ze względu na niewielkie środki inwestycyjne, jakimi dysponował Okręg zł, wydatki Koła w Kolnie nie zostały przez Komisję Inwestycyjno Schroniskową ujęte w preliminarzu na rok Dofinansowanie przedstawionego zamierzenia może nastąpić w przypadku wystąpienia w Okręgu rezerw finansowych

Uchwała nr 13/2017 Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia r.

Uchwała nr 13/2017 Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia r. Uchwała nr 13/2017 w sprawie: zatwierdzenia regulaminu łowiska licencyjnego nr 133 Staw CMC Zawiercie Na podstawie 46 pkt 15 Statutu PZW z dnia 19.10.2007 r. oraz uchwały nr 22 Prezydium Zarządu Głównego

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 15/2015 Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminu łowiska licencyjnego Leśny Dwór nr 230

Uchwała nr 15/2015 Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminu łowiska licencyjnego Leśny Dwór nr 230 Uchwała nr 15/2015 Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia 21.02.2015 r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminu łowiska licencyjnego Leśny Dwór nr 230 Na podstawie 46 pkt 15 Statutu PZW z dnia 19.10.2007 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OKRĘGOWEGO KAPITANATU SPORTOWEGO OKRĘGU PZW W RADOMIU

REGULAMIN OKRĘGOWEGO KAPITANATU SPORTOWEGO OKRĘGU PZW W RADOMIU Załącznik do Uchwały nr 20/2013 z dnia 15.06.2013r. Zarządu Okręgu PZW w Radomiu REGULAMIN OKRĘGOWEGO KAPITANATU SPORTOWEGO OKRĘGU PZW W RADOMIU Radom, czerwiec 2013r. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 11/2017 Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminu łowiska licencyjnego nr 231 Żarki

Uchwała nr 11/2017 Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminu łowiska licencyjnego nr 231 Żarki Uchwała nr 11/2017 w sprawie: zatwierdzenia regulaminu łowiska licencyjnego nr 231 Żarki Na podstawie 46 pkt 15 Statutu PZW z dnia 19.10.2007 r. oraz uchwały nr 22 Prezydium Zarządu Głównego z dnia 01.07.2006

Bardziej szczegółowo

w sprawie: zatwierdzenie regulaminu łowiska licencyjnego Malinka nr 216

w sprawie: zatwierdzenie regulaminu łowiska licencyjnego Malinka nr 216 Uchwała nr 14/2015 w sprawie: zatwierdzenie regulaminu łowiska licencyjnego Malinka nr 216 Na podstawie 46 pkt 10 i 15 Statutu PZW z dnia 19.10.2007 r. oraz uchwały nr 22 Prezydium Zarządu Głównego z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWODÓW SPINNINGOWYCH ZALICZONYCH DO GRAND PRIX OKRĘGU GORZOWSKIEGO od 2017

REGULAMIN ZAWODÓW SPINNINGOWYCH ZALICZONYCH DO GRAND PRIX OKRĘGU GORZOWSKIEGO od 2017 REGULAMIN ZAWODÓW SPINNINGOWYCH ZALICZONYCH DO GRAND PRIX OKRĘGU GORZOWSKIEGO od 2017 1. Zawody spinningowe na zlecenie Zarządu Okręgu przeprowadzają Kluby Wędkarstwa Sportowego oraz Koła PZW działające

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 18/2017 Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia r.

Uchwała nr 18/2017 Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia r. Uchwała nr 18/2017 w sprawie: ustalenia gospodarza i zatwierdzenia regulaminu łowiska licencyjnego nr 709 Kamieniec Na podstawie 46 pkt 15 Statutu PZW z dnia 19.10.2007 r. oraz uchwały nr 22 Prezydium

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 6/2017 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia r.

Uchwała nr 6/2017 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia r. Uchwała nr 6/2017 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia 19.01.2017 r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminu łowiska licencyjnego nr 416 Zacisze Na podstawie 46 pkt 15 Statutu PZW z dnia 19.10.2007

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 45/2015 Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia r.

Uchwała nr 45/2015 Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia r. Uchwała nr 45/2015 w sprawie: zmiany nazwy i numeru łowiska oraz zatwierdzenia regulaminu łowiska licencyjnego Ciągowice nr 104 Na podstawie 46 pkt 15 Statutu PZW z dnia 19.10.2007 r. oraz uchwały nr 22

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 25/17 Prezydium Zarządu Okręgu PZW Okręg w Poznaniu podjęta w dniu 16 listopada 2017 r.

Uchwała Nr 25/17 Prezydium Zarządu Okręgu PZW Okręg w Poznaniu podjęta w dniu 16 listopada 2017 r. Uchwała Nr 25/17 w sprawie likwidacji wędkarskich klubów sportowych Na podstawie 48 ust. 2 w oparciu o 47 pkt 16 Statutu PZW, Prezydium Zarządu Okręgu z dniem podjęcia uchwały likwiduje wszystkie wędkarskie

Bardziej szczegółowo

OKRĘG MAZOWIECKI Koło PZW nr 34 w Komorowie PLAN PRACY NA 2012 ROK.

OKRĘG MAZOWIECKI Koło PZW nr 34 w Komorowie PLAN PRACY NA 2012 ROK. 1 OKRĘG MAZOWIECKI Koło PZW nr 34 w Komorowie PLAN PRACY NA 2012 ROK. Lp. Przedsięwzięcie Termin realizacji Odpowiedzialny Współuczestniczący 1. 2. 3. 4. DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNO - FINANSOWA 1. 2. Posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 44/2015 Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminu łowiska licencyjnego Dzibice nr 108

Uchwała nr 44/2015 Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminu łowiska licencyjnego Dzibice nr 108 Uchwała nr 44/2015 w sprawie: zatwierdzenia regulaminu łowiska licencyjnego Dzibice nr 108 Na podstawie 46 pkt 15 Statutu PZW z dnia 19.10.2007 r. oraz uchwały nr 22 Prezydium Zarządu Głównego z dnia 01.07.2006

