PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII"

Transkrypt

1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII Ocenianie każdego ucznia jest systematyczne, uwzględnia jego indywidualne możliwości i różne obszary aktywności. 1. Ocena słowna przekazywanie uczniowi informacji o jego pracy indywidualnej lub grupowej, o efektach uczenia się i robionych postępach, 2. Ocena w skali 6-1 wg karty pracy 3. Ocena pracy ucznia na w postaci: + (plus) lub (minus) Ilość zebranych plusów odpowiada ocenie ( pięć plusów - ocenę bardzo dobrą, cztery plusy ocenę dobrą, trzy plusy ocenę dostateczną, dwa plusy ocenę dopuszczającą, jeden plus pozostaje bez stopnia i jest zachętą do podjęcia pracy na ). Każdy minus zmniejsza o jeden ilość plusów. 4. Ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń, który wykazuje szczególne zainteresowanie przedmiotem, wyróżnia się pracą w Kole Ekologicznym, prowadzi własne hodowle, podejmuje działania proekologiczne lub inne na miarę swoich możliwości. 5. Za sprawdziany pisemne według ustalonej skali punktowej Ocena Wykonanie zadań Celujący Więcej niż 100 % Bardzo dobry % Dobry % Dostateczny % Dopuszczający % Niedostateczny 29 0 % Sprawdziany w toku nauczania: - kartkówka (pisemny sprawdzian wiadomości z ostatniej ) - odpowiedzi ustne - prace domowe obowiązkowe i dodatkowe - praca w zeszycie przedmiotowym - praca w ćwiczeniach Sprawdziany sumujące: - test po zakończeniu działu materiału (poprzedzony powtórzeniem materiału) - test semestralny Wyniki osiągnięć uczniów nauczyciel na bieżąco wpisuje do: - INDYWIDUALNEJ KARTY PRACY UCZNIA (w zeszycie ucznia) - załącznik - KARTY KLASY (u nauczyciela)

2 Uczeń ma prawo trzy razy w semestrze zgłosić nie odrobienie pracy domowej, brak zeszytu lub ćwiczeń, co zostaje odnotowane w zbiorczej karcie pracy bez oceny niedostatecznej. Uczeń zawsze może poprawić uzyskaną niekorzystną ocenę Uczeń ma obowiązek uzupełnić notatki w zeszycie za czas nieobecności w szkole Ocenianie umiejętności ponadprzedmiotowych: 1. Przynoszenie na lekcję zeszytu przedmiotowego, ćwiczeń i innych przyborów. 2. Aktywność na zajęciach. 3. Praca w grupie. 4. Zaangażowanie w działania na rzecz ochrony przyrody w najbliższym środowisku. Uczeń jest klasyfikowany z przedmiotu, gdy ma minimum 50 % obecności. W przypadkach losowych może uzyskać ocenę po zdaniu egzaminu komisyjnego.

3 Załącznik KARTA PRACY UCZNIA Imię i nazwisko... kl.... Praca na Praca domowa Ćwicz. Zeszyt Odp. ustna Praca na rzecz ochrony przyrody Sprawdziany Kartkówka Test

4 KRYTERIA OCENIANIA Z BIOLOGII W KLASIE I GIMNAZJUM Nr 1. Uczymy się biologii Temat 2. Istoty żywe oraz sposoby ich poznawania 3. Komórka podstawowy składnik organizmu 4. Cechy życia organizmu Dział I Wiadomości wstępne wie, że przyroda składa się z elementów ożywionych i nieożywionych wymienia przykłady organizmów żywych i przyrządy służące do ich obserwacji wie, że wszystkie organizmy żywe zbudowane są z komórek wymienia niektóre cechy istot żywych, że biologia jest nauką która zajmuje się światem istot żywych podaje sposoby poznawania organizmów wie, że przyrządy optyczne ułatwiają prowadzenie obserwacji określa komórkę jako podstawowy składnik organizmu życiowych organizmu wymienia nazwy kilku dziedzin biologicznych podaje różnicę między prostą hodowlą a doświadczeniem wie do czego służy lupa, lornetka i mikroskop oraz kiedy można ich użyć odróżnia komórkę zwierzęcą od roślinnej na schemacie rozróżnia organizmy samożywne i cudzożywne wyjaśnia znaczenie słowa biologia i nazywa części mikroskopu optycznego z pomocą nauczyciela prowadzi obserwacje mikroskopowe wymienia elementy budowy komórki roślinnej podaje cechy życia i ich znaczenie dla organizmu wyjaśnia dlaczego warto uczyć się biologii wymienia sposoby poznawania organizmów żywych dokonuje obserwacji przy użyciu prostych przyrządów jak i mikroskopu podaje różnice w budowie komórki roślinnej i zwierzęcej organizmów jedno i wielo komórkowych wyjaśnia na czym polega fotosynteza podaje różnicę między organizmem

5 Temat 5. Bakterie oraz ich znaczenie samożywnym i cudzożywnym produkty spożywcze, w których wykorzystywane jest pozytywne działanie bakterii określa środowisko życia bakterii typowe kształty bakterii działania bakterii pożytecznych i chorobotwórczych chorób wywoływanych przez bakterie i sposoby ich zapobiegania uzasadnia pożyteczną i niezbędną rolę bakterii i w życiu 6. Protisty i środowisko ich życia 7. Glony organizmy wodne oraz ich znaczenie na planszy przedstawiciela protestów np. euglenę zieloną nazywa miejsca gdzie żyją glony protestów i miejsce ich występowania określa z czego składa się plankton roślinny wymienia niektóre życiowe protestów niektóre okazy glonów na planszy lub okazach naturalnych budowę i życiowe eugleny zielonej podaje charakterystyczne cechy glonów opisuje odżywianie się glonów rolę protestów określa różnorodność glonów oraz ich znaczenie i w życiu 8. Grzyby ich rodzaje i znaczenie na eksponacie lub planszy grzyby pleśniowe i kapeluszowe podaje przykład zastosowania drożdży w gospodarstwie domowym zna zasady zbierania Dział II - Grzyby podaje sposoby zabezpieczania żywności przed zniszczeniem przez pleśnie zastosowania drożdży w przemyśle podaje przykład określa charakterystyczne cechy grzybów pleśniowych środowisko życia drożdży wyszukuje korzystając przykłady pożytecznej i szkodliwej roli pleśni i gospodarce wyjaśnia na czym polega rośnięcie ciasta podaje sposoby zwalczania szkodliwych grzybów pleśniowych określa życiowe drożdży wyjaśnia potrzebę ochrony

6 Temat 9. Grzyby pasożytnicze i sposoby ich zwalczania 10. Porosty występowanie i znaczenie 11. Rośliny organizmy lądowe 12. Organy i tkanki roślinne grzybów w lesie grzybów z atlasów, drożdżowego grzybów w lesie kapeluszowych albumów, jadalnych i trujących przykłady grzybów kapeluszowych jadalnych oraz trujących hubę drzewną jako grzyba pasożytniczego na obrazku lub wśród okazów naturalnych podaje miejsce występowania porostów roślin z najbliższego otoczenia organy rośliny na okazie lub planszy grzybicę stóp jako chorobę wywołaną przez grzyby pasożytnicze oraz sposoby jej zapobiegania zalicza porosty do świata grzybów Dział III Rośliny drzew, krzewów i roślin zielnych opisuje zewnętrzną budowę rośliny wymienia przykłady choroby ludzi, zwierząt i roślin wywołanych przez grzyby pasożytnicze określa budowę porostów niektóre porosty na tablicach lub okazach naturalnych klasyfikuje rośliny na drzewa, krzewy i rośliny zielne tkanek roślinnych szkodliwość grzybów pasożytniczych i konieczność ich zwalczania rolę porostów jako wskaźnika stopnia skażenia środowiska i nazywa niektóre porosty charakteryzuje rośliny jako organizmy samożywne proces fotosyntezy wyjaśnia pojęcie tkanki lekarza leczącego choroby skóry na czym polega współżycie porostów z glonami wyjaśnia rolę i znaczenie roślin na Ziemi na ilustracjach niektóre tkanki roślinne i określa ich rolę

