PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK INFORMATYK 312[01]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK INFORMATYK 312[01]"

Transkrypt

1 Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK INFORMATYK 312[01] Zatwierdzarn Minister Edukacji Narodowej i Sportu Warszawa 2004

2 Autorzy: mgr in? Piotr Matuszewski mgr Grzegorz Samociuk mgr Marek Sobiech mgr Andrzej Stachnio mgr Piotr Bartosiak Recenzenci: mgr Marek Muszyriski rngr ink Stanislaw Siemieniako Opracowanie redakcyjne: mgr Anna Wojciechowska mgr Piotr Bartosiak

3 Spis tresci I Plany nauczania II Programy nauczania pnedmiotow zawodowych 1 Systemy operacyjne i sieci komputerowe 2 Oprogramowanie biurowe 3 Programowanie strukturalne i obiektowe 4 Urzqdzenia techniki komputerowej 5 Multimedia i grafika komputerowa 6 Jezyk angielski zawodowy 7 Zajqcia specjalizacyjne Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi Systemy zarzqdzania bazami danych Aplikacje internetowe Grafika komputerowa 8 Praktyka zawodowa

4 I PLANY NAUCZANIA PLAN NAUCZANIA Technikum czteroletnie Zawod: technik informatyk 312[011 Podbudowa programowa: gimnazjum 'do wyboru

5 PLAN NAUCZANIA Szkola policealna Zawod: technik inforrnatyk 312[01] Podbudowa prograrnowa: szkota dajqca wyksztatcenie srednie Przedmioly nauczania

6 11 PROGRAMY NAUCZANIA PRZEDMIOTOW ZAWODOWYCH SYSTEMY OPERACYJNE I SlECl KOMPUTEROWE Szczegolowe cele ksztalcenia W wyniku procesu ksztalcenia uczeril sluchacz powinien urnied: - zastosowad zasady bezpiecznej pracy z komputerem, - posluzyd sig systemem MS Windows - utworzyd nowe obiekty, nowe dokumenty w Srodowisku Windows, - skopiowac, przeniesd, zrnienid nazwy obiektbw, - wydrukowat: dane, - skonfigurowad urzqdzenia i Srodowisko pracy w systernie Windows, - zinterpretowat i zrnodyfikowad zawartosd Rejestru - utworzyd i skonfigurowad profile uiytkownika, - wyjasnic role pamigci wirtualnej i pliku wyrniany w systernie Windows, - okreslit strukture dysku, - przygotowad nosniki informacji do zapisu, - posluzyd s'e programamr ooslugi oysku - zastosonac aplikacje i polecenia DOS, - zainstalowad system Windows - zarnsralowac i skonfigurowad nowy sprzet - scharaklcryzowac prolokol TCPIIP - przeslat informacje i dane w sieciach, - skonfigurowad system Windows do wspblpracy z roinyrni sieciarni kornputerowymi, - scharakteryzowad systerny wielodostepne Unix/Linux, - wyjasnic cechy systernu UnixlLinux, - zastosowad polecenia powloki systernu UnixlLinux, - posluiyd sic Srodowiskiern graficznyrn systernu UnixlLinux, - wyjasnid przebieg instalacji systernu UnixILinux, - skonfigurowad polqczenia sieciowe systernu UnixlLinux, - zastosowac prograrny uiytkowe systemu UnixlLinux, - wykonad zadania administracyjne w systemie UnixlLinux, - scharakteryzowad sieci LAN i WAN - scharakteryzowak topologie, protokoly i typowe uslugi sieciowe, - okreslid podstawowe skladniki sieci, - wyjasnid zasady dzialania rbinych technologii sieciowych, - zastosowad urzqdzenia do rozbudowy sieci, - posluiyd si? poczta, elektronicznq i zasobami sieci Internet, - wyjasnid zasade dzialania sieci World Wide Web,

7 - wykonac zadania adrninistracyjne na serwerze i sieci lokalnej, - posluiyc sig terrninologiqzawodowq w jgzyku angielskirn, - zastosowat przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy Material nauczania 1 Charakterystyka komputera PC Regulamin pracowni kornputerowej, zasady bezpieczenstwa i higieny pracy Norrny prawne dotyczqce rozpowszechniania prograrnow kornputerowych, ochrony praw autorskich PrzestgpczoSC kornputerowa Podstawowe pojgcia dotyczqce kornputera Podzespoly Rodzaje parnigci Urzqdzenia peryferyjne Rodzaje oprograrnowania Pulpit, menu Start, pasek zadan Obiekty systernu: folder, plik, skrot Elernenty okna Praca z dokurnentarni Automatyczny start aplikacji Aplikacje wbudowane systernu Prograrny DOS w Srodowisku Windows Zakoriczenie pracy Windows kwiczenia Analizowanie i interpretowanie norm prawnych dotyczqcych rozpowszechniania programow kornputerowych, ochrony praw autorskich i przestgpczosci kornputerowej Charakteryzowanie elernentow kornputera PC i rodzajow oprograrnowania Rozpoznawanie elernentow Srodowiska Windows Ustawianie aplikacji dornyslnej, projektowanie menu kontekstowego Urucharnianie aplikacji i prograrnow DOS Zapisywanie danych do pliku Wykonywanie czynnosci edycyjnych: kopiuj, wytnij i wklej Zarnykanie systernu 2 Systemy plik6w Systerny pl~kow FAT, FAT32, NTFS Katalog gtowny, Scieika dostgpu Praca z systernern plikow Obstuga dlugich nazw Eksplorator Windows Atrybuty plik6w Uprawnienia NTFS do folderow i plikow, lista kontroli dostgpu ACL Zarzqdzanie plikarni i folderami Archiwizacja I kornpresja danych Struktura dysku Dysk fizyczny i logiczny Partycje, FAT, klastry Narzgdzia do zarzqdzania partycjarni BIgdy na dysku, program Scandisk Zjawisko fragrnentacji dysku, defragrnentacja Profilaktyka antywirusowa Harmonograrn zadati kwiczenia Przeglqdanie i otwieranie obiektow w Eksploratorze Przechodzenie do okreslonych folderow

8 Tworzenie folderow i plikow Kopiowanie, przenoszenie i zmiana nazw obiektow Analizowanie wtasciwosci i at~butow obiektow Wyszukiwanie plikow i folderow, opcje wyszukiwania Wykonywanie archiwizacji i kompresji Forrnatowanie dyskow Odczytywanie rodzaju i wielkokci partycji na dysku Zarzqdzanie partycjami: tworzenie, usuwanie, zmiana rozmiaru Uruchamianie programu Scandisk Wykonywanie defragmentacji dysku lnstalowanie i uruchamianie programu antywirusowego Wykorzystywanie harmonogramu zadari 3 Obsluga urzqdzeri wejsciatwyjscia Konfiguracja drukarki lokalnej Drukowanie z poziomu aplikacji Windows Menedter wydruku Opcje drukowania Drukowanie do pliku Drukowanie w sieci Konfiguracja ekranu Konfiguracja kart dzwigkowych Konfiguracja napedow CD i CD-RW Konfiguracja opcji DVD Ustawianie opcji drukowania dokumentu, podglqd wydruku Przeglqdanie, zmiana, czyszczenie kolejki drukowania Wstrzymywanie, podejmowanie wydruku, anulowanie zadari Korzystanie z metody prieciagnij i upukc Drukowanie do pliku, wydruk z pliku Zmiana wtasciwosci ekranu: rozdzielczosc, liczba kolor6w Przypisywanie diwigk6w do zdarzeri Konfigurowanie karty diwigkowej Konfigurowanie urzqdzeri CD i DVD Archiwizowanie danych na piytach CD-R i CD-RW 4 Konfiguracja i zarzqdzanie systemem Windows Dostosowywanie pulpitu i okien do wtasnych potrzeb Menu Start Pasek zadari Pliki zarejestrowane i niezarejestrowane Wyb6r aplikacji do otwarcia plik6w niezarejestrowanych Menu kontekstowe, rozszerzanie powtoki Panel sterowania Rejestr systemu, pliki rejestru Sposoby tworzenia kopii zapasowej rejestru Edytor rejestru, dane, klucze i ich zawartost Pliki wpisow rejestru Profile uzytkownika w Windows Narzgdzia administracyjne Windows w technologii NT Lokalne konta uzytkownikow i grup Prawa i uprawnienia uzytkownikow Zasady zabezpieczeri lokalnych

9 Ustawianie wygiqdu pulpitu: tlo, tapeta, wygaszacz ekranu ~ctive Desktop Wykorzystywanie i zarzqdzanie menu Start Tworzenie i korzystanie ze skrotow Ustawianie widoku i opcji folderow ldentyfikowanie piik6w zarejestrowanych i niezarejestrowanych Wybor aplikacji do otwarcia plik6w niezarejestrowanych Rozszerzanie powloki, definiowanie akcji w menu kontekstowyrn OkreSianie daty i czasu Dostosowywanie klawiatury i zrniana ustawien myszki Zmiana opcji zarzqdzania energiq Wykonywanie kopii bezpieczeristwa rejestru Odzyskiwanie rejestru z kopii Uruchamianie edytora rejestru, identyfikacja kluczy, danych i wartosci Znajdowanie informacji w rejestrze, eksportowanie i importowanie wpisow rejestru Przeglqdanie i korzystanie z narzgdzi adrninistracyjnych Zarzqdzanie komputerem poprzez konsolg Tworzenie lokalnych kont i grup uzytkownikbw Przeglqdanie i ustawianie zasad zabezpieczeri lokalnych 5 Architektura systemu Windows 32-bitowy model pamigci w systernie Windows PamigC wirtualna i plik wyrniany Sposoby zwigkszania efektywnosci pracy systemu Zadania uruchomione w tle Tryb rzeczywisty i chroniony procesora Procesy, wqtki, wielozadaniowosc Menedier rnaszyn wirtualnych Jqdro systemu operacyjnego Etapy uruchamiania systernu Urucharnianie kontrolowane Menu startowe Windows Pliki konfiguracyjne Zrniana rozrniaru i potozenia pliku wymiany Zarzqdzanie zadaniarni uruchornionyrni w tle Korzystanie z menediera zadati Wywotywanie menu startowego Windows Uruchamianie i rnodyfikacja opcji menu startowego 6 Praca w trybie MS-DOS Tryb MS-DOS Okno aplikacji DOS Pliki konfiguracji pif ParnigC dla programow DOS Polecenia wewngtrzne i zewngtrzne Dyskietka systemowa Naktadki utatwiajqce pracg z systernem DOS Drukowanie z aplikacji DOS

