Przedmiotowy system oceniania. Niepublicznego Gimnazjum nr 1 w Poznaniu. z przedmiotu biologia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przedmiotowy system oceniania. Niepublicznego Gimnazjum nr 1 w Poznaniu. z przedmiotu biologia"

Transkrypt

1 Przedmiotowy system oceniania Niepublicznego Gimnazjum nr 1 w Poznaniu z przedmiotu biologia opracowanie: Aneta Jankowska - Łukomska

2 CELE KSZTAŁCENIA: 1. Korzystanie z różnych źródeł informacji biologicznej (uczeń dokonuje obserwacji w terenie, umie korzystać z fotografii, danych statystycznych, tekstów źródłowych). 2. Identyfikowanie związków i zależności oraz wyjaśnianie procesów i zjawisk (uczeń posługuje się słownictwem biologicznym podczas wyjaśniania różnych procesów i zjawisk, rozumie relacje człowiek środowisko). 3. Stosowanie wiedzy i umiejętności biologicznych w praktyce (uczeń stosuje wiadomości i umiejętności biologiczne w życiu codziennym). 4. Kształtowanie postaw

3 (uczeń rozwija w sobie ciekawość świata poprzez zainteresowanie światem roślin, zwierząt, ma poczucie odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze, kulturowe, ma poczucie tożsamości lokalnej, regionalnej i narodowej). ZAŁOŻENIA ORAZ ZASADY PRACY NA LEKCJACH BIOLOGII OPARTE NA WSO 1. Oceny ze sprawdzianów/testów podlegają poprawie w ciągu jednego tygodnia od momentu uzyskania oceny. Poprawiane są oceny niedostateczne i dopuszczające. Uczeń powinien sam zgłosić się do nauczyciela danego przedmiotu w celu uzgodnienia terminu poprawy. Jeżeli gimnazjalista nie zgłosi się do nauczyciela w celu ustalenia terminu poprawy, ocena ze sprawdzianu/testu uzyskana za pierwszym razem zostaje niezmieniona w dzienniku lekcyjnym, a uczeń nie ma możliwości poprawy danej oceny w innym terminie. W przypadku nieobecności ucznia podczas sprawdzianu lub pracy pisemnej, gimnazjalista po przyjściu do szkoły powinien w ciągu dwóch tygodni napisać zaległy sprawdzian/test. Powinien sam zgłosić się do nauczyciela w celu ustalenia terminu poprawy. W przypadku nie zgłoszenia się do nauczyciela, prowadzący w ciągu 2 tygodni egzekwuje napisanie sprawdzianu. W przypadku dłuższej choroby ucznia lub w innych uzasadnionych przypadkach, nauczyciel może wydłużyć termin napisania zaległego sprawdzianu. 2. Kartkówki są niezapowiedziane i nie można ich poprawiać. 3. Zdania domowe i nieprzygotowanie do lekcji w ciągu semestru uczeń może jeden raz nie mieć zadania domowego i jeden raz może nie być przygotowany do zajęć. Po wykorzystaniu każdego typu nieprzygotowania w założonej wyżej ilości, przy kolejnym zgłoszeniu braku zadania domowego lub nieprzygotowania, uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, która nie podlega poprawie. W przypadku dłuższej choroby ucznia, lub w innych uzasadnionych przypadkach nauczyciel może uwzględnić nieprzygotowanie lub brak zadania domowego bez odnotowywania w dzienniku lekcyjnym. 4. Aktywność- za każde zdobycie trzech plusów, uczeń otrzymuje oceną bardzo dobrą. FORMY OCENIANIA sprawdziany pisemne lub testy (jeden lub dwa w semestrze) kartkówki (dowolna ilość e semestrze) odpowiedź ustna (jedna w semestrze podlega ocenie) prowadzenie zeszytu ćwiczeń a w nim odrabianie zadań domowych- jedno w semestrze podlega ocenie aktywność jw. konkursy przedmiotowe- za zajęcie 1 lub 2 miejsca uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą.

4 Skala ocen: 41% - 50% dopuszczająca (wymagania podstawowe) 51% - 70% dostateczna 71% - 90% dobra 91% - 99% bardzo dobra 100% celująca Wymagania ogólne na poszczególne stopnie szkolne z biologii w gimnazjum: Ocenę celującą otrzymuje uczeo, który: opanował wiadomości i umiejętności będące efektem jego samodzielnej pracy; prezentuje swoje wiadomości posługując się terminologią przedmiotową; potrafi stosowad zdobyte wiadomości w sytuacjach nietypowych; formułuje problemy i rozwiązuje je w sposób twórczy; dokonuje analizy lub syntezy zjawisk i procesów zachodzących na Ziemi; wykorzystuje wiedzę zdobytą na innych przedmiotach; potrafi samodzielnie korzystad z różnych źródeł informacji; bardzo aktywnie uczestniczy w procesie lekcyjnym; wykonuje twórcze prace, pomoce naukowe i potrafi je prezentowad na terenie szkoły i poza nią. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeo, który: opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem nauczania; wykazuje szczególne zainteresowania przedmiotem; potrafi stosowad zdobytą wiedzę do samodzielnego rozwiązywania problemów w nowych sytuacjach; bez pomocy nauczyciela korzysta z różnych źródeł informacji; potrafi planowad i bezpiecznie przeprowadzad doświadczenia i hodowle przyrodnicze; sprawnie posługuje się sprzętem przedmiotowo- laboratoryjnym; prezentuje swoją wiedzę posługując się poprawną terminologią przedmiotową; aktywnie uczestniczy w procesie lekcyjnym. Ocenę dobrą otrzymuje uczeo, który: opanował wiadomości i umiejętności bardziej złożone i mniej przystępne, przydatne i użyteczne w szkolnej i pozaszkolnej działalności; potrafi stosowad zdobytą wiedzę do samodzielnego rozwiązywania problemów typowych, w przypadku trudniejszych korzysta z pomocy nauczyciela; posługuje się sprzętem

