PODSTAWY EPIDEMIOLOGII

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PODSTAWY EPIDEMIOLOGII"

Transkrypt

1 PODSTAWY EPIDEMIOLOGII Podręcznik dla słuchaczy studiów przed- i podyplomowych oraz słuchaczy Szkoły Zdrowia Publicznego

2 Świa towa Organizacj a Zdrowia jes t specjalis tyczną agendą Organizacji Narodów Zjednoczonych, której zadaniem jest koordynowanie na forum międzynarodowym spraw związanych ze zdrowiem populacji i ochroną zdrowia na świecie. Członkostwo w tej organizacji umożliwia przedstawicielom profesji medycznych wymianę wiedzy i doświadczeń, czego celem ma być osiągnięcie do roku 2000 takiego stanu zdrowia wszystkich członków populacji światowej, który zapewniłby im społecznie i ekonomicznie satysfakcjonując)' poziom życia. Poprzez współpracę techniczną z poszczególnymi krajami członkowskimi oraz popieranie wzajemnych relacji między nimi, WHO zajmuje się koordynacją takich działań jak tworzenie nowoczesnych modeli służby zdrowia, zapobieganie i walka z chorobami, poprawa warunków środowiska naturalnego, rozwój kadry medycznej, badania naukowe, a także planowanie i realizacja programów zdrowotnych. Efektem tej szeroko zakrojonej działalności jest m.in. opracowywanie programów podstawowej opieki zdrowotnej dotyczących całej populacji w krajach członkowskich, promocja opieki nad matką i dzieckiem, walka z niedożywieniem, zwalczanie malarii i innych chorób zakaźnych łącznie z gruźlicą i trądem, koordynowanie globalnych strategii zapobiegania i walki z AIDS, rozpowszechnianie szczepień ochronnych, działania na rzecz poprawy zdrowia psychicznego, kontrola jakości wody pitnej, a także szkolenie personelu medycznego wszystkich szczebli. Postęp w działaniach zmierzających do poprawy warunków zdrowotnych na świecie zależy w dużej mierze od współpracy międzynarodowej odnośnie ustanowienia międzynarodowych norm dla substancji biologicznych, pestycydów i farmaceutyków, sformułowania kryteriów ochrony środowlska, stosowania jednolitego nazewnictwa leków, weryfikowania Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Pokrewnych Problemów Zdrowotnych oraz zbierania i rozpowszechniania statystycznych danych medycznych. Publikacje WHO przedstawiające priorytetowe problemy całej Organizacji, jak też i krajów członkowskich, stanowią źródło rzetelnych informacji i wskazówek pomocnych w działaniach dotycząc)'ch promocji i ochrony zdrowia oraz zwalczania i zapobiegania chorobom. Szkoła Zdrowia Publicznego w Łodzi od 1993 roku jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Szkół Zdrowia Publicznego - ASPHER

3 Basic epidemiology R. Beaglehole R. Bonita Oepartment ot Community Health and Oepartment ot Medicine University ot Auckland Auck/and New Zea/and T. Kjellstrom Oivision ot Environmenta/ Health Wor/d Hea/th Organization Geneva Switzer/and World Health Organization Geneva '

4 SZKOŁA ZDROWIA PUBLICZNEGO STUDIUM PODYPLOMOWE PODSTAWY EPIDEMIOLOGII tłumaczenie pod redakcją prof. dr hab. med. Neonili Szeszeni-Dąbrowskiej INSTYTUT MEDYCYNY PRACY im. prof. dra med. Jerzego Nofera Łódź,1996

5 TIumaczenie i wydanie podręcznika sfinansowano ze środków Szkoły Zdrowia Publicznego Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi w ramach umowy nr MZiOS/IMP/19/95 z Departamentem Zdrowia Publicznego MZiOS WHO Library Cataloguing in Publication Data Beaglehole, R Basic epidemiology I R. Beaglehole, R, Bonita & T. Kjellstrom 1. Epidemiology I. Bonila, R, II. Kjellstrom, T. m. Title ISBN (NLM Classirtcation: WAlOS) Praca opublikowana w imieniu Ś9.iatowej Organizacji Zdrowia w 1993 r. pod tytułem Podstawy Epidemiologii (c) World Health Organization Dyrektor Generalny ŚWiatowej Organizacji Zdrowia udzielił praw do tłumaczenia wjw pracy na język polski i wydania jej w tym j~zyku Instytutowi Medycyny Pracy, czyniąc go w pełni odpowiedzielnym za tłum/l(2enie. TIumaczyli: dr med. Wojciech Hanke dr med. Zygmunt Starzyński dr med. Irena Szadkowska-Stańczyk prof. dr hab. med. Neonila Szeszenia-Dąbrowska dr Urszula Wilczyńska Projekt okładki: Andrzej Graczykowski Redakcja techniczna i skład: Teresa Borowiecka 1996 Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. J. Nofera w Łodzi ISBN Wydawca: Szkoła Zdrowia Publicznego - Studium Podyplomowe Instytutu Medycyny Pracy im. prof. dra med. J. Nofera; Łódź ul. Św. Teresy 8 skr. poczt. 199, tel ; ; fax (42) , (42)

6 SPIS TREŚCI Przedmowa do polskiego wydania Przedmowa Wprowadzenie Rozdział 1. Co to jest epidemiologia? 1 Epidemiologia w ujęciu historycznym 1 Definicja i zakres epidemiologii 3 Dokonania epidemiologii 5 Pytania kontrolne 12 I Rozdział 2. Pomiar stanu zdrowia zbiorowości 13 Definicje zdrowia i choroby 13 Miary częstości chorób 15 Korzystanie z dostępnych źródeł informacji 23 Pytania kontrolne 35 Rozdział 3. Typ badań epidemiologicznych 37 Obserwacje i eksperymenty 37 Epidemiologia obserwacyjna 38 Epidemiologia eksperymentalna 48 Potencjalne błędy w badaniach epidemiologicznych 54 Pytania kontrolne 62 Rozdział 4. Podstawowe wiadomości ze statystyki 63 Rozkłady i miary 63 Szacowanie 68 Wnioskowanie statystyczne 70 Zależności między dwiema zmiennymi 76 Pytania kontrolne 79 Rozdział 5. Przyczynowość w epidemiologii 81 Koncepcja przyczynowości 81 Ustalanie przyczyny choroby 85 Pytania kontrolne 93 Rozdział 6. Epidemiologi~ i profilaktyka 95 Istota profilaktyki 95 Poziomy profilaktyki 97 Badania przesiewowe (ang. screening) 106 Pytania kontrolne 110 VII IX XI

