Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rzilublin.wp.mil.pl"

Transkrypt

1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Lublin: Usługa polegająca na wykonaniu planów schematycznych wojskowych bocznic kolejowych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Lublinie, ul. Lipowa 1a, Lublin, woj. lubelskie, tel , faks Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa polegająca na wykonaniu planów schematycznych wojskowych bocznic kolejowych. II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Usługa polegająca na wykonaniu planów schematycznych wojskowych bocznic kolejowych nr: Dęblin Lot., Dęblin Twierdza, Jawidz, Bezwola, Stężyca, Stawy, Lublin, Chełm, Nowa Dęba, Żurawica. Zakres wykonania usługi : a)wykonanie inwentaryzacji obiektów liniowych - wojskowych bocznic kolejowych wraz z przyległymi do nich obiektami budowlanymi, budynkami i torami dojazdowymi. b)wykonanie pomiarów sytuacyjnych innych istotnych obiektów z punktu widzenia realizowanego na bocznicy ruchu kolejowego. c) Opracowanie planów schematycznych wojskowych bocznic kolejowych w skali 1: 1000 z naniesionymi obiektami z opracowań wynikających z pkt.2.a, 2.b, w których zawarte będą nw. informacje (wg. ich właściwości sytuacyjnych): -położenie bocznicy

2 kolejowej ze wskazaniem miejsca odgałęzienia od linii kolejowej, z którą bocznica jest połączona, - okręgi nastawcze i posterunki ruchu, - lokalizacja punktu(ów) zdawczo-odbiorczego (ych) ( poza terenem MON) - tory bocznicowe - ich układ, numeracja, przeznaczenie, długość całkowita, budowlana i użyteczne (ze wskazaniem od - do), pojemność oraz ich pochylenia podłużne, - rodzaje i typy rozjazdów oraz skrzyżowań torów, położenie zasadnicze rozjazdów w torach, sposób przestawiania zwrotnic rozjazdów, - wykolejnice, ich położenie zasadnicze i sposób ich nastawiania, - uzależnienia zwrotnic rozjazdów i wykolejnic, -przyporządkowanie zwrotnic rozjazdów i wykolejnic do okręgów nastawczych, - urządzenia zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym, - kolejowe obiekty inżynieryjne, - przejazdy kolejowe i przejścia dla pieszych w poziomie szyn, - oświetlenie bocznicy kolejowej, - punkty ładunkowe ( poza terenem MON) - wagi wagonowe, - bramy kolejowe, - skrajnie budowli i taboru oraz skrajniki, - lokalizacja budynków, budowli ich numery i nr. urządzeń (dla których jest zachowana skrajnia budowli - opis w elaboracie) - lokalizacja budynków, budowli ich numery i nr. urządzeń ( dla których nie jest zachowana skrajnia budowli - opis w elaboracie) - sygnały, wskaźniki i tablice, - kilometracja charakterystycznych punktów, urządzeń i obiektów, - nr wbk, miejscowość, użytkownik, zarządca infrastruktury komunikacyjnej, - długość wbk zlokalizowanej na gruntach nie będących w trwałym zarządzie MON z wyszczególnieniem właścicieli gruntów, - opracowania tabelaryczne rozjazdów (nr. rozjazdu, km, rodzaj, kierunek, typ, skos, promień), - opracowania tabelaryczne torów (nr. toru, długość: ogólna, i użyteczna podana w metrach, typ szyn, przytwierdzeń rodzaj i ilość podkładów), - opracowanie tabelaryczne z podaniem : długości całkowitej bocznicy, długości torów bocznicy płożonych na gruntach będących w trwałym zarządzie MON, długości torów bocznicy płożonych na gruntach zarządcy kolejowego PKP.PLK.S.A, długości torów bocznicy płożonych na pozostałych gruntach, stacji PKP obsługująca bocznicę, - inne istotne obiekty z punktu widzenia realizowanego na bocznicy ruchu kolejowego, Opracowaniem powinien być objęty teren od 20 mb do 30 mb od osi toru, a przy skrzyżowaniu rozjazdów od 50 mb do 60 mb. Powyższy zakres opracowania jest odniesiony do wykonania planów schematycznych wojskowych bocznic kolejowych o długości całkowitej 91,00km. Przed rozstrzygnięciem przetargu inwestor nie przewiduje przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie z oferentami. Wymagania dotyczące realizacji zamówienia a) Opracowanie elaboratu wykonanych robót wraz z opisem długości wbk zlokalizowanych na gruntach nie będących w trwałym zarządzie MON z wyszczególnieniem właścicieli gruntów (załączyć wypisy z rejestru gruntów) z opisem długości torów bocznicy płożonych na gruntach będących w trwałym zarządzie MON itp. Po opracowaniu elaboraty należy je oprawić w skoroszyty w twardej oprawie. b) Sporządzenie planów schematycznych wojskowych bocznic kolejowych w formie papierowej, a na płytach CD w formie elektronicznej, c) opracowanie należy sporządzić w następujących ilościach: - plany schematyczne w formie papierowej w 6 egz, - plany schematyczne w formie elektronicznej na płytach CD w 6 egz,