10 Przeglqdanie i zmiana wlasciwosci programow DOS w plikach pif Drukowanie z aplikacji DOS Stosowanie podstawowych poleceri DOS, uzyskiwanie pomocy Praca w trybie MS-DOS Zarzqdzanie plikami i katalogami przy pomocy nakladki systemowej Konfigurowanie pamieci DOS: configsys, autoexecbat Obstuga urzqdzeri w trybie rzeczywistym MS-DOS, tadowanie sterownikow Tworzenie dyskietki systemowej, przenoszenie systemu 7 lnstalacja systemu, sprzgtu i oprogramowania Windows lnstalacja i aktualizacja systemu Windows, wymagania sprzetowe Charakterystyka procesu instalacji Typy i fazy instalacji systemu Uruchomienie systemu lnstalowanie sprzgtu Mechanizm Plug & Play Rgczna instalacja i konfiguracja sprzetu Menedier urzqdzeii Zasoby sprzetowe Urzqdzenia USE lnstalacja oprogramowania Wykonywanie instalacji typowej i niestandardowej Obserwacja poszczegolnych faz instalacji, Uruchamianie systemu Windows po raz pierwszy Dodawanie nowego urzqdzenia Reczne instalowanie i konfigurowanie urzqdzeii Przeglqdanie drzewa urzqdzeri, wtasciwosci i zasobow lnstalowanie oprogramowania uzytkownika 8 Konfiguracja Windows do pracy w sieci Sktadniki oprogramowania sieci: klient, karta, protok6i, usluga Bezposrednie polqczenie kablowe Modemy i poity COM Dial-Up networking lnne metody dostgpu do lnternetu Glowne cechy protokolu TCPIIP Praca w trybie off-line Korzystanie z podstawowych ustug Internetu, netykieta Przeglqdarka internetowa Poczta elektroniczna Komunikatory Bramki SMS + lnstalowanie i konfigurowanie skladnikow sieci + Konfigurowanie bezposredniego potqczenia kablowego dw6ch komputerow lnstalowanie i konfigurowanie modemu i potqczenia Dial-Up networking a OkreSlanie glownych cech protokotu TCPIIP

11 Konfigurowanie opcji i ustawien przegiqdarki internetowej Przegladanie wybranych stron W, wyszukiwanie inforrnacji ~onfig~rowaniekonta pocztowego Wysylanie i odbieranie poczty e-rnail Konfigurowanie i korzystanie z grup dyskusyjnych Wyszukiwanie i pobieranie piikow przez FTP lnstaiowanie i konfigurowanie programow kornunikacyjnych Korzystanie z brarnek SMS 9 Praca w sieci rownoprawnej Logowanie do sieci Udostgpnianie i korzystanie z zasobow w grupach roboczych Udoste~nianie folderow, dvskow i napedow CD-ROM ~a~owanie dysk6h Kontrola dostepu -do udostepnionych zasob6w Udostgpnianie i korzystanie z drukarek w sieci Konfiguracja skladnikow oprograrnowania sieci Konfigurowanie udostgpniania zasobow Stosowanie zabezpieczen na poziornie zasobow Korzystanie z udostgpnionych zasobdw, rnapowanie dysk6w Instaiowanie, udostgpnlanie i korzystanie z drukarek w sieci 10 Wsp6lpraca systemu Windows z serwerarni sieci lokalnej Wspolpraca z serwerem Windows Architektura sieciowa systernu Windows Dornena Windows, Active Directory Uwierzytelnianie uzytkownika w sieci Przeglqdanie zasobow w dornenie Windows Dornenowe konta uzytkownikow i grup Zabezpieczenia sieciowe Zasady grupy GPO Wspolpraca z sewerern Novell NetWare Wlasciwosci oprograrnowania Klient sieci NetWare Uwierzytelnianie w NetWare Przeglqdanie zasobow sieciowych NetWare Drukowanie w Srodowisku NetWare Logowanie lokalne i do dorneny Windows Korzystanie z zasobow i uslug serwera Windows Analizowanie Active Directory Zarzqdzanie dornenowyrni kontarni indywidualnych uzytkownik6w i grup Tworzenie konta kornputera w dornenie Przeglqdanie zasad grupy GPO Logowanie do serwera Noveli NetWare Przeglqdanie wlasciwosci Klienta sieci NetWare

12 Korzystanie z zasobow i uslug serwera Novell NetWare Przeglqdanie NDS, edirectory Udostgpnianie zasobow z kontrolq dostgpu na poziomie uiytkownika 11 Systemy wielodostgpne UnixlLinux WielozadaniowosC WielodostgpnosC Zarzqdzanie pamigciq System plikow Urzqdzenia lnterpretatory poleceri, powtoki systemu Praca w tle Licencja GNU Konsole wirtualne, terminale, zdalne konsole Uzytkownicy, grupy, logowanie, uwierzytelnianie Procesy, zadania, ustugi Jqdro, moduly ladowalne, obsluga urzqdzeti Systemy plikow Linuxa Charakteryzowanie systemow wielodostgpnych Charakteryzowanie glownych cech systemu UnixlLinux Logowanie do systemu 12 Podstawowe operacje w systernie UnixlLinux Przeglqd polecen powloki systemu Dostgp do podrgcznika systemowego, manualia Operacje na pl~kach i katalogach Przeszukiwanie systemu plikow Kompresja i dekompresja plikow Prawa do pl~ku Edytory tekstu Skrypty powloki Podstawy obslugi X Pulpity, menedzer okien Konflguracja pulpitu, aplety Programy zarzqdzajqce pulpitem Programy terminali dla srodowiska X Wykonywanie podstawowych poleceri powloki systemu Uzyskiwanie pomocy w manuaiiach i podrqczniku systemowym Wykonywanie poleceri na plikach i katalogach Tworzenie i edycja plikow, nadawanie praw Praca w dostgpnych powlokach tadowanie wybranego pulpitu i menediera okien Konfigurowan~e i zarzqdzanie puipitem 13 Przebieg instalacji systernu UnixlLinux Dystrybucje systemu UnixlLinux lnterfejs programu instalacyjnego Wybor klawiatury Rodzaj instalacji Obsluga urzqdzeri Partycjonowanie dysku Wyb6r pakietow do zainstalowania Formatowanie i instalacja lnstalacja bootloadera Konfiguracja X Windows Uruchomienie systemu cwiczenia lnstalowanie systemu UnixlLinux

13 14 UnixILinux w sieci Konfiguracja karty sieciowej Ustawienia protokotu TCPIIP Potqczenie PPP Konfiguracja, odbieranie i wysylanie poczty elektronicznej Przeglqdarki WWW Protokot FTP, pobieranie plikow Programy komunikacyjne Konfigurowanie karty sieciowej, ustawienia TCPIIP Konfigurowanie potqczenia PPP Korzystanie z roznych przeglqdarek internetowych Konfigurowanie i korzystanie z poczty w systemie Linux 15 Programy uiytkowe i narrqdziowe Procesory tekstu Oprogramowanie biurowe Programy graficzne Multimedia, dtwigk Uruchamianie i korzystanie z apiikacji systemu Linux -0dczytywane i zapisywanie danych w formatach MS Office lg;administrowanie systemem UnixlLinux Przygotowanie serwera do pracy w sieci Internet Uruchamianie programow Sprawdzanie ilosci wolnego miejsca na dysku lnformacje o pamigci Obciqzenie systernu Zarzqdzanie kontarni uiytkowniklrw Obsluga plikbw Archiwizacja Automatyczne wykonywanie zadari ':+ Wykonywanie zadari administracyjnych za pomocq narzgdzi wybranej dystrybucji systernu UnixILinux 17 Podstawowe zagadnienia dotyczqce sieci komputerowych KorzySci wynikajqce z wdrotenia sieci Sieci Peer to Peer I sieci KlienVSerwer Zakres sieci lokalnych LAN i rozlegtych WAN Podstawowe komponenty sieci: karty sieciowe, kable, urzqdzenia komunikacji bezprzewodowej Topologie sieci: magistrala, gwiazda, pierscieti, siatka, topologie mieszane Technologie sieciowe, metody dostgpu, szybkosc transferu Urzqdzenia do rozbudowy sieci: wzmacniaki, koncentratory, mosty, switche, routery, bramy, urzqdzenia zdalnego dostgpu - funkcje i zastosowanie Charakteryzowanie sieci rownoprawnych i sieci KlienVSerwer

