przygotowujące do NOWEGO egzaminu maturalnego WYPEŁNIA UCZEŃ Kod ucznia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "przygotowujące do NOWEGO egzaminu maturalnego WYPEŁNIA UCZEŃ Kod ucznia"

Transkrypt

1 Przykładowe zadania z BIOLOGII przygotowujące do NOWEGO egzaminu maturalnego na poziomie ROZSZERZONym WYPEŁNIA UCZEŃ Kod ucznia Sprawdzian z BIOLOGII na zakończenie nauki w drugiej klasie szkoły ponadgimnazjalnej. Poziom ROZSZERZONy Informacje dla ucznia 1. Sprawdź, czy sprawdzian ma 10 stron. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś nauczycielowi. 2. Na tej stronie i na karcie odpowiedzi wpisz swój kod. 3. Rozwiązania zadań zapisz długopisem lub piórem. Nie używaj korektora. 4. W zadaniach, w których są podane cztery odpowiedzi: A, B, C, D, wybierz tylko jedną i zamaluj na karcie odpowiedzi kratkę z odpowiadającą jej literą, np. gdy wybierzesz odpowiedź A : 5. Staraj się nie popełnić błędów przy zaznaczaniu odpowiedzi, ale jeśli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem i zamaluj inną odpowiedź, np.: 6. Odpowiedzi do zadań z kodowanym wynikiem zakoduj na karcie odpowiedzi. 7. rozwiązania zadań, w których należy samodzielnie sformułować odpowiedź, zapisz czytelnie i starannie w wyznaczonych miejscach. Pomyłki przekreśl. 8. Za rozwiązanie wszystkich zadań można uzyskać 30 punktów. 9. Na rozwiązanie wszystkich zadań masz 45 minut. Powodzenia! 1

2 Zadanie 1. (0 3) Enzym RubiSCO w fazie ciemnej fotosyntezy katalizuje reakcję włączania CO 2 do związków organicznych, natomiast w czasie fotooddychania enzym RubiSCO, reagując z tlenem, doprowadza do rozpadu RudP Uzasadnij jednym argumentem, że fotooddychanie zmniejsza wydajność fotosyntezy Podaj, w jaki sposób w warunkach szklarniowych ogrodnicy mogą zwiększać intensywność fotosyntezy Podaj przykład rodziny lub rodzaju rośliny, która posiada mechanizm chroniący przed fotooddychaniem (C4, CaM). Zadanie 2. (0 3) Fotosynteza jest formą samożywnego odżywiania się roślin, sinic oraz niektórych bakterii (zielone i purpurowe). Uzupełnij tabelę dotyczącą porównania dwóch faz procesu fotosyntezy u roślin. Wpisz w każdą komórkę tabeli odpowiednią informację. Informacja o procesie fotosyntezy świetlna Faza fotosyntezy ciemna I II III Lokalizacja w chloroplaście Źródło energii niezbędnej do inicjacji Produkt końcowy 2

3 Zadanie 3. (0 1) Enzymy to wewnątrzustrojowe katalizatory wpływające na przebieg reakcji biochemicznych. Oceń prawdziwość każdego zdania. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, jeśli jest fałszywe. I Enzymy obniżają energię aktywacji reakcji, ale nie wpływają na wielkość zmiany energii swobodnej. P / F II Enzymy wpływają na punkt równowagi reakcji, obniżając go. P / F III W obecności enzymów punkt równowagi reakcji osiągany jest szybciej. P / F IV Aktywność enzymów zależy od różnych czynników, m.in. od temperatury, stężenia soli, ph. P / F Zadanie 4. (0 2) Podstawowym procesem wykorzystywanym w biotechnologii tradycyjnej jest fermentacja. Dobierz nazwy rodzajów fermentacji do ich opisów. Zaznacz obok każdego opisu literę przyporządkowaną odpowiedniej informacji Jest przeprowadzana między innymi przez bakterie z rodzaju Lactococcus i Lactobacillus. Powstający w wyniku działalności tych bakterii związek chemiczny hamuje rozwój bakterii gnilnych, konserwując tym samym żywność. Stosowana powszechnie w produkcji przetworów mlecznych, np. śmietany i jogurtu, kiszonej kapusty i ogórków. A / B / C / D 4.2. Jest przeprowadzana przez niektóre gatunki rodzaju Saccharomyces i wykorzystywana przy produkcji napojów alkoholowych, chleba i ciasta. Źródłami energii dla organizmów przeprowadzających ten proces są węglowodany, obecne między innymi w zbożach i owocach. A / B / C / D A. etanolowa B. octowa C. masłowa D. mlekowa 3

