Radio PiK S.A. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Radio PiK S.A. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZO-261-08-2013"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na na dostawę 30 sztuk komputerów biurowych stacjonarnych klasy PC, 35 sztuk monitorów, 4 sztuk tabletów, 1 notebooka. znak sprawy: ZO Postępowanie o zamówienie publiczne na dostawy jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zatwierdzam... Podpis Kierownika Jednostki Zamawiający: Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Bydgoszczy Polskie Radio Pomorza i Kujaw Spółka Akcyjna ul. Gdańska Bydgoszcz Dostawa 30 sztuk komputerów biurowych stacjonarnych klasy PC, 35 sztuk monitorów, 4 sztuk tabletów, 1 notebooka 1

2 SPIS TREŚCI strona 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA TERMIN OBOWIĄZYWANIA UMOWY OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW DOKUMENTY SKŁADAJĄCE SIĘ NA OFERTĘ INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW OSOBA UPRAWNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ: A. MINIMALNE WYMAGANIA DLA 30 SZTUK KOMPUTERÓW BIUROWYCH STACJONARNYCH KLASY PC 12 B. MINIMALNE WYMAGANIA DLA 35 SZTUK MONITORÓW C. MINIMALNE WYMAGANIA DLA 4 SZTUK TABLETÓW D. MINIMALNE WYMAGANIA DLA 1 NOTEBOOKA E. WARUNKI GWARANCJI F. INNE 16 Dostawa 30 sztuk komputerów biurowych stacjonarnych klasy PC, 35 sztuk monitorów, 4 sztuk tabletów, 1 notebooka 2

3 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Bydgoszczy Polskie Radio Pomorza i Kujaw Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy, adres: Bydgoszcz, ul. Gdańska 48-50, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS Zarząd: Prezes Zarządu: Michał Jagodziński, Wysokość kapitału zakładowego i wpłaconego ,00 zł. NIP , Regon: TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony. 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 3.1. Przedmiot zamówienia Wspólny Słownik Zamówień CPV: Główny przedmiot Dodatkowe przedmioty Komputer biurkowy Komputer Tablet Komputery przenośne Wyświetlacze płaskie Przedmiotem zamówienia jest: dostawa 30 sztuk komputerów biurowych stacjonarnych klasy PC, 35 sztuk monitorów, 4 sztuki tabletów, 1 notebooka.. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zamieszczony w załączniku nr 1 do SIWZ Inne ustalenia a) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. b) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. c) Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7) ustawy. d) Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. e) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 4. TERMIN OBOWIĄZYWANIA UMOWY Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie 14 dni od podpisania umowy z Wykonawcą. 5. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 5.1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki: Dostawa 30 sztuk komputerów biurowych stacjonarnych klasy PC, 35 sztuk monitorów, 4 sztuk tabletów, 1 notebooka 3

4 a) spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy; 5.2. Ocena spełnienia powyższych warunków zostanie dokonana na podstawie dokumentów wymienionych w pkt 6.1 SIWZ. 6. DOKUMENTY SKŁADAJĄCE SIĘ NA OFERTĘ 6.1. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo oświadczenie że Wykonawca nie prowadzi działalności gospodarczej i ubiega się o zawarcie umowy ramowej jako osoba fizyczna; b) oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy na załączniku nr 3 do SIWZ; c) listę podmiotów lub informację o nienależeniu do grupy kapitałowej na załączniku nr 4 do SIWZ; d) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia właściwego Urzędu Skarbowego o braku zaległości w opłacaniu zobowiązań z tytułu podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego, odpowiednio w zależności od rodzaju podmiotu od osób prawnych lub fizycznych. e) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o braku zaległości w zapłacie składek na ubezpieczenia społeczne. W przypadku składania dokumentów przez podmiot mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dopuszcza się załączenie do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu dokumentów równoważnych POZOSTAŁE DOKUMENTY: a) wypełniony Formularz oferty na załączniku nr 2 do SIWZ; b) wypełniony formularz Parametry techniczne oferowanego sprzętu na załączniku nr 6 do SIWZ, c) wypełnione Oświadczenie o warunkach gwarancji na załączniku nr 5 do SIWZ, d) dokument potwierdzający że Wykonawca stosuje normy ISO 9001 w związku z wymaganiem zawartym w Załączniku nr 1 (Opis przedmiotu zamówienia) ust. E. pkt. 6. e) w przypadku, gdy ofertę w imieniu Wykonawcy podpisuje pełnomocnik, wymagane jest załączenie do oferty pełnomocnictwa określającego jego zakres i podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy; f) w przypadku składania oferty wspólnej, Wykonawcy zobowiązani są wskazać pełnomocnika stosownie do postanowień art. 23 ust. 2 ustawy, a ponadto każdy z nich powinien załączyć dokumenty z pkt. 6.1.a) do 6.1 b) SIWZ. 6.3 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 6.1.a) składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się ww. dokumentu, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Ww. dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dostawa 30 sztuk komputerów biurowych stacjonarnych klasy PC, 35 sztuk monitorów, 4 sztuk tabletów, 1 notebooka 4

