Druk: DTL tel: 033/ Projekt okładki-adam Borkowski

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Druk: DTL tel: 033/810 60 38 Projekt okładki-adam Borkowski"

Transkrypt

1

2 DZIEŃ KOBIET

3 15. sesja Rady Gminy Osiek Odbyła się 9 marca o godz w sali ślubów Urzędu Gminy. Po powitaniu zaproszonych gości przez przewodniczącego Jerzego Czernego i stwierdzeniu prawomocności obrad przewodniczący poddał pod głosowanie protokół z poprzedniej sesji i porządek obrad, w którym, na wniosek wójta, pod obrady wprowadzono uchwałę dotyczącą wyodrębnienia funduszu sołeckiego na 2013 r. Zostały one przyjęte jednomyślnie. Głos zabrał wójt Jerzy Mieszczak, zdał sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji i poinformował o pracy wójta między sesjami: *14 lutego uczestniczył w spotkaniu w Zatorze z Wójtami i Burmistrzem Zatora oraz członkami Stowarzyszenia Dolina Karpia w sprawie rozdziału środków Sektora Publicznego programu PO RYBY na poszczególne Gminy. *Uczestniczył w spotkaniu Wójtów, Burmistrzów i Prezydenta zorganizowanym przez Starostę w sprawach: wspólnego zakupu energii elektrycznej, przekazania przez z każdą z gmin powiatu po 100 worków na piasek do PSP Oświęcim, uruchomienia przez służby powiatowe w urzędach gmin infokiosków, inwestycji finansowanych przez WFOŚ (propozycje przedstawiła Pani Prezes Małgorzata Mrugała oraz wiceprezesi Józef Kała i Jan Musiał). *Uczestniczył w zebraniu sprawozdawczo wyborczym Koła Gospodyń Wiejskich w Osieku, podczas którego wybrano nowe władze Koła i nowego Prezesa - panią Danutę Jurczyk oraz w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Głębowicach, a także w zebraniu sprawozdawczym Spółki Wodnej w Osieku. *Wstępnie na posiedzeniu omówiono sprawę przygotowań Gminy do Dni Osieka. *27 lutego w Krakowie wójt spotkał się z dyrektorem Departamentu Rolnictwa Stanisławem Siemkiem w sprawie promes na odbudowę dróg gminnych uszkodzonych podczas intensywnych opadów atmosferycznych w latach Podczas spotkania otrzymał informację, że Gmina Osiek na w/w remonty otrzyma kwotę 1,2 mln zł. Promesy będą wręczane 13 marca br. w Urzędzie Wojewódzkim. *Następnie spotkał się z dyrektorami placówek oświatowych z Osieka i Głębowic w sprawach: arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2012/2013, zmiany pensum dla logopedów, pedagogów i psychologów, zaokrąglania godzin pracy nauczycieli celem ustalenia wymiaru etatu. *Odbył spotkanie gwarancyjne z dyrektorem Firmy CARBUD panem Eugeniuszem Myszorem w sprawie usterek w sali gimnastycznej przy SP 2. * 29 lutego odbył ponowne spotkanie w Zatorze w sprawie rozdziału środków z programu PO RYBY. * Uczestniczył w posiedzeniu Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu oraz Spraw Społecznych Rady Gminy, podczas którego omówiono sprawy dotyczące: propozycji zmian obowiązkowego wymiaru godzin zajęć prowadzonych przez logopedów, pedagogów i psychologów, sposobu zaokrąglania godzin pracy nauczycieli celem ustalenia wymiaru etatu, programu cyfrowa szkoła, unijnych projektów szkolnych prowadzonych przez gminę i szkoły. *Zwołał posiedzenie Rady Społecznej przy SP ZOZ w Osieku, podczas którego zatwierdzono wykonanie budżetu SP ZOZ za 2011 rok. * Został zaproszony i uczestniczył w spotkaniu zorganizowanym przez mieszkańców ul. Podlesie w sprawie przejęcia jej przez Gminę na drogę gminną. *Spotkał się z kierownikiem Oddziału Małopolskiego Związku Melioracji i Urządzeń Wodnych w Oświęcimiu panem Edwardem Kopciem w sprawie remontu Potoku Osieckiego w 2012 roku. * W dniach 6 i 7 marca uczestniczył w Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów, podczas którego przedstawiono następujące tematy: marszałek Województwa Marek Sowa omówił ustawę o finansach publicznych i rozmowy z rządem w sprawie jej korekty, wicemarszałek Województwa Wojciech Kozak omówił ustawę o odpadach pod kątem Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, który Sejmik Województwa planuje przyjąć w czerwcu br. Z kolei członek Zarządu WM Stanisław Sorys omówił realizację naborów i rozliczenia projektów unijnych realizowanych w ramach MRPO i PROW, natomiast dyr. Romanowicz z Urzędu Marszałkowskiego realizację programu Kapitał Ludzki. Posłowie uczestniczący w spotkaniu: Andrzej Adamczyk, Tadeusz Arkit, Andrzej Sztorc, Joanna Bobowska, Urszula Augustyn udzielili odpowiedzi na pytania dotyczące spraw, które sprawiają duże problemy dla samorządów, a są możliwe do uchwalenia przez posłów np. zmiany w Karcie Nauczyciela, zwiększenia zadań z zakresu spraw społecznych bez dodatkowych środków. Wojewoda Jerzy Miller omówił program Górna Wisła oraz promesy powodziowe, zaś małopolski Kurator Oświaty Aleksander Palczewski - wprowadzenie do szkół podstawowych klas IV, V, VI pilotażowego programu Cyfrowa Szkoła, dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Lucyna Gajda przedstawiła program repatriacji Polaków z byłego ZSRR, a doradca Wojewody ds. Osób Niepełnospraw- Wydają: Gminna Biblioteka Publiczna w Osieku. Nakład 1150 szt. Redaguje Kolegium w składzie: Rozalia Ćwiertnia - red. naczelny Dział sportowy- Magdalena Jasińska, Stanisław Kusak Echa szkolne - Anna Kacorzyk, Alina Handzlik, Magdalena Kramarczyk, Bogumiła Handzlik, Małgorzata Boba - sekretarz redakcji, Artur Kwaśniak - skład, opr. graficzne, Marta Kramarczyk - korekta Adres redakcji: Osiek, ul. Główna 125, tel.: , Konto BS Oświęcim Druk: DTL tel: 033/ Projekt okładki-adam Borkowski Dyżury redakcyjne: wtorek - godz Ogłoszenia przyjmowane są codziennie w Gminnej Bibliotece Publicznej - I piętro. Zapraszamy na stronę internetową Gminy Osiek zakładka Echa Osieka. Powierzonych materiałów Redakcja nie zwraca i zastrzega sobie prawo do ich skracania. Za treść listów i jakość zdjęć prezentowanych nie odpowiadamy. 3

4 nych Bogdan Dąsal opisał współpracę z terenowymi oddziałami Polskiego Związku Głuchych pod kątem realizacji ustawy o języku migowym w Urzędach Gmin. *Wójt spotkał się z dyrektorem MZK Kęty panem Sochą i Panem Bogdanem Płonka w sprawie kontrowersji, jakie wystąpiły podczas debaty na posiedzeniu Rady Gminy w sprawie przewozu pasażerów gminy Osiek na trasie Osiek Witkowice Kęty. Na 15. sesji podjęto uchwały w sprawie: *przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Osiek w 2012 r. *zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zwolnienia z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym obowiązki kierownicze w szkołach i w przedszkolu oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów i logopedów w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Osiek, a także zasad łączenia różnych wymiarów pensum w ramach jednego etatu. W uchwale tej na wniosek radnej Elżbiety Klęczar, który został przegłosowany jednomyślnie, zmieniono paragraf czwarty i przyjęto w nim treść (zgodnie z rodzajem prowadzonych zajęć). *wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego. *zmiany uchwały Nr XIII/88/2011 Rady Gminy Osiek z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek. *zmiany planu budżetu gminy na 2012 r. Wszystkie uchwały zostały przez radnych przyjęte jednomyślnie. W trakcie posiedzenia sesji na obrady przybyli: członek zarządu powiatu Andrzej Kacorzyk i dyrektor ZDP w Oświęcimiu Andrzej Huczek, którzy zapoznali radnych z planami remontu dróg powiatowych, ze sposobem pozyskiwanie na ten cel środków pieniężnych i ich rozdysponowania na poszczególne gminy. W gminie Osiek jest 30 km dróg powiatowych i ogólnie są one w fatalnym stanie. Radny powiatowy Andrzej Kacorzyk przyobiecał, że postara się, aby stan ten powoli od przyszłego roku zmieniał się. Przypomniał, że w tym roku są przeznaczone środki na przebudowę odcinka ul. Głównej od skrzyżowania z ulicą Ogrodową do wybudowanego ostatnio chodnika.wyraził nadzieję na poprawę sytuacji. Na takie podejście do sprawy liczą też wójt i Rada Gminy, bo faktycznie stan dróg powiatowych odbiega daleko od jakiejkolwiek normy. Interpelacje i zapytania radnych: Radna Elżbieta Klęczar zgłosiła, aby Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu oraz Spraw Społecznych sprawdziła w jakich warunkach lokalowych w szkołach prowadzone są zajęcia pedagogów, psychologów i logopedy. Jej zdaniem są one niedostosowane do prowadzenia takich zajęć. Zwróciła się też z zapytaniem, kiedy i w jaki sposób ustalany jest termin obkaszania poboczy przy ulicy Słonecznej i do kogo ta czynność należy. Kolejne pytanie dotyczyło zakończenia budowy ulicy Grunwaldzkiej i zakończenia prac związanych z przejęciem ulicy Cichej. Odpowiada wójt: Obkaszaniem rowów przy ul. Słonecznej zajmuje się Zarząd Dróg Powiatowych w Oświęcimiu. Ulica Cicha zostanie przejęta najpóźniej w przyszłym roku, Grunwaldzka została zgłoszona 4 do Programu Ochrony Gruntów Rolnych, myślę że w tym roku wykonamy najgorszy odcinek przy lesie. Wyjaśnień, w jakich warunkach pracują psycholodzy, pedagodzy i logopedzi udzielili dyrektorzy poszczególnych placówek szkolnych. Radny Jerzy Obstarczyk podziękował wójtowi za promesę powodziową na odbudowę dróg, między innymi ulic Śmietanówki, Zatorskiej i Leśnej w Głębowicach. Zwrócił się również do członka zarządu Rady Powiatu Andrzeja Kacorzyka w sprawie remontu i odbudowy dróg powiatowych na terenie sołectwa Głębowice. Radny Henryk Kramarczyk zwrócił się z pismem do wójta w sprawie wyjaśnienia dlaczego w gazecie Echa Osieka nie ma jego wypowiedzi z dwóch poprzednich sesji, zwrócił też uwagę na ciasnotę podczas obrad sesji w sali ślubów. Na pierwsze pytanie odpowiedzi udzieliła redaktor Rozalia Ćwiertnia. Radny Tadeusz Jędrzejowski zgłosił odsuwanie się kostki brukowej chodnika od asfaltu na ulicy Wiśniowej, poprosił o przybliżenie terminu remontu mostu na Tarniówce w stronę Kęt i związane z tym objazdy. Odpowiada wójt: Remont mostu na rzece Macocha w rejonie skrzyżowania Osiek Tarniówka na trasie Oświęcim Kęty /tj. DW 948/ planowany jest do wykonania w terminie od końca marca do czerwca br. W związku z tym od 27 marca br. do 30 czerwca br. zostanie całkowicie zamknięty ruch dla pojazdów powyżej 5T na trasie Oświęcim-Kęty. W przeciwnym kierunku, czyli od Kęt do Oświęcimia ruch zostanie skierowany drogami DW 949 i DW 933 przez Jawiszowice i Brzeszcze. Radny Bogdan Sobecki zgłasza problem z odwodnieniem na skrzyżowaniu dróg Śmietanówka i Brzozowa. Sołtys Joanna Zygmunt zwróciła uwagę na to, że kamień z poboczny ul. Plebańskiej po zimie znajduje się w fosie i zasugerowała, by to posprzątać, prosi także o pozimową naprawę ulicy Modrzewiowej. Odpowiada wicewójt; Jak tylko zrobią się lepsze warunki i ociepli się, to kamień zostanie posprzątany. Rozpoczynamy już łatanie dziur, jak tylko mróz ustąpi będziemy sprzątać. Radny Janusz Szostak zapytał wójta, czy sprawy ul. Bielańskiej państwa Szłapów to już zakończony temat, prosi żeby zwrócić uwagę na to, aby GS robił zamówienie na zakup mocniejszych worków do segregacji śmieci, zwłaszcza tych na szkło. Odpowiada wójt: Sprawa przejęcia ul. Bielańskiej jeszcze potrwa. Geodezję zleciłem pani Patek, dołożyłem jeszcze ul. Wałową i dlatego też to się przedłuża, gdyż robi jednocześnie jedno i drugie. Radna Anna Klęczar zgłosiła problem nieszczelnego ścieku przy chodniku przed kościołem. Radny Jerzy Obstarczyk przypomniał, że w niedługim czasie wchodzi do życia nowa ustawa śmieciowa i zaproponował, by segregujący śmieci otrzymali ulgi. Radny Adam Majda proponuje, aby program wdrażania ustawy śmieciowej przedstawić wcześniej, tak by mieszkańcy mogli się z nim dogłębnie zapoznać. Odpowiada wójt: Rozpoczęliśmy prace związane z tą ustawą, będziemy starać się informacje o sposobie i zasadach jej wprowadzenia przekazywać do publicznej wiadomości na zebraniach wiejskich. Radna Elżbieta Klęczar pyta o ujednolicenie wypełniania oświadczeń majątkowych przez Radnych. C. d. str 9

