Przedmiotowy system oceniania z biologii zasady ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przedmiotowy system oceniania z biologii zasady ogólne"

Transkrypt

1 Przedmiotowy system oceniania z biologii zasady ogólne Ocenianie wiadomości i umiejętności Oceniane są: a) wiadomości przedmiotowe: zgodne z programem nauczania i kryteriami wynikającymi z podstawy programowej b)umiejętności przedmiotowe: planowanie prostych eksperymentów analizowanie i interpretowanie wyników obserwacji i eksperymentów gromadzenie danych dostrzeganie związków przyczynowo skutkowych porównywanie i wnioskowanie wykonywanie prostych wykresów, diagramów i ich interpretowanie korzystanie z różnych źródeł wiedzy c) umiejętności ponadprzedmiotowe praca w grupie dyskusje aktywność na lekcji odpowiedzialność za podjęte zadania kreatywność Formy i zasady oceniania: Na lekcjach biologii przyjmuje się punktowy system oceniania, który sprzyja większej aktywności ucznia i przyczynia się do szybszego robienia postępów. Zawsze może on wyliczyć, ile punktów brakuje mu do konkretnej oceny i w różny sposób zdobyć brakujące punkty. Zasady ustalania ocen bieżących i klasyfikacyjnych 1. Oceny bieżące i śródroczne ustala się według skali punktowej przedstawionej poniżej w tabeli. 2. O ocenie śródrocznej decyduje suma punktów uzyskanych w ciągu danego semestru ze wszystkich form pracy podlegających ocenianiu. 3. W przypadku kilku ocen za daną formę pracy, do wyliczeń wstawia się średnią arytmetyczną uzyskanych punktów. 4. W przypadku braku oceny za określoną formę pracy, uczeń ma prawo do uzyskania takiej oceny w dodatkowym terminie określonym przez nauczyciela. 5. W trakcie zajęć lekcyjnych wiedza i umiejętności ucznia oraz jego zaangażowanie oceniane są w różnorodny sposób dając każdemu możliwość zaprezentowania się w najlepszym świetle

2 6. Za aktywność na lekcji uczeń może uzyskać każdorazowo +, zdobycie trzech plusów to jeden punkt dodatni, dopisywany do sumy punktów jeden raz na koniec półrocza (roku szkolnego). 7. Za brak zadania domowego, niewywiązanie się z powierzonego zadania, brak zeszytu ćwiczeń lub zeszytu przedmiotowego uczeń każdorazowo otrzymuje uzyskanie trzech minusów skutkuje otrzymaniem jednego punktu ujemnego doliczanego do sumy punktów jeden raz na koniec półrocza (roku szkolnego). Oceny cząstkowe w postaci punktów przyznawane są za: Forma pracy /rodzaj aktywności / Testy/ całogodzinne sprawdziany pisemne/ Krótkie sprawdziany pisemne Odpowiedź ustna Umiejętności /w tym: ćwiczenia praktyczne, referaty, zadania domowe zadania w formie on line, kartkówki on-line, sprawdziany on-line/ Co podlega ocenianiu? Samodzielność, umiejętność wykorzystywania różnych źródeł wiedzy, umiejętność łączenia różnych wiadomości i umiejętności Poziom opanowania wiadomości z danego zagadnienia/partii materiału/, obejmujący wyrywkowe sprawdzenie wiadomości do 3 lekcji wstecz Stopień opanowania wiadomości z danego poziomu wymagań, umiejętność uzasadniania, budowania wypowiedzi, argumentowania Stopień trudności zadań i samodzielność ich wykonania, umiejętność wykorzystania w pracach zdobytej wiedzy oraz sprawności manualnych, umiejętność dokonywania analizy i syntezy, umiejętność korzystania z różnych źródeł wiedzy, a w tym z Internetu Maksymalna punktacja lub 5+5 / o sposobie wykorzystania tej formy pracy i sposobie przydziału punktów decyduje nauczyciel przedmiotu/ Suma punktów 50 Dodatkowe formy działania Aktywność przedmiotowa ucznia, systematyczność w pracy, przygotowanie do zajęć, udział w kole zainteresowań, sukcesy w konkursach, sposób prowadzenia zeszytu, inna aktywność przedmiotowa ucznia Maksymalnie 5 punktów 1. Suma punktów za poszczególne formy pracy /rodzaje aktywności/ przeliczana jest dwa razy w ciągu roku/ na koniec I i II semestru/ na oceny szkolne, według następujących zasad: o 52 punkty i powyżej ocena celująca o punkty ocena bardzo dobra o punkty ocena dobra 2

3 o punkty ocena dostateczna o punktów ocena dopuszczająca o 12 0 punktów ocena niedostateczna 2. Zasady poprawiania sprawdzianów pisemnych opracowane są w WSO. 3. Prezentacja wyników uczniów w kartach osiągnięć uzupełnianych przez wychowawcę i przedstawianych rodzicom w czasie wywiadówek śródrocznych. 4. Niżej przedstawione wymagania programowe stanowią postawę wystawienia stopni szkolnych z biologii. 5. Wymagania mają charakter kumulatywny. Oznacza to, że wymagania na stopień niższy mieszczą się w wymaganiach na stopień wyższy, a wymagania na stopień wyższy stanowią rozszerzenie wymagań na stopień niższy. 6. Na ocenę celującą obowiązują treści wykraczające poza program nauczania, będące efektem samodzielnej pracy ucznia, zależne od jego zainteresowań i umiejętnie przez niego wykorzystywane. Uczeń biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami, proponując nietypowe rozwiązania zadań. PAKIET I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA do cyklu Ciekawa biologia Realizowany w klasach 1,2 i 3 Gimnazjum Publicznego w Cięcinie Nr i temat lekcji Wymagania podstawowe Uczeń: Wymagania ponadpodstawowe Uczeń: ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra Dział I Powitanie biologii 1. Historia i współcz esność biologii wymienia nazwy dziedzin biologii, podaje zakres badań pięciu dziedzin biologii. wskazuje ważne etapy w rozwoju biologii jako nauki. określa znaczenie najnowszych odkryć biologii i medycyny dla ludzkości. wskazuje zadania stojące przed biologią u progu XXI wieku. 3

4 określa podstawowe zasady wskazuje etapy planowania podaje znaczenie omawia, na samodzielnie 2. Źródła wiedzy biologicz nej prowadzenia doświadczeń, wskazuje kolejne etapy doświadczenia potwierdzającego np., że roślinom do życia niezbędne doświadczeń zgodnie z ustalonymi zasadami, proponuje proste doświadczenie sprawdzające podaną przez siebie hipotezę. podstawowych pojęć związanych z tworzeniem wiedzy biologicznej. wybranych przykładach, etapy planowania i prowadzenia doświadczeń. jest światło. 3. Obserwa cje organizm ów nazywa obiekty, które mogą być przedmiotem obserwacji, wskazuje przyrządy umożliwiające obserwację wybranych obiektów przyrodniczych. określa kolejne czynności podczas obserwacji z użyciem lupy, mikroskopu, binokularu. przedstawia zasady przygotowywania preparatu mikroskopowego. wskazuje możliwości barwienia preparatów mikroskopowych. 4. Klasyfika cja organizm ów wymienia charakterystyczne cechy danego gatunku. wyjaśnia znaczenie klasyfikacji. uzasadnia konieczność tworzenia naukowych nazw gatunkowych. prezentuje dokonania Karola Linneusza i Karola Darwina. 5. Oznaczan ie organizm ów rozpoznaje, za pomocą kluczy i atlasów, pięć organizmów roślinnych i zwierzęcych. podaje charakterystyczne cechy organizmów zaliczanych do jednego rodzaju, np. koniczyna, dąb lub pies. podaje zasady korzystania z atlasów i kluczy podczas oznaczania organizmów. określa znaczenie rozpoznawania i oznaczania organizmów. 4

5 6. Budowa komórek wyjaśnia, czym jest komórka, podaje przykłady komórek budujących organizmy. rozpoznaje na rysunkach i schematach oraz nazywa podstawowe struktury komórkowe. podaje funkcje podstawowych struktur komórkowych. wskazuje, na samodzielnie wykonanym rysunku, podstawowe struktury komórkowe. 7. Pięć królestw organizm ów wymienia nazwy królestw grupujących organizmy kuli ziemskiej. podaje charakterystyczne cechy organizmów zaliczanych do poszczególnych królestw. porównuje królestwa organizmów, uzasadnia przynależność danego organizmu do uzasadnia, że podział organizmów na królestwa jest przyjętą w danej chwili umową, która ulega zmianom. określonego królestwa Dział II Funkcjonowanie organizmów 8. Czynnośc i życiowe organizm ów wymienia czynności życiowe organizmów, wskazuje, że organizmy zbudowane są z komórek. definiuje odżywianie się, oddychanie i wydalanie, uzasadnia za pomocą trzech argumentów, że dany organizm wykazuje czynności życiowe. określa, na czym polega pobudliwość, uzasadnia za pomocą sześciu argumentów, że dany organizm wykazuje czynności wykazuje, że organizmy ewoluują. 9. Sposoby odżywian ia się organizm ów określa, czym jest odżywianie się, nazywa sposób odżywiania się wybranych przez siebie organizmów. wykazuje różnice między odżywianiem się samożywnym i cudzożywnym. życiowe. omawia przebieg procesu fotosyntezy. wskazuje różnorodność odżywiania się wśród organizmów cudzożywnych. 5

