PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII"

Transkrypt

1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII Ocenianie każdego ucznia jest systematyczne, uwzględnia jego indywidualne możliwości i różne obszary aktywności. 1. Ocena słowna przekazywanie uczniowi informacji o jego pracy indywidualnej lub grupowej, o efektach uczenia się i robionych postępach, 2. Ocena w skali 6-1 wg karty pracy 3. Ocena pracy ucznia na w postaci: + (plus) lub (minus) Ilość zebranych plusów odpowiada ocenie ( pięć plusów - ocenę bardzo dobrą, cztery plusy ocenę dobrą, trzy plusy ocenę dostateczną, dwa plusy ocenę dopuszczającą, jeden plus pozostaje bez stopnia i jest zachętą do podjęcia pracy na ). Każdy minus zmniejsza o jeden ilość plusów. 4. Ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń, który wykazuje szczególne zainteresowanie przedmiotem, wyróżnia się pracą w Kole Ekologicznym, prowadzi własne hodowle, podejmuje działania proekologiczne lub inne na miarę swoich możliwości. 5. Za sprawdziany pisemne według ustalonej skali punktowej Ocena Wykonanie zadań Celujący Więcej niż 100 % Bardzo dobry % Dobry % Dostateczny % Dopuszczający % Niedostateczny 29 0 % Sprawdziany w toku nauczania: - kartkówka (pisemny sprawdzian wiadomości z ostatniej ) - odpowiedzi ustne - prace domowe obowiązkowe i dodatkowe - praca w zeszycie przedmiotowym - praca w ćwiczeniach Sprawdziany sumujące: - test po zakończeniu działu materiału (poprzedzony powtórzeniem materiału) - test semestralny Wyniki osiągnięć uczniów nauczyciel na bieżąco wpisuje do: - INDYWIDUALNEJ KARTY PRACY UCZNIA (w zeszycie ucznia) - załącznik - KARTY KLASY (u nauczyciela)

2 Uczeń ma prawo trzy razy w semestrze zgłosić nie odrobienie pracy domowej, brak zeszytu lub ćwiczeń, co zostaje odnotowane w zbiorczej karcie pracy bez oceny niedostatecznej. Uczeń zawsze może poprawić uzyskaną niekorzystną ocenę Uczeń ma obowiązek uzupełnić notatki w zeszycie za czas nieobecności w szkole Ocenianie umiejętności ponadprzedmiotowych: 1. Przynoszenie na lekcję zeszytu przedmiotowego, ćwiczeń i innych przyborów. 2. Aktywność na zajęciach. 3. Praca w grupie. 4. Zaangażowanie w działania na rzecz ochrony przyrody w najbliższym środowisku. Uczeń jest klasyfikowany z przedmiotu, gdy ma minimum 50 % obecności. W przypadkach losowych może uzyskać ocenę po zdaniu egzaminu komisyjnego.

3 Załącznik KARTA PRACY UCZNIA Imię i nazwisko... kl.... Praca na Praca domowa Ćwicz. Zeszyt Odp. ustna Praca na rzecz ochrony przyrody Sprawdziany Kartkówka Test

4 KRYTERIA OCENIANIA Z BIOLOGII W KLASIE I GIMNAZJUM Nr 1. Uczymy się biologii Temat 2. Istoty żywe oraz sposoby ich poznawania 3. Komórka podstawowy składnik organizmu 4. Cechy życia organizmu Dział I Wiadomości wstępne wie, że przyroda składa się z elementów ożywionych i nieożywionych wymienia przykłady organizmów żywych i przyrządy służące do ich obserwacji wie, że wszystkie organizmy żywe zbudowane są z komórek wymienia niektóre cechy istot żywych, że biologia jest nauką która zajmuje się światem istot żywych podaje sposoby poznawania organizmów wie, że przyrządy optyczne ułatwiają prowadzenie obserwacji określa komórkę jako podstawowy składnik organizmu życiowych organizmu wymienia nazwy kilku dziedzin biologicznych podaje różnicę między prostą hodowlą a doświadczeniem wie do czego służy lupa, lornetka i mikroskop oraz kiedy można ich użyć odróżnia komórkę zwierzęcą od roślinnej na schemacie rozróżnia organizmy samożywne i cudzożywne wyjaśnia znaczenie słowa biologia i nazywa części mikroskopu optycznego z pomocą nauczyciela prowadzi obserwacje mikroskopowe wymienia elementy budowy komórki roślinnej podaje cechy życia i ich znaczenie dla organizmu wyjaśnia dlaczego warto uczyć się biologii wymienia sposoby poznawania organizmów żywych dokonuje obserwacji przy użyciu prostych przyrządów jak i mikroskopu podaje różnice w budowie komórki roślinnej i zwierzęcej organizmów jedno i wielo komórkowych wyjaśnia na czym polega fotosynteza podaje różnicę między organizmem

5 Temat 5. Bakterie oraz ich znaczenie samożywnym i cudzożywnym produkty spożywcze, w których wykorzystywane jest pozytywne działanie bakterii określa środowisko życia bakterii typowe kształty bakterii działania bakterii pożytecznych i chorobotwórczych chorób wywoływanych przez bakterie i sposoby ich zapobiegania uzasadnia pożyteczną i niezbędną rolę bakterii i w życiu 6. Protisty i środowisko ich życia 7. Glony organizmy wodne oraz ich znaczenie na planszy przedstawiciela protestów np. euglenę zieloną nazywa miejsca gdzie żyją glony protestów i miejsce ich występowania określa z czego składa się plankton roślinny wymienia niektóre życiowe protestów niektóre okazy glonów na planszy lub okazach naturalnych budowę i życiowe eugleny zielonej podaje charakterystyczne cechy glonów opisuje odżywianie się glonów rolę protestów określa różnorodność glonów oraz ich znaczenie i w życiu 8. Grzyby ich rodzaje i znaczenie na eksponacie lub planszy grzyby pleśniowe i kapeluszowe podaje przykład zastosowania drożdży w gospodarstwie domowym zna zasady zbierania Dział II - Grzyby podaje sposoby zabezpieczania żywności przed zniszczeniem przez pleśnie zastosowania drożdży w przemyśle podaje przykład określa charakterystyczne cechy grzybów pleśniowych środowisko życia drożdży wyszukuje korzystając przykłady pożytecznej i szkodliwej roli pleśni i gospodarce wyjaśnia na czym polega rośnięcie ciasta podaje sposoby zwalczania szkodliwych grzybów pleśniowych określa życiowe drożdży wyjaśnia potrzebę ochrony