4 ZAdANIE 5. (0 1) Na rysunkach przedstawiono niektóre gatunki zwierząt chronione na terenie Polski Dobierz opisy zwierząt do rysunków. Wpisz w lukę pod każdym rysunkiem literę przyporządkowaną odpowiedniemu opisowi. A. Przedstawiciele tego gatunku zamieszkują stare lasy dębowe, dlatego poważnym zagrożeniem jest dla nich intensywna gospodarka leśna. Jego wyginięciu można zapobiec, chroniąc dąbrowy i pozostawiając w nich martwe fragmenty drzew i krzewów. B. Zagrożeniami dla tego gatunku są między innymi zanieczyszczenia zbiorników wodnych oraz budowa dróg. Ochrona czynna polega na rozstawianiu, szczególnie w okresie natężenia migracji zwierząt w okresie godowym, przenośnych barier ochronnych, zabezpieczających przed wkraczaniem tych zwierząt na jezdnie. C. Fragmentacje siedlisk, wahania liczebności organizmów stanowiących pokarm oraz ruch samochodowy to niektóre z czynników wpływających na żywotność populacji tego zwierzęcia. Ochrona polega między innymi na budowaniu korytarzy ekologicznych i przejść nad drogami szybkiego ruchu. ZAdANIE 6. (0 2) Antkowi, który regularnie poddawał się dializie, lekarz zaproponował przeszczep nerki. Warunkiem przyjęcia się przeszczepu są jak najmniejsze różnice antygenów zgodności tkankowej między dawcą i biorcą. Jeśli antygeny dawcy i biorcy nie będą w pełni zgodne, układ odpornościowy biorcy rozpozna przeszczep jako tkankę obcą i stopniowo będzie go niszczył Kto byłby lepszym dawcą nerki dla Antka: jego biologiczna matka czy jego brat bliźniak jednojajowy? Zapisz poprawną odpowiedź Jak i dlaczego zareagowałby organizm Antka, gdyby dawcą nerki był jego brat bliźniak jednojajowy? Zapisz poprawną odpowiedź i uzasadnij ją jednym argumentem... 4

5 ZAdANIE 7. (0 2) Zaznacz poprawne dokończenie zdania. Cykl miesiączkowy kobiety, w którym doszło do zapłodnienia i implantacji zarodka jest przedstawiony na schemacie A. 1 B Podaj jeden argument uzasadniający swój wybór. 5

6 ZAdANIE 8. (0 2) W rdzeniu kręgowym znajdują się ośrodki ruchowe skupiska ciał neuronów, tworzące istotę szarą rdzenia oraz włókna mielinowe, stanowiące istotę białą. od strony grzbietowej do rdzenia wnikają neurony I-rzędowe, środkowy obszar zajmują interneurony, w brzusznej części znajdują się motoneurony. Uproszczony schemat przekroju rdzenia kręgowego człowieka 8.1. Uszkodzenie których części rdzenia kręgowego człowieka będzie przyczyną poniższych schorzeń? Wpisz obok każdej nazwy schorzenia literę przyporządkowaną odpowiedniej części rdzenia. I. brak czucia II. paraliż Podaj nazwę substancji, która wypełnia kanał środkowy. ZAdANIE 9. (0 1) Główne grupy krwi u człowieka są determinowane jednogenowo przez allele wielokrotne. W populacji ludzi występują trzy różne allele warunkujące antygeny na powierzchni erytrocytów. Grupa krwi zależy od kombinacji pary alleli występujących u danej osoby. Znajomość grup krwi znalazła zastosowanie między innymi w sądownictwie do wykluczenia ojcostwa. 6