7 Temat 13. Rośliny zarodnikowe 14. Rośliny nasienne i ich cechy 15. Drzewa i krzewy iglaste w Polsce rozróżnia mech sposób określa rolę i paproć roślin rośliny należące rozmnażania mchów oraz zarodnikowych do paprotników roślin i paproci środowisko ich (paprocie, zarodnikowych w życiu lasu życia skrzypy, widłaki) określa rolę mchów torfowców w powstawaniu niektóre nasiona roślin niektóre drzewa i krzewy iglaste w najbliższym otoczeniu wie, że rośliny nasienne wytwarzają kwiaty, które są organem do ich rozmnażania się nazywa pospolite drzewa i krzewy iglaste podział roślin nasiennych na nagonasienne i okrytonasienne wymienia przystosowania roślin iglastych do życia torfu określa gdzie powstają zalążki w roślinach nago i okryto nasiennych powstawanie nasion roślin iglastych cechy budowy organów rozmnażania się roślin nago i okryto nasiennych rośliny iglaste na podstawie klucza 16. Rośliny okrytonasienne w najbliższym otoczeniu niektóre rośliny liściaste nazywa pospolite liściaste drzewa, krzewy i rośliny zielne na okazach naturalnych i ilustracjach nazywa owoce roślin okrytonasien nych sposób rozmnażania się roślin okryto nasiennych na czym polega, że jedne rośliny są jednoroczne, inne dwuletnie czy wieloletnie 17. Korzeń rośliny budowa i funkcje Dział IV Organa rośliny - ich i znaczenie korzeń rośliny na okazie lub planszy przedstawione na schemacie części korzenia określa budowę i funkcje korzenia znaczenie korzeni niektórych roślin korzenie nadziemne podporowe lub czepne

8 Temat 18. Systemy korzeniowe niektórych roślin 19. Pędy nadziemne niektórych roślin klasyfikuje określa różnicę na okazach rodzaje korzeni między roślin o różnych lub na: spichrzowe, korzeniami systemach na planszy palowe (w tym palowym korzeniowych korzenie palowe spichrzowe) a wiązkowym i wiązkowe i wiązkowe wyróżnia niektóre warzywa korzeniowe wykorzystywane do jedzenia na okazie lub planszy główne części pędu nadziemnego rośliny wykorzystania warzyw korzeniowych w codziennym żywieniu ze zwróceniem uwagi na higienę ich spożywania niektóre rodzaje pędów nadziemnych konieczność spożywania przez warzyw korzeniowych cały rok rozróżnia pędy roślin: wzniesione, pnące, wijące i płożące się sposoby wykorzystania roślin o jadalnych korzeniach w żywieniu i gospodarce roślin o pędach wzniesionych, wijących, pnących, płożących się i ich znaczenie podaje przykład rośliny posiadającej korzenie przekształcone oraz pasożytniczej, która zamiast korzeni wytwarza ssawki cechy roślin jednorocznych, dwuletnich i bylin 20. Różne postacie pędów podziemnych na okazie lub planszy rośliny posiadające pęd podziemny niektóre postacie pędów podziemnych rozróżnia postacie pędów podziemnych kłącza, bulwy, cebule roślin posiadających pędy podziemne i określa ich funkcje główne części pędu na bulwie, kłączu, cebuli zasadnicze różnice między korzeniem a pędem podziemnym

9 Temat 21. Łodyga oraz jej znaczenie 22. Liście i ich funkcja rozróżnia funkcje łodygę rośliny łodygi zdrewniałe łodygi w życiu na okazie oraz łodygi rośliny lub na rysunku zielne roślin podaje przykład rośliny której łodyga jest wykorzystana przez części liścia ogonkowego rozróżnia liście pojedyncze i złożone warzywa liściowe, niektóre rośliny przyprawowe i lecznicze niektóre rośliny o jadalnych łodygach i łodygach włóknistych liście ogonkowe, siedzące, pochwiaste rozróżnia liście drzew liściastych i iglastych poddaje przykłady wykorzystania jadalnych liści roślin ilustruje na schemacie przewodzenie przez łodygę wody i substancji pokarmowych podaje korzyści z uprawy roślin o łodygach jadalnych i włóknistych wymienia podstawowe funkcje liścia w życiu rośliny przykłady drzew i krzewów zimozielonych wartości odżywcze i lecznicze liści niektórych roślin wykorzystanie jadalnych oraz włóknistych łodyg roślin w gospodarce części budowy wewnętrznej liścia, które biorą udział w procesie fotosyntezy popularne rośliny na podstawie liści znaczenie roślin o jadalnych liściach dla zdrowia i gospodarki łodygi roślin. które biorą udział w asymilacji dwutlenku węgla potraw z wykorzystaniem łodyg jadalnych oraz przykłady rzeczy wykonanych z włókien lnu i konopi znaczenie opadania liści dla roślin roślin mających liście przekształcone w igły, wąsy, ciernie, liście spichrzowe rośliny o jadalnych liściach uprawianych w innych krajach

10 Temat 23. Budowa i rola kwiatu wyróżnia określa rolę niektóre części i nazywa części poszczególnych związek budowy kwiaty jadalne kwiatu na okazie kwiatu części kwiatu kwiatu ze i ich znaczenie lub planszy na okazie lub w powstawaniu sposobem odżywcze planszy owocu zapylania 24. Powstawanie owocu 25. Rodzaje owoców i ich znaczenie 26. Nasiona i ich rola w życiu rośliny na okazie lub planszy kwiat jako część rośliny z której powstaje owoc nazywa owoce soczyste i suche niektórych roślin na podstawie okazów naturalnych lub na planszach niektóre owoce i nasiona jadalne roślin uprawianych w Polsce i krajach egzotycznych nasiona niektórych roślin główne części kwiatu biorące udział w powstawaniu owocu części budowy owocu np. jabłka, fasoli wartości odżywcze owoców i nasion jadalnych oraz zasady higieny ich spożywania i nazywa części budowy nasienia fasoli rozsiewania się nasion rolę owadów i wiatru w zapyleniu kwiatu budowę dowolnego owocu roślin o owocach soczystych i suchych rolę poszczególnych części nasienia sposoby rozsiewania się nasion różnych roślin części kwiatu z którego tworzy się owoc i nasienie określa typ owocu na wybranych przykładach owoców i nasion roślin uprawianych w krajach egzotycznych i ich znaczenia w naszym życiu znaczenie nasienia w powstawaniu nowej rośliny zależność między budową etapy powstawania owocu znaczenie owoców w żywieniu ludzi i zwierząt znaczenie dla zdrowia i gospodarki owoców oraz nasion wybranych roślin zakłada wodną hodowlę fasoli i prowadzi systematyczną obserwację rolę przy

11 Temat owocu i nasion a sposobem ich rozsiewania się rozsiewaniu nasion 27. Drzewa i krzewy liściaste rosnące w Polsce Dział V Rośliny wokół nas warunki ich rozwoju drzew i krzewów liściastych rosnących w parku niektóre drzewa i krzewy liściaste występujące w najbliższym otoczeniu klasyfikuje 1`i nazywa drzewa i krzewy liściaste występujące w ogrodzie, w parku i w lesie sposoby zabezpieczania się roślin przed niskimi temperaturami posługuje się kluczem do oznaczania gatunków 28. Rośliny zielne dziko rosnące w różnych środowiskach podaje przykład pospolitych roślin stosowanych jako zioła niektóre rośliny zielarskie powszechnie używane podaje przykłady roślin zielarskich stosowanych w lecznictwie oraz jako przyprawy znaczenie roślin zielnych oraz ich wykorzystanie przez ziół barwiarskich oraz ich zastosowanie 29. Rośliny zielne uprawiane w Polsce podaje przykład roślin uprawianych przez rolników pospolite warzywa uprawne roślin uprawnych oraz ich zastosowanie znaczenie roślin uprawnych w żywieniu ludzi i zwierząt wyszukuje wiadomości na temat wymagań roślin uprawianych 30. Zbiorowiska roślinne w Polsce nazywa niektóre rośliny w szkolnym ogrodzie i nazywa niektóre rośliny w znanym sobie środowisku pospolite rośliny ogrodów, parków, lasów roślin ze środowiska wodnego, łąkowego i torfowiskowe go klasyfikuje wybrane rośliny do odpowiednich zbiorowisk

12 Temat 31. Zastosowanie niektórych roślin zielarskich 32. Ochrona naturalnej roślinności w Polsce wymienia używane zastosowanie roślin w domu niektóre niektórych roślin leczniczych, rośliny lecznicze leczniczych przyprawowych i służące jako i przyprawowych przyprawa na planszach niektóre rośliny chronione w Polsce i wie jak się zachować wobec nich i na planszach rośliny chronione w Polsce korzyści jakie dają rośliny ludziom uzasadnia konieczność ochrony roślinności znaczenie roślin oraz w życiu i gospodarstwie znaczenie i wykorzystanie roślin zielarskich przez oraz warunki jakie trzeba spełnić zbierając zioła uzasadnia konieczność prawnej ochrony roślin, tworzenia rezerwatów i parków narodowych uzasadnia konieczność dbania o rośliny leśne posługuje się kluczem do oznaczania roślin zielarskich i wykonuje zielnik sposób zachowania w rezerwacie i parku dba o kwiaty w klasie, w ogródku szkolnym,