6 Temat 9. Grzyby pasożytnicze i sposoby ich zwalczania 10. Porosty występowanie i znaczenie 11. Rośliny organizmy lądowe 12. Organy i tkanki roślinne grzybów w lesie grzybów z atlasów, drożdżowego grzybów w lesie kapeluszowych albumów, jadalnych i trujących przykłady grzybów kapeluszowych jadalnych oraz trujących hubę drzewną jako grzyba pasożytniczego na obrazku lub wśród okazów naturalnych podaje miejsce występowania porostów roślin z najbliższego otoczenia organy rośliny na okazie lub planszy grzybicę stóp jako chorobę wywołaną przez grzyby pasożytnicze oraz sposoby jej zapobiegania zalicza porosty do świata grzybów Dział III Rośliny drzew, krzewów i roślin zielnych opisuje zewnętrzną budowę rośliny wymienia przykłady choroby ludzi, zwierząt i roślin wywołanych przez grzyby pasożytnicze określa budowę porostów niektóre porosty na tablicach lub okazach naturalnych klasyfikuje rośliny na drzewa, krzewy i rośliny zielne tkanek roślinnych szkodliwość grzybów pasożytniczych i konieczność ich zwalczania rolę porostów jako wskaźnika stopnia skażenia środowiska i nazywa niektóre porosty charakteryzuje rośliny jako organizmy samożywne proces fotosyntezy wyjaśnia pojęcie tkanki lekarza leczącego choroby skóry na czym polega współżycie porostów z glonami wyjaśnia rolę i znaczenie roślin na Ziemi na ilustracjach niektóre tkanki roślinne i określa ich rolę

7 Temat 13. Rośliny zarodnikowe 14. Rośliny nasienne i ich cechy 15. Drzewa i krzewy iglaste w Polsce rozróżnia mech sposób określa rolę i paproć roślin rośliny należące rozmnażania mchów oraz zarodnikowych do paprotników roślin i paproci środowisko ich (paprocie, zarodnikowych w życiu lasu życia skrzypy, widłaki) określa rolę mchów torfowców w powstawaniu niektóre nasiona roślin niektóre drzewa i krzewy iglaste w najbliższym otoczeniu wie, że rośliny nasienne wytwarzają kwiaty, które są organem do ich rozmnażania się nazywa pospolite drzewa i krzewy iglaste podział roślin nasiennych na nagonasienne i okrytonasienne wymienia przystosowania roślin iglastych do życia torfu określa gdzie powstają zalążki w roślinach nago i okryto nasiennych powstawanie nasion roślin iglastych cechy budowy organów rozmnażania się roślin nago i okryto nasiennych rośliny iglaste na podstawie klucza 16. Rośliny okrytonasienne w najbliższym otoczeniu niektóre rośliny liściaste nazywa pospolite liściaste drzewa, krzewy i rośliny zielne na okazach naturalnych i ilustracjach nazywa owoce roślin okrytonasien nych sposób rozmnażania się roślin okryto nasiennych na czym polega, że jedne rośliny są jednoroczne, inne dwuletnie czy wieloletnie 17. Korzeń rośliny budowa i funkcje Dział IV Organa rośliny - ich i znaczenie korzeń rośliny na okazie lub planszy przedstawione na schemacie części korzenia określa budowę i funkcje korzenia znaczenie korzeni niektórych roślin korzenie nadziemne podporowe lub czepne

8 Temat 18. Systemy korzeniowe niektórych roślin 19. Pędy nadziemne niektórych roślin klasyfikuje określa różnicę na okazach rodzaje korzeni między roślin o różnych lub na: spichrzowe, korzeniami systemach na planszy palowe (w tym palowym korzeniowych korzenie palowe spichrzowe) a wiązkowym i wiązkowe i wiązkowe wyróżnia niektóre warzywa korzeniowe wykorzystywane do jedzenia na okazie lub planszy główne części pędu nadziemnego rośliny wykorzystania warzyw korzeniowych w codziennym żywieniu ze zwróceniem uwagi na higienę ich spożywania niektóre rodzaje pędów nadziemnych konieczność spożywania przez warzyw korzeniowych cały rok rozróżnia pędy roślin: wzniesione, pnące, wijące i płożące się sposoby wykorzystania roślin o jadalnych korzeniach w żywieniu i gospodarce roślin o pędach wzniesionych, wijących, pnących, płożących się i ich znaczenie podaje przykład rośliny posiadającej korzenie przekształcone oraz pasożytniczej, która zamiast korzeni wytwarza ssawki cechy roślin jednorocznych, dwuletnich i bylin 20. Różne postacie pędów podziemnych na okazie lub planszy rośliny posiadające pęd podziemny niektóre postacie pędów podziemnych rozróżnia postacie pędów podziemnych kłącza, bulwy, cebule roślin posiadających pędy podziemne i określa ich funkcje główne części pędu na bulwie, kłączu, cebuli zasadnicze różnice między korzeniem a pędem podziemnym

