SPRA WOZD ANIE Z DZIA ALNO ŒCI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRA WOZD ANIE Z DZIA ALNO ŒCI"

Transkrypt

1 INSTYTUT PSYCHIATRII I NEUROLOGII OŒRODEK WSPÓ PRACUJ CY ZE ŒWIATOW ORGANIZACJ ZDROWIA SPRA WOZD ANIE Z DZIA ALNO ŒCI 2003 rok WARSZAWA 2003

2 OPRACOWANIE Maria B³a ejowska, Renata Ga³¹zka, Maria Godlewska, Barbara Krzymowska-Kordjak, Ewa Skarzyñska-Szczepaniak, Ilona Zawadzka DZIA PLANOWANIA I DOKUMENTACJI NAUKOWEJ WARSZAWA 2004

3 SPIS TREŒCI Pod staw owe in form acje o dzia³al noœci In styt utu w 2003 roku...1 Struktura organizacyjna i obsada personalna Instytutu Psychiatrii i Neurologii...9 Dy rekc ja...9 Ko mórki dzia³al noœci na ukow ej i us³ugowo-ba dawc zej...9 Struk tura ka dry...11 No min acje i awanse...12 Dzia³alnoœæ Rady Na ukow ej...15 Or gany opin ioda wczo-do radc ze In styt utu...18 Wspó³pra ca ze Œwia tow¹ Or gan iza cj¹ Zdro wia (WHO)...22 Dzia³alno œæ na ukowo-ba dawc za...29 I Kli nika Psy chiat ryczna...29 II Kli nika Psy chiat ryczna...31 III Kli nika Psy chiat ryczna...35 IV Kli nika Psy chiat ryczna...37 Kli nika Ner wic...40 Kli nika Psy chiat rii Dzie ci i M³odzi e y...43 Kli nika Psy chiat rii S¹do wej...45 Zak³ad Psy chol ogii i Pro moc ji Zdro wia Psy chiczn ego...47 Zak³ad Bad añ nad Al koh oli zmem i Tok syk oma nia mi...53 Zak³ad Re hab ili tac ji Psy chiat rycznej...62 Zak³ad Or gan iza cji Ochrony Zdro wia...66 Zespó³ Pro fil akty ki i Le czen ia Uz ale nieñ...70 Samodzielna Pracownia Farmakoterapii...72 I Kli nika Neu rol ogi czna...74 II Kli nika Neu rol ogi czna...80 Zak³ad Neu ror adi olog ii...92 Zak³ad Ge net yki...95 Zak³ad Neu rof izj olog ii Kli niczn ej Zak³ad Neuropatologii Zak³ad Neurochemii Zak³ad Far mak olo gii i Fi zjol ogii Uk³adu Ner wow ego Ta blica punk tac ji na ukow ej kli nik i zak³adów Or gan iza cja sy mpo zjów i kon fer encji Dzia³aln oœæ z wy boru we w³adzach kra jow ych To war zystw Na ukow ych i cz³on kos two ho nor owe Dzia³al noœæ we w³adzach or gan iza cji kra jow ych zwi¹za nych z pro blem ami na uki 121 Dz ialalnoœæ pr acowników IPiN we w³adzach in nych or gan iza cji kra jow ych Dzia³aln oœæ z wy boru we w³adzach za gran iczny ch To war zystw Na ukow ych oraz cz³on kos two ho nor owe Udzia³ w Ko mit eta ch PAN i Ra dach Na ukow ych Udzia³ w Ra dach Na ukow ych i Ra dach Wy dzia³ów...127

4 Udzia³ pracowników w ze spo³ach re dakc yjny ch cza sop ism kra jow ych i za gran iczny ch Udzia³ In styt utu w nad zor ze spe cjal ist ycznym W dzie dzin ie psy chiat rii W dzie dzin ie neu rol ogii Informacja naukowa w Instytucie i poza Instytutem Dzia³al noœæ w za kres ie oœ wiaty zdro wotn ej Dzia³alno œæ szko len iowa Wspó³pra ca z ko mis jami i ze spo³ami powo³anymi przez Mi nis tra Zdro wia oraz in nymi ko mis jami Wspó³praca z zagranicznymi placówkami badawczymi Wspó³praca z firmami farmaceutycznymi Dzia³aln oœæ us³ugowa Pra ce opub liko wane Ar tyku³y w cza sop ism ach umieszc zony ch na liœcie fi lad elfi jski ej w innych czasopismach zagranicznych recenzowanych w polskich czasopismach recenzowanych umieszczonych w Index Co pern icus (KBN Ze spó³ P05) i in nych li stach og³oszon ych przez KBN w innych czasopismach polskich recenzowanych w re cenz owa nych wy dawn ictw ach zbio row ych Stresz czen ia w cza sop ism ach umieszc zony ch na liœcie fi lad elfi jski ej w innych czasopismach zagranicznych recenzowanych w polskich czasopismach recenzowanych umieszczonych w Index Co pern icus (KBN Ze spó³ P05) i in nych li stach og³oszon ych przez KBN w innych czasopismach polskich recenzowanych w ksi¹ k ach st resz czeñ Mo nog rafie, po drê czni ki o cha rakt erze na ukow ym au tors two roz dzia³u w mo nog rafii lub po drê czni ku w jê zyku an giels kim au tors two mo nog rafii lub po drê czni ka w jê zyku pol skim lub in nym, nie ang ielsk im au tors two roz dzia³u w mo nog rafii lub po drê czni ku w jê zyku pol skim lub in nym, nie ang ielsk im redakcja naukowa monografii lub podrêcznika Mo nog rafie i oprac owa nia ksi¹ kowe o cha rakt erze po pul ary zat ors kim autorstwo ca³oœci re dakc ja ca³oœci autorstwo rozdzia³u Pra ce po pul arno-na ukowe T³umaczenia Konsultacja naukowa...206