14 ldentyfikowanie zakresu sieci Okreslanie funkcji karty sieciowej ldentyfikowanie i okreslanie wlasciwosci kabli sieciowych Okreslanie poszczeg6lnych topologii sieci Charakteryzowanie technologii Ethernet i metody dostgpu z wykrywaniem kolizji Okreslanie przeznaczenia urzqdzen sieciowych Konfigurowanie i badanie wplywu urzqdzeli sieciowych na pracg sieci 18 Protokoly sieciowe, TCPlP Typy protokol6w Warshvy modelu ISOIOSI Typy transmisji danych: unicast, multicast, broadcast Protokoly TCPIIP, IPXISPX, NetBEUI, AppleTalk i protokoty zdalnego dosigpu Protokoty komunikacji bezprzewodowej Stos protokolow TCPIIP Protokoty warstwy aplikacji: HTTP, FTP Protokoly warstwy transportowej: TCP, UDP Protokoly warstwy internetowej: IP, ICMP, IGMP, ARP Protokoly warstwy interfejsu sieciowego: Ethernet ATM Narzqdzia do protokotbw TCPIIP ldentyfikacja aplikacji, 'socket: adres IP + port DNS, mapowanie nazw domenowych na adresy IP Proces przesylania danych, elementy pakietu Routing, trasowanie przesylania danych Okreslanie protokol6w rutowalnych i nierutowalnych OkreSlanie warstw modelu OSI Charakteryzowanie podstawowych protokolow sieciowych Charakteryzowanie poszczegolnych protokotbw TCPIIP Stosowanie poieceri, narzgdzi protokotow TCPIIP Sprawdzanie trasy przesylania pakiet6w 19 Adresowanie IP Struktura adresu IP, adres sieci, adres hosta Klasy adresow Podsieci maska podsieci i jej struktura Zasady adresowania IP Adresowanie statyczne i automatyczne Problemy zwiqzane z przydzielaniem klasycznych adresow IP Postac binarna adresu IP i maski podsieci Optymalizacja adresowania IP Okreslanie klasy adresu OkreSlanie hostow lokalnych i odlegtych ldentyfikowanie prawidlowych adres6w IP Przeglqdanie konfiguracji IP Przeliczanie adresu IP i maski podsieci w postaci binarnej

15

16 Uwagi o realizacji Program przedmiotu Systemy operacyjne i sieci komputerowe obejmuje tresci dotyczqce poslugiwania sie wiedzq o systemach operacyjnych, dobierania systemu operacyjnego do okreslonych potrzeb, obstugiwania, instalowania i konfigurowania systemow operacyjnych Przed przystmieniem do realizacji zajec, naleiy zdiagnozowac poziom oraz zakres opanowania przez uczniow wiadomosci i umiejetnosci dotyczqcych system6w operacyjnych i sieci komputerowych Wskazane jest systematyczne wyrownywanie poziomu wiedzy ucznibw, elirninowanie nieprawidlowych nawyk6w oraz utnvalanie zasad bezpiecznej pracy z systemem operacyjnym Podczas realizacji programu proponuje sie stosowac nastepujqce metody nauczania: wyktad informacyjny, pokaz z objasnieniem oraz praktyczne W trakcie zajgc naleiy sygnalizowat i podkreslac podobietistwa i r6inice miedzy poszczeg6lnymi wersjami systemu MS Windows wykorzystujqc pplnsze, foliogramy i prezentacje multimedialne Wykorzystujqc nabyte wczesniej wiadornosci, dotyczqce konfigurowania systemu i zarzqdzania nim, uczniowie opanowujq niezbedne urniejetnosci poslugiwania sig trybem MS-DOS, instalowania i konfigurowania'systemu, urzqdzeri i oprogramowania oraz konfigurowania i,dostosowywania systemu Windows do pracy w sieciach W kolejnym etapie : procesu ksztatcenia uczniowie poznajq wielodostepny system operacyjny UnixlLinux Ternaty zostaty tak dobrane, aby moina je bylo realizowac bez wzglgdu na wybranq dystrybucje systemu operacyjnego Koticowy etap realizacji programu dotyczy budowy sieci komputerowych oraz administrowania wybranym serwerem sieci lokalnej Wybierajac platforme senvera naleiy uwzglgdnic infrastrukturg sieci oraz moiliwoici ekonomiczne szkoty Wykonywanie Cwiczeri naleiy kaidorazowo poprzedzic instruktaiem, organizujqc je tak, aby uczniowie poznajqc nowe tematy wykorzystywali i utrwalali wczesniej nabyte umiej~tnosci Zajecia naleiy prowadzit w grupach 8-12 osobowych, w pracowni komputerowej, przy komputerach polqczonych w siec Dyski twarde powinny by6 podzielone na partycje przeznaczone dla kaidego z systemow, z zainstalowanym programem rozruchowym umoiliwiajqcym przy starcie wybor systemu operacyjnego Windows lub UnixlLinux Zaleca sig, aby czgsc zajec prowadzona byla z wykorzystaniem angielskiej wersji i anglojezycznej dokumentacji systemow operacyjnych, w celu utrwalenia terminologii komputerowej

17 Proponowany podziat godzin na realizacje poszczeg6lnych dzial6w tematycznych przedstawiono w tabeli p~ ~~ Praca w sieci r6wnoprawnei Wsp6ipraca systemu Windows z serwerem sieci loka nej Systemy wielodostgpne Un'wl-inux Podstawowe operacje systemu UnixRinux Przebieg instalacji systemu Uniwl~inux UnixAinux w sieci Prograrny utytkowe i narzgdziowe Adrninistrowanie systemem UnivRinux Podstawowe tagadnienia dotyczqw sieci komputerowych Protokoiy sieciowe TCPlP Adresowanie IP SieC Internet I I I 21 IAdministracja sewerem sieci lokalnei I 44,nc I* > Podane w tabeli liczby godzin przeznaczonych na realizacje dziai6w tematycznych majq charakter orientacyjny Nauczyciel mote wprowadzit pewne zmiany w celu dostosowania programu do specyfiki szkdy i pot~eb lokalnego rynku pracy * ~rocoz~cje rnetod sprawdzania i oceny osiqgnigc edukacyjnych ucznia Sprawdzanie i ocenianie osiqgnigt uczni6w powinno odbywat sie systematycznie podczas realizacji programu, na podstawie kryteri6w przedstawionych na poczqtku zajqk Kryteria oceniania powinny dotyczyt poziomu oraz zakresu opanowania przez uczni6w wiadomosci I umiejetnosci wynikajqcych ze szczeg6lowych celow ksztatcenia Na podstawie analizy i hierarchizacji tych cel6w, nauczyciel powinien opracowae wymagania edukacyjne na poszczeg6lne stopnie szkolne

18 Podczas realizacji programu nauczania osiqgniecia uczniow proponuje sie sprawdzat za pomocq - ustnych i pisemnych sprawdzianow wiadomosci i umiejgtnosci, - testow osiqgniec szkolnych, - sprawdzianow praktycznych wykonywanych przy stanowisku komputerowym, - obserwacji pracy ucznia podczas wykonywania Cwiczeri W koricowej ocenie osiqgnigc uczniow, po zakoiiczeniu realizacji programu nauczania przedrniotu, naleiy uwzglgdnic wyniki wszystkich metod sprawdzania zastosowanych przez nauczyciela W procesie oceniania nalezy takze uwzglgdnic aktywnosc ucznia na zajeciach Literatura Ball 6: Linux, Helion, Gliwice 1998 Boyce J: Windows 98 PL, Vademecum profesionalisty Helion, Gliwice 1999 Cassel P: Windows 2000 Professional Ksigga eksperta Helion, Gliwice 2002 Hallberg 0: Sieci komputerowe - Kurs podstawowy Wydawnictwo Edition, Krakow Hunt C: TCPllP - Administracja sieci Oficyna ~ydawnicza READ ME, Warszawa 1998 Karanjit S Siyan: Windows 2000 Server kompendiurn Robomatic, Wroclaw 2001 Koronkiewicz P: Alchemia konfiguracji Windows 95 Croma, Wroclaw 1997 Madeja L: z systemu Linux, podstawy obslugi systemu Mikom, Warszawa 1999 Michalowska A,, Michalowski S:Sieci komputerowe od A do 2 Mikom, Warszawa, 2000 Minesi M, Chtystiansen E, Shaper K: Windows 98 PL, ksiega eksperta Helion, ~liwice 1999 Neibauer A,: Domowe sieci komputerowe Wydawnictwo RM, Warszawa 2000 Petersen R: Linux Arkana Wydawnictwo RM, Warszawa 2000 Shafer K: Novell Wielka Ksigga Sieci Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 1999 Sloan J D: Narzedzia administrowania sieciq Wydawnictwo RM, Warszawa 2002 Sokot M: - poczta elektroniczna dla kazdego Helion, Gliwice 1999

19 Strebe M Perkins Ch: Firewalls - Sciany ogniowe Mikom, Warszawa 2000 Strebe M: NT SERVER 4 Mikorn, Warszawa 2000 Tittel Ed, Stewart J M: lntranet - Biblia Akadernicka Oficyna Wydawnicza EXIT Warszawa 1999 Urbariski A: MS DOS 60 Intersoftland, Warszawa 1993 Wozniak J, Nowicki K: Sieci LAN, MAN i WAN - protokoty kornunikacyjne Wydawnictwo Fundacji Postapu Telekomunikacji, Krakow 2000 Wright R: Elementarz Routingu IP Mikorn, Warszawa 1999 Czasopisrna inforrnatyczne Dokumentacja zawarta z oprogramowaniern Windows Materialy Microsoft MOC Zasoby internetowe wwwrnicrosoftcom, wwwrnicrosoftcom/technet/, supportrnicrosoftcorn Zasoby internetowe, wwwjtzorgpl i inne dotyczqce systernow UnixILinux Wykaz literatuw nalezy aktualizowad w miarp ukazywania sip nowych pozycji wydawniczych