9 Temat 21. Łodyga oraz jej znaczenie 22. Liście i ich funkcja rozróżnia funkcje łodygę rośliny łodygi zdrewniałe łodygi w życiu na okazie oraz łodygi rośliny lub na rysunku zielne roślin podaje przykład rośliny której łodyga jest wykorzystana przez części liścia ogonkowego rozróżnia liście pojedyncze i złożone warzywa liściowe, niektóre rośliny przyprawowe i lecznicze niektóre rośliny o jadalnych łodygach i łodygach włóknistych liście ogonkowe, siedzące, pochwiaste rozróżnia liście drzew liściastych i iglastych poddaje przykłady wykorzystania jadalnych liści roślin ilustruje na schemacie przewodzenie przez łodygę wody i substancji pokarmowych podaje korzyści z uprawy roślin o łodygach jadalnych i włóknistych wymienia podstawowe funkcje liścia w życiu rośliny przykłady drzew i krzewów zimozielonych wartości odżywcze i lecznicze liści niektórych roślin wykorzystanie jadalnych oraz włóknistych łodyg roślin w gospodarce części budowy wewnętrznej liścia, które biorą udział w procesie fotosyntezy popularne rośliny na podstawie liści znaczenie roślin o jadalnych liściach dla zdrowia i gospodarki łodygi roślin. które biorą udział w asymilacji dwutlenku węgla potraw z wykorzystaniem łodyg jadalnych oraz przykłady rzeczy wykonanych z włókien lnu i konopi znaczenie opadania liści dla roślin roślin mających liście przekształcone w igły, wąsy, ciernie, liście spichrzowe rośliny o jadalnych liściach uprawianych w innych krajach

10 Temat 23. Budowa i rola kwiatu wyróżnia określa rolę niektóre części i nazywa części poszczególnych związek budowy kwiaty jadalne kwiatu na okazie kwiatu części kwiatu kwiatu ze i ich znaczenie lub planszy na okazie lub w powstawaniu sposobem odżywcze planszy owocu zapylania 24. Powstawanie owocu 25. Rodzaje owoców i ich znaczenie 26. Nasiona i ich rola w życiu rośliny na okazie lub planszy kwiat jako część rośliny z której powstaje owoc nazywa owoce soczyste i suche niektórych roślin na podstawie okazów naturalnych lub na planszach niektóre owoce i nasiona jadalne roślin uprawianych w Polsce i krajach egzotycznych nasiona niektórych roślin główne części kwiatu biorące udział w powstawaniu owocu części budowy owocu np. jabłka, fasoli wartości odżywcze owoców i nasion jadalnych oraz zasady higieny ich spożywania i nazywa części budowy nasienia fasoli rozsiewania się nasion rolę owadów i wiatru w zapyleniu kwiatu budowę dowolnego owocu roślin o owocach soczystych i suchych rolę poszczególnych części nasienia sposoby rozsiewania się nasion różnych roślin części kwiatu z którego tworzy się owoc i nasienie określa typ owocu na wybranych przykładach owoców i nasion roślin uprawianych w krajach egzotycznych i ich znaczenia w naszym życiu znaczenie nasienia w powstawaniu nowej rośliny zależność między budową etapy powstawania owocu znaczenie owoców w żywieniu ludzi i zwierząt znaczenie dla zdrowia i gospodarki owoców oraz nasion wybranych roślin zakłada wodną hodowlę fasoli i prowadzi systematyczną obserwację rolę przy

11 Temat owocu i nasion a sposobem ich rozsiewania się rozsiewaniu nasion 27. Drzewa i krzewy liściaste rosnące w Polsce Dział V Rośliny wokół nas warunki ich rozwoju drzew i krzewów liściastych rosnących w parku niektóre drzewa i krzewy liściaste występujące w najbliższym otoczeniu klasyfikuje 1`i nazywa drzewa i krzewy liściaste występujące w ogrodzie, w parku i w lesie sposoby zabezpieczania się roślin przed niskimi temperaturami posługuje się kluczem do oznaczania gatunków 28. Rośliny zielne dziko rosnące w różnych środowiskach podaje przykład pospolitych roślin stosowanych jako zioła niektóre rośliny zielarskie powszechnie używane podaje przykłady roślin zielarskich stosowanych w lecznictwie oraz jako przyprawy znaczenie roślin zielnych oraz ich wykorzystanie przez ziół barwiarskich oraz ich zastosowanie 29. Rośliny zielne uprawiane w Polsce podaje przykład roślin uprawianych przez rolników pospolite warzywa uprawne roślin uprawnych oraz ich zastosowanie znaczenie roślin uprawnych w żywieniu ludzi i zwierząt wyszukuje wiadomości na temat wymagań roślin uprawianych 30. Zbiorowiska roślinne w Polsce nazywa niektóre rośliny w szkolnym ogrodzie i nazywa niektóre rośliny w znanym sobie środowisku pospolite rośliny ogrodów, parków, lasów roślin ze środowiska wodnego, łąkowego i torfowiskowe go klasyfikuje wybrane rośliny do odpowiednich zbiorowisk

12 Temat 31. Zastosowanie niektórych roślin zielarskich 32. Ochrona naturalnej roślinności w Polsce wymienia używane zastosowanie roślin w domu niektóre niektórych roślin leczniczych, rośliny lecznicze leczniczych przyprawowych i służące jako i przyprawowych przyprawa na planszach niektóre rośliny chronione w Polsce i wie jak się zachować wobec nich i na planszach rośliny chronione w Polsce korzyści jakie dają rośliny ludziom uzasadnia konieczność ochrony roślinności znaczenie roślin oraz w życiu i gospodarstwie znaczenie i wykorzystanie roślin zielarskich przez oraz warunki jakie trzeba spełnić zbierając zioła uzasadnia konieczność prawnej ochrony roślin, tworzenia rezerwatów i parków narodowych uzasadnia konieczność dbania o rośliny leśne posługuje się kluczem do oznaczania roślin zielarskich i wykonuje zielnik sposób zachowania w rezerwacie i parku dba o kwiaty w klasie, w ogródku szkolnym,