7 Rozdział 7. Epidemiologia chorób zakaźnych Wprowadzenie Epidemia i endemia Łańcuch infekcji Dochodzenie epidemiologiczne i kontrola epidemii chorób zakaźnych Pytania kontrolne Rozdział 8. Epidemiologia kliniczna Wprowadzenie Definicje normy i nieprawidłowości Testy diagnostyczne Naturalna historia choroby i jej prognoza Efektywność leczenia Profilaktyka w praktyce klinicznej Pytania kontrolne Rozdział 9. Epidemiologia środowiskowa i epidemiologia w medycynie pracy Środowisko i zdrowie Ekspozycja i dawka Zależność dawka-efekt Zależność dawka-odpowiedź Ocena ryzyka i zarządzanie ryzykiem Czynniki specyficzne w epidemiologii środowiskowej i epidemiologii w medycynie pracy Pytania kontrolne Rozdział 10. Epidemiologia, służba zdrowia, polityka zdrowotna 147 Planowanie opieki zdrowotnej i ocena 147 Cykl planowania 147 Epidemiologia a polityka społeczna i polityka zdrowotna 154 Polityka zdrowotna w praktyce Pytania kontrolne Rozdział 11. Kontynuowanie kształcenia w zakresie epidemiologii Wprowadzenie Wiedza epidemiologiczna o specyficznych chorobach 159 Krytyczne studiowanie publikowanych raportów 160 Planowanie badania 163 Podręczniki i czasopisma z epidemiologii 167 Kształcenie doskonalące 167 Pytania kontrolne 168 Piśmiennictwo 171 Aneks 1. Odpowiedzi na pytania kontrolne 179 Aneks 2. Czasopisma epidemiologiczne 189 Indeks 191

8 Przedmowa do wydania polskiego Pojęcie uepidemiologia u kojarzy się zwykle z chorobami zakaźnymi i działaniami prewencyjnymi zapobiegającymi ich występowaniu i rozpowszechnianiu się, bowiem stąd wywodzi się jej rodowód jako gałęzi wiedzy medycznej i dziedziny praktycznej działalności. Stopniowe opanowanie większości groźnych chorób zakaźnych nękających ludzkość od zarania jej dziejów, a także całkowita likwidacja zachorowań na niektóre z nich, pozwoliła w drugiej połowie dwudziestego wieku zwrócić uwagę na rozpowszechnienie i przyczyny chorób niezakaźnych. Udowodniony związek przyczynowy między paleniem papierosów a częstością występowania raka płuca stał się punktem przełomowym w podejściu i rozumieniu wieloprzyczynowej etiologii chorób niezakaźnych. Od tego czasu, tj. od lat pięćdziesiątych naszego stulecia rozpoczęto na dużą skalę badania epidemiologiczne, tworzenie ich podstaw teoretycznych oraz metodycznych. Rozwój komputerowej techniki obliczeniowej zapoczątkował 'wykorzystywanie coraz bardziej zaawansowanych metod statystycznych oraz budowanie modeli teoretycznych, które znalazły zastosowanie w wyjaśnianiu wieloprzyczynowej etiologii schorzeń. Truizmem wydaje się obecnie stwierdzenie, że wszystkie osoby zawodowo związane ze zdrowiem publicznym, ochroną zdrowia, organizowaniem opieki zdrowotnej i działalności profilaktycznej, powinny posiadać pewien zakres wiedzy o problemach zdrowotnych populacji i ich uwarunkowaniach. Epidemiologia jest podstawową częścią przygotowania zawodowego w tym zakresie. Celem nauczania epidemiologii w kształceniu kadr zdrowia publicznego jest opanowanie przez słuchaczy podstawowej wiedzy teoretycznej oraz nabycie określonych umiejętności praktycznych. Słuchacz powinien wykazać się rozumieniem natury epidemiologii jako nauki i praktyki oraz jej zastosowania, epidemiologicznym podejściem do definiowania i mierzenia zjawisk zdrowotnych w populacji, znajomością zasad i ograniczeń w planowaniu badań epidemiologicznych, rozumieniem znaczenia epidemiologii w działalności prewencyjnej i promocji zdrowia oraz w ocenie skuteczności i sprawności opieki zdrowotnej.

9 VIII PODSTAWY EPIDEMIOLOGII Umiejętności praktyczne, które powinien nabyć słuchacz to głównie krytyczna ocena publikowanych wyników badań i analiz epidemiologicznych, umiejętności samodzielnej oceny sytuacji zdrowotnej ludności na podstawie rutynowo zbieranych danych oraz opracowania programu profilaktycznego dla zbiorowości, zaplanowanie, opracowanie protokołu i przeprowadzenie niewielkiego epidemiologicznego badania terenowego wraz z analizą wyników. Wydany przez Światową Organizację Zdrowia w 1993 roku podręcznik lłpodstawy epidemiologii lł autorstwa R. Beaglehole, R. Banity i T. Kjellstrom wydawał się być najlepszą podstawą nowoczesnego programu nauczania spełniającego wyżej wymienione cele. Dwuletnie doświadczenia dydaktyczne wykorzystujące materiał zawarty w podręczniku wskazały, że wybór był trafny. Podręcznik oceniony został bardzo wysoko zarówno przez słuchaczy jak i wykładowców ze względu na nowoczesne podejście do epidemiologii, staranny układ materiału, trafny dobór przykładów oraz zrozumiały i precyzyjny język. Mam nadzieję, że jego polska wersja spotka się z równie przychylną oceną. Prof. dr hab. med. Janusz A. Induiski

10 Przedmowa Podstawy epidemiologii zostały przygotowane z zamierzeniem usprawnienia nauczania, szkolenia i badań naukowych w dziedzinie zdrowia publicznego. Potrzeba takiego opracowania stała się oczywista w trakcie dyskusji pomiędzy pracownikami WHO i osobami odpowiedzialnymi za nauczanie przedmiotów medycznych z wielu krajów. Zapotrzebowanie na podręcznik obejmujący podstawy epidemiologii wyrażone zostało również w odpowiedziach na kwestionariusz rozesłany do członków WHO Global Environmental Epidemiology Network (GEENET). Autorzy składają podziękowanie za pomoc uzyskaną od szerokiego grona osób. Wstępna wersja tekstu została oceniona przez grupę edytorską w składzie: Dr Jose Calheiros, Oporto, Portugalia; Dr Vikas K. Desai, Surat, Indie; Dr Osafu Ogbeide, Benin City, Nigeria; Dr Robin Philipp, Bristol, Wielka Brytania. Cenne uwagi wnieśli również: Dr Peter Baxter, Cambridge, Wielka Brytania; Pani Jo Broad, Auckland, Nowa Zelandia; Dr Ruth Etzel, Atlanta, USA; Dr Charles du Florey, Dundee, Szkocja; Dr Ichiro Kawachi, Wellington, Nowa Zelandia; Dr John Last, Ottawa, Kanada; Dr Anthony McMichael, Adelaide, Australia; Dr Markku Nurminen, Helsinki, Finlandia; Dr Annette Robertson, Suva, Fidżi; Dr Linda Rosenstock, Seatle, USA; Pani Judi Strid, Auckland, Nowa Zelandia oraz personel WHO Division of Epidemiological Surveillance and Health Situation and Trend Assessment, WHO Division of Development of Human Resources for Health oraz biur regionalnych WHO. Martha Anker z WHO Division of Epidemiological Surveillance and Health Situation and Trend Assessment wniosła znaczący wkład do Rozdziału 4. Wersja "prawie ostateczna" była szeroko rozprowadzona w 1990 r. Została ona formalnie oceniona przez 12 nauczycieli epidemiologii i ich studentów w 10 krajach. Obecna wersja uwzględnia wszystkie uwagi uzyskane w tym czasie. Przygotowanie tego materiału szkoleniowego było finansowane z Międzynarodowego Programu Bezpieczeństwa Chemicznego (wspólnego programu United Nations Environment Programme, Międzynarodowego Biura Pracy i Światowej Organizacji Zdrowia), Swedish International Development Agency (SIDA) i Swedish Agency for Research Collaboration (SAREC).

11

12 Wprowadzenie Zasadnicza rola epidemiologii w realizacji celów programu "Zdrowie dla Wszystkich do Roku 2000" została uznana przez Światowe Zgromadzenie Zdrowia w maju 1988 r. Rezolucja Zgromadzenia nakłaniała kraje członkowskie, aby w większym stopniu wykorzystywały koncepcje i metody epidemiologiczne w przygotowywaniu, uaktualnianiu, monitorowaniu i ocenie programów w tej dziedzinie oraz zachęcała do brania.udziału w szkoleniach z zakresu nowoczesnej epidemiologii, której metody mogą mieć duże znaczenie dla oceny podejmowanych programów ochrony zdrowia. Podręcznik stanowi wprowadzenie do podstawowych zasad i metod epidemiologicznych. Jest on przeznaczony dla szerokiego audytorium, w tym specjalistów w dziedzinie ochrony zdrowia i środowiska, zajmujących się działalnością szkoleniową, studentów medycyny i innych kierunków, w których wymagana jest znajomość tej problematyki. Terminologia stosowana w tej książce jest w dużej mierze oparta na Słowniku epidemiologicznym (Last, 1988). Celem tej książki jest: * wyjaśnienie zasad ustalania przyczyn chorób, ze szczególnym uwzględnieniem modyfikowalnych czynników środowiskowych; * zachęcenie do stosowania epidemiologii w zapobieganiu chorobom i umacnianiu zdrowia, zarówno w medycynie środowiskowej jak i medycynie pracy; * przygotowanie przedstawicieli kierunków związanych z ochroną zdrowia do rozpoznawania szeroko rozumianych potrzeb zdrowotnych i właściwego wykorzystywania istniejących zasobów do ich skutecznego zaspokajania; * zachęcenie do stosowania metod epidemiologicznych w praktyce klinicznej; * stymulowanie stałego zainteresowania metodami epidemiologicznymi.

13 XII PODSTAWY EPIDEMIOLOGII Na zakończenie kursu słuchacz powinien wykazać znajomość: * zasad i zastosowań epidemiologii; * definiowania i mierzenia zjawisk zdrowotnych w populacji; * zalet i ograniczeń metod epidemiologicznych; * epidemiologicznej koncepcji przyczynowości chorób; * roli epidemiologii w prewencji chorób, promocji zdrowia i polityce zdrowotnej; * roli epidemiologii w dobrej praktyce klinicznej; * roli epidemiologii w ocenie efektywności i wydajności opieki zdrowotnej. Ponadto, oczekuje się, że słuchacze uzyskają różnorodne umiejętności praktyczne, takie jak: * opisywanie głównych przyczyn zgonów, chorobowości i inwalidztwa w danej populacji; * zaprojektowanie właściwego modelu badania epidemiologicznego w celu uzyskania odpowiedzi na pytania dotyczące: czynników przyczynowych chorób, historii naturalnej, prognozy, prewencji, oceny stosowanego leczenia oraz innych interwencji ukierunkowanych na kontrolt( choroby; * krytycznej oceny piśmiennictwa. Dostępny jest również (w języku angielskim) podręcznik dla prowadzących zajęcia z epidemiologii. Zamówienia można kierować do: Division of Environmental Health, WHO; 1211 Genewa 27, Szwajcaria. Obejmuje on in-formacje pomocne przy organizowaniu i prowadzeniu nauczania epidemiologii, łącznie z materiałami dydaktycznymi (folie), proponowanym zakresem pytań egzaminacyjnych oraz wskazówkami w jaki sposób podręcznik może być wykorzystywany i adaptowany do lokalnych potrzeb.

