PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK INFORMATYK 312[01]

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK INFORMATYK 312[01]"

Transkrypt

1 Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK INFORMATYK 312[01] Zatwierdzarn Minister Edukacji Narodowej i Sportu Warszawa 2004

2 Autorzy: mgr in? Piotr Matuszewski mgr Grzegorz Samociuk mgr Marek Sobiech mgr Andrzej Stachnio mgr Piotr Bartosiak Recenzenci: mgr Marek Muszyriski rngr ink Stanislaw Siemieniako Opracowanie redakcyjne: mgr Anna Wojciechowska mgr Piotr Bartosiak

3 Spis tresci I Plany nauczania II Programy nauczania pnedmiotow zawodowych 1 Systemy operacyjne i sieci komputerowe 2 Oprogramowanie biurowe 3 Programowanie strukturalne i obiektowe 4 Urzqdzenia techniki komputerowej 5 Multimedia i grafika komputerowa 6 Jezyk angielski zawodowy 7 Zajqcia specjalizacyjne Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi Systemy zarzqdzania bazami danych Aplikacje internetowe Grafika komputerowa 8 Praktyka zawodowa

4 I PLANY NAUCZANIA PLAN NAUCZANIA Technikum czteroletnie Zawod: technik informatyk 312[011 Podbudowa programowa: gimnazjum 'do wyboru

5 PLAN NAUCZANIA Szkola policealna Zawod: technik inforrnatyk 312[01] Podbudowa prograrnowa: szkota dajqca wyksztatcenie srednie Przedmioly nauczania

6 11 PROGRAMY NAUCZANIA PRZEDMIOTOW ZAWODOWYCH SYSTEMY OPERACYJNE I SlECl KOMPUTEROWE Szczegolowe cele ksztalcenia W wyniku procesu ksztalcenia uczeril sluchacz powinien urnied: - zastosowad zasady bezpiecznej pracy z komputerem, - posluzyd sig systemem MS Windows - utworzyd nowe obiekty, nowe dokumenty w Srodowisku Windows, - skopiowac, przeniesd, zrnienid nazwy obiektbw, - wydrukowat: dane, - skonfigurowad urzqdzenia i Srodowisko pracy w systernie Windows, - zinterpretowat i zrnodyfikowad zawartosd Rejestru - utworzyd i skonfigurowad profile uiytkownika, - wyjasnic role pamigci wirtualnej i pliku wyrniany w systernie Windows, - okreslit strukture dysku, - przygotowad nosniki informacji do zapisu, - posluzyd s'e programamr ooslugi oysku - zastosonac aplikacje i polecenia DOS, - zainstalowad system Windows - zarnsralowac i skonfigurowad nowy sprzet - scharaklcryzowac prolokol TCPIIP - przeslat informacje i dane w sieciach, - skonfigurowad system Windows do wspblpracy z roinyrni sieciarni kornputerowymi, - scharakteryzowad systerny wielodostepne Unix/Linux, - wyjasnic cechy systernu UnixlLinux, - zastosowad polecenia powloki systernu UnixlLinux, - posluiyd sic Srodowiskiern graficznyrn systernu UnixlLinux, - wyjasnid przebieg instalacji systernu UnixILinux, - skonfigurowad polqczenia sieciowe systernu UnixlLinux, - zastosowac prograrny uiytkowe systemu UnixlLinux, - wykonad zadania administracyjne w systemie UnixlLinux, - scharakteryzowad sieci LAN i WAN - scharakteryzowak topologie, protokoly i typowe uslugi sieciowe, - okreslid podstawowe skladniki sieci, - wyjasnid zasady dzialania rbinych technologii sieciowych, - zastosowad urzqdzenia do rozbudowy sieci, - posluiyd si? poczta, elektronicznq i zasobami sieci Internet, - wyjasnid zasade dzialania sieci World Wide Web,

7 - wykonac zadania adrninistracyjne na serwerze i sieci lokalnej, - posluiyc sig terrninologiqzawodowq w jgzyku angielskirn, - zastosowat przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy Material nauczania 1 Charakterystyka komputera PC Regulamin pracowni kornputerowej, zasady bezpieczenstwa i higieny pracy Norrny prawne dotyczqce rozpowszechniania prograrnow kornputerowych, ochrony praw autorskich PrzestgpczoSC kornputerowa Podstawowe pojgcia dotyczqce kornputera Podzespoly Rodzaje parnigci Urzqdzenia peryferyjne Rodzaje oprograrnowania Pulpit, menu Start, pasek zadan Obiekty systernu: folder, plik, skrot Elernenty okna Praca z dokurnentarni Automatyczny start aplikacji Aplikacje wbudowane systernu Prograrny DOS w Srodowisku Windows Zakoriczenie pracy Windows kwiczenia Analizowanie i interpretowanie norm prawnych dotyczqcych rozpowszechniania programow kornputerowych, ochrony praw autorskich i przestgpczosci kornputerowej Charakteryzowanie elernentow kornputera PC i rodzajow oprograrnowania Rozpoznawanie elernentow Srodowiska Windows Ustawianie aplikacji dornyslnej, projektowanie menu kontekstowego Urucharnianie aplikacji i prograrnow DOS Zapisywanie danych do pliku Wykonywanie czynnosci edycyjnych: kopiuj, wytnij i wklej Zarnykanie systernu 2 Systemy plik6w Systerny pl~kow FAT, FAT32, NTFS Katalog gtowny, Scieika dostgpu Praca z systernern plikow Obstuga dlugich nazw Eksplorator Windows Atrybuty plik6w Uprawnienia NTFS do folderow i plikow, lista kontroli dostgpu ACL Zarzqdzanie plikarni i folderami Archiwizacja I kornpresja danych Struktura dysku Dysk fizyczny i logiczny Partycje, FAT, klastry Narzgdzia do zarzqdzania partycjarni BIgdy na dysku, program Scandisk Zjawisko fragrnentacji dysku, defragrnentacja Profilaktyka antywirusowa Harmonograrn zadati kwiczenia Przeglqdanie i otwieranie obiektow w Eksploratorze Przechodzenie do okreslonych folderow

