PROGRAM OPIEKI NAD KOBIET W CIY NIEPOWIKŁANEJ ZDROWIE, MAMA I JA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM OPIEKI NAD KOBIET W CIY NIEPOWIKŁANEJ ZDROWIE, MAMA I JA"

Transkrypt

1 Załcznik Nr 4 do zarzdzenia Prezydenta m.st. Warszawy Nr 3065/2005 z dnia 19 grudnia 2005 r. PROGRAM OPIEKI NAD KOBIET W CIY NIEPOWIKŁANEJ ZDROWIE, MAMA I JA WSTP. Program opieki nad kobiet w ciy niepowikłanej Zdrowie, mama i ja jest programem profilaktyki zdrowotnej adresowanym do kobiet w ciy przebywajcych na terenie m.st. Warszawy, w którym kobieta w ciy niepowikłanej (fizjologicznej) posiada informacje co do zakresu przysługujcej opieki medycznej, a lekarz ginekolog-połonik posiada informacje co do zakresu wiadcze medycznych jakie powinien ciarnej zapewni. Dokumentami uprawniajcymi do uczestnictwa ciarnej w programie jest: a) zawiadczenie o zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy na terenie m.st. Warszawy, b) indeks uczelni majcej swoj siedzib na terenie m.st. Warszawy, c) dokument potwierdzajcy zatrudnienie na terenie m.st. Warszawy, 1 d) zawiadczenie o pobycie w domu dla matek z małoletnimi dziemi i kobiet w ciy lub pobycie w noclegowni, z któr Urzd m. st. Warszawy podpisał właciw umow. 2 ZAŁOENIA OGÓLNE. 1. Cia jest procesem fizjologicznym, w którym z uwagi na specyfik tego procesu moe doj do wystpienia zjawisk kwalifikowanych do zjawisk chorobowych. Załoeniem programu jest monitorowanie w sposób usystematyzowany przebiegu ciy u kobiet oraz objcie ciarnych, które zgłosiły si do programu, profilaktyczn opiek medyczn. Opieka profilaktyczna ma na celu wykrywanie ewentualnych zmian w procesie fizjologicznym, jakim jest cia oraz poprzez zintensyfikowanie nadzoru medycznego prowadzonego w Poradni Połoniczo Ginekologicznej, Gabinecie Połoniczo Ginekologicznym w strukturze POZ lub Praktyce Lekarza Rodzinnego. Biuro Polityki Zdrowotnej Urzdu m.st. Warszawy nie przewiduje moliwoci sprawowania samodzielnej opieki nad kobiet w ciy niepowikłanej przez pielgniarki-połone. wiadczenia profilaktyczne wchodzce w skład programu zawieraj procedury medyczne oznaczone kodem ICD Program opieki nad kobiet w ciy niepowikłanej Zdrowie, Mama i Ja nie obejmuje: a) kosztów hospitalizacji w oddziale patologii ciy wiadczenie to jest odrbnie finansowane przez NFZ, b) kosztów porad udzielonych w poradniach patologii ciy wiadczenie to jest odrbnie finansowane przez NFZ, c) kosztów opieki nad noworodkiem wiadczenie oddzielnie finansowane przez NFZ i udzielane według dotychczasowych zasad, d) kosztów porodu w szpitalu lub w domu wiadczenie to jest oddzielnie finansowane przez NFZ w ramach lecznictwa szpitalnego, e) kosztów innych wiadcze specjalistycznych np. wizyty w poradni kardiologicznej wiadczenia te s finansowane przez NFZ w ramach ambulatoryjnego lecznictwa specjalistycznego, f) kosztów wiadcze w szkole rodzenia wiadczenie to bdzie odrbnie finansowane przez Urzd m.st. Warszawy. 1

2 ZAKRES MERYTORYCZNY PROGRAMU. 1. Realizacja programu stanowi standard opieki medycznej, zawierajcy schemat wizyt i bada diagnostycznych, które zapewniaj optymaln opiek profilaktyczn nad kobiet w ciy niepowikłanej. Kady trymestr ciy został podzielony na miesice ze wskazaniem wszystkich wizyt i bada diagnostycznych, które pacjentka powinna otrzyma w danym miesicu ciy. Dopuszcza si uzasadnion modyfikacj zaproponowanego standardu opieki. Zaley to od momentu przystpienia ciarnej do programu, przebiegu jej ciy i wyników bada. Istotne odstpstwa od przyjtego schematu warunkowa mog przeprowadzenie kontroli prawidłowoci realizacji programu. 2. Rozpoznanie ciy stawiane jest na podstawie obecnoci przynajmniej dwóch z wymienionych kryteriów wskazujcych na ci: a) dodatniego testu ciowego, b) badania klinicznego, c) relacji pacjentki (objawów subiektywnych), d) wyniku badania ultrasonograficznego (warunkowo tylko do ewentualnej weryfikacji rozpoznania), 3. W ramach programu realizowana jest profilaktyczna opieka ambulatoryjna nad kobiet ciarn w niepowikłanej ciy: a) wizyta kwalifikacyjna b) I trymestr (0 13 Hbd) 2 wizyty, c) II trymestr (14 26 Hbd) 3 wizyty, d) III trymestr (27 39 Hbd) 4 wizyty, e) IV opieka przedporodowa 2 wizyty Istnieje moliwo rozszerzenia diagnostyki prenatalnej i wykonania badania echokardiograficznego płodu. Wskazania do ewentualnego pogłbienia diagnostyki prenatalnej zawiera załcznik A. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowoci u płodu lub w przebiegu ciy kobieta ciarna kierowana jest do Poradni Patologii Ciy. Porady udzielone w Poradni Patologii Ciy nie nale do zakresu profilaktyki medycznej i s finansowane przez NFZ. W przypadku stwierdzenia przez lekarza prowadzcego ciarn koniecznoci przeprowadzenia konsultacji u specjalistów z innych ni ginekologia i połonictwo dziedzin medycznych, lekarz prowadzcy ma obowizek spowodowa przeprowadzenie koniecznej konsultacji. Jeeli lekarz prowadzcy z uwagi na ujawnione w ciy schorzenie współistniejce podejrzewa moliwo wystpienia zagroenia dla prawidłowego rozwoju płodu lub zdrowia matki, zobowizany jest do spowodowania niezwłocznego, tj. w terminie do 48 godz., przeprowadzenia wymaganej konsultacji specjalistycznej. Konsultacje specjalistyczne realizowane w tym trybie nie s finansowane w ramach programu - finansowanie odbywa si w ramach umów podpisanych z NFZ. Pacjentka dokonuje sama wyboru lekarza opiekujcego si ni w czasie ciy. W przypadku dodatkowego zdarzenia (konieczno dodatkowej porady lekarskiej, badania USG, bada laboratoryjnych) zdarzenie to jest finansowane na postawie umowy podpisanej midzy realizatorem programu a NFZ. W cigu 9 miesicy ciy pacjentka moe dokona zmiany lekarza prowadzcego. W przypadku zmiany przez pacjentk lekarza prowadzcego, lekarz uprzednio prowadzcy pacjentk zobowizany jest do sporzdzenia i przekazania pacjentce oraz nowemu lekarzowi prowadzcemu szczegółowej epikryzy z dotychczasowego przebiegu ciy. Lekarz opiekujcy si kobiet w ciy obowizany jest zabezpieczy wykonanie bada (USG, laboratoryjnych). okrelonych w dalszej czci niniejszych warunków i zasad realizacji programu. Koszt wykonanych bada jest czci kosztów wiadczenia zgodnie z ustalon stawk. W przypadku braku moliwoci wykonania oczekiwanego badania (procedury), realizator programu zobowizany jest zapewni wykonanie badania. Za wykonane badania realizator programu rozlicza si bezporednio z podwykonawc. Biuro Polityki Zdrowotnej Urzdu m.st. Warszawy zastrzega sobie prawo kontroli jakoci wiadcze wykonywanych przez podwykonawc. Brak spełniania standardów w zakresie diagnostyki laboratoryjnej i ultrasonograficznej moe by podstaw zerwania zawartej umowy. Opieka nad noworodkiem nie jest objta programem. wiadczenia te s finansowane na podstawie umów podpisanych z NFZ. 3 2

3 KWALIFIKACJE, WARUNKI WSTPNE I ZAKRES WIADCZE. 1. Kwalifikacje osób udzielajcych wiadcze realizujcych program: a) lekarz specjalista w zakresie połonictwa i ginekologii (I lub II stopie specjalizacji), 2. Warunki wstpne: a) dostpno bez skierowania, b) wyniki bada bdcych w posiadaniu ciarnej zwizane z jej ewentualnymi chorobami, 4 3. Zakres wiadcze: a) badanie i testy ciowe, b) nadzór nad ci niepowikłan, c) wczesne wykrywanie powikła ciy i nieprawidłowoci płodu, d) profilaktyka infekcji wewntrzmacicznych, e) przedporodowe badanie przesiewowe, f) promocja zdrowia, 4. W ramach programu realizator programu zapewnia ciarnym: a) moliwo wykonywania zaplanowanych bada diagnostycznych, b) moliwo skierowania kobiety ciarnej do Poradni Patologii Ciy, jeeli okae si to konieczne, c) moliwo natychmiastowej hospitalizacji kobiety ciarnej, jeeli okae si to niezbdne, d) moliwo wykonania innych konsultacji specjalistycznych, które oka si niezbdne (finansowane w ramach konsultacji w danej poradni specjalistycznej, przyjcie poza kolejnoci ), które oka si niezbdne, e) współpracuje z pielgniark / połon rodowiskow w zakresie promocji zdrowia, Urzd m.st. Warszawy finansuje w latach równie wiadczenia wykonywane w tzw. Szkołach Rodzenia. Finansowanie tych zaj przez Urzd m.st. Warszawy odbywa si bdzie w ramach odrbnego programu. 5 SCHEMAT WIZYT ORAZ WYKAZ PROCEDUR MEDYCZNYCH I BADA DIAGNOSTYCZNYCH Z UWZGL - DNIENIEM PROPONOWANYCH KOSZTÓW POSZCZEGÓLNYCH WIADCZE wiadczenie kwalifikacyjne a) uzyskanie zgody na uczestnictwo w programie potwierdzone w indywidualnej dokumentacji medycznej własnorcznym podpisem zainteresowanej, b) Wywiad c) 89.7 Badanie fizykalne d) Badanie ultrasonograficzne e) konsultacje innych specjalistów np: internistyczna, diabetologiczna, kardiologiczna, psychologiczna (warunkowo, w razie potrzeby - finansowane na podstawie umów z NFZ), f) przekazanie materiałów informacyjnych okrelonych w załczniku E. wiadczenie kwalifikacyjne jest wiadczeniem wstpnym, udzielanym niezalenie od terminu oraz trymestru, w którym kobieta w ciy zgłasza si do uczestnictwa w programie. wiadczenie moe by udzielane wyłcznie kobietom z ci rozpoznan na podstawie kryteriów okrelonych w czci III - Zakres merytoryczny programu. TRYMESTR I (0 13 Hbd) 1. wiadczenie 1 a) Wywiad c) Konsultacja w pełnym zakresie 3

