BIOLOGIA - PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZESPÓŁ NAUCZYCIELI BIOLOGII:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIOLOGIA - PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZESPÓŁ NAUCZYCIELI BIOLOGII:"

Transkrypt

1 BIOLOGIA - PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZESPÓŁ NAUCZYCIELI BIOLOGII: mgr Monika Mazurek mgr Lucyna Skwarczyńska mgr Anna Świszcz mgr Agnieszka Chłopaś 1

2 RÓŻNICOWANIE WYMAGAŃ PROGRAMOWYCH Z BIOLOGII według programu nauczania Nr DKOS / 02 WYDAWNICTWO OPERON Przedmiotowy system oceniania jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2001r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych. PSO z biologii jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie. Pracę i postępy uczniów ocenia się na podstawie: wyników sprawdzianów testowych możliwie częstych, lecz krótkich, pisemnych opracowań własnych dotyczących tematów przygotowanych na podstawie literatury lub wyników przeprowadzonych obserwacji i doświadczeń, wygłaszania nie czytanych!- krótkich referatów, postępów w nauce wynikających z wkładu pracy ucznia oraz stopnia opanowania wiadomości i umiejętności, współpracy ucznia z innymi uczniami, uczestnictwa w dyskusjach, sprawności w rozwiązywaniu problemów, aktywności w realizacji zadań na terenie szkoły i poza nią, obowiązkowości i odpowiedzialności za przyjęte zadania. Wartość oceniania wzrasta dzięki różnorodności form i sposobów kontroli osiągnięć ucznia: stosować się będzie m.in. testy dydaktyczne, różnorodne prace pisemne, odpowiedzi ustne oraz prace z planszami, schematami i tekstami źródłowymi jak również prace domowe w różnej formie. Taki sposób oceniania maksymalnie przyczyni się do wdrożenia uczniów do systematycznej pracy, kształtowania postaw badawczych oraz umiejętności formułowania i prezentowania własnych poglądów, zarówno w mowie jak i w piśmie. Wyniki kontroli powinny wskazywać: stopień opanowania wiadomości w stosunku do kryteriów zawartych w wymaganiach szczegółowych wobec poszczególnych tematów, umiejętności posługiwania się zdobytymi wiadomościami w celu wyjaśniania ogólnych problemów biologicznych. 2

3 Zasadniczo przyjmuje się, że: Ocenę niedostateczną uzyskuje uczeń, który: nie ma podstawowych wiadomości i umiejętności koniecznych do kontynuowania nauki biologii, nie stara się, nawet w minimalny stopniu podporządkować stawianym wymaganiom, nie uczestniczy w pracy samokształceniowej. Ocenę dopuszczającą uzyskuje uczeń, który: opanował część wiadomości i umiejętności podstawowych, koniecznych do kontynuowania nauki biologii, stara się pracować w zespole, w minimalny sposób prowadzi pracę samokształceniową. Ocenę dostateczną uzyskuje uczeń, który: ma podstawowe osiągnięcia, wypełnia starannie, lecz mało aktywnie swoją rolę w pracach zespołowych, prowadzi w podstawowym stopniu pracę samokształceniową, nie wykazuje samodzielnych inicjatyw. Ocenę dobrą uzyskuje uczeń, który: opanował w pełnym zakresie wymagania podstawowe, rozszerza swoją wiedzę i doskonali umiejętności, aktywnie i twórczo uczestniczy w pracach zespołowych, prowadzi samokształcenie. Ocenę bardzo dobrą uzyskuje uczeń, który: opanował wymagania rozszerzone, uzupełnia wiedzę i zdobywa dodatkowe umiejętności, organizuje pracę w zespole, zgłasza twórcze projekty, prowadzi samokształcenie, jest twórczy i uczestniczy w konkursach biologicznych i działaniach prośrodowiskowych. Ocenę celującą uzyskuje uczeń, który: opanował w pełni rozszerzone wymagania, jest liderem i animatorem prac w zespole, zgłasza inicjatywy prośrodowiskowe i prozdrowotne, osiąga liczące się sukcesy w konkursach biologicznych lub tematycznie związanych z biologią np. ekologią, anatomią, fizjologią, higieną i zdrowiem człowieka. 3

4 Podczas kontroli i oceny należy odwoływać się do standardów, według których uczeń powinien: 1. wykazać się znajomością i rozumieniem podstawowych pojęć, praw, zjawisk i procesów: posługiwać się poprawną terminologią biologiczną, opisywać budowę i funkcje na różnych poziomach organizacji życia i u różnych organizmów, przedstawić i wyjaśnić zjawiska i procesy biologiczne, przedstawić i interpretować prawidłowości biologiczne. 2. stosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań teoretycznych i praktycznych: porównywać i charakteryzować budowę i funkcje na różnych poziomach organizacji życia i u różnych organizmów, porównywać i charakteryzować procesy i zjawiska biologiczne, analizować związki przyczynowo skutkowe między budową, funkcją a środowiskiem, określić potrzeby życiowe organizmów, ze szczególnym uwzględnieniem człowieka. 3. stosować metody badawcze w rozwiązywaniu problemów: formułować problemy badawcze, stawiać hipotezy i planować sposoby ich sprawdzania, analizować wyniki obserwacji i doświadczeń oraz wnioskować na ich podstawie, interpretować i przetwarzać informacje zapisane w postaci tekstów, rysunków, schematów, wykresów i tabel. 4. samodzielnie formułować i uzasadniać opinie i sądy na podstawie utrwalonych i podanych informacji: dokonać selekcji i krytycznej oceny faktów pod względem ich przydatności do uzasadniania opinii i sądów, wartościować działania dotyczące ważnych społecznie sprwa zdrowia, środowiska i wykorzystania badań naukowych. Kryteria oceny semestralnej ( rocznej ): 1. Ocenę semestralną ( roczną ) wystawia nauczyciel na tydzień przed klasyfikacją, uzasadniając ją na wniosek ucznia. 2. Uczeń i jego rodzice mogą prosić o dodatkowe wyjaśnienia do wystawionej oceny. 3. Ocena niedostateczna powinna być podana do wiadomości ucznia i jego rodziców na miesiąc przed klasyfikacją. Kontrakt z uczniami w sprawie zasad oceniania: 1. Podstawą wystawianych ocen: śródrocznej i końcowej powinny być: co najmniej 3 oceny bieżące ( dla zajęć edukacyjnych realizowanych w wymiarze 1 godz. tygodniowo), co najmniej 4 oceny bieżące ( dla zajęć w wymiarze 2 godz. tygodniowo). 2. W ocenianiu bieżącym przy ocenach: bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający można stosować + i Prace klasowe są obowiązkowe. 4

5 4. Nauczyciel informuje uczniów o ilości sprawdzianów pisemnych w semestrze i przewidywanym terminie ich realizacji oraz zakresie materiału, przykładowych zadaniach i poleceniach. 5. Prace pisemne uczniów powinny być poprawione przez nauczyciela do 2 tygodni i omówione na lekcji. 6. Sprawdziany powinny być zapowiedziane uczniom co najmniej tydzień wcześniej i wpisane do dziennika. 7. W przypadku nieobecności ucznia na sprawdzianie pisemnym ma on obowiązek zaliczyć sprawdzian w ciągu dwóch tygodni, w szczególnych przypadkach losowych uczeń może mieć ustalony drugi termin. 8. Poprawa prac klasowych jest dobrowolna i musi odbywać się w ciągu dwóch tygodni od rozdania prac. Uczeń pisze ją tylko raz. 9. Nieobecność na sprawdzianie pisemnym w I i II terminie uprawnia nauczyciela do wpisania oceny niedostatecznej. 10. Przy pisaniu pracy klasowej w drugim terminie kryteria nie zmieniają się. 11. Sprawdzone i ocenione prace klasowe przechowuje nauczyciel. Na prośbę ucznia lub jego rodzica nauczyciel umożliwia wgląd w pracę i uzasadnia ocenę. 12. Krótkie wypowiedzi pisemne uczniów (kartkówki) mogą być stosowane w ciągu semestru w dowolnych ilościach bez wcześniejszego informowania ucznia. Zakres takiej kartkówki może obejmować maksymalnie trzy jednostki dydaktyczne, czas jej trwania nie może przekraczać 20 minut. Kartkówki powinny być sprawdzone i oddane w ciągu dwóch tygodni. Ocena za kartkówkę nie podlega poprawie. 13. Ocenie podlegają również odpowiedzi ustne uczniów, zeszyt przedmiotowy oraz prace domowe i analiza źródeł biologicznych. 14. Ocenie podlega udział uczniów w konkursach i olimpiadach. Uczeń za udział w etapie szkolnym nagradzany jest oceną cząstkową-5, przejście do kolejnych etapów oceną cząstkową 6. Laureaci i finaliści otrzymują ocenę o jeden stopień wyższą od oceny proponowanej na koniec roku. 15. Oceny za sprawdziany ustala się procentowo: % - ocena niedostateczna (1) - 30% - 49% - ocena dopuszczająca (2) - 50% - 74% - ocena dostateczna (3) - 75% - 89% - ocena dobra (4) - 90% - 100% - ocena bardzo dobra (5) 16. Dopuszcza się dla zajęć realizowanych w wymiarze 2 lub 3 godzin tygodniowo dwukrotne nieprzygotowanie ucznia, a dla zajęć realizowanych w ciągu 1 godziny jedno nieprzygotowanie. Nauczyciel odnotowuje powyższy fakt w dzienniku, jeśli uczeń przekroczy ustalony limit otrzymuje ocenę niedostateczną. Za nieprzygotowanie do lekcji uważa się : brak podręcznika, zeszytu lub zadanych materiałów dodatkowych np. kart pracy, xero, nieodrobienie pracy domowej oraz nie przyswojenie wiedzy z poprzednich trzech jednostek lekcyjnych. 17. Aktywność uczniów na lekcjach premiowana jest +, za trzy + uczeń otrzymuje ocenę cząstkową 5. Uczeń może również w toku nauczania otrzymać (-), za np. brak książki, zeszytu, brak aktywności na lekcjach. Za trzy minusy uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. 18. Na koniec semestru nie przewiduje się całościowych, dodatkowych sprawdzianów pisemnych. 19. Oceny za poszczególne formy aktywności są odnotowane w dzienniku lekcyjnym przez nauczyciela. 20. Przy ocenie ucznia nauczyciel uwzględnia możliwości intelektualne, wkład pracy i zaangażowanie ucznia. 21. Wszystkie nieregułowane w PSO sprawy sporne będą razstrzygane zgodnie z WSO lub rozporządzeniem MEN. 5

