SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 PWiK /./ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na zadanie p.n. Zakup i uruchomienie specjalistycznego systemu informatycznego do zarządzania przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym Zgodna z Regulaminem z dnia r. W sprawie udzielania zamówień sektorowych na usługi, dostawy i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o. Część I INFORMACJE OGÓLNE 1. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM I PRZEDMIOCIE PRZETARGU Zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o Bolesławiec ul. Łasicka 17 tel fax Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej ponad EURO. 2. PRZEDMIOT PRZETARGU Zakup i uruchomienie specjalistycznego systemu informatycznego do zarządzania przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym. Specjalistyczny system informatyczny zwany jest w dalszej części zintegrowanym systemem informatycznym, systemem lub ZSI. Pełen zakres realizacji zamówienia zawarty jest w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz w Wymaganiach szczegółowych i funkcjonalnych ZSI, stanowiących Załączniki nr 1 i 1A do SIWZ. 3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA Termin realizacji zamówienia ustala się następująco: dostawa wraz z instalacją systemu, bazy danych, sprzętu i oprogramowania - 20 dni od dnia podpisania umowy; uruchomienie systemu - 12 miesięcy od dnia podpisania umowy; serwis ZSI - 12 miesięcy od zakończenia uruchomienia systemu. 4. FIRMY USTAWOWO WYKLUCZONE Z PRZETARGU

2 PWiK /./ Na podstawie art. 24 regulaminu PWiK z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 1) Wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności; 2) Wykonawców, w stosunku, do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego; 3) Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie

3 PWiK /./ zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 10) Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt. 1-3 regulaminu. 2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również Wykonawców, którzy: 1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych Wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; 2) nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą; 3) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania; 4) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu. 3. Zamawiający zawiadamia równocześnie Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 4. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 5. WARUNKI ZAKWALIFIKOWANIA DO PRZETARGU W przetargu mogą wziąć udział firmy spełniające następujące warunki: 1. Są uprawnione do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami ustawowymi. 2. Posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 3. Dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem technicznym i ekonomicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia. 1) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał dostawy odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia i polegające na dostawie, wdrożeniu i/lub aktualizacji oraz ciągłej obsłudze Zintegrowanego Systemu Informatycznego w przedsiębiorstwach dystrybuujących media (tj. przedsiębiorstwa wodociągowe, energetyki cieplnej, wywozu nieczystości itd.), w szczególności wykaże dostawy w co najmniej 14 przedsiębiorstwach zajmujących się dystrybucją wody pitnej i/lub odbiorem i oczyszczaniem ścieków, w których:

4 PWiK /./ wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego obejmowało jednocześnie co najmniej moduły: Centrum Obsługi Klienta, Zestawienia Analityczne, System Bilingowy, Finanse i Księgowość, Windykacja, Rejestr Faktur, Środki Trwałe, Magazyn, Kadry, Płace; liczba punktów rozliczeniowych wynosi co najmniej 3000; liczba użytkowników ZSI wynosi co najmniej 10; liczba pracowników wynosi co najmniej 40; w tym w co najmniej 2 powyższych przedsiębiorstwach wdrożono dodatkowo moduły: Obieg Dokumentów, Remonty oraz Transport; w tym w co najmniej 2 powyższych przedsiębiorstwach wdrożono dodatkowo moduły: Internetowe Centrum Obsługi Klienta oraz System Pracowniczy; 2) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, zatrudniał na podstawie umowy o pracę co najmniej 100 osób w tym w szczególności: na stanowisku kierowniczym na stanowisku związanym z wdrożeniem systemu min. 10 osoby, min. 60 osób, na stanowisku związanym z tworzeniem i rozwojem oprogramowania min. 30 osób b) dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: minimum 1 osobą pełniącą funkcję Kierownika Projektu, posiadającą wyższe wykształcenie o kierunku informatycznym, certyfikat zarządzania projektami Prince2 Foundation lub równoważny, wydany przez niezależną jednostkę akredytowaną do wydawania tego rodzaju certyfikatów oraz co najmniej 10 lat doświadczenia w zakresie kierowania i zarządzania Projektami, minimum 1 osobą pełniącą funkcję Zastępcy Kierownika Projektu, posiadającą wyższe wykształcenie o kierunku informatycznym lub ekonomicznym oraz co najmniej 10 lat doświadczenia w zakresie kierowania i zarządzania Projektami, minimum 10 osobami pełniącymi funkcję konsultantów wdrożeniowych, odpowiedzialnych za uruchomienie systemu, posiadającymi wykształcenie wyższe informatyczne oraz co najmniej 5 lat doświadczenia w zakresie wdrażania i konfiguracji ZSI, minimum 10 osobami pełniącymi funkcję programistów/projektantów systemów informatycznych odpowiedzialnych za rozwój oprogramowania, posiadającymi wykształcenie wyższe informatyczne oraz co najmniej 10 lat doświadczenia w zakresie tworzenia i rozwoju oprogramowania. c) posiada siedzibę lub oddział w odległości nie większej niż 100 km od siedziby Zamawiającego, w celu zapewnienia maksymalnie 24-godzinnego czasu reakcji, rozumianego jako okres od chwili zgłoszenia awarii bądź usterki powodującej całkowite uniemożliwienie pracy ZSI, do chwili podjęcia działań przez