20 OPROGRAMOWANIE BIUROWE Szczeg6~owe cele ksztatcenia W wyniku procesu ksztatcenia ucze~lstuchacz powinien umiet: - zastosowad zasady bezpiecznej pracy z kornputerem, - skonfigurowat potrzebne oprograrnowanie, - dobrat pararnetry: czcionki, akapitu, strony, sekcji, dokumentu, - zaprojektowak, zrnodyfikowab i zastosowat style, - zairnportowat i wyeksportowat dokumenty w roinych formatach, - zastosowat mechanizmy OLE, - zastosowat: tabele, rarnki, wykresy, eiernenty graficzne i edytor rownan w dokurnentach tekstowych, - wydrukowat dokumenty, koperty i e:ykiety, postuiyt sig automatycznq korektq blgdow, i stownikiem synonimow, zastosowat naglowki, stopki, przypisy i komentarze, zastosowad programy OCR, posluiyc sig korespondencjq seryjnq, - zastosowad urzqdzenia wykorzystywane w pracy biurowej - wyjasnit podstawowe hasla i pojgcia wystgpujqce w sieci Internet, postuiyt sig pocztq elektronicznq oraz zasobarni sieci Internet,' wprowadzit tekst, liczby, daty i czas do arkusza'kalkulacyjnego, dokonat edycji i sformatowat zawartost arkusza, skoroszytu, zastosowat r6ine rodzaje adresowania kornorek, zastosowat formuly i funkcje do obliczeri, zastosowat polqczenia pomiqdzy arkuszarni i skoroszytarni, narysowat obiekty graficzne na arkuszach i dokonat ich edycji, przedstawit wyniki obliczeri w postaci graficznej; posortowak, pogrupowac i przefiltrowat dane, - zaprogramowat makroinstrukcje do automatyzacji dziatania arkusza, zabezpieczyt dane w arkuszach, zarzqdzid kontaktarni, informacjarni i przydzielid im priorytety, zaplanowat zadania przy uiyciu kalendarza, - zaprojektowat bazy danych i utworzyt tabele danych, okreilit relacje migdzy tabelami, polqczyt tabele zewngtrzne, dotqczyd, usunqd rekordy i dokonat ich edycji, wyszukat, posortowak, pogrupowat i przefiltrowat rekordy, - zaprojektowat zapytania, formularze, raporty, - zaprojektowat elementy sterujqce, - zastosowat wyrazenia w zapytaniach, forrnularzach, raportach, - zaplanowat i zastosowak rnakra oraz polecenia jgzyka SQL, - zaprojektowak pararnetry wydruku formularzy, raportow, - zastosowat ochrong baz danych,

21 - zaplanowat prezentacje i skorzystat z szablonow, - dolqczyt do prezentacji slajdy i dokonac edycji zawartokci slajdu, - zrnodyfikowat w prezentacji wykresy, diagramy i obiekty graficzne, - zastosowat animacje tekstu, rysunku i przejsc rnigdzy slajdarni - sporzqdzit dokumenty w jgzyku angielskirn, - wyjasnic informacje w jqzyku angielskirn przekazywane przez kornputer w poczcie elektronicznej i sieci internet, - postuiyc: sie inforrnacjqz roznych irodel w jezyku angielskim Material nauczania 1 Edytor tekstu Wprowadzanie i edytowanie tekstu Forrnatowanie dokurnentu Tworzenie dokurnentu z uwzglgdnieniern tabel, elernentow graficznych i wykresow Tworzenie dokurnentu korespondencji seryjnej Wykorzystanie narzgdzi grarnatycznych prograrnu Wspolpraca z innymi prograrnarni Skanowanie dokumenttrw Drukowanie dokumentow Urzqdzenia wykorzystywane w pracy biurowej 'Formatowanie dokurnentu wedlug wzorca Zastosowanie w dokurnencie rysunkdw, tabel i wykresow :,Wykorzystywanie korespondencji seryjnej do drukowania kopert lrnportowanie danych z innych programow Wyszukiwanie i zarniana istniejqcego znaku na inny w calyrn dokumencie Pisanie wzorow za pornocq edytora r6wnari Wykorzystywanie skanera i prograrnow OCR Wstawianie obiektow do dokurnentow = 2 Poczta elektroniczna i siec lnternet Wysyfanie i odbieranie poczty elektronicznej Obsfuga przeglqdarki internetowej Wyszukiwanie inforrnacji w sieci lnternet Zaktadanie konta poczty elektronicznej Konfigurowanie prograrn6w pocztowych Postugiwanie sie przeglqdarkqinternetowq Wyszukiwanie inforrnacji na okreslony ternat w sieci lnternet

22 3 Urzqdzenia wykorzystywane w pracy biurowej Wykorzystanie skanera lnstalacja i konfiguracja modemu Obsiuga faksu Podlqczanie skanera do komputera Montowanie, instalowanie i konfigurowanie rnodemu Wysyianie i odbieranie faksow 4 Arkusz kalkulacyjny Tworzenie arkusza kalkulacyjnego Zastosowanie formut w arkuszu kalkulacyjnym Wykorzystanie funkcji do obliczeti Tworzenie wykres6w na podstawie danych z arkusza Sortowanie i filtrowanie danych Tabela przestawna Makropolecenia Wspolne uzytkowanie skoroszytow Wspolpraca z innymi programarni Drukowanie Projektowanie arkusza okreslajqcego wielkosc naleinego podatku dochodowego Obliczanie wartosci funkcji rnaternatycznych iprzedstawianie wynikbw na wykresie lmportowanie i eksportowanie danych Projektowanie arkusza obliczajqcego splate kredytu bankowego Prezentowanie graficzne danych 5 Programy do tworzenia prezentacji Projektowanie prezentacji Tworzenie zlozonych prezentacji Korzystanie z gotowych szablondw Drukowanie zawartosci prezentacji Wykonywanie prezentacji na zadany temat wedlug wlasnego projektu Wykonywanie prezentacji na dowolny temat z wykorzystaniem szablon6w 6 Menedier informacji osobistej (Organizer) Prowadzenie kalendarza i planowanie spotkati z innymi utytkownikami Zarzqdzanie zadaniami i organizowanie list zadafi zwiqzanych z iyciem zawodowym i prywatnym Prowadzenie dziennika w celu rejestrowania i Sledzenia roinego typu czynnosci Planowanie rozkladu zajec za pornocqorganizera

23 Zarzqdzanie informacjami i przydzielanie im priorytetow 7 Bazy danych Projektowanie prostych baz danych Normalizacja bazy Tabele Zapytania Formularze Raporty Makra Jgzyk SQL Export i import danych Bezpieczeristwo i korzystanie z danychy-wsp6lpraca z innymi programami Automatyczne kreowanie baz danych Opracowanie bazy danych na zadany przez nauczyciela temat Dotqczanie tabel z innych baz danych -0 lmportowanie danych z arkusza kalkulacyjnego i pliku tekstowego ~rodki dydaktyczne Oprogramowanie komputerowe typu edytor tekstu oprggramowanie do tworzenia prezentacji Oprogramowanie komputerowe typu arkusz kalkulacyjny Oprogramowanie komputerowe typu bazy danych Oprogramowanie OCR Przeglqdarki stron W Programy do obslugi poczty elektronicznej Elektroniczny organizer Uwagi o realizacji Program przedmiotu Oprogramowanie biurowe obejmuje zagadnienia dotyczqce oprogramowania typu edytor tekstu, arkusza kalkulacyjnego, programow do tworzenia prezentacji i baz danych oraz poslugiwania sig :pocztq elektronicznq i sieciq Internet Zajqcia naleiy prowadzic stosujqc nastgpujqce metody nauczania: wyklad informacyjny, pokaz z objasnieniem praktyczne Podczas realizacji programu przedmiotu moina stosowac oprogramowanie z pakietu Microsoft Office ze wzglgdu na jego popularnosc, naleiy jednak zaprezentowac rowniei inne, zwlaszcza bezplatne, ogolnodostepne oprogramowanie Po zakoriczeniu realizacji programow poszczeg6lnych dzialow tematycznych wskazane jest wykonywanie Cwiczeri o wysokim stopniu trudnosci Omawiajqc zagadnienia dotyczqce edytora tekstu, szczegblnq uwage naleiy zwrocic na istniejqce w edytorach narzgdzia zwiqzane z pisowniq i gramatykq oraz na poslugiwanie sig szablonami Ponadto wskazane jest przedstawienie wspotpracy edytora z innymi programami

24 W trakcie zajed dotyczqcych poczty elektronicznej i sieci Internet, naleiy zapoznac uczniow z rnoiliwosciami jakie daje dostep do ogolnoswiatowych zasobow Waine jest ksztaltowanie umiejetnosci korzystania z poczty elektronicznej, wyszukiwania i selekcjonowania inforrnacji oraz planowania spotkah z innymi uiytkownikarni za pomocq organizera W ramach zajec z zakresu urzqdzeti wykorzystywanych w pracy biurowej, naleiy zaprezentowac uczniom sposob podlqczania, konfigurowania i korzystania z takich urzqdzeh jak: fax, skaner czy modem Podczas realizacji zagadnieti obejmujqcych korzystanie z arkusza kalkulacyjnego, naleiy ksztaltowai: urniejqtnosc: stosowania forrnul i funkcji do rozwiqzywania problerntrw oraz dokonywania analizy danych Kaidy uczen powinien wykonak projekt arkusza kalkulacyjnego wedlug zaloien przygotowanych przez nauczyciela Podczas Cwiczeri dotyczqcych programow do tworzenia prezentacji, naleiy zwracat uwage na ksztaltowanie umiejetnosci rozplanowywania prezentowanych informacji tak, aby byly one przejrzyste i czytelne W trakcie : zajgc z zakresu baz danych, szczeg6lnie waine sq- 'obejmujqce~importowanie i zalqczanie tabel baz danych oraz pracg z rnakrami Zajecia powinny odbywac sie w pracowni wyposaionej w komputery z dostepemdo lnternetu, w grupie liczqcej do 12 osob Proponowany podziat godzin na realizacje poszczegtrlnych dziatow tematycznych zamieszczono w tabeli vrlentacyjna LP Dzialy programowe liczba godzin 1 IEdytor tekst6w I 48 7 IBazy danych I 80 Razem: I 252 Wynikajqca z planu nauczania liczba godzin przeznaczonych na realizacjg dzialow tematycznych ma charakter orientacyjny Nauczyciel rnoie wprowadzic pewne zrniany w celu dostosowania programu do specyfiki szkoly i potrzeb lokalnego rynku pracy

