Procedury, rekomendacje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Procedury, rekomendacje"

Transkrypt

1 Podręcznik dobrych praktyk i procedur wdrażania w Dzielnicach m.st. Warszawy projektów nieinwestycyjnych, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w szczególności z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Procedury, rekomendacje Czerwiec 2012

2 Spis treści: Część I: Procedury obowiązujące na etapie przygotowania wniosku aplikacyjnego do Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia Przygotowanie wniosku aplikacyjnego zgodnie z wymaganiami Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia Proces akceptacji i kontakt z odpowiednimi komórkami/jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy.4 Część II: Procedury przygotowania projektu do realizacji, po uzyskaniu rekomendacji do dofinansowania Proces akceptacji wniosku o dofinansowanie i kontakt z odpowiednimi komórkami/jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy Włączenie szczegółowego budżetu projektu do planu finansowego jednostki i Urzędu m.st. Warszawy.6 a. paragrafy..6 b. terminy..7 c. montaż finansowy Przygotowanie dokumentów i załączników do podpisania umowy, wymaganych przez komórki/jednostki organizacyjne m.st. Warszawy oraz Instytucję Wdrażającą/Instytucję Pośredniczącą II stopnia.7 Część III: Procedury obowiązujące w jednostce pomocniczej Urzędu m.st. Warszawy na etapie realizacji projektu.8 1. Wyłanianie i zawieranie umów z personelem projektu.8 2. Nadawanie uprawnień do przetwarzania danych osobowych uczestników projektu...10 a. procedura Delegatury Biura Ochrony jednostki pomocniczej...10 b. rejestry i upoważnienia obowiązujące w projekcie Rekrutacja uczestników projektu i funkcjonowanie baz danych zawierających dane osobowe uczestników Przykłady struktury zarządzania projektem w jednostce pomocniczej Urzędu m.st. Warszawy Dwutorowe monitorowanie budżetu pod kątem limitów wydatków ujętych w zadaniach zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie i limitów wydatków ujętych w planie finansowym jednostki. 15 a. preliminarz budżetowy.15 b. wprowadzanie zmian do budżetu we wniosku o dofinansowanie...15 c. wprowadzanie zmian w planie finansowym jednostki i miasta stołecznego Warszawy 16 d. rozliczanie dotacji celowej z BP i wkładu własnego JST Wprowadzanie innych zmian we wniosku i umowie o dofinansowanie Zwrot niewykorzystanych środków z dofinansowania projektu, w tym zwrot dotacji celowej z BP Ustalenie wartości planowanych zamówień publicznych. i obowiązujące procedury...20 a. konsultacje dotyczące tego samego przedmiotu zamówienia w pozostałych wydziałach jednostki w danym roku budżetowym. 20 2

3 b. zamówienia o wartości nieprzekraczającej , w tym zamówienia o wartości powyżej zł (w tym rozeznanie rynku) 21 c. procedura w przypadku zastosowania zapytania ofertowego...21 d. procedura w przypadku zastosowania trybów ustawy Pzp (w tym rozeznanie rynku) Przygotowanie i realizacja umów i zamówień poniżej progu ustawy Pzp podpisywanych z wykonawcami usług i dostaw..24 a. formułowanie obowiązkowych zapisów w umowach i zamówieniach..24 b. regulamin kar umownych.26 c. zapisy dotyczące ochrony danych osobowych 27 d. zaangażowanie środków.28 e. kontrasygnata, parafowanie 29 f. protokół odbioru usług/dostaw z listą kontrolną...30 g. rejestry umów i zamówień poniżej prowadzone w jednostce 30 h. opis dokumentów finansowych Środki trwałe..32 a. środki trwałe a cross - financing.32 b. nadawanie numeru OT w rejestrze środków trwałych jednostki...33 c. zapisy stosowane w umowach użyczenia sprzętu i protokołach przekazania sprzętu Zakupy za gotówkę - zamówienie i rozliczenie środków (druki zaliczki zaangażowanie środków, druki rozliczenia zaliczki) Prowadzenie księgowości projektu i zapewnienie płynności finansowej Sprawozdawczość w projekcie...36 a. sprawozdania na sesje Rady Dzielnicy.36 b. uzupełnianie danych na platformie monitorującej projekty realizowane w Urzędzie m. st. Warszawy (system monitoringu projektów BFE).36 c. karta projektu.36 d. półroczne i roczne sprawozdanie finansowe obowiązujące w jednostce pomocniczej...37 e. GWP i PEFS rodzaje danych, terminy rozliczeń, praktyka kontaktów z Instytucją Wdrażającą/Instytucją Pośredniczącą II stopnia 37 f. informacja do IW/IP2 nt. finansowania projektu - środki europejskie UE, dotacja celowa BP, wkład własny JST Monitoring działań realizowanych w projekcie prowadzony przez koordynatora/kierownika projektu..38 a. karta kontroli szkolenia/praktyk/spotkania z opisem...38 b. zebrania zespołu projektowego..39 c. postęp realizacji wskaźników w GWP i realizacja projektu zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym Stosowanie oznaczeń dokumentów, materiałów (promocyjnych, szkoleniowych), sprzętu oraz archiwizacja dokumentów projektu Audyt i kontrola zewnętrzna 40 a. specyfika audytu i kontroli zewnętrznej. 40 b. ścieżka działań dla zespołu kontrolującego.42 c. lista sprawdzająca dla kontroli na miejscu (IW/IP2) Projekty realizowane w partnerstwie.48 3

4 Niniejszy podręcznik powstał z myślą o zespołach realizujących projekty społeczne w jednostkach pomocniczych m.st. Warszawy. W trakcie realizacji projektu członkowie zespołów projektowych, będący przeważnie nowo zatrudnionymi pracownikami jednostki, napotykają na liczne trudności związane z mnogością procedur i koniecznością spójnej realizacji projektu, zgodnej zarówno z procedurami wewnętrznymi Urzędu m.st. Warszawy, jak i wymaganiami Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia. Część I: Procedury obowiązujące na etapie przygotowania wniosku aplikacyjnego do Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia. 1. Przygotowanie wniosku aplikacyjnego zgodnie z wymaganiami Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia. Pracownik odpowiedzialny za przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu (eurokoordynator wyznaczony przez Burmistrza) powinien korzystać z najbardziej aktualnej wersji generatora wniosków aplikacyjnych, dostępnej na stronie internetowej Instytucji Wdrażającej/Pośredniczącej II stopnia lub na stronie efs.gov.pl. Projekt przygotowany w formie wniosku aplikacyjnego winien być zgodny z zapisami dokumentów programowych danego funduszu pomocowego oraz z polityką m.st. Warszawy w danej dziedzinie. W przypadku projektów nieinwestycyjnych realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, podczas konstruowania budżetu projektu konieczne jest przestrzeganie zapisów aktualnych Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zatwierdzonych przez Ministra Rozwoju Regionalnego. W szczególności należy zwrócić uwagę na limity kosztów zarządzania zależne od ogólnej wartości projektu oraz limity wydatków przeznaczonych na cross-finanacing, pamiętając jednocześnie o wyszczególnieniu i odpowiednim zaznaczeniu we wniosku aplikacyjnym każdej pozycji kwalifikującej się jako zakup w ramach crossfinancingu, którego planowana wartość jednostkowa przekracza 350,00 zł. 2. Proces akceptacji i kontakt z odpowiednimi komórkami/jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy. Odpowiednio opracowany w jednostce pomocniczej wniosek o dofinansowanie jest przekazywany do Biura Funduszy Europejskich Urzędu m.st. Warszawy wraz z fiszką projektową, stanowiącą kompletną informację na temat zgłaszanego do dofinansowania projektu i zgodną z wzorem opracowanym przez Biuro Funduszy Europejskich. BFE analizuje propozycję projektu pod kątem możliwości otrzymania dofinansowania z odpowiedniego funduszu pomocowego i jego zgodności z polityką m.st. Warszawy w danej dziedzinie, a następnie przekazuje jednostce pomocniczej informację zwrotną wraz z wytycznymi dotyczącymi ewentualnych korekt we wniosku o dofinansowanie. Na etapie przygotowania wniosku aplikacyjnego, fiszki projektowej oraz kontaktów z BFE, za prawidłowość działań odpowiada kierownik jednostki pomocniczej, tj. 4

5 Burmistrz, który do odpowiedniego przygotowania wniosku wyznacza eurokoordynatora Dzielnicy. Część II: Procedury przygotowania projektu do realizacji, po uzyskaniu rekomendacji do dofinansowania 1. Proces akceptacji wniosku o dofinansowanie i kontakt z odpowiednimi komórkami/jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy Przygotowanie projektu do realizacji odbywa się zgodnie z Zarządzeniem Nr 2192/2008 Prezydenta m.st. Warszawy z dn r. w sprawie systemu wdrażania projektów nieinwestycyjnych m.st. Warszawy zgłaszanych do dofinansowania z funduszy pomocowych, w szczególności z Europejskiego Funduszu Społecznego ( ). Po otrzymaniu rekomendacji BFE do dofinansowania projektu, należy przygotować projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu i zabezpieczającej prawidłowe wydatkowanie środków z funduszu pomocowego. Poprawiony zgodnie z uwagami BFE wniosek o dofinansowanie projektu wraz z wymaganymi załącznikami, określonymi w wytycznych konkursowych odpowiednich dla programu, do którego aplikuje beneficjent oraz z projektem uchwały, należy złożyć ponownie do BFE w celu otrzymania ostatecznej akceptacji, najpóźniej na 2 dni robocze przed upływem terminu składania wniosków w IW/IP2. Ostateczna wersja wniosku o dofinansowanie projektu jest akceptowana przez Biuro Funduszy Europejskich, które jednocześnie przygotowuje odpowiednie pełnomocnictwo do złożenia wniosku o dofinansowanie. Kierownik jednostki pomocniczej posiadający odpowiednie pełnomocnictwo, składa wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami konkursowymi w IW/IP2, a w ciągu 5 dni roboczych przekazuje do BFE kopię złożonych dokumentów. W przypadku zwrócenia wniosku do uzupełnienia bądź odrzucenia wniosku, kierownik jednostki pomocniczej konsultuje się z BFE. W przypadku decyzji o przyjęciu wniosku do dofinansowania, kierownik jednostki przesyła do BFE kopię tej decyzji. W tej sytuacji BFE przygotowuje dla kierownika jednostki projekt pełnomocnictwa do dokonania w imieniu i na rzecz m.st. Warszawy, wszystkich działań i czynności związanych z realizacją projektu, w tym także do podpisania umowy o dofinansowanie. Pożądane jest na tym etapie powołanie przez Burmistrza zespołu konsultacyjnego, w którego skład wchodziliby pracownicy wydziałów: budżetowoksięgowego, prawnego i zamówień publicznych oraz eurokoordynator Dzielnicy, a na etapie realizacji projektu i po wyłonieniu - również koordynator projektu/kierownik. Interdyscyplinarna wiedza zespołu konsultacyjnego, znającego szczegółowe zapisy wniosku o dofinansowanie, jest bezcenna dla realizowanego projektu, pomocna w szczegółowym rozpatrywaniu kwestii prawnych i finansowych oraz uniknięciu zagrożeń z tego zakresu. Powołanie tego typu zespołu wpływa też pozytywnie na zaangażowanie pracowników poszczególnych wydziałów na różnych etapach realizacji projektu. 5

