Streszczenie Celem pracy Materiał :

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Streszczenie Celem pracy Materiał :"

Transkrypt

1 Streszczenie Żywienie pozajelitowe w warunkach domowych (ż.p.d.) umożliwia długotrwałe i prawie normalne życie chorym którzy do niedawna ginęli śmiercią głodową. Najgroźniejszym powikłaniem jest odcewnikowe zakażenie krwi, które nierozpoznane i nieleczone lub rozpoznane i leczone zbyt późno prowadzi do śmierci. Przez ponad 20 lat w każdym przypadku odcewnikowego zakażenia krwi usuwano cewnik, ustalano przyczynę zakażenia pobierając na posiew krew i koniec wewnątrznaczyniowy cewnika, a po opanowaniu zakażenia antybiotykami wszczepiano nowy cewnik. U chorych z przewlekłą niewydolnością przewodu pokarmowego, wymagających dostępu do układu żylnego do końca życia, kolejne wymiany cewnika prowadzą do zakrzepicy dużych żył utrudniając lub uniemożliwiając wprowadzenie kolejnego cewnika i narażając chorych na ryzyko powikłań trudnego cewnikowania. Poznanie patofizjologii zakażeń odcewnikowych umożliwiło zastosowanie metod pozwalających na eradykację źródła zakażenia bez usuwania cewnika: wlewu antybiotyków przez cewnik a następnie plomby antybiotykowej, polegającej na wypełnianiu cewnika roztworem antybiotyku o wysokim stężeniu przez 3 21 dni. Skuteczność wlewu antybiotyków i w mniejszym stopniu plomby antybiotykowej ograniczała słaba penetracja antybiotyków do wnętrza biofilmu. Uzyskiwano ustąpienie objawów infekcji lecz po krótkim czasie dochodziło do nawrotu. Wypełnianie cewników stężonym etanolem niszczy biofilm i nie powoduje narastania lekoooporności. W Klinice od lat stosowana jest plomba alkoholowo-antybiotykowa, oparta na założeniu że zniszczenie biofilmu stężonym alkoholem umożliwi penetrację antybiotyku i zabicie pozostałych drobnoustrojów. Celem pracy była ocena skuteczności leczenia odcewnikowych zakażeń krwi u chorych żywionych długotrwale w warunkach domowych i porównanie dwu metod postępowania: 1. Usunięcia i implantacji nowego cewnika 2. Leczenia odcewnikowego zakażenia krwi bez usuwania cewnika Materiał : Przedmiotem badań były wyniki leczenia odcewnikowych zakażeń krwi, które rozpoznano i leczono u chorych ż.p.d. w okresie od 1 stycznia 2005 do 31 grudnia

2 2010. Okres obserwacji po leczeniu zamknięto 16 listopada W tym okresie prowadzono ż.p.d. u 428 chorych, 240 (56%) kobiet w wieku od 16 do 92 lat (śr. 56,5+16 lat) oraz 188 (44%) mężczyzn w wieku od 13 do 96 (śr ) lat. Wskazaniem do ż.p.d. były: zespół krótkiego jelita u 298 (70%) chorych, wielopoziomowa niedrożność przewodu pokarmowego u 52 (12%), pooperacyjne przetoki pokarmowe u 48 (11,2%), zespół złego wchłaniania u 17 (4%), zaburzenia motoryki u 6, wyniszczenie u 4 i popromienne zapalenie jelit u 3 chorych. Wśród 298 chorych z zespołem krótkiego jelita, 101 chorych miało wytworzoną końcową stomię przewodu pokarmowego a 22 chorych - popromienne zapalenie jelit. U 267 chorych ciągłość przewodu pokarmowego była zachowana lub odtworzono ją przed rozpoczęciem ż.p.d. U 159 chorych współistniała przetoka przewodu pokarmowego lub stomia końcowa, u 2 założono przezskórną endoskopową gastrostomię (PEG) w celu odbarczenia przewodu pokarmowego. U 239 (55,8%) chorych mieszaniny odżywcze i podłączanie oraz odłączanie wlewu wykonywali ich opiekunowie, 189 (44,2%) chorych wykonywało te czynności samodzielnie. Cewnik Broviaca był używany przez 297 (69,4%) chorych, cewnik Groshonga przez 60 (14%, a cewnik Redo TPN przez 27 (6,3%) chorych. U 27 chorych stosowano naprzemiennie różne cewniki. Porty założone przed przeniesieniem do Kliniki wykorzystywano po zbadaniu czy nie są skolonizowane u 6 chorych. Metody: Retrospektywnej analizie poddano wyniki posiewów krwi i pobieranych na posiew końców cewnika u chorych u których rozpoznano odcewnikowe zakażenia krwi oraz szereg czynników uznanych za wpływające na występowanie zakażeń odcewnikowych, zgromadzone w indywidualnych historiach chorób. Dane dotyczące rozpoznań i czasu leczenia pobrano z bazy danych Kliniki. Brakujące wyniki posiewów uzyskano z danych Zakładu Bakteriologii Klinicznej SP SK im.prof. W.Orłowskiego. Istotność statystyczną potencjalnych czynników uznanych za wpływające na wystąpienie odcewnikowych zakażeń krwi określono za pomocą testu chi 2 i analizy regresji wielokrotnej. Skuteczności leczenia określono porównując za pomocą testu t średni czas używania cewnika po leczeniu metodą plomby z czasem używania nowego cewnika. Czas bezawaryjnego używania cewnika, czas do nawrotu zakażenia oraz czas przeżycia zależnie od metody leczenia analizowano metodą Kaplan-Meiera z oceną istotności wyników testem Coxa-Mantela. W celu oceny częstości występowania 2