5 PODSTAWOWE INFORMACJE O DZIA ALNOŒCI INSTYTUTU 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O DZIA ALNOŒCI INSTYTUTU I NAJWA NIEJSZYCH WYDARZENIACH W 2003 ROKU CZEŒÆ OGÓLNA Rok 2003 by³ ko lejn ym trud nym ro kiem dla In styt utu. Po wszechn ie zna ne tzw. obiekt ywne trudno œci, w tym przede wszyst kim ro szady osób na sta now isk ach pañstwowych zwi¹zanych z kierowaniem s³u b¹ zdrowia i ci¹g³a niepewnoœæ co do za sad jej fi nans owa nia, two rzy³y bar dzo z³¹ aurê dla pra cy. Na tym tle korzystnie nale y oceniæ wspó³pracê z Ministerstwem Nauki i Informatyzacji, które kolejny raz przyzna³o Instytutowi najwy sz¹ kategoriê w klasyfikacji placówek naukowych. W 2003 roku pracownicy Instytutu uczestniczyli w realizacji 17 na ukow ych te matów mi êdzy narodowych, w tym 7 fi nans owa nych w ra mach programów ramowych Unii Europejskiej. Realizowano tak e 21 indywidualnych grantów finansowanych przez Ministerstwo Nauki. W rezultacie, opublikowano ogó³em 490 prac naukowych, w tym 37 w czasopismach z listy filadelfijskiej. Ran ga na ukowa In styt utu jest two rzona tak e przez ta kie fak ty jak uczestnic two 21 pra cowników In styt utu we w³adzach miêdzynarodowych to war zystw naukowych, oraz 48 we w³adzach krajowych towarzystw naukowych. Dwunastu pracowników wchodzi w sk³ad zespo³ów redakcyjnych 17 czasopism zagranicz nych, a 43 prac owników 56 cza sop ism o zas iêgu kra jow ym. In styt ut or gan izo wa³ sam lub we wspó³pra cy 34 kon fer encje na ukowe. W sk³ad ka dry na ukow ej In styt utu licz¹cej po nad 110 osób wcho dzi, miêd zy in nymi, 2 kon sultantów krajowych, 4 konsultantów wojewódzkich oraz kilkunastu ekspertów. Bar dzo wa nym elem entem dzia³alno œci In styt utu s¹ szko len ia. W 2003 roku w Instytucie zorganizowano 41 kursów doskonal¹cych na ró nym poziomie (specjalizacyjne, podyplomowe, doskonal¹ce), w ramach wspó³pracy z Centrum Medycznym Szkolenia Podyplomowego lub samodzielnie. Uczestniczy³o w nich ponad osób (lekarzy, psychologów, pielêgniarek, studentów i uczniów). In styt ut jest wy dawc¹ i wspó³wy dawc¹ 3 cza sop ism o zas iêgu ogó lnopol skim. W mi nion ym roku In styt ut zo sta³ wy brany Ma zow ieckim Oœ rod kiem Regionalnym Sieci Szpitali Promuj¹cych Zdrowie. Du ym wydarzeniem by³o ta k e otrzym anie przez prof. Jac ka Zar embê me dalu im. J. Œnia deck iego Wy dzia³u Nauk Me dyczn ych Pol skiej Akad emii Nauk za pio niersk¹ dzia³aln oœæ na ukow¹ w dziedzinie genetyki medycznej oraz zajêcie przez II Klinikê Neurologiczn¹ I miej sca w kon kurs ie na naj lepsz¹ kli nikê neu rol ogi czn¹ w Polsce, opiniotwórczego czasopisma Newsweek Polska.

6 2 PODSTAWOWE INFORMACJE O DZIA ALNOŒCI INSTYTUTU CZEŒÆ OGÓLNA Z in nych istotn ych wydarz eñ nale y wymien iæ na dan ie przez Radê Na ukow¹ 3 pracownikom Instytutu stopni naukowych doktora nauk medycznych oraz zatwier dzen ie przez Cen traln¹ Kom isjê ds. Stop ni Na ukow ych i Tytu³u Na ukow ego, stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk medycznych pani docent Jo ann ie Me der. W czerw cu 2003 roku wy brano now¹ Radê Na ukow¹. W jej sk³ad wchodzi, miêdzy innymi, 20 wybitnych naukowców z ró nych specjalnoœci z ca³ej Pol ski. De cyzj¹ Rady Na ukow ej powo³ano w grud niu 2003 roku czte rol etnie Dzienne Studium Doktoranckie przy Instytucie. Na szcz egó lne podk reœ lenie zas³uguje fakt, e powy sze suk cesy i awanse by³y udzia³em pracowników Instytutu, którzy w zdecydowanej wiêkszoœci równoc zeœ nie wy kon ywa li us³ugi me dyczne. W 2003 roku w In styt ucie le czy³o siê 7905 pa cjentów oraz udziel ono po nad 25 ty siêcy po rad i kon sult acji me dyczn ych. Maj¹c po wy sze fak ty na uwad ze Dy rekt or In styt utu skie rowa³ w grud niu 2003 roku wniosek do Ministra Zdrowia o przyznanie Instytutowi statusu instytutu pañstwowego. Do smutnej karty Instytutu zapisa³a siê œmieræ pana profesora Ste fana Le dera, tw órcy pol skiej szko³y psy chot era pii i wychowawcy pokoleñ lekarzy. Jak wiêc mo na by naj króc ej pod sumo waæ pra cê In styt utu w 2003 roku? Jestem przekonany, e najlepiej charakteryzuje j¹ okreœlenie pracy organicznej, tzn. solidne i odpowiedzialne podejœcie do wykonywanych obowi¹zków, niezal e nie od oko licznoœci zew nêtrznych. Nal e y yc zyæ so bie i pra cown ikom In styt utu aby ta kie po dejœcie do pra cy by³o kontynuowane w nastêpnych latach! Prof. dr hab. med. Adam P³aŸn ik

7 PODSTAWOWE INFORMACJE O DZIA ALNOŒCI INSTYTUTU 3 W 2003 roku w In styt ucie re aliz owa no: 63 tematy badawcze w ramach dzia³alnoœci statutowej, 17 tem atów we wspó³pra cy miê dzynarodowej, w tym 7 w ra mach pr ogramów ra mow ych Unii Eu rop ejsk iej 21 projektów badawczych finansowanych przez KBN oraz uczestniczono w 5 grantach przyznanych innym jednostkom naukowo-badawczym, 2 programy finansowane ze œrodków Ministerstwa Zdrowia 42 inne pro gramy ba dawc ze, w tym 19 ba dañ le ków. CZEŒÆ OGÓLNA W Instytucie realizowane by³y nastêpuj¹ce granty przyznane przez KBN: Ocena czyn ników wp³ywaj¹cych na stop ieñ nies prawnoœci po udar ze mózgu Grant nr 4 P05B , kie rown ik bad añ: dr Ma ria Ba rañska-gie ruszc zak Ba dan ia mo lek ula rne sied miu typów dzie dziczn ych ataks ji rdze niowo- -mó d kowych wywo³anych mutacjami dynamicznymi korelacje molekularno-kliniczne Grant nr 4 P05E , kie rown ik bad añ: prof. dr hab. Ja cek Za remba Czynniki genetyczne sprzyjaj¹ce chorobie Alzheimera i otêpieniu pochodzenia naczyniowego Grant nr 6 P05B , kie rown ik bad añ: prof.dr hab. Han na Wehr Ocena poda tnoœci na stres i sposobów ra dzen ia so bie z nim osób cho rych na schizofreniê u ywaj¹cych substancji psychoaktywnych Grant nr 6 P05D , kie rown ik bad añ: dr Ma ryla Sa wicka Badania nad efektem fenotypowym delecji 22q11.2 u chorych psychicznie Grant nr 6 P05A , kie rown ik bad añ: dr Bar bara Paw³owska Udzia³ mikrogleju w patomechanizmie choroby Creutzfeldta-Jakoba Grant nr 6 P05B , kie rown ik bad añ: prof. dr hab. Je rzy Dy mecki Mor fol ogia zmian mia d ycowych w têtnicach szyj nych w ob raz ie ul trasonograficznym u chorych z udarem niedokrwiennym mózgu Grant pro motor ski nr 6 P05B , kie rown ik bad añ: prof. dr hab. Anna Cz³on kows ka Proces zapalny a stopieñ zaawansowania zmian mia d ycowych ocenianych ultrasonograficznie w têtnicach szyjnych u chorych po przebytym udarze mózgu lub za wale ser ca Grant nr 6 P05D , kie rown ik bad añ: dr Iwona Kur kows ka-jas trzê bska Rea ktyw noœæ na smak glu tam ini anu sodu (smak umami): po tenc jalny mar ker uzale nienia od alkoholu etylowego? Grant nr 3 P05D , kie rown ik bad añ: dr Anna Œciñ ska Spektroskopia rezonansu magnetycznego w chorobie Wilsona Grant nr 3 P05B , kie rown ik bad añ: lek. Be ata Tar nacka

