KURS MATLAB II Rok 2005/2006, semestr zimowy Uniwersytet Warszawski Wydzia! Fizyki Ryszard Buczy%ski, Rafa! Kasztelanic

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KURS MATLAB II Rok 2005/2006, semestr zimowy Uniwersytet Warszawski Wydzia! Fizyki Ryszard Buczy%ski, Rafa! Kasztelanic"

Transkrypt

1 KURS MATLAB II Rok 2005/2006, semestr zimowy Uniwersytet Warszawski Wydzia! Fizyki Ryszard Buczy%ski, Rafa! Kasztelanic 1

2 Spis Tre)ci Fourierowska analiza danych... 4 Przetwarzanie dwików... 6 Przetwarzanie obrazów toolbox Image Processing... 8 Ca!kowanie numeryczne Numeryczne ró$niczkowanie funkcji Równania ró$niczkowe i ca!kowe Obs!uga b!dów Grafika uchwytów Graficzny interfejs u$ytkownika (GUI) Z!o$one struktury danych Programowanie zorientowane obiektowo Obliczenia symboliczne w Matlabie toolbox Symbolic Math Wspó!praca Matlaba z innymi 7rodowiskami programistycznymi

3 KURS MATLAB II Rok 2005/2006 semestr zimowy, wymiar 15h Prowadz-cy: dr Ryszard Buczy:ski, dr Rafa! Kasztelanic, Zak!ad Optyki Informacyjnej, Instytut Geofizyki, Wydz. Fizyki UW Zajcia odbywaj> si w Instytucie Geofizyki, ul. Pasteura 7, V pitro, pok (lub pok. 106) Oprogramowanie: Matlab, The MathWorks, Inc.; wersja 7.0; platforma UNIX/LINUX. Krótki opis kursu: G!ównym celem kursu jest nauka pos!ugiwania si Matlabem jako narzdziem programistycznym na poziomie 7rednio zaawansowanym. Kurs MATLAB II jest kontynuacj> kursu MATLAB I skoncentrowany na zagadnieniach zwi>zanych z programowaniem. W programie kursu przewidziane s> równie$ tematy wymagaj>ce korzystania z dodatkowych modu!ów pakietu Matlab oraz dodatkowych narzdzi programistycznych. Kurs sk!ada si z 15 godzin zajg komputerowych. Ka$dy student pracuje indywidualnie przy osobnym terminalu. Wszystkie spotkania rozpoczynaj> si od wprowadzenia merytorycznego do poruszanych zagadnie:. Dalsza cz7g zajg po7wicona jest na indywidualn> prac z komputerem nad seri> zada:. Kurs odbywag si bdzie zarówno w jzyku polskim jak i angielskim. Forma zaliczenia: Do zaliczenia Kursu na ocen dostateczn> lub zal. wymagane jest zaliczenie wszystkich Gwicze:-laboratoriów. Ocena ko:cowa wystawiana jest przez prowadz>cego na podstawie osi>gnitej sprawno7ci i postpów w pos!ugiwaniu si MATLABem, oraz kreatywno7ci studenta. Obecno7G na wszystkich zajciach jest obowi>zkowa, dopuszczamy jedna nieobecno7g, przy wikszej ilo7ci wymagane jest zwolnienie lekarskie. Nieobecno7G nie zwalnia studenta z zaliczenia poszczególnych zada:. Ostatnia godzina 15-ta jest przeznaczona na wystawianie ocen i ewentualne poprawki. Wymagania: MATLAB I, znajomo7g algebry, analizy matematycznej i programowania. Zagadnienia poruszane w ramach kursu MATLAB II: Kurs MATLAB II bazuje na wiedzy zdobytej w trakcie kursu MATLAB I. DO g!ównych zagadnie: poruszanych w trakcie trwania kursu nale$>: 1. Fourierowska analiza danych 2. Przetwarzanie obrazów toolbox Image Processing 3. Ca!kowanie numeryczne 4. Numeryczne ró$niczkowanie funkcji 5. Równania ró$niczkowe i ca!kowe 6. Obs!uga b!dów 7. Grafika uchwytów 8. Graficzny interfejs u$ytkownika 9. Z!o$one struktury danych 10. Programowanie zorientowane obiektowo 11. Obliczenia symboliczne w Matlabie 12. Wspó!praca Matlaba z innymi 7rodowiskami programistycznymi Literatura: 1. A. Zalewski, R. Cegie!a, Matlab - obliczenia numeryczne i ich zastosowania. 2. B. Mrozek, Z. Mrozek, Matlab 6 - poradnik u$ytkownika. 3. D. Higham, N. Higham: Matlab guide. 4. The MathWorks, Inc: Numerical Computing with MATLAB

4 TEMATY FOURIEROWSKA ANALIZA DANYCH Analiza widma funkcji otrzymywanej za pomoc> transformaty Fouriera stanowi podstawi wikszo7ci algorytmów przetwarzania sygna!ów. Matlab dostarcza wygodnych narzdzi do takiej analizy. Temat 1 Jedno wymiarowa transformata Fouriera Definicja fft(x) gdzie x jest wektorem próbek sygna!u. ifft(x) oznacza odwrotn> transformat Fouriera. Wszystkie pochodne funkcji transformaty Fouriera znajduj> si w grupie datafun. UWAGA: Funkcja fft i jej pochodne najszybciej wykonywana jest dla danych o rozmiarze bd>cym potg> dwójki, np. 16, 32, 64, itd. Troch wolniej trwaj> obliczenia dla danych o rozmiarze bd>cym liczb> pierwsz>. Obliczenia dla danych o innych rozmiarach s> zdecydowanie wolniejsze. Temat 2 Inne pomocne funkcje fftshift real imag conj angle abs conv deconv cov decimate interp unwrap przesunicie odpowiednich elementów sk!adowych sygna!u cz7g rzeczywista liczby zespolonej cz7g urojona liczby zespolonej sprz$enie zespolone cz7g fazowa sygna!u modu! sygna!u splot dwóch wektorów dekonvolucja dwóch wektorów kowariancja przetworzenie wektora rzadsze próbkowanie przetworzenie wektora gstsze próbkowanie Uci>glenie fazy UWAGA: Aby obliczyg warto7g nat$enia sygna!u nale$y skorzystag z nastpuj>cego przekszta!cenia: >> nat = abs(sygnal).^2; 4