312[01]/T,SP/MENiS/2004.06.14 PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK INFORMATYK 312[01] OPROGRAMOWANIE BIUROWE. Szczegółowe cele kształcenia

312[01]/T,SP/MENiS/2004.06.14 PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK INFORMATYK 312[01] OPROGRAMOWANIE BIUROWE. Szczegółowe cele kształcenia 312[01]/T,SP/MENiS/2004.06.14 PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK INFORMATYK 312[01] OPROGRAMOWANIE BIUROWE Szczegółowe cele kształcenia W wyniku procesu kształcenia uczeń/słuchacz powinien umieć: - zastosować zasady

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE

SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE Autor: Administrator 04.10.2007. Zmieniony 04.10.2007. Strona dla uczniów Radosława Sameckiego SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE (na podstawie programu nauczania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp Rozdział 1. Zasady pracy z komputerem Rozdział 2. Budowa komputera... 20

Spis treści. Wstęp Rozdział 1. Zasady pracy z komputerem Rozdział 2. Budowa komputera... 20 Spis treści Wstęp... 9 Rozdział 1. Zasady pracy z komputerem.... 13 1.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy... 13 1.2. Normy prawne dotyczące rozpowszechniania programów komputerowych i ochrony praw autorskich....

Bardziej szczegółowo

Systemy i sieci komputerowe. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk

Systemy i sieci komputerowe. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk Systemy i sieci komputerowe. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk Autor: Paweł Bensel Książka jest wznowionym wydaniem "Systemy i sieci komputerowe. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk"

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Projekt: Podnoszenie kwalifikacji drogą do sukcesu Szkolenie: kurs komputerowy ECDL Start Termin szkolenia: 19. 03. 2015r. 10. 06. 2015 r. Termin Egzaminu ECDL Start:

Bardziej szczegółowo

Spis treści 3. Spis treści

Spis treści 3. Spis treści 3 Wstęp... 9 1. Informatyka w procesie zarządzania przedsiębiorstwem... 15 1.1. Związek informatyki z zarządzaniem przedsiębiorstwem... 17 1.2. System informacyjny a system informatyczny... 21 1.3. Historia

Bardziej szczegółowo

Dział Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący

Dział Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący Przedmiotowy system oceniania Zawód: Technik Informatyk Nr programu: 312[ 01] /T,SP/MENiS/ 2004.06.14 Przedmiot: Systemy Operacyjne i Sieci Komputerowe Klasa: pierwsza Dział Dopuszczający Dostateczny Dobry

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracowni komputerowej, zasady Regulamin pracowni komputerowej, bezpieczeństwa i higieny pracy. zasady bezpieczeństwa i higieny pracy.

Regulamin pracowni komputerowej, zasady Regulamin pracowni komputerowej, bezpieczeństwa i higieny pracy. zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. dla klas I - IV TI technikum informatycznego nr progr. 312[01]/T, SP/MENIS/2004.06.14 prowadzący zajęcia: Sławomir Radomski, Zenon Kreft, Wojciech Borzyszkowski 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 DZIAŁ Zakres

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH TECHNIK INFORMATYK

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH TECHNIK INFORMATYK PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH TECHNIK INFORMATYK 1 SPIS TREŚCI: I. SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE.3 II. OPROGRAMOWANIE BIUROWE...8 III. PROGRAMOWANIE STRUKTURALNE I OBIEKTOWE..9 IV.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ Systemy baz danych 1. 2 Wstęp do baz danych 2. 2 Relacyjny model baz danych. 3. 2 Normalizacja baz danych. 4. 2 Cechy

Bardziej szczegółowo

Plan nauczania informatyki Opracował: mgr Daniel Starego

Plan nauczania informatyki Opracował: mgr Daniel Starego Obowiązuje od roku szkolnego 000/00 Plan nauczania informatyki Opracował: mgr Daniel Starego Szkoła podstawowa klasy IV VI Dział, tematyka L. godz. I rok II rok. TECHNIKA KOMPUTEROWA W ŻYCIU CZŁOWIEKA

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych)

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Miejsce prowadzenia szkolenia Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Pracownie komputerowe znajdujące się w wyznaczonych

Bardziej szczegółowo

5. Arkusz kalkulacyjny Excel 205

5. Arkusz kalkulacyjny Excel 205 Informatyka dla kadry kierowniczej przedsiębiorstwa : podręcznik akademicki / Jan Kowalczuk, Barbara Niekrasz, Anna Wallis ; pod red. Eugeniusza Michalskiego. Koszalin, 2012 Spis treści Wstęp 9 1. Informatyka

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Projekt: Podnoszenie kwalifikacji drogą do sukcesu Szkolenie: Kurs obsługi komputera ECDL start (harmonogram kursu języka angielskiego zostanie umieszczony wkrótce) Termin

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie biurowe. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk

Oprogramowanie biurowe. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk Oprogramowanie biurowe. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk Autor: Jolanta Pokorska Podręcznik jest zgodny z podstawą programową kształcenia w zawodzie technik informatyk 312[01]. Numer dopuszczenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH. PROGRAMOWANIE STRUKTURALNE i OBIEKTOWE

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH. PROGRAMOWANIE STRUKTURALNE i OBIEKTOWE PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH PROGRAMOWANIE STRUKTURALNE i OBIEKTOWE Technik informatyk - symbol cyfrowy 312[01]; Nr programu 312[01] /T,SP/ MENiS / 2004.06.14 Szczegółowe cele kształcenia W

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu 312[01]/T, SP/MENiS/2004.06.14 PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK INFORMATYK 312[01] Zatwierdzam Minister Edukacji Narodowej i Sportu Warszawa 2004-1 - Autorzy: mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9. Rozdział 1. Wprowadzenie do pakietu Office 2007... 11. Rozdział 2. Edytory tekstu program Word... 15

Spis treści. Wstęp... 9. Rozdział 1. Wprowadzenie do pakietu Office 2007... 11. Rozdział 2. Edytory tekstu program Word... 15 Spis treści Wstęp... 9 Rozdział 1. Wprowadzenie do pakietu Office 2007... 11 1.1. Nowy interfejs... 11 1.2. Nowe formaty plików... 13 1.3. Podgląd w czasie rzeczywistym... 14 1.4. Nowe funkcje... 14 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu 312[01]/T,SP/MENiS/2004.. PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK INFORMATYK 312[01] Zatwierdzam Minister Edukacji Narodowej i Sportu Warszawa 2004 Autorzy: mgr inż. Piotr Matuszewski

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa Technik informatyk PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK SYMBOL CYFROWY 312[01]

Podstawa programowa Technik informatyk PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK SYMBOL CYFROWY 312[01] PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK SYMBOL CYFROWY 312[01] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się systemami operacyjnymi;

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. BUDOWA I FUNKCJONOWANIE KOMPUTERA PC

ROZDZIAŁ I. BUDOWA I FUNKCJONOWANIE KOMPUTERA PC Spis treści WSTĘP ROZDZIAŁ I. BUDOWA I FUNKCJONOWANIE KOMPUTERA PC 1.1. Elementy budowy fizycznej mikrokomputera 1.1.1. Jednostka centralna 1.1.2. Urządzenia wejściowe 1.1.3. Urządzenia wyjściowe 1.2.

Bardziej szczegółowo

Wymagania - informatyka

Wymagania - informatyka Budowa i przeznaczenie komputera osobistego System operacyjny jednostka centralna, dysk twardy, pamięć RAM, płyta główna, procesor system operacyjny, DOS, Windows 95/98, WinXP, Win7 Znajomość podstawowych

Bardziej szczegółowo

1. Zasady bezpieczeństwa podczas pracy z komputerem

1. Zasady bezpieczeństwa podczas pracy z komputerem 3 1. Zasady bezpieczeństwa podczas pracy z komputerem 1 BHP oraz zasady porządkowe w pracowni komputerowej... 10 1.1. Bezpieczna praca przy komputerze... 10 1.2. Regulamin pracowni komputerowej... 13 1.3.

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu 312[01]/T,SP/MENIS/2004.06.14 PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK INFORMATYK 312[01] Warszawa 2004 1 Autorzy: mgr inŝ. Piotr Matuszewski mgr Grzegorz Samociuk mgr Marek Sobiech

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Dział Zagadnienia Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Arkusz kalkulacyjny (Microsoft Excel i OpenOffice) Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Program. Technologia informacyjna

Program. Technologia informacyjna 8QLZHUV\WHW6]F]HFLVNL Instytut Fizyki Program ]DMü]SU]HGPLRWX Technologia informacyjna Szczecin 2008 &(/=$- û &HOHP ]DMü MHVW ]GRE\FLH SU]H] VWXGHQWyZ SUDNW\F]Q\FK XPLHMWQRFL Z ]DNUHVLH gromadzenia danych,

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkolenia Kurs umiejętności komputerowych ECDL na poziomie BASE

Harmonogram szkolenia Kurs umiejętności komputerowych ECDL na poziomie BASE Harmonogram szkolenia Kurs umiejętności komputerowych ECDL na poziomie BASE 9.08-19.09.016 Poszczególne daty zajęć Godziny realizacji zajęć (od-do) Osoba prowadząca zajęcia Temat zajęć edukacyjnych Opis

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA 2013/2014

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA 2013/2014 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA 2013/2014 Grafika komputerowa Programowanie strukturalne i obiektowe Urządzenia techniki komputerowej Oprogramowanie biurowe Opracował: Andrzej Pokrywka 1 Zawód: Technik informatyk

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA dla LICEUM

ROZKŁAD MATERIAŁU Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA dla LICEUM Urszula Wrzaskowska ROZKŁAD MATERIAŁU Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA dla LICEUM Lp BLOK TEMATYCZNY Ilość Temat zajęć godzin. Zapoznanie z programem nauczania. Regulamin pracowni i zasady pracy z komputerem.

Bardziej szczegółowo

ROZKŁADY MATERIAŁU PRZEDMIOT ELEMENTY INFORMATYKI KLASA IV, V I VI.

ROZKŁADY MATERIAŁU PRZEDMIOT ELEMENTY INFORMATYKI KLASA IV, V I VI. ROZKŁADY MATERIAŁU PRZEDMIOT ELEMENTY INFORMATYKI KLASA IV, V I VI. Rozkład materiału w klasach IV z przedmiotu "Elementy informatyki" w wymiarze a tygodniowo. Semestr I Lp. Jednostka tematyczna Osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Poziomy wymagań Konieczny K Podstawowy- P Rozszerzający- R Dopełniający- D Uczeń: - zna rodzaje sieci - zna topologie sieciowe sieci

Poziomy wymagań Konieczny K Podstawowy- P Rozszerzający- R Dopełniający- D Uczeń: - zna rodzaje sieci - zna topologie sieciowe sieci WYMAGANIA EDUKACYJNE PRZEDMIOT: Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi NUMER PROGRAMU NAUCZANIA (ZAKRES): 351203 1. Lp Dział programu Sieci komputerowe Poziomy wymagań Konieczny K Podstawowy-

Bardziej szczegółowo

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY NR ZADANIA. 2.1.2. Podstawowe informacje i czynności

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY NR ZADANIA. 2.1.2. Podstawowe informacje i czynności Moduł 2 - Użytkowanie komputerów - od kandydata wymaga się zaprezentowania wiedzy i umiejętności w zakresie wykorzystania podstawowych funkcji komputera klasy PC i jego systemu operacyjnego. Kandydat powinien

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla cyklu dwugodzinnego 1h tygodniowo w pierwszym roku nauczania

Wymagania edukacyjne z informatyki dla cyklu dwugodzinnego 1h tygodniowo w pierwszym roku nauczania Wymagania edukacyjne z informatyki dla cyklu dwugodzinnego 1h tygodniowo w pierwszym roku nauczania Klasy pierwsze Nauczyciel prowadzący: Marek Chemperek 1 Pierwszy rok nauczania semestr I. Tematyka Ocena

Bardziej szczegółowo

Program modułów pakietu Microsoft Office 2007 zawartych na Platformie e-learning SITOS

Program modułów pakietu Microsoft Office 2007 zawartych na Platformie e-learning SITOS Program modułów pakietu Microsoft Office 2007 zawartych na Platformie e-learning SITOS Podstawy technologii informatycznych Sprzęt Podstawy Wydajność Pamięć operacyjna i przechowywanie danych Urządzenia

Bardziej szczegółowo

Wymagania dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym. Gimnazjum nr 1 w Miechowie

Wymagania dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym. Gimnazjum nr 1 w Miechowie Wymagania dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym Gimnazjum nr 1 w Miechowie Informatyka Lp. Uczeń: 1. Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni komputerowej 2. Wie, na czym polega bezpieczna praca

Bardziej szczegółowo

Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi

Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi REFORMA 2012 Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek Kwalifikacja E.13.3 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK INFORMATYK Administrowanie.indd 1 2012-12-27 16:44:39

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI CERTYFIKAT UMIEJĘTNOŚCI KOMPUTEROWYCH (ECDL Core)

EUROPEJSKI CERTYFIKAT UMIEJĘTNOŚCI KOMPUTEROWYCH (ECDL Core) PROGRAM SZKOLENIA: EUROPEJSKI CERTYFIKAT UMIEJĘTNOŚCI KOMPUTEROWYCH (ECDL Core) Czas trwania: Formuła szkolenia: Opis szkolenia: 120 godzin dydaktycznych (45 min.) konwencjonalna stacjonarne zajęcia szkoleniowe

Bardziej szczegółowo

Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services

Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services Spis treści Podziękowania... xi Wprowadzenie... xiii Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services 1 Wprowadzenie do usług Reporting Services... 3 Platforma raportowania... 3 Cykl życia raportu...

Bardziej szczegółowo

Algorytmika i pseudoprogramowanie

Algorytmika i pseudoprogramowanie Przedmiotowy system oceniania Zawód: Technik Informatyk Nr programu: 312[ 01] /T,SP/MENiS/ 2004.06.14 Przedmiot: Programowanie Strukturalne i Obiektowe Klasa: druga Dział Dopuszczający Dostateczny Dobry

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Podstawy posługiwania się komputerem

Spis treści. Podstawy posługiwania się komputerem Spis treści Podstawy posługiwania się komputerem 1. Budowa i działanie komputera 15 1.1. Komputery i ich rodzaje 15 1.2. Zasada działania komputera 18 1.2.1. Komputer a użytkownik 18 1.2.2. Przetwarzanie

Bardziej szczegółowo

Microsoft Office 2016 Krok po kroku

Microsoft Office 2016 Krok po kroku Joan Lambert Curtis Frye Microsoft Office 2016 Krok po kroku Przekład: Leszek Biolik, Krzysztof Kapustka, Marek Włodarz APN Promise, Warszawa 2016 Spis treści Wprowadzenie.........................................................ix

Bardziej szczegółowo

ABC systemu Windows 2016 PL / Danuta Mendrala, Marcin Szeliga. Gliwice, cop Spis treści

ABC systemu Windows 2016 PL / Danuta Mendrala, Marcin Szeliga. Gliwice, cop Spis treści ABC systemu Windows 2016 PL / Danuta Mendrala, Marcin Szeliga. Gliwice, cop. 2016 Spis treści Wstęp 9 1 Instalacja i aktualizacja systemu 13 Przygotowanie do instalacji 14 Wymagania sprzętowe 14 Wybór

Bardziej szczegółowo

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Spis treści Wstęp... ix 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Składniki systemu Windows SBS 2008... 1 Windows Server 2008 Standard... 2 Exchange Server 2007 Standard...

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH. KL IV TI 6 godziny tygodniowo (6x15 tygodni =90 godzin ),

PLAN WYNIKOWY PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH. KL IV TI 6 godziny tygodniowo (6x15 tygodni =90 godzin ), PLAN WYNIKOWY PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH KL IV TI 6 godziny tygodniowo (6x15 tygodni =90 godzin ), Program 351203 Opracowanie: Grzegorz Majda Tematyka zajęć 2. Przygotowanie środowiska pracy

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia 1.1. Wprowadzenie do systemów operacyjnych

Efekty kształcenia 1.1. Wprowadzenie do systemów operacyjnych rzedmiot : Systemy operacyjne Rok szkolny : 2015/201 Klasa : 1 inf Zawód : technik informatyk; symbol 351203 rowadzący : Andrzej Matras Henryk Kuczmierczyk Na podstawie programu autorstwa: mgr Zbigniew

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Cele zajęć z przedmiotu

SYLABUS. Cele zajęć z przedmiotu Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora UR Nr 4/2012 z dnia 20.01.2012r. SYLABUS Nazwa przedmiotu Technologie informacyjne Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Prawa i Administracji Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Joyce Cox Joan Lambert. Microsoft Access. 2013 Krok po kroku. Przekład: Jakub Niedźwiedź

Joyce Cox Joan Lambert. Microsoft Access. 2013 Krok po kroku. Przekład: Jakub Niedźwiedź Joyce Cox Joan Lambert Microsoft Access 2013 Krok po kroku Przekład: Jakub Niedźwiedź APN Promise, Warszawa 2013 Spis treści Wprowadzenie................................................................vii

Bardziej szczegółowo

ABC 2002/XP PL EXCEL. Autor: Edward C. Willett, Steve Cummings. Rozdział 1. Podstawy pracy z programem (9) Uruchamianie programu (9)

ABC 2002/XP PL EXCEL. Autor: Edward C. Willett, Steve Cummings. Rozdział 1. Podstawy pracy z programem (9) Uruchamianie programu (9) ABC 2002/XP PL EXCEL Autor: Edward C. Willett, Steve Cummings Rozdział 1. Podstawy pracy z programem (9) Uruchamianie programu (9) Obszar roboczy programu (10) o Pasek tytułowy (10) o Przyciski Minimalizuj

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI CERTYFIKAT UMIEJĘTNOŚCI KOMPUTEROWYCH (ECDL Core)

EUROPEJSKI CERTYFIKAT UMIEJĘTNOŚCI KOMPUTEROWYCH (ECDL Core) PROGRAM SZKOLENIA: EUROPEJSKI CERTYFIKAT UMIEJĘTNOŚCI KOMPUTEROWYCH (ECDL Core) Czas trwania: 120 godzin dydaktycznych (45 min.), Formuła szkolenia: konwencjonalna stacjonarne zajęcia szkoleniowe Opis

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I Microsoft Word

Spis treści. Część I Microsoft Word Spis treści Wstęp 9 Rozdział 1. Microsoft Office 2010 szybki start 13 Wersje pakietu Microsoft Office 13 Instalator pakietu Microsoft Office na co zwrócić uwagę? 15 Co nowego w Microsoft Office 2010? 18

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ. Technikum Zawód: technik informatyk

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ. Technikum Zawód: technik informatyk PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ Technikum Zawód: technik informatyk 351203 Lp. Temat 1 Zajęcia wprowadzające. Zapoznanie z zakładem, regulaminem pracy, przepisami BHP oraz instruktaż bhp. 2 Montaż i eksploatacja

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do nauczania informatyki w liceum ogólnokształcącym Wersja I

Rozkład materiału do nauczania informatyki w liceum ogólnokształcącym Wersja I Zespół TI Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski ti@ii.uni.wroc.pl http://www.wsip.com.pl/serwisy/ti/ Rozkład materiału do nauczania informatyki w liceum ogólnokształcącym Wersja I Rozkład zgodny

Bardziej szczegółowo

Drugi rok nauczania semestr I. Ocena Tematyka Dopuszczająca Dostateczna Dobra Bardzo dobra 1 2 3 4 5 Multimedia

Drugi rok nauczania semestr I. Ocena Tematyka Dopuszczająca Dostateczna Dobra Bardzo dobra 1 2 3 4 5 Multimedia Drugi rok nauczania semestr I. Ocena Tematyka Dopuszczająca Dostateczna Dobra Bardzo dobra 1 2 3 4 5 Multimedia - Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni komputerowej - Wie, co to jest prezentacja multimedialna

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA Klasa VI Wymagania na ocenę śródroczną: Niedostateczną Uczeń nie spełnia wymogów na ocenę dopuszczającą. Dopuszczającą wymienia podstawowe

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do nauczania informatyki w liceum ogólnokształcącym Wersja II

Rozkład materiału do nauczania informatyki w liceum ogólnokształcącym Wersja II Zespół TI Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski ti@ii.uni.wroc.pl http://www.wsip.com.pl/serwisy/ti/ Rozkład materiału do nauczania informatyki w liceum ogólnokształcącym Wersja II Rozkład wymagający

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Lekcja 1: PowerPoint informacje podstawowe 1. Lekcja 2: Podstawy pracy z prezentacjami 36. Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 36

Spis treści. Lekcja 1: PowerPoint informacje podstawowe 1. Lekcja 2: Podstawy pracy z prezentacjami 36. Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 36 Spis treści Lekcja 1: PowerPoint informacje podstawowe 1 Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 1 Elementy programu 2 Poruszanie się po obszarze roboczym 2 Uruchamianie programu 2 UŜycie narzędzi ekranowych

Bardziej szczegółowo

Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi

Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi REFORMA 2012 Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek Kwalifikacja E.13.3 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK INFORMATYK TECHNIK TELEINFORMATYK Podręcznik dopuszczony

Bardziej szczegółowo

1. Zaczynamy! (9) 2. Edycja dokumentów (33)

1. Zaczynamy! (9) 2. Edycja dokumentów (33) 1. Zaczynamy! (9) Uruchamiamy program Word i co z tego wynika... (10) o Obszar roboczy, czyli miejsce do pracy (12) Otwieranie dokumentów w programie Word (14) o Tworzenie nowego dokumentu (14) o Otwieranie

Bardziej szczegółowo

Propozycje wymagań dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym

Propozycje wymagań dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym Propozycje wymagań dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym Klasa III Informatyka Nauczyciel prowadzący: Tokar Jan Lp. Uczeń: K (2) P (3) R (4) D (5) N Uwagi 1. Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni

Bardziej szczegółowo

Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki. Tematyka lekcji. Rok I. Liczba godzin. Blok

Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki. Tematyka lekcji. Rok I. Liczba godzin. Blok Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki Blok Liczba godzin I rok II rok Na dobry początek 7 Internet i gromadzenie danych 6 2 Multimedia 5 3 Edytory tekstu i grafiki 6 4 Arkusz kalkulacyjny 7 4

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne - rozkład godzin dla technikum informatycznego

Systemy operacyjne - rozkład godzin dla technikum informatycznego Systemy operacyjne - rozkład godzin dla technikum informatycznego w oparciu o Program nauczania dla zawodu technik informatyk 351203 o strukturze przedmiotowej, Warszawa 2012. Minimalna ilość godzin: 120.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM

PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki Blok Liczba godzin I rok II rok Na dobry początek 7 Internet i gromadzenie danych 6 2 Multimedia 5 3 Edytory

Bardziej szczegółowo

Szkolenie autoryzowane. MS Administracja i obsługa Windows 7. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje

Szkolenie autoryzowane. MS Administracja i obsługa Windows 7. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Szkolenie autoryzowane MS 50292 Administracja i obsługa Windows 7 Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Opis szkolenia Szkolenie dla wszystkich osób rozpoczynających pracę

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki klasa 3

Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki klasa 3 Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki klasa 3 0. Logo [6 godz.] PODSTAWA PROGRAMOWA: Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera, stosowanie podejścia algorytmicznego.

Bardziej szczegółowo

Od autorki Regulamin szkolnej pracowni komputerowej Oznaczenia ROZDZIAŁ 1. Zastosowanie komputera w życiu codziennym

Od autorki Regulamin szkolnej pracowni komputerowej Oznaczenia ROZDZIAŁ 1. Zastosowanie komputera w życiu codziennym Od autorki Regulamin szkolnej pracowni komputerowej Oznaczenia ROZDZIAŁ 1. Zastosowanie komputera w życiu codziennym 1.1. Komputer i jego znaczenie we współczesnym świecie Na czym polega reprezentowanie

Bardziej szczegółowo

MS EXCEL KURS DLA ZAAWANSOWANYCH Z WYKORZYSTANIEM VBA

MS EXCEL KURS DLA ZAAWANSOWANYCH Z WYKORZYSTANIEM VBA COGNITY Praktyczne Skuteczne Szkolenia i Konsultacje tel. 12 421 87 54 biuro@cognity.pl www.cognity.pl MS EXCEL KURS DLA ZAAWANSOWANYCH Z WYKORZYSTANIEM VBA C O G N I T Y SZKOLENIE MS EXCEL KURS ZAAWANSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

TOPIT Załącznik nr 3 Programowanie aplikacji internetowych

TOPIT Załącznik nr 3 Programowanie aplikacji internetowych Szkolenie przeznaczone jest dla osób chcących poszerzyć swoje umiejętności o tworzenie rozwiązań internetowych w PHP. Zajęcia zostały przygotowane w taki sposób, aby po ich ukończeniu można było rozpocząć

Bardziej szczegółowo

Poziomy wymagań Konieczny K Podstawowy- P Rozszerzający- R Dopełniający- D Uczeń: z zakresu systemów

Poziomy wymagań Konieczny K Podstawowy- P Rozszerzający- R Dopełniający- D Uczeń: z zakresu systemów WYMAGANIA EDUKACYJNE PRZEDMIOT: Systemy operacyjne NUMER PROGRAMU NAUCZANIA (ZAKRES): 351203 1. 2. Lp Dział programu Funkcje systemu operacyjnego Przygotowanie komputera osobistego do zainstalowania systemu

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK SYMBOL CYFROWY 312[01]

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK SYMBOL CYFROWY 312[01] Dziennik Ustaw Nr 154 11873 Poz. 1033 Załącznik nr 8 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK SYMBOL CYFROWY 312[01] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien

Bardziej szczegółowo

Programowanie MorphX Ax

Programowanie MorphX Ax Administrowanie Czym jest system ERP? do systemu Dynamics Ax Obsługa systemu Dynamics Ax Wyszukiwanie informacji, filtrowanie, sortowanie rekordów IntelliMorph : ukrywanie i pokazywanie ukrytych kolumn

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do realizacji informatyki w szkole ponadgimnazjalnej w zakresie rozszerzonym

Rozkład materiału do realizacji informatyki w szkole ponadgimnazjalnej w zakresie rozszerzonym Rozkład materiału do realizacji informatyki w szkole ponadgimnazjalnej w zakresie rozszerzonym opracowany na podstawie podręcznika, MIGRA 2013 Autor: Grażyna Koba W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie (17) Część I. Makra w Excelu - podstawy (23)

Wprowadzenie (17) Część I. Makra w Excelu - podstawy (23) Wprowadzenie (17) Omówione zagadnienia (18) Co trzeba wiedzieć? (18) Co trzeba mieć? (18) Układ książki (18) o Część I. Makra w Excelu - podstawy (19) o Część II. Praca ze skoroszytami (19) o Część III.

Bardziej szczegółowo

Microsoft Exchange Server 2013

Microsoft Exchange Server 2013 William R. Stanek Vademecum Administratora Microsoft Exchange Server 2013 Konfiguracja i klienci systemu Przekład: Leszek Biolik APN Promise 2013 Spis treści Wstęp..........................................

Bardziej szczegółowo

PAMIĘĆ OPERACYJNA...107

PAMIĘĆ OPERACYJNA...107 SPIS TREŚCI: Od Autora...9 PODSTAWY...11 Charakterystyka systemu...13 Standardy...15 PIERWSZE KROKI...31 Uruchomienie...33 Instalacja na twardym dysku...34 Czynności poinstalacyjne...49 Program instalacyjny...49

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI II. Uczeń umie: Świadomie stosować się do zasad regulaminów (P).

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI II. Uczeń umie: Świadomie stosować się do zasad regulaminów (P). PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI II DZIAŁ I: KOMPUTER W ŻYCIU CZŁOWIEKA. 1. Lekcja organizacyjna. Zapoznanie uczniów z wymaganiami edukacyjnymi i PSP. 2. Przykłady zastosowań komputerów

Bardziej szczegółowo

Cechy systemu X Window: otwartość niezależność od producentów i od sprzętu, dostępny kod źródłowy; architektura klient-serwer;

Cechy systemu X Window: otwartość niezależność od producentów i od sprzętu, dostępny kod źródłowy; architektura klient-serwer; 14.3. Podstawy obsługi X Window 14.3. Podstawy obsługi X Window W przeciwieństwie do systemów Windows system Linux nie jest systemem graficznym. W systemach Windows z rodziny NT powłokę systemową stanowi

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Załącznik nr 1 do umowy nr. Zakres przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie treningu kompetencji i umiejętności obejmującego trening komputerowy (zadanie nr 3), w ramach programu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z INFORMATYKI /GIMNAZJUM W SŁAWĘCINIE/

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z INFORMATYKI /GIMNAZJUM W SŁAWĘCINIE/ WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z INFORMATYKI /GIMNAZJUM W SŁAWĘCINIE/ Lp. Uczeń: K (2) P (3) R (4) D (5) 1. Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni komputerowej 2. Wie, na czym polega bezpieczna praca

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1. ZASTOSOWANIE KOMPUTERA W ŻYCIU CODZIENNYM

ROZDZIAŁ 1. ZASTOSOWANIE KOMPUTERA W ŻYCIU CODZIENNYM OD AUTORKI Regulamin szkolnej pracowni komputerowej Oznaczenia ROZDZIAŁ 1. ZASTOSOWANIE KOMPUTERA W ŻYCIU CODZIENNYM 1.1. Komputer i jego znaczenie we współczesnym świecie Na czym polega reprezentowanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa III Rok szkolny 2015/16

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa III Rok szkolny 2015/16 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa III Rok szkolny 2015/16 Internet i sieci Temat lekcji Wymagania programowe 6 5 4 3 2 1 Sieci komputerowe. Rodzaje sieci, topologie,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Rozpoczynamy pracę z komputerem. 2. Zarządzamy folderami, plikami i programami w komputerze

Spis treści. 1. Rozpoczynamy pracę z komputerem. 2. Zarządzamy folderami, plikami i programami w komputerze Spis treści 1. Rozpoczynamy pracę z komputerem Zasady pracy przy komputerze Jak zorganizować stanowisko do pracy przy komputerze?.......... 14 Dbaj o zdrowie i przeciwdziałaj dolegliwościom związanym z

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O autorze 9. O recenzentach 10. Przedmowa 13. Rozdział 1. Oto Linux Mint 17_

Spis treści. O autorze 9. O recenzentach 10. Przedmowa 13. Rozdział 1. Oto Linux Mint 17_ O autorze 9 O recenzentach 10 Przedmowa 13 Rozdział 1. Oto Linux Mint 17_ Dlaczego Linux? 18 Czym jest dystrybucja? 19 Czy Linux jest trudny do opanowania? 21 Cechy wyróżniające dystrybucję Mint 22 Wersje

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Uruchamianie edytora OpenOffice.ux.pl Writer 9 Dostosowywanie środowiska pracy 11 Menu Widok 14 Ustawienia dokumentu 16 Rozdział 2. OpenOffice

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do zajęć z informatyki. realizowanych według podręcznika

Rozkład materiału do zajęć z informatyki. realizowanych według podręcznika Rozkład materiału do zajęć z informatyki realizowanych według podręcznika E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M.M. Sysło Informatyka, nowe wydanie z 007 roku Poniżej przedstawiamy

Bardziej szczegółowo

3.1. Na dobry początek

3.1. Na dobry początek Klasa I 3.1. Na dobry początek Regulamin pracowni i przepisy BHP podczas pracy przy komputerze Wykorzystanie komputera we współczesnym świecie Zna regulamin pracowni i przestrzega go. Potrafi poprawnie

Bardziej szczegółowo

ECDL Base na skróty : Syllabus V. 1.0 / Alicja Żarowska-Mazur, Waldemar Węglarz. Warszawa, Spis treści

ECDL Base na skróty : Syllabus V. 1.0 / Alicja Żarowska-Mazur, Waldemar Węglarz. Warszawa, Spis treści ECDL Base na skróty : Syllabus V. 1.0 / Alicja Żarowska-Mazur, Waldemar Węglarz. Warszawa, 2014 Spis treści Wstęp 9 1. Podstawy pracy z komputerem 11 1.1. Komputery i sprzęt 11 1.1.1. ICT 11 1.1.2. Sprzęt

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Od autorów / 9

Spis treści. Od autorów / 9 Od autorów / 9 Rozdział 1. Bezpieczny i legalny komputer / 11 1.1. Komputer we współczesnym świecie / 12 Typowe zastosowania komputera / 12 1.2. Bezpieczna i higieniczna praca z komputerem / 13 Wpływ komputera

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z Technologii Informacyjnej

Kryteria oceniania z Technologii Informacyjnej IV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Sosnowcu Kryteria oceniania z Technologii Informacyjnej Kryteria na ocenę dopuszczającą 1. Uczeń potrafi wymienić niektóre z elementów budowy komputera.

Bardziej szczegółowo

Warsztaty prowadzone są w oparciu o oficjalne wytyczne firmy Microsoft i pokrywają się z wymaganiami

Warsztaty prowadzone są w oparciu o oficjalne wytyczne firmy Microsoft i pokrywają się z wymaganiami Microsoft Excel 2013 Warsztaty prowadzone są w oparciu o oficjalne wytyczne firmy Microsoft i pokrywają się z wymaganiami egzaminu 77-420 Microsoft Office Specialist: Excel 2013. Każdy słuchacz otrzymuje

Bardziej szczegółowo

5-6. Struktura dokumentu html. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów

5-6. Struktura dokumentu html. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów Aplikacje internetowe KL. III Rok szkolny: 013/01 Nr programu: 31[01]/T,SP/MENIS/00.06.1 Okres kształcenia: łącznie ok. 170 godz. lekcyjne Moduł Bok wprowadzający 1. Zapoznanie z programem nauczania i

Bardziej szczegółowo

Skorzystaj z Worda i stwórz profesjonalnie wyglądające dokumenty.

Skorzystaj z Worda i stwórz profesjonalnie wyglądające dokumenty. ABC Word 2007 PL. Autor: Aleksandra Tomaszewska-Adamarek Czasy maszyn do pisania odchodzą w niepamięć. Dziś narzędziami do edycji tekstów są aplikacje komputerowe, wśród których niekwestionowaną palmę

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE rok szkolny 2013/14 Wymagania i kryteria ocen w kl. V

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE rok szkolny 2013/14 Wymagania i kryteria ocen w kl. V ZAJĘCIA KOMPUTEROWE rok szkolny 2013/14 Wymagania i kryteria ocen w kl. V Nauczyciel mgr Jolanta Brzozoń Program nauczania dla Szkoły Podstawowej dopuszczony przez MEN (592/2/2013) Podręcznik - wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu SYSTEMY OPERACYJNE. Klasa I i II- Technik Informatyk

Wymagania edukacyjne z przedmiotu SYSTEMY OPERACYJNE. Klasa I i II- Technik Informatyk Wymagania edukacyjne z przedmiotu SYSTEMY OPERACYJNE. Klasa I i II- Technik Informatyk Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale Wiadomości Umiejętności konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające

Bardziej szczegółowo

Curtis D. Frye. Microsoft Excel Krok po kroku. Przekład: Leszek Biolik

Curtis D. Frye. Microsoft Excel Krok po kroku. Przekład: Leszek Biolik Curtis D. Frye Microsoft Excel 2013 Krok po kroku Przekład: Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2013 Spis treści Wprowadzenie............................................................. xi 1 Rozpoczynamy

Bardziej szczegółowo

UśYTKOWANIE KOMPUTERÓW

UśYTKOWANIE KOMPUTERÓW - 1/6 - UśYTKOWANIE KOMPUTERÓW 1. Szczegółowe cele kształcenia W wyniku procesu kształcenia słuchacz ( słuchacz) powinien umieć: 1. rozróŝnić elementy zestawu komputerowego, 2. zdefiniować system operacyjny

Bardziej szczegółowo

(Zbiórka przed 0Sekretariatem 9. 0 0 Szkoły)

(Zbiórka przed 0Sekretariatem 9. 0 0 Szkoły) S e r d e c z n i e z a p r a s z a m y m ł o d z i e ż i o p i e k u n ó w d o u c z e s t n i c t w a w III Zamkowej Olimpiadzie Informatycznej dla Gimnazjalistów k t ó r a o d b ę d z i e s i ę w Z

Bardziej szczegółowo

Autorzy opracowania (* oznacza współautorstwo):

Autorzy opracowania (* oznacza współautorstwo): Autorzy opracowania (* oznacza współautorstwo): Andrzej Bk 1.1; 1.2; 1.3*; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7; 1.8; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4.1; 2.4.2; 2.4.3; 2.4.4*; 2.4.5*; 2.4.6; 2.4.7*; 2.4.8*; 2.4.9; 2.5.1; 2.5.2; 2.5.3;

Bardziej szczegółowo

Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy

Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy Spis treści Moduł A. Wokół informacji i Internetu Temat A1. Internet jako ocean informacji 1. Piramida rozwoju usług internetowych 2. Organizacja informacji w WWW 3. Wyszukiwanie adresów stron WWW Temat

Bardziej szczegółowo

Program modułów pakietu Microsoft Office 2003 zawartych na Platformie e-learning SITOS

Program modułów pakietu Microsoft Office 2003 zawartych na Platformie e-learning SITOS Program modułów pakietu Microsoft Office 2003 zawartych na Platformie e-learning SITOS Podstawy Technik Informatycznych Komputer - Historia i zastosowanie Historia komputera Jak działa komputer? Cyfrowe

Bardziej szczegółowo