8 4 PODSTAWOWE INFORMACJE O DZIA ALNOŒCI INSTYTUTU CZEŒÆ OGÓLNA Ocena wp³ywu do ylnie podawanego metyloprednizolonu na parametry uk³adu immunologicznego u chorych na stwardnienie rozsiane w trakcie rzutu choroby Grant pro mot orski nr 3 P05B , kie rown ik bad añ: prof. dr hab. Anna Cz³on - kowska Ocena funkcji dróg piramidowych i somatosensorycznych u pacjentów z ataksj¹ rdze niowo-mó d kow¹ typu 1 (SCA 1) i typu 2 (SCA 2) Grant nr 3 P05B O19 24, kie rown ik bad añ: dr Ma ria Ra kow icz Funk cjon owa nie zmys³u sma ku i pod atnoœæ na uza le nienia w cho rob ie Parkin sona w aspekc ie zaburz eñ uk³adu na grody Grant nr 3 P05A , kie rown ik bad añ: prof. dr hab. Woj ciech Ko stows ki Rola uk³adu 5-HT i GABA w za bur zeni ach emoc jona lnych w mo del ach drgawek rozniecanych Grant pro mot orski nr 3 P05A , kie rown ik bad añ: prof. dr hab. Adam P³aŸn ik Œle pota na smak 6-n-pro pylo-2-tio urac ylu (PROP) po tenc jalny mar ker genetyczny uzale nienia od nikotyny? Grant nr 3 P05D , kie rown ik bad añ: lek. Ar tur Ro gows ki Neurorozwojowa koncepcja uzale nieñ w modelu zwierzêcym: uszkodzenie uk³adu 5-HT u szczur ów we wcze snym okres ie ycia Grant nr 3 P05A , kie rown ik bad añ: dr Ro man St efañski Zachowania samobójcze wœród pacjentów lecznictwa odwykowego Grant nr 3 P05D , kie rown ik bad añ: dr W³odzim ierz Brod niak Hiperhomocysteinemia u pacjentów z zespo³ami otêpiennymi Grant pro mot orski nr 3 P05B , kie rown ik bad añ: doc. dr hab. Da nuta Ry glew icz Kliniczna przydatnoœæ programu wolumetrii cyfrowej w ocenie struktur p³ata skro niow ego cho rych na pad aczkê Grant nr 4 T11E , kie rown ik bad añ: doc. dr hab. Ro mana Bo gus³aw ska Badania nad identyfikacj¹ mikroaberracji chromosomowych z zastosowa - niem technik cytogenetyki molekularnej Grant pro mot orski nr 3 P05E , kie rown ik bad añ: prof. dr hab. Ja cek Za remba Obiekt ywna i su biekt ywna ocena zabu rzeñ emoc jona lnych oraz ich zwi¹zku z zaburzeniami funkcji poznawczych w schizofrenii Grant nr 3 P05B , kie rown ik bad añ: prof. dr hab. Ma rek Ja rema Pracownicy uczestniczyli w realizacji grantów KBN przyznanych innym jednostkom naukowo-badawczym: Badania nad pod³o em molekularnym trzech chorób neurodegeneracyjnych cho roby Hun tingt ona, ataks ji rdze niowo-mó d zkow ej typu 1 i typu 2 przebiegaj¹cych z otêpieniem z uwzglêdnieniem wp³ywu genetycznych

9 PODSTAWOWE INFORMACJE O DZIA ALNOŒCI INSTYTUTU 5 czynników modyfikuj¹cych. Grant nr PBZ-KBN-042/P05/2001, kie rown ik bad añ: prof. dr hab. Ta deu sz Ma zurc zak, g³ówny wy kon awca prof. dr hab. Ja cek Za remba Pod stawy neu rob iolo gic zne, me chan izmy i me tody pro fil akty ki oraz le czenia uz ale nieñ. Grant nr PBZ-KBN-033/P05/2000, kie rown ik pro jektu: prof. dr hab. Ry szard Przew³ocki, g³ówny wy kon awca prof. dr hab. Woj ciech Ko stows ki Minimalna encefalopatia wrotna u chorych z marskoœci¹ w¹troby optymalizacja metod diagnostycznych i ocena czêstoœci wystêpowania Grant nr 3 P05B , kie rown ik bad añ: prof. dr hab. An drzej Ha bior, g³ówny wy kon awca doc. dr hab. Ma ria Nie wiad omska Kosz ty udaru mózgu w Pol sce z per spekt ywy spo³ecz nej Grant nr 6 P05D , kie rown ik bad añ: prof. dr hab. An drzej Cz³on kows ki, g³ówny wy kon awca prof. dr hab. Anna Cz³on kows ka Plastycznoœæ mózgu po uszkodzeniu: doœwiadczalna i kliniczna próba stra - tegii wspomagaj¹cych odzyskanie funkcji po udarze Grant nr PBZ-MIN-001/P05/14, kie rown ik bad añ: prof. dr hab. Ma³go rzata Kos sut, g³ówny wy kon awca prof. dr hab. Anna Cz³onkowska Pro gramy eu rop ejsk ie re aliz owa ne w 2003 r.: ISADORA In teg rated Se rvic es Aimed at Dual Dia gnos is and Opti mal Recovery from Ad dict ion. Grant nr QLG4-CT , kie rown ik bad añ: doc. dr hab. Jo anna Me der OSCAR Occu pat ional Stress with Men tal He alth Clients in Acute Re sponse. Grant nr QLG4-CT , kie rown ik bad añ: dr Mar ta An czews ka SEEC-CJD Creutzfeld-Jakob Disease-Surveillance in Central and Eastern European Countries and China. Grant nr QLK2-CT , kie rown ik bad añ: prof. dr hab. Je rzy Kul czycki CJD Mar kers Early clinical diagnosis of human spongiform encephalopathies by anal ysis of bio log ical flu ids. Grant nr QLG3-CT , kie rown ik bad añ: prof. dr hab. Je rzy Kul czycki EROS The Use of Stro ke Re gis ters to As sess the Qu ality of Stro ke Ma nag - eme nt across Eu rope. Grant nr QLG4-CT , kie rown ik bad añ: doc. dr hab. Da nuta Ry glew icz SEPTIMUS Strengthening European Psychotherapy through Innovative Met hods and Unif ica tion of Stan dards), wspó³udzia³ w re aliz acji gran tu przyznanego Uniwersytetowi Jagielloñskiemu w ramach programu Unii Europejskiej Leonardo da Vinci. Grant nr UK/01/B/F/PP/ , kie rown ik bad añ: doc. dr hab. Ma ria Si wiak-ko baya shi AGIS 2003 Fe male drug users in Eu rop ean pri sons. Grant nr JAI/2003/AGIS/191, kie rown ik bad añ dr Ja cek Mo skal ewi cz CZEŒÆ OGÓLNA