6 2. Włączenie szczegółowego budżetu projektu do planu finansowego jednostki i Urzędu m.st. Warszawy. a. paragrafy Po otrzymaniu decyzji IW/IP2 o przyjęciu wniosku do dofinansowania, należy niezwłocznie przygotować klasyfikację budżetową wydatków projektu. W celu wprowadzenia szczegółowego budżetu projektu do planu finansowego jednostki i Urzędu m.st. Warszawy, wydatki projektu należy podzielić na odpowiednie działy, rozdziały i paragrafy, zgodnie z aktualnym Rozporządzeniem Ministra Finansów z dn. 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. Nr 107, poz. 726 z ). Dla projektów społecznych realizowanych w jednostkach pomocniczych m.st. Warszawy nie mają zastosowania wydatki inwestycyjne z cyfrą 6 na początku ( wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych). Wszystkie stosowane paragrafy dotyczą wydatków bieżących jednostek budżetowych i są to najczęściej paragrafy opatrzone cyfrą 4 na początku. Przykłady paragrafów: inna forma pomocy dla uczniów wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenia roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposażenia zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zakup usług pozostałych opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Należy również dokonać podziału wydatków odpowiednio na kolejne lata, o ile realizowany projekt jest wieloletni. Wieloletni plan finansowy projektu przygotowany winien zostać w formie elektronicznej i papierowej w aktualnie obowiązujących tabelach dochodów i wydatków (w tym dodatkowo w tzw. tabeli unijnej), których wzór można uzyskać w Wydziale Budżetowo-Księgowym Dzielnicy. Po akceptacji planu przez naczelnika wydziału Dzielnicy, w którym realizowany jest projekt oraz kierownika jednostki pomocniczej, tj. Burmistrza Dzielnicy, plan w formie elektronicznej i papierowej przekazywany jest do pracownika WBK dla Dzielnicy, który jest odpowiedzialny za synchronizację planów finansowych wszystkich wydziałów Dzielnicy, a także do BFE, które przekazuje klasyfikację do Biura Planowania Budżetowego z wnioskiem o uruchomienie rezerwy celowej na wkład własny JST i o wprowadzenie przyznanego dofinansowania do dochodów w budżecie jednostki i m.st. Warszawy. Po zweryfikowaniu klasyfikacji przez BPB, projekt zmian do budżetu m.st. Warszawy jest składany na sesji Rady m.st. Warszawy. 6

7 b. terminy Plan finansowy projektu na rok następny i lata kolejne powinien zostać przygotowany do końca sierpnia bieżącego roku. Jego akceptacja następuje w I kwartale następnego roku. c. montaż finansowy planu projektu Ze względu na wymagane przez Instytucję Wdrażającą/Pośredniczącą II stopnia proporcje każdorazowego rozliczania wydatków projektu w podziale: 85% środki europejskie i 15% środki krajowe (w tym wkład własny JST, jeśli występuje), zalecane jest budowanie planu finansowego w taki sposób, by kwoty na wydatki w każdym paragrafie podzielone zostały na udział 85 % środków z czwartą cyfrą 7 i 15% środków z czwartą cyfrą 9 (w tym wkład własny JST oraz dotacja celowa BP), co pozwoli na systematyczne rozliczanie wydatków projektu w wymaganym montażu i zapobiegnie zagrożeniu negatywnej weryfikacji przez IW/IP2 np. wydatków poniesionych w ramach wkładu własnego, a zgrupowanych w całości na jednym paragrafie. W przypadku braku możliwości skonstruowania budżetu w powyższy sposób, należy zadbać, by przynajmniej większość paragrafów zawierała podział na środki europejskie i krajowe (w tym na wkład własny JST). IW/IP2 zaleca, aby każde rozliczenie okresowe zawierało podział wydatków w proporcji 85/15, jeśli jednak nie jest to możliwe, podział ten powinien zostać zachowany przynajmniej na koniec roku kalendarzowego oraz na koniec realizacji projektu. 3. Przygotowanie dokumentów i załączników do podpisania umowy, wymaganych przez komórki/jednostki organizacyjne m.st. Warszawy oraz Instytucję Wdrażającą/Instytucję Pośredniczącą II stopnia. Niezwłocznie po otrzymaniu decyzji o przyjęciu wniosku do dofinansowania, należy otworzyć dwa wyodrębnione rachunki bankowe dla danego projektu: 1. na wniosek BFE Biuro Księgowości i Kontrasygnaty otwiera przy rachunku bankowym m.st. Warszawy wyodrębniony rachunek, na który IW/IP2 przekazywać będzie kolejne transze dofinansowania i z którego BKiK będzie przekazywać na konto IW/IP2 środki niewykorzystane w projekcie lub będące wynikiem korekt finansowych, a które zostały uprzednio przekazane na ten rachunek z rachunku utworzonego przy rachunku Dzielnicy; 2. jednostka pomocnicza otwiera przy swoim rachunku bankowym wyodrębniony rachunek dla projektu i przekazuje jego numer do BKiK - na rachunek ten BKiK przekazywać będzie transze otrzymane od IW/IP2, środki zastępcze na realizację projektu oraz środki z rezerwy celowej przeznaczone na wydatki zakwalifikowane jako wkład własny JST i uruchomione uprzednio przez BPB, a także z tego rachunku bankowego dokonywane będą wszelkie wydatki związane z realizacją umowy o dofinansowanie. Integralną częścią umowy o dofinansowanie jest wniosek o dofinansowanie wraz z harmonogramem płatności. Umowa zostaje podpisana przez kierownika jednostki pomocniczej/burmistrza, któremu zostało nadane 7

8 upoważnienie do dokonania czynności w związku z realizacją projektu, a także przez Głównego Księgowego dla Dzielnicy, któremu Skarbnik m.st. Warszawy, na wniosek kierownika jednostki pomocniczej, tj. Burmistrza, wydaje upoważnienie do kontrasygnowania umowy o dofinansowanie. Umowa nie zostanie kontrasygnowana, dopóki nie zostanie zatwierdzona zmiana do budżetu m.st. Warszawy, stąd jest niezwykle ważne, by projekt zmiany przygotować odpowiednio wcześnie, niezwłocznie po otrzymaniu decyzji o przyjęciu wniosku do dofinansowania. W ciągu 5 dni od podpisania umowy o dofinansowanie projektu, kierownik jednostki pomocniczej przekazuje do BFE jej kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem. Część III: Procedury obowiązujące w jednostce pomocniczej Urzędu m.st. Warszawy na etapie realizacji projektu. 1. Wyłanianie i zawieranie umów z personelem projektu Zatrudnianie personelu projektu jest obszarem podlegającym szczególnej kontroli zarówno przez Biuro Audytu Wewnętrznego, jak i instytucje zewnętrzne uprawnione do przeprowadzania kontroli prawidłowej realizacji projektu. Należy pamiętać, że każda osoba fizyczna, z którą jednostka pomocnicza podpisuje umowę cywilnoprawną, jest kwalifikowana jako personel projektu. Zgodnie ze stanowiskiem przedstawionym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, nie ma możliwości podpisywania tymczasowych umów cywilnoprawnych bez stosowania ustawy Pzp przez jednostki budżetowe zobowiązane do stosowania ustawy. Jeśli więc planowane jest podpisanie tego typu umowy z osobą fizyczną, należy skonsultować z Wydziałem Zamówień Publicznych dla Dzielnicy odpowiedni w tym przypadku tryb postępowania zgodny z ustawą Pzp do wyłonienia wykonawcy przedmiotu zamówienia. IW/IP2 preferuje zatrudnianie personelu projektu na umowę o pracę. W takim przypadku zastosowanie ma Kodeks pracy, a wyłonienie osoby do zatrudnienia na wolne stanowisko urzędnicze odbywa się zgodnie z Ustawą o pracownikach samorządowych z dn. 21 listopada 2008 r. Proces naboru prowadzony jest przez Wydział Kadr dla Dzielnicy, nabór zgodnie z ww. ustawą jest otwarty i konkurencyjny, a ogłoszenie o naborze zostaje opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy. Ogłoszenie powinno zawierać informacje o wymaganiach określonych ustawą oraz wymaganiach szczegółowych związanych z danym stanowiskiem (koniecznych i pożądanych), zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku, listę wymaganych dokumentów oraz termin i miejsce składania dokumentów. Ponadto należy wskazać planowany okres zatrudnienia na danym stanowisku, zgodny z terminem realizacji projektu. Możliwe jest również stosowanie dodatku do wynagrodzenia stałych pracowników jednostki pomocniczej, jeśli forma taka została przewidziana we wniosku o dofinansowanie, a zadania związane z realizacją projektu nie będą kolidować ze stałymi obowiązkami pracownika. W takim przypadku należy aneksować umowę o pracę pracownika Dzielnicy, określając przy tym wymiar czasu pracy, jaki będzie przeznaczony do działań związanych z realizacją projektu i rozszerzyć opis stanowiska pracownika o dodatkowe zadania związane 8

