SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 SĄD REJONOWY W TORUNIU UL. FOSA STAROMIEJSKA 12/ TORUŃ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę aparatów telefonicznych IP typu A i typu B oraz bram SIP. W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ EURO Znak postępowania PN-TEL/ Sprzęt sieci telefonicznej

2 1 INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1. Sąd Rejonowy w Toruniu, ul. Fosa Staromiejska 12/14, Toruń zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. Przedmiotem postępowania jest dostawa aparatów telefonicznych IP typu A i typu B oraz bram SIP. 2. Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zmiana może nastąpić w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim podmiotom, które otrzymały od Zamawiającego Specyfikację i będzie dla nich wiążąca. 4. Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie: a. Sąd lub Zamawiający Sąd Rejonowy w Toruniu, b. Postępowanie postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji, c. SIWZ niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, d. Ustawa - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, e. Zamówienie należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został w sposób szczegółowy opisany w Załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ, f. Wykonawca podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na wykonanie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania Zamówienia. 5. Dane Zamawiającego: Dokładny adres do korespondencji: Sąd Rejonowy w Toruniu, ul. Fosa Staromiejska 12/14, Toruń, NIP: Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: Znak Postępowania: PN-TEL/2012 Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem. 2

3 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatów telefonicznych IP typu A i typu B oraz bram SIP. 2. Minimalne wymagania techniczne sprzętu telefonicznego zostały zawarte w Załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ. 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 5. Zamawiający nie planuje zawarcia umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów oraz wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 6. Zamawiający nie przewiduje realizacji zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy. 3 TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA Termin realizacji zamówienia: dostawa do siedziby Zamawiającego w terminie 21 dni od dnia podpisania umowy, najpóźniej do dnia r. 4 WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, b) posiadania wiedzy i doświadczenia, c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, d) sytuacji ekonomicznej i finansowej, e) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia ( art. 24 ust.1 i 2 ). Spełnienie powyższych warunków podlegać będzie ocenie Zamawiającego dokonanej metodą spełnia / nie spełnia, w oparciu o dokumenty i oświadczenia opisane w 5 SIWZ, stanowiące załączniki do oferty przedłożonej przez Wykonawcę. 3

4 5 OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY JAKIE POWINNI DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie oferty, która winna zawierać następujące dokumenty, oświadczenia i informacje: a) wypełniony formularz ofertowy według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji w oparciu o dane zawarte w Załączniku nr 1 do SIWZ, b) oświadczenie o spełnieniu warunków zawartych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji), c) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp ( Załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji), d) oświadczenie czy i w jakiej części zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom (Załącznik nr 5 do niniejszej specyfikacji). e) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, f) w przypadku podmiotów występujących wspólnie umowę regulującą ich współpracę, 2. Uzupełnienie wymaganych dokumentów i oświadczeń jest możliwe po upływie terminu składania ofert zgodnie z art. 26 pkt 3 ustawy Pzp. 3. Nie dostarczenie jakiegokolwiek z żądanych dokumentów i oświadczeń wymaganych w SIWZ, a nie zawartych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane lub złożenie w nieprawidłowy sposób skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 6 INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 1. Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. (dalej zwane Korespondencja ) Zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem. Zawsze jest dopuszczalna forma pisemna. 2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 4

5 3. Korespondencję uważa się za złożoną w terminie, jeżeli jej treść dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie ( decyduje data stempla pocztowego). 7 OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: - w zakresie prowadzonego postępowania: Pan Janusz Krajewski Inspektor w Oddziale Gospodarczym oraz Pan Paweł Michałek Sekretarz w Oddziale Gospodarczym - tel , fax w zakresie przedmiotu zamówienia: Pan Daniel Wojdowicz Kierownik Oddziału Informatycznego tel TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, o którym mowa w 10 pkt 1 SIWZ. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 9 OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 2. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim. 3. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszej specyfikacji. 4. Ofertę należy przygotować wg formularza stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji. Do oferty należy dołączyć wskazane w 5 niniejszej specyfikacji oświadczenia, formularze i dokumenty. 5. Wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę bądź upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. 5

6 6. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem). 7. W przypadku poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osob(ę)y nie wymienion(ą)e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez notariusza. 8. Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być dokonane w sposób czytelny i parafowane przez osobę / osoby podpisujące ofertę. 9. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były kolejno ponumerowane, a wszystkie kartki oferty były trwale ze sobą połączone w całość. 10. Ofertę należy umieścić w jednej zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej kopercie wewnętrznej oraz jednej nieprzeźroczystej kopercie zewnętrznej oznaczonej napisem: Oferta na dostawę aparatów telefonicznych IP typu A i typu B oraz bram SIP nie otwierać przed dniem r. roku, do godz Na wewnętrznej kopercie należy podać: Sąd Rejonowy w Toruniu ul. Fosa Staromiejska 12/14, Toruń Oferta w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę aparatów telefonicznych IP typu A i typu B oraz bram SIP. Nie otwierać przed 29 listopada 2012 r. godz Dodatkowo koperta winna być oznakowana nazwą i adresem Wykonawcy. 11. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy powinny zostać przekazane w taki sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji objętych tajemnicą. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako jednoznaczny ze zgodą na włączenie całości przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji Postępowania oraz ich ujawnienie na zasadach określonych w Ustawie. 12. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 10 MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT 1. Termin składania ofert upływa r. o godz Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania, przy czym dla oceny zachowania powyższego terminu znaczenie ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. 6

7 2. Oferty należy przesłać lub dostarczyć do siedziby Zamawiającego ( pokój nr 23) i zaadresować jak w 9 punkt Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu r., o godz. 9.15, w siedzibie Zamawiającego, pok Informacje ogłoszone w trakcie publicznego otwarcia ofert zostaną udostępnione nieobecnym Wykonawcom na ich wniosek. 11 OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY. 1. Wykonawca winien zaoferować cenę brutto stanowiącą wynagrodzenie za przedmiot zamówienia wskazany w Załączniku nr 1 do SIWZ, łącznie ze wszystkimi niezbędnymi kosztami do realizacji zamówienia. 2. Cenę oferty należy podać w złotych polskich. 3. Cena oferty określona przez Wykonawcę zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie będzie podlegała zmianom za wyjątkiem ustawowej zmiany podatku VAT. 4. Cenę należy obliczyć w sposób uwzględniający wszystkie nakłady niezbędne do wykonania zamówienia oraz okresu realizacji zamówienia, w tym skutki ewentualnego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych do końca realizacji przedmiotu zamówienia. Wartość brutto zamówienia należy obliczyć według wzoru : Wartość netto x podatek VAT (23%) = Wartość brutto 12 OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAĆ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 1. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie ( w % ) Cena % 2. Opis sposobu oceny ofert. Punktowa ocena ofert P obliczona będzie na podstawie wzoru 7

8 Cena minimalna P = X 100 Cena oferty badanej Uzyskana z wyliczenia ilość punktów będzie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych. 3. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z największą liczbą punktów. 13 WZÓR UMOWY NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA 1. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa na dostawę aparatów telefonicznych IP typu A i typu B oraz bram SIP, z zastrzeżeniem art. 145 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. 2. Wraz ze SIWZ, Wykonawca otrzymał od Zamawiającego projekt umowy na wykonanie Zamówienia (dalej Projekt Umowy ). Projekt Umowy winien zostać uzupełniony przez Wykonawcę zgodnie ze wskazaniami zawartymi w SIWZ oraz w Projekcie Umowy o dane dotyczące Wykonawcy oraz dane zawarte w ofercie (tj. cena). 3. Uzupełniony Projekt Umowy (Załącznik nr 6), parafowany na każdej stronie przez osoby uprawnione oraz oświadczenie o gotowości zawarcia umowy z Zamawiającym na warunkach uzupełnionego Projektu Umowy należy załączyć do oferty. Wzór oświadczenia zawarty jest w Załączniku nr 2 do SIWZ. 14 POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy. 2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy. 3. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę, b) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 8

9 c) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; d) odrzucenia oferty odwołującego. 4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ust. 7. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami Ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 Ustawy. 8. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w Ustawie dla tej czynności. 9. Na czynności, o których mowa w pkt 8 niniejszego rozdziału, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem pkt 3 rozdziału. 10. Zgodnie z treścią art. 182 ust. 1 pkt 2 Ustawy odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 Ustawy (faksem), albo w terminie 10 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób (pisemnie). 11. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 12. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. 13. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, 9

10 na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego. 14. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. 15. Przystąpienie do postępowania odwoławczego następuje na warunkach określonych w art. 185 Ustawy. 16. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli Ustawa nie stanowi inaczej. 17. Pozostałe informacje na temat środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI (art ) Ustawy. 15 INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie i miejscu zawarcia umowy. Przed podpisaniem umowy Zamawiający może zażądać kserokopii umowy konsorcjum lub innych podmiotów występujących wspólnie. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. ZAŁĄCZNIKI : Integralną część SIWZ stanowią załączniki: 1) minimalne wymagania techniczne sprzętu telefonicznego (Załącznik nr 1) 2) formularz oferty (Załącznik nr 2), 3) oświadczenie o spełnieniu warunków zawartych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Załącznik nr 3), 4) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zawartych w art. 24 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Załącznik nr 4), 5) oświadczenie o wykonywaniu usługi samodzielnie/z udziałem podwykonawców (Załącznik nr 5). 6) projekt umowy (Załącznik nr 6). 10

11 PN - TEL/2012 Załącznik nr 1 Minimalne wymagania techniczne sprzętu telefonicznego. Wymagania minimalne aparaty telefoniczne IP typu A 32 sztuki Porty 2x 10/100 Mbps Ethernet, RJ-9 oraz AUX port zestawu słuchawkowego. Ilość linii i jednoczesnych 4 linie, 8 jednoczesnych połączeń. połączeń Wyświetlacz 132x64. Kodeki G.711µ/a, G.729A/B, G.723.1, G.722, G.722.2(WB-AMR). Połączenia oczekujące, zawieszenie połączenia, przekazanie połączenia, lokalna Funkcjonalności konferencją, co najmniej 3 osoby, wyciszenie, historia połączeń, wbudowany klient LDAP. Zestaw głośnomówiący Tak. Jakość głosu Wyciszanie szumu, głos szerokopasmowy próbkowanie 16kHz. Co najmniej 12 klawiszy szybkiego wybierania z informacją o statusie użytkownika Klawisze (BLF różne kolory podświetlenia dla statusów dostępny, zajęty nieobecny), menu, głośność, transfer, wycisz, wstrzymaj, przełączenie głosu między słuchawką a zestawem głośnomówiącym, co najmniej 4 programowalne klawisze. Provisioning Provisioning za pomocą protokołów FTP/TFTP/HTTP/HTTPS, provisioning z centralnego serwera zarządzającego konfiguracją. Współpraca Współpraca z serwerem Microsoft Lync 2010, dostęp do książki Active Directory. Język interfejsu użytkownika Polski. Zarządzanie i konfiguracja Panel webowy, serwer provisioningu, konfiguracja poprzez menu telefonu, współpraca z centralnym serwerem zarządzającym konfiguracją. Bezpieczeństwo TLS,SRTP,Szyfrowanie plików konfiguracyjnych, wbudowany certyfikat X.509. Certyfikaty i normy CE, ROHS Zasilanie Zasilacz AC, PoE 802.3af. Min. 12 miesięczna gwarancja. Gwarancja Wymiana uszkodzonego aparatu na nowy następny dzień roboczy. Dostęp do wsparcia producenta, dostęp do aktualizacji oprogramowania. Porty Ilość linii i jednoczesnych połączeń Wyświetlacz Kodeki Funkcjonalności Zestaw głośnomówiący Jakość głosu Klawisze Provisioning Współpraca Język interfejsu użytkownika Zarządzanie i konfiguracja Bezpieczeństwo Certyfikaty i normy Wymagania minimalne aparaty telefoniczne IP typu B 185 sztuk 2x 10/100 Mbps Ethernet, RJ-9 oraz AUX port zestawu słuchawkowego. 1 linia. 2 x 16 LCD z podświetleniem. G.711µ/a, G.729A/B, G.723.1, G.726, G.722, G.722.2(WB-AMR). Połączenia oczekujące, zawieszenie połączenia, przekazanie połączenia, lokalna konferencją, co najmniej 3 osoby, wyciszenie, historia połączeń, wbudowany klient LDAP. Tak. Wyciszanie szumu, głos szerokopasmowy próbkowanie 16kHz. Co najmniej 10 klawiszy szybkiego wybierania, menu, głośność, transfer, wycisz, wstrzymaj, przełączenie głosu między słuchawką a zestawem głośnomówiącym. Provisioning za pomocą protokołów FTP/TFTP/HTTP/HTTPS, provisioning z centralnego serwera zarządzającego konfiguracją. Współpraca z serwerem Microsoft Lync 2010, dostęp do książki Active Directory. Polski. Panel webowy, serwer provisioningu, konfiguracja poprzez menu telefonu, współpraca z centralnym serwerem zarządzającym konfiguracją. TLS,SRTP,Szyfrowanie plików konfiguracyjnych, wbudowany certyfikat X.509. CE, ROHS 11

12 Zasilanie Gwarancja Zasilacz AC, PoE 802.3af. Min. 12 miesięczna gwarancja. Wymiana uszkodzonego aparatu na nowy następny dzień roboczy. Dostęp do wsparcia producenta, dostęp do aktualizacji oprogramowania. Wymagania minimalne bramy SIP FXS 25 sztuk Zasilanie 230V. Interfejsy Ethernet Minimum 1 x 10/100Base-T. Interfejsy telefoniczne Minimum 2 x FXS, RJ11. Zasięg interfejsu telefonicznego FXS Minimum 5 km. Urządzenie certyfikowane przez Microsoft do Tak. współpracy z MS Lync Wsparcie dla protokołów VoIP SIP-TCP, UDP, TLS, możliwość użycia protokołów H.323 i MGCP. Wsparcie dla kodeków G.711, G.723.1, G.726, G.729A, EG.711, G.722. IP transport RTP/RTCP wg. IETF RFC 3550 oraz 3551 PPPoE. VLAN QoS DiffServ, TOS, p/q VLAN tagging. Funkcjonalność Backup SIP Server Możliwość rejestracji minimum 25 telefonów lub aplikacji SIP. Fax over IP Zgodne z T.38, PCM lub ADPCM.. Konferencje Możliwość realizacji lokalnej konferencji trójstronnej. Tak, IEEE 802.1p, TOS, DiffServ. IP/VoIP Quality of IEEE 802.1Q VLAN tagging. Service RTCP-XR Report Publish (RFC 3611). Caller ID Zarządzanie i provisioning Gwarancja ETSI Typ 1, NTT, Denmark, British oraz DTMF ETSI CID. HTTP, HTTPS, Access List, BootP, DHCP, TFTP, syslog, CLI via RS-232. Min. 12 miesięczna gwarancja. Wymiana uszkodzonego aparatu na nowy następny dzień roboczy. Dostęp do wsparcia producenta, dostęp do aktualizacji oprogramowania. 12

13 PN - TEL/2012 Załącznik Nr 2..., dnia... Wykonawca Adres tel./fax... OFERTA... ( Zamawiający) Nawiązując do ogłoszonego postępowania do składania ofert w trybie: przetargu nieograniczonego z dnia roku oferujemy dostawę aparatów telefonicznych IP typu A i typu B oraz bram SIP, wykazanych w Załączniku nr 1 do SIWZ za łączną cenę: ASORTYMENT Ilość Cena jedn. netto Wartość netto Wartość brutto Aparat telefoniczny typu A 32 Aparat telefoniczny typu B 185 Brama SIP FXS 25 Łączna kwota - netto zł (słownie złotych......) - brutto...zł (słownie złotych......) 13

14 2. Oferujemy następujący termin płatności faktury za realizację dostawy, będącej przedmiotem zamówienia: 21 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. 3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do prawidłowego przygotowania oferty. 5. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do jej zawarcia w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 6. Ofertę niniejszą składamy na... kolejno ponumerowanych stronach. 7. Załącznikami do niniejszej oferty są: (1)... (2)... (3)... (4)... (5)... (6).. (7)..... (podpisy osoby / osób, uprawnionej / uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)..., dnia... (miejscowość) 14

15 PN - TEL/2012 Załącznik nr 3 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych Oświadczam/y, iż zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, spełniam/y warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia tj.: 1) posiadam/y uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 2) posiadam/y wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, 3) dysponuję/jemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 4) znajduję/emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej niezbędnej do realizacji przedmiotu zamówienia. Miejscowość... Data (podpisy osoby/osób, uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu) 15

16 PN - TEL/2012 Załącznik nr 4 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy, o którym mowa w art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam/y, że nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy, który mówi, że: 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5 % wartości zrealizowanego zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5 % wartości umowy; 2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego; 3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 16

17 przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 10) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku; 11) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku. 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również Wykonawców, którzy: 1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, z wyłączeniem czynności wykonywanych podczas dialogu technicznego o którym mowa w art. 31 a ust. 1 lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych Wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do Wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust.1 pkt 1 i 2; 2) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą; 3) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania; 4) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu; 5) należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Miejscowość... Data (podpisy osoby/osób, uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu) 17

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Oświęcim, dn. 16 stycznia 2014r. Nr postępowania: 1/18810-201418810/Kom/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PAŃSTWOWE MUZEUM AUSCHWITZ BIRKENAU W OŚWIĘCIMIU zaprasza do składania ofert w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl GÓRSKIE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE Członek Międzynarodowej Komisji Ratownictwa Górskiego IKAR-CISA ZARZĄD GŁÓWNY ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego Znak sprawy 74 /EZP/15 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193.000 EURO

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193.000 EURO Znak: ZP- 341/16 /2010 Zamawiający: Gmina Mircze 22-530 Mircze; ul. Kryłowska 20 tel. (84) 6519004, (84) 6519015, fax (84) 6519015 strona internetowa: www.mircze.biuletyn.net e-mail: gmina@mircze.pl S

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na dostawę i wdrożenie systemu informatycznego

Przetarg nieograniczony na dostawę i wdrożenie systemu informatycznego Znak sprawy 77/EZP/11 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. M. C. Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na dostawę i wdrożenie systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Remont okresowy budynku I/ZUS w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 30 - osuszanie ściany budynku.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Remont okresowy budynku I/ZUS w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 30 - osuszanie ściany budynku. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu ul. Mickiewicza 33-39, 87-100 Toruń Zatwierdził: Toruń, dn. 18.10.2012 r. Dyrektor Oddziału Bronisław Pierzynowski oznaczenie sprawy: ZAP 370/12/2012 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

NA: ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE REZERWACJI, WYSTAWIANIA, SPRZEDAŻY I SUKCESYWNEJ DOSTAWY BILETÓW LOTNICZYCH NA RZECZ POLSKIEGO ZWIAZKU SZERMIERCZEGO

NA: ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE REZERWACJI, WYSTAWIANIA, SPRZEDAŻY I SUKCESYWNEJ DOSTAWY BILETÓW LOTNICZYCH NA RZECZ POLSKIEGO ZWIAZKU SZERMIERCZEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Świętokrzyski Park Narodowy 26-010 Bodzentyn ul. Suchedniowska 4 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Dostawa i instalacja oprogramowania do obsługi Systemu Informacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy: MCK.272.1.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia Miejskiego Centrum

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy : PZD/T-04/272/02/2012 ZAMAWIAJĄCY : Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku 09-100 Płońsk, ul. Płocka 101 NIP 567-15-41-458 REGON 130382558 tel.(23) 662 20 44 fax (23) 662 20 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: UR.GDG.DGZ.2141.10.2013.SC SIWZ URZĄD REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH UL. ZĄBKOWSKA 41 03-736 WARSZAWA NIP 521-32-14-182 REGON 015249601 Z A

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA istotnych warunków udzielania zamówienia dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej kwoty wartości zamówień i konkursów, od której jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO. MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. 022/ 695-89-02 fax 022/ 695-89-35

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Gdańsk 2014 Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o. ul. Jaśkowa Dolina2, 80-252 Gdańsk tel. (058) 341-01-69, fax 341-80-80 NIP 2040000711 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu: Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu: Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu Projekt Nr POIS.01.01.00-00-108/09 Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - FUNDUSZU SPÓJNOŚCI w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy BFZ4b-073-PU-35/2012 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zakup usług Microsoft Software Assurance i bezterminowej licencji

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA DZIEKAN ul. Nowowiejska 21/25, 00-665 Warszawa, Gmach ITC, pok. 104 fax: +48 22 234 66 32, e-mail: zampub@meil.pw.edu.pl Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Zamawiający: Gdański Uniwersytet Medyczny ul. M. Skłodowskiej-Curie 3A 80-210 Gdańsk www.gumed.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Przedmiot zamówienia: Dostawa wraz z transportem

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. Zamawiający: Politechnika Poznańska pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5 60-965 Poznań NIP 777-00-03-699 www.put.poznan.pl Godziny urzędowania 7.00-15.00 tel. 061 665 3538 fax 061 665 3738 Specyfikacja Istotnych

Bardziej szczegółowo