Opis Przedmiotu Zamówienia po Modyfikacji I

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis Przedmiotu Zamówienia po Modyfikacji I"

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia po Modyfikacji I 1. Przedmiot zamówienia Lp. Opis 1.1. Kompletne rozwiązanie techniczno-organizacyjne Infrastruktury Klucza Publicznego (PKI) w oparciu o infrastrukturę techniczną dostarczoną przez Zamawiającego, spełniające wymagania określone w pkt. 2.1.i Usługi wdrożeniowe spełniające wymagania określone w pkt niezbędne do stworzenia rozwiązania technicznoorganizacyjnego. 2. Wymagania 2.1. Środowisko udostępniania usług Infrastruktury Klucza Publicznego. Lp. Opis wymagań Potwierdzenie Grupa parametrów Wymagany parametr spełnienia warunku A B C D Oferent zapewni pełne rozwiązanie techniczne w oparciu o sprzęt, infrastrukturę sieciową i oprogramowanie dostarczone przez Zamawiającego. Zaproponowane rozwiązanie musi spełniać najlepsze praktyki producenta wdrażanych usług PKI, podane w serwisie (w wersji polskiej i angielskiej). Informacyjnie Zamawiający zapewnia produkcyjne serwerowe zasoby sprzętowe (5 serwerów wirtualnych z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows Server 2012 DataCenter), licencje na systemy operacyjne, licencje narzędziowe (MS System Center DataCenter) oraz urządzenia sieciowe. Zamawiający ma obecnie 15 lokalizacji zdalnych (oddziałów) szczegóły na stronie Platforma wirtualizacyjna oparta jest o VMWare 5.1 zintegrowany z AD Zamawiającego i usługę SRM VMWare. Dla wszystkich serwerów produkcyjnych Zamawiający może przeznaczyć następujące zasoby: 10 vcpu, 32 GB RAM oraz 300 GB HDD Rozwiązanie musi zapewnić, że usługi PKI wykorzystywane przez komputery użytkowników i serwery będą odporne na awarie infrastruktury przeznaczonej pod PKI. Gwarancja ta musi być zapewniona dzięki właściwej konfiguracji po stronie usług SRM VMWare 5.1 udostępnianych przez Zamawiającego. Informacyjnie komputery użytkowników są uruchomione na Windows XP, Windows 7, 8. Komputery użytkowników mają spójną adresację IP. Zamawiający używa serwerów z Windows Server 2003, 2008, Usługi PKI będą używane w ograniczonym zakresie Architektura przez serwery z HP-UX, Solaris, AIX, RedHat, SLES w zakresie wystawiania certyfikatów dla zainstalowanych na nich serwerów WWW (Apache, Tomcat, Jboss, WebSphare, Oracle WebLogic) oraz serwerów LDAP (Oracle Enterprise Directory Server) i klientów LDAP. Dodatkowe informacji podano w części: Informacje dodatkowe nt. środowiska Banku niniejszego dokumentu Rozwiązanie musi zapewnić, że proces eksploatacji certyfikatów w infrastrukturze PKI zarówno użytkowników, jak usług IT Zamawiającego będzie wydajny i optymalny tzn. w trakcie eksploatacji infrastruktury PKI, parametry wdrożonego rozwiązania będą wskazywały w systemie monitorującym Zamawiającego iż nie ma ostrzeżeń pochodzących z Management Pack PKI, oznaczonych jako krytyczne i ważne Rozwiązanie musi umożliwiać wystawienie min. 100 tys. certyfikatów. Oczekiwana wydajność wystawiania certyfikatów min. 5 tys. na dobę Serwer RootCA wymagania: serwer poza domeną ActiveDirectory Zamawiającego; długość klucza 4096 SHA-1. Klucz wystawiony na 20 lat Serwer IssuingCA1 wymagania: serwer zintegrowany z LDAP; długość klucza 2048 SHA-1. Klucz wystawiony na 15 lat; podstawowa rola - serwer do wystawiania certyfikatów dla pracowników Zamawiającego Serwer IssuingCA2 wymagania: serwer zintegrowany z LDAP; długość klucza 2048 SHA-1. Klucz wystawiony na 15 lat;

2 podstawowa rola - serwer do wystawiania certyfikatów dla serwerów i innych urządzeń nie będących urządzeniami sieciowymi z WAN\LAN. Serwer OCSP wymagania: serwer zintegrowany z LDAP; uruchomiona i skonfigurowana usługa OCSP + strona WWW do wystawiania certyfikatów oraz IIS do publikacji list CRL. Serwer NDES obsługi protokołu SCEP wymagania: serwer zintegrowany z LDAP; uruchomiona i skonfigurowana usługa rejestrowania certyfikatów dla urządzeń WAN/LAN. Zamawiający wymaga by Dostawca dostosował polityki GPO Zamawiającego do realizacji wymaganej funkcjonalności infrastruktury PKI. Polityki muszą także spełniać nw. cele: a) optymalny czas wykonywania polityk tzn. wprowadzone polityki powinny ustawiać poszczególne parametry tylko w jednej z polityk. Nie powinny ani wykluczać wzajemnie ustawianych parametrów, ani nie powinny robić tego wielokrotnie poprzez powtarzanie tych samych ustawień w wielu politykach. c) spójność polityk GPO po zmianach zachowane proste zarządzanie i przejrzystość d) polityki mają być opracowane dla środowiska Windows XP oraz Windows 7 i Windows 8 oraz serwerów Windows Możliwe wystawianie automatyczne certyfikatów dla serwerów i użytkowników bez ingerencji użytkowników Skonfigurowana i dostępna funkcja ręcznego wystawianie certyfikatów dla serwerów, usług i użytkowników za pomocą WWW oraz konsoli MMC Uruchomiona publikacja certyfikatów w LDAP oraz automatyczne podpięcie certyfikatów do klientów pocztowych Skonfigurowane odzyskiwanie klucza prywatnego certyfikatu w przypadku utraty przez użytkownika Udostępniona możliwość szyfrowania katalogów oraz plików za pomocą certyfikatów Udostępniona możliwość odszyfrowania zaszyfrowanych katalogów oraz plików przez agenta odzyskiwania Uruchomione podpisywanie oraz szyfrowanie poczty za pomocą certyfikatów Udostępniona możliwość ochrony komunikacji serwerów WWW za pomocą SSL Możliwe generowanie oraz publikacji listy CRL ( pełnej jak i przyrostowej ) w LDAP oraz na serwerach WWW Udostępniona możliwość logowania przez RDP za pomocą certyfikatów Udostępniona możliwość zmiany certyfikatu w serwerze Exchange na zaufany i możliwość importu certyfikatu do urządzeń sieciowych firmy Juniper Wszystkie aplikacje, usługi i użytkownicy, którzy otrzymają certyfikaty z wdrażanego urzędu PKI muszą poprawnie współpracować z infrastrukturą PKI, ActiveDirectory i siecią wewnętrzną Zamawiającego Poprawność wdrożonej infrastruktury PKI musi być potwierdzona w ramach prac wdrożeniowych i stabilizacyjnych w systemie monitorującym Zamawiającego - MS SCOM Oznacza to, że w ramach wdrożenia wszystkie alerty związane z pracą infrastruktury PKI będą wyjaśnione lub zlikwidowane poprzez korektę ustawień parametrów infrastruktury PKI i Management Pack-ów w MS SCOM Wdrażane usługi PKI w oparciu o ActiveDirectory 2008 R2 muszą być skonfigurowane zgodnie z najlepszymi praktykami Microsoftu Wdrożenie środowiska usług Infrastruktury Klucza Publicznego Opis wymagań Potwierdzenie Lp. Grupa spełnienia Wymagany parametr parametrów warunku A B C D Informacyjnie - prace wdrożeniowe opisane w punkcie 2.2. będą wykonane we współpracy i przy udziale Zamawiającego Przygotowanie harmonogramu prac i zakresu działań oraz listy szczegółowych zadań w uzgodnieniu z Zamawiającym. Instalacja i Wykonanie analizy i inwentaryzacji wybranych składowych infrastruktury IT Zamawiającego, niezbędnych do opracowania i wdrożenia konfiguracja rozwiązania techniczno-organizacyjnego opisanego w punkcie nr 2. Wymagania niniejszego dokumentu. środowiska Informacyjnie- Zamawiający posiada wdrożony system MS SCCM 2012, który może zostać udostępniony do zadań inwentaryzacyjnych.

3 Inwentaryzacja aktualnej konfiguracji usług Infrastruktury Klucza Publicznego oraz sposobu ich wykorzystania Identyfikacja ryzyk przy instalacji i konfiguracji nowego systemu PKI. Przedstawienie planu działań mitygujących zidentyfikowane ryzyka Zebranie informacji nt. modelu administrowania infrastrukturą PKI Weryfikacja stanu poszczególnych serwerów, komponentów i usług tworzących infrastrukturę PKI Zamawiającego Analiza oraz dostosowanie polityk GPO do zmian związanych z wdrożeniem nowej infrastruktury PKI. Wszystkie zmiany muszą zostać przetestowane w środowisku laboratoryjnym Zamawiającego. Środowisko laboratoryjne zaimplementuje Dostawca na zasobach Zamawiającego. Informacyjnie Zamawiający zapewni na czas wdrożenia testowe serwerowe zasoby sprzętowe (do pięciu serwerów wirtualnych z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows Server 2008 lub 2012), licencje na systemy operacyjne, licencje narzędziowe oraz urządzenia sieciowe Inwentaryzacja aplikacji i systemów powiązanych z aktualnymi usługami PKI - opracowanie ankiety inwentaryzacji Wsparcie Zamawiającego w zebraniu danych na temat obiektów wykorzystujących obecnie certyfikaty w infrastrukturze Zamawiającego polegające na weryfikacji informacji merytorycznej zebranej w ankietach inwentaryzacyjnych Analiza danych i przygotowanie koncepcji technicznej dla docelowej infrastruktury PKI z uwzględnieniem wymagań podanych w punkcie 2.1 niniejszego dokumentu Przygotowanie planu i logistyki działań związanych z wdrożeniem docelowej infrastruktury PKI Przygotowanie planu działań i planu testów dla środowiska Zamawiającego mających na celu weryfikację poprawności działania certyfikatów i usług Zamawiającego Przygotowanie projektu technicznego w postaci dokumentacji dla infrastruktury PKI, zgodnie z określonym przez Zamawiającego zapotrzebowaniem i opisem infrastruktury docelowej. Minimalne wymagania na projekt techniczny: Projekt nowej struktury usług PKI Projekt polityki bezpieczeństwa dla serwerów i usług składających się na infrastrukturę PKI. Opracowanie i udokumentowanie przejrzystej konwencji nazewniczej dla certyfikatów z oznaczeniem typu, zakresu i roli polityki. Zasady administrowania dla infrastruktury PKI wraz z delegacją uprawnień Wytyczne dotyczące konfiguracji zabezpieczeń antywirusowych dla serwerów wchodzących w skład infrastruktury PKI Opracowanie koncepcji oraz dokumentacji dla procesu wprowadzania certyfikatów: Opracowanie szczegółowego planu działań i logistyki dla procesu wymiany istniejących certyfikatów Opracowanie procedur wdrażania nowych certyfikatów i wymiana dotychczas używanych Opracowanie procedur wycofania skutków wdrożenia certyfikatów dla kluczowych operacji wymiana i wprowadzenie certyfikatów dla usług web i sieciowych Opracowanie i przeprowadzenie testów w środowisku nieprodukcyjnym (laboratoryjnym) : testy dotyczące procesu wprowadzania certyfikatów (minimalny zakres: weryfikacja procedur wdrażania nowych certyfikatów i wycofanie dotychczas eksploatowanych; weryfikacja procedur wycofania skutków migracji dla kluczowych operacji); przygotowanie dokumentacji do przeprowadzenia testów poprawności działania usług i użytkowników wykorzystujących certyfikaty nowej infrastruktury PKI diagnoza przyczyn problemów działania usług i obiektów (np. użytkowników) z nowymi certyfikatami Wykonanie prac w infrastrukturze Zamawiającego przygotowujących do wdrożenia nowej infrastruktury PKI Instalacja infrastruktury PKI i konfiguracja wymaganej funkcjonalności : Instalacja serwerów i usług składowych Wsparcie Zamawiającego we wdrożeniu nowych certyfikatów i wycofanie dotychczas używanych Wsparcie Zamawiającego we wdrożenie certyfikatów dla urządzeń sieciowych z serwera SCEP Nałożenie polityk bezpieczeństwa (hardening) serwerów wchodzących w skład infrastruktury usługowej PKI Zbadanie poprawności konfiguracji usług PKI i wprowadzenie zmian zalecanych przez Microsoft -końcowe strojenie systemu zgodnie z najlepszymi praktykami Microsoft Przeprowadzenie testów potwierdzających wymagania na wydajność i skalowalność usług PKI. Minimalny zakres testów musi obejmować scenariusz dwukrotnego wzrostu zapotrzebowania na wydawane i obsługiwane certyfikaty.