5 Temat 3 Dwu wymiarowa transformata Fouriera Transformata Z przypadkiem dwu wymiarowej transformaty Fouriera najcz7ciej mamy do czynienia przy przetwarzaniu zdjg. Dwu wymiarowa transformata Fouriera fft2. Funkcje odwrotne: ifft2, ifftshift. >> s = rand(128); % stworzenie 2 wymiarowego zbioru danych >> fs = fftshift(fft2(s)); % 2 wymiarowa transformata Fouriera wraz z przesuni4ciem danych Temat 4 Wielowymiarowa transformata Fouriera Transformata Matlab oferuje mo$liwo7g obliczenia wielowymiarowej transformaty Fouriera przy wykorzystaniu funkcji fftn. >> s4 = rand(32,32,32,32); % stworzenie 4 wymiarowego zbioru danych >> fs4 = fftshift(fftn(s4)); Temat 5 Filtry analogowe i cyfrowe Signal Processing Toolbox udostpnia wiele funkcji zwi>zanych z przetwarzaniem sygna!ów za pomoc> filtrów. Filtr analogowy, odpowied czstotliwo7ciowa, realizowany jest przy wykorzystaniu funkcji freqs(a, b, w). Gdzie a i b s> wspó!czynnikami wielomianów a w jest wektorem z czsto7ciami, dla których prowadzimy analiz. Filtracj cyfrow>, FIR (sko:czona odpowied impulsowe) lub IIR (niesko:czona odpowied impulsowa), wykonuje si za pomoc> funkcji filter(b, a, x). Gdzie b i a s> wspó!czynnikami odpowiednich wielomianów a w jest wektorem dyskretnych warto7ci sygna!u na wej7ciu filtra. >> data = [1:0.2:4]'; >> filter(ones(1,5)/5,1,data); % filtr cyfrowy tyu FIR (u-redniaj/cy) >> a = [ ]; b = [ ]; w = logspace(-1,1); >> freqs(b,a,w) % filtr analogowy 5

6 PRZETWARZANIE Przyk!adem sygna!u 1 wymiarowego jest sygna! dwikowy. Temat 6 Wczytanie pliku dbwickowego funkcja wavread Do wczytania pliku dwikowego w formacie.wav wykorzystuje si funkcj wavread(). >> y = wavread( plik.wav ); % wczytanie pliku d9wi4kowego >> [y,fs,bits] = wavread( plik.wav ); % zwraca plik d9wi4kowy y, cz4sto-: próbkowania Fs i liczb4 bitów próbkowania UWAGA: Do wczytania ci>gu danych niebd>cych plikiem dwikowym s!u$y funkcja load. Temat 7 Odtworzenie pliku dbwickowego funkcja wavplay Funkcj> wavplay mo$na odtworzyg jako dwik dowoln> zmienn> bd>c> wektorem liczb rzeczywistych. >> wavplay(y); % odtworzenie pliku d9wi4kowego y >> d = rand(1,20000); >> wavplay(d); % odtworzenie wektora losowego >> t = (0:0.001:1)'; >> y = sin(2*pi*50*t) + 2*sin(2*pi*120*t); sygna> o 2 sk>adowych o cz4sto-ciach 50 i 120 Hz >> wavplay(y) % odtworzenie d9wi4ku y Temat 8 Zarejestrowanie dbwicku funkcja wavrecord Do zarejestrowania dwiku wykorzystuje si funkcj wavrecord. Funkcja ta mo$e byg wywo!ywane z kilkoma parametrami: waverecord(liczba próbek, czsto7g próbkowania, próbkowanie); >> Fs = 11025; >> y = wavrecord(5*fs,fs,'int16'); % Nagranie 5 sekund z cz4sto-ci/ Hz i próbkowaniem 16 bitowym 6

7 Temat 9 Zapisanie pliku dbwickowego funkcja wavwrite Do zapisania zarejestrowanego lub zmienionego pliku dwikowego wykorzystuje si funkcj wavwrite(zmienna z danymi, czsto7g próbkowania, nazwa pliku ) >> wavwrite(y,11025, muzyka.wav ); % zapisanie zmiennej y z próbkowaniem Hz w pliku muzyka.wav Temat 10 Generowanie przebiegów czasowych sawtooth square gauspuls chirp przebieg trójk>tny (periodyczny) przebieg prostok>tny (periodyczny) przebieg sinusoidalny modyfikowany Gaussem (nieperiodyczny) Przebieg cosinusoidalny o zmiennym okresie Temat 11 Fourierowska analiza próbek dwikowych funkcja specgram Funkcja specgram udostpniona jest w ramach Signal Processing Toolbox. Zadaniem tej funkcji jest przeprowadzenie analizy czstotliwo7ciowej sygna!u zmiennego w czasie. Wynikiem dzia!ania funkcji jest obraz, na którego osi poziomej mamy informacje o czasie a na osi pionowej informacje o czstotliwo7ciach. >> specgram(y,512,2); % wy-wietla 7

8 PRZETWARZANIE OBRAZÓW Przy przetwarzaniu obrazów wygodnie jest korzystag z Image Processing Toolbox. Temat 12 Wczytanie obrazka funkcja imread Przy wykorzystaniu funkcji imread mo$na wczytag dowolny, rozpoznawalny przez Matlaba (cur, gif, ico, tif, png, hdf), plik graficzny. >> obr = imread('pout.tif ); UWAGA: Wczytany obrazek jest pamitany jako macierz typu uint8 lub uint16. Czasami w celu wykonania ró$nych operacji zachodzi potrzeba zmiany typu macierzy na double: >> obr = double(imread('pout.tif )); Temat 13 Wy)wietlenie obrazka na ekran >> imshow(obr) % wy-wietlenie obrazka >> image(obr) % wy-wietla macierz danych jako obraz Temat 14 Zapisywanie obrazka funkcja imwrite Podstawowe wywo!anie funkcji imwrite sk!ada si z 2 parametrów okre7laj>cych macierz z danymi oraz nazw pliku. Rozszerzenie nazwy pliku determinuje w jakim formacie zapisany jest obraz. W wywo!aniu funkcji mo$e si znaleg te$ wicej parametrów odpowiedzialnych za takie parametry jak palety barw, ilo7g kolorów, przezroczysto7g, kompresje itp. >> imwrite(obr,'obraz.png ); % nagranie macierzy z danymi obr w pliku obrazowym typu png Temat 15 Podstawowe operacje na obrazach imabsdiff imadd imdivide imlincomb immultiply imsubtract ró$nica midzy dwoma obrazami suma 2 obrazów, plus sta!a 7rednia arytmetyczna z 2 obrazów (piksel po pikselu) kombinacja liniowa midzy seri> obrazów iloczyn 2 obrazów odejmowanie dwóch obrazów, minus sta!a UWAGA: W przypadku plików typu uint8 lub uint16, dane po ka$dej cz>stkowej operacji s> ucinane do okre7lonego zakresu. Mo$e to powodowag niezamierzone dzia!ania. 8