5 PWiK /./ Wykonawcę w celu usunięcia awarii bądź usterki, w którym zatrudnionych jest na podstawie umowy o pracę: - na stanowisku związanym z wdrożeniem i serwisowaniem systemu min. 5 osób. 3) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: a) w okresie ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, osiągnął przychody ze sprzedaży produktów informatycznych i usług wdrożeniowych nie mniejsze niż ,00 zł dla każdego roku obrotowego, b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia, tj. na dostawę, uruchomienie oraz serwis zintegrowanych systemów informatycznych wraz z dostawą sprzętu, na wartość co najmniej ,00 zł. 4. Znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe na rachunku bankowym lub zdolność kredytową o wartości co najmniej ,00 zł. 5. Potwierdzą, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom Zamawiającego. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: 1) spełnia wszystkie opisane wymagania szczegółowe i funkcjonalne zintegrowanego systemu informatycznego w obszarach wyszczególnionych przez Zamawiającego w Załączniku nr 1A do SIWZ. 2) spełnia wszystkie wymagania dotyczące sprzętu i oprogramowania opisane przez Zamawiającego w pkt. 2 Załącznika nr 1 do SIWZ. 3) posiada aktualny Certyfikat ISO 9001:2008 w zakresie projektowania, tworzenia, instalacji, wdrażania i serwisu Zintegrowanych Systemów Informatycznych wspomagających zarządzanie. Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt. 6 niniejszej SIWZ i załączonych do oferty. Wykonawca musi wykazać spełnienie każdego z warunków. Niespełnienie któregokolwiek warunku spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania. Zamawiający zastrzega, że żadna część zamówienia nie może być powierzona podwykonawcy. 6. NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 2 REGULAMINU PWIK ZAMAWIAJĄCY ŻĄDA OD WYKONAWCÓW ZAŚWIADCZENIA O SPEŁNIENIU WARUNKÓW W POSTACI

6 PWiK /./ Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania wg Załącznika nr 3 do SIWZ. 2. Wykaz wykonanych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie wg Załącznika nr 4 do SIWZ wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie. 3. Oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u Wykonawcy oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wg Załącznika nr 5 do SIWZ. 4. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - Załącznik nr 6 do SIWZ. 5. Sprawozdanie finansowe, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego inny dokument określający obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy za ten okres. 6. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia tj. na dostawę, uruchomienie oraz serwis zintegrowanych systemów informatycznych wraz z dostawą sprzętu na kwotę co najmniej ,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100). 7. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 8. Wymagania szczegółowe i funkcjonalne zintegrowanego systemu informatycznego wg Załącznika nr 1A do SIWZ. 9. Opis oferowanego sprzętu i oprogramowania wg Załącznika nr 1B do SIWZ. 10. Aktualny Certyfikat ISO 9001:2008 w zakresie projektowania, tworzenia, instalacji, wdrażania i serwisu Zintegrowanych Systemów Informatycznych wspomagających zarządzanie. 11. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 12. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 13. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub

7 PWiK /./ potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 14. Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego o nie figurowaniu w Kartotece Karnej, dotyczące osób fizycznych oraz podmiotu zbiorowego, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 15. Oświadczenie na temat listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz.331 z pózn. zm.) lub informacje o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, lub inne wg Załącznik nr 7 do SIWZ. Dokumenty mogą być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę osoby uprawnione do składania oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginałów lub notarialnie poświadczonych kopii dokumentów wyłącznie wtedy, gdy złożone przez Wykonawcę kopie dokumentów będą nieczytelne lub będą budzić wątpliwości co do ich prawdziwości. 7. POROZUMIEWANIE SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI Zamawiający dopuszcza złożenie oferty tylko w formie pisemnej, natomiast przy składaniu pytań, wyjaśnień dotyczących zamówienia oraz składanie protestów i oświadczeń dopuszcza formę pisemną, faksem oraz pocztą elektroniczną (skany). 8. DOPUSZCZALNA LICZBA OFERT SKŁADANYCH PRZEZ JEDNEGO WYKONAWCĘ Każdy Wykonawca może występować tylko w jednej ofercie. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani alternatywnych. 9. KOSZT SPORZĄDZENIA OFERTY Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem oferty ponosi Wykonawca niezależnie od wyniku postępowania przetargowego. 10. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY Cenę oferty należy określić następująco: łączną cenę zadania (cenę netto cyfrowo i słownie, podatek VAT procentowo i cyfrowo oraz cenę brutto cyfrowo i słownie) zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