13 KRYTERIA OCENIANIA Z BIOLOGII W KLASIE II GIMNAZJUM Nr Temat 1. Świat istot żywych 2. Podstawowe elementy budowy i skład chemiczny organizmu zwierzęcego 3. Pierwotniaki jednokomórkowe protisty zwierzęce 4. Charakterystyka zwierząt (Królestwo zwierząt) WIADOMOŚCI WSTĘPNE organizmów żywych wyróżnia komórkę jako podstawowy składnik budowy organizmu zwierzęcego na obrazku niektóre organizmy zaliczane do pierwotniaków środowisko życia pierwotniaków organizmów należących do organizmów należących do grzybów, roślin i zwierząt niektóre narządy zewnętrzne i wewnętrzne ciała zwierzęcia pełzaka pod mikroskopem lub na planszy pierwotniaki jako zwierzęta planktonowe podaje sposoby odżywiania się zwierząt określa cechy istot żywych odczytuje z tabeli lub wykresu informacje na temat składu chemicznego organizmu zwierzęcego podaje przykład pierwotniaka i rolę jaką odgrywa lub życiu wymienia przedstawicieli bezkręgowców opisuje sposób wykonywania życiowych przez różne organizmy na wybranych przykładach na schemacie komórkę zwierzęcą różnicuje komórkę, tkankę i narząd życiowe pełzaka Omawia rolę niektórych pierwotniaków oraz w życiu podaje przykłady zwierząt porównuje pełnienie różnych funkcji życiowych np. odżywianie, rozmnażanie się budowę komórki zwierzęcej zakłada hodowlę pierwotniaków i prowadzi obserwacje porównuje rozmnażanie płciowe

14 Temat 5. Parzydełkowce i ich życiowe 6. Tasiemce pasożyty ludzi i zwierząt 7. Glista ludzka i inne nicienie pasożytnicze świata zwierząt na wybranych i kręgowców zmienno i przykładach stałocieplnych zoologię sposób jako naukę o zwierzętach rozmnażania się zwierząt określa rolę komórek parzydełkowych u parzydełkowców na obrazku tasiemca oraz na modelu sylwetki miejsce jego życia określa miejsce życia glisty ludzkiej i owsików BEZKRĘGOWCE podaje przykład zwierzęcia należącego do parzydełkowców i go na obrazku określa tasiemca jako pasożyta niektórych ludzi i zwierząt zasadę badania mięsa zwierząt jako sposobu zapobiegania zarażeniu się tasiemcem glistę ludzką jako pasożyta postać polipa i meduzy wybranych parzydełkowcó w wyjaśnia jak powstają rafy koralowe przystosowanie tasiemca do pasożytniczego życia w jelitach podaje sposób zabezpieczenia się przed zarażeniem tasiemcem wyjaśnia jak zapobiegać zakażeniom robakami groźnymi dla sposób odżywiania się zwierząt pasożytniczych przedstawicieli parzydełkowcó w określa główne życiowe stułbi cykl rozwoju tasiemca nieuzbrojonego uzasadnia konieczność leczenia tasiemczycy cykl rozwoju glisty ludzkiej z rozmnażaniem bezpłciowym na wybranych przykładach budowę oraz tryb życia stułbi i chełbi określa podział parzydełkowcó w na stułbiopławy, krążkopławy i koralowce najczęściej spotykane tasiemce jako pasożyty groźne dla zdrowia ludzi i zwierząt pasożytniczy tryb życia nicieni

15 Temat podaje objawy zdrowia ludzi określa cel zachowanie świadczące badań na higieny jako o zarażeniu się nosicielstwo sposób owsikami oraz zapobiegania sposobu ich zachorowaniu na zwalczenia robaczycę 8. Dżdżownica ziemna i jej życie w glebie 9. Ślimak winniczek i jego krewniacy 10. Małże oraz ich znaczenie miejsce życia dżdżownicy oraz jej pożyteczność charakterystyczn e części ciała w budowie zewnętrznej dżdżownicy winniczka wśród innych zwierząt i określa środowisko w którym żyje małża wśród okazów innych zwierząt i określa środowisko w którym żyje określa zewnętrzne części ciała dżdżownicy podaje jaką rolę spełnia dżdżownica części ciała winniczka na obrazku lub na okazie żywym podaje sposób rozmnażania się winniczka małży krajowych i egzotycznych określa życiowe dżdżownicy uzasadnia przynależność dżdżownicy ziemnej do pierścienic określa życiowe ślimaka winniczka określa charakterystycz ne cechy budowy małży przystosowanie dżdżownicy do życia w glebie pierścienice żyjące w różnych środowiskach przystosowanie winniczka do życia na lądzie podaje przykłady ślimaków wodnych i lądowych życiowe małży podaje przykłady zwierząt zakłada hodowlę dżdżownic, określa jej cel i prowadzi obserwacje rozróżnia ślimaki żyjące w różnych środowiskach określa znaczenie ślimaków znaczenie mięczaków i gospodarce

16 11. Temat Rak rzeczny i inne skorupiaki 12. Pająk krzyżak i inne wybrane pajęczaki 13. Bielinek kapustnik budowa i życie owada należących do mięczaków raka lub innego skorupiaka wśród okazów zwierząt czy na obrazku i określa środowisko jego życia pająka spośród zwierząt i środowisko jego życia bielinka kapustnika wśród innych zwierząt środowisko życia bielinka nazywa zewnętrzne części ciała raka podaje przykład skorupiaka jadalnego wyróżnia części ciała w budowie zewnętrznej pająka podaje sposoby zabezpieczenia się przed kleszczem oraz postępowania w razie zauważenia go na skórze na schemacie części ciała owada przystosowanie budowy raka do warunków życia skorupiaki jako biologiczny wskaźnik czystości wód życiowe pająka krzyżaka podaje przykłady pajęczaków postaci motyla w kolejnych etapach rozwoju życiowe raka przedstawicieli skorupiaków przystosowanie pająka do życia w środowisku lądowym pajęczaki żyjące w Polsce i krajach egzotycznych cykl rozwojowy bielinka kapustnika znaczenie skorupiaków dla środowiska wodnego oraz w gospodarce sposoby zwalczania pajęczaków pasożytniczych wywołujących choroby ludzi i zwierząt życiowe owada

17 Temat 14. Owady pożyteczne i czyniące szkody i nazywa niektóre popularne owady podaje przykład owada pożytecznego i korzyści, które daje na okazach lub planszy niektóre owady szkodniki, owady pożyteczne oraz owady pasożyty ludzi i zwierząt podaje przykłady owadów szkodników, pożytecznych i hodowanych przez owady pasożytujące na zwierzętach i ludziach zagrożenia dla zdrowia ludzi ze strony owadów pasożytów i konieczność ich zwalczania rolę owadów oraz w życiu i gospodarce wyjaśnia na czym polega ochrona gatunkowa owadów 15. Przystosowanie ryby do życia w wodzie. 16. Różnorodność ryb na okazie lub na obrazku części ciała ryby określa środowisko życia ryby na obrazkach pospolite gatunki ryb KRĘGOWCE życiowe ryby ryb morskich i słodkowodnych niektóre ryby akwariowe żywe lub na ilustracjach wyróżnia przystosowania w budowie zewnętrznej ryby ułatwiające jej życie w wodzie znaczenie ryb w gospodarce i w życiu wyróżnia przystosowania ryby ułatwiające jej życie w wodzie wyjaśnia terminy: zmiennocieplno ść i kręgowce zróżnicowanie ryb związane ze środowiskiem i trybem ich życia wymienia działania sprzyjające ochronie ryb opiekuje się hodowlą ryb w akwarium w szkole lub w domu warunki prowadzania hodowli ryb w akwarium uzasadnia stosowanie okresu ochronnego oraz ochrony gatunkowej ryb

18 Temat 17. Żaba i jej życie w wodzie i na lądzie 18. Płazy oraz ich znaczenie 19. Jaszczurka zwinka i jej życie na lądzie 20. Gady żyjące w różnych środowiskach żabę i nazywa wśród innych zewnętrzne części cechy budowy zwierząt ciała żaby życiowe żaby ciała żaby i ułatwiające jej miejsce jej życia życie w wodzie na planszy płazy bezogonowe i ogoniaste na obrazku jaszczurkę spośród znanych zwierząt i określa środowisko jej życia na ilustracjach niektóre gady wymarłe i żyjące obecnie na planszy skrzek i kijankę niektóre gatunki płazów żyjących w Polsce na rysunku lub okazie części ciała jaszczurki niektóre gady krajowe odczytuje ze schematu kolejne etapy rozwoju żaby znaczenie płazów i konieczność ich ochrony życiowe jaszczurki pożyteczną rolę rozróżnia gady żyjące w Polsce oraz ich znaczenie i na lądzie opisuje rozwój żaby podaje przykłady działalności zmierzające do ochrony płazów wymienia cechy charakterystycz ne dla płazów cechy jaszczurki ułatwiające jej życie na lądzie wyjaśnia zjawisko linienia jaszczurki klasyfikuje poznane gady i uzasadnia konieczność ich ochrony różnice w budowie i odmienny tryb życia żaby w okresie jej rozwoju uzasadnia, dlaczego żaby są zwierzętami wodno - lądowymi płazy żyjące w innych krajach uzasadnia dlaczego jaszczurka, jak wszystkie gady jest zwierzęciem chronionym warunki zakładania w domu hodowli niektórych gadów egzotycznych