8 Tworzenie folderow i plikow Kopiowanie, przenoszenie i zmiana nazw obiektow Analizowanie wtasciwosci i at~butow obiektow Wyszukiwanie plikow i folderow, opcje wyszukiwania Wykonywanie archiwizacji i kompresji Forrnatowanie dyskow Odczytywanie rodzaju i wielkokci partycji na dysku Zarzqdzanie partycjami: tworzenie, usuwanie, zmiana rozmiaru Uruchamianie programu Scandisk Wykonywanie defragmentacji dysku lnstalowanie i uruchamianie programu antywirusowego Wykorzystywanie harmonogramu zadari 3 Obsluga urzqdzeri wejsciatwyjscia Konfiguracja drukarki lokalnej Drukowanie z poziomu aplikacji Windows Menedter wydruku Opcje drukowania Drukowanie do pliku Drukowanie w sieci Konfiguracja ekranu Konfiguracja kart dzwigkowych Konfiguracja napedow CD i CD-RW Konfiguracja opcji DVD Ustawianie opcji drukowania dokumentu, podglqd wydruku Przeglqdanie, zmiana, czyszczenie kolejki drukowania Wstrzymywanie, podejmowanie wydruku, anulowanie zadari Korzystanie z metody prieciagnij i upukc Drukowanie do pliku, wydruk z pliku Zmiana wtasciwosci ekranu: rozdzielczosc, liczba kolor6w Przypisywanie diwigk6w do zdarzeri Konfigurowanie karty diwigkowej Konfigurowanie urzqdzeri CD i DVD Archiwizowanie danych na piytach CD-R i CD-RW 4 Konfiguracja i zarzqdzanie systemem Windows Dostosowywanie pulpitu i okien do wtasnych potrzeb Menu Start Pasek zadari Pliki zarejestrowane i niezarejestrowane Wyb6r aplikacji do otwarcia plik6w niezarejestrowanych Menu kontekstowe, rozszerzanie powtoki Panel sterowania Rejestr systemu, pliki rejestru Sposoby tworzenia kopii zapasowej rejestru Edytor rejestru, dane, klucze i ich zawartost Pliki wpisow rejestru Profile uzytkownika w Windows Narzgdzia administracyjne Windows w technologii NT Lokalne konta uzytkownikow i grup Prawa i uprawnienia uzytkownikow Zasady zabezpieczeri lokalnych

9 Ustawianie wygiqdu pulpitu: tlo, tapeta, wygaszacz ekranu ~ctive Desktop Wykorzystywanie i zarzqdzanie menu Start Tworzenie i korzystanie ze skrotow Ustawianie widoku i opcji folderow ldentyfikowanie piik6w zarejestrowanych i niezarejestrowanych Wybor aplikacji do otwarcia plik6w niezarejestrowanych Rozszerzanie powloki, definiowanie akcji w menu kontekstowyrn OkreSianie daty i czasu Dostosowywanie klawiatury i zrniana ustawien myszki Zmiana opcji zarzqdzania energiq Wykonywanie kopii bezpieczeristwa rejestru Odzyskiwanie rejestru z kopii Uruchamianie edytora rejestru, identyfikacja kluczy, danych i wartosci Znajdowanie informacji w rejestrze, eksportowanie i importowanie wpisow rejestru Przeglqdanie i korzystanie z narzgdzi adrninistracyjnych Zarzqdzanie komputerem poprzez konsolg Tworzenie lokalnych kont i grup uzytkownikbw Przeglqdanie i ustawianie zasad zabezpieczeri lokalnych 5 Architektura systemu Windows 32-bitowy model pamigci w systernie Windows PamigC wirtualna i plik wyrniany Sposoby zwigkszania efektywnosci pracy systemu Zadania uruchomione w tle Tryb rzeczywisty i chroniony procesora Procesy, wqtki, wielozadaniowosc Menedier rnaszyn wirtualnych Jqdro systemu operacyjnego Etapy uruchamiania systernu Urucharnianie kontrolowane Menu startowe Windows Pliki konfiguracyjne Zrniana rozrniaru i potozenia pliku wymiany Zarzqdzanie zadaniarni uruchornionyrni w tle Korzystanie z menediera zadati Wywotywanie menu startowego Windows Uruchamianie i rnodyfikacja opcji menu startowego 6 Praca w trybie MS-DOS Tryb MS-DOS Okno aplikacji DOS Pliki konfiguracji pif ParnigC dla programow DOS Polecenia wewngtrzne i zewngtrzne Dyskietka systemowa Naktadki utatwiajqce pracg z systernem DOS Drukowanie z aplikacji DOS

10 Przeglqdanie i zmiana wlasciwosci programow DOS w plikach pif Drukowanie z aplikacji DOS Stosowanie podstawowych poleceri DOS, uzyskiwanie pomocy Praca w trybie MS-DOS Zarzqdzanie plikami i katalogami przy pomocy nakladki systemowej Konfigurowanie pamieci DOS: configsys, autoexecbat Obstuga urzqdzeri w trybie rzeczywistym MS-DOS, tadowanie sterownikow Tworzenie dyskietki systemowej, przenoszenie systemu 7 lnstalacja systemu, sprzgtu i oprogramowania Windows lnstalacja i aktualizacja systemu Windows, wymagania sprzetowe Charakterystyka procesu instalacji Typy i fazy instalacji systemu Uruchomienie systemu lnstalowanie sprzgtu Mechanizm Plug & Play Rgczna instalacja i konfiguracja sprzetu Menedier urzqdzeii Zasoby sprzetowe Urzqdzenia USE lnstalacja oprogramowania Wykonywanie instalacji typowej i niestandardowej Obserwacja poszczegolnych faz instalacji, Uruchamianie systemu Windows po raz pierwszy Dodawanie nowego urzqdzenia Reczne instalowanie i konfigurowanie urzqdzeii Przeglqdanie drzewa urzqdzeri, wtasciwosci i zasobow lnstalowanie oprogramowania uzytkownika 8 Konfiguracja Windows do pracy w sieci Sktadniki oprogramowania sieci: klient, karta, protok6i, usluga Bezposrednie polqczenie kablowe Modemy i poity COM Dial-Up networking lnne metody dostgpu do lnternetu Glowne cechy protokolu TCPIIP Praca w trybie off-line Korzystanie z podstawowych ustug Internetu, netykieta Przeglqdarka internetowa Poczta elektroniczna Komunikatory Bramki SMS + lnstalowanie i konfigurowanie skladnikow sieci + Konfigurowanie bezposredniego potqczenia kablowego dw6ch komputerow lnstalowanie i konfigurowanie modemu i potqczenia Dial-Up networking a OkreSlanie glownych cech protokotu TCPIIP