9 z realizacją projektu. Wysokość dodatków do wynagrodzenia określa Regulamin wynagradzania pracowników Urzędu m.st. Warszawy wprowadzony Zarządzeniem Nr 972/2011 Prezydenta m.st. Warszawy z dn Pracownik jednostki pomocniczej zatrudniony do wykonywania zadań w kilku projektach, a także stały pracownik, z którym jednostka podpisuje umowę cywilnoprawną na wykonywanie rodzajowo innych zadań w ramach projektu (nie związanych rodzajowo ze stale wykonywaną pracą), w celu rozliczenia czasu swojej pracy zobowiązany jest do comiesięcznego sporządzania i przekazywania koordynatorowi projektu Karty ewidencji godzinowej czasu pracy, zgodnej z poniższym wzorem. Należy przy tym pamiętać, że łączny miesięczny czas pracy osoby zaangażowanej w realizację więcej niż jednego projektu w ramach NSRO, zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, nie może przekroczyć 240 godzin. 9

10 2. Nadawanie uprawnień do przetwarzania danych osobowych uczestników projektu. a. procedura Delegatury Biura Ochrony jednostki pomocniczej Każdy nowo zatrudniony pracownik projektu, zanim otrzyma uprawnienia do przetwarzania danych osobowych uczestników projektu, zobowiązany jest zakończyć pozytywnie szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych zgodne z zapisami Ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm) oraz Zarządzenia Nr 5379/2010 Prezydenta m.st. Warszawy z dn r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie m.st. Warszawy, organizowane przez Delegaturę Biura Ochrony w Dzielnicy. Po podpisaniu przez pracownika oświadczenia o zapoznaniu się z przepisami dotyczącymi przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz zobowiązania do przestrzegania Ustawy o ochronie danych osobowych oraz zasad bezpieczeństwa przetwarzania i ochrony danych osobowych określonych w zarządzeniach ADO (Administratora Danych Osobowych) - Prezydenta m.st. Warszawy, pracownikowi nadaje się upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, które zostaje zarejestrowane z kolejnym numerem u ABSI/LABI. Pracownik zobowiązany jest przechowywać oryginał otrzymanego upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w bezpiecznym miejscu na stanowisku pracy w celu przedłożenia go organom uprawnionym do kontroli zakresu nadanego pracownikowi upoważnienia. W następnej kolejności pracownik wypełnia aktualnie obowiązujący formularz ODO, tj. Wniosek o nadanie, zmianę lub zawieszenie uprawnień użytkownika w systemie, stanowiący załącznik do aktualnej Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi, otrzymany w formie elektronicznej od bezpośredniego przełożonego, tj. od Naczelnika Wydziału dla Dzielnicy, w którym realizowany jest projekt. Wniosek należy uzupełnić o imię i nazwisko pracownika, nazwę wydziału, numer pomieszczenia i kondygnację, na której się znajduje, wykaz aplikacji i usług sieciowych przydzielanych użytkownikowi w systemie informatycznym Dzielnicy oraz datę zgłoszenia i datę ważności (do ostatniego dnia zawartej umowy o pracę). Wypełniony wniosek należy przesłać drogą elektroniczną do Naczelnika Wydziału dla Dzielnicy, który następnie przekazuje go w formie elektronicznej do ABSI (Administrator Bezpieczeństwa Systemów Informatycznych)/ LABI (Lokalny Administrator Bezpieczeństwa Informacji), który z kolei po akceptacji przesyła go do ASI (Administrator Systemów Informatycznych), potwierdzającego jego realizację. b. rejestry i upoważnienia obowiązujące w projekcie Dodatkowo kierownik jednostki pomocniczej, tj. Burmistrz uprawniony pełnomocnictwem do czynności związanych z realizacją projektu, nadaje każdemu nowo zatrudnionemu pracownikowi zespołu projektu realizowanego w jednostce pomocniczej kolejno numerowane upoważnienie do przetwarzania danych osobowych uczestników danego projektu, zgodne z wzorem upoważnienia stanowiącym załącznik do umowy o dofinansowanie projektu. 10

11 Koordynator/kierownik projektu zobowiązany jest przechowywać w oznakowanym odpowiednimi logotypami segregatorze oryginały tychże upoważnień oraz potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie upoważnień nadanych uprzednio pracownikom przez ABSI/LABI, jeśli stanowiska ich pracy nie znajdują się w Biurze projektu, w którym przechowywana jest pełna dokumentacja projektu. Ponadto koordynator/kierownik projektu opracowuje i prowadzi w trybie bieżącym ewidencję upoważnień nadanych pracownikom projektu, zawierającą imiona i nazwiska oraz stanowiska pracowników, zakres nadanych uprawnień, numery obydwu rodzajów upoważnień, terminy ich nadania i odwołania (zgodnie z poniższym wzorem). Koordynator/kierownik projektu może pełnić w Dzielnicy funkcję ABI PEFS 2007 oraz Administratora Systemu, będąc tym samym osobą odpowiedzialną za nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa danych osobowych w PEFS 2007 u Beneficjenta (Dzielnicy) i jednocześnie za nadawanie i usuwanie kont i haseł użytkownikom Formularza PEFS Jest to możliwe, ponieważ PEFS 2007 nie jest aplikacją sieciową, dostępną wielu użytkownikom, a jedynie aplikacją jednostanowiskową. Tym samym koordynator/kierownik projektu jest 11

12 zobowiązany do prowadzenia w trybie bieżącym i przechowywania wraz z ewidencją upoważnień od przetwarzania danych osobowych Rejestru osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w Formularzu PEFS 2007, stanowiącym zał. nr 5 do Instrukcji wypełniania Formularza PEFS 2007 dla PO KL (Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 dla PO KL) - wzór poniżej. 3. Rekrutacja uczestników projektu i funkcjonowanie baz danych zawierających dane osobowe uczestników. Rekrutacja uczestników projektu winna odbywać się ściśle według procedur opisanych we wniosku o dofinansowanie i być skierowana wyłącznie do opisanej w nim grupy docelowej. Jakiekolwiek odstępstwo od założonych reguł jest podstawą do podważenia podczas kontroli zewnętrznej kwalifikowalności beneficjentów ostatecznych i tym samym wszystkich wydatków poniesionych na zrealizowane dla uczestników projektu działania, wraz z odsetkami karnymi. Ogłoszenie o terminie rekrutacji, kryteriach kwalifikowalności i wymaganych dokumentach, winna zostać opublikowana na stronie internetowej jednostki pomocniczej, stronie internetowej projektu (jeśli taka istnieje), a także w siedzibie jednostki. Jeśli rekrutacją mają zostać objęci np. uczniowie jednej lub kilku szkół, ogłoszenie o rekrutacji powinno zostać wywieszone w danych szkołach. W procesie rekrutacji kandydaci wypełniają odpowiedni formularz zawierający dane osobowe, kontaktowe oraz potwierdzający kryteria kwalifikowalności. Podpisują również zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych według wzoru załączonego przez IW/IP2 do umowy o dofinansowanie, a do dokumentacji rekrutacyjnej zostaje dołączona kserokopia dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata. W przypadku możliwości zakwalifikowania do udziału uczestników niepełnoletnich, wymagana jest pisemna zgoda rodzica/opiekuna prawnego kandydata na jego udział w projekcie i na przetwarzanie danych osobowych kandydata. 12

13 Komisja rekrutacyjna sporządza szczegółowy protokół z prowadzonego procesu rekrutacji, zawierający uzasadnienie wyboru kandydatów do uczestnictwa w projekcie, zgodne z założonymi we wniosku kryteriami. Imiona i nazwiska uczestników projektu oraz kandydatów znajdujących się na liście rezerwowej (w przypadku rezygnacji któregokolwiek z uczestników, jego miejsce zajmuje pierwsza osoba z listy rezerwowej), ogłaszane są w ten sposób, w jaki ogłaszane były zasady rekrutacji. Z chwilą przystąpienia do projektu, a najpóźniej w pierwszym dniu pierwszego działania, beneficjenci ostateczni podpisują deklarację uczestnictwa w projekcie, zawierającą co najmniej: wyrażenie woli uczestnictwa w projekcie, potwierdzenie spełniania kryteriów kwalifikowalności uprawniających do udziału w projekcie, datę i czytelny podpis uczestnika projektu (w przypadku uczestników niepełnoletnich dodatkowo wymagany jest podpis rodzica/opiekuna prawnego) oraz pouczenie o odpowiedzialności cywilnej za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą. Dokumentacja zawierająca dane osobowe uczestników powinna być przechowywana w miejscu niedostępnym dla osób trzecich, w szafie zamykanej na bezpiecznie przechowywany klucz, w pomieszczeniu zamykanym na klucz składany po dniu pracy w komórce ochrony jednostki. Wszelkie elektroniczne bazy danych zawierające dane osobowe uczestników (PEFS 2007 oraz pliki robocze używane przez personel projektu) winny być zakładane i prowadzone przez personel do tego upoważniony na dysku lokalnym w plikach zabezpieczonych hasłem dostępu na komputerach zabezpieczonych hasłem zmienianym w odstępach 30 - dniowych. W przypadku konieczności założenia pliku z bazami danych na dysku sieciowym, zamiar taki należy zgłosić do ABSI/LABI w jednostce, w celu właściwego ich zabezpieczenia. 4. Przykłady struktury zarządzania projektem w jednostce pomocniczej Urzędu m.st. Warszawy. Niezależnie od liczby osób zatrudnionych jako personel do bezpośredniej realizacji projektu, schemat organizacyjny projektu realizowanego w jednostce pomocniczej, tj. Dzielnicy, zawsze będzie się przedstawiał podobnie. Nadzór nad całością realizacji projektu pełni kierownik jednostki pomocniczej, tj. Burmistrz posiadający pełnomocnictwo Prezydenta m.st. Warszawy do dokonania w imieniu i na rzecz m.st. Warszawy, wszystkich działań i czynności związanych z realizacją projektu. Bezpośredni nadzór nad prawidłowością wszystkich powstałych na potrzeby projektu dokumentów (wstępna weryfikacja i akceptacja) i stosowanych procedur pełni Naczelnik Wydziału dla Dzielnicy, w którym projekt jest realizowany. Koordynator/kierownik projektu przyjmuje pracę personelu projektu i współpracuje z personelem projektu oraz wydziałami: budżetowoksięgowym, prawnym i zamówień publicznych. Ponadto jest odpowiedzialny za prawidłową realizację projektu pod względem merytorycznym, finansowym, sprawozdawczość, monitoring i promocję projektu, a także obsługę administracyjną. Przedstawione poniżej dwa schematy obrazują model zarządzania projektem na przykładzie organizacji projektu w Dzielnicy Śródmieście oraz Dzielnicy Praga-Południe. 13

14 Model organizacji projektowej opracowany przez Roberta Chychłowskiego na potrzeby projektów realizowanych w Wydziale Funduszy Europejskich dla Dzielnicy Śródmieście (źródło: Ł. Bojakowski, R. Chychłowski, Rozliczanie projektów europejskich w strukturach m.st. Warszawy - Centrum Doradcze EURODOTACJE, XI.2010) Schemat organizacji projektowej stosowany przez kierownika projektu unijnego w Wydziale Organizacyjnym dla Dzielnicy Praga - Południe, na potrzeby realizacji projektu Będę atrakcyjnym pracownikiem współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kierownik jednostki pomocniczej /Burmistrz Dzielnicy Naczelnik Wydziału dla Dzielnicy WBK dla Dzielnicy Specjalista ds. rozliczeń Specjalista I kierownik projektu unijnego Specjalista II WPR dla Dzielnicy WZP dla Dzielnicy 14

15 5. Dwutorowe monitorowanie budżetu pod kątem limitów wydatków ujętych w zadaniach zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie i limitów wydatków ujętych w planie finansowym jednostki. a. preliminarz budżetowy Prowadzenie plików roboczych zawierających zestawienie planu i realizacji wydatków projektu jest niezwykle przydatne dla celów kontroli założonego budżetu. Dla potrzeb pełnej kontroli wydatków projektu wskazane jest prowadzenie dwóch preliminarzy budżetowych - preliminarza zawierającego odwzorowanie szczegółowego budżetu projektu z wniosku o dofinansowanie, z podziałem na zadania i pozycje oraz kolumnami poszczególnych okresów rozliczeniowych, do których będą wprowadzane na bieżąco ponoszone wydatki. Prowadzenie na bieżąco takiego preliminarza pozwala na porównanie sumy wydatków w danym okresie rozliczeniowym z sumą wydatków po wprowadzeniu do wniosku o płatność i znalezienie ewentualnych błędów, zanim wniosek o płatność zostanie złożony w IW/IP2. Analogicznie drugi preliminarz winien zawierać limity wydatków z podziałem na poszczególne paragrafy z zatwierdzonego planu finansowego Urzędu m.st. Warszawy oraz kolumny poszczególnych okresów rozliczeniowych z danymi dotyczącymi bieżących wydatków. Koordynator/kierownik projektu prowadzący oba preliminarze, nie mając bezpośredniego wglądu w dane dotyczące wykonania na paragrafach dotyczących wynagrodzeń i pochodnych, może na bieżąco konsultować wydatki z tej kategorii z pracownikiem WBK jednostki pomocniczej. Wykonanie na pozostałych paragrafach koordynator/kierownik projektu może kontrolować samodzielnie na podstawie sporządzanych na bieżąco na potrzeby umów i zamówień projektu druków zaangażowań i korekt zaangażowań środków. Rekomenduje się, by specjalista ds. rozliczeń projektu również zapoznał się z aktualnymi Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, co pozwoli na objęcie dodatkowym nadzorem ponoszonych i rozliczanych wydatków projektu. b. wprowadzanie zmian do budżetu we wniosku o dofinansowanie Wprowadzenie niezbędnych zmian do budżetu we wniosku o dofinansowanie wymaga przedstawienia IW/IP2 solidnego uzasadnienia na piśmie. Zmiany mogą polegać na przesunięciu środków finansowych między pozycjami w zadaniu lub między zadaniami bez zmiany ogólnego kosztu projektu (co nie wymaga aneksu do umowy o dofinansowanie) bądź na zmniejszeniu budżetu projektu wynikającym z powstałych w projekcie oszczędności (co wiąże się z koniecznością aneksowania umowy). Propozycję zmian budżetowych należy przedstawić we wniosku aplikacyjnym i przygotować jednocześnie aktualny Harmonogram płatności oraz Kartę zmian we wniosku, obrazującą propozycje zmian według zestawienia było-jest. Zanim dokumentacja zostanie złożona w IW/IP2, należy przedstawić ją wraz z pismem uzasadniającym Głównemu Księgowemu jednostki, który poddaje zmiany weryfikacji i akceptacji. Po otrzymaniu akceptacji Głównego Księgowego i Burmistrza posiadającego pełnomocnictwo, wniosek z pismem, harmonogramem i Kartą zmian w formie 15

16 papierowej i elektronicznej jest składany w IW/IP2, gdzie czeka na weryfikację i akceptację. W przypadku przesunięć środków między pozycjami w zadaniu lub między zadaniami, należy pamiętać, by nie ponosić kosztów niezgodnych z aktualnie zatwierdzonym budżetem, dopóki zaproponowane zmiany nie zostaną zaakceptowane przez IW/IP2, co trwa od kilku tygodni do kilku miesięcy. W przypadku kontroli w okresie oczekiwania na akceptację zmian, poniesienie takich wydatków zostanie uznane za niekwalifikowalne. W przypadku poniesienia takich wydatków przed otrzymaniem akceptacji IW/IP2 i brakiem kontroli w okresie oczekiwania na akceptację, wydatki takie mogą zostać zaakceptowane i zyskać status kwalifikowalności. Jest to jednak działanie podejmowane na ryzyko własne jednostki. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL, przesunięcia między zadaniami do 10% wartości środków niższej alokacji, nie zwiększające kosztów wynagrodzeń, zarządzania, cross-financingu, pomocy publicznej czy wydatków rozliczanych ryczałtowo, nie wymagają pisemnego przedstawienia do akceptacji IW/IP2. W praktyce IW/IP2 ma jednak prawo podważyć zasadność takich przesunięć, dlatego też bezpieczniej jest zgłosić je do akceptacji przed poniesieniem wydatków. c. wprowadzanie zmian w planie finansowym jednostki i miasta stołecznego Warszawy Każdorazowo po zatwierdzeniu zmian w budżecie projektu przez IW/IP2 (lub przed zatwierdzeniem - w zależności od tego, kiedy wydatki po zmianach mają być poniesione) należy dokładnie przeanalizować, czy wprowadzone zmiany wpływają na przekroczenie limitów paragrafów w zatwierdzonym planie finansowym jednostki i miasta stołecznego Warszawy. Jeśli tak, konieczne jest wprowadzenie w planie finansowym odpowiednich zmian. Dodatkowo, jeśli wprowadzenie zmian w budżecie projektu skutkuje aneksem do umowy o dofinansowanie, należy wziąć pod uwagę, że aneks przygotowany przez IW/IP2 nie zostanie zatwierdzony przez Głównego Księgowego jednostki, dopóki nie zostanie złożona odpowiednia zmiana w planie finansowym jednostki i miasta stołecznego Warszawy. Dlatego należy na bieżąco monitorować u opiekuna projektu w IW/IP2 możliwość zaakceptowania proponowanych zmian, aby już w czasie weryfikacji zmian przez IW/IP2 móc przygotować odpowiednie zmiany w planie finansowym jednostki. Zatwierdzenie zmian w planie finansowym jednostki pomocniczej i miasta stołecznego Warszawy trwa od ok. dwóch tygodni do ok. półtora miesiąca, co należy brać pod uwagę, ponieważ umowy i zamówienia nie będą kontrasygnowane przez Głównego Księgowego jednostki, jeśli nie mają zabezpieczenia w aktualnie zatwierdzonym planie finansowym. Zmiany dotyczące wynagrodzeń, pochodnych oraz wysokości środków krajowych w projekcie (dotacja celowa BP i wkład własny JST) wprowadzane są ostatecznie zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy, dlatego też wymagają więcej czasu niż zmiany w pozostałych paragrafach, które po uchwaleniu przez zarząd Dzielnicy przekazywane są do Biura Planowania Budżetowego i uchwalane przez Radę Miasta. 16

17 Do wprowadzenia zmian w planie finansowym niezbędne są aktualne wzory tabel, dostępne u pracownika WBK jednostki, który weryfikuje zmiany i przekazuje je do BPB. W przypadku wprowadzania zwykłych przesunięć między paragrafami, bez zmian wysokości wynagrodzeń, pochodnych i środków krajowych, opracowujemy Wniosek w sprawie zmian w planie wydatków bieżących, zawierający następujące dane dla każdego paragrafu, w którym zgłaszana jest zmiana: - nazwa dysponenta (wydział) i kod, - dział, rozdział, paragraf, - obszar funkcjonalny (numer SFUE), - nazwa i kod programu budżetowego, - plan wg stanu na dzień proponowanych zmian, - zaangażowanie/wykonanie wg stanu na dzień proponowanych zmian, - proponowane zmiany (zwiększenia/zmniejszenia), - plan po zmianach. Ponadto opracowujemy tzw. tabelę unijną - Wniosek w sprawie zmian w budżecie m.st. Warszawy dotyczący wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych w roku (wzór - str. 18), która obrazuje pełny budżet projektu w planie finansowym jednostki i m.st. Warszawy oraz proponowane zmiany, a także pismo do WBK jednostki zawierające uzasadnienie proponowanych zmian. Na potrzeby wprowadzania zmian w paragrafach wynagrodzeń, pochodnych i środków krajowych, opracowujemy dodatkowo osobną tabelę Wniosek w sprawie zmian w planie wydatków bieżących, ponieważ zmiany te będą zatwierdzane zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy. W przypadku wprowadzania zmian wpływających na wysokość dofinansowania projektu ze środków europejskich i tym samym proporcjonalnie wysokość środków krajowych z dotacji celowej BP, dodatkowo opracowujemy tabelę Wniosek w sprawie zmian w planie dochodów, który dla obu tych kategorii dochodów zawiera kolumny analogicznie jak we Wniosku w sprawie zmian w planie wydatków bieżących. Jeśli Umowa o dofinansowanie projektu przekracza dany rok budżetowy, winna być ujęta w Wieloletniej Prognozie Finansowej, zgodnie z Zarządzeniem nr 302/2011 Prezydenta m.st. Warszawy z dn r. w sprawie wprowadzenia instrukcji dokonywania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy, w tym zmian w układzie wieloletnich przedsięwzięć bieżących i majątkowych. Każda tabela dotycząca zmian w planie finansowym oraz pismo przewodnie do WBK zawierające uzasadnienie zmian, winny zostać przedstawione do akceptacji Naczelnika Wydziału, w którym projekt jest realizowany i kierownika jednostki pomocniczej, tj. Burmistrza posiadającego odpowiednie pełnomocnictwo, a następnie złożone w WBK jednostki w formie papierowej i przesłane drogą elektroniczną. 17

