Opieka farmaceutyczna w aspekcie kobiety karmiącej piersią. - leki OTC w schorzeniach układu oddechowego a laktacja.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opieka farmaceutyczna w aspekcie kobiety karmiącej piersią. - leki OTC w schorzeniach układu oddechowego a laktacja."

Transkrypt

1 Opieka farmaceutyczna w aspekcie kobiety karmiącej piersią - leki OTC w schorzeniach układu oddechowego a laktacja. Praca specjalizacyjna : FARMACJA APTECZNA Mgr farm. Kinga Chyra Kierownik specjalizacji: mgr farm. Marzena Seredyńska Ciosek Lubin 2014

2 1. WSTĘP Znaczenie karmienia piersią Stosowanie leków w okresie karmienia piersią 2. CZĘŚĆ OGÓLNA: Ocena ryzyka stosowania leków w czasie laktacji: Czynniki wpływające na stężenie leków w mleku matki Iloraz mleko/osocze Kategorie i rekomendacje 3. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA LEKI OTC (na podstawie Opieka farmaceutyczna Paula Ruttera wyd. I polskie pod redakcją Janusza Pluty) Układ oddechowy: Kaszel Nieżyt nosa Ból gardła Przeziębienie 4. PODSUMOWANIE, WNIOSKI : konieczność pytania o karmienie piersią w przypadku samoleczenia; odpowiednia informacja o lekach na receptę i OTC w aspekcie laktacji; rozpoznanie sytuacji, w których konieczna jest porada lekarza. 5. PIŚMIENNICTWO 2

3 1. WSTĘP: Karmienie piersią jest najbardziej naturalnym i korzystnym sposobem odżywiania noworodka i niemowlęcia. Zgodnie ze współczesną wiedzą jest jedynym sposobem żywienia niemowląt przynoszącym optymalne rezultaty zdrowotne i rozwojowe. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca karmienie wyłącznie piersią przez pierwszych 6 miesięcy życia dziecka, a następnie wraz z rozszerzaniem diety zachęca do karmienia naturalnego do drugiego roku życia i dłużej [1]. W Polsce wysoki procent kobiet decyduje się na karmienie piersią zaraz po porodzie i pierwsze miesiące życia dziecka karmienie rozpoczyna 97-99% matek [2,3], w czwartym miesiącu karmienie naturalne deklaruje % [3,4]. Według Raportu o stanie karmienia piersią w Polsce 2013 odnotowano wzrost wskaźnika kontynuacji karmienia piersią w 12 miesiącu życia dziecka z 15% w 1999 do 40% w 2012 roku. W pracy farmaceuty konieczne jest zwracanie uwagi na sytuację stosowania leków OTC przez kobiety karmiące piersią. W przypadku leków wydawanych na receptę o konieczności i bezpieczeństwie stosowania preparatu decyduje lekarz, natomiast w sytuacji samoleczenia to farmaceuta ma być źródłem informacji o skuteczności i bezpieczeństwie terapeutycznym dla matki oraz możliwym wpływie danej substancji leczniczej na karmione dziecko. Ważne jest ustalenie wieku dziecka, ponieważ inaczej substancja lecznicza będzie metabolizowana przez trzykilogramowego noworodka, a inaczej przez starsze dziecko ważące np. 10 kg. Większej ostrożności i jeszcze bardziej intensywnej uwagi wymaga stosowanie substancji leczniczej u matki karmiącej dziecko chore lub urodzone przedwcześnie. Należy również ustalić czy dziecko jest karmione wyłącznie piersią, czy jest to dodatkowy może sporadyczny posiłek [5]. Zdarzają się sytuacje, kiedy kobieta karmiąca piersią rezygnuje z leczenia lub nawet go nie podejmuje, bojąc się wpływu stosowanych preparatów na stan zdrowia dziecka lub sam proces laktacji. Rolą farmaceuty jest wówczas udzielić wyczerpującej informacji o leku zarówno o kategorii dostępności Rp. jak i OTC. 3

4 Z drugiej strony jednak, zawsze przed zaproponowaniem karmiącej matce substancji leczniczej, warto zastanowić się, czy stosowanie określonego leku jest konieczne w danej terapii. W przypadku, gdy karmiąca mama musi poddać się leczeniu, w czasie którego przeciwwskazane jest karmienie piersią, nie musi to oznaczać rezygnacji z laktacji. Kobieta w czasie terapii może ściągać pokarm, a po zakończonym leczeniu i odczekaniu przewidzianego czasu eliminacji leku z organizmu (5 x t 0,5 ), wrócić do naturalnego karmienia niemowlęcia. Należy również rozważyć zasadność stosowania u kobiet karmiących preparatów zarejestrowanych na rynku jako suplement diety z racji braku wystarczających danych, pozwalających wnioskować przede wszystkim o bezpieczeństwie terapii. Zadaniem farmaceuty jest także zwracanie uwagi na sytuacje wymagające konsultacji z lekarzem, w których należy zrezygnować z samoleczenia preparatami OTC. 4

5 2. CZĘŚĆ OGÓLNA: Do oceny ryzyka stosowania leków podczas laktacji brana jest pod uwagę farmakologiczna charakterystyka danej substancji, na którą składa się szereg czynników: wiązanie z białkami osocza, lipofilność, stopień jonizacji, masa molekularna, rozmieszczenie w kompartymentach. Największe znaczenie przypisuje się pierwszym dwóm czynnikom[6]. Przechodzenie substancji leczniczej z osocza do mleka jest ułatwione przy niewielkim wskaźniku wiązania tej substancji z białkami osocza oraz poprzez dobrą rozpuszczalność w tłuszczach. Ta ostatnia cecha warunkuje także zdolność kumulacji leku w mleku matki, ponieważ jest ono emulsją z udziałem tłuszczów na poziomie 3-5% [7]. Ważne jest jednak to, że na początku karmienia pokarm ma większą zawartość wody, pod koniec natomiast dziecko wypija mleko o większej zawartości tłuszczów, co może wiązać się z różną ilością przyjętej substancji leczniczej w zależności od długości karmienia. Nie tylko czas pojedynczego karmienia warunkuje zawartość tłuszczu w pokarmie. Pierwszy pokarm, który przyjmuje dziecko ( siara, colostrum) również odbiega składem od późniejszego mleka zawiera mniej tłuszczu i laktozy, a więcej białka [15,16]. Te wszystkie różnice, które rzutują na np. zawartość w pokarmie matki substancji lipofilnych, wskazują na konieczność przeprowadzenia z pacjentką w aptece wnikliwego wywiadu odnośnie wieku dziecka oraz przebiegu karmień. Leki w formie związanej z białkami osocza pozostają w osoczu matczynym, natomiast frakcja niezwiązana może przechodzić do mleka. Im większy więc procent substancji związanej, tym mniejszy transfer tej substancji przez barierę osocze-mleko i lek uznaje się za bezpieczniejszy do stosowania w trakcie laktacji. Za znaczący stopień wiązania z białkami uznaje się 90% i więcej. Oprócz wiązania z białkami osocza, substancja lecznicza może się również wiązać z białkami mleka, jednak formą aktywną jest nadal tylko niezwiązana postać leku. 5

6 Również mała masa molekularna poniżej 200 pozwala na łatwe przechodzenie substancji - nawet hydrofilowej - do mleka matki. Wynika to ze struktury nabłonka alweolarnego, który jest błoną lipidową posiadającą pory wypełnione wodą [6,8]. Tylko cząsteczki niezdysocjowane są w stanie pokonać barierę krew mleko. Ważną właściwością mleka matki w tym aspekcie jest działanie na substancje słabo zasadowe jak pułapka jonowa. Wynika to z tego, że ph mleka jest niższe od ph osocza 7,2 vs. 7,4 [9]. Substancje o charakterze słabych zasad będą w mleku matki szybko ulegały dysocjacji, a substancja zjonizowana nie może przejść przez barierę mleko osocze. Następuje gromadzenie się substancji leczniczej o charakterze słabej zasady w mleku matki. Związki chemiczne o pk a wyższym od 7,2 ( im wyższe pk a tym substancja zmienia charakter z kwasowego na zasadowy) szybciej przechodzą z osocza do mleka matki [10]. Związki o charakterze słabych kwasów natomiast w osoczu występują w postaci zjonizowanej, co minimalizuje ich przechodzenie przez barierę krew - mleko. Ważnym wskaźnikiem farmakokinetycznym służącym ocenie bezpieczeństwa stosowania leku przez matkę karmiącą i jego możliwym wpływie na karmione dziecko jest okres półtrwania leku ( t 0,5 ). Leki o długim okresie półtrwania zwiększają ryzyko kumulacji zarówno u matki, jak i u dziecka [10].W przypadku substancji leczniczych o krótkim t 0,5 (1-3 h) znajomość wartości okresów półtrwania pozwala określić korzystną porę karmienia niemowlęcia tak, aby zminimalizować transfer leku z osocza do mleka. Wtedy za najlepszą porę przyjęcia leku przyjmuje się czas po ostatnim karmieniu dziecka w ciągu dnia lub przed najdłuższą przerwą na sen. Substancja lecznicza po przyjęciu przez kobietę karmiącą ulega szeregowi procesów takich jak wchłanianie, dystrybucja, metabolizm i eliminacja, które warunkują zmiany stężenia tej substancji w matczynym osoczu. Stężenie leku w osoczu warunkuje natomiast wielkość przenikania danego leku do mleka matki, co zależne jest również od szybkości przepływu krwi przez gruczoł piersiowy oraz metabolizmu leku w gruczole piersiowym [12]. Ze strony dziecka czynnikami wpływającymi na stężenie leku będzie ilość przyjętego pokarmu, pory, częstość i czas trwania karmienia. 6

7 Innymi czynnikami warunkującymi działanie substancji leczniczej na organizm dziecka są: biodostępność i stopień wiązania z białkami u dziecka, rozmieszczenie w kompartymentach u dziecka, zdolność metabolizowania leku przez niemowlę oraz dziecięce klirensy: nerkowy i wątrobowy [6,8,12]. Wskaźnikiem informującym o zwiększonym lub zmniejszonym stężeniu substancji w mleku w porównaniu do matczynego osocza jest iloraz mleko/osocze (M/O lub z ang. M/P). Za bezpieczne uznaje się leki o ilorazie M/O < 1, kiedy stężenie substancji w mleku nie osiąga poziomu z osocza [10]. Leki o niskim ilorazie M/O są to substancje o charakterze słabych kwasów, ponieważ w środowisku bardziej kwasowym mleka matki pozostają niezdysocjowane i nie ulegają kumulacji. Jednak sama wartość ilorazu M/O nie może być traktowana jako ostateczne kryterium bezpieczeństwa terapii danym środkiem leczniczym, ponieważ nie można założyć, że krzywe stężenia leku w mleku i osoczu są równoległe i przebiegają jednocześnie (szczególnie w warunkach pojedynczych pomiarów). W różnym odstępach czasu ilorazy te mogą być różne, a nie można wykluczyć negatywnego wpływu nawet niskich dawek substancji na rozwój układu nerwowego dziecka [6,10]. Ze względu na sposób podania substancji leczniczej w okresie karmienia piersią najkorzystniej jest wybierać leki do podania miejscowego (też donosowo, wziewnie), ponieważ w małym procencie przenikają one do krążenia ogólnego i prawdopodobieństwo przedostania się ich do mleka matki jest niskie. Dla określenia bezpieczeństwa stosowania leków w czasie laktacji opracowano kategorie, do których zaliczane są poszczególne substancje. Do najbardziej znanych należą: Kategorie ryzyka laktacyjnego według Prof. Hale`a, Rekomendacje dla Leków wg WHO oraz Kategorie rekomendacji w czasie karmienia piersią według Prof. Briggs a [11,13,14,25]. Kategorie ryzyka laktacyjnego według Prof. Hale`a: L1 najbezpieczniejsze Grupa obejmująca substancje lecznicze, które były przyjmowane podczas laktacji przez dużą grupę kobiet bez żadnego zaobserwowanego negatywnego efektu u karmionego dziecka. 7

8 Na lekach z tej grupy przeprowadzane badania wśród karmiących piersią nie wykazały ryzyka dla dziecka ani możliwości odległego działania szkodliwego. W tej grupie są także substancje lecznicze niedostępne dla dziecka po podaniu doustnym. L2 bezpieczniejsze Grupa ta obejmuje leki, które były stosowane u ograniczonej liczby matek i nie wykazały działań niepożądanych u karmionych dzieci. W tej grupie wymienione są również substancje lecznicze, dla których istnienie ryzyka po zastosowaniu leku jest mało prawdopodobne. L3 umiarkowanie bezpieczne W tej grupie są leki, dla których nie istnieją kontrolowane badania na grupie kobiet karmiących piersią, jednakże ryzyko niepożądanego działania leku u karmionego dziecka jest możliwe. Tyczy się także leków, dla których badania wykazały tylko minimalny niezagrażający efekt niepożądany. Substancja lecznicza należąca do tej grupy może być podana tylko wtedy, gdy korzystny efekt przewyższa ryzyko, które niesie dla karmionego dziecka. Ponadto wszystkie nowe leki, dla których nie ma jeszcze odpowiednich danych, są automatycznie kwalifikowane do tej grupy, niezależne od tego, jak bardzo mogą być bezpieczne dla karmionego dziecka. L4 prawdopodobnie niebezpieczne Dla leków z tej grupy istnieją dowody negatywnego wpływu na karmione dziecko albo wytwarzanie mleka, jednak korzyści z ich zastosowania u matek karmiących mogą być akceptowalne pomimo ryzyka dla dziecka (np. jeżeli zastosowanie leku jest niezbędne dla ratowania życia albo z powodu zagrażającej poważnej choroby, w której bezpieczniejszy preparat nie może być zastosowany lub jest on nieskuteczny). L5 przeciwwskazane Występuje znaczące i udokumentowane ryzyko dla dziecka. Leki z tej grupy nie powinny być stosowane, ponieważ ryzyko przewyższa wszelkie możliwe korzyści. 8

9 Rekomendacje dla leków w czasie laktacji wg WHO: 1. zgodne z karmieniem piersią Leki są zaklasyfikowane jako kompatybilne z karmieniem piersią, ponieważ nie są znane przeciwwskazania do ich stosowania w czasie laktacji. Uważa się za sytuację bezpieczną, że kobieta przyjmująca lek kontynuuje karmienie piersią. 2. zgodne z karmieniem piersią; monitorowanie działań niepożądanych u dziecka Leki sklasyfikowane jako takie, po których teoretycznie mogą wystąpić działania niepożądane u dziecka, jednak nie zostały one zaobserwowane lub wystąpiły okazjonalnie i miały łagodny przebieg. Należy poinformować matkę odnośnie wszelkich możliwych działań niepożądanych, jednak dodać, że nie występują one często oraz poprosić ją o kontakt, gdyby działania niepożądane jednak się pojawiły lub coś ją zaniepokoiło. Jeśli efekty niepożądanie wystąpią, matka powinna przestać przyjmować lek i jeśli to konieczne należy znaleźć alternatywną terapię. Jeżeli matka nie może przerwać brania leku, powinna przestać karmić piersią i wprowadzić pokarm sztuczny, aż do zakończenia swojej terapii. Zaleca się, aby matka utrzymała laktację i po zakończeniu leczenia mogła dalej karmić piersią. 3. unikać jeśli to możliwe; monitorowanie działań niepożądanych u dziecka Leki w tej grupie wywoływały odnotowane działania niepożądane u dzieci, w tym także poważne działania niepożądane. Użycie tych leków jest możliwe tylko wtedy, gdy są naprawdę konieczne dla leczenia matki lub gdy nie ma bezpieczniejszej alternatywy. Możliwe jest kontynuowanie karmienia piersią, ale konieczna jest obserwacja dziecka ( należy udzielić matce jasnych instrukcji i umawiać się na częste wizyty kontrolne). Jeśli działanie niepożądane wystąpi, należy przerwać podawanie leku. Jeśli nie jest to możliwe, kobieta powinna zaprzestać karmienia piersią i do czasu zakończenia przyjmowania leku podawać dziecku pokarm sztuczny. Zaleca się, aby matka utrzymała laktację i po zakończeniu leczenia dalej karmiła piersią. 9

10 4. unikać jeśli to możliwe; możliwa inhibicja laktacji Leki sklasyfikowane w tej grupie mogą redukować ilość wytwarzanego mleka i jeśli to możliwe - powinny być unikane. Jednakże, jeżeli matka musi przyjąć jeden z tych leków przez krótki czas, nie jest konieczne podanie sztucznego mleka dziecku. Możliwe obniżenie produkcji mleka może być kompensowane poprzez częstsze przystawianie niemowlęcia do piersi. 5. unikać Leki w tej grupie mogą wywołać niebezpieczne działania niepożądane u dziecka. Nie powinny być podawane matce podczas karmienia piersią. Jeżeli lek jest konieczny dla leczenia matki, powinna ona zaprzestać karmienia piersią, aż do zakończenia przyjmowania leku. Jeśli terapia jest długa, należy brać pod uwagę całkowitą rezygnację z karmienia piersią. Wskazania te dotyczą głównie leków przeciwnowotworowych i substancji radioaktywnych. Kategorie rekomendacji w czasie karmienia piersią według Prof. Briggs a: 1. zgodne Leki nie przechodzące lub przechodzące w ograniczonym stopniu do mleka matki lub substancje nietoksyczne. 2. wstrzymać karmienie piersią Lek może być wydzielany do mleka lub nie, ale korzyść z leczenia matki znacząco przewyższa korzyści z karmienia piersią dla dziecka. Karmienie piersią powinno być wstrzymane do zakończenia terapii i wyeliminowania leku z organizmu lub osiągnięcia we krwi matki niskich stężeń. 10

11 3. brak (ograniczone) dane odnośnie ludzi prawdopodobnie zgodne Albo nie ma badań dotyczących populacji ludzkiej albo są one ograniczone. Dostępne dane (odnośnie zwierząt lub inne) sugerują, że leki z tej kategorii nie wykazują znaczącego ryzyka dla karmionego dziecka. 4. brak (ograniczone) dane odnośnie ludzi prawdopodobnie toksyczne Charakterystyka leku sugeruje znaczące klinicznie ryzyko dla dziecka karmionego piersią. Karmienie piersią nie jest rekomendowane. 5. brak (ograniczone) dane odnośnie ludzi prawdopodobnie toksyczne (matka) Charakterystyka leku sugeruje, że karmienie piersią może przedstawiać znaczące klinicznie ryzyko dla matki (to jest utrata koniecznych witamin i substancji odżywczych). Karmienie piersią nie jest rekomendowane. 6. przeciwwskazane Lek może powodować poważne działania niepożądane lub karmienie piersią jest przeciwwskazane z powodu stanu chorobowego, dla którego lek został przepisany. Kobiety biorące lek z tej grupy, jak również kobiety w stanie zdrowia, dla którego został przepisany lek z tej grupy, nie powinny karmić piersią. Kluczowe przy wyborze leku dla kobiety karmiącej piersią jest poszukiwanie odpowiedniej substancji leczniczej: najlepiej hydrofilowej, o niskim pk a i dużej masie cząsteczkowej, w znacznym stopniu wiążącej się z białkami, a co za tym idzie z niskim wskaźnikiem M/O. Korzystny jest również krótki okres półtrwania danego leku. Wyżej wymienione rekomendacje i kategorie pozwalają w szybki sposób ocenić trafność dokonanego wyboru pod względem bezpieczeństwa terapii dla karmionego dziecka. 11

12 3. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA: Jednym z najczęstszych problemów zdrowotnych, z jakimi pacjenci zgłaszają się do apteki, są schorzenia układu oddechowego takie jak: przeziębienie, kaszel, ból gardła, nieżyt nosa. Często pacjent oczekuje od farmaceuty pomocy w rozpoznaniu dolegliwości, zaproponowania preparatu w celu samoleczenia oraz informacji o leku, szczególnie pod względem jego skuteczności i bezpieczeństwa. W tej części pracy zebrano informacje dotyczące bezpieczeństwa dla dziecka w przypadku przyjmowania leków dostępnych bez recepty przez kobietę karmiącą. [6,11,14,17,18,21,24,26] a) KASZEL W przypadku kaszlu należy rozróżnić: czy jest to kaszel bezproduktywny, duszący, występujący w pierwszych dniach przeziębienia czy raczej produktywny, z wydzieliną. Jest to konieczne dla określenia środków jakie pacjentka ma zastosować. W przypadku kaszlu suchego środki przeciwkaszlowe, w przypadku drugim mukolityczne. Środki przeciwkaszlowe: Dekstrometorfan brak jest danych odnośnie stosowania w czasie laktacji. Relatywnie mała masa cząsteczki(około 271 [24]) sugeruje przenikanie do mleka matki, jednak dane literaturowe wskazują, że stosowanie dekstrometorfanu w czasie karmienia piersią jest prawdopodobnie bezpieczne/zgodne. Kodeina substancja ta przenika do mleka matki, ale w bardzo małej ilości, uważania jest za zgodną z karmieniem piersią jedynie w dawce jednorazowej lub krótkiej (1-2 dni) terapii. Istnieją bowiem doniesienia o wystąpieniu depresji oddechowej u niemowląt matek, które przyjmowały kodeinę w dłuższej terapii, ponieważ w takim przypadku możliwa jest kumulacja kodeiny i jej metabolitu morfiny. 12

13 Butamirat według charakterystyki produktu leczniczego zawierającego jako substancję czynną cytrynian butamiratu stosowanie jest uzasadnione jedynie w razie bezwzględnej konieczności, ponieważ nie ma danych odnośnie przenikania substancji leczniczej i/lub metabolitów do mleka matki. Leki przeciwhistaminowe: (w połączeniu z subst. przeciwkaszlowymi) Bromfeniramina niskie, pojedyncze dawki nie powinny powodować działań niepożądanych u karmionego niemowlęcia, większe dawki lub dłuższe stosowanie może być przyczyną działań niepożądanych u niemowlęcia lub obniżać laktację (szczególnie w połączeniu z pseudoefedryną). Pojedyncza dawka po ostatnim karmieniu w ciągu dnia powinna zminimalizować działanie leku na karmione dziecko. Uważana jest za prawdopodobnie zgodną z karmieniem piersią. Chlorfeniramina - małe (2-4mg), okazjonalne dawki preparatu są akceptowalne podczas karmienia piersią. Większa dawka lub dłuższa terapia może powodować działania niepożądanie u niemowlęcia i/lub zmniejszać laktację(głównie z pseudoefedryną). Podobnie jak w przypadku bromfeniraminy najkorzystniejszą porą na przyjęcie leku jest czas po ostatnim karmieniu, przed przerwą nocną. Prawoskrętne izomery: deksbromfeniramina i dekschlorfeniramina charakteryzują się podobnymi właściwościami i stosuje się w stosunku do nich te same zalecenia jako prawdopodobnie zgodne z karmieniem piersią. 13

14 Difenhydramina po niskiej, jednorazowej dawce nie jest spodziewany efekt u karmionego dziecka, podobnie jak w powyższych przykładach wyższe dawki lub dłuższa kuracja nie są zalecane. Wytwórca uważa substancję za przeciwwskazaną u karmiących matek, a powodem tego jest wzrost wrażliwości na antyhistaminy u wcześniaków i noworodków urodzonych terminie. Prometazyna bazując na minimalnym wydzielaniu innych pochodnych fenotiazyny, wydaje się, że krótkotrwałe podanie prometazyny stanowi niewielkie ryzyko dla karmionego dziecka. Uznawana jest za potencjalnie zgodną z karmieniem piersią. Przy powtarzanych dawkach należy obserwować dziecko ze względu na ryzyko wystąpienia nadmiernej sedacji. Ponieważ prometazyna obniża podstawowe wydzielanie prolaktyny, może zaburzać rozpoczęcie laktacji (jeśli jest podana w czasie porodu), ingerować w ten proces, szczególnie zanim laktacja się ustabilizuje oraz gdy jest podawana z sympatykomimetykami np. pseudoefedryną. Triprolidyna czas połowicznego rozpadu wynosi 4 godziny, natomiast iloraz M/O - 0,53. Duże dawki lub przedłużona terapia może powodować działania niepożądane u karmionego dziecka i/lub zaburzać laktację, szczególnie, gdy stosowana jest łącznie z pseudoefedryną. W przypadku krótkotrwałego stosowania uznaje się triprolidynę za zgodną z karmieniem piersią. Określa się ją również jako antyhistaminowy lek z wyboru do leczenia pacjentek karmiących piersią. 14

15 Środki wykrztuśne: Ambroxol czas połowicznego rozpadu leku w osoczu wynosi 7 12 godzin, łącznie z metabolitami około 22 godziny [22]. Przechodzi przez barierę osocze mleko. Brak jest dostatecznych badań określających bezpieczeństwo stosowania ambroksolu, a stosowanie w czasie laktacji zaleca się jedynie po wnikliwym oszacowaniu korzyści dla matki w stosunku do ryzyka dla dziecka. Bromheksyna jest prekursorem ambroksolu, do którego jest metabolizowana w wątrobie. Ze względu na długi t 0,5 oraz fakt pokonywania bariery osocze mleko matki nie zaleca się stosowania leku podczas karmienia piersią[23]. Acetylocysteina nie ma danych na temat użycia substancji podczas laktacji. Masa molekularna jest na tyle mała, ze można spodziewać się przechodzenia do mleka matki. Jednak acetylocysteina jest stosowana u przedwcześnie urodzonych noworodków w dawkach dużo wyższych od tych, których spodziewać się można w mleku matki i nie wykazuje toksyczności. Można ją więc uznać za prawdopodobnie zgodną z karmieniem piersią [24]. Gwajafenezyna ani wydzielanie gwajafenezyny do mleka ani działanie na karmione niemowlę nie zostało opisane. Jest mało prawdopodobne, aby zwyczajnie stosowane dawki przez matkę powodowały szkodę dla dziecka, szczególnie powyżej 2. miesiąca życia. Gdy gwajafenazyna występuje w syropie razem z etanolem, należy pamiętać o unikaniu alkoholu w czasie karmienia piersią. 15

16 b) NIEŻYT NOSA W przypadku nieżytu nosa ważną kwestią jest zróżnicowanie kataru w trakcie przeziębienia od kataru na tle alergicznym, ponieważ pozwala to zastosować odmienne leczenie przyczynowe. Również kwestia gęstości wydzieliny pozwala wybrać odpowiedni środek leczniczy. W przypadku nieżytu nosa w przebiegu przeziębienia przy uczuciu zatkania nosa substancją leczniczą dostępną na rynku jest: Pseudoefedryna lek jest wydzielany do mleka, wskaźnik M/O wynosi 1,3. Powoduje zmniejszenie objętości wydzielanego mleka w znaczącym stopniu. Mimo ograniczonej ilości badań uznawana jest za prawdopodobnie zgodną z karmieniem piersią, należy pamiętać jednak o wpływie pseudoefedryny na proces laktacji. Gdy jest to katar na podłożu alergicznym, oprócz pseudoefedryny, stosowane są leki antyhistaminowe: Loratadyna substancja i jej metabolit descarboetoksyloratadyna są wydzielane do mleka matki, uważa się jednak, że dawka 10mg na dobę nie będzie powodowała klinicznie znaczącego ryzyka dla karmionego dziecka. Loratadyna uznawana jest za prawdopodobnie zgodną z karmieniem piersią. Cetyryzyna brak jest publikowanych badań opisujących terapię cetyryzyną w czasie karmienia piersią, wytwórca zawiadamia, że jest ona wydzielana do mleka matki. Efekty, jeżeli jakiekolwiek wystąpiły, nie są znane, ale sedacja jest możliwa. Cetyryzyna uważana jest za bezpieczny lek w czasie laktacji, po podaniu którego ryzyko działań niepożądanych jest mało prawdopodobne. Uznawana jest za prawdopodobnie zgodną z karmieniem piersią. Deksbromfeniramina substancja opisana w części a) KASZEL. 16

17 W celu rozluźnienia wydzieliny substancją leczniczą stosowaną w przypadku mokrego kataru jest: Acetylocysteina substancja opisana w części a) KASZEL. Aby zmniejszyć obrzęk błon śluzowych stosuje się leki z grupy α sympatykokinetyków: Ksylometazolinę Oxymetazolinę Brak jest badań odnośnie stosowania tych substancji w czasie laktacji. Oxymetazolina uważana jest za prawdopodobnie zgodną z karmieniem piersią. W przypadku α sympatykokinetyków ważne jest przestrzeganie długości terapii oraz wielkości dawek, ponieważ stosowane dłużej niż 7 dni lub w dawkach większych niż zalecane, może powodować przekrwienie błony śluzowej nosa i w konsekwencji zwężenie dróg oddechowych. Dalsze stosowanie substancji leczniczej może prowadzić do wtórnego polekowego zapalenia błony śluzowej nosa (rhinitis medicamentosa) i zaniku błony śluzowej nosa [27]. W przypadku kataru suchego, występującego zazwyczaj bezpośrednio po katarze mokrym, gdy ilość wydzieliny jest niewielka, a błony śluzowe obrzmiałe dostępnymi preparatami są: Krople do nosa z 0.9% NaCl nie ma przeciwwskazań do stosowania roztworów wody morskiej w czasie laktacji. Dekspantenol w postaci maści jako podanie matce im. oraz iv. dekspantenol uważany jest za potencjalnie toksyczny, ponieważ może wywoływać biegunkę i kolki u karmionego dziecka. Jednak wydaje się, że zastosowanie dekspantenolu miejscowo w postaci 5% maści do nosa u karmiącej matki nie będzie szkodliwe dla niemowlęcia. Dekspantenol jest również zawarty w wielu maściach stosowanych u dzieci nie wywołując znaczących klinicznie działań niepożądanych. 17

18 c) BÓL GARDŁA W przypadku bólu gardła postaciami leków stosowanymi u pacjentek są tabletki do ssania, roztwory do płukania gardła oraz aerozole. W skład tych postaci farmaceutycznych wchodzą: o Leki o działaniu miejscowo znieczulającym: Benzokaina uznawana jest za lek bezpieczny, który nie wykazywał działań niepożądanych u karmionych dzieci grupa L2 wg prof. Hale a. Lidokaina małe ilości substancji są wydzielane do mleka matki, ale ryzyko wystąpienia działań niepożądanych u karmionego dziecka określone jest jako bardzo niskie. Lidokaina uznana jest jako prawdopodobnie zgodna z karmieniem piersią. Benzydamina według charakterystyki produktów leczniczych zawierających benzydaminę nie ma przeciwwskazań do miejscowego stosowania jej u kobiet karmiących piersią, mimo że brak jest badań odnoszących się do ludzi. Flurbiprofen wiązanie z białkami osocza wynosi 99%, iloraz M/O- 0,02, a t 0,5 = 2 godziny. Uważany za bezpieczny lek w czasie karmienia piersią. Bardzo mała ilość flurbiprofenu jest wydzielana do mleka po podaniu doustnym, a ryzyko dla karmionego dziecka (jeśli w ogóle istnieje) określa się jako nieznaczne. Ambroxol ( w dawce 20 mg do 6x/24h jako tabl. do ssania) substancja opisana w części a) KASZEL. o Środki dezynfekujące: Chlorek benzalkoniowy Chlorek cetylpirydyny Brak danych w kwestii stosowania substancji przez kobiety karmiące piersią. Nie stosować w czasie laktacji. 18

19 Chlorheksydyna nie ma danych odnośnie wydzielania chlorheksydyny do mleka po podaniu miejscowym, ilość substancji w mleku uważa się za najprawdopodobniej nieznaczącą klinicznie. Uznawana jest za zgodną z karmieniem piersią ( wg WHO oraz prof.briggs a), jednak w kategoriach prof. Hale a określona jest jako L4, czyli prawdopodobnie szkodliwa. W charakterystyce produktu leczniczego zawierającego chlorheksydynę zamieszczono dane z badań na zwierzętach, gdzie stosowano dawki stukrotnie większe niż stosowane u ludzi i nie stwierdzono działań niepożądanych u karmionych osobników [28]. Amylometakrezol - brak jest danych, bezpieczeństwo stosowania substancji leczniczej w czasie karmienia piersią nie zostało ustalone, nie zaleca się przyjmowania leku. o Substancja o działaniu przeciwbakteryjnym, przeciwgrzybicznym oraz przeciwpierwotniakowym: Chlorchinaldol brak danych literaturowych, w charakterystyce produktu leczniczego zawierającego chlorchinaldol umieszczono informację, aby nie stosować preparatu w okresie karmienia piersią, gdyż nie określono bezpieczeństwa stosowania [29]. o Analgetyki: Salicylan choliny jest to pochodna kwasu salicylowego, który jest wydzielany do mleka matki. U noworodka farmakokinetyka leku przebiega inaczej niż u osoby dorosłej: wiązanie z białkami osocza jest na poziome 10-20% ( u dorosłego około 90%), a czas połowicznego rozpadu jest dwa razy dłuższy niż u dorosłego i wynosi około 4 godziny. W czasie karmienia piersią nie zaleca się przyjmowania pochodnych kwasu salicylowego, gdyż są one określane jako potencjalnie toksyczne (ryzyko wystąpienia zespołu Rey a). 19

20 Działania niepożądane wobec płytek krwi u niemowląt karmionych piersią narażonych na pochodne kwasu salicylowego nie były obserwowane, są one jednak potencjalnie groźne. Według WHO jedynie jednorazowe dawki są dozwolone. Należy, jeśli to możliwe, unikać długotrwałej terapii; monitorować działania niepożądane (hemoliza, przedłużony czas krwawienia, kwasica metaboliczna) u karmionego dziecka. Środkiem leczniczym tradycyjnie stosowanym w celu łagodzenia bólu gardła jest napar z liści szałwi ( Folium Salviae officinalis). Jednak nie mogą go stosować kobiety karmiące piersią, ponieważ powoduje zmniejszenie laktacji (wynika to najprawdopodobniej z jej działania antihydratica, którego mechanizm nie został dotychczas wyjaśniony) [20]. d) PRZEZIĘBIENIE W aspekcie przeziębienia spodziewać się można pacjenta, który skarży się zarówno na kaszel, nieżyt nosa, ból gardła, ból głowy i/lub gorączkę. Stosowane są więc substancje chemiczne z opisanych wyżej grup, a także preparaty o działaniu przeciwbólowym, przeciwgorączkowym paracetamol, metamizol sodowy; oraz dodatkowo przeciwzapalnym ibuprofen, kwas acetylosalicylowy. Paracetamol jest wydzielany do mleka w niskim stężeniu, ponieważ jest słabym kwasem, oraz czas połowicznego rozpadu wynosi około 3 godziny. Eliminacja następuje poprzez transformację w wątrobie, dlatego u niemowląt, a w szczególności wcześniaków, należy się spodziewać znacznie wydłużonego t 0,5 oraz ryzyka kumulacji. U dzieci karmionych piersią zdarzały się pojedyncze przypadki wysypki. Uznaje się, że kamienie piersią w trakcie stosowania paracetamolu jest możliwe, należy jednak uważnie obserwować karmione niemowlę. 20

BEZSENNOŚĆ POWAŻNY PROBLEM ZDROWOTNY I SPOŁECZNY. praca specjalizacyjna z farmacji aptecznej

BEZSENNOŚĆ POWAŻNY PROBLEM ZDROWOTNY I SPOŁECZNY. praca specjalizacyjna z farmacji aptecznej BEZSENNOŚĆ POWAŻNY PROBLEM ZDROWOTNY I SPOŁECZNY. Przyczyny, objawy i leczenie bezsenności. praca specjalizacyjna z farmacji aptecznej mgr farm. Katarzyna Górka opiekun specjalizacji: dr n. farm. Jerzy

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany. Umożliwi to szybkie zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie. Osoby należące do fachowego

Bardziej szczegółowo

Wiedza kobiet na temat zdrowego stylu życia w okresie ciąży

Wiedza kobiet na temat zdrowego stylu życia w okresie ciąży 69 ACTA SCIENTIFICA ACADEMIAE OSTROVIENSIS Dorota Maciąg 1, Agata Figuła 2, Małgorzata Cichońska 3, Katarzyna Kucharska 4 Wiedza kobiet na temat zdrowego stylu życia w okresie ciąży Streszczenie Autorki

Bardziej szczegółowo

Skuteczność różnych metod antykoncepcji [267] ----------------- Tab. 31 -----------------

Skuteczność różnych metod antykoncepcji [267] ----------------- Tab. 31 ----------------- We wszystkich tych przypadkach należałoby rozważyć stosowanie tabletki o większej zawartości hormonu do czasu stosowania wyżej wymienionych leków. W przypadku rifampicyny należałoby stosować dodatkowe

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Amyvid 800 MBq/ml roztwór do wstrzykiwań 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każdy ml roztworu do wstrzykiwań zawiera 800 MBq of

Bardziej szczegółowo

Zasady żywienia zdrowych niemowląt. Zalecenia Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci

Zasady żywienia zdrowych niemowląt. Zalecenia Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci standardy medyczne Zasady żywienia zdrowych niemowląt. Zalecenia Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci Nutrition of healthy term infants. Recommendations of the Polish

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Ricordo, 10 mg, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka zawiera 10 mg chlorowodorku

Bardziej szczegółowo

1 ml zawiesiny zawiera 100 j.m. rozpuszczalnej insuliny ludzkiej* i insuliny ludzkiej* izofanowej (NPH) w stosunku 30/70 (odpowiadające 3,5 mg).

1 ml zawiesiny zawiera 100 j.m. rozpuszczalnej insuliny ludzkiej* i insuliny ludzkiej* izofanowej (NPH) w stosunku 30/70 (odpowiadające 3,5 mg). 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Mixtard 30 Penfill 100 j.m./ml zawiesina do wstrzykiwań we wkładzie 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 ml zawiesiny zawiera 100 j.m. rozpuszczalnej insuliny ludzkiej* i insuliny

Bardziej szczegółowo

Żyć z wirusem Poradnik dla osób żyjących z HIV

Żyć z wirusem Poradnik dla osób żyjących z HIV Żyć z wirusem Poradnik dla osób żyjących z HIV Pamięci dr Ireny Głowaczewskiej Wiedza dotycząca HIV/AIDS zmienia się i powiększa bardzo szybko. Dlatego zawsze sprawdzaj datę powstania informacji, które

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNY MAGAZYN DLA FARMACEUTÓW. W prezencie. Barwniki do jajek. Recepta. na dobry sen. szytej na miarę. Jak pomóc. pacjentowi. z katarem siennym?

PRAKTYCZNY MAGAZYN DLA FARMACEUTÓW. W prezencie. Barwniki do jajek. Recepta. na dobry sen. szytej na miarę. Jak pomóc. pacjentowi. z katarem siennym? NR 3(9) marzec 2008 Cena: 6,70 zł PRAKTYCZNY MAGAZYN DLA FARMACEUTÓW W prezencie Barwniki do jajek Jak pomóc 5 cech pacjentowi z katarem siennym? Recepta na dobry sen apteki szytej na miarę Wstęp Szanowni

Bardziej szczegółowo

AMAZONKI WARSZAWA-CENTRUM

AMAZONKI WARSZAWA-CENTRUM ISSN-1732-2928 nr 24 NASI TWÓRCY AMAZONKI kwiecień 2014 gazeta bezpłatna Gazeta Stowarzyszenia AMAZONKI WARSZAWA-CENTRUM Motto na 2014 rok: Nigdy nie rezygnujemy z nadziei MOJE 17 LAT W SŁUŻBIE AMAZONEK,

Bardziej szczegółowo

Normy żywienia dla populacji polskiej nowelizacja. Redaktor naukowy: prof. dr hab. med. Mirosław Jarosz

Normy żywienia dla populacji polskiej nowelizacja. Redaktor naukowy: prof. dr hab. med. Mirosław Jarosz Normy żywienia dla populacji polskiej nowelizacja Redaktor naukowy: prof. dr hab. med. Mirosław Jarosz Redaktor naukowy: prof. dr hab. med. Mirosław Jarosz Redakcja: Renata Gajowiak Krystyna Molska Copyright

Bardziej szczegółowo

CHEMIOTERAPIA. P o r a d n i k d l a P a c j e n t ó w

CHEMIOTERAPIA. P o r a d n i k d l a P a c j e n t ó w CHEMIOTERAPIA P o r a d n i k d l a P a c j e n t ó w INFORMACJE O PUBLIKACJI Opracowanie tekstu Piotr Czajka; na podstawie: Chemioterapia informator w języku angielskim Konsultacja naukowa dr n. med.

Bardziej szczegółowo

Badania kontrolne po leczeniu w najczęstszych nowotworach litych u dorosłych

Badania kontrolne po leczeniu w najczęstszych nowotworach litych u dorosłych Rekomendacje Recommendations NOWOTWORY Journal of Oncology 2014, volume 64, number 5, 415 435 DOI: 10.5603/NJO.2014.0070 Polskie Towarzystwo Onkologiczne ISSN 0029 540X www.nowotwory.viamedica.pl Badania

Bardziej szczegółowo

TERAPIA DEPRESJI POPORODOWEJ AKTUALNY STAN WIEDZY THE THERAPY FOR POSTPARTUM DEPRESSION THE CURRENT STATE OF KNOWLEDGE

TERAPIA DEPRESJI POPORODOWEJ AKTUALNY STAN WIEDZY THE THERAPY FOR POSTPARTUM DEPRESSION THE CURRENT STATE OF KNOWLEDGE Ann. Acad. Med. Gedan. 2014, 44, 105-111 KAROLINA MALISZEWSKA, KRZYSZTOF PREIS TERAPIA DEPRESJI POPORODOWEJ AKTUALNY STAN WIEDZY THE THERAPY FOR POSTPARTUM DEPRESSION THE CURRENT STATE OF KNOWLEDGE Klinika

Bardziej szczegółowo

Schizofrenia Pacjent i opiekun

Schizofrenia Pacjent i opiekun Epizod Pojedynczy przypadek kryzysu psychicznego w historii choroby pacjenta. Lekarz rodzinny To lekarz rodzinny, zazwyczaj pierwsza osoba, z którą kontaktuje się chory, gdy pojawiają się objawy. Wgląd

Bardziej szczegółowo

Życie z niewydolnością serca

Życie z niewydolnością serca Dr n. med. Magdalena Kłosińska Prof. dr hab. med. Jarosław D. Kasprzak Życie z niewydolnością serca Poradnik dla pacjentów www.servier.pl Dr n. med. Magdalena Kłosińska Prof. dr hab. med. Jarosław D. Kasprzak

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia

Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia World Health Organization Geneva Wydane przez Światową Organizację Zdrowia w 2001 r. Tytuł oryginału: International classification

Bardziej szczegółowo

Samoleczenie. pod redakcją Krzysztofa Krajewskiego - Siudy T W O R Z Y M Y I D E E D L A P O L S K I

Samoleczenie. pod redakcją Krzysztofa Krajewskiego - Siudy T W O R Z Y M Y I D E E D L A P O L S K I Samoleczenie pod redakcją Krzysztofa Krajewskiego - Siudy T W O R Z Y M Y I D E E D L A P O L S K I Instytut Sobieskiego ul. Nowy Świat 27 00-029 Warszawa tel./fax: 22 826 67 47 sobieski@sobieski.org.pl

Bardziej szczegółowo

Konsensus Polski. - aktualizacja styczeń 2009

Konsensus Polski. - aktualizacja styczeń 2009 Profilaktyka i leczenie żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej Konsensus Polski - aktualizacja styczeń 2009 Zalecenia oparte na dowodach z badań naukowych oraz opiniach polskich ekspertów Warszawa styczeń

Bardziej szczegółowo

Rak piersi w Polsce. leczenie to inwestycja. Anna Smaga, Magdalena Mikułowska, Aleksandra Komorowska, dr Bogdan Falkiewicz. Jerzy Gryglewicz.

Rak piersi w Polsce. leczenie to inwestycja. Anna Smaga, Magdalena Mikułowska, Aleksandra Komorowska, dr Bogdan Falkiewicz. Jerzy Gryglewicz. Rak piersi w Polsce leczenie to inwestycja Autorzy: Anna Smaga, Magdalena Mikułowska, Aleksandra Komorowska, dr Bogdan Falkiewicz Sequence HC Partners Jerzy Gryglewicz Uczelnia Łazarskiego Autorzy: Sequence

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DLA PRZEMYSŁU KOSMETYCZNEGO DOTYCZĄCE ZARZĄDZANIA ZGŁOSZENIAMI PRZYPADKÓW NIEPOŻĄDANYCH

WYTYCZNE DLA PRZEMYSŁU KOSMETYCZNEGO DOTYCZĄCE ZARZĄDZANIA ZGŁOSZENIAMI PRZYPADKÓW NIEPOŻĄDANYCH WYTYCZNE DLA PRZEMYSŁU KOSMETYCZNEGO DOTYCZĄCE ZARZĄDZANIA ZGŁOSZENIAMI PRZYPADKÓW NIEPOŻĄDANYCH 1 Opracowano na podstawie: Colipa Guidelines on the Management of Undesirable Events przez: Polski Związek

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie Komitetu Wykonawczego ERC 1

Podsumowanie Komitetu Wykonawczego ERC 1 Podsumowanie Komitetu Wykonawczego ERC Jerry P. Nolan a, *, Jasmeet Soar b, David A. Zideman c, Dominique Biarent d, Leo L. Bossaert e, Charles Deakin f, Rudolph W. Koster g, Jonathan Wyllie h, Bernd Böttiger

Bardziej szczegółowo

Jak ćma przejawy depresji w różnych okresach życia

Jak ćma przejawy depresji w różnych okresach życia Jak ćma przejawy depresji w różnych okresach życia Jak ćma przejawy depresji w różnych okresach życia Anna Antosik-Wójcińska Tadeusz Parnowski Łukasz Święcicki VA/12/11/91 Servier Polska Sp. z o.o. ul.

Bardziej szczegółowo

JAK BEZPIECZNIE I SKUTECZNIE STOSOWAĆ LEKI PRZECIWZAKRZEPOWE? PORADNIK DLA PACJENTÓW

JAK BEZPIECZNIE I SKUTECZNIE STOSOWAĆ LEKI PRZECIWZAKRZEPOWE? PORADNIK DLA PACJENTÓW KLINIKA WAD NABYTYCH SERCA INSTYTUTU KARDIOLOGII W WARSZAWIE JAK BEZPIECZNIE I SKUTECZNIE STOSOWAĆ LEKI PRZECIWZAKRZEPOWE? PORADNIK DLA PACJENTÓW Prof. dr hab. med. Janina Stępińska Lek. Ewa Poniatowska

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 27.12.2006 L 378/1 I (Akty, których publikacja jest obowiązkowa) ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1901/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie produktów leczniczych stosowanych w

Bardziej szczegółowo

Negatywny wpływ pestycydów na zdrowie rosnący problem

Negatywny wpływ pestycydów na zdrowie rosnący problem Negatywny wpływ pestycydów na zdrowie rosnący problem Kwiecień 2015 RESEARCH LABORATORIES 1 Zawartość 1 Streszczenie 3 2 Wprowadzenie 6 2.1 Pestycydy w rolnictwie 6 2.1.1 Klasy pestycydów 7 2.2 W jaki

Bardziej szczegółowo

ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAKAŻEŃ OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO WYWOŁYWANYCH PRZEZ NEISSERIA MENINGITIDIS I INNE DROBNOUSTROJE

ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAKAŻEŃ OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO WYWOŁYWANYCH PRZEZ NEISSERIA MENINGITIDIS I INNE DROBNOUSTROJE ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAKAŻEŃ OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO WYWOŁYWANYCH PRZEZ NEISSERIA MENINGITIDIS I INNE DROBNOUSTROJE 1 Zasady postępowania w przypadku zakażeń ośrodkowego układu nerwowego...

Bardziej szczegółowo

Astma i stan astmatyczny w codziennej praktyce lekarskiej*

Astma i stan astmatyczny w codziennej praktyce lekarskiej* Praca POglądowa Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 2013, Tom 19, Nr 4, 397 402 www.monz.pl Astma i stan astmatyczny w codziennej praktyce lekarskiej* Anna Grzywa-Celińska 1, Patrycja Lachowska-Kotowska

Bardziej szczegółowo

Cukrzyca to nie wyrok

Cukrzyca to nie wyrok NR 8/MAJ 2014 NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ JAK ŻYĆ Z CUKRZYCĄ 3KROKI DO SKUTECZNEJ TERAPII Przedstawiamy: PRZYSZŁOŚĆ INSULINOTERAPII Ewolucja leku ratującego życie

Bardziej szczegółowo