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AMATORSKIEGO POŁOWU RYB NA JEZIORZE PRZECHLEWSKIM W GMINIE PRZECHLEWO

REGULAMIN AMATORSKIEGO POŁOWU RYB NA JEZIORZE PRZECHLEWSKIM W GMINIE PRZECHLEWO REGULAMIN AMATORSKIEGO POŁOWU RYB NA JEZIORZE PRZECHLEWSKIM W GMINIE PRZECHLEWO Wydanie 25 Opracował Bogdan Barton Przechlewo, 13 luty 2016 r. 1 Wstęp 1. Dzierżawcą Jeziora Przechlewskiego wyłonionym w

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 16/2017 Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminu łowiska licencyjnego nr 517 Michalik

Uchwała nr 16/2017 Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminu łowiska licencyjnego nr 517 Michalik Uchwała nr 16/2017 w sprawie: zatwierdzenia regulaminu łowiska licencyjnego nr 517 Michalik Na podstawie 46 pkt 15 Statutu PZW z dnia 19.10.2007 r. oraz uchwały nr 22 Prezydium Zarządu Głównego z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 10/2015 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia 22.01.2015 r. w sprawie: utworzenia i zatwierdzenia łowiska licencyjnego LIGA

Uchwała nr 10/2015 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia 22.01.2015 r. w sprawie: utworzenia i zatwierdzenia łowiska licencyjnego LIGA Uchwała nr 10/2015 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia 22.01.2015 r. w sprawie: utworzenia i zatwierdzenia łowiska licencyjnego LIGA Na podstawie 47 ust. 1 w związku z 46 pkt 10 i 15 Statutu

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Koła PZW OSW Rogóżno na 2017 roku

Plan pracy Koła PZW OSW Rogóżno na 2017 roku Plan pracy Koła PZW OSW Rogóżno na 2017 roku Plan pracy Koła PZW OSW Rogóżno do zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo Wyborcze Członków Koła w dniu 18.12.2016 W działalności organizacyjnej:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 57/14 Prezydium Zarządu Okręgu PZW Okręg w Poznaniu podjęta w dniu 20 października 2014 r.

Uchwała Nr 57/14 Prezydium Zarządu Okręgu PZW Okręg w Poznaniu podjęta w dniu 20 października 2014 r. Uchwała Nr 57/14 w sprawie przystąpienia do porozumienia polsko- niemieckiego Na podstawie 47 ust. 1 w oparciu o 46 pkt 24 Statutu PZW Prezydium Zarządu Okręgu postanawia przystąpić do porozumienia polsko

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 70/2015 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia r.

Uchwała nr 70/2015 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia r. Uchwała nr 70/2015 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia 25.11.2015 r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminu łowiska licencyjnego Herkules nr 113 Na podstawie 47 ust. 1 w związku z 46 pkt 15 Statutu

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 10/2017 Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia r.

Uchwała nr 10/2017 Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia r. Uchwała nr 10/2017 Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia 20.02.2017 r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminu łowiska licencyjnego Korzeniec składającego się ze stawu Pilok nr 526 i zbiorników Zalew nr 1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 641/218/09 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 26 maja 2009 roku

UCHWAŁA Nr 641/218/09 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 26 maja 2009 roku UCHWAŁA Nr 641/218/09 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 26 maja 2009 roku w sprawie dokonania oceny wypełniania obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej w obwodzie rybackim rzeki Brda

Bardziej szczegółowo

Gospodarka rybacka na jeziorach Skarbu Państwa w woj. warmińsko-mazurskim. Andrzej Zyśk Delegatura NIK w Olsztynie Warszawa, r.

Gospodarka rybacka na jeziorach Skarbu Państwa w woj. warmińsko-mazurskim. Andrzej Zyśk Delegatura NIK w Olsztynie Warszawa, r. Gospodarka rybacka na jeziorach Skarbu Państwa w woj. warmińsko-mazurskim Delegatura NIK w Olsztynie Warszawa, 4.11.2014 r. Cel główny kontroli Ocena realizacji ustawowych zadań na rzecz prowadzenia na

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 68/2014 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia r.

Uchwała nr 68/2014 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia r. Uchwała nr 68/2014 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach w sprawie: zatwierdzenia regulaminu łowiska specjalnego Młyńszczok nr 643 Na podstawie 47 ust. 1 w związku z 46 pkt 10 i 15 Statutu PZW z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 10/2017 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia r.

Uchwała nr 10/2017 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia r. Uchwała nr 10/2017 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia 19.01.2017 r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminu łowisk licencyjnych nr 737 Moczury i nr 738 Zacisze Na podstawie 46 pkt 15 Statutu

Bardziej szczegółowo

Traci moc uchwała nr 27/2014 ZO PZW w Katowicach z dnia r.

Traci moc uchwała nr 27/2014 ZO PZW w Katowicach z dnia r. Uchwała nr 63/2015 w sprawie: zmiany gospodarza łowiska licencyjnego Górnik nr 808 oraz zatwierdzenia jego regulaminu Na podstawie 46 pkt 10 i 15 Statutu PZW z dnia 19.10.2007 r. Zarząd Okręgu PZW w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 9/2017 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia r.

Uchwała nr 9/2017 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia r. Uchwała nr 9/2017 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia 19.01.2017 r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminu łowiska licencyjnego nr 741 14 - ka. Na podstawie 46 pkt 15 Statutu PZW z dnia 19.10.2007

Bardziej szczegółowo

Regulamin zawodów w dyscyplinach wędkarskich. System wyłaniania Mistrzów Okręgu w latach 2013-2017.

Regulamin zawodów w dyscyplinach wędkarskich. System wyłaniania Mistrzów Okręgu w latach 2013-2017. Radom, dnia. r. Załącznik do Uchwały nr.. Zarządu Okręgu PZW w Radomiu z dnia.. r. Regulamin zawodów w dyscyplinach wędkarskich. System wyłaniania Mistrzów Okręgu w latach 2013-2017. Zasady rozgrywania

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. Sprawozdanie z działalności Koła nr -... w roku 20. Wykonanie. działalność Pozycja. Rodzaj działania Liczba. punktów.