8 PWiK /./ KRYTERIUM OCENY OFERT ORAZ ICH ZNACZENIE W OGÓLNEJ OCENIE OFERT Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium: 1) Cena 30% - cena ZSI, bazy danych, sprzętu, oprogramowania i uruchomienie 20%, (C) - cena serwisu, 10%, (Cs) 2) Funkcjonalność systemu 25%, (P) 3) Zabezpieczenie wdrożenia 25% (Wr) 4) Komunikacja 20% (K). 12. ISTOTNE DLA ZAMAWIAJĄCEGO POSTANOWIENIA UMOWY 1. Umowa, zostanie zawarta w siedzibie Zamawiającego z wybranym Wykonawcą nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty przez Prezesa Zarządu. 2. Warunki szczegółowe wykonania prac i finansowania zostaną określone w drodze umowy negocjowanej w wybranym Wykonawcą. 13. WADIUM I ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych ). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) w pieniądzu, 2) poręczeniach lub gwarancjach bankowych, 3) gwarancjach ubezpieczeniowych. 3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, w banku Bank Millennium SA Nr z dopiskiem Wadium: Zakup i uruchomienie ZSI. 5. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli: 1) upłynął termin związania ofertą; 2) zawarto umowę w sprawie zamówienia i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy; 3) Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia. 6. Zamawiający zwraca wadium w ciągu 3 dni na pisemny wniosek Wykonawcy: 1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, 2) który został wykluczony z postępowania, 3) którego oferta została odrzucona. 7. Złożenie przez Wykonawcę, którego oferta została odrzucona lub wykluczonego z postępowania, wniosku o zwrot wadium jest równoznaczne z zrzeczeniem się przez Wykonawcę prawa do wniesienia protestu. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

9 PWiK /./ ) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (o ile było wymagane); 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Część II DOKUMENTACJA PRZETARGOWA 14. ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ W skład dokumentacji przetargowej udostępnionej Wykonawcom wchodzą: 1. Strona tytułowa SIWZ. 2. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym. 3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ). 4. Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 5. Załącznik nr 1A do SIWZ Wymagania szczegółowe i funkcjonalne zintegrowanego systemu informatycznego. 6. Załącznik nr 1B do SIWZ Opis oferowanego sprzętu i oprogramowania. 7. Załącznik nr 2 do SIWZ Oferta przetargowa. 8. Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania. 9. Załącznik nr 4 do SIWZ Wykaz dostaw. 10. Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia. 11. Załącznik nr 6 do SIWZ Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. 12. Załącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie na temat listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej. 15. TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ NA TEMAT DOKUMENTÓW 1. Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści dokumentów przetargowych nie później jednak niż na sześć dni przed upływem terminu składania ofert. 2. Pytania Wykonawców powinny być składane na piśmie na adres Zamawiającego lub bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego pokój nr 20 w godz. 7:00-15:00. Zamawiający udzieli odpowiedzi zainteresowanemu Wykonawcy oraz pozostałym Wykonawcom, zamieszczając na własnej stronie internetowej treść pytań bez ujawniania jego autora/ów oraz udzielając na nie odpowiedzi. 3. Osoba upoważnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest: Stanisław Suchecki. Starszy Inspektor d/s technicznych w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o. ul. Łasicka 17 pokój nr 20 (II piętro) tel.(0-75)

10 PWiK /./ TRYB WPROWADZANIA ZMIAN W DOKUMENTACH PRZETARGOWYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 1. W dowolnym czasie przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmienić treść dokumentów przetargowych z własnej inicjatywy lub w odpowiedzi na zapytania Wykonawców. Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców, zamieszczając stosowne powiadomienie na własnej stronie internetowej o treści wprowadzonych zmian w dokumentach przetargowych. W razie zmiany w dokumentach przetargowych Zamawiający może przesunąć termin składania ofert w celu umożliwienia wprowadzenia do nich zmian wynikających z dokonanych modyfikacji. 2. Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców. Część III SPORZĄDZANIE OFERT Ofertę sporządzić należy w języku polskim w sposób czytelny. 17. DOKUMENTY SKŁADAJĄCE SIĘ NA OFERTĘ 1. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty: 1) Wypełniony formularz Oferty przetargowej wg Załącznika nr 2 do SIWZ. 2) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania - wg Załącznika nr 3 do SIWZ. 3) Wykaz dostaw - wg Załącznika nr 4 do SIWZ oraz dokumenty potwierdzające należyte wykonanie. 4) Oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia - wg Załącznika nr 5 do SIWZ. 5) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - wg Załącznika nr 6 do SIWZ. 6) Sprawozdania finansowe. 7) Opłaconą polisę wraz z dowodem opłacenia składki. 8) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej. 9) Wymagania szczegółowe i funkcjonalne - wg Załącznika nr 1A do SIWZ. 10) Opis oferowanego sprzętu i oprogramowania wg Załącznika nr 1B do SIWZ. 11) Aktualny Certyfikat ISO. 12) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej. 13) Aktualne zaświadczenie z US. 14) Aktualne zaświadczenie z ZUS. 15) Aktualne informacje z KRK (dla osób fizycznych i podmiotu zbiorowego). 16) Oświadczenie na temat listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej - wg Załącznika nr 7 do SIWZ. 17) Potwierdzenie wpłaty wadium. 2. Informacje powyższe powinny być udzielone na piśmie w formie załączników do oferty.

