WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z BIOLOGII DLA KLASY II. mgr Marta Warecka Lenart. (program nauczania Puls życia Anny Zdziennickiej)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z BIOLOGII DLA KLASY II. mgr Marta Warecka Lenart. (program nauczania Puls życia Anny Zdziennickiej)"

Transkrypt

1 WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z BIOLOGII DLA KLASY II mgr Marta Warecka Lenart (program nauczania Puls życia Anny Zdziennickiej) Ocenę dopuszczający otrzymuje uczeń, który w 75% spełnił wymagania na ocenę dostateczny ; Na każdą wyższą ocenę uczeń musi także spełnić wymagania przyporządkowane ocenie niższej; Na ocenę celujący uczeń klasy II w zakresie biologii powinien potrafić: samodzielnie formułować i rozwiązywać problemy, stawiając hipotezy i weryfikując je na drodze eksperymentu laboratoryjnego; śledzić na bieżąco i znać najnowsze osiągnięcia z dziedziny biologii i nauk matematyczno-przyrodniczych, prezentować własną opinię na ich temat oraz z własnej inicjatywy dzielić się zdobytą wiedzą; wykorzystując technologię informacyjną, celowo gromadzić, przetwarzać i prezentować wiadomości; zdobyć wiadomości i umiejętności z dziedziny biologii i nauk pokrewnych wykraczające poza program nauczania; odnosić sukcesy w przedmiotowych konkursach szkolnych i pozaszkolnych; przejawiać aktywną postawę wobec zagrożeń środowiska przyrodniczego i swoim przykładem motywować innych do działania.

2 WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ DLA III ETAPU EDUKACYJNEGO: ORGANIZM CZŁOWIEKA. SKÓRA POWŁOKA ORGANIZMU. VI.1.1. Opisuje hierarchiczną budowę organizmu człowieka (tkanki, narządy, układy narządów) VI.1.3. Opisuje budowę, funkcje i współdziałanie poszczególnych układów: ruchu, pokarmowego, oddechowego, krążenia, wydalniczego, nerwowego, dokrewnego i rozrodczego VI Podaje funkcje skóry, rozpoznaje elementy jej budowy (na schemacie, modelu, rysunku, według opisu itp.) oraz przedstawia jej cechy adaptacyjne do pełnienia funkcji ochronnej, zmysłowej (receptory bólu, dotyku, ciepła, zimna) i termoregulacyjnej VI.11.2.Opisuje stan zdrowej skóry oraz rozpoznaje niepokojące zmiany na skórze, które wymagają konsultacji lekarskiej wymienia dziedziny biologii zajmujące się budową i funkcjonowaniem człowieka klasyfikuje człowieka do królestwa zwierząt wskazuje komórki jako podstawowy element budulcowy podaje przykłady tkanek wylicza układy narządów i opisuje ich podstawowe funkcje wymienia funkcje i warstwy skóry wymienia wytwory naskórka wskazuje melaninę jako czynnik decydujący o kolorze skóry wymienia choroby skóry ORGANIZM CZŁOWIEKA. SKÓRA POWŁOKA ORGANIZMU. opisuje cechy różniące człowieka od innych naczelnych wyjaśnia, na czym polega homeostaza wymienia funkcje poszczególnych warstw skóry wykazuje zależność funkcji skóry od jej budowy klasyfikuje gruczoły opisuje funkcje poszczególnych wytworów naskórka wymienia pasożyty skóry określa zasady pierwszej pomocy w przypadku oparzenia i odmrożenia określa zasady pielęgnacji skóry (zwłaszcza w okresie dojrzewania) wykazuje stopniowe komplikowanie się budowy człowieka wyjaśnia zależności między układami narządów analizuje budowę naskórka i skóry właściwej dowodzi, ze odcień skóry zależy od zawartości barwnika w skórze klasyfikuje stopnie oparzeń skóry proponuje środki do pielęgnacji skóry młodzieńczej ocenia wpływ promieni słonecznych na skórę demonstruje zasady udzielania pierwszej pomocy w przypadku urazów skóry

3 WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ DLA III ETAPU EDUKACYJNEGO: UKŁAD RUCHU. VI.2.1. Wykazuje spółdziałanie mięśni, ścięgien, kości i stawów w prawidłowym funkcjonowaniu układu ruchu VI.2.2. Wymienia i rozpoznaje (na schemacie, rysunku, modelu, według opisu itd.) elementy szkieletu osiowego, kończyn i obręczy VI.2.3. Przedstawia funkcje kości i wskazuje cechy budowy fizycznej i chemicznej umożliwiające ich pełnienie VI.2.4. Przedstawia znaczenie aktywności fizycznej dla prawidłowego funkcjonowania układu ruchu i gęstości masy kostnej oraz określa czynniki wpływające na prawidłowy rozwój muskulatury ciała wskazuje na modelu zasadnicze elementy szkieletu określa funkcje szkieletu wskazuje mózgo- i trzewioczaszkę na modelu wymienia narządy chronione przez klatkę piersiową wymienia tkanki budujące szkielet rysuje kość długą i nazywa jej części wskazuje miejsce występowania szpiku kostnego wymienia rodzaje połączeń kości odróżnia staw zawiasowy od kulistego wskazuje położenie stawów kulistych i zawiasowych wymienia kości kończyn i obręczy rozpoznaje tkanki mięśniowe podaje przykłady występowania poszczególnych typów tkanki mięśniowej opisuje schemat budowy mięśnia określa rolę przepony wskazuje położenie najważniejszych mięśni wymienia naturalne krzywizny kręgosłupa opisuje przyczyny powstawania wad postawy wymienia choroby aparatu ruchu rozpoznaje wady na ilustracji wskazuje ślad stopy z płaskostopiem opisuje urazy kończyn omawia zasady pierwszej pomocy w przypadku urazów kończyn UKŁAD RUCHU charakteryzuje poszczególne funkcje klasyfikuje układ ruchu na czynny i bierny klasyfikuje kości ze względu na kształt wymienia kości budujące szkielet osiowy wskazuje odcinki kręgosłupa charakteryzuje budowę i rolę poszczególnych części kości długiej określa rolę osseiny i soli mineralnych rozpoznaje i porównuje tkankę chrzęstną i kostną opisuje rolę szpiku kostnego na konkretnych przykładach nazywa rodzaje połączeń kości omawia budowę stawu wyjaśnia związek budowy klatki piersiowej z jej funkcją na modelu wskazuje elementy szkieletu kończyn i obręczy podaje przykłady prazy statycznej i dynamicznej klasyfikuje mięśnie ze względu na kształt, rodzaj przyczepu, zakres wykonywanych ruchów wskazuje położenie najważniejszych mięśni szkieletowych rozpoznaje naturalne krzywizny kręgosłupa wskazuje metody zapobiegania wadom postawy podaje przyczyny chorób układu ruchu podaje przyczynę zmian zachodzących w układzie kostnym na skutek osteoporozy podaje przykłady kości, które nie pełnią funkcji szkieletowych nazywa kości tworzące szkielet wskazuje rolę poszczególnych tkanek w budowie kości omawia rolę chrząstek w budowie klatki piersiowej wykazuje związek między budową odcinków kręgosłupa a pełnioną przez nie funkcją wyjaśnia, w jaki sposób kość przyrasta na długość planuje doświadczenie wykazujące skład chemiczny kości wyjaśnia związek budowy stawu z rodzajem ruchu kończyny w stawie porównuje miednicę mężczyzny i kobiety wymienia źródła substancji energetycznych niezbędnych do przy mięśni wyjaśnia, na czym polega mechanizm skurczu mięśni wyjaśnia konieczność rehabilitacji po urazach planuje i demonstruje udzielanie pierwszej pomocy w przypadku urazów kończyn