19 Temat 21. Przystosowanie ptaka do lotu 22. Wpływ trybu życia na budowę ptaków 23. Życie i rozwój królika domowego określa tryb życia uzasadnia na okazie lub ptaka i jego cechy budowy wpływ budowy ilustracji części życiowe zewnętrznej wewnętrznej ciała ptaka ptaka ptaka na jego ułatwiające mu umiejętność latanie latania podaje sposób rozmnażania się ptaków na podstawie okazów lub ilustracji ptaki o podobnej budowie dzioba i nóg na ilustracjach niektóre pospolite gatunki ptaków odlatujących i przylatujących na zimę na okazie lub obrazku części ciała królika niektóre różnice budowy dzioba i nóg oraz ich związek ze sposobem zdobywania pożywienia i środowiskiem w którym żyją określa cel obrączkowania ptaków i sposób postępowania w wypadku znalezienia ptaka z obrączką charakterystyczne cechy budowy ciała królika związane z jego trybem życia budowę dzioba i nóg pospolitych ptaków grzebiących, blaszkodziobych, brodzących, nadrzewnych i ich związek z trybem życia oraz sposobem odżywiania korzyści z ptaków dziko żyjących i określa jak należy je chronić życiowe królika charakterystycz ne cechy ptaków po obserwacji dzioba i nóg ptaka wnioskuje czym się odżywia i w jakim żyje środowisku podaje przykłady ptaków gniazdowników i zagniazdownikó w rozmnażanie i rozwój królika ciekawostki z życia ptaków dotyczące budowy gniazd, wysiadywania jaj, wychowania młodych i zwyczajów określa rolę parków i rezerwatów przyrody w ochronie ginących gatunków ptaków niektóre ptaki chronione charakterystycz ne cechy królika jako przedstawiciela ssaków

20 Temat 24. Ssaki domowe i dziko żyjące ssaków domowych na ilustracjach pospolite ssaki dziko żyjące krajowe i egzotyczne lekarza, który leczy się chore zwierzęta ssaków hodowanych przez wymienia korzyści z hodowli ssaków ssaków dziko żyjących i środowiska w którym żyją Rozpoznaje na ilustracjach przedstawicieli różnych grup ssaków zwraca uwagę na wściekliznę groźną chorobę ptaków i ssaków charakterystycz ne cechy ssaków ssaki żyjące w różnych środowiskach i warunkach klimatycznych prowadzi hodowlę wybranego ssaka podaje ciekawostki o ssakach na podstawie książek, czasopism przyrodniczych, itp.

21 KRYTERIA OCENIANIA Z BIOLOGII W KLASIE III GIMNAZJUM Nr Temat 1. Miejsce Wiadomości wstępne rasy ludzi na Ziemi na podstawie drzewa rodowego wymienia przodków wymienia cechy, dzięki którym został zaliczony do królestwa zwierząt wymienia cechy różniące od innych naczelnych uzasadnia od czego zależy wygląd i kolor skóry 2. Podstawowe elementy budowy ciała komórkę jako podstawowy składnik budowy ciała odczytuje z wykresów skład chemiczny organizmu rozróżnia składniki budowy ciała : komórka, tkanka, narząd, układ narządów daje przykłady narządów i układów narządów w organizmie obserwuje pod mikroskopem i rozróżnia podstawowe tkanki 3. Części ciała na modelu lub na planszy niektóre narządy zewnętrzne i wewnętrzne na modelu i nazywa zewnętrzne części ciała jamy ciała i określa podstawowe narządy tam położone współdziałanie układów narządów w ach życiowych określa pracę różnych układów wskazując należące do nich narządy 4. Budowa i funkcje skóry funkcję ochronną skóry wymienia wytwory skóry SKÓRA na schemacie warstwy skóry wymienia podstawowe funkcje skóry określa zdolność skóry do uzupełniania oddechowych i wydalniczych budowę skóry i funkcje poszczególnych jej elementów wyjaśnia rolę skóry w regulacji ciepłoty skóry znaczenie skóry dla zdrowia zna i stosuje określa zasady higieny określa zasady określa skutki uzasadnia,

22 Temat 5. Jak należy dbać o zdrowie skóry? podstawowe zasady higieny skóry osobistej właściwej pielęgnacji skóry dla zdrowia przy braku higieny skóry że przestrzeganie higieny skóry jest warunkiem jej zdrowia wymienia objawy określa sposoby określa sposoby 6. Postępowanie w przypadku świadczące zwalczania zwalczania choroby lub uszkodzenia skóry. o chorobie skóry wszawicy pasożytów skóry 7. Budowa i funkcje szkieletu 8. Mięśnie pasożytów skóry określa położenie szkieletu w ciele na modelu lub planszy główne części szkieletu na pracę mięśni podczas wykonywania dowolnego ruchu podaje sposoby ochrony przed kleszczem podstawowe środki opatrunkowe i odkażające SZKIELET I MIĘŚNIE na szkielecie położenie poznanych kości na planszy prawidłowy kształt kręgosłupa na modelu lub planszy budowę mięśnia prawidłowo zakłada opatrunek na uszkodzoną skórę lekarza leczącego choroby skóry określa funkcje kręgosłupa na schemacie typy połączeń kości sposoby zapobiegania szybkiemu męczeniu się organizmu podaje sposoby udzielania pierwszej pomocy w przypadku skaleczenia, oparzenia oraz odmrożenia, części szkieletu i ich funkcje na modelu przykład ścisłego i ruchomego połączenia kości nazywa i mięśnie w zależności od ich funkcji (zginacz, prostownik) objawy i skutki bytowania na skórze pasożytów oraz sposoby ich zwalczania określa stopień zagrożenia życia biorąc pod uwagę powierzchnię uszkodzonej skóry uzasadnia, że kościec jest rusztowaniem całego ciała, a kręgosłup jest jego trzonem i główną osią wyjaśnia sposób pracy mięśni 9. Wady postawy przyczyny na obrazkach ćwiczeń przyczyny wad sposoby zapobiegania wpływ nieprawidłowej

23 Temat i zapobieganie 10. Pierwsza pomoc przy urazach aparatu ruchu prawidłowe zapobiegających w budowie kośćca krzywicy i nieprawidłowe wadom postawy u dzieci zachowania mające wpływ wymienia produkty lekarza określa objawy na kształtowanie spożywcze leczącego wady krzywicy sylwetki zawierające postawy u niemowląt witaminę D, która i dzieci starszych zapobiega krzywicy odcisk stopy świadczący o wadzie postawy sposób postępowania w przypadku stłuczenia i skaleczenia zna numer pogotowia ratunkowego (999 i tel. 112) na ilustracji złamanie zamknięte i złamanie otwarte kości potrafi założyć opatrunek na skaleczenie określa sposób udzielanie pierwszej pomocy w przypadku zwichnięcia sposób udzielania pomocy przy złamaniach kości i urazie kręgosłupa postawy na stan zdrowia rolę prawidłowego żywienia i opieki nad matką w ciąży w zapobieganiu krzywicy u dzieci określa rodzaj urazu, ocenia swoje umiejętności odnośnie udzielenia pierwszej pomocy 11. Budowa i funkcje układu pokarmowego na sylwetce położenie niektórych narządów układu pokarmowego ODŻYWIANIE na modelu lub na schemacie narządy układu pokarmowego drogę kęsa pokarmu wymienia odcinki przewodu pokarmowego miejsca trawienia i wchłaniania pokarmu udział gruczołów w trawieniu pokarmów wyjaśnia zależności między budową i działaniem narządów trawiennych 12. Zęby- ich rola i higiena określa codzienne zabiegi higieniczne jamy ustnej oraz ich cel objawy choroby zębów i lekarza leczącego uzasadnia konieczność dbania o zdrowie zębów przez całe życie budowę zęba i rodzaje zębów w uzębieniu wyjaśnia na czym polega profilaktyka choroby zębów

