Sprawozdanie z realizacji programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Dąbrowie Górniczej na lata za rok 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z realizacji programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Dąbrowie Górniczej na lata 2012 2016 za rok 2013"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 Sprawozdanie z realizacji programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Dąbrowie Górniczej na lata za rok 2013 PRIORYTET I. Działania w kierunku usprawniania i podwyższania jakości życia osób niepełnosprawnych Cel Nazwa zadania Ocena realizacji/charakter Podmioty realizujące Podmioty współpracujące 1. Zwiększenie dostępu do leczenia i opieki medycznej, w tym rehabilitacji 1. Wspieranie procesu leczenia i rehabilitacji szerokim poradnictwem i wsparciem specjalistów w szczególności: psychologów, pedagogów, terapeutów i pracowników socjalnych oraz samych osób niepełno-sprawnych i członków ich rodzin. 678 osób niepełnosprawnych zostało objętych pracą socjalną w formie: integracji osoby niepełnosprawnej ze środowiskiem zamieszkania, współpracy z rodziną w kierunku motywowania do sprawowania prawidłowej opieki nad niepełno-sprawnym członkiem rodziny, pomocy w uzyskaniu świadczeń pielęgnacyjnych, świadczeń ZUS, pomocy w kontaktach z lekarzami i placówkami opieki zdrowotnej oraz w prowadzeniu korespondencji z innymi instytucjami. Ponadto r. odbyło się spotkanie z lekarzem psychiatrą dotyczące problematyki funkcjonowania rodziny dla 8 uczestników projektu Centrum doskonalenia siebie, którzy posiadają orzeczoną niepełnosprawność z tytułu choroby psychicznej. - Dział Pomocy Środowiskowej Lek. med. Marek Frączek W Warsztacie Terapii Zajęciowej prowadzona była rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, zgodnie z programem prowadzonej działalności. Uczestnicy w placówce oprócz terapii, otrzymali wsparcie psychologiczne, jak również pedagogiczne, którym objęto także niektóre rodziny w zakresie opieki nad uczestnikiem WTZ. Działania prowadzone były w ramach projektów: Kompleksowe i wielospecjalistyczne oddziaływania rewalidacyjne wspierające dzieci i młodzież z terenu Dąbrowy Górniczej z zaburzeniami rozwoju, Droga do Przyszłości. Wsparcie specjalistów: terapeutów i pracowników szeroko pojętej rehabilitacji w zakresie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnych (ruchowo i umysłowo). Warsztat Terapii Zajęciowej Otwarte Serca ZSS nr 5 ZSS nr 6 1

2 Działalność Inkubatora Społecznej w Dąbrowa Górnicza świadczącego wsparcie bieżące i specjalistyczne w zakresie zakładania i funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej (w tym: działających na rzecz osób niepełnosprawnych i ich otoczenia) 1 punkt, część podmiotów korzystających z oferty zajmuje się świadczeniem procesu leczenia oraz rehabilitacji. Inkubatora Społecznej wpiera ich działania w sposób kompleksowy w zakresie przewidzianym ofertą Inkubatora. Gmina w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi prowadziła w 2013 r. niżej wymienione punkty: 1. Punkt konsultacyjno Informacyjny porady bezpłatne: prawnik, psycholog oraz specjalista psychoterapii uzależnień z porad skorzystało 226 osób (osoby niepełnosprawne prawnie i biologicznie). 2. Punkt ds. uzależnień od narkotyków konsultacje w zakresie narkomanii i innych uzależnień (specjaliści psychoterapii i uzależnień) z porad skorzystało 668 osób (osoby niepełnosprawne prawnie i biologicznie). 3. Porady prawne 2 punkty: ul. Kr. Jadwigi 8, ul. Chemiczna 2 w Dąbrowie Górniczej z porad skorzystało 500 osób (osoby niepełnosprawne prawnie i biologicznie). W 2013 r. udzielono 60 osobom niepełnosprawnym specjalistycznej pomocy, w tym: 20 osobom porad psychologicznych, 36 osobom porad prawnych, 17 osobom wsparcia socjalnego. Świadczono pracę socjalną na rzecz 70 uczestników ŚDS W 2013 roku ze wsparcia ŚDS skorzystały 74 osoby z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawne intelektualnie. Ponadto: 70 osób zostało objętych poradnictwem psychologicznym, 19 osób skorzystało ze wsparcia psychologicznego w sytuacjach kryzysowych, 13 rodzin skorzystało z poradnictwa i spotkań terapeutycznych z psychologiem, 71 osób skorzystało z rozmów wspierających Zespołu Wspierająco Aktywizującego (pedagog, terapeuci zajęciowi, pielęgniarka, asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun), 24 osoby uzyskały pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych. NGO Urząd Miejski Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej Ośrodek Interwencji Kryzysowej - Zespół ds. Osób Starszych i Niepełnosprawnych Środowiskowy Dom Samopomocy ISP Dąbrowa Górnicza Środowiskowy Dom Samopomocy 2

3 Na potrzeby klientów Dziennego Domu : powołano Zespół Interdyscyplinarny i organizowano spotkania grupy roboczej, pilotowano indywidualne sprawy zdrowotne ratujące życie i umożliwiające kontakt z lekarzami specjalistami, monitorowano sytuację bytową i materialną, ustalenie stopnia niepełnosprawności. Dzienny Dom, Policja, Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Szpital Miejski w Dąbrowie Górniczej, Pogotowie Ratunkowe, NZOZ, Szpital Górniczy S-c, pielęgniarki środowiskowe Szkoły specjalne, placówki z oddziałami integracyjnymi i Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna zatrudniają specjalistów, którzy służą szerokim poradnictwem oraz wsparciem dzieciom i uczniom niepełnosprawnym oraz ich rodzinom. 7 placówek oświatowych w tym: Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna, trzy szkoły specjalne oraz trzy placówki z oddziałami integracyjnymi 2. Poprawa psychofizycznej sprawności osób niepełnosprawnych w oparciu o pełne i adekwatne w stosunku do rodzaju i stopnia niepełnosprawności zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny oraz w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. 339 osobom niepełnosprawnym przyznano w ramach środków PFRON dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Z akcji Graj i Pomagaj i sprzedaży cegiełek za kwotę 3 510,00 zł przeprowadzonej w roku 2012, Stowarzyszenie zakupiło w roku 2013 dla ZSS nr 6 wyposażenie - przyszkolny plac zabaw. Realizowano również projekty: Kompleksowe i wielospecjalistyczne oddziaływania rewalidacyjne wspierające dzieci i młodzież z terenu Dąbrowy Górniczej z zaburzeniami rozwoju, Droga do Przyszłości. - Dział ds. Rehabilitacji Społecznej Dąbrowskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Otwarte Serca ZSS nr 6 3. Prowadzenie programów prozdrowotnych: profilaktycznych i edukacyjnych dotyczących zmniejszenia ryzyka wystąpienia chorób lub zdarzeń prowadzących do niepełnosprawności W Warsztacie Terapii Zajęciowej uczestnicy korzystali ze sprzętu rehabilitacyjnego i środków pomocniczych służących do rehabilitacji ruchowej, manualnej i innej. Zorganizowano dla 27 osób zajęcia z zakresu psychoedukacji mająca na celu podniesienie poziomu wiedzy na temat własnej choroby, leczenia, radzenia sobie w sytuacji zaostrzenia procesu chorobowego. Dla 64 osób zorganizowano zajęcia z zakresu edukacji zdrowotnej mające na celu podniesienie poziomu wiedzy i profilaktyki prozdrowotnej. Warsztat Terapii Zajęciowej Otwarte Serca Środowiskowy Dom Samopomocy Med. - Jolan S.C. NZOZ Przeprowadzono bezpłatne badania mammograficzne dla uczestniczek ŚDS i mieszkanek Dąbrowy Górniczej w mammobusie na terenie ŚDS wykonano 29 badań. 3

4 1. W roku 2013 zorganizowano 7 wykładów dla seniorów uczestników Uniwersytetu Trzeciego Wieku na temat: żywność genetycznie modyfikowana, problem palenia tytoniu, jako choroba cywilizacyjna, wpływ cywilizacji na powstanie chorób układu krążenia (zapobieganie), zagrożenia zdrowotne występujące w środowisku zamieszkania, otyłość epidemia XXI wieku, odżywianie zgodnie z grupą krwi, styl życia, a zdrowie człowieka aktywność fizyczna, higiena psychiczna, sposób odżywiania. 2. Świadczono usługi z zakresu badań profilaktycznych, prowadzonych dla mieszkańców naszego miasta podczas 2 akcji miejskich. W ramach ww. akcji realizowano usługi zdrowotne - badania BMI, poziom ciśnienia, poziom cukru we krwi, konsultacje lekarskie: internisty, psychologa, rehabilitanta. 3. Realizowano zadania w zakresie edukacji, rehabilitacji i integracji ze środowiskiem osób chorych, niepełnosprawnych poprzez zlecenie organizacjom pozarządowym realizacje programów jn.: Kompleksowa rehabilitacja dzieci niewidomych i niedowidzących w wieku do lat 7 ze sprzężoną niepełno-sprawnością z terenu Dąbrowy Górniczej, Homer na szlaku i scenie w 2013 r. (dla osób niewidomych), Reumatyku pamiętaj Ruch leczy Twoje stawy, Rehabilitacja chorych na stwardnienie rozsiane i ich rodzin alternatywą na życie, Rehabilitacja kobiet z terenu Dąbrowy Górniczej po chorobie nowotworowej piersi, Organizacja warsztatów terapeutyczno - szkoleniowych metodą Carla Simontona dla kobiet z chorobą nowotworową piersi z terenu Dąbrowy Górniczej, EEG Biofeedback i Tomatis nowoczesne treningi mózgu. Urząd Miejski Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej 4

5 Uczestnicy Dziennego Domu brali udział w programach prozdrowotnych organizowanych dla mieszkańców miasta: osteoporoza, mammografia. W DDPS prowadzono profilaktykę i edukację ogólnozdrowotną oraz w szczególności: zapobieganie chorobom układu krążenia i nadciśnieniu tętniczemu krwi regularnie dokonywano pomiarów ciśnienia krwi, zapobieganie cukrzycy - regularnie dokonywano pomiarów poziomu cukru, świadomy i aktywny udział w leczeniu - regularnie prowadzono treningi samokontroli zażywania leków, usprawnianie psychoruchowe, aktywizacja niepełnosprawnych seniorów, higiena słuchu przeprowadzono akcję badania słuchu. W programie Warsztatu Terapii Zajęciowej przewidziane są różne prelekcje, programy profilaktyczne, zajęcia edukacyjne, prowadzone przez instruktorów, psychologów, zaproszonych gości: profilaktyka i wyrównywanie szans rozwojowych i edukacyjnych dzieci i młodzieży o zróżnicowanym poziomie rozległości zaburzeń, obejmujących między innymi: upośledzenie ruchowe, upośledzenie umysłowe, zaburzenia neurologiczne, zaburzenia autystyczne, profilaktyka w trudnościach szkolnych u dzieci i młodzieży w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym, terapia osób niepełnosprawnych: poprawa wzorca fal mózgowych, poprawa koncentracji uwagi i pamięci, aktywności, zrównoważenie procesów pobudzania i hamowania, prowokowanie do podjęcia terapii własnej, usprawnienia i inne, korekcja istniejących wad postawy, wzrost świadomości własnego ciała i jego położenia w przestrzeni, wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z niedosłuchem oraz rozwijanie ich kompetencji językowych oraz percepcji wzrokowej i diagnozy narzędzi badawczej w terapii pedagogicznej, zajęcia z zakresu glottodydaktyki w zakresie różnicowania liter, nauki prawidłowej artykulacji, syntezy i orientacji przestrzennej w schemacie ciała, zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci autystycznych. Dzienny Dom Warsztat Terapii Zajęciowej Otwarte Serca Dąbrowskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Otwarte Serca Centrum medyczne Synexus Katowice, Centrum Aparatów Słuchowych, PW Centrum, Szpital Miejski w Dąbrowie Górniczej ZSS nr 5 ZSS nr 6 5

6 W dąbrowskich szkołach w 2013 r. realizowano 22 programy prozdrowotne, profilaktyczne i edukacyjne dot. zmniejszenia ryzyka wystąpienia chorób lub zdarzeń prowadzących do niepełnosprawności. Ponadto Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna zrealizowała 2 programy dotyczące badań przesiewowych słuchu Słyszę i wzroku Widzę, dzień bezpłatnych diagnoz logopedycznych oraz przeprowadziła 10 warsztatów dla uczniów. Realizowane programy podniosły świadomość zagrożeń wynikających z niewłaściwych zachowań, stosowania używek, nieprzestrzegania zasad ruchu drogowego, niewłaściwego odżywiania się, niezdrowego stylu życia. Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży Małolat realizowało projekt profilaktyczny o nazwie Twój Głos w sprawie U. Odbyło się 10 spotkań zakończonych występem teatralnym uczestników projektu, prezentacją multimedialną i wystawą prezentującą powstałe podczas trwania projektu prace. Szkoły i Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży Małolat, MOPT Stowarzyszenie Centrum Komunikacji i Mediacji Dialog w partnerstwie z Młodzieżowym Ośrodkiem Pracy Twórczej w Dąbrowie Górniczej realizowały projekt adresowany do dzieci i młodzieży z okazji obchodów Dnia Praw Człowieka Pomaluj swój świat prawa dziecka prawa człowieka. Stowarzyszenia Centrum Komunikacji i Mediacji Dialog, MOPT Stowarzyszenia Centrum Komunikacji i Mediacji Dialog. MOPT 4. Wyposażanie obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny m.in. w ramach programu wyrównywania różnic między regionami. W kwietniu 2013 roku złożony został wniosek na zakup 9-osobowego minibusa do przewozu osób niepełnosprawnych dla WTZ; został pozytywnie rozpatrzony przez PFRON, została zawarta umowa z Urzędem Miejskim w Dąbrowie Górniczej; realizacja umowy - rok Dąbrowskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Otwarte Serca Dąbrowskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Otwarte Serca Warsztat Terapii Zajęciowej Otwarte Serca ZSS nr 6 2. Dążenie do wyrównywania szans edukacyjnych osób niepełnospraw nych na wszystkich poziomach edukacji 1. Zapewnianie ciągłości kształcenia dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej na wszystkich poziomach edukacji. W mieście funkcjonują dwa zespoły szkół specjalnych (ZSS-5 i ZSS-6) oraz Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych. Ponadto uczniowie niepełnosprawni uczęszczają do trzech placówek z oddziałami integracyjnymi (P-20, P-29 i SP-20) oraz do przedszkoli i szkół ogólnodostępnych, gdzie mają zapewnione odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności zajęcia rewalidacyjne. W 2013 r. do dąbrowskich placówek oświatowych uczęszczało dzieci i uczniów niepełnosprawnych, w tym do: przedszkoli - 60, szkół szkoły i przedszkola, w tym specjalne 6

7 2. Stałe poszerzanie bazy specjalnego szkolnictwa zawodowego dla młodzieży z różnymi rodzajami niepełnosprawności 3. Doposażenie placówek kształcenia specjalnego w środki pomocnicze i sprzęt rehabilitacyjny Dzieci i młodzież niepełnosprawna aktywnie uczestniczyły w projektach, warsztatach i zajęciach organizowanych przez Młodzieżowy Ośrodek Pracy Twórczej w Dąbrowie Górniczej. W 2013 r. w naszej gminie funkcjonowały 2 ponadgimnazjalne szkoły zawodowe, do których uczęszczało 58 uczniów. Uczniowie dąbrowskich zasadniczych szkół zawodowych specjalnych w 2013 r. kształcili się w następujących zawodach: ogrodnik, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej (SOSW), cukiernik, ślusarz, rękodzielnik wyrobów włókienniczych (ZSS-6). W 2013 r. w Zespole Szkół Specjalnych nr 5 wyposażono 6 pomieszczeń do rehabilitacji, w Zespole Szkół Specjalnych nr 6-8, a w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych - 4. Realizacja tego zadania umożliwiła dzieciom niepełnosprawnym rehabilitację odpowiednią do rodzaju ich niepełnosprawności. Pracy Twórczej Zespół Szkół Specjalnych nr 6 i Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych szkoły specjalne 7

8 4. Włączenie organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych we wspomaganie procesu nauczania, wychowania oraz rewalidacji poprzez organizację warsztatów tematycznych, kulturalnych, konkursów i imprez rekreacyjno-sportowych, warsztatów rozwijających zainteresowania itp. W ramach projektu Kwartet dla czterech aktorów przeprowadzono cykl warsztatów teatralnych dla osób niepełnosprawnych oraz adaptacja tekstu B. Schaeffa, zwieńczone spotkaniem integracyjnym z osobami starszymi z Dąbrowy Górniczej i z prezentacją zrealizowanego spektaklu: Ocena realizacji (cele na rzecz osób niepełnosprawnych): poprawa kompetencji społecznych osiągnięta na drodze udziału w projekcie teatralnym, rozwój kreatywnego i twórczego myślenia; nauczenie radzenia sobie w nieszablonowych i nieprzewidzianych sytuacjach poprzez udział w warsztatach aktorskich, zintensyfikowanie udziału w życiu kulturalnym poprzez uczestnictwo w różnych wydarzeniach kulturalnych w regionie, udział w procesie twórczym, jakim była praca nad spektaklem, poznawanie zasad tworzenia spektaklu teatralnego wraz z jego całym zapleczem technicznym; czynny udział w tworzeniu jego oprawy wizualnej, dźwiękowej (udział w warsztatach z zakresu realizacji przedstawienia teatralnego i przygotowania scenografii oraz kostiumów), poprawa umiejętności współpracy w grupie dla osiągnięcia wspólnego celu, nabycie praktycznych umiejętności budowania przedstawienia interaktywnego poprzez angażowanie publiczności w przebieg spektaklu, nabycie umiejętności archiwizowania przebiegu zaplanowanego wydarzenia oraz przygotowania wystawy fotograficznej ukazujący ten proces szerszemu odbiorcy, zaktywizowanie uczestników do udziału w życiu kulturalnym społeczeństwa poprzez udział w wybranych spektaklach teatralnych, wzmocnienie poczucia własnej wartości uczestników projektu poprzez umożliwienie im wyjścia z roli w jakiej się znajdują na co dzień oraz poprzez przełamywanie własnych słabości, integracja środowiska osób niepełnosprawnych i osób zdrowych. W 2013 roku Gmina udzieliła 8 dotacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność na rzecz osób niepełnosprawnych na organizację przedsięwzięć sportowo-rekreacyjnych. Dąbrowskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Otwarte Serca Organizacje pozarządowe (Wydział Promocji, Kultury i Sportu) w Dąbrowa Górnicza włączył się w działania prowadzone przez NGO poprzez udostępnianie sali, zamieszczanie informacji na stronach www oraz udział przedstawicieli ISP w warsztatach tematycznych, czy organizowanych konkursach. Pomagał także pozyskać środki w ramach środków zewnętrznych na realizację w/w zadania. Dąbrowa Górnicza NGO 8

9 5. Organizacja konferencji, seminariów oraz akcji promocyjnoedukacyjnych na tematy związane z edukacją i kształceniem osób niepełnosprawnych 2013 r. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna przeprowadziła 2 prelekcje dla nauczycieli, a szkoły zorganizowały 3 konferencje, 7 seminariów i 43 akcje promocyjno-edukacyjne. Realizacja tego zadania przyczyniła się do rozwoju umiejętności i poszerzenia wiedzy nauczycieli z obszaru pracy z uczniem niepełnosprawnym oraz do uświadomienia rodzicom możliwości kształcenia dzieci niepełnosprawnych w oddziałach integracyjnych. Szkoły i Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna W 2013 r. zorganizował 46 szkoleń, 79 spotkań informacyjnych oraz 1 wizytę studyjną związanych z podnoszeniem kwalifikacji i kształceniem kompetencji członków Podmiotów Ekonomii Społecznej oraz osób chcących zakładać Podmioty Ekonomii Społecznej (w tym: osób niepełnosprawnych). W Inkubatorze Społecznej dostępne są także poradniki i kwartalniki dot. edukacji osób niepełnosprawnych. Dąbrowa Górnicza NGO 6. Zapewnianie zarówno nauki jak i rehabilitacji w placówkach szkolnictwa specjalnego Wszyscy niepełnosprawni uczniowie dąbrowskich szkół i przedszkoli mają w placówkach, do których uczęszczają, zapewnioną edukację oraz odpowiednie dla niepełno-sprawności zajęcia rewalidacyjne, w tym rehabilitację ruchową. Szkoły i przedszkola Kompleksowe i wielospecjalistyczne oddziaływania rewalidacyjne wspierające dzieci i młodzież z terenu Dąbrowy Górniczej w zaburzeniami rozwoju Droga do Przyszłości. Projekt realizowany przez Dąbrowskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w placówkach kształcenia specjalnego: ZSS nr 5 i ZSS nr 6 rehabilitacja i rewalidacja osób niepełnosprawnych. Warsztat Zajęciowej Serca Terapii Otwarte 3.Dostosowanie przestrzeni miejskiej do potrzeb osób niepełnosprawny ch oraz zapewnienie możliwości swobodnego przemieszczania się, w tym likwidacja barier architektoniczny ch w obiektach 1. Likwidowanie barier utrudniających przemieszczanie się osób niepełnosprawnych poprzez: systematyczne dostosowanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze styku ruchu kołowego z ruchem osób niepełnosprawnych oraz zabudowa urządzeń dźwiękowych w sygnalizacjach świetlnych w miarę możliwości terenowych oraz zgodności planowanych zmian z obowiązującymi przepisami z zakresu inżynierii ruchu, W ramach zadania wybudowano podjazd do budynku dla osób niepełnosprawnych Zespół Szkół Nr 4 w Dąbrowie Górniczej, ul. Łęknice. Montaż azylu dla pieszych w ciągu przy ul. Konopnickiej. Zaniżenia krawężników na przejściach i zejściach dla pieszych na wybranych odcinkach ciągów ulic: Strzemieszycka, Dąbrowskiego, Sienkiewicza, Korczaka, Kolejowa, Skibińskiego, Starościńska, Jaworowa, Cieplaka, Cedlera, Wyspiańskiego. Wyznaczanie wnioskowanych kopert dla osób niepełnosprawnych na użytkach drogowych będących w zarządzie gminy Dąbrowa Górnicza. Urząd Miejski Wydział Inwestycji Miejskich Urząd Miejski Wydział Komunikacji i Drogownictwa 9

10 użyteczności publicznej przestrzeganie przepisów ustawy Prawo budowlane w zakresie likwidacji barier architektonicznych przy nowo powstałych, remontowanych i modernizowanych obiektach, Realizacja zadania na bieżąco. Projekty nowobudowanych i modernizowanych inwestycji miejskich były sprawdzane pod kątem dostępności osób niepełnosprawnych. Dotyczyło to zarówno budynków jak i ciągów komunikacyjnych, przejść dla pieszych itp. Urząd Miejski - Wydział Urbanistyki i Architektury 4. Zapewnienie osobom niepełnosprawny m różnorodnych form wsparcia socjalnego umożliwiających pełne uczestnictwo w życiu społecznym likwidacja barier w zakładach opieki zdrowotnej i placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania, konsultowanie ze Społeczną Powiatową Radą ds. Osób Niepełnosprawnych koncepcji gminnych projektów w zakresie likwidacji barier architektonicznych, zabezpieczenie dowozu osobom niepełnosprawnym w ramach likwidacji barier transportowych 2. Egzekwowanie parkowania pojazdów nieoznakowanych w miejscach zastrzeżonych dla pojazdów przewożących osoby niepełnosprawne 1. Dostęp do bezpłatnej pomocy w formie poradnictwa specjalistycznego świadczonego przez prawników, psychologów, terapeutów, doradców zawodowych i innych Na terenie Miejskiego Ośrodka Pracy Twórczej istnieje podjazd dla osób niepełnosprawnych i przystosowano toalety. W planach znajduje się także zainstalowanie windy z parteru na pierwsze piętro umożliwiającej swobodne przemieszczanie się po pracowniach ośrodka. Umożliwiono niepełnosprawnym seniorom korzystanie ze świadczeń DDPS poprzez dowóz do placówek i odwóz po pobycie do wyznaczonego miejsca zbiórki. W 2013 r. odwożono 195 dzieci i uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych. Dzieci niepełnosprawne dowożone były do placówek oświatowych na terenie gminy oraz do Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 w Sosnowcu i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach. Przeprowadzono 114 interwencji. W 2013 r. udzielono 60 osobom niepełnosprawnym specjalistycznej pomocy, w tym: 20 osobom porad psychologicznych, 36 osobom porad prawnych i 17 osobom wsparcia socjalnego. W 2013 roku ze wsparcia ŚDS skorzystały 74 osoby z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawne intelektualnie. Ponadto: 70 osób zostało objętych poradnictwem psychologicznym, 19 osób skorzystało ze wsparcia psychologicznego w sytuacjach kryzysowych, 13 rodzin skorzystało z poradnictwa i spotkań terapeutycznych z psychologiem, 71 osób skorzystało z rozmów wspierających Zespołu Wspierająco Aktywizującego (pedagog, terapeuci zajęciowi, pielęgniarka, asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun), 24 osoby uzyskały pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych. Pracy Twórczej Dzienny Dom Szkoły, Wydział Oświaty Straż Miejska Ośrodek Interwencji Kryzysowej Środowiskowy Dom Samopomocy 10

11 Działalność Inkubatora Społecznej świadczącego wsparcie bieżące i specjalistyczne w zakresie zakładania i funkcjonowania podmiotów Ekonomi Społecznej (w tym: działających na rzecz osób niepełnosprawnych i ich otoczenia) świadczy bezpłatną pomoc prawną, księgową i marketingową, w zależności od prowadzonych działań i zapotrzebowania zgłoszonego przez NGO. Istnieje możliwość dostosowania rodzaju wsparcia do potrzeb NGO. Dąbrowa Górnicza Bezpłatna pomoc świadczona była w formie poradnictwa w Powiatowy Urzędzie Pracy w Dąbrowie Górniczej. Liczba udzielonych porad zawodowych osobom niepełnosprawnym zarejestrowanym: 224 porady indywidualne, 6 porad grupowych, 13 indywidualnych informacji zawodowych. Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej Wsparcie oferowane przez Klub Integracji Społecznej w postaci wsparcia psychologów, terapeutów, doradców zawodowych oraz pracownika ds. osób niepełnosprawnych dla osób niepełnosprawnych i osób z otoczenia osób niepełnosprawnych. Udział w programach pozwala na nabycie umiejętności i kompetencji społecznych i zawodowych umożliwiających pełniejsze uczestnictwo w życiu społecznym. Dział Aktywizacji Zawodowej i Komunikacji Społecznej - KIS 2. Udzielanie wsparcia przez organizacje pozarządowe dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin ISP Dąbrowa Górnicza pomaga organizacjom pozarządowym działającym na rzecz ON uzyskać środki finansowe na udzielanie wsparcia NGO ISP Dąbrowa Górnicza 3. Wsparcie przez Dzienny Dom Ogółem w 2013 r. skierowano do DDPS 151 osób - Zespół ds. Osób Starszych i Niepełnosprawnych Dzienny Dom Pomocy Społecznej Świadczono usługi opiekuńcze, udzielono wsparcia oraz objęto monitorowaniem spraw bieżących w DDPS w roku osób; wykonano osobodni. Dzienny Dom 11

12 4. Tworzenie podmiotów ekonomii społecznej w celu zapewnienia osobom niepełnosprawnym rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przygotowania ich do aktywnego życia w otwartym środowisku na miarę ich indywidualnych możliwości, np. spółdzielni socjalnych 5. Wspieranie działalności Klubów Osiedlowych, Świetlic Środowiskowych, Klubów Seniora, Uniwersytetu III Wieku itp. W roku 2013 ISP Dąbrowa Górnicza pomogło w rejestracji 8 nowych PES - spółdzielni socjalnych, stowarzyszeń i fundacji, które w swoich celach statutowych miały wskazaną działalność na rzecz ON. PKZ prowadzi działalność statutową: Domu Kultury w Ząbkowicach, 5 Klubów Osiedlowych (Helikon, Zodiak, Pięterko, Unikat, Krąg), Klubu Seniora, 11 Świetlic Środowiskowych (Antoniów, Błędów, Łosień, Trzebiesławice, Ujejsce, Tucznawa, Łęka, Okradzionów, Rudy, Kuźniczka Nowa, Strzemieszyce Małe). PKZ utworzył i prowadzi Uniwersytet Trzeciego Wieku pod patronatem Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu. Liczba uczestników w roku ok. 600 osób. Oferta to bogaty wybór wykładów edukacyjnych, warsztatów artystycznych, sekcji zainteresowań, itp. ISP Dąbrowa Górnicza, NGO Pałac Kultury Zagłębia Koło Gospodyń Wiejskich, OSP Wyższa Szkoła Humanitas Sosnowiec stale współpracuje z klubami i świetlicami, UTW z terenu Dąbrowy Górniczej zajmującymi się wsparciem osób niepełnosprawnych i ich rodzin m.in. zorganizował 6 spotkania dla przedstawicieli w/w podmiotów w celu pokazania możliwości rozwoju. Senior na topie był wielokierunkowym, międzypokoleniowym projektem skierowanym do środowisk senioralnych, rozwijający ich kreatywność, wiedzę i umiejętności. Kluczową rolą przedsięwzięcia było zaktywizowanie środowisk senioralnych i umożliwienie osobom starszym uczestnictwa w szeroko pojętej kulturze. Podstawową formą realizacji zadania były wykłady, spotkania oraz wspólna praca różnych grup wiekowych. Łącznie w różnorodnych działaniach w ramach projektu wzięło udział prawie osób. Dąbrowa Górnicza, NGO Miejska Biblioteka Publiczna Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich 12

13 5. Zapewnienie osobom niepełnosprawny m pełnego dostępu do rehabilitacji społecznej i zawodowej 1. Realizacja zadań z zakresu rehabilitacji społecznej w oparciu o środki PFRON w zakresie turnusów rehabilitacyjnych, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, dofinansowania do sportu, kultury rekreacji i turystki osób niepełnosprawnych, likwidacji barier funkcjonalnych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych z udziałem środków PFRON. Organizowano różnego rodzaju imprezy kulturalne, wycieczki, zawody sportowe mające na celu doprowadzenie do integracji społecznej osób niepełnosprawnych, uzyskanie mobilizacji do czynnego udziału w tego typu imprezach, poczucia wiary we własne siły, wzmocnienie aktywności, przełamywanie barier nieufności i niepewności w stosunku do innych oraz rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie. Niżej wymienione podmioty zorganizowały następujące przedsięwzięcia dla osób niepełnosprawnych wraz z niezbędnymi opiekunami: 1. Będzińskie Stowarzyszenie Amazonek, Będzin, ul. Sączewskiego 27: zadanie turystyczne: Wycieczka turystyczna czterodniowa w Bieszczady uczestniczyło 25 osób. 2. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski, Dąbrowa Górnicza ul. 3-go Maja 22: zadanie sportowo-rekreacyjne Dzień Dziecka w NEMO - uczestniczyło 100 osób, zadanie kulturalno turystyczno - rekreacyjne I Ty zostań odkrywcą wycieczka dwudniowa do Centrum Nauki Kopernik, Zamku Królewskiego - Warszawa, Wilanów - uczestniczyło 24 osób. 3. Polski Związek Niewidomych, Okręg Śląski, Koło w Dąbrowie Górniczej, ul. Korczaka 6 a, Dąbrowa Górnicza: zadanie kulturalne HOMER NA SZLAKU I SCENIE Wigilia 2013 r. - uczestniczyło 80 osób, zadanie kulturalno turystyczno - rekreacyjne UROKI SZLAKÓW trzydniowy wyjazd Kotlina Kłodzka - uczestniczyło 50 osób. 4. Stowarzyszenie NEURON Pomocy Dzieciom i Osobom Niepełnosprawnym, ul. Gwardii Ludowej 107, Dąbrowa Górnicza: zadanie sportowo kulturalno - rekreacyjne XIV Paraspartakiada Śląska i Zagłębia - uczestniczyło 255 osób, zadanie rekreacyjno kulturalne MIKOŁAJ uczestniczyło 102 osoby, zadanie turystyczno rekreacyjne - wycieczka 3 - dniowa krajowa z cyklu Poznaj swój kraj Śląsk Cieszyński uczestniczyło 47 osób. 5. Stowarzyszenie Reumatyków i Ich Sympatyków SOMA, Dąbrowa Górnicza, ul. Adamieckiego 13/5: zadanie turystyczno - rekreacyjne Marsz turystyczno-rekreacyjny Niepełnosprawny też obywatel trasa ścieżki dydaktycznej po Bagnach Błędowskich - uczestniczyło 47 osób, zadanie turystyczno - rekreacyjne: Nałęczowska Wiosna Kulturalna czterodniowy pobyt w Nałęczowie i okolicach - uczestniczyło 23 osób. - Dział ds. Rehabilitacji Społecznej 13

14 Dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych z udziałem środków PFRON. Uczestnictwo osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych jest formą aktywności wspomagającej proces rehabilitacji społecznej, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi przez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach prze-widzianych programem turnusu. Ilość osób niepełnosprawnych wraz z niezbędnymi opiekunami, które uzyskały dofinansowanie to 167 osób, w tym: 91 to osoby niepełnosprawne, 76 to niezbędni opiekunowie osób niepełnosprawnych. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym z udziałem środków PFRON ilość osób, którym przyznano dofinansowanie 339. Likwidacja barier architektonicznych z udziałem środków PFRON w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej ma na celu umożliwienie lub w znacznym stopniu ułatwienie funkcjonowania. Ilość osób, którym przyznano dofinansowanie 10. Likwidacja barier technicznych z udziałem środków PFRON poprzez zakup odpowiedniego urządzenia umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności, powodując sprawniejsze działanie w społeczeństwie. Ilość osób, którym przyznano dofinansowanie 24. Likwidacja barier w komunikowaniu się z udziałem środków PFRON umożliwi osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się z otoczeniem lub przekazywanie informacji. Ilość osób, którym przyznano dofinansowanie 26. Warsztat terapii zajęciowej jest placówką stwarzającą osobom niepełnosprawnym, niezdolnym do podjęcia pracy, możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej dla 54 osób niepełnosprawnych. 14

15 2. Realizacja programów finansowanych ze środków PFRON mających na celu wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji, np. Aktywny samorząd, program wyrównywania różnic między regionami II, itp. Pilotażowy program Aktywny Samorząd finansowany ze środków PFRON: Obszar A - Zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu. Ilość osób, którym przyznano dofinansowanie 1. Dofinansowanie zakupu i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu ma na celu likwidację lub ograniczenie bariery transportowej. Obszar A - Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B. Ilość osób, którym przyznano dofinansowanie 4. Dofinansowanie do uzyskania prawa jazdy kategorii B ma na celu likwidację lub ograniczenie bariery transportowej. Obszar B - Zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania. Ilość osób, którym przyznano dofinansowanie 18. Dofinansowanie ma na celu ułatwienie osobom niepełnosprawnym lepsze komunikowanie się, pracę i inne czynności dnia codziennego. Przygotowanie Beneficjentów do pełnienia różnych ról społecznych poprzez umożliwienie im włączenia się do tworzącego się społeczeństwa informacyjnego. Obszar B - Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania. Ilość osób, którym przyznano dofinansowanie 2. Dzięki tego rodzaju edukacji, dofinansowanie ma na celu zdobywanie nowych umiejętności, które pomogą podnieść kwalifikacje i w efekcie znaleźć pracę. Dofinansowanie to umożliwi także włączenie się do tworzącego się społeczeństwa informacyjnego. Obszar C - Zadanie 1 pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym. Ilość osób, którym przyznano dofinansowanie 3. Dofinansowanie ma na celu likwidację lub ograniczenie bariery w poruszaniu się, umożliwiające uczestnictwo beneficjentów pomocy w aktywności społecznej albo wzrost lub utrzymanie istniejącej aktywności. - Dział ds. Rehabilitacji Społecznej 15

16 Obszar C - zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym. Ilość osób, którym przyznano dofinansowanie 4. Dofinansowanie ma na celu likwidację lub ograniczenie bariery w poruszaniu się, umożliwiające uczestnictwo beneficjentów pomocy w aktywności społecznej albo wzrost lub utrzymanie istniejącej aktywności. Obszar C zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne. Ilość osób, którym przyznano dofinansowanie 1. Dofinansowanie ma na celu zmniejszenie barier ograniczających Beneficjenta w życiu społecznym i zawodowym. Dofinansowanie ułatwi dalszy rozwój i realizację celów życiowych w tym podnoszenie kwalifikacji. Obszar D pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej. Ilość osób, którym przyznano dofinansowanie 6. Dofinansowanie opłaty za pobyt dziecka osoby niepełnosprawnej w żłobku lub przedszkolu ma na celu umożliwienie Wnioskodawcy pełnienie ról społecznych poprzez zastosowanie elementów wspierających jego zatrudnienie. MODUŁ II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. Ilość osób, którym przyznano dofinansowanie 52. Dofinansowanie ma na celu poprawę szans Beneficjentów programu na rywalizację o zatrudnienie na otwartym rynku pracy poprzez podwyższenie kwalifikacji. Celem jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo Beneficjentów programu w dostępie do edukacji. 3. Realizacja projektów dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych, współfinansowanych ze środków europejskich w ramach Programów Operacyjnych. Ilość projektów, w których uczestniczą osoby niepełno-sprawne, współfinansowanych ze środków europejskich: 1. Liczba uczestniczących w nich osób niepełnosprawnych: 18. Oferowane wsparcie: pośrednictwo pracy, staże, dofinansowanie kosztów podjęcia działalności gospodarczej. Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej 16

17 w Dąbrowie Górniczej jest częścią projektu Województwa Śląskiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS. Inkubator jest wyspecjalizowaną jednostką Biura Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej. oferuje: poradnictwo z zakresu przedsiębiorczości społecznej oraz działalności w trzecim sektorze (w tym pozyskiwania środków z POKL i innych programów grantowych); informacje na temat nowych wytycznych, przepisów, prawa związanego z prowadzeniem podmiotów ekonomii społecznej; bieżące doradztwo z zakresu zakładania podmiotów ekonomi społecznej przedsiębiorczości (w tym stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych); doradztwo specjalistyczne z zakresu księgowości, prawa, marketingu; szkolenia; wsparcie infrastrukturalne (zaplecze biurowe, sale szkoleniowe, dostęp do komputera, skanera, faksu oraz Internetu, możliwość wypożyczenia rzutnika multimedialnego) oraz aktywizację społeczności lokalnych. Swoje działania ISP Dąbrowa Górnicza adresuj do podmiotów trzeciego sektora: stowarzyszeń, fundacji spółdzielni socjalnych oraz osób chcących rozpocząć działalność, zainteresowanych aktywnością m.in. na polu kultury, sportu, ekologii, edukacji czy pomocy społecznej i wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Inkubator jest również otwarty na współpracę z instytucjami rynku pracy i pomocy społecznej zarejestrowanymi na terenie województwa śląskiego. BOP/ Inkubator Społecznej Dąbrowa Górnicza Partnerzy projektu 6. Tworzenie warunków aktywności społecznej osób niepełnospraw nych jako podstawy integracji społecznej 1. Organizacja imprez kulturalnych, sportowo - rekreacyjnych i turystycznych o charakterze integracyjnym dla osób niepełnosprawnych Realizacja lekcji muzealnych, zgodnie z zapotrzebowaniem placówek oświatowych z terenu Dąbrowy Górniczej (przez cały rok 2013), wystawa czasowa w roku 2013 w Muzeum Miejskim Sztygarka prezentująca prace osób niepełnosprawnych ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrowie Górniczej, ul. Morcinka 15. Muzeum Miejskie Sztygarka 17

18 Organizacja 19 plenerowych festynów rodzinnych Przystanek Wakacje - lipiec/sierpień 2013, zasięg: teren Dąbrowy Górniczej. Organizacja 7 plenerowych Festynów Środowiskowych pn. Dąbrowa mówi nie uzależnieniom - czerwiec/wrzesień 2013, zasięg: dzielnice Dąbrowy Górniczej. Impreza prezentująca różnorodne nurty sztuki i kultury spektakle teatralne, koncerty zespołów, recitale, projekcje filmowe. Program edukacyjno-kulturalny KINO-SZKOŁA - integracja dzieci i młodzieży, w tym osób niepełnosprawnych działania całoroczne w kinie KADR. Zrealizowano 38 akademii filmowych, 16 warsztatów zajęciowych. Program edukacyjny USŁYSZ FILM - Kinomani Audiodeskrypcji. Pilotażowy program edukacji medialnej, skierowany do dzieci słabowidzących i niewidomych. W ramach projektu odbyło się 5 seansów filmowych z audiodeskrypcją, 6 godzin warsztatów medialnych, w ramach których powstał nakręconych przez dzieci w technice poklatkowej film animowany pt. Gdzie jest Sandra?. Letnie Kino Plenerowe, czerwiec/sierpień Zasięg: Park Hallera, Park Zielona, dzielnice miasta. W ramach akcji odbyły się 22 seanse, widzów. Organizacja różnorodnych imprez kulturalnych: spektakle teatralne, koncerty zespołów, recitale działania całoroczne, 31 imprez, widzów. Zajęcia organizowane w ramach ruchu amatorskiego, zajęcia w sekcjach i klubach zainteresowań: PKZ uczestników DK Ząbkowice uczestników, Kluby Osiedlowe uczestników, Świetlice Środowiskowe uczestników. Oferta kierowana do wszystkich odbiorców, bez względu na stopień sprawności fizycznej i intelektualnej. Do każdego przedsięwzięcia podejmowane były działania promocyjno-reklamowe (strony internetowe, plakaty, ulotki, wybiórczo reklama dużo-formatowa). Pałac Kultury Zagłębia, Urząd Miasta Fundacja Orange Organizowano wycieczki turystyczno-krajoznawcze, imprezy integracyjne, obchody świąt religijnych, państwowych i międzynarodowych. Umożliwiono udział w zdarzeniach kulturalnych i sportowych w mieście: realizowano potrzeby kulturalne min. poprzez grupowe wyjścia do kina, muzeum, udział w wystawach, pokazach, organizowano wystawy prac rękodzielniczych seniorów. Dzienny Dom 18

19 Działania o charakterze środowiskowym realizowano w ramach projektu systemowego INTEGRA program integracji zawodowej i społecznej osób w Dąbrowie Górniczej. W projekcie uczestniczyło 20 osób niepełnosprawnych i mogły one integrować się z innymi uczestnikami/uczestniczkami projektu. Udział w powyższych działaniach przyczynił się do wzrostu integracji społecznej osób niepełnosprawnych poprzez: wzrost motywacji do zmiany sytuacji społecznej i zawodowej. Dział Aktywizacji Zawodowej i Komunikacji Społecznej W 2013 r. zorganizowano imprezy sportowe dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej: 1. XIV Mistrzostwa Śląska i Zagłębia w Dart Szkół Specjalnych, 2. Mistrzostwa Śląska i Zagłębia w Plażowej Piłce Siatkowej, 3. Mistrzostwa Śląska i Zagłębia w Piłce Nożnej Halowej Chłopców, 4. XIV Paraspartakiada Śląska i Zagłębia, 5. XIV Spartakiada Sportowa. Powyższe imprezy miały charakter sportowo-rekreacyjny. Poza sportowymi zmaganiami pełniły funkcję integracyjną. Uczestnikami byli uczniowie szkół specjalnych. Podobnie jak w latach ubiegłych zainteresowanie ze strony odbiorców było ogromne co świadczy o dalszej potrzebie organizacji tego typu imprez. Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej Zespół Szkół Specjalnych nr 6, UKS DART, Stowarzyszenie Neuron, prowadził działania merytoryczne (doradztwo bieżące, specjalistyczne, działania na rzecz animacji partnerstw, wizyty studyjne, spotkania informacyjne), które przyczyniały się do wspierania NGO w realizacji działań mających na celu organizację imprez kulturalnych, sportowo rekreacyjnych czy innych; wsparcie miało często także charakter infrastrukturalny oraz polegało na pomocy w poszukiwaniu partnerów czy sponsorów w/w działań. Lekcje biblioteczne dla dzieci niepełnosprawnych - 12 spotkań dla uczniów o różnym stopniu niepełnosprawności. Organizacja wystaw prac plastycznych wykonanych przez uczestników ŚDS Wystawa w Miejskiej Bibliotece Publicznej oraz Centrum Sportu i Rekreacji, Pałac Kultury Zagłębia, Miejska Biblioteka Publiczna, NGO Miejska Biblioteka Publiczna Środowiskowy Dom Samopomocy Dąbrowa Górnicza 19

20 wernisaż i wystawa w Muzeum Miejskim Sztygarka. Organizacja imprez o charakterze integracyjnym: Dzień wiosny Lato, lato, lato czeka, Biesiady przy grillu, spotkanie integracyjne z rodzinami uczestników. Organizacja imprez okolicznościowych: uroczysta Wigilia, uroczyste Śniadanie Wielkanocne. Organizacja imprez o charakterze kulturalnym: Wyjazd do Teatru Śląskiego na przedstawienie Przygody Sindbada Żeglarza, wyjazd do katowickiego Spodka na rockoperę pt. Krzyżacy, organizacja na terenie ŚDS spektaklu teatralnego pt. Kobietki, premiera przedstawienia pt. Lekcja anatomii przygotowana w ŚDS przez Integracyjną Grupę Teatralną Prometeusz, wejście do Muzeum Miejskiego Sztygarka, organizacja 7 wyjść do kina. Organizacja imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym: organizacja wycieczki do Złotego Potoku, organizacja 19 wyjść do groty solnej, organizacja 7 wyjść na basen. Na wszystkie imprezy w MOPT zapraszane były osoby niepełnosprawne np. premiery teatralne, koncerty, warsztaty artystyczne, wernisaże, m.in.: PREMIERA Teatr Młodzieżowy Wdowy S. Mrożek Teatr Pantoplast galeria nieskończonej wyobraźni, Warsztaty artystyczne dla dzieci i dorosłych, Wernisaż prac Jagody Rudek z Pracowni Sztuk Wizualnych Akademii Sztuk Pięknych profesora Jana Dubiela i Piotra Bąka, Fingerstyle i okolice - warsztaty gitarowe dla młodzieży, Międzynarodowy Dzień Tańca występ zespołu Kasi Kalinowskiej w Dziennym Domu w Dąbrowie Górniczej. Pracy Twórczej 20

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej Leszna z dnia MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH na lata 2014-2016 1 OPIS PROBLEMU Niepełnosprawność, zgodnie z treścią ustawy o rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna

PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna Tabela nr 1 Zakres działania w obszarze integracji społecznej osób Lp Cel działania Nazwa zadania Źródło finansowania Koordynator Partnerzy Termin realizacji w latach I Poprawa warunków jakości życia mieszkańców

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. na lata /PROJEKT/

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. na lata /PROJEKT/ Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Miejskiej Leszna z dnia.. MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH na lata 2006-2007 /PROJEKT/ OPIS PROBLEMU Niepełnosprawność, zgodnie z treścią ustawy

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJONALNE I POZAINSTYTUCJONALNE FORMY WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM. Zawiercie dnia 21.10.2014r.

INSTYTUCJONALNE I POZAINSTYTUCJONALNE FORMY WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM. Zawiercie dnia 21.10.2014r. INSTYTUCJONALNE I POZAINSTYTUCJONALNE FORMY WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM Zawiercie dnia 21.10.2014r. POWIAT ZAWIERCIAŃSKI POWIERZCHNIA 1003,27 km 2 LUDNOŚĆ 122 133 OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do Uchwały Nr XXV/149/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2008 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji zadań programu do celu operacyjnego I: PROFILAKTYKA I OŚWIATA ZDROWOTNA

Harmonogram realizacji zadań programu do celu operacyjnego I: PROFILAKTYKA I OŚWIATA ZDROWOTNA Harmonogram realizacji zadań programu do celu operacyjnego I: PROFILAKTYKA I OŚWIATA ZDROWOTNA ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI ZADAŃ WYKONAWCY 1. Inicjowanie działań w zakresie promowania zdrowego stylu życia.

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji zadań programu do celu operacyjnego I: PROFILAKTYKA I OŚWIATA ZDROWOTNA

Harmonogram realizacji zadań programu do celu operacyjnego I: PROFILAKTYKA I OŚWIATA ZDROWOTNA Harmonogram realizacji zadań programu do celu operacyjnego I: PROFILAKTYKA I OŚWIATA ZDROWOTNA ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI ZADAŃ WYKONAWCY 1. Inicjowanie działań w zakresie promowania zdrowego stylu życia.

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie i rozwijanie świadomości społecznej w zakresie właściwego postrzegania powszechnego problemu niepełnosprawności. Źródło finansowania

Kształtowanie i rozwijanie świadomości społecznej w zakresie właściwego postrzegania powszechnego problemu niepełnosprawności. Źródło finansowania Załącznik do Zarządzenia Nr OR-I.0050.30.2017 Prezydenta Miasta Opola z dnia 27.01.2017 r. Harmonogram realizacji zadań na rok 2017 w ramach Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Łomża, 02.07.2009 r. RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY

Łomża, 02.07.2009 r. RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY Łomża, 02.07.2009 r. MOPS-BZiRON - 0711-7 /09 PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY Zgodnie z planem pracy Rady Miejskiej Łomży na 2009 rok przekazuję realizację Miejskiego programu działań na rzecz osób

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MIEŚCIE LESZNIE OPIS PROBLEMU Niepełnosprawność, zgodnie z treścią ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do uchwały Nr XXXII/219/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 marca 2006 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ DZIAŁAJĄCE W TYCHACH

ORGANIZACJE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ DZIAŁAJĄCE W TYCHACH ORGANIZACJE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ DZIAŁAJĄCE W TYCHACH Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Porażeniem Mózgowym "Bliżej Nas" Działalność Stowarzyszenia polega kompleksowej rehabilitacji dzieci;

Bardziej szczegółowo

Wyniki konsultacji projektu Programu Współpracy na rok 2014

Wyniki konsultacji projektu Programu Współpracy na rok 2014 Wyniki konsultacji projektu Programu Współpracy na rok 2014 Zgłaszający: Towarzystwo Miłośników Czarnej Białostockiej i Okolic Lp. Zapis w projekcie Programu Współpracy Propozycja zapisu Uzasadnienie Opinia

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE OBSZARY DZIAŁAŃ. I. Zwiększenie świadomości społeczności lokalnej na temat niepełnosprawności i możliwych form pomocy.

GŁÓWNE OBSZARY DZIAŁAŃ. I. Zwiększenie świadomości społeczności lokalnej na temat niepełnosprawności i możliwych form pomocy. Samorząd Powiatu Kolneńskiego Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Kolneńs kieg o POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE KOLNEŃSKIM NA LATA 2004-2008 wszedł w życie na mocy

Bardziej szczegółowo

Realizacja zadań Miejskiego Zespołu ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Olsztynie w 2016 roku.

Realizacja zadań Miejskiego Zespołu ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Olsztynie w 2016 roku. Realizacja zadań Miejskiego Zespołu ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Olsztynie w 2016 roku. Realizacja zadań, które są zadaniami własnymi powiatu na rzecz osób niepełnosprawnych,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W RYKACH NA LATA 2012-2017

KONCEPCJA PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W RYKACH NA LATA 2012-2017 KONCEPCJA PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W RYKACH NA LATA 2012-2017 Jesteśmy po to, by rozumieć, wspierać i pomagać. Podstawa prawna: Koncepcja pracy poradni oparta jest na celach i zadaniach

Bardziej szczegółowo

PRIORYTET I: PROFILAKTYKA I OGRANICZANIE SKUTKÓW NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI. 2012 r. 2015 r. samorządy powiatów i gmin, PFRON,

PRIORYTET I: PROFILAKTYKA I OGRANICZANIE SKUTKÓW NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI. 2012 r. 2015 r. samorządy powiatów i gmin, PFRON, Załącznik do Programu Harmonogram realizacji Wojewódzkiego programu wyrównywania szans i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok.

w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok. UCHWAŁA NR 19/V/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok. Na podstawie art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK) Liczba podjętych działań. 2. Propagowanie informacji dotyczących profilaktyki zaburzeń psychicznych.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK) Liczba podjętych działań. 2. Propagowanie informacji dotyczących profilaktyki zaburzeń psychicznych. Załącznik do Programu Cel główny 1: promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym Cel szczegółowy 1.1: upowszechnienie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowanie zachowań

Bardziej szczegółowo

Rehabilitacja społeczna

Rehabilitacja społeczna Cele Zadania Podmiot/y odpowiedzialne za realizację Wyrabianie samodzielności i zaradności osobistej uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym Termin realizacji Miejsce realizacji KRAJ Źródło finansowania

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2011-2015

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2011-2015 POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2011-2015 Według danych szacunkowych liczba niepełnosprawnych zamieszkujących Powiat Wałecki wynosi ok. 20%. Porównywalnie więc do poprzednich

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Lipusz na lata 2008-2013 WYKAZ ZAŁOŻONYCH CELÓW STRATEGICZNYCH,

Załącznik Nr 1. do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Lipusz na lata 2008-2013 WYKAZ ZAŁOŻONYCH CELÓW STRATEGICZNYCH, Załącznik Nr 1 do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Lipusz na lata WYKAZ ZAŁOŻONYCH CELÓW STRATEGICZNYCH, OPERACYJNYCH, SZCZEGÓŁOWYCH (OPIS DZIAŁAŃ) Załącznik nr 1 WYKAZ ZAŁOŻONYCH

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki do ewaluacji i monitorowania Programu. Cel główny : Wzmocnienie Rodziny w funkcjonowaniu społecznym

Wskaźniki do ewaluacji i monitorowania Programu. Cel główny : Wzmocnienie Rodziny w funkcjonowaniu społecznym Wskaźniki do ewaluacji i monitorowania Programu Cel główny : Wzmocnienie Rodziny w funkcjonowaniu społecznym 1. Zwiększenie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny, w szczególności poprzez: Działania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZA 2014 ROK

INFORMACJA Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZA 2014 ROK INFORMACJA Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZA 2014 ROK W roku 2014 Miasto Chełm na sfinansowanie zadań przewidzianych ustawą o rehabilitacji zawodowej

Bardziej szczegółowo

Program działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Bystrzycy Kłodzkiej na 2012 rok

Program działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Bystrzycy Kłodzkiej na 2012 rok Załącznik Nr.1 do Zarządzenia 0050.558.211 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 30.12.2011r. Program działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Bystrzycy Kłodzkiej na 2012 Środowiskowy Dom Samopomocy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r.

Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r. Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2015-2020 w Mieście Nowy Sącz. Na

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MIEŚCIE OPOLU na 2003 rok

PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MIEŚCIE OPOLU na 2003 rok Załącznik do uchwały Nr XV/121/03 Rady Miasta Opola z dnia 26 czerwca PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MIEŚCIE OPOLU na 2003 rok Zadania przeznaczone do wykonania w ramach programu działań

Bardziej szczegółowo

Z Tobą pójdę dalej program wsparcia dla dzieci z powiatu siedleckiego POKL.09.01.02-14-138/12-00

Z Tobą pójdę dalej program wsparcia dla dzieci z powiatu siedleckiego POKL.09.01.02-14-138/12-00 Załącznik nr 6 do procedur zarządzania projektem ZASADY INFORMACJI I PROMOCJI W PROJEKCIE Z Tobą pójdę dalej program wsparcia dla dzieci z powiatu siedleckiego POKL.09.01.02-14-138/12-00 PRIORYTET IX DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok Rada Miejska Iławy Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok Urząd Miasta w Iławie Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie Miejski Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXV/174/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 marca 2013 r.

Uchwała nr XXV/174/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 marca 2013 r. Uchwała nr XXV/174/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Opolskim na lata 2013-2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa, siedziba i adres: Stowarzyszenie Społeczności Lokalnej Pomoc Osobom Niepełnosprawnym - Duet, ul. Grunwaldzka 57, 84-230 Rumia

1. Nazwa, siedziba i adres: Stowarzyszenie Społeczności Lokalnej Pomoc Osobom Niepełnosprawnym - Duet, ul. Grunwaldzka 57, 84-230 Rumia Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U.2001 Nr 50, poz. 529) SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XXIX/138/2010 Rady Gminy Cielądz z dnia 27 stycznia 2010 r.

Załącznik do Uchwały Nr XXIX/138/2010 Rady Gminy Cielądz z dnia 27 stycznia 2010 r. Załącznik do Uchwały Nr XXIX/138/2010 Rady Gminy Cielądz z dnia 27 stycznia 2010 r. Program współpracy Gminy Cielądz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok Rada Miejska Iławy Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok Urząd Miasta w Iławie Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie Miejski Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi w systemie pomocy społecznej na terenie Powiatu Tarnogórskiego

Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi w systemie pomocy społecznej na terenie Powiatu Tarnogórskiego Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi w systemie pomocy społecznej na terenie Powiatu Tarnogórskiego Osoby z zaburzeniami psychicznymi mogą uzyskać wsparcie w zakresie pomocy społecznej w formie: -specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Tytuł zrealizowanego projektu / programu:. Całkowity koszt realizacji projektu: zł. Źródła finansowania: Wskaźnik Wartość wskaźnika w 2014r Uwagi

Tytuł zrealizowanego projektu / programu:. Całkowity koszt realizacji projektu: zł. Źródła finansowania: Wskaźnik Wartość wskaźnika w 2014r Uwagi STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA MIASTA TORUNIA NA LATA 2014-2020 SPRAWOZDANIE ZA ROK 2014 CEL STRATEGICZNY NR 3: Podniesienie świadomości społecznej w zakresie praw i uprawnień osób starszych

Bardziej szczegółowo

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Powiatu

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Powiatu Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Powiatu Jaworskiego Czerwiec 2015 1 Przekazuję Państwu Informator

Bardziej szczegółowo

Harmonogram działań na rzecz osób niepełnosprawnych w 2004 roku w Gminie Miejskiej Kraków

Harmonogram działań na rzecz osób niepełnosprawnych w 2004 roku w Gminie Miejskiej Kraków ANEKS NR 1. Harmonogram działań na rzecz w 2004 roku w Gminie Miejskiej PRIORYTET 1. Sporządzenie diagnozy w zakresie niepełnosprawności w odniesieniu do społeczności lokalnej Gminy Miejskiej ZADANIA DZIAŁANIA

Bardziej szczegółowo

Zadania przewidziane do realizacji w poszczególnych obszarach współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi w 2011 roku:

Zadania przewidziane do realizacji w poszczególnych obszarach współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi w 2011 roku: Załącznik Nr 1 do Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Tytuł zrealizowanego projektu / programu:. Całkowity koszt realizacji projektu: zł. Źródła finansowania:

Tytuł zrealizowanego projektu / programu:. Całkowity koszt realizacji projektu: zł. Źródła finansowania: STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA MIASTA TORUNIA NA LATA 2014-2020 SPRAWOZDANIE ZA ROK 2015 CEL STRATEGICZNY NR 3: Podniesienie świadomości społecznej w zakresie praw i uprawnień osób starszych

Bardziej szczegółowo

Planowany harmonogram ogłaszania otwartych konkursów na realizację zadań publicznych w 2018r.

Planowany harmonogram ogłaszania otwartych konkursów na realizację zadań publicznych w 2018r. Planowany harmonogram ogłaszania otwartych konkursów na realizację zadań publicznych w 2018r. Podmiot ogłaszający konkurs: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Priorytetowe zadania w sferze pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja usług finansowanych z Programu Integracji Społecznej

Klasyfikacja usług finansowanych z Programu Integracji Społecznej Klasyfikacja usług finansowanych z Programu Integracji Społecznej GRUPA I - USŁUGI DLA OSÓB STARSZYCH, SENIORÓW np.: 1.1 dzienne: - świadczone w miejscu zamieszkania indywidualnie, w tym: usługi opiekuńcze

Bardziej szczegółowo

Program działalności. Środowiskowego Domu Samopomocy

Program działalności. Środowiskowego Domu Samopomocy pieczątka śds Program działalności Środowiskowego Domu Samopomocy Nazwa jednostki: Środowiskowy Dom Samopomocy w Wolbromiu Dane adresowe: ul. Skalska 20, 32-340 Wolbrom Tel.: 32 6464568 E-mail: sdswolbrom@vp.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Centrum Animacji Rekreacyjno-Sportowej II edycja

REGULAMIN KONKURSU Centrum Animacji Rekreacyjno-Sportowej II edycja REGULAMIN KONKURSU Centrum Animacji Rekreacyjno-Sportowej 2017 - II edycja 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Konkursie pn. Centrum Animacji Rekreacyjno- Sportowej

Bardziej szczegółowo

Lp. CEL/DZIAŁANIE TERMIN JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ I. WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, CHORYCH, STARSZYCH I ICH RODZIN

Lp. CEL/DZIAŁANIE TERMIN JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ I. WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, CHORYCH, STARSZYCH I ICH RODZIN Lp. CEL/DZIAŁANIE TERMIN JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ I. WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, CHORYCH, STARSZYCH I ICH RODZIN 2009-2013 Starostwo Powiatowe, Urzędy Miejskie w Bochni i Nowym Wiśniczu,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO. Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim w roku 2013

RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO. Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim w roku 2013 Załącznik nr 6 RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim w roku 2013 Raport Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

Aktywność zawodowa drogą do samodzielności osób niepełnosprawnych Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych Stopnie niepełnosprawności

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/156/15 RADY MIASTA OPOLA. z dnia 28 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/156/15 RADY MIASTA OPOLA. z dnia 28 maja 2015 r. UCHWAŁA NR XI/156/15 RADY MIASTA OPOLA z dnia 28 maja 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Opola na lata 2012 2015 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych Dz.U.2005.189.1598 2006.08.09 zm. Dz.U.2006.134.943 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z dnia 30 września

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 IM. JANA PAWŁA II PUŁTUSKU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 - PRIORYTETY

PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 IM. JANA PAWŁA II PUŁTUSKU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 - PRIORYTETY PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 IM. JANA PAWŁA II PUŁTUSKU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 - PRIORYTETY L.p. ZADANIA FORMY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI UWAGI 1. Przeciwdziałanie pojawianiu się ryzykownych,

Bardziej szczegółowo

Harmonogram Działań Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2013-2016

Harmonogram Działań Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2013-2016 Harmonogram Działań Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata Załącznik do uchwały Nr XXVIII/262/2014 Rady Powiatu w z dnia 27 marca 2014 r. Lp. Cel operacyjny Lp. Nazwa zadania

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczne usługi opiekuńcze

Specjalistyczne usługi opiekuńcze Specjalistyczne usługi opiekuńcze Specjalistyczne usługi opiekuńcze określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym HEJ, KONIKU! Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym "HEJ, KONIKU!

Prezentacja Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym HEJ, KONIKU! Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym HEJ, KONIKU! Prezentacja Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym HEJ, KONIKU! Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym "HEJ, KONIKU!" 1 O Fundacji Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Statutu Szkoły PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W KOSZALINIE

Załącznik do Statutu Szkoły PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W KOSZALINIE Załącznik do Statutu Szkoły PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W KOSZALINIE 1 WSTĘP Szkoła Podstawowa nr 4 w Koszalinie realizuje program profilaktyki problemów dzieci i młodzieży, harmonijnie

Bardziej szczegółowo

Priorytet I: Profilaktyka i ograniczanie skutków niepełnosprawności.

Priorytet I: Profilaktyka i ograniczanie skutków niepełnosprawności. Harmonogram realizacji Wojewódzkiego programu wyrównywania szans i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych na lata 2016-2020.

Bardziej szczegółowo

Realizacja zadań Miejskiego Zespołu ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Olsztynie w 2015roku.

Realizacja zadań Miejskiego Zespołu ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Olsztynie w 2015roku. Realizacja zadań Miejskiego Zespołu ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Olsztynie w 2015roku. Realizacja zadań, które są zadaniami własnymi powiatu, wynika z: ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki realizacji. Harmonogram -lata realizacji. Źródła finansowania. Realizatorzy. Działanie

Wskaźniki realizacji. Harmonogram -lata realizacji. Źródła finansowania. Realizatorzy. Działanie VI. PROGRAMY Realizacja przedstawionych powyżej celów operacyjnych będzie przebiegała etapami. Szczegółowe programy służące realizacji strategii wyrównywania szans edukacyjnych w gminie przedstawione są

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykorzystaj swoją szansę!

Projekt Wykorzystaj swoją szansę! Załącznik Nr 2 Projekt Wykorzystaj swoją szansę! jest projektem systemowym realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Cel strategiczny nr 1: Wzmacnianie instytucji rodziny. Cel operacyjny: Poprawa kompetencji i umiejętności wychowawczych rodziców

Cel strategiczny nr 1: Wzmacnianie instytucji rodziny. Cel operacyjny: Poprawa kompetencji i umiejętności wychowawczych rodziców Wydział / jednostka organizacyjna (pełna nazwa, adres) Cel strategiczny nr 1: Wzmacnianie instytucji rodziny Cel operacyjny: Poprawa kompetencji i umiejętności wychowawczych rodziców Działanie Podnoszenie

Bardziej szczegółowo

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego Działania Klubu Integracji Społecznej od 2010 roku. TUTUŁ PROGRAMU Zwiększenie szans na zatrudnienie i podniesienie kompetencji społecznych poprzez stworzenie kompleksowego systemu wsparcia dla osób zagrożonych

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009.

Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009. Załącznik do uchwały Nr XXXIV/08 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 10 grudnia 2008 r. Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/21/2007 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 14 lutego 2007 w sprawie: przyjęcia do Gminnego Programu Profilaktyki i Alkoholowych HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

System wsparcia dzieci niepełnosprawnych w Powiecie Białostockim w ramach środków PFRON realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w

System wsparcia dzieci niepełnosprawnych w Powiecie Białostockim w ramach środków PFRON realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w System wsparcia dzieci niepełnosprawnych w Powiecie Białostockim w ramach środków PFRON realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki XLII Liceum Ogólnokształcącego im Marii Konopnickiej w Warszawie na rok szkolny 2016/2017

Program profilaktyki XLII Liceum Ogólnokształcącego im Marii Konopnickiej w Warszawie na rok szkolny 2016/2017 Program profilaktyki XLII Liceum Ogólnokształcącego im Marii Konopnickiej w Warszawie na rok szkolny 2016/2017 1. Program profilaktyki został opracowany na podstawie potrzeb środowiska szkolnego, priorytetów

Bardziej szczegółowo

Zadania priorytetowe:

Zadania priorytetowe: PLAN PRACY WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNEJ PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ZABIERZOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Zadania priorytetowe: 1 Rodzice są partnerami przedszkola. 2 Pozytywny

Bardziej szczegółowo

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób jest organizacją społeczną reprezentującą interesy osób z upośledzeniem umysłowym i ich rodzin. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób od 46 lat tworzy warunki wszechstronnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 9 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr /15 z dnia grudnia 2015r.

Załącznik Nr 9 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr /15 z dnia grudnia 2015r. 52 Załącznik Nr 9 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr /15 z dnia grudnia 2015r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa, 25 listopada 2014 r.

Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa, 25 listopada 2014 r. Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Warszawa, 25 listopada 2014 r. Regulacje prawne ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty akty wykonawcze do ustawy - rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

CEL STRATEGICZNY 1. Podwyższenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańcom gminy

CEL STRATEGICZNY 1. Podwyższenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańcom gminy CEL STRATEGICZNY 1 Podwyższenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańcom gminy 1. Wzrost bezpieczeństwa publicznego. 2. Wdrażanie sprawnego systemu informacji w sytuacjach kryzysowych. 3. Edukacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA KATOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2007 ROK

PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA KATOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2007 ROK Załącznik do uchwały nr LXVII/1626/06 Rady Miasta Katowice z dnia 26 października 2006r. PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA KATOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2007 ROK 1 Rozdział I Postanowienia ogólne 1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA z dnia... 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Opola na lata 2012 2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 DO PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA BĘDZINA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Organizowanie kształcenia specjalnego dla uczniów niepełnosprawnych w szkołach i placówkach

Organizowanie kształcenia specjalnego dla uczniów niepełnosprawnych w szkołach i placówkach Organizowanie kształcenia specjalnego dla uczniów niepełnosprawnych w szkołach i placówkach 1 Rozporządzenie MEN z dnia 24 lipca 2015r w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY Razem I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY Razem I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY Razem I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Środowiskowy Dom Samopomocy Razem, zwany dalej Domem, działa na podstawie: 1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016

Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016 Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016 Informacje o programie Program wychowawczy Gimnazjum opracowany został w oparciu

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1. Czas realizacji Kwota Działania Rezultaty. Nazwa organizacji Nazwa projektu. Lp. Niepełnosprawność

Tabela nr 1. Czas realizacji Kwota Działania Rezultaty. Nazwa organizacji Nazwa projektu. Lp. Niepełnosprawność Niepełnosprawność 1 Polski Związek Niewidomych - Koło w Cieszynie Rehabilitacja społeczna członków Koła Cieszyn -prowadzenie świetlicy I - XII 7.500,00 Projekt skierowany został do 249 członków Koła PZN

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU ROK SZKOLNY 2013/2014 ORAZ 2014/2015

PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU ROK SZKOLNY 2013/2014 ORAZ 2014/2015 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 10/2013 Rady Pedagogicznej SOSW Nr 2 w Płocku z dn. 13 września 2013r. PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU ROK SZKOLNY ORAZ Szkolny

Bardziej szczegółowo

Cele szczegółowe i zadania Miejskiego Programu Profilaktyki

Cele szczegółowe i zadania Miejskiego Programu Profilaktyki Załącznik do Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chełmie na rok 2014 Cele szczegółowe i zadania Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZA 2013 ROK

INFORMACJA Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZA 2013 ROK INFORMACJA Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZA 2013 ROK W roku 2013 Miasto Chełm na sfinansowanie zadań przewidzianych ustawą o rehabilitacji zawodowej

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Cele programu Zadania Sposób realizacji Odpowiedzialni Termin realizacji Diagnozowanie zmian w obrębie środowiska wychowawczego - Konstruowanie narzędzi badawczychankiety -

Bardziej szczegółowo

Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej. Nowe regulacje prawne zawarte zostały w rozporządzeniach:

Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej. Nowe regulacje prawne zawarte zostały w rozporządzeniach: Opracowała Ewa Materka, psycholog Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej Budowanie systemu wsparcia oraz organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A N R PROJEKT RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ

U C H W A Ł A N R PROJEKT RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ U C H W A Ł A N R. PROJEKT RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ Z DNIA.2014 R. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki Szkolnej przyjęty do realizacji w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Jedliczu rok szkolny 2015/2016

Program Profilaktyki Szkolnej przyjęty do realizacji w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Jedliczu rok szkolny 2015/2016 Program Profilaktyki Szkolnej przyjęty do realizacji w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Jedliczu rok szkolny 2015/2016 Lp. Zadanie główne Zadania szczegółowe. Forma realizacji Odpowiedzialni

Bardziej szczegółowo

Cel strategiczny nr 1

Cel strategiczny nr 1 Cel strategiczny nr 1 OCENA MOŻLIWOŚCI SKUTECZNEGO REAGOWANIA NA POJAWIAJĄCE SIĘ PROBLEMY SPOŁECZNE 1.Analiza efektywności działań zmierzających do rozwiązania lokalnych problemów społecznych oraz świadczonej

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2014-2020

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2014-2020 Załącznik do uchwały Nr XLII/233/14 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 25 lutego 2014 r. POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2014-2020 POWIAT SŁUBICKI SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE.....

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU 2015-2018

PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU 2015-2018 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 16/2015 Rady Pedagogicznej SOSW Nr 2 w Płocku z dn. 05 października 2015r. PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU 2015-2018 Program Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Gorlickiego

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Gorlickiego Załącznik do Uchwały X/89/11 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 20 października Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Gorlickiego Wskaźniki realizacji działao Gorlice październik 2011 I. CEL

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2012 2016 za rok 2014

Sprawozdanie z realizacji Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2012 2016 za rok 2014 Sprawozdanie z realizacji Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2012 2016 za rok 2014 Załącznik nr 1 PRIORYTET I. Działania w kierunku usprawniania i podwyższania jakości życia osób

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DZIAŁALNOŚCI ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY. W NOWEJ WSI EŁCKIEJ TYP A, TYP B i TYP C

PROGRAM DZIAŁALNOŚCI ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY. W NOWEJ WSI EŁCKIEJ TYP A, TYP B i TYP C PROGRAM DZIAŁALNOŚCI ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W NOWEJ WSI EŁCKIEJ TYP A, TYP B i TYP C Środowiskowy Domy Samopomocy w Nowej Wsi Ełckiej funkcjonuje od dnia 1 grudnia 2012 r. Dom jest dziennym ośrodkiem

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VI/38/07 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 30 marca 2007 r.

Uchwała Nr VI/38/07 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 30 marca 2007 r. Uchwała Nr VI/38/07 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej Powiatu Mogileńskiego na rok 2007 Na podstawie art. 112 ust. 13 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Informacja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile. z zakresu rehabilitacji społecznej za 2012 rok. Piła, luty 2013 rok

Informacja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile. z zakresu rehabilitacji społecznej za 2012 rok. Piła, luty 2013 rok Informacja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile z zakresu rehabilitacji społecznej za 2012 rok Piła, luty 2013 rok Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile realizuje zadania z zakresu rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012

Bardziej szczegółowo

SYLWETKI ABSOLWENTÓW DLA KIERUNKÓW I SPECJALNOŚCI PROWADZONYCH W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII ORAZ INSTYTUCIE EDUKACJI SZKOLNEJ

SYLWETKI ABSOLWENTÓW DLA KIERUNKÓW I SPECJALNOŚCI PROWADZONYCH W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII ORAZ INSTYTUCIE EDUKACJI SZKOLNEJ SYLWETKI ABSOLWENTÓW DLA KIERUNKÓW I SPECJALNOŚCI PROWADZONYCH W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII ORAZ INSTYTUCIE EDUKACJI SZKOLNEJ STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KRYMINOLOGIA STOSOWANA Absolwenci kierunku

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W CZĘSTOCHOWIE

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W CZĘSTOCHOWIE PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W CZĘSTOCHOWIE Podstawa prawna: - Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2017 r. Projekt z dnia 13 czerwca 2017 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych,

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA LUBAWA NA ROK 2007

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA LUBAWA NA ROK 2007 MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA LUBAWA NA ROK 2007 ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii, Dz. U. Z 2005 r. Nr 179 poz. 1485,

Bardziej szczegółowo

Arkusz1 STRATEGICZNYCH

Arkusz1 STRATEGICZNYCH Załącznik Nr 2 HARMONOGRAM REALIZACJI CELÓW STRATEGICZNYCH 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Cel strategiczny 1:Tworzenie warunków do wzmacniania funkcji rodziny Cel operacyjny 1: Przeciwdziałanie patologiom

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka uzależnień

Profilaktyka uzależnień Profilaktyka uzależnień 1) Zapoznanie uczniów z rodzajami uzależnień występujących we współczesnym świecie 2) Zapoznanie uczniów i rodziców ze skutkami wszelkich uzależnień i omówienie sposobów ich zapobiegania

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora

Plan nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora Plan nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego pod nazwą Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych Sporządzony na podstawie : w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

Zespół d/s Wdrażania i Koordynacji Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.

Zespół d/s Wdrażania i Koordynacji Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Cel szczegółowy 1. Upowszechnianie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowanie zachowań i stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego, rozwijanie umiejętności efektywnego radzenia sobie w

Bardziej szczegółowo