3 nawrotów zakażenia tymi samymi szczepami zastosowano test chi 2, przy małej liczbie przypadków z poprawką Yatesa a średniego czasu do wystąpienia nawrotu test t. W celu identyfikacji czynników związanych z nawrotem zakażenia zastosowano analizę regresji wielokrotnej czynników potencjalnie istotnych w analizie jednoczynnikowej. Do wszystkich analiz użyto pakietu Statistica wersja 9 Pl. Wyniki : Czas leczenia ż.p.d. 428 chorych od do wynosił dni. W okresie obserwacji 34 (7,9%) zakończyło leczenie odzyskując autonomię pokarmową, 214 (50 %) kontynuowało leczenie, 178 (41,6%) zmarło, a 2 osoby przeniosły się do innych ośrodków. U 247 (57,5%) spośród 428 chorych nie stwierdzono ani jednego epizodu odcewnikowego zakażenia krwi, natomiast u 181 rozpoznano 352 epizody odcewnikowych zakażeń krwi. U 40 (9,4%) z 428 chorych wystąpiło 168 (47,8%) epizodów- niemal połowa. Częstość występowania odcewnikowych zakażeń krwi wynosiła 0,87/1000 dni leczenia (co odpowiada 0,31 / rok). Analiza wpływu różnych czynników na wystąpienie zakażenia wykazała związek z osobą opiekującą się cewnikiem i miejscem zamieszkania. W krwi pobranej z cewnika, jeden szczep drobnoustrojów wyhodowano w 309 przypadkach. W 37 przypadkach wyhodowano dwa a w 6 - trzy szczepy bakterii i/lub grzybów, w tym 236 (67%) szczepów Gram-dodatnich, 97 (27,6%) Gram-ujemnych, a w 19 ( 5,4%) grzyby. W 172 przypadkach uzyskano dodatni wynik posiewu krwi obwodowej, zgodny z posiewem krwi z cewnika centralnego w 164. W przypadku wyhodowania więcej niż jednego szczepu, za odpowiedzialny za zakażenie uznano szczep z krwi obwodowej. Wyniki posiewów końcówki cewnika wykonywane metodą wytrząsania były dodatnie w 160 przypadkach i w 152 były zgodne z wynikami posiewów krwi aspirowanej przez cewnik. Bakterie Gram- były częściej przyczyną zakażenia u chorych z przetokami lub stomiami ( test chi 2 p < 0,001). W 145 przypadkach, z uwagi na ciężki stan chorego leczenie empiryczne jednym, dwoma lub trzema antybiotykami rozpoczęto w dniu przyjęcia. U 23 chorych cewnik usunięto w dniu przyjęcia do Kliniki, a u 30 po 2-6 dniach od przyjęcia z powodu wyhodowania z krwi obwodowej szczepów gronkowca złocistego, 3

4 Corynebacterium, Bacillus, Micrococcus, Pseudomonas i grzybów lub innych szczepów uznanych za nienadające się do leczenia plombą alkoholowo-antybiotykową. U pozostałych chorych pobrano posiew krwi z cewnika centralnego po ustąpieniu ostrych objawów i ustąpieniu gorączki. U 108 chorych stwierdzono szczepy uznane za nienadające się do leczenia plombą in situ a w 9 przypadkach grzyby i usunięto cewnik. Usunięto również 40 cewników Groshonga, których budowa cewnika uniemożliwia wypełnienie antybiotykiem całego kanału cewnika. Z tego powodu usunięto również 4 porty oraz 20 cewników, które uprzednio naprawiono z powodu pęknięcia. U 10 chorych cewnik usunięto, ponieważ w czasie obserwacji lub pierwszym podaniu alkoholu do cewnika wystąpiły ponownie gorączka i dreszcze, a u 3 ponieważ zakończono ż.p.d. W 109 przypadkach rozpoczęto leczenie metodą plomby alkoholowo-antybiotykowej. W 4 przypadkach po podaniu alkoholu wystąpiły gorączka i dreszcze i cewnik usunięto, a pozostałe 105 leczono ta metodą. Bezpośrednie wyniki leczenia zakażeń odcewnikowych. Wyleczono i wypisano do domu 335 chorych. U 331 z nich kontynuowano żywienie pozajelitowe, natomiast w 4 przypadkach zakończono ż.p.d. Natomiast 16 (4,5%) chorych zmarło w czasie hospitalizacji, której pierwotnym powodem było zakażenie odcewnikowe lub w czasie której rozpoznano kolonizację cewnika. Jedna chora zmarła w dobie przyjęcia do Kliniki po przeniesieniu na OIT wśród objawów niewydolności oddechowej. Dwie zmarły z powodu bakteryjnego zapalenia wsierdzia w 24 i 26 dobie od przyjęcia, a jeden z powodu zapalenia płuc po operacji kardiochirurgicznej. Opóźnienie w rozpoczęciu leczenia tych chorych wynosiło od 7 do 62 dni, gdyż chorzy nie zgłosili się do Kliniki natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów zakażenia. Jeden chory z przewlekłą niewydolnością krążenia zmarł w 2 dobie od przyjęcia z powodu ostrej niewydolności krążenia i jedna chora zmarła w 6 dobie z powodu masywnego krwotoku. Dwie osoby zmarły w 37 i 70 dobie po przyjęciu z powodu nasilenia niewydolności krążenia po opanowaniu zakażenia a dwie osoby z powodu ostrej niewydolności nerek w 21 i 26 dobie leczenia. Jeden chory zmarł z powodu 4

5 rozsiewu nowotworowego w 18 dobie od przyjęcia po ustąpieniu objawów zakażenia. W 18 dobie zmarł pacjent z niewydolnością wątroby. Czworo chorych zmarło w 66, 96, 142 i 143 dobie z innych powodów. Śmiertelność związana z wystąpieniem zakażenia odcewnikowego wynosiła 4,5 %, wśród chorych z zakażeniem bakteriami Gram dodatnimi 6,35 % a Gram-ujemnymi 1,03. Spośród 16 chorych zmarłych 9 leczono wymianą cewnika a 4 chorych zachowawczo metodą plomby alkoholowoantybiotykowej. Wyniki odległe leczenia zakażeń odcewnikowych. Po wyleczeniu odcewnikowego zakażenia krwi wypisano do domu 331chorych; 100 leczonych metodą plomby alkoholowo-antybiotykowej i 231wymianą cewnika na nowy. Średni czas używania cewnika do kolejnego epizodu zakażenia, śmierci pacjenta, zakończenia leczenia lub okresu obserwacji wynosił po leczeniu plombą alkoholowo-antybiotykową dni, a po wymianie cewnika dni (t-test, p=0,29). U chorych z zakażeniami bakteriami Gram dodatnimi po wyleczeniu zakażenia cewnik leczony plombą używano odpowiednio przez dni a nowy cewnik przez dni (t-test p=0,34) natomiast w przypadku zakażeń bakteriami Gram ujemnymi odpowiednio przez dni i dni (t-test p=0,13.) Średni czas używania cewnika po leczeniu zakażenia St.epidermidis wynosił dni wśród chorych leczonych plombą i dni po wymianie cewnika (ttest p=0,67) a po leczeniu zakażeń spowodowanych innymi gronkowcami koagulazoujemnymi odpowiednio dni i dni (t test p=0,16). Nawrót zakażenia tym samym gatunkiem drobnoustrojów stwierdzono u 33 chorych; w 17 (17%) przypadkach po leczeniu plombą alkoholowo-antybiotykową i w 16 (6,93%) przypadkach po usunięciu i wszczepieniu nowego cewnika (test chi 2, p<001). Nawrót odcewnikowego zakażenia krwi po leczeniu plombą alkoholowoantybiotykową w 12 (70 %) z 17 przypadków spowodowały gronkowce koagulazoujemne tego samego gatunku co pierwsze zakażenie; u chorych leczonych wymianą cewnika gronkowce koagulazoujemne były powodem nawrotu w 9 z 16 przypadków (56,25%). 5

6 Częstość nawrotów tym samym gatunkiem drobnoustrojów po użyciu w plombie amikacyny wyniosła 8,47%, wankomycyny - 21,88 % a teikoplaniny 57,14 %. Czas od zakończenia do nawrotu zakażenia tym samym gatunkiem drobnoustrojów wynosił po leczeniu plombą od 26 do 868 dni ( średnio dni ) a po usunięciu i wymianie na nowy od 29 do 1548 dni ( średnio dni) (t-test p=0,24). W czasie leczenia 33 epizodów nawrotu drobnoustrojów zmarło dwoje chorych. zakażenia tym samym gatunkiem Częstość nawrotów tymi samymi gatunkami w kolejnych latach zmniejszyła się: wśród leczonych metodą plomby z 26,67 % i 42,86 % w latach 2005 i 2007 do 8,33 % i 0 % wśród leczonych w latach 2009 i Wśród chorych leczonych wymianą cewnika częstość nawrotów obniżyła się z 10, 8 % w roku 2005 do 3,1 % i 1,96 % w latach 2009 i Częstość nawrotów zakażeń tym samym gatunkiem drobnoustrojów wśród chorych leczonych wymianą cewnika bez ogólnego leczenia antybiotykami wyniosła 75%, a wśród chorych leczonych plombą antybiotykową 19,44 %.( p<0,0001 w porównaniu do otrzymujących ogólnie antybiotyki). Znacznie mniej nawrotów obserwowano u chorych, którzy w leczeniu empirycznym otrzymywali 2 lub 3 antybiotyki niezależnie od metody postępowania z cewnikiem w porównaniu do chorych otrzymujących ogólnie tylko jeden antybiotyk (p< 001). Większość nawrotów wystąpiła po okresie ponad 120 dni od zakończenia leczenia. Nawroty występowały najczęściej u chorych nie leczonych ogólnie antybiotykami, rzadziej u chorych, u których stosowano monoterapię celowaną, a najrzadziej u chorych, u których stosowano empiryczną antybiotykoterapię, odpowiednio u 25%, 11,2% i 4,3 % leczonych. Analiza związku czynników potencjalnie mogących mieć wpływ na nawrót zakażenia tym samym gatunkiem drobnoustroju wykazała istotnie statystyczny związek z brakiem ogólnego leczenia antybiotykami. Porównanie odległych wyników leczenia w grupie chorych leczonych wymianą cewnika i w grupie chorych leczonych plombą antybiotykową wykazało, że metody te są w zasadzie jednakowo skuteczne. Wczesne nawroty odcewnikowych zakażeń krwi (do 60 dni) wystąpiły u 2 ( 1 % ) chorych leczonych wymianą cewnika i u 4 ( 4 % ) 6

7 leczonych metodą plomby alkoholowo-antybiotykowej (p = 0,13) a w okresie do 120 dni odpowiednio u 5 (2,2 %) i 7 ( 7 %) leczonych chorych ( p=0,66). U dwojga z tych sześciu chorych nie podawano ogólnie antybiotyków, a u dwojga zastosowano monoterapię celowaną, a więc leczenie rozpoczęto z 3-5 dniowym opóźnieniem w stosunku do pierwszych objawów zakażenia. Pozostałe nawroty wystąpiły po ponad 60 dniach od zakończenia leczenia i nie sposób rozstrzygnąć, czy były one spowodowane niedoleczonym zakażeniem, czy też kolejnym zakażeniem bakteriami tego samego gatunku bytującymi u chorego. Tak więc można przyjąć że skuteczność leczenia plombą alkoholowoantybiotykową wyniosła 93 % a wymiany cewnika na nowy 98 %. W okresie obserwacji u 74 chorych wystąpiło 138 kolejnych epizodów odcewnikowych zakażeń krwi, spowodowanych gatunkami innymi niż poprzednio. Czas do wystąpienia kolejnego zakażenia po zakażeniu bakteriami Gram+ wynosił średnio dni, bakteriami Gram dni a grzybami dni. (t-test = 0,87 i 0,54). Średni czas leczenia żywieniem pozajelitowym w warunkach domowych od pierwszego epizodu odcewnikowego zakażenia krwi u 48 chorych leczonych plombą wynosił dni, a 133 leczonych wymianą cewnika dni (t-test p=0,62). Nie stwierdzono związku czasu przeżycia z liczbą zakażeń w okresie obserwacji. Zmarło w okresie obserwacji 33,4 % chorych spośród 48, u których pierwszy epizod zakażenia w okresie obserwacji leczono metodą plomby i 35,4 % chorych spośród leczonych wymianą cewnika. Z powodu odcewnikowego zakażenia krwi zmarło w okresie obserwacji 2 chorych spośród pierwotnie leczonych metodą plomby i 3 spośród leczonych wymianą cewnika. Pozostałe przyczyny zgonów były związane z chorobą podstawową lub towarzyszącą, a częstość ich występowania nie różniła się istotnie pomiędzy grupami. Mimo postępu w rozpoznawaniu i leczeniu odcewnikowych zakażeń krwi wśród nierozwiązanych zagadnień wymienia się sposób postępowania u chorych z dodatnim posiewem krwi centralnej i ujemnym obwodowej, czas leczenia 7

8 antybiotykami jeśli nie usuwano cewnika, rutynową kontrolę posiewów po leczeniu, postępowanie w okresie oczekiwania na wynik posiewu, znaczenie i postępowanie z cewnikami z kolonizacją bez bakteriemii lub fungemii, czas stosowania plomby oraz celowość wykonywania przezprzełykowej echokardiografii po zakażeniu gronkowcem złocistym. Niektóre z tych zagadnień wyjaśniają przedstawione wyniki. I tak, u chorych z zakażeniami odcewnikowymi krwi zawsze należy stosować ogólną antybiotykoterapię przez co najmniej tydzień, podobnie jak w przypadku uzyskania dodatniego posiew krwi centralnej przy ujemnym posiewie krwi obwodowej i wywiadzie wskazującym na wystąpienie zakażenia. Wydaje się że wskazane jest stosowanie terapii empirycznej w każdym przypadku podejrzenia odcewnikowego zakażenia krwi, gdyż postępowanie takie jest związane z mniejszym ryzykiem nawrotu zakażenia. Wnioski : 1. Odcewnikowe zakażenia krwi występują u połowy chorych żywionych pozajelitowo w warunkach domowych, w tym u 10 % wielokrotnie. 2. Opóźnieniu w podjęciu leczenia odcewnikowego zakażenia krwi towarzyszy wyższa śmiertelność i większa częstość nawrotów. 3. Nawroty odcewnikowych zakażeń krwi samym gatunkiem drobnoustroju w okresie do 120 dni od zakończenia leczenia obserwowano u 7 % chorych leczonych plombą alkoholowo- antybiotykową i 2,2 % leczonych wymianą cewnika. 4. Wystąpienie nawrotów odcewnikowych zakażeń krwi było związane z brakiem ogólnego leczenia antybiotykami. 5. Rozpoznanie odcewnikowego zakażenia krwi wymaga leczenia antybiotykami także wtedy, gdy nie stwierdzono dodatniego posiewu krwi obwodowej. 6. Agresywne wczesne ogólne leczenie antybiotykami zmniejsza częstość nawrotów odcewnikowych zakażeń krwi po leczeniu plombą antybiotykową i po wymianie cewnika na nowy. 7. Czas używania cewnika pozostawionego w ustroju po leczeniu epizodu odcewnikowego zakażenia krwi metodą plomby alkoholowo-antybiotykowej nie różni się od czasu używania nowego cewnika. 8

9 8. Czas przeżycia i przeżywalność chorych leczonych plombą alkoholowoantybiotykową są takie same jak u chorych leczonych usunięciem i wszczepieniem nowego cewnika. 9. Zastosowanie plomby alkoholowo-antybiotykowej w leczeniu odcewnikowych zakażeń krwi w celu eradykacji wybranych drobnoustrojów kolonizujących światło cewnika i powodujących to zakażenie jest tak samo skuteczne jak wymiana cewnika na nowy. 9

ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAKAŻEŃ OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO WYWOŁYWANYCH PRZEZ NEISSERIA MENINGITIDIS I INNE DROBNOUSTROJE

ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAKAŻEŃ OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO WYWOŁYWANYCH PRZEZ NEISSERIA MENINGITIDIS I INNE DROBNOUSTROJE ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAKAŻEŃ OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO WYWOŁYWANYCH PRZEZ NEISSERIA MENINGITIDIS I INNE DROBNOUSTROJE 1 Zasady postępowania w przypadku zakażeń ośrodkowego układu nerwowego...

Bardziej szczegółowo

Skuteczność różnych metod antykoncepcji [267] ----------------- Tab. 31 -----------------

Skuteczność różnych metod antykoncepcji [267] ----------------- Tab. 31 ----------------- We wszystkich tych przypadkach należałoby rozważyć stosowanie tabletki o większej zawartości hormonu do czasu stosowania wyżej wymienionych leków. W przypadku rifampicyny należałoby stosować dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Rak piersi w Polsce. leczenie to inwestycja. Anna Smaga, Magdalena Mikułowska, Aleksandra Komorowska, dr Bogdan Falkiewicz. Jerzy Gryglewicz.

Rak piersi w Polsce. leczenie to inwestycja. Anna Smaga, Magdalena Mikułowska, Aleksandra Komorowska, dr Bogdan Falkiewicz. Jerzy Gryglewicz. Rak piersi w Polsce leczenie to inwestycja Autorzy: Anna Smaga, Magdalena Mikułowska, Aleksandra Komorowska, dr Bogdan Falkiewicz Sequence HC Partners Jerzy Gryglewicz Uczelnia Łazarskiego Autorzy: Sequence

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z działalności statutowej oraz wykonania budżetu Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie za 2012 rok

SPRAWOZDANIE z działalności statutowej oraz wykonania budżetu Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie za 2012 rok za rok 2006 SPRAWOZDANIE z działalności statutowej oraz wykonania budżetu Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie za 2012 rok Olsztyn 28.02.2013r. Spis Treści Wstęp... str. 2 I ZMIANY ORGANIZACYJNE...

Bardziej szczegółowo

Konsensus Polski. - aktualizacja styczeń 2009

Konsensus Polski. - aktualizacja styczeń 2009 Profilaktyka i leczenie żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej Konsensus Polski - aktualizacja styczeń 2009 Zalecenia oparte na dowodach z badań naukowych oraz opiniach polskich ekspertów Warszawa styczeń

Bardziej szczegółowo

Sirturo (bedakilina) jako element odpowiedniego skojarzonego schematu leczenia wielolekoopornej gruźlicy płuc

Sirturo (bedakilina) jako element odpowiedniego skojarzonego schematu leczenia wielolekoopornej gruźlicy płuc Sirturo (bedakilina) jako element odpowiedniego skojarzonego schematu leczenia wielolekoopornej gruźlicy płuc Wykonawca: MAHTA Sp. z o.o. ul. Rejtana 17/5 02-516 Warszawa Tel. 22 542 41 54 E-mail: biuro@mahta.pl

Bardziej szczegółowo

Badania kontrolne po leczeniu w najczęstszych nowotworach litych u dorosłych

Badania kontrolne po leczeniu w najczęstszych nowotworach litych u dorosłych Rekomendacje Recommendations NOWOTWORY Journal of Oncology 2014, volume 64, number 5, 415 435 DOI: 10.5603/NJO.2014.0070 Polskie Towarzystwo Onkologiczne ISSN 0029 540X www.nowotwory.viamedica.pl Badania

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje postępowania w zakażeniach bakteryjnych ośrodkowego układu nerwowego

Rekomendacje postępowania w zakażeniach bakteryjnych ośrodkowego układu nerwowego Rekomendacje postępowania w zakażeniach bakteryjnych ośrodkowego układu nerwowego Wydawnictwo sfinansowane ze środków będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach programu zdrowotnego pn. Narodowy Program

Bardziej szczegółowo

JAK BEZPIECZNIE I SKUTECZNIE STOSOWAĆ LEKI PRZECIWZAKRZEPOWE? PORADNIK DLA PACJENTÓW

JAK BEZPIECZNIE I SKUTECZNIE STOSOWAĆ LEKI PRZECIWZAKRZEPOWE? PORADNIK DLA PACJENTÓW KLINIKA WAD NABYTYCH SERCA INSTYTUTU KARDIOLOGII W WARSZAWIE JAK BEZPIECZNIE I SKUTECZNIE STOSOWAĆ LEKI PRZECIWZAKRZEPOWE? PORADNIK DLA PACJENTÓW Prof. dr hab. med. Janina Stępińska Lek. Ewa Poniatowska

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie Komitetu Wykonawczego ERC 1

Podsumowanie Komitetu Wykonawczego ERC 1 Podsumowanie Komitetu Wykonawczego ERC Jerry P. Nolan a, *, Jasmeet Soar b, David A. Zideman c, Dominique Biarent d, Leo L. Bossaert e, Charles Deakin f, Rudolph W. Koster g, Jonathan Wyllie h, Bernd Böttiger

Bardziej szczegółowo

5. Wybrane badania diagnostyczne

5. Wybrane badania diagnostyczne 5. Wybrane badania diagnostyczne Katarzyna Bieganowska, Tomasz Mroczek Badanie krwi Morfologia krwi Morfologia jest jednym z najczęściej wykonywanych badań diagnostycznych, gdyż w przypadku dzieci z wadami

Bardziej szczegółowo

Stan sanitarny. województwa małopolskiego w 2013 roku. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie

Stan sanitarny. województwa małopolskiego w 2013 roku. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie Stan sanitarny województwa małopolskiego w 2013 roku Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie Koordynacja /opracowanie graficzne: Agnieszka Hejmo, Magdalena Michałejko Zespół autorski: Sylwia

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Amyvid 800 MBq/ml roztwór do wstrzykiwań 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każdy ml roztworu do wstrzykiwań zawiera 800 MBq of

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA ZDROWOTNA LUDNOŚCI POLSKI I JEJ UWARUNKOWANIA

SYTUACJA ZDROWOTNA LUDNOŚCI POLSKI I JEJ UWARUNKOWANIA SYTUACJA ZDROWOTNA LUDNOŚCI POLSKI I JEJ UWARUNKOWANIA Pod redakcją Bogdana Wojtyniaka Pawła Goryńskiego i Bożeny Moskalewicz Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego -Państwowy Zakład Higieny Warszawa 212

Bardziej szczegółowo

Brak przeszczepów płuc u chorych na mukowiscydozę w Polsce

Brak przeszczepów płuc u chorych na mukowiscydozę w Polsce Brak przeszczepów płuc u chorych na mukowiscydozę w Polsce Dlaczego przeszczep? Płuca chorego na mukowiscydozę ulegają systematycznemu wyniszczeniu, którego przyczyną jest zalegający w nich śluz oraz nawracające

Bardziej szczegółowo

Chirurgiczne zasady postępowania w okresie przedoperacyjnym i podczas operacji

Chirurgiczne zasady postępowania w okresie przedoperacyjnym i podczas operacji ROZDZIAŁ 12 Chirurgiczne zasady postępowania w okresie przedoperacyjnym i podczas operacji R o z d z i a ł 12 Chirurgiczne z a s a d y Leigh Neumayer i Daniel Vargo Przedoperacyjne przygotowanie pacjenta

Bardziej szczegółowo

Skuteczna ochrona nerek dzięki intensywnej kontroli glikemii u pacjentów z cukrzycą typu 2 najnowsze wyniki badania ADVANCE

Skuteczna ochrona nerek dzięki intensywnej kontroli glikemii u pacjentów z cukrzycą typu 2 najnowsze wyniki badania ADVANCE Skuteczna ochrona nerek dzięki intensywnej kontroli glikemii u pacjentów z cukrzycą typu 2 najnowsze wyniki badania ADVANCE Skuteczna ochrona nerek dzięki intensywnej kontroli glikemii u pacjentów z cukrzycą

Bardziej szczegółowo

Żyć z wirusem Poradnik dla osób żyjących z HIV

Żyć z wirusem Poradnik dla osób żyjących z HIV Żyć z wirusem Poradnik dla osób żyjących z HIV Pamięci dr Ireny Głowaczewskiej Wiedza dotycząca HIV/AIDS zmienia się i powiększa bardzo szybko. Dlatego zawsze sprawdzaj datę powstania informacji, które

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu sanitarnego województwa śląskiego

Ocena stanu sanitarnego województwa śląskiego Ocena stanu sanitarnego województwa śląskiego za rok 2013 1 I. Choroby zakaźne, zakażenia oraz zatrucia... 3 II. Szczepienia ochronne w województwie śląskim... 34 III. Higiena lecznictwa... 48 IV. Badania

Bardziej szczegółowo

Stanisław Kłęk REALIZACJA ŻYWIENIA DOJELITOWEGO W OIT POWIKŁANIA ŻYWIENIA DOJELITOWEGO

Stanisław Kłęk REALIZACJA ŻYWIENIA DOJELITOWEGO W OIT POWIKŁANIA ŻYWIENIA DOJELITOWEGO Stanisław Kłęk REALIZACJA ŻYWIENIA DOJELITOWEGO W OIT POWIKŁANIA ŻYWIENIA DOJELITOWEGO LECZENIE ŻYWIENIOWE W ODDZIALE INTENSYWNEJ TERAPII WSKAZANIA DO LECZENIA ŻYWIENIOWEGO Wskazania do leczenia żywieniowego

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany. Umożliwi to szybkie zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie. Osoby należące do fachowego

Bardziej szczegółowo

AMAZONKI WARSZAWA-CENTRUM

AMAZONKI WARSZAWA-CENTRUM ISSN-1732-2928 nr 24 NASI TWÓRCY AMAZONKI kwiecień 2014 gazeta bezpłatna Gazeta Stowarzyszenia AMAZONKI WARSZAWA-CENTRUM Motto na 2014 rok: Nigdy nie rezygnujemy z nadziei MOJE 17 LAT W SŁUŻBIE AMAZONEK,

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU KLUCZBORSKIEGO ZA 2012 ROK

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU KLUCZBORSKIEGO ZA 2012 ROK PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KLUCZBORKU OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU KLUCZBORSKIEGO ZA 2012 ROK Kluczbork 2013 1 SPIS TREŚCI strona WSTĘP... 3 I. Sytuacja epidemiologiczna

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE NORDEA PROGRAM OCHRONY PRACOWNIKÓW

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE NORDEA PROGRAM OCHRONY PRACOWNIKÓW OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE NORDEA PROGRAM OCHRONY PRACOWNIKÓW Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej OWU, Nordea

Bardziej szczegółowo

Indeks Sprawności Ochrony Zdrowia 2015

Indeks Sprawności Ochrony Zdrowia 2015 Druga edycja Indeksu daje nowe możliwości analityczne. Oprócz porównań międzywojewódzkich, jesteśmy po raz pierwszy w stanie zaobserwować zmiany zachodzące w czasie, w tym samym województwie. Indeks Sprawności

Bardziej szczegółowo

Stan sanitarny kraju w roku 2013

Stan sanitarny kraju w roku 2013 Stan sanitarny kraju w roku 2013 Główny Inspektorat Sanitarny 03-729 Warszawa, ul. Targowa 65 tel.: +48 22 536 13 00 fax: +48 22 635 61 94 e-mail: inspektorat@gis.gov.pl www.gis.gov.pl SPIS TREŚCI Wstęp..............................................................

Bardziej szczegółowo

Klinika Chorób Wewnętrznych i Rehabilitacji Kardiologicznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi 2

Klinika Chorób Wewnętrznych i Rehabilitacji Kardiologicznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi 2 259 G E R I A T R I A 21; 4: 259-273 Akademia Medycyny ARTYKUŁ POGLĄDOWY/REVIEW PAPER Otrzymano/Submitted: 11.9.21 Zaakceptowano/Accepted: 13.9.21 Miejsce atorwastatyny w redukcji ryzyka sercowonaczyniowego

Bardziej szczegółowo

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bielsku-Białej

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bielsku-Białej Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bielsku-Białej Ocena stanu sanitarnego - informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego miasta Bielska-Białej za rok 2012 Bielsko-Biała marzec 2013 Spis treści

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia (poz. ) STANDARDY POSTĘPOWANIA MEDYCZNEGO PRZY UDZIELANIU ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU OPIEKI OKOŁOPORODOWEJ SPRAWOWANEJ NAD KOBIETĄ W OKRESIE FIZJOLOGICZNEJ

Bardziej szczegółowo

BIOBRAN - PRZYPADKI KLINICZNE

BIOBRAN - PRZYPADKI KLINICZNE BIOBRAN - PRZYPADKI KLINICZNE Konkretne przypadki kliniczne Przykłady kliniczne zastosowania BioBranu, jako środka wspomagającego w leczeniu niektórych chorób onkologicznych: 1. Rak żołądka Nazwisko: R.S.

Bardziej szczegółowo