WYMAGANIA EDUKACYJNE Z BIOLOGII W GIMNAZJUM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYMAGANIA EDUKACYJNE Z BIOLOGII W GIMNAZJUM"

Transkrypt

1 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z BIOLOGII W GIMNAZJUM KLASA I Dział : Biologia nauka o życiu Uczeń : określa przedmiot badań biologii jako nauki, podaje dziedziny biologii, wymienia źródła wiedzy biologicznej, wymienia cechy organizmów żywych, wskazuje komórkę jako podstawową jednostkę organizacji życia, wymienia elementy budowy komórki zwierzęcej, roślinnej i bakteryjnej, wymienia jednostki klasyfikacji biologicznej Uczeń : potrafi korzystać z poszczególnych źródeł wiedzy, definiuje pojęcia próba kontrolna i badawcza, podaje funkcje poszczególnych organelli komórkowych, posługuje się mikroskopem, wyjaśnia, czym zajmuje się systematyka, podaje nazwy pięciu królestw charakteryzuje wybrane dziedziny biologii, posługuje się właściwymi źródłami wiedzy biologicznej, odróżnia na schemacie poszczególne składniki komórki, rysuje obraz widziany pod mikroskopem, wyjaśnia funkcje poszczególnych elementów komórki Uczeń : wymienia hierarchiczny układ budowy organizmów żywych, omawia budowę i funkcje organelli komórkowych, analizuje różnice między poszczególnymi typami komórek

2 Dział :Jedność i różnorodność organizmów wymienia podstawowe sposoby odżywiania się organizmów, określa czym jest odżywianie, oddychanie i rozmnażanie, definiuje pojęcie wymiany gazowej i oddychania tlenowego, wyróżnia rodzaje rozmnażania Uczeń : omawia różnice między organizmami samożywnymi a cudzożywnymi, wymienia czynniki niezbędne do życia,wymienia substraty i produkty fotosyntezy, wyjaśnia, na czym polega fotosynteza, omawia różne sposoby oddychania,rozróżnia wymianę gazową i oddychanie wewnątrzkomórkowe, rozpoznaje sposoby rozmnażania się organizmów, wyjaśnia, na czym polega rozmnażanie bezpłciowe, omawia rozwój prosty i złożony wymienia rodzaje odżywiania organizmów cudzożywnych, określa przebieg fotosyntezy, omawia biologiczne znaczenie oddychania komórkowego, charakteryzuje rodzaje rozmnażania, charakteryzuje typy rozwoju zarodka Uczeń : wykazuje różnice w pobieraniu i trawieniu pokarmów u różnych organizmów, wyjaśnia, na czym polega chemosynteza, wykazuje zależność między środowiskiem życia a budową narządów wymiany gazowej, porównuje oddychanie tlenowe i beztlenowe, omawia znaczenie fermentacji, zapisuje równanie reakcji oddychania tlenowego, wykazuje związek między sposobem zapłodnienia a środowiskiem życia organizmów, ocenia znaczenie samozapłodnienia.

3 Dział: Bakterie i wirusy. Organizmy beztkankowe. wymienia środowisko życia bakterii i wirusów, protistów, glonów, grzybów i porostów, podaje przykłady organizmów należących do wyżej wymienionych grup, opisuje budowę grzybów, wymienia sposoby rozmnażania się grzybów. wymienia cechy bakterii, wirusów, protistów, grzybów, porostów, omawia czynności życiowe wymienionych wyżej grup organizmów oraz podaje ich znaczenia, wymienia cechy różniące poszczególne grupy organizmów od siebie. charakteryzuje czynności życiowe bakterii, wirusów, protistów, grzybów, glonów, porostów, wymienia choroby bakteryjne i wirusowe, analizuje znaczenie poszczególnych grup organizmów, wykonuje rysunek grzyba ocenia znaczenie bakterii, wirusów, grzybów, glonów, porostów, protistów, porównuje czynności życiowe wymienionych wyżej grup organizmów, wymienia choroby wywołane przez bakterie, wirusy, grzyby, protisty, ocenia znaczenie glonów, grzybów, bakterii w życiu człowieka, wyjaśnia zależności między głębokością wody, a występowaniem określonych grup glonów, wyjaśnia czym jest mikoryza, wykazuje zależność występowania porostów od czystości środowiska. Dział: Świat roślin. wyjaśnia, czym jest tkanka, podaje przykłady tkanek roślinnych, wymienia podstawowe funkcje korzenia, łodygi, liści, kwiatów, wymienia miejsce występowania mszaków, paprotników, roślin nagonasiennych i okrytonasiennych. wymienia tkanki twórcze i stałe, wymienia charakterystyczne cechy poszczególnych tkanek, omawia budowę korzeni, łodygi, liści i kwiatów, rozróżnia rodzaje łodyg i korzeni oraz liści, omawia znaczenie mszaków, paprotników, roślin nago i okrytonasiennych,

4 określa funkcje poszczególnych tkanek roślinnych, analizuje tkankową budowę korzeni, łodyg i liści, charakteryzuje przyrost na długość korzenia, rysuje poprzeczny i podłużny przekrój przez łodygę, wymienia rodzaje unerwienia liści, wymienia modyfikacje liści, analizuje cykle rozwojowe mszaków, paprotników, roślin nago- i okrytozalążkowych, omawia poszczególne elementy budowy kwiatu, ocenia znaczenie roślin nago- i okrytonasiennych w życiu człowieka wykazuje związek budowy tkanki z jej funkcją, wyjaśnia sposób pobierania wody przez roślinę, charakteryzuje modyfikacje korzeni, liści, łodyg, analizuje funkcje poszczególnych elementów budowy anatomicznej liścia, kwiatu i owocu, wyjaśnia, dlaczego mszaki są najprostszymi roślinami lądowymi, dowodzi związku budowy roślin nagonasiennych ze środowiskiem ich życia, wykazuje związek budowy kwiatu ze sposobem zapylania. Dział: Świat bezkręgowców.

5 wyjaśnia, czym jest tkanka, wymienia podstawowe rodzaje tkanek zwierzęcych, wymienia charakterystyczne cechy gąbek, parzydełkowców płazińców, nicieni, pierścienic, stawonogów, mięczaków, wymienia środowiska życia wymienionych grup organizmów wymienia charakterystyczne cechy płazińców i nicieni, charakteryzuje tasiemce i glisty jako pasożyty układu pokarmowego, omawia drogi zakażenia pasożytniczymi płazińcami i nicieniami, omawia znaczenie gąbek i parzydełkowców w przyrodzie, wymienia elementy budowy tasiemca, nicieni, pierścienic, mięczaków i stawonogów, rysuje schemat komórki nerwowej i opisuje poszczególne elementy jej budowy, charakteryzuje wskazane czynności życiowe gąbek i parzydełkowców, pierścienic, płazińców, nicieni, mięczaków i stawonogów, dowodzi, że tasiemce są przystosowane do pasożytniczego trybu życia, omawia różnice między płazińcami a nicieniami, charakteryzuje układ krwionośny pierścienic, porównuje budowę ślimaków, małży i głowonogów omawia budowę i funkcje poszczególnych tkanek zwierzęcych, wykazuje związek budowy gąbek i parzydełkowców ze środowiskiem ich życia, wyjaśnia sposób działania komórki parzydełkowej, dowodzi, że pierścienice są bardziej rozwiniętymi zwierzętami niż płazińce i nicienie, dowodzi istnienia związku między sposobem odżywiania a narządami gębowymi owadów, wykazuje związek budowy mięczaków ze środowiskiem ich życia, charakteryzuje sposoby poruszania się poszczególnych grup mięczaków. Dział: Świat kręgowców. podaje cechy różniące bezkręgowce od kręgowców, podaje nazwy elementów szkieletu kręgowców, określa środowisko życia ryb, płazów, gadów, ptaków, ssaków, podaje cechy charakterystyczne związane z budową wymienionych grup organizmów.

6 rozpoznaje skrzela jako narządy wymiany gazowej, wymienia stadia rozwojowe żaby, rozpoznaje rodzaje piór ptaków, podaje przykłady siedlisk zajmowanych przez ssaki, wymienia przystosowania ryb, płazów, gadów, ptaków, ssaków do życia w zajmowanych przez nich typach środowisk, określa rodzaj zapłodnienia u ryb, omawia cykl rozwojowy żaby, omawia znaczenie błon płodowych w rozwoju gadów, omawia różnice pomiędzy gniazdownikami i zagniazdownikami oraz podaje ich przykłady, wyjaśnia rolę gruczołów potowych i włosów w termoregulacji, rozróżnia uzębienie drapieżnika i roślinożercy Omawia czynności życiowe ryb, płazów, gadów, ptaków, ssaków, rozpoznaje przedstawicieli ryb i wskazuje ich cechy, charakteryzuje płazy ogoniaste i bezogonowe, charakteryzuje funkcje poszczególnych błon płodowych, omawia cechy budowy ptaków z uwzględnieniem trybu życia, omawia układ oddechowy ptaków i ssaków, porównuje układy oddechowe kręgowców, porównuje układy krwionośne kręgowców, wykazuje wyższość stałocieplności nad zmiennocieplnością, ocenia znaczenie ryb, płazów, gadów, ptaków i ssaków dla środowiska oraz życia człowieka. charakteryzuje wymianę gazową u ryb, wykazuje związek trybu życia płazów z ich zmiennocieplnością, analizuje pokrycie ciała poszczególnych grup zwierząt, dowodzi, że pokrycie ciała związane jest z trybem życia, omawia działanie worków powietrznych u ptaków, dowodzi zależności worków powietrznych z potrzebami energetycznymi ptaków, wykazuje związek budowy płazów ze środowiskami ich życia, analizuje pokrycie ciała gadów w aspekcie ochrony przed utratą wody, wykazuje związek między sposobem rozmnażania i typem rozwoju a środowiskiem życia gadów, charakteryzuje poszczególne elementy budowy jaja ptaków i gadów, wykazuje związek między funkcjonowaniem poszczególnych narządów zmysłów a trybem życia u ssaków, wykazuje najwyższą złożoność budowy u ssaków.

7 KLASA II Dział: Skóra- powłoka organizmu. wymienia dziedziny biologii zajmujące się budową i funkcjonowaniem człowieka, wylicza układy narządów człowieka, wskazuje komórkę jako najmniejszą jednostkę strukturalno-funkcjonalną organizmu, wymienia podstawowe funkcje skóry, wymienia wytwory naskórka, wymienia choroby skóry, omawia zasady pielęgnacji skóry wymienia wytwory naskórka, opisuje podstawowe funkcje poszczególnych układów, podaje funkcje skóry trzech warstw skóry, klasyfikuje rodzaje oparzeń i odmrożeń, omawia zasady udzielania pierwszej pomocy w przypadku oparzeń wyjaśnia, na czym polega homeostaza, wykazuje na konkretnych przykładach zależność funkcji skóry od jej budowy, opisuje funkcje poszczególnych wytworów naskórka, wyjaśnia, czym są alergie skórne, wyjaśnia znaczenie melaniny, opisuje hierarchiczną budowę organizmu człowieka, uzasadnia zależność od siebie wszystkich układów wewnętrznych człowieka, dowodzi, zależność występowania melaniny od strefy klimatycznej, ocenia wpływ promieni słonecznych na skórę, demonstruje zasady udzielania pierwszej pomocy w przypadku oparzeń,

8 Dział: Aparat ruchu. podaje nazwy wskazanych elementów budowy szkieletu, wylicza elementy szkieletu osiowego, podaje nazwy odcinków kręgosłupa, wymienia elementy budowy obręczy barkowej i miednicznej, wskazuje na ilustracji najważniejsze mięśnie szkieletowe przy pomocy nauczyciela, wymienia rodzaje tkanki mięśniowej, wymienia choroby aparatu ruchu wskazuje elementy biernego i czynnego aparatu ruchu, wymienia elementy budujące klatkę piersiową, opisuje budowę fizyczną kości, wskazuje miejsce występowania szpiku kostnego, rozpoznaje różne kształty kości, wskazuje na modelu lub ilustracji mózgo- i trzewioczaszkę, wymienia narządy chronione przez klatkę piersiową, wymienia rodzaje połączeń kości, wymienia kości kończyn: górnej i dolne, wymienia kości budujące obręcze: barkową i miednicową, wymienia rodzaje tkanki mięśniowej, wskazuje położenie tkanki mięśniowej gładkiej i poprzecznie prążkowanej szkieletowej, określa funkcje wybranych mięśni, omawia budowę mięsni, omawia choroby układu ruchu charakteryzuje funkcje szkieletu osiowego, wyjaśnia związek budowy czaszki z jej funkcjami, wyjaśnia sens istnienia klatki piersiowej, porównuje budowę kończyny górnej i dolnej, charakteryzuje połączenia kości, charakteryzuje zmiany zachodzące w układzie kostnym wraz z wiekiem, opisuje rolę szpiku kostnego, rozpoznaje mięśnie szkieletowe wskazane na ilustracji, wyjaśnia warunki prawidłowej pracy mięśni, rozpoznaje naturalne krzywizny kręgosłupa, wyjaśnia przyczyny wad postawy, omawia przyczyny chorób aparatu ruchu wskazuje różnice w budowie kości długiej i płaskiej, porównuje kości o różnych kształtach, wykazuje związek budowy odcinków kręgosłupa z pełnioną przez nie funkcją, wskazuje zasadność występowania chrząstek w połączeniach między kośćmi, wykazuje związek budowy obręczy miednicznej z pełnioną przez nią funkcją, omawia skład chemiczny kości, uzasadnia konieczność regularnych ćwiczeń gimnastycznych, wyszukuje informacje dotyczące zapobiegania płaskostopiu i innym chorobom układu ruchu

9 Dział: Układ pokarmowy. wymienia podstawowe składniki pokarmowe, wymienia produkty zawierające białka, cukry i tłuszcze, wymienia witaminy rozpuszczane w tłuszczach, podaje definicję makro i mikroelementów, wymienia odcinki układu pokarmowego, wymienia choroby układu pokarmowego wymienia makro i mikroelementy, wymienia witaminy rozpuszczone w tłuszczach i wodzie, podaje funkcje tych witamin, wymienia elementy składowe białek, tłuszczów i cukrów, opisuje poszczególne odcinki układu pokarmowego, wyjaśnia znaczenie gruczołów wchodzących w skład układu pokarmowego, opisuje rolę poszczególnych rodzajów zębów, określa przyczyny chorób układu pokarmowego omawia rolę składników pokarmowych w organizmie, określa znaczenie błonnika w prawidłowym funkcjonowaniu układu pokarmowego, uzasadnia konieczność systematycznego spożywania owoców i warzyw, wymienia najważniejsze pierwiastki budujące ciała organizmów, przedstawia skutki niedoboru wybranych witamin, wyjaśnia, dlaczego należy stosować dietę zróżnicowaną i dostosowaną do potrzeb organizmu (wiek, stan zdrowia, tryb życia, aktywność fizyczna, pora roku itp.),określa przyczyny chorób układu pokarmowego omawia zasady udzielania pierwszej pomocy w przypadku zakrztuszenia, objaśnia pojęcie wartość energetyczna pokarmu, omawia znaczenie makroelementów i mikroelementów w organizmie człowieka wyjaśnia związek między spożywaniem produktów białkowych a wzrostem ciała, porównuje wartość energetyczną węglowodanów i tłuszczów, wykazuje kluczową rolę węgla dla istnienia życia, identyfikuje podstawowe składniki pokarmowe z podstawowymi grupami związków chemicznych występujących w organizmach, analizuje skutki niedoboru witamin, makroelementów i mikroelementów, omawia rolę aminokwasów egzogennych w organizmie, omawia znaczenie procesu trawienia, demonstruje i komentuje udzielanie pierwszej pomocy w przypadku zakrztuszenia Dział: Układ krążenia. wymienia elementy krwi, wymienia naczynia krwionośne, wskazuje położenie serca, wymienia obiegi krwi, wymienia choroby układu krwionośnego, wymienia cechy układu limfatycznego, wymienia elementy układu odpornościowego.

10 nazywa elementy morfotyczne krwi, wymienia elementy krwi biorące udział w jej krzepnięciu, wymienia narządu układu krwionośnego i limfatycznego, wymienia choroby układu krwionośnego, omawia pierwszą pomoc w wypadku krwawień i krwotoków, porównuje budowę żył i tętnic, wymienia elementy budujące serce, omawia mały i duży obieg krwi, definiuje czym jest odporność bierna i czynna organizmu, wymienia czynniki wpływające korzystnie na funkcjonowanie układu krwionośnego, przedstawia znaczenie aktywności fizycznej i prawidłowej diety dla właściwego funkcjonowania układu krążenia, opisuje budowę układu limfatycznego. omawia funkcje krwi, wskazuje uniwersalnego dawcę i biorcę, wymienia grupy krwi, opisuje funkcje zastawek żylnych, rozpoznaje elementy budowy serca i naczynia krwionośnego na schemacie (ilustracji z podręcznika), wyjaśnia, czym jest puls, porównuje mały i duży obieg krwi i omawia biologiczne znaczenie tych obiegów, porównuje budowę czerwonych i białych krwinek, opisuje mechanizm pracy serca, omawia fazy pracy serca, mierzy koledze puls, podaje prawidłowe ciśnienie krwi u zdrowego człowieka, omawia rolę śledziony, grasicy i migdałków, omawia rolę elementów układu odpornościowego, charakteryzuje rodzaje odporności, wyjaśnia mechanizm krzepnięcia krwi, rozpoznaje poszczególne naczynia krwionośne na ilustracji, wymienia rodzaje leukocytów i podaje ich funkcje, wykazuje związek budowy naczyń krwionośnych z pełnionymi przez nie funkcjami, wykazuje rolę zastawek w funkcjonowaniu serca, porównuje wartości ciśnienia skurczowego i rozkurczowego, porównuje układ limfatyczny i krwionośny, wyjaśnia mechanizm działania odporności swoistej, odróżnia działanie szczepionki od surowicy, przedstawia znaczenie przeszczepów oraz zgody na transplantację narządów po śmierci

11 Dział: Układ oddechowy. wymienia odcinki układu oddechowego, wymienia narządy biorące udział w procesie wentylacji, demonstruje na sobie mechanizm wdechu i wydechu, podaje definicję wymiany gazowej i oddychania komórkowego, wymienia choroby układu oddechowego. opisuje poszczególne odcinki układu oddechowego, definiuje pojęcie pęcherzyki płucne, opisuje funkcję nagłośni, opisuje mechanizm wdechu i wydechu, podaje przyczyny chorób układu oddechowego, wskazuje zależność układu krwionośnego z układem oddechowym, omawia proces oddychania komórkowego tlenowego, wyjaśnia w jakich sytuacjach u człowieka zachodzi proces oddychania beztlenowego, wyjaśnia różnicę pomiędzy wymianą gazową a oddychaniem komórkowym, zapisuje reakcję chemiczną oddychania komórkowego tlenowego, podaje objawy wybranych chorób układu oddechowego odróżnia głośnię i nagłośnię, interpretuje wyniki doświadczenia na wykrywanie CO 2 w powietrzu wydychanym, analizuje proces wymiany gazowej w płucach i tkankach, opisuje zależność między ilością mitochondriów a zapotrzebowaniem narządów na energię, przedstawia graficznie zawartość gazów w powietrzu wdychanym i wydychanym, wykazuje zależność między skażeniem środowiska a zachorowalnością na astmę, demonstruje zasady udzielania pierwszej pomocy w przypadku zatrzymania oddechu Dział: Układ wydalniczy wymienia odcinki układu wydalniczego, wskazuje miejsce powstawania moczu, wymienia substancje wydalane przez organizm człowieka, wymienia choroby układu wydalniczego definiuje pojęcia wydalanie i defekacja, opisuje poszczególne funkcje układu wydalniczego, definiuje pojęcie nefron, uzasadnia konieczność regularnego wypróżniania pęcherza moczowego. omawia proces powstawania moczu, podaje różnice między moczem pierwotnym a ostatecznym, wymienia skład moczu człowieka, omawia przyczyny chorób układu wydalniczego omawia budowę nerki, omawia budowę nefronu, porównuje wyniki badań moczu,

12 wskazuje elementy, które nie mogą znaleźć się w moczu ostateczny, przewiduje konsekwencje nieprawidłowego składu moczu, uzasadnia konieczność przyjmowania dużej ilości napojów przy schorzeniach nerek, omawia proces dializy krwi, uzasadnia rolę dializy w ratowaniu życia. Dział: Regulacja nerwowo-hormonalna. wymienia gruczoły dokrewne, wymienia hormony wydzielane przez te gruczoły, wymienia funkcje układu nerwowego, wymienia elementy budowy ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego, podaje przykłady chorób układu nerwowego wymienia najważniejsze elementy mózgowia, opisuje komórkę nerwową, podaje definicję gruczołów dokrewnych, wyjaśnia czym są hormony, wymienia choroby spowodowane zbyt dużym lub niskim poziomem hormonów, wie czym jest łuk odruchowy, opisuje funkcje ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego, odróżnia odruchy warunkowe i bezwarunkowe, wymienia sposoby radzenia sobie ze stresem, omawia antgonistyczne działanie niektórych hormonów, przewiduje skutki nadmiaru lub niedoboru hormonów, porównuje działanie układu hormonalnego i nerwowego, opisuje elementy mózgowia oraz rdzenia kręgowego, wyjaśnia różnice pomiędzy odruchem warunkowym a bezwarunkowym, charakteryzuje odruchy warunkowe i bezwarunkowe, przewiduje skutki chorób układu nerwowego Wyjaśnia czym jest swoiste działanie hormonów, uzasadnia niedobory i nadmiary hormonów z występowaniem chorób, wyjaśnia działanie synapsy i neuroprzekaźników, uzasadnia nadrzędną rolę mózgowia, wyjaśnia działanie odruchów warunkowych i bezwarunkowych, dowodzi, że odruchy te są niezbędne do życia, analizuje przyczyny chorób układu nerwowego, analizuje związek między prawidłowym wysypianiem się, a funkcjonowaniem organizmu. Dział: Narządy zmysłów. wymienia zmysły, wyjaśnia znaczenie zmysłów, podaje funkcje poszczególnych zmysłów, wymienia elementy wchodzące w skład aparatu ochronnego oka, wymienia elementy budujące gałkę oczną, wymienia elementy budowy ucha, wymienia wady wzroku, wymienia podstawowe smaki podaje funkcje poszczególnych elementów narządu wzroku, definiuje pojęcie akomodacja oka, wyjaśnia jej znaczenia, podaje funkcje elementów wchodzących w skład ucha, wyróżnia ucho zewnętrzne, środkowe i wewnętrzne, wie, co jest właściwym narządem słuchu, wskazuje położenie narządu równowagi, podaje charakterystyczne cechy krótko i dalekowzroczności.

