Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology"

Transkrypt

1 Ziora K. i inni: Ocena stężeń adiponektyny hormonu tkanki tłuszczowej w surowicy krwi u dziewcząt z jadłowstrętem psychicznym Vol. 9/2010 Nr 1(30) Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology Ocena stężeń adiponektyny hormonu tkanki tłuszczowej w surowicy krwi u dziewcząt z jadłowstrętem psychicznym Assessment of Serum Levels of Adiponectin in Girls with Anorexia Nervosa 1 Katarzyna Ziora, 1 Joanna Oświęcimska, 2 Elżbieta Świętochowska, 1 Małgorzata Stojewska, 2 Zofia Ostrowska, 3 Andrzej Suwała, 4 Wojciech Pałasz, 1 Marta Pasierb, 1 Anna Pikiewicz-Koch, 1 Antoni Dyduch 1 Katedra i Klinika Pediatrii w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 2 Katedra i Zakład Biochemii w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 3 Ipsen Poland Warszawa 4 Praktyka Lekarza Rodzinnego Mediana w Rudzie Śląskiej Adres do korespondencji: dr hab. n. med. Katarzyna Ziora, SP Szpital Kliniczny Nr 1, ul. 3 Maja 13/ Zabrze, tel.: (0-32) , Słowa kluczowe: adiponektyna, anorexia nervosa, otyłość Key words: adiponectin, anorexia nervosa, obesity STRESZCZENIE/ABSTRACT Wstęp. Stężenie Adipo we krwi negatywnie koreluje z BMI i jest obniżone u otyłych. U chorych z anorexia nervosa (AN) obserwacje są rozbieżne. Jedni autorzy notowali podwyższone stężenia Adipo w surowicy krwi w porównaniu ze zdrowymi, inni z kolei niższe lub takie same. Tylko pojedyncze obserwacje dotyczą młodych dziewcząt z AN, w których wykazano porównywalne stężenia Adipo we krwi do obserwowanych u zdrowych. Cel pracy. 1.) Ocena stężeń adiponektyny w surowicy krwi u dziewcząt z AN. 2.) Próba znalezienia wartości progowej stężenia Adipo we krwi, różnicującej grupę AN z grupą zdrowych. 3.) Ocena zależności pomiędzy stężeniami Adipo w surowicy krwi a BMI u dziewcząt z AN, u otyłych i u wszystkich badanych łącznie. Materiał i metody. Badania przeprowadzono u 87 dziewcząt z postacią restrykcyjną AN (śr. wiek 15,2 lat, śr. BMI 14,7 kg/m 2 ) i w grupach kontrolnych: 17 dziewcząt z,,niespecyficznymi zaburzeniami odżywiania, NZO (śr. wiek 16,4 lat, śr. BMI 17,9 kg/m 2 ), 30 dziewcząt z otyłością prostą, OT (śr. wiek 14,6 lat, śr. BMI 31,9 kg/m 2 ) i 61 dziewcząt zdrowych, ZD (śr. wiek 15,7 lat, śr. BMI 19,6 kg/m 2 ). U wszystkich badanych oznaczono w surowicy krwi stężenie Adipo metodą ELISA. Wyniki. Średnie stężenie Adipo w surowicy krwi u dziewcząt z anorexia nervosa (43,4 ± 5,5 μg/ml) i NZO (46,7 ± 6,6 μg/ml) było istotnie wyższe (p< 0,0001) w porównaniu ze średnimi uzyskanymi u OT (19,6 ± 1,6 μg/ml) i ZD (24,2 ± 2,4 μg/ml). Po przeliczeniu na BMI średnie stężenie Adipo we krwi było także istotnie statystycznie wyższe (p < 0,0001) w grupie AN w porównaniu z grupą OT i ZD. Wartość stężenia Adipo we krwi różnicująca grupę AN od ZD wynosiła 30,38 μg/ ml. U wszystkich badanych stwierdzono istotną statystycznie ujemną korelację pomiędzy BMI a stężeniem Adipo we krwi (r = - 0,72; p < 0,0001) i brak korelacji w grupie AN. Wnioski. 1.) Stężenie Adipo we krwi u dziewcząt 31

2 Praca oryginalna Endokrynol. Ped., 9/2010;1(30):31-42 z anorexia nervosa jest istotnie wyższe w porównaniu ze zdrowymi i otyłymi. 2.) Grupę dziewcząt z AN wyróżnia istotnie od zdrowych podwyższone stężenie Adipo we krwi > 30,38 µg/ml. 3.) Nie obserwuje się istotnych zależności pomiędzy BMI a zawartością we krwi Adipo u dziewcząt z AN. Natomiast u wszystkich dziewcząt rozpatrywanych łącznie (AN, NZO, ZD i OT) stężenie Adipo we krwi koreluje ujemnie z BMI. Endokrynol. Ped. 9/2010;1(30): Introduction. There are many publications about the relationship between leptin (LEP) concentration and body mass or BMI in obese subjects as well as in adult women with anorexia nervosa (AN). LEP serum concentration in young girls with AN were evaluated only in a few studies. There is no available data on serum leptin threshold concentrations levels differentiate anorectic patients from healthy subjects. Objective. 1.) Assessment of serum LEP concentrations in girls with AN 2.) Evaluation of serum LEP threshold concentrations levels differentiate anorectic patients from healthy subjects. 3.) Assessment of relationship between serum LEP concentrations and BMI in anorectic and obese girls as well as in total group of all examined subjects. Subjects and methods. The study was performed on 87 girls with restrictive AN (average age 15.2 yr, average BMI 14.7 kg/m 2 ) and three control groups: 17 girls with non-specific eating disorders, NZO (average age 16.4 yr, average BMI 17.9 kg/m 2 ), 30 girls with simple obesity, OT (average age 14.6 yr, average BMI 31.9 kg/m 2 ) and 61 healthy girls, ZD (average age 15.7 yr, average BMI 19.6 kg/m 2 ). LEP serum concentrations of all examined subjects were assayed with ELISA method. Results. The lowest serum LEP concentrations were observed in the AN group (4.6 ± 1.0 ng/ml), and the highest in the OT group (18.0 ± 1.7 ng/ml). Mean LEP serum concentrations in AN and NZO groups were significantly lower than in OT and ZD groups. Mean serum LEP concentrations adjusted for BMI were significantly lower (p < ) in AN group vs OT and ZD but significantly lower in OT vs ZD. Serum LEP concentration cut-off point differentiating AN group from ZD group was ng/ml. Conclusions. 1.) Serum LEP concentration in girls with AN are significantly lower than in healthy and obese subjects. 2.) Anorectic patients are significantly differentiated from healthy ones by the threshold value of serum LEP concentration < ng/ml. 3.) There was no relationship between BMI and LEP serum concentration in AN girls. However, serum LEP concentrations correlate positively with BMI in all examined girls analyzed together (AN, NZO, OT, ZD). Pediatr. Endocrinol. 9/2010;1(30): Wstęp Tkanka tłuszczowa (AT) bierze czynny udział w mechanizmach regulacji wielu ważnych procesów życiowych ustroju takich, jak: regulacja łaknienia, utrzymywanie homeostazy metabolicznej [1]. AT jest miejscem ekspresji i sekrecji licznych bioaktywnych peptydów adipocytokin, które wykazują działanie lokalne (autokrynne/parakrynne) i systemowe (endokrynne) [2 5]. Znaczenie fizjologiczne adipocytokin u zdrowych ludzi z prawidłową masą ciała, jak też ich patofizjologiczna rola u chorych z nadmiarem lub niedoborem masy ciała są dotychczas słabo poznane. Adiponektyna (Adipo) to polipeptyd o działaniu przeciwcukrzycowym, przeciwzapalnym i przeciwmiażdżycowym [6, 7]. Chociaż jest produkowana w tkance tłuszczowej, to jednak stężenie tego hormonu w surowicy krwi negatywnie koreluje z BMI i masą tkanki tłuszczowej [8] i jest obniżone u otyłych, zwiększa się natomiast wraz z redukcją masy ciała [9, 10]. U chorych z jadłowstrętem psychicznym obserwacje są zdecydowanie rozbieżne. Niektórzy autorzy notowali podwyższone stężenia Adipo w surowicy krwi w porównaniu ze zdrowymi [11 17], natomiast inni autorzy u dorosłych kobiet z AN obserwowali niższe [18] lub takie same jak u zdrowych [19] stężenia tego białka we krwi. Tylko pojedyncze obserwacje dotyczą młodych dziewcząt z AN, u których wykazano porównywalne stężenia adiponektyny we krwi do obserwowanych u zdrowych [20]. Cel pracy 1.) Ocena stężeń adiponektyny w surowicy krwi u dziewcząt z jadłowstrętem psychicznym (AN). 2.) Próba znalezienia wartości progowej stężenia adiponektyny we krwi, różnicującej grupę AN z grupą zdrowych. 3.) Ocena zależności pomiędzy stężeniami adiponektyny w surowicy krwi a BMI u dziewcząt z jadłowstrętem psychicznym, u dziewcząt otyłych i u wszystkich badanych łącznie. Materiał i metody Badania przeprowadzono łącznie u 195 dziewcząt w wieku od 11 do 19 lat. Wśród badanych wyróżniono następujące grupy: grupę dziewcząt z jadłowstrętem psychicznym (AN) oraz trzy grupy kontrolne: grupę z,,niespecyficznymi zaburzeniami odżywiania (NZO), grupę dziewcząt z otyłością prostą (OT) i grupę dziewcząt zdrowych (ZD). 32

3 Ziora K. i inni: Ocena stężeń adiponektyny hormonu tkanki tłuszczowej w surowicy krwi u dziewcząt z jadłowstrętem psychicznym Charakterystykę badanych grup dziewcząt zamieszczono w tabeli I. Do badań rekrutowano chore z AN i NZO, hospitalizowane w Oddziale Endokrynologii Dziecięcej Katedry i Kliniki Pediatrii w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w latach Grupę z anorexia nervosa stanowiło 87 dziewcząt (śr. wiek: 15,2 ± 0,3 lat) z postacią restrykcyjną AN, u których rozpoznanie postawiono na podstawie kryteriów diagnostycznych ICD-10 [21] oraz klasyfikacji Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego: DSM-IV [22]. Masa ciała chorych w grupie AN wahała się od 26,7 do 51,6 kg (śr.: 38,5 kg) (tab. I). U każdej chorej wyliczono wskaźnik masy ciała Queteleta Body Mass Index: BMI = [m. ciała (kg)]/wzrost (m) 2 [23] oraz odchylenie standardowe dla BMI: BMI-SDS (standard deviation score, tj. wielkość odchylenia standardowego BMI pacjentki od średniego BMI dla wieku i płci) wg wzoru: BMI-SDS = bieżące BMI chorej [kg/m 2 ] BMI równe 50 centylowi [kg/m 2 ]: x BMI równe 50 centylowi [kg/m 2 ] BMI równe 3 centylowi [kg/ m 2 ]. Do oceny BMI-SDS posłużono się siatkami centylowymi BMI, opracowanymi przez Palczewską i wsp. [24] dla płci i wieku, obowiązującymi w populacji polskiej. Średni wskaźnik masy ciała (BMI) wynosił w tej grupie 14,7 kg/m 2 (od 10,9 do 17,9 kg/m 2 ), a średnie BMI-SDS u chorych z AN wynosiło -2,7 (od -5,2 do -1,0) (tab. I). Do grupy NZO włączono 17 dziewcząt (śr. wiek: 16,4 ± 0,9 lat), które nie spełniały wszystkich kryteriów rozpoznania anorexia nervosa, a wywiad dotyczący nieprawidłowych zachowań żywieniowych, sposobów odchudzania i niewłaściwych zachowań kompensacyjnych pozwoliły na postawienie rozpoznania niespecyficznych zaburzeń odżywiania, tj. zaburzeń odżywiania się nieokreślonych, zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób i Zaburzeń Psychicznych: ICD-10 [21]. Masa ciała w grupie NZO wahała się od 39,2 do 60,7 kg, śr. masa ciała: 47,5 kg (tab. I), średni wskaźnik masy ciała (BMI) wynosił 17,9 kg/m 2 (od 14,3 do 21,9 kg/m 2 ), a BMI-SDS mieściło się w granicach od -3,2 do 1,4, śr. BMI-SDS: 1,4 (tab. I). Do grupy OT zakwalifikowano 30 dziewcząt z otyłością prostą (śr. wiek: 14,6 ± 0,8 lat; BMI > 97 centyla na podstawie siatek centylowych [24]; BMI-SDS > 2 odchyleń standardowych), pozostających pod obserwacją Przyklinicznej Poradni Endokrynologicznej w Zabrzu. U żadnej z badanych z OT nie było zaburzeń odżywiania i prowokowanych wymiotów (binge eating disorders). Średnia masa ciała w tej grupie wynosiła 85,9 kg (od 57,7 do 134 kg) (tab. I), średni wskaźnik masy ciała (BMI) 31,9 kg/m 2 (od 25,5 do 52 kg/m 2 ), Tabela I. Charakterystyka badanych grup dziewcząt Table I. Characteristics of examined groups of girls Wiek (lata) Masa ciała (kg) Wzrost (cm) BMI (kg/m 2 ) BMI-SDS AN (n = 87) NZO (n = 17) OT (n = 30) ZD (n = 61) średnia ± 1,96 SE (zakres) 15,18 ± 0,32 (11,3 18,5) 38,46 ± 1,2 (26,7 51,6) 162,0 ± 1,49 (143,5 175,0) 14,67 ± 0,33 (10,85 17,85) -2,65 ± 0,2 (-5,21-1,08) średnia ± 1,96 SE (zakres) 16,35 * ± 0,85 (11,9 18,9) 47,5 ** ± 2,9 (39,2 60,7) 163,4 ± 4,5 (146,5 178,0) 17,86 ** ± 1,04 (14,34 21,85 ) -1,42 * ± 0,68 (-3,23 1,41) średnia ± 1,96 SE (zakres) 14,62 * ± 0,84 (11 18,3) 85,87 *** ± 7,58 (57,7 134) 163,57 ± 3,51 ( ,5) 31,86 *** ± 2,19 (25,5 52) 6,91 *** ± 1,23 (3,23 17,83) średnia ± 1,96 SE (zakres) 15,36 ± 0,8 (11,7 17,9) 52,26 *** ± 3,66 (31,5 71,7) 162,6 ± 3,49 ( ,0) 19,75 *** ± 1,12 (15,29 23,93) -0,18 *** ± 0,54 (-2,11 1,89) AN grupa z anorexia nervosa, NZO grupa z niespecyficznymi zaburzeniami odżywiania, OT grupa z otyłością prostą, ZD grupa zdrowych SE błąd standardowy BMI-SDS: wielkość odchylenia standardowego BMI badanej od średniego BMI dla wieku i płci * p < 0,05 NZO vs OT ** p < 0,05 NZO vs AN *** p = 0, OT i ZD vs AN 33

4 Praca oryginalna Endokrynol. Ped., 9/2010;1(30):31-42 a BMI-SDS kształtowało się w granicach od 3,2 do 17,8, śr. BMI-SDS: 6,9 (tab. I). Grupę ZD stanowiło 61 ochotniczek (śr. wiek: 15,4 ± 0,8 lat), uczennic Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Gliwicach. Żadna z nich nie stosowała diet odchudzających ani innych metod odchudzania w ciągu ostatnich trzech miesięcy poprzedzających badanie. Masa ciała zdrowych dziewcząt wynosiła średnio 52,3 kg (od 31,5 do 71,7 kg) (tab. I), średni wskaźnik masy ciała (BMI) 19,8 kg/m 2 (od 15,3 do 23,9 kg/m 2 ), a BMI-SDS wynosiło od -2,11 do 1,89, średnie BMI-SDS: -0,18 (tab. I). Na przeprowadzenie badań uzyskano zgodę Komisji Bioetycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (nr L.dz.KNW / 08). Wszystkie badane oraz ich rodzice lub opiekunowie prawni wyrazili świadomą zgodę na udział w badaniu. Do badań pobierano krew z żył zagięcia łokciowego w godzinach rannych ( ) na czczo. Po odwirowaniu krwi w warunkach 1000 x g, przez 15 min. w temp C, uzyskane osocze i surowicę rozdzielono do probówek typu eppendorf i zamrażano w temp C do czasu wykonania oznaczeń. U wszystkich badanych oznaczono stężenia w surowicy krwi adiponektyny metodą ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) z użyciem komercyjnych zestawów do oznaczeń firmy Bio- Vendor, LLC (USA). Procedurę przeprowadzono zgodnie z zaleceniami producenta, dokonując odczytu uzyskanych ekstynkcji w czytniku firmy BIOTEK (USA) i sporządzając krzywe wzorcowe dla każdej serii oznaczeń. Czułość dla oznaczeń adiponektyny wynosiła 0,7 ng/ml, błąd wewnątrzseryjny i zewnątrzseryjny odpowiednio 7,0% oraz 8,2% [25, 26]. Wyniki opracowano posługując się licencjonowaną wersją programu Statistica ver. 3.0 (wersja angielska). W analizie statystycznej sprawdzono zgodność rozkładu wyników z rozkładem normalnym, posługując się testem Shapiro-Wilka. Istotność różnic wartości średnich sprawdzono przeprowadzając analizę wariancji ANOVA oraz zbadano jednorodność wariancji testem Levena. Ponieważ test Shapiro-Wilka wykazał, że rozkłady badanych zmiennych różnią się istotnie od rozkładu normalnego, a test Levena wykazał brak homogenności wariancji, w ostatecznej ocenie posłużono się testem nieparametrycznym Kruskala-Wallisa i testem mediany. Do zweryfikowania różnic pomiędzy wartościami średnimi zastosowano test dla porównań wielokrotnych RIR Tukeya dla różnych liczebności. Oceny dokładności oszacowania testów diagnostycznych pomiarów stężeń hormonów dokonano, stosując analizę krzywych ROC. Obliczono wartość graniczną stężenia adiponektyny odpowiadającą maksymalnej efektywności testu dla punktów, w którym czułość i specyficzność są sobie równe. Korelację badano przy zastosowaniu testu Spearmana. Wyniki Średni wiek dziewcząt w grupie anorexia nervosa był podobny do średniego wieku dziewcząt z NZO, OT i ZD (tab. I). Stwierdzono jedynie istotnie statystycznie (p < 0,05) wyższy średni wiek dziewcząt pomiędzy grupą NZO a grupą OT (tab. I). W grupie AN średnia masa ciała była znamiennie statystycznie niższa niż w grupie NZO (p < 0,05) i w grupach OT i ZD (p < 0,00001) (tab. I). Podobnie stwierdzono także istotnie niższy wskaźnik masy ciała (BMI) u chorych z anorexia nervosa w porównaniu z dziewczętami z NZO (p < 0,05) oraz otyłymi i zdrowymi (p < 0,00001) (tab. I). Natomiast BMI-SDS u dziewcząt z AN było znamiennie niższe tylko od BMI-SDS w grupie otyłych i zdrowych (p < 0,00001). BMI-SDS chorych z NZO był istotnie niższy (p < 0,05) od tego wskaźnika u otyłych (tab. I). Średnie stężenie adiponektyny w surowicy krwi u dziewcząt z anorexia nervosa (43,4 ± 5,5 μg/ml) było zbliżone do uzyskanych średnich stężeń adiponektyny w grupie NZO (46,7 ± 6,6 μg/ml). Obserwowane wartości stężeń adiponektyny w grupie AN i NZO były istotnie wyższe (p < 0,0001) w porównaniu ze średnimi uzyskanymi u otyłych (19,6 ± 1,6 μg/ml) i u zdrowych (24,2 ± 2,4 μg/ml) (tab. II i ryc.1). Średnie stężenie adiponektyny w przeliczeniu na BMI, tak jak średnie bezwzględne stężenie tego hormonu, było istotnie statystycznie wyższe (p < 0,0001) w grupie AN w porównaniu z grupą OT i ZD (tab. II, ryc. 2). Porównanie stężeń adiponektyny w grupie anorexia nervosa z grupą zdrowych oraz skonstruowanie krzywych ROC umożliwiło znalezienie,,punktu odcięcia (cut off point), czyli wartości stężenia hormonu, różnicującej grupę AN z grupą zdrowych. Wartość stężenia Adipo w surowicy krwi różnicująca grupę AN od ZD wynosiła 30,38 μg/ml przy 98% czułości i 99% swoistości (ryc. 3), co oznacza, że stężenia adiponektyny w surowicy krwi powyżej 30,38 μg/ml są charakterystyczne dla 34

5 Ziora K. i inni: Ocena stężeń adiponektyny hormonu tkanki tłuszczowej w surowicy krwi u dziewcząt z jadłowstrętem psychicznym Tabela II. Średnie stężenia adiponektyny w surowicy krwi u badanych dziewcząt: wartości bezwzględne (µg/ml) i w przeliczeniu na BMI (µg/ml/kg/m 2 ) Table II. Mean adiponectin serum concentrations (µg/ml) and serum adiponectin concentration adjusted per BMI (µg/ml/kg/m 2 ) in examined girls Grupy badanych Średnie stężenie adiponektyny w surowicy krwi (µg/ml) wartości bezwzględne Średnie stężenie adiponektyny w surowicy krwi (µg/ml/kg/m 2 ) w przeliczeniu na BMI AN 43,40 ± 5,482 3,005 ± 0,524 NZO 46,71 ± 6,579 2,637 ± 0,414 OT 19,65 ± 1,633 0,632 ± 0,098 ZD 24,16 ± 2,405 1,241 ± 0,210 AN grupa z anorexia nervosa, NZO grupa z niespecyficznymi zaburzeniami odżywiania, OT grupa z otyłością prostą, ZD grupa zdrowych AN vs NZO p = 0,12 (ns) AN vs OT p = 0, AN vs ZD p = 0, OT vs NZO p = 0, OT vs ZD p = 0, NZO vs ZD p = 0, Ryc. 1. Średnie stężenie adiponektyny (ADIPONEK) w surowicy krwi (µg/ml) w badanych grupach Fig. 1. Mean serum adiponectin concentrations (ADIPONEK) (µg/ml) in examined groups jadłowstrętu psychicznego, a wartości niższe występują u zdrowych. U wszystkich badanych rozpatrywanych łącznie (AN, NZO, OT i ZD) stwierdzono istotną statystycznie ujemną korelację pomiędzy BMI a stężeniem adiponektyny we krwi (r = 0,72; p < 0,0001) (ryc. 4). Analiza zależności pomiędzy BMI a stężeniem Adipo w grupie anorexia nervosa nie wykazała istotnych korelacji. Jedynie w grupie otyłych BMI korelowało istotnie statystycznie dodatnio ze stężeniem adiponektyny (r = 0,40; p = 0,03). 35

6 AN vs NZO p = 0,028 (ns) AN vs OT p = 0, AN vs ZD p = 0, OT vs NZO i ZD p = 0, NZO vs ZD p = 0, Ryc. 2. Średnie stężenie adiponektyny (ADI/BMI) w surowicy krwi w przeliczeniu na BMI (µg/kg/m 2 ) w badanych grupach Fig. 2. Mean serum adiponectin concentrations (ADI/BMI) adjusted per BMI (µg/ml/kg/m 2 ) in examined groups Dyskusja Średnie stężenie adiponektyny we krwi zarówno jako wartość bezwzględna, jak i w przeliczeniu na BMI u badanych przez nas dziewcząt z anorexia nervosa było wyraźnie wyższe w porównaniu ze zdrowymi i otyłymi. Wykazaliśmy także, że stężenie adiponektyny u wszystkich badanych dziewcząt wyraźnie negatywnie korelowało z BMI. Dotychczasowe obserwacje dotyczące zawartości adiponektyny we krwi u chorych z przewlekłym niedożywieniem spowodowanym jadłowstrętem psychicznym są rozbieżne. Większość autorów [11 14, 16] notowała podwyższone stężenia Adipo we krwi u dorosłych kobiet z AN. Inni badacze wykazali obniżone [18] stężenia tego hormonu lub podobne [19] jak u zdrowych. Natomiast Misra i wsp. [20], badając młode dziewczęta z anorexia nervosa wykazali podobne stężenia adiponektyny we krwi jak u zdrowych. Dopiero przeliczenie przez Misra i wsp. wartości stężeń Adipo na BMI i ilość masy tłuszczowej ciała wskazało na istotnie wyższe stężenia tego hormonu we krwi u chorych z AN w porównaniu ze zdrowymi, podobnie jak w naszym opracowaniu. Podobne do naszych wyników uzyskała Dostalová i wsp. [27], badając jednak zaledwie 10 kobiet z restrykcyjną postacią AN. Stężenie adiponektyny we krwi u zdrowych, jak i w AN, korelowało negatywnie z BMI oraz z odsetkiem masy tłuszczowej ciała [27]. Średnie wartości stężeń Adipo stwierdzane przez tych autorów u kobiet z AN (46,4 ± 5,0 μg/ml) i u zdrowych (28,0 ± 2,9 μg/ml) były bardzo zbliżone do uzyskanych przez nas. Podobne do naszych spostrzeżeń są wyniki Bosy-Westphal i wsp. [28], którzy u kobiet z AN i u zdrowych wykazali ujemną zależność pomiędzy stężeniem Adipo we krwi a BMI tylko w obu grupach rozpatrywanych łącznie. Tagami i wsp. [18], oceniając łącznie grupy kobiet zdrowych, otyłych i konstytucjonalnie szczupłych, zanotowali także negatywną korelację pomiędzy zawartością Adipo we krwi a BMI i masą tłuszczową ciała. Natomiast tak jak my nie stwierdzali zależności pomiędzy stężeniem Adipo a BMI w grupie kobiet z anorexia nervosa. Nasze

7 Wartość punktu odcięcia (x-value) 30,38 g/ml Skuteczność (efficiency) 0,9857 Czułość (sensitivity) 0,9836 Swoistość (specificity) 0,9878 Negatywny wskaźnik prawdopodobieństwa (neg. likelih. ratio) 60,2562 Ryc. 3. Krzywa ROC dla adiponektyny Fig. 3. ROC curves for adiponectin Ryc. 4. Korelacja pomiędzy BMI (kg/m 2 ) a stężeniem adiponektyny (Adiponek) (µg/ml) we krwi u wszystkich badanych (r = -0,72; p < 0,0001) Fig. 4. Correlations between BMI (kg/m 2 ) and serum adiponectin concentrations (Adiponek) (µg/ml) in all subjects (r = ; p < )

8 Praca oryginalna Endokrynol. Ped., 9/2010;1(30):31-42 spostrzeżenia wskazują na dwukrotnie niższe stężenia adiponektyny we krwi u dziewcząt otyłych niż u chorych z zaburzeniami odżywiania (AN i NZO), analogicznie jak w pracy Křížovej i wsp. [14]. Modan-Moses i wsp. [15] u 20 młodych dziewcząt z anorexia nervosa wykazali nie tylko hiperadiponektynemię, lecz także zwiększoną ilość krążących we krwi kompleksów adiponektyny o dużej masie molekularnej (HMW high molecular form). Przeliczenie wartości stężenia Adipo we krwi na BMI przez Modan-Moses i wsp., podobnie jak u naszych chorych z AN, potwierdziło wyraźną hiperadiponektynemię u chorych z AN w porównaniu ze zdrowymi. Interesująca była obserwacja, że w trakcie 5-miesięcznego leczenia realimentacyjnego nastąpił najpierw wzrost, a następnie obniżenie stężenia Adipo we krwi [15]. Dwufazowość zachowania się stężenia Adipo we krwi (najpierw wzrost, później spadek) w trakcie leczenia dziewcząt z AN można wyjaśnić w następujący sposób. Ekspresja genu Adipo w tkance tłuszczowej jest hamowana przez stymulację β-adrenergiczną, a w przypadku AN stwierdza się relatywnie mniejsze napięcie układu współczulnego z przewagą wpływu nerwu błędnego [11]. Być może to przyczynia się do zwiększenia stężenia Adipo we krwi w stanie niedożywienia. Udowodniono ponadto, że ekspresja genu Adipo jest większa w niedojrzałych, młodych adipocytach [29, 30] i może zależeć od rozmiarów samych komórek tłuszczowych. Niedojrzałe adipocyty białej tkanki tłuszczowej potrafią znacznie zwiększać swoją objętość zależnie od stopnia zakumulowanych zapasów lipidów [1]. Zatem przyrost masy ciała u chorych z AN na początku terapii i zwiększenie liczby niedojrzałych komórek tłuszczowych może prowadzić do wzrostu stężenia adiponektyny we krwi. Adiponektyna jest produkowana głównie w komórkach tkanki tłuszczowej trzewnej (VAT) i następnie wydzielana do krwi [6, 31]. Zatem być może zmiany w dystrybucji AT (wzrost ilości VAT) u chorych z anorexia nervosa podczas leczenia [32] powodują wzrost stężenia Adipo we krwi na początku leczenia realimentacyjnego. Większy przyrost masy ciała u chorych z AN prowadzi nie do hiperplazji, ale głównie do hipertrofii komórek tłuszczowych, tak jak to bywa u otyłych. Liczne obserwacje potwierdzają, że stężenia Adipo we krwi obserwowane u osób otyłych są niskie i ulegają podwyższeniu wraz z redukcją masy ciała [10, 33]. Jednak do tej pory nieznany jest u otyłych krytyczny próg masy AT, powyżej którego stężenie Adipo we krwi ulega zmniejszeniu. Należy podkreślić, że niektórzy autorzy wykazali podobne stężenia Adipo we krwi u chorych z AN i zdrowych [19, 20]. Iwahashi i wsp. [19] są zdania, że także w niedożywieniu istnieje być może krytyczny poziom masy tłuszczowej ciała, poniżej którego stężenie Adipo we krwi nie jest już zależne od ilości tkanki tłuszczowej i BMI. Odmienne dane od naszych wyników oraz innych autorów [11 14, 16] uzyskali Tagami i wsp. [18], którzy u 31 kobiet z jadłowstrętem psychicznym wykazali niższe niż u kobiet z prawidłową masą ciała stężenia Adipo we krwi, wyższe jednak niż u otyłych. Ta obserwowana przez nich hipoadiponektynemia w grupie z AN była odwracalna po uzyskaniu przyrostu masy ciała. U zbadanych przez nich sześciu kobiet konstytucjonalnie szczupłych stężenie Adipo we krwi było najwyższe. Stworzenie niewielkiej grupy szczupłych, zdrowych kobiet wynikało z dużej trudności doboru takiej grupy. Autorzy ci zbadali też podobnie jak my inną grupę chorych z zaburzeniami odżywiania, ale były to kobiety z bulimia nervosa, natomiast my badaliśmy dziewczęta z niespecyficznymi zaburzeniami odżywiania. W niniejszym badaniu dziewczęta z NZO, podobnie jak z AN, miały znacznie wyższe stężenia Adipo we krwi niż zdrowe, a w badaniu cytowanych autorów stężenia te zarówno w grupie AN, jak i BN były niższe niż u zdrowych. Wspomniani autorzy uważają, że to nieprawidłowe zachowania żywieniowe mogą prowadzić do down-regulation adiponektyny i zmniejszenia stężenia tego peptydu we krwi za pośrednictwem nieznanych jeszcze czynników. Natomiast wyniki Tagami i wsp. [18] u chorych z AN mogły wynikać z doboru innej, bardziej heterogennej pod względem klinicznym grupy chorych. Autorzy nie podali, czy były to chore z postacią restrykcyjną, czy bulimiczno-oczyszczającą jadłowstrętu psychicznego. Ponadto wartości stężeń adiponektyny uzyskane przez tych autorów mieściły się w szerokim zakresie: od 0,9 do 33,7 μg/ml. Bardzo niskie stężenia adiponektyny we krwi zanotowano u chorych z zanikiem tkanki tłuszczowej w przebiegu lipodystrofii wrodzonej i nabytej [34]. Postuluje się, że istnieją jeszcze inne nieznane przyczyny redukcji stężenia adiponektyny u chorych z zaburzeniami odżywiania. Podawanie adiponektyny myszom istotnie redukuje masę ciała [35] i podnosi termogenezę [36]. Według Tagami i wsp. [18] hipoadiponektynemia u chorych z anorexia nervosa, u których stwierdza się skrajny zanik tkanki tłuszczowej mogłaby być fizjologiczną odpowiedzią 38

9 Ziora K. i inni: Ocena stężeń adiponektyny hormonu tkanki tłuszczowej w surowicy krwi u dziewcząt z jadłowstrętem psychicznym na niedożywienie, podobną do supresji osi gonadalnej i tarczycowej ze zmniejszoną podstawową przemianą materii u tych chorych [37, 38]. Redukcja masy ciała powoduje wzrost stężenia adiponektyny u otyłych szczurów i ludzi [10, 39]. Nadler i wsp. [40] wykazali obniżoną ekspresję adiponektyny w trakcie rozwijania się otyłości i zasugerowali istnienie ujemnego sprzężenia zwrotnego między adiponektyną a masą tłuszczową ciała. Inni autorzy [41] także twierdzą, że wzrost ilości białej tkanki tłuszczowej u otyłych zmniejsza syntezę adiponektyny poprzez hamowanie zwrotne. Spośród wielu protein i cytokin wydzielanych przez tkankę tłuszczową, jak np. TNF-α, IL-6, leptyna czy rezystyna, których stężenia we krwi są zwiększone u otyłych proporcjonalnie do nadmiaru tkanki tłuszczowej [42], niejasne jest, dlaczego tylko adiponektyna, produkowana głównie w tkance tłuszczowej, jest obniżona w otyłości [8, 33, 43]. Nie wyjaśniono także, dlaczego chorzy z lipodystrofią i to z różnym stopniem zaniku tkanki tłuszczowej, mają obniżone stężenia tego hormonu we krwi. Obserwowane różne wyniki oznaczeń stężenia adiponektyny we krwi u chorych z zaburzeniami odżywiania (AN, BN, NZO), zarówno podwyższone, niezmienione, jak i obniżone w stosunku do uzyskanych u osób z prawidłową masą ciała [11 13, 16, 18, 19] mogą świadczyć o tym, że być może to nieprawidłowe zachowania żywieniowe, całkowicie odmienne niż u zdrowych czy otyłych, mogą prowadzić do zupełnej dysregulacji mechanizmów odpowiedzialnych za kontrolę stężenia adiponektyny zależnego od masy ciała. Dolezalova i wsp. [12] wykazali spadek ekspresji mrna Adipo (PCR) w tkance tłuszczowej z wyższymi stężeniami adiponektyny w krążeniu systemowym niż u zdrowych. Wiadomo, że adiponektyna jest produkowana nie tylko w adipocytach, lecz także w innych komórkach organizmu, np. w miocytach. Przewlekłe restrykcje kaloryczne u myszy powodują wzrost ekspresji Adipo w mięśniach [12]. Zatem według tych autorów u osób z jadłowstrętem psychicznym następuje wzrost ekspresji adiponektyny w innych tkankach albo zmniejszony klirens tego hormonu. Skonstruowane przez nas krzywe ROC wykazały przydatność oznaczania we krwi adiponektyny u chorych z anorexia nervosa. Umożliwiły bowiem znalezienie tzw. punktu odcięcia, a więc wartości stężeń hormonu różnicującej grupę anorexia nervosa z grupą zdrowych, przy bardzo dużej czułości i swoistości. Do uzyskania takich wyników przyczynił się dobór dużych liczebnie grup dziewcząt z AN i zdrowych. Do tej pory w dostępnym piśmiennictwie nie wykonywano takiej analizy. Wnioski 1.) Stężenie adiponektyny we krwi u dziewcząt z jadłowstrętem psychicznym jest istotnie wyższe w porównaniu ze zdrowymi i otyłymi. 2.) Grupę dziewcząt z anorexia nervosa wyróżnia istotnie od zdrowych podwyższone stężenie adiponektyny we krwi > 30,38 µg/ml. 3.) Nie obserwuje się istotnych zależności pomiędzy BMI a zawartością we krwi adiponektyny u dziewcząt z anorexia nervosa. Natomiast u wszystkich badanych dziewcząt rozpatrywanych łącznie (z anorexia nervosa, niespecyficznymi zaburzeniami odżywiania, zdrowych i otyłych) stężenia we krwi adiponektyny korelują ujemnie z BMI. PIŚMIENNICTWO/REFERENCES [1] Fonseca-Alaniz M.H., Takada J., Cardos Alonso-Vale M.I. et al.: Adipose tissue as an endocrine organ: from theory to practice. J. Pediatr. (Rio J), 2007:83 (Suppl 5), S [2] Dudek P.: Tkanka tłuszczowa narządem wydzielania wewnętrznego. Endokrynol. Pol., 2004:4, [3] Ginalska-Malinowska M.: Tkanka tłuszczowa jako narząd wydzielania wewnętrznego. Standardy Medyczne., 2007:4, [4] Boyar R.M., Hellman L.D., Roffwarg H. et al.: Cortisol secretion and metabolism in anorexia nervosa. N. Engl. J. Med., 1977:27, [5] Szalecki M., Pańkowska E., Książyk J.: Adipocytokiny hormony tkanki tłuszczowej ich rola w homeostazie i patofizjologii. Klin. Pediatr., 2005:13, [6] Scherer P.E., Williams S., Fogliano M. et al.: A novel serum protein similar to C1q, produced exclusively in adipocytes. J. Biol. Chem., 1995:270, [7] Zahorska-Markiewicz B.: Metabolic effects associated with adipose tissue distribution. Advances in Medical Sciences, 2006:51, [8] Reinehr T., Roth C., Menke T. et al.: Adiponectin before and after weight loss in obese children. J. Clin. Endocrinol. Metab., 2004:89,

Ocena skuteczności preparatów miejscowo znieczulających skórę w redukcji bólu w trakcie pobierania krwi u dzieci badanie z randomizacją

Ocena skuteczności preparatów miejscowo znieczulających skórę w redukcji bólu w trakcie pobierania krwi u dzieci badanie z randomizacją 234 Ocena skuteczności preparatów miejscowo znieczulających skórę w redukcji bólu w trakcie pobierania krwi u dzieci badanie z randomizacją The effectiveness of local anesthetics in the reduction of needle

Bardziej szczegółowo

lek. Magdalena Bosak-Prus Ocena profilu oreksyny A i greliny u dzieci niskorosłych.

lek. Magdalena Bosak-Prus Ocena profilu oreksyny A i greliny u dzieci niskorosłych. lek. Magdalena Bosak-Prus Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 we Wrocławiu, Katedra i Klinika Endokrynologii i Diabetologii Wieku Rozwojowego, młodszy asystent Ocena profilu oreksyny A i greliny

Bardziej szczegółowo

Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology

Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology Szewczyk Ziora L. i K. inni i inni: Aktywność Stężenie opioidowa wisfatyny u dziewcząt w surowicy z nadczynnością krwi u dziewcząt i niedoczynnością z otyłością tarczycy prostą Vol. 10/2011 Nr 2(35) Endokrynologia

Bardziej szczegółowo

Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology

Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology Ziora K. i inni Stężenie leptyny w surowicy krwi u dziewcząt... Vol. 2/2003 Nr 1(2) Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology Stężenie leptyny w surowicy krwi u dziewcząt z jadłowstrętem psychicznym

Bardziej szczegółowo

Ocena wpływu nasilenia objawów zespołu nadpobudliwości psychoruchowej na masę ciała i BMI u dzieci i młodzieży

Ocena wpływu nasilenia objawów zespołu nadpobudliwości psychoruchowej na masę ciała i BMI u dzieci i młodzieży Ewa Racicka-Pawlukiewicz Ocena wpływu nasilenia objawów zespołu nadpobudliwości psychoruchowej na masę ciała i BMI u dzieci i młodzieży Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych PROMOTOR: Dr hab. n.

Bardziej szczegółowo

ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY WYSOKOŚCIĄ I MASĄ CIAŁA RODZICÓW I DZIECI W DWÓCH RÓŻNYCH ŚRODOWISKACH

ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY WYSOKOŚCIĄ I MASĄ CIAŁA RODZICÓW I DZIECI W DWÓCH RÓŻNYCH ŚRODOWISKACH S ł u p s k i e P r a c e B i o l o g i c z n e 1 2005 Władimir Bożiłow 1, Małgorzata Roślak 2, Henryk Stolarczyk 2 1 Akademia Medyczna, Bydgoszcz 2 Uniwersytet Łódzki, Łódź ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY WYSOKOŚCIĄ

Bardziej szczegółowo

Zmodyfikowane wg Kadowaki T in.: J Clin Invest. 2006;116(7):1784-92

Zmodyfikowane wg Kadowaki T in.: J Clin Invest. 2006;116(7):1784-92 Magdalena Szopa Związek pomiędzy polimorfizmami w genie adiponektyny a wybranymi wyznacznikami zespołu metabolicznego ROZPRAWA DOKTORSKA Promotor: Prof. zw. dr hab. med. Aldona Dembińska-Kieć Kierownik

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka kliniczna chorych na raka jelita grubego

Charakterystyka kliniczna chorych na raka jelita grubego Lek. Łukasz Głogowski Charakterystyka kliniczna chorych na raka jelita grubego Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych Opiekun naukowy: Dr hab. n. med. Ewa Nowakowska-Zajdel Zakład Profilaktyki Chorób

Bardziej szczegółowo

Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology

Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology Ziora K. i inni: Stężenia IL-6, TNF-α,i INF-γ we krwi u dziewcząt z zaburzeniami odżywiania (jadłowstręt psychiczny contra otyłość) Vol. 12/2013 Nr 3(44) Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology

Bardziej szczegółowo

Mniejsze rozpowszechnienie niedoboru. Low prevalence of vitamin D insufficiency among girls with anorexia nervosa compared to healthy girls

Mniejsze rozpowszechnienie niedoboru. Low prevalence of vitamin D insufficiency among girls with anorexia nervosa compared to healthy girls Praca oryginalna Endokrynol. Ped. 2015.14.3.52.15-24. Original Paper Pediatr. Endocrinol. 2015.14.3.52.15-24. Mniejsze rozpowszechnienie niedoboru witaminy D wśród dziewcząt z jadłowstrętem psychicznym

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki włóknienia nerek

Wskaźniki włóknienia nerek Wskaźniki włóknienia nerek u dzieci z przewlekłą chorobą nerek leczonych zachowawczo Kinga Musiał, Danuta Zwolińska Katedra i Klinika Nefrologii Pediatrycznej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich

Bardziej szczegółowo

Gdański Uniwersytet Medyczny. Polimorfizm genów receptorów estrogenowych (ERα i ERβ) a rozwój zespołu metabolicznego u kobiet po menopauzie

Gdański Uniwersytet Medyczny. Polimorfizm genów receptorów estrogenowych (ERα i ERβ) a rozwój zespołu metabolicznego u kobiet po menopauzie Gdański Uniwersytet Medyczny Mgr Karolina Kuźbicka Polimorfizm genów receptorów estrogenowych (ERα i ERβ) a rozwój zespołu metabolicznego u kobiet po menopauzie Rozprawa doktorska Promotor: dr hab. n.

Bardziej szczegółowo

Lek. Ewelina Anna Dziedzic. Wpływ niedoboru witaminy D3 na stopień zaawansowania miażdżycy tętnic wieńcowych.

Lek. Ewelina Anna Dziedzic. Wpływ niedoboru witaminy D3 na stopień zaawansowania miażdżycy tętnic wieńcowych. Lek. Ewelina Anna Dziedzic Wpływ niedoboru witaminy D3 na stopień zaawansowania miażdżycy tętnic wieńcowych. Rozprawa na stopień naukowy doktora nauk medycznych Promotor: Prof. dr hab. n. med. Marek Dąbrowski

Bardziej szczegółowo

Leczenie cukrzycy typu 2- nowe możliwości

Leczenie cukrzycy typu 2- nowe możliwości Leczenie cukrzycy typu 2- nowe możliwości Dr n. med. Iwona Jakubowska Oddział Diabetologii, Endokrynologii i Chorób Wewnętrznych SP ZOZ Woj,. Szpital Zespolony Im. J. Śniadeckiego w Białymstoku DEFINICJA

Bardziej szczegółowo

Telefon 1: Ulica: Kod pocztowy: Województwo: Miejsce: Kraj: Poland. 90,55 kg 184,0 cm 26,7 kg/m²

Telefon 1: Ulica: Kod pocztowy: Województwo: Miejsce: Kraj: Poland. 90,55 kg 184,0 cm 26,7 kg/m² Wiek: Płeć: 29 lat 8 mies. mężczyzna Telefon 1: Ulica: Kod pocztowy: Województwo: Miejsce: Kraj: Poland Dane podstawowe Data: 13.04.23 Godzina: 10:53 90,55 kg 184,0 cm 26,7 kg/m² Płyn Pomiar całkowitej

Bardziej szczegółowo

Streszczenie projektu badawczego

Streszczenie projektu badawczego Streszczenie projektu badawczego Dotyczy umowy nr 2014.030/40/BP/DWM Określenie wartości predykcyjnej całkowitej masy hemoglobiny w ocenie wydolności fizycznej zawodników dyscyplin wytrzymałościowych Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

lek. Olga Możeńska Ocena wybranych parametrów gospodarki wapniowo-fosforanowej w populacji chorych z istotną niedomykalnością zastawki mitralnej

lek. Olga Możeńska Ocena wybranych parametrów gospodarki wapniowo-fosforanowej w populacji chorych z istotną niedomykalnością zastawki mitralnej lek. Olga Możeńska Ocena wybranych parametrów gospodarki wapniowo-fosforanowej w populacji chorych z istotną niedomykalnością zastawki mitralnej Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych Promotor: dr

Bardziej szczegółowo

Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology

Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology Kulik-Rechberger B. i inni: Zależności między tkanką tłuszczową, leptyną a wybranymi wskaźnikami metabolizmu kostnego u dziewcząt Vol. 12/2013 Nr 2(43) Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology

Bardziej szczegółowo

Zaburzenie równowagi energetycznej

Zaburzenie równowagi energetycznej Otyłość dzieci i młodzieży czy można jej zapobiec? Dr n. med. Andrea Horvath Dr n. med. Piotr Dziechciarz Klinika Pediatrii WUM Zaburzenie równowagi energetycznej wyrażonej nadmiernym odkładaniem tkanki

Bardziej szczegółowo

Ocena zależności między wybranymi adipocytokinami a obecnością zaburzeń metabolicznych u otyłych nastolatków badania wstępne

Ocena zależności między wybranymi adipocytokinami a obecnością zaburzeń metabolicznych u otyłych nastolatków badania wstępne Joanna Chrzanowska, Agnieszka Zubkiewicz-Kucharska, Anna Noczyńska PRACA ORYGINALNA Katedra i Klinika Endokrynologii i Diabetologii Wieku Rozwojowego Akademii Medycznej we Wrocławiu Ocena zależności między

Bardziej szczegółowo

OCENA SPOSOBU ŻYWIENIA KOBIET O ZRÓŻNICOWANYM STOPNIU ODŻYWIENIA

OCENA SPOSOBU ŻYWIENIA KOBIET O ZRÓŻNICOWANYM STOPNIU ODŻYWIENIA BROMAT. CHEM. TOKSYKOL. XLII, 2009, 3, str. 718 722 Ewa Stefańska, Lucyna Ostrowska, Danuta Czapska, Jan Karczewski OCENA SPOSOBU ŻYWIENIA KOBIET O ZRÓŻNICOWANYM STOPNIU ODŻYWIENIA Zakład Higieny i Epidemiologii

Bardziej szczegółowo

Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology

Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology Vol. 10/2011 Nr 4(37) Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology Ocena korelacji pomiędzy stężeniami adipocytokin a wykładnikami insulinooporności i aterogenności u dzieci i młodzieży z otyłością

Bardziej szczegółowo

Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology

Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology Vol. 7/2008 Nr 2(23) Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology Adipocytokiny i markery zapalenia w zespole metabolicznym u młodzieży Adipocytokines and Markers of Inflammation in Adolescents

Bardziej szczegółowo

Piotr Dudek Promotor: prof. dr hab. med. Wojciech Zgliczyński Klinika Endokrynologii, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego

Piotr Dudek Promotor: prof. dr hab. med. Wojciech Zgliczyński Klinika Endokrynologii, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego STRESZCZENIE Praca na stopień doktora nauk medycznych Wpływ wyrównywania niedoboru testosteronu na jakość życia, skład ciała, gęstość mineralną kości, stężenie leptyny i białka C-reaktywnego u starszych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie nr 7. Temat: Wpływ treningu na skład ciała i układ ruchu. Wydolność beztlenowa. I Wprowadzenie Wyjaśnij pojęcia: termogeneza

Sprawozdanie nr 7. Temat: Wpływ treningu na skład ciała i układ ruchu. Wydolność beztlenowa. I Wprowadzenie Wyjaśnij pojęcia: termogeneza Imię i nazwisko. Data:.. Sprawozdanie nr 7 Temat: Wpływ treningu na skład ciała i układ ruchu. Wydolność beztlenowa I Wprowadzenie Wyjaśnij pojęcia: termogeneza szczupła masa ciała (LBM) I-1 Cel: Analiza

Bardziej szczegółowo

Skale i wskaźniki jakości leczenia w OIT

Skale i wskaźniki jakości leczenia w OIT Skale i wskaźniki jakości leczenia w OIT Katarzyna Rutkowska Szpital Kliniczny Nr 1 w Zabrzu Wyniki leczenia (clinical outcome) śmiertelność (survival) sprawność funkcjonowania (functional outcome) jakość

Bardziej szczegółowo

Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology

Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology Ziora K. i inni: Ocena surowicznych stężeń wybranych Szewczyk cytokin (IL-1α, L. i inni IL-1β, Aktywność IL-2) u opioidowa dziewcząt u dziewcząt z jadłowstrętem z nadczynnością psychicznym i niedoczynnością

Bardziej szczegółowo

Przydatność oznaczania NGAL w surowicy i w moczu u niemowląt we wczesnym rozpoznawaniu zakażenia układu moczowego

Przydatność oznaczania NGAL w surowicy i w moczu u niemowląt we wczesnym rozpoznawaniu zakażenia układu moczowego Przydatność oznaczania NGAL w surowicy i w moczu u niemowląt we wczesnym rozpoznawaniu zakażenia układu moczowego Grażyna Krzemień, Agnieszka Szmigielska, Małgorzata Pańczyk-Tomaszewska, Dominika Adamczuk

Bardziej szczegółowo

Kwasy tłuszczowe EPA i DHA omega-3 są niezbędne dla zdrowia serca i układu krążenia.

Kwasy tłuszczowe EPA i DHA omega-3 są niezbędne dla zdrowia serca i układu krążenia. Kwasy tłuszczowe EPA i DHA omega-3 są niezbędne dla zdrowia serca i układu krążenia. Kwasy tłuszczowe omega-3 jak pokazują wyniki wielu światowych badań klinicznych i epidemiologicznych na ludziach, są

Bardziej szczegółowo

Anna Majcher, Ewelina Witkowska-Sędek, Joanna Bielecka-Jasiocha, Beata Pyrżak

Anna Majcher, Ewelina Witkowska-Sędek, Joanna Bielecka-Jasiocha, Beata Pyrżak IMiD, Wydawnictwo Aluna Medycyna Wieku Rozwojowego, 2012, XVI, 2 Anna Majcher, Ewelina Witkowska-Sędek, Joanna Bielecka-Jasiocha, Beata Pyrżak Klinika Pediatrii i Endokrynologii, Warszawski Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa PTMEIAA. Dr n. ekon. lek. med. Dorota Wydro

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa PTMEIAA. Dr n. ekon. lek. med. Dorota Wydro Konferencja Naukowo-Szkoleniowa PTMEIAA Dr n. ekon. lek. med. Dorota Wydro Warszawa 06-2014 GRELINA TKANKA TŁUSZCZOWA LEPTYNA CRP CHOLECYSTOKININA IRYZYNA INSULINA ADIPONEKTYNA 1.Asakawa A, et al. Gut.

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości życia oraz występowania objawów lękowych i depresyjnych u pacjentek z zespołem policystycznych jajników STRESZCZENIE

Ocena jakości życia oraz występowania objawów lękowych i depresyjnych u pacjentek z zespołem policystycznych jajników STRESZCZENIE Ocena jakości życia oraz występowania objawów lękowych i depresyjnych u pacjentek z zespołem policystycznych jajników STRESZCZENIE Zespół policystycznych jajników występuje u 5-10% kobiet w wieku rozrodczym.

Bardziej szczegółowo

Tab. 2. Charakterystyka zbadanej populacji w latach 1998-1999 w grupach płci i wieku. Grupy wiekowe. 18-28 29-39 40-49 50-59 >60 r.

Tab. 2. Charakterystyka zbadanej populacji w latach 1998-1999 w grupach płci i wieku. Grupy wiekowe. 18-28 29-39 40-49 50-59 >60 r. . WYIKI Analizie poddano wyniki badań 89 osób, 7 kobiet i mężczyzn w wieku 8-78 lat. Średnia wieku kobiet wynosiła,8 ±,6 lat, średnia wieku mężczyzn wynosiła,89 ± 7, lat. Średnia wieku dla obu płci wynosiła,6

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA SCHORZEŃ TARCZYCY NA PODSTAWIE STĘŻENIA SELENU W SUROWICY KRWI.

KLASYFIKACJA SCHORZEŃ TARCZYCY NA PODSTAWIE STĘŻENIA SELENU W SUROWICY KRWI. ROCZN. PZH 2007, 58, NR 3, 563-567 WOJCIECH DEJNEKA, KRZYSZTOF SWORCZAK 1, ŁUKASZ OBOŁOŃCZAK 1, JERZY ŁUKASIAK KLASYFIKACJA SCHORZEŃ TARCZYCY NA PODSTAWIE STĘŻENIA SELENU W SUROWICY KRWI. CLASSIFICATION

Bardziej szczegółowo

Karolina Hoffmann, Wiesław Bryl, Agata Strażyńska, Anna Miczke, Maciej Cymerys, Lucyna Kramer, Danuta Pupek-Musialik

Karolina Hoffmann, Wiesław Bryl, Agata Strażyńska, Anna Miczke, Maciej Cymerys, Lucyna Kramer, Danuta Pupek-Musialik Karolina Hoffmann, Wiesław Bryl, Agata Strażyńska, Anna Miczke, Maciej Cymerys, Lucyna Kramer, Danuta Pupek-Musialik PRACA ORYGINALNA Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Zaburzeń Metabolicznych i Nadciśnienia

Bardziej szczegółowo

Cukrzyca a kamica żółciowa

Cukrzyca a kamica żółciowa PRACA ORYGINALNA ISSN 1640 8497 Paweł Kotarski, Agnieszka B. Niebisz, Janusz Krzymień Katedra i Klinika Gastroenterologii i Chorób Przemiany Materii Uniwersytetu Medycznego w Warszawie Cukrzyca a kamica

Bardziej szczegółowo

Czy mamy dowody na pozalipidoweefekty stosowania statyn?

Czy mamy dowody na pozalipidoweefekty stosowania statyn? Czy mamy dowody na pozalipidoweefekty stosowania statyn? Zbigniew Gaciong Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny Definicja Plejotropia,

Bardziej szczegółowo

The effect of weight loss on serum concentration of interleukine-6 (IL-6) and insulin resistance

The effect of weight loss on serum concentration of interleukine-6 (IL-6) and insulin resistance /ORIGINAL PAPERS Endokrynologia Polska/Polish Journal of Endocrinology Tom/Volume 57; Numer/Number 2/2006 ISSN 0423 104X The effect of weight loss on serum concentration of interleukine-6 (IL-6) and insulin

Bardziej szczegółowo

Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology

Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology Vol. 1/2002 Nr 1 Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology Ocena wybranych parametrów gospodarki lipidowej u dzieci z mikrosomią Evaluation of selected lipid metabolism in children with microsomia

Bardziej szczegółowo

Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology

Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology Vol. 2/2003 Nr 3(4) Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology Ocena wybranych parametrów przemiany lipidowej u dzieci z somatotropinową niedoczynnością przysadki w trakcie leczenia hormonem wzrostu

Bardziej szczegółowo

EDYTA KATARZYNA GŁAŻEWSKA METALOPROTEINAZY ORAZ ICH TKANKOWE INHIBITORY W OSOCZU OSÓB CHORYCH NA ŁUSZCZYCĘ LECZONYCH METODĄ FOTOTERAPII UVB.

EDYTA KATARZYNA GŁAŻEWSKA METALOPROTEINAZY ORAZ ICH TKANKOWE INHIBITORY W OSOCZU OSÓB CHORYCH NA ŁUSZCZYCĘ LECZONYCH METODĄ FOTOTERAPII UVB. Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Uniwersytet Medyczny w Białymstoku EDYTA KATARZYNA GŁAŻEWSKA METALOPROTEINAZY ORAZ ICH TKANKOWE INHIBITORY W OSOCZU OSÓB CHORYCH NA ŁUSZCZYCĘ

Bardziej szczegółowo

Testy nieparametryczne

Testy nieparametryczne Testy nieparametryczne 1 Wybrane testy nieparametryczne 1. Test chi-kwadrat zgodności z rozkładem oczekiwanym 2. Test chi-kwadrat niezależności dwóch zmiennych kategoryzujących 3. Test U Manna-Whitney

Bardziej szczegółowo

Nikotynizm a ekspresja i immunoekspresja pentraksyny 3 u chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc

Nikotynizm a ekspresja i immunoekspresja pentraksyny 3 u chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc Nikotynizm a ekspresja i immunoekspresja pentraksyny 3 u chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych Lek. Michał Poznański Klinika Pulmonologii Ogólnej i

Bardziej szczegółowo

Badania przesiewowe w ocenie stanu odżywienia

Badania przesiewowe w ocenie stanu odżywienia LECZENIE ŻYWIENIOWE DLA ZESPOŁÓW ŻYWIENIOWYCH Kurs pod patronatem POLSPEN. Gdynia, dnia 8.04.2015 Badania przesiewowe w ocenie stanu odżywienia Sylwia Małgorzewicz Katedra Żywienia Klinicznego GUMed Celem

Bardziej szczegółowo

Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology

Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology Vol. 6/2007 r 4(21) Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology Częstość występowania nadwagi i otyłości u dzieci w wieku 7-9 lat województwa mazowieckiego Analysis of nutritional status 7-9 years

Bardziej szczegółowo

Weryfikacja hipotez statystycznych, parametryczne testy istotności w populacji

Weryfikacja hipotez statystycznych, parametryczne testy istotności w populacji Weryfikacja hipotez statystycznych, parametryczne testy istotności w populacji Dr Joanna Banaś Zakład Badań Systemowych Instytut Sztucznej Inteligencji i Metod Matematycznych Wydział Informatyki Politechniki

Bardziej szczegółowo

DiabControl RAPORT KOŃCOWY

DiabControl RAPORT KOŃCOWY DiabControl OCENA WSPÓŁPRACY PACJENTA CHOREGO NA CUKRZYCĘ TYPU 2 Z LEKARZEM PROWADZĄCYM W ZAKRESIE COMPLIANCE, OBSERWACJA ZJAWISKA DYSFAGII (TRUDNOŚCI W POŁYKANIU) RAPORT KOŃCOWY Październik 214 Autor

Bardziej szczegółowo

DIETA W PRZEWLEKŁEJ CHOROBIE NEREK

DIETA W PRZEWLEKŁEJ CHOROBIE NEREK KURS 15.04.2016 Szczecinek DIETA W PRZEWLEKŁEJ CHOROBIE NEREK dr hab. n. med. Sylwia Małgorzewicz, prof.nadzw. Katedra Żywienia Klinicznego Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Gdański

Bardziej szczegółowo

Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology

Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology Kulińska-Szukalska K. i inni: Hiperleptynemia u dzieci z nadmiarem masy ciala Vol. 11/2012 Nr 3(40) Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology Hiperleptynemia u dzieci z nadmiarem masy ciała Hyperleptinemia

Bardziej szczegółowo

NADCIŚNIENIE ZESPÓŁ METABOLICZNY

NADCIŚNIENIE ZESPÓŁ METABOLICZNY NADCIŚNIENIE ZESPÓŁ METABOLICZNY Poradnik dla pacjenta i jego rodziny Konsultacja: prof. dr hab. med. Zbigniew Gaciong CO TO JEST ZESPÓŁ METABOLICZNY Nadciśnienie tętnicze (inaczej podwyższone ciśnienie

Bardziej szczegółowo

WNIOSKOWANIE STATYSTYCZNE

WNIOSKOWANIE STATYSTYCZNE STATYSTYKA WNIOSKOWANIE STATYSTYCZNE ESTYMACJA oszacowanie z pewną dokładnością wartości opisującej rozkład badanej cechy statystycznej. WERYFIKACJA HIPOTEZ sprawdzanie słuszności przypuszczeń dotyczących

Bardziej szczegółowo

Odżywianie osób starszych (konspekt)

Odżywianie osób starszych (konspekt) Prof. dr hab. med. Tomasz Kostka Odżywianie osób starszych (konspekt) GŁÓWNE CZYNNIKI RYZYKA CHOROBY WIEŃCOWEJ (CHD) wg. Framingham Heart Study (Circulation, 1999, 100: 1481-1492) Palenie papierosów Nadciśnienie

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny Akademia Morska w Szczecinie Wydział Mechaniczny ROZPRAWA DOKTORSKA mgr inż. Marcin Kołodziejski Analiza metody obsługiwania zarządzanego niezawodnością pędników azymutalnych platformy pływającej Promotor:

Bardziej szczegółowo

Zależność pomiędzy wybranymi parametrami antropometrycznymi a stężeniem 25(OH)D 3 u osób po 60 roku życia.

Zależność pomiędzy wybranymi parametrami antropometrycznymi a stężeniem 25(OH)D 3 u osób po 60 roku życia. Katowice, dnia 2.12.2016 Recenzja rozprawy doktorskiej Pani mgr Justyny Nowak pt.: Zależność pomiędzy wybranymi parametrami antropometrycznymi a stężeniem 25(OH)D 3 u osób po 60 roku życia. Mgr Justyna

Bardziej szczegółowo

HemoRec in Poland. Summary of bleeding episodes of haemophilia patients with inhibitor recorded in the years 2008 and 2009 04/2010

HemoRec in Poland. Summary of bleeding episodes of haemophilia patients with inhibitor recorded in the years 2008 and 2009 04/2010 HemoRec in Poland Summary of bleeding episodes of haemophilia patients with inhibitor recorded in the years 2008 and 2009 04/2010 Institute of Biostatistics and Analyses. Masaryk University. Brno Participating

Bardziej szczegółowo

Standardy i normy do oceny rozwoju somatycznego dzieci i młodzieży Doskonałe narzędzia czy pułapki diagnostyczne?

Standardy i normy do oceny rozwoju somatycznego dzieci i młodzieży Doskonałe narzędzia czy pułapki diagnostyczne? Standardy i normy do oceny rozwoju somatycznego dzieci i młodzieży Doskonałe narzędzia czy pułapki diagnostyczne? Dr hab. n. med. Anna Oblacińska Zakład Zdrowia Dzieci i Młodzieży Instytut Matki i Dziecka

Bardziej szczegółowo

Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology

Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology Piekarski R. i inni: Katecholainy a Szewczyk wzrost sekrecji L. i inni hormonu Aktywność wzrostu opioidowa podczas u dziewcząt testów z nadczynnością stymulacyjnych i niedoczynnością u dzieci niskorosłych

Bardziej szczegółowo

DBAJMY O PRAWIDŁOWY ROZWÓJ NASZYCH DZIECI

DBAJMY O PRAWIDŁOWY ROZWÓJ NASZYCH DZIECI DBAJMY O PRAWIDŁOWY ROZWÓJ NASZYCH DZIECI Nadwaga i otyłość ukształtowana w wieku dziecięcym niesie za sobą zwiększone ryzyko utrzymania się w wieku dojrzewania i po osiągnięciu dorosłości, co za tym idzie

Bardziej szczegółowo

Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology

Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology Vol. 3/2004 Nr 1(6) Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology Otyłość, nadwaga i niedobór masy ciała u dzieci śląskich w wieku 7-9 lat Obesity, overweight and thinness in Silesian children 7-9

Bardziej szczegółowo

Polskie Forum Psychologiczne, 2013, tom 18, numer 4, s. 441-456

Polskie Forum Psychologiczne, 2013, tom 18, numer 4, s. 441-456 Polskie Forum Psychologiczne, 2013, tom 18, numer 4, s. 441-456 Anna Ratajska 1 2 1 1 Instytut Psychologii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Institute of Psychology, Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LIX, SUPPL. XIV, 58 SECTIO D 2004

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LIX, SUPPL. XIV, 58 SECTIO D 2004 ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LIX, SUPPL. XIV, 58 SECTIO D 2004 Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, Katedra Antropologii Academy of Physical Education, Krakow,

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE KATEDRA I KLINIKA REUMATOLOGII I UKŁADOWYCH CHORÓB TKANKI ŁĄCZNEJ PRACA DOKTORSKA.

UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE KATEDRA I KLINIKA REUMATOLOGII I UKŁADOWYCH CHORÓB TKANKI ŁĄCZNEJ PRACA DOKTORSKA. UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE KATEDRA I KLINIKA REUMATOLOGII I UKŁADOWYCH CHORÓB TKANKI ŁĄCZNEJ PRACA DOKTORSKA Małgorzata Biskup Czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego u chorych na reumatoidalne zapalenie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, III Kongres Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego, 12 października 2013

Warszawa, III Kongres Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego, 12 października 2013 Piotr Socha Klinika Gastroenterologii, Hepatologii i Zaburzeń Odżywiania Instytut Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka Warszawa, III Kongres Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego, 12 października 2013 Nieskuteczna

Bardziej szczegółowo

STRESZCZENIE Wprowadzenie

STRESZCZENIE Wprowadzenie STRESZCZENIE Wprowadzenie Cukrzyca to grupa chorób metabolicznych o różnorodnej etiologii, charakteryzujących się przewlekłą hiperglikemią, wynikającą z nieprawidłowego wydzielania i/lub działania insuliny.

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LIX, SUPPL. XIV, 98 SECTIO D 2004

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LIX, SUPPL. XIV, 98 SECTIO D 2004 ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LIX, SUPPL. XIV, 98 SECTIO D 2004 Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Faculty

Bardziej szczegółowo

Kwas sjalowy oraz izoformy transferyny jako wskaźniki zaburzeń glikozylacji w chorobach trzustki

Kwas sjalowy oraz izoformy transferyny jako wskaźniki zaburzeń glikozylacji w chorobach trzustki Kwas sjalowy oraz izoformy transferyny jako wskaźniki zaburzeń glikozylacji w chorobach trzustki dr hab. n. med. Bogdan Cylwik Zakład Laboratoryjnej Diagnostyki Pediatrycznej Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Jerzy Stockfisch 1, Jarosław Markowski 2, Jan Pilch 2, Brunon Zemła 3, Włodzimierz Dziubdziela 4, Wirginia Likus 5, Grzegorz Bajor 5 STRESZCZENIE

Jerzy Stockfisch 1, Jarosław Markowski 2, Jan Pilch 2, Brunon Zemła 3, Włodzimierz Dziubdziela 4, Wirginia Likus 5, Grzegorz Bajor 5 STRESZCZENIE Czynniki ryzyka związane ze stylem i jakością życia a częstość zachorowań na nowotwory złośliwe górnych dróg oddechowych w mikroregionie Mysłowice, Imielin i Chełm Śląski Jerzy Stockfisch 1, Jarosław Markowski

Bardziej szczegółowo

Analiza wariancji - ANOVA

Analiza wariancji - ANOVA Analiza wariancji - ANOVA Analiza wariancji jest metodą pozwalającą na podział zmienności zaobserwowanej wśród wyników eksperymentalnych na oddzielne części. Każdą z tych części możemy przypisać oddzielnemu

Bardziej szczegółowo

Is there a relationship between age and side dominance of tubal ectopic pregnancies? A preliminary report

Is there a relationship between age and side dominance of tubal ectopic pregnancies? A preliminary report Is there a relationship between age and side dominance of tubal ectopic pregnancies? A preliminary report Czy istnieje zależność pomiędzy wiekiem i stroną, po której umiejscawia się ciąża ektopowa jajowodowa?

Bardziej szczegółowo

Wpływ redukcji masy ciała na zmianę stężenia mleczanów indukowaną krótkotrwałym wysiłkiem

Wpływ redukcji masy ciała na zmianę stężenia mleczanów indukowaną krótkotrwałym wysiłkiem P R A C A O R Y G I N A L N A ISSN 1734 3321 Magdalena Olszanecka-Glinianowicz, Barbara Zahorska-Markiewicz, Piotr Kocełak Katedra Patofizjologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Wpływ redukcji

Bardziej szczegółowo

PROKALCYTONINA infekcje bakteryjne i sepsa. wprowadzenie

PROKALCYTONINA infekcje bakteryjne i sepsa. wprowadzenie PROKALCYTONINA infekcje bakteryjne i sepsa wprowadzenie CZĘŚĆ PIERWSZA: Czym jest prokalcytonina? PCT w diagnostyce i monitowaniu sepsy PCT w diagnostyce zapalenia dolnych dróg oddechowych Interpretacje

Bardziej szczegółowo

Statystyczna analiza danych w programie STATISTICA 7.1 PL (wykład 3) Dariusz Gozdowski

Statystyczna analiza danych w programie STATISTICA 7.1 PL (wykład 3) Dariusz Gozdowski Statystyczna analiza danych w programie STATISTICA 7.1 PL (wykład 3) Dariusz Gozdowski Katedra Doświadczalnictwa i Bioinformatyki Wydział Rolnictwa i Biologii SGGW Dwuczynnikowa analiza wariancji (2-way

Bardziej szczegółowo

Jawon Medical XC-356 interpretacja wyników. Wydruk dla osób dorosłych

Jawon Medical XC-356 interpretacja wyników. Wydruk dla osób dorosłych Jawon Medical XC-356 interpretacja wyników Wydruk dla osób dorosłych Zakładka skład ciała pozwala na odniesienie poziomu wody, protein i minerałów, z których składa się ciało pacjenta, do norm. Wiersz

Bardziej szczegółowo

W kierunku sztucznej trzustki Nowoczesne systemy kontroli glikemii i ochrony pacjenta przed hipoglikemią w cukrzycy typu 1.

W kierunku sztucznej trzustki Nowoczesne systemy kontroli glikemii i ochrony pacjenta przed hipoglikemią w cukrzycy typu 1. W kierunku sztucznej trzustki Nowoczesne systemy kontroli glikemii i ochrony pacjenta przed hipoglikemią w cukrzycy typu 1. prof. dr hab. med. Małgorzata Myśliwiec Katedra i Klinika Pediatrii, Diabetologii

Bardziej szczegółowo

Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology

Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology Vol. 10/2011 Nr 2(35) Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology Rola rezystyny w cukrzycy typu 1 u dzieci. Wpływ stosowanej metody insulinoterapii Resistin in Children with Type 1 Diabetes Mellitus.

Bardziej szczegółowo

Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology

Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology Zatorska-Karpuś M. i inni: Typ otyłości a parametry przemiany lipidowej u dzieci Vol. 8/2009 Nr 2(27) Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology Typ otyłości a parametry przemiany lipidowej u

Bardziej szczegółowo

Materiał i metody. Wyniki

Materiał i metody. Wyniki Abstract in Polish Wprowadzenie Selen jest pierwiastkiem śladowym niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Selen jest wbudowywany do białek w postaci selenocysteiny tworząc selenobiałka (selenoproteiny).

Bardziej szczegółowo

Dostępność terapii z zastosowaniem pomp insulinowych. Dr hab.n.med. Tomasz Klupa Uniwersytet Jagielloński, Katedra i Klinika Chorób Metabolicznych

Dostępność terapii z zastosowaniem pomp insulinowych. Dr hab.n.med. Tomasz Klupa Uniwersytet Jagielloński, Katedra i Klinika Chorób Metabolicznych Dostępność terapii z zastosowaniem pomp insulinowych Dr hab.n.med. Tomasz Klupa Uniwersytet Jagielloński, Katedra i Klinika Chorób Metabolicznych Konflikt interesów Wykłady i seminaria dla firmy Medtronic.w

Bardziej szczegółowo

Rola leptyny w jadłowstręcie psychicznym i innych zaburzeniach odżywiania

Rola leptyny w jadłowstręcie psychicznym i innych zaburzeniach odżywiania Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2001, 10, 59-66 Praca poglądowa Review paper Rola leptyny w jadłowstręcie psychicznym i innych zaburzeniach odżywiania The role oj leplin in anorexia nervosa and other

Bardziej szczegółowo

Zaburzenia emocjonalne, behawioralne, poznawcze oraz jakość życia u dzieci i młodzieży z wrodzonym zakażeniem HIV STRESZCZENIE

Zaburzenia emocjonalne, behawioralne, poznawcze oraz jakość życia u dzieci i młodzieży z wrodzonym zakażeniem HIV STRESZCZENIE Autor: Tytuł: Promotor: lek. Anna Zielińska Zaburzenia emocjonalne, behawioralne, poznawcze oraz jakość życia u dzieci i młodzieży z wrodzonym zakażeniem HIV dr hab. Anita Bryńska STRESZCZENIE WSTĘP: W

Bardziej szczegółowo

Osoby z cukrzycą pomagają innym prewencja cukrzycy w rodzinie

Osoby z cukrzycą pomagają innym prewencja cukrzycy w rodzinie 3 Osoby z cukrzycą pomagają innym prewencja cukrzycy w rodzinie Samokontrolne, przesiewowe rozpoznanie ryzyka stanu przedcukrzycowego lub cukrzycy utajonej mogą wykonać pacjenci w swoich rodzinach. W praktyce

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LIX, SUPPL. XIV, 96 SECTIO D 2004

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LIX, SUPPL. XIV, 96 SECTIO D 2004 ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LIX, SUPPL. XIV, 96 SECTIO D 2004 Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Faculty

Bardziej szczegółowo

Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology

Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology Vol. 5/2006 Nr 3(16) Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology Ocena częstości występowania zaburzeń hormonalnych u dziewcząt z jadłowstrętem psychicznym Frequency of hormonal disorders in anorectic

Bardziej szczegółowo

Ilość posiłków w ciągu dnia: Odstępy między posiłkami:

Ilość posiłków w ciągu dnia: Odstępy między posiłkami: Co znaczy ZDROWO SIĘ ODŻYWIAĆ? Ilość posiłków w ciągu dnia: 4-5 Odstępy między posiłkami: regularne, co 3,5-4h ŚNIADANIE : max.2h od momentu wstania KOLACJA : min.3h przed snem Co znaczy ZDROWO SIĘ ODŻYWIAĆ?

Bardziej szczegółowo

Zaburzenia odżywiania -

Zaburzenia odżywiania - Zaburzenia odżywiania - - rozpoznanie, objawy, leczenie Dorota Zatorska - Stempin 2012 1 Zaburzenia odżywiania - objawy, rozpoznanie, leczenie " Ciało ma znaczenie, ale kiedy dochodzimy do tego, co u

Bardziej szczegółowo

Profil metaboliczny róŝnych organów ciała

Profil metaboliczny róŝnych organów ciała Profil metaboliczny róŝnych organów ciała Uwaga: tkanka tłuszczowa (adipose tissue) NIE wykorzystuje glicerolu do biosyntezy triacylogliceroli Endo-, para-, i autokrynna droga przekazu informacji biologicznej.

Bardziej szczegółowo

Ocena ekspresji inwolukryny i β-defenzyny2 w skórze osób chorych na atopowe zapalenie skóry i łuszczycę zwykłą

Ocena ekspresji inwolukryny i β-defenzyny2 w skórze osób chorych na atopowe zapalenie skóry i łuszczycę zwykłą Agnieszka Terlikowska-Brzósko Ocena ekspresji inwolukryny i β-defenzyny2 w skórze osób chorych na atopowe zapalenie skóry i łuszczycę zwykłą STRESZCZENIE Wstęp Atopowe zapalenie skóry (AZS) i łuszczyca

Bardziej szczegółowo

Wpływ warunków przechowywania na wyniki oznaczeń poziomu przeciwciał w próbkach ludzkiej surowicy

Wpływ warunków przechowywania na wyniki oznaczeń poziomu przeciwciał w próbkach ludzkiej surowicy MED. DOŚW. MIKROBIOL., 2011, 63: 189-193 Wiesław Truszkiewicz Wpływ warunków przechowywania na wyniki oznaczeń poziomu przeciwciał w próbkach ludzkiej surowicy Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Bardziej szczegółowo

STRESZCZENIE Wstęp: Celem pracy Materiały i metody:

STRESZCZENIE Wstęp: Celem pracy Materiały i metody: STRESZCZENIE Wstęp: Dzięki poprawie wyników leczenia przeciwnowotworowego u dzieci i młodzieży systematycznie wzrasta liczba osób wyleczonych z choroby nowotworowej. Leczenie onkologiczne nie jest wybiórcze

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LIX, SUPPL. XIV, 60 SECTIO D 2004

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LIX, SUPPL. XIV, 60 SECTIO D 2004 ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LIX, SUPPL. XIV, 60 SECTIO D 2004 Instytut Nauk o Rodzinie KUL* Department of Family Sciences KUL Kierownik: Prof. dr hab. Mirosław Kalinowski

Bardziej szczegółowo

CYKLICZNE ZMIANY MIEJSKIEJ WYSPY CIEPŁA W WARSZAWIE I ICH PRZYCZYNY. Cyclic changes of the urban heat island in Warsaw and their causes

CYKLICZNE ZMIANY MIEJSKIEJ WYSPY CIEPŁA W WARSZAWIE I ICH PRZYCZYNY. Cyclic changes of the urban heat island in Warsaw and their causes Prace i Studia Geograficzne 2011, T. 47, ss. 409 416 Maria Stopa-Boryczka, Jerzy Boryczka, Jolanta Wawer, Katarzyna Grabowska Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Zakład Klimatologii

Bardziej szczegółowo

4.5. Joduria. Grupy wieku Płeć >60 Razem Min Max Min Max Min Max

4.5. Joduria. Grupy wieku Płeć >60 Razem Min Max Min Max Min Max 4.5. Joduria. Jodurię w porannej próbce moczu oznaczono u 489 osób (54,9%) z populacji badanej miasta Krakowa w tym u 316 kobiet (55,3%) i 173 mężczyzn (54%). Pozostała część osób nie dostarczyła próbki

Bardziej szczegółowo

Wykład 3 Hipotezy statystyczne

Wykład 3 Hipotezy statystyczne Wykład 3 Hipotezy statystyczne Hipotezą statystyczną nazywamy każde przypuszczenie dotyczące nieznanego rozkładu obserwowanej zmiennej losowej (cechy populacji generalnej) Hipoteza zerowa (H 0 ) jest hipoteza

Bardziej szczegółowo

Ocena wpływu wybranych czynników na występowanie zaburzeń lipidowych u osób otyłych

Ocena wpływu wybranych czynników na występowanie zaburzeń lipidowych u osób otyłych PRACA ORYGINALNA ISSN 1640 8497 Agata Bronisz, Katarzyna Napiórkowska, Aleksandra Srokosz, Małgorzata Sobiś-Żmudzińska, Roman Junik Katedra i Klinika Endokrynologii i Diabetologii, Uniwersytet Mikołaja

Bardziej szczegółowo

Kluczowe znaczenie ma rozumienie procesu klinicznego jako kontinuum zdarzeń

Kluczowe znaczenie ma rozumienie procesu klinicznego jako kontinuum zdarzeń Lek Anna Teresa Filipek-Gliszczyńska Ocena znaczenia biomarkerów w płynie mózgowo-rdzeniowym w prognozowaniu konwersji subiektywnych i łagodnych zaburzeń poznawczych do pełnoobjawowej choroby Alzheimera

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU SZKOLENIOWEGO DLA NAUCZYCIELI W ZAWODZIE DIETETYK

PROGRAM STAŻU SZKOLENIOWEGO DLA NAUCZYCIELI W ZAWODZIE DIETETYK PROGRAM STAŻU SZKOLENIOWEGO DLA NAUCZYCIELI W ZAWODZIE DIETETYK Symbol cyfrowy 321 [11] Spis treści Wprowadzenie I. Założenia programowo-organizacyjne stażu. 1. Charakterystyka zawodu - DIETETYK. 2. Organizacja

Bardziej szczegółowo

Masa ciała a wskaźniki wagowo-wzrostowe otyłych mężczyzn

Masa ciała a wskaźniki wagowo-wzrostowe otyłych mężczyzn PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana Długosza w C zęstochowie Kultura Fizyczna 2014, t. XIII, nr 2, s. 167 176 http://dx.doi.org/10.16926/kf.2014.13.11 Karol PILIS *, Michał ZYCH **, Krzysztof STEC **, Anna

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 2

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 2 KARTA KURSU Nazwa Podstawy zdrowego żywienia Nazwa w j. ang. Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator Mgr inż. Ewelina Trojanowska Zespół dydaktyczny Mgr inż. Ewelina Trojanowska Opis kursu (cele kształcenia)

Bardziej szczegółowo

Testowanie hipotez statystycznych. Wnioskowanie statystyczne

Testowanie hipotez statystycznych. Wnioskowanie statystyczne Testowanie hipotez statystycznych Wnioskowanie statystyczne Hipoteza statystyczna to dowolne przypuszczenie co do rozkładu populacji generalnej (jego postaci funkcyjnej lub wartości parametrów). Hipotezy

Bardziej szczegółowo

Zadania ze statystyki cz.8. Zadanie 1.

Zadania ze statystyki cz.8. Zadanie 1. Zadania ze statystyki cz.8. Zadanie 1. Wykonano pewien eksperyment skuteczności działania pewnej reklamy na zmianę postawy. Wylosowano 10 osobową próbę studentów, których poproszono o ocenę pewnego produktu,

Bardziej szczegółowo