9 Temat 16 Metody poprawiania obrazów imadjust fspecial imfill histeq poprawienie kontrastu obrazka ró$nego rodzaju filtry poprawiaj>ce obraz wype!nianie dziur w obrazie poprawienie kontrastu obrazu na podstawie histogramu >> filtr = fspecial('unsharp'); % generacja filtry wyostrzaj/cego kontury >> fobr = imfilter(obr,filtr); % zastosowanie zdefiniowanego filtru do obrazu Obr Temat 17 Przetwarzanie obrazów imcontour edge imfilter deconv* imregionalmax imnoise znajdowanie konturów obiektów w obrazie znajdowanie krawdzi w obrazie splot obrazu z filtrem szereg funkcji przeprowadzaj>cych dekonvolucj szukanie lokalnych maksimów w obrazie dodanie szumu do obrazu >> filtr = ones(3)/9; % generacja filtru u-redniaj/cego 3x3 >> fobr = imfilter(obr,filtr); % zastosowanie filtru do obrazu Temat 18 Morfologia matematyczna w przetwarzaniu obrazów imclose imopen imdilate imerode strel imbothat imtophat bwmorph operacja zamknicia morfologicznego operacja otwarcia morfologicznego operacja delacji morfologicznej operacja erozji morfologicznej tworzenie elementu strukturyzuj>cego operacja morfologiczna dolny-kapelusz operacja morfologiczna górny-kapelusz Operacje morfologiczne na obrazie czarno-bia!ym >> obr = imread('circles.png'); % wczytanie obrazka czarno-bia>ego >> elemstr = strel('disk',5); % definicja elementu strukturyzuj/cego, okr/g o promieniu 5 >> erodeobr = imerode(obr,elemstr); % erozja obrazu elementem strukturyzuj/cym >> obr = bwmorph(bw,'remove') Temat 19 Inne przydatne funkcje do pracy z obrazami imhist improfile impixel bwarea imrotate imresize im2bw histogram obrazu przekrój przez wiersz lub kolumn obrazu kolor lub warto7g piksela liczenie powierzchni obiektu (obraz czarno-bia!y) obrót obrazu o dowolny k>t zmiana rozmiaru obrazka Zamiana obrazka szaroodcieniowego na obraz binarny 9

10 Temat 20 Filmy w Matlabie aviread movie avifile getframe addframe wczytanie pliku filmowego typu avi odtworzenie zmiennej typu avi stworzenie nowego obiektu typu avi pobranie wntrza okna graficznego jako klatki filmu dodanie ramki/obrazka do zmiennej typu avi >> x=1:10; % o- X >> for j=1:10, plot(x,j*x, r ), % w p4tli rysuje kolejne obrazki axis([ ]); % ograniczenie zmienno-ci wy-wietlania osi wykresu F(j)=getframe; % pobieranie kolejnych klatek end >> movie(f,10) % 10 krotne wy-wietlenie animacji Temat 21 Korelacyjne metody rozpoznawania obrazów Korelacja jest miar> podobie:stwa midzy 2 obiektami. Mo$na j> wykorzystag do rozpoznawania obrazów. function [w]=rozp1 % scena do filtru a=double(imread('a.bmp')); % obrazki o rozmiarze 64x64 b=double(imread('b.bmp')); c=double(imread('c.bmp')); d=double(imread('d.bmp')); filtr=zeros(256); % filtr b4dzie wi4kszy 256x256 filtr( : , : )=a; % poszczególne litery w 4 :wiartkach filtr( : , : )=b; filtr( : , : )=c; filtr( : , : )=d; figure, subplot(2,2,1), imshow(filtr) % rysuje co zapami4tane na filtrze % liczenie filtru f=fft2(filtr); filtr=conj(f)./abs(f); % scena wejsciowa we=zeros(256); we(128-32:128+31,128-32:128+31)=a; % litera w -rodku obrazu 256x256 subplot(2,2,2), imshow(we) % rysuje scen4 wej-ciow/ % rozpoznanie korelacja mi4dzy obrazem wej-ciowym a scen/ na filtrze p1=fft2(we); p2=p1.*filtr; p3=fftshift(ifft2(p2)); wy=abs(p3).^2; % nat4lenie w p>aszczy9nie wyj-ciowej subplot(2,2,3), imshow(wy/max(max(wy))) % p>aszczyzna korelacji 2D subplot(2,2,4), mesh(wy) % p>aszczyzna korelacji 3D 10

11 CALKOWANIE NUMERYCZNE Temat 22 Ca!kowanie numeryczne Problem polega na znalezieniu ca!ki oznaczonej funkcji f(x) na przedziale <a,b>. Jest to!atwe, gdy znana jest funkcja pierwotna F(x) taka, $e F(x) =f(x) nie zawsze jest to jednak mo$liwe. Metody ca!kowania numerycznego (kwadratury) polegaj> na przybli$eniu funkcji podca!kowej f na danym przedziale <a,b> lub jego podprzedzia!ach przy pomocy innej funkcji, dla której warto7g ca!ki jest okre7lona analitycznie. Matlab stosuje kwadratury Newtona-Cotesa - quad (interpolacja wielomianem drugiego stopnia) i Simpsona - quadl (interpolacja wielomianowa dobierany stopie: wielomianu). Q=quad(f,a,b,tol,trace); Q=quadl(f,a,b,tol,trace); f!a:cuch zawieraj>cy nazw funkcji, funkcja musi byg umieszczona w odpowiednim skrypcie, musi zwracag wektor warto7ci a jej argumentem jest wektor elementów. a,b przedzia! ca!kowania, tol wymagana tolerancja wzgldna, domy7lnie 10^(-3) trace parametr opcjonalny, pozwala na rysowanie wykresu z wz!ami kwadratury. Przyk!ad 1 function [y] = funkcja_calkowana(x) %% funkcja y=sin(x.*x); %% Koniec %%Wywo>anie funkcji ca>kowania >> q1 = quad( funkcja_calkowana,0,pi,1e-5,1); >> ql = quadl( funkcja_calkowana,0,pi,1e-5,1); Temat 23 Uchwyt do Istnieje kilka sposobów wywo!ywania funkcji ca!kowania. Jedn> z nich, wykorzystywan> tak$e w innych przypadkach, jest metoda oparta na uchwycie funkcji. mo$na wykorzystag do definiowania w!asnych funkcji. >> srednia (x+y)/2; % definicja funkcji >> srednia(5,3) % wywo>anie z linii polecep Malaba Wykorzystanie do ca!kowania funkcji przedstawiono poni$ej. >> fs sin(x); >> ql = quad1(fs,0,pi,1e-5,1); 11