4 Realizacja testów akceptacyjnych Zamawiający wymaga by procesy wprowadzanych zmian miały opracowane, zabezpieczone i przetestowane procedury wycofania zmian Wykonawca musi zainstalować serwery infrastruktury PKI na zasobach udostępnionych przez Zamawiającego wymienionych w punkcie Zamawiający wymaga wykorzystania MS SCOM 2012 przy wdrożeniu do diagnozowania problemów. Konfiguracja MS SCOM 2012 (w posiadaniu Zamawiającego) pod nową architekturę musi być dostosowana przed rozpoczęciem prac wdrożeniowych Po wdrożeniu Wykonawca w ramach projektu usunie nieprawidłowości dotyczące infrastruktury PKI, będące przyczyną komunikatów w MS SCOM 2012 posiadanym przez Zamawiającego Opracowanie, udokumentowanie zalecanych polityk bezpieczeństwa (hardening) dla serwerów z usługami PKI zgodnie z najlepszymi praktykami Producenta (firmy Microsoft) Wsparcie Zamawiającego we wdrożeniu ochrony i polityki antywirusowej na serwerach infrastruktury PKI z wykorzystaniem narzędzi i oprogramowania posiadanego przez Zamawiającego. Przygotowanie rekomendacji do niezbędnej aktualizacji polityki antywirusowej. Informacyjnie aktualnie Bank jest w trakcie wdrożenia systemu antywirusowego firmy Symantec. Do końca października br wdrożenie to zostanie zakończone Wsparcie w przeprowadzeniu testów odtworzenia i testów odporności elementów infrastruktury usług PKI na awarie. Oczekiwane wsparcie polegać będzie na udziale w testach i aktualizacji przygotowanych procedur administratorskich do wykonania odtworzenia oraz przełączenia Wsparcie przy rozwiązywaniu problemów po wdrożeniu związanych z działaniem nowego systemu PKI w środowisku Zamawiającego Konfiguracja monitorowania usług składowych infrastruktury PKI w oparciu o Management Pack MS SCOM 2012 dla PKI. Dostosowanie i konfiguracja paczek do monitorowania środowiska usług PKI zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego i najlepszymi praktykami Producenta. Informacyjnie Zamawiający posiada infrastrukturę monitorowania opartą o MS SCOM 2012 z SP Identyfikacja wszystkich komunikatów typu błąd i ostrzeżenie w systemie monitorującym dla środowiska infrastruktury PKI. Diagnoza przyczyn komunikatów, wykonanie zmian w zbudowanym środowisku lub w systemie monitorującym - zgodnie z wynikami diagnozy Wykonanie prac optymalizacyjnych środowiska infrastruktury PKI na podstawie osiąganych parametrów wydajnościowych i innych wskaźników, zapisanych w systemie monitorującym Zamawiającego Wsparcie serwisowe w okresie stabilizacji: Czas trwania usługi 3 miesiące od momentu zakończenie wdrożenia. Przyjmowanie zgłoszeń 5x8 w godzinach 8:00-16:00 w dni robocze. Czas reakcji dla awarii krytycznych polegających na braku możliwości wymiany i wystawiania certyfikatów 4 godziny. Wsparcie serwisowe po zakończeniu okresu stabilizacji: Czas trwania usługi - 21 miesięcy Przyjmowanie zgłoszeń 8x5 w godzinach 8:00-16:00 w dni robocze. Czas reakcji dla awarii krytycznych, polegających na braku możliwości wymiany i wystawiania certyfikatów 8 godzin 30 godzin wsparcia proaktywnego kwartalnie przeznaczonego m.in. na przegląd środowiska pod kątem poprawności działania, wsparcie Zamawiającego we wprowadzeniu zmian, wsparcie w realizacji wybranych prac cyklicznych (np. testy odtworzenia środowiska), realizacja zgłoszeń serwisowych dla rozwiązania opcjonalnego (w przypadku wykorzystania Opcji przez Zamawiającego) Dostarczony raport z prac kwartalnych Przekazanie wiedzy odbędzie się w autoryzowanym centrum szkolenia Microsoft na terenie Warszawy, poza Przekazanie siedzibą Zamawiającego. Sposób wiedzy Przekazywanie wiedzy musi zawierać część warsztatową trwającą nie mniej niż 50% czasu szkolenia Każdy uczestnik szkolenia kierowany w ramach niniejszego przedsięwzięcia musi dysponować w trakcie szkolenia