Załącznik Nr 1. Sprawozdanie z działalności Koła nr -... w roku 20. Wykonanie. działalność Pozycja. Rodzaj działania Liczba. punktów. UCHWAŁA NR 7/Z.O./06 Zarządu Okręgu Maz. PZW z października 06 r., w sprawie zmian w tabeli punktowej, objaśnieniach do tabeli Sprawozdania z działalności Koła PZW Okręgu Mazowieckiego oraz w regulaminie

Bardziej szczegółowo

Kompetencje Samorządu Województwa w zakresie rybactwa

Kompetencje Samorządu Województwa w zakresie rybactwa Kompetencje Samorządu Województwa w zakresie rybactwa 1. Ocena wypełniania przez uprawnionego do rybactwa obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej Art. 6 ust. 2a ustawy z dnia 18 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Zarządu Okręgu PZW w Tarnowie z dnia r. w sprawie ustalenia zasad nagradzania wędkarzy za prace społeczne wykonywane na rzecz okręgu.

Zarządu Okręgu PZW w Tarnowie z dnia r. w sprawie ustalenia zasad nagradzania wędkarzy za prace społeczne wykonywane na rzecz okręgu. z dnia 16.01.2017 r. w sprawie ustalenia zasad nagradzania wędkarzy za prace społeczne wykonywane na rzecz okręgu. Zarząd Okręgu PZW, na podstawie 46 pkt 10 Statutu PZW ustala następujące zasady nagradzania

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 72/2015 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia 25.11.2015 r.

Uchwała nr 72/2015 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia 25.11.2015 r. Uchwała nr 72/2015 w Katowicach z dnia 25.11.2015 r. w sprawie: składek i opłat, regulaminu, zezwolenia i rejestru połowu ryb łowiska specjalnego Czarna Przemsza Na podstawie 47 pkt 1 w zw. z 46 pkt 15

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 19/2017 Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminu łowiska licencyjnego nr 541 Olszyce

Uchwała nr 19/2017 Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminu łowiska licencyjnego nr 541 Olszyce Uchwała nr 19/2017 w sprawie: zatwierdzenia regulaminu łowiska licencyjnego nr 541 Olszyce Na podstawie 46 pkt 15 Statutu PZW z dnia 19.10.2007 r. oraz uchwały nr 22 Prezydium Zarządu Głównego z dnia 01.07.2006

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 2/2016 Walnego Zgromadzenia sprawozdawczego członków Koła PZW w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 10 stycznia 2016 roku

UCHWAŁA Nr 2/2016 Walnego Zgromadzenia sprawozdawczego członków Koła PZW w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 10 stycznia 2016 roku UCHWAŁA Nr 2/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Koła za 2016 rok Walne Zgromadzenie członków Koła PZW na wniosek Komisji Rewizyjnej Koła postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin łowiska licencyjnego w Kodrębie

Regulamin łowiska licencyjnego w Kodrębie Regulamin łowiska licencyjnego w Kodrębie REGULAMIN AMATORSKIEGO POŁOWU RYB NA ŁOWISKU LICENCYJNYM W KODRĘBIE Gospodarzem łowiska jest uprawniony do prowadzenia gospodarki rybacko wędkarskiej w obwodzie

Bardziej szczegółowo

Halowy Turniej Wędkarski Test wiedzy o wędkarstwie, pytania przygotował Piotr Pik

Halowy Turniej Wędkarski Test wiedzy o wędkarstwie, pytania przygotował Piotr Pik 1 Halowy Turniej Wędkarski Test wiedzy o wędkarstwie, pytania przygotował Piotr Pik 1.W jakim wieku młodzież niezrzeszona w PZW może wędkować pod opieką wędkarza w ramach jego limitu połowu ryb? a/ do

Bardziej szczegółowo

Spinningowe Mistrzostwa Okręgu

Spinningowe Mistrzostwa Okręgu KOMUNIKAT NR 1 Spinningowe Mistrzostwa Okręgu Domaniów, dn. 13-14 czerwca 2015 r. 1. Data rozegrania zawodów. Zawody rozegrane zostaną w dwóch turach; I tura w dniu 13 czerwca 2015 w godzinach 5.30 15.30,

Bardziej szczegółowo

sumie miejsc decyduje większa suma punktów zawodników drużyny. Przy dalszej równości przyznaje się miejsca ex aequo.

sumie miejsc decyduje większa suma punktów zawodników drużyny. Przy dalszej równości przyznaje się miejsca ex aequo. Część I 1. RODZAJ ZAWODÓW 1.1. 1.3. Zawody mogą być rozgrywane w klasyfikacji indywidualnej i drużynowej w kategoriach wiekowych: seniorów (mężczyzn, kobiet), młodzieży (juniorów, juniorek) oraz kadetów

Bardziej szczegółowo

Okręgowy Kalendarz Zawodów i Imprez Wędkarskich na rok 2014

Okręgowy Kalendarz Zawodów i Imprez Wędkarskich na rok 2014 BIULETYN OKRĘGOWEGO KAPITANATU SPORTOWEGO W RADOMIU NR 1/2014 (6), Radom 18.01.2014r. Okręgowy Kalendarz Zawodów i Imprez Wędkarskich na rok 2014 Koleżanki i Koledzy, Zawodnicy, Organizatorzy i Wędkarze,

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT RYBACTWA ŚRÓDLĄDOWEGO

INSTYTUT RYBACTWA ŚRÓDLĄDOWEGO INSTYTUT RYBACTWA ŚRÓDLĄDOWEGO w Olsztynie im Stanisława Sakowicza ZAKŁAD RYBACTWA RZECZNEGO w Żabieńcu ul. Główna 48, 05-500 Piaseczno tel. 022/7970853, tel/fax 022/7562044, 7562088 L.dz. ZRRz 29/2012

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 69/2015 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia r.

