Radio PiK S.A. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Radio PiK S.A. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZO-261-08-2013"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na na dostawę 30 sztuk komputerów biurowych stacjonarnych klasy PC, 35 sztuk monitorów, 4 sztuk tabletów, 1 notebooka. znak sprawy: ZO Postępowanie o zamówienie publiczne na dostawy jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zatwierdzam... Podpis Kierownika Jednostki Zamawiający: Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Bydgoszczy Polskie Radio Pomorza i Kujaw Spółka Akcyjna ul. Gdańska Bydgoszcz Dostawa 30 sztuk komputerów biurowych stacjonarnych klasy PC, 35 sztuk monitorów, 4 sztuk tabletów, 1 notebooka 1

2 SPIS TREŚCI strona 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA TERMIN OBOWIĄZYWANIA UMOWY OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW DOKUMENTY SKŁADAJĄCE SIĘ NA OFERTĘ INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW OSOBA UPRAWNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ: A. MINIMALNE WYMAGANIA DLA 30 SZTUK KOMPUTERÓW BIUROWYCH STACJONARNYCH KLASY PC 12 B. MINIMALNE WYMAGANIA DLA 35 SZTUK MONITORÓW C. MINIMALNE WYMAGANIA DLA 4 SZTUK TABLETÓW D. MINIMALNE WYMAGANIA DLA 1 NOTEBOOKA E. WARUNKI GWARANCJI F. INNE 16 Dostawa 30 sztuk komputerów biurowych stacjonarnych klasy PC, 35 sztuk monitorów, 4 sztuk tabletów, 1 notebooka 2

3 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Bydgoszczy Polskie Radio Pomorza i Kujaw Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy, adres: Bydgoszcz, ul. Gdańska 48-50, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS Zarząd: Prezes Zarządu: Michał Jagodziński, Wysokość kapitału zakładowego i wpłaconego ,00 zł. NIP , Regon: TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony. 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 3.1. Przedmiot zamówienia Wspólny Słownik Zamówień CPV: Główny przedmiot Dodatkowe przedmioty Komputer biurkowy Komputer Tablet Komputery przenośne Wyświetlacze płaskie Przedmiotem zamówienia jest: dostawa 30 sztuk komputerów biurowych stacjonarnych klasy PC, 35 sztuk monitorów, 4 sztuki tabletów, 1 notebooka.. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zamieszczony w załączniku nr 1 do SIWZ Inne ustalenia a) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. b) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. c) Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7) ustawy. d) Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. e) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 4. TERMIN OBOWIĄZYWANIA UMOWY Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie 14 dni od podpisania umowy z Wykonawcą. 5. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 5.1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki: Dostawa 30 sztuk komputerów biurowych stacjonarnych klasy PC, 35 sztuk monitorów, 4 sztuk tabletów, 1 notebooka 3

4 a) spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy; 5.2. Ocena spełnienia powyższych warunków zostanie dokonana na podstawie dokumentów wymienionych w pkt 6.1 SIWZ. 6. DOKUMENTY SKŁADAJĄCE SIĘ NA OFERTĘ 6.1. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo oświadczenie że Wykonawca nie prowadzi działalności gospodarczej i ubiega się o zawarcie umowy ramowej jako osoba fizyczna; b) oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy na załączniku nr 3 do SIWZ; c) listę podmiotów lub informację o nienależeniu do grupy kapitałowej na załączniku nr 4 do SIWZ; d) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia właściwego Urzędu Skarbowego o braku zaległości w opłacaniu zobowiązań z tytułu podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego, odpowiednio w zależności od rodzaju podmiotu od osób prawnych lub fizycznych. e) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o braku zaległości w zapłacie składek na ubezpieczenia społeczne. W przypadku składania dokumentów przez podmiot mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dopuszcza się załączenie do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu dokumentów równoważnych POZOSTAŁE DOKUMENTY: a) wypełniony Formularz oferty na załączniku nr 2 do SIWZ; b) wypełniony formularz Parametry techniczne oferowanego sprzętu na załączniku nr 6 do SIWZ, c) wypełnione Oświadczenie o warunkach gwarancji na załączniku nr 5 do SIWZ, d) dokument potwierdzający że Wykonawca stosuje normy ISO 9001 w związku z wymaganiem zawartym w Załączniku nr 1 (Opis przedmiotu zamówienia) ust. E. pkt. 6. e) w przypadku, gdy ofertę w imieniu Wykonawcy podpisuje pełnomocnik, wymagane jest załączenie do oferty pełnomocnictwa określającego jego zakres i podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy; f) w przypadku składania oferty wspólnej, Wykonawcy zobowiązani są wskazać pełnomocnika stosownie do postanowień art. 23 ust. 2 ustawy, a ponadto każdy z nich powinien załączyć dokumenty z pkt. 6.1.a) do 6.1 b) SIWZ. 6.3 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 6.1.a) składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się ww. dokumentu, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Ww. dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dostawa 30 sztuk komputerów biurowych stacjonarnych klasy PC, 35 sztuk monitorów, 4 sztuk tabletów, 1 notebooka 4

5 6.4. Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu wyznaczonym przez Zamawiającego jako termin uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów Zamawiający może wezwać także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy POZOSTAŁE WYMAGANIA Forma składanych dokumentów musi uwzględniać zapisy punktu 11 niniejszej SIWZ. 7. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW W przedmiotowym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pocztą elektroniczną na adres Wymagane jest każdorazowe zwrotne potwierdzenie otrzymania informacji. 8. OSOBA UPRAWNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI Jakub Dirska tel. (52) , tel. kom , Roman Pawlak tel. (52) , tel. kom , 9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 9.1. Zamawiający wymaga by oferta była zabezpieczona wadium w wysokości 3.000,00 zł 9.2. Wadium wpłaca/wnosi się przed upływem terminu składania ofert w następujących formach (w zależności od preferencji Wykonawcy): a) pieniądzu, wpłaconym na konto: Nazwa odbiorcy: Radio PiK S.A. ul. Gdańska Bydgoszcz Bank: PEKAO S.A. II Oddział w Bydgoszczy Nr , b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości W przypadku wnoszenia wadium wykonania umowy w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, koniecznym jest, aby gwarancja obejmowała odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez wykonawcę, określone w art. 46 ust. 5 ustawy. Dostawa 30 sztuk komputerów biurowych stacjonarnych klasy PC, 35 sztuk monitorów, 4 sztuk tabletów, 1 notebooka 5

6 Koniecznym jest również, aby gwarancja obejmowała cały okres związania ofertą określony w SIWZ. W przypadku, gdy gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa nie spełni któregokolwiek ze wskazanych powyżej wymogów, Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż w pkt 9.2. a), Zamawiający wymaga dołączenia oryginału dokumentu do oferty, gdyby zaoferowana forma zabezpieczenia przewidywała, iż do realizacji uprawnień przez Zamawiającego wymaga się przedłożenia oryginału dokumentu Nie wniesienie wadium, wniesienie wadium po terminie składania ofert, naruszenie formy oraz miejsca wniesienia wadium skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY Wykonawca winien dokładnie zapoznać się ze wszystkimi zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ i być zgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej ilości ofert lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej Oferta powinna być czytelna, napisana w języku polskim, sporządzona w postaci wydruku komputerowego, może być napisana na maszynie do pisania lub ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości Zaleca się, aby każda kartka oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a w Formularzu oferty umieszczona informacja z ilu kolejno ponumerowanych stron składa się oferta wraz z załącznikami Zaleca się, aby kartki oferty były trwale ze sobą połączone (przez trwałe połączenie rozumie się w szczególności bindowanie lub zszycie), z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt Wszelkie zmiany w tekście oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) muszą być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na formularzach sporządzonych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że ich treść, a także opis kolumn i wierszy odpowiadać będą formularzom określonym przez Zamawiającego Formularz oferty oraz załączniki muszą być wypełnione i podpisane przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy Wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty muszą być złożone w oryginale lub kopii (z wyjątkiem potwierdzenia wniesienia wadium, o którym mowa w pkt. 9.4.). Każda strona dokumentu złożonego w formie kopii musi być opatrzona klauzulą: ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM i podpisana przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Dostawa 30 sztuk komputerów biurowych stacjonarnych klasy PC, 35 sztuk monitorów, 4 sztuk tabletów, 1 notebooka 6

7 Informacje składane w trakcie postępowania, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: Dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153 poz z późn. zm.). Informacje te winny być umieszczone w innej, osobnej wewnętrznej kopercie, odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie. Kartki należy ponumerować w taki sposób, aby umożliwić ich dopasowanie do pozostałej części oferty (należy zachować ciągłość numeracji kartek oferty). Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie oznaczonej w następujący sposób: Radio PiK S.A. ul. Gdańska Bydgoszcz z dopiskiem Oferta dostawa komputerów ZO Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Zmiany lub wycofanie winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu winno być opakowane tak, jak oferta, a koperta zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazami odpowiednio: ZMIANA lub WYCOFANIE Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 12. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, ul. Gdańska 48-50, Bydgoszcz w sekretariacie: b) oferty można składać wyłącznie w godzinach 8:30-15:30; c) w przypadku przekazywania oferty za pomocą kuriera, kurier zobowiązany będzie do dostarczenia jej do sekretariatu w siedzibie zamawiającego Termin składania ofert upływa dnia r. o godz. 11:00. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, w dniu, w którym upływa termin składania ofert, o godz. 11:15 do siedziby Zamawiającego, ul. Gdańska 48-50, sala reprezentacyjna na parterze budynku nr Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny (prowizji) i deklarowanej wartości sprzedaży zawarte w ofertach. Informacje te zostaną odnotowane w protokole postępowania. 13. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY Cena oferty winna być obliczona w następujący sposób: a) Cena oferty brutto jest sumą cen jednostkowych wszystkich elementów wchodzących w skład zamówienia. Zamawiający podczas oceny oferty bierze pod uwagę łączną cenę oferty brutto. Dostawa 30 sztuk komputerów biurowych stacjonarnych klasy PC, 35 sztuk monitorów, 4 sztuk tabletów, 1 notebooka 7

8 b) Cena oferty brutto musi zawierać wszystkie składniki jakie składają się na wynagrodzenie Wykonawcy. 14. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o następujące kryteria: a) Cena oferty brutto 70 %, b) Okres gwarancji 30 % Poszczególnych kryteriach zostaną zastosowane następujące zasady: a) W kryterium cena oferty brutto zostanie zastosowany wzór: (cena brutto minimalna/cena brutto oferty badanej) x 100 pkt x 70% Przez określenie cena brutto minimalna zamawiający rozumie najniższą wartość zaoferowaną przez Wykonawcę spośród badanych ofert. maksymalna liczba punktów jakie oferta może uzyskać w ramach tego kryterium wynosi 70. b) W kryterium okres gwarancji zostanie zastosowany wzór: (ilość badana / ilość max) x 100 pkt x 30% Przez określenie okres gwarancji zamawiający rozumie ilość miesięcy. Przez określenie ilość max zamawiający rozumie największą ilość miesięcy okresu gwarancji zaoferowaną przez Wykonawcę spośród badanych ofert. Oferty z czasem gwarancji mniejszym niż 36 miesięcy zostaną odrzucone. maksymalna liczba punktów jakie oferta może uzyskać w ramach tego kryterium wynosi Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami W oparciu o powyższe kryteria opisane wzorami zostanie sporządzone zbiorcze zestawienie oceny ofert. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej 15. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Po wyborze Wykonawcy, a przed zawarciem umowy, Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą będzie zobowiązany do przedłożenia oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę bądź upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy: c) dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy; d) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przedłożą umowę regulującą współpracę tych Wykonawców. Dostawa 30 sztuk komputerów biurowych stacjonarnych klasy PC, 35 sztuk monitorów, 4 sztuk tabletów, 1 notebooka 8

9 16. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 5 % ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie dotyczącej odpowiednich części zamówienia nr 1,2 lub 3. Dla części 4 zamówienia Zamawiający nie wymaga wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wykonawca wnosi zabezpieczenie w jednej lub kilku następujących formach (w zależności od wyboru Wykonawcy): e) pieniądzu, wpłaconym na konto: Nazwa odbiorcy: Radio PiK S.A. ul. Gdańska Bydgoszcz Bank: PEKAO S.A. II Oddział w Bydgoszczy Nr , f) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; g) gwarancjach bankowych; h) gwarancjach ubezpieczeniowych; i) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja ta powinna być nieodwołalna, bezwarunkowa i płatna na pierwsze żądanie Zamawiającego. Zobowiązanie wynikające dla banku/ubezpieczyciela udzielającego takiej gwarancji pozostaje dla niego wiążące przez okres wykonywania Umowy, przedłużony o okres 30 dni W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej albo w formie poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, podmiot udzielający gwarancji lub poręczenia oraz warunki gwarancji lub poręczenia muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego Jeżeli zabezpieczenie nie zostanie zarachowane na pokrycie roszczeń Zamawiającego, zostanie zwrócone w terminie 30 dni od daty wykonania zamówienia i uznanie przez Zamawiającego za należycie wykonane Zamawiający jest uprawniony do pozostawienia kwoty stanowiącej 30% wysokości zabezpieczenia, na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji za wady przedmiotu umowy Kwota, o której mowa w ust. 5, jeżeli nie zostanie zarachowana na pokrycie roszczeń Zamawiającego, będzie zwrócona Wykonawcy w terminie 14 dni po upływie okresu gwarancji i rękojmi Koszt ustanowienia i zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy obciąża Wykonawcę Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowywać będzie na rachunku bankowym. Zabezpieczenie to zostanie zwrócone Wykonawcy wraz z odsetkami, wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, po pomniejszeniu o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizję bankową za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja ta powinna być nieodwołalna, bezwarunkowa i płatna Dostawa 30 sztuk komputerów biurowych stacjonarnych klasy PC, 35 sztuk monitorów, 4 sztuk tabletów, 1 notebooka 9

10 na pierwsze żądanie Zamawiającego. Zobowiązanie wynikające dla banku/ ubezpieczyciela udzielającego takiej gwarancji pozostaje dla niego wiążące przez okres wykonywania Umowy, przedłużony o okres 30 dni Jeżeli w okresie od podpisania umowy do dnia odbioru końcowego nie ujawnią się żadne wady lub usterki w przedmiocie wykonania umowy, Zamawiający wyrazi zgodę na zwolnienie ww. zabezpieczenia do wysokości 70%. 30% pozostanie na zabezpieczenie z tytułu udzielonej gwarancji oraz rękojmi i zostanie zwolnione spod zabezpieczenia w terminie 14 dni od daty upływu terminu gwarancji i rękojmi, o ile nie ujawnią się wady powodujące konieczność wykonania napraw gwarancyjnych lub napraw objętych rękojmią W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej albo w formie poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, podmiot udzielający gwarancji lub poręczenia oraz warunki gwarancji lub poręczenia muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego. 17. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych W załączniku nr 7do SIWZ zawarto pełny tekst umowy z Wykonawcą. 18. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. W odniesieniu do art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków umowy na etapie jej realizacji w zakresie: j) terminu realizacji pod warunkiem że zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności gdy przedłuża się procedura postępowania będąca wynikiem zastosowania środków ochrony prawnej albo realizowane jest zamówienie dodatkowe, k) wynagrodzenia umownego pod warunkiem, że zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, jeżeli stwierdzone przy odbiorze końcowym wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem wynagrodzenie Wykonawcy zostanie obniżone odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej. Obniżenie wynagrodzenia nastąpi w takim stosunku, w jakim wartość przedmiotu umowy bez wad pozostaje do wartości przedmiotu umowy z wadami. jeżeli stwierdzone przy odbiorze końcowym wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem zamawiający może od umowy odstąpić w części, w której Wykonawca dostarczył sprzęt uniemożliwiający użytkowanie. l) podwykonawców pod warunkiem, że zmiana wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy 19. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ: Nr 1. Opis przedmiotu zamówienia Nr 2. Formularz oferty Dostawa 30 sztuk komputerów biurowych stacjonarnych klasy PC, 35 sztuk monitorów, 4 sztuk tabletów, 1 notebooka 10

11 Nr 3. Oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Nr 4. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej / oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej Nr 5. Oświadczenie o warunkach gwarancji Nr 6. Parametry techniczne oferowanego sprzętu Nr 7. Umowa sprzedaży Dostawa 30 sztuk komputerów biurowych stacjonarnych klasy PC, 35 sztuk monitorów, 4 sztuk tabletów, 1 notebooka 11

12 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA KODY CPV: Główny przedmiot Komputer biurkowy Komputer Tablet Komputery przenośne Dodatkowe przedmioty Wyświetlacze płaskie Przedmiotem zamówienia jest: dostawa 30 sztuk komputerów biurowych stacjonarnych klasy PC, 35 sztuk monitorów, 4 sztuki tabletów, 1 notebook. Urządzenia muszą spełniać łącznie wszystkie poniższe wymagania. A. Minimalne wymagania dla 30 sztuk komputerów biurowych stacjonarnych klasy PC 1. Typ: Komputer stacjonarny 2. Zastosowanie: 2.1. Komputery szt.29 (4 GB RAM) - będą wykorzystywane do montażu (Xtrack, Marwin) i emisji dźwięku, oraz zarządzania zasobami dźwiękowymi (Control PiK, D accord) przez oprogramowanie zgodne z systemem Microsoft Windows 7 Professional 32 bit, kontrolujące sprzęt wykorzystywany przez Zamawiającego, a także dla potrzeb aplikacji biurowych i korzystania z Internetu. Będą działały w ramach domeny Microsoft Active Directory (AD) osadzonej na serwerach Microsoft Windows Muszą w pełni i prawidłowo interpretować pakiety instalacyjne, ustawienia GPP i GPO dystrybuowane przez domenę AD, przygotowane dla systemów Microsoft Windows 7 Professional 32 bit SP1 OEM PL, wykorzystywane do konfiguracji systemów operacyjnych Zamawiającego Komputer szt 1 (16 GB RAM) będzie wykorzystywany do pracy z systemem enowa wraz z modułem analiz wielowymiarowych oraz do montażu i emisji dźwięku, oraz zarządzania zasobami dźwiękowymi (Control PiK, D accord) przez oprogramowanie zgodne z systemem Microsoft Windows 7 Professional 64 bit, kontrolujące sprzęt wykorzystywany przez Zamawiającego, a także dla potrzeb aplikacji biurowych i korzystania z Internetu. Będzie działał w ramach domeny Microsoft Active Directory (AD) osadzonej na serwerach Microsoft Windows Musi w pełni i prawidłowo interpretować pakiety instalacyjne, ustawienia GPP i GPO dystrybuowane przez domenę AD, przygotowane dla systemów Microsoft Windows 7 Professional 64 bit SP1 OEM PL, wykorzystywane do konfiguracji systemów operacyjnych Zamawiającego. 3. Procesor: dowolny procesor klasy x86 uzyskujący wynik co najmniej 7000 punktów w aplikacji testującej Passmark CPU mark (wyniki testów różnych procesorów dostępne na stronie 4. Płyta główna: Chipset rekomendowany przez producenta procesora. Minimum 4 złącza pamięci RAM, w tym 2 wolne. 5. Pamięć operacyjna: typu DDR3, w konfiguracji Dual Channel, rekomendowana przez producenta płyty głównej Komputery 29 szt (4 GB RAM).: Pojemność minimum 4 GB, obsługiwana przez komputer pojemność pamięci przynajmniej 16 GB Komputer 1 szt (16 GB RAM).: Pojemność minimum 16 GB, obsługiwana przez komputer pojemność pamięci przynajmniej 32 GB. Dostawa 30 sztuk komputerów biurowych stacjonarnych klasy PC, 35 sztuk monitorów, 4 sztuk tabletów, 1 notebooka 12

13 6. Pamięć masowa: Dysk twardy o pojemności minimum 500 GB, SATA 6.0 Gb/s, prędkość obrotowa talerzy przynajmniej 7200 obr./min, bufor minimum 64 MB, z technologiami NCQ i SMART, uzyskujący wynik co najmniej 1000 punktów w aplikacji testującej Passmark CPU mark (wyniki testów różnych dysków dostępne na stronie 7. Grafika: Powinna wspierać technologię DirectX w wersji 11 i OpenGL w wersji 3.0. Powinna być możliwość jednoczesnego podłączenia dwóch monitorów, oba przez łącza cyfrowe z możliwością rozszerzenia pulpitu minimum do wielkości sumy rozdzielczości dwóch monitorów Full HD. Przynajmniej jedno złącze powinno być standardu DVI. 8. Karta sieciowa: Wymagana karta sieciowa w standardzie Ethernet 10/100/1000 Mb/s, ze złączem RJ- 45 oraz obsługą WakeOnlan. 9. Karta dźwiękowa: Karta dźwiękowa (dopuszczalna zintegrowana z płytą główną) pracująca w standardzie High Definition, zgodna z AC 97. Wyposażona minimum w 1 analogowe wyjście audio, 1 analogowe wejście liniowe i 1 analogowe wejście mikrofonowe oraz gniazda słuchawek i mikrofonu wyprowadzone na przedni panel obudowy. Wszystkie wejścia i wyjścia analogowe muszą być dostępne w systemie operacyjnym jako zasoby jednej karty dźwiękowej. 10. Napęd optyczny: Napęd umożliwiający zapis i odczyt DVD +/-RW Dual Layer o prędkości 16x z dyskami DVD i 40x z dyskami CD. 11. Przynajmniej jedno nie zajęte złącze PCI 32-bit 33MHz oraz jedno złącze PCI EXPRES. 12. Dodatkowe złącza: Co najmniej 8 portów USB 2.0, w tym minimum 2 z przodu obudowy, minimum 1 port USB 3.0, minimum 1 port esata, minimum 1 port szeregowy (COM), minimum 1 port równoległy (LPT). 13. Obudowa: Umożliwiająca instalowanie kart rozszerzeń pełnej wysokości, jak również wymianę każdego podzespołu bez potrzeby demontażu innych podzespołów. Przystosowana do pracy w poziomie i pionie, z wbudowanym zasilaczem o mocy co najmniej 300W z certyfikatem bezpieczeństwa CE i aktywnym PFC, z możliwością podłączenia minimum 3 urządzeń SATA. 14. Ergonomia: Poziom hałasu, określony zgodnie z normą ISO 9296 / ISO 7779 w dba przy pracy w trybie Idle, maksymalnie 30 dba potwierdzone certyfikatem lub oświadczeniem producenta. 15. Mysz optyczna z dwoma przyciskami i rolką, ze złączem USB, o rozdzielczości 1000 DPI i przewodem o minimalnej długości 1,75m. 16. Klawiatura na złączu USB, z hubem USB, z dwoma dodatkowymi portami USB z wydzielonymi blokami klawiszy numerycznych, blokiem klawiszy strzałek/poruszania kursorem i blokiem klawiszy edycji/nawigacji w tekście,. 17. Głośniki stereo, wbudowane w monitor albo wolnostojące, aktywne, z wbudowanym zasilaczem AC 230V/50Hz i z gniazdem typu Jack 3,5 mm do podłączania słuchawek. Przy czym słuchawki powinny otrzymywać sygnał z wbudowanego w głośniki wzmacniacza. 18. Komputer zgodny z Microsoft HCL dla Windows 7 Professional. 19. Dostęp do aktualnych sterowników zainstalowanych w komputerze urządzeń, realizowany poprzez podanie identyfikatora klienta lub modelu komputera, lub numeru seryjnego komputera, na dedykowanej przez producenta stronie internetowej należy podać adres strony oraz sposób realizacji wymagania. 20. Kabel zasilający. 21. Dokumentacja techniczna do każdego komputera. 22. System operacyjny w polskiej wersji językowej: Komputery 29 szt (4 GB RAM): sprawdzonym przez zamawiającego systemem operacyjnym spełniającym podane parametry jest Microsoft Windows 7 Professional 32 bit SP1 OEM PL Komputer 1 szt. (16 GB RAM): sprawdzonym przez zamawiającego systemem operacyjnym spełniającym podane parametry jest Microsoft Windows 7 Professional 64 bit SP1 OEM PL. Dostawa 30 sztuk komputerów biurowych stacjonarnych klasy PC, 35 sztuk monitorów, 4 sztuk tabletów, 1 notebooka 13

14 B. Minimalne wymagania dla 35 sztuk monitorów 1. Monitor LCD z matrycą aktywną. 2. Przekątna ekranu (aktywny obszar wyświetlania) co najmniej " 20 sztuk, '' 15 sztuk, 3. Rozdzielczość matrycy co najmniej 1920 x 1080 / 60 Hz. (WŁASNA). 4. Kontrast co najmniej 500 : 1, jasność co najmniej 250 cd/m Czas reakcji maksymalnie 5 ms. 6. Kąty widzenia wyświetlanego obrazu 160º w poziomie i 160º w pionie. 7. Złącza D-Sub, HDMI, DVI-D. 8. Spełniane normy: ISO Klasa II, TCO Zasilacz z certyfikatem bezpieczeństwa CE. 10. Wszystkie parametry wyświetlania obrazu ustawiane bez udziału komputera, przy pomocy OSD. 11. Komplet kabli zasilających oraz kable do podłączenia do grafiki komputera D-Sub, DVI, HDMI. C. Minimalne wymagania dla 4 sztuk tabletów 1. Wyświetlacz o wielkości od 9,7 do 10.7 z rozdzielczością dłuższego boku nie mniejszą niż 1280 pikseli, ekran pojemnościowy. 2. Procesor czterordzeniowy, minimum 1,4 GHz lub równoważny. 3. Pamięć RAM minimum 2 GB. 4. Pamięć wbudowana minimum 16 GB rozszerzalna przez czytnik kart pamięci microsd. 5. System operacyjny zapewniający wsparcie dla SSL VPN z trybem tunelowania i posiadający możliwość zainstalowania bezpłatnego firmowego oprogramowania Forti Client pochodzącego od producenta Forti-Net. Sprawdzonym przez zamawiającego systemem operacyjnym spełniającym podane parametry jest Android w wersji co najmniej lub z możliwością instalacji tej wersji. 6. Praca w trybie GSM w częstotliwościach 850/900/1800/1900 MHz. 7. Praca w trybie WCDMA w częstotliwościach 850/900/1900/2100 MHz. 8. Praca w trybie WiFi w standardzie b/g/n. 9. Aparat fotograficzny główny minimum 5 Mpx z lampą błyskową, przedni minimum 2 Mpx. 10. Odbiornik GPS. 11. Akcelerometr. 12. Bluetooth. 13. Czujnik światła. 14. Wbudowane głośniki stereo oraz wyjście słuchawkowe. 15. Waga maksymalnie 600g. 16. Czas pracy na baterii min. 6h. 17. Kolor szary lub czarny. Dostawa 30 sztuk komputerów biurowych stacjonarnych klasy PC, 35 sztuk monitorów, 4 sztuk tabletów, 1 notebooka 14

15 D. Minimalne wymagania dla 1 notebooka 1. Typ: komputer przenośny. 2. Zastosowanie: komputer będzie wykorzystywany do pracy z systemem enowa wraz z modułem analiz wielowymiarowych oraz do montażu i emisji dźwięku, oraz zarządzania zasobami dźwiękowymi (Control PiK, D accord) przez oprogramowanie kontrolujące sprzęt wykorzystywany przez Zamawiającego, a także dla potrzeb aplikacji biurowych i korzystania z Internetu. Będzie działał w ramach domeny Microsoft Active Directory (AD) osadzonej na serwerach Microsoft Windows Musi w pełni i prawidłowo interpretować pakiety instalacyjne, ustawienia GPP i GPO dystrybuowane przez domenę AD, przygotowane dla systemów Microsoft Windows 8 w wersji Professional, wykorzystywane do konfiguracji systemów operacyjnych Zamawiającego 3. Ekran: przekątna wyświetlacza 17, podświetlanie LED, rozdzielczość 1920x1080 pikseli. 4. Procesor: dowolny procesor uzyskujący wynik co najmniej 7500 punktów w aplikacji testującej Passmark CPU mark (wyniki testów różnych procesorów dostępne na stronie 5. Pamięć operacyjna: pojemność co najmniej 8GB RAM. 6. Dysk twardy: pojemność co najmniej 500GB. 7. Karta graficzna: dedykowana karta graficzna z własną pamięcią 2GB lub więcej. 8. Waga: do 3,6 kg. 9. Karta WIFI do obsługi sieci bezprzewodowej typu (b/g/n). 10. Karta sieciowa w standardzie Ethernet 10/100/1000 Mb/s, ze złączem RJ Nagrywarka DVD-RW. 12. Wyjście D-SUB. 13. Wyjście HDMI. 14. Minimum 4 porty USB 2.0 lub wyższe w tym przynajmniej 1 port USB Czytnik kart pamięci. 16. Wbudowana kamera internetowa. 17. Wbudowany mikrofon. 18. Wbudowane głośniki stereo. 19. Moduł bluetooth 2.0 lub nowszy. 20. Zasilacz do w/w notebooka w zestawie. 21. System operacyjny w polskiej wersji językowej: preinstalowany zgodny z parametrami związanymi z zastosowaniem opisanym w pkt. 2, którego okres podstawowego wsparcia producenta jest dłuższy niż do roku Sprawdzonym przez zamawiającego systemem operacyjnym spełniającym podane parametry jest Windows 8 Professional. Akcesoria dostarczone razem z laptopem. 22. Optyczna mysz na złączu USB o rozdzielczości co najmniej 800dpi, krótki przewód najwyżej 0,5 m, 2 przyciski ze scrollem, standardowe wymiary. 23. Torba do powyższego notebooka w zestawie. Dostawa 30 sztuk komputerów biurowych stacjonarnych klasy PC, 35 sztuk monitorów, 4 sztuk tabletów, 1 notebooka 15

16 E. WARUNKI GWARANCJI 1. 3 lata od daty dostawy w miejscu instalacji komputera. 2. Usunięcie awarii następny dzień roboczy po otrzymaniu zgłoszenia. 3. Przyjmowanie zgłoszeń w dni robocze w godzinach 8:00 16:00, telefonicznie, faksem, z natychmiastowym potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia przez W przypadku braku możliwości naprawy w w/w terminie, podstawienie sprzętu zastępczego o nie gorszych parametrach technicznych. 5. Serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta 6. Serwis urządzeń musi być realizowany zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001 do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający, że serwis urządzeń będzie realizowany zgodnie z tą normą. F. INNE 1. Wszystkie dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe, pochodzić z bieżącej produkcji, wyposażone w dokumentację użytkową w języku polskim lub angielskim. 2. Wszystkie dostarczane urządzenia muszą posiadać deklarację CE. 3. Zamawiający dopuszcza zastąpienie urządzeń i oprogramowania ze wskazanymi znakami towarowymi, patentami lub pochodzeniem, wymienionymi w opisie przedmiotu zamówienia, urządzeniami i oprogramowaniem równoważnymi, tzn. nie powodującymi zmian w funkcjonalności, o identycznych parametrach technicznych określonych w opisie przedmiotu zamówienia, o nie mniejszej trwałości i nie wyższych kosztach eksploatacji oraz posiadającymi nie krótszą gwarancję. W przypadku zastosowania takich rozwiązań Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokumenty świadczące o ich równoważności ze wskazanymi przez zamawiającego. Dostawa 30 sztuk komputerów biurowych stacjonarnych klasy PC, 35 sztuk monitorów, 4 sztuk tabletów, 1 notebooka 16

17 ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ Wykonawca pieczęć wykonawcy Zamawiający: Polskie Radio-Regionalna Rozgłośnia w Bydgoszczy "Polskie Radio Pomorza i Kujaw" S.A. ul. Gdańska Bydgoszcz FORMULARZ OFERTY Składając ofertę w postępowaniu o zawarcie umowy ramowej na usługi pozyskiwania kontrahentów na dostawę 30 sztuk komputerów biurowych stacjonarnych klasy PC, 35 sztuk monitorów, 4 sztuki tabletów, 1 notebooka (znak sprawy ZO ): 1. OFERUJĘ/OFRUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym SIWZ za: Cenę netto (bez podatku VAT) Podatek VAT w wysokości Cenę brutto (łącznie z podatkiem VAT): zł zł zł 2. OŚWIADCZAMY, że na wady w przedmiocie zamówienia udzielona zostaje rękojmia oraz gwarancja jakości na okres... miesięcy od daty końcowego odbioru przedmiotu umowy (nie mniej niż 36 miesięcy). 3. OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji spółki / konsorcjum* dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący:.. (Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę: spółki cywilne lub konsorcja) 4. OŚWIADCZAMY, że dostarczony sprzęt będzie fabrycznie nowy, w pełni sprawny, wolny od wad prawnych i fizycznych, odpowiadający standardom jakościowym i technicznym wynikającym z funkcji i przeznaczenia sprzętu. 5. OŚWIADCZAMY, że zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy. 6. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z SIWZ i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania. 7. UWAŻAMY się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ, czyli przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 8. ZAMÓWIENIE zamierzamy zrealizować sami*/z udziałem Podwykonawców*. Dostawa 30 sztuk komputerów biurowych stacjonarnych klasy PC, 35 sztuk monitorów, 4 sztuk tabletów, 1 notebooka 17

18 Udział prac Podwykonawców wyniesie... % wartości usług objętego niniejszą Ofertą, przy realizacji następującego zakresu: * (*niepotrzebne skreślić). 9. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy, które stanowią załącznik nr 6 SIWZ i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w tym załączniku warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 10. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres:... Osoba odpowiedzialna nr tel.:..., fax.: OFERTĘ niniejszą składam/składamy na... kolejno ponumerowanych stronach. 12. ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są: 1. Parametry techniczne oferowanego sprzętu 2. Oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy PZP 3. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej / oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej 4. Oświadczenie o warunkach gwarancji dn miejscowość data podpis wykonawcy lub upełnomocnionego przedstawiciela (przedstawicieli) wykonawcy Dostawa 30 sztuk komputerów biurowych stacjonarnych klasy PC, 35 sztuk monitorów, 4 sztuk tabletów, 1 notebooka 18

19 ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ pieczęć wykonawcy OŚWIADCZENIE ZGODNIE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY PZP Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę 30 sztuk komputerów biurowych stacjonarnych klasy PC, 35 sztuk monitorów, 4 sztuki tabletów, 1 notebooka (znak sprawy: ZO ) oświadczamy, że: 1. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;* przedstawiamy pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia nam potencjału technicznego i osób zdolnych od wykonania zamówienia.* (* - zaznaczyć właściwe krzyżykiem w kwadracie z lewej strony) 3. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4. nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego miejscowość data podpis wykonawcy lub upełnomocnionego przedstawiciela (przedstawicieli) wykonawcy Dostawa 30 sztuk komputerów biurowych stacjonarnych klasy PC, 35 sztuk monitorów, 4 sztuk tabletów, 1 notebooka 19

20 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ / OŚWIADCZENIE O BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ pieczęć wykonawcy lub nazwa i adres Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę 30 sztuk komputerów biurowych stacjonarnych klasy PC, 35 sztuk monitorów, 4 sztuki tabletów, 1 notebooka (znak sprawy: ZO ) oświadczam, że podmiot który reprezentuję: 1. nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 2 pkt 5) ustawy z dnia r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.)* 2. należy do grupy kapitałowej, o której mowa w w art. 24 ust 2 pkt 5) ustawy z dnia r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) w której skład wchodzą poniższe podmioty* 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) * niewłaściwe skreślić miejscowość data podpis wykonawcy lub upełnomocnionego przedstawiciela (przedstawicieli) wykonawcy Dostawa 30 sztuk komputerów biurowych stacjonarnych klasy PC, 35 sztuk monitorów, 4 sztuk tabletów, 1 notebooka 20

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 4 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ III

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 4 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ III znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 4 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ III, dnia (miejscowość) (data) Wykonawca,......, (pełna nazwa, firma, imię i nazwisko wykonawcy albo wykonawców wspólnie ubiegających

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NR PO-II-370/ZZP-3/33/13

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NR PO-II-370/ZZP-3/33/13 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U.z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Procesor. Pamięć RAM. Dysk twardy. Karta grafiki

Procesor. Pamięć RAM. Dysk twardy. Karta grafiki Komputer stacjonarny typ A 36 sztuk Formularz 1.2 Symbol Procesor Wydajność uzyskana w teście Passmark CPU Mark punktów Pamięć RAM TYP DDR 3 Częstotliwość taktowania Pojemność zainstalowana Pojemność maksymalna

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Parametry techniczne

Lp. Nazwa Parametry techniczne Załącznik do Zaproszenia Nr sprawy 1/N/2012 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych oraz komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem o parametrach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego CKZ_342/197/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony Przedmiot: Dostawa Postępowanie dotyczy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Karta sieciowa, 10/100/1000Mbit Dopuszcza się możliwość stosowania kart sieciowych zintegrowanych z płyta główną 8. Nagrywarka DVD+-RW DL SATA

Karta sieciowa, 10/100/1000Mbit Dopuszcza się możliwość stosowania kart sieciowych zintegrowanych z płyta główną 8. Nagrywarka DVD+-RW DL SATA CZEŚĆ I Komputer PC Procesor w architekturze x86 Częstotliwość taktowania procesora nie mniejsza niż: 2,6GHz Ilość rdzeni: 4 Technologia zapewniającą oszczędność energii lub procesor równoważny wydajnościowo

Bardziej szczegółowo

Kraków, r. Zapytanie ofertowe

Kraków, r. Zapytanie ofertowe Kraków, 7.09.2015 r. Zapytanie ofertowe Zakup i dostawa zestawów komputerowych na potrzeby prowadzenia zajęć na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja społeczna finansowanych z Dotacji projakościowej MNiSW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: 12/2008 Wałbrzych, dnia 8.09.2008r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. 58-304 Wałbrzych, ul. Gen. Wł. Andersa 48 NIP 886-26-08-287

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wilczyn, ul. Strzelińska 12 D, 62-550 Wilczyn, woj. wielkopolskie, tel. 63 26 83 032,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Dostawa 100 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej 1. Wydajność obliczeniowa Komputer uzyskujący w teście SYSMark 2012 Rating min. 95 pkt. Wykonawca załączy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 6/pokl/2014

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 6/pokl/2014 Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 6/pokl/2014 Specyfikacja warunków dla poszczególnych części zamówienia, o których mowa w rozdziale 2, ust. 2, Zapytania ofertowego I) Komputer przenośny (laptop)

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Pełna nazwa Wykonawcy:... Adres siedziby:... NIP:... REGON:...

OFERTA. Pełna nazwa Wykonawcy:... Adres siedziby:... NIP:... REGON:... Nr postępowania: ZSMI.271.6.2014 Załącznik nr 1 do SIWZ... dnia..... pieczątka firmy Zespół Szkół Mechaniczno- Informatycznych ul. Marcinkowskiego 1 84-300 Lębork woj. pomorskie I. Dane dotyczące Wykonawcy:

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Transgranicznej

Program Współpracy Transgranicznej Załącznik nr 1 do siwz FORMULARZ CENOWY - SPECYFIKACJA SPRZĘTU I. SPECYFIKACJA SPRZETU Zestaw komputerowy I - 3 szt Lp. Parametr Minimalne wymagania Opis parametrów oferowanych 1. Typ obudowy Micro Tower

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz audiowizualnego. 1) NAZWA I DOKŁADNY ADRES WYKONAWCY a) firma:

FORMULARZ OFERTOWY Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz audiowizualnego. 1) NAZWA I DOKŁADNY ADRES WYKONAWCY a) firma: FORMULARZ OFERTOWY Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz audiowizualnego 1) NAZWA I DOKŁADNY ADRES WYKONAWCY a) firma: b) REGON: c) kod, miejscowość, województwo, powiat:,,, d) ulica, nr:,,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZEŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 8b do siwz Opis parametrów techniczno użytkowych przedmiotu zamówienia służący przygotowaniu oferty Przedmiotem zamówienia jest dostawa i zainstalowanie

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 4 Formularz cenowy Pakiet nr 4 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (szacunkowa wartość zamówienia poniżej 30 000 euro) Ożarów, 16.06.2017 r. I. ZAMAWIAJĄCY: Szkoła Podstawowa im. Anny i Andrzeja Nowaków w Ożarowie, tel./fax 81 5017819, mail:

Bardziej szczegółowo

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl Zamiany w SIWZ II. Przedmiot zamówienia 2. Specyfikacja techniczna Komputera klasy PC (jednostka centralna) Komputer stacjonarny klasy PC Ilość sztuk 13 biurowych, aplikacji do tworzenia grafiki 2D oraz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 1

Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 1 Załącznik Nr 2 do SIWZ Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 1 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr 63/ZP/2013 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Notebook

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 2

Formularz cenowy Pakiet nr 2 ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 2 Formularz cenowy Pakiet nr 2 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1 Komputer przenośny Lp. Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie zastosowania 1.1. Komputer będzie wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

Katowice, 2015-10-05 r. BetaMed S.A. Ul. Mikołowska 100A/802 40-065 Katowice. Nr zapytania ofertowego 37/2015. Zapytanie ofertowe

Katowice, 2015-10-05 r. BetaMed S.A. Ul. Mikołowska 100A/802 40-065 Katowice. Nr zapytania ofertowego 37/2015. Zapytanie ofertowe Katowice, 2015-10-05 r. BetaMed S.A. Ul. Mikołowska 100A/802 40-065 Katowice Nr zapytania ofertowego 37/2015 Zapytanie ofertowe W związku z zamiarem zakupu przez BetaMed S.A. z siedzibą w Katowicach zestawów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

Projekt Pierwszy krok współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Pierwszy krok współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszance Olszanka 42 08-207 Olszanka ops.olszanka@poczta.fm Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszance zwraca się z zapytaniem o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Notebook nr 1. Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU Pamięć RAM Typ dysku twardego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Notebook nr 1. Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU Pamięć RAM Typ dysku twardego Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Notebook nr 1 5 szt. fabrycznie nowe (P1) Notebook nr 1 Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU -3100 Typ dysku twardego 8 GB SSD 256

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu Ochrona bioróżnorodności siedlisk trawiastych wschodniej Lubelszczyzny, dofinansowanego

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA ORAZ SFINANSOWANIE W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z MOŻLIWOŚCIĄ WYKUPU KOPARKO-ŁADOWARKI

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zestawy komputerowe z oprogramowaniem, komputer przenośny notebook, zasilacze awaryjne UPS, projektor

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE ( dotyczy zamówienia sprzętu komputerowego wraz z montażem adaptacja, instalacją wykonaniem sieci (elektrycznej/lan).

ZAPYTANIE OFERTOWE ( dotyczy zamówienia sprzętu komputerowego wraz z montażem adaptacja, instalacją wykonaniem sieci (elektrycznej/lan). GMINA LUBYCZA KRÓLEWSKA ul. Kolejowa 1 22-680 Lubycza Królewska Tel. 84 66 17 002 Lubycza Królewska, 10.10.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE ( dotyczy zamówienia sprzętu komputerowego wraz z montażem adaptacja,

Bardziej szczegółowo

OFERTA (nazwa (firma), dokładny adres Wykonawcy / Wykonawców konsorcja, spółki cywilne)

OFERTA (nazwa (firma), dokładny adres Wykonawcy / Wykonawców konsorcja, spółki cywilne) Załącznik 1 do SIWZ (miejscowość i data) pieczęć Wykonawcy / Wykonawców) OFERTA MIASTO ŁOMŻA ul. Stary Rynek 14 18-400 Łomża W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 203057-2012 z dnia 2012-09-21 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gdynia 1. Przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest dostawa niżej wymienionego

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu dostawa sprzętu komputerowego. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu

Ogłoszenie o zamówieniu dostawa sprzętu komputerowego. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu Numer sprawy: 52 / SR/ GJ / 2008 Poznań, dnia 04.06.2008 r. O G Ł O S Z E N I E O Z A M Ó W I E N I U dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego do Sądu Rejonowego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE CENOWE Nr 5/2016

ZAPYTANIE CENOWE Nr 5/2016 Łochów, dnia 23.08.2016 r. ZAPYTANIE CENOWE Nr 5/2016 Zamawiający: Zespół Obsługi Szkół Samorządowych w Łochowie Aleja Pokoju 75 07-130 Łochów NIP 824-11-83-029 zoss_lochow@wp.pl Tel. 25 643 78 50 I. Opis

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. na dostawę sprzętu komputerowego o wartości poniżej 14.000 euro

ZAPYTANIE OFERTOWE. na dostawę sprzętu komputerowego o wartości poniżej 14.000 euro Gdańsk, dnia. 08.12.2011 r. SE.EA/24/241/02/TK/11 ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę sprzętu komputerowego o wartości poniżej 14.000 euro 1. Zamawiający: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA DOSTAWA SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO DO PROJEKTU DOMOWY ASYSTENT OSÓB STARSZYCH I CHORYCH

CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA DOSTAWA SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO DO PROJEKTU DOMOWY ASYSTENT OSÓB STARSZYCH I CHORYCH ZAŁĄCZNIK I DO SIWZ CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA DOSTAWA SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO DO PROJEKTU DOMOWY ASYSTENT OSÓB STARSZYCH I CHORYCH 1. Przedmiot zamówienia dotyczy dostawy komputera - tabletu Liczba - 1 sztuk.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa i zainstalowanie w środowisku technicznym Zamawiającego, urządzeń przenośnych wraz z licencjami oprogramowania systemowego i biurowego. 1. Wymagania ogólne

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.inhort.pl/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-zamowieniach-2015-r. Skierniewice: Dostawa sprzętu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (POWYŻEJ 14.000 EURO)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (POWYŻEJ 14.000 EURO) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (POWYŻEJ 14.000 EURO) 1. Zamawiający POMOC DROGOWA I PARKING STRZEŻONY Przemysław Boczkiewicz 95 054 KSAWERÓW; ul. Łódzka 28 NIP: 731 104 96 44 REGON: 470284950 2. Tryb udzielenia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ TECHNICZNY (FT) Część II 1. PAKIET NR 1 Formularz techniczny dla pakietu nr 1

FORMULARZ TECHNICZNY (FT) Część II 1. PAKIET NR 1 Formularz techniczny dla pakietu nr 1 ... (oznaczenie wykonawcy) FORMULARZ TECHNICZNY (FT) Część II 1. PAKIET NR 1 Formularz techniczny dla pakietu nr 1 1. Notebook typ I Oferowane parametry Ilość sztuk: 21 Nazwa producenta i model: Załącznik

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich ZAMAWIAJĄCY Nazwa Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem Adres: ul. Hirszfelda 11 Miejscowość Warszawa Telefon (22) 855 49 16 wew. 108 Poczta elektroniczna (e-mail) k.dzianachsliwa@wszp.edu.pl Nazwisko osoby

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014

Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014 Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014 FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY Zamawiający wymaga dostawy urządzeń komputerowych w podanej niżej ilości oraz o określonych poniżej parametrach technicznych

Bardziej szczegółowo

1. KOMPUTER STACJONARNY Z SYSTEMEM OPERACYJNYM - 4 SZTUKI

1. KOMPUTER STACJONARNY Z SYSTEMEM OPERACYJNYM - 4 SZTUKI ZAŁĄCZNIK NUMER 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO CZĘŚCI III ( WZÓR OFERTY SZCZEGÓLOWEJ) Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji do oprogramowania 1. KOMPUTER STACJONARNY Z SYSTEMEM

Bardziej szczegółowo

Książnica Podlaska im Łukasza Górnickiego w Białymstoku ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A, Białystok

Książnica Podlaska im Łukasza Górnickiego w Białymstoku ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A, Białystok Znak postępowania: K.331-1/2017 Załącznik nr II.1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia część II zamówienia Wymagania ogólne: Lp. Opis produktu Ilość 1. Komputer 6 2. Komputer 1 4. Monitor 6 5.

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I

KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I Lp. Przedmiot zamówienia Szczegółowy opis KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I, model/typ oferowanego przez Wykonawcę sprzętu/oprogramowania * Jednostka Ilość jednostek Cena jednostkowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1.1. do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY. Powiat Nowotomyski ul. Poznańska Nowy Tomyśl. Wykonawca/ Wykonawcy:. Adres:.. NIP: Regon:..

Załącznik nr 1.1. do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY. Powiat Nowotomyski ul. Poznańska Nowy Tomyśl. Wykonawca/ Wykonawcy:. Adres:.. NIP: Regon:.. DR.272.1.13.2017 Załącznik nr 1.1. do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Powiat Nowotomyski ul. Poznańska 33 64-300 Nowy Tomyśl I. Dane Wykonawcy Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę:

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia!

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie Przetarg nieograniczony na Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego sprzętu: Tabela nr 1

Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego sprzętu: Tabela nr 1 Załącznik nr 8 (Pieczęć Wykonawcy) Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego sprzętu Przedmiot postępowania: Dostawa fabrycznie nowego sprzętu informatycznego na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Państwowej

Bardziej szczegółowo

Zakres rzeczowy. Zał. 6. Komputer biurkowy - 10 szt.

Zakres rzeczowy. Zał. 6. Komputer biurkowy - 10 szt. Zakres rzeczowy Zał. 6 Komputer biurkowy - 10 szt. Wydajność obliczeniowa Pamięć operacyjna Karta graficzna Pamięć masowa Napęd optyczny Karat dźwiękowa Porty I/O Sieć Zasilanie Niezawodność i jakość wytwarzania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Dostawa komputera przenośnego (notebooka) i akcesoriów komputerowych

Bardziej szczegółowo

Komputer przenośny musi spełniać następujące wymagania minimalne.

Komputer przenośny musi spełniać następujące wymagania minimalne. Część I - Zadanie nr 2.2: Komputer przenośny Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę wraz z uruchomieniem Komputerów

Bardziej szczegółowo

MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNO-KONFIGURACYJNE. 1 x D-SUB (VGA) 1 x HDMI

MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNO-KONFIGURACYJNE. 1 x D-SUB (VGA) 1 x HDMI MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNO-KONFIGURACYJNE Załącznik nr 6 do SIWZ POZ. 1 ZESTAW KOMPUTEROWY 1 MONITOR: Przekątna ekranu 21,5" Czas reakcji matrycy nie większa niż 5 ms Jasność ekranu nie mniejsza niż

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6- Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Warszawa ) Tabela 1. Ilość 1 sztuka

Załącznik nr 6- Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Warszawa ) Tabela 1. Ilość 1 sztuka Załącznik nr 6- Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia Pakiet 1 (Warszawa ) Tabela 1 Komputer przenośny typu HP ProBook 430 G3 lub równoważny Lp. Kryteria równoważności (wymagania minimalne): 1. W zakresie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Warszawa) Tabela 1. Ilość 1 sztuka

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Warszawa) Tabela 1. Ilość 1 sztuka Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia Pakiet 1 (Warszawa) Tabela 1 Komputer przenośny typu Asus Zenbook UX303UB-R4049T Pro lub równoważny Lp. Kryteria równoważności (wymagania minimalne):

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kopernik.org.pl ; bip.kopernik.org.pl Warszawa: Dostawa kart logowania do systemu biletowego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, ul. Energetyczna 4, 53-330 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 7987777, faks 071 7987714.

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, ul. Energetyczna 4, 53-330 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 7987777, faks 071 7987714. Wrocław: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby sądów apelacji wrocławskiej. Numer ogłoszenia: 400090-2014; data zamieszczenia: 05.12.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

OFERTA (nazwa (firma), dokładny adres Wykonawcy / Wykonawców konsorcja, spółki cywilne)

OFERTA (nazwa (firma), dokładny adres Wykonawcy / Wykonawców konsorcja, spółki cywilne) Załącznik 1 do SIWZ (miejscowość i data) pieczęć Wykonawcy / Wykonawców) OFERTA MIASTO ŁOMŻA ul. Stary Rynek 14 18-400 Łomża W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 26/8/2014 na dostawę komputerów przenośnych na potrzeby Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego LP PRODUKT

Bardziej szczegółowo

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Serwer Załącznik nr 1 do SIWZ Lp. Nazwa elementu, Opis wymagań parametru lub cechy 1 Obudowa RACK o wysokości max. 2U z szynami i elementami niezbędnymi do zabudowy w szafie 19" 2 Procesor Czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i licencją.

FORMULARZ OFERTY. W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i licencją. Załącznik Nr 2 FORMULARZ OFERTY Nazwa wykonawcy:. Adres: TEL:... REGON:... NIP:.. FAX na który zamawiający ma przesłać korespondencję: E-MAIL:. Miejski Dom Kultury ul. 3 Maja 50 07 300 Ostrów Mazowiecka

Bardziej szczegółowo

IW.2710.4.2015 Gostycyn, dnia 21.07.2015 r. MODYFIKACJA SIWZ

IW.2710.4.2015 Gostycyn, dnia 21.07.2015 r. MODYFIKACJA SIWZ IW.2710.4.2015 Gostycyn, dnia 21.07.2015 r. MODYFIKACJA SIWZ Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.),

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert Dostawa sprzętu komputerowego i drukarek na potrzeby Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pawłowie

Zaproszenie do składania ofert Dostawa sprzętu komputerowego i drukarek na potrzeby Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pawłowie Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pawłowie Pawłów, 27-225 Pawłów tel. 41 272 16 20 fax. 41 272 16 20 Pawłów, dn. 11.06.2012 r. Zaproszenie do składania ofert Dostawa sprzętu komputerowego i drukarek na

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Gdańsk: Świadczenie usług telefonii komórkowej, bezprzewodowego dostępu do internetu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OFEROWANEGO SPRZĘTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OFEROWANEGO SPRZĘTU Załącznik nr 2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA OFEROWANEGO SPRZĘTU Jeżeli w szczegółowej specyfikacji technicznej zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie Kupujący w każdym przypadku dopuszcza

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PAKIET 3 specyfikacja techniczna

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PAKIET 3 specyfikacja techniczna I. Informacje ogólne Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa zestawów komputerowych i urządzeń peryferyjnych II. Informacje szczegółowe Zamówienie dotyczy dostawy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PAKIET 3 specyfikacja

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia 214/IH/PN/11/2014. Pakiet 1 (Warszawa) Tabela nr 1. Ilość 1 sztuka

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia 214/IH/PN/11/2014. Pakiet 1 (Warszawa) Tabela nr 1. Ilość 1 sztuka Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia 214/IH/PN/11/2014 Pakiet 1 (Warszawa) Tabela nr 1 Zestaw komputerowy: komputer stacjonarny Lp. Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie

Bardziej szczegółowo

2. Zamawiający informuje, iż wynagrodzenie będzie współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

2. Zamawiający informuje, iż wynagrodzenie będzie współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń Toruń, dnia 20 listopada 2013r. Zapytanie ofertowe 3/WSB/LOG/2013 dot. dostawy laptopów w ramach projektu Logistyka w nowoczesnej gospodarce-

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja sprzętu komputerowego

Specyfikacja sprzętu komputerowego Załącznik nr 2 Specyfikacja sprzętu komputerowego Zestaw nr 1. 1 Procesor KONFIGURACJA OCZEKIWANA Technologia dwurdzeniowa; Taktowanie min 2,8 Ghz; Pamięć cache min 2 MB; Taktowanie wewnętrzne FSB 1066MHz;

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCEGO ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLI ZARADZYŃSKIEJ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCEGO ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLI ZARADZYŃSKIEJ Załącznik nr 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCEGO ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLI ZARADZYŃSKIEJ 1. Komputer typu All-In-One, sztuk 18, o parametrach

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA CENY OFERTY CZĘŚĆ I

KALKULACJA CENY OFERTY CZĘŚĆ I KALKULACJA CENY OFERTY CZĘŚĆ I Lp. Mysz komputerowa Przedmiot zamówienia Szczegółowy opis Jedn. miary Ilość jedn. Cena jednostkowa brutto [zł]*** Wartość brutto [zł] Mysz optyczna ze złączem USB z rolką,

Bardziej szczegółowo

ZFE-II.042.2.4.2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA

ZFE-II.042.2.4.2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA ZFE-II.042.2.4.2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA I. Zasady przeprowadzenia procedury zamówienia: 1. Zamówienie realizowane jest na podstawie art. 70 1 i 70 3 70 5 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Nazwa produktu Opis oraz wymagane parametry techniczne ilość Komputer

Zapytanie ofertowe. Nazwa produktu Opis oraz wymagane parametry techniczne ilość Komputer Znak sprawy: SP.253.07.16 Przytoczna, dnia 20.07.2016r. Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015

Bardziej szczegółowo

Opis parametrów techniczno użytkowych przedmiotu zamówienia służący przygotowaniu oferty

Opis parametrów techniczno użytkowych przedmiotu zamówienia służący przygotowaniu oferty Załącznik nr 3 do siwz Opis parametrów techniczno użytkowych przedmiotu zamówienia służący przygotowaniu oferty Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego ( laptopa wraz

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/

Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/ Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/ ZAŁĄCZNIK Nr 1 Zadanie Nr 1 /AJ/ obejmuje: 1) Dysk twardy: Dysk twardy: Procesor: Pamięć: Karta graficzna: Płyta główna: Obudowa: Minimum 120GB technologia SSD

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE W SPRAWIE SIWZ

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE W SPRAWIE SIWZ Poznań, 13.02.2014r. Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Ul. Krysiewicza 7/8 61-825 Poznań AZP-381-03/14 ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE W SPRAWIE SIWZ Uprzejmie informujemy,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov. 1 z 6 2015-07-13 15:14 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.pl Radom: Zakup 12 kompletów aparatów telefonicznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumwp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumwp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumwp.pl Warszawa: Dostawa sprzętu komputerowego dla Muzeum Wojska Polskiego Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

1. Komputer przenośny (notebook) 14 szt.

1. Komputer przenośny (notebook) 14 szt. Lp. 1. Komputer przenośny (notebook) 14 szt. Część składowa / cechy podstawowe 1 PROCESOR 2 DYSK TWARDY [Dell Precision M4300] Parametry nie gorsze niż Intel Core i5 (2.60GHz/3MB/1066MHz) lub równoważny

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat-ostrowski.pl Ostrów Wielkopolski: Przetarg nieograniczony na dostawę komputerów,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, woj. małopolskie, tel. +48 12 341 90 00, faks +48 12

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, woj. małopolskie, tel. +48 12 341 90 00, faks +48 12 1 z 5 2015-11-27 16:14 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncn.gov.pl/bip Kraków: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, znak sprawy:

Bardziej szczegółowo

wcześniejszego niż na dzień 1.12.2015 r. zainstalowane co najmniej 8 GB,

wcześniejszego niż na dzień 1.12.2015 r. zainstalowane co najmniej 8 GB, zawiera minimalne parametry techniczne jakie musi spełniać oferowany sprzęt/podzespoły. W szczególności oznacza to iż: a) Wykonawca może zaoferować sprzęt o lepszych parametrach ( np. większa ilość pamięci,

Bardziej szczegółowo

MIASTO ŁAŃCUT ul. Plac Sobieskiego 18 Łańcut, dnia 19 listopada 2011 37-100 ŁAŃCUT

MIASTO ŁAŃCUT ul. Plac Sobieskiego 18 Łańcut, dnia 19 listopada 2011 37-100 ŁAŃCUT MIASTO ŁAŃCUT ul. Plac Sobieskiego 18 Łańcut, dnia 19 listopada 2011 37-100 ŁAŃCUT GK. 271.19.2012 Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Doposażenie szkól w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PAKIET 12 specyfikacja techniczna

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PAKIET 12 specyfikacja techniczna I. Informacje ogólne Przedmiotem zamówienia jest: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PAKIET 12 specyfikacja techniczna Dostawa Zestawów Komputerowych Komputer AIO + Klawiatura + Mysz. II. Informacje szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. dotyczy zakupu poleasingowych komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem i akcesoriami.

Zapytanie ofertowe. dotyczy zakupu poleasingowych komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem i akcesoriami. Płock 4.02.2014. Szkoła Podstawowa nr 6 im. Druha Wacława Milke w Płocku 09-402 Płock ul. 1 Maja 11 Zapytanie ofertowe dotyczy zakupu poleasingowych komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem i akcesoriami.

Bardziej szczegółowo

komputerowego dla Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Numer ogłoszenia: 333194-2013; data zamieszczenia: 19.08.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

komputerowego dla Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Numer ogłoszenia: 333194-2013; data zamieszczenia: 19.08.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.oss.wroc.pl Wrocław: Zakup wraz z dostawą oprogramowania i sprzętu komputerowego dla Zakładu

Bardziej szczegółowo

Tabela zgodności przedmiotu umowy oferowanego do dostawy

Tabela zgodności przedmiotu umowy oferowanego do dostawy Tabela zgodności przedmiotu umowy oferowanego do dostawy Zadanie nr 2 I. Laptop biurowy #1 2 Ekran TFT 15. LED HD o rozdzielczości 13x78 7 Karta graficzna 10 Połączenia i karty sieciowe 13 Kamera Wbudowana

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 7/2016

Zapytanie ofertowe nr 7/2016 Zapytanie ofertowe nr 7/2016 Przedmiotem zapytania jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do obsługi kasy kina Klaps. Zamówienie realizowane w ramach programów operacyjnych Polskiego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01.

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01. Warszawa: Dostawa mebli w ramach realizowanego projektu Modernizacja budynku A Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie Numer postępowania: NInA_PN_POIiS_3_2015 Numer ogłoszenia: 142696-2015; data

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2011/05/04. Zamawiający: Obserwcatorium Astronomiczne UW Al. Ujazdowskie 4, Warszawa tel: fax:

Warszawa, dnia 2011/05/04. Zamawiający: Obserwcatorium Astronomiczne UW Al. Ujazdowskie 4, Warszawa tel: fax: Warszawa, dnia 2011/05/04 Zamawiający: Obserwcatorium Astronomiczne UW Al. Ujazdowskie 4, 00-478 Warszawa tel: 22 553 05 07 fax: 22 629 49 67 MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr do siwz Laptop wraz z Zakup sprzętu ICT - laptop SP Celiny procesorze z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX.,

Bardziej szczegółowo

Projekt "Maksymilian" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Maksymilian współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 1 dotyczy dostawy pięciu sztuk laptopów komputerów przenośnych. Szczegółowe parametry wymagane, konfiguracja oraz inne wymagania zamawiającego wyszczególnione

Bardziej szczegółowo

A. ZESTAWY KOMPUTEROWE

A. ZESTAWY KOMPUTEROWE DOA.III.272.1.92.2011 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA ZESTAWY KOMPUTEROWE I KOMPUTERY PRZENOŚNE A. ZESTAWY KOMPUTEROWE ZESTAW KOMPUTEROWY I szt. 49 1. Komputer

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Laserowa min. 1600dpi z rolką na PS2 lub USB. Zgodna z zaproponowanym procesorem

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Laserowa min. 1600dpi z rolką na PS2 lub USB. Zgodna z zaproponowanym procesorem Załącznik Nr 2 do SIWZ... Pieczątka firmowa wykonawcy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. 1. Stacje robocze: ilość sztuk - 2 Napęd optyczny Karta sieciowa Klawiatura Mysz DVD-RW FastEthernet 100Mb

Bardziej szczegółowo