PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII"

Transkrypt

1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII Ocenianie każdego ucznia jest systematyczne, uwzględnia jego indywidualne możliwości i różne obszary aktywności. 1. Ocena słowna przekazywanie uczniowi informacji o jego pracy indywidualnej lub grupowej, o efektach uczenia się i robionych postępach, 2. Ocena w skali 6-1 wg karty pracy 3. Ocena pracy ucznia na w postaci: + (plus) lub (minus) Ilość zebranych plusów odpowiada ocenie ( pięć plusów - ocenę bardzo dobrą, cztery plusy ocenę dobrą, trzy plusy ocenę dostateczną, dwa plusy ocenę dopuszczającą, jeden plus pozostaje bez stopnia i jest zachętą do podjęcia pracy na ). Każdy minus zmniejsza o jeden ilość plusów. 4. Ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń, który wykazuje szczególne zainteresowanie przedmiotem, wyróżnia się pracą w Kole Ekologicznym, prowadzi własne hodowle, podejmuje działania proekologiczne lub inne na miarę swoich możliwości. 5. Za sprawdziany pisemne według ustalonej skali punktowej Ocena Wykonanie zadań Celujący Więcej niż 100 % Bardzo dobry % Dobry % Dostateczny % Dopuszczający % Niedostateczny 29 0 % Sprawdziany w toku nauczania: - kartkówka (pisemny sprawdzian wiadomości z ostatniej ) - odpowiedzi ustne - prace domowe obowiązkowe i dodatkowe - praca w zeszycie przedmiotowym - praca w ćwiczeniach Sprawdziany sumujące: - test po zakończeniu działu materiału (poprzedzony powtórzeniem materiału) - test semestralny Wyniki osiągnięć uczniów nauczyciel na bieżąco wpisuje do: - INDYWIDUALNEJ KARTY PRACY UCZNIA (w zeszycie ucznia) - załącznik - KARTY KLASY (u nauczyciela)

2 Uczeń ma prawo trzy razy w semestrze zgłosić nie odrobienie pracy domowej, brak zeszytu lub ćwiczeń, co zostaje odnotowane w zbiorczej karcie pracy bez oceny niedostatecznej. Uczeń zawsze może poprawić uzyskaną niekorzystną ocenę Uczeń ma obowiązek uzupełnić notatki w zeszycie za czas nieobecności w szkole Ocenianie umiejętności ponadprzedmiotowych: 1. Przynoszenie na lekcję zeszytu przedmiotowego, ćwiczeń i innych przyborów. 2. Aktywność na zajęciach. 3. Praca w grupie. 4. Zaangażowanie w działania na rzecz ochrony przyrody w najbliższym środowisku. Uczeń jest klasyfikowany z przedmiotu, gdy ma minimum 50 % obecności. W przypadkach losowych może uzyskać ocenę po zdaniu egzaminu komisyjnego.

3 Załącznik KARTA PRACY UCZNIA Imię i nazwisko... kl.... Praca na Praca domowa Ćwicz. Zeszyt Odp. ustna Praca na rzecz ochrony przyrody Sprawdziany Kartkówka Test

4 KRYTERIA OCENIANIA Z BIOLOGII W KLASIE I GIMNAZJUM Nr 1. Uczymy się biologii Temat 2. Istoty żywe oraz sposoby ich poznawania 3. Komórka podstawowy składnik organizmu 4. Cechy życia organizmu Dział I Wiadomości wstępne wie, że przyroda składa się z elementów ożywionych i nieożywionych wymienia przykłady organizmów żywych i przyrządy służące do ich obserwacji wie, że wszystkie organizmy żywe zbudowane są z komórek wymienia niektóre cechy istot żywych, że biologia jest nauką która zajmuje się światem istot żywych podaje sposoby poznawania organizmów wie, że przyrządy optyczne ułatwiają prowadzenie obserwacji określa komórkę jako podstawowy składnik organizmu życiowych organizmu wymienia nazwy kilku dziedzin biologicznych podaje różnicę między prostą hodowlą a doświadczeniem wie do czego służy lupa, lornetka i mikroskop oraz kiedy można ich użyć odróżnia komórkę zwierzęcą od roślinnej na schemacie rozróżnia organizmy samożywne i cudzożywne wyjaśnia znaczenie słowa biologia i nazywa części mikroskopu optycznego z pomocą nauczyciela prowadzi obserwacje mikroskopowe wymienia elementy budowy komórki roślinnej podaje cechy życia i ich znaczenie dla organizmu wyjaśnia dlaczego warto uczyć się biologii wymienia sposoby poznawania organizmów żywych dokonuje obserwacji przy użyciu prostych przyrządów jak i mikroskopu podaje różnice w budowie komórki roślinnej i zwierzęcej organizmów jedno i wielo komórkowych wyjaśnia na czym polega fotosynteza podaje różnicę między organizmem

5 Temat 5. Bakterie oraz ich znaczenie samożywnym i cudzożywnym produkty spożywcze, w których wykorzystywane jest pozytywne działanie bakterii określa środowisko życia bakterii typowe kształty bakterii działania bakterii pożytecznych i chorobotwórczych chorób wywoływanych przez bakterie i sposoby ich zapobiegania uzasadnia pożyteczną i niezbędną rolę bakterii i w życiu 6. Protisty i środowisko ich życia 7. Glony organizmy wodne oraz ich znaczenie na planszy przedstawiciela protestów np. euglenę zieloną nazywa miejsca gdzie żyją glony protestów i miejsce ich występowania określa z czego składa się plankton roślinny wymienia niektóre życiowe protestów niektóre okazy glonów na planszy lub okazach naturalnych budowę i życiowe eugleny zielonej podaje charakterystyczne cechy glonów opisuje odżywianie się glonów rolę protestów określa różnorodność glonów oraz ich znaczenie i w życiu 8. Grzyby ich rodzaje i znaczenie na eksponacie lub planszy grzyby pleśniowe i kapeluszowe podaje przykład zastosowania drożdży w gospodarstwie domowym zna zasady zbierania Dział II - Grzyby podaje sposoby zabezpieczania żywności przed zniszczeniem przez pleśnie zastosowania drożdży w przemyśle podaje przykład określa charakterystyczne cechy grzybów pleśniowych środowisko życia drożdży wyszukuje korzystając przykłady pożytecznej i szkodliwej roli pleśni i gospodarce wyjaśnia na czym polega rośnięcie ciasta podaje sposoby zwalczania szkodliwych grzybów pleśniowych określa życiowe drożdży wyjaśnia potrzebę ochrony

6 Temat 9. Grzyby pasożytnicze i sposoby ich zwalczania 10. Porosty występowanie i znaczenie 11. Rośliny organizmy lądowe 12. Organy i tkanki roślinne grzybów w lesie grzybów z atlasów, drożdżowego grzybów w lesie kapeluszowych albumów, jadalnych i trujących przykłady grzybów kapeluszowych jadalnych oraz trujących hubę drzewną jako grzyba pasożytniczego na obrazku lub wśród okazów naturalnych podaje miejsce występowania porostów roślin z najbliższego otoczenia organy rośliny na okazie lub planszy grzybicę stóp jako chorobę wywołaną przez grzyby pasożytnicze oraz sposoby jej zapobiegania zalicza porosty do świata grzybów Dział III Rośliny drzew, krzewów i roślin zielnych opisuje zewnętrzną budowę rośliny wymienia przykłady choroby ludzi, zwierząt i roślin wywołanych przez grzyby pasożytnicze określa budowę porostów niektóre porosty na tablicach lub okazach naturalnych klasyfikuje rośliny na drzewa, krzewy i rośliny zielne tkanek roślinnych szkodliwość grzybów pasożytniczych i konieczność ich zwalczania rolę porostów jako wskaźnika stopnia skażenia środowiska i nazywa niektóre porosty charakteryzuje rośliny jako organizmy samożywne proces fotosyntezy wyjaśnia pojęcie tkanki lekarza leczącego choroby skóry na czym polega współżycie porostów z glonami wyjaśnia rolę i znaczenie roślin na Ziemi na ilustracjach niektóre tkanki roślinne i określa ich rolę

