Group Policy Objects (GPO) Część 1/2 - krótkie wprowadzenie. Paweł Damian, MCSE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Group Policy Objects (GPO) Część 1/2 - krótkie wprowadzenie. Paweł Damian, MCSE (pawel@sz-ek.pl)"

Transkrypt

1 Group Policy Objects (GPO) Część 1/2 - krótkie wprowadzenie Paweł Damian, MCSE

2 1. Dla kogo powstały zasady grup? W Ŝyciu kaŝdego administratora nadchodzi kiedyś chwila, gdy obowiązki słuŝbowe przestają dotyczyć kontroli nad małą siecią lokalną, złoŝoną z dwóch czy trzech komputerów. Dostajemy pod swoje skrzydła dziesiątki, setki czy nawet tysiące stacji klienckich i serwerów. Jesteśmy z siebie dumni teraz staniemy się kimś naprawdę waŝnym, szefostwo będzie musiało liczyć się z naszym zdaniem, a zarobki wzrosną kilkukrotnie. Po tej początkowej euforii nadchodzi chwila refleksji. PrzecieŜ nasza codzienna praca będzie teraz wyglądała zupełnie inaczej. Sprawna obsługa duŝej sieci jest naprawdę duŝym wyzwaniem. JeŜeli uda nam się opanować pojawiający się chaos splendory nas nie ominą. Co jednak, gdy nasza praca stanie się nieefektywna? Gdy stracimy kontrolę nad stacjami uŝytkowników, z firmy wyciekną waŝne dane a szef zamiast podwyŝki wręczy nam wypowiedzenie? Pamiętajmy, Ŝe im większa sieć tym większe nie tylko wynagrodzenie, ale przede wszystkim obowiązki. Zarządzanie wieloma komputerami wymaga stworzenia środowiska ograniczającego pracę administratora do minimum. Trudno sobie wyobrazić sytuację, w której jedna osoba byłaby w stanie codziennie ręcznie konfigurować tysiąc stacji klienckich czy serwerów. Na szczęście nie jest to konieczne. Z pomocą przychodzi nam Active Directory, a w szczególności Group Policy, o których traktuje poniŝszy artykuł. Postaram się przybliŝyć nieco moŝliwości oferowane przez zasady grup i pokazać, jak wykorzystać je, aby codzienna praca nie była koszmarem a źródłem zadowolenia i motywacji. 2. Czym są zasady grup? Zasady grup są zbiorami ustawień kontrolującymi zachowanie zarówno stacji klienckich jak i serwerów pod bardzo wieloma aspektami. UmoŜliwiają głęboką ingerencję w zachowanie systemów Windows. Pozwalają między innymi na kontrolę pulpitów uŝytkowników pod wieloma aspektami. Dostępnych opcji są setki, a niektóre z nich to na przykład blokowanie dostępu do panelu sterowania, ograniczenie funkcji menu start, ukrycie ikony Mój komputer, zablokowanie uruchamiania określonego programu itd. Za pomocą GPO moŝemy ponadto kontrolować zachowanie komputerów klienckich czy serwerów. Mamy do dyspozycji szereg ustawień, których przykładem moŝe być wymuszenie i konfiguracja IPSec a, konfiguracja uprawnień do folderów czy rejestru itd. Konkretne

3 ustawienia w ramach zasady grup tworzą tzw. obiekt zasad grup (Group Policy Object GPO). KaŜdy taki obiekt składa się z dwóch części : ustawień uŝytkownika ustawienia w tej części dotyczą kont osób logujących się w sieci ustawień komputera pozwalają wymuszać określone parametry w odniesieniu do konkretnych maszyn Dzięki temu moŝliwe jest na przykład określenie, Ŝe uŝytkownik Ala, niezaleŝnie od komputera na którym się loguje, ma mieć zablokowaną moŝliwość zmiany hasła. Z drugiej natomiast strony moŝemy chcieć, aby kaŝdy, kto zaloguje się na jednym konkretnym komputerze, nie mógł uruchomić Windows Installer a wtedy opcję tą konfigurujemy w węźle ustawień komputera. Warto zwrócić uwagę na folder Szablony administracyjne (Administrative templates), który pozwala na dodawanie własnych opcji do edytora GPO. Obiekty GPO mogą być przypisywane w Active Directory w kilku miejscach : lokalnie, na poziomie lokacji, domeny lub jednostki organizacyjnej. Lokalne GPO przechowywane jest, jak nazwa wskazuje, na kaŝdym pojedynczym komputerze komputerze osobna. Dotyczy więc ono ustawień tylko tej jednej maszyny. Ten typ GPO jest uŝywany najczęściej w środowisku sieciowym, w którym nie istnieje Active Directory. GPO lokalne umoŝliwia kontrolę zachowania systemu, ale wymaga ręcznej konfiguracji na kaŝdym komputerze z osobna. Ten rodzaj GPO jest więc mało efektywny w większych sieciach, w których to stosuje się nielokalne obiekty zasad grup. To właśnie takie GPO są wykorzystywane przez Active Directory. Oczywiście nasuwa się tu zupełnie naturalne pytanie : jak aplikowane są GPO? PrzecieŜ moŝe być ich wiele i dodatkowo mogą być przypisane na róŝnych poziomach. 3. Kolejność aplikowania zasad grup Najczęściej obiekty GPO są stosowane w następującej kolejności : - GPO lokalny - GPO lokacji - GPO domeny - GPO jednostek organizacyjnych Dlaczego napisałem najczęściej, a nie Ŝe zawsze? Na kolejność tą jako administratorzy mamy bowiem pewien wpływ. Zgodnie jednak z powyŝszym, ustawienia zawarte w 1 2 lokalnym GPO mogą GPO Lokacji być zastąpione przez GPO lokacji, te z GPO Domeny 3 kolei przez GPO GPO OU 1 OU1 domeny itd. OU2 4 GPO OU2

4 Ustawienia zawarte w obiektach GPO są domyślnie dziedziczone. Oznacza to, iŝ skonfigurowanie jakiejś opcji w GPO przypisanym na poziomie domeny włączy ją we wszystkich jednostkach organizacyjnych tej domeny. Dzieje się tak oczywiście tylko wtedy, gdy któraś z polis aplikowanych później nie zmienia tego ustawienia na inne. ZałóŜmy, Ŝe skonfigurowaliśmy w polisie domenowej opcję A jako włączoną. JeŜeli w polisie jednostki organizacyjnej opcja ta będzie miała stan włączony lub nieskonfigurowany, w efekcie końcowym pozostanie włączona. JeŜeli natomiast opcja ta będzie wyłączona na poziomie OU, w efekcie końcowym takŝe pozostanie wyłączona. PowyŜej opisany mechanizm moŝemy modyfikować na dwa sposoby : blokując dziedziczenie i konfigurując brak zastępowania. Włączenie pierwszej opcji powoduje zignorowanie ustawień w polisach przypisanych do wszystkich kontenerów nadrzędnych. Wyjątkiem są tylko GPO z atrybutem nie zastępuj. W tym przypadku blokada dziedziczenia nie działa. Widać więc, Ŝe opcja No override (nie zastępuj) ma niejako większy priorytet. NaleŜałoby jeszcze wspomnieć o mechanizmie pętli zwrotnej. Jest to specjalny tryb przetwarzania polisy polegający na tym, Ŝe ustawienia są stosowane niezaleŝnie od tego, czy dany obiekt leŝy w jednostce organizacyjnej do której polisa jest przypisana czy nie. Jest to uŝyteczne w sytuacji, gdy przykładowo mamy jednostkę Biuro z kontami uŝytkowników oraz jednostkę Servers z serwerami, do której to podłączona została polisa. Serwery te są krytyczne, więc chcemy, niezaleŝnie od tego kto się na nie loguje, wymusić pewne ustawienia. W tym przypadku skonfigurowanie takiej polisy w trybie pętli zwrotnej spowoduje, Ŝe kaŝdy uŝytkownik, niezaleŝnie gdzie znajduje się jego konto w Active Directory, po zalogowaniu na serwer z jednostki Servers będzie miał zaaplikowane ustawienia takiej polisy. Działanie mechanizmów dziedziczenia oraz jego blokowania zostało pokazane w jednej z prezentacji wideo dołączonych do publikacji. 4. Narzędzia konfiguracji GPO Mając juŝ pewne podstawy teoretyczne odnośnie działania GPO, najwyŝsza pora przejść do meritum, czyli konfiguracji. Do zarządzania polisami system Windows udostępnia nam kilka narzędzi. NajwaŜniejszym z nich jest : 1) Edytor obiektów zasad grup. Jest to przystawka do konsoli mmc., która udostępnia interfejs pozwalający na edycję konkretnych GPO. Wszystkie opcje moŝliwe do skonfigurowania w polisie są

5 pogrupowane w odpowiedni sposób. Najbardziej ogólnym podziałem jest wyodrębnienie części konfiguracji uŝytkownika i komputera. Następnie w ramach kaŝdej z tych gałęzi widoczne są dalsze kontenery. Poprzez wybór pozycji edytorze mamy moŝliwość zmiany ustawień poszczególnych opcji w danym GPO. Do edytora moŝemy dostać się na kilka sposobów : dodając odpowiednią przystawkę w konsoli mmc, otwierając go z poziomu Active Direktory Sers and Computers lub korzystając z przystawki GPMC (o której trochę więcej poniŝej). Edytor GPO pozwala ponadto na aplikowanie ustawień szablonów zabezpieczeń oraz szablonów administracyjnych. Szczególnie ta druga opcja tworzy z GPO bardzo potęŝne narzędzie kontroli systemów Windows. 2) RSOP (Resultant Set of Policy) jest takŝe przystawką konsoli mmc. SłuŜy ona do diagnozowania problemów z GPO. To o czym naleŝy wiedzieć, to przede wszystkim fakt, Ŝe RSOP moŝe pracować w jednym z dwóch trybów : - logowania słuŝącym do rozwiązywania problemów z juŝ istniejącymi polisami - planowania słuŝącym do planowania i przewidywania zachowań GPO przed wdroŝeniem w środowisku produkcyjnym W sytuacji gdy jakieś ustawienia nie są aplikowane, lub są stosowane niezgodnie z naszymi oczekiwaniami, przystawka RSOP jest idealnym narzędziem do sprawdzenia które polisy są obowiązujące, które zostały odrzucone, jakie są efektywne ustawienia obowiązujące danego uŝytkownika czy komputer itd. 3) Narzędzia wiersza poleceń : gpresult, gpupdate. Pierwsze z nich pełni funkcję podobną do RSOP pozwala z wiersza poleceń wyświetlić obowiązujące w danej chwili polisy. Gpupdate natomiast umoŝliwia natychmiastowe odświeŝenie ustawień. Jest to przydatne w szczególności wówczas, gdy testujemy pewne ustawienia i nie chcemy czekać przez kilkadziesiąt minut aŝ komputer sam odświeŝy listy GPO. Korzystając z polecenia gpupdate moŝemy natychmiast wymusić aktualizację wszystkich ustawień GPO.

6 4) Przystawka GPMC (Group Policy Management Konsole) to chyba najbardziej kompleksowe narzędzie do kontroli działania GPO. Z poziomu tej przystawki moŝliwe jest zarówno uruchamianie edytora GPO w celu zmiany ustawień, jak i podłączanie polis do określonych miejsc (domena, jednostki organizacyjne), moŝliwość wyłączenia części danej polisy (np. obowiązywać mają tylko ustawienia uŝytkownika), zablokowanie dziedziczenia, czy nawet wygenerowanie danych RSOP. Jest to narzędzie integrujące poprzednio omawiane konsole w jedno spójne centrum zarządzania GPO. Konsola ta nie jest instalowana domyślnie, ale moŝna ją bezpłatnie ściągnąć ze stron firmy Microsoft. 5. Ograniczanie zakresu obowiązywania GPO Na podstawie tego, co napisałem wcześniej moŝna zauwaŝyć, iŝ obiekty GPO nie są przypisywane do uŝytkowników czy grup, a do lokacji, domen czy jednostek organizacyjnych. Niektórzy twierdzą, Ŝe GPO są przypisywane do grup. To nie jest prawdą. Obiekty GPO mogą być jedynie filtrowane w oparciu o członkowstwo w grupach, ale do grup jako takich przypisywane być nie mogą. Aby dana polisa mogła zostać zastosowana, uŝytkownik lub komputer musi posiadać prawo odczytu oraz zastosowania danej polisy. Cofając więc te prawa moŝemy łatwo wykluczyć pewną grupę spod obowiązywania danego GPO. Drugim sposobem ograniczania zasięgu GPO jest filtrowanie za pomocą skryptów WMI. MoŜemy skonfigurować polisę, którą skojarzymy ze skryptem WMI wybierającym tylko komputery z wyłączonym firewallem. W polisie takiej moŝemy następnie skonfigurować dosyć restrykcyjne ustawienia działania systemu (ze względu na wyłączony firewall). 6. Instalowanie oprogramowania za pomocą GPO Mechanizm GPO pozwala na instalację oprogramowania. Ta funkcjonalność ograniczona jest niestety tylko do programów dostarczonych w postaci paczek.msi lub plików.zap, ale istnieją darmowe narzędzia pozwalające takie właśnie pliki tworzyć z dowolnych

7 innych rodzajów instalatorów. Zanim przystąpimy do wdroŝenia instalacji musimy zastanowić się, w jaki sposób oprogramowanie to ma być rozdystrybuowane. Po pierwsze, czy dany program ma być instalowany na określonych komputerach (niezaleŝnie od tego, kto na nich pracuje) czy tylko podczas logowania określonej grupy uŝytkowników. Odpowiedź na to pytanie determinuje, czy opcje instalacji konfigurować powinniśmy w części ustawień komputera czy uŝytkownika. Kolejną kwestią nad którą musimy się zastanowić, to czy oprogramowanie ma być instalowane podczas logowania obowiązkowo, czy teŝ uŝytkownik będzie miał moŝliwość instalacji na Ŝądanie. GPO pozwala bowiem programy publikować (publish) lub przypisywać (assign). W pierwszym przypadku efekt działania GPO będzie taki, Ŝe uŝytkownikowi po uruchomieniu z panelu sterowania opcji Dodaj, usuń programy pojawi się do wyboru opcja instalacji opublikowanej aplikacji. Natomiast w momencie uŝycia opcji przypisz dany program zostanie automatycznie zainstalowany podczas logowania uŝytkownika bez jego interwencji. Pozostało nam juŝ tylko zdecydowanie, czy chcemy aby w momencie wyłączenia danego GPO oprogramowanie zostało odinstalowane czy nie. Zdecydowanie zalecam włączanie takiej konfiguracji, poniewaŝ jeŝeli nie wymusimy odinstalowania, tracimy moŝliwość późniejszego automatycznego usunięcia danego programu. Zmusza nas to do ręcznej rekonfiguracji stacji klienckich których dotyczyło GPO. 7. Prezentacje wideo Myślę, Ŝe pokazanie konfiguracji GPO w postaci wideo będzie duŝo bardziej zrozumiałe niŝ tysiące słów. Dlatego teŝ postanowiłem przygotować kilka scenariuszy uŝycia GPO i pokazać, jak szybko i sprawnie moŝemy uzyskać poŝądany efekt. Do wyboru są trzy prezentacje :

8 ograniczanie praw konta uŝytkownika konfiguracja uprawnień do folderów, uprawnień do rejestru oraz członkostwa grup dziedziczenie w GPO 8. Podsumowanie Mam świadomość, Ŝe temat nie został wyczerpany. Nie napisałem ani słowa o planowaniu wdroŝeń GPO, o tym jak powinno się je tworzyć, jakie są moŝliwe strategie zarządzania nimi. Nie wyczerpałem takŝe opisu wszystkich moŝliwości, jakie niesie ze sobą ten mechanizm. To wszystko jednak wynika z faktu, iŝ GPO jest mechanizmem bardzo rozbudowanym. Nie sposób w ramach krótkiej publikacji przekazać wszystkich niezbędnych informacji. Miałem raczej na celu pokazanie osobom mniej doświadczonym, czym w ogóle jest GPO. Gorąco zachęcam do eksperymentowania we własnym zakresie. śaden artykuł nie zastąpi doświadczenia, jakie moŝna zdobyć konfigurując róŝne polisy własnoręcznie. Mam nadzieję, Ŝe ta publikacja przynajmniej u niektórych z Państwa obudziła zainteresowanie do dalszego zgłębiania tajników zasad grup.

Instalacja Windows Server 2003 = naciśnij DALEJ wersja do wydruku

Instalacja Windows Server 2003 = naciśnij DALEJ wersja do wydruku 1 z 11 04-08-2006 19:14 PC WORLD KOMPUTER Instalacja Windows Server 2003 = naciśnij DALEJ wersja do wydruku strona główna wersja oryginalna Duszą serwera jest sieciowy system operacyjny. Najnowszy produkt

Bardziej szczegółowo

Instalator systemu mmedica

Instalator systemu mmedica Instalator systemu mmedica Dokumentacja uŝytkownika wersja 1.1.5.2 data 2007-08-24 Spis treści 1. Przygotowanie do instalacji 3 1.1. Wymagania instalatora 3 1.2. Wymagane elementy i moŝliwości instalacji

Bardziej szczegółowo

Kontakt. System Antywirusowy NOD32

Kontakt. System Antywirusowy NOD32 Kontakt Producent: Dystrybutor w Polsce: Eset Software DAGMA Sp. z o.o. 1172 Orange Ave ul. Pszczyńska 15 Coronado 40 478 Katowice, Polska California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48 32 259 11

Bardziej szczegółowo

ESET Remote Administrator. Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika

ESET Remote Administrator. Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika ESET Remote Administrator Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika spis treści 1. Wprowadzenie...4 1.1 Architektura programu... 4 1.1.1 Serwer ERA (ERAS)...4 1.1.2 Konsola ERA (ERAC)...4 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Microsoft Windows Small Business Server 2003. Przegląd funkcjonalności

Microsoft Windows Small Business Server 2003. Przegląd funkcjonalności Microsoft Windows Small Business Server 2003 Przegląd funkcjonalności Informacje zawarte w niniejszym dokumencie stanowią odzwierciedlenie poglądu firmy Microsoft Corporation na omawiane zagadnienia z

Bardziej szczegółowo

Administrowanie systemem operacyjnym Windows opartym na technologii NT 312[01].Z4.01

Administrowanie systemem operacyjnym Windows opartym na technologii NT 312[01].Z4.01 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Tomasz Krupa Administrowanie systemem operacyjnym Windows opartym na technologii NT 312[01].Z4.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu INFOR System Magazyn Biznes Strona Internetowa: www.biznesmen.com.pl

Instrukcja obsługi programu INFOR System Magazyn Biznes Strona Internetowa: www.biznesmen.com.pl Instrukcja obsługi programu INFOR System Magazyn Biznes Strona Internetowa: www.biznesmen.com.pl e-mail: info@biznesmen.com.pl 1 Spis treści 1.Wymagania sprzętowe...5 2.Administracja bazami danych...5

Bardziej szczegółowo

protokołu IPSec. Gerard Frankowski Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe Zespół Bezpieczeństwa

protokołu IPSec. Gerard Frankowski Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe Zespół Bezpieczeństwa Zabezpieczanie komunikacji sieciowej przy pomocy protokołu IPSec. Gerard Frankowski Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe Zespół Bezpieczeństwa Poznań, 30.01.2007 1 Witam Państwa serdecznie na szkoleniu

Bardziej szczegółowo

Warsztat Windows Server 2008 HEROES. happen {here}

Warsztat Windows Server 2008 HEROES. happen {here} Warsztat Windows Server 2008 HEROES happen {here} Spis treści Laboratorium Initial Configuration Tasks...1 Laboratorium Role i funkcje...2 Laboratorium Active Directory...3 Laboratorium Serwer CORE...6

Bardziej szczegółowo

Comarch e-sklep Ulotka v. 4.5

Comarch e-sklep Ulotka v. 4.5 Comarch e-sklep Ulotka v. 4.5 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

UserGate Proxy & Firewall Podręcznik administratora

UserGate Proxy & Firewall Podręcznik administratora UserGate Proxy & Firewall Podręcznik administratora Spis treści WSTĘP... 4 USERGATE PROXY & FIREWALL... 4 WYMAGANIA SYSTEMOWE... 5 INSTALACJA SERWERA USERGATE... 5 REJESTRACJA USERGATE... 5 AKTUALIZOWANIE

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes. Administrator

Aplikacja Ramzes. Administrator Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: +4822 335 98 73, faks: +4822 335 99 73 http://www.ramzes.pl e-mail: ramzes@ramzes.pl Aplikacja Ramzes Administrator podręcznik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowania. wersja 1.1 październik 2009

Instrukcja obsługi oprogramowania. wersja 1.1 październik 2009 Instrukcja obsługi oprogramowania FRAKTAL Faktury ++ wersja 1.1 październik 2009 Studio Oprogramowania FRAKTAL s.c. ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa tel. 22 490 43 86, www.fraktal.com.pl Adres siedziby:

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja do zaawansowanych wersji programu Acronis Backup & Recovery 10

Aktualizacja do zaawansowanych wersji programu Acronis Backup & Recovery 10 Aktualizacja do zaawansowanych wersji programu Acronis Backup & Recovery 10 Opracowanie techniczne 1. Wprowadzenie Acronis Backup & Recovery 10 zastępuje program Acronis True Image Echo jako rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

Aplikacja dla kolektorów danych klasy PDA zintegrowana z programem WF-Mag PrestiŜ dla Windows

Aplikacja dla kolektorów danych klasy PDA zintegrowana z programem WF-Mag PrestiŜ dla Windows Aplikacja dla kolektorów danych klasy PDA zintegrowana z programem WF-Mag PrestiŜ dla Windows str. 1/47 Spis treści 1. Opis rozwiązania 1.1. Zastosowanie aplikacji str. 3 1.2. Unikalne cechy aplikacji

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA PEDAGOGICZNA w KRAKOWIE Im. Komisji Edukacji Narodowej WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-FIZYCZNO- TECHNICZNY INSTYTUT TECHNIKI TOMASZ RUTKOWSKI

AKADEMIA PEDAGOGICZNA w KRAKOWIE Im. Komisji Edukacji Narodowej WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-FIZYCZNO- TECHNICZNY INSTYTUT TECHNIKI TOMASZ RUTKOWSKI AKADEMIA PEDAGOGICZNA w KRAKOWIE Im. Komisji Edukacji Narodowej WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-FIZYCZNO- TECHNICZNY INSTYTUT TECHNIKI TOMASZ RUTKOWSKI TECHNIKI INTEGRACJI BAZ DANYCH I SYNCHRONIZACJI PRZESYŁANIA

Bardziej szczegółowo

Windows 2003. Ćwiczenia. Piotr Fulmański

Windows 2003. Ćwiczenia. Piotr Fulmański Windows 2003 Ćwiczenia Piotr Fulmański Piotr Fulmański 1 e-mail 1: fulmanp@math.uni.lodz.pl Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Łódzki Banacha 22, 90-238, Łódź Polska Data ostaniej modyfikacji:

Bardziej szczegółowo

PodrÊcznik U ytkownika

PodrÊcznik U ytkownika Wies³aw M. Tr mpczy¼ski PodrÊcznik U ytkownika 2009 W.T. 1 Spis treści Projekt EOS założenia ogólne...3 Bardzo ogólnie...3 Bardziej szczegółowo...3 Zalety i Wady...4 Dodatkowe informacje...4 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Firma 2000 Podręcznik uŝytkownika systemu

Firma 2000 Podręcznik uŝytkownika systemu Firma 2000 Podręcznik uŝytkownika systemu Wszelkie prawa zastrzeŝone. ASCO Kraków 2000-2007. ZastrzeŜonych nazw firm i produktów uŝyto wyłącznie w celu identyfikacji. 1. Wiadomości ogólne o programie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Windows 7 PL. Ksiêga eksperta

Windows 7 PL. Ksiêga eksperta Windows 7 PL. Ksiêga eksperta Autor: Paul McFedries T³umaczenie: Piotr Pilch, Julia Szajkowska, Tomasz Walczak ISBN: 978-83-246-2581-9 Tytu³ orygina³u: Microsoft Windows 7 Unleashed Format: 172 245, stron:

Bardziej szczegółowo

PowerSoft Plus. INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA. Dotyczy następujących wersji oprogramowania. EVER Sp. z o.o. - Systemy zasilania, Wszelkie prawa zastrzeŝone

PowerSoft Plus. INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA. Dotyczy następujących wersji oprogramowania. EVER Sp. z o.o. - Systemy zasilania, Wszelkie prawa zastrzeŝone PowerSoft Plus INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA Dotyczy następujących wersji oprogramowania Microsoft Windows PowerSoft Plus 4.2x Novell NetWare PowerSoft Plus 0.1.x Linux/Unix PowerSoft Plus 0.1.5a LICENCJA UśYTKOWNIKA

Bardziej szczegółowo

Acronis True Image 10.0 Home

Acronis True Image 10.0 Home Acronis True Image 10.0 Home Podręcznik UŜytkownika www.itxon.pl Zastrzega się prawo wprowadzania zmian technicznych. Treść niniejszego podręcznika nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń wobec

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes MOBILE PRES

Aplikacja Ramzes MOBILE PRES Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: +4822 335 98 73, faks: +4822 335 99 73 http://www.ramzes.pl e-mail: ramzes@ramzes.pl Aplikacja Ramzes MOBILE PRES podręcznik

Bardziej szczegółowo

Google Tag Manager Nie dla programistów

Google Tag Manager Nie dla programistów Google Tag Manager Nie dla programistów Przewodnik po Google Tag Managerze dla specjalistów marketingu i innych zawodów nie związanych z programowaniem. Przemysław Modrzewski, marketinglab.pl Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Oprogramowanie serii MP www.binsoft.pl Marzec 2015!1 Wstęp 6 Jakie funkcje posiadają programy MP? 7 System BSX 12 Moduły 13 Wersje programów 15 Licencjonowanie 16 Aplikacje dedykowane

Bardziej szczegółowo

Acer Classroom Manager. Podręcznik v2

Acer Classroom Manager. Podręcznik v2 Acer Classroom Manager Podręcznik v2 Podręcznik Prawa autorskie (C) 2013 NetSupport Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje w niniejszym dokumencie mogą ulegać zmianom bez zapowiedzi. Acer Classroom

Bardziej szczegółowo

Microsoft Public Cloud

Microsoft Public Cloud 1. Prelegenci Dominik Wojciechowski, eopen; Adrian Przygoda, eopen. Waldemar Skrzypiec, w firmie Microsoft jest odpowiedzialny za wsparcie techniczne. Dominik Wojciechowski oraz Adrian Przygoda z firmy

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI

PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI Kaspersky Administration Kit 8.0 PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI W E R S J A A P L I K A C J I : 8. 0 Drogi Użytkowniku! Dziękujemy za wybór naszego produktu. Mamy nadzieję, że ta dokumentacja będzie pomocna

Bardziej szczegółowo

Animacje zjawisk i procesów fizycznych katalog stron w Internecie

Animacje zjawisk i procesów fizycznych katalog stron w Internecie Wydział Podstawowych Problemów Techniki Animacje zjawisk i procesów fizycznych katalog stron w Internecie Praca dyplomowa inŝynierska Marcin Nowicki, Paweł Zakrzewski Promotor: dr hab. inŝ. Włodzimierz

Bardziej szczegółowo