Program nauczania w liceum ogólnokszta càcym

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program nauczania w liceum ogólnokszta càcym"

Transkrypt

1 Cele nauczania Andrzej Czubaj, Janina Grzegorek, Andrzej Jerzmanowski, Rafa Skoczylas, Krzysztof Spalik, Krystyna Skwar o-soƒta, Jolanta Sotowska-Brochocka, Krzysztof Staroƒ, Tomasz Umiƒski Program nauczania w liceum ogólnokszta càcym KSZTA CENIE W ZAKRESIE ROZSZERZONYM Program nauczania dopuszczony do u ytku szkolnego przez ministra w aêciwego do spraw oêwiaty i wychowania na podstawie recenzji dr. Jacka Bieleckiego, mgr Urszuli Dàbrowskiej i mgr Joanny Szymaƒskiej i wpisany do wykazu programów dla liceum ogólnokszta càcego kszta cenie w zakresie rozszerzonym. Numer dopuszczenia: DKOS /02 Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spó ka Akcyjna 1

2 SPIS TREÂCI Podstawa programowa kszta cenia ogólnego dla liceów profilowanych... 3 Podstawa programowa kszta cenia w profilach dla liceów profilowanych... 5 Informacje o Autorach... 7 Od Autorów Wprowadzenie Geneza programu Ogólna charakterystyka programu Adresaci programu Warunki realizacji programu Cele nauczania Kierunkowe cele nauczania biologii uzupe nione i uszczegó owione w stosunku do podstawy programowej Cele wychowawcze Materia nauczania Analiza podstawy programowej pod kàtem doboru materia u nauczania do programu Tematy lekcji z zakresem materia u nauczania Ramowy plan nauczania biologii w trzech latach ciàgu dydaktycznego Procedury osiàgania celów Zalecane strategie i metody nauczania biologii Zalecane formy organizacyjne Standard kszta cenia Standardy wymagaƒ w uj ciu operacyjnym Przyk adowe techniki kontroli osiàgni ç uczniów Przyk adowe narz dzia sprawdzania i oceniania osiàgni ç uczniów Propozycje wewnàtrzszkolnych procedur sprawdzania i oceniania osiàgni ç uczniów

3 Podstawa programowa PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTA CENIA OGÓLNEGO DLA LICEÓW PROFILOWANYCH (Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej Nr 61 Warszawa, dnia 19 czerwca 2001 r.) BIOLOGIA Za àcznik nr 4 Cele edukacyjne 1. Pog bianie rozumienia podstaw dzia- ania w asnego organizmu w stosunku do poziomu gimnazjalnego. 2. Kszta towanie podstawy odpowiedzialnoêci za zdrowie swoje i innych. 3. Rozumienie zale noêci istniejàcych w Êrodowisku przyrodniczym. 4. Rozumienie zale noêci cz owieka od Êrodowiska i wp ywu cz owieka na Êrodowisko. 5. Rozumienie potrzeby zachowania bioró norodnoêci. Zadania szko y 1. Umo liwienie uczniom zrozumienia zasad funkcjonowania w asnego organizmu. 2. Rozwijanie poczucia odpowiedzialnoêci za dzia ania podejmowane w najbli szym Êrodowisku. TreÊci nauczania 1. Organizm cz owieka jako zintegrowana ca oêç i prawid owe jego funkcjonowanie: 1) g ówne funkcje organizmu i struktury anatomiczne odpowiedzialne za wype nianie tych funcji, 2) wzajemne oddzia ywanie uk adów i homeostaza parametrów ustrojowych, np. sta a temperatura cia a, sta y sk ad p ynów ustrojowych (np. st enie glukozy we krwi, sta e ciênienie krwi), 3) mózg jako g ówny oêrodek kontrolno-integracyjny organizmu: zmys y, neuroprzekaêniki, plastycznoêç dzia- ania mózgu (rozwój, uczenie si, pami ç), stres, emocje i ich zaburzenia, osobowoêç, 4) uk ad odpornoêciowy i jego znaczenie dla zdrowia cz owieka, antygeny, przeciwcia a, cytokiny, szczepienia ochronne, alergie, przeszczepy, zaburzenia odpornoêci, 5) uk ad mi Êniowy i jego znaczenie dla prawid owego funkcjonowania cia- a, typy mi Êni, prawid owy rozwój umi Ênienia, predyspozycje do çwiczeƒ fizycznych, prozdrowotne znaczenie aktywnoêci fizycznej, szkodliwoêç dopingu, 6) rozwój cz owieka: pocz cie, rozwój zarodka i p odu, poród, rozwój noworodka, 7) czynniki chorobowe: wirusy, bakterie (antybiotyki), paso yty, trucizny, 8) choroba nowotworowa, onkogeneza i onkoprofilaktyka, 9) choroby uk adu krwionoênego,mia d yca, nadciênienie, zawa, profilaktyka chorób krà eniowych. 2. Od ywianie si cz owieka: 1) budowa i funkcja uk adu pokarmowego cz owieka, 2) g ówne sk adniki pokarmowe i ich êród a (bia ka, cukry, t uszcze), 3) dieta pe no- i niepe nowartoêciowa, aminokwasy egzogenne, witaminy, mikroelementy i ich êród a, 4) aminokwasy egzogenne, 5) zawartoêç energetyczna pokarmu, potrzeby energetyczne organizmu, koszty energetyczne wybranych form 3

4 Podstawa programowa aktywnoêci fizycznej, oty oêç, anoreksja i bulimia, 6) witaminy, mikroelementy i ich êród a. 3. Elementy genetyki: 1) budowa DNA, kod genetyczny, gen, synteza bia ek, genom cz owieka, 2) mutacje i czynniki mutagenne, 3) choroby dziedziczne i diagnostyka molekularna w medycynie, 4) zasady in ynierii genetycznej, zastosowanie biotechnologii. 4. Elementy ekologii i ochrony Êrodowiska: 1) ewolucja i ró norodnoêç biologiczna (genetyczna, gatunkowa i ekosystemów), pochodzenie cz owieka, znaczenie ró norodnoêci biologicznej dla cz owieka, 2) czynniki kszta tujàce ró norodnoêç biologicznà i sprzyjajàce jej utrzymywaniu si (ró norodnoêç siedlisk, zale noêci mi dzygatunkowe), 3) nowoczesne formy uprawy roêlin i nowe odmiany zwierzàt hodowlanych, korzyêci i zagro enia z punktu widzenia Êrodowiska i zdrowia (np. roêliny i zwierz ta transgeniczne). Osiàgni cia 1. ZnajomoÊç funkcji fizjologicznych ró nych uk adów organizmu ludzkiego. 2. Rozpoznawania zagro eƒ dla zdrowia cz owieka i znajomoêç zasad dzia ania na rzecz w asnego zdrowia. 3. Rozumienie zasad dziedziczenia; dostrzeganie korzyêci i zagro eƒ wynikajàcych z post pów w genetyce. 4. ZnajomoÊç przyczyn aktualnego Êrodowiska w skali lokalnej, krajowej, Êwiatowej oraz sposobów przeciwdzia ania niekorzystnym zmianom. 5. ÂwiadomoÊç wartoêci ró norodnoêci biologicznej. 4

5 Podstawa programowa Za àcznik nr 7 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTA CENIA W PROFILACH DLA LICEÓW PROFILOWANYCH PROFIL PROAKADEMICKI (Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej Nr 61 Warszawa, dnia 19 czerwca 2001 r.) BIOLOGIA Cele edukacyjne 1. Poznanie zale noêci w funkcjonowaniu organizmów ywych na ró nych poziomach organizacji. 2. Poznanie teorii i praw biologicznych. 3. Poznanie przyk adowych metod badawczych i stosowanych w biologii. 4. Integracja wiedzy z ró nych dziedzin do wyjaêniania zjawisk biologicznych. 5. Rozumienie znaczenia nowoczesnych kierunków biologii dla post pu w biotechnologii i medycynie. 6. Uzyskanie ÊwiadomoÊci zagro eƒ cywilizacyjnych wynikajàcych z dzia alnoêci cz owieka. Zadania szko y 1. Wzbogacenie wiedzy i umiej tnoêci uczniów z uwzgl dnieniem ich dalszej drogi edukacyjnej. 2. Umo liwienie uczniom zapoznania si z metodami prawid owej obserwacji, analizy, prezentacji i interpretacji wyników badaƒ biologicznych. 3. Umo liwienie uczniom korzystania z ró nych êróde informacji do rozwiàzywania problemów biologicznych. 4. Umo liwienie uczniom projektowania doêwiadczeƒ biologicznych. TreÊci nauczania 1. Komórka podstawowa jednostka ycia: 1) chemiczne podstawy ycia: pierwiastki, wiàzania i zwiàzki organiczne o kluczowym znaczeniu dla organizmów, 2) organizacja komórki. 2. Energia i ycie: 1) enzymy i reakcje zachodzàce w komórce, 2) metabolizm: szlaki metaboliczne, katabolizm i anabolizm, 3) tlenowa produkcja ATP (mitochondria, oddychanie komórkowe), 4) beztlenowa produkcja ATP (fermentacja, kwas mlekowy), 5) fotosynteza. 3. Ró norodnoêç ycia na Ziemi: 1) klasyfikowanie organizmów, 2) przeglàd ró nych grup systematycznych: wirusy i bakterie, protisty, grzyby, roêliny, zwierz ta, 3) podstawowe czynnoêci yciowe ro- Êlin i zwierzàt: od ywianie, oddychanie, transport, wydalanie, koordynacja, rozmna anie. 4. Genetyka: 1) cykl komórkowy i chromosomy, 2) mitoza i mejoza, 3) podstawy dziedzicznoêci (regu y Mendla, dziedziczenie p ci, zale noêç mi dzy genotypem a fenotypem), 4) zapis i realizacja informacji genetycznej (DNA, kod genetyczny, transkrypcja i biosynteza bia ka, definicja genu, mutacje), 5) in ynieria genetyczna i sekwencjonowanie genomów. 5. Ewolucja: 1) koncepcja i dowody ewolucji, 2) mechanizmy ewolucji; Karol Darwin i teoria doboru naturalnego, rodzaje zmiennoêci, 3) zjawiska genetyczne w populacjach, 5

6 Podstawa programowa 4) powstawanie gatunków, 5) podstawowe prawid owoêci ewolucji, 6) pochodzenie i historia ycia na Ziemi, 7) antropogeneza. 6. Ekologia i biogeografia: 1) podstawowe poj cia i koncepcje ekologii, 2) zale noêci mi dzygatunkowe, 3) làdowe i wodne strefy ycia, 4) krà enie materii i przep yw energii w ekosystemie. 7. Biologia stosowana: 1) biotechnologia w przemyêle, rolnictwie i ochronie Êrodowiska, 2) biotechnologia oparta na modyfikacjach DNA, 3) problemy etyczne zwiàzane ze stosowaniem nowoczesnych biotechnologii. Osiàgni cia 1. ZnajomoÊç budowy i procesów yciowych u przedstawicieli ró nych grup systematycznych roêlin i zwierzàt. 2. Umiej tnoêç wyjaêniania zwiàzków mi dzy strukturà a funkcjà na ró nych poziomach organizacji ywych organizmów. 3. Postrzeganie funkcjonowania organizmu jako zintegrowanego uk adu. 4. Umiej tnoêç analizowania zale noêci mi dzy Êrodowiskiem yciowym organizmów a ich budowà i funkcjonowaniem. 5. Umiej tnoêç wyjaêniania zjwisk: zmiennoêci, dziedziczenia i ewolucji oraz zwiàzków zachodzàcych mi dzy nimi. 6. Umiej tnoêç analizowania zmian zachodzàcych w Êrodowisku, oceniania ich skutków oraz odnajdywania sposobów naprawy szkód. 7. Pos ugiwanie si terminologià biologicznà. 8. Umiej tnoêç prowadzenia obserwacji i eksperymentów z zastosowaniem metod poznania naukowego. 9. Umiej tnoêç wykorzystywania ró nych êróde wiedzy do wyjaêniania zjawisk i procesów biologicznych oraz formu owania i uzasadniania w asnych opinii. 6

7 Informacja o Autorach Informacje o Autorach dr ANDRZEJ CZUBAJ Jest adiunktem w Instytucie Zoologii UW. Kieruje Pracownią Mikroskopii Elektronowej. Zajmuje się biologią komórki i histologią porównawczą zwierząt. Jest autorem licznych prac naukowych, podręczników szkolnych i akademickich. mgr JANINA GRZEGOREK Jest kierownikiem Wydziału Sprawdzianów i Egzaminów Szkolnych w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie. Wiele lat uczyła biologii w Liceum im. Stefana Batorego w Warszawie. Była członkiem Ogólnopolskiej Grupy Biologów Programu Nowa Matura, odpowiedzialnej za wdrożenie nowej formuły egzaminu maturalnego z biologii. Jest autorką podręczników szkolnych i zbiorów zadań z biologii. prof. hr hab. ANDRZEJ JERZMANOWSKI Jest profesorem na Wydziale Biologii UW i w Instytucie Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie oraz badaczem międzynarodowym w Howard Hughes Medical Institute w USA. Kieruje Pracownią Biologii Molekularnej Roślin. Jest autorem wielu prac naukowych z dziedziny biologii molekularnej i genetyki roślin. Jest autorem i współautorem podręczników akademickich i szkolnych, książek popularnonaukowych oraz artykułów na tematy związane ze współczesną biologią. W 1995 roku otrzymał Nagrodę im. Hugo Steinhausa za książkę Geny i ludzie uznaną za najlepszą polską książkę popularnonaukową (WSiP, Warszawa 1994). Jest członkiem Rady Programowej w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie. dr RAFAŁ SKOCZYLAS Jest adiunktem w Instytucie Zoologii Wydziału Biologii UW. W Zakładzie Fizjologii Zwierząt Kręgowych zajmuje się fizjologią porównawczą zwierząt, głównie płazów i gadów. Jest autorem wielu prac naukowych, książek popularnonaukowych i artykułów. prof. dr hab. KRYSTYNA SKWARŁO-SOŃTA Jest profesorem na Wydziale Biologii UW. W Zakładzie Fizjologii Zwierząt Kręgowych Instytutu Zoologii zajmuje się fizjologią porównawczą zwierząt, głównie neuroimmunologią i regulacją hormonalną. Jest autorką wielu prac naukowych, książek popularnonaukowych i artykułów. 7

8 PROGRAM NAUCZANIA Jest wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika, członkiem Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, oraz Neuroimmunological Society. Jest także Prodziekanem Wydziału Biologii UW. prof. dr hab. JOLANTA SOTOWSKA-BROCHOCKA Jest profesorem na Wydziale Biologii UW oraz kierownikiem Zakładu Fizjologii Zwierząt Kręgowych Instytutu Zoologii. Zajmuje się fizjologią porównawczą zwierząt, głównie neuroendokrynologią. Jest autorką wielu prac naukowych, książek popularnonaukowych i artykułów. Jest wiceprezesem Warszawskiego Oddziału Towarzystwa Biologii Rozrodu, a także członkiem Komitetu Głównego Olimpiady Biologicznej. dr KRZYSZTOF SPALIK Jest adiunktem w Instytucie Botaniki UW. Specjalizuje się w ekologii i systematyce roślin. Prowadzi zajęcia z botaniki i metod edukacji przyrodniczej dla studentów oraz nauczycieli. Jest autorem licznych prac naukowych i popularnonaukowych oraz współautorem podręczników szkolnych. Jest Redaktorem Naczelnym czasopisma dla nauczycieli Biologia w Szkole. prof. dr hab. KRZYSZTOF STAROŃ Jest profesorem Wydziału Biologii UW. Kieruje Zakładem Biologii Molekularnej. Jest autorem wielu prac naukowych z dziedziny biochemii i biologii molekularnej, podręczników akademickich, szkolnych i książek popularnonaukowych. prof. dr hab. TOMASZ UMIŃSKI Jest profesorem Wydziału Biologii UW. Zajmuje się zoologią. Jest autorem wielu prac naukowych, podręczników szkolnych, książek popularnonaukowych i artykułów. Jego książka Ekologia, środowisko, przyroda. Podręcznik dla szkół średnich (WSiP, Warszawa 1995) została dwukrotnie nagrodzona: w 1995 roku Wyróżnieniem w Konkursie Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek na Najładniejszą Książkę Roku i w 1996 roku Nagrodą II stopnia Ministra Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Geologii, Leśnictwa i Ochrony Przyrody. Jest konsultantem zoologicznym polskiej edycji National Geographic. 8

9 Od autorów Od Autorów Cykl edukacyjny Biologia. Kształcenie w zakresie rozszerzonym składa się z: programu nauczania, trzech części podręcznika odpowiednio dostosowanych do realizacji programu nauczania w klasie I, II i III, liceum ogólnokształcącego, trzech części poradnika dla nauczyciela ściśle skorelowanych z częściami podręcznika i odpowiednio dostosowanych do realizacji treści kształcenia w trzech latach cyklu szkolnego. Zdaniem autorów publikacje przygotowane dla uczniów i nauczycieli powinny umożliwić taką organizację procesu dydaktycznego, która zapewni bardzo dobre przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego z biologii. Wynika to z faktu, że: program nauczania uwzględnia wszystkie założenia podstawy programowej na ten etap kształcenia, trzy części podręcznika są dostosowane do rozkładu treści kształcenia określonej w programie nauczania i uwzględniają najnowszą wiedzę biologiczną, trzy części poradnika dla nauczyciela uwzględniają wskazówki metodyczno-merytoryczne ułatwiające odpowiednią organizację procesu dydaktycznego. Ten program nauczania jest publikacją, która oprócz typowych elementów programu nauczania, uwzględnia najnowszą wiedzę zarówno z zakresu metodyki nauczania biologii, jak i pomiaru dydaktycznego, co powinno ułatwić skuteczne prowadzenie procesu dydaktycznego oraz przyzwyczajanie uczniów do kryterialnego oceniania ich osiągnięć. Aby ułatwić nauczycielom przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego z biologii, autorzy cyklu przygotowali w programie nauczania zasady konstrukcji zadań egzaminacyjnych, w podręczniku przykłady tych zadań dla uczniów, a w poradniku propozycje zadań egzaminacyjnych do wykorzystania przez nauczyciela. 9

10 10 PROGRAM NAUCZANIA

11 Wprowadzenie Wprowadzenie Geneza programu Prezentowany program nauczania biologii powstał w związku z reformą polskiego systemu edukacji rozpoczętą 1 września 1999 roku. Istotnym elementem reformy, mającej na celu podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, wyrównanie szans edukacyjnych oraz zasadniczą poprawę jakości edukacji w Polsce, jest wprowadzenie nowej struktury szkolnictwa. W zreformowanej strukturze systemu szkolnego znajdują się: placówki wychowania przedszkolnego, sześcioletnie szkoły podstawowe, trzyletnie gimnazja, trzyletnie licea ogólnokształcące i profilowane, czteroletnie technika i szkoły zawodowe, szkoły policealne i szkoły wyższe. Nowe liceum ogólnokształcące, które rozpoczyna funkcjonowanie od 1 września 2002 roku jest szkołą, powstałą na podbudowie programowej gimnazjum. Założenia programowo-organizacyjne tej szkoły zostały przygotowane tak, aby jej absolwenci mogli podjąć pracę, kontynuować naukę w szkole policealnej lub, po zdaniu egzaminu maturalnego ubiegać się o przyjęcie na wybrany kierunek studiów. Ze względu na powyższe założenia, w liceum ogólnokształcącym kształcenie odbywa się w dwóch obszarach: kształcenie w zakresie podstawowym, kształcenie w zakresie rozszerzonym. Niniejszy program nauczania biologii przeznaczony do kształcenia w zakresie rozszerzonym został przygotowany dla uczniów, którzy zamierzają zdawać egzamin maturalny z biologii Ogólna charakterystyka programu Uczniowie liceum ogólnokształcącego, którzy przygotowują się do egzaminu maturalnego z biologii powinni mieć możliwość przyswojenia wiadomości i wykształcenia umiejętności w takim zakresie, aby sprostać standardom wymagań egzaminacyjnych z tego przedmiotu. Dlatego, program nauczania: 11

12 PROGRAM NAUCZANIA obejmuje wszystkie cele edukacyjne, cały zakres treści i wszystkie osiągnięcia określone dla biologii w Podstawie programowej kształcenia w profilach dla liceów profilowanych i Podstawie programowej kształcenia ogólnego dla liceów profilowanych; nawiązuje do wiadomości i umiejętności uczniów nabytych na lekcjach biologii w gimnazjum, odpowiednio je poszerzając i rozwijając; podkreśla praktyczny aspekt wiedzy biologicznej, jej użyteczność w rozwiązywaniu problemów życia codziennego; uwzględnia najnowsze osiągnięcia naukowe (aktualizuje wiedzę biologiczną prezentowaną w dotychczasowych programach nauczania biologii dla szkół średnich); umożliwia wdrażanie uczniów do samodzielnej pracy, doświadczalnego poznawania zjawisk biologicznych, poszukiwania informacji w różnych źródłach, krytycznej oceny faktów, uzasadniania opinii i sądów na temat zdrowia, ochrony przyrody i środowiska oraz wykorzystywania rezultatów współczesnych badań biologicznych dzięki zalecanym formom realizacji; umożliwia ćwiczenie technik udzielania odpowiedzi na polecenia w zadaniach egzaminacyjnych dzięki zalecanym formom ewaluacji osiągnięć uczniów. Podsumowując: nauczanie uczenie się biologii zgodnie z zaleceniami programu, przy korzystaniu z trzech części podręcznika Biologia daje szansę pełnego przygotowania młodzieży do egzaminu maturalnego Adresaci programu Adresatami programu są w jednakowym stopniu uczniowie i nauczyciele. Uczniowie rozpoczynający naukę w liceum ogólnokształcącym to 16-latkowie, którzy ukończyli gimnazjum. Wśród nich przypuszczalnie znajdą się tacy, którzy są zdecydowani kontynuować naukę w szkołach wyższych, lub tacy, którzy nie mają jeszcze sprecyzowanych planów na przyszłość. Z powyższych względów, program nauczania biologii zapewnia takie nauczanie-uczenie się tego przedmiotu, które zaspokoi oczekiwania różnych grup uczniów, tzn.: umożliwi opanowanie wiadomości i kształcenie umiejętności praktycznych, przydatnych w codziennym życiu, co jest szczególnie ważne dla tych, którzy zakończą edukację biologiczną na tym etapie nauki; może przyczynić się do pogłębienia zainteresowania tą dyscypliną naukową u uczniów, którzy, wstępując do liceum, nie dokonali jeszcze wyboru dalszej drogi kształcenia; umożliwi opanowanie wiedzy biologicznej i technik egzaminowania w takim zakresie, aby uczniowie bezproblemowo zdali egzamin maturalny z biologii. Nauczyciele biologii podejmujący pracę w liceum ogólnokształcącym powinni bardzo dokładnie przeanalizować założenia programowo-organizacyjne szkoły, aby uświadomić sobie jej specyfikę w porównaniu z dotychczas funkcjonującymi szkołami średni- 12

13 Wprowadzenie mi, a także określić relacje między kształceniem w zakresie podstawowym i rozszerzonym. Oprócz tego, są zobowiązani znać podstawę programową biologii w gimnazjum, aby ocenić poziom wiedzy biologicznej uczniów rozpoczynających naukę w liceum ogólnokształcącym. Pewną informacją o poziomie wiedzy uczniów będą wyniki egzaminu gimnazjalnego, które zostaną udostępnione szkołom. Niniejszy program znacznie ułatwi przygotowanie i realizację planu pracy dydaktyczno-wychowawczej w liceum ogólnokształcącym, ponieważ: określa zakres treści nauczania biologii w odniesieniu do podstawy programowej; proponuje tematyczny rozkład treści nauczania z uwzględnieniem celów i procedur osiągania celów nauczania; uwzględnia współczesną wiedzę z metodyki nauczania biologii; podaje propozycję wymagań wewnątrzszkolnych, w celu ułatwienia ewaluacji osiągnięć uczniów; prezentuje sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć uczniów zgodnie z zasadami pomiaru dydaktycznego Warunki realizacji programu Program nauczania biologii jest przygotowany do realizacji całej treści nauczania w ciągu minimum 7 godzin tygodniowo w cyklu kształcenia. Autorzy tego cyklu edukacyjnego są zdania, że nauczanie-uczenie się biologii kształcenie w zakresie rozszerzonym powinno rozpocząć się już w klasie pierwszej liceum ogólnokształcącego. Ze względu na to, najbardziej zasadny rozkład treści kształcenia z tego przedmiotu powinien być następujący: 3 godziny tygodniowo w klasie I na realizację zagadnień dotyczących budowy i przeglądu systematycznego organizmów; 3 godziny tygodniowo w klasie II na realizację zagadnień z zakresu fizjologii i genetyki; 2 godziny w klasie trzeciej (do końca marca) na realizację zagadnień z zakresu ewolucjonizmu i ekologii. Wskazane jest, aby licea ogólnokształcące miały pracownie biologiczne wyposażone w podstawowe pomoce dydaktyczne do nauczania i uczenia się biologii, takie jak: lupy, binokulary, mikroskopy świetlne; zielniki, preparaty makroskopowe roślin i zwierząt, zakonserwowane rośliny i drobne zwierzęta; szkielety zwierząt; preparaty z zakonserwowanymi narządami zwierząt; preparaty mikroskopowe bakterii, protistów, tkanek roślinnych i zwierzęcych, przekrojów przez wybrane narządy/organy zwierząt i roślin; plansze (tablice graficzne) ze schematami budowy anatomicznej i procesów życiowych organizmów; 13

14 PROGRAM NAUCZANIA foliogramy ze szczegółami budowy organizmów i fazogramy z etapami procesów metabolicznych oraz fizjologicznych; modele, np. szkieletu człowieka, budowy DNA, oka, ucha; podstawowy sprzęt laboratoryjny; sprzęt audiowizualny (rzutniki pisma, magnetowidy, komputery), filmy dotyczące procesów życiowych oraz z ekologii i ochrony przyrody, programy edukacyjne na płytach CD oraz DVD. Młodzież powinna mieć możliwość korzystania z biblioteki wyposażonej w książki biologiczne (np. atlasy, encyklopedie) oraz z internetu. Program nauczania tego przedmiotu powinni realizować nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym po studiach wyższych z zakresu biologii. 14

15 Cele nauczania Cele nauczania Kierunkowe cele nauczania biologii uzupe nione i uszczegó owione w stosunku do podstawy programowej We współczesnej dydaktyce wyróżnia się dwa poziomy celów nauczania: wiadomości (zapamiętanie i rozumienie), umiejętności (stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych i problemowych). Aby cele kierunkowe były czytelne dla nauczyciela, sformułowano je bardziej szczegółowo niż w podstawie programowej oraz powiązano z głównymi zagadnieniami materiału nauczania. Formułując cele, kierowano się także założonymi efektami końcowymi, czyli osiągnięciami ucznia określonymi w podstawie programowej. Poziom I wiadomoêci W wyniku realizacji programu nauczania biologii uczeń powinien wykazać się wiadomościami dotyczącymi: zasad metodologii badań biologicznych; budowy chemicznej organizmów; organizacji komórki, budowy i funkcji organelli komórkowych; specjalizacji komórek tworzących tkanki roślinne i zwierzęce; zasad klasyfikowania organizmów; zróżnicowania świata organicznego; charakterystycznych cech budowy i biologii wirusów, bakterii, protistów, poszczególnych grup roślin, grzybów oraz zwierząt; procesów metabolicznych; procesów fizjologicznych; zasad dziedziczenia; zapisu i realizacji informacji genetycznej; koncepcji i mechanizmów ewolucji świata organicznego; zjawisk genetycznych w populacjach; pochodzenia i historii życia na Ziemi; funkcjonowania populacji, biocenoz i ekosystemów; rozmieszczenia organizmów na kuli ziemskiej; biotechnologii. 15

16 Poziom II umiej tnoêci PROGRAM NAUCZANIA W wyniku realizacji programu nauczania biologii uczeń powinien opanować umiejętności: określania związku między budową i funkcją: związków organicznych, organelli, komórek, tkanek, narządów oraz układów narządów; porównywania budowy i funkcji: związków organicznych, organelli, komórek, tkanek, narządów oraz układów narządów; wykazywania różnorodności świata organicznego; określania charakterystycznych cech budowy organizmów z poszczególnych jednostek systematycznych; klasyfikowania organizmów zgodnie z przyjętymi kryteriami; rozpoznawania (identyfikowania) organizmów z poszczególnych jednostek systematycznych; porównywania budowy i biologii organizmów; wykazywania zależności między organizmami a środowiskiem; wskazywania sposobów adaptacji organizmów do środowiska; wykazywania znaczenia gospodarczego organizmów z różnych jednostek systematycznych; wyjaśniania procesów przemiany materii i energii w komórce; analizowania procesów fizjologicznych ze zwróceniem uwagi na ich lokalizację, etapy i znaczenie w funkcjonowaniu organizmów; wykazywania zależności między procesami metabolicznymi i fizjologicznymi; przedstawiania sposobów współdziałania narządów w poszczególnych układach narządów oraz układów narządów w organizmach roślin i zwierząt; wskazywania sposobów koordynacji procesów życiowych; analizowania przyczyn nieprawidłowości w funkcjonowaniu organizmów; przedstawiania sposobów profilaktyki zdrowotnej; uzasadniania, że każdy organizm jest integralną całością; wyjaśniania procesów genetycznych na poziomie molekularnym i organizmalnym; analizowania uwarunkowań genetycznych niektórych chorób; wyjaśniania zjawiska zmienności genetycznej organizmów; prezentowania koncepcji dotyczących ewolucji świata organicznego; wykazywania zależności między organizmami; wyjaśniania zasad funkcjonowania biocenoz i ekosystemów; wykazywania zależności między człowiekiem a przyrodą i środowiskiem; wartościowania oddziaływań człowieka na przyrodę i środowisko; uzasadniania konieczności ochrony przyrody i środowiska; wykazywania roli biotechnologii w gospodarce i życiu człowieka; wyszukiwania informacji z różnych źródeł i ich wykorzystywania do wyjaśniania zjawisk i procesów biologicznych; krytycznej oceny informacji docierających z różnych źródeł; formułowania i uzasadniania własnych opinii i sądów; stosowania terminologii biologicznej; 16

17 Cele nauczania wartościowania działań dotyczących ważnych społecznie spraw zdrowia, środowiska i wykorzystania badań naukowych; projektowania doświadczeń, formułowania problemów badawczych i stawiania hipotez; przeprowadzania obserwacji i doświadczeń; analizowania wyników obserwacji i doświadczeń; rozwiązywania przykładowych zadań egzaminacyjnych Cele wychowawcze Biologia jest przedmiotem, który umożliwia realizację wielu ważnych celów wychowawczych. W wyniku realizacji programu nauczania biologii uczeń powinien: świadomie stosować zasady zdrowego trybu życia i profilaktyki zdrowotnej; przewidywać skutki stosowania używek (papierosów, alkoholu, narkotyków); doceniać rolę przyrody w życiu człowieka, być wrażliwym na jej piękno i rozumieć potrzebę zachowania różnorodności biologicznej; dbać o stan przyrody i środowiska; podejmować działania na rzecz ochrony przyrody i środowiska, skłaniać innych do takich działań; rozwijać zainteresowania przyrodnicze, aktywnie poznawać przyrodę poprzez obserwacje i doświadczenia; umieć krytycznie oceniać rolę człowieka w przyrodzie; odróżniać fakty i uznane teorie naukowe dotyczące problemów biologicznych od subiektywnych opinii i sądów. Pełna realizacja celów nauczania będzie możliwa, jeżeli szkoła spełni zadania uwzględnione w podstawie programowej, czyli umożliwi uczniom: wzbogacenie wiedzy i umiejętności z uwzględnieniem ich dalszej drogi edukacyjnej, zapoznanie się z metodami właściwej obserwacji, analizy, prezentacji i interpretacji badań biologicznych, korzystanie z różnych źródeł informacji, projektowanie doświadczeń biologicznych. 17

18 PROGRAM NAUCZANIA 3. Materia nauczania 3.1. Analiza podstawy programowej pod kàtem doboru materia u nauczania do programu Autorzy przygotowując materiał nauczania do programu biologii w liceum ogólnokształcącym kształcenie w zakresie rozszerzonym wyszli z założenia, że należy: nawiązać do treści nauczania zawartych w podstawie programowej dla gimnazjum, ustalić logiczny układ treści nauczania i uszczegółowić materiał nauczania określony w podstawie programowej biologii. Z powyższych względów treść nauczania w tym programie została podzielona na 10 działów, odpowiednio nawiązujących do podstawy programowej. Układ działów nauczania przedstawiono w poniższej tabeli. Tytu dzia u Odniesienie do Podstawy programowej kszta cenia w profilach dla liceów profilowanych Komórka: Komórka podstawowa jednostka podstawo- życia: wa jednost- chemiczne podstawy życia: ka życia pierwiastki, wiązania i związki organiczne o kluczowym znaczeniu dla organizmów, organizacja komórki. Genetyka: cykl komórkowy i chromosomy, mitoza i mejoza. Różnorod- Różnorodność życia na Ziemi: ność orga- klasyfikowanie organizmów, nizmów przegląd poszczególnych grup: na Ziemi wirusy i bakterie, protisty, grzyby, rośliny, zwierzęta. Przemiany Energia i życie: materii enzymy i reakcje zachodzące i energii w komórce, w komórce metabolizm: szlaki metaboliczne, katabolizm i anabolizm, Odniesienie do Podstawy programowej kszta cenia ogólnego dla liceów profilowanych Elementy genetyki budowa DNA. 18

19 Materia nauczania Tytu dzia u Odniesienie do Podstawy programowej kszta cenia w profilach dla liceów profilowanych Odniesienie do Podstawy programowej kszta cenia ogólnego dla liceów profilowanych tlenowa produkcja ATP (mitochondria, oddychanie komórkowe), beztlenowa produkcja ATP (fermentacja, kwas mlekowy), fotosynteza. Genetyka: zapis i realizacja informacji genetycznej (DNA, kod Elementy genetyki: genetyczny, transkrypcja kod genetyczny, gen, synteza i biosynteza białka, definicja białek, genu, mutacje). mutacje i czynniki mutogenne. Fizjologia Różnorodność życia na Ziemi: Organizm człowieka jako zwierząt podstawowe czynności życiowe zintegrowana całość i jego z elemen- zwierząt: odżywianie, oddychanie, prawidłowe funkcjonowanie: tami fizjo- transport, wydalanie, koordynacja, główne funkcje organizmu logii czło- rozmnażanie. i struktury anatomiczne wieka odpowiedzialne za wypełnianie tych funkcji; wzajemne oddziaływanie układów i homeostaza parametrów ustrojowych, (np. stała temperatura ciała, stały skład płynów ustrojowych, np. stężenia glukozy we krwi, stałe ciśnienie krwi); mózg, jako główny ośrodek kontrolno-integracyjny organizmu; zmysły, neuroprzekaźniki, plastyczność działania mózgu (rozwój, uczenie się, pamięć), stres, emocje i ich zaburzenia, osobowość; układ odpornościowy i jego znaczenie dla zdrowia człowieka, antygeny, przeciwciała, cytokiny, szczepienia ochronne, alergie, przeszczepy, zaburzenia odporności; układ mięśniowy i jego znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania ciała, typy mięśni, prawidłowy rozwój umięśnienia, predyspozycje do ćwiczeń fizycznych, prozdrowotne znaczenie aktywności fizycznej, szkodliwość dopingu; 19

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Wychowania Fizycznego

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Wychowania Fizycznego Pe raspera ad astr a Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Wychowania Fizycznego Katalog przedmiotów I rok od roku 2013/2014 Studia stacjonarne Kierunek : wychowanie

Bardziej szczegółowo

Anna Warchoł, Iwona Maciejowska PROGRAM NAUCZANIA CHEMII. Szkoła ponadgimnazjalna zakres podstawowy

Anna Warchoł, Iwona Maciejowska PROGRAM NAUCZANIA CHEMII. Szkoła ponadgimnazjalna zakres podstawowy Anna Warchoł, Iwona Maciejowska PROGRAM NAUCZANIA CHEMII Szkoła ponadgimnazjalna zakres podstawowy Kraków 2012 Spis treści Wstęp... 3 I. Ogólne założenia programu... 4 II. Cele nauczania... 5 III. Treści

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEÓW PROFILOWANYCH I TECHNIKÓW

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEÓW PROFILOWANYCH I TECHNIKÓW PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEÓW PROFILOWANYCH I TECHNIKÓW Ze względu na konieczność zachowania ciągłości i spójności między poszczególnymi etapami kształcenia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne. Poziomy oczekiwanych osiągnięć ucznia. Stopnie szkolne

Wymagania edukacyjne. Poziomy oczekiwanych osiągnięć ucznia. Stopnie szkolne Wymagania edukacyjne zawierają szczegółowy wykaz wiadomości i umiejętności, które uczeń powinien opanować po omówieniu poszczególnych lekcji z podręcznika Biologia na czasie zakres podstawowy. Jest on

Bardziej szczegółowo

Ewa Maria Tuz. Program nauczania geografii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Oblicza geografii

Ewa Maria Tuz. Program nauczania geografii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Oblicza geografii Ewa Maria Tuz Program nauczania geografii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Oblicza geografii Spis treści Wstęp I. Cele kształcenia i wychowania według założeń programu... 5 II. Osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania

Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania Lilianna Zaremba Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania Ośrodek Rozwoju Edukacji Warszawa 2014 Projekt graficzny Studio Kreatywne

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ BIOLOGII

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ BIOLOGII UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ BIOLOGII Pakiet Informacyjny ECTS Kierunek Mikrobiologia Studia stacjonarne I stopnia Rok akademicki 2012/2013 1 E C T S M i k r o b i o l o g i a r o k a k a d e m i c

Bardziej szczegółowo

Podstawy przedsiębiorczości

Podstawy przedsiębiorczości Podstawy przedsiębiorczości Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych Jolanta Kijakowska Spis treści 1. Wstęp 3 2. Szczegółowe cele kształcenia i wychowania 4 3. Treści edukacyjne 7 4. Sposoby osiągania

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU PRZYRODA

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU PRZYRODA PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU PRZYRODA IV etap edukacyjny przedmiot uzupełniający Celem zajęć przyroda jest poszerzenie wiedzy uczniów z zakresu nauk przyrodniczych. Poniższa tabela przedstawia przykładowe

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW Nadrzędnym celem działań edukacyjnych szkoły jest wszechstronny rozwój ucznia. Edukacja szkolna polega na harmonijnej realizacji przez nauczycieli

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE

ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE Poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych Praca zbiorowa pod redakcją Barbary Woynarowskiej ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Podstawy programowe w zakresie przedmiotów przyrodniczych w wybranych krajach

RAPORT. Podstawy programowe w zakresie przedmiotów przyrodniczych w wybranych krajach RAPORT Podstawy programowe w zakresie przedmiotów przyrodniczych w wybranych krajach Konsultacje merytoryczne: prof. dr hab. Jolanta Choińska-Mika dr Michał Sitek Autorzy: Wojciech Grajkowski, Pracownia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU OPIEKUN MEDYCZNY, 532102 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU OPIEKUN MEDYCZNY, 532102 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU OIEKUN MEDYZNY, 532102 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE

ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE Poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli Praca zbiorowa pod redakcją Barbary Woynarowskiej Warszawa 2011 Spis treści Przedmowa... 4 CZĘŚĆ I. EDUKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA METOD PROWADZENIA ZAJĘĆ

SPECYFIKACJA METOD PROWADZENIA ZAJĘĆ Projekt EKOLOGIA innowacyjny, interdyscyplinarny program nauczania przedmiotów matematyczno przyrodniczych metodą projektu Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PI-PWP Jestem przedsiębiorczy kształtowanie

Bardziej szczegółowo

AKTYWNIE NA MATEMATYCE. Program nauczania matematyki IV etap edukacyjny. Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym i rozszerzonym

AKTYWNIE NA MATEMATYCE. Program nauczania matematyki IV etap edukacyjny. Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym i rozszerzonym AKTYWNIE NA MATEMATYCE Program nauczania matematyki IV etap edukacyjny Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym i rozszerzonym Przedmowa Matematyka jest produktem myśli ludzkiej, niezależnej od doświadczenia,

Bardziej szczegółowo

Marian Pietraszewski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych

Marian Pietraszewski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych Marian Pietraszewski Jak działać na rynku Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych materiały i podręczniki Mariana Pietraszewskiego Poznań 2003 Redaktor: Krystyna

Bardziej szczegółowo

OBRAZY CZTERECH BADANYCH ZAWODÓW:

OBRAZY CZTERECH BADANYCH ZAWODÓW: 1 OBSERWATOR RYNKU PRACY REGIONU WAŁBRZYSKIEGO OBRAZY CZTERECH BADANYCH ZAWODÓW: Sprzedawca Kucharz Elektryk Technolog robót wykończeniowych w budownictwie Raport końcowy Tom I 2 Publikacja współfi nansowana

Bardziej szczegółowo

Wiedza kobiet na temat zdrowego stylu życia w okresie ciąży

Wiedza kobiet na temat zdrowego stylu życia w okresie ciąży 69 ACTA SCIENTIFICA ACADEMIAE OSTROVIENSIS Dorota Maciąg 1, Agata Figuła 2, Małgorzata Cichońska 3, Katarzyna Kucharska 4 Wiedza kobiet na temat zdrowego stylu życia w okresie ciąży Streszczenie Autorki

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia

Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia World Health Organization Geneva Wydane przez Światową Organizację Zdrowia w 2001 r. Tytuł oryginału: International classification

Bardziej szczegółowo

TERESA KOWALEWSKA DZIŚ I JUTRO PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH I III GIMNAZJUM

TERESA KOWALEWSKA DZIŚ I JUTRO PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH I III GIMNAZJUM TERESA KOWALEWSKA DZIŚ I JUTRO PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH I III GIMNAZJUM Copyright by Wydawnictwo Era Sp. z o.o. 2009 ul. Spacerowa 50, 83-010 Straszyn k. Gdańska Wydanie

Bardziej szczegółowo

Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo BIOSTRATEG

Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo BIOSTRATEG NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo BIOSTRATEG Listopad 2013 Strategiczny program badań naukowych i prac

Bardziej szczegółowo

organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2013/2014

organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2013/2014 PODKARPACKI KURATOR OŚWIATY REGULAMIN organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2013/2014 I. WSTĘP Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Niniejszy artykuł poświęcony jest problematyce. Przykład powinien być tylko przykładem, czyli jakie zadania naprawdę sprawdzają umiejętności

Niniejszy artykuł poświęcony jest problematyce. Przykład powinien być tylko przykładem, czyli jakie zadania naprawdę sprawdzają umiejętności Edukacja 2012, 3 (119), 31-45 ISSN 0239-6858 Przykład powinien być tylko przykładem, czyli jakie zadania naprawdę sprawdzają umiejętności WOJCIECH GRAJKOWSKI*, BARBARA OSTROWSKA* Nowa podstawa programowa

Bardziej szczegółowo

Edukacja a praca. Rozdział II. Wprowadzenie

Edukacja a praca. Rozdział II. Wprowadzenie Rozdział II Edukacja a praca Wprowadzenie Na pierwszym etapie rozwoju powszechnego 1 systemu edukacji w krajach europejskich spełniała ona przede wszystkim funkcje wychowawcze oraz dostarczała dzieciom

Bardziej szczegółowo

Program nauczania geografii, IV etap edukacyjny zakres rozszerzony

Program nauczania geografii, IV etap edukacyjny zakres rozszerzony Program nauczania geografii, IV etap edukacyjny zakres rozszerzony Geografia to lubię! SPIS TREŚCI: str. 1. Koncepcja programu... 2 2. Cele edukacyjne w zakresie kształcenia i wychowania... 4 3. Treści

Bardziej szczegółowo

Realizacja przedmiotu przyroda poradnik dla dyrektorów i nauczycieli

Realizacja przedmiotu przyroda poradnik dla dyrektorów i nauczycieli 1 Joanna Lilpop, Urszula Poziomek, Krzysztof Spalik, Pracownia Przedmiotów Przyrodniczych Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie Realizacja przedmiotu przyroda poradnik dla dyrektorów i nauczycieli Spis

Bardziej szczegółowo

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu.

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 8. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 8. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum Podstawa programowa z komentarzami Tom 8. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa Szanowni Państwo, Niniejszy

Bardziej szczegółowo