7 Temat 13. Rośliny zarodnikowe 14. Rośliny nasienne i ich cechy 15. Drzewa i krzewy iglaste w Polsce rozróżnia mech sposób określa rolę i paproć roślin rośliny należące rozmnażania mchów oraz zarodnikowych do paprotników roślin i paproci środowisko ich (paprocie, zarodnikowych w życiu lasu życia skrzypy, widłaki) określa rolę mchów torfowców w powstawaniu niektóre nasiona roślin niektóre drzewa i krzewy iglaste w najbliższym otoczeniu wie, że rośliny nasienne wytwarzają kwiaty, które są organem do ich rozmnażania się nazywa pospolite drzewa i krzewy iglaste podział roślin nasiennych na nagonasienne i okrytonasienne wymienia przystosowania roślin iglastych do życia torfu określa gdzie powstają zalążki w roślinach nago i okryto nasiennych powstawanie nasion roślin iglastych cechy budowy organów rozmnażania się roślin nago i okryto nasiennych rośliny iglaste na podstawie klucza 16. Rośliny okrytonasienne w najbliższym otoczeniu niektóre rośliny liściaste nazywa pospolite liściaste drzewa, krzewy i rośliny zielne na okazach naturalnych i ilustracjach nazywa owoce roślin okrytonasien nych sposób rozmnażania się roślin okryto nasiennych na czym polega, że jedne rośliny są jednoroczne, inne dwuletnie czy wieloletnie 17. Korzeń rośliny budowa i funkcje Dział IV Organa rośliny - ich i znaczenie korzeń rośliny na okazie lub planszy przedstawione na schemacie części korzenia określa budowę i funkcje korzenia znaczenie korzeni niektórych roślin korzenie nadziemne podporowe lub czepne

8 Temat 18. Systemy korzeniowe niektórych roślin 19. Pędy nadziemne niektórych roślin klasyfikuje określa różnicę na okazach rodzaje korzeni między roślin o różnych lub na: spichrzowe, korzeniami systemach na planszy palowe (w tym palowym korzeniowych korzenie palowe spichrzowe) a wiązkowym i wiązkowe i wiązkowe wyróżnia niektóre warzywa korzeniowe wykorzystywane do jedzenia na okazie lub planszy główne części pędu nadziemnego rośliny wykorzystania warzyw korzeniowych w codziennym żywieniu ze zwróceniem uwagi na higienę ich spożywania niektóre rodzaje pędów nadziemnych konieczność spożywania przez warzyw korzeniowych cały rok rozróżnia pędy roślin: wzniesione, pnące, wijące i płożące się sposoby wykorzystania roślin o jadalnych korzeniach w żywieniu i gospodarce roślin o pędach wzniesionych, wijących, pnących, płożących się i ich znaczenie podaje przykład rośliny posiadającej korzenie przekształcone oraz pasożytniczej, która zamiast korzeni wytwarza ssawki cechy roślin jednorocznych, dwuletnich i bylin 20. Różne postacie pędów podziemnych na okazie lub planszy rośliny posiadające pęd podziemny niektóre postacie pędów podziemnych rozróżnia postacie pędów podziemnych kłącza, bulwy, cebule roślin posiadających pędy podziemne i określa ich funkcje główne części pędu na bulwie, kłączu, cebuli zasadnicze różnice między korzeniem a pędem podziemnym

9 Temat 21. Łodyga oraz jej znaczenie 22. Liście i ich funkcja rozróżnia funkcje łodygę rośliny łodygi zdrewniałe łodygi w życiu na okazie oraz łodygi rośliny lub na rysunku zielne roślin podaje przykład rośliny której łodyga jest wykorzystana przez części liścia ogonkowego rozróżnia liście pojedyncze i złożone warzywa liściowe, niektóre rośliny przyprawowe i lecznicze niektóre rośliny o jadalnych łodygach i łodygach włóknistych liście ogonkowe, siedzące, pochwiaste rozróżnia liście drzew liściastych i iglastych poddaje przykłady wykorzystania jadalnych liści roślin ilustruje na schemacie przewodzenie przez łodygę wody i substancji pokarmowych podaje korzyści z uprawy roślin o łodygach jadalnych i włóknistych wymienia podstawowe funkcje liścia w życiu rośliny przykłady drzew i krzewów zimozielonych wartości odżywcze i lecznicze liści niektórych roślin wykorzystanie jadalnych oraz włóknistych łodyg roślin w gospodarce części budowy wewnętrznej liścia, które biorą udział w procesie fotosyntezy popularne rośliny na podstawie liści znaczenie roślin o jadalnych liściach dla zdrowia i gospodarki łodygi roślin. które biorą udział w asymilacji dwutlenku węgla potraw z wykorzystaniem łodyg jadalnych oraz przykłady rzeczy wykonanych z włókien lnu i konopi znaczenie opadania liści dla roślin roślin mających liście przekształcone w igły, wąsy, ciernie, liście spichrzowe rośliny o jadalnych liściach uprawianych w innych krajach

10 Temat 23. Budowa i rola kwiatu wyróżnia określa rolę niektóre części i nazywa części poszczególnych związek budowy kwiaty jadalne kwiatu na okazie kwiatu części kwiatu kwiatu ze i ich znaczenie lub planszy na okazie lub w powstawaniu sposobem odżywcze planszy owocu zapylania 24. Powstawanie owocu 25. Rodzaje owoców i ich znaczenie 26. Nasiona i ich rola w życiu rośliny na okazie lub planszy kwiat jako część rośliny z której powstaje owoc nazywa owoce soczyste i suche niektórych roślin na podstawie okazów naturalnych lub na planszach niektóre owoce i nasiona jadalne roślin uprawianych w Polsce i krajach egzotycznych nasiona niektórych roślin główne części kwiatu biorące udział w powstawaniu owocu części budowy owocu np. jabłka, fasoli wartości odżywcze owoców i nasion jadalnych oraz zasady higieny ich spożywania i nazywa części budowy nasienia fasoli rozsiewania się nasion rolę owadów i wiatru w zapyleniu kwiatu budowę dowolnego owocu roślin o owocach soczystych i suchych rolę poszczególnych części nasienia sposoby rozsiewania się nasion różnych roślin części kwiatu z którego tworzy się owoc i nasienie określa typ owocu na wybranych przykładach owoców i nasion roślin uprawianych w krajach egzotycznych i ich znaczenia w naszym życiu znaczenie nasienia w powstawaniu nowej rośliny zależność między budową etapy powstawania owocu znaczenie owoców w żywieniu ludzi i zwierząt znaczenie dla zdrowia i gospodarki owoców oraz nasion wybranych roślin zakłada wodną hodowlę fasoli i prowadzi systematyczną obserwację rolę przy

11 Temat owocu i nasion a sposobem ich rozsiewania się rozsiewaniu nasion 27. Drzewa i krzewy liściaste rosnące w Polsce Dział V Rośliny wokół nas warunki ich rozwoju drzew i krzewów liściastych rosnących w parku niektóre drzewa i krzewy liściaste występujące w najbliższym otoczeniu klasyfikuje 1`i nazywa drzewa i krzewy liściaste występujące w ogrodzie, w parku i w lesie sposoby zabezpieczania się roślin przed niskimi temperaturami posługuje się kluczem do oznaczania gatunków 28. Rośliny zielne dziko rosnące w różnych środowiskach podaje przykład pospolitych roślin stosowanych jako zioła niektóre rośliny zielarskie powszechnie używane podaje przykłady roślin zielarskich stosowanych w lecznictwie oraz jako przyprawy znaczenie roślin zielnych oraz ich wykorzystanie przez ziół barwiarskich oraz ich zastosowanie 29. Rośliny zielne uprawiane w Polsce podaje przykład roślin uprawianych przez rolników pospolite warzywa uprawne roślin uprawnych oraz ich zastosowanie znaczenie roślin uprawnych w żywieniu ludzi i zwierząt wyszukuje wiadomości na temat wymagań roślin uprawianych 30. Zbiorowiska roślinne w Polsce nazywa niektóre rośliny w szkolnym ogrodzie i nazywa niektóre rośliny w znanym sobie środowisku pospolite rośliny ogrodów, parków, lasów roślin ze środowiska wodnego, łąkowego i torfowiskowe go klasyfikuje wybrane rośliny do odpowiednich zbiorowisk

