PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK FARMACEUTYCZNY 322[10]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK FARMACEUTYCZNY 322[10]"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 322[10]/SP/MENiS/ PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK FARMACEUTYCZNY 322[10] Zatwierdzam Minister Edukacji Narodowej i Sportu Warszawa 2005

2 Autorzy: mgr Aleksandra Kessler mgr Ewa Łoś mgr Barbara Trzewik mgr Sylwia Wośko Recenzenci: dr n. farm. Przemysław Dorożyński dr n. farm. Anna Gumieniczek Opracowanie redakcyjne: mgr Kazimiera Tarłowska 2

3 Spis treści I. Plany nauczania 4 II. Programy nauczania przedmiotów zawodowych 5 1. Podstawy prawa i ekonomiki 5 2. Podstawy anatomii, fizjologii i patofizjologii Psychologia Zdrowie publiczne Farmakognozja Technologia postaci leku Farmakologia z elementami chemii leków Analiza leków Zajęcia praktyczne Praktyka zawodowa 96 3

4 I. PLAN NAUCZANIA PLAN NAUCZANIA Szkoła policealna Zawód: technik farmaceutyczny 322[10] Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie Lp. Przedmioty nauczania Semestry I - IV Liczba godzin tygodniowo w dwuletnim okresie nauczania Liczba godzin tygodniowo w semestrze 1. Podstawy prawa i ekonomiki ,5 2. Anatomia, fizjologia i patofizjologia Psychologia ,5 4. Zdrowie publiczne ,5 5. Farmakognozja Technologia postaci leków Farmakologia z elementami chemii ,5 leków 8. Analiza leków Zajęcia praktyczne Praktyka zawodowa w semestrze IV - 4 tygodnie Razem

5 II. PROGRAMY NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH PODSTAWY PRAWA I EKONOMIKI Szczegółowe cele kształcenia W wyniku procesu kształcenia uczeń powinien umieć: scharakteryzować system organizacji ochrony zdrowia w Polsce, wskazać instytucje wpływające na politykę zdrowotną państwa, określić źródła i sposoby finansowania świadczeń zdrowotnych, wyjaśnić zasady reglamentowania dostępu do niektórych usług i dóbr, wskazać dostawców i odbiorców usług medycznych, wyjaśnić proces przepływu środków finansujących świadczenia zdrowotne i rolę państwa w regulacji przepływu, wyjaśnić istotę i zasady funkcjonowania systemu ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce, wyjaśnić specyfikę rynku świadczeń zdrowotnych, wskazać czynniki wpływające na popyt i podaż świadczeń zdrowotnych, wyjaśnić mechanizmy regulowanej konkurencji między producentami usług medycznych, wskazać rolę państwa i płatnika na rynku usług medycznych, scharakteryzować system zapewnienia jakości w opiece zdrowotnej, uzasadnić znaczenie profesjonalizmu i zaufania do personelu medycznego w świadczeniu usług zdrowotnych, wskazać podmioty uprawnione do realizacji świadczeń zdrowotnych, wskazać regulacje prawne dotyczące personelu medycznego a w szczególności technika farmaceutycznego, rozróżnić rodzaje kontraktów na usługi medyczne, określić zasady zawierania kontraktów na świadczone usługi medyczne, scharakteryzować koszty wytworzenia świadczeń zdrowotnych, wskazać podstawy prawne funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej i płatnika, zastosować przepisy prawa dotyczące działalności gospodarczej, zastosować przepisy prawa dotyczące działalności zawodowej technika farmaceutycznego. 5

6 Materiał nauczania 1. Finansowanie świadczeń zdrowotnych Istota polityki zdrowotnej. Struktura systemu organizacyjnego opieki zdrowotnej w Polsce. Rodzaje instytucji wpływających na politykę zdrowotną i ich rola. Źródła i sposoby finansowania świadczeń zdrowotnych. Rodzaje dostawców usług medycznych. Rodzaje odbiorców usług medycznych. Istota płatnika. Charakterystyka przepływu środków finansujących świadczenia zdrowotne. Rola państwa w regulowaniu przepływu środków. 2. System ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce Istota ubezpieczenia zdrowotnego. Rodzaje ubezpieczeń zdrowotnych. Funkcje powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Zasady powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Funkcje płatnika w systemie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Zakres świadczeń w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Zasady korzystania ze świadczeń zdrowotnych z powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Reglamentacja dostępu do niektórych usług medycznych istota, przyczyny, sposoby reglamentacji. Znaczenie dobrowolnych ubezpieczeń zdrowotnych. 3. Rynek świadczeń zdrowotnych Cechy rynku usług medycznych. Usługa medyczna jako dobro indywidualne, publiczne, konsumpcyjne, inwestycyjne i profesjonalne. Ograniczona suwerenność pacjenta jako konsumenta usług medycznych. Akceptacja płatnika jako źródła finansowania świadczeń zdrowotnych. Efekty zewnętrzne usług medycznych. Czynniki wpływające na podaż świadczeń zdrowotnych. Czynniki kształtujące popyt na świadczenia zdrowotne. Skutki niekontrolowanej konkurencji na rynku świadczeń zdrowotnych. Rola państwa i płatnika na rynku usług medycznych. Zapewnienie jakości w opiece zdrowotnej. Znaczenie profesjonalizmu i zaufania do personelu medycznego w świadczeniu usług medycznych. 4. Podstawy prawne funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej i płatnika Podstawowe obszary funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej. Regulacje prawne dotyczące funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej i płatnika. Regulacje prawne dotyczące personelu medycznego w tym technika farmaceutycznego. Rodzaje kontraktów na usługi medyczne. Zasady zawierania kontraktów na usługi medyczne. 6

7 5. Koszty w zakładach opieki zdrowotnej Rodzaje kosztów. Składniki kosztów wytworzenia świadczeń zdrowotnych. Koszty bezpośrednie i pośrednie. Regulacje prawne w zakresie nadzoru nad kosztami w zakładach opieki zdrowotnej. 6.Przepisy prawa dotyczące działalności zawodowej i gospodarczej Przedmiot i źródła prawa w ochronie zdrowia. Rodzaje stosunków pracy i umów o pracę w ochronie zdrowia. Rozwiązywanie umów o pracę. Prawa i obowiązki zakładu pracy i pracownika. Wynagrodzenie za pracę i jego ochrona prawna. Czas pracy w ochronie zdrowia i urlopy pracownicze. Świadectwa pracy. Rozwiązywanie umowy o pracę. Rodzaje odpowiedzialności pracowniczej w ochronie zdrowia. Rodzaje umów cywilnoprawnych. Formy własności zakładów opieki zdrowotnej. Formy organizacyjnoprawne zakładów opieki zdrowotnej. Możliwości podejmowania działalności gospodarczej w ochronie zdrowia. Prawo farmaceutyczne. Ćwiczenia: Identyfikowanie źródeł prawa. Interpretowanie przepisów prawa farmaceutycznego. Środki dydaktyczne Foliogramy. Aktualne ustawy i przepisy z zakresu opieki zdrowotnej, prawa farmaceutycznego, prawa cywilnego, prawa pracy oraz prowadzenia działalności gospodarczej. Prasa zawierająca informacje ekonomiczne i prawne. Baza informacji prawnej (płyty CD-ROM i Internet; System LEX, serwis prawo i zdrowie). Opisy przypadków z prasy zawodowej lub Internetu. Uwagi o realizacji Program nauczania przedmiotu Podstawy prawa i ekonomiki obejmuje zintegrowane treści z zakresu ekonomii, ekonomiki, finansów i prawa. W czasie realizacji programu nauczyciel powinien nawiązywać do wiedzy z zakresu przedsiębiorczości nabytej przez uczniów w szkole średniej. Program Podstawy prawa i ekonomiki składa się z sześciu działów tematycznych. Na jego realizację przeznaczono 50 godzin w semestrze III i IV. 7

8 Proponuje się następujący podział godzin na realizację poszczególnych działów tematycznych: Lp. Działy tematyczne Liczba godzin 1. Finansowanie świadczeń zdrowotnych 8 2. System ubezpieczeń zdrowotnych 8 w Polsce 3. Rynek świadczeń zdrowotnych 8 4. Podstawy prawne funkcjonowania 10 zakładów opieki zdrowotnej i płatnika 5. Koszty w zakładach opieki zdrowotnej 6 6. Przepisy prawa dotyczące działalności 10 zawodowej Razem 50 Podane w tabeli liczby godzin na realizację poszczególnych działów mają charakter orientacyjny. Nauczyciel może wprowadzić pewne zmiany, mające na celu dostosowanie programu do specyfiki szkoły. W celu uzyskania zadawalających wyników kształcenia zajęcia powinny odbywać się w pracowni przedmiotowej wyposażonej w nowoczesne środki dydaktyczne. Nauczyciel realizujący program nauczania przedmiotu powinien mieć do dyspozycji podręczną biblioteczkę wyposażoną w pozycje literatury z zakresu prawa i ekonomii, akty prawne, specjalistyczną prasę. Proponuje się prowadzenie zajęć w formie pracy zespołowej, grupowej i indywidualnej. Ćwiczenia przedmiotowe umożliwiają indywidualizację procesu kształcenia, efektywne wykorzystywanie pomocy dydaktycznych oraz zastosowanie nabytych umiejętności w nowych sytuacjach. Osiągnięcie założonych celów kształcenia umożliwia stosowanie efektywnych metod nauczania, takich jak: wykład informacyjny, problemowy, konwersatoryjny, pogadanka dydaktyczna, metoda przypadków, metoda sytuacyjna, metoda projektów, ćwiczenia przedmiotowe. Poszczególne działy programowe zawierają treści kształcenia niezbędne do zrozumienia funkcjonowania ochrony zdrowia w wymiarze organizacyjnym i ekonomicznym. Dział pierwszy dotyczy struktury systemu organizacyjnego ochrony zdrowia. Szczególną uwagę należy zwrócić na finansowanie świadczeń zdrowotnych. Powszechne ubezpieczenia zdrowotne, o których mowa w dziale drugim stanowią w Polsce główne źródło finansowania 8

9 świadczeń zdrowotnych. Wskazane jest usystematyzowanie wiedzy w tym zakresie. Po zrealizowaniu działu trzeciego uczniowie powinni określić specyficzne cechy rynku oraz mechanizmy ekonomiczne i kryteria zapewnienia jakości usług medycznych. W dziale czwartym, piątym i szóstym szczególny nacisk należy położyć na regulacje prawne dotyczące funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej i płatnika oraz działalności zawodowej technika farmaceutycznego. Propozycje metod sprawdzania i oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów należy przeprowadzać systematycznie na podstawie kryteriów uwzględniających zaplanowane cele kształcenia, a w szczególności: określanie źródeł i sposobów finansowania świadczeń zdrowotnych, określanie czynników wpływających na popyt i podaż świadczeń zdrowotnych, charakteryzowanie roli państwa i płatnika na rynku usług medycznych, interpretowanie regulacji prawnych obowiązujących w zawodzie technik farmaceutyczny. Proces oceniania powinien obejmować: diagnozę wiadomości i umiejętności ucznia przed przystąpieniem do realizacji programu, sprawdzenie postępów ucznia w toku realizacji programu oraz rozpoznawanie trudności w osiąganiu celów kształcenia, sprawdzenie wiadomości i umiejętności po zrealizowaniu programu nauczania. Osiągnięcia uczniów można oceniać na podstawie: odpowiedzi ustnych, prac pisemnych, testów osiągnięć szkolnych. W ocenie końcowej należy uwzględnić wyniki wszystkich metod sprawdzania osiągnięć ucznia stosowanych przez nauczyciela. 9

10 Literatura Baza informacji prawnej w Internecie system LEX, serwis prawo i zdrowie Boratyński J., Dudek B., Morkis G.: Obsługa klienta. Prawo pracy. Higiena pracy. WSiP, Warszawa 2003 Chwierut S., Kulis M., Wójcik D.: Elementy zarządzania finansowego w ochronie zdrowia. Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne Vesalius, Kraków 2000 Getzen T.: Ekonomika zdrowia. PWN, Warszawa 2000 Mierzejewska-Majcherek J.: Podstawy ekonomii. Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa 2003 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 grudnia 1998 r. W sprawie szczególnych zasad rachunku kosztów w publicznych zakładach opieki zdrowotnej (DZ. U. Nr. 164, poz. 1194) Sobiecki R., red.: Podstawy przedsiębiorczości w pytaniach i odpowiedziach. Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa 2003 Trocki M., red.: Nowoczesne zarządzanie w opiece zdrowotnej. Instytut Przedsiębiorczości i Samorządności, Warszawa 2002 Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. ze zmianami Kodeks cywilny Ustawa z dnia 23 stycznia 2003 r. O powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (DZ. U. Nr. 45, poz. 391) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. ze zmianami Kodeks pracy Ustawa z dnia 6 września 2001 ze zmianami Prawo farmaceutyczne (DZ. U. Nr. 126, poz 1381 z późniejszymi zmianami) Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. O zakładach opieki zdrowotnej Wykaz literatury należy aktualizować w miarę ukazywania się nowych pozycji wydawniczych. 10

11 PODSTAWY ANATOMII, FIZJOLOLOGII I PATOFIZJOLOGII Szczegółowe cele kształcenia W wyniku procesu kształcenia uczeń powinien umieć: posłużyć się podstawowymi pojęciami z zakresu anatomii, fizjologii, patofizjologii, scharakteryzować budowę i czynności życiowe komórek, scharakteryzować rodzaje i funkcje tkanek, scharakteryzować rozwój prenatalny człowieka, scharakteryzować poszczególne okresy życia człowieka po urodzeniu, określić różnice związane z wiekiem, płcią oraz różnice konstytucjonalne, określić położenie poszczególnych układów i narządów, scharakteryzować budowę i czynności układu narządów ruchu, scharakteryzować budowę i czynności układu nerwowego, scharakteryzować budowę i czynności układu krążenia, przedstawić skład i rolę krwi, przedstawić budowę i rolę układu chłonnego, scharakteryzować budowę i czynności układu oddechowego, scharakteryzować budowę i czynności układu trawiennego, wyjaśnić istotę procesów metabolicznych zachodzących w ustroju człowieka, scharakteryzować budowę i czynności układu moczowego, przedstawić budowę i rolę układu płciowego, scharakteryzować budowę i czynność wydzielniczą gruczołów dokrewnych, przedstawić budowę i znaczenie skóry oraz narządów zmysłów, wyjaśnić pojęcia zdrowie, choroba, proces patologiczny, etiologia, patogeneza, przedstawić klasyfikację chorób, scharakteryzować przebieg i objawy choroby, określić przyczyny i mechanizmy zaburzeń pojawiających się w chorobie, scharakteryzować choroby poszczególnych układów i narządów, przedstawić ogólne zasady leczenia chorób, udzielić pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i zdrowia. 11

12 Materiał nauczania 1. Wiadomości wstępne Podstawowe pojęcia. Miejsce anatomii i fizjologii wśród nauk przyrodniczych. Podział anatomii. Budowa i czynność komórki. Podział tkanek. Tkanka nabłonkowa. Tkanki łączne. Rozwój osobniczy człowieka. Postać człowieka jako całość. Plan budowy ciała ludzkiego. Pojęcie zdrowia i choroby. Czynniki chorobotwórcze. Klasyfikacja chorób. Przebieg i objawy chorób. Etiologia i patogeneza. 2. Układ narządów ruchu Funkcje szkieletu. Tkanka łączna szkieletowa. Właściwości fizyczne i skład chemiczny kości. Kształt kości. Połączenia kości. Podział kośćca. Kości kręgosłupa i klatki piersiowej. Kości czaszki. Kości kończyny górnej. Kości kończyny dolnej. Tkanka mięśniowa - rodzaje tkanki mięśniowej. Budowa makroskopowa i mikroskopowa mięśni szkieletowych. Mechanika mięśni. Grupy mięśniowe w poszczególnych okolicach ciała - mięśnie głowy i szyi, mięśnie grzbietu, mięśnie klatki piersiowej, mięśnie brzucha, mięśnie kończyny górnej i dolnej. Czynność poszczególnych grup mięśniowych. Choroby układu narządów ruchu wrodzone i nabyte. Ćwiczenia: Analizowanie budowy, położenia i połączeń kości na modelu szkieletu człowieka. Analizowanie położenia poszczególnych mięśni na modelu muskulatury człowieka. 3. Układ nerwowy Rola układu nerwowego. Tkanka nerwowa. Podział układu nerwowego. Podstawowe pojęcia: ośrodek nerwowy, splot, zwój, włókno nerwowe, nerw. Synapsy - budowa, neuromediatory. Receptory. Odruchy - podział, łuk odruchowy. Centralny układ nerwowy. Budowa i czynność mózgowia i rdzenia kręgowego. Opony mózgowo rdzeniowe. Krążenie płynu mózgowo - rdzeniowego. Budowa i czynność obwodowego układu nerwowego. Budowa i czynność układu nerwowego autonomicznego współczulnego i przywspółczulnego. Budowa i czynność układu nerwowego somatycznego. Zaburzenia czynności ruchowych. Zaburzenia czucia. Zaburzenia wyższych czynności nerwowych. Choroby naczyniowe mózgu. Choroby zwyrodnieniowe - choroba Parkinsona, choroba Alzheimera. Choroby demielinizacyjne - stwardnienie rozsiane. Padaczka. Urazy mózgu. Nowotwory mózgu. Zaburzenia psychiczne. 12

13 Ćwiczenia: Analizowanie budowy mózgowia i rdzenia kręgowego z wykorzystaniem modelu, tablic i atlasów anatomicznych, programów komputerowych. Analizowanie budowy układu nerwowego obwodowego z wykorzystaniem modelu, tablic i atlasów anatomicznych. Analizowanie istoty i przebiegu chorób układu nerwowego na podstawie opisu przypadków. 4. Układ krążenia Funkcje układu krążenia. Narządy tworzące układ krążenia, topografia. Budowa serca. Fizjologia pracy serca. Rodzaje naczyń krwionośnych. Budowa naczyń krwionośnych. Zadania krwioobiegu dużego i małego. Przebieg naczyń krwioobiegu dużego i małego. Układ żyły wrotnej. Krążenie płodowe. Mechanizmy regulujące krążenie krwi. Ciśnienie krwi. Tętno. Zaburzenia w krążeniu - krwotok, przekrwienie, niedokrwienie, zawał, obrzęki. Niewydolność krążenia. Wstrząs. Choroba niedokrwienna i zawał mięśnia sercowego. Zaburzenia rytmu. Wady serca. Miażdżyca. Nadciśnienie tętnicze. Schorzenia naczyń żylnych. Ćwiczenia: Analizowanie budowy serca na modelu. Analizowanie przebiegu naczyń krwionośnych z wykorzystaniem tablic, atlasów anatomicznych, programów komputerowych. Dokonywanie pomiaru tętna. Dokonywanie pomiaru ciśnienia krwi. Analizowanie istoty i przebiegu chorób układu krążenia na podstawie opisu przypadków. 5. Krew Funkcje krwi. Narządy krwiotwórcze. Skład krwi. Elementy morfotyczne krwi. Osocze krwi. Krzepnięcie krwi. Grupy krwi i czynnik Rh. Mechanizmy obronne krwi. Skazy krwotoczne. Zakrzepica. Zator. Niedokrwistości. Białaczki. 6. Układ chłonny Funkcje układu chłonnego. Narządy tworzące układ chłonny. Budowa i przebieg naczyń limfatycznych. Skład chłonki. Krążenie chłonki. Budowa i funkcje węzłów chłonnych. Budowa i czynność śledziony. Odporność. Odczynowość ustroju. Chłoniaki złośliwe. Ziarnica złośliwa. AIDS. 13

14 7. Układ oddechowy Rola układu oddechowego. Narządy wchodzące w skład układu oddechowego, topografia. Budowa i czynność dróg oddechowych. Budowa i czynność płuc. Fizjologia oddychania. Mechanizmy regulujące oddychanie. Duszność. Zaburzenia rytmu oddechowego. Sinica. Kaszel. Niewydolność oddechowa. Dychawica oddechowa. Obrzęk płuc. Zapalenie płuc. Nowotwory układu oddechowego. Ćwiczenia: Analizowanie budowy układu oddechowego z wykorzystaniem modelu, tablic, atlasów anatomicznych, programów komputerowych. Analizowanie istoty i przebiegu chorób układu oddechowego na podstawie opisu przypadków. 8. Układ trawienny Funkcje układu trawiennego. Narządy tworzące układ trawienny, topografia. Budowa i czynność jamy ustnej, gardła i przełyku. Budowa i czynność żołądka. Budowa i czynność dwunastnicy. Wątroba, trzustka, budowa, udział w procesach trawiennych. Budowa i czynność jelita cienkiego i grubego. Procesy trawienne zachodzące w poszczególnych odcinkach przewodu pokarmowego. Zaburzenia łaknienia. Choroba wrzodowa. Nowotwory przewodu pokarmowego. Zaburzenia czynności jelit. Zapalenie wątroby. Marskość wątroby. Ostre zapalenie trzustki. Ćwiczenia: Analizowanie budowy układu trawiennego z wykorzystaniem modelu, tablic, atlasów anatomicznych, programów komputerowych. Analizowanie istoty i przebiegu chorób układu trawiennego na podstawie opisu przypadków. 9. Metabolizm Przemiana materii. Przemiana białek. Przemiana węglowodanów. Przemiana tłuszczów. Przemiana wody i soli mineralnych. Mikroelementy. Witaminy. Przemiana energii. Pomiary przemiany energii. Bilans cieplny. Regulacja temperatury ciała. Zaburzenia przemiany białek, węglowodanów, tłuszczów. Zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej, mineralnej i kwasowo-zasadowej. Głód. Niedobory witaminowe. Cukrzyca. 10. Układ moczowy Rola układu moczowego. Narządy tworzące układ moczowy, topografia. Budowa makroskopowa i mikroskopowa nerek. Powstawanie moczu. Skład moczu. Mechanizmy regulujące powstawanie moczu. 14

15 Czynność wydzielnicza nerek. Budowa i czynność dróg moczowych. Oddawanie moczu. Zmiany ilościowe i jakościowe moczu. Niewydolność nerek. Mocznica. Stany zapalne układu moczowego. Kamica moczowa. Ćwiczenia: Analizowanie budowy układu moczowego z wykorzystaniem modelu, tablic, atlasów anatomicznych, programów komputerowych. Analizowanie istoty i przebiegu chorób układu moczowego na podstawie opisu przypadków. 11. Układ płciowy Rola układu płciowego. Narządy tworzące układ płciowy żeński, topografia, budowa. Cykl jajnikowy. Cykl miesiączkowy. Zapłodnienie. Ciąża. Poród. Nadżerki i nowotwory szyjki macicy i jajników. Stany zapalne przydatków. Zaburzenia hormonalne. Narządy tworzące układ płciowy męski, topografia, budowa, funkcje. Przerost i rak gruczołu krokowego. Ćwiczenia: Analizowanie budowy układu płciowego z wykorzystaniem modelu, tablic, atlasów anatomicznych, programów komputerowych. Analizowanie istoty i przebiegu chorób układu płciowego na podstawie opisu przypadków. 12. Gruczoły dokrewne Funkcje hormonów. Rodzaje hormonów. Gruczoły dokrewne, budowa, topografia. Czynność wydzielnicza poszczególnych gruczołów dokrewnych. Wpływ hormonów na funkcjonowanie organizmu. Sprzężenie zwrotne w regulacji wydzielania hormonów. Zaburzenia wydzielnicze przysadki mózgowej, tarczycy, gruczołów przytarczycznych, trzustki, nadnerczy. 13. Układ narządów zmysłów. Powłoka wspólna. Rola narządów zmysłów. Budowa i czynność narządów czucia powierzchownego, narządu smaku, powonienia, słuchu i równowagi, wzroku. Funkcje skóry. Budowa skóry. Gruczoły skóry. Włosy. Paznokcie. Patologia sutka. Wybrane schorzenia skóry, narządu wzroku i słuchu. 14. Ratownictwo Zadania medycyny ratunkowej. Łańcuch ratunkowy. Ocena stanu poszkodowanego. Utrata przytomności. Rany. Krwotoki. Urazy narządów ruchu. Urazy termiczne. Ciała obce w oku, uchu, nosie, tchawicy. 15

16 Napady drgawek. Zatrucia. Porażenie prądem elektrycznym. Nagłe zatrzymanie krążenia i oddychania. Apteczka pierwszej pomocy. Ćwiczenia: Ocenianie stanu poszkodowanego. Nakładanie opatrunku na ranę w obrębie głowy, kończyny górnej, kończyny dolnej. Tamowanie krwotoków z rany i z nosa. Unieruchamianie złamań w obrębie kończyny górnej i kończyny dolnej. Udzielanie pierwszej pomocy w urazach kręgosłupa. Udzielanie pierwszej pomocy w przypadku omdlenia. Układanie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej. Udrażnianie dróg oddechowych. Wykonywanie na fantomie sztucznego oddychania i pośredniego masażu serca u dorosłego i u dziecka. Kompletowanie apteczki pierwszej pomocy. Środki dydaktyczne Fantom człowieka do ćwiczeń z zakresu anatomii i udzielania pierwszej pomocy. Modele i plansze anatomiczne. Foliogramy, programy komputerowe z zakresu anatomii. Atlasy anatomiczne, albumy. Filmy dydaktyczne. Materiały, sprzęt do udzielania pierwszej pomocy. Uwagi o realizacji Program nauczania anatomii, fizjologii i fizjopatologii obejmuje treści z zakresu budowy i czynności organizmu człowieka oraz zaburzeń w ich funkcjonowaniu. Celem realizacji programu jest wyposażenie ucznia w wiedzę niezbędną do rozumienia funkcjonowania organizmu człowieka, ukazanie wzajemnych powiązań i zależności między poszczególnymi układami i narządami oraz przedstawienie zaburzeń w ich pracy. Nabyte przez ucznia umiejętności z zakresu budowy i funkcjonowania organizmu w zdrowiu i chorobie, pozwalają dostrzegać organizm jako jedność psychosomatyczną. Treści programu przedmiotu powinny być skorelowane z farmakologią i chemią leków. Stanowią one podstawę teoretyczną do uczenia się zagadnień z zakresu farmakoterapii. 16

17 Ze względu na charakter pracy technika farmaceutycznego, szczególną uwagę należy zwrócić na realizację celów związanych z fizjologią i patofizjologią w aspekcie oddziaływania leku na organizm człowieka. Treści programu dotyczące anatomii proponuje się ograniczyć do najważniejszych zagadnień z zakresu topografii i ogólnej budowy narządów. W celu uzyskania zadowalających wyników zajęcia powinny odbywać się w pracowni przedmiotowej wyposażonej w nowoczesne środki dydaktyczne. Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w formie pracy zespołowej, grupowej i indywidualnej. Zaproponowane w programie ćwiczenia ułatwią uczniom zrozumienie realizowanych treści, indywidualizację procesu kształcenia i efektywniejsze wykorzystanie pomocy dydaktycznych. Ćwiczenia powinny być prowadzone w grupach liczących od osób. Tematy najważniejsze dla właściwego zrozumienia zaburzeń chorobowych i zasad farmakoterapii, a zarazem najtrudniejsze do opanowania przez ucznia dotyczą zagadnień z zakresu budowy i czynności układu nerwowego, układu krążenia, układu moczowego, trawienia, metabolizmu oraz układu endokrynologicznego. Na realizację tej części programu przewidziano łącznie 49 godzin zajęć edukacyjnych (zajęcia teoretyczne i ćwiczenia). Czas ten pozwoli na usystematyzowanie wiedzy uczniów niezbędnej do zrozumienia procesów życiowych zachodzących za pośrednictwem wymienionych układów. W trakcie realizacji programu, szczególną uwagę należy zwrócić na kształtowanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy. Niejednokrotnie od przypadkowych świadków zdarzenia zależy szansa na przetrwanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia. Istnieje zatem konieczność kształtowania umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy u coraz większej liczby ludzi, w tym szczególnie pracowników ochrony zdrowia. Szczególną uwagę należy zwrócić na ocenę stanu poszkodowanego, prowadzenie sztucznego oddychania i pośredniego masażu serca oraz na przestrzeganie obowiązujących procedur przy wykonywaniu działań z zakresu udzielania pierwszej pomocy. W celu uzyskania zadawalających wyników, zajęcia powinny odbywać się w pracowni ratownictwa wyposażonej w nowoczesne środki dydaktyczne. W trakcie realizacji programu należy kształtować u ucznia następujące postawy: odpowiedzialności za zdrowie i życie człowieka, wrażliwości wobec ludzi potrzebujących pomocy, 17

18 systematyczności w dążeniu do podnoszenia kwalifikacji i aktualizacji wiedzy. W celu umożliwienia uczniowi osiągnięcia założonych celów kształcenia, rozwijania zdolności poznawczych i wyzwalania aktywności proponuje się stosowanie następujących metod nauczania: wykład informacyjny, problemowy, konwersatoryjny, dyskusja dydaktyczna, metoda przypadków, metoda sytuacyjna, pokaz z objaśnieniem, ćwiczenia. Proponuje się następujący podział godzin na realizację poszczególnych działów tematycznych: Liczba godzin Lp. Działy tematyczne Zajęcia Ćwiczenia Ogółem teoretyczne 1. Wiadomości wstępne Układ narządów ruchu Układ nerwowy Układ krążenia Krew Układ chłonny Układ oddechowy Układ trawienny Metabolizm Układ moczowy Układ płciowy Gruczoły dokrewne Układ narządów zmysłów. 6-6 Powłoka wspólna. 15. Ratownictwo Razem

19 Podane w tabeli liczby godzin na realizację poszczególnych działów mają charakter orientacyjny. Nauczyciel może wprowadzić pewne zmiany, mające na celu dostosowanie programu do specyfiki szkoły. Propozycje metod sprawdzania i oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów należy przeprowadzać systematycznie przez cały czas realizacji programu nauczania przedmiotu, na podstawie kryteriów przedstawionych na początku zajęć. Systematyczna ocena dostarczy nauczycielowi informacji o osiągnięciach uczniów, umożliwi skuteczne kierowanie przebiegiem uczenia się, dostarczy uczniowi informacji o wyniku uczenia się. Osiągnięcia uczniów można oceniać na podstawie: odpowiedzi ustnych, prac pisemnych, testów dydaktycznych, ukierunkowanej obserwacji czynności uczniów w czasie ćwiczeń. Dokonując oceny nauczyciel powinien stosować kryteria wynikające z zaplanowanych celów kształcenia, a w szczególności: stosowanie podstawowych pojęć z zakresu anatomii, fizjologii i patofizjologii, charakteryzowanie budowy i czynności układów i narządów, charakteryzowanie chorób poszczególnych układów i narządów, udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia. W ocenie końcowej należy uwzględnić wyniki wszystkich metod sprawdzania osiągnięć ucznia stosowanych przez nauczyciela. 19

20 Literatura Aleksandrowicz R.: Mały atlas anatomiczny. PZWL, Warszawa 2004 Buchfelder M., Buchfelder A.: Podręcznik pierwszej pomocy. PZWL, Warszawa 2003 Gołąb B., Traczyk W.: Anatomia i fizjologia człowieka. PZWL, Warszawa 1997 Kamiński B., Dziak A.: Postępowanie w stanach zagrożenia życia. PZWL, Warszawa 1999 Kruś S.: Patologia. Podręcznik dla licencjackich studiów medycznych. PZWL, Warszawa 2004 Michajlik A., Ramotowski W.: Anatomia i fizjologia człowieka. Podręcznik dla średnich szkół medycznych. PZWL, Warszawa 1998 Michajlik A., Ramotowski W.: Anatomia i fizjologia człowieka. PZWL, Warszawa 2004 Pędich W., red.: Choroby wewnętrzne. PZWL, Warszawa 1994 Sokołowska Pituchowa J.: Anatomia człowieka. PZWL, Warszawa 2000 Sylwanowicz W.: Mały atlas anatomiczny. PZWL, Warszawa 1990 Traczyk W.: Fizjologia człowieka w zarysie. PZWL, Warszawa 2004 Wróblewski T., Miechowiecka N.: Patologia. Podręcznik dla średnich szkół medycznych. PZWL, Warszawa 1993 Wykaz literatury należy aktualizować w miarę ukazywania się nowych pozycji wydawniczych. 20

21 PSYCHOLOGIA Szczegółowe cele kształcenia W wyniku procesu kształcenia uczeń powinien umieć: określić zadania i kierunki psychologii, scharakteryzować procesy poznawcze człowieka, scharakteryzować procesy emocjonalne i motywacyjne człowieka, scharakteryzować strukturę osobowości człowieka i czynniki mające wpływ na jej rozwój, scharakteryzować rozwój psychiczny człowieka, scharakteryzować sytuacje trudne oraz ich wpływ na stan psychiczny człowieka, nawiązać i utrzymać kontakt z pacjentem (klientem) oraz współpracownikami, wyjaśnić wpływ stanu psychicznego (sfery psychicznej) na zdrowie człowieka, wyjaśnić wpływ choroby na stan psychiczny człowieka, wskazać pozytywne postawy wobec zdrowia i choroby, upowszechnić zachowania służące zdrowiu psychicznemu, rozwiązać problemy zawodowe zgodnie z kompetencjami technika farmaceutycznego, postąpić zgodnie z zasadami etyki zawodowej. Materiał nauczania 1. Wprowadzenie do przedmiotu Psychologia jako nauka - przedmiot psychologii, działy psychologii, kierunki rozwoju. Umiejętności psychologiczne przydatne w zawodzie technika farmaceutycznego. 2. Charakterystyka procesów poznawczych Spostrzeganie. Pamięć. Uczenie się jako zapamiętywanie zorganizowane. Myślenie i jego rodzaje. Inteligencja jako złożona sprawność umysłowa. Uwaga jako ukierunkowanie czynności poznawczych. 3. Procesy emocjonalno-motywacyjne Cechy i rodzaje emocji. Fizjologiczne przejawy emocji. Motywacyjna funkcja emocji. Rodzaje potrzeb. 21

Załącznik Nr 1 KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Biologiczne podstawy człowieka. 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja 3.

Załącznik Nr 1 KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Biologiczne podstawy człowieka. 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja 3. Załącznik Nr 1 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Biologiczne podstawy człowieka 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja 3. POZIOM STUDIÓW: I 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I/I 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 3 6. LICZBA

Bardziej szczegółowo

2. Plan wynikowy klasa druga

2. Plan wynikowy klasa druga Plan wynikowy klasa druga budowa i funkcjonowanie ciała człowieka ział programu Materiał kształcenia L.g. Wymagania podstawowe Uczeń: Kat. Wymagania ponadpodstawowe Uczeń: Kat. Pozycja systematyczna 3

Bardziej szczegółowo

Biologia. Klasa VII. Prywatna Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Z. I J. Moraczewskich w Sulejówku

Biologia. Klasa VII. Prywatna Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Z. I J. Moraczewskich w Sulejówku Biologia 2017 Klasa VII Dział I : HIERARCHICZNA BUDOWA ORGANIZMU CZŁOWIEKA, SKÓRA, UKŁAD RUCHU 1. Organizm człowieka jako zintegrowana całość 2. Budowa i funkcje skóry 3. Choroby skóry oraz zasady ich

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS 1 Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Profil kształcenia: Zawodowy Stopień studiów: I Kierunek studiów: Turystyka i Rekreacja Specjalność: Semestr: Forma studiów: Nazwa przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Program praktyki zawodowej dla zawodu Technik Masażysta. Semestr III i semestr IV - praktyka w gabinecie masażu

Program praktyki zawodowej dla zawodu Technik Masażysta. Semestr III i semestr IV - praktyka w gabinecie masażu Program praktyki zawodowej dla zawodu Technik Masażysta Semestr III i semestr IV - praktyka w gabinecie masażu Czas trwania praktyki - po 2 tygodnie w semestrze 1. Cel praktyki zawodowej Praktyka zawodowa

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: zaliczenie z biologicznych podstaw człowieka

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: zaliczenie z biologicznych podstaw człowieka Załącznik Nr 1 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Fizjologia człowieka 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja 3. POZIOM STUDIÓW: I 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/III 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 3 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

Lp. Zakres świadczonych usług i procedur Uwagi

Lp. Zakres świadczonych usług i procedur Uwagi Choroby układu nerwowego 1 Zabiegi zwalczające ból i na układzie współczulnym * X 2 Choroby nerwów obwodowych X 3 Choroby mięśni X 4 Zaburzenia równowagi X 5 Guzy mózgu i rdzenia kręgowego < 4 dni X 6

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK MASAŻYSTA SYMBOL CYFROWY 322[12] I. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK MASAŻYSTA SYMBOL CYFROWY 322[12] I. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK MASAŻYSTA SYMBOL CYFROWY 322[12] I. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia w zawodzie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, seminarium ZARYS ANATOMII Outline the Anatomy Forma studiów: studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów Dietetyka studia pierwszego stopnia profil praktyczny

Efekty kształcenia dla kierunku studiów Dietetyka studia pierwszego stopnia profil praktyczny Symbol kierunkowych efektów kształcenia l K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 K_W07 K_W08 Efekty kształcenia dla kierunku studiów Dietetyka studia pierwszego stopnia profil praktyczny WIEDZA Zna budowę,

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE OPIEKUN MEDYCZNY

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE OPIEKUN MEDYCZNY Załącznik nr 5 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE OPIEKUN MEDYCZNY SYMBOL CYFROWY 513[02] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) rozpoznawać problemy opiekuńcze

Bardziej szczegółowo

Samokształcenie (Sk) Zajęcia praktyczne (W) (Ć) (L) (S) (Zp) laboratoryjne III 30 35 15 3

Samokształcenie (Sk) Zajęcia praktyczne (W) (Ć) (L) (S) (Zp) laboratoryjne III 30 35 15 3 Kod przedmiotu: IOZRM-L-3k18-2012-S Pozycja planu: B18 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów Forma studiów Specjalność - Jednostka

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 Instytut Zdrowia Kierunek studiów: Pielęgniarstwo Kod kierunku: 12.6 Specjalność: - 1. PRZEDMIOT NAZWA

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 Instytut Zdrowia Kierunek studiów: Ratownictwo medyczne Kod kierunku: 12.9 Specjalność: - 1. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

FIZJOLOGIA CZŁOWIEKA

FIZJOLOGIA CZŁOWIEKA FIZJOLOGIA CZŁOWIEKA Daniel McLaughlin, Jonathan Stamford, David White FIZJOLOGIA CZŁOWIEKA Daniel McLaughlin Jonathan Stamford David White Przekład zbiorowy pod redakcją Joanny Gromadzkiej-Ostrowskiej

Bardziej szczegółowo

Zaawansowany. Poznanie szczegółowe układów anatomicznych człowieka. Ukazanie anatomii jako podstawy do nauki patologii i chirurgii

Zaawansowany. Poznanie szczegółowe układów anatomicznych człowieka. Ukazanie anatomii jako podstawy do nauki patologii i chirurgii Kierunek PIELĘGNIARSTWO Nazwa przedmiotu Anatomia Kod przedmiotu Poziom przedmiotu Rok studiów Semestr Liczba punktów Metody nauczania Język wykładowy Imię i nazwisko wykładowcy Wymagania wstępne Zaawansowany

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU OPIS

KARTA PRZEDMIOTU OPIS CECHA PRZEDMIOTU KARTA PRZEDMIOTU OPIS INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIODCIE Nazwa przedmiotu ANATOMIA Poziom realizacji Studia pierwszego stopnia stacjonarne przedmiotu Jednostka realizująca Instytut Nauk

Bardziej szczegółowo

Patologia - opis przedmiotu

Patologia - opis przedmiotu Patologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Patologia Kod przedmiotu 12.0-WP-PielP-PATO-Sk-S14_pNadGenOYUQZ Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Pielęgniarstwo Profil praktyczny

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku Wydział Ogólnomedyczny. praktyczny ECTS:1. 20 h /0 h h 1

Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku Wydział Ogólnomedyczny. praktyczny ECTS:1. 20 h /0 h h 1 Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom Profil Moduły wprowadzające / wymagania wstępne: Nazwa modułu (przedmiot lub grupa przedmiotów): Osoby prowadzące: Forma studiów /liczba godzin/liczba

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I Choroby układu krążenia 1 Wendy A. Ware. Część II Choroby układu oddechowego 137 Eleanor C. Hawkins

Spis treści. Część I Choroby układu krążenia 1 Wendy A. Ware. Część II Choroby układu oddechowego 137 Eleanor C. Hawkins Spis treści Część I Choroby układu krążenia 1 Wendy A. Ware 1 Badanie układu krążenia 2 2 Badania dodatkowe stosowane w chorobach układu krążenia 8 3 Leczenie zastoinowej niewydolności serca 29 4 Zaburzenia

Bardziej szczegółowo

Samokształcenie (Sk) Zajęcia praktyczne (W) (Ć) (L) (S) (Zp) laboratoryjne III 30 35 15 3

Samokształcenie (Sk) Zajęcia praktyczne (W) (Ć) (L) (S) (Zp) laboratoryjne III 30 35 15 3 Kod przedmiotu: IOZRM-L-3k23-2012-S Pozycja planu: B23 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów Forma studiów Specjalność - Jednostka

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Zdrowia obowiązuje w roku akademickim 2012/2013 Kierunek studiów: Pielęgniarstwo Profil: Praktyczny Forma studiów: Stacjonarne Kod

Bardziej szczegółowo

Anatomia - opis przedmiotu

Anatomia - opis przedmiotu Anatomia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Anatomia Kod przedmiotu 12.0-WP-PielP-ANAT-Sk-S14_pNadGen40AL6 Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Pielęgniarstwo Profil praktyczny

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 Instytut Zdrowia Kierunek studiów: Pielęgniarstwo Kod kierunku: 12.6 Specjalność: - 1. PRZEDMIOT NAZWA

Bardziej szczegółowo

SYLABUS MODUŁU (PRZEDMIOTU) Informacje ogólne

SYLABUS MODUŁU (PRZEDMIOTU) Informacje ogólne SYLABUS MODUŁU (PRZEDMIOTU) Informacje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Profilaktyka i leczenie chorób dietozależnych

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna /szkoła dla młodzieży/ 2 letni okres nauczania /1/ Zawód: Terapeuta zajęciowy; symbol 325907 Podbudowa

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/ 2 - letni okres nauczania Zawód: Technik usług kosmetycznych; symbol 514207

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Profilaktyka i leczenie chorób

Bardziej szczegółowo

WIEDZA. K_W01 Zna definicje, cele i metody żywienia klinicznego oraz sposoby oceny odżywienia w oparciu o metody kliniczne.

WIEDZA. K_W01 Zna definicje, cele i metody żywienia klinicznego oraz sposoby oceny odżywienia w oparciu o metody kliniczne. Opis zakładanych efektów kształcenia na studiach podyplomowych Nazwa studiów: Żywienie kliniczne Typ studiów: doskonalące Symbol Efekty kształcenia dla studiów podyplomowych WIEDZA K_W01 Zna definicje,

Bardziej szczegółowo

Nauczycielski plan dydaktyczny. Produkcja zwierzęca. Klasa I TRA w roku szkolnym 2011/2012. Numer programu 321(05)T4,TU,SPIMENiS

Nauczycielski plan dydaktyczny. Produkcja zwierzęca. Klasa I TRA w roku szkolnym 2011/2012. Numer programu 321(05)T4,TU,SPIMENiS Nauczycielski plan dydaktyczny Produkcja zwierzęca Klasa I TRA w roku szkolnym 2011/2012 Numer programu 321(05)T4,TU,SPIMENiS 2005.02.03 Prowadzący mgr inż. Alicja Adamska Moduł, dział, Temat: Lp. Zakres

Bardziej szczegółowo

II.1. Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia do efektów obszarowych:

II.1. Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia do efektów obszarowych: II.1. Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia do efektów obszarowych: Symbol Opis efektów kształcenia dla kierunku Dietetyka WIEDZA K_W01 Zna budowę, sposób biosyntezy i funkcje fizjologiczne

Bardziej szczegółowo

2. Bezpieczeństwo i higiena pracy ( Technik farmacji )

2. Bezpieczeństwo i higiena pracy ( Technik farmacji ) 2. ezpieczeństwo i higiena pracy ( Technik farmacji ) Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: H(1)1. wyjaśnić pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy H(1)2.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. CZĘŚĆ PIERWSZA Podstawy histologii. CZĘŚĆ DRUGA Podstawy anatomii i fizjologii człowieka. Przedmowa 11 Wykaz skrótów 13

SPIS TREŚCI. CZĘŚĆ PIERWSZA Podstawy histologii. CZĘŚĆ DRUGA Podstawy anatomii i fizjologii człowieka. Przedmowa 11 Wykaz skrótów 13 SPIS TREŚCI Przedmowa 11 Wykaz skrótów 13 CZĘŚĆ PIERWSZA Podstawy histologii I. TKANKI CZŁOWIEKA (dr Joanna Kaźmierczak) 17 1. Tkanka nabłonkowa 17 1.1. Nabłonek pokrywający 18 1.2. Nabłonek gruczołowy

Bardziej szczegółowo

POWTÓRZENIE TREŚCI NAUCZANIA Z BIOLOGII KLASY III ROZPISKA POWTÓRZEŃ ROK 2007/2008 Klasa I Treści programowe Dział powtórzeniowy Przewidziana data

POWTÓRZENIE TREŚCI NAUCZANIA Z BIOLOGII KLASY III ROZPISKA POWTÓRZEŃ ROK 2007/2008 Klasa I Treści programowe Dział powtórzeniowy Przewidziana data POWTÓRZENIE TREŚCI NAUCZANIA Z BIOLOGII KLASY III ROZPISKA POWTÓRZEŃ ROK 2007/2008 Klasa I Treści programowe Dział powtórzeniowy Przewidziana data 1. Struktura organizmu i funkcje, jakim ona służy ( komórki,

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna /szkoła dla młodzieży/ 2 - letni okres nauczania /1/ Zawód: Ortoptystka; symbol 325906 Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 Instytut Zdrowia Kierunek studiów: Pielęgniarstwo Kod kierunku: 12.6 Specjalność: Pielęgniarstwo 1. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW II ROKU STUDIÓW

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW II ROKU STUDIÓW PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW II ROKU STUDIÓW 1. NAZWA PRZEDMIOTU : Psychologia lekarska 2. NAZWA JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Fizjologia Rok akademicki: 2014/2015 Kod: JFM-1-203-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Fizyki i Informatyki Stosowanej Kierunek: Fizyka Medyczna Specjalność: - Poziom studiów: Studia I stopnia Forma

Bardziej szczegółowo

Zakres wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy:

Zakres wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy: Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 r. Załącznik nr 1 Zakres wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy:

Bardziej szczegółowo

Patologia. QZ 1-39 Wydawnictwa informacyjne i ogólne QZ 40-109 Patogeneza. Etiologia QZ 140-190 Objawy choroby QZ 200-380 Nowotwory.

Patologia. QZ 1-39 Wydawnictwa informacyjne i ogólne QZ 40-109 Patogeneza. Etiologia QZ 140-190 Objawy choroby QZ 200-380 Nowotwory. QZ Patologia QZ 1-39 Wydawnictwa informacyjne i ogólne QZ 40-109 Patogeneza. Etiologia QZ 140-190 Objawy choroby QZ 200-380 Nowotwory. Torbiele Wydawnictwa informacyjne i ogólne QZ 1 Organizacje. Towarzystwa,

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania

Przykładowy szkolny plan nauczania Przykładowy szkolny plan nauczania Typ szkoły: Szkoła policealna - /szkoła dla młodzieży/ 2 letni okres nauczania /1/ Zawód: TECHNIK MASAŻYSTA; symbol 325402 Podbudowa programowa: szkoły dające wykształcenie

Bardziej szczegółowo

STANDARDY NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW PIELĘGNIARSTWO - E

STANDARDY NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW PIELĘGNIARSTWO - E STANDARDY NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW PIELĘGNIARSTWO - E Studia zawodowe dla pielęgniarek posiadających świadectwo dojrzałości i dyplom ukończenia trzyletnich medycznych szkół zawodowych I. WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej Ministerstwo Edukacji Narodowej 513[02]/ZSZ,SP/MEN/2007. PROGRAM NAUCZANIA OPIEKUN MEDYCZNY 513[02] Zatwierdzam Minister Edukacji Narodowej Warszawa 2007 Autorzy: mgr Ewa Łoś mgr Jadwiga Smogarzewska dr

Bardziej szczegółowo

ANATOMIA FUNKCJONALNA

ANATOMIA FUNKCJONALNA BOGUSŁAW MARECKI ANATOMIA FUNKCJONALNA TOM II UKŁADY: naczyniowy, oddechowy, trawienny, moczowy, płciowy, nerwowy, wewnątrzwydzielniczy, narządów zmysłów, powłoka wspólna Akademia Wychowania Fizycznego

Bardziej szczegółowo

Choroby wewnętrzne - gastroenterologia Kod przedmiotu

Choroby wewnętrzne - gastroenterologia Kod przedmiotu Choroby wewnętrzne - gastroenterologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Choroby wewnętrzne - gastroenterologia Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-ChW-G Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu

Bardziej szczegółowo

Harmonogram wykładów z patofizjologii dla Studentów III roku Wydziału Farmaceutycznego kierunku Farmacja studia stacjonarne

Harmonogram wykładów z patofizjologii dla Studentów III roku Wydziału Farmaceutycznego kierunku Farmacja studia stacjonarne Harmonogram wykładów z patofizjologii dla Studentów III roku Wydziału Farmaceutycznego kierunku Farmacja studia stacjonarne Rok akademicki 2017/2018 - Semestr V Środa 15:45 17:15 ul. Medyczna 9, sala A

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 013/014 Kierunek studiów: Inżynieria Biomedyczna Forma

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ Załącznik nr 1 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ SYMBOL CYFROWY 346[02] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) rozpoznawać

Bardziej szczegółowo

2. Praktyczne aspekty komunikacji: pielęgniarka pacjent Józef Skrzypczak Pytania sprawdzające Piśmiennictwo... 35

2. Praktyczne aspekty komunikacji: pielęgniarka pacjent Józef Skrzypczak Pytania sprawdzające Piśmiennictwo... 35 SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I Zagadnienia ogólne... 15 1. Reakcje pacjenta wynikające z hospitalizacji Bogusław Stelcer... 17 1.1. Pacjent w szpitalu... 17 1.2. Specyfika leczenia szpitalnego... 21 1.3. Stres szpitalny

Bardziej szczegółowo

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA W ODNIESIENIU DO MODUŁÓW ŻYWIENIE W SPORCIE

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA W ODNIESIENIU DO MODUŁÓW ŻYWIENIE W SPORCIE Podstawy żywienia w sporcie Antropometria Pracownia dietetyczna I, II Fizjologia sportu Wybrane zagadnienia z metabolizmu wysiłku Diagnostyka laboratoryjna w sporcie Genetyka dietetyce i sporcie Żywienie

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza i usługowa salonie kosmetycznym Podstawy anatomiczno-dermatologiczne w kosmetyce

Działalność gospodarcza i usługowa salonie kosmetycznym Podstawy anatomiczno-dermatologiczne w kosmetyce Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Szkoła policealna /szkoła dla młodzieży/ 2 letni okres nauczania /1/ Zawód: Technik usług kosmetycznych; symbol 514207

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania

Przykładowy szkolny plan nauczania Przykładowy szkolny plan nauczania Typ szkoły: Szkoła policealna - /szkoła dla młodzieży/ 1,5 Zawód: Technik bezpieczeństwa i higieny pracy; symbol 325509 Podbudowa programowa: szkoły dające wykształcenie

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Zdrowia obowiązuje w roku akademickim 01/013 Kierunek studiów: Pielęgniarstwo Profil: Praktyczny Forma studiów: Stacjonarne Kod

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Anatomia Kod przedmiotu: 3 Rodzaj

Bardziej szczegółowo

3. Wymagania edukacyjne

3. Wymagania edukacyjne 3. Wymagania edukacyjne DZIAŁ PROGRAMU TEMAT LEKCJI KONIECZNY POZIOM PODSTAWOWY ROZSZERZAJĄCY DOPEŁNIAJĄCY ORGANIZM CZŁOWIEKA 1. Pochodzenie człowieka i jego miejsce w systemie organizmów. 2. Budowa i

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) I rok, 2 semestr Przedmiot kształcenia treści kierunkowych dr Józef Ratajczyk

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) I rok, 2 semestr Przedmiot kształcenia treści kierunkowych dr Józef Ratajczyk SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Patologia ogólna Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa jednostki prowadzącej

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Zdrowia obowiązuje w roku akademickim 2012/2013 Kierunek studiów: Pielęgniarstwo Profil: Praktyczny Forma studiów: Stacjonarne Kod

Bardziej szczegółowo

I nforma c j e ogólne. Anatomia Prawidłowa Człowieka. Fizjoterapia Nie dotyczy. I stopień/jednolite magisterskie

I nforma c j e ogólne. Anatomia Prawidłowa Człowieka. Fizjoterapia Nie dotyczy. I stopień/jednolite magisterskie Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów S YL AB US MODUŁ U (PRZEDMIOTU) Nazwa modułu I nforma c j e ogólne Anatomia Prawidłowa Człowieka Obowiązkowy Wydział Nauk

Bardziej szczegółowo

Higienistka stomatologiczna literatura

Higienistka stomatologiczna literatura Higienistka stomatologiczna literatura Wybrane zagadnienia z psychologii, socjologii i etyki 1) Aronson E.: Człowiek istota społeczna PWN, Warszawa 2004 2) Formański J.: Psychologia środowiska PZWL, Warszawa

Bardziej szczegółowo

II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym Kierunek: BIOMEDYCYNA 2015-2018 Poziom studiów: pierwszy stopień Profil: Praktyczny SEMESTR I

II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym Kierunek: BIOMEDYCYNA 2015-2018 Poziom studiów: pierwszy stopień Profil: Praktyczny SEMESTR I II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym Kierunek: BIOMEDYCYNA 2015-2018 Poziom studiów: pierwszy stopień Profil: Praktyczny SEMESTR I PRZEDMIOT Chemia ogólna EFEKTY KSZTAŁCENIA 1. posiada wiedzę

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa jednostki. Kod przedmiotu. 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej moduł 4. Nazwa modułu: pierwszy stopień. 5. Poziom kształcenia

1. Nazwa jednostki. Kod przedmiotu. 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej moduł 4. Nazwa modułu: pierwszy stopień. 5. Poziom kształcenia 1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych 2. Kierunek Pielęgniarstwo POMOSTOWE Kod przedmiotu 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej moduł 4. Nazwa modułu: 5. Poziom kształcenia 6. Forma

Bardziej szczegółowo

(imię i nazwisko nauczyciela) (przedmiot) (numer programu)

(imię i nazwisko nauczyciela) (przedmiot) (numer programu) Iwona Jończyk (imię i nazwisko nauczyciela) Wybrane zagadnienia z psychologii społecznej (przedmiot) 2407MR i GŻ 1997.08.18 (numer programu) Klasa IV TŻa, IV TŻb Lp. Cele kształcenia i wychowania Treści

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 2

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 2 KARTA KURSU Nazwa Podstawy zdrowego żywienia Nazwa w j. ang. Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator Mgr inż. Ewelina Trojanowska Zespół dydaktyczny Mgr inż. Ewelina Trojanowska Opis kursu (cele kształcenia)

Bardziej szczegółowo

Zaawansowany. Zaliczenie pierwszego semestru z anatomii i z patologii

Zaawansowany. Zaliczenie pierwszego semestru z anatomii i z patologii 1 Kierunek: PILĘGNIARSTWO Nazwa przedmiotu Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne Kod przedmiotu Poziom przedmiotu Rok studiów Semestr Liczba punktów Metody nauczania Język wykładowy Imię i nazwisko wykładowcy

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach W - 25 C - 0 L - 0 ZP- 0 PZ- 8 0

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach W - 25 C - 0 L - 0 ZP- 0 PZ- 8 0 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Instytut Ochrony Zdrowia Nazwa programu (kierunku) Specjalność: Nazwa przedmiotu: Pielęgniarstwo Pielęgniarstwo neurologiczne

Bardziej szczegółowo

As zdolny do zajęć bez ograniczeń, uprawiający dodatkowo sport; B zdolny do zajęć WF z ograniczeniami; Bk zdolny do zajęć WF z ograniczeniami,

As zdolny do zajęć bez ograniczeń, uprawiający dodatkowo sport; B zdolny do zajęć WF z ograniczeniami; Bk zdolny do zajęć WF z ograniczeniami, Pielęgniarka szkolna Pielęgniarka szkolna od 1992 roku jest jedynym profesjonalnym pracownikiem ochrony zdrowia na terenie placówki szkolno-wychowawczej. Pełni ona główną rolę w profilaktycznej opiece

Bardziej szczegółowo

Oddział Chorób Wewnętrznych - ARION Szpitale sp. z o.o. Zespół Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju

Oddział Chorób Wewnętrznych - ARION Szpitale sp. z o.o. Zespół Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju Nazwa świadczenia A26 zabiegi zwalczające ból i na układzie współczulnym A31 choroby nerwów obwodowych A32 choroby mięśni A33 zaburzenia równowagi A34c guzy mózgu i rdzenia kręgowego < 4 dni A34d guzy

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Szkoła policealna dla dorosłych /stacjonarna/ 1,5 - roczny okres nauczania /1/ Zawód: Technik bezpieczeństwa i higieny

Bardziej szczegółowo

Choroby wewnętrzne - pulmonologia Kod przedmiotu

Choroby wewnętrzne - pulmonologia Kod przedmiotu Choroby wewnętrzne - pulmonologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Choroby wewnętrzne - pulmonologia Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-ChW-P Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Zdrowia obowiązuje w roku akademickim 01/013 Kierunek studiów: Pielęgniarstwo Profil: Praktyczny Forma studiów: Stacjonarne Kod

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/ 1,5 - roczny okres nauczania Zawód: Technik bezpieczeństwa i higieny pracy;

Bardziej szczegółowo

Klasa. semestr 1. semestr 2 1 2 1,5 48

Klasa. semestr 1. semestr 2 1 2 1,5 48 Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Szkoła policealna - /dla młodzieży/ 2 letni okres nauczania /1/ Zawód: TECHNIK FARMACEUTYCZNY; symbol 321301 Podbudowa

Bardziej szczegółowo

Bank pytań na egzamin magisterski 2013/2014- kierunek Zdrowie Publiczne. Zdrowie środowiskowe

Bank pytań na egzamin magisterski 2013/2014- kierunek Zdrowie Publiczne. Zdrowie środowiskowe Bank pytań na egzamin magisterski 2013/2014- kierunek Zdrowie Publiczne Zdrowie środowiskowe 1. Podaj definicję ekologiczną zdrowia i definicję zdrowia środowiskowego. 2. Wymień znane Ci czynniki fizyczne

Bardziej szczegółowo

8.2. Wartość odżywcza produktów spożywczych Czynniki kształtujące wartość odżywczą produktów spożywczych...185

8.2. Wartość odżywcza produktów spożywczych Czynniki kształtujące wartość odżywczą produktów spożywczych...185 SpiS treści 1. Znaczenie nauki o żywieniu człowieka...9 1.1. Cele i zadania nauki o żywieniu...9 1.2. Rozwój nauki o żywieniu człowieka...9 1.3. Problemy żywieniowe Polski i świata...11 1.4. Organizacje

Bardziej szczegółowo

I ROK K_W01 K_W02 K_W03

I ROK K_W01 K_W02 K_W03 Anatomia człowieka Biochemia ogólna i żywności Chemia analityczna Chemia żywnosci Filozofia i podstawy etyki Fizjologia człowieka Genetyka Język obcy Komunikacja z pacjentem Mikrobiologis ogólns i żywności

Bardziej szczegółowo

Sylabus na rok 2013/2014

Sylabus na rok 2013/2014 Sylabus na rok 2013/2014 (1) Nazwa przedmiotu Choroby wewnętrzne (2) Nazwa jednostki Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego prowadzącej przedmiot Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Fizjologia Wydział Lekarski I Lekarski magisterski stacjonarne polski. obowiązkowy. 155, w tym: 35 - wykłady, 48 seminaria, 72 ćwiczenia

SYLABUS. Fizjologia Wydział Lekarski I Lekarski magisterski stacjonarne polski. obowiązkowy. 155, w tym: 35 - wykłady, 48 seminaria, 72 ćwiczenia SYLABUS Nazwa przedmiotu/modułu Wydział Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Forma studiów Język przedmiotu Rodzaj przedmiotu Fizjologia Wydział Lekarski I Lekarski magisterski stacjonarne polski

Bardziej szczegółowo

M1_W04 M1_W10 K_W 01 M1_W01 M1_W02 M1_W10 K_W 02 M1_W05 M1_W03 K_W 03 M1_W08 M1_W11, M1_W12 M1_W01 M1_W02 M1_W03 M1_W07 M1_W10 M1_W01 M1_W07 M1_W10

M1_W04 M1_W10 K_W 01 M1_W01 M1_W02 M1_W10 K_W 02 M1_W05 M1_W03 K_W 03 M1_W08 M1_W11, M1_W12 M1_W01 M1_W02 M1_W03 M1_W07 M1_W10 M1_W01 M1_W07 M1_W10 TABELA ODNIESIENIA EFEKTÓW KIERUNKOWYCH DO EFEKTÓW OBSZAROWYCH KIERUNEK FIZJOTERAPIA POZIOM KSZTAŁCENIA - studia i stopnia PROFIL KSZTAŁCENIA - praktyczny OBSZAR KSZTAŁCENIA - obszar nauk medycznych, nauk

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA WYKŁADÓW Z PATOLOGII PIELĘGNIARSTWO

TEMATYKA WYKŁADÓW Z PATOLOGII PIELĘGNIARSTWO TEMATYKA WYKŁADÓW Z PATOLOGII PIELĘGNIARSTWO 2016-2017 WYKŁAD NR 1 6. X. 2016 I Wprowadzenie do patofizjologii 1. Pojęcia: zdrowie, choroba, etiologia, patogeneza, symptomatologia 2. Etapy i klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

Onkologia - opis przedmiotu

Onkologia - opis przedmiotu Onkologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Onkologia Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-On Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Lekarski Profil praktyczny Rodzaj studiów jednolite

Bardziej szczegółowo

Program studiów podyplomowych STUDIA PODYPLOMOWE DLA NAUCZYCIELI KWALIFIKUJĄCE DO NAUCZANIA PRZEDMIOTU BIOLOGIA OPIS OGÓLNY STUDIÓW

Program studiów podyplomowych STUDIA PODYPLOMOWE DLA NAUCZYCIELI KWALIFIKUJĄCE DO NAUCZANIA PRZEDMIOTU BIOLOGIA OPIS OGÓLNY STUDIÓW Program studiów podyplomowych STUDIA PODYPLOMOWE DLA NAUCZYCIELI KWALIFIKUJĄCE DO NAUCZANIA PRZEDMIOTU BIOLOGIA OPIS OGÓLNY STUDIÓW Wydział/Jednostka prowadząca studia podyplomowe Nazwa studiów Typ studiów

Bardziej szczegółowo

WZÓR OPISU PRZEDMIOTU - SYLABUSA

WZÓR OPISU PRZEDMIOTU - SYLABUSA Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora UR Nr 4/2012 z dnia 20.01.2012r. WZÓR OPISU PRZEDMIOTU - SYLABUSA Nazwa przedmiotu Patologia ogólna Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Fizjoterapii Wydział

Bardziej szczegółowo

Sylabus A. INFORMACJE OGÓLNE

Sylabus A. INFORMACJE OGÓLNE Sylabus A. INFORMACJE OGÓLNE Nazwa Komentarz Nazwa Zdrowie publiczne Kierunek studiów Zdrowie publiczne Jednostka prowadząca Zakład Zdrowia Publicznego Kierownik jednostki Dr hab. n. med. Beata Karakiewicz

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku. Pierwszego stopnia (licencjackie) Praktyczny. Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne

Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku. Pierwszego stopnia (licencjackie) Praktyczny. Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Moduły wprowadzające/wymagania wstępne: Nazwa modułu / przedmiotu (przedmiot lub grupa przedmiotów) Osoby prowadzące:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KYTERIA OCENIANIA

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KYTERIA OCENIANIA WYMAGANIA EDUKACYJNE I KYTERIA OCENIANIA Zawód: TECHNIK MECHANIK,TECHNIK AWIONIK, TECHNIK MECHATRONIK,TECHNIK MECHANIK LOTNICZY, TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH P 04. KOMPETENCJE PERSONALNE I SPOŁECZNE Opracowała:

Bardziej szczegółowo

SYLABUS MODUŁU (PRZEDMIOTU) Informacje ogólne. Badania fizykalne. Rok studiów II rok 2016/2017

SYLABUS MODUŁU (PRZEDMIOTU) Informacje ogólne. Badania fizykalne. Rok studiów II rok 2016/2017 Kod modułu CBF Nazwa modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność SYLABUS MODUŁU (PRZEDMIOTU) Informacje ogólne Badania fizykalne Obowiązkowy Nauk o Zdrowiu Pielęgniarstwo Nie dotyczy

Bardziej szczegółowo

SYLABUS na rok 2013/2014 (1) Nazwa przedmiotu Fizjologia (2) Nazwa jednostki Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego

SYLABUS na rok 2013/2014 (1) Nazwa przedmiotu Fizjologia (2) Nazwa jednostki Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego SYLABUS na rok 2013/2014 (1) Nazwa przedmiotu Fizjologia (2) Nazwa jednostki Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego prowadzącej przedmiot Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

Fizjologia zwierząt, Zoologia bezkręgowców i strunowców, Anatomia i biologia człowieka, Biochemia, Biologia komórki,

Fizjologia zwierząt, Zoologia bezkręgowców i strunowców, Anatomia i biologia człowieka, Biochemia, Biologia komórki, KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Zdrowie a choroba Health and disease Kod Punktacja ECTS* 1 Koordynator Dr Agnieszka Greń Zespół dydaktyczny Dr hab. Waldemar Szaroma, prof. UP Dr hab. Grzegorz Formicki,

Bardziej szczegółowo

NZ.1.2 PROFIL KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNY TYP PRZEDMIOTU OBLIGATORYJNY Forma studiów

NZ.1.2 PROFIL KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNY TYP PRZEDMIOTU OBLIGATORYJNY Forma studiów Tabela 1. Metryka przedmiotu programowego- cele i efekty kształcenia POZIOM KSZTAŁCENIA POZIOM VI/ STUDIA I STOPNIA NR PRZEDMIOTU W PROGRAMIE NZ.1.2 PROFIL KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNY TYP PRZEDMIOTU OBLIGATORYJNY

Bardziej szczegółowo

Psychologia - opis przedmiotu

Psychologia - opis przedmiotu Psychologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Psychologia Kod przedmiotu 14.4-WP-PielP-CHOL-Sk-S14_pNadGenUY423 Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Pielęgniarstwo Profil

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK ZAWODOWYCH STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

DZIENNIK PRAKTYK ZAWODOWYCH STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KRAKOWSKA WYŻSZA SZKOŁA PROMOCJI ZDROWIA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Wydział Promocji Zdrowia Kierunek: DIETETYKA DZIENNIK PRAKTYK ZAWODOWYCH STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (imię i nazwisko studenta)... (nr albumu)

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Nazwa przedmiotu HIGIENA Z ELEMENTAMI DIETETYKI. 2. Numer kodowy BIO03c. 3. Język, w którym prowadzone są zajęcia polski

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Nazwa przedmiotu HIGIENA Z ELEMENTAMI DIETETYKI. 2. Numer kodowy BIO03c. 3. Język, w którym prowadzone są zajęcia polski Projekt OPERACJA SUKCES unikatowy model kształcenia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi odpowiedzią na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy współfinansowany ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA DLA PRZEWODNIKÓW PSÓW RATOWNICZYCH Z GRUP POSZUKIWAWCZO-RATOWNICZYCH W ZAKRESIE POMOCY PRZEDWETERYNARYJNEJ

PROGRAM SZKOLENIA DLA PRZEWODNIKÓW PSÓW RATOWNICZYCH Z GRUP POSZUKIWAWCZO-RATOWNICZYCH W ZAKRESIE POMOCY PRZEDWETERYNARYJNEJ KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA KRAJOWE CENTRUM KOORDYNACJI RATOWNICTWA I OCHRONY LUDNOŚCI PROGRAM SZKOLENIA DLA PRZEWODNIKÓW PSÓW RATOWNICZYCH Z GRUP POSZUKIWAWCZO-RATOWNICZYCH

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA (EKK) (ODNIESIENIE EKK DO) EKO* WIEDZA K1_W01

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA (EKK) (ODNIESIENIE EKK DO) EKO* WIEDZA K1_W01 I. EFEKTY KSZTAŁCENIA DIETETYKA I STOPNIA 2014-2017: 1) Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia (EKK) do obszarowych efektów kształcenia (EKO) Nazwa kierunku studiów: Dietetyka Obszar kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Sylabus A. INFORMACJE OGÓLNE

Sylabus A. INFORMACJE OGÓLNE Sylabus A. INFORMACJE OGÓLNE Zdrowie publiczne Kierunek studiów Pielęgniarstwo Jednostka prowadząca Zakład Zdrowia Publicznego Kierownik jednostki Dr hab. n. med. Beata Karakiewicz Osoba/y prowadzące Dr

Bardziej szczegółowo

wm OKREŚLANIE DŁUGOŚCI, SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE ZWROTY LICZEBNIKI CZAS 22 OBJĘTOŚCI, WAGI 30

wm OKREŚLANIE DŁUGOŚCI, SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE ZWROTY LICZEBNIKI CZAS 22 OBJĘTOŚCI, WAGI 30 1. PODSTAWOWE ZWROTY 11 1.1. Formularze - słowniczek 11 1.2. Powitanie 11 1.3. Pożegnanie 12 1.4. Najpotrzebniejsze zwroty 12 1.5. Podstawowe pytania 13 1.6. Próby porozumiewania się 14 1.7. Zwroty grzecznościowe

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU DIETETYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Po ukończeniu studiów I stopnia na kierunku Dietetyka absolwent:

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU DIETETYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Po ukończeniu studiów I stopnia na kierunku Dietetyka absolwent: Załącznik 1 EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW Dietetyka (1 st.) EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU DIETETYKA (K) K_W01 EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU DIETETYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Po ukończeniu

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. rok akademicki rozpoczynający cykl kształcenia ANATOMIA CZYNNOŚCIOWA Kod modułu BM.1.005

SYLABUS. rok akademicki rozpoczynający cykl kształcenia ANATOMIA CZYNNOŚCIOWA Kod modułu BM.1.005 SYLABUS Nazwa modułu/przedmiotu : Wydział: Kierunek studiów: rok akademicki rozpoczynający cykl kształcenia 2016-2019 ANATOMIA CZYNNOŚCIOWA Kod modułu BM.1.005 II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. Leki stosowane w zaburzeniach układu krążenia

SPIS TREŚCI 1. Leki stosowane w zaburzeniach układu krążenia SPIS TREŚCI Wstęp 13 1. Leki stosowane w zaburzeniach układu krążenia 15 1.1. Wiadomości ogólne 17 1.1.1. Krew 18 1.1.2. Transport gazów 19 1.1.3. Charakterystyka schorzeń układu krążenia 21 1.2. Rola

Bardziej szczegółowo