10 6 PODSTAWOWE INFORMACJE O DZIA ALNOŒCI INSTYTUTU CZEŒÆ OGÓLNA Gran ty amer ykañskie re aliz owa ne w 2003 r.: Szkolenie w zakresie metodologii badañ problemów zwi¹zanych z nadu ywaniem substancji psychoaktywnych, Uniwersytet Michigan, Fogarty International Center Grant, Grant nr F006537, kie rown ik bad añ: prof. dr hab. Czes³aw Cza ba³a Obci¹ en ie ostrych dy urów szpi taln ych in terw encj ami al koh olo wymi, Public Health Institute, Berkeley. Grant nr , kie rown ik bad añ: dr Ja cek Mo skal ewi cz Inne pra ce re aliz owa ne we wspó³pra cy miê dzynarodowej w 2003 r.: Ge net yczna i funk cjon alna anal iza genu cho roby Wil sona. Wspó³pra ca naukowo-techniczna z Niemcami Uniwersytet Humboldta, Berlin, koordynator prof. dr hab. Anna Cz³onkowska. Projekt realizowany bez anga owania œrodków finansowych. The evaluation of computer risk-analysis for medical advice. Uniwersytet Humboldta Berlin, koordynator: dr Bogus³aw Habrat. Projekt realizowany bez anga owania œrodków finansowych. Integrating Mental Health Promotion Interventions into Countries Policies, Practice and Healthcare Systems. Projekt wielonarodowy, badania koordynowane przez prof. Hosmanna z Katholieke Nijmegen, kierownik badañ: prof. dr hab. Czes³aw Cza ba³a. Pro jekt re aliz owa ny bez an ga o wan ia œrodków fi nans owy ch, je dyn ie zwrot kosztów udzia³u w spotkaniach. WHO Collaborative Study on Substitution Treatment of Opioid Dependence and HIV /AIDS Grant nr HQ/02/087703, ko ord yna tor: dr Bo gus³aw Ha brat. Finansowany ze œrodków WHO. EGASIS - A multicentre, randomised, placebo-controlled, double-blind trial to eva lua te the use of dia zep am in the acute pha se of stro ke. Ko ord yna tor w Pol sce: prof. dr hab. Anna Cz³on kows ka, ko ord yna tor w kli nice: dr Ta deu sz Mendel. Projekt realizowany bez anga owania œrodków finansowych. Miêdzynarodowy Program Badawczy ENOS - Efficacy of Nitric Oxide in Stroke Skut ecznoœæ Tlen ku Azotu w Udar ze Mózgu. Ko ord yna tor w Pol sce: prof. dr hab. Anna Cz³on kows ka, ko ord yna tor w kli nice: lek. Adam Kobayashi. Projekt realizowany bez anga owania œrodków finansowych Miêdzynarodowy Program Badawczy IST-3: International Stroke Trial 3: International Extension Tromboliza w Ostrym Udarze Niedokrwiennym. Ko ord yna tor w Pol sce: prof. dr hab. Anna Cz³on kows ka, ko ord yna tor w klinice: lek. Adam Ko baya shi. Pro jekt re aliz owa ny bez anga owania œrodków finansowych. Miêdzynarodowy Program Badawczy SITS - Safe Implementation of Thromboly sis in Stro ke Bez pieczne Sto sow anie Trom bol izy w Ostrym Udar ze Nie dok rwiennym. Ko ord yna tor w Pol sce: prof. dr hab. Anna Cz³on kows ka,

11 PODSTAWOWE INFORMACJE O DZIA ALNOŒCI INSTYTUTU 7 ko ord yna tor w kli nice: lek. Adam Ko baya shi. Pro jekt re aliz owa ny bez anga- owania œrodków finansowych. Ze œr odków fi nans owy ch Mi nis terst wa Zdro wia: prowadzono dwa programy Monitorowanie dzia³añ psychiatrycznej opieki zdrowotnej. Umowa nr 4/1/2003/462/1014 Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób uk³adu sercowo- -na czyn iowe go na lata POLKARD , Umowa nr 7/119/2003/462/1467/ re aliz owa no jedn¹ ek sper tyzê ze œr odków na dzia³al noœæ wspomagaj¹c¹ badania: Ocena realizacji programu Fantastyczne Mo liwoœci w ró nych œro dow iskach szkol nych w Pol sce. Umowa nr 46/Eks/22/2003/462/1117/KBN, kie rown ik bad añ: dr Krzysz tof Ostaszewski CZEŒÆ OGÓLNA Podsumowanie uczestnictwa pracowników w dzia³alnoœci naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej Pracownicy Instytutu aktywnie uczestniczyli w yciu naukowym w kraju i na œwiecie: opublikowali 490 prac naukowych, prace publikowane w czasopismach indeksowanych by³y cytowane w bazie Science Citation Index 437 razy, uczestniczyli w 283 konferencjach naukowych, na których przedstawili 475 prezentacji (referaty, doniesienia, postery), 21 pr acow ników za siada we w³adzach 31 miêdzynarodowych to war zystw na ukow ych, a 48 we w³adzach 24 to war zystw kra jow ych, 18 pra cow ników uczestn iczy w pra cach kom itetów i ko mis ji PAN, a 12 w pracach rad naukowych innych placówek badawczych, 12 pracowników jest cz³onkami zespo³ów redakcyjnych 17 czasopism za - granicznych, a 43 zespo³ów redakcyjnych 56 czasopism krajowych. Instytut by³ organizatorem lub wspó³organizatorem 34 konferencji naukowych. Pracownicy Instytutu uczestniczyli w pracach nadzoru specjalistycznego; dwie osoby s¹ kon sult anta mi kra jow ymi, czte ry kon sult anta mi woj ewód zkimi, kil kuna stu eks pert ami powo³anymi przez ró ne in styt ucje cen tralne dla roz wi¹zywania problemów zwi¹zanych z lecznictwem psychiatrycznym i neurologicznym. Prze prow adz ono szereg wizytacji placówek zdrowotnych. W Instytucie zorganizowano 41 kursów doskonal¹cych, w których uczestniczy³o 1276 s³uchac zy. Prze szkol ono 560 osób na miej scach roboczych.