12 Temat 31. Zastosowanie niektórych roślin zielarskich 32. Ochrona naturalnej roślinności w Polsce wymienia używane zastosowanie roślin w domu niektóre niektórych roślin leczniczych, rośliny lecznicze leczniczych przyprawowych i służące jako i przyprawowych przyprawa na planszach niektóre rośliny chronione w Polsce i wie jak się zachować wobec nich i na planszach rośliny chronione w Polsce korzyści jakie dają rośliny ludziom uzasadnia konieczność ochrony roślinności znaczenie roślin oraz w życiu i gospodarstwie znaczenie i wykorzystanie roślin zielarskich przez oraz warunki jakie trzeba spełnić zbierając zioła uzasadnia konieczność prawnej ochrony roślin, tworzenia rezerwatów i parków narodowych uzasadnia konieczność dbania o rośliny leśne posługuje się kluczem do oznaczania roślin zielarskich i wykonuje zielnik sposób zachowania w rezerwacie i parku dba o kwiaty w klasie, w ogródku szkolnym,

13 KRYTERIA OCENIANIA Z BIOLOGII W KLASIE II GIMNAZJUM Nr Temat 1. Świat istot żywych 2. Podstawowe elementy budowy i skład chemiczny organizmu zwierzęcego 3. Pierwotniaki jednokomórkowe protisty zwierzęce 4. Charakterystyka zwierząt (Królestwo zwierząt) WIADOMOŚCI WSTĘPNE organizmów żywych wyróżnia komórkę jako podstawowy składnik budowy organizmu zwierzęcego na obrazku niektóre organizmy zaliczane do pierwotniaków środowisko życia pierwotniaków organizmów należących do organizmów należących do grzybów, roślin i zwierząt niektóre narządy zewnętrzne i wewnętrzne ciała zwierzęcia pełzaka pod mikroskopem lub na planszy pierwotniaki jako zwierzęta planktonowe podaje sposoby odżywiania się zwierząt określa cechy istot żywych odczytuje z tabeli lub wykresu informacje na temat składu chemicznego organizmu zwierzęcego podaje przykład pierwotniaka i rolę jaką odgrywa lub życiu wymienia przedstawicieli bezkręgowców opisuje sposób wykonywania życiowych przez różne organizmy na wybranych przykładach na schemacie komórkę zwierzęcą różnicuje komórkę, tkankę i narząd życiowe pełzaka Omawia rolę niektórych pierwotniaków oraz w życiu podaje przykłady zwierząt porównuje pełnienie różnych funkcji życiowych np. odżywianie, rozmnażanie się budowę komórki zwierzęcej zakłada hodowlę pierwotniaków i prowadzi obserwacje porównuje rozmnażanie płciowe

14 Temat 5. Parzydełkowce i ich życiowe 6. Tasiemce pasożyty ludzi i zwierząt 7. Glista ludzka i inne nicienie pasożytnicze świata zwierząt na wybranych i kręgowców zmienno i przykładach stałocieplnych zoologię sposób jako naukę o zwierzętach rozmnażania się zwierząt określa rolę komórek parzydełkowych u parzydełkowców na obrazku tasiemca oraz na modelu sylwetki miejsce jego życia określa miejsce życia glisty ludzkiej i owsików BEZKRĘGOWCE podaje przykład zwierzęcia należącego do parzydełkowców i go na obrazku określa tasiemca jako pasożyta niektórych ludzi i zwierząt zasadę badania mięsa zwierząt jako sposobu zapobiegania zarażeniu się tasiemcem glistę ludzką jako pasożyta postać polipa i meduzy wybranych parzydełkowcó w wyjaśnia jak powstają rafy koralowe przystosowanie tasiemca do pasożytniczego życia w jelitach podaje sposób zabezpieczenia się przed zarażeniem tasiemcem wyjaśnia jak zapobiegać zakażeniom robakami groźnymi dla sposób odżywiania się zwierząt pasożytniczych przedstawicieli parzydełkowcó w określa główne życiowe stułbi cykl rozwoju tasiemca nieuzbrojonego uzasadnia konieczność leczenia tasiemczycy cykl rozwoju glisty ludzkiej z rozmnażaniem bezpłciowym na wybranych przykładach budowę oraz tryb życia stułbi i chełbi określa podział parzydełkowcó w na stułbiopławy, krążkopławy i koralowce najczęściej spotykane tasiemce jako pasożyty groźne dla zdrowia ludzi i zwierząt pasożytniczy tryb życia nicieni

15 Temat podaje objawy zdrowia ludzi określa cel zachowanie świadczące badań na higieny jako o zarażeniu się nosicielstwo sposób owsikami oraz zapobiegania sposobu ich zachorowaniu na zwalczenia robaczycę 8. Dżdżownica ziemna i jej życie w glebie 9. Ślimak winniczek i jego krewniacy 10. Małże oraz ich znaczenie miejsce życia dżdżownicy oraz jej pożyteczność charakterystyczn e części ciała w budowie zewnętrznej dżdżownicy winniczka wśród innych zwierząt i określa środowisko w którym żyje małża wśród okazów innych zwierząt i określa środowisko w którym żyje określa zewnętrzne części ciała dżdżownicy podaje jaką rolę spełnia dżdżownica części ciała winniczka na obrazku lub na okazie żywym podaje sposób rozmnażania się winniczka małży krajowych i egzotycznych określa życiowe dżdżownicy uzasadnia przynależność dżdżownicy ziemnej do pierścienic określa życiowe ślimaka winniczka określa charakterystycz ne cechy budowy małży przystosowanie dżdżownicy do życia w glebie pierścienice żyjące w różnych środowiskach przystosowanie winniczka do życia na lądzie podaje przykłady ślimaków wodnych i lądowych życiowe małży podaje przykłady zwierząt zakłada hodowlę dżdżownic, określa jej cel i prowadzi obserwacje rozróżnia ślimaki żyjące w różnych środowiskach określa znaczenie ślimaków znaczenie mięczaków i gospodarce

16 11. Temat Rak rzeczny i inne skorupiaki 12. Pająk krzyżak i inne wybrane pajęczaki 13. Bielinek kapustnik budowa i życie owada należących do mięczaków raka lub innego skorupiaka wśród okazów zwierząt czy na obrazku i określa środowisko jego życia pająka spośród zwierząt i środowisko jego życia bielinka kapustnika wśród innych zwierząt środowisko życia bielinka nazywa zewnętrzne części ciała raka podaje przykład skorupiaka jadalnego wyróżnia części ciała w budowie zewnętrznej pająka podaje sposoby zabezpieczenia się przed kleszczem oraz postępowania w razie zauważenia go na skórze na schemacie części ciała owada przystosowanie budowy raka do warunków życia skorupiaki jako biologiczny wskaźnik czystości wód życiowe pająka krzyżaka podaje przykłady pajęczaków postaci motyla w kolejnych etapach rozwoju życiowe raka przedstawicieli skorupiaków przystosowanie pająka do życia w środowisku lądowym pajęczaki żyjące w Polsce i krajach egzotycznych cykl rozwojowy bielinka kapustnika znaczenie skorupiaków dla środowiska wodnego oraz w gospodarce sposoby zwalczania pajęczaków pasożytniczych wywołujących choroby ludzi i zwierząt życiowe owada

17 Temat 14. Owady pożyteczne i czyniące szkody i nazywa niektóre popularne owady podaje przykład owada pożytecznego i korzyści, które daje na okazach lub planszy niektóre owady szkodniki, owady pożyteczne oraz owady pasożyty ludzi i zwierząt podaje przykłady owadów szkodników, pożytecznych i hodowanych przez owady pasożytujące na zwierzętach i ludziach zagrożenia dla zdrowia ludzi ze strony owadów pasożytów i konieczność ich zwalczania rolę owadów oraz w życiu i gospodarce wyjaśnia na czym polega ochrona gatunkowa owadów 15. Przystosowanie ryby do życia w wodzie. 16. Różnorodność ryb na okazie lub na obrazku części ciała ryby określa środowisko życia ryby na obrazkach pospolite gatunki ryb KRĘGOWCE życiowe ryby ryb morskich i słodkowodnych niektóre ryby akwariowe żywe lub na ilustracjach wyróżnia przystosowania w budowie zewnętrznej ryby ułatwiające jej życie w wodzie znaczenie ryb w gospodarce i w życiu wyróżnia przystosowania ryby ułatwiające jej życie w wodzie wyjaśnia terminy: zmiennocieplno ść i kręgowce zróżnicowanie ryb związane ze środowiskiem i trybem ich życia wymienia działania sprzyjające ochronie ryb opiekuje się hodowlą ryb w akwarium w szkole lub w domu warunki prowadzania hodowli ryb w akwarium uzasadnia stosowanie okresu ochronnego oraz ochrony gatunkowej ryb