18 18

19 d. rozliczanie dotacji celowej z BP i wkładu własnego JST Wydatkowanie i rozliczanie dotacji celowej BP otrzymywanej w ramach dofinansowania od IW/IP2 oraz wkładu własnego jednostki JST otrzymywanego od BKiK z rezerwy celowej m.st. Warszawy powinno podlegać szczególnemu monitorowaniu przez koordynatora/kierownika projektu, ponieważ środki te rozliczane są z IW/IP2 z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, natomiast przekroczenie limitu środków z dotacji ceowej BP jest niekwalifikowalne. Jednocześnie niewykorzystane środki z dotacji celowej BP powinny zostać zgłoszone i zwrócone do IW/IP2 w odpowiednim terminie, o czym jest mowa w punkcie 7. Zalecane jest więc bieżące prowadzenie tabeli roboczej z wydatkami krajowymi, ujętymi od początku realizacji projektu jako narastający procent ogólnego budżetu projektu, zgodnie z proporcjami przedstawionymi w umowie o dofinansowanie projektu. 6. Wprowadzanie innych zmian we wniosku i umowie o dofinansowanie. Podobnie jak zmiany w budżecie wniosku o dofinansowanie, dopuszczalne jest wprowadzanie zmian w innych obszarach wniosku, np. w harmonogramie działań, opisie grup docelowych, danych teleadresowych, okresie realizacji projektu. Zmiany dotyczące wskaźników rezultatów i produktów w zasadzie nie są przyjmowane, respektuje się je jedynie w uzasadnionych przypadkach. Procedura przebiega podobnie jak zgłaszanie zmian w budżecie wniosku, a więc propozycję zmian należy przedstawić we wniosku aplikacyjnym i przygotować jednocześnie Kartę zmian we wniosku, obrazującą propozycje zmian według zestawienia było-jest. Zanim dokumentacja zostanie złożona w IW/IP2, należy przedstawić ją wraz z pismem uzasadniającym Głównemu Księgowemu jednostki oraz kierownikowi jednostki/burmistrzowi, którzy poddają zmiany weryfikacji i akceptacji. Następnie wniosek z pismem, i Kartą zmian w formie papierowej i elektronicznej jest składany w IW/IP2, gdzie czeka na weryfikację i akceptację. Podobnie jak w przypadku zmian w budżecie wniosku, realizacja projektu wg zaproponowanych zmian przed uzyskaniem zgody IW/IP2 jest zagrożona ryzykiem podważenia kwalifikowalności wydatków związanych z podjętymi działaniami. Poza zmianami dotyczącymi okresu realizacji projektu, zmiany w pozostałych obszarach nie wymagają aneksu do umowy o dofinansowanie projektu. 7. Zwrot niewykorzystanych środków z dofinansowania projektu, w tym zwrot dotacji celowej z BP. Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie, niewykorzystane środki europejskie z dofinansowania projektu, należy zwrócić IW/IP2 na wskazany rachunek bankowy w nieprzekraczalnym terminie 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia realizacji projektu, składając uprzednio końcowy wniosek beneficjenta o płatność. Przekroczenie terminu skutkuje nałożeniem odsetek karnych na jednostkę pomocniczą. Środki niewykorzystane na koniec danego roku mogą pozostać na rachunku bankowym jednostki pomocniczej w celu 19

20 wydatkowania ich w następnym roku realizacji projektu, o ile tak stanowi umowa o dofinansowanie. W przypadku niewykorzystania przekazanej przez IW/IP2 dotacji celowej z budżetu państwa, informację o dokładnej kwocie, która nie zostanie wykorzystana do końca danego roku, należy przekazać w formie pisma do IW/IP2 w terminie do dnia 15 października tego roku, a zwrotu tejże kwoty dokonać na wskazany rachunek bankowy IW/IP2 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada. W sytuacji uzasadnionego braku możliwości zgłoszenia i zwrócenia niewykorzystanej dotacji celowej w podanych terminie, należy to uczynić do dnia 31 grudnia danego roku. Za dzień zwrotu niewykorzystanych środków MRR uznaje dzień zaksięgowania ich na rachunku wierzyciela, toteż w celu uniknięcia odsetek karnych, przelewów należy dokonać z odpowiednim kilkudniowym wyprzedzeniem. Pierwotny przelew dokonywany jest z wydatkowego konta projektu utworzonego przy rachunku bankowym jednostki pomocniczej, na wyodrębniony rachunek utworzony przy m.st. Warszawy i prowadzony przez BKiK. Przelew należy opisać zgodnie ze wskazaniami IW/IP2 (przykład poniżej), a do BKiK przekazać informację, na jaki numer rachunku i w jakim terminie winien być dokonany przelew już bezpośrednio do IW/IP2. BKiK dokonuje przelewu środków na wskazany numer konta z identycznym opisem, z którym przelew został dokonany do BKiK przez jednostkę pomocniczą. 8. Ustalenie wartości planowanych zamówień publicznych i obowiązujące procedury. a. konsultacje dotyczące tego samego przedmiotu zamówienia w pozostałych wydziałach jednostki w danym roku budżetowym Na etapie przygotowywania wniosku o dofinansowanie, a najpóźniej po jego akceptacji, należy zorientować się w zespole konsultacyjnym, w którym z wydziałów jednostki jest prowadzony (np. w WZP lub w WBK jednostki, jeśli w ogóle jest prowadzony) plan zamówień publicznych, których jednostka ma zamiar udzielić w latach realizacji projektu. Zgodnie z interpretacją UZP, przedmiotu zamówień publicznych nie wolno dzielić, niezależnie od źródła finansowania. Tak więc każdy przedmiot zamówienia w projekcie mający zbieżny kod CPV ze 20

Najczęściej występujące uchybienia i nieprawidłowości stwierdzane w trakcie kontroli projektów

Najczęściej występujące uchybienia i nieprawidłowości stwierdzane w trakcie kontroli projektów Najczęściej występujące uchybienia i nieprawidłowości stwierdzane w trakcie kontroli projektów Zakres kontroli 1. Prawidłowość rozliczeń finansowych, 2. Kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenia 28/2010 Burmistrza Radzymina z dnia r.

Zarządzenia 28/2010 Burmistrza Radzymina z dnia r. Zarządzenia 28/2010 Burmistrza Radzymina z dnia 20.04. 2010r. W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 100/2009 z dnia 14.08.2009r. dotyczącego organizacji rachunkowości do realizacji projektu Internet szansą wszechstronnego

Bardziej szczegółowo

Umowa o dofinansowanie projektu systemowego. realizowanego w ramach. Poddziałania 7.1.1 oraz 7.1.2 PO KL

Umowa o dofinansowanie projektu systemowego. realizowanego w ramach. Poddziałania 7.1.1 oraz 7.1.2 PO KL Umowa o dofinansowanie projektu systemowego realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.1 oraz 7.1.2 PO KL Gdańsk, styczeń 2009r. Załączniki do umowy o dofinansowanie Do sporządzenia umowy ramowej niezbędne

Bardziej szczegółowo

Regulamin postępowania w sprawie planowania i udzielania zamówień publicznych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kielcach

Regulamin postępowania w sprawie planowania i udzielania zamówień publicznych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kielcach Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 40 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach z dnia 1 lipca 2014r. Regulamin postępowania w sprawie planowania i udzielania zamówień publicznych w Powiatowym Urzędzie

Bardziej szczegółowo

UDZIELANIA PRZEZ URZĄD MIASTA I GMINY W PELPLINIE ZAMÓWIEŃ, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY EURO NETTO

UDZIELANIA PRZEZ URZĄD MIASTA I GMINY W PELPLINIE ZAMÓWIEŃ, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY EURO NETTO Załącznik do Zarządzenia Nr 168/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 02 grudnia 2010 r. REGULAMIN UDZIELANIA PRZEZ URZĄD MIASTA I GMINY W PELPLINIE ZAMÓWIEŃ, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu niżej wymienionych funkcji w Zespole Zarządzającym projektu Szkoła Równych Szans

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA I. WPROWADZENIE

PROCEDURA I. WPROWADZENIE PROCEDURA Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezesa Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu Nr 16/2014 z dnia 20 marca 2014 r. ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW O PRZEKAZANIE ŚRODKÓW PAŃSTWOWYM JEDNOSTKOM BUDŻETOWYM NA REALIZACJĘ

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach. Nieprawidłowości w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach. Nieprawidłowości w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Nieprawidłowości w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Od początku realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Wojewódzki Urząd Pracy przeprowadził:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w URZĘDZIE GMINY SKRWILNO

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w URZĘDZIE GMINY SKRWILNO REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w URZĘDZIE GMINY SKRWILNO Rozdział I Zakres stosowania Załącznik do Zarządzenia nr 47/2012 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 13 listopada 2012 r. 1. Wprowadza się do

Bardziej szczegółowo

WYKSZTAŁCONA KADRA = WYKSZTAŁCONY STUDENT - szkolenia dla kadry dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych UŚ. Zarządzenie nr 75

WYKSZTAŁCONA KADRA = WYKSZTAŁCONY STUDENT - szkolenia dla kadry dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych UŚ. Zarządzenie nr 75 Strona1 Zarządzenie nr 75 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie realizacji Projektu pt.:,,wykształcona KADRA = WYKSZTAŁCONY STUDENT - szkolenia dla kadry dydaktycznej

Bardziej szczegółowo

Wykaz przykładowych dokumentów, które zobowiązany będzie przedstawić Beneficjent w trakcie kontroli na miejscu projektu realizowanego w ramach PO KL

Wykaz przykładowych dokumentów, które zobowiązany będzie przedstawić Beneficjent w trakcie kontroli na miejscu projektu realizowanego w ramach PO KL Wykaz przykładowych dokumentów, które zobowiązany będzie przedstawić Beneficjent w trakcie kontroli na miejscu projektu realizowanego w ramach PO KL Uwaga: poniższe zestawienie ma charakter uniwersalny,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 2539/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 11 października 2016 roku

Zarządzenie nr 2539/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 11 października 2016 roku Zarządzenie nr 2539/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 11 października 2016 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 2384/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 01 września 2016 roku w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 3 kwietnia 2015 r. Poz. 27. ZARZĄDZENIE Nr 19 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 27 marca 2015 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 3 kwietnia 2015 r. Poz. 27. ZARZĄDZENIE Nr 19 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 27 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY Ministra Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, dnia 3 kwietnia 2015 r. Poz. 27 ZARZĄDZENIE Nr 19 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 27 marca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

8.3 Wytyczne IZ dot. zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków dla projektów realizowanych w ramach działania 9.

8.3 Wytyczne IZ dot. zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków dla projektów realizowanych w ramach działania 9. Załącznik do Wytycznych Instytucji Zarządzającej MRPO dotyczących zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków 8.3 Wytyczne IZ dot. zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków dla

Bardziej szczegółowo

Zasady i procedury postępowań o zamówienia publiczne w Urzędzie Miejskim w Pruchniku i jednostkach organizacyjnych gminy.

Zasady i procedury postępowań o zamówienia publiczne w Urzędzie Miejskim w Pruchniku i jednostkach organizacyjnych gminy. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 32/2014 Burmistrza Pruchnika z dnia 20 maja 2014 r. Zasady i procedury postępowań o zamówienia publiczne w Urzędzie Miejskim w Pruchniku i jednostkach organizacyjnych gminy.

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta i Gminy Prabuty dla samorządowej instytucji kultury.

Zasady przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta i Gminy Prabuty dla samorządowej instytucji kultury. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty Nr 136/2015 z dnia 23.11.2015 r. Zasady przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta i Gminy Prabuty dla samorządowej

Bardziej szczegółowo

Założenia projektu ZDOBYĆ NOWĄ PRACĘ!

Założenia projektu ZDOBYĆ NOWĄ PRACĘ! Założenia projektu ZDOBYĆ NOWĄ PRACĘ! Jednorazowa dotacja na założenie własnej działalności gospodarczej będzie przyznana 22 osobom na poziomie do 20 000 zł. Podstawowe wsparcie pomostowe będzie przyznawane

Bardziej szczegółowo

Diagnoza problemów społecznych i monitoring aktywizacji polityki rozwoju zasobów ludzkich w Katowicach UDA-POKL.07.02.

Diagnoza problemów społecznych i monitoring aktywizacji polityki rozwoju zasobów ludzkich w Katowicach UDA-POKL.07.02. Zarządzenie nr 29 / 2011 z dnia 20 maja 2011 r. Rektora Uniwersytetu Śląskiego w sprawie realizacji Projektu pt. Diagnoza problemów społecznych i monitoring aktywizacji polityki rozwoju zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020. Wsparcie dla Instytucji odpowiedzialnych za realizację ZIT

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020. Wsparcie dla Instytucji odpowiedzialnych za realizację ZIT Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Wsparcie dla Instytucji odpowiedzialnych za realizację ZIT Środki otrzymanej dotacji. Źródła finansowania projektu Przekazywane w transzach w formie zaliczek

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Kontrola projektów w ramach działania 9.2 30 31 maja 2012 r. Plan prezentacji rodzaje kontroli, kontrola projektu, zespół kontrolujący, uprawnienia kontrolujących, informacja pokontrolna, zalecenia pokontrolne,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 42 /2016 Burmistrza Tyszowiec z dnia 25 maja 2016 r.

Zarządzenie Nr 42 /2016 Burmistrza Tyszowiec z dnia 25 maja 2016 r. Zarządzenie Nr 42 /2016 Burmistrza Tyszowiec z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

OBIEG DOKUMENTÓW. dla projektów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych

OBIEG DOKUMENTÓW. dla projektów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych POLITECHNIKA ŚLĄSKA Załącznik do Zarządzenia Nr 91/08/09 z dnia 30 lipca 2009 r. OBIEG DOKUMENTÓW dla projektów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 5 stycznia 2017 r. Poz. 100 UCHWAŁA NR XXXIX/1037/16 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji Projektu Efektywność energetyczna w praktyce

Bardziej szczegółowo

reprezentowania Beneficjenta kopie faktur lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej, kopię ewidencji środków trwałych;

reprezentowania Beneficjenta kopie faktur lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej, kopię ewidencji środków trwałych; Informacja dla Beneficjentów nt. dokumentowania wydatków dotyczących realizacji projektów dofinansowanych w ramach projektu: Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem współfinansowanego ze Szwajcarsko- Polskiego

Bardziej szczegółowo

Zasady kontroli w ramach PO KL

Zasady kontroli w ramach PO KL Zasady kontroli w ramach PO KL 2007-2013 obowiązujące od 1.01.2011 KONTROLA NA MIEJSCU (w siedzibie beneficjenta) Weryfikowane obszary: 1. Prawidłowość rozliczeń finansowych; 2. Kwalifikowlaność wydatków

Bardziej szczegółowo

PO IG 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MŚP. 1. Instytucja Wdrażająca

PO IG 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MŚP. 1. Instytucja Wdrażająca PO IG 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MŚP 1. Instytucja Wdrażająca Ponieważ Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MŚP jest działaniem wdrażanym centralnie, wybrano

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obiegu i przechowywania dokumentów dla projektów współfinansowanych przez Unię Europejską

Instrukcja obiegu i przechowywania dokumentów dla projektów współfinansowanych przez Unię Europejską Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 60 /2016 Wójta Gminy Włoszakowice z dnia 23 września 2016 r. Instrukcja obiegu i przechowywania dokumentów dla projektów współfinansowanych przez Unię Europejską 1. Całość

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Zasady ogólne

Rozdział I Zasady ogólne Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr./2014 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia...2014r. R E G U L A M I N udzielania przez Powiat Skarżyski zamówień publicznych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych

Bardziej szczegółowo

Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL. 15 luty 2008r.

Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL. 15 luty 2008r. Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL będących beneficjentami PO KL Konieczność prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej jest warunkiem zawartym w umowie o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektów w latach 2013-2014

Realizacja projektów w latach 2013-2014 Realizacja projektów w latach 2013-2014 Jak prawidłowo realizować projekty systemowe OPS i PCPR współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego? 1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w

Bardziej szczegółowo

Kontrola podczas weryfikacji wniosków beneficjenta o płatność

Kontrola podczas weryfikacji wniosków beneficjenta o płatność Kontrola podczas weryfikacji wniosków beneficjenta o płatność Instytucja Pośrednicząca II stopnia dla Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Co badamy? Zgodność ponoszenia wydatków z przepisami

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu W ramach Poddziałania 2.1.1. audyt zewnętrzny jest obowiązkowy w każdym projekcie. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji projektu. Raport z audytu

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl. Zarządzenie nr 172

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl. Zarządzenie nr 172 Strona1. z 7 Zarządzenie nr 172 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie realizacji projektu pt.: Wzmocnienie potencjału firm w Śląskim Klastrze NANO w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Śląskie wyzwania. Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, Katowice, Zarządzenie nr 91

Śląskie wyzwania. Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, Katowice,  Zarządzenie nr 91 Zarządzenie nr 91 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 26 lipca 2012 r. w sprawie realizacji projektu pt.: Śląskie Wyzwania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH

ZASADY PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 40/2014 z dnia 30.05.2014r. ZASADY PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH 1 Postanowienia ogólne Przedmiotem procedury jest

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dokonywania zakupów i zlecania usług w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Instrukcja dokonywania zakupów i zlecania usług w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie Załącznik do zarządzenia Rektora nr z dnia.. w sprawie wprowadzenia Instrukcji dokonywania zakupów i zlecania usług w ASP w Krakowie Instrukcja dokonywania zakupów i zlecania usług w Akademii Sztuk Pięknych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.67.2015 BURMISTRZA OLECKA. z dnia 9 kwietnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.67.2015 BURMISTRZA OLECKA. z dnia 9 kwietnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.67.2015 BURMISTRZA OLECKA z dnia 9 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Podstawy prawne. Rozdział II Objaśnienia

Rozdział I Podstawy prawne. Rozdział II Objaśnienia Załącznik do Zarządzenia Nr 0152/34/2008 r Burmistrza Miasta Marki z dnia 6 maja 2008 r. REGULAMIN udzielania zamówień publicznych oraz kontroli finansowej procesów związanych z rozdysponowaniem środków

Bardziej szczegółowo

UMOWA POMOCY FINANSOWEJ W FORMIE DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

UMOWA POMOCY FINANSOWEJ W FORMIE DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO załącznik nr 3. do Regulaminu Konkursu realizowanego w ramach Koncepcji Samorządu Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rozwoju sieci lotnisk lokalnych przyjętego uchwałą Zarządu Województwa nr 1333/382/III/2010

Bardziej szczegółowo

Miasto Będzin. WYGRAJ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Miasto Będzin. WYGRAJ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Miasto Będzin Prezydent Miasta Będzina ogłasza nabór na stanowiska w Projekcie pn. Wygraj swoją przyszłość realizowanym w ramach POKL Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie

Bardziej szczegółowo

Projekt Chcę, potrafię, działam" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Chcę, potrafię, działam współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin organizacyjny projektu pt. Chcę, potrafię, działam" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w okresie 1 stycznia 2012-30listopada 2013

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Projekt; Moja firma własna praca Nr umowy UDA-POKL.06.02.00-20-131/13-00 Realizowanego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

Umowa o dofinansowanie. Joanna Niewiadomska-Wielgus Wydział Umów Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Umowa o dofinansowanie. Joanna Niewiadomska-Wielgus Wydział Umów Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Umowa o dofinansowanie Joanna Niewiadomska-Wielgus Wydział Umów Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 1 OBOWIĄZKI WNIOSKODAWCY PRZED PODPISANIEM UMOWY O DOFINANSOWANIE PISMO DO BENEFICJENTA INFORMUJĄCE

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 17 lutego 2016 r. Poz. 830 UCHWAŁA NR XXI/139/2016 RADY MIASTA KRAŚNIK. z dnia 28 stycznia 2016 r.