4 d) Badanie piersi e) Pomiar cinienia ttniczego f) 89.3 Wzrost, masa ciała, indeks masy ciała g) Badanie ginekologiczne we wzierniku i dwurczne h) Cytologia (warunkowo jeli nie wykonano w poprzedzajcych 6 miesicach), i) Stopie czystoci pochwy, j) badania laboratoryjne: 1) grupa krwi w układzie ABO i Rh (warunkowo jeeli nie wykonano przed ci), 2) morfologia 3) glukoza na czczo w surowicy 1 4) badanie ogólne moczu 5) odczyn VDRL 6) przeciwciała w klasie IgG i IgM kierunku toksoplazmozy 2 ( warunkowo jeli nie wykonano przed ci) 7) przeciwciała anty HIV (warunkowo po uzyskaniu zgody ciarnej), k) konsultacje innych specjalistów np: internistyczna, diabetologiczna, kardiologiczna, psychologiczna (warunkowo w razie potrzeby - finansowane na podstawie umów z NFZ), l) udzielenie informacji dotyczcej bada genetycznych u ciarnych z grupy ryzyka m) Badanie ultrasonograficzne (warunkowo wyłcznie do ewentualnej weryfikacji rozpoznania ciy), 2. wiadczenie 2 c) Pomiar cinienia ttniczego d) 89.3 Pomiar masy ciała e) Badanie połonicze f) badania laboratoryjne: - badanie ogólne moczu g) Inne badania laboratoryjne wykonywane w cigu trymestru: - przeciwciała anty Rh (warunkowo gdy grupa krwi pacjentki ujemna w układzie Rh) 1 x w cigu trymestru, TRYMESTR II (14 26 Hbd) 3. wiadczenie 3 e) Badanie połonicze z okreleniem wysokoci dna macicy f) badania laboratoryjne (obligatoryjnie): - morfologia, - badanie ogólne moczu, 4. wiadczenie 4 a) 89.3 Pomiar masy ciała b) Wywiad dotyczcy przebiegu ciy c) 89.7 Badanie fizykalne 1 zasady interpretacji wyników bada i diagnostyki cukrzycy w ciy zostały przedstawione w załczniku B, 2 interpretacja wyników bada w kierunku zaraenia toksoplazmowego u ciarnych została przedstawiona w załczniku nr C, 4

5 e) Badanie połonicze zewntrzne i we wzierniku f) Badanie czynnoci serca płodu g) Badanie ultrasonograficzne 3 - dokładna ocena budowy anatomicznej płodu, - wykonanie badania ECHO serca płodu (tylko w grupie pacjentek wymienionych wymagajcych diagnostyki pogłbionej, zgodnie z załcznikiem A), h) badania laboratoryjne: - badanie ogólne moczu - przeciwciała w klasie IgG i IgM w kierunku toksoplazmozy (warunkowo, zgodnie z załcznikiem B), i) niezbdne konsultacje innych specjalistów ( np: internistyczna, diabetologiczna, kardiologiczna, psychologiczna warunkowo w razie potrzeby finansowane zerodków NFZ), 5. wiadczenie 5. e) Badanie połonicze f) Badanie czynnoci serca płodu g) badania laboratoryjne (obligatoryjnie): - przesiewowy test doustnego obcienia 50 g glukozy (GCT) 4, - test diagnostyczny doustnego obcienia 75 g glukozy (OGTT) u pacjentek z nieprawidłowym wynikiem GCT 4, - morfologia, - badanie ogólne moczu, h) Inne badania laboratoryjne wykonywane w cigu trymestru (warunkowo): - przeciwciała anty Rh (gdy grupa krwi pacjentki ujemna w układzie Rh) 1 x w cigu trymestru, TRYMESTR III (27 39 Hbd) 6. wiadczenie 6 e) Badanie połonicze - okrelenie wysokoci dna macicy, badanie we wzierniku f) Badanie czynnoci serca płodu g) badania laboratoryjne (obligatoryjnie): - badanie ogólne moczu, h) niezbdne konsultacje innych specjalistów np: internistyczna, diabetologiczna, kardiologiczna, psychologiczna (warunkowo w razie potrzeby finansowane ze rodków NFZ), 7. wiadczenie 7 d) Badanie połonicze, wysoko dna macicy 3 normy pomiarów USG przedstawiono w załczniku D, 4 zasady interpretacji wyników bada i diagnostyki cukrzycy w ciy zostały przedstawione w załczniku B, 5

6 e) Pomiar cinienia ttniczego f) Badanie czynnoci serca płodu g) Badanie ultrasonograficzne 5 h) badania laboratoryjne (obligatoryjnie): - morfologia, - antygen HBs, - badanie ogólne moczu, 8. wiadczenie 8 d) Badanie połonicze okrelenie wysokoci dna macicy, badanie we wzierniku, ocena wymiarów miednicy e) Pomiar cinienia ttniczego f) Badanie czynnoci serca płodu g) badania laboratoryjne: - ocena wydzieliny pochwowej + posiew - badanie ogólne moczu - odczyn VDRL (warunkowo w grupie podwyszonego ryzyka), - przeciwciała w klasie IgG i IgM w kierunku toksoplazmozy (warunkowo zgodnie z załcznikiem C), 9. wiadczenie 9 e) Badanie połonicze oraz ocena ruchliwoci płodu przez ciarn f) Badanie czynnoci serca płodu (KTG) z ocen czynnoci skurczowej macicy g) badania laboratoryjne (obligatoryjnie): - morfologia, - badanie ogólne moczu, h) Inne badania laboratoryjne wykonywane w cigu trymestru (warunkowo): - przeciwciała anty Rh (gdy grupa krwi pacjentki ujemna w układzie Rh) 1 x w cigu trymestru, OPIEKA PRZEDPORODOWA - INTENSYWNY NADZÓR POŁONICZY (40 42 Hbd) wiadczenie 10 e) Badanie połonicze oraz ocena ruchliwoci płodu przez ciarn f) Badanie czynnoci serca płodu (KTG) z ocen czynnoci skurczowej macicy g) ocena wód płodowych h) Badania laboratoryjne zalenie od stanu zdrowia ciarnej i decyzji lekarza (warunkowo), 5 normy pomiarów USG przedstawiono w załczniku D, 6

7 11. wiadczenie 11 e) Badanie połonicze oraz ocena ruchliwoci płodu przez ciarn f) Badanie czynnoci serca płodu (KTG) z ocen czynnoci skurczowej macicy g) Badanie ultrasonograficzne z ocen dobrostanu płodu i ocena przepływów h) ocena wód płodowych i) Badania laboratoryjne zalenie od stanu zdrowia ciarnej i decyzji lekarza (warunkowo), j) Udzielenie informacji dotyczcych: - opieki nad noworodkiem, - karmienia piersi, 7 WARUNKI TECHNICZNO LOKALOWE I STANDARDOWE WYPOSAENIE 1. Warunki techniczno lokalowe: 1) w zakresie sanitarno epidemiologicznym warunki techniczno lokalowe spełniajce wymagania TSSE lub WSSE, 2) pod wzgldem fachowym i sanitarnym, spełnienie wymaga okrelonych w rozporzdzeniu Ministra Zdrowia z dnia (Dz.U. Nr 116, poz. 985), 3) sterylizacja zgodna z zaleceniami sanitarno-epidemiologicznymi, 4) posiadany sprzt medyczny powinien mie wymagane aktualnie atesty, 5) zabezpieczenie wykonywania bada USG przez lekarzy posiadajcych uprawnienia lub odpowiedni certyfikat, 6) zabezpieczenie wykonywania bada laboratoryjnych / serologiczne - podane wykonywanie w laboratoriach posiadajcych akredytacj Kolegium Medycyny Laboratoryjnej i wpis do Rejestru Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych, 7) gabinet lekarski połoniczo ginekologiczny powinien prowadzi kartotek pacjentek i mie moliwo rejestracji pacjentek, 8) w poczekalni dla pacjentek powinny w dostpnym i widocznym miejscu znajdowa si informacje dla kobiet ciarnych zawierajce: a) zakres wiadcze medycznych udzielanych w ramach umowy z NFZ, b) zakres bada diagnostycznych zapewnianych lub wykonywanych w ramach umowy z NFZ, ze wskazaniem miejsca ich wykonywania, c) zakres wiadcze medycznych i bada diagnostycznych nie wchodzcych w zakres umowy z NFZ, d) adresy Poradni Patologii Ciy / Oddziału Patologii Ciy / Oddziałów Połoniczych, e) godziny pracy, f) rozmieszczenie pomieszcze w poradni, g) informacje promujce program. 2. Standardowe wyposaenie gabinetu połoniczo ginekologicznego: 1) aparat USG z głowic przezbrzuszn, przezpochwow (lub zapewnienie wykonywania bada), 2) kardiotokograf 3) aparat do mierzenia cinienia ttniczego krwi, 4) fotel ginekologiczny, 5) drobny sprzt zabiegowy i diagnostyczny, 6) leanka, 7) waga lekarska, 8) lampa owietleniowa, 7

8 9) zestaw do udzielania pierwszej pomocy lekarskiej (lub zapewnienie dostpu) (Dz.U. Nr 58, poz. 372), 10) sprzt do sterylizacji, 11) lampa bakteriobójcza, 8 ZASADY PROWADZENIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ ZWIAZANEJ Z REALIZACJ PROGRAMU. 1. Zgodnie z przedstawionym powyej schematem w skład wiadczenia medycznego wchodzi kilka procedur medycznych oznaczonych kodem ICD -9. Lekarz prowadzcy zobowizany jest do wykonania oraz wpisania do indywidualnej dokumentacji medycznej (karcie poradni połoniczo-ginekologicznej) numeru wiadczenia (wiadczenie 1, 2, 3 itd.) oraz kodów procedur przewidzianych do realizacji dla danego wiadczenia. Brak, pominicie lub niewłaciwe wpisanie procedury do indywidualnej dokumentacji medycznej bdzie stanowiło podstaw do zakwestionowania płatnoci za dane wiadczenie i wystpienia z roszczeniem zwrotu kosztów poniesionych przez Urzd m.st. Warszawy. 2. Fakt udzielenia danego wiadczenia i wchodzcych w jego skład procedur kobieta potwierdza składajc podpis w indywidualnej dokumentacji medycznej, kadorazowo po wykonanym wiadczeniu. Brak podpisu o którym mowa bdzie stanowił podstaw do postpowania okrelonego w punkcie 1. 9 ZASADY SPRAWOZDAWANIA I ROZLICZANIA WIADCZE UDZIELONYCH W PROGRAMIE. 1. Biuro Polityki Zdrowotnej Urzdu m.st. Warszawy bdzie prowadzi rejestr realizatorów programu oraz objtych przez nich opiek profilaktyczn ciarnych uczestniczcych w programie. 2. Realizator programu zobowizany jest przekaza w kadym miesicu realizacji programu do Biura Polityki Zdrowotnej Urzdu m.st. Warszawy nastpujce dane: a) numer umowy, b) dat urodzenia pacjentki w formacie RRMMDD, oznaczenie literowe (A,B,C lub D) uprawnie do uczestnictwa w programie, czterocyfrowy kod identyfikujcy ciarn w programie oraz rodzaj udzielonego wiadczenia (wiadczenie 1,2,3 itd.) wraz z okreleniem kosztu danego wiadczenia. 3. Do Biura Polityki Zdrowotnej Urzdu m.st. Warszawy bd przekazywane w formie elektronicznej raporty, sporzdzone w arkuszach kalkulacyjnych (Open Office lub MS Office) uwzgldniajce wiadczenia udzielone w danym okresie rozliczeniowym. wiadczeniodawca rozlicza si z Burem Polityki Zdrowotnej Urzdu m.st. Warszawy w cyklu miesicznym z liczby pacjentek uczestniczcych w programie oraz z liczby i rodzaju udzielonych wiadcze. 8

9 Załcznik A. Proponowane wskazania do rozszerzenia diagnostyki prenatalnej i wykonania badania echokardiograficznego płodu, 1. Nieprawidłowy wynik połoniczego badania ultrasonograficznego: a) wielowodzie lub małowodzie, b) obrzk płodu (immunologiczny, a szczególnie nieimmunologiczny), c) nieprawidłowy lub niepewny obraz czterech jam serca płodu, d) dwunaczyniowa ppowina, e) zaburzenia rytmu serca płodu, - stała tachykardia powyej 180/min, - stała bradykardia poniej 100/min, - liczne skurcze dodatkowe, niezalene od skurczów macicy kilkanacie / min, 2. Aberracje chromosomalne, 3. Czynniki ryzyka ze strony matki: a) zapłodnienie in vitro, b) choroby metaboliczne, c) cukrzyca badanie u kadego płodu midzy 20 a 24 tygodniem ciy i po raz drugi po 10 tygodniach (midzy 30 a 34 tygodniem), d) fenyloketonuria, e) choroby tkanki łcznej, 4. Rodzinne czynniki ryzyka: a) wada wrodzona serca, kardiomiopatia wrodzona, zaburzenia rytmu serca wrodzone, czstoskurcz wrodzony u: - rodzestwa, - rodziców, - w dalszej rodzinie, b) zespoły genetycznie uwarunkowane wystpujce w rodzinie (np. zespół Noonan, Turnera, Marfana, Wiliamsa), 5. Naraenie na działanie teratogenów: a) praca w warunkach szkodliwych dla zdrowia (metale cikie, promienie RTG, izotopy, rodki chemiczne), b) stosowanie leków w okresie ciy: - przeciwpadaczkowych, - amfetaminy, - litu, c) infekcja wirusowa w pierwszych 3 miesicach ciy: - róyczka, - ospa wietrzna, - grypa, 9

10 Załcznik B Zasady interpretacji wyników bada i diagnostyki cukrzycy w ciy, Poziom glukozy w surowicy na czczo: 1. Wynik oznaczenia glikemii na czczo < 105 mg%: wykona test obcienia 50g glukozy pomidzy 24 a 28 tygodniem ciy, 2. Wynik oznaczenia glikemii na czczo pomidzy 105 a 126 mg%: wykona test obcienia 75g glukozy (OGTT), 3. Wynik oznaczenia glikemii na czczo > 126 mg%: rozpozna cukrzyc i skierowa pacjentk do orodka specjalistycznego, Test przesiewowy obcienia 50g glukozy (GCT): 1. Wynik w 1 godz. po podaniu glukozy 140 mg%: pacjentka nie wymaga dalszej diagnostyki, 2. Wynik w 1 godz. po podaniu glukozy pomidzy 140 a 180 mg%: wykona test obcienia 75g glukozy, 3. Wynik w 1 godz. po podaniu glukozy > 180 mg%: rozpozna cukrzyc i skierowa pacjentk do orodka specjalistycznego, Test przesiewowy obcienia 75g glukozy (OGTT): 1. Wartoci prawidłowe / graniczne testu: glukoza na czczo 105 mg%, w 1 godz. po podaniu glukozy 180 mg%, w 2 godz. po podaniu glukozy 140 mg%: wszystkie uzyskane wyniki prawidłowe - pacjentka nie wymaga dalszej diagnostyki, jeli przynajmniej 1 wynik nieprawidłowy, przekraczajcy podane granice naley skierowa pacjentk do orodka specjalistycznego. Lista orodków referencyjnych, zajmujcych si cukrzyc ciarnych: 1. Szpital Kliniczny AM im. Ks. Anny Mazowieckiej AM ul. Karowa 2, tel. (0-22) PSK - Centrum Leczenia Obrae ul. Plac Starynkiewicza 1/3, tel. (0-22) SP CSK ul. Banacha 1A, tel. (0-22)

11 Interpretacja wyników bada w kierunku zaraenia toksoplazmowego u ciarnych, 1. IgG (-), IgM (-); oznacza brak odpornoci (ciarna seronegatywna), naley: a) udzieli zalece dietetycznych i higienicznych, b) wykonywa kolejne badania serologiczne podczas ciy, c) zaleci badania serologiczne przed kolejna ci, Załcznik C. 2. IgG ( +), IgM (-); oznacza najczciej odporno (przewlekłe zaraenie): a) gdy IgG wiksze 300 j.m. /ml w III trymestrze (badanie pierwszorazowe) mona si liczy z pierwotn inwazj, w której IgM szybko zniknły z krenia i wówczas konieczna jest kontrola po 3 tygodniach, b) jeli IgG w podobnym steniu zaraenie jest przewlekłe, chemioprofilaktyka nie jest konieczna, c) jeli wzrost IgG lub pojawia si IgM zaraenie jest pierwotne, czynne, konieczna chemioprofilaktyka i dalszy nadzór, 3. IgG (-), IgM (+); oznacza zwykle nieswoisty odczyn (wynik fałszywie dodatni): a) konieczna kontrola po 3 tygodniach, b) jeli wynik identyczny brak odpornoci, postpowanie jak w punkcie 1, 4. IgG (+), IgM (+); oznacza zwykle pierwotne, czynne zaraenie, a) gdy brak wyniku badania sprzed ciy i brak objawów klinicznych zaraenia (np. powikszenia wzłów chłonnych), naley wykona badanie kontrolne po 3 tygodniach, gdy IgM mog by obecne nawet dłuej ni 12 miesicy po ostrym zaraeniu (do czasu kontroli nie stosowa leków przeciwpierwotniaczych) b) gdy IgG utrzymuj si w wysokim steniu lub stenie 2-3 krotnie wzrasta, oznacza to pierwotne zaraenie, konieczno chemioprofilaktyki i dalszego nadzoru. 5. Dodatkowe informacje: a) niskie stenie IgG- do 100 j.m. /ml (ELISA ABBOTT) b) wysokie stenie IgG powyej 300 j.m. /ml (ELISA ABBOTT) c) wysokie stenie IgG mijano IF (odczyn immunofluorescencji) powyej 1:1024 za ostr faz zaraenia (czynn) przemawia ponadto obecno swoistych przeciwciał klasy IgA niska awidno swoistych IgG (do 15%) Ciarn z pierwotnym zaraeniem toksoplazmowym naley skierowa do opieki specjalistycznej. Noworodek powinien zosta skonsultowany w orodku specjalistycznym. Orodkiem zajmujcym si problematyk toksoplazmozy u dzieci i konsultujcym noworodki jest Klinika Niemowlca Instytutu Pomnika Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, ul. Al. Dzieci Polskich 20, tel. (0-22) lub (0-22)

12 Załcznik D. Normy pomiarów USG. Ko udowa - FL Obwód brzucha - AC -1SD mm +1SD h) Hbd i) -1SD mm +1SD j) Hbd BPD BPD (c.d.) BPD (c.d.) BPD (c.d.) mm k) Hbd mm l) Hbd mm m) Hbd mm n) Hbd 20 12, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

13 Szanowna Pani przyszła Mamo, Informacje ogólne Załcznik E W trosce o zdrowie Pani i dziecka Biuro Polityki Zdrowotnej Urzdu m.st. Warszawy wspólnie z gronem wybitnych specjalistów z zakresu ginekologii i połonictwa przygotowała Program Zdrowie, Mama i Ja. Naszym wspólnym celem jest zapewnienie przyszłym Mamom i ich dzieciom pełnego bezpieczestwa w przebiegu ciy. Niniejsza informacja, stanowi rodzaj przewodnika dla Pani oraz lekarza opiekujcego si Pani w trakcie ciy. Uczestnictwo w programie uprawnia do korzystania przez cały okres ciy z finansowanych przez Urzd m.st. Warszawy porad lekarskich i bada diagnostycznych. Poniej przedstawiono wykaz przewidzianych w Programie bezpłatnych dla Pani bada, które powinny zosta wykonane. wiadczenie kwalifikacyjne a) uzyskanie zgody na uczestnictwo w programie potwierdzone w indywidualnej dokumentacji medycznej własnorcznym podpisem zainteresowanej, b) Wywiad c) Badanie fizykalne d) Badanie ultrasonograficzne e) konsultacje innych specjalistów np: internistyczna, diabetologiczna, kardiologiczna, psychologiczna (warunkowo, w razie potrzeby - finansowane na podstawie umów z NFZ), f) przekazanie niniejszych materiałów informacyjnych. g) wiadczenie kwalifikacyjne jest wiadczeniem wstpnym, udzielanym niezalenie od terminu oraz trymestru, w którym kobieta w ciy zgłasza si do uczestnictwa w programie. wiadczenie moe by udzielane wyłcznie kobietom z ci rozpoznana na podstawie kryteriów okrelonych w czci III - Zakres merytoryczny programu. A. TRYMESTR I (0 13 Hbd) 1. wiadczenie 1 a) Wywiad c) Konsultacja w pełnym zakresie d) Badanie piersi e) Pomiar cinienia ttniczego f) 89.3 Wzrost, masa ciała, indeks masy ciała g) Badanie ginekologiczne we wzierniku i dwurczne h) Cytologia (warunkowo jeli nie wykonano w poprzedzajcych 6 miesicach), i) Stopie czystoci pochwy, j) badania laboratoryjne: 1) grupa krwi w układzie ABO i Rh (warunkowo jeeli nie wykonano przed ci), 2) morfologia 3) glukoza na czczo w surowicy 6 4) badanie ogólne moczu 5) odczyn VDRL 6) przeciwciała w klasie IgG i IgM kierunku toksoplazmozy 7 ( warunkowo jeli nie wykonano przed ci) 7) przeciwciała anty HIV (warunkowo po uzyskaniu zgody ciarnej), k) konsultacje innych specjalistów np: internistyczna, diabetologiczna, kardiologiczna, psychologiczna (warunkowo w razie potrzeby - finansowane na podstawie umów z NFZ), 13

14 n) udzielenie informacji dotyczcej bada genetycznych u ciarnych z grupy ryzyka o) Badanie ultrasonograficzne (warunkowo wyłcznie do ewentualnej weryfikacji rozpoznania ciy), 2. wiadczenie 2 c) Pomiar cinienia ttniczego d) 89.3 Pomiar masy ciała e) Badanie połonicze f) badania laboratoryjne: - badanie ogólne moczu g) Inne badania laboratoryjne wykonywane w cigu trymestru: - przeciwciała anty Rh (warunkowo gdy grupa krwi pacjentki ujemna w układzie Rh) 1 x w cigu trymestru, B. TRYMESTR II (14 26 Hbd) 3. wiadczenie 3 e) Badanie połonicze z okreleniem wysokoci dna macicy f) badania laboratoryjne (obligatoryjnie): - morfologia, - badanie ogólne moczu, 4. wiadczenie 4 a) 89.3 Pomiar masy ciała b) Wywiad dotyczcy przebiegu ciy c) 89.7 Badanie fizykalne e) Badanie połonicze zewntrzne i we wzierniku f) Badanie czynnoci serca płodu g) Badanie ultrasonograficzne 8 - dokładna ocena budowy anatomicznej płodu, - wykonanie badania ECHO serca płodu (tylko w grupie pacjentek wymienionych wymagajcych diagnostyki pogłbionej, zgodnie z załcznikiem A), h) badania laboratoryjne: - badanie ogólne moczu - przeciwciała w klasie IgG i IgM w kierunku toksoplazmozy (warunkowo, zgodnie z załcznikiem B), i) niezbdne konsultacje innych specjalistów ( np: internistyczna, diabetologiczna, kardiologiczna, psychologiczna warunkowo w razie potrzeby), 5. wiadczenie 5. e) Badanie połonicze f) Badanie czynnoci serca płodu g) badania laboratoryjne (obligatoryjnie): - przesiewowy test doustnego obcienia 50 g glukozy (GCT) 9, 14

15 - test diagnostyczny doustnego obcienia 75 g glukozy (OGTT) u pacjentek z nieprawidłowym wynikiem GCT 4, - morfologia, - badanie ogólne moczu, h) Inne badania laboratoryjne wykonywane w cigu trymestru (warunkowo): - przeciwciała anty Rh (gdy grupa krwi pacjentki ujemna w układzie Rh) 1 x w cigu trymestru, C. TRYMESTR III (27 39 Hbd) 6. wiadczenie 6 e) Badanie połonicze - okrelenie wysokoci dna macicy, badanie we wzierniku f) Badanie czynnoci serca płodu g) badania laboratoryjne (obligatoryjnie): - badanie ogólne moczu, h) niezbdne konsultacje innych specjalistów np: internistyczna, diabetologiczna, kardiologiczna, psychologiczna (warunkowo w razie potrzeby), 7. wiadczenie 7 d) Badanie połonicze, wysoko dna macicy e) Pomiar cinienia ttniczego f) Badanie czynnoci serca płodu g) Badanie ultrasonograficzne 10 h) badania laboratoryjne (obligatoryjnie): - morfologia, - antygen HBs, - badanie ogólne moczu, 8. wiadczenie 8 d) Badanie połonicze okrelenie wysokoci dna macicy, badanie we wzierniku, ocena wymiarów miednicy e) Pomiar cinienia ttniczego f) Badanie czynnoci serca płodu g) badania laboratoryjne: - ocena wydzieliny pochwowej + posiew - badanie ogólne moczu - odczyn VDRL (warunkowo w grupie podwyszonego ryzyka), - przeciwciała w klasie IgG i IgM w kierunku toksoplazmozy (warunkowo zgodnie z załcznikiem C), 9. wiadczenie 9 c) Wywiad dotyczcy przebiegu ciy 15

16 d) 89.7 Badanie fizykalne e) 89.3 Pomiar masy ciała f) Pomiar cinienia ttniczego g) Badanie połonicze oraz ocena ruchliwoci płodu przez ciarn h) Badanie czynnoci serca płodu (KTG) z ocen czynnoci skurczowej macicy i) badania laboratoryjne (obligatoryjnie): j) morfologia, k) badanie ogólne moczu, l) Inne badania laboratoryjne wykonywane w cigu trymestru (warunkowo): - przeciwciała anty Rh (gdy grupa krwi pacjentki ujemna w układzie Rh) 1 x w cigu trymestru, OPIEKA PRZEDPORODOWA - INTENSYWNY NADZÓR POŁONICZY (40 42 Hbd) 10. wiadczenie 10 e) Badanie połonicze oraz ocena ruchliwoci płodu przez ciarn f) Badanie czynnoci serca płodu (KTG) z ocen czynnoci skurczowej macicy g) ocena wód płodowych h) Badania laboratoryjne zalenie od stanu zdrowia ciarnej i decyzji lekarza (warunkowo), 11. wiadczenie 11 e) Badanie połonicze oraz ocena ruchliwoci płodu przez ciarn f) Badanie czynnoci serca płodu (KTG) z ocen czynnoci skurczowej macicy g) Badanie ultrasonograficzne z ocen dobrostanu płodu i ocena przepływów h) ocena wód płodowych i) Badania laboratoryjne zalenie od stanu zdrowia ciarnej i decyzji lekarza (warunkowo), j) Udzielenie informacji dotyczcych: - opieki nad noworodkiem, - karmienia piersi, Kade wiadczenie powinno zosta udokumentowane wpisem do Pani indywidualnej dokumentacji medycznej znajdujcej si w gabinecie lekarskim sprawujcym nad Pani opiek. Otrzymanie wiadczenia zdrowotnego (porady, wizyty, badania diagnostyczne) potwierdza Pani własnorcznym podpisem złoonym kadorazowo w w/w indywidualnej dokumentacji medycznej. Dodatkowe badania i wiadczenia (nie objte Programem "Zdrowie, Mama i Ja") nie s finansowane przez Urzd m.st. Warszawy. Lekarz podejmujcy si opieki nad Pani zobowizany jest do wykonania bada potwierdzajcych prawidłowo przebiegu Pani ciy. Zakres i rodzaj bada dostosowany bdzie do Pani indywidualnych potrzeb. Urzd m.st. Warszawy zapewnił take moliwo bezpłatnego korzystania z Programu edukacji przedporodowej w Szkole Rodzenia. Skierowanie do Szkoły Rodzenia i informacje o placówkach realizujcych ten program moe Pani uzyska od lekarza prowadzcego Pani ci. W przypadku terminów medycznych niezrozumiałych dla Pani prosimy o zwrócenie si z zapytaniem 16

17 do wybranego przez Pani lekarza. Przez cały okres ciy moe równie słuy Pani rad i pomoc pielgniarka/ połona rodowiskowa. W sytuacji stwierdzenia przez Pani nieprawidłowoci w uzyskiwaniu przewidzianych programem wiadcze prosimy o kontakt z Biurem Polityki Zdrowotnej Urzdu m.st. Warszawy, pod numerem telefonu (0 22) PROGRAM EDUKACJI PRZEDPORODOWEJ SZKOŁA RODZENIA 1 WSTP. Program edukacji przedporodowej Szkoła rodzenia jest to wiadczenie profilaktyczno-edukacyjne udzielane kobiecie w ciy w cile okrelonym przez ten program czasie, nie krótszym ni 3 miesice, z jednoczesnym okreleniem trybu kwalifikacji i dyskwalifikacji do udziału w tym programie. Program jest realizowany na podstawie przyjtego standardu w okrelonym w umowie miejscu udzielania wiadcze przez zespół osób uprawnionych do udzielania przedmiotowych wiadcze. 2 ZAŁOENIA PROGRAMU EDUKACJI PRZEDPORODOWEJ. 1. Załoenia ogólne programu edukacji przedporodowej: a) przekazanie wiedzy dotyczcej rozwoju płodu, przebiegu ciy, porodu, połogu i podstawowych problemów dotyczcych opieki nad dzieckiem i laktacji, b) promocja zachowa sprzyjajcych zdrowiu matki, dziecka i rodziny, c) informacja o dostpnych formach opieki medycznej w trakcie przebiegu ciy, d) wsparcie psychiczne i stymulacja do prozdrowotnych zachowa, 2. Formy i zasady prowadzenia edukacji przedporodowej: a) zbiorowa - stacjonarny kurs w Szkołach dla rodziców ( Szkoły rodzenia ), b) indywidualna - podczas okresowych wizyt u lekarza (w ramach działalnoci poradni połoniczo ginekologicznej), c) podana jest moliwo indywidualizacji zaj w zalenoci od potrzeb i moliwoci matki, rekomendowane jest prowadzenie edukacji przedporodowej na przełomie drugiego i trzeciego trymestru ciy - 20 godzin lekcyjnych zaj (10 spotka po dwie godziny lekcyjne), 3. Tematyka programu edukacji przedporodowej: a) zasady prawidłowego odywiania, b) ocena ruchów płodu, c) bezpieczestwo w samochodzie, d) wysiłek fizyczny i praca zawodowa w ciy, e) objawy powikła ciy (nadcinienie ttnicze, ocena poziomu glukozy, obrzki, przebarwienia skóry, ylaki odbytu etc.) f) przygotowanie do porodu, g) pocztek porodu i jego przebieg, h) rola osoby bliskiej, towarzyszcej w prawidłowym i powikłanym porodzie, i) łagodzenie bólu porodowego - techniki relaksacji, j) korzyci i ryzyko analgezji (rodzaje i techniki znieczulenia porodu), k) znaczenie kontaktu z dzieckiem bezporednio po porodzie, l) promocja karmienia piersi i fizjologia laktacji, m) zaburzenia i wspomaganie laktacji, n) opieka nad noworodkiem, o) pielgnacja noworodka, p) psychiczne i fizyczne zagadnienia okresu połogu, q) higiena i dieta w okresie połogu, r) metody regulacji płodnoci, b) osoba towarzyszca, 17

18 4. Realizowane procedury: a) promocja zdrowia, b) profilaktyka, c) przygotowanie do porodu, nauka prawidłowych zachowa w trakcie porodu, nauka łagodzenia bólu porodowego techniki relaksacji, d) cykl wicze fizycznych - ogólnousprawniajcych, wiczenia wzmacniajce i rozcigajce, wiczenia relaksujce, nauka oddychania torem brzusznym, wiczenia przygotowujce do porodu, wiczenia w połogu, a) inne aktywne formy edukacji: dyskusje, seminaria, b) promocja karmienia piersi, c) owiata zdrowotna, d) wsparcie psychiczne ciarnej i jej rodziny, 18

Gminny Program Opieki nad Kobietą w Ciąży 2011-2014

Gminny Program Opieki nad Kobietą w Ciąży 2011-2014 wersja robocza Gminny Program Opieki nad Kobietą w Ciąży 2011-2014 Pomysłodawcy: Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Profilaktyki Rady Gminy Izabelin Autor: Anita Mamczur 1 I. Opis problemu zdrowotnego

Bardziej szczegółowo

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU PS-III.9612.41.2013.MD PROTOKÓŁ KONTROLI PLANOWEJ PODMIOTU LECZNICZEGO AKOMED BARBARA OMACHEL MOH D AL-HAMERI WIESŁAW KRUPOWICZ SPÓŁKA JAWNA PROWADZĄCEGO PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

2. Miejsce realizacji usługi TERPA Sp. z o.o. Sp. k. w Lublinie. 3. Czas trwania usługi Od 01 sierpnia 2017 r do bezterminowo.

2. Miejsce realizacji usługi TERPA Sp. z o.o. Sp. k. w Lublinie. 3. Czas trwania usługi Od 01 sierpnia 2017 r do bezterminowo. Regulamin sprzedaży usługi medycznej: PAKIET PIASTUNKA PAKIET PIASTUNKA I trymestr ciąży 4 +0 13 +6 PAKIET PIASTUNKA II trymestr ciąży 14 +0 26 +6 PAKIET PIASTUNKA III trymestr ciąży 27 +0 40 +6 Od 01

Bardziej szczegółowo

Pan Arkadiusz Stępniewski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pniewach Pniewy 2A Pniewy

Pan Arkadiusz Stępniewski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pniewach Pniewy 2A Pniewy Warszawa, 14 sierpnia 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-R.9612.3.3.2015 Pan Arkadiusz Stępniewski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pniewach Pniewy 2A 05-652 Pniewy W Y S T Ą P I E N I E P

Bardziej szczegółowo

Pani Lidia Grochowska Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDYK ul. Sienkiewicza Pionki

Pani Lidia Grochowska Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDYK ul. Sienkiewicza Pionki Warszawa, 30 maja 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-R.9612.3.1.2016 Pani Lidia Grochowska Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDYK ul. Sienkiewicza 4 26-670 Pionki W Y S T Ą P I E N I E P O K O N T R O

Bardziej szczegółowo

Pan Edward Dąbrowski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Borowiu ul. Garwolińska Borowie

Pan Edward Dąbrowski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Borowiu ul. Garwolińska Borowie Warszawa, 30 listopada 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-S.9612.3.3.2015 Pan Edward Dąbrowski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Borowiu ul. Garwolińska 9 08-412 Borowie W Y S T Ą P I E N I

Bardziej szczegółowo

Pani Lena Krajewska MEDICON Sp. z o.o. ul. Gagarina Radom

Pani Lena Krajewska MEDICON Sp. z o.o. ul. Gagarina Radom Warszawa, 14 kwietnia 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-R.9612.3.5.2015 Pani Lena Krajewska MEDICON Sp. z o.o. ul. Gagarina 1 26-600 Radom W Y S T Ą P I E N I E P O K O N T R O L N E Na podstawie art. 111

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 padziernika 2005 r. w sprawie zakresu zada lekarza, pielgniarki i połonej podstawowej opieki zdrowotnej

ROZPORZDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 padziernika 2005 r. w sprawie zakresu zada lekarza, pielgniarki i połonej podstawowej opieki zdrowotnej ROZPORZDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 padziernika 2005 r. w sprawie zakresu zada lekarza, pielgniarki i połonej podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z dnia 28 padziernika 2005 r.) Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

W Y S T Ą P I E N I E P O K O N T R O L N E

W Y S T Ą P I E N I E P O K O N T R O L N E Warszawa, 31 sierpnia 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-S.9612.3.2.2015 Pani Urszula Szyszło Dyrektor Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 lipca 2004 r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 lipca 2004 r. Dz.U.04.180.1869 ROZPORZDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 lipca 2004 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziemi i młodzie (Dz. U. z dnia

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie ciąży. Halszka Kołaczkowska

Prowadzenie ciąży. Halszka Kołaczkowska Prowadzenie ciąży Halszka Kołaczkowska Opieka prekoncepcyjna WYWIADY: internistyczny ginekologiczny: wady rozwojowe, mięśniaki, zmiany w przydatkach, antykoncepcja, przebyte zakażenia i leczenie niepłodności

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr EZK /2009 na realizacj programu zdrowotnego

UMOWA Nr EZK /2009 na realizacj programu zdrowotnego Załcznik nr 2 do szczegółowych warunków konkursu Profilaktyka próchnicy u dzieci z roczników od 1997 do 2002 W Z Ó R UMOWA Nr EZK.8012- /2009 na realizacj programu zdrowotnego zawarta w dniu.. w Łaziskach

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 1 sierpnia 2003 r. Dz.U z dnia 26 sierpnia 2003 r

ROZPORZDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 1 sierpnia 2003 r. Dz.U z dnia 26 sierpnia 2003 r ROZPORZDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 1 sierpnia 2003 r. Dz.U.03.147.1437 z dnia 26 sierpnia 2003 r w sprawie rodzajów indywidualnej dokumentacji medycznej pacjenta, sposobu jej prowadzenia i przechowywania

Bardziej szczegółowo

Pani Elżbieta Główka ul. Władysława Reymonta 12/ Radzymin

Pani Elżbieta Główka ul. Władysława Reymonta 12/ Radzymin Warszawa, 29 września 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-C.9612.3.1.2016 Pani Elżbieta Główka ul. Władysława Reymonta 12/125 05-250 Radzymin W Y S T Ą P I E N I E P O K O N T R O L N E Na podstawie art. 111

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w kierunku: projektowanie ogrodów Numer ogłoszenia:151938 2010; data zamieszczenia: 01.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

2. Pielgniarka, połona wykonujca indywidualn praktyk jest obowizana spełnia nastpujce warunki:

2. Pielgniarka, połona wykonujca indywidualn praktyk jest obowizana spełnia nastpujce warunki: Art. 25. 1. Pielgniarka, połona moe wykonywa indywidualn praktyk pielgniarki, połonej lub indywidualn specjalistyczn praktyk pielgniarki, połonej, zwanych dalej odpowiednio "indywidualn praktyk" albo "indywidualn

Bardziej szczegółowo

Cennik usług dla kobiet

Cennik usług dla kobiet Cennik usług dla kobiet Kliniki Zdrowia Kobiety Cena Profesorska Konsultacja kardiologiczna 150 200 Konsultacja urologiczna 150 200 Konsultacja chirurgiczna 150 200 Konsultacja ortopedyczna 150 200 Konsultacja

Bardziej szczegółowo

Badania dla przyszłych matek i małych dzieci

Badania dla przyszłych matek i małych dzieci Badania dla przyszłych matek i małych dzieci W ramach realizacji projektu Poprawa opieki perinatalnej gwarancją zdrowia społeczności subregionu olsztyńskiego Miejski Szpital Zespolony organizuje bezpłatne

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie ogólnych warunków obowizkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej podmiotu przyjmujcego zamówienie na wiadczenia zdrowotne za

Bardziej szczegółowo

Dziewiąty odcinek programu Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ dla pacjentów ABC Pacjenta wyemitowanego na antenie TVP Łódź.

Dziewiąty odcinek programu Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ dla pacjentów ABC Pacjenta wyemitowanego na antenie TVP Łódź. Dziewiąty odcinek programu Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ dla pacjentów ABC Pacjenta wyemitowanego na antenie TVP Łódź. Dziewiąty odcinek programu ŁOW NFZ dla pacjentów ABC Pacjenta poświęcony opiece

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 42/ZiSS/07 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 16 stycznia 2007 roku

Zarządzenie Nr 42/ZiSS/07 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 16 stycznia 2007 roku Zarządzenie Nr 42/ZiSS/07 a z dnia 16 stycznia 2007 roku w sprawie: zatwierdzenia programów profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowia przewidzianych do realizacji w 2007 roku. Na podstawie; - art. 4 ust.1

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu w kierunku: obsługi wózków widłowych napdzanych silnikami z uprawnieniami do wymiany butli propan butan. Numer ogłoszenia: 132270 2010; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Opieka przedciążowa. Rozpoznanie ciąży Ustalenie czasu trwania ciąży Opieka przedporodowa. Wywiad zalecenia

Opieka przedciążowa. Rozpoznanie ciąży Ustalenie czasu trwania ciąży Opieka przedporodowa. Wywiad zalecenia Opieka przedciążowa Wywiad zalecenia Rozpoznanie ciąży Ustalenie czasu trwania ciąży Opieka przedporodowa Kolejność wizyt Zalecenia w kolejnych tygodniach ciąży fizjologicznej Najważniejszy wywiad!! Wiek,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r. Uchwała Nr XXVIII/266/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie okrelenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gmin Jarocin. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15,

Bardziej szczegółowo

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU PS-III.9612.25.2013.MRG PROTOKÓŁ KONTROLI PLANOWEJ PODMIOTU LECZNICZEGO GABINET POŁOśNICZO-GINEKOLOGICZNY PIOTR SITNIK PROWADZĄCEGO PRZEDSIĘBIORSTWO NZOZ GABINET

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawnoci Uwaga : wszystkie punkty formularza naley dokładnie wypełni duymi drukowanymi literami!

Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawnoci Uwaga : wszystkie punkty formularza naley dokładnie wypełni duymi drukowanymi literami! Nr sprawy... Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawnoci Uwaga : wszystkie punkty formularza naley dokładnie wypełni duymi drukowanymi literami!..., data... Nazwisko dziecka i imi (imiona)... Data

Bardziej szczegółowo

InviMed Poznań. In vitro. II wizyta (wizyta kwalifikująca do procedury) Kontrola stymulacji (wizyty lekarskie w trakcie monitoringu cyklu)

InviMed Poznań. In vitro. II wizyta (wizyta kwalifikująca do procedury) Kontrola stymulacji (wizyty lekarskie w trakcie monitoringu cyklu) InviMed Poznań In vitro Pakiet IVF ICSI 6.700 PLN II wizyta (wizyta kwalifikująca do procedury) Kontrola stymulacji (wizyty lekarskie w trakcie monitoringu cyklu) Punkcja jajników (ze znieczuleniem) Zapłodnienie

Bardziej szczegółowo

Zarzdzenie Nr 38/2005 Starosty Ostrowskiego z dnia 14 grudnia 2005 r.

Zarzdzenie Nr 38/2005 Starosty Ostrowskiego z dnia 14 grudnia 2005 r. Zarzdzenie Nr 38/2005 Starosty Ostrowskiego z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia Systemu podnoszenia kwalifikacji pracowników Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

1a. Osobą sprawującą opiekę był/była:?

1a. Osobą sprawującą opiekę był/była:? 1. Czy miała Pani wyznaczoną osobę sprawującą opiekę? osoba sprawująca opiekę lekarz specjalista w dziedzinie położnictwa i ginekologii, lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie położnictwa i ginekologii,

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w kierunku: operator koparko-ładowarki. Numer ogłoszenia: 317164 2010; data zamieszczenia: 04.10.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

XII KRAKOWSKIE DNI ZDROWIA. (Biała Sobota RYNEK GŁÓWNY) 27.09.2014 r. godz. 10.00-16.00

XII KRAKOWSKIE DNI ZDROWIA. (Biała Sobota RYNEK GŁÓWNY) 27.09.2014 r. godz. 10.00-16.00 XII KRAKOWSKIE DNI ZDROWIA (Biała Sobota RYNEK GŁÓWNY) 27.09.2014 r. godz. 10.00-16.00 Nazwa i adres jednostki Rodzaj badania/konsultacji Biuro ds. Ochrony Zdrowia UMK Informacje w zakresie realizowanych

Bardziej szczegółowo

Procedura wprowadzenia systemu podnoszenia kwalifikacji pracowników obejmujcego szkolenia i samokształcenie

Procedura wprowadzenia systemu podnoszenia kwalifikacji pracowników obejmujcego szkolenia i samokształcenie Starostwo Powiatowe w Kielcach Załcznik Nr 2 do Zarzdzenia Starosty Nr 38/05 z dn. 30.09.2005 r. Procedura wprowadzenia systemu podnoszenia kwalifikacji pracowników obejmujcego szkolenia i samokształcenie

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa usługi Ilość usług 1 Konsultacja ginekologiczna 3 2 Badanie cytologiczne 1 3 Badanie czystości pochwy 1

Lp. Nazwa usługi Ilość usług 1 Konsultacja ginekologiczna 3 2 Badanie cytologiczne 1 3 Badanie czystości pochwy 1 REGULAMIN SPRZEDAŻY PAKIETÓW NA PROWADZENIE CIĄŻY W PRZYCHODNI BABKA MEDICA (dalej jako Regulamin ) 1 Słownik pojęć Realizator usług Babka Medica Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

Bardziej szczegółowo

Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży w praktyce

Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży w praktyce Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży w praktyce Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie ul. Doktora A. Rogalińskiego 3, 21-400 Łuków tel. (25) 798 2001 fax (25) 798 2603 spzoz@spzoz.lukow.pl

Bardziej szczegółowo

PAKIETY PREMIUM MEDICAL:

PAKIETY PREMIUM MEDICAL: PAKIETY PREMIUM MEDICAL: Pakiet 5 konsultacji w cenie 4 Pakiet badań laboratoryjnych Pakiet badań prenatalnych Pakiet dla aktywnych Pakiet endokrynologiczny Pakiet Dojrzała Kobieta Pakiet ginekologiczny

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PROFILAKTYCZNYCH ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ U DZIECI DO UKOŃCZENIA 6 ROKU ŻYCIA WRAZ Z OKRESAMI ICH PRZEPROWADZANIA

ZAKRES PROFILAKTYCZNYCH ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ U DZIECI DO UKOŃCZENIA 6 ROKU ŻYCIA WRAZ Z OKRESAMI ICH PRZEPROWADZANIA Załącznik nr 2 ZAKRES PROFILAKTYCZNYCH ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ U DZIECI DO UKOŃCZENIA 6 ROKU ŻYCIA WRAZ Z OKRESAMI ICH PRZEPROWADZANIA Termin badania (wiek) Badania (testy) przesiewowe oraz świadczenia

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa usługi Ilość usług 1 Konsultacja ginekologiczna 2 2 Badanie cytologiczne 1 3 Badanie czystości pochwy 1 4 Badanie glukozy we krwi na czczo 1

Lp. Nazwa usługi Ilość usług 1 Konsultacja ginekologiczna 2 2 Badanie cytologiczne 1 3 Badanie czystości pochwy 1 4 Badanie glukozy we krwi na czczo 1 REGULAMIN SPRZEDAŻY PAKIETÓW NA PROWADZENIE CIĄŻY W PRZYCHODNI BABKA MEDICA (dalej jako Regulamin ) 1 Słownik pojęć Realizator usług Babka Medica Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa usługi Ilość usług 1 Konsultacja ginekologiczna 2 2 Badanie cytologiczne 1 3 Badanie czystości pochwy 1

Lp. Nazwa usługi Ilość usług 1 Konsultacja ginekologiczna 2 2 Badanie cytologiczne 1 3 Badanie czystości pochwy 1 REGULAMIN SPRZEDAŻY PAKIETÓW NA PROWADZENIE CIĄŻY W PRZYCHODNI BABKA MEDICA (dalej jako Regulamin ) Słownik pojęć Realizator usług Babka Medica Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

Bardziej szczegółowo

WAŻNE INFORMACJE RODZINKA... BOBASEK. Mama... Pesel... Grupa krwi... Inne... Tata... Pesel... Grupa krwi... Inne... Ważne telefony : ...

WAŻNE INFORMACJE RODZINKA... BOBASEK. Mama... Pesel... Grupa krwi... Inne... Tata... Pesel... Grupa krwi... Inne... Ważne telefony : ... OKŁADKA RODZINKA... WAŻNE INFORMACJE Mama...... Pesel... Grupa krwi... Inne... MAMA TATA Tata...... Pesel... Grupa krwi... Inne... Ważne telefony : BOBASEK Pozostali członkowie rodzinki:..............................

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do zarządzenia Nr 53/2006 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Program badań prenatalnych

Załącznik nr 5 do zarządzenia Nr 53/2006 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Program badań prenatalnych Program badań prenatalnych 1 I. UZASADNIENIE CELOWOŚCI WDROŻENIA PROGRAMU BADAŃ PRENATALNYCH, zwanego dalej Programem. 1. Opis problemu zdrowotnego W ostatnich latach wzrasta systematycznie średni wiek

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 9 sierpnia 2004 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 9 sierpnia 2004 r. 1920 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 9 sierpnia 2004 r. w sprawie leczenia uzdrowiskowego osób zatrudnionych przy produkcji wyrobów zawierajàcych azbest Na podstawie art. 7a ust. 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Ginekologia i położnictwo - opis przedmiotu

Ginekologia i położnictwo - opis przedmiotu Ginekologia i położnictwo - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Ginekologia i położnictwo Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-GiPoł Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Lekarski Profil

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy.. WNIOSEK w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawnoci

Nr sprawy.. WNIOSEK w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawnoci Nr sprawy.. WNIOSEK w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawnoci Uwaga : wszystkie punkty formularza naley dokładnie wypełni duymi drukowanymi literami! Dane wnioskodawcy:..., dnia... Nazwisko

Bardziej szczegółowo

Plan Opieki Okołoporodowej (PLAN PORODU)

Plan Opieki Okołoporodowej (PLAN PORODU) Plan Opieki Okołoporodowej (PLAN PORODU) Do Personelu Medycznego, Dokument ten został stworzony by wskazać, jakie są nasze oczekiwania związane z opieką okołoporodową. Mamy nadzieje, że weźmiecie je pod

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży PAKIET PROWADZENIA CIĄŻY:

Regulamin sprzedaży PAKIET PROWADZENIA CIĄŻY: Regulamin sprzedaży PAKIET PROWADZENIA CIĄŻY: Indywidualna Opieka w Ciąży 3 miesiące; Indywidualna Opieka w Ciąży 6 miesięcy; Indywidualna Opieka w Ciąży 9 miesięcy; w Programie Strefa Mamy Od 07 08 2015r.

Bardziej szczegółowo

PAMIĘTAJ O ZDROWIU! ZBADAJ SIĘ

PAMIĘTAJ O ZDROWIU! ZBADAJ SIĘ PAMIĘTAJ O ZDROWIU! ZBADAJ SIĘ Przewodnik po programach profilaktycznych finansowanych przez NFZ Lepiej zapobiegać niż leczyć Program profilaktyki chorób układu krążenia Choroby układu krążenia są główną

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na wiadczenie usług przewozowych jednym statkiem pomidzy portem w Gdasku (Nabrzee Motławy), Sopotem (Molo) a Sobieszewem w roku 2009 I. Zamawiajcy: Zarzd Transportu Miejskiego w

Bardziej szczegółowo

Załcznik do Uchwały nr 93/2006 KRDL z dnia 27 lutego 2006 r. Regulamin zakresu i zasad działania wizytatorów.

Załcznik do Uchwały nr 93/2006 KRDL z dnia 27 lutego 2006 r. Regulamin zakresu i zasad działania wizytatorów. Załcznik do Uchwały nr 93/2006 KRDL z dnia 27 lutego 2006 r. Regulamin zakresu i zasad działania wizytatorów. uchwalony przez Krajow Rad Diagnostów Laboratoryjnych uchwał nr 93 /2006 KRDL z dnia 27 lutego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 81/2011/DSOZ. Prezesa. Narodowego Funduszu Zdrowia. z dnia 4 listopada 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 81/2011/DSOZ. Prezesa. Narodowego Funduszu Zdrowia. z dnia 4 listopada 2011 r. ZARZĄDZENIE Nr 81/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna Na postawie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o funkcjonowaniu powiatowych zakładów opieki zdrowotnej w 2005 r.

INFORMACJA o funkcjonowaniu powiatowych zakładów opieki zdrowotnej w 2005 r. INFORMACJA o funkcjonowaniu powiatowych zakładów opieki zdrowotnej w 2005 r. I. Ustawowe zadania Powiatu Kieleckiego w zakresie ochrony i promocji zdrowia w okresie stycze- grudzie 2005 r. były realizowane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PAKIETÓW NA PROWADZENIE CIĄŻY W PRZYCHODNI BABKA MEDICA (dalej jako Regulamin )

REGULAMIN SPRZEDAŻY PAKIETÓW NA PROWADZENIE CIĄŻY W PRZYCHODNI BABKA MEDICA (dalej jako Regulamin ) REGULAMIN SPRZEDAŻY PAKIETÓW NA PROWADZENIE CIĄŻY W PRZYCHODNI BABKA MEDICA (dalej jako Regulamin ) 1 Słownik pojęć Realizator usług Babka Medica Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI BIZNES KLASA BEZPŁATNA PITKA

REGULAMIN PROMOCJI BIZNES KLASA BEZPŁATNA PITKA REGULAMIN PROMOCJI BIZNES KLASA BEZPŁATNA PITKA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Biznes Klasa Bezpłatna Pitka ( Promocja ) jest organizowana przez ( POLKOMTEL ) i skierowana do osób prawnych, osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ ŻYWEGO DZIECKA

WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ ŻYWEGO DZIECKA /nazwa podmiotu realizującego świadczenia rodzinne / Pobiedziska.. Część I Dane wnioskodawcy: / imię, nazwisko/... / adres zamieszkania/... /nr pesel, dla cudzoziemca nr karty pobytowej lub paszportu/...

Bardziej szczegółowo

Maria Katarzyna Borszewska- Kornacka Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Maria Katarzyna Borszewska- Kornacka Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Maria Katarzyna Borszewska- Kornacka Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 1.ZARZĄDZENIE MINISTRA 2.REKOMENDACJE TOWARZYSTW NAUKOWYCH 3.OPINIE EKSPERTÓW

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Ostrowca wi tokrzyskiego z dnia..

Uchwała Nr Rady Miasta Ostrowca wi tokrzyskiego z dnia.. Uchwała Nr Rady Miasta Ostrowca witokrzyskiego z dnia.. w sprawie okrelenia rodzaju wiadcze przyznanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek owiatowych prowadzonych przez Gmin Ostrowiec

Bardziej szczegółowo

Informacja dot. badań profilaktycznych

Informacja dot. badań profilaktycznych Promocja zdrowia Informacja dot. badań profilaktycznych Od dnia 1 kwietnia 2015 roku do czasu wykorzystania środków finansowych Powiat Chrzanowski finansuje badania profilaktyczne i promocji zdrowia dla

Bardziej szczegółowo

Dziecko w systemie opieki zdrowotnej finansowanej przez

Dziecko w systemie opieki zdrowotnej finansowanej przez Dziecko w systemie opieki zdrowotnej finansowanej przez Narodowego Funduszu Zdrowia Małgorzata Koszur, Rzecznik Prasowy ZOW NFZ w Szczecinie Konferencja wojewódzka Szkoła Promująca Zdrowie Bezpieczna Szkoła

Bardziej szczegółowo

PAKIET PROWADZENIA CIĄŻY: 3 6 9 11 04 2016R.

PAKIET PROWADZENIA CIĄŻY: 3 6 9 11 04 2016R. Regulamin sprzedaży PAKIET PROWADZENIA CIĄŻY: Indywidualna Opieka w Ciąży 3 miesiące; Indywidualna Opieka w Ciąży 6 miesięcy; Indywidualna Opieka w Ciąży 9 miesięcy; w Programie Strefa Mamy od 11 04 2016R.

Bardziej szczegółowo

ŚWIADOMA MAMA - ZDROWE DZIECKO - LEPSZE JUTRO

ŚWIADOMA MAMA - ZDROWE DZIECKO - LEPSZE JUTRO ŚWIADOMA MAMA - ZDROWE DZIECKO - LEPSZE JUTRO program zwiększenia liczby urodzeń w Tarnowie i powiecie tarnowskim PODSUMOWANIE PROJEKTU TARNÓW - 25 LISTOPADA 2016 Fundusze pomocowe Mechanizm Finansowy

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 276 19536 Poz. 2740 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 grudnia 2004 r.

Dziennik Ustaw Nr 276 19536 Poz. 2740 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 grudnia 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 276 19536 Poz. 2740 2740 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie zakresu Êwiadczeƒ opieki zdrowotnej, w tym badaƒ przesiewowych, oraz okresów, w których

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... a..., z siedzib w... NIP:... REGON:... któr reprezentuje:... zwanym w dalszej czci umowy Dostawc.

UMOWA Nr... a..., z siedzib w... NIP:... REGON:... któr reprezentuje:... zwanym w dalszej czci umowy Dostawc. Załcznik Nr 4 do SIWZ UMOWA Nr... została zawarta w dniu...r. w Kolbuszowej po przeprowadzeniu postpowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego pomidzy POWIATEM KOLBUSZOWSKIM, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Opieka laboratoryjna nad przyszłą mamą

Opieka laboratoryjna nad przyszłą mamą Opieka laboratoryjna nad przyszłą mamą Diagnostyka laboratoryjna u kobiet ciężarnych wykonywana jest w celu wykrycia stanów potencjalnie patologicznych w fizjologicznej badania profilaktyczne, oraz w diagnostyce

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr. /2017/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr. /2017/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 2017 r. Projekt 27.07.2017 r. ZARZĄDZENIE Nr. /2017/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Pion ginekologiczno - położniczy

Pion ginekologiczno - położniczy Pion ginekologiczno - położniczy Pion ginekologiczno- położniczy w rybnickim szpitalu usytuowany jest na 4 piętrze i składa się z 4 pododdziałów: - ginekologia operacyjna i zachowawcza - patologia ciąży

Bardziej szczegółowo

Testy dla kobiet w ciąży. Zakażenie HIV i AIDS u dzieci.

Testy dla kobiet w ciąży. Zakażenie HIV i AIDS u dzieci. Testy dla kobiet w ciąży. Zakażenie HIV i AIDS u dzieci. dr n. med. Agnieszka Ołdakowska Klinika Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego Warszawski Uniwersytet Medyczny Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Ginekologia i położnictwo - opis przedmiotu

Ginekologia i położnictwo - opis przedmiotu Ginekologia i położnictwo - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Ginekologia i położnictwo Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-GiP Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Lekarski Profil

Bardziej szczegółowo

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA SZCZEGÓŁOWE MATERIAŁY INFORMACYJNE O PRZEDMIOCIE POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ZAWIERANIA UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH UBEZPIECZONYM W NARODOWYM FUNDUSZU ZDROWIA W 2004 ROKU

Bardziej szczegółowo

&#-!./#$ "$0" 12320" 1,)# 4 % 0& 12320" ZAPYTANIE OFERTOWE

&#-!./#$ $0 12320 1,)# 4 % 0& 12320 ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, dn. 9 lipca 2014 r. (Niniejsze zapytanie ma form rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu ustawy Pzp) Orodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów m st.

Bardziej szczegółowo

Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży (KOC) Instrukcja dotycząca złożenia oferty w postępowaniu konkursowym

Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży (KOC) Instrukcja dotycząca złożenia oferty w postępowaniu konkursowym 9.05.2016 r. Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży (KOC) Instrukcja dotycząca złożenia oferty w postępowaniu konkursowym Poniżej zawarte są informacje dotyczące złożenia oferty w postępowaniu konkursowym

Bardziej szczegółowo

obejmuje usług w zakresie tłumacze (z jzyka polskiego na jzyk obcy, a take z jzyka obcego

obejmuje usług w zakresie tłumacze (z jzyka polskiego na jzyk obcy, a take z jzyka obcego Warszawa: wiadczenie usług w zakresie tłumacze jzykowych ZP_9_2012 Numer ogłoszenia: 43569-2012; data zamieszczenia: 23.02.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

1. Świadczenia w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki. 1) Rozpoznawanie, ocena i zapobieganie zagrożeniom zdrowotnym podopiecznych.

1. Świadczenia w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki. 1) Rozpoznawanie, ocena i zapobieganie zagrożeniom zdrowotnym podopiecznych. Zakres zadań pielęgniarki i położnej POZ 1. Pielęgniarka i położna podstawowej opieki zdrowotnej wybrana przez świadczeniobiorcę planuje i realizuje kompleksową opiekę pielęgniarską i pielęgnacyjną opiekę

Bardziej szczegółowo

Wartość stawki jednostkowej w PLN. Opis i definicja wskaźnika rozliczającego stawkę jednostkową. Sposób weryfikacji wykonania usługi

Wartość stawki jednostkowej w PLN. Opis i definicja wskaźnika rozliczającego stawkę jednostkową. Sposób weryfikacji wykonania usługi Załącznik nr 19 Zestawienie stawek jednostkowych dla Ogólnopolskiego programu zapalenia stawów Stawki jednostkowe określone poniżej dotyczą świadczeń zdrowotnych, które będą udzielane w ramach wdrażania

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE Rodzaj kształcenia Kurs specjalistyczny jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 1996r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 57, poz.

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Page 1 of 5 Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Opis:... ... ... 22. Zgon matki: a. podczas ciąŝy: ciąŝa ektopowa, poronienie wczesne do 12 t.c.

Opis:... ... ... 22. Zgon matki: a. podczas ciąŝy: ciąŝa ektopowa, poronienie wczesne do 12 t.c. Pieczęć oddziału/kliniki Miejscowość, dnia... adres, tel./fax Analiza zgonu kobiety w okresie ciąŝy, porodu i połogu I. DANE OGÓLNE: 1. Imię i nazwisko matki :... 2. Data urodzenia:... Wiek:... 3. Miejsce

Bardziej szczegółowo

PAKIET PROWADZENIA CIĄŻY: R.

PAKIET PROWADZENIA CIĄŻY: R. Regulamin sprzedaży PAKIET PROWADZENIA CIĄŻY: Indywidualna Opieka w Ciąży 3 miesiące; Indywidualna Opieka w Ciąży 6 miesięcy; Indywidualna Opieka w Ciąży 9 miesięcy; w Programie Strefa Mamy od 14 08 2017

Bardziej szczegółowo

Zadania położnej rodzinnej w opiece okołoporodowej - obowiązujące standardy. mgr Barbara Gardyjas

Zadania położnej rodzinnej w opiece okołoporodowej - obowiązujące standardy. mgr Barbara Gardyjas Zadania położnej rodzinnej w opiece okołoporodowej - obowiązujące standardy mgr Barbara Gardyjas 1 Wzorcowa reguła postępowania w danej dziedziny Obowiązująca procedura postępowania w danym zakresie mgr

Bardziej szczegółowo

InviMed Poznań. In vitro. II wizyta (wizyta kwalifikująca do procedury) Kontrola stymulacji (wizyty lekarskie w trakcie monitoringu cyklu)

InviMed Poznań. In vitro. II wizyta (wizyta kwalifikująca do procedury) Kontrola stymulacji (wizyty lekarskie w trakcie monitoringu cyklu) InviMed Poznań In vitro Pakiet IVF ICSI 6.700 PLN II wizyta (wizyta kwalifikująca do procedury) Kontrola stymulacji (wizyty lekarskie w trakcie monitoringu cyklu) Punkcja jajników (ze znieczuleniem) Procedury

Bardziej szczegółowo

komputerowego wraz z oprogramowaniem i licencjami dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu

komputerowego wraz z oprogramowaniem i licencjami dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Page 1 of 5 Wrocław: Sprawa nr NA-P/17/2010 Dostawa sprztu komputerowego wraz z oprogramowaniem i licencjami dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z podziałem na

Bardziej szczegółowo

STATUT. podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst jednolity) Postanowienia ogólne 1.

STATUT. podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst jednolity) Postanowienia ogólne 1. Załącznik do Uchwały Nr 24/2012 Zgromadzenia Wspólników Szpital Powiatowy w Wyrzysku Spółka z o. o. z dnia 25 czerwca 2012 r. STATUT podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH POŁOŻNEJ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH POŁOŻNEJ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI 1 Załącznik nr 3 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH POŁOŻNEJ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Część I. 1. Świadczenia gwarantowane położnej podstawowej opieki zdrowotnej obejmują:

Bardziej szczegółowo

Nazwa programu: LECZENIE PIERWOTNYCH NIEDOBORÓW ODPORNOŚCI U DZIECI

Nazwa programu: LECZENIE PIERWOTNYCH NIEDOBORÓW ODPORNOŚCI U DZIECI Załącznik nr 12 do zarządzenia Nr 59/2011/DGL Prezesa NFZ z dnia 10 października 2011 roku Nazwa programu: LECZENIE PIERWOTNYCH NIEDOBORÓW ODPORNOŚCI U DZIECI ICD 10 D80 w tym D80.0, D80.1, D80.3, D80.4,

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych

Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych 1. SPRAWOZDANIE sprawozdanie kocowe z wykonania zadania publicznego: a) okrelonego w art. 4 ust.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVII/500/05 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 12 września 2005 r.

Uchwała Nr XXXVII/500/05 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 12 września 2005 r. Uchwała Nr XXXVII/500/05 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 12 września 2005 r. w sprawie zatwierdzenia zmian Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR Uprawnienia przysługujące w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin Za życiem

INFORMATOR Uprawnienia przysługujące w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin Za życiem INFORMATOR Uprawnienia przysługujące w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin Za życiem Informacje o przysługujących uprawnieniach można otrzymać: 1. w przychodni, 2. w szpitalu, 3. w ośrodkach

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa organizacja i zakres zadań poszczególnych jednostek oraz komórek organizacyjnych II Szpitala Miejskiego im. dr Ludwika Rydygiera w Łodzi

Szczegółowa organizacja i zakres zadań poszczególnych jednostek oraz komórek organizacyjnych II Szpitala Miejskiego im. dr Ludwika Rydygiera w Łodzi Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego II Szpitala Miejskiego im. dr Ludwika Rydygiera w Łodzi z dnia 17.12.2012r Szczegółowa organizacja i zakres zadań poszczególnych jednostek oraz komórek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW W RAMACH PROGRAMU STYPENDIALNEGO LEPSZE JUTRO W ROKU SZKOLNYM 2006/2007

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW W RAMACH PROGRAMU STYPENDIALNEGO LEPSZE JUTRO W ROKU SZKOLNYM 2006/2007 REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW W RAMACH PROGRAMU STYPENDIALNEGO LEPSZE JUTRO W ROKU SZKOLNYM 2006/2007 REGULAMIN przyznawania i przekazywania stypendiów w ramach programu stypendialnego

Bardziej szczegółowo

XII KRAKOWSKIE DNI ZDROWIA. (Biała Sobota RYNEK GŁÓWNY) 27.09.2014 r.

XII KRAKOWSKIE DNI ZDROWIA. (Biała Sobota RYNEK GŁÓWNY) 27.09.2014 r. XII KRAKOWSKIE DNI ZDROWIA (Biała Sobota RYNEK GŁÓWNY) 27.09.2014 r. Nazwa i adres jednostki Rodzaj badania/konsultacji Biuro ds. Ochrony Zdrowia UMK Informacje w zakresie realizowanych przez miasto Kraków

Bardziej szczegółowo

Kod pocztowy 00-928. Województwo Mazowieckie. Faks 630-10-19. Adres internetowy (URL) www.mi.gov.pl

Kod pocztowy 00-928. Województwo Mazowieckie. Faks 630-10-19. Adres internetowy (URL) www.mi.gov.pl OGŁOSZE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane Dostawy Usługi Wypełnia Urzd Zamówie Publicznych Data otrzymania ogłoszenia Numer identyfikacyjny SEKCJA I: ZAMAWIAJCY I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJCEGO Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/291/04 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 29 marca 2004 roku

UCHWAŁA NR XX/291/04 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 29 marca 2004 roku UCHWAŁA NR XX/291/04 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 29 marca 2004 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu. Na podstawie art. 18 pkt 20

Bardziej szczegółowo

Pakiet onkologiczny. w podstawowej opiece zdrowotnej

Pakiet onkologiczny. w podstawowej opiece zdrowotnej Pakiet onkologiczny w podstawowej opiece zdrowotnej Agnieszka Jankowska-Zduńczyk Specjalista medycyny rodzinnej Konsultant krajowy w dziedzinie medycyny rodzinnej Profilaktyka chorób nowotworowych Pakiet

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki i edukacji przedporodowej Szkoła Rodzenia.

Program profilaktyki i edukacji przedporodowej Szkoła Rodzenia. Program Nr 14: Program profilaktyki i edukacji przedporodowej Szkoła Rodzenia. Program profilaktyki i edukacji przedporodowej Szkoła Rodzenia. I. Opis Programu: 1. Przesłanki dla realizacji Programu: Program

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA Świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej realizowane są od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 8.00 18.00. Natomiast w godz. 18.00 8.00 dnia następnego oraz całodobowo

Bardziej szczegółowo

dokształcającego prowadzonego przez Centralny Ośrodek Koordynujący lub wojewódzki ośrodek koordynujący w latach 2007 2010 w zakresie

dokształcającego prowadzonego przez Centralny Ośrodek Koordynujący lub wojewódzki ośrodek koordynujący w latach 2007 2010 w zakresie Dziennik Ustaw Nr 52 3302 Poz. 271 2. Program profilaktyki raka szyjki macicy macicy etap podstawowy pobranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego. macicy etap diagnostyczny

Bardziej szczegółowo

Zakres zadań pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej

Zakres zadań pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej Załącznik nr 2 Zakres zadań pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej Część I. 1. Pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej i położna podstawowej opieki zdrowotnej, zwane dalej pielęgniarką

Bardziej szczegółowo

SYLABUS x 8 x

SYLABUS x 8 x SYLABUS Nazwa przedmiotu/modułu Wydział Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Forma studiów Język przedmiotu Reumatologia Lekarski I Lekarski Jednolite magisterskie 5-letnie Stacjonarne polski Rodzaj

Bardziej szczegółowo

w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie

w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie ZARZDZENIE Nr 13/2005 STAROSTY KRASNOSTAWSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie

Bardziej szczegółowo

Zamawiajcy: Starostwo Powiatowe ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, 0 54 285 30 18, 0 54 285 06 18 faks 0 54 285 35 53

Zamawiajcy: Starostwo Powiatowe ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, 0 54 285 30 18, 0 54 285 06 18 faks 0 54 285 35 53 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych ( Pzp ) ( tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pón. zm. ) Zamawiajcy: Starostwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do materiałów informacyjnych PRO

Załącznik nr 5 do materiałów informacyjnych PRO SZCZEGÓŁOWY OPIS ŚWIADCZEŃ I ZASAD ICH UDZIELANIA ORAZ WYMAGANIA WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW W PROGRAMIE PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY 1. OPIS ŚWIADCZEŃ Porada na etapie podstawowym obejmuje: 1) zarejestrowanie

Bardziej szczegółowo

Pan Krzysztof Zając Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Spółka z o.o. ul. J. Aleksandrowicza Radom

Pan Krzysztof Zając Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Spółka z o.o. ul. J. Aleksandrowicza Radom Warszawa, 28 lipca 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-R.9612.3.2.2015 Pan Krzysztof Zając Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Spółka z o.o. ul. J. Aleksandrowicza 5 26-617 Radom W Y S T Ą P I E N I E P O K

Bardziej szczegółowo