18 Temat 17. Żaba i jej życie w wodzie i na lądzie 18. Płazy oraz ich znaczenie 19. Jaszczurka zwinka i jej życie na lądzie 20. Gady żyjące w różnych środowiskach żabę i nazywa wśród innych zewnętrzne części cechy budowy zwierząt ciała żaby życiowe żaby ciała żaby i ułatwiające jej miejsce jej życia życie w wodzie na planszy płazy bezogonowe i ogoniaste na obrazku jaszczurkę spośród znanych zwierząt i określa środowisko jej życia na ilustracjach niektóre gady wymarłe i żyjące obecnie na planszy skrzek i kijankę niektóre gatunki płazów żyjących w Polsce na rysunku lub okazie części ciała jaszczurki niektóre gady krajowe odczytuje ze schematu kolejne etapy rozwoju żaby znaczenie płazów i konieczność ich ochrony życiowe jaszczurki pożyteczną rolę rozróżnia gady żyjące w Polsce oraz ich znaczenie i na lądzie opisuje rozwój żaby podaje przykłady działalności zmierzające do ochrony płazów wymienia cechy charakterystycz ne dla płazów cechy jaszczurki ułatwiające jej życie na lądzie wyjaśnia zjawisko linienia jaszczurki klasyfikuje poznane gady i uzasadnia konieczność ich ochrony różnice w budowie i odmienny tryb życia żaby w okresie jej rozwoju uzasadnia, dlaczego żaby są zwierzętami wodno - lądowymi płazy żyjące w innych krajach uzasadnia dlaczego jaszczurka, jak wszystkie gady jest zwierzęciem chronionym warunki zakładania w domu hodowli niektórych gadów egzotycznych

19 Temat 21. Przystosowanie ptaka do lotu 22. Wpływ trybu życia na budowę ptaków 23. Życie i rozwój królika domowego określa tryb życia uzasadnia na okazie lub ptaka i jego cechy budowy wpływ budowy ilustracji części życiowe zewnętrznej wewnętrznej ciała ptaka ptaka ptaka na jego ułatwiające mu umiejętność latanie latania podaje sposób rozmnażania się ptaków na podstawie okazów lub ilustracji ptaki o podobnej budowie dzioba i nóg na ilustracjach niektóre pospolite gatunki ptaków odlatujących i przylatujących na zimę na okazie lub obrazku części ciała królika niektóre różnice budowy dzioba i nóg oraz ich związek ze sposobem zdobywania pożywienia i środowiskiem w którym żyją określa cel obrączkowania ptaków i sposób postępowania w wypadku znalezienia ptaka z obrączką charakterystyczne cechy budowy ciała królika związane z jego trybem życia budowę dzioba i nóg pospolitych ptaków grzebiących, blaszkodziobych, brodzących, nadrzewnych i ich związek z trybem życia oraz sposobem odżywiania korzyści z ptaków dziko żyjących i określa jak należy je chronić życiowe królika charakterystycz ne cechy ptaków po obserwacji dzioba i nóg ptaka wnioskuje czym się odżywia i w jakim żyje środowisku podaje przykłady ptaków gniazdowników i zagniazdownikó w rozmnażanie i rozwój królika ciekawostki z życia ptaków dotyczące budowy gniazd, wysiadywania jaj, wychowania młodych i zwyczajów określa rolę parków i rezerwatów przyrody w ochronie ginących gatunków ptaków niektóre ptaki chronione charakterystycz ne cechy królika jako przedstawiciela ssaków

20 Temat 24. Ssaki domowe i dziko żyjące ssaków domowych na ilustracjach pospolite ssaki dziko żyjące krajowe i egzotyczne lekarza, który leczy się chore zwierzęta ssaków hodowanych przez wymienia korzyści z hodowli ssaków ssaków dziko żyjących i środowiska w którym żyją Rozpoznaje na ilustracjach przedstawicieli różnych grup ssaków zwraca uwagę na wściekliznę groźną chorobę ptaków i ssaków charakterystycz ne cechy ssaków ssaki żyjące w różnych środowiskach i warunkach klimatycznych prowadzi hodowlę wybranego ssaka podaje ciekawostki o ssakach na podstawie książek, czasopism przyrodniczych, itp.

21 KRYTERIA OCENIANIA Z BIOLOGII W KLASIE III GIMNAZJUM Nr Temat 1. Miejsce Wiadomości wstępne rasy ludzi na Ziemi na podstawie drzewa rodowego wymienia przodków wymienia cechy, dzięki którym został zaliczony do królestwa zwierząt wymienia cechy różniące od innych naczelnych uzasadnia od czego zależy wygląd i kolor skóry 2. Podstawowe elementy budowy ciała komórkę jako podstawowy składnik budowy ciała odczytuje z wykresów skład chemiczny organizmu rozróżnia składniki budowy ciała : komórka, tkanka, narząd, układ narządów daje przykłady narządów i układów narządów w organizmie obserwuje pod mikroskopem i rozróżnia podstawowe tkanki 3. Części ciała na modelu lub na planszy niektóre narządy zewnętrzne i wewnętrzne na modelu i nazywa zewnętrzne części ciała jamy ciała i określa podstawowe narządy tam położone współdziałanie układów narządów w ach życiowych określa pracę różnych układów wskazując należące do nich narządy 4. Budowa i funkcje skóry funkcję ochronną skóry wymienia wytwory skóry SKÓRA na schemacie warstwy skóry wymienia podstawowe funkcje skóry określa zdolność skóry do uzupełniania oddechowych i wydalniczych budowę skóry i funkcje poszczególnych jej elementów wyjaśnia rolę skóry w regulacji ciepłoty skóry znaczenie skóry dla zdrowia zna i stosuje określa zasady higieny określa zasady określa skutki uzasadnia,

22 Temat 5. Jak należy dbać o zdrowie skóry? podstawowe zasady higieny skóry osobistej właściwej pielęgnacji skóry dla zdrowia przy braku higieny skóry że przestrzeganie higieny skóry jest warunkiem jej zdrowia wymienia objawy określa sposoby określa sposoby 6. Postępowanie w przypadku świadczące zwalczania zwalczania choroby lub uszkodzenia skóry. o chorobie skóry wszawicy pasożytów skóry 7. Budowa i funkcje szkieletu 8. Mięśnie pasożytów skóry określa położenie szkieletu w ciele na modelu lub planszy główne części szkieletu na pracę mięśni podczas wykonywania dowolnego ruchu podaje sposoby ochrony przed kleszczem podstawowe środki opatrunkowe i odkażające SZKIELET I MIĘŚNIE na szkielecie położenie poznanych kości na planszy prawidłowy kształt kręgosłupa na modelu lub planszy budowę mięśnia prawidłowo zakłada opatrunek na uszkodzoną skórę lekarza leczącego choroby skóry określa funkcje kręgosłupa na schemacie typy połączeń kości sposoby zapobiegania szybkiemu męczeniu się organizmu podaje sposoby udzielania pierwszej pomocy w przypadku skaleczenia, oparzenia oraz odmrożenia, części szkieletu i ich funkcje na modelu przykład ścisłego i ruchomego połączenia kości nazywa i mięśnie w zależności od ich funkcji (zginacz, prostownik) objawy i skutki bytowania na skórze pasożytów oraz sposoby ich zwalczania określa stopień zagrożenia życia biorąc pod uwagę powierzchnię uszkodzonej skóry uzasadnia, że kościec jest rusztowaniem całego ciała, a kręgosłup jest jego trzonem i główną osią wyjaśnia sposób pracy mięśni 9. Wady postawy przyczyny na obrazkach ćwiczeń przyczyny wad sposoby zapobiegania wpływ nieprawidłowej