5 własnym środowiskiem testowym w postaci komputera oraz zasobów pod laboratorium techniczne do wykonywania części warsztatowej Dokumentem potwierdzającym przekazanie wiedzy jest certyfikat z autoryzowanego centrum szkolenia, poświadczający przekazanie wiedzy Instalacja systemu PKI. Backup i odtwarzanie PKI Ćwiczenia z tworzenia i zarzadzania certyfikatami. Ćwiczenia z metod przedłużania ważności certyfikatu RootCA oraz IssuingCA w momencie wygaśnięcia ich ważności. Zakres Ćwiczenia z hardeningu PKI Ćwiczenia z diagnostyki problemów w PKI Ćwiczenia z automatyzacji wybranych zadań administratorskich w systemie PKI. Ćwiczenia z wystawiania i odwoływania certyfikatów. Ćwiczenia z odzyskiwania utraconych certyfikatów oraz odszyfrowywania danych na dyskach za pomocą agenta odzyskiwania Czas przekazania wiedzy (na grupę) >= 5 dni, w godzinach 9:00-17: Liczba grup uczestniczących w przekazaniu wiedzy = 2 grupy Inne Całkowita liczba uczestników = do 8 osób Ćwiczenia praktyczne muszą zajmować min 50% czasu warsztatów Dokumentacja musi być sporządzona w języku polskim Dokumentacja musi być wykonana w formie elektronicznej, edytowalnej Nazwa dokumentu Metryka dokumentu (data, numer wersji, historia zmian, autor) Format Spis treści Elementy Słownik pojęć Zawartość merytoryczna Spis dokumentacji zewnętrznej, do której odwołuje się dokumentacja Dostarczona dokumentacja techniczna i procedury muszą być dostosowane do środowiska Zamawiającego, tzn. muszą zawierać nazwy, adresy i parametry środowiska Zamawiającego Dostarczona dokumentacja musi zawierać m.in.: niezbędną listę uprawnień do realizacji Ogólne poszczególnych czynności, komendy wraz z parametrami uwzględniające parametryzację Dokumentacja środowiska Zamawiającego, oczekiwane rezultaty wydawanych komend, opis najczęstszych powykonawcza błędów zwracanych przez wykorzystywane komendy, opis wyniku prawidłowego Dostarczona dokumentacja dla instalacji i konfiguracji środowiska musi obejmować wszystkie elementy wdrożone i zainstalowane w ramach budowy środowiska Zamawiającego. Oczekiwany poziom szczegółowości musi umożliwić odtworzenie środowiska przez Zawartość Zamawiającego na podstawie dokumentacji. merytoryczna Projekt: struktury logicznej i fizycznej infrastruktury PKI; Konfiguracja i polityki bezpieczeństwa dla składowych infrastruktury PKI instalacja spójnej polityki zarządzana certyfikatami dla komputerów, użytkowników i usług zasad administrowania dla infrastruktury PKI wraz z delegacją uprawnień wytyczne dotyczące konfiguracji zabezpieczeń antywirusowych dla serwerów infrastruktury PKI Opracowanie i dostarczenie zaleceń eksploatacyjnych dla środowiska serwerów usług PKI Zamawiającego w oparciu o dobre praktyki Producenta z uwzględnieniem parametryzacji