14 Rozdział l Co to jest epidemiologia? Epidemiologia w ujęciu historycznym Początki Początki epidemiologii sięgają ponad 2000 lat w przeszłość, kiedy to Hipokrates i inni wyrazili pogląd, że czynniki środowiskowe mogą wpływać na występowanie choroby. Nie poczyniono jednak nic w tym względzie, aż do XIX wieku, kiedy zaczęto intensywnie badać zjawiska warunkujące rozpowszechnienie choroby w określonych populacjach ludzkich. Badania te nie tylko stały się początkami epidemiologii, ale również stanowiły jej najbardziej spektakularne osiągnięcia,jak na przykład ustalenie przez Johna Snowa, że ryzyko wystąpienia cholery w Londynie było związane, wśród innych elementów, z dostarczaniem ludności wody pitnej przez określoną firmę. Epidemiologiczne badania Snowa stanowiły jedno z licznych przedsięwzięć, w których uwzględniono rolę fizycznych, chemicznych, biologicznych, socjologicznych i politycznych procesów (Cameron i Jones, 1983). Snow w swoim badaniu śledził miejsce zamieszkania każdej z osób, która zmarła na cholerę w Londynie w latach i i odkrył związek Tabela 1.1. Zgony z powodu cholery na obszarach Londynu zaopatrywanych w wodę przez dwa przedsiębiorstwa, 8 lipca-26 sierpnia, 1854 Zaopatrzenie w wodę Ludność Zgony z powodu Wsp6łczynnik zgonów przez przedsiębiorstwo 1851 r. cholery na 1000 mieszkańców Southwark ,0 Lambcth ,9 Źródło: Snow, 1855 między źródłami wody pitnej a zgonami na tę chorobę. Jako dowód dokonał statystycznego porównania zgonów na cholerę z korzystaniem z określonego źródła wody (tabela 1.1) i wykazał,że zarówno liczba zgonów z powodu cholery jak i daleko ważniejszy współczynnik zgonów były znacznie większe wśród osób, którym wody pitnej dostarczało przedsiębiorstwo Southwark. Na podstawie tego

15 jii' 2 PODSTAWY EPIDEMIOLOGII drobiazgowego badania Snow stworzył teorię o rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych sugerując, że cholerę może przenosić skażona woda. Był on tym, który zachęcił do wprowadzania usprawnień w dostarczaniu wody na długo przed odkryciem drobnoustroju wywołującego cholerę, a jego badanie miało bezpośredni wpływ na politykę społeczną. Praca Snowa przypomina nam o tym, że działania zdrowotne, takie jak dostarczenie dobrej wody pitnej i poprawa warunków sanitarnych, mają ogromny wpływ na zdrowie społeczeństwa. Od tego czasu, począwszy od 1850 roku, w wielu przypadkach badania epidemiologiczne dostarczyły informacji potrzebnych do podjęcia właściwych działań. Pod koniec XIX i w początkach XX wieku tego rodzaju podejście polegające na porównywaniu współczynników chorób występujących w populacjach ludzkich zaczęto wykorzystywać w coraz większym stopniu. Metodę tę stosowano głównie w chorobach zakaźnych (patrz rozdział 7). Stała się ona ważnym narzędziem w wykazaniu związku między warunkami lub czynnikami środowiskowymi a określonymi chorobami. Epidemiologia współczesna Ilustracją rozwoju współczesnej epidemiologii mogą być prace Dolla, Hilla i innych, którzy w latach 50-tych naszego stulecia badali zależności między paleniem papierosów a rakiem płuca. Wspomniane prace poprzedzone klinicznymi Ryc Współczynniki zgonów na raka płuca (na 1000) według liczby wypalanych papierosów, badanie brytyjskich lekarzy, r , Źródło: DolI, Hill, Przeciętna liczba wypalanych dziennie papierosów

16 CO TO JEST EPIDEMIOLOGIA? 3 obserwacjami łączącymi palenie papierosów z rakiem płuca rozszerzyły zainteresowania epidemiologii na choroby przewlekłe. Wyniki długofalowych obserwacji brytyjskich lekarzy wykazały silny związek między nałogiem palenia papierosów a rozwojem raka płuca (Ryc. 1.1) Wkrótce stało się jasne, że dla wielu chorób liczba czynników przyczynowych jest duża. Niektóre są niezbędne do powstania choroby, inne powodują wzrost ryzyka jej wystąpienia. Do badania tych zależności służą nowoczesne metody epidemiologiczne. Dzisiaj epidemiologia chorób zakaźnych nadal pozostaje ważnym problemem w krajach rozwijających się, gdzie takie choroby, jak malaria, schistosomatoza, trąd i choroba Heinego-Medina, nadal występują powszechnie. Ponadto ta gałąź epidemiologii w krajach ;:0zwiniętych ponownie nabrała ważności w związku z pojawieniem się nowych jednostek, takich jak choroba legionistów czy zespół nabytego upośledzenia odporności (AIDS). Definicja i zakres epidemiologii Epidemiologia jest definiowana jako "nauka o rozpowszechnieniu i o czynnikach warunkujących występowanie związanych ze zdrowiem, stanów lub zdarzeń w określonych populacjach oraz jako dyscyplina służąca do kontroli problemów zdrowotnych" (Last, 1988). Definicja ta zwraca uwagę na to, że epidemiolodzy zajmują się nie tylko zgonami, chorobami i obniżoną sprawnością organizmu, ale również zdrowiem i sposobami jego poprawy. Podmiotem badania w epidemiologii jest populacja ludzka. Populację tę można zdefiniować w terminach geograficznych lub innych; na przykład jako określoną grupę pacjentów szpitalnych lub pracowników zakładu pracy tworzących jednostkę badania. Najczęściej wykorzystywaną populacją w epidemiologii jest ludność zamieszkała na danym terenie lub w danym kraju, w określonym czasie. Populacja ta tworzy bazę, z której wyłaniane są podgrupy według takich kryteriów jak płeć, wiek, przynależność etniczna itd. Struktury populacji pochodzących z różnych regionów geograficznych różnią się między sobą, a ponadto zmieniają się w czasie. Zmienność tę musi uwzględniać analiza epidemiologiczna. W szeroko pojmowanym problemie zdrowia publicznego zastosowanie epidemiologii jest wielorakie (Ryc. 1.2). Początkowo badania epidemiologiczne zajmowały się etiologią (określaniem przyczyn) chorób zakaźnych i ten rodzaj działalności dominował do czasu wykrycia metod zapobiegawczych. W tym znaczeniu epidemiologia staje się podstawą nauk medycznych, których celem jest poprawa stanu zdrowia ludzi. Przyczyny niektórych chorób mogą być ściśle związane z czynnikami genetycznymi, tak jak np. w przypadku fenyloketoriurii, częściej jednak choroba jest wynikiem interakcji między czynnikami genetycznymi i środowiskowymi. Środowisko jest tu pojęciem rozumianym szeroko jako zespół biologicznych, chemicznych, fizycznych, psychologicznych lub innego rodzaju

17 4 PODSTAWY EPIDEMIOLOGII czynników mogących oddziaływać na zdrowie (Rozdział 9). W tym wzgl({dzie niezwykle ważną rol({ odgrywają zachowanie i styl życia, którymi epidemiologia zajmuje si({ coraz cz({ściej, badając ich wpływ na zdrowie i rol({ w promocji zdrowia. Ryc Zastosowania epidemiologii Czynniki genetyczne 1 Przyczyna ldob~ zdrowia---.j ~';ii"~l ~.,rzły zdrow13. stąn Czynniki środowiskowe (łącznie ze stylem tycia) 2. Historia naturalna 3. Opis stanu zdrowia populacji Proporcja osób ze złym stanem zdrowia, zmiany w czasie, zmiany z wiekiem itd. Leczenie Opieka medyczna 4. Ocena działań interwencyjnych Dobry stan zdrowia. Promocja zdrowia. Dzialama prewencyjne Placówki publicznej służby zdrowia Epidemiologia zajmuje się również przebiegiem i skutkami (historią naturalną) choroby, zarówno wśród poszczególnych osób jak i w grupach. Zastosowanie epidemiologicznych zasad i metod w rozwiązywaniu problemów wyst({pujących w medycynie praktycznej doprowadziło do rozwoju epidemiologii klinicznej. Stąd też epidemiologia stała si({ podporą zarówno medycyny zapobiegawczej jak i klinicznej. Epidemiologia CZ({sto wykorzystywana jest do badania stanu zdrowia grup populacyjnych. Znajomość czynników wpływających

18 CO TO JEST EPIDEMIQLOGlA? 5 na częstość występowania chorohy w populacjach jest podstawową informacją wykorzystywaną przez władze zajmujące się problemami ochrony zdrowia w celu właściwego użycia ograniczonych środków na identyfikację głównych zagrożeń i zastosowanie właściwych programów zapobiegania i opieki. W niektórych specjalistycznych działach, takich jak epidemiologia środowiskowa i epidemiologia w medycynie pracy, specjalny nacisk kładzie się na badania populacji narażonych na określony rodzaj środowiskowej ekspozycji. Ostatnio epidemiolodzy włączyli się w ocenę skuteczności i sprawności działania placówek służby zdrowia poprzez określanie optymalnego okresu pobytu chorego w szpitalu w różnych stanach chorobowych, ocenę leczenia wysokiego ciśnienia krwi, badanie skuteczności działań sanitarnych przy kontroli chorób biegunkowych, ocenę wpływu zmniejszonego s~'tlenia związków ołowiu w paliwie na zdrowie społeczeństwa, itd. Dokonania epidemiologii Ospa Eliminacja ospy na świecie stała się wspaniałym osiągnięciem przyczyniającym się do poprawy zdrowia i dobrego samopoczucia milionów ludzi, szczególnie zamieszkałych w wielu najbiedniejszych krajach świata. Jest ilustracją zarówno osiągnięć jak i niepowodzeń człowieka. W latach 90-tych XVIII wieku wykazano, że zakażenie ospą krowią stanowi zabezpieczenie przed wirusem ospy. Jednak prawie 200 lat upłynęło, zanim dobrodziejstwo tego odkrycia zostało zaakceptowane i wykorzystane na świecie. Eliminacja ospy wymagała intensywnej kampanii koordynowanej przez wiele lat przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). Epidemiologia odegrała tu centralną rolę dostarczając informacji o dystrybucji przypadków, o modelu, mechanizmach i warunkach przenoszenia zarazka poprzez nanoszenie na mapy miejsc pojawiania się choroby oraz ocenę podejmowanych działań. Kiedy w 1967 roku WHO zaproponowała lo-letni program zwalczania tej choroby, w 31 krajach odnotowywano rocznie milionów nowych przypadków z 2 milionami zgonów. Po wdrożeniu tego programu nastąpiło bardzo szybkie zmniejszanie się liczby krajów, w których odnotowywano przypadki zachorowań w latach ; w 1976 roku jeszcze tylko w 2 krajach występowały zachorowania, a ostatni naturalny przypadek ospy został opisany w 1977 roku (Ryc. 1.3). W relacjach finansowych całkowite wydatki tego przedsięwzięcia oszacowano na około 200 mln dolarów amerykańskich, oszczędzając 1,5 mld dolarów amerykańskich każdego roku, przy czym większość z tych oszczędności pochodziła z krajów bogatszych, gdzie programy szczepień nie były tak długotrwałe. Do sukcesu przyczyniło się szereg czynników: powszechna polityczna aprobata, wyraźny cel i ścisłe terminy jego osiągnięcia, dobrze przygotowany