12 Temat 24 Inne funkcje zwi-zane z ca!kowaniem numerycznym funkcji dblquad trapz triplequad obliczanie ca!ek podwójnych ca!kowanie metod> trapezów obliczanie ca!ek potrójnych 12

13 NUMERYCZNE RÓNNICZKOWANIE FUNKCJI Temat 25 Numeryczne róoniczkowanie funkcji Przybli$on> warto7g pochodnej mo$na obliczyg przez obliczenie ró$nic pomidzy warto7ciami tych samych wspó!rzdnych s>siaduj>cych punktów funkcji zadanej numerycznie. Korzysta si tu z definicji pochodnej funkcji: d f ( x) f ( x2 ) f ( x1 ) = dx x2 x1 Do wykonania tej operacji wykorzystuje si funkcj diff(), która oblicza ró$nice pomidzy s>siaduj>cymi elementami wektora. Przyk!ad >> dxdy = diff(y)./diff(x) % y jest wektorem z warto-ciami funkcji w punktach x Temat 26 Inne funkcje zwi-zane z numerycznym obliczaniem pochodnej. gradient del2 Numeryczne obliczenie gradientu funkcji Laplasian funkcji 13

14 RÓWNANIA RÓNNICZKOWE Równania ró$niczkowe, które mamy mo$liwo7g rozwi>zywania w Matlabie mo$na podzielig na trzy grupy: - równania ró$niczkowe zwyczajne gdzie szukamy rozwi>zania równania ró$niczkowego dla zadanego warunku pocz>tkowego. - równania ró$niczkowe zwyczajne gdzie szukamy rozwi>zania równania ró$niczkowego dla zadanych warunków granicznych - równania ró$niczkowe cz>stkowe Temat 27 Równania róoniczkowe zwyczajne pierwszego rzcdu W rozwi>zaniach wielu problemów fizycznych, ekonomicznych wymagana jest znajomo7g funkcji y=y(t) przy znajomo7ci funkcji y'=f(t, y) oraz warunków pocz>tkowych y(a)=y0, gdzie a oraz y0 s> liczbami rzeczywistymi a f funkcj> w postaci jawnej. W takim przypadku mamy do czynienia z równaniem ró$niczkowym zwyczajnym pierwszego rzdu (ordinary differential equations - ODEs). Funkcja ode23 ode45 ode113 ode15s ode23s Opis metody Rozwi>zuje zagadnienie pocz>tkowe dla równa: ró$niczkowych zwyczajnych metod> Runge-Kutta rzdu 2 i 3 Rozwi>zuje zagadnienie pocz>tkowe dla równa: ró$niczkowych zwyczajnych metod> Runge-Kutta rzdu 4 i 5 Rozwi>zuje zagadnienie pocz>tkowe dla równa: ró$niczkowych zwyczajnych metod> Adams-Bashforth-Moulton Metoda oparta na formule numerycznego ró$niczkowania Metoda oparta na zmodyfikowanej formule Rosenbrocka 2 rzdu Podstawowa formu!a rozwiazywania ODE w Matlabie jest nastepujaca: [t, y] = ode23(fun, tspan, y0,options] gdzie: fun zmienna!a:cuchow> bd>ca nazw funkcji zawieraj>c> rozwi>zywane równanie ró$niczkowe tspan warto7ciami czasu, dla którego poszukiwane jest rozwi>zanie, y0 jest wektorem, w którym przechowywane s> warto7ci rozwi>zania uk!adu w chwili pocz>tkowej. Je7li zmienna tspan zawiera wicej ni$ dwa elementy, to metoda zwraca obliczone warto7ci y dla tych elementów. Parametry wyj7ciowe t i y zawieraj> wektory warto7ci do oblicze: t i obliczone dla nich warto7ci y. Warto7ci options s> ustawiane za pomoc> funkcji odeset i pozwalaj> ingerowag w parametry rozwi>zywania równania Analogicznie rozwi>zuje si równania ró$niczkowe dla metody ode45. 14

15 Szukamy rozwi>za: numerycznych y = y(t) dla warto)ci t = 0,.25,.5,.75, 1 dla równania ró$niczkowego y' = -2ty 2, przy warunku pocz>tkowym y(0) = 1. Zastosowane zostan> dwie metody ode23 i ode45. Powy$szy problem ma rozwi>zanie analityczne y(t) = 1/(1 + t2) co pozwoli porównag otrzymane wyniki numeryczne z wynikami analitycznymi. >> %% definicja rozwi/zywanego równania rólniczkowego y' = -2ty^2 function dy = eq1(t,y) dy = -2*t.*y(1).^2; %% rozwi/zanie równania rólniczkowego zwyczajnego >> format long >> tspan = [ ]; y0 = 1; % warto-ci dla których liczymy i warunki pocz/tkowe >> [t1 y1] = ode23('eq1', tspan, y0); % metoda ode23 >> [t2 y2] = ode45('eq1', tspan, y0); % metoda ode45 >> [t1 y1 y2] % porównanie wyników osi/gni4tych obiema metodami W poni$szym przyk!adzie szukamy rozwi>za: numerycznych uk!adu równa: ró$niczkowych pierwszego stopnia: y 1( t) = y1( t) 4y2( t) y2 () t = y1() t + y2() t przy warunkach pocz>tkowych: y1( 0) = 1, y2( 0) = 0. Zastosowana zostanie metoda ode23. Powy$szy problem ma rozwi>zanie analityczne 1 y1 = exp ( ) exp ( 3 ) 2 t + t 1 y2 = exp( 3t) + exp( t) 4 co pozwoli porównag otrzymane wyniki numeryczne z wynikami analitycznymi. %% definicja rozwi/zywanego uk>adu równap rólniczkowych za pomoc/ funkcji inline >> dy = inline('[1 4;-1 1]*y', 't', 'y') >> tspan = [0 1]; % przedzia> dla którego szukamy rozwi/zap >>y0 = [1 0]; % warunki pocz/tkowe >>[t,y] = ode23(dy, tspan, y0); % metoda ode23 >>plot(t,y(:,1),t,y(:,2),'--'), legend('y1','y2'), xlabel('t'),... ylabel('y(t)'), title('numerical solutions y_1(t) and y_2(t)') % zobrazowanie wyników 15