13 KRYTERIA OCENIANIA Z BIOLOGII W KLASIE II GIMNAZJUM Nr Temat 1. Świat istot żywych 2. Podstawowe elementy budowy i skład chemiczny organizmu zwierzęcego 3. Pierwotniaki jednokomórkowe protisty zwierzęce 4. Charakterystyka zwierząt (Królestwo zwierząt) WIADOMOŚCI WSTĘPNE organizmów żywych wyróżnia komórkę jako podstawowy składnik budowy organizmu zwierzęcego na obrazku niektóre organizmy zaliczane do pierwotniaków środowisko życia pierwotniaków organizmów należących do organizmów należących do grzybów, roślin i zwierząt niektóre narządy zewnętrzne i wewnętrzne ciała zwierzęcia pełzaka pod mikroskopem lub na planszy pierwotniaki jako zwierzęta planktonowe podaje sposoby odżywiania się zwierząt określa cechy istot żywych odczytuje z tabeli lub wykresu informacje na temat składu chemicznego organizmu zwierzęcego podaje przykład pierwotniaka i rolę jaką odgrywa lub życiu wymienia przedstawicieli bezkręgowców opisuje sposób wykonywania życiowych przez różne organizmy na wybranych przykładach na schemacie komórkę zwierzęcą różnicuje komórkę, tkankę i narząd życiowe pełzaka Omawia rolę niektórych pierwotniaków oraz w życiu podaje przykłady zwierząt porównuje pełnienie różnych funkcji życiowych np. odżywianie, rozmnażanie się budowę komórki zwierzęcej zakłada hodowlę pierwotniaków i prowadzi obserwacje porównuje rozmnażanie płciowe

14 Temat 5. Parzydełkowce i ich życiowe 6. Tasiemce pasożyty ludzi i zwierząt 7. Glista ludzka i inne nicienie pasożytnicze świata zwierząt na wybranych i kręgowców zmienno i przykładach stałocieplnych zoologię sposób jako naukę o zwierzętach rozmnażania się zwierząt określa rolę komórek parzydełkowych u parzydełkowców na obrazku tasiemca oraz na modelu sylwetki miejsce jego życia określa miejsce życia glisty ludzkiej i owsików BEZKRĘGOWCE podaje przykład zwierzęcia należącego do parzydełkowców i go na obrazku określa tasiemca jako pasożyta niektórych ludzi i zwierząt zasadę badania mięsa zwierząt jako sposobu zapobiegania zarażeniu się tasiemcem glistę ludzką jako pasożyta postać polipa i meduzy wybranych parzydełkowcó w wyjaśnia jak powstają rafy koralowe przystosowanie tasiemca do pasożytniczego życia w jelitach podaje sposób zabezpieczenia się przed zarażeniem tasiemcem wyjaśnia jak zapobiegać zakażeniom robakami groźnymi dla sposób odżywiania się zwierząt pasożytniczych przedstawicieli parzydełkowcó w określa główne życiowe stułbi cykl rozwoju tasiemca nieuzbrojonego uzasadnia konieczność leczenia tasiemczycy cykl rozwoju glisty ludzkiej z rozmnażaniem bezpłciowym na wybranych przykładach budowę oraz tryb życia stułbi i chełbi określa podział parzydełkowcó w na stułbiopławy, krążkopławy i koralowce najczęściej spotykane tasiemce jako pasożyty groźne dla zdrowia ludzi i zwierząt pasożytniczy tryb życia nicieni

15 Temat podaje objawy zdrowia ludzi określa cel zachowanie świadczące badań na higieny jako o zarażeniu się nosicielstwo sposób owsikami oraz zapobiegania sposobu ich zachorowaniu na zwalczenia robaczycę 8. Dżdżownica ziemna i jej życie w glebie 9. Ślimak winniczek i jego krewniacy 10. Małże oraz ich znaczenie miejsce życia dżdżownicy oraz jej pożyteczność charakterystyczn e części ciała w budowie zewnętrznej dżdżownicy winniczka wśród innych zwierząt i określa środowisko w którym żyje małża wśród okazów innych zwierząt i określa środowisko w którym żyje określa zewnętrzne części ciała dżdżownicy podaje jaką rolę spełnia dżdżownica części ciała winniczka na obrazku lub na okazie żywym podaje sposób rozmnażania się winniczka małży krajowych i egzotycznych określa życiowe dżdżownicy uzasadnia przynależność dżdżownicy ziemnej do pierścienic określa życiowe ślimaka winniczka określa charakterystycz ne cechy budowy małży przystosowanie dżdżownicy do życia w glebie pierścienice żyjące w różnych środowiskach przystosowanie winniczka do życia na lądzie podaje przykłady ślimaków wodnych i lądowych życiowe małży podaje przykłady zwierząt zakłada hodowlę dżdżownic, określa jej cel i prowadzi obserwacje rozróżnia ślimaki żyjące w różnych środowiskach określa znaczenie ślimaków znaczenie mięczaków i gospodarce

16 11. Temat Rak rzeczny i inne skorupiaki 12. Pająk krzyżak i inne wybrane pajęczaki 13. Bielinek kapustnik budowa i życie owada należących do mięczaków raka lub innego skorupiaka wśród okazów zwierząt czy na obrazku i określa środowisko jego życia pająka spośród zwierząt i środowisko jego życia bielinka kapustnika wśród innych zwierząt środowisko życia bielinka nazywa zewnętrzne części ciała raka podaje przykład skorupiaka jadalnego wyróżnia części ciała w budowie zewnętrznej pająka podaje sposoby zabezpieczenia się przed kleszczem oraz postępowania w razie zauważenia go na skórze na schemacie części ciała owada przystosowanie budowy raka do warunków życia skorupiaki jako biologiczny wskaźnik czystości wód życiowe pająka krzyżaka podaje przykłady pajęczaków postaci motyla w kolejnych etapach rozwoju życiowe raka przedstawicieli skorupiaków przystosowanie pająka do życia w środowisku lądowym pajęczaki żyjące w Polsce i krajach egzotycznych cykl rozwojowy bielinka kapustnika znaczenie skorupiaków dla środowiska wodnego oraz w gospodarce sposoby zwalczania pajęczaków pasożytniczych wywołujących choroby ludzi i zwierząt życiowe owada