19 6 PODSTAWY EPIDEMIOLOGII Ryc Liczba krajów z ospą, lata r , 10 O. 1&1~1~lm1mlmlm1mlmlmlm1m Źródło: Fenner i wsp., 1988 personel oraz elastyczna strategia. Ponadto sama choroba odznaczała się cechami, które umożliwiały jej eliminację, była też dostępna ciepłostała szczepionka. Lata Zatrucie metylortęcią Już w średniowieczu rtęć uważana była za substancję szkodliwą. W ostatnich czasach stała się symbolem niebezpieczeństw związanych ze skażeniem środowiska. W latach 50 tych związki rtęci ze ściekami odprowadzanymi z fabryki w Minamacie w Japonii przedostały się do małej zatoki. Doprowadziło to do kumulacji metylortęci w mięsie ryb wywołując ciężkie zatrucia u ludzi, którzy je spożywali (WHO, 1976). Epidemiologia odegrała tu istotną rolę identyfikując przyczyny choroby oraz obejmując kontrolą jedną z pierwszych epidemii schorzenia wywołanego przez skażone środowisko. Pierwsze przypadki choroby sugerowały początkowo zakaźne zapalenie opon mózgowych. Okazało się jednak, że 121 pacjentów z tą chorobą zamieszkiwało w pobliżu zatoki Minamata. Analiza chorych i zdrowych osób ujawniła, że prawie wszyscy chorzy byli członkami rodzin, w których głównym zajęciem było łowienie ryb. Osoby odwiedzające te rodziny oraz ci, którzy jedli niewielkie ilości ryb, nie zachorowali. Uzyskane obserwacje pozwoliły na przypuszczenie, że choroba związana jest ze spożywaniem ryb, i że nie ma ona charakteru choroby zakaźnej lub schorzenia o podłożu genetycznym.

20 CO TO JEST EPIDEMIOLOGIA? 7 Była to pierwsza znana epidemia zatrucia metylortęcią wywołana spożyciem ryb i od tego czasu upłynęło wiele lat badań, zanim wykryto dokładną przyczynę choroby. Choroba Minamata stała się jedną z najlepiej udokumentowanych chorób środowiskowych. Pojawiła się jeszcze w latach 60-tych w innej części Japonii. Od tego czasu opisano w wielu krajach przypadki zatruć metylortęcią. Zazwyczaj przebieg ich nie był już taki ciężki jak w Japonii (WHO, 1990b). Choroba reumatyczna i reumatyczna choroba serca Choroba reumatyczna i reumatyczna choroba serca są związane z ubóstwem i najczęściej występują wśród ubogich i wielodzietnych rodzin, gdzie istnieją sprzyjające warunki paciorkowcowej infekcji górnych dróg oddechowych. W wielu krajach rozwiniętych spadek zachorowań na chorobę reumatyczną zaczął się na początku XX wieku, na długo przed wprowadzeniem skutecznych leków jakimi były sulfonamidy i penicylina (Ryc. 1.4). Dzisiaj choroba w tych krajach prawie zniknęła, choć skupiska względnie wysokiej zachorowalności istnieją jeszcze wśród społecznie i ekonomicznie zacofanych grup. W krajach rozwijających się reumatyczna choroba serca jest nadal jedną z najczęściej występujących form chorób serca (WHO, 1988a). Ryc Występowanie choroby reumatycznej w Danii, lata ~.,.,., ~ N (.I e;. 150 m :s ;:... e (.I ~ tu 50 E "-m J ~~~~~--~~~~--~~~~ Źródło: Taranta, Markowitz, Lata \

21 8 PODSTAWY EPIDEMIOLOGII Epidemiologia pomogła zrozumieć istotę choroby reumatycznej i reumatycznej choroby serca oraz przyczyniła się do poprawy metod prewencji w reumatycznej chorobie serca. Badania epidemiologiczne również ujawniły istotną rolę socjalnych i ekonomicznych czynników w występowaniu endemicznych ognisk gorączki reumatycznej i w rozprzestrzenianiu się paciorkowcowej infekcji gardła. Przyczyny tych chorób są bardziej złożone niż zatrucie metylortęcią, gdzie tylko jeden swoisty czynnik decydował o rozwoju choroby. Choroby wywołane niedoborem jodu Niedobór jodu, który dość powszechnie występuje w pewnych rejonach górskich, prowadzi do spadku aktywności fizycznej i umysłowej. Zaburzenia te związane sąz niedostatecznym wytwarzaniem zawierającego jod hormonu tarczycy (Hetzel, 1989). Choć prawie 400 lat temu wole i kretynizm, jako pierwsze, zostały dokładnie opisane, dopiero w XX wieku nabyta o nich wiedza umożliwiła wprowadzenie skutecznej kontroli i efektywnych działań zapobiegawczych. W 1915 roku wole endemiczne uważano za chorobę, której można najłatwiej zapobiegać; w tym też roku w Szwajcarii zaproponowano stosowanie zapobiegawczo jodowanej soli (Hetzel, 1989). Wkrótce po tym w Akron, Ohio, USA zastosowano na wielką skalę eksperyment z jodem wśród 5000 dziewcząt w wieku od 11 do 18 lat. Profilaktyczne i terapeutyczne efekty tego eksperymentu były tak imponujące, że od 1924 roku w wielu krajach powszechnie wprowadzono do użytku jodowaną sól. Zastosowanie jodowanej soli dlatego było tak efektywne, ponieważ używały jej, w przybliżeniu jednakowo przez cały rok, wszystkie warstwy społeczne. Oczywiście, sukces zależał od dostatecznej produkcji, właściwej dystrybucji, odpowiednich ustaleń prawnych, dobrej kontroli i społecznej świadomości (akceptowalności). Epidemiologia przyczyniła się do rozpoznania i rozwiązania problemu niedoboru jodu; zastosowano na dużą skalę skuteczne działania zapobiegawcze oraz wprowadzono metody monitorowania programów leczenia jodem. Pomimo to zdobyta wiedza nadal nie jest w pełni wykorzystywana w celu zmniejszania rozmiaru cierpień milionów ludzi w krajach rozwijających się, gdzie choroby z niedoboru jodu nadal występują endemicznie. Wysokie ciśnienie krwi Wysokie ciśnienie krwi (nadciśnienie) jest ważnym problemem zdrowotnym zarówno w krajach rozwijających się, jak i w krajach rozwiniętych. Na przykład aż 20% ludzi w wieku lat cierpi na nadciśnienie i to w tak różnych społeczeństwach, jak Stany Zjednoczone i niektóre rejony Chin. Epidemiologia określiła rozmiar problemu, prześledziła historię naturalną choroby i zdrowotne skutki nieleczonego nadciśnienia, oceniła wartość terapii oraz pomogła