11 PWiK /./ Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i podpisane przez Wykonawcę, a wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być parafowane. 18. OKRES WAŻNOŚCI OFERTY Składający ofertę pozostaje nią związany do 30 dni kalendarzowych, licząc od terminu podanego przez Zamawiającego na składanie ofert. Część IV SKŁADANIE OFERT 19. OPAKOWANIE I OZNAKOWANIE OFERT Ofertę należy składać w dwóch zamkniętych kopertach w siedzibie Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o. ul. Łasicka Bolesławiec Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana do Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o., ul. Łasicka 17, Bolesławiec z dopiskiem: Zakup i uruchomienie ZSI. Nie otwierać przed dniem r. do godz.10:15. Koperta wewnętrzna powinna być kopertą zwrotną z adresem korespondencyjnym Wykonawcy. 20. TERMIN SKŁADANIA OFERT Ofertę należy składać na adres podany w punkcie 19 - pokój nr 20 (sekretariat) nie później niż: do dnia r. do godz. 10:00 Pod uwagę będzie brana data wpływu oferty do sekretariatu Zamawiającego. 21. SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z OFERTAMI ZŁOŻONYMI PO TERMINIE Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania. 22. OFERTY ZAMIENNE I WYCOFANIE OFERT 1. W dowolnym momencie przed upływem terminu do składania ofert, każdy Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki lub uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem powiadomienia o tym Zamawiającego. Procedura postępowania przy dokonywanych zmianach jest identyczna jak przy składaniu ofert z dopiskiem ZMIANA.

12 PWiK /./ Oferty z dopiskiem ZMIANA zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który dokonał zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury zostaną dołączone do oferty. 3. Żadna oferta nie może być zmieniona przez Wykonawcę po terminie składania ofert, pod rygorem jej odrzucenia. Część V OTWARCIE I OCENA OFERT 23. OTWARCIE OFERT 1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu r. godz. 10:15 w pokoju nr 15 w siedzibie Zamawiającego. 2. Otwarcie ofert jest jawne. Na wstępie Zamawiający podaje kwotę, jaką przeznaczył na finansowanie zamówienia. 3. Po otwarciu ofert podaje się imię i nazwisko, nazwę firmy oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia publicznego, okresu gwarancji. 4. Powyższe informacje doręcza się Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich pisemny wniosek. 5. Na zakończenie publicznego otwarcia ofert sporządza się protokół. 6. Rozstrzygnięcie postępowania umieszcza się na stronie internetowej PWiK. 24. POUFNE BADANIE OFERT 1. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli: a) jest sprzeczna ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia lub regulaminem PWiK, b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, c) zawiera rażące błędy w obliczeniu ceny. 2. Oferta odrzucona nie podlega dalszemu badaniu. 3. Zamawiający dokona poprawy oczywistych omyłek w tekście oferty, o czym niezwłocznie powiadomi Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawców w toku dokonywania oceny złożonych ofert, wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 25. INFORMACJA O SPOSOBIE OCENY OFERT 1. Opis sposobu oceny ofert: Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans wszystkich poniższych kryteriów oceny ofert określony wg wzoru: gdzie: P P = C+ Cs+ P+ Wr+ K - łączna suma punktów przyznanych badanej ofercie,

13 PWiK /./ C Cs P Wr K - liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w podkryterium cena ZSI, bazy danych, sprzętu, oprogramowania i uruchomienie, - liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w podkryterium cena serwisu, - liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie kryterium prezentacja oferowanego systemu, - liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium zabezpieczenie wdrożenia, - liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium komunikacja. KRYTERIUM CENA Podkryterium CENA ZSI, BAZY DANYCH, SPRZĘTU, OPROGRAMOWANIA I URUCHOMIENIE (C) gdzie: Cmin Co C C = C min C o x 20 najniższa cena brutto oferty za ZSI, bazę danych, sprzęt, oprogramowanie i uruchomienie, cena brutto ZSI, bazy danych, sprzętu, oprogramowania i uruchomienie oferty ocenianej, liczba punktów przyznanych badanej ofercie w podkryterium cena ZSI, bazy danych, sprzętu, oprogramowania i uruchomienie. Maksymalna liczba punktów do zdobycia w podkryterium cena ZSI, bazy danych, sprzętu, oprogramowania i uruchomienie: 20 pkt. Podkryterium CENA SERWISU (Cs) Cs min Cs = Cs o x 10 gdzie: Cs min najniższa cena brutto za 12 miesięcy serwisu, Cs o cena brutto za 12 miesięcy serwisu oferty ocenianej, Cs liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium cena serwisu. Maksymalna liczba punktów do zdobycia w podkryterium cena serwisu: 10 pkt. KRYTERIUM FUNKCJONALNOŚĆ SYSTEMU (P) Członkowie Komisji będą przyznawać punkty w kryterium funkcjonalność systemu na podstawie prezentacji oferowanego systemu, biorąc pod uwagę intuicyjność, elastyczność, łatwość obsługi systemu itp. P = P o P max x 25 gdzie: Po liczba punktów przyznana za prezentację systemu oferty ocenianej, Pmax maksymalna liczba punktów uzyskanych w kryterium prezentacji systemu, P liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium prezentacji systemu. Maksymalna liczba punktów do zdobycia w kryterium funkcjonalność: 25 pkt. Ocenie będą podlegać prezentacje, podczas których zostaną przedstawione zagadnienia przewidziane w scenariuszach, które Zamawiający prześle Wykonawcom faksem nie później niż na 2 dni przed terminem prezentacji. Scenariusze będą określały, które z funkcjonalności Wykonawca będzie winien zaprezentować na spotkaniu. Prezentacje będą odbywać się w siedzibie Zamawiającego. Ocena prezentacji polegać będzie na ocenie każdego z zagadnień określonych w scenariuszach przez każdego z Członków Komisji. Każdy oceniający przyzna