6 10. Sposoby oddychan ia organizm ów określa, czym jest oddychanie, nazywa sposób oddychania wybranych przez siebie organizmów. wskazuje przykłady organizmów oddychających w różny sposób, podaje przykłady wykorzystania energii w organizmie. wykazuje różnice w wymianie gazowej roślin i zwierząt. porównuje oddychanie tlenowe i beztlenowe. 11. Sposoby rozmnaża nia się organizm ów określa, czym jest rozmnażanie się, nazywa sposób rozmnażania się wybranych przez siebie organizmów. podaje przykłady rozmnażania się płciowego i bezpłciowego organizmów. uzasadnia, że rozmnażanie płciowe daje większą zmienność organizmów niż rozmnażanie bezpłciowe. uzasadnia wpływ rozmnażania płciowego na ewolucję organizmów. Dział III Od wirusów do glonów 12. Wirusy i priony wskazuje, że wirusy nie są zbudowane z komórek, wymienia choroby człowieka wywoływane przez wirusy. wymienia charakterystyczne cechy wirusów. uzasadnia nieskuteczność leczenia chorób wirusowych antybiotykami. podaje charakterystykę chorób prionowych. wskazuje środowiska życia określa rolę bakterii omawia czynności życiowe uzasadnia ważną rolę bakterii 13. Bakterie bakterii. w przyrodzie i życiu człowieka. bakterii. jako destruentów. 6

7 wymienia główne grupy wskazuje na schemacie opisuje cechy budowy charakteryzuje pierwotniaki organizmów zaliczanych do budowy np. pantofelka organizmów, na podstawie chorobotwórcze. królestwa protistów, i nazywa organelle, których zostały one zaliczone 14. Protisty rozpoznaje na ilustracjach i podaje nazwy przedstawicieli omawia funkcje wybranych organelli, do poszczególnych grup królestwa pierwotniaków, głównych grup pierwotniaków. wymienia nazwy wyjaśnia, co to są organelle. pierwotniaków chorobotwórczych. 15. Grzyby i porosty wymienia charakterystyczne cechy grzybów, określa, czym jest porost. wskazuje możliwość wykorzystania skali porostowej do oceny stopnia skażenia środowiska. omawia czynności życiowe grzybów. uzasadnia możliwości wykorzystania skali porostowej do określenia stopnia skażenia środowiska. wymienia organizmy podaje sposoby odżywiania omawia rolę grzybów nazywa różne formy 16. Rola grzybów w przyro dzie zaliczane do destruentów, podaje, przy użyciu atlasów i kluczy, przykłady grzybów jadalnych, trujących się grzybów, wskazuje rolę destruentów w przyrodzie. w rozkładzie materii organicznej, charakteryzuje grzyby jako pasożyty. współżycia grzybów z innymi organizmami i podaje stosowne przykłady. i niejadalnych. wymienia nazwy królestw, wskazuje różnice między omawia czynności życiowe uzasadnia przynależność 17. Glony do których są zaliczane glony, podaje znaczenie glonów w przyrodzie i życiu człowieka. glonem jednokomórkowym, kolonijnym i wielokomórkowym, podaje odpowiednie przykłady organizmów. glonów. glonów do różnych królestw. Dział IV Świat roślin 7

8 18. Najstarsz e rośliny lądowe podaje przykłady roślin zarodnikowych, określa znaczenie roślin zarodnikowych w przyrodzie. wykazuje zależność rozmnażania płciowego roślin zarodnikowych od obecności wody. opisuje charakterystyczne cechy roślin zarodnikowych. przedstawia rozmnażanie się roślin zarodnikowych, wskazuje cechy różniące mszaki, paprocie, skrzypy i widłaki. rozpoznaje pospolite rośliny wyjaśnia pojęcia: zalążek, przedstawia sposób opisuje powody nagozalążkowe za pomocą ziarno pyłku, łagiewka pyłkowa, rozmnażania się roślin rozmieszczenia roślin 19. Rośliny nagozaląż kowe atlasów i kluczy, wskazuje na mapie świata rozmieszczenie roślin nagonasiennych, opisuje rolę roślin nagonasiennych w gospodarce zarodek, nasiona, rośliny nasienne, wskazuje przystosowania kwiatów nagozalążkowych do wiatropylności i nasion do wiatrosiewności. nagozalążkowych, wskazuje na korzyści płynące z uniezależnienia rozmnażania płciowego roślin nagozalążkowych od obecności wody w środowisku. nagozalążkowych na kuli ziemskiej w strefach o surowym klimacie. człowieka. wskazuje części kwiatu określa rolę kwiatu w opisuje budowę kwiatu przedstawia i objaśnia 20.Roślin y okrytozal ążkowe. Cykl życiowy rośliny okrytozalążkowe, rozpoznaje i nazywa pospolite rośliny okrytozalążkowe przy użyciu atlasów i kluczy, wskazuje na podstawowe różnice w budowie kwiatów owado- i wiatropylnych. rozmnażaniu roślin okrytozalążkowych, wyjaśnia pojęcia i opisuje ich znaczenie: słupek, zalążnia, zalążek, woreczek pyłkowy, ziarno pyłku, łagiewka pyłkowa, zarodek, nasienie, owocnia, owoc. i wskazuje rolę poszczególnych części w zapyleniu, wskazuje etapy powstawania owoców po zapłodnieniu. schemat rozmnażania się roślin okrytozalążkowych. 8

9 21.Roślin y okrytozal ążkowe. Owoce i nasiona wskazuje różnice między owocami przenoszonymi przez zwierzęta i przez wiatr, wylicza czynniki warunkujące kiełkowanie. uzasadnia związki budowy owoców ze skutecznym rozsiewaniem. opisuje proces kiełkowania nasienia wskazując na rolę jego części w tym procesie, określa rolę bezpłciowego rozmnażania się roślin okrytozalążkowych wskazuje związek między budową kwiatu/kwiatostanu a budową owocu/owocostanu. w gospodarce człowieka. 22. Rośliny okrytozal ążkowe różnorod ność i znaczenie opisuje główne podobieństwa i różnice między roślinami zarodnikowymi a nasiennymi. wskazuje podobieństwa i różnice między roślinami nago- i okrytonasiennymi, wskazuje cechy, które pozwoliły roślinom okrytozalążkowym zdominować współczesną florę świata. określa i objaśnia kierunki rozwoju roślin okrytozalążkowych. 23. Budowa wewnętrz na roślin 24. Organy roślin związek ich budowy i funkcji. Liść wymienia rodzaje tkanek roślinnych, rozpoznaje na ilustracjach tkanki roślinne. wymienia funkcje liści. podaje podstawowe funkcje poszczególnych tkanek roślinnych. na podstawie samodzielnie wykonanego rysunku nazywa części liścia. wskazuje rodzaje tkanek na schemacie organów rośliny. omawia budowę tkankową liścia, wskazuje na związek zewnętrznej i wewnętrznej budowy liścia z przystosowaniem do fotosyntezy. wykazuje związek budowy tkanki z pełnioną funkcją. wyjaśnia zależność między parowaniem a pobieraniem wody przez roślinę, opisuje różne przekształcenia liści i pełnione przez nie funkcje. 9

10 25. Organy roślin związek ich budowy i funkcji. Korzeń opisuje podstawowe funkcje łodygi i korzenia, rozpoznaje u okazów naturalnych lub na rycinach rodzaje systemów korzeniowych. wskazuje dodatkowe funkcje pełnione przez korzeń. wykazuje na związek budowy korzeni z pełnioną funkcją, uwzględniając ich przekształcenia. opisuje rolę mikoryzy i związków korzeni z bakteriami azotowymi dla życia roślin, u których występują te formy współżycia. 26. Organy roślin związek ich budowy i funkcji. Łodyga opisuje budowę zewnętrzną pędu, określa podstawowe funkcje łodygi, rozpoznaje u okazów naturalnych lub na rycinach rodzaje łodyg. podaje przykłady dodatkowych funkcji spełnianych przez łodygę. opisuje budowę wewnętrzną łodygi, wskazuje, na podstawie dobranych przykładów, na związek budowy łodygi z pełnioną funkcją, podaje przykłady łodyg przekształconych. opisuje związek budowy wewnętrznej i zewnętrznej pędu i korzenia w krążeniu substancji odżywczych, soli mineralnych i wody w roślinie. 10

11 PAKIET II Nr i temat lekcji Wymagania podstawowe Uczeń: Wymagania ponadpodstawowe Uczeń: ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra Dział I Świat zwierząt określa środowisko życia omawia wybrane czynności omawia cechy łączące podaje przykłady zwierząt 1. Gąbki i parzydeł kowce gąbek i parzydełkowców, rozpoznaje na ilustracjach organizmy zaliczane do gąbek i parzydełkowców. życiowe parzydełkowców i gąbek. i różniące parzydełkowce, wyjaśnia, dlaczego gąbki są zaliczane do filtratorów. o symetrii promienistej i uzasadnia swój wybór, wyjaśnia, dlaczego parzydełkowce to zwierzęta o promienistej symetrii ciała. określa środowisko życia wskazuje cechy porównuje wybrane podaje przykłady zwierząt 2. Płazińce i nicienie płazińców i nicieni, rozpoznaje na ilustracjach organizmy zaliczane do płazińców i nicieni. umożliwiające tasiemcowi i gliście ludzkiej pasożytnictwo, podaje sposoby unikania zakażeń glistą ludzką czynności życiowe płazińców i nicieni. o symetrii dwubocznej, uzasadnia swój wybór. i tasiemcem. rozpoznaje na ilustracjach podaje przystosowania wykazuje zależność między uzasadnia pożyteczną rolę 3. Pierścieni ce organizmy zaliczane do pierścienic oraz wskazuje środowisko ich życia. dżdżownicy do życia w glebie, podaje charakterystyczne cechy pierścienic. budową a środowiskiem życia dżdżownicy. dżdżownic w przyrodzie. 11

12 rozpoznaje na ilustracjach podaje charakterystyczne wykazuje przystosowania opisuje cechy 4. Mięczaki organizmy zaliczane do mięczaków oraz wskazuje środowisko ich życia. cechy mięczaków. w budowie mięczaków do trybu życia. charakterystyczne mięczaków. 5. Skorupiak i i pajęczak i rozpoznaje na ilustracjach organizmy zaliczane do skorupiaków i pajęczaków, podaje podstawową charakterystykę skorupiaków i pajęczaków. omawia budowę zewnętrzną skorupiaków i pajęczaków, na wybranym przykładzie. wskazuje przystosowania w budowie skorupiaków i pajęczaków do trybu życia. charakteryzuje wybrane czynności życiowe skorupiaków i pajęczaków. rozpoznaje na ilustracjach omawia, na wybranym wskazuje przystosowania charakteryzuje wybrane 6. Owady organizmy zaliczane do owadów, przykładzie, budowę zewnętrzną owadów. w budowie owadów do trybu życia, czynności życiowe owadów. podaje podstawową wskazuje różnice w rozwoju charakterystykę owadów. owadów. wskazuje cechy ryby podaje przykłady ryb omawia budowę ryby i jej charakteryzuje wybrane 7. Ryby przystosowujące ją do życia w wodzie, opiekujących się potomstwem, ryb wędrujących na tarliska. związek z trybem życia. czynności życiowe ryby. rozpoznaje pospolite gatunki ryb wód słodkich i słonych. rozpoznaje na rysunkach wskazuje przystosowania wykazuje zależność płazów uzasadnia, dlaczego żaba 8. Płazy i zdjęciach pospolite płazy, wymienia chronione gatunki żaby do życia w wodzie i na lądzie, od środowiska wodnego na przykładzie rozmnażania się. jest zwierzęciem wodnolądowym. płazów. omawia cykl rozwojowy żaby. 12

13 9. Gady 10. Ptaki 11. Ssaki rozpoznaje na rysunkach i zdjęciach pospolite gady, wymienia chronione gatunki gadów. omawia przystosowania gadów do życia na lądzie. omawia czynności życiowe gadów. wskazuje przystosowania podaje różnice między omawia wybrane czynności ptaków w budowie zewnętrznej gniazdownikiem życiowe ptaków. do trybu życia, a zagniazdownikiem. rozpoznaje na ilustracjach, za pomocą kluczy, pospolite gatunki ptaków. wskazuje przystosowania wskazuje miejsca omawia wybrane czynności ssaka w budowie zewnętrznej występowania na kuli ziemskiej ssaków. do trybu życia. ssaków. wyjaśnia, co to jest stałocieplność. DZIAŁ II Funkcjonowanie organizmu człowieka wykazuje różnice w sposobie rozmnażania się i rozwoju płazów oraz gadów. wykazuje, na wybranych przez siebie przykładach, różnorodność i jedność ptaków w obrębie gromady. wykazuje, na wybranych przez siebie przykładach, różnorodność i jedność ssaków w obrębie gromady. 12. Organizm człowieka jako układ układów określa rolę poszczególnych układów budujących organizm człowieka. wskazuje na hierarchiczną strukturę organizmu komórka, tkanka, narząd, układ narządów. wskazuje na modelu lub planszy układy człowieka. wymienia narządy budujące poszczególne układy organizmu człowieka. 13

14 13. Tkanka nabłonko wa i łączna podaje podstawowe zadania tkanki nabłonkowej i łącznej. rozpoznaje na rysunkach i nazywa tkanki budujące organizm człowieka. rozpoznaje na preparatach mikroskopowych rodzaje tkanek budujących organizm człowieka. uzasadnia związek budowy tkanki z pełnioną funkcją. 14. Tkanka mięśniowa i nerwowa podaje podstawowe zadania tkanki mięśniowej i nerwowej rozpoznaje na rysunkach i nazywa tkanki budujące organizm człowieka. rozpoznaje na preparatach mikroskopowych rodzaje tkanek budujących organizm człowieka. uzasadnia związek budowy tkanki z pełnioną funkcją. podaje podstawowe funkcje określa rolę gruczołów omawia budowę skóry. uzasadnia związek budowy 15. Skóra skóry, wskazuje na planszy budowę znajdujących się w skórze. skóry z pełnioną funkcją. skóry człowieka. rozpoznaje na planszy przedstawia funkcje kości, podaje charakterystyczne wyjaśnia związek budowy i nazywa tkanki budujące układ kostny człowieka, omawia budowę i funkcjonowanie stawu. cechy tkanek budujących układ kostny człowieka, fizycznej i chemicznej kości z pełnioną funkcją, 16. Kości i stawy przedstawia budowę fizyczną kości na podstawie własnego rysunku, planuje doświadczenie wykrywające składniki chemiczne kości. charakteryzuje poszczególne rodzaje połączeń i wskazuje ich lokalizację na modelu wskazuje na modelu szkieletu człowieka. szkieletu człowieka rodzaje połączeń kości. 14

15 wymienia funkcje szkieletu, nazywa elementy składowe wskazuje i nazywa na charakteryzuje budowę 17. Szkielet wskazuje mózgoczaszkę i trzewioczaszkę na planszy lub na modelu, szkieletu człowieka, podaje przykłady kości parzystych i nieparzystych planszy lub na modelu elementy szkieletu osiowego, obręczy i kończyn. czaszki, kręgosłupa i klatki piersiowej jako przystosowanie do pełnionych funkcji, określa rolę czaszki, kręgosłupa i klatki piersiowej. tworzących szkielet człowieka. porównuje budowę kończyny górnej i dolnej. określa rolę układu wymienia rodzaje tkanki wskazuje główne mięśnie uzasadnia, że budowa 18. Mięśnie mięśniowego w organizmie. mięśniowej występujące w organizmie człowieka. organizmu człowieka, wyjaśnia, na czym polega przeciwstawne działanie mięśni jest przystosowaniem do pełnionej funkcji. mięśni. wymienia nazwy grup omawia składniki pokarmowe określa rolę poszczególnych uzasadnia, że wątroba jest 19. Układ pokarmo wy związków chemicznych pobieranych przez człowieka ze środowiska zewnętrznego, określa rolę układu i nazywa produkty powstające w wyniku ich trawienia. gruczołów trawiennych, omawia różne funkcje wątroby. głównym laboratorium chemicznym organizmu. pokarmowego. wymienia nazwy odcinków wymienia odcinki przewodu omawia przystosowanie wykazuje związek budowy 20. Trawienie pokarmó w przewodu pokarmowego i wskazuje je na planszy, wyjaśnia, dlaczego po kuracji antybiotykowej należy odnowić w przewodzie pokarmowym pokarmowego i podaje ich funkcje w trawieniu pokarmów, nazywa rodzaje zębów człowieka. budowy jelita cienkiego do wchłaniania pokarmu. poszczególnych odcinków przewodu pokarmowego z pełnioną funkcją. florę bakteryjną. 15

16 określa funkcje układu podaje rolę poszczególnych planuje doświadczenie wykazuje związek budowy 21. Układ oddechow y oddechowego, wskazuje na planszy poszczególne części układu oddechowego. odcinków układu oddechowego. wykazujące, że skład powietrza wdychanego i wydychanego jest różny, omawia funkcje krtani. narządów układu oddechowego z pełnionymi funkcjami, wyjaśnia mechanizm wdechu i wydechu. wskazuje drogi, którymi są podaje rolę poszczególnych wykazuje znaczenie dializy wykazuje związek budowy 22. Układ wydalnicz y wydalane z organizmu szkodliwe produkty przemiany materii, określa rolę układu odcinków układu wydalniczego. w ratowaniu życia. narządów układu wydalniczego człowieka z pełnioną funkcją, omawia proces filtracji krwi. wydalniczego człowieka. Dział III Integracja działania organizmu określa podstawowe zadania podaje funkcje określa rolę limfy rozpoznaje na preparatach krwi, poszczególnych składników w organizmie człowieka. mikroskopowych składniki 23. Krew i limfa wymienia składniki krwi. krwi, podaje skład limfy, uzasadnia, dlaczego czad morfotyczne krwi, omawia proces krzepnięcia krwi. jest nazywany cichym zabójcą. 24. Krew i równowa ga wewnętrz na organizm u analizuje wynik badania morfologicznego krwi zgodnie z podaną normą, przedstawia społeczne znaczenie krwiodawstwa. podaje liczbę poszczególnych krwinek charakterystyczną dla zdrowego człowieka. wyjaśnia, od czego zależą grupy krwi, określa znaczenie czynnika Rh i grup krwi podczas transfuzji. uzasadnia, dlaczego krążenie krwi i limfy utrzymuje równowagę wewnętrzną organizmu. 16

17 wskazuje na planszy serce podaje właściwości tkanki omawia etapy pracy serca. interpretuje wyniki pomiaru i określa jego położenie, mięśniowej budującej serce, wskazuje, na podstawie tętna i ciśnienia krwi. 25. Serce przedstawia sposoby pomiaru tętna i ciśnienia krwi. omawia budowę serca. zaproponowanego doświadczenia, wpływ wysiłku fizycznego na tętno i ciśnienie krwi. wyjaśnia pojęcie układ wskazuje na planszy tętnice porównuje funkcje układu wykazuje różnice w budowie krążenia, i żyły oraz określa kierunek krwionośnego i limfatycznego, układu krwionośnego opisuje podstawowe funkcje przepływu w nich krwi, opisuje budowę i funkcje i limfatycznego, 26. Układ krążenia układu krwionośnego i limfatycznego, wymienia rodzaje naczyń krwionośnych, przedstawia na planszy krążenie krwi w obiegu płucnym i obwodowym (ustrojowym), naczyń krwionośnych, podaje zasady krążenia krwi w obiegu płucnym i obwodowym (ustrojowym). wyjaśnia znaczenie układu wrotnego wątroby. porównuje budowę żyły i tętnicy. opisuje funkcje obiegu płucnego i obwodowego. podaje podstawowe zadania przedstawia elementy opisuje funkcje elementów omawia typowy przebieg układu odpornościowego, składowe układu układu odpornościowego reakcji odpornościowej, 27. Układ odpornośc iowy wymienia rodzaje leukocytów, wyjaśnia co to jest antygen i przeciwciało. odpornościowego, wymienia etapy reakcji obronnej organizmu. (narządy: śledziona, grasica, węzły chłonne; komórki: makrofagi, limfocyty T, limfocyty B; cząsteczki: przeciwciała). charakteryzuje sposoby walki układu odpornościowego z wirusami, bakteriami i pasożytami wielokomórkowymi. 17

18 28. Rodzaje odpornośc i wyjaśnia różnice między szczepionką a surowicą. podaje sposoby uzyskania odporności czynnej i biernej w sposób naturalny i sztuczny. wyjaśnia różnicę między odpornością swoistą a nieswoistą oraz czynną i bierną. podaje przykłady szczepień obowiązkowych i zalecanych. 29. Wykorzys tanie wiedzy o odporno ści wyjaśnia, na czym polegają alergie i odczulanie organizmu. omawia konflikt Rh. określa zakres badań immunologii. podaje przykłady wykorzystania wiedzy immunologicznej w praktyce. wyjaśnia, czym jest hormon, omawia znaczenie omawia funkcje wskazanych wyjaśnia skutki 30. Hormony wskazuje na planszy położenie gruczołów wydzielania wewnętrznego. wybranego gruczołu dokrewnego. gruczołów dokrewnych. niedoczynności i nadczynności wybranych gruczołów dokrewnych. 31. Budowa i funkcje układu nerwoweg o opisuje ogólną budowę układu nerwowego, dzieląc go na ośrodkowy i obwodowy. wyjaśnia rolę somatycznego układu nerwowego, wskazuje przystosowanie budowy komórki nerwowej do pełnionej funkcji. wyjaśnia, dlaczego impuls nerwowy przebiega w neuronach tylko w jedną stronę. wykazuje znaczenie obwodowego układu nerwowego dla komunikowania się organizmu ze środowiskiem zewnętrznym. 18

19 wyjaśnia pojęcie określa rolę układu porównuje rolę wykazuje różnice w działaniu 32. Autonomi czny układ nerwowy autonomiczny układ nerwowy, podaje przykłady antagonistycznego działania układu współczulnego i przywspółczulnego. autonomicznego w organizmie współczulnego i przywspółczulnego układu nerwowego. układu współczulnego i przywspółczulnego podaje korzyści, jakie uzyskuje organizm dzięki autonomii układu wegetatywnego. określa położenie mózgowia wskazuje na schemacie lub wymienia elementy wskazuje umiejscowienie i rdzenia kręgowego modelu części mózgowia chroniące mózg i rdzeń w korze mózgowej ośrodków 33. Mózg i rdzeń kręgowy w organizmie człowieka, podaje przykłady odruchów bezwarunkowych i warunkowych oraz ich znaczenie dla organizmu. opisuje funkcje ośrodkowego układu nerwowego, przedstawia rolę odruchów warunkowych w uczeniu się. kręgowy, opisuje mechanizm działania odruchu na podstawie schematu prostego łuku odruchowego. czuciowych i ruchowych wyjaśnia, dlaczego rdzeniowy łuk odruchowy jest podłożem najprostszych reakcji układu nerwowego. określa funkcje oka jako wskazuje na modelu lub omawia budowę oka, wyjaśnia powstawanie narządu zmysłu, planszy części oka, korzystając z planszy lub obrazu na siatkówce, wyjaśnia termin akomodacja podaje podstawowe funkcje modelu, przedstawia najczęściej 34. Wzrok oka. wskazanych elementów oka. podaje najczęstsze przyczyny powstawania wad występujące wady wzroku i możliwości ich korygowania wzroku (krótkowzroczność, za pomocą soczewek. dalekowzroczność, astygmatyzm). 19

20 wymienia narządy zmysłów, uzasadnia znaczenie wskazuje lokalizację opisuje przebieg fali 35. Słuch, węch i smak wskazuje lokalizację narządów zmysłów, przedstawia rolę zmysłu równowagi, zmysłu smaku i zmysłu węchu. ostrzegawczej roli zmysłów, wskazuje na modelu lub planszy części składowe ucha. odpowiednich narządów i receptorów poznanych zmysłów, określa rolę ucha wewnętrznego jako narządu równowagi, akustycznej w uchu i powstawanie wrażeń słuchowych. wyjaśnia rolę narządów zmysłu w odbieraniu bodźców z otoczenia. określa rolę układu wskazuje na planszy określa rolę poszczególnych omawia cykl miesięczny 36. Rozmnaża nie się rozrodczego kobiety i mężczyzny. rozmieszczenie narządów rozrodczych kobiety i mężczyzny. elementów układów rozrodczych. kobiety. 37. Rozwój zarodka i płodu wskazuje miejsca powstawania gamet męskich i żeńskich. omawia drogę, jaką przebywają plemniki do komórki jajowej, omawia budowę gamet męskich i żeńskich. wyjaśnia proces zapłodnienia i powstawania zygoty w drogach rodnych kobiety. podaje charakterystyczne etapy rozwoju zarodka i płodu. 38. Etapy życia człowieka wymienia etapy rozwojowe człowieka po urodzeniu. wykazuje potrzeby człowieka podaje charakterystykę na każdym etapie rozwoju. etapów rozwojowych człowieka. Dział IV Zasady dbałości o własny organizm wyjaśnia, na czym polega osiągnięcie przez człowieka pełnej dojrzałości (fizycznej, psychicznej i społecznej). 20

21 wyjaśnia, czym jest zdrowie, podaje główne przyczyny podaje ogólną interpretuje zdrowie jako 39. Zdrowie i choroby czym jest choroba, wymienia najważniejsze rodzaje chorób występujących w Polsce. zgonów w Polsce, wyjaśnia, na czym polega zdrowie fizyczne, psychiczne i społeczne. charakterystykę chorób zakaźnych, pasożytniczych, układu krążenia, psychicznych, genetycznych. zachowanie homeostazy, a chorobę jako jej zaburzenie.. wymienia czynniki podaje przykłady badań określa przyczyny omawia sposoby leczenia sprzyjające rozwojowi chorób profilaktycznych pozwalających powstawania chorób chorób nowotworowych. 40. Choroby nowotwor owe nowotworowych, proponuje działania mające na celu minimalizację prawdopodobieństwa na wczesne wykrycie nowotworu. nowotworowych. wystąpienia choroby nowotworowej. wskazuje drogi wnikania wskazuje podstawowe omawia choroby zakaźne wyjaśnia, w czym przejawia 41. Choroby zakaźne przyczyny czynników chorobotwórczych do organizmu, podaje sposoby zapobiegania chorobom zasady obowiązujące podczas kontaktu z osobą chorą na chorobę zakaźną. pod kątem czynników wywołujących chorobę. się chorobotwórczość wirusów i bakterii. zakaźnym. 42. Wybrane choroby zakaźne człowieka wskazuje metody zapobiegania zakażeniom HBV, HCV i HIV. rozróżnia żółtaczkę pokarmową i wszczepienną. omawia sposób działania wirusa HIV. uzasadnia, dlaczego AIDS można nazwać dżumą XXI wieku. 21

Uczenie się biologii wymaga dobrej organizacji pracy Sposoby odżywiania się organizmów

Uczenie się biologii wymaga dobrej organizacji pracy Sposoby odżywiania się organizmów Temat Uczenie się biologii wymaga dobrej organizacji pracy Sposoby odżywiania się Sposoby oddychania Sposoby rozmnażania się Bakterie a wirusy Protisty Glony przedstawiciele trzech królestw Wymagania na

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia i ochrona przyrody

Zagrożenia i ochrona przyrody Wymagania podstawowe Uczeń: Wymagania ponadpodstawowe Uczeń: Zagrożenia i ochrona przyrody wskazuje zagrożenia atmosfery powstałe w wyniku działalności człowieka, omawia wpływ zanieczyszczeń atmosfery

Bardziej szczegółowo

POWTÓRZENIE TREŚCI NAUCZANIA Z BIOLOGII KLASY III ROZPISKA POWTÓRZEŃ ROK 2007/2008 Klasa I Treści programowe Dział powtórzeniowy Przewidziana data

POWTÓRZENIE TREŚCI NAUCZANIA Z BIOLOGII KLASY III ROZPISKA POWTÓRZEŃ ROK 2007/2008 Klasa I Treści programowe Dział powtórzeniowy Przewidziana data POWTÓRZENIE TREŚCI NAUCZANIA Z BIOLOGII KLASY III ROZPISKA POWTÓRZEŃ ROK 2007/2008 Klasa I Treści programowe Dział powtórzeniowy Przewidziana data 1. Struktura organizmu i funkcje, jakim ona służy ( komórki,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA do cyklu Ciekawa biologia

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA do cyklu Ciekawa biologia 3. Obserwacje organizmów 2. Źródła wiedzy biologicznej 1. Historia i współczesność biologii PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA do cyklu Ciekawa biologia PAKIET I Nr i temat lekcji Wymagania podstawowe Uczeń:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z BIOLOGII DLA KLASY I GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM.M.KONOPNICKIEJ W ŁOBODNIE

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z BIOLOGII DLA KLASY I GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM.M.KONOPNICKIEJ W ŁOBODNIE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z BIOLOGII DLA KLASY I GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM.M.KONOPNICKIEJ W ŁOBODNIE Nr i temat lekcji Wymagania podstawowe Uczeń: Wymagania ponadpodstawowe

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii klasa I gimnazjum

Wymagania edukacyjne z biologii klasa I gimnazjum Wymagania edukacyjne z biologii klasa I gimnazjum rozróżnia elementy przyrody żywej i nieożywionej wymienia czynniki niezbędne do życia wskazuje źródła wiedzy biologicznej określa, jakiego sprzętu można

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYMAGANIA EDUKACYJNE na poszczególne oceny śródroczne i roczne Z BIOLOGII W KLASIE I GIMNAZJUM Program nauczania biologii w gimnazjum PULS ŻYCIA autor: Anna Zdziennicka Program realizowany przy pomocy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA do cyklu Ciekawa biologia

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA do cyklu Ciekawa biologia PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA do cyklu Ciekawa biologia PAKIET I Nr i temat lekcji Wymagania podstawowe Uczeń: Wymagania ponadpodstawowe Uczeń: ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo

Bardziej szczegółowo

Wiadomości i umiejętności ucznia na poszczególne stopnie szkolne.

Wiadomości i umiejętności ucznia na poszczególne stopnie szkolne. WYMAGANIA EDUKACYJNE - BIOLOGIA - KLASA PIERWSZA DZIAŁY : I. BIOLOGIA NAUKA O ŻYCIU II. JEDNOŚĆ I ROŻNORODNOŚĆ ORGANIZMÓW III.BAKTERIE A WIRUSY. ORGANIZMY BEZTKANKOWE Wiadomości i umiejętności ucznia na

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z BIOLOGII KLASA I

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z BIOLOGII KLASA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z BIOLOGII KLASA I WYMAGANIA PODSTAWOWE. UCZEŃ: WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE. UCZEŃ: Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Dział I. BIOLOGIA NAUKA O ŻYCIU

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Temat konieczny( 2) podstawowy (3) rozszerzający(4) Opracowała mgr Agnieszka Para dopełniający(5)

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum Dział programu I. Biologia nauka o życiu Temat 1. Biologia jako nauka Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum Poziom wymagań ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii w klasie 1 Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający Uczeń:

Wymagania edukacyjne z biologii w klasie 1 Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający Uczeń: Dział programu I. Biologia nauka o życiu Temat 1. Biologia jako nauka Wymagania edukacyjne z biologii w klasie 1 Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający Uczeń: Uczeń: potrafi korzystać

Bardziej szczegółowo

BIOLOGIA - GIMNAZJUM

BIOLOGIA - GIMNAZJUM KRYTERIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH BIOLOGIA - GIMNAZJUM Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów. Biologia nauka o życiu określa przedmiot badań biologii jako nauki wymienia cechy organizmów żywych

Bardziej szczegółowo

Wymagania z biologii nauczanej dwujęzycznie dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia

Wymagania z biologii nauczanej dwujęzycznie dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Wymagania z biologii nauczanej dwujęzycznie dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Wymagania w zakresie opanowania materiału w języku angielskim zakładają znajomość podstawowego

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia I. Biologia nauka o życiu Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Dział Temat Poziom wymagań dopuszczający Poziom wymagań dostateczny Poziom

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania

Przedmiotowy System Oceniania rozróżnia elementy przyrody żywej i nieożywionej wymienia czynniki niezbędne do życia wskazuje źródła wiedzy biologicznej określa, jakiego sprzętu można użyć do danej obserwacji przedstawia etapy obserwacji

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział programu I. Biologia nauka o życiu Temat 1. Biologia jako nauka Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Anny Zdziennickiej Dział programu I. Biologia nauka o życiu Temat 1. Biologia jako nauka 2. Komórkowa

Bardziej szczegółowo

- Potrafi korzystać z poszczególnych źródeł wiedzy. - Podaje funkcje poszczególnych organelli - Wykonuje proste preparaty mikroskopowe

- Potrafi korzystać z poszczególnych źródeł wiedzy. - Podaje funkcje poszczególnych organelli - Wykonuje proste preparaty mikroskopowe Dział programu WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY I BIOLOGIA semestr 1 Lp. Temat Poziom wymagań na ocenę dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry 1. To jest biologia. Uczeń: - Określa przedmiot badań biologii

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYNIKAJĄCY Z CYKLU CIEKAWA BIOLOGIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYNIKAJĄCY Z CYKLU CIEKAWA BIOLOGIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYNIKAJĄCY Z CYKLU CIEKAWA BIOLOGIA Ocenianie i dokumentowanie osiągnięć ucznia Przedmiotowy system oceniania jest wynikiem świadomego planowania procesu dydaktycznego przez

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne z biologii w klasie I.

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne z biologii w klasie I. Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne z biologii w klasie I. Stopień dopuszczający: określa przedmiot badań biologii jako nauki. podaje przykłady dziedzin biologii, wymienia źródła wiedzy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział programu I. Biologia nauka o życiu Temat 1. Biologia jako nauka Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału z biologii do klasy III.

Rozkład materiału z biologii do klasy III. Rozkład materiału z biologii do klasy III. L.p. Temat lekcji Treści programowe Uwagi 1. Nauka o funkcjonowaniu przyrody. 2. Genetyka nauka o dziedziczności i zmienności. -poziomy różnorodności biologicznej:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Dział programu I. Biologia nauka o życiu Temat 1. Biologia jako nauka Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Poziom wymagań konieczny podstawowy

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z biologii dla klasy I gimnazjum

Przedmiotowy system oceniania z biologii dla klasy I gimnazjum Przedmiotowy system oceniania z biologii dla klasy I gimnazjum Uczeo na ocenę: dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry Dział I Powitanie biologii wymienia nazwy dziedzin biologii, podaje zakres badao

Bardziej szczegółowo

ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra Dział VII. EKOLOGIA NAUKA O ŚRODOWISKU

ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra Dział VII. EKOLOGIA NAUKA O ŚRODOWISKU Dział VII. EKOLOGIA NAUKA O ŚRODOWISKU wyróżnia elementy żywe i nieożywione w obserwowanym ekosystemie oblicza zagęszczenie wybranej rośliny na badanym terenie określa znaczenie wiedzy ekologicznej w życiu

Bardziej szczegółowo

KONKURS BIOLOGICZNY GIMNAZJUM ETAP I JEDNOŚĆ I RÓŻNORODNOŚĆ ORGANIZMÓW. WIADOMOŚCI:

KONKURS BIOLOGICZNY GIMNAZJUM ETAP I JEDNOŚĆ I RÓŻNORODNOŚĆ ORGANIZMÓW. WIADOMOŚCI: KONKURS BIOLOGICZNY GIMNAZJUM ETAP I JEDNOŚĆ I RÓŻNORODNOŚĆ ORGANIZMÓW. WIADOMOŚCI: 1. Szczeble organizacji materii żywej (komórki, tkanki roślinne i zwierzęce, narządy i układy narządów). 2. Budowa chemiczna

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z biologii dla kl. 1 b, 1c, 1e

Przedmiotowy system oceniania z biologii dla kl. 1 b, 1c, 1e Przedmiotowy system oceniania z biologii dla kl. 1 b, 1c, 1e Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca Biologia nauka o życiu Jedność CIU rozróżnia elementy przyrody

Bardziej szczegółowo

Podstawowy Ocena: dostateczny. Uczeń: potrafi korzystać z poszczególnych źródeł wiedzy podaje przykłady dziedzin biologii

Podstawowy Ocena: dostateczny. Uczeń: potrafi korzystać z poszczególnych źródeł wiedzy podaje przykłady dziedzin biologii Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I a i I b Gimnazjum w Mogilanach oparte na programie nauczania biologii Puls życia I Nowa Era z uwzględnieniem podstawy programowej Nauczyciel biologii: Barbara

Bardziej szczegółowo

Poziom wymagań edukacyjnych dla klasy 1/ biologia

Poziom wymagań edukacyjnych dla klasy 1/ biologia Poziom wymagań edukacyjnych dla klasy 1/ biologia Temat lekcji treści nauczania 1. Organizacja pracy na lekcji biologii w kl. I. Zasady BHP w czasie zajęć. Poziom wymagań Konieczny Podstawowy Rozszerzający

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU BIOLOGICZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM NA ROK SZKOLNY

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU BIOLOGICZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM NA ROK SZKOLNY REGULAMIN REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU BIOLOGICZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM NA ROK SZKOLNY 2011/2012 KURATORIUM OŚWIATY POZNAŃ 2011 I. Wstęp 1. Niniejszy regulamin Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział programu I. Biologia nauka o życiu Temat 1. Biologia jako nauka

Bardziej szczegółowo

Umiejętności do opanowania z poszczególnych działów z biologii. Klasa 1

Umiejętności do opanowania z poszczególnych działów z biologii. Klasa 1 Umiejętności do opanowania z poszczególnych działów z biologii Klasa 1 Dział Wymagania podstawy programowej I. Budowa i funkcjonowanie organizmu człowieka ( VI. 1 12) wykazuje, na podstawie dotychczasowych

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału z biologii dla klasy I gimnazjum oparty na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Rozkład materiału z biologii dla klasy I gimnazjum oparty na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Rozkład materiału z biologii dla klasy I gimnazjum oparty na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział programu Temat lekcji i materiał nauczania Wymagania podstawowe (na

Bardziej szczegółowo

Wynikowy plan nauczania z biologii dla klasy I gimnazjum oparty na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wynikowy plan nauczania z biologii dla klasy I gimnazjum oparty na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wynikowy plan nauczania z biologii dla klasy I gimnazjum oparty na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa nny Zdziennickiej ział programu Materiał nauczania L.g. Wymagania podstawowe uczeń poprawnie:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE GIMNAZJUM NR 2 W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z BIOLOGII w klasie III gimnazjum str. 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia do sprawdzianu powtórzeniowego z biologii dla klasy II

Zagadnienia do sprawdzianu powtórzeniowego z biologii dla klasy II Zagadnienia do sprawdzianu powtórzeniowego z biologii dla klasy II 1. Podaje funkcje poszczególnych elementów układu pokarmowego i rozpoznaje te części na schemacie. Przedstawia miejsce i produkty trawienia.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum Dział progra mu I. Genetyka Lp. Temat Ocenę dopuszczającą otrzymuje 1. Czym jest genetyka? wymienia cechy gatunkowe i indywidualne podanych organizmów

Bardziej szczegółowo

Wynikowy plan nauczania z biologii dla klasy I gimnazjum

Wynikowy plan nauczania z biologii dla klasy I gimnazjum Wynikowy plan nauczania z biologii dla klasy I gimnazjum Dział programu Numer i temat lekcji Wymagania podstawowe uczeń poprawnie: Wymagania ponadpodstawowe uczeń poprawnie: I. Biologia nauka o życiu 1-2

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne dla klasy I gimnazjum. przedmiot: biologia

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne dla klasy I gimnazjum. przedmiot: biologia Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne dla klasy I gimnazjum przedmiot: biologia oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej 1 godzina tygodniowo Plan wynikowy

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne stopnie szkolne z BIOLOGII dla klasy I Gimnazjum do programu ŚWIAT BIOLOGII. Poziom wymagań podstawowych ocena dostateczna

Wymagania na poszczególne stopnie szkolne z BIOLOGII dla klasy I Gimnazjum do programu ŚWIAT BIOLOGII. Poziom wymagań podstawowych ocena dostateczna Wymagania na poszczególne stopnie szkolne z BIOLOGII dla klasy I Gimnazjum do programu ŚWIAT BIOLOGII Temat lekcji Poziom wymagań koniecznych ocena dopuszczająca Poziom wymagań podstawowych ocena dostateczna

Bardziej szczegółowo

Dział programowy: GENETYKA 1. Czym jest genetyka 2. DNA- nośnik informacji genetycznej

Dział programowy: GENETYKA 1. Czym jest genetyka 2. DNA- nośnik informacji genetycznej Wymagania programowe z biologii dla uczniów klas III gimnazjum do nowej podstawy programowej opracowany wg podręcznika Puls życia 3 nr dopuszczenia 58/3/2010 Opracowała Alina Krawiec Dział programowy:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II D i E gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II D i E gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II D i E gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Stopień celujący może otrzymać uczeń, który opanował treści dopełniające.

Bardziej szczegółowo

wymienia jednostki klasyfikacji biologicznej określa, czym jest odżywianie wymienia podstawowe sposoby odżywiania się cudzożywny organizmów

wymienia jednostki klasyfikacji biologicznej określa, czym jest odżywianie wymienia podstawowe sposoby odżywiania się cudzożywny organizmów Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Poziom wymagań Dział programu Temat Dopuszczający Dostateczny Dobry

Bardziej szczegółowo

W y m a g a n i a e d u k a c y j n e z b i o l o g i i k l a s a I I

W y m a g a n i a e d u k a c y j n e z b i o l o g i i k l a s a I I W y m a g a n i a e d u k a c y j n e z b i o l o g i i k l a s a I I D z i a ł : O R G A N I Z M C Z Ł O W I E K A poziomy organizacji organizmu układy narządów człowieka. klasyfikuje człowieka jako przedstawiciela

Bardziej szczegółowo

Klasa 1 Dział programowy : Biologia- nauka o życiu

Klasa 1 Dział programowy : Biologia- nauka o życiu Klasa 1 Dział programowy : Biologia- nauka o życiu dopuszczającą (K) Wymagania podstawowe na ocenę: dostateczną (P) 1 Zapoznanie z programem nauczania Rozumie konieczność przestrzegania zasad BH na lekcjach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ PRZYRODNICZYCH Z BIOLOGII DLA UCZNIÓW I UCZENNIC KLAS II III GIMNAZJUM

PROGRAM ZAJĘĆ PRZYRODNICZYCH Z BIOLOGII DLA UCZNIÓW I UCZENNIC KLAS II III GIMNAZJUM PROGRAM ZAJĘĆ PRZYRODNICZYCH Z BIOLOGII DLA UCZNIÓW I UCZENNIC KLAS II III GIMNAZJUM POZIOM ROZSZERZONY REALIZOWANY W RAMACH PROJEKTU: NOWA JAKOŚĆ EDUKACJI W PYSKOWICACH PRIORYTET IX ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia I. Genetyka Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia 1. Czym jest genetyka? wymienia cechy gatunkowe i indywidualne podanych organizmów

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I Ocena niedostateczna: Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I uczeń nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności na ocenę dopuszczającą nie skorzystał z możliwości poprawy ocen niedostatecznych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z BIOLOGII DLA UCZNIÓW KLASY II GIMNAZJUM WYMAGANIA PODSTAWOWE UCZEŃ:

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z BIOLOGII DLA UCZNIÓW KLASY II GIMNAZJUM WYMAGANIA PODSTAWOWE UCZEŃ: WYMAGANIA EDUKACYJNE Z BIOLOGII DLA UCZNIÓW KLASY II GIMNAZJUM WYMAGANIA PODSTAWOWE 1. Wymienia dziedziny biologii zajmujące się budową i funkcjonowaniem człowieka 2. Wskazuje komórkę jako element budulcowy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE-BIOLOGIA - KLASA III

WYMAGANIA EDUKACYJNE-BIOLOGIA - KLASA III WYMAGANIA EDUKACYJNE-BIOLOGIA - KLASA III DZIAŁY : I. BIOLOGIA NAUKA O ŻYCIU II. JEDNOŚĆ I ROŻNORODNOŚĆ ORGANIZMÓW III.BAKTERIE A WIRUSY. ORGANIZMY BEZTKANKOWE Wiadomości i umiejętności ucznia na poszczególne

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia. Poziom wymagań

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia. Poziom wymagań I. Genetyka Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Dzi ał progra mu Lp. 1. 2. Temat Czym jest genetyka? Nośnik informacji j DNA konieczne

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej 1. Czym jest genetyka? wymienia cechy gatunkowe i indywidualne podanych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział programu I. Biologia nauka o życiu Temat 1. Biologia jako nauka Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE BIOLOGIA KL. I Półrocze I Ocena dopuszczająca Uczeń: - wyjaśnia znaczenie pojęcia biologia, wymienia dziedziny biologii,

WYMAGANIA EDUKACYJNE BIOLOGIA KL. I Półrocze I Ocena dopuszczająca Uczeń: - wyjaśnia znaczenie pojęcia biologia, wymienia dziedziny biologii, WYMAGANIA EDUKACYJNE BIOLOGIA KL. I Półrocze I Ocena dopuszczająca - wyjaśnia znaczenie pojęcia biologia, wymienia dziedziny biologii, wymienia źródła wiedzy biologicznej, podaje przykłady organizmów jednokomórkowych

Bardziej szczegółowo

BIOLOGIA - wymagania edukacyjne dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia

BIOLOGIA - wymagania edukacyjne dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia BIOLOGIA - wymagania edukacyjne dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Nauczycielki: B Cholewczuk, M. Ostrowska Poziom wymagań Dział programu Temat Ocena dopuszczająca

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Dział programu I. Biologia nauka o życiu Temat 1. Biologia jako nauka Kryteria na poszczególne oceny

Bardziej szczegółowo

Wymagania niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z biologii w klasie 1:

Wymagania niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z biologii w klasie 1: Wymagania niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z biologii w klasie 1: Biologia nauka o życiu podaje przykłady dziedzin biologii, wymienia źródła wiedzy biologicznej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE na poszczególne oceny śródroczne i roczne Z BIOLOGII W KLASIE II GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE na poszczególne oceny śródroczne i roczne Z BIOLOGII W KLASIE II GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE na poszczególne oceny śródroczne i roczne Z BIOLOGII W KLASIE II GIMNAZJUM Program nauczania biologii w gimnazjum PULS ŻYCIA autor: Anna Zdziennicka Program realizowany przy pomocy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy Ia,b,c,d gimnazjum

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy Ia,b,c,d gimnazjum Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy Ia,b,c,d gimnazjum Dział programu I. Biologia nauka o życiu Temat 1. Biologia jako nauka Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający potrafi

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne/ plan wynikowy z biologii dla klasy I gimnazjum Puls Życia (2godz./tyg. )

Wymagania edukacyjne/ plan wynikowy z biologii dla klasy I gimnazjum Puls Życia (2godz./tyg. ) II. Jedność i różnorodność I. Biologia nauka o życiu Dział Temat Biologia jako nauka (III.4, V.1) Wymagania edukacyjne/ plan wynikowy z biologii dla klasy I gimnazjum Puls Życia (2godz./tyg. ) wymagania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I (okres I) gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I (okres I) gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział programu Biologia nauka o życiu Tematyka Biologia jako nauka Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I (okres I) gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Bardziej szczegółowo

GENETYKA. Dopuszczająca Dostateczna Dobra Bardzo dobra

GENETYKA. Dopuszczająca Dostateczna Dobra Bardzo dobra Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum opracowane w oparciu o Program nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej ( wydawnictwo Nowa Era) GENETYKA Dopuszczająca Dostateczna

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II A,B,C gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II A,B,C gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II A,B,C gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Stopień celujący może otrzymać uczeń, który opanował treści dopełniające.

Bardziej szczegółowo

Biologia Klasa 3. - określa zakres ekologii, - wymienia biotyczne i abiotyczne

Biologia Klasa 3. - określa zakres ekologii, - wymienia biotyczne i abiotyczne Biologia Klasa 3 Dział :Wzajemne zależności między organizmami a środowiskiem Numer lekcji Temat lekcji Osiągnięcia ucznia podstawowe Osiągnięcia ucznia ponadpodstawowe 1 2 3 4 1. Charakterystyka środowiska

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne dla klasy III gimnazjum. przedmiot: biologia

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne dla klasy III gimnazjum. przedmiot: biologia Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne dla klasy III gimnazjum przedmiot: biologia oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej 1 godzina tygodniowo I. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im. Lotników Polsk w Płocicznie-Tartak. Przedmiotowy system oceniania z biologii dla klasy I gimnazjum

Zespół Szkół im. Lotników Polsk w Płocicznie-Tartak. Przedmiotowy system oceniania z biologii dla klasy I gimnazjum Zespół Szkół im. Lotników Polsk w Płocicznie-Tartak Przedmiotowy system oceniania z biologii dla klasy I gimnazjum I. Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania 1. Rozporządzenie MEN

Bardziej szczegółowo

Rozkład treści nauczania.

Rozkład treści nauczania. Rozkład treści. Numer Dział I. BIOLOGIA NAUKA O ŻYCIU 1. Biologia jako nauka 1. Przejawy życia. Cechy istot żywych. 2. Potrzeby życiowe organizmów. 3. Biologia jako nauka o życiu. Dyscypliny biologii.

Bardziej szczegółowo

3 3.Tkanki roślinne-twórcze klasyfikacja tkanek na twórcze i stałe charakterystyka tkanek twórczych

3 3.Tkanki roślinne-twórcze klasyfikacja tkanek na twórcze i stałe charakterystyka tkanek twórczych Biologia- kl. 3 TŻ1, 3TŻ-2, 3 TA Numer Temat Zakres treści lekcji 1 1.Rośliny pierwotnie wodne cechy królestwa roślin formy organizacji budowy roślin pierwotnie wodnych sposoby rozmnażania się roślin pierwotnie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III a, III b, III c, III d gimnazjum.

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III a, III b, III c, III d gimnazjum. Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III a, III b, III c, III d gimnazjum. DZIAŁ VI PRZYRODA WOKÓŁ NAS - 5 NR I TEMAT LEKCJI 1. Lasy liściaste i iglaste WYMAGANIA PODSTAWOWE Uczeń: wymienia warstwy

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z biologii dla klasy I gimnazjum oparty na programie nauczania Ciekawa biologia autorstwa praca zbiorowa pod redakcją

Przedmiotowy system oceniania z biologii dla klasy I gimnazjum oparty na programie nauczania Ciekawa biologia autorstwa praca zbiorowa pod redakcją Przedmiotowy system oceniania z biologii dla klasy I gimnazjum oparty na programie nauczania Ciekawa biologia autorstwa praca zbiorowa pod redakcją Część 1 Wawrzyńca Kofty Nr i temat lekcji Wymagania podstawowe

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Biologii

Przedmiotowy System Oceniania z Biologii Przedmiotowy System Oceniania z Biologii 1. Uczniowie oceniani są według sześciostopowej skali ocen. Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny dla klasy I, II, III są do wglądu w bibliotece szkolnej.

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny Uczeń:

Wymagania na poszczególne oceny Uczeń: Biologia-klasa I Temat Wymagania na poszczególne oceny Uczeń: Witaj w świecie biologii określa przedmiot badań biologii jako nauki, podaje przykłady dziedzin biologii, wymienia cechy organizmów żywych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII DLA KLASY II

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII DLA KLASY II DZIAŁ I wiat zwierzt bezkrgowych PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII DLA KLASY II NUMER I TEMAT LEKCJI (KORELACJA ZE CIEK EDUKACYJN) WYMAGANIA PODSTAWOWE OCENA DOPUSZCZAJCA UCZE: WYMAGANIA PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum. Wymagania podstawowe uczeń poprawnie:

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum. Wymagania podstawowe uczeń poprawnie: Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum Dział Czym jest genetyka? genetyka jako nauka o dziedziczeniu cech oraz zmienności organizmów cechy dziedziczne i niedziedziczne cechy gatunkowe

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z biologii

Przedmiotowy system oceniania z biologii Przedmiotowy system oceniania z biologii Kryteria oceniania z biologii zgodnie z WSO Zespołu Szkół w Augustowie 1.Ustala się następujące wymagania i kryteria na poszczególne stopnie: a) celujący Na ocenę

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2012/2013. Plan wynikowy (PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA) KLASA 2. BLIŻEJ BIOLOGII -wyd. WSiP; nr dopuszczenia podręcznika:74/2/2009

Rok szkolny 2012/2013. Plan wynikowy (PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA) KLASA 2. BLIŻEJ BIOLOGII -wyd. WSiP; nr dopuszczenia podręcznika:74/2/2009 Rok szkolny 2012/2013 Plan wynikowy (PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA) KLASA 2 BLIŻEJ BIOLOGII -wyd. WSiP; nr dopuszczenia podręcznika:74/2/2009 Nauczyciele uczący: Hanna Witkowska Wiesia Papież Anna Krawczyk

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z BIOLOGII W GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z BIOLOGII W GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z BIOLOGII W GIMNAZJUM KLASA I Dział : Biologia nauka o życiu Uczeń : określa przedmiot badań biologii jako nauki, podaje dziedziny biologii, wymienia źródła wiedzy biologicznej, wymienia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA/KRYTERIA NA OCENY SZKOLNE Z BIOLOGII DLA KLASY 2 GIMNAZJUM Prowadzący: MARTA KISIEL Rok szkolny 2015/2016 Program Puls Życia (Wyd.

WYMAGANIA/KRYTERIA NA OCENY SZKOLNE Z BIOLOGII DLA KLASY 2 GIMNAZJUM Prowadzący: MARTA KISIEL Rok szkolny 2015/2016 Program Puls Życia (Wyd. WYMAGANIA/KRYTERIA NA OCENY SZKOLNE Z BIOLOGII DLA KLASY 2 GIMNAZJUM Prowadzący: MARTA KISIEL Rok szkolny 2015/2016 Program Puls Życia (Wyd. Nowa Era) Lp. 1. Zapoznanie z WO, PSO i wymaganiami edukacyjnymi

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z biologii

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z biologii Klasa I Ocena Ocena dopuszczająca (poziom konieczny) Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z biologii Wymagania Uczeń z pomocą nauczyciela jest w stanie sprostać wymogom koniecznym. Uczeń prowadzi

Bardziej szczegółowo

Ogólne wymagania edukacyjne z biologii w Gimnazjum im. bł. E. Grzymały na poszczególne oceny szkolne

Ogólne wymagania edukacyjne z biologii w Gimnazjum im. bł. E. Grzymały na poszczególne oceny szkolne Ogólne wymagania edukacyjne z biologii w Gimnazjum im. bł. E. Grzymały na poszczególne oceny szkolne Uczeń otrzyma ocenę celującą, jeżeli: opanuje w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określone

Bardziej szczegółowo

Wynikowy plan nauczania z biologii dla klasy III gimnazjum oparty na podręczniku Puls życia 3. Wymagania podstawowe uczeń poprawnie:

Wynikowy plan nauczania z biologii dla klasy III gimnazjum oparty na podręczniku Puls życia 3. Wymagania podstawowe uczeń poprawnie: I. Genetyka Wynikowy plan nauczania z biologii dla klasy III gimnazjum oparty na podręczniku Puls życia 3 Materiał nauczania L.g. Czym jest genetyka? genetyka jako nauka o dziedziczeniu cech oraz zmienności

Bardziej szczegółowo

Zakres wymagań z Podstawy Programowej dla klas I- III gimnazjum z biologii

Zakres wymagań z Podstawy Programowej dla klas I- III gimnazjum z biologii Zakres wymagań z Podstawy Programowej dla klas I- III gimnazjum z biologii Treści nauczania 1. Związki chemiczne budujące organizmy oraz pozyskiwanie i wykorzystanie energii. Uczeń: 1.1. wymienia najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania z biologii dla klasy I gimnazjum oparty na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Rozkład materiału nauczania z biologii dla klasy I gimnazjum oparty na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej I. Biologia nauka o życiu 1. Biologia jako nauka biologia jako nauka wybrane dziedziny biologii główne źródła Informacji biologicznej poziomy organizacji życia - metodologia badań naukowych poznanie zakresu

Bardziej szczegółowo

I. rozkład treści nauczania klasa 3

I. rozkład treści nauczania klasa 3 I. rozkład treści nauczania klasa 3 6 8 Dział VII. Ekologia nauka o środowisku 8 10 Dział VIII. Dziedziczenie cech 11 12 Dział IX. Ewolucja życia 12 13 Dział X. Globalne i lokalne problemy środowiska 13

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla klasy II gimnazjum

Wymagania edukacyjne dla klasy II gimnazjum Ocena dopuszczająca 1 wyjaśnia, czym jest tkanka wymienia podstawowe rodzaje tkanek zwierzęcych wyjaśnia, co to są gąbki podaje miejsca występowania gąbek i parzydełkowców gąbek i parzydełkowców płazińców

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z biologii dla gimnazjum

Przedmiotowy system oceniania z biologii dla gimnazjum Przedmiotowy system oceniania z biologii dla gimnazjum Na podstawie Statutu Gimnazjum w Malanowie oraz podręczników Puls życia i materiałów pomocniczych dla nauczyciela wydawnictwa Nowa Era opracowała

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Biologia...2 Chemia...40 Fizyka...67 Informatyka...94 Matematyka...118 Wychowanie fizyczne...168 Geografia...176 Zajęcia techniczne...

SPIS TREŚCI. Biologia...2 Chemia...40 Fizyka...67 Informatyka...94 Matematyka...118 Wychowanie fizyczne...168 Geografia...176 Zajęcia techniczne... SPIS TREŚCI Biologia...2 Chemia...40 Fizyka...67 Informatyka...94 Matematyka...118 Wychowanie fizyczne...168 Geografia...176 Zajęcia techniczne...230 Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału z biologii dla klasy III gimnazjum oparty na podręczniku Puls życia 3

Rozkład materiału z biologii dla klasy III gimnazjum oparty na podręczniku Puls życia 3 Rozkład materiału z biologii dla klasy III gimnazjum oparty na podręczniku Puls życia 3 Dział programu Materiał nauczania Wymagania podstawowe ( na 2 i 3) uczeń : Wymagania ponadpodstawowe ( na 4 i 5)

Bardziej szczegółowo

omawia funkcje elementów układu oddechowego opisuje rolę nagłośni

omawia funkcje elementów układu oddechowego opisuje rolę nagłośni Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II a, II b, II c. gimnazjum. 1. Budowa i rola układu oddechowego wymienia odcinki układu oddechowego definiuje płuca jako miejsce wymiany gazowej omawia funkcje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Dział Lp. Temat konieczny (ocena - dopuszczająca) podstawowy (ocena - dostateczny) Poziom wymagań

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział programu I. Biologia nauka o życiu Temat 1. Biologia jako nauka

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z BIOLOGII DLA KLAS I- III GM rok szkolny 2015/2016

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z BIOLOGII DLA KLAS I- III GM rok szkolny 2015/2016 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z BIOLOGII DLA KLAS I- III GM rok szkolny 2015/2016 KL.I Dział programu I. Biologia nauka o życiu Temat 1. Biologia jako nauka Ocena dopuszczająca dostateczna dobra bardzo

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania biologia

Przedmiotowy system oceniania biologia Przedmiotowy system oceniania biologia Przedmiotowy system oceniania z biologii w gimnazjum opracowany w oparciu o: Podstawę programową. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007

Bardziej szczegółowo