Biuro Regionalne WHO dla Europy i BZgA

Biuro Regionalne WHO dla Europy i BZgA Biuro Regionalne WHO dla Europy i BZgA Standardy edukacji seksualnej w Europie Podstawowe zalecenia dla decydentów oraz specjalistów zajmujących się edukacją i zdrowiem Biuro Regionalne Światowej Organizacji

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia

Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia World Health Organization Geneva Wydane przez Światową Organizację Zdrowia w 2001 r. Tytuł oryginału: International classification

Bardziej szczegółowo

Zdrowie publiczne. W trosce o zdrowie wszystkich obywateli UE ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ

Zdrowie publiczne. W trosce o zdrowie wszystkich obywateli UE ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ Zdrowie publiczne W trosce o zdrowie wszystkich obywateli UE UE dąży do tego, by chronić ludzkie zdrowie na każdym etapie życia. SPIS TREŚCI Dlaczego potrzebujemy unijnej

Bardziej szczegółowo

2012 STAN PROBLEMU NARKOTYKOWEGO W EUROPIE

2012 STAN PROBLEMU NARKOTYKOWEGO W EUROPIE ISSN 1830-0790 SPRAWOZDANIE ROCZNE 2012 STAN PROBLEMU NARKOTYKOWEGO W EUROPIE PL SPRAWOZDANIE ROCZNE 2012 STAN PROBLEMU NARKOTYKOWEGO W EUROPIE Nota prawna Niniejsza publikacja Europejskiego Centrum Monitorowania

Bardziej szczegółowo

Rak piersi w Polsce. leczenie to inwestycja. Anna Smaga, Magdalena Mikułowska, Aleksandra Komorowska, dr Bogdan Falkiewicz. Jerzy Gryglewicz.

Rak piersi w Polsce. leczenie to inwestycja. Anna Smaga, Magdalena Mikułowska, Aleksandra Komorowska, dr Bogdan Falkiewicz. Jerzy Gryglewicz. Rak piersi w Polsce leczenie to inwestycja Autorzy: Anna Smaga, Magdalena Mikułowska, Aleksandra Komorowska, dr Bogdan Falkiewicz Sequence HC Partners Jerzy Gryglewicz Uczelnia Łazarskiego Autorzy: Sequence

Bardziej szczegółowo

Departament Polityki Zdrowotnej

Departament Polityki Zdrowotnej MINISTERSTWO ZDROWIA Departament Polityki Zdrowotnej Program zdrowotny pn.: NARODOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA NADWADZE I OTYŁOŚCI ORAZ PRZEWLEKŁYM CHOROBOM NIEZAKAŹNYM POPRZEZ POPRAWĘ ŻYWIENIA I AKTYWNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Stan zagrożenia epidemią palenia tytoniu w Polsce

Stan zagrożenia epidemią palenia tytoniu w Polsce Stan zagrożenia epidemią palenia tytoniu w Polsce Streszczenie Niniejszy raport został przygotowany w ramach Dwuletniej Umowy o Wzajemnej Współpracy między Światową Organizacją Zdrowia i Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

Wpływ zmian klimatu na zdrowie ludzi, zwierząt i roślin

Wpływ zmian klimatu na zdrowie ludzi, zwierząt i roślin KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 1.4.2009 r. SEC(2009) 416 WEWNĘTRZNY DOKUMENT ROBOCZY KOMISJI Dokument uzupełniający BIAŁĄ KSIĘGĘ Adaptacja do zmian klimatu: europejskie ramy działania Wpływ

Bardziej szczegółowo

Indeks Sprawności Ochrony Zdrowia 2015

Indeks Sprawności Ochrony Zdrowia 2015 Druga edycja Indeksu daje nowe możliwości analityczne. Oprócz porównań międzywojewódzkich, jesteśmy po raz pierwszy w stanie zaobserwować zmiany zachodzące w czasie, w tym samym województwie. Indeks Sprawności

Bardziej szczegółowo

Sytuacja osób chorych na chorobę Alzheimera

Sytuacja osób chorych na chorobę Alzheimera CH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ww.rpo.gov.pl Sytuacja osób chorych na chorobę Alzheimera Raport RPO Warszawa, maj 2014 Sytuacja osób chorych na chorobę Alzheimera w Polsce Raport RPO Warszawa, maj 2014 Sytuacja

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA ZDROWOTNA LUDNOŚCI POLSKI I JEJ UWARUNKOWANIA

SYTUACJA ZDROWOTNA LUDNOŚCI POLSKI I JEJ UWARUNKOWANIA SYTUACJA ZDROWOTNA LUDNOŚCI POLSKI I JEJ UWARUNKOWANIA Pod redakcją Bogdana Wojtyniaka Pawła Goryńskiego i Bożeny Moskalewicz Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego -Państwowy Zakład Higieny Warszawa 212

Bardziej szczegółowo

Numer publikacji EA-04/16 Wytyczne EA dotyczące wyrażania niepewności w badaniach ilościowych CEL Celem niniejszego dokumentu jest ujednolicenie sposobu postępowania przy wyznaczaniu niepewności pomiarów

Bardziej szczegółowo

RAPID REVIEW. Kryteria włączania i wykluczania z koszyka świadczeń gwarantowanych w wybranych krajach możliwości wykorzystania w Polsce

RAPID REVIEW. Kryteria włączania i wykluczania z koszyka świadczeń gwarantowanych w wybranych krajach możliwości wykorzystania w Polsce RAPID REVIEW Kryteria włączania i wykluczania z koszyka świadczeń gwarantowanych w wybranych krajach możliwości wykorzystania w Polsce Wersja 1.0 Kraków 2006 Pod redakcją: Krzysztofa Łandy Autorzy: Agnieszka

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZECIWDZIAŁANIA ICH WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ POMOCY W ZATRUDNIANIU OSÓB