5 laboratoryjno przedmiotowym, udziela poprawnych odpowiedzi na typowe pytania; jest aktywny na lekcji. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeo, który: opanował wiadomości i umiejętności przystępne, niezbyt złożone, najważniejsze w nauczaniu przedmiotu, oraz takie które można wykorzystad w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych; z pomocą nauczyciela rozwiązuje typowe problemy o małym stopniu trudności; z pomocą nauczyciela korzysta z takich źródeł wiedzy jak: słowniki, encyklopedie, tablice, wykresy, itp.; wykazuje się aktywnością na lekcji w stopniu zadowalającym. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeo, który: ma braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych programem, ale nie przekreślają one możliwości dalszego kształcenia; wykonuje proste zadania i polecenia o bardzo małym stopniu trudności, pod kierunkiem nauczyciela; z pomocą nauczyciela wykonuje proste doświadczenia i obserwacje,wiadomości przekazuje w sposób nieporadny, nie używając terminologii przedmiotowej; jest mało aktywny na lekcji. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeo, który: nie opanował wiadomości i umiejętności określanych podstawami programowymi, koniecznymi do dalszego kształcenia; nie potrafi posługiwad się przyrządami przedmiotowymi; wykazuje się brakiem systematyczności w przyswajaniu wiedzy i wykonywaniu prac domowych; nie podejmuje próby rozwiązania zadao o elementarnym stopniu trudności nawet przy pomocy nauczyciela; wykazuje się bierną postawą na lekcji. Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia. Dział programu Temat Poziom wymagań na stopnie szkolne dopuszczający dostateczny dobry bardzo doby celujący I. Biologia nauka o życiu To jest biologia określa przedmiot badań biologii jako nauki podaje przykłady potrafi korzystać z poszczególnych źródeł wiedzy rozróżnia próbę wybrane dziedziny biologii posługuje się wykorzystuje atlasy do rozpoznawania pospolitych gatunków objaśnia zasadę stopniowego komplikowania się poziomów organizacji życia

6 dziedzin biologii wymienia źródła wiedzy biologicznej wyjaśnia, do czego służą atlasy i klucze kontrolną i badawczą właściwymi źródłami wiedzy biologicznej podczas rozwiązywania problemów organizmów wymienia cechy organizmów żywych wskazuje komórkę Komórkowa budowa organizmów jako podstawową jednostkę organizacji życia wymienia struktury budowy komórki roślinnej, zwierzęcej, grzyba i bakterii wyciąga wnioski dotyczące komórkowej budowy organizmów na podstawie obserwacji preparatów podaje funkcje poszczególnych organelli posługuje się mikroskopem wykonuje proste preparaty mikroskopowe odróżnia pod mikroskopem, na schemacie, zdjęciu lub po opisie poszczególne składniki komórki rysuje obraz widziany pod mikroskopem wyjaśnia rolę poszczególnych elementów komórki omawia budowę i funkcje organelli komórkowych analizuje różnice między poszczególnymi typami komórek porównuje budowę różnych komórek

7 wymienia jednostki klasyfikacji biologicznej dawne sposoby klasyfikacji organizmów wyjaśnia, czym zajmuje się systematyka omawia zasady systemu klasyfikacji biologicznej podaje kryteria wyróżnienia pięciu królestw ocenia sztuczne i naturalne systemy podziału organizmów Systematyczn y podział organizmów uzasadnia potrzebę klasyfikowania organizmów II. Jedność i różnorodnoś Sposoby odżywiania się organizmów określa, czym jest odżywianie wymienia podstawowe omawia różnice między organizmami samożywnymi a różne strategie odżywiania wyjaśnia, na czym polega chemosynteza wykazuje różnice w pobieraniu i trawieniu pokarmów u różnych

8 ć organizmów sposoby odżywiania się organizmów cudzożywnymi wymienia czynniki niezbędne do życia organizmów samożywnych i cudzożywnych wymienia substraty i produkty fotosyntezy wyjaśnia, na czym polega fotosynteza wykazuje różnorodność odżywiania się organizmów cudzożywnych określa warunki przebiegu fotosyntezy ocenia, czy dany organizm jest samożywny, czy cudzożywny organizmów Sposoby oddychania organizmów określa, czym jest oddychanie wyjaśnia, na czym polega wymiana gazowa wskazuje mitochondrium jako miejsce, w którym zachodzi utlenianie omawia różne sposoby oddychania wymienia przykłady organizmów ilustrujących różne sposoby oddychania rozróżnia wymianę gazową i oddychanie wewnątrzkomórkowe uzasadnia, że oddychanie jest procesem niezbędnym do życia wykazuje zależność między środowiskiem życia a budową narządów wymiany gazowej porównuje omawia znaczenie fermentacji zapisuje słownie równanie reakcji oddychania tlenowego

9 przedstawia oddychanie tlenowe i fermentację jako procesy dostarczające energii oddychanie tlenowe i beztlenowe rozpoznaje sposoby rozmnażania się określa, czym jest organizmów rozmnażanie wyróżnia rozmnażanie płciowe i bezpłciowe podaje przykłady płciowego i bezpłciowego rozmnażania się organizmów wyjaśnia, na czym polega rozmnażanie bezpłciowe rozpoznaje pączkujące drożdże obserwowane pod mikroskopem omawia różnice między rozwojem prostym a złożonym rodzaje rozmnażania ocenia znaczenie przemiany pokoleń typy rozwoju zarodka wykazuje związek między sposobem zapłodnienia a środowiskiem życia organizmów Sposoby rozmnażania się organizmów stosuje w praktyce wiadomości dotyczące rozmnażania ocenia i uzasadnia znaczenie samozapłodnienia