12 8 PODSTAWOWE INFORMACJE O DZIA ALNOŒCI INSTYTUTU Wspó³pracowano z 61 placówkami zagranicznymi w zakresie prowadzenia wspólnych bad añ i wy miany doœwiadczeñ. CZEŒÆ OGÓLNA Instytut wydaje dwa czasopisma o zasiêgu ogólnokrajowym: Postêpy Psychiatrii i Neurologii Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii jest wspó³wy dawc¹: Psychoterapii Alkoholizmu i Narkomanii Ka dego roku pu blik owa ny jest Rocz nik Sta tys tyczny Zak³ady psy chiat rycznej i neurologicznej opieki zdrowotnej. Instytut kontynuowa³ wspó³pracê ze Œwiatow¹ Organizacj¹ Zdrowia, jest oœrodkiem wspó³pra cuj¹cym z WHO. Instytut zosta³ wybrany Mazowieckim Oœrodkiem Regionalnym Sieci Szpitali Promuj¹cych Zdrowie. Odznaczenia, nagrody, wyró nienia Prof. dr hab. Ja cek Za remba otrzyma³ me dal im. Jê drzeja Œnia deck iego Wy - dzia³u Nauk Me dyczn ych Pol skiej Akad emii Nauk. Me dal Nr 13 za pio niersk¹ dzia³alnoœæ naukow¹ w dziedzinie genetyki klinicznej, wprowadzenie genetycznych badañ prenatalnych i wk³ad do rozwoju genetyki klinicznej w Polsce. Prof. dr hab. Woj ciech Ko stows ki otrzyma³ Nagrodê Ze spo³ow¹ III stop nia za osi¹gniê cia na ukowe przy znan¹ przez Rek tora Akad emii Me dyczn ej w Warszawie. Doc. dr hab. Jo anna Me der otrzyma³a wyró n ienie za organi zacjê kam pan ii spo³ecz nej pt.: Schi zof renia otwó rzc ie drzwi przy znane przez Ka pitu³ê kon kursu Suk ces Roku 2003 w Ochron ie Zdro wia w ka teg orii Do kon anie Roku, w dzia³alnoœci edukacyjno-szkoleniowej. II Kli nika Neu rol ogi czna otrzyma³a pierw sze miej sce na naj lepsz¹ kli nikê neurologiczn¹ w kraju w rankingu przeprowadzonym przez gazetê Newsweek pol skie wydanie. Rada Na ukowa IPiN przy zna³a 4 wyró nienia I stop nia za pra ce opub liko wane w 2002 roku. Wyró nio ne ze spo³y wy mien ione s¹ w cz êœci po œwiê conej dzia³al - noœci Rady Naukowej. Dzia³alnoœæ lecznicza W od dzia³ach kli niczn ych In styt utu le czy³o siê 7905 osób. W po radn iach przy klinicz nych pa cjent om udziel ono po rady i konsultacje.

13 STRUKTURA ORGANIZACYJNA I SK AD OSOBOWY IPiN 9 STRUKTURA ORGANIZACYJNA I SK AD OSOBOWY INSTYTUTU PSYCHIATRII I NEUROLOGII DYREKCJA Dyrektor Doc. dr hab. Danuta Ryglewicz CZEŒÆ OGÓLNA Zastêpca Dyrektora ds. Badañ Naukowych Prof. dr hab. Adam P³aŸnik Zastêpca Dyrektora ds. Lecznictwa Doc. dr hab. Joanna Meder G³ówny Ksiêgowy mgr Miros³aw Miszczak Zastêpca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych mgr in. Barbara Wiatrowska I Klinika Psychiatryczna Kie rown ik: prof. dr hab. Ja cek Wc iórka II Klinika Psychiatryczna Kie rown ik: prof. dr hab. Sta nis³aw Pu yñski III Klinika Psychiatryczna Kie rown ik: prof. dr hab. Ma rek Ja rema IV Klinika Psychiatryczna Kie rown ik: doc. dr hab. Ma ria Za³uska Kli nika Ner wic Kie rown ik: doc. dr hab. Ma ria Si wiak-ko baya shi Kli nika Psy chiat rii Dzie ci i M³odzi e y Kie rown ik: prof. dr hab. Irena Na mys³owska Kli nika Psy chiat rii S¹do wej p.o. Kie rown ika: dr Ze non Kul ka Zak³ad Psychologii i Promocji Zdrowia Psychicznego Kie rown ik: prof. dr hab. Czes³aw Cza ba³a

14 10 STRUKTURA ORGANIZACYJNA I SK AD OSOBOWY IPiN CZEŒÆ OGÓLNA Zak³ad Bad añ nad Al koh oli zmem i Tok syk oma nia mi Kierownik: dr Jacek Moskalewicz Zak³ad Rehabilitacji Psychiatrycznej Kie rown ik: doc. dr hab. Jo anna Meder Zak³ad Organizacji Ochrony Zdrowia p.o. Kierownika: dr Bo ena Pietrzykowska Zes pó³ Pro fil akty ki i Le czen ia Uz ale nieñ Kierownik: dr Bogus³aw Habrat Samodzielna Pracownia Farmakoterapii Kie rown ik: doc. dr hab. Ma³go rzata Rzewuska Zespó³ Leczenia Œrodowiskowego Kie rown ik: lek. S³awom ir Walczak I Klinika Neurologiczna Kie rown ik: doc. dr hab. Da nuta Ry glew icz II Klinika Neurologiczna Kie rown ik: prof. dr hab. Anna Cz³on kows ka Zak³ad Neuroradiologii Kie rown ik: doc. dr hab. Ro mana Bo gus³awska Zak³ad Ge net yki Kie rown ik: prof. dr hab. Ja cek Za remba Zak³ad Neurofizjologii Klinicznej Kierownik: doc. dr hab. Maria Niewiadomska-Wolska Zak³ad Neuropatologii Kierownik: doc. dr hab. Teresa Wierzba-Bobrowicz Zak³ad Neurochemii Kie rown ik: prof. dr hab. Adam P³aŸn ik Zak³ad Farmakologii i Fizjologii Uk³adu Nerwowego Kie rown ik: prof. dr hab. Woj ciech Ko stows ki WHO Collaborating Centre Kie rown ik: prof. dr hab. Sta nis³aw Pu yñski Przychodnia Przykliniczna Kie rown ik: lek. Agnieszka Choj nows ka Laboratorium Diagnostyki Klinicznej Kierownik: mgr Ma³gorzata Œwiderska Dzia³ Informacji i Dokumentacji Naukowej Kierownik: mgr in. Bo enna Nowakowska Biblioteka Naukowa Kierownik: mgr Zofia Sybilska

15 STRUKTURA ORGANIZACYJNA I SK AD OSOBOWY IPiN 11 KADRA W In styt ucie Psy chiat rii i Neu rol ogii w 2003 r. by³o za trudn iony ch 1050 osób. Pracownicy zatrudnieni w pe³nym wymiarze godzin 960 osób w tym: pracownicy zatrudnieni na siatce instytutowej 153 w tym: pracownicy naukowi 111 pracownicy badawczo-techniczni 6 pracownicy in ynieryjno-techniczni 36 pra cown icy s³u by zdro wia 807 w tym: lekarze 65 psycholodzy 44 inni pracownicy z wy szym wykszta³ceniem 41 pielêgniarki 240 sanitariusze 176 technicy medyczni 38 pozostali pracownicy 203 Pracownicy zatrudnieni w niepe³nym wymiarze godzin 90 osób w tym: pracownicy zatrudnieni na siatce instytutowej 26 pracownicy naukowi 22 pracownicy in ynieryjno-techniczni 4 pracownicy zatrudnieni na siatce s³u by zdrowia 64 osoby w tym: lekarze 17 psycholodzy 8 inni pracownicy z wy szym wykszta³ceniem 5 technicy medyczni 7 terapeuci zajêciowi 7 pielêgniarki 1 sanitariusze 3 pozostali pracownicy 16 II KLINIKA NEUROLOGICZNA