WOJEWÓDZKI PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZECIWDZIAŁANIA ICH WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ POMOCY W ZATRUDNIANIU OSÓB WOJEWÓDZKI PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZECIWDZIAŁANIA ICH WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ POMOCY W ZATRUDNIANIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2014-2020 Łódź, 2014 1 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Wybierz Życie Pierwszy Krok

Wybierz Życie Pierwszy Krok poradnik dla szkolnego koordynatora i realizatorów programu edukacyjnego Wybierz Życie Pierwszy Krok Autorzy: Magdalena Ankiersztejn Bartczak Agnieszka Górecka Konsultacja medyczna: Dr n. med. Piotr Bobkiewicz

Bardziej szczegółowo

MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO

MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO INSTYTUT BADAŃ NAD GOSPODARKĄ RYNKOWĄ Jarosław Duda, Antoni Jeżowski, Wojciech Misiąg, Bogdan Nowak, Jacek Szlachta, Janusz Zaleski MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI. Wersja 3.0

Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI. Wersja 3.0 RG Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju RG Spis treści Wstęp Zrównoważony rozwój i wymóg transparentności Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych MINISTER ZDROWIA Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2011-2015 opracowany na podstawie art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w

Bardziej szczegółowo

Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo BIOSTRATEG

Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo BIOSTRATEG NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo BIOSTRATEG Listopad 2013 Strategiczny program badań naukowych i prac

Bardziej szczegółowo

Szkolne, psychologiczne i społeczne uwarunkowania wyników nauczania na I etapie edukacyjnym

Szkolne, psychologiczne i społeczne uwarunkowania wyników nauczania na I etapie edukacyjnym RAPORT TEMATYCZNY Z BADANIA Szkolne, psychologiczne i społeczne uwarunkowania wyników nauczania na I etapie edukacyjnym Raport na podstawie wyników fazy wstępnej ogólnopolskiego badania podłużnego Szkolnych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O REALIZACJI DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCYCH Z NARODOWEGO PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO W 2011 ROKU

INFORMACJA O REALIZACJI DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCYCH Z NARODOWEGO PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO W 2011 ROKU MINISTER ZDROWIA INFORMACJA O REALIZACJI DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCYCH Z NARODOWEGO PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO W 2011 ROKU Podstawa prawna: art. 2 ust. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie

Bardziej szczegółowo

Samoleczenie. pod redakcją Krzysztofa Krajewskiego - Siudy T W O R Z Y M Y I D E E D L A P O L S K I

Samoleczenie. pod redakcją Krzysztofa Krajewskiego - Siudy T W O R Z Y M Y I D E E D L A P O L S K I Samoleczenie pod redakcją Krzysztofa Krajewskiego - Siudy T W O R Z Y M Y I D E E D L A P O L S K I Instytut Sobieskiego ul. Nowy Świat 27 00-029 Warszawa tel./fax: 22 826 67 47 sobieski@sobieski.org.pl

Bardziej szczegółowo

Edukacja a praca. Rozdział II. Wprowadzenie

Edukacja a praca. Rozdział II. Wprowadzenie Rozdział II Edukacja a praca Wprowadzenie Na pierwszym etapie rozwoju powszechnego 1 systemu edukacji w krajach europejskich spełniała ona przede wszystkim funkcje wychowawcze oraz dostarczała dzieciom

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI. w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej Jeden z nas"

KOMUNIKAT KOMISJI. w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej Jeden z nas KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 28.5.2014 r. COM(2014) 355 final KOMUNIKAT KOMISJI w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej Jeden z nas" PL PL 1. WPROWADZENIE Europejska inicjatywa obywatelska

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie Raport o rozwoju społecznym 2011 Zrównoważony rozwój i równość: Lepsza przyszłość dla wszystkich

Podsumowanie Raport o rozwoju społecznym 2011 Zrównoważony rozwój i równość: Lepsza przyszłość dla wszystkich Podsumowanie Raport o rozwoju społecznym 2011 Zrównoważony rozwój i równość: Lepsza przyszłość dla wszystkich Prawa autorskie 2011 Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) Wszystkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMOWA... 3 1. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ...

PRZEDMOWA... 3 1. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ... Spis treści PRZEDMOWA... 3 1. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ... 4 1.1. Rozwój zarządzania jakością w ujęciu historycznym... 4 1.2. Istota zarządzania jakością... 9 1.3. Twórcy zarządzania jakością...

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ZDROWIA PSYCHICZNEGO W POLSCE: wyzwania, plany, bariery, dobre praktyki. Raport RPO

OCHRONA ZDROWIA PSYCHICZNEGO W POLSCE: wyzwania, plany, bariery, dobre praktyki. Raport RPO OCHRONA ZDROWIA PSYCHICZNEGO W POLSCE: wyzwania, plany, bariery, dobre praktyki Raport RPO Warszawa, maj 2014 Ochrona zdrowia psychicznego w Polsce: wyzwania, plany, bariery, dobre praktyki Raport RPO

Bardziej szczegółowo

Wyrównywanie różnic w zdrowiu między krajami Unii Europejskiej. Redakcja Witold A. Zatoński

Wyrównywanie różnic w zdrowiu między krajami Unii Europejskiej. Redakcja Witold A. Zatoński Wyrównywanie różnic w zdrowiu między krajami Unii Europejskiej Redakcja Witold A. Zatoński Wyrównywanie różnic w zdrowiu między krajami Unii Europejskiej Autorzy: Witold A. Zatoński, Marta Mańczuk, Urszula

Bardziej szczegółowo

Gazeta Szpitalna 1. Życzę, oby następny rok był czasem patrzenia w przyszłość, a nie tylko rozważaniem nad czasem minionym.

Gazeta Szpitalna 1. Życzę, oby następny rok był czasem patrzenia w przyszłość, a nie tylko rozważaniem nad czasem minionym. Gazeta Szpitalna 1 Czas przełomu roku, to czas podsumowań, podziękowań i życzeń. Podsumowując nie sposób pominąć wydarzeń, w których uczestniczyliśmy i które odcisnęły swój ślad na wizerunku Szpitala.

Bardziej szczegółowo