SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 PWiK /./ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na zadanie p.n. Zakup i uruchomienie specjalistycznego systemu informatycznego do zarządzania przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym Zgodna z Regulaminem z dnia r. W sprawie udzielania zamówień sektorowych na usługi, dostawy i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o. Część I INFORMACJE OGÓLNE 1. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM I PRZEDMIOCIE PRZETARGU Zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o Bolesławiec ul. Łasicka 17 tel fax Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej ponad EURO. 2. PRZEDMIOT PRZETARGU Zakup i uruchomienie specjalistycznego systemu informatycznego do zarządzania przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym. Specjalistyczny system informatyczny zwany jest w dalszej części zintegrowanym systemem informatycznym, systemem lub ZSI. Pełen zakres realizacji zamówienia zawarty jest w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz w Wymaganiach szczegółowych i funkcjonalnych ZSI, stanowiących Załączniki nr 1 i 1A do SIWZ. 3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA Termin realizacji zamówienia ustala się następująco: dostawa wraz z instalacją systemu, bazy danych, sprzętu i oprogramowania - 20 dni od dnia podpisania umowy; uruchomienie systemu - 12 miesięcy od dnia podpisania umowy; serwis ZSI - 12 miesięcy od zakończenia uruchomienia systemu. 4. FIRMY USTAWOWO WYKLUCZONE Z PRZETARGU

2 PWiK /./ Na podstawie art. 24 regulaminu PWiK z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 1) Wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności; 2) Wykonawców, w stosunku, do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego; 3) Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie

3 PWiK /./ zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 10) Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt. 1-3 regulaminu. 2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również Wykonawców, którzy: 1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych Wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; 2) nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą; 3) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania; 4) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu. 3. Zamawiający zawiadamia równocześnie Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 4. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 5. WARUNKI ZAKWALIFIKOWANIA DO PRZETARGU W przetargu mogą wziąć udział firmy spełniające następujące warunki: 1. Są uprawnione do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami ustawowymi. 2. Posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 3. Dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem technicznym i ekonomicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia. 1) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał dostawy odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia i polegające na dostawie, wdrożeniu i/lub aktualizacji oraz ciągłej obsłudze Zintegrowanego Systemu Informatycznego w przedsiębiorstwach dystrybuujących media (tj. przedsiębiorstwa wodociągowe, energetyki cieplnej, wywozu nieczystości itd.), w szczególności wykaże dostawy w co najmniej 14 przedsiębiorstwach zajmujących się dystrybucją wody pitnej i/lub odbiorem i oczyszczaniem ścieków, w których:

4 PWiK /./ wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego obejmowało jednocześnie co najmniej moduły: Centrum Obsługi Klienta, Zestawienia Analityczne, System Bilingowy, Finanse i Księgowość, Windykacja, Rejestr Faktur, Środki Trwałe, Magazyn, Kadry, Płace; liczba punktów rozliczeniowych wynosi co najmniej 3000; liczba użytkowników ZSI wynosi co najmniej 10; liczba pracowników wynosi co najmniej 40; w tym w co najmniej 2 powyższych przedsiębiorstwach wdrożono dodatkowo moduły: Obieg Dokumentów, Remonty oraz Transport; w tym w co najmniej 2 powyższych przedsiębiorstwach wdrożono dodatkowo moduły: Internetowe Centrum Obsługi Klienta oraz System Pracowniczy; 2) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, zatrudniał na podstawie umowy o pracę co najmniej 100 osób w tym w szczególności: na stanowisku kierowniczym na stanowisku związanym z wdrożeniem systemu min. 10 osoby, min. 60 osób, na stanowisku związanym z tworzeniem i rozwojem oprogramowania min. 30 osób b) dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: minimum 1 osobą pełniącą funkcję Kierownika Projektu, posiadającą wyższe wykształcenie o kierunku informatycznym, certyfikat zarządzania projektami Prince2 Foundation lub równoważny, wydany przez niezależną jednostkę akredytowaną do wydawania tego rodzaju certyfikatów oraz co najmniej 10 lat doświadczenia w zakresie kierowania i zarządzania Projektami, minimum 1 osobą pełniącą funkcję Zastępcy Kierownika Projektu, posiadającą wyższe wykształcenie o kierunku informatycznym lub ekonomicznym oraz co najmniej 10 lat doświadczenia w zakresie kierowania i zarządzania Projektami, minimum 10 osobami pełniącymi funkcję konsultantów wdrożeniowych, odpowiedzialnych za uruchomienie systemu, posiadającymi wykształcenie wyższe informatyczne oraz co najmniej 5 lat doświadczenia w zakresie wdrażania i konfiguracji ZSI, minimum 10 osobami pełniącymi funkcję programistów/projektantów systemów informatycznych odpowiedzialnych za rozwój oprogramowania, posiadającymi wykształcenie wyższe informatyczne oraz co najmniej 10 lat doświadczenia w zakresie tworzenia i rozwoju oprogramowania. c) posiada siedzibę lub oddział w odległości nie większej niż 100 km od siedziby Zamawiającego, w celu zapewnienia maksymalnie 24-godzinnego czasu reakcji, rozumianego jako okres od chwili zgłoszenia awarii bądź usterki powodującej całkowite uniemożliwienie pracy ZSI, do chwili podjęcia działań przez

5 PWiK /./ Wykonawcę w celu usunięcia awarii bądź usterki, w którym zatrudnionych jest na podstawie umowy o pracę: - na stanowisku związanym z wdrożeniem i serwisowaniem systemu min. 5 osób. 3) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: a) w okresie ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, osiągnął przychody ze sprzedaży produktów informatycznych i usług wdrożeniowych nie mniejsze niż ,00 zł dla każdego roku obrotowego, b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia, tj. na dostawę, uruchomienie oraz serwis zintegrowanych systemów informatycznych wraz z dostawą sprzętu, na wartość co najmniej ,00 zł. 4. Znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe na rachunku bankowym lub zdolność kredytową o wartości co najmniej ,00 zł. 5. Potwierdzą, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom Zamawiającego. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: 1) spełnia wszystkie opisane wymagania szczegółowe i funkcjonalne zintegrowanego systemu informatycznego w obszarach wyszczególnionych przez Zamawiającego w Załączniku nr 1A do SIWZ. 2) spełnia wszystkie wymagania dotyczące sprzętu i oprogramowania opisane przez Zamawiającego w pkt. 2 Załącznika nr 1 do SIWZ. 3) posiada aktualny Certyfikat ISO 9001:2008 w zakresie projektowania, tworzenia, instalacji, wdrażania i serwisu Zintegrowanych Systemów Informatycznych wspomagających zarządzanie. Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt. 6 niniejszej SIWZ i załączonych do oferty. Wykonawca musi wykazać spełnienie każdego z warunków. Niespełnienie któregokolwiek warunku spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania. Zamawiający zastrzega, że żadna część zamówienia nie może być powierzona podwykonawcy. 6. NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 2 REGULAMINU PWIK ZAMAWIAJĄCY ŻĄDA OD WYKONAWCÓW ZAŚWIADCZENIA O SPEŁNIENIU WARUNKÓW W POSTACI

6 PWiK /./ Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania wg Załącznika nr 3 do SIWZ. 2. Wykaz wykonanych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie wg Załącznika nr 4 do SIWZ wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie. 3. Oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u Wykonawcy oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wg Załącznika nr 5 do SIWZ. 4. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - Załącznik nr 6 do SIWZ. 5. Sprawozdanie finansowe, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego inny dokument określający obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy za ten okres. 6. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia tj. na dostawę, uruchomienie oraz serwis zintegrowanych systemów informatycznych wraz z dostawą sprzętu na kwotę co najmniej ,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100). 7. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 8. Wymagania szczegółowe i funkcjonalne zintegrowanego systemu informatycznego wg Załącznika nr 1A do SIWZ. 9. Opis oferowanego sprzętu i oprogramowania wg Załącznika nr 1B do SIWZ. 10. Aktualny Certyfikat ISO 9001:2008 w zakresie projektowania, tworzenia, instalacji, wdrażania i serwisu Zintegrowanych Systemów Informatycznych wspomagających zarządzanie. 11. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 12. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 13. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub

7 PWiK /./ potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 14. Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego o nie figurowaniu w Kartotece Karnej, dotyczące osób fizycznych oraz podmiotu zbiorowego, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 15. Oświadczenie na temat listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz.331 z pózn. zm.) lub informacje o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, lub inne wg Załącznik nr 7 do SIWZ. Dokumenty mogą być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę osoby uprawnione do składania oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginałów lub notarialnie poświadczonych kopii dokumentów wyłącznie wtedy, gdy złożone przez Wykonawcę kopie dokumentów będą nieczytelne lub będą budzić wątpliwości co do ich prawdziwości. 7. POROZUMIEWANIE SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI Zamawiający dopuszcza złożenie oferty tylko w formie pisemnej, natomiast przy składaniu pytań, wyjaśnień dotyczących zamówienia oraz składanie protestów i oświadczeń dopuszcza formę pisemną, faksem oraz pocztą elektroniczną (skany). 8. DOPUSZCZALNA LICZBA OFERT SKŁADANYCH PRZEZ JEDNEGO WYKONAWCĘ Każdy Wykonawca może występować tylko w jednej ofercie. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani alternatywnych. 9. KOSZT SPORZĄDZENIA OFERTY Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem oferty ponosi Wykonawca niezależnie od wyniku postępowania przetargowego. 10. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY Cenę oferty należy określić następująco: łączną cenę zadania (cenę netto cyfrowo i słownie, podatek VAT procentowo i cyfrowo oraz cenę brutto cyfrowo i słownie) zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

8 PWiK /./ KRYTERIUM OCENY OFERT ORAZ ICH ZNACZENIE W OGÓLNEJ OCENIE OFERT Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium: 1) Cena 30% - cena ZSI, bazy danych, sprzętu, oprogramowania i uruchomienie 20%, (C) - cena serwisu, 10%, (Cs) 2) Funkcjonalność systemu 25%, (P) 3) Zabezpieczenie wdrożenia 25% (Wr) 4) Komunikacja 20% (K). 12. ISTOTNE DLA ZAMAWIAJĄCEGO POSTANOWIENIA UMOWY 1. Umowa, zostanie zawarta w siedzibie Zamawiającego z wybranym Wykonawcą nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty przez Prezesa Zarządu. 2. Warunki szczegółowe wykonania prac i finansowania zostaną określone w drodze umowy negocjowanej w wybranym Wykonawcą. 13. WADIUM I ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych ). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) w pieniądzu, 2) poręczeniach lub gwarancjach bankowych, 3) gwarancjach ubezpieczeniowych. 3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, w banku Bank Millennium SA Nr z dopiskiem Wadium: Zakup i uruchomienie ZSI. 5. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli: 1) upłynął termin związania ofertą; 2) zawarto umowę w sprawie zamówienia i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy; 3) Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia. 6. Zamawiający zwraca wadium w ciągu 3 dni na pisemny wniosek Wykonawcy: 1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, 2) który został wykluczony z postępowania, 3) którego oferta została odrzucona. 7. Złożenie przez Wykonawcę, którego oferta została odrzucona lub wykluczonego z postępowania, wniosku o zwrot wadium jest równoznaczne z zrzeczeniem się przez Wykonawcę prawa do wniesienia protestu. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

9 PWiK /./ ) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (o ile było wymagane); 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Część II DOKUMENTACJA PRZETARGOWA 14. ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ W skład dokumentacji przetargowej udostępnionej Wykonawcom wchodzą: 1. Strona tytułowa SIWZ. 2. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym. 3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ). 4. Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 5. Załącznik nr 1A do SIWZ Wymagania szczegółowe i funkcjonalne zintegrowanego systemu informatycznego. 6. Załącznik nr 1B do SIWZ Opis oferowanego sprzętu i oprogramowania. 7. Załącznik nr 2 do SIWZ Oferta przetargowa. 8. Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania. 9. Załącznik nr 4 do SIWZ Wykaz dostaw. 10. Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia. 11. Załącznik nr 6 do SIWZ Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. 12. Załącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie na temat listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej. 15. TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ NA TEMAT DOKUMENTÓW 1. Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści dokumentów przetargowych nie później jednak niż na sześć dni przed upływem terminu składania ofert. 2. Pytania Wykonawców powinny być składane na piśmie na adres Zamawiającego lub bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego pokój nr 20 w godz. 7:00-15:00. Zamawiający udzieli odpowiedzi zainteresowanemu Wykonawcy oraz pozostałym Wykonawcom, zamieszczając na własnej stronie internetowej treść pytań bez ujawniania jego autora/ów oraz udzielając na nie odpowiedzi. 3. Osoba upoważnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest: Stanisław Suchecki. Starszy Inspektor d/s technicznych w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o. ul. Łasicka 17 pokój nr 20 (II piętro) tel.(0-75)

10 PWiK /./ TRYB WPROWADZANIA ZMIAN W DOKUMENTACH PRZETARGOWYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 1. W dowolnym czasie przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmienić treść dokumentów przetargowych z własnej inicjatywy lub w odpowiedzi na zapytania Wykonawców. Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców, zamieszczając stosowne powiadomienie na własnej stronie internetowej o treści wprowadzonych zmian w dokumentach przetargowych. W razie zmiany w dokumentach przetargowych Zamawiający może przesunąć termin składania ofert w celu umożliwienia wprowadzenia do nich zmian wynikających z dokonanych modyfikacji. 2. Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców. Część III SPORZĄDZANIE OFERT Ofertę sporządzić należy w języku polskim w sposób czytelny. 17. DOKUMENTY SKŁADAJĄCE SIĘ NA OFERTĘ 1. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty: 1) Wypełniony formularz Oferty przetargowej wg Załącznika nr 2 do SIWZ. 2) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania - wg Załącznika nr 3 do SIWZ. 3) Wykaz dostaw - wg Załącznika nr 4 do SIWZ oraz dokumenty potwierdzające należyte wykonanie. 4) Oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia - wg Załącznika nr 5 do SIWZ. 5) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - wg Załącznika nr 6 do SIWZ. 6) Sprawozdania finansowe. 7) Opłaconą polisę wraz z dowodem opłacenia składki. 8) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej. 9) Wymagania szczegółowe i funkcjonalne - wg Załącznika nr 1A do SIWZ. 10) Opis oferowanego sprzętu i oprogramowania wg Załącznika nr 1B do SIWZ. 11) Aktualny Certyfikat ISO. 12) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej. 13) Aktualne zaświadczenie z US. 14) Aktualne zaświadczenie z ZUS. 15) Aktualne informacje z KRK (dla osób fizycznych i podmiotu zbiorowego). 16) Oświadczenie na temat listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej - wg Załącznika nr 7 do SIWZ. 17) Potwierdzenie wpłaty wadium. 2. Informacje powyższe powinny być udzielone na piśmie w formie załączników do oferty.

11 PWiK /./ Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i podpisane przez Wykonawcę, a wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być parafowane. 18. OKRES WAŻNOŚCI OFERTY Składający ofertę pozostaje nią związany do 30 dni kalendarzowych, licząc od terminu podanego przez Zamawiającego na składanie ofert. Część IV SKŁADANIE OFERT 19. OPAKOWANIE I OZNAKOWANIE OFERT Ofertę należy składać w dwóch zamkniętych kopertach w siedzibie Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o. ul. Łasicka Bolesławiec Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana do Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o., ul. Łasicka 17, Bolesławiec z dopiskiem: Zakup i uruchomienie ZSI. Nie otwierać przed dniem r. do godz.10:15. Koperta wewnętrzna powinna być kopertą zwrotną z adresem korespondencyjnym Wykonawcy. 20. TERMIN SKŁADANIA OFERT Ofertę należy składać na adres podany w punkcie 19 - pokój nr 20 (sekretariat) nie później niż: do dnia r. do godz. 10:00 Pod uwagę będzie brana data wpływu oferty do sekretariatu Zamawiającego. 21. SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z OFERTAMI ZŁOŻONYMI PO TERMINIE Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania. 22. OFERTY ZAMIENNE I WYCOFANIE OFERT 1. W dowolnym momencie przed upływem terminu do składania ofert, każdy Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki lub uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem powiadomienia o tym Zamawiającego. Procedura postępowania przy dokonywanych zmianach jest identyczna jak przy składaniu ofert z dopiskiem ZMIANA.