10 wegetatywnego III. Bakterie i wirusy. Organizmy beztkankow e Bakterie a wirusy wymienia miejsca występowania bakterii i wirusów rozpoznaje i podaje nazwy form morfologicznych bakterii widocznych na preparacie mikroskopowym lub ilustracji podaje charakterystyczne cechy budowy bakterii i wirusów wymienia cechy, którymi wirusy różnią się od organizmów podaje przykłady bakterii i wirusów określa znaczenie bakterii w przyrodzie i gospodarce człowieka wybrane czynności życiowe bakterii wymienia choroby bakteryjne i wirusowe rysuje kształty bakterii obserwowanych pod mikroskopem ocenia znaczenie bakterii i wirusów określa warunki tworzenia się przetrwalników ocenia rolę bakterii jako symbiontów i destruentów omawia czynności życiowe wymienia miejsca występowania poszczególnych grup protistów poszczególne grupy

11 protistów protistów Świat protistów wymienia grupy organizmów należących do protistów wykazuje chorobotwórcze znaczenie protistów porównuje czynności życiowe poszczególnych grup protistów wymienia choroby wywoływane przez protisty rozpoznaje pod mikroskopem, rysuje i opisuje budowę przedstawicieli protistów wskazuje środowisko życia glonów podaje przykłady organizmów należących do glonów wymienia wspólne cechy organizmów zaliczanych do glonów omawia znaczenie glonów w przyrodzie i gospodarce człowieka wyjaśnia, że glony to grupa ekologiczna, do której należą przedstawiciele trzech królestw omawia wybrane czynności życiowe analizuje wpływ zakwitów glonów na inne organizmy w środowisku ocenia znaczenie glonów ocenia znaczenie glonów w przyrodzie i gospodarce

12 Glony przedstawiciel e trzech królestw glonów w przyrodzie i gospodarce człowieka wyjaśnia zależność między głębokością a występowaniem określonych grup glonów człowieka wyjaśnia zależność między głębokością a występowaniem określonych grup glonów wykazuje znaczenie mikoryzy dla grzyba i rośliny określa znaczenie podaje przykłady grzybów i porostów opisuje budowę grzybów rozpoznaje pleśniaka białego w obrazie omawia czynności życiowe grzybów podaje przykłady znaczenia grzybów w przyrodzie i gospodarce człowieka rozpoznaje porosty jako organizmy budowę grzybów owocnikowych omawia sposoby rozmnażania się grzybów analizuje znaczenie poszczególnych komponentów w budowie plechy porostu rozpoznaje i podaje nazwy różnych form morfologicznych porostów proponuje sposób badania czystości powietrza, znając

13 Grzyby i porosty mikroskopowym wymienia sposoby rozmnażania się grzybów rozpoznaje porosty wśród innych organizmów zbudowane z grzybni i glonu wyjaśnia, co to jest grzybica grzybów w przyrodzie i gospodarce człowieka wykonuje i opisuje rysunek wskazanych grzybów wrażliwość porostów na zanieczyszczenia IV. Świat roślin Tkanki roślinne wyjaśnia, czym jest tkanka podaje przykłady tkanek roślinnych wskazuje na ilustracji komórki tworzące tkankę dokonuje podziału tkanek roślinnych na twórcze i stałe wymienia cechy budowy poszczególnych tkanek roślinnych opisuje funkcje wskazanych tkanek budowę, rozmieszczenie i funkcje poszczególnych tkanek roślinnych wykazuje związek budowy wskazanej tkanki z jej funkcją rozpoznaje i rysuje tkanki widoczne na przekrojach organów roślinnych wykonuje preparat ze skórki cebuli i rozpoznaje w nim tkankę okrywającą wyjaśnia sposób pobierania wody przez roślinę

14 modyfikacje korzeni Budowa i funkcje korzenia wymienia podstawowe funkcje korzenia rozpoznaje systemy korzeniowe rozpoznaje modyfikacje korzeni omawia budowę zewnętrzną korzenia rozpoznaje pod mikroskopem tkanki budujące korzeń analizuje budowę wewnętrzną korzenia jako funkcjonalnej całości przyrost na długość rysuje różne systemy korzeniowe projektuje doświadczenie świadczące o przewodzeniu wody z korzenia do łodygi rozpoznaje tkanki budujące łodygę rozróżnia rodzaje łodyg rysuje schematycznie przekrój poprzeczny i podłużny łodygi omawia funkcje analizuje związek budowy

15 łodygi podaje nazwy elementów budowy zewnętrznej łodygi zmodyfikowanych łodyg z ich funkcjami Budowa i funkcje łodygi rysuje różne typy ulistnienia łodygi rozpoznaje różne modyfikacje liści rozpoznaje rodzaje unerwienia liści Liść wytwórnia pokarmu wymienia funkcje liści rozpoznaje elementy budowy liścia rozpoznaje liście pojedyncze i złożone rozpoznaje na preparacie mikroskopowym tkanki budujące liść rozróżnia typy ulistnienia łodygi omawia funkcje poszczególnych modyfikacji liści analizuje funkcje poszczególnych elementów budowy anatomicznej liścia

16 wyjaśnia, wymienia miejsca występowania mszaków podaje nazwy organów mszaków rozpoznaje mszaki wśród innych roślin omawia znaczenie mszaków w przyrodzie i gospodarce człowieka rysuje mech i podpisuje jego organy dlaczego mszaki są najprostszymi roślinami lądowymi analizuje i omawia cykl rozwojowy mszaków Mszaki wyjaśnia rolę poszczególnych organów paprotników analizuje cykl rozwojowy paproci wymienia miejsca występowania paprotników skrzypy, widłaki i paprocie rozpoznaje organy paproci rozpoznaje paprotniki wśród innych roślin rozpoznaje za pomocą atlasów 5 gatunków rodzimych paprotników dowodzi związku