Lublin, dnia 17 lutego 2016 r. Poz. 830 UCHWAŁA NR XXI/139/2016 RADY MIASTA KRAŚNIK. z dnia 28 stycznia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 17 lutego 2016 r. Poz. 830 UCHWAŁA NR XXI/139/2016 RADY MIASTA KRAŚNIK z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu udzielania dotacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu W ramach Poddziałania 2.1.1. audyt zewnętrzny jest obowiązkowy w każdym projekcie. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji projektu. Raport z audytu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOKONYWANIA ZAKUPÓW NA KATOLICKIM UNIWERSYTECIE LUBELSKIM JANA PAWŁA II Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE

REGULAMIN DOKONYWANIA ZAKUPÓW NA KATOLICKIM UNIWERSYTECIE LUBELSKIM JANA PAWŁA II Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE Załącznik nr 3 do zarządzenia Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie organizacji udzielania zamówień publicznych i dokonywania zakupów na Katolickim

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 3 marca 2014 1

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 3 marca 2014 1 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 3 marca 2014 1 Zmiany w projektach Tryb wprowadzania zmian w projekcie: Opis sytuacji, która wymaga wprowadzenia zmian w projekcie, należy przesłać elektronicznie do opiekuna

Bardziej szczegółowo

wprowadzony Uchwałą Nr 5/4/2009 z dnia roku Zarządu Spółki MPGK Sp. z o.o. w Gorlicach

wprowadzony Uchwałą Nr 5/4/2009 z dnia roku Zarządu Spółki MPGK Sp. z o.o. w Gorlicach REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W MIEJSKIM PRZEDSIĘBIORSTWIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W GORLICACH PRZEPROWADZANYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH wprowadzony Uchwałą

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA postępowania w sprawie udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Damnica

INSTRUKCJA postępowania w sprawie udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Damnica Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 126/2012 Wójta Gminy Damnica z dnia12.11.2012 INSTRUKCJA postępowania w sprawie udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Damnica Instrukcja udzielania zamówień

Bardziej szczegółowo

PORADNIK. Jak wypełniać wniosek Beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

PORADNIK. Jak wypełniać wniosek Beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego PORADNIK Jak wypełniać wniosek Beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Maj 2009 Publikacja

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie wewnętrzne Nr 25 / Prezesa Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Słupsku z dnia 01 sierpnia 2012 r.

Zarządzenie wewnętrzne Nr 25 / Prezesa Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Słupsku z dnia 01 sierpnia 2012 r. Zarządzenie wewnętrzne Nr 25 / 2012 Prezesa Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Słupsku z dnia 01 sierpnia 2012 r. w- sprawie: uchwalenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych poniżej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W NADLEŚNICTWIE BIRCZA zwolnionych ze stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W NADLEŚNICTWIE BIRCZA zwolnionych ze stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 73 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bircza w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych w Nadleśnictwie Bircza REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W NADLEŚNICTWIE

Bardziej szczegółowo

Regulamin Udzielania Zamówień Publicznych w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim

Regulamin Udzielania Zamówień Publicznych w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim Załącznik do Zarządzenia Nr 29 Dyrektora Generalnego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. z dnia 30 maja 2014 r. Regulamin Udzielania Zamówień Publicznych w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYDATKOWANIA, DOKUMENTOWANA I ROZLICZENIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU Nowe perspektywy!

ZASADY WYDATKOWANIA, DOKUMENTOWANA I ROZLICZENIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU Nowe perspektywy! ZASADY WYDATKOWANIA, DOKUMENTOWANA I ROZLICZENIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU Nowe perspektywy! Wydatkowanie środków finansowych 1. Wydatkowanie środków odbywa się

Bardziej szczegółowo

Finansowanie i rozliczanie projektów współfinansowanych w ramach RPO WŚ na lata Kielce 31 marzec 2016 rok

Finansowanie i rozliczanie projektów współfinansowanych w ramach RPO WŚ na lata Kielce 31 marzec 2016 rok Finansowanie i rozliczanie projektów współfinansowanych w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020 Kielce 31 marzec 2016 rok 1 Środki na realizację projektu (poza projektami pozakonkursowymi) są wypłacane jako

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4/2015/2016 Dyrektora Zespołu Szkół w Szubinie. z dnia 01.01.2016r.

Zarządzenie Nr 4/2015/2016 Dyrektora Zespołu Szkół w Szubinie. z dnia 01.01.2016r. Zarządzenie Nr 4/2015/2016 Dyrektora Zespołu Szkół w Szubinie w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro w

Bardziej szczegółowo

Rozliczenie finansowe działań w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Małopolska Lokalnie, edycja 2017 MŁODE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Rozliczenie finansowe działań w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Małopolska Lokalnie, edycja 2017 MŁODE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Rozliczenie finansowe działań w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Małopolska Lokalnie, edycja 2017 MŁODE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE FINANSOWANIE PROJEKTU Realizator zapewnia wykonanie Projektu

Bardziej szczegółowo

Zmiany do projektów mogą być wprowadzane przede wszystkim w przypadku braku możliwości zrealizowania projektu na warunkach określonych w

Zmiany do projektów mogą być wprowadzane przede wszystkim w przypadku braku możliwości zrealizowania projektu na warunkach określonych w Procedura zmian Zmiany do projektów mogą być wprowadzane przede wszystkim w przypadku braku możliwości zrealizowania projektu na warunkach określonych w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie. 2 Przekazanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/12/2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku Prezesa Zarządu Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Pasłęku

ZARZĄDZENIE NR 5/12/2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku Prezesa Zarządu Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Pasłęku ZARZĄDZENIE NR 5/12/2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku Prezesa Zarządu Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Pasłęku W sprawie: Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 76/29/15 Zarządu Powiatu w Goleniowie z dnia 18 czerwca 2015 roku

Uchwała Nr 76/29/15 Zarządu Powiatu w Goleniowie z dnia 18 czerwca 2015 roku Uchwała Nr 76/29/15 Zarządu Powiatu w Goleniowie z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie przyjęcia procedury pozyskiwania środków zewnętrznych w Powiecie Goleniowskim. Na podstawie 61 ust. 2 Statutu Powiatu

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektu w ramach PO KL Wniosek beneficjenta o płatnośd. Katowice, 03 grudnia 2010 roku

Rozliczanie projektu w ramach PO KL Wniosek beneficjenta o płatnośd. Katowice, 03 grudnia 2010 roku Rozliczanie projektu w ramach PO KL Wniosek beneficjenta o płatnośd Katowice, 03 grudnia 2010 roku Plan spotkania 1. Główne zasady rozliczania projektów PO KL 2. Zasady wypełniania wniosku beneficjenta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 399/344/14 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 15 kwietnia 2014 r. REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA REALIZACJI I KONTROLI WYDATKÓW ORAZ OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWO KSIĘGOWYCH W RAMACH PROJEKTÓW

INSTRUKCJA REALIZACJI I KONTROLI WYDATKÓW ORAZ OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWO KSIĘGOWYCH W RAMACH PROJEKTÓW INSTRUKCJA REALIZACJI I KONTROLI WYDATKÓW ORAZ OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWO KSIĘGOWYCH W RAMACH PROJEKTÓW Wydanie: I Obowiązuje od: 1 1. Niniejsza instrukcja określa zasady i tryb realizacji i kontroli

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU W TRYBIE OKREŚLONYM W ART. 70 1 KODEKSU CYWILNEGO na pełnienie funkcji Koordynatora projektu Nauka z pasją drogą do sukcesu

OGŁOSZENIE O PRZETARGU W TRYBIE OKREŚLONYM W ART. 70 1 KODEKSU CYWILNEGO na pełnienie funkcji Koordynatora projektu Nauka z pasją drogą do sukcesu OGŁOSZENIE O PRZETARGU W TRYBIE OKREŚLONYM W ART. 70 1 KODEKSU CYWILNEGO na pełnienie funkcji Koordynatora projektu Nauka z pasją drogą do sukcesu Numer ogłoszenia: KC 1/2013; data zamieszczenia: 12.07.2013

Bardziej szczegółowo

UMOWA PARTNERSKA w sprawie zasad realizacji projektu pn. Wrota Lubelszczyzny informatyzacja administracji

UMOWA PARTNERSKA w sprawie zasad realizacji projektu pn. Wrota Lubelszczyzny informatyzacja administracji UMOWA PARTNERSKA w sprawie zasad realizacji projektu pn. Wrota Lubelszczyzny informatyzacja administracji zawarta w dniu 26 października 2010 roku w Lublinie pomiędzy następującymi Stronami: Samorządem

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEPISEM NA SUKCES

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEPISEM NA SUKCES PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEPISEM NA SUKCES Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Podstawy prawne Zasady realizacji i rozliczania wsparcia w ramach

Bardziej szczegółowo

Forma realizacji zadania: wsparcie wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie zadania.

Forma realizacji zadania: wsparcie wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie zadania. IR.524.9.2017 Warka dnia 10.05.2017r. OGŁOSZENIE BURMISTRZA WARKI Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1817

Bardziej szczegółowo

Usługi Edukacyjne S.C. Grodków, dnia r. Krzysztof Ząbkowski, Jolanta Pietruk ul. Krakowska 31 K Grodków

Usługi Edukacyjne S.C. Grodków, dnia r. Krzysztof Ząbkowski, Jolanta Pietruk ul. Krakowska 31 K Grodków Usługi Edukacyjne S.C. Grodków, dnia 22.07.2016 r. Krzysztof Ząbkowski, Jolanta Pietruk ul. Krakowska 31 K 49-200 Grodków ZAPYTANIE OFERTOWE W CELU ROZEZNANIA RYNKU Usługi Edukacyjne Spółka Cywilna Jolanta

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E N r 14/2010 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKA KAMIENNEJ z dnia 27 stycznia 2010 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E N r 14/2010 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKA KAMIENNEJ z dnia 27 stycznia 2010 roku Z A R Z Ą D Z E N I E N r 14/2010 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKA KAMIENNEJ z dnia 27 stycznia 2010 roku w sprawie : zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 210/2008 z dnia 12 sierpnia 2008r w sprawie zasad

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWYCH PROCEDUR UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14 000 EURO

REGULAMIN RAMOWYCH PROCEDUR UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14 000 EURO REGULAMIN RAMOWYCH PROCEDUR UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14 000 EURO 1. Stosując przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 46/2015. Burmistrza Opoczna. z dnia 12 marca 2015 roku

ZARZĄDZENIE NR 46/2015. Burmistrza Opoczna. z dnia 12 marca 2015 roku ZARZĄDZENIE NR 46/2015 w sprawie: zasad prowadzenia gospodarki finansowej przez kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Opoczno Na podstawie art. 30 ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 94. Platforma Analiz i Archiwizacji Danych (PAAD)

Zarządzenie nr 94. Platforma Analiz i Archiwizacji Danych (PAAD) Strona1 Zarządzenie nr 94 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 30 czerwca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie realizacji projektu pt.: Platforma Analiz i Archiwizacji Danych (PAAD)

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Proces kontroli projektów na miejscu oraz podczas wizyty monitoringowej - najczęściej wykrywane uchybienia i nieprawidłowości w ramach Priorytetu VI, VII, VIII i IX PO KL Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PRZEKAZYWANIA DOKUMENTACJI Z PRZEPROWADZONYCH POSTĘPOWAŃ DO KONTROLI IZ RPO WM

INSTRUKCJA PRZEKAZYWANIA DOKUMENTACJI Z PRZEPROWADZONYCH POSTĘPOWAŃ DO KONTROLI IZ RPO WM Szanowni Państwo, Beneficjenci Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 INSTRUKCJA PRZEKAZYWANIA DOKUMENTACJI Z PRZEPROWADZONYCH POSTĘPOWAŃ DO KONTROLI IZ RPO WM W

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dom Szkoleń i Doradztwa Aleksandra Mykowska ul. Tarnowskiego 6/1-2 30-528 Kraków ZAPYTANIE OFERTOWE DSD/01/2011/A Kraków, 21.11.2011r. W związku z realizowaniem Projektu, w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/209/16 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 28 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXII/209/16 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 28 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXII/209/16 RADY MIASTA PUŁAWY z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Miasto Puławy na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI INWESTYCYJNYMI Spis treści nr str. 1. Rozdział I 2-4 Postanowienia ogólne

PROCEDURA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI INWESTYCYJNYMI Spis treści nr str. 1. Rozdział I 2-4 Postanowienia ogólne Spis treści nr str. 1. Rozdział I 2-4 Postanowienia ogólne 2. Rozdział II 4-7 Kompetencje komórek organizacyjnych i jednostek organizacyjnych w procesie zarządzania Projektami 3. Rozdział III 8-9 Zasady

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja załączana do Wniosku o płatność

Dokumentacja załączana do Wniosku o płatność Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Dokumentacja załączana do Wniosku o płatność 22-23.09.2014 Najczęściej popełniane błędy w dokumentacji załączanej do wniosku o płatność Błędy w dokumentacji dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 33/2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich. z dnia rok

Zarządzenie nr 33/2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich. z dnia rok Zarządzenie nr 33/2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich z dnia 03.11.2010 rok w sprawie: Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 14 000 euro. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów innych niż z kwotami ryczałtowymi)

Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów innych niż z kwotami ryczałtowymi) Załącznik nr 8 do Regulaminu konkursu - Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów innych niż z kwotami ryczałtowymi) Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 67/2015 BURMISTRZA MIASTA MŁAWA z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych

Zarządzenie Nr 67/2015 BURMISTRZA MIASTA MŁAWA z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych Zarządzenie Nr 67/2015 BURMISTRZA MIASTA MŁAWA w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 76/14. BURMISTRZA SZYDŁOWCA z dnia 25 czerwca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 76/14. BURMISTRZA SZYDŁOWCA z dnia 25 czerwca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 76/14. BURMISTRZA SZYDŁOWCA z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie:: wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 WZÓR. z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do...

Załącznik Nr 3 WZÓR. z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do... Załącznik Nr 3 WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania... (tytuł ) w okresie od... do... określonego w umowie nr... zawartej w dniu pomiędzy... (nazwa Zleceniodawcy) a... (nazwa Zleceniobiorcy/(-ów),

Bardziej szczegółowo

Zmiany do projektów mogą być wprowadzane przede wszystkim w przypadku braku możliwości zrealizowania projektu na warunkach określonych w

Zmiany do projektów mogą być wprowadzane przede wszystkim w przypadku braku możliwości zrealizowania projektu na warunkach określonych w Procedura zmian Zmiany do projektów mogą być wprowadzane przede wszystkim w przypadku braku możliwości zrealizowania projektu na warunkach określonych w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie. 2 1. Budżet

Bardziej szczegółowo

Istotne aspekty kwalifikowalności wydatków na etapie realizacji i rozliczania projektów oraz sposób dokonywania i zgłaszania zmian w projektach

Istotne aspekty kwalifikowalności wydatków na etapie realizacji i rozliczania projektów oraz sposób dokonywania i zgłaszania zmian w projektach Istotne aspekty kwalifikowalności wydatków na etapie realizacji i rozliczania projektów oraz sposób dokonywania i zgłaszania zmian w projektach Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 3 Z A T W I E R D ZA M. Katowice, 21.06. 2012 r. R E G U L A M I N

ZAŁĄCZNIK 3 Z A T W I E R D ZA M. Katowice, 21.06. 2012 r. R E G U L A M I N ZAŁĄCZNIK 3 do Zarządzenia nr WO.0220.10.12 Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 21 czerwca 2012 r. Z A T W I E R D ZA M Katowice, 21.06. 2012 r. R E G U L A M I N w sprawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 131/2013 BURMISTRZA MIASTA MŁAWA z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych

Zarządzenie Nr 131/2013 BURMISTRZA MIASTA MŁAWA z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych Zarządzenie Nr 131/2013 BURMISTRZA MIASTA MŁAWA w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 11. Wytyczne IZ RPO WSL dla Beneficjentów, których projekty realizowane są przez kilka podmiotów

Załącznik nr 11. Wytyczne IZ RPO WSL dla Beneficjentów, których projekty realizowane są przez kilka podmiotów Załącznik nr 11 Wytyczne IZ RPO WSL dla Beneficjentów, Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 2013 Katowice, wrzesień 2015 r. 1. W przypadku

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja. EKO-STAŻ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek najlepsza inwestycja. EKO-STAŻ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zarządzenie nr 197 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie realizacji projektu pt.: w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

Obowiązki beneficjentów związane z rozliczaniem środków finansowych otrzymanych z funduszy UE. styczeń 2013

Obowiązki beneficjentów związane z rozliczaniem środków finansowych otrzymanych z funduszy UE. styczeń 2013 Obowiązki beneficjentów związane z rozliczaniem środków finansowych otrzymanych z funduszy UE styczeń 2013 Grupa doradcza POLINVEST POLINVEST Sp. z o.o. usługi doradcze w zakresie zarządzania i pozyskiwania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/772/2017 RADY MIEJSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ. z dnia 31 sierpnia 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXIX/772/2017 RADY MIEJSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ. z dnia 31 sierpnia 2017 r. UCHWAŁA NR XXXIX/772/2017 RADY MIEJSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Nakło nad Notecią na zadanie służące tworzeniu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 51/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 30 czerwca 2016r.

ZARZĄDZENIE NR 51/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 30 czerwca 2016r. ZARZĄDZENIE NR 51/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta i Gminy Skaryszew dla samorządowych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 96/2009 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 26 sierpnia 2009 roku

Zarządzenie nr 96/2009 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 26 sierpnia 2009 roku Zarządzenie nr 96/2009 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 26 sierpnia 2009 roku w sprawie: wprowadzenia i stosowania Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowoksięgowych : Nowoczesne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DO 30 0000 EURO W MIEJSKIM ZAKŁADZIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W PILE.

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DO 30 0000 EURO W MIEJSKIM ZAKŁADZIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W PILE. REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DO 30 0000 EURO W MIEJSKIM ZAKŁADZIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W PILE. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady i tryb udzielania w Miejskim Zakładzie

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania zamówień publicznych powyżej kwoty euro WSTĘP POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 PLANOWANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Regulamin udzielania zamówień publicznych powyżej kwoty euro WSTĘP POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 PLANOWANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 162/2015 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 28.09.2015r. w sprawie wprowadzenia Regulaminów udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Piastowie. Regulamin udzielania

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w Kwalifikowalności wydatków w RPO 2014-2020. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Najważniejsze zmiany w Kwalifikowalności wydatków w RPO 2014-2020. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Najważniejsze zmiany w Kwalifikowalności wydatków w RPO 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Horyzont czasowy kwalifikowalności wydatków W ramach projektu dofinansowanego z RPO WP 2014-2020 kwalifikowalne

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW OSIEDLA

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW OSIEDLA REALIZACJA PLANU WYDATKÓW OSIEDLA Budżet Miasta a środki osiedli: Osiedla nie tworzą własnych budżetów, lecz prowadzą gospodarkę budżetową w ramach budżetu Miasta; Budżet Miasta jest realizowany przez

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 69/2015 Wójta Gminy Ostróda z dnia 5 maja 2015r.

Zarządzenie Nr 69/2015 Wójta Gminy Ostróda z dnia 5 maja 2015r. Zarządzenie Nr 69/2015 Wójta Gminy Ostróda z dnia 5 maja 2015r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Ostróda regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych

Bardziej szczegółowo