14 PWiK /./ indywidualną ocenę od 1 do 4 punktów w obrębie każdego zaprezentowanego zagadnienia. Z tak uzyskanych ocen punktowych za daną funkcjonalność (ocen poszczególnych Członków Komisji) zostanie wyliczona średnia arytmetyczna w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. Celem prezentacji systemu informatycznego jest wykazanie, czy oferowany system faktycznie ma zadeklarowane funkcjonalności i czy są one dostępne, gotowe do użycia i zgodne z danymi określonymi przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Łączna punktacja za wszystkie zaprezentowane funkcjonalności (suma średnich) będzie podstawą do obliczenia liczby punktów wg wzoru w kryterium funkcjonalność systemu. KRYTERIUM ZABEZPIECZENIE WDROŻENIA (Wr) Wr Wr = o x 25 W max gdzie: Wr o liczba punktów przyznana za zabezpieczenie wdrożenia oferty ocenianej, Wr max maksymalna liczba punktów zdobyta w kryterium zabezpieczenie wdrożenia, Wr liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium zabezpieczenie wdrożenia. Maksymalna liczba punktów do zdobycia w kryterium zabezpieczenie wdrożenia: 25 pkt. Członkowie Komisji dokonają indywidualnej oceny niniejszego kryterium poprzez wizytę referencyjną lub weryfikację wdrożenia u wybranych Klientów (w równej liczbie dla każdego Wykonawcy) z przedstawionego wykazu dostaw. Każdy z Członków Komisji przyzna od 1 do 4 punktów za wizytę lub weryfikację. Średnia arytmetyczna (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) ocen Członków Komisji dla danego Klienta będzie stanowić punktację odpowiedniego zamówienia. Łączna punktacja za wszystkie wizyty referencyjne (suma średnich) będzie podstawą do obliczenia liczby punktów wg wzoru w kryterium zabezpieczenia wdrożenia. Komisja oceniać będzie w szczególności: dotychczasową współpracę z Wykonawcą, z jego przedstawicielami i pracownikami w ramach wizyt u Klienta, rozmów hot-line, terminowość wdrożenia systemu, łatwość obsługi systemu (np. dostępność list wyborów, skróty klawiszowe, łatwość realizacji powtarzalnych zadań), reakcję na problem zgłoszony przez użytkownika ZSI i sposobie jego rozwiązywania, dopełnianie wszelkich zobowiązań przez Wykonawcę, określonych w umowach, pisemnych ustaleniach, użyteczność ZSI. KRYTERIUM KOMUNIKACJA (K) K = K o K max x 20 gdzie: K o liczba punktów przyznana za komunikację oferty ocenianej, K max maksymalna liczba punktów zdobyta w kryterium komunikacja, K liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium komunikacja. Maksymalna liczba punktów do zdobycia w kryterium komunikacja: 20 pkt. Członkowie Komisji dokonają oceny, podczas wizyt referencyjnych lub weryfikacji niniejszego kryterium na podstawie metod i narzędzi komunikacji stosowanych podczas wdrażania i serwisu ZSI pomiędzy pracownikami Zamawiającego a Wykonawcy. Oceniany będzie rodzaj komunikacji (wizyty w siedzibie, rozmowy on-line, telefoniczne

15 PWiK /./ konsultacje itp.) oraz jej zakres (czas reakcji, czas rozwiązywania problemów, godziny pracy Wykonawcy itd.). Każdy z Członków Komisji przyzna od 1 do 4 punktów za przedstawione narzędzia i zakres komunikacji. Średnia arytmetyczna ocen poszczególnych Członków Komisji będzie podstawą do obliczenia liczby punktów wg wzoru w kryterium komunikacja. 2. Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert. 26. WYBÓR OFERTY Część VI WYBÓR WYKONAWCY I ZAWARCIE UMOWY 1. Wybór oferty nastąpi na podstawie badania ofert wg przyjętych kryteriów spośród ofert nieodrzuconych. 2. Za najkorzystniejszą uznana będzie oferta, która uzyska największą ilość punktów wg sposobu oceny ofert określonej w punkcie UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU 1. Zgodnie z regulaminem zamówień sektorowych zatwierdzonych przez PWiK Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w przypadku, kiedy najniższa cena ofertowa przekroczy kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył lub może przeznaczyć na wykonanie zamówienia. 2. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów poniesionych w wyniku uczestnictwa w postępowaniu. 28. OGŁOSZENIE WYNIKÓW PRZETARGU Wyniki przetargu ogłoszone zostaną w okresie ważności oferty na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej PWiK. 29. ZAWARCIE UMOWY 1. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wyborze jego oferty oraz wskaże miejsce czas spotkania w celu podpisania umowy. 2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego ofertę wybrano, jest zobowiązany dostarczyć: 1) Kopię certyfikatu zarządzania projektami Prince2 lub równoważnego, dotyczącego osoby, wyznaczonej na Kierownika Projektu. 2) Aktualną polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia tj. na dostawę, uruchomienie oraz serwis

16 PWiK /./ zintegrowanych systemów informatycznych wraz z dostawą sprzętu na kwotę co najmniej ,00 zł. Powyższe ubezpieczenie musi obowiązywać przez cały okres obowiązywania umowy, na potwierdzenie czego Wykonawca będzie na bieżąco przekazywał informacje Zamawiającemu o aktualizacji - kwocie i terminie ubezpieczenia. 30. PONOWNY WYBÓR Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, wybór nowego Wykonawcy dokonuje się ponownie spośród ofert spełniających warunki określone w SIWZ, których termin związania jeszcze nie upłynął. W innym przypadku przetarg zostanie unieważniony. Część VII ŚRODKI ODWOŁAWCZE Wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego określonych w regulaminie zasad udzielania zamówienia sektorowego, przysługują środki odwoławcze przewidziane w regulaminie PWiK. Część VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE Sprawy nie ujęte w niniejszej specyfikacji regulują przepisy regulaminu PWiK i przepisy prawa cywilnego.