6 środowiska Zamawiającego Dokumentacja techniczna powykonawcza z prac instalacyjnych dla środowisk usług PKI Zamawiającego opisanych w pkt Opracowanie i dostarczenie szczegółowych, technicznych procedur przełączania usług infrastruktury PKI między ośrodkami CPD (podstawowy) i RCPD (zapasowy) Procedura wykonywania kopii zapasowych i odtwarzania dla systemu PKI Opracowanie i dostarczenie szczegółowych, technicznych procedur odtworzenia środowiska usług infrastruktury PKI po katastrofie dla CPD, RCPD Opis konfiguracji i zastosowanej parametryzacji monitorowania środowiska usług infrastruktury PKI Zamawiającego wraz z objaśnieniem i uzasadnieniem progowych wartości (kastomizacja pakietów monitorujących w systemie monitoringowym Zamawiającego) Opis proaktywnych czynności cyklicznych administratora, wykonywanych w środowisku usług infrastruktury PKI Zamawiającego, w celu zapewnienia dostępności i wydajności czynności dzienne, tygodniowe, miesięczne. W ramach procedur cyklicznych wymagane jest dostarczenie procedury cyklicznego testu odtwarzania środowiska PKI w wyniku katastrofy. Procedury eksploatacyjne muszą być opracowane wg tzw. dobrych praktyk Producentów wykorzystywanych systemów operacyjnych i narzędzi. Informacyjnie: Przykładowy zestaw wymaganych informacji w procedurach obejmie: Częstotliwość zadania, Opis działania, Sposób wykonania, Sposób sprawdzania, Spodziewany wynik, Uwagi. Zamawiający wymaga procedury podstawowej diagnostyki systemu PKI z informacją o lokalizacji logów i potrzebnych narzędzi diagnostycznych Procedura wystawiana ręcznego certyfikatów dla użytkowników, serwerów oraz urządzeń WAN\LAN Procedury Procedura automatycznego wystawiania certyfikatów dla serwerów i użytkowników bez ingerencji użytkowników Procedura odzyskiwanie klucza prywatnego certyfikatu w przypadku utraty przez użytkownika (tylko dla kluczy nie generowanych na kartach) Procedura odszyfrowania zaszyfrowanych katalogów oraz plików przez agenta odzyskiwania Procedura podpisywania oraz szyfrowania poczty za pomocą certyfikatów Procedura ręcznej publikacji list CRL Procedura wystawiania certyfikatów dla urządzeń WAN/LAN za pomocą serwera SCEP Procedura wystawiania certyfikatów dla serwerów WWW min: dla IIS 6/7/8, Apache, Tomcat, Jboss, WebSphare Procedura wystawiania certyfikatów dla urządzeń WAN/LAN za pomocą serwera SCEP Procedura monitorowania stanu środowiska (podać kluczowe parametry do monitorowania, ustalić progi, podać najczęściej występujące komunikaty krytyczne i ważne, opisać zalecane działania administratorów - zgodnie z dobrymi praktykami Producenta - po wystąpieniu ww. komunikatów) Opis zestawu procedur sprawdzenia stanu środowiska od strony bezpieczeństwa: weryfikacja bezpieczeństwa środowiska; sprawdzenie cech świadczących o nieuprawnionym dostępie lub próbie uzyskania nieuprawnionego dostępu Opis i objaśnienie zaproponowanych polityk bezpieczeństwa środowiska usług infrastruktury PKI Zamawiającego zgodnych z najlepszymi praktykami - Dokumentacja musi być dostosowana do parametrów i nazw środowiska Zamawiającego.

7 Opis procedur działania dla komunikatów, które pojawiły się po włączeniu pakietów do monitorowania dla usług infrastruktury PKI w systemie monitoringowym Zamawiającego. Informacyjnie: Przykładowy zestaw wymaganych danych w procedurach obejmuje: skróconą treść komunikatu, diagnozę przyczyny, zalecane działania. 3. Usługi opcjonalne Lp. Opis wymagań Potwierdzenie Grupa parametrów Wymagany parametr spełnienia warunku A B C D 3.1 W trakcie 24 miesięcy od podpisania Protokołu Odbioru Środowiska Zamawiający może zlecić zaprojektowanie i rozszerzenie opisanej w niniejszym załączniku infrastruktury PKI. do wykorzystania przez klientów Zamawiającego. 3.2 Rozszerzona infrastruktura usług PKI będzie obsługiwać zewnętrznych klientów Zamawiającego Architektura i usługi Wymagana liczba obsługiwanych certyfikatów dla klientów min. 50 tys. certyfikatów. Informacyjnie w przypadku decyzji Zamawiającego o wyposażeniu klientów w karty z certyfikatami, za zamówienie i dostarczenie czytników oraz kart elektronicznych odpowiada Zamawiający. Instalacja usług PKI dla Klientów Dostawcy zostanie przeprowadzona na wydzielonych serwerach wirtualnych, dostarczonych przez Zamawiającego. Informacyjnie Zamawiający dopuszcza udostępnienie dodatkowych czterech serwerów wirtualnych poza domeną AD. Dwa serwery zostaną udostępniony w infrastrukturze LAN, dwa serwery zostaną udostępnione w infrastrukturze DMZ. Serwery obsługujące certyfikaty dla klientów Zamawiającego muszą być autoryzowane i podpisane przez serwer Root CA z punktu Długość i specyfikacja kluczy dla klientów Zamawiającego zgodna z możliwościami istniejącego rozwiązania infrastruktury PKI opisanej w niniejszym załączniku i parametrami podanymi przez Zamawiającego. 3.7 Aktualizacja dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej o wprowadzone zmiany w ramach usług opcjonalnych. 3.8 Wdrożone rozwiązanie z Usług Opcjonalnych musi być objęte Wsparciem Serwisowym zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie Informacje dodatkowe opisujące elementy powiązane z aktualną infrastrukturą usług PKI. 4.1 Informacje ogólne nt. ActiveDirectory Zamawiającego Las, domena oraz schemat są na poziomie funkcjonalności Windows Server 2008 R2. AD składa się z jednego lasu i jednej domeny. Domena jest wykorzystywana przez ok użytkowników fizycznych. Przepustowość połączeń do oddziałów wynosi 2, 3 albo 4Mb/s. Liczba użytkowników w oddziałach zawiera się w przedziale od 20 do W celu potwierdzenia, że oferowane usługi są zgodne z wymaganiami Zamawiającego. 4.1 Wymagane posiadanie statusu partnerskiego w Partner Microsoft w zakresie Server Platform na poziomie Silver lub wyższym, zakresie: Partner Microsoft w zakresie Identity and Access na poziomie Silver lub wyższym.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) FORMULARZ OFERTY TECHNICZNEJ (FOT)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) FORMULARZ OFERTY TECHNICZNEJ (FOT) Załącznik nr 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) FORMULARZ OFERTY TECHNICZNEJ (FOT) 1. Wymagania dla systemu balansowania ruchu. 1.1 Informacja o modelu, wersji i producencie oferowanych produktów.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Funkcjonalność Systemu do szyfrowania danych. 2. Wymagania Zamawiającego dotyczące realizacji Projektu. 3. Dokumentacja i filmy instruktażowe. 4. Szkolenia.

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do swiz

Załącznik nr 9 do swiz Załącznik nr 9 do swiz 1. Opis przedmiotu zamówienia Struktura organizacyjna zamawiającego. Państwową Inspekcję Pracy (PIP) tworzy Główny Inspektorat Pracy (GIP), 16 okręgowych inspektoratów pracy (OIP)

Bardziej szczegółowo

Opis, zakres i warunki realizacji przedmiotu zamówienia

Opis, zakres i warunki realizacji przedmiotu zamówienia Spis treści: Opis, zakres i warunki realizacji przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ znak sprawy: 32/DI/PN/2013 Słownik pojęć... 2 Rozdział 1. Wstęp... 3 Rozdział 2. Sytuacja aktualna... 3 2.1.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do umowy CUI/ /./.../2015. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do umowy CUI/ /./.../2015. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z wdrożeniem centralnego systemu backupu i odtwarzania, obejmująca: 1. Dostawę licencji na oprogramowanie Systemu wraz ze

Bardziej szczegółowo

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Platforma wiedzy i konsultacji system wsparcia dialogu społecznego 1. Nazwa oraz adres zamawiającego ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO UL. SMULIKOWSKIEGO 6/8, 00 389 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

I. Przedmiot zamówienia

I. Przedmiot zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Postępowanie nrbzp.243.24.2013.ml Załącznik nr 2 do SIWZ Spis treści I. Przedmiot zamówienia II. Wymagane etapy realizacji zamówienia III. Infrastruktura techniczna i informatyczna

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. I. Część

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. I. Część Załącznik nr 1 a do SIWZ 1. Cel zamówienia publicznego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. Część Cel zamówienia publicznego, słownik użytych pojęć, komunikacja Przedmiotem zamówienia jest dostawa

Bardziej szczegółowo

OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WERSJA JEDNOLITA Z DNIA 1 LUTEGO 2013

OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WERSJA JEDNOLITA Z DNIA 1 LUTEGO 2013 OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WERSJA JEDNOLITA Z DNIA 1 LUTEGO 2013 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zastosowane skróty i pojęcia... 4 1.2. Cel zamówienia... 9 1.3. Przedmiot zamówienia... 9 2. Etapy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 a do SIWZ. Wymagania techniczne i funkcjonalne 1 2 3 4 5. Sygnatura postępowania: BZP/84/DI/2013

Załącznik nr 3 a do SIWZ. Wymagania techniczne i funkcjonalne 1 2 3 4 5. Sygnatura postępowania: BZP/84/DI/2013 Sygnatura postępowania: BZP/84/DI/2013 Załącznik nr 3 a do SIWZ (Nazwa i adres Wykonawcy/ Wykonawców) FORMULARZ OFERTY TECHNICZNEJ Wymagania techniczne i funkcjonalne 1 2 3 4 5 L.P Opis / Minimalny wymagany

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ numer sprawy: 19/SISP-2/PN/2014 Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa platformy komunikacyjnej dla systemu wideokonferencji w ramach projektu System Informacyjny Statystyki Publicznej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest migracja poczty elektronicznej Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej i regionalnych zarządów gospodarki wodnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/32/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na nabycie licencji na oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

1. Oprogramowanie do wirtualizacji VMWare vsphere5 Enterprise Plus z vcenter Server 5 Standard lub oprogramowanie równoważne

1. Oprogramowanie do wirtualizacji VMWare vsphere5 Enterprise Plus z vcenter Server 5 Standard lub oprogramowanie równoważne Składana oferta musi odpowiadać warunkom nie gorszym niż określone poniżej: Oferowane produkty muszą spełniać wszystkie parametry określone w niniejszym załączniku oraz być fabrycznie nowe, oznakowane

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Część 1 CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 48620000-0 - Systemy operacyjne 48214000-1 - Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego 48710000-8 - Pakiety oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

Część II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

Część II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia Część II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia I. Opis zakresu i implementacji systemu Zamawiany System składa się z elementów sprzętowych i oprogramowania (infrastruktura), które muszą zostać rozmieszczone

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz wdrożenie Systemu Zarządzania Tożsamością (Identity Management) zwanego

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Budowa zapasowego centrum przetwarzania danych (DRC) na potrzeby Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. 1. Wprowadzenie Prawidłowe funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO POWIAT TATRZAŃSKI ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 e-mail: zp@powiat.tatry.pl http://www.powiat.tatry.pl ZP.272.1.2015 pyt. i

Bardziej szczegółowo

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych Załącznik nr 9 Dostawa i wdrożenie środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych w ramach Projektu pn. Małopolski Park Technologii Informacyjnych Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Część II SIWZ Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚCI II: 1 WSTĘP... 3 1.1 SŁOWNIK TERMINÓW I SKRÓTÓW... 3 1.2

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ Spis treści 1. Serwer blade...3 1.1. Obudowa blade...3 1.2. Moduł serwerowy...5 1.3. Szafa rack...6 1.4. System wirtualizacji...7 2. Macierz dyskowa podstawowa w PCPD...11 3. Macierz dyskowa zapasowa w

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zał.nr 4 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zał.nr 4 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zał.nr 4 do SIWZ Informacje ogólne Instytut Ochrony Środowiska Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 września 2005 r. został wyznaczony na Krajowego Administratora Systemu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1.1. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. 1.1. Rozbudowa lokalnej sieci komputerowej Zamawiającego. str. 1

Załącznik nr 1.1. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. 1.1. Rozbudowa lokalnej sieci komputerowej Zamawiającego. str. 1 Załącznik nr 1.1. Kompletny system pracy grupowej z oprzyrządowaniem serwerowym wysokiej dostępności i serwer NAS oraz rozbudowa wyposażenia nowej serwerowni Instytutu o dwa przełączniki 1 kpl. SZCZEGÓŁOWA

Bardziej szczegółowo

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wrocław, dnia 22 listopada 2013 r. WE WROCŁAWIU DYREKTOR GENERALNY Jolanta Krupowicz Numer sprawy: S P E C YFIKACJA ISTOTNYCH W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA ( S I W Z ) Przetarg

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓIENIA Część II SIZ Specyfikacja Przedmiotu Zamówienia Uruchomienie Systemu Zarządzania Poświadczeniami Strona 1 z 36 SPIS ZAARTOŚCI CZĘŚCI II: 1 stęp...4 1.1 Słownik

Bardziej szczegółowo