OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Definicje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Definicje"

Transkrypt

1 ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ w postępowaniu K/DZP /13 (Pieczęć firmowa Wykonawcy) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja wymagań wobec systemu i Projektu Wdrożenia ZSI Definicje 1. Awaria Systemu Produkcyjnego zatrzymanie lub poważne zakłócenie pracy Systemu Produkcyjnego, w szczególności polegające na niemożności realizacji jednej z jego funkcji, przy czym nie istnieje obejście lub jego zastosowanie wymaga nakładów nieuzasadnionych z ekonomicznego punktu widzenia. Za Awarię uważane jest również jednoczesne wystąpienie szeregu Wad będących Błędami lub Usterkami, w przypadku, gdy można wykazać, że występujące jednocześnie Wady mają ten sam skutek, co opisane powyżej Awarie. Awariami mogą być na przykład częste, nieprzewidywalne lub nieuniknione zatrzymania lub zakłócenia pracy Systemu Produkcyjnego, poważne uszkodzenia bazy danych oraz zasobu danych bądź też nieuzasadniona konieczność dodatkowego ręcznego przetwarzania danych, przerwy w działaniu całego Systemu Produkcyjnego. 2. Błąd Systemu Produkcyjnego zakłócenie pracy Systemu Produkcyjnego, w szczególności polegające na ograniczeniu realizacji lub uciążliwości w realizacji jednej z funkcji Systemu Produkcyjnego. Istnieje obejście danego Błędu. Wystąpienie Błędu wiąże się z koniecznością znacznych dodatkowych nakładów pracy, w porównaniu z Systemem Produkcyjnym wolnym od Wad, nie uniemożliwiając jednak funkcjonowania całego Systemu Produkcyjnego (lub jego poszczególnych, wyraźnie określonych w Dokumentacji elementów) w sposób opisany dla Awarii. Błędami mogą być na przykład nieprawidłowe wyniki generowane przez aplikacje, pola danych, których poprawności nie da się potwierdzić, lub które są wykorzystywane niezgodnie z przeznaczeniem, jak również błędy w sprawozdaniach lub danych przedstawianych w systemie on line. 3. Dni Robocze dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 4. Godziny Robocze godziny od 8:00 17:00 w Dni Robocze 5. Kostka OLAP element struktury danych w hurtowni danych, przechowujący dane na różnych poziomach agregacji w wielu wymiarach. 6. Start Produkcyjny rozpoczęcie wykorzystywania systemu lub modułu systemu do pracy rzeczywistej u Zamawiającego. 7. System Produkcyjny System (ZSI) wraz z niezbędną parametryzacją, interfejsami i modyfikacjami opracowanymi na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego Koncepcji Wdrożenia Systemu, bazą danych, wprowadzonymi danymi podstawowymi. 8. Środowisko Produkcyjne instancja systemu na której funkcjonuje System Produkcyjny. 9. Środowisko Testowe instancja systemu stanowiąca kopie Systemu Produkcyjnego w zakresie konfiguracji, modyfikacji i danych przeznaczona do działań testowych i rozwojowych wykonywanych przez Zamawiającego i Wykonawcę K/DZP /13 1

2 10. Usterka Systemu Produkcyjnego zakłócenie pracy Systemu Produkcyjnego mogące mieć wpływ na jego funkcjonalność, natomiast nieograniczające zdolności operacyjnych Systemu Produkcyjnego w obrębie obsługi i wspomagania procesów biznesowych. Usterki oznaczają wszelkie odchylenia od specyfikacji technicznych Systemu Produkcyjnego, które nie mają istotnego wpływu na ich zastosowanie, funkcjonowanie lub utrzymanie i ich dalszy rozwój, niebędące Awariami, ani Błędami. Usterkami mogą być na przykład błędy w prezentacji graficznej, błędy ortograficzne, semantyczne i składniowe, bądź też drobne niedokładności w ramach Systemu Produkcyjnego, które nie rodzą konieczności znacznych dodatkowych nakładów pracy ze strony Zamawiającego w ramach jego bieżącej działalności gospodarczej. 11. Użytkownik kluczowy reprezentant personelu Zamawiającego biorący udział w zespole wdrożeniowym oraz związanych z wdrożeniem pracach 12. ZSI Zintegrowany System Informatyczny klasy ERP/Informatyczny Zintegrowany System Zarządzania (ZSZ)/System K/DZP /13 2

3 Zakres prac 1. Specyfikacja zakresu prac do zrealizowania przez Wykonawcę 1.1. Ogólny zakres prac Projekt Wdrożenia ZSI obejmie: dostarczenie oprogramowania, które pozwoli na wsparcie procesów wskazanych w Specyfikacji wymagań wobec Systemu i Projektu Wdrożenia ZSI, uruchomienie w Systemie procesów wymienionych w Specyfikacji wymagań wobec Systemu i Projektu Wdrożenia ZSI, wdrożenie funkcjonalności niezbędnych do realizacji procesów, w tym tych wymienionych w Specyfikacji wymagań wobec Systemu i Projektu Wdrożenia ZSI, skonfigurowanie niezbędnej do funkcjonowania Systemu infrastruktury sprzętowoprogramowej, dostarczenie wiedzy niezbędnej do pracy w Systemie, przeprowadzenie konsultacji wdrożeniowych, Serwis Gwarancyjny Etap I: Analiza realizowana w celu opracowania Koncepcji Wdrożenia Powołanie zespołu projektowego i przypisanie ról w Projekcie; Szkolenie z metodyki prowadzenia Projektu Wdrożenia ZSI; Ustalenie komunikacji w Projekcie Wdrożenia ZSI; Przygotowanie Karty Projektu Wdrożenia ZSI. Nadzór i aktualizacja Karty Projektu Wdrożenia ZSI w trakcie trwania Projektu Wdrożenia ZSI (Fazy 1 i 2); Prowadzenie Biura Projektu Wdrożenia ZSI w trakcie trwania Projektu Wdrożenia ZSI (Fazy 1 i 2); Utworzenie oraz nadzór i aktualizacja nad szczegółowym harmonogramem Etapu I Projektu Wdrożenia ZSI; Analiza procesów oraz wymagań funkcjonalnych wymienionych w Specyfikacji wymagań wobec Systemu i Projektu Wdrożenia ZSI w kontekście nowego Systemu w oparciu o konsultacje z Kluczowymi Użytkownikami Systemu Produkcyjnego; Prezentacja standardowych funkcjonalności systemu, które będą realizować procesy i zaspokajać wymagania funkcjonalne zdefiniowane podczas spotkań z Kluczowymi Użytkownikami Systemu Produkcyjnego oraz w Specyfikacji wymagań wobec Systemu i Projektu Wdrożenia ZSI ; Przygotowanie zakresu rozszerzeń Systemu niezbędnych do realizacji procesów oraz spełnienia wymagań zdefiniowanych podczas spotkań z Kluczowymi Użytkownikami Systemu Produkcyjnego oraz w Specyfikacji wymagań wobec Systemu i Projektu Wdrożenia ZSI ; Analiza obejmie opracowanie przez Wykonawcę usługi przygotowania propozycji funkcjonowania obszaru budżetowania i kontrolingu Zamawiającego, obejmującego między innymi specyfikację struktur obiektów kontrolingowych, powiązań pomiędzy nimi oraz struktur raportów i wskaźników Opracowanie koncepcji wdrożenia Systemu składającej się między innym z: Opracowania Koncepcji konfiguracji i parametryzacji Systemu do wsparcia procesów oraz spełnienia wymagań zdefiniowanych podczas spotkań z Kluczowymi K/DZP /13 3

4 Użytkownikami Systemu Produkcyjnego oraz w Specyfikacji wymagań wobec Systemu i Projektu Wdrożenia ZSI Opracowania koncepcji migracji danych niezbędnych do wsparcia procesów oraz spełnienia wymagań zdefiniowanych podczas spotkań z Kluczowymi Użytkownikami Systemu Produkcyjnego oraz w Specyfikacji wymagań wobec Systemu i Projektu Wdrożenia ZSI Opracowania koncepcji interfejsów międzysystemowych niezbędnych do wsparcia procesów oraz spełnienia wymagań zdefiniowanych podczas spotkań z Kluczowymi Użytkownikami Systemu Produkcyjnego oraz w Specyfikacji wymagań wobec Systemu i Projektu Wdrożenia ZSI Konsultacje i szkolenia użytkowników kluczowych Systemu Produkcyjnego Utworzenie szczegółowego harmonogramu Etapu II Projektu Wdrożenia ZSI Etap II: Wdrożenie Systemu Faza 1 Wdrożenie Konfiguracja niezbędnej infrastruktury softwareowej, dostawa systemów operacyjnych, zarządzania bazą danych, oprogramowania narzędziowego i innych produktów wymaganych do poprawnego funkcjonowania Systemu Produkcyjnego; Udzielenie licencji bezterminowych Systemu oraz pozostałych systemów, baz danych i aplikacji niezbędnych dla funkcjonowania Systemu Produkcyjnego; Instalacja i parametryzacja środowiska szkoleniowego, testowego i produkcyjnego. Zakres prac obejmuje instalację, przygotowanie i parametryzację: infrastruktury technicznej, systemów operacyjnych, systemów zarządzania bazami danych, oprogramowania narzędziowego, Systemu, wykonanie parametryzacji Systemu Produkcyjnego zgodnie z Koncepcją Wdrożenia Systemu, wykonanie modyfikacji i interfejsów wyspecyfikowanych w Koncepcji Wdrożenia Systemu, Konfiguracja obiegów dokumentów Przygotowanie szkoleń i materiałów szkoleniowych dla Użytkowników Systemu Produkcyjnego; Dostarczenie dokumentacji użytkowej i administracyjnej w języku polskim; Szkolenie Administratorów aplikacji tak, aby osiągnęli niezbędne umiejętności pozwalające na samodzielne utrzymanie Systemu; Szkolenie Administratorów aplikacji w zakresie tworzenia modyfikacji w Systemie tak, aby osiągnęli niezbędne umiejętności pozwalające na samodzielne utrzymanie, rozwijanie systemu i budowanie modyfikacji; Szkolenie Administratorów i Użytkowników związanych z analizą danych, aplikacji tak, aby osiągnęli niezbędne umiejętności pozwalające na samodzielne budowanie/modyfikowanie raportów i kostek OLAP w Systemie; Szkolenie Administratorów aplikacji w zakresie tworzenia obiegów, aby osiągnęli niezbędne umiejętności pozwalające na samodzielne tworzenie obiegów i ich modyfikację; K/DZP /13 4

5 Konsultacje i szkolenie Użytkowników Kluczowych Systemu Produkcyjnego; Wykonanie pozostałych modyfikacji i interfejsów wyspecyfikowanych w Koncepcji Wdrożenia Systemu przez Wykonawcę, zidentyfikowanych przez Wykonawcę jako wymagane w trakcie konsultacji i szkoleń Użytkowników; Przygotowanie struktury danych do migracji w zakresie określonym w specyfikacji migracji i walidacji; Wykonanie migracji danych z systemów dotychczas wykorzystywanych przez Zamawiającego niezbędnych do przeprowadzenia testów Systemu Produkcyjnego; Przygotowanie Systemu Produkcyjnego do testów; Opracowanie materiałów szkoleniowych w tym instrukcji użytkowania dla systemu Produkcyjnego; Konsultacje i szkolenie użytkowników Systemu Produkcyjnego; Przygotowanie Systemu do pracy produkcyjnej; Wykonanie migracji danych z systemów dotychczas wykorzystywanych przez Zamawiającego niezbędnych do uruchomienia Systemu Produkcyjnego; Start Produkcyjny Systemu; Dostarczenie dokumentacji użytkowej i administracyjnej ETAP II: Wdrożenie Systemu Faza 2 Okres stabilizacji (asysta po starcie produkcyjnym) Usuwanie wad Systemu Produkcyjnego w warstwach aplikacyjnych, danych i sprzętowej Udzielanie wyjaśnień, użytkownikom kluczowym, dotyczących sposobu funkcjonowania Systemu Produkcyjnego Dostarczanie pakietów uaktualnień wersji Systemu Produkcyjnego, systemów i aplikacji dostarczonych wraz z wdrożeniem Systemu Produkcyjnego oraz dostarczenie instrukcji sposobu implementacji tych aktualizacji w Systemie Produkcyjnym i aplikacjach Aktualizacja i dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji użytkowej i administracyjnej Serwis Gwarancyjny Udzielenie Gwarancji na okres 60 miesięcy po odbiorze końcowym Świadczenie usług serwisu gwarancyjnego Aktualizacja i dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji użytkowej i administracyjnej Szczegółowe wymagania wobec prac w ramach przedmiotu zamówienia Analiza Wykonawca przeprowadzi Analizę na podstawie spotkań warsztatowych (konsultacji) z Użytkownikami kluczowymi Zamawiającego, która obejmie: procesy oraz potrzeby funkcjonalne wskazane w Specyfikacji wymagań wobec Systemu i Projektu Wdrożenia ZSI opis stanu obecnego, analizę zakresu funkcjonowania obecnie wykorzystywanych systemów informatycznych, analizę zakresu wymaganej integracji, specyfikację możliwych usprawnień procesów biznesowych, model struktury organizacyjnej. K/DZP /13 5

6 Analiza zostanie przeprowadzona w zakresie wystarczającym do wykonania Koncepcji Wdrożenia Systemu. W trakcie analizy Wykonawca zrealizuje, co najmniej 40 dni spotkań z Użytkownikami Kluczowymi Zamawiającego Analiza zostanie odebrana na podstawie wykonania prac wskazanych w Specyfikacji wymagań wobec Systemu i Projektu Wdrożenia ZSI oraz na podstawie spełnienia wymagań wskazanych w Specyfikacji wymagań wobec Systemu i Projektu Wdrożenia ZSI przez przekazany do odbioru dokument Koncepcji Wdrożenia W zakresie interfejsów z systemami wskazanymi do integracji Wykonawca opracuje i wskaże wymagany przez ZSI zakres integracji wymiany danych z ZSI oraz opracuje dokumentację techniczną interfejsu od strony ZSI Koncepcja Wdrożenia Systemu Wykonawca przygotuje Koncepcję Wdrożenia Systemu na podstawie przeprowadzonej Analizy. Koncepcja Wdrożenia obejmie w szczególności: specyfikację i opis procesów, z uwzględnionymi usprawnieniami, realizowanych przez System Produkcyjny, specyfikację i opis procesów, z uwzględnionymi usprawnieniami, realizowanych poza Systemem Produkcyjnym, specyfikację procedur organizacyjny niezbędnych do wdrożenia po uruchomieniu Systemu Produkcyjnego, specyfikację struktur danych (indeksy, kartoteki kontrahentów, plan kont, obiekty kontrolingowe, struktura obiektów wyposażenia), specyfikację parametryzacji Systemu Produkcyjnego konfiguracji obiektów, danych i transakcji, specyfikację parametryzacji interfejsów użytkownika Systemu Produkcyjnego, specyfikację rozszerzeń Systemu Produkcyjnego, specyfikację interfejsów z systemami zewnętrznymi, specyfikację migracji i walidacji danych wraz z planem przeniesienia ich do nowego systemu, strukturę użytkowników, ról i uprawnień, specyfikację formularzy, raportów i wydruków, specyfikację kostek OLAP, specyfikację Planu Kontroli Jakości Systemu Produkcyjnego, specyfikację dokumentacji użytkowej i administracyjnej Wykonawca opracuje Koncepcję Wdrożenia tak, że będzie wystarczająca do rozpoczęcia realizacji Etapu II, bez konieczności wykonania dodatkowych prac ze strony Zamawiającego Karta Projektu Wdrożenia ZSI Karta Projektu Wdrożenia ZSI będzie zawierać, co najmniej następujące elementy: Regulamin Projektu Wdrożenia ZSI; Plan komunikacji Projektu Wdrożenia ZSI; Plan obsługi ryzyka projektowego wraz z macierzą ryzyk projektowych; Strukturę organizacyjną Projektu Wdrożenia ZSI; K/DZP /13 6

7 Harmonogram Projektu Wdrożenia ZSI; Podział odpowiedzialności stron w projekcie zgodny w zakresie obowiązków Zamawiającego z rozdziałem Podział Odpowiedzialności stron niniejszego załącznika; Plan kontroli jakości Projektu Wdrożenia ZSI Dokumentacja użytkowa i administracyjna w języku polskim W ramach realizowanych prac Wykonawca przygotuje/dostarczy dokumentację, która będzie obejmowała: Komplet instrukcji obsługi standardu Systemu; Kompletną instrukcję obsług dla Systemu Produkcyjnego zgodnego z Koncepcją Wdrożenia; Komplet instrukcji dla administratorów i programistów Systemu; Materiały szkoleniowe wykorzystywane na szkoleniach realizowanych w trakcie Projektu Wdrożenia ZSI; Dokumentację struktury oraz zasad funkcjonowania interfejsów Systemu Produkcyjnego pozwalającą na ich zarządzanie, modyfikację i nadzór przez Zamawiającego; Dokumentację projektową i użytkową modyfikacji wykonanych przez Wykonawcę w procesie wdrożenia Dokumentację obejmującą opis systemu informatycznego, służącego do prowadzenia ksiąg rachunkowych, zawierającego wykaz programów, procedur lub funkcji, w zależności od struktury oprogramowania, wraz z opisem algorytmów i parametrów oraz programowych zasad ochrony danych, w tym w szczególności metod zabezpieczenia dostępu do danych i systemu przetwarzania, a ponadto określenia wersji oprogramowania i daty rozpoczęcia jego eksploatacji Konsultacje i szkolenie Użytkowników Systemu Produkcyjnego Wykonawca przeprowadzi szkolenia ze standardu Systemu dla członków zespołu wdrożeniowego zgodnie ze Specyfikacją wymagań wobec Systemu i Projektu Wdrożenia ZSI Wykonawca zrealizuje szkolenia zgodnie ze Specyfikacją wymagań wobec Systemu i Projektu Wdrożenia ZSI z zastrzeżeniem, że wykona, co najmniej 40 dni szkoleń z funkcjonalności wszystkich modułów oprogramowania objętego wdrożeniem. Przy czym podział dni szkoleń pomiędzy moduły określi Zamawiający w trakcie wdrożenia. Zamawiający określi wielkość grup szkoleniowych z zastrzeżeniem że nie przekroczą one 10 uczestników każda Szkolenia zakończą się oceną wiedzy uczestników i wystawieniem certyfikatów Wykonawca będzie wspierał szkolenia użytkowników końcowych poprzez nadzór nad stanem technicznym systemu z użyciem, którego szkolenia te będą realizowane Szkolenia będą odbywać się w siedzibie Zamawiającego w Dni Robocze w godzinach pracy Zamawiającego, po uzgodnieniu z Zamawiającym Szkolenie administratorów aplikacji Wykonawca zrealizuje szkolenia zgodnie ze Specyfikacją wymagań wobec Systemu i Projektu Wdrożenia ZSI z zastrzeżeniem, że wykona co najmniej 10 dni szkolenia z administracji ZSI i realizacji modyfikacji oprogramowania Szkolenia zakończą się oceną wiedzy uczestników i wystawieniem certyfikatów. K/DZP /13 7

8 Jeżeli producent oprogramowania przewiduje taką możliwość, szkolenia będą certyfikowane przez producenta oprogramowania Wykonawca zapewni wyszkolenie uczestników szkoleń Szkolenia będą odbywać się w siedzibie Zamawiającego w Dni Robocze w godzinach pracy Zamawiającego, po uzgodnieniu z Zamawiającym Licencje Systemu Wykonawca dostarczy licencje oprogramowania na okres: bezterminowo z minimum 10 letnim okresem wypowiedzenia zgodnie ze Specyfikacją wymagań wobec Systemu i Projektu Wdrożenia ZSI Wykonawca dostarczy pakiet obsługi typu upgrade/maintenance producenta oprogramowania zgodnie ze Specyfikacją wymagań wobec Systemu i Projektu Wdrożenia ZSI Wykonawca dostarczy licencje na kod źródłowy Systemu i modyfikacje na polach eksploatacji umożliwiających samodzielne modyfikowanie kodu źródłowego i modyfikacji przez Zamawiającego bez straty gwarancji w zakresie obszarów, których modyfikacje wykonywane przez Zamawiającego nie obejmą Okres stabilizacji (asysta po starcie produkcyjnym) Wykonawca zapewni asystę po starcie Produkcyjnym obejmującą 12 tygodni od momentu startu, zakończoną nie później niż Wykonawca w trakcie okresu wsparcia po starcie Produkcyjnym zapewni realizację prac konfiguracyjnych, szkoleń oraz usuwanie niezgodności Systemu Produkcyjnego zgodnie z dokumentacją (Koncepcją Wdrożenia Systemu) W trakcie okresu wsparcia po Starcie Produkcyjnym Konsultanci Zamawiającego będą obecni w siedzibie Zamawiającego co najmniej przez 10 Dni Roboczych w miesiącu, przez co najmniej 8 godzin w każdym z dni (w godzinach pracy Zamawiającego). Konsultanci będą bezpośrednio spotykać się z użytkownikami Zamawiającego przy ich stanowiskach pracy Serwis Gwarancyjny W ramach Serwisu Gwarancyjnego Wykonawca będzie realizował następujące prace: Dostarczanie poprawek oprogramowania; Informowanie o fakcie powstania nowej wersji systemu; Udostępnianie Zamawiającemu nowych wersji ZSI/Oprogramowania wraz z dokumentacją (opis dokonanych zmian); Dostosowywanie (poprzez dostarczanie pakietów poprawek) Systemu Produkcyjnego oraz testowego do zmian w prawie; nie później niż na dzień wejścia w życie nowych przepisów; Usuwanie Wad; Szkolenie dla administratorów systemu w wymiarze 2 dni w roku; Wsparcie administratorów i użytkowników Zamawiającego, pomoc w bieżącej pracy w Systemie; Ocenę zmian w kodzie źródłowym modyfikacji opracowywanych przez Zamawiającego pod kątem ich wpływu na bezpieczeństwo funkcjonowania Systemu Produkcyjnego; K/DZP /13 8

9 Realizację prac programistycznych i innych prac dodatkowych, w tym modyfikacji systemu w ramach limitu konsultacji określonego w wymaganiach ogólnych systemu; Wsparcie Administratorów Zamawiającego w przywracaniu systemu i baz danych z kopii bezpieczeństwa; Inne usługi wskazane w wymaganiach ogólnych systemu zawarte w szczegółowym wykazie wymagań i funkcji opisu Przedmiotu Zamówienia; Wykonawca zapewni w ramach gwarancji: przez okres pierwszych 12 miesięcy 15 godzin, przez okres kolejnych 12 miesięcy 10 godzin, przez okres kolejnych 12 miesięcy 5 godzin konsultacji zdalnych/telefonicznych na miesiąc dla zapytań Zamawiającego nie będących pracami wskazanymi w punktach Godziny konsultacji nie wykorzystane w danym miesiącu przechodzą na kolejne miesiące Wykonawca zapewni jednolity punkt zgłaszania Awarii, Błędów i Usterek umożliwiający zgłoszenie oraz kontrolę stanu obsługi zdarzeń przez Zamawiającego; Serwis Gwarancyjny rozpocznie się z dniem Odbioru Końcowego; Migracja danych W ramach Projektu Wdrożenia ZSI Wykonawca określi wymagany przez wdrażany ZSI zakres migracji oraz zaplanuje i przeprowadzi migrację danych, która będzie obejmować: Opracowanie zakresu migracji danych z dotychczas wykorzystywanych przez Zamawiającego systemów informatycznych. Zakres zostanie uzgodniony z Zamawiającym na etapie analizy; Opracowanie struktur plików dla przygotowania danych do migracji; Opracowanie interfejsów jednorazowych do importu danych z plików o wskazanej strukturze; Wprowadzenie danych do Systemu Produkcyjnego na potrzeby testów i pracy produkcyjnej; Wsparcie Zamawiającego w weryfikacji merytorycznej poprawności migracji; Migracja obejmie co najmniej obszar finansów i księgowości, sprzedaży i środków trwałych oraz kadr i płac; Za wprowadzenie danych do migracji, do plików o wskazanej w Koncepcji Wdrożenia strukturze odpowiada Zamawiający; Migracja w rozumieniu wprowadzenia danych do Systemu Produkcyjnego będzie realizowana przez Wykonawcę poprzez pobranie danych przygotowanych przez Zamawiającego w plikach o wskazanej w Koncepcji Wdrożenia strukturze; W zakresie migracji Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy analizowania struktury danych dotychczas wykorzystywanych systemów, ani realizacji interfejsów z takimi systemami Szczegółowy harmonogramu etapów realizacji Projektu Wdrożenia ZSI Harmonogram określi zadania w Projekcie, czas ich trwania, terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz wskaże Konsultantów Wykonawcy odpowiedzialnych za realizację lub nadzór zadania Prowadzenie Biura Projektu K/DZP /13 9

10 Prowadzenie Biura Projektu obejmuje: Przygotowanie i aktualizację (przez cały okres Projektu Wdrożenia ZSI) dokumentacji, Karty Projektu Wdrożenia ZSI; Zarządzanie harmonogramem Projektu Wdrożenia ZSI (monitoring zadań projektowych, obsługa zmian do harmonogramu, obsługa monitorowania zależności czasowych z innymi projektami); Zarządzanie zakresem (przygotowanie planu zarządzania zmianą do planu Projektu Wdrożenia ZSI, obsługa ustalonej dla Projektu Wdrożenia ZSI procedury zarządzania zmianą zakresu, utrzymanie aktualnej wersji rejestru wniosków zmian); Zarządzanie komunikacją (przygotowanie planu komunikacji do planu Projektu Wdrożenia ZSI, obsługa raportowania statusowego); Zarządzanie jakością (przygotowanie planu zapewnienia jakości rezultatów projektowych do planu Projektu Wdrożenia ZSI kontrola jakości rezultatów na poszczególnych etapach Projektu Wdrożenia ZSI, utrzymanie i aktualizacja rejestru odbioru prac projektowych); Zarządzanie ryzykiem w projekcie (przygotowanie planu zarządzania ryzykiem do planu Projektu Wdrożenia ZSI, przygotowanie i aktualizacja rejestru ryzyk projektowych, obsługa procedury zarządzania ryzykiem obejmującej: identyfikację ryzyk, analizę jakościową i ilościową ryzyk, planowanie odpowiedzi na ryzyko, monitoring wykonania planu odpowiedzi na ryzyko, monitoring ryzyk w projekcie); Prowadzenie rejestru otwartych kwestii w projekcie issue tracking (rejestrowanie otwartych kwestii, przypisanie odpowiedzialności za rozwiązanie problemów, monitoring zadań wynikających z listy otwartych kwestii); Przygotowanie i przekazanie dokumentacji projektowej; Przygotowanie i przekazanie wymagań i założeń, związanych z wdrożonym systemem, dla polityki i procedur bezpieczeństwa informacji zgodnej z ISO Pozostałe obowiązki dokumentacyjne Wykonawcy Wykonawca będzie sporządzał protokół z wykonanych prac po każdym dniu prac realizowanych u Zamawiającego z udziałem pracowników Zamawiającego Wykonawca będzie dostarczał Zamawiającemu, pod koniec każdego miesiąca trwania Projektu, raport statusu wdrożenia ZSI Wszystkie inne nie wymienione zadania i prace jakie Wykonawca uzna za niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia będą uwzględnione w wynagrodzeniu ryczałtowym. K/DZP /13 10

11 Etap/Faza Wymagany Harmonogram płatności i harmonogram projektu wdrożenia Nazwa zadania Ilość tygodni Narastająco Procentowy udział pozycji w całkowitym wynagrodzeniu 1/1 Analiza % 2/1 Licencje na Oprogramowanie Standardowe i Oprogramowanie Osób Trzecich % 2/1 Wdrożenie Systemu, % 2/2 Okres stabilizacji % Odbiór końcowy % K/DZP /13 11

12 Lista procesów gospodarczych objętych wdrożeniem Lista ta nie jest listą modułów systemu jakie mają zostać wdrożone. Zarządzanie finansami: o Obsługa wypłaty wynagrodzeń i stypendiów, świadczeń socjalnych itp. o Obsługa sprzedaży z magazynu o Obsługa podatków (VAT, od nieruchomości itp.) o Obsługa rachunków bankowych o Obsługa operacji bankowych o Obsługa kart kredytowych i debetowych o Sprawozdawczość zewnętrzna i wewnętrzna (roczna, kwartalna) o Obsługa windykacji o Budżetowanie o Planowanie i rozliczanie budżetu o Nadzór nad realizacją budżetu o Obsługa magazynu o Obsługa sprzedaży z magazynu o Obsługa sprzedaży z wydawnictwa o Obsługa darowizny o Obsługa (przyjęcie, likwidacja, sprzedaż)środków trwałych o Obsługa delegacji (krajowych, zagranicznych) o Obsługa listy plac o Obsługa finansowa ZFŚS o Rozliczanie inwestycji o Rozliczanie zaliczek o Obsługa kasy o Zamknięcie okresu o Zarządzanie rozrachunkami o Wyliczanie kosztów prowadzenia studiów na różnych wydziałach, formach i kierunkach Zarządzanie : o Zarządzanie nieruchomościami o Zarządzanie inwestycją o Przygotowanie bazy technicznej budynków o Planowanie (harmonogramowanie) i wykonywanie przeglądów budynków o Rozliczanie kosztów przeprowadzonych przeglądów o Planowanie (harmonogramowanie) i wykonanie remontów i konserwacji budynków o Rozliczenie kosztów przeprowadzonych konserwacji o Obsługa zamówień publicznych o Obsługa (zawarcie i realizacja) umów o Planowanie zakupu materiałów o Obsługa sprzedaży (z magazynu) o Obsługa reklamacji K/DZP /13 12

13 o Obsługa kontrahentów o Obsługa kartoteki towarowej o Przyjęcie materiału na magazyn o Obsługa magazynu i dokumentów magazynowych o Inwentaryzacji stanów magazynowych o Nadzór nad urządzeniami o Planowanie zakupu i przyjęcie sprzętu/wyposażenia o Obsługa środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych o Ewidencja niskocennych składników majątku o Inwentaryzacja środków trwałych o Wynajem sal i budynków o Rozliczanie kosztów mediów o Zarządzanie ochroną mienia o Zarządzanie utrzymaniem czystości, utylizacją nieczystości (odpadów) o Zarządzanie domami studenckimi o Przyjęcie, zakwaterowanie i wymeldowanie studentów i gości do DS o Księgowanie opłat za DS Zarządzanie kadrami: o Obsługa kartoteki pracownika o Zatrudnienie, zmiana warunków zatrudnienia (umowy) o Rozwiązanie umowy z pracownikiem o Powołanie do pełnienia funkcji o Obsługa naliczanie wynagrodzeń o Monitorowanie i realizacja szkoleń o Zarządzanie badaniami lekarskimi kontrola badań okresowych pracowników o Planowanie, ewidencja i rozliczanie czasu pracy o Planowanie, obsługa urlopów i nieobecności o Przyznawanie nagród i kar o Ocena NA o Obsługa ZFŚS i PKZP o Zarządzanie umowami o Obsługa funduszu bezosobowego o Raportowanie (sprawozdawczość miesięczna, roczna, do GUS, wewnętrzna) Zarządzanie jakością kształcenia opracowanie interfejsów po stronie ZSI do systemu USOS oraz wymagań wobec interfejsów od strony systemu USOS w zakresie: o Kalkulacji kosztów kształcenia o Rozliczania finansowego z tytułu rekrutacji o Zgłoszenie do NFZ o Rozliczenie składek na ubezpieczenie zdrowotne studentów o Obsługi finansowej wypłaty stypendiów z funduszu pomocy materialnej oraz z innych źródeł finansowania o Obsługi finansowej zobowiązań studentów, słuchaczy i doktorantów i kontroli terminów płatności K/DZP /13 13

14 o Zarządzanie informacjami o studentach, słuchaczach studiów podyplomowych i doktorantach po wpisaniu/skreśleniu o Zarządzania informacjami o NA i NNA o Zarządzanie i weryfikacja pensum dydaktycznego, obciążenia semestralnego Obsługa obiegu dokumentów: o Obsługa korespondencji przychodzącej o Obsługa korespondencji wychodzącej o Obieg dokumentów wewnętrznych o Obsługa ewidencji obiegu dokumentów. K/DZP /13 14

15 Szczegółowy wykaz wymagań i funkcji LP Obszar Podobszar Wymaganie 1 Wymagania ogólne 2 Wymagania ogólne System 3 Wymagania ogólne System Przyjazny interfejs użytkownika: pomoc kontekstowa, w helpie oprócz pomocy kontekstowej również indeks alfabetyczny, wbudowany kalendarz w polach typu data, informacja o aktualnym miejscu w drzewie menu 4 Wymagania ogólne System System działa w oparciu o jeden rodzaj bazy danych i zostanie dostarczony ze środowiskiem bazodanowym posiadających wyraźnie określonego producenta będącego właścicielem praw autorskich do oprogramowania bazodanowego (możliwość uruchamiania baz danych przynajmniej w jednym ze środowisk Linux, Windows) 5 Wymagania ogólne System System zapewnia pełną integrację z obszarami przewidzianymi do wdrożenia 6 Wymagania ogólne System System lub baza danych posiada narzędzia do budowy interfejsów wymiany danych 7 Wymagania ogólne System System posiada menu i dokumentację w języku polskim. Instrukcje użytkowania oprogramowania dla konkretnych użytkowników, tworzone w procesie wdrażania oprogramowania w języku polskim 8 Wymagania ogólne System Dostawca ma dostęp do kodu źródłowego systemu (co najmniej w zakresie systemu ERP, systemu dziekanatowego oraz systemu elektronicznego obiegu dokumentów) 9 Wymagania ogólne System System spełnia w zakresie objętym wdrożeniem wymagania prawne: Ustawy o rachunkowości, Prawa podatkowego, ZUS, Prawa pracy, Ustawy o zatrudnieniu i rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, Prawa zamówień publicznych, Ustawy o szkolnictwie wyższym, Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym, poprzez między innymi generowanie i drukowanie wszystkich raportów i deklaracji wymaganych przez to prawo oraz instytucje w/w prawo reprezentujące 10 Wymagania ogólne System Obsługa organizacji o typie działalności uczelni wyższej 11 Wymagania ogólne System System ma wbudowany moduł workflow (w ramach systemu elektronicznego obiegu dokumentów) 12 Wymagania ogólne System Możliwość opracowywania interfejsów z systemami zewnętrznymi za pośrednictwem plików płaskich w standardowych formatach: csv, xml, xls oraz możliwość komunikowania się przez pocztę elektroniczną, zaczytywanie danych ze stron internetowych (np. tabele kursów) 13 Wymagania ogólne System Rejestrowanie zdarzeń gospodarczych w systemie ERP w miejscu ich powstawania (jednorazowe wprowadzanie danych i ich dostępność w całym systemie) 14 Wymagania ogólne System Możliwość generowania raportów na podstawie danych zawartych w systemie (generator raportów) 15 Wymagania ogólne System System posiada zintegrowaną Hurtownię Danych z funkcjonalnością Business Intelligence, która ma wesprzeć między innymi zakres funkcjonalny obszaru kontrolingu 16 Wymagania ogólne System Możliwość samodzielnej konfiguracji (przez zaawansowanych użytkowników systemu) podstawowych wielkości w systemie, a nie poprzez zmianę parametrów w bazie danych K/DZP /13 15

16 17 Wymagania ogólne System Rozbudowany system uprawnień i dostępu do poszczególnych modułów i funkcji, danych pozwalający na kontrolę dostępu do realizacji odczytu danych, funkcji/transakcji, raportów, modułów itp. 18 Wymagania ogólne System Możliwość eksportu danych do pakietu MS Office wersja 2007 i wyższa 19 Wymagania ogólne System Masowe generowanie wydruków dla wskazanych grup kontrahentów i pracowników, rekordów i innych zakresów rekordów danych 20 Wymagania ogólne System System posiada możliwość uruchamiania wielu instancji serwera bazy danych na jednym serwerze (jednostce sprzętowej lub maszynie wirtualnej) oraz obsługuje wiele baz danych na jednej instalacji serwera bazy danych 21 Wymagania ogólne System Oprogramowanie bazy danych udostępnia narzędzia pozwalające administratorowi na optymalizację i strojenie bazy danych 22 Wymagania ogólne System System bazodanowy posiada wbudowane narzędzia do budowy hurtowni danych i kostek OLAP oraz mechanizmy ETL 23 Wymagania ogólne System Rozwiązanie powinno zapewnić co najmniej środowiska do prac rozwojowych (deweloperskie) i testowych oraz produkcyjne 24 Wymagania ogólne System System będzie posiadał interfejs umożliwiający pobieranie danych studentów, którego format i zakres wskaże wykonawca podczas Analizy w zależności od wymagań oferowanego ZSI. Za wykonanie interfejsów od strony systemów integrowanych odpowiada Zamawiający 25 Wymagania ogólne System System umożliwia instalację drukarek przez Zamawiającego bez konieczności udziału Wykonawcy 26 Wymagania ogólne Bezpieczeństwo 27 Wymagania ogólne Bezpieczeństwo Jednokrotne logowanie wystarcza do autoryzacji we wszystkich modułach 28 Wymagania ogólne Bezpieczeństwo Integracja z Active Directory 29 Wymagania ogólne Bezpieczeństwo W przypadku wymagania instalacji klienta na stacjach lokalnych instalator musi umożliwiać instalacje z GPO Group Policy Object 30 Wymagania ogólne Bezpieczeństwo Odebranie praw do systemu: odebranie głównego prawa jest skuteczne w całym systemie, sprawy rozpoczęte mogą być kontynuowane przez następcę 31 Wymagania ogólne Bezpieczeństwo Rola jako szablon praw dostępu do funkcji 32 Wymagania ogólne Bezpieczeństwo Przypisanie listy dostępnych dokumentów dla użytkownika lista zgodna z nadaną rolą 33 Wymagania ogólne Bezpieczeństwo Administrator może ustawić śledzenie zmian (i usunięć) w wybranych dokumentach 34 Wymagania ogólne Bezpieczeństwo Narzędzie do zarządzania logami (dziennikami systemowymi) rozmiar logów, polityka archiwizacji i przechowywanie dziennika zdarzeń 35 Wymagania ogólne Bezpieczeństwo Możliwość pracy z zewnątrz w systemie w technologii zabezpieczonej transmisji SSL lub innej uznanej formy zabezpieczenia komunikacji 36 Wymagania ogólne Okres stabilizacji 37 Wymagania ogólne Okres stabilizacji Czas reakcji na zgłoszenie wady systemu produkcyjnego niezależnie od jej klasyfikacji: 2 godziny robocze 38 Wymagania ogólne Okres stabilizacji Czas usunięcia awarii systemu produkcyjnego lub wskazania obejścia 8 godzin roboczych 39 Wymagania ogólne Okres stabilizacji Czas usunięcia błędu systemu produkcyjnego lub wskazania obejścia 24 godziny robocze K/DZP /13 16

17 40 Wymagania ogólne Okres stabilizacji Czas usunięcia usterki systemu produkcyjnego 72 godziny robocze 41 Wymagania ogólne Okres stabilizacji Zgłaszanie (dostawca zapewni jeden punkt zgłaszania wad i zapytań dla wszystkich elementów systemu produkcyjnego podlegających dostawie w ramach zamówienia) i usuwanie wad systemu co najmniej w godzinach 8:00 17:00, w dni robocze 42 Wymagania ogólne Serwis gwarancyjny 43 Wymagania ogólne Serwis gwarancyjny Czas reakcji na zgłoszenie wady systemu produkcyjnego niezależnie od jej klasyfikacji: 2 godziny robocze 44 Wymagania ogólne Serwis gwarancyjny Czas usunięcia awarii systemu produkcyjnego lub wskazania obejścia 8 godzin roboczych 45 Wymagania ogólne Serwis gwarancyjny Czas usunięcia błędu systemu produkcyjnego lub wskazania obejścia 24 godziny robocze 46 Wymagania ogólne Serwis gwarancyjny Czas usunięcia usterki systemu produkcyjnego 72 godziny robocze 47 Wymagania ogólne Serwis gwarancyjny Zgłaszanie (dostawca zapewni jeden punkt zgłaszania wad i zapytań dla wszystkich elementów systemu produkcyjnego podlegających dostawie w ramach zamówienia) i usuwanie wad systemu co najmniej w godzinach 8:00 17:00, w dni robocze 48 Wymagania ogólne Serwis gwarancyjny Dostawca zapewni bezpłatne usuwanie usterek, awarii i błędów w okresie gwarancji 49 Wymagania ogólne Serwis gwarancyjny Dostawca zapewni w ramach gwarancji: przez okres pierwszych 12 miesięcy 15 godzin, przez okres kolejnych 12 miesięcy 10 godzin, przez okres kolejnych 12 miesięcy 5 godzin dla zapytań Zamawiającego nie będących zgłoszeniami wad 50 Wymagania ogólne Serwis gwarancyjny Dostawca zapewni w ramach gwarancji dostosowywanie systemu produkcyjnego do zmian w przepisach prawnych co najmniej na dzień wejścia zmiany w życie 51 Wymagania ogólne Serwis gwarancyjny Dostawca będzie dokumentował wykonane prace w ramach gwarancji na udostępnionym przez niego Zamawiającemu internetowym portalu serwisowym 52 Wymagania ogólne Serwis gwarancyjny Dostawca zapewni, w zakresie serwisu, w każdym roku trwania serwisu, 2 dni szkoleń dla administratorów systemu w siedzibie Zamawiającego 53 Wymagania ogólne Licencjonowanie 54 Wymagania ogólne Licencjonowanie Dostawie podlega: 340 sztuk licencji dla użytkowników nazwanych lub 280 sztuk licencji jednoczesnego dostępu dla systemu ERP (Finanse i Księgowość, Kontroling i Raportowanie, Kadry i Płace, Zarządzanie Majątkiem i Inwestycjami, Zakupy, Sprzedaż, Gospodarka Magazynowa), 200 licencji jednoczesnego dostępu lub 300 licencji dla użytkowników nazwanych dla EOD, oraz 1500 licencji dla użytkowników nazwanych dla portalu www (kadry i płace). Licencja obszaru kadry płace musi pozwalać na obsługę co najmniej 1500 kont pracowniczych 55 Wymagania ogólne Licencjonowanie Dostawa obejmie wszelkie pozostałe aplikacje (serwery baz danych, serwery aplikacji i inne) niezbędne do funkcjonowania systemu w wymaganej liczbie użytkowników i ramach zakresu wdrożenia 56 Wymagania ogólne Licencjonowanie Dostawa obejmie pakiety opieki serwisowej producentów programowania (typu maintenace), które są niezbędne dla oferenta do świadczenia gwarancji dla systemu produkcyjnego 57 Wymagania ogólne Licencjonowanie W ramach systemu dostawca dostarczy licencję umożliwiającą dostęp i modyfikację kodu źródłowego systemu przez co najmniej 1 użytkownika (pracownika lub współpracownika) ze K/DZP /13 17

18 K/DZP /13 18 strony Zamawiającego 58 Wymagania ogólne Rozwój systemu 59 Wymagania ogólne Rozwój systemu System umożliwia rozwój aplikacji, zmian w funkcjonalności i tworzenia nowej w narzędziach wewnętrznych systemu lub przy pomocy narzędzi zewnętrznych dostarczonych z systemem 60 Wymagania ogólne Rozwój systemu Dokumentacja realizacji procesów zaimplementowanych w trakcie wdrożenia z dokładnością do stanowisk pracy i czynności do wykonania w systemie w języku polskim 61 Wymagania ogólne Rozwój systemu Instrukcje operowania oprogramowaniem dla konkretnych użytkowników, tworzone w procesie wdrażania oprogramowania w języku polskim 62 Wymagania ogólne Rozwój systemu System pozwalający na tworzenie elastycznych raportów lub jest dostarczany z zewnętrznym narzędziem do ich tworzenia/modyfikowania 63 Wymagania ogólne Rozwój systemu Konfigurowalność wydruków (np. obsługa drukarek igłowych) 64 Finanse i Księgowość 65 Finanse i Księgowość Wymagania ogólne 66 Finanse i Księgowość Wymagania ogólne System powinien obejmować księgę główną (ujęcie syntetyczne i analityczne w księdze głównej) i księgi pomocnicze 67 Finanse i Księgowość Wymagania ogólne System powinien obejmować systemy sprawozdawcze związane z ustawą o rachunkowości jak i wyspecyfikowane funkcjonalności z zakresu zarządzania finansami, uczelni wyższej 68 Finanse i Księgowość Wymagania ogólne System powinien zapewnić obsługę rozliczania i kontroli różnych źródeł finansowania uczelni wyższej, działalności projektowej, zidentyfikowanych produktów (usług) tworzonych (świadczonych) przez uczelnie wyższą na każdym z etapów ich realizacji 69 Finanse i Księgowość Wymagania ogólne System ma zapewnić zakładowy plan kont (budowa wielowymiarowej struktury kont w planie kont) spełniający kompleksowo ustalone założenia ERP do zarządzania uczelnią wyższą w tym m.in. spełniającego wymagania rozliczeń kosztów oraz ewidencji działów i kategorii specjalnego przeznaczenia (np. środki trwałe, nakłady na środki trwałe, źródła finansowania) 70 Finanse i Księgowość Wymagania ogólne System posiada mechanizmy alokacji transakcji finansowych na poszczególne segmenty finansowe według zadanych lub dynamicznie wyliczanych kluczy podziału. 71 Finanse i Księgowość Wymagania ogólne Brak ograniczeń w budowie konta w zakresie ilości analityki, tworzenia katalogów informacyjnych na kontach (dostawcy, klienci, studenci, źródła finansowania) 72 Finanse i Księgowość Wymagania ogólne Uzyskanie przekrojów informacyjnych danych finansowych w ujęciu zgodnym z rokiem kalendarzowym oraz zgodnym z danym rokiem akademickim w przekrojach funkcjonalności finansowo księgowej i funkcjonalności rachunkowości zarządczej i zarządzania projektami 73 Finanse i Księgowość Wymagania ogólne Możliwość automatycznego wygenerowania bilansu otwarcia na podstawie zapisów z roku poprzedniego 74 Finanse i Księgowość Wymagania ogólne System musi pozwalać na równoczesną pracę w dwóch otwartych latach podatkowych (księgowanie w nowym roku bez konieczności zamknięcia starego; księgowanie w kilku otwartych okresach jednocześnie). 75 Finanse i Księgowość Wymagania ogólne Możliwość blokady (czasowego zamknięcia) i trwałego zamykania okresów rozrachunkowych

19 76 Finanse i Księgowość Wymagania ogólne System musi posiadać funkcjonalność zamykania roku obrotowego wraz z automatycznym przeksięgowaniem kont wynikowych 77 Finanse i Księgowość Wymagania ogólne Wielowalutowość wraz z automatycznym przeliczaniem wg tablic kursów lub wskazanego kursu waluty 78 Finanse i Księgowość Wymagania ogólne Prowadzenie ewidencji w walutach: księgowej i transakcyjnej 79 Finanse i Księgowość Wymagania ogólne Obsługa różnic kursowych z rozrachunków, rachunków bankowych i kas prowadzonych w walucie obcej 80 Finanse i Księgowość Wymagania ogólne Automatyczna dekretacja wg zdefiniowanych szablonów oraz możliwość wprowadzenia przewalutowania 81 Finanse i Księgowość Wymagania ogólne Równoległa ewidencja dla otwartych miesięcy księgowych dla uprawnionych użytkowników 82 Finanse i Księgowość Wymagania ogólne Ślad kontrolny dla ustalenia źródła każdego zapisu (identyfikator dokumentu źródłowego, osoba rejestrująca, dzień, godzina, minuta) 83 Finanse i Księgowość Wymagania ogólne Możliwość szczegółowego zdefiniowania uprawnień według poszczególnych użytkowników 84 Finanse i Księgowość Wymagania ogólne Swobodna możliwość definicji w zakresie dowolnej ilości poziomów analitycznych i ich grupowania 85 Finanse i Księgowość Wymagania ogólne Elastyczna struktura kont różne długości analityk 86 Finanse i Księgowość Wymagania ogólne Możliwość podłączania słowników używanych w innych obszarach (sprzedaż, magazyn, środki trwałe, rozrachunki itp.) do tworzenia wybranych analityk 87 Finanse i Księgowość Wymagania ogólne Konta bilansowe i pozabilansowe, dla kont rozrachunkowych 88 Finanse i Księgowość Wymagania ogólne Obsługa procedury otwarcia i zamknięcia okresu sprawozdawczego oraz roku obrotowego z pozycji operatora 89 Finanse i Księgowość Wymagania ogólne Możliwość automatycznego przeksięgowania zamykającego księgi oraz przyporządkowanie uprawnień do zamknięcia ksiąg rachunkowych, a w uzasadnionych przypadkach ponownego otwarcia już zamkniętych ksiąg rachunkowych 90 Finanse i Księgowość Wymagania ogólne Automatyczne wprowadzanie danych z innych obszarów (np. płace, środki trwałe, magazyny, sprzedaż, rejestry VAT) 91 Finanse i Księgowość Wymagania ogólne Możliwość definiowania zakładowego planu kont (konta zespołów od 0 do 9) oraz dodatkowych planów kont (np. plan kont budżetowych, plan kont rachunkowości zarządczej, plan kont prowadzonych projektów i grantów itp.) 92 Finanse i Księgowość Wymagania ogólne Tworzenie kont pozabilansowych 93 Finanse i Księgowość Wymagania ogólne Obsługa numerów kont księgowych w postaci alfanumerycznej 94 Finanse i Księgowość Wymagania ogólne Możliwość zdefiniowania dowolnej struktury konta 95 Finanse i Księgowość Wymagania ogólne Księgowanie w dzienniku w czasie rzeczywistym z natychmiastowym uaktualnianiem sald na kontach 96 Finanse i Księgowość Wymagania ogólne Raporty z zapisów i obrotów wybranych kont, rejestrów, rodzajów dokumentów, wydruki dekretów dla konkretnego dokumentu zgodne z wymaganiami ustawy o rachunkowości 97 Finanse i Księgowość Wymagania ogólne Ujęcie w księgach operacji zgodnej ze strukturą i założeniami polityki finansowej UE kosztów na kontach zespołu 4 i 5 oraz wg kont analitycznych 98 Finanse i Księgowość Wymagania ogólne Budowanie (definiowanie) planu kont wg potrzeb każdej jednostki organizacyjnej UE 99 Finanse i Księgowość Wymagania ogólne Możliwość równoległego księgowania na kontach Księgi Głównej i w równoległych Planach Kont 100 Finanse i Księgowość Wymagania ogólne Dokumentowanie wszelkich zapisów w sposób umożliwiający identyfikację dowodów, a także osoby dokonującej zapisu i przeprowadzającej jego modyfikację w systemie K/DZP /13 19

20 101 Finanse i Księgowość Wymagania ogólne Jednoczesny dostęp do danych z poszczególnych lat umożliwiających ich porównanie bez konieczności przelogowania się lub uruchamiania kopii programu/archiwum 102 Finanse i Księgowość Wymagania ogólne Dekretacja i klasyfikacja budżetowa oraz księgowanie dokumentów księgowych (faktur, przelewów, not odsetkowych itp.) zgodnie z ustawą o rachunkowości 103 Finanse i Księgowość Wymagania ogólne Prowadzenie dekretów księgowych w rejestrach 104 Finanse i Księgowość Wymagania ogólne Prowadzenie ksiąg głównych i pomocniczych 105 Finanse i Księgowość Wymagania ogólne System powinien umożliwić prowadzenie dziennika księgowego oraz dzienników cząstkowych 106 Finanse i Księgowość Wymagania ogólne Generowanie kartotek kont, zawierających zapisy na kontach w kolejności chronologicznej 107 Finanse i Księgowość Wymagania ogólne Tworzenie zestawień wydatków, kosztów oraz dochodów 108 Finanse i Księgowość Wymagania ogólne Tworzenie kartotek rozrachunku z kontrahentami 109 Finanse i Księgowość Wymagania ogólne Możliwość importu dekretów księgowych z list płac do systemu finansowego 110 Finanse i Księgowość Wymagania ogólne Korzystanie z bazy pracowników, kontrahentów, studentów, MPK, zleceń 111 Finanse i Księgowość Wymagania ogólne Sporządzanie zestawień i sprawozdań dotyczących księgowości budżetowej i pozabudżetowej 112 Finanse i Księgowość Wymagania ogólne Wydruk ksiąg rachunkowych: dzienniki, zestawienie obrotów i sald kont, zestawienie operacji na kontach, rozdzielniki kosztów 113 Finanse i Księgowość Wymagania ogólne Możliwość generowania raportu z należności i zobowiązań wymagalnych na dany dzień 114 Finanse i Księgowość Wymagania ogólne Wprowadzanie do systemu FK dokumentów księgowych w okresach następnych bez zamknięcia okresu bieżącego 115 Finanse i Księgowość Wymagania ogólne Standardowy plan kont uwzględniający ujęcie bilansowe, podatkowe i pozabilansowe 116 Finanse i Księgowość Wymagania ogólne Wielopoziomowa struktura planu kont z możliwością drill down i podglądu dokumentów źródłowych 117 Finanse i Księgowość Wymagania ogólne System dopuszcza możliwość zadania szczegółowości analityki przy wydrukach kont analitycznych i syntetycznych 118 Finanse i Księgowość Wymagania ogólne Tworzenie zestawienia obrotów i sald dla wybranego okresu sprawozdawczego w ujęciu analitycznym i syntetycznym 119 Finanse i Księgowość Wymagania ogólne Generowanie dowolnych zestawień analitycznych z zapisów na kontach 120 Finanse i Księgowość Wymagania ogólne System umożliwia podgląd dokumentów powiązanych z daną transakcją np. podgląd korekt do faktury, WZ do faktury itp. 121 Finanse i Księgowość Wymagania ogólne System umożliwia tworzenie zestawień za dowolny okres czasu 122 Finanse i Księgowość Wymagania ogólne System umożliwia zmianę zapisu na koncie księgowym 123 Finanse i Księgowość Wymagania ogólne System umożliwia rozliczenie kosztów wg dowolnie definiowanych współczynników 124 Finanse i Księgowość Wymagania ogólne System umożliwia definiowanie automatycznych dekretów przypisanych do dokumentów 125 Finanse i Księgowość Wymagania ogólne Podsumowanie zaznaczonych wybranych kont (sald)/zapisów na monitorze, bez konieczności wydruku 126 Finanse i Księgowość Wymagania ogólne Prowadzenie osobnych rejestrów dla typów dokumentów (np. faktury kosztowe, towarowe, inwestycyjne itd.) 127 Finanse i Księgowość Wymagania ogólne System pilnuje kręgu kosztów (kontrola zgodności zapisów kont grup 4, 5 i 6 lub zgodności kont grupy 4 z obiektami controllingowymi odzwierciedlającymi koszty kalkulacyjne 128 Finanse i Księgowość Wymagania ogólne System umożliwia elastyczne definiowanie schematów numeracji i kontroluje numerację dokumentów K/DZP /13 20

Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych.

Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych. Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych. System wspomaga codzienną pracę Zarządców Nieruchomości poprzez automatyzację

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa, dostawa, konfiguracja, wdrożenie i uruchomienie zintegrowanego systemu zarządzania

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa, dostawa, konfiguracja, wdrożenie i uruchomienie zintegrowanego systemu zarządzania PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa, dostawa, konfiguracja, wdrożenie i uruchomienie zintegrowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem klasy ERP zwanego dalej Systemem wraz z

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości.

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Księga Handlowa Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. Księgowość Możliwość płynnej zmiany typu źródła przychodu w momencie dodawania roku obrachunkowego,

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA

RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA Przedstawiony rozkład materiału został oparty o autorski program nauczania do przedmiotu Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych

WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych System księgowy charakteryzuje się prostotą obsługi, szybkością i niezawodnością działania Podstawą dla zastosowanych

Bardziej szczegółowo

nieograniczona długość numeru konta oraz ilości sekcji /poziomów zagłębień analitycznych/ wchodzących w jego skład,

nieograniczona długość numeru konta oraz ilości sekcji /poziomów zagłębień analitycznych/ wchodzących w jego skład, AgemaFK System AgemaFK wspomaga prowadzenie pełnej księgowości w jednostkach budżetowych. Jest to nowoczesne narzędzie zaprojektowane na podstawie wieloletnich doświadczeń we współpracy z naszymi Klientami,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż, dostarczenie, instalacja, wdrożenie i utrzymanie przez okres 24 miesięcy Systemu Finansowo Księgowego (F-K), jak

Bardziej szczegółowo

Część III - Zadanie nr 4.4: Oprogramowanie do zarządzania. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Część III - Zadanie nr 4.4: Oprogramowanie do zarządzania. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Część III - Zadanie nr 4.4: Oprogramowanie do zarządzania Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczenie i wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Księga główna i pomocnicza

Księga główna i pomocnicza Księga główna i pomocnicza Moduł Finanse i Księgowość służy do pełnej obsługi księgowości finansowej i zarządczej w instytucjach i przedsiębiorstwach każdego rodzaju. Przy jego pomocy można realizować

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE systemy informatyczne SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej to nowoczesny system informatyczny kompleksowo

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP)

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) Warszawa, 25.07.2013 r. Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) I. ZAMAWIAJĄCY NIP 952 19 11 631 KRS 0000450605 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1) Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Program FK zawiera wszystkie funkcje potrzebne do prowadzenia księgowości:

Program FK zawiera wszystkie funkcje potrzebne do prowadzenia księgowości: Projektowanie i Wdrażanie Systemów Komputerowych mgr inż. Jacek i Beata Krywult tel. 502 345 656 e-mail: jacek@pwsk.pl www.pwsk.pl Program finansowo-księgowy Firma FK Firma FK to program komputeryzujący

Bardziej szczegółowo

...Finanse Księgowość Koszty

...Finanse Księgowość Koszty 1 Środki Trwałe 3 Ewidencja obrotów 4 Kartoteka elementów majątku trwałego 4 Amortyzacja 4 Księgowanie 5 Przeszacowanie 5 Inwentaryzacja 5 Kartoteki pomocnicze 6 Raporty 6 2 Środki Trwałe Wysokie koszty

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA BL-VI.272.94.2012 zał. nr 2 do siwz SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OBEJMUJE: 1. Dostawę, instalację i uruchomienie Systemu do zarządzania projektami dla Programu Ochrony

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

enova KSIĘGOVOŚĆ różnice między wersjami

enova KSIĘGOVOŚĆ różnice między wersjami enova KSIĘGOVOŚĆ różnice między wersjami Strona 1 z 6 Funkcjonalność Srebro Złoto Platyna Ewidencja ryczałtowa Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów Rozliczenia podatku VAT Ewidencja transakcji wewnątrzwspólnotowych

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE SYSTEMY FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI

KOMPUTEROWE SYSTEMY FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI Rafik Nafkha Marta Żółtowska KOMPUTEROWE SYSTEMY FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI Podejście praktyczne w Comarch ERP XL Wydawnictwo SGGW Warszawa 2013 Spis treści Wstęp... 11 1. Pojęcie i rozwój systemów informatycznych...

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ WERYFIKOWANYCH FUNKCJONALNOŚCI

ARKUSZ WERYFIKOWANYCH FUNKCJONALNOŚCI Znak sprawy: DA.III.7...05 Załącznik nr 3 do SIWZ... (nazwa i adres Wykonawcy) ARKUSZ WERYFIKOWANYCH FUNKCJONALNOŚCI Zamówienie w projekcie Lubuskie e- Zdrowie - Dostawa i wdrożenie systemów informatycznych

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA WEWNĘTRZNA

STRUKTURA WEWNĘTRZNA ....l STRUKTURA WEWNĘTRZNA DZIAŁU KSIĘGOWOŚCI MIĘJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNĘJ W RADOMIU Rozdział 1 Podstawa Prawna: 1 9 ust.4 pkt.4 regulaminu organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Advantec Software I.T.C. sp. z o.o. Kompleksowa Obsługa Informatyczna PŁACE

Advantec Software I.T.C. sp. z o.o. Kompleksowa Obsługa Informatyczna PŁACE PŁACE System Płace przeznaczony jest do wspomagania pracy działów rachuby, kontroli zarobków. UmoŜliwia wspomaganie zarządzania gospodarką płacową poprzez zabezpieczenie bezpośredniego dostępu do danych

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Wiedza i kompetencje najlepszą inwestycją w przyszłość Kurs na Samodzielnego Księgowego w Białymstoku Miejsce prowadzenia szkolenia: BIATEL SA ul. Ciołkowskiego 2/2, 15-25 Białystok Budynek A,

Bardziej szczegółowo

...Finanse Księgowość Koszty

...Finanse Księgowość Koszty 1 Finanse Księgowość Koszty 3 Księgi rachunkowe 4 Kasy 4 Banki 5 Rejestry zakupu 5 Rejestry sprzedaży 5 Rozrachunki z kontrahentami i pracownikami 6 Koszty 6 Odpisy aktualizacyjne 6 Sprawozdania i raporty

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 38/15 Wójta Gminy Łomża z dnia 2 czerwca 2015 r

Zarządzenie Nr 38/15 Wójta Gminy Łomża z dnia 2 czerwca 2015 r Zarządzenie Nr 38/15 Wójta Gminy Łomża z dnia 2 czerwca 2015 r w sprawie realizacji projektu Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej województwo podlaskie" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

Bardziej szczegółowo

Oświadczenia Soneta sp. z o.o., producenta zintegrowanego systemu enova365, o zgodności z obowiązującymi przepisami prawa gospodarczego

Oświadczenia Soneta sp. z o.o., producenta zintegrowanego systemu enova365, o zgodności z obowiązującymi przepisami prawa gospodarczego Oświadczenia Soneta sp. z o.o., producenta zintegrowanego systemu enova365, o zgodności z obowiązującymi przepisami prawa gospodarczego Spis treści 1. Technologia... 3 2. Archiwizacja i odtwarzanie bazy

Bardziej szczegółowo

Probit dla spółdzielni mieszkaniowych

Probit dla spółdzielni mieszkaniowych Probit dla spółdzielni mieszkaniowych Zintegrowane Oprogramowanie Modułowe Zintegrowany system informatyczny firmy PROBIT posiada budowę modułową, dzięki temu informacje wprowadzone w obrębie jednego z

Bardziej szczegółowo

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie informatycznej. Zadaniem systemu jest rejestracja i przechowywanie

Bardziej szczegółowo

(Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych)

(Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych) Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 326/12 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 31 lipca 2012 r. 1. (Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych) 1. Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych. Księgi rachunkowe

Bardziej szczegółowo

Harmonogram Ramowy Umowy

Harmonogram Ramowy Umowy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pn. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy UMOWA Nr: UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 6 /2010/2011 1 stycznia 2011 r. dot. zasad polityki prowadzenia rachunkowości

Zarządzenie Nr 6 /2010/2011 1 stycznia 2011 r. dot. zasad polityki prowadzenia rachunkowości ZSzMS2/0161/54/10 Zarządzenie Nr 6 /2010/2011 1 stycznia 2011 r. dot. zasad polityki prowadzenia rachunkowości Postanowienie wstępne: Celem wprowadzenia zasad polityki rachunkowości jest zapewnienie rzetelnej

Bardziej szczegółowo

I. Wykaz ksiąg rachunkowych. 1. Załącznik numer 1. zawiera wykaz zbioru danych składający się na księgi rachunkowe oraz opis powiązań miedzy nimi

I. Wykaz ksiąg rachunkowych. 1. Załącznik numer 1. zawiera wykaz zbioru danych składający się na księgi rachunkowe oraz opis powiązań miedzy nimi I. Wykaz ksiąg rachunkowych. 1. Załącznik numer 1. zawiera wykaz zbioru danych składający się na księgi rachunkowe oraz opis powiązań miedzy nimi II. System przetwarzania danych 1. Do programu KolFK dołączona

Bardziej szczegółowo

PROBIT - nowoczesnym, zintegrowany pakiet oprogramowania dedykowany Jednostkom Państwowej Inspekcji Sanitarnej

PROBIT - nowoczesnym, zintegrowany pakiet oprogramowania dedykowany Jednostkom Państwowej Inspekcji Sanitarnej PROBIT - nowoczesnym, zintegrowany pakiet oprogramowania dedykowany Jednostkom Państwowej Inspekcji Sanitarnej Planowanie i realizacja Budżetu zadaniowego (Funkcja, Zadanie, Podzadanie, Działanie) Wspieranie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 3/KF/2016

Zarządzenie nr 3/KF/2016 Zarządzenie nr 3/KF/2016 z dnia 02 stycznia 2016 r. w sprawie systemu informatycznego stosowanego do prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentów kadrowo-płacowych. Na podstawie art.10 pkt.2 ustawy o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

I. Zakres prowadzenia ksiąg rachunkowych

I. Zakres prowadzenia ksiąg rachunkowych Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 7/2017 Prezydenta Miasta Konina z dnia 25 maja 2017 r. (załącznik 9) Zakres prowadzenia ksiąg rachunkowych i zasady ewidencji oraz rozliczeń podatku od towarów i usług

Bardziej szczegółowo

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY FIS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS SYSTEM MAGAZYNOWY System magazynowy FIS jest innowacyjnym programem wspierającym rozmaite procesy biznesowe potrzebne do zarządzania gospodarką magazynową w sklepach, hurtowniach,

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

Księga Handlowa OPROGRAMOWANIE DLA FIRM

Księga Handlowa OPROGRAMOWANIE DLA FIRM OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Księga Handlowa Księga Handlowa RAKSSQL to kompletny i w pełni zintegrowany system księgowy stworzony do prowadzenia pełnej księgowości firm prywatnych, państwowych, spółdzielni,

Bardziej szczegółowo

Pełna księgowość PROGRAM DLA BIUR RACHUNKOWYCH

Pełna księgowość PROGRAM DLA BIUR RACHUNKOWYCH PROGRAM DLA BIUR RACHUNKOWYCH Pełna księgowość RAKS to kompletny i w pełni zintegrowany program stworzony dla biur rachunkowych. Pozwala na prowadzenie księgowości firm prywatnych, państwowych, spółdzielni,

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalność jest zgrupowana w następujących obszarach:

Funkcjonalność jest zgrupowana w następujących obszarach: Human Resources Funkcjonalność jest zgrupowana w następujących obszarach: Płace i Kadry System ocen pracowników/pulpit pracownika Informacje pracownicze Podzielnik Karty pracy RCP (Rejestracja Czasu Pracy)

Bardziej szczegółowo

Załącznik 5 do zapytania ofertowego numer 1/05/2013/OnJKnP 1 Dodatkowe, nieobowiązkowe wymagania dla trzech Modułów ERP

Załącznik 5 do zapytania ofertowego numer 1/05/2013/OnJKnP 1 Dodatkowe, nieobowiązkowe wymagania dla trzech Modułów ERP Strona 1 Załącznik 5 do zapytania ofertowego numer 1/05/2013/OnJKnP 1 Dodatkowe, nieobowiązkowe wymagania dla trzech Modułów ERP Lp. Moduł Obszar Opis funkcjonalności 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Bezpieczeostwo

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Świecie, 02.12.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Zamawiający: Drukarnia MW Wieczorek Mirosław Ul. Gen. J. Hallera 7G, 86-100 Świecie NIP: 5591391666, REGON: 093072292 Tel. 525256081, Fax. 525256081

Bardziej szczegółowo

...Gospodarka Materiałowa

...Gospodarka Materiałowa 1 Gospodarka Materiałowa 3 Obsługa dokumentów magazynowych 4 Ewidencja stanów magazynowych i ich wycena 4 Inwentaryzacja 4 Definiowanie indeksów i wyrobów 5 Zaopatrzenie magazynowe 5 Kontrola jakości 5

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/OA/26/2/AB/14. Szanowni Państwo,

Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/OA/26/2/AB/14. Szanowni Państwo, Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/OA/26/2/AB/14 Szanowni Państwo, Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaprasza Państwa do złożenia oferty na świadczenie usług serwisowych oraz wsparcia technicznego

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ/ załącznik nr 1 do umowy OP/UP/099/2011 Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Przedmiot zamówienia 1.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług konsultancko-developerskich dla systemu

Bardziej szczegółowo

JPK Jednolity Plik Kontrolny

JPK Jednolity Plik Kontrolny JPK Jednolity Plik Kontrolny Konfiguracja JPK w Systemie Prestiż. Od wersji systemu 330.166 mechanizm generowania jednolitego pliku kontrolnego dostępny jest w zakładce Operacje -> JPK. Opcja dostępna

Bardziej szczegółowo

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1. Kraków, 26 czerwiec 2013 roku

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1. Kraków, 26 czerwiec 2013 roku Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1 Kraków, 26 czerwiec 2013 roku Najważniejsze wyróżniki Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1 1. Stworzyliśmy nowy moduł CRM Plus zawierający mechanizm windykacji

Bardziej szczegółowo

MANIFEST. Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015

MANIFEST. Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015 MANIFEST Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015 CO NOWEGO W 2015.2 FR01 Programy Retail stanowią kompleksowe rozwiązanie do ewidencjonowania i kontrolowania sprzedaży, rozliczenia

Bardziej szczegółowo

OPIS SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ORAZ ARCHIWIZACJA DANYCH

OPIS SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ORAZ ARCHIWIZACJA DANYCH Załącznik nr 5 do zarządzenia Dyrektora nr 9/2016 z dnia 04.10.2016 w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Szkole Podstawowej nr 4 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lubaniu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Do Zarządzenia nr 3/2011/A z dnia 03 stycznia 2011.

Załącznik nr 3 Do Zarządzenia nr 3/2011/A z dnia 03 stycznia 2011. Załącznik nr 3 Do Zarządzenia nr 3/2011/A z dnia 03 stycznia 2011. Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych, wykaz ksiąg rachunkowych i opis przetwarzania danych. 1. Księgi rachunkowe prowadzone są w siedzibie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego nr 07/04/IT/2016 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Utrzymanie i rozwój systemów GREX, SPIN, TK, AMOC, Obsługa Rewidentów 1 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 1. Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

AKTYN PŁACE-KADRY PRO (rozszerzony pakiet funkcjonalny)

AKTYN PŁACE-KADRY PRO (rozszerzony pakiet funkcjonalny) AKTYN PŁACE-KADRY PRO (rozszerzony pakiet funkcjonalny) Aktyn Płace-Kadry Pro jest oparty na programie płacowo-kadrowym Aktyn i rozszerzony o funkcje kadrowe przeznaczone dla średnich i większych firm.

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka aplikacji

Charakterystyka aplikacji OPT!MA Oferta Comarch (1) Oferta Comarch (2) Charakterystyka aplikacji CDN OPT!MA pracuje w środowisku Microsoft Windows. Praca w wersji jednostanowiskowej lub wielostanowiskowej Modułowa budowa Konfigurowalność

Bardziej szczegółowo

I. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych. I. Podstawy prawne.

I. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych. I. Podstawy prawne. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0152-57/10 Burmistrza Miasta Nowego Targu z dnia 15 grudnia 2010 r.. I. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych. I. Podstawy prawne. 1 1. Zasady prowadzenia rachunkowości

Bardziej szczegółowo

KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI

KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI BIURO RACHUNKOWE Daniel Bakalarz www: bakalarz.biz tel.: 602 880 233 e-mail: daniel.bakalarz@gmail.com NIP: 6731790853 KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI "Rzeczą, którą najtrudniej w świecie zrozumieć, jest podatek

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.torpol.eu PUW Torpol Sp. z o.o. rozpoczęło działalność w 1987 roku. W branży tekstylnej obecni są od 1994 roku. Torpol jest

Bardziej szczegółowo

AgemaHR RAZEM DO CELU... AgemaHR

AgemaHR RAZEM DO CELU... AgemaHR AgemaHR Stworzyliśmy zaawansowaną technologię dla nowoczesnego wspierania firm w realizacji działań związanych z zarządzaniem potencjałem ludzkim. Dzielimy się wiedzą z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi

Bardziej szczegółowo

Zasady (polityka) rachunkowości przyjęta do stosowania w stowarzyszeniu Projekt Tarnów

Zasady (polityka) rachunkowości przyjęta do stosowania w stowarzyszeniu Projekt Tarnów Zasady (polityka) rachunkowości przyjęta do stosowania w stowarzyszeniu Projekt Tarnów Na podstawie art. 10 ust. 2 znowelizowanej ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. Nr 76 poz.

Bardziej szczegółowo

1. Księgowość Optivum. Opis Systemu Przetwarzania Danych. Wykaz zbiorów stanowiących księgi rachunkowe

1. Księgowość Optivum. Opis Systemu Przetwarzania Danych. Wykaz zbiorów stanowiących księgi rachunkowe Załącznik nr 2 Do Zarządzenia nr 6 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 35 Polityka Rachunkowości 1. Księgowość Optivum Opis Systemu Przetwarzania Danych w rozumieniu ustawy o rachunkowości z 29 września 1994

Bardziej szczegółowo

Funkcje realizowane przez program KC-Firma

Funkcje realizowane przez program KC-Firma Obsługa zakupów i sprzedaży (fakturowanie, sprzedaż detaliczna), gospodarka magazynowa (PZ, WZ, MM, PW,RW, zwroty, przeceny, spisy z natury, raportowanie), rejestry VAT, rozliczenie zakupów, kasa, banki

Bardziej szczegółowo

JPK Jednolity Plik Kontrolny

JPK Jednolity Plik Kontrolny JPK Jednolity Plik Kontrolny Konfiguracja JPK w Systemie Prestiż. Od wersji systemu 330.166 mechanizm generowania jednolitego pliku kontrolnego dostępny jest w zakładce Operacje -> JPK. Opcja dostępna

Bardziej szczegółowo

Jednolity Plik Kontrolny w Aplikacji Ramzes

Jednolity Plik Kontrolny w Aplikacji Ramzes Jednolity Plik Kontrolny w Aplikacji Ramzes materiały pomocnicze Warszawa, styczeń 2017 1. Co to jest JPK Jednolity Plik Kontrolny (ang. Standard Audit File-Tax SAF-T) jest zbiorem danych, tworzonym z

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Forte Finanse i Księgowość 1 / 11 Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Spis treści : Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Forte Finanse i Księgowość w wersji 2011.b 3 Nowe wzory deklaracji VAT

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 do zapytania ofertowego numer 1/05/2013/OnJKnP 1 Szczegółowe, obowiązkowe wymagania dla całego systemu

Załącznik 1 do zapytania ofertowego numer 1/05/2013/OnJKnP 1 Szczegółowe, obowiązkowe wymagania dla całego systemu Strona 1 Załącznik 1 do zapytania ofertowego numer 1/05/2013/OnJKnP 1 Szczegółowe, obowiązkowe wymagania dla całego Lp. Moduł Obszar Opis funkcjonalności 1 2 Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia

Bardziej szczegółowo

MONEVA POLSKA Sp. z o.o. Ul Przemysłowa 4. 58-160 Świebodzice Polska NIP: 884 23 65 516. Regon:891138010 Świebodzice 6.07.2010 ZAPYTANIE OFERTOWE

MONEVA POLSKA Sp. z o.o. Ul Przemysłowa 4. 58-160 Świebodzice Polska NIP: 884 23 65 516. Regon:891138010 Świebodzice 6.07.2010 ZAPYTANIE OFERTOWE MONEVA POLSKA Sp. z o.o. Ul Przemysłowa 4 58-160 Świebodzice Polska NIP: 884 23 65 516 Regon:891138010 Świebodzice 6.07.2010 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku uzyskaniem dofinansowania w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami

Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami Symfonia Start a Symfonia porównanie 1 / 5 Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami Dział Zarządzania Produktami Symfonia Start a Symfonia - porównanie 2 / 5 Ogólne Symofnia Start to linia

Bardziej szczegółowo

Określenie wersji oprogramowania i daty rozpoczęcia eksploatacji przejętych z Gminy Zielona Góra Lp. Wykaz programów Wersja oprogramowania

Określenie wersji oprogramowania i daty rozpoczęcia eksploatacji przejętych z Gminy Zielona Góra Lp. Wykaz programów Wersja oprogramowania załącznik nr 9 do zarządzenia nr 2.2015.K Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 10 marca 2015 r. Określenie wersji oprogramowania i daty rozpoczęcia eksploatacji przejętych z Gminy Zielona Góra Lp. Wykaz

Bardziej szczegółowo

Internetowa platforma zarządzania zamówieniami publicznymi. System e-procurement dla jednostek sektora finansów publicznych

Internetowa platforma zarządzania zamówieniami publicznymi. System e-procurement dla jednostek sektora finansów publicznych Internetowa platforma zarządzania zamówieniami publicznymi System e-procurement dla jednostek sektora finansów publicznych Grupy użytkowników Osoby decyzyjne Kupujący Realizatorzy ZAM - Główne moduły Plany

Bardziej szczegółowo

Modelowy program Praktyk tydzień 2:

Modelowy program Praktyk tydzień 2: Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - najlepsza inwestycja. Modelowy program Praktyk tydzień 2: finanse, księgowość, kadry www.enze.fnm.pl

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 288/3/2010 Wójta Gminy Jedlińsk. z dnia 29.01.2010r

Zarządzenie Nr 288/3/2010 Wójta Gminy Jedlińsk. z dnia 29.01.2010r Zarządzenie Nr 288/3/2010 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 29.01.2010r w sprawie przyjętych zasad ( polityki ) rachunkowości oraz Zakładowego Planu Kont dla POKL Priorytet VI Działanie 6.3 Bądźmy aktywni- sięgajmy

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent 1.28

Zmiany w programie VinCent 1.28 Zmiany w programie VinCent 1.28 Finanse i księgowość Kartoteka klienta Na kartotece klienta znajdują się dwa nowe pola: -ILN- dodano na indywidualne zamówienie klienta. Można je wykorzystać do zapisania

Bardziej szczegółowo

2. Do oferty powinny być dołączone: Strona 1 z 6

2. Do oferty powinny być dołączone: Strona 1 z 6 Ogłoszenie na realizację zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 euro na: wdrożenie budżetowania w systemie Oracle w zakresie uruchomienia funkcjonalności budżetowania w systemie

Bardziej szczegółowo

Lp. Temat zajęć Treść szkolenia 1 Prawne uwarunkowania działalności firmy Prawo pracy Umowa o pracę Podstawowe zasady prawa pracy Regulamin pracy Prawo cywilne Definicja i treść zobowiązania Wierzyciel

Bardziej szczegółowo

Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV. Kadry i płace

Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV. Kadry i płace Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV Kadry i płace Moduł stanowi rozszerzenie funkcjonalności systemu Microsoft Dynamics NAV w zakresie zarządzania działem kadrowo-płacowym przedsiębiorstwa. Gromadzone

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja systemu finasowo-księgowego organu OTAGO FKORG

Dokumentacja systemu finasowo-księgowego organu OTAGO FKORG załącznik nr 8 do zarządzenia nr 2.2015.K Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 10 marca 2015 r. Dokumentacja systemu finasowo-księgowego organu OTAGO FKORG Marzec 2011 r. Uwaga: Niniejsza dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL

Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL Przedmiot: Lk: 1/7 Opracował: mgr inż. Paweł Wojakowski Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Zakład Projektowania Procesów Wytwarzania Pokój: 3/7 B,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 26/00 Starosty Lubańskiego z dnia 26 czerwca 2000 r.

Zarządzenie Nr 26/00 Starosty Lubańskiego z dnia 26 czerwca 2000 r. Zarządzenie Nr 26/2000 Starosty Lubańskiego z dnia 26 czerwca 2000 r. Aneks Nr 1/2000 do Zarządzenia Nr 39/99 z dnia 31 grudnia 1999 r. w sprawie zasad obiegu dokumentów księgowych przy prowadzeniu ksiąg

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr OA.0151-87/2010 Wójta Gminy Jabłonka z dnia 27 grudnia 2010 roku OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH 1. Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych Księgi rachunkowe

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Nr telefonu Nr faksu e-mail

Nr telefonu Nr faksu e-mail Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

Wybór ZSI. Zakup standardowego systemu. System pisany na zamówienie

Wybór ZSI. Zakup standardowego systemu. System pisany na zamówienie Wybór ZSI Zakup standardowego systemu System pisany na zamówienie Zalety: Standardowy ZSI wbudowane najlepsze praktyki biznesowe możliwość testowania przed zakupem mniej kosztowny utrzymywany przez asystę

Bardziej szczegółowo

systemowy rozwój firmy Cennik dla biur rachunkowych Oprogramowanie ERP do zarządzania

systemowy rozwój firmy Cennik dla biur rachunkowych Oprogramowanie ERP do zarządzania systemowy rozwój firmy Cennik dla biur rachunkowych Oprogramowanie ERP do zarządzania moduły podstawowe dla biur rachunkowych moduł cena jednego stanowiska wybranego modułu wynajem (ASP) miesięczny abonament

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B

OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B Moduły funkcjonalne składające się na platformę B2B 1. Moduł Zarządzanie strukturami i użytkownikami przedsiębiorstwa Moduł pomoże w zbudowaniu wirtualnych podmiotów gospodarczych,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 274 /2011 Prezydenta Miasta Skarżyska Kamiennej z dnia 19 października 2011 roku

Zarządzenie nr 274 /2011 Prezydenta Miasta Skarżyska Kamiennej z dnia 19 października 2011 roku Zarządzenie nr 274 /2011 Prezydenta Miasta Skarżyska Kamiennej z dnia 19 października 2011 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 03/2011 z dnia 03 stycznia 2011 roku w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych

Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych Załącznik nr 3 do zarządzenia nr.. z dnia... Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych Jednostka budżetowa Jednostka prowadzi księgi rachunkowe na podstawie zakładowego planu kont załącznik nr 3a do zarządzenia

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław Wrocław, dnia 07.01.2014 r. Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B automatyzującego współpracę Nitrotek

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość komputerowa Computer Accounting. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji I stopień Ogólnoakademicki

Rachunkowość komputerowa Computer Accounting. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Rachunkowość komputerowa Computer Accounting A. USYTUOWANIE MODUŁU W

Bardziej szczegółowo

Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/14/2013. Warszawa, dn. 19.11.2013 r. Zapytanie ofertowe. I.Nazwa i adres Zamawiającego:

Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/14/2013. Warszawa, dn. 19.11.2013 r. Zapytanie ofertowe. I.Nazwa i adres Zamawiającego: Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/14/2013 Warszawa, dn. 19.11.2013 r. Zapytanie ofertowe I.Nazwa i adres Zamawiającego:, ul Polna 50,. II.Nazwa przedmiotu zamówienia: Świadczenie usług prowadzenia pełnej księgowości

Bardziej szczegółowo

ZSI-FK, czyli wdrożenie systemu klasy ERP w Urzędzie Miasta Szczecin

ZSI-FK, czyli wdrożenie systemu klasy ERP w Urzędzie Miasta Szczecin ZSI-FK, czyli wdrożenie systemu klasy ERP w Urzędzie Miasta Szczecin Andrzej Feterowski Dyrektor Wydziału Informatyki Marek Dymek Z-ca Dyrektora Wydziału Informatyki CEL Przygotowanie i wdrożenie zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima

Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima Tematy szkoleń Podstawy obsługi modułów handlowo-magazynowych Comarch ERP Optima z elementami księgowości oraz modułu kadrowo-płacowego 2 Międzynarodowy

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga przesyłania danych z systemu controllingowego do zintegrowanego systemu informatycznego ZWiK.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga przesyłania danych z systemu controllingowego do zintegrowanego systemu informatycznego ZWiK. Pytania i odpowiedzi do postępowania p.n.: Rozbudowa systemu ERP o obsługę obszaru controllingowego. 1. OPZ zał 1. W punkcie 3 ppkt 4 wskazane zlecenie przez Zamawiającego do producenta Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet

Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet Spis treści 1. Opis przedmiotu zamówienia... 1 1.1. Definicje... 1 2. Główny cel systemu... 2

Bardziej szczegółowo

aplikacja akcyzattor

aplikacja akcyzattor Wdrożenie systemu służącego do prowadzenia ewidencji energii elektrycznej w formie elektronicznej dla potrzeb rozliczeń podatku akcyzowego aplikacja akcyzattor Klient: KGHM Polska Miedź S.A. Klient KGHM

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309 CRM 1. W systemie wprowadzono funkcjonalność umożliwiającą synchronizację zadań z modułu CRM do i z kalendarza Google. Aby system synchronizował

Bardziej szczegółowo

CENNIK NA USŁUGI PODSTAWOWE ważny od 01.01.2016

CENNIK NA USŁUGI PODSTAWOWE ważny od 01.01.2016 Definicje dla cenników nr 1, 2 i 3 CENNIK NA USŁUGI PODSTAWOWE ważny od 01.01.2016 I. dokument - każdy dokument księgowy, taki jak: faktura, rachunek, lista płac, sporządzony dowód wewnętrzny dotyczący

Bardziej szczegółowo

REKTOR UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA

REKTOR UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA REKTOR UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA ZARZĄDZENIE Nr 05/2014 z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora Nr 12/2011 w sprawie zasad rachunkowości Na podstawie art. 10 ust.

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytao pozwalających na przygotowanie oferty wdrożenia Systemu Zarządzania Nieruchomościami

Zestaw pytao pozwalających na przygotowanie oferty wdrożenia Systemu Zarządzania Nieruchomościami Zestaw pytao pozwalających na przygotowanie oferty wdrożenia Systemu Zarządzania Nieruchomościami Spis treści 1. Hosting aplikacji... 3 Bezpieczeostwo fizyczne... 3 Wymagania techniczne aplikacji... 3

Bardziej szczegółowo

Załącznik 14 do zapytania ofertowego numer 1/05/2013/OnJKnP 1 OŚWIADCZENIE dodatkowe, nieobowiązkowe wymagania

Załącznik 14 do zapytania ofertowego numer 1/05/2013/OnJKnP 1 OŚWIADCZENIE dodatkowe, nieobowiązkowe wymagania Strona 1 Załącznik 14 do zapytania ofertowego numer 1/05/2013/OnJKnP 1 OŚWIADCZENIE dodatkowe, nieobowiązkowe wymagania Reprezentując...... (pełna nazwa Oferenta i jego forma prawna) (NIP -..), będąc osobą

Bardziej szczegółowo

FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-CE jest system centralnym pozwalającym zarządzać kilkoma punktami handlowymi, oddziałami i placówkami. Program ułatwia wymianę dokumentów pomiędzy punktami a centralą.

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Wersja 2015.b 3 Aktualizacja wzorów deklaracji: CIT-8(22), CIT 8/O(9) 3 VAT Odwrotne obciążenie 3 Kontrahenci Podatnik VAT czynny 3 Długość roku 3 Logowanie

Bardziej szczegółowo