12 PWiK /./ Oferty z dopiskiem ZMIANA zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który dokonał zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury zostaną dołączone do oferty. 3. Żadna oferta nie może być zmieniona przez Wykonawcę po terminie składania ofert, pod rygorem jej odrzucenia. Część V OTWARCIE I OCENA OFERT 23. OTWARCIE OFERT 1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu r. godz. 10:15 w pokoju nr 15 w siedzibie Zamawiającego. 2. Otwarcie ofert jest jawne. Na wstępie Zamawiający podaje kwotę, jaką przeznaczył na finansowanie zamówienia. 3. Po otwarciu ofert podaje się imię i nazwisko, nazwę firmy oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia publicznego, okresu gwarancji. 4. Powyższe informacje doręcza się Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich pisemny wniosek. 5. Na zakończenie publicznego otwarcia ofert sporządza się protokół. 6. Rozstrzygnięcie postępowania umieszcza się na stronie internetowej PWiK. 24. POUFNE BADANIE OFERT 1. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli: a) jest sprzeczna ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia lub regulaminem PWiK, b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, c) zawiera rażące błędy w obliczeniu ceny. 2. Oferta odrzucona nie podlega dalszemu badaniu. 3. Zamawiający dokona poprawy oczywistych omyłek w tekście oferty, o czym niezwłocznie powiadomi Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawców w toku dokonywania oceny złożonych ofert, wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 25. INFORMACJA O SPOSOBIE OCENY OFERT 1. Opis sposobu oceny ofert: Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans wszystkich poniższych kryteriów oceny ofert określony wg wzoru: gdzie: P P = C+ Cs+ P+ Wr+ K - łączna suma punktów przyznanych badanej ofercie,

13 PWiK /./ C Cs P Wr K - liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w podkryterium cena ZSI, bazy danych, sprzętu, oprogramowania i uruchomienie, - liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w podkryterium cena serwisu, - liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie kryterium prezentacja oferowanego systemu, - liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium zabezpieczenie wdrożenia, - liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium komunikacja. KRYTERIUM CENA Podkryterium CENA ZSI, BAZY DANYCH, SPRZĘTU, OPROGRAMOWANIA I URUCHOMIENIE (C) gdzie: Cmin Co C C = C min C o x 20 najniższa cena brutto oferty za ZSI, bazę danych, sprzęt, oprogramowanie i uruchomienie, cena brutto ZSI, bazy danych, sprzętu, oprogramowania i uruchomienie oferty ocenianej, liczba punktów przyznanych badanej ofercie w podkryterium cena ZSI, bazy danych, sprzętu, oprogramowania i uruchomienie. Maksymalna liczba punktów do zdobycia w podkryterium cena ZSI, bazy danych, sprzętu, oprogramowania i uruchomienie: 20 pkt. Podkryterium CENA SERWISU (Cs) Cs min Cs = Cs o x 10 gdzie: Cs min najniższa cena brutto za 12 miesięcy serwisu, Cs o cena brutto za 12 miesięcy serwisu oferty ocenianej, Cs liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium cena serwisu. Maksymalna liczba punktów do zdobycia w podkryterium cena serwisu: 10 pkt. KRYTERIUM FUNKCJONALNOŚĆ SYSTEMU (P) Członkowie Komisji będą przyznawać punkty w kryterium funkcjonalność systemu na podstawie prezentacji oferowanego systemu, biorąc pod uwagę intuicyjność, elastyczność, łatwość obsługi systemu itp. P = P o P max x 25 gdzie: Po liczba punktów przyznana za prezentację systemu oferty ocenianej, Pmax maksymalna liczba punktów uzyskanych w kryterium prezentacji systemu, P liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium prezentacji systemu. Maksymalna liczba punktów do zdobycia w kryterium funkcjonalność: 25 pkt. Ocenie będą podlegać prezentacje, podczas których zostaną przedstawione zagadnienia przewidziane w scenariuszach, które Zamawiający prześle Wykonawcom faksem nie później niż na 2 dni przed terminem prezentacji. Scenariusze będą określały, które z funkcjonalności Wykonawca będzie winien zaprezentować na spotkaniu. Prezentacje będą odbywać się w siedzibie Zamawiającego. Ocena prezentacji polegać będzie na ocenie każdego z zagadnień określonych w scenariuszach przez każdego z Członków Komisji. Każdy oceniający przyzna

14 PWiK /./ indywidualną ocenę od 1 do 4 punktów w obrębie każdego zaprezentowanego zagadnienia. Z tak uzyskanych ocen punktowych za daną funkcjonalność (ocen poszczególnych Członków Komisji) zostanie wyliczona średnia arytmetyczna w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. Celem prezentacji systemu informatycznego jest wykazanie, czy oferowany system faktycznie ma zadeklarowane funkcjonalności i czy są one dostępne, gotowe do użycia i zgodne z danymi określonymi przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Łączna punktacja za wszystkie zaprezentowane funkcjonalności (suma średnich) będzie podstawą do obliczenia liczby punktów wg wzoru w kryterium funkcjonalność systemu. KRYTERIUM ZABEZPIECZENIE WDROŻENIA (Wr) Wr Wr = o x 25 W max gdzie: Wr o liczba punktów przyznana za zabezpieczenie wdrożenia oferty ocenianej, Wr max maksymalna liczba punktów zdobyta w kryterium zabezpieczenie wdrożenia, Wr liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium zabezpieczenie wdrożenia. Maksymalna liczba punktów do zdobycia w kryterium zabezpieczenie wdrożenia: 25 pkt. Członkowie Komisji dokonają indywidualnej oceny niniejszego kryterium poprzez wizytę referencyjną lub weryfikację wdrożenia u wybranych Klientów (w równej liczbie dla każdego Wykonawcy) z przedstawionego wykazu dostaw. Każdy z Członków Komisji przyzna od 1 do 4 punktów za wizytę lub weryfikację. Średnia arytmetyczna (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) ocen Członków Komisji dla danego Klienta będzie stanowić punktację odpowiedniego zamówienia. Łączna punktacja za wszystkie wizyty referencyjne (suma średnich) będzie podstawą do obliczenia liczby punktów wg wzoru w kryterium zabezpieczenia wdrożenia. Komisja oceniać będzie w szczególności: dotychczasową współpracę z Wykonawcą, z jego przedstawicielami i pracownikami w ramach wizyt u Klienta, rozmów hot-line, terminowość wdrożenia systemu, łatwość obsługi systemu (np. dostępność list wyborów, skróty klawiszowe, łatwość realizacji powtarzalnych zadań), reakcję na problem zgłoszony przez użytkownika ZSI i sposobie jego rozwiązywania, dopełnianie wszelkich zobowiązań przez Wykonawcę, określonych w umowach, pisemnych ustaleniach, użyteczność ZSI. KRYTERIUM KOMUNIKACJA (K) K = K o K max x 20 gdzie: K o liczba punktów przyznana za komunikację oferty ocenianej, K max maksymalna liczba punktów zdobyta w kryterium komunikacja, K liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium komunikacja. Maksymalna liczba punktów do zdobycia w kryterium komunikacja: 20 pkt. Członkowie Komisji dokonają oceny, podczas wizyt referencyjnych lub weryfikacji niniejszego kryterium na podstawie metod i narzędzi komunikacji stosowanych podczas wdrażania i serwisu ZSI pomiędzy pracownikami Zamawiającego a Wykonawcy. Oceniany będzie rodzaj komunikacji (wizyty w siedzibie, rozmowy on-line, telefoniczne