24 Temat 13. Jak odżywiać się prawidłowo? 14. Higiena układu pokarmowego i konieczność okresowych kontroli u stomatologa wymienia niektóre produkty pokarmowe pochodzenia roślinnego i zwierzęcego mycia rąk, warzyw i owoców przed jedzeniem podaje podstawowe zasady higieny pozwalające uniknąć robaczycy odczytuje z modelu piramidy zdrowia zasady prawidłowego żywienia na datę ważności kupowanych produktów spożywczych wymienia niektóre choroby zakaźne szerzące się drogą pokarmową pasożyty jelitowe i konieczność przestrzegania zasad higieny wymienia składniki pokarmowe niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu warunki, jakie powinny być spełnione podczas przygotowania i spożywania posiłków podaje sposoby zapobiegania zarażenia się pasożytami wyjaśnia, kto jest nosicielem choroby zakaźnej oraz znaczenie badań na nosicielstwo produkty żywnościowe, które są źródłem najważniejszych składników pokarmowych skutki nie przestrzegania higieny odżywiania rolę higieny i szczepionek w zapobieganiu chorobom zakaźnym przewodu pokarmowego zasady zapobiegania chorobom pasożytniczym planuje dzienny jadłospis z uwzględnieniem zasad prawidłowego żywienia uzasadnia konieczność zachowywania higieny odżywiania szkodliwość alkoholu na organizm znaczenie kontroli weterynaryjnej i leczenia zwierząt domowych w zapobieganiu robaczycy u ludzi 15. Budowa i funkcje układu oddechowego na planszy narządy układu oddechowego ODDYCHANIE określa drogę wdychanego i wydychanego powietrza wyjaśnia na postawie schematu proces wymiany gazowej funkcje poszczególnych narządów układu oddechowego związek budowy i funkcji elementów układu oddechowego

Uczenie się biologii wymaga dobrej organizacji pracy Sposoby odżywiania się organizmów

Uczenie się biologii wymaga dobrej organizacji pracy Sposoby odżywiania się organizmów Temat Uczenie się biologii wymaga dobrej organizacji pracy Sposoby odżywiania się Sposoby oddychania Sposoby rozmnażania się Bakterie a wirusy Protisty Glony przedstawiciele trzech królestw Wymagania na

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYMAGANIA EDUKACYJNE na poszczególne oceny śródroczne i roczne Z BIOLOGII W KLASIE I GIMNAZJUM Program nauczania biologii w gimnazjum PULS ŻYCIA autor: Anna Zdziennicka Program realizowany przy pomocy

Bardziej szczegółowo

- Potrafi korzystać z poszczególnych źródeł wiedzy. - Podaje funkcje poszczególnych organelli - Wykonuje proste preparaty mikroskopowe

- Potrafi korzystać z poszczególnych źródeł wiedzy. - Podaje funkcje poszczególnych organelli - Wykonuje proste preparaty mikroskopowe Dział programu WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY I BIOLOGIA semestr 1 Lp. Temat Poziom wymagań na ocenę dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry 1. To jest biologia. Uczeń: - Określa przedmiot badań biologii

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia I. Biologia nauka o życiu Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Dział Temat Poziom wymagań dopuszczający Poziom wymagań dostateczny Poziom

Bardziej szczegółowo

Wiadomości i umiejętności ucznia na poszczególne stopnie szkolne.

Wiadomości i umiejętności ucznia na poszczególne stopnie szkolne. WYMAGANIA EDUKACYJNE - BIOLOGIA - KLASA PIERWSZA DZIAŁY : I. BIOLOGIA NAUKA O ŻYCIU II. JEDNOŚĆ I ROŻNORODNOŚĆ ORGANIZMÓW III.BAKTERIE A WIRUSY. ORGANIZMY BEZTKANKOWE Wiadomości i umiejętności ucznia na

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne z biologii w klasie I.

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne z biologii w klasie I. Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne z biologii w klasie I. Stopień dopuszczający: określa przedmiot badań biologii jako nauki. podaje przykłady dziedzin biologii, wymienia źródła wiedzy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Temat konieczny( 2) podstawowy (3) rozszerzający(4) Opracowała mgr Agnieszka Para dopełniający(5)

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum Dział programu I. Biologia nauka o życiu Temat 1. Biologia jako nauka Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum Poziom wymagań ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Dział programu I. Biologia nauka o życiu Temat 1. Biologia jako nauka Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Poziom wymagań konieczny podstawowy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII DLA GIMNAZJUM SPECJALNEGO OPRACOWAŁA MAŁGORZATA KSIĘŻARCZYK PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII Zespół Szkół Specjalnych w Opolu Ocenianie osiągnięć edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii w klasie 1 Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający Uczeń:

Wymagania edukacyjne z biologii w klasie 1 Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający Uczeń: Dział programu I. Biologia nauka o życiu Temat 1. Biologia jako nauka Wymagania edukacyjne z biologii w klasie 1 Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający Uczeń: Uczeń: potrafi korzystać

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział programu I. Biologia nauka o życiu Temat 1. Biologia jako nauka Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Anny Zdziennickiej Dział programu I. Biologia nauka o życiu Temat 1. Biologia jako nauka 2. Komórkowa

Bardziej szczegółowo

Wymagania z biologii nauczanej dwujęzycznie dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia

Wymagania z biologii nauczanej dwujęzycznie dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Wymagania z biologii nauczanej dwujęzycznie dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Wymagania w zakresie opanowania materiału w języku angielskim zakładają znajomość podstawowego

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział programu I. Biologia nauka o życiu Temat 1. Biologia jako nauka Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii klasa I gimnazjum

Wymagania edukacyjne z biologii klasa I gimnazjum Wymagania edukacyjne z biologii klasa I gimnazjum rozróżnia elementy przyrody żywej i nieożywionej wymienia czynniki niezbędne do życia wskazuje źródła wiedzy biologicznej określa, jakiego sprzętu można

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z BIOLOGII KLASA I

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z BIOLOGII KLASA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z BIOLOGII KLASA I WYMAGANIA PODSTAWOWE. UCZEŃ: WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE. UCZEŃ: Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Dział I. BIOLOGIA NAUKA O ŻYCIU

Bardziej szczegółowo

POWTÓRZENIE TREŚCI NAUCZANIA Z BIOLOGII KLASY III ROZPISKA POWTÓRZEŃ ROK 2007/2008 Klasa I Treści programowe Dział powtórzeniowy Przewidziana data

POWTÓRZENIE TREŚCI NAUCZANIA Z BIOLOGII KLASY III ROZPISKA POWTÓRZEŃ ROK 2007/2008 Klasa I Treści programowe Dział powtórzeniowy Przewidziana data POWTÓRZENIE TREŚCI NAUCZANIA Z BIOLOGII KLASY III ROZPISKA POWTÓRZEŃ ROK 2007/2008 Klasa I Treści programowe Dział powtórzeniowy Przewidziana data 1. Struktura organizmu i funkcje, jakim ona służy ( komórki,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania

Przedmiotowy System Oceniania rozróżnia elementy przyrody żywej i nieożywionej wymienia czynniki niezbędne do życia wskazuje źródła wiedzy biologicznej określa, jakiego sprzętu można użyć do danej obserwacji przedstawia etapy obserwacji

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z biologii dla kl. 1 b, 1c, 1e

Przedmiotowy system oceniania z biologii dla kl. 1 b, 1c, 1e Przedmiotowy system oceniania z biologii dla kl. 1 b, 1c, 1e Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca Biologia nauka o życiu Jedność CIU rozróżnia elementy przyrody

Bardziej szczegółowo

Poziom wymagań edukacyjnych dla klasy 1/ biologia

Poziom wymagań edukacyjnych dla klasy 1/ biologia Poziom wymagań edukacyjnych dla klasy 1/ biologia Temat lekcji treści nauczania 1. Organizacja pracy na lekcji biologii w kl. I. Zasady BHP w czasie zajęć. Poziom wymagań Konieczny Podstawowy Rozszerzający

Bardziej szczegółowo

Podstawowy Ocena: dostateczny. Uczeń: potrafi korzystać z poszczególnych źródeł wiedzy podaje przykłady dziedzin biologii

Podstawowy Ocena: dostateczny. Uczeń: potrafi korzystać z poszczególnych źródeł wiedzy podaje przykłady dziedzin biologii Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I a i I b Gimnazjum w Mogilanach oparte na programie nauczania biologii Puls życia I Nowa Era z uwzględnieniem podstawy programowej Nauczyciel biologii: Barbara

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału z biologii dla klasy I gimnazjum oparty na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Rozkład materiału z biologii dla klasy I gimnazjum oparty na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Rozkład materiału z biologii dla klasy I gimnazjum oparty na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział programu Temat lekcji i materiał nauczania Wymagania podstawowe (na

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział programu I. Biologia nauka o życiu Temat 1. Biologia jako nauka

Bardziej szczegółowo

Wynikowy plan nauczania z biologii dla klasy I gimnazjum oparty na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wynikowy plan nauczania z biologii dla klasy I gimnazjum oparty na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wynikowy plan nauczania z biologii dla klasy I gimnazjum oparty na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa nny Zdziennickiej ział programu Materiał nauczania L.g. Wymagania podstawowe uczeń poprawnie:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne dla klasy I gimnazjum. przedmiot: biologia

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne dla klasy I gimnazjum. przedmiot: biologia Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne dla klasy I gimnazjum przedmiot: biologia oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej 1 godzina tygodniowo Plan wynikowy