16 12 STRUKTURA ORGANIZACYJNA I SK AD OSOBOWY IPiN STRUKTURA KADRY NAUKOWEJ CZEŒÆ OGÓLNA Profesorowie i docenci zatrudnieni w pe³nym wymiarze godzin 18 w tym: profesorowie 9 do cenci 9 za trudn ieni w nie pe³nym wy miar ze go dzin 11 w tym: profesorowie 8 do cenci 3 Ad iunkci i asys tenci zatrudnieni w pe³nym wymiarze godzin 93 w tym: ad iunkci 59 asys tenci 34 zatrudnieni w niepe³nym wymiarze godzin 11 w tym: ad iunkci 11 asys tenci NOMINACJE I AWANSE W 2003 roku Dy rekt or IPiN po za opin iowa niu przez Radê Na ukow¹ powo³a³: na stanowisko adiunkta: dr An drzeja Bem benka dr Bea tê Tar nack¹ dr Annê Su³ek na stanowisko asystenta naukowego: mgr Wiolettê Krysa lek. Pio tra Œwi taja dr Ada ma Wich niaka lek. Alek sand rê Wierz bick¹ stopi eñ dok tora nauk uzys kali: lek. Ha lina Sien kiew icz-ja rosz lek. To masz Sz afrañski lek. Anna Rud nicka lek. An drzej Bem ben ek mgr Anna Su³ek tytu³ doktora habilitowanego uzyska³a: dr Joanna Mikulska-Meder specjalizacjê II o z za kresu neu rol ogii uzys kali: dr Ro man St efañski dr Be ata Tar nacka

17 STRUKTURA ORGANIZACYJNA I SK AD OSOBOWY IPiN 13 specjalizacjê II o z za kresu psy chol ogii kli niczn ej uzys kali: mgr Anna Bem ben ek mgr Aleks andra Kühn-Dy mecka specjalizacjê II o z za kresu psy chiat rii dzie ci i m³odzi e y uzys kali: lek. Zo fia Bro nows ka dr Ce zary echows ki specjalizacjê II o z za kresu psy chiat rii uzys kali: lek. Woj ciech Kuc zyñski lek. Ur szula D³ugoñ lek. Mag dal ena Na mys³owska lek. Piotr WoŸniak dr Andrzej Bembenek lek. To masz Ta fliñski specjalizacjê I o z za kresu psy chol ogii kli niczn ej uzys kali: mgr Ma³go rzata Ch¹dz yñska mgr Katarzyna Polanowska mgr Beata Grudowska mgr Monika Czerwiñska mgr Ma rek Ga jowy specjalizacjê z pielêgniarstwa spo³ecznego uzyska³a: mgr Anna In duls ka tytu³ magistra uzyskali: Anna Indulska Iwona Markowska Renata Kuczyñska Lidia Wo³kow Te resa Ko lado Agnieszka Pa siak Ewa Falkiewicz licencjat uzyskali: Aneta Pi sula Marzena Sowiñska El bie ta Gor czyca Ewa WoŸ niak Anna ebrows ka Agnieszka Nocuñ cer tyf ikat uzys kali: dr Krystyna Niedzielska Polskie Towarzystwo Neurologiczne dr Bar añs ka-gie ruszc zak Pol skie To war zyst wo Epil epto log ii lek. Be ata Jan ke-kli mas zewska su perw izor psy chot era pii Pol skiego Towarzystwa Psychiatrycznego CZEŒÆ OGÓLNA

18 14 STRUKTURA ORGANIZACYJNA I SK AD OSOBOWY IPiN Tabela 1. Tytu³y naukowe, stopnie, specjalizacje uzyskane przez pracowników poszczególnych kli nik i zak³adów CZEŒÆ OGÓLNA Klinika/Zak³ad Tytu³ prof. Stopieñ dr hab. Stopieñ dr Specj. II st. Specj. I st. Certyfikaty Specj. z pielêgniarstwa psych. I Klinika Psychiatryczna 1 4 II Klinika Psychiatryczna 2 III Klinika Psychiatryczna IV Klinika Psychiatryczna 1 Klinika Nerwic 1 Klinika Psychiatrii Dzieci i M³odzie y 2 Klinika Psychiatrii S¹dowej Zak³ad Psychologii i Promocji Zdrowia Psychicznego Zak³ad Badañ nad Alkoholizmem i Toksykomaniami Zak³ad Rehabilitacji Psychiatrycznej Zak³ad Organizacji Ochrony Zdrowia Zespó³ Profilaktyki i Leczenia Uzale nieñ Samodzielna Pracownia Farmakoterapii Zespó³ Leczenia Œrodowiskowego I Klinika Neurologiczna 1 1 II Klinika Neurologiczna Zak³ad Neuroradiologii Zak³ad Genetyki 1 Zak³ad Neurofizjologii Klinicznej 1 Zak³ad Neuropatologii Zak³ad Neurochemii Zak³ad Farmakologii i Fizjologii Uk³adu Nerwowego Laboratorium Diagnostyki Klinicznej 1 Przychodnia Przykliniczna

19 DZIA ALNOŒÆ RADY NAUKOWEJ IPiN 15 DZIA ALNOŒÆ RADY NAUKOWEJ W roku 2003 odby³y siê wy bory do Rady Na ukow ej. Ostatn ie po sied zenie Rady w po przedn im sk³adzie odby³o siê 23 maja 2003 r., a pierw sze w no wym sk³adzie mia³o miej sce 12 czerw ca 2003 r. W su mie Rada Na ukowa odby³a 6 posiedzeñ plenarnych oraz 8 posiedzeñ Prezydium. CZEŒÆ OGÓLNA Rada Naukowa poprzedniej kadencji podjê³a nastêpuj¹ce decyzje: 1. Rada pr zyjê³a spra wozd anie me ryt ory czne z dzia³al noœ ci IPiN za rok 2002 r. ( r.) oraz spra wozd anie fi nans owe za 2002 rok ( r.). 2. Rada za twierd zi³a plan na ukowy na rok 2004 i plan fi nans owy na 2003 rok ( r.). 3. Rada uzupe³ni³a sk³ad dwóch Ko mis ji, wy bier aj¹c prof. dr hab. Jac ka Wci órkê do Ko mis ji do spraw Pra cown icz ych oraz Kwa lif ika cji i Oceny Pra cowników Naukowych i Badawczo-Technicznych Rady Naukowej w miejsce prof. dr hab. Ada ma P³aŸn ika, któ ry obj¹³ fun kcjê zas têpcy Dy rekt ora oraz dr Iwonê Kur kowsk¹-jas trzêbsk¹ do Ko mis ji Na uki i Wspó³pra cy z Za gran ic¹ Rady Na ukow ej ró wnie w miej sce prof. dr hab. Adama P³aŸnika ( r.). 4. Pre zyd ium Rady Na ukow ej wy³¹czy³o prof. dr hab. Ada ma P³aŸn ika ze sk³adu Ze spo³u do Okres owej Oceny Prac owników Na ukow ych w zwi¹zku z powo- ³aniem go na sta now isko Zas têp cy Dy rekt ora do Ba dañ Na ukow ych w IPiN ( r.). 5. Rada Naukowa zaakceptowa³a projekt wprowadzenia nagrody naukowej honorowej w miejsce dotychczasowych wyró nieñ finansowych przyznawanych corocznie pracownikom IPiN za wyró nione prace opublikowane w da nym roku kalendarzowym ( r.). 6. Rada Naukowa zaakceptowa³a projekt wprowadzenia odp³atnoœci za przeprowadzenie w IPiN przewodu doktorskiego, habilitacyjnego oraz postêpowania o na dan ie tytu³u na ukow ego przez osoby spo za In styt utu ( r.). 7. Rada Naukowa pozytywnie zaopiniowa³a kandydaturê dr Joanny Mikulskiej- -Meder na stanowisko Zastêpcy Dyrektora ds. Lecznictwa, jak równie kand ydat urê prof. dr hab. Mar ka Ja remy na sta now isko Kie rown ika III Kli niki Psy chiat rycznej IPiN. ( r.). 8. Rada przy zna³a 4 wyró nienia I stop nia za naj leps ze pra ce opub liko wane w 2002 roku ( r.)

