KONKURS PRZEDMIOTOWY BIOLOGICZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KONKURS PRZEDMIOTOWY BIOLOGICZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH"

Transkrypt

1 ... pieczątka nagłówkowa szkoły... kod pracy ucznia KONKURS PRZEDMIOTOWY BIOLOGICZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ETAP SZKOLNY Drogi Uczniu, witaj na I etapie konkursu biologicznego. Przeczytaj uważnie instrukcję i postaraj się prawidłowo odpowiedzieć na wszystkie pytania. Arkusz liczy 11 stron i zawiera 20 zadań. Przed rozpoczęciem pracy sprawdź czy Twój test jest kompletny. Jeżeli zauważysz usterki, zgłoś Komisji Konkursowej. Zadania czytaj uważnie i ze zrozumieniem. Odpowiedzi wpisuj czarnym lub niebieskim długopisem bądź piórem. Dbaj o czytelność pisma i precyzję odpowiedzi. W przypadku testu wyboru prawidłową odpowiedź zaznacz stawiając znak X na literze poprzedzającej treść wybranej odpowiedzi. Nie używaj korektora. Jeżeli pomylisz się, błędne zaznaczenie otocz kółkiem i zaznacz znakiem X inną odpowiedź. Oceniane będą tylko odpowiedzi, które zostały umieszczone w miejscu do tego przeznaczonym. Brudnopis nie będzie oceniany. Czas pracy: 60 minut Liczba punktów możliwych do uzyskania: 60 Pracuj samodzielnie. Powodzenia!

2 Zadanie 1. ( 0 3 pkt.) Wirusy są tworami stojącymi na pograniczu materii żywej i martwej. Spośród niżej wypisanych cech budowy i czynności życiowych wirusów, wybierz i podkreśl te, które wskazują, że posiadają one cechy organizmów żywych. 1. Nie oddychają. 2. Są pasożytami. 3. Można je zniszczyć wysoką temperaturą. 4. Rozmnażają się. 5. Nie rozmnażają się poza komórką gospodarza. 6. Brak budowy komórkowej. 7. Ulegają mutacjom. Zadanie 2. ( 0-4 pkt.) Pełnienie funkcji życiowych jest możliwe dzięki złożonej budowie komórki. Każdy składnik komórki jest niezbędny do odgrywania określonej roli. Rozpoznaj opisane struktury komórkowe, wpisując we właściwym miejscu ich nazwy. 1. Niewielkie organelle rozmieszczone w cytoplazmie lub na powierzchni siateczki śródplazmatycznej, odgrywają ważną rolę w procesie powstawania białek. 2. Organelle otoczone dwiema błonami, z których wewnętrzna jest silnie pofałdowana, zachodzi w ich proces uwalniania energii niezbędnej do życia. 3. Oddziela wnętrze komórki od otoczenia, zapewnia transport różnych substancji do wnętrza i na zewnątrz komórki. 4. W komórkach grzybów ten składnik zbudowany z chityny, w odróżnieniu od komórek roślinnych, u których zbudowany jest z celulozy. 5. Występuje wewnątrz cytoplazmy komórek eukariotycznych w postaci systemu błon, gdzie tworzy przestrzenie, w których zachodzą określone procesy biochemiczne; odpowiada za transport substancji wewnątrz komórek. Strona 2 z 11

3 Zadanie 3. ( 0-5 pkt. ) Wypisane poniżej organizmy należy umieścić w odpowiedniej części tabeli, zgodnie z ich przynależnością do jednego z pięciu królestw: Bakterii, Protista, Grzybów, Roślin i Zwierząt: wypławek biały, laseczka jadu kiełbasianego, zarodziec malarii, toksoplazma, kropidlak, granicznik płucnik, laseczka tężca, kanianka, rurecznik, skrzyp polny, glista ludzka, sinica, drożdże, morszczyn pęcherzykowaty, salwinia pływająca Królestwo: BAKTERIE Królestwo: PROTISTA Królestwo: GRZYBY Królestwo: ROŚLINY Królestwo: ZWIERZĘTA Zadanie 4. ( 0-1 pkt. ) Uszereguj główne jednostki systematyczne występujące w świecie zwierząt, zaczynając od najwyższej: rodzaj, typ, rząd, rodzina, królestwo, gromada, gatunek,,,,,,. Zadanie 5. ( 0-2 pkt. ) W tabeli zamieszczono zakresy tolerancji niektórych bakterii względem ph podłoża, w którym występują. Gatunek bakterii ph minimum ph optimum ph maksimum Przecinkowiec cholery 5,6 6,2-8,0 9,6 Dwoinka zapalenia płuc 7,2 7,8 8,2 Pałeczka okrężnicy 4,4 6,0-7,0 9,0 Podaj, która z wymieniowych powyżej bakterii jest stenobiontem względem badanego czynnika. Uzasadnij swój wybór. Strona 3 z 11

4 Zadanie 6. ( 0-3 pkt. ) Na korzeniach roślin motylkowych np. łubinu żyją symbiotyczne bakterie azotowe z rodzaju Rhizobium. Określ korzyści wynikające z tej formy współżycia dla: a. bakterii b. łubinu Człowiek wykorzystuje to oddziaływanie między wymienionymi organizmami w rolnictwie ekologicznym. Rośliny motylkowe stosuje się jako naturalny, zielony nawóz. Wyjaśnij, dlaczego? Zadanie 7. ( 0-1 pkt. ) Zaznacz zdanie, w którym zawarta jest prawidłowa relacja gatunek populacja. A. Osobniki jednej populacji to wiele różnych gatunków. B. Do jednego gatunku zaliczamy zawsze osobniki należące do jednej populacji występującej na określonym terenie. C. Każdy gatunek ma tylko jedną reprezentującą go populację. D. Do jednego gatunku można zaliczyć osobniki należące do wielu populacji. Zadanie 8. ( 0-2 pkt. ) Spośród niżej podanych informacji (A E) wypisz oznaczenia literowe tych dwóch, z których jedno charakteryzuje konkurencję, a drugie komensalizm. A. Na sawannach afrykańskich hieny walczą o padlinę z sępami. B. Szczupaki żywią się leszczami. C. Kleszcze odżywiają się krwią kręgowców. D. Bobry budujące swoje żeremia i tamy zmieniają warunki wodne w biocenozach leśnych, stwarzając dla wielu gatunków roślin i zwierząt niekorzystne warunki życia. E. Owady żyjące w ptasich gniazdach żywią się resztkami pokarmu gospodarzy. konkurencja komensalizm Strona 4 z 11

5 Zadanie 9. ( 0-1 pkt. ) Chloroza to choroba roślin polegająca na zaburzeniu syntezy lub przyśpieszonym rozkładzie chlorofilu. Fotosynteza wówczas nie zachodzi. Najczęściej chloroza spowodowana jest zbyt słabym oświetleniem oraz niedoborem w roztworze glebowym niektórych pierwiastków, których obecność jest niezbędna do syntezy chlorofilu. Brak jakich pierwiastków prowadzi do chlorozy? Wybierz właściwy zestaw. A. wapnia i miedzi B. magnezu i żelaza C. żelaza i wapnia D. fosforu i miedzi Zadanie 10. ( 0-2 pkt. ) Gen dominujący C jest odpowiedzialny za produkcję chlorofilu, gen recesywny c za brak chlorofilu. W którym przypadku otrzymamy największą liczbę roślin bezzieleniowych, niezdolnych do życia? Zaznacz prawidłową odpowiedź. A. CC x cc B. Cc x Cc C. CC x Cc D. Cc x cc Zadanie 11. ( 0-2 pkt. ) Uważnie przeczytaj poniższe zdania, a następnie wykonaj polecenie. I. Grupa krwi AB u jednego z rodziców nie wyklucza grupy krwi 0 u dzieci. II. Grupa krwi AB u jednego z rodziców wyklucza grupę krwi 0 u dzieci. III. Jeżeli jedno z rodziców ma grupę krwi A, a drugie B, dziecko może mieć każdą z możliwych grup, ponieważ rodzice mogą być homo- lub heterozygotami. Wybierz i zaznacz zestaw zawierający tylko zdania prawdziwe. A. I, II B. I, III C. II, III D. I, II, III Strona 5 z 11

6 Zadanie 12. ( 0-3 pkt.) Po wykonaniu analizy krwi kilku pacjentów uzyskano następujące wyniki: Pacjent Komórki krwi ERYTROCYTY LEUKOCYTY TROMBOCYTY Pacjent 1 Pacjent 2 Pacjent 3 Pacjent 4 2,5 mln/mm 3 3,9 mln/mm 3 4,5 mln/mm 3 4,5 mln/mm 3 5 tys/mm 3 12 tys/mm 3 3,5 mln/mm 3 7 tys/mm tys/mm tys/mm tys/mm tys/mm 3 Po zapoznaniu się z wynikami analizy krwi, uzupełnij poniższe zdania. Wyniki morfologii krwi są prawidłowe u pacjenta. Pacjent, u którego można stwierdzić zaawansowaną anemię to pacjent. U osób chorych na niedokrwistość nieprawidłowa jest również zawartość białka, w skład którego wchodzi żelazo, dlatego dieta chorych powinna obfitować w produkty bogate w ten mikroelement. Zadanie 13. ( 0-3 pkt.) Schemat ilustruje wymianę gazową w płucach. Wykonaj polecenia: 1. Podaj nazwy gazów oddechowych, przechodzących zgodnie ze strzałkami i oznaczonych symbolami X i Y. X Y 2. Z jakim zjawiskiem, polegającym na nieuporządkowanym przemieszczaniu się cząsteczek prowadzącym do równomiernego rozmieszczenia się w układzie mamy do czynienia podczas wymiany gazowej? Strona 6 z 11

7 Zadanie 14. ( 0-3 pkt. ) Przeanalizuj poniższy schemat: Pokarm Kubki smakowe języka Mózgowie Ślinianki Ślina ( ośrodek smaku, ośrodek wydzielania śliny) W poniższym tekście wykreśl pogrubione wyrazy tak, aby powstały zdania prawdziwe. Schemat przedstawia powstawanie odruchu warunkowego/bezwarunkowego czyli nabytego/wrodzonego. Receptory smakowe mieszczą się na języku/ w mózgu. Efektorem, na który działa impuls nerwowy są ślinianki/ślina. Ślina wydziela się również na widok pokarmu lub na myśl o pokarmie. Wtedy mamy do czynienia z odruchem warunkowym/bezwarunkowym czyli nabytym/ wrodzonym. Zadanie 15. ( 0-3 pkt.) Podaj nazwę odcinka przewodu pokarmowego człowieka, w którym zachodzi przedstawiony na schemacie proces, oraz nazwę substancji 1 i enzymu tłuszcz zemulgowany tłuszcz glicerol + kwasy tłuszczowe odcinek przewodu pokarmowego Strona 7 z 11

8 Zadanie 16. ( 0-2 pkt.) Janek przeprowadził doświadczenie, przedstawione na rysunku. Górną powierzchnię czterech liści pokrył grubą warstwą wazeliny. Cztery kolejne liście zostały pokryte wazeliną po stronie dolnej. Janek obserwował i zapisywał różnice między dwoma grupami liści przez okres tygodnia. Po tym czasie zwiędły liście pokryte wazeliną po stronie dolnej. Pozostałe nie zmieniły się. Twoje zadanie polega na wyjaśnieniu wyników doświadczenia. Zadanie 17. ( 0-2 pkt. ) Pleśniak biały tworzy często białe naloty pleśni na produktach żywnościowych. Na rysunku przedstawiono hodowlę tego grzyba. Określ problem badawczy i postaw hipotezę. Problem badawczy Hipoteza Strona 8 z 11

9 Zadanie 18. ( 0-5 pkt.) W cyklu życiowym paprotników występuje przemiana pokoleń. Wykonaj następujące polecenia: 1. Uporządkuj etapy cyklu rozwojowego paproci narecznicy samczej, wpisując we właściwe miejsca cyfry od 2 do 6. tworzenie skupień zarodni na spodniej stronie liści przepłynięcie w kropli wody plemnika do rodni i zapłodnienie komórki jajowej 1 pęknięcie dojrzałej zarodni i uwolnienie zarodników przenoszonych przez wiatr tworzenie rodni i plemni z gametami rozwój przedrośla wyrośnięcie nowego sporofitu 2. Uzasadnij dlaczego narecznica samcza jest rośliną jednopienną. 3. Zaznacz na rysunku, przedstawiającym przemianę pokoleń u narecznicy samczej pokolenie bezpłciowe sporofit i pokolenie płciowe gametofit. Strona 9 z 11

10 Zadanie 19. ( 0-5 pkt. ) Oceń poniższe zdania dotyczące budowy i czynności życiowych pierścienic i mięczaków, wpisuj obok zdań: prawda lub fałsz. 1. Dżdżownica jest organizmem obupłciowym, zachodzi u niej zapłodnienie krzyżowe, rozwój jest złożony. 2. Pijawka jest pasożytem, odżywiającym się krwią, którą przechowuje w kieszeniach rozbudowanej części przełyku zwanej wolem. 3. Morska pierścienica nereida posiada odnóża - parapodia, na których występują dobrze ukrwione wyrostki ciała pełniące rolę skrzeli. 4. Ślimak winniczek jest ślimakiem płucodysznym, tlen rozprowadzany jest po całym ciele przez zamknięty układ krwionośny. 5. Niektóre małże produkują masę perłową, służącą do wyściełania muszli, jeśli do muszli dostanie się ziarno piasku, substancja perłowa również je pokrywa tworząc perłę 6. Nazwa głowonogi pochodzi stąd, że ich noga występuje w postaci kilku ramion zaopatrzonych w macki, ramiona otaczają otwór gębowy na głowie. Zadanie 20. ( 0-8 pkt.) Podane niżej organizmy to kręgowce przedstawiciele gromad: płazów, gadów, ptaków i ssaków. Uporządkuj wymienione organizmy zgodnie z kryteriami podanymi w tabeli wpisując, odpowiadające im numery. 1. ŻMIJA ZYGZAKOWATA 5. JASZCZURKA ŻYWORÓDKA 2. KUMAK GÓRSKI 6. DZIĘCIOŁ CZARNY 3. JEŻ EUROPEJSKI 7. DZIOBAK 4. ROPUCHA SZARA 8. SOKÓŁ WĘDROWNY Cechy organizmów zmiennocieplne stałocieplne jajorodne jajożyworodne żyworodne bezowodniowce owodniowce Numery przypisane gatunkom Spośród ośmiu podanych kręgowców, tylko jeden z nich nie znajduje się na liście zwierząt objętych ścisłą ochroną gatunkową w Polsce. Wpisz nazwę tego organizmu. Strona 10 z 11

11 BRUDNOPIS Strona 11 z 11

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu.

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY

Bardziej szczegółowo

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu.

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z BIOLOGII

EGZAMIN MATURALNY Z BIOLOGII Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja MBI-P1_1P-072 EGZAMIN MATURALNY Z BIOLOGII POZIOM PODSTAWOWY MAJ ROK 2007 Czas pracy 120 minut Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM BIOLOGIA

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM BIOLOGIA Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM BIOLOGIA POZIOM PODSTAWOWY LISTOPAD 2013 Instrukcja dla zdającego Czas pracy: 120 minut 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 12

Bardziej szczegółowo

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu.

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY

Bardziej szczegółowo

Ewolucja i Antropogeneza

Ewolucja i Antropogeneza Ewolucja i Antropogeneza Zadanie 1 (1pkt) Spośród wymienionych poniżej, wskaż najstarszą formę należącą do rodzaju Homo (otocz kółkiem odpowiednią literę) A. Człowiek wyprostowany B. Neandertalczyk C.

Bardziej szczegółowo

Zestaw 2 Genetyka. Zadanie 1. (3 pkt.)

Zestaw 2 Genetyka. Zadanie 1. (3 pkt.) Zadanie 1. (3 pkt.) Zestaw 2 Genetyka a) Podaj nazwę proces przedstawionego na powyższym schemacie :... b) Określ, czy proces ten zachodzi we wszystkich komórkach żywych, czy też np. wyłącznie w komórkach

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z BIOLOGII MAJ 2014 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z BIOLOGII MAJ 2014 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY Z BIOLOGII POZIOM PODSTAWOWY

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 BIOLOGIA

EGZAMIN MATURALNY 2012 BIOLOGIA Centralna Komisja Egzaminacyjna EGZAMIN MATURALNY 2012 BIOLOGIA POZIOM ROZSZERZONY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2012 2 Egzamin maturalny z biologii Zadanie 1. (0 1) Obszar standardów Opis wymagań

Bardziej szczegółowo

KONKURS PRZEDMIOTOWY Z INFORMATYKI DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ETAP SZKOLNY

KONKURS PRZEDMIOTOWY Z INFORMATYKI DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ETAP SZKOLNY kod pracy ucznia. pieczątka nagłówkowa szkoły KONKURS PRZEDMIOTOWY Z INFORMATYKI DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ETAP SZKOLNY Drogi Uczniu, Witaj na I etapie konkursu informatycznego. Przeczytaj uważnie instrukcję

Bardziej szczegółowo

Wiedza kobiet na temat zdrowego stylu życia w okresie ciąży

Wiedza kobiet na temat zdrowego stylu życia w okresie ciąży 69 ACTA SCIENTIFICA ACADEMIAE OSTROVIENSIS Dorota Maciąg 1, Agata Figuła 2, Małgorzata Cichońska 3, Katarzyna Kucharska 4 Wiedza kobiet na temat zdrowego stylu życia w okresie ciąży Streszczenie Autorki

Bardziej szczegółowo

organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2013/2014

organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2013/2014 PODKARPACKI KURATOR OŚWIATY REGULAMIN organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2013/2014 I. WSTĘP Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego 311[14].Z1.01

Rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego 311[14].Z1.01 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Marta Łuszcz Rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego 311[14].Z1.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z biologii Poziom podstawowy

Egzamin maturalny z biologii Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Z BIOLOGII POZIOM PODSTAWOWY CZERWIEC 03 Zasady oceniania Za rozwiązanie zadań z arkusza z poziomu podstawowego można uzyskać maksymalnie 50 punktów. Model odpowiedzi uwzględnia

Bardziej szczegółowo

str. str. 09 str. O ZDROWIE ZWIERZĄT N o 4 Grudzień 2014 BIULETYN FIRMOWY W trosce

str. str. 09 str. O ZDROWIE ZWIERZĄT N o 4 Grudzień 2014 BIULETYN FIRMOWY W trosce N o 4 Grudzień 2014 BIULETYN FIRMOWY W trosce O ZDROWIE ZWIERZĄT Strategia wspomagania naturalnej odporności roślin STRESS CONTROL SYSTEM SILICON IN AGRICULTURE konferencja w Sztokholmie str. 07 str. 09

Bardziej szczegółowo

Komentarz do matury z biologii rozszerzonej 2015

Komentarz do matury z biologii rozszerzonej 2015 Komentarz do matury z biologii rozszerzonej 2015 Zad. 1 dotyczyło analizy drzewa filogenetycznego i danych zamieszczonych w tabeli. Na zajęciach analizowaliśmy drzewka filogenetyczne ustalając np. stopień

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia

Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia World Health Organization Geneva Wydane przez Światową Organizację Zdrowia w 2001 r. Tytuł oryginału: International classification

Bardziej szczegółowo

Niniejszy artykuł poświęcony jest problematyce. Przykład powinien być tylko przykładem, czyli jakie zadania naprawdę sprawdzają umiejętności

Niniejszy artykuł poświęcony jest problematyce. Przykład powinien być tylko przykładem, czyli jakie zadania naprawdę sprawdzają umiejętności Edukacja 2012, 3 (119), 31-45 ISSN 0239-6858 Przykład powinien być tylko przykładem, czyli jakie zadania naprawdę sprawdzają umiejętności WOJCIECH GRAJKOWSKI*, BARBARA OSTROWSKA* Nowa podstawa programowa

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII MAJ 2013 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII MAJ 2013 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, prof. dr hab. Jacek Wysocki Konsultant wojewódzki w dziedzinie pediatrii dla Województwa Wielkopolskiego

Szanowni Państwo, prof. dr hab. Jacek Wysocki Konsultant wojewódzki w dziedzinie pediatrii dla Województwa Wielkopolskiego Szanowni Państwo, Wasze dziecko weszło w niezwykle ważny okres swojego życia. W wieku 13-16 lat dokonuje się bardzo intensywny rozwój fizyczny, psychiczny i emocjonalny. Błędy popełnione w tym okresie

Bardziej szczegółowo

Anna Warchoł, Iwona Maciejowska PROGRAM NAUCZANIA CHEMII. Szkoła ponadgimnazjalna zakres podstawowy

Anna Warchoł, Iwona Maciejowska PROGRAM NAUCZANIA CHEMII. Szkoła ponadgimnazjalna zakres podstawowy Anna Warchoł, Iwona Maciejowska PROGRAM NAUCZANIA CHEMII Szkoła ponadgimnazjalna zakres podstawowy Kraków 2012 Spis treści Wstęp... 3 I. Ogólne założenia programu... 4 II. Cele nauczania... 5 III. Treści

Bardziej szczegółowo

Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo BIOSTRATEG

Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo BIOSTRATEG NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo BIOSTRATEG Listopad 2013 Strategiczny program badań naukowych i prac

Bardziej szczegółowo

Redakcja uaktualnionej wersji programu:

Redakcja uaktualnionej wersji programu: istowarzyszenie na Rzecz Dziec ństwa Wolnego od Tytoniu Warszawa 2009 Redakcja uaktualnionej wersji programu: Janusz Szymborski Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich Wszechnica Polska Szkoła Wyższa Towarzystwa

Bardziej szczegółowo

Dział Moduł Strona. Wstęp 5. I 1. Substancje chemiczne i ich właściwości 8. 2. Pierwiastek, związek chemiczny i mieszanina 9

Dział Moduł Strona. Wstęp 5. I 1. Substancje chemiczne i ich właściwości 8. 2. Pierwiastek, związek chemiczny i mieszanina 9 chemia PeWNiak gimnazjalny chemia odpowiedzi spis treści Dział Moduł Strona Wstęp 5 I 1. Substancje chemiczne i ich właściwości 8 2. Pierwiastek, związek chemiczny i mieszanina 9 3. Atomistyczna budowa

Bardziej szczegółowo

5. Wybrane badania diagnostyczne

5. Wybrane badania diagnostyczne 5. Wybrane badania diagnostyczne Katarzyna Bieganowska, Tomasz Mroczek Badanie krwi Morfologia krwi Morfologia jest jednym z najczęściej wykonywanych badań diagnostycznych, gdyż w przypadku dzieci z wadami

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRAWIDŁOWEGO ŻYWIENIA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA

ZASADY PRAWIDŁOWEGO ŻYWIENIA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA ZASADY PRAWIDŁOWEGO ŻYWIENIA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA Autorzy: Dr n. biol. Elżbieta Chabros Prof. dr hab. n. biol. Jadwiga Charzewska Mgr inż. Zofia Chwojnowska

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie eksternistycznym PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. przeprowadzanym od roku 2013 z zakresu zasadniczej szkoły zawodowej

Informator o egzaminie eksternistycznym PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. przeprowadzanym od roku 2013 z zakresu zasadniczej szkoły zawodowej CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE Informator o egzaminie eksternistycznym przeprowadzanym od roku 2013 z zakresu zasadniczej szkoły zawodowej PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

Monitoring gatunków zwierząt

Monitoring gatunków zwierząt INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA Monitoring gatunków zwierząt Przewodnik metodyczny Część pierwsza BIBLIOTEKA MONITORINGU ŚRODOWISKA Monitoring gatunków zwierząt Przewodnik metodyczny Część pierwsza INSPEKCJA

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PIANOTWÓRCZYCH ŚRODKÓW GAŚNICZYCH I NEUTRALIZATORÓW NA ŚRODOWISKO NATURALNE, SZCZEGÓLNIE NA ORGANIZMY WODNE

WPŁYW PIANOTWÓRCZYCH ŚRODKÓW GAŚNICZYCH I NEUTRALIZATORÓW NA ŚRODOWISKO NATURALNE, SZCZEGÓLNIE NA ORGANIZMY WODNE st. kpt. mgr inż. Daniel MAŁOZIĘĆ Zespół Laboratoriów Badań Chemicznych i Pożarowych CNBOP kpt. mgr inż. Ariadna KONIUCH Biuro Rozpoznawania Zagrożeń Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej WPŁYW PIANOTWÓRCZYCH

Bardziej szczegółowo

Drodzy bracia i siostry,

Drodzy bracia i siostry, Papieskie Orędzie na Światowy Dzień Chorego 2014 Potrzeba miłosiernych samarytan Drodzy bracia i siostry, 1. Z okazji XXII Światowego Dnia Chorego, którego temat w tym roku brzmi Wiara i miłosierdzie:

Bardziej szczegółowo