17 PWiK /./ Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest zakup i uruchomienie specjalistycznego systemu informatycznego do zarządzania przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym. Zakres przedmiotu zamówienia i wymagania stawiane Wykonawcy: 1. Zamawiający wymaga dostarczenia zintegrowanego systemu informatycznego, który powinien obsługiwać co najmniej moduły: Centrum Obsługi Klienta, Internetowe Centrum Obsługi Klienta, System Bilingowy, Zestawienia Analityczne, Finanse i Księgowość, Windykacja, Rejestr Faktur, Środki Trwałe, Magazyn, Remonty, Przetargi, Obieg Dokumentów, Kadry i Płace, Transport, Terminarz, edokumenty, System Pracowniczy. Zamawiający wymaga, aby system był dostosowany do obsługi przez 70 użytkowników i pracował na wspólnej dla wszystkich użytkowników bazie danych. Wymagania ogólne i szczegółowe bezwzględnie wymagane do powyższych zagadnień (modułów), zostały opisane w Załączniku nr 1A do SIWZ. 2. Zamawiający wymaga dostarczenia sprzętu i oprogramowania, będących podstawą funkcjonowania systemu wraz z jego instalacją i konfiguracją. Zamawiający wymaga, aby: a) oferowany przez Wykonawcę sprzęt i oprogramowanie spełniały co najmniej poniższe parametry: LP NAZWA MINIMALNE PARAMETRY 1/ Serwer DELL R420 w obudowie RACK /serwer 2-procesorowy z 1CPU/, PowerEdge R420, TPM: 1 Serwer bazy danych 1 Intel Xeon E GHz, 15M Cache, 7.2GT/s QPI, Turbo, 6C, 95W 1 idrac Port Card 1 3.5" Chassis with up to 8 Hot Plug Hard Drives 1 Bezel 4 8GB RDIMM, 1600 MHz, Standard Volt, Dual Rank, x4 (32GB RAM) 2 200GB, SSD SATA 3G Value MLC, 2.5-in Hard Drive (Hot-Plug) - Limited Warranty 2 1TB, SATA, 2.5-in, 7.2K RPM Hard Drive (Hot Plug) 1 PERC H710p Adapter RAID Controller, 512MB NV Cache

18 PWiK /./ Heat Sink, Dell PowerEdge T320/T420 1 DVD+/-RW, SATA, INTERNAL 1 Dual Hot Plug Power Supplies 550W 2 2M Rack Power Cord C13/C14 12A 1 ReadyRails Sliding Rails Without Cable Management Arm 1 On Board Network Adapter 1 idrac7 Enterprise Service 1 3Yr ProSupport and Next Business Day On-Site Service 2 System operacyjny 3 Skaner 2/ Mysz i klawiatura innego producenta 3/ Instalacja i Konfiguracja podzespołów serwera System operacyjny SUSE Linux Enterprise Server SUSE Linux Enterprise Server for X86, AMD64 & Intel64 (1-2 CPU Sockets, Basic Maintenance,1 Physical,1 Year) wraz z instalacją na serwerze bazy danych oraz parametryzacją Skaner jednoprzebiegowy z dupleksem Skaner dokumentów HP Scanjet 7000s2 wraz z instalacją b) oferowany sprzęt był fabrycznie nowy, a oferowane serwery wyprodukowane nie wcześniej niż 3 miesiące przed dostarczeniem Zamawiającemu. UWAGA. Na potwierdzenie, że oferowany sprzęt i oprogramowanie spełniają minimalne wymagania Zamawiającego, Wykonawca winien przedstawić opis, załączając w tym celu do oferty wypełniony Załącznik nr 1B do SIWZ. 3. Zamawiający wymaga dostarczenia, zainstalowania i konfiguracji systemu baz danych, na której będzie pracował ZSI (baza danych na procesor tj. bez ograniczenia liczby jednocześnie zalogowanych użytkowników w wersji czasowej 2 letniej) z możliwością odnawiania, renomowanego producenta, z możliwością wykupienia wsparcia produktu od producenta - Oracle lub równoważna, w najnowszej wersji współpracującej z systemem Wykonawcy. Zamawiający wymaga, aby baza danych charakteryzowała się co najmniej poniższymi cechami równoważności: CECHY RÓWNOWAŻNOŚCI 1 Integracja danych 2 Współdzielenie danych (dostęp współbieżny) 3 Walidacja i integralność danych Poufność danych wraz z zastosowaniem systemu kont z hasłami i różnych systemów 4 identyfikacyjnych oraz szyfrowanie danych Rozbudowany systemem kontroli uprawnień użytkowników, w celu umożliwienia dostępu do 5 funkcji i danych przechowywanych przez system Niezawodność, zastosowanie mechanizmów eliminujących typowe awarie, a także 6 umożliwienie odtworzenia bazy z zadanego okresu 7 Rozbudowane możliwości parametryzacji Możliwość przechowywania informacji o użytkownikach wprowadzających i zmieniających 8 dane Wbudowane narzędzia utrzymania spójności danych systemu, na wypadek sytuacji utraty 9 zasilania, awarii sprzętu lub utraty łączności z komputerem centralnym Zapewnienie możliwości odzysku danych w przypadku awarii do ostatnio zatwierdzonej 10 transakcji