16 W poni$szym przyk!adzie szukamy rozwi>zania numerycznego uk!adu równa: rózniczkowych dla równania Eulera dla bry!y sztywnej bez si! zewnetrzych: y 1 = y2y3 y2 = y1y3 y = 0,51y y function dydt = f(t,y) %% zapisujemy równia Eulera dydt = [y(2)*y(3); -y(1)*y(3); -0.51*y(1)*y(2)]; >> tspan = [0 12]; % przedzia>, dla którego szukamy rozwi/zap >> y0 = [0; 1; 1]; warunki pocz/tkowe >> % metoda ode45 Temat 28 Równania róoniczkowe zwyczajne wyoszego rzcdu Matlab pozwala równie$ na rozwi>zywanie równa: ró$niczkowych wy$szego rzdu. W tym przypadku trzeba jednak zapisag równanie w postaci uk!adu równa: ró$niczkowego pierwszego rzdu. y = f ( t, y) Dowolne równanie ró$niczkowe wy$szego rzdu ( n) ( n 1) y = f t, y, y,..., y ( ) mo$na zapisag jako uk!ad równa: pierwszego rzdu stosuj>c podstawienie ( n 1) y1 = y, y2 = y,..., yn = y Wtedy dostaniemy uk!ad n równani ró$niczkowych pierwszego rzdu: y 1 = y2 y 2 = y3 y n = f ( t, y1, y2,..., yn) 16

17 W poni$szym przyk!adzie szukamy rozwi>zania numerycznego równania ró$niczkowego drugiego stopnia van der Pola 2 yµ 1 y y + y = 0 ( ) Przyjmuj>c podstawienie y 1 = y2 otrzymujemy uk!ad równa: pierwszego stopnia w postaci: y 1 = y2 2 y2 µ ( 1 y1 ) y2 y1 function dydt = f(t,y,mu) % funkcja w której zapisali-my równanie rólniczkowe dydt = [y(2); mu*(1-y(1)^2)*y(2)-y(1) ]; >> Mu=100; % przyjmujemy parametr T >> tspan = [0; max(20,3*mu)]; % przedzia>, dla którego szukamy rozwi/zap >> y0 = [2; 0]; %warunki pocz/tkowe >> [t,y] = % metoda ode15s >> plot(t,y(:,1)); % zobrazowanie wyników >> title(['solution of van der Pol Equation, \mu = ' num2str(mu)]); >> xlabel('time t'); >> ylabel('solution y_1'); >> axis([tspan(1) tspan(end) ]); 17

18 OBSLUGA BLADÓW Temat 29 Komunikat b!cdu funkcja error Funkcja error wypisuje komunikat b!du: error( to jest b!>d ) W celu wyprowadzenia na ekran komunikatu o b!dzie w postaci okienka nale$y u$yg funkcji errordlg( errorstrin, dlgname ). >> error( Cos jest nie tak ); >> errordlg( Cos jest nie tak, Komunikat o b>4dzie ); Temat 30 Komunikat ostrzeoenia funkcja warning Wypisuje komunikat ostrze$enia. >> warning( to jest ostrzelenie ); Temat 31 Zmienne standardowe: nargin, nargout Liczba parametrów w definicji funkcji mo$e si ró$nig od liczby parametrów, jak> podaje u$ytkownik. Zmienna standardowa nargin okre7la dla danego wywo!ania funkcji z iloma parametrami funkcja ta zosta!a wywo!ana. Odpowiednio, zmienna nargout okre7la ile parametrów wyj7ciowych zostanie pobranych przez u$ytkownika. function [y1, y2, y3, y4]=funkcja_x(x1, x2, x3, x4) %% [y1, y2, y3, y4]=funkcja_x(x1, x2, x3, x4) % y1...y4 parametry wyj-ciowe funkcji % x1...x4 parametry wej-ciowe funkcji if (nargin<1), % nie ma wprowadzonych parametrów wprowadzamy warto-ci domy-lne x1=0; x2=0; x3=0; x4=0; % parametry wej-ciowe funkcji elseif(nargin<2) % wprowadzono tylko jeden parametr... % jaka- akcja, np. komunikat b>4du elseif(nargin<3)... % jaka- akcja end % wszystkie warunki wprowadzania zosta>y sprawdzone % testowanie ile parametrów wyj-ciowych chce otrzyma: ulytkownik, jeleli ulytkownik nie chce dodatkowych parametrów wyj-ciowych szkoda czasu na ich obliczanie if(nargout>1) y2 =... y3=... y4=... % koniec funkcji 18

19 Zmienne nargin, nargout mog> byg wykorzystywane do sprawdzania poprawno7ci liczby wprowadzonych lub wyprowadzanych zmiennych z funkcji. function funk(x,y) if nargin ~= 2 error('wrong number of input arguments') end UWAGA: Do wprowadzania i wyprowadzania dowolnej liczby dowolnych elementów do i z funkcji wykorzystuje si odpowiednio funkcj varargin oraz funkcj varargout. Temat 32 Reagowanie na nieprawid!owy argument funkcji Do sprawdzenia czy dana zmienna ma oczekiwan> przez nas postag wykorzystujemy operatory typu is*. ischar isempty isequal isglobal isinteger islogical isnan isnumeric isprime isreal isscalar issorted issparse isvector if ~isreal(arg2), error( Zmienna musi by: liczb/ rzeczywist/ ) end Sprawdza czy dana wej7ciowa jest zmienn> typu char Sprawdza czy dana wej7ciowa jest zmienn> pust> Sprawdza czy dane 2 macierze s> sobie równe Sprawdza czy dana wej7ciowa jest zmienn> globaln> Sprawdza czy wszystkie elementy ziennej s> typu integer Sprawdza czy dana wej7ciowa jest zmienn> logiczn> Znajduje elementy niesko:czone (NaN) Sprawdza czy dana wej7ciowa jest zmienn> numeryczn> Znajduje elementy bd>ce liczbami pierwszymi Sprawdza czy wszystkie elementy zmiennej s> typu real Sprawdza czy dana wej7ciowa jest skalarem Sprawdza czy dana wej7ciowa jest posortowana Sprawdza czy dana wej7ciowa jest macierz> rzadk> Sprawdza czy dana wej7ciowa jest wektorem >> a = 1:20; % zmienna wej-ciowa >> p = isprime(a); % wektor z 1 tam gdzie dana liczba jest pierwsza 19