17 Paprotniki wymienia przystosowania roślin nagonasiennych do warunków życia budowy roślin nagonasiennych ze środowiskiem ich życia omawia znaczenie roślin nagonasiennych wymienia miejsca występowania roślin nagonasiennych rozpoznaje rośliny nagonasienne wśród innych roślin w przyrodzie i gospodarce człowieka analizuje cykl rozwojowy sosny rozpoznaje rodzime gatunki nagonasiennych określa, z jakiego Rośliny nagonasienne wymienia sposoby rozsiewania nasion i owoców rozróżnia owoce pojedyncze i złożone omawia znaczenie roślin okrytonasiennych w przyrodzie i gospodarce człowieka gatunku drzewa lub krzewu pochodzi wskazana szyszka rozpoznaje 5 gatunków drzew okrytonasiennych występujących w Polsce wymienia miejsca występowania roślin okrytonasiennych podaje nazwy elementów budowy omawia funkcje poszczególnych elementów budowy kwiatu analizuje cykl

18 kwiatu rozróżnia kwiat i kwiatostan rozpoznaje rośliny okrytonasienne wśród innych roślin rozwojowy roślin okrytonasiennych ocenia znaczenie roślin okrytonasiennych w przyrodzie i gospodarce człowieka wykazuje związek budowy kwiatu ze sposobem zapylania sposoby rozsiewania nasion i owoców, wykazując związek z ich budową Rośliny okrytonasienn e V. Świat bezkręgowc ów Tkanki zwierzęce wyjaśnia, czym jest tkanka wymienia podstawowe rodzaje tkanek zwierzęcych określa najważniejsze funkcje poszczególnych tkanek zwierzęcych wymienia rodzaje tkanki łącznej podaje rozmieszczenie przykładowych tkanek zwierzęcych w organizmie budowę poszczególnych tkanek zwierzęcych rysuje schemat komórki nerwowej i opisuje poszczególne elementy jej budowy rozpoznaje pod mikroskopem lub na ilustracji rodzaje opisuje rodzaje tkanki nabłonkowej rolę poszczególnych składników morfotycznych krwi

19 tkanek wskazane czynności życiowe gąbek i parzydełkowców Gąbki i parzydełkowce wyjaśnia, co to są gąbki podaje miejsca występowania gąbek i parzydełkowców omawia znaczenie gąbek i parzydełkowców w przyrodzie wyjaśnia mechanizm ruchu parzydełkowców wyjaśnia sposób działania parzydełka wykazuje związek budowy gąbek i parzydełkowców ze środowiskiem ich życia wymienia charakterystyczne cechy gąbek i parzydełkowców

20 omawia różnice między płazińcami a nicieniami wskazane czynności życiowe płazińców i nicieni wymienia charakterystyczne cechy płazińców i nicieni wskazuje na ilustracji elementy budowy tasiemca Płazińce i nicienie rozpoznaje na ilustracji płazińce i nicienie tasiemce i glisty jako pasożyty układu pokarmowego symetrię ciała płazińców dowodzi, że tasiemce są przystosowane do pasożytniczego trybu życia omawia drogi zakażenia pasożytniczymi płazińcami i nicieniami wyjaśnia, w jaki sposób można ustrzec się przez zakażaniem pasożytniczymi płazińcami i nicieniami

21 rozpoznaje pierścienice wśród innych zwierząt układ krwionośny pierścienic wskazane czynności życiowe pierścienic wymienia

22 charakterystyczne cechy pierścienic dowodzi, że pierścienice są bardziej rozwiniętymi zwierzętami niż płazińce Pierścienice wskazane czynności życiowe stawonogów wykazuje związek budowy pijawki z pasożytniczym trybem jej życia i nicienie rozpoznaje stawonogi wśród innych zwierząt rozpoznaje na ilustracji przeobrażenie zupełne i niezupełne owadów wymienia charakterystyczne

23 cechy budowy Stawonogi rozpoznaje ślimaki, małże i głowonogi wśród innych zwierząt wymienia charakterystyczne cechy mięczaków skorupiaków, owadów i pajęczaków wskazane czynności życiowe mięczaków wyjaśnia zasady funkcjonowania otwartego układu krwionośnego porównuje budowę ślimaków, małży i głowonogów projektuje doświadczenie wykazujące znaczenie dżdżownic w użyźnianiu gleby dowodzi, że owady są przystosowane do życia w środowisku lądowym wymienia części ciała ślimaków, małży i głowonogów wymienia narządy oddechowe mięczaków wskazuje małże jako organizmy produkujące perły sposoby poruszania się poszczególnych grup mięczaków wykazuje związek budowy mięczaków ze środowiskiem ich życia

24 Mięczaki VI. Świat kręgowców Porównanie bezkręgowców i kręgowców określa pokrycie ciała bezkręgowców i kręgowców podaje nazwy elementów szkieletu kręgowców wymienia funkcje szkieletu bezkręgowców podaje przykłady szkieletów bezkręgowców porównuje układ krwionośny bezkręgowców i kręgowców porównuje budowę układu nerwowego bezkręgowców i kręgowców i omawia poszczególne elementy szkieletu kręgowców wymienia elementy budowy układu nerwowego bezkręgowców i kręgowców

25 Ryby kręgowce wodne ryby podaje nazwy płetw ryby rozpoznaje skrzela jako narządy wymiany gazowej wymienia przystosowania ryb do życia w wodzie określa rodzaj zapłodnienia u ryb omawia wybrane czynności życiowe ryb określa charakterystyczne cechy rozmnażania ryb wyjaśnia przyczyny wędrówek ryb rozpoznaje przedstawicieli ryb i wskazuje ich cechy wymianę gazową u ryb porównuje układ krwionośny ryby i dżdżownicy określa środowiska życia płazów wymienia przystosowania płazów do życia w wodzie i na omawia wybrane wykazuje związek

26 Płazy zwierzęta dwuśrodowisk owe płazy wymienia stadia rozwojowe żaby podaje po dwa przykłady płazów ogoniastych i bezogonowych lądzie wyjaśnia, na czym polega hibernacja omawia cykl rozwojowy żaby czynności życiowe płazów płazy ogoniaste i bezogonowe rozpoznaje przedstawicieli płazów i wskazuje ich specyficzne cechy budowy płazów ze środowiskami ich życia wykazuje związek trybu życia płazów z ich zmiennocieplnością Świat gadów określa środowisko życia gadów gady podaje cztery przykłady gadów występujących w Polsce wymienia przystosowania gadów do życia na lądzie omawia znaczenie błon płodowych w rozwoju gadów wymienia narządy zmysłów gadów omawia wybrane czynności życiowe gadów funkcje poszczególnych błon płodowych rozpoznaje przedstawicieli gadów i wskazuje ich analizuje pokrycie ciała gadów w aspekcie ochrony przed utratą wody wykazuje związek budowy gadów ze środowiskiem ich życia wykazuje związek między sposobem rozmnażania i typem rozwoju a środowiskiem życia gadów

27 specyficzne cechy wykazuje związek między funkcjonowaniem ptaki wymienia ptaki różnych środowisk rozpoznaje rodzaje piór ptaków wymienia elementy budowy jaja wymienia przystosowania budowy ptaków do lotu omawia różnice pomiędzy gniazdownikami i zagniazdownikami określa środowisko życia ptaka na podstawie budowy jego kończyn określa rodzaj pobieranego przez ptaka pokarmu na podstawie budowy jego dzioba omawia wybrane poszczególnych narządów zmysłów a trybem życia projektuje doświadczenie

28 wyjaśnia konieczność migracji ptaków oraz podaje ich przykłady czynności życiowe ptaków wykazujące wydzielniczą i wydalniczą funkcję skóry Ptaki kręgowce latające rozpoznaje przedstawicieli ptaków i wskazuje ich specyficzne cechy funkcje skóry omawia zalety pęcherzykowej budowy płuc porównuje budowę ssaków wodnych i lądowych omawia charakterystyczne cechy ssaków podaje przykłady siedlisk zajmowanych wyjaśnia rolę gruczołów potowych i włosów

29 przez ssaki w termoregulacji rozróżnia ssaki wśród innych zwierząt podaje przykłady gatunków ssaków rozróżnia ssaki wodne i lądowe wymienia narządy zmysłów ssaków rozróżnia uzębienie drapieżnika i roślinożercy wymienia przystosowania ssaków do zajmowania różnych siedlisk ocenia znaczenie ssaków w życiu i gospodarce człowieka Świat ssaków. Życie ssaków.

30 I. Organizm człowieka. Skóra powłoka organizmu Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: - nie opanował wiadomości i umiejętności na ocenę dopuszczającą - wykazuje się brakiem systematyczności w przyswajaniu wiedzy i wykonywaniu prac domowych, - nie podejmuje próby rozwiązania zadań o elementarnym stopniu trudności nawet przy pomocy nauczyciela, - wykazuje się bierną postawą na lekcji. Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Treści nauczania z podstawy programowej Lp. Temat Poziom wymagań Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 1. Organizm człowieka jako funkcjonalna całość wymienia dziedziny biologii zajmujące się budową i funkcjonowaniem człowieka wskazuje komórkę jako element budulcowy ciała człowieka klasyfikuje człowieka do królestwa zwierząt opisuje podstawowe funkcje poszczególnych układów opisuje cechy różniące człowieka od innych zwierząt wyjaśnia, na czym polega homeostaza opisuje hierarchiczną budowę organizmu człowieka wylicza układy narządów człowieka wykazuje, na podstawie dotychczasowych wiadomości, współzależność i funkcjonowanie poszczególnych układów w organizmie

31 człowieka 2. Budowa i funkcje skóry wymienia podstawowe funkcje skóry wymienia wytwory naskórka podaje funkcje skóry i warstwy podskórnej wylicza warstwy skóry wykazuje na konkretnych przykładach zależność funkcji skóry od jej budowy opisuje funkcje poszczególnych wytworów naskórka planuje doświadczenie wykazujące, że skóra jest narządem zmysłu wykonuje doświadczenie wykazujące, że skóra jest narządem zmysłu 3. Higiena i choroby skóry wymienia choroby skóry podaje przykłady dolegliwości skóry omawia zasady pielęgnacji skóry młodzieńczej wyjaśnia konieczność dbania o skórę klasyfikuje rodzaje oparzeń i odmrożeń omawia zasady udzielania pierwszej pomocy w przypadku oparzeń omawia objawy dolegliwości skóry wyjaśnia, czym są alergie skórne proponuje środki do pielęgnacji skóry młodzieńczej ocenia wpływ promieni słonecznych na skórę

32 II. Aparat ruchu demonstruje i szczegółowo zasady udzielania pierwszej pomocy w przypadku oparzeń 4. Budowa szkieletu wskazuje elementy biernego i czynnego aparatu ruchu podaje nazwy wskazanych elementów budowy szkieletu wskazuje na schemacie, rysunku, modelu szkielet osiowy, obręczy i kończyn rozpoznaje różne kształty kości wyjaśnia sposób działania biernego i czynnego aparatu ruchu wskazuje różnice w budowie kości długiej i płaskiej porównuje kości o różnych kształtach 5. Budowa i rola szkieletu osiowego wylicza elementy szkieletu osiowego wymienia elementy budujące klatkę piersiową podaje nazwy odcinków kręgosłupa wskazuje na modelu lub ilustracji mózgoi trzewioczaszkę wymienia narządy chronione przez klatkę piersiową wskazuje na schemacie, rysunku, modelu elementy szkieletu osiowego wymienia kości budujące szkielet osiowy funkcje szkieletu osiowego wyjaśnia związek budowy czaszki z pełnionymi przez nią funkcjami omawia rolę chrząstek w budowie klatki piersiowej wykazuje związek budowy odcinków kręgosłupa z pełnioną przez nie funkcją 6. Szkielet kończyn oraz ich obręczy wymienia elementy budowy obręczy barkowej wskazuje na modelu lub schemacie kości kończyn górnej i wymienia kości tworzące obręcze barkową i miedniczną wykazuje związek budowy z funkcją

33 i miednicznej dolnej wymienia rodzaje połączeń kości opisuje budowę stawu rozpoznaje rodzaje stawów porównuje budowę kończyny górnej i dolnej połączenia kości kończyny dolnej wykazuje związek budowy obręczy miednicznej z pełnioną przez nią funkcją odróżnia staw zawiasowy od kulistego wyjaśnia związek budowy stawu z zakresem ruchu kończyny 7. Kości elementy składowe szkieletu opisuje budowę fizyczną kości wskazuje miejsce występowania szpiku kostnego omawia doświadczenie wykazujące skład chemiczny kości zmiany zachodzące w układzie kostnym wraz z wiekiem omawia znaczenie składników chemicznych w budowie kości planuje doświadczenie wykazujące skład chemiczny kości opisuje rolę szpiku kostnego Wykonuj i omawia doświadczenie wykazujące skład chemiczny kości 8. Budowa i znaczenie mięśni wskazuje na ilustracji najważniejsze mięśnie szkieletowe przy pomocy nauczyciela wymienia rodzaje tkanki mięśniowej wskazuje położenie określa funkcje wskazanych mięśni szkieletowych opisuje budowę tkanki mięśniowej wykonuje rysunek tkanki mięśniowej spod rozpoznaje mięśnie szkieletowe wskazane na ilustracji opisuje czynności mięśni wskazanych na schemacie rozpoznaje pod mikroskopem różne wykazuje związek budowy z funkcją tkanki mięśniowej uzasadnia konieczność regularnych ćwiczeń

34 III. Układ pokarmowy tkanki mięśniowej gładkiej i poprzecznie prążkowanej szkieletowej podaje warunki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania mięśni mikroskopu wyjaśnia na czym polega antagonistyczne działanie mięśni przedstawia negatywny wpływ środków dopingujących na zdrowie człowieka rodzaje tkanki mięśniowej wyjaśnia warunki prawidłowej pracy mięśni analizuje przyczyny urazów ścięgien gimnastycznych 9. Choroby aparatu ruchu wymienia naturalne krzywizny kręgosłupa opisuje przyczyny powstawania wad postawy przewiduje skutki przyjmowania nieprawidłowej postawy ciała wymienia choroby aparatu ruchu rozpoznaje na ilustracji wady postawy wskazuje ślad stopy z płaskostopiem opisuje urazy kończyn omawia zasady udzielania pierwszej pomocy w przypadku urazów kończyn rozpoznaje naturalne krzywizny kręgosłupa wyjaśnia przyczyny wad postawy omawia sposoby zapobiegania deformacjom szkieletu określa czynniki wpływające na prawidłowy rozwój muskulatury ciała omawia przyczyny chorób aparatu ruchu wyszukuje informacje dotyczące zapobiegania płaskostopiu wyjaśnia konieczność rehabilitacji po urazach omawia przyczyny zmian zachodzących w układzie kostnym na skutek osteoporozy demonstruje i omawia udzielanie pierwszej pomocy w przypadku urazów kończyn 10. Pokarm budulec i źródło energii wymienia podstawowe składniki pokarmowe wymienia produkty spożywcze zawierające białko podaje źródła węglowodanów wylicza pokarmy klasyfikuje składniki odżywcze na budulcowe i energetyczne określa aminokwasy jako cząsteczki budulcowe białek omawia rolę składników pokarmowych w organizmie określa znaczenie błonnika w prawidłowym funkcjonowaniu układu pokarmowego wyjaśnia związek między spożywaniem produktów białkowych a wzrostem ciała porównuje wartość energetyczną węglowodanów i

35 zawierające tłuszcze uzasadnia konieczność systematycznego spożywania owoców i warzyw porównuje pokarmy pełnowartościowe i niepełnowartościowe rolę tłuszczów w organizmie tłuszczów wyjaśnia skutki nadmiernego spożywania tłuszczów wykazuje kluczową rolę węgla dla istnienia życia wymienia najważniejsze pierwiastki budujące ciała organizmów identyfikuje analizuje podstawowe składniki pokarmowe z podstawowymi grupami związków chemicznych występujących w organizmach 11. Witaminy, sole mineralne, woda omawia rolę trzech witamin rozpuszczalnych w wodzie i dwóch rozpuszczalnych w tłuszczach podaje rolę dwóch makroelementów wymienia po trzy makroelementy rozróżnia witaminy rozpuszczalne w wodzie i w tłuszczach rola wody w organizmie rodzaje witamin przedstawia rolę i skutki niedoboru witamin A, C, B6, B12, kwasu foliowego, D przedstawia rolę i skutki niedoboru składników mineralnych (Mg, Fe, Ca) analizuje skutki niedoboru witamin, makroelementów i mikroelementów omawia rolę aminokwasów egzogennych w organizmie i mikroelementy omawia znaczenie makroelementów i mikroelementów w organizmie człowieka

36 12. Budowa i rola układu pokarmowego wyjaśnia, na czym polega trawienie wymienia rodzaje zębów u człowieka podaje funkcje wątroby i trzustki podaje nazwy procesów zachodzących w poszczególnych odcinkach przewodu pokarmowego opisuje rolę poszczególnych rodzajów zębów wskazuje odcinki przewodu pokarmowego na planszy lub modelu rozpoznaje wątrobę i trzustkę na schemacie lokalizuje wątrobę i trzustkę na własnym ciele zęby człowieka omawia funkcje poszczególnych odcinków przewodu pokarmowego lokalizuje odcinki przewodu pokarmowego, wskazując odpowiednie miejsca na powierzchni ciała omawia znaczenie procesu trawienia omawia rolę poszczególnych odcinków przewodu pokarmowego opisuje procesy trawienia we wszystkich odcinkach przewodu pokarmowego 13. Higiena i choroby układu pokarmowego wymienia czynniki, od których zależy rodzaj diety określa zasady zdrowego żywienia wymienia choroby układu pokarmowego wskazuje grupy pokarmów na piramidzie żywieniowej przewiduje skutki złego odżywiania się wyjaśnia, dlaczego należy stosować dietę zróżnicowaną i dostosowaną do potrzeb organizmu (wiek, stan zdrowia, tryb życia, aktywność fizyczna, pora roku itp.) objaśnia pojęcie wartość energetyczna pokarmu wykazuje zależność między dietą a czynnikami, które ją warunkują choroby układu pokarmowego wykazuje zależność między higieną odżywiania się a profilaktyką chorób układu pokarmowego przygotowuje wystąpienie na temat chorób związanych z zaburzeniami w łaknieniu i przemianie materii określa przyczyny chorób układu pokarmowego omawia zasady udzielania pierwszej pomocy w przypadku zakrztuszenia demonstruje i komentuje udzielanie pierwszej pomocy w przypadku

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Wychowania Fizycznego

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Wychowania Fizycznego Pe raspera ad astr a Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Wychowania Fizycznego Katalog przedmiotów I rok od roku 2013/2014 Studia stacjonarne Kierunek : wychowanie

Bardziej szczegółowo

Edukacja zdrowotna w podstawie programowej kształcenia ogólnego, jako fundament dla szkolnego programu profilaktyki

Edukacja zdrowotna w podstawie programowej kształcenia ogólnego, jako fundament dla szkolnego programu profilaktyki Edukacja zdrowotna w podstawie programowej kształcenia ogólnego, jako fundament dla szkolnego programu profilaktyki Barbara Woynarowska 0 EDUKACJA ZDROWOTNA W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

Bardziej szczegółowo

Wiedza kobiet na temat zdrowego stylu życia w okresie ciąży

Wiedza kobiet na temat zdrowego stylu życia w okresie ciąży 69 ACTA SCIENTIFICA ACADEMIAE OSTROVIENSIS Dorota Maciąg 1, Agata Figuła 2, Małgorzata Cichońska 3, Katarzyna Kucharska 4 Wiedza kobiet na temat zdrowego stylu życia w okresie ciąży Streszczenie Autorki

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne. Poziomy oczekiwanych osiągnięć ucznia. Stopnie szkolne

Wymagania edukacyjne. Poziomy oczekiwanych osiągnięć ucznia. Stopnie szkolne Wymagania edukacyjne zawierają szczegółowy wykaz wiadomości i umiejętności, które uczeń powinien opanować po omówieniu poszczególnych lekcji z podręcznika Biologia na czasie zakres podstawowy. Jest on

Bardziej szczegółowo

Anna Warchoł, Iwona Maciejowska PROGRAM NAUCZANIA CHEMII. Szkoła ponadgimnazjalna zakres podstawowy

Anna Warchoł, Iwona Maciejowska PROGRAM NAUCZANIA CHEMII. Szkoła ponadgimnazjalna zakres podstawowy Anna Warchoł, Iwona Maciejowska PROGRAM NAUCZANIA CHEMII Szkoła ponadgimnazjalna zakres podstawowy Kraków 2012 Spis treści Wstęp... 3 I. Ogólne założenia programu... 4 II. Cele nauczania... 5 III. Treści

Bardziej szczegółowo

Wiedzieć znaczy działać

Wiedzieć znaczy działać Wiedzieć znaczy działać 1 Kiedy ciało wysyła sygnały? s. 4 2 3 Badania co mogą nam powiedzieć? s. 22 Słownik psychologiczny, czyli optymiści żyją dłużej s. 26 prof. dr hab. n.med. Jacek Jassem Szanowni

Bardziej szczegółowo

organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2013/2014

organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2013/2014 PODKARPACKI KURATOR OŚWIATY REGULAMIN organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2013/2014 I. WSTĘP Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, prof. dr hab. Jacek Wysocki Konsultant wojewódzki w dziedzinie pediatrii dla Województwa Wielkopolskiego

Szanowni Państwo, prof. dr hab. Jacek Wysocki Konsultant wojewódzki w dziedzinie pediatrii dla Województwa Wielkopolskiego Szanowni Państwo, Wasze dziecko weszło w niezwykle ważny okres swojego życia. W wieku 13-16 lat dokonuje się bardzo intensywny rozwój fizyczny, psychiczny i emocjonalny. Błędy popełnione w tym okresie

Bardziej szczegółowo

ABECADŁO PROFILAKTYKI Jak zapobiegać chorobom układu krążenia?

ABECADŁO PROFILAKTYKI Jak zapobiegać chorobom układu krążenia? ABECADŁO PROFILAKTYKI Jak zapobiegać chorobom układu krążenia? Spis treści: Alarm dla serca! Co to jest miażdżyca, zawał serca i udar mózgu? 3 Jakie są objawy zawału serca i udaru mózgu? 4 Co robić jeśli

Bardziej szczegółowo

2014-11-10 PROCES PIELĘGNOWANIA DIAGNOZA PIELĘGNIARSKA

2014-11-10 PROCES PIELĘGNOWANIA DIAGNOZA PIELĘGNIARSKA PROCES PIELĘGNOWANIA DIAGNOZA PIELĘGNIARSKA Pielęgnowanie wykorzystujące podejście tradycyjne model opieki zadaniowy, funkcyjny (task allocation) Pielęgnowanie wykorzystujące proces pielęgnowania model

Bardziej szczegółowo

Jaki wpływ mają rodzice na kulturę fizyczną swoich dzieci?

Jaki wpływ mają rodzice na kulturę fizyczną swoich dzieci? Jaki wpływ mają rodzice na kulturę fizyczną swoich dzieci? Łacińskie pojęcie cultura wywodzi się z rolnictwa, gdzie pierwotnie oznaczało wyłącznie uprawę ziemi. I chociaż już u Cycerona pojawia się wyrażenie

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia (poz. ) STANDARDY POSTĘPOWANIA MEDYCZNEGO PRZY UDZIELANIU ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU OPIEKI OKOŁOPORODOWEJ SPRAWOWANEJ NAD KOBIETĄ W OKRESIE FIZJOLOGICZNEJ

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM BIOLOGIA

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM BIOLOGIA Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM BIOLOGIA POZIOM PODSTAWOWY LISTOPAD 2013 Instrukcja dla zdającego Czas pracy: 120 minut 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 12

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r.

Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

Program pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Program pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Program pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Zespół Szkół Publicznych w Czerniejewie rok szkolny 2013/2014 Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka

Bardziej szczegółowo

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu.

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY

Bardziej szczegółowo

Podstawy przedsiębiorczości

Podstawy przedsiębiorczości Podstawy przedsiębiorczości Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych Jolanta Kijakowska Spis treści 1. Wstęp 3 2. Szczegółowe cele kształcenia i wychowania 4 3. Treści edukacyjne 7 4. Sposoby osiągania

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW Nadrzędnym celem działań edukacyjnych szkoły jest wszechstronny rozwój ucznia. Edukacja szkolna polega na harmonijnej realizacji przez nauczycieli

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z BIOLOGII

EGZAMIN MATURALNY Z BIOLOGII Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja MBI-P1_1P-072 EGZAMIN MATURALNY Z BIOLOGII POZIOM PODSTAWOWY MAJ ROK 2007 Czas pracy 120 minut Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z BIOLOGII MAJ 2014 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z BIOLOGII MAJ 2014 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY Z BIOLOGII POZIOM PODSTAWOWY

Bardziej szczegółowo

Nowa podstawa programowa na lekcjach przyrody. Anna Kimak-Cysewska 2012

Nowa podstawa programowa na lekcjach przyrody. Anna Kimak-Cysewska 2012 Nowa podstawa programowa na lekcjach przyrody Anna Kimak-Cysewska 2012 Podstawa programowa to dokument w randze rozporządzenia, w którym zapisano to, czego państwo zobowiązuje się nauczyć przeciętnie zdolnego

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie dla klasy II Gimnazjum

Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie dla klasy II Gimnazjum Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie dla klasy II Gimnazjum I. Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania

Bardziej szczegółowo

Wybierz Życie Pierwszy Krok

Wybierz Życie Pierwszy Krok poradnik dla szkolnego koordynatora i realizatorów programu edukacyjnego Wybierz Życie Pierwszy Krok Autorzy: Magdalena Ankiersztejn Bartczak Agnieszka Górecka Konsultacja medyczna: Dr n. med. Piotr Bobkiewicz

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU PRZYRODA

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU PRZYRODA PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU PRZYRODA IV etap edukacyjny przedmiot uzupełniający Celem zajęć przyroda jest poszerzenie wiedzy uczniów z zakresu nauk przyrodniczych. Poniższa tabela przedstawia przykładowe

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA METOD PROWADZENIA ZAJĘĆ

SPECYFIKACJA METOD PROWADZENIA ZAJĘĆ Projekt EKOLOGIA innowacyjny, interdyscyplinarny program nauczania przedmiotów matematyczno przyrodniczych metodą projektu Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU OPIEKUN MEDYCZNY, 532102 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU OPIEKUN MEDYCZNY, 532102 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU OIEKUN MEDYZNY, 532102 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia

Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia World Health Organization Geneva Wydane przez Światową Organizację Zdrowia w 2001 r. Tytuł oryginału: International classification

Bardziej szczegółowo

Blattin News. Numer 3/2012

Blattin News. Numer 3/2012 Blattin News Numer 3/2012 Dlaczego należy szczepić prosięta lub warchlaki przeciwko cirkowirusom świń Zaburzenia okresu międzyciążowego u bydła Hiszpańska Sjesta OD REDAKCJI Drodzy Czytelnicy, Spotykamy

Bardziej szczegółowo

Wymagania Edukacyjne Przedmiot wiedza o społeczeństwie

Wymagania Edukacyjne Przedmiot wiedza o społeczeństwie Gimnazjum Nr 28 im. gen. bryg. Franciszka Sznajdego Warszawa ul. Umińskiego 11 Wymagania Edukacyjne Przedmiot wiedza o społeczeństwie Podstawa prawna do opracowania Wymagań Edukacyjnych: 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Ewa Maria Tuz. Program nauczania geografii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Oblicza geografii

Ewa Maria Tuz. Program nauczania geografii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Oblicza geografii Ewa Maria Tuz Program nauczania geografii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Oblicza geografii Spis treści Wstęp I. Cele kształcenia i wychowania według założeń programu... 5 II. Osiągnięcia

Bardziej szczegółowo