SPRA WOZD ANIE Z DZIA ALNO ŒCI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRA WOZD ANIE Z DZIA ALNO ŒCI"

Transkrypt

1 INSTYTUT PSYCHIATRII I NEUROLOGII OŒRODEK WSPÓ PRACUJ CY ZE ŒWIATOW ORGANIZACJ ZDROWIA SPRA WOZD ANIE Z DZIA ALNO ŒCI 2003 rok WARSZAWA 2003

2 OPRACOWANIE Maria B³a ejowska, Renata Ga³¹zka, Maria Godlewska, Barbara Krzymowska-Kordjak, Ewa Skarzyñska-Szczepaniak, Ilona Zawadzka DZIA PLANOWANIA I DOKUMENTACJI NAUKOWEJ WARSZAWA 2004

3 SPIS TREŒCI Pod staw owe in form acje o dzia³al noœci In styt utu w 2003 roku...1 Struktura organizacyjna i obsada personalna Instytutu Psychiatrii i Neurologii...9 Dy rekc ja...9 Ko mórki dzia³al noœci na ukow ej i us³ugowo-ba dawc zej...9 Struk tura ka dry...11 No min acje i awanse...12 Dzia³alnoœæ Rady Na ukow ej...15 Or gany opin ioda wczo-do radc ze In styt utu...18 Wspó³pra ca ze Œwia tow¹ Or gan iza cj¹ Zdro wia (WHO)...22 Dzia³alno œæ na ukowo-ba dawc za...29 I Kli nika Psy chiat ryczna...29 II Kli nika Psy chiat ryczna...31 III Kli nika Psy chiat ryczna...35 IV Kli nika Psy chiat ryczna...37 Kli nika Ner wic...40 Kli nika Psy chiat rii Dzie ci i M³odzi e y...43 Kli nika Psy chiat rii S¹do wej...45 Zak³ad Psy chol ogii i Pro moc ji Zdro wia Psy chiczn ego...47 Zak³ad Bad añ nad Al koh oli zmem i Tok syk oma nia mi...53 Zak³ad Re hab ili tac ji Psy chiat rycznej...62 Zak³ad Or gan iza cji Ochrony Zdro wia...66 Zespó³ Pro fil akty ki i Le czen ia Uz ale nieñ...70 Samodzielna Pracownia Farmakoterapii...72 I Kli nika Neu rol ogi czna...74 II Kli nika Neu rol ogi czna...80 Zak³ad Neu ror adi olog ii...92 Zak³ad Ge net yki...95 Zak³ad Neu rof izj olog ii Kli niczn ej Zak³ad Neuropatologii Zak³ad Neurochemii Zak³ad Far mak olo gii i Fi zjol ogii Uk³adu Ner wow ego Ta blica punk tac ji na ukow ej kli nik i zak³adów Or gan iza cja sy mpo zjów i kon fer encji Dzia³aln oœæ z wy boru we w³adzach kra jow ych To war zystw Na ukow ych i cz³on kos two ho nor owe Dzia³al noœæ we w³adzach or gan iza cji kra jow ych zwi¹za nych z pro blem ami na uki 121 Dz ialalnoœæ pr acowników IPiN we w³adzach in nych or gan iza cji kra jow ych Dzia³aln oœæ z wy boru we w³adzach za gran iczny ch To war zystw Na ukow ych oraz cz³on kos two ho nor owe Udzia³ w Ko mit eta ch PAN i Ra dach Na ukow ych Udzia³ w Ra dach Na ukow ych i Ra dach Wy dzia³ów...127

4 Udzia³ pracowników w ze spo³ach re dakc yjny ch cza sop ism kra jow ych i za gran iczny ch Udzia³ In styt utu w nad zor ze spe cjal ist ycznym W dzie dzin ie psy chiat rii W dzie dzin ie neu rol ogii Informacja naukowa w Instytucie i poza Instytutem Dzia³al noœæ w za kres ie oœ wiaty zdro wotn ej Dzia³alno œæ szko len iowa Wspó³pra ca z ko mis jami i ze spo³ami powo³anymi przez Mi nis tra Zdro wia oraz in nymi ko mis jami Wspó³praca z zagranicznymi placówkami badawczymi Wspó³praca z firmami farmaceutycznymi Dzia³aln oœæ us³ugowa Pra ce opub liko wane Ar tyku³y w cza sop ism ach umieszc zony ch na liœcie fi lad elfi jski ej w innych czasopismach zagranicznych recenzowanych w polskich czasopismach recenzowanych umieszczonych w Index Co pern icus (KBN Ze spó³ P05) i in nych li stach og³oszon ych przez KBN w innych czasopismach polskich recenzowanych w re cenz owa nych wy dawn ictw ach zbio row ych Stresz czen ia w cza sop ism ach umieszc zony ch na liœcie fi lad elfi jski ej w innych czasopismach zagranicznych recenzowanych w polskich czasopismach recenzowanych umieszczonych w Index Co pern icus (KBN Ze spó³ P05) i in nych li stach og³oszon ych przez KBN w innych czasopismach polskich recenzowanych w ksi¹ k ach st resz czeñ Mo nog rafie, po drê czni ki o cha rakt erze na ukow ym au tors two roz dzia³u w mo nog rafii lub po drê czni ku w jê zyku an giels kim au tors two mo nog rafii lub po drê czni ka w jê zyku pol skim lub in nym, nie ang ielsk im au tors two roz dzia³u w mo nog rafii lub po drê czni ku w jê zyku pol skim lub in nym, nie ang ielsk im redakcja naukowa monografii lub podrêcznika Mo nog rafie i oprac owa nia ksi¹ kowe o cha rakt erze po pul ary zat ors kim autorstwo ca³oœci re dakc ja ca³oœci autorstwo rozdzia³u Pra ce po pul arno-na ukowe T³umaczenia Konsultacja naukowa...206

5 PODSTAWOWE INFORMACJE O DZIA ALNOŒCI INSTYTUTU 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O DZIA ALNOŒCI INSTYTUTU I NAJWA NIEJSZYCH WYDARZENIACH W 2003 ROKU CZEŒÆ OGÓLNA Rok 2003 by³ ko lejn ym trud nym ro kiem dla In styt utu. Po wszechn ie zna ne tzw. obiekt ywne trudno œci, w tym przede wszyst kim ro szady osób na sta now isk ach pañstwowych zwi¹zanych z kierowaniem s³u b¹ zdrowia i ci¹g³a niepewnoœæ co do za sad jej fi nans owa nia, two rzy³y bar dzo z³¹ aurê dla pra cy. Na tym tle korzystnie nale y oceniæ wspó³pracê z Ministerstwem Nauki i Informatyzacji, które kolejny raz przyzna³o Instytutowi najwy sz¹ kategoriê w klasyfikacji placówek naukowych. W 2003 roku pracownicy Instytutu uczestniczyli w realizacji 17 na ukow ych te matów mi êdzy narodowych, w tym 7 fi nans owa nych w ra mach programów ramowych Unii Europejskiej. Realizowano tak e 21 indywidualnych grantów finansowanych przez Ministerstwo Nauki. W rezultacie, opublikowano ogó³em 490 prac naukowych, w tym 37 w czasopismach z listy filadelfijskiej. Ran ga na ukowa In styt utu jest two rzona tak e przez ta kie fak ty jak uczestnic two 21 pra cowników In styt utu we w³adzach miêdzynarodowych to war zystw naukowych, oraz 48 we w³adzach krajowych towarzystw naukowych. Dwunastu pracowników wchodzi w sk³ad zespo³ów redakcyjnych 17 czasopism zagranicz nych, a 43 prac owników 56 cza sop ism o zas iêgu kra jow ym. In styt ut or gan izo wa³ sam lub we wspó³pra cy 34 kon fer encje na ukowe. W sk³ad ka dry na ukow ej In styt utu licz¹cej po nad 110 osób wcho dzi, miêd zy in nymi, 2 kon sultantów krajowych, 4 konsultantów wojewódzkich oraz kilkunastu ekspertów. Bar dzo wa nym elem entem dzia³alno œci In styt utu s¹ szko len ia. W 2003 roku w Instytucie zorganizowano 41 kursów doskonal¹cych na ró nym poziomie (specjalizacyjne, podyplomowe, doskonal¹ce), w ramach wspó³pracy z Centrum Medycznym Szkolenia Podyplomowego lub samodzielnie. Uczestniczy³o w nich ponad osób (lekarzy, psychologów, pielêgniarek, studentów i uczniów). In styt ut jest wy dawc¹ i wspó³wy dawc¹ 3 cza sop ism o zas iêgu ogó lnopol skim. W mi nion ym roku In styt ut zo sta³ wy brany Ma zow ieckim Oœ rod kiem Regionalnym Sieci Szpitali Promuj¹cych Zdrowie. Du ym wydarzeniem by³o ta k e otrzym anie przez prof. Jac ka Zar embê me dalu im. J. Œnia deck iego Wy dzia³u Nauk Me dyczn ych Pol skiej Akad emii Nauk za pio niersk¹ dzia³aln oœæ na ukow¹ w dziedzinie genetyki medycznej oraz zajêcie przez II Klinikê Neurologiczn¹ I miej sca w kon kurs ie na naj lepsz¹ kli nikê neu rol ogi czn¹ w Polsce, opiniotwórczego czasopisma Newsweek Polska.

