SYLABUSY KIERUNEK RATOWNICTWO MEDYCZNE I ROK STACJONARNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYLABUSY KIERUNEK RATOWNICTWO MEDYCZNE I ROK STACJONARNE"

Transkrypt

1 SYLABUSY KIERUNEK RATOWNICTWO MEDYCZNE I ROK STACJONARNE ROK AKADEMICKI 2013/2014

2 Lp. Elementy składowe sylabusu Opis Nazwa modułu/ przedmiotu Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Kod przedmiotu Język przedmiotu Treści programowe Typ przedmiotu Rok studiów, semestr prowadzącej przedmiot egzaminującej bądź udzielającej zaliczenia w przypadku, gdy nie jest nim osoba prowadząca dany przedmiot Formuła przedmiotu Wymagania wstępne Liczba godzin zajęć dydaktycznych Liczba punktów ECTS przypisana modułowi/przedmiotowi Założenia i cele modułu/przedmiotu Metody dydaktyczne Forma i warunki zaliczenia przedmiotu, w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia z przedmiotu, a także formę i warunki zaliczenia poszczególnych form zajęć wchodzących w zakres danego przedmiotu PROPEDAUTYKA PRAWA Instytut Medyczny PWSZ im. J. Grodka w Sanoku Zakład Ratownictwo Medyczne RM.01.1.W Język polski grupa treści podstawowych obowiązkowy do zaliczenia I semestru/i roku studiów Rok I, semestr I mgr Anna Łukaszuk mgr Anna Łukaszuk wykład brak Wykład-15 godzin Wykład-1punkt ECTS Poznanie etycznych i prawnych uwarunkowań zawodu ratownika medycznego. Kształtowanie umiejętności analizowania, interpretowania podstaw prawnych do wykonywania zawodu ratownika medycznego Wyrobienie motywacji do stałego dokształcania się. Wykład Wykłady ZO- Zaliczenie pisemne Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z zaliczenia końcowego testowego oraz opracowanie prezentacji multimedialnej na wybrany temat.

3 Treści merytoryczne przedmiotu oraz sposób ich realizacji Zamierzone efekty kształcenia* Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej, obowiązującej do zaliczenia danego przedmiotu WYKŁADY: 1. Podstawowe pojęcia prawa, źródła prawa. 2. Podstawowe elementy prawa pracy i kodeksu cywilnego. 3. Podstawowe pojęcia z zakresu administracji publicznej. 4. Podstawy prawne wykonywania zawodów medycznych. 5. Formy organizacyjno-prawne udzielania świadczeń zdrowotnych. 6. Samorządy zawodowe w ochronie zdrowia. 7. Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym. 8. Dokumentacja medyczna. 9. Konwencja Praw Człowieka. Prawa pacjenta. W zakresie wiedzy student: - rozumie etyczne i prawne uwarunkowania zawodu ratownika, - omawia prawa pacjenta, obowiązki pracownika i pracodawcy, - omawia aspekty prawne związane z postępowaniem wobec osób z zaburzeniami psychicznymi. W zakresie umiejętności student potrafi: - analizować podstawy prawne funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, - interpretować formy prawne wykonywania zawodów medycznych, - prowadzić dokumentację medyczną. W zakresie kompetencji społecznych student: - posiada nawyk i umiejętność stałego dokształcania się, - przestrzega prawa pacjenta, - stosuje przepisy prawa, przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, prowadzenia działalności gospodarczej oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego, - rozpoznaje i zapobiega korupcji w środowisku pracy. Literatura podstawowa: 1. Kubicki L., Balicki M. (red.): Prawo medyczne. Wyd. Urban & Partner, Wrocław Krowicka A., Pitera-Czyżowska E.: Opieka zdrowotna po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Wyd. CeDeWu, Warszawa Molęda S.: Prawo dla lekarzy i zakładów opieki zdrowotnej. Warszawa Zajdel J. Prawo w medycynie. Wyd. Progress, Literatura uzupełniająca: 1. Duda J.: Komentarz do ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Wyd. Leis Neis, Marek Z.: Błąd medyczny. Krakowskie Wydawnictwo Medyczne, Kraków Nestorowicz M.: Prawo medyczne. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Dom Organizatora, Toruń Smoktunowicz E., Kosikowski C., Borkowski J. (red.): Wielka encyklopedia prawa. Wyd. Prawo i Praktyka Gospodarcza, Białystok 2000.

4 BILANS PUNKTÓW ECTS (obciążenie pracą studenta) Forma nakładu pracy studenta (udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.) Godziny kontaktowe z nauczycielem Obciążenie studenta [h] 15 Przygotowanie prezentacji multimedialnej 5 Przygotowanie się do zaliczenia końcowego 5 Sumaryczne obciążenie pracą studenta 25 Punkty ECTS za moduł/przedmiot 1 Macierz efektów kształcenia dla modułu (przedmiotu) w odniesieniu do form zajęć Forma zajęć dydaktycznych numer efektu kształcenia EFEKT KSZTAŁCENIA Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Konwersatorium Seminarium Zajęcia praktyczne inne... WIEDZA EK-K_W07 EK-K_W46 EK-K_W27 EK-K_U50 EK-K_U76 EK-_U77 omawia aspekty prawne związane z postępowaniem wobec osób z zaburzeniami psychicznymi omawia prawa pacjenta, obowiązki pracownika i pracodawcy rozumie etyczne i prawne uwarunkowania zawodu ratownika UMIEJĘTNOŚCI potrafi prowadzi dokumentację medyczną potrafi analizować podstawy prawne funkcjonowania systemu ochrony zdrowia potrafi interpretować formy prawne wykonywania zawodów medycznych KOMPETENCJE SPOŁECZNE EK-K_K05 posiada nawyk i umiejętność stałego dokształcania się EK-K_K10 przestrzega prawa pacjenta stosuje przepisy prawa, przepisy dotyczące EK-K_K15 ochrony danych osobowych, prowadzenia działalności gospodarczej oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego EK-K_K17 rozpoznaje i zapobiega korupcji w środowisku pracy

5 Lp. Elementy składowe sylabusu Opis Nazwa modułu/ przedmiotu Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Kod przedmiotu Język przedmiotu Treści programowe Typ przedmiotu Rok studiów, semestr prowadzącej przedmiot egzaminującej bądź udzielającej zaliczenia w przypadku, gdy nie jest nim osoba prowadząca dany przedmiot Formuła przedmiotu Wymagania wstępne Liczba godzin zajęć dydaktycznych Liczba punktów ECTS przypisana modułowi/przedmiotowi Założenia i cele modułu/przedmiotu Metody dydaktyczne Forma i warunki zaliczenia przedmiotu, w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia z przedmiotu, a także formę i warunki zaliczenia poszczególnych form zajęć wchodzących w zakres danego przedmiotu SOCJOLOGIA Instytut Humanistyczno-Artystyczny Zakład KKK RM.02.2.W Język polski grupa treści podstawowych obowiązkowy do zaliczenia II semestru/ I roku studiów Rok I, semestr II dr Radosław Malikowski dr Radosław Malikowski wykład brak Wykład-15 godzin Wykład-1punkt ECTS Poznanie uwarunkowań społecznych zdrowia i choroby, problemów wynikających z niepełnosprawności, kalectwa i choroby przewlekłej Opanowanie umiejętności rozpoznawania patologii społecznych Kształtowanie zachowań profesjonalnych Wykłady ZO- Zaliczenie pisemne Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z zaliczenia końcowego testowego oraz pozytywna ocena z projektu.

