SCENARIUSZE LEKCJI BIOLOGII DO CYKLU CIEKAWA BIOLOGIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SCENARIUSZE LEKCJI BIOLOGII DO CYKLU CIEKAWA BIOLOGIA"

Transkrypt

1 SCENARIUSZE LEKCJI BIOLOGII DO CYKLU CIEKAWA BIOLOGIA DZIAŁ I WIAT ZWIERZT BEZKRGOWYCH Temat: Budowa i funkcja tkanek zwierzcych. ZWIERZTA to najliczniejsze królestwo, cudzoywne, ruchliwe, zwykle o budowie tkankowej. Wikszo z nich to bezkrgowce - 90%. ORGANIZACJA BUDOWY ORGANIZMÓW: KOMÓRKA TKANKA NARZD (ORGAN) UKŁAD NARZDÓW ORGANIZM TKANKA ZESPÓŁ KOMÓREK O PODOBNEJ BUDOWIE WYSPECJALIZOWANYCH DO PEŁNIENIA OKRELONYCH FUNKCJI W ORGANIZMIE TKANKI ZWIERZCE: A. Nabłonkowa B. Miniowa C. Łczna D. Nerwowa Gładka Poprzecznie prkowana szkieletowa Poprzecznie prkowana serca Stała Tkanka nabłonkowa Płynna Chrzstna Kostna Tłuszczowa Krew Limfa (chłonka)

2 Jedno- lub wielowarstwowa, komórki cile przylegajce o rónych kształtach (płaskie, szecienne, walcowate, pokryte niekiedy rzskami) Rodzaj Wystpowanie Rola Nabłonek pokrywajco wyciełajcy Nabłonek zmysłowy Nabłonek gruczołowy (wydalniczo wydzielniczy) Nabłonek rozrodczy Tworzy zewntrzn warstw skóry, wyciela narzdy wewntrzne np. przewód pokarmowy, oddechowy Wchodzi w skład receptorów zmysłowych Tworzy gruczoły wydzielania zewntrznego i wewntrznego Wchodzi w skład gruczołów rozrodczych (jdra, jajniki) Oddziela rodowisko zewntrzne od wntrza ciała, chroni przed wnikaniem drobnoustrojów, urazami mechanicznymi, działaniem trujcych zwizków chemicznych, utrat wody, jego wytworami s paznokcie, włosy. Uczestniczy w odbieraniu zmian zachodzcych w rodowisku zewntrznym lub wewntrznym organizmu Wytwarza i usuwa róne wydaliny i wydzieliny np. pot, luz łój, wod, hormony, enzymy Bierze udział w wytwarzaniu gamet (plemniki i komórki jajowe) Rysunek:

3 Tkanka miniowa utworzona jest z komórek miniowych (miocytów), mogcych si kurzy i rozkurcza Rodzaje Wystpowanie/Rola Charakterystyka Miniowa gładka Miniowa poprzecznie prkowana szkieletowa W cianach przewodu pokarmowego, układu krwiononego, limfatycznego, moczo płciowego i oddechowego Wraz ze szkieletem stanowi układ ruchu, Komórki wrzecionowate, ostro zakoczone, jednojdrowe, jdro połoone centralnie, kurcz si wolno, wolno si mcz, działaj niezalenie od woli Komórki walcowate (cylindryczne), tpo zakoczone, wielojdrowe, jdra połoone peryferyjnie, wystpuj prki poprzeczne, pracuje szybko (czsto skurczów dua) i szybko si mczy, praca zalena od woli.

4 Miniowa poprzecznie prkowana serca Buduje misie sercowy Komórki walcowate, rozgałzione,, wiele jder ułoonych centralnie, skurcze rytmiczne, automatyczne, niezalene od woli. Rysunki:

5 Tkanka łczna - stała- utworzona z ywych komórek i martwej substancji midzykomórkowej - płynna - utworzona z ywych komórek rozproszonych w wieloskładnikowej cieczy Rola: - wypełnia przestrzenie pomidzy innymi tkankami, narzdami i układami Zapewnia łaczno midzy nimi, podtrzymuje je i wzmacnia. Rodzaje Wystpowanie/Rola Charakterystyka Kostna Buduje koci Ma posta zwartej struktury utworzonej z ułoonych wokół kanałów Haversa blaszek kostnych, tworzcych podstawow jednostk strukturaln koci osteon. Chrzstna Krew Tworzy powierzchnie stawowe koci, przegrod nosa, wizadła, krki midzykrgowe, małowin uszn, krta, koniuszek nosa 1. osocze stanowi główn mas krwi (ok.60%) 2.erytrocyty (krwinki czerwone); komórki krwi Zbudowana z komórek chrzstnych i silnie rozbudowanej substancji midzykomórkowej, zawierajcej włókna kolagenowe. 1. płyn, którego90% stanowi woda, a reszt głównie białka, tłuszcze, hormony, enzymy, witaminy, sole mineralne, cukry, aminokwasy, mocznik. Osocze bez fibrynogenu to surowica krwi.

6 zawierajce hemoglobinczerwony barwnik uczestniczcy w transporcie tlenu i CO2; 3. leukocyty (krwinki białe)- niszcz drobnoustroje chorobotwórcze i ciała obce (antygeny) Osocze transportuje składniki pokarmowe głównie cukry i białka. 2. u ssaków bezjdrowe, u innych krgowców zawieraj jdro, jest ich 4-5mln/mm3 krwi. 4. trombocyty (płytki krwi) uczestnicz w procesie krzepnicia krwi. 3. najwiksze sporód wszystkich krwinek, zawieraj jdro, maj zdolno pełzakowatego ruchu i właciwoci erne; jest ich 5-10 tys. Limfa (chłonka) Naczynia limfatyczne i wzły chłonne 4. bezbarwne, bezjdrowe fragmenty komórek, jest ich tys. Skład zbliony do osocza krwi, erytrocytów brak, liczne leukocyty, ma znaczny udział w funkcjach obronnych organizmu (niszczy drobnoustroje chorobotwórcze0, transportuje substancje odywcze, głównie tłuszcze. Tkanka tłuszczowa - komórki tej tkanki gromadz tłuszcz, który moe by wykorzystywany przez organizm jako ródło energii. Tkanka ta wystpuje pod skór, a take wokół serca i nerek. Jej głównym zadaniem jest zatrzymywanie ciepła w organizmie. Szczególnie duo tkanki tłuszczowej maj ludzie otyli.

7 Rysunki:

8 Tkanka nerwowa Utworzona z komórek nerwowych neuronów, których cech jest posiadanie wielu wypustek: krótkich dendrytów i jednego aksonu ( neuryt). Zrbem tkanki nerwowej jest tkanka glejowa, której zadaniem jest odywianie neuronów i uczestnictwo w ich regeneracji. Za pomoc dendrytów kontaktuj si z receptorami i od nich otrzymuj informacje, przewodz impulsy dorodkowo. Za pomoc aksonu p[przewodz impulsy do efektorów np. mini. Przewodz impulsy odrodkowo. Rola: Odbiera informacje ze rodowiska zewntrznego i wewntrznego organizmu, przekazuje je do innych narzdów i układów ciała. Dziki niej odbieramy subiektywne wraenia oraz wiadomie podejmujemy decyzje o dalszym działaniu. Rysunek:

9 Temat: Rónorodno organizmów zaliczanych do gbek i parzydełkowców. Zwierzta dzielimy zwyczajowo na bezkrgowce i krgowce. Bezkrgowce nie maj krgosłupa, a krgowce maj. Typy bezkrgowców: a. Gbki b. Parzydełkowce (jamochłony) c. Płazice d. Oblece e. Piercienice f. Stawonogi g. Miczaki h. Szkarłupnie GBKI Wystpuj w wodach słodkich i słonych, wielokomórkowe, ale nie maj tkanek, ciało dwuwarstwowe. Prowadz osiadły tryb ycia. Tworz kolonie.

10 W ciele liczne otwory, którymi pobieraj wod, odfiltrowuj z niej pokarm oraz pobieraj tlen niezbdny do oddychania. Z wntrza ciała woda jest usuwana przez otwór znajdujcy si w górnej czci ciała. Posiadaj szkielet krzemionkowy (koronkowiec, nadecznik), wapienny lub z włókien sponginowych (gbka grecka). Kształt róny(dzban, drzewkowaty, workowaty). W Polsce w rzekach i jeziorach yje gbka zwana nadecznikiem tworzce kłaczkowate kolonie. Organizmy, które tak jak gbki, które przepuszczaj przez swe wntrze wod i odfiltrowuj z niej pokarm nazywamy filtratorami. Gbki jako filtratory pobieraj szcztki organiczne i oczyszczaj wod. Zastosowanie W redniowieczu gbki były uywane w chirurgii, jako materiał szlifierski w jubilerstwie oraz jako podkład pod zbroj rycersk. Dla celów gospodarczych wydobywa si yjc w Morzu ródziemnym gbk szlachetn. Gbka Tethya crypta, posiadajca szkielet krzemionkowy, stanowiła przedmiot bada w leczeniu ludzi chorych na białaczk ze wzgldu na właciwoci hamowania wzrostu komórek ssaków. Oczyszczone szkielety spongoinowe słu do celów higienicznych i tamowania krwi. S bioindykatorami, czyli wskanikami czystoci wody. Typ: Parzydełkowce (Jamochłony) Gromady: stułbiopławy, krkopławy koralowce. Cechy parzydełkowców: 1. jama chłonco trawica, w której nastpuje trawienie i wchłanianie strawionego pokarmu 2. parzydełka na czułkach i ramionach 3. tkanki 4. dwie warstwy ciała : zewntrzna ektoderma i wewntrzna entoderma, midzy nimi bezpostaciowa substancja - mezoglea. 5. Symetria promienista (przez ciało mona poprowadzi kilka osi symetrii tak, by jedna strona była lustrzanym odbiciem drugiej)- daje to zwierztom moliwo zdobywania pokarmu i obron oraz moliwo odbierania i reagowania na bodce.

11 6. Wystpuj w wodach słodkich i słonych 7. Wystpuj w postaci osiadłego polipa i pływajcej meduzy 8. S drapienikami- ywi si drobnymi zwierztami wodnymi np. Skorupiakami, larwami owadów, małymi rybkami. Swoje ofiary chwytaj dziki komórkom parzydełkowym. Niektóre komórki działaj jak strzały zatrute jadem wystrzelone nici wbijaj si w ciało ofiary i paraliuj j toksyczn substancj. Inne wystrzelon ni przyklejaj do powierzchni ciała ofiary, powodujc jej unieruchomienie, ofiara zostaje wcignita przez otwór gbowy do jamy chłonco trawicej. 9. Rozmnaaj si bezpłciowo lub płciowo (przemiana pokole ) Stułbia Budowa (rys.) 1) yje w wodach słodkich, przyczepiona do rolin wodnych. 2) Osiadły tryb ycia. 3) Wielko 1-3 mm 4) Posta wydłuonego woreczka polipa. 5) Moe porusza si na zasadzie koziołkowania. 6) Rozmnaa si bezpłciowo przez pczkowanie i płciowo przez wytwarzanie gamet. Wikszo stułbiopławów to morskie organizmy yjce w koloniach złoonych z bardzo wielu połczonych ze sob polipów. Chełbia modra wystpuje w Morzu Bałtyckim, naley do krkopławów, gdy wystpuje u niej na przemian posta polipa i meduzy, przy czym posta meduzy jest wiksza i stanowi pokolenie dominujce(przemiana pokole).

12 Budowa (rys.) Cykl rozwojowy chełbi modrej (rys.)- przemiana pokole. W rozwoju wystpuje przemiana pokole czyli zjawisko naprzemiennego wystpowania osobników rozmnaajcych si płciowo i bezpłciowo. Koralowce: korale i ukwiały. 1) Wystpuj w wodach czystych, ciepłych i zasolonych.

13 2) Wyłcznie posta polipa 3) Korale yj w koloniach a ukwiały pojedynczo. 4) Korale maj szkielet wewntrzny, który po obumarciu tworzy rafy koralowejedno z najbogatszych w gatunki rodowisk ycia na Ziemi. 5) Ukwiały maj posta misistych polipów, wiele kolorowych ramion, swoim wygldem bardziej przypominaj kwiaty, ni zwierzta. Temat: Przystosowania płaziców i obleców do pasoytniczego trybu ycia. TYP: PŁAZICE: GROMADY: A. WIRKI (wolno yjce) np. wypławek biały B. PRZYWRY (pasoyty) np. motylica wtrobowa C. TASIEMCE (pasoyty) np. uzbrojony, nieuzbrojony, bblowiec Cechy płaziców: 1. Ciało spłaszczone grzbietobrzusznie oraz wyranie widoczny przód i tył. 2. Dwuboczna symetria ciała (przez ciało mona poprowadzi tylko jedn o symetrii, tak, aby otrzyma dwie takie same czci. 3. Ciało pokryte worem skórno miniowym. 4. W przedniej czci skupione narzdy zmysłów i układ nerwowy. 5. Wikszo płaziców to pasoyty (organizmy yjce kosztem innych ywych organizmów). 6. Wikszo płaziców (poza tasiemcami) ma lepo zakoczony układ pokarmowy tzn. rozpoczyna si otworem gbowym, ale brak otworu odbytowego). 7. Cykle rozwojowe s skomplikowane, oprócz postaci dorosłej wystpuj larwy rozwój złoony. Organizm, w którego ciele yje posta dorosła pasoyta

14 nazywamy ywicielem ostatecznym, a ten, w którego ciele yje larwa ywicielem porednim. TASIEMCE: 1. Dorosłe osobniki yj w jelicie cienkim krgowców, a larwy w innych narzdach wewntrznych. 2. Długo ciała 2-12 metrów. 3. Budowa: a) Główka z narzdami czepnymi przyssawkami (uzbrojonego take haczyki), którymi przyczepia si do ciany jelita. b) Szyjka wytwarza nowe człony c) Człony, które w miar wzrostu i oddalania si od szyjki s coraz wiksze i starsze, te na kocu odrywaj si i wraz z kałem s usuwane na zewntrz. 4. Przystosowania do pasoytnictwa: 1) Płaskie ciało zajmuje mało miejsca w jelicie 2) Przyssawki (haczyki)- silne przytwierdzenie do jelita. 3) Ciało pokryte oskórkiem odpornym na działanie soków trawiennych. 4) Brak przewodu pokarmowego, pokarm chłonie całym ciałem( nie musi go trawi, gdy jest strawiony) 5) Oddycha beztlenowo (fermentacja), gdy w jelicie brak tlenu. 6) Jest obojnakiem (jeden tasiemiec ma narzdy rozrodcze eskie i mskie), wystpuje u niego samozapłodnienie (jego plemniki zapładniaj wytworzonego przez niego komórki jajowe). W kadym członie moe by 120 tys. Jaj. Tak ogromna rozrodczo zapewnia cigło gatunku, stwarzajc dla zwierzt i człowieka ogromne ryzyko zakaenia. 7) Cykl rozwojowy tasiemca: Rozwój złoony czyli wystpuj larwy zwane wgrami, yj w ciele ywiciela poredniego dla tasiemca uzbrojonego jest to

15 winia, a dla nieuzbrojonego krowa, ywicielem ostatecznym jest człowiek, w jelicie którego yje posta dorosła tasiemca. ZARAENIE NASTPUJE PRZEZ ZJEDZENIE SUROWEGO LUB NIEDOGOTOWANEGO MISA WOŁOWEGO LUB WIEPRZOWEGO. CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ TASIEMCA TO TASIEMCZYCA. Zapobieganie je miso ugotowane, zbadane przez weterynarza. Ludzie najczciej zakaaj si nim, jedzc miso wolowe zawierajce wgry. W przewodzie pokarmowym człowieka larwa przekształca si w dorosłego tasiemca, który w kadym swoim członie wytwarza ogromn liczb komórek rozrodczych. Po samozapłodnieniu człony, wypełnione zapłodnionymi komórkami jajowymi, odrywaj si i z kałem wydostaj na zewntrz. Wraz z trawa lub wod zabrudzon ludzkimi odchodami jaja zostaj zjedzone przez ywiciela poredniego krow. Z jaj rozwija si larwa, która wnika do mini. Gdy człowiek zje miso zawierajce wgry, cykl si powtarza. CYKL ROZWOJOWY TASIEMCA NIEUZBROJONEGO: MISO ZAWIERAJCE WGRY ZJADA CZŁOWIEK CZŁOWIEK JEST YWICIELEM OSTATECZNYM W JEGO JELICIE ROZWIJA SI POSTA DOROSŁA TASIEMCA DOJRZALY CZŁON WYPEŁNIONY JAJAMI ODRYWA SI I WRAZ Z KAŁEM S USUWANE NA ZEWNTRZ (TRAWA) JAJA LUB CAŁE CZŁONY ZJADA KROWA W JEJ CIELE- W MI NIACH WYLGAJ SI LARWY WGRY (KROWA YWICIEL PO REDNI) ZARAONE MISO ZJADA CZŁOWIEK Zrobi rysunek cykl rozwojowy i budowa tasiemca.

16 MOTYLICA: 1) Pasoytuje w wtrobie krgowców. 2) Kształt listkowaty. 3) 2 cm długoci 4) Przyssawka gbowa i brzuszna. 5) Rozwój złoony ywicielem porednim jest limak. 6) ZARAENIE NASTPUJE PRZEZ NIE MYTE WARZYWA I OWOCE. Zapobieganie my warzywa i owoce oraz rce. 7) Pozostałe cechy jak u tasiemca. Rys. WYPŁAWEK BIAŁY 1. Płaziniec wolno yjcy. 2. yje w czystych wodach. 3. Porusza si dziki rzskom pokrywajcym brzuszn stron ciała. 4. Długo 1cm. 5. Zdolno regeneracji. 6. Wydziela soki trawienne na swoje ofiary, nastpnie za pomoc wysuwanej gardzieli zasysa czciowo strawiony pokarm (trawienie poza organizmem). 7. Rozwój prosty brak larwy. 8. Rys. TYP: OBLE CE:

17 GROMADY: A. WROTKI B. NICIENIE a) Glista ludzka b) Włosie krty c) Owsik d) Mtwik buraczany(pasoyt roli rzepak, kapustne, buraki), powoduje słaby wzrost rolin, ółknicie lici, obnienie plonów. Cechy nicieni: 1. Kształt ciała wydłuony a w przekroju poprzecznym okrgłe (obłe) 2. Symetria dwuboczna. 3. Ciało pokryte mocnym oskórkiem bdcym wydzielin nabłonka. 4. Drony przewód pokarmowy rozpoczynajcy si otworem gbowym a koczcy odbytem- co umoliwia sprawniejsze przetwarzanie pokarmu. 5. Cz prowadzi pasoytniczy tryb ycia, a cz jest wolno yjca. 6. Wikszo jest rozdzielnopłciowa, a samca i samic łatwo odróni na podstawie cech budowy zewntrznej dymorfizm płciowy. GLISTA LUDZKA 1. Pasoyt yjcy w jelicie cienkim człowieka. 2. Rozwój złoony, ale tylko jeden ywiciel człowiek. 3. Ciało obłe długoci cm. 4. Rozdzielnopłciowe- samiec róni si od samicy dymorfizm płciowy, samica dłusza, grubsza a samiec krótszy, cieszy, haczykowato zakoczone ciało. 5. Rys.

18 6. Cykl rozwojowy glisty ludzkiej: ZARAENIE NASTPUJE PRZEZ SPOZYCIE NIUMYTYCH WARZYW NAWOONYCH LUDZKIMI ODCHODAMI, PICIA WODY ZANIECZYSZCZONEJ GNOJOWIC, LUB NIEPRZESTRZEGANIAPODSTAWOWYCH ZASAD HIGIENY OSOBISTEJ I YWIENIA. CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ GLIST TO GLISTNICA. Zapobieganie glistnicy my war.zywa i owoce, pi przegotowan wod, my rce, produkty spoywcze i naczynia W jelicie cienkim osłonki jaj zostan rozpuszczone, a oswobodzone larwy przebijaj cianki jelita, dostajc si do naczy krwiononych. Wraz z krwi wdruj do rónych narzdów, trafiajc w kocu do płuc. Przenikaj do wntrz pcherzyków płucnych, nastpnie przedostaj si kolejno do: oskrzeli, tchawicy i gardła. Ponownie połknite znów docieraj do jelita cienkiego, w którym osigaj dojrzało płciow. Samica glisty ludzkiej wytwarza około 200 jaj na dob. Po zapłodnieniu wewntrznym jaja wydostaj si na zewntrz ciała człowieka wraz z kałem. W odpowiedniej temperaturze i wilgotnoci oraz przy dostpie tlenu w jaju rozwija si larwa. Takie jajo nazywamy jajem inwazyjnym. Cykl si powtarza, gdy człowiek połknie jajo wraz z ywnoci. Cykl rozwojowy trwa 2-4 miesice. CYKL ROZWOJOWY GLISTY-rys. CZŁOWIEK SPO YWAJC JAJA INWAZYJNE (Z LARWAMI)ULEGA ZAKA ENIU W JELICIE CIENKIM LARWY WYLGAJ SI Z JAJ I PRZEDOSTAJ DO KRWI WRAZ Z KRWI WDRUJ DO RÓZNYCH NARZDÓW (WTROBA, SERCE) DOCIERAJ KOLEJNO DO PŁUS, OSKRZELI, TCHAWICY I GARDŁA POŁKNITE LARWY OSIADAJ W JELICIE CIENKIM, GDZIE OSIGAJ DOJRZAŁO PŁCIOW ZAPŁODNIONE JAJA WRAZ Z KAŁEM CZŁOWIEKA WYDOSTAJ SI NA ZEWNTRZ CZLOWIEK SPO YWAJC JAJA INWAZYJNE ULEGA ZAKA ENIU

19 WŁOSIE KRTY 1. Jeden z najgroniejszych pasoytów człowieka. 2. Wywołuje chorob włonic.(trychinoza), która moe koczy si mierci. 3. Moe wystpowa u rónych gatunków misoernych lub wszystkoernych (dzik, winia, lis, kot, niedwied, szczur) 4. Zakaenie nastpuje przez zjedzenie zakaonego misa wini lub dzika. 5. Zapobieganie włonicy je miso znanego pochodzenia i zbadane przez lekarza. 6. Cykl rozwojowy W ołdku człowieka, pod wpływem enzymów trawiennych, otorbione larwy (znajdujce si wczeniej w miniach zwierzcia) wydostaj si z otoczek, a nastpnie przedostaj si do jelita cienkiego. Tam w cigu godzin osigaj dojrzało płciow i kopuluj. Po kopulacji samce gin, a samice przedostaj si do wzłów chłonnych. Samice rodz ywe larwy, kada samica około Z wzłów chłonnych larwy dostaj si do krwi, a wraz z ni do mini poprzecznie prkowanych. Po wnikniciu do włókna miniowego zwijaj si spiralnie i otorbiaj. Niektóre gin, inne zachowuj zdolno do zaraania nawet przez kilkadziesit lat. Te, które przetrwaj mog powodowa powane zaburzenia w organizmie. OWSIK 1. Wielko 1-3 mm, barwy białawej. 2. Pasoytuje w jelicie grubym, wyrostku robaczkowym i kocowym odcinku jelita cienkiego. 3. Wywołuje chorob zwan owsic. 4. Objawy: swdzenie, bezsenno, bóle brzucha, nudnoci, zaburzenia wypróniania, zapalenie skóry, wysypka. 5. Zaraenie nastpuje poprzez bezporedni kontakt chorych dzieci, spanie we wspólnej pocieli, uywanie wspólnych rodków higieny np. rcznika. Zapobieganie przestrzega zasad higieny. WROTKI Zwierzta te zamieszkuj przede wszystkim wody słodkie, ale znane s te formy słonowodne i ldowe, yjce na wilgotnych mchach i w glebie. Wrotki s rozdzielnopłciowe, wystpuje u nich dymorfizm płciowy. Samce maj uwstecznione narzdy wewntrzne, u wikszoci gatunków przewód nasienny ko czy si

20 prciem. Jajniki mog by pojedyncze lub parzyste, jajowody otwieraj si do kloaki. Wrotki maj zdolno do rozmnaania si w drodze partenogenezy przez kilka pokole. Ciało wrotka podzielone jest na trzy odcinki: głow, tułów i nog. Maj najczciej kształt wydłuony z szerokim przednim kocem, tzw. aparatem wrotnym. Aparat wrotny lub rzskowy ma posta tarczy z rozmieszczonymi na niej rzskami. Tylny koniec ciała zwa si tworzc krótsz lub dłusz nog zakoczon dwoma palcami. Ciało pokryte jest cienk kutikul. Warstwa okrywajca ciało jest na tyle przejrzysta, e widoczne s przez ni narzdy wewntrzne wrotk

21 TEMAT: CECHY PIERCIENIC NA PRZYKLADZIE DDOWNICY. TYP: PIERCIENICE: GROMADY: A. SKPOSZCZETY np. ddownicaa- gleba, rureczniki yjce w mikkim mule, wazonkowce w glebie-1cm, białe B. PIJAWKI C. WIELOSZCZETY NP. NEREIDA Cechy piercienic: 1. Zamieszkuj wody słodkie, słone i gleb.

22 2. Niektóre prowadz osiadły tryb ycia, inne swobodnie pływaj, jeszcze inne yj zagrzebane w mule lub piasku dna zbiornika wodnego. 3. Podział ciała na piercienie = segmenty = metamery. 4. Segmenty takie same, z wyjtkiem przednich i tylnych, wyrany przód i tył ciała, nieco wiksze segmenty u ddownicy tworzce siodełko, które wydziela luz chronicy zapłodnione jaja. 5. Ciało wydłuone, obłe, pokryte worem skórno miniowym. 6. Rozpoczyna si proces cefalizacji, czyli wyodrbniania głowy. 7. Poruszaj si za pomoc szczecinek (parapodiów) 4 pary w kadym segmencie. 8. Zamknity układ krwionony (krew kry w naczyniach krwiononych, nie wylew si do jam ciała). Składa si z naczynia grzbietowego, brzusznego i naczy okrnych. 9. Wymiana gazowa cał powierzchni ciała. 10. Układ wydalniczy składa si z nefrydiów i nazywany jest metanefrydialnym. Ma metameryczn budow ciała. 11. Drabinkowy układ nerwowy składa si ze zwoju nadprzełykowego, podprzełykowego połczone obrczk około przełykow. 12. Ddownice brak oczu, wieloszczety posiadaj oczy. 13. S obojnakami, zapłodnienie krzyowe,rozwój prosty, wieloszczety rozdzielnopłciowe, larwa trochofora. Znaczenie ddownic: 1. Dr korytarze umacniane luzem, korytarzami do korzeni rolin dostaj si powietrze wraz z tlenem i woda. 2. Wcigaj w korytarze opadłe licie, opadłe licie gnijc poprawiaj yzno gleby. 3. Mieszaj poszczególne warstwy gleby i spulchniaj j i poprawiaj jej struktur. Ddownice s saprofitami, ywi si martwymi szcztkami rolin i zwierzt.

23 PIJAWKA Pijawka lekarska ywi si krwi krgowców. Jest półpasoytem, gdy eruje na swoich ywicielach czasowo. Ma przyssawki po obu kocach ciała. Wydziela substancj zapobiegajc krzepniciu krwi hirudyn prze gruczoły przewodu pokarmowego. Ma jelito z bocznymi kieszeniami, w których przechowuje krew i dlatego długo moe wytrzyma bez pobierania pokarmu (nawet 2 lata). Niektóre pijawki s drapienikami. NEREIDA Gatunek piercienic, nalecy do gromady wieloszczetów, yjcy w Bałtyku. Posiadaj oczy, s rozdzielnopłciowe.

24 TEMAT: RÓNORODNO ZWIERZT ZALICZANYCH DO TYPU MICZAKÓW. TYP: MICZAKI Gromady: a. limaki b. małe

25 c. głowonogi Cech miczaków jest mikkie ciało okryte muszl. Wystpuj w wodach słodkich, słonych i na ldzie. LIMAKI 1. Ciało składa si z głowy, nogi i worka trzewiowego, okrytego pojedyncz, spiralnie skrcon muszl. 2. Muszla jest wytworem płaszcza okrywajcego worek trzewiowy, w którym znajduje si wikszo narzdów wewntrznych. 3. Noga zbudowana jest z minia, słuy do poruszania si. 4. Spodnia powierzchnia nogi wydziela luz, który ułatwia poruszanie. 5. W głowie znajduje si mózg, a na Glowie jedna lub dwie pary czułków, na dłuszych s wyranie wyodrbnione oczy. 6. Jzyk pokryty tark do cierania pokarmu rolinnego (u ldowych). 7. limaki ldowe: winniczek i wstyk oraz limaki nagie: pomrów błkitny i wielki, linik wielki i szary 8. limaki słonowodne oddychaj skrzelami, a ldowe i słodkowodne np. błotniarka stawowa płucami. 9. limaki ldowe i słodkowodne s obojnakami, a słonowodne rozdzielnopłciowe. 10. limaki morskie wyróniaj si barwami i niezwykłymi kształtami muszli. S wród nich niebezpieczni drapiecy np. stoki i rozkolce- paraliuj ofiary jadowit wydzielin. Ich ukszenia mog by niebezpieczne nawet dla

26 człowieka. Jaskrawa barwa jest ostrzeeniem dla drapieników przed trucizn zawart w ciele limaka. MAŁE 1. Zwierzta wodne a. Słodkowodne : szczeuja, skójka, racicznica b. Słonowodne: ostrygi, perłopław, (sercówka, rogowiec, omułek, małgiew- małe Bałtyku) 2. Ciało mała okrywa muszla składajca si z dwóch czci, połczonych wizadłami. 3. Wielko 2mm 140 cm. Jest to przydacznia naleca do najwikszych bezkrgowców wiata i waca 400kg. 4. Prowadz osiadły tryb ycia, przytwierdzone do skał(ostrga) lub zakopane w mule (szczeuja). 5. Składaj si z nogi i worka trzewiowego, wikszo nie posiada oczu. 6. S filtratorami pobieraj pokarm z wody za pomoc syfonu wpustowego, syfon wypustowy do usuwania zbdnej wody. 7. Oddychaj skrzelami. 8. Niektóre małe jak racicznice i perłopław wydzielaj substancj, która krzepnc tworzy nici tzw. Bisior, słucy do zakotwiczania si w twardym podłou. 9. Powstawanie perły: Perły powstaj z wydzieliny słucej do ochrony organizmu przed drobnymi, obcymi ciałami wnikajcymi do wntrza muszli. Wikszo gatunków mały moe wytworzy perł, lecz tylko te, które s tworzone przez yjce w tropikach perłopławy maj czyst barw i połysk. Drogocenna perła powstaje, gdy do wntrza muszli dostanie si obce ciało np. ziarenko piasku. Mał broni si odkładajc wokół niego kolejne cieniutkie warstwy masy perłowej, któr wycielona jest od wewntrz muszla. Po kilku latach we wntrzu muszli powstaje lnica perła. Za najcenniejsze uwaa si niezwykle rzadkie, czarne perły. 10. Rola mały: - pokarm dla zwierzt i ludzi

27 - oczyszczaj wod. GŁOWONOGI 1. Wystpuj w wodach słonych. 2. Nale tu kałamarnice (kalmary), omiornice, mtwy, lodziki. 3. Ciało zbudowane z głowy i worka trzewiowego. 4. Maj wieniec ramion wokół otworu gbowego, które s pokryte komórkami odbierajcymi bodce dotykowe i smakowe. Ramiona słu do chwytania zdobyczy i pomagaj w pływaniu. 5. Prowadz bardzo aktywny tryb ycia. 6. Przy poruszaniu si wykorzystuj sił odrzutu wody, wyrzucanej przez tzw. Lejek znajdujcy si poniej otworu gbowego. 7. Podczas ucieczki uwalniaj z gruczołu czernidłowego ciemn substancj, co chroni je przed wrogiem. 8. Maj zdolno zmiany kolorów ciała, co słuy im do maskowania lub ostrzegania przed niebezpieczestwem np. rozdraniona kałamarnica czerwona, zaniepokojona niebieska. 9. Układ krwionony otwarty. 10. S drapienikami, ywi si rybami, limakami, krabami. 11. Doskonały wzrok i dobrze rozwinity układ nerwowy, widz kształty i barwy. 12. Inteligentne, łatwo si ucz. 13. Muszla kalmarów uległa redukcji, pozostała im jedynie wewntrzna płytka w kształcie licia.

28 TEMAT: RODOWISKO YCIA A CECHY BYDOWY I CZYNNOCI YCIWYCH SKORUPIAKÓW I PAJCZAKÓW. TYP: STAWONOGI

29 GROMADY: A. SKORUPIAKI B. PAJCZAKI C. OWADY Cechy stawonogów: 1. yj we wszystkich rodowiskach (woda, ld, gleba, powietrze, a nawet jako pasoyty powierzchni oraz wntrze innych organizmów). 2. Pochodz od piercienic. 3. Ciało pokryte chitynowym oskórkiem. 4. Maj zdolno linienia ( zrzucania pancerza) przez całe ycie tylko owady w fazie larwy i poczwarki. 5. Oskórek ten stanowi zewntrzny szkielet, do którego s przytwierdzone minie umoliwiajce poruszanie. 6. Oskórek stawonogów ldowych chroni je przed utrat wody przez parowanie. 7. W ciele mona zaobserwowa podział ciała na piercienie, cho u wikszoci stawonogów łcz si one w wiksze odcinki ciała. 8. Otwarty układ krenia (krew wylewa si z naczy krwiononych do jam ciała). 9. Nazwa stawonogi pochodzi od charakterystycznej cechy przedstawicieli tego typu zwierzt maj one odnóa złoone z kilki czci połczonych ze sob ruchomo za pomoc stawów. 10. Niektóre odnóa słu do chodzenia lub pływania, inne s przekształcone w czułki lub narzdy gbowe. SKORUPIAKI: 1. yj w wodzie słodkiej (rak, oczlik rozwielitka-dafnia), słonej (krab, krewetka, homar, langusta) i nieliczne na ldzie (stonoga, prosionek).planktonowe to rozwielitka, dafnia, pkle (osiadłe, wytwarzajce ochronne, stokowate skorupki wapienne, wygldem przypominajce wulkany) 2. Pokryte stwardniałym, chitynowym pancerzem, który m a zdolno linienia, wtedy rosn taki wzrost nazywamy skokowym.

30 3. Ciało składa si z głowotułowia i odwłoku. 4. Maj liczne zrónicowane pod wzgldem budowy i funkcji odnóa(gbowe 3 p. para uwaczek i dwie pary szczk, czułki- 2p-narzdy dotyki i smaku, kroczne-5p., odwłokowe, wachlarz). 5. Oczy osadzone na słupkach, dziki czemu obserwuj teren wokół siebie. 6. Pierwsza para odnóy krocznych to szczypce, które słu do chwytania i przytrzymywania pokarmu. 7. Odwłok podzielony jest na segmenty, na nim s odnóa odwłokowe do przenoszenia jaj i młodych raków oraz do pływania, ostatni to wachlarz. 8. Oddychaj skrzelami. 9. S rozdzielnopłciowe, młode pozostaj przez pewien czas pod opiek matki, przechodzc kolejne wylinki upodabniaj si do osobników dorosłych. 10. Układ wydalniczy gruczoły zielone (metanefrydia) u podstawy drugiej pary czułków. 11. Ciekawostki: a. Rak zagroony podwija gwałtownie odwłok pod tułów i na zasadzie odruchu płynie do tyłu; b. Krab porusza si chodzc bokiem za pomoc piciu par odnóy; c. Rozwielitka- 0,5 cm, przezroczysty pancerzyk, pływa uderzajc silnie rozgałzionymi czułkami; d. Stonoga skorupiak ldowy, yje pod kamieniami i w spróchniałym drewnie, 1cm PAJCZAKI: 1. Wikszo pajczaków yje na ldzie. 2. Nale do nich pajki (krzyak, topik pajk wodny), kosarze, roztocza, zaleszczotki, skorpiony. a. Kleszcz- las, łka, pastwisko b. Skorpion rejony tropikalne i subtropikalne, liczny na pustyniach c. Zaleszczotek opadłe licie, szczeliny w korze drzew, zakurzone ksiki w starych bibliotekach d. wierzbowiec pasoyt, yje w naskórku ssaków

31 e. Kosarz łki, pola, zagrody, domostwa, f. Topik wody stojce zbiorników słodkowodnych 3. Ciało składa si z głowotułowia i odwłoku pary pojedynczych oczu. 5. Okryte chitynowym pancerzem pary odnóy krocznych. 7. Narzdy gbowe to nogogłaszczki do przytrzymywania zdobyczy oraz szczkoczułki do rozrywania pokarmu zaopatrzone w kolce jadowe. 8. Na odwłoku gruczoły przdne, wydzielaj ciecz zastygajc na powietrzu w ni, z której za pomoc grzebyków na kocu odnóy tkaj pajczyn., Składa si ona z nici okrnych lepkich i promienistych nielepkich, po których si porusza. 9. Narzd oddechowy płucotchawki do których prowadz otwory na brzegach ciała przetchlinki. 10. S drapienikami, ywi si innymi stawonogami, ofiary chwytaj w sie, wstrzykuj im jad oraz owijaj przdz. Trawienie poza organizmem do ciała ofiary wydzielaj soki trawienne, by po pewnym czasie wyssa strawiony pokarm. 11. S rozdzielnopłciowe, rozwój Prost. 12. Wydalaj za pomoc cewek Malpighiego. 13. Ciekawostki: a) Pajk krzyak buduje sie codziennie rano. b) Kosarze nie przd pajczyny, s aktywne głównie w nocy, odywiaj si ywymi i martwymi rolinami oraz drobnymi zwierztami. c) Roztocza- niektóre mikroskopijne roztocza yj w rodowisku wodnym, niewielkie roztocze ldowe czsto wystpuje w naszych mieszkaniach, a ich odchody gromadzce si w kurzu s przyczyn alergii wielu osób. Do roztoczy nale kleszcze, które ywi si krwi zwierzt i ludzi. Przenosz one zapalenie opon mózgowych lub borelioz. Przenosz pierwotniaki, które u psów wywołuj babeszjoz koczc si zazwyczaj mierci. Innym rodzajem roztoczy jest wierzbowiec wywołujcy chorob skóry zwan wierzbem. Zarazi si mona przez pociel i ubrania, z których korzystała chora osoba.

32

33 TEMAT: ZALE NO MIDZY BUDOW, RODOWISKIEM YCIA I CZYNNOCIAMI ZYCIOWYMI OWADÓW. 1. yj w rodowisku ldowo powietrznym i w wodach słodkich, nieliczne pasoyty. 2. Jest to najliczniejsza w gatunki gromada zwierzt współczenie yjcych. 3. Maj zdolno aktywnego lotu dziki skrzydłom, co pozwoliło im opanowa róne rodowiska ycia. 4. Rzdy owadów: a. Chrzszcze (stonka ziemniaczana, biedronka siedmiokropka, chrabszcz majowy, pływak ółtobrzeek); b. Motyle (niepylak Apollo, bielinek kapustnik, pa królowej, pa eglarz). c. Błonkówki (osy, trzmiel, pszczoły, mrówki) d. Muchówki (much, bki, gzy). 5. Dziedzina nauki badajca owady to entomologia. 6. Ciało składa si z głowy, tułowia i odwłoku. 7. Pokryte chitynowym oskórkiem. 8. Na głowie: a. Oczy złoone owady maj zdolno rozpoznawania kolorów nierozrónialnych dla człowieka, a ich oczy s wyczulone na gwałtowny ruch. b. Czułki to główne narzdy zmysłów dziki nim rozpoznaje kształt i struktur napotkanych obiektów oraz zapach i smak

34 c. Róne typy aparatów gbowych np. motyl odywiajcy si nektarem kwiatów ma aparat gbowy sscy w postaci długiej rurki, mucha licy, komar kłujco sscy. 9. Na tułowiu a. Trzy pary odnóy głównie do chodzenia (konik polny dobrze uminione tylne odnóa do skakania, turku podjadek, yjcy w glebie i drcy w niej korytarze, ma przednie odnóa grzebne, a pływak ółtobrzeek yjcy w wodzie ma przednie odnóa pływne) b. Skrzydła dwie pary błoniastych (waki, motyle), lub jedna para jest przekształcona w twarde pokrywy (u chrzszczy), u muchówek jedna para skrzydeł, druga uległa redukcji, istniej te owady, które ze wzgldu na pasoytniczy tryb ycia utraciły skrzydła np. wszy, pchły, pluskwy. 10. Na odwłoku u samców wystpuje narzd kopulacyjny, a u samic pokładełko rurka słuca do składania jaj. U niektórych owadów np. pszczół i os, na odwłoku znajduje si dło, które jest broni przeciwko napastnikom. 11. Oddychaj tchawkami cienkie rurki doprowadzajce tlen do wszystkich Komorek ciała. Tlen nie jest rozprowadzany przez krew. 12. Układ krwionony otwarty. 13. Narzd wydalniczy cewki Malpighiego. 14. Owady s rozdzielnopłciowe, zapłodnienie wewntrzne, rozwój złoony z przeobraeniem zupełnym lub niezupełnym. Przeobraenie zupełne Jajo larwa poczwarka owad dorosły (imago) Larwy nie s podobne do postaci dorosłej. Róni si te budow i trybem ycia np. pdrak larwa chrabszcza yjca w glebie, czerw larwa much, pszczoły, gsienica larwa motyla. Poczwarka powstaje z przekształconej larwy, nieruchoma, nie pobiera pokarmu, otacza si osłon zwan kokonem. W kokonie nastpuje przeobraenie postaci larwalnej w posta dorosł. Wystpuje u motyla, pszczoły, chrabszcza, biedronki. Przeobraenie niezupełne Jajo larwa posta dorosła (imago)

Wodne stwory i potwory

Wodne stwory i potwory Wodne stwory i potwory czyli jak samodzielnie określić czystość wody Opracowanie, tekst: Barbara Kuprel-Poźniak Konsultacje: Maciej Kunysz, Piotr Znaniecki Rysunki: Patrycja Olszewska Zdjęcia: Barbara

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA PACJENTÓW PO OPERACJACH KARDIOCHIRURGICZNYCH

PRZEWODNIK DLA PACJENTÓW PO OPERACJACH KARDIOCHIRURGICZNYCH Oddział Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie ul. ołnierska 18 tel. (89) 5386240 Ordynator Oddziału - dr n. med. Piotr elazny PRZEWODNIK DLA PACJENTÓW PO OPERACJACH KARDIOCHIRURGICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie promieniowania rentgenowskiego w medycynie

Zastosowanie promieniowania rentgenowskiego w medycynie Zastosowanie promieniowania rentgenowskiego w medycynie Katarzyna Kotynia*, Jacek Filipecki Instytut Fizyki, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Akademia im. Jana Długosza, Al. Armii Krajowej 13/15, 42-200

Bardziej szczegółowo

Mrówki środowisk leśnych Polski

Mrówki środowisk leśnych Polski Mrówki środowisk leśnych Polski - przewodnik terenowy Lech Krzysztofiak Anna Krzysztofiak 1. kp po oz pcz nu ktż cz ż trz bcz11 bcz1 p pt śt zt pzt łp gw pm bi biii bii si gs ti sii siii siv tii sv tiii

Bardziej szczegółowo

Wiedzieć znaczy działać

Wiedzieć znaczy działać Wiedzieć znaczy działać 1 Kiedy ciało wysyła sygnały? s. 4 2 3 Badania co mogą nam powiedzieć? s. 22 Słownik psychologiczny, czyli optymiści żyją dłużej s. 26 prof. dr hab. n.med. Jacek Jassem Szanowni

Bardziej szczegółowo

przedsibiorstw i instytucji, s take obecne w milionach mieszka. Wykorzystywane s przy tym wszystkie moliwe sposoby przenoszenia informacji

przedsibiorstw i instytucji, s take obecne w milionach mieszka. Wykorzystywane s przy tym wszystkie moliwe sposoby przenoszenia informacji Rozdział 1 Czym jest Internet? Co mona w nim znale? Skd si wził? Jaki jest dzisiaj? Jak moe wyglda w przyszłoci? Internet w Polsce Budowa Internetu Jzyk Internetu, czyli protokół TCP/IP Czym s i jak rol

Bardziej szczegółowo

RUBY NELSON DRZWI DO WSZYSTKIEGO

RUBY NELSON DRZWI DO WSZYSTKIEGO 1 RUBY NELSON DRZWI DO WSZYSTKIEGO Cz Pierwsza Widzenie Rozdział I wiadomo Ojca Chod za mn, wiodcym głosem wiadomoci Ojca w centrum Twojej duszy, a Ja poprowadz Ci delikatnie naprzód i podnios Twoje myli

Bardziej szczegółowo

ZARZD POWIATU CZARNKOWSKO-TRZCIANECKIEGO

ZARZD POWIATU CZARNKOWSKO-TRZCIANECKIEGO ZARZD POWIATU CZARNKOWSKO-TRZCIANECKIEGO ZAŁCZNIK DO PROGRAMU OCHRONY RODOWISKA DLA POWIATU CZARNKOWSKO-TRZCIANECKIEGO NA LATA 2005 2012 STAN RODOWISKA POWIATU CZARNKOWSKO-TRZCIANECKIEGO W 2003 ROKU Czarnków,

Bardziej szczegółowo

Przemysław Wylegała Radosław Dziciołowski Radosław Jaros Andrzej Kepel. Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody Salamandra

Przemysław Wylegała Radosław Dziciołowski Radosław Jaros Andrzej Kepel. Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody Salamandra Standardy montowania ukry dla ptaków i nietoperzy jako element prac dociepleniowych Przemysław Wylegała Radosław Dziciołowski Radosław Jaros Andrzej Kepel Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody Salamandra

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH UNIWERSYTET WARMISKO MAZURSKI W OLSZTYNIE AKADEMIA TECHNICZNO ROLNICZA W BYDGOSZCZY NIZISKI Stanisław ÓŁTOWSKI Bogdan INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH OLSZTYN BYDGOSZCZ

Bardziej szczegółowo

Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D

Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D Grzegorz Nikiel Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D Bielsko-Biała

Bardziej szczegółowo

Wiedza kobiet na temat zdrowego stylu życia w okresie ciąży

Wiedza kobiet na temat zdrowego stylu życia w okresie ciąży 69 ACTA SCIENTIFICA ACADEMIAE OSTROVIENSIS Dorota Maciąg 1, Agata Figuła 2, Małgorzata Cichońska 3, Katarzyna Kucharska 4 Wiedza kobiet na temat zdrowego stylu życia w okresie ciąży Streszczenie Autorki

Bardziej szczegółowo

19. Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia

19. Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia 19. Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia 19.1. Definicja pierwszej pomocy 19.2. Organizacja akcji ratunkowej 19.2.1. Wezwanie pomocy 19.2.2. Bezpieczeństwo akcji ratunkowej 19.2.3. Apteczka pierwszej

Bardziej szczegółowo

Drodzy bracia i siostry,

Drodzy bracia i siostry, Papieskie Orędzie na Światowy Dzień Chorego 2014 Potrzeba miłosiernych samarytan Drodzy bracia i siostry, 1. Z okazji XXII Światowego Dnia Chorego, którego temat w tym roku brzmi Wiara i miłosierdzie:

Bardziej szczegółowo

PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA Na etapie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej NAWET NAJLEPSZY SPRZĘT NIE ZASTĄPI UMIEJĘTNOŚCI! Każdy ma obowiązek udzielić pierwszej pomocy Od naszej reakcji na wypadek

Bardziej szczegółowo

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu.

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY

Bardziej szczegółowo

ABECADŁO PROFILAKTYKI Jak zapobiegać chorobom układu krążenia?

ABECADŁO PROFILAKTYKI Jak zapobiegać chorobom układu krążenia? ABECADŁO PROFILAKTYKI Jak zapobiegać chorobom układu krążenia? Spis treści: Alarm dla serca! Co to jest miażdżyca, zawał serca i udar mózgu? 3 Jakie są objawy zawału serca i udaru mózgu? 4 Co robić jeśli

Bardziej szczegółowo

Załcznik do uchwały Nr XXXII/186/2005 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 7 czerwca 2005r.

Załcznik do uchwały Nr XXXII/186/2005 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 7 czerwca 2005r. Załcznik do uchwały Nr XXXII/186/2005 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 7 czerwca 2005r.! Opracowany przez zespół ds. planowania i wdraania działa prozdrowotnych na terenie miasta i gminy Tyszowce w składzie:

Bardziej szczegółowo

CPV-45262600-7- Róne specjalne roboty budowlane.

CPV-45262600-7- Róne specjalne roboty budowlane. S.T.2.0 Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót-architektura i konstrukcja. S.T.2.1. Specyfikacja Techniczna -roboty ziemne, rozbiórkowe, przygotowawcze, pomocnicze i naprawcze. CPV- 45110000-1-

Bardziej szczegółowo

Wojciech Krzyżanowski PIERWSZA POMOC W SPORTACH I SZTUKACH WALKI - PORADNIK

Wojciech Krzyżanowski PIERWSZA POMOC W SPORTACH I SZTUKACH WALKI - PORADNIK Wojciech Krzyżanowski PIERWSZA POMOC W SPORTACH I SZTUKACH WALKI - PORADNIK BYDGOSZCZ 2010 Zapamiętaj! Algorytmy udzielania pomocy osobie poszkodowanej, ulegają zmianie (średnio co 5 lat). Celem zmian

Bardziej szczegółowo

Wstęp. s.2. Co to jest remiza?... s.2. Dlaczego ptaki?... s.3. Dlaczego remizy są ważne?... s.3. Jak przystąpić do założenia remizy?... s.

Wstęp. s.2. Co to jest remiza?... s.2. Dlaczego ptaki?... s.3. Dlaczego remizy są ważne?... s.3. Jak przystąpić do założenia remizy?... s. Szkoła na ptak! Praktyczny przewodnik po Remizie, czyli kilka rad, jak zostać człowiekiem na ptak! Spis treści: Wstęp. s.2 Co to jest remiza?... s.2 Dlaczego ptaki?... s.3 Dlaczego remizy są ważne?...

Bardziej szczegółowo

TOM 5 PRODUKCJA PIEKARSKA

TOM 5 PRODUKCJA PIEKARSKA ALMANACH CUKIERNICZO PIEKARSKI SZYMON KONKOL TOM 5 PRODUKCJA PIEKARSKA ALMAMACH CUKIERNICZO PIEKARSKI tom 5 PRODUKCJA PIEKARSKA Spis treści WIADOMOSCI PODSTAWOWE... 3 CECHY PIECZYWA... 6 ZASADY PRZYGOTOWANIA

Bardziej szczegółowo

Blattin News. Numer 3/2012

Blattin News. Numer 3/2012 Blattin News Numer 3/2012 Dlaczego należy szczepić prosięta lub warchlaki przeciwko cirkowirusom świń Zaburzenia okresu międzyciążowego u bydła Hiszpańska Sjesta OD REDAKCJI Drodzy Czytelnicy, Spotykamy

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z BIOLOGII MAJ 2014 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z BIOLOGII MAJ 2014 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY Z BIOLOGII POZIOM PODSTAWOWY

Bardziej szczegółowo

Żyć z wirusem Poradnik dla osób żyjących z HIV

Żyć z wirusem Poradnik dla osób żyjących z HIV Żyć z wirusem Poradnik dla osób żyjących z HIV Pamięci dr Ireny Głowaczewskiej Wiedza dotycząca HIV/AIDS zmienia się i powiększa bardzo szybko. Dlatego zawsze sprawdzaj datę powstania informacji, które

Bardziej szczegółowo

IV. ZASADY PROJEKTOWE DLA KANALIZACJI

IV. ZASADY PROJEKTOWE DLA KANALIZACJI IV. ZASADY PROJEKTOWE DLA KANALIZACJI 4.1. Zasady projektowe dla kanalizacji grawitacyjnej Poniej przedstawiono zasady, którymi naley kierowa si przy programowaniu, a głównie projektowaniu układu sieci

Bardziej szczegółowo

FEDERACJA ROSYJSKA. Przewodnik dla przedsibiorców. wydanie drugie rozszerzone. Warszawa, padziernik 2004. z suplementem (kwiecie 2005)

FEDERACJA ROSYJSKA. Przewodnik dla przedsibiorców. wydanie drugie rozszerzone. Warszawa, padziernik 2004. z suplementem (kwiecie 2005) FEDERACJA ROSYJSKA Przewodnik dla przedsibiorców wydanie drugie rozszerzone Warszawa, padziernik 2004 z suplementem (kwiecie 2005) Przewodnik wydany pod patronatem Ministerstwa Gospodarki i Pracy przez

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY GEODETA KRAJU ZASADY WYKONYWANIA ORTOFOTOMAP W SKALI 1:10000 WYTYCZNE TECHNICZNE

GŁÓWNY GEODETA KRAJU ZASADY WYKONYWANIA ORTOFOTOMAP W SKALI 1:10000 WYTYCZNE TECHNICZNE GŁÓWNY GEODETA KRAJU ZASADY WYKONYWANIA ORTOFOTOMAP W SKALI 1:10000 WYTYCZNE TECHNICZNE Główny Urzd Geodezji i Kartografii Warszawa 2000 R O Z D Z I A Ł I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Ortofotomapy w skali 1

Bardziej szczegółowo