REALIZACJA PRZEZ POLSKÊ POSTANOWIEÑ MIÊDZYNARODOWEJ KONWENCJI W SPRAWIE LIKWIDACJI WSZELKICH FORM DYSKRYMINACJI RASOWEJ

REALIZACJA PRZEZ POLSKÊ POSTANOWIEÑ MIÊDZYNARODOWEJ KONWENCJI W SPRAWIE LIKWIDACJI WSZELKICH FORM DYSKRYMINACJI RASOWEJ MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŒCI Departament Wspó³pracy Miêdzynarodowej i Prawa Europejskiego REALIZACJA PRZEZ POLSKÊ POSTANOWIEÑ MIÊDZYNARODOWEJ KONWENCJI W SPRAWIE LIKWIDACJI WSZELKICH FORM DYSKRYMINACJI

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA POLSKICH SAMORZĄDÓW WNIOSKI Z BADAŃ

WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA POLSKICH SAMORZĄDÓW WNIOSKI Z BADAŃ BADANIA EKSPERTYZY REKOMENDACJE A G N I E S Z K A Ł A D A WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA POLSKICH SAMORZĄDÓW WNIOSKI Z BADAŃ Aleksander Fuksiewicz Agnieszka Łada Łukasz Wenerski INSTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH PROGRAM

Bardziej szczegółowo

System wyborczy system partyjny jakość demokracji O jednomandatowych okręgach wyborczych

System wyborczy system partyjny jakość demokracji O jednomandatowych okręgach wyborczych Sy stem wy bo r czy sy stem pa r ty j ny jakoœæ de mo kra cji. O jedno man da to wych okrêgach wy bo r czych Sy stem wy bo r czy to or dy na cja wy bo r cza wspa r ta umie jêt no œcia mi lu dzi po li ty

Bardziej szczegółowo

Sam ba. Ro bert Eckstein, David Col lier-brown i Pe ter Kel ly

Sam ba. Ro bert Eckstein, David Col lier-brown i Pe ter Kel ly Sam ba Ro bert Eckstein, David Col lier-brown i Pe ter Kel ly Samba Ro bert Ecks te in, David Col lier-brown, Pe ter Kel ly Tytu³ ory gi na³u ame ry ka ñskie go: Using Sam ba T³umaczenie: Grze gorz Wer

Bardziej szczegółowo

Stan zdrowia mieszkañców Warszawy

Stan zdrowia mieszkañców Warszawy Stan zdrowia mieszkañców Warszawy w latach 2009 2011 URZ D MIASTA STO ECZNEGO WARSZAWY BIURO POLITYKI ZDROWOTNEJ STAN ZDROWIA MIESZKAÑCÓW WARSZAWY w latach 2009 2011 Redakcja: mgr Ewa Olsiñska naczelnik

Bardziej szczegółowo

Meetings Incentives Conferences Events

Meetings Incentives Conferences Events MICEPoland Meetings Incentives Conferences Events Osobowość Roku 2008 Wierzymy w syntezę muzycznych gatunków Połączyła ich muzyka. Kiedy parę miesięcy temu spotkali się w studiu muzycznym, John był w trakcie

Bardziej szczegółowo

PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI

PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI Przyczynek do Wolności Przyczynek do Wolności "Jeśliby się znalazł ktoś, komu by - jako oddanemu z zamiłowaniem i podziwem teoretycznym rozważaniom - moje częste i

Bardziej szczegółowo

na stragany Swojskie jadło Czy szpital będzie prywatny?! GOSTYŃ / KOŚCIAN / LESZNO / RAWICZ czerwca 2015 Kolejny numer Reportera leszczyńskiego

na stragany Swojskie jadło Czy szpital będzie prywatny?! GOSTYŃ / KOŚCIAN / LESZNO / RAWICZ czerwca 2015 Kolejny numer Reportera leszczyńskiego GOSTYŃ / KOŚCIAN / LESZNO / RAWICZ DWUTYGODNIK BEZPŁATNY NR 8 (59) 28 maja - 10 czerwca 2015 r. NAKŁAD 35 000 egz. www.reporterleszczynski.pl Swojskie jadło na stragany Kolejny numer Reportera leszczyńskiego

Bardziej szczegółowo

Stan finansów ochrony zdrowia

Stan finansów ochrony zdrowia Zeszyty BRE Bank CASE Stan finansów ochrony zdrowia Nr 97 2 0 0 8 Centrum Analiz Spo eczno-ekonomicznych www.case.com.pl Publikacja jest kontynuacją serii wydawniczej Zeszyty PBR-CASE CASE-Centrum Analiz

Bardziej szczegółowo

grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych

grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych Realizacja projektów internetowych praktyczny przewodnik Spis treści Wstęp................................................................................................3

Bardziej szczegółowo

Nr 115. Po lit yka nar kot yko wa w Pol sce czas na ref ormê. Ewelina KuŸmicz

Nr 115. Po lit yka nar kot yko wa w Pol sce czas na ref ormê. Ewelina KuŸmicz Nr 115 styczeñ 2011 i Opinie Analizy Analyses & Opinions Po lit yka nar kot yko wa w Pol sce czas na ref ormê Ewelina KuŸmicz Po sia da nie na rko ty ków jest czy nem za bro nio nym (prze stê p stwem),

Bardziej szczegółowo

Maturzystów. salon. Perspektywy 2012. Katalog wystawców. Gliwice 6 6 7 10-11 11 11-12 12 13 13-14 17-18 17-18 20 24 24-25 25-26 25-26 27-28 28

Maturzystów. salon. Perspektywy 2012. Katalog wystawców. Gliwice 6 6 7 10-11 11 11-12 12 13 13-14 17-18 17-18 20 24 24-25 25-26 25-26 27-28 28 Ogólnopolska Kampania Informacyjna salon Maturzystów 6 6 7 10-11 11 11-12 12 13 13-14 17-18 17-18 20 24 24-25 25-26 25-26 27-28 28 Gliwice n Toruń n Katowice n Poznań n Białystok n Rzeszów n Zielona Góra

Bardziej szczegółowo

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Stanisław Staszewski Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Lista kontrolna z komentarzem, materiał pomocniczy dla pracodawców Warszawa 2010 Lista kontrolna z komentarzem Sta ni sław Sta szew

Bardziej szczegółowo

PISMO BEZPŁATNE - nr 250 - rok wydania XXI - WWW.COJESTGRANE.PL R 4 ISSN 1233-0086 1 0 2 Ń IE Z D U R G K O N C E N T R A T O R K U L T U R Y

PISMO BEZPŁATNE - nr 250 - rok wydania XXI - WWW.COJESTGRANE.PL R 4 ISSN 1233-0086 1 0 2 Ń IE Z D U R G K O N C E N T R A T O R K U L T U R Y PISMO BEZPŁATNE - nr 250 - rok wydania XXI - WWW.COJESTGRANE.PL R ISSN 1233-0086 GRUDZIEŃ 2014 K O N C E N T R A T O R K U L T U R Y MIÊDZYNARODOWA GALA SYLWESTROWA w Auli Leopoldina Wœród wykonawców