6 Treści merytoryczne przedmiotu oraz sposób ich realizacji Zamierzone efekty kształcenia* Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej, obowiązującej do zaliczenia danego przedmiotu Wykłady: 1. Socjologia jako nauka o społeczeństwie. 2. Metody badawcze stosowane w socjologii. 3. Kultura wartości i normy społeczne. 4. Zachowania w zdrowiu i chorobie. 5. Socjologiczne aspekty starości i umierania. 6. Socjologia jako instrument działań w zdrowiu publicznym. 7. Badania socjomedyczne i ich zastosowanie w ocenie potrzeb zdrowotnych, oczekiwań pacjentów, zachowań służby zdrowia i pracy placówek opieki zdrowotnej. 8. Typy interakcji międzyludzkich, więzi organizacyjne, sytuacje konfliktowe. 9. Patologie społeczne, rodziny i jednostki wpływ na stan zdrowia populacji 10. Społeczny model zdrowia. 11. Społeczne i kulturowe problemy umierania, śmierci i sieroctwa. 12. Związki rodziny ze zdrowiem i chorobą. 13. Socjalizacja. Osobowość społeczna. Postawy. Miejsce zdrowia w systemie wartości społeczeństwa polskiego. W zakresie wiedzy student: - rozumie problemy wynikające z niepełnosprawności, kalectwa i choroby przewlekłej, - rozumie uwarunkowania społeczne zdrowia i choroby. W zakresie umiejętności student potrafi: - przeprowadzić wywiad z pacjentem, jego rodziną (opiekunem), świadkiem zdarzenia, - rozpoznać patologie społeczne i określi ich wpływ na zdrowie populacji. W zakresie kompetencji społecznych student: - posiada nawyk i umiejętność stałego dokształcania się - ma świadomość ważności zachowania w sposób profesjonalny i przestrzega zasad etyki zawodowej i tajemnicy zawodowej. Literatura podstawowa: 1. Majchrowska A., Bogusz R. (red.): Wybrane elementy socjologii. Wyd. Czelej, Lublin Turowski J.: Socjologia. Małe struktury społeczne. Lublin Walczak-Duraj D.: Podstawy socjologii. Łódź Literatura uzupełniająca: 1. Barański J., Piątkowski W., Krysiewicz A. (red.): Zdrowie i choroba. Wybrane problemy socjologii medycyny. Wyd. Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław Majchrowska A.: Wybrane elementy socjologii. Wyd. Czelej, Lublin Marshall G. (red.): Słownik socjologii i nauk społecznych. Wyd. PWN, Warszawa Piątkowski W., Titkow A.: W stronę socjologii zdrowia. Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin Tobiasz-Adamczyk B.: Wybrane elementy socjologii zdrowia i choroby. Wyd. UJ, Kraków 2000.

7 BILANS PUNKTÓW ECTS (obciążenie pracą studenta) Forma nakładu pracy studenta (udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.) Godziny kontaktowe z nauczycielem Obciążenie studenta [h] 15 Przygotowanie projektu 5 Przygotowanie się do zaliczenia końcowego 5 Sumaryczne obciążenie pracą studenta 25 Punkty ECTS za moduł/przedmiot 1 Macierz efektów kształcenia dla modułu (przedmiotu) w odniesieniu do form zajęć Forma zajęć dydaktycznych numer efektu kształcenia EFEKT KSZTAŁCENIA Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Konwersatorium Seminarium Zajęcia praktyczne inne... WIEDZA EK-K_W05 EK-K_W06 EK-K_U02 EK-K_U78 EK-K_K05 EK-K_K06 rozumie problemy wynikające z niepełnosprawności, kalectwa i choroby przewlekłej rozumie uwarunkowania społeczne zdrowia i choroby UMIEJĘTNOŚCI potrafi przeprowadzić wywiad z pacjentem, jego rodziną (opiekunem), świadkiem zdarzenia potrafi rozpoznać patologie społeczne i określi ich wpływ na zdrowie populacji KOMPETENCJE SPOŁECZNE posiada nawyk i umiejętność stałego dokształcania się ma świadomość ważności zachowania w sposób profesjonalny i przestrzega zasad etyki zawodowej i tajemnicy zawodowej

8 Lp Elementy składowe sylabusu Nazwa modułu/ przedmiotu Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Kod przedmiotu Język przedmiotu Treści programowe Typ przedmiotu Rok studiów, semestr prowadzącej przedmiot egzaminującej bądź udzielającej zaliczenia w przypadku, gdy nie jest nim osoba prowadząca dany przedmiot Formuła przedmiotu Wymagania wstępne Liczba godzin zajęć dydaktycznych Liczba punktów ECTS przypisana modułowi/przedmiotowi Założenia i cele modułu/przedmiotu Metody dydaktyczne PSYCHOLOGIA Instytut Humanistyczno-Artystyczny Zakład Pedagogiki RM.03.1.W Język polski grupa treści podstawowych Opis obowiązkowy do zaliczenia I semestru/ I roku studiów Rok I, semestr I mgr Patrycja Pater mgr Patrycja Pater wykład brak wykład-30 wykład-2 punkt ECTS Poznanie uwarunkowań psychologicznych zachowań indywidualnych poszkodowanego oraz relacji z rodziną, najbliższym otoczeniem i społeczeństwem Kształtowanie umiejętności poprawnego komunikowania się z pacjentem, jego rodziną (opiekunem), współpracownikami i innymi pracownikami ochrony zdrowia Poznanie sposobów radzenia sobie ze stresem związanym z uczestniczeniem w akcji ratunkowej. Kształtowanie umiejętność działania w warunkach stresu i niepewności, Poznanie podstawowych zagadnień i teorii psychologii klinicznej Kształtowanie poprawnych postaw dotyczących choroby, pracy z osobami chorymi oraz ich rodzinami Wykład problemowy 2 godziny w tygodniu 15 tygodni

9 Forma i warunki zaliczenia przedmiotu, w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia z przedmiotu, a także formę i warunki zaliczenia poszczególnych form zajęć wchodzących w zakres danego przedmiotu Treści merytoryczne przedmiotu oraz sposób ich realizacji Zamierzone efekty kształcenia* Wiedza Umiejętności Wykłady ZO- Zaliczenie pisemne Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z zaliczenia końcowego testowego oraz aktywność w czasie dyskusji związanej z rozwiązywaniem zadań. WYKŁADY: 1. Dziedziny psychologii. Psychologia jako nauka o czynnościach psychicznych człowieka. 2. Zdrowie psychiczne, normy i czynniki wpływające na jego stan. 3. Rola psychologii w środowisku pracy zakład opieki zdrowotnej. 4. Funkcjonowanie człowieka chorego. 5. Proces adaptacji do choroby. 6. Psychologiczna relacja przełożony podwładny. 7. Psychologiczne determinanty zdrowia i choroby. 8. Zachowanie człowieka i jego determinanty. Środowisko i sytuacje ich zmienność. Typy zachowań: zachowania reaktywne i zachowania celowe. 9. Gromadzenie danych o stanie psychicznym pacjenta. 10. Biologiczne mechanizmy zachowań. Odruchy warunkowe, nabyte instynkty i nawyki. 11. Rozwój psychiki jednostki. Istota rozwoju psychicznego tempo i harmonia rozwoju. 12. Ontogeneza i dyzontogeneza. Psychologiczne właściwości wieku i zagadnienie kryzysów w rozwoju psychicznym. 13. Pojęcie normy i moralności. Pojęcie zdrowia psychicznego. Zaburzenia w zachowaniu, a zdrowie psychiczne. 14. Choroba jako sytuacja trudna. Postawy wobec choroby. Lekarz i ratownik medyczny wobec chorego. Pomoc psychologiczna i wsparcie chorego. 15. Metody badań psychologicznych. Diagnostyka zaburzeń funkcji i poszczególnych sfer: poznawcza, emocjonalna, itp..zaburzenia rozwojowe. Zaburzenia osobowości. Diagnoza nozologiczna, funkcjonalna i społeczna. 16. Wybrane zaburzenia psychiczne obraz kliniczny, sposoby leczenia W zakresie wiedzy student: - rozumie uwarunkowania psychologiczne zachowań indywidualnych poszkodowanego oraz relacji z rodziną, najbliższym otoczeniem i społeczeństwem, - charakteryzuje mechanizmy wywołujące objawy i skutki stresu, - charakteryzuje rodzaje werbalnych i pozawerbalnych sposobów komunikowania się. W zakresie umiejętności student: - potrafi skutecznie komunikować się z pacjentem, jego rodziną (opiekunem), świadkiem zdarzenia, - potrafi skutecznie komunikować się ze współpracownikami i innymi pracownikami ochrony zdrowia, - posiada umiejętność komunikowania się i współpracy z innymi służbami i organizacjami powołanymi do niesienia pomocy, - komunikuje się z osobami niepełnosprawnymi (szczególnie z niepełnosprawnością wieloraką), - stosuje alternatywne i wspomagające metody komunikacji na miejscu zdarzenia, - potrafi zastosować odpowiednie sposoby radzenia sobie ze stresem związanym z uczestniczeniem w akcji ratunkowej.