7 Zaznacz poprawne dokończenie zdania. Ojcem dziecka o grupie krwi 0, którego matka ma grupę krwi B, nie może być mężczyzna o genotypie A. i 0 i 0 B. I B i 0 C. I A I B D. I A i 0 Zadanie 10. (0 1) Narządami wymiany gazowej u człowieka są pęcherzykowate płuca. Ich wentylacja oparta jest na mechanizmie wdechu i wydechu. Uzupełnij zdania, tak aby były prawdziwe. Podkreśl w każdej parze jedną z wyróżnionych informacji. Podczas wdechu następuje skurcz / rozkurcz mięśni międzyżebrowych oraz przepony. Żebra i mostek unoszą się / opadają, a objętość klatki piersiowej rośnie / maleje. Zadanie 11. (0 1) Zaznacz poprawne dokończenie zdania. Biologiczna ocena doznań zmysłowych dokonuje się w układzie limbicznym, który obejmuje m.in. A. przegrodę, hipokamp, ciała migdałowate. B. ciała migdałowate, przegrodę, grasicę. C. ciała migdałowate, hipokamp, grasicę. D. przegrodę, hipokamp, grasicę. Zadanie 12. (0 1) Prawidłowe funkcjonowanie układu immunologicznego polega na zwalczaniu obcych i tolerowaniu własnych antygenów. Zaburzenie tych relacji jest przyczyną chorób autoimmunizacyjnych. Zaznacz wszystkie poprawne dokończenia zdania. Chorobą autoimmunizacyjną jest A. łuszczyca. B. cukrzyca typu II. C. cukrzyca typu I. D. stwardnienie rozsiane. E. toczeń rumieniowaty układowy. F. reumatoidalne zapalenie stawów. 7

8 ZAdANIE 13. (0 4) Nastie to ruchy organów roślinnych niezależne od kierunku działania bodźca. Przyporządkuj bodźcom odpowiednie nastie. Zaznacz obok każdego bodźca literę przyporządkowaną odpowiedniej nazwie dotyk A / B / C / d światło A / B / C / d rytm dobowy A / B / C / d temperatura A / B / C / d A. fotonastia B. nyktinastia C. sejsmonastia d. termonastia ZAdANIE 14. (0 1) Jedną z chorób wywołanych mutacją jest anemia sierpowata, przejawiająca się zmianą kształtu erytrocytów, co w konsekwencji znacznie ogranicza zdolność tych krwinek do przenoszenia tlenu. Schemat przedstawia fragmenty dwóch łańcuchów hemoglobiny. Zaznacz wszystkie poprawne dokończenia zdania. Przyczyną anemii sierpowatej jest mutacja A. genowa. B. punktowa. C. nonsensowna. d. zmiany sensu. E. chromosomowa. f. zmiany ramki odczytu. 8

9 Zadanie 15. (0 3) DDT był powszechnie stosowanym środkiem owadobójczym. Dzięki niemu w krajach rozwiniętych zlikwidowano problem wszy i pcheł, a co za tym idzie chorób przez nie roznoszonych. Zastosowanie DDT przeciwko komarom roznoszącym malarię uratowało życie wielu milionom ludzi. Wzrost plonów roślin opylanych DDT odsunął widmo głodu od ludności wielu krajów świata. DDT kumuluje się w łańcuchach pokarmowych (poprzez odkładanie się w tkance tłuszczowej), powodując poważne zaburzenia w funkcjonowaniu biocenoz. Na przykład w jeziorze Clear w Kalifornii padły żerujące tam perkozy po tym, jak zastosowano DDT do walki z komarami. W wodzie jego stężenie było śladowe, w planktonie 250 razy wyższe, w odżywiających się nim rybach już razy wyższe, a u perkozów aż razy wyższe, co okazało się dla nich zabójcze. DDT był także przyczyną ginięcia ptaków drapieżnych. Jego kumulacja w ciałach samic powodowała, że składały one jaja o zbyt kruchych skorupkach, które pękały podczas wysiadywania. W Europie zagrożony był wyginięciem na przykład sokół wędrowny. Na podstawie przeczytanych informacji wykonaj polecenia. Zapisz swoje wypowiedzi Podaj jeden pozytywny i jeden negatywny skutek stosowania DDT przez człowieka Wyjaśnij, na czym polega kumulacja DDT w łańcuchach troficznych. Zadanie 16. (0 2) Żywe organizmy wykorzystywane podczas procesów technologicznych decydują o rodzaju i jakości wytworzonych produktów. Połącz organizmy wykorzystywane w produkcji z nazwami otrzymywanych produktów. Zaznacz obok każdej nazwy organizmu litery przyporządkowane odpowiednim informacjom rzepak A / B / C / D / E / F / G / H 16.2 pędzlaki A / B / C / D / E / F / G / H A. glicerol B. penicylina C. piwo D. twaróg E. ser camembert F. biodiesel 9