17 Temat 14. Owady pożyteczne i czyniące szkody i nazywa niektóre popularne owady podaje przykład owada pożytecznego i korzyści, które daje na okazach lub planszy niektóre owady szkodniki, owady pożyteczne oraz owady pasożyty ludzi i zwierząt podaje przykłady owadów szkodników, pożytecznych i hodowanych przez owady pasożytujące na zwierzętach i ludziach zagrożenia dla zdrowia ludzi ze strony owadów pasożytów i konieczność ich zwalczania rolę owadów oraz w życiu i gospodarce wyjaśnia na czym polega ochrona gatunkowa owadów 15. Przystosowanie ryby do życia w wodzie. 16. Różnorodność ryb na okazie lub na obrazku części ciała ryby określa środowisko życia ryby na obrazkach pospolite gatunki ryb KRĘGOWCE życiowe ryby ryb morskich i słodkowodnych niektóre ryby akwariowe żywe lub na ilustracjach wyróżnia przystosowania w budowie zewnętrznej ryby ułatwiające jej życie w wodzie znaczenie ryb w gospodarce i w życiu wyróżnia przystosowania ryby ułatwiające jej życie w wodzie wyjaśnia terminy: zmiennocieplno ść i kręgowce zróżnicowanie ryb związane ze środowiskiem i trybem ich życia wymienia działania sprzyjające ochronie ryb opiekuje się hodowlą ryb w akwarium w szkole lub w domu warunki prowadzania hodowli ryb w akwarium uzasadnia stosowanie okresu ochronnego oraz ochrony gatunkowej ryb

18 Temat 17. Żaba i jej życie w wodzie i na lądzie 18. Płazy oraz ich znaczenie 19. Jaszczurka zwinka i jej życie na lądzie 20. Gady żyjące w różnych środowiskach żabę i nazywa wśród innych zewnętrzne części cechy budowy zwierząt ciała żaby życiowe żaby ciała żaby i ułatwiające jej miejsce jej życia życie w wodzie na planszy płazy bezogonowe i ogoniaste na obrazku jaszczurkę spośród znanych zwierząt i określa środowisko jej życia na ilustracjach niektóre gady wymarłe i żyjące obecnie na planszy skrzek i kijankę niektóre gatunki płazów żyjących w Polsce na rysunku lub okazie części ciała jaszczurki niektóre gady krajowe odczytuje ze schematu kolejne etapy rozwoju żaby znaczenie płazów i konieczność ich ochrony życiowe jaszczurki pożyteczną rolę rozróżnia gady żyjące w Polsce oraz ich znaczenie i na lądzie opisuje rozwój żaby podaje przykłady działalności zmierzające do ochrony płazów wymienia cechy charakterystycz ne dla płazów cechy jaszczurki ułatwiające jej życie na lądzie wyjaśnia zjawisko linienia jaszczurki klasyfikuje poznane gady i uzasadnia konieczność ich ochrony różnice w budowie i odmienny tryb życia żaby w okresie jej rozwoju uzasadnia, dlaczego żaby są zwierzętami wodno - lądowymi płazy żyjące w innych krajach uzasadnia dlaczego jaszczurka, jak wszystkie gady jest zwierzęciem chronionym warunki zakładania w domu hodowli niektórych gadów egzotycznych

19 Temat 21. Przystosowanie ptaka do lotu 22. Wpływ trybu życia na budowę ptaków 23. Życie i rozwój królika domowego określa tryb życia uzasadnia na okazie lub ptaka i jego cechy budowy wpływ budowy ilustracji części życiowe zewnętrznej wewnętrznej ciała ptaka ptaka ptaka na jego ułatwiające mu umiejętność latanie latania podaje sposób rozmnażania się ptaków na podstawie okazów lub ilustracji ptaki o podobnej budowie dzioba i nóg na ilustracjach niektóre pospolite gatunki ptaków odlatujących i przylatujących na zimę na okazie lub obrazku części ciała królika niektóre różnice budowy dzioba i nóg oraz ich związek ze sposobem zdobywania pożywienia i środowiskiem w którym żyją określa cel obrączkowania ptaków i sposób postępowania w wypadku znalezienia ptaka z obrączką charakterystyczne cechy budowy ciała królika związane z jego trybem życia budowę dzioba i nóg pospolitych ptaków grzebiących, blaszkodziobych, brodzących, nadrzewnych i ich związek z trybem życia oraz sposobem odżywiania korzyści z ptaków dziko żyjących i określa jak należy je chronić życiowe królika charakterystycz ne cechy ptaków po obserwacji dzioba i nóg ptaka wnioskuje czym się odżywia i w jakim żyje środowisku podaje przykłady ptaków gniazdowników i zagniazdownikó w rozmnażanie i rozwój królika ciekawostki z życia ptaków dotyczące budowy gniazd, wysiadywania jaj, wychowania młodych i zwyczajów określa rolę parków i rezerwatów przyrody w ochronie ginących gatunków ptaków niektóre ptaki chronione charakterystycz ne cechy królika jako przedstawiciela ssaków

20 Temat 24. Ssaki domowe i dziko żyjące ssaków domowych na ilustracjach pospolite ssaki dziko żyjące krajowe i egzotyczne lekarza, który leczy się chore zwierzęta ssaków hodowanych przez wymienia korzyści z hodowli ssaków ssaków dziko żyjących i środowiska w którym żyją Rozpoznaje na ilustracjach przedstawicieli różnych grup ssaków zwraca uwagę na wściekliznę groźną chorobę ptaków i ssaków charakterystycz ne cechy ssaków ssaki żyjące w różnych środowiskach i warunkach klimatycznych prowadzi hodowlę wybranego ssaka podaje ciekawostki o ssakach na podstawie książek, czasopism przyrodniczych, itp.