10 19 Kompetencje społeczne Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej, obowiązującej do zaliczenia danego przedmiotu W zakresie kompetencji społecznych student: - posiada świadomość własnych ograniczeń, - posiada umiejętność działania w warunkach stresu i niepewności, - posiada nawyk i umiejętność stałego dokształcania się. Literatura podstawowa: 1. Formański J.: Psychologia. Wyd. PZWL, Warszawa Jarosz M.: Psychologia lekarska. Wyd. PZWL, Warszawa Sęk H.: Wprowadzenie do psychologii klinicznej. Wyd. Scholar, Warszawa Sheridan Ch. L., Radmacher S. A.: Psychologia zdrowia, wyzwanie dla biomedycznego modelu zdrowia. Wyd. Instytutu Psychologii Zdrowia, Warszawa Strelau J. (red.): Psychologia. Podręcznik akademicki. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk Literatura uzupełniająca: 1. Badura-Madej W., Dobrzyńska-Masterhazy A.: Przemoc w rodzinie. Interwencja kryzysowa i psychoterapia. Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków Bernard H. S., MacKenzie K.R. (red.): Podstawy terapii grupowej. Wyd. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk BILANS PUNKTÓW ECTS (obciążenie pracą studenta) Forma nakładu pracy studenta (udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.) Godziny kontaktowe z nauczycielem Obciążenie studenta [h] 30 Przygotowanie się do zajęć 10 Przygotowanie się do zaliczenia końcowego 10 Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 Punkty ECTS za moduł/przedmiot 2

11 Macierz efektów kształcenia dla modułu (przedmiotu) w odniesieniu do form zajęć Forma zajęć dydaktycznych numer efektu kształcenia EFEKT KSZTAŁCENIA Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Konwersatorium Seminarium Zajęcia praktyczne inne... WIEDZA EK-K_W08 EK-K_W17 EK-K_W37 rozumie uwarunkowania psychologiczne zachowań indywidualnych poszkodowanego oraz relacji z rodziną, najbliższym otoczeniem i społeczeństwem charakteryzuje mechanizmy wywołujące objawy i skutki stresu charakteryzuje rodzaje werbalnych i pozawerbalnych sposobów komunikowania się UMIEJĘTNOŚCI potrafi skutecznie komunikować się z EK-K_U01 pacjentem, jego rodziną (opiekunem) świadkiem zdarzenia potrafi skutecznie komunikować się ze EK-K_U04 współpracownikami i innymi pracownikami ochrony zdrowia posiada umiejętność komunikowania się i EK-K_U05 współpracy z innymi służbami i organizacjami powołanymi do niesienia pomocy EK-K_U08 komunikuje się z osobami niepełnosprawnymi (szczególnie z niepełnosprawnością wieloraką) EK-K_U09 stosuje alternatywne i wspomagające metody komunikacji na miejscu zdarzenia EK-K_U72 potrafi zastosować odpowiednie sposoby radzenia sobie ze stresem związanym z uczestniczeniem w akcji ratunkowej KOMPETENCJE SPOŁECZNE EK-K_K01 posiada świadomość własnych ograniczeń EK-K_K02 posiada umiejętność działania w warunkach stresu i niepewności EK-K_K05 posiada nawyk i umiejętność stałego dokształcania się

12 Opis Lp Elementy składowe sylabusu Nazwa modułu/ przedmiotu Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Kod przedmiotu Język przedmiotu Treści programowe Typ przedmiotu Rok studiów, semestr prowadzącej przedmiot egzaminującej bądź udzielającej zaliczenia w przypadku, gdy nie jest nim osoba prowadząca dany przedmiot Formuła przedmiotu Wymagania wstępne Liczba godzin zajęć dydaktycznych Liczba punktów ECTS przypisana modułowi/przedmiotowi Założenia i cele modułu/przedmiotu Metody dydaktyczne Forma i warunki zaliczenia przedmiotu, w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia z przedmiotu, a także formę i warunki zaliczenia poszczególnych form zajęć wchodzących w zakres danego przedmiotu BIOFIZYKA I BIOCHEMIA Instytut Medyczny PWSZ im. J. Grodka w Sanoku Zakład Ratownictwo Medyczne RM.04.1.W język polski grupa treści podstawowych obowiązkowy do zaliczenia I semestru/i roku studiów I rok, I semestr prof. dr hab. n. med. Oliver Racz mgr Dorota Wojnarowska prof. dr hab. n. med. Oliver Racz mgr Dorota Wojnarowska wykład brak wykład 30 ćwiczenia 30 wykład 2punkt ECTS Poznanie podstawowych procesów biochemicznych i zmian zachodzących w organizmie człowieka w wyniku chorób i obrażeń u dorosłych i dzieci. Oraz zaburzenia występujące w strukturach komórkowych, tkankowych, narządowych i układowych wywołanych chorobą lub urazem. Kształtowanie nawyku i umiejętności stałego dokształcania się. Wykład, Ćwiczenia laboratoryjne ( wykonywanie doświadczeń) Wykłady ZO- Zaliczenie pisemne Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest 100% frekwencja na ćwiczeniach oraz uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium oraz zaliczenia końcowego pisemnego.

13 Treści merytoryczne przedmiotu oraz sposób ich realizacji Zamierzone efekty kształcenia* Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej, obowiązującej do zaliczenia danego przedmiotu Wykłady: 1. Biofizyka tkanek i narządów. 2. Właściwości biomechaniczne tkanek ich rola w biomechanice. 3. Elementy biofizyki układy krążenia, układu oddechowego. 4. Właściwości biofizyczne naczyń krwionośnych i krwi. 5. Biofizyka zmysłu słuchu, wzroku. 6. Wpływ czynników fizycznych na żywy organizm. 7. Metody detekcji promieniowania jądrowego. 8. Wpływ promieniowania jonizującego i niejonizującego na żywy organizm. 9. Wpływ czynników mechanicznych na żywy organizm. 10. Wpływ temperatury i wilgotności na żywy organizm. 11. Wpływ pola elektrycznego i magnetycznego oraz promieniowania jonizującego na organizm. 12. Wpływ fal mechanicznych na organizm. 13. Cechy fizyczne dźwięków. 14. Zjawiska towarzyszące przechodzeniu ultradźwięków na organizm. Ćwiczenia Pracownia organizacyjna. Zapoznanie z zasadami bezpiecznej pracy w laboratorium oraz z podstawowym szkłem i sprzętem stosowanym w Pracowni Biochemii. Sporządzanie roztworów. Budowa i właściwości białek. Identyfikacja białek i aminokwasów, ilościowe oznaczenie białek. Właściwości enzymów, czynniki wpływające na aktywność enzymów (ph, temperatura, obecność efektorów). Denaturacja białka, czynniki denaturujące. Badanie aktywności enzymów proteolitycznych. Budowa i właściwości redukujące cukrów. Rozkład skrobi pod wpływem amylazy. Właściwości tłuszczów. Enzymatyczne trawienie tłuszczów. Identyfikacja składników otrzymanych w wyniku hydrolizy nukleoproteidów. Wykrywanie niektórych składników krwi, śliny i moczu. Mocz patologiczny. W zakresie wiedzy student: - rozumie podstawowe procesy biochemiczne, - charakteryzuje zmiany zachodzące w organizmie człowieka w wyniku chorób i obrażeń u dorosłych i dzieci. W zakresie umiejętności student: - potrafi rozpoznać zaburzenia występujące w strukturach komórkowych, tkankowych, narządowych i układowych wywołanych chorobą lub urazem. W zakresie kompetencji społecznych student: - posiada nawyk i umiejętność stałego dokształcania się. Literatura podstawowa: 1. Dołowy K., Jarząbek W. A.: Biofizyka. Wyd. SGGW, Warszawa Jaroszyk F.(red.): Biofizyka. Podręcznik dla studentów. Wyd. PZWL, Warszawa Literatura uzupełniająca: 1. Jóźwiak Z., Bartosz G., Bryszewska M.: Biofizyka. Wybrane zagadnienia wraz z ćwiczeniami. Wyd. PWN, Warszawa Terlecki J., Bautembach S. (red.): Ćwiczenia laboratoryjne z biofizyki i fizyki. Podręcznik dla studentów. Wyd. PZWL, Warszawa 1999.