6 2 PODSTAWOWE INFORMACJE O DZIA ALNOŒCI INSTYTUTU CZEŒÆ OGÓLNA Z in nych istotn ych wydarz eñ nale y wymien iæ na dan ie przez Radê Na ukow¹ 3 pracownikom Instytutu stopni naukowych doktora nauk medycznych oraz zatwier dzen ie przez Cen traln¹ Kom isjê ds. Stop ni Na ukow ych i Tytu³u Na ukow ego, stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk medycznych pani docent Jo ann ie Me der. W czerw cu 2003 roku wy brano now¹ Radê Na ukow¹. W jej sk³ad wchodzi, miêdzy innymi, 20 wybitnych naukowców z ró nych specjalnoœci z ca³ej Pol ski. De cyzj¹ Rady Na ukow ej powo³ano w grud niu 2003 roku czte rol etnie Dzienne Studium Doktoranckie przy Instytucie. Na szcz egó lne podk reœ lenie zas³uguje fakt, e powy sze suk cesy i awanse by³y udzia³em pracowników Instytutu, którzy w zdecydowanej wiêkszoœci równoc zeœ nie wy kon ywa li us³ugi me dyczne. W 2003 roku w In styt ucie le czy³o siê 7905 pa cjentów oraz udziel ono po nad 25 ty siêcy po rad i kon sult acji me dyczn ych. Maj¹c po wy sze fak ty na uwad ze Dy rekt or In styt utu skie rowa³ w grud niu 2003 roku wniosek do Ministra Zdrowia o przyznanie Instytutowi statusu instytutu pañstwowego. Do smutnej karty Instytutu zapisa³a siê œmieræ pana profesora Ste fana Le dera, tw órcy pol skiej szko³y psy chot era pii i wychowawcy pokoleñ lekarzy. Jak wiêc mo na by naj króc ej pod sumo waæ pra cê In styt utu w 2003 roku? Jestem przekonany, e najlepiej charakteryzuje j¹ okreœlenie pracy organicznej, tzn. solidne i odpowiedzialne podejœcie do wykonywanych obowi¹zków, niezal e nie od oko licznoœci zew nêtrznych. Nal e y yc zyæ so bie i pra cown ikom In styt utu aby ta kie po dejœcie do pra cy by³o kontynuowane w nastêpnych latach! Prof. dr hab. med. Adam P³aŸn ik

7 PODSTAWOWE INFORMACJE O DZIA ALNOŒCI INSTYTUTU 3 W 2003 roku w In styt ucie re aliz owa no: 63 tematy badawcze w ramach dzia³alnoœci statutowej, 17 tem atów we wspó³pra cy miê dzynarodowej, w tym 7 w ra mach pr ogramów ra mow ych Unii Eu rop ejsk iej 21 projektów badawczych finansowanych przez KBN oraz uczestniczono w 5 grantach przyznanych innym jednostkom naukowo-badawczym, 2 programy finansowane ze œrodków Ministerstwa Zdrowia 42 inne pro gramy ba dawc ze, w tym 19 ba dañ le ków. CZEŒÆ OGÓLNA W Instytucie realizowane by³y nastêpuj¹ce granty przyznane przez KBN: Ocena czyn ników wp³ywaj¹cych na stop ieñ nies prawnoœci po udar ze mózgu Grant nr 4 P05B , kie rown ik bad añ: dr Ma ria Ba rañska-gie ruszc zak Ba dan ia mo lek ula rne sied miu typów dzie dziczn ych ataks ji rdze niowo- -mó d kowych wywo³anych mutacjami dynamicznymi korelacje molekularno-kliniczne Grant nr 4 P05E , kie rown ik bad añ: prof. dr hab. Ja cek Za remba Czynniki genetyczne sprzyjaj¹ce chorobie Alzheimera i otêpieniu pochodzenia naczyniowego Grant nr 6 P05B , kie rown ik bad añ: prof.dr hab. Han na Wehr Ocena poda tnoœci na stres i sposobów ra dzen ia so bie z nim osób cho rych na schizofreniê u ywaj¹cych substancji psychoaktywnych Grant nr 6 P05D , kie rown ik bad añ: dr Ma ryla Sa wicka Badania nad efektem fenotypowym delecji 22q11.2 u chorych psychicznie Grant nr 6 P05A , kie rown ik bad añ: dr Bar bara Paw³owska Udzia³ mikrogleju w patomechanizmie choroby Creutzfeldta-Jakoba Grant nr 6 P05B , kie rown ik bad añ: prof. dr hab. Je rzy Dy mecki Mor fol ogia zmian mia d ycowych w têtnicach szyj nych w ob raz ie ul trasonograficznym u chorych z udarem niedokrwiennym mózgu Grant pro motor ski nr 6 P05B , kie rown ik bad añ: prof. dr hab. Anna Cz³on kows ka Proces zapalny a stopieñ zaawansowania zmian mia d ycowych ocenianych ultrasonograficznie w têtnicach szyjnych u chorych po przebytym udarze mózgu lub za wale ser ca Grant nr 6 P05D , kie rown ik bad añ: dr Iwona Kur kows ka-jas trzê bska Rea ktyw noœæ na smak glu tam ini anu sodu (smak umami): po tenc jalny mar ker uzale nienia od alkoholu etylowego? Grant nr 3 P05D , kie rown ik bad añ: dr Anna Œciñ ska Spektroskopia rezonansu magnetycznego w chorobie Wilsona Grant nr 3 P05B , kie rown ik bad añ: lek. Be ata Tar nacka

8 4 PODSTAWOWE INFORMACJE O DZIA ALNOŒCI INSTYTUTU CZEŒÆ OGÓLNA Ocena wp³ywu do ylnie podawanego metyloprednizolonu na parametry uk³adu immunologicznego u chorych na stwardnienie rozsiane w trakcie rzutu choroby Grant pro mot orski nr 3 P05B , kie rown ik bad añ: prof. dr hab. Anna Cz³on - kowska Ocena funkcji dróg piramidowych i somatosensorycznych u pacjentów z ataksj¹ rdze niowo-mó d kow¹ typu 1 (SCA 1) i typu 2 (SCA 2) Grant nr 3 P05B O19 24, kie rown ik bad añ: dr Ma ria Ra kow icz Funk cjon owa nie zmys³u sma ku i pod atnoœæ na uza le nienia w cho rob ie Parkin sona w aspekc ie zaburz eñ uk³adu na grody Grant nr 3 P05A , kie rown ik bad añ: prof. dr hab. Woj ciech Ko stows ki Rola uk³adu 5-HT i GABA w za bur zeni ach emoc jona lnych w mo del ach drgawek rozniecanych Grant pro mot orski nr 3 P05A , kie rown ik bad añ: prof. dr hab. Adam P³aŸn ik Œle pota na smak 6-n-pro pylo-2-tio urac ylu (PROP) po tenc jalny mar ker genetyczny uzale nienia od nikotyny? Grant nr 3 P05D , kie rown ik bad añ: lek. Ar tur Ro gows ki Neurorozwojowa koncepcja uzale nieñ w modelu zwierzêcym: uszkodzenie uk³adu 5-HT u szczur ów we wcze snym okres ie ycia Grant nr 3 P05A , kie rown ik bad añ: dr Ro man St efañski Zachowania samobójcze wœród pacjentów lecznictwa odwykowego Grant nr 3 P05D , kie rown ik bad añ: dr W³odzim ierz Brod niak Hiperhomocysteinemia u pacjentów z zespo³ami otêpiennymi Grant pro mot orski nr 3 P05B , kie rown ik bad añ: doc. dr hab. Da nuta Ry glew icz Kliniczna przydatnoœæ programu wolumetrii cyfrowej w ocenie struktur p³ata skro niow ego cho rych na pad aczkê Grant nr 4 T11E , kie rown ik bad añ: doc. dr hab. Ro mana Bo gus³aw ska Badania nad identyfikacj¹ mikroaberracji chromosomowych z zastosowa - niem technik cytogenetyki molekularnej Grant pro mot orski nr 3 P05E , kie rown ik bad añ: prof. dr hab. Ja cek Za remba Obiekt ywna i su biekt ywna ocena zabu rzeñ emoc jona lnych oraz ich zwi¹zku z zaburzeniami funkcji poznawczych w schizofrenii Grant nr 3 P05B , kie rown ik bad añ: prof. dr hab. Ma rek Ja rema Pracownicy uczestniczyli w realizacji grantów KBN przyznanych innym jednostkom naukowo-badawczym: Badania nad pod³o em molekularnym trzech chorób neurodegeneracyjnych cho roby Hun tingt ona, ataks ji rdze niowo-mó d zkow ej typu 1 i typu 2 przebiegaj¹cych z otêpieniem z uwzglêdnieniem wp³ywu genetycznych

9 PODSTAWOWE INFORMACJE O DZIA ALNOŒCI INSTYTUTU 5 czynników modyfikuj¹cych. Grant nr PBZ-KBN-042/P05/2001, kie rown ik bad añ: prof. dr hab. Ta deu sz Ma zurc zak, g³ówny wy kon awca prof. dr hab. Ja cek Za remba Pod stawy neu rob iolo gic zne, me chan izmy i me tody pro fil akty ki oraz le czenia uz ale nieñ. Grant nr PBZ-KBN-033/P05/2000, kie rown ik pro jektu: prof. dr hab. Ry szard Przew³ocki, g³ówny wy kon awca prof. dr hab. Woj ciech Ko stows ki Minimalna encefalopatia wrotna u chorych z marskoœci¹ w¹troby optymalizacja metod diagnostycznych i ocena czêstoœci wystêpowania Grant nr 3 P05B , kie rown ik bad añ: prof. dr hab. An drzej Ha bior, g³ówny wy kon awca doc. dr hab. Ma ria Nie wiad omska Kosz ty udaru mózgu w Pol sce z per spekt ywy spo³ecz nej Grant nr 6 P05D , kie rown ik bad añ: prof. dr hab. An drzej Cz³on kows ki, g³ówny wy kon awca prof. dr hab. Anna Cz³on kows ka Plastycznoœæ mózgu po uszkodzeniu: doœwiadczalna i kliniczna próba stra - tegii wspomagaj¹cych odzyskanie funkcji po udarze Grant nr PBZ-MIN-001/P05/14, kie rown ik bad añ: prof. dr hab. Ma³go rzata Kos sut, g³ówny wy kon awca prof. dr hab. Anna Cz³onkowska Pro gramy eu rop ejsk ie re aliz owa ne w 2003 r.: ISADORA In teg rated Se rvic es Aimed at Dual Dia gnos is and Opti mal Recovery from Ad dict ion. Grant nr QLG4-CT , kie rown ik bad añ: doc. dr hab. Jo anna Me der OSCAR Occu pat ional Stress with Men tal He alth Clients in Acute Re sponse. Grant nr QLG4-CT , kie rown ik bad añ: dr Mar ta An czews ka SEEC-CJD Creutzfeld-Jakob Disease-Surveillance in Central and Eastern European Countries and China. Grant nr QLK2-CT , kie rown ik bad añ: prof. dr hab. Je rzy Kul czycki CJD Mar kers Early clinical diagnosis of human spongiform encephalopathies by anal ysis of bio log ical flu ids. Grant nr QLG3-CT , kie rown ik bad añ: prof. dr hab. Je rzy Kul czycki EROS The Use of Stro ke Re gis ters to As sess the Qu ality of Stro ke Ma nag - eme nt across Eu rope. Grant nr QLG4-CT , kie rown ik bad añ: doc. dr hab. Da nuta Ry glew icz SEPTIMUS Strengthening European Psychotherapy through Innovative Met hods and Unif ica tion of Stan dards), wspó³udzia³ w re aliz acji gran tu przyznanego Uniwersytetowi Jagielloñskiemu w ramach programu Unii Europejskiej Leonardo da Vinci. Grant nr UK/01/B/F/PP/ , kie rown ik bad añ: doc. dr hab. Ma ria Si wiak-ko baya shi AGIS 2003 Fe male drug users in Eu rop ean pri sons. Grant nr JAI/2003/AGIS/191, kie rown ik bad añ dr Ja cek Mo skal ewi cz CZEŒÆ OGÓLNA

10 6 PODSTAWOWE INFORMACJE O DZIA ALNOŒCI INSTYTUTU CZEŒÆ OGÓLNA Gran ty amer ykañskie re aliz owa ne w 2003 r.: Szkolenie w zakresie metodologii badañ problemów zwi¹zanych z nadu ywaniem substancji psychoaktywnych, Uniwersytet Michigan, Fogarty International Center Grant, Grant nr F006537, kie rown ik bad añ: prof. dr hab. Czes³aw Cza ba³a Obci¹ en ie ostrych dy urów szpi taln ych in terw encj ami al koh olo wymi, Public Health Institute, Berkeley. Grant nr , kie rown ik bad añ: dr Ja cek Mo skal ewi cz Inne pra ce re aliz owa ne we wspó³pra cy miê dzynarodowej w 2003 r.: Ge net yczna i funk cjon alna anal iza genu cho roby Wil sona. Wspó³pra ca naukowo-techniczna z Niemcami Uniwersytet Humboldta, Berlin, koordynator prof. dr hab. Anna Cz³onkowska. Projekt realizowany bez anga owania œrodków finansowych. The evaluation of computer risk-analysis for medical advice. Uniwersytet Humboldta Berlin, koordynator: dr Bogus³aw Habrat. Projekt realizowany bez anga owania œrodków finansowych. Integrating Mental Health Promotion Interventions into Countries Policies, Practice and Healthcare Systems. Projekt wielonarodowy, badania koordynowane przez prof. Hosmanna z Katholieke Nijmegen, kierownik badañ: prof. dr hab. Czes³aw Cza ba³a. Pro jekt re aliz owa ny bez an ga o wan ia œrodków fi nans owy ch, je dyn ie zwrot kosztów udzia³u w spotkaniach. WHO Collaborative Study on Substitution Treatment of Opioid Dependence and HIV /AIDS Grant nr HQ/02/087703, ko ord yna tor: dr Bo gus³aw Ha brat. Finansowany ze œrodków WHO. EGASIS - A multicentre, randomised, placebo-controlled, double-blind trial to eva lua te the use of dia zep am in the acute pha se of stro ke. Ko ord yna tor w Pol sce: prof. dr hab. Anna Cz³on kows ka, ko ord yna tor w kli nice: dr Ta deu sz Mendel. Projekt realizowany bez anga owania œrodków finansowych. Miêdzynarodowy Program Badawczy ENOS - Efficacy of Nitric Oxide in Stroke Skut ecznoœæ Tlen ku Azotu w Udar ze Mózgu. Ko ord yna tor w Pol sce: prof. dr hab. Anna Cz³on kows ka, ko ord yna tor w kli nice: lek. Adam Kobayashi. Projekt realizowany bez anga owania œrodków finansowych Miêdzynarodowy Program Badawczy IST-3: International Stroke Trial 3: International Extension Tromboliza w Ostrym Udarze Niedokrwiennym. Ko ord yna tor w Pol sce: prof. dr hab. Anna Cz³on kows ka, ko ord yna tor w klinice: lek. Adam Ko baya shi. Pro jekt re aliz owa ny bez anga owania œrodków finansowych. Miêdzynarodowy Program Badawczy SITS - Safe Implementation of Thromboly sis in Stro ke Bez pieczne Sto sow anie Trom bol izy w Ostrym Udar ze Nie dok rwiennym. Ko ord yna tor w Pol sce: prof. dr hab. Anna Cz³on kows ka,

11 PODSTAWOWE INFORMACJE O DZIA ALNOŒCI INSTYTUTU 7 ko ord yna tor w kli nice: lek. Adam Ko baya shi. Pro jekt re aliz owa ny bez anga- owania œrodków finansowych. Ze œr odków fi nans owy ch Mi nis terst wa Zdro wia: prowadzono dwa programy Monitorowanie dzia³añ psychiatrycznej opieki zdrowotnej. Umowa nr 4/1/2003/462/1014 Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób uk³adu sercowo- -na czyn iowe go na lata POLKARD , Umowa nr 7/119/2003/462/1467/ re aliz owa no jedn¹ ek sper tyzê ze œr odków na dzia³al noœæ wspomagaj¹c¹ badania: Ocena realizacji programu Fantastyczne Mo liwoœci w ró nych œro dow iskach szkol nych w Pol sce. Umowa nr 46/Eks/22/2003/462/1117/KBN, kie rown ik bad añ: dr Krzysz tof Ostaszewski CZEŒÆ OGÓLNA Podsumowanie uczestnictwa pracowników w dzia³alnoœci naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej Pracownicy Instytutu aktywnie uczestniczyli w yciu naukowym w kraju i na œwiecie: opublikowali 490 prac naukowych, prace publikowane w czasopismach indeksowanych by³y cytowane w bazie Science Citation Index 437 razy, uczestniczyli w 283 konferencjach naukowych, na których przedstawili 475 prezentacji (referaty, doniesienia, postery), 21 pr acow ników za siada we w³adzach 31 miêdzynarodowych to war zystw na ukow ych, a 48 we w³adzach 24 to war zystw kra jow ych, 18 pra cow ników uczestn iczy w pra cach kom itetów i ko mis ji PAN, a 12 w pracach rad naukowych innych placówek badawczych, 12 pracowników jest cz³onkami zespo³ów redakcyjnych 17 czasopism za - granicznych, a 43 zespo³ów redakcyjnych 56 czasopism krajowych. Instytut by³ organizatorem lub wspó³organizatorem 34 konferencji naukowych. Pracownicy Instytutu uczestniczyli w pracach nadzoru specjalistycznego; dwie osoby s¹ kon sult anta mi kra jow ymi, czte ry kon sult anta mi woj ewód zkimi, kil kuna stu eks pert ami powo³anymi przez ró ne in styt ucje cen tralne dla roz wi¹zywania problemów zwi¹zanych z lecznictwem psychiatrycznym i neurologicznym. Prze prow adz ono szereg wizytacji placówek zdrowotnych. W Instytucie zorganizowano 41 kursów doskonal¹cych, w których uczestniczy³o 1276 s³uchac zy. Prze szkol ono 560 osób na miej scach roboczych.

12 8 PODSTAWOWE INFORMACJE O DZIA ALNOŒCI INSTYTUTU Wspó³pracowano z 61 placówkami zagranicznymi w zakresie prowadzenia wspólnych bad añ i wy miany doœwiadczeñ. CZEŒÆ OGÓLNA Instytut wydaje dwa czasopisma o zasiêgu ogólnokrajowym: Postêpy Psychiatrii i Neurologii Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii jest wspó³wy dawc¹: Psychoterapii Alkoholizmu i Narkomanii Ka dego roku pu blik owa ny jest Rocz nik Sta tys tyczny Zak³ady psy chiat rycznej i neurologicznej opieki zdrowotnej. Instytut kontynuowa³ wspó³pracê ze Œwiatow¹ Organizacj¹ Zdrowia, jest oœrodkiem wspó³pra cuj¹cym z WHO. Instytut zosta³ wybrany Mazowieckim Oœrodkiem Regionalnym Sieci Szpitali Promuj¹cych Zdrowie. Odznaczenia, nagrody, wyró nienia Prof. dr hab. Ja cek Za remba otrzyma³ me dal im. Jê drzeja Œnia deck iego Wy - dzia³u Nauk Me dyczn ych Pol skiej Akad emii Nauk. Me dal Nr 13 za pio niersk¹ dzia³alnoœæ naukow¹ w dziedzinie genetyki klinicznej, wprowadzenie genetycznych badañ prenatalnych i wk³ad do rozwoju genetyki klinicznej w Polsce. Prof. dr hab. Woj ciech Ko stows ki otrzyma³ Nagrodê Ze spo³ow¹ III stop nia za osi¹gniê cia na ukowe przy znan¹ przez Rek tora Akad emii Me dyczn ej w Warszawie. Doc. dr hab. Jo anna Me der otrzyma³a wyró n ienie za organi zacjê kam pan ii spo³ecz nej pt.: Schi zof renia otwó rzc ie drzwi przy znane przez Ka pitu³ê kon kursu Suk ces Roku 2003 w Ochron ie Zdro wia w ka teg orii Do kon anie Roku, w dzia³alnoœci edukacyjno-szkoleniowej. II Kli nika Neu rol ogi czna otrzyma³a pierw sze miej sce na naj lepsz¹ kli nikê neurologiczn¹ w kraju w rankingu przeprowadzonym przez gazetê Newsweek pol skie wydanie. Rada Na ukowa IPiN przy zna³a 4 wyró nienia I stop nia za pra ce opub liko wane w 2002 roku. Wyró nio ne ze spo³y wy mien ione s¹ w cz êœci po œwiê conej dzia³al - noœci Rady Naukowej. Dzia³alnoœæ lecznicza W od dzia³ach kli niczn ych In styt utu le czy³o siê 7905 osób. W po radn iach przy klinicz nych pa cjent om udziel ono po rady i konsultacje.

13 STRUKTURA ORGANIZACYJNA I SK AD OSOBOWY IPiN 9 STRUKTURA ORGANIZACYJNA I SK AD OSOBOWY INSTYTUTU PSYCHIATRII I NEUROLOGII DYREKCJA Dyrektor Doc. dr hab. Danuta Ryglewicz CZEŒÆ OGÓLNA Zastêpca Dyrektora ds. Badañ Naukowych Prof. dr hab. Adam P³aŸnik Zastêpca Dyrektora ds. Lecznictwa Doc. dr hab. Joanna Meder G³ówny Ksiêgowy mgr Miros³aw Miszczak Zastêpca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych mgr in. Barbara Wiatrowska I Klinika Psychiatryczna Kie rown ik: prof. dr hab. Ja cek Wc iórka II Klinika Psychiatryczna Kie rown ik: prof. dr hab. Sta nis³aw Pu yñski III Klinika Psychiatryczna Kie rown ik: prof. dr hab. Ma rek Ja rema IV Klinika Psychiatryczna Kie rown ik: doc. dr hab. Ma ria Za³uska Kli nika Ner wic Kie rown ik: doc. dr hab. Ma ria Si wiak-ko baya shi Kli nika Psy chiat rii Dzie ci i M³odzi e y Kie rown ik: prof. dr hab. Irena Na mys³owska Kli nika Psy chiat rii S¹do wej p.o. Kie rown ika: dr Ze non Kul ka Zak³ad Psychologii i Promocji Zdrowia Psychicznego Kie rown ik: prof. dr hab. Czes³aw Cza ba³a

14 10 STRUKTURA ORGANIZACYJNA I SK AD OSOBOWY IPiN CZEŒÆ OGÓLNA Zak³ad Bad añ nad Al koh oli zmem i Tok syk oma nia mi Kierownik: dr Jacek Moskalewicz Zak³ad Rehabilitacji Psychiatrycznej Kie rown ik: doc. dr hab. Jo anna Meder Zak³ad Organizacji Ochrony Zdrowia p.o. Kierownika: dr Bo ena Pietrzykowska Zes pó³ Pro fil akty ki i Le czen ia Uz ale nieñ Kierownik: dr Bogus³aw Habrat Samodzielna Pracownia Farmakoterapii Kie rown ik: doc. dr hab. Ma³go rzata Rzewuska Zespó³ Leczenia Œrodowiskowego Kie rown ik: lek. S³awom ir Walczak I Klinika Neurologiczna Kie rown ik: doc. dr hab. Da nuta Ry glew icz II Klinika Neurologiczna Kie rown ik: prof. dr hab. Anna Cz³on kows ka Zak³ad Neuroradiologii Kie rown ik: doc. dr hab. Ro mana Bo gus³awska Zak³ad Ge net yki Kie rown ik: prof. dr hab. Ja cek Za remba Zak³ad Neurofizjologii Klinicznej Kierownik: doc. dr hab. Maria Niewiadomska-Wolska Zak³ad Neuropatologii Kierownik: doc. dr hab. Teresa Wierzba-Bobrowicz Zak³ad Neurochemii Kie rown ik: prof. dr hab. Adam P³aŸn ik Zak³ad Farmakologii i Fizjologii Uk³adu Nerwowego Kie rown ik: prof. dr hab. Woj ciech Ko stows ki WHO Collaborating Centre Kie rown ik: prof. dr hab. Sta nis³aw Pu yñski Przychodnia Przykliniczna Kie rown ik: lek. Agnieszka Choj nows ka Laboratorium Diagnostyki Klinicznej Kierownik: mgr Ma³gorzata Œwiderska Dzia³ Informacji i Dokumentacji Naukowej Kierownik: mgr in. Bo enna Nowakowska Biblioteka Naukowa Kierownik: mgr Zofia Sybilska

15 STRUKTURA ORGANIZACYJNA I SK AD OSOBOWY IPiN 11 KADRA W In styt ucie Psy chiat rii i Neu rol ogii w 2003 r. by³o za trudn iony ch 1050 osób. Pracownicy zatrudnieni w pe³nym wymiarze godzin 960 osób w tym: pracownicy zatrudnieni na siatce instytutowej 153 w tym: pracownicy naukowi 111 pracownicy badawczo-techniczni 6 pracownicy in ynieryjno-techniczni 36 pra cown icy s³u by zdro wia 807 w tym: lekarze 65 psycholodzy 44 inni pracownicy z wy szym wykszta³ceniem 41 pielêgniarki 240 sanitariusze 176 technicy medyczni 38 pozostali pracownicy 203 Pracownicy zatrudnieni w niepe³nym wymiarze godzin 90 osób w tym: pracownicy zatrudnieni na siatce instytutowej 26 pracownicy naukowi 22 pracownicy in ynieryjno-techniczni 4 pracownicy zatrudnieni na siatce s³u by zdrowia 64 osoby w tym: lekarze 17 psycholodzy 8 inni pracownicy z wy szym wykszta³ceniem 5 technicy medyczni 7 terapeuci zajêciowi 7 pielêgniarki 1 sanitariusze 3 pozostali pracownicy 16 II KLINIKA NEUROLOGICZNA

16 12 STRUKTURA ORGANIZACYJNA I SK AD OSOBOWY IPiN STRUKTURA KADRY NAUKOWEJ CZEŒÆ OGÓLNA Profesorowie i docenci zatrudnieni w pe³nym wymiarze godzin 18 w tym: profesorowie 9 do cenci 9 za trudn ieni w nie pe³nym wy miar ze go dzin 11 w tym: profesorowie 8 do cenci 3 Ad iunkci i asys tenci zatrudnieni w pe³nym wymiarze godzin 93 w tym: ad iunkci 59 asys tenci 34 zatrudnieni w niepe³nym wymiarze godzin 11 w tym: ad iunkci 11 asys tenci NOMINACJE I AWANSE W 2003 roku Dy rekt or IPiN po za opin iowa niu przez Radê Na ukow¹ powo³a³: na stanowisko adiunkta: dr An drzeja Bem benka dr Bea tê Tar nack¹ dr Annê Su³ek na stanowisko asystenta naukowego: mgr Wiolettê Krysa lek. Pio tra Œwi taja dr Ada ma Wich niaka lek. Alek sand rê Wierz bick¹ stopi eñ dok tora nauk uzys kali: lek. Ha lina Sien kiew icz-ja rosz lek. To masz Sz afrañski lek. Anna Rud nicka lek. An drzej Bem ben ek mgr Anna Su³ek tytu³ doktora habilitowanego uzyska³a: dr Joanna Mikulska-Meder specjalizacjê II o z za kresu neu rol ogii uzys kali: dr Ro man St efañski dr Be ata Tar nacka

17 STRUKTURA ORGANIZACYJNA I SK AD OSOBOWY IPiN 13 specjalizacjê II o z za kresu psy chol ogii kli niczn ej uzys kali: mgr Anna Bem ben ek mgr Aleks andra Kühn-Dy mecka specjalizacjê II o z za kresu psy chiat rii dzie ci i m³odzi e y uzys kali: lek. Zo fia Bro nows ka dr Ce zary echows ki specjalizacjê II o z za kresu psy chiat rii uzys kali: lek. Woj ciech Kuc zyñski lek. Ur szula D³ugoñ lek. Mag dal ena Na mys³owska lek. Piotr WoŸniak dr Andrzej Bembenek lek. To masz Ta fliñski specjalizacjê I o z za kresu psy chol ogii kli niczn ej uzys kali: mgr Ma³go rzata Ch¹dz yñska mgr Katarzyna Polanowska mgr Beata Grudowska mgr Monika Czerwiñska mgr Ma rek Ga jowy specjalizacjê z pielêgniarstwa spo³ecznego uzyska³a: mgr Anna In duls ka tytu³ magistra uzyskali: Anna Indulska Iwona Markowska Renata Kuczyñska Lidia Wo³kow Te resa Ko lado Agnieszka Pa siak Ewa Falkiewicz licencjat uzyskali: Aneta Pi sula Marzena Sowiñska El bie ta Gor czyca Ewa WoŸ niak Anna ebrows ka Agnieszka Nocuñ cer tyf ikat uzys kali: dr Krystyna Niedzielska Polskie Towarzystwo Neurologiczne dr Bar añs ka-gie ruszc zak Pol skie To war zyst wo Epil epto log ii lek. Be ata Jan ke-kli mas zewska su perw izor psy chot era pii Pol skiego Towarzystwa Psychiatrycznego CZEŒÆ OGÓLNA

18 14 STRUKTURA ORGANIZACYJNA I SK AD OSOBOWY IPiN Tabela 1. Tytu³y naukowe, stopnie, specjalizacje uzyskane przez pracowników poszczególnych kli nik i zak³adów CZEŒÆ OGÓLNA Klinika/Zak³ad Tytu³ prof. Stopieñ dr hab. Stopieñ dr Specj. II st. Specj. I st. Certyfikaty Specj. z pielêgniarstwa psych. I Klinika Psychiatryczna 1 4 II Klinika Psychiatryczna 2 III Klinika Psychiatryczna IV Klinika Psychiatryczna 1 Klinika Nerwic 1 Klinika Psychiatrii Dzieci i M³odzie y 2 Klinika Psychiatrii S¹dowej Zak³ad Psychologii i Promocji Zdrowia Psychicznego Zak³ad Badañ nad Alkoholizmem i Toksykomaniami Zak³ad Rehabilitacji Psychiatrycznej Zak³ad Organizacji Ochrony Zdrowia Zespó³ Profilaktyki i Leczenia Uzale nieñ Samodzielna Pracownia Farmakoterapii Zespó³ Leczenia Œrodowiskowego I Klinika Neurologiczna 1 1 II Klinika Neurologiczna Zak³ad Neuroradiologii Zak³ad Genetyki 1 Zak³ad Neurofizjologii Klinicznej 1 Zak³ad Neuropatologii Zak³ad Neurochemii Zak³ad Farmakologii i Fizjologii Uk³adu Nerwowego Laboratorium Diagnostyki Klinicznej 1 Przychodnia Przykliniczna

19 DZIA ALNOŒÆ RADY NAUKOWEJ IPiN 15 DZIA ALNOŒÆ RADY NAUKOWEJ W roku 2003 odby³y siê wy bory do Rady Na ukow ej. Ostatn ie po sied zenie Rady w po przedn im sk³adzie odby³o siê 23 maja 2003 r., a pierw sze w no wym sk³adzie mia³o miej sce 12 czerw ca 2003 r. W su mie Rada Na ukowa odby³a 6 posiedzeñ plenarnych oraz 8 posiedzeñ Prezydium. CZEŒÆ OGÓLNA Rada Naukowa poprzedniej kadencji podjê³a nastêpuj¹ce decyzje: 1. Rada pr zyjê³a spra wozd anie me ryt ory czne z dzia³al noœ ci IPiN za rok 2002 r. ( r.) oraz spra wozd anie fi nans owe za 2002 rok ( r.). 2. Rada za twierd zi³a plan na ukowy na rok 2004 i plan fi nans owy na 2003 rok ( r.). 3. Rada uzupe³ni³a sk³ad dwóch Ko mis ji, wy bier aj¹c prof. dr hab. Jac ka Wci órkê do Ko mis ji do spraw Pra cown icz ych oraz Kwa lif ika cji i Oceny Pra cowników Naukowych i Badawczo-Technicznych Rady Naukowej w miejsce prof. dr hab. Ada ma P³aŸn ika, któ ry obj¹³ fun kcjê zas têpcy Dy rekt ora oraz dr Iwonê Kur kowsk¹-jas trzêbsk¹ do Ko mis ji Na uki i Wspó³pra cy z Za gran ic¹ Rady Na ukow ej ró wnie w miej sce prof. dr hab. Adama P³aŸnika ( r.). 4. Pre zyd ium Rady Na ukow ej wy³¹czy³o prof. dr hab. Ada ma P³aŸn ika ze sk³adu Ze spo³u do Okres owej Oceny Prac owników Na ukow ych w zwi¹zku z powo- ³aniem go na sta now isko Zas têp cy Dy rekt ora do Ba dañ Na ukow ych w IPiN ( r.). 5. Rada Naukowa zaakceptowa³a projekt wprowadzenia nagrody naukowej honorowej w miejsce dotychczasowych wyró nieñ finansowych przyznawanych corocznie pracownikom IPiN za wyró nione prace opublikowane w da nym roku kalendarzowym ( r.). 6. Rada Naukowa zaakceptowa³a projekt wprowadzenia odp³atnoœci za przeprowadzenie w IPiN przewodu doktorskiego, habilitacyjnego oraz postêpowania o na dan ie tytu³u na ukow ego przez osoby spo za In styt utu ( r.). 7. Rada Naukowa pozytywnie zaopiniowa³a kandydaturê dr Joanny Mikulskiej- -Meder na stanowisko Zastêpcy Dyrektora ds. Lecznictwa, jak równie kand ydat urê prof. dr hab. Mar ka Ja remy na sta now isko Kie rown ika III Kli niki Psy chiat rycznej IPiN. ( r.). 8. Rada przy zna³a 4 wyró nienia I stop nia za naj leps ze pra ce opub liko wane w 2002 roku ( r.)

20 16 DZIA ALNOŒÆ RADY NAUKOWEJ IPiN CZEŒÆ OGÓLNA Wyró nienie I stopnia otrzymali: Zespó³ z II Kliniki Neurologicznej za publikacjê autorstwa: dr Be aty Tar nack iej, mgr Gra yny Gro madzk iej i prof. Anny Cz³on kows kiej pt.: The triggering role of chlamydia pneumoniae and cytomegalovirus, Stro ke, 2002, 33, Doc. dr hab. Ma³go rzata Rze wus ka z Sa mod zielnej Pra cowni Far mak otera pii za pu blikacjê pt.: Drug ma int ena nce trea tme nt com pliance and its correaltion with the clinical picture and course of schizophrenia, Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry, 2002, 26, Zespó³ z II Kliniki Neurologicznej i Zak³adu Neuroradiologii za publikacjê au tors twa: dr Jo anny Se niów, dr Tho masa Baka, dr Jo lanty Gaj dy, dr Re naty Poniatowskiej, prof. Anny Cz³onkowskiej pt.: Cognitive functioning in neuro log ica lly symp tom atic and asympt oma tic forms of Wil son s Di sea se, Move ment Disorders, 2002,5, Zespó³ z Zak³adu Neurofizjologii Klinicznej, I Kliniki Neurologicznej i Zak³adu Neuropatologii za publikacjê autorstwa: doc. dr hab. Marii Niewiadomskiej, prof. dr hab. Je rzego Kul czyck iego, prof. dr hab. Da nuty Woch nik-dy jas, dr Gr a yny M. Szpak, dr Ma rii Ra kow icz, dr Wan dy oj kows kiej, dr Kry styny Nie dziels kiej, Ewy In glot, Ma³go rzaty Wiêc³aw skiej, mgr Czes³awa G³azowskiego, dr Eugeniê Tarnowsk¹-Dziduszko pt.: Impairment of the peripheral ne rvous sys tem in Creu tzfeldt-ja kob disease, Arch. Neurol., 2002, 59, Przedyskutowano i zaaprobowano projekty restrukturyzacji w IPiN ( r.). Rada wybrana na kadencjê podjê³a nastêpuj¹ce decyzje: Rada za twierd zi³a zmia ny w Sta tuc ie IPiN ( r.) Rada Na ukowa po par³a utwor zenie Stu dium Dok tor ancki ego w IPiN. Zaopiniowa³a pozytywnie Regulamin Studiów oraz Ramowy Program Studiów Dok tor ancki ch ( r.). Rada Na ukowa powo³a³a do Komisji ds. studiów doktoranckich nas têpuj¹cych przed staw ici eli Rady: prof. dr hab. Annê Cz³on kowsk¹, prof. dr hab. Woj ciec ha Ko stows kiego, prof. dr hab. Jac ka Wci órkê ( r.). Rada Naukowa popar³a wniosek Dyrekcji IPiN skierowany do Ministra Zdrowia o na dan ie In styt uto wi Psy chiat rii i Neu rol ogii sta tusu pañ stw owego in styt utu ba dawczego ( r.). Rada zapozna³a siê z propozycjami zmian w Regulaminie Rady Naukowej ( r.).

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 5. Pro mie nio wa nie elek tro ma gne tycz ne (PEM) nie jo ni - zu ją ce wy stę pu je w po sta ci na tu ral nej (źró dła mi są Zie - mia, Słoń ce, zja wi ska at mos fe rycz ne) oraz sztucz nej (zwią za

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

zywania Problemów Alkoholowych

zywania Problemów Alkoholowych Państwowa Agencja Rozwiązywania zywania Problemów Alkoholowych Konferencja Koszty przemocy wobec kobiet w Polsce 2013 Warszawa, 27 maja 2013 r. www.parpa.pl 1 Podstawy prawne Ustawa o wychowaniu w trzeźwości

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY LIPIANY NA ROK 2016

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY LIPIANY NA ROK 2016 Załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Lipianach Nr XIII/104/2015 z dnia 29.12.2015 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY LIPIANY

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI REALIZACJI TYCH ŚWIADCZEŃ

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI REALIZACJI TYCH ŚWIADCZEŃ Załącznik nr 7 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI REALIZACJI TYCH ŚWIADCZEŃ Lp. Nazwa świadczenia gwarantowanego Warunki realizacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH na rok 2015

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH na rok 2015 Załącznik do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 grudnia 2014 GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH na rok 2015 1. Wstęp 2. Opis zjawiska na podstawie diagnozy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/119/2016 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE. z dnia 23 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XIV/119/2016 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE. z dnia 23 marca 2016 r. Rada Miejska w Choszcznie ul.wolności 24 73-200 CHOSZCZNO tel. 095 765 27 31 UCHWAŁA NR XIV/119/2016 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU. I. Informacje Podstawowe:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU. I. Informacje Podstawowe: Załącznik nr 1 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU Nazwa przedsiębiorstwa (pełna nazwa przedsiębiorstwa zgodna z dokumentem rejestrowym) Forma organizacyjna.. Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r.

WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r. Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r. ZP/PO/45/2011/WED/8 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych przez Departament Pielęgniarek i Położnych wśród absolwentów studiów pomostowych, którzy zakończyli udział w projekcie systemowym pn. Kształcenie zawodowe pielęgniarek

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra 15.01.2016 r.

Zielona Góra 15.01.2016 r. Zielona Góra 15.01.2016 r. INFORMACJA PEŁNOMOCNIKA DS. PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH O ROZSTRZYGNIĘCIU ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT DOTYCZĄCYCH ZAKUPU USŁUG W 2016 ROKU W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 30.06.2005 Uchwała nr 660 Druk Nr 687 UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27.06.2005roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Zmiany pozycji techniki

Zmiany pozycji techniki ROZDZIAŁ 3 Zmiany pozycji techniki Jak zmieniać pozycje chorego w łóżku W celu zapewnienia choremu komfortu oraz w celu zapobieżenia odleżynom konieczne jest m.in. stosowanie zmian pozycji ciała chorego

Bardziej szczegółowo

Przepisy regulujące kwestię przyznawania przez Ministra Zdrowia stypendium ministra:

Przepisy regulujące kwestię przyznawania przez Ministra Zdrowia stypendium ministra: Informacja na temat składania wniosków o Stypendium Ministra Zdrowia dla studentów uczelni medycznych za osiągnięcia w nauce i wybitne osiągnięcia sportowe, w roku akademickim 2011/2012 Ministerstwo Zdrowia,

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W OSTROWI MAZOWIECKIEJ MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W OSTROWI MAZOWIECKIEJ Rozdział I ZałoŜenia wstępne 1. Narkomania jest jednym z najpowaŝniejszych problemów społecznych w Polsce. Stanowi wyzwanie cywilizacyjne

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku

U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania stypendiów doktorskich pracownikom Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego

Regulamin przyznawania stypendiów doktorskich pracownikom Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego Regulamin przyznawania stypendiów doktorskich pracownikom Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego 1 Niniejszy regulamin został wprowadzony w oparciu o 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11 SPIS TRE ŚCI WSTĘP.....................................................9 ROZ DZIAŁ I ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI.......................11 1. TEO RIE OR GA NI ZA CJI A NA UKI O ZAR ZĄ

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

przekrój prostokàtny

przekrój prostokàtny Szcze gól ne miej sce w wen ty la cji me cha nicz nej znaj du je wen ty - la cja o prze kro ju pro sto kąt nym. Co raz czę ściej sto so wa na i co raz czę ściej po szu ki wa na przez wy ko naw ców. Naj

Bardziej szczegółowo

6 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K R A W I E C Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Dział 851 Ochrona zdrowia plan: 258.185,00 wykonanie : 120 013,02 46 % planu

Dział 851 Ochrona zdrowia plan: 258.185,00 wykonanie : 120 013,02 46 % planu Zdzieszowice, dnia 30.07.2010 r. Informacja z wykorzystania środków finansowych za I półrocze 2010 r. w dziale 851 rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi w dziale 851 rozdział 85153 zwalczanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 29 października 2014 r.

UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 29 października 2014 r. UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU z dnia 29 października 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym dla uczniów będących stałymi

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... 11. Wstęp (Andrzej Patulski)... 13

Wykaz skrótów... 11. Wstęp (Andrzej Patulski)... 13 Wstęp Spis treści Wykaz skrótów... 11 Wstęp (Andrzej Patulski)... 13 1. Źródła i zasady prawa pracy (Krzysztof Walczak)... 19 1.1. Wprowadzenie... 19 1.2. Fi lo zo fia pra wa pra cy... 20 1.3. Pod sta

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Miejsce na naklejk z kodem ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Instrukcja dla zdajàcego POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut 1. Spraw dê, czy ar kusz eg za mi na cyj ny za wie ra 11 stron (zadania

Bardziej szczegółowo

1. Spektakle/warsztaty profilaktyczne SP Nielubia Uczniowie

1. Spektakle/warsztaty profilaktyczne SP Nielubia Uczniowie HARMONOGRAM DZIAŁAŃ I WYDATKÓW GMINNEGO PROGRAMU ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku

UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na lata 2015-2018 Na podstawie art. 10 ust 2 i 3 ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU STYPENDIALNEGO im. Jerzego Danielaka ODDZIAŁU KONIŃSKIEGO STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN FUNDUSZU STYPENDIALNEGO im. Jerzego Danielaka ODDZIAŁU KONIŃSKIEGO STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN FUNDUSZU STYPENDIALNEGO im. Jerzego Danielaka ODDZIAŁU KONIŃSKIEGO STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie. Stanisław Staszic 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 70/11/12 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 1 lipca 2012 roku

ZARZĄDZENIE Nr 70/11/12 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 1 lipca 2012 roku ZARZĄDZENIE Nr 70/11/12 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 1 lipca 2012 roku w sprawie zatrudniania na stanowiska kierownicze, naukowo-techniczne, inżynieryjno-techniczne i administracyjne w administracji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie w 2007 r.

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie w 2007 r. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie w 27 r. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności realizuje zadania z zakresu administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach BAR BA RA WOY NA ROW SKA, MA RIA SO KO OW SKA, MAG DA LE NA WOY NA ROW SKA -SO DAN Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach W nowej podstawie programowej kszta³cenia

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA MEDYCZNEGO. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA MEDYCZNEGO. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA MEDYCZNEGO Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Koło Naukowe Prawa Medycznego, zwane dalej Kołem, jest dobrowolną organizacją studencką. Funkcjonuje na Wydziale Prawa i Administracji

Bardziej szczegółowo

DZENIE RADY MINISTRÓW

DZENIE RADY MINISTRÓW Dz. U. 2007 Nr 210, poz. 1522 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych Na

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach. w roku szkolnym 2013/2014

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach. w roku szkolnym 2013/2014 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach w roku szkolnym 2013/2014 WYMAGANIE PLACÓWKA REALIZUJE KONCEPCJĘ PRACY Bełżyce 2014 SPIS TREŚCI: I Cele i zakres ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Data publikacji 2016-04-29 Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia

Bardziej szczegółowo

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego.

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego. STATUT KOŁA NAUKOWEGO METOD ILOŚCIOWYCH działającego przy Katedrze Statystyki i Ekonometrii Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego I. Postanowienia ogólne. 1. Koło Naukowe

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia Ogólne. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali w Krakowie w dalszej części określone

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 7 W GDYNI Art.1 Postanowienia ogólne Rada Rodziców, zwana dalej Radą, działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu szkoły i niniejszego regulaminu.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 2203/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 19 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR 2203/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 19 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR 2203/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie: zmiany Statutu Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi. Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIE OGÓLNE

I. POSTANOWIENIE OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 26/2015 Rektora UKSW z dnia 1 lipca 2015 r. REGULAMIN ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO Z DOTACJI PODMIOTOWEJ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ PROJAKOŚCIOWYCH NA UNIWERSYTETCIE KARDYNAŁA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/85/2016 RADY GMINY BIAŁA PODLASKA. z dnia 16 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XIV/85/2016 RADY GMINY BIAŁA PODLASKA. z dnia 16 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XIV/85/2016 RADY GMINY BIAŁA PODLASKA w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Biała Podlaska na rok 2016, Gminnego Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/87/2015 RADY GMINY STEGNA. z dnia 29 października 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII/87/2015 RADY GMINY STEGNA. z dnia 29 października 2015 r. UCHWAŁA NR XIII/87/2015 RADY GMINY STEGNA z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Stegna do realizacji na 2016

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra, 15.02.2010r.