23 Temat i zapobieganie 10. Pierwsza pomoc przy urazach aparatu ruchu prawidłowe zapobiegających w budowie kośćca krzywicy i nieprawidłowe wadom postawy u dzieci zachowania mające wpływ wymienia produkty lekarza określa objawy na kształtowanie spożywcze leczącego wady krzywicy sylwetki zawierające postawy u niemowląt witaminę D, która i dzieci starszych zapobiega krzywicy odcisk stopy świadczący o wadzie postawy sposób postępowania w przypadku stłuczenia i skaleczenia zna numer pogotowia ratunkowego (999 i tel. 112) na ilustracji złamanie zamknięte i złamanie otwarte kości potrafi założyć opatrunek na skaleczenie określa sposób udzielanie pierwszej pomocy w przypadku zwichnięcia sposób udzielania pomocy przy złamaniach kości i urazie kręgosłupa postawy na stan zdrowia rolę prawidłowego żywienia i opieki nad matką w ciąży w zapobieganiu krzywicy u dzieci określa rodzaj urazu, ocenia swoje umiejętności odnośnie udzielenia pierwszej pomocy 11. Budowa i funkcje układu pokarmowego na sylwetce położenie niektórych narządów układu pokarmowego ODŻYWIANIE na modelu lub na schemacie narządy układu pokarmowego drogę kęsa pokarmu wymienia odcinki przewodu pokarmowego miejsca trawienia i wchłaniania pokarmu udział gruczołów w trawieniu pokarmów wyjaśnia zależności między budową i działaniem narządów trawiennych 12. Zęby- ich rola i higiena określa codzienne zabiegi higieniczne jamy ustnej oraz ich cel objawy choroby zębów i lekarza leczącego uzasadnia konieczność dbania o zdrowie zębów przez całe życie budowę zęba i rodzaje zębów w uzębieniu wyjaśnia na czym polega profilaktyka choroby zębów

24 Temat 13. Jak odżywiać się prawidłowo? 14. Higiena układu pokarmowego i konieczność okresowych kontroli u stomatologa wymienia niektóre produkty pokarmowe pochodzenia roślinnego i zwierzęcego mycia rąk, warzyw i owoców przed jedzeniem podaje podstawowe zasady higieny pozwalające uniknąć robaczycy odczytuje z modelu piramidy zdrowia zasady prawidłowego żywienia na datę ważności kupowanych produktów spożywczych wymienia niektóre choroby zakaźne szerzące się drogą pokarmową pasożyty jelitowe i konieczność przestrzegania zasad higieny wymienia składniki pokarmowe niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu warunki, jakie powinny być spełnione podczas przygotowania i spożywania posiłków podaje sposoby zapobiegania zarażenia się pasożytami wyjaśnia, kto jest nosicielem choroby zakaźnej oraz znaczenie badań na nosicielstwo produkty żywnościowe, które są źródłem najważniejszych składników pokarmowych skutki nie przestrzegania higieny odżywiania rolę higieny i szczepionek w zapobieganiu chorobom zakaźnym przewodu pokarmowego zasady zapobiegania chorobom pasożytniczym planuje dzienny jadłospis z uwzględnieniem zasad prawidłowego żywienia uzasadnia konieczność zachowywania higieny odżywiania szkodliwość alkoholu na organizm znaczenie kontroli weterynaryjnej i leczenia zwierząt domowych w zapobieganiu robaczycy u ludzi 15. Budowa i funkcje układu oddechowego na planszy narządy układu oddechowego ODDYCHANIE określa drogę wdychanego i wydychanego powietrza wyjaśnia na postawie schematu proces wymiany gazowej funkcje poszczególnych narządów układu oddechowego związek budowy i funkcji elementów układu oddechowego

Uczenie się biologii wymaga dobrej organizacji pracy Sposoby odżywiania się organizmów

Uczenie się biologii wymaga dobrej organizacji pracy Sposoby odżywiania się organizmów Temat Uczenie się biologii wymaga dobrej organizacji pracy Sposoby odżywiania się Sposoby oddychania Sposoby rozmnażania się Bakterie a wirusy Protisty Glony przedstawiciele trzech królestw Wymagania na

Bardziej szczegółowo

Uczeń: wiedzy biologicznej nauki wymienia cechy organizmów żywych. podaje funkcje poszczególnych organelli. wyjaśnia, czym zajmuje się systematyka

Uczeń: wiedzy biologicznej nauki wymienia cechy organizmów żywych. podaje funkcje poszczególnych organelli. wyjaśnia, czym zajmuje się systematyka Dział programu I. Biologia nauka o życiu Temat 1. Biologia jako nauka Poziom wymagań Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: określa przedmiot źródła

Bardziej szczegółowo

Dział programu I. Biologia nauka o życiu

Dział programu I. Biologia nauka o życiu Dział programu I. Biologia nauka o życiu Temat 1. Biologia jako nauka konieczny podstawowy rozszerzający Uczeń: potrafi korzystać z poszczególnych źródeł wiedzy rozróżnia próbę kontrolną i badawczą Uczeń:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum Dział programu: I. Biologia nauka o życiu II. Jedność i różnorodność organizmów Poziom wymagań podstawowy (oceny dopuszczający i dostateczny) ponadpodstawowy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYMAGANIA EDUKACYJNE na poszczególne oceny śródroczne i roczne Z BIOLOGII W KLASIE I GIMNAZJUM Program nauczania biologii w gimnazjum PULS ŻYCIA autor: Anna Zdziennicka Program realizowany przy pomocy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE BIOLOGIA, KLASA I

WYMAGANIA EDUKACYJNE BIOLOGIA, KLASA I 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE BIOLOGIA, KLASA I Rozdział I. Biologia nauka o życiu II. Jedność i różnorodność konieczny (stopień dopuszczający) określa przedmiot badań biologii jako nauki podaje przykłady dziedzin

Bardziej szczegółowo

- Potrafi korzystać z poszczególnych źródeł wiedzy. - Podaje funkcje poszczególnych organelli - Wykonuje proste preparaty mikroskopowe

- Potrafi korzystać z poszczególnych źródeł wiedzy. - Podaje funkcje poszczególnych organelli - Wykonuje proste preparaty mikroskopowe Dział programu WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY I BIOLOGIA semestr 1 Lp. Temat Poziom wymagań na ocenę dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry 1. To jest biologia. Uczeń: - Określa przedmiot badań biologii

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE klasa pierwsza

WYMAGANIA EDUKACYJNE klasa pierwsza WYMAGANIA EDUKACYJNE klasa pierwsza Opracowanie: Marzanna Wolska Program nauczania: Agnieszka Krawczyk, Józef Krawczyk, Życie. Program nauczania biologii w klasach I-III gimnazjum. Wydawnictwa Edukacyjne

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU I KRYTERIA OCENIANIA BIOLOGIA KLASA I GIMNAZJUM

ROZKŁAD MATERIAŁU I KRYTERIA OCENIANIA BIOLOGIA KLASA I GIMNAZJUM ROZKŁAD MATERIAŁU I KRYTERIA OCENIANIA BIOLOGIA KLASA I GIMNAZJUM oparty na Programie nauczania biologii w gimnazjum Puls życia Anna Zdziennicka Dziiał programu Lp Temat Wymagania Konieczne Podstawowe

Bardziej szczegółowo

2. Plan wynikowy klasa druga

2. Plan wynikowy klasa druga Plan wynikowy klasa druga budowa i funkcjonowanie ciała człowieka ział programu Materiał kształcenia L.g. Wymagania podstawowe Uczeń: Kat. Wymagania ponadpodstawowe Uczeń: Kat. Pozycja systematyczna 3

Bardziej szczegółowo

I. BIOLOGIA NAUKA O ŻYCIU Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący - wymienia czynniki. - podaje przykłady niezbędne do życia

I. BIOLOGIA NAUKA O ŻYCIU Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący - wymienia czynniki. - podaje przykłady niezbędne do życia BIOLOGIA KLASA I I PÓŁROCZE I. BIOLOGIA NAUKA O ŻYCIU Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący - wymienia czynniki niezbędne do życia zastosowania w życiu - przedstawia etapy wiedzy biologicznej

Bardziej szczegółowo

Uczeń: z poszczególnych źródeł dziedziny biologii. stopniowego podaje przykłady dziedzin wiedzy biologii. biologicznej podczas życia biologicznej

Uczeń: z poszczególnych źródeł dziedziny biologii. stopniowego podaje przykłady dziedzin wiedzy biologii. biologicznej podczas życia biologicznej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum podręcznik Puls życia 1 oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej ( rok szkolny 2016/2017 ) Dział programu I.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum Dział programu I. Biologia nauka o życiu II. Jedność i różnorodność Poziom wymagań dopuszczający dostateczny dobry Bardzo dobry potrafi korzystać z

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA OCEN ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA OCEN ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA OCEN ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH BIOLOGIA KL. II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia I PÓŁROCZE Ocena niedostateczna - jest z reguły nieobecny

Bardziej szczegółowo

Wiadomości i umiejętności ucznia na poszczególne stopnie szkolne.