Bardziej szczegółowo

Wynikowy plan nauczania z biologii dla klasy I gimnazjum

Wynikowy plan nauczania z biologii dla klasy I gimnazjum Wynikowy plan nauczania z biologii dla klasy I gimnazjum Dział programu Numer i temat lekcji Wymagania podstawowe uczeń poprawnie: Wymagania ponadpodstawowe uczeń poprawnie: I. Biologia nauka o życiu 1-2

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania z biologii dla klasy I gimnazjum oparty na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Rozkład materiału nauczania z biologii dla klasy I gimnazjum oparty na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej I. Biologia nauka o życiu 1. Biologia jako nauka biologia jako nauka wybrane dziedziny biologii główne źródła Informacji biologicznej poziomy organizacji życia - metodologia badań naukowych poznanie zakresu

Bardziej szczegółowo

Klasa 1 Dział programowy : Biologia- nauka o życiu

Klasa 1 Dział programowy : Biologia- nauka o życiu Klasa 1 Dział programowy : Biologia- nauka o życiu dopuszczającą (K) Wymagania podstawowe na ocenę: dostateczną (P) 1 Zapoznanie z programem nauczania Rozumie konieczność przestrzegania zasad BH na lekcjach

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne stopnie szkolne z BIOLOGII dla klasy I Gimnazjum do programu ŚWIAT BIOLOGII. Poziom wymagań podstawowych ocena dostateczna

Wymagania na poszczególne stopnie szkolne z BIOLOGII dla klasy I Gimnazjum do programu ŚWIAT BIOLOGII. Poziom wymagań podstawowych ocena dostateczna Wymagania na poszczególne stopnie szkolne z BIOLOGII dla klasy I Gimnazjum do programu ŚWIAT BIOLOGII Temat lekcji Poziom wymagań koniecznych ocena dopuszczająca Poziom wymagań podstawowych ocena dostateczna

Bardziej szczegółowo

BIOLOGIA - GIMNAZJUM

BIOLOGIA - GIMNAZJUM KRYTERIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH BIOLOGIA - GIMNAZJUM Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów. Biologia nauka o życiu określa przedmiot badań biologii jako nauki wymienia cechy organizmów żywych

Bardziej szczegółowo

wymienia jednostki klasyfikacji biologicznej określa, czym jest odżywianie wymienia podstawowe sposoby odżywiania się cudzożywny organizmów

wymienia jednostki klasyfikacji biologicznej określa, czym jest odżywianie wymienia podstawowe sposoby odżywiania się cudzożywny organizmów Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Poziom wymagań Dział programu Temat Dopuszczający Dostateczny Dobry

Bardziej szczegółowo

Czy uczymy, że sarna nie jest żoną jelenia?

Czy uczymy, że sarna nie jest żoną jelenia? Czy uczymy, że sarna nie jest żoną jelenia? Dr inż. Krzysztof Klimaszewski Warszawa, 10.09.2014 r. Projekt "O bioróżnorodności dla przyszłości - czyli jak uczyć, że sarna nie jest żoną jelenia" korzysta

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II D i E gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II D i E gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II D i E gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Stopień celujący może otrzymać uczeń, który opanował treści dopełniające.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I Ocena niedostateczna: Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I uczeń nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności na ocenę dopuszczającą nie skorzystał z możliwości poprawy ocen niedostatecznych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE BIOLOGIA KL. I Półrocze I Ocena dopuszczająca Uczeń: - wyjaśnia znaczenie pojęcia biologia, wymienia dziedziny biologii,

WYMAGANIA EDUKACYJNE BIOLOGIA KL. I Półrocze I Ocena dopuszczająca Uczeń: - wyjaśnia znaczenie pojęcia biologia, wymienia dziedziny biologii, WYMAGANIA EDUKACYJNE BIOLOGIA KL. I Półrocze I Ocena dopuszczająca - wyjaśnia znaczenie pojęcia biologia, wymienia dziedziny biologii, wymienia źródła wiedzy biologicznej, podaje przykłady organizmów jednokomórkowych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II A,B,C gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II A,B,C gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II A,B,C gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Stopień celujący może otrzymać uczeń, który opanował treści dopełniające.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Dział programu I. Biologia nauka o życiu Temat 1. Biologia jako nauka Kryteria na poszczególne oceny

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy Ia,b,c,d gimnazjum

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy Ia,b,c,d gimnazjum Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy Ia,b,c,d gimnazjum Dział programu I. Biologia nauka o życiu Temat 1. Biologia jako nauka Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający potrafi

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE -PRZYRODA

WYMAGANIA EDUKACYJNE -PRZYRODA Po ukończeniu klasy IV WYMAGANIA EDUKACYJNE -PRZYRODA Uczeń: wymienia czynniki warunkujące dobre samopoczucie w szkole i w domu, konstruuje własny plan dnia i tygodnia, stosuje w praktyce zasady zdrowego

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne/ plan wynikowy z biologii dla klasy I gimnazjum Puls Życia (2godz./tyg. )

Wymagania edukacyjne/ plan wynikowy z biologii dla klasy I gimnazjum Puls Życia (2godz./tyg. ) II. Jedność i różnorodność I. Biologia nauka o życiu Dział Temat Biologia jako nauka (III.4, V.1) Wymagania edukacyjne/ plan wynikowy z biologii dla klasy I gimnazjum Puls Życia (2godz./tyg. ) wymagania

Bardziej szczegółowo

Wymagania niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z biologii w klasie 1:

Wymagania niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z biologii w klasie 1: Wymagania niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z biologii w klasie 1: Biologia nauka o życiu podaje przykłady dziedzin biologii, wymienia źródła wiedzy biologicznej

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I (okres I) gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I (okres I) gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział programu Biologia nauka o życiu Tematyka Biologia jako nauka Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I (okres I) gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA PRZYRODNICZA

EDUKACJA PRZYRODNICZA EDUKACJA PRZYRODNICZA KLASA I Ocenie podlegają następujące obszary: środowisko przyrodnicze/park, las, ogród, pole, sad, zbiorniki wodne, krajobrazy/, środowisko geograficzne, historyczne, ochrona przyrody

Bardziej szczegółowo

Rozkład treści nauczania.

Rozkład treści nauczania. Rozkład treści. Numer Dział I. BIOLOGIA NAUKA O ŻYCIU 1. Biologia jako nauka 1. Przejawy życia. Cechy istot żywych. 2. Potrzeby życiowe organizmów. 3. Biologia jako nauka o życiu. Dyscypliny biologii.

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im. Lotników Polsk w Płocicznie-Tartak. Przedmiotowy system oceniania z biologii dla klasy I gimnazjum

Zespół Szkół im. Lotników Polsk w Płocicznie-Tartak. Przedmiotowy system oceniania z biologii dla klasy I gimnazjum Zespół Szkół im. Lotników Polsk w Płocicznie-Tartak Przedmiotowy system oceniania z biologii dla klasy I gimnazjum I. Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania 1. Rozporządzenie MEN

Bardziej szczegółowo

Ogólne wymagania edukacyjne z biologii w Gimnazjum im. bł. E. Grzymały na poszczególne oceny szkolne

Ogólne wymagania edukacyjne z biologii w Gimnazjum im. bł. E. Grzymały na poszczególne oceny szkolne Ogólne wymagania edukacyjne z biologii w Gimnazjum im. bł. E. Grzymały na poszczególne oceny szkolne Uczeń otrzyma ocenę celującą, jeżeli: opanuje w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określone

Bardziej szczegółowo

Projekt Jak wykorzystać zasoby Internetu do efektywnej nauki biologii w gimnazjum?