5 6.4. Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu wyznaczonym przez Zamawiającego jako termin uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów Zamawiający może wezwać także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy POZOSTAŁE WYMAGANIA Forma składanych dokumentów musi uwzględniać zapisy punktu 11 niniejszej SIWZ. 7. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW W przedmiotowym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pocztą elektroniczną na adres Wymagane jest każdorazowe zwrotne potwierdzenie otrzymania informacji. 8. OSOBA UPRAWNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI Jakub Dirska tel. (52) , tel. kom , Roman Pawlak tel. (52) , tel. kom , 9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 9.1. Zamawiający wymaga by oferta była zabezpieczona wadium w wysokości 3.000,00 zł 9.2. Wadium wpłaca/wnosi się przed upływem terminu składania ofert w następujących formach (w zależności od preferencji Wykonawcy): a) pieniądzu, wpłaconym na konto: Nazwa odbiorcy: Radio PiK S.A. ul. Gdańska Bydgoszcz Bank: PEKAO S.A. II Oddział w Bydgoszczy Nr , b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości W przypadku wnoszenia wadium wykonania umowy w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, koniecznym jest, aby gwarancja obejmowała odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez wykonawcę, określone w art. 46 ust. 5 ustawy. Dostawa 30 sztuk komputerów biurowych stacjonarnych klasy PC, 35 sztuk monitorów, 4 sztuk tabletów, 1 notebooka 5

6 Koniecznym jest również, aby gwarancja obejmowała cały okres związania ofertą określony w SIWZ. W przypadku, gdy gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa nie spełni któregokolwiek ze wskazanych powyżej wymogów, Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż w pkt 9.2. a), Zamawiający wymaga dołączenia oryginału dokumentu do oferty, gdyby zaoferowana forma zabezpieczenia przewidywała, iż do realizacji uprawnień przez Zamawiającego wymaga się przedłożenia oryginału dokumentu Nie wniesienie wadium, wniesienie wadium po terminie składania ofert, naruszenie formy oraz miejsca wniesienia wadium skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY Wykonawca winien dokładnie zapoznać się ze wszystkimi zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ i być zgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej ilości ofert lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej Oferta powinna być czytelna, napisana w języku polskim, sporządzona w postaci wydruku komputerowego, może być napisana na maszynie do pisania lub ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości Zaleca się, aby każda kartka oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a w Formularzu oferty umieszczona informacja z ilu kolejno ponumerowanych stron składa się oferta wraz z załącznikami Zaleca się, aby kartki oferty były trwale ze sobą połączone (przez trwałe połączenie rozumie się w szczególności bindowanie lub zszycie), z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt Wszelkie zmiany w tekście oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) muszą być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na formularzach sporządzonych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że ich treść, a także opis kolumn i wierszy odpowiadać będą formularzom określonym przez Zamawiającego Formularz oferty oraz załączniki muszą być wypełnione i podpisane przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy Wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty muszą być złożone w oryginale lub kopii (z wyjątkiem potwierdzenia wniesienia wadium, o którym mowa w pkt. 9.4.). Każda strona dokumentu złożonego w formie kopii musi być opatrzona klauzulą: ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM i podpisana przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Dostawa 30 sztuk komputerów biurowych stacjonarnych klasy PC, 35 sztuk monitorów, 4 sztuk tabletów, 1 notebooka 6

7 Informacje składane w trakcie postępowania, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: Dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153 poz z późn. zm.). Informacje te winny być umieszczone w innej, osobnej wewnętrznej kopercie, odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie. Kartki należy ponumerować w taki sposób, aby umożliwić ich dopasowanie do pozostałej części oferty (należy zachować ciągłość numeracji kartek oferty). Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie oznaczonej w następujący sposób: Radio PiK S.A. ul. Gdańska Bydgoszcz z dopiskiem Oferta dostawa komputerów ZO Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Zmiany lub wycofanie winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu winno być opakowane tak, jak oferta, a koperta zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazami odpowiednio: ZMIANA lub WYCOFANIE Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 12. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, ul. Gdańska 48-50, Bydgoszcz w sekretariacie: b) oferty można składać wyłącznie w godzinach 8:30-15:30; c) w przypadku przekazywania oferty za pomocą kuriera, kurier zobowiązany będzie do dostarczenia jej do sekretariatu w siedzibie zamawiającego Termin składania ofert upływa dnia r. o godz. 11:00. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, w dniu, w którym upływa termin składania ofert, o godz. 11:15 do siedziby Zamawiającego, ul. Gdańska 48-50, sala reprezentacyjna na parterze budynku nr Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny (prowizji) i deklarowanej wartości sprzedaży zawarte w ofertach. Informacje te zostaną odnotowane w protokole postępowania. 13. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY Cena oferty winna być obliczona w następujący sposób: a) Cena oferty brutto jest sumą cen jednostkowych wszystkich elementów wchodzących w skład zamówienia. Zamawiający podczas oceny oferty bierze pod uwagę łączną cenę oferty brutto. Dostawa 30 sztuk komputerów biurowych stacjonarnych klasy PC, 35 sztuk monitorów, 4 sztuk tabletów, 1 notebooka 7

8 b) Cena oferty brutto musi zawierać wszystkie składniki jakie składają się na wynagrodzenie Wykonawcy. 14. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o następujące kryteria: a) Cena oferty brutto 70 %, b) Okres gwarancji 30 % Poszczególnych kryteriach zostaną zastosowane następujące zasady: a) W kryterium cena oferty brutto zostanie zastosowany wzór: (cena brutto minimalna/cena brutto oferty badanej) x 100 pkt x 70% Przez określenie cena brutto minimalna zamawiający rozumie najniższą wartość zaoferowaną przez Wykonawcę spośród badanych ofert. maksymalna liczba punktów jakie oferta może uzyskać w ramach tego kryterium wynosi 70. b) W kryterium okres gwarancji zostanie zastosowany wzór: (ilość badana / ilość max) x 100 pkt x 30% Przez określenie okres gwarancji zamawiający rozumie ilość miesięcy. Przez określenie ilość max zamawiający rozumie największą ilość miesięcy okresu gwarancji zaoferowaną przez Wykonawcę spośród badanych ofert. Oferty z czasem gwarancji mniejszym niż 36 miesięcy zostaną odrzucone. maksymalna liczba punktów jakie oferta może uzyskać w ramach tego kryterium wynosi Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami W oparciu o powyższe kryteria opisane wzorami zostanie sporządzone zbiorcze zestawienie oceny ofert. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej 15. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Po wyborze Wykonawcy, a przed zawarciem umowy, Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą będzie zobowiązany do przedłożenia oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę bądź upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy: c) dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy; d) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przedłożą umowę regulującą współpracę tych Wykonawców. Dostawa 30 sztuk komputerów biurowych stacjonarnych klasy PC, 35 sztuk monitorów, 4 sztuk tabletów, 1 notebooka 8

9 16. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 5 % ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie dotyczącej odpowiednich części zamówienia nr 1,2 lub 3. Dla części 4 zamówienia Zamawiający nie wymaga wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wykonawca wnosi zabezpieczenie w jednej lub kilku następujących formach (w zależności od wyboru Wykonawcy): e) pieniądzu, wpłaconym na konto: Nazwa odbiorcy: Radio PiK S.A. ul. Gdańska Bydgoszcz Bank: PEKAO S.A. II Oddział w Bydgoszczy Nr , f) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; g) gwarancjach bankowych; h) gwarancjach ubezpieczeniowych; i) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja ta powinna być nieodwołalna, bezwarunkowa i płatna na pierwsze żądanie Zamawiającego. Zobowiązanie wynikające dla banku/ubezpieczyciela udzielającego takiej gwarancji pozostaje dla niego wiążące przez okres wykonywania Umowy, przedłużony o okres 30 dni W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej albo w formie poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, podmiot udzielający gwarancji lub poręczenia oraz warunki gwarancji lub poręczenia muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego Jeżeli zabezpieczenie nie zostanie zarachowane na pokrycie roszczeń Zamawiającego, zostanie zwrócone w terminie 30 dni od daty wykonania zamówienia i uznanie przez Zamawiającego za należycie wykonane Zamawiający jest uprawniony do pozostawienia kwoty stanowiącej 30% wysokości zabezpieczenia, na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji za wady przedmiotu umowy Kwota, o której mowa w ust. 5, jeżeli nie zostanie zarachowana na pokrycie roszczeń Zamawiającego, będzie zwrócona Wykonawcy w terminie 14 dni po upływie okresu gwarancji i rękojmi Koszt ustanowienia i zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy obciąża Wykonawcę Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowywać będzie na rachunku bankowym. Zabezpieczenie to zostanie zwrócone Wykonawcy wraz z odsetkami, wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, po pomniejszeniu o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizję bankową za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja ta powinna być nieodwołalna, bezwarunkowa i płatna Dostawa 30 sztuk komputerów biurowych stacjonarnych klasy PC, 35 sztuk monitorów, 4 sztuk tabletów, 1 notebooka 9

10 na pierwsze żądanie Zamawiającego. Zobowiązanie wynikające dla banku/ ubezpieczyciela udzielającego takiej gwarancji pozostaje dla niego wiążące przez okres wykonywania Umowy, przedłużony o okres 30 dni Jeżeli w okresie od podpisania umowy do dnia odbioru końcowego nie ujawnią się żadne wady lub usterki w przedmiocie wykonania umowy, Zamawiający wyrazi zgodę na zwolnienie ww. zabezpieczenia do wysokości 70%. 30% pozostanie na zabezpieczenie z tytułu udzielonej gwarancji oraz rękojmi i zostanie zwolnione spod zabezpieczenia w terminie 14 dni od daty upływu terminu gwarancji i rękojmi, o ile nie ujawnią się wady powodujące konieczność wykonania napraw gwarancyjnych lub napraw objętych rękojmią W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej albo w formie poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, podmiot udzielający gwarancji lub poręczenia oraz warunki gwarancji lub poręczenia muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego. 17. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych W załączniku nr 7do SIWZ zawarto pełny tekst umowy z Wykonawcą. 18. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. W odniesieniu do art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków umowy na etapie jej realizacji w zakresie: j) terminu realizacji pod warunkiem że zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności gdy przedłuża się procedura postępowania będąca wynikiem zastosowania środków ochrony prawnej albo realizowane jest zamówienie dodatkowe, k) wynagrodzenia umownego pod warunkiem, że zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, jeżeli stwierdzone przy odbiorze końcowym wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem wynagrodzenie Wykonawcy zostanie obniżone odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej. Obniżenie wynagrodzenia nastąpi w takim stosunku, w jakim wartość przedmiotu umowy bez wad pozostaje do wartości przedmiotu umowy z wadami. jeżeli stwierdzone przy odbiorze końcowym wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem zamawiający może od umowy odstąpić w części, w której Wykonawca dostarczył sprzęt uniemożliwiający użytkowanie. l) podwykonawców pod warunkiem, że zmiana wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy 19. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ: Nr 1. Opis przedmiotu zamówienia Nr 2. Formularz oferty Dostawa 30 sztuk komputerów biurowych stacjonarnych klasy PC, 35 sztuk monitorów, 4 sztuk tabletów, 1 notebooka 10

11 Nr 3. Oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Nr 4. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej / oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej Nr 5. Oświadczenie o warunkach gwarancji Nr 6. Parametry techniczne oferowanego sprzętu Nr 7. Umowa sprzedaży Dostawa 30 sztuk komputerów biurowych stacjonarnych klasy PC, 35 sztuk monitorów, 4 sztuk tabletów, 1 notebooka 11

12 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA KODY CPV: Główny przedmiot Komputer biurkowy Komputer Tablet Komputery przenośne Dodatkowe przedmioty Wyświetlacze płaskie Przedmiotem zamówienia jest: dostawa 30 sztuk komputerów biurowych stacjonarnych klasy PC, 35 sztuk monitorów, 4 sztuki tabletów, 1 notebook. Urządzenia muszą spełniać łącznie wszystkie poniższe wymagania. A. Minimalne wymagania dla 30 sztuk komputerów biurowych stacjonarnych klasy PC 1. Typ: Komputer stacjonarny 2. Zastosowanie: 2.1. Komputery szt.29 (4 GB RAM) - będą wykorzystywane do montażu (Xtrack, Marwin) i emisji dźwięku, oraz zarządzania zasobami dźwiękowymi (Control PiK, D accord) przez oprogramowanie zgodne z systemem Microsoft Windows 7 Professional 32 bit, kontrolujące sprzęt wykorzystywany przez Zamawiającego, a także dla potrzeb aplikacji biurowych i korzystania z Internetu. Będą działały w ramach domeny Microsoft Active Directory (AD) osadzonej na serwerach Microsoft Windows Muszą w pełni i prawidłowo interpretować pakiety instalacyjne, ustawienia GPP i GPO dystrybuowane przez domenę AD, przygotowane dla systemów Microsoft Windows 7 Professional 32 bit SP1 OEM PL, wykorzystywane do konfiguracji systemów operacyjnych Zamawiającego Komputer szt 1 (16 GB RAM) będzie wykorzystywany do pracy z systemem enowa wraz z modułem analiz wielowymiarowych oraz do montażu i emisji dźwięku, oraz zarządzania zasobami dźwiękowymi (Control PiK, D accord) przez oprogramowanie zgodne z systemem Microsoft Windows 7 Professional 64 bit, kontrolujące sprzęt wykorzystywany przez Zamawiającego, a także dla potrzeb aplikacji biurowych i korzystania z Internetu. Będzie działał w ramach domeny Microsoft Active Directory (AD) osadzonej na serwerach Microsoft Windows Musi w pełni i prawidłowo interpretować pakiety instalacyjne, ustawienia GPP i GPO dystrybuowane przez domenę AD, przygotowane dla systemów Microsoft Windows 7 Professional 64 bit SP1 OEM PL, wykorzystywane do konfiguracji systemów operacyjnych Zamawiającego. 3. Procesor: dowolny procesor klasy x86 uzyskujący wynik co najmniej 7000 punktów w aplikacji testującej Passmark CPU mark (wyniki testów różnych procesorów dostępne na stronie 4. Płyta główna: Chipset rekomendowany przez producenta procesora. Minimum 4 złącza pamięci RAM, w tym 2 wolne. 5. Pamięć operacyjna: typu DDR3, w konfiguracji Dual Channel, rekomendowana przez producenta płyty głównej Komputery 29 szt (4 GB RAM).: Pojemność minimum 4 GB, obsługiwana przez komputer pojemność pamięci przynajmniej 16 GB Komputer 1 szt (16 GB RAM).: Pojemność minimum 16 GB, obsługiwana przez komputer pojemność pamięci przynajmniej 32 GB. Dostawa 30 sztuk komputerów biurowych stacjonarnych klasy PC, 35 sztuk monitorów, 4 sztuk tabletów, 1 notebooka 12

13 6. Pamięć masowa: Dysk twardy o pojemności minimum 500 GB, SATA 6.0 Gb/s, prędkość obrotowa talerzy przynajmniej 7200 obr./min, bufor minimum 64 MB, z technologiami NCQ i SMART, uzyskujący wynik co najmniej 1000 punktów w aplikacji testującej Passmark CPU mark (wyniki testów różnych dysków dostępne na stronie 7. Grafika: Powinna wspierać technologię DirectX w wersji 11 i OpenGL w wersji 3.0. Powinna być możliwość jednoczesnego podłączenia dwóch monitorów, oba przez łącza cyfrowe z możliwością rozszerzenia pulpitu minimum do wielkości sumy rozdzielczości dwóch monitorów Full HD. Przynajmniej jedno złącze powinno być standardu DVI. 8. Karta sieciowa: Wymagana karta sieciowa w standardzie Ethernet 10/100/1000 Mb/s, ze złączem RJ- 45 oraz obsługą WakeOnlan. 9. Karta dźwiękowa: Karta dźwiękowa (dopuszczalna zintegrowana z płytą główną) pracująca w standardzie High Definition, zgodna z AC 97. Wyposażona minimum w 1 analogowe wyjście audio, 1 analogowe wejście liniowe i 1 analogowe wejście mikrofonowe oraz gniazda słuchawek i mikrofonu wyprowadzone na przedni panel obudowy. Wszystkie wejścia i wyjścia analogowe muszą być dostępne w systemie operacyjnym jako zasoby jednej karty dźwiękowej. 10. Napęd optyczny: Napęd umożliwiający zapis i odczyt DVD +/-RW Dual Layer o prędkości 16x z dyskami DVD i 40x z dyskami CD. 11. Przynajmniej jedno nie zajęte złącze PCI 32-bit 33MHz oraz jedno złącze PCI EXPRES. 12. Dodatkowe złącza: Co najmniej 8 portów USB 2.0, w tym minimum 2 z przodu obudowy, minimum 1 port USB 3.0, minimum 1 port esata, minimum 1 port szeregowy (COM), minimum 1 port równoległy (LPT). 13. Obudowa: Umożliwiająca instalowanie kart rozszerzeń pełnej wysokości, jak również wymianę każdego podzespołu bez potrzeby demontażu innych podzespołów. Przystosowana do pracy w poziomie i pionie, z wbudowanym zasilaczem o mocy co najmniej 300W z certyfikatem bezpieczeństwa CE i aktywnym PFC, z możliwością podłączenia minimum 3 urządzeń SATA. 14. Ergonomia: Poziom hałasu, określony zgodnie z normą ISO 9296 / ISO 7779 w dba przy pracy w trybie Idle, maksymalnie 30 dba potwierdzone certyfikatem lub oświadczeniem producenta. 15. Mysz optyczna z dwoma przyciskami i rolką, ze złączem USB, o rozdzielczości 1000 DPI i przewodem o minimalnej długości 1,75m. 16. Klawiatura na złączu USB, z hubem USB, z dwoma dodatkowymi portami USB z wydzielonymi blokami klawiszy numerycznych, blokiem klawiszy strzałek/poruszania kursorem i blokiem klawiszy edycji/nawigacji w tekście,. 17. Głośniki stereo, wbudowane w monitor albo wolnostojące, aktywne, z wbudowanym zasilaczem AC 230V/50Hz i z gniazdem typu Jack 3,5 mm do podłączania słuchawek. Przy czym słuchawki powinny otrzymywać sygnał z wbudowanego w głośniki wzmacniacza. 18. Komputer zgodny z Microsoft HCL dla Windows 7 Professional. 19. Dostęp do aktualnych sterowników zainstalowanych w komputerze urządzeń, realizowany poprzez podanie identyfikatora klienta lub modelu komputera, lub numeru seryjnego komputera, na dedykowanej przez producenta stronie internetowej należy podać adres strony oraz sposób realizacji wymagania. 20. Kabel zasilający. 21. Dokumentacja techniczna do każdego komputera. 22. System operacyjny w polskiej wersji językowej: Komputery 29 szt (4 GB RAM): sprawdzonym przez zamawiającego systemem operacyjnym spełniającym podane parametry jest Microsoft Windows 7 Professional 32 bit SP1 OEM PL Komputer 1 szt. (16 GB RAM): sprawdzonym przez zamawiającego systemem operacyjnym spełniającym podane parametry jest Microsoft Windows 7 Professional 64 bit SP1 OEM PL. Dostawa 30 sztuk komputerów biurowych stacjonarnych klasy PC, 35 sztuk monitorów, 4 sztuk tabletów, 1 notebooka 13

14 B. Minimalne wymagania dla 35 sztuk monitorów 1. Monitor LCD z matrycą aktywną. 2. Przekątna ekranu (aktywny obszar wyświetlania) co najmniej " 20 sztuk, '' 15 sztuk, 3. Rozdzielczość matrycy co najmniej 1920 x 1080 / 60 Hz. (WŁASNA). 4. Kontrast co najmniej 500 : 1, jasność co najmniej 250 cd/m Czas reakcji maksymalnie 5 ms. 6. Kąty widzenia wyświetlanego obrazu 160º w poziomie i 160º w pionie. 7. Złącza D-Sub, HDMI, DVI-D. 8. Spełniane normy: ISO Klasa II, TCO Zasilacz z certyfikatem bezpieczeństwa CE. 10. Wszystkie parametry wyświetlania obrazu ustawiane bez udziału komputera, przy pomocy OSD. 11. Komplet kabli zasilających oraz kable do podłączenia do grafiki komputera D-Sub, DVI, HDMI. C. Minimalne wymagania dla 4 sztuk tabletów 1. Wyświetlacz o wielkości od 9,7 do 10.7 z rozdzielczością dłuższego boku nie mniejszą niż 1280 pikseli, ekran pojemnościowy. 2. Procesor czterordzeniowy, minimum 1,4 GHz lub równoważny. 3. Pamięć RAM minimum 2 GB. 4. Pamięć wbudowana minimum 16 GB rozszerzalna przez czytnik kart pamięci microsd. 5. System operacyjny zapewniający wsparcie dla SSL VPN z trybem tunelowania i posiadający możliwość zainstalowania bezpłatnego firmowego oprogramowania Forti Client pochodzącego od producenta Forti-Net. Sprawdzonym przez zamawiającego systemem operacyjnym spełniającym podane parametry jest Android w wersji co najmniej lub z możliwością instalacji tej wersji. 6. Praca w trybie GSM w częstotliwościach 850/900/1800/1900 MHz. 7. Praca w trybie WCDMA w częstotliwościach 850/900/1900/2100 MHz. 8. Praca w trybie WiFi w standardzie b/g/n. 9. Aparat fotograficzny główny minimum 5 Mpx z lampą błyskową, przedni minimum 2 Mpx. 10. Odbiornik GPS. 11. Akcelerometr. 12. Bluetooth. 13. Czujnik światła. 14. Wbudowane głośniki stereo oraz wyjście słuchawkowe. 15. Waga maksymalnie 600g. 16. Czas pracy na baterii min. 6h. 17. Kolor szary lub czarny. Dostawa 30 sztuk komputerów biurowych stacjonarnych klasy PC, 35 sztuk monitorów, 4 sztuk tabletów, 1 notebooka 14

15 D. Minimalne wymagania dla 1 notebooka 1. Typ: komputer przenośny. 2. Zastosowanie: komputer będzie wykorzystywany do pracy z systemem enowa wraz z modułem analiz wielowymiarowych oraz do montażu i emisji dźwięku, oraz zarządzania zasobami dźwiękowymi (Control PiK, D accord) przez oprogramowanie kontrolujące sprzęt wykorzystywany przez Zamawiającego, a także dla potrzeb aplikacji biurowych i korzystania z Internetu. Będzie działał w ramach domeny Microsoft Active Directory (AD) osadzonej na serwerach Microsoft Windows Musi w pełni i prawidłowo interpretować pakiety instalacyjne, ustawienia GPP i GPO dystrybuowane przez domenę AD, przygotowane dla systemów Microsoft Windows 8 w wersji Professional, wykorzystywane do konfiguracji systemów operacyjnych Zamawiającego 3. Ekran: przekątna wyświetlacza 17, podświetlanie LED, rozdzielczość 1920x1080 pikseli. 4. Procesor: dowolny procesor uzyskujący wynik co najmniej 7500 punktów w aplikacji testującej Passmark CPU mark (wyniki testów różnych procesorów dostępne na stronie 5. Pamięć operacyjna: pojemność co najmniej 8GB RAM. 6. Dysk twardy: pojemność co najmniej 500GB. 7. Karta graficzna: dedykowana karta graficzna z własną pamięcią 2GB lub więcej. 8. Waga: do 3,6 kg. 9. Karta WIFI do obsługi sieci bezprzewodowej typu (b/g/n). 10. Karta sieciowa w standardzie Ethernet 10/100/1000 Mb/s, ze złączem RJ Nagrywarka DVD-RW. 12. Wyjście D-SUB. 13. Wyjście HDMI. 14. Minimum 4 porty USB 2.0 lub wyższe w tym przynajmniej 1 port USB Czytnik kart pamięci. 16. Wbudowana kamera internetowa. 17. Wbudowany mikrofon. 18. Wbudowane głośniki stereo. 19. Moduł bluetooth 2.0 lub nowszy. 20. Zasilacz do w/w notebooka w zestawie. 21. System operacyjny w polskiej wersji językowej: preinstalowany zgodny z parametrami związanymi z zastosowaniem opisanym w pkt. 2, którego okres podstawowego wsparcia producenta jest dłuższy niż do roku Sprawdzonym przez zamawiającego systemem operacyjnym spełniającym podane parametry jest Windows 8 Professional. Akcesoria dostarczone razem z laptopem. 22. Optyczna mysz na złączu USB o rozdzielczości co najmniej 800dpi, krótki przewód najwyżej 0,5 m, 2 przyciski ze scrollem, standardowe wymiary. 23. Torba do powyższego notebooka w zestawie. Dostawa 30 sztuk komputerów biurowych stacjonarnych klasy PC, 35 sztuk monitorów, 4 sztuk tabletów, 1 notebooka 15

16 E. WARUNKI GWARANCJI 1. 3 lata od daty dostawy w miejscu instalacji komputera. 2. Usunięcie awarii następny dzień roboczy po otrzymaniu zgłoszenia. 3. Przyjmowanie zgłoszeń w dni robocze w godzinach 8:00 16:00, telefonicznie, faksem, z natychmiastowym potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia przez W przypadku braku możliwości naprawy w w/w terminie, podstawienie sprzętu zastępczego o nie gorszych parametrach technicznych. 5. Serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta 6. Serwis urządzeń musi być realizowany zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001 do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający, że serwis urządzeń będzie realizowany zgodnie z tą normą. F. INNE 1. Wszystkie dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe, pochodzić z bieżącej produkcji, wyposażone w dokumentację użytkową w języku polskim lub angielskim. 2. Wszystkie dostarczane urządzenia muszą posiadać deklarację CE. 3. Zamawiający dopuszcza zastąpienie urządzeń i oprogramowania ze wskazanymi znakami towarowymi, patentami lub pochodzeniem, wymienionymi w opisie przedmiotu zamówienia, urządzeniami i oprogramowaniem równoważnymi, tzn. nie powodującymi zmian w funkcjonalności, o identycznych parametrach technicznych określonych w opisie przedmiotu zamówienia, o nie mniejszej trwałości i nie wyższych kosztach eksploatacji oraz posiadającymi nie krótszą gwarancję. W przypadku zastosowania takich rozwiązań Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokumenty świadczące o ich równoważności ze wskazanymi przez zamawiającego. Dostawa 30 sztuk komputerów biurowych stacjonarnych klasy PC, 35 sztuk monitorów, 4 sztuk tabletów, 1 notebooka 16

17 ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ Wykonawca pieczęć wykonawcy Zamawiający: Polskie Radio-Regionalna Rozgłośnia w Bydgoszczy "Polskie Radio Pomorza i Kujaw" S.A. ul. Gdańska Bydgoszcz FORMULARZ OFERTY Składając ofertę w postępowaniu o zawarcie umowy ramowej na usługi pozyskiwania kontrahentów na dostawę 30 sztuk komputerów biurowych stacjonarnych klasy PC, 35 sztuk monitorów, 4 sztuki tabletów, 1 notebooka (znak sprawy ZO ): 1. OFERUJĘ/OFRUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym SIWZ za: Cenę netto (bez podatku VAT) Podatek VAT w wysokości Cenę brutto (łącznie z podatkiem VAT): zł zł zł 2. OŚWIADCZAMY, że na wady w przedmiocie zamówienia udzielona zostaje rękojmia oraz gwarancja jakości na okres... miesięcy od daty końcowego odbioru przedmiotu umowy (nie mniej niż 36 miesięcy). 3. OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji spółki / konsorcjum* dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący:.. (Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę: spółki cywilne lub konsorcja) 4. OŚWIADCZAMY, że dostarczony sprzęt będzie fabrycznie nowy, w pełni sprawny, wolny od wad prawnych i fizycznych, odpowiadający standardom jakościowym i technicznym wynikającym z funkcji i przeznaczenia sprzętu. 5. OŚWIADCZAMY, że zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy. 6. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z SIWZ i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania. 7. UWAŻAMY się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ, czyli przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 8. ZAMÓWIENIE zamierzamy zrealizować sami*/z udziałem Podwykonawców*. Dostawa 30 sztuk komputerów biurowych stacjonarnych klasy PC, 35 sztuk monitorów, 4 sztuk tabletów, 1 notebooka 17

18 Udział prac Podwykonawców wyniesie... % wartości usług objętego niniejszą Ofertą, przy realizacji następującego zakresu: * (*niepotrzebne skreślić). 9. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy, które stanowią załącznik nr 6 SIWZ i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w tym załączniku warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 10. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres:... Osoba odpowiedzialna nr tel.:..., fax.: OFERTĘ niniejszą składam/składamy na... kolejno ponumerowanych stronach. 12. ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są: 1. Parametry techniczne oferowanego sprzętu 2. Oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy PZP 3. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej / oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej 4. Oświadczenie o warunkach gwarancji dn miejscowość data podpis wykonawcy lub upełnomocnionego przedstawiciela (przedstawicieli) wykonawcy Dostawa 30 sztuk komputerów biurowych stacjonarnych klasy PC, 35 sztuk monitorów, 4 sztuk tabletów, 1 notebooka 18

19 ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ pieczęć wykonawcy OŚWIADCZENIE ZGODNIE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY PZP Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę 30 sztuk komputerów biurowych stacjonarnych klasy PC, 35 sztuk monitorów, 4 sztuki tabletów, 1 notebooka (znak sprawy: ZO ) oświadczamy, że: 1. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;* przedstawiamy pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia nam potencjału technicznego i osób zdolnych od wykonania zamówienia.* (* - zaznaczyć właściwe krzyżykiem w kwadracie z lewej strony) 3. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4. nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego miejscowość data podpis wykonawcy lub upełnomocnionego przedstawiciela (przedstawicieli) wykonawcy Dostawa 30 sztuk komputerów biurowych stacjonarnych klasy PC, 35 sztuk monitorów, 4 sztuk tabletów, 1 notebooka 19

20 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ / OŚWIADCZENIE O BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ pieczęć wykonawcy lub nazwa i adres Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę 30 sztuk komputerów biurowych stacjonarnych klasy PC, 35 sztuk monitorów, 4 sztuki tabletów, 1 notebooka (znak sprawy: ZO ) oświadczam, że podmiot który reprezentuję: 1. nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 2 pkt 5) ustawy z dnia r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.)* 2. należy do grupy kapitałowej, o której mowa w w art. 24 ust 2 pkt 5) ustawy z dnia r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) w której skład wchodzą poniższe podmioty* 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) * niewłaściwe skreślić miejscowość data podpis wykonawcy lub upełnomocnionego przedstawiciela (przedstawicieli) wykonawcy Dostawa 30 sztuk komputerów biurowych stacjonarnych klasy PC, 35 sztuk monitorów, 4 sztuk tabletów, 1 notebooka 20

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY 85-128 BYDGOSZCZ UL. WAŁY JAGIELLOŃSKIE 4 TEL. 52 32 53 100 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN 1/2013 Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby

Bardziej szczegółowo

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym Katowice, dnia 12.05.2015.. ZATWIERDZAM 1. Informacje o Zamawiającym PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę 2 serwerów i/lub 1 laptopa z systemem operacyjnym w zakresach I - II dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15 Z A T W I E R D Z A M: Z upoważnienia Dyrektora Izby Celnej w Katowicach Zastępca Dyrektora młodszy inspektor celny /-/ Mariusz Gojny Katowice, dnia 20.11.2013 roku data zatwierdzenia: 2013-11-22 Numer

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Nr sprawy: VII G 261 / 7 / 13 Zamawiający: PROKURATURA OKRĘGOWA w Gdańsku ul. Wały Jagiellońskie 36 80-853 Gdańsk Nr telefonu /58/ 304 01 08 Nr faksu /58/ 304 01 08 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa

Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa www.zseil.edu.pl Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego Nr sprawy: ZP/02/11 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Świdnicka 53 50-030 Wrocław

CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Świdnicka 53 50-030 Wrocław CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Świdnicka 53 50-030 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Zawarcie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania komputerowego na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie Znak sprawy

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Oskara Langego w Zamościu

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Oskara Langego w Zamościu ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Oskara Langego w Zamościu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1 W YŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ZATWIERDZAM KANCLERZ WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH Dęblin, dnia 17 listopada 2014 r. mgr Waldemar Bieniek Nr sprawy Zp/pn/80/2014 Zamawiający: Wyższa

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1 W YŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ZATWIERDZAM KANCLERZ WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH Dęblin, dnia 17 listopada 2014 r. mgr Waldemar Bieniek Nr sprawy Zp/pn/80/2014 Zamawiający: Wyższa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach ZAPYTANIE OFERTOWE Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach Zamawiający - Sąd Rejonowy w Kartuzach ul. Kościuszki 26 83-300 Kartuzy Zatwierdził: Piotr Kryszewski Dyrektor

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Adres: Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin, Telefon: +48 91 440 34 23, faks: +48 91 440 34 41, NIP: 852-04-09-053,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ul. Filtrowa 1 00-611 WARSZAWA. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na:

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ul. Filtrowa 1 00-611 WARSZAWA. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ 00-611 WARSZAWA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania wraz z instalacją. Zatwierdził: ZASTĘPCA DYREKTORA ds. Organizacyjno-Administracyjnych

Bardziej szczegółowo

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA FILHARMONIA NARODOWA ZP/02/05/2015 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DZ 270-36/205 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, przy ul. Lubicz 25 A, tel: 2/42-00- 33, fax: 2/430-38-85, http://www.inig.pl,

Bardziej szczegółowo

CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław

CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Zawarcie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia Instytut Ogrodnictwa 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 tel. 46 833 20 21, fax 46 833 32 28 www.inhort.pl Nr postępowania: 86/ZP/2011 SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA DZIEKAN ul. Nowowiejska 21/25, 00-665 Warszawa, Gmach ITC, pok. 104 fax: +48 22 234 66 32, e-mail: zampub@meil.pw.edu.pl Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

zakup i dostarczenie sprzętu komputerowego

zakup i dostarczenie sprzętu komputerowego Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, fax. 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na zakup i dostarczenie sprzętu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego ul. Barbary 21A 40-053 Katowice tel. 48 32-743-84-01 faks 48 32-251-97-45 www.kzkgop.com.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Miasto Kalisz SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca postępowania pn.: Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem Specyfikację zatwierdzono: dnia 30.05.2014 roku PREZYDENT Miasta

Bardziej szczegółowo

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ BZU.IG.2291-39/15 SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 3 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 3 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O RÓWNOWARTOŚCI MNIEJSZEJ OD KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) IZBA CELNA WE WROCŁAWIU ul. Hercena 11 50-950 Wrocław Wrocław, dnia 08.11.2013r. Z A T W I E R D Z A M : data zatwierdzenia: 12.11.2013r. Na oryginale podpisał Z-ca Dyrektora Izby Celnej we Wrocławiu Leszek

Bardziej szczegółowo