Wiadomości i umiejętności ucznia na poszczególne stopnie szkolne. WYMAGANIA EDUKACYJNE - BIOLOGIA - KLASA PIERWSZA DZIAŁY : I. BIOLOGIA NAUKA O ŻYCIU II. JEDNOŚĆ I ROŻNORODNOŚĆ ORGANIZMÓW III.BAKTERIE A WIRUSY. ORGANIZMY BEZTKANKOWE Wiadomości i umiejętności ucznia na

Bardziej szczegółowo

BIOLOGIA - wymagania edukacyjne dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia

BIOLOGIA - wymagania edukacyjne dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia BIOLOGIA - wymagania edukacyjne dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Nauczycielki: B Cholewczuk, M. Ostrowska Dział programu Temat Ocena dopuszczająca Poziom wymagań

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Temat konieczny( 2) podstawowy (3) rozszerzający(4) Opracowała mgr Agnieszka Para dopełniający(5)

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii - Puls życia

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii - Puls życia Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii - Puls życia Dział programu I. Biologia nauka o życiu Temat Biologia jako nauka Poziom wymagań konieczny podstawowy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia I. Biologia nauka o życiu Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Dział Temat Poziom wymagań dopuszczający Poziom wymagań dostateczny Poziom

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE GIMNAZJUM NR 2 W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z BIOLOGII w klasie I gimnazjum str. 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział programu I. Biologia nauka o życiu Temat 1. Biologia jako nauka Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne z biologii w klasie I.

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne z biologii w klasie I. Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne z biologii w klasie I. Stopień dopuszczający: określa przedmiot badań biologii jako nauki. podaje przykłady dziedzin biologii, wymienia źródła wiedzy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział programu I. Biologia nauka o życiu Poziom wymagań dopuszczający

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII DLA GIMNAZJUM SPECJALNEGO OPRACOWAŁA MAŁGORZATA KSIĘŻARCZYK PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII Zespół Szkół Specjalnych w Opolu Ocenianie osiągnięć edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY klasa pierwsza

PLAN WYNIKOWY klasa pierwsza PLN WYNIKOWY klasa pierwsza Opracowanie: Marzanna Wolska Program nauczania: gnieszka Krawczyk, Józef Krawczyk, Życie. Program nauczania biologii w klasach I-III gimnazjum. Wydawnictwa Edukacyjne WIKING,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na daną ocenę - biologii klasa I gimnazjum

Wymagania edukacyjne na daną ocenę - biologii klasa I gimnazjum Wymagania edukacyjne na daną ocenę - biologii klasa I gimnazjum Dział programu I. Biologia nauka o życiu Temat 1. Biologia jako nauka Poziom wymagań dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry Uczeń:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum Dział programu I. Biologia nauka o życiu Temat 1. Biologia jako nauka Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum Poziom wymagań ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo

Bardziej szczegółowo

I semestr. Podstawowy (dostateczny) potrafi korzystać z poszczególnych źródeł wiedzy rozróżnia próbę kontrolną i badawczą

I semestr. Podstawowy (dostateczny) potrafi korzystać z poszczególnych źródeł wiedzy rozróżnia próbę kontrolną i badawczą BIOLOGIA klasa I 1 I semestr Dział programu I. Biologia nauka o życiu Temat 1. Zapoznanie z programem nauczania, wymaganiami edukacyjnymi oraz zasadami BHP na lekcjach biologii. 2. Biologia jako nauka

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział programu I. Biologia nauka o życiu Temat 1. Biologia jako nauka Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls autorstwa Anny Zdziennickiej Poziom

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii w klasie I

Wymagania edukacyjne z biologii w klasie I Wymagania edukacyjne z biologii w klasie I Nr i temat lekcji Dział I Powitanie biologii 1. Historia i współczesność biologii 2. Źródła wiedzy biologicznej 3. Obserwacje 4. Klasyfikacja 5. Oznaczanie wymienia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii w klasie 1 Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający Uczeń:

Wymagania edukacyjne z biologii w klasie 1 Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający Uczeń: Dział programu I. Biologia nauka o życiu Temat 1. Biologia jako nauka Wymagania edukacyjne z biologii w klasie 1 Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający Uczeń: Uczeń: potrafi korzystać

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum Dział programu I. Biologia nauka o życiu Temat 1. Biologia jako nauka Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający Uczeń: Uczeń:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum Dział programu I. Biologia nauka o życiu Temat 1. Biologia jako nauka Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum 2011/2012 Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający Uczeń:

Bardziej szczegółowo

Biologia nauka o życiu

Biologia nauka o życiu Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej w Publicznym Gimnazjum Nr2 w Zespole Szkół w Rudkach dopuszczający dostateczny

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia I. Biologia nauka o życiu Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls Dział Temat 1. Biologia jako nauka Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający

Bardziej szczegółowo

Wynikowy plan nauczania biologii skorelowany z drugą częścią cyklu edukacyjnego Biologia z tangramem

Wynikowy plan nauczania biologii skorelowany z drugą częścią cyklu edukacyjnego Biologia z tangramem Wynikowy plan nauczania biologii skorelowany z drugą częścią cyklu edukacyjnego iologia z tangramem Poniższy plan wynikowy dotyczy[ew. jest związany z] realizacji cyklu iologia z tangramem. Zawiera wykaz

Bardziej szczegółowo

ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra Dział I Powitanie biologii wskazuje ważne etapy w rozwoju biologii jako nauki.

ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra Dział I Powitanie biologii wskazuje ważne etapy w rozwoju biologii jako nauki. PSO Biologia klasa I Nr i temat lekcji Wymagania podstawowe Uczeń: Wymagania ponadpodstawowe Uczeń: ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra Dział I Powitanie biologii 1. Historia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej I. Biologia nauka o życiu Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział Temat Poziom wymagań dopuszczający Poziom

Bardziej szczegółowo

Wymagania z biologii na poszczególne oceny szkolne w klasie I na podstawie Puls życia 1. dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry

Wymagania z biologii na poszczególne oceny szkolne w klasie I na podstawie Puls życia 1. dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry Wymagania z biologii na poszczególne oceny szkolne w klasie I na podstawie Puls życia 1 Dział programu Biologia nauka o życiu dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry określa przedmiot badań biologii

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Dział programu I. Biologia nauka o życiu Temat 1. Biologia jako nauka Poziom wymagań konieczny podstawowy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Dział programu I. Biologia nauka o życiu Temat 1. Biologia jako nauka Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Poziom wymagań konieczny podstawowy

Bardziej szczegółowo

Uczeń: potrafi korzystać

Uczeń: potrafi korzystać Dział programu I. Biologia nauka o życiu Temat 1. Biologia jako nauka Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Mgr Lucyna Pięta Poziom wymagań

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział programu I. Biologia nauka o życiu Temat 1. Biologia jako nauka Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Dział programu I. Biologia nauka o życiu Temat 1. Biologia jako nauka Konieczny (stopień dopuszczający)

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum Dział programu I. Biologia nauka o życiu Temat 1. Biologia jako nauka Poziom wymagań Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne śródroczne z biologii dla klasy I gimnazjum

Wymagania edukacyjne śródroczne z biologii dla klasy I gimnazjum Wymagania edukacyjne śródroczne z biologii dla klasy I gimnazjum Dział programu I. Biologia nauka o życiu Temat 1. Biologia jako nauka Poziom wymagań Konieczny-dopuszczający Podstawowy-dostateczny Rozszerzający-

Bardziej szczegółowo

BIOLOGIA KLASA I GIMNAZJUM - wymagania edukacyjne.