13 wykazuje związek budowy elementów oka z pełnionymi przez nie funkcjami, opisuje drogę światła w oku, omawia przebieg fali dźwiękowej w uchu, omawia funkcje ucha zewnętrznego, środkowego i wewnętrznego, wyjaśnia, na czym polega daltonizm i astygmatyzm charakteryzuje choroby oczu, omawia sposób korygowania wad wzroku, wskazuje miejsce położenia kubków smakowych, omawia powstawanie obrazu na siatkówce, omawia mechanizm słyszenia, wyjaśnia funkcjonowanie narządu równowagi, dobiera rodzaje soczewek do odpowiedniej wady wzroku, podaje przyczyny i skutki ubytku słuchu, uzasadnia, że skóra jest narządem dotyku. Dział: Rozmnażanie i rozwój. Dopuszczając wymienia elementy męskiego i żeńskiego układu rozrodczego, wymienia męskie i żeńskie cechy płciowe, wymienia męskie i żeńskie hormony płciowe, wymienia choroby układu płciowego, wymienia naturalne i sztuczne metody planowania rodziny, wymienia nazwy błon płodowych, wymienia zmiany zachodzące w organizmie kobiety podczas ciąży, wymienia różnice w tempie dojrzewania dziewcząt i chłopców podaje funkcje męskich i żeńskich odcinków układu rozrodczego, opisuje funkcje męskich i żeńskich hormonów płciowych, opisuje cykl miesiączkowy, wymienia choroby przenoszone drogą płciową, opisuje skutki tych chorób, wymienia etapy rozwoju płodowego i pozapłodowego, wyjaśnia na czym polega zapłodnieni, wymienia etapy porodu. charakteryzuje męskie pierwszo-, drugo- i trzeciorzędowe cechy płciowe, charakteryzuje żeńskie pierwszo-, drugo- i trzeciorzędowe cechy płciowe, wyjaśnia konieczność regularnych wizyt u ginekologa, przyporządkowuje chorobom ich charakterystyczne objawy porównuje naturalne i sztuczne metody planowania rodziny, charakteryzuje funkcje błon płodowych, charakteryzuje okres rozwoju płodowego, wyjaśnia przyczyny zmian zachodzących w organizmie kobiety podczas ciąży charakteryzuje wskazane okresy rozwojowe przedstawia cechy i przebieg fizycznego, psychicznego i społecznego dojrzewania człowieka uzasadnia, że główka plemnika jest właściwą gametą męską, wykazuje zależność między produkcją hormonów płciowych a zmianami zachodzącymi w ciele mężczyzny, porównuje budowę męskiej i żeńskiej komórki rozrodczej, wykazuje związek budowy komórki jajowej z pełnioną przez nią funkcją, omawia zmiany hormonalne i zmiany w macicy zachodzące w trakcie cyklu miesiączkowym analizuje rolę ciałka żółtego, wymienia zachowania mogące prowadzić do zakażenia HIV, ocenia naturalne i sztuczne metody antykoncepcji, przewiduje indywidualne i społeczne skutki zakażenia wirusami HIV, HBV i HCV oraz HPV, analizuje funkcje łożyska, omawia mechanizm powstawania ciąży pojedynczej i mnogiej

14 Dział: Zdrowie a cywilizacja. omawia wpływ stresu i trybu życia na stan zdrowia, podaje przykłady chorób zakaźnych, podaje drogi zakażenia chorobami zakaźnymi, podaje przyczyny nowotworów, podaje przykłady używek i ich wpływ na zdrowie człowieka opisuje zdrowie fizyczne, psychiczne i społeczne, podaje przykłady wpływu środowiska na życie i zdrowie ludzi, przedstawia znaczenie aktywności fizycznej dla prawidłowego funkcjonowania organizmu, klasyfikuje podaną chorobę do grupy chorób cywilizacyjnych lub zakaźnych, omawia znaczenie szczepień ochronnych, wskazuje alergie jako skutek zanieczyszczenia środowiska, charakteryzuje czynniki wpływające na zdrowie, przedstawia znaczenie pojęć zdrowie i choroba, rozróżnia zdrowie fizyczne, psychiczne i społeczne, wymienia najważniejsze choroby człowieka wywoływane przez wirusy, bakterie, protisty i pasożyty zwierzęce oraz przedstawia zasady profilaktyki tych chorób, podaje kryterium podziału na choroby zakaźne i cywilizacyjne, podaje przykłady szczepień obowiązkowych i nieobowiązkowych, wyjaśnia przyczyny powstawania chorób społecznych, opisuje wpływ palenia tytoniu na zdrowie, omawia skutki działania alkoholu na funkcjonowanie organizmu oblicza własne BMI, dowodzi, że stres jest przyczyną chorób cywilizacyjnych, uzasadnia, że nerwice są chorobami cywilizacyjnymi, uzasadnia konieczność okresowego wykonywania podstawowych badań kontrolnych, wyjaśnia, dlaczego nie należy bez wyraźnej potrzeby przyjmować leków ogólnodostępnych oraz dlaczego antybiotyki i inne leki należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza, wykazuje zależność między przyjmowaniem używek a powstawaniem nałogu.

15 KLASA III Dział: Genetyka wymienia cechy dziedziczne i cechy niedziedziczne, wymienia elementy składowe budujące DNA i RNA, podaje różnice pomiędzy DNA i RNA, podaje liczbę chromosomów w komórkach somatycznych i płciowych człowieka, wskazuje miejsce zachodzenia mitozy i mejozy w organizmie człowieka, wyjaśnia czym jest kodon, wymienia cechy dominujące i recesywne, definiuje pojęcie mutacja rozpoznaje cechy dziedziczne i niedziedziczne, podaje definicję genu i zmienności gatunkowej, omawia budowę DNA i RNA, wymienia zasady azotowe, wyjaśnia regułę komplementarności zasad azotowych, wyjaśnia zjawisko replikacji DNA, definiuje pojęcie kariotyp, chromosomy homologiczne, komórka haplo i diploidalna, omawia znaczenie mitozy i mejozy, rozpisuje proste krzyżówki genetyczne, omawia sposoby dziedziczenia płci oraz grup krwi, rozróżnia mutacje genowe i chromosomowe, omawia skutki wybranych mutacji genowych wymienia przykłady chorób człowieka warunkowanych mutacjami genowymi (mukowiscydoza) i chromosomowymi (zespół Downa),charakteryzuje wybrane choroby genetyczne wskazuje różnice między cechami gatunkowymi a indywidualnymi oraz podaje przykłady tych cech, wyjaśnia, z czego wynika podobieństwo organizmów potomnych do rodzicielskich w wypadku rozmnażania płciowego i bezpłciowego, wymienia źródła cech dziedzicznych i niedziedzicznych oraz podaje przykłady tych cech, wykazuje konieczność związania DNA przez białka i powstania chromatyny w jądrze komórkowym, wyjaśnia, z czego wynika komplementarność zasad określa różnice między genem a genomem, sprawnie rozpisuje krzyżówki genetyczne, wyjaśnia mechanizm ujawniania się cech recesywnych sprzężonych z płcią, wykonuje krzyżówkę genetyczną dotyczącą dziedziczenia hemofilii oraz daltonizmu, ustala grupy krwi dzieci, znając grupy krwi ich rodziców, wykonuje krzyżówkę genetyczną dotyczącą dziedziczenia grup krwi, określa możliwość wystąpienia konfliktu serologicznego, uzasadnia, że mutacje są podstawowym czynnikiem zmienności organizmów, omawia przyczyny wybranych chorób genetycznych dowodzi, że cechy organizmów zależą od genów i środowiska, uzasadnia konieczność zachodzenia replikacji DNA przed podziałem, odczytuje kod genetyczny, odczytuje informacje genetyczną zapisaną na RNA, wyjaśnia znaczenie rekombinacji genetycznej, omawia prawo czystości gamet, przewiduje cechy osobników potomnych

16 na podstawie prawa czystości gamet, tworzy krzyżówki genetyczne dotyczące dziedziczenia określonej cechy i przewiduje genotypy oraz fenotypy potomstwa dowodzi znaczenia mutacji w przystosowaniu organizmów do zmieniającego się środowiska. Dział: Ewolucja życia. wyjaśnia pojęcie ewolucja, podaje pośrednie i bezpośrednie dowody ewolucji, wymienia cechy naczelnych. definiuje pojęcie relikt, wymienia przykłady reliktów, definiuje pojęcia: struktury homologiczne, struktury analogiczne, konwergencja, wymienia przykłady struktur homologicznych i analogicznych, omawia główne założenia teorii ewolucji Darwina, wyjaśnia czym jest dobór naturalny i dobór sztuczny, wskazuje u człowieka cechy wspólne z innymi naczelnymi. klasyfikuje dowody ewolucji, określa rolę doboru naturalnego w powstawaniu nowych gatunków, omawia różnice pomiędzy doborem naturalnym a doborem sztucznym, ocenia korzyści człowieka z zastosowania doboru sztucznego, wymienia czynniki, które miały wpływ na ewolucję człowieka ocenia rolę struktur homologicznych i analogicznych jako dowodów ewolucji, opisuje przebieg ewolucji człowieka, porównuje różne formy człowiekowatych Dział: Ekologia wyjaśnia czym jest ekologia, podaje pojęcie populacji i gatunku, wymienia cechy populacji, wymienia zależności międzygatunkowe, wymienia przykłady ekosystemów, wie czym jest obieg materii i przebieg energii, wymienia czynniki wpływające na stan ekosystemów, definiuje cechy populacji, podaje przykłady rozmieszczenia organizmów, wyjaśnia i charakteryzuje zależności pozytywne i negatywne między populacjami, określa znaczenia roślinożerców w przyrodzie, omawia adaptacje roślinożerców do zjadania pokarmu roślinnego, wskazuje w terenie biotop i biocenozę wybranego ekosystemu wyjaśnia, na czym polega równowaga dynamiczna ekosystemu, wskazuje w terenie miejsce zachodzenia sukcesji wtórnej wymienia przykłady gatunków żyjących w poszczególnych piętrach lasu, wyjaśnia przyczyny istnienia łańcuchów pokarmowych wskazuje różnice między producentami,a konsumentami rysuje

17 schemat prostej sieci pokarmowej, omawia na podstawie ilustracji piramidę ekologiczną, wykazuje, że materia krąży w ekosystemie, wykazuje, że energia przepływa przez ekosystem, wskazuje nekrofagi jako organizmy przyczyniające się do krążenia materii, wymienia przykłady działalności człowieka przyczyniającej się do spadku różnorodności biologicznej omawia różnice między ekologią a ochroną przyrody i ochroną środowiska określa wpływ migracji na zagęszczenie i liczebność populacji, wyjaśnia, jaki jest związek wędrówek zwierząt z porami roku, opisuje wpływ hierarchii panującej w stadzie na życie poszczególnych jego członków, odczytuje dane z piramid wieku, charakteryzuje ujemne zależności wewnątrzgatunkowe, porównuje konkurencję wewnątrzgatunkową z konkurencją międzygatunkową, wyjaśnia, w jaki sposób rośliny i roślinożercy wzajemnie regulują swoją liczebność, charakteryzuje sposoby obrony roślin przed zjadaniem, opisuje sposoby obrony organizmów przed drapieżnikami, określa rolę drapieżników w przyrodzie jako regulatorów liczebności ofiar, omawia przystosowania roślin drapieżnych do zdobywania pokarmu, charakteryzuje przystosowania organizmów do pasożytniczego trybu życia, analizuje zależności między biotopem a biocenozą, omawia różnice między ekosystemami naturalnymi a sztucznymi, charakteryzuje przebieg sukcesji pierwotnej i wtórnej, analizuje przykłady powiązań pokarmowych we wskazanym ekosystemie, charakteryzuje role poszczególnych ogniw łańcucha pokarmowego porównuje liczbę organizmów w sieci zależności pokarmowych w ekosystemie naturalnym i sztucznym, interpretuje zależności między poziomem pokarmowym a biomasą i liczebnością populacji, wskazuje działalność człowieka jako przyczynę spadku różnorodności biologicznej, wykazuje zależność między cechami środowiska a występującymi w nim organizmami, przewiduje losy populacji na podstawie jej struktury wiekowej, uzasadnia, że konkurencja jest czynnikiem doboru naturalnego, ocenia znaczenie bakterii azotowych występujących w glebie, wyjaśnia znaczenie wiedzy o mikoryzie dla grzybiarzy, omawia czynniki, które zakłócają równowagę ekosystemu,, planuje i wykonuje model łańcucha lub sieci pokarmowej, przewiduje skutki, jakie dla ekosystemu miałoby wyginięcie określonego ogniwa we wskazanym łańcuchu pokarmowym. Dział: Człowiek i środowisko. wymienia czynniki, które wpływają na zanieczyszczenia atmosfery, wód i gleb, rozpoznaje surowce wtórnych, wymienia sposoby unieszkodliwiania odpadów, przyporządkowuje odpady do odpowiednich pojemników przeznaczonych do segregacji wymienia i opisuje zanieczyszczenia powietrza, charakteryzuje dziurę ozonową, efekt cieplarniany, podaje rodzaje smogu, wymienia choroby związane z zanieczyszczeniami powietrza, omawia wpływ kwaśnych opadów na środowisko, podaje metody i sposoby oczyszczania wód, wyjaśnia, dlaczego próchnica jest ważnym elementem gleby, omawia metody rekultywacji gleby, wyjaśnia pojęcie

18 recykling, analizuje problem dzikich wysypisk wskazuje działalność człowieka jako przyczynę spadku różnorodności biologicznej, charakteryzuje poziomy różnorodności biologicznej, klasyfikuje zanieczyszczenia atmosfery na naturalne i powstałe w wyniku działalności ludzi, określa sposób wykorzystania wody w zależności od klasy jej czystości, uzasadnia, że gleba ma duże znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania ekosystemu, charakteryzuje proces powstawania próchnicy, ocenia znaczenie wykorzystywania surowców wtórnych. dowodzi związku rozwoju gospodarki na świecie z globalnym ociepleniem, przewiduje skutki globalnego ocieplenia, wykazuje związek między zanieczyszczeniem powietrza a zanieczyszczeniem wód gruntowych, dowodzi, że wypalanie łąk i pól jest szkodliwe dla gleby.

Uczenie się biologii wymaga dobrej organizacji pracy Sposoby odżywiania się organizmów

Uczenie się biologii wymaga dobrej organizacji pracy Sposoby odżywiania się organizmów Temat Uczenie się biologii wymaga dobrej organizacji pracy Sposoby odżywiania się Sposoby oddychania Sposoby rozmnażania się Bakterie a wirusy Protisty Glony przedstawiciele trzech królestw Wymagania na

Bardziej szczegółowo

Uczeń: wiedzy biologicznej nauki wymienia cechy organizmów żywych. podaje funkcje poszczególnych organelli. wyjaśnia, czym zajmuje się systematyka

Uczeń: wiedzy biologicznej nauki wymienia cechy organizmów żywych. podaje funkcje poszczególnych organelli. wyjaśnia, czym zajmuje się systematyka Dział programu I. Biologia nauka o życiu Temat 1. Biologia jako nauka Poziom wymagań Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: określa przedmiot źródła

Bardziej szczegółowo

I. Genetyka. Dział programu Lp. Temat konieczny podstawowy rozszerzający

I. Genetyka. Dział programu Lp. Temat konieczny podstawowy rozszerzający I. Genetyka 1. Czym jest genetyka? wymienia cechy gatunkowe i indywidualne podanych organizmów wyjaśnia, że jego podobieństwo do rodziców jest wynikiem dziedziczenia cech definiuje pojęcia genetyka oraz

Bardziej szczegółowo

Dział programu I. Biologia nauka o życiu

Dział programu I. Biologia nauka o życiu Dział programu I. Biologia nauka o życiu Temat 1. Biologia jako nauka konieczny podstawowy rozszerzający Uczeń: potrafi korzystać z poszczególnych źródeł wiedzy rozróżnia próbę kontrolną i badawczą Uczeń:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum Dział programu: I. Biologia nauka o życiu II. Jedność i różnorodność organizmów Poziom wymagań podstawowy (oceny dopuszczający i dostateczny) ponadpodstawowy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum Dział programu I. Biologia nauka o życiu II. Jedność i różnorodność Poziom wymagań dopuszczający dostateczny dobry Bardzo dobry potrafi korzystać z

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYMAGANIA EDUKACYJNE na poszczególne oceny śródroczne i roczne Z BIOLOGII W KLASIE I GIMNAZJUM Program nauczania biologii w gimnazjum PULS ŻYCIA autor: Anna Zdziennicka Program realizowany przy pomocy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia I. Biologia nauka o życiu Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Dział Temat Poziom wymagań dopuszczający Poziom wymagań dostateczny Poziom

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE BIOLOGIA, KLASA I

WYMAGANIA EDUKACYJNE BIOLOGIA, KLASA I 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE BIOLOGIA, KLASA I Rozdział I. Biologia nauka o życiu II. Jedność i różnorodność konieczny (stopień dopuszczający) określa przedmiot badań biologii jako nauki podaje przykłady dziedzin

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział programu I. Biologia nauka o życiu Poziom wymagań dopuszczający

Bardziej szczegółowo

Wiadomości i umiejętności ucznia na poszczególne stopnie szkolne.

Wiadomości i umiejętności ucznia na poszczególne stopnie szkolne. WYMAGANIA EDUKACYJNE - BIOLOGIA - KLASA PIERWSZA DZIAŁY : I. BIOLOGIA NAUKA O ŻYCIU II. JEDNOŚĆ I ROŻNORODNOŚĆ ORGANIZMÓW III.BAKTERIE A WIRUSY. ORGANIZMY BEZTKANKOWE Wiadomości i umiejętności ucznia na

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział programu I. Biologia nauka o życiu Temat 1. Biologia jako nauka Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Bardziej szczegółowo

Uczeń: z poszczególnych źródeł dziedziny biologii. stopniowego podaje przykłady dziedzin wiedzy biologii. biologicznej podczas życia biologicznej

Uczeń: z poszczególnych źródeł dziedziny biologii. stopniowego podaje przykłady dziedzin wiedzy biologii. biologicznej podczas życia biologicznej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum podręcznik Puls życia 1 oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej ( rok szkolny 2016/2017 ) Dział programu I.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE GIMNAZJUM NR 2 W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z BIOLOGII w klasie I gimnazjum str. 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE

Bardziej szczegółowo

BIOLOGIA - wymagania edukacyjne dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia

BIOLOGIA - wymagania edukacyjne dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia BIOLOGIA - wymagania edukacyjne dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Nauczycielki: B Cholewczuk, M. Ostrowska Dział programu Temat Ocena dopuszczająca Poziom wymagań

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na daną ocenę - biologii klasa I gimnazjum

Wymagania edukacyjne na daną ocenę - biologii klasa I gimnazjum Wymagania edukacyjne na daną ocenę - biologii klasa I gimnazjum Dział programu I. Biologia nauka o życiu Temat 1. Biologia jako nauka Poziom wymagań dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry Uczeń:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii - Puls życia

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii - Puls życia Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii - Puls życia Dział programu I. Biologia nauka o życiu Temat Biologia jako nauka Poziom wymagań konieczny podstawowy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii w klasie 1 Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający Uczeń:

Wymagania edukacyjne z biologii w klasie 1 Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający Uczeń: Dział programu I. Biologia nauka o życiu Temat 1. Biologia jako nauka Wymagania edukacyjne z biologii w klasie 1 Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający Uczeń: Uczeń: potrafi korzystać

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum Dział programu I. Biologia nauka o życiu Temat 1. Biologia jako nauka Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający Uczeń: Uczeń:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum Dział programu I. Biologia nauka o życiu Temat 1. Biologia jako nauka Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum 2011/2012 Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający Uczeń:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Dział programu I. Biologia nauka o życiu Temat 1. Biologia jako nauka Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Poziom wymagań konieczny podstawowy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Dział programu I. Biologia nauka o życiu Temat 1. Biologia jako nauka Poziom wymagań konieczny podstawowy

Bardziej szczegółowo

Biologia nauka o życiu

Biologia nauka o życiu Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej w Publicznym Gimnazjum Nr2 w Zespole Szkół w Rudkach dopuszczający dostateczny

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum Dział programu I. Biologia nauka o życiu Temat 1. Biologia jako nauka Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum Poziom wymagań ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia I. Biologia nauka o życiu Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls Dział Temat 1. Biologia jako nauka Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający

Bardziej szczegółowo

2. Plan wynikowy klasa druga

2. Plan wynikowy klasa druga Plan wynikowy klasa druga budowa i funkcjonowanie ciała człowieka ział programu Materiał kształcenia L.g. Wymagania podstawowe Uczeń: Kat. Wymagania ponadpodstawowe Uczeń: Kat. Pozycja systematyczna 3

Bardziej szczegółowo

Uczeń: potrafi korzystać

Uczeń: potrafi korzystać Dział programu I. Biologia nauka o życiu Temat 1. Biologia jako nauka Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Mgr Lucyna Pięta Poziom wymagań

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział programu I. Biologia nauka o życiu Temat 1. Biologia jako nauka Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Bardziej szczegółowo

I semestr. Podstawowy (dostateczny) potrafi korzystać z poszczególnych źródeł wiedzy rozróżnia próbę kontrolną i badawczą

I semestr. Podstawowy (dostateczny) potrafi korzystać z poszczególnych źródeł wiedzy rozróżnia próbę kontrolną i badawczą BIOLOGIA klasa I 1 I semestr Dział programu I. Biologia nauka o życiu Temat 1. Zapoznanie z programem nauczania, wymaganiami edukacyjnymi oraz zasadami BHP na lekcjach biologii. 2. Biologia jako nauka

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Dział programu I. Biologia nauka o życiu Temat 1. Biologia jako nauka Konieczny (stopień dopuszczający)

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum Dział programu I. Biologia nauka o życiu Temat 1. Biologia jako nauka Poziom wymagań Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Temat konieczny( 2) podstawowy (3) rozszerzający(4) Opracowała mgr Agnieszka Para dopełniający(5)

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA OCEN ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA OCEN ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA OCEN ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH BIOLOGIA KL. II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia I PÓŁROCZE Ocena niedostateczna - jest z reguły nieobecny

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział programu I. Biologia nauka o życiu Temat 1. Biologia jako nauka Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls autorstwa Anny Zdziennickiej Poziom

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Anny Zdziennickiej Dział programu I. Biologia nauka o życiu Temat 1. Biologia jako nauka 2. Komórkowa

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział programu I. Biologia nauka o życiu Temat 1. Biologia jako nauka Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział programu I. Biologia nauka o życiu Temat 1. Biologia jako nauka Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział programu I. Biologia nauka o życiu Temat 1. Biologia jako nauka

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls autorstwa Anny Zdziennickiej Dział programu I. Biologia nauka o życiu Poziom wymagań konieczny podstawowy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej I. Biologia nauka o życiu Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział Temat Poziom wymagań dopuszczający Poziom

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny Uczeń:

Wymagania na poszczególne oceny Uczeń: Biologia-klasa I Temat Wymagania na poszczególne oceny Uczeń: Witaj w świecie biologii określa przedmiot badań biologii jako nauki, podaje przykłady dziedzin biologii, wymienia cechy organizmów żywych

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU I KRYTERIA OCENIANIA BIOLOGIA KLASA I GIMNAZJUM

ROZKŁAD MATERIAŁU I KRYTERIA OCENIANIA BIOLOGIA KLASA I GIMNAZJUM ROZKŁAD MATERIAŁU I KRYTERIA OCENIANIA BIOLOGIA KLASA I GIMNAZJUM oparty na Programie nauczania biologii w gimnazjum Puls życia Anna Zdziennicka Dziiał programu Lp Temat Wymagania Konieczne Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej I. Genetyka Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej 1. Zapoznanie z PSO, zasadami BHP na lekcjach biologii.czym

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział programu I. Biologia nauka o życiu Temat 1. Biologia jako nauka

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział programu I. Biologia nauka o życiu Temat 1. Biologia jako nauka

Bardziej szczegółowo

Uczeń: Uczeń: potrafi korzystać. i badawczą. podaje funkcje poszczególnych organelli posługuje się mikroskopem wykonuje proste preparaty mikroskopowe

Uczeń: Uczeń: potrafi korzystać. i badawczą. podaje funkcje poszczególnych organelli posługuje się mikroskopem wykonuje proste preparaty mikroskopowe Wymagania edukacyjne oraz kryteria oceniania z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział programu I. Biologia nauka o życiu Temat

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział programu I. Biologia nauka o życiu Temat 1. Biologia jako nauka

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne śródroczne z biologii dla klasy I gimnazjum

Wymagania edukacyjne śródroczne z biologii dla klasy I gimnazjum Wymagania edukacyjne śródroczne z biologii dla klasy I gimnazjum Dział programu I. Biologia nauka o życiu Temat 1. Biologia jako nauka Poziom wymagań Konieczny-dopuszczający Podstawowy-dostateczny Rozszerzający-

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii - Puls życia

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii - Puls życia Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii - Puls życia Dział Poziom wymagań I. Świat Porównanie bez i określa pokrycie ciała bez i podaje nazwy elementów

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział programu I. Biologia nauka o życiu Temat 1. Biologia jako nauka Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Bardziej szczegółowo

Uczeń: potrafi korzystać. wiedzy. i badawczą. podaje funkcje poszczególnych organelli posługuje się mikroskopem wykonuje proste preparaty mikroskopowe

Uczeń: potrafi korzystać. wiedzy. i badawczą. podaje funkcje poszczególnych organelli posługuje się mikroskopem wykonuje proste preparaty mikroskopowe Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy pierwszej. Uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, jeżeli nie spełnił wymagań na ocenę dopuszczającą, opuszczał dużą liczbę godzin lekcyjnych, nie nadrabiał zaległości.

Bardziej szczegółowo

POWTÓRZENIE TREŚCI NAUCZANIA Z BIOLOGII KLASY III ROZPISKA POWTÓRZEŃ ROK 2007/2008 Klasa I Treści programowe Dział powtórzeniowy Przewidziana data

POWTÓRZENIE TREŚCI NAUCZANIA Z BIOLOGII KLASY III ROZPISKA POWTÓRZEŃ ROK 2007/2008 Klasa I Treści programowe Dział powtórzeniowy Przewidziana data POWTÓRZENIE TREŚCI NAUCZANIA Z BIOLOGII KLASY III ROZPISKA POWTÓRZEŃ ROK 2007/2008 Klasa I Treści programowe Dział powtórzeniowy Przewidziana data 1. Struktura organizmu i funkcje, jakim ona służy ( komórki,

Bardziej szczegółowo

Wymagania z biologii nauczanej dwujęzycznie dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia

Wymagania z biologii nauczanej dwujęzycznie dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Wymagania z biologii nauczanej dwujęzycznie dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Wymagania w zakresie opanowania materiału w języku angielskim zakładają znajomość podstawowego

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klas I Gimnazjum Gminy Liw im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Węgrowie

Wymagania edukacyjne z biologii dla klas I Gimnazjum Gminy Liw im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Węgrowie Wymagania edukacyjne z biologii dla klas I Gimnazjum Gminy Liw im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Węgrowie Dział programu I. Biologia nauka o życiu Temat 1. Biologia jako nauka konieczny (stopień dopuszczający)

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne z biologii w klasie I.

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne z biologii w klasie I. Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne z biologii w klasie I. Stopień dopuszczający: określa przedmiot badań biologii jako nauki. podaje przykłady dziedzin biologii, wymienia źródła wiedzy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia w roku szkolnym 2016/17

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia w roku szkolnym 2016/17 Barbara Kuska, Beata Jaronik Gimnazjum im. Jana Matejki w Zabierzowie Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia w roku szkolnym 2016/17 Dział

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum Dział progra mu I. Genetyka Lp. Temat Ocenę dopuszczającą otrzymuje 1. Czym jest genetyka? wymienia cechy gatunkowe i indywidualne podanych organizmów

Bardziej szczegółowo

Uczeń: wiedzy. rozróżnia próbę. podaje funkcje poszczególnych organelli. posługuje się. mikroskopem wykonuje proste preparaty mikroskopowe

Uczeń: wiedzy. rozróżnia próbę. podaje funkcje poszczególnych organelli. posługuje się. mikroskopem wykonuje proste preparaty mikroskopowe Dział programu I. Biologia nauka o życiu Temat 1. Biologia jako nauka Poziom wymagań Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: określa przedmiot potrafi

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla klasy II gimnazjum

Wymagania edukacyjne dla klasy II gimnazjum Ocena dopuszczająca 1 wyjaśnia, czym jest tkanka wymienia podstawowe rodzaje tkanek zwierzęcych wyjaśnia, co to są gąbki podaje miejsca występowania gąbek i parzydełkowców gąbek i parzydełkowców płazińców

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne w klasie I (nowa podstawa programowa)

Szczegółowe wymagania edukacyjne w klasie I (nowa podstawa programowa) Szczegółowe wymagania edukacyjne w klasie I (nowa podstawa programowa) PRZEDMIOT: BIOLOGIA OCENA: WYMAGANIA ŚRÓDROCZNE WYMAGANIA KOŃCOWOROCZNE Niedostateczny Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który

Bardziej szczegółowo

Wynikowy plan nauczania z biologii dla klasy I gimnazjum

Wynikowy plan nauczania z biologii dla klasy I gimnazjum Wynikowy plan nauczania z biologii dla klasy I gimnazjum Dział programu Numer i temat lekcji Wymagania podstawowe uczeń poprawnie: Wymagania ponadpodstawowe uczeń poprawnie: I. Biologia nauka o życiu 1-2

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II D i E gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II D i E gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II D i E gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Stopień celujący może otrzymać uczeń, który opanował treści dopełniające.

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z biologii dla klasy 2 Gimnazjum w Borui Kościelnej. Opracowała: Arleta Kucz. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

Kryteria oceniania z biologii dla klasy 2 Gimnazjum w Borui Kościelnej. Opracowała: Arleta Kucz. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: Kryteria oceniania z biologii dla klasy 2 Gimnazjum w Borui Kościelnej Opracowała: Arleta Kucz Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: nie opanował wiadomości i umiejętności określanych w podstawie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne/ plan wynikowy z biologii dla klasy II gimnazjum Puls Życia (1godz./tyg. )

Wymagania edukacyjne/ plan wynikowy z biologii dla klasy II gimnazjum Puls Życia (1godz./tyg. ) II. Jedność i różnorodność I. Biologia nauka o życiu Dział Temat 1.Biologia jako nauka (III.4, V.1) Wymagania edukacyjne/ plan wynikowy z biologii dla klasy II gimnazjum Puls Życia (1godz./tyg. ) wymagania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 2 gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 2 gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 2 gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Opracowała: Arleta Kucz Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II A,B,C gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II A,B,C gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II A,B,C gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Stopień celujący może otrzymać uczeń, który opanował treści dopełniające.

Bardziej szczegółowo

I. BIOLOGIA NAUKA O ŻYCIU Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący - wymienia czynniki. - podaje przykłady niezbędne do życia

I. BIOLOGIA NAUKA O ŻYCIU Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący - wymienia czynniki. - podaje przykłady niezbędne do życia BIOLOGIA KLASA I I PÓŁROCZE I. BIOLOGIA NAUKA O ŻYCIU Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący - wymienia czynniki niezbędne do życia zastosowania w życiu - przedstawia etapy wiedzy biologicznej

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Dział programu I. Biologia nauka o życiu Temat 1. Biologia jako nauka Poziom wymagań konieczny podstawowy

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z biologii dla klasy 2a, 2b Gimnazjum w Borui Kościelnej Rok szkolny: 2015/2016 Opracowała: Arleta Kucz, Krystyna Milkowska

Kryteria oceniania z biologii dla klasy 2a, 2b Gimnazjum w Borui Kościelnej Rok szkolny: 2015/2016 Opracowała: Arleta Kucz, Krystyna Milkowska Kryteria oceniania z biologii dla klasy 2a, 2b Gimnazjum w Borui Kościelnej Rok szkolny: 2015/2016 Opracowała: Arleta Kucz, Krystyna Milkowska Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: nie opanował

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE GIMNAZJUM NR 2 W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z BIOLOGII w klasie III gimnazjum str. 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls ż ycia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls ż ycia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls ż ycia autorstwa Anny Zdziennickiej w Publicznym Gimnazjum Nr2 w Zespole Szkół w Rudkach dopuszczający

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum Dział programu: Genetyka ( oceny dopuszczająca, dostateczna) ponad (oceny dobra, bardzo dobra, celująca) wymienia cechy gatunkowe i indywidualne

Bardziej szczegółowo

Wymagania z biologii na poszczególne oceny szkolne w klasie I na podstawie Puls życia 2. dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry

Wymagania z biologii na poszczególne oceny szkolne w klasie I na podstawie Puls życia 2. dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry Wymagania z biologii na poszczególne oceny szkolne w klasie I na podstawie Puls życia 2 Dział programu dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry Organizm człowieka. Skóra powłoka organizmu wymienia

Bardziej szczegółowo

Wymagania z biologii na poszczególne oceny szkolne w klasie I na podstawie Puls życia 1. dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry

Wymagania z biologii na poszczególne oceny szkolne w klasie I na podstawie Puls życia 1. dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry Wymagania z biologii na poszczególne oceny szkolne w klasie I na podstawie Puls życia 1 Dział programu Biologia nauka o życiu dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry określa przedmiot badań biologii

Bardziej szczegółowo

BIOLOGIA - wymagania edukacyjne dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia

BIOLOGIA - wymagania edukacyjne dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia BIOLOGIA - wymagania edukacyjne dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Nauczycielki: B Cholewczuk, M. Ostrowska Poziom wymagań Dział programu Temat Ocena dopuszczająca

Bardziej szczegółowo

21. Jakie znamy choroby aparatu ruchu, jak z nimi walczyć i zapobiegać?

21. Jakie znamy choroby aparatu ruchu, jak z nimi walczyć i zapobiegać? Biologia tematy lekcji klasa 2 1. Poznajemy budowę oraz znaczenie tkanek zwierzęcych. 2. Jakie cechy charakterystyczne posiadają gąbki i parzydełkowce? 3. Skąd wywodzi się nazwa płazińce i nicienie? 4.

Bardziej szczegółowo

konieczny podstawowy rozszerzający

konieczny podstawowy rozszerzający II. Aparat ruchu I. Organizm. Skóra powłoka organizmu Dział Lp. Temat 1. Organizm jako funkcjonalna całość konieczny podstawowy rozszerzający Uczeń: wymienia dziedziny biologii zajmujące się budową i funkcjonowaniem

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne śródroczne z biologii dla klasy III gimnazjum

Wymagania edukacyjne śródroczne z biologii dla klasy III gimnazjum I. Genetyka Wymagania edukacyjne śródroczne z biologii dla klasy III gimnazjum 1. Czym jest genetyka? wymienia cechy gatunkowe i indywidualne podanych organizmów wyjaśnia, że jego podobieństwo do rodziców

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla kl. III Gimnazjum Rok szkolny 2015/2016

Wymagania edukacyjne z biologii dla kl. III Gimnazjum Rok szkolny 2015/2016 Wymagania edukacyjne z biologii dla kl. III Gimnazjum Rok szkolny 2015/2016 Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe dopuszczający (K) dostateczny (P) dobry (R) bardzo dobry (D) Celujący (W) GENETYKA

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II Ocena niedostateczna: uczeń nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności na ocenę dopuszczającą nie skorzystał z możliwości poprawy ocen niedostatecznych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział Lp. Temat V. Układ krążenia 2. Budowa i funkcje krwi podaje nazwy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum. Poziom wymagań

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum. Poziom wymagań I. Genetyka Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum dopuszczają cy wymienia cechy gatunkowe i indywidualne podanych organizmów wyjaśnia, że jego podobieństwo do rodziców jest wynikiem dziedziczenia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum Dział programu Materiał nauczania Wymagania podstawowe uczeń poprawnie: Wymagania ponadpodstawowe uczeń poprawnie: I. Biologia nauka o życiu Biologia

Bardziej szczegółowo

Wymagania niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z biologii w klasie 1:

Wymagania niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z biologii w klasie 1: Wymagania niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z biologii w klasie 1: Biologia nauka o życiu podaje przykłady dziedzin biologii, wymienia źródła wiedzy biologicznej

Bardziej szczegółowo

omawia funkcje elementów układu oddechowego opisuje rolę nagłośni

omawia funkcje elementów układu oddechowego opisuje rolę nagłośni Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II a, II b, II c. gimnazjum. 1. Budowa i rola układu oddechowego wymienia odcinki układu oddechowego definiuje płuca jako miejsce wymiany gazowej omawia funkcje

Bardziej szczegółowo

Biologia. Klasa VII. Prywatna Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Z. I J. Moraczewskich w Sulejówku

Biologia. Klasa VII. Prywatna Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Z. I J. Moraczewskich w Sulejówku Biologia 2017 Klasa VII Dział I : HIERARCHICZNA BUDOWA ORGANIZMU CZŁOWIEKA, SKÓRA, UKŁAD RUCHU 1. Organizm człowieka jako zintegrowana całość 2. Budowa i funkcje skóry 3. Choroby skóry oraz zasady ich

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia I. Genetyka Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia 1. Czym jest genetyka? wymienia cechy gatunkowe i indywidualne podanych organizmów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z BIOLOGII 2015/2016 Wymagania edukacyjne dla klasy 1 gimnazjum

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z BIOLOGII 2015/2016 Wymagania edukacyjne dla klasy 1 gimnazjum PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z BIOLOGII 2015/2016 Wymagania edukacyjne dla klasy 1 gimnazjum Dział programu I. Biologia nauka o życiu Temat 1. Biologia jako nauka Wymagania na poszczególne oceny ocena

Bardziej szczegółowo

Podstawowy Ocena: dostateczny. Uczeń: potrafi korzystać z poszczególnych źródeł wiedzy podaje przykłady dziedzin biologii

Podstawowy Ocena: dostateczny. Uczeń: potrafi korzystać z poszczególnych źródeł wiedzy podaje przykłady dziedzin biologii Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I a i I b Gimnazjum w Mogilanach oparte na programie nauczania biologii Puls życia I Nowa Era z uwzględnieniem podstawy programowej Nauczyciel biologii: Barbara

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE GIMNAZJUM NR 2 W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z BIOLOGII w klasie II gimnazjum str. 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE

Bardziej szczegółowo

Dział programowy: GENETYKA 1. Czym jest genetyka 2. DNA- nośnik informacji genetycznej

Dział programowy: GENETYKA 1. Czym jest genetyka 2. DNA- nośnik informacji genetycznej Wymagania programowe z biologii dla uczniów klas III gimnazjum do nowej podstawy programowej opracowany wg podręcznika Puls życia 3 nr dopuszczenia 58/3/2010 Opracowała Alina Krawiec Dział programowy:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej 1. Czym jest genetyka? wymienia cechy gatunkowe i indywidualne podanych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia programu Lp. Temat dopuszczającacy dostateczny dobry bardzo dobry 1. Czym jest genetyka? wymienia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klas II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia

Wymagania edukacyjne z biologii dla klas II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Gimnazjum im. Jana Matejki w Zabierzowie Wymagania edukacyjne z biologii dla klas II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Temat Dział Podręcznik Puls Życia część 1 VI. Świat kręgowców

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej I. Genetyka Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej 1. Czym jest genetyka? wymienia cechy gatunkowe i indywidualne

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Genetyka 1. 2. 3. 4. Czym jest genetyka? Nośnik informacji DNA Przekazywanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej 1. I. Genetyka Czym jest genetyka? wymienia cechy gatunkowe i indywidualne

Bardziej szczegółowo

- Potrafi korzystać z poszczególnych źródeł wiedzy. - Podaje funkcje poszczególnych organelli - Wykonuje proste preparaty mikroskopowe

- Potrafi korzystać z poszczególnych źródeł wiedzy. - Podaje funkcje poszczególnych organelli - Wykonuje proste preparaty mikroskopowe Dział programu WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY I BIOLOGIA semestr 1 Lp. Temat Poziom wymagań na ocenę dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry 1. To jest biologia. Uczeń: - Określa przedmiot badań biologii

Bardziej szczegółowo

Klasa 3 Dział programowy : Genetyka kl.iii

Klasa 3 Dział programowy : Genetyka kl.iii Klasa 3 Dział programowy : Genetyka kl.iii dopuszczającą (K) Wymagania podstawowe na ocenę: dostateczną (P) 1 Czym jest genetyka? wymienia cechy gatunkowe i indywidualne podanych wyjaśnia, że jego podobieństwodo

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia. Poziom wymagań

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia. Poziom wymagań I. Genetyka Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Dzi ał progra mu Lp. 1. 2. Temat Czym jest genetyka? Nośnik informacji j DNA konieczne

Bardziej szczegółowo