21 KRYTERIA OCENIANIA Z BIOLOGII W KLASIE III GIMNAZJUM Nr Temat 1. Miejsce Wiadomości wstępne rasy ludzi na Ziemi na podstawie drzewa rodowego wymienia przodków wymienia cechy, dzięki którym został zaliczony do królestwa zwierząt wymienia cechy różniące od innych naczelnych uzasadnia od czego zależy wygląd i kolor skóry 2. Podstawowe elementy budowy ciała komórkę jako podstawowy składnik budowy ciała odczytuje z wykresów skład chemiczny organizmu rozróżnia składniki budowy ciała : komórka, tkanka, narząd, układ narządów daje przykłady narządów i układów narządów w organizmie obserwuje pod mikroskopem i rozróżnia podstawowe tkanki 3. Części ciała na modelu lub na planszy niektóre narządy zewnętrzne i wewnętrzne na modelu i nazywa zewnętrzne części ciała jamy ciała i określa podstawowe narządy tam położone współdziałanie układów narządów w ach życiowych określa pracę różnych układów wskazując należące do nich narządy 4. Budowa i funkcje skóry funkcję ochronną skóry wymienia wytwory skóry SKÓRA na schemacie warstwy skóry wymienia podstawowe funkcje skóry określa zdolność skóry do uzupełniania oddechowych i wydalniczych budowę skóry i funkcje poszczególnych jej elementów wyjaśnia rolę skóry w regulacji ciepłoty skóry znaczenie skóry dla zdrowia zna i stosuje określa zasady higieny określa zasady określa skutki uzasadnia,

22 Temat 5. Jak należy dbać o zdrowie skóry? podstawowe zasady higieny skóry osobistej właściwej pielęgnacji skóry dla zdrowia przy braku higieny skóry że przestrzeganie higieny skóry jest warunkiem jej zdrowia wymienia objawy określa sposoby określa sposoby 6. Postępowanie w przypadku świadczące zwalczania zwalczania choroby lub uszkodzenia skóry. o chorobie skóry wszawicy pasożytów skóry 7. Budowa i funkcje szkieletu 8. Mięśnie pasożytów skóry określa położenie szkieletu w ciele na modelu lub planszy główne części szkieletu na pracę mięśni podczas wykonywania dowolnego ruchu podaje sposoby ochrony przed kleszczem podstawowe środki opatrunkowe i odkażające SZKIELET I MIĘŚNIE na szkielecie położenie poznanych kości na planszy prawidłowy kształt kręgosłupa na modelu lub planszy budowę mięśnia prawidłowo zakłada opatrunek na uszkodzoną skórę lekarza leczącego choroby skóry określa funkcje kręgosłupa na schemacie typy połączeń kości sposoby zapobiegania szybkiemu męczeniu się organizmu podaje sposoby udzielania pierwszej pomocy w przypadku skaleczenia, oparzenia oraz odmrożenia, części szkieletu i ich funkcje na modelu przykład ścisłego i ruchomego połączenia kości nazywa i mięśnie w zależności od ich funkcji (zginacz, prostownik) objawy i skutki bytowania na skórze pasożytów oraz sposoby ich zwalczania określa stopień zagrożenia życia biorąc pod uwagę powierzchnię uszkodzonej skóry uzasadnia, że kościec jest rusztowaniem całego ciała, a kręgosłup jest jego trzonem i główną osią wyjaśnia sposób pracy mięśni 9. Wady postawy przyczyny na obrazkach ćwiczeń przyczyny wad sposoby zapobiegania wpływ nieprawidłowej

23 Temat i zapobieganie 10. Pierwsza pomoc przy urazach aparatu ruchu prawidłowe zapobiegających w budowie kośćca krzywicy i nieprawidłowe wadom postawy u dzieci zachowania mające wpływ wymienia produkty lekarza określa objawy na kształtowanie spożywcze leczącego wady krzywicy sylwetki zawierające postawy u niemowląt witaminę D, która i dzieci starszych zapobiega krzywicy odcisk stopy świadczący o wadzie postawy sposób postępowania w przypadku stłuczenia i skaleczenia zna numer pogotowia ratunkowego (999 i tel. 112) na ilustracji złamanie zamknięte i złamanie otwarte kości potrafi założyć opatrunek na skaleczenie określa sposób udzielanie pierwszej pomocy w przypadku zwichnięcia sposób udzielania pomocy przy złamaniach kości i urazie kręgosłupa postawy na stan zdrowia rolę prawidłowego żywienia i opieki nad matką w ciąży w zapobieganiu krzywicy u dzieci określa rodzaj urazu, ocenia swoje umiejętności odnośnie udzielenia pierwszej pomocy 11. Budowa i funkcje układu pokarmowego na sylwetce położenie niektórych narządów układu pokarmowego ODŻYWIANIE na modelu lub na schemacie narządy układu pokarmowego drogę kęsa pokarmu wymienia odcinki przewodu pokarmowego miejsca trawienia i wchłaniania pokarmu udział gruczołów w trawieniu pokarmów wyjaśnia zależności między budową i działaniem narządów trawiennych 12. Zęby- ich rola i higiena określa codzienne zabiegi higieniczne jamy ustnej oraz ich cel objawy choroby zębów i lekarza leczącego uzasadnia konieczność dbania o zdrowie zębów przez całe życie budowę zęba i rodzaje zębów w uzębieniu wyjaśnia na czym polega profilaktyka choroby zębów