11 Konfigurowanie opcji i ustawien przegiqdarki internetowej Przegladanie wybranych stron W, wyszukiwanie inforrnacji ~onfig~rowaniekonta pocztowego Wysylanie i odbieranie poczty e-rnail Konfigurowanie i korzystanie z grup dyskusyjnych Wyszukiwanie i pobieranie piikow przez FTP lnstaiowanie i konfigurowanie programow kornunikacyjnych Korzystanie z brarnek SMS 9 Praca w sieci rownoprawnej Logowanie do sieci Udostgpnianie i korzystanie z zasobow w grupach roboczych Udoste~nianie folderow, dvskow i napedow CD-ROM ~a~owanie dysk6h Kontrola dostepu -do udostepnionych zasob6w Udostgpnianie i korzystanie z drukarek w sieci Konfiguracja skladnikow oprograrnowania sieci Konfigurowanie udostgpniania zasobow Stosowanie zabezpieczen na poziornie zasobow Korzystanie z udostgpnionych zasobdw, rnapowanie dysk6w Instaiowanie, udostgpnlanie i korzystanie z drukarek w sieci 10 Wsp6lpraca systemu Windows z serwerarni sieci lokalnej Wspolpraca z serwerem Windows Architektura sieciowa systernu Windows Dornena Windows, Active Directory Uwierzytelnianie uzytkownika w sieci Przeglqdanie zasobow w dornenie Windows Dornenowe konta uzytkownikow i grup Zabezpieczenia sieciowe Zasady grupy GPO Wspolpraca z sewerern Novell NetWare Wlasciwosci oprograrnowania Klient sieci NetWare Uwierzytelnianie w NetWare Przeglqdanie zasobow sieciowych NetWare Drukowanie w Srodowisku NetWare Logowanie lokalne i do dorneny Windows Korzystanie z zasobow i uslug serwera Windows Analizowanie Active Directory Zarzqdzanie dornenowyrni kontarni indywidualnych uzytkownik6w i grup Tworzenie konta kornputera w dornenie Przeglqdanie zasad grupy GPO Logowanie do serwera Noveli NetWare Przeglqdanie wlasciwosci Klienta sieci NetWare

12 Korzystanie z zasobow i uslug serwera Novell NetWare Przeglqdanie NDS, edirectory Udostgpnianie zasobow z kontrolq dostgpu na poziomie uiytkownika 11 Systemy wielodostgpne UnixlLinux WielozadaniowosC WielodostgpnosC Zarzqdzanie pamigciq System plikow Urzqdzenia lnterpretatory poleceri, powtoki systemu Praca w tle Licencja GNU Konsole wirtualne, terminale, zdalne konsole Uzytkownicy, grupy, logowanie, uwierzytelnianie Procesy, zadania, ustugi Jqdro, moduly ladowalne, obsluga urzqdzeti Systemy plikow Linuxa Charakteryzowanie systemow wielodostgpnych Charakteryzowanie glownych cech systemu UnixlLinux Logowanie do systemu 12 Podstawowe operacje w systernie UnixlLinux Przeglqd polecen powloki systemu Dostgp do podrgcznika systemowego, manualia Operacje na pl~kach i katalogach Przeszukiwanie systemu plikow Kompresja i dekompresja plikow Prawa do pl~ku Edytory tekstu Skrypty powloki Podstawy obslugi X Pulpity, menedzer okien Konflguracja pulpitu, aplety Programy zarzqdzajqce pulpitem Programy terminali dla srodowiska X Wykonywanie podstawowych poleceri powloki systemu Uzyskiwanie pomocy w manuaiiach i podrqczniku systemowym Wykonywanie poleceri na plikach i katalogach Tworzenie i edycja plikow, nadawanie praw Praca w dostgpnych powlokach tadowanie wybranego pulpitu i menediera okien Konfigurowan~e i zarzqdzanie puipitem 13 Przebieg instalacji systernu UnixlLinux Dystrybucje systemu UnixlLinux lnterfejs programu instalacyjnego Wybor klawiatury Rodzaj instalacji Obsluga urzqdzeri Partycjonowanie dysku Wyb6r pakietow do zainstalowania Formatowanie i instalacja lnstalacja bootloadera Konfiguracja X Windows Uruchomienie systemu cwiczenia lnstalowanie systemu UnixlLinux

13 14 UnixILinux w sieci Konfiguracja karty sieciowej Ustawienia protokotu TCPIIP Potqczenie PPP Konfiguracja, odbieranie i wysylanie poczty elektronicznej Przeglqdarki WWW Protokot FTP, pobieranie plikow Programy komunikacyjne Konfigurowanie karty sieciowej, ustawienia TCPIIP Konfigurowanie potqczenia PPP Korzystanie z roznych przeglqdarek internetowych Konfigurowanie i korzystanie z poczty w systemie Linux 15 Programy uiytkowe i narrqdziowe Procesory tekstu Oprogramowanie biurowe Programy graficzne Multimedia, dtwigk Uruchamianie i korzystanie z apiikacji systemu Linux -0dczytywane i zapisywanie danych w formatach MS Office lg;administrowanie systemem UnixlLinux Przygotowanie serwera do pracy w sieci Internet Uruchamianie programow Sprawdzanie ilosci wolnego miejsca na dysku lnformacje o pamigci Obciqzenie systernu Zarzqdzanie kontarni uiytkowniklrw Obsluga plikbw Archiwizacja Automatyczne wykonywanie zadari ':+ Wykonywanie zadari administracyjnych za pomocq narzgdzi wybranej dystrybucji systernu UnixILinux 17 Podstawowe zagadnienia dotyczqce sieci komputerowych KorzySci wynikajqce z wdrotenia sieci Sieci Peer to Peer I sieci KlienVSerwer Zakres sieci lokalnych LAN i rozlegtych WAN Podstawowe komponenty sieci: karty sieciowe, kable, urzqdzenia komunikacji bezprzewodowej Topologie sieci: magistrala, gwiazda, pierscieti, siatka, topologie mieszane Technologie sieciowe, metody dostgpu, szybkosc transferu Urzqdzenia do rozbudowy sieci: wzmacniaki, koncentratory, mosty, switche, routery, bramy, urzqdzenia zdalnego dostgpu - funkcje i zastosowanie Charakteryzowanie sieci rownoprawnych i sieci KlienVSerwer

14 ldentyfikowanie zakresu sieci Okreslanie funkcji karty sieciowej ldentyfikowanie i okreslanie wlasciwosci kabli sieciowych Okreslanie poszczeg6lnych topologii sieci Charakteryzowanie technologii Ethernet i metody dostgpu z wykrywaniem kolizji Okreslanie przeznaczenia urzqdzen sieciowych Konfigurowanie i badanie wplywu urzqdzeli sieciowych na pracg sieci 18 Protokoly sieciowe, TCPlP Typy protokol6w Warshvy modelu ISOIOSI Typy transmisji danych: unicast, multicast, broadcast Protokoly TCPIIP, IPXISPX, NetBEUI, AppleTalk i protokoty zdalnego dosigpu Protokoty komunikacji bezprzewodowej Stos protokolow TCPIIP Protokoty warstwy aplikacji: HTTP, FTP Protokoly warstwy transportowej: TCP, UDP Protokoly warstwy internetowej: IP, ICMP, IGMP, ARP Protokoly warstwy interfejsu sieciowego: Ethernet ATM Narzqdzia do protokotbw TCPIIP ldentyfikacja aplikacji, 'socket: adres IP + port DNS, mapowanie nazw domenowych na adresy IP Proces przesylania danych, elementy pakietu Routing, trasowanie przesylania danych Okreslanie protokol6w rutowalnych i nierutowalnych OkreSlanie warstw modelu OSI Charakteryzowanie podstawowych protokolow sieciowych Charakteryzowanie poszczegolnych protokotbw TCPIIP Stosowanie poieceri, narzgdzi protokotow TCPIIP Sprawdzanie trasy przesylania pakiet6w 19 Adresowanie IP Struktura adresu IP, adres sieci, adres hosta Klasy adresow Podsieci maska podsieci i jej struktura Zasady adresowania IP Adresowanie statyczne i automatyczne Problemy zwiqzane z przydzielaniem klasycznych adresow IP Postac binarna adresu IP i maski podsieci Optymalizacja adresowania IP Okreslanie klasy adresu OkreSlanie hostow lokalnych i odlegtych ldentyfikowanie prawidlowych adres6w IP Przeglqdanie konfiguracji IP Przeliczanie adresu IP i maski podsieci w postaci binarnej

15

16 Uwagi o realizacji Program przedmiotu Systemy operacyjne i sieci komputerowe obejmuje tresci dotyczqce poslugiwania sie wiedzq o systemach operacyjnych, dobierania systemu operacyjnego do okreslonych potrzeb, obstugiwania, instalowania i konfigurowania systemow operacyjnych Przed przystmieniem do realizacji zajec, naleiy zdiagnozowac poziom oraz zakres opanowania przez uczniow wiadomosci i umiejetnosci dotyczqcych system6w operacyjnych i sieci komputerowych Wskazane jest systematyczne wyrownywanie poziomu wiedzy ucznibw, elirninowanie nieprawidlowych nawyk6w oraz utnvalanie zasad bezpiecznej pracy z systemem operacyjnym Podczas realizacji programu proponuje sie stosowac nastepujqce metody nauczania: wyktad informacyjny, pokaz z objasnieniem oraz praktyczne W trakcie zajgc naleiy sygnalizowat i podkreslac podobietistwa i r6inice miedzy poszczeg6lnymi wersjami systemu MS Windows wykorzystujqc pplnsze, foliogramy i prezentacje multimedialne Wykorzystujqc nabyte wczesniej wiadornosci, dotyczqce konfigurowania systemu i zarzqdzania nim, uczniowie opanowujq niezbedne urniejetnosci poslugiwania sig trybem MS-DOS, instalowania i konfigurowania'systemu, urzqdzeri i oprogramowania oraz konfigurowania i,dostosowywania systemu Windows do pracy w sieciach W kolejnym etapie : procesu ksztatcenia uczniowie poznajq wielodostepny system operacyjny UnixlLinux Ternaty zostaty tak dobrane, aby moina je bylo realizowac bez wzglgdu na wybranq dystrybucje systemu operacyjnego Koticowy etap realizacji programu dotyczy budowy sieci komputerowych oraz administrowania wybranym serwerem sieci lokalnej Wybierajac platforme senvera naleiy uwzglgdnic infrastrukturg sieci oraz moiliwoici ekonomiczne szkoty Wykonywanie Cwiczeri naleiy kaidorazowo poprzedzic instruktaiem, organizujqc je tak, aby uczniowie poznajqc nowe tematy wykorzystywali i utrwalali wczesniej nabyte umiej~tnosci Zajecia naleiy prowadzit w grupach 8-12 osobowych, w pracowni komputerowej, przy komputerach polqczonych w siec Dyski twarde powinny by6 podzielone na partycje przeznaczone dla kaidego z systemow, z zainstalowanym programem rozruchowym umoiliwiajqcym przy starcie wybor systemu operacyjnego Windows lub UnixlLinux Zaleca sig, aby czgsc zajec prowadzona byla z wykorzystaniem angielskiej wersji i anglojezycznej dokumentacji systemow operacyjnych, w celu utrwalenia terminologii komputerowej

17 Proponowany podziat godzin na realizacje poszczeg6lnych dzial6w tematycznych przedstawiono w tabeli p~ ~~ Praca w sieci r6wnoprawnei Wsp6ipraca systemu Windows z serwerem sieci loka nej Systemy wielodostgpne Un'wl-inux Podstawowe operacje systemu UnixRinux Przebieg instalacji systemu Uniwl~inux UnixAinux w sieci Prograrny utytkowe i narzgdziowe Adrninistrowanie systemem UnivRinux Podstawowe tagadnienia dotyczqw sieci komputerowych Protokoiy sieciowe TCPlP Adresowanie IP SieC Internet I I I 21 IAdministracja sewerem sieci lokalnei I 44,nc I* > Podane w tabeli liczby godzin przeznaczonych na realizacje dziai6w tematycznych majq charakter orientacyjny Nauczyciel mote wprowadzit pewne zmiany w celu dostosowania programu do specyfiki szkdy i pot~eb lokalnego rynku pracy * ~rocoz~cje rnetod sprawdzania i oceny osiqgnigc edukacyjnych ucznia Sprawdzanie i ocenianie osiqgnigt uczni6w powinno odbywat sie systematycznie podczas realizacji programu, na podstawie kryteri6w przedstawionych na poczqtku zajqk Kryteria oceniania powinny dotyczyt poziomu oraz zakresu opanowania przez uczni6w wiadomosci I umiejetnosci wynikajqcych ze szczeg6lowych celow ksztatcenia Na podstawie analizy i hierarchizacji tych cel6w, nauczyciel powinien opracowae wymagania edukacyjne na poszczeg6lne stopnie szkolne

18 Podczas realizacji programu nauczania osiqgniecia uczniow proponuje sie sprawdzat za pomocq - ustnych i pisemnych sprawdzianow wiadomosci i umiejgtnosci, - testow osiqgniec szkolnych, - sprawdzianow praktycznych wykonywanych przy stanowisku komputerowym, - obserwacji pracy ucznia podczas wykonywania Cwiczeri W koricowej ocenie osiqgnigc uczniow, po zakoiiczeniu realizacji programu nauczania przedrniotu, naleiy uwzglgdnic wyniki wszystkich metod sprawdzania zastosowanych przez nauczyciela W procesie oceniania nalezy takze uwzglgdnic aktywnosc ucznia na zajeciach Literatura Ball 6: Linux, Helion, Gliwice 1998 Boyce J: Windows 98 PL, Vademecum profesionalisty Helion, Gliwice 1999 Cassel P: Windows 2000 Professional Ksigga eksperta Helion, Gliwice 2002 Hallberg 0: Sieci komputerowe - Kurs podstawowy Wydawnictwo Edition, Krakow Hunt C: TCPllP - Administracja sieci Oficyna ~ydawnicza READ ME, Warszawa 1998 Karanjit S Siyan: Windows 2000 Server kompendiurn Robomatic, Wroclaw 2001 Koronkiewicz P: Alchemia konfiguracji Windows 95 Croma, Wroclaw 1997 Madeja L: z systemu Linux, podstawy obslugi systemu Mikom, Warszawa 1999 Michalowska A,, Michalowski S:Sieci komputerowe od A do 2 Mikom, Warszawa, 2000 Minesi M, Chtystiansen E, Shaper K: Windows 98 PL, ksiega eksperta Helion, ~liwice 1999 Neibauer A,: Domowe sieci komputerowe Wydawnictwo RM, Warszawa 2000 Petersen R: Linux Arkana Wydawnictwo RM, Warszawa 2000 Shafer K: Novell Wielka Ksigga Sieci Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 1999 Sloan J D: Narzedzia administrowania sieciq Wydawnictwo RM, Warszawa 2002 Sokot M: - poczta elektroniczna dla kazdego Helion, Gliwice 1999

19 Strebe M Perkins Ch: Firewalls - Sciany ogniowe Mikom, Warszawa 2000 Strebe M: NT SERVER 4 Mikorn, Warszawa 2000 Tittel Ed, Stewart J M: lntranet - Biblia Akadernicka Oficyna Wydawnicza EXIT Warszawa 1999 Urbariski A: MS DOS 60 Intersoftland, Warszawa 1993 Wozniak J, Nowicki K: Sieci LAN, MAN i WAN - protokoty kornunikacyjne Wydawnictwo Fundacji Postapu Telekomunikacji, Krakow 2000 Wright R: Elementarz Routingu IP Mikorn, Warszawa 1999 Czasopisrna inforrnatyczne Dokumentacja zawarta z oprogramowaniern Windows Materialy Microsoft MOC Zasoby internetowe wwwrnicrosoftcom, wwwrnicrosoftcom/technet/, supportrnicrosoftcorn Zasoby internetowe, wwwjtzorgpl i inne dotyczqce systernow UnixILinux Wykaz literatuw nalezy aktualizowad w miarp ukazywania sip nowych pozycji wydawniczych