Bardziej szczegółowo

Œl¹ska i wiel ko pol ska pro win cja lito stra ty gra ficz na glin zwa³owych

Œl¹ska i wiel ko pol ska pro win cja lito stra ty gra ficz na glin zwa³owych Œl¹ska i wiel ko pol ska pro win cja lito stra ty gra ficz na glin zwa³owych Jerzy A. Czer won ka* Przegl¹d Geologiczny, vol. 5, nr 5, 004 Silesian and Great Poland gla cial till lithostratigraphical prov

Bardziej szczegółowo

Jak wspó³pracowaæ administracja publiczna sektor pozarz¹dowy

Jak wspó³pracowaæ administracja publiczna sektor pozarz¹dowy ISSN: 1733-2265 numer specjalny 2011 numer specjalny 2011 numer specjalny 2011 Jak wspó³pracowaæ administracja publiczna sektor pozarz¹dowy nowe regulacje prawne doœwiadczenia europejskie standardy wspó³dzia³ania

Bardziej szczegółowo

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY Poradnik dla pracodawcy Projekt graficzny okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Izabella Skrzecz Opracowanie typograficzne i łamanie Barbara Charewicz Copyright Główny

Bardziej szczegółowo

BEZP ATNY INFORMATOR SAMORZ DOWY GMINY POLICE NR 1/01 STYCZEÑ 2001

BEZP ATNY INFORMATOR SAMORZ DOWY GMINY POLICE NR 1/01 STYCZEÑ 2001 BEZP ATNY INFORMATOR SAMORZ DOWY GMINY POLICE NR 1/01 STYCZEÑ 2001 W numerze: Co to jest Master Plan? s. 2 Gmina ma w³asny plan gospodarki wodno-œciekowej. Na takiwej podstawie mo na myœleæ powa nie o

Bardziej szczegółowo

Ile jest warte wykształcenie? Nakład 20 000! Demony celtyckich i anglosaskich dusz. Jak zaparzyć kawę za pomocą buta i żelazka

Ile jest warte wykształcenie? Nakład 20 000! Demony celtyckich i anglosaskich dusz. Jak zaparzyć kawę za pomocą buta i żelazka Stypendium w Nowej Zelandii Kiwi Kiwi kiwi * wrzesień 2010 r. * ISSN 1895-1406 Jak zaparzyć kawę za pomocą buta i żelazka Najlepsi studenci w Polsce Zwyczajni niezwyczajni Dogonić marzenia Demony celtyckich

Bardziej szczegółowo

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013 Ekspertyza zosta a wykonana na zlecenie Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w MGPiPS. Informacje zawarte w ekspertyzie odzwierciedlaj pogl dy autora a nie zamawiaj cego. Mo liwo absorpcji rodków

Bardziej szczegółowo

vide str. 25. Doktorantka WBMiL Fatina Basmadji - skrzypce, dyrygent Micha³ Legowicz - klawisze. W œwi¹tecznym nastroju kolêd.

vide str. 25. Doktorantka WBMiL Fatina Basmadji - skrzypce, dyrygent Micha³ Legowicz - klawisze. W œwi¹tecznym nastroju kolêd. Chór akademicki Politechniki Rzeszowskiej koncertuje vide str. 25. W œwi¹tecznym nastroju kolêd. Fot. M. Misiakiewicz Doktorantka WBMiL Fatina Basmadji - skrzypce, dyrygent Micha³ Legowicz - klawisze.

Bardziej szczegółowo

Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie

Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie Mi chał Misz czyk 1 Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie Abstrakt Na prze ło mie sierp nia i wrze śnia 2006 ro ku pod da no szcze gó ło - wym ba da niom for my i pro ce sy geo mor fo lo gicz

Bardziej szczegółowo

Dokoñczenie na stronie 18

Dokoñczenie na stronie 18 kwiecieñ 2000 1 2 nr 129 II. kwiecieñ 2000 3 Teaching by research Czym ró ni siê szko³a wy sza o charakterze akademickim od innych: wy szych szkó³ zawodowych, college ów czy uczelni licencjackich? Standardowa

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka obrazowa. Urszula Grzesiakowska

Diagnostyka obrazowa. Urszula Grzesiakowska Diagnostyka obrazowa Urszula Grzesiakowska Miêsaki tkanek miêkkich mog¹ wystêpowaæ w ka dej lokalizacji. Najczêœciej wystêpuj¹ w tkankach miêkkich koñczyn, w œcianie klatki piersiowej i brzucha oraz w

Bardziej szczegółowo

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26]

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26] I S S N 1 2 3 2-0 1 6 1 e g z e m p l a r z b e z p ³ a t n y Miesiêcznik Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza paÿdziernik 2011 nr 10 Mieczys³aw Szatanek, prezes ORL w Warszawie:

Bardziej szczegółowo

CUD DLA DZIECIĄTKA. Kultura Rok teatru na Śląsku. Nowe realizacje, czasami ocierające się o skandal, młodzi i obiecujący

CUD DLA DZIECIĄTKA. Kultura Rok teatru na Śląsku. Nowe realizacje, czasami ocierające się o skandal, młodzi i obiecujący W PONIEDZIAŁEK 24 GRUDNIA 2012 IMIENINY OBCHODZĄ Adam, Ewa WE WTOREK 25 GRUDNIA 2012 IMIENINY OBCHODZĄ Anastazja, Eugenia W ŚRODĘ 26 GRUDNIA 2012 IMIENINY OBCHODZĄ Szczepan, Dionizy REDAKTOR PROWADZĄCY

Bardziej szczegółowo

Gorąco witamy w Lubomierzu!

Gorąco witamy w Lubomierzu! Gorąco witamy w Lubomierzu! To ju XV Ogólnopolski Festiwal Filmów Komediowych w Lubomierzu! Trudno uwierzyæ, szczególnie jeœli jest siê z nim od samego pocz¹tku i czuje ka dy oddech tego wydarzenia...

Bardziej szczegółowo

Drodzy Czytelnicy, www.ar.krakow.pl. Redakcja Prof. dr hab. Zbigniew Staliñski Redaktor Naczelny

Drodzy Czytelnicy, www.ar.krakow.pl. Redakcja Prof. dr hab. Zbigniew Staliñski Redaktor Naczelny Redakcja Prof. dr hab. Zbigniew Staliñski Redaktor Naczelny Mgr in. Ma³gorzata Przyby³o-Micek Drodzy Czytelnicy, intencj¹ redakcji Biuletynu Informacyjnego Akademii Rolniczej w Krakowie jest zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Stacja Warszawa Nigdzie

Stacja Warszawa Nigdzie Nr 1 (137) 30 stycznia 2015 DWUTYGODNIK na Woli NAKŁAD 15 000 EGZ. www.gazetaecho.pl Dyżury redakcyjne: poniedziałek piątek 11 00 18 00 tel. 519-610-434 redakcja@gazetaecho.pl Stacja Warszawa Nigdzie PKP

Bardziej szczegółowo

I. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA ANTYKORUPCYJNA

I. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA ANTYKORUPCYJNA CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE I. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA ANTYKORUPCYJNA (WARSZAWA 9 GRUDNIA 2010) MATERIAŁY POKONFERENCYJNE WARSZAWA 2011 Wydawnictwo Centrum Szkolenia Policji w Legionowie Druk: Wyższa

Bardziej szczegółowo