19 PWiK /./ Tworzenie kopii zapasowej w czasie pracy bazy (hot backup) bez uszczerbku wydajności i szybkości działania systemu 12 Zarządzanie zasobami serwera baz danych dla poszczególnych użytkowników 13 Wbudowane mechanizmy zarządzania profilem/hasłem użytkownika pozwalające na jednoznaczną jego identyfikację Graficzny interfejs użytkownika, możliwość pracy w środowisku Windows. Interfejs powinien 14 zapewnić elastyczne metody wyszukiwania danych, budowanie zapytań według metody: "zapytanie przez przykład" 15 Możliwość pracy w środowisku wieloplatformowym, umożliwiać instalację bazy danych na serwerze Windows lub Linux 16 Wsparcie dla technologii JAVA i gotowością na integrację z oprogramowaniem firm trzecich 17 Bezproblemowa współpraca z systemem operacyjnym Windows XP (desktop client) 18 Zautomatyzowana funkcja dostrajania i zarządzania 19 Automatyczne zarządzanie pamięcią masową (ASM) 20 Możliwość przywracania stanu sprzed błędu Przez produkt równoważny Zamawiający rozumie produkt o parametrach i standardach jakościowych takich samych bądź lepszych w stosunku do produktów wskazanych (pożądanych) przez Zamawiającego. 4. Zamawiający wymaga przeprowadzenia pełnego uruchomienia ZSI (wdrożenia ZSI) w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy i obejmującego nie mniej niż 60 roboczogodzin miesięcznie w zakresie: a) projekt wdrożenia: uzgodnienie zakresu migracji danych z dotychczas używanych przez Zamawiającego programów i systemów firmy Logica, założenia parametryzacji ZSI, założenia dotyczące sprawozdawczości ZSI oraz zdefiniowanie wymaganych raportów i zestawień, których lista i opis zostanie dołączona do harmonogramu, przygotowanie harmonogramu wdrożenia, sugestie dotyczące zmian organizacyjnych Zamawiającego, umożliwiających maksymalne wykorzystanie funkcjonalności ZSI. b) migracja danych z dotychczas używanych przez Zamawiającego programów i systemów, zgodnie z ustalonym harmonogramem, który powstanie po uzgodnieniach z Zamawiającym na etapie projektu wdrożenia, c) parametryzacja systemu, d) szkolenia użytkowników i administratorów, e) wyjaśnienia i odpowiedzi w zakresie użytkowania ZSI. 5. Zamawiający wymaga świadczenia serwisu ZSI w okresie 12 miesięcy od zakończenia wdrożenia, tj. od 1-go dnia miesiąca następującego po podpisaniu Protokołu zakończenia wdrożenia i obejmującego nie mniej niż 12 roboczogodzin miesięcznie w zakresie: a) konserwacja systemu w zakresie usuwania awarii, błędów, usterek itp., b) aktualizacja ZSI - rozumiana jako dostarczenie nowych wersji oprogramowania, uwzględniających zmiany w obowiązującym prawodawstwie oraz uaktualnienia dokonywane przez Wykonawcę w ramach rozwijania systemu, c) bieżąca pomoc dla użytkowników systemu w siedzibie Zamawiającego, d) usługa wsparcia telefonicznego oraz elektronicznego w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00,

20 PWiK /./ e) usługa wsparcia osobistego - rozumiana jako wizyta Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego w przypadku usuwania zgłoszonej awarii bądź usterki, powodującej całkowite uniemożliwienie pracy ZSI, z czasem reakcji dojazdu wynoszącym maksymalnie 24 godziny. 6. Zamawiający wymaga, aby na czas wdrożenia oraz na okres świadczenia serwisu ZSI, Wykonawca udostępnił Zamawiającemu co najmniej 1 telefonom komórkowy w tzw. sieci firmowej Wykonawcy. Telefony będą służyć bezpośredniej, bezpłatnej komunikacji z osobami wdrażającymi ZSI oraz z pracownikami Wykonawcy odpowiedzialnymi za prawidłową pracę wdrożonego u Zamawiającego zintegrowanego systemu informatycznego. 7. Oferowany system musi być w pełni zintegrowanym oprogramowaniem autorskim Wykonawcy we wszystkich jego obszarach funkcjonalnych i obsługiwać wszystkie zagadnienia wymienione w pkt Zamawiający wymaga dostarczenia licencji dla co najmniej 70 równoczesnych użytkowników rozumianych jako równoczesny dostęp do wszystkich modułów i funkcji ZSI przez 70 użytkowników baz jakichkolwiek ograniczeń licencyjnych. Ograniczenia mogą wynikać jedynie z nadawanych uprawnień przez Zamawiającego. 9. Nie dopuszcza się rozwiązań polegających na połączeniu różnych modułów programowych pochodzących od różnych producentów oprogramowania. Oferowany Zintegrowany System Informatyczny musi być oparty o jednorodną bazę danych i zapewniać automatyczny przepływ informacji wykorzystywanych przez poszczególne moduły. UWAGA 1) Zamawiający dopuszcza inne nazewnictwo zagadnień lub ujęcie opisanych wymagań w innym module niż zawarł to w Załączniku nr 1A. 2) Rozbudowa i modyfikacje ZSI nie wchodzące w rozwój wersji podstawowej, nie są objęte niniejszym postępowaniem i mogą być zrealizowane na podstawie odrębnego zamówienia. 3) Jakiekolwiek nazwy własne użyte w SIWZ są tylko przykładami pożądanej przez Zamawiającego konfiguracji produktów, które spełniają wymogi Zamawiającego.

W sprawie udzielania zamówień sektorowych na usługi, dostawy i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o.

W sprawie udzielania zamówień sektorowych na usługi, dostawy i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZGODNA Z REGULAMINEM Z DNIA 09.06.2010 r. W sprawie udzielania zamówień sektorowych na usługi, dostawy i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego Znak sprawy 74 /EZP/15 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na dostawę i wdrożenie systemu informatycznego

Przetarg nieograniczony na dostawę i wdrożenie systemu informatycznego Znak sprawy 77/EZP/11 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. M. C. Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na dostawę i wdrożenie systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: WIF-212-1/2012 Warszawa, 2012-05-22 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tryb postępowania: przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Oświęcim, dn. 16 stycznia 2014r. Nr postępowania: 1/18810-201418810/Kom/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PAŃSTWOWE MUZEUM AUSCHWITZ BIRKENAU W OŚWIĘCIMIU zaprasza do składania ofert w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu: Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu: Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu Projekt Nr POIS.01.01.00-00-108/09 Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - FUNDUSZU SPÓJNOŚCI w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Projekt: System Informacji Przestrzennej wraz z Portalem e-urząd w Gminie Lędziny. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM Kierownik Zamawiającego Zbigniew Zieliński Warszawa, dnia 27.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostarczenie i Wdrożenie Środowiska Pocztowego oraz świadczenie Hostingu

Bardziej szczegółowo

Zakup oprogramowania do wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszącymi

Zakup oprogramowania do wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszącymi wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszacymi Zamawiający: CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH MINISTERSTWA FINANSÓW 26-601 Radom, ul. Samorządowa 1 PN/7/14/VBC SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1do Uchwały Nr 759/2007 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 9 października 2007 r. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 61-713 Poznań, Al. Niepodległości 18 budynek C SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA istotnych warunków udzielania zamówienia dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej kwoty wartości zamówień i konkursów, od której jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO. MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. 022/ 695-89-02 fax 022/ 695-89-35

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: UR.GDG.DGZ.2141.10.2013.SC SIWZ URZĄD REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH UL. ZĄBKOWSKA 41 03-736 WARSZAWA NIP 521-32-14-182 REGON 015249601 Z A

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy : PZD/T-04/272/02/2012 ZAMAWIAJĄCY : Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku 09-100 Płońsk, ul. Płocka 101 NIP 567-15-41-458 REGON 130382558 tel.(23) 662 20 44 fax (23) 662 20 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie - Zdrój Tel.: (032) 47 84 500 Faks: (032) 47 84 506 E-mail: szpital@wss2.pl Strona internetowa: www.wss2.pl Regon: 272790824

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-64-20, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia publicznego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie 37-600 Lubaczów, ul. Mickiewicza 168 ZP-III-343/ 7/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym Zamawiający: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 02-958 Warszawa tel.: (22) 544 27 00 fax.: (22) 842 31 16 adres strony internetowej: www.wilanow-palac.pl Pełnomocnicy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 8 kwietnia 2014 r. ZATWIERDZAM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2014 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający: PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast.

Bardziej szczegółowo

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl GÓRSKIE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE Członek Międzynarodowej Komisji Ratownictwa Górskiego IKAR-CISA ZARZĄD GŁÓWNY ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl

Bardziej szczegółowo

Zakup macierzy dyskowych oraz oprogramowania do udostępniania zasobów plikowych wraz ze wsparciem

Zakup macierzy dyskowych oraz oprogramowania do udostępniania zasobów plikowych wraz ze wsparciem Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zakup macierzy dyskowych oraz Zamawiający: CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH MINISTERSTWA FINANSÓW 26-601 Radom, ul. Samorządowa 1 PN/4/15/VBC

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 29 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM z up. DYREKTORA GENERALNEGO DYREKTOR BIURA DYREKTORA GENERALNEGO /-/ Bożenna Owsińska-Ciach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/31/2013

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193.000 EURO

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193.000 EURO Znak: ZP- 341/16 /2010 Zamawiający: Gmina Mircze 22-530 Mircze; ul. Kryłowska 20 tel. (84) 6519004, (84) 6519015, fax (84) 6519015 strona internetowa: www.mircze.biuletyn.net e-mail: gmina@mircze.pl S

Bardziej szczegółowo