15 PWiK /./ konsultacje itp.) oraz jej zakres (czas reakcji, czas rozwiązywania problemów, godziny pracy Wykonawcy itd.). Każdy z Członków Komisji przyzna od 1 do 4 punktów za przedstawione narzędzia i zakres komunikacji. Średnia arytmetyczna ocen poszczególnych Członków Komisji będzie podstawą do obliczenia liczby punktów wg wzoru w kryterium komunikacja. 2. Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert. 26. WYBÓR OFERTY Część VI WYBÓR WYKONAWCY I ZAWARCIE UMOWY 1. Wybór oferty nastąpi na podstawie badania ofert wg przyjętych kryteriów spośród ofert nieodrzuconych. 2. Za najkorzystniejszą uznana będzie oferta, która uzyska największą ilość punktów wg sposobu oceny ofert określonej w punkcie UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU 1. Zgodnie z regulaminem zamówień sektorowych zatwierdzonych przez PWiK Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w przypadku, kiedy najniższa cena ofertowa przekroczy kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył lub może przeznaczyć na wykonanie zamówienia. 2. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów poniesionych w wyniku uczestnictwa w postępowaniu. 28. OGŁOSZENIE WYNIKÓW PRZETARGU Wyniki przetargu ogłoszone zostaną w okresie ważności oferty na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej PWiK. 29. ZAWARCIE UMOWY 1. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wyborze jego oferty oraz wskaże miejsce czas spotkania w celu podpisania umowy. 2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego ofertę wybrano, jest zobowiązany dostarczyć: 1) Kopię certyfikatu zarządzania projektami Prince2 lub równoważnego, dotyczącego osoby, wyznaczonej na Kierownika Projektu. 2) Aktualną polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia tj. na dostawę, uruchomienie oraz serwis

16 PWiK /./ zintegrowanych systemów informatycznych wraz z dostawą sprzętu na kwotę co najmniej ,00 zł. Powyższe ubezpieczenie musi obowiązywać przez cały okres obowiązywania umowy, na potwierdzenie czego Wykonawca będzie na bieżąco przekazywał informacje Zamawiającemu o aktualizacji - kwocie i terminie ubezpieczenia. 30. PONOWNY WYBÓR Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, wybór nowego Wykonawcy dokonuje się ponownie spośród ofert spełniających warunki określone w SIWZ, których termin związania jeszcze nie upłynął. W innym przypadku przetarg zostanie unieważniony. Część VII ŚRODKI ODWOŁAWCZE Wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego określonych w regulaminie zasad udzielania zamówienia sektorowego, przysługują środki odwoławcze przewidziane w regulaminie PWiK. Część VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE Sprawy nie ujęte w niniejszej specyfikacji regulują przepisy regulaminu PWiK i przepisy prawa cywilnego.

17 PWiK /./ Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest zakup i uruchomienie specjalistycznego systemu informatycznego do zarządzania przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym. Zakres przedmiotu zamówienia i wymagania stawiane Wykonawcy: 1. Zamawiający wymaga dostarczenia zintegrowanego systemu informatycznego, który powinien obsługiwać co najmniej moduły: Centrum Obsługi Klienta, Internetowe Centrum Obsługi Klienta, System Bilingowy, Zestawienia Analityczne, Finanse i Księgowość, Windykacja, Rejestr Faktur, Środki Trwałe, Magazyn, Remonty, Przetargi, Obieg Dokumentów, Kadry i Płace, Transport, Terminarz, edokumenty, System Pracowniczy. Zamawiający wymaga, aby system był dostosowany do obsługi przez 70 użytkowników i pracował na wspólnej dla wszystkich użytkowników bazie danych. Wymagania ogólne i szczegółowe bezwzględnie wymagane do powyższych zagadnień (modułów), zostały opisane w Załączniku nr 1A do SIWZ. 2. Zamawiający wymaga dostarczenia sprzętu i oprogramowania, będących podstawą funkcjonowania systemu wraz z jego instalacją i konfiguracją. Zamawiający wymaga, aby: a) oferowany przez Wykonawcę sprzęt i oprogramowanie spełniały co najmniej poniższe parametry: LP NAZWA MINIMALNE PARAMETRY 1/ Serwer DELL R420 w obudowie RACK /serwer 2-procesorowy z 1CPU/, PowerEdge R420, TPM: 1 Serwer bazy danych 1 Intel Xeon E GHz, 15M Cache, 7.2GT/s QPI, Turbo, 6C, 95W 1 idrac Port Card 1 3.5" Chassis with up to 8 Hot Plug Hard Drives 1 Bezel 4 8GB RDIMM, 1600 MHz, Standard Volt, Dual Rank, x4 (32GB RAM) 2 200GB, SSD SATA 3G Value MLC, 2.5-in Hard Drive (Hot-Plug) - Limited Warranty 2 1TB, SATA, 2.5-in, 7.2K RPM Hard Drive (Hot Plug) 1 PERC H710p Adapter RAID Controller, 512MB NV Cache

18 PWiK /./ Heat Sink, Dell PowerEdge T320/T420 1 DVD+/-RW, SATA, INTERNAL 1 Dual Hot Plug Power Supplies 550W 2 2M Rack Power Cord C13/C14 12A 1 ReadyRails Sliding Rails Without Cable Management Arm 1 On Board Network Adapter 1 idrac7 Enterprise Service 1 3Yr ProSupport and Next Business Day On-Site Service 2 System operacyjny 3 Skaner 2/ Mysz i klawiatura innego producenta 3/ Instalacja i Konfiguracja podzespołów serwera System operacyjny SUSE Linux Enterprise Server SUSE Linux Enterprise Server for X86, AMD64 & Intel64 (1-2 CPU Sockets, Basic Maintenance,1 Physical,1 Year) wraz z instalacją na serwerze bazy danych oraz parametryzacją Skaner jednoprzebiegowy z dupleksem Skaner dokumentów HP Scanjet 7000s2 wraz z instalacją b) oferowany sprzęt był fabrycznie nowy, a oferowane serwery wyprodukowane nie wcześniej niż 3 miesiące przed dostarczeniem Zamawiającemu. UWAGA. Na potwierdzenie, że oferowany sprzęt i oprogramowanie spełniają minimalne wymagania Zamawiającego, Wykonawca winien przedstawić opis, załączając w tym celu do oferty wypełniony Załącznik nr 1B do SIWZ. 3. Zamawiający wymaga dostarczenia, zainstalowania i konfiguracji systemu baz danych, na której będzie pracował ZSI (baza danych na procesor tj. bez ograniczenia liczby jednocześnie zalogowanych użytkowników w wersji czasowej 2 letniej) z możliwością odnawiania, renomowanego producenta, z możliwością wykupienia wsparcia produktu od producenta - Oracle lub równoważna, w najnowszej wersji współpracującej z systemem Wykonawcy. Zamawiający wymaga, aby baza danych charakteryzowała się co najmniej poniższymi cechami równoważności: CECHY RÓWNOWAŻNOŚCI 1 Integracja danych 2 Współdzielenie danych (dostęp współbieżny) 3 Walidacja i integralność danych Poufność danych wraz z zastosowaniem systemu kont z hasłami i różnych systemów 4 identyfikacyjnych oraz szyfrowanie danych Rozbudowany systemem kontroli uprawnień użytkowników, w celu umożliwienia dostępu do 5 funkcji i danych przechowywanych przez system Niezawodność, zastosowanie mechanizmów eliminujących typowe awarie, a także 6 umożliwienie odtworzenia bazy z zadanego okresu 7 Rozbudowane możliwości parametryzacji Możliwość przechowywania informacji o użytkownikach wprowadzających i zmieniających 8 dane Wbudowane narzędzia utrzymania spójności danych systemu, na wypadek sytuacji utraty 9 zasilania, awarii sprzętu lub utraty łączności z komputerem centralnym Zapewnienie możliwości odzysku danych w przypadku awarii do ostatnio zatwierdzonej 10 transakcji

