WYMAGANIA EDUKACYJNE Z BIOLOGII W GIMNAZJUM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYMAGANIA EDUKACYJNE Z BIOLOGII W GIMNAZJUM"

Transkrypt

1 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z BIOLOGII W GIMNAZJUM KLASA I Dział : Biologia nauka o życiu Uczeń : określa przedmiot badań biologii jako nauki, podaje dziedziny biologii, wymienia źródła wiedzy biologicznej, wymienia cechy organizmów żywych, wskazuje komórkę jako podstawową jednostkę organizacji życia, wymienia elementy budowy komórki zwierzęcej, roślinnej i bakteryjnej, wymienia jednostki klasyfikacji biologicznej Uczeń : potrafi korzystać z poszczególnych źródeł wiedzy, definiuje pojęcia próba kontrolna i badawcza, podaje funkcje poszczególnych organelli komórkowych, posługuje się mikroskopem, wyjaśnia, czym zajmuje się systematyka, podaje nazwy pięciu królestw charakteryzuje wybrane dziedziny biologii, posługuje się właściwymi źródłami wiedzy biologicznej, odróżnia na schemacie poszczególne składniki komórki, rysuje obraz widziany pod mikroskopem, wyjaśnia funkcje poszczególnych elementów komórki Uczeń : wymienia hierarchiczny układ budowy organizmów żywych, omawia budowę i funkcje organelli komórkowych, analizuje różnice między poszczególnymi typami komórek

2 Dział :Jedność i różnorodność organizmów wymienia podstawowe sposoby odżywiania się organizmów, określa czym jest odżywianie, oddychanie i rozmnażanie, definiuje pojęcie wymiany gazowej i oddychania tlenowego, wyróżnia rodzaje rozmnażania Uczeń : omawia różnice między organizmami samożywnymi a cudzożywnymi, wymienia czynniki niezbędne do życia,wymienia substraty i produkty fotosyntezy, wyjaśnia, na czym polega fotosynteza, omawia różne sposoby oddychania,rozróżnia wymianę gazową i oddychanie wewnątrzkomórkowe, rozpoznaje sposoby rozmnażania się organizmów, wyjaśnia, na czym polega rozmnażanie bezpłciowe, omawia rozwój prosty i złożony wymienia rodzaje odżywiania organizmów cudzożywnych, określa przebieg fotosyntezy, omawia biologiczne znaczenie oddychania komórkowego, charakteryzuje rodzaje rozmnażania, charakteryzuje typy rozwoju zarodka Uczeń : wykazuje różnice w pobieraniu i trawieniu pokarmów u różnych organizmów, wyjaśnia, na czym polega chemosynteza, wykazuje zależność między środowiskiem życia a budową narządów wymiany gazowej, porównuje oddychanie tlenowe i beztlenowe, omawia znaczenie fermentacji, zapisuje równanie reakcji oddychania tlenowego, wykazuje związek między sposobem zapłodnienia a środowiskiem życia organizmów, ocenia znaczenie samozapłodnienia.

3 Dział: Bakterie i wirusy. Organizmy beztkankowe. wymienia środowisko życia bakterii i wirusów, protistów, glonów, grzybów i porostów, podaje przykłady organizmów należących do wyżej wymienionych grup, opisuje budowę grzybów, wymienia sposoby rozmnażania się grzybów. wymienia cechy bakterii, wirusów, protistów, grzybów, porostów, omawia czynności życiowe wymienionych wyżej grup organizmów oraz podaje ich znaczenia, wymienia cechy różniące poszczególne grupy organizmów od siebie. charakteryzuje czynności życiowe bakterii, wirusów, protistów, grzybów, glonów, porostów, wymienia choroby bakteryjne i wirusowe, analizuje znaczenie poszczególnych grup organizmów, wykonuje rysunek grzyba ocenia znaczenie bakterii, wirusów, grzybów, glonów, porostów, protistów, porównuje czynności życiowe wymienionych wyżej grup organizmów, wymienia choroby wywołane przez bakterie, wirusy, grzyby, protisty, ocenia znaczenie glonów, grzybów, bakterii w życiu człowieka, wyjaśnia zależności między głębokością wody, a występowaniem określonych grup glonów, wyjaśnia czym jest mikoryza, wykazuje zależność występowania porostów od czystości środowiska. Dział: Świat roślin. wyjaśnia, czym jest tkanka, podaje przykłady tkanek roślinnych, wymienia podstawowe funkcje korzenia, łodygi, liści, kwiatów, wymienia miejsce występowania mszaków, paprotników, roślin nagonasiennych i okrytonasiennych. wymienia tkanki twórcze i stałe, wymienia charakterystyczne cechy poszczególnych tkanek, omawia budowę korzeni, łodygi, liści i kwiatów, rozróżnia rodzaje łodyg i korzeni oraz liści, omawia znaczenie mszaków, paprotników, roślin nago i okrytonasiennych,

4 określa funkcje poszczególnych tkanek roślinnych, analizuje tkankową budowę korzeni, łodyg i liści, charakteryzuje przyrost na długość korzenia, rysuje poprzeczny i podłużny przekrój przez łodygę, wymienia rodzaje unerwienia liści, wymienia modyfikacje liści, analizuje cykle rozwojowe mszaków, paprotników, roślin nago- i okrytozalążkowych, omawia poszczególne elementy budowy kwiatu, ocenia znaczenie roślin nago- i okrytonasiennych w życiu człowieka wykazuje związek budowy tkanki z jej funkcją, wyjaśnia sposób pobierania wody przez roślinę, charakteryzuje modyfikacje korzeni, liści, łodyg, analizuje funkcje poszczególnych elementów budowy anatomicznej liścia, kwiatu i owocu, wyjaśnia, dlaczego mszaki są najprostszymi roślinami lądowymi, dowodzi związku budowy roślin nagonasiennych ze środowiskiem ich życia, wykazuje związek budowy kwiatu ze sposobem zapylania. Dział: Świat bezkręgowców.

5 wyjaśnia, czym jest tkanka, wymienia podstawowe rodzaje tkanek zwierzęcych, wymienia charakterystyczne cechy gąbek, parzydełkowców płazińców, nicieni, pierścienic, stawonogów, mięczaków, wymienia środowiska życia wymienionych grup organizmów wymienia charakterystyczne cechy płazińców i nicieni, charakteryzuje tasiemce i glisty jako pasożyty układu pokarmowego, omawia drogi zakażenia pasożytniczymi płazińcami i nicieniami, omawia znaczenie gąbek i parzydełkowców w przyrodzie, wymienia elementy budowy tasiemca, nicieni, pierścienic, mięczaków i stawonogów, rysuje schemat komórki nerwowej i opisuje poszczególne elementy jej budowy, charakteryzuje wskazane czynności życiowe gąbek i parzydełkowców, pierścienic, płazińców, nicieni, mięczaków i stawonogów, dowodzi, że tasiemce są przystosowane do pasożytniczego trybu życia, omawia różnice między płazińcami a nicieniami, charakteryzuje układ krwionośny pierścienic, porównuje budowę ślimaków, małży i głowonogów omawia budowę i funkcje poszczególnych tkanek zwierzęcych, wykazuje związek budowy gąbek i parzydełkowców ze środowiskiem ich życia, wyjaśnia sposób działania komórki parzydełkowej, dowodzi, że pierścienice są bardziej rozwiniętymi zwierzętami niż płazińce i nicienie, dowodzi istnienia związku między sposobem odżywiania a narządami gębowymi owadów, wykazuje związek budowy mięczaków ze środowiskiem ich życia, charakteryzuje sposoby poruszania się poszczególnych grup mięczaków. Dział: Świat kręgowców. podaje cechy różniące bezkręgowce od kręgowców, podaje nazwy elementów szkieletu kręgowców, określa środowisko życia ryb, płazów, gadów, ptaków, ssaków, podaje cechy charakterystyczne związane z budową wymienionych grup organizmów.

6 rozpoznaje skrzela jako narządy wymiany gazowej, wymienia stadia rozwojowe żaby, rozpoznaje rodzaje piór ptaków, podaje przykłady siedlisk zajmowanych przez ssaki, wymienia przystosowania ryb, płazów, gadów, ptaków, ssaków do życia w zajmowanych przez nich typach środowisk, określa rodzaj zapłodnienia u ryb, omawia cykl rozwojowy żaby, omawia znaczenie błon płodowych w rozwoju gadów, omawia różnice pomiędzy gniazdownikami i zagniazdownikami oraz podaje ich przykłady, wyjaśnia rolę gruczołów potowych i włosów w termoregulacji, rozróżnia uzębienie drapieżnika i roślinożercy Omawia czynności życiowe ryb, płazów, gadów, ptaków, ssaków, rozpoznaje przedstawicieli ryb i wskazuje ich cechy, charakteryzuje płazy ogoniaste i bezogonowe, charakteryzuje funkcje poszczególnych błon płodowych, omawia cechy budowy ptaków z uwzględnieniem trybu życia, omawia układ oddechowy ptaków i ssaków, porównuje układy oddechowe kręgowców, porównuje układy krwionośne kręgowców, wykazuje wyższość stałocieplności nad zmiennocieplnością, ocenia znaczenie ryb, płazów, gadów, ptaków i ssaków dla środowiska oraz życia człowieka. charakteryzuje wymianę gazową u ryb, wykazuje związek trybu życia płazów z ich zmiennocieplnością, analizuje pokrycie ciała poszczególnych grup zwierząt, dowodzi, że pokrycie ciała związane jest z trybem życia, omawia działanie worków powietrznych u ptaków, dowodzi zależności worków powietrznych z potrzebami energetycznymi ptaków, wykazuje związek budowy płazów ze środowiskami ich życia, analizuje pokrycie ciała gadów w aspekcie ochrony przed utratą wody, wykazuje związek między sposobem rozmnażania i typem rozwoju a środowiskiem życia gadów, charakteryzuje poszczególne elementy budowy jaja ptaków i gadów, wykazuje związek między funkcjonowaniem poszczególnych narządów zmysłów a trybem życia u ssaków, wykazuje najwyższą złożoność budowy u ssaków.

7 KLASA II Dział: Skóra- powłoka organizmu. wymienia dziedziny biologii zajmujące się budową i funkcjonowaniem człowieka, wylicza układy narządów człowieka, wskazuje komórkę jako najmniejszą jednostkę strukturalno-funkcjonalną organizmu, wymienia podstawowe funkcje skóry, wymienia wytwory naskórka, wymienia choroby skóry, omawia zasady pielęgnacji skóry wymienia wytwory naskórka, opisuje podstawowe funkcje poszczególnych układów, podaje funkcje skóry trzech warstw skóry, klasyfikuje rodzaje oparzeń i odmrożeń, omawia zasady udzielania pierwszej pomocy w przypadku oparzeń wyjaśnia, na czym polega homeostaza, wykazuje na konkretnych przykładach zależność funkcji skóry od jej budowy, opisuje funkcje poszczególnych wytworów naskórka, wyjaśnia, czym są alergie skórne, wyjaśnia znaczenie melaniny, opisuje hierarchiczną budowę organizmu człowieka, uzasadnia zależność od siebie wszystkich układów wewnętrznych człowieka, dowodzi, zależność występowania melaniny od strefy klimatycznej, ocenia wpływ promieni słonecznych na skórę, demonstruje zasady udzielania pierwszej pomocy w przypadku oparzeń,

8 Dział: Aparat ruchu. podaje nazwy wskazanych elementów budowy szkieletu, wylicza elementy szkieletu osiowego, podaje nazwy odcinków kręgosłupa, wymienia elementy budowy obręczy barkowej i miednicznej, wskazuje na ilustracji najważniejsze mięśnie szkieletowe przy pomocy nauczyciela, wymienia rodzaje tkanki mięśniowej, wymienia choroby aparatu ruchu wskazuje elementy biernego i czynnego aparatu ruchu, wymienia elementy budujące klatkę piersiową, opisuje budowę fizyczną kości, wskazuje miejsce występowania szpiku kostnego, rozpoznaje różne kształty kości, wskazuje na modelu lub ilustracji mózgo- i trzewioczaszkę, wymienia narządy chronione przez klatkę piersiową, wymienia rodzaje połączeń kości, wymienia kości kończyn: górnej i dolne, wymienia kości budujące obręcze: barkową i miednicową, wymienia rodzaje tkanki mięśniowej, wskazuje położenie tkanki mięśniowej gładkiej i poprzecznie prążkowanej szkieletowej, określa funkcje wybranych mięśni, omawia budowę mięsni, omawia choroby układu ruchu charakteryzuje funkcje szkieletu osiowego, wyjaśnia związek budowy czaszki z jej funkcjami, wyjaśnia sens istnienia klatki piersiowej, porównuje budowę kończyny górnej i dolnej, charakteryzuje połączenia kości, charakteryzuje zmiany zachodzące w układzie kostnym wraz z wiekiem, opisuje rolę szpiku kostnego, rozpoznaje mięśnie szkieletowe wskazane na ilustracji, wyjaśnia warunki prawidłowej pracy mięśni, rozpoznaje naturalne krzywizny kręgosłupa, wyjaśnia przyczyny wad postawy, omawia przyczyny chorób aparatu ruchu wskazuje różnice w budowie kości długiej i płaskiej, porównuje kości o różnych kształtach, wykazuje związek budowy odcinków kręgosłupa z pełnioną przez nie funkcją, wskazuje zasadność występowania chrząstek w połączeniach między kośćmi, wykazuje związek budowy obręczy miednicznej z pełnioną przez nią funkcją, omawia skład chemiczny kości, uzasadnia konieczność regularnych ćwiczeń gimnastycznych, wyszukuje informacje dotyczące zapobiegania płaskostopiu i innym chorobom układu ruchu

9 Dział: Układ pokarmowy. wymienia podstawowe składniki pokarmowe, wymienia produkty zawierające białka, cukry i tłuszcze, wymienia witaminy rozpuszczane w tłuszczach, podaje definicję makro i mikroelementów, wymienia odcinki układu pokarmowego, wymienia choroby układu pokarmowego wymienia makro i mikroelementy, wymienia witaminy rozpuszczone w tłuszczach i wodzie, podaje funkcje tych witamin, wymienia elementy składowe białek, tłuszczów i cukrów, opisuje poszczególne odcinki układu pokarmowego, wyjaśnia znaczenie gruczołów wchodzących w skład układu pokarmowego, opisuje rolę poszczególnych rodzajów zębów, określa przyczyny chorób układu pokarmowego omawia rolę składników pokarmowych w organizmie, określa znaczenie błonnika w prawidłowym funkcjonowaniu układu pokarmowego, uzasadnia konieczność systematycznego spożywania owoców i warzyw, wymienia najważniejsze pierwiastki budujące ciała organizmów, przedstawia skutki niedoboru wybranych witamin, wyjaśnia, dlaczego należy stosować dietę zróżnicowaną i dostosowaną do potrzeb organizmu (wiek, stan zdrowia, tryb życia, aktywność fizyczna, pora roku itp.),określa przyczyny chorób układu pokarmowego omawia zasady udzielania pierwszej pomocy w przypadku zakrztuszenia, objaśnia pojęcie wartość energetyczna pokarmu, omawia znaczenie makroelementów i mikroelementów w organizmie człowieka wyjaśnia związek między spożywaniem produktów białkowych a wzrostem ciała, porównuje wartość energetyczną węglowodanów i tłuszczów, wykazuje kluczową rolę węgla dla istnienia życia, identyfikuje podstawowe składniki pokarmowe z podstawowymi grupami związków chemicznych występujących w organizmach, analizuje skutki niedoboru witamin, makroelementów i mikroelementów, omawia rolę aminokwasów egzogennych w organizmie, omawia znaczenie procesu trawienia, demonstruje i komentuje udzielanie pierwszej pomocy w przypadku zakrztuszenia Dział: Układ krążenia. wymienia elementy krwi, wymienia naczynia krwionośne, wskazuje położenie serca, wymienia obiegi krwi, wymienia choroby układu krwionośnego, wymienia cechy układu limfatycznego, wymienia elementy układu odpornościowego.

10 nazywa elementy morfotyczne krwi, wymienia elementy krwi biorące udział w jej krzepnięciu, wymienia narządu układu krwionośnego i limfatycznego, wymienia choroby układu krwionośnego, omawia pierwszą pomoc w wypadku krwawień i krwotoków, porównuje budowę żył i tętnic, wymienia elementy budujące serce, omawia mały i duży obieg krwi, definiuje czym jest odporność bierna i czynna organizmu, wymienia czynniki wpływające korzystnie na funkcjonowanie układu krwionośnego, przedstawia znaczenie aktywności fizycznej i prawidłowej diety dla właściwego funkcjonowania układu krążenia, opisuje budowę układu limfatycznego. omawia funkcje krwi, wskazuje uniwersalnego dawcę i biorcę, wymienia grupy krwi, opisuje funkcje zastawek żylnych, rozpoznaje elementy budowy serca i naczynia krwionośnego na schemacie (ilustracji z podręcznika), wyjaśnia, czym jest puls, porównuje mały i duży obieg krwi i omawia biologiczne znaczenie tych obiegów, porównuje budowę czerwonych i białych krwinek, opisuje mechanizm pracy serca, omawia fazy pracy serca, mierzy koledze puls, podaje prawidłowe ciśnienie krwi u zdrowego człowieka, omawia rolę śledziony, grasicy i migdałków, omawia rolę elementów układu odpornościowego, charakteryzuje rodzaje odporności, wyjaśnia mechanizm krzepnięcia krwi, rozpoznaje poszczególne naczynia krwionośne na ilustracji, wymienia rodzaje leukocytów i podaje ich funkcje, wykazuje związek budowy naczyń krwionośnych z pełnionymi przez nie funkcjami, wykazuje rolę zastawek w funkcjonowaniu serca, porównuje wartości ciśnienia skurczowego i rozkurczowego, porównuje układ limfatyczny i krwionośny, wyjaśnia mechanizm działania odporności swoistej, odróżnia działanie szczepionki od surowicy, przedstawia znaczenie przeszczepów oraz zgody na transplantację narządów po śmierci

11 Dział: Układ oddechowy. wymienia odcinki układu oddechowego, wymienia narządy biorące udział w procesie wentylacji, demonstruje na sobie mechanizm wdechu i wydechu, podaje definicję wymiany gazowej i oddychania komórkowego, wymienia choroby układu oddechowego. opisuje poszczególne odcinki układu oddechowego, definiuje pojęcie pęcherzyki płucne, opisuje funkcję nagłośni, opisuje mechanizm wdechu i wydechu, podaje przyczyny chorób układu oddechowego, wskazuje zależność układu krwionośnego z układem oddechowym, omawia proces oddychania komórkowego tlenowego, wyjaśnia w jakich sytuacjach u człowieka zachodzi proces oddychania beztlenowego, wyjaśnia różnicę pomiędzy wymianą gazową a oddychaniem komórkowym, zapisuje reakcję chemiczną oddychania komórkowego tlenowego, podaje objawy wybranych chorób układu oddechowego odróżnia głośnię i nagłośnię, interpretuje wyniki doświadczenia na wykrywanie CO 2 w powietrzu wydychanym, analizuje proces wymiany gazowej w płucach i tkankach, opisuje zależność między ilością mitochondriów a zapotrzebowaniem narządów na energię, przedstawia graficznie zawartość gazów w powietrzu wdychanym i wydychanym, wykazuje zależność między skażeniem środowiska a zachorowalnością na astmę, demonstruje zasady udzielania pierwszej pomocy w przypadku zatrzymania oddechu Dział: Układ wydalniczy wymienia odcinki układu wydalniczego, wskazuje miejsce powstawania moczu, wymienia substancje wydalane przez organizm człowieka, wymienia choroby układu wydalniczego definiuje pojęcia wydalanie i defekacja, opisuje poszczególne funkcje układu wydalniczego, definiuje pojęcie nefron, uzasadnia konieczność regularnego wypróżniania pęcherza moczowego. omawia proces powstawania moczu, podaje różnice między moczem pierwotnym a ostatecznym, wymienia skład moczu człowieka, omawia przyczyny chorób układu wydalniczego omawia budowę nerki, omawia budowę nefronu, porównuje wyniki badań moczu,

12 wskazuje elementy, które nie mogą znaleźć się w moczu ostateczny, przewiduje konsekwencje nieprawidłowego składu moczu, uzasadnia konieczność przyjmowania dużej ilości napojów przy schorzeniach nerek, omawia proces dializy krwi, uzasadnia rolę dializy w ratowaniu życia. Dział: Regulacja nerwowo-hormonalna. wymienia gruczoły dokrewne, wymienia hormony wydzielane przez te gruczoły, wymienia funkcje układu nerwowego, wymienia elementy budowy ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego, podaje przykłady chorób układu nerwowego wymienia najważniejsze elementy mózgowia, opisuje komórkę nerwową, podaje definicję gruczołów dokrewnych, wyjaśnia czym są hormony, wymienia choroby spowodowane zbyt dużym lub niskim poziomem hormonów, wie czym jest łuk odruchowy, opisuje funkcje ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego, odróżnia odruchy warunkowe i bezwarunkowe, wymienia sposoby radzenia sobie ze stresem, omawia antgonistyczne działanie niektórych hormonów, przewiduje skutki nadmiaru lub niedoboru hormonów, porównuje działanie układu hormonalnego i nerwowego, opisuje elementy mózgowia oraz rdzenia kręgowego, wyjaśnia różnice pomiędzy odruchem warunkowym a bezwarunkowym, charakteryzuje odruchy warunkowe i bezwarunkowe, przewiduje skutki chorób układu nerwowego Wyjaśnia czym jest swoiste działanie hormonów, uzasadnia niedobory i nadmiary hormonów z występowaniem chorób, wyjaśnia działanie synapsy i neuroprzekaźników, uzasadnia nadrzędną rolę mózgowia, wyjaśnia działanie odruchów warunkowych i bezwarunkowych, dowodzi, że odruchy te są niezbędne do życia, analizuje przyczyny chorób układu nerwowego, analizuje związek między prawidłowym wysypianiem się, a funkcjonowaniem organizmu. Dział: Narządy zmysłów. wymienia zmysły, wyjaśnia znaczenie zmysłów, podaje funkcje poszczególnych zmysłów, wymienia elementy wchodzące w skład aparatu ochronnego oka, wymienia elementy budujące gałkę oczną, wymienia elementy budowy ucha, wymienia wady wzroku, wymienia podstawowe smaki podaje funkcje poszczególnych elementów narządu wzroku, definiuje pojęcie akomodacja oka, wyjaśnia jej znaczenia, podaje funkcje elementów wchodzących w skład ucha, wyróżnia ucho zewnętrzne, środkowe i wewnętrzne, wie, co jest właściwym narządem słuchu, wskazuje położenie narządu równowagi, podaje charakterystyczne cechy krótko i dalekowzroczności.

13 wykazuje związek budowy elementów oka z pełnionymi przez nie funkcjami, opisuje drogę światła w oku, omawia przebieg fali dźwiękowej w uchu, omawia funkcje ucha zewnętrznego, środkowego i wewnętrznego, wyjaśnia, na czym polega daltonizm i astygmatyzm charakteryzuje choroby oczu, omawia sposób korygowania wad wzroku, wskazuje miejsce położenia kubków smakowych, omawia powstawanie obrazu na siatkówce, omawia mechanizm słyszenia, wyjaśnia funkcjonowanie narządu równowagi, dobiera rodzaje soczewek do odpowiedniej wady wzroku, podaje przyczyny i skutki ubytku słuchu, uzasadnia, że skóra jest narządem dotyku. Dział: Rozmnażanie i rozwój. Dopuszczając wymienia elementy męskiego i żeńskiego układu rozrodczego, wymienia męskie i żeńskie cechy płciowe, wymienia męskie i żeńskie hormony płciowe, wymienia choroby układu płciowego, wymienia naturalne i sztuczne metody planowania rodziny, wymienia nazwy błon płodowych, wymienia zmiany zachodzące w organizmie kobiety podczas ciąży, wymienia różnice w tempie dojrzewania dziewcząt i chłopców podaje funkcje męskich i żeńskich odcinków układu rozrodczego, opisuje funkcje męskich i żeńskich hormonów płciowych, opisuje cykl miesiączkowy, wymienia choroby przenoszone drogą płciową, opisuje skutki tych chorób, wymienia etapy rozwoju płodowego i pozapłodowego, wyjaśnia na czym polega zapłodnieni, wymienia etapy porodu. charakteryzuje męskie pierwszo-, drugo- i trzeciorzędowe cechy płciowe, charakteryzuje żeńskie pierwszo-, drugo- i trzeciorzędowe cechy płciowe, wyjaśnia konieczność regularnych wizyt u ginekologa, przyporządkowuje chorobom ich charakterystyczne objawy porównuje naturalne i sztuczne metody planowania rodziny, charakteryzuje funkcje błon płodowych, charakteryzuje okres rozwoju płodowego, wyjaśnia przyczyny zmian zachodzących w organizmie kobiety podczas ciąży charakteryzuje wskazane okresy rozwojowe przedstawia cechy i przebieg fizycznego, psychicznego i społecznego dojrzewania człowieka uzasadnia, że główka plemnika jest właściwą gametą męską, wykazuje zależność między produkcją hormonów płciowych a zmianami zachodzącymi w ciele mężczyzny, porównuje budowę męskiej i żeńskiej komórki rozrodczej, wykazuje związek budowy komórki jajowej z pełnioną przez nią funkcją, omawia zmiany hormonalne i zmiany w macicy zachodzące w trakcie cyklu miesiączkowym analizuje rolę ciałka żółtego, wymienia zachowania mogące prowadzić do zakażenia HIV, ocenia naturalne i sztuczne metody antykoncepcji, przewiduje indywidualne i społeczne skutki zakażenia wirusami HIV, HBV i HCV oraz HPV, analizuje funkcje łożyska, omawia mechanizm powstawania ciąży pojedynczej i mnogiej

14 Dział: Zdrowie a cywilizacja. omawia wpływ stresu i trybu życia na stan zdrowia, podaje przykłady chorób zakaźnych, podaje drogi zakażenia chorobami zakaźnymi, podaje przyczyny nowotworów, podaje przykłady używek i ich wpływ na zdrowie człowieka opisuje zdrowie fizyczne, psychiczne i społeczne, podaje przykłady wpływu środowiska na życie i zdrowie ludzi, przedstawia znaczenie aktywności fizycznej dla prawidłowego funkcjonowania organizmu, klasyfikuje podaną chorobę do grupy chorób cywilizacyjnych lub zakaźnych, omawia znaczenie szczepień ochronnych, wskazuje alergie jako skutek zanieczyszczenia środowiska, charakteryzuje czynniki wpływające na zdrowie, przedstawia znaczenie pojęć zdrowie i choroba, rozróżnia zdrowie fizyczne, psychiczne i społeczne, wymienia najważniejsze choroby człowieka wywoływane przez wirusy, bakterie, protisty i pasożyty zwierzęce oraz przedstawia zasady profilaktyki tych chorób, podaje kryterium podziału na choroby zakaźne i cywilizacyjne, podaje przykłady szczepień obowiązkowych i nieobowiązkowych, wyjaśnia przyczyny powstawania chorób społecznych, opisuje wpływ palenia tytoniu na zdrowie, omawia skutki działania alkoholu na funkcjonowanie organizmu oblicza własne BMI, dowodzi, że stres jest przyczyną chorób cywilizacyjnych, uzasadnia, że nerwice są chorobami cywilizacyjnymi, uzasadnia konieczność okresowego wykonywania podstawowych badań kontrolnych, wyjaśnia, dlaczego nie należy bez wyraźnej potrzeby przyjmować leków ogólnodostępnych oraz dlaczego antybiotyki i inne leki należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza, wykazuje zależność między przyjmowaniem używek a powstawaniem nałogu.

15 KLASA III Dział: Genetyka wymienia cechy dziedziczne i cechy niedziedziczne, wymienia elementy składowe budujące DNA i RNA, podaje różnice pomiędzy DNA i RNA, podaje liczbę chromosomów w komórkach somatycznych i płciowych człowieka, wskazuje miejsce zachodzenia mitozy i mejozy w organizmie człowieka, wyjaśnia czym jest kodon, wymienia cechy dominujące i recesywne, definiuje pojęcie mutacja rozpoznaje cechy dziedziczne i niedziedziczne, podaje definicję genu i zmienności gatunkowej, omawia budowę DNA i RNA, wymienia zasady azotowe, wyjaśnia regułę komplementarności zasad azotowych, wyjaśnia zjawisko replikacji DNA, definiuje pojęcie kariotyp, chromosomy homologiczne, komórka haplo i diploidalna, omawia znaczenie mitozy i mejozy, rozpisuje proste krzyżówki genetyczne, omawia sposoby dziedziczenia płci oraz grup krwi, rozróżnia mutacje genowe i chromosomowe, omawia skutki wybranych mutacji genowych wymienia przykłady chorób człowieka warunkowanych mutacjami genowymi (mukowiscydoza) i chromosomowymi (zespół Downa),charakteryzuje wybrane choroby genetyczne wskazuje różnice między cechami gatunkowymi a indywidualnymi oraz podaje przykłady tych cech, wyjaśnia, z czego wynika podobieństwo organizmów potomnych do rodzicielskich w wypadku rozmnażania płciowego i bezpłciowego, wymienia źródła cech dziedzicznych i niedziedzicznych oraz podaje przykłady tych cech, wykazuje konieczność związania DNA przez białka i powstania chromatyny w jądrze komórkowym, wyjaśnia, z czego wynika komplementarność zasad określa różnice między genem a genomem, sprawnie rozpisuje krzyżówki genetyczne, wyjaśnia mechanizm ujawniania się cech recesywnych sprzężonych z płcią, wykonuje krzyżówkę genetyczną dotyczącą dziedziczenia hemofilii oraz daltonizmu, ustala grupy krwi dzieci, znając grupy krwi ich rodziców, wykonuje krzyżówkę genetyczną dotyczącą dziedziczenia grup krwi, określa możliwość wystąpienia konfliktu serologicznego, uzasadnia, że mutacje są podstawowym czynnikiem zmienności organizmów, omawia przyczyny wybranych chorób genetycznych dowodzi, że cechy organizmów zależą od genów i środowiska, uzasadnia konieczność zachodzenia replikacji DNA przed podziałem, odczytuje kod genetyczny, odczytuje informacje genetyczną zapisaną na RNA, wyjaśnia znaczenie rekombinacji genetycznej, omawia prawo czystości gamet, przewiduje cechy osobników potomnych

16 na podstawie prawa czystości gamet, tworzy krzyżówki genetyczne dotyczące dziedziczenia określonej cechy i przewiduje genotypy oraz fenotypy potomstwa dowodzi znaczenia mutacji w przystosowaniu organizmów do zmieniającego się środowiska. Dział: Ewolucja życia. wyjaśnia pojęcie ewolucja, podaje pośrednie i bezpośrednie dowody ewolucji, wymienia cechy naczelnych. definiuje pojęcie relikt, wymienia przykłady reliktów, definiuje pojęcia: struktury homologiczne, struktury analogiczne, konwergencja, wymienia przykłady struktur homologicznych i analogicznych, omawia główne założenia teorii ewolucji Darwina, wyjaśnia czym jest dobór naturalny i dobór sztuczny, wskazuje u człowieka cechy wspólne z innymi naczelnymi. klasyfikuje dowody ewolucji, określa rolę doboru naturalnego w powstawaniu nowych gatunków, omawia różnice pomiędzy doborem naturalnym a doborem sztucznym, ocenia korzyści człowieka z zastosowania doboru sztucznego, wymienia czynniki, które miały wpływ na ewolucję człowieka ocenia rolę struktur homologicznych i analogicznych jako dowodów ewolucji, opisuje przebieg ewolucji człowieka, porównuje różne formy człowiekowatych Dział: Ekologia wyjaśnia czym jest ekologia, podaje pojęcie populacji i gatunku, wymienia cechy populacji, wymienia zależności międzygatunkowe, wymienia przykłady ekosystemów, wie czym jest obieg materii i przebieg energii, wymienia czynniki wpływające na stan ekosystemów, definiuje cechy populacji, podaje przykłady rozmieszczenia organizmów, wyjaśnia i charakteryzuje zależności pozytywne i negatywne między populacjami, określa znaczenia roślinożerców w przyrodzie, omawia adaptacje roślinożerców do zjadania pokarmu roślinnego, wskazuje w terenie biotop i biocenozę wybranego ekosystemu wyjaśnia, na czym polega równowaga dynamiczna ekosystemu, wskazuje w terenie miejsce zachodzenia sukcesji wtórnej wymienia przykłady gatunków żyjących w poszczególnych piętrach lasu, wyjaśnia przyczyny istnienia łańcuchów pokarmowych wskazuje różnice między producentami,a konsumentami rysuje

17 schemat prostej sieci pokarmowej, omawia na podstawie ilustracji piramidę ekologiczną, wykazuje, że materia krąży w ekosystemie, wykazuje, że energia przepływa przez ekosystem, wskazuje nekrofagi jako organizmy przyczyniające się do krążenia materii, wymienia przykłady działalności człowieka przyczyniającej się do spadku różnorodności biologicznej omawia różnice między ekologią a ochroną przyrody i ochroną środowiska określa wpływ migracji na zagęszczenie i liczebność populacji, wyjaśnia, jaki jest związek wędrówek zwierząt z porami roku, opisuje wpływ hierarchii panującej w stadzie na życie poszczególnych jego członków, odczytuje dane z piramid wieku, charakteryzuje ujemne zależności wewnątrzgatunkowe, porównuje konkurencję wewnątrzgatunkową z konkurencją międzygatunkową, wyjaśnia, w jaki sposób rośliny i roślinożercy wzajemnie regulują swoją liczebność, charakteryzuje sposoby obrony roślin przed zjadaniem, opisuje sposoby obrony organizmów przed drapieżnikami, określa rolę drapieżników w przyrodzie jako regulatorów liczebności ofiar, omawia przystosowania roślin drapieżnych do zdobywania pokarmu, charakteryzuje przystosowania organizmów do pasożytniczego trybu życia, analizuje zależności między biotopem a biocenozą, omawia różnice między ekosystemami naturalnymi a sztucznymi, charakteryzuje przebieg sukcesji pierwotnej i wtórnej, analizuje przykłady powiązań pokarmowych we wskazanym ekosystemie, charakteryzuje role poszczególnych ogniw łańcucha pokarmowego porównuje liczbę organizmów w sieci zależności pokarmowych w ekosystemie naturalnym i sztucznym, interpretuje zależności między poziomem pokarmowym a biomasą i liczebnością populacji, wskazuje działalność człowieka jako przyczynę spadku różnorodności biologicznej, wykazuje zależność między cechami środowiska a występującymi w nim organizmami, przewiduje losy populacji na podstawie jej struktury wiekowej, uzasadnia, że konkurencja jest czynnikiem doboru naturalnego, ocenia znaczenie bakterii azotowych występujących w glebie, wyjaśnia znaczenie wiedzy o mikoryzie dla grzybiarzy, omawia czynniki, które zakłócają równowagę ekosystemu,, planuje i wykonuje model łańcucha lub sieci pokarmowej, przewiduje skutki, jakie dla ekosystemu miałoby wyginięcie określonego ogniwa we wskazanym łańcuchu pokarmowym. Dział: Człowiek i środowisko. wymienia czynniki, które wpływają na zanieczyszczenia atmosfery, wód i gleb, rozpoznaje surowce wtórnych, wymienia sposoby unieszkodliwiania odpadów, przyporządkowuje odpady do odpowiednich pojemników przeznaczonych do segregacji wymienia i opisuje zanieczyszczenia powietrza, charakteryzuje dziurę ozonową, efekt cieplarniany, podaje rodzaje smogu, wymienia choroby związane z zanieczyszczeniami powietrza, omawia wpływ kwaśnych opadów na środowisko, podaje metody i sposoby oczyszczania wód, wyjaśnia, dlaczego próchnica jest ważnym elementem gleby, omawia metody rekultywacji gleby, wyjaśnia pojęcie

18 recykling, analizuje problem dzikich wysypisk wskazuje działalność człowieka jako przyczynę spadku różnorodności biologicznej, charakteryzuje poziomy różnorodności biologicznej, klasyfikuje zanieczyszczenia atmosfery na naturalne i powstałe w wyniku działalności ludzi, określa sposób wykorzystania wody w zależności od klasy jej czystości, uzasadnia, że gleba ma duże znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania ekosystemu, charakteryzuje proces powstawania próchnicy, ocenia znaczenie wykorzystywania surowców wtórnych. dowodzi związku rozwoju gospodarki na świecie z globalnym ociepleniem, przewiduje skutki globalnego ocieplenia, wykazuje związek między zanieczyszczeniem powietrza a zanieczyszczeniem wód gruntowych, dowodzi, że wypalanie łąk i pól jest szkodliwe dla gleby.

Wymagania edukacyjne. Poziomy oczekiwanych osiągnięć ucznia. Stopnie szkolne

Wymagania edukacyjne. Poziomy oczekiwanych osiągnięć ucznia. Stopnie szkolne Wymagania edukacyjne zawierają szczegółowy wykaz wiadomości i umiejętności, które uczeń powinien opanować po omówieniu poszczególnych lekcji z podręcznika Biologia na czasie zakres podstawowy. Jest on

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM BIOLOGIA

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM BIOLOGIA Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM BIOLOGIA POZIOM PODSTAWOWY LISTOPAD 2013 Instrukcja dla zdającego Czas pracy: 120 minut 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 12

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Wychowania Fizycznego

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Wychowania Fizycznego Pe raspera ad astr a Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Wychowania Fizycznego Katalog przedmiotów I rok od roku 2013/2014 Studia stacjonarne Kierunek : wychowanie

Bardziej szczegółowo

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu.

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY

Bardziej szczegółowo

Edukacja zdrowotna w podstawie programowej kształcenia ogólnego, jako fundament dla szkolnego programu profilaktyki

Edukacja zdrowotna w podstawie programowej kształcenia ogólnego, jako fundament dla szkolnego programu profilaktyki Edukacja zdrowotna w podstawie programowej kształcenia ogólnego, jako fundament dla szkolnego programu profilaktyki Barbara Woynarowska 0 EDUKACJA ZDROWOTNA W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 BIOLOGIA

EGZAMIN MATURALNY 2012 BIOLOGIA Centralna Komisja Egzaminacyjna EGZAMIN MATURALNY 2012 BIOLOGIA POZIOM ROZSZERZONY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2012 2 Egzamin maturalny z biologii Zadanie 1. (0 1) Obszar standardów Opis wymagań

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z BIOLOGII MAJ 2014 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z BIOLOGII MAJ 2014 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY Z BIOLOGII POZIOM PODSTAWOWY

Bardziej szczegółowo

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu.

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY

Bardziej szczegółowo

Wiedza kobiet na temat zdrowego stylu życia w okresie ciąży

Wiedza kobiet na temat zdrowego stylu życia w okresie ciąży 69 ACTA SCIENTIFICA ACADEMIAE OSTROVIENSIS Dorota Maciąg 1, Agata Figuła 2, Małgorzata Cichońska 3, Katarzyna Kucharska 4 Wiedza kobiet na temat zdrowego stylu życia w okresie ciąży Streszczenie Autorki

Bardziej szczegółowo

Zestaw 2 Genetyka. Zadanie 1. (3 pkt.)

Zestaw 2 Genetyka. Zadanie 1. (3 pkt.) Zadanie 1. (3 pkt.) Zestaw 2 Genetyka a) Podaj nazwę proces przedstawionego na powyższym schemacie :... b) Określ, czy proces ten zachodzi we wszystkich komórkach żywych, czy też np. wyłącznie w komórkach

Bardziej szczegółowo

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu.

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z biologii Poziom podstawowy

Egzamin maturalny z biologii Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Z BIOLOGII POZIOM PODSTAWOWY CZERWIEC 03 Zasady oceniania Za rozwiązanie zadań z arkusza z poziomu podstawowego można uzyskać maksymalnie 50 punktów. Model odpowiedzi uwzględnia

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU PRZYRODA

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU PRZYRODA PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU PRZYRODA IV etap edukacyjny przedmiot uzupełniający Celem zajęć przyroda jest poszerzenie wiedzy uczniów z zakresu nauk przyrodniczych. Poniższa tabela przedstawia przykładowe

Bardziej szczegółowo

Wiedzieć znaczy działać

Wiedzieć znaczy działać Wiedzieć znaczy działać 1 Kiedy ciało wysyła sygnały? s. 4 2 3 Badania co mogą nam powiedzieć? s. 22 Słownik psychologiczny, czyli optymiści żyją dłużej s. 26 prof. dr hab. n.med. Jacek Jassem Szanowni

Bardziej szczegółowo

Anna Warchoł, Iwona Maciejowska PROGRAM NAUCZANIA CHEMII. Szkoła ponadgimnazjalna zakres podstawowy

Anna Warchoł, Iwona Maciejowska PROGRAM NAUCZANIA CHEMII. Szkoła ponadgimnazjalna zakres podstawowy Anna Warchoł, Iwona Maciejowska PROGRAM NAUCZANIA CHEMII Szkoła ponadgimnazjalna zakres podstawowy Kraków 2012 Spis treści Wstęp... 3 I. Ogólne założenia programu... 4 II. Cele nauczania... 5 III. Treści

Bardziej szczegółowo

Ewolucja i Antropogeneza

Ewolucja i Antropogeneza Ewolucja i Antropogeneza Zadanie 1 (1pkt) Spośród wymienionych poniżej, wskaż najstarszą formę należącą do rodzaju Homo (otocz kółkiem odpowiednią literę) A. Człowiek wyprostowany B. Neandertalczyk C.

Bardziej szczegółowo

Nowa podstawa programowa na lekcjach przyrody. Anna Kimak-Cysewska 2012

Nowa podstawa programowa na lekcjach przyrody. Anna Kimak-Cysewska 2012 Nowa podstawa programowa na lekcjach przyrody Anna Kimak-Cysewska 2012 Podstawa programowa to dokument w randze rozporządzenia, w którym zapisano to, czego państwo zobowiązuje się nauczyć przeciętnie zdolnego

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, prof. dr hab. Jacek Wysocki Konsultant wojewódzki w dziedzinie pediatrii dla Województwa Wielkopolskiego

Szanowni Państwo, prof. dr hab. Jacek Wysocki Konsultant wojewódzki w dziedzinie pediatrii dla Województwa Wielkopolskiego Szanowni Państwo, Wasze dziecko weszło w niezwykle ważny okres swojego życia. W wieku 13-16 lat dokonuje się bardzo intensywny rozwój fizyczny, psychiczny i emocjonalny. Błędy popełnione w tym okresie

Bardziej szczegółowo

ABECADŁO PROFILAKTYKI Jak zapobiegać chorobom układu krążenia?

ABECADŁO PROFILAKTYKI Jak zapobiegać chorobom układu krążenia? ABECADŁO PROFILAKTYKI Jak zapobiegać chorobom układu krążenia? Spis treści: Alarm dla serca! Co to jest miażdżyca, zawał serca i udar mózgu? 3 Jakie są objawy zawału serca i udaru mózgu? 4 Co robić jeśli

Bardziej szczegółowo

organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2013/2014

organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2013/2014 PODKARPACKI KURATOR OŚWIATY REGULAMIN organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2013/2014 I. WSTĘP Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z BIOLOGII

EGZAMIN MATURALNY Z BIOLOGII Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja MBI-P1_1P-072 EGZAMIN MATURALNY Z BIOLOGII POZIOM PODSTAWOWY MAJ ROK 2007 Czas pracy 120 minut Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW CHEMIA III etap edukacyjny Cele kształcenia wymagania ogólne I. Pozyskiwanie, przetwarzanie i tworzenie informacji. Uczeń pozyskuje i przetwarza informacje

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRAWIDŁOWEGO ŻYWIENIA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA

ZASADY PRAWIDŁOWEGO ŻYWIENIA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA ZASADY PRAWIDŁOWEGO ŻYWIENIA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA Autorzy: Dr n. biol. Elżbieta Chabros Prof. dr hab. n. biol. Jadwiga Charzewska Mgr inż. Zofia Chwojnowska

Bardziej szczegółowo

Program nauczania geografii, IV etap edukacyjny zakres rozszerzony

Program nauczania geografii, IV etap edukacyjny zakres rozszerzony Program nauczania geografii, IV etap edukacyjny zakres rozszerzony Geografia to lubię! SPIS TREŚCI: str. 1. Koncepcja programu... 2 2. Cele edukacyjne w zakresie kształcenia i wychowania... 4 3. Treści

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne: Oblicza geografii 1 zakres rozszerzony

Wymagania edukacyjne: Oblicza geografii 1 zakres rozszerzony Nr lekcji Wymagania edukacyjne: Oblicza geografii 1 zakres rozszerzony Poziom wymagań Temat Lekcji konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający 1. Lekcja organizacyjna I. OBRAZ ZIEMI 2.

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia (poz. ) STANDARDY POSTĘPOWANIA MEDYCZNEGO PRZY UDZIELANIU ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU OPIEKI OKOŁOPORODOWEJ SPRAWOWANEJ NAD KOBIETĄ W OKRESIE FIZJOLOGICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Komentarz do matury z biologii rozszerzonej 2015

Komentarz do matury z biologii rozszerzonej 2015 Komentarz do matury z biologii rozszerzonej 2015 Zad. 1 dotyczyło analizy drzewa filogenetycznego i danych zamieszczonych w tabeli. Na zajęciach analizowaliśmy drzewka filogenetyczne ustalając np. stopień

Bardziej szczegółowo

Jaki wpływ mają rodzice na kulturę fizyczną swoich dzieci?

Jaki wpływ mają rodzice na kulturę fizyczną swoich dzieci? Jaki wpływ mają rodzice na kulturę fizyczną swoich dzieci? Łacińskie pojęcie cultura wywodzi się z rolnictwa, gdzie pierwotnie oznaczało wyłącznie uprawę ziemi. I chociaż już u Cycerona pojawia się wyrażenie

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia

Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia World Health Organization Geneva Wydane przez Światową Organizację Zdrowia w 2001 r. Tytuł oryginału: International classification

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry. Uczeń: I. Położenie i środowisko geograficzne Polski

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry. Uczeń: I. Położenie i środowisko geograficzne Polski wymagania na ocenę. część 3. Geografia 1. Położenie w Europie 2, 3. Budowa geologiczna 4. Jednostki tektoniczne określa współrzędne geograficzne skrajnie położonych punktów zna i rozumie pojęcia: terytorium,

Bardziej szczegółowo