6 Załącznikiem do powyższego przedmiotowego systemu oceniania są szczegółowe kryteria oceniania z biologii. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA BIOLOGIA POZIOM ROZSZERZONY Opracowany w oparciu o program DKOS /02 ZAKRES WYMAGAŃNA POSZCZEGÓLNE STOPNIE KLASA I DZIAŁ PROGRAMOWY I. Różnorodność życia na Ziemi. Klasyfikacja organizmów KONIECZNE (dopuszczający) -wyjaśnia, na czym polega klasyfikacja biologiczna organizmów -wie, na czym polega i jakie ma zalety podwójne nazewnictwo -wymienia główne taksowy systematyczne -podaje definicję gatunku -podaje przykłady gatunków -określa główne zadania systematyki i taksonomii PODSTAWOWE (dostateczny) -wskazuje zasadnicze kryteria wyróżniania pięciu Królestw świata żywego, podaje przykłady organizmów zaliczanych do każdego z nich -wyjaśnia, na czym opiera się system klasyfikacji organizmów -omawia zalety podwójnego nazewnictwa ROZSZERZAJĄCE (dobry) -charakteryzuje różne metody klasyfikowania organizmów oraz ocenia ich użyteczność-proponuje sposób klasyfikacji wybranej grupy organizmów -wymienia jednostki taksonomiczne we właściwej kolejności DOPEŁNIAJĄCE (bardzo dobry) -przedstawia graficznie przebieg ewolucji organizmów -rozróżnia sztuczne i naturalne systemy klasyfikacji organizmów -wyjaśnia zależność między filogenezą a współczesną systematyką organizmów -analizuje i ocenia metody badawcze wykorzystywane obecnie przez taksonomów -porównuje historyczne i współczesne sposoby klasyfikowania organizmów WYKRACZAJĄCE (celujący) -analizuje i ocenia metody badawcze wykorzystywane obecnie przez taksonomów Bakterie -wymienia cechy komórki prokariotycznej uwzględniając ich funkcję -określa środowisko życia i morfologię bakterii -podaje przykłady chorób bakteryjnych roślin, zwierząt i człowieka -wymienia podstawowe sposoby odżywiania, oddychania -określa sposoby zapobiegania chorobom bakteryjnym -wykazuje na przykładach zróżnicowanie morfologiczne -analizuje czynności życiowe bakterii -wyjaśnia, na czym polega proces nitryfikacji -podaje przykłady bakterii fotosyntetyzujących, nitryfikacyjnych, symbiotycznych, chorobotwórczych -określa rolę bakterii -określa pozycję systematyczną bakterii -ocenia znaczenie procesu nitryfikacji -analizuje rolę bakterii w obiegu węgla i azotu w przyrodzie -porównuje sposoby odżywiania bakterii autotroficznych, saprofitycznych i pasożytniczych -podaje systematykę bakterii -wykazuje związek między sposobem życia a sposobem odżywiania bakterii -określa formę morfologiczną na podstawie obrazu mikroskopowego -analizuje rolę bakterii w obiegu węgla i azotu w przyrodzie -ocenia znaczenie procesu nitryfikacji -podaje chemiczny zapis procesu nitryfikacji Wirusy -określa pojęcie wirus -klasyfikuje wirusy ze -analizuje przebieg infekcji -uzasadnia, że wirusy są -analizuje i porównuje -przedstawia skład względu na skład wirusowej formami życia z pogranicza różne poglądy na temat 6

7 Budowa komórki eukariotycznej Protisty najprostsze organizmy eukariotyczne chemiczny wirusa -podaje przykłady chorób wirusowych -wymienia i omawia źródła oraz drogi zakażeń wirusowych -wymienia sposoby ochrony przed wirusem HIV -definiuje pojęcie komórka, mitoza, mejoza - wyjaśnia, co to są chemiczny i żywicieli -podaje przykłady chorób wirusowych roślin, zwierząt i ludzi -analizuje i przedstawia graficznie budowę wirusów (HIV) -porównuje budowę komórki prokariotycznej i eukariotycznej -porównuje budowę komórek pro-i eukariotycznych martwej i żywej materii -analizuje cykl lityczny i lizogeniczny wirusów -omawia wiroidy i priony -wykazuje zależność między budową i funkcją danej organelli -wyjaśnia, na czym polega komórki prokariotyczne i -wykonuje schemat -porównuje budowę i współdziałanie organelli w eukariotyczne podaje komórki roślinnej i funkcje wybranych organelli funkcjonowaniu komórki przykłady organizmów zwierzęcej komórkowych -wymienia organelle komórkowe i podaje ich funkcje -porównuje budowę komórki roślinnej i zwierzęcej -wymienia charakterystyczne cechy organizmów zaliczanych -wykazuje na przykładach zróżnicowanie w obrębie protistów -porównuje budowę plechy różnych glonów -wyjaśnia na schemacie -analizuje zależności między budową, a środowiskiem życia i czynnościami życiowymi do królestwa protistów -analizuje cechy przebieg koniugacji u protistów -określa środowisko i tryb organizmów zaliczanych do pantofelka -uzasadnia wyodrębnienie życia protistów królestwa protistów -określa miejsce mejozy w królestwa protistów -omawia morfologię -analizuje czynności cyklach życiowych form -rysuje i wyjaśnia przebieg wybranych przedstawicieli życiowe wybranych haploidalnych i koniugacji u pantofelka -wymienia sposoby przedstawicieli protistów diploidalnych -ocenia biologiczne znaczenie rozmnażania wybranych -planuje i prowadzi -analizuje czynności procesu koniugacji przedstawicieli protestów Hodowlę pierwotniaków życiowe protistów w -przedstawia graficznie cykl -podaje przykłady -wykonuje preparat powiązaniu z budową życiowy form haploidalnej i organizmów mikroskopowy i prowadzi -rozróżnia mejozę diploidalnej rozmnażających się Obserwację mikroskopową postgamicznąi pregamiczną bezpłciowo i płciowo wybranych przedstawicieli -podaje ogólną -wymienia i klasyfikuje protistów Systematykę protistów gatunki chorobotwórcze -definiuje pojęcie mejoza -ocenia ogólnobiologiczne pre-i post magiczna, Izo-, znaczenie protistów pochodzenia wirusów -analizuje i graficznie ilustruje cykl rozwojowy zarodźca malarii 7

8 anizo-i oogamia -analizuje mechanizm bezpłciowego rozmnażania się protistów - analizuje i porównuje cykl życiowy form haploidalnej i diploidalnej -podaje przykłady organizmów rozmnażających się płciowo i bezpłciowo -wyjaśnia rolę procesu koniugacji Rośliny telomowe Mszaki -definiuje pojęcia: telom, linia rozwojowa -wymienia rodzaje organów roślinnych -określa środowisko życia, charakterystyczne cechy budowy i biologii - definiuje pojęcia: gametofit, sporofit - wymienia zasadnicze przystosowania do środowiska lądowego - charakteryzuje budowę morfologicznąi anatomiczną mszaków - wymienia gatunki mszaków -analizuje warunki panujące na lądzie i porównuje je z warunkami środowiska wodnego -analizuje przystosowania w budowie morfologicznej i anatomicznej mszaków do życia na lądzie -analizuje cykl życiowy mszaków -analizuje przebieg ewolucji głównych szczepów roślinnych -podaje systematykę mszaków -porównuje budowę morfologicznąi anatomiczną gametofitu i sporofitu mszaków -wie, na czym polega heteromorficzna przemiana pokoleń u mszaków - wykonuje uproszczony schemat cyklu rozwojowego mszaków, zaznacza miejsce, gdzie zaszła mejoza, określa, które pokolenia mszaka ma komórki haploidalne a które diploidalne -wykazuje rolę mszaków w ekosystemach leśnych i łąkowych - analizuje gospodarcze znaczenie mszaków -wyjaśnia, w jaki sposób za pomocą teorii telomowej tłumaczy się pochodzenie organów roślinnych -określa elementy budowy anatomicznej na podstawie obrazu mikroskopowego - porównuje budowę wybranych przedstawicieli wątrobowców, mchów i torfowców -analizuje pochodzenie mszaków -podaje systematykę mszaków -ocenia znaczenie mszaków -charakteryzuje zbiorowiska roślinne z przewagą mszaków 8

9 Tkanki organowców roślinnych -klasyfikuje i wymienia tkanki roślinne -wyjaśnia funkcje tkanek -omawia charakterystyczne cechy poszczególnych rodzajów tkanek roślinnych -wykonuje preparaty świeże i przeprowadza obserwację mikroskopową wybranych tkanek roślinnych -wykazuje związek pomiędzy budową a funkcją dowolnej tkanki -rozróżnia pod mikroskopem (na schemacie lub rysunku) poszczególne tkanki roślinne -porównuje budowę tkanek pod kątem ich różnych funkcji -wykazuje prawdopodobieństwa funkcjonalne tkanek roślinnych i zwierzęcych (na przykładzie człowieka) Paprotniki -omawia środowisko i wymagania życiowe paprotników -określa cechy budowy morfologicznej gametofitu i sporofitu -wymienia zasadnicze przystosowania paprotników do życia na lądzie -omawia cykl życiowy paprotników - wymienia gatunki paprotników -wykazuje, ze paprotniki są organowcami -dowodzi, że sporofit jest pokoleniem dominującym - charakteryzuje budowę anatomiczną paprotników - analizuje przystosowania morfologiczne, anatomiczne i fizjologiczne paprotników do życia na lądzie -analizuje cykl życiowy paprotników jednakozarodnikowych - wymienia kopalne gatunki paprotników -wymienia i rozróżnia pospolite i chronione gatunki paprotników -porównuje budowę sporofitu i gametofitu paprotników -omawia cykl życiowy paprotników różnozarodnikowych - podaje systematykę paprotników -wyjaśnia rolę paprotników w powstawaniu węgla - analizuje i ocenia rolę oraz znaczenie paprotników w zbiorowiskach roślinnych -wykazuje odrębność paprotników od mszaków - porównuje cykl życiowy paprotników jednako-i różnozarodnikowych - przedstawia graficznie przemianę pokoleń paprotników jednako-i różnozarodnikowych - porównuje przemianę pokoleń mszaków i paprotników - wyjaśnia pochodzenie paprotników -porównuje gametofity i sporofity mszaków i paprotników -analizuje anatomiczną budowę łodygi skrzypów i widłaków Rośliny nasienne -wymienia główne cechy roślin nasiennych - wymienia rodzaje i omawia funkcje organów roślinnych -wymienia i omawia rodzaje ulistnienia -na podstawie rysunku określa budowę anatomiczną liścia roślin dwuliściennych -wskazuje na okazie lub rysunku cechy morfologiczne organów wegetatywnych - definiuje pojęcia: kwiat, kwiatostan, zapylenie, zapłodnienie, zalążek, woreczek zalążkowy, łagiewka pyłkowa, pyłek -wymienia organy -analizuje budowę morfologiczną i anatomiczną korzenia, łodygi i liści -wykazuje związek między budową stref korzeniowych a ich funkcją-analizuje budowę organów rozrodczych roślin nagozalążkowych -omawia cykl rozwojowy roślin nagozalążkowych -analizuje mechanizm zapylenia i zapłodnienia roślin nagozalążkowych -analizuje budowę organów generatywnych roślin okrytozalążkowych -omawia cykl rozwojowy roślin okrytozalążkowych -podaje przykłady metamorfoz korzenia, łodygi i liści -wyjaśnia mechanizm powstawania budowy pierwotnej korzenia i łodygi -wyjaśnia mechanizm powstawania budowy wtórnej korzenia i łodygi -definiuje pojęcia: jednopienność, dwupienność, obupłciowość, samozapylenie, zapylenie krzyżowe, przedsłupność, przedprątność, różnosłupność -porównuje budowę kwiatów wiatro-i owadopylnych -wskazuje na obrazie mikroskopowym (zdjęciu) elementy budowy pierwotnej i wtórnej korzenia i łodygi - udowadnia, że metamorfozy korzenia i liści są wyrazem przystosowania roślin do warunków środowiskowych - analizuje mechanizm zapylenia i zapłodnienia roślin nagozalążkowych -analizuje morfologiczne, anatomiczne i fizjologiczne przystosowania roślin okrytozalążkowych do owadopylności i wiatropylności -analizuje sposoby obrony przed samozapyleniem -wskazuje na homologie organów generatywnych -analizuje schematy przedstawiające budowę pierwotną i wtórną wybranych drzew - wyjaśnia pochodzenie kwiatów -charakteryzuje substancje czynne roślin i ich znaczenie 9

10 rozrodcze roślin nagozalążkowych -wskazuje na okazie lub rysunku cechy morfologiczne organów wegetatywnych -wymienia i rozróżnia elementy budowy kwiatu roślin nago i okrytozalążkowych -określa budowę nasienia i owocu -podaje przykłady gospodarczego wykorzystania nasion i owoców -podaje przykłady ważnych z gospodarczego punktu widzenia sposoby rozmnażania bezpłciowego roślin -definiuje pojęcia: bielmo pierwotne i wtórne, nasienie, owoc -wymienia gatunki prawnie chronione -analizuje mechanizm podwójnego zapłodnienia -analizuje mechanizm powstawania nasienia i owocu -klasyfikuje owoce i nasiona -określa warunki kiełkowania nasion -omawia sposoby rozprzestrzeniania się roślin nasiennych -wymienia i rozróżnia gatunki prawnie chronione roślin nago-i okrytonasiennych -porównuje budowę roślin jedno-i dwuliściennych -oznacza według klucza pospolite gatunki roślin nago i okrytozalążkowych -porównuje powstawanie i Budowę bielma roślin nagoi o okrytozalążkowych -podaje systematykę roślin nasiennych -porównuje cykl rozwojowy roślin nago-i okrytozalążkowych -podaje systematykę roślin nago-i okrytozalążkowych -uzasadnia konieczność prawnej ochrony roślin nasiennych nasiennych z paprotnikami różnozarodnikowymi -wymienia i rozróżnia rodzaje kwiatostanów -porównuje budowę kwiatów wiatro-i owadopylnych -porównuje powstawanie i rolę bielma roślin nago-i okrytozalążkowych -charakteryzuje wybrane gatunki roślin nago-i okrytonasiennych - Grzyby -opisuje środowisko i tryb życia grzybów -wykazuje na przykładach zróżnicowanie w obrębie -wykazuje różnorodność form życiowych grzybów -analizuje hipotezy wyjaśniające pochodzenie -definiuje pojęcia: plecha, grzybów -analizuje poziomy grzybów strzępka, plektenchyma, -wymienia zasadnicze organizacji budowy ciała -analizuje zależność między zarodnik przystosowania do grzybów budową a środowiskiem i -wymienia środowiska i prowadzonego -charakteryzuje trybem życia charakterystyczne cechy grzybów -podaje przykłady zróżnicowania pod względem odżywiania i oddychania -wymienia przykłady zastosowania grzybów w przyrodzie i gospodarce człowieka trybu życia -wymienia i omawia strategie odżywiania się grzybów -wyjaśnia jak rozmnażają się grzyby -klasyfikuje zarodniki -wymienia i rozróżnia gatunki grzybów trujących i prawnie chronionych poszczególne sposoby rozmnażania się grzybów -przedstawia cykl rozwojowy podstawczaka -porównuje rozmnażanie bezpłciowe i płciowe grzybów -definiuje pojęcia: plemnia, lęgnia, gametangiogamia, -analizuje i przedstawia na schemacie proces płciowy u sprzężniaków, workowców i podstawczaków -uzasadnia słuszność wyodrębnienia królestwa grzybów 10

11 -wskazuje grzyby pasożytnicze -wykazuje przykłady wykorzystywania grzybów -określa objawy zatrucia grzybami -potrafi zbierać grzyby zgodnie z zasadami grzybobrania -wyjaśnia rolę grzybów w obiegu materii w przyrodzie dikarion, kariogamia -podaje systematykę grzybów -klasyfikuje gatunki grzybów na podstawie zdjęć, ilustracji -określa objawy chorób wywołanych przez grzyby i sposoby zapobiegania im Porosty -omawia środowisko i tryb życia porostów -określa -definiuje pojęcia: symbioza, mutualizm, helotyzm -klasyfikuje porosty ze względu na rodzaj plechy - ocenia biocenotyczne -analizuje i potrafi wykorzystać w praktyce skalę porostowąrozróżnia typy plech porostów charakterystyczne cechy -analizuje budowę znaczenie porostów jako -wyjaśnia zastosowania porostów Morfologiczną i organizmów pionierskich porostów jako bioindykatorów -wyjaśnia symbiotyczny Anatomiczną porostów -wyjaśnia pionierski charakter porostów -wymienia sposoby charakter porostów -określa komponenty budujące plechę porostów rozmnażania się porostów - określa rolę porostów w -wymienia i rozróżnia przyrodzie i gospodarce gatunki chronione człowieka Formy ekologiczne i -wymienia im omawia m-oznacza według klucza -podaje przykłady zbiorowiska roślin wybrane formy wybrane gatunki roślin gatunków należących do nasiennych ekologiczne roślin nasiennych poszczególnych form nasiennych ekologicznych Gąbki -omawia środowisko i tryb życia gąbek -wymienia typy gąbek -wymienia komórki występujące u gąbek -wykazuje na przykładach zróżnicowanie w obrębie grupy -wymienia zasadnicze przystosowania do środowiska i prowadzonego trybu życia -wyjaśnia jak rozmnażają się gąbki -analizuje budowę morfologiczną i anatomiczną gąbek -porównuje zasadnicze typy gąbek -ocenia znaczenie gąbek -analizuje i wykazuje zależności między budową gąbek a środowiskiem oraz trybem życia -dowodzi powiązań ewolucyjnych -ocenia stan powietrza w okolicy wykorzystując porosty Etapy rozwoju -przedstawia główne linie -definiuje zwierzęta -porównuje rozwój -analizuje pochodzenie zarodkowego rozwojowe zwierząt pierwo-i wtórouste zarodkowy zwierząt pierwo- zwierząt wielokomórkowych zwierząt i wtóroustych 11

12 Zarys budowy histologicznej organizmu człowieka Parzydełkowce Płazińce Nicienie (obleńce) -definiuje pojęcie tkanka - wymienia rodzaje tkanek występujących w -określa charakterystyczne cechy budowy i wyjaśnia funkcje tkanek: -wykazuje zróżnicowania budowy i funkcji wybranych tkanek organizmie nabłonkowej, łącznej (w -identyfikuje tkanki na tym krwi), mięśniowej, rysunkach i pod nerwowej mikroskopem -prowadzi obserwację Mikroskopową tkanek -analizuje i wykazuje zależność między budową a funkcją wybranych tkanek -Określa środowisko życia i charakterystyczne -wykazuje zróżnicowania w obrębie grupy -podaje systematykę parzydełkowców -porównuje budowę stułbiopławów, krążkopławów i cechy parzydełkowców -wymienia zasadnicze -wykazuje różnorodność koralowców -wymienia rodzaje przystosowania do form życiowych -podaje przykłady zwierząt o komórek występujących u parzydełkowców środowiska i prowadzonego trybu życia parzydełkowców -omawia przemianę symetrii promienistej i dwubocznej, uzasadniając swój -rozpoznaje na -wymienia i rozróżnia Pokoleń parzydełkowców wybór ilustracjach organizmy gatunki parzydełkowców -ocenia rolę zaliczane do -analizuje budowę parzydełkowców w parzydełkowców morfologiczną i środowisku anatomiczną parzydełkowców -porównuje plan budowy polipa i meduzy -wyjaśnia jak rozmnażają się parzydełkowce -omawia środowisko i tryb życia płazińców -analizuje budowę morfologiczną i -wykazuje różnorodność budowy i trybów życia -analizuje i wykazuje zależnośćmiędzy budową płazińców a -analizuje teorie wyjaśniające pochodzenie -wymienia pasożytnicze anatomiczną płazińców płazińców środowiskiem oraz trybem życia, pasożytnictwa gatunki płazińców wolnożyjących-wykazuje na przykładach zróżnicowanie w obrębie grupy -omawia cykle rozwojowe wybranych pasożytów człowieka -definiuje pojęcia: hermafrodytyzm, zywiciel pośredni i ostateczny -porównuje budowę i Biologię wirków, przywr i tasiemców -porównuje cykl rozwojowy przywr i tasiemców zależny i niezależny od środowiska dowodzi powiązań ewolucyjnych -omawia środowisko i tryb życia nicieni -wymienia i omawia -analizuje budowę morfologiczną i anatomiczną nicieni -definiuje pojęcia: pasożyt polikseniczny, partenogeneza, dymorfizm -analizuje i wykazuje zależność między budową nicieni a środowiskiem oraz trybem życia cechy nicieni -wykazuje zróżnicowanie płciowy -porównuje budowę oraz cykle 12

13 w obrębie grupy -omawia i analizuje cykle życiowe płazińców i obleńców -analizuje przystosowania życiowe wybranych morfologiczne, anatomiczne i fizjologiczne do gatunków pasożytniczych nicieni i wrotków pasożytnictwa -porównuje rozwój prosty i złożony Pierścienice -omawia środowisko i -definiuje pojęcia: celoma, -podaje systematykę -analizuje i wykazuje zależność tryb życia pierścienic metameria homonimiczna i pierścienic między budową pierścienic a -wymienia przedstawicieli heteronomiczna -wymienia -analizuje budowę środowiskiem i trybem życia o omawia morfologiczną i wieloszczetów, cechy aromorfotyczne Anatomiczną wieloszczetów skąposzczetów i pijawek pierścienic i pijawek -rozpoznaje na -analizuje na przykładzie -wykazuje różnorodność ilustracjach organizmy dżdżownicy budowę form życiowych i trybu zaliczane do pierścienic Morfologiczną i życia pierścienic anatomiczną pierścienic -podaje przystosowania dżdżownicy do życia w glebie -wykazuje znaczenie pierścienic w przyrodzie, gospodarce i życiu człowieka Mięczaki -omawia środowisko i -podaje charakterystyczne -wykazuje różnorodność -porównuje mięczaki z tryb życia mięczaków - wymienia i rozróżnia gatunki prawnie chronione -rozpoznaje na ilustracjach organizmy zaliczane do mięczaków cechy mięczaków -analizuje morfologię, anatomię i fizjologię mięczaków - wykazuje na przykładach zróżnicowanie w obrębie grupy -wyjaśnia jak rozmnażają się mięczaki - wykazuje znaczenie mięczaków w przyrodzie, gospodarce i życiu człowieka budowy i trybu życia mięczaków -omawia charakterystyczne cechy mięczaków -porównuje plan budowy ślimaków, małży i głowonogów pierścienicami -omawia budowę, biologię i znaczenie naukowe amonitów i belemnitów 13

14 Stawonogi -omawia środowisko i tryb życia stawonogów - wymienia podstawowe cechy stawonogów - rozpoznaje na ilustracjach organizmy zaliczane do stawonogów -podaje podstawową charakterystykę poszczególnych gromad stawonogów -definiuje pojęcia: radiacja adaptatywna, miksocel, skrzela, płucotchawki, tchawki, przeobrażenie niezupełne, zupełne, linienie -omawia charakterystyczne cechy stawonogów -przedstawia przystosowania morfologiczne, anatomiczne i fizjologiczne stawonogów do życia w wodzie i na lądzie -analizuje budowę morfologiczną i anatomiczną przedstawicieli stawonogów -analizuje strategie rozrodcze stawonogów -podaje przykłady stawonogów holo-i hemimetabolicznych - porównuje budowę i tryb życia skorupiaków, owadów, pajęczaków i wijów -zna chronione gatunki -analizuje problemy, z jakimi zetknęli się przodkowie stawonogów, opanowując środowisko lądowe -podaje systematykę stawonogów - wykazuje na wybranych przykładach zależność budowy owadów z ich trybem życia -omawia różnice w rozwoju owadów na wybranych przykładach - ocenia biocenotyczną i gospodarczą rolę stawonogów -charakteryzuje czynności życiowe wybranych przedstawicieli gromad stawonogów -omawia zwyczaje życiowe owadów i pajęczaków -ocenia znaczenie opieki nad potomstwem w sukcesie ewolucyjnym stawonogów -analizuje znaczenie opieki nad potomstwem, polimorfizmu oraz struktury społecznej owadów w ewolucji tej grupy organizmów -dowodzi powiązań ewolucyjnych stawonogów i pierścienic stawonogów Strunowce -wymienia i omawia -analizuje pochodzenie -porównuje budowę -analizuje główne linie charakterystyczne cechy strunowców lancetnika i rozwojowe strunowców bezkręgowców strunowców -porównuje strunowce z -uzasadnia, dlaczego -omawia środowisko i tryb życia lancetnika bezkręgowcami -analizuje morfologię, Anatomię i fizjologię lancetnika lancetnika można uważać za pierwowzór strunowca 14

15 Kręgowce Ryby Płazy -wymienia i omawia charakterystyczne cechy kręgowców -omawia środowisko i tryb życia bezżuchwowców i ryb -wykazuje na przykładach zróżnicowanie w obrębie grupy kręgowców -analizuje drzewo rodowe kręgowców -analizuje morfologię, anatomięi fizjologięminoga i ryb -podaje systematykękręgowców -porównuje budowękręgowców i niższych strunowców -udowadnia progresywny charakter zmian w budowie i biologii kręgowców -omawia związek budowy ryby z trybem jej życia - -analizuje pochodzenie i tendencje ewolucyjne kręgowców -charakteryzuje wybrane czynności życiowe ryb -omawia zwyczaje godowe, charakteryzuje wybrane -wykazuje cechy ryby -podaje przykłady ryb gatunki ryb formy opieki nad potomstwem przystosowujące jądo opiekujących się -porównuje budowęi oraz wędrówki ryb życia w wodzie potomstwem i ryb biologięryb chrzęstno-i -ocenia wpływ rybołówstwa na -rozpoznaje pospolite wędrujących na tarliska kostnoszkieletowych życie i równowagęekologiczną gatunki ryb wód słodkich i słonych -wymienia i rozróżnia gatunki ryb prawnie -analizuje pochodzenie ryb -podaje systematykę -omawia gospodarcze chronionych bezżuchwowców i ryb znaczenie ryb -określa środowisko i -analizuje morfologię, anatomięi -wskazuje charakterystyczne cechy fizjologiępłazów zależnośćpłazów od biocenoz wodnych -wyjaśnia pochodzenie ewolucyjne kręgowców środowiska budowy płazów -wskazuje przystosowania wodnego na czworonożnych przykładzie -zna przedstawicieli poszczególnych rzędów płazów do życia w wodzie i na lądzie rozmnażania się-podaje systematykę -analizuje biologię meandrowców płazów -udowadnia związek płazów -wykazuje łączność ewolucyjną -rozpoznaje na rysunkach pomiędzy budową i biologią -charakteryzuje płazów z rybami wybrane i zdjęciach pospolite płazy płazów a zajmowanym gatunki płazów środowiskiem życia -analizuje mechanizm rozrodu płazów -wymienia i rozróżnia gatunki podlegające ochronie prawnej -uzasadnia zależność rozrodu i rozwoju płazów od środowiska wodnego 15

16 Gady Ptaki Ssaki -określa środowisko i charakterystyczne cechy budowy gadów -wymienia przedstawicieli gadów - rozpoznaje na rysunkach i zdjęciach pospolite gady -określa środowisko życia i charakterystyczne cechy budowy ptaków -wskazuje przystosowania ptaków w budowie zewnętrznej do ich trybu życia -rozpoznaje na ilustracjach pospolite gatunki ptaków za pomocą kluczy -określa środowisko życia i charakterystyczne cechy budowy ssaków -omawia środowisko życia stekowców i torbaczy - wskazuje przystosowania ssaków w budowie zewnętrznej do trybu życia -wyjaśnia co to jest -wymienia i omawia progresywne cechy gadów -omawia przystosowania gadów do życia na lądzie -analizuje morfologię, anatomię i fizjologię gadów - analizuje biologię rozrodu i rozwoju gadów -analizuje drzewo rodowe gadów -analizuje przystosowania morfologiczne, anatomiczne i fizjologiczne ptaków do lotu - wymienia i omawia progresywne cechy ptaków -analizuje biologię rozrodu i rozwoju ptaków - definiuje pojęcia: gniazdowniki, zagniazdowniki -podaje różnice między gniazdownikami a zagniazdownikami -wymienia i rozróżnia gatunki prawnie chronione -wymienia i omawia progresywne cechy ssaków -wymienia i omawia progresywne i prymitywne cechy stekowców i torbaczy -analizuje drzewo rodowe ssaków -wskazuje miejsce występowania ssaków na kuli ziemskiej -analizuje morfologię, -podaje systematykę gadów -omawia czynności życiowe gadów -charakteryzuje wybrane gatunki gadów -ocenia znaczenie błon płodowych - porównuje budowę i biologię gadów i płazów -omawia wybrane czynności życiowe ptaków -analizuje mechanizmy umożliwiające ptakom utrzymanie wysokiego tempa przemiany materii i stałej temperatury ciała - porównuje strategie rozrodcze gniazdowników i zagniazdowników - ocenia biologiczne i gospodarcze znaczeni ptaków -określa stanowisko systematyczne stekowców i torbaczy -porównuje budowę i biologię stekowców i torbaczy -dowodzi, że budowa i biologia ssaków jest wyrazem adaptacji do zajmowanego środowiska życia -wykazuje różnice w sposobie rozmnażania i rozwoju płazów i gadów -omawia zjawisko wędrówek ptaków -uzasadnia znaczenie opieki nad potomstwem w ewolucji ptaków -wykazuje na wybranych przykładach różnorodnośći jedność ptaków w obrębie gromady -wykazuje łączność ewolucyjną ptaków z gadami -ocenia znaczenie opieki nad potomstwem w ewolucji ssaków -analizuje ekologię i etologię wybranych gatunków ssaków - wykazuje łączność ewolucyjną z gadami -wykazuje na wybranych przykładach różnorodność i jedność ssaków w obrębie gromady -analizuje pochodzenie i tendencje ewolucyjne gadów uwzględnieniem form wymarłych - analizuje przyczyny i przebieg radiacji adaptatywnej gadów mezozoicznych -ustosunkowuje się do hipotez wyjaśniających pochodzenie zdolności ptaków do aktywnego lotu -analizuje warunki i przebieg radiacji adaptatywnej ssaków 16

17 stałocieplność-podaje przykłady gospodarczego wykorzystania ssaków Anatomię i fizjologię stekowców i torbaczy - analizuje morfologię, anatomię i fizjologię ssaków właściwych -wymienia i omawia rodzaje zębów ssaków -wymienia i rozróżnia gatunki ssaków prawnie chronionych - ocenia ekologiczne i gospodarcze znaczenie ssaków -dowodzi, że człowiek jest ssakiem -omawia wybrane czynności życiowe ssaków -wymienia i omawia typy łożysk - podaje systematykę ssaków -charakteryzuje i porównuje wybrane rzędy ssaków II. Ekologia i biogeografia Ekologia jako nauka Populacje, biocenozy, ekosystemy -definiuje pojęcia: populacja, biocenoza, -Podaje kryteria wyróżnienia autekologii i -udowadnia związek ekologii z innymi działami -dobiera odpowiednie materiały źródłowe do nauki ekologii -przeprowadza badania wybranych czynników biotop, ekosystem, nisza synekologii -analizuje biologii i gałęziami -wyjaśnia związki między abiotycznych i na ich ekologiczna możliwości przemysłu ekologią a innymi dziedzinami podstawie określa stan -rozróżnia abiotyczne i praktycznego wykorzystania -analizuje nauki, zwłaszcza środowiska biotyczne czynniki Badań ekologii Wieloaspektowość pojęcia ewolucjonizmem środowiska -analizuje wykresy zakresu nisza ekologiczna -wyjaśnia, czym zajmuje tolerancji różnych -wskazuje zadania stojące Się ekologia organizmów przed ekologią -definiuje pojęcia: -analizuje strukturę -omawia populacyjne -omawia cechy populacji na -analizuje przyczyny populacja, pojemność i przestrzenną, wiekową, mechanizmy liczebności dowolnie wybranym przykładzie zróżnicowania struktury i opór środowiska, płciową, ilościową i -analizuje zależność -planuje i przeprowadza dynamiki rozrodczej biocenoza, zależności socjalnąpopulacji między niszą ekologicznąa doświadczenie ilustrujące wpływ populacji ludzkiej w troficzne, producent, -omawia zjawisko zjawiskiem konkurencji zagęszczenia na liczebność różnych rejonach świata konsument, reducent, terytorializmu -ocenia rolę zależności populacji -przewiduje możliwość łańcuch i sieć troficzna, -prowadzi badania międzygatunkowych w -uzasadnia stwierdzenie, że wykorzystania allelopatii równowaga biocenotyczna, rozmieszczenia organizmów przyrodzie i życiu funkcjonowanie agrocenozy w rolnictwie sukcesja pierwotna i populacji i oblicza ich człowieka wymaga nakładu energii ekologicznym wtórna, klimaks zagęszczenie -porównuje pokarmowe -wskazuje różnice między -uzasadnia, że -wymienia cechy -rozróżnia i omawia łańcuchy spasania i łańcuchem pokarmowym a ekosystem z rozbudowaną populacji zależności troficzne w łańcuchy detrytusowe Siecią pokarmową Siecią pokarmową jest -podaje przykłady biocenozie -podaje przykłady -udowadnia, że skrócenie trwalszy od tego, w populacji z najbliższego -wyjaśnia, co to jest łańcuchów pokarmowych z łańcuchów pokarmowych może którym występują proste 17

18 otoczenia -podaje przykłady łańcuchów pokarmowych -podaje nazwy poszczególnych ogniw łańcucha pokarmowego -wymienia nieantagonistyczne formy współżycia występujące między organizmami - podaje przykłady symbiozy, drapieżnictwa, pasożytów wewnętrznych i zewnętrznych -wskazuje przykłady konkurencji o zasoby środowiska - przedstawia dane liczbowe ludności Polski oraz wybranych krajów świata w postaci piramid wieku i płci -podaje przykłady sukcesji pierwotnej i wtórnej -wskazuje proste przykłady obiegu materii i przepływu energii -podaje przykłady ekosystemów przebieg sukcesji -przedstawia krążenie materii na przykładzie obiegu azotu w przyrodzie -wyjaśnia, co to jest ekosystem różnych biocenoz - wymienia i omawia konieczne warunki zachowania równowagi biocenotycznej -omawia nieantagonistyczne formy współżycia występujące między organizmami - omawia przykłady drapieżnictwa -wskazuje przystosowania w budowie i fizjologii organizmów do pasożytniczego trybu życia - omawia na wybranych przykładach konkurencję między organizmami - porównuje funkcjonowanie różnych ekosystemów - analizuje funkcjonowanie ekosystemów pozbawionych producentów -porównuje produktywność pierwotną i wtórną-określa przyczyny oraz kierunki sukcesji pierwotnej - wskazuje różnice między przepływem energii a krążeniem materii w ekosystemie Być potencjalnym źródłem ograniczenie kosztów produkcji żywności -wskazuje różnice między nieantagonistycznymi a antagonistycznymi formami współżycia między organizmami -uzasadnia, ze drapieżnictwo ma korzystny wpływ na populację ofiar -planuje i przeprowadza doświadczenie ilustrujące przebieg sukcesji ekologicznej - ocenia znaczenie procesu sukcesji w przyrodzie -wykazuje rolę poszczególnych ogniw łańcucha pokarmowego w procesach krążenia materii i przepływu energii zależności pokarmowe - charakteryzuje różnorodne strategie dające szansę przeżycia pasożyta -omawia znaczenie konkurencji w rozwoju osobnika, populacji i gatunku Zasoby środowiska a potrzeby organizmu -podaje przykłady z -wyjaśnia, co to jest zakres -wyjaśnia, co to jest czynnik -charakteryzuje nisze -proponuje proste najbliższego otoczenia tolerancji organizmu ograniczający. ekologiczne wybranych roślin i doświadczenia niekorzystnego wpływu na -wyjaśnia, co to są zasoby nisza ekologiczna zwierząt sprawdzające zakres 18

19 Biomy i biosfera Wilgotne lasy równikowe Krainy traw organizm nadmiaru danego środowiska -określa przyczyny -uzasadnia konieczność tolerancji ekologicznej składnika środowiska -omawia obszary ochrony gatunkowej roślin i tworzenia obszarów chronionych organizmu w stosunku do -wskazuje chronione występujące zwierząt -wykazuje różnorodność wybranego czynnika przystosowania najbliżej miejsca -podaje charakterystykę rezerwatów przyrody i środowiska organizmów do życia w zamieszkania wybranych rezerwatów pomników przyrody danym środowisku -wyjaśnia, dlaczego chroni przyrody, parków -wymienia firmy ochrony Się przyrodę i wskazuje narodowych i parków przyrody w Polsce różnorodne formy jej krajobrazowych -rozpoznaje wybrane ochrony gatunki chronione roślin i zwierząt -wskazuje na mapie Polski położenie parków narodowych i krajobrazowych -definiuje pojęcia: biom, -analizuje strukturę oraz -omawia przyczyny -przewiduje konsekwencje -analizuje przyczyny i biosfera funkcjonowanie wybranych strefowego rozmieszczenia wpływu czynników skutki eutrofizacji, -wymienia rodzaje ekosystemów lądowych organizmów na kuli zagrażających biomom zakwaszania i zasolenia biomów lądowych i podaje -wymienia gatunki roślin i ziemskiej -wskazuje zależności między zbiorników wodnych ich rozmieszczenie zwierząt -określa przyczyny poszczególnymi biomami geograficzne charakterystycznych dla zróżnicowania państw -wskazuje strefy poszczególnych biomów roślinnych i zwierzęcych klimatyczne kuli ziemskiej -charakteryzuje państwa -uzasadnia wpływ -podaje przykłady roślinne i zwierzęce czynników klimatycznych organizmów występujących w różnych -porównuje warunki abiotyczne ekosystemów obszarach biosfery lądowych i wodnych -wymienia i omawia -wymienia rodzaje -wymienia i rozróżnia przyczyny zakłóceń ekosystemów wodnych gatunki organizmów prawidłowego poszczególnych stref ekosystemów wodnych oraz omawia ich rolę na rozmieszczenie roślin na kuli ziemskiej ekosystemów wodnych -wskazuje na mapie świata obszary -wymienia cechy klimatu panującego w wilgotnych -charakteryzuje warunki życia w wilgotnym lesie -prezentuje fragmenty literatury opisującej wilgotny las -porównuje skład gatunkowy wilgotnych występowania wilgotnych lasach równikowych równikowym równikowy lasów równikowych Azji, lasów równikowych -omawia przystosowania Afryki i Amazonii -podaje przykłady organizmów do życia w organizmów żyjących w wilgotnym lesie wilgotnych lasach równikowym równikowych -wskazuje na mapie świata obszary -wymienia cechy klimatu obszarów, na których -charakteryzuje warunki życia panujące w -prezentuje fragmenty literatury opisującej ekosystemy trawiaste -wykazuje różnorodność organizmów 19

20 Pustynie Oceany występowania Występują ekosystemy ekosystemach trawiastych zamieszkujących ekosystemów trawiastych trawiaste ekosystemy trawiaste na -podaje przykładu -omawia przystosowania różnych kontynentach organizmów zamieszkujących organizmów do życia wśród traw ekosystemy trawiaste -wskazuje na mapie świata -podaje cechy klimatu -charakteryzuje warunki -wskazuje różnorodność obszary obszarów, na których życia na pustyni organizmów zamieszkujących występowania pustyń Występują pustynie pustynie na różnych -podaje przykłady -wskazuje przystosowania kontynentach organizmów organizmów do życia na -prezentuje fragmenty literatury zamieszkujących pustynie pustyni opisującej pustynie -wskazuje na, mapie świata -określa warunki życia w -wskazuje przystosowania -wskazuje przyczyny oceany i podaje ich oceanie organizmów do życia w zróżnicowanego rozmieszczenia nazwy oceanie na różnych organizmów w pionie i w -wymienia nazwy głębokościach poziomie organizmów występujących w morzach i oceanach PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA BIOLOGIA POZIOM PODSTAWOWY Opracowany w oparciu o program DKOS /02 ZAKRES WYMAGAŃNA POSZCZEGÓLNE STOPNIE KLASA I DZIAŁ KONIECZNE PODSTAWOWE ROZSZERZAJĄCE DOPEŁNIAJĄCE WYKRACZAJĄCE PROGRAMOWY (dopuszczający) (dostateczny) (dobry) (bardzo dobry) (celujący) I. Biologia i medycyna a człowiek -definiuje termin życie - wymienia cechy istoty -stosuje w uczeniu się różne źródła wiedzy -porównuje budowę i zasady działania -planuje i przeprowadza obserwację makro-i -wymienia algorytmy prowadzenia badań żywej biologicznej i wykorzystuje mikroskopów: optycznego i mikroskopową, doświadczenie naukowych Biologia opowieść o fenomenie życia -wymienia cechy istoty żywej informacje popularnonaukowe w elektronowego -wymienia główne oraz dokumentuje ich wyniki - stosuje zdobytą wiedzę do -wymienia typy mikroskopów -określa przedmiot uczeniu się biologii kierunki rozwoju nauk opisywania struktury i funkcji elektronowych i omawia Badań biologii -charakteryzuje i przyrodniczych i organizmów ich budowę -wylicza kolejne porównuje myślenie biologicznych -umiejscawia w czasie poziomy organizacji indukcyjne i dedukcyjne -wymienia specjalistyczne najważniejsze odkrycia materii żywej -proponuje sposób dyscypliny wyodrębnione w biologiczne -porównuje cechy prezentacji wyników, ramach biologii -porównuje znaczenie materii ożywionej i analizy tabel, tekstu, -rozróżnia dziedziny terminów: problem badawczy i 20

Uczenie się biologii wymaga dobrej organizacji pracy Sposoby odżywiania się organizmów

Uczenie się biologii wymaga dobrej organizacji pracy Sposoby odżywiania się organizmów Temat Uczenie się biologii wymaga dobrej organizacji pracy Sposoby odżywiania się Sposoby oddychania Sposoby rozmnażania się Bakterie a wirusy Protisty Glony przedstawiciele trzech królestw Wymagania na

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii klasa I gimnazjum

Wymagania edukacyjne z biologii klasa I gimnazjum Wymagania edukacyjne z biologii klasa I gimnazjum rozróżnia elementy przyrody żywej i nieożywionej wymienia czynniki niezbędne do życia wskazuje źródła wiedzy biologicznej określa, jakiego sprzętu można

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYMAGANIA EDUKACYJNE na poszczególne oceny śródroczne i roczne Z BIOLOGII W KLASIE I GIMNAZJUM Program nauczania biologii w gimnazjum PULS ŻYCIA autor: Anna Zdziennicka Program realizowany przy pomocy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z BIOLOGII KLASA I

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z BIOLOGII KLASA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z BIOLOGII KLASA I WYMAGANIA PODSTAWOWE. UCZEŃ: WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE. UCZEŃ: Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Dział I. BIOLOGIA NAUKA O ŻYCIU

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania

Przedmiotowy System Oceniania rozróżnia elementy przyrody żywej i nieożywionej wymienia czynniki niezbędne do życia wskazuje źródła wiedzy biologicznej określa, jakiego sprzętu można użyć do danej obserwacji przedstawia etapy obserwacji

Bardziej szczegółowo

- Potrafi korzystać z poszczególnych źródeł wiedzy. - Podaje funkcje poszczególnych organelli - Wykonuje proste preparaty mikroskopowe

- Potrafi korzystać z poszczególnych źródeł wiedzy. - Podaje funkcje poszczególnych organelli - Wykonuje proste preparaty mikroskopowe Dział programu WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY I BIOLOGIA semestr 1 Lp. Temat Poziom wymagań na ocenę dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry 1. To jest biologia. Uczeń: - Określa przedmiot badań biologii

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z biologii dla kl. 1 b, 1c, 1e

Przedmiotowy system oceniania z biologii dla kl. 1 b, 1c, 1e Przedmiotowy system oceniania z biologii dla kl. 1 b, 1c, 1e Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca Biologia nauka o życiu Jedność CIU rozróżnia elementy przyrody

Bardziej szczegółowo

Wiadomości i umiejętności ucznia na poszczególne stopnie szkolne.