Projekt Jak wykorzystać zasoby Internetu do efektywnej nauki biologii w gimnazjum? Projekt Jak wykorzystać zasoby Internetu do efektywnej nauki biologii w gimnazjum? Autorzy: Weronika Frąckowiak Katarzyna Dobrowolska Paulina Dominiak Agata Bukowiecka Opiekun: Katarzyna Kowalska Spis

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z BIOLOGII DLA UCZNIÓW KLASY II GIMNAZJUM WYMAGANIA PODSTAWOWE UCZEŃ:

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z BIOLOGII DLA UCZNIÓW KLASY II GIMNAZJUM WYMAGANIA PODSTAWOWE UCZEŃ: WYMAGANIA EDUKACYJNE Z BIOLOGII DLA UCZNIÓW KLASY II GIMNAZJUM WYMAGANIA PODSTAWOWE 1. Wymienia dziedziny biologii zajmujące się budową i funkcjonowaniem człowieka 2. Wskazuje komórkę jako element budulcowy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ PRZYRODNICZYCH Z BIOLOGII DLA UCZNIÓW I UCZENNIC KLAS II III GIMNAZJUM

PROGRAM ZAJĘĆ PRZYRODNICZYCH Z BIOLOGII DLA UCZNIÓW I UCZENNIC KLAS II III GIMNAZJUM PROGRAM ZAJĘĆ PRZYRODNICZYCH Z BIOLOGII DLA UCZNIÓW I UCZENNIC KLAS II III GIMNAZJUM POZIOM ROZSZERZONY REALIZOWANY W RAMACH PROJEKTU: NOWA JAKOŚĆ EDUKACJI W PYSKOWICACH PRIORYTET IX ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału z biologii dla klasy I gimnazjum

Rozkład materiału z biologii dla klasy I gimnazjum Rozkład materiału z biologii dla klasy I gimnazjum L.P. Zmiany w numeracji lekcji Temat / UWAGI Materiał nauczania Wymagania podstawowe uczeń poprawnie: Wymagania ponadpodstawowe uczeń poprawnie: Biologia

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania biologia

Przedmiotowy system oceniania biologia Przedmiotowy system oceniania biologia Przedmiotowy system oceniania z biologii w gimnazjum opracowany w oparciu o: Podstawę programową. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla klasy II gimnazjum

Wymagania edukacyjne dla klasy II gimnazjum Ocena dopuszczająca 1 wyjaśnia, czym jest tkanka wymienia podstawowe rodzaje tkanek zwierzęcych wyjaśnia, co to są gąbki podaje miejsca występowania gąbek i parzydełkowców gąbek i parzydełkowców płazińców

Bardziej szczegółowo

PRZYRODA Rozkład materiału 18

PRZYRODA Rozkład materiału 18 ym jest plan, a czym mapa? 106 to jest skala? Rodzaje skali 111 rzystamy ze skali 114 ala duża i mała 117 k czytać legendę mapy? 119 czym polega orientowanie mapy? 122 rzystamy z planu miasta 124 rzystamy

Bardziej szczegółowo

3 3.Tkanki roślinne-twórcze klasyfikacja tkanek na twórcze i stałe charakterystyka tkanek twórczych

3 3.Tkanki roślinne-twórcze klasyfikacja tkanek na twórcze i stałe charakterystyka tkanek twórczych Biologia- kl. 3 TŻ1, 3TŻ-2, 3 TA Numer Temat Zakres treści lekcji 1 1.Rośliny pierwotnie wodne cechy królestwa roślin formy organizacji budowy roślin pierwotnie wodnych sposoby rozmnażania się roślin pierwotnie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii w gimnazjum na poszczególne oceny szkolne

Wymagania edukacyjne z biologii w gimnazjum na poszczególne oceny szkolne Wymagania edukacyjne z biologii w gimnazjum na poszczególne oceny szkolne Uczeń otrzyma ocenę celującą, jeżeli: opanuje w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej, opanuje

Bardziej szczegółowo

KARTA PRACY Z PRZYRODY NR 1 KLASA VI MIESIĄC: wrzesień DZIAŁ: Ziemia częścią Wszechświata (podręcznik str.8 20).

KARTA PRACY Z PRZYRODY NR 1 KLASA VI MIESIĄC: wrzesień DZIAŁ: Ziemia częścią Wszechświata (podręcznik str.8 20). KARTA PRACY Z PRZYRODY NR 1 MIESIĄC: wrzesień DZIAŁ: Ziemia częścią Wszechświata (podręcznik str.8 20). 1. Wymieniam różnice między geocentryczną, a heliocentryczną teorią budowy wszechświata. 2. Wyjaśniam

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia do sprawdzianu powtórzeniowego z biologii dla klasy II

Zagadnienia do sprawdzianu powtórzeniowego z biologii dla klasy II Zagadnienia do sprawdzianu powtórzeniowego z biologii dla klasy II 1. Podaje funkcje poszczególnych elementów układu pokarmowego i rozpoznaje te części na schemacie. Przedstawia miejsce i produkty trawienia.

Bardziej szczegółowo

Ocena / poziom nauczania. Dostateczny (3) Poziom podstawowy

Ocena / poziom nauczania. Dostateczny (3) Poziom podstawowy WYMAGANIA/KRYTERIA NA OCENY SZKOLNE Z BIOLOGII DLA KLASY 1 GIMNAZJUM Prowadzący: MARTA KISIEL Rok szkolny 2015/2016 Program Puls Życia (Wyd. Nowa Era) Lp. 1. Zapoznanie z WO, PSO i wymaganiami edukacyjnymi

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania

Przedmiotowy system oceniania Przedmiotowy system oceniania Przedmiot: Przyroda Klasa: IV Imię i nazwisko nauczyciela: Sandra Solińska Opis wymagań edukacyjnych Celująca: planuje i przeprowadza doświadczenia i obserwacje przyrodnicze,

Bardziej szczegółowo

KONKURS Z PRZYRODY SZKOŁA PODSTAWOWA

KONKURS Z PRZYRODY SZKOŁA PODSTAWOWA KONKURS Z PRZYRODY SZKOŁA PODSTAWOWA Człowiek i jego środowisko". 1. Celem Konkursu Przyrodniczego jest: rozwijanie u uczniów zainteresowań przyrodniczych i ekologicznych, rozbudzanie wrażliwości uczniów

Bardziej szczegółowo

Konkurs Przedmiotowy z biologii dla uczniów gimnazjów województwa lubuskiego finał 2013. Model odpowiedzi, kryteria przyznawania punktów.

Konkurs Przedmiotowy z biologii dla uczniów gimnazjów województwa lubuskiego finał 2013. Model odpowiedzi, kryteria przyznawania punktów. Konkurs Przedmiotowy z biologii dla uczniów gimnazjów województwa lubuskiego finał 201 Model odpowiedzi, kryteria przyznawania punktów. Za rozwiązanie zadań z arkusza konkursowego można uzyskać 60 punktów.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I, w Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi.

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I, w Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi. Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I, w Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi. Ocena niedostateczna: - nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności z poziomu koniecznego dla danej klasy,

Bardziej szczegółowo

Przyroda : kl. V kryteria oceniania

Przyroda : kl. V kryteria oceniania Przyroda : kl. V kryteria oceniania Wymagania konieczne - ocena dopuszczająca uczeń potrafi przy pomocy nauczyciela: narysować plan dowolnego przedmiotu mając podane wymiary w skali, wykonać pomiar długości

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania biologia

Przedmiotowy system oceniania biologia Przedmiotowy system oceniania biologia Przedmiotem oceniania są: - wiadomości, - umiejętności, - postawa ucznia i jego aktywność. Formy aktywności podlegające ocenie: a) dłuższe wypowiedzi ustne np.: swobodna

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII. Ogólne kryteria oceniania na poszczególne stopnie szkolne.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII. Ogólne kryteria oceniania na poszczególne stopnie szkolne. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII Przedmiotowy system oceniania opracowany w oparciu o: 1. Statut Gimnazjum Publicznego im. Róży Zamoyskiej w Zwierzyńcu. 2. Program nauczania biologii w gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z biologii w ZSOMS w Białymstoku

Przedmiotowy system oceniania z biologii w ZSOMS w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania z biologii w ZSOMS w Białymstoku System oceniania jest zgodny z Rozporządzeniem MEN z dnia 30.04.07 w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Biologii

Przedmiotowy System Oceniania z Biologii Przedmiotowy System Oceniania z Biologii 1. Uczniowie oceniani są według sześciostopowej skali ocen. Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny dla klasy I, II, III są do wglądu w bibliotece szkolnej.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z BIOLOGII NA OCENĘ ŚRÓDROCZNĄ W KL. I

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z BIOLOGII NA OCENĘ ŚRÓDROCZNĄ W KL. I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z BIOLOGII NA OCENĘ ŚRÓDROCZNĄ W KL. I Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który: - nie opanował wiadomości i umiejętności na poziomie koniecznym z działów programu: I-IV, nie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII. Ogólne kryteria oceniania na poszczególne stopnie szkolne.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII. Ogólne kryteria oceniania na poszczególne stopnie szkolne. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII Przedmiotowy system oceniania opracowany w oparciu o: 1. Statut Gimnazjum Publicznego im. Róży Zamoyskiej w Zwierzyńcu. 2. Program nauczania biologii w gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania. Niepublicznego Gimnazjum nr 1 w Poznaniu. z przedmiotu biologia

Przedmiotowy system oceniania. Niepublicznego Gimnazjum nr 1 w Poznaniu. z przedmiotu biologia Przedmiotowy system oceniania Niepublicznego Gimnazjum nr 1 w Poznaniu z przedmiotu biologia opracowanie: Aneta Jankowska - Łukomska CELE KSZTAŁCENIA: 1. Korzystanie z różnych źródeł informacji biologicznej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZYRODY DLA KL. IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZYRODY DLA KL. IV WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZYRODY DLA KL. IV Dział 1. Poznajemy najbliższe otoczenie Treści nauczania (wymagania szczegółowe) z podstawy programowej: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.8, 9.13 wymienia źródła informacji

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z biologii

Przedmiotowy system oceniania z biologii Przedmiotowy system oceniania z biologii Kryteria oceniania z biologii zgodnie z WSO Zespołu Szkół w Augustowie 1.Ustala się następujące wymagania i kryteria na poszczególne stopnie: a) celujący Na ocenę

Bardziej szczegółowo

Dział programowy: Kuchnia bezpieczna i przyjazna użytkownikom

Dział programowy: Kuchnia bezpieczna i przyjazna użytkownikom TECHNIKA ZAJĘCIA ŻYWIENIOWE Dział programowy: Kuchnia bezpieczna i przyjazna użytkownikom Nr 2 Zapoznanie z programem i systemem oceniania. Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) na lekcjach zajęć technicznych.