10 KARTA ODPOWIEDZI WYPEŁNIA UCZEŃ WYPEŁNIA NAUCZYCIEL Numer zadania Kod ucznia Odpowiedzi Numer zadania Liczba punktów SUMA PUNKTÓW: 14 E F 16.1 E F 16.2 E F 10

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu.

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY

Bardziej szczegółowo

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu.

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY

Bardziej szczegółowo

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu.

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z BIOLOGII

EGZAMIN MATURALNY Z BIOLOGII Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja MBI-P1_1P-072 EGZAMIN MATURALNY Z BIOLOGII POZIOM PODSTAWOWY MAJ ROK 2007 Czas pracy 120 minut Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny

Bardziej szczegółowo

Zestaw 2 Genetyka. Zadanie 1. (3 pkt.)

Zestaw 2 Genetyka. Zadanie 1. (3 pkt.) Zadanie 1. (3 pkt.) Zestaw 2 Genetyka a) Podaj nazwę proces przedstawionego na powyższym schemacie :... b) Określ, czy proces ten zachodzi we wszystkich komórkach żywych, czy też np. wyłącznie w komórkach

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z BIOLOGII MAJ 2014 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z BIOLOGII MAJ 2014 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY Z BIOLOGII POZIOM PODSTAWOWY

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM BIOLOGIA

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM BIOLOGIA Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM BIOLOGIA POZIOM PODSTAWOWY LISTOPAD 2013 Instrukcja dla zdającego Czas pracy: 120 minut 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 12

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 BIOLOGIA

EGZAMIN MATURALNY 2012 BIOLOGIA Centralna Komisja Egzaminacyjna EGZAMIN MATURALNY 2012 BIOLOGIA POZIOM ROZSZERZONY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2012 2 Egzamin maturalny z biologii Zadanie 1. (0 1) Obszar standardów Opis wymagań

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z biologii Poziom podstawowy

Egzamin maturalny z biologii Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Z BIOLOGII POZIOM PODSTAWOWY CZERWIEC 03 Zasady oceniania Za rozwiązanie zadań z arkusza z poziomu podstawowego można uzyskać maksymalnie 50 punktów. Model odpowiedzi uwzględnia

Bardziej szczegółowo

Ewolucja i Antropogeneza

Ewolucja i Antropogeneza Ewolucja i Antropogeneza Zadanie 1 (1pkt) Spośród wymienionych poniżej, wskaż najstarszą formę należącą do rodzaju Homo (otocz kółkiem odpowiednią literę) A. Człowiek wyprostowany B. Neandertalczyk C.

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, prof. dr hab. Jacek Wysocki Konsultant wojewódzki w dziedzinie pediatrii dla Województwa Wielkopolskiego

Szanowni Państwo, prof. dr hab. Jacek Wysocki Konsultant wojewódzki w dziedzinie pediatrii dla Województwa Wielkopolskiego Szanowni Państwo, Wasze dziecko weszło w niezwykle ważny okres swojego życia. W wieku 13-16 lat dokonuje się bardzo intensywny rozwój fizyczny, psychiczny i emocjonalny. Błędy popełnione w tym okresie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne. Poziomy oczekiwanych osiągnięć ucznia. Stopnie szkolne

Wymagania edukacyjne. Poziomy oczekiwanych osiągnięć ucznia. Stopnie szkolne Wymagania edukacyjne zawierają szczegółowy wykaz wiadomości i umiejętności, które uczeń powinien opanować po omówieniu poszczególnych lekcji z podręcznika Biologia na czasie zakres podstawowy. Jest on

Bardziej szczegółowo

Anna Warchoł, Iwona Maciejowska PROGRAM NAUCZANIA CHEMII. Szkoła ponadgimnazjalna zakres podstawowy

Anna Warchoł, Iwona Maciejowska PROGRAM NAUCZANIA CHEMII. Szkoła ponadgimnazjalna zakres podstawowy Anna Warchoł, Iwona Maciejowska PROGRAM NAUCZANIA CHEMII Szkoła ponadgimnazjalna zakres podstawowy Kraków 2012 Spis treści Wstęp... 3 I. Ogólne założenia programu... 4 II. Cele nauczania... 5 III. Treści

Bardziej szczegółowo

ABECADŁO PROFILAKTYKI Jak zapobiegać chorobom układu krążenia?

ABECADŁO PROFILAKTYKI Jak zapobiegać chorobom układu krążenia? ABECADŁO PROFILAKTYKI Jak zapobiegać chorobom układu krążenia? Spis treści: Alarm dla serca! Co to jest miażdżyca, zawał serca i udar mózgu? 3 Jakie są objawy zawału serca i udaru mózgu? 4 Co robić jeśli

Bardziej szczegółowo

Wiedzieć znaczy działać

Wiedzieć znaczy działać Wiedzieć znaczy działać 1 Kiedy ciało wysyła sygnały? s. 4 2 3 Badania co mogą nam powiedzieć? s. 22 Słownik psychologiczny, czyli optymiści żyją dłużej s. 26 prof. dr hab. n.med. Jacek Jassem Szanowni

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA POZIOM PODSTAWOWY

ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA POZIOM PODSTAWOWY Zasady oceniania ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA POZIOM PODSTAWOWY Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 50 punktów. Model odpowiedzi uwzględnia jej zakres merytoryczny, ale nie jest ścisłym

Bardziej szczegółowo

METODY NUMERYCZNE W MECHANICE ORAZ ICH WPŁYW NA ROZWÓJ MECHANIKI W POLSCE Tadeusz Burczyński

METODY NUMERYCZNE W MECHANICE ORAZ ICH WPŁYW NA ROZWÓJ MECHANIKI W POLSCE Tadeusz Burczyński METODY NUMERYCZNE W MECHANICE ORAZ ICH WPŁYW NA ROZWÓJ MECHANIKI W POLSCE Tadeusz Burczyński Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki Politechnika Śląska Instytut Informatyki Politechnika

Bardziej szczegółowo

Drodzy bracia i siostry,

Drodzy bracia i siostry, Papieskie Orędzie na Światowy Dzień Chorego 2014 Potrzeba miłosiernych samarytan Drodzy bracia i siostry, 1. Z okazji XXII Światowego Dnia Chorego, którego temat w tym roku brzmi Wiara i miłosierdzie:

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych BEZPIECZEŃSTWO EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI GAZOWYCH

Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych BEZPIECZEŃSTWO EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI GAZOWYCH BEZPIECZEŃSTWO EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI GAZOWYCH 1 Zawartość Wstęp... 5 1. Gazy stosowane w przemyśle... 7 1.1. Właściwości palne i wybuchowe gazów... 7 1.2. Gazy Przemysłowe... 8 1.3.

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo żywności

Bezpieczeństwo żywności ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ Od pola do stołu bezpieczna i zdrowa żywność dla każdego Bezpieczeństwo żywności Zapewnianie wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzkiego i interesów konsumentów SPIS

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie eksternistycznym PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. przeprowadzanym od roku 2013 z zakresu zasadniczej szkoły zawodowej

Informator o egzaminie eksternistycznym PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. przeprowadzanym od roku 2013 z zakresu zasadniczej szkoły zawodowej CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE Informator o egzaminie eksternistycznym przeprowadzanym od roku 2013 z zakresu zasadniczej szkoły zawodowej PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRAWIDŁOWEGO ŻYWIENIA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA

ZASADY PRAWIDŁOWEGO ŻYWIENIA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA ZASADY PRAWIDŁOWEGO ŻYWIENIA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA Autorzy: Dr n. biol. Elżbieta Chabros Prof. dr hab. n. biol. Jadwiga Charzewska Mgr inż. Zofia Chwojnowska

Bardziej szczegółowo

5. Wybrane badania diagnostyczne

5. Wybrane badania diagnostyczne 5. Wybrane badania diagnostyczne Katarzyna Bieganowska, Tomasz Mroczek Badanie krwi Morfologia krwi Morfologia jest jednym z najczęściej wykonywanych badań diagnostycznych, gdyż w przypadku dzieci z wadami

Bardziej szczegółowo

Ewa Maria Tuz. Program nauczania geografii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Oblicza geografii

Ewa Maria Tuz. Program nauczania geografii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Oblicza geografii Ewa Maria Tuz Program nauczania geografii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Oblicza geografii Spis treści Wstęp I. Cele kształcenia i wychowania według założeń programu... 5 II. Osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

str. str. 09 str. O ZDROWIE ZWIERZĄT N o 4 Grudzień 2014 BIULETYN FIRMOWY W trosce

str. str. 09 str. O ZDROWIE ZWIERZĄT N o 4 Grudzień 2014 BIULETYN FIRMOWY W trosce N o 4 Grudzień 2014 BIULETYN FIRMOWY W trosce O ZDROWIE ZWIERZĄT Strategia wspomagania naturalnej odporności roślin STRESS CONTROL SYSTEM SILICON IN AGRICULTURE konferencja w Sztokholmie str. 07 str. 09

Bardziej szczegółowo

Przykładowe zadania. przygotowujące do egzaminu maturalnego

Przykładowe zadania. przygotowujące do egzaminu maturalnego Przykładowe zadania z BIOLOGii przygotowujące do egzaminu maturalnego Prezentowane zadania są zgodne z podstawą programową kształcenia ogólnego w zakresie rozszerzonym i podstawowym. Prócz zadań, które

Bardziej szczegółowo

Negatywny wpływ pestycydów na zdrowie rosnący problem

Negatywny wpływ pestycydów na zdrowie rosnący problem Negatywny wpływ pestycydów na zdrowie rosnący problem Kwiecień 2015 RESEARCH LABORATORIES 1 Zawartość 1 Streszczenie 3 2 Wprowadzenie 6 2.1 Pestycydy w rolnictwie 6 2.1.1 Klasy pestycydów 7 2.2 W jaki

Bardziej szczegółowo

Wiedza kobiet na temat zdrowego stylu życia w okresie ciąży

Wiedza kobiet na temat zdrowego stylu życia w okresie ciąży 69 ACTA SCIENTIFICA ACADEMIAE OSTROVIENSIS Dorota Maciąg 1, Agata Figuła 2, Małgorzata Cichońska 3, Katarzyna Kucharska 4 Wiedza kobiet na temat zdrowego stylu życia w okresie ciąży Streszczenie Autorki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA METOD PROWADZENIA ZAJĘĆ

SPECYFIKACJA METOD PROWADZENIA ZAJĘĆ Projekt EKOLOGIA innowacyjny, interdyscyplinarny program nauczania przedmiotów matematyczno przyrodniczych metodą projektu Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Wybierz Życie Pierwszy Krok

Wybierz Życie Pierwszy Krok poradnik dla szkolnego koordynatora i realizatorów programu edukacyjnego Wybierz Życie Pierwszy Krok Autorzy: Magdalena Ankiersztejn Bartczak Agnieszka Górecka Konsultacja medyczna: Dr n. med. Piotr Bobkiewicz

Bardziej szczegółowo