5 Szanowni Czytelnicy Od bieżącego numeru Echa Osieka szybciej rozpoznacie naszą stronę. Ułatwi Wam to zatwierdzony znak naszego Towarzystwa. T - z ogromnym dachem przypominać ma, że jesteśmy mieszkańcami jednej gminy i jest ona naszym wspólnym domem. M jak miłość. O, nie musimy tłumaczyć po prostu Osiek. Kontury świątyń niech przypominają o naszych wielowiekowych dziejach i kulturze. Za pomysł i wykonanie znaku serdecznie dziękujemy pani Celinie Grzywie. Wszystkim Mieszkankom i Mieszkańcom Gminy Osiek, a także wszystkim Czytelniczkom i Czytelnikom naszej strony składamy najlepsze życzenia pogodnych oraz pełnych radosnej Nadziei Świąt Wielkanocnych. Trzy odsłony jednej tajemnicy - Triduum Paschalne Od Liturgii Mszy Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek do Niedzieli Wielkanocnej Kościół wspomina w liturgii najważniejsze wydarzenia w historii zbawienia: ustanowienie Eucharystii i sakramentu Kapłaństwa, mękę i śmierć Chrystusa oraz Jego Zmartwychwstanie. Wielki Czwartek to dzień ustanowienia Eucharystii i sakramentu kapłaństwa. W ten dzień w godzinach porannych we wszystkich kościołach katedrach biskup wraz z kapłanami odprawia Mszę krzyżma, w czasie której święci oleje, które używa się podczas niektórych sakramentów. Wieczorem tego dnia sprawowana jest Msza Wieczerzy Pańskiej. W liturgii tej Mszy św. powraca hymn `Chwała na wysokości Bogu`, którego nie było przez cały Wielki Post, a podczas jego śpiewania bije się w dzwony i dzwonki. Później zamiast dzwonków w kościele używa się kołatek. Po Mszy św. przenosi się Najświętszy Sakrament do tzw. ciemnicy, z ołtarza natomiast zdejmuje się obrus i pozostawia się go obnażonym aż do Wigilii Paschalnej. W Wielki Piątek nie sprawuje się Eucharystii. W kościołach adoruje się Pana Jezusa w ciemnicy. Odbywają się na- 5 Miłośnicy zapraszają! W dniu 21 lutego 2011roku w Klubie Urzędu Gminy spotkali się członkinie i członkowie TMO, aby podsumować rok 2011 i uzgodnić plany działania Towarzystwa na rok bieżący. Zatwierdzony program obejmuje propozycje skierowane do mieszkańców naszej gminy. O realizacji zadań w roku 2011 informowaliśmy na łamach Echa Osieka. Należy podkreślić, że na ostatnim zebraniu sprawozdawczym wielu zaproszonych gości podkreślało znaczenie Towarzystwa dla lokalnej społeczności. Wójt Gminy Jerzy Mieszczak, dziękując Towarzystwu za dotychczasową pracę podkreślał chęć pomocy i wsparcia dla naszych inicjatyw. Zatwierdzony przez uczestników zebrania sprawozdawczego plan działania na rok 2012 zawiera inicjatywy znane, takie jak: organizację rowerowego rajdu rodzinnego i redagowanie strony TMO w Echach Osieka. Ponadto dokładamy kilka nowych propozycji. W obecnym roku będą to dwie jednodniowe autokarowe wycieczki edukacyjne: 1. Czerna Tyniec Kraków czyli Klasztory Małopolski Celem tego wyjazdu jest zapoznanie się z dziedzictwem kulturowym, architektonicznym, duchowym klasztorów w Małopolsce. Zwiedzać będziemy trzy niezwykłe miejsca, jakimi są klasztory o.o Karmelitów Bosych w Czernej k. Krzeszowic, o.o. Benedyktynów w Tyńcu oraz o.o. Franciszkanów w Krakowie. Wszystkie te miejsca łączy niepowtarzalne piękno i urok, wyjątkowość zabytków, tradycyjnie bogata duchowość. Wyjazd planowany jest w sobotę 15 września. 2. Jura Krakowsko-Częstochowska. Od historycznych warowni po współczesne atrakcje turystyczne W czasie tego wyjazdu pragniemy odkryć jeszcze raz uroki przyrody oraz zabytki części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Jednak na naszej trasie znajdzie się także Olkusz z jedynym w Polsce Muzeum Afrykanistycznym i zabytkowymi organami Hansa Hummla. Z okien autokaru podziwiać będziemy zamek w Rabsztynie a następnie zwiedzimy całkowicie odbudowany zamek w Bobolicach. Na szczęście odbudowa obiektu nie zaszkodziła pamięci o tajemniczych legendach zamku w tej miejscowości. Zakończymy naszą wyprawę spacerem do bliźniaczej warowni w Mirowie, odległej od Bobolic tylko o nieco ponad 1 km. Tę jednodniową wyprawę planujemy zrealizować już w sobotę 14 lipca. Na wyjazdy zapraszamy nie tylko członkinie i członków TMO, lecz także naszych sympatyków mieszkańców gminy. Ilość miejsc, niestety, dosyć ograniczona. Zebranie zatwierdziło także propozycję stworzenia strony internetowej Towarzystwa, pod roboczym tytułem Osiek historia, ludzie i przyszłość, mającą za zadanie gromadzenie i pokazywanie materiałów poświęconych tradycji, historii, a także współczesności naszej gminy. Mamy nadzieję, że z Państwa pomocą i przychylnością oraz przede wszystkim z Waszym udziałem nasze tegoroczne cele zrealizujemy. Zarząd Towarzystwa Miłośników Osieka składa się z pięciu osób: Krystyna Czerny - Sekretarz, Adam Hałatek - Skarbnik, Marek Jasiński Wiceprezes, Andrzej Kacorzyk - Prezes i ks. Bogusław Wądrzyk Członek Zarządu. Zanotował: Piotr Osiecki dok. str 12 STRONĘ REDAGUJE ZARZĄD TMO.

6 INFORMACJE Nowa przewodnicząca koła Gospodyń Wiejskich w Osieku Na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym KGW 15 lutego wybrano nową przewodniczącą, została nią Danuta Jurczyk. Po otwarciu i powitaniu wszystkich zebranych pań, wójta Jerzego Mieszczaka i kierownik biblioteki Krystyny Dusik, obecna przewodnicząca Teresa Luranc oddała głos sołtys Marii Luranc, która poprowadziła zebranie. W skład komisji uchwał i wniosków weszły panie: Zofia Czerwińska, Grażyna Kaizik i Maria Kozieł. Po stwierdzeniu prawomocności obrad przewodnicząca Teresa Luranc zdała sprawozdanie z działalności za rok Koło osieckie liczy 68 członkiń, panie odbyły sześć posiedzeń zarządu i dwa zebrania ogólne, uczestniczyły w pokazie żywieniowym, konkursie stołów wielkanocnych na Kocierzu, biesiadach i wieczorkach okazjonalnych, wycieczkach rekreacyjnych, spotkaniach przy kiełbaskach, spotkaniach andrzejkowych. Sprawozdanie z pracy komisji rewizyjnej zdała skarbnik Ludwika Jędrzejowska. Wójt podziękował członkiniom i przewodniczącej za owocną współpracę i zaangażowanie. Podczas głosowania jednogłośnie udzielono absolutorium ustępującemu zarządowi. Wybrano nowe władze koła. W skład zarządu weszły panie: Danuta Jurczyk (przewodnicząca), Teresa Luranc (zastępca), Krystyna Matusiak (sekretarz), Ludwika Jędrzejowska (skarbnik) oraz Stanisława Kozieł, Krystyna Kwaśniak i Władysława Bachowska (członkinie). Na zakończenie przewodnicząca przedstawiła plan pracy koła na 2012 r., podziękowała za zaufanie, za współpracę, wsparcie finansowe i wybór na to odpowiedzialne stanowisko. R.Ć. SKŁAD OPAŁU SPRZEDAŻ KOSTKI GRANITOWEJ KRUSZYWA PIECE CO UL. CEGLANA 3, OSIEK (BYŁA CEGIELNIA) JAN SOBECKI TEL , TEL Zebrania sprawozdawczo-wyborcze w KGW Głębowice 8 marca w Dzień Kobiet w KGW w Głębowicach odbyło się zebranie sprawozdawczo wyborcze. Prezesem koła ponownie została wybrana p. Helena Matyjasik. W skład zarządu weszły panie: Maria Sala (zastępca), Ewa Blarowska (skarbnik), Agnieszka Krawczyk (sekretarz). Pani prezes otrzymała gratulacje i podziękowania od: wójta Jerzego Mieszczaka, przewodniczącego Rady Gminy Jerzego Czernego, jego zastępcy Bogdana Sobeckiego, prezesa straży pożarnej Jerzego Obstarczyka, kapelmistrza orkiestry dętej Adama Sali, dyrektora ZSP w Głębowicach Andrzeja Sokalskiego, sołtys Joanny Zygmunt, członka zarządu powiatu Andrzeja Kacorzyka i wiceprezesa orkiestry dętej Mirosława Matyjasika. Panie zaplanowały na ten rok wiele zadań między innymi: uczestniczenie w konkursie stołów wielkanocnych, urządzenie w kościele Grobu pańskiego, wyjazd na wycieczki, baseny termalne, do teatru i kabaretu, zorganizowanie przy współpracy innych organizacji dwóch prymicji, dożynek wiejskich i spotkania przy prażonych, opłatek, kurs kulinarny, dzień kobiet. Plan pracy na ten rok członkinie przegłosowały jednogłośnie. A potem bawiły się do późnych godzin wieczornych. Gabinet weterynaryjny oraz salon strzyżenia i pielęgnacji zwierząt Amicus, ul. Karolina 5 (baza magazynowa GS), Osiek. Czynne: Poniedziałek - Piątek Sobota Telefon: R.Ć. 6

7 WYPALANIE ŁĄK, PASTWISK NIEUŻYTKÓW I INNYCH POZOSTAŁOŚCI ROŚLINNYCH. Wypalanie łąk, pastwisk nieużytków czy innych pozostałości roślinnych nie ma żadnego racjonalnego uzasadnienia, pozostając szkodliwym, a nawet niebezpiecznym przeżytkiem. Wielu sądzi, że jest to świetny sposób, żeby nawozić i użyźnić glebę. Tymczasem pozbawienie ziemi naturalnej pokrywy roślinnej powoduje przyspieszenie jej erozji i wyjałowienie, a pozbawiona roślin gleba jest bezbronna wobec działania promieni słonecznych, wiatru, opadów. W płomieniach giną nie tylko suche trawy, ale cały ich system korzeniowy, flora oraz bakterie i grzyby. Roślinność ulegająca naturalnemu rozkładowi użyźnia glebę, a popioły spalonych traw są praktycznie bezużyteczne. Wypalanie powoduje również lokalne zanieczyszczenie powietrza. W płomieniach giną też zwierzęta od owadów po małe ssaki. Poniżej przedstawiamy kilka aktów prawnych, które zabraniają wypalania oraz określają kary i sankcje za nieprzestrzeganie ww. zakazu: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie minimalnych norm (Dz. U. z 2010 r. Nr 39, poz. 211) Zabrania się wypalania gruntów rolnych. W walkę ze zjawiskiem wiosennego wypalania traw włączyła się także Unia Europejska. Założenia polityki rolnej UE regulują między innymi zagadnienia ochrony środowiska w rolnictwie. Jednym z narzędzi umożliwiających dokonywanie pozytywnych przemian w tym sektorze jest system dopłat bezpośrednich. Ta forma wsparcia unijnego zobowiązuje użytkownika gruntów do ich utrzymania zgodnie z normami tzn. w dobrej kulturze rolnej - art. 7 ust. 1 pkt 2a Ustawa z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2008 r. Nr 170, poz z późn. zm.). W ślad za Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa należy stwierdzić, że wypalanie traw jest nie dość, że środowiskowo szkodliwe, ale także surowo zabronione. Za wypalanie traw grożą, oprócz kar nakładanych np. przez policję czy prokuraturę, także dotkliwe kary finansowe nakładane przez Agencję w postaci zmniejszenia od 3 do 20 %, a w skrajnych przypadkach nawet odebrania należnej wysokości wszystkich rodzajów dopłat bezpośrednich za dany rok. INFORMACJE ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZ- NYCH I ADMINISTRACJI z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U r. Nr 109, poz. 719) W lasach i na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od granicy lasów nie jest dopuszczalne wykonywanie czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo pożaru, w szczególności: 1) rozniecanie ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lub zarządcę lasu; 2) palenie tytoniu, z wyjątkiem miejsc na drogach utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi. 2. Przepis ust. 1 pkt 1 nie dotyczy czynności związanych z gospodarką leśną oraz wykonywaniem robót budowlanych i eksploatacji kopalni w porozumieniu z właścicielem lub zarządcą lasu. USTAWA z dnia 20 maja 1971 r. - kodeks wykroczeń (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275 z późn. zm.) Art Kto na terenie lasu, na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od nich roznieca ogień poza miejscami wyznaczonymi do tego celu albo pali tytoń, z wyjątkiem miejsc na drogach utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany. 4. Kto wypala trawy, słomę lub pozostałości roślinne na polach w odległości mniejszej niż 100 m od zabudowań, lasów, zboża na pniu i miejsc ustawienia stert lub stogów bądź w sposób powodujący zakłócenia w ruchu drogowym, a także bez zapewnienia stałego nadzoru miejsca wypalania, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany. 5. Kto w inny sposób nieostrożnie obchodzi się z ogniem, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany. 6. Kto zostawia małoletniego do lat 7 w okolicznościach, w których istnieje prawdopodobieństwo wzniecenia przez niego pożaru, podlega karze grzywny albo karze nagany. Art Grzywnę wymierza się w wysokości od 20 do 5000 złotych, chyba że ustawa stanowi inaczej. USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 122.) Art Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów. Art Kto: 12) wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary - podlega karze aresztu albo grzywny. USTAWA z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.) Art. 30. ust. 3. W lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności: 1) rozniecania ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego; 2) korzystania z otwartego płomienia; 3) wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych. USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) Rozdział XX Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu Art Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać m. in. pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat Jeżeli następstwem czynu określonego w 1 jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do Jeżeli następstwem czynu określonego w 2 jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Art Kto sprowadza bezpośrednie niebezpieczeństwo zdarzenia określonego w art , podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 7

8 INFORMACJE 8

9 OSP Zebranie sprawozdawcze za 2011r. INFORMACJE zgłoszono i wybrano dh: Urszulę Babińską, Annę Kowalską i Mariusza Drabczyka. Prezes zdał obszerne sprawozdanie z działalności OSP Głębowice za poprzedni rok, sprawozdanie finansowe złożył dh Zebranie odbyło się 18 lutego 2012 r. w sali WDK Głębowice. Prezes Jerzy Obstarczyk powitał zebranych strażaków i zaproszonych gości: wiceprezesa zarządu oddziału powiatowego ZOSP RP w Oświęcimiu Władysława Drabka, sekretarza zarządu oddziału powiatowego OSP Oświęcim Michała Curleja, wójta Jerzego Mieszczaka, naczelnika OSP Osiek Mariana Sobeckiego, komendanta gminnego OSP Osiek Mirosława Szczepaniaka, prezesa OSP Osiek Bogdana Płonkę, starszego kapitana PSP Oświęcim Henryka Jureckiego, członka zarządu Rady Powiatu Oświęcim Andrzeja Kacorzyka, zastępcę przewodniczącego Rady Gminy Osiek Bogdana Sobeckiego, sołtys wsi Głębowice Joannę Zygmunt, podinspektora ds. zarządzania kryzysowego UG Marka Piechocińskiego, przewodniczącą KGW Głębowice Helenę Matyjasik, prezesa orkiestry dętej Józefa Siwka (zastąpił go wiceprezes Mirosław Matyjasik) i piszącą - Rozalię Ćwiertnię. Na prowadzącego zebranie wybrano dh Jerzego Matonoga, do komisji uchwał i wniosków jednogłośnie Julian Obstarczyk, sprawozdanie komisji rewizyjnej dh Czesław Tyran. Po wnikliwej dyskusji i podziękowaniach za trud włożony w ratowanie ludzi i ich dobytku uczestnicy zebrania jednogłośnie udzielili absolutorium zarządowi OSP za ubiegły rok. Prezes przedstawił projekt planu działalności i planu finansowego na bieżący rok. Plany te przyjęto jednogłośnie. Przewodnicząca komisji uchwał i wniosków Urszula Babińska odczytała podjęte uchwały: walne zebranie OSP Głębowice postanawia przyjąć sprawozdanie i udzielić absolutorium, postanawia przyjąć plan i wysokość składki członkowskiej w kwocie 20 zł od członka. Na zakończenie prezes Jerzy Obstarczyk podziękował wszystkim za uczestnictwo, podziękował Władysławowi Drabkowi za wieloletnią współpracę przy organizowaniu zawodów pożarniczych, oraz paniom w kuchni za niezawodną obsługę. Rozalia Ćwiertnia Aktualne czynności nadzoru nad lasami prywatnymi w Gminie Osiek wykonuje Specjalista SL mgr inż. Bogdan Pabis. kom Kontakt telefoniczny do Nadleśnictwa Andrychów: , Dyżury w Urzędzie Gminy Osiek -III poniedziałek miesiąca od 9.00 do w biurze sołtysa, na parterze. dok. str 4 Odpowiada przewodniczący: oświadczenia trzeba wypełniać zgodnie z prawem, nasz wicewójt był na szkoleniu w tej sprawie w Urzędzie Skarbowym i chętnie udzieli informacji Radnym, w jaki sposób należy prawidłowo wypełniać oświadczenia majątkowe. Na tym sesję zakończono. Rozalia Ćwiertnia Nadzwyczajne Walne Zebranie W dniu 5 marca 2012 r. o godzinie 10:30 w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie. W zebraniu uczestniczyli: Prezes ZOG ZOSP RP w Osieku Jerzy Obstarczyk, Komendant ZOG ZOSP RP w Osieku Mirosław Szczepaniak, członkowie czynni oraz MDP. Nadzwyczajne Walne Zebranie zostało zwołane w celu zatwierdzenia nowego statutu naszej jednostki. Uczestnicy zebrania nie zgłosili żadnych propozycji zmian w projekcie statutu, po czym wszyscy druhowie jednogłośnie zatwierdzili nowy statut, który zaczął obowiązywać w chwili zatwierdzenia przez druhów. Przy okazji zebrania został poruszony temat emblematów OSP w Osieku. Propozycje były dwie: pozostanie przy dotychczasowych emblematach i domówienie tylko brakującej ilości lub wykonanie nowego wzoru. Druhowie zdecydowali prawie jednogłośnie po dość długiej dyskusji, że dotychczasowe emblematy z poprzednim Herbem Osieka są ładne i że takie pozostaną. Na koniec zebrania Prezes Bogdan Płonka złożył serdeczne życzenia wszystkim druhnom z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet. Strona internetowa OSP Osiek 9

10 INFORMACJE Dzień Kobiet, niech każdy się dowie W tym roku pewnie już się moje rady nie przydadzą, bo gazeta wyszła w kwietniu, ale mimo wszystko proszę, by panowie zachowali je na przyszły rok (na wypadek, gdyby redaktorka znów się spóźniła). Wytnijcie artykuł i zachowajcie go. Choć powiedzenie mówi, że dobrymi radami piekło jest wybrukowane, ja jednak odważę się i przekażę kilka z nich. Dzień Kobiet to dzień wyjątkowy. Wiele kobiet może mówić, że to zwykły dzień, który nie ma dla nich większego znaczenia, ale tak naprawdę każda kobieta chce poczuć się tego dnia miło. I to jest do zrobienia. Panowie muszą tylko wykazać trochę zaangażowania i poświęcenia. Prezenty z okazji Dnia Kobiet to oczywista sprawa. Do tego życzenia i koniecznie bukiet kwiatów np. bukiet ze storczyków. Ale to nie wszystko. Warto spędzić ten dzień w specjalny sposób. Istnieje wiele pomysłów na wyjątkowe spędzenie tego święta. Wielu mężczyzn, słysząc słowa Dzień Kobiet, od razu bardzo się denerwuje. Panowie nie zawsze mają ochotę na składanie życzeń, kupowanie kwiatów i prezentów. Ale przecież jest to szczególny dzień. Oczywiście, kobieta zasługuje każdego dnia na najlepsze traktowanie, ale trzeba pamiętać o tym szczególnie w tym dniu, tak aby Dzień Kobiet był w stu procentach wyjątkowy. Naturalnie, najważniejsza jest tutaj rola mężczyzn. To oni właśnie muszą nieco się poświęcić i zaangażować, aby panie powiedziały potem, że był to najlepszy Dzień Kobiet w ich życiu. Dzień Kobiet świętowany jest przecież nie od dzisiaj. W związku z tym, że to święto ma taką bogatą historię, zrodziło się już wiele ciekawostek na ten temat. Warto na przykład wspomnieć o Izraelu. W tym państwie Dzień Kobiet obchodzony jest bardzo hucznie każdego roku. A prawda jest taka, że jeszcze kilkanaście lat temu prawie nikt o tym wyjątkowym dniu nie wiedział. Zmieniło się to dzięki milionom żydowskich emigrantów z państw byłego Związku Radzieckiego. Najbardziej ten wyjątkowy dzień jest promowany przez rosyjskojęzyczne media izraelskie. 8 marca Tel Awiw staje się miastem bardzo sprzyjającym paniom, np. wiele gabinetów piękności oferuje swoje usługi tego dnia za darmo (a może by tak wprowadzić ten zwyczaj i u nas?). Ciekawostką może być także to, że Dzień Kobiet nie jest zbyt popularny w Wielkiej Brytanii. Święto Kobiet jest tam obchodzone, ale w o wiele mniejszej skali niż na przykład w Polsce. Oficjalnie Dzień Kobiet jest tam obchodzony 8 marca, ale to 10 marca jest dniem, w którym odbywają się tam poświęcone paniom uroczystości. To właśnie tego dnia bieżącego roku zorganizowano na przykład w Barking Town Hall wykłady i wystawy przedstawiające osiągnięcia kobiet od 1910 roku. A tak gwoli przypomnienia, w czasach PRL każda kobieta pracująca, a pracowała prawie każda, otrzymywała na Dzień Kobiet od pracodawcy goździka lub tulipana (jednego) i rajstopy, a w latach 80-tych zamiast rajstop paczkę kawy ziarnistej i to dopiero było prawdziwą uciechą. Dzień Kobiet w naszej gminie Co roku nasze panie z KGW Osieka i Głębowic obchodzą bardzo uroczyście swoje święto. Są kwiaty, życzenia, wiele miłych, ciepłych słów i gestów. R.Ć. NAUKA JAZDY BLACK Ośrodek szkolenia Kierowców Krzysztof Czarny Osiek, ul. Przecznica 120A KURSY KIEROWCÓW na kat. A, B Z A P E W N I A M Y: * Atrakcyjną cenę kursu oraz raty (od 1-12 rat) * Kompleksowe przygotowanie do egzaminu państwowego *Jazdę w mieście egzaminacyjnym Tychy lub Bielsko, do wyboru przez kursanta * Nauka jazdy takim samochodem jak na egz. państwowym: Bielsko Toyota Yaris, * Tychy nowa Toyota Yaris 6 - biegowa, * Rozpoczęcie i zakończenie jazdy w miejscowości kursanta * Plac manewrowy i wykłady w Osieku * Krótki czas trwania kursu * Materiały do nauki GRATIS! *Lekarz - GRATIS! *Uczniowie zniżka! Serdecznie zapraszamy Informacja tel.: lub

11 REKLAMY Ośrodek Szkolenia Kierowców Kategorii A i B Tadeusz Mucha ul. Zabrzezinie 11 ; Osiek W ofercie: - wykłady i plac manewrowy w Osieku przy ul. Karolina 5 - należność za kurs płatna w ratach - w cenie kursu badania lekarskie i materiały do nauki - krótki czas trwania kursu - egz. w Tychach, Toyota Yaris - egz. w Bielsku-Białej, Toyota Yaris - dla uczniów - zniżka - rozpoczęcie jazdy z miejsca zamieszkania Informacja tel