Bardziej szczegółowo

Klasa 1. Wymagania podstawowe uczeń poprawnie:

Klasa 1. Wymagania podstawowe uczeń poprawnie: Klasa 1 ział programu Materiał nauczania L.g. Wymagania podstawowe uczeń poprawnie: Kat. Wymagania ponadpodstawowe uczeń poprawnie: Kat.. iologia nauka o życiu iologia jako nauka biologia jako nauka wybrane

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII W GIMNAZJUM. Opracowała Sylwia Wituła- Jedlińska

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII W GIMNAZJUM. Opracowała Sylwia Wituła- Jedlińska PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII W GIMNAZJUM Opracowała Sylwia Wituła- Jedlińska I. Kontrakt między nauczycielem i uczniem: 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 2. Ocenie

Bardziej szczegółowo

KRAJOBRAZ. poszerzona o:

KRAJOBRAZ. poszerzona o: KRAJOBRAZ nauczyciela, uczeń: - zna elementy przyrody i krajobrazu, - wyznacza podstawowe kierunki, - wskazuje w terenie lub na schematach elementy przyrody ożywionej i nieożywionej, - potrafi wyróżnić

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział Biologia nauka o życiu Lp. Temat Konieczny= ocena dopuszczająca

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII. Klasa I, II i III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII. Klasa I, II i III PUBLICZNE GIMNAZJUM SPORTOWE Nr 11 im. Janusza Kusocińskiego W WAŁBRZYCHU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII Klasa I, II i III Rok szkolny 2012/2013 Opracowały: mgr Anna Domagalska mgr Dorota Krajewska

Bardziej szczegółowo

ZAPISY W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ DOTYCZĄCE KSZTAŁCENIA BIOLOGICZNEGO

ZAPISY W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ DOTYCZĄCE KSZTAŁCENIA BIOLOGICZNEGO ZAPISY W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ DOTYCZĄCE KSZTAŁCENIA BIOLOGICZNEGO 1. Cele kształcenia wymagania ogólne I. Znajomość różnorodności biologicznej i podstawowych procesów biologicznych. Uczeń opisuje, porządkuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z biologii

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z biologii Klasa I Ocena Ocena dopuszczająca (poziom konieczny) Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z biologii Wymagania Uczeń z pomocą nauczyciela jest w stanie sprostać wymogom koniecznym. Uczeń prowadzi

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII. Klasa I, II i III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII. Klasa I, II i III PUBLICZNE GIMNAZJUM SPORTOWE Nr 11 im. Janusza Kusocińskiego W WAŁBRZYCHU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII Klasa I, II i III Rok szkolny 2014/2015 Opracowały: mgr Anna Domagalska mgr Dorota Krajewska

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne do poszczególnych działów programowych - klasa VI

Wymagania edukacyjne do poszczególnych działów programowych - klasa VI Wymagania edukacyjne do poszczególnych działów programowych - klasa VI WSZECHŚWIAT I ZIEMIA Omawia budowę i zastosowanie kalendarza Podaje różnice między planetami a gwiazdami Podaje przykłady świadczące

Bardziej szczegółowo

W y m a g a n i a e d u k a c y j n e z b i o l o g i i k l a s a I I

W y m a g a n i a e d u k a c y j n e z b i o l o g i i k l a s a I I W y m a g a n i a e d u k a c y j n e z b i o l o g i i k l a s a I I D z i a ł : O R G A N I Z M C Z Ł O W I E K A poziomy organizacji organizmu układy narządów człowieka. klasyfikuje człowieka jako przedstawiciela

Bardziej szczegółowo

Wymagania przedmiotowe-przyroda klasa VI

Wymagania przedmiotowe-przyroda klasa VI Wymagania przedmiotowe-przyroda klasa VI Wymagania na ocenę dopuszczającą -podaje przykłady sposobów poruszania się organizmów -zalicza dżdżownice do pierścienic, a ślimaki i małże do mięczaków -wymienia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYNIKAJĄCY Z CYKLU CIEKAWA BIOLOGIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYNIKAJĄCY Z CYKLU CIEKAWA BIOLOGIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYNIKAJĄCY Z CYKLU CIEKAWA BIOLOGIA Ocenianie i dokumentowanie osiągnięć ucznia Przedmiotowy system oceniania jest wynikiem świadomego planowania procesu dydaktycznego przez

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII W GIMNAZJUM NR 2 IM. STEFANA BATOREGO W BIŁGORAJU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII W GIMNAZJUM NR 2 IM. STEFANA BATOREGO W BIŁGORAJU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII W GIMNAZJUM NR 2 IM. STEFANA BATOREGO W BIŁGORAJU Podręczniki: Małgorzata Jefimow, Marian Sęktas Puls życia 1. Wydawnictwo Nowa Era Małgorzata Jefimow Puls życia

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z biologii dla gimnazjum

Przedmiotowy system oceniania z biologii dla gimnazjum Przedmiotowy system oceniania z biologii dla gimnazjum Na podstawie Statutu Gimnazjum w Malanowie oraz podręczników Puls życia i materiałów pomocniczych dla nauczyciela wydawnictwa Nowa Era opracowała

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klas II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia

Wymagania edukacyjne z biologii dla klas II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Gimnazjum im. Jana Matejki w Zabierzowie Wymagania edukacyjne z biologii dla klas II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Temat Dział Podręcznik Puls Życia część 1 VI. Świat kręgowców

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z biologii dla klasy II A gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z biologii dla klasy II A gimnazjum Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z biologii dla klasy II A gimnazjum OCENA SEMESTRALNA I SEMESTR( Powtórzenie z kl 1) Wymagania podstawowe V.2. Układ pokarmowy określa

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z biologii dla Gimnazjum im. Jana Pawła II w Daleszycach

Przedmiotowy System Oceniania z biologii dla Gimnazjum im. Jana Pawła II w Daleszycach Przedmiotowy system oceniania z biologii został opracowany na podstawie: Przedmiotowy System Oceniania z biologii dla Gimnazjum im. Jana Pawła II w Daleszycach 1. Rozporządzenia MEN w sprawie oceniania,

Bardziej szczegółowo

Uczeń na ocenę dopuszczającą Uczeń na ocenę dostateczną Uczeń na ocenę dobrą Uczeń na ocenę bardzo dobrą

Uczeń na ocenę dopuszczającą Uczeń na ocenę dostateczną Uczeń na ocenę dobrą Uczeń na ocenę bardzo dobrą Świat kręgowców Świat bezkręgowców Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z BIOLOGII KLASA I

KRYTERIA OCENIANIA Z BIOLOGII KLASA I KRYTERIA OCENIANIA Z BIOLOGII KLASA I Dział Uczeń na ocenę: dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry STRUKTURA ORGANIZMÓW I JEJ FUNKCJE - wie, jaka jest podstawowa jednostka budująca organizm - przedstawia

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z biologii dla klasy II gimnazjum

Kryteria ocen z biologii dla klasy II gimnazjum Kryteria ocen z biologii dla klasy II gimnazjum Uczeń, który otrzymuje ocenę dopuszczającą : Dział: III. RÓŻNORODNOŚĆ ORGANIZMÓW III.1 Klasyfikacja organizmów 1. Przedstawia kryteria klasyfikacji organizmów.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z biologii

Przedmiotowy System Oceniania z biologii Przedmiotowy System Oceniania z biologii Cele oceniania wewnątrzszkolnego: Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych Pobudzanie uczniów do systematycznej pracy i rozwoju, wspieranie

Bardziej szczegółowo

ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra Dział III. RÓŻNORODNOŚĆ ORGANIZMÓW (cd.) III.4.

ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra Dział III. RÓŻNORODNOŚĆ ORGANIZMÓW (cd.) III.4. Dział III. RÓŻNORODNOŚĆ ORGANIZMÓW (cd.) III.4. Królestwo roślin wymienia główne cechy roślin określa podstawowe czynności życiowe roślin identyfikuje nieznany organizm jako przedstawiciela roślin na podstawie

Bardziej szczegółowo