Wiadomości i umiejętności ucznia na poszczególne stopnie szkolne. WYMAGANIA EDUKACYJNE - BIOLOGIA - KLASA PIERWSZA DZIAŁY : I. BIOLOGIA NAUKA O ŻYCIU II. JEDNOŚĆ I ROŻNORODNOŚĆ ORGANIZMÓW III.BAKTERIE A WIRUSY. ORGANIZMY BEZTKANKOWE Wiadomości i umiejętności ucznia na

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia I. Biologia nauka o życiu Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Dział Temat Poziom wymagań dopuszczający Poziom wymagań dostateczny Poziom

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Temat konieczny( 2) podstawowy (3) rozszerzający(4) Opracowała mgr Agnieszka Para dopełniający(5)

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Dział programu I. Biologia nauka o życiu Temat 1. Biologia jako nauka Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Poziom wymagań konieczny podstawowy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum Dział programu I. Biologia nauka o życiu Temat 1. Biologia jako nauka Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum Poziom wymagań ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii w klasie 1 Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający Uczeń:

Wymagania edukacyjne z biologii w klasie 1 Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający Uczeń: Dział programu I. Biologia nauka o życiu Temat 1. Biologia jako nauka Wymagania edukacyjne z biologii w klasie 1 Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający Uczeń: Uczeń: potrafi korzystać

Bardziej szczegółowo

Wymagania z biologii nauczanej dwujęzycznie dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia

Wymagania z biologii nauczanej dwujęzycznie dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Wymagania z biologii nauczanej dwujęzycznie dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Wymagania w zakresie opanowania materiału w języku angielskim zakładają znajomość podstawowego

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział programu I. Biologia nauka o życiu Temat 1. Biologia jako nauka Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Anny Zdziennickiej Dział programu I. Biologia nauka o życiu Temat 1. Biologia jako nauka 2. Komórkowa

Bardziej szczegółowo

Poziom wymagań edukacyjnych dla klasy 1/ biologia

Poziom wymagań edukacyjnych dla klasy 1/ biologia Poziom wymagań edukacyjnych dla klasy 1/ biologia Temat lekcji treści nauczania 1. Organizacja pracy na lekcji biologii w kl. I. Zasady BHP w czasie zajęć. Poziom wymagań Konieczny Podstawowy Rozszerzający

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału z biologii dla klasy I gimnazjum oparty na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Rozkład materiału z biologii dla klasy I gimnazjum oparty na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Rozkład materiału z biologii dla klasy I gimnazjum oparty na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział programu Temat lekcji i materiał nauczania Wymagania podstawowe (na

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne z biologii w klasie I.

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne z biologii w klasie I. Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne z biologii w klasie I. Stopień dopuszczający: określa przedmiot badań biologii jako nauki. podaje przykłady dziedzin biologii, wymienia źródła wiedzy

Bardziej szczegółowo

Ogólne kryteria oceniania z biologii

Ogólne kryteria oceniania z biologii Ogólne kryteria oceniania z biologii Ocenę celującą otrzymuje uczeń, którego wiedza znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania, a ponadto spełnia jeden z warunków: opanował w pełni rozszerzone

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział programu I. Biologia nauka o życiu Temat 1. Biologia jako nauka Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRAWA (PSO) Klasa II technikum w zawodzie technik ekonomista

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRAWA (PSO) Klasa II technikum w zawodzie technik ekonomista PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRAWA (PSO) Klasa II technikum w zawodzie technik ekonomista Przedmiotowy System Oceniania (PSO) jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

3 3.Tkanki roślinne-twórcze klasyfikacja tkanek na twórcze i stałe charakterystyka tkanek twórczych

3 3.Tkanki roślinne-twórcze klasyfikacja tkanek na twórcze i stałe charakterystyka tkanek twórczych Biologia- kl. 3 TŻ1, 3TŻ-2, 3 TA Numer Temat Zakres treści lekcji 1 1.Rośliny pierwotnie wodne cechy królestwa roślin formy organizacji budowy roślin pierwotnie wodnych sposoby rozmnażania się roślin pierwotnie

Bardziej szczegółowo

Wynikowy plan nauczania z biologii dla klasy I gimnazjum oparty na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wynikowy plan nauczania z biologii dla klasy I gimnazjum oparty na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wynikowy plan nauczania z biologii dla klasy I gimnazjum oparty na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa nny Zdziennickiej ział programu Materiał nauczania L.g. Wymagania podstawowe uczeń poprawnie:

Bardziej szczegółowo

POWTÓRZENIE TREŚCI NAUCZANIA Z BIOLOGII KLASY III ROZPISKA POWTÓRZEŃ ROK 2007/2008 Klasa I Treści programowe Dział powtórzeniowy Przewidziana data

POWTÓRZENIE TREŚCI NAUCZANIA Z BIOLOGII KLASY III ROZPISKA POWTÓRZEŃ ROK 2007/2008 Klasa I Treści programowe Dział powtórzeniowy Przewidziana data POWTÓRZENIE TREŚCI NAUCZANIA Z BIOLOGII KLASY III ROZPISKA POWTÓRZEŃ ROK 2007/2008 Klasa I Treści programowe Dział powtórzeniowy Przewidziana data 1. Struktura organizmu i funkcje, jakim ona służy ( komórki,

Bardziej szczegółowo

Podstawowy Ocena: dostateczny. Uczeń: potrafi korzystać z poszczególnych źródeł wiedzy podaje przykłady dziedzin biologii

Podstawowy Ocena: dostateczny. Uczeń: potrafi korzystać z poszczególnych źródeł wiedzy podaje przykłady dziedzin biologii Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I a i I b Gimnazjum w Mogilanach oparte na programie nauczania biologii Puls życia I Nowa Era z uwzględnieniem podstawy programowej Nauczyciel biologii: Barbara

Bardziej szczegółowo

KONKURS BIOLOGICZNY GIMNAZJUM ETAP I JEDNOŚĆ I RÓŻNORODNOŚĆ ORGANIZMÓW. WIADOMOŚCI:

KONKURS BIOLOGICZNY GIMNAZJUM ETAP I JEDNOŚĆ I RÓŻNORODNOŚĆ ORGANIZMÓW. WIADOMOŚCI: KONKURS BIOLOGICZNY GIMNAZJUM ETAP I JEDNOŚĆ I RÓŻNORODNOŚĆ ORGANIZMÓW. WIADOMOŚCI: 1. Szczeble organizacji materii żywej (komórki, tkanki roślinne i zwierzęce, narządy i układy narządów). 2. Budowa chemiczna

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział programu I. Biologia nauka o życiu Temat 1. Biologia jako nauka

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne dla klasy I gimnazjum. przedmiot: biologia

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne dla klasy I gimnazjum. przedmiot: biologia Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne dla klasy I gimnazjum przedmiot: biologia oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej 1 godzina tygodniowo Plan wynikowy

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania

Przedmiotowy system oceniania Przedmiotowy system oceniania Przedmiot: Przyroda Klasa: IV Imię i nazwisko nauczyciela: Sandra Solińska Opis wymagań edukacyjnych Celująca: planuje i przeprowadza doświadczenia i obserwacje przyrodnicze,

Bardziej szczegółowo

im. Wojska Polskiego w Przemkowie

im. Wojska Polskiego w Przemkowie Szkołła Podstawowa nr 2 im. Wojska Polskiego w Przemkowie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZYRODA Nauczyciel: mgr inż. Maria Kowalczyk Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ W SIENIAWIE. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII WYMAGANIA EDUKACYJNE Justyna Kaciuba. Rok szkolny 2013/1014

ZESPÓŁ SZKÓŁ W SIENIAWIE. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII WYMAGANIA EDUKACYJNE Justyna Kaciuba. Rok szkolny 2013/1014 ZESPÓŁ SZKÓŁ W SIENIAWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII WYMAGANIA EDUKACYJNE Justyna Kaciuba Rok szkolny 2013/1014 1. Podstawa prawna: Statut Zespołu Szkół w Sieniawie obowiązujące rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z historii dla uczniów Gimnazjum.

Przedmiotowy system oceniania z historii dla uczniów Gimnazjum. Przedmiotowy system oceniania z historii dla uczniów Gimnazjum. 1. Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania (WSO) zgodnego z Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

Tryb ustalania i podwyższania oceny semestralnej oceny semestralnej, końcoworocznej:

Tryb ustalania i podwyższania oceny semestralnej oceny semestralnej, końcoworocznej: Przedmiotowy system oceniania geografia gimnazjum Przedmiotowy system oceniania z geografii w gimnazjum opracowany w oparciu o : 1. Podstawę programową. 2. Rozporządzenie MEN z dnia 21.03.2001r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne stopnie szkolne z BIOLOGII dla klasy I Gimnazjum do programu ŚWIAT BIOLOGII. Poziom wymagań podstawowych ocena dostateczna

Wymagania na poszczególne stopnie szkolne z BIOLOGII dla klasy I Gimnazjum do programu ŚWIAT BIOLOGII. Poziom wymagań podstawowych ocena dostateczna Wymagania na poszczególne stopnie szkolne z BIOLOGII dla klasy I Gimnazjum do programu ŚWIAT BIOLOGII Temat lekcji Poziom wymagań koniecznych ocena dopuszczająca Poziom wymagań podstawowych ocena dostateczna

Bardziej szczegółowo

Wynikowy plan nauczania z biologii dla klasy I gimnazjum

Wynikowy plan nauczania z biologii dla klasy I gimnazjum Wynikowy plan nauczania z biologii dla klasy I gimnazjum Dział programu Numer i temat lekcji Wymagania podstawowe uczeń poprawnie: Wymagania ponadpodstawowe uczeń poprawnie: I. Biologia nauka o życiu 1-2

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA W KOWALEWIE POMORSKIM IM. MARII KONOPNICKIEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY DLA KLAS IV VI

SZKOŁA PODSTAWOWA W KOWALEWIE POMORSKIM IM. MARII KONOPNICKIEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY DLA KLAS IV VI SZKOŁA PODSTAWOWA W KOWALEWIE POMORSKIM IM. MARII KONOPNICKIEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY DLA KLAS IV VI I. CEL OCENY Przedmiotem oceny jest 1. Aktualny stan wiedzy ucznia i jego umiejętności.

Bardziej szczegółowo

ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra Dział VII. EKOLOGIA NAUKA O ŚRODOWISKU

ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra Dział VII. EKOLOGIA NAUKA O ŚRODOWISKU Dział VII. EKOLOGIA NAUKA O ŚRODOWISKU wyróżnia elementy żywe i nieożywione w obserwowanym ekosystemie oblicza zagęszczenie wybranej rośliny na badanym terenie określa znaczenie wiedzy ekologicznej w życiu

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z przyrody dla klas IV VI Szkoły Podstawowej w Wólce Hyżneńskiej

Przedmiotowy system oceniania z przyrody dla klas IV VI Szkoły Podstawowej w Wólce Hyżneńskiej Przedmiotowy system oceniania z przyrody dla klas IV VI Szkoły Podstawowej w Wólce Hyżneńskiej I. Cel oceny. Przedmiotem oceny jest: 1. Aktualny stan wiedzy ucznia i jego umiejętności. 2. Tempo przyrostu

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania z biologii dla klasy I gimnazjum oparty na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Rozkład materiału nauczania z biologii dla klasy I gimnazjum oparty na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej I. Biologia nauka o życiu 1. Biologia jako nauka biologia jako nauka wybrane dziedziny biologii główne źródła Informacji biologicznej poziomy organizacji życia - metodologia badań naukowych poznanie zakresu

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału z biologii do klasy III.

Rozkład materiału z biologii do klasy III. Rozkład materiału z biologii do klasy III. L.p. Temat lekcji Treści programowe Uwagi 1. Nauka o funkcjonowaniu przyrody. 2. Genetyka nauka o dziedziczności i zmienności. -poziomy różnorodności biologicznej:

Bardziej szczegółowo

Klasa 1 Dział programowy : Biologia- nauka o życiu

Klasa 1 Dział programowy : Biologia- nauka o życiu Klasa 1 Dział programowy : Biologia- nauka o życiu dopuszczającą (K) Wymagania podstawowe na ocenę: dostateczną (P) 1 Zapoznanie z programem nauczania Rozumie konieczność przestrzegania zasad BH na lekcjach

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY 2014/2015. OPRACOWAŁ: Wiesław Chomiuk

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY 2014/2015. OPRACOWAŁ: Wiesław Chomiuk PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY 2014/2015 OPRACOWAŁ: Wiesław Chomiuk Wymagania edukacyjne opracowane zostały w oparciu o: podstawę programową przedmiotu przyroda z dn.23.08.2007r. (kl. V- VI)

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH

DZIENNIK ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH DZIENNIK ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMU ROZWOJOWEGO SZKOŁY w projekcie Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji Priorytet IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

BIOLOGIA - GIMNAZJUM

BIOLOGIA - GIMNAZJUM KRYTERIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH BIOLOGIA - GIMNAZJUM Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów. Biologia nauka o życiu określa przedmiot badań biologii jako nauki wymienia cechy organizmów żywych

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im. Lotników Polsk w Płocicznie-Tartak. Przedmiotowy system oceniania z biologii dla klasy I gimnazjum

Zespół Szkół im. Lotników Polsk w Płocicznie-Tartak. Przedmiotowy system oceniania z biologii dla klasy I gimnazjum Zespół Szkół im. Lotników Polsk w Płocicznie-Tartak Przedmiotowy system oceniania z biologii dla klasy I gimnazjum I. Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania 1. Rozporządzenie MEN

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE BIOLOGIA KL. I Półrocze I Ocena dopuszczająca Uczeń: - wyjaśnia znaczenie pojęcia biologia, wymienia dziedziny biologii,

WYMAGANIA EDUKACYJNE BIOLOGIA KL. I Półrocze I Ocena dopuszczająca Uczeń: - wyjaśnia znaczenie pojęcia biologia, wymienia dziedziny biologii, WYMAGANIA EDUKACYJNE BIOLOGIA KL. I Półrocze I Ocena dopuszczająca - wyjaśnia znaczenie pojęcia biologia, wymienia dziedziny biologii, wymienia źródła wiedzy biologicznej, podaje przykłady organizmów jednokomórkowych

Bardziej szczegółowo

Rozkład treści nauczania.

Rozkład treści nauczania. Rozkład treści. Numer Dział I. BIOLOGIA NAUKA O ŻYCIU 1. Biologia jako nauka 1. Przejawy życia. Cechy istot żywych. 2. Potrzeby życiowe organizmów. 3. Biologia jako nauka o życiu. Dyscypliny biologii.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ Przedmiotowy system oceniania z matematyki jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania w Zespole Szkół w Świlczy Nauczanie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z biologii

Przedmiotowy system oceniania z biologii Przedmiotowy system oceniania z biologii Kryteria oceniania z biologii zgodnie z WSO Zespołu Szkół w Augustowie 1.Ustala się następujące wymagania i kryteria na poszczególne stopnie: a) celujący Na ocenę

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania MATEMATYKA Miejskie Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II

Przedmiotowy system oceniania MATEMATYKA Miejskie Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II Przedmiotowy system oceniania MATEMATYKA Miejskie Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II Przedmiotem oceniania są: - wiadomości, - umiejętności, - postawa ucznia i jego aktywność. Cele ogólne oceniania: - rozpoznanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOT BIOLOGIA KLASA I, II, III ROK SZKOLNY 2015/2016 program nauczania Bliżej biologii autor: Ewa Pyłka -Gutowska, Ewa Jastrzębska Przedmiotowy System Oceniania BIOLOGIA

Bardziej szczegółowo

X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X Standardy wymagań z biologii zakres rozszerzony. Uczeń : Różnorodność życia na Ziemi definiuje termin życie. porównuje cechy materii ożywionej i nieożywionej. wymienia główne kierunki rozwoju nauk przyrodniczych.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASACH 4 6 SZKOŁY PODTSAWOWEJ W WÓLCE HYŻNEŃSKIEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASACH 4 6 SZKOŁY PODTSAWOWEJ W WÓLCE HYŻNEŃSKIEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASACH 4 6 SZKOŁY PODTSAWOWEJ W WÓLCE HYŻNEŃSKIEJ Przedmiotowy System Oceniania jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30.04.2007

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA I ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI. zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania w Zespole Szkół przy ul. Grunwaldzkiej 9 w Łowiczu.

KRYTERIA I ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI. zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania w Zespole Szkół przy ul. Grunwaldzkiej 9 w Łowiczu. KRYTERIA I ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania w Zespole Szkół przy ul. Grunwaldzkiej 9 w Łowiczu. Nauczanie matematyki w szkole podstawowej w klasach IV VI odbywa

Bardziej szczegółowo

Ogólne wymagania edukacyjne z biologii w Gimnazjum im. bł. E. Grzymały na poszczególne oceny szkolne

Ogólne wymagania edukacyjne z biologii w Gimnazjum im. bł. E. Grzymały na poszczególne oceny szkolne Ogólne wymagania edukacyjne z biologii w Gimnazjum im. bł. E. Grzymały na poszczególne oceny szkolne Uczeń otrzyma ocenę celującą, jeżeli: opanuje w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określone

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z przyrody

Przedmiotowy system oceniania z przyrody Przedmiotowy system oceniania z przyrody Ocenianie wiadomości i umiejętności przyrodniczych uczniów jest zgodne z WSO. Jego podstawę stanowią ustalone wymagania programowe na poszczególne poziomy. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 2 w Suwałkach. Przedmiotowy System Oceniania z podstaw przedsiębiorczości i ekonomii

Zespół Szkół nr 2 w Suwałkach. Przedmiotowy System Oceniania z podstaw przedsiębiorczości i ekonomii Zespół Szkół nr 2 w Suwałkach II Liceum Ogólnokształcące im. gen. Zygmunta Podhorskiego Przedmiotowy System Oceniania z podstaw przedsiębiorczości i ekonomii H.Sieczkoś, D.Jabłońska 1 Organizacja procesu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII W KLASACH BIOLOGICZNO - CHEMICZNYCH II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII KONOPNICKIEJ W RADOMIU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII W KLASACH BIOLOGICZNO - CHEMICZNYCH II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII KONOPNICKIEJ W RADOMIU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII W KLASACH BIOLOGICZNO - CHEMICZNYCH II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII KONOPNICKIEJ W RADOMIU Opracowała: Beata Olchowa STAN NA DZIEŃ 01. 09. 2014 I. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III a, III b, III c, III d gimnazjum.

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III a, III b, III c, III d gimnazjum. Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III a, III b, III c, III d gimnazjum. DZIAŁ VI PRZYRODA WOKÓŁ NAS - 5 NR I TEMAT LEKCJI 1. Lasy liściaste i iglaste WYMAGANIA PODSTAWOWE Uczeń: wymienia warstwy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA KLAS I, II, III W GIMNAZJUM NR 2 W LUDŹMIERZU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA KLAS I, II, III W GIMNAZJUM NR 2 W LUDŹMIERZU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA KLAS I, II, III W GIMNAZJUM NR 2 W LUDŹMIERZU I. Dokumenty prawne stanowiące podstawę PSO Przedmiotowy system oceniania opracowany został po przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z matematyki w klasach I-III Publicznego Gimnazjum w Wierzchowinach

Przedmiotowy System Oceniania z matematyki w klasach I-III Publicznego Gimnazjum w Wierzchowinach Przedmiotowy System Oceniania z matematyki w klasach I-III Publicznego Gimnazjum w Wierzchowinach System oceniania został opracowany na podstawie: Rozporządzenia MEN z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z historii

Przedmiotowy system oceniania z historii Przedmiotowy system oceniania z historii 1. Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania (WSO) zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII W GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNYM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII W GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNYM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII W GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNYM I. Zasady ogólne 1. Oceny wystawione przez nauczyciela są jawne dla ucznia, jego rodziców lub prawnych opiekunów. 2. Ilość ocen bieżących

Bardziej szczegółowo

Dział programowy: Kuchnia bezpieczna i przyjazna użytkownikom

Dział programowy: Kuchnia bezpieczna i przyjazna użytkownikom TECHNIKA ZAJĘCIA ŻYWIENIOWE Dział programowy: Kuchnia bezpieczna i przyjazna użytkownikom Nr 2 Zapoznanie z programem i systemem oceniania. Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) na lekcjach zajęć technicznych.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU ELEMENTY PSYCHOLOGII W LICEUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU ELEMENTY PSYCHOLOGII W LICEUM Zespół Szkół Nr 4 w Wałbrzychu PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU ELEMENTY PSYCHOLOGII W LICEUM Rok szkolny 2015/2016 Opracowała: mgr Justyna Oleksy Wałbrzych, 1 września 2015r. Przedmiotowy System

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Biologii. Społeczne Gimnazjum Stowarzyszenia Edukacyjnego w Gorzowie Wlkp.

Przedmiotowy System Oceniania z Biologii. Społeczne Gimnazjum Stowarzyszenia Edukacyjnego w Gorzowie Wlkp. Przedmiotowy System Oceniania z Biologii. Społeczne Gimnazjum Stowarzyszenia Edukacyjnego w Gorzowie Wlkp. Cele ogólne oceniania: - rozpoznawanie przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZYRODY

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZYRODY PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZYRODY Cele oceniania Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów przez nauczyciela przyrody ma na celu nie tylko badanie efektywności kształcenia, ale także wspieranie

Bardziej szczegółowo

wymienia jednostki klasyfikacji biologicznej określa, czym jest odżywianie wymienia podstawowe sposoby odżywiania się cudzożywny organizmów

wymienia jednostki klasyfikacji biologicznej określa, czym jest odżywianie wymienia podstawowe sposoby odżywiania się cudzożywny organizmów Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Poziom wymagań Dział programu Temat Dopuszczający Dostateczny Dobry

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum im. ks. W. Borowiusza w Cmolasie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z GEOGRAFII KLASACH I - III.

Publiczne Gimnazjum im. ks. W. Borowiusza w Cmolasie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z GEOGRAFII KLASACH I - III. Publiczne Gimnazjum im. ks. W. Borowiusza w Cmolasie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z GEOGRAFII KLASACH I - III. PSO jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i sportu z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

- obserwacji ucznia i udziału w zajęciach, dyskusjach, praca w grupie, wypełnianie poleceń

- obserwacji ucznia i udziału w zajęciach, dyskusjach, praca w grupie, wypełnianie poleceń PRZEDMIOTOWY system oceniania przyroda I. Obszary podlegające ocenianiu 1. wiedza-wiadomości 2. umiejętności 3. uczestnictwo w zajęciach 4. aktywność Wystawianie ocen odbywa się na podstawie: - obserwacji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z GEOGRAFII W KLASACH I-III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z GEOGRAFII W KLASACH I-III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z GEOGRAFII W KLASACH I-III Zasady ogólne Ocenianie wewnątrzszkolne na przedmiocie geografia ma na celu: 1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzozowie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI Przedmiotowy System Oceniania (PSO) z matematyki opracowany na podstawie programu nauczania nr DKW-4015-37/01 oraz podręczników

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU PRODUKCJA ROŚLINNA i PRACOWNIA ROLNICZA

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU PRODUKCJA ROŚLINNA i PRACOWNIA ROLNICZA PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU PRODUKCJA ROŚLINNA i PRACOWNIA ROLNICZA 1. Przedmiotowy system oceniania opracowany został w oparciu o następujące dokumenty: Ustawa o systemie oświaty z dnia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I Ocena niedostateczna: Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I uczeń nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności na ocenę dopuszczającą nie skorzystał z możliwości poprawy ocen niedostatecznych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU GEOGRAFIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU GEOGRAFIA Gimnazjum nr 11 w Gdyni PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU GEOGRAFIA Wymagania edukacyjne Poziomy wymagań: Poziom wymagań koniecznych (K) obejmuje wiadomości i umiejętności, które umożliwiają uczniowi

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII GIMNAZJUM NR 13 W GORZOWIE WLKP. rok szkolny 2014/ 2015

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII GIMNAZJUM NR 13 W GORZOWIE WLKP. rok szkolny 2014/ 2015 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII GIMNAZJUM NR 13 W GORZOWIE WLKP. rok szkolny 2014/ 2015 Przedmiotowy System Oceniania z biologii jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania w Gimnazjum nr13

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA MATEMATYKA W KLASACH I-III GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA MATEMATYKA W KLASACH I-III GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA MATEMATYKA W KLASACH I-III GIMNAZJUM Przedmiotowe Zasady Oceniania są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20.08.2010 r. w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE. niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych. śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z geografii.

WYMAGANIA EDUKACYJNE. niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych. śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z geografii. WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z geografii Klasa 1 Ocenę celująca otrzymuje uczeń, który: 1. opanował wiadomości

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA - BIOLOGIA I. PSO z biologii powstał w oparciu o analizę następujących dokumentów:

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA - BIOLOGIA I. PSO z biologii powstał w oparciu o analizę następujących dokumentów: PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA - BIOLOGIA I. PSO z biologii powstał w oparciu o analizę następujących dokumentów: Załącznik nr 2.8 1. Rozporządzenie MEN w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II D i E gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II D i E gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II D i E gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Stopień celujący może otrzymać uczeń, który opanował treści dopełniające.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z GEOGRAFII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z GEOGRAFII Gimnazjum w Malanowie ul. Parkowa 29 62-709 Malanów PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z GEOGRAFII DLA KLAS I-III GIMNAZJUM Opracowała: Elżbieta Wietrzyk - nauczyciel geografii Rok szkolny 2013/2014 1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII DLA KLAS I, II, III GIMNAZJUM NR 1 W LĘBORKU I. WYMAGANIA EDUKACYJNE/ OGÓLNE CELE KSZTAŁCENIA

PRZEDMIOTOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII DLA KLAS I, II, III GIMNAZJUM NR 1 W LĘBORKU I. WYMAGANIA EDUKACYJNE/ OGÓLNE CELE KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII DLA KLAS I, II, III GIMNAZJUM NR 1 W LĘBORKU I. WYMAGANIA EDUKACYJNE/ OGÓLNE CELE KSZTAŁCENIA Uczeń oceniany jest za posiadane wiadomości i umiejętności zdobywane

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE-BIOLOGIA - KLASA III

WYMAGANIA EDUKACYJNE-BIOLOGIA - KLASA III WYMAGANIA EDUKACYJNE-BIOLOGIA - KLASA III DZIAŁY : I. BIOLOGIA NAUKA O ŻYCIU II. JEDNOŚĆ I ROŻNORODNOŚĆ ORGANIZMÓW III.BAKTERIE A WIRUSY. ORGANIZMY BEZTKANKOWE Wiadomości i umiejętności ucznia na poszczególne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA-BIOLOGIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA-BIOLOGIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA-BIOLOGIA 1.Ocenie na lekcjach biologii podlegają: 1.wiadomości (ich rozumienie i przyswojenie) prace pisemne: kartkówki, sprawdziany z działu odpowiedzi ustne aktywność w

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ PRZYRODNICZYCH Z BIOLOGII DLA UCZNIÓW I UCZENNIC KLAS II III GIMNAZJUM

PROGRAM ZAJĘĆ PRZYRODNICZYCH Z BIOLOGII DLA UCZNIÓW I UCZENNIC KLAS II III GIMNAZJUM PROGRAM ZAJĘĆ PRZYRODNICZYCH Z BIOLOGII DLA UCZNIÓW I UCZENNIC KLAS II III GIMNAZJUM POZIOM ROZSZERZONY REALIZOWANY W RAMACH PROJEKTU: NOWA JAKOŚĆ EDUKACJI W PYSKOWICACH PRIORYTET IX ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z chemii w Gimnazjum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Grzymiszewie

Przedmiotowy System Oceniania z chemii w Gimnazjum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Grzymiszewie Przedmiotowy System Oceniania z chemii w Gimnazjum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Grzymiszewie Ocena jest odzwierciedleniem stopnia opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z poszczególnych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI - GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI - GIMNAZJUM 1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI - GIMNAZJUM I System oceniania w nauczaniu matematyki ma sprzyjać : dostarczaniu uczniowi bieżącej informacji o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział programu I. Biologia nauka o życiu Temat 1. Biologia jako nauka Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Bardziej szczegółowo

Czy uczymy, że sarna nie jest żoną jelenia?

Czy uczymy, że sarna nie jest żoną jelenia? Czy uczymy, że sarna nie jest żoną jelenia? Dr inż. Krzysztof Klimaszewski Warszawa, 10.09.2014 r. Projekt "O bioróżnorodności dla przyszłości - czyli jak uczyć, że sarna nie jest żoną jelenia" korzysta

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH

OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH Wymagania edukacyjne z biologii w gimnazjum OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH METODY I NARZĘDZIA ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA, KTÓRE MOGĄ BYĆ STOSOWANE W OCENIE OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW: 1.Wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU BIOLOGICZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM NA ROK SZKOLNY

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU BIOLOGICZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM NA ROK SZKOLNY REGULAMIN REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU BIOLOGICZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM NA ROK SZKOLNY 2011/2012 KURATORIUM OŚWIATY POZNAŃ 2011 I. Wstęp 1. Niniejszy regulamin Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z geografii

Przedmiotowy system oceniania z geografii Przedmiotowy system oceniania z geografii I. SPOSÓB INFORMOWANIA O WYMAGANIACH NA POSZCZEGÓLNE OCENY. PRIORYTETY OCENIANIA W GEOGRAFII. 1. Sposoby informowania. - informacja ustna przekazana uczniowi przez

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia do sprawdzianu powtórzeniowego z biologii dla klasy II

Zagadnienia do sprawdzianu powtórzeniowego z biologii dla klasy II Zagadnienia do sprawdzianu powtórzeniowego z biologii dla klasy II 1. Podaje funkcje poszczególnych elementów układu pokarmowego i rozpoznaje te części na schemacie. Przedstawia miejsce i produkty trawienia.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA. z przedmiotu biologia. 1. Wymagania edukacyjne treści i umiejętności podlegające ocenie.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA. z przedmiotu biologia. 1. Wymagania edukacyjne treści i umiejętności podlegające ocenie. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z przedmiotu biologia 1. Wymagania edukacyjne treści i umiejętności podlegające ocenie. PSO obejmuje ocenę wiadomości i umiejętności i postaw uczniów. Formy sprawdzania wiadomości

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY PRZEDMIOT UZUPEŁNIAJĄCY W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W PIEKARACH ŚLĄSKICH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY PRZEDMIOT UZUPEŁNIAJĄCY W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W PIEKARACH ŚLĄSKICH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY PRZEDMIOT UZUPEŁNIAJĄCY W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W PIEKARACH ŚLĄSKICH 1. CELE KSZTAŁCENIA Rozumienie metody naukowej, polegającej na stawianiu hipotez i ich

Bardziej szczegółowo