14 BILANS PUNKTÓW ECTS (obciążenie pracą studenta) Forma nakładu pracy studenta (udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.) Godziny kontaktowe z nauczycielem Obciążenie studenta [h] 30 Przygotowanie się do kolokwium 10 Przygotowanie się do zaliczenia końcowego 10 Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 Punkty ECTS za moduł/przedmiot 2 Macierz efektów kształcenia dla modułu (przedmiotu) w odniesieniu do form zajęć Forma zajęć dydaktycznych numer efektu kształcenia EFEKT KSZTAŁCENIA Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Konwersatorium Seminarium Zajęcia praktyczne inne... WIEDZA EK-K_W30 rozumie podstawowe procesy biochemiczne charakteryzuje zmiany zachodzące w EK-K_W48 organizmie człowieka w wyniku chorób i obrażeń u dorosłych i dzieci UMIEJĘTNOŚCI potrafi rozpoznać zaburzenia występujące EK-_U21 w strukturach komórkowych, tkankowych, narządowych i układowych wywołanych chorobą lub urazem KOMPETENCJE SPOŁECZNE EK-K_K05 posiada nawyk i umiejętność stałego dokształcania się

15 Lp. Elementy składowe sylabusu Opis 1 Nazwa modułu/ przedmiotu 2 Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot 3 Kod przedmiotu ZDROWIE PUBLICZNE I MIĘDZYNARODOWE ASPEKTY ZDROWIA PUBLICZNEGO Instytut Medyczny PWSZ im. J. Grodka w Sanoku Zakład Ratownictwo Medyczne RM.05.1.W RM.05.2.W 4 Język przedmiotu język polski 5 Treści programowe grupa treści podstawowych 6 Typ przedmiotu obowiązkowy do zaliczenia I i II semestru/i roku studiów 7 Rok studiów, semestr I rok, I i II semestr 8 9 prowadzącej przedmiot egzaminującej bądź udzielającej zaliczenia w przypadku, gdy nie jest nim osoba prowadząca dany przedmiot 10 Formuła przedmiotu Wykład 11 Wymagania wstępne brak 12 Liczba godzin zajęć dydaktycznych Wykład Liczba punktów ECTS przypisana modułowi/przedmiotowi 14 Założenia i cele modułu/przedmiotu dr hab. Anna Ksykiewicz Dorota dr hab. Anna Ksykiewicz Dorota Wykład- 3 punkty ECTS Poznanie uwarunkowań społecznych zdrowia i choroby, podstawowych pojęć z zakresu zdrowia oraz promocji i profilaktyki oraz struktury i organizacji systemu ochrony zdrowia. 15 Metody dydaktyczne 16 Forma i warunki zaliczenia przedmiotu, w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia z przedmiotu, a także formę i warunki zaliczenia poszczególnych form zajęć wchodzących w zakres danego przedmiotu Wykład z prezentacją multimedialną Ćwiczenia audytoryjne (dyskusja) Wykład ZO- warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z zaliczenia końcowego pisemnego oraz aktywność w czasie dyskusji oraz przygotowanie eseju i prezentacji multimedialnej

16 Treści merytoryczne przedmiotu oraz sposób ich realizacji Zamierzone efekty kształcenia* Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej, obowiązującej do zaliczenia danego przedmiotu Wykłady: 1. Zakres i zadania zdrowia publicznego oraz medycyny społecznej. 2. Geneza i historia medycyny społecznej i zdrowia publicznego. 3. Definicje pojęć: ochrona zdrowia, opieka zdrowotna, kultura zdrowotna, opieka medyczna, medycyna zapobiegawcza, medycyna środowiskowa, medycyna społeczna oraz zdrowie publiczne. 4. Medyczne i pozamedyczne uwarunkowania zdrowia. 5. Zdrowie jako dobro społeczne i dobro indywidualne. 6. Mierniki zdrowia. Metody rozpoznawania potrzeb zdrowotnych. 7. Sprawy zdrowia jednostek i zbiorowości. 8. Informacja o zdrowiu publicznym. 9. Edukacja i kształcenie kadr z zakresu zdrowia publicznego. 10. Zdrowie człowieka w ujęciu holistycznym. 11. Człowiek jako element środowiska życia na Ziemi. 12. Środowisko naturalne człowieka. 13. Ocena narażenia człowieka na czynniki szkodliwe. 14. Skutki zdrowotne środowiskowych czynników ryzyka biologicznych, psychospołecznych, chemicznych i fizycznych. 15. Patomechanizmy działania czynników ryzyka. 16. Skażenie środowiska naturalnego człowieka wpływ na zdrowie. W zakresie wiedzy student: - rozumie uwarunkowania społeczne zdrowia i choroby, - posiada znajomość podstawowych pojęć z zakresu zdrowia oraz promocji i profilaktyki, - rozumie strukturę i organizację systemu ochrony zdrowia na poziomie krajowym i globalnym z uwzględnieniem uwarunkowań ekonomicznych, - rozróżnia instytucje wpływające na politykę zdrowotną państwa, źródła i sposoby finansowania świadczeń. W zakresie umiejętności student: - potrafi skutecznie komunikować się ze współpracownikami i innymi pracownikami ochrony zdrowia, - posiada umiejętność komunikowania się i współpracy z innymi służbami i organizacjami powołanymi doniesienia pomocy. W zakresie kompetencji społecznych student: - posiada nawyk i umiejętność stałego dokształcania się - identyfikuje miejsce i rolę zawodu w ramach organizacji i systemu ochrony zdrowia na poziomie krajowym i europejskim. Literatura podstawowa: 1. Barański J., Piątkowski W.: Zdrowie/choroba. Wybrane problemy socjologii medycyny. Oficyna Wyd. ATUT, Wrocław Czupryna A., Poździoch S., Ryś A., Włodarczyk C. (red.): Zdrowie publiczne. t. I, II. Wyd. med. Vesalius, Kraków Karski (red.): Promocja zdrowia. Warszawa Kulik T., Lataski M. (red.): Zdrowie Publiczne. Wyd. Czelej, Lublin Latalski M. (red.): Zdrowie publiczne. Wyd. AM, Lublin Literatura uzupełniająca: 1. Franaszek P. (red.): Informacja naukowa w zdrowiu publicznym. Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków Gniazdowski A.: Zachowania zdrowotne. Wyd. IMP, Łódź Kulik T.B., Wrońska I. (red.): Zdrowie w medycynie i naukach społecznych. Wyd. KUL, Stalowa Wola, Wosiewicz E. P. (red.): Zdrowie publiczne i medycyna społeczna. Wyd. Uczelniane Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań 2000.

17 BILANS PUNKTÓW ECTS (obciążenie pracą studenta) Forma nakładu pracy studenta (udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.) Obciążenie studenta [h] Godziny kontaktowe z nauczycielem 60 Przygotowanie się do ćwiczeń audytoryjnych (dyskusji) 5 Przygotowanie się do zaliczenia końcowego 15 Sumaryczne obciążenie pracą studenta 80 Punkty ECTS za moduł/przedmiot 3 Macierz efektów kształcenia dla modułu (przedmiotu) w odniesieniu do form zajęć Forma zajęć dydaktycznych numer efektu kształcenia EFEKT KSZTAŁCENIA Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Konwersatorium Seminarium Zajęcia praktyczne inne... EK-K_W06 EK-K_W15 EK-K_W19 EK-K_W35 EK-_U04 EK-_U05 EK-K_K16 EK-K_K05 WIEDZA rozumie uwarunkowania społeczne zdrowia i choroby posiada znajomość podstawowych pojęć z zakresu zdrowia oraz promocji i profilaktyki rozumie strukturę i organizację systemu ochrony zdrowia na poziomie krajowym i globalnym z uwzględnieniem uwarunkowań ekonomicznych rozróżnia instytucje wpływające na politykę zdrowotną państwa, źródła i sposoby finansowania świadczeń UMIEJĘTNOŚCI potrafi skutecznie komunikować się ze współpracownikami i innymi pracownikami ochrony zdrowia posiada umiejętność komunikowania się i współpracy z innymi służbami i organizacjami powołanymi doniesienia pomocy KOMPETENCJE SPOŁECZNE identyfikuje miejsce i rolę zawodu w ramach organizacji i systemu ochrony zdrowia na poziomie krajowym i europejskim posiada nawyk i umiejętność stałego dokształcania się

18 Lp Elementy składowe sylabusu Nazwa modułu/ przedmiotu Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Kod przedmiotu Język przedmiotu Treści programowe Typ przedmiotu Rok studiów, semestr prowadzącej przedmiot egzaminującej bądź udzielającej zaliczenia w przypadku, gdy nie jest nim osoba prowadząca dany przedmiot Formuła przedmiotu Wymagania wstępne Liczba godzin zajęć dydaktycznych Liczba punktów ECTS przypisana modułowi/przedmiotowi Założenia i cele modułu/przedmiotu Metody dydaktyczne Forma i warunki zaliczenia przedmiotu, w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia z przedmiotu, a także formę i warunki zaliczenia poszczególnych form zajęć wchodzących w zakres danego przedmiotu ANATOMIA Opis Instytut Medyczny PWSZ im. J. Grodka w Sanoku Zakład Ratownictwo Medyczne RM.07.1.W RM C RM.07.2.W RM C język polski grupa treści podstawowych obowiązkowy do zaliczenia I i II semestru /I roku studiów I rok, I i II semestr prof. dr hab. med. Oliver Racz dr n. med. Jan Gawełko prof. dr hab. med. Oliver Racz dr n. med. Jan Gawełko wykład ćwiczenia biologia na poziomie szkoły średniej wykład 60 godzin ćwiczenia 30 godzin wykład 3 punkty ECTS ćwiczenia 2 punkty ECTS Poznanie struktur organizmu ludzkiego: komórek, tkanek, narządów, układów. ich roli w prawidłowym funkcjonowaniu oraz wiedzy z zakresu budowy i funkcji organizmu człowieka w codziennej pracy Kształtowanie nawyku i umiejętność stałego dokształcania się. Wykład z prezentacją multimedialną Ćwiczenia Pokaz, instruktaż Wykład - E- egzamin pisemny- test, Ćwiczenia - ZO- prace semestralne (prezentacja Power Point), Zaliczenie kolokwium (8), Frekwencja na ćwiczeniach - 100%.