4 WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ DLA III ETAPU EDUKACYJNEGO: UKŁAD POKARMOWY. VI.3.2. Przedstawia źródła i wyjaśnia znaczenie składników pokarmowych (białka, tłuszcze, węglowodany, sole mineralne, woda) dla prawidłowego rozwoju i funkcjonowania organizmu I.1. Wymienia najważniejsze pierwiastki budujące ciała organizmów i wykazuje kluczową rolę węgla dla istnienia życia I.2. Przedstawia znaczenie wody dla funkcjonowania organizmów I.3. Wyróżnia podstawowe grupy związków chemicznych występujących w żywych organizmach oraz przedstawia ich funkcje VI.3.3. Przedstawia rolę i skutki niedoboru niektórych witamin (A,C, B 6, B 12, D, kwasu foliowego), składników mineralnych (Mg, Fe, Ca) i aminokwasów egzogennych w organizmie VI.3.1. Podaje funkcje poszczególnych części układu pokarmowego, rozpoznaje te części (na schemacie, rysunku, modelu, według opisu itd.) oraz przedstawia związek ich budowy z pełnioną funkcją VI.3.4. Przedstawia miejsce i produkty trawienia oraz miejsce wchłaniania głównych grup związków organicznych VI.3.5. Przedstawia rolę błonnika w prawidłowym funkcjonowaniu układu pokarmowego oraz uzasadnia konieczność systematycznego spożywania owoców i warzyw VI.3.6. Wyjaśnia, dlaczego należy stosować dietę zróżnicowaną i dostosowaną do potrzeb organizmu (wiek, stan zdrowia, tryb życia i aktywność fizyczna, pora roku itp.) oraz podaje korzyści z prawidłowego odżywiania się VI.3.7. Oblicza indeks masy ciała oraz przedstawia i analizuje konsekwencje zdrowotne niewłaściwego odżywiania (otyłość lub niedowaga oraz ich następstwa) UKŁAD POKARMOWY klasyfikuje składniki odżywcze i podaje przykłady pokarmów bogatych w dany składnik określa skutki niedoboru 3 witamin omawia rolę wody w org. wskazuje na modelu narządy układu pokarmowego wyjaśnia rolę zębów nazywa procesy zachodzące w jamie ustnej, żołądku, i jelicie wskazuje położenia wątroby i trzustki wymienia pokarmy, których trawienie wymaga obecności żółci określa, od czego jest uzależniony dobór pokarmów podaje trzy zasady racjonalnego żywienia proponuje jadłospis na dzień dla 15-latka wyjaśnia termin: odżywianie określa rolę poszczególnych składników klasyfikuje białka i tłuszcze omawia rolę wody i soli mineralnych wyjaśnia, w jaki sposób pokarm jest przygotowany do wykorzystania przez organizm określa rolę poszczególnych odcinków układu pokarmowego określa rolę kosmków jelitowych wskazuje nieprawidłowe nawyki żywieniowe wyjaśnia konieczność przestrzegania zasad żywienia na podstawie tabeli odczytuje dzienne racje pokarmowe dla wybranych grup ludności charakteryzuje choroby układu pokarmowego omawia zasady udzielania pierwszej pomocy w przypadku zakrztuszenia się określa skutki niedoboru 3 witamin i 3 soli mineralnych dla organizmu wyjaśnia, od czego zależy zapotrzebowanie na białko w ciągu doby omawia rolę poszczególnych enzymów wyjaśnia pojęcia: trawienie, mleczko pokarmowe, ruchy perystaltyczne wymienia funkcje wątroby i trzustki dowodzi, że właściwe odżywianie ma znaczący wpływ na zdrowie przygotowuje wystąpienie na temat chorób związanych z zaburzeniami łaknienia i przemiany materii demonstruje i komentuje udzielanie pierwszej pomocy w przypadku zakrztuszenia

5 WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ DLA III ETAPU EDUKACYJNEGO: UKŁAD KRĄŻENIA. VI.5.3. Przedstawia rolę głównych składników krwi (krwinki czerwone i białe, płytki krwi, osocze) oraz wymienia grupy krwi układu AB0 oraz Rh VI.5.1. Opisuje budowę i funkcje narządów układu krwionośnego i układu limfatycznego VI.5.4. Przedstawia znaczenie aktywności fizycznej i prawidłowej diety dla właściwego funkcjonowania układu krążenia VI.5.5. Przedstawia społeczne znaczenie krwiodawstwa VI.6.1. Opisuje funkcje elementów układu odpornościowego (narządy: śledziona, grasica, węzły chłonne; komórki: makrofagi, limfocyty T, limfocyty B; cząsteczki: przeciwciała) VI.6.2. Rozróżnia odporność swoistą i nieswoistą, naturalną i sztuczną, bierną i czynną VI.6.3. Porównuje działanie surowicy i szczepionki, podaje przykłady szczepień obowiązkowych i nieobowiązkowych oraz ocenia ich znaczenie VI.6.4. Opisuje konflikt serologiczny Rh VI.6.5. Wyjaśnia, na czym polega transplantacja narządów i podaje przykłady narządów, które można przeszczepiać VI.6.6. Przedstawia znaczenie przeszczepów, w tym rodzinnych, oraz zgody na transplantację narządów po śmierci wymienia trzy zadania krwi rozpoznaje i omawia funkcje elementów morfotycznych określa grupy krwi wskazuje dawców i biorców określonych grup krwi wymienia przynajmniej trzy bariery obronne organizmu wymienia narządy, w których przemieszcza się krew omawia na ilustracji mały i duży obieg krwi porównuje żyłę i tętnicę opisuje funkcje zastawek żylnych wskazuje położenie serca na schemacie wskazuje części serca nazywa elementy tworzące układ limfatyczny wskazuje układ limfatyczny na tablicy wymienia czynniki zwiększające ryzyko zachorowania na choroby krążenia podaje min. 3 choroby układu krążenia wskazuje sposoby zapobiegania chorobom układu krążenia określa zasady udzielania pomocy przy krwotokach wymienia elementy układu odpornościowego wylicza bariery obronne organizmu wyróżnia odporność nabytą i wrodzoną wie, że AIDS jest chorobą wywoływaną przez wirus HIV UKŁAD KRĄŻENIA wymienia zadania krwi określa skład osocza wyjaśnia związek kształtu erytrocytów z pełnioną przez nie funkcją określa sposoby uzyskania przez organizm odporności nabytej porównuje krwiobieg mały i duży charakteryzuje zadania obu krwiobiegów określa rolę płynu osierdziowego opisuje pracę serca porównuje budowę i funkcje układu krążenia i układu limfatycznego nazywa największe węzły chłonne i określa rolę układu limfatycznego wyjaśnia, jak aktywność fizyczna usprawnia pracę układu krążenia rozróżnia i klasyfikuje krwotoki omawia rolę elementów układu odpornościowego charakteryzuje rodzaje odporności wyjaśnia sposób działania HIV definiuje szczepionkę i surowicę jako czynniki odpowiadające za odporność nabytą objaśnia schemat transportu gazów odczytuje wynik badania morfologicznego krwi wyjaśnia istotę procesu krzepnięcia krwi omawia zasady transfuzji krwi wykazuje związek funkcji układu oddechowego i układu krążenia wyjaśnia istotę krążenia wrotnego porównuje EKG człowieka zdrowego i chorego objaśnia zapis ciśnienia krwi określa źródła i skład limfy wskazuje główne przewody limfatyczne związek nieprawidłowego odżywiania się z chorobami układu krążenia wyjaśnia mechanizm działania odporności nabytej opisuje rodzaje leukocytów odróżnia działanie szczepionki od surowicy