Zielona Góra, 15.02.2010r. Zielona Góra, 15.2.21r. INFORMACJA PEŁNOMOCNIKA DS. PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH O ROZTRZYGNIĘCIU OGŁOSZENIA O ZAMIARZE ZAKUPU NA ROK 21 USŁUG Z ZAKRESU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ I. ORGANIZACJA REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ 1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nowem. 2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu Uchwała nr 4/10/2010 z dnia 06.10.2010 r. REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu Podstawa prawna: - art. 53.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

podstawowe szkolenia dla członków Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

podstawowe szkolenia dla członków Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych CZARNY BÓR MIELNO TARNOBRZEG ZAKŁAD LECZNICTWA ODWYKOWEGO DLA 58-379 Czarny Bór, Borówno 78 OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU W CZARNYM BORZE tel. 784-106-877, fax 74 84 50 916 Wojewódzki Ośrodek Terapii

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Braniewo: Pełnienie funkcji Koordynatora Projektu Priorytet: IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

Stypendium ministra za osiągnięcia w nauce może otrzymać student, który spełnia łącznie następujące warunki:

Stypendium ministra za osiągnięcia w nauce może otrzymać student, który spełnia łącznie następujące warunki: Stypendia Ministra na rok akademicki 2006/2007 Z uwagi na liczne zapytania w sprawie składania wniosków o stypendia ministra na rok akademicki 2006/2007, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuje,

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta Stowarzyszenie Artystyczne Lustra z siedzibą w Gdyni zwane dalej Organizatorem, ogłasza otwarty Konkurs na utwór muzyczny, który będzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLVIII/ 311 /10 Rady Gminy Wijewo z dnia 15 października 2010 r.

UCHWAŁA Nr XLVIII/ 311 /10 Rady Gminy Wijewo z dnia 15 października 2010 r. UCHWAŁA Nr XLVIII/ 311 /10 Rady Gminy Wijewo z dnia 15 października 2010 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na

Bardziej szczegółowo

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac 9 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i P O dla zawodu S A D Z K A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Gminny. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Na rok 2009 1. Postanowienia ogólne

Gminny. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Na rok 2009 1. Postanowienia ogólne Gminny Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/206/2008 z dnia 30 grudnia 2008r. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Na rok 2009 1. Postanowienia ogólne 1. Gminny Program Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Matematyka-nic trudnego!

Matematyka-nic trudnego! Dział II Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia Usługa zarządzania projektem, w charakterze Specjalisty ds. przygotowania wniosków o płatność, w ramach projektu pn.: Matematyka-nic trudnego!

Bardziej szczegółowo

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a 16 17 2.1. Identyfikacja Interesariuszy Gru py In te re sa riu szy zo sta y wy bra ne w opar ciu o ana li z dzia al - no Êci ope ra cyj nej Gru py Ban ku Mil len nium. W wy ni ku pro ce su ma - po wa nia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Dolina Karpia

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Dolina Karpia REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Dolina Karpia l. 1. Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczo zarządzającym Stowarzyszenia i działa na podstawie statutu, uchwał Walnego Zebrania Członków oraz niniejszego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA Warszawa, dnia 20 czerwca 2012 r. Poz. 47 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/768/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2004 roku

Uchwała Nr XXXVI/768/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2004 roku Uchwała Nr XXXVI/768/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2004 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy miasta stołecznego Warszawy w roku 2004 z organizacjami pozarządowymi oraz

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Wstęp I. Podstawy prawne II. Diagnoza problemu III. Cel i zadania

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. /. Klient. *Niepotrzebne skreślić

Umowa nr.. /. Klient. *Niepotrzebne skreślić Umowa nr.. /. zawarta dnia w, pomiędzy: Piotr Kubala prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Piotr Kubala JSK Edukacja, 41-219 Sosnowiec, ul. Kielecka 31/6, wpisanym do CEIDG, NIP: 644 273 13 18,

Bardziej szczegółowo

1 0 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K O S M E T Y C Z K A * * (dla absolwentów szkół ponadzasadniczych) Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 28 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA Nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 28 stycznia 2015 r. UCHWAŁA Nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2011-2015

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2011-2015 Załącznik do Uchwały Nr 47/IX/11 Rady Miejskiej Łomży z dnia 27 kwietnia.2011 r. MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2011-2015 ROZDZIAŁ I

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania stypendiów doktoranckich na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego na rok akademicki 2016/2017

Zasady przyznawania stypendiów doktoranckich na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego na rok akademicki 2016/2017 Zasady przyznawania stypendiów doktoranckich na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego na rok akademicki 2016/2017 Postanowienia ogólne 1) Niniejsze Zasady dotyczą stypendiów doktoranckich wypłacanych

Bardziej szczegółowo

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d 4 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z M E B L O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO. z dnia 31 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO. z dnia 31 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przodkowo.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV.178.2016 RADY GMINY USTKA z dnia 12 lutego 2016 r. Rada Gminy Ustka uchwala, co następuje:

UCHWAŁA NR XV.178.2016 RADY GMINY USTKA z dnia 12 lutego 2016 r. Rada Gminy Ustka uchwala, co następuje: UCHWAŁA NR XV.178.2016 RADY GMINY USTKA z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

z dnia 21 grudnia 2015 r.

z dnia 21 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/156/2015 RADY GMINY SZEMUD z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie

Bardziej szczegółowo

Wizyta studyjna w Wielkopolsce

Wizyta studyjna w Wielkopolsce Wizyta studyjna w Wielkopolsce W dniach 2-4 września 2014 r. zorganizowano trzydniową wizytę studyjną w podmiotach ekonomii społecznej na terenie woj. wielkopolskiego. W wizycie uczestniczyło 18 osób -

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki. Alkoholowych oraz. Przeciwdziałania Narkomanii

Gminny Program Profilaktyki. Alkoholowych oraz. Przeciwdziałania Narkomanii Załącznik do Uchwały Nr 17/III/10 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 30 grudnia 2010 r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Przyłęk na

Bardziej szczegółowo

Lubuska Akademia Sportu

Lubuska Akademia Sportu Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Lubuska Akademia Sportu Zespół projektu Patrycja Górniak p.o. Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Podręcznik ćwiczeniowy dla pacjenta

Podręcznik ćwiczeniowy dla pacjenta Podręcznik ćwiczeniowy dla pacjenta 1 Dostarczone przez Janssen Healthcare Innovation (Szczegóły na tylnej stronie okładki). Str 01 Czym zajmuje się program Care4Today? Program Care4Today został stworzony

Bardziej szczegółowo

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego Nazwa i adres podmiotu realizującego świadczenia rodzinne Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego Część I 1. Dane osoby ubiegającej się: Imię i nazwisko: Numer PESEL*: Numer NIP**: Obywatelstwo:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634. Rzeszów: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa w ramach projektu Nowoczesny Urzędnik - Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo

Zapisy na kursy B i C

Zapisy na kursy B i C Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego Zapisy na kursy B i C rok akademicki 2016 / 2017 procedura i terminarz Gdańsk, 2016 Tok studiów w Instytucie Psychologii UG Poziomy nauczania i ścieżki specjalizacyjne

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe punkty.. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY. Do projektu Małopolski Uniwersytet Kompetencji szkolenia językowe i komputerowe dla Małopolan

Dodatkowe punkty.. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY. Do projektu Małopolski Uniwersytet Kompetencji szkolenia językowe i komputerowe dla Małopolan Data wpływu do Organizatora: Dodatkowe punkty.. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Do projektu Małopolski Uniwersytet Kompetencji szkolenia językowe i komputerowe dla Małopolan Wybieram kurs: ECDL Start (szkolenie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. (tekst jednolity) Rozdział 3a. Awans zawodowy nauczycieli

USTAWA. z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. (tekst jednolity) Rozdział 3a. Awans zawodowy nauczycieli USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity) Rozdział 3a Awans zawodowy nauczycieli Art. 9a. 1. Ustala się stopnie awansu zawodowego nauczycieli: 1) nauczyciel stażysta; 2) nauczyciel

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców

Regulamin Rady Rodziców Załącznik Nr 3 do Statutu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO Projekt z dnia 18 listopada 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Wrocław: Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych Numer ogłoszenia: 52649-2012; data zamieszczenia: 06.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA. z dnia 5 października 2012 r.

Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA. z dnia 5 października 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2012 oraz zmian

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Doły -Marysińska" w Łodzi

Regulamin. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Doły -Marysińska w Łodzi Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Doły -Marysińska" w Łodzi I. PODSTAWY I ZAKRES DZIAŁANIA 1 Rada Nadzorcza działa na podstawie: 1/ ustawy z dnia 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze (tekst

Bardziej szczegółowo

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania

Bardziej szczegółowo