Uchwała nr 69/2015 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia r. Uchwała nr 69/2015 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia 25.11.2015 r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminu łowiska licencyjnego Kalety nr 311 Na podstawie 47 ust. 1 w związku z 46 pkt 15 Statutu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY ZARZĄDU OKRĘGU MAZOWIECKIEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO z 5.10.2015 r.

UCHWAŁY ZARZĄDU OKRĘGU MAZOWIECKIEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO z 5.10.2015 r. UCHWAŁY ZARZĄDU OKRĘGU MAZOWIECKIEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO z 5.10.2015 r. UCHWAŁA NR 97/Z.O./2015 w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium Z.O. Maz. PZW. Na podstawie 47 p. 1 Statutu PZW Zarząd

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 53/Prezydium/2017 Zarządu Okręgu PZW z siedzibą w Opolu z dnia 28/08/2017

UCHWAŁA Nr 53/Prezydium/2017 Zarządu Okręgu PZW z siedzibą w Opolu z dnia 28/08/2017 UCHWAŁA Nr 53/Prezydium/2017 Zarządu Okręgu PZW z siedzibą w Opolu z dnia 28/08/2017 w sprawie zatwierdzenia zmian dotyczących procedur zarybieniowych 1 Zarząd Okręgu PZW z siedzibą w Opolu zatwierdza

Bardziej szczegółowo

TABELA ROCZNEJ OCENY DZIAŁALNOŚCI KÓŁ ZA 2013 ROK

TABELA ROCZNEJ OCENY DZIAŁALNOŚCI KÓŁ ZA 2013 ROK TABELA ROCZNEJ OCENY DZIAŁALNOŚCI KÓŁ ZA 0 ROK Nr Koła 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 I/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROWADZENIA AMATORSKIEGO POŁOWU RYB WĘDKĄ. (obowiązujące od dnia 01 stycznia 2016 r. tekst jednolity)

ZASADY PROWADZENIA AMATORSKIEGO POŁOWU RYB WĘDKĄ. (obowiązujące od dnia 01 stycznia 2016 r. tekst jednolity) ZASADY PROWADZENIA AMATORSKIEGO POŁOWU RYB WĘDKĄ. (obowiązujące od dnia 01 stycznia 2016 r. tekst jednolity) Na wszystkich wodach będących w użytkowaniu Okręgu PZW w Radomiu obowiązuje: 1) zakaz połowu

Bardziej szczegółowo

Juniorzy, juniorki startujący w kat. seniorów mężczyzn i kobiet wnoszą opłaty jak seniorzy.

Juniorzy, juniorki startujący w kat. seniorów mężczyzn i kobiet wnoszą opłaty jak seniorzy. REGULAMIN SPŁAWIKOWYCH ZAWODÓW KÓŁ PZW ZRZESZONYCH W LIDZE WĘDKARSKIEJ NYSA-BÓBR 1. Organizator i cel Ligi: Organizatorami Ligi są Koła PZW zrzeszonych w wyżej wymienionym porozumieniu. Celem Ligi jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIOWSKIEGO SPORTU WĘDKARSKIEGO OKRĘGU MAZOWIECKIEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO

REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIOWSKIEGO SPORTU WĘDKARSKIEGO OKRĘGU MAZOWIECKIEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIOWSKIEGO SPORTU WĘDKARSKIEGO OKRĘGU MAZOWIECKIEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO WARSZAWA, GRUDZIEŃ 2012 1 UCHWAŁA Nr 169/Z.O./2012 Zarządu Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 71/2015 Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia r. w sprawie: zatwierdzenia wytycznych dla Komisji Odznak ZO w Katowicach

Uchwała nr 71/2015 Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia r. w sprawie: zatwierdzenia wytycznych dla Komisji Odznak ZO w Katowicach Uchwała nr 71/2015 Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia 17.12.2015 r. w sprawie: zatwierdzenia wytycznych dla Komisji Odznak ZO w Katowicach Na podstawie 46 pkt. 11 Statutu PZW z dn. 19.10.2007 r. Zarząd

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 6/2015 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia r.

Uchwała nr 6/2015 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia r. Uchwała nr 6/2015 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia 22.01.2015 r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminu łowiska licencyjnego w Sławkowie nr 203 Na podstawie 47 ust. 1 w związku z 46 pkt 10

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 80 Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Jeleniej Górze z dnia r.

UCHWAŁA Nr 80 Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Jeleniej Górze z dnia r. UCHWAŁA Nr 80 Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Jeleniej Górze z dnia 28.11.2011 r. w sprawie: wprowadzenia w życie tabeli składek członkowskich okręgowych na 2012 r. oraz zakresu i zasad

Bardziej szczegółowo

OKRĘG POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO W SZCZECINIE

OKRĘG POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO W SZCZECINIE OKRĘG POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO W SZCZECINIE Rzeka Odra - Szczecin 2017 Łowisko Sicina w Pyrzycach Okręg PZW w Szczecinie działa w granicach administracyjnych dawnego województwa szczecińskiego. Na

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT RYBACTWA ŚRÓDLĄDOWEGO

INSTYTUT RYBACTWA ŚRÓDLĄDOWEGO 1 INSTYTUT RYBACTWA ŚRÓDLĄDOWEGO w Olsztynie im Stanisława Sakowicza ZAKŁAD RYBACTWA RZECZNEGO w śabieńcu ul. Główna 48, 05-500 Piaseczno tel. 022/7970853, tel/fax 022/7562044, 7562088 L.dz. ZRRz 07/71/7/24/09

Bardziej szczegółowo

ZAŁOśENIA DO PRELIMINARZA BUDśETOWEGO KÓŁ NA 2013 R.