6 WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ DLA III ETAPU EDUKACYJNEGO: UKŁAD ODDECHOWY. VI.4.1. Podaje funkcje części układu oddechowego, rozpoznaje je rozpoznaje (na schemacie, rysunku, modelu, według opisu itd.) oraz przedstawia związek ich budowy z pełnioną funkcją VI.4.2. Opisuje przebieg wymiany gazowej w tkankach i płucach oraz przedstawia rolę krwi w transporcie gazów oddechowych VII.2. Przedstawia negatywny wpływ na zdrowie człowieka niektórych substancji psychoaktywnych (tytoń, alkohol), narkotyków, środków dopingujących oraz nadużywania kofeiny i niektórych leków (zwłaszcza oddziałujących na psychikę) VI.4.3. Przedstawia czynniki wpływające na prawidłowy stan i funkcjonowanie układu oddechowego (aktywność fizyczna poprawiająca wydolność oddechową, niepalenie papierosów czynnie i biernie) UKŁAD ODDECHOWY nazywa i wskazuje położenie poszczególnych elementów układu oddechowego wyjaśnia, dlaczego powietrze należy wdychać przez jamę nosową nazywa fazy oddychania płucnego rozpoznaje fazę wdechu i wydechu opisuje zmiany położenia klatki piersiowej w czasie wdechu i wydechu określa, co jest istotą oddychania wymienia produkty oddychania wymienia najczęstsze choroby układu oddechowego wskazuje sposoby zapobiegania chorobom dróg oddechowych wymienia objawy grypy wymienia kilka czynników odgrywających istotną rolę w zapobieganiu chorobom układu odd wymienia najbardziej szkodliwe substancje, jakie znajdują się w dymie tytoniowym wymienia choroby związane z długotrwałym paleniem tytoniu omawia rolę poszczególnych narządów budujących układ oddechowy objaśnia na schemacie mechanizm wymiany gazowej w płucach określa rolę przepony w oddychaniu porównuje skład powietrza wdychanego i wydychanego zapisuje słownie równanie reakcji oddychania wymienia najczęstsze choroby układu oddechowego i ich objawy wyjaśnia wpływ odporności organizmu na rozwijanie się chorób dróg oddechowych uzasadnia konieczność całkowitego wyleczenia anginy czy grypy wyjaśnia, na czym polega palenie bierne analizuje wykres zachorowalności na zapalenie oskrzeli ludzi nie- i palących wymienia choroby układu oddechowego związane z zanieczyszczeniami powietrza omawia rolę krtani opisuje mechanizm wymiany gazowej w płucach i oddychania komórkowego wie, od czego zależy pojemność płuc wymienia przyczyny pylicy i gruźlicy płuc wyjaśnia, dlaczego gruźlicę zaliczamy do chorób społecznych wymienia skutki, jakie wywołują w organizmie najbardziej szkodliwe substancje, jakie znajdują się w dymie tytoniowym

7 WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ DLA III ETAPU EDUKACYJNEGO: UKŁAD WYDALNICZY. VI.7.1. Podaje przykłady substancji, które są wydalane z organizmu człowieka oraz wymienia narządy biorące udział w wydalaniu VI.7.2. Opisuje budowę i funkcje głównych struktur układu wydalniczego (nerki, moczowody, pęcherz moczowy, cewka moczowa) UKŁAD WYDALNICZY wymienia produkty przemiany materii i drogi ich usuwania wskazuje położenie nerek, pęcherza moczowego opisuje elementy nerki na jej przekroju wymienia właściwości moczu ostatecznego wymienia przyczyny 2-3 chorób układu moczowego określa, w jaki sposób można zapobiegać chorobom układu moczowego wyjaśnia pojęcia: wydalanie, nefron, przemiana materii omawia rolę układu moczowego opisuje przebieg powstawania moczu wymienia objawy zapalenia pęcherza moczowego opisuje budowę warstwy korowej nerki wymienia funkcje pęcherza moczowego porównuje skład moczu pierwotnego i ostatecznego wyjaśnia, na czym polega dializa pozaustrojowa WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ DLA III ETAPU EDUKACYJNEGO: REGULACJA NERWOWO HORMONALNA. VI Wymienia gruczoły dokrewne, wskazuje ich lokalizację i przedstawia podstawową rolę w regulacji procesów życiowych VI Przedstawia biologiczną rolę: hormonu wzrostu, tyroksyny, insuliny, adrenaliny, testosteronu, estrogenów VI Przedstawia antagonistyczne działanie insuliny i glukagonu VI Wyjaśnia, dlaczego nie należy bez konsultacji z lekarzem przyjmować środków lub leków hormonalnych (np. tabletek antykoncepcyjnych, sterydów) VI.8.1. Opisuje budowę i funkcje ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego. VI.8.2. Porównuje rolę współczulnego i przywspółczulnego układu nerwowego VI.8.3. Opisuje łuk odruchowy, wymienia rodzaje odruchów oraz przedstawia rolę odruchów warunkowych w uczeniu się VI.8.4. Wymienia czynniki wywołujące stres oraz podaje przykłady pozytywnego i negatywnego działania stresu VI.8.5. Przedstawia sposoby radzenia sobie ze stresem VI.9.1. Przedstawia budowę oka i ucha oraz wyjaśnia sposób ich działania VI.9.3. Przedstawia przyczyny powstawania oraz sposób korygowania wad wzroku (krótkowzroczność, dalekowzroczność, astygmatyzm) VI.9.5. Przedstawia podstawowe zasady higieny narządów wzroku i słuchu VI.9.2. Przedstawia rolę zmysłu równowagi, zmysłu smaku i zmysłu węchu i wskazuje lokalizację odpowiednich narządów i receptorów VI.9.4. Przedstawia wpływ hałasu na zdrowie człowieka VI.9.5. Przedstawia podstawowe zasady higieny narządów wzroku i słuchu

8 REGULACJA NERWOWO HORMONALNA klasyfikuje i wskazuje położenie najważniejszych gruczołów wyjaśnia, dlaczego adrenalina nazywana jest hormonem walki wymienia trzy gruczoły dokrewne i wydzielane przez nie hormony wyjaśnia terminy: gruczoły i hormony wyjaśnia przyczyny karłowatości i gigantyzmu podaje przyczyny cukrzycy charakteryzuje cukrzycę wymienia funkcje układu nerwowego na schemacie wskazuje ośrodkowy i obwodowy układ nerwowy wskazuje półkule mózgowe, rdzeń przedłużony, rdzeń kręgowy i móżdżek wymienia funkcje poszczególnych elementów mózgu wyjaśnia rolę nerwów obwodowych wymienia po trzy czynności układu przy- i współczulnego rysuje prosty łuk odruchowy podaje przykłady odruchów bez- i warunkowych wymienia kilka objawów nerwicy lękowej wyjaśnia pojęcie: nerwica wskazuje, do kogo może się zwrócić ze swoimi problemami na schemacie wskazuje zasadnicze elementy budowy oka wymienia choroby oczu wymienia i krótko charakteryzuje wady wzroku wskazuje na schemacie części ucha wyjaśnia, w jaki sposób hałas wpływa na układ nerwowy uzasadnia, dlaczego nie należy słuchać głośnej muzyki wyjaśnia, dlaczego skóra jest narządem czucia nazywa podstawowe cztery rodzaje smaków na schemacie wskazuje komórki węchowe wskazuje różnice między regulacją nerwową i hormonalną przyporządkowuje nazwy gruczołów do odpowiednich hormonów wyjaśnia pojęcia: nadczynność, niedoczynność interpretuje skutki nadmiaru i niedoboru hormonów rysuje komórkę nerwową opisuje budowę komórki nerwowej wymienia najważniejsze ośrodki korowe określa funkcje rdzenia kręgowego i rdzenia przedłużonego klasyfikuje nerwy porównuje działanie układu przy- i współczulnego wyjaśnia pojęcia: receptor, efektor, łuk odruchowy objaśnia schemat prostego łuku odruchowego wyjaśnia, jak pomóc choremu w czasie padaczki wymienia czynniki sprzyjające rozwojowi zdrowej psychiki omawia funkcje poszczególnych elementów budujących oko wyjaśnia pojęcia: akomodacja, adaptacja wyjaśnia, jak można skorygować poszczególne wady wzroku omawia budowę poszczególnych części ucha porównuje narządy czucia powierzchniowego i głębokiego tłumaczy rolę regulacji nerwowo hormonalnej w utrzymaniu homeostazy wyjaśnia związek niewłaściwego funkcjonowania układu hormonalnego ze stanem zdrowia organizmu uzasadnia związek niedoboru insuliny z cukrzycą rysuje schemat przewodzenia impulsów określa rolę płynu rdzeniowo mózgowego porównuje działanie półkul mózgowych omawia rolę nerwów czaszkowych i rdzeniowych porównuje odruchy bez- i warunkowe wyjaśnia, na czym polegało doświadczenie Pawłowa wymienia objawy chorób układu nerwowego określa wartość snu objaśnia rolę pręcików i czopków na schemacie przedstawia mechanizm widzenia wyjaśnia, dlaczego smak i powonienie to zmysły chemiczne wyjaśnia proces odbioru dźwięków wskazuje położenie narządu równowagi uzasadnia, że skóra jest narządem zmysłu dotyku analizuje znaczenie wolnych zakończeń nerwowych w skórze

9 WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ DLA III ETAPU EDUKACYJNEGO: ROZMNAŻANIE I ROZWÓJ CZŁOWIEKA. VI Przedstawia budowę i funkcje narządów płciowych (męskich i żeńskich) oraz rolę gamet w procesie zapłodnienia VI Opisuje etapy cyklu miesiączkowego kobiety VI Przedstawia przebieg ciąży i wyjaśnia wpływ różnych czynników na prawidłowy rozwój zarodka i płodu VI Przedstawia cechy i przebieg fizycznego, psychicznego i społecznego dojrzewania człowieka VI Przedstawia podstawowe zasady profilaktyki chorób przenoszonych drogą płciową dostateczny 2+3 dobry bardzo dobry ROZMNAŻANIE I ROZWÓJ CZŁOWIEKA. charakteryzuje bezpłciowy i płciowy typ rozmnażania wskazuje na schemacie narządy płciowe żeńskie wymienia zasadnicze funkcje jajników, jajowodów i macicy wskazuje na schemacie męskie narządy płciowe rysuje komórki rozrodcze nazywa błony płodowe wymienia objawy ciąży wymienia kilka zasad higienicznego trybu życia wymienia przynajmniej dwa sposoby zapobiegania ciąży wymienia przyczyny uszkodzeń płodu wymienia najważniejsze etapy rozwojowe człowieka określa zmiany zachodzące w okresie dojrzewania określa zasady higienicznego trybu życia w okresie dojrzewania wymienia osoby, które mogą pomóc w rozwiązywaniu problemów związanych z dojrzewaniem wymienia choroby szerzące się drogą płciową wymienia drogi, którymi wirus HIV może wniknąć do organizmu wymienia sposoby zapobiegania zarażeniom chorób przenoszonych drogą płciową omawia drogę komórki jajowej w czasie cyklu miesiączkowego omawia rolę poszczególnych narządów objaśnia funkcje poszczególnych narządów omawia budowę komórki jajowej i plemnika, wskazując różnice między nimi omawia rolę omoczni, kosmówki i łożyska wyjaśnia pojęcia: zaplemnienie, zapłodnienie wymienia naturalne i sztuczne metody zapobiegania ciąży charakteryzuje zmiany w organizmie chłopca i dziewczyny zachodzące w okresie dojrzewania określa zasady postępowania w stosunku do osób zakażonych wirusem HIV i chorych na AIDS wymienia skutki nie leczonych chorób wenerycznych objaśnia hormonalną regulację cyklu miesiączkowego objaśnia schemat dojrzewania komórki jajowej objaśnia schemat dojrzewania plemników charakteryzuje etapy rozwojowe zarodka i płodu określa, jakie narządy powstają z poszczególnych warstw komórek wyjaśnia mechanizm powstawania bliźniąt jedno- i dwujajowych charakteryzuje fazy porodu wymienia i opisuje poszczególne fazy rozwojowe w życiu człowieka określa, na czym polega dojrzałość fizyczna, psychiczna i społeczna wyjaśnia istotę działania wirusa HIV charakteryzuje objawy kiły i rzeżączki

10 WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ DLA III ETAPU EDUKACYJNEGO: ZDROWIE A CYWILIZACJA. VII.1. Przedstawia znaczenie pojęć zdrowie i choroba (zdrowie jako stan równowagi środowiska wewnętrznego organizmu, zdrowie fizyczne, psychiczne i społeczne; choroba jako zaburzenie tego stanu) VII.2. Przedstawia negatywny wpływ na zdrowie człowieka niektórych substancji psychoaktywnych (tytoń, alkohol), narkotyków, środków dopingujących oraz nadużywania kofeiny i niektórych leków (zwłaszcza oddziałujących na psychikę) VII..9. Analizuje związek między prawidłowym wysypianiem się a funkcjonowaniem organizmu, w szczególności wpływ na procesy uczenia się i zapamiętywania oraz odporność organizmu VII.3. Wymienia najważniejsze choroby człowieka wywoływane przez wirusy, bakterie, protisty i pasożyty zwierzęce oraz przedstawia zasady profilaktyki tych chorób; w szczególności przedstawia drogi zakażenia się wirusami HIV, HVB i HVC oraz HPV, zasady profilaktyki chorób wywoływanych przez te wirusy oraz przewiduje indywidualne i społeczne skutki zakażenia VII.4. Przedstawia czynniki sprzyjające rozwojowi choroby nowotworowej (np. niewłaściwa dieta, tryb życia, substancje psychoaktywne, promieniowanie UV) oraz podaje przykłady takich chorób VII.5. Przedstawia podstawowe zasady profilaktyki chorób nowotworowych VII.6. Uzasadnia konieczność okresowego wykonywania podstawowych badań kontrolnych (np. badania stomatologiczne, podstawowe badania krwi i moczu, pomiar pulsu i ciśnienia krwi) VII.8. Przedstawia podstawowe zasady higieny VII.7. Analizuje informacje dołączane do leków oraz wyjaśnia, dlaczego nie należy bez wyraźnej potrzeby przyjmować leków ogólnodostępnych oraz dlaczego antybiotyki i inne leki należy stosować zgodnie z zaleceniem lekarza (dawka, godziny przyjmowania leku i długość kuracji) dostateczny 2+3 dobry bardzo dobry ZDROWIE A CYWILIZACJA omawia wpływ trybu życia na stan zdrowia rozpoznaje symbol Czerwonego Krzyża jako organizacji zajmującej się ochroną zdrowia opisuje zdrowie fizyczne, psychiczne i społeczne wymienia kilka czynników chorobotwórczych wyjaśnia, dlaczego nie należy zażywać narkotyków określa, na czym polega higieniczny tryb życia wskazuje działania człowieka przyczyniające się do degradacji wód, gleb i powietrza wymienia skutki degradacji środowiska określa działania lokalne przyczyniające się do poprawy stanu środowiska określa rolę nauki w ochronie zdrowia charakteryzuje czynniki wpływające na zdrowie podaje definicję zdrowia rozróżnia zdrowie fizyczne, psychiczne i społeczne wyjaśnia pojęcia: choroba cywilizacyjna, choroba społeczna wskazuje, gdzie może szukać pomocy osoba uzależniona wymienia potrzeby dotyczące ochrony środowiska wskazuje działania, które przyczyniają się do zmniejszenia zanieczyszczeń środowiska wykazuje wpływ środowiska na zdrowie wymienia światowe organizacje zajmujące się ochroną zdrowia wymienia przyczyny chorób nowotworowych oraz chorób alergicznych wymienia przyczyny choroby reumatycznej uzasadnia słuszność istnienia międzynarodowych organizacji zajmujących się problematyką ochrony środowiska, ochrony zdrowia itp.

11 SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH Ocenianie wspomagające: odpowiedzi ustne kartkówki prace domowe prace nadobowiązkowe dla uczniów chętnych udział w konkursach i olimpiadach zaangażowanie na lekcji (aktywność) prowadzenie zeszytu ćwiczeń Ocenianie sumujące: sprawdzian test

2. Plan wynikowy klasa druga

2. Plan wynikowy klasa druga Plan wynikowy klasa druga budowa i funkcjonowanie ciała człowieka ział programu Materiał kształcenia L.g. Wymagania podstawowe Uczeń: Kat. Wymagania ponadpodstawowe Uczeń: Kat. Pozycja systematyczna 3

Bardziej szczegółowo

3. Wymagania edukacyjne

3. Wymagania edukacyjne 3. Wymagania edukacyjne DZIAŁ PROGRAMU TEMAT LEKCJI KONIECZNY POZIOM PODSTAWOWY ROZSZERZAJĄCY DOPEŁNIAJĄCY ORGANIZM CZŁOWIEKA 1. Pochodzenie człowieka i jego miejsce w systemie organizmów. 2. Budowa i

Bardziej szczegółowo

Wymagania przedmiotowe do podstawy programowej - biologia klasa 7

Wymagania przedmiotowe do podstawy programowej - biologia klasa 7 Wymagania przedmiotowe do podstawy programowej - biologia klasa 7 I. Organizacja i chemizm życia II.7,1) Różnorodność życia. Różnorodność i jedność świata zwierząt., tkanki zwierzęce. Uczeń: przedstawia

Bardziej szczegółowo

Umiejętności do opanowania z poszczególnych działów z biologii. Klasa 1

Umiejętności do opanowania z poszczególnych działów z biologii. Klasa 1 Umiejętności do opanowania z poszczególnych działów z biologii Klasa 1 Dział Wymagania podstawy programowej I. Budowa i funkcjonowanie organizmu człowieka ( VI. 1 12) wykazuje, na podstawie dotychczasowych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z BIOLOGII DLA KLASY II A. rok szkolny 2016/2017. mgr Marta Warecka Lenart

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z BIOLOGII DLA KLASY II A. rok szkolny 2016/2017. mgr Marta Warecka Lenart WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z BIOLOGII DLA KLASY II A rok szkolny 2016/2017 mgr Marta Warecka Lenart (program nauczania Puls życia Anny Zdziennickiej) Ocenę dopuszczający otrzymuje uczeń, który w 75%

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE BIOLOGIA DLA KLASY VII

WYMAGANIA PROGRAMOWE BIOLOGIA DLA KLASY VII WYMAGANIA PROGRAMOWE BIOLOGIA DLA KLASY VII I. Organizm człowieka. 1. Hierarchiczna budowa organizmu człowieka. przedstawia hierarchizację budowy organizmu człowieka (komórki, tkanki, narządy, układy narządów,

Bardziej szczegółowo

Biologia. Klasa VII. Prywatna Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Z. I J. Moraczewskich w Sulejówku

Biologia. Klasa VII. Prywatna Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Z. I J. Moraczewskich w Sulejówku Biologia 2017 Klasa VII Dział I : HIERARCHICZNA BUDOWA ORGANIZMU CZŁOWIEKA, SKÓRA, UKŁAD RUCHU 1. Organizm człowieka jako zintegrowana całość 2. Budowa i funkcje skóry 3. Choroby skóry oraz zasady ich

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE GIMNAZJUM NR 2 W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z BIOLOGII w klasie II gimnazjum str. 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE

Bardziej szczegółowo

Wymagania z biologii na poszczególne oceny szkolne w klasie I na podstawie Puls życia 2. dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry

Wymagania z biologii na poszczególne oceny szkolne w klasie I na podstawie Puls życia 2. dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry Wymagania z biologii na poszczególne oceny szkolne w klasie I na podstawie Puls życia 2 Dział programu dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry Organizm człowieka. Skóra powłoka organizmu wymienia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z BIOLOGII DLA KLASY VII B

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z BIOLOGII DLA KLASY VII B WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z BIOLOGII DLA KLASY VII B Rok szkolny 2017/2018 mgr Marta Warecka Lenart program Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Ocenę dopuszczający otrzymuje uczeń, który w 75%

Bardziej szczegółowo

BIOLOGIA klasa VII

BIOLOGIA klasa VII 2017-09-01 BIOLOGIA klasa VII Treści nauczania z podstawy programowej przedmiotu SZKOŁY BENEDYKTA TREŚCI NAUCZANIA Z BIOLOGII DLA KLASY VII I. Organizacja i chemizm życia. Uczeń: 1) przedstawia hierarchiczną

Bardziej szczegółowo

konieczny podstawowy rozszerzający

konieczny podstawowy rozszerzający II. Aparat ruchu I. Organizm. Skóra powłoka organizmu Dział Lp. Temat 1. Organizm jako funkcjonalna całość konieczny podstawowy rozszerzający Uczeń: wymienia dziedziny biologii zajmujące się budową i funkcjonowaniem

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział Lp. Temat V. Układ krążenia 2. Budowa i funkcje krwi podaje nazwy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE na poszczególne oceny śródroczne i roczne Z BIOLOGII W KLASIE II GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE na poszczególne oceny śródroczne i roczne Z BIOLOGII W KLASIE II GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE na poszczególne oceny śródroczne i roczne Z BIOLOGII W KLASIE II GIMNAZJUM Program nauczania biologii w gimnazjum PULS ŻYCIA autor: Anna Zdziennicka Program realizowany przy pomocy

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny Uczeń:

Wymagania na poszczególne oceny Uczeń: Biologia-klasa I Temat Wymagania na poszczególne oceny Uczeń: Witaj w świecie biologii określa przedmiot badań biologii jako nauki, podaje przykłady dziedzin biologii, wymienia cechy organizmów żywych

Bardziej szczegółowo

I. Organizm człowieka. Skóra powłoka organizmu

I. Organizm człowieka. Skóra powłoka organizmu NaCoBeZu z biologii dla klasy 2 I. Organizm człowieka. Skóra powłoka organizmu 1. Organizm człowieka jako funkcjonalna całość wymieniam dziedziny biologii zajmujące się budową i funkcjonowaniem ciała człowieka

Bardziej szczegółowo

omawia funkcje elementów układu oddechowego opisuje rolę nagłośni

omawia funkcje elementów układu oddechowego opisuje rolę nagłośni Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II a, II b, II c. gimnazjum. 1. Budowa i rola układu oddechowego wymienia odcinki układu oddechowego definiuje płuca jako miejsce wymiany gazowej omawia funkcje

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2012/2013. Plan wynikowy (PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA) KLASA 2. BLIŻEJ BIOLOGII -wyd. WSiP; nr dopuszczenia podręcznika:74/2/2009

Rok szkolny 2012/2013. Plan wynikowy (PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA) KLASA 2. BLIŻEJ BIOLOGII -wyd. WSiP; nr dopuszczenia podręcznika:74/2/2009 Rok szkolny 2012/2013 Plan wynikowy (PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA) KLASA 2 BLIŻEJ BIOLOGII -wyd. WSiP; nr dopuszczenia podręcznika:74/2/2009 Nauczyciele uczący: Hanna Witkowska Wiesia Papież Anna Krawczyk

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne biologia,klasa 7

Wymagania edukacyjne biologia,klasa 7 Wymagania edukacyjne biologia,klasa 7 Półrocze I Półrocze II Wymagania ogólne. Uczeń I. Znajomość różnorodności biologicznej oraz podstawowych zjawisk i procesów biologicznych. 1) opisuje, porządkuje i

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II Ocena niedostateczna: uczeń nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności na ocenę dopuszczającą nie skorzystał z możliwości poprawy ocen niedostatecznych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne w klasie II (nowa podstawa programowa)

Szczegółowe wymagania edukacyjne w klasie II (nowa podstawa programowa) Szczegółowe wymagania edukacyjne w klasie II (nowa podstawa programowa) PRZEDMIOT: BIOLOGIA OCENA: WYMAGANIA ŚRÓDROCZNE WYMAGANIA KOŃCOWOROCZNE Niedostateczny Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń który

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Dział Lp. Temat konieczny (ocena - dopuszczająca) podstawowy (ocena - dostateczny) Poziom wymagań

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum W roku szkolnym 2016/2017

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum W roku szkolnym 2016/2017 Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum W roku szkolnym 2016/2017 OCENA SEMESTRALNA I SEMESTR Wymagania podstawowe V.3. Układ krążenia i odpornościowy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE BIOLOGIA KLASA II ROK SZKOLNY 2016/2017 LUCYNA TOKA

WYMAGANIA EDUKACYJNE BIOLOGIA KLASA II ROK SZKOLNY 2016/2017 LUCYNA TOKA WYMAGANIA EDUKACYJNE BIOLOGIA KLASA II ROK SZKOLNY 2016/2017 LUCYNA TOKA DZIAŁ - HIERARCHICZNA BUDOWA ORGANIZMU CZŁOWIEKA ocena dopuszczająca Uczeo: wyjaśnia terminy: komórka, tkanka, wymienia rodzaje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej VI. Układ wydalniczy V. Układ oddechowy Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej (1godz./tyg.) mgr Wioletta

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum Rok szkolny 2015/2016

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum Rok szkolny 2015/2016 Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum Rok szkolny 2015/2016 Dział programu I. Organizm człowieka. Skóra powłoka organizmu II. Aparat ruchu III. Układ pokarmowy wymienia dziedziny biologii

Bardziej szczegółowo

Klasa 2 Dział programowy: Układ pokarmowy

Klasa 2 Dział programowy: Układ pokarmowy Klasa 2 Dział programowy: Układ pokarmowy 1 Pokarm budulec i źródło energii wymienia podstawowe składniki pokarmowe wymienia produkty spożywcze zawierające białko podaje źródła węglowodanów wylicza pokarmy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum w roku szkolnym 2017/2018

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum w roku szkolnym 2017/2018 Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum w roku szkolnym 2017/2018 OCENA SEMESTRALNA I SEMESTR Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii do klasy II gimnazjum na podstawie programu Puls życia

Wymagania edukacyjne z biologii do klasy II gimnazjum na podstawie programu Puls życia I. Organizm człowieka. Skóra powłoka organizmu Gimnazjum w Pewli Ślemieoskiej Wymagania edukacyjne z biologii do klasy II gimnazjum na podstawie programu Puls życia Organizm człowieka jako funkcjonalna

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy, rozkład materiału. Wymagania szczegółowe na poszczególne stopnie szkolne

Plan wynikowy, rozkład materiału. Wymagania szczegółowe na poszczególne stopnie szkolne P l a n d y daktyczno -wychowawczy z biologii Część I. Informacje ogólne a Rok szkolny 2015/2016 Liczba godzin: Realizacji treści podstawy programowej 26godz. b Powtórzenie przed klasówkami 3godz. c Prace

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum Dział I. Organizm człowieka. Skóra powłoka organizmu podstawowy (oceny, dopuszczająca, dostateczna) Uczeń: wymienia dziedziny biologii zajmujące się

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z BIOLOGII klasa 2 gimnazjum

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z BIOLOGII klasa 2 gimnazjum IV. Układ krążenia WYMAGANIA EDUKACYJNE Z BIOLOGII klasa 2 gimnazjum Zawierają szczegółowy wykaz wiadomości i umiejętności, które uczeń powinien opanować po omówieniu poszczególnych lekcji z podręcznika

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum II. Aparat ruchu I. Organizm człowieka. Skóra powłoka organizmu Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum Dział Poziom wymagań Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej II. Aparat ruchu I. Organizm. Skóra powłoka organizmu Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział Lp. Temat

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział Lp. Temat I. Organizm. Skóra powłoka organizmu 2. Organizm jako

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Anny Zdziennickiej Dział Lp. Temat I. Organizm. Skóra powłoka organizmu II. Aparat ruchu 2. Organizm

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej II. Aparat ruchu I. Organizm. Skóra powłoka organizmu Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział Lp. Temat

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział I. Organizm. Skóra powłoka organizmu Lp. Temat 1. Organizm jako

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej II. Aparat ruchu I. Organizm. Skóra powłoka organizmu Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział Lp. Temat

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział Lp. I. Organizm. Skóra powłoka organizmu Temat 1. Organizm jako

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział Lp. I. Organizm. Skóra powłoka organizmu Temat 1. Organizm jako

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia II. Aparat ruchu I. Organizm człowieka. Skóra powłoka organizmu Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Dział Lp. Temat 1. Organizm człowieka

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział Lp. I. Organizm. Skóra powłoka organizmu Temat 1. Organizm jako

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej II. Aparat ruchu I. Organizm. Skóra powłoka organizmu Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział Lp. Temat

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział Lp. I. Organizm. Skóra powłoka organizmu Temat 1. Organizm jako

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej NOWA ERA

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej NOWA ERA II. Aparat ruchu I. Organizm. Skóra powłoka organizmu Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej NOWA ERA Dział

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział Lp. I. Organizm. Skóra powłoka organizmu Temat 1. Organizm jako

Bardziej szczegółowo

wykazuje, na podstawie dotychczasowych wiadomości, planuje doświadczenie wykazujące, że skóra jest

wykazuje, na podstawie dotychczasowych wiadomości, planuje doświadczenie wykazujące, że skóra jest Wymagania przedmiotowe dla przedmiotu biologia nauczana dwujęzycznie dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Wymagania w zakresie opanowania materiału w języku angielskim

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum 2011/2012 Dział Lp. Temat I. Organizm człowieka. Skóra powłoka organizmu 1. Organizm człowieka jako funkcjonalna całość Poziom wymagań konieczny podstawowy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej II. Aparat ruchu I. Organizm człowieka. Skóra powłoka organizmu Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział Lp. Temat 1. Budowa i funkcje krwi podaje nazwy elementów morfotycznych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum II. Aparat ruchu I. Organizm. Skóra powłoka organizmu Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum Dział Lp. Temat 1. Organizm jako funkcjonalna całość Poziom wymagań Ocena dopuszczająca Ocena

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne z biologii w klasie II gimnazjum.

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne z biologii w klasie II gimnazjum. Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne z biologii w klasie II gimnazjum. I. Organizm. Skóra powłoka organizmu Temat lekcji dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry Organizm jako funkcjonalna

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia II. Aparat ruchu I. Organizm człowieka. Skóra powłoka organizmu Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Dział programu Lp. Temat 1. Organizm

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział Lp. I. Organizm. Skóra powłoka organizmu Temat 1. Organizm jako

Bardziej szczegółowo

Podstawowy Ocena dostateczna Uczeń: klasyfikuje człowieka do królestwa zwierząt opisuje podstawowe funkcje poszczególnych układów

Podstawowy Ocena dostateczna Uczeń: klasyfikuje człowieka do królestwa zwierząt opisuje podstawowe funkcje poszczególnych układów Wymagania edukacyjne oraz kryteria oceniania z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział Lp. I. Organizm. Skóra powłoka organizmu

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum II. Aparat ruchu I. Organizm. Skóra powłoka organizmu Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum Dział Lp. Temat 1. Organizm jako funkcjonalna całość Poziom wymagań ocena dopuszczająca ocena

Bardziej szczegółowo

Uczeń: klasyfikuje człowieka do królestwa zwierząt opisuje podstawowe funkcje poszczególnych układów

Uczeń: klasyfikuje człowieka do królestwa zwierząt opisuje podstawowe funkcje poszczególnych układów II. Aparat ruchu I. Organizm. Skóra powłoka organizmu Dział Lp. Temat Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum. Ocenę dostateczny

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum. Ocenę dostateczny Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum Dział Lp Temat Ocenę dopuszczający otrzymuje uczeń, który: I. Organizm człowieka. Skóra powłoka organizmu 1. Organizm człowieka jako funkcjonalna

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii - Puls życia

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii - Puls życia Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii - Puls życia Dział I. Organizm. Skóra powłoka organizmu Temat Organizm jako funkcjonalna całość Budowa i funkcje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział Lp. I. Organizm. Skóra powłoka organizmu Temat 1. Organizm jako

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej II. Aparat ruchu I. Organizm człowieka. Skóra powłoka organizmu Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział Lp. Temat I. Organizm człowieka. Skóra powłoka organizmu 1. Organizm

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej II. Aparat ruchu I. Organizm człowieka. Skóra powłoka organizmu Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii do podręcznika Puls życia 2

Wymagania edukacyjne z biologii do podręcznika Puls życia 2 II. Aparat ruchu I. Organizm. Skóra powłoka organizmu Wymagania edukacyjne z biologii do podręcznika Puls życia 2 Dział Lp. Temat 1. Organizm jako funkcjonalna całość Poziom wymagań konieczny podstawowy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział Lp. Temat I. Organizm człowieka. Skóra powłoka organizmu 1. Organizm

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Temat Organizm człowieka jako funkcjonalna całość Budowa i funkcje skóry Higiena i choroby skóry

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum Dział Lp. Temat I. Organizm. Skóra powłoka organizmu 1. Organizm jako funkcjonalna całość 2. Budowa i funkcje skóry 3. Higiena i choroby skóry Poziom

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum II. Aparat ruchu I. Organizm. Skóra powłoka organizmu Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum Dział Lp. Temat 1. Organizm jako funkcjonalna całość Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia II. Aparat ruchu I. Organizm człowieka. Skóra powłoka organizmu Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Dział Lp. Temat 1. Organizm człowieka

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klas II Gimnazjum Gminy Liw im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Węgrowie

Wymagania edukacyjne z biologii dla klas II Gimnazjum Gminy Liw im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Węgrowie II. Aparat ruchu I. Organizm człowieka. Skóra powłoka organizmu Wymagania edukacyjne z biologii dla klas II Gimnazjum Gminy Liw im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Węgrowie Dział Lp. Temat 1. Organizm

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej II. Aparat ruchu I. Organizm. Skóra powłoka organizmu Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział Lp. Temat

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Dział Lp. I. Organizm. Skóra powłoka organizmu Temat 1. Organizm jako funkcjonalna całość 2. Budowa

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia II. Aparat ruchu I. Organizm człowieka. Skóra powłoka organizmu Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Dział Lp. Temat 1. Organizm człowieka

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia II. Aparat ruchu I. Organizm człowieka. Skóra powłoka organizmu Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Dział Lp. Temat 1. Organizm człowieka

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Dział I. Organizm człowieka. Skóra powłoka organizmu Lp. Temat 1. Organizm człowieka jako funkcjonalna

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii w klasie 2

Wymagania edukacyjne z biologii w klasie 2 II. Aparat ruchu I. Organizm. Skóra powłoka organizmu Dział Lp. Temat 1. Organizm jako funkcjonalna całość Wymagania edukacyjne z biologii w klasie 2 Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej I. Organizm. Skóra powłoka organizmu Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dzi ał L p. Temat 1. Organizm

Bardziej szczegółowo

Organizm człowieka. Skóra powłoka organizmu

Organizm człowieka. Skóra powłoka organizmu Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls ż ycia autorstwa Anny Zdziennickiej w Publicznym Gimnazjum Nr2 w Zespole Szkół w Rudkach dopuszczający

Bardziej szczegółowo

Uczeń: opisuje cechy różniące człowieka od innych zwierząt wyjaśnia, na czym polega homeostaza

Uczeń: opisuje cechy różniące człowieka od innych zwierząt wyjaśnia, na czym polega homeostaza Skóra powłoka organizmu Człowiek gatunek biologiczny Dział Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum opracowane w oparciu o Program nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział Lp. I. Organizm. Skóra powłoka organizmu Temat 1. Organizm jako

Bardziej szczegółowo

podaje funkcje skóry i warstwy podskórnej wylicza warstwy skóry

podaje funkcje skóry i warstwy podskórnej wylicza warstwy skóry II. Aparat ruchu I. Organizm człowieka. Skóra powłoka organizmu Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Kursywą

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział I. Organizm. Skóra powłoka organizmu Poziom wymagań konieczny

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z biologii dla klasy I gimnazjum

Kryteria oceniania z biologii dla klasy I gimnazjum Kryteria oceniania z biologii dla klasy I gimnazjum Dział Lp. Temat Na ocenę: dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą I. Organizm człowieka. Skóra powłoka organizmu 1. Organizm człowieka jako funkcjonalna

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z BIOLOGII dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z BIOLOGII dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Temat Wymagania edukacyjne z BIOLOGII dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej I. Organizm człowieka. Skóra powłoka organizmu Uczeń: wymienia

Bardziej szczegółowo

Uczeń: klasyfikuje człowieka do królestwa zwierząt opisuje podstawowe funkcje poszczególnych układów

Uczeń: klasyfikuje człowieka do królestwa zwierząt opisuje podstawowe funkcje poszczególnych układów Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej, dostosowany, zmodyfikowany do potrzeb uczniów Dział Lp. Temat I. Organizm.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Aparat ruchu Organizm człowieka. Skóra powłoka organizmu Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział Tematyka

Bardziej szczegółowo

Wymagania z biologii na poszczególne oceny Klasa 2 gimnazjum. Układ krążenia.

Wymagania z biologii na poszczególne oceny Klasa 2 gimnazjum. Układ krążenia. Wymagania z biologii na poszczególne oceny Klasa 2 gimnazjum Stopień celujący mogą otrzymać uczniowie, którzy spełniają kryteria na stopień bardzo dobry oraz: Wykazują się wiadomościami i umiejętnościami

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z BIOLOGII W GIMNAZJUM. Dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z BIOLOGII W GIMNAZJUM. Dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej WYMAGANIA PROGRAMOWE Z BIOLOGII W GIMNAZJUM Dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział I. Organizm człowieka. Skóra powłoka organizmu Temat

Bardziej szczegółowo

Poziom wymagań konieczny: dopuszczający. podstawowy: dostateczny

Poziom wymagań konieczny: dopuszczający. podstawowy: dostateczny II. Aparat ruchu I. Organizm. Skóra powłoka organizmu Rozkład materiału/wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA/KRYTERIA NA OCENY SZKOLNE Z BIOLOGII DLA KLASY 2 GIMNAZJUM Prowadzący: MARTA KISIEL Rok szkolny 2015/2016 Program Puls Życia (Wyd.

WYMAGANIA/KRYTERIA NA OCENY SZKOLNE Z BIOLOGII DLA KLASY 2 GIMNAZJUM Prowadzący: MARTA KISIEL Rok szkolny 2015/2016 Program Puls Życia (Wyd. WYMAGANIA/KRYTERIA NA OCENY SZKOLNE Z BIOLOGII DLA KLASY 2 GIMNAZJUM Prowadzący: MARTA KISIEL Rok szkolny 2015/2016 Program Puls Życia (Wyd. Nowa Era) Lp. 1. Zapoznanie z WO, PSO i wymaganiami edukacyjnymi

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z BIOLOGII 2015/2016 Wymagania edukacyjne dla klasy 2 gimnazjum

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z BIOLOGII 2015/2016 Wymagania edukacyjne dla klasy 2 gimnazjum II. Aparat ruchu I. Organizm. Skóra powłoka organizmu PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z BIOLOGII 2015/2016 Wymagania edukacyjne dla klasy 2 gimnazjum Dział Lp. Temat 1. Organizm jako funkcjonalna całość

Bardziej szczegółowo

Wymagania z biologii

Wymagania z biologii PUBLICZNE GIMNAZJUM SPSK IM. ŚW. STANISŁAWA BISKUPA I MĘCZENNIKA W STAREM BYSTREM Wymagania z biologii w klasie II gimnazjum Wymagania edukacyjne to oczekiwane osiągnięcia ucznia przewidziane podstawą

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla uczniów klasy II Gimnazjum w Juszczynie, sposoby sprawdzania osiągnięć, warunki uzyskiwania wyższych stopni

Wymagania edukacyjne z biologii dla uczniów klasy II Gimnazjum w Juszczynie, sposoby sprawdzania osiągnięć, warunki uzyskiwania wyższych stopni Wymagania edukacyjne z biologii dla uczniów klasy II Gimnazjum w Juszczynie, sposoby sprawdzania osiągnięć, warunki uzyskiwania wyższych stopni Dział Lp. I. Organizm. Skóra powłoka organizmu Temat 1. Organizm

Bardziej szczegółowo

Rozszerzający (ocena dobry) Uczeń: rozróżnia próby kontrolną i badawczą odróżnia pod mikroskopem, na schemacie, zdjęciu. opisu poszczególne

Rozszerzający (ocena dobry) Uczeń: rozróżnia próby kontrolną i badawczą odróżnia pod mikroskopem, na schemacie, zdjęciu. opisu poszczególne Wymagania edukacyjne (kryteria oceniania) z biologii dla klasy 7 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii - Puls życia Biologia jako nauka. Uczeń: określa przedmiot badań biologii jako

Bardziej szczegółowo

Wynikowy plan nauczania biologii skorelowany z trzecią częścią cyklu edukacyjnego Biologia z tangramem

Wynikowy plan nauczania biologii skorelowany z trzecią częścią cyklu edukacyjnego Biologia z tangramem Wynikowy plan nauczania biologii skorelowany z trzecią częścią cyklu edukacyjnego iologia z tangramem Poniższy plan wynikowy zakłada dalszą realizację cyklu iologia z tangramem. Zawiera wykaz treści materiału

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 2a. Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu na rok szkolny 2015/2016

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 2a. Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu na rok szkolny 2015/2016 Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 2a Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu na rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: mgr Joanna Szasta 1 BUDOWA I FUNKCJE ŻYCIOWE ORGANIZMU CZŁOWIEKA. ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum Uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, jeżeli nie spełnił wymagań na ocenę dopuszczającą, opuszczał dużą liczbę godzin lekcyjnych, nie nadrabiał zaległości

Bardziej szczegółowo

Uczeń: klasyfikuje człowieka do królestwa zwierząt opisuje podstawowe funkcje poszczególnych układów

Uczeń: klasyfikuje człowieka do królestwa zwierząt opisuje podstawowe funkcje poszczególnych układów I. Organizm człowieka. Skóra powłoka organizmu Kryteria oceniania z biologii dla klasy 1a, 1b Gimnazjum w Borui Kościelnej Rok szkolny: 2015/2016 Opracowała: Arleta Kucz, Krystyna Milkowska Ocenę niedostateczną

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział Lp. I. Organizm. Skóra powłoka organizmu Temat 1. Organizm jako

Bardziej szczegółowo