19 17. Treści merytoryczne przedmiotu oraz sposób ich realizacji Wykłady: 1. Budowa i czynności kości. 2. Połączenia kości. Budowa i mechanika mięśni. 3. Układ trawienny. 4. Układ oddechowy. 5. Układ moczowo płciowy. 6. Serce. Krążenie małe i duże. Krążenie płodowe. 7. Układ wewnątrzwydzielniczy. 8. Ogólny podział mózgowia i rdzenia kręgowego. Ośrodki nerwowe. Drogi nerwowe. Obwodowy układ nerwowy. Układ nerwowy autonomiczny. 9. Antropologia. 10. Elementy anatomii topograficznej. Ćwiczenia: 1. Kości i ich połączenia. 2. Mięśnie i ich narządy pomocnicze. 3. Seminarium: układ kostno stawowy i mięśniowy. 4. Układ trawienny. 5. Układ oddechowy. 6. Układ moczowo płciowy. 7. Seminarium: układ trawienny, oddechowy i moczowo płciowy. 8. Serce. Naczynia krwionośne. 9. Szpik kostny. 10. Układ chłonny. Śledziona. 11. Seminarium: Układ krążenia. 12. Budowa centralnego układu nerwowego. Ośrodki i drogi nerwowe. Nerwy czaszkowe i rdzeniowe. Układ nerwowy autonomiczny. 13. Układ narządów zmysłów. 18. Zamierzone efekty kształcenia* Wiedza Umiejętności W zakresie wiedzy student : - wykazuje znajomość prawidłowych struktur organizmu ludzkiego: komórek, tkanek, narządów, układów, - wykazuje znajomość topografii narządów i układów oraz omawia ich rolę w prawidłowym funkcjonowaniu. W zakresie umiejętności student: - potrafi stosować wiedzę z zakresu budowy i funkcji organizmu człowieka w codziennej pracy, - potrafi posługiwać się wiedzą anatomiczną w wykonywaniu zadań zawodowych. Kompetencje społeczne W zakresie kompetencji społecznych student: - posiada nawyk i umiejętność stałego dokształcania się. Literatura podstawowa: 19. Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej, obowiązującej do zaliczenia danego przedmiotu 1. Bochenek A., Reicher M.: Anatomia człowieka tom I-V. Wyd. PZWL, Warszawa Pituchow A., Ramotowski W.: Anatomia i fizjologia człowieka. Wyd. PZWL, Warszawa Sokołowska Pituchow J. (red.): Anatomia człowieka: podręcznik dla studentów medycyny. Warszawa, Wyd. PZWL, Warszawa Literatura uzupełniająca: 1. Krechowiecki A., Czerwiński F.: Zarys anatomii człowieka. Wyd. PZWL, Warszawa Maciejewski R., Torres K.(red.): Anatomia czynnościowa podręcznik dla studentów pielęgniarstwa, fizjoterapii, ratownictwa medycznego, analityki medycznej i dietetyki. Wyd. Czelej, Lublin Nettem F. H.: Atlas anatomii człowieka. Wyd. Urban & Partner, Wrocław 2002.

20 BILANS PUNKTÓW ECTS (obciążenie pracą studenta) Forma nakładu pracy studenta (udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.) Godziny kontaktowe z nauczycielem Obciążenie studenta [h] 90 Przygotowanie się kolokwium 15 Przygotowanie prezentacji 10 Przygotowanie się do egzaminu 25 Sumaryczne obciążenie pracą studenta 140 Punkty ECTS za moduł/przedmiot 5 Macierz efektów kształcenia dla modułu (przedmiotu) w odniesieniu do form zajęć Forma zajęć dydaktycznych numer efektu kształcenia EFEKT KSZTAŁCENIA Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Konwersatorium Seminarium Zajęcia praktyczne inne... WIEDZA EK-K_W01 wykazuje znajomość prawidłowych struktur organizmu ludzkiego: komórek, tkanek, narządów, układów EK-K_W03 EK-_U79 EK-_U80 EK-K_K05 wykazuje znajomość topografii narządów i układów oraz omawia ich rolę w prawidłowym funkcjonowaniu UMIEJĘTNOŚCI potrafi stosować wiedzę z zakresu budowy i funkcji organizmu człowieka w codziennej pracy potrafi posługiwać się wiedzą anatomiczną w wykonywaniu zadań zawodowych KOMPETENCJE SPOŁECZNE posiada nawyk i umiejętność stałego dokształcania się

Anatomia - opis przedmiotu

Anatomia - opis przedmiotu Anatomia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Anatomia Kod przedmiotu 12.0-WP-PielP-ANAT-Sk-S14_pNadGen40AL6 Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Pielęgniarstwo Profil praktyczny

Bardziej szczegółowo

SYLABUS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA Lp. Element Opis

SYLABUS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA Lp. Element Opis SYLABUS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA Lp. Element Opis 1 Nazwa Stany nagłe w chorobach zakaźnych 2 Typ obowiązkowy 3 Instytut Nauk o Zdrowiu 4 Kod PPWSZ-RM--39 5 Kierunek, kierunek: Ratownictwo Medyczne

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Badanie fizykalne Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU CECHA

KARTA PRZEDMIOTU CECHA KARTA PRZEDMIOTU CECHA OPIS PRZEDMIOTU INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIODCIE Nazwa przedmiotu FIZJOLOGIA Poziom realizacji Studia pierwszego stopnia stacjonarne przedmiotu Jednostka realizująca Instytut Nauk

Bardziej szczegółowo

Dr A. Wołpiuk- Ochocińska. Dr A. Wołpiuk- Ochocińska

Dr A. Wołpiuk- Ochocińska. Dr A. Wołpiuk- Ochocińska (1) Nazwa przedmiotu Psychologia stosowana (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - () Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

Samokształcenie (Sk) Zajęcia praktyczne (W) (Ć) (L) (S) (Zp) laboratoryjne III 30 35 15 3

Samokształcenie (Sk) Zajęcia praktyczne (W) (Ć) (L) (S) (Zp) laboratoryjne III 30 35 15 3 Kod przedmiotu: IOZRM-L-3k23-2012-S Pozycja planu: B23 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów Forma studiów Specjalność - Jednostka

Bardziej szczegółowo

SYLABUS na rok 2013/2014 (1) Nazwa przedmiotu Fizjologia (2) Nazwa jednostki Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego

SYLABUS na rok 2013/2014 (1) Nazwa przedmiotu Fizjologia (2) Nazwa jednostki Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego SYLABUS na rok 2013/2014 (1) Nazwa przedmiotu Fizjologia (2) Nazwa jednostki Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego prowadzącej przedmiot Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Zdrowia obowiązuje w roku akademickim 2012/2013 Kierunek studiów: Pielęgniarstwo Profil: Praktyczny Forma studiów: Stacjonarne Kod

Bardziej szczegółowo

SYLABUSY KIERUNEK RATOWNICTWO MEDYCZNE I ROK

SYLABUSY KIERUNEK RATOWNICTWO MEDYCZNE I ROK SYLABUSY KIERUNEK RATOWNICTWO MEDYCZNE I ROK ROK AKADEMICKI 2015/2016 SPIS TREŚCI PROPEDAUTYKA PRAWA... 4 PODSTWY PRAWA W RATOWNICTWIE MEDYCZNYM... 7 SOCJOLOGIA... 10 PSYCHOLOGIA Z ELEMENTAMI PSYCHOLOGII