24 Temat 13. Jak odżywiać się prawidłowo? 14. Higiena układu pokarmowego i konieczność okresowych kontroli u stomatologa wymienia niektóre produkty pokarmowe pochodzenia roślinnego i zwierzęcego mycia rąk, warzyw i owoców przed jedzeniem podaje podstawowe zasady higieny pozwalające uniknąć robaczycy odczytuje z modelu piramidy zdrowia zasady prawidłowego żywienia na datę ważności kupowanych produktów spożywczych wymienia niektóre choroby zakaźne szerzące się drogą pokarmową pasożyty jelitowe i konieczność przestrzegania zasad higieny wymienia składniki pokarmowe niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu warunki, jakie powinny być spełnione podczas przygotowania i spożywania posiłków podaje sposoby zapobiegania zarażenia się pasożytami wyjaśnia, kto jest nosicielem choroby zakaźnej oraz znaczenie badań na nosicielstwo produkty żywnościowe, które są źródłem najważniejszych składników pokarmowych skutki nie przestrzegania higieny odżywiania rolę higieny i szczepionek w zapobieganiu chorobom zakaźnym przewodu pokarmowego zasady zapobiegania chorobom pasożytniczym planuje dzienny jadłospis z uwzględnieniem zasad prawidłowego żywienia uzasadnia konieczność zachowywania higieny odżywiania szkodliwość alkoholu na organizm znaczenie kontroli weterynaryjnej i leczenia zwierząt domowych w zapobieganiu robaczycy u ludzi 15. Budowa i funkcje układu oddechowego na planszy narządy układu oddechowego ODDYCHANIE określa drogę wdychanego i wydychanego powietrza wyjaśnia na postawie schematu proces wymiany gazowej funkcje poszczególnych narządów układu oddechowego związek budowy i funkcji elementów układu oddechowego

Edukacja zdrowotna w podstawie programowej kształcenia ogólnego, jako fundament dla szkolnego programu profilaktyki

Edukacja zdrowotna w podstawie programowej kształcenia ogólnego, jako fundament dla szkolnego programu profilaktyki Edukacja zdrowotna w podstawie programowej kształcenia ogólnego, jako fundament dla szkolnego programu profilaktyki Barbara Woynarowska 0 EDUKACJA ZDROWOTNA W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

Bardziej szczegółowo

Wiedza kobiet na temat zdrowego stylu życia w okresie ciąży

Wiedza kobiet na temat zdrowego stylu życia w okresie ciąży 69 ACTA SCIENTIFICA ACADEMIAE OSTROVIENSIS Dorota Maciąg 1, Agata Figuła 2, Małgorzata Cichońska 3, Katarzyna Kucharska 4 Wiedza kobiet na temat zdrowego stylu życia w okresie ciąży Streszczenie Autorki

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, prof. dr hab. Jacek Wysocki Konsultant wojewódzki w dziedzinie pediatrii dla Województwa Wielkopolskiego

Szanowni Państwo, prof. dr hab. Jacek Wysocki Konsultant wojewódzki w dziedzinie pediatrii dla Województwa Wielkopolskiego Szanowni Państwo, Wasze dziecko weszło w niezwykle ważny okres swojego życia. W wieku 13-16 lat dokonuje się bardzo intensywny rozwój fizyczny, psychiczny i emocjonalny. Błędy popełnione w tym okresie

Bardziej szczegółowo

ABECADŁO PROFILAKTYKI Jak zapobiegać chorobom układu krążenia?

ABECADŁO PROFILAKTYKI Jak zapobiegać chorobom układu krążenia? ABECADŁO PROFILAKTYKI Jak zapobiegać chorobom układu krążenia? Spis treści: Alarm dla serca! Co to jest miażdżyca, zawał serca i udar mózgu? 3 Jakie są objawy zawału serca i udaru mózgu? 4 Co robić jeśli

Bardziej szczegółowo

Wiedzieć znaczy działać

Wiedzieć znaczy działać Wiedzieć znaczy działać 1 Kiedy ciało wysyła sygnały? s. 4 2 3 Badania co mogą nam powiedzieć? s. 22 Słownik psychologiczny, czyli optymiści żyją dłużej s. 26 prof. dr hab. n.med. Jacek Jassem Szanowni

Bardziej szczegółowo

Anna Warchoł, Iwona Maciejowska PROGRAM NAUCZANIA CHEMII. Szkoła ponadgimnazjalna zakres podstawowy

Anna Warchoł, Iwona Maciejowska PROGRAM NAUCZANIA CHEMII. Szkoła ponadgimnazjalna zakres podstawowy Anna Warchoł, Iwona Maciejowska PROGRAM NAUCZANIA CHEMII Szkoła ponadgimnazjalna zakres podstawowy Kraków 2012 Spis treści Wstęp... 3 I. Ogólne założenia programu... 4 II. Cele nauczania... 5 III. Treści

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne. Poziomy oczekiwanych osiągnięć ucznia. Stopnie szkolne

Wymagania edukacyjne. Poziomy oczekiwanych osiągnięć ucznia. Stopnie szkolne Wymagania edukacyjne zawierają szczegółowy wykaz wiadomości i umiejętności, które uczeń powinien opanować po omówieniu poszczególnych lekcji z podręcznika Biologia na czasie zakres podstawowy. Jest on

Bardziej szczegółowo

organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2013/2014

organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2013/2014 PODKARPACKI KURATOR OŚWIATY REGULAMIN organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2013/2014 I. WSTĘP Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

W krainie sześciolatka

W krainie sześciolatka Barbara Papierz, Barbara Lauba W krainie sześciolatka Program Wychowania Przedszkolnego dla dzieci sześcioletnich Program dopuszczony do użytku na podstawie opinii rzeczoznawców: mgr Ewy Brańskiej i mgr

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA POMOCY DYDAKTYCZNYCH

BIBLIOTEKA POMOCY DYDAKTYCZNYCH BIBLIOTEKA POMOCY DYDAKTYCZNYCH Copyright by Nowa Era Spółka z o.o. Warszawa 2012. ISBN 978-83-267-0631-8 Koordynacja prac: Krzysztof Kowalski. Redakcja merytoryczna: Agnieszka Kamiƒska, Krzysztof Kowalski.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r.

Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W KLASACH I III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W KLASACH I III SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROGRAM NAUCZANIA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W KLASACH I III SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1 Opracowanie treści muzycznych: Krystyna Serwańska Redaktor prowadzący: Aleksandra Gibała, Ewelina Szczęsna, Urszula Matlak

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

PODSTAWA PROGRAMOWA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ 1 PODSTAWA PROGRAMOWA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ I etap edukacyjny: klasy I III Edukacja wczesnoszkolna ma stopniowo i możliwie łagodnie przeprowadzić dziecko z kształcenia zintegrowanego do nauczania przedmiotowego

Bardziej szczegółowo

Renata Czekalska, Aleksandra Gaj, Barbara Lauba, Joanna Matczak, Anna Piecusiak, Joanna Sosnowska. Odkryjmy. Montessori. raz jeszcze...

Renata Czekalska, Aleksandra Gaj, Barbara Lauba, Joanna Matczak, Anna Piecusiak, Joanna Sosnowska. Odkryjmy. Montessori. raz jeszcze... Renata Czekalska, Aleksandra Gaj, Barbara Lauba, Joanna Matczak, Anna Piecusiak, Joanna Sosnowska Odkryjmy Montessori raz jeszcze... Program wychowania przedszkolnego opracowany na podstawie założeń pedagogiki

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRAWIDŁOWEGO ŻYWIENIA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA

ZASADY PRAWIDŁOWEGO ŻYWIENIA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA ZASADY PRAWIDŁOWEGO ŻYWIENIA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA Autorzy: Dr n. biol. Elżbieta Chabros Prof. dr hab. n. biol. Jadwiga Charzewska Mgr inż. Zofia Chwojnowska

Bardziej szczegółowo

Redakcja uaktualnionej wersji programu:

Redakcja uaktualnionej wersji programu: istowarzyszenie na Rzecz Dziec ństwa Wolnego od Tytoniu Warszawa 2009 Redakcja uaktualnionej wersji programu: Janusz Szymborski Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich Wszechnica Polska Szkoła Wyższa Towarzystwa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU OPIEKUN MEDYCZNY, 532102 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU OPIEKUN MEDYCZNY, 532102 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU OIEKUN MEDYZNY, 532102 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia

Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia World Health Organization Geneva Wydane przez Światową Organizację Zdrowia w 2001 r. Tytuł oryginału: International classification

Bardziej szczegółowo

Podstawy przedsiębiorczości

Podstawy przedsiębiorczości Podstawy przedsiębiorczości Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych Jolanta Kijakowska Spis treści 1. Wstęp 3 2. Szczegółowe cele kształcenia i wychowania 4 3. Treści edukacyjne 7 4. Sposoby osiągania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie dla klasy II Gimnazjum

Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie dla klasy II Gimnazjum Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie dla klasy II Gimnazjum I. Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania

Bardziej szczegółowo

Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo BIOSTRATEG

Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo BIOSTRATEG NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo BIOSTRATEG Listopad 2013 Strategiczny program badań naukowych i prac

Bardziej szczegółowo

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 1. Wprowadzenie 5 2. Założenia programu 6 3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 5. Zadania ogólne szkoły 10 6.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z BIOLOGII MAJ 2014 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z BIOLOGII MAJ 2014 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY Z BIOLOGII POZIOM PODSTAWOWY

Bardziej szczegółowo

Jaki wpływ mają rodzice na kulturę fizyczną swoich dzieci?

Jaki wpływ mają rodzice na kulturę fizyczną swoich dzieci? Jaki wpływ mają rodzice na kulturę fizyczną swoich dzieci? Łacińskie pojęcie cultura wywodzi się z rolnictwa, gdzie pierwotnie oznaczało wyłącznie uprawę ziemi. I chociaż już u Cycerona pojawia się wyrażenie

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 DO STATUTU GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia (poz. ) STANDARDY POSTĘPOWANIA MEDYCZNEGO PRZY UDZIELANIU ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU OPIEKI OKOŁOPORODOWEJ SPRAWOWANEJ NAD KOBIETĄ W OKRESIE FIZJOLOGICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Wychowania Fizycznego

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Wychowania Fizycznego Pe raspera ad astr a Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Wychowania Fizycznego Katalog przedmiotów I rok od roku 2013/2014 Studia stacjonarne Kierunek : wychowanie

Bardziej szczegółowo

Zdrowie publiczne. W trosce o zdrowie wszystkich obywateli UE ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ

Zdrowie publiczne. W trosce o zdrowie wszystkich obywateli UE ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ Zdrowie publiczne W trosce o zdrowie wszystkich obywateli UE UE dąży do tego, by chronić ludzkie zdrowie na każdym etapie życia. SPIS TREŚCI Dlaczego potrzebujemy unijnej

Bardziej szczegółowo

Wybierz Życie Pierwszy Krok

Wybierz Życie Pierwszy Krok poradnik dla szkolnego koordynatora i realizatorów programu edukacyjnego Wybierz Życie Pierwszy Krok Autorzy: Magdalena Ankiersztejn Bartczak Agnieszka Górecka Konsultacja medyczna: Dr n. med. Piotr Bobkiewicz

Bardziej szczegółowo

Cukrzyca to nie wyrok

Cukrzyca to nie wyrok NR 8/MAJ 2014 NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ JAK ŻYĆ Z CUKRZYCĄ 3KROKI DO SKUTECZNEJ TERAPII Przedstawiamy: PRZYSZŁOŚĆ INSULINOTERAPII Ewolucja leku ratującego życie

Bardziej szczegółowo