20 GRAFIKA UCHWYTÓW Temat 33 Uchwyt Ka$dy element graficzny wy7wietlony w oknie wykresu ma swój uchwyt. Wykorzystuj>c uchwyty mo$emy mieg dostp do wszystkich elementów okna graficznego. W celu uzyskania g!ównych uchwytów stosujemy funkcj findobj. >> plot(1:10, o- ) % otworzenie okna graficznego i wyrysowanie linii prostej >> h = findobj; % szukam g>ównych uchwytów % warto-ci zwrócone przez Matlaba h = Aby uzyskag te dane w bardziej zrozumia!ej formie stosujemy nastpuj>c> sk!adni: >> get(h, type ) ans = root figure axes line W tej chwili wywo!anie np. h(4) daje nam uchwyt do obiektu Line. Temat 34 Parametry obiektów graficznych W celu wy7wietlenia listy dostpnych parametrów danego elementu wykresu korzystamy z funkcji set. >> set(h(4)) Aby uzyskag opcje danego sk!adnika pojedynczego elementu graficznego korzystamy z nastpuj>cej sk!adni: >> set(h(4), Marker ) % s>ówko Marker okre-la interesuj/cy nas sk>adnik Lista parametrów dostpna jest w opisie danego elementu graficznego. 20

21 Temat 35 Ustawianie parametrów graficznych funkcja set Maj>c uchwyt do danego elementu graficznego mo$emy zmienig jego parametry. W tym celu korzystamy z funkcji set(uchwyt, parametr, warto,-) >> set(h(4), Marker, s, MarkerSize, 16) % kwadratowy marker ( s ) o wielko-ci 16 Temat 36 Pobieranie bieo-cych parametrów obiektów graficznych funkcja get Maj>c uchwyt do danego elementu graficznego mo$emy sprawdzig jego parametry. W tym celu korzystamy z funkcji get(uchwyt,parametr). >> get(h(4), Marker ); Temat 37 Inne funkcje zwi-zane z grafik- uchwytów reset delete drawnow findobj copyobj Przywraca domy7lne parametry obiektu Usuwa obiekt Wykonuje zaleg!e operacje graficzne Szuka obiektu o zadanych parametrach Tworzy kopi obiektu Temat 38 BieO-ce okno graficzne W przypadku aktywnego okna graficznego Matlab udostpnia 3 predefiniowane uchwyty: gca gcf gco Uchwyt do osi wspó!rzdnych Uchwyt do okna graficznego Uchwyt do bie$>cego obiektu Temat 39 Inne funkcje zwi-zane z obs!ug- okien graficznych figure clf shg close refresh cla Utworzenie nowego okna graficznego Czyszczenie okna graficznego Pokazuje ostatnie okno graficzne Zamyka bie$>ce okno graficzne Od7wie$a zawarto7g bie$>cego okna graficznego Czy7ci zawarto7g uk!adu wspó!rzdnych 21

22 GRAFICZNY INTERFEJS UNYTKOWNIKA Temat 40 Tworzenie graficznego interfejsu uoytkownika funkcja guide Pisz>c aplikacje na w!asny u$ytek czsto zapominamy o przyjaznym interfejsie. Jednak ze wzgldu na funkcjonalno7g,!atwo7g obs!ugi i w przypadku, gdy z naszego programu maj> korzystag tak$e inni u$ytkownicy dobrze jest dodag do aplikacji graficzny interfejs u$ytkownika. Aby rozpocz>g tworzenia takiego interfejsu nale$y wywo!ag funkcj guide. Po otworzeniu si okna dialogowego nale$y wybrag rodzaj tworzonego przez nas okna oraz katalog w którym ma byg ono zapisane. UWAGA: Matlab automatycznie wygeneruje 2 pliki. W jednym *.fig trzymana jest informacja o wygl>dzie interfejsu a w drugim *.m szablon funkcji, któr> bdzie wykonywa! interfejs. Temat 41 Okno edytora graficznego interfejsu uoytkownika. Do g!ównych elementów okna edytora graficznego nale$>: menu, pasek narzdzi, elementy interfejsu oraz obszar roboczy. Do najwa$niejszych elementów paska narzdzi nale$>: ikona M-file editor dostp do kodu tworzonego interfejsu run uruchamianie tworzonego interfejsu Temat 42 Praca nad interfejsem uoytkownika. Prace nad interfejsem u$ytkownika mo$na podzielig na kilka etapów. Do najwa$niejszych nale$>: projektowanie, ustawianie elementów, w!a7ciwo7ci elementów, programowanie, testowanie. Temat 43 DostCpne elementy interfejsu uoytkownika. Matlab oferuje kilka elementów graficznych, które mog> si znaleg w oknie tworzonego interfejsu u$ytkownika. Nale$> do nich: push button slider radio button checkbox edit text static text popup menu list box toggle button axes panel button group activex control przycisk dzia!aj>cy po naci7niciu go myszk> suwak wybór 1 opcji z kilku pole wyboru. Mo$liwy wybór kilku opcji jednocze7nie pole edycji tekst bez mo$liwo7ci jego edycji menu podrczne aktywowane po naci7niciu prawym przyciskiem myszki rozwijana lista wyboru przycisk, który mo$na wcisn>g na sta!e uk!ad wspó!rzdnych obszar do ustawiania pogrupowanych innych elementów obszar do ustawiania grupy przycisków tego samego typu kontrolka activex 22