BIOLOGIA KLASA I GIMNAZJUM - wymagania edukacyjne. BIOLOGIA KLASA I GIMNAZJUM - wymagania edukacyjne. DZIAŁ PROGRAMU I. Biologia nauka o życiu DOPUSZCZAJĄCY DOSTATECZNY DOBRY BARDZO DOBRY CELUJĄCY określa przedmiot badań biologii jako nauki podaje przykłady

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klas I Gimnazjum Gminy Liw im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Węgrowie

Wymagania edukacyjne z biologii dla klas I Gimnazjum Gminy Liw im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Węgrowie Wymagania edukacyjne z biologii dla klas I Gimnazjum Gminy Liw im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Węgrowie Dział programu I. Biologia nauka o życiu Temat 1. Biologia jako nauka konieczny (stopień dopuszczający)

Bardziej szczegółowo

Uczeń: wiedzy. rozróżnia próbę. podaje funkcje poszczególnych organelli. posługuje się. mikroskopem wykonuje proste preparaty mikroskopowe

Uczeń: wiedzy. rozróżnia próbę. podaje funkcje poszczególnych organelli. posługuje się. mikroskopem wykonuje proste preparaty mikroskopowe Dział programu I. Biologia nauka o życiu Temat 1. Biologia jako nauka Poziom wymagań Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: określa przedmiot potrafi

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział programu I. Biologia nauka o życiu Temat 1. Biologia jako nauka

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 2a. Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu na rok szkolny 2015/2016

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 2a. Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu na rok szkolny 2015/2016 Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 2a Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu na rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: mgr Joanna Szasta 1 BUDOWA I FUNKCJE ŻYCIOWE ORGANIZMU CZŁOWIEKA. ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Anny Zdziennickiej Dział programu I. Biologia nauka o życiu Temat 1. Biologia jako nauka 2. Komórkowa

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział programu I. Biologia nauka o życiu Temat 1. Biologia jako nauka Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział programu I. Biologia nauka o życiu Temat 1. Biologia jako nauka Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls autorstwa Anny Zdziennickiej Dział programu I. Biologia nauka o życiu Poziom wymagań konieczny podstawowy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział programu I. Biologia nauka o życiu Temat 1. Biologia jako nauka

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział programu I. Biologia nauka o życiu Temat 1. Biologia jako nauka

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział programu I. Biologia nauka o życiu Temat 1. Biologia jako nauka

Bardziej szczegółowo

Wymagania z biologii nauczanej dwujęzycznie dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia

Wymagania z biologii nauczanej dwujęzycznie dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Wymagania z biologii nauczanej dwujęzycznie dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Wymagania w zakresie opanowania materiału w języku angielskim zakładają znajomość podstawowego

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia w roku szkolnym 2016/17

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia w roku szkolnym 2016/17 Barbara Kuska, Beata Jaronik Gimnazjum im. Jana Matejki w Zabierzowie Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia w roku szkolnym 2016/17 Dział

Bardziej szczegółowo

21. Jakie znamy choroby aparatu ruchu, jak z nimi walczyć i zapobiegać?

21. Jakie znamy choroby aparatu ruchu, jak z nimi walczyć i zapobiegać? Biologia tematy lekcji klasa 2 1. Poznajemy budowę oraz znaczenie tkanek zwierzęcych. 2. Jakie cechy charakterystyczne posiadają gąbki i parzydełkowce? 3. Skąd wywodzi się nazwa płazińce i nicienie? 4.

Bardziej szczegółowo

Uczeń: Uczeń: potrafi korzystać. i badawczą. podaje funkcje poszczególnych organelli posługuje się mikroskopem wykonuje proste preparaty mikroskopowe

Uczeń: Uczeń: potrafi korzystać. i badawczą. podaje funkcje poszczególnych organelli posługuje się mikroskopem wykonuje proste preparaty mikroskopowe Wymagania edukacyjne oraz kryteria oceniania z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział programu I. Biologia nauka o życiu Temat

Bardziej szczegółowo

Uczeń: potrafi korzystać. wiedzy. i badawczą. podaje funkcje poszczególnych organelli posługuje się mikroskopem wykonuje proste preparaty mikroskopowe

Uczeń: potrafi korzystać. wiedzy. i badawczą. podaje funkcje poszczególnych organelli posługuje się mikroskopem wykonuje proste preparaty mikroskopowe Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy pierwszej. Uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, jeżeli nie spełnił wymagań na ocenę dopuszczającą, opuszczał dużą liczbę godzin lekcyjnych, nie nadrabiał zaległości.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne w klasie I (nowa podstawa programowa)

Szczegółowe wymagania edukacyjne w klasie I (nowa podstawa programowa) Szczegółowe wymagania edukacyjne w klasie I (nowa podstawa programowa) PRZEDMIOT: BIOLOGIA OCENA: WYMAGANIA ŚRÓDROCZNE WYMAGANIA KOŃCOWOROCZNE Niedostateczny Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Dział programu I. Biologia nauka o życiu Temat 1. Biologia jako nauka Poziom wymagań konieczny podstawowy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne/ plan wynikowy z biologii dla klasy II gimnazjum Puls Życia (1godz./tyg. )

Wymagania edukacyjne/ plan wynikowy z biologii dla klasy II gimnazjum Puls Życia (1godz./tyg. ) II. Jedność i różnorodność I. Biologia nauka o życiu Dział Temat 1.Biologia jako nauka (III.4, V.1) Wymagania edukacyjne/ plan wynikowy z biologii dla klasy II gimnazjum Puls Życia (1godz./tyg. ) wymagania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 1a. Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu na rok szkolny 2015/2016

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 1a. Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu na rok szkolny 2015/2016 Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 1a Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu na rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: mgr Joanna Szasta Dział I Powitanie biologii 1. Historia i współczesność

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział programu I. Biologia nauka o życiu Temat 1. Biologia jako nauka Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania

Przedmiotowy System Oceniania rozróżnia elementy przyrody żywej i nieożywionej wymienia czynniki niezbędne do życia wskazuje źródła wiedzy biologicznej określa, jakiego sprzętu można użyć do danej obserwacji przedstawia etapy obserwacji

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z biologii dla klasy 2 Gimnazjum w Borui Kościelnej. Opracowała: Arleta Kucz. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

Kryteria oceniania z biologii dla klasy 2 Gimnazjum w Borui Kościelnej. Opracowała: Arleta Kucz. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: Kryteria oceniania z biologii dla klasy 2 Gimnazjum w Borui Kościelnej Opracowała: Arleta Kucz Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: nie opanował wiadomości i umiejętności określanych w podstawie

Bardziej szczegółowo

POWTÓRZENIE TREŚCI NAUCZANIA Z BIOLOGII KLASY III ROZPISKA POWTÓRZEŃ ROK 2007/2008 Klasa I Treści programowe Dział powtórzeniowy Przewidziana data

POWTÓRZENIE TREŚCI NAUCZANIA Z BIOLOGII KLASY III ROZPISKA POWTÓRZEŃ ROK 2007/2008 Klasa I Treści programowe Dział powtórzeniowy Przewidziana data POWTÓRZENIE TREŚCI NAUCZANIA Z BIOLOGII KLASY III ROZPISKA POWTÓRZEŃ ROK 2007/2008 Klasa I Treści programowe Dział powtórzeniowy Przewidziana data 1. Struktura organizmu i funkcje, jakim ona służy ( komórki,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 2 gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 2 gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 2 gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Opracowała: Arleta Kucz Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z biologii dla klasy 2a, 2b Gimnazjum w Borui Kościelnej Rok szkolny: 2015/2016 Opracowała: Arleta Kucz, Krystyna Milkowska

Kryteria oceniania z biologii dla klasy 2a, 2b Gimnazjum w Borui Kościelnej Rok szkolny: 2015/2016 Opracowała: Arleta Kucz, Krystyna Milkowska Kryteria oceniania z biologii dla klasy 2a, 2b Gimnazjum w Borui Kościelnej Rok szkolny: 2015/2016 Opracowała: Arleta Kucz, Krystyna Milkowska Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: nie opanował

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z BIOLOGII 2015/2016 Wymagania edukacyjne dla klasy 1 gimnazjum

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z BIOLOGII 2015/2016 Wymagania edukacyjne dla klasy 1 gimnazjum PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z BIOLOGII 2015/2016 Wymagania edukacyjne dla klasy 1 gimnazjum Dział programu I. Biologia nauka o życiu Temat 1. Biologia jako nauka Wymagania na poszczególne oceny ocena

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii klasa I gimnazjum

Wymagania edukacyjne z biologii klasa I gimnazjum Wymagania edukacyjne z biologii klasa I gimnazjum rozróżnia elementy przyrody żywej i nieożywionej wymienia czynniki niezbędne do życia wskazuje źródła wiedzy biologicznej określa, jakiego sprzętu można

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z BIOLOGII KLASA I

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z BIOLOGII KLASA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z BIOLOGII KLASA I WYMAGANIA PODSTAWOWE. UCZEŃ: WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE. UCZEŃ: Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Dział I. BIOLOGIA NAUKA O ŻYCIU

Bardziej szczegółowo

Biologia. Klasa VII. Prywatna Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Z. I J. Moraczewskich w Sulejówku

Biologia. Klasa VII. Prywatna Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Z. I J. Moraczewskich w Sulejówku Biologia 2017 Klasa VII Dział I : HIERARCHICZNA BUDOWA ORGANIZMU CZŁOWIEKA, SKÓRA, UKŁAD RUCHU 1. Organizm człowieka jako zintegrowana całość 2. Budowa i funkcje skóry 3. Choroby skóry oraz zasady ich

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z BIOLOGII DLA KLASY I

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z BIOLOGII DLA KLASY I WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z BIOLOGII DLA KLASY I mgr Marta Warecka Lenart program Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Ocenę dopuszczający otrzymuje uczeń, który w 75% spełnił wymagania na ocenę

Bardziej szczegółowo

ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra Dział I Powitanie biologii wskazuje ważne etapy w rozwoju biologii jako nauki.

ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra Dział I Powitanie biologii wskazuje ważne etapy w rozwoju biologii jako nauki. Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen z zajęć edukacyjnych wynikających z realizowanego programu nauczania BIOLOGIA KL.I Nr i temat lekcji

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum Dział programu Materiał nauczania Wymagania podstawowe uczeń poprawnie: Wymagania ponadpodstawowe uczeń poprawnie: I. Biologia nauka o życiu Biologia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne biologia klasa 1

Wymagania edukacyjne biologia klasa 1 Wymagania edukacyjne biologia klasa 1 Dział programu Numer i temat lekcji ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra ocena celująca 1 2 3 4 5 6 7 I. Podstawy biologii 1. Biologia

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z biologii klasa I gimnazjum

Wymagania na poszczególne oceny z biologii klasa I gimnazjum Wymagania na poszczególne oceny z biologii klasa I gimnazjum Nr i temat Dział I Powitanie biologii 1. Historia i współczesność biologii wymienia nazwy dziedzin biologii, podaje zakres badań pięciu dziedzin

Bardziej szczegółowo

Dział I. BIOLOGIA NAUKA O ŻYCIU. Dział II. JEDNOŚĆ ORGANIZMÓW

Dział I. BIOLOGIA NAUKA O ŻYCIU. Dział II. JEDNOŚĆ ORGANIZMÓW Dział I. BIOLOGIA NAUKA O ŻYCIU rozróżnia elementy przyrody żywej i nieożywionej wymienia czynniki niezbędne do życia wskazuje źródła wiedzy biologicznej określa, jakiego sprzętu można użyć do danej -obserwacji

Bardziej szczegółowo

Poziom wymagań edukacyjnych dla klasy 1/ biologia

Poziom wymagań edukacyjnych dla klasy 1/ biologia Poziom wymagań edukacyjnych dla klasy 1/ biologia Temat lekcji treści nauczania 1. Organizacja pracy na lekcji biologii w kl. I. Zasady BHP w czasie zajęć. Poziom wymagań Konieczny Podstawowy Rozszerzający

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z biologii dla kl. 1 b, 1c, 1e

Przedmiotowy system oceniania z biologii dla kl. 1 b, 1c, 1e Przedmiotowy system oceniania z biologii dla kl. 1 b, 1c, 1e Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca Biologia nauka o życiu Jedność CIU rozróżnia elementy przyrody

Bardziej szczegółowo

Podstawowy Ocena: dostateczny. Uczeń: potrafi korzystać z poszczególnych źródeł wiedzy podaje przykłady dziedzin biologii

Podstawowy Ocena: dostateczny. Uczeń: potrafi korzystać z poszczególnych źródeł wiedzy podaje przykłady dziedzin biologii Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I a i I b Gimnazjum w Mogilanach oparte na programie nauczania biologii Puls życia I Nowa Era z uwzględnieniem podstawy programowej Nauczyciel biologii: Barbara

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii w klasie 1E

Wymagania edukacyjne z biologii w klasie 1E Wymagania edukacyjne z biologii w klasie 1E Wymagania podstawowe. Uczeń: Dział I. BIOLOGIA NAUKA O ŻYCIU rozróżnia elementy przyrody żywej i nieożywionej wymienia czynniki niezbędne do życia wskazuje źródła

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania programowe dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania programowe dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls autorstwa Anny Zdziennickiej Poziom wymagań Dział Temat 1. Biologia jako nauka. Na ocenę dopuszczającą (1) Uczeń:

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału z biologii dla klasy I gimnazjum oparty na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Rozkład materiału z biologii dla klasy I gimnazjum oparty na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Rozkład materiału z biologii dla klasy I gimnazjum oparty na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział programu Temat lekcji i materiał nauczania Wymagania podstawowe (na

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział programu I. Biologia nauka o życiu Temat 1. Biologia jako nauka

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNENE Z BIOLOGII W KLASIE II GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNENE Z BIOLOGII W KLASIE II GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNENE Z BIOLOGII W KLASIE II GIMNAZJUM oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej edukacyjne na ocenę półroczną Nauczyciel - mgr Marzena Jacher Dział

Bardziej szczegółowo

ocena celująca, uczeń spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą oraz umie: wykorzystywać atlasy do rozpoznawania pospolitych gatunków organizmów

ocena celująca, uczeń spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą oraz umie: wykorzystywać atlasy do rozpoznawania pospolitych gatunków organizmów POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z BIOLOGII KLASA I Program PULS ŻYCIA autor: Elżbieta Mazurek Podręcznik do biologii opracowany przez: Małgorzatę Jefimow i Mariana Sęktas NA ŚRÓDROCZNĄ OCENĘ KLASYFIKACYJNĄ

Bardziej szczegółowo

Uwagi. Dział programu. L.g. I. Biologia nauka o życiu

Uwagi. Dział programu. L.g. I. Biologia nauka o życiu Wynikowy plan nauczania z biologii dla klasy I gimnazjum oparty na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej. Nauczyciel- Ewa Baran- układ godzin 1-2-1 Dział programu I. Biologia

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe z przyrody. Klasa 4. Dział 1 MY I PRZYRODA. Dział 2 MOJA OKOLICA

Wymagania programowe z przyrody. Klasa 4. Dział 1 MY I PRZYRODA. Dział 2 MOJA OKOLICA Wymagania programowe z przyrody Klasa 4 Dział 1 MY I PRZYRODA wyjaśnia, co to jest przyroda, wymienia elementy przyrody ożywionej i nieożywionej oraz wskazuje zachodzące między nimi zależności, wymienia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który opanował treści konieczne,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne to oczekiwane osiągnięcia ucznia przewidziane programem

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum w Jordanowie

Gimnazjum w Jordanowie Gimnazjum w Jordanowie Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z biologii w klasie 1 wynikające z realizowanego programu nauczania ocena

Bardziej szczegółowo

Plan nauczania z biologii dla klasy I gimnazjum oparty na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Plan nauczania z biologii dla klasy I gimnazjum oparty na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Plan nauczania z biologii dla klasy I gimnazjum oparty na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa nny Zdziennickiej ział programu Temat i treść nauczania Termin Wymagania podstawowe uczeń poprawnie:

Bardziej szczegółowo

Wynikowy plan nauczania z biologii dla klasy I gimnazjum oparty na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wynikowy plan nauczania z biologii dla klasy I gimnazjum oparty na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wynikowy plan nauczania z biologii dla klasy I gimnazjum oparty na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa nny Zdziennickiej ział programu Materiał nauczania (zapis w nowej podstawie programowej)

Bardziej szczegółowo

POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z BIOLOGII DLA UCZNIÓW Z UPOŚLEDZENIEM W STOPNIU LEKKIM

POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z BIOLOGII DLA UCZNIÓW Z UPOŚLEDZENIEM W STOPNIU LEKKIM DLA UCZNIÓW Z UPOŚLEDZENIEM W STOPNIU LEKKIM DZIAŁ I, II i III: RÓŻNORODNOŚĆ ŻYCIA Uczeń umie wymienić niektóre czynności żywego organizmu. Uczeń wie, co to jest komórka. Uczeń umie wymienić niektóre czynności

Bardziej szczegółowo