3 - elaboraty w 2 egz. d) Uzgodnienia opracowań planów schematycznych: - uzgodnienia w zakresie techniczno - ruchowym z zarządcą infrastruktury kolejowej z którego torami bocznica jest połączona, - użytkownikiem wbk, - zarządcą infrastruktury kolejowej tj. RZI w Lublinie - dotyczy bocznic płożonych na gruntach będących w trwałym zarządzie MON i długości torów bocznic płożonych na pozostałych gruntach. e) Przedmiot zamówienia należy wykonać jako: część jawną w zakresie opracowań planów schematycznych dla wbk nr : Lublin, 248-Chełm, 270- Nowa Dęba, - część niejawną w zakresie opracowań dotyczących planów schematycznych dla wbk nr: Dęblin Lotnisko, Dęblin Twierdza, Jawidz, Bezwola, Stężyca, Stawy, Żurawica - wykonawca robót nadaje klauzulę Zastrzeżone. f) Roboty na terenie Jednostek Wojskowych, powinny być wykonywane w godzinach od 7.00 do ( a poza ich terenami w czasie umożliwiającym ich realizację), po wcześniejszym pisemnym zgłoszeniu przez kierownika firmy (instytucji) do Dowódcy Jednostki Wojskowej, na 5-dni przed planowanym terminem rozpoczęcia robót, wykazu osób wykonujących usługę z uwzględnieniem nw. danych: - nazwę, adres i telefon firmy realizującej przedsięwzięcie, - imię i nazwisko, imię ojca, data i miejsce urodzenia pracowników wykonujących roboty, - nazwę, serię i nr. dokumentu tożsamości pracowników wykonujących roboty, - termin realizacji przedsięwzięcia, - dane osoby sprawującej nadzór nad pracownikami, - fotografie pracowników o wym. 2,5x3 cm, - poświadczenie bezpieczeństwa osobowego uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej Zastrzeżone lub pisemne upoważnienie uprawniające do dostępu do tych materiałów, wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej wraz z aktualnym zaświadczeniem o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych, - markę i nr rejestracyjny pojazdu(ów) ( w przypadku konieczności wjazdu na teren Jednostek Wojskowych). g) W miejscach wykonywania robót lub innych miejscach wykorzystywanych do prowadzenia rozmów z Użytkownikiem, zabrania się używania telefonów komórkowych, urządzeń do nagrywania dźwięku lub obrazu oraz innych środków łączności nie zaakceptowanych przez Użytkownika. Pobyt pracowników firm, a w szczególności wykonywania zdjęć na terenie JW, odbywać się będzie pod nadzorem żołnierza lub pracownika wojska, a wykonana dokumentacja fotograficzna obejmować będzie tylko elementy bocznic. Zdjęcia nie mogą obejmować sprzętu i materiałów przechowywanych na terenie JW. oraz elementów systemu ochrony takich jak: ogrodzenia, magistrale, podcentrale, czujniki alarmowe, kamery itp. h) Akty prawne regulujące formę i zakres opracowania: - ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne - ( t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 520 póź. zm), - ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409). - ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2013r. poz z późn. zm.) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy, - zarządzenie Nr 49 Ministra Komunikacji z dnia 3 września 1987r. w sprawie ustalenia Instrukcji o sporządzaniu i aktualizacji planów schematycznych stacji D-27, -

4 przepisy wewnętrzne dla wojskowych bocznic kolejowych wprowadzonych pismem Dyrektora Departamentu Infrastruktury MON Nr 1107/BIS z dnia r., - obwieszczenie Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w sprawie wytycznych do opracowania regulaminu pracy bocznicy kolejowej, sporządzanego przez jej użytkownika ( Dz.Urz.MI z dnia 26 lutego 2010r. Szczegółowy zakres wykonania usługi określa: -Specyfikacja Usługi Wykonania i Odbioru Robót - Planów Schematycznych Wojskowych Bocznic Kolejowych: Nr Dęblin Lotn., Dęblin Tw., Jawidz, Bezwola, Steżyca, Stawy, Lublin, 248-Chełm, 270- Nowa Dęba, Żurawica- stanowiąca załącznik nr 1 do SIWZ. UWAGA: Zamawiający na podstawie art. 24 ust. 2a ustawy WYKLUCZY z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający wykaże za pomocą dowolnych środków dowodowych. Zamawiający NIE WYKLUCZY z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia. Zamawiający nie zastrzega osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza POWIERZYĆ WYKONANIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCY musi on wskazać w ofercie część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzy podwykonawcy. W przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy p.z.p. w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy p.z.p., musi podać w ofercie nazwę tego podmiotu. Wstęp OBCOKRAJOWCÓW do obiektów wojskowych może być realizowany wyłącznie na podstawie POZWOLEŃ wydanych na zasadach określonych w decyzji nr 21/MON z dnia 10 lutego 2012 r. Ministra Obrony Narodowej w sprawie planowania i realizowania przedsięwzięć współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON poz. 33). Powyższe ma również zastosowanie do czynności OTWARCIA OFERT - OBCOKRAJOWCY będą wpuszczani do obiektów wojskowych na otwarcie ofert po uzyskaniu w/w POZWOLEŃ.. II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:

5 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: 1.Oferta musi być zabezpieczona wadium o niżej wymienionej wartości: 1 500,00 zł (słownie: 1 tysiąc pięćset 00/100 złotych) 2.Wadium może być wniesione w jednej lub w kilku następujących formach: 1)pieniądzu; 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3)gwarancjach bankowych; 4)gwarancjach ubezpieczeniowych; 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Lublinie, Lublin, ul. Lipowa 1a, konto nr: Wadium musi być wniesione najpóźniej do godz dnia r. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w wyżej wymienionym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Lublinie. 4. Wadium w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w ustawie o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, należy złożyć w formie oryginału w pok. nr 103, w siedzibie Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Lublinie, Lublin, ul. Lipowa 1a, najpóźniej do godz dnia r. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać: a. jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). b. bezwarunkowe - na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Lublinie, Lublin, ul. Lipowa 1a, w terminie związania ofertą - zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Rejonowemu Zarządowi Infrastruktury w Lublinie, Lublin, ul. Lipowa 1a, pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych. 5. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ustawy prawo zamówień publicznych. 7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 8. Zamawiający

6 zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ustawy prawo zamówień publicznych, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 10. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 11.Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. III.2) ZALICZKI III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli: Wykonawca wykaże, że spełnia wymagania ustawy z dnia r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. nr 182 poz. 1228). III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Warunek ten zostanie spełniony jeżeli: Wykonawca wykaże że w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał przynajmniej 1 (jedną) usługę odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia tj. opracowania dokumentacji - planów sytuacyjno - wysokościowych lub planów schematycznych linii kolejowych o długości minimum 91,00 km. III.3.3) Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

7 o Warunek ten zostanie spełniony jeżeli: Wykonawca posiada lub dysponuje systemem teleinformatycznym akredytowanym do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli co najmniej Zastrzeżone. W przypadku dysponowania systemem teleinformatycznym akredytowanym do przetwarzania informacji o klauzuli co najmniej Zastrzeżone należy dołączyć dodatkowo stosowne porozumienie na korzystanie z tego systemu zawarte pomiędzy kierownikami jednostek organizacyjnych III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Warunek ten zostanie spełniony jeżeli: Wykonawca będzie dysponował osobami posiadającymi: -uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności inżynieryjnej kolejowej bez ograniczeń, uprawniające do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak: stacja, węzeł, linia i bocznica kolejowa oraz z nimi związane inne budowle kolejowe, w rozumieniu przepisów o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie, zgodnie z art. 14, ustawy Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r.(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.1409) i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278). Wymagana jest przynależności do odpowiedniej Izby Samorządu Zawodowego. Osoba ta musi posiadać poświadczenie bezpieczeństwa osobowego uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej Zastrzeżone lub pisemne upoważnienie uprawniające do dostępu do tych materiałów, wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej wraz z aktualnym zaświadczeniem o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych. -osobą posiadającą świadectwo nadania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie geodezyjnych pomiarów sytuacyjno - wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych zgodnie z art. 43, ust 1 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 520). Osoba ta musi posiadać poświadczenie bezpieczeństwa osobowego uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej Zastrzeżone lub pisemne upoważnienie uprawniające do dostępu do tych materiałów, wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej wraz z aktualnym zaświadczeniem o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych. -pełnomocnikiem ds. ochrony informacji niejawnych (art. 14 ust. 2 ustawy o ochronie informacji niejawnych Dz. U. z 2010r. nr 182 poz.1228), posiadającym zaświadczenie o odbytym szkoleniu dla pełnomocników wydanym przez SKW lub ABW. Osoba ta musi posiadać poświadczenie bezpieczeństwa

8 osobowego uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej Zastrzeżone lub pisemne upoważnienie uprawniające do dostępu do tych materiałów, wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej. -administratorem systemu teleinformatycznego, na zasadach określonych w art. 52 ustawy o ochronie informacji niejawnych, posiadającym zaświadczenie o odbytym specjalistycznym szkoleniu dla administratorów systemu teleinformatycznego z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego wydanym przez SKW lub ABW. Osoba ta musi posiadać poświadczenie bezpieczeństwa osobowego uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej Zastrzeżone lub pisemne upoważnienie uprawniające do dostępu do tych materiałów, wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej wraz z aktualnym zaświadczeniem o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych. W przypadku dysponowania administratorem systemu teleinformatycznego na zasadach zgodnie z art. 52 ust 2 ustawy o ochronie informacji niejawnych należy podać numer i datę wydania zgody przez ABW lub SKW na wykonywanie zadań w innej jednostce organizacyjnej oraz numer i datę zawartego porozumienia pomiędzy kierownikami jednostek organizacyjnych. -inspektorem bezpieczeństwa teleinformatycznego, dysponuje na zasadach określonych w art. 52 ustawy o ochronie informacji niejawnych, posiadającym zaświadczenie o odbytym szkoleniu specjalistycznym dla inspektorów bezpieczeństwa z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego wydanym przez SKW lub ABW. Osoba ta musi posiadać poświadczenie bezpieczeństwa osobowego uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej Zastrzeżone lub pisemne upoważnienie uprawniające do dostępu do tych materiałów, wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej wraz z aktualnym zaświadczeniem o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych. W przypadku dysponowania inspektorem bezpieczeństwa teleinformatycznego na zasadach zgodnie z art. 52 ust 2 ustawy o ochronie informacji niejawnych należy podać numer i datę wydania zgody przez ABW lub SKW na wykonywanie zadań w innej jednostce organizacyjnej oraz numer i datę zawartego porozumienia pomiędzy kierownikami jednostek organizacyjnych. III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

9 III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami; wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

10 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej; III.6) INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) -Oświadczenie, że Wykonawca spełnia wymagania ustawy z dnia r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010r. nr 182, poz. 1228) - w zakresie ochrony informacji niejawnych o klauzuli co najmniej ZASTRZEŻONE; - Oświadczenie, że Wykonawca posiada zatwierdzoną instrukcję dotyczącą sposobu i trybu przetwarzania informacji o klauzuli ZASTRŻEŻONE we własnej jednostce organizacyjnej oraz zakres i warunki stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony (zgodnie z ustawą z dnia r. o ochronie informacji niejawnych - Dz. U. nr 182 z 2010 r. poz. 1228); - Kserokopia ze strony dokumentacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego zawierającą informacje o zatwierdzeniu tej dokumentacji przez kierownika jednostki organizacyjnej lub poświadczoną za zgodność kserokopię świadectwa akredytacji systemu dla klauzuli co najmniej ZASTRZEŻONE a w przypadku dysponowania systemem innej jednostki organizacyjnej dodatkowo dołączy stosowne porozumienie na korzystanie z tego systemu; - Pełnomocnictwo - wystawione przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia - do reprezentacji ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia tj. w szczególności do złożenia oferty, oświadczeń i zawiadomień albo do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy; - Jeżeli Wykonawca - wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu - o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust.2b ustawy, Zamawiający w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym na potrzeby wykonania zamówienia żąda przedstawienia oryginału pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy

11 niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, ze wskazaniem zakresu zasobów innego podmiotu udostępnionych wykonawcy, sposobu ich wykorzystania, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, oraz iż będzie nimi dysponował w trakcie realizacji zamówienia; -W przypadku dysponowania administratorem systemu teleinformatycznego lub inspektorem bezpieczeństwa teleinformatycznego na zasadach zgodnie z art. 52 ust 2 ustawy o ochronie informacji niejawnych należy podać numer i datę wydania zgody przez ABW lub SKW na wykonywanie zadań w innej jednostce organizacyjnej oraz numer i datę zawartego porozumienia pomiędzy kierownikami jednostek organizacyjnych, a w przypadku dysponowania systemem teleinformatycznym akredytowanym do przetwarzania informacji o klauzuli co najmniej Zastrzeżone należy dodatkowo dołączyć stosowne porozumienie na korzystanie z tego systemu; SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1 - Cena Termin wykonania - 10 IV.3) ZMIANA UMOWY przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w przypadku zaistnienia poniższych okoliczności: -zmianę terminu realizacji zamówienia, w przypadku wystąpienia siły wyższej (zdarzenia którego strony nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec, ani któremu nie mogą przeciwdziałać a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie w całości lub części jego zobowiązań) lub innych okoliczności niezależne od Wykonawcy lub których Wykonawca, przy zachowaniu należnej staranności nie był w stanie uniknąć lub przewidzieć, jak również inne przeszkody lub utrudnienia w wykonaniu przedmiotu umowy spowodowane przez osobę trzecią, o czas działania siły wyższej oraz czas potrzebny do usunięcia skutków jej działania oraz usunięcia przeszkód, -zmianę osób upoważnionych, jako przedstawicieli stron, w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych takich jak choroba, śmierć, ustanie stosunku pracy, -W przypadku zmiany albo rezygnacji podmiotu, o którym mowa w pkt XVII. ppkt 13 SIWZ, na którego

12 zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004r prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.), w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 w/w ustawy. Wówczas Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podmiot samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie przedmiotowego postępowania, -W przypadku wstrzymania realizacji usługi przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego termin wykonania umowy może ulec przesunięciu o okres nie dłuższy niż okres wstrzymania prac, -zmian proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego i nie powodują wzrostu kosztów, -uzasadnionego nieuzyskania przez Wykonawcę niezbędnych decyzji i warunków w terminach przewidzianych w przepisach administracyjnych, z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy. IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Lublinie, ul. Lipowa 1a, Lublin, bez opłat lub za opłatą w formie przesyłki. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: godzina 13:00, miejsce: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Lublinie, ul. Lipowa 1a, Lublin, pokój 103 (kancelaria), oferty nadesłane poczta również obowiązuje ten termin,. IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Warszawa: Aranżacja i remont wnętrza SALA KONFERENCYJNA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO W WARSZAWIE, UL. ŚWIĘTOKRZYSKA 14 Numer ogłoszenia: 49626-2015; data zamieszczenia: 06.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20.

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20. Warszawa: Roboty budowlane w ramach realizacji zadania: remont i konserwacja elewacji, wykonanie izolacji ścian fundamentowych i piwnic, osuszenie, wymiana części stolarki okiennej i drzwiowej Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 57906-2015; data zamieszczenia: 16.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 57906-2015; data zamieszczenia: 16.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Warszawa: Usługa realizacji zadań na rzecz Zamawiającego przez

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.men.gov.pl (link: zamówienia publiczne)

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.men.gov.pl (link: zamówienia publiczne) Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.men.gov.pl (link: zamówienia publiczne) Warszawa: Remont pomieszczeń centralnego

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012; data zamieszczenia: 13.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012; data zamieszczenia: 13.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2012-06-13 13:28 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012;

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia: 424046-2013; data zamieszczenia: 17.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia: 424046-2013; data zamieszczenia: 17.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pupgdynia.pl Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl Warszawa: Roboty budowlane polegające na wykonaniu modernizacji i nowej aranżacji

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe.

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281434-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi OR.272.2.2015.EL Mielec, dnia 2 marca 2015 roku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi informatyzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego poprzez skanowanie części zasobu oraz włączenie do systemu

Bardziej szczegółowo

Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:322582-2014:text:pl:html Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Ogłasza przetarg nieograniczony. Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1115W na odcinku Błeszno - Zacharzów

Ogłasza przetarg nieograniczony. Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1115W na odcinku Błeszno - Zacharzów Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach 26-800 Białobrzegi, ul. Kościelna 103 NIP 798-13-28-300 Tel./fax ( 48 ) 61323 38 www.pzdpbialobrzegi.pl e-mail : pzdpbialobrzegi@post.pl PZDP.272.1.2015

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mosir.gda.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mosir.gda.pl 1 z 6 2014-01-20 14:29 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mosir.gda.pl Gdańsk: Świadczenie usług w zakresie dozoru mienia na obiekcie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.pg.gda.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.pg.gda.pl Gdańsk: Dostawa urządzeń 3 D : skaner, drukarka dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Numer ogłoszenia: 206021-2013; data zamieszczenia: 07.10.2013 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165179-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

PL-Chełm: Roboty remontowe i renowacyjne 2012/S 103-172265. Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane

PL-Chełm: Roboty remontowe i renowacyjne 2012/S 103-172265. Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane 1/15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:172265-2012:text:pl:html PL-Chełm: Roboty remontowe i renowacyjne 2012/S 103-172265 Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Usługa informatyczna dotycząca oprogramowania systemu Asseco Softlab ERP (moduł kadrowo - płacowy) na potrzeby Teatru Wielkiego Opery

Warszawa: Usługa informatyczna dotycząca oprogramowania systemu Asseco Softlab ERP (moduł kadrowo - płacowy) na potrzeby Teatru Wielkiego Opery Warszawa: Usługa informatyczna dotycząca oprogramowania systemu Asseco Softlab ERP (moduł kadrowo - płacowy) na potrzeby Teatru Wielkiego Opery Narodowej Numer ogłoszenia: 161938-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82 RUDNO Sp. z o.o. www.zuok.rudno.pl Rudno17 e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA JRP/KSz/20/1/12 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Kraków: Wykonanie robót konserwatorsko-remontowych pn. Rekonstrukcja elewacji zewnętrznej poprzez odnowienie (wraz z uzupełnieniem) elewacji i detali architektonicznych z uwzględnieniem charakterystycznej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pkpsa.pl/pkpsa/przetarg/przetargi.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pkpsa.pl/pkpsa/przetarg/przetargi. z 9 2014-05-30 14:15 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pkpsa.pl/pkpsa/przetarg/przetargi.html Warszawa: Wykonanie przebudowy dworca

Bardziej szczegółowo

1 z 5 2015-07-09 09:54. V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

1 z 5 2015-07-09 09:54. V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zielona Góra: Rewitalizacja budynku F przy ul. Zyty w Zielonej Górze - montaż rozdzielaczy Numer ogłoszenia: 170956-2015; data zamieszczenia: 09.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki: Dostawa stymulatorów dwujamowych Numer ogłoszenia: 53040-2015; data zamieszczenia: 11.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Grodzisk Mazowiecki: Dostawa stymulatorów dwujamowych Numer ogłoszenia: 53040-2015; data zamieszczenia: 11.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Grodzisk Mazowiecki: Dostawa stymulatorów dwujamowych Numer ogłoszenia: 53040-2015; data zamieszczenia: 11.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wola.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wola.waw.pl 1 z 7 2015-06-02 10:54 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wola.waw.pl Warszawa: powiększenie placu zabaw w Parku Moczydło poprzez

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego Znak sprawy 74 /EZP/15 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:402343-2013:text:pl:html Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Regionalna Sieć Szkieletowa. 1. Postanowienia SIWZ Rozdziały od I do XXV

Regionalna Sieć Szkieletowa. 1. Postanowienia SIWZ Rozdziały od I do XXV Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego 40-954 Katowice, ul. Powstańców 34 tel. 032/7007816, fax. 032/7007844 NIP: 954-251-77-50 http://www.e-slask.pl/bip e-mail: scsi@e-slask.pl dla zamówienia o

Bardziej szczegółowo

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ BZU.IG.2291-39/15 SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 3 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 3 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aotm.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aotm.gov.pl 1 z 5 2013-07-02 10:39 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aotm.gov.pl Warszawa: Świadczenie usług hostingu oraz stałego dostępu

Bardziej szczegółowo