23 Temat 44 Ustawianie elementów i ich w!a)ciwo)ci. W celu umieszczenia danego elementu interfejsu u$ytkownika na obszarze pola roboczego nale$y wskazag ten element a nastpnie nacisn>g (lub przeci>gn>g) w obrbie pola roboczego. Elementy mo$na przesuwag i wyrównywag z innymi. Dostp do parametrów elementu mo$liwy jest po dwukrotnym klikniciu lub w menu podrcznym danego elementu. Temat 45 W!a)ciwo)X obiektu Tag Jednym z najwa$niejszych w!asno7ci ka$dego elementu interfejsu u$ytkownika jest pole Tag. Warto7G tekstowa wpisana w to pole daje dostp do danego elementu oraz pozwala na reagowanie na wszelkie akcje zwi>zane z tym elementem (funkcja callback). Temat 46 ZapamiCtanie interfejsu uoytkownika Po etapie projektowania interfejsu u$ytkownika wygodnie jest zapamitag rezultaty naszej pracy. Matlab automatycznie wygeneruje 2 pliki. W jednym *.fig trzymana jest informacja o wygl>dzie interfejsu a w drugim *.m szablon funkcji, któr> bdzie wykonywa! interfejs. Temat 47 Reagowanie na akcje uoytkownika funkcja callback Wygenerowane w czasie zapisywania pliki zawieraj> obs!ug wszystkich zdarze: zwi>zanych z wywo!ywaniem naszego interfejsu i wykonywaniem go w 7rodowisku Matlaba. Pozostaje teraz zdefiniowag wszystkie funkcje zwi>zane z interakcj> u$ytkownika z projektowanym interfejsem i programem. W tym celu z cz7ci> elementów wystpuj>c> w oknie interfejsu np. przyciskiem nale$y skojarzyg jak>7 funkcj, która bdzie wykonywana po jego naci7niciu. W tym celu nale$y dla danego elementu zdefiniowag funkcj callback. Mo$na to wykonag albo w oknie Property Inspektor danego elementu lub po naci7niciu danego elementu prawym przyciskiem myszki. Po stworzeniu funkcji callback w kodzie programu pojawi si odpowiadaj>cy jej nag!ówek funkcji. Rol> projektanta interfejsu jest wpisanie w dalszej cz7ci programu instrukcji jakie maj> zostag wykonane. Za!ó$my, $e w interfejsie u$ytkownika mamy zdefiniowane dwa elementy: PushButton (Tag = Przycisk) oraz StaticText (Tag = Tekst). Zadaniem elementu tekstowego jest wy7wietlanie informacji o liczbie naci7nig przycisku. function Przycisk_Callback(hObject, eventdata, handles) % hobject handle to Przycisk (see GCBO) % eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB % handles structure with handles and user data (see GUIDATA) persistent ile % definicja zmiennej w której trzymamy liczb4 naci-ni4: przycisku if isempty(ile) % je-li nie ma Ladnej warto-ci to przypisuj4 warto-: 0 ile=0; end ile = ile + 1; % reakcja na naci-ni4cie. Zwi4kszam licznik o 1 str=['liczba nacisniec: ', Int2Str(ile)]; % tekst do wy-wietlenia set(handles.tekst,'string',str); % przypisanie w>a-ciwo-ci do pola String obiektowi tekst 23

enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5)

enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5) Soneta Sp z o.o. ul. J.Conrada 63/305 31-357 Kraków tel./fax (0-12) 623-17-10 http://www.enova.pl e-mail: enova@enova.pl enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5) Spis treci Spis treci... 2 Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja routerów Cisco. Autor: Krzysztof Masyk IVFDS

Konfiguracja routerów Cisco. Autor: Krzysztof Masyk IVFDS Konfiguracja routerów Cisco Autor: Krzysztof Masyk IVFDS 1 STRESZCZENIE Routery s dzisiaj nieodzownym skadnikiem niemale wszystkich rodzajów sieci. Jako e internet ma struktur hierarchiczn bez przeczania

Bardziej szczegółowo

Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D

Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D Grzegorz Nikiel Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D Bielsko-Biała

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego

Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego Spis Treci Wstp... 4 Podstawy Panelu Kontrolnego... 4 Do czego słuy Panel?... 4 Wymagania... 4 Adresy Internetowe... 5 Strona Główna... 7 Ramka Statystyk... 8 Ramka

Bardziej szczegółowo

Serwery FTP. Autorzy: Mariusz Guz ukasz Sala IV FDS

Serwery FTP. Autorzy: Mariusz Guz ukasz Sala IV FDS Serwery FTP Autorzy: Mariusz Guz ukasz Sala IV FDS Rzeszów 15-01-2003 STRESZCZENIE 2 Jedn z palety usug wiadczonych przez firmy specjalizujce si w hostingu jest udostpnianie swym klientom wirtualnych serwerów

Bardziej szczegółowo

Open Access Library Volume 1 (7) 2012

Open Access Library Volume 1 (7) 2012 Open Access Library Volume 1 (7) 2012 4. Oryginalne metody i narzdzia analityczne skadajce si na metodologi komputerowo zintegrowanego prognozowania rozwoju inynierii powierzchni materiaów Opisana w rozdziale

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OPERACYJNE. Białostocka. Politechnika. Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii

SYSTEMY OPERACYJNE. Białostocka. Politechnika. Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii 1987 1987 bez ś pliki obok z Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii Materiały pomocnicze do zaj przedmiotu SYSTEMY OPERACYJNE Kod przedmiotu: W02007

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP

Bardziej szczegółowo

Opracowane Stanowisko Wspólnoty Europejskiej (Klasa A)

Opracowane Stanowisko Wspólnoty Europejskiej (Klasa A) Uwaga dotyczca FCC (Klasa A) To urzdzenie spenia warunki zawarte w Rozdziale 15 Regulaminu FCC. Do procesu odnosz si nastpujce dwa warunki ; (1) urzdzenie nie powoduje adnych szkodliwych zakóce, oraz (2)

Bardziej szczegółowo

Przykłady. rozdział IV

Przykłady. rozdział IV rozdział IV Przykłady W tym rozdziale przedstawione jest kilka przykładów, które moesz krok po kroku zrealizowa. Wprowadz ci one w podstawowe zagadnienia z zakresu rysowania, szkicowania, AutoCusor a i

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY GEODETA KRAJU ZASADY WYKONYWANIA ORTOFOTOMAP W SKALI 1:10000 WYTYCZNE TECHNICZNE

GŁÓWNY GEODETA KRAJU ZASADY WYKONYWANIA ORTOFOTOMAP W SKALI 1:10000 WYTYCZNE TECHNICZNE GŁÓWNY GEODETA KRAJU ZASADY WYKONYWANIA ORTOFOTOMAP W SKALI 1:10000 WYTYCZNE TECHNICZNE Główny Urzd Geodezji i Kartografii Warszawa 2000 R O Z D Z I A Ł I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Ortofotomapy w skali 1

Bardziej szczegółowo

Encyklopedia Nowych Technologii 1

Encyklopedia Nowych Technologii 1 Encyklopedia Nowych Technologii 1 P P2P (Peer-to-Peer) sie równorzdna; sie typu kady-z-kadym Model architektury sieciowej oparty na równowanoci wszystkich jej wzłów. W sieci P2P kady komputer dysponuje

Bardziej szczegółowo

Aplikacje na urzdzenia mobilne typu smartphone

Aplikacje na urzdzenia mobilne typu smartphone Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Marcin Przekop Nr albumu: 214757 Aplikacje na urzdzenia mobilne typu smartphone Praca magisterska na kierunku INFORMATYKA Praca wykonana

Bardziej szczegółowo

Podstawy dzia ania komputera kwantowego wykorzystuj cego

Podstawy dzia ania komputera kwantowego wykorzystuj cego BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH 69-74 (8) Podstawy dziaania komputera kwantowego wykorzystujcego zjawisko jdrowego rezonansu magnetycznego J. WINIEWSKA jwisniewska@wat.edu.pl Instytut Systemów

Bardziej szczegółowo

Struktura danych (ang. data structure) - sposób uporz dkowania informacji w komputerze. Na strukturach danych operuj algorytmy.