Bardziej szczegółowo

Medycyna rodzinna - opis przedmiotu

Medycyna rodzinna - opis przedmiotu Medycyna rodzinna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Medycyna rodzinna Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-MRodz Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Lekarski Profil praktyczny Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Kierunek studiów: Pielęgniarstwo

Bardziej szczegółowo

wykłady 30, ćwiczenia - 60 wykłady 20, ćwiczenia - 40 Nakład pracy studenta bilans punktów ECTS Obciążenie studenta

wykłady 30, ćwiczenia - 60 wykłady 20, ćwiczenia - 40 Nakład pracy studenta bilans punktów ECTS Obciążenie studenta Lp. Element Opis 1 Nazwa Fizjologia Wysiłku Fizycznego I, II 2 Typ obowiązkowy 3 Instytut Nauk o Zdrowiu 4 Kod PPWSZ F_03 Kierunek, kierunek: Fizjoterapia 5 specjalność, specjalność: poziom i profil poziom

Bardziej szczegółowo

Sylabus na rok 2015/2016

Sylabus na rok 2015/2016 Sylabus na rok 2015/2016 Nazwa przedmiotu ZAKAŻENIA SZPITALNE Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny, Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Kod przedmiotu Studia Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

1. Sylabusy przedmiotów/modułów zajęć

1. Sylabusy przedmiotów/modułów zajęć 1. Sylabusy przedmiotów/modułów zajęć Lp. Element Opis 1 Nazwa Psychologia kliniczna 2 Typ do wyboru 3 Instytut Nauk o Zdrowiu 4 Kod PPWSZ-RM-1-113B 5 Kierunek, kierunek: Ratownictwo medyczne specjalność,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, seminarium ZARYS ANATOMII Outline the Anatomy Forma studiów: studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Choroby wewnętrzne - pulmonologia Kod przedmiotu

Choroby wewnętrzne - pulmonologia Kod przedmiotu Choroby wewnętrzne - pulmonologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Choroby wewnętrzne - pulmonologia Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-ChW-P Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek

Bardziej szczegółowo

Choroby wewnętrzne - gastroenterologia Kod przedmiotu

Choroby wewnętrzne - gastroenterologia Kod przedmiotu Choroby wewnętrzne - gastroenterologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Choroby wewnętrzne - gastroenterologia Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-ChW-G Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA:. Podstawy Kod przedmiotu: 104 Rodzaj

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Anatomia Kod przedmiotu: 3 Rodzaj

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Profilaktyka i leczenie chorób

Bardziej szczegółowo

Sylabus A. INFORMACJE OGÓLNE

Sylabus A. INFORMACJE OGÓLNE Sylabus A. INFORMACJE OGÓLNE Nazwa Komentarz Nazwa Zdrowie publiczne Kierunek studiów Zdrowie publiczne Jednostka prowadząca Zakład Zdrowia Publicznego Kierownik jednostki Dr hab. n. med. Beata Karakiewicz

Bardziej szczegółowo

I nforma c j e ogólne. Anatomia Prawidłowa Człowieka. Fizjoterapia Nie dotyczy. I stopień/jednolite magisterskie

I nforma c j e ogólne. Anatomia Prawidłowa Człowieka. Fizjoterapia Nie dotyczy. I stopień/jednolite magisterskie Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów S YL AB US MODUŁ U (PRZEDMIOTU) Nazwa modułu I nforma c j e ogólne Anatomia Prawidłowa Człowieka Obowiązkowy Wydział Nauk

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty)

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Biochemia Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa jednostki prowadzącej

Bardziej szczegółowo

SYLABUS MODUŁU (PRZEDMIOTU) Informacje ogólne

SYLABUS MODUŁU (PRZEDMIOTU) Informacje ogólne SYLABUS MODUŁU (PRZEDMIOTU) Informacje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Profilaktyka i leczenie chorób dietozależnych

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: PATOLOGIA OGÓLNA

Przedmiot: PATOLOGIA OGÓLNA Przedmiot: PATOLOGIA OGÓLNA I. Informacje ogólne Jednostka organizacyjna Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Język wykładowy Rodzaj przedmiotu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny) Poziom (np. pierwszego

Bardziej szczegółowo

I nforma c j e ogólne. Socjologia medycyny

I nforma c j e ogólne. Socjologia medycyny Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów S YL AB US MODUŁ U (PRZEDMIOTU) Nazwa modułu I nforma c j e ogólne Socjologia medycyny Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Samokształcenie (Sk) Zajęcia praktyczne (W) (Ć) (L) (S) (Zp) laboratoryjne III 30 35 15 3

Samokształcenie (Sk) Zajęcia praktyczne (W) (Ć) (L) (S) (Zp) laboratoryjne III 30 35 15 3 Kod przedmiotu: IOZRM-L-3k18-2012-S Pozycja planu: B18 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów Forma studiów Specjalność - Jednostka

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Fizjologia Rok akademicki: 2014/2015 Kod: JFM-1-203-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Fizyki i Informatyki Stosowanej Kierunek: Fizyka Medyczna Specjalność: - Poziom studiów: Studia I stopnia Forma

Bardziej szczegółowo

Sylabus na rok 2013/2014

Sylabus na rok 2013/2014 Sylabus na rok 2013/2014 (1) Nazwa przedmiotu ANATOMIA (2) Nazwa jednostki prowadzącej Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego przedmiot Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu (4) Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Promocja zdrowia psychicznego Kod

Bardziej szczegółowo

Patofizjologia - opis przedmiotu

Patofizjologia - opis przedmiotu Patofizjologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Patofizjologia Kod przedmiotu 12.9-WL-Lek-Pato Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Lekarski Profil praktyczny Rodzaj studiów

Bardziej szczegółowo

Choroby wewnętrzne - diabetologia Kod przedmiotu

Choroby wewnętrzne - diabetologia Kod przedmiotu Choroby wewnętrzne - diabetologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Choroby wewnętrzne - diabetologia Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-ChW-D Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek

Bardziej szczegółowo

I nforma c j e ogólne. Socjologia medycyny

I nforma c j e ogólne. Socjologia medycyny Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów S YL AB US MODUŁ U (PRZEDMIOTU) Nazwa modułu I nforma c j e ogólne Socjologia medycyny Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Sylabus na rok 2013/2014

Sylabus na rok 2013/2014 Sylabus na rok 2013/2014 (1) Nazwa przedmiotu Choroby wewnętrzne (2) Nazwa jednostki Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego prowadzącej przedmiot Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia

Bardziej szczegółowo

SYLABUS MEDYCZNE CZYNNOŚCI RATUNKOWE

SYLABUS MEDYCZNE CZYNNOŚCI RATUNKOWE Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu nr 430/01/2015 SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu MEDYCZNE CZYNNOŚCI RATUNKOWE Kod przedmiotu/

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów Fizjoterapia Praktyczny Studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 Instytut Zdrowia Kierunek studiów: Ratownictwo medyczne Kod kierunku: 12.9 Specjalność: - 1. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Socjologia niepełnosprawności i rehabilitacji. mgr E. Kujawa. 1 ECTS F-2-P-SN-05 Forma studiów /liczba godzin studia /liczba punktów ECTS:

Socjologia niepełnosprawności i rehabilitacji. mgr E. Kujawa. 1 ECTS F-2-P-SN-05 Forma studiów /liczba godzin studia /liczba punktów ECTS: Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Moduły wprowadzające / wymagania wstępne: Nazwa modułu (przedmiot lub grupa przedmiotów): Osoby prowadzące:

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA: Socjologia medycyny SM/D Wydział Medyczny, Uniwersytet Rzeszowski

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA: Socjologia medycyny SM/D Wydział Medyczny, Uniwersytet Rzeszowski SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA: 2016-2022 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa jednostki prowadzącej kierunek) Nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

Podstawy badania fizykalnego w praktyce ratownika medycznego kształcenia

Podstawy badania fizykalnego w praktyce ratownika medycznego kształcenia SYLABUS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA Lp. Element Opis 1 Nazwa Podstawy badania fizykalnego w praktyce ratownika medycznego 2 Typ Obowiązkowy 3 Instytut Nauk o Zdrowiu 4 Kod PPWSZ-RM-1-37 5 Kierunek,

Bardziej szczegółowo

SYLABUS na rok 2013/2014

SYLABUS na rok 2013/2014 SYLABUS na rok 2013/2014 (1) Nazwa przedmiotu Badania fizykalne (2) Nazwa jednostki Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego prowadzącej przedmiot Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia

Bardziej szczegółowo

S YLABUS MODUŁU (PRZEDMIOTU) I nformacje ogólne. Kwalifikowana pierwsza pomoc. Nie dotyczy

S YLABUS MODUŁU (PRZEDMIOTU) I nformacje ogólne. Kwalifikowana pierwsza pomoc. Nie dotyczy Załącznik Nr 3 do Uchwały Senatu PUM 14/2012 Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Nazwa modułu S YLABUS MODUŁU (PRZEDMIOTU) I nformacje ogólne Kwalifikowana

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS. Pierwsza pomoc i profilaktyka zdrowia w szkole. specjalność: filologia angielska nauczycielska. poziom kształcenia: studia pierwszego

SYLLABUS. Pierwsza pomoc i profilaktyka zdrowia w szkole. specjalność: filologia angielska nauczycielska. poziom kształcenia: studia pierwszego SYLLABUS Lp. Element Opis 1 2 Nazwa Typ Pierwsza pomoc i profilaktyka zdrowia w szkole obowiązkowy 3 Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki 4 5 Kod Kierunek, specjalność, poziom i profil PPWSZ-FA-1-511n-s/n

Bardziej szczegółowo

Immunologia - opis przedmiotu

Immunologia - opis przedmiotu Immunologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Immunologia Kod przedmiotu 12.9-WL-Lek-Imm Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Lekarski Profil praktyczny Rodzaj studiów

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: zaliczenie z biologicznych podstaw człowieka

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: zaliczenie z biologicznych podstaw człowieka Załącznik Nr 1 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Fizjologia człowieka 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja 3. POZIOM STUDIÓW: I 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/III 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 3 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty)

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2016-2019 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa jednostki prowadzącej kierunek)

Bardziej szczegółowo

Patologia - opis przedmiotu

Patologia - opis przedmiotu Patologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Patologia Kod przedmiotu 12.0-WP-PielP-PATO-Sk-S14_pNadGenOYUQZ Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Pielęgniarstwo Profil praktyczny

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 013/014 Kierunek studiów: Inżynieria Biomedyczna Forma

Bardziej szczegółowo

Psychologia - opis przedmiotu

Psychologia - opis przedmiotu Psychologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Psychologia Kod przedmiotu 14.4-WP-PielP-CHOL-Sk-S14_pNadGenUY423 Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Pielęgniarstwo Profil

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) I rok, 2 semestr Przedmiot kształcenia treści kierunkowych dr Józef Ratajczyk

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) I rok, 2 semestr Przedmiot kształcenia treści kierunkowych dr Józef Ratajczyk SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Patologia ogólna Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa jednostki prowadzącej

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU OPIS

KARTA PRZEDMIOTU OPIS CECHA PRZEDMIOTU KARTA PRZEDMIOTU OPIS INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIODCIE Nazwa przedmiotu ANATOMIA Poziom realizacji Studia pierwszego stopnia stacjonarne przedmiotu Jednostka realizująca Instytut Nauk

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Pierwsza pomoc medyczna 1/2

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Pierwsza pomoc medyczna 1/2 S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Klinika An estezjo logi i, In t ensywnej T era pii i Med y cyny Ra tunkow ej Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom

Bardziej szczegółowo

dr Kazimierz Gelleta dr Kazimierz Gelleta

dr Kazimierz Gelleta dr Kazimierz Gelleta (1) Nazwa przedmiotu Podstawy psychoterapii (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Rok akademicki 2015/2016 Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa (3) Kod

Bardziej szczegółowo

S Y L A B U S M O D U Ł U ( P R Z E D M I O T U ) I n f o r m a c j e o g ó l n e. Socjologia niepełnosprawności i rehabilitacji.

S Y L A B U S M O D U Ł U ( P R Z E D M I O T U ) I n f o r m a c j e o g ó l n e. Socjologia niepełnosprawności i rehabilitacji. S Y L A B U S M O D U Ł U ( P R Z E D M I O T U ) I n f o r m a c j e o g ó l n e Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu

Bardziej szczegółowo

Badania fizykalne - opis przedmiotu

Badania fizykalne - opis przedmiotu Badania fizykalne - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Badania fizykalne Kod przedmiotu 12.0-WP-PielP-BFIZ-Sk-S14_pNadGenW0UQF Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Pielęgniarstwo

Bardziej szczegółowo

(obowiązuje do 2014/2015)

(obowiązuje do 2014/2015) I. Informacje ogólne OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa modułu kształcenia: Elementy anatomii i fizjologii człowieka 2. Kod modułu kształcenia 12-DS36r 3. Rodzaj modułu kształcenia: wykład nieobowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Edukacja i profilaktyka zdrowotna Kod przedmiotu

Edukacja i profilaktyka zdrowotna Kod przedmiotu Edukacja i profilaktyka zdrowotna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Edukacja i profilaktyka zdrowotna Kod przedmiotu 05.9-WP-PSP-EPZ-C_pNadGen9JWEG Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki,

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: DIAGNOSTYKA KLINICZNA

Przedmiot: DIAGNOSTYKA KLINICZNA Przedmiot: DIAGNOSTYKA KLINICZNA I. Informacje ogólne Jednostka organizacyjna Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Język wykładowy Rodzaj przedmiotu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny) Poziom studiów (np.

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 4

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 4 KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. FIZJOLOGIA UKŁADU RUCHU kierunek Odnowa biologiczna PHYSIOLOGY OF THE MOVEMENT Kod Punktacja ECTS* 4 Koordynator Dr Zofia Goc Zespół dydaktyczny Dr hab. Waldemar Szaroma

Bardziej szczegółowo

Dr Sztembis. Dr Sztembis. Rok akademicki 2015/2016. (1) Nazwa przedmiotu Psychologia kliniczna (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

Dr Sztembis. Dr Sztembis. Rok akademicki 2015/2016. (1) Nazwa przedmiotu Psychologia kliniczna (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot (1) Nazwa przedmiotu Psychologia kliniczna (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Rok akademicki 2015/2016 Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa (3) Kod

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne PATOMORFOLOGIA

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne PATOMORFOLOGIA Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) Nazwa modułu I nforma cje ogólne PATOMORFOLOGIA Obowiązkowy Lekarsko-Stomatologiczny (WLS)

Bardziej szczegółowo

Turystyka i Rekreacja

Turystyka i Rekreacja Wydział Zarządzania Nazwa programu kształcenia (kierunku) Turystyka i Rekreacja Poziom i forma studiów Studia I stopnia stacjonarne Specjalność: Ścieżka dyplomowania: Nazwa przedmiotu: Fizjologia człowieka

Bardziej szczegółowo

Choroby wewnętrzne - kardiologia Kod przedmiotu

Choroby wewnętrzne - kardiologia Kod przedmiotu Choroby wewnętrzne - kardiologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Choroby wewnętrzne - kardiologia Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-ChW-K Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek

Bardziej szczegółowo

Zajęcia praktyczne. Seminaria/ 15 5 10 10 Suma 20 20 Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Praca własna studenta. Zajęcia praktyczne.

Zajęcia praktyczne. Seminaria/ 15 5 10 10 Suma 20 20 Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Praca własna studenta. Zajęcia praktyczne. Lp. Element Opis 1 Nazwa modułu/przedmiotu Zaawansowana opieka specjalistyczna w pielęgniarstwie / Opieka pielęgniarska nad dzieckiem przewlekle chorym 2 Instytut Pielęgniarstwa 3 Kierunek, poziom, Pielęgniarstwo,

Bardziej szczegółowo

SYLABUS MODUŁU (PRZEDMIOTU) Informacje ogólne. Badania fizykalne. Rok studiów II rok 2016/2017

SYLABUS MODUŁU (PRZEDMIOTU) Informacje ogólne. Badania fizykalne. Rok studiów II rok 2016/2017 Kod modułu CBF Nazwa modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność SYLABUS MODUŁU (PRZEDMIOTU) Informacje ogólne Badania fizykalne Obowiązkowy Nauk o Zdrowiu Pielęgniarstwo Nie dotyczy

Bardziej szczegółowo

WZÓR OPISU PRZEDMIOTU - SYLABUSA

WZÓR OPISU PRZEDMIOTU - SYLABUSA Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora UR Nr 4/2012 z dnia 20.01.2012r. WZÓR OPISU PRZEDMIOTU - SYLABUSA Nazwa przedmiotu Patologia ogólna Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Fizjoterapii Wydział

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu WydziałLekarski i Nauk o Zdrowiu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/201 Kierunek studiów: Dietetyka

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Promocja zdrowia przedmiot do

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 Instytut Zdrowia Kierunek studiów: Pielęgniarstwo Kod kierunku: 12.6 Specjalność: - 1. PRZEDMIOT NAZWA