12 REKLAMY KAMIENIARSTWO Grzegorz Lukasek oferuje NAGROBKI, GROBOWCE, TABLICE PAMIĄTKOWE, PARAPETY, SCHODY, BLATY KUCHENNE I ŁAZIENKOWE, POSADZKI, ELEMENTY BUDOWLANE WG.PROJEKTU. Z MARMURU, GRANITU, TRAWERTYNU, ONYXU. Najwyższa jakość, największy wybór, najniższe ceny POLANKA WIELKA ul. DŁUGA 287 TEL; , ul. Starowiejska Osiek tel Kompleksowe usługi minikoparką-wiertnicą NAJTAŃSZE W OKOLICY NAGROBKI Solidnie, Gwarancja, Raty nieoprocentowane. Zbigniew Kasperczyk Polanka Wielka, ul. Południowa 132 (przy UG w Polance) Tel

13 Warszawa (PAP) Od 1 lutego weszła w życie ustawa o składkach zdrowotnych rolników za 2012 r., ale rolnicy pierwsze opłaty wniosą po 1 kwietnia, wcześniej składkę opłaci za nich budżet. Według ustawy rolnicy będą płacili składki zdrowotne do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego raz na kwartał. Pierwsza opłata z tego tytułu powinna więc trafić od rolnika najpóźniej do końca kwietnia tego roku - poinformowała PAP we wtorek rzeczniczka KRUS Maria Lewandowska. Składka zdrowotna ma być płacona łącznie ze składkami emerytalno-rentowymi. Lewandowska zapewniła, że KRUS wcześniej udzieli rolnikom informacji co do sposobu opłacania składek. Według nowych przepisów składki zdrowotne za rolników do NFZ będzie odprowadzała co miesiąc Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Ma to być ponad 155 mln zł. Za pierwszy kwartał br. składki za rolników opłaci budżet. Za osoby w gospodarstwach do 6 ha składkę zdrowotną - tak jak dotychczas - zapłaci kasa państwa. Takich gospodarstw, według resortu rolnictwa, jest w Polsce ok. 65 proc. Natomiast rolnicy posiadający ponad 6 ha przeliczeniowych będą musieli płacić po 1 zł za każdy hektar za siebie, a także za domowników. Rząd szacuje, że rolnicy zapłacą w sumie ok. 83 mln zł i o tyle zostaną pomniejszone wydatki budżetu na ubezpieczenie zdrowotne rolników. Budżet chce przeznaczyć na ten cel tyle, ile w 2011 r., czyli ponad 1,8 mld zł. Ogółem w trzecim kwartale 2011 r. ubezpieczeniem zdrowotnych w KRUS (rolnicy, domownicy i emeryci) objętych było 2 mln 794 tys. osób. Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych zapowiedział w ubiegłym tygodniu, że zaskarży ustawę o składce zdrowotnej rolników do Trybunału Konstytucyjnego. Jak poinformował PAP prezes tej organizacji Władysław Serafin, obecnie jest przygotowywany wniosek w tej sprawie. Ustawa jest wynikiem orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, który zakwestionował przepisy dotyczące opłacania składek zdrowotnych przez budżet za wszystkich rolników, niezależnie od ich dochodów. Ustawa ma obowiązywać tylko w 2012 r. Według założeń rządu od 2013 r. wysokość składek zdrowotnych ma być obliczana na podstawie dochodów indywidualnych rolnika. (PAP) INFORMACJE Ogłoszenie Agencji Rynku Rolnego Agencja Rynku Rolnego uprzejmie informuje, że uruchomiła system ELF służący do wypełnienia wniosku o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimus w rolnictwie w formie elektronicznej. W przeglądarce internetowej należy wprowadzić adres aby móc wypełnić wniosek, następnie należy go wydrukować, podpisać i złożyć osobiście lub za pośrednictwem publicznego operatora pocztowego do właściwego OT ARR. Jednocześnie zwracamy uwagę, aby nie korzystać z ubiegłorocznej wersji elektronicznej wniosku. Jego wersja jest nieaktualna w tym roku i wnioski na tym formularzu będą wymagały ponownego złożenia. Wnioski przyjmowane są w Oddziałach Terenowych Agencji Rynku Rolnego od dnia 15 stycznia do 25 czerwca 2012 r. Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Szanowny Mieszkańcu, w dniu 1 stycznia 2012 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Od tego dnia gmina ma 18 miesięcy na wprowadzenie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, polegającego na przejęciu odpowiedzialności przez gminę za odpady i ustaleniu stawek opłat dla mieszkańców za odbiór i zagospodarowanie odpadów. Jak będzie działał system gminy? - Gmina ustali stawkę i sposób naliczania opłaty za odbieranie odpadów, a także tryb, sposób i częstotliwość jej wnoszenia. - Stawka opłaty będzie zależała od: liczby mieszkańców lub od powierzchni nieruchomości lub od ilości zużytej wody lub będzie stawką ryczałtową dla gospodarstwa domowego gmina wybierze jeden z tych wskaźników i poinformuje Cię o sposobie liczenia opłaty. - Przedsiębiorca wyłoniony przez gminę odbierze odpady zmieszane i selektywnie zebrane od mieszkańców. - Gmina będzie sprawować nadzór nad prawidłowym zagospodarowaniem odpadów przez odbierającego. Więcej informacji dotyczących zmiany ustawy o otrzymaniu czystości i porządku w gminach można uzyskać w Urzędzie Gminy w Osieku, ul. Główna 125, Osiek tel. 33/ wew. 28, stanowisko ds. ochrony środowiska i rolnictwa BRAK BLANKIETÓW WPŁAT PRZY NAKAZACH PODATKO- WYCH W związku z pytaniami mieszkańców dotyczącymi braku blankietów dowodów wpłat przy nakazach płatniczych dotyczących współwłasności, Wójt Gminy Osiek jako organ podatkowy informuje, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U 2005, Nr 8, poz. 60 z późn. zm) ma obowiązek dostarczenia podatnikowi decyzji podatkowej. Nakaz płatniczy określa wysokość zobowiązania podatkowego, terminy i kwoty wpłat poszczególnych rat podatku.organ podatkowy, pomimo iż nie ma obowiązku dostarczania blankietów wpłat, w przypadku własności, wysyłał mieszkańcom Gminy Osiek przedmiotowe blankiety. Natomiast z uwagi na liczne interwencje podatników, w sytuacji współwłasności, gdzie każdy ze współwłaścicieli odpowiada solidarnie za zobowiązania podatkowe, dowody wpłaty nie są dostarczane. W tym przypadku prosi się o dokonywanie wpłat na dowodzie wpłaty dostępnym w banku bądź poprzez bankowe konto internetowe na indywidualny numer rachunku bankowego określony w decyzji

14 dok. str. 5 Wszystko zaczyna się nietypowo. Ministranci i kapłani wychodzą w ciszy do ołtarza. Nie poprzedza ich dzwonek, nie śpiewa się żadnej pieśni. Słychać tylko ich kroki. Po dojściu do ołtarza kapłan nic nie mówi. Po prostu pada na twarz. Wszyscy obecni w Kościele klękają. Wobec zbawczej śmierci Jezusa wszelkie słowa są nieodpowiednie. W tej chwili cisza mówi znacznie więcej. Dziś wspominamy zbawczą mękę i śmierć Bożego Syna, Jezusa Chrystusa. W Jego ranach jest nasze zdrowie... W liturgii czytane jest proroctwo o Cierpiącym Słudze Jahwe i fragment Listu do Hebrajczyków. Następnie czyta się opis Męki Pańskiej według św. Jana. W bardzo uroczystej modlitwie wstawienniczej poleca się Bogu Kościół i cały świat, wyrażając w ten sposób pragnienie samego Chrystusa: aby wszyscy byli zbawieni. Centralnym wydarzeniem liturgii wielkopiątkowej jest adoracja Krzyża. Zasłonięty fioletowym suknem krzyż wnosi się przed ołtarz w procesji ze świecami, tak jak normalnie niesie się Najświętszy Sakrament. Odsłaniając stopniowo ramiona krzyża, celebrans śpiewa trzykrotnie: Oto drzewo krzyża, na którym zawisło zbawienie świata, na co wierni odpowiadają `Pójdźmy z pokłonem`. Po liturgii Krzyż zostaje w widocznym i dostępnym miejscu, tak by każdy wierny mógł go adorować. Jest on w tym dniu najważniejszym punktem w kościele. Przyklęka się przed nim tak jak normalnie przyklęka się przed Najświętszym Sakramentem. Przychodzi czas, aby ucałować krzyż Jezusa. Śpiewa się przy tym zazwyczaj jedną z najbardziej przejmujących pieśni, Ludu mój ludu... Każdy z nas może tu dodać w myśli własną zwrotkę. Bo każdy z nas doświadczył od Boga wielu dobrodziejstw, a przecież tak często odpłacamy Mu naszymi grzechami... Po adoracji Krzyża przychodzi czas Komunii. Nie ma przeistoczenia. Rozdaje się te hostie, które były konsekrowane poprzedniego dnia. Przyjmujemy Ciało tego, który wczoraj mówił nam, abyśmy czynili tak na Jego pamiątkę... Karmimy się pokarmem, który daje nam życie wieczne... Ostatnią częścią liturgii Wielkiego Piątku jest procesja do Grobu Pańskiego. Na specjalnym tronie wystawia się Najświętszy Sakrament w monstrancji okrytej białym przejrzystym welonem na pamiątkę całunu, którym spowito kiedyś doczesne szczątki Jezusa. Trzy odsłony jednej tajemnicy Według tradycji w Wielką Sobotę wspomina się zstąpienie Jezusa do otchłani. Wiele starożytnych tekstów opisuje, Chrystusa, który budzi ze śmierci do nowego życia Adama i Ewę. Ten dzień był także dla Apostołów czasem największej próby. Wierni, nawiedzając kościół, aby modlić się przy Grobie Pańskim, przynoszą do poświęcenia pokarmy: chleb na pamiątkę tego chleba, którym Jezus nakarmił tłumy na pustyni, mięsa na pamiątkę baranka paschalnego i pokarmów, które spożywał Jezus oraz jajka, które symbolizują nowe życie, które zawsze przebija skorupkę, tak samo jak Jezus zwyciężył śmierć i grób. Zdobienie jajek i obdarowywanie nimi bliskich znane było już w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Jajka koloru czerwonego, znane do dziś w Kościele prawosławnym, swoją barwą przypominają o żywym, zmartwychwstałym Chrystusie i przelanej przez Niego krwi. Zwyczaj malowania jaj i zdobienia go różnymi technikami w Kościele tradycji zachodniej sięga przełomu XII i XIII wieku. Za czasów cara Aleksandra III ( ) w kręgach arystokratycznych Rosji pojawiła się moda dawania w prezencie jaj z kamieni szlachetnych lub porcelany, bogato zdobionych rubinami, diamentami i innymi kamieniami szlachetnymi. W produkcji tych kosztowności zasłynął nadworny jubiler Carl Fabergé. Na jajkowych cackach umieszczał miniatury np. wiejskiej rezydencji carów, czy też portret Piotra Wielkiego na koniu. Te niezwykle bogate jaja od Fabergéta stały się tak słynne, że zostały wystawione w 1900 roku na Wystawie Światowej w Paryżu. Wielkanoc zaczyna się już w sobotę po zachodzie słońca. Rozpoczyna ją liturgia światła. Na zewnątrz kościoła kapłan święci ogień, od którego następnie zapala się Paschał - wielką woskową świecę, która symbolizuje Chrystusa. Na paschale kapłan żłobi znak krzyża wypowiadając słowa: Chrystus wczoraj i dziś, początek i koniec, Alfa i Omega. Do Niego należy czas i wieczność, Jemu chwała i panowanie przez wszystkie wieki wieków. Amen. Umieszcza się tam również pięć ozdobnych czerwonych gwoździ, symbolizujących rany Chrystusa. Następnie Paschał ten wnosi się do okrytej mrokiem świątyni, a wierni zapalają od niego swoje świece, przekazując sobie wzajemnie światło. Niezwykle wymowny jest widok rozszerzającej się jasności, która w końcu wypełnia cały kościół. Zwieńczeniem obrzędu światła jest uroczysta pieśń - Exultet. Tej nocy powraca po blisko pięćdziesięciu dniach nieobecności uroczysty śpiew Alleluja, który jest jakby nieartykułowanym okrzykiem radości. Dalsza część liturgii paschalnej to czytania przeplatane psalmami. Przypominają one całą historię zbawienia, poczynając od stworzenia świata, przez wyjście Izraelitów z niewoli egipskiej, proroctwa zapowiadające Mesjasza aż do Ewangelii o zmartwychwstaniu Jezusa. Wszyscy wierni odnawiają swoje przyrzeczenia chrzcielne wyrzekając się grzechu, szatana i wszystkiego, co prowadzi do zła oraz wyznając wiarę w Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego. Ostatnim obrzędem liturgii Wigilii Paschalnej jest Eucharystia i procesja rezurekcyjna. Skoro Pan zmartwychwstał, zwyciężył śmierć i już dłużej grób Go nie kryje, dlatego należy tę wspaniałą nowinę obwieścić innym. To cudowny moment, kiedy wierni głoszą światu, że z radości tańczą niebo i ziemia, bo Pan prawdziwie zmartwychwstał. Dlatego właśnie wierni wychodzą na zewnątrz Domu Bożego, aby wieść o zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa dotarła do serc wszystkich ludzi. Procesja ta pierwotnie obchodziła cmentarz, który zwykle znajdował się w pobliżu kościoła, by oznajmić leżącym w grobach, że Chrystus zmartwychwstał i zwyciężył śmierć. Ponieważ cud zmartwychwstania jakby nie mieści się w jednym dniu, dlatego też Kościół obchodzi Oktawę Wielkiej Nocy - przez osiem dni bez przerwy wciąż powtarza się tę samą prawdę, że Chrystus zmartwychwstał. Ostatnim dniem oktawy jest Biała Niedziela nazywana obecnie także Niedzielą Miłosierdzia Bożego. ks. Bogusław Wądrzyk PROJEKTY DROGOWE Wykonujemy projekty: - Dróg - Zjazdów z dróg - Chodników - Parkingów Tel

15 Projekt systemowy Nie strać szansy Projekt systemowy Nie strać szansy realizowany jest przez Gminę Osiek Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w Osieku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Okres realizacji projektu: r r. Projekt skierowany jest głównie do bezrobotnych kobiet i mężczyzn w wieku aktywności zawodowej, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Głównym celem projektu jest integracja i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz marginalizacji członków rodzin wieloproblemowych z gminy Osiek poprzez stworzenie sprawnego systemu wsparcia umożliwiającego osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych. W latach udział w projekcie wzięło 18 kobiet i 1 mężczyzna. W roku 2012 planuje się objąć wsparciem 7 kobiet i 2 mężczyzn. Uczestnicy projektu korzystają z następujących form wsparcia: - Poradnictwo specjalistyczne i zawodowe (psycholog, pedagog, doradca zawodowy /trener pracy), - Usługi wsparcia dla rodzin (asystent rodzinny), - Terapia psychologiczna, rodzinna lub psychospołeczna dla rodzin lub osób, - Treningi w zakresie podniesienia kompetencji, umiejętności społecznych i rodzicielskich (w ramach treningu kompetencji społecznych wyjazd do teatru), - Warsztaty kreowania wizerunku i autoprezentacji, - Wsparcie finansowe zgodne z przepisami ustawy o pomocy społecznej. W ramach Działań o charakterze środowiskowym organizowane są Pikniki rodzinne dla mieszkańców gminy Osiek, we współpracy ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych w Osieku, Zespołem Szkolno- Przedszkolnym nr 1 w Osieku, Stowarzyszeniem Integracyjnym Wspólna Sprawa w Osieku, OSP z sołectw Osiek i Głębowice oraz debaty społeczne poruszające problematykę nurtującą współczesną rodzinę oraz tematykę ekologii. Ponadto w ramach projektu działa Klub Wolontariusza, który obecnie zrzesza 11 wolontariuszy. Wolontariusze poza pomocą na rzecz realizacji projektu regularnie pomagają w nauce i organizacji czasu wolnego dzieciom w świetlicach szkolnych. Nie strać szansy. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego F.H.U. Mag-Met Magdalena Matyjasik * Zaprasza do skupu złomu stalowego, kolorowego i innych odpadów mieszczącego się w Głębowicach, ul. Oświęcimska 6 (między cmentarzem, a Kółkiem Rolniczym). * W przypadku braku transportu oferujemy odbiór złomu własnym samochodem. Skupujemy również: * makulaturę, * szkło opakowaniowe (butelki i słoiki), * czyste tworzywa sztuczne (skrzynki po napojach i warzywach), * meble ogrodowe, Tel * folię bezbarwną. Nasze atuty to uczciwość i wysokie ceny! 15 15

16 ZAŚWIADCZENIA BEZPŁATNE W odpowiedzi na zapytanie do Redakcji informujemy. Orzeczenia i zaświadczenia wydawane przez lekarza na życzenie ubezpieczonego wydawane są: w związku z dalszym leczeniem lub rehabilitacją orzekające niezdolność do pracy pozwalające na kontynuowanie nauki związane z uczestnictwem dzieci, uczniów, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli i studentów w zajęciach sportowych oraz w zorganizowanym wypoczynku dla celów pomocy społecznej orzecznictwo o niepełnosprawności uzyskanie zasiłku pielęgnacyjnego ZAŚWIADCZENIA PŁATNE wszystkie pozostałe wydawane na życzenie ubezpieczonego m.in.: orzeczenia o zdolności do prowadzenia pojazdów mechanicznych zaświadczenie lekarskie dla ZUS, KRUS na potrzeby postępowania rentowego oraz o przyznanie świadczeń z tytułu wypadków przy pracy czy chorób zawodowych, w postępowaniach o odszkodowania, np. dla PZU dla potrzeb orzeczeń sądowych oraz obdukcje w celach sądowo-lekarskich wpisy do pracowniczej książeczki zdrowia oraz zaświadczenia lekarskie wykorzystywane w medycynie pracy (dopuszczające pracownika do pracy na określonym stanowisku - dotyczy stanowisk pracy bez narażenia na czynniki szkodliwe, a także dla uczniów i studentów, którym do dalszej nauki niezbędna jest książeczka zdrowia lub zaświadczenie o przydatności do wykonywania zawodu) zaświadczenie o stanie zdrowia dla zakładów pracy lub innych instytucji w celu uzyskania świadczeń rzeczowych lub pieniężnych zaświadczenia lekarskie wydawane w celu podjęcia pracy za granicą zaświadczenia dla potrzeb sanitarno-epidemiologicznych zaświadczenia wydawane na życzenie pacjenta w innych celach pozaleczniczych (zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dz.U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027) LKS BRZEZINA W OSIEKU Zwraca się do wszystkich kibiców sportu i sympatyków o przekazanie 1% swojego podatku dochodowego na rzecz rozwoju sportu w naszej gminie. Musisz jedynie w zeznaniu podatkowym ( PIT-37lub PIT-28) podać nazwę: Ludowy Klub Sportowy BRZEZINA w Osieku. Podać nr KRS organizacji: Podać kwotę wpłaty ( nie większą niż wyliczony 1% podatku dochodowego ) Dziękujemy -zarząd LKS Brzezina. Zarządzenie Nr 7/2012 Wójta Gminy Osiek z dnia 1 lutego 2012 roku w sprawie: przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz z późn. zm.) w związku z 3 ust. 8 Uchwały Nr XIII/84/2011 Rady Gminy Osiek z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Osiek w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu. Wójt Gminy Osiek zarządza, co następuje: 1. Udziela się dotacji dla: 1. Ludowego Klubu Sportowego Brzezina Osiek na wsparcie realizacji zdania z zakresu rozwoju sportu pod nazwą Udział zawodników Ludowego KlubuSportowego Brzezina Osiek w r ozgrywkach piłkarskich i zawodach lekkoatletycznych w 2012 roku w kwocie ,00 zł. 2. Ludowego Klubu Sportowego Głębowice w Głębowicach na wsparcie realizacji zadania z zakresu rozwoju sportu pod nazwą Udział drużyny LKS Głębowice w rozgrywkach piłkarskich klasy B w roku 2012 w kwocie ,00 zł. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. z up. Wójta Marek Jasiński Zastępca Wójta SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W OSIEKU informuje, że: 1. uruchomiono stronę internetową pod adresem: Na stronie internetowej można znaleźć aktualne informacje dotyczące zagadnień ochrony zdrowia, godzin przyjęć lekarzy, dyżurów aptek, itp., 2. w wyniku konkursu ofert od r. podpisano umowę dotyczącą badań laboratoryjnych z Laboratorium Medycznym FRYDA w Bielsku-Białej. Badania są wykonywane jak dotychczas w środy i piątki w Osieku oraz w środy w Głębowicach. Codziennie w godzinach od badania są pobierane w Oświęcimiu, ul. Garbarska 1 tel. 33/ i oraz na ul. Wysokiej (w budynku DOKTOR-a) codziennie w godz konieczne skierowanie wydane przez lekarza SP ZOZ w Osieku. Skierowania wydane w poradniach specjalistycznych w Szpitalu w Oświęcimiu są realizowane JEDYNIE w laboratorium szpitalnym, 3. oferuje do wynajęcia garaż - warunki wynajmu do ustalenia. Kontakt tel

17 Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w Osieku ul. Główna 125, Osiek tel/fax 033/ OPP - Numer KRS BS Andrychów O/Oświęcim: Zimowa Liga Piłki Nożnej Halowej Osiek 2012 fot. Dariusz Bartula (Sportowcy24.pl) W niedzielę 19 lutego zakończyła się piąta edycja Zimowej Ligi Piłki Nożnej Halowej Osiek W tegorocznym turnieju udział wzięło 25 dzikich drużyn z Osieka, Polanki Wielkiej, Piotrowic, Głębowic oraz Oświęcimia. Impreza została zorganizowana dla dzieci i młodzieży przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w Osieku. Rywalizacja o prym w turnieju toczyła się w czterech kategoriach. Najwięcej, bo aż jedenaście zespołów przystąpiło do grupy chłopców młodszych. W kategorii chłopców starszych zobaczyliśmy sześć drużyn, natomiast wśród dziewcząt młodszych pięć. Najmniej ekip zgłosiło się, do debiutującej kategorii w Zimowej Lidze Piłki Nożnej Halowej dziewcząt starszych. Rozgrywki zostały przeprowadzone w systemie każdy z każdym, a do finału awansowały dwa najlepsze zespoły z rundy zasadniczej. Wyjątkiem była tu kategoria grupy. Do drugiej fazy awansowały po trzy zespoły, które już w grupie mistrzowskiej walczyły o awans do finałów. W kategorii dziewcząt młodszych bezkonkurencyjną okazała się ekipa Bez Nazwy. Zawodniczki z Polanki Wielkiej fot. Dariusz Bartula (Sportowcy24.pl) fot. Dariusz Bartula (Sportowcy24.pl) chłopców młodszych, gdzie zgłosiło się dużo drużyn i organizatorzy zmuszeni byli do podzielenia tej ligi na dwie w finale wzięły rewanż za porażkę w rundzie zasadniczej i pokonały Devil Girls z Osieka 2:0. Najlepszą strzelczynią dziewcząt młodszych została Dominika Zemła z zespołu Bez Nazwy, zaś bramkarką - Aneta Wądrzyk z tej samej drużyny. Trzecie miejsce przypadło Wiewiórom z Piotrowic, które w ostatnim spotkaniu, pokonały Krwiożercze Wampiry z Głębowic 6:0. W kategorii młodszej chłopców rywalizacja była bardzo wyrównana i toczyła się do ostatniego meczu. W spotkaniu o trzecią lokatę Strumień Polanka pokonał Only Team z Głębowic 3:0. Finał natomiast rozegrał się pomiędzy zespołami z Osieka. Po wyrównanym meczu FC Osiek dopiero w końcówce przypieczętował zwycięstwo nad Szamanami 5:

18 Pierwszy raz w pięcioletniej historii Zimowej Ligi Piłki Nożnej Halowej zostały przeprowadzone rozgrywki w kategorii starszej dziewcząt. Najlepszą okazała się tu być ekipa The Strange z Piotrowic, która pokonała w meczu finałowym Zacne Dziołchy z Osieka 2:1. Trzecia lokata przypadła drużynie FC Placki z Osieka. Wyróżniającymi się zawodniczkami w tej kategorii były Marlena Hałatek i Paulina Osowska z The Strange oraz Patrycja Luranc i Barbara Kolasa z Zacnych Dziołch. W grupie najstarszej chłopców rywalizacja toczyła się pod dyktando Sześciu Murzynków i Misia, którzy od Społecznych w Osieku. Ta współpraca ma na celu nie tylko promocję krakowskiego futsalu na naszym terenie, ale również pokazanie młodym ludziom, że ta piękna dyscyplina sportu, jest fantastyczną formą spędzania wolnego czasu. dodał Bartłomiej Kasperczyk. Mecze w turnieju sędziowali: Daniel Płonka, Daniel Załuczkowski, Władysław Jaromin, Stanisław Żmuda, Edmund Mieszczak, Przemysław Tlałka oraz Wojciech Góral. Rozgrywki koordynował Bartłomiej Kasperczyk. Składy zwycięskich zespołów: Kategoria dziewcząt młodszych: 1. Bez Nazwy (Anita Antecka, Angelika Sanak, Justyna Wąsik, Dominika Zemła, Wiktoria Grzesło,Patrycja Grzesło, Magda Antecka, Aneta Wądrzyk) Kategoria dziewcząt starszych: 1. The Strange: Marlena Hałtek, Paulina Osowska, Dominika Górecka, Kamila Wolas, Julia Sporysz, Marzena Krupa, Katarzyna Głąb fot. Dariusz Bartula (Sportowcy24.pl) samego początku nadawali ton rozgrywkom, w finale zaś nie pozostawili złudzeń ekipie Ten Tego, którą rozgromili 9:2. Wiele emocji licznie zgromadzonym kibicom w hali sportowej w Osieku przyniosło spotkanie o trzecie miejsce pomiędzy Dream Teamem z Osieka, a Kotwicą Bobrowniki z fot. Dariusz Bartula (Sportowcy24.pl) Piotrowic. Dream Team już na samym początku wypracował sobie dwubramkowe prowadzenie. Niespodziewanie ekipie z Piotrowic wystarczyło ćwierć minuty i na 10 sekund przed zakończeniem meczu na tablicy widniał wynik 2:2. Tym samym o trzeciej lokacie w tej kategorii decydowały rzuty karne. W tym elemencie piłkarskiego rzemiosła lepsi okazali się być zawodnicy Kotwicy Bobrowniki, którzy ostatecznie pokonali Dream Team 2:1. Patronat honorowy na tegoroczną Zimową Ligą Piłki Nożnej Halowej objęło Towarzystwo Sportowe Wisła Kraków. Cieszy nas fakt, że klub ze stuletnią tradycją firmował naszą lokalną imprezę. powiedział Bartłomiej Kasperczyk, koordynator imprezy ze Stowarzyszenia Inicjatyw Kategoria chłopców młodszych: 1. FC Osiek: Kamil Jekiełek, Hubert Bies, Bartłomiej Janeczko, Michał Jekiełek, Bartosz Tyran, Michał Kawczak, Kamil Narwojsz Kategoria chłopców starszych: 1. Sześciu Murzynków i Misiu: Dawid Żmuda, Michał Majda, Dominik Czerny, Szymon Kusak, Szymon Laszczak, Klaudiusz Klęczar, Michał Mitoraj Patronat honorowy: TS Wisła Kraków, Partnerzy główni: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Osieku, Zespół Szkolno Przedszkolny nr 1 w Osieku, Gmina Osiek Partnerzy turnieju: Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, Gmina Przeciszów, Gmina Polanka Wielka, Komitet Rodzicielski ZSP G w Piotrowicach, Zespół Szkół Podstawowo Gimnazjalnych w Piotrowicach, Gminne Centrum Kultury w Polance Wielkiej, KOTŁO BUD OSIEK, WOJ TRANS, Nałęczowianka, Stowarzyszenie LGD Dolina Karpia, Apteka Arnika, Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Osieku, Patronat medialny: TVP Kraków, Gazeta Krakowska, Fakty Oświęcim, Echa Osieka, Wieści Gminy Przeciszów, Polanin. Wszystkie zdjęcia z turnirju na stronie Zbiórka żywności W dniu r. w ramach przeprowadzonej Świątecznej Zbiórki Żywności przekazano Stowarzyszeniu Inicjatyw Społecznych w Osieku 178,52 kg żywności o wartości 925,70 zł. W Osieku zebrano 55,45 kg o wartości 274,05 zł. Dziękujemy wszystkim ludziom dobrej woli którzy uczestniczyli w zbiórce. BK 18

19 IV Turniej Paluszka Beskidzkiego dla Wisły Kraków Wisła Kraków, triumfowała w IV Turnieju Paluszka Beskidzkiego, który został rozegrany w Osieku. Drugie miejsce przypadło gospodarzom Brzezinie Osiek, natomiast na trzeciej lokacie uplasowała się ekipa Rekordu Bielsko Biała. W imprezie rywalizowały zespoły w kategorii młodzików młodszych. Rozgrywki już tradycyjnie rozpoczęły ekipy Brzeziny Osiek i oświęcimskiej Unii. Spotkanie otwierające turniej szczególnie ważne było dla biało niebieskich, którzy liczyli na trzeci z rzędu triumf w tym turnieju, dzięki czemu puchar Paluszka Beskidzkiego mogliby zachować na zawsze. Tymczasem to gospodarze już pierwszym meczu pokazali, że nie zamierzają pełnić tu roli kopciuszka i pokonali podopiecznych Marcina Barciaka 3:1. W kolejnych spotkaniach akces do rywalizacji o główne trofeum zgłosiły ekipy Rekordu Bielsko Biała, który po wyrównanym spotkaniu pokonał Niwę Nową Wieś oraz krakowska Wisła, która rozgromiła Skawę Wadowice 7:0. W drugiej serii spotkań oświęcimianie nie złożyli broni po niepowodzeniu w pierwszym meczu i pokonali Niwę Nową Wieś 2:0. Brzezina w swoim drugim starciu zmierzyła się ze Skawą. Konfrontacja ta może niebyła porywającym widowiskiem, jednak gospodarze pewnie wygrali 3:1, dzięki czemu mogli dopisać kolejne trzy punkty na swoje konto. W ostatnim meczu drugiej kolejki Wisła zmierzyła się z Rekordem Bielsko Biała. Niespodziewanie już na początku bielszczanie objęli prowadzenie po bramce Jakuba Stawickiego i faworyzowana Wisła zmuszona była odrabiać straty. Ta sztuka udała się dopiero w końcówce spotkania Jakubowi Jędrasowi. sowała z Niwą Nowa Wieś 2:2, natomiast Unia z Wisłą Kraków 1:1. Remis ten mocno skomplikował sytuację w tabeli ekipie Białej Gwiazdy, która już nie mogła sobie pozwolić na żadną wpadkę w turnieju. Ten podział punktów wykorzystał Rekord, który wyrównał swoją zdobycz punktową z przewodzącą w tabeli Brzeziną. W przedostatniej kolejce bielszczanie zmierzyli się z gospodarzami. Ekipa Rekordu, walcząc ambitnie do ostatniej sekundy, nie zdołała zdobyć żadnej bramki natomiast piłkarze Brzeziny bezwzględnie wykorzystali błąd golkipera z Bielska Białej i umocnili się na pozycji lidera. Unici po remisie z Wisłą uwierzyli jeszcze, że będą mogli stanąć na podium tych rozgrywek i po dramatycznym meczu pokonali Skawę 4:3. Trzy punkty na swoje konto dopisali sobie również podopieczni Cezarego Bejma, którzy pokonali Niwę 2:0. Na finiszu rozgrywek Skawa Wadowice pokonała Niwę Nową Wieś 2:1 i zapewnili sobie dzięki temu piątą lokatę w turnieju. Spotkanie pomiędzy Rekordem a Unią było już tylko o miejsce na podium. Z tej konfrontacji obronną ręką wyszedł zespół prowadzony przez Tomasza Skowrońskiego, który pokonał młodych oświęcimian 2:1. O zwycięstwie w turnieju decydowała rywalizacja pomiędzy Brzeziną Osiek a Wisłą Kraków. Gospodarzom do zwycięstwa potrzebny był tylko jeden punkt, krakowianie natomiast musieli zwyciężyć. Młodzi krakowianie do tego spotkania przystąpili bardzo zmobilizowani, natomiast osieczanom już brakło sił w tym meczu, co odzwierciedliła pierwsza minuta, gdy wiślacy zdobyli dwie bramki. Kolejne trafienia były już tylko kwestią czasu i Biała Gwiazda pokonała Brzezinę 7:0, pieczętując tym samym swoje zwycięstwo w całym turnieju. fot. Dariusz Bartula (Sportowcy24.pl) fot. Dariusz Bartula (Sportowcy24.pl) W trzecim spotkaniu Brzezina niespodziewanie zremi- fot. Dariusz Bartula (Sportowcy24.pl) Królem strzelców został Michał Smoliński ze Skawy Wadowice, który zdobył sześć bramek. Najlepszym bramkarzem turnieju został wybrany Jan Syc z Rekordu Bielsko Biała, natomiast tytuł najlepszego zawodnika przypadł Jakubowi Jędrasowi z Wisły Kraków. Organizatorami turnieju byłi: Firma Aksam producent Paluszków Beskidzkich, Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w Osieku oraz Dom Spotkań Sereneda. Organizatorzy pragną również podziękować księdzu proboszczowi z parafii pod wezwaniem św Makszymiliana Marii Kolbe w Nowej Wsi Edwardowi Kobiesie za pomoc w promocji turnieju. Patronat medialny nad imprezą sprawowali: Futbol Małopolska, Sportowcy24.pl, Radio Kraków, Echa Osieka oraz Gazeta Krakowska. Bartłomiej B. Kasperczyk 19 19

20 INFORMACJE MASZ PRAWO WIEDZIEĆ. Nie pobieraj z pobieraczka Mieszkańcy Powiatu Oświęcimskiego skarżą się na portal, który zachęca do pobierania plików za darmo. Pobieraczek.pl po rejestracji w serwisie, akceptacji regulaminu i upłynięciu 10-dniowego, bezpłatnego okresu, nalicza swoim użytkownikom abonament. Chociaż jedno z haseł portalu brzmi 10 dni pobierania za darmo, to opłata jest naliczana od pierwszego dnia. Joanna Maciąga, Powiatowy Rzecznik Konsumentów przestrzega przed serwisem, którego praktyki można uznać za nieuczciwe i wprowadzające w błąd. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydała decyzję, w której zakwestionowała praktyki portalu pobieraczek.pl, umożliwiającego pobieranie różnych plików. Postępowanie przeciwko właścicielom serwisu spółce Eller Service z Gdańska zostało wszczęte w październiku 2009 roku. Podstawą były liczne skargi konsumentów, którzy skorzystali z usług serwisu skuszeni hasłami sugerującymi, że usługa nic nie kosztuje: 10 dni pobierania za darmo; Tak, chcę testować przez 10 dni. Z informacji, które zebrał Urząd w trakcie postępowania wynika, że internauta, który chciał pobrać pliki musiał najpierw zarejestrować się na portalu, podając imię, nazwisko, adres zamieszkania, datę urodzenia, . Warunkiem była również akceptacja regulaminu. W toku postępowania okazało się, że dzień rejestracji był jednocześnie pierwszym dniem obowiązywania odpłatnej umowy, która zawierana była nawet na rok. Ponadto opłata naliczana była już od pierwszego dnia, a nie, jak sugerowały hasła reklamowe, dopiero po 10 dniach. Zdaniem Urzędu taka praktyka jest nieuczciwa i wprowadza konsumentów w błąd. Wielu z nich na podstawie haseł reklamowych i informacji na stronie internetowej portalu mogło sądzić, że usługa jest bezpłatna w ciągu 10 dni od zawarcia umowy. W związku z tym konsumenci mogli zdecydować się na usługę, czego nie zrobiliby, gdyby nie zostali wprowadzeni w błąd. Prezes UOKiK uznała, że właściciele portalu spółka Eller Service naruszyli zbiorowe interesy konsumentów i nałożyła na nich karę w wysokości zł. Spółka musi zmienić zakwestionowany sposób informowania o usługach oraz publikować przez 6 miesięcy na swoim portalu treść decyzji. Ponadto, zdaniem UOKiK, by skutecznie w tym wypadku chronić konsumentów, niezbędne było nadanie niektórym punktom decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności. Oznacza to, że spółka musi zmienić praktykę oraz poinformować o tym konsumentów zaraz po otrzymaniu decyzji, nawet jeśli skorzysta z drogi odwoławczej. (Od każdej decyzji Prezes UOKiK przysługuje odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów). Decyzja nie jest prawomocna. Jednocześnie podkreślamy, że każdy poszkodowany przez portal konsument będzie mógł dochodzić swoich praw indywidualnie. Decyzja Prezes UOKiK nakazuje przedsiębiorcy zmianę praktyki niezgodnej z prawem, nie rozwiąże natomiast automatycznie problemów internautów, którzy zawarli umowy z portalem. Informujemy, że w przypadku kłopotów z odstąpieniem od umowy zawartej na odległość pomocy należy szukać u miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów. Ponadto porady udzielane są przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod bezpłatnym numerem (od poniedziałku do piątku, w godzinach od 09:00 do 17:00). Poradnictwo w Polsce finansowane jest m.in. z budżetu UOKiK.Ponadto każdy konsument, który został wprowadzo ny w błąd może skorzystać z dochodzenia swoich roszczeń na drodze sądowej. W takim przypadku to przedsiębiorca musi udowodnić, że udzielił jasnej i rzetelnej informacji. Zgodnie z prawem, każdy konsument będzie mógł zażądać od przedsiębiorcy: zaniechania praktyki, usunięcia jej skutków oraz naprawienia wyrządzonej szkody w szczególności żądania unieważnienia umowy. Korzystając z Internetu należy pamiętać, że zazwyczaj rejestracja w serwisie jest równoznaczna z zawarciem umowy z przedsiębiorcą, np. na dostarczanie usług. Internauto, UOKiK przypomina, co zrobić w sytuacji, gdy: zawarłeś umowę, ale nie zacząłeś ściągać plików jeżeli przed zawarciem umowy przedsiębiorca poinformował cię o prawie do odstąpienia od niej, możesz to zrobić bez podawania powodu w ciągu 10 dni od momentu jej zawarcia. Powinieneś wysłać przedsiębiorcy oświadczenie na piśmie, w którym informujesz o odstąpieniu od umowy. Najlepiej zrobić to listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Nie trzeba przy tym podawać powodu. Pamiętajmy, że przedsiębiorca nie ma prawa pobierać od nas opłat za odstąpienie od umowy; zawarłeś umowę, której warunki nie zostały potwierdzone na piśmie i nie ściągałeś plików prawo do odstąpienia od umowy wydłuża się wówczas do trzech miesięcy; zawarłeś umowę, ale na podstawie nieprawdziwych informacji, np. reklamy czy danych na stronie internetowej przedsiębiorcy na podstawie kodeksu cywilnego możesz uchylić się od skutków złożonego pod wpływem błędu oświadczenia woli bez konsekwencji w ciągu 12 miesięcy. W takim przypadku należy wysłać taką informację, powołując się na to, że umowa została zawarta na podstawie wprowadzających w błąd informacji; jesteś niepełnoletni i rejestrując się skłamałeś co do swojego wieku, a sprzedawca żąda zapłaty za produkt lub usługę jeżeli twój rodzic lub opiekun nie wyraził zgody na transakcję, z tak zawartej umowy powinien zrezygnować, o czym należy niezwłocznie powiadomić przedsiębiorcę; pamiętaj, w przypadku poniesienia szkody przez przedsiębiorcę w związku z np. podaniem nieprawdziwych informacji czy pobieraniem plików może on wystąpić z roszczeniem odszkodowawczym do sądu przeciwko użytkownikowi, osobom niepełnoletnim lub ich opiekunom. ŹRÓDŁO: UOKIK 20

świętością życia dawać dowód żywej wiary. W Niedzielę Palmową, Kościół obchodzi pamiątkę wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy, dla dokonania paschalnej

świętością życia dawać dowód żywej wiary. W Niedzielę Palmową, Kościół obchodzi pamiątkę wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy, dla dokonania paschalnej Wielki Tydzień Ostatnie dni Wielkiego Postu od Niedzieli Palmowej do wieczora Wielkiego Czwartku, a następnie Triduum Paschalne to Wielki Tydzień. Najstarsze świadectwa o liturgii Wielkiego Tygodnia pochodzą

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR VI/15 sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 14 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR IX/11 IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 15 radnych lista obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIX/2008

Protokół Nr XIX/2008 Protokół Nr XIX/2008 z obrad XIX zwyczajnej sesji Rady Gminy Małkinia Górnaodbytej w dniu 21 kwietnia 2008 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportuw Małkini Górnej pod przewodnictwem Jana Chaberskiego Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 30 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 30 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Kożuchowie na 2015 rok. Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul.

PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul. PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24 W sesji, której przewodniczył Tadeusz Kunaj Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR IV/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR IV/15 sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 10 00 W sesji uczestniczyli radni ( 15 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r.

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. BR.0012.2.6.2012 Protokół Nr 16/12 z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie porządku obrad.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XX/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

Triduum Paschalne Program liturgii

Triduum Paschalne Program liturgii Triduum Paschalne Program liturgii Ł O N I O W A 13-16 kwiecień 2017 WIELKI CZWARTEK MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ CEREMONIARZ: Komentarz wstępny: Bartek Matura Wejście Kadzidło: Mateusz Wójtowicz Łódka: Przemek

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 2/15. Przedstawił członkom Komisji proponowany porządek dzienny posiedzenia.

Protokół Nr 2/15. Przedstawił członkom Komisji proponowany porządek dzienny posiedzenia. Protokół Nr 2/15 z 3-go posiedzenia odbytej w dniu 30 marca 2015 r. w sali narad w Urzędzie Gminy Grabowo. Początek posiedzenia - godzina 11.15, zakończenie - godzina 12.45. Posiedzenie prowadził Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIX/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 9 grudnia 2008 roku

PROTOKÓŁ Nr XXIX/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 9 grudnia 2008 roku PROTOKÓŁ Nr XXIX/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 9 grudnia 2008 roku Na ogólną liczbę 15 radnych w obradach sesji udział wzięło 14 radnych zgodnie z załączoną listą obecności. Radna Pani

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r.

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Obecnych 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XXII sesji

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu udział brali:

W posiedzeniu udział brali: P r o t o k ó ł 26/13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytego w dniu 29 sierpnia 2013 r. w godzinach od 8.00 do 9.50 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 047 132,63 923 748,91 88,22 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

Tradycja w Rodzinie s. 11. Tradycja w Kościele s. 16

Tradycja w Rodzinie s. 11. Tradycja w Kościele s. 16 Tradycja w Rodzinie s. 11 w n u m e r z e : Tradycja w Kościele s. 16 od redakcji Przygotuj się do Liturgii Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego, 31 marca: I czytanie: Dz 10,34a,37-43; II czytanie: Kol

Bardziej szczegółowo

Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dubeninki z dnia 31 maja 2012r

Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dubeninki z dnia 31 maja 2012r Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dubeninki z dnia 31 maja 2012r w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dubeninki z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok Opierając się na wypracowanych opiniach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/93/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 22 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR XIV/93/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 22 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR XIV/93/16 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Dobromierz i planów pracy stałych Komisji Rady na 2016 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XV/12. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję rozpoczęto o godz.13 00, a zakończono o godz

Protokół Nr XV/12. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję rozpoczęto o godz.13 00, a zakończono o godz Protokół Nr XV/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 26 czerwca 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/ 344 /14 RADY GMINY CEGŁÓW z dnia 13 lutego 2014 r.

UCHWAŁA NR XLI/ 344 /14 RADY GMINY CEGŁÓW z dnia 13 lutego 2014 r. UCHWAŁA NR XLI/ 344 /14 RADY GMINY CEGŁÓW z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Cegłów w 2014 r. Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/19/15 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 23 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR III/19/15 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 23 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR III/19/15 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Dobromierz i planów pracy stałych Komisji Rady na 2015 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku

UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy Rady Miejskiej i komisji stałych na 2011 rok. Na podstawie art.21 ust.3 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

P u n k t 1. P u n k t 2

P u n k t 1. P u n k t 2 P R O T O K Ó Ł Nr 1/06 z posiedzenia KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW, ROLNICTWA I ROZWOJU GOSPODARCZEGO RADY GMINY JEŻÓW odbytego w dniu 4 grudnia 2006r. W posiedzeniu uczestniczyli: 1. Członkowie Komisji

Bardziej szczegółowo

Z SESJI RADY GMINY JANÓW

Z SESJI RADY GMINY JANÓW RG. 0002 A SESJE RADY GMINY PROTOKÓŁ Nr XXIX/14 Z SESJI RADY GMINY JANÓW z dnia 30 października 2014 Kadencja 2010 2014 Protokół Nr XXIX/14 z XXIX sesji Rady Gminy Janów z dnia 30 października 2014 roku

Bardziej szczegółowo

POPRZĄDEK OBRAD I WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO KLUBU ORLIKA WILKI W ZAWOI

POPRZĄDEK OBRAD I WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO KLUBU ORLIKA WILKI W ZAWOI (załącznik nr 4 do Protokołu Walnego Zebrania Sprawozdawczego w dniu 16.09.2012) POPRZĄDEK OBRAD I WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO KLUBU ORLIKA WILKI W ZAWOI odbytego w dniu 16 września 2012 r. w Zespole

Bardziej szczegółowo

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3.

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. PROTOKÓŁ Z 136/2008 POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. W posiedzeniu uczestniczyli

Bardziej szczegółowo

PANI/PAN. 2) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Elbląg na lata DRUK Nr 6/IX

PANI/PAN. 2) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Elbląg na lata DRUK Nr 6/IX Elbląg, dnia 14.10.2011 r. BRM 0052/9/2011 PANI/PAN...... Uprzejmie informuję, że na dzień 27 października 2011 r. (czwartek) godz. 10:00 w trybie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XII/2015 z XII Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 26 listopada 2015 roku

P R O T O K Ó Ł NR XII/2015 z XII Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 26 listopada 2015 roku P R O T O K Ó Ł NR XII/2015 z XII Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 26 listopada 2015 roku W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności oraz Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

Protokół XII/15. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu:

Protokół XII/15. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu: AB.0002.12.2015 Protokół XII/15 XII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 06 listopada 2015 roku, która odbyła się w Ośrodku Kultury w Młynarach. Na ogólną liczbę 15 radnych w sesji udział

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/2010. Porządek obrad:

Protokół Nr I/2010. Porządek obrad: Protokół Nr I/2010 z obrad I sesji VI kadencji Rady Gminy w Jeżewie odbytej w dniu 30 listopada 2010 r. od godz. 13 30 do godz. 15 20 w sali Wiejskiego Domu Kultury w Jeżewie. Obecnych wg listy obecności

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/370/2017 RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy Lubicz.

UCHWAŁA NR XXX/370/2017 RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy Lubicz. UCHWAŁA NR XXX/370/2017 RADY GMINY LUBICZ w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych. Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446

Bardziej szczegółowo

Po dogłębnej analizie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Komisja Rewizyjna ustaliła:

Po dogłębnej analizie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Komisja Rewizyjna ustaliła: 1 Protokół nr 14/09 z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego w zakresie wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Na podstawie uchwały nr XXVI/223/09 Rady

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. z zebrania sołeckiego w Kaźmierzewie odbytego w dniu 6 luty 2007r.

PROTOKÓŁ. z zebrania sołeckiego w Kaźmierzewie odbytego w dniu 6 luty 2007r. PROTOKÓŁ z zebrania sołeckiego w Kaźmierzewie odbytego w dniu 6 luty 2007r. (D-1) I. Zebranie odbyło się w dniu 6.02.2007r. o godz. 11 00. Na ogólną ilość uprawnionych 135 w zebraniu uczestniczyło wg listy

Bardziej szczegółowo

Ad 3 Pani Przewodnicząca Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminy odczytała proponowany porządek obrad, który stanowi zał. nr 2 nin. protokołu.

Ad 3 Pani Przewodnicząca Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminy odczytała proponowany porządek obrad, który stanowi zał. nr 2 nin. protokołu. Protokół nr 2/14 z posiedzenia Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminy, które odbyło się w dniu 4 grudnia 2014 r., o godz. 15.00, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rudziniec. Ad 1,2 Przewodnicząca Komisji

Bardziej szczegółowo

Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku

Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku PROTOKÓŁ NR XVII/08 Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku Przewodniczący Rady Gminy Janusz Konieczny o godzinie 11-tej otworzył obrady XVII Sesji Rady Gminy. Po powitaniu radnych

Bardziej szczegółowo

4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych Zakup energii

4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych Zakup energii WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Pakosław Nr... z dnia...r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 261 310,00 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa z budżetu na

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. Na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz z późn. zm.

INFORMACJA. Na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz z późn. zm. INFORMACJA Na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), WÓJT GMINY WIĄZOWNA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI : I. INFORMACJĘ

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 20/16 z posiedzenia Komisji Finansów Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2016 r.

Protokół Nr 20/16 z posiedzenia Komisji Finansów Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2016 r. 1. Sprawy regulaminowe. stwierdzenie quorum 1 Protokół Nr 20/16 z posiedzenia Komisji Finansów Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2016 r. Przewodniczący Komisji Bogusław Dobkowski

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

RADA GMINY P O C Z E S N A. P r o t o k ó ł Nr XXVI/2017. ze zwyczajnej Sesji Rady Gminy P o c z e s n a w dniu 24 kwietnia 2017 roku.

RADA GMINY P O C Z E S N A. P r o t o k ó ł Nr XXVI/2017. ze zwyczajnej Sesji Rady Gminy P o c z e s n a w dniu 24 kwietnia 2017 roku. RADA GMINY P O C Z E S N A P r o t o k ó ł Nr XXVI/2017 ze zwyczajnej Sesji Rady Gminy P o c z e s n a w dniu 24 kwietnia 2017 roku. Poczesna, dnia 2017-04-24 1 Podjęto uchwały: P r o t o k ó ł Nr XXVI/2017

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu

Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu Ad.1 Obrady sesji rozpoczęto o godz. 14 30. Przewodniczący Rady Gminy Janusz Wawer dokonał otwarcia sesji.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku O godzinie 16 00 posiedzenie Komisji otworzył i przywitał wszystkich zebranych Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XI/12. XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR XI/12. XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR XI/12 XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 14 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku Wydatki budżetu Gminy Świebodzin na 2012 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr V/2011 sesji Rady Miejskiej w Żarowie

Protokół Nr V/2011 sesji Rady Miejskiej w Żarowie Protokół Nr V/2011 sesji Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 27 stycznia 2011 roku Rozpoczęcie: godz. 10:00 Zakończenie: godz. 11:15 Ad. I. Otwarcie sesji: Przewodniczący Rady Pan Tadeusz Pudlik otworzył sesję

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 marca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XXX/198/2014 RADY GMINY ŁYSE. z dnia 12 września 2014 r.

Warszawa, dnia 20 marca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XXX/198/2014 RADY GMINY ŁYSE. z dnia 12 września 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 20 marca 2015 r. Poz. 2576 UCHWAŁA NR XXX/198/2014 RADY GMINY ŁYSE zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2014 Na

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych i Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 27.11.2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Z WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO CZŁONKÓW ROD GÓRNIK w Zgorzelcu odbytego w dniu 18 kwietnia 2015 roku.

PROTOKÓŁ. Z WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO CZŁONKÓW ROD GÓRNIK w Zgorzelcu odbytego w dniu 18 kwietnia 2015 roku. PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO CZŁONKÓW ROD GÓRNIK w Zgorzelcu odbytego w dniu 18 kwietnia 2015 roku. Z powodu niskiej frekwencji, pierwszy termin rozpoczęcia zebrania został przesunięty

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 2523 ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Gminy w Starym Lubotyniu z dnia 22 listopada 2012 r. przyjęto jednogłośnie 14 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Gminy w Starym Lubotyniu z dnia 22 listopada 2012 r. przyjęto jednogłośnie 14 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. PROTOKÓŁ z XXII zwyczajnej sesji Rady Gminy w Starym Lubotyniu odbytej w dniu 13 grudnia 2012 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy pod przewodnictwem p. Jana Janusza Podbielskiego Przewodniczącego Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 19/2012 z XIX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 lutego 2012 r.

Protokół Nr 19/2012 z XIX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 lutego 2012 r. Protokół Nr 19/2012 z XIX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 lutego 2012 r. Obecnych 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XIX sesji

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł II/2014 z II sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 8 grudnia 2014 r. w Domu kultury w Kłecku

P r o t o k ó ł II/2014 z II sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 8 grudnia 2014 r. w Domu kultury w Kłecku P r o t o k ó ł II/2014 z II sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 8 grudnia 2014 r. w Domu kultury w Kłecku Obrady rozpoczęto się o godzinie od 18 00 Na 15-to osobowy skład Rady w sesji brało

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XV/2016. z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie. odbytej w dniu 3 marca 2016 roku w sali konferencyjnej. Urzędu Miejskiego w Zawidowie.

Protokół nr XV/2016. z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie. odbytej w dniu 3 marca 2016 roku w sali konferencyjnej. Urzędu Miejskiego w Zawidowie. Protokół nr XV/2016 z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie odbytej w dniu 3 marca 2016 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zawidowie. Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Pilarski o godzinie 17.00

Bardziej szczegółowo

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46%

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46% Załącznik Nr 2 Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 504 646,00 1 214 525,39 80,72% 01008 Melioracje wodne 12 000,00 12 000,00 100,00% 01010

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w Osieku

Szanowni Państwo, Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w Osieku Szanowni Państwo, Już po raz ósmy w pierwszym tygodniu ferii zimowych organizuje Zimową Ligę Piłki Nożnej Halowej. Turniej przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z powiatu oświęcimskiego w wieku od 7-16

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 22/2014 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Piątnica, odbytego w dniu 28 października 2014 r. w sali Urzędu Gminy.

Protokół Nr 22/2014 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Piątnica, odbytego w dniu 28 października 2014 r. w sali Urzędu Gminy. Protokół Nr 22/2014 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Piątnica, odbytego w dniu 28 października 2014 r. w sali Urzędu Gminy. Posiedzenie Komisji prowadził Przewodniczący Komisji - pan Romuald Gorlewicz,

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/2015. z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku. Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.

Protokół Nr IV/2015. z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku. Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. Protokół Nr IV/2015 z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Stec otworzył obrady sesji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXII/2016 Z SESJI RADY GMINY W ZALESZANACH odbytej w dniu 18 października 2016 roku

PROTOKÓŁ Nr XXII/2016 Z SESJI RADY GMINY W ZALESZANACH odbytej w dniu 18 października 2016 roku PROTOKÓŁ Nr XXII/2016 Z SESJI RADY GMINY W ZALESZANACH odbytej w dniu 18 października 2016 roku O godz. 14.00 Przewodniczący Rady Gminy Lucjan Kutyła dokonał otwarcia XXII Sesji Rady Gminy, powitał radnych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 13/13 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu w dniu 12 grudnia 2013r.

PROTOKÓŁ NR 13/13 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu w dniu 12 grudnia 2013r. PROTOKÓŁ NR 13/13 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu w dniu 12 grudnia 2013r. Posiedzeniu komisji przewodniczył Jan Stępień Przewodniczący Komisji. Lista obecności

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XII/130/15. Rady Gminy Gorlice. z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Gorlice na 2016 rok.

Uchwała Nr XII/130/15. Rady Gminy Gorlice. z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Gorlice na 2016 rok. Uchwała Nr XII/130/15 Rady Gminy Gorlice z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Gorlice na 2016 rok. Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r.

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Struktura dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Załącznik nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Pakosław 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 656 036,00 3 657 661,17

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PROJEKTU SYSTEMOWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI W 2011 ROKU POD TYTUŁEM:

REALIZACJA PROJEKTU SYSTEMOWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI W 2011 ROKU POD TYTUŁEM: GOPS.4221/90/2011 Szaflary dnia 05.12.2011 r. REALIZACJA PROJEKTU SYSTEMOWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI W 2011 ROKU POD TYTUŁEM: AKTYWIZACJA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM W GMINIE

Bardziej szczegółowo

Rok liturgiczny (kościelny)

Rok liturgiczny (kościelny) Rok liturgiczny (kościelny) Adwent Okres Narodzenia Pańskiego Okres zwykły cz. I Wielki Post Triduum Paschalne Okres Wielkanocny Okres zwykły cz. II Przeczytajcie fragment Składu apostolskiego. Jakie fakty

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR LXV/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 19 września 2012 roku

PROTOKÓŁ NR LXV/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 19 września 2012 roku PROTOKÓŁ NR LXV/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 19 września 2012 roku Zarząd Powiatu w Krasnymstawie odbył posiedzenie w składzie: 1. Pan Janusz Szpak - Starosta 2. Pan

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ XVII/2012. Sesji Rady Gminy Gromnik odbytej w dniu 28 czerwca 2012 roku w sali nara Urzędu Gminy w Gromniku.

PROTOKÓŁ XVII/2012. Sesji Rady Gminy Gromnik odbytej w dniu 28 czerwca 2012 roku w sali nara Urzędu Gminy w Gromniku. PROTOKÓŁ XVII/2012 Sesji Rady Gminy Gromnik odbytej w dniu 28 czerwca 2012 roku w sali nara Urzędu Gminy w Gromniku. Czas trwania obrad od 14.00 do 16.30. W sesji uczestniczyli Radni Gminy Gromnik w liczbie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU. z dnia r. Projekt z dnia 19 grudnia 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji stałych na 2017 rok Na podstawie 72 ust. 1 i 101 ust. 1 Statutu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 32/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kluczborku w dniu 20 października 2015 r.

Protokół Nr 32/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kluczborku w dniu 20 października 2015 r. Protokół Nr 32/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kluczborku w dniu 20 października 2015 r. Posiedzenie Zarządu otworzył Starosta Kluczborski Piotr Pośpiech. W posiedzeniu uczestniczyli także: członek

Bardziej szczegółowo

Protokół z Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej Dębe Wielkie z dnia r.

Protokół z Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej Dębe Wielkie z dnia r. Protokół z Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej Dębe Wielkie Zastępca przewodniczącego - Henryk Smuga Sekretarz Renata Smolak członek zarządu członek zarządu W zebraniu wzięło udział 10

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VIII/11. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 14 lipca 2011 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr VIII/11. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 14 lipca 2011 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr VIII/11 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 14 lipca 2011 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku.

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do 10.40. Obradom przewodniczy Przewodniczący Rady Gminy Anna Kosela Protokolant

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z I sesji Rady Gminy Pomiechówek, która odbyła się w dniu 26 listopada 2014 r. w sali konferencyjnej Centrum Integracji Społecznej.

Sprawozdanie z I sesji Rady Gminy Pomiechówek, która odbyła się w dniu 26 listopada 2014 r. w sali konferencyjnej Centrum Integracji Społecznej. Sprawozdanie z I sesji Rady Gminy Pomiechówek, która odbyła się w dniu 26 listopada 2014 r. w sali konferencyjnej Centrum Integracji Społecznej. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym art.20 ust 2c obradom,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 20/2012 z XX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 marca 2012 r.

Protokół Nr 20/2012 z XX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 marca 2012 r. Protokół Nr 20/2012 z XX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 marca 2012 r. Obecnych 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XX sesji

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr Burmistrza Halinowa z dnia 23 października 2017 roku

ZARZĄDZENIE Nr Burmistrza Halinowa z dnia 23 października 2017 roku ZARZĄDZENIE Nr 109.2017 Burmistrza Halinowa z dnia 23 października 2017 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu gminy Halinów za III kwartał 2017 roku. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 436 245,49 01008 Melioracje wodne 10 000,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/285/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU. z dnia 30 grudnia 2013 r. przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Lubsku na 2014 rok

UCHWAŁA NR XLII/285/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU. z dnia 30 grudnia 2013 r. przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Lubsku na 2014 rok UCHWAŁA NR XLII/285/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU przyjęcia planów pracy stałych komisji na 2014 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(tekst jednolity Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie PROTOKÓŁ Nr 32/13 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Lubartowie przy ul. Kościuszki 1 w dniu 21 maja 2013r. Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 12/15. Przewodniczący Komisji Rodziny poinformował, że protokół z posiedzenia

PROTOKÓŁ Nr 12/15. Przewodniczący Komisji Rodziny poinformował, że protokół z posiedzenia PROTOKÓŁ Nr 12/15 z posiedzenia wspólnego Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej oraz Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury z dnia 23 grudnia 2015r. Posiedzeniu komisji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/1/2016. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 18 marca 2016r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym

Protokół Nr XVII/1/2016. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 18 marca 2016r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym Protokół Nr XVII/1/2016 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 18 marca 2016r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym XVII sesja Rady Gminy Grodzisko Dolne rozpoczęła się o godz. 9.00. Obrady prowadził

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska w Rakoniewicach

Rada Miejska w Rakoniewicach Rada Miejska w Rakoniewicach PROTOKÓŁ Nr IX/2007 z IX Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Rakoniewicach, która odbyła się w dniu 22 czerwca 2007r., w sali Wielkopolskiego Muzeum PoŜarnictwa w Rakoniewicach,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 2/2015 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 21 stycznia 2015 r. w godzinach od 13 00 do 15 40

PROTOKÓŁ NR 2/2015 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 21 stycznia 2015 r. w godzinach od 13 00 do 15 40 PROTOKÓŁ NR 2/2015 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 21 stycznia 2015 r. w godzinach od 13 00 do 15 40 Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbyła posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Z SESJI RADY GMINY KOMPRACHCICE

Z SESJI RADY GMINY KOMPRACHCICE RG.0002.19.S.VII.2016 PROTOKÓŁ Nr XIX.2016 Z SESJI RADY GMINY KOMPRACHCICE która odbyła się w dniu 7 listopada 2016 r. w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Komprachcicach przy ul. Kolejowej 3 w Komprachcicach

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU Załącznik nr 2 Dział Rozdział Treść Wykonanie planu za I półrocze 2012 r. % wykonania planu 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 164 926,00

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku

Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku WRZ.0002.1.2016 Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego rozpoczęła się w dniu 28 stycznia 2016 roku o godz. 14.00. Miejscem

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy Czernikowo na 2017 r

Budżet Gminy Czernikowo na 2017 r Budżet Gminy Czernikowo na 2017 r DOCHODY plan na 2017r 40.769.829 Dz 010 rolnictwo i łowiectwo - są to wpływy z tyt. dzierżawy terenów łowieckich 2.000 2.000 Dz 600 - transport i łączność - dotacja na

Bardziej szczegółowo