20 OPROGRAMOWANIE BIUROWE Szczeg6~owe cele ksztatcenia W wyniku procesu ksztatcenia ucze~lstuchacz powinien umiet: - zastosowad zasady bezpiecznej pracy z kornputerem, - skonfigurowat potrzebne oprograrnowanie, - dobrat pararnetry: czcionki, akapitu, strony, sekcji, dokumentu, - zaprojektowak, zrnodyfikowab i zastosowat style, - zairnportowat i wyeksportowat dokumenty w roinych formatach, - zastosowat mechanizmy OLE, - zastosowat: tabele, rarnki, wykresy, eiernenty graficzne i edytor rownan w dokurnentach tekstowych, - wydrukowat dokumenty, koperty i e:ykiety, postuiyt sig automatycznq korektq blgdow, i stownikiem synonimow, zastosowat naglowki, stopki, przypisy i komentarze, zastosowad programy OCR, posluiyc sig korespondencjq seryjnq, - zastosowad urzqdzenia wykorzystywane w pracy biurowej - wyjasnit podstawowe hasla i pojgcia wystgpujqce w sieci Internet, postuiyt sig pocztq elektronicznq oraz zasobarni sieci Internet,' wprowadzit tekst, liczby, daty i czas do arkusza'kalkulacyjnego, dokonat edycji i sformatowat zawartost arkusza, skoroszytu, zastosowat r6ine rodzaje adresowania kornorek, zastosowat formuly i funkcje do obliczeri, zastosowat polqczenia pomiqdzy arkuszarni i skoroszytarni, narysowat obiekty graficzne na arkuszach i dokonat ich edycji, przedstawit wyniki obliczeri w postaci graficznej; posortowak, pogrupowac i przefiltrowat dane, - zaprogramowat makroinstrukcje do automatyzacji dziatania arkusza, zabezpieczyt dane w arkuszach, zarzqdzid kontaktarni, informacjarni i przydzielid im priorytety, zaplanowat zadania przy uiyciu kalendarza, - zaprojektowat bazy danych i utworzyt tabele danych, okreilit relacje migdzy tabelami, polqczyt tabele zewngtrzne, dotqczyd, usunqd rekordy i dokonat ich edycji, wyszukat, posortowak, pogrupowat i przefiltrowat rekordy, - zaprojektowat zapytania, formularze, raporty, - zaprojektowat elementy sterujqce, - zastosowat wyrazenia w zapytaniach, forrnularzach, raportach, - zaplanowat i zastosowak rnakra oraz polecenia jgzyka SQL, - zaprojektowak pararnetry wydruku formularzy, raportow, - zastosowat ochrong baz danych,

21 - zaplanowat prezentacje i skorzystat z szablonow, - dolqczyt do prezentacji slajdy i dokonac edycji zawartokci slajdu, - zrnodyfikowat w prezentacji wykresy, diagramy i obiekty graficzne, - zastosowat animacje tekstu, rysunku i przejsc rnigdzy slajdarni - sporzqdzit dokumenty w jgzyku angielskirn, - wyjasnic informacje w jqzyku angielskirn przekazywane przez kornputer w poczcie elektronicznej i sieci internet, - postuiyc: sie inforrnacjqz roznych irodel w jezyku angielskim Material nauczania 1 Edytor tekstu Wprowadzanie i edytowanie tekstu Forrnatowanie dokurnentu Tworzenie dokurnentu z uwzglgdnieniern tabel, elernentow graficznych i wykresow Tworzenie dokurnentu korespondencji seryjnej Wykorzystanie narzgdzi grarnatycznych prograrnu Wspolpraca z innymi prograrnarni Skanowanie dokumenttrw Drukowanie dokumentow Urzqdzenia wykorzystywane w pracy biurowej 'Formatowanie dokurnentu wedlug wzorca Zastosowanie w dokurnencie rysunkdw, tabel i wykresow :,Wykorzystywanie korespondencji seryjnej do drukowania kopert lrnportowanie danych z innych programow Wyszukiwanie i zarniana istniejqcego znaku na inny w calyrn dokumencie Pisanie wzorow za pornocq edytora r6wnari Wykorzystywanie skanera i prograrnow OCR Wstawianie obiektow do dokurnentow = 2 Poczta elektroniczna i siec lnternet Wysyfanie i odbieranie poczty elektronicznej Obsfuga przeglqdarki internetowej Wyszukiwanie inforrnacji w sieci lnternet Zaktadanie konta poczty elektronicznej Konfigurowanie prograrn6w pocztowych Postugiwanie sie przeglqdarkqinternetowq Wyszukiwanie inforrnacji na okreslony ternat w sieci lnternet

22 3 Urzqdzenia wykorzystywane w pracy biurowej Wykorzystanie skanera lnstalacja i konfiguracja modemu Obsiuga faksu Podlqczanie skanera do komputera Montowanie, instalowanie i konfigurowanie rnodemu Wysyianie i odbieranie faksow 4 Arkusz kalkulacyjny Tworzenie arkusza kalkulacyjnego Zastosowanie formut w arkuszu kalkulacyjnym Wykorzystanie funkcji do obliczeti Tworzenie wykres6w na podstawie danych z arkusza Sortowanie i filtrowanie danych Tabela przestawna Makropolecenia Wspolne uzytkowanie skoroszytow Wspolpraca z innymi programarni Drukowanie Projektowanie arkusza okreslajqcego wielkosc naleinego podatku dochodowego Obliczanie wartosci funkcji rnaternatycznych iprzedstawianie wynikbw na wykresie lmportowanie i eksportowanie danych Projektowanie arkusza obliczajqcego splate kredytu bankowego Prezentowanie graficzne danych 5 Programy do tworzenia prezentacji Projektowanie prezentacji Tworzenie zlozonych prezentacji Korzystanie z gotowych szablondw Drukowanie zawartosci prezentacji Wykonywanie prezentacji na zadany temat wedlug wlasnego projektu Wykonywanie prezentacji na dowolny temat z wykorzystaniem szablon6w 6 Menedier informacji osobistej (Organizer) Prowadzenie kalendarza i planowanie spotkati z innymi utytkownikami Zarzqdzanie zadaniami i organizowanie list zadafi zwiqzanych z iyciem zawodowym i prywatnym Prowadzenie dziennika w celu rejestrowania i Sledzenia roinego typu czynnosci Planowanie rozkladu zajec za pornocqorganizera