ZAŁOśENIA DO PRELIMINARZA BUDśETOWEGO KÓŁ NA 2013 R. OKRĘG MAZOWIECKI POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO 00-831 Warszawa ul. Twarda 42 tel/fax 620-51-96 tel.: 620-50-83, 654-57-05 Regon 011508827 NIP 527-10-20-661 konto: 11 1090 2574 0000 0006 4400 0281 strona:

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb

Zmiany w Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb Zmiany w Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb Zgodnie z Uchwałą Zarządu Głównego Nr 74 z dnia 28.03. 2015 r. od dnia 1.01.2016 r. obowiązuje nowy Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb. II. PRAWA WĘDKUJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

WZÓR KSIĘGI GOSPODARCZEJ. (zewnętrzna strona okładki strona 1 księgi gospodarczej) KSIĘGA GOSPODARCZA. Region wodny... Obwód rybacki...

WZÓR KSIĘGI GOSPODARCZEJ. (zewnętrzna strona okładki strona 1 księgi gospodarczej) KSIĘGA GOSPODARCZA. Region wodny... Obwód rybacki... WZÓR KSIĘGI GOSPODARCZEJ (zewnętrzna strona okładki strona 1 księgi gospodarczej) KSIĘGA GOSPODARCZA Region wodny...................................................... Obwód rybacki..................................................................

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 lutego 2015 r. Poz. 177 OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. z dnia 15 stycznia 2015 r.

Warszawa, dnia 3 lutego 2015 r. Poz. 177 OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. z dnia 15 stycznia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 lutego 2015 r. Poz. 177 OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ZEZWOLEŃ NA AMATORSKI POŁÓW RYB, WYSOKOŚĆ SKŁADEK I ULG ORAZ ZASADY WĘDKOWANIA W WODACH OKRĘGU MAZOWIECKIEGO PZW W 2012 ROKU

WARUNKI ZEZWOLEŃ NA AMATORSKI POŁÓW RYB, WYSOKOŚĆ SKŁADEK I ULG ORAZ ZASADY WĘDKOWANIA W WODACH OKRĘGU MAZOWIECKIEGO PZW W 2012 ROKU OKRĘG MAZOWIECKI POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO 00-831 Warszawa ul. Twarda 42 tel/fax 620-51-96 tel.: 620-50-83, 654-57-05 Regon 011508827 NIP 527-10-20-661 konto: 11 1090 2574 0000 0006 4400 0281 strona:

Bardziej szczegółowo

O D P O W I E D Z I N A W N I O S K I

O D P O W I E D Z I N A W N I O S K I OKRĘG MAZOWIECKI POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO ul. Twarda 42, 00-831 Warszawa tel./fax: (0 22) 620.51.96, tel. (0 22) 620.50.83 www.ompzw.pl e-mail: ompzworganizacyjny@wp.pl BZ WBK S.A. Warszawa nr 11

Bardziej szczegółowo

PETYCJA. Koła PZW nr 100 Bistyp oraz członków PZW kół mazowieckich,

PETYCJA. Koła PZW nr 100 Bistyp oraz członków PZW kół mazowieckich, Warszawa, 2014r. Polski Związek Wędkarski Okręg Mazowiecki Koło Nr 100 BISTYP ul. Księcia Janusza 62/221 01-452 Warszawa www.pzw100.waw.pl kapitan@pzw100.waw.pl Zarząd Okręgu Mazowieckiego Polski Związek

Bardziej szczegółowo

Regulamin zawodów w dyscyplinach wędkarskich. System wyłaniania kadry Okręgu w latach

Regulamin zawodów w dyscyplinach wędkarskich. System wyłaniania kadry Okręgu w latach Warszawa, dnia 14.12.2009 r. Załącznik nr 8 do Uchwały Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW nr 41/2010 z dnia 15.02.2010 r. Regulamin zawodów w dyscyplinach wędkarskich. System wyłaniania kadry Okręgu w latach

Bardziej szczegółowo

Wzorcowy zestaw pytań dla komisji egzaminacyjnych na kartę wędkarską

Wzorcowy zestaw pytań dla komisji egzaminacyjnych na kartę wędkarską Wzorcowy zestaw pytań dla komisji egzaminacyjnych na kartę wędkarską Komisje egzaminacyjne powołane przez PZW prowadzą egzaminy na kartę wędkarską w oparciu o przepisy zawarte w: Ustawie o rybactwie śródlądowym,

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem Uchwała nr 2

Uchwała nr 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem Uchwała nr 2 Uchwała nr 1 w sprawie: wysokośc diety dla działaczy na 2017 Na podstawie 46 pkt 10 uchwala się co następuje: Zarząd Okręgu podjął uchwałę że wysokość diet dla działaczy PZW na 2017 rok pozostaną w wysokości

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT OKRĘGOWEGO KAPITANATU SPORTOWEGO W RADOMIU NR 01/2015, Radom r.

KOMUNIKAT OKRĘGOWEGO KAPITANATU SPORTOWEGO W RADOMIU NR 01/2015, Radom r. Strona1 KOMUNIKAT OKRĘGOWEGO KAPITANATU SPORTOWEGO W RADOMIU NR 01/2015, Radom 12.01.2015 r. Zasady rozgrywania zawodów okręgowych w 2015 r. Zasady wyłaniania Mistrzów Okręgu w 2015 r. Zasady rozgrywania

Bardziej szczegółowo

Rybactwo w jeziorach lobeliowych

Rybactwo w jeziorach lobeliowych Projekt jest finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 2014 w ramach Funduszu Małych Grantów dla Programu Operacyjnego PL02 Ochrona Różnorodności Biologicznej

Bardziej szczegółowo

ZESTAW A. 2. Niszczenie wysokiego brzegu morskiego prowadzi do powstawania urwistych zboczy zwanych: a) mierzejami, b) klifami, c) depresjami

ZESTAW A. 2. Niszczenie wysokiego brzegu morskiego prowadzi do powstawania urwistych zboczy zwanych: a) mierzejami, b) klifami, c) depresjami ZESTAW A... IMIĘ...... NAZWISKO 1. Topnienie lodowców, podnoszenie się poziomu wód w morzach i oceanach to wynik: a) efektu cieplarnianego, b) kwaśnych deszczy, c) dziury ozonowej 2. Niszczenie wysokiego

Bardziej szczegółowo

Gospodarka rybacka w jeziorach lobeliowych

Gospodarka rybacka w jeziorach lobeliowych Projekt jest finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 2014 w ramach Funduszu Małych Grantów dla Programu Operacyjnego PL02 Ochrona Różnorodności Biologicznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin zawodów wędkarskich. Sum Krainy Łęgów Odrzańskich

Regulamin zawodów wędkarskich. Sum Krainy Łęgów Odrzańskich Regulamin zawodów wędkarskich Sum Krainy Łęgów Odrzańskich Celem zawodów jest integracja wędkarzy województwa dolnośląskiego szczególnie z obszaru Krainy Łęgów Odrzańskich, wokół wód rzeki Odry, jej dopływów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWODÓW SPINNINGOWYCH ZALICZONYCH DO GRAND PRIX OKRĘGU GORZOWSKIEGO NA 2014 ROK

REGULAMIN ZAWODÓW SPINNINGOWYCH ZALICZONYCH DO GRAND PRIX OKRĘGU GORZOWSKIEGO NA 2014 ROK REGULAMIN ZAWODÓW SPINNINGOWYCH ZALICZONYCH DO GRAND PRIX OKRĘGU GORZOWSKIEGO NA 2014 ROK 1. Zawody spinningowe na zlecenie Zarządu Okręgu przeprowadzają Kluby Wędkarstwa Sportowego oraz Koła PZW działające

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 68/2016 Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminu łowiska licencyjnego nr 736 Lin

Uchwała nr 68/2016 Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminu łowiska licencyjnego nr 736 Lin Uchwała nr 68/2016 Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia 14.12.2016 r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminu łowiska licencyjnego nr 736 Lin Na podstawie 46 pkt 15 Statutu PZW z dnia 19.10.2007 r. oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin amatorskiego połowu ryb na jeziorze Lubiąż Gminy Lubniewice. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 53 /2012 z dnia 13 stycznia 2012 r.

Regulamin amatorskiego połowu ryb na jeziorze Lubiąż Gminy Lubniewice. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 53 /2012 z dnia 13 stycznia 2012 r. Regulamin amatorskiego połowu ryb na jeziorze Lubiąż Gminy Lubniewice Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 53 /2012 z dnia 13 stycznia 2012 r. SPIS TREŚCI I. Wstęp. II. Prawa wędkującego w wodach Gminy Lubniewice.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 93/2015 Prezydium Zarządu Okręgu PZW podjęta w dniu 16 kwietnia 2015 r.

Uchwała Nr 93/2015 Prezydium Zarządu Okręgu PZW podjęta w dniu 16 kwietnia 2015 r. Uchwała Nr 93/2015 w sprawie zatwierdzenia protokołu Okręgowej Komisji Odznaczeń Na podstawie 47 ust. 1 w oparciu o 46 pkt 11 Statutu PZW, Prezydium Zarządu Okręgu zatwierdza protokół Okręgowej Komisji

Bardziej szczegółowo

Część opisowa okręgowych imprez sportowych na rok 2018

Część opisowa okręgowych imprez sportowych na rok 2018 Załącznik nr 2 do uchwały nr 90/2017 Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia 14.12.2017 r. Część opisowa okręgowych imprez sportowych na rok 2018 Okręgowy Kapitanat Sportowy w Katowicach przesyłając część

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/63/99 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 29 września 1999r.

Uchwała Nr X/63/99 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 29 września 1999r. Uchwała Nr X/63/99 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 29 września 1999r. w sprawie Społecznej Straży Pożarnej Na podstawie art. 24 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 18 kwietnia 1985r. o rybactwie śródlądowym (Dz.

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY nr 2

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY nr 2 KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY nr 2 Okręg Mazowiecki PZW - na zlecenie Zarządu Głównego PZW informuje, że w związku z wyznaczonym terminem Zjazdu Krajowego Delegatów PZW, który koliduje z obecnym terminem Mistrzostw

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT REGULAMIN VIII OTWARTYCH OGÓLNOPOLSKICH SPINNINGOWYCH ZAWODÓW WĘDKARSKICH. PARAMI Z ŁODZI p.t.: SZCZECINECKI JESIOTR 2016

KOMUNIKAT REGULAMIN VIII OTWARTYCH OGÓLNOPOLSKICH SPINNINGOWYCH ZAWODÓW WĘDKARSKICH. PARAMI Z ŁODZI p.t.: SZCZECINECKI JESIOTR 2016 KOMUNIKAT REGULAMIN VIII OTWARTYCH OGÓLNOPOLSKICH SPINNINGOWYCH ZAWODÓW WĘDKARSKICH PARAMI Z ŁODZI p.t.: SZCZECINECKI JESIOTR 2016 Postanowienia ogólne. Zawody spinningowe Szczecinecki Jesiotr na jeziorze

Bardziej szczegółowo

Część opisowa okręgowych imprez sportowych na rok 2017.

Część opisowa okręgowych imprez sportowych na rok 2017. Załącznik nr 2 do uchwały nr 79/2016 Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia 14.12.2016 r. Część opisowa okręgowych imprez sportowych na rok 2017. Okręgowy Kapitanat Sportowy w Katowicach przesyłając część

Bardziej szczegółowo

Imię. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w TARNOWIE ul. Ochronek TARNÓW. Nazwisko. Nr karty wędkarskiej.

Imię. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w TARNOWIE ul. Ochronek TARNÓW. Nazwisko. Nr karty wędkarskiej. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w TARNOWIE ul. Ochronek 24 33-100 TARNÓW ZEZWOLENIE 1-DNIOWE Na amatorski połów ryb wędką Dla członków PZW WAŻNE ( wpisać datę: dzień, miesiąc, rok słownie ) Wygenerowane

Bardziej szczegółowo

Regulamin zawodów wędkarskich. Boleń Krainy Łęgów Odrzańskich

Regulamin zawodów wędkarskich. Boleń Krainy Łęgów Odrzańskich Regulamin zawodów wędkarskich Boleń Krainy Łęgów Odrzańskich Celem zawodów jest integracja wędkarzy województwa dolnośląskiego szczególnie z obszaru Krainy Łęgów Odrzańskich, wokół wód rzeki Odry, jej

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30, tel. 22/ 623-24-04, fax. 22/ 623-22-04 Warszawa, dn. 3.12.2012 r. Informacja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat gospodarki

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ZEZWOLEŃ NA AMATORSKI POŁÓW RYB, WYSOKOŚĆ SKŁADEK I ULG ORAZ ZASADY WĘDKOWANIA W WODACH OKRĘGU MAZOWIECKIEGO PZW W 2015 ROKU

WARUNKI ZEZWOLEŃ NA AMATORSKI POŁÓW RYB, WYSOKOŚĆ SKŁADEK I ULG ORAZ ZASADY WĘDKOWANIA W WODACH OKRĘGU MAZOWIECKIEGO PZW W 2015 ROKU OKRĘG MAZOWIECKI POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO WARSZAWIE 00-831 Warszawa ul. Twarda 42 tel/fax 620-51-96 tel.: 620-50-83, 654-57-05 Regon 011508827 NIP 527-10-20-661 konto: 11 1090 2574 0000 0006 4400

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 12/2014. Zarządu Okręgu PZW w Gorzowie Wlkp. z dnia r.

Uchwała nr 12/2014. Zarządu Okręgu PZW w Gorzowie Wlkp. z dnia r. Uchwała nr 12/2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z gospodarki rybacko wędkarskiej za 2013r. 1. Na podstawie Statutu PZW 46 pkt. 1 Zarząd Okręgu przyjmuje do wiadomości i zatwierdza sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

OKRĘG MAZOWIECKI POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO KOŁO NR

OKRĘG MAZOWIECKI POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO KOŁO NR OKRĘG MAZOWIECKI POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO KOŁO NR 15 05 100 Nowy Dwór Mazowiecki ul. Sukienna 24a Tel. 22 775 29 77 strona: www.kolo15ndm.ompzw.pl email: pzwkolo15@interia.pl Nowy Dwór Mazowiecki,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 87/2015 Zarządu Okręgu PZW podjęta w dniu 20 lutego 2015 r.

Uchwała Nr 87/2015 Zarządu Okręgu PZW podjęta w dniu 20 lutego 2015 r. Uchwała Nr 87/2015 Zarządu Okręgu PZW w sprawie uzupełnienia składu osobowego Zarządu Okręgu PZW Na podstawie 20 ust. 1 w związku z 46 pkt. 1 Statutu PZW Zarząd Okręgu postanawia: 1. W związku z zdekompletowaniem

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT REGULAMIN OTWARTYCH SPINNINGOWYCH ZAWODÓW WĘDKARSKICH. PARAMI Z ŁODZI pt.: SZCZECINEK WĘDKUJE 2016

KOMUNIKAT REGULAMIN OTWARTYCH SPINNINGOWYCH ZAWODÓW WĘDKARSKICH. PARAMI Z ŁODZI pt.: SZCZECINEK WĘDKUJE 2016 KOMUNIKAT REGULAMIN OTWARTYCH SPINNINGOWYCH ZAWODÓW WĘDKARSKICH PARAMI Z ŁODZI pt.: SZCZECINEK WĘDKUJE 2016 Postanowienia ogólne: Zawody spinningowe z łodzi jako impreza towarzysząca otwarciu nowo wybudowanej

Bardziej szczegółowo

RAMOWE ZASADY PROWADZENIA ŁOWISK SPECJALNYCH PRZEZ KOŁA PZW OKRĘGU PZW W ZIELONEJ GÓRZE

RAMOWE ZASADY PROWADZENIA ŁOWISK SPECJALNYCH PRZEZ KOŁA PZW OKRĘGU PZW W ZIELONEJ GÓRZE Załącznik do protokołu z posiedzenia ZO z dnia 25.02.2013r. Uchwała Nr 5/02/2013 RAMOWE ZASADY PROWADZENIA ŁOWISK SPECJALNYCH PRZEZ KOŁA PZW OKRĘGU PZW W ZIELONEJ GÓRZE Na podstawie 7 pkt. 6, 46 pkt. 10

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OPINIOWANIA OPERATÓW RYBACKICH W UNIWERSYTECIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W OLSZTYNIE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN OPINIOWANIA OPERATÓW RYBACKICH W UNIWERSYTECIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W OLSZTYNIE. 1 Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 19/2014 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 17 marca 2014 r. REGULAMIN OPINIOWANIA OPERATÓW RYBACKICH W UNIWERSYTECIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W OLSZTYNIE 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb w Gospodarstwie Rybackim Mikołajki

Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb w Gospodarstwie Rybackim Mikołajki Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb w Gospodarstwie Rybackim Mikołajki I. WSTĘP Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb, zwany dalej Regulaminem, stanowi zbiór przepisów dotyczących zasad uprawiania wędkarstwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY BOGORIA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie regulaminu amatorskiego połowu ryb na zalewie Buczyna w Bogorii.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY BOGORIA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie regulaminu amatorskiego połowu ryb na zalewie Buczyna w Bogorii. Projekt UCHWAŁA NR... RADY GMINY BOGORIA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie regulaminu amatorskiego połowu ryb na zalewie Buczyna w Bogorii. Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt. 4, art. 41 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne I. Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Nr 26/2015 ZO z dnia 01.06.2015 roku REGULAMIN ŁOWISKA OKRĘGU PZW W RADOMIU O OGRANICZONEJ DOSTĘPNOŚCI STAW WÓLKA MAGIEROWA. (tekst jednolity, obowiązujący

Bardziej szczegółowo

Regulamin amatorskiego połowu ryb na jeziorze Lubiąż w Gminie Lubniewice

Regulamin amatorskiego połowu ryb na jeziorze Lubiąż w Gminie Lubniewice Regulamin amatorskiego połowu ryb na jeziorze Lubiąż w Gminie Lubniewice Lubniewice, dnia 03.02.2014 r. 1 SPIS TREŚCI I. Wstęp. II. Prawa wędkującego. III. Obowiązki wędkującego. IV. Zasady wędkowania.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 27. Zarządu Okręgu PZW w Słupsku z dnia 21 grudnia 2013 r

UCHWAŁA Nr 27. Zarządu Okręgu PZW w Słupsku z dnia 21 grudnia 2013 r UCHWAŁA Nr 27 Zarządu Okręgu PZW w Słupsku z dnia 21 grudnia 2013 r w sprawie: przyjęcia protokołu Nr 5 z posiedzenia Zarządu Okręgu PZW z dnia 21 listopada 2013 r Na podstawie 46 pkt 10 co następuje:

Bardziej szczegółowo

TABELA SKŁADEK ROCZNYCH na 2014r. na zagospodarowanie i ochronę wód obowiązujących na wodach Okręgu Szczecińskiego

TABELA SKŁADEK ROCZNYCH na 2014r. na zagospodarowanie i ochronę wód obowiązujących na wodach Okręgu Szczecińskiego Załącznik do Uchwały Zarządu Okręgu PZW Szczecin Nr 10/2013 z dnia 07.10.2013r. TABELA SKŁADEK ROCZNYCH na 2014r. na zagospodarowanie i ochronę wód obowiązujących na wodach Okręgu Szczecińskiego PŁATNE

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 27 marca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR V/48/2015 RADY MIEJSKIEJ W STARYM SĄCZU. z dnia 23 marca 2015 roku

Kraków, dnia 27 marca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR V/48/2015 RADY MIEJSKIEJ W STARYM SĄCZU. z dnia 23 marca 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 27 marca 2015 r. Poz. 1800 UCHWAŁA NR V/48/2015 RADY MIEJSKIEJ W STARYM SĄCZU z dnia 23 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu amatorskiego

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 43/2013 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia r. w sprawie: regulaminu i cennika łowiska specjalnego Rybnik.

Uchwała nr 43/2013 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia r. w sprawie: regulaminu i cennika łowiska specjalnego Rybnik. Uchwała nr 43/2013 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia 28.11.2013 r. w sprawie: regulaminu i cennika łowiska specjalnego Rybnik. Na podstawie 47 pkt 1 w zw. z 46 pkt 15 Statutu PZW z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU OKRĘGOWEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU MOTOROWEGO W ZIELONEJ GÓRZE

REGULAMIN ZARZĄDU OKRĘGOWEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU MOTOROWEGO W ZIELONEJ GÓRZE REGULAMIN ZARZĄDU OKRĘGOWEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU MOTOROWEGO W ZIELONEJ GÓRZE Na podstawie 52 ust. 2 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się, co następuje: Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Okręg

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/42/2015 RADY GMINY DRAWSKO. z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie regulaminu amatorskiego połowu ryb na jeziorze Piast w Kwiejcach.

UCHWAŁA NR VI/42/2015 RADY GMINY DRAWSKO. z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie regulaminu amatorskiego połowu ryb na jeziorze Piast w Kwiejcach. UCHWAŁA NR VI/42/2015 RADY GMINY DRAWSKO z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie regulaminu amatorskiego połowu ryb na jeziorze Piast w Kwiejcach. Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt. 4, art. 41 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 76/2016 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia r. w sprawie: warunków wędkowania na zbiorniku nr 010 Nakło Chechło

Uchwała nr 76/2016 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia r. w sprawie: warunków wędkowania na zbiorniku nr 010 Nakło Chechło Uchwała nr 76/2016 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia 16.11.2016 r. w sprawie: warunków wędkowania na zbiorniku nr 010 Nakło Chechło Na podstawie 47 ust. 1 w związku z 46 pkt 10 i 15 Statutu

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT. Puchar Rzeki Wieprz OKRĘGOWEGO KAPITANATU SPORTOWEGO W RADOMIU PUCHARZ RZEKI WIEPRZ

KOMUNIKAT. Puchar Rzeki Wieprz OKRĘGOWEGO KAPITANATU SPORTOWEGO W RADOMIU PUCHARZ RZEKI WIEPRZ KOMUNIKAT OKRĘGOWEGO KAPITANATU SPORTOWEGO W RADOMIU NR 3 5 /201 4, Radom 15.09.2014 r. Puchar Rzeki Wieprz PUCHARZ RZEKI WIEPRZ 1. Ogólne zasady rozegrania zawodów. Okręgowy Kapitanat Sportowy na ten

Bardziej szczegółowo

Rodmas Phoenix Rods Wędkarski Sklep Internetowy Bogdana Nowaka

Rodmas Phoenix Rods Wędkarski Sklep Internetowy Bogdana Nowaka Grand Prix KASZUBA 2017 ZAPROSZENIE W sezonie 2017, w oparciu o organizowane zawody spinningowe, wprowadzona zostaje dodatkowa klasyfikacja i punktacja w ramach cyklu: Grand Prix KASZUBA 2017. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AMATORSKIEGO POŁOWU RYB Powidzkiego Gospodarstwa Rybackiego Barrakuda

REGULAMIN AMATORSKIEGO POŁOWU RYB Powidzkiego Gospodarstwa Rybackiego Barrakuda REGULAMIN AMATORSKIEGO POŁOWU RYB Powidzkiego Gospodarstwa Rybackiego Barrakuda 1. WSTĘP Niniejszy regulamin dotyczy zasad uprawiania wędkarstwa na terenie Jeziora Powidzkiego, Jeziora Powidzkiego Małego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW POLSKIEJ FEDERACJI PETANQUE - ZWIĄZKU SPORTOWEGO

REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW POLSKIEJ FEDERACJI PETANQUE - ZWIĄZKU SPORTOWEGO REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW POLSKIEJ FEDERACJI PETANQUE - ZWIĄZKU SPORTOWEGO Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Oznaczenia i definicje użyte w niniejszym regulaminie: 1) PFP Polska Federacja Petanque Związek

Bardziej szczegółowo