Struktura danych (ang. data structure) - sposób uporz dkowania informacji w komputerze. Na strukturach danych operuj algorytmy. OPRACOWA : K77. Przeczytajcie wszystko chocia raz a na pewno b dziecie wi cej wiedzie J Uwaga do wszystkich przysz ych magistrów: Po wylosowaniu zagadnienia mówcie o rzeczach, które s dla Was zrozumia

Bardziej szczegółowo

1 Spis treci 2 Instrukcje dotyczce bezpieczestwa 2.1 Przerwy w uytkowaniu 2.2 Wskazówki dotyczce utylizacji 2.3 Wane wskazówki dotyczce obsługi 2.

1 Spis treci 2 Instrukcje dotyczce bezpieczestwa 2.1 Przerwy w uytkowaniu 2.2 Wskazówki dotyczce utylizacji 2.3 Wane wskazówki dotyczce obsługi 2. 1 Spis treci 2 Instrukcje dotyczce bezpieczestwa 2.1 Przerwy w uytkowaniu 2.2 Wskazówki dotyczce utylizacji 2.3 Wane wskazówki dotyczce obsługi 2.4 Wana wskazówka dotyczca zabezpieczenia danych 3 Ilustracje

Bardziej szczegółowo

TWOJE PRYWATNE CENTRUM INFORMACJI

TWOJE PRYWATNE CENTRUM INFORMACJI Broszura informacyjna dot. programu masystent 2007.160 Freeware PERSONAL INFORMATION MANAGER CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT TWOJE PRYWATNE CENTRUM INFORMACJI profesjonalne narzdzie do zarzdzania informacj

Bardziej szczegółowo

Przewodnik. Rozdział. Dodatek

Przewodnik. Rozdział. Dodatek Przewodnik Rozdział 1: STATISTICA ogólny opis 7 2: Przykłady 13 Analizy 15 Zarządzanie danymi 73 Wersje korporacyjne 93 3: Środowisko pracy 123 4: Zarządzanie wynikami analiz 143 5: Dokumenty STATISTICA

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH UNIWERSYTET WARMISKO MAZURSKI W OLSZTYNIE AKADEMIA TECHNICZNO ROLNICZA W BYDGOSZCZY NIZISKI Stanisław ÓŁTOWSKI Bogdan INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH OLSZTYN BYDGOSZCZ

Bardziej szczegółowo

Skrypt do ćwiczeń z przedmiotu: Access. Paweł Goluda

Skrypt do ćwiczeń z przedmiotu: Access. Paweł Goluda Skrypt do ćwiczeń z przedmiotu: Access. Paweł Goluda strona 2 z 56 Spis treści Spis treści... 2 Podstawowe informacje dotyczące MS Access... 4 Sposoby dystrybucji aplikacji... 4 Obiekty MS Access...4 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Praca z SQL Plus Agenda Dlaczego SQL*Plus Wersje SQL*Plus w Oracle na systemie operacyjnym Windows Uruchamianie SQL*Plus i łczenie si z baz danych Rozwizywanie problemu ORA-01034 ORACLE not available Wykonywanie

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika GENIUS E-MESSENGER 112 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2861459

Twoja instrukcja użytkownika GENIUS E-MESSENGER 112 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2861459 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla GENIUS E-MESSENGER 112. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika ADOBE ILLUSTRATOR 9.0 http://pl.yourpdfguides.com/dref/708116

Twoja instrukcja użytkownika ADOBE ILLUSTRATOR 9.0 http://pl.yourpdfguides.com/dref/708116 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla ADOBE ILLUSTRATOR 9.0. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla ADOBE ILLUSTRATOR

Bardziej szczegółowo

przedsibiorstw i instytucji, s take obecne w milionach mieszka. Wykorzystywane s przy tym wszystkie moliwe sposoby przenoszenia informacji

przedsibiorstw i instytucji, s take obecne w milionach mieszka. Wykorzystywane s przy tym wszystkie moliwe sposoby przenoszenia informacji Rozdział 1 Czym jest Internet? Co mona w nim znale? Skd si wził? Jaki jest dzisiaj? Jak moe wyglda w przyszłoci? Internet w Polsce Budowa Internetu Jzyk Internetu, czyli protokół TCP/IP Czym s i jak rol

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP SHARPDESK R3.1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873778

Twoja instrukcja użytkownika SHARP SHARPDESK R3.1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873778 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Dobosz. Eksploracja Internetu. skrypt dla uczestników kursu

Krzysztof Dobosz. Eksploracja Internetu. skrypt dla uczestników kursu Krzysztof Dobosz Eksploracja Internetu skrypt dla uczestników kursu Notka biograficzna Dr inż. Krzysztof Dobosz pracuje na stanowisku adiunkta na Wydziale Zamiejscowym Informatyki Polsko-Japońskiej Wyższej

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Uwaga Przed skorzystaniem z niniejszych informacji oraz produktu, którego one dotyczą, należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

3.4 PRZYKŁADY... 43 4. STRUKTURY DANYCH I FUNKCJE MATEMATYCZNE... 44 4.1 TABLICE JEDNOWYMIAROWE... 44 4.2 TABLICE WIELOWYMIAROWE... 47 4.

3.4 PRZYKŁADY... 43 4. STRUKTURY DANYCH I FUNKCJE MATEMATYCZNE... 44 4.1 TABLICE JEDNOWYMIAROWE... 44 4.2 TABLICE WIELOWYMIAROWE... 47 4. SKRYPT SZKOLENIOWY Spis treści 1.PLATFORMA METATRADER4... 5 1.1 NAJWAŻNIEJSZE CECHY PLATFORMY METATRADER 4... 5 1.6 OTWIERANIE POZYCJI... 17 1.7 ZLECENIA PO BIEŻĄCEJ CENIE RYNKOWEJ... 18 1.9 MODYFIKOWANIE

Bardziej szczegółowo

Uogólnienie Diagram przypadków u ycia

Uogólnienie Diagram przypadków u ycia 1 Przypadki uycia Przypadki uycia opisuj funkcjonalno systemu widzian z zewntrz przez uytkownika; Definicja Przypadek uycia to opis zbioru cigów akcji i ich wariantów wykonywanych przez system w celu dostarczenia

Bardziej szczegółowo