23 Zarzqdzanie informacjami i przydzielanie im priorytetow 7 Bazy danych Projektowanie prostych baz danych Normalizacja bazy Tabele Zapytania Formularze Raporty Makra Jgzyk SQL Export i import danych Bezpieczeristwo i korzystanie z danychy-wsp6lpraca z innymi programami Automatyczne kreowanie baz danych Opracowanie bazy danych na zadany przez nauczyciela temat Dotqczanie tabel z innych baz danych -0 lmportowanie danych z arkusza kalkulacyjnego i pliku tekstowego ~rodki dydaktyczne Oprogramowanie komputerowe typu edytor tekstu oprggramowanie do tworzenia prezentacji Oprogramowanie komputerowe typu arkusz kalkulacyjny Oprogramowanie komputerowe typu bazy danych Oprogramowanie OCR Przeglqdarki stron W Programy do obslugi poczty elektronicznej Elektroniczny organizer Uwagi o realizacji Program przedmiotu Oprogramowanie biurowe obejmuje zagadnienia dotyczqce oprogramowania typu edytor tekstu, arkusza kalkulacyjnego, programow do tworzenia prezentacji i baz danych oraz poslugiwania sig :pocztq elektronicznq i sieciq Internet Zajqcia naleiy prowadzic stosujqc nastgpujqce metody nauczania: wyklad informacyjny, pokaz z objasnieniem praktyczne Podczas realizacji programu przedmiotu moina stosowac oprogramowanie z pakietu Microsoft Office ze wzglgdu na jego popularnosc, naleiy jednak zaprezentowac rowniei inne, zwlaszcza bezplatne, ogolnodostepne oprogramowanie Po zakoriczeniu realizacji programow poszczeg6lnych dzialow tematycznych wskazane jest wykonywanie Cwiczeri o wysokim stopniu trudnosci Omawiajqc zagadnienia dotyczqce edytora tekstu, szczegblnq uwage naleiy zwrocic na istniejqce w edytorach narzgdzia zwiqzane z pisowniq i gramatykq oraz na poslugiwanie sig szablonami Ponadto wskazane jest przedstawienie wspotpracy edytora z innymi programami

24 W trakcie zajed dotyczqcych poczty elektronicznej i sieci Internet, naleiy zapoznac uczniow z rnoiliwosciami jakie daje dostep do ogolnoswiatowych zasobow Waine jest ksztaltowanie umiejetnosci korzystania z poczty elektronicznej, wyszukiwania i selekcjonowania inforrnacji oraz planowania spotkah z innymi uiytkownikarni za pomocq organizera W ramach zajec z zakresu urzqdzeti wykorzystywanych w pracy biurowej, naleiy zaprezentowac uczniom sposob podlqczania, konfigurowania i korzystania z takich urzqdzeh jak: fax, skaner czy modem Podczas realizacji zagadnieti obejmujqcych korzystanie z arkusza kalkulacyjnego, naleiy ksztaltowai: urniejqtnosc: stosowania forrnul i funkcji do rozwiqzywania problerntrw oraz dokonywania analizy danych Kaidy uczen powinien wykonak projekt arkusza kalkulacyjnego wedlug zaloien przygotowanych przez nauczyciela Podczas Cwiczeri dotyczqcych programow do tworzenia prezentacji, naleiy zwracat uwage na ksztaltowanie umiejetnosci rozplanowywania prezentowanych informacji tak, aby byly one przejrzyste i czytelne W trakcie : zajgc z zakresu baz danych, szczeg6lnie waine sq- 'obejmujqce~importowanie i zalqczanie tabel baz danych oraz pracg z rnakrami Zajecia powinny odbywac sie w pracowni wyposaionej w komputery z dostepemdo lnternetu, w grupie liczqcej do 12 osob Proponowany podziat godzin na realizacje poszczegtrlnych dziatow tematycznych zamieszczono w tabeli vrlentacyjna LP Dzialy programowe liczba godzin 1 IEdytor tekst6w I 48 7 IBazy danych I 80 Razem: I 252 Wynikajqca z planu nauczania liczba godzin przeznaczonych na realizacjg dzialow tematycznych ma charakter orientacyjny Nauczyciel rnoie wprowadzic pewne zrniany w celu dostosowania programu do specyfiki szkoly i potrzeb lokalnego rynku pracy

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu 312[01]/T,SP/MENIS/2004.06.14 PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK INFORMATYK 312[01] Warszawa 2004 1 Autorzy: mgr inŝ. Piotr Matuszewski mgr Grzegorz Samociuk mgr Marek Sobiech

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIOWA CENTRUM SZKOLEŃ INFORMATYCZNYCH VEDIUS

OFERTA SZKOLENIOWA CENTRUM SZKOLEŃ INFORMATYCZNYCH VEDIUS Oferta edukacyjna OFERTA SZKOLENIOWA CENTRUM SZKOLEŃ INFORMATYCZNYCH VEDIUS 1 Nazwa szkolenia: Edytory tekstu MS Word Ilość godzin 20 godzin dydaktycznych Wymagania wstępne Podstawowa umiejętność obsługi

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji i Mauki PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK MECHANIK 311[20]

Ministerstwo Edukacji i Mauki PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK MECHANIK 311[20] Ministerstwo Edukacji i Mauki PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK MECHANIK 311[20] Warszawa 2006 Autorzy: rngr ini. Bogdan Chmieliriski rngr inz. Zdzistaw Sawaniewicz rngr inz. Andrzej Zych Recenzenci: rngr inz.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK Załącznik nr 8 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK SYMBOL CYFROWY 312[01] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się systemami

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA PROGRAM NAUCZANIA

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA PROGRAM NAUCZANIA Edward Krawczyński Zbigniew Talaga Maria Wilk TECHOLOGIA IFORMACYJA PROGRAM AUCZAIA Kształcenie w zakresie podstawowym w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum Wydawnictwo Szkolne PW

Bardziej szczegółowo

VEDIUS EDIUS. Ce n tr um S z kol e ń In fo r m at ycz nyc h. www.vedius.pl. Szkolenia. Konsulting. Usługi IT. ul. Kochanowskiego 28/1.

