PROGRAM OPIEKI NAD KOBIET W CIY NIEPOWIKŁANEJ ZDROWIE, MAMA I JA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM OPIEKI NAD KOBIET W CIY NIEPOWIKŁANEJ ZDROWIE, MAMA I JA"

Transkrypt

1 Załcznik Nr 4 do zarzdzenia Prezydenta m.st. Warszawy Nr 3065/2005 z dnia 19 grudnia 2005 r. PROGRAM OPIEKI NAD KOBIET W CIY NIEPOWIKŁANEJ ZDROWIE, MAMA I JA WSTP. Program opieki nad kobiet w ciy niepowikłanej Zdrowie, mama i ja jest programem profilaktyki zdrowotnej adresowanym do kobiet w ciy przebywajcych na terenie m.st. Warszawy, w którym kobieta w ciy niepowikłanej (fizjologicznej) posiada informacje co do zakresu przysługujcej opieki medycznej, a lekarz ginekolog-połonik posiada informacje co do zakresu wiadcze medycznych jakie powinien ciarnej zapewni. Dokumentami uprawniajcymi do uczestnictwa ciarnej w programie jest: a) zawiadczenie o zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy na terenie m.st. Warszawy, b) indeks uczelni majcej swoj siedzib na terenie m.st. Warszawy, c) dokument potwierdzajcy zatrudnienie na terenie m.st. Warszawy, 1 d) zawiadczenie o pobycie w domu dla matek z małoletnimi dziemi i kobiet w ciy lub pobycie w noclegowni, z któr Urzd m. st. Warszawy podpisał właciw umow. 2 ZAŁOENIA OGÓLNE. 1. Cia jest procesem fizjologicznym, w którym z uwagi na specyfik tego procesu moe doj do wystpienia zjawisk kwalifikowanych do zjawisk chorobowych. Załoeniem programu jest monitorowanie w sposób usystematyzowany przebiegu ciy u kobiet oraz objcie ciarnych, które zgłosiły si do programu, profilaktyczn opiek medyczn. Opieka profilaktyczna ma na celu wykrywanie ewentualnych zmian w procesie fizjologicznym, jakim jest cia oraz poprzez zintensyfikowanie nadzoru medycznego prowadzonego w Poradni Połoniczo Ginekologicznej, Gabinecie Połoniczo Ginekologicznym w strukturze POZ lub Praktyce Lekarza Rodzinnego. Biuro Polityki Zdrowotnej Urzdu m.st. Warszawy nie przewiduje moliwoci sprawowania samodzielnej opieki nad kobiet w ciy niepowikłanej przez pielgniarki-połone. wiadczenia profilaktyczne wchodzce w skład programu zawieraj procedury medyczne oznaczone kodem ICD Program opieki nad kobiet w ciy niepowikłanej Zdrowie, Mama i Ja nie obejmuje: a) kosztów hospitalizacji w oddziale patologii ciy wiadczenie to jest odrbnie finansowane przez NFZ, b) kosztów porad udzielonych w poradniach patologii ciy wiadczenie to jest odrbnie finansowane przez NFZ, c) kosztów opieki nad noworodkiem wiadczenie oddzielnie finansowane przez NFZ i udzielane według dotychczasowych zasad, d) kosztów porodu w szpitalu lub w domu wiadczenie to jest oddzielnie finansowane przez NFZ w ramach lecznictwa szpitalnego, e) kosztów innych wiadcze specjalistycznych np. wizyty w poradni kardiologicznej wiadczenia te s finansowane przez NFZ w ramach ambulatoryjnego lecznictwa specjalistycznego, f) kosztów wiadcze w szkole rodzenia wiadczenie to bdzie odrbnie finansowane przez Urzd m.st. Warszawy. 1

2 ZAKRES MERYTORYCZNY PROGRAMU. 1. Realizacja programu stanowi standard opieki medycznej, zawierajcy schemat wizyt i bada diagnostycznych, które zapewniaj optymaln opiek profilaktyczn nad kobiet w ciy niepowikłanej. Kady trymestr ciy został podzielony na miesice ze wskazaniem wszystkich wizyt i bada diagnostycznych, które pacjentka powinna otrzyma w danym miesicu ciy. Dopuszcza si uzasadnion modyfikacj zaproponowanego standardu opieki. Zaley to od momentu przystpienia ciarnej do programu, przebiegu jej ciy i wyników bada. Istotne odstpstwa od przyjtego schematu warunkowa mog przeprowadzenie kontroli prawidłowoci realizacji programu. 2. Rozpoznanie ciy stawiane jest na podstawie obecnoci przynajmniej dwóch z wymienionych kryteriów wskazujcych na ci: a) dodatniego testu ciowego, b) badania klinicznego, c) relacji pacjentki (objawów subiektywnych), d) wyniku badania ultrasonograficznego (warunkowo tylko do ewentualnej weryfikacji rozpoznania), 3. W ramach programu realizowana jest profilaktyczna opieka ambulatoryjna nad kobiet ciarn w niepowikłanej ciy: a) wizyta kwalifikacyjna b) I trymestr (0 13 Hbd) 2 wizyty, c) II trymestr (14 26 Hbd) 3 wizyty, d) III trymestr (27 39 Hbd) 4 wizyty, e) IV opieka przedporodowa 2 wizyty Istnieje moliwo rozszerzenia diagnostyki prenatalnej i wykonania badania echokardiograficznego płodu. Wskazania do ewentualnego pogłbienia diagnostyki prenatalnej zawiera załcznik A. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowoci u płodu lub w przebiegu ciy kobieta ciarna kierowana jest do Poradni Patologii Ciy. Porady udzielone w Poradni Patologii Ciy nie nale do zakresu profilaktyki medycznej i s finansowane przez NFZ. W przypadku stwierdzenia przez lekarza prowadzcego ciarn koniecznoci przeprowadzenia konsultacji u specjalistów z innych ni ginekologia i połonictwo dziedzin medycznych, lekarz prowadzcy ma obowizek spowodowa przeprowadzenie koniecznej konsultacji. Jeeli lekarz prowadzcy z uwagi na ujawnione w ciy schorzenie współistniejce podejrzewa moliwo wystpienia zagroenia dla prawidłowego rozwoju płodu lub zdrowia matki, zobowizany jest do spowodowania niezwłocznego, tj. w terminie do 48 godz., przeprowadzenia wymaganej konsultacji specjalistycznej. Konsultacje specjalistyczne realizowane w tym trybie nie s finansowane w ramach programu - finansowanie odbywa si w ramach umów podpisanych z NFZ. Pacjentka dokonuje sama wyboru lekarza opiekujcego si ni w czasie ciy. W przypadku dodatkowego zdarzenia (konieczno dodatkowej porady lekarskiej, badania USG, bada laboratoryjnych) zdarzenie to jest finansowane na postawie umowy podpisanej midzy realizatorem programu a NFZ. W cigu 9 miesicy ciy pacjentka moe dokona zmiany lekarza prowadzcego. W przypadku zmiany przez pacjentk lekarza prowadzcego, lekarz uprzednio prowadzcy pacjentk zobowizany jest do sporzdzenia i przekazania pacjentce oraz nowemu lekarzowi prowadzcemu szczegółowej epikryzy z dotychczasowego przebiegu ciy. Lekarz opiekujcy si kobiet w ciy obowizany jest zabezpieczy wykonanie bada (USG, laboratoryjnych). okrelonych w dalszej czci niniejszych warunków i zasad realizacji programu. Koszt wykonanych bada jest czci kosztów wiadczenia zgodnie z ustalon stawk. W przypadku braku moliwoci wykonania oczekiwanego badania (procedury), realizator programu zobowizany jest zapewni wykonanie badania. Za wykonane badania realizator programu rozlicza si bezporednio z podwykonawc. Biuro Polityki Zdrowotnej Urzdu m.st. Warszawy zastrzega sobie prawo kontroli jakoci wiadcze wykonywanych przez podwykonawc. Brak spełniania standardów w zakresie diagnostyki laboratoryjnej i ultrasonograficznej moe by podstaw zerwania zawartej umowy. Opieka nad noworodkiem nie jest objta programem. wiadczenia te s finansowane na podstawie umów podpisanych z NFZ. 3 2

3 KWALIFIKACJE, WARUNKI WSTPNE I ZAKRES WIADCZE. 1. Kwalifikacje osób udzielajcych wiadcze realizujcych program: a) lekarz specjalista w zakresie połonictwa i ginekologii (I lub II stopie specjalizacji), 2. Warunki wstpne: a) dostpno bez skierowania, b) wyniki bada bdcych w posiadaniu ciarnej zwizane z jej ewentualnymi chorobami, 4 3. Zakres wiadcze: a) badanie i testy ciowe, b) nadzór nad ci niepowikłan, c) wczesne wykrywanie powikła ciy i nieprawidłowoci płodu, d) profilaktyka infekcji wewntrzmacicznych, e) przedporodowe badanie przesiewowe, f) promocja zdrowia, 4. W ramach programu realizator programu zapewnia ciarnym: a) moliwo wykonywania zaplanowanych bada diagnostycznych, b) moliwo skierowania kobiety ciarnej do Poradni Patologii Ciy, jeeli okae si to konieczne, c) moliwo natychmiastowej hospitalizacji kobiety ciarnej, jeeli okae si to niezbdne, d) moliwo wykonania innych konsultacji specjalistycznych, które oka si niezbdne (finansowane w ramach konsultacji w danej poradni specjalistycznej, przyjcie poza kolejnoci ), które oka si niezbdne, e) współpracuje z pielgniark / połon rodowiskow w zakresie promocji zdrowia, Urzd m.st. Warszawy finansuje w latach równie wiadczenia wykonywane w tzw. Szkołach Rodzenia. Finansowanie tych zaj przez Urzd m.st. Warszawy odbywa si bdzie w ramach odrbnego programu. 5 SCHEMAT WIZYT ORAZ WYKAZ PROCEDUR MEDYCZNYCH I BADA DIAGNOSTYCZNYCH Z UWZGL - DNIENIEM PROPONOWANYCH KOSZTÓW POSZCZEGÓLNYCH WIADCZE wiadczenie kwalifikacyjne a) uzyskanie zgody na uczestnictwo w programie potwierdzone w indywidualnej dokumentacji medycznej własnorcznym podpisem zainteresowanej, b) Wywiad c) 89.7 Badanie fizykalne d) Badanie ultrasonograficzne e) konsultacje innych specjalistów np: internistyczna, diabetologiczna, kardiologiczna, psychologiczna (warunkowo, w razie potrzeby - finansowane na podstawie umów z NFZ), f) przekazanie materiałów informacyjnych okrelonych w załczniku E. wiadczenie kwalifikacyjne jest wiadczeniem wstpnym, udzielanym niezalenie od terminu oraz trymestru, w którym kobieta w ciy zgłasza si do uczestnictwa w programie. wiadczenie moe by udzielane wyłcznie kobietom z ci rozpoznan na podstawie kryteriów okrelonych w czci III - Zakres merytoryczny programu. TRYMESTR I (0 13 Hbd) 1. wiadczenie 1 a) Wywiad c) Konsultacja w pełnym zakresie 3

4 d) Badanie piersi e) Pomiar cinienia ttniczego f) 89.3 Wzrost, masa ciała, indeks masy ciała g) Badanie ginekologiczne we wzierniku i dwurczne h) Cytologia (warunkowo jeli nie wykonano w poprzedzajcych 6 miesicach), i) Stopie czystoci pochwy, j) badania laboratoryjne: 1) grupa krwi w układzie ABO i Rh (warunkowo jeeli nie wykonano przed ci), 2) morfologia 3) glukoza na czczo w surowicy 1 4) badanie ogólne moczu 5) odczyn VDRL 6) przeciwciała w klasie IgG i IgM kierunku toksoplazmozy 2 ( warunkowo jeli nie wykonano przed ci) 7) przeciwciała anty HIV (warunkowo po uzyskaniu zgody ciarnej), k) konsultacje innych specjalistów np: internistyczna, diabetologiczna, kardiologiczna, psychologiczna (warunkowo w razie potrzeby - finansowane na podstawie umów z NFZ), l) udzielenie informacji dotyczcej bada genetycznych u ciarnych z grupy ryzyka m) Badanie ultrasonograficzne (warunkowo wyłcznie do ewentualnej weryfikacji rozpoznania ciy), 2. wiadczenie 2 c) Pomiar cinienia ttniczego d) 89.3 Pomiar masy ciała e) Badanie połonicze f) badania laboratoryjne: - badanie ogólne moczu g) Inne badania laboratoryjne wykonywane w cigu trymestru: - przeciwciała anty Rh (warunkowo gdy grupa krwi pacjentki ujemna w układzie Rh) 1 x w cigu trymestru, TRYMESTR II (14 26 Hbd) 3. wiadczenie 3 e) Badanie połonicze z okreleniem wysokoci dna macicy f) badania laboratoryjne (obligatoryjnie): - morfologia, - badanie ogólne moczu, 4. wiadczenie 4 a) 89.3 Pomiar masy ciała b) Wywiad dotyczcy przebiegu ciy c) 89.7 Badanie fizykalne 1 zasady interpretacji wyników bada i diagnostyki cukrzycy w ciy zostały przedstawione w załczniku B, 2 interpretacja wyników bada w kierunku zaraenia toksoplazmowego u ciarnych została przedstawiona w załczniku nr C, 4

5 e) Badanie połonicze zewntrzne i we wzierniku f) Badanie czynnoci serca płodu g) Badanie ultrasonograficzne 3 - dokładna ocena budowy anatomicznej płodu, - wykonanie badania ECHO serca płodu (tylko w grupie pacjentek wymienionych wymagajcych diagnostyki pogłbionej, zgodnie z załcznikiem A), h) badania laboratoryjne: - badanie ogólne moczu - przeciwciała w klasie IgG i IgM w kierunku toksoplazmozy (warunkowo, zgodnie z załcznikiem B), i) niezbdne konsultacje innych specjalistów ( np: internistyczna, diabetologiczna, kardiologiczna, psychologiczna warunkowo w razie potrzeby finansowane zerodków NFZ), 5. wiadczenie 5. e) Badanie połonicze f) Badanie czynnoci serca płodu g) badania laboratoryjne (obligatoryjnie): - przesiewowy test doustnego obcienia 50 g glukozy (GCT) 4, - test diagnostyczny doustnego obcienia 75 g glukozy (OGTT) u pacjentek z nieprawidłowym wynikiem GCT 4, - morfologia, - badanie ogólne moczu, h) Inne badania laboratoryjne wykonywane w cigu trymestru (warunkowo): - przeciwciała anty Rh (gdy grupa krwi pacjentki ujemna w układzie Rh) 1 x w cigu trymestru, TRYMESTR III (27 39 Hbd) 6. wiadczenie 6 e) Badanie połonicze - okrelenie wysokoci dna macicy, badanie we wzierniku f) Badanie czynnoci serca płodu g) badania laboratoryjne (obligatoryjnie): - badanie ogólne moczu, h) niezbdne konsultacje innych specjalistów np: internistyczna, diabetologiczna, kardiologiczna, psychologiczna (warunkowo w razie potrzeby finansowane ze rodków NFZ), 7. wiadczenie 7 d) Badanie połonicze, wysoko dna macicy 3 normy pomiarów USG przedstawiono w załczniku D, 4 zasady interpretacji wyników bada i diagnostyki cukrzycy w ciy zostały przedstawione w załczniku B, 5

6 e) Pomiar cinienia ttniczego f) Badanie czynnoci serca płodu g) Badanie ultrasonograficzne 5 h) badania laboratoryjne (obligatoryjnie): - morfologia, - antygen HBs, - badanie ogólne moczu, 8. wiadczenie 8 d) Badanie połonicze okrelenie wysokoci dna macicy, badanie we wzierniku, ocena wymiarów miednicy e) Pomiar cinienia ttniczego f) Badanie czynnoci serca płodu g) badania laboratoryjne: - ocena wydzieliny pochwowej + posiew - badanie ogólne moczu - odczyn VDRL (warunkowo w grupie podwyszonego ryzyka), - przeciwciała w klasie IgG i IgM w kierunku toksoplazmozy (warunkowo zgodnie z załcznikiem C), 9. wiadczenie 9 e) Badanie połonicze oraz ocena ruchliwoci płodu przez ciarn f) Badanie czynnoci serca płodu (KTG) z ocen czynnoci skurczowej macicy g) badania laboratoryjne (obligatoryjnie): - morfologia, - badanie ogólne moczu, h) Inne badania laboratoryjne wykonywane w cigu trymestru (warunkowo): - przeciwciała anty Rh (gdy grupa krwi pacjentki ujemna w układzie Rh) 1 x w cigu trymestru, OPIEKA PRZEDPORODOWA - INTENSYWNY NADZÓR POŁONICZY (40 42 Hbd) wiadczenie 10 e) Badanie połonicze oraz ocena ruchliwoci płodu przez ciarn f) Badanie czynnoci serca płodu (KTG) z ocen czynnoci skurczowej macicy g) ocena wód płodowych h) Badania laboratoryjne zalenie od stanu zdrowia ciarnej i decyzji lekarza (warunkowo), 5 normy pomiarów USG przedstawiono w załczniku D, 6

7 11. wiadczenie 11 e) Badanie połonicze oraz ocena ruchliwoci płodu przez ciarn f) Badanie czynnoci serca płodu (KTG) z ocen czynnoci skurczowej macicy g) Badanie ultrasonograficzne z ocen dobrostanu płodu i ocena przepływów h) ocena wód płodowych i) Badania laboratoryjne zalenie od stanu zdrowia ciarnej i decyzji lekarza (warunkowo), j) Udzielenie informacji dotyczcych: - opieki nad noworodkiem, - karmienia piersi, 7 WARUNKI TECHNICZNO LOKALOWE I STANDARDOWE WYPOSAENIE 1. Warunki techniczno lokalowe: 1) w zakresie sanitarno epidemiologicznym warunki techniczno lokalowe spełniajce wymagania TSSE lub WSSE, 2) pod wzgldem fachowym i sanitarnym, spełnienie wymaga okrelonych w rozporzdzeniu Ministra Zdrowia z dnia (Dz.U. Nr 116, poz. 985), 3) sterylizacja zgodna z zaleceniami sanitarno-epidemiologicznymi, 4) posiadany sprzt medyczny powinien mie wymagane aktualnie atesty, 5) zabezpieczenie wykonywania bada USG przez lekarzy posiadajcych uprawnienia lub odpowiedni certyfikat, 6) zabezpieczenie wykonywania bada laboratoryjnych / serologiczne - podane wykonywanie w laboratoriach posiadajcych akredytacj Kolegium Medycyny Laboratoryjnej i wpis do Rejestru Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych, 7) gabinet lekarski połoniczo ginekologiczny powinien prowadzi kartotek pacjentek i mie moliwo rejestracji pacjentek, 8) w poczekalni dla pacjentek powinny w dostpnym i widocznym miejscu znajdowa si informacje dla kobiet ciarnych zawierajce: a) zakres wiadcze medycznych udzielanych w ramach umowy z NFZ, b) zakres bada diagnostycznych zapewnianych lub wykonywanych w ramach umowy z NFZ, ze wskazaniem miejsca ich wykonywania, c) zakres wiadcze medycznych i bada diagnostycznych nie wchodzcych w zakres umowy z NFZ, d) adresy Poradni Patologii Ciy / Oddziału Patologii Ciy / Oddziałów Połoniczych, e) godziny pracy, f) rozmieszczenie pomieszcze w poradni, g) informacje promujce program. 2. Standardowe wyposaenie gabinetu połoniczo ginekologicznego: 1) aparat USG z głowic przezbrzuszn, przezpochwow (lub zapewnienie wykonywania bada), 2) kardiotokograf 3) aparat do mierzenia cinienia ttniczego krwi, 4) fotel ginekologiczny, 5) drobny sprzt zabiegowy i diagnostyczny, 6) leanka, 7) waga lekarska, 8) lampa owietleniowa, 7

8 9) zestaw do udzielania pierwszej pomocy lekarskiej (lub zapewnienie dostpu) (Dz.U. Nr 58, poz. 372), 10) sprzt do sterylizacji, 11) lampa bakteriobójcza, 8 ZASADY PROWADZENIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ ZWIAZANEJ Z REALIZACJ PROGRAMU. 1. Zgodnie z przedstawionym powyej schematem w skład wiadczenia medycznego wchodzi kilka procedur medycznych oznaczonych kodem ICD -9. Lekarz prowadzcy zobowizany jest do wykonania oraz wpisania do indywidualnej dokumentacji medycznej (karcie poradni połoniczo-ginekologicznej) numeru wiadczenia (wiadczenie 1, 2, 3 itd.) oraz kodów procedur przewidzianych do realizacji dla danego wiadczenia. Brak, pominicie lub niewłaciwe wpisanie procedury do indywidualnej dokumentacji medycznej bdzie stanowiło podstaw do zakwestionowania płatnoci za dane wiadczenie i wystpienia z roszczeniem zwrotu kosztów poniesionych przez Urzd m.st. Warszawy. 2. Fakt udzielenia danego wiadczenia i wchodzcych w jego skład procedur kobieta potwierdza składajc podpis w indywidualnej dokumentacji medycznej, kadorazowo po wykonanym wiadczeniu. Brak podpisu o którym mowa bdzie stanowił podstaw do postpowania okrelonego w punkcie 1. 9 ZASADY SPRAWOZDAWANIA I ROZLICZANIA WIADCZE UDZIELONYCH W PROGRAMIE. 1. Biuro Polityki Zdrowotnej Urzdu m.st. Warszawy bdzie prowadzi rejestr realizatorów programu oraz objtych przez nich opiek profilaktyczn ciarnych uczestniczcych w programie. 2. Realizator programu zobowizany jest przekaza w kadym miesicu realizacji programu do Biura Polityki Zdrowotnej Urzdu m.st. Warszawy nastpujce dane: a) numer umowy, b) dat urodzenia pacjentki w formacie RRMMDD, oznaczenie literowe (A,B,C lub D) uprawnie do uczestnictwa w programie, czterocyfrowy kod identyfikujcy ciarn w programie oraz rodzaj udzielonego wiadczenia (wiadczenie 1,2,3 itd.) wraz z okreleniem kosztu danego wiadczenia. 3. Do Biura Polityki Zdrowotnej Urzdu m.st. Warszawy bd przekazywane w formie elektronicznej raporty, sporzdzone w arkuszach kalkulacyjnych (Open Office lub MS Office) uwzgldniajce wiadczenia udzielone w danym okresie rozliczeniowym. wiadczeniodawca rozlicza si z Burem Polityki Zdrowotnej Urzdu m.st. Warszawy w cyklu miesicznym z liczby pacjentek uczestniczcych w programie oraz z liczby i rodzaju udzielonych wiadcze. 8

9 Załcznik A. Proponowane wskazania do rozszerzenia diagnostyki prenatalnej i wykonania badania echokardiograficznego płodu, 1. Nieprawidłowy wynik połoniczego badania ultrasonograficznego: a) wielowodzie lub małowodzie, b) obrzk płodu (immunologiczny, a szczególnie nieimmunologiczny), c) nieprawidłowy lub niepewny obraz czterech jam serca płodu, d) dwunaczyniowa ppowina, e) zaburzenia rytmu serca płodu, - stała tachykardia powyej 180/min, - stała bradykardia poniej 100/min, - liczne skurcze dodatkowe, niezalene od skurczów macicy kilkanacie / min, 2. Aberracje chromosomalne, 3. Czynniki ryzyka ze strony matki: a) zapłodnienie in vitro, b) choroby metaboliczne, c) cukrzyca badanie u kadego płodu midzy 20 a 24 tygodniem ciy i po raz drugi po 10 tygodniach (midzy 30 a 34 tygodniem), d) fenyloketonuria, e) choroby tkanki łcznej, 4. Rodzinne czynniki ryzyka: a) wada wrodzona serca, kardiomiopatia wrodzona, zaburzenia rytmu serca wrodzone, czstoskurcz wrodzony u: - rodzestwa, - rodziców, - w dalszej rodzinie, b) zespoły genetycznie uwarunkowane wystpujce w rodzinie (np. zespół Noonan, Turnera, Marfana, Wiliamsa), 5. Naraenie na działanie teratogenów: a) praca w warunkach szkodliwych dla zdrowia (metale cikie, promienie RTG, izotopy, rodki chemiczne), b) stosowanie leków w okresie ciy: - przeciwpadaczkowych, - amfetaminy, - litu, c) infekcja wirusowa w pierwszych 3 miesicach ciy: - róyczka, - ospa wietrzna, - grypa, 9

10 Załcznik B Zasady interpretacji wyników bada i diagnostyki cukrzycy w ciy, Poziom glukozy w surowicy na czczo: 1. Wynik oznaczenia glikemii na czczo < 105 mg%: wykona test obcienia 50g glukozy pomidzy 24 a 28 tygodniem ciy, 2. Wynik oznaczenia glikemii na czczo pomidzy 105 a 126 mg%: wykona test obcienia 75g glukozy (OGTT), 3. Wynik oznaczenia glikemii na czczo > 126 mg%: rozpozna cukrzyc i skierowa pacjentk do orodka specjalistycznego, Test przesiewowy obcienia 50g glukozy (GCT): 1. Wynik w 1 godz. po podaniu glukozy 140 mg%: pacjentka nie wymaga dalszej diagnostyki, 2. Wynik w 1 godz. po podaniu glukozy pomidzy 140 a 180 mg%: wykona test obcienia 75g glukozy, 3. Wynik w 1 godz. po podaniu glukozy > 180 mg%: rozpozna cukrzyc i skierowa pacjentk do orodka specjalistycznego, Test przesiewowy obcienia 75g glukozy (OGTT): 1. Wartoci prawidłowe / graniczne testu: glukoza na czczo 105 mg%, w 1 godz. po podaniu glukozy 180 mg%, w 2 godz. po podaniu glukozy 140 mg%: wszystkie uzyskane wyniki prawidłowe - pacjentka nie wymaga dalszej diagnostyki, jeli przynajmniej 1 wynik nieprawidłowy, przekraczajcy podane granice naley skierowa pacjentk do orodka specjalistycznego. Lista orodków referencyjnych, zajmujcych si cukrzyc ciarnych: 1. Szpital Kliniczny AM im. Ks. Anny Mazowieckiej AM ul. Karowa 2, tel. (0-22) PSK - Centrum Leczenia Obrae ul. Plac Starynkiewicza 1/3, tel. (0-22) SP CSK ul. Banacha 1A, tel. (0-22)

11 Interpretacja wyników bada w kierunku zaraenia toksoplazmowego u ciarnych, 1. IgG (-), IgM (-); oznacza brak odpornoci (ciarna seronegatywna), naley: a) udzieli zalece dietetycznych i higienicznych, b) wykonywa kolejne badania serologiczne podczas ciy, c) zaleci badania serologiczne przed kolejna ci, Załcznik C. 2. IgG ( +), IgM (-); oznacza najczciej odporno (przewlekłe zaraenie): a) gdy IgG wiksze 300 j.m. /ml w III trymestrze (badanie pierwszorazowe) mona si liczy z pierwotn inwazj, w której IgM szybko zniknły z krenia i wówczas konieczna jest kontrola po 3 tygodniach, b) jeli IgG w podobnym steniu zaraenie jest przewlekłe, chemioprofilaktyka nie jest konieczna, c) jeli wzrost IgG lub pojawia si IgM zaraenie jest pierwotne, czynne, konieczna chemioprofilaktyka i dalszy nadzór, 3. IgG (-), IgM (+); oznacza zwykle nieswoisty odczyn (wynik fałszywie dodatni): a) konieczna kontrola po 3 tygodniach, b) jeli wynik identyczny brak odpornoci, postpowanie jak w punkcie 1, 4. IgG (+), IgM (+); oznacza zwykle pierwotne, czynne zaraenie, a) gdy brak wyniku badania sprzed ciy i brak objawów klinicznych zaraenia (np. powikszenia wzłów chłonnych), naley wykona badanie kontrolne po 3 tygodniach, gdy IgM mog by obecne nawet dłuej ni 12 miesicy po ostrym zaraeniu (do czasu kontroli nie stosowa leków przeciwpierwotniaczych) b) gdy IgG utrzymuj si w wysokim steniu lub stenie 2-3 krotnie wzrasta, oznacza to pierwotne zaraenie, konieczno chemioprofilaktyki i dalszego nadzoru. 5. Dodatkowe informacje: a) niskie stenie IgG- do 100 j.m. /ml (ELISA ABBOTT) b) wysokie stenie IgG powyej 300 j.m. /ml (ELISA ABBOTT) c) wysokie stenie IgG mijano IF (odczyn immunofluorescencji) powyej 1:1024 za ostr faz zaraenia (czynn) przemawia ponadto obecno swoistych przeciwciał klasy IgA niska awidno swoistych IgG (do 15%) Ciarn z pierwotnym zaraeniem toksoplazmowym naley skierowa do opieki specjalistycznej. Noworodek powinien zosta skonsultowany w orodku specjalistycznym. Orodkiem zajmujcym si problematyk toksoplazmozy u dzieci i konsultujcym noworodki jest Klinika Niemowlca Instytutu Pomnika Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, ul. Al. Dzieci Polskich 20, tel. (0-22) lub (0-22)

12 Załcznik D. Normy pomiarów USG. Ko udowa - FL Obwód brzucha - AC -1SD mm +1SD h) Hbd i) -1SD mm +1SD j) Hbd BPD BPD (c.d.) BPD (c.d.) BPD (c.d.) mm k) Hbd mm l) Hbd mm m) Hbd mm n) Hbd 20 12, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

13 Szanowna Pani przyszła Mamo, Informacje ogólne Załcznik E W trosce o zdrowie Pani i dziecka Biuro Polityki Zdrowotnej Urzdu m.st. Warszawy wspólnie z gronem wybitnych specjalistów z zakresu ginekologii i połonictwa przygotowała Program Zdrowie, Mama i Ja. Naszym wspólnym celem jest zapewnienie przyszłym Mamom i ich dzieciom pełnego bezpieczestwa w przebiegu ciy. Niniejsza informacja, stanowi rodzaj przewodnika dla Pani oraz lekarza opiekujcego si Pani w trakcie ciy. Uczestnictwo w programie uprawnia do korzystania przez cały okres ciy z finansowanych przez Urzd m.st. Warszawy porad lekarskich i bada diagnostycznych. Poniej przedstawiono wykaz przewidzianych w Programie bezpłatnych dla Pani bada, które powinny zosta wykonane. wiadczenie kwalifikacyjne a) uzyskanie zgody na uczestnictwo w programie potwierdzone w indywidualnej dokumentacji medycznej własnorcznym podpisem zainteresowanej, b) Wywiad c) Badanie fizykalne d) Badanie ultrasonograficzne e) konsultacje innych specjalistów np: internistyczna, diabetologiczna, kardiologiczna, psychologiczna (warunkowo, w razie potrzeby - finansowane na podstawie umów z NFZ), f) przekazanie niniejszych materiałów informacyjnych. g) wiadczenie kwalifikacyjne jest wiadczeniem wstpnym, udzielanym niezalenie od terminu oraz trymestru, w którym kobieta w ciy zgłasza si do uczestnictwa w programie. wiadczenie moe by udzielane wyłcznie kobietom z ci rozpoznana na podstawie kryteriów okrelonych w czci III - Zakres merytoryczny programu. A. TRYMESTR I (0 13 Hbd) 1. wiadczenie 1 a) Wywiad c) Konsultacja w pełnym zakresie d) Badanie piersi e) Pomiar cinienia ttniczego f) 89.3 Wzrost, masa ciała, indeks masy ciała g) Badanie ginekologiczne we wzierniku i dwurczne h) Cytologia (warunkowo jeli nie wykonano w poprzedzajcych 6 miesicach), i) Stopie czystoci pochwy, j) badania laboratoryjne: 1) grupa krwi w układzie ABO i Rh (warunkowo jeeli nie wykonano przed ci), 2) morfologia 3) glukoza na czczo w surowicy 6 4) badanie ogólne moczu 5) odczyn VDRL 6) przeciwciała w klasie IgG i IgM kierunku toksoplazmozy 7 ( warunkowo jeli nie wykonano przed ci) 7) przeciwciała anty HIV (warunkowo po uzyskaniu zgody ciarnej), k) konsultacje innych specjalistów np: internistyczna, diabetologiczna, kardiologiczna, psychologiczna (warunkowo w razie potrzeby - finansowane na podstawie umów z NFZ), 13

14 n) udzielenie informacji dotyczcej bada genetycznych u ciarnych z grupy ryzyka o) Badanie ultrasonograficzne (warunkowo wyłcznie do ewentualnej weryfikacji rozpoznania ciy), 2. wiadczenie 2 c) Pomiar cinienia ttniczego d) 89.3 Pomiar masy ciała e) Badanie połonicze f) badania laboratoryjne: - badanie ogólne moczu g) Inne badania laboratoryjne wykonywane w cigu trymestru: - przeciwciała anty Rh (warunkowo gdy grupa krwi pacjentki ujemna w układzie Rh) 1 x w cigu trymestru, B. TRYMESTR II (14 26 Hbd) 3. wiadczenie 3 e) Badanie połonicze z okreleniem wysokoci dna macicy f) badania laboratoryjne (obligatoryjnie): - morfologia, - badanie ogólne moczu, 4. wiadczenie 4 a) 89.3 Pomiar masy ciała b) Wywiad dotyczcy przebiegu ciy c) 89.7 Badanie fizykalne e) Badanie połonicze zewntrzne i we wzierniku f) Badanie czynnoci serca płodu g) Badanie ultrasonograficzne 8 - dokładna ocena budowy anatomicznej płodu, - wykonanie badania ECHO serca płodu (tylko w grupie pacjentek wymienionych wymagajcych diagnostyki pogłbionej, zgodnie z załcznikiem A), h) badania laboratoryjne: - badanie ogólne moczu - przeciwciała w klasie IgG i IgM w kierunku toksoplazmozy (warunkowo, zgodnie z załcznikiem B), i) niezbdne konsultacje innych specjalistów ( np: internistyczna, diabetologiczna, kardiologiczna, psychologiczna warunkowo w razie potrzeby), 5. wiadczenie 5. e) Badanie połonicze f) Badanie czynnoci serca płodu g) badania laboratoryjne (obligatoryjnie): - przesiewowy test doustnego obcienia 50 g glukozy (GCT) 9, 14

15 - test diagnostyczny doustnego obcienia 75 g glukozy (OGTT) u pacjentek z nieprawidłowym wynikiem GCT 4, - morfologia, - badanie ogólne moczu, h) Inne badania laboratoryjne wykonywane w cigu trymestru (warunkowo): - przeciwciała anty Rh (gdy grupa krwi pacjentki ujemna w układzie Rh) 1 x w cigu trymestru, C. TRYMESTR III (27 39 Hbd) 6. wiadczenie 6 e) Badanie połonicze - okrelenie wysokoci dna macicy, badanie we wzierniku f) Badanie czynnoci serca płodu g) badania laboratoryjne (obligatoryjnie): - badanie ogólne moczu, h) niezbdne konsultacje innych specjalistów np: internistyczna, diabetologiczna, kardiologiczna, psychologiczna (warunkowo w razie potrzeby), 7. wiadczenie 7 d) Badanie połonicze, wysoko dna macicy e) Pomiar cinienia ttniczego f) Badanie czynnoci serca płodu g) Badanie ultrasonograficzne 10 h) badania laboratoryjne (obligatoryjnie): - morfologia, - antygen HBs, - badanie ogólne moczu, 8. wiadczenie 8 d) Badanie połonicze okrelenie wysokoci dna macicy, badanie we wzierniku, ocena wymiarów miednicy e) Pomiar cinienia ttniczego f) Badanie czynnoci serca płodu g) badania laboratoryjne: - ocena wydzieliny pochwowej + posiew - badanie ogólne moczu - odczyn VDRL (warunkowo w grupie podwyszonego ryzyka), - przeciwciała w klasie IgG i IgM w kierunku toksoplazmozy (warunkowo zgodnie z załcznikiem C), 9. wiadczenie 9 c) Wywiad dotyczcy przebiegu ciy 15

16 d) 89.7 Badanie fizykalne e) 89.3 Pomiar masy ciała f) Pomiar cinienia ttniczego g) Badanie połonicze oraz ocena ruchliwoci płodu przez ciarn h) Badanie czynnoci serca płodu (KTG) z ocen czynnoci skurczowej macicy i) badania laboratoryjne (obligatoryjnie): j) morfologia, k) badanie ogólne moczu, l) Inne badania laboratoryjne wykonywane w cigu trymestru (warunkowo): - przeciwciała anty Rh (gdy grupa krwi pacjentki ujemna w układzie Rh) 1 x w cigu trymestru, OPIEKA PRZEDPORODOWA - INTENSYWNY NADZÓR POŁONICZY (40 42 Hbd) 10. wiadczenie 10 e) Badanie połonicze oraz ocena ruchliwoci płodu przez ciarn f) Badanie czynnoci serca płodu (KTG) z ocen czynnoci skurczowej macicy g) ocena wód płodowych h) Badania laboratoryjne zalenie od stanu zdrowia ciarnej i decyzji lekarza (warunkowo), 11. wiadczenie 11 e) Badanie połonicze oraz ocena ruchliwoci płodu przez ciarn f) Badanie czynnoci serca płodu (KTG) z ocen czynnoci skurczowej macicy g) Badanie ultrasonograficzne z ocen dobrostanu płodu i ocena przepływów h) ocena wód płodowych i) Badania laboratoryjne zalenie od stanu zdrowia ciarnej i decyzji lekarza (warunkowo), j) Udzielenie informacji dotyczcych: - opieki nad noworodkiem, - karmienia piersi, Kade wiadczenie powinno zosta udokumentowane wpisem do Pani indywidualnej dokumentacji medycznej znajdujcej si w gabinecie lekarskim sprawujcym nad Pani opiek. Otrzymanie wiadczenia zdrowotnego (porady, wizyty, badania diagnostyczne) potwierdza Pani własnorcznym podpisem złoonym kadorazowo w w/w indywidualnej dokumentacji medycznej. Dodatkowe badania i wiadczenia (nie objte Programem "Zdrowie, Mama i Ja") nie s finansowane przez Urzd m.st. Warszawy. Lekarz podejmujcy si opieki nad Pani zobowizany jest do wykonania bada potwierdzajcych prawidłowo przebiegu Pani ciy. Zakres i rodzaj bada dostosowany bdzie do Pani indywidualnych potrzeb. Urzd m.st. Warszawy zapewnił take moliwo bezpłatnego korzystania z Programu edukacji przedporodowej w Szkole Rodzenia. Skierowanie do Szkoły Rodzenia i informacje o placówkach realizujcych ten program moe Pani uzyska od lekarza prowadzcego Pani ci. W przypadku terminów medycznych niezrozumiałych dla Pani prosimy o zwrócenie si z zapytaniem 16

17 do wybranego przez Pani lekarza. Przez cały okres ciy moe równie słuy Pani rad i pomoc pielgniarka/ połona rodowiskowa. W sytuacji stwierdzenia przez Pani nieprawidłowoci w uzyskiwaniu przewidzianych programem wiadcze prosimy o kontakt z Biurem Polityki Zdrowotnej Urzdu m.st. Warszawy, pod numerem telefonu (0 22) PROGRAM EDUKACJI PRZEDPORODOWEJ SZKOŁA RODZENIA 1 WSTP. Program edukacji przedporodowej Szkoła rodzenia jest to wiadczenie profilaktyczno-edukacyjne udzielane kobiecie w ciy w cile okrelonym przez ten program czasie, nie krótszym ni 3 miesice, z jednoczesnym okreleniem trybu kwalifikacji i dyskwalifikacji do udziału w tym programie. Program jest realizowany na podstawie przyjtego standardu w okrelonym w umowie miejscu udzielania wiadcze przez zespół osób uprawnionych do udzielania przedmiotowych wiadcze. 2 ZAŁOENIA PROGRAMU EDUKACJI PRZEDPORODOWEJ. 1. Załoenia ogólne programu edukacji przedporodowej: a) przekazanie wiedzy dotyczcej rozwoju płodu, przebiegu ciy, porodu, połogu i podstawowych problemów dotyczcych opieki nad dzieckiem i laktacji, b) promocja zachowa sprzyjajcych zdrowiu matki, dziecka i rodziny, c) informacja o dostpnych formach opieki medycznej w trakcie przebiegu ciy, d) wsparcie psychiczne i stymulacja do prozdrowotnych zachowa, 2. Formy i zasady prowadzenia edukacji przedporodowej: a) zbiorowa - stacjonarny kurs w Szkołach dla rodziców ( Szkoły rodzenia ), b) indywidualna - podczas okresowych wizyt u lekarza (w ramach działalnoci poradni połoniczo ginekologicznej), c) podana jest moliwo indywidualizacji zaj w zalenoci od potrzeb i moliwoci matki, rekomendowane jest prowadzenie edukacji przedporodowej na przełomie drugiego i trzeciego trymestru ciy - 20 godzin lekcyjnych zaj (10 spotka po dwie godziny lekcyjne), 3. Tematyka programu edukacji przedporodowej: a) zasady prawidłowego odywiania, b) ocena ruchów płodu, c) bezpieczestwo w samochodzie, d) wysiłek fizyczny i praca zawodowa w ciy, e) objawy powikła ciy (nadcinienie ttnicze, ocena poziomu glukozy, obrzki, przebarwienia skóry, ylaki odbytu etc.) f) przygotowanie do porodu, g) pocztek porodu i jego przebieg, h) rola osoby bliskiej, towarzyszcej w prawidłowym i powikłanym porodzie, i) łagodzenie bólu porodowego - techniki relaksacji, j) korzyci i ryzyko analgezji (rodzaje i techniki znieczulenia porodu), k) znaczenie kontaktu z dzieckiem bezporednio po porodzie, l) promocja karmienia piersi i fizjologia laktacji, m) zaburzenia i wspomaganie laktacji, n) opieka nad noworodkiem, o) pielgnacja noworodka, p) psychiczne i fizyczne zagadnienia okresu połogu, q) higiena i dieta w okresie połogu, r) metody regulacji płodnoci, b) osoba towarzyszca, 17

18 4. Realizowane procedury: a) promocja zdrowia, b) profilaktyka, c) przygotowanie do porodu, nauka prawidłowych zachowa w trakcie porodu, nauka łagodzenia bólu porodowego techniki relaksacji, d) cykl wicze fizycznych - ogólnousprawniajcych, wiczenia wzmacniajce i rozcigajce, wiczenia relaksujce, nauka oddychania torem brzusznym, wiczenia przygotowujce do porodu, wiczenia w połogu, a) inne aktywne formy edukacji: dyskusje, seminaria, b) promocja karmienia piersi, c) owiata zdrowotna, d) wsparcie psychiczne ciarnej i jej rodziny, 18

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia (poz. ) STANDARDY POSTĘPOWANIA MEDYCZNEGO PRZY UDZIELANIU ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU OPIEKI OKOŁOPORODOWEJ SPRAWOWANEJ NAD KOBIETĄ W OKRESIE FIZJOLOGICZNEJ

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓY ZAGRANICZNYCH DLA KLIENTÓW POLSKIEJ TELEFONII KOMÓRKOWEJ CENTERTEL SP. Z O.O.

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓY ZAGRANICZNYCH DLA KLIENTÓW POLSKIEJ TELEFONII KOMÓRKOWEJ CENTERTEL SP. Z O.O. SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓY ZAGRANICZNYCH DLA KLIENTÓW POLSKIEJ TELEFONII KOMÓRKOWEJ CENTERTEL SP. Z O.O. 1 ZAKRES UBEZPIECZENIA 1. Niniejsze szczególne warunki ubezpieczenia dla osób fizycznych,

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY

SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY SPIS TRECI I. Regulacje prawne 2 II. Społeczny nadzór w zakresie ochrony pracy 3 1/ Rola zwizków zawodowych w zakresie ochrony pracy 3 2/ Zadania i organizacja społecznej inspekcji

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO Z ENIA OFERTY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTO CI SZACUNKOWEJ PONI EJ 14 000 EURO

ZAPROSZENIE DO Z ENIA OFERTY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTO CI SZACUNKOWEJ PONI EJ 14 000 EURO Projekt,,Szansa na lepsze jutro wspófinansowany przez Uni Europejsk z Europejskiego Funduszu Spoecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki Dziaanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji

Bardziej szczegółowo

Załcznik do uchwały Nr XXXII/186/2005 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 7 czerwca 2005r.

Załcznik do uchwały Nr XXXII/186/2005 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 7 czerwca 2005r. Załcznik do uchwały Nr XXXII/186/2005 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 7 czerwca 2005r.! Opracowany przez zespół ds. planowania i wdraania działa prozdrowotnych na terenie miasta i gminy Tyszowce w składzie:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: dostaw i wdroenie Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów i zestawów do składania bezpiecznego podpisu

Bardziej szczegółowo

ABC opieki zdrowotnej

ABC opieki zdrowotnej ABC opieki zdrowotnej Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Lublin 2013 WYDAWNICTWO BEZPŁATNE ABC opieki zdrowotnej Wydawca: Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

ABC opieki zdrowotnej

ABC opieki zdrowotnej ABC opieki zdrowotnej Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Lublin 2014 WYDAWNICTWO BEZPŁATNE ABC opieki zdrowotnej Wydawca: Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE. Akcji zwykłych na okaziciela serii A-E. Fabryki Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna z siedzib w Kuni Raciborskiej

MEMORANDUM INFORMACYJNE. Akcji zwykłych na okaziciela serii A-E. Fabryki Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna z siedzib w Kuni Raciborskiej MEMORANDUM INFORMACYJNE Akcji zwykłych na okaziciela serii A-E Fabryki Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna z siedzib w Kuni Raciborskiej Doradca: Beskidzki Dom Maklerski - 2-2) NAZWA, FORMA PRAWNA, KRAJ

Bardziej szczegółowo

Zadania położnej rodzinnej w opiece okołoporodowej - obowiązujące standardy. mgr Barbara Gardyjas

Zadania położnej rodzinnej w opiece okołoporodowej - obowiązujące standardy. mgr Barbara Gardyjas Zadania położnej rodzinnej w opiece okołoporodowej - obowiązujące standardy mgr Barbara Gardyjas 1 Wzorcowa reguła postępowania w danej dziedziny Obowiązująca procedura postępowania w danym zakresie mgr

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 80/2013/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 16 grudnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 80/2013/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 16 grudnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 80/2013/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA PACJENTA

PRZEWODNIK DLA PACJENTA SZPITAL DAMIANA SZPITAL DAMIANA PRZEWODNIK DLA PACJENTA Z Damianem przez całe życie O SZPITALU DAMIANA Szpital Damiana otwarty został w 1994 roku jako pierwszy prywatny szpital w Warszawie. Szpital składa

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Departament Stosunków Europejskich i Wielostronnych Wydział wiadczenia Usług WIADCZENIE USŁUG

MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Departament Stosunków Europejskich i Wielostronnych Wydział wiadczenia Usług WIADCZENIE USŁUG MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Departament Stosunków Europejskich i Wielostronnych Wydział wiadczenia Usług WIADCZENIE USŁUG W UNII EUROPEJSKIEJ Informator dla Przedsibiorców Warszawa, lipiec 2004 SPIS

Bardziej szczegółowo

Praktyczne zastosowanie procedur ISO w Orodkach Dokumentacji Geodezyjno Kartograficznej

Praktyczne zastosowanie procedur ISO w Orodkach Dokumentacji Geodezyjno Kartograficznej Praktyczne zastosowanie procedur ISO w Orodkach Dokumentacji Geodezyjno Kartograficznej Rudolf Besuch I. Wdroenie systemu jakoci w Urzdzie Miasta Rybnika łcznie ze wskazaniem cyklu przygotowa. Urzd Miasta

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA PACJENTÓW PO OPERACJACH KARDIOCHIRURGICZNYCH

PRZEWODNIK DLA PACJENTÓW PO OPERACJACH KARDIOCHIRURGICZNYCH Oddział Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie ul. ołnierska 18 tel. (89) 5386240 Ordynator Oddziału - dr n. med. Piotr elazny PRZEWODNIK DLA PACJENTÓW PO OPERACJACH KARDIOCHIRURGICZNYCH

Bardziej szczegółowo

DELEGATURA W LUBLINIE P/04/152 /000./0012/003

DELEGATURA W LUBLINIE P/04/152 /000./0012/003 DELEGATURA W LUBLINIE P/04/152!"#$%#% "$&#'$#(&! "!&!'!")*''$ #"!+,$"#%-.&' &''*$#(&! /000./0012/003 4&5! " #$% &$% '( $% # ( ) ( ' "5! " ( *( + (,- - & './'0& +* ( '- '- 10#- 2-( &0 # #(. 3'3& 45(, 6

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DK-2710-1/2012 Warszawa, 2012-01-16 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2010 r.

Bardziej szczegółowo

CPV-45262600-7- Róne specjalne roboty budowlane.

CPV-45262600-7- Róne specjalne roboty budowlane. S.T.2.0 Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót-architektura i konstrukcja. S.T.2.1. Specyfikacja Techniczna -roboty ziemne, rozbiórkowe, przygotowawcze, pomocnicze i naprawcze. CPV- 45110000-1-

Bardziej szczegółowo

Program usuwania materiałów zawierajcych azbest na terenie powiatu kieleckiego w perspektywie do roku 2032 SPIS TRECI

Program usuwania materiałów zawierajcych azbest na terenie powiatu kieleckiego w perspektywie do roku 2032 SPIS TRECI SPIS TRECI Wprowadzenie i cel programu... 2 1. Właciwoci azbestu, szkodliwo azbestu... 2 2. Przepisy prawne dotyczce azbestu i usuwania wyrobów zawierajcych azbest... 4 3. Inwentaryzacja iloci azbestu

Bardziej szczegółowo

Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych

Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych Zbiór przepisów prawnych dotyczących uprawnień dzieci i młodzieży niepełnosprawnych i ich rodzin Stan prawny: październik 2013 2 Materiał

Bardziej szczegółowo

Systemy Zarzdzania rodowiskowego ISO 14 000 i EMAS

Systemy Zarzdzania rodowiskowego ISO 14 000 i EMAS Systemy Zarzdzania rodowiskowego ISO 14 000 i EMAS Wstp Systemy zarzdzania rodowiskowego stanowi szczególnie uyteczny instrument poprawy efektywnoci funkcjonowania organizacji w zakresie szeroko pojtej

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC INDEX WIATOWYCH NIERUCHOMOCI Fundusz Inwestycyjny Zamknity

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC INDEX WIATOWYCH NIERUCHOMOCI Fundusz Inwestycyjny Zamknity Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC INDEX WIATOWYCH NIERUCHOMOCI Fundusz Inwestycyjny Zamknity (w organizacji) z siedzib w Warszawie, ul. Chmielna 85/87 strona internetowa: www.kbctfi.pl

Bardziej szczegółowo

Załcznik nr 15 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załcznik nr 15 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załcznik nr 15 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Spis treci: I. ELEKTRONICZNY SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW (ESOD)... 3 II. ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA... 16 III. PORTAL INTERNETOWY DO ELEKTRONICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez DLI Travel

Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez DLI Travel ...podró marze Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez DLI Travel 1. Postanowienia ogólne 1.1. Zawarcie umowy z DLI Travel, wpisanym do Rejestru Organizatorów Turystyki

Bardziej szczegółowo

Argumenty wskazujące na potrzebę / brak potrzeby

Argumenty wskazujące na potrzebę / brak potrzeby Konsultanci/Towarzystwa (nr sprawy) Potrzeba/Brak potrzeby zatrudnienia psychologów Argumenty wskazujące na potrzebę / brak potrzeby zatrudnienia psychologów Uwagi Sugerowana wielkość etatu Polskie Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Wiedza kobiet na temat zdrowego stylu życia w okresie ciąży

Wiedza kobiet na temat zdrowego stylu życia w okresie ciąży 69 ACTA SCIENTIFICA ACADEMIAE OSTROVIENSIS Dorota Maciąg 1, Agata Figuła 2, Małgorzata Cichońska 3, Katarzyna Kucharska 4 Wiedza kobiet na temat zdrowego stylu życia w okresie ciąży Streszczenie Autorki

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH UNIWERSYTET WARMISKO MAZURSKI W OLSZTYNIE AKADEMIA TECHNICZNO ROLNICZA W BYDGOSZCZY NIZISKI Stanisław ÓŁTOWSKI Bogdan INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH OLSZTYN BYDGOSZCZ

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE LUSARZ (37 03)

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE LUSARZ (37 03) MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE LUSARZ (37 03) OBECNIE: 722[03] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Gospodarki Minister Edukacji Narodowej SPIS TRECI str. PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z działalności statutowej oraz wykonania budżetu Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie za 2012 rok

SPRAWOZDANIE z działalności statutowej oraz wykonania budżetu Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie za 2012 rok za rok 2006 SPRAWOZDANIE z działalności statutowej oraz wykonania budżetu Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie za 2012 rok Olsztyn 28.02.2013r. Spis Treści Wstęp... str. 2 I ZMIANY ORGANIZACYJNE...

Bardziej szczegółowo

GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A.

GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU ZAWIERAJACY: PISMO PREZESA ZARZĄDU WASKO S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WASKO S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY

Bardziej szczegółowo