19 PWiK /./ Tworzenie kopii zapasowej w czasie pracy bazy (hot backup) bez uszczerbku wydajności i szybkości działania systemu 12 Zarządzanie zasobami serwera baz danych dla poszczególnych użytkowników 13 Wbudowane mechanizmy zarządzania profilem/hasłem użytkownika pozwalające na jednoznaczną jego identyfikację Graficzny interfejs użytkownika, możliwość pracy w środowisku Windows. Interfejs powinien 14 zapewnić elastyczne metody wyszukiwania danych, budowanie zapytań według metody: "zapytanie przez przykład" 15 Możliwość pracy w środowisku wieloplatformowym, umożliwiać instalację bazy danych na serwerze Windows lub Linux 16 Wsparcie dla technologii JAVA i gotowością na integrację z oprogramowaniem firm trzecich 17 Bezproblemowa współpraca z systemem operacyjnym Windows XP (desktop client) 18 Zautomatyzowana funkcja dostrajania i zarządzania 19 Automatyczne zarządzanie pamięcią masową (ASM) 20 Możliwość przywracania stanu sprzed błędu Przez produkt równoważny Zamawiający rozumie produkt o parametrach i standardach jakościowych takich samych bądź lepszych w stosunku do produktów wskazanych (pożądanych) przez Zamawiającego. 4. Zamawiający wymaga przeprowadzenia pełnego uruchomienia ZSI (wdrożenia ZSI) w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy i obejmującego nie mniej niż 60 roboczogodzin miesięcznie w zakresie: a) projekt wdrożenia: uzgodnienie zakresu migracji danych z dotychczas używanych przez Zamawiającego programów i systemów firmy Logica, założenia parametryzacji ZSI, założenia dotyczące sprawozdawczości ZSI oraz zdefiniowanie wymaganych raportów i zestawień, których lista i opis zostanie dołączona do harmonogramu, przygotowanie harmonogramu wdrożenia, sugestie dotyczące zmian organizacyjnych Zamawiającego, umożliwiających maksymalne wykorzystanie funkcjonalności ZSI. b) migracja danych z dotychczas używanych przez Zamawiającego programów i systemów, zgodnie z ustalonym harmonogramem, który powstanie po uzgodnieniach z Zamawiającym na etapie projektu wdrożenia, c) parametryzacja systemu, d) szkolenia użytkowników i administratorów, e) wyjaśnienia i odpowiedzi w zakresie użytkowania ZSI. 5. Zamawiający wymaga świadczenia serwisu ZSI w okresie 12 miesięcy od zakończenia wdrożenia, tj. od 1-go dnia miesiąca następującego po podpisaniu Protokołu zakończenia wdrożenia i obejmującego nie mniej niż 12 roboczogodzin miesięcznie w zakresie: a) konserwacja systemu w zakresie usuwania awarii, błędów, usterek itp., b) aktualizacja ZSI - rozumiana jako dostarczenie nowych wersji oprogramowania, uwzględniających zmiany w obowiązującym prawodawstwie oraz uaktualnienia dokonywane przez Wykonawcę w ramach rozwijania systemu, c) bieżąca pomoc dla użytkowników systemu w siedzibie Zamawiającego, d) usługa wsparcia telefonicznego oraz elektronicznego w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00,

20 PWiK /./ e) usługa wsparcia osobistego - rozumiana jako wizyta Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego w przypadku usuwania zgłoszonej awarii bądź usterki, powodującej całkowite uniemożliwienie pracy ZSI, z czasem reakcji dojazdu wynoszącym maksymalnie 24 godziny. 6. Zamawiający wymaga, aby na czas wdrożenia oraz na okres świadczenia serwisu ZSI, Wykonawca udostępnił Zamawiającemu co najmniej 1 telefonom komórkowy w tzw. sieci firmowej Wykonawcy. Telefony będą służyć bezpośredniej, bezpłatnej komunikacji z osobami wdrażającymi ZSI oraz z pracownikami Wykonawcy odpowiedzialnymi za prawidłową pracę wdrożonego u Zamawiającego zintegrowanego systemu informatycznego. 7. Oferowany system musi być w pełni zintegrowanym oprogramowaniem autorskim Wykonawcy we wszystkich jego obszarach funkcjonalnych i obsługiwać wszystkie zagadnienia wymienione w pkt Zamawiający wymaga dostarczenia licencji dla co najmniej 70 równoczesnych użytkowników rozumianych jako równoczesny dostęp do wszystkich modułów i funkcji ZSI przez 70 użytkowników baz jakichkolwiek ograniczeń licencyjnych. Ograniczenia mogą wynikać jedynie z nadawanych uprawnień przez Zamawiającego. 9. Nie dopuszcza się rozwiązań polegających na połączeniu różnych modułów programowych pochodzących od różnych producentów oprogramowania. Oferowany Zintegrowany System Informatyczny musi być oparty o jednorodną bazę danych i zapewniać automatyczny przepływ informacji wykorzystywanych przez poszczególne moduły. UWAGA 1) Zamawiający dopuszcza inne nazewnictwo zagadnień lub ujęcie opisanych wymagań w innym module niż zawarł to w Załączniku nr 1A. 2) Rozbudowa i modyfikacje ZSI nie wchodzące w rozwój wersji podstawowej, nie są objęte niniejszym postępowaniem i mogą być zrealizowane na podstawie odrębnego zamówienia. 3) Jakiekolwiek nazwy własne użyte w SIWZ są tylko przykładami pożądanej przez Zamawiającego konfiguracji produktów, które spełniają wymogi Zamawiającego.

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY ZAŁĄCZNIK NR 3 DO WNIOSKU OŚWIADCZENIE WYKONAWCY...... /nazwa (firma) i adres Wykonawcy/ Niniejszym oświadczamy, że oferowany przez nas ZSK spełnia niżej wymienione warunki techniczne udziału w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W postępowaniu niepublicznym w trybie przetargu nieograniczonego OFZ-226-29-D/14 Zabrze, listopad 2014 Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami stanowi kompletny

Bardziej szczegółowo

OFERTA Remont instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół nr 2 w Kraśniku przy ul. Gen. WŁ. Sikorskiego 25

OFERTA Remont instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół nr 2 w Kraśniku przy ul. Gen. WŁ. Sikorskiego 25 ... pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy/ wykonawców Załącznik nr 1 do siwz OFERTA Remont instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół nr 2 w Kraśniku przy ul. Gen. WŁ. Sikorskiego 25 Ja / My niżej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY 1 ... (pieczęć Wykonawcy) OFERTA Nawiązując do ogłoszenia przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach na podst. art.11 ust.8.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej zamawiającego: Zgierz: Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z systemem hakowym i żurawiem typu HDS do selektywnej zbiórki odpadów z wysepek ekologicznych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest : Ewa Kępska, Anna Cielas tel. (0-55) 640 3565.

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest : Ewa Kępska, Anna Cielas tel. (0-55) 640 3565. Sztum, dnia 28.11.2014 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Zakład Aktywności Zawodowej w Sztumie ul. Żeromskiego 8, 82-400 Sztum, ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwot określonych w art 11

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM (nazwa i adres wykonawcy) WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM Nazwa i adres Wykonawcy:..... Telefon: fax:.. Numer REGON numer NIP W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na usługę

Bardziej szczegółowo

... (imię, nazwisko/pieczęć firmy, adres)

... (imię, nazwisko/pieczęć firmy, adres) Postępowanie nr GZOS/261/23/11 Załącznik nr 1... (imię, nazwisko/pieczęć firmy, adres) Nr faksu/adres e-mail NIP: ( miejscowość, data) OFERTA W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na Przewóz uczniów

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez 1 : pełna nazwa wykonawcy albo imię i nazwisko...... adres siedziby wykonawcy albo adres zamieszkania i adres wykonawcy...... Nr NIP... Regon... Nr konta

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......... - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:...

Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......... - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:... Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania............ [imiona nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do podpisywania oferty] - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:......

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 A/R-33/

Załącznik Nr 1 A/R-33/ (pieczęć wykonawcy) Załącznik Nr 1... ( miejscowość i data)... ul......-...... Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na budowę altany

Bardziej szczegółowo

Przetarg na obsługę bankową budżetu Gminy Gniezno OFERTA

Przetarg na obsługę bankową budżetu Gminy Gniezno OFERTA Załącznik nr 1 Przetarg na obsługę bankową budżetu OFERTA......... Gmina Gniezno al. Reymonta 2 62-200 Gniezno W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: 1. Oferujemy wykonanie pełnego zakresu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY ... ul

FORMULARZ OFERTOWY ... ul Załącznik Nr 1 (pieczęć Wykonawcy)... ( miejscowość i data) FORMULARZ OFERTOWY... ul......-...... Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAŁĄCZNIK NR 1 Na: / Nazwa postępowania / 1) ZAMAWIAJĄCY:..... 2) WYKONAWCA Niniejsza oferta zostaje złożona przez:...... 3) OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OGŁOSZENIE O PRZETARGU Usługa Nr sprawy : 2013-0318898 (NKa.7.224.66.2013) SEKCJA I: ORGANIZATOR PRZETARGU I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Nazwa PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA ...

OFERTA PRZETARGOWA ... OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 00 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:... Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

... ul Opis części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę. ..., dn... (podpis upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy

... ul Opis części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę. ..., dn... (podpis upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY... ul......-...... Załącznik Nr 1... ( miejscowość i data) Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY

1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY.................. 1. Występując w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty zabezpieczające dla zadania: Tymczasowe

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA ...

OFERTA PRZETARGOWA ... OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 00 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres: 4.1. Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:

OFERTA PRZETARGOWA. Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres: 1 OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 19 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:... Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - PRAKTYCZNE PORADY Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie Podstawy prawne: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r., Nr 113,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU ROZDZIAŁ 1 PRZEPISY OGÓLNE 1 Do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2009.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2009. Trzebinia: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i specjalistycznych placówek oświatowych na trasie: miejsce zamieszkania - szkoła - miejsce zamieszkania wraz z zapewnieniem opieki OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU przetarg nieograniczony

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU przetarg nieograniczony Kołobrzeg, dnia 24.12.2013 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU przetarg nieograniczony 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Miejska Energetyka Cieplna w Kołobrzegu Sp. z o.o., ul. Kołłątaja 3, 78-100 Kołobrzeg, www.mec.kolobrzeg.pl,

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie ZP/23/13. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.

Ogłoszenie ZP/23/13. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na druk i dostawę ulotek i plakatów zgodnie z dostarczonymi przez Zamawiającego projektami graficznymi na potrzeby organizacji targów

Bardziej szczegółowo

na wykonanie zamówienia pn.:

na wykonanie zamówienia pn.: Załącznik nr 1 do SIWZ...,... FORMULARZ OFERTOWY na wykonanie zamówienia pn.: Konsorcjum oprócz lidera wymienionego powyżej składa się z (wypełnić tylko w przypadku składania oferty wspólnej): Nazwa Wykonawcy

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Formularze

Rozdział II. Formularze Formularze FORMULARZ OFERTOWY Usługa transportu odpadów Załącznik nr 1 do ZAMAWIAJĄCY MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z O. O. Z SIEDZIBĄ W TORUNIU PRZY UL. GRUDZIĄDZKIEJ 159, REGON: 870525973

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez 1 : FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ dnia.. r. pełna nazwa wykonawcy albo...... adres siedziby wykonawcy albo adres zamieszkania

Bardziej szczegółowo

OFERTA. 5. Telefon [z numerem kierunkowym] Fax [z numerem kierunkowym]

OFERTA. 5. Telefon [z numerem kierunkowym] Fax [z numerem kierunkowym] ............................. [pieczątka firmowa].............. dnia............ OFERTA I. DANE WYKONAWCY:. Pełna nazwa.................................................................. 2. Adres i siedziba

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:134424-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 Gdański Uniwersytet Medyczny, ul. M. Skłodowskiej-Curie

Bardziej szczegółowo

... pieczęć Wykonawcy

... pieczęć Wykonawcy Załącznik Nr 4... pieczęć Wykonawcy Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodne z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: (zakładka Edukacja - Trzebińskie Centrum Administracyjne)

Adres strony internetowej zamawiającego:  (zakładka Edukacja - Trzebińskie Centrum Administracyjne) Trzebinia: Dostawa oleju opałowego wraz z transportem do szkół podstawowych z terenu gminy Trzebinia Numer ogłoszenia: 197481-2009; data zamieszczenia: 04.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Cena ofertowa brutto (łączna cena obejmująca całość przedmiotu zamówienia cena maksymalna)...

Cena ofertowa brutto (łączna cena obejmująca całość przedmiotu zamówienia cena maksymalna)... (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY Załącznik Nr 1... ( miejscowość i data)... ul......-...... Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Dział III. Formularz ofertowy. i formularze załączników do oferty

Dział III. Formularz ofertowy. i formularze załączników do oferty Dział III Formularz ofertowy i formularze załączników do oferty załącznik nr 1 załącznik nr 2 załącznik nr 3 Załącznik nr 5 Kalkulacja ceny. Oświadczenie Wykonawcy, zgodne z art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Usług Komunalnych, ul. Rolnicza 36, Wodzisław, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Usług Komunalnych, ul. Rolnicza 36, Wodzisław, woj. Page 1 of 5 Wodzisław: Zakup wraz z montażem fabrycznie nowej beczki asenizacyjnej wraz z osprzętem (pompa + armatura) na podstawionym przez Zamawiającego podwoziu samochodu ciężarowego (marki MERCEDES

Bardziej szczegółowo

Oferta ( wzór ) Likwidacja zawilgocenia ścian sali sportowej w Rawiczu przy ul. Kopernika 9

Oferta ( wzór ) Likwidacja zawilgocenia ścian sali sportowej w Rawiczu przy ul. Kopernika 9 Nazwa zadania : DANE WYKONAWCY: Oferta ( wzór ) Załącznik nr 1 1.Nazwa 1 :... 2.Adres 1 :... adres dla korespondencji jeżeli jest inny niż podano wyżej... 3.Osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu 2

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ZDiZ- Z.P. 15 / 2008 OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ZDiZ- Z.P. 15 / 2008 OŚWIADCZAM(Y), ŻE: Załącznik nr 2 wzór oświadczenia wykonawcy o spełnianiu przesłanek zawartych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). Nr referencyjny

Bardziej szczegółowo

Cena oferty cena netto.. zł. (słownie: ) podatek VAT zł. cena brutto zł.

Cena oferty cena netto.. zł. (słownie: ) podatek VAT zł. cena brutto zł. Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 1. Dane dotyczące wykonawcy Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:.... Numer REGON:...

Bardziej szczegółowo

Regulamin przetargów na udzielenie zamówień na roboty budowlane, usługi i dostawy obowiązujący w Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie

Regulamin przetargów na udzielenie zamówień na roboty budowlane, usługi i dostawy obowiązujący w Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej 67/2010 r. z dnia 1.07.2010 r. Regulamin przetargów na udzielenie zamówień na roboty budowlane, usługi i dostawy obowiązujący w Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP. Nazwa Oferenta...

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP. Nazwa Oferenta... Załącznik Nr 1 Urząd Miejski w Sulejowie... (pieczęć Wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP Nazwa Oferenta.....

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ (Oświadczenia i formularze) Znak sprawy: ZP/001/2015. Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......

Załącznik nr 2 do SIWZ (Oświadczenia i formularze) Znak sprawy: ZP/001/2015. Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania...... Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania...... [imiona nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do podpisywania oferty] - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:...... [pełna

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zamawiający: Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe Dolina Strugu 36-030 Błażowa, ul. Myśliwska 16 tel/fax:

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto wynagrodzenie w wysokości) w zł:

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto wynagrodzenie w wysokości) w zł: Z a ł ą c z n i k n r 1... OFERTA Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o.o. ul. Rabowicka 6 62-020 Swarzędz Jasin Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: Dostawę, montaż, skonfigurowanie

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. Wójt Gminy Nowy Targ Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9. Załącznik Nr Dane wykonawcy: (kwota brutto)

OFERTA PRZETARGOWA. Wójt Gminy Nowy Targ Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9. Załącznik Nr Dane wykonawcy: (kwota brutto) Załącznik Nr 1 Dane wykonawcy:... (miejscowość i data) Nazwa:... Siedziba:... numer NIP:... numer REGON:... numer telefonu:... numer faksu:... e-mail:... Wójt Gminy Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa

Bardziej szczegółowo

Radziszów: Dostawa oprogramowania dla MCRD Numer ogłoszenia: 168613-2009; data zamieszczenia: 02.10.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Radziszów: Dostawa oprogramowania dla MCRD Numer ogłoszenia: 168613-2009; data zamieszczenia: 02.10.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Radziszów: Dostawa oprogramowania dla MCRD Numer ogłoszenia: 168613-2009; data zamieszczenia: 02.10.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. (kwota ryczałtowa brutto łączna za nadzór montażu 429 zestawów kolektorów słonecznych) w tym VAT (..%) w kwocie.. ...

OFERTA PRZETARGOWA. (kwota ryczałtowa brutto łączna za nadzór montażu 429 zestawów kolektorów słonecznych) w tym VAT (..%) w kwocie.. ... Załącznik Nr 1 Dane wykonawcy:... (miejscowość i data) Nazwa:... Siedziba:... numer NIP:... numer telefonu:... numer faksu:... e-mail:... Wójt Gminy Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9 OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

Poznań, 4 lipca 2016r. ENEA Serwis Sp. z o.o. Gronówko 30, Lipno

Poznań, 4 lipca 2016r. ENEA Serwis Sp. z o.o. Gronówko 30, Lipno Poznań, 4 lipca 2016r. ENEA Serwis Sp. z o.o. Gronówko 30, 64-111 Lipno ENEA Serwis sp. z o.o., Gronówko 30 64-111 Lipno ogłasza przetarg nieograniczony i zaprasza do złożenia oferty na: Dostawa dla ENEA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kolmed.tarnow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kolmed.tarnow.pl 1 z 6 2014-06-05 14:20 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kolmed.tarnow.pl Tarnów: Zakup serwera wraz z osprzętem, macierzą dyskową

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DRZEWIARZ ul. Ogrodowa 1/12, Ustrzyki Dolne. Tel.

OFERTA PRZETARGOWA. LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DRZEWIARZ ul. Ogrodowa 1/12, Ustrzyki Dolne. Tel. 1 OFERTA PRZETARGOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DRZEWIARZ ul. Ogrodowa 1/12, 38-700 Ustrzyki Dolne Tel. (013) 461-14-35 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:...

Bardziej szczegółowo

( Załącznik nr 2 do SIWZ ) FORMULARZ OFERTY

( Załącznik nr 2 do SIWZ ) FORMULARZ OFERTY ( Załącznik nr 2 do SIWZ ) FORMULARZ OFERTY.. (pieczątka wykonawcy GMINA ŚWIERZAWA Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym, na realizację usługi pn. : Pełnienie obowiązków Inżynier Projektu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY

Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY.................. 1. Występując w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego mającego za przedmiot: "Modernizacja pomieszczeń apteki

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU Załącznik do ogłoszenia o przetargu na wybór wykonawcy robót budowlanych pn. Budowa biologicznych oczyszczalni ścieków dla Schroniska PTTK na Leskowcu oraz dla Schroniska PTTK na Starych Wierchach....

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty... dnia... ( pieczątka nagłówkowa Wykonawcy) OFERTA Złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na organizację i przeprowadzenie turnusu rehabilitacyjnego

Bardziej szczegółowo

SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA F O R M U L A R Z O F E R T O W Y Załącznik nr 1 WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY: Gmina Gołdap Pl. Zwycięstwa 14 19 500 Gołdap pieczęć WYKONAWCY NIP... NIP 847-158-70-61 SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

O Ś W I A D C Z E N I E o spełnieniu warunków określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

O Ś W I A D C Z E N I E o spełnieniu warunków określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Załącznik nr 1 O Ś W I A D C Z E N I E o spełnieniu warunków określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Składając wniosek w postępowaniu prowadzonym w trybie dialogu konkurencyjnego

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej

Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej 1) Nazwa i adres zamawiającego Zarząd Morskiego Portu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. 1. NAZWA I ADRES WYKONAWCY:... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres .

FORMULARZ OFERTY. 1. NAZWA I ADRES WYKONAWCY:... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres  . ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTOWY FORMULARZ OFERTY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Remont przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z budową studzienki rewizyjnej do budynku przy ul.

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: Trzebinia: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i specjalistycznych placówek oświatowych na trasie: miejsce zamieszkania - szkoła - miejsce zamieszkania wraz z zapewnieniem opieki OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Roboty budowlane w budynku mieszkalnym przy ul. Dworcowej 1 w Helu

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Roboty budowlane w budynku mieszkalnym przy ul. Dworcowej 1 w Helu Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ CENOWY W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Roboty budowlane w budynku mieszkalnym przy ul. Dworcowej 1 w Helu Wykonawca: Zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto (ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości) w zł:

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto (ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości) w zł: Załącznik nr 1... OFERTA Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o.o. ul. Rabowicka 6 62-020 Swarzędz Jasin Nawiązując do ogłoszenia dotyczącego przetargu nieograniczonego pn.: Wykonanie układu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu

FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu ZAŁĄCZNIK NR 1 Dotyczy Konkursu na Brokera Ubezpieczeniowego - Nr... FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

załącznik Nr ( oznaczenie Wykonawcy)

załącznik Nr ( oznaczenie Wykonawcy) ... ( oznaczenie Wykonawcy) załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY na wykonanie zamówienia pod nazwą: WYMIANA POKRYCIA DACHU I REMONT WIĘŹBY DACHOWEJ W BUDYNKU MIESZKALNYM 1. Nazwa... Nr faksu... adres e-mail:...

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne

ZAPYTANIE OFERTOWE. ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne ZAPYTANIE OFERTOWE Znak: ZPO SN 273-1/2013 ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne TYTUŁ PROJEKTU, KTÓREGO DOTYCZY ZAMÓWIENIE Dunajec- wspólna

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY

FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY DANE DOTYCZĄCE WYKONAWCY: Nazwa: Siedziba:. Nr telefonu: Adres e-mail: Nr fax.: (miejscowość i data) Dane Zamawiającego: Zespół Szkół Publicznych w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wykonawcy (Pieczęć, adres telefon, faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09

Nazwa Wykonawcy (Pieczęć, adres telefon, faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09 Zał. do SIWZ faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09 przy ul. Piastowskiej 14, 45 082 Opole, w imieniu którego działa Marszałek Województwa Opolskiego W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

D-7042/1/08 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ EURO. Nazwa...

D-7042/1/08 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ EURO. Nazwa... D-7042/1/08 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO Dane dotyczące wykonawcy Nazwa... Siedziba... Nr telefonu/faks...

Bardziej szczegółowo

... pieczęć Wykonawcy Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z o.o. ul. Sikorskiego 14, Suwałki FORMULARZ OFERTOWY

... pieczęć Wykonawcy Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z o.o. ul. Sikorskiego 14, Suwałki FORMULARZ OFERTOWY CZĘŚĆ D WZORY ZAŁĄCZNIKÓW... (miejscowość i data )... Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z o.o. ul. Sikorskiego 14, 16 400 Suwałki FORMULARZ OFERTOWY Nazwa Wykonawcy:... Siedziba:...

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nowy Targ

Przetarg nieograniczony na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nowy Targ Załącznik Nr 1 Dane wykonawcy:... (miejscowość i data) Nazwa:... Siedziba:... numer NIP:... numer REGON:... numer telefonu:... numer faksu:... e-mail:... Wójt Gminy Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Zaprojektowanie i wdrożenie strony internetowej dla Zarządu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ w SWŚ GWDA sp. z o o w Pile. Rozdział I Postanowienia ogólne. art. 1

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ w SWŚ GWDA sp. z o o w Pile. Rozdział I Postanowienia ogólne. art. 1 REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ w SWŚ GWDA sp. z o o w Pile Rozdział I Postanowienia ogólne art. 1 1. Niniejszy regulamin ustala zasady i sposób udzielania zamówień w SWŚ Gwda w Pile do których nie stosuje

Bardziej szczegółowo

Izba Celna w Szczecinie ul. Energetyków 55 70-952 Szczecin. ogłasza przetarg nieograniczony. Gramatura (w g/m 2 )

Izba Celna w Szczecinie ul. Energetyków 55 70-952 Szczecin. ogłasza przetarg nieograniczony. Gramatura (w g/m 2 ) Nr sprawy: 420000-ILGW-253-8/10/BK Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia równie lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: Przemyśl: Dostawa sprzętu dla inwestycji Kino Centrum Cyfryzacja. Numer ogłoszenia: 430944-2013; data zamieszczenia: 22.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. Nazwa... Siedziba... Nr telefonu/faks... NIP... Bankowa obsługa budżetu Gminy Płoniawy Bramura i gminnych jednostek budżetowych:

OFERTA PRZETARGOWA. Nazwa... Siedziba... Nr telefonu/faks... NIP... Bankowa obsługa budżetu Gminy Płoniawy Bramura i gminnych jednostek budżetowych: OFERTA PRZETARGOWA Do ZAMAWIAJĄCEGO : GMINA PŁONIAWY-BRAMURA 06-210 Płoniawy Bramura powiat makowski woj. mazowieckie Dane dotyczące Wykonawcy Nazwa... Siedziba... Nr telefonu/faks... NIP... 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Nazwa... Siedziba... nr telefonu/fax... nr NIP... nr Regon...

FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Nazwa... Siedziba... nr telefonu/fax... nr NIP... nr Regon... Nr sprawy: 341-5/2010 FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Dane dotyczące wykonawcy : Nazwa... Siedziba... nr telefonu/fax... nr NIP... nr Regon... Dane dotyczące Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Do Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Ks. B. Jaśkowskiego Inowrocław. Formularz Ofertowy

Do Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Ks. B. Jaśkowskiego Inowrocław. Formularz Ofertowy Nazwa oferenta (pieczęć) Załącznik nr 2 Do Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Ks. B. Jaśkowskiego 14 88-100 Inowrocław Formularz Ofertowy Przystępując do przetargu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?id=135376 Warszawa: Dostawa urządzeń dla sieci komputerowej Instytutu Technologii

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Załącznik nr 2 do SIWZ /nazwa(y) i adres(y) Wykonawcy(ów)/ Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 19 maja 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 19 maja 2006 r. ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2014-04-24 14:42 Białystok: Wykonanie dokumentacji na przebudowę sieci w ul. Ciepłej, Poleskiej, Nowogrodzkiej, Jurowieckiej, Gruntowej, Mickiewicza, Broniewskiego oraz Akademickiej w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Wykonanie prac polegających na dostosowaniu części numerycznej

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. do Regulaminu Konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej Parku Naukowo - Technologicznego w Opolu

Załącznik Nr 1. do Regulaminu Konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej Parku Naukowo - Technologicznego w Opolu Załącznik Nr 1 WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNEJ PARKU NAUKOWO - TECHNOLOGICZNEGO W OPOLU Jako Uczestnik Konkursu/ działający w imieniu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Numer telefonu:... Numer faksu... Adres (netto)... słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):...

FORMULARZ OFERTOWY. Numer telefonu:... Numer faksu... Adres   (netto)... słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):... FORMULARZ OFERTOWY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Szkolenia zawodowe w ramach Zadania 1 Aktywna integracja projektu Czas na aktywność w gminie Stalowa Wola współfinansowanego ze

Bardziej szczegółowo

Nr ZP/WIM-341-2-60/10. Nazwa zadania:

Nr ZP/WIM-341-2-60/10. Nazwa zadania: Nr ZP/WIM-341-2-60/10 Nazwa zadania: Wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia dotyczącego budowy oraz eksploatacji drogi stanowiącej połączenie komunikacyjne z terenem inwestycyjnym Tucznawa

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-12-01 11:07 Kielce: Przetarg nieograniczony na świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia oraz prowadzenie Punktu Informacyjnego, sprzątanie terenów zewnętrznych i zielonych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na zadanie pod nazwą Dokumentacja rozbudowy oczyszczalni ścieków w zakresie gospodarki osadowej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na zadanie pod nazwą Dokumentacja rozbudowy oczyszczalni ścieków w zakresie gospodarki osadowej Nr sprawy: ZAM-13/2014 Ldz. 2580/KW/2014/DT/WF OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na zadanie pod nazwą Dokumentacja rozbudowy oczyszczalni ścieków w zakresie gospodarki osadowej 1. Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA

OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA Załącznik 1. Wzór oferty Druk nr 1 DANE OFERENTA Nazwa Wykonawcy -... Adres Wykonawcy -... Telefon - fax.e-mail OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA Odpowiadając

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zlobki.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zlobki.waw.pl Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zlobki.waw.pl Warszawa: Wykonanie kontroli okresowej instalacji gazowych oraz wykonywanie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYśEJ EURO Dostawa płynów i strzykawek do zabiegów hemodializy

FORMULARZ OFERTOWY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYśEJ EURO Dostawa płynów i strzykawek do zabiegów hemodializy Wzory dokumentów 1. FORMULARZ OFERTOWY. Rozdział II FORMULARZ OFERTOWY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYśEJ 200.000 EURO Dostawa płynów i strzykawek do zabiegów hemodializy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 6 2014-01-03 12:45 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: USŁUGI SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I TERENU GŁÓWNEGO INSPEKTORATU

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ OFERTA

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ OFERTA ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ dnia.. r. WYKONAWCA: Nazwa wykonawcy/wykonawców w przypadku oferty wspólnej:... Adres*:... TEL.*....... REGON*:... NIP*:... FAX* na który zamawiający

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Cel realizacji projektu: Wdrożenie technologii produkcji innowacyjnej w skali świata uchylnej bramy garażowej

ZAPYTANIE OFERTOWE. Cel realizacji projektu: Wdrożenie technologii produkcji innowacyjnej w skali świata uchylnej bramy garażowej Wojnicz, 10.12.2010 ZAPYTANIE OFERTOWE Zakup systemu IT do kompleksowego zarządzania firmą w ramach projektu pt. Wdrożenie technologii produkcji innowacyjnej w skali świata uchylnej bramy garażowej współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Tarnów: Modernizacja i doposażenie budynku stacji kontroli pojazdów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Tarnowie Numer ogłoszenia: 417454-2014; data zamieszczenia: 22.12.2014 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

na świadczenie usług i dostaw na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku w zakresie:

na świadczenie usług i dostaw na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku w zakresie: Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku ul. Okrzei 8, 57 300 Kłodzko tel. 74 865 74 10, fax 74 865 74 34, 74 865 74 19 www.pup.klodzko.pl, sekretariat@pup.klodzko.pl,przetargi@pup.klodzko.pl ogłasza przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

ROZDZIAŁ III OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ROZDZIAŁ III OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Pełne dane adresowe Wykonawcy OŚWIADCZENIE (BPW) o nawierzchni tłuczniowej na terenie Nadleśnictwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 wzór oświadczenia o braku zaległości podatkowych oraz zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.

Załącznik nr 8 wzór oświadczenia o braku zaległości podatkowych oraz zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. Załącznik nr 8 wzór oświadczenia o braku zaległości podatkowych oraz zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego RDiZ Z.P.

Bardziej szczegółowo

Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodów i nazw Wspólnego Słownika Zamówień CPV Łożyska

Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodów i nazw Wspólnego Słownika Zamówień CPV Łożyska Ogłoszenie o zamówieniu PRZETARG NIEOGRANICZONY PONIŻEJ KWOT Z ART. 133 UST.1 PZP, OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST.8 PZP Tramwaje Warszawskie sp. z o.o., 01-232 Warszawa, Siedmiogrodzka

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. Trzebinia: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i specjalistycznych placówek oświatowych na trasie: miejsce zamieszkania - szkoła - miejsce zamieszkania wraz z zapewnieniem opieki. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawa samochodów osobowych i dostawczych o DMC do 3,5 tony dla Oddziałów Spółki PGNiG S.A., wyprodukowanych nie wcześniej niż w roku 2014 CRZ: NP/PGNG/15/0037/CS/WD I. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo