Sprawozdanie z realizacji programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Dąbrowie Górniczej na lata za rok 2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z realizacji programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Dąbrowie Górniczej na lata 2012 2016 za rok 2013"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 Sprawozdanie z realizacji programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Dąbrowie Górniczej na lata za rok 2013 PRIORYTET I. Działania w kierunku usprawniania i podwyższania jakości życia osób niepełnosprawnych Cel Nazwa zadania Ocena realizacji/charakter Podmioty realizujące Podmioty współpracujące 1. Zwiększenie dostępu do leczenia i opieki medycznej, w tym rehabilitacji 1. Wspieranie procesu leczenia i rehabilitacji szerokim poradnictwem i wsparciem specjalistów w szczególności: psychologów, pedagogów, terapeutów i pracowników socjalnych oraz samych osób niepełno-sprawnych i członków ich rodzin. 678 osób niepełnosprawnych zostało objętych pracą socjalną w formie: integracji osoby niepełnosprawnej ze środowiskiem zamieszkania, współpracy z rodziną w kierunku motywowania do sprawowania prawidłowej opieki nad niepełno-sprawnym członkiem rodziny, pomocy w uzyskaniu świadczeń pielęgnacyjnych, świadczeń ZUS, pomocy w kontaktach z lekarzami i placówkami opieki zdrowotnej oraz w prowadzeniu korespondencji z innymi instytucjami. Ponadto r. odbyło się spotkanie z lekarzem psychiatrą dotyczące problematyki funkcjonowania rodziny dla 8 uczestników projektu Centrum doskonalenia siebie, którzy posiadają orzeczoną niepełnosprawność z tytułu choroby psychicznej. - Dział Pomocy Środowiskowej Lek. med. Marek Frączek W Warsztacie Terapii Zajęciowej prowadzona była rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, zgodnie z programem prowadzonej działalności. Uczestnicy w placówce oprócz terapii, otrzymali wsparcie psychologiczne, jak również pedagogiczne, którym objęto także niektóre rodziny w zakresie opieki nad uczestnikiem WTZ. Działania prowadzone były w ramach projektów: Kompleksowe i wielospecjalistyczne oddziaływania rewalidacyjne wspierające dzieci i młodzież z terenu Dąbrowy Górniczej z zaburzeniami rozwoju, Droga do Przyszłości. Wsparcie specjalistów: terapeutów i pracowników szeroko pojętej rehabilitacji w zakresie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnych (ruchowo i umysłowo). Warsztat Terapii Zajęciowej Otwarte Serca ZSS nr 5 ZSS nr 6 1

2 Działalność Inkubatora Społecznej w Dąbrowa Górnicza świadczącego wsparcie bieżące i specjalistyczne w zakresie zakładania i funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej (w tym: działających na rzecz osób niepełnosprawnych i ich otoczenia) 1 punkt, część podmiotów korzystających z oferty zajmuje się świadczeniem procesu leczenia oraz rehabilitacji. Inkubatora Społecznej wpiera ich działania w sposób kompleksowy w zakresie przewidzianym ofertą Inkubatora. Gmina w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi prowadziła w 2013 r. niżej wymienione punkty: 1. Punkt konsultacyjno Informacyjny porady bezpłatne: prawnik, psycholog oraz specjalista psychoterapii uzależnień z porad skorzystało 226 osób (osoby niepełnosprawne prawnie i biologicznie). 2. Punkt ds. uzależnień od narkotyków konsultacje w zakresie narkomanii i innych uzależnień (specjaliści psychoterapii i uzależnień) z porad skorzystało 668 osób (osoby niepełnosprawne prawnie i biologicznie). 3. Porady prawne 2 punkty: ul. Kr. Jadwigi 8, ul. Chemiczna 2 w Dąbrowie Górniczej z porad skorzystało 500 osób (osoby niepełnosprawne prawnie i biologicznie). W 2013 r. udzielono 60 osobom niepełnosprawnym specjalistycznej pomocy, w tym: 20 osobom porad psychologicznych, 36 osobom porad prawnych, 17 osobom wsparcia socjalnego. Świadczono pracę socjalną na rzecz 70 uczestników ŚDS W 2013 roku ze wsparcia ŚDS skorzystały 74 osoby z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawne intelektualnie. Ponadto: 70 osób zostało objętych poradnictwem psychologicznym, 19 osób skorzystało ze wsparcia psychologicznego w sytuacjach kryzysowych, 13 rodzin skorzystało z poradnictwa i spotkań terapeutycznych z psychologiem, 71 osób skorzystało z rozmów wspierających Zespołu Wspierająco Aktywizującego (pedagog, terapeuci zajęciowi, pielęgniarka, asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun), 24 osoby uzyskały pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych. NGO Urząd Miejski Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej Ośrodek Interwencji Kryzysowej - Zespół ds. Osób Starszych i Niepełnosprawnych Środowiskowy Dom Samopomocy ISP Dąbrowa Górnicza Środowiskowy Dom Samopomocy 2

3 Na potrzeby klientów Dziennego Domu : powołano Zespół Interdyscyplinarny i organizowano spotkania grupy roboczej, pilotowano indywidualne sprawy zdrowotne ratujące życie i umożliwiające kontakt z lekarzami specjalistami, monitorowano sytuację bytową i materialną, ustalenie stopnia niepełnosprawności. Dzienny Dom, Policja, Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Szpital Miejski w Dąbrowie Górniczej, Pogotowie Ratunkowe, NZOZ, Szpital Górniczy S-c, pielęgniarki środowiskowe Szkoły specjalne, placówki z oddziałami integracyjnymi i Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna zatrudniają specjalistów, którzy służą szerokim poradnictwem oraz wsparciem dzieciom i uczniom niepełnosprawnym oraz ich rodzinom. 7 placówek oświatowych w tym: Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna, trzy szkoły specjalne oraz trzy placówki z oddziałami integracyjnymi 2. Poprawa psychofizycznej sprawności osób niepełnosprawnych w oparciu o pełne i adekwatne w stosunku do rodzaju i stopnia niepełnosprawności zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny oraz w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. 339 osobom niepełnosprawnym przyznano w ramach środków PFRON dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Z akcji Graj i Pomagaj i sprzedaży cegiełek za kwotę 3 510,00 zł przeprowadzonej w roku 2012, Stowarzyszenie zakupiło w roku 2013 dla ZSS nr 6 wyposażenie - przyszkolny plac zabaw. Realizowano również projekty: Kompleksowe i wielospecjalistyczne oddziaływania rewalidacyjne wspierające dzieci i młodzież z terenu Dąbrowy Górniczej z zaburzeniami rozwoju, Droga do Przyszłości. - Dział ds. Rehabilitacji Społecznej Dąbrowskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Otwarte Serca ZSS nr 6 3. Prowadzenie programów prozdrowotnych: profilaktycznych i edukacyjnych dotyczących zmniejszenia ryzyka wystąpienia chorób lub zdarzeń prowadzących do niepełnosprawności W Warsztacie Terapii Zajęciowej uczestnicy korzystali ze sprzętu rehabilitacyjnego i środków pomocniczych służących do rehabilitacji ruchowej, manualnej i innej. Zorganizowano dla 27 osób zajęcia z zakresu psychoedukacji mająca na celu podniesienie poziomu wiedzy na temat własnej choroby, leczenia, radzenia sobie w sytuacji zaostrzenia procesu chorobowego. Dla 64 osób zorganizowano zajęcia z zakresu edukacji zdrowotnej mające na celu podniesienie poziomu wiedzy i profilaktyki prozdrowotnej. Warsztat Terapii Zajęciowej Otwarte Serca Środowiskowy Dom Samopomocy Med. - Jolan S.C. NZOZ Przeprowadzono bezpłatne badania mammograficzne dla uczestniczek ŚDS i mieszkanek Dąbrowy Górniczej w mammobusie na terenie ŚDS wykonano 29 badań. 3

4 1. W roku 2013 zorganizowano 7 wykładów dla seniorów uczestników Uniwersytetu Trzeciego Wieku na temat: żywność genetycznie modyfikowana, problem palenia tytoniu, jako choroba cywilizacyjna, wpływ cywilizacji na powstanie chorób układu krążenia (zapobieganie), zagrożenia zdrowotne występujące w środowisku zamieszkania, otyłość epidemia XXI wieku, odżywianie zgodnie z grupą krwi, styl życia, a zdrowie człowieka aktywność fizyczna, higiena psychiczna, sposób odżywiania. 2. Świadczono usługi z zakresu badań profilaktycznych, prowadzonych dla mieszkańców naszego miasta podczas 2 akcji miejskich. W ramach ww. akcji realizowano usługi zdrowotne - badania BMI, poziom ciśnienia, poziom cukru we krwi, konsultacje lekarskie: internisty, psychologa, rehabilitanta. 3. Realizowano zadania w zakresie edukacji, rehabilitacji i integracji ze środowiskiem osób chorych, niepełnosprawnych poprzez zlecenie organizacjom pozarządowym realizacje programów jn.: Kompleksowa rehabilitacja dzieci niewidomych i niedowidzących w wieku do lat 7 ze sprzężoną niepełno-sprawnością z terenu Dąbrowy Górniczej, Homer na szlaku i scenie w 2013 r. (dla osób niewidomych), Reumatyku pamiętaj Ruch leczy Twoje stawy, Rehabilitacja chorych na stwardnienie rozsiane i ich rodzin alternatywą na życie, Rehabilitacja kobiet z terenu Dąbrowy Górniczej po chorobie nowotworowej piersi, Organizacja warsztatów terapeutyczno - szkoleniowych metodą Carla Simontona dla kobiet z chorobą nowotworową piersi z terenu Dąbrowy Górniczej, EEG Biofeedback i Tomatis nowoczesne treningi mózgu. Urząd Miejski Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej 4

5 Uczestnicy Dziennego Domu brali udział w programach prozdrowotnych organizowanych dla mieszkańców miasta: osteoporoza, mammografia. W DDPS prowadzono profilaktykę i edukację ogólnozdrowotną oraz w szczególności: zapobieganie chorobom układu krążenia i nadciśnieniu tętniczemu krwi regularnie dokonywano pomiarów ciśnienia krwi, zapobieganie cukrzycy - regularnie dokonywano pomiarów poziomu cukru, świadomy i aktywny udział w leczeniu - regularnie prowadzono treningi samokontroli zażywania leków, usprawnianie psychoruchowe, aktywizacja niepełnosprawnych seniorów, higiena słuchu przeprowadzono akcję badania słuchu. W programie Warsztatu Terapii Zajęciowej przewidziane są różne prelekcje, programy profilaktyczne, zajęcia edukacyjne, prowadzone przez instruktorów, psychologów, zaproszonych gości: profilaktyka i wyrównywanie szans rozwojowych i edukacyjnych dzieci i młodzieży o zróżnicowanym poziomie rozległości zaburzeń, obejmujących między innymi: upośledzenie ruchowe, upośledzenie umysłowe, zaburzenia neurologiczne, zaburzenia autystyczne, profilaktyka w trudnościach szkolnych u dzieci i młodzieży w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym, terapia osób niepełnosprawnych: poprawa wzorca fal mózgowych, poprawa koncentracji uwagi i pamięci, aktywności, zrównoważenie procesów pobudzania i hamowania, prowokowanie do podjęcia terapii własnej, usprawnienia i inne, korekcja istniejących wad postawy, wzrost świadomości własnego ciała i jego położenia w przestrzeni, wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z niedosłuchem oraz rozwijanie ich kompetencji językowych oraz percepcji wzrokowej i diagnozy narzędzi badawczej w terapii pedagogicznej, zajęcia z zakresu glottodydaktyki w zakresie różnicowania liter, nauki prawidłowej artykulacji, syntezy i orientacji przestrzennej w schemacie ciała, zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci autystycznych. Dzienny Dom Warsztat Terapii Zajęciowej Otwarte Serca Dąbrowskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Otwarte Serca Centrum medyczne Synexus Katowice, Centrum Aparatów Słuchowych, PW Centrum, Szpital Miejski w Dąbrowie Górniczej ZSS nr 5 ZSS nr 6 5

6 W dąbrowskich szkołach w 2013 r. realizowano 22 programy prozdrowotne, profilaktyczne i edukacyjne dot. zmniejszenia ryzyka wystąpienia chorób lub zdarzeń prowadzących do niepełnosprawności. Ponadto Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna zrealizowała 2 programy dotyczące badań przesiewowych słuchu Słyszę i wzroku Widzę, dzień bezpłatnych diagnoz logopedycznych oraz przeprowadziła 10 warsztatów dla uczniów. Realizowane programy podniosły świadomość zagrożeń wynikających z niewłaściwych zachowań, stosowania używek, nieprzestrzegania zasad ruchu drogowego, niewłaściwego odżywiania się, niezdrowego stylu życia. Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży Małolat realizowało projekt profilaktyczny o nazwie Twój Głos w sprawie U. Odbyło się 10 spotkań zakończonych występem teatralnym uczestników projektu, prezentacją multimedialną i wystawą prezentującą powstałe podczas trwania projektu prace. Szkoły i Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży Małolat, MOPT Stowarzyszenie Centrum Komunikacji i Mediacji Dialog w partnerstwie z Młodzieżowym Ośrodkiem Pracy Twórczej w Dąbrowie Górniczej realizowały projekt adresowany do dzieci i młodzieży z okazji obchodów Dnia Praw Człowieka Pomaluj swój świat prawa dziecka prawa człowieka. Stowarzyszenia Centrum Komunikacji i Mediacji Dialog, MOPT Stowarzyszenia Centrum Komunikacji i Mediacji Dialog. MOPT 4. Wyposażanie obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny m.in. w ramach programu wyrównywania różnic między regionami. W kwietniu 2013 roku złożony został wniosek na zakup 9-osobowego minibusa do przewozu osób niepełnosprawnych dla WTZ; został pozytywnie rozpatrzony przez PFRON, została zawarta umowa z Urzędem Miejskim w Dąbrowie Górniczej; realizacja umowy - rok Dąbrowskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Otwarte Serca Dąbrowskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Otwarte Serca Warsztat Terapii Zajęciowej Otwarte Serca ZSS nr 6 2. Dążenie do wyrównywania szans edukacyjnych osób niepełnospraw nych na wszystkich poziomach edukacji 1. Zapewnianie ciągłości kształcenia dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej na wszystkich poziomach edukacji. W mieście funkcjonują dwa zespoły szkół specjalnych (ZSS-5 i ZSS-6) oraz Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych. Ponadto uczniowie niepełnosprawni uczęszczają do trzech placówek z oddziałami integracyjnymi (P-20, P-29 i SP-20) oraz do przedszkoli i szkół ogólnodostępnych, gdzie mają zapewnione odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności zajęcia rewalidacyjne. W 2013 r. do dąbrowskich placówek oświatowych uczęszczało dzieci i uczniów niepełnosprawnych, w tym do: przedszkoli - 60, szkół szkoły i przedszkola, w tym specjalne 6

7 2. Stałe poszerzanie bazy specjalnego szkolnictwa zawodowego dla młodzieży z różnymi rodzajami niepełnosprawności 3. Doposażenie placówek kształcenia specjalnego w środki pomocnicze i sprzęt rehabilitacyjny Dzieci i młodzież niepełnosprawna aktywnie uczestniczyły w projektach, warsztatach i zajęciach organizowanych przez Młodzieżowy Ośrodek Pracy Twórczej w Dąbrowie Górniczej. W 2013 r. w naszej gminie funkcjonowały 2 ponadgimnazjalne szkoły zawodowe, do których uczęszczało 58 uczniów. Uczniowie dąbrowskich zasadniczych szkół zawodowych specjalnych w 2013 r. kształcili się w następujących zawodach: ogrodnik, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej (SOSW), cukiernik, ślusarz, rękodzielnik wyrobów włókienniczych (ZSS-6). W 2013 r. w Zespole Szkół Specjalnych nr 5 wyposażono 6 pomieszczeń do rehabilitacji, w Zespole Szkół Specjalnych nr 6-8, a w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych - 4. Realizacja tego zadania umożliwiła dzieciom niepełnosprawnym rehabilitację odpowiednią do rodzaju ich niepełnosprawności. Pracy Twórczej Zespół Szkół Specjalnych nr 6 i Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych szkoły specjalne 7

8 4. Włączenie organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych we wspomaganie procesu nauczania, wychowania oraz rewalidacji poprzez organizację warsztatów tematycznych, kulturalnych, konkursów i imprez rekreacyjno-sportowych, warsztatów rozwijających zainteresowania itp. W ramach projektu Kwartet dla czterech aktorów przeprowadzono cykl warsztatów teatralnych dla osób niepełnosprawnych oraz adaptacja tekstu B. Schaeffa, zwieńczone spotkaniem integracyjnym z osobami starszymi z Dąbrowy Górniczej i z prezentacją zrealizowanego spektaklu: Ocena realizacji (cele na rzecz osób niepełnosprawnych): poprawa kompetencji społecznych osiągnięta na drodze udziału w projekcie teatralnym, rozwój kreatywnego i twórczego myślenia; nauczenie radzenia sobie w nieszablonowych i nieprzewidzianych sytuacjach poprzez udział w warsztatach aktorskich, zintensyfikowanie udziału w życiu kulturalnym poprzez uczestnictwo w różnych wydarzeniach kulturalnych w regionie, udział w procesie twórczym, jakim była praca nad spektaklem, poznawanie zasad tworzenia spektaklu teatralnego wraz z jego całym zapleczem technicznym; czynny udział w tworzeniu jego oprawy wizualnej, dźwiękowej (udział w warsztatach z zakresu realizacji przedstawienia teatralnego i przygotowania scenografii oraz kostiumów), poprawa umiejętności współpracy w grupie dla osiągnięcia wspólnego celu, nabycie praktycznych umiejętności budowania przedstawienia interaktywnego poprzez angażowanie publiczności w przebieg spektaklu, nabycie umiejętności archiwizowania przebiegu zaplanowanego wydarzenia oraz przygotowania wystawy fotograficznej ukazujący ten proces szerszemu odbiorcy, zaktywizowanie uczestników do udziału w życiu kulturalnym społeczeństwa poprzez udział w wybranych spektaklach teatralnych, wzmocnienie poczucia własnej wartości uczestników projektu poprzez umożliwienie im wyjścia z roli w jakiej się znajdują na co dzień oraz poprzez przełamywanie własnych słabości, integracja środowiska osób niepełnosprawnych i osób zdrowych. W 2013 roku Gmina udzieliła 8 dotacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność na rzecz osób niepełnosprawnych na organizację przedsięwzięć sportowo-rekreacyjnych. Dąbrowskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Otwarte Serca Organizacje pozarządowe (Wydział Promocji, Kultury i Sportu) w Dąbrowa Górnicza włączył się w działania prowadzone przez NGO poprzez udostępnianie sali, zamieszczanie informacji na stronach www oraz udział przedstawicieli ISP w warsztatach tematycznych, czy organizowanych konkursach. Pomagał także pozyskać środki w ramach środków zewnętrznych na realizację w/w zadania. Dąbrowa Górnicza NGO 8

9 5. Organizacja konferencji, seminariów oraz akcji promocyjnoedukacyjnych na tematy związane z edukacją i kształceniem osób niepełnosprawnych 2013 r. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna przeprowadziła 2 prelekcje dla nauczycieli, a szkoły zorganizowały 3 konferencje, 7 seminariów i 43 akcje promocyjno-edukacyjne. Realizacja tego zadania przyczyniła się do rozwoju umiejętności i poszerzenia wiedzy nauczycieli z obszaru pracy z uczniem niepełnosprawnym oraz do uświadomienia rodzicom możliwości kształcenia dzieci niepełnosprawnych w oddziałach integracyjnych. Szkoły i Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna W 2013 r. zorganizował 46 szkoleń, 79 spotkań informacyjnych oraz 1 wizytę studyjną związanych z podnoszeniem kwalifikacji i kształceniem kompetencji członków Podmiotów Ekonomii Społecznej oraz osób chcących zakładać Podmioty Ekonomii Społecznej (w tym: osób niepełnosprawnych). W Inkubatorze Społecznej dostępne są także poradniki i kwartalniki dot. edukacji osób niepełnosprawnych. Dąbrowa Górnicza NGO 6. Zapewnianie zarówno nauki jak i rehabilitacji w placówkach szkolnictwa specjalnego Wszyscy niepełnosprawni uczniowie dąbrowskich szkół i przedszkoli mają w placówkach, do których uczęszczają, zapewnioną edukację oraz odpowiednie dla niepełno-sprawności zajęcia rewalidacyjne, w tym rehabilitację ruchową. Szkoły i przedszkola Kompleksowe i wielospecjalistyczne oddziaływania rewalidacyjne wspierające dzieci i młodzież z terenu Dąbrowy Górniczej w zaburzeniami rozwoju Droga do Przyszłości. Projekt realizowany przez Dąbrowskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w placówkach kształcenia specjalnego: ZSS nr 5 i ZSS nr 6 rehabilitacja i rewalidacja osób niepełnosprawnych. Warsztat Zajęciowej Serca Terapii Otwarte 3.Dostosowanie przestrzeni miejskiej do potrzeb osób niepełnosprawny ch oraz zapewnienie możliwości swobodnego przemieszczania się, w tym likwidacja barier architektoniczny ch w obiektach 1. Likwidowanie barier utrudniających przemieszczanie się osób niepełnosprawnych poprzez: systematyczne dostosowanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze styku ruchu kołowego z ruchem osób niepełnosprawnych oraz zabudowa urządzeń dźwiękowych w sygnalizacjach świetlnych w miarę możliwości terenowych oraz zgodności planowanych zmian z obowiązującymi przepisami z zakresu inżynierii ruchu, W ramach zadania wybudowano podjazd do budynku dla osób niepełnosprawnych Zespół Szkół Nr 4 w Dąbrowie Górniczej, ul. Łęknice. Montaż azylu dla pieszych w ciągu przy ul. Konopnickiej. Zaniżenia krawężników na przejściach i zejściach dla pieszych na wybranych odcinkach ciągów ulic: Strzemieszycka, Dąbrowskiego, Sienkiewicza, Korczaka, Kolejowa, Skibińskiego, Starościńska, Jaworowa, Cieplaka, Cedlera, Wyspiańskiego. Wyznaczanie wnioskowanych kopert dla osób niepełnosprawnych na użytkach drogowych będących w zarządzie gminy Dąbrowa Górnicza. Urząd Miejski Wydział Inwestycji Miejskich Urząd Miejski Wydział Komunikacji i Drogownictwa 9

10 użyteczności publicznej przestrzeganie przepisów ustawy Prawo budowlane w zakresie likwidacji barier architektonicznych przy nowo powstałych, remontowanych i modernizowanych obiektach, Realizacja zadania na bieżąco. Projekty nowobudowanych i modernizowanych inwestycji miejskich były sprawdzane pod kątem dostępności osób niepełnosprawnych. Dotyczyło to zarówno budynków jak i ciągów komunikacyjnych, przejść dla pieszych itp. Urząd Miejski - Wydział Urbanistyki i Architektury 4. Zapewnienie osobom niepełnosprawny m różnorodnych form wsparcia socjalnego umożliwiających pełne uczestnictwo w życiu społecznym likwidacja barier w zakładach opieki zdrowotnej i placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania, konsultowanie ze Społeczną Powiatową Radą ds. Osób Niepełnosprawnych koncepcji gminnych projektów w zakresie likwidacji barier architektonicznych, zabezpieczenie dowozu osobom niepełnosprawnym w ramach likwidacji barier transportowych 2. Egzekwowanie parkowania pojazdów nieoznakowanych w miejscach zastrzeżonych dla pojazdów przewożących osoby niepełnosprawne 1. Dostęp do bezpłatnej pomocy w formie poradnictwa specjalistycznego świadczonego przez prawników, psychologów, terapeutów, doradców zawodowych i innych Na terenie Miejskiego Ośrodka Pracy Twórczej istnieje podjazd dla osób niepełnosprawnych i przystosowano toalety. W planach znajduje się także zainstalowanie windy z parteru na pierwsze piętro umożliwiającej swobodne przemieszczanie się po pracowniach ośrodka. Umożliwiono niepełnosprawnym seniorom korzystanie ze świadczeń DDPS poprzez dowóz do placówek i odwóz po pobycie do wyznaczonego miejsca zbiórki. W 2013 r. odwożono 195 dzieci i uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych. Dzieci niepełnosprawne dowożone były do placówek oświatowych na terenie gminy oraz do Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 w Sosnowcu i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach. Przeprowadzono 114 interwencji. W 2013 r. udzielono 60 osobom niepełnosprawnym specjalistycznej pomocy, w tym: 20 osobom porad psychologicznych, 36 osobom porad prawnych i 17 osobom wsparcia socjalnego. W 2013 roku ze wsparcia ŚDS skorzystały 74 osoby z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawne intelektualnie. Ponadto: 70 osób zostało objętych poradnictwem psychologicznym, 19 osób skorzystało ze wsparcia psychologicznego w sytuacjach kryzysowych, 13 rodzin skorzystało z poradnictwa i spotkań terapeutycznych z psychologiem, 71 osób skorzystało z rozmów wspierających Zespołu Wspierająco Aktywizującego (pedagog, terapeuci zajęciowi, pielęgniarka, asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun), 24 osoby uzyskały pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych. Pracy Twórczej Dzienny Dom Szkoły, Wydział Oświaty Straż Miejska Ośrodek Interwencji Kryzysowej Środowiskowy Dom Samopomocy 10

11 Działalność Inkubatora Społecznej świadczącego wsparcie bieżące i specjalistyczne w zakresie zakładania i funkcjonowania podmiotów Ekonomi Społecznej (w tym: działających na rzecz osób niepełnosprawnych i ich otoczenia) świadczy bezpłatną pomoc prawną, księgową i marketingową, w zależności od prowadzonych działań i zapotrzebowania zgłoszonego przez NGO. Istnieje możliwość dostosowania rodzaju wsparcia do potrzeb NGO. Dąbrowa Górnicza Bezpłatna pomoc świadczona była w formie poradnictwa w Powiatowy Urzędzie Pracy w Dąbrowie Górniczej. Liczba udzielonych porad zawodowych osobom niepełnosprawnym zarejestrowanym: 224 porady indywidualne, 6 porad grupowych, 13 indywidualnych informacji zawodowych. Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej Wsparcie oferowane przez Klub Integracji Społecznej w postaci wsparcia psychologów, terapeutów, doradców zawodowych oraz pracownika ds. osób niepełnosprawnych dla osób niepełnosprawnych i osób z otoczenia osób niepełnosprawnych. Udział w programach pozwala na nabycie umiejętności i kompetencji społecznych i zawodowych umożliwiających pełniejsze uczestnictwo w życiu społecznym. Dział Aktywizacji Zawodowej i Komunikacji Społecznej - KIS 2. Udzielanie wsparcia przez organizacje pozarządowe dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin ISP Dąbrowa Górnicza pomaga organizacjom pozarządowym działającym na rzecz ON uzyskać środki finansowe na udzielanie wsparcia NGO ISP Dąbrowa Górnicza 3. Wsparcie przez Dzienny Dom Ogółem w 2013 r. skierowano do DDPS 151 osób - Zespół ds. Osób Starszych i Niepełnosprawnych Dzienny Dom Pomocy Społecznej Świadczono usługi opiekuńcze, udzielono wsparcia oraz objęto monitorowaniem spraw bieżących w DDPS w roku osób; wykonano osobodni. Dzienny Dom 11

12 4. Tworzenie podmiotów ekonomii społecznej w celu zapewnienia osobom niepełnosprawnym rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przygotowania ich do aktywnego życia w otwartym środowisku na miarę ich indywidualnych możliwości, np. spółdzielni socjalnych 5. Wspieranie działalności Klubów Osiedlowych, Świetlic Środowiskowych, Klubów Seniora, Uniwersytetu III Wieku itp. W roku 2013 ISP Dąbrowa Górnicza pomogło w rejestracji 8 nowych PES - spółdzielni socjalnych, stowarzyszeń i fundacji, które w swoich celach statutowych miały wskazaną działalność na rzecz ON. PKZ prowadzi działalność statutową: Domu Kultury w Ząbkowicach, 5 Klubów Osiedlowych (Helikon, Zodiak, Pięterko, Unikat, Krąg), Klubu Seniora, 11 Świetlic Środowiskowych (Antoniów, Błędów, Łosień, Trzebiesławice, Ujejsce, Tucznawa, Łęka, Okradzionów, Rudy, Kuźniczka Nowa, Strzemieszyce Małe). PKZ utworzył i prowadzi Uniwersytet Trzeciego Wieku pod patronatem Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu. Liczba uczestników w roku ok. 600 osób. Oferta to bogaty wybór wykładów edukacyjnych, warsztatów artystycznych, sekcji zainteresowań, itp. ISP Dąbrowa Górnicza, NGO Pałac Kultury Zagłębia Koło Gospodyń Wiejskich, OSP Wyższa Szkoła Humanitas Sosnowiec stale współpracuje z klubami i świetlicami, UTW z terenu Dąbrowy Górniczej zajmującymi się wsparciem osób niepełnosprawnych i ich rodzin m.in. zorganizował 6 spotkania dla przedstawicieli w/w podmiotów w celu pokazania możliwości rozwoju. Senior na topie był wielokierunkowym, międzypokoleniowym projektem skierowanym do środowisk senioralnych, rozwijający ich kreatywność, wiedzę i umiejętności. Kluczową rolą przedsięwzięcia było zaktywizowanie środowisk senioralnych i umożliwienie osobom starszym uczestnictwa w szeroko pojętej kulturze. Podstawową formą realizacji zadania były wykłady, spotkania oraz wspólna praca różnych grup wiekowych. Łącznie w różnorodnych działaniach w ramach projektu wzięło udział prawie osób. Dąbrowa Górnicza, NGO Miejska Biblioteka Publiczna Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich 12

13 5. Zapewnienie osobom niepełnosprawny m pełnego dostępu do rehabilitacji społecznej i zawodowej 1. Realizacja zadań z zakresu rehabilitacji społecznej w oparciu o środki PFRON w zakresie turnusów rehabilitacyjnych, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, dofinansowania do sportu, kultury rekreacji i turystki osób niepełnosprawnych, likwidacji barier funkcjonalnych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych z udziałem środków PFRON. Organizowano różnego rodzaju imprezy kulturalne, wycieczki, zawody sportowe mające na celu doprowadzenie do integracji społecznej osób niepełnosprawnych, uzyskanie mobilizacji do czynnego udziału w tego typu imprezach, poczucia wiary we własne siły, wzmocnienie aktywności, przełamywanie barier nieufności i niepewności w stosunku do innych oraz rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie. Niżej wymienione podmioty zorganizowały następujące przedsięwzięcia dla osób niepełnosprawnych wraz z niezbędnymi opiekunami: 1. Będzińskie Stowarzyszenie Amazonek, Będzin, ul. Sączewskiego 27: zadanie turystyczne: Wycieczka turystyczna czterodniowa w Bieszczady uczestniczyło 25 osób. 2. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski, Dąbrowa Górnicza ul. 3-go Maja 22: zadanie sportowo-rekreacyjne Dzień Dziecka w NEMO - uczestniczyło 100 osób, zadanie kulturalno turystyczno - rekreacyjne I Ty zostań odkrywcą wycieczka dwudniowa do Centrum Nauki Kopernik, Zamku Królewskiego - Warszawa, Wilanów - uczestniczyło 24 osób. 3. Polski Związek Niewidomych, Okręg Śląski, Koło w Dąbrowie Górniczej, ul. Korczaka 6 a, Dąbrowa Górnicza: zadanie kulturalne HOMER NA SZLAKU I SCENIE Wigilia 2013 r. - uczestniczyło 80 osób, zadanie kulturalno turystyczno - rekreacyjne UROKI SZLAKÓW trzydniowy wyjazd Kotlina Kłodzka - uczestniczyło 50 osób. 4. Stowarzyszenie NEURON Pomocy Dzieciom i Osobom Niepełnosprawnym, ul. Gwardii Ludowej 107, Dąbrowa Górnicza: zadanie sportowo kulturalno - rekreacyjne XIV Paraspartakiada Śląska i Zagłębia - uczestniczyło 255 osób, zadanie rekreacyjno kulturalne MIKOŁAJ uczestniczyło 102 osoby, zadanie turystyczno rekreacyjne - wycieczka 3 - dniowa krajowa z cyklu Poznaj swój kraj Śląsk Cieszyński uczestniczyło 47 osób. 5. Stowarzyszenie Reumatyków i Ich Sympatyków SOMA, Dąbrowa Górnicza, ul. Adamieckiego 13/5: zadanie turystyczno - rekreacyjne Marsz turystyczno-rekreacyjny Niepełnosprawny też obywatel trasa ścieżki dydaktycznej po Bagnach Błędowskich - uczestniczyło 47 osób, zadanie turystyczno - rekreacyjne: Nałęczowska Wiosna Kulturalna czterodniowy pobyt w Nałęczowie i okolicach - uczestniczyło 23 osób. - Dział ds. Rehabilitacji Społecznej 13

14 Dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych z udziałem środków PFRON. Uczestnictwo osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych jest formą aktywności wspomagającej proces rehabilitacji społecznej, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi przez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach prze-widzianych programem turnusu. Ilość osób niepełnosprawnych wraz z niezbędnymi opiekunami, które uzyskały dofinansowanie to 167 osób, w tym: 91 to osoby niepełnosprawne, 76 to niezbędni opiekunowie osób niepełnosprawnych. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym z udziałem środków PFRON ilość osób, którym przyznano dofinansowanie 339. Likwidacja barier architektonicznych z udziałem środków PFRON w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej ma na celu umożliwienie lub w znacznym stopniu ułatwienie funkcjonowania. Ilość osób, którym przyznano dofinansowanie 10. Likwidacja barier technicznych z udziałem środków PFRON poprzez zakup odpowiedniego urządzenia umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności, powodując sprawniejsze działanie w społeczeństwie. Ilość osób, którym przyznano dofinansowanie 24. Likwidacja barier w komunikowaniu się z udziałem środków PFRON umożliwi osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się z otoczeniem lub przekazywanie informacji. Ilość osób, którym przyznano dofinansowanie 26. Warsztat terapii zajęciowej jest placówką stwarzającą osobom niepełnosprawnym, niezdolnym do podjęcia pracy, możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej dla 54 osób niepełnosprawnych. 14

15 2. Realizacja programów finansowanych ze środków PFRON mających na celu wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji, np. Aktywny samorząd, program wyrównywania różnic między regionami II, itp. Pilotażowy program Aktywny Samorząd finansowany ze środków PFRON: Obszar A - Zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu. Ilość osób, którym przyznano dofinansowanie 1. Dofinansowanie zakupu i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu ma na celu likwidację lub ograniczenie bariery transportowej. Obszar A - Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B. Ilość osób, którym przyznano dofinansowanie 4. Dofinansowanie do uzyskania prawa jazdy kategorii B ma na celu likwidację lub ograniczenie bariery transportowej. Obszar B - Zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania. Ilość osób, którym przyznano dofinansowanie 18. Dofinansowanie ma na celu ułatwienie osobom niepełnosprawnym lepsze komunikowanie się, pracę i inne czynności dnia codziennego. Przygotowanie Beneficjentów do pełnienia różnych ról społecznych poprzez umożliwienie im włączenia się do tworzącego się społeczeństwa informacyjnego. Obszar B - Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania. Ilość osób, którym przyznano dofinansowanie 2. Dzięki tego rodzaju edukacji, dofinansowanie ma na celu zdobywanie nowych umiejętności, które pomogą podnieść kwalifikacje i w efekcie znaleźć pracę. Dofinansowanie to umożliwi także włączenie się do tworzącego się społeczeństwa informacyjnego. Obszar C - Zadanie 1 pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym. Ilość osób, którym przyznano dofinansowanie 3. Dofinansowanie ma na celu likwidację lub ograniczenie bariery w poruszaniu się, umożliwiające uczestnictwo beneficjentów pomocy w aktywności społecznej albo wzrost lub utrzymanie istniejącej aktywności. - Dział ds. Rehabilitacji Społecznej 15

16 Obszar C - zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym. Ilość osób, którym przyznano dofinansowanie 4. Dofinansowanie ma na celu likwidację lub ograniczenie bariery w poruszaniu się, umożliwiające uczestnictwo beneficjentów pomocy w aktywności społecznej albo wzrost lub utrzymanie istniejącej aktywności. Obszar C zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne. Ilość osób, którym przyznano dofinansowanie 1. Dofinansowanie ma na celu zmniejszenie barier ograniczających Beneficjenta w życiu społecznym i zawodowym. Dofinansowanie ułatwi dalszy rozwój i realizację celów życiowych w tym podnoszenie kwalifikacji. Obszar D pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej. Ilość osób, którym przyznano dofinansowanie 6. Dofinansowanie opłaty za pobyt dziecka osoby niepełnosprawnej w żłobku lub przedszkolu ma na celu umożliwienie Wnioskodawcy pełnienie ról społecznych poprzez zastosowanie elementów wspierających jego zatrudnienie. MODUŁ II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. Ilość osób, którym przyznano dofinansowanie 52. Dofinansowanie ma na celu poprawę szans Beneficjentów programu na rywalizację o zatrudnienie na otwartym rynku pracy poprzez podwyższenie kwalifikacji. Celem jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo Beneficjentów programu w dostępie do edukacji. 3. Realizacja projektów dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych, współfinansowanych ze środków europejskich w ramach Programów Operacyjnych. Ilość projektów, w których uczestniczą osoby niepełno-sprawne, współfinansowanych ze środków europejskich: 1. Liczba uczestniczących w nich osób niepełnosprawnych: 18. Oferowane wsparcie: pośrednictwo pracy, staże, dofinansowanie kosztów podjęcia działalności gospodarczej. Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej 16

17 w Dąbrowie Górniczej jest częścią projektu Województwa Śląskiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS. Inkubator jest wyspecjalizowaną jednostką Biura Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej. oferuje: poradnictwo z zakresu przedsiębiorczości społecznej oraz działalności w trzecim sektorze (w tym pozyskiwania środków z POKL i innych programów grantowych); informacje na temat nowych wytycznych, przepisów, prawa związanego z prowadzeniem podmiotów ekonomii społecznej; bieżące doradztwo z zakresu zakładania podmiotów ekonomi społecznej przedsiębiorczości (w tym stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych); doradztwo specjalistyczne z zakresu księgowości, prawa, marketingu; szkolenia; wsparcie infrastrukturalne (zaplecze biurowe, sale szkoleniowe, dostęp do komputera, skanera, faksu oraz Internetu, możliwość wypożyczenia rzutnika multimedialnego) oraz aktywizację społeczności lokalnych. Swoje działania ISP Dąbrowa Górnicza adresuj do podmiotów trzeciego sektora: stowarzyszeń, fundacji spółdzielni socjalnych oraz osób chcących rozpocząć działalność, zainteresowanych aktywnością m.in. na polu kultury, sportu, ekologii, edukacji czy pomocy społecznej i wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Inkubator jest również otwarty na współpracę z instytucjami rynku pracy i pomocy społecznej zarejestrowanymi na terenie województwa śląskiego. BOP/ Inkubator Społecznej Dąbrowa Górnicza Partnerzy projektu 6. Tworzenie warunków aktywności społecznej osób niepełnospraw nych jako podstawy integracji społecznej 1. Organizacja imprez kulturalnych, sportowo - rekreacyjnych i turystycznych o charakterze integracyjnym dla osób niepełnosprawnych Realizacja lekcji muzealnych, zgodnie z zapotrzebowaniem placówek oświatowych z terenu Dąbrowy Górniczej (przez cały rok 2013), wystawa czasowa w roku 2013 w Muzeum Miejskim Sztygarka prezentująca prace osób niepełnosprawnych ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrowie Górniczej, ul. Morcinka 15. Muzeum Miejskie Sztygarka 17

18 Organizacja 19 plenerowych festynów rodzinnych Przystanek Wakacje - lipiec/sierpień 2013, zasięg: teren Dąbrowy Górniczej. Organizacja 7 plenerowych Festynów Środowiskowych pn. Dąbrowa mówi nie uzależnieniom - czerwiec/wrzesień 2013, zasięg: dzielnice Dąbrowy Górniczej. Impreza prezentująca różnorodne nurty sztuki i kultury spektakle teatralne, koncerty zespołów, recitale, projekcje filmowe. Program edukacyjno-kulturalny KINO-SZKOŁA - integracja dzieci i młodzieży, w tym osób niepełnosprawnych działania całoroczne w kinie KADR. Zrealizowano 38 akademii filmowych, 16 warsztatów zajęciowych. Program edukacyjny USŁYSZ FILM - Kinomani Audiodeskrypcji. Pilotażowy program edukacji medialnej, skierowany do dzieci słabowidzących i niewidomych. W ramach projektu odbyło się 5 seansów filmowych z audiodeskrypcją, 6 godzin warsztatów medialnych, w ramach których powstał nakręconych przez dzieci w technice poklatkowej film animowany pt. Gdzie jest Sandra?. Letnie Kino Plenerowe, czerwiec/sierpień Zasięg: Park Hallera, Park Zielona, dzielnice miasta. W ramach akcji odbyły się 22 seanse, widzów. Organizacja różnorodnych imprez kulturalnych: spektakle teatralne, koncerty zespołów, recitale działania całoroczne, 31 imprez, widzów. Zajęcia organizowane w ramach ruchu amatorskiego, zajęcia w sekcjach i klubach zainteresowań: PKZ uczestników DK Ząbkowice uczestników, Kluby Osiedlowe uczestników, Świetlice Środowiskowe uczestników. Oferta kierowana do wszystkich odbiorców, bez względu na stopień sprawności fizycznej i intelektualnej. Do każdego przedsięwzięcia podejmowane były działania promocyjno-reklamowe (strony internetowe, plakaty, ulotki, wybiórczo reklama dużo-formatowa). Pałac Kultury Zagłębia, Urząd Miasta Fundacja Orange Organizowano wycieczki turystyczno-krajoznawcze, imprezy integracyjne, obchody świąt religijnych, państwowych i międzynarodowych. Umożliwiono udział w zdarzeniach kulturalnych i sportowych w mieście: realizowano potrzeby kulturalne min. poprzez grupowe wyjścia do kina, muzeum, udział w wystawach, pokazach, organizowano wystawy prac rękodzielniczych seniorów. Dzienny Dom 18

19 Działania o charakterze środowiskowym realizowano w ramach projektu systemowego INTEGRA program integracji zawodowej i społecznej osób w Dąbrowie Górniczej. W projekcie uczestniczyło 20 osób niepełnosprawnych i mogły one integrować się z innymi uczestnikami/uczestniczkami projektu. Udział w powyższych działaniach przyczynił się do wzrostu integracji społecznej osób niepełnosprawnych poprzez: wzrost motywacji do zmiany sytuacji społecznej i zawodowej. Dział Aktywizacji Zawodowej i Komunikacji Społecznej W 2013 r. zorganizowano imprezy sportowe dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej: 1. XIV Mistrzostwa Śląska i Zagłębia w Dart Szkół Specjalnych, 2. Mistrzostwa Śląska i Zagłębia w Plażowej Piłce Siatkowej, 3. Mistrzostwa Śląska i Zagłębia w Piłce Nożnej Halowej Chłopców, 4. XIV Paraspartakiada Śląska i Zagłębia, 5. XIV Spartakiada Sportowa. Powyższe imprezy miały charakter sportowo-rekreacyjny. Poza sportowymi zmaganiami pełniły funkcję integracyjną. Uczestnikami byli uczniowie szkół specjalnych. Podobnie jak w latach ubiegłych zainteresowanie ze strony odbiorców było ogromne co świadczy o dalszej potrzebie organizacji tego typu imprez. Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej Zespół Szkół Specjalnych nr 6, UKS DART, Stowarzyszenie Neuron, prowadził działania merytoryczne (doradztwo bieżące, specjalistyczne, działania na rzecz animacji partnerstw, wizyty studyjne, spotkania informacyjne), które przyczyniały się do wspierania NGO w realizacji działań mających na celu organizację imprez kulturalnych, sportowo rekreacyjnych czy innych; wsparcie miało często także charakter infrastrukturalny oraz polegało na pomocy w poszukiwaniu partnerów czy sponsorów w/w działań. Lekcje biblioteczne dla dzieci niepełnosprawnych - 12 spotkań dla uczniów o różnym stopniu niepełnosprawności. Organizacja wystaw prac plastycznych wykonanych przez uczestników ŚDS Wystawa w Miejskiej Bibliotece Publicznej oraz Centrum Sportu i Rekreacji, Pałac Kultury Zagłębia, Miejska Biblioteka Publiczna, NGO Miejska Biblioteka Publiczna Środowiskowy Dom Samopomocy Dąbrowa Górnicza 19

20 wernisaż i wystawa w Muzeum Miejskim Sztygarka. Organizacja imprez o charakterze integracyjnym: Dzień wiosny Lato, lato, lato czeka, Biesiady przy grillu, spotkanie integracyjne z rodzinami uczestników. Organizacja imprez okolicznościowych: uroczysta Wigilia, uroczyste Śniadanie Wielkanocne. Organizacja imprez o charakterze kulturalnym: Wyjazd do Teatru Śląskiego na przedstawienie Przygody Sindbada Żeglarza, wyjazd do katowickiego Spodka na rockoperę pt. Krzyżacy, organizacja na terenie ŚDS spektaklu teatralnego pt. Kobietki, premiera przedstawienia pt. Lekcja anatomii przygotowana w ŚDS przez Integracyjną Grupę Teatralną Prometeusz, wejście do Muzeum Miejskiego Sztygarka, organizacja 7 wyjść do kina. Organizacja imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym: organizacja wycieczki do Złotego Potoku, organizacja 19 wyjść do groty solnej, organizacja 7 wyjść na basen. Na wszystkie imprezy w MOPT zapraszane były osoby niepełnosprawne np. premiery teatralne, koncerty, warsztaty artystyczne, wernisaże, m.in.: PREMIERA Teatr Młodzieżowy Wdowy S. Mrożek Teatr Pantoplast galeria nieskończonej wyobraźni, Warsztaty artystyczne dla dzieci i dorosłych, Wernisaż prac Jagody Rudek z Pracowni Sztuk Wizualnych Akademii Sztuk Pięknych profesora Jana Dubiela i Piotra Bąka, Fingerstyle i okolice - warsztaty gitarowe dla młodzieży, Międzynarodowy Dzień Tańca występ zespołu Kasi Kalinowskiej w Dziennym Domu w Dąbrowie Górniczej. Pracy Twórczej 20

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały XXXVII/248/2014 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 29 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działao na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna w Gdyni

Pomoc społeczna w Gdyni Pomoc społeczna w Gdyni rok 2011 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni SPIS TREŚCI Spis tabel 4 Wprowadzenie..... 5 Część 1 - Informacje ogólne.. 7 1. Dokumenty strategiczne

Bardziej szczegółowo

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób. Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim. na lata 2006-2016

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób. Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim. na lata 2006-2016 Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim na lata 2006-2016 Janów Lubelski 2006 rok Spis treści: I. Wstęp...4 II. III. IV. Diagnoza środowiska osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020 Załącznik do sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. Raport z realizacji w latach 2011-2012 Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020 PR.061.1.2014 A.S. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020 Niniejsze opracowanie zawiera sprawozdanie z realizacji celów strategicznych wynikających ze Strategii

Bardziej szczegółowo

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015...

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015... MIEJSKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ ORAZ PRZESTRZEGANIA PRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W GMINIE MIEJSKIEJ PRZEMYŚL NA LATA 2009 2015 Lp Spis

Bardziej szczegółowo

ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY

ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY Ustęp 1 Pytanie A Kryteria stosowane w celu przyznawania statusu osoby niepełnosprawnej,

Bardziej szczegółowo

Dobroć człowieka jest największą wartością Nie ma kaleki jest człowiek Każdy ma prawo do swojego szczęścia i miejsca w społeczeństwie

Dobroć człowieka jest największą wartością Nie ma kaleki jest człowiek Każdy ma prawo do swojego szczęścia i miejsca w społeczeństwie Zespół Szkół Specjalnych im Marii Grzegorzewskiej w Krotoszynie Rok założenia 1949 - Szkoła Podstawowa Nr 6 Specjalna im. Marii Grzegorzewskiej 1974 - Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy 1997- Zespół

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W ŚWIDNICY

S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W ŚWIDNICY S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W ŚWIDNICY W LATACH 2005-2010 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie w roku 2012 Opracowanie: Justyna Przybyłowska PCPR Wąbrzeźno Wąbrzeźno, marzec

Bardziej szczegółowo

POTRZEBY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH REALIZACJA PRZEZ OŚRODKI WSPARCIA DZIENNEGO

POTRZEBY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH REALIZACJA PRZEZ OŚRODKI WSPARCIA DZIENNEGO POTRZEBY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH REALIZACJA PRZEZ OŚRODKI WSPARCIA DZIENNEGO Raport z badań przeprowadzonych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu Wprowadzenie Niniejsza analiza stanowi

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Ruda Śląska 2014 1 Spis treści str. Definicja niepełnosprawności 4 Karta Praw Osób Niepełnosprawnych 5 Orzekanie o niepełnosprawności do celów pozarentowych 7 Orzecznictwo

Bardziej szczegółowo

Załączniki (część 2 szczegółowa)

Załączniki (część 2 szczegółowa) Załączniki (część 2 szczegółowa) do Informacji Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o działaniach podejmowanych w 2013 roku na rzecz realizacji postanowień uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Informacja o działaniach, które były realizowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2010-2017 w III i IV kwartale 2014 r.

Informacja o działaniach, które były realizowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2010-2017 w III i IV kwartale 2014 r. Informacja o działaniach, które były realizowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2010-2017 w III i IV kwartale 2014 r. Spis treści: Wspieranie działalności gospodarczej s. 2 Turystyka,

Bardziej szczegółowo

Artykuł 24 Edukacja 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach

Artykuł 24 Edukacja 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach Artykuł 24 Edukacja 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach równych szans, Państwa Strony zapewnią integracyjny system

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2014

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2014 Zbiorczy 204 Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 204 Plan pierwotny podmioty: Jednostka budżetowa jst: Gmina Podmiot - Nazwa Cel CENTRUM WIDOWISKOWO-SPORTOWE Organizacja imprez i udostępnianie Hali

Bardziej szczegółowo

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Opracowano w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Łomży Łomża, maj 2009 r. 1 Strategia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W TRZCIANCE

PROGRAM ROZWOJU SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W TRZCIANCE Katarzyna Gągała PROGRAM ROZWOJU SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W TRZCIANCE NA LATA 2012 2017 2 OGÓLNA CHARAKTERYSTYTKA OŚRODKA Uczniowie naszej szkoły to gimnazjaliści w wieku od 13 do nawet

Bardziej szczegółowo

Oceny jednostek miejskich za 2013 rok Opole, dnia 31.07.2014 r.

Oceny jednostek miejskich za 2013 rok Opole, dnia 31.07.2014 r. KW.060.00003.2014 KW.ZD.00053.2014 Oceny jednostek miejskich za 2013 rok Opole, dnia 31.07.2014 r. Spis treści I Tabela prezentująca propozycje ocen poszczególnych podmiotów biorących 3 udział w procesie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI CARITAS ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ 2011 r.

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI CARITAS ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ 2011 r. INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI CARITAS ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ 2011 r. Realizując swoje cele statutowe i troszcząc się o godność każdego człowieka, Caritas Archidiecezji Krakowskiej obejmuje opieką ludzi

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Załącznik do uchwały Rady Miasta Sulejówek nr XI/74/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Sulejówek, czerwiec 2011rok Spis

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie za 2013 rok Na podstawie art. 110

Bardziej szczegółowo

Niepubliczny Rehabilitacyjny Zakład Opieki Zdrowotnej

Niepubliczny Rehabilitacyjny Zakład Opieki Zdrowotnej Niepubliczny Rehabilitacyjny Zakład Opieki Zdrowotnej Placówka specjalizuje się od wielu lat w wieloprofilowej rehabilitacji dzieci z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego. Pracujemy z dziećmi i młodzieżą

Bardziej szczegółowo

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Tekst jednolity uchwalony przez Radę Szkoły w dniu 24.06.2013r.

Bardziej szczegółowo

Podlaski Przegląd Społeczny

Podlaski Przegląd Społeczny Podlaski Przegląd Społeczny BEZPŁATNY KWARTALNIK REGIONALNEGO OŚRODKA POLITYKI SPOŁECZNEJ W BIAŁYMSTOKU NR 2(12) / czerwiec 2012 r. ISSN 2081-0946 Czasopismo współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NR

STATUT PRZEDSZKOLA NR STATUT PRZEDSZKOLA NR 5 im. Calineczki w GRYFINIE ul. Stefana Żeromskiego 12 tel. 091-416-33-75 calineczkap5@wp.pl www.przedszkolenr5-calineczka.pl 1 Statut opracowany został na podstawie: 1. Ustawy z

Bardziej szczegółowo

współpraca z wojewódzkimi urzędami pracy w zakresie świadczenia podstawowych usług rynku pracy, w tym w opracowywaniu i aktualizacji informacji

współpraca z wojewódzkimi urzędami pracy w zakresie świadczenia podstawowych usług rynku pracy, w tym w opracowywaniu i aktualizacji informacji WSTĘP Zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015

Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015 Załącznik do Uchwały Nr VIII/70/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29.09.2011 r. Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015 Gryfino, 2011 rok Spis treści:

Bardziej szczegółowo

FORUM WYMIANY KONTAKTÓW RADY OSIEDLI - NGO 14 grudnia 2011r. Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3

FORUM WYMIANY KONTAKTÓW RADY OSIEDLI - NGO 14 grudnia 2011r. Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3 Stowarzyszenie Ekologiczne "Etna" Na jakich osiedlach działacie lub chcecie Działamy: Księże, szkoły w kilku innych lokalizacjach we Wrocławiu Chcemy: każde osiedle, które chce podnosić jakość życia mieszkańców

Bardziej szczegółowo