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Neurophysiology

KARTA KURSU. Neurophysiology KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Neurofizjologia Neurophysiology Kod Punktacja ECTS* 1 Koordynator Dr hab. Grzegorz Formicki Zespół dydaktyczny Dr hab. Grzegorz Formicki Prof. dr hab. Peter Massanyi Dr

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia. Kod modułu Język kształcenia Efekty kształcenia dla modułu kształcenia

Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia. Kod modułu Język kształcenia Efekty kształcenia dla modułu kształcenia Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia Kod modułu Język kształcenia Efekty kształcenia dla modułu kształcenia Wychowanie fizyczne Zakład Fizjologii, Katedra Nauk Fizjologiczno-

Bardziej szczegółowo

Sylabus A. INFORMACJE OGÓLNE

Sylabus A. INFORMACJE OGÓLNE Sylabus A. INFORMACJE OGÓLNE Zdrowie publiczne Kierunek studiów Pielęgniarstwo Jednostka prowadząca Zakład Zdrowia Publicznego Kierownik jednostki Dr hab. n. med. Beata Karakiewicz Osoba/y prowadzące Dr

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych. dr Mariola Seń (wykład) mgr Dorota Lizak (zajęcia praktyczne)

1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych. dr Mariola Seń (wykład) mgr Dorota Lizak (zajęcia praktyczne) 1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych 2. Kierunek Pielęgniarstwo Nazwa przedmiotu 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej Promocja zdrowia dr Mariola Seń (wykład) mgr Dorota Lizak (zajęcia

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 2

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 2 KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Neurofizjologia Neurophysiology Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator Dr hab. Grzegorz Formicki Zespół dydaktyczny Dr hab. Grzegorz Formicki Prof. dr hab. Peter Massanyi Dr

Bardziej szczegółowo

1. Sylabusy przedmiotów/modułów zajęć

1. Sylabusy przedmiotów/modułów zajęć 1. Sylabusy przedmiotów/modułów zajęć Lp. Element Opis 1 Nazwa Psychologiczne aspekty katastrof (wsparcie psychologiczne) 2 Typ wyboru 3 Instytut Nauk o Zdrowiu 4 Kod PPWSZ-RM-1-64B 5 Kierunek, kierunek:

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Pielęgniarstwo specjalistyczne - Psychiatria

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia. Kod modułu Język kształcenia Efekty kształcenia dla modułu kształcenia

Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia. Kod modułu Język kształcenia Efekty kształcenia dla modułu kształcenia Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu Kod modułu Język Efekty dla modułu Wychowanie fizyczne Zakład Fizjologii, Katedra Nauk Fizjologiczno- Medycznych Fizjologiczne podstawy treningu

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa jednostki. Kod przedmiotu. 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej moduł 4. Nazwa modułu: pierwszy stopień. 5. Poziom kształcenia

1. Nazwa jednostki. Kod przedmiotu. 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej moduł 4. Nazwa modułu: pierwszy stopień. 5. Poziom kształcenia 1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych 2. Kierunek Pielęgniarstwo POMOSTOWE Kod przedmiotu 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej moduł 4. Nazwa modułu: 5. Poziom kształcenia 6. Forma

Bardziej szczegółowo

wykłady 5, ćwiczenia - 15 wykłady 5, ćwiczenia - 15 Nakład pracy studenta bilans punktów ECTS Obciążenie studenta

wykłady 5, ćwiczenia - 15 wykłady 5, ćwiczenia - 15 Nakład pracy studenta bilans punktów ECTS Obciążenie studenta Lp. Element Opis 1 Nazwa 2 Typ Podstawy fizjoterapii klinicznej w chorobach wieloukładowych w obrębie narządu ruchu obowiązkowy 3 Instytut Nauk o Zdrowiu 4 Kod PPWSZ F-P_20 Kierunek, kierunek: Fizjoterapia

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Integracja społeczna Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 Instytut Zdrowia Kierunek studiów: Ratownictwo medyczne Kod kierunku: 12.9 Specjalność: - 1. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Zakażenia szpitalne

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Zakażenia szpitalne S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod CZS modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Zakażenia szpitalne Do wyboru

Bardziej szczegółowo

Sylabus na rok 2014/2015

Sylabus na rok 2014/2015 Sylabus na rok 204/205 () Nazwa przedmiotu Psychologia (2) Nazwa jednostki prowadzącej Wydział Medyczny przedmiot (3) Kod przedmiotu (4) Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Położnictwo

Bardziej szczegółowo

mgr Damian Garlicki Praktyka zawodowa (W) (Ć) (L) (Sk) (S) (Pz) laboratoryjne IV 80 2

mgr Damian Garlicki Praktyka zawodowa (W) (Ć) (L) (Sk) (S) (Pz) laboratoryjne IV 80 2 Kod przedmiotu: IOZRM-L-4pz4-2012-S Pozycja planu: E4 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów Forma studiów Specjalność - Jednostka

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu WSPÓŁCZESNA EKOLOGIA I OCHRONA

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Zdrowia obowiązuje w roku akademickim 202/203 Kierunek studiów: Pielęgniarstwo Profil: Praktyczny Forma studiów: Stacjonarne Kod

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 14/2012 S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu S-PRP Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Interpretacja wyników badań

Bardziej szczegółowo

Sylabus na rok 2014-2015

Sylabus na rok 2014-2015 (1) Nazwa przedmiotu Podstawy psychoterapii () Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia

Bardziej szczegółowo

Psychologia a wyzwania współczesnej medycyny - przedmiot fakultatywny

Psychologia a wyzwania współczesnej medycyny - przedmiot fakultatywny Psychologia a wyzwania współczesnej medycyny - przedmiot fakultatywny - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Psychologia a wyzwania współczesnej medycyny - przedmiot fakultatywny Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Sylabus na rok 2014/2015

Sylabus na rok 2014/2015 Sylabus na rok 2014/2015 (1) Nazwa przedmiotu Podstawy Ratownictwa Medycznego (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Anestezjologia i reanimacja

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Anestezjologia i reanimacja Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) Nazwa modułu I nforma cje ogólne Anestezjologia i reanimacja Obowiązkowy Lekarsko-Stomatologiczny

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) Fizjoterapia kliniczna w psychiatrii

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) Fizjoterapia kliniczna w psychiatrii SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Fizjoterapia kliniczna w psychiatrii Kod przedmiotu/ modułu* Wydział

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu WydziałZdrowia i Nauk Medycznych obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 01/013 Kierunek studiów: Ratownictwo

Bardziej szczegółowo

Psychiatria z uwzględnieniem problemów ludzi starszych Pielęgniarstwo

Psychiatria z uwzględnieniem problemów ludzi starszych Pielęgniarstwo Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Instytut Pielęgniarstwa Nazwa modułu (przedmiotu) Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Forma studiów Semestr studiów Tryb zaliczenia przedmiotu Formy

Bardziej szczegółowo

Choroby wewnętrzne - nefrologia Kod przedmiotu

Choroby wewnętrzne - nefrologia Kod przedmiotu Choroby wewnętrzne - nefrologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Choroby wewnętrzne - nefrologia Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-ChW-N Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma c j e ogólne. Diagnostyka izotopowa

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma c j e ogólne. Diagnostyka izotopowa Załącznik Nr 3 do Uchwały Senatu PUM 14/2012 Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Nazwa modułu S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma c j e ogólne Diagnostyka

Bardziej szczegółowo

Fizjologia zwierząt, Zoologia bezkręgowców i strunowców, Anatomia i biologia człowieka, Biochemia, Biologia komórki,

Fizjologia zwierząt, Zoologia bezkręgowców i strunowców, Anatomia i biologia człowieka, Biochemia, Biologia komórki, KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Zdrowie a choroba Health and disease Kod Punktacja ECTS* 1 Koordynator Dr Agnieszka Greń Zespół dydaktyczny Dr hab. Waldemar Szaroma, prof. UP Dr hab. Grzegorz Formicki,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT: PSYCHOLOGIA KLINICZNA I PSYCHOTERAPIA

PRZEDMIOT: PSYCHOLOGIA KLINICZNA I PSYCHOTERAPIA PRZEDMIOT: PSYCHOLOGIA KLINICZNA I PSYCHOTERAPIA I. Informacje ogólne Jednostka organizacyjna Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Język wykładowy Rodzaj modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny) Poziom

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS 1 Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Profil kształcenia: Zawodowy Stopień studiów: I Kierunek studiów: Turystyka i Rekreacja Specjalność: Semestr: Forma studiów: Nazwa przedmiotu:

Bardziej szczegółowo