VEDIUS EDIUS. Ce n tr um S z kol e ń In fo r m at ycz nyc h. www.vedius.pl. Szkolenia. Konsulting. Usługi IT. ul. Kochanowskiego 28/1. VEDIUS V EDIUS C O N S U LT I N G & T R A I N I N G Ce n tr um S z kol e ń In fo r m at ycz nyc h www.vedius.pl Szkolenia Konsulting Usługi IT V ED I U S CONSULTIN G & TR A I N I N G ul. Kochanowskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/32/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na nabycie licencji na oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 1. Wprowadzenie 5 2. Założenia programu 6 3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 5. Zadania ogólne szkoły 10 6.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Podstawy programowania

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Podstawy programowania OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Podstawy programowania Nazwa kierunku studiów: Informatyka Kod przedmiotu Nazwa specjalności studiów/specjalizacji studiów:

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK LOGISNK 342 [04]

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK LOGISNK 342 [04] MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK LOGISNK 342 [04] ~inister Edukacji Narodowej i Sportu Wanzawa 2004 r. AUTORZY: Ryszard $wiekatowski Wlodzimierz Arciszewski RECENZENCI:

Bardziej szczegółowo

Administrowanie systemem operacyjnym Windows opartym na technologii NT 312[01].Z4.01

Administrowanie systemem operacyjnym Windows opartym na technologii NT 312[01].Z4.01 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Tomasz Krupa Administrowanie systemem operacyjnym Windows opartym na technologii NT 312[01].Z4.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Windows Server 2008 PL. Ksiêga eksperta

Windows Server 2008 PL. Ksiêga eksperta Windows Server 2008 PL. Ksiêga eksperta Autor: Rand Morimoto, Michael Noel, Omar Droubi, Ross Mistry, Chris Amaris T³umaczenie: Piotr Pilch, Krzysztof Sawka, Miko³aj Szczepaniak ISBN: 978-83-246-1801-9

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH. Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013

BAZY DANYCH. Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013 BAZY DANYCH Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013 Przedmiot: Bazy danych Ćwiczenia: 16 godzin 25 maja 2013 r. sala 300 10:30-17:25 (8 godzin), 8 czerwca 2013 r. sala 300 10:30-17:25 (8

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe: Informatyka dla nauczycieli

Studia Podyplomowe: Informatyka dla nauczycieli Studia Podyplomowe: Informatyka dla nauczycieli OGÓLNE ZAŁOŻENIA STUDIÓW 2 Cel 2 Uczestnicy 2 Program studiów 2 Organizacja studiów 2 Uwagi 3 RAMOWY PROGRAM STUDIÓW 4 PODSTAWY DZIAŁANIA I OBSŁUGI KOMPUTERA

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Oznaczenie sprawy: ZP.271.5.2012.BC. Zamawiający: Gmina Ząbkowice Śląskie z siedzibą : 57-200 Ząbkowice Śląskie ul. 1 Maja 15 tel.: + 48 74 8 165-317, faks + 48 74 815 54 45 www.zabkowiceslaskie.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 11

Acronis Backup & Recovery 11 Acronis Backup & Recovery 11 Update 0 Podręcznik użytkownika Dotyczy następujących wersji: Advanced Server Virtual Edition Advanced Server SBS Edition Advanced Workstation Server for Linux Server for Windows

Bardziej szczegółowo

Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005

Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005 Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005 William R. Stanek Vademecum Administratora Microsoft SQL Server 2005 Edycja polska Microsoft Press Original English language edition 2005 by William Stanek

Bardziej szczegółowo

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Platforma wiedzy i konsultacji system wsparcia dialogu społecznego 1. Nazwa oraz adres zamawiającego ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO UL. SMULIKOWSKIEGO 6/8, 00 389 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Załącznik nr 1A POVIIG230/13/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Część 1 CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 48620000-0 - Systemy operacyjne 48214000-1 - Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego 48710000-8 - Pakiety oprogramowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Załącznik nr 2A POVIIG230/11/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów oraz wyposażenie multimedialne

Bardziej szczegółowo

Administrowanie systemem operacyjnym Windows opartym na technologii NT 312[01].Z4.01

Administrowanie systemem operacyjnym Windows opartym na technologii NT 312[01].Z4.01 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Tomasz Krupa Administrowanie systemem operacyjnym Windows opartym na technologii NT 312[01].Z4.01 Poradnik dla nauczyciela Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy

Bardziej szczegółowo

Sławomir Morys SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z INFORMATYKI. Rok szkolny 2014/2015

Sławomir Morys SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z INFORMATYKI. Rok szkolny 2014/2015 Sławomir Morys SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z INFORMATYKI Rok szkolny 2014/2015 Edytor tekstu Zasady wprowadzania tekstu. Formatowanie czcionki Obsługa edytora tekstu niesformatowanego Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Reprezentacja informacji w komputerze

Reprezentacja informacji w komputerze REPREZENTACJA INFORMACJI W KOMPUTERZE... 1 ARCHITEKTURA SYSTEMU KOMPUTEROWEGO... 2 SYSTEMY OPERACYJNE... 4 SIECI KOMPUTEROWE... 7 ARKUSZE KALKULACYJNE... 9 WPROWADZENIE DO BAZY DANYCH... 11 SYSTEMY WSPOMAGAJĄCE

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie biurowe. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk

Oprogramowanie biurowe. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk Oprogramowanie biurowe. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk Autor: Jolanta Pokorska Podręcznik jest zgodny z podstawą programową kształcenia w zawodzie technik informatyk 312[01]. Numer dopuszczenia

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione.

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Załącznik Nr 8 do SIWZ RZP WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Dla pozycji Tak/Nie : Tak w przypadku, kiedy

Bardziej szczegółowo

Autorzy: mgr Maria Pec mgr lwona Michniewicz mgr Barbara Steblik-Wlailak mgr Anna Sancewicz-Klis. Recenzenci: dr Wiodzimierz Banasik mgr Andrzej Mui

Autorzy: mgr Maria Pec mgr lwona Michniewicz mgr Barbara Steblik-Wlailak mgr Anna Sancewicz-Klis. Recenzenci: dr Wiodzimierz Banasik mgr Andrzej Mui Autorzy: mgr Maria Pec mgr lwona Michniewicz mgr Barbara Steblik-Wlailak mgr Anna Sancewicz-Klis Recenzenci: dr Wiodzimierz Banasik mgr Andrzej Mui Opracowanie redakcyjne: mgr Anna Wojciechowska Spis tresci

Bardziej szczegółowo

ESET Remote Administrator. Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika

ESET Remote Administrator. Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika ESET Remote Administrator Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika spis treści 1. Wprowadzenie...4 1.1 Architektura programu... 4 1.1.1 Serwer ERA (ERAS)...4 1.1.2 Konsola ERA (ERAC)...4 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo