3 Konta u ytkowników. Cele rozdzia u. Zadania egzaminacyjne omawiane w tym rozdziale:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "3 Konta u ytkowników. Cele rozdzia u. Zadania egzaminacyjne omawiane w tym rozdziale:"

Transkrypt

1 3 Konta u ytkowników Zadania egzaminacyjne omawiane w tym rozdziale: Tworzenie i zarz dzanie kontami u ytkowników Tworzenie i modyfikowanie kont u ytkowników za pomoc przystawki konsoli MMC (Microsoft Management Console) - Active Directory Users And Computers (U ytkownicy i komputery us ugi Active Directory) Automatyzacja tworzenia i modyfikowania kont u ytkowników Importowanie kont u ytkowników Zarz dzanie lokalnymi, mobilnymi i obowi zkowymi profilami u ytkowników Rozwi zywanie problemów dotycz cych kont u ytkowników Diagnoza i rozwi zywanie problemów zablokowanych kont Diagnoza i rozwi zywanie zagadnie dotycz cych w a ciwo ci kont u ytkowników Rozwi zywanie problemów dotycz cych uwierzytelnie Cele rozdzia u Przed udost pnieniem dost pu do zasobów dla poszczególnych pracowników firmy, administrator musi w czy procesy uwierzytelniania tych osób. Rzecz jasna, g ównym elementem uwierzytelnienia jest identyfikacja u ytkownika, obs ugiwana jako konto w us udze katalogowej Microsoft Active Directoiy. W rozdziale tym student zapoznaje si i pog bia swoj wiedz o tworzeniu, obs udze i rozwi zywaniu problemów dotycz cych kont u ytkowników i ich uwierzytelnienia. Ka dy dzie, w ka dym przedsi biorstwie przynosi unikalny zestaw' problemów dotycz cych zarz dzania u ytkownikami. W a ciwo ci konfiguracji typowego konta u ytkownika s prawdopodobnie inne ni w a ciwo ci cz onków zespo u wsparcia pomocy technicznej, a na pewno inne ni dla wbudowanego w systemie konta administratora. Umiej tno ci wystarczaj ce do tworzenia i modyfikowania pojedynczego konta u ytkownika staj si nieporadne i ma o efektywne podczas pracy z du liczb kont, jak w przypadku zarz dzania kontami nowoprzy-j tych pracowników. Aby zarz dzanie kontami by o sprawne w rozmaitych sytuacjach praktycznych, w rozdziale tym przeanalizowane zostan ró ne narz dzia i metody zamieszczone w przystawce Active Directory Users And Computers (U ytkownicy i komputery us ugi Active Directory) oraz w programach narz dziowych wiersza polece. 65

2 66 MCSE Training Kit: Egzamin Lekcje rozdzia u: Lekcja 1: Tworzenie i zarz dzanie obiektami u ytkowników Lekcja 2: Tworzenie wielokrotne obiektów u ytkownika Lekcja 3: Zarz dzanie profilami u ytkowników Lekcja 4: Bezpiecze stwo i rozwi zywanie problemów zwi zanych z uwierzytelnieniem Wymagania W rozdziale tym zosta y przedstawione umiej tno ci i poj cia dotycz ce kont us ugi Active Directory. Opracowuj c niniejszy zestaw szkoleniowy za o ono, e student ma co najmniej 18-miesi czne do wiadczenia w obs udze us ugi Active Directory, konsoli MMC oraz przystawki Active Directory Users And Computers (U ytkownicy i komputery us ugi Active Directory). Je li jednak student chcia by przeprowadzi wiczenia praktyczne w oparciu o prezentowane w rozdziale przyk ady, to powinien przygotowa nast puj ce elementy: Komputer z zainstalowanym systemem Microsoft Windows Servcr 2003 (Standard lub Enterprise). Serwer powinien by nazwany Server01 i skonfigurowany jako kontroler domeny w domenie contoso. com Jednostki organizacyjne (OU) pierwszego poziomu: Administrative Groups, Employees i Security Groups Grupy globalne znajduj ce si w jednostce organizacyjnej Security Groups OU o nazwach Sales Representatives oraz Sales Managers Konsola Active Directory Users And Computers (U ytkownicy i komputery us ugi Active Directory) lub niestandardowa konsola MMC, zawieraj ca przystawk Active Directory Users And Computers.

3 Rozdzia 3: Konta u ytkowników 67 Lekcja 1: Tworzenie i zarz dzanie obiektami u ytkowników Us uga Active Directory wymaga, aby przed umo liwieniem poszczególnym jednostkom dost pu do zasobów, przeprowadzona zosta a weryfikacja to samo ci tych jednostek. Proces ten nazywany jest uwierzytelnieniem. Podstaw uwierzytelnienia jest konto u ytkownika wraz z jego nazw logowania, has em i unikalnym identyfikatorem zabezpiecze (SID). Podczas logowania us uga Active Directory uwierzytelnia wprowadzon nazw u ytkownika i has o. Nast pnie podsystem zabezpiecze tworzy eton (token) dost pu reprezentuj cy u ytkownika. eton dost pu zawiera identyfikator SID konta u ytkownika, jak równie identyfikator SID grup, do których nale y u ytkownik. eton ten mo e by nast pnie u ywany do sprawdzania praw przypisanych u ytkownikowi, wliczaj c w to prawo lokalnego logowania si na komputerze oraz uwierzytelnionego dost pu do zasobów zabezpieczonych przez listy kontroli dost pu (ACL). Konto u ytkownika jest 7-integrowane z obiektem u ytkownika w us udze Active Directory. Obiekt u ytkownika oprócz nazwy u ytkownika i has a oraz identyfikatora SID, zawiera równie informacje kontaktowe (takie jak numer telefonu b d adres), informacje zwi zane ze stanowiskiem w przedsi - biorstwie (takie jak stanowisko czy tytu ), informacje o cz onkostwie w grupach oraz informacje o konfiguracji takie jak profil mobilny, us ugi terminalowe b d ustawienia kontroli zdalnej. Niniejsza lekcja stanowi przegl d i pog bienie wiedzy o obiektach us ugi Active Directory. Materia y omówione podczas lekcji pozwalaj na Tworzenie obiektów u ytkownika w us udze Active Directory za pomoc przystawki Active Directory Users and Computers (U ytkownicy i komputery us ugi Active Directory) Konfigurowanie w a ciwo ci obiektu u ytkownika Wyja nienie istotnych opcji dotycz cych kont, które nie s oczywiste, je li opiera si tylko na ich opisach. Jednoczesne modyfikowanie w a ciwo ci wielu obiektów Szacunkowy czas lekcji: 15 minut Tworzenie obiektów u ytkownika za pomoc konsoli Active Directory Users and Computers Obiekt u ytkownika mo na tworzy za pomoc przystawki Active Directory Users and Computers (U ytkownicy i komputery us ugi Active Directoiy). Pomimo, e obiekty u ytkownika mog by tworzone w domenie lub w dowolnym kontenerze domy lnym, zalecane jest tworzenie u ytkowników w jednostkach organizacyjnych tak, aby w pe ni mo na by o korzysta z zalet delegowania administracji czy funkcji obiektów zasady grupy GPO (Group Policy Object). Aby utworzy obiekt u ytkownika, nale y wybra kontener, w którym obiekt ten ma si znajdowa, klikn menu Action (Akcja), a nast pnie wybra kolejno polecenia New (Nowy) i User (U ytkownik). Aby utworzy obiekt u ytkownika w kontenerze, u ytkownik musi by cz onkiem grupy Enterprise Admins (Administratorzy przedsi biorstwa), Domain Admins (Administratorzy domeny) lub Account Operators (Operatorzy kont), albo te u ytkownikowi temu zosta y przekazane (delegowanie)

4 68 MCSE Training Kit: Egzamin uprawnienia administracyjne pozwalaj ce tworzy obiekty u ytkownika w kontenerze. Je li uprawnienia s niewystarczaj ce, polecenie New User jest nieaktywne. Wy wietlone zostanie okno dialogowe New ObjectUser (Nowy obiekt U ytkownik), pokazane na rysunku 3-1- Pierwsza strona tego okna dotyczy nazwy u ytkownika. W tabeli 3-1 opisane zosta y w a ciwo ci dost pne na pierwszej stronic okna dialogowego. Rysunek 3-1. Okno dialogowe New Object-User Tabela 3-1. W a ciwo ci u ytkownika zamieszczone na pierwszej stronie okna dialogowego New Object-User W a ciwo Opis Imi Inicja y Nazwisko Pe na nazwa User Logon Name (Nazwa logowania u ytkownika) Imi u ytkownika. Nie wymagane. Inicja y nazwy u ytkownika. Nic wymagane. Nazwiska u ytkownika. Nie wymagane. Pe na nazwa u ytkownika. Je li zosta y wprowadzone warto ci w polach do wprowadzania imienia i nazwiska, pole pe nej nazwy u ytkownika wype niane jest automatycznie. Podpowiadan nazw mo na zmodyfikowa. Wype nienie pola jest wymagane. G ówna nazwa u ytkownika UPN (User Principal Name) sk ada si z nazwy logowania i przyrostka UPN. Przyrostkiem domy lnie jest nazwa DNS domeny, w której tworzony jest obiekt. W a ciwo jest wymagana, a ca a nazwa UPN, maj ca sk adni musi by unikatowa wewn trz lasu us ugi Active Directory. Przyk adem nazwy UPN mo e by Nazwa UPN mo e by u ywana do logowania si w dowolnym systemie, na którym uruchomione s systemy Microsoft Windows 2000, Windows XP lub Windows Server ci g dalszy na nast pnej stronie

5 Rozdzia 3: Konta u ytkowników 69 W a ciwo Opis ci g dalszy ze strony poprzedniej User Logon Name (Pre- Windows 2000) (nazwa logowania dla systemów starszych ni Windows 2000) Ta nazwa logowania jest u ywana do logowania za pomoc klientów ni szego poziomu, takich jak klienci systemów Microsoft Windows 95, Windows 98, Windows Millennium Edition (Windows Me), Windows NT 4 lub Windows NT Wype nienie pola jest wymagane, a wewn trz domeny nazwa musi by unikatowa. Po wype nieniu pól pierwszej strony okna dialogowego New ObjectUser (Nowy obiekt U ytkownik) nale y klikn przycisk Next (Dalej). Nast pna strona pokazana zosta a na rysunku 3-2 i w oknie tym mo na wpisywa has o u ytkownika oraz mo na okre la flagi konta. Rysunek 3-2. Druga strona okna dialogowego New Object User (Nowy obiekt U ytkownik) Alert bezpiecze stwa Domy lne zasady kont domeny systemu Windows Server 2003, definiowane w obiekcie GPO - Default Domain Policy (Domy lna zasada domeny), wymuszaj stosowanie z o o- nych hase, które maj przynajmniej 7 znaków. Z o ono has a oznacza te, e musi ono zawiera trzy z czterech rodzajów znaków: du e litery, ma e litery, cyfry oraz znaki inne ni alfanumeryczne. Podczas u ywania systemu Windows Server 2003 w rodowisku testowym, powinno si stosowa t sam praktyk, wymagan dla sieci produkcyjnych. Dlatego w niniejszym zestawie szkoleniowym u ytkownik jest zach cany do stosowania hase z o onych dla tworzonych kont. Podczas logowania zmusza to jednak do pami tania trudnych hase. W a ciwo ci, które s dost pne na drugiej stronie okna dialogowego New ObjectUser, zosta y zebrane i przedstawione w tabeli 3-2.

6 MCSE Training Kit: Egzamin Tabela 3-2 W a ciwo ci obiektu u ytkownika znajduj ce si na drugiej stronie okna dialogowego New Object-User W a ciwo Opis Password (Has o) Confirm Password (Potwierdzenie has a) User Must Change Password At Next Logon (U ytkownik musi zmieni has o przy nast pnym logowaniu) User Cannot Change Password (U ytkownik nie mo e zmieni has a) Password Never Expires (Has o nigdy nie wygasa) Account Is Disabled (Konto jest wy czone) Has o u ywane do uwierzytelnienia u ytkownika. Ze wzgl dów bezpiecze stwa has o powinno by zawsze przydzielane. Podczas wprowadzania has o nie jest wy wietlane. Pole, w którym ponownie wprowadzane jest has o, aby upewni si, e przy pierwszym wprowadzaniu has a nie nast pi a pomy ka. To pole wyboru nale y zaznaczy, je li chcemy, aby przy pierwszym logowaniu u ytkownik zmieni wprowadzone przez administratora has o. Opcji tej nie mo na zaznaczy, je li wybrana zosta a opcja Password Nevcr Expires (Has o nigdy nic wygasa). Zaznaczenie omawianej opcji wyklucza zaznaczenie opcji User Cannot Change Password (U ytkownik nie mo e zmieni has a). Zaznaczenie tego pola wyboru jest przydatne, je li kilku u ytkowników korzysta z tego samego konta (na przyk ad Go ) lub je li nale y kontrolowa has a konta u ytkownika. Opcja ta jest cz sto stosowana do zarz - dzania has ami kont us ug. Opcje User Must Change Password At Next Logon (U ytkownik musi zmieni has o przy nast pnym logowaniu) i User Cannot Change Password (U ytkownik nie mo e zmieni has a) wykluczaj si wzajemnie. Zaznaczenie tej opcji powoduje, e has o jest zawsze wa ne. Wybranie opcji automatycznie usuwa zaznaczenie opcji User Must Change Password At Next Logon (U ytkownik musi zmieni has o przy nast pnym logowaniu). Ustawienia to jest cz sto stosowane do zarz dzania has ami kont us ug. Zaznaczenie opcji wy cza konto u ytkownika. Na przyk ad, opcja mo e by przydatna podczas tworzenia konta nowo zatrudnionego pracownika, który nie potrzebuje jeszcze dost pu do sieci. Nieoficjalnie Podczas tworzenia obiektów nowych u ytkowników, dla ka dego z nich nale y definiowa unikatowe, z o one hasta, które nie s zgodne z atwym do przewidzenia szablonem. Nale y równie zaznacza opcj wymuszaj c zmian has a przy pierwszym logowaniu. Je li prawdopodobnie u ytkownik nie b dzie si logowa w okre lonym czasie, konto nale y wy czy. Kiedy dla u ytkownika potrzebny staje si dost p do sieci, nale y sprawdzi, czy konto jest w czone. U ytkownik zostanie poproszony o utworzenie nowego, znanemu tylko jemu, unikatowego hasa. Niektóre opcje konta przedstawione w tabeli 3-2 mog by potencjalnie w sprzeczno ci z ustawieniami zasad domeny. Na przyk ad, domy lna zasada domeny wprowadza najlepsz praktyk zabraniaj c zachowywania hase za pomoc odwracalnego szyfrowania. Jednak e, w rzadko spotykanych sytuacjach, kiedy potrzebne jest szyfrowanie odwracalne, w a ciwo u ytkownika Stor Password Using Reversible Encryption (Zachowaj has o przy u yciu szyfrowania odwracalnego), b dzie mia a pierwsze stwo w stosunku do tego konkretnego obiektu. Podobnie domena mo e okre la maksymalny wiek has a lub wymusza zmian has a u ytkownika przy nast pnym logowaniu. Tak wiec, je li

7 Rozdzia 3: Konta u ytkowników 71 dla obiektu u ytkownika zosta a zaznaczona opcja Password never expires (Has o nigdy nie wygasa), to konfiguracja ta zostanie zast piona przez ustawienia zasad domeny. Zarz dzanie obiektami u ytkownika za pomoc konsoli Active Directory Users And Computers Podczas tworzenia u ytkowników nale y skonfigurowa najwa niejsze w a ciwo ci obiektu, takie jak nazwa logowania i has o. Obiekty u ytkownika maj jednak wiele innych, dodatkowych w a ciwo ci, które w dowolnym momencie mo na konfigurowa za pomoc konsoli Active Directory Users And Computers (U ytkownicy i komputery us ugi Active Directory). Jej funkcje u atwiaj administrowanie i wyszukiwanie obiektów. Aby skonfigurowa w a ciwo ci obiektu u ytkownika, nale y zaznaczy obiekt, klikn menu Action (Akcja), a nast pnie wybra polecenie Properties (W a ciwo ci). Wy wietlone zostanie okno dialogowe w a ciwo ci u ytkownika, pokazane na rysunku 3-3. Alternatywnym sposobem wy wietlenia tego okna jest klikni cie obiektu prawym przyciskiem myszy i wybranie z rozwijanego menu polecenia Properties. Rysunek 3-3. Okno dialogowe Users Properties (W a ciwo ci u ytkownika) Strony okna dialogowego przedstawiaj w a ciwo ci podzielone na kilka kategorii: W a ciwo ci konta: zak adka Account (Konto) W a ciwo ci te dotycz tych cech, które s konfigurowane podczas tworzenia obiektu u ytkownika, wliczaj c w to nazwy logowania, has a czy flagi konta. Informacje osobowe: zak adki General (Ogólne), Address (Adres), Telephones (Telefony) oraz Organization (Organizacja) Zak adka General (Ogólne) prezentuje w a ciwo ci nazwy, która powsta a podczas tworzenia obiektu u ytkownika.

8 72 MCSE Training Kit: Egzamin Zarz dzanie konfiguracj u ytkownika: zak adka Profile (Profil) W tym miejscu mo na przeprowadzi konfiguracj profilu u ytkownika obejmuj c cie k, skrypt logowania oraz lokalizacj katalogu macierzystego. Cz onkostwo w grupach: zak adka Member Of (Cz onek grupy) Na tej zak adce mo na dodawa lub usuwa grupy, do których nale y u ytkownik oraz mo na okre li podstawow grup u ytkownika. Us ugi terminalowe: zak adki Terminal Services Profile (Profil us ug terminalowych), Environment ( rodowisko), Remote Control (Zdalne sterowanie) oraz Sessions (Sesje) Te cztery zak adki umo liwiaj skonfigurowanie i zarz dzanie w a ciwo ciami sesji programu Terminal Servi-ces (Us ugi terminalowe). Dost p zdalny: zak adka Dial-in (Telefonowanie) Umo liwia w czenie i konfigurowanie dla u ytkownika uprawnie dost pu zdalnego. Aplikacje: zak adka COM+ Przypisuje u ytkownikowi zbiór partycji COM+ us ugi Active Directory. W a ciwo ta jest now cech systemu Windows Server 2003 i u atwia zarz dzanie aplikacjami rozproszonymi. W a ciwo ci konta Najwa niejsze w a ciwo ci konta u ytkownika znajduj si na zak adce Account (Konto) w oknie dialogowym w a ciwo ci u ytkownika. Przyk ad takiej zak adki zosta pokazany na rysunku 3-4. Rysunek 3-4. Zak adka Account (Konto u ytkownika) Kilka w a ciwo ci zosta o opisanych w tabeli 3-2. W a ciwo ci te s okre lane podczas tworzenia obiektu u ytkownika i mog by modyfikowane, tak jak wi kszy zbiór w a ciwo ci, za pomoc zak adki

9 Rozdzia 3: Konta u ytkowników 73 Account. Znaczenie niektórych w a ciwo ci nie jest oczywiste i warto przyjrze si ich definicjom zamieszczonym w tabeli 3-3- Tabela 3-3. W a ciwo ci konta u ytkownika W a ciwo Opis Logon Hours (Godziny logowania) Log On To (Zaloguj do) Stor Password Using Rcversible Encryption (Zachowaj has o przy u yciu szyfrowania odwracalnego) Smart Card Is Requircd For Interactive Logon (Logowanie interakcyjne wymaga karty inteligentnej) Account Is Trusied For Delegation (Konto jest zaufane w kwestii delegowania) Account Expires (Wygasanie konta) Aby okre li, w których godzinach u ytkownik mo e zalogowa sic do sieci, nale y klikn pr/.ycisk Logon Hours (Godziny logowania). Po klikni ciu przycisku Log On To (Zaloguj do) otwarte zostanie okno umo liwiaj ce zdefiniowanie, do których stacji roboczych u ytkownik b dzie móg si logowa. W innej cz ci interfejsu u ytkownika, w a - ciwo ta nazywana jest Compiuer Restrictions (Ograniczenia komputera). Aby wprowadzi te ograniczenia, musi by w czony protokó NetBIOS poprzez TCP/IP, poniewa cecha ta w celu ograniczenia logowania u ytkownika u ywa nazwy komputera, a nic adresu MAC (Media Access Control) karty sieciowej. Opcja ta przy zapisywaniu has a w us udze Active Directory nie korzysta z jej mocnego, nieodwracalnego algorytmu szyfrowania i jest przydatna do obs ugi aplikacji, którym niezb dne s informacje o ha le u ytkownika. Je li cecha ta nie jest absolutnie konieczna, nie nale y w cza tej opcji, poniewa znacz co zostaje zmniejszona ochrona has a. Has a przechowywane przy u yciu szyfrowania odwracalnego s podobne do hase zapisanych tekstem otwartym. Karty inteligentne s przeno nymi urz dzeniami sprz towymi, których modyfikacje s trudne do przeprowadzenia. Przechowuj unikatowe Informacje identyfikacyjne u ytkownika. S przy czane lub wk adane do systemu i stanowi dodatkowy, fizyczny komponent procesu uwierzytelnienia. Opcja ta w cza us ug konta, która umo liwia dost p do zasobów sieci w imieniu u ytkownika. Najcz ciej opcja ta nie jest wybierana, z pewno ci nie dla obiektów u ytkownika reprezentuj cych ludzi. Najcz ciej jest u ywana dla kont us ugi w infrastrukturach trój- lub wielowarstwowych aplikacji. U ywane do okre lania, kiedy konto wygasa. Jednoczesne zarz dzanie w a ciwo ciami wielu kont System Windows Scrver 2003 umo liwia jednoczesne modyfikowanie w a ciwo ci wielu kont u ytkownika. Kilka kont wybiera si po prostu przez klikanie ka dego konta przy jednocze nie wci ni tym przycisku CTRL lub za pomoc innej metody wyboru wielokrotnego. Nale y upewni si, e zaznaczone zosta y obiekty nale ce tylko do jednej klasy, takie jak u ytkownicy. Po zaznaczeniu kilku u ytkowników, w menu Action (Akcja) nale y wybra polecenie Properties (W a ciwo ci). Przy zaznaczeniu wielu obiektów u ytkowników, dla modyfikacji dost pny jest podzbiór w a ciwo ci. Zak adka General (Ogólne) Description (Opis), Office (Biuro), Telephone Number (Numer telefonu), Fax (Faks), Web Page (Strona sieci Web),

10 MCSE Training Kit: Egzamin Zak adka Account (Konto) UPN Suffbc (przyrostek nazwy UPN), Logon Hours (Godziny logowania), Computer Restrictions (logon workstations) (Zaloguj do), Account Options (Opcje konta) wszystkie, Account Expires (Wygasanie konta) Address (Adres) Street (Ulica), PO Box (Skrytka), City (Maisto), State/Province (Województwo) ZIP/Postal Cod (Kod pocztowy), Country/Region (Kraj/Region), Profile (Profil) Profile Path ( cie ka profilu), Logon Script (Skrypt logowania) oraz Home Folder (Folder macierzysty) Organization (Organizacja) Title (Tytu ), Department (Dzia ), Company (Firma), Manager (Mened er) Wskazówka Nale y dobrze orientowa si, które wa ciwo ci mog by jednocze nie modyfikowane dla wielu u ytkowników. Pytania egzaminacyjne, które sugeruj potrzeb zmiany wielu w a ciwo ci obiektów tak szybko, jak to jest mo liwe, cz sto sprawdzaj zrozumienie zagadnie zwi zanych z wyborem wielokrotnym. Jest wiele w a ciwo ci, które musz by okre lane osobno dla ka dego u ytkownika. Tak e niektóre zadania administracyjne, jak na przyk ad usuwanie hase b d zmiana nazwy konta, w danym momencie mog by wykonywane tylko dla jednego u ytkownika. Przenoszenie u ytkownika Je li wewn trz organizacji u ytkownik jest przenoszony, prawdopodobnie trzeba b dzie przenie równie obiekt u ytkownika tak, aby nast pi y odpowiednie zmiany w administrowaniu lub konfiguracji tego obiektu. Aby przesun obiekt za pomoc konsoli Active Directory Users and Computers, nale y zaznaczy obiekt i z menu Action (Akcja) wybra polecenie Move (Pr/.enie ). To samo mo na osi gn, klikaj c obiekt prawym przyciskiem myszy i wybieraj c z menu polecenie Move (Przenie ). Wskazówka Now cech systemu Windows Server 2003 jest obs uga operacji typu przesu i upu ". W przystawce Active Directory Users And Computers (U ytkownicy i komputery usugi Active Directory) u ytkownik mo e przenosi obiekty mi dzy jednostkami organizacyjnymi przesuwaj c je i upuszczaj c" w odpowiednim miejscu.

11 Rozdzia 3: Konta u ytkowników 75 Zadanie kontrolne: Tworzenie i zarz dzanie obiektami u ytkownika W zadaniu tym '/.ostan utworzone trzy obiekty u ytkownika, a nast pnie b d modyfikowane ich w a ciwo ci. wiczenie 1: Tworzenie obiektu u ytkownika 1. Do serwera ServerOl zaloguj si jako administrator. 2. Otwórz konsol Actine Directory Users And Computers (U ytkownicy i komputery us ugi Activc Directory). 3. Zaznacz jednostk organizacyjn Employees. 4. Utwór/, konto u ytkownika zgodnie z podanymi poni ej informacjami pami taj c, e nale y u y z o onego has a: Nazwa pola tekstowego Wpis First Name (Imi ) Last Name (Nazwisko) Holme User Logon Name (Nazwa logowania u ytkownika) Dan.Holme User Logon Name (Prc-Windows 2000) (Nazwa logowania u yt- Dholme kownika systemy starsze ni Windows 2000) 5. Utwórz innego u ytkownika zgodnie z podanymi poni ej informacjami: Nazwa pola tekstowego Wpis First Name (Imi ) Hank Last Name (Nazwisko) Carbeck User Logon Name (Nazwa logowania u ytkownika) Hank.Carbeck User Logon Name (Pre-Windows 2000) (Nazwa logowania u yt- Hcarbeck kownika - systemy starsze ni Windows 2000) 6. Utwórz trzeci obiekt u ytkownika zachowuj c t sam konwencj dla nazw logowania u ytkownika. wiczenie 2: Modyfikacja w a ciwo ci obiektu u ytkownika 1. Dla obiektu u ytkownika otwórz okno dialogowe w a ciwo ci. 2. Skonfiguruj odpowiednie w a ciwo ci dla obiektu u ytkownika na zak adkach General (Ogólne), Address (Adres), Profile (Profil), Telephones (Telefony) oraz Organization (Organizacja). 3. Sprawd inne w a ciwo ci obiektu u ytkownika, ale nie zmieniaj ich w tym momencie. 4. Aby zako czy, kliknij przycisk OK. wiczenie 3: Modyfikacja w a ciwo ci wielu obiektów u ytkownika 1. Otwórz konsol Active Directory Users And Computers (U ytkownicy i komputery us ugi Active Directory) i przejd do jednostki organizacyjnej Employees w domenie Contoso.com. W oknie drzewa zaznacz jednostk Employees, która wy wietli w oknie szczegó ów list obiektów u ytkownika utworzonych w wiczeniu Kliknij obiekt u ytkownika Dan Holme. Dan

12 MCSE Training Kit: Egzamin Pytania 3. Przytrzymaj przycisk CTRL i kliknij obiekt u ytkownika Hank Carbeck. 4. Kliknij menu Action (Akcja), a nast pnie kliknij polecenie Properties (W a ciwo ci), 5. Nale y zwróci uwag na ró nice pomi dzy tym oknem dialogowym w a ciwo ci a bardziej rozbudowanym oknem u ywanym w wiczeniu 2. Sprawd, czy w a ciwo ci s dost pne, je li zaznaczonych zosta o wiele obiektów, ale ich nie modyfikuj. 6. Skonfiguruj nast puj ce w a ciwo ci dla dwóch obiektów u ytkownika: Strona w a ciwo ci General (Ogólne) General (Ogólne) General (Ogólne) Address (Adres) Address (Adres) Address (Adres) Address (Adres) Organization (Organizacja) Organization (Organizacja) W a ciwo Description (Opis) Telephone Number (Numer telefonu) Web Page (Strona sieci Web) Street (Ulica) City (Miasto) State/Province (Woje- Washington wództwo) ZIP/Postal Cod (Kod pocztowy) Title (Tytu ) Author Company (Firma) Zapoznaj mnie z wszystkim, co nale y wiedzie o systemie Windows Server 200 (425) Microsoft Press 7. Po zako czeniu konfigurowania w a ciwo ci, kliknij przycisk OK. 8. Otwórz w a ciwo ci obiektu Dan Holme. 9. Sprawd, czy w a ciwo ci skonfigurowane w punkcie 6 dotycz w rzeczywisto ci tego obiektu. Po zako czeniu kliknij przycisk OK. 10. Kliknij obiekt u ytkownika Dan Holme. Wpis One Microsoft Way Redmond 11. Przytrzymaj przycisk CTRL i kliknij obiekt u ytkownika Hank Carbeck. Kliknij menu Action (Akcja). 12. Nale y zauwa y, e po zaznaczeniu kilku u ytkowników, polecenie Reset Password (Resetuj has o) nie jest dost pne. Które jeszcze polecenia nic s dost pne? Sprawd to, przegl daj c menu Action przy zaznaczeniu jednego u ytkownika oraz przy zaznaczeniu dwóch obiektów. Przedstawione poni ej pytania maj za zadanie ugruntowa podstawowe informacje prezentowane podczas lekcji. Je li czytelnik nie potrafi udzieli odpowiedzi, powinien ponownie przejrze materia lekcji i powróci jeszcze raz do pyta. Odpowiedzi na te pytania mo na znale w sekcji Pytania i odpowiedzi", znajduj cej si pod koniec tego rozdzia u.

13 Rozdzia 3: Konta u ytkowników Za pomoc konsoli Active Directory Users And Compuiers (U ytkownicy i komputery us ugi Active Directory) u ytkownik konfiguruje obiekty u ytkowników w domenie oraz mo e zmienia adres i numer telefonu obiektu u ytkownika, który reprezentuje jego samego. Polecenie New User (Nowy U ytkownik) nie jest dla niego dost pne. Jakie jest najbardziej prawdopodobne wyja nienie takie sytuacji? 2. Administrator tworzy pewn liczb obiektów u ytkownika dla zespo u firmy, skupiaj cej pracow ników zatrudnionych na okres próbny. Przyszli pracownicy b d zatrudnieni od godziny 9.00 do 17.00, a ich umowy podpisane zostan za miesi c lub dwa. Pracownicy b d pracowa zgodnie Z tym harmonogramem. Które z wymienionych poni ej w a ciwo ci powinien skonfigurowa admi nistrator, aby zapewni najwi ksze bezpiecze stwo dla tych obiektów? a. Password (Has o) b. Logon Hours (Godziny logowania) c. Account expires (Wygasanie has a) d. Stor password using reversible eneryption (Zachowaj has o przy u yciu szyfrowania odwracalnego) e. Account is trusted for dclegation (Konto jest zaufane w kwestii delegowania) f. User must change password at next logon (U ytkownik musi zmieni has o przy nast pnym logowaniu) g. Account is disabled (Konto jest wy czone) h. Password never expircs (Has o nigdy nie wygasa) 3. Które z poni ej wymienionych w a ciwo ci i zada administracyjnych mog by jednocze nie kon figurowane dla kilku obiektów u ytkownika? a. Last Name (Nazwisko) b. User Logon Name (Nazwa logowania u ytkownika) c. Wy czenie konta d. W czenie konta e. Wyczyszczenie has a f. Password Never Expires (Has o nigdy nie wygasa) g. User Must Change Password At Next Logon (U ytkownik musi zmieni has o przy nast pnym logowaniu) h. Logon Hours (Godziny logowania) i. Computer Rcstrictions (Logon Workstations) (Ograniczenia komputera, Logowanie na stacjach roboczych) j. Title (Tytu ) k. Direct Reports (Bezpo redni podw adni)

14 78 MCSE Trairting Kit: Egzamin Podsumowanie lekcji Aby utworzy obiekt u ytkownika, u ytkownik musi by cz onkiem grupy Enterprise Admins (Administratorzy przedsi biorstwa), Domain Admins (Administratorzy domeny) b d Account Operators (Operatorzy kont) lub u ytkownikowi zosta y przekazane (delegowanie) uprawnienia administracyjne pozwalaj ce tworzy obiekty u ytkownika. Obiekt u ytkownika zawiera w a ciwo ci najcz ciej kojarzone z kontem" u ytkownika - nazwa i has o logowania oraz unikatowy identyfikator u ytkownika SID. Obiekty u ytkownika zawieraj równie w a ciwo ci dotycz ce reprezentowanych osób, wliczaj c w to informacje osobowe, cz onkostwo w grupach oraz ustawienia administracyjne. System Windows Server 2003 umo liwia jednoczesne zmiany niektórych w a ciwo ci dla wielu u ytkowników.

15 Lekcja 2: Tworzenie wielokrotne obiektów u ytkownika Rozdzia 3: Konta u ytkowników 79 Zdarzaj si sytuacje, w których zachodzi potrzeba szybkiego utworzenia wielu obiektów u ytkowników. To mo e by przyk adowo nowa grupa studentów w szkole lub nowo zatrudniani pracownicy przedsi biorstwa. W cakich sytuacjach trzeba stosowa metody u atwiaj ce lub automatyzuj ce tworzenie obiektów u ytkowników, gdy tworzenie pojedynczych kont b dzie ma o efektywne. W lekcji 1 opisane zosta y sposoby tworzenia i zarz dzania obiektami u ytkownika za pomoc konsoli Active Directory Uscrs and Computers (U ytkownicy i komputery us ugi Activc Directory). Niniejsza lekcja rozwija te zagadnienia i umiej tno ci omawiaj c narz dzia pozwalaj ce na tworzenie obiektów u ytkowników za pomoc szablonów, importowania oraz skryptów wiersza polece. Materia y omówione podczas lekcji pozwalaj na Tworzenie i stosowanie szablonów obiektu u ytkownika Import obiektów u ytkowników za pomoc plików, w których warto ci rozdzielane s przecinkami Znaczenie nowych narz dzi wiersza polece w procesie tworzenia i zarz dzania obiektami u ytkowników Szacunkowy czas lekcji: 15 minut Tworzenie i wykorzystywanie szablonów obiektu u ytkownika Cz sto zdarza si, e grupa obiektów ma podobne w a ciwo ci. Przyk adowo, wszyscy przedstawiciele handlowi mog nale e do tej samej grupy, mog logowa si do sieci w tych samych godzinach oraz maj foldery macierzyste i profile mobilne przechowywane na tym samym serwerze. W takim przypadku by oby pomocne, aby podczas tworzenia obiektu u ytkownika, jego niektóre w a ciwo ci by y ju zdefiniowane. Mo na to osi gn poprzez utworzenie ogólnego obiektu u ytkownika, nazywanego cz sto szablonem, a nast pnie kopiowanie tego szablonu w celu utworzenia nowego obiektu. Aby utworzy szablon u ytkownika, nale y utworzy obiekt u ytkownika i okre li jego w a ciwo ci oraz umie ci obiekt w odpowiedniej grupie. Alert bezpiecze stwa Nale y upewni si, czy konto u ytkownika jest wy czone. Poniewa jest to tylko szablon, dost p do zasobów sieci za pomoc tego obiektu musi by zablokowany. Aby utworzy u ytkownika w oparciu o szablon, nale y zaznaczy dany szablon i z menu Action (Akcja) wybra polecenie Copy (Kopiuj). U ytkownik b dzie musia okre li niektóre w a ciwo ci podobnie, jak podczas tworzenia nowego u ytkownika: imi i nazwisko, inicja y, nazwy logowania, has o oraz opcje konta. Po utworzeniu obiektu mo na zauwa y, e w a ciwo ci okre lone w szablonie zosta y skopiowane wed ug poni ej przedstawionego opisu bazuj cego na podziale na strony w a ciwo ci: General (Ogólne) adne w a ciwo ci nie s kopiowane Address (Adres) Wszystkie w a ciwo ci s kopiowane, za wyj tkiem jednej - Street (Ulica)

16 80 MCSE Training Kit: Egzamin Account (Konto) Wszystkie w a ciwo ci s kopiowane, za wyj tkiem nazw logowania, które trzeba definiowa podczas kopiowania szablonu Profile (Profil) Wszystkie w a ciwo ci s kopiowane, a profil i folder macierzysty zostaj zmodyfikowane zgodnie z now nazw logowania Telephones (Telefony) adne w a ciwo ci nie s kopiowane Organization (Organizacja) Wszystkie w a ciwo ci s kopiowane, za wyj tkiem jednej Titk (Tytu ) Member Of (Cz onek grupy) Wszystkie w a ciwo ci s kopiowane Dial-in (Telefonowanie), Environment ( rodowisko), Sessions (Sesje), Remote Control (Zdalne sterowanie), Terminal Services Profile (Profil us ug terminalowych), COM+ adne w a ciwo ci nie s kopiowane Wskazówka U ytkownik utworzony poprzez skopiowanie szablonu, domy lnie nale y do tej samej grupy, jaka zosta a okre lona w szablonie. Uprawnienia i prawa przypisane tej grupie b d stosowa y si do nowego u ytkownika. Jednak e bezpo rednia zmiana uprawnie samego szablonu obiektu u ytkownika nie spowoduje skopiowania b d zmodyfikowania uprawnie nowego u ytkownika. Importowanie obiektów u ytkowników za pomoc programu CSVDE CSVDE jest programem narz dziowym wiersza polece, który umo liwia import lub eksport obiektów w us udze Active Directory. Import lub eksport przeprowadzany jest na podstawie pliku tekstowego, w którym warto ci rozdzielane s przecinkami. Jest to popularny format pliku czytany przez wiele programów, na przyk ad Notatnik lub Microsoft Excel. Jest to bardzo efektywne narz dzie w przypadku, kiedy zachodzi konieczno szybkiego tworzenia obiektów. Podstawowa sk adnia polecenia przedstawia si nast puj co: csvde [-i] [-f FileName'] [ - k ] -i Opcja ta okre la tryb importu. Je li nie zosta a wyspecyfikowana, oznacza to, e domy lnym trybem b dzie eksport. -f FileName Okre la nazw pliku importu. -k Podczas importu ignoruje b dy i kontynuuje dzia anie. Ignorowane b dy to mi dzy innymi obiekt ju istnieje", naruszenia dost pu" oraz atrybut lub warto ju istnieje". Plik importu jest tekstowym plikiem o warto ciach rozdzielanych przecinkami (*.csv lub *.txt), w którym pierwszym wierszem jest lista nazw atrybutów protoko u LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) dla importowanych atrybutów, po którym nast puje jeden wiersz dotycz cy ka dego obiektu. Ka dy obiekt musi zawiera dok adnie te atrybuty, który zosta y wyspecyfikowane w pierwszym wierszu. Poni ej zamieszczony zosta przyk ad takiego pliku: DN.objectClass.sAMAccountName.sn.gi venname.userpr"incipalname "CN=Scott Bishop,OU=Employees,OC=contoso,DC=com", user,sbishop,bi shop,

17 Rozdzia 3: Konta u ytkowników 81 Zaimportowanie tego pliku utworzy w jednostce organizacyjnej Employecs obiekt u ytkownika o nazwie Scott Bishop. Nazwy logowania, imi i nazwisko zostan zdefiniowane przez plik. Obiekt pocz tkowo jest wy czony, a po wyczyszczeniu has a obiekt mo na w czy. Zobacz tak e Wi cej informacji o poleceniu CSVDE, wliczaj c w to szczegó y dotycz ce jego parametrów i u ywania podczas eksportu obiektów katalogu, mo na znale w programie Help and Support Center (Centrum pomocy i obs ugi technicznej) systemu Windows Server Polecenie LDIFDE, równie omówione w programie Help and Support Center (Centrum pomocy i obs ugi technicznej), umo liwia import i eksport kont za pomoc formatu protoko u LDAP. Polecenie to i struktura jego pliku nie s dla administratorów tak intuicyjne, jak obs ugiwane przez polecenie CSVDE pliki o warto ciach rozdzielanych przecinkami. Korzystanie z narz dzi wiersza polece us ugi Active Directory System Windows Server 2003 obs uguje szereg efektywnych programów narz dziowych wiersza polece, które u atwiaj zarz dzanie us ug Active Directory. Poni ej przedstawiona zosta a lista tych narz dzi wraz z krótkim opisem ka dego z nich: DSADD Dodaje obiekty do katalogu. DSGET Wy wietla (gets") w a ciwo ci obiektów katalogu. DSMOD Modyfikuje wybrane atrybuty istniej cego obiektu katalogu. DSMOVE Przenosi obiekt z bie cego kontenera do nowej lokalizacji. DSRM Usuwa obiekt, podrzewo znajduj ce si poni ej obiektu lub oba elementy (obiekt wraz z podrzewem). DSOJJERY Umo liwia badanie obiektów us ugi Active Directory, które spe niaj okre lone kryteria wyszukiwania. Polecenie to jest cz sto u ywane do tworzenia listy obiektów, która jest nast pnie dostarczana do innych narz dzi wiersza polece, celem modyfikacji lub zarz dzania wyszukanych obiektów. Narz dzia te, w prze cznikach wiersza polece, stosuj jeden lub kilka wymienionych poni ej elementów: Typ obiektu docelowego Jest to jeden z predefiniowanych zestawów warto ci, które skorelowane s z klas obiektu us ugi Active Directory. Typowe przyk ady to: komputer, u ytkownik, jednostka organizacyjna OU, grupa czy serwer (w znaczeniu kontrolera domeny). Identyfikacja obiektu docelowego Nazwa wyró niaj ca (DN) obiektu, z któr zwi zane jest wykonywanie rozkazu. Nazwa DN obiektu jest atrybutem ka dego obiektu, reprezentuj cym nazw obiektu i jego lokalizacj w lesie us ugi Active Directory. Przyk adowo, w lekcji 1 w wiczeniu 1 utworzony zosta obiekt o nast puj cej nazwie wyró niaj cej: CN=Dan Holme, OU=Employees, DC=Contoso, DC=com. Informacja Je li podczas stosowania nazw DN w parametrze polecenia, nazwy zawieraj spacje, nale y obejmowa je nawiasami. Je li natomiast podelementy nazwy wyró niaj cej zawieraj uko nik (backslash) lub przecinek, nale y sprawdzi informacje zamieszczone w tematach modu u pomocy, które zosta y wymienione na nast pnej stronie.

18 MCSE Training Kit: Egzamin Serwer Mo na wyspecyfikowa nazw kontrolera domeny, z któr zwi zane jest wykonywanie rozkazu. U ytkownik Mo na wyspecyfikowa nazw u ytkownika i has o, z którymi zwi zane jest uruchamianie polecenia. Jest to przydatna opcja, je li u ytkownik zalogowany jest za pomoc konta, które nie ma uprawnie administracyjnych, a chce uruchomi polecenie wymagaj ce wi kszych uprawnie ni bie ce. Dodatkowo nale y pami ta, e w sk adni prze czników i parametrów uwzgl dniana jest wielko liter oraz e mog by poprzedzane znakami my lnika (-") lub uko nika (/") Zobacz tak e Niniejsza lekcja dotyczy g ównie najcz ciej u ywanych polece i parametrów, a tak e ich u ywania w odniesieniu do obiektów u ytkownika. Wi cej informacji dotycz cych omawianych programów narz dziowych, w tym pe n list akceptowanych parametrów, znale mo na uruchamiaj c program Help and Support Center (Centrum pomocy i obs ugi technicznej) i wyszukuj c informacje wed ug tematu directory service command-line tools" (narz dzia wiersza polece us ugi katalogowej). Nale y pami ta, aby wpisuj c temat obj go znakami cudzys owu. Po klikni ciu przycisku Search (Wyszukaj), na li cie rezultatów wyszukiwania tematów pomocy wy wietlona zostanie lista Command Lin Reference (Odwo ania do wiersza polece ). DSQUERY Polecenie DSQUERY bada us ug Active Directory wyszukuj c obiekty spe niaj ce okre lone kryteria. Sk adnia polecenia jest nast puj ca: dsquery object_type [(StartNode forestroot domainroot}] [~o {dn rdn samid}] [-scope Isubtree onelevel base)] [-name Name] [-desc Description] [-upn UPN] [-samid SAMName] [-inactive NumberOfWeeks] [- stalepwd NumberOfDays] [-disabled] [{-s Server -d Domain)] [-u UserName] [-p ipassword *)] Wskazówka Warto zapami ta, e polecenie to jest cz sto u ywane do wygenerowania listy obiektów, potrzebnych do uruchomienia innego programu narz dziowego wiersza polece. Realizacja polega na wprowadzaniu wyników tego polecenia do nast pnego rozkazu (praca potokowa). Na przyk ad, pokazane poni ej polecenie wyszukuje w us udze Active Directory obiekty, których nazwa zaczyna si od znaków Dan", a nast pnie przekazuje wyniki do polecenia DSMOD, które wy cza ka dy obiekt: dsquery user -name Dan* dsmod user -disabled yes Inne programy narz dziowe akceptuj format nazwy DN, jak równie jest to domy lny format ich danych wyj ciowych. Podstawowe parametry zebrane zosta y w tabeli 3-4.

19 Rozdzia 3: Konta u ytkowników 83 Tabela 3-4. Parametry polecenia DSQUERY Parametr Zakres zapytania object_type \StartNode forestroot domainroot} Opis Wymagany. Typ obiektu reprezentuje klasy obiektu, które b d przeszukiwane. Typ obiektu mo e by okre lony jako komputer, kontakt, grupa, OU, serwer lub znak zast pczy *", który przedstawia dowoln klas obiektu. W niniejszej lekcji omawiane b d przede wszystkim polecenia, które wyszukuj obiekty u ytkowników. Opcjonalny. Okre la w ze, od którego rozpoczyna si wyszukiwanie. Mo na wyspecyfikowa las g ówny (forestroot), domen g ówn (domainroot) lub nazw wyró niaj c w z a (StartNodc). Je li okre lony zosta las g ówny, do wyszukiwania wykorzystywany jest katalog globalny. Warto domy lna wskazuje na domen g ówn. Okre la zakres wyszukiwania. Warto subtrec" -scope {subtree onelevel wskazuje, e zakresem jest poddrzewo liczone od w z a pocz tkowego basel (startnode). Warto onelcvel" wskazuje tylko na bezpo redni w ze potomny w z a pocz tkowego. Warto base" wskazuje pojedyncz.y obiekt reprezentowany przez w ze pocz tkowy. Je li jako w ze pocz tkowy okre lony zosta las g ówny, prawid owym zakresem jesr jedynie poddrzewo. Domy lne ustawienia okre laj, e u ywanym zakresem b dzie poddrzewo. Sposoby wy wietlania wyników -o (dn, rdn, samidj Opcje okre laj format, za pomoc którego wyprowadzana b dzie lista znalezionych elementów. Warto dn" dla ka dego wpisu, powoduje wy wietlenie nazwy wyró niaj cej. Warto rdn" wy wietla wzgl dn nazw wyró niaj c ka dego wpisu. Warto samid" dla ka dego wpisu powoduje wy wietlenie nazwy konta SAM (Security Accounts Manager). Domy lnie u ywany jest format okre lony opcj dn". Kryteria wyszukiwania -name Name -desc Description -upn UPN -sam id SAM Name - inaccive NumberOjWeeks - stalepwd NumberOfDays - disabled Wyszukiwani s u ytkownicy, dla których atrybuty nazwy (warto atrybutu CN) s zgodne z wyra eniem Name. Mo na u ywa znaków zast pczych, na przyk ad: jn*", *ith" lub j*th". Wyszukiwani s u ytkownicy, dla których atrybut opisu zgadza si z wyra eniem Description". Mo na u ywa znaków zast pczych. Wyszukiwani s u ytkownicy, dla których numer UPN zgadza si z wyspecyfikowan warto ci UPN". Wyszukiwani s u ytkownicy, dla których nazwa konta SAM zgadza si z wyra eniem SAMName". Mo na u ywa znaków zast pczych. Wyszukiwani s u ytkownicy, którzy byli nieaktywni okre lon liczb tygodni. Wyszukiwani s u ytkownicy, którzy nie zmienili swojego has a okrelon liczb dni. Wyszukiwani s u ytkownicy, których konta s wy czone. ci g dalszy na nast pnej stronie

20 MCSE Training Kit: Egzamin ci g dalszy ze strony poprzedniej Parametr Opis Kontroler domeny i uprawnienia u ywane przy poleceniach {-s Server \ -d Domain) Nast puje po czenie do okre lonego serwera zdalnego lub domeny. -u UserName Okre la nazw u ytkownika, za pomoc której u ytkownik loguje si do serwera zdalnego. Domy lnie opcja u stosuje nazw u ytkownika tak, jakiej u ywa do logowania. Do okre lania nazwy u ytkownika, mo na u ywa nast puj cych formatów: Nazwa u ytkownika (na przyk ad: Linda) domena\nazwa u ytkownika (na przyk ad: widgets\lindd) * UPN (na przyk ad: -p {Password *) Podczas logowania na serwerze zdalnym okre la albo has o albo znak zast pczy *". Po wprowadzeniu gwiazdki *", u ytkownik b dzie poproszony o wpisanie has a. Wskazówka by o zmieniane. Brak aktywno ci wyra any jest liczb tygodni, natomiast liczba dni dotyczy hasta, które nie DSADD Polecenie DSADD umo liwia utworzenie obiektów us ugi Active Directory. Je li tworzony jest obiekt u ytkownika, u ywane jest polecenie DSADD USER. Parametry polecenia DSADD pozwalaj konfigurowa okre lone w a ciwo ci obiektów. Chocia nazwa parametrów wyja nia ich rol, to w przypadku konieczno ci znalezienia dok adniejszych opisów parametrów polecenia DSADD, mo na pos u y si programem Help And Support Center (Centrum pomocy i obs ugi technicznej). dsadd user UserDN... Parametr UserDN... jest jedn lub kilkoma nazwami wyró niaj cymi nowego obiektu (lub nowych obiektów). Je li nazwa DN zawiera spacje, nale y obj ca nazw DN znakami cudzys owu. Do wprowadzania parametru UserDN... mo e by u ywany jeden z nast puj cych sposobów: Wprowadzenie listy nazw DN z innego polecenia (wprowadzanie potokowe), takiego jak DSQUERY. Wprowadzenie ka dej nazwy DN w wierszu polece, przy czym nazwy te oddzielane s spacjami. Pozostawienie pustego parametru nazw DN. W tym momencie, w wierszu polece, mo na wprowadza nazwy DN pojedynczo, z klawiatury konsoli. Ka d nazw DN trzeba zako czy naci ni ciem przycisku ENTF.R. Jednoczesne naci ni cie przycisków CTRL+Z oznacza, e wprowadzona zosta a ostatnia nazwa DN. Za parametrem DN, w poleceniu DSADD USER mo e stosowa nast puj ce parametry opcjonalne: -samid SAMName -upn UPN -fn FirstNarnc -mi Initial

Administracja systemu Windows Sewer 2003

Administracja systemu Windows Sewer 2003 Administracja systemu Windows Sewer 2003 mrat Zadania egzaminacyjne omawiane w tym rozdziale Zarz dzanie zdalne serwerami» Zarz dzanie serwerem przy u yciu programu Remote Assiscance (Pomoc zdalna)» Zarz

Bardziej szczegółowo

i Wprowadzenie do Windows Server 2003

i Wprowadzenie do Windows Server 2003 i Wprowadzenie do Windows Server 2003 Niniejszy rozdzia nie zawiera zada obj tych egzaminem. Po cz ci zaznajamiaj cej z rodzin produktów Windows Servcr 2003, w rozdziale tym opisane zosta y pewne zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Small Business Server 2008 PL. Instalacja, migracja i konfiguracja

Small Business Server 2008 PL. Instalacja, migracja i konfiguracja Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie... 7 Rozdzia! 1. Infrastruktura klucza publicznego (PKI)... 11 Rozdzia! 2. Tworzenie infrastruktury PKI w Windows Server 2008...

Wprowadzenie... 7 Rozdzia! 1. Infrastruktura klucza publicznego (PKI)... 11 Rozdzia! 2. Tworzenie infrastruktury PKI w Windows Server 2008... Spis tre ci Wprowadzenie... 7 Rozdzia 1. Infrastruktura klucza publicznego (PKI)... 11 1.1. Co to jest PKI?... 12 1.2. Dlaczego PKI?... 13 1.3. Standardy zwi zane z PKI... 15 1.3.1. ITU X.509... 15 1.3.2.

Bardziej szczegółowo

Office 2010 PL. Nieoficjalny podręcznik

Office 2010 PL. Nieoficjalny podręcznik Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego

4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego 4. MATERIA NAUCZANIA 4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego 4.1.1. Materia nauczania Definicje Dysk twardy (hard disk drive) to hermetycznie zamkni ty uk ad, sk adaj cy si z dwóch lub

Bardziej szczegółowo

Drupal. Poznaj go z każdej strony!

Drupal. Poznaj go z każdej strony! Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

J2ME. Praktyczne projekty. Wydanie II

J2ME. Praktyczne projekty. Wydanie II Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

E-commerce. Genialnie proste tworzenie serwisów w PHP i MySQL

E-commerce. Genialnie proste tworzenie serwisów w PHP i MySQL Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Struktura danych (ang. data structure) - sposób uporz dkowania informacji w komputerze. Na strukturach danych operuj algorytmy.

Struktura danych (ang. data structure) - sposób uporz dkowania informacji w komputerze. Na strukturach danych operuj algorytmy. OPRACOWA : K77. Przeczytajcie wszystko chocia raz a na pewno b dziecie wi cej wiedzie J Uwaga do wszystkich przysz ych magistrów: Po wylosowaniu zagadnienia mówcie o rzeczach, które s dla Was zrozumia

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: Linux Shell Scripting Cookbook Tłumaczenie: Piotr Pilch ISBN: 978-83-246-3886-4 Copyright Packt Publishing 2011. First published in the English language under the title Linux Shell Scripting

Bardziej szczegółowo

CATIA V5. Podstawy budowy modeli autogeneruj¹cych

CATIA V5. Podstawy budowy modeli autogeneruj¹cych CATIA V5. Podstawy budowy modeli autogeneruj¹cych Autor: Wojciech Skarka ISBN: 978-83-246-1249-9 Format: B5, stron: ok. 250 Poznaj nowoczesne, oparte na wiedzy metody projektowania Jak dobraæ w³aœciwe

Bardziej szczegółowo

Wojownik SEO. Sztuka osiągania najwyższych pozycji w wyszukiwarkach

Wojownik SEO. Sztuka osiągania najwyższych pozycji w wyszukiwarkach Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy serii LE-L

Rejestrator cyfrowy serii LE-L Rejestrator cyfrowy serii LE-L Instrukcja obs ugi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obs ugi bez wcze niejszego poinformowania. Ze wzgl du na ci g modyfikacj

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Instrukcja numer SPD3/12_01/Z Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 3 (PD3) Hosting - obs uga zarejestrowanej domeny na serwerze SBS Wprowadzenie Szkolny

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Godzina dziennie z Web Analytics. Stwórz dobr¹ strategiê e-marketingow¹

Godzina dziennie z Web Analytics. Stwórz dobr¹ strategiê e-marketingow¹ Godzina dziennie z Web Analytics. Stwórz dobr¹ strategiê e-marketingow¹ Autor: Avinash Kaushik T³umaczenie: Tomasz Walczak ISBN: 978-83-246-1880-4 Tytu³ orygina³u: Web Analytics: An Hour a Day Format:

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA. ca10u_pl 08/07

Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA. ca10u_pl 08/07 Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA GDA SK ca10u_pl 08/07 OSTRZE ENIA Aby unikn problemów w eksploatacji centrali alarmowej zalecane jest zapoznanie si z instrukcj przed przyst pieniem do u ytkowania

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeñstwo aplikacji tworzonych w technologii Ajax

Bezpieczeñstwo aplikacji tworzonych w technologii Ajax Bezpieczeñstwo aplikacji tworzonych w technologii Ajax Autor: Billy Hoffman, Bryan Sullivan T³umaczenie: Robert Górczyñski ISBN: 978-83-246-1693-0 Tytu³ orygina³u: Ajax Security Format: 168x237, stron:

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E1 (15")

Komputer serii Aspire E1 (15) Komputer serii Aspire E1 (15") Podr cznik u ytkownika komputera Obs ugiwane modele: Aspire E1-572G / E1-572 / E1-570G / E1-570 / E1-532G / E1-532 / E1-530G / E1-530 / E1-510 2013 Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Klastry pracy awaryjnej w œrodowisku Windows. Instalacja, konfiguracja i zarz¹dzanie

Klastry pracy awaryjnej w œrodowisku Windows. Instalacja, konfiguracja i zarz¹dzanie Klastry pracy awaryjnej w œrodowisku Windows. Instalacja, konfiguracja i zarz¹dzanie Autor: Andrzej Szel¹g ISBN: 978-83-246-2609-0 Format: 158 235, stron: 224 Poznaj podstawy technologii klastrowej w oparciu

Bardziej szczegółowo

Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock Images LLC.

Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock Images LLC. Tytuł oryginału: Search Engine Optimization Secrets Tłumaczenie: Rafał Jońca Projekt okładki: Studio Gravite / Olsztyn Obarek, Pokoński, Pazdrijowski, Zaprucki ISBN: 978-83-246-3606-8 Copyright 2011 by

Bardziej szczegółowo

PJD6243 DLP Projektor

PJD6243 DLP Projektor PJD6243 DLP Projektor Model No. VS14425 - - - - - - - i ii - - - Substancja Proponowana maksymalna koncentracja Rzeczywista koncentracja 1 - - - PJD6243 ViewSonic DLP Projector VS14425 PJD6243_UG_POL Rev.

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: The Cloud at Your Service Tłumaczenie: Justyna Walkowska Projekt okładki: Jan Paluch ISBN: 978-83-246-3416-3 Original edition copyright 2011 by Manning Publications Co. All rights reserved

Bardziej szczegółowo

Serwis Web 2.0. Od pomys³u do realizacji

Serwis Web 2.0. Od pomys³u do realizacji Serwis Web 2.0. Od pomys³u do realizacji Autorzy: Gottfried Vossen, Stephan Hagemann T³umaczenie: Tomasz Walczak ISBN: 978-83-246-1605-3 Tytu³ orygina³u: Unleashing Web 2.0: From Concepts to Creativity

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. www.wsip.pl 3

Spis tre ci. www.wsip.pl 3 Spis tre ci Wst p...9 1. Obs uga akt osobowych i wynagrodze... 11 1.1. Obowi zki pracodawcy w zakresie prowadzenia akt osobowych... 11 1.2. Zak adanie firmy...12 1.3. Charakterystyka typowych elementów

Bardziej szczegółowo

Drupal 7 w praktyce. Własna strona WWW w jeden dzień

Drupal 7 w praktyce. Własna strona WWW w jeden dzień Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo